هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1232 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1232

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1232

‫مدیرعامل بانک صادرات‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه با تولید محصول باکیفیت از‬ ‫واردات ورق به کشور جلوگیری کرد‬ ‫‪4‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه ‪1400‬‬ ‫‪ 22‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫توجه ویژه فوالد مبارکه به شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای دست یابی به تکنولوژی های جدید‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدر دومیننشستهم اندیشی‬ ‫مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان‪:‬‬ ‫باشگاه روابط عمومی ها در‬ ‫تصمیم سازی هایصنعت کشور‬ ‫نقش تاثیرگذاری خواهد داشت‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫فوالد مبارکه؛ بزرگ ترین بازیگر میدان اشتغال افرینی در ایران اسالمی‬ ‫اشتغال یکی از مهم ترین دغدغه حا کمان و دولتمردان در هر نظامی‬ ‫استوبالتبعبراییکنظاماسالمی کهمسئلهخدمت‪ ،‬کار وتالش‪،‬معیشت‬ ‫و خانواده در ان ازجمله مصادیق حکمرانی اسالمی به شمار می اید‪،‬‬ ‫اشتغال زایی و ضرورت توجه به این مسئله از اهمیت مضاعفی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬در دهه اخیر‪ ،‬موضوع تولید ملی‪ ،‬اشتغال افرینی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬جهش و رونق تولید و رفع موانع مورد سفارش و تا کید‬ ‫فراوان رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان راهبر نقشه راه نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران قرارگرفته و برنامه ها و سیاست های اقتصادی حا کمیت و دولت‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس شکل گرفته است‪.‬‬ ‫توفیق و عدم توفیق در دست یابی به این امر نیازمند بررسی همه جانبه‪،‬‬ ‫اسیب شناسی و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است‪ .‬در این‬ ‫صورت متوجه می شویم که بخشی از نا کامی ها در راه نیل به اهداف تولید و‬ ‫اشتغال زایی منشا خارجی دارد و متاثر از تحریم های همه جانبه و فشارهای‬ ‫ظالمانهدولتامریکاونظامبین المللیبرایراناسالمیاست‪.‬بخشدیگریاز این‬ ‫نا کامی ها متاثر از نبود راهبردهای اقتصادی‪ ،‬برنامه ریزی ها‪ ،‬سیاست گذاری ها و‬ ‫تصمیم گیری های بعضا غلط در این شرایط بحرانی بوده است‪.‬‬ ‫باوجوداینکه همه مدیران و اقتصاددانان کشور نقش تحریم ها را بر فرایند تولید و‬ ‫اشتغال کشور بی تاثیر نمی دانند‪ ،‬اما به نظر می رسد ناتوانی ها و سوءمدیریت ها‪،‬‬ ‫نقش مضاعفی در تشدید تاثیرات ناشی از تحریم ها بر اقتصاد کشور داشته است‪.‬‬ ‫در اینمیان‪،‬عملکردشرکتفوالدمبارکهرامی توانمصداقصریح‪،‬روشن‪،‬شفاف‬ ‫و موفق درزمینه مقابله با تحریم ها و عدم اتکا و اتصال موضوع رشد و توسعه کشور‬ ‫به موضوع تحریم ها دانست‪.‬‬ ‫این شرکت بیش از سه بار به طور مستقیم مورد تحریم های دولت متجاوز امریکا‬ ‫قرارگرفته و درزمینه صادرات و واردات‪ ،‬فاینانس و سایر مراودات اقتصادی با‬ ‫جامعه جهانی با مشکالت عدیده ای مواجه است‪ ،‬اما در سال های اخیر به طور‬ ‫قابل مالحظه ای روبه پیشرفت بوده است‪ .‬رکوردزنی های متعدد در خطوط‬ ‫تولید و بهره برداری موید این نکته است که فوالد مبارکه بدون اغراق موفق ترین‬ ‫شرکت اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسالمی در جبهه اقتصادی نبرد با نظام‬ ‫سلطه بوده است‪.‬‬ ‫به اذعان تمامی کارشناسان صنعت فوالد در داخل و خارج از کشور‪ ،‬روند توسعه‬ ‫این کشور باوجود تحریم های متعدد و ظالمانه و بیماری همه گیر کرونا‪ ،‬همچنان‬ ‫روبه پیشرفت و تعالی است و خوشبختانه عالوه بر توفیقات فراوان در افزایش ّکمی‬ ‫و کیفی تولید‪ ،‬در زمینه اشتغال زایی پایدار برای متخصصان و فعاالن صنعتی و‬ ‫اقتصادی نیز برترین کارافرین سال های اخیر بوده بوده است‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی این مجموعه توفیق این را یافته است که با اشتغال زایی برای‬ ‫بیش از ‪ 350‬هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬تحول شگرفی در زمینه‬ ‫اشتغال افرینیایجاد کند‪.‬تعدادافرادفعالدر مجموعه گروهفوالدمبارکه‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫کارکنان‪ ،‬تامین کنندگان و پیمانکاران این شرکت ازنظر اماری در کشور بی نظیر‬ ‫است و یقینا بخش عمده موفقیت های شرکت فوالد مبارکه درگرو تالش و همت و‬ ‫تعهد و توانمندی کارکنان این شرکت است‪ .‬بالطبع رضایت مندی کارکنان فوالد‬ ‫مبارکه و شرکت های همراه‪ ،‬نقش موثری در عبور از بحران ها و پیشبرد اهداف و‬ ‫سیاست های کالن گروه فوالد مبارکه داشته است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی ایران‪ ،‬هم ا کنون در‬ ‫مقایسهباسایرشرکت های کشور‪،‬می تواندالگوونمونهموفقومطلوبیبرایسایر‬ ‫مجموعه های صنعتی در زمینه اشتغال معرفی شود‪.‬‬ ‫در سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته سال‬ ‫اتفاق افتاد؛‬ ‫تجلیل از مدیران عامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و ذوب اهن به عنوان‬ ‫مدیران شایسته ایران ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیش به سوی گام جدید‬ ‫تحول دیجیتال‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪ ۶۰‬درصد معادن در استان اصفهان فعال است‬ ‫معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان گفت‪ ۶۰ :‬درصد معادن در این استان فعال است‪.‬‬ ‫بیلت صادراتی ایران فعال بدون خریدار‬ ‫کمبود تقاضا و افت قیمت ها در چین هفته گذشته فشار بیشتری بر عرضه کنندگان بیلت ایران وارد ساخت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کوتاه‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫مردمدر انتخابات‪،‬برنامه ریزیدنیای‬ ‫استکبار را بر هم زدند‬ ‫در دوماهه نخست امسال انجام شد؛‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد را‬ ‫حماسهخواندندو گفتند‪:‬امیددشمنبهمشکالتمعیشتی‪،‬‬ ‫احراز صالحیت هاو کرونامحققنشد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در سالروز شهادت ایت اهلل بهشتی و‬ ‫روز قوه قضائیه‪ ،‬در دیدار رئیس و مسئوالن این قوه‪ ،‬ادامه مسیر‬ ‫اعتمادافزاوامیدبخشدوسالاخیرواستمرار اجرایسندتحول‬ ‫را در فصل جدید دستگاه قضا ضروری خواندند و با تجلیل از‬ ‫حماسه واقعی مردم در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد گفتند‪ :‬مردم در‬ ‫شرایط کرونایی و دشواری های اقتصادی و برخی مسائل دیگر‪،‬‬ ‫برنامه ریزی چندماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به عنوان‬ ‫برندگان اصلی انتخابات‪ ،‬شکست و نا کامی را نصیب دشمنان‬ ‫ایرانوعناصروابستهبهانان کردند‪.‬‬ ‫ایشان در این دیدار‪ ،‬شهید ایت اهلل بهشتی را عالمی متفکر و‬ ‫نظریه پرداز‪،‬شخصیتیبرجستهوحقیقتاانقالبی‪،‬مومن‪،‬متشرع‬ ‫و بسیار موثر خواندند و افزودند‪ :‬شهید بهشتی با پایه گذاری کار‬ ‫دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسالمی و نقش افرینی در تدوین‬ ‫قانوناساسیحقبزرگیبر گردن کشور وملتداردواینحقباید‬ ‫شناختهواداشود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت‬ ‫رساندن ایت اهلل بهشتی و حدود ‪ ۷۰‬نفر از شخصیت ها گفتند‪:‬‬ ‫اینقاتل هاصراحتابهاینجنایتبزرگاعتراف کرده اند؛اماامروز‬ ‫با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر ازادانه‬ ‫فعالیتمی کنند کهانساناز وقاحتغربی هادر ادعاهایحقوق‬ ‫بشریودادنتریبونوحمایتازاینتروریست هاحیرتمی کند‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایباتشکرازفعالیت هایمسئوالنوهمه‬ ‫عناصرفعالدستگاهقضاییدر سراسر کشور‪،‬حرکتاقایرئیسی‬ ‫در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از‬ ‫اقای رئیسی افزودند‪ :‬این تالش شبانه روزی و پرانگیزه به فضل‬ ‫الهیبهاثار ونتایجخوبینیزمنجرشدهاست‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا‬ ‫را مهم ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه‬ ‫برشمردندوافزودند‪:‬اینامیدواعتمادسرمایه گران قدراجتماعی‬ ‫است کههیچ چیزیباانبرابرینمی کند‪.‬‬ ‫رهبرانقالببااشارهبهتغییروتحولطبیعیدر قوهقضائیهبعداز‬ ‫انتخاباقایرئیسیبه عنوانرئیس جمهور منتخبملت‪،‬چند‬ ‫نکتهرادر ترسیممسیرایندهدستگاهقضابیان کردند‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬ادامه رویکرد تحولی در قوه قضائیه را بسیار مهم و کامال‬ ‫ضروری خواندند و افزودند‪ :‬این مسیر باید با شدت و حتی‬ ‫پرشتاب ترادامهیابدوسندخوب‪،‬متقن‪،‬عملیاتی‪،‬غیرنمایشی‪،‬‬ ‫غیرشعاری و زمان بندی شده تحول در دستگاه قضا‪ ،‬همچنان‬ ‫مال کحرکتتحولیباشد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬اطالع و درک همه نیروهای قوه‬ ‫قضائیهاز سندتحولراضروریدانستندوافزودند‪:‬دستگاهقضا‬ ‫در رفعخالهایمقرراتیبرایاجرایسندتحولفعالشودوبدنه‬ ‫قوهرابرایاجرایدرست‪،‬کاملوپیگیرانهاینسندبهشکل های‬ ‫مختلفتشویق کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با ابراز رضایت از ورود دستگاه قضا به بحث احیای‬ ‫کار بسیار الزم و پرارزش‪ ،‬جزو وظایف‬ ‫حقوق عامه گفتند‪ :‬این ِ‬ ‫حتمی قوه قضائیه است و دایره عمل به ان باید از احیای‬ ‫واحدهای تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی‪ ،‬به عرصه هایی‬ ‫همچون سالمت‪ ،‬اموزش‪ ،‬محیط زیست و امربه معروف و نهی‬ ‫از منکر گسترشیابد‪.‬‬ ‫ایشان با ابراز تاسف از جاری نبودن امربه معروف و نهی از منکر‬ ‫در جامعه گفتند‪ :‬کسانی که به طور حقیقی و نه برای هیاهو یا‬ ‫مقاصددیگربهاینواجبالهیعملمی کنندبایدموردحمایت‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫قدردانیرئیسمجمعرهروان‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر استان از‬ ‫شرکت فوالدمبارکه‬ ‫سرتیپدومپاسدار جواداستکی‪،‬رئیسمجمعرهروان‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اهدای لوح‬ ‫تقدیریاز همکاریوهمراهیشرکتفوالدمبارکهباانمجمع‬ ‫تقدیروتشکر کرد‪.‬‬ ‫در بخشیاز متناینلوحامدهاست‪:‬‬ ‫ازانجا که حضرت عالی همکاری و همراهی ارزشمندی را با ان‬ ‫مجمعداشته ایدوبه پاسفعالیت هایصادقانهو کوشش های‬ ‫بی شائبه در حا کمیت بخشیدن به ارزش های دینی و ارتقای‬ ‫فضائل اخالقی در پرتو عمل به فریضه الهی امربه معروف و نهی‬ ‫از منکرمبذولداشته اید‪،‬برخودوظیفهمی دانماز سعیوتالش‬ ‫شماتقدیروتشکرنمایم‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۸۶‬درصد اسلب کشور توسط گروه فوالد مبارکه‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین‬ ‫گروه فوالدسـاز کشـور نیز طـی دوماهـه اول‬ ‫امسـال در شـرکت های زیرمجموعـه خـود‬ ‫رکوردهـای تولیـد بـه نسـبت قابل قبولی به‬ ‫ثبت رسـانده اسـت‬ ‫عملکرد ماهانه تولید فوالد خام واحدهای‬ ‫فوالدسازی کشور در دوماهه اول سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منتشر شد و بر اساس ان بیشترین حجم‬ ‫تولیدشده متعلق به اسلب به میزان ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴۱‬هزار و ‪۲۰‬‬ ‫تن است که گروه فوالد مبارکه سهم ‪ ۸۶‬درصدی از تولید این‬ ‫محصول را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬بر پایه جدول منتشرشده از سوی ایمیدرو‪،‬‬ ‫شرکت اهن و فوالد ارفع طی فروردین و اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬توانسته‬ ‫است ‪ ۱۵۸‬هزار و ‪ ۹۱۱‬تن بیلت فوالدی تولید کند‪ .‬همچنین جهان‬ ‫فوالد سیرجان نیز در این مدت توانسته بیلت فوالدی به مقدار‬ ‫‪ ۱۷۲‬هزار و ‪ ۲۳۴‬تن را به تولید برساند‪.‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان به عنوان اولین شرکت فوالدی ایران‬ ‫در دوماهه اول امسال توانسته است بیلت فوالدی به مقدار ‪۱۷۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۴‬تن و بلوم نیز به مقدار ‪ ۲۴۸‬هزار و ‪ ۳۷۷‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز در واحد زیرمجموعه خود‬ ‫(فوالد چادرملو) تولید ‪ ۲۰۴‬هزار و ‪ ۶۰۹‬تن بیلت فوالدی را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در شرکت‬ ‫‪ Augmented-Reality‬یا واقعیت افزوده (‪)AR‬‬ ‫(بخش اول)‬ ‫‪ Augmented-Reality‬یا واقعیت افزوده (‪)AR‬‬ ‫‪‬‬ ‫بخشی از انقالب صنعتی دیجیتال در ساخت و تولید‬ ‫است‪ .‬کارگران می توانند با استفاده از هدست‪ ،‬عینک یا‬ ‫گوشی هوشمند الیه ای مجازی‪ ،‬اطالعات دقیق تری در‬ ‫مورد یک دستگاه یا فرایند تولید را مشاهده کنند‪ .‬امروزه‪،‬‬ ‫برخی صنایع از این فناوری برای تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهیزات استفاده می کنند‪.‬‬ ‫واقعیت افزوده بخشی از ان چیزی است که به عنوان سیستم‬ ‫اجرایی ساخت (‪ )MES‬شناخته می شود و دنیای جدیدی از‬ ‫فرصت ها را برای افزایش کارایی و عملکرد سیستم در اختیار‬ ‫قرار می دهد‪ .‬با تهیه یک پنجره تعاملی در کلیه داده های‬ ‫موجود در یک ‪ MES‬مدرن‪ ،‬اپراتورها‪ ،‬کارگران‪ ،‬تکنسین ها‪،‬‬ ‫مهندسان فرایند و مدیران می توانند دقیقا ببینند چه‬ ‫اتفاقی می افتد یا چه کاری باید انجام شود‪.‬‬ ‫سیستم های اجرایی ساخت یا ‪ ،MES‬سیستم های‬ ‫کامپیوتری هستند که برای ردیابی و مستندسازی تبدیل‬ ‫زیرمجموعه خود یعنی فوالد بردسیر طی دوماهه اول امسال‬ ‫توانست بیلت فوالدی به میزان ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۲۴۰‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫شرکت فوالد الیاژی ایران طی دوماهه اول سال ‪ ،۱۴۰۰‬سه‬ ‫محصول را در سبد تولیدی خود جای داده است‪ :‬اینگات به‬ ‫مقدار ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۹‬تن‪ ،‬بلوم الیاژی‪-‬مهندسی به میزان ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۴۱‬تن و بیلت الیاژی‪ -‬مهندسی نیز به مقدار ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۷۱۳‬تن‪.‬‬ ‫فوالد خراسان به عنوان بزر گ ترین تولیدکننده محصوالت‬ ‫فوالدی در شرق کشور نیز طی مدت یادشده توانسته است‬ ‫بیلت فوالدی به مقدار ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۷۶۶‬تن تولید کند و فوالد‬ ‫بناب نیز در این دوماهه تولید ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۷۴۶‬تن بیلت را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ فوالدساز ایران‬ ‫است‪ .‬این شرکت نیز در فروردین و اردیبهشت امسال توانست‬ ‫اسلب به مقدار ‪ ۳۰۸‬هزار و ‪ ۳۲۷‬تن‪ ،‬بیلت فوالدی ‪ ۲۰‬هزار و ‪۶۶۶‬‬ ‫تن و بلوم نیز به مقدار ‪ ۳۰۶‬هزار و ‪ ۳‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب نیز طی مدت یادشده رقم ‪ ۲۸۹‬هزار و ‪ ۷۴۷‬تن‬ ‫را در تولید بیلت فوالدی به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین گروه فوالدساز کشور‬ ‫مواد اولیه به کاالهای نهایی استفاده می شوند‪.‬‬ ‫ا ن ها می توانند با استفاده از تلفن های هوشمند‪ ،‬رایانه‬ ‫و عینک های واقعیت افزوده (‪ )AR‬به هرگونه اطالعاتی از‬ ‫سیستم اجرایی ساخت در هر زمان و هر مکان دسترسی‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪ MES‬مدرن طراحی شده بر اساس مدل صنعت ‪4.0‬‬ ‫(‪ ،)Industry 4.0‬می تواند داده های متنی از زنجیره تامین‬ ‫را در زمان واقعی ارائه دهد‪ .‬داد ه ها در مورد تجهیزات‪،‬‬ ‫محصوالت‪ ،‬فرایندها و برنامه ها نه تنها می توانند بازیابی‬ ‫شوند‪ ،‬بلکه برای اشکار کردن شاخص های کلیدی عملکرد‬ ‫(‪ )KPI‬مانند بازده کلی تجهیزات (‪ ،)OEE‬تعداد فرایندها‪،‬‬ ‫عملکرد‪ ،‬زمان چرخه و میانگین زمان برای تجزیه وتحلیل‬ ‫نیز مورد بررسی قرار می گیرند‪ .‬مشخصات محصول‪ ،‬جزئیات‬ ‫نیز طی دوماهه اول امسال در شرکت های زیرمجموعه خود‬ ‫رکوردهای تولید به نسبت قابل قبولی به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سبا طی مدت یادشده توانسته است اسلب به مقدار‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۹۵۷‬تن تولید کند؛ همچنین فوالد هرمزگان تولید‬ ‫‪ ۲۷۵‬هزار و ‪ ۵۸۵‬تن اسلب را به ثبت رسانده؛ اما باالترین میزان‬ ‫تولید در کارخانه فوالد مبارکه انجام شده است؛ به این ترتیب که‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ ۳۹۶‬هزار و ‪ ۱۵۱‬تن اسلب را در کارنامه ‪ ۲‬ماه‬ ‫اول امسال خود به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫گروه ملی صنعتی فوالد ایران هم در کنار دیگر تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت فوالدی کشور توانسته است در کارنامه دوماهه‬ ‫تولید خود رقم ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۱۱‬تن بیلت فوالدی را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫در مجموع باالترین حجم تولید طی ‪ ۲‬ماه فروردین و اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به اسلب اختصاص دارد که به میزان ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰‬تن تولید شده و بعد از ان بیلت فوالدی با رقم یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵۶‬هزار و ‪ ۸۵۴‬تن در جایگاه دوم قرار گرفته است‪ .‬در این‬ ‫میان مجموعه فوالد مبارکه با تولید یک میلیون و ‪ ۹۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۹۳‬تن توانسته است ‪ ۸۶‬درصد از تولید کل اسلب کشور را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫سفارش‪ ،‬جزئیات مشتری‪ ،‬معیارهای با کیفیت و سوابق‬ ‫دسته ای همگی می توانند سریعا به شما کمک کنند تا‬ ‫عملکردها به صورت روان و به موقع انجام شود و ترتیب‬ ‫برنامه ها رعایت شود‪.