هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1231 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1231

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1231

‫فــــــــوالدمبارکـــــــه‬ ‫در بین ‪ ۵۰‬تولیدکننده بزرگ‬ ‫فوالد جهان در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با ایراسین‪:‬‬ ‫دولت جدید و وزارت صمت‬ ‫نگاه جامع و کامل به کل‬ ‫زنجیره فوالد داشته باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫نقشمدیریتمشارکتی‬ ‫در بقا و توسعه چهل ساله‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫‪5‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد هرمزگان مطرح شد‪:‬‬ ‫دست یابی به ‪ ۵۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سود خالص در سال ‪۹۹‬‬ ‫در شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه از موفقیت دیگری در بهار ‪ 1400‬خبر داد؛‬ ‫عبور تولید فصلی تختال از مرز ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫پیام مدیرعامل‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به مناسبت دهم تیرماه‬ ‫روز صنعت و معدن‬ ‫نا مگـذاری روز دهـم تیرمـاه بـه نـام «روز صنعـت و‬ ‫معدن»‪،‬نمایانگراهمیتبنیادینوسرنوشت ساز‬ ‫صنعـت و معـدن‪ ،‬در توسـعه‪ ،‬اقتصاد و شـکوفایی‬ ‫ایـران اسلامی اسـت و ایـن اهمیـت در سـال های‬ ‫اخیـر‪ ،‬بـا اعمـال محدودیت هـا و تحریم هـای‬ ‫ظالمانهبرصنعتنفت کشور از سویدولت های‬ ‫متخاصـم و متجـاوز‪ ،‬دوچنـدان شـده اسـت‪.‬‬ ‫صنعـت و معـدن‪ ،‬محـرک و مشـوق تولیـد‪ ،‬جهـش و‬ ‫رشـد نظام های سیاسـی و اقتصـادی اسـت و بخش‬ ‫زیـادی از پیشـرفت های نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی متاثـر از پیشـرفت در ایـن حـوزه اسـت‪.‬‬ ‫بی تردیـد لطـف پـروردگار الهـی شـامل حـال ایـن‬ ‫مرزوبـوم گردیـده و جای جـای میهـن اسلامی مـا‬ ‫مملـو از منابـع و معـادن غنـی طبیعـی و سـوختی‬ ‫و معدنـی اسـت و ایـن امـر‪ ،‬کشـورمان را درزمینـه‬ ‫بهره منـدی از مـواد اولیـه در جایـگاه مطلوبـی قـرار‬ ‫داده اسـت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در دهه های اخیـر‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫مهارت‪ ،‬توانمندی و تعهـد مهندسـان‪ ،‬کارافرینان‪،‬‬ ‫معـدن کاران‪ ،‬صنعتگـران و فرزنـدان برومنـد کشـور‬ ‫ارتقای چشم گیری یافته و سـرمایه های انسانی این‬ ‫حـوزه افزایـش درخـور توجهـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫صنعت و معـدن به عنـوان مهم تریـن حـوزه اقتصاد‪،‬‬ ‫نقـش موثـری در توسـعه و پیشـرفت نظـام اسلامی‬ ‫و پویایـی نظـام بانکـی و گـردش مالـی ایفـا کـرده و‬ ‫مولـد اشـتغال پایـدار‪ ،‬افزایـش تولیـد ناخالـص ملی و‬ ‫درامـد سـرانه و رونـق کسـب وکار و صـادرات غیرنفتی‬ ‫و درنهایت خوداتکایی و خودکفایی اقتصادی بوده‬ ‫اسـت؛ به طوری که بـه اذعان کارشناسـان اقتصادی‬ ‫کشـور‪ ،‬مدیـران صنعـت و معـدن کشـور‪ ،‬فرماندهان‬ ‫جبهه اقتصادی مبارزه با تحریم های ظالمانه نظام‬ ‫سـلطه خواه بـ ه شـمار می اینـد‪.‬‬ ‫‪ 10‬تیرمـاه سـالروز گرامیداشـت و یـاداوری اهمیـت‬ ‫صنعـت و معـدن در سرنوشـت کشـور و پاسداشـت‬ ‫تالش ه ـ ـ ـــای سخت کوش ـ ـ ـــانه‪ ،‬مجاهـ ـــدانه و‬ ‫خسـتگی ناپذیر فعاالن ایـن عرصه اسـت کـه بـا اراده‬ ‫پوالدیـن و همـت مضاعـف‪ ،‬چر خ هـای اقتصـاد‪،‬‬ ‫تولیـد و رونـق اقتصـادی را بـه حرکـت دراورده انـد‪ .‬در‬ ‫ایـن میـان‪ ،‬گـروه فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگ تریـن‬ ‫مجتمع صنعتی کشور و تنها مجموعه تکامل یافته‬ ‫صنعتی کـه چرخـه کامـل تولیـد از سـنگ تـا رنـگ و از‬ ‫معـدن تـا محصـول نهایـی را در اختیـار دارد‪ ،‬همـواره‬ ‫مفتخـر بـه پیشـتازی و موفقیـت در عرصه هـای‬ ‫صنعتـی و معدنـی نظـام جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بدین وسـیله این روز خجسـته را به تمامـی مدیران‪،‬‬ ‫کارکنـان‪ ،‬کارگـران شـاغل در حـوزه صنعـت و معـدن‬ ‫و همـکاران گران قـدر گـروه فـوالد مبارکـه از شـمال تـا‬ ‫جنوب کشـور‪ ،‬تهنیت عـرض می نمایـم و بـرای کلیه‬ ‫صنعتگـران‪ ،‬معـدن کاران‪ ،‬کارافرینـان و کارگـران این‬ ‫عرصه کهمجاهدانهدر راهصیانتاز پویندگیصنعت‬ ‫و اقتصـاد ایـن مرزوبـوم‪ ،‬کوشـش می کننـد توفیـق و‬ ‫سـربلندی ارزو می کنـم‪.‬‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫روابط عمومی؛ فرهنگ ساز‪ ،‬تسهیل گر‪ ،‬مشوق و پشتیان تولید ملی‬ ‫زیرسـاخت توسـعه و پیشـرفت در هـر نظـام سیاسـی و اقتصـادی‪ ،‬فرهنـگ اسـت‬ ‫و فرهنـگ توسـعه‪ ،‬ایجـاد ارمـان‪ ،‬بـاور و اراده عمیـق بـه ضـرورت تغییـر نـگاه و رفتـار‬ ‫نرم افزاری و سـخت افزاری در درجه اول از سـوی انسان اسـت و تا زمانی که انسان‬ ‫به عنوان عنصر اصلی توسعه و فلسـفه جهش‪ ،‬خیزش و حرکت به سمت تعالی‪،‬‬ ‫اراده ای بر پذیرش تغییر برای تعالی خود‪ ،‬جامعه و محیط پیرامون نداشـته باشد‪،‬‬ ‫معنای توسـعه تکامـل نمی یابد‪.‬‬ ‫دومین عنصر اساسـی موردنیـاز برای توسـعه پایـدار‪ ،‬وضـع قوانیـن و مقـررات الزم برای‬ ‫رفـع موانـع و فراهـم سـاختن شـرایط الزم به منظـور تسـهیل گری و حمایت از پیشـرفت‬ ‫و تعالـی اسـت‪.‬‬ ‫یهـا» نا مگـذاری شـده‪ ،‬ضـرورت‬ ‫در سـال جـاری کـه «تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫نشـده امـری‬ ‫توجـه بـه مولف ههـای اصلـی در کامیابـی و دسـت یابی بـه اهـداف تعیی ‬ ‫ضـروری اسـت کـه در ان میـان‪ ،‬ارتباطـات‪ ،‬روابـط عمومـی و افـکار عمومـی از اهمیـت‬ ‫ویژه ای برخوردار است و نقش افرینی قابل توجهی در تحقق شعار امسال ایفا می کند‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی به عنـوان مکمـل ارکان جهـش و رونـق تولیـد‪ ،‬بـا رصـد و پایـش مسـائل‬ ‫نسـازمانی‪،‬‬ ‫سـازمان‪ ،‬تالش می کنـد تـا در سـایه تعامـل و ارتباطـات انسـانی درون و برو ‬ ‫رسـالت اصلی خود را که تسـهیل گری در ارتباطات و اقناع افکار عمومی اسـت به انجام‬ ‫برساندوبه عنوانمرکزیبرایشناساییتوانمندی ها‪،‬ظرفیت هاومقابلهبابحران ها‬ ‫نقش افرینـی کند‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن‪ ،‬امـروزه اهمیـت نقـش و جایـگاه و کارکـرد روابـط عمومـی در هدایـت افکار‬ ‫عمومـی بـر کسـی پوشـیده نیسـت و ایـن واحـد بـا اطالع رسـانی پویـا‪ ،‬هوشـمند‪ ،‬موثـر‪،‬‬ ‫شـفاف و صادقانـه خـود‪ ،‬بیش ازپیـش در ترویـج روحیـه امیـدواری‪ ،‬نشـاط‪ ،‬همدلـی و‬ ‫همکاری می کوشـد و ضمن ارتقـای اعتماد و تفاهـم متقابل مـردم و مسـئوالن‪ ،‬میزان‬ ‫سـرمایه اجتماعـی و اعتمـاد عمومـی جامعـه را بـه نحـو موثـری افزایـش می دهد‪.‬‬ ‫بخـش اعظمـی از وظیفـه و رسـالت نهادینـه شـدن فرهنـگ رونـق تولیـد و بهره گیـری از‬ ‫تولیـد ملـی‪ ،‬بـر دوش روابـط عمومی هاسـت و فعـاالن ایـن عرصـه بـا اطالع رسـانی خود‬ ‫ی و تالش های هدفمند‬ ‫در نخستین مرحله‪ ،‬تالش می کنند تا با ا گا هسـازی‪ ،‬توانمند ‬ ‫حـوزه تولیـد را بـه تصویـر بکشـند و ان را بـه اسـتماع و اطلاع افـکار عمومـی و ذی نفعـان‬ ‫برسانند؛عالوهبراین‪،‬بااموزشوترویجفرهنگتولیدوضرورت هایان‪،‬نقشراهنما‬ ‫یهـای مرتبط با‬ ‫را در جامعـه ایفـا می کننـد و در نهایـت بـا تجمیـع دغدغ ههـا و نیازمند ‬ ‫تولیـد‪ ،‬همگرایی و همبسـتگی را پـی می گیرند‪.‬‬ ‫وا کاوی فرایندهـا از منظـر کنشـگران‪ ،‬متخصصـان و همچنیـن افـکار عمومـی و نـگاه‬ ‫نقادانـه بـه مسـائل و بررسـی اسـیب ها‪ ،‬نواقـص و کاسـتی های تولیـد‪ ،‬از دیگـر وظایفـی‬ ‫اسـت که روابـط عمومـی به عنـوان همـراه و همیـار تولیـد ملـی بـر عهـده دارد و درنهایت‬ ‫گسـازی‪ ،‬توسـعه روابط و مناسـبات‪ ،‬اطالع رسـانی‪ ،‬نظـارت‪ ،‬امـوزش و تبیین‬ ‫با فرهن ‬ ‫بایدهاونبایدها‪،‬به عنوانپیشگاماصلیتوانمندسازیسازماندر پشتیبانیاز تولید‬ ‫ملـی فعالیـت می کنـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫برنامه ایمپاسکو در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۸‬پروژه با سرمایه گذاری بیش از ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال از برنامه های ایمپاسکو است‪.‬‬ ‫افزایش تجارت خارجی ایران در فروردین سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ارزش صادرات گمرکی در فروردین امسال حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کوتاه‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫پیامبهمناسبتحضور حماسی‬ ‫مردم در انتخابات‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه از موفقیت دیگری در بهار ‪ 1400‬خبر داد؛‬ ‫عبور تولید فصلی تختال از مرز ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت بزرگ ایران‬ ‫در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫پیامی پیروز بزرگ انتخابات را ملت ایران دانستند و با‬ ‫تا کید بر اینکه نه گالیه از دشواری معیشت‪ ،‬نه‬ ‫مخالف خوانی ها با انگیزه دلسرد کردن مردم و نه عواملی‬ ‫مانند تهدید بیماری فرا گیر و برخی اختالل ها در ساعاتی‬ ‫نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید‪ ،‬خطاب به منتخبان‬ ‫مردم در مسئولیت واالی ریاست جمهوری یا عضویت‬ ‫شوراها‪ ،‬گفتند‪ :‬فرصت خدمت گزاری به کشور و ملت را‬ ‫قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد نظر داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم‬ ‫ملت بزرگ و سربلند ایران!‬ ‫حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬صفحه‬ ‫درخشـان دیگری بر افتخارات شـما افزود‪ .‬در میانه عواملی‬ ‫کـه هریـک به گونـه ای می توانسـت مشـارکت در انتخابـات را‬ ‫ نواز اجتماعـات شـما در مرا کـز‬ ‫کم رنـگ کنـد‪ ،‬مناظـر چشـم ِ‬ ‫رای گیـری در سراسـر کشـور‪ ،‬نشـانه اشـکاری از عـزم راسـخ‬ ‫دل امیـدوار و دیـده بیـدار بـود‪ .‬پیـروز بـزرگ انتخابـات‬ ‫و ِ‬ ‫دیـروز‪ ،‬ملـت ایـران اسـت کـه یک بـار دیگـر در برابـر تبلیغـات‬ ‫رسـانه های مـزدور د شـمن و وسو سـه خا م اندیشـان و‬ ‫بدخواهـان‪ ،‬قـد برافراشـت و حضـور خـود در قلـب میـدان‬ ‫سیاسـی کشـور را نشـان داد‪ .‬نـه گالیـه از دشـواری معیشـت‬ ‫بیمـاری فرا گیـر‪ ،‬نـه‬ ‫طبقـات ضعیـف‪ ،‬نـه دلتنگـی از تهدیـد‬ ‫ِ‬ ‫مخالف خوانی هایـی کـه بـا انگیـزه دلسـرد کـردن مـردم از‬ ‫ماه هـا پیـش اغـاز شـده بـود‪ ،‬و نـه حتـی برخـی اختلاالت در‬ ‫روز انتخابـات‪ ،‬هیچ یـک‬ ‫جریـان را ی گیـری در سـاعاتی از ِ‬ ‫نتوانسـت بـر عـزم ملـت ا یـران فا ئـق ایـد و انتخابـات مهـم‬ ‫ریاسـت جمهوری و شـوراهای شـهر و روسـتا را دچار مشـکل‬ ‫سـازد‪.‬‬ ‫این جا نـب جبهـه سـپاس بـر خـا ک می سـایم و خداونـد‬ ‫علیـم و قد یـر را بـر توفیقـی کـه بـه ملـت ا یـران عطـا کـرد و‬ ‫نظـر رحمتـی کـه بـر ایـران و جمهـوری اسلامی افکنـد‪ ،‬شـکر‬ ‫بی پایـان می گـزارم‪ .‬بـه ملـت ا یـران شـادباش می گویـم و‬ ‫بـه حضـرات محترمـی کـه بـا انتخـاب مـردم بـه مسـئولیت‬ ‫واالی ریاسـت جمهوری یا عضویت شـوراها در سراسر کشور‬ ‫دسـت یافته انـد‪ ،‬همـراه بـا عـرض تبریـک‪ ،‬قدردانـی از ایـن‬ ‫ملـت باوفـا و پایبنـدی کامـل بـه وظایفـی را کـه در قانـون‬ ‫بـرای انـان شـمرده شـده اسـت‪ ،‬یـاداوری می کنـم‪ .‬فرصـت‬ ‫خدمت گـزاری بـه کشـور و ملـت را قـدر بدانیـد و انگیزه هـای‬ ‫خدایـی را همـواره مـد نظـر داشـته باشـید‪.‬‬ ‫الزم می دانـم از شـورای محتـرم نگهبـان و وزارت کشـور و‬ ‫دسـتگا ه های حا فـظ امنیـت و سلامت و رسـانه پرتلاش‬ ‫ملی و نامزدهای محترم و همه کسـانی کـه به نحوی به این‬ ‫ازمـون بـزرگ کمـک کرده انـد تشـکر کنـم‪.‬‬ ‫بـه حضـرت ولی اهلل االعظـم ارواحنـا فـداه کـه صاحـب اصلی‬ ‫ایـن کشـور و ایـن نظـام اسـت سلام عـرض می کنـم و درود‬ ‫می فرسـتم و علـو درجـات امـام عز یـز کـه سلسـله جنبان‬ ‫حرکـت عظیـم ملـت ایـران بـود و شـهیدان واالمقـام را کـه‬ ‫برتر یـن افتخـارات کشـورند‪ ،‬از خداونـد متعـال مسـئلت‬ ‫می کنـم ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫سیدعلی خامنه ای‬ ‫‪ ۲۹‬خرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫عباساکبریمحمدی‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکه‬ ‫غالمرضاسلیمی‬ ‫مدیرناحیهفوالدسازیوریخته گریفوالدمبارکه‬ ‫قاسمخوشدل پور‬ ‫مدیرریخته گریمداومشرکتفوالدمبارکه‬ ‫فوالدمردانشرکتفوالدمبارکهدر ناحیهریخته گری‬ ‫مداوم و فوالدسازی توانستند در بهار امسال تولید‬ ‫‪ 2‬میلیونو‪ 33‬هزار تنتختالرابهثبتبرسانند‪.‬‬ ‫عبـاس ا کبـری محمـدی‪ ،‬معـاون بهر هبـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه در‬ ‫خصوصموفقیت ثبت شدهدر تولیدتختالطیسه ماههاولامسال‬ ‫به خبرنـگار فـوالد گفت‪ :‬طـی‪ 3‬مـاه گذشـته علی رغـم محدودیت های‬ ‫مختلف به ویـژه در تامیـن مـواد اولیـه‪ ،‬همچنیـن محدودیت هایی که‬ ‫به تازگـی در زمینـه تامیـن اب و بـرق به وجـود امـده‪ ،‬بـا برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفتـه و همـت همـکاران بیـش از ‪ 2‬میلیـون تـن تختـال در فوالد‬ ‫مبارکه تولیـد شـد‪ .‬این مقدار نسـبت به مدت مشـابه در سـال گذشـته‬ ‫بسیار بیشتر است (میزان تولید صورت گرفته در سـه ماهه‪ 99‬به میزان‬ ‫یک میلیـون و‪ ۸۹۶‬هـزار تن تختـال بوده اسـت)‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬میزان تختال تولیدشـده در سـه ماهه اول امسـال نتیجه‬ ‫هماهنگی و برنامه ریزی تمامی کارکنان فعال در کارخانه فوالد مبارکه‬ ‫بـوده و نشـان می دهـد پوالدمـردان شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای افزایش‬ ‫تهـای بین المللی‪،‬‬ ‫تولیـد و بهـره وری بیشـتر‪ ،‬بـا وجـود همـه محدودی ‬ ‫همچونتحریم هاومشکالتداخلی‪،‬کمبودمنابعانرژیهمچوناب‬ ‫و برق و مشـکالت در تامین مواد اولیه‪ ،‬توانسـته اند بر تمامی مشـکالت‬ ‫فائق امدنـد و امر تولیـد را به بهترین شـکل ممکن انجـام دادند‪.‬‬ ‫معـاون بهر هبـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد‪ :‬ایـن موفقیـت‬ ‫یشـود بـه میـزان قابل توجهـی از خـروج ارز از کشـور جلوگیـری‬ ‫باعـث م ‬ ‫شـود‪ .‬از سـوی دیگـر بخشـی از ایـن تولیـد‪ ،‬محصـوالت صادراتـی اسـت‬ ‫که می تواند ارزاوری برای کشـور داشته باشـد و در مجموع باعث بهبود‬ ‫شـرایط اقتصـادی و افزایـش تولیـد فـوالد در کشـور شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیـد بیـش از ‪ 2‬میلیون تـن تختـال در سـه ماهه‬ ‫اول سـال می توانـد نویدبخـش خبرهـای خـوش در زمینـه تولیـد سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬باشـد نیـز گفـت‪ :‬بـا برنامه ریـزی کـه بـرای سـال‪ 1400‬انجا مشـده و‬ ‫همچنین با توجه به شعار سال‪ ،1400‬امیدواریم بتوانیم افزایش تولید‬ ‫قابل توجه نسـبت بـه سـال‪ 99‬داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ا کبری محمدی ادامـه داد‪ :‬هراندازه میـزان تولید فوالد به عنـوان ماده‬ ‫اولیـه صنایـع پایین دسـتی افزایـش پیـدا کنـد‪ ،‬این بخـش بـا اطمینان‬ ‫خاطـر و بـه سـهولت می توانـد نیـاز خـود را تامیـن کنـد و ایـن امـر بـه‬ ‫معنای اشـتغال بیشـتر در صنایـع پایین دسـتی اسـت؛ زیـرا همان گونه‬ ‫کـه می دانیـد نزدیـک بـه ‪ 350‬هـزار نفـر در صنایـع پایین دسـتی فـوالد‬ ‫مشـغول به کار هسـتند و هراندازه ایـن محصول کـه مـاده اولیه صنایع‬ ‫پایین دسـتی اسـت‪ ،‬بهتر و بیشـتر تولید و تامین شـود‪ ،‬اشـتغال در این‬ ‫یَشود‬ ‫بخش ها پایدارتر خواهد بود و در نهایت اقتصاد کشـور پایدارتر م ‬ ‫و بـا شـرایط بهتـری روبه جلـو حرکـت می کنـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان از همـت و تلاش بی وقفـه همـه کارکنـان فـوالد مبارکـه‬ ‫خصوصا کارکنـان زحمت کش ناحیـه فوالدسـازی و ریخت هگـری مداوم‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫مدیرناحیهفوالدسازیوریخته گریفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫رشدسه ماههتولیدتختالدر فوالدمبارکهمعادلایجادیک‬ ‫واحدفوالدسازیاست‬ ‫مدیر ناحیـه فوالدسـازی و ریخت هگـری فـوالد مبارکه با اشـاره بـه تولید‪2‬‬ ‫میلیون و‪ 33‬هزار تنی تختال در سـه مـاه ابتدایی سـال‪ 1400‬گفت‪ :‬این‬ ‫رشـد تولید برابر با ایجـاد یک واحد فوالدسـازی در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫غالمرضا سـلیمی در گفت وگو بـا خبرنـگار فـوالد درباره موفقیـت جدید‬ ‫تولیدتختالدر فوالدمبارکهاظهار کرد‪:‬فوالدمبارکهدر سهماهابتدایی‬ ‫سـال جـاری بـه ترتیـب ‪ 700‬هـزار تـن‪ 696 ،‬هـزار تـن و ‪ 636‬هـزار تـن (در‬ ‫مجمـوع‪ 2‬میلیـون و‪ 33‬هـزار تن) تختـال تولیـد کرده کـه در مقایسـه با‬ ‫بهـار ‪ ،99‬رشـد‪ 7.3‬درصـدی را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫دست یابیبهموفقیت باوجود‪ 300‬کورهساعتتوقف‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن افزایـش‪ 7.3‬درصـدی تولیـد در شـرایطی محقـق شـده‬ ‫اسـت که تجهیز جدیـدی اضافه نشـده و تنها بهـره وری نیروی انسـانی‬ ‫بهبود یافته اسـت‪ .‬البته باید توجـه داشـت در خردادماه سـال جاری با‬ ‫محدودیت های انرژی برق مواجه بودیم و به همین دلیل بیـش از ‪300‬‬ ‫کوره سـاعت توقف داشـتیم‪ .‬هزینه این توقف برای فوالد مبارکه تقریبا‬ ‫برابرباتولید‪ 40‬هزار تنتختالبود؛بنابراینبااحتساباینزیانتولید‪،‬‬ ‫ظرفیتتولیدفصلیفوالدمبارکهنسبتبهمدتمشابهسال گذشته‬ ‫بیش از ‪ 170‬هـزار تن افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫مدیرناحیهفوالدسازیوریخته گریمداومشرکتفوالدمبارکهبااشاره‬ ‫به پاور ان (زمان روشن بودن تجهیزات) و پاور اف (زمان خاموش بودن‬ ‫فهـا را مدیریت کنیـم‪ .‬افزایش‬ ‫تجهیزات) گفـت‪ :‬ما سـعی کردیـم پـاور ا ‬ ‫اماده به کاریتجهیزاتاز اهمیتزیادیبرخوردار است‪.‬بنابراینحفظ‬ ‫اماده به کاری‪ 100‬درصدیتجهیزاتدر کنار حمایت هایمدیرانعالی‬ ‫شرکتیکیدیگراز نکاتمهموتاثیرگذار در اینمسئلهاست‪.‬‬ ‫سـلیمی خاطرنشـان کـرد‪ :‬افزایـش فصلـی بیـش از ‪ 170‬هـزار تنـی تولیـد‬ ‫تختالدر فوالدمبارکه‪،‬معادلایجادیکپلنتفوالدیدر سالاست‪.‬‬ ‫ارتقایچشمگیر کیفیت در محصوالتتولیدی‬ ‫قاسـم خوشـدل پور‪ ،‬مدیـر ریخت هگـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز‬ ‫ضمـن اشـاره بـه باتلاش وافـر و عـزم جـزم همـکاران ناحیـه فوالدسـازی‬ ‫و ریخته گـری مـداوم در سـه ماهه اول سـال «تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها» در عبـور از مرز تولید‪ 2‬میلیـون تن تختـال (‪ 2033000‬تن‬ ‫تختـال) گفت‪ :‬ایـن مهـم در حالی محقق شـد کـه محدودیـت انـرژی در‬ ‫خردادمـاه ب هشـدت در کاهـش تولیـد موثـر بـود‪ ،‬ولـی همـکاران همدل‬ ‫و سـربلند ناحیـه بـا درایـت و تدبیـر الزم و حمایـت واحدهـای مختلـف‬ ‫پشتیبانیتوانستندرکوردتولیدخردادماهسال‪ 99‬راتکرارکنندواز لحاظ‬ ‫کیفیـت نیـز ارتقـای چشـمگیری در محصـوالت تولیـدی به وجـود امد‪.‬‬ ‫ویهمچنیناز نقشحمایتیوپشتیبانیتیممدیریتارشدشرکتو‬ ‫همکارانواحدهایپشتیبانیوهمکارانسخت کوشناحیهدر تحقق‬ ‫جهشتولیدورفعموانعتولیدصمیمانهتشکر کرد‪.‬‬ ‫این موفقیت در سایه تالش کارکنان خستگی ناپذیر ناحیه‬ ‫فوالدسازیبهدستامد‬ ‫محمدعلی شفیعی‪ ،‬رئیس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫نیـز بـا اشـاره بـه تولیـد‪ 2033000‬تـن تختـال در سـه مـاه اول سـال جـاری‬ ‫گفت‪ :‬این میزان در سال گذشـته‪ 1896000‬تن بود؛ بنابراین رشد بیش‬ ‫از ‪ 7‬درصدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا وجـود همـه محدودیت هـا ایـن موفقیـت بـا حمایـت‬ ‫مدیریـت عالـی سـازمان و در سـایه تلاش کارکنـان خسـتگی ناپذیر‬ ‫ناحیـه فوالدسـازی‪ ،‬بـا تعییـن میکـس مناسـب از متالیـک شـارژ‪،‬‬ ‫مدیریـت توقفـات برنامه ریزی شـده‪ ،‬افزایـش تعـداد ذوب در هـر‬ ‫سـکوئنس ریخته گری‪ ،‬کاهـش حـوادث تولیـدی و حمایـت واحدهای‬ ‫پشـتیبانی کننده بـه دسـت امـده اسـت‪.‬‬ ‫غیور مردانفوالدفعل«خواستنوتوانستن»راصرف کردند‬ ‫مصطفی حقانی‪ ،‬رئیس راهبری و تعمیرات جرثقیل ها و ترانسـفرکارها‬ ‫نیز با تبریک دسـتاورد جدید ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم در‬ ‫عبور از تولید‪ 2‬میلیون تختال در سـه ماهه اول سال جاری به مدیریت‬ ‫ارشـد سـازمان‪ ،‬مدیریت و همـه کارکنـان سـخت کوش ناحیه‪ ،‬در سـال‬ ‫«تولید‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها»‪ ،‬گفت‪ :‬یک بار دیگر غیـور مردان‬ ‫فـوالد مبارکـه علی رغم همـه مشـکالت و موانع موجـود در مسـیر تولید‪،‬‬ ‫فعل «خواستن و توانسـتن» را به درستی و شایسـتگی صرف کردند و با‬ ‫استفادهاز توانوارادهخستگی ناپذیرخودوباحمایتهمهواحدهای‬ ‫سـتادی و پشـتیبانی‪ ،‬گام بلنـد دیگـری در راسـتای شـکوفایی تولیـد و‬ ‫اقتصاد کشـور برداشتند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از همـه همـکاران‪ ،‬مخصوصـا تیـم راهبـری و تعمیـرات‬ ‫جرثقیل های سقفی ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم که در این‬ ‫دسـتاورد بـزرگ نقـش بسـزایی داشـته اند‪ ،‬تشـکر و قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫طراحی سیستم ثبت و ردیابی انالیز قطعات اهن قراضه برای اولین بار در فوالد مبارکه‬ ‫با توجه به هزینه های باالی انالیز‬ ‫قطعات اهن قراضه و همچنین عدم‬ ‫امکان کنترل برخی از عناصر موجود‬ ‫در قطعات اهن قراضه پس از ذوب‬ ‫در کوره های فوالدسازی‪ ،‬این نرم افزار‬ ‫نقش موثری در کاهش هزینه های‬ ‫مربوط به تولید دارد‬ ‫در راستایسیاست گذاریشرکتفوالدمبارکهبرای‬ ‫ایجادتحولدیجیتالدر سازمانوهمچنینباهدف‬ ‫کاهش هزینه های اجرایی‪ ،‬سیستم ثبت و ردیابی‬ ‫انالیز قطعات اهن قراضه برای اولین بار توسط متخصصان این‬ ‫شرکتطراحیشد‪.