هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1230 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1230

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1230

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1230

‫تولید ‪ 2.8‬میلیون تن اهن اسفنجی‬ ‫در شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫‪7‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست مشترک با شرکای تجاری کسب وکار‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با تزریق پروژه های پیمانکاری‬ ‫و اجرای ویژه طرح تحول دیجیتال حامی بخش خصوصی است‬ ‫نقش افرینیبرجسته کارکنان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در انتخابات‬ ‫سیزدهمریاستجمهوری‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫سه هزار شرکت پایین دستی؛ بهره برداران محصوالت فوالد مبارکه‬ ‫امسـال سـال «تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا» اسـت و همان طـور کـه از‬ ‫این عنـوان برمی ایـد‪ ،‬تحقـق دغدغـه حمایـت از تولیـد کاالی ایرانی‪ ،‬پشـتیبانی‬ ‫از تولیدکننـدگان و فعـاالن عرصه هـای صنعتـی و مانع زدایـی از رویه هـا و قوانیـن‬ ‫تو پا گیر در حـوزه یادشـده‪ ،‬وظیفـه اصلـی سیاسـت گذاران‪ ،‬برنامه ریـزان و‬ ‫دسـ ‬ ‫مدیـران اجرایـی و عملیاتـی حا کمیـت اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگ تریـن تولیدکننـده ورق هـای تخـت در‬ ‫خاورمیانـه و شـمال افریقـا در حـال حاضـر ‪ 11.4‬میلیـون تـن فـوالد اسـفنجی در‬ ‫سال تولید می کند و یک درصد از تولید ناخالص ملی و ‪ 5‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫داخلی در صنعت کشور متعلق به فوالد مبارکه است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این شرکت‪،‬‬ ‫ضمـن ایجـاد بسـتر فعالیـت شـغلی بـرای قریـب بـه ‪ 350‬هـزار نفـر از هم وطنـان‬ ‫به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم‪ ،‬شـرایط الزم بـرای بهره منـدی صنایـع‬ ‫باالدستی و پایین دستی از محصوالت و عملکرد اقتصادی و تولیدی این شرکت‬ ‫بزرگ را فراهم سـاخته اسـت‪ ،‬به گونـه ای کـه در حال حاضـر فوالد مبارکـه وظیفه‬ ‫تامین گسـترده نیازهـای ‪ 2800‬تامین کننده داخلی خدمـات و کاالهـا را بر عهده‬ ‫دارد و شـبکه گسـترده مشـتریان شـرکت فـوالد مبارکه بیـش از یـک هـزار کارخانه‬ ‫را به طور مسـتقیم شـامل می شـود و قریب به ‪ 3‬هـزار کارخانـه پایین دسـتی نیز از‬ ‫محصـوالت ایـن شـرکت منتفـع می شـوند‪.‬‬ ‫حجم فعلی تولید فـوالد در شـرکت فـوالد مبارکه که بیـش از ‪ 50‬درصـد حجم کل‬ ‫فـوالد تولیدشـده در کشـور را شـامل می شـود‪ ،‬نشـان دهنده ایـن نکته اسـت که‬ ‫فوالد مبارکه صنعتی صنعت سـاز اسـت و تامین نیـاز ‪ ۵۰‬درصد از صنایع وابسـته‬ ‫بـه فـوالد مبارکـه توسـط ایـن شـرکت محقـق می شـود‪ .‬عملکـرد روشـن‪ ،‬موفـق و‬ ‫تاثیرگذار فوالد مبارکه در فعال سـازی هزارها واحد از صنایع پایین دسـتی کشـور‬ ‫موجب شده تا این شرکت به یکی از بهترین شاخص های توسعه صنعتی کشور‬ ‫تبدیل شـود و انتظار مـی رود این مجموعـه بتواند به تنهایـی نیاز کل کشـور را به‬ ‫تامیـن مـواد اولیـه فـوالدی فراهـم کنـد‪ .‬درهرصـورت مجموعـه فـوالد مبارکـه در‬ ‫سال ‪ ، ۱۴۰۰‬یکی از پشتیبانان اصلی تولید در کشور بوده و چشم امید بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان پایین دسـتی به دسـتان توانمند ایـن تولیدکننده بـزرگ فوالدی‬ ‫کشـور است‪.‬‬ ‫فـوالد مبارکه به عنـوان تنهـا دارنده چرخـه کامل تولیـد فوالد در کشـور‪ ،‬از سـنگ‬ ‫تا رنگ‪ ،‬در مسـیر تولید محصـول فوالدی قـدم برمـی دارد و بازار محصـوالت این‬ ‫شرکت به حدی متکثر است که بخش زیادی از فعالیت شرکت های تولیدکننده‬ ‫لولـه پروفیـل‪ ،‬لوله هـای انتقـال سـیاالت‪ ،‬سـازه های فلـزی‪ ،‬حمل ونقـل‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬مخازن و بسـته بندی درگرو و تحت الشعاع محصوالت تولیدشده‬ ‫در شـرکت فـوالد مبارکه اسـت‪.‬‬ ‫انچـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه هـر صنعـت‪ ،‬در کنـار طـی مسـیر پرفرازونشـیب‬ ‫تولیـد و نیازمنـدی بـه رفـع موانـع و پشـتیبانی‪ ،‬بیشـتر از ظرفیـت داخلـی خـود‪،‬‬ ‫کارافرینی و اشـتغال زایی در فضای پیرامون خود ایجاد می کند و بازار کسـب وکار‬ ‫و توسـعه و فعالیت اقتصادی را در جامعه رونـق می دهد‪ .‬بدون شـک این کاری‬ ‫اسـت کـه شـرکت فـوالد مبارکـه در تمـام دوران فعالیـت خـود سـعی در انجـام ان‬ ‫داشـته و دور از انصـاف نیسـت ا گـر بگوییـم در ایـن مسـیر موفـق بوده اسـت‪.‬‬ ‫بهمناسبتهفته کرامتصورت گرفت؛‬ ‫اهدای جهیزیه به نوعروسان‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫در شرایط سخت معیشتی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران‬ ‫صورت گرفت؛‬ ‫دریافت نشان عالی روابط‬ ‫عمومی و تقدیر از عملکرد‬ ‫رسانه ای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫بازار قراضه ترکیه در ثبات‬ ‫قیمت قراضه وارداتی در ترکیه در حدود ‪ 503‬دالر هر تن سی اف ار در ثبات نسبی به سر می برد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۹۰‬طرح صنعت اب و برق‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ ۲۹۰ :‬طرح صنعت اب و برق با سرمایه گذاری ‪ ۶۴‬هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کوتاه‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی در استانه‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و شوراها‪:‬‬ ‫انتخاباتمانندتشییع‬ ‫شهیدسلیمانیفراترازسلیقه های‬ ‫سیاسیاستوهمهبایدشرکت کنند‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست مشترک با شرکای تجاری کسب وکار‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با تزریق پروژه های پیمانکاری‬ ‫و اجرای ویژه طرح تحول دیجیتال حامی بخش خصوصی است‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی برای‬ ‫ملت ایران‪ ،‬انتخابات روز جمعه را رویدادی سرنوشت ساز و‬ ‫تاثیرگذاردرهمهمسائلعمدهاقتصادیوغیراقتصادیخواندند‬ ‫وبااشارهبهتالشبی وقفهدشمنانبرای کاهشمشارکتمردم‪،‬‬ ‫تضعیف ایران و سپس افزایش فشارها و دخالت های سیاسی و‬ ‫اقتصادی و تروریستی در ایران گفتند‪ :‬گله های مردم به ویژه‬ ‫قشرهای محروم درباره رسیدگی نکردن به مشکالت معیشتی‬ ‫ان هابجاستامااینمشکالترابایدباانتخابفردیقوی‪،‬پرکار‪،‬‬ ‫قدرتمندوخستگی ناپذیرحل کردوبهفضلالهیروزجمعهمردم‬ ‫برخالف خواست دشمنان‪ ،‬دوباره به ایران و جمهوری اسالمی‬ ‫ابرو می دهند و همه قشرها با سلیقه های متفاوت سیاسی به‬ ‫میدان می ایند و همچون تشییع حاج قاسم سلیمانی به‬ ‫انتخاباتنگاهیفراتراز سلیقه هایسیاسیخواهندداشت‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایباتبریکدههایاموالدتحضرتعلی‬ ‫بنموسی الرضا(ع)‪،‬نحوهعململتدر انتخاباتروز جمعهرادر‬ ‫سـال های پیـش رو‪ ،‬و در همه مسـائل و عرص ههـا کاملا تاثیرگذار‬ ‫خواندندو گفتند‪:‬در انتخاباتجمعه‪،‬اصل‪،‬مشارکتوبعدازان‬ ‫نوعانتخاباستوامیدواریمباعنایتخداوندمردمبهبهترین‬ ‫وجه در این عرصه ظاهر شـوند‪.‬‬ ‫ایشـان حضـور مـردم در نظـام جمهـوری اسلامی را متکـی بر یک‬ ‫اصلوسندمتقنفکریبرشمردندوافزودند‪:‬البتهفوایدسیاسی‬ ‫حضور مردم فـراوان و پربرکت اسـت اما اصل فلسـفه حضور ملت‬ ‫درصحنه‪ ،‬مهم تر اسـت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب تحقق جمهـوری اسلامی را در گرو تحقق هـر دو بعد‬ ‫انیعنیجمهوریتواسالمیتخواندندو گفتند‪:‬بههمیندلیل‬ ‫تهـای شـیطانی در جهـان بـه شـکل‬ ‫اسـت کـه همـه مرا کـز قدر ‬ ‫ویژه بـا انتخابـات در ایـران به عنوان نمـاد جمهوریـت مخالفت و‬ ‫معارضـه می کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایـت اهلل خامنه ای‪ ،‬تخریـب ذهنیت مردم بـه انتخابات‬ ‫و در صـورت امـکان دخالـت در انتخابـات را دو هـدف مهـم‬ ‫فضاسازی های دشمنان برشمردند و گفتند‪ :‬ان ها می خواهند‬ ‫شکوه و شـوکت انتخابات ایران نمایان نشـود اما به کوری چشم‬ ‫دشـمنان‪ ،‬انتخابـات همیشـه در زمـان مقـرر و بـا حضـور ملـت‬ ‫برگزارشـده اسـت‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب بـا اسـتناد بـه قـران مجیـد‪ ،‬شـرکت در انتخابـات را‬ ‫عمل صالح دانسـتند چرا کـه دشـمنان دین و اسلام را ب هشـدت‬ ‫ناراحـت می کنـد‪.‬‬ ‫نکتـه دیگـری کـه رهبـر انقلاب بـه تبییـن ان پرداختنـد رابطـه‬ ‫معکوس کاهـش حضـور مـردم و افزایش فشـارهای دشـمن بود‪.‬‬ ‫ایشـان گفتنـد‪ :‬بـر اسـاس ایـن واقعیـت ا گـر بخواهیـم فشـارهای‬ ‫اقتصـادی دشـمنان یعنـی تحریـم و دیگـر فشـارها کاهـش یابـد و‬ ‫رفعشود‪،‬بایدحضور در انتخاباتافزایشیابدوپشتوانهمردمی‬ ‫نظام بـه رخ دشـمنان کشـیده شـود‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب همچنیـن بـا اشـاره بـه تاثیـر حضـور بیشـتر ملـت در‬ ‫افزایـش قـدرت و کارایـی رئیس جمهـور اینـده گفتنـد‪ :‬در کشـور‬ ‫نهـا‬ ‫تهـای زیـادی وجـود دارد کـه اسـتفاده از ا ‬ ‫امکانـات و فرص ‬ ‫بـه اد مهـای پـرکار‪ ،‬خسـتگی ناپذیر و قدرتمنـد نیـاز دارد کـه ایـن‬ ‫قدرتمنـدی از حضـور و رای بـاالی مـردم نشـئت می گیـرد و بـه‬ ‫رئیس جمهـور اینـده بـرای کاهـش مشـکالت تـوان بیشـتری‬ ‫می د هـد‪.‬‬ ‫حضرت ایـت اهلل خامنه ای در ادامه با اشـاره به تا کید همیشـگی‬ ‫بـر مسـئله «سلامت انتخابـات» گفتنـد‪ :‬در جمهـوری اسلامی‬ ‫انتخابـات همیشـه سـالم بـوده و اینکـه روسـای جمهـوری بعضـا‬ ‫بـا سلایق سیاسـی کاملا متفـاوت از یکدیگـر بـر سـر کار امده انـد‬ ‫نشـان دهنده انتخابـات سـالم در همـه ایـن سـال ها اسـت‪.‬‬ ‫رهبر انقلاب‪« ،‬رقابتـی بـودن» را از دیگر حقایق مسـلم انتخابات‬ ‫در ایران خواندنـد و افزودنـد‪ :‬در این انتخابـات و در مناظره ها نیز‬ ‫نامزدها بـا معارضات فکـری و زبانی خود رقابتی بـودن انتخابات‬ ‫را کاملا نشـان دادنـد کـه هرکـدام هـم طرفـداران خـود را دارنـد‪.‬‬ ‫البتـه دربـاره محتـوای مناظر ههـا بعـد از انتخابـات نکاتـی بیـان‬ ‫خواهـم کـرد‪.‬‬ ‫لهـا را به انچه‬ ‫ایشـان در پایـان از خداوند متعال خواسـتند کـه د ‬ ‫صالح کشـور و ملـت اسـت‪ ،‬هدایـت فرماید‪.‬‬ ‫در راستایتحققشعار سالومانع زدایی‪،‬‬ ‫از نقـد سـازنده و کارشناسـانه متخصصـان‬ ‫اسـتقبال می کنیـم و از تمامـی پیمانـکاران‬ ‫پروژه ها تقاضا داریم همکاران و تیم فوالد‬ ‫مبارکـه را در نیـل به ایـن هدف یـاری کنند‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬نشست مشترک شرکت فوالد‬ ‫مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار (پیمانکاران‬ ‫توسعه) در محل سالن اجتماعات دفتر شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬با حضور حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل و برخی‬ ‫دیگر از معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد و در این نشست‬ ‫چندساعته پیمانکاران توسعه این شرکت به بیان دیدگاه های‬ ‫خود پرداختند‪.‬‬ ‫تقویت بازوهای پیمانکاری برای توسعه توانمندی فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬با استقبال‬ ‫از برگزاری نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری‬ ‫کسب وکار (پیمانکاران توسعه) اظهار کرد‪ :‬دولت هایی موفق اند که‬ ‫درصدد تقویت بخش خصوصی باشند و به واسطه توانمندی بخش‬ ‫خصوصی بتوانند تحول بزرگی در صنایع ایجاد کنند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫نیز فوالد مبارکه بر ان است تا با تقویت بازوهای پیمانکاری خود در‬ ‫شاخهتوسعه‪،‬از توانمندیشرکت هایبرتردر اینحوزهاستفاده کند‪.‬‬ ‫تعامل برد‪-‬برد فوالد مبارکه با بخش خصوصی‬ ‫وی از گفت وگوی شفاف بین شرکای تجاری کسب وکار با شرکت فوالد‬ ‫مبارکه استقبال کرد و گفت‪ :‬نگاه به بخش خصوصی تا کنون در کشور‬ ‫چندان خوب نبوده است؛ اما دولت باید دربخش های رفاه عمومی‬ ‫از قبیل اموزش‪ ،‬درمان و حمل ونقل ورود کند و بخش های دیگر در‬ ‫اختیار بخش خصوصی باشد‪ .‬این نگاه در راس اهداف شرکت فوالد‬ ‫مبارکه است‪ .‬تعامل با بخش خصوصی باید به صورت برد‪-‬برد باشد و‬ ‫هر دو طرف به منافع مشترک پایبند باشند تا این کار‪ ،‬با اعتماد کامل‬ ‫به همدیگر‪ ،‬به تقویت هر دو مجموعه بینجامد‪ .‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با تزریق پروژه های پیمانکاری و اجرای ویژه طرح تحول دیجیتال در‬ ‫بخش پروژه های توسعه ای حامی بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته مشترک مدیران فوالد مبارکه و نمایندگان‬ ‫پیمانکاران‬ ‫وی سیستماتیک بودن شرکت فوالد مبارکه را با مزیت به نتیجه‬ ‫رسیدن اقدامات و نقص افزایش ایستگاه های تصمیم گیری تبیین‬ ‫کرد و گفت‪ :‬وظیفه داریم با تعامل دوطرفه‪ ،‬مشکالت سیستم های‬ ‫موجود را رفع کنیم و بهبود مستمر را در تمامی مراحل کاری خود در‬ ‫نظر بگیریم؛ به این منظور نیاز است کمیته مشترکی از مدیران فوالد‬ ‫مبارکه و نمایندگان پیمانکاران تشکیل و به طور فصلی جلساتی برگزار‬ ‫شود تا انچه موجب کندی اجرای پروژه های توسعه شرکت است‬ ‫شناسایی شود و راهکار رفع موانع پیش بینی گردد و به اجرا دراید‪.‬‬ ‫استقبال از نقد سازنده و کارشناسانه متخصصان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به تشکیل کمیته رفع اشکال در‬ ‫خصوص بررسی گزارش ضرر و زیان مالی و زمانی پیمانکاران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در راستای تحقق شعار سال و مانع زدایی‪ ،‬از نقد سازنده‬ ‫و کارشناسانه متخصصان استقبال می کنیم و از تمامی پیمانکاران‬ ‫پروژه ها تقاضا داریم همکاران و تیم فوالد مبارکه را در نیل به این‬ ‫هدف یاری کنند‪.‬‬ ‫چابکی و چاال کی در اجرای پروژه ها‬ ‫وی شکل گیری پیمانکاری سه شیفته مشابه کشورهای خارجی‬ ‫را درخواست کرد و گفت‪ :‬نیاز است که در شرکت های پیمانکاری‬ ‫شرایطی ایجاد شود که مجریان پروژه به صورت سه شیفت زمانی کار‬ ‫کنند تا هم پروژه ها زودتر به اتمام برسد و هم چابکی و چاال کی را شاهد‬ ‫باشیم‪ .‬حتما با این نگاه ویژه از سوی پیمانکاران‪ ،‬شرایط تحویل‬ ‫پروژه ها به کارفرما نیز تسهیل تر می شود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه ملی انتقال نفت گوره‪-‬جاسک با اتکا به توان‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫عظیمیان از بهره برداری پروژه انتقال نفت گوره‪-‬جاسک در اینده‬ ‫نزدیک با تامین تختال های‪ API‬موردنیاز این خط توسط این شرکت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬همان گونه که اطالع دارید‪ ،‬این حرکت به منظور‬ ‫مانع زدایی تولید با تامین تختال در فوالد مبارکه اغاز شد و در کنار‬ ‫ان دیگر صنایع به حرکت درامدند و در حقیقت از یک پروژه ملی‬ ‫توانستیم بهره های متعدد و وافی ببریم و این میسر نبود مگر با اتکا‬ ‫به توان بخش خصوصی‪ .‬در ادامه این راه نیز امیدواریم به زودی‬ ‫پروژه های پیمانکاری ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی که برای گروه فوالد‬ ‫مبارکه برنامه ریزی کرده ایم به نتیجه برسد و با رفع موانع پیش پای‬ ‫پروژه نورد گرم شماره ‪ ۲‬بعد از ماه ها انتظار شاهد به سرانجام رسیدن‬ ‫این ابرپروژه نیز باشیم‪.‬‬ ‫حل مسائل با عملیاتی شدن طرح تحول دیجیتال‬ ‫وی به طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬این طرح که از مردادماه سال گذشته در شرکت فوالد‬ ‫مبارکهاجراییشدهدرصدداستاینشرکتراراهیجمعشرکت های‬ ‫عضو باشگاه فانوس دریایی کند و بسیاری از مسائل مطر ح شده با‬ ‫عملیاتی شدن این طرح برطرف می شود‪.‬‬ ‫هم افزایی و همگرایی پیمانکاران با تشکیل یک کانال‬ ‫ارتباطی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان باز بر هم افزایی بخش خصوصی‬ ‫تا کید کرد و گفت‪ :‬پیشنهاد می کنم صورت جلسه و شرح موضوعاتی‬ ‫که در این جلسه طرح شد برای همه پیمانکاران ارسال شود و کانال‬ ‫ارتباطی مشخصی در راستای همگرایی این بخش با شرکت فوالد‬ ‫مبارکه ایجاد شود‪.‬‬ ‫نشستمشترکشرکتفوالدمبارکهباپیمانکارانتوسعهدر‬ ‫مسیر مانع زدایی از تولید و توسعه‬ ‫معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه نیز در این نشست گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه با پیمانکاران توسعه در مسیر‬ ‫مانع زدایی از تولید و توسعه برنامه ریزی شده و امیدواریم مثمر ثمر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫احمد سعیدبخش در توضیح علت برگزاری نشست مشترک شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار (پیمانکاران توسعه) اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیمانکاران و مشاوران به واقع شرکای تجاری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫محسوب می شوند و هرگونه مانع بر سر راه ایشان در واقع مشکل و‬ ‫مسئلهماست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدت ها بود که پیمانکاران درخواست دیدار با مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه را داشتند که با مطرح شدن این درخواست و‬ ‫استقبال مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از ان‪ ،‬امروز گرد هم امدیم تا‬ ‫هرگونه مانع سر راه شرکای تجاری بررسی شود‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد‪ :‬هـدف نشسـت‬ ‫مشـترک شـرکت فـوالد مبارکـه بـا شـرکای تجـاری کسـب وکار‬ ‫(پیمانـکاران توسـعه) بهره گیـری از پیشـنهادها و انتقادهـای‬ ‫شـرکای تجـاری شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت تـا در مسـیر تعامـل بـا‬ ‫پیمانـکاران تسـهیل گری شـود‪ .‬مشـکالت پیمانـکاران در بخـش‬ ‫توسـعه و اجراسـت و بـا حـل ایـن موانـع‪ ،‬پروژه هـای شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه تسـریع می شـود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نتایج حاصل از این تعامل با بهره گیری از دیدگاه های‬ ‫پیمانکاران و خروجی کارگروه های پیشنهادی توسط پیمانکاران در‬ ‫قراردادها اعمال شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه شرکای تجاری بســیاری دارد‪،‬‬ ‫امــا امــروز بــه علــت شــرایط کرونــا میزبــان تعــداد محــدودی از ایــن‬ ‫شــرکای تجــاری هســتیم و امیدواریم این نشســت مثمر ثمر باشــد‪.‬‬ ‫در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار بررسی شد؛‬ ‫مهم ترین مسائل پیش روی پیمانکاران توسعه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در نشسـت مشـترک شـرکت فـوالد مبارکه و شـرکای‬ ‫تجاری کسـب وکار (پیمانکاران توسـعه‪ ،‬بـا توجه به‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا‪ ،‬مدیران‬ ‫عاملشرکت هایصفافوالد‪،‬مدیریتاحداث‪،‬برق ارا‪،‬احیاءفرایند‪،‬‬ ‫نسـپاهان‪،‬‬ ‫پیشـتازان بردیـن‪ ،‬بهسـازان‪ ،‬ایریتـک‪ ،‬تامـکار‪ ،‬سیمی ‬ ‫بو اتش‪ ،‬فراتحقیق‪ ،‬فنی و مهندسی‪ ،‬همت کاران‪ ،‬سامان انرژی‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫دژپـاد‪ ،‬جرثقیل پـوالد و ایـران کارت به عنـوان نماینـدگان شـرکای‬ ‫تجـاری شـرکت کننده دیدگا ههـای خـود را مطـرح کردند‪.‬‬ ‫درابتدا‪ ،‬احمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت صفافوالد‪ ،‬ضمن تشکر از برگزاری‬ ‫نشستمذکور‪،‬نبودخریدهایاعتباریدر بازار‪،‬کسرینقدینگیوعدم‬ ‫امکان اخذ تسهیالت از بانک ها را به عنوان موانع موجود مطرح کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تاخیر در تایید طر ح های مهندسی و تاخیر در ابالغ قراردادها و‬ ‫عدم تکافوی تعدیل ها در قرارداد افزایش نر خ ها ازجمله مسائل پیش‬ ‫رویاینشرکتاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتمدیریتاحداث گفت‪:‬نبودبراوردصحیحوبه روزشده‬ ‫قیمت قراردادها‪ ،‬عدم بررسی و تایید خواست بهره برداران در اسناد‬ ‫مناقصه و مشکالت اجرایی و ایجاد تغییرات در قرارداد و تاخیر در‬ ‫تصمیم گیری ها از دیگر مسائل پیش روی شرکت مدیریت احداث در‬ ‫همکاریبابزرگ ترینواحدصنعتی کشور است‪.‬‬ ‫میرابوطالبی تصریح کرد‪ :‬فرایند طوالنی مدت در کمیته های‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬تاخیر و تعویق در تصمیم گیری های دستگاه نظارت‪،‬‬ ‫ناهماهنگی توسعه و بهره برداری و نبود سیستم ارزیابی عملکرد‬ ‫رتبه بندیپیمانکاراندر جهتتقویتتیمنظارترااز موانعپیشروی‬ ‫اینشرکتبرشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق ارا هم همکاری این شرکت را با فوالد مبارکه‬ ‫در سه دهه گذشته به صورت پیوسته اعالم کرد و گفت‪ :‬برای ایجاد‬ ‫رابطهبرد‪-‬بردنیاز است کهزنجیرهتامینموفقباشد‪.‬مشکالتوندور‬ ‫لیست ها‪،‬عدمتطابقباخواستهبهره برداروعدمبررسیوتاییدخواست‬ ‫بهره برداراندر اسنادمناقصهاز مسائلاینشرکتاست‪.‬‬ ‫مصدقبااشارهبهاینکهیکیاز مسائلدوره‪ SUPPLYCHAIN‬در دهه‬ ‫هشتادناشیاز ارزیابیتامین کنندگاناست‪،‬گفت‪:‬صرفانرژیمدیران‬ ‫تامین کننده بابت حواشی پیمان و عدم سهیم بودن پیمانکاران در‬ ‫موفقیت هایفوالدمبارکهاز موانعپیشرویاینشرکتاست‪.