‬‬ ‫تکامل اینترنت اشیا و مفاهیم تولید صنعت ‪ 4.0‬امکانات‬ ‫جدیدی را در چگونگی استفاده از داده های زمان واقعی برای‬ ‫کنترل بهتر و بهینه سازی تولید ایجاد کرده است‪ .‬واقعیت‬ ‫افزوده باعث می شود نیروی کار فورا به تمام اطالعات‬ ‫موردنیاز برای کار خود مسلط شود‪ AR .‬به شدت باعث‬ ‫ارتقای راهنمایی و بهره وری کارگران می شود و به افزایش‬ ‫کیفیت و بازده کمک می کند‪ .‬این کار به جلوگیری از خطا‬ ‫در مراحل تنظیم و نگهداری و همچنین افزایش راندمان‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد به مناسبت روز صنعت و معدن‪:‬‬ ‫طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه نقطه عطفی در صنعت کشور است‬ ‫راندمـان بـاال‪ ،‬شـتاب در تولیـد بـا دقـت‬ ‫مضاعـف و سـازگاری بـا تغییـرات دنیـا بـا‬ ‫تحولدیجیتالامکان پذیراستوشرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه بـا درک ایـن مهـم از سـال‬ ‫جسـاله درصدد‬ ‫فگـذاری پن ‬ ‫گذشـته با هد ‬ ‫اسـت بـه باشـگاه فانـوس دریایـی کـه‬ ‫شـرکت های محـدودی در دنیـا بـا قابلیت‬ ‫دیجیتـالشـدنعضـوانهسـتند؛راهیابـد‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با توسعه طر ح‬ ‫تحول دیجیتال سراغاز انقالبی در صنعت کشور‬ ‫شده است و می تواند در زمره ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر اسیا و جهان قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫رضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران‪،‬بهمناسبتروز صنعتومعدندر گفت وگوباخبرنگار ایراسین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از صنعتی شدن ایران ‪ ۶۰‬سال می گذرد و شرایط کشور از‬ ‫تولیدکننده محصوالت به سازنده صنعت متحول شده است‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر باوجود تحریم های ظالمانه به پیشرفت های خوبی‬ ‫در صنایعدست یافتیم کهبه کاهشوابستگیبهخارجمنتجشد‪.‬‬ ‫وی توسـعه طـرح تحـول دیجیتال در شـرکت فـوالد مبارکـه را هـم در‬ ‫عرصـه صنعـت ممتـاز دانسـت و توضیـح داد‪ :‬در دنیـا بحـث انقلاب‬ ‫صنعتـی چهـارم در جریـان اسـت تـا کل زنجیـره تولیـد دیجیتالـی‬ ‫شـود‪ .‬بـا افزایـش سـرعت و دقـت در تولیـد‪ ،‬مزایـای گـردش مالـی‬ ‫بیشـتر‪ ،‬افزایـش مضاعف سـود‪ ،‬ارتقای مشـتری مـداری و سـازگاری‬ ‫با شـرایط جدیـد از مزایـای مهـم نسـل چهـارم دیجیتالـی در صنایع‬ ‫بـه شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫شهرستانیحرکتشرکتفوالدمبارکهدر مسیرطرحتحولدیجیتال‬ ‫راستودو گفت‪:‬در عصراطالعات‪،‬صنایعدچار تحولسریعشده اند‬ ‫و هرچه تولید شتاب بگیرد بازارهای بیشتری را می توان به دست‬ ‫اورد کهنسلچهارمانقالبصنعتیدر همینمسیر گامبرمی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راندمان باال‪ ،‬شتاب در تولید با دقت مضاعف و سازگاری با‬ ‫تغییراتدنیاباتحولدیجیتالامکان پذیراستوشرکتفوالدمبارکه‬ ‫بادرکاینمهماز سال گذشتهباهدف گذاریپنج سالهدرصدداست‬ ‫بهباشگاهفانوسدریایی کهشرکت هایمحدودیدر دنیاباقابلیت‬ ‫دیجیتالشدنعضوانهستند؛راهیابد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه که با اهتمام ویژه‪ ،‬طر ح تحول دیجیتال را‬ ‫پیگیری می کند‪ ،‬تشکر ویژه ای کرد و ادامه داد‪ :‬شروع کردن این‬ ‫پروژه نیازمند درک و همت باالیی است که درخور تحسین است و با‬ ‫ایننگاهمدیریت‪،‬شرکتفوالدمبارکهمی توانددر زمره‪ ۱۰۰‬شرکتبرتر‬ ‫فوالدی در اسیا و جهان باشد‪.‬‬ ‫عکس نوشت‬ ‫دیدار مدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت فوالد مبارکه با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان مبارکه‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه‬ ‫برگزار ی سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته ایران ‪(۱۴۰۰‬در توسعه کسب و کار) با حضور جمعی از مدیران نمونه کشوری‬ ‫در حوزه کسب و کار به مناسبت روز صنعت و معدن در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا‬ صفحه 2 ‫میلگرد صادراتی ترکیه ارزان تر شد‬ ‫فعالیت پایین بازار قیمت میلگرد صادراتی ترکیه را پایین اورد‪ .‬افزایش هزینه حمل نیز بر بازار فشار بیشتری اورده است‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۲۴‬معدن چهارمحال و بختیاری‬ ‫در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ‪ ۱۷‬قانون معادن‪ ۲۴ ،‬معدن در استان اماده اجرای طرح احیا و بازسازی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪9/2‬‬ ‫عدد خبر‬ ‫درصدی‬ ‫رشـد ‪ 9.2‬درصـدی تولیـد فـوالد ایـران در ‪ ۵‬مـاه‬ ‫ابتدایی‪۲۰۲۱‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دومین نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان‪:‬‬ ‫باشگاه روابط عمومی ها در تصمیم سازی های صنعت کشور نقش تاثیرگذاری خواهد داشت‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫فشـده بـرای فنـاور‬ ‫بزرگ تریـن پـروژه تعری ‬ ‫شـدن فـوالد مبارکـه طـرح تحـول دیجیتال‬ ‫و اسـتفاده از انقلاب صنعتی چهـارم برای‬ ‫هوشـمند اداره کـردن سـازمان اسـت‬ ‫مسعود گلشیرازی رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اصفهان‬ ‫فـوالد مبارکه در جامعه سـه نقـش تربیتی‪،‬‬ ‫فرهنگیوتوسعه ایرادر کنار نقشاصلی‬ ‫فعالیـت خـود‪ ،‬یعنـی نقـش اقتصـادی‪،‬‬ ‫ایفـا می کنـد‪ .‬هـر جـا صحبـت از توسـعه در‬ ‫اسـتان اصفهان مطرح بوده‪ ،‬فـوالد مبارکه‬ ‫و مدیرعامـل ان پیشـتاز بـوده اسـت‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دومین نشست‬ ‫هم اندیشیمدیرانروابطعمومیعضواتاقبازرگانی‬ ‫استان اصفهان که به میزبانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬ایجادباشگاهروابطعمومیباهمکاریاتاقبازرگانی‬ ‫اصفهانمی تواندمنجربههم افزاییمیانفعاالناینبخشوهمچنین‬ ‫پیشبرداهدافشرکت هاشود‪.‬ویهمچنیناز طرحتحولدیجیتال‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان یکی از برنامه های اصلی این شرکت یاد کرد و‬ ‫گفت‪:‬بااجرایان‪،‬بازار بزرگیبراینخبگان‪،‬شرکت هایاستارت اپی‬ ‫ودانش بنیانبهوجودخواهدامد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬دومین نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان به میزبانی شرکت فوالد مبارکه برگزار‬ ‫شد‪.‬درایننشستحمیدرضاعظیمیان‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‪،‬‬ ‫مسعود گلشیرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬مهدی شایسته فرد‪،‬‬ ‫مدیر حوزه ریاست و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬هادی نباتی نژاد‪،‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه و‪ ۴۰‬تن از مدیران صنعتی عضو‬ ‫اتاقبازرگانیاستاناصفهانحضور داشتند‪.‬‬ ‫حمیدرضاعظیمیاندر ایناییناظهار کرد‪ :‬کسانی کهدرگیر کار عملیاتی‬ ‫روابطعمومیهستندباتوصیفاتی کهدرخصوصروابطعمومیواهمیت‬ ‫کار انمطرحمی شود‪،‬به خوبیاشناییدارند‪.‬ا گرسنگبنایراه اندازی‬ ‫باشگاهروابطعمومیاستانرابااتاقبازرگانیاصفهانقطعی کنیمواتاق‬ ‫بازرگانیاصفهانمحور ایندستاز اقداماتباشد‪،‬نتایجخوبیبههمراه‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬به این صورت که باشگاهی‬ ‫را برای روابط عمومی در نظر بگیریم تا با شکل گیری این تشکیالت و‬ ‫همکاری و تعامل بین مدیران روابط عمومی‪ ،‬شاهد هم افزایی در این‬ ‫بخشباشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روابط عمومی ها در این باشگاه برای انتشار اخبار شرکت ها‬ ‫و ا گاهی بخشی به جامعه گام بردارند و در مقابل نیز شرکت ها در مسیر‬ ‫حمایت از بخش روابط عمومی قدم بر خواهند داشت و به نفع طرفین‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫در ‪ ۵‬سالایندهقدرتروابطعمومی هادر مسائل کالنبیشتر‬ ‫می شود‬ ‫عظیمیانافزود‪:‬ا گراینباشگاهراه اندازی گرددوفعالیتشبه طور مداوم‬ ‫انجام شود‪ ،‬در ‪ ۵‬سال اینده باشگاه روابط عمومی می تواند در عرصه‬ ‫ملی حضور پررنگی داشته باشد تا در دولت بعدی از ظرفیت های این‬ ‫باشگاه استفاده گردد و نظرات و پیشنهادهای انها در تسهیل قوانین‬ ‫مورداستفادهقرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه برای ایجاد باشگاه روابط عمومی‬ ‫امادگیخودرااعالممی کندوامیدمی رود کهاینباشگاهبه صورترسمی‬ ‫ثبتشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دنیا تمامی تصمیم گیری های اصلی در باشگاه ها و‬ ‫دورهمی ها و شرایط ارام صورت می گیرد؛ بنابراین می توان از هم افزایی‬ ‫میانروابطعمومیوشرکت هابرایپیشبرداهدافاستفاده کرد‪.‬‬ ‫نقشهراهفوالدمبارکهبرپایهفناورشدناست‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدرایناییندرپاسخبهاینسوال کهنقشه‬ ‫راهفوالدمبارکهچیست‪،‬اظهار کرد‪:‬نقشهراهتولیدفوالدمبارکهمبتنیبر‬ ‫فناور شدن است و الگوی ما شرکت پوسکوی کره جنوبی است که بعد از‬ ‫‪ ۳۰‬سالتولیدفوالد‪،‬ا کنونبهیکشرکتفناورتبدیلشدهاست‪.‬زمانی‬ ‫کهمانیزفناورشویم‪،‬یعنیعلمانصنعترابه طور کاملدریافت کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که این نقشه ترسیم شد‪ ،‬پروژه های متعددی مطرح و‬ ‫سازمان هایمختلفیبرایاجرایانراه اندازی کردیم‪.‬بزرگ ترینپروژه‬ ‫تعریف شدهبرایفناورشدنفوالدمبارکهطرحتحولدیجیتالواستفاده‬ ‫از انقالبصنعتیچهارمبرایهوشمنداداره کردنسازماناست‪.‬‬ ‫عظیمیان ادامه داد‪ :‬یک باشگاه نیز با عنوان باشگاه فانوس دریایی در‬ ‫جهان ایجادشده که ا کنون ‪ ۵۵‬شرکت بزرگ همچون مایکروسافت‪،‬‬ ‫جنرالموتورزو‪...‬بهعضویتاندرامده اند‪.‬‬ ‫به گفتهوی‪،‬بااجرایطرحتحولدیجیتالسازمانیهمچونفوالدمبارکه‬ ‫از ابتداتاانتهای کار هوشمندخواهدشد‪(.‬از انتخاب کارمندتااندازه گیری‬ ‫طولعمراجرهای کورهوانتخابپیمانکار تافروشمحصولو‪)...‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ذوب اهن در نسل دوم تکنولوژی و فوالد مبارکه در نسل‬ ‫سوم تکنولوژی قرار دارد و این در حالی است که در جهان شرکت های‬ ‫بسیاری هستند که وارد نسل چهارم تکنولوژی شده اند و شاید از بین‬ ‫صدهاشرکتفوالدی‪،‬چهار شرکتفوالدساز باشند کهعضواینباشگاه‬ ‫شده اند و ما به دنبال این هستیم که به عضویت باشگاه فانوس دریایی‬ ‫دراییم‪.‬‬ ‫عظیمیان ادامه داد‪ :‬این امر بازار بسیار بزرگی از کارهای ای تی برای‬ ‫شرکت هایاستارت اپیودانش بنیانایجادمی کند‪.‬امسالنیز‪ ۲۲‬پروژه‬ ‫طرحتحولدیجیتالدر بازار عرضه کردیموتماممشتریانمانیزجوانان‬ ‫هستند‪.‬یکمرکزنواورینیزدر دانشگاهتهراندر حالاماده سازیاست‬ ‫که گروه هایاستارت اپیرادر خودجایدهد‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬اینطرحاز مرداد‪ ۹۹‬اغاز شدهوبراساسبرنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته تا سال‪ ۱۴۰۴‬فوالد مبارکه تمام هوشمند خواهیم داشت و‬ ‫اولینشرکتیدر ایرانخواهیمبود کهطرحتحولدیجیتالرااجرا کردهو‬ ‫بنچ مارکیبرایهمهصنایعخواهدشد‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۶‬تا‪ ۸‬درصدیبهره وری‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه افزود‪ :‬مشاور المانی فوالد مبارکه معتقد است‬ ‫طرحتحولدیجیتالبین‪ ۶‬تا‪ ۸‬درصدبهره وریراافزایشمی دهد‪.‬‬ ‫عظیمیانادامهداد‪:‬به زودیودر سال هایاتیشاهدفعالیتربات هادر‬ ‫مجموعهفوالدمبارکهخواهیمبود؛چرا کهورودبهانقالبچهارمصنعتی‬ ‫یکالزاماستتابهره وریافزایشیابد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با اجرای طرح تحول دیجیتال بازار بسیار بزرگی برای‬ ‫نخبگان‪،‬استارت اپ هاوشرکت هایدانش بنیانخواهیمداشت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در ایفای نقش تربیتی‪ ،‬فرهنگی و توسعه ای در‬ ‫اصفهانپیشتاز است‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬فوالد مبارکه در جامعه سه نقش تربیتی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫توسعه ایرادر کنار نقشاصلیفعالیتخود‪،‬یعنینقشاقتصادی‪،‬ایفا‬ ‫می کند‪ .‬هر جا صحبت از توسعه در استان اصفهان مطرح بوده‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکهومدیرعاملانپیشتاز بودهاست‪.‬‬ ‫مسعود گلشیرازی‪ ،‬با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی باید منتج به‬ ‫یکاتفاقفرهنگ ساز در اقتصادماشود‪،‬اظهار کرد‪:‬به طورکلیاتاق های‬ ‫بازرگانی به سه نسل تقسیم می شود‪ :‬اتاق نسل اول اتاقی است که به‬ ‫البی گری می پرداخت‪ ،‬اتاق نسل دوم که روی شبکه پردازی اعضا و‬ ‫توانمندسازیان هاتمرکزداشتواتاقنسلسوم کهحوزهاجتماع‪،‬رفاه‬ ‫مردموبه طور مشخصمسئولیت هایاجتماعیرا در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫وظیفه روابط عمومی امیدافرینی و تقویت سرمایه اجتماعی‬ ‫است‬ ‫ویافزود‪:‬نشستامروزدر راستایتوانمندسازیاعضا‪،‬تبدیلانرژیبه‬ ‫سینرژی و ایجاد ارتباط بین اعضای اتاق بازرگانی است‪ .‬وظیفه روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬ا گاه کردن جامعه به رخدادها‪ ،‬امیدافرینی و ایجاد انگیزه در‬ ‫راستای تقویت سرمایه اجتماعی است و این تعریف روابط عمومی‬ ‫هدف گرااست‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه‬ ‫بزرگ ترین ذی نفعان یک سازمان مردم هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در این صورت‬ ‫می توانیم امید داشته باشیم که شاخص سرمایه اجتماعی در استان‬ ‫اصفهان و سپس در کشور افزایش یابد‪ .‬بر اساس داده های موجود‪،‬‬ ‫مقایسهامار زمستان‪ ۹۷‬وزمستان‪ ۹۹‬حکایتاز رشد‪ ۱۴‬پله ایاصفهان‬ ‫درشاخصمحیط کسب وکار(ازرتبه‪ ۲۶‬به‪)۱۲‬است؛اماوضعیتاصفهان‬ ‫درحوزهسرمایهاجتماعیخوبنیست‪.‬اینمسئلهنیازبهفرهنگ سازی‬ ‫دارد کهابزار انواحدهایروابطعمومیسازمان هاوشرکت هاهستند‪.‬‬ ‫گلشیرازیبااشارهبهنقش کلیدیشرکتفوالدمبارکهدرجامعه گفت‪:‬این‬ ‫شرکت در جامعه سه نقش تربیتی‪ ،‬فرهنگی و توسعه ای را در کنار بخش‬ ‫اصلیفعالیتخودیعنیبخشاقتصادی‪،‬ایفامی کند‪.‬یکیازنتایجنقش‬ ‫تربیتیاینشرکت‪ ،‬کارشناسانخبره ایاست کهاینصنعتتربیت کرده‬ ‫ونمایاناست‪.‬‬ ‫پیشتازیفوالدمبارکهدر توسعهاستاناصفهان‬ ‫وی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه و مدیرعامل ان‪ ،‬مهندس‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬در توسعه استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیشتازی‬ ‫مدیرعامل این شرکت در امر توسعه استان به تقویت نقش فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی و تربیتی این مجموعه کمک می کند‪ .‬پروژه های زیربنایی‬ ‫مانند پروژه های قطار بین شهری‪ ،‬خط انتقال اب از خلیج فارس و‬ ‫دهکده لجستیک که با همکاری شرکت فوالد مبارکه انجام شده‪،‬‬ ‫ازجملهپروژه هاییاست کهاثرانبیشترمربوطبهجامعهاستتافوالد‬ ‫مبارکه؛ بنابراین روابط عمومی سازمان ها نباید تنها به فکر معرفی‬ ‫سازمانخودباشند‪.‬چنیننشست هاییبایدمنجربهاتفاقاتمثبت‬ ‫وامیدافرینشود‪.‬بایدتوجهداشت که کار روابطعمومیایجادانگیزه‬ ‫وتکرار نقاطمثبتاست‪.‬‬ ‫تشکیلباشگاهروابطعمومیاتاقبازرگانیاصفهاندر مسیر‬ ‫پشتیبانیازتولید‬ ‫مدیرحوزهریاستوارتباطاتاتاقبازرگانیاصفهاننیزدر ایننشستبا‬ ‫ارائه پیشنهاد ایجاد باشگاه روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫باشگاه مدیران روابط عمومی اتاق بازرگانی در مسیر هم افزایی و انتقال‬ ‫تجاربدر مسیریمستمروخردمندانه گامبرمی دارد‪.‬‬ ‫مهدی شایسته فرد اظهار کرد‪ :‬چند سالی بود که به دنبال برگزاری‬ ‫نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی بودیم‬ ‫تا با انتقال تجارب‪ ،‬دست یابی به اهداف و چشم اندازهای اتاق بازرگانی‬ ‫استان اصفهان تسهیل شود‪ .‬خوشبختانه در هفته ارتباطات‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی میزبان مدیران روابط عمومی بزرگ ترین شرکت های استان‬ ‫اصفهان بود و امروز شاهد برگزاری دومین گردهمایی به میزبانی شرکت‬ ‫فوالدمبارکههستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حمایت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی و به ویژه حمایت مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫برگزاریایننشستدرخور تحسیناست‪.‬‬ ‫شایستهفردباارائهپیشنهادتشکیلباشگاهروابطعمومیدراتاقبازرگانی‬ ‫گفت‪:‬امیدواریمایننشست هابه صورتماهیانه‪،‬مستمروخردمندانه‬ ‫پیش رود و با تشکیل باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهانبهاهدافتعیین شدهدستیابیموسایرمدیرانروابطعمومی‬ ‫همبه مروربهاینباشگاهاضافهشوند‪.‬‬ ‫از ظرفیت روابط عمومی در مسیر تحقق شعار سال استفاده‬ ‫خواهیم کرد‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز در این نشست گفت‪ :‬با‬ ‫بهره گیری از تمام ظرفیت روابط عمومی درصدد امیدافرینی و تقویت‬ ‫تالشجهادگرانفوالدمبارکهدر مسیرپشتیبانیاز تولیدهستیم‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد در این نشست با تا کید بر اهمیت نقش روابط عمومی‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدر ترسیمتصویرواقعیاز اهدافاینشرکت گفت‪:‬در‬ ‫اینمدت کوتاهسعی کردیمتازیرساخت هایالزمبرایبازنماییاقدامات‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در عرصه جامعه تقویت شود و با فراخوانی از تمام‬ ‫ظرفیت های رسانه ای کشور در راستای تحقق شعار سال و ایفای نقش‬ ‫مهمجهادگرانشرکتفوالدمبارکهدر پشتیبانیاز تولیدبهرهبگیریم‪.‬‬ ‫ویدرادامهبهمعرفیبرخیازایناقداماتمهمدرمسیرپشتیبانیازتولید‬ ‫پرداختوافزود‪:‬خبرنامهفوالدبه صورتهفتگی‪،‬اقداماتشرکتفوالد‬ ‫مبارکهرادر اختیار تمامذی نفعاناینشرکتبه صورتمکتوبومجازی‬ ‫قرار می دهد‪.