‬‬ ‫محمد حسامی‪ ،‬فورمن بازرسی اهن قراضه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مداومشرکتفوالدمبارکهوطراحاینسیستم‪،‬در اینزمینه گفت‪:‬این‬ ‫نرم افزارقابلیتثبتانالیزشیمیاییقطعاتاهن قراضهبههمراهعکس‪،‬‬ ‫باقابلیتجست وجویپیشرفتهوبراساسعناصرشیمیاییتاثیرگذاردر‬ ‫ذوبراداراستوانالیزشیمیاییحدود‪ 400‬قطعه کاربردیوپراستفاده‬ ‫در صنعتبازیافتضایعاتفوالدیرادر دیتابیسخوددارد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬ازدیگرقابلیت های کاربردیایننرم افزارامکانجست وجوی‬ ‫قطعات اهن قراضه براساس محدوده انالیزی عناصر موجود در ان و‬ ‫امکانتعییننوعرژیمشارژ کوره هابرایتولید گریدهایمختلففوالدی‬ ‫با کمترینهزینهرامیسرمی سازد‪.‬‬ ‫حسامی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به هزینه های باالی انالیز قطعات‬ ‫اهن قراضه و همچنین عدم امکان کنترل برخی از عناصر موجود در‬ ‫قطعات اهن قراضه پس از ذوب در کوره های فوالدسازی‪ ،‬این نرم افزار‬ ‫نقش موثری در کاهش هزینه های مربوط به تولید دارد و می تواند‬ ‫به عنوان یک مرجع مناسب بر تشخیص انالیز قطعات اهن قراضه در‬ ‫سطح کشور وبرایصنایعفوالدیمورداستفادهقرار گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫راه اندازی بیش از ‪ ۹۰۰‬بنگاه صنعتی در دوماهه ابتدایی سال‬ ‫در دوماهه امسال برای ‪ ۹۱۹‬بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان به بازارهای جهانی نیاز دارند‬ ‫صادرات باعث می شود قدرت اقتصادی کشورها در مواجه با تکانه های اقتصادی در دنیا افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪27‬‬ ‫عددخبر‬ ‫درصد‬ ‫فوالد مبارکه در بین ‪ ۵۰‬تولیدکننده بزرگ فوالد جهان در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫رتبـه ‪ ۴۶‬جهـان قـرار گرفـت و در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬نیـز کمـا کان ایـن رتبـه را حفـظ‬ ‫کـرد؛ به این شـکل که میـزان تولیـد خود‬ ‫را از ‪ ۹‬میلیـون و ‪ ۱۲۰‬هـزار تـن در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به‪ ۹‬میلیون و‪ ۸۴۰‬هزار تن رساند‬ ‫تـا همچنـان در رتبـه ‪ ۴۶‬و در میـان ‪۵۰‬‬ ‫شـرکت بـزرگ تولیدکننـده فـوالد در‬ ‫جهـان باقـی بمانـد‬ ‫بر اساس اخرین امار منتشرشده در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در میان ‪ ۵۰‬شرکت بزرگ‬ ‫تولیدکننده فوالد در جهان قرار گرفت و رتبه‪ ۴۶‬را که‬ ‫در سال‪ ۲۰۱۹‬در اختیار داشت‪ ،‬با افزایش تولید همچنان حفظ کرد‬ ‫تانشاندهد کهبرخالفتمام کارشکنی هاوفضاهایمسمومی که‬ ‫برعلیهفوالدمبارکهتوسطبرخیافرادایجادشده‪،‬تالشوارادهاین‬ ‫شرکتبرایتولیدوارتقایصنعتفوالد کشور کامالجدیاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬بر اساس فهرست منتشرشده درخصوص‬ ‫میزان تولید ‪ ۱۳۷‬فوالدساز بزرگ جهان در سال ‪ ،۲۰۲۰‬نام سه شرکت‬ ‫فوالدسازیایرانی(فوالدخوزستان‪،‬فوالدمبارکه‪،‬ذوب اهناصفهان)‬ ‫در میان ان ها قرار گرفته که بهترین رتبه نیز از ان شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سال‪ ۲۰۱۹‬در رتبه‪ ۴۶‬جهان قرار گرفت و در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬نیز کما کان این رتبه را حفظ کرد؛ به این شکل که میزان تولید‬ ‫خود را از ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۱۲۰‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۸۴۰‬هزار‬ ‫تن رساند تا همچنان در رتبه‪ ۴۶‬و در میان‪ ۵۰‬شرکت بزرگ تولیدکننده‬ ‫فوالد در جهان باقی بماند‪( .‬شرکت‪ Baowu iron&Steel‬از کشور چین‬ ‫با تولید‪ ۱۱۴‬میلیون و‪ ۲۵‬هزار تن رتبه اول تولید در سال‪ ۲۰۲۰‬را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪).‬‬ ‫فوالدمبارکهباالتراز کوبهاستیلژاپنقرار گرفت‬ ‫نکته جالب دیگر درخصوص جایگاه شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با‬ ‫برخیاز رقیباناینشرکتدر اسیاست‪.‬برایمثالشرکت کوبهاستیل‬ ‫ژاپن به عنوان یکی از برندهای معروف در صنعت فوالد که سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رتبه ‪ ۵۸‬را داشت در سال ‪ ۲۰۲۰‬به رتبه ‪ ۶۵‬نزول کرده و میزان تولید به‬ ‫ثبترسیدهتوسطاینشرکتدر سال گذشتهمیالدیبرابربا‪ ۵‬میلیون‬ ‫و‪ ۶۹۲‬هزار تنبودهاست‪.‬اینامرنشانمی دهد کهشرکتفوالدمبارکه‬ ‫علی رغم همه مشکالتی که سد راه تولید ان بوده (مشکالت داخلی و‬ ‫تحریم هایبین المللی)باز همتوانستهرکوردهایبسیار خوبیدر تولید‬ ‫رقمبزندومقدار تولیدمحصوالتخودراافزایشدهد‪.‬‬ ‫در کنار شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان نیز در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رتبه ‪ ۹۵‬را از ان خود کرده و شرکت ذوب اهن اصفهان نیز در رتبه ‪۱۳۱‬‬ ‫قرار گرفته است (در سال ‪ ۲۰۱۹‬رتبه فوالد خوزستان ‪ ۸۸‬و ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز ‪ ۱۲۱‬بوده است)‪ .‬شایان ذکر است که تولید محصول در‬ ‫بسیاری از فوالدسازی های بزرگ جهان به دلیل شرایط ناشی از شیوع‬ ‫کروناوتبعاتانبا کاهشهمراهشدهونمی تواناینامررااشکالیبرای‬ ‫فوالدسازانبزرگ کشورمانتلقی کرد‪.‬‬ ‫تالش برای تولید پایدار در فوالد مبارکه‬ ‫ا کنون نکته مهم اینجاست که شرکت فوالد مبارکه در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۱‬دی ماه ‪ ۱۲ -۹۸‬دی ماه ‪ )۹۹‬با مشکالت و چالش های‬ ‫فراوانی مواجه بود؛ تامین مواد اولیه و خورا ک برای واحدهای‬ ‫فوالدسازی از یک سو و برهم خوردن نظم بازار داخلی از سوی دیگر‬ ‫به منظور تامین نیاز به مواد اولیه و همچنین مشکالت ناشی از‬ ‫کمبود منابع انرژی (قطع شدن گاز و‪ )...‬همگی سبب شد این شرکت‬ ‫سالی سخت را پشت سر بگذارد و در کنار این موارد با ویروس کرونا نیز‬ ‫دست وپنجه نرم کند و به مسئولیت های اجتماعی خود در این زمینه‬ ‫نیزمتعهدباشد‪.‬‬ ‫در این میان بارها مشاهده شد که برخی سعی در برهم زدن شرایط‬ ‫پایدار به وجود امده در تولید شرکت فوالد مبارکه داشتند؛ اما ایجاد‬ ‫فضای سیاسی و شایعه پرا کنی در جهت تخریب فضای کار در این‬ ‫مجموعه و سعی بر نشان دادن کم کاری در راستای تحقق شعار سال‬ ‫و جهش تولید و جریان سازی خبری در این خصوص و‪ ...‬در داخل‬ ‫کشور و تحریم های بین المللی از خارج از کشور باعث نشد این شرکت‬ ‫دست روی دست بگذارد و امید برای ادامه روند تولید باارزش خود را‬ ‫از دست بدهد‪.‬‬ ‫سخن اخر‪...‬‬ ‫تالش برای حفظ جایگاه فوالد مبارکه در میان تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫منطقه و جهان سبب شد این شرکت سال‪ ۲۰۲۰‬میالدی را نیز با شکوه‬ ‫به پایان برساند و با دستانی پر به استقبال سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی برود؛‬ ‫کما اینکه می بینیم طی‪ ۶‬ماهی که از سال‪ ۲۰۲۱‬میالدی می گذرد‪ ،‬این‬ ‫شرکت کما کان در صدر تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در کشور‬ ‫و منطقه قرار دارد و توانسته با تولید محصوالت جدید و با کیفیت و‬ ‫مطابق با استانداردهای جهانی بیش ازپیش در راستای تحقق شعار‬ ‫سال گام بردارد‪.‬‬ ‫انجام موفقیت امیز تعمیرات سالیانه مگامدول ‪ A‬واحد شهید خرازی‬ ‫در راسـتای بهبـود شـرایط تولیـد بـرای اولیـن‬ ‫بـار پـروژه اجـرا و بهینه سـازی سـاختار نسـوز‬ ‫اسـتک اجکتـور مـگا مـدول‪ A‬شـهید خـرازی‬ ‫واحـد احیـا مسـتقیم شـماره ‪ 2‬در شـات دان‬ ‫خردادمـاه بـا موفقیـت انجـام گردیـد‬ ‫مدیراحیــا مســتقیم ‪ 2‬فــوالد مبارکــه از انجــام‬ ‫موفقیت امیــز تعمیــرات ســالیانه مگامــدول ‪ A‬واحد‬ ‫شــهید خــرازی در ایــن شــرکت خبــر داد‪.‬‬ ‫یوسف مهاجری با اعالم این خبر گفت‪ :‬تعمیرات سالیانه واحدهای‬ ‫احیا مستقیم همواره به اماده سازی بسیار دقیق مهندسی و ارزیابی‬ ‫ریسک های ایمنی و سازماندهی نیروی انسانی و مکانیسم های درگیر‬ ‫نیازمند است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬از ماه ها پیش تیم تولید و تعمیرات‬ ‫واحد‪ ،‬برنامه ریزی و فراهم ساختن پیش نیازهای اجرای تعمیرات‬ ‫سالیانه را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه‬ ‫شات دان سالیانه مگا مدول ‪ A‬شهید خرازی در خردادماه سال‬ ‫جاری با کیفیت و کمیت مناسب و رعایت اصول ایمنی انجام شد و با‬ ‫موفقیت به اتمام رسید تا در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی ها»‬ ‫با تولید ّکمی و کیفی مناسب اهن اسفنجی در این مدول‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫مناسبت تری از واحد فوالدسازی در طول سال‪ ،‬جهت پیشبرد و‬ ‫دست یابی به اهداف تولید شرکت فراهم گردد‪.‬‬ ‫نادر اروج نژاد رئیس تعمیرات احیا مستقیم فوالد مبارکه نیز در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬در طی این تعمیرات با برنامه ریزی مناسب و با حجم‬ ‫بیش از ‪ 35‬هزار نفر ساعت‪ ،‬فعالیت هایی همانند تعویض باندل های‬ ‫حرارتی‪ ،‬تعمیرات داخل کوره‪ ،‬سرویس تجهیزات برق و ابزار دقیق‪،‬‬ ‫بهینه سازی و تعویض شبکه های برج خنک کننده و سرویس کلیه‬ ‫خطوط سیاالت و اسکرابرها با همکاری مناسب واحدهای پشتیبانی‬ ‫همانند تعمیرات مرکزی‪ ،‬مرکز نسوز‪ ،‬تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫دفتر فنی تعمیرات انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از کلیه واحدهای پشتیبانی و پرسنلی که در این رویداد‬ ‫تعمیراتی نقش داشته اند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در این خصوص رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه‬ ‫نیز گفت‪ :‬در راستای بهبود شرایط تولید برای اولین بار پروژه اجرا و‬ ‫افزایش‪ ۲۷‬درصدیصدورجواز تاسیسصنعتیدر‬ ‫دوماههنخستسال‪۱۴۰۰‬‬ ‫به دنبال اجرای سیاست های حمایتی از بخش صنعت‪ ،‬در دوماهه‬ ‫نخست امسال نیز صدور مجوزهای تاسیس در حوزه صنعتی کشور‪،‬‬ ‫رشد‪ ۲۷‬درصدیداشته کهنشان دهندهافزایشجذبسرمایهبهحوزه‬ ‫صنعت کشوراست‪.‬‬ ‫بنا به اعالم معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در دوماهه نخست سال‬ ‫جاری ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۹‬فقره جواز تاسیس در بخش صنعتی با ایجاد بیش‬ ‫از ‪ ۱۷۶‬هزار فرصت شغلی در کشور صادر شده است که در مقایسه با‬ ‫امار بازه زمانی مشابه در سال ‪ ،۹۹‬ازنظر تعداد رشد ‪ ۲۷‬درصدی و ازنظر‬ ‫اشتغال زاییرشد‪ 50.2‬درصدیرابهثبترساندهاست‪.‬‬ ‫ایندر حالیاست کهمیزانسرمایه گذاریمجوزهایتاسیسصادرشده‬ ‫در حوزهصنعتی کشور‪،‬در ماه هایفروردینواردیبهشتامسال‪،‬رقمی‬ ‫بالغ برهزار و‪ ۳۱۶‬هزار میلیاردریالپیش بینیشدهاست کهدر مقایسهبا‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۶۵۹‬هزار میلیارد ریالی پروانه های صادرشده در دوماهه‬ ‫نخستسال گذشته‪،‬رشد‪99.6‬درصدراتجربه کردهاست‪.‬‬ ‫معاونتطرحوبرنامهوزارتصمتدر ادامهاین گزارشتعدادپروانه های‬ ‫بهره برداری(ایجادیوتوسعه ای)صادرشدهدر فروردینواردیبهشت ماه‬ ‫امسالرا‪ ۹۱۹‬فقرهاعالم کردهاست کهدر مقایسهباامار‪ ۷۶۱‬فقرهپروانهدر‬ ‫دوماههنخستسال گذشته‪،‬رشد‪ 20.8‬درصدیداشتهاست‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات منتشرشده از سوی این معاونت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫فرصت شغلی به واسطه صدور این پروانه ها در کشور ایجاد شده است‬ ‫که در مقایسه با دو ماه اول سال ‪ ،۹۹‬رشد ‪ 15.1‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫همچنینمیزانسرمایه گذاریبرایاینپروانه هاباافزایش‪ 51.6‬درصدی‬ ‫نسبت به ‪ ۲‬ماه اول سال قبل‪ ،‬رقمی بالغ بر ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۸۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫براوردشدهاست‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫درصد‬ ‫رشد‪۱۴‬درصدیتولید کنسانترهاهندر دوماههامسال‬ ‫بهینه سازی ساختار نسوز استک اجکتور مگا مدول ‪ A‬شهید خرازی‬ ‫واحد احیا مستقیم شماره ‪ 2‬در شات دان خردادماه با موفقیت‬ ‫انجام گردید‪.‬‬ ‫محسـن زمانـی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه ناهمـوار بـودن طـرح اولیـه نسـوز‬ ‫در اسـتک اجکتـور و عـدم خـروج هـوای گـرم ب هطـور نرمـال از اجکتـور‬ ‫و جلوگیـری از حـوادث احتمالـی‪ ،‬پـس از بازرسـی و تصمیـم مشـترک‬ ‫واحدهای تولید و تعمیرات احیا مستقیم و نسوز سایر نواحی مبنی‬ ‫بر رفع عیب و بهین هسـازی ساختار نسـوز در این قسـمت‪ ،‬نسوزهای‬ ‫ان توسـط واحـد تعمیـرات نسـوز سـایر نواحـی تخریـب و بازسـازی‬ ‫شهـای نوین نصب‬ ‫مجـدد در ارتفاع ‪ 19‬تـا ‪ 27‬متری با اسـتفاده از رو ‬ ‫جرم های نسوز توسط دستگاه های پیشرفته با رعایت اصول ایمنی‬ ‫و اجـرای دسـتورالعمل های مربـوط بـه ایـن عملیـات بهینه سـازی‬ ‫انجـام گردیـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری سال جدید در راستای‬ ‫جهش تولید و رفع موانع ان این فعالیت بزرگ برای اولین بار در فوالد‬ ‫مبارکه با حمایت مسئولین مربوطه (مدیریت های ناحیه اهن سازی‪،‬‬ ‫مرکزتعمیراتنسوز‪،‬تعمیراتمرکزی‪،‬کنترلمواد‪،‬خریدموادمصرفی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪،‬خدماتعمومی‪،‬ایمنیمرکزو کلیهپیمانکارانتعمیراتی)‬ ‫و تالش و همکاری کارکنان مرکز تعمیرات نسوز و شرکت پیمانکار با‬ ‫موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫پیام تسلیت‬ ‫‪22‬‬ ‫درصد‬ ‫رشد‪ ۲۲‬درصدیحجممعامالتبورس کاال‬ ‫پیام روابط عمومی به مناسبت درگذشت دو تن از خبرنگاران‬ ‫حادثهناگوار‪،‬دلخراشوغم انگیزواژگونیاتوبوسحاملخبرنگاراندرارومیه کهمنجربهازدستدادندوبانویخبرنگارمعززو گرانقدرخبرگزاریجمهوریاسالمی(ایرنا)وخبرگزاریدانشجویان‬ ‫ایران(ایسنا)وهمچنینمجروحوزخمیشدنجمعدیگریاز خبرنگاران گردیدتاثروتالمهمگیهم وطنان‪،‬به ویژهجامعهشریفخبریورسانه ایوفعاالنمحیط زیسترابههمراهداشت‪.‬‬ ‫خبرنگارانی که برای انجام رسالت خبریواطالع رسانیخود و همچنین حفظ و حراستاز محیط زیستهمواره تالش مضاعفنموده اند و کم مهری هایصورت گرفته‪ ،‬همواره ان هارا مورد‬ ‫مخاطرهقرار دادهاست‪.‬‬ ‫بدین وسیلهضمنعرضتسلیتفقداندرگذشتدوهمکار گرامی‪،‬سرکار خانممهشاد کریمی‪،‬خبرنگار فقیدخبرگزاریایسناوسرکار خانمریحانهیاسینیخبرنگار فقیدخبرگزاریایرنا‪،‬برای‬ ‫اینعزیزان کهدر راهخدمتبه کشور جانخودرافدانمودنداز خداوندمنانعلودرجاترامسئلتداریم‪،‬برایبازماندگاناین گرانمایگان‪،‬صبوریبراینغموفراقاز درگاهباری تعالیخواهانیم‬ ‫وارزومندسالمتیسایرخبرنگارانمجروحهستیم‪.‬‬ ‫امیداستباهمتوارادهمسئوالن‪،‬از اینپساهتمامبیشتریبهدغدغه هایخبرنگارانوبه ویژهمسائلمرتبطباحمل ونقلاینقشرصورت گیردتاشاهدبروزچنینحوادثدلخراشیدر‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫ ‬ ‫ایندهنباشیم‪.‬‬ ‫بررسیامار عملکردشرکت هایبزرگمعدنوصنایعمعدنینشانداده‬ ‫کهبالغ بر‪ ۹‬میلیونتن کنسانترهاهندردوماههابتداییامسالتولیدشده‬ ‫که رشد‪ ۱۴‬درصدی در مقایسه با میزان تولیدشده در مدت مشابه سال‬ ‫گذشتهداشتهاست‪.‬‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬طبقامار درمجموعماه هایفروردینواردیبهشت‬ ‫سال جاری‪ ،‬شرکت های بزرگ معدنی ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۷۵۹‬تن‬ ‫کنسانترهاهنتولید کرده اندوبیشترینتولید کنسانترهاهندر اینمدت‬ ‫در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر معادل ‪ 3‬میلیون و ‪ ۲۰۴‬هزار و ‪۵۹۰‬‬ ‫تن بوده است‪ .‬گل گهر در دوماهه امسال میزان تولید خود را ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫نسبت به میزان کنسانتره تولیدشده در دوماهه ابتدایی سال گذشته‬ ‫افزایشدادهاست‪.‬‬ ‫پس از گل گهر‪ ،‬سنگ اهن چادرملو با یک میلیون و ‪ ۹۶۷‬هزار و ‪ ۷۳۳‬تن‬ ‫با رشد ‪ ۱۳‬درصدی‪ ،‬بیشترین تولید را داشته و شرکت توسعه معادن و‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه با یک میلیون و ‪ ۱۸۶‬هزار و ‪ ۸۲۱‬تن در جایگاه‬ ‫سومقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫مهشاد کریمی‬ ‫ریحانهیاسینی‬ ‫در خردادماهسالجاری‪ 3،‬میلیونو‪ ۵۹۳‬هزار تنانواع کاال بهارزشبیش‬ ‫از ‪ ۴۴۲‬هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران دادوستد شد‬ ‫که نسبت به اردیبهشت ماه به ترتیب رشد ‪ ۲۲‬و ‪ ۸‬درصدی را در حجم و‬ ‫ارزشمعامالتتجربه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی بورس کاالی ایران‪ ،‬تاالر‬ ‫محصوالتصنعتیومعدنیبورس کاالیایران‪،‬طیماه گذشتهمیزبان‬ ‫معامله یک میلیون و ‪ ۸۱۶‬هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از ‪ ۲۵۱‬هزار‬ ‫میلیاردریالبود‪.‬‬ ‫در اینتاالر‪ ۹۷۹‬هزار و‪ ۱۷۰‬هزار تنانواعفوالد‪ ۵۵۰،‬هزار و‪ ۲۸۰‬تنسیمان‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬هزار و‪ ۶۰‬تنانواعمس‪ ۶۹۰،‬تن کنسانترهمولیبدن‪ ۱۲۹،‬تن کنسانتره‬ ‫فلزات گرانبها‪ ۳۱،‬هزار و‪ ۲۴۵‬تنالومینیوم‪ ۱۶۵،‬هزار تنسنگ اهن‪ ۳،‬هزار‬ ‫و‪ ۲۰۵‬تنروی‪ ۴۰۰،‬تن کک‪ ۶۰،‬هزار تناهناسفنجی‪ ۲۵۰،‬تنسربو‪۱۳‬‬ ‫کیلوگرمشمشطالاز سویمشتریانخریداریشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫تا کید وزیر صنعت بر عرضه خودروی با کیفیت‬ ‫توسط خودروسازان‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن با‬ ‫سیاست گذاری های جدید‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر عرضه خودروی با کیفیت توسط‬ ‫خودروسازان تا کید کرد و خواستار ارتقای عمق داخلی سازی در‬ ‫خودروهای مونتاژی شد‪ .‬علیرضا رزم حسینی در دیدار با برخی‬ ‫خودروسازان خصوصی کشور با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای‬ ‫افزایش ّکمی و کیفی تولید خودرو در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬مردم ایران شایسته‬ ‫استفاده از خودروهای با کیفیت باال هستند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره بر نقش حوزه معادن و صنایع‬ ‫معدنی در اقتصاد و توسعه متوازن در کشور‪ ،‬بر لزوم سیاست گذاری در‬ ‫راستای تکمیل زنجیره ارزش و استفاده از درامدهای این بخش برای‬ ‫توسعه معدنی کشور تا کید کرد و خواستار راه اندازی بخش تخصصی‬ ‫برای فعالیت های این سازمان در عرصه های بین المللی شد‪.‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش ایرانسل در امضای تفاهم نامه‬ ‫با فوالد مبارکه برای اجرای‬ ‫طرح تحول دیجیتال چیست؟ ‬ ‫بیژن عباسی ارند‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرانسل‬ ‫نســل پنجم فنــاوری ارتباطــات (‪ ،)5G‬بزنــگاه مهمی‬ ‫در صنعــت ارتبا طــات و فنــاوری اطال عــات ا ســت‪.‬‬ ‫بررس ـی ها و پیش بینی هــا حا کــی از ان اســت کــه برامــدن‬ ‫فنــاوری ‪ 5G‬بیشــترین تاثیــر را بــر ارتبــاط اپراتورهــای تلفــن‬ ‫همــراه بــا صنایــع و ســازمان ها خواهــد گذاشــت‪ .‬فنــاوری‬ ‫نســل پنجــم یکــی از مهم تر یــن پیشــرا ن های انقــاب‬ ‫چهــارم صنعتــی (‪ )Industry4.0‬اســت و انتظــار م ـی رود‬ ‫اسباب بهره مندی صنعت از هوشــمندی را فراهم کند‪.‬‬ ‫انچــه در تجر بــه « طــر ح تحــول دیجیتــال مجتمــع فــوالد‬ ‫مبارکــه» در جریــان اســت‪ ،‬همراهــی تمــام عوامــل اســت کلید‬ ‫موفقیــت طــرح تحــول دیجیتــال بــه شــمار می ایــد‪ .‬حضــور‬ ‫مدیــران و تیــم اجرایــی مصمــم‪ ،‬توانمنــد و ا گاه در مجتمــع‬ ‫فــوالد مبارکــه و شــرکت بین المللــی مهندســی سیســتم ها و‬ ‫اتوماســیون (ایریســا)‪ ،‬همــراه بــا عــزم جــدی شــرکت ایرانســل‬ ‫در اســتفاده از زیرســاخت های دیجیتــال و ارتباطــی‪ ،‬مبتنــی‬ ‫بــر جدیدتریــن دانــش‪ ،‬تجربــه و فنــاوری مورداســتفاده در‬ ‫دنیــا‪ ،‬بی تردیــد فرصتــی کم نظیــر در مســیر توســعه و تحــول‬ ‫صنعتــی ا یــران و اصلی تر یــن عا مــل موفقیــت ا یــن طــر ح‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای ا جــرای ا یــن طــر ح‪ ،‬بــه گســتره و ســیعی از دا نــش‪،‬‬ ‫تجر بــه‪ ،‬مهــارت و فنــاوری نیــاز ا ســت؛ بنابرا یــن شــرکت‬ ‫ایرانســل بــرای نقش افرینــی صحیــح در طــر ح تحــول‬ ‫دیجیتــال فــوالد مبارکــه‪ ،‬شــبکه ای گســترده از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬مشــاوران مجــرب داخلــی و بین المللــی‬ ‫و صاحبــان دا نــش و فنــاوری را ســامان داده ا ســت تــا بــا‬ ‫اســتفاده از حدا کثــر تــوان و ظرفیــت موجــود در کشــور‪ ،‬ایــن‬ ‫طــر ح بــه ســرانجام مطلــوب بر ســد‪.‬‬ ‫مجتمــع فــوالد مبار کــه‪ ،‬شــرکت ایریســا و شــرکت ایرانســل‬ ‫به خوبــی می داننــد کــه اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬گامــی تاریخــی‬ ‫در مســیر توســعه و تحــول صنعــت ایــران اســت‪ .‬در ایــن گام‪،‬‬ ‫ضــروری اســت کــه ظرفیت هــای صنعتــی کشــور نیــز توســعه‬ ‫پیــدا کنــد و ایــن تجربــه بــه ســایر ارکان صنعــت کشــور تســری‬ ‫یابــد‪ .‬گام دوم همــکاری از امــروز طراحــی شــده اســت و تمــام‬ ‫ارکان ایــن همــکاری توافــق کرده انــد به عنــوان یــک رســالت‬ ‫ملــی و یــک مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬بــا همــکاری یکدیگــر ایــن‬ ‫تجربــه را بــه ســایر فعــاالن صنعــت فــوالد و ســایر صنایع کشــور‬ ‫انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫در ا یــن طــر ح کــه تو ســط شــرکت ایریســا طرا حــی شــده و‬ ‫راهبــری می شــود‪ 22 ،‬محــور تحــول پیش بینــی شــده کــه‬ ‫ذیــل هــر محــور‪ ،‬پروژه هــای متعــددی طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ‪ 22‬محــور‪ ،‬در مراحــل مختلــف و در ســطوح مختلــف‪ ،‬بــه‬ ‫نوبــت اجــرا خواهنــد شــد تــا رویــای «فــوالد فــردا‪ ،‬هوشــمند‬ ‫از ســنگ تــا ر نــگ» محقــق شــود‪ .