‬‬ ‫مرتجی‪ ،‬مدیر شرکت احیاءفرایند‪ ،‬به اشکاالت محتوایی ازجمله‬ ‫فرمول های تعدیل در قراردادها و منطقی نبودن ضرایب کاهشی در‬ ‫فرمول هاپرداختو گفت‪:‬تاخیردر ابالغقراردادهاوافزایشنر خ ها‪،‬عدم‬ ‫تعدیل پذیریقرارداد‪،‬تاخیردرپرداخت ها‪،‬تعددامضاهادرفرایندهای‬ ‫قراردادیازجملهصورت وضعیت هاودستورکارهاو‪...‬وهمچنینتاخیر‬ ‫در بررسیصورت وضعیت هایقطعیوایرادومغایرتدر دستورالعمل‬ ‫پرداختدوران کرونااز مشکالتاینشرکتاست‪.‬‬ ‫کاظمی‪،‬مدیرعاملشرکتبهسازان گفت‪:‬کسرعلی الحسابپرداختی‬ ‫و دیون پیش از قطعی شدن پروژه‪ ،‬طوالنی مدت بودن فرایندهای‬ ‫قراردادی به دلیل بروکراسی اداری‪ ،‬جزیره ای بودن حوزه های‬ ‫تصمیم گیری و کاهش اهمیت پروژه در حوزه های تصمیم گیری از‬ ‫مسائلاینشرکتاست‪.‬‬ ‫به گفتهمدیرعاملشرکتایریتکطوالنیبودنمراحلابالغقراردادها‪،‬‬ ‫اضافه شدن ایستگاه های کنترلی مختلف موازی ازجمله تمدیدها‪،‬‬ ‫افزایش مبلغ و‪ ،...‬عدم حذف قیمت های نادرست و گمراه کننده‪،‬‬ ‫گرفتن تخفیف از پیمانکاران و مشکالت ناشی از ان و عدم همخوانی‬ ‫تعدیل های قراردادها با نوع کار و پروژه در فوالد مبارکه از موانع این‬ ‫شرکتاست‪.‬‬ ‫برکتین‪ ،‬مدیرعامل محترم شرکت تامکار هم ناهمخوانی تعدیل ها با‬ ‫افزایش نا گهانی قیمت های بازار را یکی از موانع موجود در این شرکت‬ ‫اعالم کردو گفت‪:‬نیازاست کهارزیابیسهمقصورپیمانکارو کارفرماانجام‬ ‫شودو کمیته ایبابتارزیابیقصور طرفینقراردادتشکیلشودورویه‬ ‫ثابتویکسانبرایتمامپیمانکارانبازتعریفشود‪.‬‬ ‫به گفته مومن زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سیمین سپاهان‪ ،‬بروکراسی‬ ‫پیچیده مانع تسریع اقدامات است؛ اما شیرازی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ابواتش‪،‬بهتوقفتمامفرایندهادر قراردادپساز تحویلموقتاشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پرداخت تعدیل ها در زمانی که با قیمت قرارداد متناسب‬ ‫نیست‪،‬ناهمخوانیتفاسیردر قراردادهای‪ EPC‬بااستانداردهاو کاهش‬ ‫بروکراسیدر فوالدمبارکهبخش هاییاز موانعاینشرکتاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فراتحقیق هم بر سیستماتیک بودن شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تا کید کرد و گفت‪ :‬تصحیح فرایند به نفع طرفین است و توسعه‬ ‫طرحتحولدیجیتالمی تواندبهافزایشسرعتو کاهشبروکراسیدر‬ ‫شرکتبینجامد‪.‬ایجادرقابتدر شرکت هایمشاوربخشیاز خواسته‬ ‫ماست‪،‬چرا کهاز دید کارفرما‪،‬در قراردادهایخدماتمهندسیتعدیل‬ ‫قیمت هابه درستیبررسینمی شود‪.‬‬ ‫از نظر دادخواه‪ ،‬نماینده شرکت فنی و مهندسی‪ ،‬تنظیم‬ ‫دستورالعمل هایی برای کاهش زمان از مناقصه تا پیشنهاد قیمت و‬ ‫اعالمبرندهوابالغقرارداد‪،‬بازنگریفرایندها‪،‬یکسان سازیقراردادهاو‬ ‫تسریعفرایندهاحل کنندۀ برخیمسائلشرکتفنیومهندسیاست‪.‬‬ ‫اقاکبیری‪،‬مدیرعاملشرکتهمت کاران‪،‬طوالنی مدتبودنزمانابالغ‬ ‫قراردادهارامانعیمهمبرشمردو گفت‪:‬عدمتکافویافزایشقیمت هابا‬ ‫تعدیل هاوانحرافبیشاز‪۱۰۰‬درصداز انواستفادهاز بخشنامهقیمت‬ ‫متناسب در مناقصات برای حذف قیمت های نامناسب بخشی از‬ ‫مسائلاینشرکتاست‪.‬‬ ‫حسینی‪،‬مدیرعاملشرکتسامانانرژی‪،‬تقویتفرهنگحمایت‬ ‫از شرکای تجاری کسب وکار در فوالد مبارکه را یکی از مسائل مهم‬ ‫این شرکت دانست و گفت‪ :‬تالش های شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫راستای کاهش عواقب دوران شیوع کرونا و تاثیر ان در اجرای‬ ‫پروژه ها کفایت ضرر و زیان را نمی کند؛ چرا که زمان بر بودن تایید و‬ ‫تصویب افزایش مبلغ ها مشکلی از مشکالت نقدینگی پیمانکاران‬ ‫را حل نکرده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫رشد قیمت سنگ اهن در چین‬ ‫قیمت سنگ اهن خلوص ‪ 62‬درصد وارداتی در چین ‪ 2.35‬دالر نسبت به جمعه اخیر رشد داشت‪.‬‬ ‫پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادهای بزرگ جهان‬ ‫بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی امسال جهان را ‪ 5.6‬درصد پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪193‬‬ ‫عدد خبر‬ ‫درصدی‬ ‫رشـد ‪ ۱۹۳‬درصـدی صـادرات بخـش معـدن در‬ ‫فروردین‪۱۴۰۰‬‬ ‫رئیس کنترل کیفی نورد گرم فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫میزان غیرقابل قبول عیب پوسته کالف گرم در اردیبهشت ماه به صفر درصد رسید‬ ‫با تالش و همت کارکنان واحدکنترل کیفی و ناحیه‬ ‫نورد گرم شرکت فوالد مبارکه میزان غیرقابل قبول‬ ‫عیب پوسته کالف گرم جهت تولید محصوالت‬ ‫کاهش یافت و مقدار ان در اردیبهشت ماه سال جاری به صفر‬ ‫درصد رسید‪.‬‬ ‫رئیس کنترل کیفینورد گرمفوالدمبارکهبااعالماینخبر گفت‪:‬تمایل‬ ‫فوالد به ا کسید شدن و رسیدن به حالت پایدارش و همچنین دمای‬ ‫باالی نورد گرم دو عاملی است که باعث می شود عیب پوسته عیب‬ ‫ذاتی در فرایند نورد گرم باشد‪ .‬انواع مختلف عیب پوسته در نورد گرم‪،‬‬ ‫عیب نورد با پوسته‪ ،‬پوسته زیگزا گی‪ ،‬پوسته نازلی‪ ،‬پوسته نقطه ای‬ ‫(فلفل نمکی) و پوسته کیفیتی است‪.‬‬ ‫مسـعود مهدیه افـزود‪ :‬محصوالت نـورد گرم ا گر عیب پوسـته داشـته‬ ‫باشند‪ ،‬طبق استاندارد و حدود پذیرش کیفیت سطح بازرسی شده‬ ‫و طبقه بنـدی محصـول صـورت می گیـرد و در صـورت عـدم تطابـق‬ ‫کیفـی غیرقابل قبـول درجه یـک و دو و یـا حتـی قسـمتی از محصـول‬ ‫یگـردد و باعث کاهـش بازدهی کمـی و کیفی‬ ‫به عنـوان قراضه جـدا م ‬ ‫می گـردد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهوجوداستانداردهاجهتبازرسیمحصوالتدر نورد گرم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این استانداردها شامل بازرسی کیفیت سطح محصول‬ ‫به طور چشمیبه کمکتجهیزبازرسیاتوماتیکسطحبه طور انالین‪،‬‬ ‫ایجادحساسیتبر کیفیتمحصوالتدر ناحیه‪،‬بازتابسریعبازرسی‬ ‫در حین تولید و تعیین سریع و دقیق موقعیت عیب در صورت وجود و‬ ‫اعالم شدت و مقدار عیب توسط کنترل کیفی است‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان حوزه های کنترل‬ ‫کیفیوناحیهنورد گرم کهدر اینارتقای کیفیمحصولسهیمبوده اند‬ ‫بر پیگیری مستمر جهت ادامه این روند تا نیل به اهداف کیفی‬ ‫مدیریت عالی سازمان تا کید کرد‪.‬‬ ‫در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران صورت گرفت؛‬ ‫دریافت نشان عالی روابط عمومی و تقدیر از عملکرد رسانه ای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫هم زمان با برگزاری پنجمین رخداد بررسی مسائل و‬ ‫چالش های روابــط عمومی ایران‪ ،‬مراســم اختتامیه‬ ‫جایــزه صنعــت روابــط عمومــی ایــران برگــزار و نشــان‬ ‫عالــی روابــط عمومــی به دلیــل عملکــرد رســانه ای شــرکت فــوالد‬ ‫ینــژاد مدیــر روابــط عمومــی ایــن شــرکت اهــدا‬ ‫مبارکــه بــه هــادی نبات ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬این مراســم که با حضور پروفســور ســید ســعیدرضا‬ ‫عاملی دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬خسرو رفیعی رئیس انجمن‬ ‫روابــط عمومــی ایــران‪ ،‬ســید شــهاب ســید محســنی رئیــس انجمــن‬ ‫متخصصــان روابــط عمومــی ایــران‪ ،‬انجمــن بین المللــی روابــط عمومی‬ ‫(ایپــرا) و جمعــی از صاحب نظــران و مدیــران روابــط عمومــی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫مســائل مهمــی در حــوزه روابــط عمومــی همچــون نقــش فنــاوری نســل‬ ‫پنجم و جایــگاه ان در حــوزه روابط عمومی و نقــش این حــوزه در تعالی و‬ ‫حرکت ســازمان ها برای دسـت یابی به اهداف مورد بررســی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫یهــا بایــد تصویــر واقعــی و امیدافریــن ســازمان‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫خودرانمایشدهند‬ ‫ینــژاد مدیــر روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه در حاشــیه ایــن‬ ‫هــادی نبات ‬ ‫یهــا بایــد تصویــر‬ ‫مراســم بــه خبرنــگار فــوالد گفــت‪ :‬همــه روابــط عموم ‬ ‫واقعــی و امیدافرین ســازمان خــود را بــه دور از منافــع سیاســی و حزبی در‬ ‫جهــت اعتمــاد مــردم بــه کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬در فعالیت بیشــتر حوز ههــا بعــد از انقالب اســامی تا کنون‬ ‫رشــد چشــمگیری انجــام شــده و در حــوزه فــوالد نیز جهــش بزرگــی اتفاق‬ ‫افتــاده کــه در پیــام رهبــری نــوروزی هــم به ان اشــاره شــد‪.‬‬ ‫وظیفه ما در شــرایط ســخت اقتصــادی دفــاع از دســتاوردهای‬ ‫انقالباسالمیاست‬ ‫ینــژاد افــزود‪ :‬برخــی در ســال گذشــته بــا کوته نظــری و تنهــا بــا‬ ‫نبات ‬ ‫مصاحبــه و هیاهوی رســانه ای می خواســتند ایــن دســتاوردها را به‬ ‫حاشــیه ببرنــد کــه خوشــبختانه موفــق نبودنــد و نخواهنــد بــود‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان مــا وظیفــه داریــم از دســتاوردهای انقــاب اســامی دفاع‬ ‫کنیــم‪ .‬در حــال حاضــر کشــور دچــار شــرایط ســخت اقتصــادی اســت‬ ‫و کمتریــن انتظــار از برخــی مســئولین‪ ،‬دقــت در اظهارنظرهایــی‬ ‫اســت کــه باعــث شــده بــار بیشــتر روی دوش نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی بگــذارد‪.‬‬ ‫خبر و گزارش تصویری‬ ‫نقش افرینی برجسته کارکنان شرکت فوالد مبارکه در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد امسال برگ دیگری در تاریخ سیاسی‬ ‫پرفرازونشیبوپرافتخار کشورمانرقمخوردوشاهد‬ ‫نقش افرینیبرجسته کارکنانشرکتفوالدمبارکهدر‬ ‫ایندورهاز انتخاباتبودیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه‪ ،‬طبق هماهنگی به عمل امده با‬ ‫فرمانداری هایشهرستان هایمبارکهولنجان‪،‬صندوقسیار اخذرای‬ ‫ریاستجمهوریازساعت‪ 11‬صبحتاپایانزمانرای گیریدرمحلشرکت‬ ‫فوالدمبارکهومجتمعفوالدسبامستقر ودرطولاینمدتسرویسایاب‬ ‫وذهاباز نواحیمختلفبهمحلاخذرایپیش بینی گردید‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬با استقرار صندوق سیار اخذ رای ریاست جمهوری‬ ‫در محل مسجد جامع شرکت فوالد مبارکه و نیز در محل مجتمع فوالد‬ ‫سبا‪ ،‬کارکنانهمیشهدر صحنهشرکتفوالدمبارکهومجتمعفوالدسبا‬ ‫با حضور در محل رای گیری و انداختن رای خود به صندوق‪ ،‬بار دیگر‬ ‫با ارمان های انقالب اسالمی‪ ،‬امام و رهبری و شهدای گرانقدر تجدید‬ ‫میثاق کردند‪.‬‬ ‫شایانذکراستشرکتفوالدمبارکهبه عنوانیکمجموعهبزرگصنعتی‬ ‫اقداماتی را به منظور برگزاری شکوهمند انتخابات در این شرکت و‬ ‫همچنینمشارکتحدا کثری کارکناندر انتخاباتانجامداد‪.‬‬ ‫تبلیغات محیطی وسیع در سطح شرکت‪ ،‬برگزاری جلسات متعدد با‬ ‫معاونینومدیرانواحدهایمختلفبه ویژهمعاونتبهره برداری‪،‬چاپ‬ ‫پوستر و ترا کت‪ ،‬ساخت و انتشار کلیپ و موشن گرافی و انتشار در فضای‬ ‫مجازی‪،‬ارسالپیام کوتاهازسخنانرهبریوچاپمحتوایانتخاباتیدر‬ ‫صفحهفرهنگیخبرنامهبه منظورمشارکتحداکثری کارکنانرامی توان‬ ‫ازجملهایناقداماتعنوان کرد‪.‬‬ ‫بررسی امارهای رسمی حا کی از صادرات بیش از ‪ ۶۶۷‬میلیون‬ ‫دالری محصوالت حوزه معدن و صنایع معدنی در نخستین‬ ‫ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬است که در هم سنجی با سال گذشته رشد ‪۱۹۳‬‬ ‫درصدینشانمی دهد‪.‬‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬درنخستینماهسالجاریبیشاز‪ 4‬میلیون‬ ‫و‪ ۳۹۳‬هزار تنانواعمحصوالتحوزهمعدنوصنایعمعدنیبه‬ ‫ارزش‪ ۶۶۷‬میلیونو‪ ۵۸۱‬هزار و‪ ۳۴۷‬دالرصادر شد‪.‬‬ ‫بیشترین میزان صادرات در این مدت مربوط به زنجیره فوالد و‬ ‫محصوالتفوالدیمرتبطبا‪ ۴۰۶‬میلیونو‪ ۳۴۸‬هزار دالربود که‬ ‫‪ ۶۰.۸‬درصدصادراترابهخوداختصاصداد‪.‬‬ ‫صادرات زنجیره فوالد در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته‬ ‫رشد‪ ۲۰۳‬درصدیداشتهاست‪.‬‬ ‫رتبهدومصادراتدراینمدتبهمسومحصوالتپایین دستی‬ ‫رسید‪ .‬کارخانجات ایرانی در فروردین ماه بیش از ‪ ۵۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۸۰‬هزار دالر مس و محصوالت پایین دستی صادر کردند که‬ ‫حا کیاز رشد‪ ۱۷۷‬درصدیاست‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫میلیاردمترمکعبی‬ ‫کاهش ‪ ۹‬میلیارد مترمکعبی برداشت از‬ ‫سفره های ابی تا پایان برنامه هفتم‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهر ه وری اب و‬ ‫ابفای وزارت نیرو گفت‪ :‬برنامه های سازگاری با کم ابی‬ ‫استان ها‪ ،‬در صورت اجرا منجر به کاهش برداشت از منابع‬ ‫اب زیرزمینی و اصالح مصرف در حد ‪ ۹‬میلیارد مترمکعب تا‬ ‫پایان برنامه هفتم توسعه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬بنفشه زهرایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این کاهش منجر به تعادل بخشی (جلوگیری‬ ‫از افت بیشتر ابخوان ها) در همه دشت های کشور تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برنامه های سازگاری با کم ابی مصوب شده‪،‬‬ ‫بر سر صرفه جویی در برداشت از منابع اب سطحی و اصالح‬ ‫مصرف‪ ،‬در حد ‪3.2‬میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه هفتم‬ ‫توافق شده و در کارگروه ملی سازگاری با کم ابی مصوب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زهرایی از انتشار کتاب ملی سازگاری با کم ابی با محتوای‬ ‫خالصه ای از برنامه های صرفه جویی مصوب در هر استان‬ ‫با برش حوضه ابریز برای منابع اب سطحی و برش محدوده‬ ‫مطالعاتی برای منابع اب زیرزمینی‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫هزار متر‬ ‫برنامه انجام ‪ ۸۰‬هزار متر حفاری ا کتشافی در‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫امیرعلی طاهرزاده انجام ‪ ۸۰‬هزار متر حفاری ا کتشافی توسط‬ ‫شرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایرانراازجملهبرنامه هایاین‬ ‫شرکتدر سال‪ ۱۴۰۰‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتتهیهوتولیدموادمعدنیایران‪،‬‬ ‫امیرعلی طاهرزاده با اشاره به اهمیت عملیات ا کتشافی در‬ ‫ایمپاسکو گفت‪ :‬با توجه به پیشران بودن بخش ا کتشاف در‬ ‫توسعهمعدنوصنایعمعدنی کشوروایجادتوسعهپایدار‪ ۸۰،‬هزار‬ ‫متر حفاری در بخش های سنگ اهن‪ ،‬زغال سنگ و پلی متال و‬ ‫‪ ۱۵‬هزار کیلومترمربعتهیهنقشه هایزمین شناسیازجملهاهم‬ ‫برنامه هایا کتشافیاینشرکتدر سال‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫طاهرزاده در ادامه دریافت ‪ ۴‬فقره گواهی کشف را از دیگر‬ ‫برنامه های سال ‪ ۱۴۰۰‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهبرنامه‪ ۶۷‬هزار مترحفاریشرکتتهیهوتولیدمواد‬ ‫معدنیایراندرسال گذشته گفت‪:‬خوشبختانهدرپایانسال‪۹۹‬‬ ‫شاهدتحقق‪ ۱۱۷‬درصدیحفاریاکتشافی(‪ ۷۷‬هزارمتر)بودیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫تعویض الین گاز بخش احیا‬ ‫در فوالد خوزستان‬ ‫شمارش معکوس برای افتتاح بزرگ ترین پروژه‬ ‫«فراوری روی» در خاورمیانه‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬تعویض الین گاز بخش احیا با هدف پایداری تولید و‬ ‫ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از خسارت های تجهیزاتی و انسانی و‬ ‫با استفاده بهینه از شرایط موجود‪ ،‬انجام شد‪ .‬فعالیت واحد نگهداری و‬ ‫تعمیرات تجهیزات در شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬بر دو نوع «نت اصالحی»‬ ‫و «نت پیشگیرانه» است‪.‬‬ ‫فاز نخست بزرگ ترین کارخانه فراوری سرب و روی خاورمیانه تا انتهای‬ ‫سال تکمیل می شود‪ .‬مجتمع سرب و روی مهدی اباد که با تیم مدیریتی‬ ‫متخصص و جوان و حمایت های ایمیدرو‪ ،‬اقدامات توسعه ای را از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬با شتاب چشمگیری به پیش برد؛ امسال از بزرگ ترین پروژه‬ ‫فراوری سرب و روی کشور رونمایی می کند‪.‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مدیر متالورژی و ر وش های تولید شرکت ‬ ‫فوالد اکسین خوزستان مطرح کرد؛‬ ‫بازده کیفی باالی تختال های گرید ‪API‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مدیر متالورژی و رو ش های تولید شرکت فوالد‬ ‫ا کسین خوزستان گفت‪ :‬همکاری شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫ا کسین در راستای تولید ورق های ‪ API‬با باالترین میزان‬ ‫بازده کیفی محصوالت همراه است‪.‬‬ ‫محمد هیز م بر‪ ،‬مدیر متالورژی و رو ش های تولید شرکت‬ ‫فوالد ا کسین خوزستان‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار ایراسین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عمده تولیدات این شرکت صنعتی متمرکز بر تولید‬ ‫انواع ورق های فوالدی عریض و الیاژی خاص با استحکام‬ ‫باالست‪ .‬شرکت فوالد ا کسین ورق های ‪ API‬با قابلیت کاربرد‬ ‫در پروژه های انتقال نفت و گاز را تولید می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ ۵‬سال گذشته‪ ،‬با ایجاد کارگروه های مشترک‬ ‫فنی و بازرگانی شرکت فوالد مبارکه و ا کسین خوزستان‪،‬‬ ‫به ویژه در یک سال اخیر‪ ،‬یک میلیون تختال با ضخامت‬ ‫‪ API‬از سوی شرکت فوالد مبارکه تامین شد و در شرکت‬ ‫فوالد ا کسین نیز ورق هایی با کاربرد در پروژه های نفت و گاز‬ ‫تولید گردید‪.‬‬ ‫هیزم بر توضیح داد‪ :‬کارگروه مشترک فنی و بازرگانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و ا کسین خوزستان با تمرکز بر محصوالت ‪API‬‬ ‫مخصوص محیط ترش تشکیل شده تا ‪ ۴۰۰‬هزار تن اسلب‬ ‫تولیدشده در شرکت فوالد مبارکه در ا کسین خوزستان به‬ ‫ورق های استراتژیک تبدیل شود و با تحویل به شرکت های‬ ‫لوله سازی در مسیر طر ح انتقال نفت خام گوره به جاسک‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محصوالت تختال ‪ API‬تولیدشده در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با طی کردن مراحل ازمایشی متعدد‪ ،‬باالترین بازده‬ ‫کیفی را داراست و از کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫رضایت داریم‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬هم زمان با‬ ‫رشد چشمگیر تولید شرکت باالترین بازده کیفی محصوالت‬ ‫شرکت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد‬ ‫سبا به دست امد که منجر به کسب رکورد ‪۹۱‬درصد در‬ ‫کل شرکت و بهبود ‪ ۲‬درصد نسبت به سال قبل شد که در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود‪ .‬رکورد بازده‬ ‫کیفی شرکت فوالد مبارکه از انجا مهم است که تمام نواحی‬ ‫تولیدی باالترین عملکرد کیفی خود را در این ماه با توجه به‬ ‫حجم و ظرفیت تولید محصوالت کیفی به دست اوردند‪ .‬در‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬بازده کیفی واحد فوالدسازی‬ ‫‪ 95.3‬درصد ‪ ،‬نورد گرم ‪ 99.4‬درصد ‪ ،‬نورد سرد ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫و فوالد سبا ‪ 98.4‬درصد شد که کسب این رکورد در کنار‬ ‫افزایش تولید کمی‪ ،‬منجر به سوداوری شرکت‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫مشتریان و به دنبال ان کاهش ضایعات خواهد بود‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته کرامت صورت گرفت؛‬ ‫اهدای جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شرایط سخت معیشتی‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبه عنوانبزرگ ترینواحد‬ ‫صنعتی کشور همواره حامی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) بوده است و تقاضا داریم‬ ‫همانند کمکبهمددجویانشهرستانمبارکه‬ ‫در تامینتبلت(کهدر انسرامد کشور شدیم)‬ ‫بهاقداماتخیرانهخوددر راستایمسئولیت‬ ‫اجتماعیدر سطحاستاناصفهانادامهدهد‬ ‫مدیر کنترل کیفی شرکت سپهرالکتریک در گفت وگو با ایراسین‪:‬‬ ‫محصوالت فوالد مبارکه‬ ‫در ایران حرف اول را می زند‬ ‫مدیر کنترل کیفی شرکت سپهرالکتریک گفت‪:‬‬ ‫درمجموع از کیفیت محصوالت فوالد مبارکه رضایت‬ ‫داریم‪ .‬استفاده از محصوالت این شرکت باعث ایجاد‬ ‫مزیت رقابتی در شرکت سپهرالکتریک شده است‪.‬‬ ‫امیدواریم که کیفیت محصوالت این شرکت پیوسته‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫سید علی ا کبر حاجی میرصادقی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایراسین با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه تولید‬ ‫لواز م خانگی اظهار کرد‪ :‬درمجموع از کیفیت محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه رضایت داریم اما امیدواریم کیفیت محصوالت‬ ‫ان به صورت مستمر افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ا گرچه گاه محصوالت این شرکت با برخی مشکل‬ ‫به دست ما می رسید‪ ،‬اما هر زمان به این شرکت در این باره‬ ‫اطال ع رسانی کردیم‪ ،‬به سرعت رسیدگی و تصمیمات الزم‬ ‫اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫مدیر کنترل کیفی شرکت سپهرالکتریک در پاسخ به سوال‬ ‫درباره ایجاد مزیت رقابتی برای این شرکت به دلیل استفاده‬ ‫از محصوالت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬قطعا همین طور است‪.