‬همچنینپایگاهخبریایراسینباتجهیزات کامل‪،‬عالوهبر‬ ‫پوششجدیدتریناخبار در حوزه هایفوالد‪،‬اقتصادوصنعت‪،‬معدنو‬ ‫صنایعمعدنی‪،‬جامعهومسئولیتاجتماعیوورزش‪،‬اینامادگیرادارد‬ ‫کهاقداماتسایرصنایعاستاناصفهانو کشور رابهجامعهمخابره کند‪.‬‬ ‫نباتینژادباتا کیدبرتعاملروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهبابیشاز‪۳۰۰‬‬ ‫رسانهمکتوبوبرخطتصریح کرد‪:‬اقداماتشرکتفوالدمبارکهمتناسب‬ ‫باسیاست هایشبکه هایصداوسیمادرقالبمستندتهیهمی شودودر‬ ‫تعاملسازندهباصداوسیمادرصددهستیمدستاوردهایاینشرکتبه‬ ‫نحواحسندر جامعهاطالع رسانی گردد‪.‬‬ ‫ویبااستقبالاز ظرفیترسانه اینووخالقوتعاملباذی نفعانشرکت‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬ارائه تصویر امیدافرینی صنایع به کشور و همچنین‬ ‫ا گاهی بخشیبهجامعهاز رکوردهایبه دست امدهدر اینشرکت کهنیاز‬ ‫مبرمجامعهامروزدر مسیرامیداست‪،‬از طریقاطالع رسانیمیسرخواهد‬ ‫بود و روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در این مسیر از تمام ظرفیت ها‬ ‫بهرهمی گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه هم از‬ ‫زیرمجموعهفعالیت هایروابطعمومیاستوهمچنینبرنامه گزارشی‬ ‫«برخط»محصولروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاست کههردوشنبه‬ ‫از شبکهاصفهانپخشمی شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تولیدات رادیویی‬ ‫شامل فایل های پادکست و رادیو داخلی شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در‬ ‫طول هفته دو برنامه رادیویی هم در همکاری با شبکه رادیو اصفهان در‬ ‫راستایاطالع رسانیاقداماتانجام شدهدر شرکتفوالدمبارکهوباهدف‬ ‫امیدافرینیاجرامی شود‪.‬‬ ‫وی به نشریه سراسری «کارخانه» هم اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬تمام‬ ‫اقدامات برشمرده بخش کوچکی از فعالیت های روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالدمبارکهاستوهموارهبراینباوریم کهروابطعمومی‪،‬موتور متحرکه‬ ‫وبازویاصلیهرسازمانقلمدادمی شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تشکر از مدیرانی که به جایگاه‬ ‫روابط عمومی بها می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اهمیت حضور رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫استان اصفهان در این نشست و همچنین سخنان ایشان در جلسه‬ ‫پیشین‪،‬درخصوصارجنهادنبهروابطعمومیرابهفالنیکمی گیریمو‬ ‫قدردانتالش هایمهندسعظیمیاندرحمایتتمام قدازاهدافروابط‬ ‫عمومیاینشرکتهستیم‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬روابط عمومی باید در اختیار سازمان قرار بگیرد و اعالم‬ ‫می کنیم که درخصوص اقدامات مشترک امادگی هرگونه همکاری با‬ ‫دیگرمجموعه هاراداریم‪.‬چرا کهایندستاوردهامتعلقبهنظاممقدس‬ ‫جمهوریاسالمیایراناستواطالع رسانیدر اینمسیربهامیدافرینیو‬ ‫اعتمادمردممنتجمی شود‪.‬‬ ‫وی در پایان باز هم بر تغییر نگاه به جایگاه روابط عمومی صحه گذاشت‬ ‫و گفت‪ :‬امیدواریم با برگزاری جلسات خصوصی و مشترک دیدگاه های‬ ‫همدیگررابشنویموبا گفت وگووانتقالتجاربدر مسیرتحققشعار سال‬ ‫اقدامات مهمی انجام دهیم؛ چرا که این جلسات به صورت ماهیانه‬ ‫می تواندبههم افزاییبیشترمنجرشود‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬ضمن‬ ‫خیرمقدم به مدعوین در این نشست گفت‪ :‬هم ا کنون این نشست‬ ‫به صورت برخط (انالین) در حال پخش است و فرصتی فراهم شده تا‬ ‫مدیرانروابطعمومیسراسر کشور شاهداین گردهماییباشند‪.‬‬ ‫ایراندر‪ 5‬ماهنخستسالجاریمیالدیباتولید‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و‪ ۵۰۰‬هزار تنفوالدخامتوانستهمچناندر رتبهدهمجهان‬ ‫بایستد‪.‬‬ ‫انجمن جهانی فوالد در تازه ترین گزارش خود‪ ،‬اسامی برترین‬ ‫کشورهایفوالدساز جهانومیزانتولیدمحصولان هادر‪ 5‬ماه‬ ‫نخستسالجاریمیالدیرامنتشر کرد‪.‬‬ ‫ایران در این مدت با تولید ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن فوالد خام‬ ‫توانست همچنان در رتبه دهم جهان بایستد که این میزان‬ ‫تولید حا کی از رشد ‪ 9.2‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشتهمیالدیاست‪.‬‬ ‫مجموع تولید‪ ۶۴‬فوالدساز جهان‪ ،‬در ‪ 5‬ماه نخست سال‪۲۰۲۱‬‬ ‫میالدی به ‪ ۸۳۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن رسید که افزایش ‪14.5‬‬ ‫درصدینسبتبهمدتمشابهسال گذشتهرانشانمی دهد‪.‬‬ ‫چینبا‪ ۴۷۳‬میلیونو‪ ۱۰۰‬هزار تن‪،‬هند‪ ۴۸‬میلیونو‪ ۶۰۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ۴۰‬میلیونتنوایاالتمتحدهامریکا‪ ۳۴‬میلیونو‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تنبهترتیببیشترینتولیدرادر‪ 5‬ماهابتداییسال‪ ۲۰۲۱‬دارند‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫درصدی‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۹‬درصدی ارزش اسمی معامالت‬ ‫تجارت الکترونیکی‬ ‫رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن ارائه گزارش‬ ‫ساالنه تجارت الکترونیکی ایران (سال ‪ ،)۱۳۹۹‬با اشاره‬ ‫به افزایش ‪ ۱۵۹‬درصدی ارزش اسمی معامالت تجارت‬ ‫الکترونیکی در سال گذشته‪ ،‬از اعطای ‪ ۳۱‬هزار نماد اعتماد‬ ‫الکترونیکی (اینماد) در این مدت خبر داد‪.‬‬ ‫علی رهبری در نشست خبری که به صورت برخط برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با اشاره به بخش زیرساخت تجارت الکترونیکی در‬ ‫گزارش‪ ،‬نسبت به تکمیل ان در بخش تحویل (‪)delivery‬‬ ‫در سال جاری ابراز امیدواری کرد و گفت‪ :‬تکمیل این بخش‬ ‫نیاز به همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و‬ ‫وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات دارد و در صورت تحقق‬ ‫این موضوع‪ ،‬تعداد شرکت های فعال در حوزه تحویل کاال‬ ‫و نوع فعالیت ان ها نیز قابل ارزیابی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به امار ارائه شده در ابتدای نشست اشاره کرد‬ ‫و رشد نزدیک به ‪ ۱۶۰‬درصدی در ارزش اسمی معامالت‬ ‫تجارت الکترونیکی و افزایش ‪ ۲۲۴‬درصدی در صدور گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪16/3‬‬ ‫میلیون تن‬ ‫تولید ‪16.3‬میلیون تن محصول پتروشیمی در‬ ‫سه ماهه نخست ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬تولید‬ ‫مجتمع های پتروشیمی در سه ماهه نخست امسال با افزایش‬ ‫‪ 7‬درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال به ‪ 16.3‬میلیون تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫سیدجالل میرهاشمی اعالم کرد‪ :‬با اقدام های انجام شده‬ ‫و تامین پایدار خورا ک در سال ‪ ۱۴۰۰‬تولید انواع محصول در‬ ‫مجتمع هایپتروشیمیافزایشیافتهوضمنتامینحدا کثری‬ ‫بازارهایداخلی‪،‬برنامهصادراتنیزمحققشدهاست‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران از صنایع مادر و‬ ‫از مهم ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش های گونا گون‬ ‫اقتصاد کشور است‪،‬گفت‪:‬رویکردشرکتملیصنایعپتروشیمی‬ ‫تکمیلزنجیرهتولید‪،‬ایجادتنوعدر محصوالت‪،‬تامینخورا ک‬ ‫صنایع داخلی و ارتقای ارزش سبد محصوالت تولیدی در این‬ ‫صنعتاست‪.‬‬ ‫مدیر کنترلتولیدشرکتملیصنایعپتروشیمی گفت‪:‬براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬رشد و جهش تولید صنعت‬ ‫پتروشیمیایرانهدف گذاریشدهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫کاهش وابستگی خارجی صنعت خودروسازی‬ ‫به ‪ 1.5‬میلیارد دالر‬ ‫از حضور بلندمدت سازندگان داخلی‬ ‫حمایت می کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬علیرضا رزم حسینی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایدرو‪،‬‬ ‫دو خودروساز بزرگ کشور‪ ،‬بنیاد شهید و بانک مرکزی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫تالش خودروسازان و قطعه سازان‪ ،‬وابستگی ‪ 4‬میلیارد دالری صنعت‬ ‫خودروسازی به خارج امروز به ‪ 1.5‬میلیارد دالر کاهش یافته و عمق‬ ‫داخلی سازی ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش نیپنا‪ ،‬بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی در جریان بازدید از یک مجموعه تامین کننده‬ ‫کمپرسورهای صنعت نفت‪ ،‬گفت‪ :‬در مسیر توسعه تهاجمی و‬ ‫هوشمندانه صنعت پتروشیمی با نگاهی راهبردی و بلندمدت از حضور‬ ‫شرکت ها و سازندگان داخلی در طرح های پتروشیمی استقبال و حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫با نگاهی بر واردات و صادرات در دوماهه اول امسال؛‬ ‫بیشترین تغییر در میزان صادرات‪،‬‬ ‫به فوالد میانی اختصاص یافت‬ ‫نگاهی بر واردات و صادرات فوالد میانی در دوماهه‬ ‫اول ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر‬ ‫برای صادرات فوالد میانی به میزان ‪ ۱۳۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬برپایه جدول منتشرشده از سوی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬در زمینه واردات مقاطع طویل‬ ‫فوالدی‪ ،‬مشاهده می شود طی دوماهه اول امسال بیشترین‬ ‫درصد تغییر در واردات مربوط به نبشی‪ ،‬ناودانی و سایر مقاطع‬ ‫به میزان‪ ۲۰۰‬درصد بوده و از یک هزار تن در دوماهه‪ ۹۹‬به‪ ۳‬هزار‬ ‫تن در دوماهه ‪ ۱۴۰۰‬رسیده است‪ .‬همچنین واردات میلگرد‬ ‫نیز از ‪ ۲‬هزار تن به ‪ ۵‬هزار تن رسیده و ‪ ۱۵۰‬درصد تغییر داشته و‬ ‫تیراهن نیز یک هزار تن واردات در دوماهه امسال داشته است‪.‬‬ ‫درمجموع درصد تغییرات حاصل در واردات کل مقاطع طویل‬ ‫فوالدی ‪ ۲۰۰‬درصد براورد شده است‪.‬‬ ‫در زمینه صادرات این محصوالت می بینیم که برای تیراهن‬ ‫رشد ‪ ۵۶‬درصدی در دوماهه امسال نسبت به سال گذشته به‬ ‫ثبت رسیده (از ‪ ۱۶‬هزار تن صادرات به‪ ۲۲‬هزار تن) و برای میلگرد‬ ‫نیز رشد ‪ ۹۸‬درصدی ثبت شد؛ به این صورت که از ‪ ۱۸۸‬هزار تن‬ ‫صادرات در دوماهه نخست ‪ ۹۹‬به ‪ ۳۷۳‬هزار تن در دوماهه اول‬ ‫امسال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫صادرات نبشی‪ ،‬ناودانی و سایر مقاطع نیز از در دوماهه امسال‬ ‫از ‪ ۲۲۲‬هزار تنبه‪ ۴۳۷‬هزار تنرسیدهورشد‪ ۹۷‬درصدیداشته‬ ‫است‪ .‬در مجموع می توان صادرات مقاطع طویل فوالدی با‬ ‫رشد ‪ ۹۷‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫درخصوص مقاطع تخت فوالدی شامل انواع ورق گرم و سرد و‬ ‫پوشش دار نیزمی توان گفت‪:‬در حوزه وارداتورق گرم‪ ۱۵‬درصد‬ ‫تغییر داشته و از ‪ ۲۷‬هزار تن در دوماهه پارسال به ‪ ۳۱‬هزار تن در‬ ‫دوماهه امسال رسیده است‪ .‬ورق گرم نیز رشد ‪ ۶۸‬درصدی‬ ‫واردات داشته و از ‪ ۲۵‬هزار تن به ‪ ۴۲‬هزار تن رسیده است ‪ .‬ورق‬ ‫پوشش دار کمترین درصد تغییر در واردات را داشته و از ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫تن به ‪ ۳۳‬هزار تن رسیده و ‪ ۶‬درصد تغییر داشته است‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت کل مقاطع تخت فوالدی در حوزه‬ ‫واردات ‪ ۲۶‬درصد تغییر داشته است؛ اما در حوزه صادرات‬ ‫مشاهده می شود که باالترین درصد تغییر متعلق به ورق گرم‬ ‫است و از ‪ ۱۱‬هزار تن به ‪ ۳۱‬هزار تن رسیده و ‪ ۱۸۱‬درصد رشد‬ ‫داشته؛ اما ورق سرد از ‪ ۸‬هزار تن صادراتی که در دوماهه ‪۹۹‬‬ ‫داشته‪ ،‬در مدت مشابه امسال به صفر رسیده و رشد منفی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدیداشتهاست‪.‬ورقپوشش دار نیزباافزایش‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫صادرات همراه شده و از ‪ ۶‬هزار تن به ‪ ۹‬هزار تن صادرات در‬ ‫دوماهه امسال رسیده است‪ .‬در نهایت صادرات کل مقاطع‬ ‫تخت فوالدی با رشد ‪ ۶۰‬درصدی همراه بوده و کل محصوالت‬ ‫فوالدی در حوزه واردات ‪ ۳۲‬درصد و در صادرات نیز ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫تغییر را در دوماهه اول امسال به ثبت رسانده اند‪.‬‬ ‫درخصوص محصوالت فوالد میانی شامل بیلت و بلوم و‬ ‫اسلب می توان گفت که در مدت دوماهه ‪ ۹۹‬و دوماهه امسال‬ ‫وارداتی صورت نگرفته و این موضوع برای اهن اسفنجی نیز‬ ‫صدق می کند‪.‬‬ ‫در حوزه صادرات نیز می بینیم که برای بیلت و بلوم رشد ‪۹۰‬‬ ‫درصدی صادرات به دست امده و از ‪ ۲۴۷‬هزار تن صادرات در‬ ‫دوماهه اول سال گذشته به ‪ ۴۷۷‬هزار تن رسیده است‪ .‬اسلب‬ ‫نیز با رشد‪ ۳۴۴‬درصدی از ‪ ۷۱‬هزار تن در دوماهه‪ ۹۹‬به‪ ۳۱۵‬هزار‬ ‫تن رسیده و در مجموع می توان گفت صادرات فوالد میانی‬ ‫طی دوماهه اول امسال رشد ‪ ۱۳۴‬درصدی داشته است‪ .‬اهن‬ ‫اسفنجی نیز از ‪ ۲۰‬هزار به ‪ ۱۲۰‬هزار تن رسیده و ‪ ۵۰۰‬درصد رشد‬ ‫صادراتی داشته است‪.‬‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫پیش به سوی گام جدید تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫سید مهدی نقوی‪ ،‬معاون تکنولوژی فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫از اخرین وضعیت اجرای طر ح تحول دیجیتال و‬ ‫تفاهم نامه این شرکت با این اپراتور تلفن همراه‬ ‫ایرانسلمی گوید‪.‬‬ ‫سید مهدی نقوی‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه‬ ‫فوالد مبارکه در راستای اجرای طر ح تحول دیجیتال چه‬ ‫گام هایجدیدیدر سال‪ 1400‬برداشتهاست؟‬ ‫فوالد مبارکه در سال ‪ ،1400‬مسیری را که در سال گذشته در ره نگاشت‬ ‫خوددر مردادماهتعریف کرده‪،‬ادامهخواهدداد‪.‬براساساینره نگاشت‪،‬‬ ‫گام های جدید‪ ،‬بیشتر در زمینه ایجاد پلت فرم بومی شده برای فوالد‬ ‫مبارکهوهمچنیناجرایپروژه هاییاست کهدر قالبطرح«فوالد‪»22+‬‬ ‫برایسالجاریتعریفشدهاست‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه با شرکت ایرانسل برای تامین زیرساخت‬ ‫موردنیاز اینپروژهباچههدفیانجام گرفتهاست؟‬ ‫مابرایاینکهبتوانیمدر طرحتحولدیجیتال‪،‬دیتایفراوانتولیدشده‬ ‫را با سرعت مناسب و در زمان مقتضی منتقل کنیم‪ ،‬نیاز به زیرساخت‬ ‫داشتیم‪.‬ماباامضایتفاهم نامهباشرکتایرانسل‪،‬بسترهاوزیرساخت‬ ‫نسل پنجم تلفن همراه را مستقر خواهیم کرد و به واسطه ان می توانیم‬ ‫اتصاالتی که فوالد مبارکه را در اجرای این طرح موفق می کند‪ ،‬برقرار‬ ‫سازیم‪.‬‬ ‫گامبعدیشرکتفوالدمبارکهدر راستایعملیاتیشدناجرای‬ ‫پروژهطرحتحولدیجیتالچیست؟‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به این منظور‪ ،‬طرح «فوالد‪ »22+‬را طراحی کرده‬ ‫که بر اساس ان بتواند با اولویت های تعریف شده‪ ،‬طر ح های خود را‬ ‫عملیاتی کند؛ضمناینکهترمدوماموزشمدیرانفوالدمبارکهوایریسا‬ ‫را در قالب طرح تحول دیجیتال شروع کردیم و در برنامه های اتی خود‪،‬‬ ‫اجرایپروژه هایمرتبطبااینطرحرا کهاز سال گذشتهتعدادیاز ان ها‬ ‫اغاز شده و در حال یافتن شرکای تجاری برای اجرای ان بودیم‪ ،‬پیش‬ ‫خواهیمبرد‪.‬‬ ‫نقشاجرایچنینطر ح هاییدر پیشبرداهداففوالدمبارکه‬ ‫چیست؟‬ ‫اجرای این پروژه شرط بقای فوالد مبارکه در اینده است؛ اجرای طرح‬ ‫تحول دیجیتال یک الزام است‪ ،‬نه انتخاب؛ چرا که نیاز به ماندگاری در‬ ‫عرصهرقابتیداریم‪.‬مابایداینطرحرااجراییوعملیاتی کنیمتابتوانیم‬ ‫در عرصهرقابتیباقیبمانیم‪.‬‬ ‫اجرایچنینطرحیچهتاثیریدر فروشوتولیدشرکتفوالدمبارکه‬ ‫در سال هایاتیدارد؟‬ ‫طبیعتا در بسترهای جدید امکان تولید و فروش برای فوالد مبارکه‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪ .‬به هرحال ا کنون تفاهم نامه ایجاد شبکه ‪5G‬‬ ‫فی مابینشرکتفوالدمبارکهوایرانسلباهدفهوشمندسازیوتحقق‬ ‫طرحتحولدیجیتالدرشرکتفوالدمبارکه‪،‬بهامضایمدیرعاملشرکت‬ ‫فوالدمبارکهومدیرعاملایرانسلرسیدهاست‪.‬همچنینقرارداداولین‬ ‫فاز هوشمندسازیلجستیکبه منظور حملهوشمندسربارهمیاندو‬ ‫شرکت ایریسا و ایرانسل هم امضا شده است؛ ضمن اینکه اتصال تمام‬ ‫عناصرخطوطفوالدمبارکهبهیکمرکزدادهصورتمی گیرد‪.‬‬ ‫نقشهراهخاصیبرایاین کار طراحیشدهاست؟‬ ‫بدونشکتحققچشم اندازپنج سالهطرحتحولدیجیتالوقرار گرفتن‬ ‫در جمع شرکت های فانوس دریایی و انقالب چهارم صنعتی‪ ،‬نقشه راه‬ ‫می طلبد که بر مبنای ان‪ ،‬برای هوشمندسازی فوالد مبارکه از سنگ تا‬ ‫رنگ برنامه ریزی الزم صورت گرفته است‪ .‬البته نقشه راه به ما می گوید‬ ‫کهچگونهبایداینمسیرپنج سالهراطی کنیم‪.‬در اینمیان‪،‬لجستیک‬ ‫هوشمنداولین گاماز نقشهراهطرحدیجیتالشرکتفوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫حوزه هایشناختیطرحلجستیکهوشمنددر کمیتهراهبریتصویب‬ ‫شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و هوشمندسازی پایش حمل سرباره در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به عنوان اولین زیرشاخه لجستیک هوشمند‪ ،‬با‬ ‫امضایتفاهم نامهباایرانسلدر دستور کار اجراییوعملیاتیاست‪.‬‬ ‫ارتباط یکپارچه و هماهنگ میان بخش های شرکت فوالد‬ ‫مبارکهچطور تعریفشدهاست؟‬ ‫یکی از اصول مهم در تحقق «فوالد‪ »۲۲+‬را می توان در اتصال تمام‬ ‫بخش های شرکت فوالد مبارکه در شبکه ای هماهنگ و یکپارچه‬ ‫جست وجو کرد‪ .‬به هرحال امیدواریم با امضای این تفاهم نامه و با‬ ‫برداشتننخستین گامدر ریل گذاریتحققسندتحولدیجیتال‪ ،‬کمتر‬ ‫از سه ماه دیگر شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین واحد صنعتی‬ ‫کشور تحتپوشششبکهارتباطینسلپنجم‪ 5G‬قرار بگیرد‪.‬همچنین‬ ‫شبکهارتباطیجزیره ایدر اینشرکتبهیکشبکهارتباطییکپارچهو‬ ‫هماهنگتبدیلشود‪.‬‬ ‫اجرای این طرح و پیاده سازی پروژه انقالب چهارم در فوالد‪،‬‬ ‫سطحتولیدراچقدر تغییرخواهدداد؟‬ ‫ا گر بخواهیم همواره شرایط ایران را به این شکل فرض کنیم‪ ،‬قطعا باید‬ ‫مسیر کنونیخودراادامهدهیم؛حالانکهاینفرضیاتنادرستاست؛‬ ‫ولی در اینده شرایط جدیدی رخ خواهد داد‪ .‬به خصوص اینکه در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬با توجه به اینکه با ایجاد فضای تازه سیاسی در کشور‪ ،‬هر لحظه‬ ‫امکان دارد شرایط ارتباطی ایران با سایر شرکت های دنیا تغییر کند و‬ ‫فوالد مبارکه از فهرست تحریم خارج شود و در چنین شرایطی‪ ،‬رقابت‪،‬‬ ‫بسیار معنادار خواهد بود‪ .