‬ا مــا یکــی از محور هــای‬ ‫زیربنایــی کــه بایــد پیــش از ســایر محورهــا‪ ،‬بــا اولویتــی باال تــر‬ ‫موردتوجــه قــرار گیــرد تــا بســتری بــرای اجــرا و اســتقرار ســایر‬ ‫محورهــا فراهــم کنــد‪ ،‬محــور زیرســاخت ارتباطــی کارخانــه‬ ‫متصــل ا ســت‪.‬‬ ‫در چارچــوب ایــن همــکاری‪ ،‬شــرکت ایرانســل‪ ،‬اولیــن ســایت‬ ‫‪ 5G‬صنعتــی خــود را در مجتمــع فــوالد مبار کــه را ه ا نــدازی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬بهره بــرداری از فنــاوری نســل پنجــم ارتباطــی‪،‬‬ ‫در کنــار ســایر فناوری هــای مورداشــاره‪ ،‬اقدامــی اساســی در‬ ‫ایجــاد زیرســاخت ارتباطــی کارخانــه خواهــد بــود‪ .‬پــس از ان‪،‬‬ ‫ایــن امــکان فراهــم خواهــد شــد کــه داده هــای موردنیــاز برای‬ ‫ا جــرای ســایر محور هــا‪ ،‬بــه ســهولت و ســرعت جم ـع اوری‬ ‫و تجمیــع شــوند و در صــورت نیــاز‪ ،‬اقدا مــات متنا ســب در‬ ‫فراینــد تولیــد و تحویــل محصــول بــه مشــتریان انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫تفا هــم شــرکت ایرانســل‪ ،‬مجتمــع فــوالد مبار کــه و شــرکت‬ ‫ایریســا‪ ،‬گام بلندی اســت که بــا دوراندیشــی و بینش درســت‬ ‫رهبــران صنعــت ارتبا طــات و فنــاوری اطال عــات و صنعــت‬ ‫فــوالد‪ ،‬بــرای اجــرای کامــل طــر ح تحــول دیجیتــال فــوالد‬ ‫مبارکــه شــکل گرفتــه اســت و نقطــه عطفــی در صنعــت کشــور‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــروز روشــن اســت کــه تحــول صنایــع‪ ،‬در گــرو ایجــاد تحــول‬ ‫در بینــش و نگــرش رهبــران و نگریســتن بــه افق هــای بســیار‬ ‫بلنــد اســت‪ .‬دس ـت یابی بــه ان افق هــای درخشــان و بلنــد‪،‬‬ ‫امکان پذیــر نخواهــد بــود‪ ،‬مگــر بــا هم افزایــی رهبــران صنایــع‬ ‫گونا گــون و بهره منــدی از تمــام ظرفیت هــای موجــود بــرای‬ ‫ایجــاد تحــول و حرکــت به ســوی اهــداف متعالــی‪.‬‬ ‫ایرانســل مصمــم اســت از ایــن تجربــه‪ ،‬ســکویی بــرای پــرواز‬ ‫بســازد تــا بتوانــد از تمــام تــوان و ظرفیــت خــود بــرای افزایــش‬ ‫شــناخت و بینــش دقیــق از گفتمــان دیجیتــال و تحــول در‬ ‫صنعــت و ا جــرای طر ح هــای متعــدد تحــول دیجیتــال بــا‬ ‫همراهــی رهبــران صنعــت کشــور‪ ،‬بهــره ببــرد‪ .‬دســتاورد ایــن‬ ‫مســیر‪ ،‬قطعــا توانمندســازی دیجیتــال تمــام فعــاالن خــرد‬ ‫و کالن صنعــت و جهــش صنایــع کشــور بــه جایگاهــی بســیار‬ ‫بلنــد خواهــد بــود‪ .‬بــه فضــل و عنایــت پــروردگار‪ ،‬بــا همراهــی و‬ ‫هم قدمــی بــزرگان صنایــع ایــران‪ ،‬پیرنــگ نویــی بــرای روایــت‬ ‫توســعه صنعتــی ســرزمین ســربلندمان خواهیــم ســاخت‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬تجارت فردا‬ ‫معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با ایراسین‪:‬‬ ‫دولت جدید و وزارت صمت نگاه جامع و کامل به کل زنجیره فوالد داشته باشد‬ ‫رضایزدخواستی‬ ‫معاونخریدشرکتفوالدمبارکه‬ ‫از دولتجدیدانتظار می رودنگاه کاملوجامعیبهزنجیرهفوالددر بخش های‬ ‫مختلف داشته باشد و ضمن تعریف چشم انداز برای حداقل ‪ ۵‬سال‪،‬‬ ‫سیاست گذاری برای ان را به گونه ای انجام دهد که کاالی ایرانی ضمن‬ ‫برخورداریاز شرایطرقابتدر بازار جهانی‪،‬ارزاوریبرای کشور واقتصادداشتهباشد‪.‬‬ ‫رضا یزدخواستی‪ ،‬معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با ایراسین درخصوص اینکه چه‬ ‫انتظاری از دولت اینده برای بخش صنعت می رود اظهار کرد‪ :‬امیدواریم ثبات به بازارها بازگردد و‬ ‫سیاست هاییاتخاذشود کهبتوانبرای‪ ۴‬سالبراساسان هابرنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬امیدمی روددر دولتایندهسیاست هاییاتخاذشود کهمنجربهثباتدر صنعتوبازار‬ ‫گردد‪.‬ازطرفینمی توان گفتصرفیکدستشدنهمهارگان هامنجربهثباتشود‪،‬بلکهدراولویت‬ ‫قرار گرفتن سیاست های مسئوالن برای تنظیم و ایجاد ثبات در بازار است که می تواند در اولویت‬ ‫نخستباشدیااولویتثانویه‪.‬‬ ‫کاالیایرانی‪،‬رقابتیشود‬ ‫یزدخواستیادامهداد‪:‬انتظاراتمااز دولتووزارتصمتدر ایندهایناست کهنگاهجامعو کاملی‬ ‫به کلزنجیرهفوالد‪،‬بازار فوالد‪،‬تولیدمحصوالتزنجیرهفوالد‪،‬بازار داخلیوصادراتداشتهباشند‬ ‫ویکچشم انداز پنج سالهبرایانتعریف کنند؛به گونه ای کهصادرات کاالیایرانی کامالرقابتیو‬ ‫برای کشور ارزاور باشد‪ .‬در واقع الزم است نگاه به این زنجیره از حالت بخشی و جزیره ای دور شود‬ ‫ومال کاننگاه کارشناسیواقتصادیباشد‪(،‬نهاینکهافزایشانتقالسوداز یکبخشبهبخش‬ ‫دیگرزنجیرهویاافزایشقیمت هادر زنجیرهرخدهد)تادر نهایتشاهدتغییراتمثبتباشیم؛در‬ ‫غیراینصورتشرایطتغییرینخواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬در واقع الزم است متولیان وزارت صمت از ابتدا تا‬ ‫انتهای زنجیره فوالد را بررسی کنند و برای ان برنامه ریزی داشته باشند تا خروجی این صنایع‪،‬‬ ‫تولیدمحصوالتیباشد کهبازار کشور رارقابتیمی کندوقابلیتعرضهاندر بازار جهانیوجوددارد‬ ‫وبرای کشور ارزاوراست‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه با فرمولی که در شرایط تحریم داشت‪ ،‬همچنان در همین مسیر حرکت‬ ‫می کند‬ ‫به گفته یزدخواسـتی‪ ،‬در حـال حاضر تحریم های بسـیاری بر کشـور و صنعت فـوالد ایران تحمیل‬ ‫شده و فوالد مبارکه نیز بر اسـاس همین شـرایط تحریمی برنامه ریزی کرده و به سمت جلو حرکت‬ ‫می کنـد‪ .‬البتـه بـه گشـایش برخـی از تحریم هـا نیـز امیدواریـم کـه ا گـر اتفـاق بیفتـد منجـر بـه‬ ‫خشـنودی در صنعـت فـوالد و اقتصـاد کشـور خواهـد شـد‪ ،‬امـا ا کنـون برنامه شـرکت فوالد‬ ‫مبارکه بـرای ادامـه راه‪ ،‬بـر اسـاس شـرایط در بدترین حالـت ممکن یعنـی فشـار حدا کثری‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫دولت با جسارت قدرت و توانایی خود را برای تحقق افق ‪ ۱۴۰۴‬اعالم کند‬ ‫معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در خصوص اینکه برای دسـت یابی به افق ‪ ۱۴۰۴‬و تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد چه سـختی هایی سـد راه دولـت جدید خواهـد بود نیز گفـت‪ :‬دولت‬ ‫باید با جسارت میزان اقدامات و رشـد موردنیاز برای تولید بیشـتر فوالد و رسیدن به عدد‬ ‫‪ ۵۵‬میلیـون تـن را اعلام کنـد‪ ،‬زیرا عـدم دسـت یابی به اعـداد تعریف شـده بـرای افـق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ممکن اسـت منجر به از بیـن رفتن سـطح اعتماد به دولت شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بزر گ تریـن نیـاز امـروز دولـت‪ ،‬اعتمـاد صنعـت‪ ،‬تولیدکننـدگان و بـازار بـه‬ ‫تصمیماتـش اسـت‪ .‬از سـوی دیگـر زمانـی کـه هدف گـذاری بـرای انجـام کاری صـورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬برخـی از عوامـل در کنتـرل و برخـی خـارج از کنتـرل هسـتند کـه گاهـی نیـز نقـش‬ ‫تعیین کننده در رسـیدن به هـدف ایفـا می کنند‪ .‬برای مثـال‪ ،‬زمانـی که تولیـد ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن بـرای افق ‪ ۱۴۰۴‬تعریف شـد‪ ،‬تحریم هـای حدا کثری مطرح نبود‪ .‬شـاید ا گـر پیش بینی‬ ‫تغییـر شـرایط و ایجـاد موانـع و سـختی ها در نظـر گرفتـه می شـد‪ ،‬میـزان تولیـد فـوالد نیز در‬ ‫ایـن افـق تغییـر می کـرد‪.‬‬ ‫دولت باید انچه توان محقق کردنش را دارد اعالم کند‬ ‫یزدخواسـتی افـزود‪ :‬نبایـد از دولـت انتظـار کارهـای غیرممکـن داشـت؛ امـا دولـت بایـد‬ ‫انچـه تـوان محقـق کردنـش را دارد اعلام کنـد‪ .‬بـرای چشـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬بـرای فوالد نیـز این‬ ‫موضـوع صـادق اسـت؛ زیـرا از زمانـی کـه ایـن برنامه ریـزی انجام شـده‪ ،‬اتفاقـات مختلفـی‬ ‫ماننـد تحریم هـای حدا کثـری‪ ،‬افزایـش چندیـن برابـری قیمـت دالر‪ ،‬افزایـش قیمـت‬ ‫حامل هـای انـرژی‪ ،‬افزایـش هزینـه سـرمایه گذاری‪ ،‬عـدم همـکاری کشـورهای دیگـر در‬ ‫فاینانـس پروژه هـای ایـران و‪ ...‬در کشـور رخ داده اسـت کـه همگـی باعـث سـخت شـدن‬ ‫رونـد کار می شـوند‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬در واقع اقتصـاد امروز و سیاسـت در سـطح بین المللـی در هدف گذاری های‬ ‫صورت گرفتـه بـرای چشـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬اثرگـذار بوده اند‪.‬‬ ‫بومی سازی ‪ 144‬هزار قطعه و تجهیز طی ‪ 10‬سال؛‬ ‫چرا بومی سازی برای فوالد مبارکه مهم است؟‬ ‫مهندسین بومی سازی در فوالد مبارکه توانسته اند بیش از ‪ 144‬هزار قطعه و‬ ‫تجهیز را طی سال های گذشته بومی سازی و برای بهره برداری اماده کنند که‬ ‫در این گزارش به تشریح دالیل اهمیت بومی سازی برای این صنعت بزرگ‬ ‫در این سال ها مهندسین بومی سازی در فوالد‬ ‫مبارکه توانسته اند بیش از ‪ 144‬هزار قطعه و‬ ‫تجهیز را بومی سازی و امادۀ بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫این موضوع نشان می دهد مهندسین مکانیک‪،‬‬ ‫مواد‪ ،‬شیمی‪ ،‬پلیمر‪ ،‬کامپیوتر و‪ ...‬از دانش باالیی‬ ‫برخوردارند؛ چراکه قطعات و تجهیزات روز دنیا‬ ‫را تجزیه وتحلیل و ان ها را با تکنولوژی روز تولید‬ ‫می کنند‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫عرصه صنعت و به ویژه فوالدسازی‪ ،‬مانند تمام عرصه های دیگر کشور‪ ،‬بعد از انقالب اسالمی‬ ‫متحول شد‪ .‬قبل از انقالب‪ ،‬تقریبا تمام تجهیزات خارجی بود‪ .‬بعد از انقالب هم تا حدی این‬ ‫فوالدمردان فوالدسازی ها دوتا شد‪:‬‬ ‫واردات انجام می شد‪ ،‬ولی با بیشتر شدن تحریم ها‪ ،‬مشکل‬ ‫ِ‬ ‫یکی تامین ماشین االت و دیگری تامین قطعات و تجهیزات‪ .‬به مرور تامین قطعات موردنیاز‬ ‫دستگاه های خارجی یکی از بزرگ ترین محدودیت های ماشین االت صنعت فوالد شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬توان تولید قطعات در داخل با تکیه به دانش و توان جوانان در داخل کشور‪ ،‬همواره برای‬ ‫مدیران کشور مطرح بوده است‪ .‬از طرف دیگر هزینه های باالی قطعات و تجهیزات و در نتیجه‬ ‫نداشتن صرفه اقتصادی برای وارد کردن این قطعات باعث شد مدیران فوالد مبارکه‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ ترین صنایع کشور‪ ،‬برنامه های جدیدی در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫اینبار همجواناندستبهدستباتجربه هادادند‬ ‫شرکت فوالد مبارکه یکی از پیشگامان صنعت کشور در بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعت‬ ‫فوالد است‪ .‬با توجه به وسعت و تنوع فعالیت های این شرکت‪ ،‬بومی سازی در ابتدا کاری «نشد»‬ ‫به نظر می رسید‪ ،‬اما مهندسان و متخصصان فوالد مبارکه در عرصه های مختلف «نشدها» را به‬ ‫«شد»تبدیل کردند‪.‬‬ ‫بومی سازیدر فوالدمبارکهچگونهانجاممی شود؟‬ ‫در شرکتیبزرگمانندشرکتفوالدمبارکه‪،‬به دلیلتنوعماموریت ها‪،‬هر کاریبایدباساختار خاص‬ ‫خودانجامشود‪.‬همینساختارسازی هاست کهشرکتفوالدمبارکهرادر زمرهبهترینشرکت های‬ ‫فوالدسازیدنیاقرار دادهاست‪.‬برایبومی سازینیزساختارهاییدر نواحیتولیدیمختلففوالد‬ ‫مبارکهتشکیلشد‪.‬ساختار بومی سازیدر مدیریتدفترفنینگهداریوتعمیراتاز چهار قسمت‬ ‫تشکیلشدهاست‪:‬برنامه ریزی‪،‬مهندسیمعکوس‪،‬مهندسیمجددو کنترل کیفیت‪.‬درقسمت‬ ‫برنامه ریزیپروژه هایمختلفیتعیینمی شودوبرایهرپروژه‪،‬متخصصینمربوطه کارهایالزم‬ ‫را برای انجام فرایند برنامه ریزی می کنند‪ .‬در حقیقت اولین مرحله فاز شناسایی‪ ،‬اماده سازی و‬ ‫اولویت بندیاقالماست‪.‬فاز بعدیفاز مهندسییعنیتهیهوتکمیلمدارکفنیاست‪.‬در اینفاز‬ ‫یمی شود‪.‬مدارکفنیفقطنقشه هایساخت‬ ‫تماماطالعاتمربوطبهقطعهیاقطعاتجمع اور ‬ ‫نیستند‪.‬بنابرایندر اینمرحله‪،‬روشیاروش هایتولید‪،‬اطالعاتمواداولیه‪،‬روشبازرسی کنترل‬ ‫کیفیتو‪...‬بههمراه کلیهاستانداردهایموردنیاز فرایندبرایساختوبازرسیقطعاتوتجهیزات‬ ‫جمع اوریمی شود‪.‬این کار باعثمی شودعالوه برتهیهمدارکفنیبه عنوانمرجعتامین‪،‬ساخت‬ ‫یاتعمیراتقطعهیاتجهیزات‪،‬هزینه هابرایشرکتفوالدمبارکه کاهشیابدوموجودیانبار برای‬ ‫قطعات ایجاد گردد تا تولید متوقف نشود‪ .‬فاز بعد فاز شناسایی و ارزیابی فنی سازندگان جهت‬ ‫بومی سازیقلمموردنظراستتابهترین هایهرحوزهبرایتولیدقطعهبومی سازی شدهانتخاب‬ ‫شوند‪ .‬نکته قابل توجه دیگر این است هر کاری باید از نظر اقتصادی سنجیده شود‪ .‬برای همین‬ ‫فاز بعد که فاز اختصاص بودجه و ایجاد استعالم و سفارش است‪ ،‬فرایند بومی سازی را تا مرحله‬ ‫سفارشپیشمی برد‪.‬باتولیدقطعه‪ ،‬کار هنوز تمامنشدهاست‪.‬فوالدمردانمتخصصدر طراحی‬ ‫وتولیدقطعات‪ ،‬کنترل کیفیترابرایرسیدنبهبهتریننتیجهانجاممی دهند‪.‬دراینجابرایاینکه‬ ‫کارهای گذشته بازنگری شود‪ ،‬واحدی به نام واحد مهندسی مجدد در ساختار گنجانده شده و‬ ‫هدفاناصالحفرایندیابه روزرسانیودر نتیجهافزایش کاراییمجموعهاست‪.‬‬ ‫کارنامهیکراهبدونتوقف‬ ‫کسانی که با صنعت به ویژه صنایع بزرگ و حساسی مانند فوالد اشنا هستند‪ ،‬می دانند که این‬ ‫صنعت و قطعات و تجهیزات ان پیچیدگی های خاص خود را دارد و فرایند تولید یک قطعه‬ ‫بسیار زمان بر و هزینه بر است‪ ،‬ولی هیچ کدام از این این ها باعث توقف چرخ تولید فوالد مبارکه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫نزدیک به‪ 10‬سال است که واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه یک سره برای رسیدن به نتیجه‬ ‫تالش می کند‪ .‬این یک ادعا نیست و امارها این موضوع را به خوبی نشان می دهد‪ .‬در این سال ها‬ ‫مهندسین بومی سازی در فوالد مبارکه توانسته اند بیش از ‪ 144‬هزار قطعه و تجهیز را بومی سازی‬ ‫و امادۀ بهره برداری کنند‪ .‬این موضوع نشان می دهد مهندسین مکانیک‪ ،‬مواد‪ ،‬شیمی‪ ،‬پلیمر‪،‬‬ ‫کامپیوترو‪...‬از دانشباالییبرخوردارند؛چرا کهقطعاتوتجهیزاتروز دنیاراتجزیه وتحلیلوان ها‬ ‫را با تکنولوژی روز تولید می کنند‪ .‬در نتیجه این تالش ها طبق امارهای موجود‪ ،‬تعداد تجهیزات‬ ‫تهیه شده در شرکت بیش از ‪ 90‬درصد رشد داشته و در نتیجه ان‪ ،‬از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری‬ ‫شدهاست‪.‬فقطدر سال گذشته‪ 1589‬قطعهبرایاولینبار در فوالدمبارکهساختهشدهو‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 616‬میلیاردتومانصرفه جوییمالیبرای کشور بههمراهداشتهاست‪ .‬گفتنیاستاینقطعاتبا‬ ‫نمونه هایخارجیقطعاقابل رقابتاست‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهبه عنوانپیشگاموپیش روعرصهبومی سازیقطعاتصنعتیمی تواندبهالگوییبرای‬ ‫بومی سازی ماشین االت‪ ،‬قطعات و تجهیزات تبدیل شود‪ .‬الگویی که می توانیم با در نظر گرفتن‬ ‫ان‪،‬موانعموجودرااز بینببریمودر اینده اینزدیکشاهدشکوفاییصنعت کشور ومحققشدن‬ ‫جهشتولیدباشیم‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬جام جم‬ صفحه 4 ‫کیفیتمحصوالتشرکتفوالدمبارکه‬ ‫همپایپوسکو کرهجنوبیاست‬ ‫ایجاد مرا کز تسهیل گری کسب وکارها در پنج استان‬ ‫به صورت ازمایشی‬ ‫مدیرتکنولوژی فوالد غرب اسیا گفت‪ :‬کیفیت محصوالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه همپای شرکت فوالدسازی پوسکو کره جنوبی است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۰۰‬درصد مواد اولیه شرکت فوالد غرب اسیا از محصوالت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تامین می شود و در مقام مقایسه با محصوالت وارداتی از‬ ‫کشورهای کره جنوبی‪ ،‬چین و ژاپن‪ ،‬کیفیت کالف های شرکت فوالد‬ ‫مبارکه زبانزد است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫علیرضا رزم حسینی وزیر صمت از کاهش ‪ ۱۳‬درصدی واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی غیرفعال و افزایش ‪ ۹‬درصدی واحدهای فعال‬ ‫در شهرک های صنعتی در سال ‪ ۹۹‬خبر داد و گفت‪ :‬به زودی مرا کز‬ ‫تسهیل گری کسب وکارها در پنج استان کشور به صورت ازمایشی ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬این امر در جلوگیری از اتالف وقت سرمایه گذاران و تسریع‬ ‫راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی موثر است‪.‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پس از ‪ 7‬سال رکورد تولید‬ ‫واحد نورد دوقفسه ای شکسته شد‬ ‫نقش مدیریت مشارکتی در بقا و توسعه چهل ساله فوالد مبارکه‬ ‫سید مهدی نقوی‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه‬ ‫محمد ناظمی هرندی‬ ‫مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫بی شک جایگاه امروز فوالد مبارکه در جهان‬ ‫اتفاقی نیست‪ .‬این مهم که قطعا حاصل در کنار‬ ‫هم قرار گرفتن تکه های پازل توسعه و بقاست‪،‬‬ ‫بدون استفاده از سیستم های مدیریتی نوین و کارامد امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬استفادهاز شیوهمدیریتمشارکتیدر قالباستقرار نظام‬ ‫پیشنهادات و گروه های بهبود کیفیت یکی از استراتژی های برتر‬ ‫اینشرکتاست کهدر برترینشرکت هایجهاننیزاجرامی شود‪.‬‬ ‫در عصر رقابت محور امروز‪ ،‬بهره وری با هدف بهبود عملیات سازمان‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬توجه به این مهم در سازمان ها با حذف‬ ‫فرایندهایزائدبهاستفادهبهینهاز منابعسازمانبه ویژهدر حوزهمنابع‬ ‫انسانی کمکمی کندوازمیزانهدررفتمنابعمی کاهد‪.‬همینمسئله‬ ‫باعثشدهتالشبرایبهبودواستفادهموثرو کارامداز منابع گونا گون‬ ‫مانند نیروی کار‪ ،‬سرمایه‪ ،‬مواد‪ ،‬انرژی و اطالعات‪ ،‬هدف همه مدیران‬ ‫سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات‬ ‫خدماتیباشد‪.‬‬ ‫وجود ساختار سازمانی مناسب‪ ،‬روش های اجرایی کارامد‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ابزار کار سالم‪ ،‬فضای کاری متعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی‬ ‫شایسته از ضروریاتی است که برای دست یابی به این هدف باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬مشارکت کارکنان یک مجموعه در امور مختلف‬ ‫و تالش های ا گاهانه انان به همراه انضباط کاری می تواند بر میزان‬ ‫بهره وری و بهبود ان به ویژه در یک محیط پرنوسان و همراه با ناامنی‬ ‫اثرگذار باشد‪ .‬به بیان دیگر فرهنگ بهبود بهره وری باید در سازمان‬ ‫نهادینه شود؛ سازمانی که نیروی انسانی هسته مرکزی و قلب ان را‬ ‫تشکیلمی دهد‪.‬‬ ‫«مدیریت مشارکتی»؛ یکی از پیشرفته ترین شیوه های‬ ‫مدیریتدر جهان‬ ‫امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثرترین روش های‬ ‫مدیریتی است و یکی از اقداماتی که می تواند در دست یابی سازمان‬ ‫به این مهم اثرگذار باشد‪ ،‬استقرار نظام پیشنهادات و گروه های بهبود‬ ‫کیفیتاست‪.‬تجربهموفقشرکت هایبزرگیچونتویوتا‪،‬مهرتاییدی‬ ‫بر کارامدیاینروشاست؛روشی کهارتقایبهره وریمجموعهوتامین‬ ‫رضایت کارکنانرابهدنبالدارد‪.‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهنیزبه عنوانبزرگ ترینشرکتایرانیدر حوزهفوالدو‬ ‫همچنینشرکتیپیشرودر توسعه‪،‬بادرکایننیاز از سال هایابتدایی‬ ‫تاسیس خود اقدام به استقرار نظام پیشنهادات و گروه های بهبود‬ ‫کیفیت کرد‪.‬دستاورداینمسئلهچنانبرایفوالدمبارکهپررنگبوده‬ ‫که معاون تکنولوژی این شرکت بخش عمده ای از منافع و بهبودهای‬ ‫سازمانی فوالد مبارکه را ناشی از استقرار نظام پیشنهادات و گروه های‬ ‫بهبودمی داند‪.‬‬ ‫سید مهدی نقوی‪ ،‬در سالروز استقرار نظام پیشنهادات و گروه های‬ ‫بهبود در شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت‪:‬‬ ‫نظام های بهبود مشارکتی‪ ،‬روشی برای حل مسئله با هدف بهبود‬ ‫فرهنگ سازی‪،‬کسبمزایایاقتصادیوایجادبانکاطالعاتیبه منظور‬ ‫دست یابیهمه کارکنانبهفرصت هایبهبودوترغیبانانبرایحرکت‬ ‫مستمرروبهجلوطراحیشدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش عمده ای از منافع و بهبودهای سازمانی که در فوالد‬ ‫مبارکهرخدادهناشیازهمراهیومشارکت کارکناناست‪.‬به طورکلیسه‬ ‫رویکردحلمسئلهدر نظاممشارکتیبرایفوالدمبارکهتعریفشده که‬ ‫شاملنظامپیشنهادات‪،‬حلقه های کنترل کیفی(‪)QCC‬وپروژه های‬ ‫تحول(‪)TQ‬است‪.‬هرسهنظامروشیبرایحلمسئلهاست‪،‬امانظام‬ ‫پیشنهادات‪،‬یکنظامفردیبرمبنایخالقیتافراداست؛درحالی که‬ ‫حلقه های کنترل کیفیت و پروژه های تحول‪ ،‬نظام هایی گروهی و‬ ‫مشارکتیمبتنیبر کاروتفکرجمعیهستند‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬به بیان دیگر حل مسئله به‬ ‫روش حلقه های کنترل کیفیت‪ ،‬گروه محور است‪ .‬در این روش‪ ،‬افراد‬ ‫مسائل درون بخشی خود را جست وجو و ان را با ابزارهای موجود حل‬ ‫می کنند؛ درحالی که در پروژه های ‪ TQ‬که یک رویکرد مسئله محور‬ ‫است‪،‬یکتیمبین بخشیبرایحلمسئلهتشکیلمی شود‪.‬اینتیم‬ ‫ممکناستبرایپروژه هایبعدیتغییر کند؛بنابرایناعضایانلزوما‬ ‫ثابتنیستند‪.‬‬ ‫نقویتصریح کرد‪:‬مجموعنظام هاونگرش هایموجوددر فوالدمبارکه‬ ‫ازسال‪ 1374‬اغازومتناسببانظامبهبودتعریف شدهبرایفوالدمبارکه‬ ‫هرسالبهبودپیدا کرده؛بنابراینزمانشروعدریافتپیشنهاداتعمال‬ ‫از سال‪ 1374‬بودهاست‪.‬در نتیجهبااستفادهاز ایننظام هاونگرش ها‪،‬‬ ‫تاثیراتقابل توجهیدر فرهنگ کاریپرسنلایجادشدهاست‪.‬‬ ‫توسعهفرهنگحلمسئلهبهسطحواحدها‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬نظام هایبهبوددر گروه هایفوالدمبارکه کیفیاستو‬ ‫بستریرابرایمشارکتهمهافرادفراهممی کند‪.‬ایجاداینفرهنگ که‬ ‫«همهدربهبودیکسازمانشریکهستند»‪،‬نتایج کیفیقابل توجهی‬ ‫بهارمغانمی اورد‪.‬‬ ‫معاونتکنولوژیفوالدمبارکهافزود‪:‬نظام هایمشارکتیفوالدمبارکهبا‬ ‫ساختار کمیته هایتحولودرسهسطح کمیتهعالیتحول‪،‬کمیته های‬ ‫اصلی و کمیته های واحدی تعریف شده است‪ .‬با تشکیل ‪ 124‬کمیته‬ ‫واحدیدر فوالدمبارکه‪،‬فرهنگحلمسئلهبهسطحواحدهارسیده‬ ‫کهعمالنتایجبهتریرابرایاینشرکتبهارمغاناوردهاست‪.