‬‬ ‫در ایران هیچ شرکتی قادر به تولید ورق هایی با کیفیت فوالد‬ ‫مبارکه نیست و فوالد مبارکه حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایراسین‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری موفق به ثبت رکورد کیفی سازی‬ ‫محصوالت در تاریخ شکل گیری این شرکت شد‪ .‬بر این‬ ‫اساس بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به ‪۹۱‬‬ ‫درصد رسید‪.‬‬ ‫در شرایط سخت معیشتی و هم زمان با دهه‬ ‫کرامت با مساعدت شرکت فوالد مبارکه به تعدادی‬ ‫از نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره)شهرستانمبارکهجهیزیهاهداشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬به مناسبت دهه کرامت‪ ،‬مراسم اهدای ‪ ۱۷‬سری‬ ‫جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه‬ ‫با مساعدت شرکت فوالد مبارکه با حضور حجت االسالم والمسلمین‬ ‫موسوی‪ ،‬امام جمعه مبارکه‪ ،‬کریم زار ع‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره)‪،‬پروینصالحی‪،‬نمایندهمردمشهرستانمبارکهدرمجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪،‬اصغرهدایت‪،‬فرماندار شهرستان‪،‬محسنعزیزخانی‪،‬جانشین‬ ‫سپاه و مقاومت بسیج شهرستان مبارکه و برخی دیگر از مسئوالن این‬ ‫شهرستان در سالن اجتماعات اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫شهرستانمبارکهبرگزار شد‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهاز بدوتاسیسبیشترینهمکاریرابا کمیتهامداد‬ ‫داشتهاست‬ ‫مهدی علیزاده‪ ،‬رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مبارکه‪،‬‬ ‫ضمن تبریک دهه کرامت و خیرمقدم به حضار اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از بدو تاسیس تا کنون بیشترین همکاری را با کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره)داشتهاست‪.‬اینشرکتدر پیشبردسهطرحامدادرسانی‬ ‫بهمددجویاناقداماتارزشمندوموثریانجامدادهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بالغ بر‪ 2‬هزار و‪ ۶۶۱‬نفراز کارکنانشرکتفوالدمبارکهماهیانهبا‬ ‫هزینه‪۱۷۰‬میلیونتومانازفرزندانمعنوی کمیتهامدادامامخمینی(ره)‬ ‫حمایت می کنند و بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیون تومان به ایتام و محسنین سایر‬ ‫شهرستان هاواستان هاتوسط کارکنانشرکتفوالدمبارکهیاری رسانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیتهامدادامامخمینی(ره)شهرستانمبارکهتصریح کرد‪:‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکهروزانهوعده هایغذای گرمرابینمددجویان کمیتهامداد‬ ‫شهرستانمبارکهتوزیعمی کند‪.‬ازسویدیگرباذبح‪ ۱۵‬راس گوسفنداین‬ ‫نذوراتدر‪ ۱۷‬شهرستاناستاناصفهانتوزیعمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دهه کرامت و اهدا‪ ۱۷‬سری جهیزیه به نوعروسان کمیته‬ ‫امداد افزود‪ ۹۵:‬نوعروس مددجو در شهرستان مبارکه نیازمند دریافت‬ ‫جهیزیه هستند و امروز مساعدت همیشگی شرکت فوالد مبارکه باعث‬ ‫شد تا جهیزیه ‪ ۱۷‬نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) تامین شود و از خیران و سایر صنایع درخواست داریم در راستای‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیاقدام کنند‪.‬‬ ‫کمکبهمسئلهازدواجاقدامیدر راستایامنیتملیاست‬ ‫در همین مراسم‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین سید مهدی موسوی‪،‬‬ ‫امام جمعه مبارکه‪ ،‬با تا کید بر اهمیت نیکوکاری و اقدامات حسنه با‬ ‫استناد به ایات قران اظهار کرد‪ :‬در قران کریم امده است که ابرار از جام‬ ‫بهشتی می نوشند که منظور اهل بیت و ائمه اطهار است و هرکس که‬ ‫مسیرنیکوکاریرادر پیشبگیردشاملاینفضیلتالهیمی شود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬احسانواقداماتخیرانهاز افتخاراتاهل بیتاستوخیران‬ ‫از این خوان الهی مستفیض می شوند‪ .‬مراسم امروز که از سوی کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) با مساعدت شرکت معظم فوالد مبارکه برگزار‬ ‫شده اقدامی ارزشمند است‪ ،‬چرا که ازدواج یکی از مستحبات بسیار‬ ‫موکد اسالم است و احادیث بسیاری در رابطه با ترغیب و تشویق ازدواج‬ ‫صادر شدهاست‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرستانمبارکهاز اقداماتوحمایتشرکتفوالدمبارکهدر‬ ‫راستایمسئولیتاجتماعیتشکرویژه ای کردو گفت‪ :‬کشور در معرض‬ ‫تهدید پیری جمعیت قرار دارد و در راستای امنیت ملی این حمایت‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدرخور تحسیناست‪.‬‬ ‫امیدواریمبااشتغال زاییپایدار وحفظ کرامتانسانیچرخه‬ ‫اقتصادی کشور بگردد‬ ‫پروین صالحی‪ ،‬نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی هم از‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در تعهد به مسئولیت های اجتماعی قدردانی کرد‬ ‫و گفت‪:‬اقداماتخیرانهمی توانددر قالب کمک هایی کهدر ظاهرناچیز‬ ‫تلقیمی شودهمتجلییابدونیتافراددر اینمسیرارزشمنداست‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اقداماتی نظیر ایجاد اشتغال مولد و موثر توسط کمیته‬ ‫امداد امام (ره) برای مددجویان تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با اشتغال زایی‬ ‫پایدار وحفظ کرامتانسانیچرخهاقتصادی کشور بگرددوشادیامروز‬ ‫باجشنروز انتخاباتمضاعفشود‪.‬‬ ‫تداوماقداماتخیرخواهانه‬ ‫کریم زار ع‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان هم‬ ‫به عنوان اخرین سخنران این مراسم از اقدامات شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫مسیرمسئولیت هایاجتماعیتشکروقدردانی کردو گفت‪:‬تجربهثابت‬ ‫کرده است که هرکجا همدلی و مشارکت بوده است سرانجام خیری در‬ ‫پیداشتهاستوامیدواریمایناقداماتخیرانهتداومداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره)اقداماتبنیادینوارزشمندیانجامشدهاستوتاکنون‪2‬‬ ‫هزار و‪ ۵۰۰‬کمک هزینهبههمیاریخیرانارائهشدهاست‪.‬‬ ‫زارع گفت‪:‬بالغ بر‪ ۲۵۰‬مددجودرانتظاردریافت کمک هزینه هایجهیزیه‬ ‫هستند تا زندگی مشترک خود را اغاز کنند که امروز با مساعدت شرکت‬ ‫فوالدمبارکه‪ ۱۷‬زوجراهیخانهبختشدند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی‬ ‫کشور همواره حامی کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است و تقاضا‬ ‫داریم که این شرکت همانند کمک به مددجویان شهرستان مبارکه‬ ‫در تامین تبلت (که در ان سرامد کشور شدیم) به اقدامات خیرانه خود‬ ‫در راستایمسئولیتاجتماعیدر سطحاستاناصفهانادامهدهد‪.‬‬ ‫طبقمنویاتمقاممعظمرهبریباسیاه نمایی هاو کاهشامید‬ ‫مقابلهمی کنیم‬ ‫در این مراسم مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز گفت‪ :‬ممکن‬ ‫است با سیاه نمایی به کاهش امید و خودباوری دامن زده شود‪ ،‬اما‬ ‫ما در شرکت فوالد مبارکه سعی کردیم با این نگاه مقابله کنیم و اجازه‬ ‫نخواهیم داد دستاوردهای ملی و اعظم شرکت فوالد مبارکه و ماحصل‬ ‫تالش کارگران و کارکنان این شرکت دست مایه حواشی و نیات پلید‬ ‫حاشیه سازانشود‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد ضمن تبریک هفته کرامت و تشکر از کمیته امداد‬ ‫شهرستانمبارکهبرایسهیمشدندر اقدامخیراینشرکتاظهار کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه از بدو تاسیس تا کنون همواره در راستای منویات‬ ‫مقام معظم رهبری به منظور امیدافرینی در جامعه به ایفای نقش در‬ ‫عرصهمسئولیت هایاجتماعیپرداختهاست‪.‬‬ ‫تحت الشعاعقرار گرفتندستاوردهاباهیاهویرسانه ای‬ ‫ویافزود‪:‬متاسفانهبرخالفتا کیداتومنویاترهبری‪،‬دستاوردهای‬ ‫بزرگ ترین واحد صنعتی کشور با تخریب و پناه اوردن به حواشی در‬ ‫قالبانتشار تیزر و کلیپوهیاهویرسانه ایتحت الشعاعقرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نباتی نژادبااستنادبهفرمایشاترهبری کهاز جهشتولیددر صنعت‬ ‫فوالدیاد کردند‪ ،‬گفت‪:‬دستاوردهاینظاممقدسجمهوریاسالمی‬ ‫اعم از دریافت مجوز وا کسن ایرانی کرونا و ثبت رکوردهای متعدد در‬ ‫تولید ان چنان که شایسته است برجسته نمی شود؛ این در حالی‬ ‫است کها گردیگر کشورهابهاینموفقیت هادستمی یافتندباموج‬ ‫رسانه ایدر جامعهبازتابمثبتپیدامی کرد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تا کید بر مولفه هایی نظیر‬ ‫امیدافرینیوایفایمسئولیتاجتماعیدرشرکتفوالدمبارکهتصریح‬ ‫کرد‪ :‬با شیوع کرونا‪ ،‬این شرکت در قالب کمک های مومنانه به یاری‬ ‫جامعهشتافتوامیدواریمانان کهدرصددتخریبدستاوردهایاین‬ ‫شرکتهستند‪،‬مستندصحبت کنند‪.‬‬ ‫حواشی ما را از مسیر تحقق شعار سال و منویات رهبری دور‬ ‫نخواهد کرد‬ ‫ویهرگونهتوهینونیتسوءبهموفقیت هایشرکتفوالدمبارکهرا‬ ‫نکوهش کرد و گفت‪ :‬اجازه نخواهیم داد حواشی‪ ،‬ما را از مسیر تالش‬ ‫برایتحققشعار سالومنویاترهبریدور کندواز تماممسئوالن که‬ ‫ماراموردحمایتقرار می دهندتشکرمی کنیم‪.‬‬ ‫شایانذکراستحرکتنمادین کارواناهدایجهیزیهبهنوعروسان‬ ‫تحتپوشش کمیتهامدادشهرستانمبارکهبامساعدتشرکتفوالد‬ ‫مبارکهتاساختماناداریشرکتفوالدمبارکهادامهپیدا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در بازدید از شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫با توجه به نیاز جدی کشور به محصوالت فوالد مبارکه‬ ‫خواهان محدودیت تامین گاز این مجموعه نیستیم‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه یکی از مشتریان بزرگ شرکت‬ ‫گاز استان است و خواسته ما این نیست که تامین‬ ‫گاز فوالدبامحدودیتروبه روشود؛برایاینامرمی توانبهسمت‬ ‫بهینه سازی مصرف حرکت کرد که خوشبختانه ظرفیت و فضای‬ ‫الزم برای انجام این کار در مجموعه فوالد مبارکه وجود دارد؛‬ ‫همچنین می توان با همکاری فوالد مبارکه و واحد بهینه سازی‬ ‫مصرفانرژیشرکت گاز‪،‬در اینمسیر گامبرداشت‪.‬‬ ‫سید مصطفی علوی در بازدید از شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار فوالدخاطرنشان کرد‪:‬بیشاز‪ ۴۵‬درصداز فوالد کشور توسط‬ ‫شرکت فوالد مبارکه تامین می شود که یک مجموعه بسیار فعال و‬ ‫ارزشمندصنعتیاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬مااز خطتولیدورق گالوانیزه(ورق هایرنگی)بازدید کردیم؛‬ ‫محصولی کهتولیدانمحدودبهمجموعهفوالدمبارکهبودهوتقریبا‬ ‫از ‪ ۲۰‬سال گذشته در این شرکت اغاز شده و جای تبریک برای تولید‬ ‫چنینمحصولیوجوددارد‪.‬‬ ‫علویهمچنیندر خصوصمشکالتی کهناشیاز محدودیتتامین‬ ‫انرژیاست‪،‬اظهار کرد‪:‬محدودیت هایتامینانرژیسال هاست که‬ ‫مطرح بوده‪ ،‬اما از سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرده است‪ .‬البته‬ ‫اینموضوعدر فصلسرما کهممکناستباقطعیویامحدودیتدر‬ ‫تامین گاز مواجهشویمبیشترخواهدبود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنوانیکیاز مشتریانبزرگشرکت گاز اصفهان کهروزانه‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب مصرف گاز دارد‪ ،‬از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ما‬ ‫نمی خواهیممیزان گازاینمجموعهمحدودشود؛چراکهمحصوالت‬ ‫تولیدیاینمجموعهموردنیاز کل کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬اما نکته اینجاستزمانی که مصرف بخش خانگینسبت‬ ‫به میزان مصرف صنعت در فصل سرما بیشتر می شود و تامین‬ ‫نیاز گاز برای عموم مردم در اولویت است‪ ،‬به ناچار برای برخی از‬ ‫صنایع همچون فوالد نیز محدودیت اعمال شود که ابالغ ان نیز از‬ ‫پایتخت صورت می گیرد؛ اما راه برون رفت از این موضوع حرکت به‬ ‫سمت مصرف بهینه است که خوشبختانه در فوالد مبارکه فضای‬ ‫مناسب برای این دست از اقدامات وجود دارد و ا گر بخش انرژی‬ ‫اینمجموعهفعالیتجدیبرایبهینه سازیمصرفداشتهباشد‪،‬‬ ‫از میزان صرفه جویی صورت گرفته می توان گاز موردنیاز مجموعه‬ ‫را تامین کرد‪.‬‬ ‫علوی تا کید کرد که از مشکالت قطع شدن گاز و محدودیت های ان‬ ‫برای صنعت فوالد ا گاه است‪ ،‬اما این موضوع را می توان با مصرف‬ ‫بهینه جبران کرد و امید می رود بتوان با کمک واحد بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی شرکت گاز که توسط نیروهای متخصص ایجادشده‪،‬‬ ‫تعاملی دوطرفه با شرکت فوالد مبارکه ایجاد کرد تا در مواردی که‬ ‫امکان کاهش مصرف وجود دارد‪ ،‬اقداماتی انجام شود و در نهایت‬ ‫نگرانی های ناشی از عدم تامین گاز را که ممکن است در زمستان‬ ‫پیشاید کاهشدهیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫رشداقتصادیسال‪ ۹۵‬پشتوانهمقاومت کشور در دوران‬ ‫تحریمو کروناشد‬ ‫ارتقای ‪ ۱۲‬رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط‬ ‫کسب وکار‬ ‫یزدان سیف‪ ،‬معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به رشد‬ ‫اقتصادی سال ‪ ،۹۵‬گفت‪ :‬طی این سال رشد اقتصادی کشور به‬ ‫‪ 13.5‬درصد و تولیدات بخش کشاورزی و صنایع به باالترین مقدار‬ ‫رسیده بود و در زمان تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫همین رشد پشتوانه ایستادگی در برابر جنگ تمام عیار تحمیلی‬ ‫اقتصادیشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین و به نقل از اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬در یکصدوسومین جلسه شورای گفت وگو‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان از ارتقای ‪ ۱۲‬رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط‬ ‫کسب وکار و کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی استان اصفهان در ارزیابی مشترک دبیرخانه شورای‬ ‫گفت وگوی ملی و وزارت کشور در سال ‪ ۱۳۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫نقش بی بدیل اموزش و توسعه‬ ‫منابع انسانی در هموارسازی ورود‬ ‫به دنیای پررقابت صنعت‬ ‫مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫روند توسعه ای فوالد مبارکه هیچگاه متوقف نخواهد شد‬ ‫مدیرطراحیومهندسیفوالدمبارکهبااشارهبهطراحیواجرایحدودیکهزار پروژه‬ ‫از سال ‪ 95‬تا کنون گفت‪ :‬باید توجه داشت که فوالد مبارکه هیچ گاه روند توسعه ای‬ ‫خود را متوقف نمی کند‪.‬‬ ‫علیرضا غفارپور در گفت وگو با خبرنگار فوالد‪ ،‬با بیان اینکه کلیه پروژه های سرمایه گذاری فوالد مبارکه‬ ‫(توسعه و بهینه سازی) در واحد طراحی و مهندسی تعریف می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این واحد ساالنه یک‬ ‫سبد پروژه تعریف و در کنار ان خدماتی از جنس طراحی برای نواحی مختلف ارائه می شود‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫واحدهای خدمات فنی و قراردادی‪ ،‬جانمایی و مرکز اسناد نیز در کنار این بخش حضور دارند و از عوامل‬ ‫مهم پیشبرد طر ح های مهندسی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬جنسخدماتواحدمهندسی کارخانهاز جنس«توسعه»‪«،‬بهینه سازی»و«پشتیبانی»است‪.‬‬ ‫این مسئله از ابتدا نیز در قالب نظام ایلوا برای فوالد مبارکه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬در تعریف و انجام مطالعات یک پروژه‪ ،‬ایتم های‬ ‫مختلفی مانند مصرف انرژی‪ ،‬مباحث زیست محیطی‪ ،‬جنبه های مالی و اقتصادی و مباحث مرتبط‬ ‫با ظرفیت تولید و کاهش تعمیرات لحاظ می شود‪ ،‬هرچند کاربرد یا هدف پروژه ها متفاوت باشد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬ایتم های مذکور ممکن است در پروژه های اجرایی توسعه یا محیط زیست یا موضوعات مرتبط با‬ ‫مسئولیت های اجتماعی با رویکردهای مختلفی لحاظ شود‪.‬‬ ‫غفارپور گفت‪ :‬به طور متوسط ساالنه حدود ‪ 150‬تا ‪ 200‬پروژه اولویت دار از حدود ‪ 700‬پیشنهاد موجود به‬ ‫واحد مهندسی کارخانه وارد می شود‪ .‬در همه پروژه های اولویت دار سعی بر به اتمام رساندن پروژه در‬ ‫مدت زمان یک سال است‪ ،‬اما گاه به دلیل برخی مسائل اتمام فرایند پروژه بیش از یک سال طول خواهد‬ ‫کشید‪ .‬با این حال باید توجه داشت که حداقل در ‪ 70‬درصد موارد‪ ،‬این پیشرفت در یک سال ابتدایی اغاز‬ ‫پروژه قابل دست یابی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بازه زمانی ‪ 5‬سال اخیر‪ ،‬از ‪ 1250‬پروژه ای که به این بخش وارد شده‪ ،‬نزدیک به یک هزار‬ ‫مورد انجام شده و حدود‪ 250‬مورد در دست اقدام است‪ .‬باید توجه داشت که شاید بسیاری از پروژه های‬ ‫اجراشده در این بخش به نظر توسعه ای نباشد‪ ،‬اما دقیقا یا از جنس توسعه و یا در راستای توسعه است‪.‬‬ ‫همچنین بسیاری از بهبودها و پروژه هایی که در این بخش تعریف می شود به نوعی پشتیبان تولید است؛‬ ‫بنابراین فعالیت این واحد دقیقا در راستای پشتیبانی و حمایت از تولید است‪.‬‬ ‫مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬در سال جدید پروژه های متفاوتی در نواحی مختلف با‬ ‫هدف توسعه تعریف شده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در پروژۀ نورد گرم ‪ ،2‬بسیاری از پروژه های پشتیبان و جنبی‬ ‫در این واحد تعریف و اجرا می شود‪ .‬ازمایشگاه تست محصول و تجهیزات مربوطه‪ ،‬تامین انرژی (اب‪،‬‬ ‫برق و گاز)‪ ،‬تجهیزات و شبکه مخابرات و داده و همچنین جاده های دسترسی و مسیر ریلی جهت ورود‬ ‫و خروج محصوالت نهایی این بخش ازجمله پروژه های حائز اهمیت این حوزه است که در حال انجام‬ ‫مطالعات اجرایی ان هستیم‪ .‬همچنین پروژه های دیگری در سایر نواحی تولیدی و پشتیبانی و ستاد در‬ ‫این مجموعه تعریف شده و در دست طراحی است‪.‬‬ ‫غفارپور اظهار کرد‪ :‬از بین تقریبا ‪ 200‬پروژه موجود برای اجرا در هر سال‪ ،‬تقریبا ‪ 30‬تا ‪ 40‬پروژه از جنس‬ ‫توسعه کالن است؛ اما از نظر مالی همین تعداد پروژه بیش از نیمی از کل بودجه سرمایه گذاری سالیانه‬ ‫شرکت را جهت طر ح های توسعه به خود اختصاص می دهد‪ .‬سایر پروژه ها نیز از جنس بهینه سازی و در‬ ‫راستای بهبود یا پشتیبانی از شرایط موجود شرکت است‪ .‬ما به همراه متقاضیان پروژه هایی را در سطح‬ ‫شرکتتعریفمی کنیم کهیابهپشتیبانیورفعموانعتولیدمربوطمی شودویاباتوسعه هایخطوطتولید‬ ‫متناسب با شرایط داخلی و بازار در ارتباط است‪ .‬این واحد همچنین بر اساس نیاز‪ ،‬با مدیریت اجرای‬ ‫پروژه ها در زمینه اصالحات احتمالی و یا تغییرات طر ح ها همکاری نزدیکی دارد‪.‬‬ ‫مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های توسعه ای و بهینه سازی در‬ ‫این شرکت اظهار کرد‪ :‬انجام توسعه و هزینه در این مسیر از نشانه های پویایی و بلوغ یک شرکت است‪.‬‬ ‫پیش بینی بودجه پروژه های سرمایه گذاری فوالد مبارکه در سال جاری در واحد مهندسی کارخانه‪3500،‬‬ ‫میلیارد تومان است؛ درحالی که همین مبلغ در سال گذشته برابر با ‪ 1800‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬باید‬ ‫توجه داشت که فوالد مبارکه هیچ گاه روند توسعه ای خود را متوقف نمی کند‪.‬‬ ‫غفارپور در پایاناز کلیهمجموعه هایهمکار در طراحیپروژه هاوبه ویژه کارشناسانومشاورانامرطراحی‬ ‫در این بخش به عنوان دو رکن اصلی در تعریف و طراحی پروژه ها تشکر کرد‪.‬‬ ‫ثبترکورد کاهشمصرفغلتک کاریدر خطاسکین پاس ‪ 1‬نوردسرد‬ ‫در راسـتای مصرف بهینـه تجهیزات‬ ‫و کاهش هزینه تما مشـده محصول‬ ‫در واحد اسـکین پاس‪ ،1‬رکـورد تولید‬ ‫‪ 12830‬تـن بـا کیلومتـر کاری ‪1570‬‬ ‫بـا یـک جفـت غلتـک کاری حاصـل‬ ‫گردیـد‬ ‫رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد‬ ‫سردفوالدمبارکهاز ثبترکورد کاهشمصرفغلتک‬ ‫کاریدر خطاسکین پاس‪ 1‬خبرداد‪.‬‬ ‫عبدالرحیم صادقی با اعالم این خبر گفت‪ :‬در راستای مصرف بهینه‬ ‫تجهیزاتو کاهشهزینهتمام شدهمحصولدر واحداسکین پاس‪،1‬‬ ‫رکوردتولید‪ 12830‬تنبا کیلومتر کاری‪ 1570‬بایکجفتغلتک کاری‬ ‫حاصل گردید‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬رکوردقبلیتولیدبایکجفتغلتک کاریدر اذرماهسال‪99‬‬ ‫باتناژ‪ 11270‬تنو کیلومتر‪ 1340‬بهدستامدهبود‪.‬‬ ‫صادقی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬جهت کاهش مصرف غلتک های‬ ‫کاری‪ ،‬این فعالیت ها صورت پذیرفته است‪ :‬ساخت برنامه های‬ ‫مناسبتوسطواحدبرنامه ریزیتولید؛دقتدر سنگ زنیو کروم کاری‬ ‫غلتک های کاریتوسطواحد کارگاهغلتک؛ کنترلدقیق کالف های‬ ‫برنامه ریزی شده از نظر ابعادی و اماده سازی مناسب ان ها؛ کنترل‬ ‫لولینگ خط جهت جلوگیری اثر تاخوردگی؛ کنترل پارامترهای نورد‬ ‫جهت جلوگیری از خرابی غلتک؛جدا کردن الیه ای خراب کالف‬ ‫به منظور جلوگیری از اثرگذاری ورق معیوب بر سطح غلتک؛ کنترل‬ ‫و بازرسی تجهیزات جنبی غلتک های کاری؛ کنترل سیستم های‬ ‫هیدرولیکخطبه منظور جلوگیریاز ایجادعیوبلرزشی‪.‬‬ ‫ویدر پایاناز حمایتصمیمانهمدیریتناحیهنوردسردوهمکاری‬ ‫واحد کارگاه غلتک‪ ،‬واحد برنامه ریزی تولید‪ ،‬گروه فنی تولید و‬ ‫تعمیرات نورد سرد‪ ،‬واحدهای کنترل کیفیت‪ ،‬خطوط نهایی‬ ‫و با کس انیلینگ و دیگر واحدهای درگیر بابت کسب این رکورد‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه زرین شهر مطرح کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری هایزیرساختیشرکتفوالدمبارکهدر منطقهلنجان‬ ‫امام جمعه زرین شهر گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با سرمایه گذاری عالوه بر ایجاد شبکه فاضالب‪،‬‬ ‫نسبت به ایجاد پل روگذر خط را ه اهن فوالد‬ ‫سبا اقدام کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایراسین با اشاره به افتتاح پل روگذر خط را ه اهن فوالد سبا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پل راه اهن فوالد سبا در جاده اصفهان‪-‬زرین شهر با‬ ‫سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه و نظارت تیم معاونت توسعه‬ ‫این شرکت ساخته شد و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطقه لنجان به دلیل قرارگیری صنایع بزرگ ذوب اهن‬ ‫و فوالد سبا و در برگرفتن منطقه نظامی جایگاه ویژه ای در استان‬ ‫و کشور دارد و مایه افتخار این منطقه است‪.