‬این شرکت ا گر ظرف چند سال اینده نتواند‬ ‫از تحول دیجیتال بهره برداری کند‪ ،‬مطمئنا جایی بین بازیگران اصلی‬ ‫صنعتخودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬تجارت فردا‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه با تولید محصول باکیفیت از واردات ورق به کشور جلوگیری کرد‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران در جلسه مشترک با مدیرعامل و جمعی از مدیران‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬کیفیت محصوالت این شرکت را قابل رقابت با دیگر کشورهای‬ ‫صنعتی توصیف کرد‪.‬‬ ‫حجت اهللصیدیدر گفت وگوباخبرنگار فوالد‪،‬بابیاناینکهشرکتفوالدمبارکهیکیاز بزرگ ترینمجتمع های‬ ‫اقتصادی ایران و خاورمیانه است افزود‪ :‬در گذشته با واردات ورق‪ ،‬ان هم با کیفیت پایین و قیمت باال مواجه‬ ‫بودیم؛اماهم ا کنونباوجودمحصوالتبا کیفیتفوالدمبارکهتاحدودزیادیاینمشکلبرطرفشدهاست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تولید‪7.2‬میلیون تن در سال رقم قابل توجهی است و مهم تر اینکه کل زنجیره را پوشش‬ ‫می دهد و کشور را از واردات این نوع محصوالت بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین شرکت های بورسی است‬ ‫ا کنون تولید زیر سقف کارخانه فوالد مبارکه در‬ ‫اصفهان به ‪ 7.2‬میلیون تن رسیده است و این‬ ‫یعنیتولید کهدر ابتدا‪ 2.4‬میلیونتنبودهدر حال‬ ‫حاضربهبیشاز سهبرابرافزایشپیدا کردهاست‪.‬‬ ‫همچنیندر گروهفوالدمبارکهتولیدفوالدخامبه‬ ‫بیشاز ‪ 10.2‬میلیونتنرسیدهاست‬ ‫صیدی با مثبت ارزیابی کردن تشکیل گروه مالی توسط فوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین‬ ‫شرکت های بورسی است و ورود این شرکت برای تشکیل یک مجموعه گروه مالی فعالیت ارزشمندی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموعه های بزرگی مانند فوالد مبارکه عالوه بر اعتبار خودشان‪ ،‬یک اعتبار معنوی نیز به‬ ‫همراه دارند افزود‪ :‬امادگی انجام صددرصد کارهای ارزی شرکت فوالد مبارکه توسط بانک صادرات وجود‬ ‫دارد و از ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این جلسه به میزان تولید فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ا کنون تولید زیر سقف کارخانه فوالد مبارکه در اصفهان به‪ 7.2‬میلیون تن رسیده است و این یعنی تولید‬ ‫که در ابتدا ‪ 2.4‬میلیون تن بوده در حال حاضر به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است‪ .‬همچنین در گروه‬ ‫فوالد مبارکه تولید فوالد خام به بیش از ‪ 10.2‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان افزود‪ :‬گروه فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ایران و منطقه ‪( MENA‬شمال‬ ‫افریقا و خاورمیانه) است‪ .‬اینکه زیر یک سقف در یک واحد صنعتی‪ 8‬کوره قوس الکتریکی وجود داشته باشد‬ ‫در دنیا بی نظیر است‪ .‬این مورد فقط در فوالد مبارکه وجود دارد و پس از ان یک کارخانه در مکزیک با ‪ 5‬کوره‬ ‫قوس الکتریکی مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫نقش کلیدی فوالد مبارکه در عرصه تولید ملی‬ ‫عظیمیان با تشریح فرایندهای تولید و حجم باالی عملیات های اجرایی در فوالد مبارکه به جایگاه این‬ ‫کارخانه بزرگ صنعتی در انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت‪ :‬این شرکت یکی از بزرگ ترین دستاوردهای صنعتی‬ ‫انقالب اسالمی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال تاسیس یک هلدینگ مالی هستیم و از سازمان بورس درخواست شرکت تامین‬ ‫سرمایه کرده ایم افزود‪ :‬این موضوع با هدف تامین مالی پروژه های داخلی فوالد مبارکه و همراهی دولت‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫عظیمیان همکاری با بانک صادرات را خوب و مفید ارزیابی کرد و گفت‪ :‬هم ا کنون ما شرکتی بورسی با نقش‬ ‫خوب در سازمان بورس و شرکتی تولیدی با نقش کلیدی در سطح کشور هستیم‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۵۵۰‬میلیون دالری فوالد مبارکه در سال ‪99‬‬ ‫معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیران بانک‬ ‫صادرات به ذکر امار مالی سال گذشته پرداخت و گفت‪ :‬فوالد مبارکه در سال گذشته با درامد فروش بالغ بر‪77‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‪ ،‬طالیی ترین سال خود به لحاظ سوداوری را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫حامد حسین ولی بیک با بیان اینکه سود عملیاتی شرکت در سال گذشته ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان بوده است‬ ‫افزود‪ :‬این موفقیت ها همگی مدیون تالش کارکنان و شرکای تجاری کسب وکار بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال گذشته ارزش صادرات فوالد مبارکه بالغ بر ‪ ۵۵۰‬میلیون دالر بوده که با این حساب گردش‬ ‫ارزی فوالد مبارکه در سال باالی یک میلیارد دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫ارزش بازار سرمایه فوالد مبارکه به ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫ولی بیک با اشاره به جایگاه فوالد مبارکه از نظر ارزش بازار که بین رتبه اول و دوم است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هم ا کنون ارزش بازار سرمایه فوالد مبارکه بین ‪ ۲۶۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫معاوناقتصادیومالیشرکتفوالدمبارکهتصریح کرد‪:‬فعالیتبالغ بر‪ ۱۰۰‬شرکتدر گروهفوالدمبارکهمارابران‬ ‫داشت که تاسیس هلدینگ مالی را در سبد گروه تامین مالی فوالد مبارکه داشته باشیم تا از این طریق تامین‬ ‫مالی اقتصادی و بهینه را برای کل شرکت های گروه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬ا گر محدودیت های انرژی مانع نشود‪ ،‬با همراهی و کمک همه شرکای تجاری‬ ‫کسب وکار حاشیه سود سال قبل را تکرار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه مدیرعامل بانک صادرات و هیئت همراه از خطوط تولید فوالد مبارکه‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ صفحه 4 ‫توجهبهظرفیت هایمعدنیدر اصفهان‬ ‫بهتحققشعار سال کمکمی کند‬ ‫دستورالعمل اجرایی تامین مالی‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ابالغ شد‬ ‫ایرج موفق‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت های صنعتی و معدنی متنوع و متعددی در این استان وجود دارد‬ ‫که توجه به ان ها به تحقق شعار سال کمک می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم ا کنون امکان برداشت ساالنه حدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تن از معادن استان وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ظرفیت اصفهان در بخش‬ ‫معدن بسیار بیشتر از این مقدار است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ابالغ دستورالعمل‬ ‫اجرایی تامین مالی بنگاه های اقتصادی (طرح رونق تولید) در سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫توسط وزیر صمت به استانداری های سراسر کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تسهیالت موضوع این دستورالعمل‪ ،‬بنگاه هایی‬ ‫اولویت اصلی پرداخت‬ ‫ِ‬ ‫هستند که با دریافت این تسهیالت قادر به راه اندازی و بازسازی سریع و‬ ‫همچنین تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال هستند‪.‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دیدار وزیر صمت‬ ‫با رئیس جمهور منتخب‬ ‫تولید تختال ‪ 250‬میلی متر؛ گام نخست فوالد مبارکه برای جهش تولید‬ ‫عباس ا کبری محمدی‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫فوالدمبارکهبااتکای کاملبهمتخصصانایرانی‬ ‫موفق شد اولین تختال ‪ 250‬میلی متری را در‬ ‫سال‪ 1397‬بدونهیچعیبونقصیتولید کند؛‬ ‫تولیدی که نویدبخش حفظ‪ 900‬میلیون یورو ارز‬ ‫در داخلایرانبود‬ ‫تهیه کننده‪ :‬محمد رضائی فرد‬ ‫ا مـروزه صنعـت فـوالد یکـی از صنا یـع مهـم در‬ ‫نظـام اقتصـادی و تولیـدی کشـور بـه شـمار‬ ‫مـی رود و محصـوالت حا صـل از ا یـن صنعـت‪،‬‬ ‫خود پیشـران تولید در دیگر صنایع کشـور محسوب می شود‪.‬‬ ‫یکی از نیازهای کشـور‪ ،‬تولیـد تختال ‪ 250‬میلی متری اسـت که‬ ‫تولیـد انبوهش عالوه بـر جلوگیـری از خروج ارز از کشـور‪ ،‬چر خ‬ ‫بسـیاری از صنایـع را اسـان تر بـه حرکـت درمـی اورد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبر نـگار ایرا سـین‪ ،‬تولیـد و مصـرف فـوالد یکـی از‬ ‫شـاخص های اصلـی تو سـعه یافتگی کشـورها بـه شـمار می ا یـد‪.‬‬ ‫حضـور صنعـت فـوالد در یـک منطقـه می توانـد توسـعه‪ ،‬فرهنـگ‪،‬‬ ‫سـطح دا نـش‪ ،‬ا شـتغا ل زایی‪ ،‬ا مـوزش و تجـارت ان منطقـه را‬ ‫تحـت تاثیـر قـرار دهـد و به نوعـی زندگـی روزمـره افـراد را بـه خـود‬ ‫گـره می ز نـد‪.‬‬ ‫محصـوالت فـوالدی علاوه بـر اینکـه در سـاخت سـاختمان های‬ ‫مسـکونی‪ ،‬کارخانه هـا‪ ،‬انتقـال ا نـرژی و سـیاالت‪ ،‬را ه هـا و‪ ...‬در‬ ‫دا خـل کشـور بـه کار گرفتـه می شـود‪ ،‬از ظرفیـت منا سـبی بـرای‬ ‫صـادرات هـم بر خـوردار ا سـت‪ .‬فـار غ از ا یـن ا مـر‪ ،‬صنعـت فـوالد‬ ‫ارتبـاط تنگاتنگـی نیـز بـا دیگـر صنا یـع دارد و محصـوالت نها یـی‬ ‫سـاخت کارخانجات فوالدی همچون فـوالد مبارکه و ذوب اهن‪،‬‬ ‫مـاده اولیـه ای بـرای صنایعـی ماننـد صنعـت لو لـه و پروفیـل یـا‬ ‫تجهیزات سـاختمانی‪ ،‬خودروسـازی و سـاخت قطعات خودرو یا‬ ‫حتـی صنا یـع بسـته بندی بـه شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫ا یـن مـوارد در کنـار نقشـی کـه صنعـت فـوالد در ا شـتغا ل زایی‬ ‫ایفـا می کنـد‪ ،‬ا یـن صنعـت را جـزو صنا یـع سـنگین و ا سـتراتژیک‬ ‫قـرار می د هـد کـه به شـدت بـرای هـر کشـوری حا ئـز اهمیـت‬ ‫ا سـت‪ .‬سـرمایه گذاری عظیـم کشـورهای تو سـعه یافته یـا‬ ‫درحال توسـعه ای چـون چیـن‪ ،‬ایـاالت متحـده امریـکا و ژاپـن در‬ ‫ا یـن حـوزه دلیـل محکمـی بـر ا یـن مدعا سـت‪.‬‬ ‫یکـی از محصـوالت مهـم فـوالدی در ا یـن زمینـه‪ ،‬تختا ل هـای‬ ‫ضخیـم ماننـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری ا سـت کـه عمد تـا شـامل‬ ‫تختا ل هـای ‪ API‬یـا گرید هـای و یـژه می شـود و بنابرا یـن تولیـد‬ ‫ا ن هـا در دا خـل کشـور از اهمیـت و یـژ ه ای بر خـوردار ا سـت‪ .‬بـر‬ ‫اسـاس اخریـن داده هـای موجـود‪ ،‬سـاالنه ‪ 900‬میلیـون یـورو ارز‬ ‫به منظـور واردات ور ق هـای مرتبـط بـا تختا ل هـای این چنینـی‬ ‫از کشـور خـارج می شـود‪ .‬ایـن تختال هـا علاوه بـر اینکـه از ظرفیت‬ ‫منا سـبی بـرای صـادرات بر خـوردار ا سـت‪ ،‬می توا نـد در دا خـل‬ ‫کشـور نیز نـورد شـده و عالوه بـر اشـتغال زایی چـرخ صنایـع داخلی‬ ‫را نیـز بچرخا نـد‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا شـرکت فـوالد مبارکـه بـا درک نیـاز صنعـت ایـران‬ ‫و حتـی جهـان بـه محصـوالت ا یـن رده‪ ،‬ا قـدام بـه برنامه ر یـزی‬ ‫و سـرمایه گذاری جهـت تولیـد ا یـن نـوع تختـال کـرد‪ .‬بـر همیـن‬ ‫اسـاس ماشـین ریخته گـری شـماره ‪ 5‬ایـن شـرکت در سـال ‪1395‬‬ ‫مـورد بهره برداری قـرار گرفت کـه گام اول بـرای تولیـد تختال های‬ ‫‪ API‬محسـوب می شـود‪ .‬پـس از ان فـوالد مبارکـه بـا اتـکای کامـل‬ ‫بـه متخصصـان ایرانـی موفـق شـد اولیـن تختـال ‪ 250‬میلی متـری‬ ‫را در سـال ‪ 1397‬بـدون هیـچ عیـب و نقصـی تولیـد کنـد؛ تولیـدی‬ ‫کـه نویدبخـش حفـظ ‪ 900‬میلیـون یـورو ارز در داخـل ایـران بـود‪.‬‬ ‫در همیـن خصوص عبـاس ا کبـری محمدی‪ ،‬معـاون بهره برداری‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬در سـالروز تولیـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری‬ ‫بـرای اولیـن بـار در شـرکت فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار‬ ‫ایرا سـین اظهـار کـرد‪ :‬تولیـد محصـوالت جد یـد در گرید هـای‬ ‫مختلـف ابعـادی و ترکیـب شـیمیایی در فـوالد مبار کـه همـواره‬ ‫یکـی از سیاسـت های شـرکت بوده اسـت‪ .‬یکـی از ایـن محصوالت‬ ‫موردنیـاز بـازار کـه کاربـرد ویـژه ای نیـز بـرای پروژه هـای بـزرگ ملی‬ ‫دارد‪ ،‬تختال هـای ‪ 250‬میلی متری اسـت؛ به همین دلیل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه بـا درک ایـن نیـاز گام هـای الزم بـرای تولید ایـن نوع‬ ‫تختـال را برداشـت و در تار یـخ ‪ 30‬خـرداد ‪ 1397‬بـرای اولیـن بـار‬ ‫موفـق بـه تولیـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری در کشـور شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فـوالد مبارکـه بـا تولیـد تختال هـای بـا ضخامـت ‪ 250‬و‬ ‫‪ 300‬میلی متـر موفـق شـد علاوه بـر افزایـش ظرفیـت تولیـد فـوالد‬ ‫خـود‪ ،‬ظرفیت تولیـد فوالد کشـور را نیـز افزایش دهـد‪ .‬گریدهای با‬ ‫ضخامـت ‪ 250‬میلی متر عمدتـا در تولید فوالدهـای خاص کاربرد‬ ‫دارنـد‪ .‬پـس از تولیـد ایـن محصـول در فـوالد مبارکـه موفـق شـدیم‬ ‫نیـاز صنایـع داخلـی ماننـد صنایـع نـوردی و نوردهـای پلیت میـل‬ ‫را برطـرف کـرده و کشـور را از واردات ایـن نوع فـوالد بی نیـاز کنیم‪.‬‬ ‫به علاوه قسـمتی از ایـن تختال هـای ‪ 250‬میلی متـری نیـز صـادر‬ ‫می شـود کـه ارزاوری قابل توجهـی بـرای کشـور دارد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه می تواند همه نیاز کشور به تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری را تامین کند‬ ‫معـاون بهر ه بـرداری شـرکت فـوالد مبار کـه ا فـزود‪ :‬مـا ا کنـون‬ ‫محدودیتـی بـرای تولیـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری ندار یـم و‬ ‫می توانیـم همـه نیازهـای کشـور بـه ایـن محصـول را تامیـن کنیم‪.‬‬ ‫ا کبـری محمدی خاطرنشـان کـرد‪ :‬رونـد تولید محصـوالت جدید‬ ‫ادا مـه خوا هـد دا شـت و نیـاز کشـور را بـه تولیـد محصوال تـی کـه‬ ‫تا کنـون در کشـور تولیـد نمی شـده برطـرف خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا تکمیل پـروژه نـورد گرم شـماره ‪ ۲‬فـوالد مبارکه سـبد‬ ‫محصـوالت ا یـن شـرکت در را سـتای تامیـن نیـاز صنا یـع کشـور‬ ‫تکمیـل شـده و تختال های تولیـدی در ایـن واحد بـه ورق تبدیل‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫معـاون بهر ه بـرداری شـرکت فـوالد مبار کـه ضمـن تشـکر از همـه‬ ‫دسـت اندرکاران تولیـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری در فـوالد مبارکـه‬ ‫گفـت‪ :‬کارکنـان شـرکت بـا تولیـد محصـوالت جدیـد علاوه بـر اینکـه‬ ‫فـوالد مبار کـه را هـر روز بـه پیـش می بر نـد‪ ،‬کشـور را در را سـتای‬ ‫خودکفا یـی و تولیـد بیشـتر یـاری می کننـد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه؛ پیشرو در توسعه‬ ‫بی شـک د سـت یافتـن بـه تخصـص و مهار ت هـای جد یـد ا سـان‬ ‫نیسـت و با مشـکالت متعددی روبـه رو اسـت‪ .‬در همین خصوص‬ ‫غالمرضـا سـلیمی‪ ،‬مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم‬ ‫شـرکت فـوالد مبار کـه‪ ،‬در گفت و گـو بـا خبر نـگار ایرا سـین اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬فـوالد مبارکـه همیشـه در توسـعه پیشـرو بـوده اسـت و ایـن‬ ‫مسـئله را بـرای ادامـه فعالیـت خـود ضـروری می دانـد‪ .‬تاسـیس‬ ‫و بهر ه بـرداری از ما شـین ریخته گـری شـماره ‪ 5‬فـوالد مبار کـه در‬ ‫سـال ‪ 1395‬نیـز بـر همیـن اسـاس و در راسـتای تامیـن نیاز بـازار به‬ ‫گریدهـای مختلـف فـوالدی و همچنیـن افزایـش کمیـت تولیـد در‬ ‫ناحیـه بـا توجـه بـه پتانسـیل موجـود انجـام شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس نیازسـنجی های انجام شـده در ان زمـان‪،‬‬ ‫تولیـد تختـال ‪ 220 ،200‬و ‪ 250‬میلی متـری در د سـتور کار ا یـن‬ ‫ما شـین بـود؛ ا مـا بـه دلیـل اینکـه نـورد فـوالد مبار کـه به صـورت‬ ‫روتیـن‪ ،‬تختـال ‪ 200‬میلی متـری بـود‪ ،‬پـس از حـدود یـک هفتـه‬ ‫بـه تولیـد ‪ 200‬میلی متـری بازگشـتیم و ایـن رونـد تـا ‪ 30‬خردادمـاه‬ ‫سـال ‪ 1397‬ادامه یافت‪ .‬در ایـن تاریخ اولیـن تختال بـا ضخامت‬ ‫‪ 250‬میلی متـر در فوالد مبارکه تولید شـد و این مهـم در حالی ر خ‬ ‫داد کـه تمامـی محاسـبات الزم جهـت تولیـد ایـن نـوع تختـال در‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه و توسـط متخصصیـن داخلـی انجـام شـد‪.‬‬ ‫به علاوه‪ ،‬تولیـد اولیـن تختـال ‪ 250‬میلی متـری در شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه بـدون هیچ گونـه عیـب و نقـص و به صـورت کامـل انجـام‬ ‫شـد و از ان پس تولید تختـال ‪ 250‬میلی متری به صورت پیوسـته‬ ‫ادامـه یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن تختـال عمدتـا بـرای صنایـع نفـت و گاز‪ ،‬لوله سـازی و‬ ‫صنایـع تولید مخازن تحت فشـار کاربرد دارد که یکـی از مهم ترین‬ ‫پروژه هـای ذیـل ایـن حـوزه‪ ،‬پـروژه انتقـال نفـت گـوره بـه جاسـک‬ ‫بود که تختال هـای ویـژه موردنیاز ان در فـوالد مبارکه تولید شـد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 900‬میلیون یورویی در یک سال‬ ‫وی افـزود‪ :‬پیـش از تولیـد ایـن تختـال‪ ،‬همـه ورق هـای موردنیـاز‬ ‫کشـور بـه ایـران وارد می شـد؛ امـا پـس از تولیـد ایـن نـوع تختـال‪،‬‬ ‫واردات ورق هـای فـوالدی تولیدشـده از تختـال ‪ 250‬میلی متـری‬ ‫تقریبـا متو قـف شـده و کاملا در دا خـل کشـور تولیـد می شـود؛‬ ‫بنابراین فوالد مبارکه موفق شـد بـا تولید تختـال ‪ 250‬میلی متری‬ ‫از خـروج ارز قابل توجهـی از کشـور جلوگیـری کنـد‪ .