‬براساس‬ ‫داده های موجود‪ ،‬در سال گذشته (‪ )1399‬تقریبا‪ 35‬هزار پیشنهاد در‬ ‫سازمانفوالدمبارکهدریافتشدهو‪ 600‬گروهبهبودفعالدرشرکتوجود‬ ‫داشته کهامار قابل توجهیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫ویدر پاسخبهاینسوال کهچقدر نظامپیشنهاداتو گروه هایبهبود‬ ‫موجود در فوالد مبارکه بهینه است‪ ،‬گفت‪ :‬ما پیوسته در حال تغییر و‬ ‫بهبود در تعریف نظام و ساختار ان هستیم‪ .‬تالش شده تمام مفاهیم‬ ‫«بهبود»در فوالدمبارکهایجادشود‪،‬اماازانجاکهاینمسئلهپیوستهدر‬ ‫حال توسعهوبهبوداست‪،‬بارصدمداومتغییرات‪،‬فوالدمبارکهنیزازاین‬ ‫منظرپیشرفتخواهد کرد‪.‬‬ ‫نظام های مشارکتی؛ ساختار تحولی مبتنی بر مشارکت‬ ‫کارکنان‬ ‫محمدناظمیهرندی‪،‬مدیرتضمین کیفیتوتعالیسازمانیشرکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد‪ ،‬با اشاره به لزوم وجود‬ ‫فرایندی به منظور تحقق اهداف و اجرای تحول در سازمان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به همین دلیل ساختار تحول در شرکت فوالد مبارکه ایجاد شد‬ ‫که بر اساس ان تمام اجزای فرایند به منظور دست یابی به نتایج در‬ ‫کنار هم جمع می شوند‪ .‬باید توجه داشت که همه کارکنان باید در‬ ‫این اقدامات مشارکت داشته باشند و بستر الزم برای این مشارکت در‬ ‫قالب نظام پیشنهادات و گروه های بهبود کیفیت محقق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از اقدامات شرکت فوالد مبارکه در حوزه توسعه‬ ‫مشارکت‪،‬بهبودوتحول‪،‬تعیین گروه هایثابتیبهنام«گروه هایبهبود‬ ‫کیفیت»در سطحواحدهایتولیدیوپشتیبانیاست کهوظیفهدارند‬ ‫مسائل واحد خود را تحلیل کنند و با انتخاب مسئله اصلی از میان‬ ‫مشکالتموجودوبااستفادهاز روش هایحلمسئله‪،‬راه حلرا کشف‬ ‫وموضوعراحل کنند‪.‬اینروش کهریشهژاپنیدارد‪،‬از سال‪ 75‬در فوالد‬ ‫مبارکهدر حالاجرابودهوپیوستهبهبودیافتهاست‪.‬‬ ‫بی شک توسعه و پیشرفت و در راس همه ان ها بقای یک سازمان‬ ‫بی دلیل رخ نمی دهد‪ .‬در عصر رقابتی امروز که بسیاری از شرکت ها‬ ‫به واسطهعقبماندنازمسیرتوسعهوناتوانیدررقابتازصحنهحذف‬ ‫می شوند‪،‬فوالدمبارکهدر استانهاغاز چهارمیندههفعالیتقدرتمند‬ ‫خوددرعرصهفوالد کشوراست‪.‬اینمهم کهقطعاحاصلدرکنارهمقرار‬ ‫گرفتن تکه های پازل توسعه و بقاست‪ ،‬بدون استفاده از سیستم های‬ ‫مدیریتینوینو کارامدامکان پذیرنیست‪.‬استفادهازرویکردواستراتژی‬ ‫موفق ترین شرکت های جهان در کنار تالش خبره ترین متخصصان‬ ‫ایرانی‪ ،‬یکی از رازهای موفقیت چهل ساله فوالد مبارکه در عرصه فوالد‬ ‫جهاناست‪.‬جایگاهامروزفوالدمبارکهدر جهاناتفاقینیست‪.‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ‪1399/12/30‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ‪ 7841‬و شناسه ملی ‪10260289464‬‬ ‫به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی انان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ‪ 1399/12/30‬به شرح ذیل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫زمان‪:‬روز سه شنبه‪ 1400/04/29‬ساعت‪ 10:00‬صبح‬ ‫مکان‪:‬اصفهان‪ ،‬کیلومتر‪ 75‬جنوبغربی‪،‬شرکتفوالدمبارکهاصفهان‪،‬سالنهمایشمرکزتحقیقات‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫استماع گزارشهیئت مدیرهوبازرسقانونیشرکتدر خصوصعملکردسالمالیمنتهیبه‪1399/12/30‬‬ ‫بررسیوتصویبصورت هایمالیوعملکردسالمالیمنتهیبه‪1399/12/30‬‬ ‫انتخاباعضایهیئت مدیره‬ ‫انتخاببازرسقانونیوحسابرسشرکتبرایسالمالیمنتهیبه‪1400/12/29‬‬ ‫اتخاذتصمیمدر خصوصتقسیمسود‬ ‫تعیینروزنامه کثیراالنتشار جهتدرجا گهی هایشرکتدر سالمالیمنتهیبه‪1400/12/29‬‬ ‫تعیینپاداشاعضایهیئت مدیره‬ ‫تعیینحقحضوراعضایغیرموظفهیئت مدیره‬ ‫سایرمواردی کهدر صالحیتمجمععمومیعادیباشد‪.‬‬ ‫حسبابالغیهشماره‪ 104/31‬مورخ‪ 1398/12/20‬ستادملیمدیریتبیماری کروناوابالغیهشماره‪/440/050‬ب‪ 98/‬مورخ‪1398/12/26‬‬ ‫سازمانبورسدرخصوصنحوهبرگزاریمجامع‪،‬بهاستحضارمی رساندبرگزاریمجامععمومیشرکت هاباحضورحدا کثر‪ 15‬شخصحقیقی‬ ‫یا حقوقی مقدور است‪ .‬لذا با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده هم زمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به ادرس‬ ‫‪ www.msc.ir‬برایسهام دارانفراهماست‪.‬‬ ‫نمایندگانسهام دارانحقوقیمی توانند‪،‬معرفی نامهخودراحدا کثرتادوروز قبلاز برگزاریمجمعاز طریقنمابرذیلارسالواز ساعت‪9:00‬‬ ‫صبحروز برگزاریمجمعنسبتبهارائهاصلمعرفی نامهو کارتشناساییمعتبراقدام کنندوبرگهورودبهمجمعدریافتنمایند‪.‬‬ ‫نکتهضروری‪:‬درجشناسهملی‪،‬شمارهثبتسهام دارحقوقی‪،‬همچنین کدملی‪،‬شمارهشناسنامه‪،‬نامپدروتاریختولدنمایندهمعرفی شده‬ ‫در معرفی نامهارسالیالزامیاست‪.‬‬ ‫نشانی امور سهام شرکت‪:‬اصفهان‪ ،‬میدان ازادی‪ ،‬ابتدای خیابان سعادت اباد‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬دفتر امور سهام و مجامع‪.‬‬ ‫کدپستی‪8168645497:‬‬ ‫تلفن‪ 03136683651،03152733935:‬نمابر‪03152733922:‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکتفوالدمبارکهاصفهان(سهامیعام)‬ ‫مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از رکورد تولید در نورد دو قفسه ای پس از ‪ 7‬سال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محسناستکیدر گفت وگوباخبرنگارفوالداظهار کرد‪:‬درراستای‬ ‫تحققشعار سالباتالشجمعیوارادهپرسنلنورددوقفسه ای‬ ‫و پشتیبانی واحدهای ذی ربط‪ ،‬دست یابی به رکورد تولید ّکمی‬ ‫در اینواحدمحققشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نورد دوقفسه ای در سال ‪ ۸۴‬و در راستای تکمیل‬ ‫زنجیرهتولیدورققلع اندودبه منظور تولیدورق هاییباضخامت‬ ‫‪ 0.18‬تا ‪ 0.3‬میلی متر شروع به کار کرد‪ .‬نورد دوقفسه ای پس از‬ ‫واحدهایاسیدشوییدر زنجیرهتولیدورققلع اندودناحیهنورد‬ ‫سردقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیرمحصوالتسردناحیهنوردسردشرکتفوالدمبارکهتصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این فرایند ورق با ضخامت ورودی ‪ ۲‬میلی متر پس از ‪۳‬‬ ‫مرحلهنوردرفتوبرگشتیبااعمالریدا کشنتا‪ ۹۲‬درصدبهورق‬ ‫موردنیاز جهت ارسال به خطوط پایین دستی سیکل تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬در انتهای سیکل قلع اندود‪ ،‬ورق تولیدی به صورت‬ ‫کالفبهواحدقلع اندودمی رسد کهدر اینجاپساز انجاممراحل‬ ‫مقدماتی‪ ،‬بر روی محصول پوشش قلع داده می شود و این‬ ‫محصول با قابلیت باال در صنعت بسته بندی و مواد غذایی‬ ‫استفاده می شود که پاسخ گوی طیف وسیعی از مشتریان در‬ ‫اینزمینهاست‪.‬‬ ‫ویبیان کرد‪:‬اینسیکلتولیداز زنجیره هایباارزش افرینیباال‬ ‫در ناحیهنوردسردشرکتفوالدمبارکهبهشمار می رود‪.‬‬ ‫استکیاعالم کرد‪:‬در خردادماهامسال‪،‬باتولید‪ 24‬هزار و‪ 262‬تن‬ ‫محصول باارزش کالف قلع اندود و سایر محصوالت خام موفق‬ ‫به پشت سر گذاشتن رکورد قبلی خود در سال ‪ ۱۳۹۳‬با تولید‬ ‫‪ 240‬هزار و ‪ 73‬تن محصول شدیم‪ .‬این افزایش تولید ماحصل‬ ‫همدلی کارکنان واحد نورد دوقفسه ای و پشتیبانی واحدهای‬ ‫کارگاه غلتک‪ ،‬دفاتر فنی تولید و تعمیرات و برنامه ریزی تولید‬ ‫است و امیدواریم در اینده باز هم شاهد موفقیت های بیشتر در‬ ‫اینناحیهباشیم‪.‬‬ ‫وزیر صمت در ایین امضای تفاهم نامه تامین مالی تولید با‬ ‫سرمایه های خرد مردمی تا کید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت تنظیم سیاست های‬ ‫پولی در راستای تقویت تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تا کید بر تاثیر‬ ‫سیاست هایپولی کشور در حوزهتولیدوصنعت‪،‬بهاقدامات‬ ‫وزارت صمت در راستای هدایت سرمایه ها به بخش تولید‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬استفاده از بازار سرمایه برای تحقق این امر‬ ‫موردتوجهوزارتصمتاست‪.‬‬ ‫به گزارششاتا‪،‬علیرضارزمحسینیدر مراسمانعقادتفاهم نامه‬ ‫همکاریمشترکوزارتصمتباسازمانبورسواوراقبهادار در‬ ‫جهتتامینمالیتولیدباسرمایه هایخردمردمی‪،‬اجرایاین‬ ‫طرحرایکیاز برنامه هایمهمبرایهدایتنقدینگیسرگردانبه‬ ‫حوزهتولیددرراستایمقابلهو کنترلتورمو گرانیدانستو گفت‪:‬‬ ‫هرگونهتصمیم گیریدرحوزهسیاست هایپولیواقتصادیباید‬ ‫در راستای تقویت صنعت‪ ،‬تولید‪ ،‬صادرات و واردات باشد که در‬ ‫غیراینصورتباافزایشنقدینگی‪،‬تورمو گرانیایجادمی شود‪.‬‬ ‫وی اجرای طرح «تامین مالی تولید با سرمایه های خرد» و‬ ‫طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر» را از برنامه های مهم‬ ‫وزارت صمت برای هدایت نقدینگی به حوزه تولید عنوان کرد و‬ ‫ان ها را موجب افزایش تولید ناخالص داخلی‪ ،‬اشتغال و توسعه‬ ‫اقتصادیدانست‪.‬‬ ‫وزیر صمت در بخش دیگر صحبت های خود به موضوع بیمه‬ ‫سرمایه گذاریوتضمینحفظاصلسرمایهمردمتا کید کردوان‬ ‫راموضوعیمهموعملیاتیدانست‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به خدمات مناسب مشاوره ای در حوزه‬ ‫تولیددر شهرک هایصنعتی کشور گفت‪:‬ظرفیتتولیددر کشور‬ ‫قابل مالحظه است و سیاست وزارت صمت در بخش تجارت‬ ‫بین المللی‪ ،‬واردات مدیریت شده و مبتنی بر تولید داخل است‬ ‫ووارداترابراساسسیاست هایباالدستی‪،‬در راستایتقویت‬ ‫واحدهایتولیدیمدیریتخواهد کرد‪.‬‬ ‫رزم حسینی در پایان ضمن ابراز امیدواری از تحقق اهداف این‬ ‫طرح‪ ،‬رشد صنعتی کشور در سال گذشته را ‪ 7.1‬درصد اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در سه ماه نخست امسال‪ ،‬علی رغم همه مشکالت‬ ‫و محدودیت ها‪ ،‬در ‪ ۲۴‬رشته صنعتی شاهد رشد بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد بودیم و در بخش تجارت بین المللی نیز دستاوردهای‬ ‫خوبی حاصل شده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫همکاری هایسازمانزمین شناسیوسازمانجغرافیایی‬ ‫نیروهایمسلح‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫رفعمحدودیت هایصادراتیباعرضهدر بورس کاال‬ ‫منصور یزدی‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬منوط کردن‬ ‫صادرات فوالد به رعایت کف عرضه برای جلوگیری از تنش در بازار‬ ‫داخلی زمانی تاثیر مثبت دارد که توسط همه واحدها رعایت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬فوالد خراسان و عمده شرکت های بزرگ فوالدی کف‬ ‫عرضه ها را رعایت می کنند ولی متاسفانه سایرین رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و‬ ‫ا کتشافات معدنی کشور‪ ،‬به دنبال دیدار معاون وزیر دفاع و رئیس‬ ‫سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با معاون وزیر صمت و رئیس‬ ‫سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی‪ ،‬دو طرف نسبت به توسعه‬ ‫و تعمیق همکاری های فنی و علمی مشترک در زمینه علوم زمین‬ ‫تا کید کردند‪.‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫گ ـ ــروه ف ــوالد مـ ــبارکه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالدمتیل تصویب شد‪:‬‬ ‫تقسیم ‪ 190‬هزار ریال سود‬ ‫به ازای هر سهم‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام‬ ‫شرکت فوالد متیل‪ ،‬منتهی به ‪ 1399/12/30‬در تاریخ‬ ‫‪ 1400/04/01‬هم زمان با والدت امام رضا (ع) و با حضور‬ ‫کلیه سهام داران در محل دفتر مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدمتیل‪ ،‬در این مجمع‬ ‫پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه‪ ،‬غالمرضا طاهری‬ ‫معاونت امور شرکت ها و سرمایه گذاری فوالد مبارکه به عنوان‬ ‫رئیس مجمع انتخاب و در ادامه با قرائت گزارش حسابرس‬ ‫مستقل و بازرس قانونی‪ ،‬صورت های مالی سال ‪ 1399‬مورد‬ ‫تصویبقرار گرفتوپساز انتخابمجددموسسهحسابرسی‬ ‫ازمون پرداز به عنوان حسابرس مستقل و انتخاب روزنامه‬ ‫صمت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫از هیئت مدیره‪ ،‬مدیرعامل و کلیه کارکنان هلدینگ فوالد‬ ‫متیل برای عملکرد مطلوب شرکت در سال ‪ 1399‬تقدیر و‬ ‫ابراز امیدواری کرد که این روند روبه رشد و توسعه همچنان‬ ‫تداوم یابد‪.‬‬ ‫این گزارش حا کی است در ادامه مجمع‪ 190 ،‬هزار ریال به‬ ‫ازای هر سهم و جمعا به مبلغ ‪ 100‬میلیارد تومان تقسیم سود‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫مجتبی مهدیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت در این مجمع با ارائه‬ ‫گزارش فعالیت هیئت مدیره‪ ،‬وضعیت و فعالیت های‬ ‫انجام شدهطیسال‪ 1399‬رابرایسهامدارانتبیین کردوابراز‬ ‫داشت‪ :‬رشد ‪ 605‬درصدی سود خالص شرکت متیل مدیون‬ ‫حمایت مدیریت ارشد شرکت فوالد مبارکه ‪ ،‬سهام داران‪،‬‬ ‫هیئت مدیره و کارکنان هلدینگ فوالد متیل است‪.‬‬ ‫مهدیان ضمن اشاره به تحقق برنامه تامین ‪ 1,200,000‬تن‬ ‫کنسانترهسنگ اهنجهتشرکتفوالدسنگاندر سال‪1399‬‬ ‫و سهم عمده این عملیات در سوداوری شرکت‪ ،‬با توجه به‬ ‫ابالغ حوزه معاونت خرید شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ریزی الزم جهت تامین ‪ 3‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫سنگ اهن در دستور کار سال ‪ 1400‬شرکت فوالد متیل قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد متیل در ادامه با اشاره به دیگر‬ ‫برنامه های شرکت در سال جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه های‬ ‫توسعه شرکت در حوزه بازرگانی‪ ،‬حمل ونقل ریلی و جاده ای‪،‬‬ ‫ورود به حوزه تولید با اولویت مواد اولیه موردنیاز شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬ورود به بازار سرمایه و اصالح ساختار مالی از عمده‬ ‫این برنامه هاست که قطعا تحقق این اهداف با حمایت‬ ‫سهام داران تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات ارزیابی جامع‬ ‫عملکرد سال ‪ 99‬هلدینگ‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد هرمزگان مطرح شد‪:‬‬ ‫دست یابی به ‪ ۵۲۰۰‬میلیارد تومان سود خالص در سال ‪ ۹۹‬در شرکت فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫مطابـق گـزارش ایمیـدرو‪ ،‬شـرکت‬ ‫فـوالد هرمـزگان بـا تولیـد یک میلیـون‬ ‫و‪ 522‬هـزار تن فـوالد در رتبـه چهارم‬ ‫تولیـد فـوالد خـام کشـور قـرار دارد و‬ ‫‪ 7‬درصـد از سـهم تولیـد فـوالد خـام‬ ‫کشـوررابـهخـوداختصـاصمی دهـد‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی سال ‪ ۱۳۹۹‬شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه‬ ‫اتیه فوالد نقش جهان‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی هلدین ــگ اتیه ف ــوالد‬ ‫نقش جه ــان‪ ،‬جلس ــات ارزیاب ــی جام ــع عملک ــرد س ــال‪99‬‬ ‫ای ــن هلدین ــگ ب ــا حض ــور ارزیاب ــان ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه و‬ ‫مدیرعامــل‪ ،‬مدیــران میانــی و کارکنــان هلدینــگ اتی هفــوالد‬ ‫نقش جه ــان در روز دوش ــنبه‪ 31‬خردادم ــاه در مح ــل س ــالن‬ ‫جلساتستادهلدینگاتیه فوالدبرگزار شد‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن گــزارش‪ ،‬جلســات ارزیابــی جامع عملکــرد ســال‪1399‬‬ ‫هلدینــگ اتی هفــوالد نقش جهــان همچــون دیگــر شــرکت های‬ ‫گــروه شــرکت فــوالد مبارکــه بــا موضوعــات تحقــق اســتراتژی ها‪،‬‬ ‫اج ــرای سیاسـ ـت های ابالغ ــی‪ ،‬عملک ــرد مال ــی‪ ،‬تعام ــات ب ــا‬ ‫ش ــرکت م ــادر و پیش ــرفت پروژ هه ــای توس ــعه برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن گ ــزارش حا ک ــی اس ــت ای ــن ارزیاب ــی به منظ ــور تحق ــق‬ ‫اه ــداف ارتق ــای عملک ــرد ش ــرکت در حوزه ه ــای مختل ــف‪،‬‬ ‫ش ــفافیت عملک ــرد و ارتق ــای فرهن ــگ پاسـ ـخ گویی در س ــطح‬ ‫گ ــروه برق ــرار ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان‪ ،‬مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫صاحبانسهامشرکتفوالدهرمزگاندر سالمالیمنتهیبه‪ ۳۰‬اسفندماه‬ ‫‪ 1399‬روز چهارشنبه دوم تیرماه در محل سالن اجتماعات هتل همای‬ ‫بندرعباسبرگزار شدوبااعالم‪ 5200‬میلیاردتومانسودخالصدر سال‪ 99‬در شرکتفوالد‬ ‫هرمزگانجنوب‪،‬سهام دارانباتقسیم‪ ۴۵۰‬ریالبهازایهرسهمموافقت کردند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬اینمجمع کهریاستانراغالمرضاطاهریبهنمایندگیاز شرکتفوالدمبارکه‬ ‫اصفهان بر عهده داشت‪ ،‬با گزارش فعالیت های هیئت مدیره شرکت فوالد هرمزگان توسط‬ ‫عطااهللمعروفخانیمدیرعاملاینشرکتاغاز شد‪.‬‬ ‫عطااهللمعروفخانیمدیرعاملشرکتفوالدهرمزگاندراینمجمعضمنتا کیدبرعملکردموفق‬ ‫اینمجموعهعظیمفوالدیدرسال‪۱۳۹۹‬و کسبرکوردهایمتعدددرحوزه هایمختلفتولید‬ ‫وفروش‪،‬اینموفقیت هاراناشیاز تالش کارگراندلسوز ومدیرانجواناینشرکتدانست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاخرینتاریخافزایشسرمایهقبلیاینشرکت کهمربوطبهدی ماهسال‪ 1398‬بود‬ ‫و در ان سرمایه فوالد هرمزگان به مبلغ‪ 25‬هزار میلیارد ریال (شامل تعداد‪ 25‬میلیارد سهم‪ ،‬به‬ ‫ارزشاسمیهرسهم‪ 1000‬ریال)افزایشیافتهبود‪،‬افزود‪:‬فوالدمبارکهاصفهانبادارابودن‪95.21‬‬ ‫درصداز سهامفوالدهرمزگانسهام دار برتراینشرکتاست‪.‬صندوقسرمایه گذاریتوسعهتوکا‬ ‫نیز‪ 0.81‬درصدسهاماینشرکترادر اختیار دارد‪.‬همچنین‪ 0.37‬درصدسهامفوالدهرمزگاندر‬ ‫اختیار شرکتمعدنیوصنعتیفوالدسنگمبارکهاصفهاناستوسایرسهام داراناینشرکت‬ ‫نیزسهمی‪ 3.61‬درصدیدر اینشرکتدارند‪.‬‬ ‫مدیرعاملفوالدهرمزگاندر ادامهبهعملکردفوالدهرمزگاندر بازار سرمایهنیزاشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫ارزشسهامشرکتفوالدهرمزگانظرفسال گذشتهرشدیقابل مالحظهداشته؛به گونه ای که‬ ‫ارزشهرسهمشرکتدر تاریخ‪ 30‬اسفندسال‪ 99‬به‪ 14‬هزار و‪ 990‬ریالرسیدهاست‪.‬ایندر حالی‬ ‫است کهارزشهرسهمشرکتدر تاریخمشابهسالقبل(‪)98‬برابربا‪ 5‬هزار و‪ 125‬ریالبودهاست‪.‬‬ ‫معروفخانیتصریح کرد‪:‬میزانسوداوریشرکتنیزدر سال گذشتهافزایشیقابل توجهداشته‬ ‫است؛ به طوری که میزان سود عملیاتی فوالد هرمزگان در سال گذشته (‪ )1399‬به رقمی بالغ بر‬ ‫‪ 59‬هزار میلیارد ریال (‪ 59583009‬میلیون ریال) رسیده است که این رقم نسبت به میزان سود‬ ‫عملیاتی شرکت در سال قبل از ان‪ ،‬رشدی‪ 255‬درصدی داشته است‪ .‬همچنین سود خالص‬ ‫فوالدهرمزگاندر سال‪ 98‬برابر‪ 15‬هزار میلیاردریالبوده کهاینسودنیزبارشدی‪ 246‬درصدی‬ ‫به‪ 52‬هزار میلیاردریالدر سال‪ 99‬رسیدهاست‪.‬‬ ‫به این ترتیب سود واقعی هر سهم فوالد هرمزگان از رقم‪ 600‬ریال در سال‪ 98‬به‪ 2‬هزار و‪ 82‬ریال‬ ‫در سال‪ 99‬ارتقایافتهاست‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬فوالدهرمزگانموفقشددر سال گذشتهیکمیلیونو‪ 522‬هزار و‪ 572‬تن‬ ‫تختال تولید کند که این رقم نسبت به میزان تولید این محصول در سال‪ 98‬افزایش‪ 65‬هزار و‬ ‫‪ 860‬تنیداشت‪.‬ضمناینکهمیزانتولیداهناسفنجیدر اینمجموعهنیزظرفسال گذشته‬ ‫افزایشی بود و در نهایت فوالد هرمزگان موفق شد در این سال بالغ بر یک میلیون و‪ 651‬هزار تن‬ ‫از اینمحصولتولید کند‪.‬همچنینشرکتفوالدهرمزگاندر سال گذشتهبالغ بریکمیلیونو‬ ‫‪ 458‬هزار تنتختالرادر بازار داخلیوصادراتی کشور بهفروشرساند‪.‬‬ ‫مدیرعاملفوالدهرمزگانافزود‪:‬در سال گذشتهمیزانفروشتختالداخلیفوالدهرمزگانبه‬ ‫‪ 851‬هزار تنرسید کهاینرقمنسبتبهمیزانفروشداخلیدر سال‪ 98‬افزایش‪ 108‬تنیداشت؛‬ ‫ایندر حالیاست کهمیزاندرامدحاصلاز فروششرکتفوالدهرمزگاننیزدر سال گذشتهبه‬ ‫‪ 134‬هزار میلیاردریالرسید کهاینرقمنسبتبهمیزاندرامداینشرکتدر سالقبلرشد‪119‬‬ ‫درصدیداشتهاست‪.‬‬ ‫وییاداورشد‪:‬مطابق گزارشایمیدرو‪،‬شرکتفوالدهرمزگانباتولیدیک میلیونو‪ 522‬هزار تن‬ ‫فوالد در رتبه چهارم تولید فوالد خام کشور قرار دارد و‪ 7‬درصد از سهم تولید فوالد خام کشور را‬ ‫بهخوداختصاصمی دهد‪.‬بنابراینفوالدهرمزگانبرایافق‪ 1404‬هدفتبدیلشدنبهیکی‬ ‫از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در جنوب کشور با توانایی تولید‪ 2‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام و ورق عریض‪ ،‬با گرایش به محصوالت ویژه و حضور اثربخش در بازارهای صادراتی را‬ ‫دنبالمی کند‪.‬‬ ‫معروفخانی با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این‬ ‫شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی عملکرد قابل توجهی داشت؛ به طوری که در حوزه‬ ‫سالمتاستانودر زمینهپیشگیریاز بیماری کرونا‪،‬باتامینونتیالتور‪،‬ا کسیژن‪،‬ماسکواقالم‬ ‫بهداشتی کمکشایانیبهاستاننمود؛ضمناینکه کمکبهساختمدرسه‪،‬ازادیزندانیان‬ ‫جرائم غیرعمد و همچنین حمایت ‪ 16‬تیم ورزشی در حوزه فعالیت های ورزشی‪ ،‬خدمات‬ ‫ارزنده ایبهجامعهپیرامونخودارائه کردهاست‪.‬‬ ‫ویدر پایانافزود‪:‬اینشرکتبراینباوراست کهبه عنوانسازمانیسرامد‪،‬باتولیدمحصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬نقش موثری در توسعه پایدار اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی منطقه جنوب‬ ‫کشور ایفاخواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در این مجمع عمومی‪ ،‬ضمن تصویب صورت های مالی و انتخاب موسسه‬ ‫حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه‬ ‫حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ‪،1400/12/29‬‬ ‫روزنامه هایدنیایاقتصادوصمتنیزبه عنوانروزنامه هایرسمیشرکتانتخابشدند‪.‬‬ ‫شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه مشاور مادر و‬ ‫حلقهاتصالبسیاریاز شرکت هایایرانی(مهندسی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬تجهیزات و قطعات پیمانکاران) به گروه‬ ‫فوالد مبارکه است که با برخورداری از پشتوانه فنی‬ ‫و تجربی گروه فوالد مبارکه در دوران ساخت‪،‬‬ ‫بهره برداری و توسعه‪ ،‬موفق به بومی سازی دانش‬ ‫ساخت پلنت های فوالدی و پیاده سازی ان در کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فنـی و مهندسـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬مجمـع‬ ‫عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه‬ ‫منتهی به ‪ ۳۰‬اسـفندماه ‪ ،۹۹‬در تاریخ ‪ 29‬خردادمـاه ‪ 1400‬و با حضور ا کثریت‬ ‫سـهام داران در محـل دفتر مرکـزی ایـن شـرکت در اصفهان برگزار شـد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬این مجمع که ریاست ان را غالمرضا طاهری به نمایندگی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عهـده داشـت‪ ،‬بـا ارائه گـزارش عملکـرد سـال ‪ 99‬شـرکت فنی و مهندسـی فـوالد مبارکه توسـط‬ ‫مهـدی توالییـان مدیرعامـل این شـرکت اغـاز شـد‪ .