‬‬ ‫اما م جمعه زرین شهر تصریح کرد‪ :‬ا گرچه ظرفیت صنایع بزرگ‬ ‫در این منطقه به اشتغال زایی و کارافرینی منجر شده است‪ ،‬اما‬ ‫تعامالت سازنده این صنایع به ویژه فوالد مبارکه مهم است؛‬ ‫چرا که این شرکت با سرمایه گذاری ‪ ۶‬هزار میلیارد ریالی نسبت‬ ‫به ایجاد شبکه فاضالب‪ ،‬جمع اوری‪ ،‬تصفیه و بازچرخانی در‬ ‫‪ ۹‬شهر اطراف شرکت فوالد مبارکه اقدام کرد که ا گر این کار بر عهده‬ ‫دولت می ماند‪ ،‬عملیاتی نمی شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬افتتاح پل روگذر خط راه اهن فوالد سبا از جمله‬ ‫توسعه های زیرساخت ریلی در منطقه لنجان است و همین تعامل‬ ‫گسترده صنعت با شهرستان مهم است‪ ،‬چرا که همکار ی های‬ ‫بین صنایع و منطقه نباید به اقداماتی نظیر استخدام و عوارض‬ ‫محدود شود‪ ،‬بلکه باید بستر توسعه زیرساختی در این منطقه‬ ‫فراهم گردد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین باقریان گفت‪ :‬تعامل صنایع به ویژه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و زیرمجموعه های این شرکت همواره مثبت‬ ‫بوده است که از ان میان می توان به سرمایه گذاری در پل روگذر‬ ‫خط را ه اهن فوالد سبا اشاره کرد که میزان بار ترافیک در این‬ ‫منطقه را کاهش می دهد و امیدواریم این همکاری ها توسعه یابد‪.‬‬ ‫در دنیایپررقابتوپرچالشصنعت‪،‬امروزهاموزش‬ ‫و بهسازی کارکنان یکی از اهرم های کلیدی تبدیل نیروی‬ ‫انسانی به سرمایه انسانی جهت خلق ارزش‪ ،‬چابکی و‬ ‫کارامدی در سازمان هاست‪.‬‬ ‫در واقع سازمان ها زمانی می توانند به توسعه و پیشرفت‬ ‫برسند که کارکنانی توسعه یافته‪ ،‬خالق و نواور داشته باشند‬ ‫و این امر میسر نخواهد شد‪ ،‬مگر در سایه اموزش های به روز‬ ‫و توجه به استانداردهای جدید مهارت و بهبود روش ها در‬ ‫کلیه امور سازمان‪.‬‬ ‫ازانجاکهصنایعیکیاز مهم ترینبخش هایزیربناییاقتصاد‬ ‫کشور محسوب می شوند و همواره در رقابت با تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و خارجی هستند‪ ،‬باید برای بهبود عملکرد نیروی‬ ‫انسانی خود‪ ،‬راهبردها و تدابیر الزم در زمینه اموزش های‬ ‫به روز تدارکببینند‪،‬چرا کهاینمهمنقشبسزاییدر افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬کیفیت کاال و توان رقابتی بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین در موج چهارم انقالب صنعتی‪ ،‬اموزش و توسعه‬ ‫کارکنان در صنایع تولیدی‪ ،‬باید بر توسعه مهارت های‬ ‫فناورانه و مهارت های نرم موردنیاز تحول دیجیتال متمرکز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با عنایت به طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫تدوین برنامه رسمی توسعه مهارت‪ ،‬تخصیص بودجه‬ ‫اموزشی‪ ،‬برگزاری رویدادهای اموزشی و استفاده از‬ ‫فناوری های نوین اموزشی در این حوزه بسیار مهم و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫ایرج ترابی‬ ‫معاون نیروی انسانی و سازماندهی‬ ‫روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ُون ر َِس َ‬ ‫یخ َش ْونَهُ َو َل ْ‬ ‫الل َو ْ‬ ‫ال ِت َّ ِ‬ ‫یخ َش ْو َن اَ َحدً ا اِ َّل‬ ‫ال َّذِ َ‬ ‫ین ی َب ِّلغ َ‬ ‫َّ‬ ‫اللَ َوک َفی ب َّ ِ‬ ‫ِالل َح ِسی ًبا (‪ ۲۹‬احزاب)‬ ‫اول تیرماه روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی بهانه ای است تا چند‬ ‫جمله ای در خصوص اهمیت و جایگاه این موضوع در جامعه‬ ‫بیاننماییم‪.‬‬ ‫تبلیغات درواقعرفتار‪ ،‬گفتار‪،‬نوشتاروتصویریاست کهبه منظور‬ ‫نفوذ و تاثیرگذاری در شخصیت‪ ،‬افکار‪ ،‬عقاید و احساسات‬ ‫مخاطبان سازمان دهی می شود و برای جهت بخشیدن به‬ ‫انان‪،‬در مسیردست یابیبه مقصدیمشخصحرکتمی کند‪.‬‬ ‫هنر تبلیغ‪ ،‬باالترین و ظریف ترین هنرهاست که افزون بر‬ ‫به کارگیریعواطف‪،‬عقلواندیشهراتحتتاثیرقرار می دهد‪.‬‬ ‫در بینش و فرهنگ اسالمی‪ ،‬تبلیغات از جایگاه واال و ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪ .‬سازمان تبلیغات اسالمی از سال‪ ۱۳۶۰‬به فرمان‬ ‫حضرت امام (ره) پویایی این هنر ظریف را در حیطه جامعه‬ ‫اسالمی بر عهده دارد‪ ،‬لذا نه تنها برای مبلغان دینی و افسران‬ ‫جنگ نرم‪ ،‬بلکه بر همگان الزم است که با احساس وظیفه و‬ ‫تکلیف‪،‬بهتقویتپایه هایتقواوتعهددر اینمرزوبومبپردازندتا‬ ‫گوهرنابواصیلاسالمومعارفانرابههمگانبشناسانندواحاد‬ ‫جامعهاسالمیرابانیاتپلیددشمناناشنا سازندونقشه های‬ ‫شومان هاراخنثی کنند‪.‬‬ ‫پرواضحاست کهتبلیغاتاسالمیدر اینروزها‪،‬عالوهبربرقراری‬ ‫ارتباط دوسویه و چهره به چهره‪ ،‬در فضای مجازی نیز به صور‬ ‫مختلف اعم از تصویری‪ ،‬نوشتاری‪ ،‬صوتی و‪ ...‬جایگاه ویژه ای‬ ‫یافتهومانبایداز تاثیرشگرفانبرمخاطبغافلشویم‪.‬در واقع‬ ‫ما باید با رفتار و اخالق کریمانه در فضای موجود و با محبتی که‬ ‫سیرهبسیاریاز علما وبزرگانبودهوموجبهدایتاحادجامعه‬ ‫در طول تاریخ حیات اسالم بوده است‪ ،‬بیشترین تاثیرگذاری را‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫در پایان‪،‬این جانب(به عنوانمسئولدفترهماهنگیتبلیغات‬ ‫اسلامی) و ائمه جماعات و مبلغان شـرکت فوالد مبارکـه برخورد‬ ‫فـرض می دانیـم کـه علاوه بـر اطالع رسـانی مسـائل دینـی‪ ،‬بـا‬ ‫اخالق و رفتاری که موردتوجه ائمه اطهار و بزرگان دین اسـت‪ ،‬با‬ ‫فگـذاری و برنامه ریزی سـنجیده و اسـتفاده از تکنیک های‬ ‫هد ‬ ‫مناسـب و قـوی‪ ،‬مبلغـان شایسـته ای بـرای دیـن مبیـن اسلام‬ ‫باشـیم‪.‬‬ ‫والسالم‪.‬‬ ‫سیدجوادنبوی‬ ‫مسئولدفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی‬ ‫ایـــــــراسیــ ـ ــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫ف ـ ــوالد ای ــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ صفحه 5 ‫کاهشبهایتمام شدهمحصوالتبااستفادهاز‬ ‫ورق هایفوالدمبارکه‬ ‫پرداخت‪ ۱۰‬هزار میلیاردتوماناز مطالباتصنعتبرق‬ ‫در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعالم کرد‪ :‬وزارت نیرو در سال جاری‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق را پرداخت می کند که‬ ‫اقدام های الزم جهت اخذ مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫براساس اعالم این معاونت‪ ،‬این میزان تقریبا برابر مجموع مطالبات‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق است‪.‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫مدیر خرید شرکت دنار خزر با بیان اینکه استفاده از محصوالت فوالد‬ ‫مبارکه باعث کاهش ضایعات تولید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این کاهش‬ ‫ضایعات در بخش تولید باعث کاهش بهای تمام شده محصوالت‬ ‫تولیدی شده است‪ .‬سینا باقری اظهار کرد‪ :‬کیفیت محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه نسبت به نمونه های مشابه خارجی که پیشتر استفاده‬ ‫می کردیم‪ ،‬خوب است و از این شرکت راضی هستیم‪.‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫نکات ایمنی‬ ‫حمل دستی بار‬ ‫وظایـــف جابه جایـــی دســـتی بـــار جـــزو الینفـــک هـــر‬ ‫صنعت‪ ،‬فراینــد تولیدی‪ ،‬بخــش خدمات و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫در ا کثــر فعالیت هــا در ایــن بخش هــا و حتــی در زندگــی روزمــره‬ ‫ب ــه دفع ــات زی ــاد جابه جای ــی دس ــتی کاال و بلن ــد ک ــردن ب ــار‬ ‫ص ــورت می گی ــرد و ای ــن ام ــر یک ــی از دالی ــل مه ــم ب ــرای ب ــروز‬ ‫کم ــردرد اس ــت‪ .‬از ای ــن رو ع ــدم توج ــه ب ــه ای ــن مه ــم نه تنه ــا از‬ ‫نظــر ســامت و ایمنــی شــغلی کارگــران باعــث بــروز مشــکالت‬ ‫می شـــود‪ ،‬بلکـــه از دیـــدگاه اقتصـــادی نیـــز بـــه بـــروز‬ ‫خس ــارت های مال ــی منج ــر می گ ــردد‪ .‬اعم ــال نی ــرو در حم ــل‬ ‫دس ــتی ب ــار باع ــث اعم ــال فش ــار ب ــر م ــچ و دسـ ـت ها‪ ،‬ارن ــج‪،‬‬ ‫ش ــانه‪ ،‬تن ــه و خصوص ــا پاه ــا و ناحی ــه کم ــر خواه ــد ش ــد‪ .‬از‬ ‫دیــدگاه ارگونومــی ناحیــه کمــر و دیس ـک های بیــن مهــره ای از‬ ‫اولیـــن ســـطوحی هســـتند کـــه در حمـــل دســـتی بـــار متاثـــر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تعریفوظایفجابه جاییدستیبار‬ ‫جابه جایی دستی بار شامل هر وظیفه ای است که مستلزم‬ ‫بلند کردن‪ ،‬پایین اوردن‪ ،‬هل دادن‪ ،‬کشیدن‪ ،‬نگه داشتن یا‬ ‫جابه جاییهرشیییاماده ایباشد‪.‬‬ ‫ریسکفاکتورهایجابه جاییدستی‬ ‫وظایف جابه جایی دستی مواد‪ ،‬کارگران را در معرض ریسک‬ ‫فا کتورهای فیزیکی قرار می دهد‪ .‬ا گر این وظایف مداوم یا‬ ‫برای مدت زمان طوالنی انجام گیرند‪ ،‬منجر به خستگی و‬ ‫صدمات خواهد شد‪ .‬ریسک فا کتورهای اصلی یا شرایطی که‬ ‫با ایجاد صدمات در وظایف جابه جایی دستی مواد همراه‬ ‫هستند عبارت اند از‪ :‬پوسچر (وضعیت) نامناسب (خم شدن یا‬ ‫چرخیدن)؛ حرکات تکراری (مانند دسترسی مکرر‪ ،‬بلند کردن‪،‬‬ ‫حمل کردن)؛ اعمال نیروی زیاد (مانند جابه جایی‪ ،‬بلند کردن‬ ‫بارهایسنگین)؛نقاطفشار (مانند گیرشبار در دست‪،‬تکیهبه‬ ‫قطعاتیاسطوحسختمانندلبهمیز)؛پوسچرهایثابت(مانند‬ ‫حفظیکوضعیتبرایمدتطوالنی)‪.‬‬ ‫مواجههمداومیامکرر بایکیاچندمورداز اینعواملدر نخست‬ ‫منجربهخستگیوناراحتیشدهوبا گذشتزمان کمر‪،‬شانه ها‪،‬‬ ‫دست ها‪ ،‬مچ یا سایر نقاط بدن دچار صدمه می شود‪ .‬صدمه‬ ‫ممکن است اسیب به عضالت‪ ،‬تاندون ها‪ ،‬لیگمان ها‪ ،‬اعصاب‬ ‫ورگ هایخونیباشد‪.‬این گونهصدماتتحتعنواناختالالت‬ ‫اسکلتی عضالنی معروف هستند‪ .‬عالوه بر عوامل فوق‪ ،‬شرایط‬ ‫محیطینامطلوباز قبیلشرایطجوینامناسب‪،‬سروصدای‬ ‫زیادوروشنایینامطلوبابتالی کارگرانبهاین گونهمشکالترا‬ ‫افزایشمی دهد‪.‬‬ ‫انواعاقداماتارگونومی‬ ‫به طورکلیاقداماتارگونومیبهتغییراتی گفتهمی شود کهمنجر‬ ‫به بهبود تطابق بین نیازمندی های کار و توانایی های کارگران‬ ‫می گردد‪ .‬معموال گزینه های زیادی برای اصالح یک وظیفه‬ ‫جابه جایی دستی خاص وجود دارد و باید دید کدام گزینه برای‬ ‫یک کار خاصمناسب تراست‪.‬‬ ‫به طورکلیدودستهاز اقداماتارگونومیکیوجوددارد‪:‬اقدامات‬ ‫مهندسی؛اقداماتمدیریتی‪-‬اجرایی‪.‬‬ ‫روشصحیحبلند کردنبار‬ ‫در صورت امکان از بلند کردن بار از کف محلی که بار قرار دارد‪،‬‬ ‫خودداری کنید درصورتی که مجبور به این کار شدید کمر را خم‬ ‫نکنید‪ .‬تکنیک زیر که با شکل نشان داده شده است به شما‬ ‫کمکمی کندتاهنگامبلند کردنبار ستونفقراترادر وضعیت‬ ‫ایمنحفظ کنید‪.‬‬ ‫همزمان با سالگرد پیوستن مجتمع فوالد سبا به شرکت فوالد مبارکه عنوان شد‪:‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید در سال ‪ ۱۴۰۰‬به‪ 1.6‬میلیون تن‬ ‫در راستایافزایشتولیدمجتمعفوالدسبادر سال‬ ‫‪ 1400‬با اقدامات و اصالحات و ادامه طرح های‬ ‫توسعهواحدهایریخته گریونوردگرم‪،‬ظرفیتاین‬ ‫مجتمعبه‪1.6‬میلیونتندرسالارتقاخواهدیافت‬ ‫برنامه شرکت فوالد مبارکه برای ارتقای‬ ‫تراز سرمایه انسانی از طریق توسعه گفت وگوهای کوچینگی (‪)Coaching Skills‬‬ ‫در شرکتفوالدمبارکهواحداموزشوتوسعهمنابع‬ ‫انسانیبرنامه ایباعنوانطرح«جامعتوسعهرهبران‬ ‫وسرمایه هایمدیریتیشرکت»(کهبه اختصار‪LDP‬‬ ‫نامیدهمی شود)طراحی کردهاست‬ ‫بار را به بدن نزدیک کنید و با فشار دادن به پاهایتان ان را بلند‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مصطفی عطایی پور‪ ،‬مدیر مجتمع فوالد سبا‪،‬‬ ‫در گرامیداشت سالروز وا گذاری مجتمع فوالد‬ ‫سبا به شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک به‬ ‫همکاران و شرکت فوالد مبارکه یاداور شد‪ :‬مجتمع فوالد سبا‬ ‫در تاریخ ‪ 1385/03/28‬با هدف افزایش تولید ور ق های‬ ‫فوالدی در کشور به شرکت فوالد مبارکه وا گذار شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت این مجتمع ‪ 700‬هزار تن در سال تعریف‬ ‫شده بود که با توانمندی مدیران‪ ،‬کارشناسان و مردان پرتالش‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا و با انتقال دانش فنی‪،‬‬ ‫تکنولوژ ی های موردنظر‪ ،‬اجرای طر ح های توسعه و انجام‬ ‫اصالحات موردنیاز در طول چند سال به ظرفیت ‪ 1.4‬میلیون‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد سبا افزود‪ :‬به منظور افزایش و تکمیل زنجیره‬ ‫تولید و پشتیبانی از ان‪ ،‬پروژه های بزرگی در فوالد سبا در سال های‬ ‫گذشته به بهره برداری رسیده است که برخی از ان ها به این شرح‬ ‫است‪ :‬راه اندازی واحد مگامدول شهید شهبازی با ظرفیت تولید‬ ‫‪ 1.5‬میلیون تن اهن اسفنجی در سال؛ واحد ا کسیژن سبا شامل‬ ‫دو پلنت ‪ 10‬هزار متر مکعب بر ساعت تولید گاز ا کسیژن و سایر‬ ‫گازهای صنعتی؛ را ه اندازی توسعه پست ‪ 400‬سبا؛ را ه اندازی‬ ‫طرح توسعه خط دوم فوالدسازی و ریخته گری؛ راه اندازی نیروگاه‬ ‫‪ CHP‬سبا با ظرفیت ‪ 28‬مگاوات؛ راه اندازی تصفیه خانه اب سبا با‬ ‫ظرفیت ‪ 2100‬مترمکعب بر ساعت و تصفیه خانه پساب با ظرفیت‬ ‫‪ 750‬مترمکعب بر ساعت؛ راه اندازی و بهره برداری از راه اهن سبا‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد سبا با داشتن نیروی مجرب و کارامد توانسته با‬ ‫بومی سازی تجهیزات باعث جلوگیری از خروج منابع ارزی شود‬ ‫و همچنین با دست یابی به رکوردهای تولید ساالنه کویل نورد‬ ‫گرم و تولید ساالنه اهن اسفنجی باعث افتخار و غرور صنعت فوالد‬ ‫کشور گردیده است‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد سبا در بخش انرژی و سیاالت نیز با برنامه ریزی‬ ‫توانسته است مصارف انرژی را مدیریت کند و کمک شایانی به‬ ‫صنایع برق‪ ،‬اب و گاز نماید و با بازچرخانی پساب های صنعتی‬ ‫رکورد بی سابقه ای در سطح بین المللی در کاهش مصرف اب‬ ‫خام برجای گذارد‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد سبا با افزایش مساحت فضای سبز در سطح‬ ‫مجتمع و اجرای پروژ ه ای محیط زیستی در کاهش الودگی‬ ‫پیش قدم است‪.‬‬ ‫عطایی پور خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای افزایش تولید مجتمع‬ ‫فوالد سبا در سال ‪ 1400‬با اقدامات و اصالحات و ادامه طر ح های‬ ‫توسعه واحدهای ریخته گری و نورد گرم‪ ،‬ظرفیت این مجتمع‬ ‫به ‪ 1.6‬میلیون تن در سال ارتقا خواهد یافت و با رهنمودهای‬ ‫مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برای رسیدن‬ ‫به ظرفیت ‪ 2‬میلیون تن در سال‪ ،‬در حال بررسی و اقدام است‪.‬‬ ‫امروزه سازمان ها در محیط رقابتی و پرتالطم‪،‬‬ ‫به شدت نیازمند خودسازی و سیستم سازی‬ ‫و همچنین ارتقای قابلیت های رهبری تحول‬ ‫و توسعه مهارت های نرم در سفر تحول دیجیتال هستند و‬ ‫با پتانسیل هایی که مهارت کوچینگ دارد می تواند نقش‬ ‫بی بدیلیرادر اینسفرایفا کند‪.‬ا کثرشرکت هایبرتردنیامهارت‬ ‫کوچینگ را در جعبه ابزار توسعه سرمایه انسانی و سازمانی‬ ‫خود قرار داده اند و این نشان از توسعه هر چه بیشتر صنعت‬ ‫کوچینگ (مربی گری) در اینده نزدیک خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این خصوص ابراهیم کاظمی‪ ،‬مدیر اموزش و توسعه منابع‬ ‫انسانی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد توضیحاتی‬ ‫ارائه کرده که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫اموزش مدیران در زمینه مهارت های کوچینگ در‬ ‫سازمان هایایرانیسابقهطوالنیندارد‪.‬هدفاصلیشرکتفوالد‬ ‫مبارکه از اجرای اموزش مهارت های کوچینگ برای تیم مدیران‬ ‫چیست؟‬ ‫ازانجا که انسان محور تحوالت سازمانی است برای دست یابی‬ ‫به تراز تعالی سازمانی باید به ارتقای تراز سرمایه انسانی شرکت‬ ‫پرداخت و ان ها را از درون پرورش داد که این مهم در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از طریق راهکارهایی نظیر توسعه مهارت گفت وگوهای‬ ‫کوچینگ (مربی گری) تسهیل گردیده است‪ .‬در عصر تحوالت‬ ‫دیجیتال‪ ،‬نیازمند رهبران خودساخته ای هستیم که با تفکرات‬ ‫و توانمندی های خود‪ ،‬پیشرانی برای تحول کسب وکار از طریق‬ ‫همراه ساختن کارکنان در این سفر تحولی پرفرازونشیب باشند‪.‬‬ ‫برای مجهز کردن چنین رهبرانی در شرکت فوالد مبارکه نیازمند‬ ‫ابزارهای قدرتمند توسعه ای نظیر گفت گوهای مربی گری هستیم‪.‬‬ ‫اینده کوچینگدر شرکتفوالدمبارکهراچطور تصور می کنید؟‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه واحد اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫برنامه ای با عنوان طر ح «جامع توسعه رهبران و سرمایه های‬ ‫مدیریتی شرکت» (که به اختصار ‪ LDP‬نامیده می شود) طراحی‬ ‫کردهاست‪.‬گروههدفاینبرنامهافرادشاغلدر هریکاز پست های‬ ‫مدیریتیوسرپرستیشرکتویا کاندیداهایواجدشرایطومستعد‬ ‫تصدی پست های مذکور در اینده هستند‪.‬‬ ‫این برنامه با هدف بسترسازی بیشتر و برنامه ریزی یکپارچه برای‬ ‫پرورش و اماده سازی افرادی که قرار است رهبری کسب وکار شرکت‬ ‫را در حوزه های مختلف به دست داشته باشند‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدل ‪ LDP‬در قالب سه برنامه کلی‪ ،‬یعنی پرورش فردی‪ ،‬توسعه‬ ‫تفکر جمعی و ارتقای دانش مدیریت کسب وکار تنظیم شده است‪.‬‬ ‫در بخش برنامه پرورش فردی‪ ،‬به منظور شناسایی ویژگی های‬ ‫کلیدی مدیران فعلی و اینده که بتوانند ماموریت و استراتژی های‬ ‫کسب وکار را به خوبی تدوین و اجرا کنند و به نتایج عملکردی‬ ‫متفاوتدستیابند‪،‬مدلشایستگیعمومیمدیریتیوسرپرستی‬ ‫شرکت با نظر خبرگان‪ ،‬الگوبرداری از بهترین تجارب و تحلیل اینده‬ ‫کسب وکار تدوین شده است‪.‬‬ ‫این مدل تحت عنوان «کانون ارزیابی و توسعه شایستگی» اجرایی‬ ‫شده است‪ .‬این رویکرد در شرکت های بزرگ جهان برای اهداف‬ ‫مختلفی ازجمله انتخاب بهترین فرد‪ ،‬شناسایی استعدادهای‬ ‫مدیریتی و همچنین به منظور تدوین «برنامه پرورش فردی»‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬در نهایت‪ ،‬برنامه پرورش فردی توسط‬ ‫خود فرد تنظیم و پیگیری‬ ‫یک مربی حرفه ای (‪ )Coach‬با مشارکت ِ‬ ‫(‪ )Follow up‬می شود‪ .‬بنابراین در اینده نزدیک ما در فوالد مبارکه‬ ‫شبکه ای از مربیان داخلی و بیرونی را پرورش خواهیم داد که به‬ ‫توسعه گفت وگوها با رویکرد مربی گری در سازمان کمک خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی تهران شرق در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد‪:‬‬ ‫بازده کیفی باالی محصوالت شرکت فوالد مبارکه نسبت به مشابه خارجی‬ ‫منبع‪:‬راهنمایجامعحملدستیبار‬ ‫مرکزسالمتمحیطو کار وزارتبهداشت‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی تهران شرق گفت‪:‬‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار است و ما مصرف کننده بیشتر ورق های‬ ‫تولیدیاینشرکتهستیم؛چرا کهمحصوالتشرکتفوالدمبارکه‬ ‫در مقابلمحصوالتخارجیاز کیفیتمطلوبیبرخوردار است‪.