‬بـر ا سـاس‬ ‫داده های موجود مبلـغ کل صرفه جویی ارزی در بحث ورق های‬ ‫وارداتی از این نوع گریدهـای فوالدی حـدود ‪ 900‬میلیون یورو در‬ ‫سـال و بـا توجـه بـه نیـاز فعلـی بـازار اسـت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬ایران را به جمع کشورهای تولیدکننده‬ ‫تختال ‪ 250‬میلی متری وارد کرد‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬المـان‪ ،‬چیـن و کـره ازجملـه کشـورهایی هسـتند که‬ ‫می تواننـد ایـن نـوع تختـال را تولیـد کننـد و بنابراین شـرکت فوالد‬ ‫مبار کـه بـا تولیـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری مو فـق شـد ا یـران را بـه‬ ‫جمـع کشـورهای تولیدکننـده تختـال ‪ 250‬میلی متـری وارد کنـد‪.‬‬ ‫چالش هــای فــوالد مبار کــه در تولیــد تختــال ‪250‬‬ ‫میلی متری‬ ‫سـلیمی در بـاره چالش هـای تولیـد تختـال ‪ 250‬میلی متـری در‬ ‫فـوالد مبار کـه اظهـار کـرد‪ :‬تولیـد محصـوالت جد یـد همـواره بـا‬ ‫چالش هـای مختلفـی روبه رو اسـت‪ .‬یکـی از چالش هـای ابتدایی‬ ‫کـه البتـه به سـرعت نیـز بر طـرف شـد‪ ،‬ایجـاد اطمینـان بـرای‬ ‫خر یـداران در بـاره کیفیـت محصـوالت تولیـدی جد یـد بـود‪.‬‬ ‫وی ا فـزود‪ :‬چا لـش بعـدی تامیـن متر یـال بـرای تولیـد ا یـن نـوع‬ ‫گریدهای فوالدی اسـت‪ .‬معموال گریدهای ‪ API‬بـا این ضخامت‬ ‫تولید می شـود و این گریدها نیز به فروالیاژهـای زیاد و خاصی نیاز‬ ‫دارد؛ تامیـن ایـن فروالیاژهـا ماننـد فرومنگنـز کم کربـن‪ ،‬وانادیوم‪،‬‬ ‫تیتانیـوم و نیـکل یکـی دیگـر از چالش هـای تولیـد ایـن تختـال در‬ ‫فوالد مبارکـه بود‪ .‬بایـد توجه داشـت که وجـود چند عنصـر کربن‪،‬‬ ‫منگنـز و سیلیسـیم در همـه گرید هـای فـوالدی مشـترک ا سـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن بـرای تولیـد فـوالد موردنظـر بایـد از فرومنگنـز اسـتفاده‬ ‫کـرد و ازانجا کـه میـزان کر بـن در گرید هـای ‪ API‬نبا یـد از مقـدار‬ ‫مشـخصی بیشـتر شـود‪ ،‬از فرومنگنـز کم کربـن اسـتفاده می شـود‬ ‫کـه قیمـت به مراتـب باال تـری نسـبت بـه سـایر فرومگنزهـا دارد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفـت‪ :‬در زمـان تولیـد اولیـن تختال هـای ‪ 250‬میلی متـری حـدود‬ ‫یـک میلیـارد و ‪ 250‬میلیـون تومـان (ارزش وقـت فروالیاژهـای هـر‬ ‫ذوب) فروالیـاژ بـه هـر ذوب اضا فـه می شـد‪ ،‬بنابرا یـن ارزش هـر‬ ‫ذوب بسـیار مهـم اسـت و جـای هیـچ اشـتباهی نیسـت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی و زمان بندی دقیق؛ عامل دست یابی به‬ ‫رکورد تولید ‪ 7‬میلیون تن فوالد خام‬ ‫سـلیمی اضا فـه کـرد‪ :‬یکـی دیگـر از چالش هـا‪ ،‬مسـئله انتقـال‬ ‫ذوب بـه ماشـین شـماره ‪ 5‬ریخته گـری بـود‪ .‬انتقـال هـر ذوب بـه‬ ‫ماشـین ریخته گـری شـماره ‪ 5‬بـه معنـی انتقـال ‪ 600‬متـری پاتیـل‬ ‫ذوب با اسـتفاده از چندیـن جرثقیل مسـتقر در محل بـرای انجام‬ ‫عمـل ریخته گـری اسـت‪ .‬ایـن مسـئله خـود مسـتلزم دقـت فـراوان‬ ‫و زما ن بنـدی دقیـق در انتقـال پاتیـل ذوب ا سـت‪ .‬با یـد تو جـه‬ ‫داشـت ا گـر فـوالد مبارکـه نمی توانسـت زمان بنـدی و برنامه ریزی‬ ‫دقیقـی در فرایندهـای خود داشـته باشـد‪ ،‬هیـچ گاه قادر بـه تولید‬ ‫‪ 7‬میلیـون تـن فـوالد خـام بـدون اضا فـه کـردن هرگو نـه تجهیـز‬ ‫جد یـدی نبـود‪.‬‬ ‫ا گرچه پیش از فـوالد مبارکـه‪ ،‬شـرکت های مختلفی قادر بـه تولید‬ ‫تختـال ‪ 250‬میلی متـری بود نـد؛ ا مـا تولیـد ان در فـوالد مبار کـه‬ ‫نویدبخـش پیشـرفت و توسـعه در کشـور بـود‪ .‬ایـن تولیـد علاوه بـر‬ ‫اینکـه زمینه سـاز تولیـد تختال هـای ‪ API‬بـود و صرفه جویی ارزی‬ ‫و افزایش ظرفیـت تولید در فـوالد مبارکه و به تبـع ان در ایران را به‬ ‫همـراه داشـت‪ ،‬روحیه و شـرایط الزم جهـت تولیـد تختـال ضخیم‬ ‫‪ 300‬میلی متـری را نیـز بـه وجـود اورد؛ تختالـی کـه تنهـا در برخـی‬ ‫کشـورهای توسـعه یافتـه تولیـد می شـود و ا کنـون نـام ایـران نیز در‬ ‫میـان ان هـا می درخشـد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا رئیس جمهــور منتخــب‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایراســین بــه نقــل از خبرگــزاری میــزان‪ ،‬علیرضــا‬ ‫رزم حســینی‪ ،‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در دیــدار بــا‬ ‫رئیس جمهــور منتخــب‪ ،‬گزارشــی از عملکــرد ایــن وزارتخانــه‬ ‫ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر صمــت در ایــن دیــدار بــا تبریــک پیــروزی ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی در انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری‬ ‫و ارزوی موفقیــت بــرای وی و دو لــت اینــده‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫عملکــرد وزارتخانــه متبوعــش و چالش هــای حــوزه صنعــت‬ ‫و تجــارت ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫رئیســی نیــز در ایــن دیــدار بــا تشــکر از اظهــار محبــت وزیــر‬ ‫صمــت و گــزارش وی از وضعیــت ایــن وزارتخانــه تا کیــد کــرد‪:‬‬ ‫دولــت مردمــی بــه دنبــال ان اســت کــه بــا اقدامــات فــوری به‬ ‫بــازار ثبــات بخشــد تــا وضعیــت بــازار بــرای همــه مــردم قابــل‬ ‫پیش بینــی باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه دولــت بــا هدایــت‪،‬‬ ‫حمایــت و نظــارت بــر چرخــه تولیــد تــا توزیــع و مصــرف کاال‪،‬‬ ‫تــاش خواهــد کــرد ارامــش نســبی بــر بــازار حا کــم شــود و‬ ‫مــردم به راحتــی بتواننــد کاالهــای اساســی موردنیازشــان‬ ‫را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور منتخــب ایــن نکتــه را هــم متذکــر شــد کــه بــا‬ ‫طراحــی برنامه هــای بلندمــدت بــرای جلوگیــری از تالطــم و‬ ‫تکانه هــا در بخــش صنعــت و تجــارت‪ ،‬فعــاالن ایــن حوزه هــا‬ ‫می تواننــد در فضایــی شــفاف‪ ،‬ســالم و رقابتــی فعالیــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫در بهار ‪۱۴۰۰‬؛‬ ‫فروش فوالد مبارکه‬ ‫‪ ۱۶۶‬درصد رشد کرد‬ ‫گزارشــی از میــزان عملکــرد تولیــد و فــروش شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه بــا نمــاد فــوالد بــرای دوره منتهــی بــه پایــان‬ ‫خردادمــاه منتشــر شــد و بــر اســاس ان میــزان فــروش ایــن‬ ‫شــرکت در بهار ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه با مدت مشــابه در سال‬ ‫گذشــته بــا رشــد ‪ ۱۶۶‬درصــدی همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایراســین‪ ،‬میــزان فــروش شــرکت فوالدمبارکــه در‬ ‫خردادمــاه امســال بــه میــزان ‪ ۱۲۱,۲۹۸,۸۸۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــوده اســت کــه از ایــن میــزان فــروش‪ ،‬محصــوالت گــرم بــا‬ ‫فــروش ‪ ۳۳۵‬هزارتنــی و درامــد ‪ ۵۹,۳۱۱,۷۷۷‬میلیــون ریــال‬ ‫باالتریــن ســهم درامــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫میــزان فــروش شــرکت فــوالد مبارکــه در دوماهــه نخســت‬ ‫امســال بــه میــزان ‪ ۲۱۵,۳۵۵,۰۴۶‬میلیــون ریــال بوده اســت‬ ‫و از ایــن مقــدار بازهــم باالتریــن حجــم درامــد از فــروش‬ ‫محصــوالت گــرم بــوده و بعــد از ان نیــز محصــوالت ســرد‬ ‫باالتریــن رقــم فــروش را بــه ثبــت رســانده انــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع می تــوان گفــت کــه شــرکت فوالدمبارکــه از‬ ‫ابتــدای ســال مالــی جدیــد تــا پایــان خردادمــاه درامــدی‬ ‫برابــر بــا ‪ ۳۳۶,۶۵۳,۹۲۶‬میلیــون ریــال داشــته اســت‬ ‫کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته کــه‬ ‫‪ ۱۲۶,۶۸۵,۲۸۴‬میلیــون ریــال بــوده بــا رشــد ‪ ۱۶۶‬درصــدی‬ ‫فــروش همــراه گشــته اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شــرکت فوالدمبارکــه در س ـه ماهه اول امســال‬ ‫توانســته اســت محصــوالت گــرم بــه میــزان یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۵۱‬هــزار تــن‪ ،‬محصــوالت ســرد بــه میــزان ‪ ۳۶۹‬هزارتــن‪،‬‬ ‫محصــوالت پوشــش دار بــه میــزان ‪ ۷۹‬هزارتــن و ســایر‬ ‫محصوالت را بــه میــزان ‪ ۵۷۷‬هزارتــن تولید کنــد‪ .‬همچنین‬ ‫بیشــترین محصــول بــه فــروش رســیده در ایــن مــدت‬ ‫محصــوالت گــرم بــه میــزان یــک میلیــون و ‪ ۶۴‬هــزار تــن و بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۸۲,۲۲۷,۱۰۷‬میلیــون ریــال بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫شناسایی‪ ۲۵۶‬میلیونتنذخیرهزغال سنگ‬ ‫در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫‪ ۶۰‬درصدشهرک هایصنعتی کشور‬ ‫نیازمند بازسازیاست‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫در راستای اجرای برنامه های توسعه ای ایمیدرو در حوزه ا کتشاف‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۶‬میلیون تن ذخیره زغال سنگ در ‪ ۶‬سال گذشته در کشور‬ ‫شناسایی شده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬نتیجه کشف‬ ‫ذخایر ناشی از فعالیت ا کتشافی در مدت یادشده نشان می دهد کل‬ ‫ذخایر زغال سنگ به ‪ ۶۱۵‬میلیون تن می رسد و سهم ذخیره جدید از‬ ‫کل ذخایر این ماده معدنی‪ ،‬معادل ‪ ۴۲‬درصد است‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬در نشست هم اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با صنعتگران شهرک صنعتی شمس اباد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هم ا کنون ‪۸۳۰‬‬ ‫شهرک صنعتی در حال وا گذاری به صنعتگران است که از این میان ‪۶۰‬‬ ‫درصد ان ها باالی ‪ ۱۵‬سال عمر دارند و و برای جلوگیری از فرسودگی‬ ‫نیازمندبازسازیهستند‪.‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫خب ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان‬ ‫در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد؛‬ ‫نقش پررنگ فوالد مبارکه‬ ‫در توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان فوالدی‬ ‫رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکهدرتوسعهشرکت هایدانش بنیانفعالدرصنعتفوالد‬ ‫وتقویتوتوسعهان هانقشپررنگیداشتهاست‪.‬‬ ‫جعفرقیصری‪،‬رئیسشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهاندرحاشیه‬ ‫نشستهم اندیشیمسئوالنشرکتفوالدمبارکهوشهرکعلمی‬ ‫تحقیقاتی اصفهان در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد‪ :‬جلسه‬ ‫خوبی با مسئوالن ارشد و مدیران نواحی مختلف فوالد مبارکه‬ ‫برگزار گردید کهبراساسانمقرر شدپتانسیل هاوتوانمندی های‬ ‫صنعتفوالدبه صورتدسته بندی شدهبهفوالدمبارکهمعرفی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مطرح شد‪:‬‬ ‫توجه ویژه فوالد مبارکه به شرکت های دانش بنیان برای دست یابی به تکنولوژی های جدید‬ ‫فوالد مبارکه نقش پررنگی در توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیانحوزهفوالدداشتهاست‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکه گفت‪:‬شرکتفوالدمبارکهامادهاستتاچترحمایتی‬ ‫خوداز شرکت هایدانش بنیانرا گسترده تر کند وتسهیالتالزمجهتهمکاریبیشتررا‬ ‫فراهماورد‪،‬اما کششالزماز سمتمقابلنیزبایدایجادشود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایراسین‪ ،‬چهارشنبه (‪ ۹‬تیرماه) نشست هم اندیشی مسئوالن فوالد مبارکه و شرکت علمی و‬ ‫تحقیقاتیباحضورعباساکبریمحمدی‪،‬معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکه‪،‬وجعفرقیصری‪،‬رئیسشهرک‬ ‫علمیوتحقیقاتیاصفهانبرگزارشد‪.‬‬ ‫قیصری افزود‪ :‬فوالد مبارکه از ابتدای فعالیت شهرک یکی از‬ ‫پیمانکاراناصلیوهمکار مستقیمشرکت هابودهوقراردادهای‬ ‫بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شرکت های این‬ ‫شهرکمنعقد کردهاست؛بنابراینمی توان گفتفوالدمبارکهدر‬ ‫توسعهشرکت هایدانش بنیانفعالدر صنعتفوالدوتقویتو‬ ‫توسعه ان ها نقش پررنگی داشته است‪ .‬با این حال انتظار داریم‬ ‫صنعت فوالد مراجعه بیشتری به شرکت های مستقر در شهرک‬ ‫علمی تحقیقاتی داشته باشد و حضور ان ها را در قراردادهای‬ ‫مختلفتسهیل کند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬وظیفهشهرکعلمیتحقیقاتیتشکیلشرکت های‬ ‫دانش بنیانمتناسببانیازبازاراست‪.‬بههمیندلیلبرایتامین‬ ‫ایننیازتسهیالتمختلفیرادراختیاراینشرکت هاقرارمی دهد‪.‬‬ ‫ا کنون شهرک علمی تحقیقاتی فضای کاری‪ ،‬ازمایشگاه ها و‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی خوبی در زمینه شیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مواد و‬ ‫متالوژی در اختیار دارد که می تواند در توسعه محصوالت موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ظرفیت های همکاری شهرک علمی تحقیقاتی با‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫رئیس شهرک علمی تحقیقاتی گفت‪ :‬یکی از ظرفیت های‬ ‫شهرکعلمیتحقیقاتیبرایهمکاریبافوالدمبارکه‪ ،‬کمکبه‬ ‫توسعه محصوالت و همکاری در انجام پروژه های فوالد مبارکه‬ ‫و شرکت های زیرمجموعه مانند بهینه سازی خطوط‪ ،‬کمک به‬ ‫مصرف بهینه انرژی‪ ،‬تامین قطعات از طریق بومی سازی ان ها‬ ‫و تکنولوژی های فرایند است‪ .‬این توان و تجربه در شرکت های‬ ‫شهرک علمی تحقیقاتی وجود دارد و انتظارمان این است‬ ‫که صنعت فوالد نگاه ویژه ای به این شرکت ها داشته باشد و‬ ‫ارتباطاتقوی ترو کارامدتریدر اینخصوصداشتهباشیم‪.‬‬ ‫قیصری تصریح کرد‪ :‬بسیاری از تجربیات موجود در شرکت های‬ ‫فناور با همکاری کارشناسان گروه فوالد مبارکه و تالش فناوران و‬ ‫صنعتگراناینشرکت هابهوجودامدهاست‪.‬ایندانش‪،‬تجربهو‬ ‫توانفنیومهندسیایجادشدهیکثروتملیاست کهمی توانیم‬ ‫از انباحدا کثربهره وریاستفاده کنیم‪.‬برایاین کارهمنیاز است‬ ‫همکاری هابهشکلسازماندهی شدهافزایشیابدوحمایت های‬ ‫الزم از شرکت ها صورت گیرد‪ .‬کوتاه کردن زمان انعقاد قرارداد‪،‬‬ ‫انجام به موقع قراردادها و پایبندی به مفاد قرارداد ازجمله این‬ ‫موارداست‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهاماده گسترشچترحمایتیخوداز شرکت هایدانش بنیاناست‬ ‫درایننشستمعاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکهبااعالمامادگیشرکتفوالدمبارکهبرایافزایشچترحمایتی‬ ‫خوداز شرکت هایدانش بنیانداخلیاظهار کرد‪:‬شرکتفوالدمبارکهدر سال هایقبلفعالیت هایمتعددی‬ ‫با شهرک علمی تحقیقاتی به عنوان اولین شریک تحقیقاتی خود انجام داده که ماحصل ان تا کنون‪ ۳۲۰‬پروژه‬ ‫تمام شده‪ ۲۲،‬پروژهفعالوتقریبا‪ ۳‬پروژهدر دستمذا کرهاست‪.‬‬ ‫ارتقایسطحهمکاریفوالدمبارکهباشهرکعلمیوتحقیقاتی‬ ‫ا کبری محمدی افزود‪ :‬با توانمندی های به وجود امده و موجود در شهرک به نظر می رسد می توانیم سطح‬ ‫همکاریوتعامالتخودراباشهرکارتقادهیم‪.‬البتهبایدتوجهداشت کهاینمسئلهنیازمندالزاماتمخصوص‬ ‫بهخوداست‪.‬بخشعمده کارهایفوالدمبارکهاقداماتیاست که اینشرکت بهان هانیاز دارد‪،‬بنابراینالزامات‬ ‫مخصوصیاز نظر کیفیتوزمان بندیدارد‪.‬اقداماتبایددر زمانخودوبا کیفیتباال انجامشود‪.‬‬ ‫پتانسیلباالیهمکاریباشرکت هایدانش بنیاندر زمینهبومی سازیقطعات‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال های‬ ‫قبـل فعالیت هـای متعـددی بـا‬ ‫شـهرک علمـی تحقیقاتـی به عنـوان‬ ‫اولین شریک تحقیقاتی خود انجام‬ ‫داده کـه ماحصـل ان تا کنـون ‪۳۲۰‬‬ ‫پـروژه تمام شـده‪ ۲۲ ،‬پـروژه فعـال‬ ‫و تقریبـا ‪ ۳‬پـروژه در دسـت مذا کـره‬ ‫ا سـت‬ ‫بومی سازی‪ ۱۸۰۰‬محصول‬ ‫رئیسشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهاندربارهنقششرکت های‬ ‫دانش بنیاندر بومی سازیمحصوالتوتکنولوژی هایخارجی‬ ‫گفت‪ :‬تا کنون حدود ‪ ۱۸۰۰‬محصول و فناوری بومی سازی شده‬ ‫در صنایع مختلف در نتیجه فعالیت شرکت های مستقر در این‬ ‫شهرک تولید شده است که بسیاری از ان ها قابلیت صادرات به‬ ‫کشورهایدیگررانیزداشته اند‪.‬‬ ‫قیصری افزود‪ :‬گردش مالی این شرکت ها در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۳۶۰۰‬میلیارد تومان و حجم صادرات ان ها نیز‪ ۳۷‬میلیون دالر‬ ‫بوده است که نسبت به سال های پیش از ان جهش ‪ ۷‬برابری را‬ ‫نشانمی دهد‪.‬‬ ‫ظرفیتتولیدفوالدمبارکهدر ‪ 4‬سالایندهبه‪ 14‬میلیونتنخواهدرسید‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکه گفت‪:‬پیشنهادمی کنممکانیسمیدر شهرکبرقرار شود کهشرکت های‬ ‫مستقربتوانندبایکدیگرهم افزاییداشتهباشند‪.‬بروکراسیفعالیت هاییدر حالانجامزیاداست‪.‬باتوجهاینکه‬ ‫در حالحاضرظرفیتتولید گروهفوالدمبارکه‪ ۱۰‬میلیونتنفوالدخامدر سالبودهواینمیزانقرار استدر‪ ۴‬سال‬ ‫ایندهبه‪ ۱۴‬میلیونتنافزایشیابد‪،‬اقداماتبسیاریوجوددارد کهمی تواندفرصتیبرایهمکاریباشرکت های‬ ‫دانش بنیانوتوسعهان هاباشد‪.‬‬ ‫ا کبری محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه اماده ایجاد تسهیالت الزم برای کار با شرکت های دانش بنیان‬ ‫است‪،‬بنابرایندرصورتی کهتوانمندی هایموجوددر شهرکبهمامنتقلشود‪،‬بهترمی توانیمهمکاری کنیم‪.‬‬ ‫هرمشکلفرصتیبرای کار جدیداست‬ ‫ویافزود‪:‬شرکتفوالدمبارکهامادهاستتاحمایت هایخودازشرکت هایدانش بنیانراافزایشدهدوتسهیالت‬ ‫الزمجهتهمکاریبیشتررافراهم کند‪،‬اما کششالزمازسمتمقابلنیزبایدایجادشود‪.‬همیشهمشکالتوجود‬ ‫داردوهرمشکلینیزهموارهفرصتیبرایاقداماتجدیداست‪.‬تعامالتارتباطیواطالعاتیالزمبایدایجادشود‬ ‫تامقدماتالزمبرایجهشهمکاریدر ایندهایجادشود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬در حوزه های تحقیقاتی و توسعه تکنولوژی‪ ،‬ارتباط خود را با‬ ‫شهرک علمی تحقیقاتی ادامه می دهیم و اماده افزایش چتر حمایتی خود از شرکت های دانش بنیان هستیم‪.‬‬ ‫عزم فوالد مبارکه برای استفاده از ظرفیت موجود شرکت های داخلی برای افزایش بهره وری و سطح تولیدات‬ ‫فوالدمبارکهجدیاست‪.