‬مهـدی توالئیـان‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت فنی و‬ ‫مهندسی فوالد مبارکه نیز در این مجمع ضمن ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های سال گذشته‬ ‫تهـا و رهنمودهـای مدیریـت عالـی‬ ‫و تشـریح برنام ههـای شـرکت در سـال مالـی جـاری‪ ،‬از حمای ‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه و همین طور تالش همکاران که در موفقیت ها‪ ،‬تحوالت چشمگیر و اصالح‬ ‫ساختار سـرمایه شرکت نقش اساسـی داشـته اسـت‪ ،‬تشـکر و قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد‬ ‫امسـال که سـال «تولید‪ ،‬پشـتیبانی و مانع زدایی ها» نام گذاری شـده اسـت‪ ،‬سـال تـداوم توفیق‬ ‫فوالد مبارکه و شـرکت فنی و مهندسـی باشـد‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬شـرکت فنـی و مهندسـی فـوالد مبارکـه مشـاور مـادر و حلقـه اتصـال بسـیاری از‬ ‫شـرکت های ایرانی (مهندسـی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬تجهیزات و قطعات پیمانکاران) به گـروه فوالد مبارکه‬ ‫است که با برخورداری از پشتوانه فنی و تجربی گروه فوالد مبارکه در دوران ساخت‪ ،‬بهره برداری‬ ‫تهـای فـوالدی و پیاد هسـازی ان در کشـور‬ ‫یسـازی دانـش سـاخت پلن ‬ ‫و توسـعه‪ ،‬موفـق بـه بوم ‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت‪ ،‬صدور دانش فنی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و بهره برداری واحدهای فوالدی به سایر کشورها را در غایت اهداف خود دارد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن مجمـع عمومـی‪ ،‬ضمـن تصویـب صورت هـای مالـی و انتخـاب موسسـه‬ ‫حسابرسـی ایین تراز اریا به عنوان حسابرس مسـتقل و بازرس قانونی سـال ‪،1400‬روزنامه صمت‬ ‫به عنـوان روزنامـه رسـمی شـرکت انتخـاب و ‪ 10‬درصـد سـود خالـص توزیـع و معاملات مـاده ‪129‬‬ ‫اصالحیـه قانـون تجـارت بـه تصویـب رسـید‪.‬‬ صفحه 6 ‫وا گذاریراهبریانتیموانسفیدابهبهشرکت گل گهر‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬در راستای اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی و با هدف جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد‬ ‫اشتغال و جهش تولید در مناطق کمتر توسعه یافته‪ ،‬انجام راهبری‬ ‫کارخانه تولید شمش انتیموان سفیدابه با استفاده از کانسنگ‬ ‫معادن انتیموان سفیدابه‪ ،‬حیدراباد‪ ،‬شورچاه و توزگی واقع در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر وا گذار شد‪.‬‬ ‫کارخانه فوالد ازنا ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫فرماندار ازنا گفت‪ :‬کارخانه فوالد که ظرفیت تولید ساالنه ان به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن می رسد‪ ۹۰ ،‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫است‪ .‬حشمت بهمنی اظهار داشت‪ :‬کارخانه فوالد ازنا با تولید سالیانه‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن یکی از قطب های تولید فوالد در کشور‬ ‫است که به طور مستقیم برای یک هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر و غیرمستقیم برای ‪3‬‬ ‫هزار نفر اشتغال زایی در پی داشته است‪.‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه‬ ‫در خط نورد سرد‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫ثبت سومین رکورد متوالی تولید ماهیانه در فوالد سفیددشت‬ ‫واحــد احیــا مســتقیم فــوالد سفیددشــت بــا ثبــت ســومین رکــورد متوالــی‬ ‫تولیــد ماهیانــه‪ ،‬بهــار ‪ 1400‬را پشــت ســر گذاشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد سفیددشــت‪ ،‬مدیــر عملیــات ایــن شــرکت‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬بــا تولیــد ‪ 82145‬تــن اهــن اســفنجی در ســومین مــاه ســال‪ ،‬رکــورد‬ ‫تولیــد ایــن محصــول در واحــد احیــا مســتقیم فــوالد سفیددشــت ارتقــا یافــت کــه ایــن میــزان‬ ‫نســبت به رکــورد اردیبهش ـت ماه‪ 1045 ،‬تــن افزایــش تولیــد را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ایمــان ســلیمانی تصریــح کــرد‪ :‬بــا تولیــد ایــن میــزان محصــول در خردادمــاه‪ ،‬عــاوه بــر ثبــت‬ ‫ســومین رکــورد متوالــی در تولیــد ماهیانــه‪ ،‬تولیــد تجمعــی سـه ماهه نخســت ســال ‪ 1400‬نیــز‬ ‫بــه میــزان ‪ 12‬درصــد مــازاد بــر برنامــه محقــق شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه عملکــرد موفقیت امیــز بزرگ تریــن واحــد صنعتــی اســتان در‬ ‫ارزیابی ســالیانه مجمع امــور شــرکت های گروه فــوالد مبارکــه‪ ،‬کســب این گونــه موفقیت ها را‬ ‫مرهون تالش شــبانه روزی کارکنان‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬تامین کنندگان و ســایر شــرکای کسب وکار‬ ‫شــرکت دانســت‪.‬‬ ‫ســلیمانی در پایــان بــا تقدیــر از حمایت هــای ســهام داران شــرکت (فــوالد مبارکــه و ایمیــدرو)‬ ‫در جهــت دسـت یابی بــه توفیقــات پی درپــی ایــن شــرکت‪ ،‬ابــراز امیــدواری کرد تــا پایان ســال‬ ‫جــاری تولیــد تختــال در واحــد فوالدســازی و ریخت هگــری میســر گــردد‪.‬‬ ‫اجرای طر ح های توسعه‪ ،‬بومی سازی و فناوری‬ ‫مهم ترین برنامه های توسعه فوالد سنگان در سال ‪1400‬‬ ‫مدیرعامـل فـوالد سـنگان از هدف گـذاری ایـن شـرکت بـرای اسـتفاده از‬ ‫فناوری هـای نویـن در جهـت پایـداری تولیـد و ارتقـای کیفـی محصـول‪،‬‬ ‫بهره وری کل منابع‪ ،‬اجرای طر ح های توسعه و متوازن سازی ظرفیت ها‪،‬‬ ‫یسـازی و فنـاوری در سـال ‪ 1400‬خبـر داد‪.‬‬ ‫توسـعه بوم ‬ ‫علی امرایی‬ ‫مدیرعامل فوالد سنگان‬ ‫به گـزارش روابط عمومی فوالد سـنگان‪ ،‬علی امرایـی ضمن بیان این مطلب افـزود‪ :‬ظرفیت‬ ‫واحد گندله سـازی این شـرکت ‪ 5‬میلیون تن در سـال اسـت و واحد گندله سـازی برای تولید‬ ‫این مقدار گندلـه امادگـی الزم را دارد‪ .‬بنابرابن با توجه به امکانات و زیرسـاخت های موجود‬ ‫جهت تامین کنسانتره تا سقف‪ 2.5‬میلیون تن در این شرکت و امکان تامین بقیه کنسانتره‬ ‫از سـایر منابع موجود‪ ،‬برنامه و هدف گذاری تولید گندله در سال ‪ 1400‬بیشتر از سال گذشته‬ ‫در نظـر گرفته شـده اسـت و انشـاهلل بـا همـت و تلاش روزافـزون کلیـه همـکاران شـاهد تحقق‬ ‫این مهم خواهیـم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سـنگان درخصوص عملکرد شـرکت در زمینه سـوداوری افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫تا پایان سـال ‪ 99‬و با توجه به میـزان فروش محصول تولیدی‪ ،‬شـاهد افزایـش ‪ 255‬درصدی‬ ‫سـود بوده که با توجه به در نظر گرفتن ظرفیت های موجود و همچنین تامین کنسـانتره در‬ ‫داخل شرکت‪ ،‬باتوجه به راه اندازی کارخانه کنسانتره سازی و همچنین کاهش هزینه های‬ ‫اسـتهال ک و حمل ونقل و‪ ،...‬ان شـاءهلل شـاهد افزایش تولید گندله و متعاقبا سـود سـالیانه‬ ‫خواهیـم بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اهمیت سـاخت داخل به اقدامات این شرکت در زمینه بومی سازی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال جاری با برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه مهندسی ساخت‬ ‫داخل و اجرای ان‪ ،‬شاهد روند روبه رشد بومی سازی قطعات و در اینده ای نزدیک با اعتماد‬ ‫بیشتر به توانمندی داخلی‪ ،‬شاهد قطع وابستگی خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سنگان در خصوص عملکرد این شرکت در حوزه توسعه و تکنولوژی گفت‪:‬‬ ‫پـروژه احـداث و راه انـدازی کارخانـه کنسـانتره به عنـوان عظیم تریـن پـروژه کنسانتره سـازی‬ ‫در شـرق کشـور بـه ظرفیـت ‪ 5‬میلیـون تـن کـه بـه دسـت متخصصـان داخلـی و بـدون حضـور‬ ‫کارشناسان خارجی و همچنین تکمیل و اجرای طر ح های توسعه ای و زیربنایی بیش از ‪20‬‬ ‫پروژه در سـال گذشـته نویدبخـش روند روبه رشـد پروژه هـای زیرسـاختی موردنیاز و اساسـی‬ ‫در این شـرکت اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فـوالد سـنگان در ادامـه از توجـه ایـن شـرکت بـه مسـئولیت های اجتماعـی گفت‬ ‫و افـزود‪ :‬التـزام و پایبنـدی فـوالد سـنگان در صیانـت و حفاظـت از محیط زیسـت‪ ،‬دریافـت‬ ‫لوح سـپاس حفاظت از محیط زیسـت را به همراه داشـته و ایـن امر نشـان از فرهنگ صنعتی‬ ‫نهادینه شده در کلیه ارکان این شرکت اسـت و این روند در سـال جاری نیز با شدت پیگیری‬ ‫و اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی دربـاره برنامه هـای فوالد سـنگان به منظـور ارتقـای توانمنـدی کارکنـان در سـال جدید‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مهندسـی فرایندهای اموزش به منظور اسـتقرار ایزو ‪ ،10015‬برنامه ریزی اموزش‬ ‫کارکنان‪ ،‬اسـتقرار نظام مدیریت منابع انسـانی مبتنی بر اسـتاندارد ‪ ،34000‬مدیریت ارتقای‬ ‫شغلی و تدوین دسـتورالعمل ارتقای افقی (مبتنی بر شایسـتگی فردی)‪ ،‬انتصابات‪ ،‬تدوین‬ ‫پروفایـل شایسـتگی و تدویـن و اجـرای دسـتورالعمل مدیریـت اسـتعداد و جانشـین پروری‪،‬‬ ‫مدیریـت برنامه ریـزی جابه جایـی و چرخش شـغلی‪ ،‬پیاده سـازی نظـام مدیریـت عملکرد و‬ ‫توسـعه شایسـتگی های کارکنـان‪ ،‬ارتقـای مهارت هـای رهبـری سـطوح مدیریتـی و فراخوان‬ ‫استفاده از اسـتادان داخلی ازجمله برنامه های فوالد سـنگان در حوزه توسعه سرمایه های‬ ‫انسـانی است‪.‬‬ ‫به گفته امرایی ایجاد مرکز توسـعه ارتقای سلامت جسـم و روان در سطح شهرسـتان خواف‬ ‫و طـرح خانـه بـه خانـه غربالگـری کوویـد ‪ 19‬در سـال ‪ 1400‬ازجملـه اقداماتـی اسـت کـه ایـن‬ ‫شـرکت در راسـتای توجـه بـه سلامتی جسـم و روان کارکنـان و خانواده هـای محتـرم ایشـان‬ ‫انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫همچنین در خصوص اقدامات فوالد سـنگان در عمل به مسـئولیت های اجتماعـی‪ ،‬التزام‬ ‫این شـرکت بـه برنامه محوری همـواره جـزو اولویت هـای این شـرکت بوده تـا بتـوان از نعماتی‬ ‫کـه خداونـد بـه ایـن منطقـه ارزانـی داشـته‪ ،‬در راسـتای توسـعه همه جانبـه و متـوازن منطقه‬ ‫بهـره ببریم‪.‬‬ ‫رکـورد جدیـد تولیـد ماهیانـه در خـط نـورد سـرد شـرکت‬ ‫فـوالد امیرکبیـر کاشـان‪ ،‬از مـرز ‪ ۲۱‬هـزار و ‪ ۷۶‬تـن ورق فـوالدی‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬با همت‬ ‫و تالش تمامی نیروهای تولیدی و پشتیبانی واحد نورد سرد و‬ ‫تکیهبرتوانداخلی‪،‬همچنینبابرنامه ریزیومدیریتفرایندها‬ ‫وانسجامو کارگروهی‪،‬اینرکوردجدیددر خردادماهدر خطنورد‬ ‫سرد به ثبت رسید تا بار دیگر کارکنان غیرتمند فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان‪،‬پیام «مامی توانیم»راتکرار کنند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬رکوردقبلیاینشرکتدر اردیبهشت ماهامسال‬ ‫وبهمیزان‪ 21‬هزار و‪ 66‬تنمحققشدهبود‪.‬‬ ‫همکاری بانک اقتصاد نوین با‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫به گزارشروابطعمومیفوالدامیرکبیر کاشان‪،‬در دیدار‬ ‫یاری معـاون بانکـداری شـرکتی بانـک اقتصـاد نوین تهـران با‬ ‫عز یـز قنواتـی‪ ،‬رئیـس هیئت مدیـره و شـهرام عالی ونـد‬ ‫مدیرعامل شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان‪ ،‬را ههـای همکاری‬ ‫فی مابینموردبررسیقرار گرفت‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬در این دیدار موضوعاتی از قبیل تامین منابع‬ ‫مالی پروژه ها در فازهای اول و دوم و همچنین اخرین امکانات‬ ‫بانک اقتصاد نوین برای اعتبارات اسنادی و تسهیالت برای‬ ‫شرکتفوالدامیرکبیر کاشانمطرح گردید‪.‬‬ ‫این گزارشحاکیاسترئیسهیئت مدیرهفوالدامیرکبیر کاشان‬ ‫بامثبتخواندنایندیدار‪،‬همکاریبابانک هارافرصتی کلیدی‬ ‫در راستایتوسعهشرکت هابرشمردو گفت‪:‬بایداز اینفرصت ها‬ ‫بهترینبهرهرا کسب کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن تمایل به توسعه ّکمی و کیفی همکاری های تجاری‬ ‫فی مابین‪،‬بانکاقتصادنوینرایکشریکدر کنار فوالدامیرکبیر‬ ‫کاشاندانستوبرارتقایسطحهمکاریوتعامالتوایجادزمینه‬ ‫ارتباطدوسویهتا کید کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در این جلسه مدیران دو بنگاه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫ضمن مذا کره و بیان دیدگاه های خود‪ ،‬راه های توسعه و تقویت‬ ‫روابطوهمکاری هایاتیرامشخص کردند‪.‬‬ ‫توسط ارزیابان فوالد مبارکه صورت گرفت‪:‬‬ ‫ارزیابی عملکرد سال ‪ 1399‬شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی سیاست های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه را زمینه ساز توسعه و ارتقای‬ ‫موزون شرکت های گروه فوالد مبارکه برشمرد و‬ ‫انجام اقدامات اصالحی براساس نتایج ارزیابی را‬ ‫الزامی دانست‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فنـی مهندسـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬پیـرو‬ ‫سیاسـت های ابالغ شـده از طـرف شـرکت فـوالد مبارکـه بـه شـرکت های‬ ‫عضو گـروه‪ ،‬ارزیابی سـالیانه ایـن شـرکت در روز یکشـنبه ‪ 30‬خردادمـاه ‪1400‬‬ ‫بـا حضـور ‪ 8‬نفـر از ارزیابـان فـوالد مبارکـه و مدیرعامـل و تعـدادی از مسـئولین شـرکت فنـی و‬ ‫مهندسـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬در این ارزیابی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی به ماموریت این شرکت که‬ ‫بومی سازی‪ ،‬پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فوالد کشور با تمرکز بر فوالد مبارکه است اشاره‬ ‫کرد و اهتمام جهت نیل به هدف دست یابی به دانش فرایندهای تولید فوالد را متذکر شد‪.‬‬ ‫مهدیتوالئیانسیاست هایشرکتفوالدمبارکهرازمینه ساز توسعهوارتقایموزونشرکت های‬ ‫گروه فوالد مبارکه برشمرد و انجام اقدامات اصالحی براساس نتایج ارزیابی را الزامی دانست‪.‬‬ ‫این گزارش حا کی است ارزیابان فوالد مبارکه طی یک روز‪ ،‬عملکرد شرکت فنی مهندسی فوالد‬ ‫مبارکه را در پنج محور‪ ،‬تحقق استراتژی ها‪ ،‬اجرای سیاست های ابالغی‪ ،‬عملکرد مالی‪ ،‬پیشرفت‬ ‫پروژه های توسعه و تعامالت با شرکت مادر مورد ارزیابی قراردادند‪.‬‬ ‫ایـــــــراسی ـ ـ ــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫ف ـ ــوالد ای ــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫افت تقاضا و کاهش قیمت بیلت در اسیا‬ ‫عدماستقبالاز اسلبسی ای اسدر بازار اسیا‬ ‫به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران‪ ،‬قیمت پیشنهادی بیلت‬ ‫وارداتی در اسیا هفته گذشته نزولی بوده و دلیل این امر افت‬ ‫تقاضا عنوان شده است‪ .‬شرایط بد اب و هوایی و رکود بازار‬ ‫مقاطع موجب شد بازار بیلت را کدتر شود‪ .‬قیمت بیلت اسه ان‬ ‫‪ 700‬دالر درهر تن سی اف ار چین شنیده شد که ‪ 10‬تا ‪ 15‬دالر افت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش متال ا کسپرت‪ ،‬در جنوب شرق اسیا قیمت اسلب‬ ‫سی ای اس ‪ 930‬دالر در هر تن سی اف ار است و هفته گذشته‬ ‫در اندونزی معامالتی با قیمت ‪ 920‬دالر در هر تن سی اف ار‬ ‫نهایی شد‪ .‬قیمت معامله فوق ‪ 10‬دالر نسبت به اواخر ماه‬ ‫می افت داشته است‪ .‬قیمت پیشنهادی سایر عرضه کننده ها‬ ‫رقابتی تر است‪.‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رشد چشمگیر ‪ ۵۷۸‬درصدی صادرات‬ ‫فوالد مبارکه در دوماهه ابتدایی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه گــزارش ایراســین‪ ،‬بــر اســاس امــار منتشرشــده‪،‬‬ ‫صــادرات شــرکت های بــزرگ فــوالدی کشــور بــا جهــش‬ ‫قابل تو جــه ‪ ۱۴۶‬در صــدی همــراه شــد ه ا ســت‪ .‬در‬ ‫اردیبهشــت امســال و از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬کل صــادرات‬ ‫شــرکت ها بــا رشــد قابل توجهــی همــراه شــده و در دو مــاه‬ ‫ابتدایــی ســال‪ ،‬میــزان صــادرات انجا مشــده توســط ایــن‬ ‫شــرکت ها یک میلیــون و ‪ ۱۴۰‬هــزار و ‪ ۶۱۴‬تــن بــوده اســت‬ ‫که نشــان دهنده رشــد ‪ ۱۴۶‬درصدی در مقایســه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنیــن صــادرات فوالد شــرکت های بــزرگ فــوالدی ایران‬ ‫طــی اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه بــا اردیبهشــت ســال ‪۹۹‬‬ ‫رشــد ‪ ۱۸۷‬درصدی داشــته اســت‪ .‬امارهــا حا کی از ان اســت‬ ‫کــه میــزان صــادرات انجام شــده در اردیبهشــت ‪ ۶۳۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۳۳‬تــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــر امــار منتشرشــده می بینیــم کــه در دوماهــه‬ ‫ابتدایــی امســال‪ ،‬بیشــترین صــادرات فــوالد توســط شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان‪ ،‬ذوب اهــن و فــوالد مبارکــه بــوده اســت؛‬ ‫امــا بررس ـی های صورت گرفتــه از امارهــای گمــرک و تجــارت‬ ‫خارجــی نشــان می دهــد بیشــترین رشــد صــادرات در ایــن‬ ‫مدت در مقایســه با ســال گذشــته در فــوالد مبارکــه رخ داده‬ ‫کــه در دوماهــه ابتــدای ســال (فروردین و اردیبهشــت) رشــد‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬برابری (‪ ۵۷۸‬درصــد) و در اردیبهشـت ماه جهش‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱‬برابــری (‪ ۱۱۲۳‬درصــد) در صادرات داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــکات در حالــی مطــرح می شــود کــه طــی ســال گذشــته‬ ‫فضایــی منفــی بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه مبنــی بــر کاهــش‬ ‫میــزان صــادرات و کــم شــدن میــزان درامدهــای ارزی ایــن‬ ‫فوالدســاز بــزرگ بــه وجــود امــد؛ غافــل از اینکــه طــی ســال‬ ‫‪ ۹۹‬قوانینــی کــه از ســوی وزارت صمــت مبنــی بــر کاهــش‬ ‫صــادرات به منظــور حمایــت از واحدهــای پایین دســتی‬ ‫فــوالد مبارکــه صــادر شــده بــود و ایــن شــرکت نیــز در راســتای‬ ‫سیاس ـت گذاری های صورت گرفتــه در ایــن زمینــه بخــش‬ ‫عمــده ای از تولیــد خــود را در بــازار داخلــی عرضــه کــرد و‬ ‫صــادرات را کاهــش داد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت کــه تقریبــا ‪ ۵۰‬درصــد از نیاز فوالد کشــور توســط‬ ‫مجموعــه فوالد مبارکــه تامین می شــود و به واســطه فعالیت‬ ‫ایــن شــرکت کــه بســیاری از صنایــع داخلــی کشــور همچــون‬ ‫صنعــت خودروســازی‪ ،‬لوازم خانگــی‪ ،‬نفــت و پتروشــیمی‬ ‫مــواد اولیــه موردنیــاز را از محصــوالت فــوالد مبارکــه تامیــن‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ۹۹‬نیــز بــا تمــام مشــکالت‬ ‫موجــود‪ ،‬ایــن شــرکت توانســت رکوردهــای قابل توجهــی‬ ‫همچــون رکــورد تولیــد ‪ ۷‬میلیــون تختــال را بــه ثبــت برســاند‬ ‫و در فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬نیــز بــه رکــورد تولیــد ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن تختــال‬ ‫برســد و امســال را نیــز همچــون ســال گذشــته در جهــت‬ ‫جهــش تولیــد اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫بیاموزیم‬ ‫ارایش یا الگوها‬ ‫زمان هایی وجود دارد که بازار به صورت مستقیم یا‬ ‫خنثی حرکت می کند‪ .‬این بخش از نمودارها یعنی بخشی‬ ‫که بازار را کد است و در حقیقت قیمت فعالیت چندانی‬ ‫انجام نمی دهد بخش مهمی از نمودارهاست‪ .‬نکته بسیار‬ ‫مهم این است که تغییرات اصلی در روندها احتیاج به یک‬ ‫دوره انتقال دارند‪ .‬مطالعه این دوره های زمانی انتقال و‬ ‫پیش بینی ا ن ها ما را به سمت مبحثی به نام الگوهای‬ ‫قیمت هدایت می کنند‪ .‬الگوهای قیمت به دو گروه عمده‬ ‫تقسیم می شوند‪ .1 :‬الگوهای برگشتی قیمت؛ ‪ .2‬الگوهای‬ ‫ادامه دهنده‪.‬‬ ‫حجم معامله نقش بسیار مهمی در تایید الگوها بازی می کند‪.‬‬ ‫نکات اساسی مشترک در الگوهای برگشتی‬ ‫‪ .1‬الزمه شروع هر الگوی برگشتی وجود یک روند اولیه است‪.‬‬ ‫‪ .2‬اولین اخطار برای ایجاد برگشت روند ا کثرا زمانی داده‬ ‫می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬بزرگ بودن الگو نشانه بزرگ بودن (ارتفاع و پهنا) تحرکات‬ ‫بعد از ان است‪.‬‬ ‫‪ .4‬الگوهای سقف معموال دوره زمانی کوتا ه تر و نوسان‬ ‫بلندتری نسب به الگوهای کف دارند‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که خرید در کف به مراتب ساده تر از فروختن در سقف است‪.‬‬ ‫‪ .5‬کف ها معموال تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان‬ ‫بیشتری برای تشکیل شدن صرف می کنند‪.‬‬ ‫‪ .6‬حجم معموال در نقاط سقف اهمیت فوق العاده ای دارند‪.‬‬ ‫روند ارایش های برگشتی از تنوع زیادی برخوردارند‪ .‬اما‬ ‫رایج ترین ان ها عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬ارایش سروشانه؛ ‪ .2‬ارایش سروشانه معکوس؛ ‪ .3‬ارایش دو‬ ‫قله (سقف دوقلو)؛ ‪ .4‬ارایش دو دوره (دو کف)؛ ‪ .5‬ارایش سه‬ ‫قله (سقف سه قلو)؛‪ .6‬ارایش سه دره (کف سه قلو)؛ ‪ .7‬ارایش‬ ‫وی؛ ‪ .8‬ارایش قوسی پایین و باال‪.‬‬ ‫الگوهای ادامه روند‬ ‫‪ .1‬ارایــش پرچــم؛ ‪ .2‬ارایش هــای مثلثــی؛ ‪ .3‬ارایــش کنــج؛‬ ‫‪ .4‬ارایش مستطیل‪.