‬‬ ‫محمود صابری‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی تهران شرق‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ایراسین اظهار کرد‪ :‬محصوالت شرکت فوالد مبارکه در مقابل‬ ‫محصوالت خارجی از کیفیت مطلوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه صنعتی تهران شرق مصرف کننده انواع محصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اعم از انواع ضخامت های ورق گرم و مقداری هم‬ ‫از ورق های سرد است؛ اما بیشتر مصرف این گروه صنعتی‪ ،‬ورق های‬ ‫ساختمانی شرکت فوالد مبارکه است که کیفیت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروهصنعتیتهرانشرقتصریح کرد‪:‬ظرفیتاسمیتولید‬ ‫در گروه صنعتی تهران شرق ‪ ۹۰۰‬هزار تن در سال است‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫با توجه به سهمیه بندی عرضه ورق در یک سال گذشته با کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ظرفیت اسمی به فعالیت مشغول هستیم‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬هم زمان با رشد‬ ‫چشمگیر تولید شرکت‪ ،‬باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در‬ ‫نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد سبا به دست امد که‬ ‫منجر به کسب رکورد ‪ ۹۱‬درصد در کل شرکت و بهبود ‪۲‬درصد نسبت‬ ‫به سال قبل شد که در شرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫رشد‪ ۲۷‬درصدیارزشصادراتغیرنفتیدر اردیبهشت ماه‬ ‫اهدای گل به خانواده فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫به گزارش ایراسین و به نقل از گمرک‪ ،‬سید روح اله لطیفی‪،‬‬ ‫سخنگوی گمرک با بیان اینکه میزان صادرات کشور گمرک در‬ ‫اردیبهشت ماه ‪27.5‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬تجارت خارجی غیرنفتی کشور در‬ ‫اردیبهشت ماه به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن و ارزش ‪ 7‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۳‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان با همکاری واحد امور رفاهی و‬ ‫خدمات در روز جهانی گل و گیاه‪ ،‬اقدام به اهدای گلدان گل به‬ ‫خانواده فوالد امیرکبیر کاشان نمود‪ ،‬زیرا بر این باور است استفاده از‬ ‫گیاهان نه تنها بر کیفیت و سبک زندگی تاثیر مثبت دارد‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫زیبایی و شادابی شهر و خانه نیز می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیط زیستاستانهرمزگان‪:‬‬ ‫تمام تالشمان را برای حمایت‬ ‫از تولید انجام خواهیم داد‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توکافوالد تصویب شد؛‬ ‫تقسیم‪ 350‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫با استناد به امار و اطالعات و شاخص های مالی و‬ ‫عملکردی‪ ،‬در سایه اعتماد سهام داران و تالش کلیه‬ ‫مدیرانو کارکنانگروهتوکافوالدوباحمایتمدیرانشرکت‬ ‫فوالدمبارکهدرسال‪،۱۳۹۹‬عملکردمجموعهشرکت های‬ ‫هلدینگتوکافوالددرخشانبودهاست‬ ‫به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد‪،‬‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ‪ ۳۰‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬شرکت سرمایه گذاری توکافوالد در تاریخ ‪۲۳‬‬ ‫خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬با حضور ا کثریت سهام داران در سالن اجتماعات‬ ‫شرکت حمل ونقل توکا برگزار شد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬این مجمع که ریاست ان را غالمرضا طاهری‬ ‫به نمایندگی شرکت های فوالد مبارکه به عهده داشت‪ ،‬با گزارش‬ ‫فعالیت های هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافوالد توسط‬ ‫عبدالرضاجمالی مدیرعامل این شرکت اغاز شد و با تصویب‬ ‫صورت های مالی و انتخاب موسسه حسابرسی ازمون پرداز به عنوان‬ ‫حسابرس اصلی و موسسه رازدار به عنوان حسابرس علی البدل‬ ‫ادامه یافت‪.‬‬ ‫این گزارش حا کی است‪ :‬در ادامه مجمع عمومی‪ ،‬روزنامه های‬ ‫دنیای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه های رسمی شرکت انتخاب و‬ ‫سهام داران با تقسیم ‪ ۳۵۰‬ریال سود به ازای هر سهم موافقت کردند و‬ ‫مقرر شد سود تخصیص داده شده برای سهام داران حقیقی از طریق‬ ‫(سامانه سجام) پرداخت گردد‪.‬‬ ‫عبدالرضا جمالی‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ توکافوالد ‪،‬در این مجمع به‬ ‫بیان عملکرد شرکت در سال گذشته و برنامه های این شرکت برای‬ ‫سال جاری اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت سرمایه گذاری توکافوالد به عنوان‬ ‫بازوی قدرتمند شرکت فوالد مبارکه و به عنوان یکی از هلدینگ های‬ ‫صاحب نام در زنجیره فوالد مطرح است که با ارائه خدمات در زمینه‬ ‫تولیدانواعنسوزها‪،‬تولیدرنگ‪،‬تولیدغلتک هاوالستیک هایصنعتی‪،‬‬ ‫موادمعدنی‪،‬ساختقطعات‪،‬تعمیرونگهداریتجهیزاتوارائهخدمات‬ ‫پشتیبانیدربخش هایمختلفصنعتفوالدفعالیتمی کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با استناد به امار و اطالعات و شاخص های مالی و‬ ‫عملکردی‪ ،‬در سایه اعتماد سهام داران و تالش کلیه مدیران و کارکنان‬ ‫گروه توکافوالد و با حمایت مدیران شرکت فوالد مبارکه در سال ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫عملکردمجموعهشرکت هایهلدینگتوکافوالددرخشانبودهاست‪.‬‬ ‫جمالی تصریح کرد‪ :‬با وجود بی ثباتی شاخص های کالن اقتصادی‬ ‫به ویژه نوسان نرخ ارز‪ ،‬شیوع کرونا و تحریم ها‪ ،‬کلیه شاخص های‬ ‫عملکردی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فوالد در سال‪ ،۹۹‬از رشد‬ ‫قابل توجه و پایداری برخوردار بوده و امیدواریم با تداوم روند اصالح‬ ‫سرمایه گذاری ها‪ ،‬گام های بیشتری برای تعالی شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد در این گزارش با تشریح‬ ‫برنامه استراتژی توکافوالد بر مبنای شاخص سود عملیاتی‪ ،‬پیگیری‬ ‫و اجرای دقیق این برنامه را ضامن تداوم موفقیت های اتی و تحول‬ ‫چشمگیر این شرکت برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ثبت مرحله اول افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده‪ ،‬در‬ ‫مقطعزمانیبرگزاریمجمععمومیعادی‪،‬تعدادسهامشرکتبه‪۴۰۳‬‬ ‫میلیاردسهمرسید‪.‬‬ ‫حهـای توسـعه شـرکت های گـروه کـه بـا اینده نگـری‬ ‫وی بـا تشـریح طر ‬ ‫و نگـرش بـه شـرایط روز بـازار طراحی شـده اند‪ ،‬ازجملـه بـه فعالیـت در‬ ‫بخـش تولیـد رمـز ارز در یکـی از شـرکت های تخصصـی انـرژی در گـروه‬ ‫اشـاره کـرد کـه بـه زودی فعالیـت رسـمی ان بـا مجـوز سـازمان صمـت‬ ‫اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫جمالی در ادامه از بررسی های اولیه برای ورود تعدادی از شرکت های‬ ‫هلدینگ توکافوالد‪ ،‬به فرابورس خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مقدمات تبدیل این شرکت ها به سهامی عام و ورود به فرابورس مهیا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ توکافوالد در ادامه با اشاره به ارزش ریالی‬ ‫پروژه ها و طر ح های توسعه شرکت های گروه توکافوالد به میزان ‪۲۲۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان گفت‪ :‬تنها با مشارکت حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی اورده‬ ‫سهام داران می توان این میزان پروژه را در گروه اجرا کرد که تحول‬ ‫چشمگیری در هلدینگ توکافوالد خواهد بود و در اثر ان توکافوالد‬ ‫در ردیف برترین های هلدینگ های گروه صنعتی و معدنی کشور‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جمالی به رویکرد و تعهد شرکت در بخش ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی پرداخت و گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی در توکافوالد نهادینه‬ ‫شده و این شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ 12‬میلیارد ریال صرف امور خیریه عام المنفعه و خدمات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی کرده است‪.‬‬ ‫گامی مهم در حوزه لجستیک هوشمند فوالد مبارکه با همکاری شرکت ایریسا؛‬ ‫برقراری ارتباط با سامانه سازمان راهداری کشور در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا‪ ،‬امین اله یاری‪ ،‬هماهنگ کننده و‬ ‫کارشناسارشدشرکتایریسادرحوزهسیستمیتامیندرپروژهفوالدمبارکه‪،‬‬ ‫از اجرایپروژهارتباطباسامانهسازمانراهداری کشوریخبرداد کهباهمت‬ ‫وتالششبانه روزی کارشناسان کسب وکار سیستم هایاطالعاتیدر گروه هایتخصصی‬ ‫تامینوفناوریاطالعات‪،‬با کوتاه ترینزمانممکنپیاده سازیوعملیاتیشد‪.‬‬ ‫ویدر اینخصوص گفت‪:‬در اینپروژه کلیهاطالعاتی کهاینسامانهمی توانستدر اختیار شرکت‬ ‫فوالدمبارکهقرار دهددر قالبسیستم هاییکپارچهسازمانی(‪)EIS‬بارگذاریشد‪.‬‬ ‫یارییاداورشد‪:‬اینپروژهدرقالبپروژهتوسعهسیستم هایاطالعاتیفوالدمبارکهبهشرکتایریسا‬ ‫ابالغشدوباحمایتمدیرفناوریاطالعاتفوالدمبارکهوهمکاریروساو کارشناسانواحدهای‬ ‫شبکه‪،‬سیستم هاییکپارچهونرم افزارهایسیستمیفوالدمبارکهاجرا گردیدوبااجرایاینپروژه‬ ‫گامبسیار مهمیدر زمینهلجستیکهوشمندفوالدمبارکهبرداشتهشد‪.‬‬ ‫هماهنگ کننده و کارشناس ارشد شرکت ایریسا درحوزه سیستمی تامین در پروژه فوالد مبارکه‬ ‫تصریح کرد‪:‬در حالحاضرباانجاماینپروژهبسیاریاز اطالعاتبارنامه هایجاده ایدر قالب‪۵۵‬‬ ‫قلم اطالعاتی باارزش‪ ،‬پس از ثبت در ترابری ها در اختیار فوالد مبارکه قرار می گیرد و بر مبنای این‬ ‫اطالعات ارزشمند‪ ،‬با همت کارشناسان پرتالش گروه تخصصی تامین کسب وکار سیستم های‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬گزارش هایتحلیلیو کنترلیپرکاربردیدر کمترینزمانتهیهودر اختیار واحدهای‬ ‫حمل ونقلوحفاظتفیزیکیفوالدمبارکهقرار می گیرد‪.‬‬ ‫امین الهیاریدر ادامهبهنمونه هاییاز این گزارش هایتهیه شدهوفوایدان هااشاره کرد‪:‬‬ ‫‪-1‬نمایش اطالعات بارنامه ها قبل از ورود به فوالد مبارکه بر اساس نوع کاال‪ ،‬فروشنده‪ ،‬شرکت‬ ‫صادرکننده و ارزش کاال که فواید مهمی دربردارد‪ ،‬مانند شناسایی عواملی که باعث عدم ثبت‬ ‫بارنامه در سامانه فوالد شده است‪ ،‬شناسایی تک تک بارنامه هایی که به سمت فوالد حمل‬ ‫نشده اند‪ ،‬شناسایی رانندگان متخلف و امکان بلوکه کردن این رانندگان‪ ،‬شناسایی میزان وزن‬ ‫مفقودشده‪،‬شناساییتعدادبارنامهمفقودشدهو گزارشارزیابیبارنامه هایصادرشده؛‬ ‫‪-2‬ارزیابی وزنی و زمانی بارنامه های فوالد مبارکه در مقایسه با بارنامه های سامانه راهداری که‬ ‫اطالعاتمفیدیبههمراهدارد‪،‬مانندشناساییرانندگانمتخلفازنظردستکاریبار(جایگزینی‬ ‫ویا کسربار)وشناساییرانندگانمتخلفاز نظرمدت زمانپیمایشمسیر‪.‬‬ ‫ویدرپایانتصریح کرد‪:‬این گزارش هابهشرکتفوالدمبارکه کمکمی کندتامتخلفینراشناسایی‬ ‫و از سوءاستفاده های احتمالی در اینده جلوگیری کند‪ .‬ارزش این پروژه به توانمندسازی فوالد‬ ‫مبارکه در کنترل بهتر ناوگان حمل ونقل است که در اینده نزدیک‪ ،‬ارزش افزوده ان قابل لمس‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫تولید ‪ 2.8‬میلیون تن‬ ‫اهن اسفنجی در شرکت‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫تا پایان اردیبهشت ماه رقم خورد؛‬ ‫رشد ‪ ۱۴۶‬درصدی صادرات فوالد شرکت های بزرگ‬ ‫بررسیامارهای گمرکوتجارتخارجیهمچنینحاکی‬ ‫استبیشترینرشدصادراتدراینمدتدرهم سنجی‬ ‫باسال گذشتهدرفوالدمبارکهبا‪۵۷۸‬درصدرقمخورد‬ ‫بررسی امار عملکرد واحدهای بزرگ فوالدی کشور‬ ‫حا کی از صادرات یک میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۶۱۴‬تنی‬ ‫فوالد این شرکت ها و رشد ‪ ۱۴۶‬درصدی ان در‬ ‫هم سنجیباسال گذشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬امار شرکت های ذوب اهن و فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫فوالدخوزستان‪،‬فوالدا کسین‪،‬فوالدهرمزگان‪،‬فوالدالیاژیایران‪،‬فوالد‬ ‫اذربایجان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬فوالد کاوه جنوب‪ ،‬صبا فوالد‪ ،‬فوالد بناب‪،‬‬ ‫جهان فوالدسیرجان‪،‬سنگ اهنچادرملووفوالد کویرحاکیاز صادرات‬ ‫‪ ۶۳۲‬هزار و‪ ۶۳۳‬تنی ان ها در اردیبهشت ماه است‪ .‬امار صادرات فوالد‬ ‫اینشرکت هادر دومینماهاز سال‪ ۱۴۰۰‬در مقایسهبااردیبهشت ماه‪۹۹‬‬ ‫رشد‪ ۱۸۷‬درصدینشانمی دهد‪.‬‬ ‫در دوماههنخستامسالبیشترینمیزانصادراتفوالدتوسطشرکت‬ ‫فوالد خوزستان با ‪ ۳۴۱‬هزار و ‪ ۱۸۷‬تن انجام شد و پس از ان ذوب اهن‬ ‫اصفهان با ‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۸۷۳‬تن و فوالد مبارکه با ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪ ۳۲‬تن در‬ ‫رتبه هایدوموسومقرار گرفتند‪.‬‬ ‫بررسیامارهای گمرکوتجارتخارجیهمچنینحاکیاستبیشترین‬ ‫رشدصادراتدر اینمدتدر هم سنجیباسال گذشتهدر فوالدمبارکه‬ ‫با‪ ۵۷۸‬درصدرقمخورد‪.‬‬ ‫تیراهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬کالف‪ ،‬شمش چدن‪ ،‬شمش کاالیی‪ ،‬بلوم‪ ،‬بیلت‪،‬‬ ‫اسلب‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬انواع مقاطع الیاژی‪ -‬مهندسی و بیلت فوالدی‪،‬‬ ‫عمده محصوالت فوالدی صادراتی این شرکت ها در دوماهه امسال‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت فــوالد هرمزگان‪،‬در‬ ‫دیــدار مدیرعامــل ایــن شــرکت و چنــد تــن از معاونــان و‬ ‫مدیــران ان بــا مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیط زیســت‬ ‫اســتان هرمــزگان کــه بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه‬ ‫محیط زیســت انجام شــد‪ ،‬از فعالیت های فــوالد هرمزگان‬ ‫تقدیر و بر حمایت همه جانبه از تولید تا کید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در این دیدار با اشاره به‬ ‫نقشحیاتیسازمانحفاظتمحیط زیستدر ایجادمحیط‬ ‫سالم برای احاد جامعه گفت‪ :‬ماموریت سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬تمامی حوزه های جامعه را شامل می شود و‬ ‫این سازمان به نوعی از کل جامعه محافظت می کند‪.‬‬ ‫عطااله معروفخانی بر نقش اطالع رسانی و ا گاهی بخشی این‬ ‫سازمان در جامعه تا کید کرد و گفت‪ :‬محیط زیست و جامعه‬ ‫پیرامونی ما باید حفظ شود و تالش کنیم این نعمت های‬ ‫الهی برای ایندگان بماند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارتباطات بسیار نزدیک این سازمان با‬ ‫شرکت های صنعتی و تولیدی استان گفت‪ :‬سازمان‬ ‫محیط زیست یک نهاد نظارتی است و دغدغه های این‬ ‫سازمان در حوزه حفظ محیط زیست باید رفع شود‪.‬‬ ‫وی با تقدیر و تشکر از حبیب مسیح‪ ،‬مدیرکل سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و همکاران ایشان‬ ‫گفت‪ :‬فصل جدیدی از ارتباطات دوجانبه اغاز می شود و ما‬ ‫پروژه های مشترکی را با این سازمان در استان شروع خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬این امر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان صورت خواهد گرفت و ان شاءاهلل به اطالع عموم‬ ‫مردم استان هرمزگان خواهد رسید‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار‪ ،‬حبیب مسیح از همکاری شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان با این سازمان تقدیر کرد و گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان همکاری بسیار نزدیکی با این سازمان دارد و ما‬ ‫تمام تالشمان را برای حمایت از تولید انجام خواهیم داد و‬ ‫به این اصل اعتقاد داریم که موانع را از سر راه تولید برداریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت های شرکت فوالد هرمزگان در حوزه‬ ‫مسئولیتاجتماعیدر استان گفت‪:‬فعالیت هایاینشرکت‬ ‫زبانزدخاصوعاماستوعملکرداننیز در تمامحوزه ها قابل‬ ‫قبول بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در نخستین ماه سال جاری نیز بیش از ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۹۳‬هزار تن انواع محصوالت حوزه معدن و صنایع معدنی به ارزش‬ ‫‪ ۶۶۷‬میلیون و ‪ ۵۸۱‬هزار و ‪ ۳۴۷‬دالر صادر شده بود‪ .‬بیشترین میزان‬ ‫صادرات در این مدت مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫مرتبط با‪ ۴۰۶‬میلیون و‪ ۳۴۸‬هزار دالر بود که‪ 60.8‬درصد صادرات را به‬ ‫خوداختصاصداد‪.‬‬ ‫صادرات زنجیره فوالد نیز در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته رشد‬ ‫‪ ۲۰۳‬درصدی داشته است‪ .‬رتبه دوم صادرات در این مدت به مس و‬ ‫محصوالتپایین دستیرسید‪ .‬کارخانجاتایرانیدر فروردین ماهبیش‬ ‫از‪ ۵۵‬میلیونو‪ ۶۸۰‬هزار دالرمسومحصوالتپایین دستیصادر کردند‬ ‫کهحا کیاز رشد‪ ۱۷۷‬درصدیاست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت‪،‬‬ ‫محمودارباب زاده‪،‬مدیرعاملاینشرکتبااشارهبهعملکرد‬ ‫خوب واحد احیا مستقیم شرکت اظهار داشت‪ :‬با تالش و‬ ‫ِ‬ ‫پشتکار کارکنانواحداحیامستقیماینشرکتتاکنونبالغ بر‬ ‫‪ 2.8‬میلیونتناهناسفنجیتولیدشدهاست‪.‬‬ ‫وی در خصوص میزان پیشرفت طر ح فوالدسازی این‬ ‫شرکت نیز تصریح کرد‪ :‬واحد فوالدسازی شرکت فوالد‬ ‫سفیددشتدر حالحاضربهبیشاز‪ 87.26‬درصدپیشرفت‬ ‫فیزیکی رسیده و پیش بینی شده مطابق برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته تا پایان امسال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ارباب زاده اضافه کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۸۳۰‬هزار تن اهن‬ ‫اسفنجیتولیدشد کهنسبتبهسال‪ ۹۸‬رشد‪ 14.5‬درصدی‬ ‫را نشان داد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدسفیددشتدر ادامهبهدرامدفروش‬ ‫اهن اسفنجی اشاره کرد و افزود‪ :‬درامد حاصل از فروش این‬ ‫مقدار اهن اسفنجی ‪ 38‬هزار و ‪ ۵۶۶‬میلیارد ریال بود که با‬ ‫رشد ‪ ۱۶۷‬درصدی همراه بود‪.‬‬ ‫وی تامین بیش از یک میلیون تن گندله‪ ،‬بومی سازی ‪۳۵‬‬ ‫قلم تجهیزات و قطعات ماشین االت‪ ،‬تسویه و قطعی شدن‬ ‫مالیات سال ‪ ،۹۷‬پیشرفت پروژه تصفیه خانه فاضالب و‬ ‫انتقالپساب‪،‬طراحیوتامینمرکزداده‪،‬ساختمانباسکول‬ ‫و پست برق ‪ ۴۰۰‬کیلووات و احداث جاده دسترسی ‪ DA‬را از‬ ‫اهم دستاوردهای شرکت در سال ‪ ۹۹‬برشمرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫چین به دنبال استفاده بیشتر از قراضه برای تولید فوالد‬ ‫بازار ورقچیندر ابهام‬ ‫به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران‪ ،‬پس از انکه چین نتوانست قیمت‬ ‫سوداورترین کاالی صادراتی استرالیا‪ ،‬یعنی سنگ اهن را در میان‬ ‫تنش های تجاری به میزان چشمگیری پایین بیاورد‪ ،‬ا کنون معتقد است‬ ‫که می تواند با گسترش سریع صنعت بازیافت فوالد و بازار قراضه‪ ،‬خود را‬ ‫ازوابستگی به منابع سنگ اهن استرالیا جدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش متال ا کسپرت‪ ،‬بازار صادرات ورق چین هنوز در ابهام‬ ‫به سر می برد‪ .‬برخی از تجار و کارخانه ها سعی دارند با قیمت های‬ ‫رقابتی رضایت مشتری را جلب کنند و در مقابل برخی دیگر با توجه‬ ‫به رونق سایر بازارها‪ ،‬قیمت باالی مواد اولیه و احتمال اعمال تعرفه‬ ‫بر صادرات‪ ،‬به دنبال افزایش قیمت هستند‪.‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ارزیابیعملکردشرکتفوالدامیرکبیر کاشان‬ ‫توسطارزیابانفوالدمبارکه‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪،‬‬ ‫ارزیابی عملکرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان توسط ارزیابان‬ ‫فوالدمبارکهبهمدتدوروز برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش این ارزیابی طبق برنامه ریزی معاونت‬ ‫سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه‪ ،‬به مدت دو روز‬ ‫در تاریخ های سه شنبه و چهارشنبه ‪ 25‬و ‪ 26‬خردادماه جاری و‬ ‫به شکلفشردهوبه صورتحضوریومجازی‪،‬باهدفشناسایی‬ ‫نقاط قوت‪ ،‬مشخص کردن حوزه های قابل بهبود و اجرای‬ ‫پروژه هایبهبوددر راستایارتقایعملکردفوالدامیرکبیر کاشان‬ ‫صورتپذیرفت‪.‬‬ ‫در این ارزیابی کلیه مدل ها به این شرح ذیل در تمامی واحدها‬ ‫مورد پایش قرار گرفت‪ -1 :‬تحقق استراتژی ها؛ ‪ -2‬اجرای‬ ‫سیاست هایابالغی؛‪-3‬پیشرفتپروژه هایتوسعه؛‪-4‬عملکرد‬ ‫مالی؛‪-5‬تعامالتباشرکتمادر‪.‬‬ ‫توسط شرکت فوالد امیرکبیر کاشان صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از محیط بانان شهرستان کاشان به مناسبت هفته محیط زیست‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان‪،‬‬ ‫به مناسبت هفته محیط زیست در مراسمی با‬ ‫حضور هیئت مدیره‪ ،‬مدیرعامل و مدیران فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان به همراه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬از‬ ‫محیط بان شهرستان کاشان در راستای اهداف تعالی سازمانی و‬ ‫مسئولیت های اجتماعی در پاسگاه محیط زیست (منطقه کامو)‬ ‫تجلیل گردید‪.‬‬ ‫بیاموزیم‬ ‫ارایش سه قله (سقف سه قلو)‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬در ایندیدار عزیزقنواتی‪،‬رئیسهیئت مدیرهشرکت‬ ‫امیرکبیر کاشان اظهار کرد‪ :‬محیط بانان حافظان و کنترل کنندگان‬ ‫عرصه های طبیعی و حیات وحش کشورند و علی رغم این که شغل و‬ ‫حرفهمحیط بانیومحافظتاز محیط زیست کاریبسخطیرودشوار‬ ‫است‪،‬اناندر انجاموظایفمحولهعاشقانهتالشمی کنند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است جهانگیر وکیلی‪ ،‬نائب رئیس هیئت مدیره نیز در این‬ ‫مراسمیاداورشد‪:‬محیط بانیاز شغل هایحساسوتاثیرگذار در حوزه‬ ‫حفظ محیط زیست است و محیط بانان نقش مهمی در حفاظت از‬ ‫زیستگاه هاوانواع گونه هادارند‪.‬‬ ‫گفتنی است شهرام عالی وند‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان نیز بیان کرد‪ :‬بی شک حفاظت و حراست از زیستگاه ها و‬ ‫مناطق حفاظت شده نیازمند نیروی انسانی کارازموده‪ ،‬پرانگیزه‬ ‫و توانمند است که این مهم توسط محیط بانان غیور و سرفراز‬ ‫صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48518465‬‬ ‫طراحی و مهندسی‪ ،‬تهیه و تدارک‪ ،‬تامین‪ ،‬ساخت‪ ،‬حمل‪ ،‬نصب‪ ،‬تست و راه اندازی‪ ،‬اموزش و تضمین عملکرد غبارگیرهای جدید و‬ ‫‪1400 /04 /01‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫رفع مشکالت فرار غبار کوره های ‪ EAF‬در واحد فوالدسازی به صورت ‪EPC‬‬ ‫سقفسه قلوترکیبیاز ارایش هایبرگشتیسروشانهو‬ ‫دوقلو است‪ .‬برعکس‪ ،‬کف سه قلو ترکیبی از سر و شانه‬ ‫معکوس و کف دوقلو است‪ .‬در نتیجه ان ها در ویژ گی ها‪،‬‬ ‫مسائل بالقوه‪ ،‬عالمت ها و نقطه نظرات معامله گران‪،‬‬ ‫به ترتیب با سقف دوقلو و کف دوقلو مشابه هستند‪.‬‬ ‫همان طور کهدر نمودار مشاهدهمی کنید‪،‬در ارایشسقف های‬ ‫سه قلو(سهقله)‪،‬عمومابلندی هاوقله هاتقریباارتفاعمشابهی‬ ‫دارند‪.‬یکخطموازیموسومبهخط گردندر مقابلخطی که‬ ‫سهبلندی‪ E،C،A‬رابههموصلمی کند کشیدهمی شود‪.‬هرگاه‬ ‫به عنوان یک خط مقاومت‪ ،‬خط شکسته شود‪ ،‬در این صورت‬ ‫نقشخط گردنتغییرمی کند وبهیکحمایتقویدر نقاط‪D‬‬ ‫و ‪ B‬تبدیل می شود‪ ،‬اما در نهایت این سطح حمایت شکسته‬ ‫می شودوباز سطححمایتبهیکسطحمقاومتقویتبدیل‬ ‫می شود که برگشت قیمت را در نقطه‪ G‬متوقف می کند‪ .