‬‬ ‫یکیاز مولفه هایپنج گانهاقتصادمقاومتیتوجهبهاقتصاددانش بنیاناست‬ ‫فوالد مبارکه با عقد قرارداد و کمک به تامین مالی‬ ‫شرکت هااز ان هاحمایت کند‬ ‫رئیسشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهانخاطرنشان کرد‪:‬عالوهبر‬ ‫مواد مطر ح شده هم شهرک علمی تحقیقاتی و هم فوالد مبارکه‬ ‫منابع الزم برای حمایت از شرکت ها را در اختیار دارند‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکه باید با عقد قراردادها و کمک به تامین مالی شرکت ها از‬ ‫ان هاحمایت کند‪.‬‬ ‫قیصری خاطرنشان کرد‪ :‬شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان‬ ‫مجموعه ای با بیش از ‪ ۵۸۰‬واحد فناور و دانش بنیان است که از‬ ‫اینتعدادحدود‪ ۳۰۰‬شرکترشدیافته اندوجایخودرادر صنایع‬ ‫کشور باز کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت‪ :‬ما برای اینکه‬ ‫یک شرکت به مرحله رشد برسد حمایت های مختلفی ازجمله‬ ‫ایده محوری‪،‬مشاوره‪،‬منتورینگ‪،‬فضای کاریتوسعه‪،‬پژوهش‬ ‫و فناوری و فضاهای کار تولیدهای نیمه صنعتی و تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت برای ورود به بازار پیش بینی کرده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫حمایت های توسعه محصول نیز برای این شرکت ها وجود دارد‬ ‫که مقدار ان برای هر شرکت در سال جاری حدا کثر ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫تومانتصویبشدهاست‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬درحوزهبومی سازیقطعاتوتجهیزات‪،‬پتانسیلزیادیبرایهمکاریباشرکت هایدانش بنیان‬ ‫وجوددارد‪.‬شرکتفوالدمبارکهومدیرعاملانچندینبار تحریمشده اندوایندر حالیاست کهتولیداینشرکت‬ ‫همچنانادامهداردبههمیندلیلبرایدست یابیبهاینمهمبایداز همهظرفیت هایموجوداستفاده کنیم‪.‬‬ ‫جعفرقیصری‪،‬رئیسشرکتعلمیوتحقیقاتیاصفهان‪،‬نیزدر ایننشستاظهار کرد‪:‬اقتصاددانش بنیانیکی‬ ‫از نقاط کلیدیدر اقتصادمقاومتیاستودر شرایطبحرانورشداقتصادیتوجهبهاینمقولهمهمموردتا کید‬ ‫مقام معظم رهبری و سیاست گذاران بوده است‪ .‬بررسی روند توسعه اقتصاد دانش بنیان طی‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫نشانمی دهدرشداقتصاددانش بنیانروندخوبیراپشتسر گذاشتهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬یکیازمولفه هایپنج گانهاقتصادمقاومتی‪،‬توجهبهاقتصاددانش بنیاناست کهنموداندرپارک های‬ ‫علمیو فناوریومجموعه هایدانش بنیانفناور هویداست‪.‬‬ ‫رئیس شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت‪ :‬شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از چند پارک علم و فناوری‬ ‫تشکیل شده که از نظر ساختاری‪ ،‬هدف اصلی ان ها تشکیل شرکت های دانش بنیان است‪ .‬این شرکت ها‬ ‫خصوصی و متکی به مردم است و به منظور رفع نیازهای جامعه‪ ،‬صنایع‪ ،‬اشتغال زایی و تولید ثروت از فناوری و‬ ‫نواوریفعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫پارک هایعلموفناوریحلقهواسطبینتحقیقاتومحصوالتهستند‬ ‫قیصریافزود‪:‬مدلتوسعهدراینشرکتبراساسایجادزیرساختتوسطدولتوفعالیتپارک هایعلموفناوری‬ ‫به عنوانحلقهواسطبینتحقیقاتومحصوالتقابل عرضهوملموسبرایصنعتاست کهنمودانمحصوالت‬ ‫عرضه شدهدر صنعتفوالداست‪.‬انتخابفناوری هادر شرکت هایمستقردر اینشهرکبراساسنیاز بازار ونه‬ ‫سلیقهوساختخودماناست‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬ازسال‪ ۱۳۷۲‬پیشنهادتاسیساینشهرکدراستانداریمطرحوبامشارکتدانشگاهصنعتی‬ ‫اصفهان‪،‬شرکتفوالدمبارکه‪،‬ذوب اهنوچندشرکتبزرگصنعتیاستانتشکیلشدهودر طولزمانتوسعه‬ ‫یافتهاست‪.‬طیاینمدتهمکاری هایخوبیباصنعتفوالد‪،‬نفتو‪...‬شکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫فرایندسهمرحله ایپذیرشدر شهرکعلمیتحقیقاتی‬ ‫رئیس شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه فرایند پذیرش در این شهرک در سه مرحله انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪:‬در گاماولشرکت هابه صورتهستههستند کهمعموال از افرادتازهفار غ التحصیلو کم تجربه‬ ‫تشکیل می شوند‪ .‬در این مرحله به افراد کمک می شود رشد کنند و شرکت نوپا تشکیل دهند‪ .‬در مرحله‬ ‫رشد بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال حمایت می شوند و بعد به صورت یک شرکت رشدیافته در پارک های علمی و فناوری‬ ‫به ادامه فعالیت خود می پردازند‪ .‬در حال حاضر ‪ ۱۰۰‬هسته و ‪ ۲۰۰‬شرکت نوپا و ‪ ۲۸۲‬شرکت رشدیافته در این‬ ‫شهرک وجود دارد‪ .‬ما نیز به عنوان یک مجموعه دولتی برای کمک به توسعه بازار این شرکت ها در یک زمان‬ ‫محدود ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال مشارکت می کنیم‪ .‬بر همین اساس در سال ‪ ۹۸‬مبلغ ‪1.5‬میلیارد و در سال ‪ ۹ ،۹۹‬میلیارد‬ ‫مشارکت کرده ایم‪.‬‬ ‫قیصری اضافه کرد‪ :‬در همین راستا برای اینکه از پارک ها و شرکت های مستقر حمایت کنیم‪ ،‬با مجموعه های‬ ‫مختلف و دستگاه های استانی ارتباطات بسیاری داریم‪ .‬در حال حاضر شهرک علمی تحقیقاتی‪ ۲۰ ،‬هکتار‬ ‫وسعت دارد و از ‪ 3‬پارک علمی تحقیقاتی‪ 8،‬مرکز رشد‪ 5،‬مرکز نواوری شکوفایی و‪ ۵۸۰‬شرکت با نرخ موفقیت‪۷۵‬‬ ‫درصدتشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫وجود‪ ۴۰‬شرکتتخصصیفعالدر پارکفوالدوصنایعفلزی‬ ‫ویبااشارهبهوجود‪ ۴‬پارکتخصصیدر اینشهرکاظهار کرد‪:‬فوالدوصنایعفلزات‪،‬نفتو گاز‪ ICT،‬و کشاورزیو‬ ‫منابعطبیعیاز موضوعات کاریاینپارک هاست‪.‬در پارکفوالدوصنایعفلزینیز ‪ ۴۰‬شرکتفعالوتخصصیدر‬ ‫زمینهفوالدو‪ ۸۰‬شرکتمرتبطوجوددارد‪ .‬گردشمالیاینشرکت هادر سال گذشته‪ ۳۶۰۰‬میلیاردتومان‪،‬ارزش‬ ‫فروش‪ ۱۷۵۰‬میلیاردوارزشقراردادهایپژوهشفناوری‪ ۸۱۷‬میلیاردتومانبودهاست‪.‬به عالوهاشتغال زایی‪۷۵۰۰‬‬ ‫نفریوصادرات‪ ۳۷‬میلیوندالریدر سال‪ ۹۹‬نیزاز دیگرامار مربوطبهاینشرکت هاست‪.‬‬ ‫صادراتمحصوالتدانش بنیانبه کشورهایاروپاییواسیایی‬ ‫رئیس شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه تحریم ها در میزان مراجعه شرکت ها به دانش بنیان ها و‬ ‫اعتماد به ان ها نقش مثبتی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬ا کنون محصوالت این شرکت ها به کشورهایی مانند هلند‪،‬‬ ‫بلژیک‪،‬المان‪،‬ا کراین‪،‬اذربایجان‪،‬ترکمنستان‪،‬عمان‪،‬مالزی‪،‬سنگاپور وترکیهصادر می شود‪.‬‬ ‫قیصریدر بخشدیگریاز سخنانخوداظهار کرد‪:‬فوالدمبارکهنبایدشرکت هاراتنهااز نظرقیمتمحصوالتبا‬ ‫شرکت هایخارجیمقایسه کند‪.‬اینشرکتبایدهزینهدانشیرا کهدر کشور بهوجودامدهنیزبپردازد‪.‬ا گرفوالد‬ ‫مبارکه بخواهد یک توان تکنولوژیکی در اطراف خود شکل دهد‪ ،‬بهترین روش‪ ،‬استفاده از ظرفیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان است‪ .‬در دنیا شرکتی مانند جانسون اند جانسون (‪ )Johnson & Johnson‬ساالنه از ‪ ۱۰۰‬استارت اپ‬ ‫حمایت کردهوحتیحقثبتاختراع(پتنت)شرکت هایموفقرانیزخریداریمی کند‪.‬‬ ‫ویتا کید کرد‪:‬مدلحمایتیشرکتفوالدمبارکهبایدبه گونه ایباشد کههزینهدست یابیبهدانشجدیدرانیز‬ ‫پوششدهد‪.‬‬ ‫در ادامهبازدیدمسئوالنفوالدمبارکهاز شهرکعلمیتحقیقاتی‪،‬از سهشرکتفراتحقیق‪ ،‬کاوشگرانزنده رودو‬ ‫نورانمصباحبازدیدبهعملامد‪.‬‬ ‫شایانذکراستدر ایننشستجوادنیلی(مدیرارشدخدماتفنیوپشتیبانی)‪،‬شهرامعباسی(مدیرتحقیق‬ ‫وتوسعه)‪،‬بهزادبهادرانی(مدیرناحیهنوردسرد)‪،‬غالمرضاسلیمی(مدیرناحیهفوالدسازیوریخته گری)‪،‬سید‬ ‫امیرطباطبائیان(مدیرواحدانرژیسیاالت)‪،‬داریوشرشیدی(مدیرناحیهاهن سازی)‪،‬ایرجمختارپور (مدیر‬ ‫تعمیرات نسوز) و داریوش دریابار (مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع سبا) از شرکت فوالد مبارکه حضور‬ ‫داشتند‪.‬همچنینمحمددخیلعلیان(معاونتوسعهفناوری)‪،‬حمیدمهدوی(رئیسپارکعلموفناوریشیخ‬ ‫بهایی)‪ ،‬کتایونرحیمزادگان(مدیردفترطر ح هایپژوهشی)‪،‬مژگانیزدیانپور (معاونروابطعمومیوروابط‬ ‫بین الملل)ومحمدپرستگاری(مسئولپارکتخصصیفوالدوصنایعفلزی)از سویشهرکعلمیوتحقیقاتی‬ ‫اصفهاندر ایننشستحاضربودند‪.‬‬ ‫در سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته سال اتفاق افتاد؛‬ ‫تجلیل از مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و ذوب اهن به عنوان مدیران شایسته ایران ‪1400‬‬ ‫سـومین اجلاس تقدیـر از مدیـران شایسـته ایـران ‪( ۱۴۰۰‬در توسـعه‬ ‫کسـب وکار) بـا حضـور علیرضـا یوسـفی مـدرس دانشـگاه خواجـه نصیـر‪،‬‬ ‫سـید علیرضا بنی هاشـمی‪ ،‬رئیس خانـه صنعـت کاران و مشـاور مجلس‪،‬‬ ‫امیـر یوسـفیان‪ ،‬نائـب رئیـس بانـک صـادرات ایـران و جمعـی از مدیـران نمونـه کشـوری‬ ‫شهـای بین المللی‬ ‫در حـوزه کسـب وکار به مناسـبت روز صنعـت و معـدن در مرکـز همای ‬ ‫دانشـگاه الزهـرا برگـزار شـد‪.‬‬ ‫موفقیت کسب وکارها نیاز به رهبری دارد‪ ،‬نه مدیریت‬ ‫در ابتـدای این همایش دکتر یوسـفی ضمن اشـاره بـه برخـی چالش های پیش روی توسـعه‬ ‫کسـب وکارها در کشـور گفـت‪ :‬یکـی از مشـکالت عـدم موفقیـت پایـدار کسـب وکارها در بینـش‬ ‫مدیریتـی نهفتـه اسـت‪ .‬در شـیوه مدیریتـی غالـب در کشـور مـا تحلیـل ضعیـف اسـت و تنهـا‬ ‫در طـول زمـان پـول تزریـق می شـود و هیچ وقـت بـه دنبـال بینـش‪ ،‬تحلیـل و انالیـز نرفته ایـم‪.‬‬ ‫یوسفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در ‪ ۷۴‬درصد کسـب وکارها رهبران ان ها بعد‬ ‫از مدتـی از کار خسـته و دچـار فرسـایش می شـوند افـزود‪ :‬رهبـری سـازمان باید دنبال توسـعه‬ ‫کسب وکار خود باشـد‪ .‬رهبر بودن مهم اسـت؛ چرا که رهبر باید ثابت قدم باشد و برای همین‬ ‫اسـت که کسـب وکارها رشـد پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫تحریم حوزه کسب وکار را با چالش های متعددی روبه رو کرد‬ ‫علیرضا بنی هاشمی و مشاور هیئت رئیسـه مجلس نیز در این مراسـم گفت‪ :‬متاسفانه ازنظر‬ ‫شـاخص هایی کـه دربـاره ارزیابـی فضـای کسـب وکار مطـرح اسـت‪ ،‬در بیـن کشـورهای حوزه‬ ‫سـند چشـم انداز جایگاه مناسـبی نداریم‪.‬‬ ‫او با اشـاره به بررسـی موانع کسـب وکار اظهار کرد‪ :‬از زمانی که شعار سال اعالم شـد‪ ،‬راهکارها‬ ‫را به دولـت فعلی و منتخب اعلام کردیم‪.‬‬ ‫بنی هاشـمی با بیان اینکه عوامل خارجی و داخلی در طی سـال های اخیر موانعی در فضای‬ ‫کسـب وکار ایجاد کرده گفـت‪ :‬موانع خارجی که باعث شـده کسـب وکار با چالش روبه رو شـود‬ ‫تحریـم و عـدم حضـور موثـر در پیمان هـای جهانـی‪ ،‬وضـع تعرفه هـای سـنگین بـرای برخـی از‬ ‫کاالها‪ ،‬عدم حضـور رایزن ها در بسـیاری از کشـورها و مواردی از این دسـت اسـت‪.‬‬ ‫تالش برای کاهش دغدغه مدیران و صنعتگران در شـرایط سـخت اقتصادی‬ ‫و کرونا‬ ‫یوسـفیان نائـب رئیـس بانـک صـادرات ایـران در ایـن مراسـم گفـت‪ :‬در بانـک صـادرات ایـن‬ ‫دغدغه وجود داشـت که با توجه به دوره سخت و شرایط اقتصادی ناشـی از تحریم و کرونا با‬ ‫ارائـه روش جدید در کنـار مدیـران و صنعتگران باشـیم‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬توقـع معمولی کـه از هـر مدیر بخـش بازرگانی و تولیـدی و بانکـی وجـود دارد این‬ ‫اسـت که بتواند تحلیلی از شـرایط موجـود ارائه دهد و وقتی به شـرایط شـناخت پیـدا کرد ‪۵۰‬‬ ‫درصد راه را رفته اسـت‪ .‬سـپس بـا شـناخت محدودیت هـا و پتانسـیل ها راهکار ارائـه کند‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیران شایسته سال‬ ‫در پایـان ایـن مراسـم از مدیـران عامـل شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان و ذوب اهـن به عنـوان‬ ‫مدیـران نمونـه و شـاخص سـال تقدیـر شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیرصعودیفروشاهناسفنجیدر شرکت گل گهر‬ ‫فروشفخوز ‪ ۱۲۷‬درصدرشد کرد‬ ‫براساس گزارش عملکرد شرکت فوالد خوزستان با نماد فخوز‬ ‫برای دوره منتهی به پایان خردادماه‪ ،‬میزان فروش این شرکت طی‬ ‫سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد‬ ‫‪۱۲۷‬درصدی همراه شده است‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬میزان فروش‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در خرداد ماه ‪ ۱۴۰۰‬برابر با ‪۳۵,۷۵۵,۷۱۱‬‬ ‫میلیون ریال بوده است ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر موفق به کسب رشد ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫فروش محصوالت خود نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۹‬شد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین ‪ ،‬شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر سهم‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی از بازار اهن اسفنجی کشور را در اختیار دارد و بزرگ ترین‬ ‫عرضه کننده این محصول است‪.‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازدید مدیرعامل هلدینگ توکا‬ ‫فوالد از پروژه های طرح و توسعه‬ ‫شرکت توکا تولید اسپادان‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد‪:‬‬ ‫تدوین نقشه استراتژی جهت تولید محصوالت کیفی‬ ‫فردین علیمیرزایی‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیربهره برداریشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاری گفت‪:‬شرکتورق‬ ‫خودروبه عنوانیکیاز شرکت هایپیشرودر تولیدمحصوالتخاصو کیفی‪،‬‬ ‫نقشهاستراتژیرابرایبهره وریدر سطوحمختلفدر جهتتولیدمحصوالت‬ ‫کیفیتدوینوانرابهمورداجرا گذاشتهاست‪.‬‬ ‫فردینعلیمیرزاییدر گفت وگوباروابطعمومیشرکتورقخودروبااعالماینمطلبافزود‪:‬در سال‬ ‫جدید و در راستای دست یابی به ظرفیت اسمی خط تولید‪ ،‬طرح توسعه ای در دستور کار داریم و‬ ‫برای این منظور حدودا باید یک ماه خط تولید متوقف گردد که در این خصوص برنامه ریزی الزم‬ ‫صورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬طیسهماهنخستسال‪،1400‬تولیدشرکتورقخودرونسبتبهمدتمشابهسالقبل‬ ‫بیشاز‪ 2.3‬برابرافزایشیافتهاست‪.‬عمدهافزایشتولیددر اینمدتبهانواعورق هایخودرویی‬ ‫اختصاصی داشت و مابقی تولید نیز بیشتر به گریدهای تجاری برای مصارف داخلی همچون‬ ‫لوازم خانگی‪،‬ساختمانی‪،‬صنعتیوصادراتتعلقیافت‪.‬‬ ‫مدیربهره برداریشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریتا کید کرد‪:‬عملکردشرکتورقخودرودر‬ ‫سهماهنخستسالبسیارمطلوببودهوتقریبا‪ ۷۲‬هزارتنتولیدبهثبترسیدهاست کهاینمیزان‬ ‫تولیددر سهماهنخستسال‪،‬باالترینرکوردثبت شدهدر تاریخفعالیتشرکتمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫علیمیرزایی خاطرنشان کرد‪ :‬اصلی ترین برنامه ای که شرکت ورق خودرو برای سال جاری در‬ ‫نظر گرفته است‪ ،‬طرح توسعه بوده تا بتواند ورق های رویه خودرو را نیز برای نخستین بار در کشور‬ ‫تولید کند‪،‬زیرااینورقنیاز اصلیخودروسازاندر کشور بودهودر حاضراینورق هااز خارجتامین‬ ‫می شوند‪.‬ضمناینکهتولیدورقرویهخودروبهافزایش کیفیتخودروهانیزخواهدانجامید‪.‬وی‬ ‫ابراز امیدواری کرد این طرح طی سه ماه اینده اجرا شود و پس از اجرای این طرح‪ ،‬هم محصوالت‬ ‫شرکتورقخودروبرایتولیداتجدید کیفی ترمی شودوهممیزانبیشتریازتولیداتبهورق های‬ ‫خودروییدارایارزش افزودهبیشتراختصاصمی یابد‪.‬‬ ‫تنوعدر گریدوضخامتورقبرایمصرف کننده‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو در خصوص انواع گریدهای ورق گالوانیزه عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫گریدهای تجاری ورق گالوانیزه به ویژه برای نوع صادراتی شامل‪ DX51‬و‪ DX52‬است‪ .‬البته گرید‬ ‫موردمصرفصنایعلوازم خانگیعموماورق های کششینیزهستند کهاین گریدهاشامل‪ DX53‬و‬ ‫‪ DX54‬می شود‪.‬برایورق هایخودرویینیزعمدتا گریدهای‪ DX54‬به کار می رود کهنوع کششی‬ ‫هستندوعالوهبراین‪،‬ورقالیاژینیزبا گرید‪ HSLA‬نیزبهصنایعخودروییدادهمی شود‪.‬همچنین‬ ‫گریدهای‪ DP‬و‪ BH‬نیزدر حالتستبرایاستفادهدر صنایعخودروسازیاست‪.‬‬ ‫علیمیرزایی ادامه داد‪ :‬شرکت ورق خودرو قابلیت تولید ورق هایی با ضخامت ‪ 0.4‬میلی متر تا‬ ‫‪ 2‬میلی متر و عرض ‪ 800‬تا یک هزار و ‪ 880‬میلی متر را دارد که با توجه به بازه قابل توجه ضخامت و‬ ‫عرضورق هایتولیدی‪،‬اینموضوعیکیاز قابلیت هایمهمشرکتورقخودروبهشمار می رود‬ ‫و شرکت ورق خودرو با توجه به سفارش مشتریان می تواند ابعاد و ضخامت های متنوعی را برای‬ ‫ان هاتولید کند‪.‬‬ ‫تغییردر پوشش گالوانیزهباسفارشمشتریو گرید‬ ‫وی با اشاره به پوشش فلز روی ورق گالوانیزه و قابلیت های شرکت ورق خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫استانداردهای اصلی در تولید ورق گالوانیزه استاندارد ‪ EN‬و ‪ JIS‬بوده که در شرکت ورق خودرو‬ ‫بر اساس استاندارد‪ EN‬کنترل و طبقه بندی محصول انجام می گردد‪ .‬در این خصوص شرکت ما‬ ‫می تواندپوشش گالوانیزهرااز‪ 60‬گرمبرمترمربعتا‪ 360‬گرمبرمترمربعبرایهرطرفورقانجامدهد‪.‬‬ ‫اینقابلیتنیزدر مجموعهورقخودرودر کشور بی نظیراست‪.‬‬ ‫مدیربهره برداریشرکتورقخودروادامهداد‪:‬پوششسبک گالوانیزهو کمتراز ‪ 100‬گرمبرمترمربع‬ ‫معموال برایورق هایرنگیدارای کاربرددرصنایعمختلفاستفادهمی شوند‪.‬درهمینحالبرای‬ ‫صنایعخودروسازی‪،‬ورقمعموال ‪ 140‬گرمبرمترمربعپوشش گالوانیزهدادهمی شود‪.‬ضمناینکه‬ ‫گریدهایخاصورق های گالوانیزهبه طور مثالبرایساختسوله هایبدونستونوقوس های‬ ‫بزرگ جهت استفاده در شرایط نامناسب جوی دارای رطوبت‪ ،‬دمای باال و بارندگی زیاد‪ ،‬معموال‬ ‫بیشاز‪ 270‬گرمبرمترمربع گالوانیزهمی شوند‪.‬‬ ‫نقشهاستراتژیورقخودروبرایافزایشبهره وری‬ ‫علیمیرزایی در خصوص اقدامات شرکت ورق خودرو برای افزایش بهره وری بیان کرد‪ :‬شرکت ما‬ ‫برایبهره ورینقشهاستراتژیدارد کهانراپیاده سازی کردهاست‪.‬در ایننقشهاستراتژی‪،‬نیازهاو‬ ‫انتظاراتذی نفعان‪،‬نقاطقوتوضعف کلیدی‪،‬فرصت هاوتهدیدات کلیدیشناساییشده اند؛‬ ‫ضمناینکهدر حوزهبهره بردارینیزاینمسائلباجزئیاتشناساییوتبیینشده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای افزایش بهره وری و برنامه استراتژیک شرکت‪ ،‬اهداف تعیین و پیاده سازی‬ ‫شده اند‪.