‬‬ ‫بازدید جمعی از مدیران فوالد مبارکه از تصفیه خانه پساب صنعتی این شرکت‬ ‫جمعی از مدیران شرکت فوالد مبارکه روز‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬تیرماه ‪ 1400‬با حضور در واحدهای‬ ‫مختلفتصفیه خانهپسابصنعتی‪،‬از نزدیکدر‬ ‫جریانفراینداستخراجاباز طریقتصفیهپساب هایصنعتیو‬ ‫شهری در فوالد مبارکه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد‪ ،‬سید امیر طباطبائیان‪ ،‬مدیر انرژی و‬ ‫سیاالتفوالدمبارکههدفاز اینبازدیدرافراهم کردنفرصتیبرای‬ ‫اشنایی نزدیک مدیران دیگر قسمت های شرکت از فرایند تصفیه‬ ‫پساب های شهری و صنعتی عنوان کرد و گفت‪ :‬قطعا هم افزایی‬ ‫نواحی تولید در راستای بهبود تصفیه پساب تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر ضرورت کنترل پساب هایی منتهی به شبکه پساب‬ ‫فوالد مبارکه افزود‪ :‬در صورت خروج پساب صنعتی غیراستاندارد‬ ‫از هریک از نواحی‪ ،‬اب ورودی در نوبت بعدی به همان ناحیه‬ ‫فوالد مبارکه سرامد کاهش مصرف اب در بین‬ ‫فوالدسازان جهان است؛ به طور ی که به ازای هر‬ ‫تن فوالد تولیدشده تنها ‪ 2.9‬مترمکعب اب مصرف‬ ‫می کند و این نشان دهنده اهمیت صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب برای این شرکت است‬ ‫غیراستاندارد خواهد بود؛ چرا که یک حرکت رفت و برگشتی در این‬ ‫فرایند وجود دارد‪ .‬میزان االینده های موجود در پساب باید کنترل‬ ‫شوند و بیش ازحد مجاز نباشند‪.‬‬ ‫محسن ستاری رئیس واحد تصفیه اب و پساب فوالد مبارکه نیز‬ ‫در این برنامه خاطرنشان کرد‪ :‬تصفیه خانه ها در فوالد مبارکه‬ ‫شامل تصفیه خانه های خطوط گالوانیزه و قلع اندود (ورق رنگی‬ ‫نورد سرد)‪ ،‬تصفیه خانه صفائیه (واقع در ‪ 7‬کیلومتری شرکت فوالد‬ ‫مبارکه) که تصفیه اب رودخانه را بر عهده دارد و تصفیه خانه های‬ ‫محلی خطوط تولید و تصفیه خانه صنعتی فوالد مبارکه که‬ ‫فاضالب های صنعتی داخل کارخانه و پساب شهری را تصفیه‬ ‫می کند می شوند‪.‬‬ ‫ویاذعانداشت‪:‬از زمانایجادتصفیه خانهخطوط گالوانیزه‪ ،‬کلیه‬ ‫پساب های خار ج شده از ناحیه نورد سرد بازچرخانی و استفاده‬ ‫می شوند‪ .‬روغن و لجن موجود در پساب صنعتی را باید از منشا‬ ‫تولید از بین برد؛ چرا که بعد از ورود به جریان فاضالب باعث تخریب‬ ‫سیستم تصفیه خانه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس واحد تصفیه اب و پساب فوالد مبارکه در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد پساب فاضالب های شهرهای‬ ‫مبارکه‪ ،‬کرکوند‪ ،‬دیزیچه‪ ،‬چم گردان‪ ،‬سده لنجان‪ ،‬ورنامخواست‪،‬‬ ‫زرین شهر و شهر زاینده رود به شرکت فوالد مبارکه منتقل می شوند‬ ‫که بر روی این اب‪ 7‬تا‪ 8‬مرتبه عملیات بازچرخانی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت فــوالد مبارکــه ســرامد کاهــش مصــرف اب در بیــن‬ ‫فوالدســازان جهــان اســت؛ به طوری کــه بــه ازای هــر تــن فــوالد‬ ‫تولیدشــده تنهــا ‪ 2.9‬مترمکعــب اب مصــرف می کنــد و ایــن‬ ‫نشــان دهنده اهمیــت صرفه جویــی در مصــرف اب بــرای ایــن‬ ‫شــرکت اســت‪.‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48528890‬‬ ‫انجام عملیات تعمیر و نگهداری نوارنقاله ها و تجهیزات جنبی در ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /07‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48533339‬‬ ‫انجام عملیات تعمیر و نگهداری نوار نقاله ها و تجهیزات جنبی در ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /07‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48533372‬‬ ‫اجرای نظافت صنعتی و زیباسازی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /07‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48532672‬‬ ‫خرید‪ 7000‬کیلوگرم پودر اطفای حریق از نوع بی کربنات پتاسیم‬ ‫‪1400 /04 /08‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48525485‬‬ ‫خرید‪ ،‬ساخت‪ ،‬حمل و نصب استراکچر فلزی و تجهیزات مربوطه جهت سالن جدید تعمیرگاه ترانسفورماتور‬ ‫‪1400 /04 /10‬‬ ‫قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48525312‬‬ ‫طراحی‪،‬خرید‪،‬ساخت‪،‬حمل ونقل‪،‬نصب‪،‬تستوراه اندازیچهار دستگاهبافر تانکاکسیژن‪،‬جهتواحداکسیژنمجتمعفوالدسبا‬ ‫‪1400 /04 /10‬‬ ‫قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان به صورت ‪EPC‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48530349‬‬ ‫خرید و تامین سیستم های سرمایشی تبریدی به همراه راه اندازی و گارانتی معتبر‬ ‫‪1400 /04 /10‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪8‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48504153‬‬ ‫تامین ‪ 24.121‬تن پودر گرافیت (‪)CPC‬‬ ‫‪1400 /04 /12‬‬ ‫خرید و حمل مواد اولیه‬ ‫‪9‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48516941‬‬ ‫عرضه‪ 215‬تن فرووانادیوم‬ ‫‪1400 /04 /12‬‬ ‫خرید و حمل مواد اولیه‬ ‫‪10‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48474419‬‬ ‫ساخت ساختمان تجهیزات اندازه گیری واحد نورد گرم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /18‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪11‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48532018‬‬ ‫خرید تجهیزات‪ ،‬طراحی‪ ،‬حمل‪ ،‬اجرا و بسته بندی و تضمین عملکرد پروژه واحد بازیابی اسید شماره‪ 1‬نورد سرد‬ ‫‪1400 /04 /29‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪12‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48532020‬‬ ‫خرید تجهیزات‪ ،‬طراحی‪ ،‬حمل‪ ،‬اجرا و بسته بندی و تضمین عملکرد پروژه واحد بازیابی اسید شماره‪ 1‬نورد سرد‬ ‫‪1400 /04 /29‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫بسـایت شـرکت بـه نشـانی‪ ،www.msc.ir‬منوی خریـد و تامین کنندگان‪ ،‬مناقصـات مراجعه و طبق‬ ‫جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصـات و مزایدات به و ‬ ‫راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫گــزارش عرضــه‪ ،‬معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪1400/03/31‬‬ ‫محصول‬ ‫نماد‬ ‫مقــدار عرضه(تن)‬ ‫مقــدار تقاضا (تن)‬ ‫مقــدار معامله شــده (تن)‬ ‫قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)‬ ‫تار یــخ تحویل‬ ‫گرم‬ ‫‪HR‬‬ ‫‪120010‬‬ ‫‪175230‬‬ ‫‪120010‬‬ ‫‪204706‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫‪120010‬‬ ‫‪175230‬‬ ‫‪120010‬‬ ‫ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫اداره فـ ـ ـ ـ ــروش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورس‬ ‫بورس و سهام‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪10,240‬‬ ‫‪10,090‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪10,140‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/03/29‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9,880‬‬ ‫‪1400/03/30‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪9,980‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪1400/03/31‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪9,860‬‬ ‫‪10,140‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪1400/04/1‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪10,050‬‬ ‫‪10,390‬‬ ‫‪10,210‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1400/04/2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪10,230‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪10,590‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪10,590‬‬ ‫‪10,210‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪10,140‬‬ ‫‪10,090‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ صفحه 8 ‫نقش صنعت پالستیک در کارافرینی و رونق اقتصادی‬ ‫فرایند‪Hybrit‬‬ ‫صنعت پالستیک نه تنها با ایجاد حدود یک میلیون شغل‬ ‫در کشور‪ ،‬یکی از مهم ترین بخش های صنعتی کشور است‬ ‫که در شرایط تحریمی نیز با صادرات و ارزاوری خود توانسته‬ ‫کمک حال وضعیت اقتصادی کشور باشد‪ .‬پویایی تولید‪،‬‬ ‫کارافرینی و اشتغال‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی‬ ‫از مهم ترین دستاوردهای صنعت پالستیک و تزریق ان در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫سه سازمان سوئدی در اقدامی مشترک پروژه ای را با نام‬ ‫«‪ »Hybrit‬اغاز کردند‪ .‬روند ‪ Hybrit‬شامل چندین گام روبه‬ ‫پیشرفت می شود که استفاده از هیدروژن به عنوان یک عامل‬ ‫کاهش‪ ،‬و تولید هیدروژن از طریق الکترولیز وابسته به قدرت‬ ‫پایدار از ان جمله است‪ .‬مهم ترین مزیت این امر ان است که‬ ‫دود حاصل از این روش‪ ،‬بیشتر اب است تا دی ا کسید کربن‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫تجربه های دانشی برتر‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫تکنولوژی تولید سمنتیت (‪ )Fe3C‬به روش را کتور بستر سیال‬ ‫کاربیداهندر واقعیکمنبعحاویاهنبا کیفیتباال برایتولیدفوالددر ‪ EAF‬یا‪BOF‬‬ ‫است‪.‬اینفرایند کربن کمترینسبتبهسایرفرایندهایسنگ اهنایجادمی کند‪.‬‬ ‫در این فرایند سنگ اهن ترجیحا هماتیتی در یک را کتور بستر سیال به کاربید اهن تبدیل‬ ‫می گردد که باعث می شود سنگ اهن با مخلوط گازی متشکل از هیدروژن و متان تماس پیدا کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫محصولاصلی که کاربیداهناست‪،‬تنهامحصولجانبیمستقیمانابناشیازاحیایهیدروژنوهمچنین‬ ‫دی اکسید کربنحاصلازاحتراق گازطبیعیاست کهبرایتامین گرمایفرایندتولیدمی شود‪ .‬کاربیداهن کامال‬ ‫فاقد گوگرد وفلزاتباقیمانده‪،‬مانندعناصرمس‪،‬روی‪،‬قلعو کروماست کهبسیاریاز فوالدسازانرابهدردسر‬ ‫می اندازد‪ .‬کاربیداهنبسیار موثرتروارزان تراز هرمادهاولیهدیگریبرایتولیدفوالدبا کیفیتباال است‪ .‬گزارش‬ ‫ارائه شده در سال‪ 2004‬توسط وزارت فناوری و انرژی امریکا‪ ،‬کاربید اهن را بهترین ماده برای کنترل نیتروژن‬ ‫در تولیدفوالدبا کوره هایالکتریکیمعرفی کردهاست‪.‬سختیباال‪،‬پایداریازنظرشیمیایی‪،‬دانه ایبودن‪،‬‬ ‫قابل کنترلبودنوحمل ونقلاسانازجملهویژگی هایانمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫در جدولزیرمشخصاتفنیمحصول کاربیداهندر مقایسهبا‪ DRI‬و‪ HBI‬اوردهشدهاست‪:‬‬ ‫تهیه و گرد اوری ‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫کاربید اهن کامال فاقد گوگرد و فلزات‬ ‫باقیمانده‪،‬مانندعناصرمس‪،‬روی‪،‬قلعو‬ ‫کروماست کهبسیاریاز فوالدسازانرابه‬ ‫دردسرمی اندازد‪ .‬کاربیداهنبسیار موثرتر‬ ‫وارزان تراز هرمادهاولیهدیگریبرایتولید‬ ‫فوالدبا کیفیتباال است‬ ‫کاربیداهنمزایایجالبوقابل توجهزیست محیطینیزدارد‪.‬اینفرایندانتشار کربننسبتا کمترینسبت‬ ‫به سایر تکنولوژی های سنتی تولید اهن دارد و فقط ‪ 1.09‬کیلوگرم دی ا کسید کربن ‪ CO2‬برای هر کیلوگرم‬ ‫محصولفوالدیتولیدمی شود‪.‬در جدولزیرمقایسه ایبینمیزانانتشار گاز دی ا کسید کربندر روش های‬ ‫مختلف ارائه شده است‪ .‬همان طور که مالحظه می شود‪ ،‬فقط روش هایی که به طور کامل از قراضه برای‬ ‫تولیدفوالداستفادهمی کنندمیزانانتشار کربنودی ا کسید کربن کمتریدارند‪.‬همچنینباافزودن کاربید‬ ‫اهن به جای‪ DRI‬در کوره قوس الکتریکی‪ ،‬تنها می توان‪ 0.98‬کیلوگرم انتشار ‪ CO2‬در مقایسه با مصرف اهن‬ ‫اسفنجیبهدستاورد‪.‬‬ ‫موضوعتجربه‪ :‬کاهشضایعاتوجلوگیریاز اسیبرسیدن‬ ‫به تجهیزات به ویــژه قیچی بــرش و ِل ِو ِلر‬ ‫صاحب تجربه‪:‬عبداهللاسالمی‬ ‫واحد‪:‬خطوطنهاییوتعمیراتاضطراریتکمیلنورد گرم‬ ‫لطفاخودتانرابه طور خالصهمعرفینمایید‪.‬‬ ‫عبداهلل اسالمی‪ ،‬مسئول شیفت خطوط نهایی و تعمیرات‬ ‫اضطراریتکمیلنورد گرمهستمواز سال‪ 1388‬در فوالدمبارکه‬ ‫مشغولبهفعالیتم‪.‬‬ ‫چگونهموضوعتجربهبهذهنشمارسید؟‬ ‫کاهش کیفیت محصوالت تولیدی‪ NC ،‬محصول و داده های‬ ‫دریافتی از وضعیت اسیب به تجهیزات مرتبط در زمان تولید‬ ‫این سری سفارش ها باعث شد به این موضوع فکر کنیم و علت‬ ‫رابیابیم‪.‬‬ ‫چهاهدافیاز اجرایتجربهداشتید؟‬ ‫اصلی ترینهدفاز اجرایاینتجربه‪ ،‬کاهشضایعاتوافزایش‬ ‫کیفیت و کمیت محصول در راستای افزایش رضایت مندی‬ ‫مشتریو کاهشچشمگیراسیب هایتجهیزاتیبه ویژهقیچی‬ ‫برشو ِل ِو ِلراست کهوظیفهتسطیحورقرادارد‪.‬‬ ‫تنهامحصوالتثانویهاینفرایند‪،‬دی اکسید کربنوبخارابهستند‪.‬دی اکسید کربنتولیدشدهدراینفرایند‬ ‫حاصلاحتراقمتانویا«سوخت»برای گرم کردنوحرارتدادنسنگمعدنوهمچنینشکست گازطبیعی‬ ‫برایتولیدهیدروژناست‪.‬بیشتردی ا کسید کربنتولیدینسبتاخالصاست‪.‬‬ ‫به طورکلی‪،‬فرایند کاربیداهنناخالصی هایموجوددر سنگراحذفنمی کند‪.‬اجزای گانگمانندسیلیس‬ ‫(‪)SiO2‬والومینا(‪،)Al2O3‬بدونتغییراز فرایندعبور می کنند‪.‬هماننددیگرفرایندهایاحیایاهن‪،‬در طول‬ ‫تبدیلسنگ اهنبه کاربیداهن‪،‬تاحدودیک سومازجرمخوراک کاستهمی شود‪،‬چونبیشتراکسیژنحذف‬ ‫می شودوبه طور موثرغلظتناخالصیرادر محصولافزایشمی دهد‪.‬برخیاز ناخالصی هاممکناستپساز‬ ‫سردشدنمحصولحذفشوندوقبلاز اینکهبهانبار فرستادهشوند‪،‬در معرضیکجدا کنندهمغناطیسی‬ ‫خشکقرار گیرند‪ .‬کنسانترهسنگ اهنمصرفیدر اینروشمعموال هماتیتاست کهعموماشامل‪ 63‬تا‪65‬‬ ‫درصداهن‪ 3،‬تا‪ 6‬درصدباطلهو‪ 4‬تا‪ 10‬درصدرطوبتاست‪.‬‬ ‫با چه چالش ها یا دشواری هایی در روند تجربه‬ ‫روبه روبودید؟‬ ‫مشخص نبودن زمان دریافت برنامه و تناژ سفارش و کمبود‬ ‫قطعات یدکی از چالش های اصلی پیاده سازی این تجربه در‬ ‫خطبرشسنگینبود‪.‬‬ ‫چهاقداماتیبرایحلمسائلانجامدادید؟‬ ‫اطالع رسانی به کلیه اپراتورهای مربوطه و جلوگیری از تغذیه و‬ ‫تولیدمحصولدر خطبرشسبک‪،2‬هماهنگیباواحد کنترل‬ ‫کیفیجهتتولیددر خطبرشسنگینوهماهنگیباتعمیرات‬ ‫خطاز اقداماتاصلیاجرایاینتجربهبودند‪.‬‬ ‫چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه‬ ‫حاصلشد؟‬ ‫حذف کامل‪ NC‬محصول‪ ،‬کاهشچشمگیراسیببهتیغه های‬ ‫قیچیدر زمانبرشورول های ِل ِو ِلرسنگیندر زمانتسطیحورق‬ ‫مهم تریندستاوردهایاجرایاینپروژههستند‪.‬‬ ‫فرصت های بهبود نظام های سازمان مانند‬ ‫سیستمپیشنهادهاوسیستمتجربهومدیریتدانش‬ ‫چگونهاست؟ارزیابیوپیشنهادشماچیست؟‬ ‫به نظر بنده فیلتر کردن تجربیات برتر و پیاده سازی خوب ان ها‬ ‫در دستورالعمل های کاری می تواند کمک شایانی در وضعیت‬ ‫بهبودفرایند کار انجامدهد‪.‬‬ ‫نکاتی درباره امنیت سایبری‬ ‫فرایند تولید محصول شامل این مراحل است‪ -1:‬گرم کردن سنگ اهن در حدود ‪ 700‬درجه سانتی گراد؛‬ ‫‪-2‬تبدیلا کسیدهایاهنبه کاربیداهندر یکرا کتور بسترسیالدر دمای‪ 600‬درجهسانتی گرادوفشار‪4.5‬‬ ‫اتمسفر؛‪-3‬خنک سازیمحصولتا‪ 65‬درجهسانتی گراد‪.‬‬ ‫دستورالعمل هایعملیاتیاستاندارد‬ ‫باتوجهبهاهمیتدستورالعمل هایعملیاتیاستاندارد(‪)OSP‬در شرکتفوالدمبارکهدر اینبخشبه‬ ‫توضیحاتیخالصهو کاربردیدر موردانمی پردازیم‪.‬‬ ‫تعریفدستورالعمل هایعملیاتیاستاندارد‬ ‫تهیه و گرد اوری ‪ :‬واحدمتالورژی و روش های تولید‬ ‫دستورالعمل های عملیاتی استاندارد روش‬ ‫بهره برداری و استفاده از متدولوژی علمی و‬ ‫مدونی است که با همسان سازی مهارت ها‪،‬‬ ‫اتالف ها را به حداقل می رساند و امکان‬ ‫استفادۀحداکثریاز زمان‪،‬امکانات‪،‬تجهیزات‬ ‫وبهره وریاز نیرویانسانیرافراهممی سازد‬ ‫دستورالعمل های عملیاتی استاندارد روش بهره برداری و استفاده از متدولوژی علمی و مدونی است که با‬ ‫همسان سازیمهارت ها‪،‬اتالف هارابهحداقلمی رساندوامکاناستفادۀحدا کثریاز زمان‪،‬امکانات‪،‬تجهیزاتو‬ ‫بهره وریاز نیرویانسانیرافراهممی سازدتادرنهایتمنجربهتولیدمحصولیمطابقبااستانداردهایتعیین شده‬ ‫بارعایتتمامیفاکتورهایصنعتیوانسانیشود‪.‬‬ ‫دسته بندی‬ ‫دستورالعمل های عملیاتی استاندارد ب ه این صورت است‪ -1 :‬محصوالت (‪)P‬؛ ‪ -2‬مواد (‪)M‬؛ ‪ -3‬تجهیزات (‪)F‬؛‬ ‫‪ -4‬مشخصات عملیاتی (‪)O‬؛ ‪ -5‬سیکل های عملیاتی (‪)C‬؛ ‪ -6‬روش های کاری (‪)W‬؛ ‪ -7‬ایمنی (‪)S‬؛ ‪ -8‬نظافت‬ ‫صنعتی(‪)I‬؛‪-9‬محیط زیست(‪.)E‬‬ ‫‪-1‬محصوالت(‪:)PRODUCTS‬محصولاز تغییراتفیزیکیوشیمیاییمواددر یکیاچندماشینبهوجودمی اید‬ ‫کهمی تواندمحصولینیمه ساختهباشدویامحصولی کهمستقیمابهفروشمی رود‪.‬در ایندستورالعملبهمواردی‬ ‫نظیرخصوصیاتفیزیکیوشیمیایی‪،‬تست هایموردنیاز‪،‬بسته بندی‪،‬حملو‪...‬اشارهمی شود‪.‬‬ ‫‪-2‬مواد(‪ :)MATERIAL‬کلیهاطالعاتمربوطبهموادی کهدر فرایندتولیدیکمحصولیادر ترکیبشیمیاییان‬ ‫وجوددارددر ایندستورالعملاوردهمی شود‪،‬ماننداهک‪،‬سنگ اهک‪،‬قراضه‪،‬نسوز‪،‬روغنو‪. ...‬‬ ‫‪-3‬تجهیزات(‪:)FACILITY‬اینعملکردتعیین کنندههمهاطالعاتمربوطبهتجهیزات‪،‬نقشه هاومشخصات‬ ‫ماشین است که ا گر تغییر کند‪ ،‬بر بهره وری و هزینه های فعالیت های عملیات تاثیر می گذارد‪ .‬مرجع ها و کدهای‬ ‫نشان دهندهمشخصاتتجهیزاتدر کارگاهعبارت انداز‪:‬مشخصاتطراحی؛لیستابزار ویژهبرایعملیات؛شرح‬ ‫واحداماری؛لیستسایراقالمبرایعملیات؛لیستقطعاتعملیاتی‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشخصات عملیاتی (‪ :)OPERATING PRESCRIPTION‬مشخصات فیزیکی یا شیمیایی و نیازهای‬ ‫عملیاتی الزم در فرایند تولید برای دست یابی به محصول مشخص در این دستورالعمل اورده می شود‪ .‬به طورکلی‬ ‫ضوتغییراتیاتنظیماتصورتبگیرد‪.‬‬ ‫اینبخششاملفعالیت هاییمی شود کهدر ان هابایددر دوره هایی‪،‬تعوی ‬ ‫‪ -5‬سیکل های عملیاتی (‪ :)OPERATING SEQUENCING OR CYCLES‬سیکل های عملیاتی‬ ‫عبارت انداز‪:‬تعدادعملیاتبرنامه ریزی شدهروتینولیستتجهیزاتتخصیصداده شدهبهانبادر نظرداشتننیاز‬ ‫بهتولیدیکنوعمحصولاستانداردبابهتریننتیجهاقتصادی‪.‬‬ ‫‪-6‬روش های کاری(‪:)WORKING METHODS‬روشاجرایاستانداردعملیات کهپرسنلبایدبرایرسیدن‬ ‫بهتولیدبرنامه ریزی شدهیافعالیت هایخدماتیحالتاستانداردانجامدهنددر ایندستورالعملاوردهمی شود‪.‬‬ ‫‪-7‬ایمنی (‪ :)SAFETY‬این بخش تعیین کننده روش هایی برای ایمن ساختن تجهیزات و رفتار نیروی انسانی‬ ‫براساسفعالیت هایبرنامه ریزی شدهحادثه ایونرمالاست‪.‬‬ ‫‪-8‬نظافت صنعتی (‪ :)INDUSTRIAL CLEANING‬این بخش شامل همه روش ها و فعالیت های موردنیاز‬ ‫براساستمیزکاریصنعتیبرایدست یابیبهعملکردصحیحوقابل قبولدر واحداستوهدفان کاهشیااز بین‬ ‫بردنوضعیت هایخطرساز وراحت سازیعملیاتجهتتعمیراتوبازرسیخطوطاست‪.‬‬ ‫‪-9‬محیط زیست (‪ :)ENVIRONMENT‬این مدرک جدا از لیست اولیه‪ ILVA‬یا‪ OSP‬ها نبوده‪ ،‬ولی با توجه به‬ ‫سیستم‪ ISO14000‬اینمدرکایجادشدهوفعالیت هایزیست محیطییاعواملتاثیرگذار برخا ک‪،‬اب وهوادر ان‬ ‫وجوددارد‪.‬‬ ‫اخیرا یک اپلیکیشن جعلی به نام «‪Kaspersky Free‬‬ ‫‪ »Antivirus‬در نقاب اپلیکیشن اندرویدی و شناخته شده‬ ‫«‪ ،»Kaspersky Internet Security‬در حال منتشر کردن‬ ‫تروجانبانکی‪ TeaBot‬در سطحوباست‪.‬‬ ‫این تروجان از طریق دانلود اپلیکیشن مذکور از فروشگاه های‬ ‫غیررسمی گسترش پیدا می کند‪ .‬نصب این اپلیکیشن نیازمند‬ ‫صدورمجوزهایدسترسیمخاطره امیزیمانند‪Accessibility‬‬ ‫‪ Services‬است که می تواند در جهت کنترل دستگاه های‬ ‫اندرویدیالوده‪،‬از راهدورموردبهره برداریقرار گیرد‪.‬‬ ‫جعل اپلیکیشن های بانکی شناخته شده در دنیا اخیرا بسیار‬ ‫شایع شده است و این موضوع‪ ،‬اهمیت دانلود اپلیکیشن ها از‬ ‫منابعرسمیومعتبررابیش ازپیشنمایانمی سازد‪.‬‬ ‫منبع‪SOFTPEDIANEWS:‬‬ ‫گروهی از متخصصان امنیت سایبری و مهندسان‬ ‫اتوماسیون‪ ،‬یک راهنمای‪ open source‬شامل‪ 20‬توصیه در‬ ‫زمینهپیکربندی کنترل گرهایمنطقیقابل برنامه ریزی(‪)PLC‬‬ ‫ارائه کرده اند که ان ها را در برابر حوادث امنیتی یا مخاطرات‬ ‫ناشی از پیکربندی نامناسب در شبکه صنعتی مقاوم‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫این فهرست که توسط اتحادیه امنیت سایبری‪ ،‬زیرمجموعه‬ ‫انجمن بین المللی اتوماسیون (‪ )ISA‬منتشرشده است به‬ ‫مهندسان اتوماسیون در برنامه ریزی ‪ PLC‬ها کمک می کند‬ ‫تا برخی فرایندهای فیزیکی نظیر کنترل دمای سیاالت و باز و‬ ‫بسته کردنسوپاپ هاودریچه هارادر ماشین االتیاتاسیسات‬ ‫صنعتیاجرا کنند‪.‬انتظار می رودتامین کنندگان‪ PLC‬در راستای‬ ‫تکمیلاینفرایند‪،‬الگوهایمناسبیرادرزمینهمحصوالتخود‬ ‫ارائه کنندتابه این ترتیبمصرف کنندگاننیزاز روش هایموجود‬ ‫جهتبرنامه ریزیدستگاه هایخریداری شدهبهره مندشوند‪.‬‬ ‫منبع‪DARKReading:‬‬ صفحه 9 ‫شخصیت شناسی ترتیب تولد فرزندان‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫بی عدالتی و تبعیض والدین در تربیت فرزندان‬ ‫روان شناسان معتقدند راز تفاوت های شخصیتی بین فرزندان یک‬ ‫پدر و مادر‪ ،‬در ترتیب تولد ان ها نهفته است؛ چرا که هر جایگاه تولد‬ ‫اعم از اول‪ ،‬وسط یا اخر بودن‪ ،‬چالش های منحصربه فرد خود را‬ ‫دارد و همچنین والدین به صورت ناخودا گاه‪ ،‬شیوه فرزندپروری‬ ‫متفاوتی را نسبت به هر فرزند با توجه به ترتیب تولدش اتخاذ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫برخی از والدین با اصول تربیتی صحیح اشنایی کافی ندارند؛‬ ‫به همین دلیل در تربیت فرزندان دچار تبعیض و بی عدالتی‬ ‫می گردند‪ .‬تبعیض و بی عدالتی در برخورد با فرزندان از هر جهتی‬ ‫(عاطفی‪ ،‬روحی و روانی و‪ )...‬روی فرزندان تاثیر منفی می گذارد و‬ ‫موجب حسادت‪ ،‬کینه‪ ،‬مقایسه های ناروا و بروز برخی مشکالت‬ ‫بین فرزندان می شود‪.‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫فیروز محمدزاده‪،‬سهام دار فوالدمبارکه‬ ‫لطفــا مســئولین راهنمایی نمایند کــه چــه زمانی می توان ســهام‬ ‫جایــزه را بــه فروش رســاند‪.‬‬ ‫‪990***0638‬‬ ‫علــی ســلیمیان ریــزی‪ ،‬شــاغل در واحــد انباشــت و‬ ‫بردا شــت‬ ‫لطفا مسئولین ترابری نسبت به تخصیص وسیله ایاب و ذهاب‬ ‫از درب های اصلی فوالد مبارکه در زمانی که کارکنان شــیفت ســر‬ ‫کار هستنداقدامنمایند‪.‬‬ ‫‪913***4002‬‬ ‫علیقاسمی‪،‬شاغلدر فوالدسازی‬ ‫ضمــن عــرض خســته نباشــید خدمــت عزیــزان و کارکنــان‬ ‫زحمتکش فــوالد مبارکــه‪ ،‬از اطالع رســانی خبرهای فــوالد مبارکه‬ ‫تشــکر می کنــم‪.