‬هدف‬ ‫قیمتی در سطح ‪ 2TP‬است که میانگین ارتفاع بلندی سه قله‬ ‫است و از نقطه ‪ C‬تا خط گردن محاسبه می شود‪ .‬در ارایش‬ ‫سقف هایسه قلو(سهقله)‪،‬ا گرارایشدر نقطه‪ D‬نتوانداز خط‬ ‫گردن عبور کند‪ ،‬قیمت ها به تندی به سمت نقطه ‪ E‬حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬خط مقاومت یک بار دیگر این موج را نگه می دارد و‬ ‫قیمت ها به تندی دوباره به سمت خط گردن پایین می افتند‪.‬‬ ‫در اینسطحفشار بازار قادر است کهدر خطحمایتنفوذ کند‪.‬‬ ‫بعداز اینکهدوبارهخط گردنراتست کرد‪،‬قیمتبار دیگرپایین‬ ‫می اید کهسرانجامبهقیمتهدفدستمی یابد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48533867‬‬ ‫خرید ‪ 16‬ردیف تخته و چهار تراش روسی مورد نیاز‬ ‫‪1400 /04 /01‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48527516‬‬ ‫انجام عملیات رسوب زدایی و اسیدشویی قطعات صنعتی نواحی مختلف فوالد مبارکه و فوالد سبا‬ ‫‪1400 /04 /05‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48524502‬‬ ‫انجام عملیات اجرایی بسته بندی محصوالت ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /05‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48532666‬‬ ‫تامین پنج ردیف کولر گازی مورد نیاز خود‬ ‫‪1400 /04 /05‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫شناساییسازندگانظروفپالتینی ازمایشگاهی(بوتهوبشقابکپالتینی)‬ ‫‪1400 /04 /07‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪7‬‬ ‫مزایدهعمومی‬ ‫‪1400400061‬‬ ‫فروش ضایعات فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /07‬‬ ‫فروش اقالم مازاد‬ ‫‪8‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48447028‬‬ ‫خرید‪ ،‬راه اندازی و اموزش یک دستگاه کروماتوگرافی گازی (‪ )FAST RGA‬همراه با ارزیابی کیفی تامین کنندگان‬ ‫‪1400 /04 /11‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪9‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫شناسایی تولید کنندگانلولهمقوایی(اسلیومقوایی)‬ ‫‪1400 /04 /15‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪10‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫شناساییتولیدکنندگانفیلممحافظ(روکشپشتچسبدار )‬ ‫‪1400 /04 /15‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪11‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫شناسایی تولید کنندگانبوتهسرامیکی ازمایشگاهیسولفور زداییشده‬ ‫‪1400 /04 /15‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪12‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫تولیدکنندگانوتامین کنندگانلوازمو تجهیزاتورزشیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫‪1400 /04 /25‬‬ ‫برنامه ریزیخرید‬ ‫بسـایت شـرکت بـه نشـانی‪ ،www.msc.ir‬منوی خریـد و تامین کنندگان‪ ،‬مناقصـات مراجعه و طبق‬ ‫جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصـات و مزایدات به و ‬ ‫راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫گــزارش عرضــه‪ ،‬معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪1400/03/24‬‬ ‫محصول‬ ‫نماد‬ ‫مقــدار عرضه(تن)‬ ‫مقــدار تقاضا (تن)‬ ‫مقــدار معامله شــده (تن)‬ ‫قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)‬ ‫تار یــخ تحویل‬ ‫رنگی‬ ‫‪P‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪314555‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫قلعاندود‬ ‫‪T‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪289921‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫اداره فـ ـ ـ ـ ــروش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورس‬ ‫بورس و سهام‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪9,850‬‬ ‫‪9,740‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪9,720‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/03/22‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9,640‬‬ ‫‪1400/03/23‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪9,550‬‬ ‫‪9,820‬‬ ‫‪1400/03/24‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪9,740‬‬ ‫‪9,930‬‬ ‫‪9,850‬‬ ‫‪1400/03/25‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪9,750‬‬ ‫‪10,020‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1400/03/26‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪9,730‬‬ ‫‪9,960‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪9,920‬‬ ‫‪9,850‬‬ ‫‪9,720‬‬ ‫‪9,740‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ صفحه 8 ‫کاهش بهای تولید فوالد با یک محصول دانش بنیان‬ ‫دوربین کوچکیا‪SpyGlass‬‬ ‫محققان یکی از گروه های صنعتی دانش بنیان‪ ،‬محصولی‬ ‫انقالبی در زمینه کاهش مصرف پوشش های الکترود گرافیتی‬ ‫برای صنایع فوالدسازی عرضه کردند و ازانجا که این محصول‬ ‫بر قیمت تمام شده فوالد اثرگذار است‪ ،‬محصول این شرکت‬ ‫می تواند صرفه جویی قابل توجهی در هزینه تولید این صنایع‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫سیستم تصویربرداری جدید ‪ SpyGlass‬در کالنژیوگرافی‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬در این دستگاه پروسسور پروب‬ ‫نوری حذف شده و خطر الودگی متقابل و تضعیف تصویر بیش‬ ‫از چندین برابر کاهش می یابد‪ .‬سنسور دیجیتالی یکپارچه شده‬ ‫تصاویری با رزولوشن باالتر و ‪ ۶۰‬درصد عریض تر را در اختیار‬ ‫پزشک قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫تجربه های دانشی برتر‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫شکل ‪ .1‬نحوه توزیع نیرو در سیستم ‪( .HPGR‬ب)‬ ‫شکل ‪ .1‬نحوه توزیع نیرو در سیستم ‪( .HPGR‬الف)‬ ‫توسعه فناوری اسیاهای غلتکی فشار باال در فراوری کنسانتره های سنگ اهن‬ ‫تهیه و گرد اوری ‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫یکی از متداول ترین مدارهایی که در‬ ‫بسیاری از صنایع فراوری به ویژه صنایع‬ ‫فراوری سنگ اهن مورداستفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬استفاده از ‪ HPGR‬به عنوان‬ ‫سنگ شکن ثانویه در مداربسته با یک‬ ‫سرند ارتعاشی برای تهیه خوراک اسیای‬ ‫گلوله ایاست‬ ‫توسعه فناوری اسیاهای غلتکی فشار باال در چند‬ ‫دهۀ اخیر مزایای بسیاری برای صنایع فراوری مواد‬ ‫معدنی به همراه داشته است‪ .‬کاهش چشمگیر‬ ‫مصرف انرژی (‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد)‪ ،‬افزایش قابل توجه ظرفیت واحد‬ ‫فراوری‪،‬بهبود کاراییفرایندهایپایین دستی‪،‬هزینه هاینگهداری‬ ‫اندک‪،‬لرزشوصدایبسیار کمتر‪،‬میزانعملیاتیبودنباال وبهبود‬ ‫درجه ازادی انتخابی ذرات‪ ،‬مهم ترین دالیل برتری و فرا گیر شدن‬ ‫سریع این ماشین خردایش کارامد است‪ .‬اسیای غلتکی فشار باال‬ ‫جایگزینمناسبیبرایسنگ شکن هایمخروطیجهتخردایش‬ ‫ابعادبحرانیمعرفیشدهاست‪.‬‬ ‫امروزه در کارخانه های مختلف‪ ،‬متناسب با اهداف و کارایی موردنظر‪،‬‬ ‫چیدمان های مختلفی برای ‪ HPGR‬طراحی و اجرا می شود‪ .‬علی رغم‬ ‫تفاوت های چیدمانی‪ ،‬مهم ترین هدف از کلیه طراحی ها کاهش‬ ‫مصرف انرژی به همراه به حدا کثر رساندن ظرفیت مدار است‪ .‬یکی از‬ ‫متداول ترین مدارهایی که در بسیاری از صنایع فراوری به ویژه صنایع‬ ‫فراوریسنگ اهنمورداستفادهقرارمی گیرد‪،‬استفادهاز‪ HPGR‬به عنوان‬ ‫سنگ شکنثانویهدر مداربستهبایکسرندارتعاشیبرایتهیهخورا ک‬ ‫اسیای گلوله ای است‪ .‬مهم ترین نقش ‪ HPGR‬در این نوع چیدمان‪،‬‬ ‫تولید ذرات با ابعاد مناسب و بهبود خواص خردشوندگی ان ها برای‬ ‫افزایشظرفیتاسیابهشمار می اید‪.‬افزایشبهره وریاسیای گلوله ای‬ ‫در چنین مدارهایی متاثر از مکانیسم شکست بین دانه ای انحصاری‬ ‫اسیاهایغلتکیفشار باالست‪.‬فشردهشدنمکانیسماصلیشکست‬ ‫در ‪ HPGR‬است‪ .‬مکانیسم شکست در ‪ HPGR‬با مکانیسم شکست‬ ‫در سنگ شکن های معمولی و یا اسیاهای چرخان که ضربه و سایش‬ ‫مکانیسم اصلی ان ها هستند متفاوت است‪ .‬در ‪ HPGR‬برخالف‬ ‫سنگ شکن های غلتکی معمولی‪ ،‬ذرات به وسیله فشرده شدن در‬ ‫بستریاز ذراتخردمی شوند‪،‬نهباتماسمستقیمبابدنۀغلتک ها‪.‬با‬ ‫فشردهشدنالیهذراتبیناستوانه هادانسیتهبسترتقریبابه‪ 85‬درصد‬ ‫دانسیته واقعی ذرات افزایش می یابد‪ .‬این مکانیسم شکست باعث‬ ‫ایجادریزترک هاییدر امتدادمرزدانه هاشدهوهمینامرباعثافزایش‬ ‫درجه ازادی کانی های باارزش می شود‪ .‬در نتیجه محصول اسیای‬ ‫‪ HPGR‬بامحصولسنگ شکن هایمعمولیمتفاوتاست؛بنابرایندر‬ ‫فرایندهایپایین دستیرفتار خردایشمتفاوتیاز خودنشانمی دهد‪.‬‬ ‫شکل‪( 1‬الفوب)مکانیسمشکستدر اینفرایندونمودار توزیعفشار‬ ‫رانشانمی دهد‪.‬همان طور کهانتظار می رود‪،‬فشار بانزدیکشدنبه‬ ‫ناحیۀمیانیدوغلتکافزایشپیدامی کندودر ناحیۀوسطبهحدا کثر‬ ‫مقدار خودمی رسدوبیشترینمقدار نیرودر اینناحیهبهذراتاعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان داده وجود ریزترک ها در محصول ‪ HPGR‬باعث‬ ‫بهبود فرایندهای جدایش مانند فلوتاسیون و یا جدایش ثقلی‬ ‫می شود‪ .‬همچنین مشخص شده خردایش توسط ‪ HPGR‬باعث‬ ‫بهبود فرایند و افزایش بازدهی اسیای گلوله ای می شود و ظرفیت‬ ‫مدار خردایش را تا ‪ 10‬درصد افزایش و انرژی ویژه خردایش را تا ‪ 9‬درصد‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬در فرایند خردایش با ‪ HPGR‬با کاهش اندازه ذرات‪،‬‬ ‫بازدهی فرایند افزایش پیدا می کند‪ .‬با فرض همگن بودن ترکیب‬ ‫کانی شناسی نمونه‪ ،‬بهبود نر خ شکست محصول به ویژه در ابعاد‬ ‫کوچکرامی توانمستقیمابهتشکیلریزشکستگی هادر ذراتارتباط‬ ‫داد‪ .‬شکست بین ذره ای در ‪ HPGR‬در فضای بین غلتک ها‪ ،‬جایی‬ ‫که فشار حدا کثر است رخ می دهد‪ .‬در این فضا‪ ،‬ترا کم ذرات سبب‬ ‫می شود ذرات بر یکدیگر فشار وارد کنند و همچنین‪ ،‬نیروی واردشده‬ ‫از سوی غلتک ها را در سطوح تماس با هم به یکدیگر منتقل کنند؛‬ ‫همین عامل باعث تشکیل ریزشکستگی ها در ذرات می شود‪ .‬شکل‪2‬‬ ‫تشکیل این ریزترک ها را در سنگ معدن نشان می دهد‪ .‬با کوچک تر‬ ‫شدن ابعاد ذرات‪ ،‬فضای خالی بین ان ها کاهش و در نتیجه‪ ،‬سطح‬ ‫تماس ان ها با یکدیگر افزایش می یابد‪ .‬افزایش سطح تماس به معنی‬ ‫افزایش محل های انتقال نیرو بین ذرات است و همین عامل باعث‬ ‫توسعه بهتر ریزشکستگی ها در ذرات ریزتر و در نتیجه بهبود قابلیت‬ ‫خردایش ان ها شود‪.‬‬ ‫مزایایاسیایغلتکیفشار باال‬ ‫ازجمله مهم ترین مزایای استفاده از اسیای غلتکی فشار باال می توان‬ ‫بهمواردزیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪.1‬قابلیت استفاده و کاربرد اسان روش‪ HPGR‬حتی برای سخت ترین‬ ‫کانی هایموجود‪.‬‬ ‫‪.2‬انتظار می رود که ریزترک های ایجادشده در محصول‪ HPGR‬باعث‬ ‫کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش زمان حضور سنگ اهن در‬ ‫محفظهاسیای گلوله ایدر مقایسهباروش هایمعمولیشود‪.‬‬ ‫‪.3‬در فراینداسیایغلتکیفشار باال تشکیلریزترک هاباعثریزترشدن‬ ‫ابعاد ذرات می شود‪ .‬با کوچک تر شدن ابعاد ذرات‪ ،‬فضای خالی بین‬ ‫ان ها کاهشودر نتیجه‪،‬سطحتماسان هابایکدیگرافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫افزایشسطحتماسبهمعنایافزایشمحل هایانتقالنیروبینذرات‬ ‫است و همین عامل باعث توسعه بهتر ریزشکستگی ها در ذرات ریزتر و‬ ‫درنتیجهبهبودقابلیتخردایشان هاشود‪.‬‬ ‫‪.4‬نشاندادهشدهاست کهخردایشموادمعدنیتوسطفرایند‪HPGR‬‬ ‫باعثبهبود‪ 2.5‬تا‪ 15‬درصدیدر فلوتاسیونوبهبود‪ 2.5‬تا‪ 9‬درصدی‬ ‫در بازیابیثقلیمی شود‪.‬‬ ‫شکل‪.2‬تشکیلریزترک هادر سنگمعدنپساز خردایشدر ‪.HPGR‬‬ ‫چند نکته برای امنیت سایبری‬ ‫مهندسانشرکت گوگلیکاسیبپذیریرادر‬ ‫یک پچ اپدیت گوگل کروم شناسایی کرده اند‬ ‫کههکرهابه وسیلهحمالتسایبری(‪cyber-‬‬ ‫‪)attacks‬می توانند از دسترسیغیرقانونیبه‬ ‫دستگاههابهرهبرداری کند‪.‬‬ ‫موضوعتجربه‪ :‬کنترل‪ leveling‬قفسه هاینوردنهایی‬ ‫صاحب تجربه‪ :‬علی اصغرخاکباز‬ ‫واحد‪ :‬کنترلپروسسناحیهنورد گرم‬ ‫لطفاخودتانرابه طور خالصهمعرفینمایید‪.‬‬ ‫علی اصغرخا کباز هستم‪ ،‬کارشناس کنترلپروسسناحیهنورد‬ ‫گرم کهدر سال‪ 1385‬در فوالدمبارکهاستخدامشدم‪.‬‬ ‫چگونهموضوعتجربهبهذهنشمارسید؟‬ ‫وظیفه من نگهداری سیستم های اتوماسیون خط است که‬ ‫مشکل حاد‪ ،‬ان ها را سرویس کرد‪ .‬یکی‬ ‫بتوان قبل از بروز عیب یا‬ ‫ِ‬ ‫از تجهیزات این خط اسکرودان ها و کپسول قفسه های نورد‬ ‫نهایی است و بحث ‪ leveling‬قفسه ها یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫موثربر کیفیتورقتولیدیاست‪.‬این‪ Leveling‬به طور مستقیم‬ ‫بااسکرودان هاو کپسول هادر ارتباطاست‪.‬‬ ‫چهاهدافیرااز اجرایتجربهدنبالمی کردید؟‬ ‫همان طور که گفتم‪ ،‬هدف از اجرای این پروژه کنترل ‪leveling‬‬ ‫قفسه هاینوردنهاییاست‪.‬‬ ‫با چه چالش ها یا دشواری هایی در روند تجربه‬ ‫روبه روبودید؟‬ ‫به هرحال تغییرات در سیستم اتوماسیون بسیار حساس است‬ ‫ونیاز بهدقتبسیار زیادیدارد کهرعایتنکردنانموجببروز‬ ‫خسارت های سنگین می شود که بحمداهلل این امر با موفقیت‬ ‫انجامشد‪.‬‬ ‫چه اقداماتی در راستای حل مسائل انجام‬ ‫دادید؟‬ ‫عوامل مختلفی در بروز ایجاد نا ِل ِولی قفسه ها موثر است‪ .‬یک‬ ‫قفسه ایدئال قفسه ای است که در هنگام کالیبره دو سمت‪OS‬‬ ‫و ‪ DS‬در یک موقعیت مساوی از ‪( Encoder‬برای اسکرودان)‬ ‫بودهو‪( LPT‬برای کپسول)فورسیکسانداشتهباشند‪.‬عوامل‬ ‫مختلفی وجود دارند که می توانند این حالت را بر هم بزنند و‬ ‫مهم ترین ان ها عبارت اند از‪ -1 :‬عملکرد نامناسب موتورهای‬ ‫وجود گیر مکانیکی‬ ‫اسکرودان یا ‪ sv‬مربوط به کپسول؛ ‪-2‬‬ ‫ِ‬ ‫در داخل قفسه؛ ‪-3‬فرمان دادن به اسکرودان یا کپسول در‬ ‫شات دان ها خارج از سیستم اتوماسیون؛‪ -4‬تعویض‪Encoder‬‬ ‫و‪ LPT‬و‪. ...‬‬ ‫درچنینشرایطیدرهنگامعملیات کالیبرهقفسهبهدلیلناِل ِولی‬ ‫ایجادشده‪ ،‬حالت ایدئال کالیبره از دست می رود‪ .‬یک راه حل‬ ‫جهت رفع این عیب اجرای عملیات ‪ set position‬است که در‬ ‫اینروشفورسحدود‪ 100‬تندر دوسمتقفسهاعمالمی شود‬ ‫و سپس مقدار ‪ contact position‬محاسباتی بر روی ‪Encoder‬‬ ‫تنظیم می شود‪ .‬این روش به واسطه عملیات فیزیکی که باید از‬ ‫رویمیزاپراتور انجامشود کمیوقت گیراستونیاز بهتوقفخط‬ ‫دارد‪ .‬ضمن اینکه وجود نا ِل ِولی با بررسی گراف های دیتا ال گر در‬ ‫هنگام کالیبرهمشخصمی شود‪.‬‬ ‫باتوجهبهاینکهدر کالیبرهقفسهدرمرحله‪ 18‬حدود‪ 100‬تنفورس‬ ‫اعمالمی شود‪،‬در روشاجراشدهدستورالعملیتهیهشد کهدر‬ ‫هنگام کالیبره‪ ،‬زمانی که فورس ‪ 100‬تن اعمال می شود‪ ،‬میزان‬ ‫نالولیقفسهوهمچنینمیزانانحراف‪actual contact position‬‬ ‫و ‪ calc contact position‬محاسبه می گردد و این ‪ correction‬بر‬ ‫روی ‪ HMI‬نمایش داده می شود‪ .‬در این حالت جهت رفع این‬ ‫نالولی‪ ،‬کافی است در یک فرصت مناسب مثل ‪ ،RCH‬زمانی‬ ‫که اسکرودان ثابت می شود‪ ،‬مقدار این‪ correction‬را با پوزیشن‬ ‫‪ Encoder‬جمع کردوانرامثلعملیات‪ setposition‬تنظیم کرد‪.‬‬ ‫گفتنیاست کهدر اینتجربهاستفادهاز دانشوتجربههمکاران‬ ‫بسیار کارا و موثر بود که جا دارد اینجا از زحمات و کمک های‬ ‫جناباقایمهندس گودرزیتشکر کنم‪.‬‬ ‫چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه‬ ‫حاصلشد؟‬ ‫ویژگیجدیددیگردر ‪GoogleChrome91‬‬ ‫هرچهسریع ترمرورگر‪ Chrome‬رابه روزرسانینمایید‬ ‫راه جدیدی برای دور زدن‪Microsoft PatchGuard‬‬ ‫شرکت گوگلبه منظور افزایشامنیت کاربراندر هنگاماستفادهاز‬ ‫اینترنت‪،‬دوویژگیامنیتیجدیددر نسخه‪ 91‬از مرورگرمحبوب‪Chrome‬‬ ‫تعبیه کردهاست‪.‬‬ ‫به واسطه ویژگی اول‪ ،‬ا گر افزونه ای که کاربر قصد دارد روی سیستم خود‬ ‫نصب کند‪ ،‬مورد اعتماد گوگل نباشد‪ Chrome ،‬این موضوع را به کاربر‬ ‫هشدار خواهدداد‪.‬‬ ‫ویژگیبعدیبه منظور اطمیناناز دانلودفایل هایسالموغیرمخربایجاد‬ ‫شدهاست‪.‬بهاینصورت کههرزمان کاربرقصددانلودفایلیراداشتهباشد‪،‬‬ ‫‪ Chrome‬به منظور بررسی مخاطرات احتمالی‪ metadata ،‬فایل مذکور را‬ ‫موردمشکوک‪،‬انرا‬ ‫به طور اجمالیتحلیلمی کندودر صورتتشخیصهر ِ‬ ‫به کاربرهشدار می دهد‪ .‬کاربردر صورتتمایلمی توانداینهشدار رانادیده‬ ‫بگیردوبهدانلودفایلادامهدهد‪،‬بااین حالاینویژگیتاحدزیادیازدانلود‬ ‫تصادفیفایل هایمخربتوسط کاربرانپیشگیریمی کند‪.‬‬ ‫منبع‪LHN:‬‬ ‫ا گراز مرورگر‪ Chrome‬بررویسیستم عامل های‪Windows،Mac‬‬ ‫یا‪ Linux‬استفاده می کنید‪ ،‬هرچه سریع تر ان را به اخرین نسخه ای که‬ ‫توسطشرکت‪ Google‬منتشرشدهاست‪،‬به روز کنید‪.‬‬ ‫مهندسان شرکت گوگل نوعی اسیب پذیری را در اپدیت قبلی گوگل کروم‬ ‫شناسایی کردهاند کههکرهاازطریقانمی توانندبه وسیلهحمالتسایبری‬ ‫(‪ )cyber-attacks‬از دسترسیغیرقانونیبهدستگاههابهرهبرداری کنند‪.‬‬ ‫به روزرسانیاخیر‪ 14،‬مشکلامنیتیرا کهبه تازگیدر اینمرورگر کشف شده ‪،‬‬ ‫رفع می کند‪ .‬یکی از ان ها‪ ،‬یک اسیب پذیری امنیتی روز صفر (‪)Zero-Day‬‬ ‫است که با شناسه ‪ 30551-CVE-2021‬شناخته می شود و ناشی از یک‬ ‫نوع سردرگمی (‪ )type confusion‬در موتور جاوا اسکریپت‬ ‫نقص امنیتی از ِ‬ ‫مرورگر است‪ .‬به گفته محققان امنیتی‪ ،‬هکرها و مهاجمان از این اسیب‬ ‫پذیری استفادهمی کنندتا کدمخربخودشانرااجرا کنندوسیستم های‬ ‫اسیبپذیررادر دستبگیرندواز انبهره برداری کنند‪.‬‬ ‫منبع‪TheHackerNews:‬‬ ‫کنتو اوکی (‪ ،)Kento Oki‬محقق امنیتی ژاپنی ‪ ،‬با گی در‬ ‫‪ PatchGuard‬کشف کرده که یک مهاجم می تواند با بهره برداری از ان‪،‬‬ ‫در کرنلسیستم عاملویندوز‪ ،‬کدهایمخرببدونامضابارگذاری کند‪.‬‬ ‫‪ PatchGuard‬یا‪،)KernelPatchProtection( KPP‬یکابزار امنیتیاست که‬ ‫به منظور جلوگیریاز‪ patch‬شدن کرنلنسخه های‪ ۶۴‬بیتیسیستم عامل‬ ‫ویندوز طراحی شده است و به این ترتیب‪ ،‬از الودگی به‪ rootkit‬ها و یا اجرای‬ ‫کدهایمخربدر سطح کرنلپیشگیریمی کند‪.‬‬ ‫تمامنسخه های‪ 64‬بیتیویندوزاز قابلیت‪ PatchGuard‬پشتیبانیمی کنند‬ ‫که این امر مخاطرات ناشی از این نقص امنیتی را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬کنتو اوکی اعالم کرد که این با گ را به ‪ Microsoft‬گزارش نکرده‬ ‫است‪ ،‬زیرا این شرکت سه اسیب پذیری دیگر را که در همین زمینه در‬ ‫سال های گذشته گزارش شده بود نادیده گرفته است و به نظر می رسد‬ ‫عجله ایبرایحلاینمشکلندارد‪.‬‬ ‫منبع‪CYBERDEFENCEMAGAZINE:‬‬ ‫استفادهاز اینروشاز چندینجهتبااهمیتاست‪.‬اولاینکه‬ ‫باتوجهبهاینکهمیزان‪ correction‬در هر کالیبرهمحاسبهمجدد‬ ‫می شود‪،‬درصورتافزایشمقدارغیرمتعارفان‪،‬می توانمتوجه‬ ‫عیبشدوبهبررسیبیشترپرداخت‪.‬دوماینکهمقدار‪correction‬‬ ‫محاسبه شده بر روی ‪ HMI‬برای ‪ user‬کارشناسان نمایش‬ ‫داده می شود و مرتب زیر نظر قرار دارد و حتی می توان برای‬ ‫اپراتور نمایش داد تا در صورت تغییرات نامتعارف به کارشناس‬ ‫اتوماسیونارجاعدهد‪.‬‬ ‫سوماینکهاستفادهاز روش‪ setposition‬که گفتهشدنیاز بهتوقف‬ ‫حدود‪ 5‬دقیقهبرایهرقفسهداردضمناینکهقفسهباید کامال‬ ‫در دسترسباشد‪،‬ولیدر روشاجراشدهفعلیدر یکتوقفمثل‬ ‫‪ RCH‬می توانحتیهمهقفسه هاینوردنهاییرادر هرشرایطی‬ ‫در صورت لزوم ‪ set‬کرد و این مورد به لحاظ اینکه در حین یک‬ ‫توقف اضطراری انجام می شود و زمان بسیار کوتاهی الزم دارد‪،‬‬ ‫بسیاربااهمیتاست‪.‬‬ صفحه 9 ‫کودک در چهارسالگی چه ویژ گی هایی دارد؟‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫بچه ها در چهارسالگی پر از انرژی هستند‪ .‬یاد می گیرند روی‬ ‫یک پا بایستند‪ ،‬اواز بخوانند‪ ،‬بعضی از اشکال را نقاشی کنند‬ ‫و با بچه های دیگر کنار بیایند‪ .‬از طرفی‪ ،‬بعضی از بچه های‬ ‫چهارساله هنوز در حال یادگیری رفتن به دستشویی هستند‪،‬‬ ‫بسیاری از ان ها شب ها تشک را خیس می کنند‪ ،‬کابوس‬ ‫دیدن در این سن طبیعی است و بسیاری نیز نگران هیوالها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫اشنایی با دنیای کودکان‬ ‫کودکان با وجود شیرینی ها و جذابیت هایشان‪ ،‬مشکالت و‬ ‫بدقلقی هایی هم دارند‪ .‬برای اینکه بتوانیم برخورد درستی با ان ها‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬باید با دنیای ان ها اشنا شویم‪ .‬ا گر والدین ندانند‬ ‫فرزندشان به طور طبیعی باید در چه سنی چه رفتارهایی داشته باشد‪،‬‬ ‫نمی توانند به خوبی مشکالت او را تشخیص دهند‪ .‬والدین هم زمان‬ ‫با اشنایی با رشد جسمانی کودک‪ ،‬باید از رشد روانی او هم شناخت‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫میثم توکلی‪ ،‬شاغل در نورد سرد‬ ‫در خصـوص مراجعه به پزشـکان‪ ،‬بـه دلیل اینکه بیشـتر انان‬ ‫طرف قرارداد بیمه ایران نیستند‪ ،‬بنابراین مجبوریم بین ‪50‬‬ ‫تـا ‪ 80‬درصـد پـول ویزیـت را خودمـان پرداخـت کنیـم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه با الکترونیکی شدن نسخ‪ ،‬باید رسید دستگاه پوز برای‬ ‫ارائه به بیمـه تکمیلـی گرفته شـود‪ ،‬ولـی بعضا دیده می شـود‬ ‫به دلیل خراب بودن دستگاه و یا پرداخت نقدی این مورد با‬ ‫مشکل مواجه می شود‪ .