‬بدینمنظور‪،‬افزایش کمیو کیفیمحصوالت‪،‬بهبودعملکردپشتیبانیفنی‪،‬بهینه سازی‬ ‫مصارفمواد‪،‬انرژیوابباجزئیاتدر برنامه هایحوزهبهره برداریشرکت گنجاندهوبهانعمل‬ ‫می شود‪.‬نهایتادربخشبهره برداریشاخص هاییبرایبهره وریتعریف کردیم کهقابلاندازه گیری‬ ‫باشند‪.‬برایرسیدنبهایناهدافنیزپروژه هاواقداماتیتعریف شده کهازجملهان هامی توانبه‬ ‫طرحتوسعهتولیدورقرویهخودرووطرحتوسعهفاز‪،2‬استقرار نظامبرنامه ریزیتولیدمیان مدت‬ ‫و بلندمدت‪ ،‬پروژه راه اندازی حوضچه مذاب شماره ‪ ،2‬استقرار نظام ‪ TPM‬برای بهبود عملکرد‬ ‫پشتیبانیفنیوتولید‪،‬استقرار نظاممدیریتانرژیبرایپساببااستانداردایزو‪ 50001‬اشاره کردتا‬ ‫بتوانیمبهتعالیعملیاتدر سطوحباالتردستیابیم‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو در خصوص اهداف کمی و کیفی سال جاری این شرکت ابراز‬ ‫کرد‪:‬بهبودعملکردفنیوپشتیبانیتولیدبرایسالجاریباشاخص های کلیدیموجودتعریف‬ ‫شدهاست‪.‬در همینحالبهینه سازیمصارفانرژیوابدر اهدافامسالپیش بینیشدهاست‬ ‫کهدر اینرابطهبه کارگیرینظاممدیریتانرژیدر دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫رشد تولید فوالد هرمزگان در سه ماهه نخست سال جاری‬ ‫این شرکت در پی ساخت نیروگاه مستقل برای تولید‬ ‫برق خود است؛ اما تا زمان ساخت و بهره برداری‬ ‫از این نیروگاه نیازمند پشتیبانی جدی وزارت نیرو و‬ ‫دستگاه های ذی ربط در جهت تامین انرژی و رفع این‬ ‫مانعاصلیتولیدهستیم‬ ‫فوالد هرمزگان به عنوان چهارمین فوالدســاز بزرگ کشــور‪ ،‬در سال «تولید‪،‬‬ ‫مانع زدایی هــا و پشــتیبانی ها» ســعی می کنــد تــا بــا شناســایی موانــع و‬ ‫پشــتیبانی های الزم رکوردهای جدیــدی از تولید به ثبت برســاند و در مســیر‬ ‫رشــد تولید گام بردارد‪ .‬در این راستا در ســایه همکاری‪ ،‬همدلی‪ ،‬تالش و برنامه ریزی های‬ ‫مــدون در فــوالد هرمــزگان‪ ،‬رکــورد تولیــد تجمعــی در فصــل بهــار در ایــن شــرکت رشــد کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان‪ ،‬مدیرعامل شــرکت فوالد هرمــزگان با اعالم این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬موفقیت این شــرکت در تولید تختال و اهن اســفنجی طی‪ ۳‬ماه اول امسال‪ ،‬با عنایت به‬ ‫فرمایش معظم له و تولیــد حدا کثری صــورت گرفته اســت‪ ،‬لذا پــس از ثبت رکــورد ماهیانه تولید‬ ‫اهن اســفنجی در اردیبهش ـت ماه‪ ،‬رشــد تولید‪ 22‬درصدی تجمعی تختال در فصل بهار و رشد‬ ‫تولید‪ 16‬درصدی تجمعی اهن اسفنجی افتخار دیگری اســت که در فوالد هرمزگان رقم خورد‪.‬‬ ‫عطــاءاهلل معروفخانــی در ادامه تصریح کــرد‪ :‬غیورمردان فــوالد هرمزگان با تالش خود توانســتند‬ ‫علی رغم مشــکل تامیــن بــرق در فصــل بهــار‪ 22،‬درصد تولیــد این شــرکت را نســبت به ســال قبل‬ ‫افزایش دهنــد و تولیــد‪ 389468‬تن تختال را به ثبت رســانند که بیشــترین مقدار تولیــد در این‬ ‫بــازه زمانــی از ابتــدای تاســیس کارخانه اســت‪ .‬ضمــن اینکــه تالشــگران فــوالد هرمــزگان در واحد‬ ‫احیا مســتقیم نیــز توانســتند‪ 467585‬تن اهن اســفنجی تولید کننــد تــا رشــد‪ 16‬درصــدی را در‬ ‫ایــن بخش شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫مهــای‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رشــد فــروش در بازارهــای داخلــی و صادراتــی گفــت‪ :‬بــا وجــود تمــام تحری ‬ ‫ظالمانــه در حــوزه فــروش داخلــی و صادراتــی مجموعــا رشــد‪ 14‬درصــدی را در تنــاژ بــه دســت‬ ‫اوردیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فــوالد هرمــزگان محصول ایــن شــرکت در خاورمیانــه را جزو با کیفیت تریــن تختال ها‬ ‫برشــمرد و خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از دالیل حفظ مشــتری های ما کیفیت باالی تختال تولیدی‬ ‫بهــای‬ ‫لهــای تولیــدی ســالم و ‪ 99.7‬درصــد ذو ‬ ‫اســت به گون ـه ای کــه ‪ 98.74‬درصــد تختا ‬ ‫تولیــدی مطابــق بــا ســفارش مشــتری تولید شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ثبت ایــن نتایج درخشــان را نتیجــه تــاش و همدلی همه جهادگــران عرصــه تولیــد در فوالد‬ ‫هرمــزگان دانســت و گفــت‪ :‬دســت همــه کارگــران و تالشــگرانی را کــه در ایــن شــرایط خــاص اب و‬ ‫هوایــی هرمــزگان بی وقفــه از جــان ودل مایــه می گذارنــد تــا تولیــد در فــوالد هرمــزگان روبه جلــو‬ ‫خهــای اقتصــاد کشــور بــه گــردش درایــد بــه گرمــی می فشــارم و از‬ ‫حرکــت کنــد و چرخــی از چر ‬ ‫نهــا سپاســگزارم‪.‬‬ ‫یکایــک ا ‬ ‫معروفخانــی در اهمیــت تولیــد تختــال بــرای کشــور گفت‪ :‬تختــال کــه به عنــوان محصــول نهایی‬ ‫یشــود‪ ،‬یــک مــاده اولیــه بــرای بســیاری از شــرکت های فــوالدی‬ ‫فــوالد هرمــزگان شــناخته م ‬ ‫یشــود کــه در نهایــت بــه مصــرف صنایــع بزرگــی چــون خودروســازی‪ ،‬لوازم خانگــی‪،‬‬ ‫محســوب م ‬ ‫یســازی‪ ،‬نفــت و گاز و ‪ ...‬می رســد‪ .‬نتیجــه انکــه حمایــت از تولیــد در شــرکت های مــادر‪،‬‬ ‫کشت ‬ ‫مستقیما به جهش تولید و اشتغال پایدار در صنایع پایین دستی و در نهایت خودکفایی کشور‬ ‫در ایــن زمینــه همــراه بــا اقتصــادی پایــدار و پویــا می انجامــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان در پایــان با تا کیــد بر اینکــه فــوالد هرمزگان یک شــرکت صنعتــی مادر‬ ‫و راهبــردی در کشــور اســت تصریح کــرد‪ :‬این شــرکت در پی ســاخت نیروگاه مســتقل بــرای تولید‬ ‫برق خود اســت؛ اما تا زمان ســاخت و بهره برداری از این نیروگاه نیازمند پشتیبانی جدی وزارت‬ ‫نیرو و دســتگاه های ذی ربــط در جهت تامیــن انــرژی و رفع ایــن مانع اصلی تولید هســتیم‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیهلدینگتوکافوالد‪،‬عبدالرضا‬ ‫جمالـی مدیرعامـل هلدینـگ تـوکا فـوالد و هیئـت همـراه از‬ ‫پروژه های طرح و توسعه شـرکت توکا تولید اسپادان با هدف‬ ‫بررسی وضعیت نیروگاه‪ 16‬مگاواتی و خطوط ارتباطی ان ها و‬ ‫طر ح هایتوسعهدر دستاقداماینشرکتبازدید کردند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬در اینبازدید کهباحضور مدیرعاملهلدینگ‬ ‫به همراه معـاون سـرمایه گذاری و توسـعه‪ ،‬مدیر روابـط عمومی‪،‬‬ ‫هیئت مدیره شـرکت توکا تولید و مجریان طر ح ها و کارشناسـان‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی انجـام شـد‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگانضمناستماع گزارش هایمجریان‪،‬شرکت های‬ ‫مشـاور و پیمانکار‪ ،‬در جریان اخرین وضعیت پروژه های توسـعه‬ ‫ازجمله پروژه بـزرگ اسـتخراج رمز ارز‪ ،‬قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫این گزارشحا کیاستعبدالرضاجمالی‪،‬مدیرعاملهلدینگ‬ ‫تـوکا فـوالد در ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه جایـگاه شـرکت تـوکا تولیـد‬ ‫در گـروه شـرکت های صنعتـی و معدنـی هلدینـگ تـوکا فـوالد و‬ ‫همچنینبازار تولیدانرژیوضمنتشکراز تمامی کارکنانشرکت‬ ‫نشـده‪ ،‬خواسـتار اجرای‬ ‫در راستای دسـت یابی به اهداف تعیی ‬ ‫مطالعـات دقیـق در حـوزه بـازار خدمـات و محصـوالت فعلـی‪ ،‬به‬ ‫بهره بـرداری رسـاندن پروژه هـای در دسـت اجـرای شـرکت در‬ ‫تهـای‬ ‫نشـده و گسـترش فعالی ‬ ‫نهـای مقـرر و از پیـش تعیی ‬ ‫زما ‬ ‫شـرکت در حـوزه انـرژی شـد‪.‬‬ ‫حهـا و پروژ ههـای مورداشـاره غالبـا‬ ‫گفتنـی اسـت اجـرای ایـن طر ‬ ‫بـا اسـتفاده از دانـش و تجهیـزات سـاخت داخـل و متخصصیـن‬ ‫داخلی به زودی به اتمام خواهند رسـید که موجب ایجاد پایگاه‬ ‫بزرگ تولید انرژی هلدینگ توکا فوالد در منطقه‪ ،‬طی چند سال‬ ‫اینـده خواهد شـد‪.‬‬ ‫در سه ماهه اول سال ‪ 1400‬صورت گرفت‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۲۱۱‬درصدی فروش شرکت‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫گزارشـی از عملکرد شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان‬ ‫با نماد فجر بـرای دوره منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬منتشـر‬ ‫شـد که بر اسـاس ان میـزان فروش شـرکت در سـه ماهه‬ ‫اول امسال با رشد ‪ ۲۱۱‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایراسـین‪ ،‬میـزان فـروش شـرکت امیرکبیـر‬ ‫کاشـان در خردادمـاه امسـال ‪ ۴,۹۷۷,۰۷۲‬میلیـون ریـال‬ ‫بـوده اسـت کـه از ایـن میـزان سـهم فـروش در بـازار داخلی‬ ‫‪ ۴,۱۱۲,۶۴۷‬میلیـون ریـال و سـهم بـازار صادراتـی نیـز‬ ‫‪ ۸۶۰,۷۷۳‬میلیـون ریـال بـوده اسـت‪ .‬همچنیـن جمـع‬ ‫درامـد ارائـه خدمـات نیـز بـه میـزان ‪ ۳,۶۵۲‬میلیـون ریـال‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بیشـترین محصـول بـه فـروش رفتـه در بـازار محصـول‬ ‫گالوانیزه به مقدار ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۸۷‬تـن و به ارزش ‪۳,۰۳۵,۰۲۱‬‬ ‫میلیـون ریـال بـوده اسـت‪ .‬در بـازار صادراتـی نیـز محصـول‬ ‫گالوانیـزه باالتریـن رقـم فـروش را داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در مجمـوع می تـوان شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان از‬ ‫ابتـدای سـال مالـی تـا انتهـای خردادمـاه امسـال فروشـی‬ ‫برابـر بـا ‪ ۱۱,۶۷۵,۵۸۱‬میلیـون ریـال داشـته اسـت کـه در‬ ‫مقایسـه بـا درامـد حاصل شـده در مـدت مشـابه سـال‬ ‫گذشـته کـه عـدد ‪ ۳,۷۵۱,۴۲۴‬میلیون ریـال بوده‪ ،‬با رشـد‬ ‫‪ ۲۱۱‬درصـدی فـروش همـراه شـده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت میـزان فـروش داخلـی در سـه ماهه خـرداد‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان برابر با ‪ ۹,۹۲۹,۷۸۳‬میلیون‬ ‫ریال و فروش صادراتی نیز ‪ ۱,۶۳۸,۴۹۵‬میلیون ریال بوده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنین جمع درامد ارائه خدمـات در این مدت‬ ‫بـه مقـدار ‪ ۱۰۷,۳۰۳‬میلیون ریال به ثبت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫میـزان تولیـد صورت گرفتـه طـی مـدت سـه ماهه در فـوالد‬ ‫امیرکبیـر کاشـان بـه ایـن صـورت بـوده اسـت‪ :‬محصـول‬ ‫اسیدشـویی‪ ۶۰ :‬هـزار و ‪ ۹۷۷‬تـن؛ محصول نورد سـرد‪۵۸ :‬‬ ‫هـزار و ‪ ۶۹۶‬تـن؛ محصـول گالوانیـزه‪ ۳۵ :‬هـزار و ‪ ۲۷۳‬تـن؛‬ ‫خـط بـرش و رفرمینـگ‪ ۵۳ :‬تـن‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫سنگ اهن درامد صادراتی استرالیا را باالتر می برد‬ ‫بازار قراضهترکیهدر ثبات‬ ‫به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران و به نقل از‬ ‫‪ ،mining.com‬طبق گزارش رسمی در استرالیا‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫که افزایش قیمت سنگ اهن تقریبا نیمی از درامد صادراتی‬ ‫استرالیا از ذخایر طبیعی این کشور را در سال مالی جاری‬ ‫به خود اختصاص دهد و افزایش سوددهی در این زمینه را‬ ‫براورده سازد‪.‬‬ ‫به گزارش پالتس‪ ،‬روزهای گذشته بازار قراضه ترکیه تحرک خاصی‬ ‫نداشته؛ چرا که خریدی صورت نگرفته و عرضه کننده ها نیز در مقابل‬ ‫کاهش قیمت مقاومت نشان می دهند‪ .‬قیمت های پیشنهادی‬ ‫اروپا در محدوده ‪ 500‬تا ‪ 505‬دالر هر تن سی اف ار ترکیه برای قراضه‬ ‫سنگین است‪ .‬خریداران در ترکیه به دنبال معامله در ‪ 485‬تا ‪490‬‬ ‫دالر هر تن سی اف ار هستند‪.‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی فوالد امیر کبیر کاشان‬ ‫صورت گرفت‪:‬‬ ‫جمع اوریزباله هایمحیطمنطقهچوگان‬ ‫حفــظ محیط زیســت‪ ،‬پاســخ بــه یکــی از نیازهــای‬ ‫امــروز جامعــه و یکــی از مبانــی رعایــت حقــوق عمومــی بــه‬ ‫شــمار می ایــد و تخریــب محیط زیســت معلــول‬ ‫نابرابری هــای اجتماعی و اســتفاده های غلــط از طبیعت‬ ‫و یکی از عوامل تضییع حقوق انسان هاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد امیرکبیــر‬ ‫کاشــان‪ ،‬به منظــور اشــاعه و ترویــج فرهنــگ حفاظــت‬ ‫از محیط زیســت و نهادینــه کــردن اهمیــت جمــع اوری‬ ‫زباله هــا در زمینــه مســئولیت های اجتماعــی و همچنیــن‬ ‫جلــب مشــارکت شــهروندان در ایــن امــر‪ ،‬هیئت مدیــره‪،‬‬ ‫مدیرعامــل‪ ،‬مدیــران و پرســنل شــرکت فــوالد امیرکبیــر‬ ‫کاشــان بــا حضــور مســئولین اداره حفاظــت و محیط زیســت‬ ‫شهرســتان کاشــان در یــک حرکــت فرهنگــی اقــدام بــه‬ ‫جمــع اوری زباله هــای محیــط منطقــه چــوگان نمودنــد‪.‬‬ ‫در شرکت فوالد سفیددشت صورت گرفت‪:‬‬ ‫دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت‪،‬‬ ‫سیستممدیریتزیست محیطیوتمدید گواهینامهسیستممدیریت کیفیتاز شرکت‪SGS‬‬ ‫شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫موفق به دریافت گواهینامه های سیستم‬ ‫مدیریت ایمنی و بهداشت‪ ،‬سیستم مدیریت‬ ‫زیست محیطی و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫از شرکت ‪ SGS‬سوئیس گردید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت‪ ،‬غالمرضا‬ ‫معصومی رئیس تعالی سازمانی و مهندسی صنایع این شرکت با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬این شرکت در مسیر نقشه راه توسعه خود‪ ،‬با‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تالش و همت مدیران و کارکنان‪ ،‬موفق به استقرار‪،‬‬ ‫پیاده سازی و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی‬ ‫بیاموزیم‬ ‫کدال چیست؟‬ ‫طبق ماده ‪ ۲‬قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی‬ ‫ایران (مصوب اذرماه ‪« ،)۱۳۸۴‬سازمان بورس اوراق بهادار»‬ ‫حمایتاز حقوقسرمایه گذارانوباهدفسامان دهی‪،‬حفظ‬ ‫و توسعه بازار شفاف‪ ،‬منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت‬ ‫بر حسن اجرای قانون و بر اساس مادۀ ‪ ۷‬همان قانون‪ ،‬اتخاذ‬ ‫تدابیر الزم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق‬ ‫بهادار و نیز نظارت بر افشای اطالعات بااهمیت توسط‬ ‫شرکت های ثبت شده نزد «سازمان» بر عهده هیئت مدیره‬ ‫این سازمان است‪ .‬در این خصوص سامانه یکپارچه‬ ‫گرداوری‪ ،‬نظارت و انتشار الکترونیکی اطالعات به نشانی‬ ‫‪ www.codal.ir‬به منظور مکانیزه کردن جمع اوری‪ ،‬بررسی و‬ ‫انتشار اطالعاتمالیشرکت هایثبت شدهنزدسازمانوسایر‬ ‫اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش‬ ‫اطالعات خود هستند‪ ،‬طراحی شده است‪ .‬کدال مخفف‬ ‫عبارت انگلیسی ‪Comprehensive Database Of All Listed‬‬ ‫‪ Companies‬است‪ .‬در این بستر دیجیتالی‪ ،‬گزارش های‬ ‫شرکت ها در قالب ا کسل و پی دی اف منتشر و در دسترس‬ ‫عموم قرار می گیرد‪ .‬اطالعاتی که در کدال منتشر می شود‪،‬‬ ‫اطالعات رسمی است اما صحت وسقم ان نیاز به بررسی‬ ‫بنیادی و راستی ازمایی دارد‪.‬‬ ‫فرایندهای اصلی سامانه عبارت اند از‪:‬‬ ‫اماده سازی و ثبت گزارش ها به وسیله ناشران؛ دریافت و‬ ‫پذیرش گزارش هاتوسطسامانه؛ذخیرهوبازیابی گزارش های‬ ‫دریافتی؛ تحلیل و نظارت بر گزارش ها توسط کارشناسان‬ ‫سازمان؛ استخراج گزارش های متنوع از اطالعات ارسالی‬ ‫توسط ناشران؛ انتشار اطالعات به عموم‪.‬‬ ‫اهداف اصلی طراحی و به کارگیری این سامانه عبارت اند از‪:‬‬ ‫تسریع در ارائه اطالعات ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی‬ ‫ان؛ ایجاد سازوکاری جهت تسهیل فرایند تهیه و افشای‬ ‫اطالعات؛ ایجاد سازوکارهای بهینه و مناسب گزارش گیری و‬ ‫گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی برای فعاالن بازار سرمایه؛‬ ‫فراهم اوردن امکان دسترسی اسان استفاده کنندگان به‬ ‫اطالعیه ها؛ فراهم اوردن امکان نظارت موثرتر بر نحوه ارائه‬ ‫و افشای اطالعات؛ افزایش شفافیت اطالعاتی از طریق‬ ‫کاهش دوره زمانی تهیه تا انتشار اطالعات و افزایش دقت‬ ‫در محاسبات و کنتر ل ها؛ افزایش هماهنگی واحدهای‬ ‫درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقای سطح اطالع رسانی‪.‬‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫ا گهی‬ ‫و بهداشت بر اساس استاندارد ‪ ISO45001:2018‬و سیستم‬ ‫مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ‪ ISO14001:2015‬و‬ ‫تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد‬ ‫‪ ISO9001:2015‬از شرکت ‪ SGS‬گردید‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه کارکنان و مشاوران شرکت‪ ،‬تالش و‬ ‫همکاری صمیمانه تمامی واحدها و پشتیبانی های شرکت فوالد‬ ‫مبارکه عنوان کرد‪ :‬به کارگیری و استقرار استانداردهای مدیریتی‪،‬‬ ‫قطعا فرایندهای شرکت را بهبود بخشیده و تعالی سازمانی را‬ ‫میسر می سازد‪.