‬‬ ‫‪913***1879‬‬ ‫محمدعلیقربانی‪،‬همکار بازنشسته‬ ‫لطفــا مســئولین امــور ورزش علــت بــاز نشــدن ســایت ورزش در‬ ‫خــارج از شــرکت را اطالع رســانی نماینــد‪ .‬همچنیــن مســئولین‬ ‫تهــای بانــک تجــارت را توضیــح دهنــد‪.‬‬ ‫امــر دلیــل تعویــض کار ‬ ‫‪913***8286‬‬ ‫حمیدحسنپورنهچیری‪،‬شاغلدر امور عایدات‬ ‫از نظــارت قراردادهــای بیمــه با توجــه به عملکــرد نامطلوب بیمه‬ ‫تهــا و‬ ‫ایــران در عقــد قــرارداد بــا مرا کــز درمانــی‪ ،‬تاخیــر در پرداخ ‬ ‫نارضایتــی همــکاران‪ ،‬خواهشــمندیم بــه ایــن موضــوع رســیدگی‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫‪913***3513‬‬ ‫عشق‪ ،‬محبت و گذشت‬ ‫در خانواده‬ ‫اهمیتاموزش‬ ‫عشق ورزی به فرزندان‬ ‫تهیه‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫فرشیدشیبه‪،‬همکار بازنشسته‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین ســهام داران تعاونــی مصــرف را‬ ‫بازنشســتگان فــوالد تشــکیل می دهــد‪ ،‬خواهــان ان هســتیم کــه‬ ‫ساختمان نگین که عمال به دلیل کاربری نامناسب هزینه زیادی‬ ‫برای تعاونی به همراه دارد‪ ،‬به فروش برســد و ســرمایه ان به ســهام‬ ‫انــان اضافــه گــردد‪.‬‬ ‫‪936***1347‬‬ ‫محســن مــرادی ریــزی‪ ،‬شــاغل در تولیــد ریخت هگــری‬ ‫مــداوم‬ ‫تقاضامندیــم بــا توجــه بــه گرمــای بســیار زیــاد رختکــن‪،D2D3‬‬ ‫نهــا ایــن مــورد را ب هســرعت پیگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫نظــارت رختک ‬ ‫‪913***6990‬‬ ‫پیــام همــکاران گرامــی‪ ،‬جعفرقلــی عســگری زاده شــاغل در‬ ‫فوالدســازی و ریخت هگــری مــداوم‪ ،‬اســماعیل باقــری خولنجانــی‬ ‫شــاغل درتعمیــرات ریخته گــری مــداوم‪ ،‬حمیــد کریمــی‬ ‫موسـی ابادی شــاغل در تولید خطوط اســکین پاس و تمپرمیل‪،‬‬ ‫الیاساحمدیشاغلدرمجتمعفوالدسبا‪،‬فرهادمحمدبیگی‬ ‫شــاغل در نــورد ســرد‪ 1‬و یــداهلل صــادق پــور همــکار بازنشســته‪،‬‬ ‫دریافــت و جهت بررســی و پیگیــری به مســئولین مربوطه ارســال‬ ‫رفتارهای شایع در کودکان‬ ‫استراتژی هایانضباطی‬ ‫«دست بزن ها»‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫تهیه‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بــا نهایــت تاســف درهفتــه گذشــته ســید ا کبــر‬ ‫داتلی بیگــی و امیــن فروزنــده شــاغل در نــورد ســرد و‬ ‫ســید اصغــر داتلی بیگــی شــاغل در فوالدســازی درغم‬ ‫در گذشت پدر و فریدون فرهمند شــاغل در تعمیرگاه‬ ‫مرکــزی و محســن احمــدی شــاغل در فوالدســازی در‬ ‫غــم درگذشــت مــادر بــه ســوگ نشســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن همــکار گرامــی شــادروان منصــور دکتــرزاده‬ ‫شــاغل در نیــروگاه بــه علــت بیمــاری دار فانــی را وداع‬ ‫گفــت و بــه دیــار حــق شــتافت‪.‬‬ ‫ایــن غــم جانــکاه و ضایعــه جبران ناپذیــر را بــه محضــر‬ ‫خانــواده ایــن عزیــز تســلیت عــرض می کنیــم و بــرای‬ ‫ایشــان علــو درجــات را از درگاه حــق تعالــی مســئلت‬ ‫می نماییــم‪.‬‬ ‫شادروانمنصور دکترزاده‬ ‫هفته های گذشته درباره اهمیت عشق ورزی و تاثیر‬ ‫ابراز عشقبراعضایخانوادهصحبت کردیم‪.‬زندگی‬ ‫سرشار از عشقارزویهمهماستوبهدستاوردن‬ ‫صحیحابراز اناست‪.‬از مولفه های‬ ‫انمستلزمبه کارگیریشیوه های‬ ‫ِ‬ ‫دادن عشق و تاثیر ان بر سالمتی جسمی اعضای خانواده‬ ‫نشان ِ‬ ‫گفتیم‪ .‬ا کنون درباره تاثیر عشق ورزی بر فرزندان صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫ا گر والدین الگوی خوبی از عشق ورزی برای فرزندان خود باشند‪،‬‬ ‫ان ها از همان ابتدا ارتباط سالم و موثر را می اموزند و ناخودا گاه‬ ‫ان را در روابط خود با همساالن‪ ،‬دوستان و خواهر یا برادر تمرین‬ ‫پیشرواز شیوه هایاموزشابراز عشقبهفرزندان‬ ‫می کنند‪.‬در متن ِ‬ ‫خواهیم گفت‪:‬‬ ‫والدین؛الگویفرزنداندر عشق ورزی‬ ‫به یاد داشته باشید که کودکان و نوجوانان‪ ،‬زندگی کردن را با مشاهده‬ ‫رفتار والدینیادمی گیرند‪.‬پدرهاومادرهابرایارجنهادنبهارزش های‬ ‫خانوادگی‪،‬بهترینراهرابرایالگوبرداریمثبتفرزندانبازمی کنند‪.‬وقتی‬ ‫بااعضایخانوادهدورهمهستید‪،‬نشاندهید کهنه تنهابرایان هاارزش‬ ‫قائلید‪،‬بلکهخواسته هایتک تکافرادنیزاهمیتدارد‪.‬برایمثال‪،‬در‬ ‫دورهمی هاوقتیفرزندتانمشغولتعریف کردنیکماجراست‪،‬خودتان‬ ‫را با تلفن همراه سرگرم نکنید و یا بین حرف های او نپرید‪ .‬کامال معطوف‬ ‫به فرزندتان باشید و با تایید بدنی و کالمی‪ ،‬نشان دهید که عالقه مند‬ ‫به شنیدن حرف های او هستید‪ .‬هیچ هدیه دیگری بهتر از این برای‬ ‫شاید بارها در میهمانی ها و یا خیابان‪ ،‬شاهد این‬ ‫صحنه بوده اید که کودکی به خاطر نرسیدن به‬ ‫خواسته اش‪ ،‬مدام به سمت والدین خود مشت‬ ‫و لگد پرتاب می کند‪ .‬تجربه این لحظه‪ ،‬حس خشم‪ ،‬شرمساری و‬ ‫ناامیدیرادر وجودوالدینایجادمی کند‪.‬چنینوالدینینگراناین‬ ‫نوع از پرخاشگری فرزندانشان هستند و احساس می کنند که بین‬ ‫ان ها و کودکشان فاصله افتاده و یا در تربیت او قصور کرده اند‪ .‬اما‬ ‫بیشتربچه ها در مواقعخاصاقدام بهچنینحرکتیمی کنند‪ .‬نحوه‬ ‫پاسخ گویی به ضربه کودک‪ ،‬کلید از بین بردن این رفتار ناشایست‬ ‫پیش رو به دالیل بروز و راهکارهای کنترل ان‬ ‫است‪ .‬در مطلب ِ‬ ‫می پردازیم‪:‬‬ ‫ابزار تغییرنظروالدین‬ ‫دالیلمختلفیباعثضربهزدنبچه هابهوالدینمی شود‪ .‬گاهیاوقات‬ ‫صحیحخواسته شان‬ ‫ب هدلیلعدمتواناییدرمدیریتاحساساتوبیان‬ ‫ِ‬ ‫به والدین ضربه می زنند‪ .‬گاهی کنار امدن با احساسات برای کودک‬ ‫بسیار دشوار می شود و بدون فکر کردن به عواقب یا راه های دیگر برای‬ ‫تامیننیازهایشاندستبهحرکاتغیرمنتظرهمی زنند‪.‬بعضیازبچه ها‬ ‫هم از لگد زدن به والدین برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬برای مثال‪ ،‬کودکی که مادرش‪ ،‬اسباب بازی موردعالقه اش را‬ ‫نخریدهوبهاو«نه» گفته‪،‬شروعبهجیغزدنومشت کوبیدنبهمادرش‬ ‫می کند‪.‬چونامیدوار است کهپرخاشگرینظرمادر راتغییردهد‪.‬‬ ‫فرزندتان وجود ندارد‪ .‬پس پیوندهای خانوادگی را تقویت کنید و از این‬ ‫طریقبهثمرهزندگی تانبیاموزید کهچقدر دوستشدارید‪.‬‬ ‫ایجاددوستیبافرزند‬ ‫عشق میان والدین و فرزندان‪ ،‬تاثیر عمیقی در شکل گیری شخصیت‬ ‫سالم در ان ها دارد‪ .‬به خصوص ارتباط و عشق ورزی میان مادر و فرزند از‬ ‫هماندوراننوزادیاهمیتدارد‪.‬چوناینارتباط‪،‬زمینهروابطبعدی‬ ‫می شود‪ .‬فرزندانی که عشق بی قیدوشرط مادر و به طور کلی والدین را‬ ‫تجربه نمی کنند‪ ،‬در ایجاد ارتباط خود با سایر افراد نیز با مشکل مواجه‬ ‫می شوند‪ .‬چون الگوی مناسب دلبستگی در ان ها شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫ایجاد و حفظ ارتباط کالمی و غیرکالمی مناسب با فرزندان یکی دیگر از‬ ‫شیوه های ایجاد مسیر برای نشان دادن عالقه به یکدیگر است‪ .‬شاید‬ ‫انجام این کار در دوران نوجوانی و بلوغ دشوارتر به نظر برسد‪ .‬اما وقتی‬ ‫رابطه صمیمانه ای از کودکی با فرزندتان داشته باشید‪ ،‬با چالش های‬ ‫کمتری در اینده روبه رو خواهید شد‪ .‬ا گر برعکس این شیوه را در پیش‬ ‫بگیرید‪ ،‬همین الگو به نسل بعد نیز سرایت می کند و ابراز عالقه به‬ ‫بزرگساالنبرایفرزندانهمسختمی شود‪.‬‬ ‫ارتباطاتغیرکالمیمثبت‬ ‫همه ارتباطات با کلمات اتفاق نمی افتد‪ .‬بنابراین توجه به احساساتی‬ ‫کهفرزندتانبه صورتغیرکالمیابراز می کند‪،‬مهماست‪.‬به عنوانمثال‪،‬‬ ‫ممکن است کودک یا نوجوان شما تمایلی به صحبت با شما نداشته‬ ‫باشد؛ اما گاهی اوقات به دنبال دست نوازش شما باشد‪ .‬هرکسی‬ ‫وقتی کودک‪،‬بی احترامی کرد‪...‬‬ ‫نحوه عکس العمل شما به ضربه زدن کودک‪ ،‬بر احتمال تکرار ان تاثیر‬ ‫دارد‪.‬در ادامه‪،‬برخیاز استراتژی هایانضباطیاوردهشده کهمی توانید‬ ‫برایمحافظتاز خوداستفاده کنید‪.‬همچنینروش هایبهتریبرای‬ ‫کنترلاحساساتومدیریترفتار کودکمطرحمی شود‪:‬‬ ‫قوانینخانگیدربارهاحترامبهیکدیگرایجاد کنید‪.‬به صراحتبگویید که‬ ‫ضربهزدن‪،‬لگدزدن‪ ،‬گاز گرفتنیااعمالپرخاشگریبدنیدر خانهمجاز‬ ‫نیست‪.‬در صورتامکان‪،‬قوانینخودرابه صورتمثبتتنظیم کنید‪.‬‬ ‫به جای گفتنجمله«نزن!»بگویید‪«:‬از لمس هایمحترمانهاستفاده‬ ‫کن»‪ .‬با کودک خود در مورد این قوانین صحبت کنید و مطمئن شوید‬ ‫کهمتوجهعواقبقانون شکنیشدهاست‪.‬وقتیفرزندتانبهشماضربه‬ ‫زد‪،‬قاطعانهبگویید‪«:‬ضربهنزن!»یا«قانوناحترامرا کهیادتنرفته!»‪.‬‬ ‫پیام های خود را ثابت نگه دارید تا به فرزند خود بیاموزید که ضربه زدن‬ ‫مجاز نیستوانراتحملنخواهید کرد‪.‬البته گفتناینجمالت کافی‬ ‫نیست‪ .‬مهارت های کنترل خشم را به کودک خود بیاموزید‪ .‬فرزندتان‬ ‫را تشویق کنید که وقتی عصبانی می شود‪ ،‬نفس عمیق بکشد یا از اتاق‬ ‫بیرون برود‪ .‬به ثمره زندگی تان در مورد احساساتی مانند غم‪ ،‬اندوه‬ ‫و ناامیدی اموزش دهید‪ .‬ا گر کودک شما این قوانین را می داند‪ ،‬اما‬ ‫همچنان به زدن ادامه می دهد‪ ،‬از برخی عواقب زیر برای جلوگیری از‬ ‫ضربهدوبارهاستفاده کنید‪.‬‬ ‫برایبعضیاز کودکان‪،‬وقت گذرانییاوقت گذاشتن‪،‬موثرترینراهبرای‬ ‫فرزندش را بهتر می شناسد و می داند که چه زمانی به چه چیزی نیاز‬ ‫دارد‪.‬برایمثال‪،‬وقتیزمانطوالنی کنار شمانشسته‪،‬بهشماچسبیده‬ ‫و هیچ چیزی نمی گوید‪ ،‬به این معناست که نیازمند نوازش یا توجه‬ ‫شماست‪ .‬پس ا گاهی از معنای پیام های غیرکالمی فرزندتان ضروری‬ ‫است‪ .‬با اغوش‪ ،‬بوسه و ارتباط چشمی‪ ،‬این پیام را منتقل می کند که‬ ‫می خواهید به فرزندتان نزدیک باشید‪ .‬فرزندان خود را با ستایش‪،‬‬ ‫تشویق کنید‪.‬بهاوبگوییدوقتیسطلزبالهرابیرونازخانهمی بردویانان‬ ‫می خرد‪،‬چه کمکبزرگیبهشمامی کند‪.‬بگذاریدهمهاعضایخانواده‬ ‫بدانند کهان هارادوستداریدواز ان هاقدردانیمی کنید‪.‬هرشبهنگام‬ ‫خوابیدنبهان هابگویید«دوستتدارم»‪.‬‬ ‫از عالیقفرزندخودحمایت کنید‬ ‫خانواده هایقویازاحساساتاعضایخودحمایتمی کنند‪.‬مهماست‬ ‫کهشماازعالیقفرزندخودحمایت کنید‪.‬برایمثال‪،‬می توانیدازعالقهاو‬ ‫بوایجادیک کلکسیوناز‬ ‫بهتماشایفوتبالدر استادیوم‪،‬مطالعه کتا ‬ ‫شخصیت هایلگوحمایت کنید‪.‬ا گرعالقهزیادیبهتماشایمسابقات‬ ‫والیبالدارد‪،‬بااوپایتلویزیونبنشینیدوتماشا کنید‪.‬ا گربه کتاب های‬ ‫داستان عالقه دارد‪ ،‬درباره ان مطالعه و با هم بحث کنید‪ .‬اجازه دهید‬ ‫که راه های ارتباط کالمی با فرزندتان به هر بهانه ای باز بماند‪ .‬وقتی از‬ ‫مصاحبتباشمالذتببرد‪،‬عمیقااحساسخوشبختیمی کندوخواهد‬ ‫فهمید که شما چقدر او را دوست دارید‪ .‬راهی پیدا کنید تا به کودکان‬ ‫خودنشاندهیددر هر کاریمی توانندروی کمکشماحساب کنند‪.‬‬ ‫جلوگیریاز ضربهمجددان هاست‪.‬وقتاستراحتیاوقت گذاشتنبه‬ ‫کودکان می اموزد که چگونه خود را ارام کنند و این کار‪ ،‬ان ها را از محیط‬ ‫دور می کند‪ .‬مهم است که به ان ها بیاموزید چگونه ارامش خود را در‬ ‫چنینشرایطیحفظ کنند‪.‬‬ ‫بعضی دیگر از بچه ها ممکن است عواقب اضافی بخواهند‪ .‬سلب‬ ‫امتیازات یک استراتژی انضباطی موثر است‪ .‬بسته به سن کودک‪،‬‬ ‫دسترسی به وسایل الکترونیکی یا برخی از اسباب بازی ها را به مدت‬ ‫‪ 24‬ساعتیا کمترمحدود کنید‪.‬هرچه کودک کوچک ترباشد‪،‬بهزمان‬ ‫کمتریبرایدوریاز وسایلشنیاز دارد‪.‬‬ ‫کودک خود را وادار کنید که کارهای اضافی برای شما انجام دهد یا‬ ‫از او بخواهید‪ ،‬به عنوان راهی برای جبران خسارت برای شما نقاشی‬ ‫بکشد‪ .‬تقویت رفتارهای خوب با عواقب مثبت‪ ،‬کودک را ترغیب‬ ‫به ترک این عادت منفی می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬به کودک خود به‬ ‫خاطر استفاده از «لمس های مالیم» پاداش دهید‪ .‬روز را به چندین‬ ‫دوره زمانی تقسیم کنید که بتواند برچسب ها یا نشانه هایی برای‬ ‫رفتارهای خوب به دست اورد‪ .‬همچنین هنگامی که از لمس ارام‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬ستایش کنید‪ .‬او را در اغوش بگیرید و بگویید که‬ ‫چقدر لمس های خوب مثل اغوش را دوست دارید‪ .‬به یاد داشته‬ ‫باشید هر چقدر هم که عصبانی شدید‪ ،‬از تنبیه بدنی استفاده نکنید‪.‬‬ ‫در شمارهبعددرباره کودکانیخواهیم گفت کهاز خانهدیگران‪،‬وسایلی‬ ‫را به صورت پنهانی برمی دارند‪.‬‬ ‫نکات ایمنی‬ ‫ایمنی در فضای بسته‬ ‫تهیه و تدوین‪ :‬ابراهیم ولی پور‬ ‫کارشناس ایمنی و اتش نشانی‬ ‫خطرات اندکی وجود دارند که می توانند به اندازه‬ ‫خطرات موجود هنگام کار در فضاهای بسته‪،‬‬ ‫از چشم پنهان بمانند‪ .‬مخزنی که به نظر خالی‬ ‫می رسد می تواند ا کنده از گازهای خفه کننده باشد‪ .‬ازاین رو‬ ‫کارگرانی که الزم است برای انجام وظایف خود به فضاهای بسته‬ ‫وارد شوند باید با دستورالعمل کار در فضای بسته اشنا بوده و از‬ ‫تمام مراحل و نکات ایمنی مربوط به ان ا گاه باشند تا بتوانند از‬ ‫خود محافظت کنند‪ .‬در بسیاری از محیط های کاری‪ ،‬محوطه های‬ ‫محصوری وجود دارند که ممکن است خطرات بسیاری را برای‬ ‫افرادی که برای انجام کار به ان ها وارد می شوند‪ ،‬پدید اورد‪.‬‬ ‫امار حوادثفضایبسته‬ ‫هرساله میلیون ها کارگر در معرض خطرات فضای بسته قرار دارند‪.‬‬ ‫بیشتر حوادث منجر به فوت در فضای بسته در اثر خفگی‪ ،‬انفجار‬ ‫و مسمومیت بوده است‪ .‬بر اساس امار ‪60‬درصد مرگ ومیرها در اثر‬ ‫کمبود ا کسیژن و نقص در گازسنجی بوده است‪ .‬به ازای هر مورد‬ ‫مرگ ومیر در فضای بسته‪ 2‬نفر از افراد امداد و نجات کشته می شوند‪.‬‬ ‫قانون کار در فضاهایمحدود‬ ‫هیچ کسحقورودبهفضاهایمحدودراندارد‪،‬مگراینکهچنین کاری‬ ‫اجتناب ناپذیرباشدوقبلاز ورودبهاینفضاهاایمن سازیمتناسببا‬ ‫خطرات موجود در این فضاها به خوبی اجرا گردد‪.‬‬ ‫تعریف کار در فضایبسته‬ ‫براساس استاندارد ‪ ،1910OSHA-146‬فضای محدود به محلی‬ ‫اطالق می شود که ضمن امکان دسترسی و ورود به داخل ان (دارای‬ ‫محدودیت ورود و خروج)‪ ،‬برای کار دائمی نفرات طراحی نشده‬ ‫و ممکن است افراد برای انجام کارهایی چون بازرسی‪ ،‬تعمیر و‬ ‫نگهداری‪ ،‬تعمیرات و‪ ...‬وارد ان شوند‪.‬‬ ‫فضاهای بسته می توانند مانند دریچه های ادم رو و گودال ها محدود‬ ‫نباشد‪ ،‬چنان که فضاهای بزرگ تر مانند مخازن‪ ،‬ظروف صنعتی و‬ ‫سیلوها نیز در تعریف فضای بسته قرار می گیرند‪ .‬کار در فضاهای بسته‬ ‫مخاطره امیزبرایایمنیوسالمتفردنیازمنداخذمجوز استووظیفه‬ ‫کارفرماست کهفضاهایبستهنیازمنداخذمجوز راشناسایی کند‪.‬این‬ ‫فضاهای باید به عالمت خطر مجهز شوند و افراد بدانند که ورود به این‬ ‫فضاها‪ ،‬نیازمند هماهنگی و اخذ مجوز ورود است‪.‬‬ ‫قبل از ورود افراد به فضای بسته‪ ،‬باید میزان ا کسیژن‪ ،‬گازهای قابل‬ ‫اشتعال و انفجار همچنین گازهای سمی فضای بسته توسط گازسنج‬ ‫کالیبره و سالم‪ ،‬اندازه گیری شود و درصورت وجود شرایط ایمن اجازه‬ ‫ورود صادر شود‪ .‬الزم است که کارفرما اموزش های الزم و کافی به‬ ‫کارکنان ارائه دهد تا بتوانند در محوطه های محصور بدون ایجاد‬ ‫مشکل وظایف خود را انجام دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬الزم است که فردی‬ ‫به عنوان ناظر در خارج از فضای بسته حضور داشته باشد و کار افراد‬ ‫داخلفضایمحصور رانظارت کندتادر زماننیاز بتواندبهان ها کمک‬ ‫کند یا در صورت بروز حادثه به سرعت به نیروهای امدادی اطالع دهد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫منابع‪ :‬مجله پیام ایمنی؛ دستورالعمل های شرکت نفت؛‬ ‫تجارب شخصی‪.‬‬ صفحه 10 ‫پیامتبریکباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫بهمناسبتروز ذوب اهن‬ ‫پیامتبریکباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫بهمناسبتصعودتیمملیفوتبال‬ ‫مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با ارسال پیامی روز ذوب اهن را به‬ ‫مدیرعامل این باشگاه تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬محمدرضا سا کت‬ ‫مدیرعامل این باشگاه با ارسال پیامی به مجتبی فریدونی مدیرعامل‬ ‫باشگاه ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فرارسیدن روز ذوب اهن را تبریک گفت‪.‬‬ ‫در پی صعود تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران به مرحله نهایی‬ ‫مسابقات مقدماتی جام جهانی ‪ 2022‬باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پیام‬ ‫تبریکی صادر کرد‪ .‬این باشگاه در دو نامه جدا گانه به شهاب الدین‬ ‫عزیزی خادم رئیس و منصور قنبرزاده دبیر کل فدراسیون فوتبال‪ ،‬صعود‬ ‫مقتدرانه تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران به مرحله نهایی‬ ‫مسابقات مقدماتی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬را تبریک گفت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 26‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫جدول مسابقات تیم فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان در لیگ برتر فوتبال کشور‬ ‫تعدادی دیگر از قهرمانان کشور در جمع رکاب زنان فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان‪،‬‬ ‫علی اصغر موس ـی زاده‪ ،‬ابوالفضل امین الرعایائی‪ ،‬احمد نصرابادی‬ ‫و محمدحســین رئیســی بــا حضــور در دفتــر ایــن باشــگاه و پــس از‬ ‫انجــام مذا کــره بــا محمدرضــا ســا کت مدیرعامــل باشــگاه‪ ،‬بــا عقــد‬ ‫قــرارداد یــا تمدیــد ان بــه طالیی پوشــان تیــم فــوالد مبارکــه ســپاهان‬ ‫پیوستند‪.‬‬ ‫علی اصغر موسی زاده رکاب زن رشته استقامت جاده که ‪ ۲۲‬سال سن‬ ‫دارد‪ ۱۰ ،‬مقام کشوری و سابقه حضور در المپیک نظامیان جهان را در‬ ‫کارنامهخوددارد‪.‬‬ ‫ابوالفضل امین الرعایائی رکاب زن جوان رشته سرعت نیز افتخاراتی‬ ‫همچون ستاره مسابقات جوانان کشور در سال ‪ ،۱۳۹۹‬عضویت ثابت‬ ‫تیمملیجمهوریاسالمیایراندر ‪ ۴‬سالاخیردر رشتهسرعت‪ ،‬کسب‬ ‫‪ ۱۶‬مدالطالونقرهوبرنزدر مسابقاتقهرمانی کشور ولیگ کشوریرادر‬ ‫کارنامهخوددارد‪.‬‬ ‫احمد نصرابادی ملی پوش ‪ ۲۴‬ساله تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان نیز برای چهارمین سال متوالی قرارداد خود را با این باشگاه‬ ‫تمدیدمی کندوسابقهشرکتدر مسابقاتقهرمانیجوانانجهانسال‬ ‫‪،۲۰۱۴‬حضور در مسابقاتقهرمانیاسیادر رشتهسرعتسال های‪۲۰۱۴‬‬ ‫و‪ ،۲۰۱۵‬حضور در کاپ اسیایی هندوستان سال‪ ،۲۰۱۹‬حضور در کمپ‬ ‫نخبه پروریدوچرخه سواریاسیادر کشور کرهوانتخاببه عنوانبهترین‬ ‫رکاب زن کمپ و حضور در اردوهای اماده سازی بازی های اسیایی سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬رادر کارنامهورزشیخوددارد‪.‬‬ ‫محمدحسینرئیسیدوچرخه سوار‪۲۰‬سالهوجوان ترینرکاب زنباشگاه‬ ‫فوالدمبارکهسپاهاننیز کهمحصولا کادمیاینباشگاهاست‪،‬چهارمین‬ ‫فصل حضور خود در فوالد مبارکه سپاهان را تجربه می کند‪ .‬وی سابقه‬ ‫‪ ۵‬دوره حضور در اردوی تیم ملی‪ ،‬رتبه دوم مسابقات قهرمانی کشور‬ ‫در رشته تایم تریل و رتبه سوم مسابقات لیگ کشوری رشته ‪ ۴‬کیلومتر‬ ‫انفرادیرادر کارنامهحرفه ایخوددارد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫با انجمن علمی مدیریت ورزش ایران‬ ‫بازگشتیاسین کبیریان جو‬ ‫به تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫باهدف گسترشهمکاری هایپژوهشیواموزشیتفاهم نامه‬ ‫همکاریفوالدمبارکهسپاهانباانجمنعلمیمدیریتورزشایران‬ ‫بهامضارسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری فیمابین محمدرضا سا کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان با دکتر رسول نظری نماینده انجمن علمی مدیریت ورزش‬ ‫ایرانشعبهاستاناصفهانامضاشد‪.‬اینتفاهم نامهباهدف گسترش‬ ‫همکاری های پژوهشی و اموزشی و استفاده بهینه از امکانات و‬ ‫توانایی های یکدیگر در راستای توسعه رویکردهای نوین مدیریتی‬ ‫مرتبطباحوزهورزشرقابتیوحرفه ایبهامضادوطرفرسیدهاست‪.‬‬ ‫یاسین کبیریان جو بازیکن فصل پیش تیم هندبال شهید‬ ‫شاملیبهفوالدمبارکهسپاهانپیوست‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬یاسین کبیریان جو‬ ‫بازیکن فصل پیش تیم هندبال شهید شاملی با حضور در دفتر باشگاه‬ ‫فوالدمبارکهسپاهان‪،‬پساز انجاممذا کرهبامحمدرضاسا کتبهجمع‬ ‫طالیی پوشانپیوست‪.‬‬ ‫کبیریان جو کهپیشاز ایندوفصلبرایفوالدمبارکهسپاهانبهمیدان‬ ‫رفته بود‪ ،‬سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی در رده های سنی نوجوانان‪،‬‬ ‫جوانان و امید را دارد و تا کنون ‪ ۳‬بار موفق شده جام قهرمانی لیگ برتر‬ ‫هندبالراباالیسرببرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫منزل (مرحله چهل و هشتم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫مرحلهچهلوهشتماینمسابقهبهشرحزیراست‪.‬‬ ‫محمدیزدانی‪923080‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫اصول ورزش‬ ‫در فصل تابستان‬ ‫بی تردیـد یکـی از بهتر یـن‬ ‫روش های تقویت سیسـتم ایمنی بدن‬ ‫بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا ورزش کـردن‬ ‫به صـورت مـداوم و همیشـگی اسـت‪ ،‬امـا بایـد‬ ‫ایـن نکتـه را مدنظـر داشـت کـه ورزش در فصـل‬ ‫تابسـتان شـرایط خـاص خـود را می طلبـد و چنـد ورزشـکاران و‬ ‫مدیـران ورزشـی جهـت رعایـت بهداشـت ورزشـی و سلامت‬ ‫ورزشکار باید اصل کلی را مدنظر قرار دهند‪:‬‬ ‫اصـل اول‪ :‬اوج تابـش نـور خورشـید در فصـل تابسـتان در سـاعات‬ ‫‪ 10‬صبـح تـا ‪ 16‬عصـر اسـت و بـه همیـن دلیـل توصیـه می گـردد‬ ‫حتی المقـدور از انجـام فعالیـت در مکان هـای روبـاز در طی سـاعات‬ ‫ذکرشـده پرهیـز شـود‪.‬‬ ‫اصل دوم‪ :‬با توجـه به گرمـای بیش ازحد هـوا در این فصـل‪ ،‬رعایت‬ ‫اصـول صحیـح برنامه هـای غذایـی شـامل مایعـات فـراوان و سـرو‬ ‫دسرهای خنک و مملو از مایعات با فاصله حداقل یک ساعت قبل‬ ‫و یا بعـد از غـذا به منظـور جلوگیـری از کاهش اثـرات کم ابی بـدن فرد‬ ‫ورزشـکار امری ضـروری بـه نظر می رسـد‪.