‬پیشـنهاد می گردد جهت جلوگیری‬ ‫از اسـراف کاغذ و زمان‪ ،‬جهت تحویل مـدارک توافقی صورت‬ ‫بگیرد تا با شناسـه کد ملـی‪ ،‬مـدارک بیمه به صـورت انالین بر‬ ‫روی پرونـده شـخص قـرار گیـرد و پـس از مراحـل اداری بـدون‬ ‫مراجعه بیمار‪ ،‬پرداخـت در وجه او انجام شـود‪.‬‬ ‫‪913***1757‬‬ ‫جمشیدسلیمانیان‪،‬همکار بازنشسته‬ ‫از مدیریت و کارکنان انرژی و سیاالت به دلیل استفاده بهینه‬ ‫از اب کـه مـورد تعریـف و تمجید مـردم منطقـه لنجان نیـز قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬تشـکر و قدردانـی می نمایم‪.‬‬ ‫‪913***2716‬‬ ‫محسن مرادی‪ ،‬شاغل در فوالدسازی‬ ‫لطفـا مسـئولین خدمـات شـهری با توجـه به گـرم شـدن هوا‪،‬‬ ‫خصوصـا در رختکـن ‪ D2D3‬عنایـت بیشـتری فرمایند‪.‬‬ ‫‪913***6990‬‬ ‫سعید دالور‪ ،‬شاغل در خدمات عمومی‬ ‫از تمامی دوستان و همکاران گرامی که در غم از دست دادن‬ ‫پـدر‪ ،‬مـاد رو بـرادر این جانـب ابـراز همـدردی نمودنـد تشـکر و‬ ‫قدردانـی می نمایـم‪.‬‬ ‫‪913***0338‬‬ ‫رفتارهای شایع در کودکان‬ ‫«دست بزن» دارند‬ ‫کنترل بچه هایی که‬ ‫ِ‬ ‫گرداوری‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫ابراهیـم عنایتـی ده سـرخی‪ ،‬شـاغل در واحـد حمل‬ ‫مواد‬ ‫ـت‬ ‫هیچ کـس دوسـت نـدارد فرزنـدش دس ِ‬ ‫بـزن داشـته باشـد‪ .‬وقتـی پـدر و مـادری‬ ‫می بیننـد کـه فرزندشـان در حیـن بـازی‪،‬‬ ‫بقیـه بچه هـا را کتـک می زنـد‪ ،‬خجالـت زده می شـوند‪،‬‬ ‫ـت بـزن کـودک بـه دالیـل ز یـادی بـروز می کنـد‪.‬‬ ‫امـا دس ِ‬ ‫جلب توجـه‪ ،‬ناامیـدی و عصبـی بـودن کـودک به دلیـل‬ ‫عدم توانایـی کنترل وضـع موجـود‪ ،‬رفتار خشـن والدین‪،‬‬ ‫داشتن اختالالت بیش فعالی و ناتوانی در بروز احساسات‬ ‫از دیگـر عوامـل موثـر بـر بـروز خشـونت در کـودک اسـت‪ .‬در‬ ‫شـماره قبل‪ ،‬درباره شـیوه کنترل کـودک پس از کتـک زدن‬ ‫دوسـتانش صحبـت کردیـم و حـاال راه هـای بیشـتری را‬ ‫پیشـنهاد می دهیـم‪.‬‬ ‫برای کودک سخنرانی نکنید‬ ‫در برابر تمایل به سـخنرانی مقاومت کنید‪ .‬ایـا نباید به فرزند‬ ‫خود بگویید که ضربه زدن به دیگران درست نیست؟ البته!‬ ‫امـا انچـه ا کنـون مهـم اسـت‪ ،‬کمـک بـه پـردازش احساسـات‬ ‫اوسـت تـا بتوانـد بـه بهتریـن شـکل رفتـار کنـد‪ .‬او احساسـات‬ ‫خـود را ظاهر نخواهـد کـرد‪ ،‬مگر اینکه احسـاس امنیـت کند‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه بعضـی از کارکنـان فـوالد مبارکـه فاقـد‬ ‫خـودروی سـواری شـخصی هسـتند و یـا خـودروی ان هـا‬ ‫یگـردد مدیریـت محتـرم شـرکت‬ ‫فرسـوده اسـت‪ ،‬پیشـنهاد م ‬ ‫عنایـت فرمـوده بـا شـرکت های خودرویـی قـراردادی منعقـد‬ ‫ابتـدا بـه احساسـات او بپردازیـد‪ .‬شـروع بـه تجزیه وتحلیـل‬ ‫احساسـات او نکنیـد‪« :‬از کتـک زدن دوسـتت ناراحتـی؟‬ ‫چون می دانی ممکـن اسـت دیگر با تـو بازی نکند! ببخشـید‬ ‫من انجـا نبـودم تا کمـک کنـم‪ .‬حـاال هسـتم و می توانـی روی‬ ‫کمک من حسـاب کنی»‪ .‬قاعدتا از روی خجالت‪ ،‬اسـتیصال‬ ‫یـا ناراحتـی گریـه خواهـد کـرد‪ .‬او را در اغـوش بگیریـد و از او‬ ‫بخواهیـد از کتـک زدن دیگـران دسـت بـردارد‪.‬‬ ‫ا گر کودک‪ ،‬ابراز پشیمانی نکرد چه کنیم؟‬ ‫ا گـر فرزندتـان بعـد از تمـام ایـن مراحـل گریـه یا ابـراز پشـیمانی‬ ‫نکـرد‪ ،‬برگشـتن او بـه بـازی خطرنـا ک اسـت‪ .‬چـون هنـوز هـم‬ ‫احتمـال دارد دوسـتانش را کتـک بزنـد‪ .‬هـرگاه احسـاس‬ ‫ناامیـدی کردیـد‪ ،‬شـاید یـک تنبیـه در زمینـه محدودسـازی‬ ‫کودک بد نباشـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬بگوییـد تا یـک هفتـه از دیدن‬ ‫دوسـتانت محرومـی و یـا بـه میهمانـی اخـر هفتـه منـزل‬ ‫مادربـزرگ نمی رویـم تـا ایـن کار را کنـار بگـذاری‪ .‬درصورتی که‬ ‫تصمیم به گذاشـتن قانون گرفتید‪ ،‬محکـم باشـید و ان را زیر‬ ‫پـا نگذاریـد‪ .‬وقتـی کـودک متوجـه جدیـت شـما بشـود‪ ،‬قطعا‬ ‫روی حرکاتـش بیشـتر فکـر خواهـد کـرد؛ امـا ا گـر گریـه افتـاد و‬ ‫عذرخواهی کرد‪ ،‬به او کمک کنید تا علت کتک زدن را بداند‪:‬‬ ‫«وقتـی دورت شـلوغ می شـود‪ ،‬عصبانـی می شـوی؟ دوسـت‬ ‫داری به تنهایـی بـا دوسـتت بـازی کنـی و کسـی نباشـد؟»‬ ‫سـپس گزینه های جایگزین را جسـت وجو کند‪« :‬دفعه دیگر‬ ‫کـه عصبانـی شـدی‪ ،‬به جـای صدمـه زدن دوسـتت‪ ،‬چـه کار‬ ‫دیگری می توانـی انجام دهـی؟»‪ .‬بگذاریـد جواب بدهـد‪ .‬ا گر‬ ‫برای فکر کـردن در مـورد گزینه های دیگـر نیاز به کمـک دارد‪،‬‬ ‫برخـی از ان هـا را پیشـنهاد دهیـد‪« :‬مثلا می توانی مـن را صدا‬ ‫بزنی یـا از فضای بـازی دور شـوی و یا بـه دوسـتانت بگویی که‬ ‫از چـه کاری خوشـت نمی ایـد»‪ .‬سـپس از او بخواهیـد که این‬ ‫پاسخ ها را در قالب بازی تمرین کند‪« :‬خب بیا تمرین کنیم‪.‬‬ ‫مثال ایـن عروسـک سـعی می کنـد کامیـون را از تو بگیرد‪ .‬شـما‬ ‫خیلی عصبانـی شـده ای و می خواهـی او را بزنی‪ ،‬امـا می دانی‬ ‫که کارهای دیگری هـم می توان انجـام داد‪ .‬مثال محکـم به او‬ ‫بگو که کامیون مال توست و تا زمانی که نخواهی‪ ،‬نمی تواند‬ ‫از تو بگیرد‪ .‬من یا مادرت را صـدا بزن تا کمکت کنیم‪ ،‬اما بهتر‬ ‫اسـت کـه خـودت بـدون کتـک کاری‪ ،‬مشـکل را حـل کنـی»‪.‬‬ ‫در شـماره بعـد دربـاره موقعیت هایـی صحبـت می کنیـم کـه‬ ‫کـودک در مقابـل حرف های شـما اقـدام به لگـد یا کتـک زدن‬ ‫شـما می کنـد‪.‬‬ ‫نمایند تـا کارکنان فـوالد مبارکـه از تسـهیالت ثبت نـام خودرو‬ ‫در ایـن شـرکت های خودروسـاز بهره منـد گردنـد‪.‬‬ ‫‪913***1083‬‬ ‫امـراهلل زمانـی علویجـه‪ ،‬از شـرکت تعاونـی فـوالد‬ ‫علو یجـه‬ ‫بـرای تمامـی کارکنـان و مدیریـت شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫به واسـطه موفقیت هـای کسب شـده‪ ،‬سلامتی و موفقیـت‬ ‫روزافـزون از خداونـد منـان ارزومنـدم‪.‬‬ ‫‪912***6766‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بـا نها یـت تا سـف در هفتـه گذ شـته ا کبـر معینـی‪،‬‬ ‫عبدالرسـول اشـرفی‪ ،‬شـاهر خ پورحاجـی و منصـور‬ ‫خر مـی شـاغل در مجتمـع فـوالد سـبا و خـداداد‬ ‫امیـدی شـاغل در اهن سـازی در غـم درگذشـت پـدر‪،‬‬ ‫مطلب کیانی شـاغل در مخابرات‪ ،‬مهدی ملک زاده‬ ‫و محسـن دهقا نـی شـاغل در نـورد گـرم‪ ،‬مهـدی‬ ‫سـلیمیان شـاغل در مجتمـع فـوالد سـبا و فتحعلـی‬ ‫عاطفت دوست شـاغل در نورد سـرد در غم درگذشت‬ ‫مـادر‪ ،‬حمیـد محققیـان شـاغل در مجتمـع فوالد سـبا‬ ‫و محسـن حاج محمـدی شـاغل در نـورد گـرم در غـم‬ ‫درگذشـت بـرادر و علـی ولی پـور همـکار بازنشسـته و‬ ‫رسـول شـریفی شـاغل در مجتمـع فـوالد سـبا در غـم‬ ‫درگذشـت فرزنـد و بـه سـوگ نشسـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن همـکار بازنشسـته شـادروان سـهراب‬ ‫جاللـی بـه علـت بیمـاری دار فانـی را وداع گفـت و بـه‬ ‫دیـار حـق شـتافت‪.‬‬ ‫ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر‬ ‫خانواده این عزیز تسـلیت عرض می کنیم و برای ایشان‬ ‫علـو درجـات را از درگاه حـق تعالـی مسـئلت می نماییم‪.‬‬ ‫شادروانسهرابجاللی‬ ‫عشق‪ ،‬محبت و گذشت‬ ‫در خانواده‬ ‫راحت بگو «دوستت دارم»‬ ‫گرداوری‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫مثل هر کار دیگری‪ ،‬خود را به عشق ورزی عادت دهید‪.‬‬ ‫شیوه های مختلف ابراز عشق را می توان تمرین کرد و به‬ ‫ان ها خو گرفت‪ .‬برخی خیلی راحت به نوزادان عشق‬ ‫می ورزند‪،‬امادر ابراز عشقبهبزرگساالنمشکلدارند‪.‬پس‬ ‫وقتی طرف مقابل درک کامل تری از ابراز عشق دارد و شما‬ ‫هیچ کار عملیانجامنمی دهید‪،‬بامشکلروبه رومی شوید‬ ‫ابراز عشق در خانواده یکی از اصول داشتن‬ ‫خانواده ای شاد و خوشبخت است‪ .‬در واقع‬ ‫ابراز عشق و محبت عنصر مهمی در ارتقای‬ ‫کیفیت روابط خانوادگی است و ا گاهی از اهمیت عشق‬ ‫در خانواده و نحوه ابراز ان به شما کمک می کند تا روابط‬ ‫صمیمانه تری با اعضای خانواده خود داشته باشید‪ .‬گاهی‬ ‫ابراز عشق برایبرخیافراددشوار است‪ .‬بعضیشایدعشق‬ ‫خود را به شکل غیرملموس ابراز کنند‪ ،‬اما بازخورد مناسبی‬ ‫از سوی طرف مقابل دریافت نکنند و از همین جا تعارضات و‬ ‫اختالفاتشکلبگیرد‪.‬در شمارهقبل‪ ،‬کلیاتیدربارهاهمیت‬ ‫وجود عشق و محبت در خانواده گفتیم و حاال به تشریح‬ ‫شیوهابراز عشقبینزنوشوهرخواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫بهنیازهاییکدیگرتوجه کنید‬ ‫ا گر فکر می کنید که راه صحیح و جذاب ابراز عشق به همسرتان‬ ‫را نمی دانید‪ ،‬از شناخت نیازهایش شروع کنید‪ .‬نیازهای افراد‬ ‫متفاوت است‪ .‬پس بهترین راه برای دانستن ان صحبت کردن‬ ‫با همدیگر است‪ .‬درصورتی که در اوایل ازدواج درباره عالیقتان‬ ‫صحبت نکرده اید و یا حاال نیازهای تازه ای در او ایجاد شده‪ ،‬در‬ ‫فرصتی مناسب از او بپرسید که چه چیزهایی او را هیجان زده و‬ ‫خوشحال می کند‪ .‬با این کار‪ ،‬با یک تیر دو نشان می زنید‪ .‬اول‬ ‫اینکه عشق خود را با کالم و عمل نشان می دهید و دوم اینکه به‬ ‫همسرتان ثابت می کنید که خواسته هایش برای شما اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬ا گر تا کنون چنین کاری انجام نداده اید و فکر می کنید که‬ ‫این کار باعثتعجبهمسرتانخواهدشد‪،‬ترسرا کنار بگذارید‬ ‫واولینقدمرابردارید‪.‬اینشیوه هابایدهمتوسطزنوهمتوسط‬ ‫مردبه صورتمتقابلانجامشودتادرطرفینحسرضایتایجاد‬ ‫کند‪.‬وقتیاز نیازهایهما گاهشدید‪،‬سعیدر براورده کردنان ها‬ ‫داشتهباشید‪.‬‬ ‫به«عشق ورزی»عادت کنید‬ ‫مثلهر کاردیگری‪،‬خودرابهعشق ورزیعادتدهید‪.‬شیوه های‬ ‫مختلف ابراز عشق را می توان تمرین کرد و به ان ها خو گرفت‪.‬‬ ‫برخیخیلیراحتبهنوزادانعشقمی ورزند‪،‬امادر ابراز عشقبه‬ ‫بزرگساالنمشکلدارند‪.‬پسوقتیطرفمقابلدرک کامل تری‬ ‫ازابرازعشقداردوشماهیچ کارعملیانجامنمی دهید‪،‬بامشکل‬ ‫روبه رو می شوید‪ .‬جمالتی مانند جمالت زیر را دور بریزید‪« :‬پدر‬ ‫من این گونه با مادرم رفتار نمی کرد‪ .‬من هم یاد نگرفته ام و این‬ ‫کار را نمی توانم انجام دهم‪« ».‬ا گر محبت و توجهم را به صورت‬ ‫علنی نشان دهم‪ ،‬ممکن است همسرم توقعات بیشتری از‬ ‫من پیدا کند‪« ».‬اطرافیانم از ابراز محبت و عشق‪ ،‬تجربه خوبی‬ ‫نداشته اند‪.‬پسمنهماینراهرادنبالنمی کنم‪».‬اینرابدانید‬ ‫کههرکسیزندگیوتجربیاتمستقلیدارد‪.‬زندگی تانرابادیگران‬ ‫مقایسهنکنید‪.‬‬ ‫محبتفیزیکیداشتهباشید‬ ‫بغل کردن‪،‬بوسیدن‪،‬نوازش کردنوحتیمتمایل کردنبدنبه‬ ‫سمت کسانی کهدوستشاندارید‪،‬می تواندعشقشمارابهان ها‬ ‫منتقل کند‪ .‬در رابطه بین زوجین و فرزندان‪ ،‬این اعمال باعث‬ ‫ایجاد روابط دوستانه تر می شود‪ .‬لمس فیزیکی به ویژه نوازش‪،‬‬ ‫هورمونا کسی توسینراازادمی کند‪.‬اینهورمونباعثمی شود‬ ‫کهاحساسارامشوامنیتپیدا کنید‪.‬احساسخوبی کهباعث‬ ‫می شود تصور کنید هیچ چیز نمی تواند به شما اسیب برساند‪.‬‬ ‫همچنیننوازشبینزنوشوهربهتقویتسیستمایمنیبدن‬ ‫نیز کمکمی کند‪.‬دستدردست گرفتنباشریکزندگیدرجمع‬ ‫اندورفین‬ ‫یادر خلوت‪،‬اقدامیاساناست کهبالفاصلههورمون‬ ‫ِ‬ ‫تقویت کنندهروحیهراازادمی کند‪.‬اغلبوالدینباهدفحفاظت‬ ‫از کودک‪ ،‬دست او را می گیرند‪ ،‬اما این یکی از بهترین راه ها برای‬ ‫نشاندادنعشقبههمسرتاناست‪.‬‬ ‫از ابراز احساسات کالمینترسید‬ ‫نباید از گفتن مستقیم جمله «دوستت دارم» هراس داشت‪.‬‬ ‫شاید در ابتدا دشوار به نظر برسد‪ ،‬اما می توان به ان عادت کرد‪.‬‬ ‫بعضی جمالت دیگر هستند که شاید برای به زبان اوردن ان‬ ‫راحت تر باشید‪ .‬برای مثال‪ ،‬جمالت تشویقی در ایجاد و فهم‬ ‫عشقدر فردمقابلتاثیرزیادیخواهندداشت‪.‬برخیاز والدین‪،‬‬ ‫هنگامسرزنشبه خوبیازعباراتمنفیاستفادهمی کنند‪،‬اماا گر‬ ‫در همانموقعیتنیاز بهتحسینفرزندخودداشتهباشنداز ان‬ ‫می پرهیزند‪.‬در شمارهبعد‪،‬بیشتردربارهشیوه هایابراز عشقدر‬ ‫خانوادهوبه ویژهدر قبالفرزندانصحبتخواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫برگزاریجلسه کمیتهاجراییمسابقاتایمیدرو‬ ‫قهرمانی کمترینحقفوالدمبارکهسپاهاندر لیگبرتراست‬ ‫جلسه کمیته اجرایی مسابقات ایمیدرو در خصوص چگونگی برگزاری‬ ‫مسابقات و تصحیح ایین نامه های رشته های مختلف صنعت فوالد کشور‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این جلسه محسن اذرمهر مسئول ورزش ایمیدرو و مجتبی‬ ‫لطفی رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و تنی چند از دیگر‬ ‫مسئوالن ورزشی حوزۀ صنعت حضور داشتند و در حاشیه ان از دو دهه‬ ‫تالش مجتبی داوری برای توسعه ورزش کارگری و ورزش قهرمانی در‬ ‫باشگاه فوالدمبارکه سپاهان تجلیل شد‪.‬‬ ‫یاسین سلمانی‪ ،‬هافبک فوالد مبارکه سپاهان پس از تساوی دوستانه‬ ‫این تیم مقابل مس رفسنجان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بعد از اخرین بازی در لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬یک هفته استراحت کردیم و سپس تمریناتمان را شروع کردیم‪ .‬با‬ ‫نفت ابادان و مس رفسنجان بازی های خوبی انجام دادیم و به انچه‬ ‫می خواستیم رسیدیم‪ .‬کم کم برای بازی با فوالد اماده می شویم‪ .‬ان شااهلل‬ ‫کارمان را با برد شروع کنیم تا به قهرمانی که کمترین حق ما در لیگ‬ ‫استبرسیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خردادماه‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫اطالعیه‬ ‫اسامیبرندگانمسابقه‬ ‫عکس ورزش در منزل‬ ‫(مرحله چهل و هفتم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫مرحلهچهلوهفتماینمسابقهبهشرحزیراست‪.‬‬ ‫ستارگان دیگری در جمع رکابزنان فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان‪،‬‬ ‫محمداسـماعیل چایچی ‪ ،‬بهنـام خلیلی خسروشـاهی ‪ ،‬محمد‬ ‫گنج خانلـو و حامد جنـت با حضـور در دفتـر ایـن باشـگاه و پس از‬ ‫انجـام مذا کره بـا محمدرضا سـا کت‪ ،‬بـا عقد قـرارداد یـا تمدید ان‬ ‫به طالیی پوشان تیم فوالد مبارکه سپاهان پیوستند‪.‬‬ ‫محمـد اسـماعیل چایچـی‪ ،‬دوچرخه سـوار ‪ ۲۷‬سـاله گلپایگانـی‪،‬‬ ‫مـدال نقـره قهرمانـی اسـیا در رشـته اسـتقامت جـاده تایلنـد سـال‬ ‫‪ ،۲۰۱۵‬مـدال نقـره قهرمانـی اسـیا در رشـته تایـم تریـل تیمـی میانمـار‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۱۸‬بهترین ورزشـکار جوان تـور زوبایره قطـر در سـال ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫مقام دوم مرحله دوم تور پنینسوالر مالزی در سال ‪ ۲۰۱۹‬را در کارنامه‬ ‫خـود دارد‪.‬‬ ‫بهنـام خلیلـی خسروشـاهی قهرمـان دوچرخه سـواری اسـیا و‬ ‫ملی پـوش ایـن رشـته نیـز در رده جوانـان مسـابقات قهرمانـی اسـیا‬ ‫چهـار مـدال طلا‪ ،‬در رشـته های تایم تریـل انفـرادی‪ ،‬دور امتیـازی‬ ‫پیسـت و چهارکیلومتـر تیمـی پیسـت‪ ،‬یـک مـدال نقـره در رشـته‬ ‫اسـتقامت و یـک مـدال برنـز در رشـته چهارکیلومتـر انفـرادی و در رده‬ ‫بزرگ سـاالن‪ ،‬یـک مـدال طلا در رشـته اسـکراچ‪ ،‬دو مـدال نقـره در‬ ‫رشـته های چهارکیلومتـر تیمـی و اسـکراچ‪ ،‬و دو مـدال برنـز در رشـته‬ ‫چهارکیلومتر انفرادی و همچنین در المپیک نظامیان جهان مدال‬ ‫نقـره در رشـته تایـم تریـل انفـرادی را در کارنامـه ورزشـی خـود دارد‪.‬‬ ‫محمـد گنج خانلـو رکابـزن ‪ ۲۳‬سـاله تیـم دوچرخه سـواری فـوالد‬ ‫مبارکـه سـپاهان‪ ،‬دارنده مـدال طالی مسـابقات جـاده ای قهرمانی‬ ‫جهـان در سـال ‪ ۲۰۱۸‬اسـت‪ .‬او در سـال ‪ ۱۳۹۶‬بـه فـوالد مبارکـه‬ ‫سـپاهان پیوسـت و بیـش از ‪ ۳۰‬مـدال طلا در مسـابقات قهرمانـی‬ ‫ایـران‪ ،‬افتخاراتـی همچـون مـدال نقـره مسـابقات قهرمانـی جوانان‬ ‫اسـیا ‪ ۲۰۱۴‬قزاقسـتان‪ ،‬مـدال نقـره مسـابقه ‪ pointe ۲۰۱۵‬قهرمانـی‬ ‫اسیا تایلند‪ ،‬مدال برنز مسـابقات جاده ای ‪ ۲۰۱۶‬مسابقات قهرمانی‬ ‫اسـیا ژاپـن‪ ،‬مـدال برنـز مسـابقات جـاده ای قهرمانـی اسـیا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫بحرین‪ ،‬مدال نقره در مسـابقات جاده ای ‪ ۲۰۱۸‬مسابقات قهرمانی‬ ‫اسـیا میانمـار‪ ،‬مـدال طلای مسـابقات جـاده ای تیمـی مسـابقات‬ ‫قهرمانـی جهـان ‪ CISM ۲۰۱۸‬هلنـد‪ ،‬مـدال برنز مسـابقات ازمایشـی‬ ‫تیمـی قهرمانـی جهـان ‪ CISM ۲۰۱۸‬هلنـد‪ ،‬مـدال طلای مسـابقات‬ ‫جـاده ای ‪ ۲۰۱۹‬مسـابقات قهرمانی اسـیا ازبکسـتان‪ ،‬تـور ایـران ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(اذربایجان) امتیازات و رهبران جوانان ‪ ۲۰۱۸‬را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫حامـد جنـت ‪،‬قهرمـان دوچرخه سـواری اسـیا و دارنـده ‪ ۹۲‬مـدال‬ ‫رنگارنگ دوچرخه سـواری نیز سـومین فصل حضور خود را در فوالد‬ ‫مبارکـه سـپاهان تجربـه می کنـد‪ .‬او ‪ ۸۰‬مـدال کشـوری و باشـگاهی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬مـدال اسـیایی‪ ۲ ،‬مـدال کاپ اسـیا و ‪ ۷‬مـدال تورهـای بین المللـی‬ ‫دوچرخه سـواری را در ویتریـن افتخـارات خـود دارد‪.‬‬ ‫رضاقنبری‪981541‬‬ ‫افتتاحفروشگاهاینترنتی‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬فروشگاه اینترنتی این باشگاه با هدف ارائه خدمات و فروش محصوالت اصلی و‬ ‫استانداردبههواداران کار خودرابه صورترسمیاغاز کرد‪.‬‬ ‫اسفندماهسال گذشتهفروشگاهباشگاهفوالدمبارکهسپاهاندر ورزشگاهبزرگنقش جهانافتتاحشدودر ادامهبهجهترفاهحالهوادارانباشگاه‬ ‫طراحیوراه اندازیفروشگاهاینترنتیدر دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫هواداران سپاهان می توانند از طریق ادرس‪ www.sepahan.baasamarket.com‬به فروشگاه اینترنتی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دسترسی داشته‬ ‫باشندوخریدخودرابه صورتغیرحضوریانجامدهند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫احمدرضامختاری‪923200‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫برگزاری مرحله چهل و هشتم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫نقش موثر تمرین های منظم ورزشی‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫در تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫نوع ورزش و میزان فعالیت بدنی گروه های مختلف جامعه در‬ ‫بحران کروناودر دورانقرنطینهمتفاوتاست‪.‬‬ ‫با توجه به بحران کنونی ناشی از کووید ‪ ،۱۹‬سازمان بهداشت جهانی‬ ‫دستورالعمل هاییدر موردمیزانفعالیتبدنیافراددر سنینمختلف‬ ‫برایسالمتدر دورانقرنطینهاعالم کردهاست کهانرابایکدیگردنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫بزرگساالن باالی ‪ ۱۸‬سال باید دست کم ‪ ۱۵۰‬دقیقه فعالیت بدنی با‬ ‫شدتمتوسطیاحداقل‪ ۷۵‬دقیقهفعالیتبدنیباشدتزیاددر طول‬ ‫هفته انجام دهند‪ .‬افراد مسن با تحرک ضعیف باید برای تقویت تعادل‬ ‫و جلوگیری از افت بدنی سه روز در هفته فعالیت بدنی (تقویت عضله و‬ ‫سیستمقلبی‪-‬عروقیوتنفسی)داشتهباشند‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت اعتقاد دارد که در دوران قرنطینه همه‬ ‫اقشار جامعه باید تحرک داشته و ورزش کردن را به سکون و یک جا‬ ‫نشستن ترجیح دهند‪ ،‬همچنین مطالعات ثابت کرده اند که تحرک و‬ ‫ورزش درمانیدربسیاریازبیماری هایمزمنباتاثیرمستقیمبرسالمت‬ ‫روحی و جسمی‪ ،‬درمانی موثر به شمار می اید‪ .‬در این خصوص توجه‬ ‫ویژه ای به انجام فعالیت های ورزشی در گروه سالمندان می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫فعالیت های بدنی و تمرین های ورزشی منظم مزایای بسیاری برای‬ ‫سالمندانمبتالبهفشارخون‪،‬دیابت‪،‬بیماریقلبیوعروقی‪،‬مشکالت‬ ‫اسکلتیعضالنی‪،‬پیریوبیماری هایمرتبطبااندارد‪.‬‬ ‫ورزش موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش استرس و اضطراب‬ ‫می شود‪ ،‬اما باید توجه کرد که نوع و شدت فعالیت های ورزشی تاثیر‬ ‫متفاوتی بر سیستم ایمنی بدن می گذارد‪ ،‬به طورکلی ورزش در افراد‬ ‫جوان‪،‬میانسالومسنتاثیرمثبتیداشتهواز ایجاد اختاللشناختییا‬ ‫افزایشانجلوگیریمی کند‪.‬تغییرشیوهزندگیافراددر دورانقرنطینه‬ ‫و حفظ سبک زندگی فعال در خانه برای سالمتی بسیار مهم است‪،‬‬ ‫فعالیت های ورزشی به ویژه برای افراد با عوامل خطر اضافه وزن و افراد‬ ‫مسنبسیار موثراست‪.‬‬ ‫نتایج اماری میزان مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا نشان می دهد که‬ ‫داشتنبیماری هایزمینه ایمثلدیابتوبیماری هایقلبیوعروقی‬ ‫و سایر عوامل خطرزا موجب تشدید عالئم و باال رفتن میزان مرگ ومیر‬ ‫شده است‪ ،‬بنابراین داشتن یک برنامه ورزشی منظم هوازی (با شدت‬ ‫متوسطو کم)تحت حدا کثرا کسیژنمصرفی(مانندپیاده روی‪،‬دویدن‬ ‫ارام و دوچرخه سواری) می تواند موجب کنترل عوامل خطرزا‪ ،‬افزایش‬ ‫ایمنیبدنو کاهشعوارضناشیاز بیماریدر افرادشود‪.‬‬ ‫بهترینمکانبرایورزش کردنهوایازاداست‪،‬شواهدیوجوددارد که‬ ‫قرار گرفتندر مقابلنور خورشیددر مدت زمانمناسبموجبدریافت‬ ‫ویتامین‪ D‬موردنیاز بدنشده کهروشیموثربرایارتقایسیستمایمنی‬ ‫ومقابلهباویروس کرونا است‪.‬‬ ‫در زمان شیوع بیماری ها بهتر است فعالیت های ورزشی سنگین و‬ ‫طاقت فرسامحدودشود‪،‬زیراممکناستخطرابتالبهعفونتافزایش‬ ‫یابد‪ .‬در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا نوع ورزش در افراد سالم و‬ ‫بیمار به صورتزیرتوصیهمی شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬افراد سالم و بدون عالمت می توانند با رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬ورزش با شدت متوسط را ادامه دهند و از تقویت عملکرد‬ ‫ایمنیناشیاز انبهره مندشوند‪.‬‬ ‫‪- ۲‬افرادباعالئمخفیفبیماریدردستگاهتنفسیفوقانیمانندابریزش‬ ‫بینی‪ ،‬احتقان سینوس‪ ،‬گلودرد جزئی با رعایت مالحظات می توانند‬ ‫فعالیت هایورزشیسبکداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪- ۳‬افرادباعالئم گستردهومشکوکبه کووید‪ ۱۹‬مانندتب‪،‬سرفهخشک‪،‬‬ ‫گلودردشدید‪،‬دردبدن‪،‬تنگینفس‪،‬خستگیعمومیتازمانبهبودی‬ ‫کاملاز انجامفعالیت هایورزشیپرهیز کنند‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫اسماعیلفردوسی‪922246‬‬ ‫باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫محمدمحمدی‪119209‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر‬ ‫همکاران نیز اظهار نظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه‬ ‫«نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪،‬‬ ‫درصورتی که که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫قدرتالهصفری‪919544‬‬ ‫برندگان مرحله چهل و هفتم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫می توانند جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش‬ ‫لو هشتم این مسابقه در‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬همچنین مرحلۀ چه ‬ ‫جریان است‪ .‬عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در‬ ‫همین صفحه امده است‪ ،‬عالوه بر انجام تمرینات ورزشی‪ ،‬در‬ ‫مسابقهشرکت کنند‪.‬‬ صفحه 11 ‫حدیث‬ ‫امام رضا (علیه السالم)‪:‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪16 35‬‬ ‫‪ 29‬خرداد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 31‬خرداد‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 1‬تیر‬ ‫‪16‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪17 36‬‬ ‫‪ 2‬تیر‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪16 37‬‬ ‫‪ 3‬تیر‬ ‫جمعه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 4‬تیر‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 5‬تیر‬ ‫فیلم‬ ‫کسی که از گناهی استغفار می کند و باز ان را انجام می دهد‪ ،‬مانند کسی‬ ‫است که پروردگارش را ریشخند کند‪.‬‬ ‫(الکافی‪)۳/۵۰۴/۲ :‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫معنویت‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1230‬‬ ‫شنبه ‪ 29‬خرداد ماه ‪ 8 | 1400‬ذی القعده ‪ 19 | 1442‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا‬ ‫میالدباسعادتامامرضا(علیه السالم)‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫شماره سامانه پیامک ‪ :‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1230‬‬ ‫‪SAT. 19 JUNE. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫وب سایت اینترنتی‪:‬‬ ‫‪Aparat.com/msc.ir‬‬ ‫اپارات ‪:‬‬ ‫‪Instagram.com/msc.ir‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫پوپک ‪:‬‬ ‫‪https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir‬‬ ‫ایتا ‪:‬‬ ‫‪https://eitaa.com/Mobarakeh_steel_co‬‬ ‫اطالعیهکتاب‬ ‫معرفی‬ ‫یو سومین دورۀ مسابقات قران‬ ‫س ‬ ‫و معارف شرکت فوالد مبارکه‬ ‫کتابقانون‬ ‫کارگردان‪ :‬مازیار میری‬ ‫نویسنده‪ :‬محمد رحمانیان‬ ‫تهیه کننده‪ :‬محسن علی ا کبری‬ ‫بازیگــران‪ :‬پرویــز پرســتویی‪ ،‬دار یــن خمســه‪ ،‬داوود‬ ‫فتحعلی بیگــی‪ ،‬مهــرداد ضیایــی‪ ،‬فریبــا جدیــکار‪ ،‬نــگار‬ ‫جواهریــان‪ ،‬نیــره فراهانــی‪ ،‬روشــنک عجمیــان‪ ،‬احمــد محبــی‬ ‫سنگری‪ ،‬بهناز توکلی‬ ‫ویژه کارکنان شرکت فوالد‬ ‫مبارکه (اعم از شاغل و‬ ‫بازنشسته)‪،‬پیمانکارانو‬ ‫افراد تحت تکفل ایشان‬ ‫(علیــه الســام)‬ ‫مرحلۀاولایندورهاز مسابقاتدر رشته هایحفظ‬ ‫قران و معارف به صورت اینترنتی از طریق پرتال‬ ‫کارکنان‪ ،‬سیستم مسابقات برگزار می شود و جهت‬ ‫برگزاریمرحلهنهاییایندورهاز مسابقاتباتوجهبه‬ ‫شرایط کروناتصمیم گیریخواهدشد‪.‬‬ ‫همکارانمحترممی توانندجهتثبت نامدر مسابقه‬ ‫تا تاریخ ‪ 1400/04/10‬با مراجعه به پرتال کارکنان‬ ‫شرکت‪،‬سیستممسابقاتویاازطریقنشانیاینترنتی‬ ‫‪ http:/cuc.msc.ir/scc‬ثبت نام کنند‪ .‬گفتنی است‬ ‫هرفردمی تواندفقطدر یکرشتهثبت نام کندوتغییر‬ ‫رشتهبعداز گذشت‪ 48‬ساعتاز انتخاب‪،‬امکان پذیر‬ ‫نیست؛ لذا در انتخاب رشته نهایت دقت را مبذول‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫‪-1‬رشتهحفظ‬ ‫ویژه کلیهمقاطعسنیخواهرانوبرادران‬ ‫ازمونمرحلهاولرشتهحفظباپاسخ گوییبهسواالت‬ ‫چهارگزینه ای از طریق مراجعه به پرتال کارکنان‪،‬‬ ‫سیستم مسابقات و به روش اینترنتی از تاریخ یکم‬ ‫تا دهم شهریورماه ‪ 1400‬انجام می شود و شامل‬ ‫رشته هایذیلاست‪:‬‬ ‫الف)حفظجزءاولقران؛‬ ‫ب)حفظ‪ 5‬جزءاولقران؛‬ ‫ج)حفظ‪ 10‬جزءاولقران؛‬ ‫د)حفظ کلقران؛‬ ‫و)حفظجزءسی امقران‪.‬‬ ‫‪-2‬رشتهمعارف‬ ‫ویژه کلیه مقاطع سنی نوجوانان‪ ،‬جوانان و‬ ‫بزرگساالن(خواهرانوبرادران)‬ ‫مرحلهاولرشتهمعارفبه صورتاینترنتیوتستیاز‬ ‫طریقسیستممسابقاتپرتال کارکناناز تاریخیکم‬ ‫تادهمشهریورماه‪ 1400‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ منبع مسابقه معارف مقطع سنی الف (‪ 11‬تا ‪14‬‬‫سال)‪:‬کتاب«پرپرواز»تالیفاستاداصغرایتی‬ ‫ منبع مسابقه معارف مقطع سنی ب (‪ 15‬تا ‪18‬‬‫سال)‪ :‬کتاب «زنگ طاها» تالیف ابوالفضل هدایتی‬ ‫فخرداوود‬ ‫منبع مسابقه معارف مقطع سنی ج (‪ 19‬تا ‪25‬‬‫سال)‪ :‬کتاب «اموزش سواد رسانه ای» تالیف حامد‬ ‫ومحمد کمال‬ ‫ منبع مسابقه معارف مقطع سنی د (‪ 26‬سال‬‫بهباال)‪:‬‬ ‫این مقطع در سه سطح زیر برگزار می شود و هر فرد‬ ‫می تواندفقطدر یکسطحشرکت کند؛ گفتنیاست‬ ‫جوایزبرگزیدگانبهسطح کتابانتخابیبستگیدارد‬ ‫و با انتخاب سطوح باالتر به همان نسبت نفیس تر‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫سطح‪ :1‬کتاب«فانوسدانایی»تالیفاستادمحسن‬ ‫عباسیولدی‬ ‫سطح‪ :2‬کتاب «مساله مهدویت»‪-‬دفتر اول تالیف‬ ‫استادمسعودعالی‬ ‫سطح ‪ :3‬جلد سوم «تفسیر نمونه» تالیف ایت اهلل‬ ‫العظمیناصرمکارمشیرازی‬ ‫مراحلی کههمکارانبایدجهتسفارش کتاب‬ ‫مسابقه از تاریخ ‪ 1400/4/12‬تا ‪ 1400/4/31‬انجام‬ ‫دهند‪،‬بهشرحزیراست‪:‬‬ ‫‪ -1‬جهت سفارش کتاب اتصال به اینترنت الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪-2‬بر روی لینک سفارش کتاب که در بخش منابع‬ ‫سیستممسابقاتبارگذاریشده‪ ،‬کلیکنمایید‪.‬‬ ‫‪-3‬فرممشخصاتبرایداوطلبنمایانخواهدشد‪.‬‬ ‫در هنگام تکمیل فرم دقت فرمایید کد پرسنلی و کد‬ ‫ملیبه صورتاعدادالتینواردشود‪.‬‬ ‫‪-4‬پس از تکمیل فرم‪ ،‬وارد سبد سفارش ویژه کتاب‬ ‫مسابقه شوید و کتاب را به سبد سفارش اضافه‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫‪-5‬بر روی مشاهده سبد خرید کلیک کنید و فرم‬ ‫مشخصات پستی را جهت دریافت سفارش خود‬ ‫به دقت تکمیل فرمایید‪ .‬کتاب حدا کثر پس از چهار‬ ‫روز کاریبهنشانیداوطلبارسالخواهدشد‪.‬‬ ‫‪-6‬سفارشرایگان کتاببرایهررشتهمسابقهوبرای‬ ‫هرخانوادهیکبار امکان پذیراستو کتاببه صورت‬ ‫پستی ارسال می گردد‪ .‬بنابراین همکاران باید‬ ‫اطالعات پستی خواسته شده در فرم سفارش کتاب‬ ‫رابه دقتتکمیلفرمایند‪.‬مجددا تا کیدمی شود که‬ ‫پرسنل محترم جهت سفارش کتاب و هزینه پستی‬ ‫نباید هیچ گونهمبلغیبپردازند‪.‬‬ ‫قابل توجهافرادی کهدررشتهمعارف‪،‬سطح‪،3‬‬ ‫ثبت نام می نمایند‪ ،‬تهیه کتاب تفسیر نمونه جلد‬ ‫سومبرعهدهداوطلباناست‪.‬‬ ‫‪- 3‬گروهمجاز شرکت کننده‬ ‫کارکنانشرکتفوالدمبارکهاعماز شاغلوبازنشسته‬ ‫و افراد تحت تکفل ایشان‪ ،‬پیمانکاران شاغل در‬ ‫شرکتفوالدوافرادتحتتکفلایشان(شاملهمسر‬ ‫وفرزندانتحتتکفل)‬ ‫جنسیتمجاز‬ ‫خواهرانوبرادراندر تمامرشته ها‬ ‫مقطعسنیمجاز‬ ‫الف)‪ 11‬تا‪ 14‬سال‬ ‫ب)‪ 15‬تا‪ 18‬سال‬ ‫ج)‪ 19‬تا‪ 25‬سال‬ ‫د)‪ 26‬سالبهباال‬ ‫زمان بندیبرگزاریمسابقات‪:‬‬ ‫ مهلت ثبت نام و انتخاب رشته‪ :‬از ‪ 1400/3/20‬تا‬‫‪1400/4/10‬‬ ‫ مهلت سفارش رایگان منابع مسابقات‪ :‬از‬‫‪ 1400/4/12‬تا‪1400/4/31‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون مرحله اول به صورت‬ ‫انالیناز طریقسیستممسابقات‪:‬‬ ‫یکمتادهمشهریورماه‪1400‬‬ ‫جهت برگزاری مرحله نهایی این دوره از‬ ‫مسابقاتباتوجهبهشرایط کروناتصمیم گیریخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫به صراحــت می تــوان گفــت مهم تریــن تــم یــا ایــده اصلــی در‬ ‫فیلــم «کتــاب قانــون» اخالق گرایــی بــه معنــی عــام ان‪ ،‬در یکــی از‬ ‫حوزه هــای معــارف اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم کمــدی نمایانگــر دنیایــی بــه نســبت کاریکاتــوری یــا‬ ‫غلوامیز از روابط ادم هایی اســت کــه فار غ از هرگونه اصل و نســب‬ ‫ملیتــی‪ ،‬بــر مبنــای احساســات و فطــرت انســانی عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای فیلم شــاهدیم کــه گــروه اعزامــی از کارشناســان ایرانی‬ ‫یشــوند‪ ،‬امــا بــه‬ ‫بــرای انجــام پــاره ای از مذا کــرات وارد لبنــان م ‬ ‫لحــاظ تهدیدهــای دشــمن صهیونیســتی‪ ،‬مجبــور می شــوند‬ ‫هتــل محــل اقامتشــان را جاب هجــا کننــد و به اجبــار در منطقــه‬ ‫مسیحی نشــین کــه امنیــت باالیــی دارد اســکان می یابنــد؛ در‬ ‫هتلــی کــه در ان امــکان خــوردن گوشــت بــه دلیــل احتمــال عــدم‬ ‫رعایــت ذبح شــرعی وجود نــدارد‪ .‬اما گرســنگی شــبانه‪ ،‬گریبانگیر‬ ‫هیئــت اعزامــی را می گیــرد و هریــک مجبــور می شــوند دور از‬ ‫چشــم یکدیگــر‪ ،‬در خــارج از هتــل‪ ،‬غذایــی‪ ،‬فــار غ از نــوع جنــس و‬ ‫نحــوه پخــت‪ ،‬بــه گارســون های رســتوران های مســیحی بیــروت‬ ‫ســفارش دهنــد‪.‬‬ ‫درسـت در همیـن شکم چرانی هاسـت کـه رحمـان توانـا (پرویـز‬ ‫پرسـتویی) با ژولیت (دارین خمسـه) که دختری مسیحی و اشنا‬ ‫بـه زبـان و ادبیـات فارسـی اسـت‪ ،‬اشـنا می شـود و در ادامـه بـا او‬ ‫یشـود که سـرانجامی‬ ‫ارتباط برقـرار می کند و ایـن اغاز ماجرایی م ‬ ‫دراماتیک را برای این دو شخصیت اصلی داستان به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ا گرچــه بیــان کمــدی بــا حضــور بازیگــری توانــا همچــون‬ ‫«پرســتویی» بــرای کشــش مخاطــب ضــروری بــود‪ ،‬امــا از روایــت‬ ‫داســتانی فیلــم و دیگــر بازیگــران فیلــم به خصــوص بــازی‬ ‫پرجنب وجــوش و تاثیرگــذار «فریــده ســپاه منصــور» در نقــش‬ ‫یتــوان ب هســادگی گذشــت‪ .‬مــادری کــه شــعائر و‬ ‫مــادر رحمــان نم ‬ ‫تظاهــرات دینــی او را چنان درگیــر کرده کــه از اصول شــرعی واقعی‬ ‫بازمانده اســت‪ .‬به همین دلیل وقتی با تذکرات متقن عروســش‬ ‫یشــود‪ ،‬طاقــت از کــف می دهــد و عصیانگرانــه‬ ‫(امنــه) مواجــه م ‬ ‫بــه وی تهمــت می زنــد و بدیــن ترتیــب مهم تریــن موضــوع فیلــم‬ ‫شــکل می گیــرد‪ :‬تقابــل اخــاق و تظاهــر دینــی‪.‬‬ ‫درســت در گیــرودار ایــن تقابــل‪ ،‬ارام ارام درام بــه شــکل‬ ‫یشــویم کــه‬ ‫یشــود و مــا وارد فضایــی م ‬ ‫حزن انگیــزی پدیــدار م ‬ ‫حاال بایــد راجع به اشــخاص فیلــم موضع گیری کنیــم و درنهایت‬ ‫بــه موضع گیــری دربــاره شــخصیت خودمــان بپردازیــم‪ :‬ایــا مــا هم‬ ‫راه تقابــل و نفــی معاصــی را پیــش گیریــم یــا فقــط کمــی بــه فکــر‬ ‫فرورویم تا شــاید راهی بــرای رهایی از بنــد ریا و تظاهــر پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اینجاســت که داســتان فیلــم بی انکــه خــود متوجه باشــیم ذهن‬ ‫مــا را بــا خــود همــراه و درگیــر می کنــد و در پــی پاسـخ های صادقانه‬ ‫یســازد‪.‬‬ ‫بــه خویشــتن مشــغول م ‬ ‫فشــارهای مــادر‪ ،‬عمــه‪ ،‬خالــه و دیگــران ان چنــان عرصــه را‬ ‫بــرای امنــه تنــگ می کنــد کــه چــاره را در تــرک انــان و حتــی‬ ‫شــوهرش می یابــد‪ .‬پایــان فیلــم را در مکانــی شــاهد هســتیم کــه‬ ‫صهیونیس ـت ها در جنگــی کــه بــه جنــگ سی وســه روزه مشــهور‬ ‫اســت‪ ،‬انجــا را بــه تلــی از خــا ک تبدیــل کرده انــد‪ :‬جنــوب لبنــان‪.‬‬ ‫وقتــی رحمــان بــرای پیــدا کــردن همســر عزیــزش‪ ،‬ســرگردان در‬ ‫یگــردد‪( ،‬ویران ههــا‪ ،‬اســتعاره ای اســت‬ ‫ویران ههــا بــه دنبالــش م ‬ ‫از ویران ههــای درونــی رحمــان اســت کــه نیــاز بــه بازســازی دوبــاره‬ ‫دارنــد) مــا بــا ایــن پرســش اساســی مواجــه می شــویم کــه ایــا‬ ‫دل شکســتگی های امنــه از یــک «خانــواده ســنتی ایرانــی» بــه‬ ‫جــرم بــه رخ کشــیدن رذایــل نهفتــه در بطــن زندگــی انــان ترمیــم‬ ‫یافتــه اســت؟ در جایــی از فیلــم امنــه علــت تذکراتــش را عمــل بــه‬ ‫یشــمارد‪ :‬امربه معــروف و نهــی از‬ ‫یکــی از ســنن موکــد اســامی برم ‬ ‫منکــر و درنهایت ایــا او حاضــر به بازگشــت بــه ایــران و ادامــه زندگی‬ ‫یشــود؟‬ ‫بــا همســر ایران ـی اش م ‬ ‫ســرانجام رحمــان در مســجدی نوســاز در میــان ان ویران هــا‪،‬‬ ‫یشــنود کــه در حــال فرا گیــری‬ ‫نجــوای کــودکان و نوجوانانــی را م ‬ ‫قــران هســتند‪ .‬معلــم ان هــا کســی نیســت جــز امنــه‪ .‬ایــن بــار‬ ‫رحمان با چشــمانی مملو از عشــق و محبــت‪ ،‬همســرش را زیارت‬ ‫می کنــد و بــر بزرگــواری اش اشــک می ریــزد و در پیشــگاهش زانــو‬ ‫می زنــد و می نشــیند و همچــون کــودکان اطرافــش‪ ،‬از نــو قــران‬ ‫را می امــوزد‪« :‬بســم اهلل الرحمــن الرحیــم»‪ ....‬شــاید مــا نیــز نیــاز‬ ‫مبرمــی بــرای بازامــوزی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬رسانه نیوز‬ ‫الســام علیــک یــا علــی بــن موســی الرضــا‬ ‫تلگرام ‪:‬‬ ‫‪t.me/mobarakeh_steel_company‬‬ ‫ناممبارکامامهشتمعلی‪،‬لقبایشانرضاو کنیۀحضرتابوالحسناست‪.‬در‪ 11‬ذی القعدهسال‪ 148‬در‬ ‫مدینهدیدهبهجهان گشودندوطولعمرپربرکتشان‪ 55‬سالاست‪.‬امامرضا(علی هالسالم)بهمدتبیست‬ ‫سالامامتشیعیانراعهده دار بودند‪.‬‬ ‫نمونه ایاز خالقومنشامامرضا(علیه السالم)‬ ‫خودرااز مردمجدانمی دانستند؛ کسیرابابدزبانیازار نمی دادندوحرف کسیراقطعنمی کردند؛پاجلو‬ ‫کسی دراز نمی کردند؛ هیچ نیازمندی را رد نمی کردند؛‪ ،‬همیشه متبسم بودند‪ ،‬ولی قهقهه نمی زدند؛‬ ‫سرسفره با خادمان خود غذا می خوردند و برای ان ها لقمه می گرفتند؛ کرامت انسان ها را تمام و کمال‬ ‫حفظمی کردند؛شب ها کممی خوابیدندوبیشترعبادتمی کردند؛بسیار روزهمی گرفتند؛ کار خیروانفاق‬ ‫راپنهانیانجاممی دادند؛بهحقوقدیگراناحتراممی گذاشتند؛سفارشمی کردندنامنیکبرایفرزندان‬ ‫انتخاب کنیدوشرایطارامبرایخانوادهفراهمنمایید؛ کودکانراباشیوهتشویقپیشببرید‪،‬چراکهتشویق‬ ‫باعثرشدان هامی شود‪.‬‬ ‫چندحدیث گهربار از امامهشتمشیعیان‪:‬‬ ‫هر کسخودشرااز مابداندوخدارااطاعتنکنداز مانیست‪( .‬سفینهالبحار ‪/۲‬ص‪)۹۸‬؛ از مانیست‬ ‫انکه دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید‪( .‬بحار االنوار‪ ،‬ج ‪ ،۷۸‬ص ‪)۳۴۶‬؛‬ ‫هر کس اندوه مومنی را بزداید‪ ،‬خداوند در روز قیامت‪ ،‬غم از دلش می زداید‪( .‬الکافی‪ ،‬ج ‪ ،۲‬ص ‪)۲۰۰‬؛‬ ‫خداوند به سپاس گزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاس گزاری‬ ‫نکند‪،‬خداوندراسپاسنگفتهاست‪(.‬الخصال‪،‬ص‪)۱۵۶‬؛ هر کساز خداتوفیقبخواهدوتالشنکند‪،‬‬ ‫خودرامسخره کردهاست‪(.‬میزانالحکمه‪،‬ح‪.)۲۷۹۰‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫خبر‬ ‫رونماییاز سیستمسفارشاینترنتی‬ ‫بلیترایگانسینماها‬ ‫محمود فروغی رئیس امور فرهنگی شرکت فوالد مبارکه از رونمایی سیستم سفارش اینترنتی‬ ‫بلیترایگانسینماهاخبردادودر ادامهبهسواالتخبرنگار فوالددر اینخصوصچنینپاسخداد‪:‬‬ ‫در خصوصنحوهاقدامدر موردتوزیعبلیترایگانسینماتا کنونتوضیحبدهید‪.‬‬ ‫تا پایان سال‪ 99‬طی دو بازه زمانی شش ماهه‪ ،‬واحد روابط عمومی‪ -‬امور فرهنگی هر بار مبادرت به چاپ‬ ‫وتوزیع‪ 65000‬قطعهبلیت کاغذیرایگانسینماویژه کارکنانشاغلوبازنشستهوخانوادهمحترمایشان‬ ‫می نمود و این عزیزان می توانستند به سینماهای طرف قرارداد سطح استان مراجعه و از فیلم های در‬ ‫حال ا کران دیدن کنند که از سال‪ 1400‬با موافقت مدیر محترم روابط عمومی مقرر شد این فعالیت از دو‬ ‫دوره شش ماهه به چهار دوره سه ماهه تغییر یابد و بلیت های سه ماهه اول سال‪ 1400‬نیز طبق روال قبل‬ ‫چاپ و توزیع گردید‪.‬‬ ‫هدف از حذف بلیت های کاغذی چه بود و چه اقداماتی در این راستا صورت گرفت؟‬ ‫تحقق طرح هوشمندسازی و جاری سازی طرح تحول دیجیتال در فعالیت های واحد روابط عمومی‬ ‫از یک طرف و از طرف دیگر هزینه باالی چاپ و صرف وقت برای توزیع ‪ 260‬هزار قطعه بلیت در سال در‬ ‫بینمرا کزهزینهوعدمبرخورداریمطلوبهمکارانوخانواده هایبازنشستهومستمری بگیرشرکتدر‬ ‫سایر شهرها و استان ها باعث شد پروژه حذف بلیت های کاغذی سینما در دستور کار قرار گیرد‪ .‬بدین‬ ‫منظور طی جلسات و مذا کراتی که با مدیران حوزه سینمایی برگزار شد‪ ،‬با رفع موانع سفارش اینترنتی‬ ‫رایگان بلیت سینماها بر روی سایت گیشه ‪ ، 7‬شرایط بهره مندی خانواده بزرگ فوالد مبارکه از این امر‬ ‫فراهم گردید‪.‬‬ ‫در شرایط جدید خانواده فوالد مبارکه چگونه از امکان دیدن فیلم های سینمایی در حال ا کران‬ ‫بهره مندمی شوند؟‬ ‫پرسنل و خانواده محترم فوالد می توانند در سه ماهه دوم‪ ،‬سوم و چهارم سال جاری با مراجعه به سایت‬ ‫‪ www.gishe7.ir‬پساز ثبت نامدر اینسایتبهتعدادافرادتحتتکفلبه صورت کامالرایگانهرس هماه‬ ‫یک بار نسبتبهانتخابوسفارشبلیتاینترنتیفیلم هایسینماییدر حالا کرانباامکانرزروصندلی‬ ‫دلخواهدر سالنسینمااقدام کنند‪ .‬گفتنیاستدر صورترزروبیشاز تعدادافرادتحتتکفلبایدمبلغ‬ ‫نفرمازادبرتعدادافرادتحتتکفل‪،‬به صورتاینترنتیپرداخت گردد‪.‬‬ ‫بلیت ِ‬ ‫لطفامراحلیرا کههمکارانجهتثبت ناموخریدبلیتاینترنتیبایدانجامدهندبیانفرمایید‪.‬‬ ‫همکارانمحترماعماز شاغلوبازنشستهبامراجعهبهسایت‪ www.gishe7.ir‬ابتدابایددر اینسایتبا‬ ‫درج شماره موبایل سرپرست خانوار در قسمت درخواستی و وارد کردن یک رمز که به دلخواه فرد تعریف‬ ‫می شود ثبت نام کنند‪ .‬سپس یک کد به شماره موبایلی که در صفحه اول وارد کرده اند پیامک می گردد‬ ‫که پس از وارد کردن کد ارسالی در فیلد مربوطه و کلیک بر روی دکمه بررسی کد‪ ،‬بالفاصله وارد حساب‬ ‫کاربریخودمی شوند کهشاملپیشخوان‪،‬سامانهخرید‪،‬موجودی‪،‬امتیاز شماوخروجاست‪.‬در صفحه‬ ‫واردشدهودر بخشسینما‪،‬یکیاز فیلم هایدر حالا کرانراانتخابوباتعیینشهرموردنظروسینمای‬ ‫مربوطه نسبت به تعیین ساعت‪ ،‬انتخاب سانس ا کران و رزرو تعداد صندلی و جایگاه موردنظر (به شرط‬ ‫خالیبودنصندلی کهبارنگ بندیمشخص گردیده)نسبتبهخرید(سفارشرایگان)اقداممی کنند‪.‬‬ ‫گفتنیاستبرایهریکاز سرپرستانخانوار کدخاصیتعریف گردیده کهشاملدوحرفبزرگالتین‪MS‬‬ ‫به عالوه شماره پرسنلی فرد است‪ ،‬به طور مثال (‪ .)MS888‬الزم است در هنگام خرید و قبل از پرداخت در‬ ‫قسمتفیلد کدتخفیفدرج گرددتاخریدبلیتبدونپرداختهزینهباتوجهبهتعدادافرادتحتتکفل‬ ‫مورد تایید شرکت قطعی و ثبت گردد‪ .‬لذا افرادی که نیاز به خرید بیش از سهمیه افراد تحت تکفل خود‬ ‫دارند می توانند بلیت بیشتری خرید کنند و مابه التفاوت ان را به صورت اینترنتی پرداخت کنند‪ .‬ضمنا‬ ‫امکان سفارش بلیت رایگان به تعداد افراد تحت تکفل طبق سهمیه سه ماهه فرد فقط برای یک بار و در‬ ‫یک مرحله قابل اقدام است‪ .‬باید دقت الزم در موقع درج کد تخفیف مبذول شود‪ ،‬چون در صورت وارد‬ ‫کردناشتباهاطالعات‪ ،‬کدتخفیفباطلشدهوایجاد کدمجدددر دورهسه ماههوجودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫درصورتی کههمکارانمشکلویاسوالیدربارهنحوهاستفادهاز سیستمجدیدداشتهباشنداز چه‬ ‫طریقیمی توانندپیگیرینمایند؟‬ ‫در صورتهرگونهمشکلویاسوالهمکارانمی توانندباتلفنپشتیبانی‪ 021-88896762‬تا‪ 64‬تماس‬ ‫حاصلنمایند‪.‬شمارهتلفنداخلی‪ 33623‬واحدامور فرهنگینیزامادهراهنماییهمکاران گرامیاست‪.‬‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه ‪1400/03/29‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫یکش ـنـبـ ــه ‪1400/03/30‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫دوش ـن ـب ــه ‪1400/03/31‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪1400/04/1‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1400/04/2‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫پنجشنبــه‬ ‫‪1400/04/3‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/4‬‬ ‫‪4:20‬‬ ‫‪5:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/5‬‬ ‫‪4:20‬‬ ‫‪5:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/04/12
هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!