‬‬ ‫اصل سـوم‪ :‬هر فصلی از سـال پوشـش خـاص خـود را می طلبـد و در‬ ‫این فصـل نیـز باید سـعی شـود از لباس هـای نخـی و عـاری از هـر نوع‬ ‫جنس پالسـتیک و بـه دور از هرگونه چسـبندگی با رنگ های روشـن‬ ‫اسـتفاده گردد تـا از بـروز هرگونه بیمـاری پوسـتی و همچنین جذب‬ ‫اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش در‬ ‫بیشـتر نور خورشـید جلوگیـری گردد‪.‬‬ ‫اصـل چهـارم‪ :‬در ایـن فصـل افزایـش دمـای بـدن سـریع تر‬ ‫از فصـل سـرما صـورت می گیـرد و بـا انجـام حـرکات کششـی‬ ‫سـاده‪ ،‬طنـاب زدن‪ ،‬چنـد دقیقـه دویـدن نـرم و ارام و‬ ‫رسیدن ضربان به ‪ 30‬ضربه بیش از ضربان زمان استراحت‬ ‫مطلـق و یـا افزایـش یـک درجـه بـه دمـای بـدن‪ ،‬فـرد ورزشـکار‬ ‫کامال گرم شده و می تواند فعالیت های تخصصی و سنگین رشته‬ ‫ورزشـی خـود را اغـاز کنـد‪.‬‬ ‫اصل پنجـم‪ :‬با توجـه به گرمـای هـوا‪ ،‬این فصـل بهترین زمـان برای‬ ‫کـم کـردن وزن‪ ،‬الغـر شـدن و انعطـاف بیشـتر عضلات بـا اسـتفاده از‬ ‫یـک برنامـه تمرینـی مناسـب جهـت چربی سـوزی (البتـه بـا رعایـت‬ ‫سـایر شـرایط) اسـت‪.‬‬ ‫اصـل ششـم‪ :‬افزایـش دمـای بـدن در حیـن ورزش‪ ،‬گرمـای بـاالی‬ ‫فصـل تابسـتان‪ ،‬تعریـق عـادی در طـول روز و کمـی بیـش از حـد در‬ ‫حیـن ورزش و سـایر شـرایط خـاص‪ ،‬ایـن نکتـه مهـم را بـه ذهـن هـر‬ ‫ورزشکار می رساند که برای جلوگیری از اسیب رسیدن به بافت ها‪،‬‬ ‫عضلات و سـایر نقـاط بـدن‪ ،‬نوشـیدن مایعـات سـالم و مناسـب‬ ‫ماننـد اب‪ ،‬به صـورت پی درپـی نیـاز حیاتـی یـک فـرد ورزشـکار بـه‬ ‫شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫اصل هفتـم‪ :‬بعـد از هـر تمرین در فصـل گرمـا توصیه می شـود حتما‬ ‫بـدن ورزشـکار بـه دو صـورت خنـک گـردد‪ :‬ابتـدا با سـرد کـردن بدن‬ ‫توسـط حـرکات کششـی و در نهایت بـا نوشـیدن مایعات غنی شـده‬ ‫ماننـد نوشـابه های ورزشـی و‪ . ...‬همچنیـن اسـتحمام بـا اب ولـرم‬ ‫یـا سـرد و مخصوصـا رفتـن بـه اسـتخر و شـنا کـردن بعـد از تمرینـات‬ ‫فشـرده و سـنگین البتـه بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بسـیار‬ ‫توصیـه می شـود‪.‬‬ ‫اصل هشتم‪ :‬با توجه به شـرایط جوی در این فصل از سـال‪ ،‬ورزش‬ ‫کـردن در محیط هـای بـاز باعـث افزایش متابولیسـم (سوخت وسـاز‬ ‫بـدن) درنتیجـه دفـع بهتـر و بیشـتر سـموم و رقیـق شـدن خـون‬ ‫یگـردد و ایـن موضـوع در شـرایط دمایـی نرمـال (‪25‬تـا‪ )26‬درجـه‬ ‫م ‬ ‫مناسـب و عالـی اسـت‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫برگزاری مرحله چهل و نهم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫مرتضیطالبیترکمانی‪84828‬‬ ‫باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫مهدیبخشیانلنجی‪921038‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر‬ ‫همکاران نیز اظهار نظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه‬ ‫«نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪،‬‬ ‫درصورتی که که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫مهدیفنایی‪997788‬‬ ‫برندگان مرحله چهل و هشتم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫می توانند جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬همچنین مرحلۀ چهل و نهم این مسابقه در‬ ‫جریان است‪ .‬عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در‬ ‫همین صفحه امده است‪ ،‬عالوه بر انجام تمرینات ورزشی‪ ،‬در‬ ‫مسابقهشرکت کنند‪.‬‬ صفحه 11 ‫حدیث‬ ‫حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) ‪:‬‬ ‫‪16 32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 5‬تیر‬ ‫ شنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 6‬تیر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 7‬تیر‬ ‫‪18‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 8‬تیر‬ ‫‪19‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪20 37‬‬ ‫‪ 9‬تیر‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪19 37‬‬ ‫‪ 10‬تیر‬ ‫جمعه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 11‬تیر‬ ‫‪19‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 12‬تیر‬ ‫سینما‬ ‫کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد‪ ،‬پروردگار‬ ‫بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد‪.‬‬ ‫(بحاراالنوار‪ ،‬ج ‪ ،70‬ص ‪)249‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1231‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬تیر ماه ‪ 15 | 1400‬ذی القعده ‪ 26 | 1442‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا‬ ‫حقالناس‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک ‪ :‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫وب سایت اینترنتی‪:‬‬ ‫‪Aparat.com/msc.ir‬‬ ‫اپارات ‪:‬‬ ‫‪Instagram.com/msc.ir‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫تلگرام ‪:‬‬ ‫‪t.me/mobarakeh_steel_company‬‬ ‫پوپک ‪:‬‬ ‫‪https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir‬‬ ‫‪https://eitaa.com/Mobarakeh_steel_co‬‬ ‫ایتا ‪:‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫دیوار ‪1358‬‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫امیرحسینقاضی‬ ‫ناشر‪:‬‬ ‫کتابستانمعرفت‬ ‫ارزوی سفر در زمان بخشی از خیال پردازی‬ ‫هرکدام از ماست‪ .‬اینکه سفر به اینده باشد یا‬ ‫گذشته به نسبت هرکس متفاوت است‪ .‬بعضی‬ ‫سودایسردراوردناز ایندهوزیستنباایندگانرادر‬ ‫سر می پرورانند و بعضی رویای سیر و سلوک میان‬ ‫گذشتگان را دارند‪ .‬ادبیات داستانی هم از دل‬ ‫همینخیاالتسربرمی اوردواندیشیدنبهزمانو‬ ‫مکان هاییمتفاوتاست کهداستانرامی افریند‪.‬‬ ‫امیرحسین قاضی‪ ،‬نویسنده خوش اتیه و مستعد‪،‬‬ ‫در کوششی چشمگیر در داستانی پرکشش و‬ ‫ملموس دنیایی افریده که می توانست تاریخ همین‬ ‫سرزمین باشد‪ .‬قاضی در رمان «دیوار ‪ »1358‬در ژانر‬ ‫علمی تخیلی در دوره ای از تاریخ ایران دست برده‬ ‫که هر روزش اتفاقی سرنوشت ساز می افتاده است‪:‬‬ ‫تهرانسال‪.1358‬‬ ‫داستانباسفرجوانیازامروزبه گذشتهشکلمی گیرد‪.‬‬ ‫شخصیتمحوریداستانشرادرموقعیتی‬ ‫نویسنده‬ ‫ِ‬ ‫قرار می دهد که دست به تغییر تاریخ بزند‪ .‬جوانی‬ ‫شبیهبهجوان هایاطرافما کهدر موقعیتیتاریخی‬ ‫از ال ک روزمرگی بیرون می ایند و در موقعیت های‬ ‫سرنوشت ساز گوهر نهفته خود را بروز می دهند و به‬ ‫قهرمان هایتاریخ ساز تبدیلمی شوند‪.‬‬ ‫داستان دیوار در بحبوحه روزهای پرتالطم سال‬ ‫‪ 1358‬ایرانمی گذرد‪.‬قهرمانداستاندرخیابان های‬ ‫تهران ان روزگار قدم می زند‪ ،‬از ساختمان نوپای‬ ‫پالسکو خرید می کند و به تهران این روزها برمی گردد‬ ‫وچیزهاییرامی بیند کهدیگرنیست‪.‬‬ ‫این کتاب از اولین های این ژانر جذاب است که به‬ ‫همت انتشارات کتابستان معرفت به چاپ رسیده‬ ‫است و می توان گفت نویسنده نیز در پیاده سازی‬ ‫دنیایداستانیاینژانردرستعمل کردهوماجرایی‬ ‫خلق کرده که به شدت ملموس‪ ،‬باورپذیر و البته‬ ‫پرالتهاب است‪ .‬داستان مایه های جنایی هم دارد و‬ ‫شخصیت داستان که به دالیلی خاص می تواند به‬ ‫گذشتهسفر کند‪،‬درگیرماجرایقتل هایزنجیره ای‬ ‫می شود که در اینده درباره اش می دانسته و حاال‬ ‫در گذشته به دنبال قاتل می گردد‪.‬اما ماجراجویی‬ ‫قهرمان داستان به اینجا محدود نمی شود و باید‬ ‫ماجراهاینفس گیرشرادر کتاببخوانید‪.‬در بخشی‬ ‫از کتابمی خوانیم‪:‬‬ ‫دستانم را پشتم قفل کردم و به دیوار و تخته تکیه‬ ‫دادم و زیر لب پرسیدم‪« :‬واقعا ارزشش رو داره؟» سرم‬ ‫راباال اوردم‪.‬شا گردانمبانگاه هایمنتظربهمننگاه‬ ‫می کردند‪ .‬گلویمراصاف کردمودوبارهسوالمرامطرح‬ ‫کردم‪« :‬واقعا ارزشش رو داره که به گذشته برگردین و‬ ‫اشتباهاتتون رو جبران کنین؟» در کمال تعجب باز‬ ‫هممنبودمونگاه هایخیرهوسوالی کهجوابشدر‬ ‫هوامعلقوبی پاسخماندهبود‪.‬جور دیگریپرسیدم‪:‬‬ ‫«ا گر می تونستین برگردین به گذشته‪ ،‬جلوی چه‬ ‫اتفاق یا اتفاقاتی رو می گرفتین یا چه کسی رو نجات‬ ‫می دادین؟»‬ ‫«یاچه کسیرومی کشتیم؟»‬‫یخ سکوت را پدرام شکست‪ .‬نزدیک پنجره چوبی‬ ‫کالسمی نشستوموهایبلندشرویپیشانی اش‬ ‫ریخته بود‪ .‬هدست بزرگی دور گردنش بود که‬ ‫هیچ وقت او را بدون ان ندیده بودم‪.‬توقع داشتم‬ ‫ساسان کهازفعال ترینشاگردانمبودمثلهمیشهبه‬ ‫کمکمبیایدوهمین طور همشد‪.‬چهل سالهبود‪،‬اما‬ ‫باانرژی تر از جوانان کالس بود‪« :‬من ترجیح می دادم‬ ‫جونیکشخصیتبزرگرونجاتبدم‪».‬‬ ‫سهیل کهتقریباهم سنساسانبودوهرترمدر نمره‬ ‫گرفتنباساسانرقابتداشتواز هرفرصتیاستفاده‬ ‫می کرد تا او را به چالش بکشاند‪ ،‬چرخید و به انتهای‬ ‫کالس و به ساسان نگاه کرد و با لحن طلبکارانه ای‬ ‫گفت‪«:‬مثال کیرونجاتمی دادی؟»‬ ‫ساسان هم خونسرد به او خیره شد و تیغه عینکش‬ ‫را روی بینی کشیده اش باال برد و گفت‪«:‬هر شخصی‬ ‫که نیاز بود زنده بمونه و دنیا رو تغییر بده‪ .‬هرکسی‬ ‫می تونستباشه‪.‬حرفمسراینه کهبدون کشتن کسی‬ ‫هممی شهخیلیچیزاروتغییردادیاجلویخیلیچیزا‬ ‫رو گرفت‪».‬پاهایشرامدامتکانمی داد‪.‬از پایتخته‬ ‫می توانستمببینمچطور رنگدستشبهخاطرفشار‬ ‫خودکار سفیدمی شود‪.‬‬ ‫منبع‪http://hvasl.ir:‬‬ ‫‪https://taaghche.com‬‬ ‫افتاب نیمه شب‬ ‫«افتاب نیمه شب» فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫شهریار بحرانی و نویسندگی سید محمد حسینی محصول‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬است‪ .‬این فیلم در سی و نهمین دوره جشنواره‬ ‫فیلم فجر حضور داشت‪ .‬جدیدترین ساخته شهریار بحرانی‪،‬‬ ‫پروژه ای ملی در حوزه مقاومت اسالمی است که فراتر از فرد یا‬ ‫اجتماعی خاص به منظور حمایت از تمامیت ارضی یک ملت‬ ‫ساخته شده است‪ .‬به نظر می رسد بحرانی با ساخت این‬ ‫فیلم‪ ،‬پس از دو دهه‪ ،‬بار دیگر به فضا و حال و هوای سینمای‬ ‫دفاع مقدس بازگشته و این بار با روایت برهه ای حساس و‬ ‫استراتژیک از تاریخ معاصر‪ ،‬به موضوع مقاومت اسالمی‬ ‫پرداخته است‪ .‬وی سابقه ساخت اثاری چون «ملک‬ ‫سلیمان»‪« ،‬مریم مقدس»‪« ،‬حمله به ِاچ ‪« ،»3‬اب را گل‬ ‫نکنید» و ‪...‬را در کارنامه سینمایی خود دارد‪.‬‬ ‫«افتاب نیمه شب» بر مبنای تحقیقات مستند شکل گرفته و‬ ‫برای اولین بار بخشی از توان موشکی نیروی هوافضا را به نمایش‬ ‫می گذارد و ادای دینی است به شهدای بی ادعا‪ ،‬گمنام و پرتالش‬ ‫ایران اسالمی که مجاهدت های ان ها از اغاز انقالب تا به امروز‬ ‫بی وقفه ادامه داشته است‪.‬‬ ‫«افتابنیمه شب»بامحوریتفعالیت هایشهیدطهرانی مقدم‬ ‫پدر موشکی ایران و براساس ماجراهای سال های‪ 1363‬تا‪۱۳۶۵‬‬ ‫ساخته شده؛ اما به مقتضیات داستانی تغییراتی در نام ها و‬ ‫وقایع اعمال شده است‪.‬‬ ‫در خالصه داستان فیلم سینمایی «افتاب نیمه شب» امده‬ ‫است‪ :‬این فیلم سرگذشت مردان بلندباالیی است که پس از‬ ‫پاییز ‪ ۱۳۶۳‬با تالش و مشقت‪ ،‬در روزگار تنهایی و مظلومیت‪،‬‬ ‫مجاهدانه جنگیدند‪. ...‬‬ ‫شهریار بحرانی‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان‪ ،‬درباره فیلم افتاب‬ ‫نیمه شب می گوید‪ :‬در این فیلم برشی از زندگی شهید حسن‬ ‫طهرانی مقدم را مبنای کار قرار داده ایم که به نظر ما از دیگر‬ ‫مقاطع زندگی وی مبنایی تر و مهم تر است‪ .‬شهید طهرانی مقدم‬ ‫و یارانشان در فرازی از زندگی خود با ماجراهایی مواجه می شوند‬ ‫که خداوند امتحان بسیار سختی پیش رویشان می گذارد‪.‬‬ ‫ان ها مجبور می شوند تالش بسیار گسترده ای را اغاز کنند و در‬ ‫اوج محدودیت و تحریم ها با توکل به خدا‪ ،‬فعالیت مستمر و‬ ‫خستگی ناپذیر‪ ،‬ساختار یکی از مهم ترین بنیه های دفاعی کشور‬ ‫را پایه ریزی کنند‪.‬‬ ‫شهریار بحرانی در جدیدترین فیلم سینمایی خود از فضای‬ ‫بازیگران حرفه ای فاصله گرفته و با دعوت گروهی از بازیگران تئاتر‬ ‫و عده ای جوان تازه نفس‪ ،‬شیوه متفاوتی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫بخش هایی از فیلم در سوریه می گذرد که به اقتضای داستان‪،‬‬ ‫گروهی از بازیگران عرب زبان نیز در ان به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫شهریار بحرانی برای اولین بار در سینمای ایران دکوپاژ اولیه‬ ‫سکانس های پرهزینه فیلم اخیرش را با استفاده از تکنولوژی‬ ‫هوش مصنوعی در استودیو مجازی انجام می دهد؛ در این‬ ‫اقدام‪ ،‬برای شبیه سازی‪ ،‬مطالعه از درون‪ ،‬بررسی رنگ و نور‪،‬‬ ‫زوایای دوربین و زمان بندی دقیق‪ ،‬قبل از فیلم برداری‪ ،‬از دکتر‬ ‫میثم احمدی متخصص هوش مصنوعی به عنوان مدیر پروژه‬ ‫بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که تا کنون در فیلم های دفاع مقدس از‬ ‫جلوه های ویژه کامپیوتری و میدانی بهره گرفته شده است‪ .‬اما‬ ‫بحرانی در «افتاب نیمه شب» با توجه به موضوع بکر و خاصی که‬ ‫به تصویر می کشد‪ ،‬به منظور کاهش هزینه صحنه های پیچیده‬ ‫ان و استانداردسازی فیلم از واقعیت مجازی بهره می گیرد‪.‬‬ ‫این موضوع برای نخستین بار در صنعت فیلم سازی کشور در‬ ‫حال اجراست؛ درحالی که قوی ترین فیلم های اخیر هالیوود و‬ ‫سینمای جهان با استفاده از این تکنولوژی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫منابع‪http://aftabenimeshab.com :‬‬ ‫‪https://www.cinemahouse.ir‬‬ ‫دهــم تیرمــاه؛ ر وز ملــی صنعــت و معــدن گرامــی بــاد‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1231‬‬ ‫‪SAT. 26 JUNE. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫قالناسبرذمه اشاستوبهجهتفقرتوانادایانراندارد‪،‬تکلیفشچیست؟‬ ‫پرسش‪ :‬کسی کهح ‬ ‫پاسخ‪:‬بایدرضایتصاحبحقیاورثهراجلبنمایدودرصورتی کهرضایتندهند‪،‬برایصاحبحقنماز‬ ‫یاقرانبخواندیاروزهبگیردویاطلبامرزشنماید‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬در دوران کودکی‪،‬پولیاز کسیبرداشته امونمیتوانمانرابهاوبگویم‪.‬وظیفه امچیست؟‬ ‫ایامی توانماز طرفاوصدقهبدهم؟پاسخ(همهمراجع)‪:‬بایدبههرطریقی کهممکناست‪،‬پولاورابهاو‬ ‫برسانیدوالزمنیستبگوییدبابتچهچیزاستوحتیمی توانیدبه وسیلهشخصدیگریبهاوبرسانیدو‬ ‫یابه حساببانکیاوواریز کنیدوصدقهدادن کفایتنمی کند‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬در کودکیمقداریپولاز شخصیبرداشتم‪.‬االنخجالتمی کشمبهاوبگویم‪.‬چه کنم؟‬ ‫پاسخ‪:‬بههرصورتشده‪،‬بایدانرابهاوبرگردانید‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬ا گر کفش کسیراببرندو کفشدیگریبه جایانبگذارند‪،‬تکلیفچیست؟ایامی توانداز‬ ‫ان کفش استفاده کند؟ پاسخ‪ :‬در این حالت‪ ،‬با چند شرط فرد می تواند ان کفش را برای خود بردارد‪:‬‬ ‫‪-۱‬بداند کفشی کهماندهمال کسیاست که کفشاورابردهاست؛‪-2‬از پیدا کردنصاحبشمایوسشود‬ ‫یابرایشمشقتباشد؛‪ -3‬ارزشانمساویبا کفشخودشیا کمتراز انباشد‪،‬ولیا گرقیمتاناز کفش‬ ‫خودشبیشترباشد‪،‬بایدهروقتصاحبانپیداشد‪،‬زیادیقیمتانرابهاوبدهد‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬ایا گذشتزمانحقشرعی کسیرااز بینمی بردیاا گرچندسالهم گذشتهباشد‪،‬مدیون‬ ‫باید دین خود را بپردازد؟ پاسخ‪ :‬طلب و حق ثابت شرعی به مرور زمان از بین نمی رود و مرور زمان در ان‬ ‫بی تاثیراستوبایددانست کهتاخیردر ادایدینحرامومعصیتاست‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬تاوانچیستوچهحکمیدارد؟پاسخ‪:‬تاوانیعنیجبرانخسارتی کهواردشدهو گرفتن‬ ‫انبرای کسی کهخسارتبراوواردشدهومواردی کهضمانشرعیثابتاستجایزاست‪.‬‬ ‫پرسش‪ :‬ایا افرادی که به دلیل کافی نبودن حقوق خود‪ ،‬دو شغل دارند و هریک از شغل ها باعث‬ ‫کم کاریدر شغلدیگرمی شودضامنهستند؟یاضمانانبهعهدهدولت(شرکت)است کهحقوق کمی‬ ‫پرداختمی کند؟پاسخ‪:‬ان کس که کم کاری کردهضامناست‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬شخصیدهسالپیشمبلغیبهدیگریقرضداده‪،‬ایاجایزاستبه عنوانتورمو کاهش‬ ‫ارزشپولمقداریبیشترازاوپولبگیرد؟پاسخ‪:‬جایزنیستبیشترازمقدارقرضازاوطلب کند‪.‬لکنبرخی‬ ‫ازمراجعتقلیدهمچونایت اهللبهجتومقاممعظمرهبریفرموده اند‪:‬ا گرتفاوتارزشپولفاحشباشد‪،‬‬ ‫در اینصورتبایدمصالحه کنند‪.‬‬ ‫مناسبت‬ ‫هفتم تیر سالروز‬ ‫شهادتشهید‬ ‫دکتر بهشتی‬ ‫بهمناسبتهفتمتیرسالروزشهادتشهیددکتربهشتیو‪ 72‬تناز یارانش‪ ،‬گوشه ایاز سیره‬ ‫اخالقیاینشهیدرا کهدر قالبخاطرهدر کتاب«سیرهشهیدبهشتی»امدهاست‪،‬بیانمی داریم‪.‬‬ ‫منحمله کنهستم‬ ‫در تابستان‪ 1354‬گردهماییدبیراندینیغرب کشور در ارومیهتشکیلشدهبود‪.‬از تهرانحرکت کردیم‬ ‫تابهتبریزرسیدیم‪.‬در تبریزقرار شدمقداریاز نیازهایمنزلتهیهشود‪.‬بهاتفاقاقایبهشتیبهمغازه ای‬ ‫رفتیم‪ .‬اقای بهشتی سفارش بعضی موارد را دادند‪ .‬مغازه دار در موقع وزن کردن اقالم سفارشی با لهجه‬ ‫تبریزیپرسید‪:‬اقاحمله دار (مسئول کاروانحج)هستید؟‬ ‫اقایبهشتیبالفاصله گفتند‪:‬نه‪،‬منحمله کنهستم‪.‬طرف کمیترسیدو گفت‪:‬قصدجسارتنداشتم‪.‬‬ ‫ایشانخندیدو گفتند‪:‬نهبرادرمنبهشماحملهنمی کنم‪.‬بهدشمناناسالمحملهمی کنم‪،‬ولیحمله دار‬ ‫همنیستم‪(.‬راوی‪:‬حجت االسالموالمسلمینمهدیاژه ای)‬ ‫حقوقمناز راهتدریسدیننیست‬ ‫از ویژگی هایی کهاقایبهشتیرادر حوزهعلمیهقماز سایرروحانیونممتاز می کرداینبود کهبرخالفرویه‬ ‫طالب و فضالی حوزه‪ ،‬دروس جدید دانشگاهی را نیز می خواند و با تدریس انگلیسی نیازهای معیشتی‬ ‫خودراتامینمی کرد‪.‬یکروز خودایشانفرمودند‪:‬مناز تعلیماتدینیودرس هایدیگرمربوطبهدین‬ ‫حقوقینمی گیرموامرار معاشنمی کنم‪.‬چوندر این کار کهمربوطبهامردیناستشبههدارمواحتیاط‬ ‫می کنموحقوقمراازطریقتدریسانگلیسیمی گیرم‪(.‬راوی‪:‬حجت االسالموالمسلمینمسیحمهاجری)‬ ‫نبایدبهمارکستوهین کنیم‬ ‫یکبار بهفرزنداقایبهشتی(محمدرضا) کهدر منزلمهمانمنبود گفتمخاطره ایرااز پدرتانبرایمن‬ ‫تعریف کنید‪ .‬گفتوقتیدر کشور المانبودیم‪،‬بهجاییرفتیم کهقبرمارکسبود‪.‬در قبرستاندوتاسگ‬ ‫داشتند می رفتند‪ .‬کسی که همراه ما بود به پدرم گفت این دو سگ دارند می روند سر قبر مارکس فاتحه‬ ‫بخوانند‪.‬پدرمبالفاصلهبهاو گفت‪«:‬ا گرمابافکرمارکسمخالفهستیم‪،‬نبایدبهاوتوهین کنیم‪.‬ادبدر‬ ‫کالمالزماست‪،‬چهفرد کافرباشد‪،‬چهمسلمان‪(».‬راوی‪:‬حجت االسالممحسنقرائتی)‬ ‫ادمخوب‪ 51‬امتیاز دارد‬ ‫نکته جالبی که از اقای شهید بهشتی در ذهن من مانده و از ان در جاهای مختلف زندگی ام استفاده‬ ‫زیادی کرده ام این است که ادم خوب ادمی است که‪ 50+1‬امتیاز مثبت داشته باشد‪ .‬یعنی ا گر‪ 51‬شماره‬ ‫خوبی از کسی دیدید حکم به خوبی او کنید و ا گر بیشتر از ‪ 49‬شماره از کسی بدی دیدید او را بد بدانید‪.‬‬ ‫(راوی‪:‬حسننظرییکتا)‬ ‫اخرینجملهشهیدبهشتی‬ ‫در اخرین جلسه حزب جمهوری اسالمی دکتر بهشتی به عنوان اغازگر بحث و هم مدیرجلسه پیرامون‬ ‫اهمیت مسئولیت ریاست جمهوری سخنانی ایراد کردند و اظهار داشتند‪ :‬رئیس جمهوری پس از مقام‬ ‫رهبریبلندپایه ترینمقامنظاماستواقایانمردمراروشن کنندتاشخصی کهتحتحمایتاستکبارقرار‬ ‫دارددر مسئولیتریاستجمهوریقرار نگیرد‪.‬تاجایی کهمنبهیاددارمایناخرینجملهشهیدبهشتی‬ ‫بود‪.‬در اینلحظاتبود کهنا گهانباصدایمهیبیهمه جاتاریکومنبه گوشه ایپرتابشدم‪.‬تاچند‬ ‫ثانیه نمی دانستم چه شده و فقط صدای ناله ها و فریادهای یا اهلل‪ ،‬یا امام زمان (عج) را می شنیدم‪ .‬این‬ ‫حالتتاریکیوسکونوبی حرکتیحدوددوساعتطول کشیدتامردمونیروهایامدادییکی یکیاجساد‬ ‫رااز زیراوار بیرونمی کشیدند‪.‬در اینحادثهفقطیک سومحاضرانجلسهوازجملهمنزندهماندیم که‬ ‫همگینیزمجروحشدهبودیم‪(.‬راوی‪:‬حجت االسالمباغبانی)‬ ‫منبع‪:‬سایتنویدشاهد‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/5‬‬ ‫‪4:20‬‬ ‫‪5:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫یازدهم تیرماه؛ سالروز شهادت ایت اهلل محمد صدوقی‬ ‫یکش ـنـبـ ــه‬ ‫‪1400/04/6‬‬ ‫‪4:20‬‬ ‫‪5:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫محمد صدوقی در سال‪ ۱۲۸۷‬شمسی در یزد متولد شد‪ .‬وی بخشی از تحصیالت خود را در یزد و اصفهان‬ ‫گذراندوسپسبرایادامهتحصیلبهقممهاجرت کرد‪.‬او‪ ۲۱‬سالدر قمبهفراگیریعلوماسالمیپرداختواز محضر‬ ‫شیخعبدالکریمحائرییزدی‪،‬سیدصدرالدینصدر‪،‬سیدمحمدتقیخوانساری‪،‬سیدمحمدحجت کوه کمری‬ ‫وبهرهبرد‪.‬‬ ‫ایت اهللصدوقیبعدازانقالب‪،‬به عنواننمایندهامامخمینی(ره)وامام جمعهیزدبهفعالیتمشغولشدودرفعالیت های‬ ‫خود بر برقراری امنیت و حفظ وحدت تا کید داشت‪.‬با شروع جنگ عراق و ایران وی برای تجهیز مردم برای رفتن به‬ ‫جبهه کوششبسیار می کرد و گاهیخودشخصادر جبهه هابه قصدسرکشیو تقویتروحیهرزمندگانحاضرمی شد‪.‬‬ ‫شهادت‪:‬از چندینهفتهقبلاز شهادتایت اهللصدوقی‪،‬جوانیحدود‪ ۲۵‬سالهبالباسبسیجیاندر مسجد‬ ‫ایشانپیداشدهبود کهزاهدانهبهمسجدرفت وامدمی کرد‪.‬اینبرخورداوباعثمی شد کسیبهاوبدبیننشود‪.‬در تاریخ‬ ‫‪ ۱۱‬تیر‪،۱۳۶۱‬پساز خطبه هاواقامهنماز جمعه‪،‬انجواناز پشتسربهایت اهللصدوقیهجوماوردوباانفجار بمب‪،‬ان‬ ‫ ‬ ‫بزرگوار رابهشهادترساند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫دوش ـن ـب ــه‬ ‫‪1400/04/7‬‬ ‫‪4:21‬‬ ‫‪5:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪1400/04/8‬‬ ‫‪4:21‬‬ ‫‪6:00‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1400/04/9‬‬ ‫‪4:22‬‬ ‫‪6:00‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫پنجشنبــه‬ ‫‪1400/04/10‬‬ ‫‪4:22‬‬ ‫‪6:01‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/11‬‬ ‫‪4:23‬‬ ‫‪6:01‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/12‬‬ ‫‪4:23‬‬ ‫‪6:01‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫مناسبت‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/04/12
هفته نامه خبرنامه فولاد 1230

هفته نامه خبرنامه فولاد 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/03/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!