‬‬ ‫میترا شکوهی رئیس واحد ایمنی‪ ،‬سالمت و محیط زیست شرکت‬ ‫نیز در این خصوص ضمن تشکر از همکاری صور ت گرفته در‬ ‫خصوص کسب گواهینامه های مذکور تصریح کرد‪ :‬این شرکت در‬ ‫جهت مدیریت و بهبود فرایندها‪ ،‬ارتقای سطح ایمنی و بهداشت‬ ‫و حفاظت از محیط زیست‪ ،‬ضمن توجه به شرایط پاندومی کرونا‬ ‫و با رعایت کلیه موارد مربوط به حفظ و امنیت اطالعات در تاریخ‬ ‫‪ ۸‬و ‪ ۹‬تیرماه سال جاری‪ ،‬از سوی شرکت ‪ SGS‬مورد ممیزی از راه‬ ‫دور قرار گرفت و توانست گواهینامه های مربوطه را اخذ نماید‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار امیدواری نمود‪ :‬با استقرار و پیاده سازی این‬ ‫استانداردها در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫تداوم موفقیت ها و افتخارات این شرکت را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48501392‬‬ ‫عملیات تعمیر‪ ،‬بازسازی و تامین قطعات و تجهیزات مراکز طبخ و خبازخانه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /12‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48513630‬‬ ‫ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد مبارکه توسط خودروهای سواری و وانت‬ ‫‪1400 /04 /13‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48532316‬‬ ‫جمع اوری‪ ,‬بارگیری و حمل سرباره مذاب تخلیه شده در زیر کوره های قوس الکتریکی مجتمع فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /04 /15‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48525355‬‬ ‫تعمیر ونگهداریایستگاه های گاز مجتمعفوالدسبا‬ ‫‪1400 /04 /15‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48533020‬‬ ‫خرید ‪ 3‬ردیف ورق فوالدی ضد سایش کامپوزیتی دوالیه به وزن کل ‪ 50‬هزار کیلوگرم‬ ‫‪1400 /04 /19‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48525808‬‬ ‫بازرسی فنی‪ ،‬تنظیم کشش و تمدید پالک ایمنی سیستم های الیف الین فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪1400 /04 /27‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪7‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48529589‬‬ ‫استفاده از خدمات مشاور در زمینه ارائه طر ح های جانمایی دپارتمان ها (پروژه ها‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬محصوالت‪ ،‬پسماندها و ضایعات) در‬ ‫‪1400 /04 /27‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪8‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48534355‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکه‬ ‫خرید مواد مصرفی عمومی‬ ‫‪1400 /05 /02‬‬ ‫خرید‪ 3‬ردیف نوار نقاله منجیتی به همراه بسته بندی‪ ،‬حمل و ارسال و تحویل به خریدار‬ ‫بسـایت شـرکت بـه نشـانی‪ ،www.msc.ir‬منوی خریـد و تامین کنندگان‪ ،‬مناقصـات مراجعه و طبق‬ ‫جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصـات و مزایدات به و ‬ ‫راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫گزارش عرضه‪ ،‬معامالت و قیمت های کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪1400/04/07‬‬ ‫محصول‬ ‫نماد‬ ‫مقــدار عرضه(تن)‬ ‫مقــدار تقاضا (تن)‬ ‫مقــدار معامله شــده (تن)‬ ‫قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)‬ ‫تار یــخ تحویل‬ ‫سرد‬ ‫‪B‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪27900‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪232328‬‬ ‫مهــر‬ ‫رنگی‬ ‫‪P‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪301820‬‬ ‫مهــر‬ ‫قلعاندود‬ ‫‪T‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪294397‬‬ ‫مهــر‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪40900‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫اداره فـ ـ ـ ـ ــروش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورس‬ ‫بورس و سهام‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪10,960‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪10,650‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/04/05‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪10,580‬‬ ‫‪1400/04/06‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪10,520‬‬ ‫‪10,820‬‬ ‫‪1400/04/07‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪10,410‬‬ ‫‪10,690‬‬ ‫‪10,610‬‬ ‫‪1400/04/08‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪10,510‬‬ ‫‪10,820‬‬ ‫‪10,670‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1400/04/09‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪10,520‬‬ ‫‪10,730‬‬ ‫‪10,630‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10,630‬‬ ‫‪10,670‬‬ ‫‪10,610‬‬ ‫‪10,650‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ صفحه 8 ‫فوالد ‪ CK45‬چیست؟‬ ‫تکنولوژی‪ XRF‬چیست؟‬ ‫یکی از انواع فوالد الیاژی که رایج و پرمصرف است‬ ‫فوالد ‪ CK45‬است‪ .‬فوالد ‪ CK45‬در یکنواخت سازی‪،‬‬ ‫برگشت دهی‪ ،‬اب دهی‪ ،‬کارهای سرد و همچنین در ساخت‬ ‫قطعاتی که باید مقاومت متوسط از خود نشان دهند مصرف‬ ‫می شود‪ .‬فوالد ‪ CK45‬را که با نام استیل ‪ CK45‬شناخته‬ ‫می شود می توان از طریق نورد گرم تولید کرد‪.‬‬ ‫تکنولوژی ‪ XRF‬برای کاربردهایی که نیاز به اندازه گیری دقیق‬ ‫باشد‪ ،‬مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬این تکنولوژی با استفاده از یک‬ ‫منبع اشعه ایکس قدرتمند و دتکتور سیلیکونی با حساسیت باال‬ ‫(‪ )SDD‬قادر است تا با دقت باال تمامی عناصر را تا عدد اتمی ‪10‬‬ ‫(عنصر هلیوم) انالیز کند‪ .‬درصورتی که اپراتور مجری این عملیات‬ ‫شخص متخصصی باشد‪ ،‬این عملیات می تواند جهت انالیز‬ ‫ترکیب شیمیایی سرباره مورد اعتماد واقع شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫تجربه های دانشی برتر‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫موضوعتجربه‪:‬تغییر گرید کالف هایموج دار‪t3‬‬ ‫صاحب تجربه‪: :‬احمدخاکسار‬ ‫واحد‪:‬خطتمپرمیل‬ ‫فراوری سنگ اهن های با عیار پایین‬ ‫تهیه و گرد اوری ‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫بایدتوجهداشت کهمنابعسنگ اهنعیارباال خیلی‬ ‫اندک شده است و نمی تواند پاسخ گویی نیاز بازار‬ ‫باشد‪.‬بنابراین‪،‬استفادهاز سنگ اهنباعیار پایین‬ ‫توسعه یافته است‪ .‬با این وجود‪ ،‬به منظور شارژ سنگ اهن با عیار‬ ‫پایین به کوره های متالورژیکی‪ ،‬ابتدا باید ناخالصی ان را کاهش‬ ‫داد تا مقدار ‪ Fe‬کل افزایش یابد‪ .‬روش های جدایش مواد باطله‬ ‫یا گانگ از سنگ اهن قابل استفاده عمدتا به سه صورت اصلی‬ ‫فیزیکیمغناطیسیوغیرمغناطیسی‪،‬فیزیکوشیمیاییوشیمیایی‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫تکنولوژی جدایش مغناطیسی یکی از نقش های مهم برای فراوری‬ ‫سنگ اهنعیار پاییناست‪.‬جدایشمغناطیسیدارایظرفیتزیادی‬ ‫است و هزینه فرایند ان بسیار اندک است‪ .‬عالوه بر این مشکلی برای‬ ‫محیطزیستندارد‪.‬درشکل‪1‬مشاهدهمی شوددرجدایشمغناطیسی‬ ‫یکنوار مغناطیسیدر نزدیکیمواداهنیمغناطیسیوسرامیک های‬ ‫غیرمغناطیسی قرار گرفته است‪ .‬با نزدیک شدن نوار مغناطیسی به‬ ‫نمونه‪ ،‬مواد اهن دار مغناطیسی جذب اهن ربا شده و مواد سرامیکی‬ ‫به خاطر نیروی گرانشی زمین فرومی نشینند‪ .‬این روش عمدتا برای‬ ‫سنگ اهن های مگنتیتی که دارای خاصیت پذیرفتاری مغناطیسی‬ ‫(‪)magneticsusceptibility‬باالییهستند‪ ،‬کاربرددارد‪.‬‬ ‫‪-1-1-1‬جدایشفیزیکیغیرمغناطیسی‬ ‫برای دیگر مینرال های سنگ اهن که دارای پذیرفتاری مغناطیسی‬ ‫پایینی هستند (مانند هماتیت و گوتیت) از سایر روش های جدایش‬ ‫فیزیکی غیرمغناطیسی استفاده می شود‪ .‬در جدایش فیزیکی‬ ‫غیرمغناطیسی اساس جدایش ناشی از تفاوت خواصی مانند اندازه‪،‬‬ ‫جدایشباواسطهمایعسنگینیکفرایند‬ ‫جدایش گرانشی است‪ .‬در این فرایند‬ ‫ذرات با چگالی کم را از ذرات با چگالی‬ ‫باال بدونتاثیراز اندازه‪،‬شکلوسایرموارد‬ ‫جدامی سازد‬ ‫شکل‪-1‬فرایندجدایشمغناطیسیذراتمگنتیتی(‪)‬وناخالصیاکسیدی(‪)‬‬ ‫شکل‪-4‬طرح وارهاساس کار روش‪upflow‬‬ ‫شکل‪-3‬طرح وارهاساس کار فرایندجیگ‬ ‫شکل‪-5‬طرح وارهستون هایمارپیچتکی‪،‬دوتاییوسه تایی‬ ‫●‬ ‫لطفاخودتانرابه طور خالصهمعرفینمایید‪.‬‬ ‫●‬ ‫چگونهموضوعتجربهبهذهنشمارسید؟‬ ‫احمد خا کسار‪ ،‬تکنسین تولید خط تمپرمیل دارای مدرک‬ ‫کارشناسی صنایع هستم و در سال ‪ 1384‬به استخدام فوالد‬ ‫مبارکهدرامدم‪.‬‬ ‫سختی‪ ،‬شکل‪ ،‬چگالی و اب دوستی ذرات سنگ اهن با گانگ است‪.‬‬ ‫فرایندهایجدایشفیزیکیغیرمغناطیسیشاملجدایشباواسطه‬ ‫مایعسنگین(‪،)DMS‬ارایشبهروشجیگ‪،‬طبقه بندیجریانباال‪/‬‬ ‫مانع ته نشینی تخت و مارپیچ است‪ .‬جدایش باواسطه مایع سنگین‬ ‫یک فرایند جدایش گرانشی است‪ .‬در این فرایند ذرات با چگالی کم را از‬ ‫ذراتباچگالیباال بدونتاثیراز اندازه‪،‬شکلوسایرمواردجدامی سازد‪.‬‬ ‫در اینروشیکسوسپانسیونباذراتسنگ اهنساختهمی شودودر‬ ‫اینفرایندذراتسبک کهعمدتاموادباطلههستندرویسطحومواد‬ ‫حاویاهندر تهمخزنجمع اوریمی شوند(شکل‪.)2‬جیگیکیدیگر‬ ‫از روش هایجدایش گرانشیاست کهدر دههاخردر معادنسنگ اهن‬ ‫و زغال سنگ توسعه یافته است‪ .‬در این روش ذرات سنگ اهن به‬ ‫مخزن اب منتقل می شود تا یک بستر از مواد جامد روی صفحه‬ ‫متخلخل تشکیل شود‪ .‬بنابراین با افزودن اب‪ ،‬ذرات سبک و سنگین‬ ‫روی صفحه جست وخیز می کنند و براساس وزن ان ها سرعت برگشت‬ ‫متفاوتی خواهند داشت‪ .‬همچنین با توجه به اندازه‪ ،‬سرعت برگشت‬ ‫ذراتمتفاوتاست‪.‬در شکل‪ 3‬محلنشستنذراتجامدرویصفحه‬ ‫جیگ نشان داده شده است‪ .‬در روش جریان باال که عمدتا بر اساس‬ ‫اندازه ذرات سنگ است‪ ،‬ذرات تحت یک جریان اب به سمت باال قرار‬ ‫می گیرند (شکل‪ .)4‬عالوه بر این مواد باطله سبک به راحتی از سیستم‬ ‫خارج می شوند‪ .‬در روش مارپیچی طی دو نیروی گریز از مرکز و گرانش‬ ‫ذرات سنگین و ریز از ذرات درشت و سبک جدا می شوند‪ .‬مارپیچ های‬ ‫موجودعمدتابه صورتتکی‪،‬دوتایی‪،‬سه تاییویاچهارتاییهستند که‬ ‫در شکل‪ 5‬نشاندادهشدهاست‪.‬‬ ‫تعدادی کالفدر انبار به دلیلموجشدیدقابلنوردنبودومیزان‬ ‫ماندگاریان هاباال رفتهبود‪.‬اینموضوعبه عنوانچالشمطرح‬ ‫گردید و به صورت علمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در این‬ ‫راستا‪،‬فرایندنوردباپارامترهایاالنگیشنتطبیقدادهشد‪.‬پس‬ ‫از بررسی هاوانجامچندموردتستعملیاتیمشخصشد کها گر‬ ‫این کالف هابااالنگیشنباالترنوردشوند‪،‬می توانعیب کالف ها‬ ‫رابرطرف کردواز قراضهشدنان هاجلوگیریبهعملاورد‪.‬‬ ‫●‬ ‫چهاهدافیرااز اجرایتجربهدنبالمی کردید؟‬ ‫هدف اصلی از اجرای این تجربه کاهش هزینه بود؛ اما درکل‬ ‫اهدافی کهاز اجرایاینتجربهدنبالمی شدعبارت انداز‪ :‬کاهش‬ ‫هزینهغلتک کاری‪،‬افزایشبازدهوزنیودر نهایتافزایشتولیدو‬ ‫کاهشعیبتاخوردگی‪.‬‬ ‫باچهچالش هایادشواری هاییدر روندتجربه‬ ‫●‬ ‫روبه روبودید؟‬ ‫در ابتدای کار‪ ،‬چون اجرای این طرح با ریسک همراه بود‪ ،‬در‬ ‫مقابلانمقاومتمی شدوهمچنیننیاز بودبادفترفنیتولیدو‬ ‫‪ PPC‬هماهنگیصورتپذیرد‪.‬‬ ‫●‬ ‫دادید؟‬ ‫چه اقداماتی در راستای حل مسائل انجام‬ ‫فهــا از انبــار جــدا شــدند تــا طبــق صورت جلســه و‬ ‫ابتــدا ایــن کال ‬ ‫فهــا از ‪ t3‬بــه ‪t4‬‬ ‫هماهنگــی بــا دفتــر فنــی و‪ PPC‬ســفارش ایــن کال ‬ ‫تغییر پیدا کند و با االنگیشــن‪ 10‬درصد نورد شــود‪ .‬کارکنان نیز در‬ ‫ایــن زمینــه امــوزش داده شــدند و بازخــورد این گونــه کالف ها هم‬ ‫جهــت اصالح بــه خطــوط ایجادکننــده عیــب داده شــد‪.‬‬ ‫چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه‬ ‫●‬ ‫حاصلشد؟‬ ‫فهــای‪ t3‬مــوج دار حــل شــد‪،‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه مشــکل نــورد کال ‬ ‫مشــخص گردیــد کــه بقیــه گریدهــا‪ ،‬یعنــی‪ t4‬و‪ t5‬و ‪ dr8‬را کــه موج‬ ‫یتــوان بــدون هزینــه و ریســک نــورد کــرد‪.‬‬ ‫شــدید دارنــد م ‬ ‫شکل‪-2‬فرایندجدایش‪ DMS‬در استرالیا‬ ‫در حال حاضر سیستم تجربه و مدیریت دانش فقط به عنوان‬ ‫بانکاطالعاتیاستفادهمی شودودر حالحاضراستفادهاز این‬ ‫اطالعات بسیار دشوار است‪ ،‬اما ا گر تجارب به صورت موضوعی‬ ‫ارائهشوند‪،‬دست یابیبهان هاراحت ترخواهدبود‪.‬‬ ‫چند نکته برای امنیت سایبری‬ ‫محققان اذعان داشتند بااینکه هیچ کدام از‬ ‫این مشکالت در سرویس گواهی ‪Active‬‬ ‫‪ Directory‬جدید نیستند‪ ،‬اما تا کنون‬ ‫موردتوجه قرار نگرفته اند و این در حالی است‬ ‫که بهره برداری از اسیب پذیری های مذکور‪،‬‬ ‫امکاناتبسیاریبرایمهاجمانفراهممی اورد‬ ‫فرصت های بهبود نظام های سازمان مانند‬ ‫●‬ ‫سیستمپیشنهادهاوسیستمتجربهومدیریتدانش‬ ‫چیست؟ ارزیابی شما چگونه است و چه پیشنهادی‬ ‫دارید؟‬ ‫سازمان فناوری اطالعات ایران‪ ،‬اخیرا گزارشی با عنوان‬ ‫«گزارش وضعیت خدمات و سرویس های ارائه شده در حیطه‬ ‫امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات» منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ازجمله موضوعاتی که این گزارش به ان ها پرداخته است‪ ،‬تعداد‬ ‫حمالت شناسایی شده‪ ،‬تعداد ادر س های الوده به با ت های‬ ‫شناخته شده‪ ،‬تعداد بدافزارهای شناسایی و تحلیل شده و نیز‬ ‫وضعیت سازما ن ها و وزارتخانه های دولتی در خصوص‬ ‫پیشگیری از این تهدیدات در سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫یافته های این گزارش نشان می دهد در سال گذشته تعداد‬ ‫‪ 405.956.630‬حمله توسط شبکه ملی تله بدافزار شناسایی‬ ‫ شده است که بیشترین حمالت ثبت شده‪ ،‬مربوط به شهریور‬ ‫سال ‪ ۹۹‬با تعداد ‪ 94.713.997‬حمله بوده است‪ .‬همچنین تعداد‬ ‫‪ 27.851.463‬ادرس الوده به با ت های شناخته شده به ثبت‬ ‫رسیده است و تعداد بدافزارهای شناسایی شده نیز ‪396.433‬‬ ‫مورد بوده است‪ .‬مطابق نتایج همین گزارش‪ ،‬هیچ وزارتخانه و‬ ‫سازمان متصل به شبکه ملی اطالعات‪ ،‬مرکز عملیات امنیت (‪)SOC‬‬ ‫راه اندازی نکرده و تنها یک مورد در حال راه اندازی گزارش شده که‬ ‫ا ن هم به نتیجه نهایی نرسیده است‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬طی یک سال‬ ‫گذشته‪ ،‬هیچ سروری برای کشف بدافزارها در این سازما ن ها‬ ‫نصب نشده است‪.‬‬ ‫منبعخبر‪:‬افتانا‬ ‫محققان امنیتی دریافته اند که برخی پیکربندی های نادرست‬ ‫در «سرویس گواهی ‪» Active Directory‬به مهاجمان امکان‬ ‫سرقت گواهی‪ ،‬افزایش سطح دسترسی و موفقیت در حمالت‬ ‫‪ Domain Persistence‬را می دهد‪ .‬در این نوع حمله‪ ،‬مهاجم‬ ‫امکان می یابد که به جای هریک از کاربران ‪ Active Directory‬به‬ ‫سیستم ورود کند‪.‬‬ ‫سرویس گواهی ‪ ، Active Directory‬یک جزء اساسی در زیرساخت کلید‬ ‫عمومی ‪ Microsoft‬که در کنار سایر سرویس های ‪Active Directory‬‬ ‫مانند ‪ Services Domain‬و ‪ ، C ertificate Authority‬گواهی های‬ ‫مورداستفاده در عملیاتی مانند رمزنگاری‪ ،‬امضای پیام و احراز هویت‬ ‫را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫محققان اذعان داشتند بااینکه هیچ کدام از این مشکالت در سرویس‬ ‫مذکور جدید نیستند‪ ،‬اما تا کنون موردتوجه قرار نگرفته اند و این در‬ ‫حالی است که بهر ه برداری از اسیب پذیر ی های مذکور‪ ،‬امکانات‬ ‫بسیاری برای مهاجمان فراهم می اورد که برخی از ان ها عبارت اند از‪:‬‬ ‫دسترسی به صندوق پستی کاربران در سرویس ‪Microsoft Exchange‬؛‬ ‫ماندگار شدن مهاجمان در شبکه های تحت نفوذ برای سا ل های‬ ‫متمادی؛ توزیع بدافزار از طریق سیاست های سازمانی تعریف شده‬ ‫برای به روزرسانی سیستم ها؛ دسترسی غیرمجاز به اطالعات حساس‪.‬‬ ‫به دلیل اهمیت موضوع‪ ،‬مـحققان جـزئیات مربوط به یافته های خود‬ ‫را در قـالب یک گزارش رسمی و هـمچنین به صورت ‪ blog post‬منتشر‬ ‫نموده اند‪.‬‬ ‫منبعخبر‪TheDailySwig:‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫ترجمه کتاب «امنیت اطالعات در شبکه های صنعتی»‬ ‫نوشته‪ ،David J. Teumim‬به کوشش نشر سایبان‪ ،‬وابسته به‬ ‫هلدینگرسانه ایدیده بان‪،‬بهچاپدومرسید‪.‬این کتاببه‬ ‫تشریح مفهوم شبکه صنعتی و امنیت در شبکه صنعتی‬ ‫می پردازدوانواعحمالتسایبری‪،‬تهدیدات‪،‬نقطه ضعف های‬ ‫رایجوابزارهایمهاجمانرامعرفیمی کندواقداماتمتقابلو‬ ‫نحوه طراحی و اجرای برنامه های دفاعی جهت مقابله با این‬ ‫مخاطرات را تشریح می نماید‪ .‬خواندن این کتاب به مدیران‪،‬‬ ‫فعاالن و همه افرادی که در پایش و کنترل شبکه های صنعتی‬ ‫سهمیدارند‪،‬توصیهمی شود‪.‬‬ ‫منبعخبر‪:‬افتانا‬ صفحه 9 ‫اختالالت سیستم ایمنی بدن در کودکان‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫چه عواملی باعث پوسیدگی دندان شیرخواران می شود‬ ‫پوسیدگی دندان شیرخواران اغلب در دندان های فوقانی جلو رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬اما در سایر دندان ها نیز ممکن است اتفاق بیفتد‪ .‬عوامل‬ ‫زیادی می تواند باعث ایجاد پوسیدگی در دندان ها شود‪ .‬یکی از‬ ‫دالیل معمول‪ ،‬قرار گرفتن مکرر و طوالنی مدت دندان های کودک در‬ ‫معرض نوشیدنی های حاوی قند است‪ .‬مایعاتی چون شیر طبیعی‪ ،‬شیر‬ ‫خشک‪ ،‬اب میوه‪ ،‬نوشابه و سایر نوشیدنی های شیرین نمونه از جمله‬ ‫این مایعات به شمار می ایند‪.‬‬ ‫اختالل در سیستم ایمنی کودک باعث می شود بدن وی قادر به‬ ‫مبارزه با بیماری ها و عفونت ها نباشد‪ .‬این گونه اختالالت سبب‬ ‫می شود کودک به اسانی در معرض ابتال به بیماری های ویروسی‬ ‫و عفونت های با کتریایی قرار گیرد‪ .‬نقص در سیستم ایمنی بدن‬ ‫می تواند مادرزادی و یا ا کتسابی باشد‪ .‬بیماری مادرزادی به بیماری‬ ‫گویند که کودک همراه با ان متولد می شود‪ .‬بیماری هایی ا کتسابی‬ ‫بیماری هایی است که کودک در طول زندگی به ان مبتال می گردد‪.‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫عباس صفیری‪ ،‬همکار بازنشسته‬ ‫لطفـا مسـئولین دلیـل چندیـن مرتبـه تعویـض کارت هـای‬ ‫چندمنظـوره را اطالع رسـانی نماینـد‪ ،‬در ضمـن کارت هـای‬ ‫جدیـد پارسـیان بـه دلیـل اینکـه در بعضـی از شـهرها بانـک‬ ‫پارسـیان وجـود نـدارد‪ ،‬مشکل سـاز اسـت‪.‬‬ ‫‪0913***5572‬‬ ‫علی فدایی‪ ،‬شاغل در واحد انباشت و برداشت‬ ‫لطفـا مسـئولین مربوطـه پیگیـر تبدیـل وضعیـت ایثارگـران‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬طبق بخشـنامه سازمان اسـتخدامی باشند‪.‬‬ ‫‪913***7880‬‬ ‫مهدی فروغی‪ ،‬شاغل در نورد سرد‬ ‫بـه تمامی همـکاران شـرکت فـوالد مبارکه کـه در این شـرایط‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬بـا جـان و دل و بـا امیـد بـه فـردای روشـن کشـور‪،‬‬ ‫رکوردهای جدید تولید را در شـرکت رقـم می زنند‪ ،‬خداقوت‬ ‫و خسـته نباشـید می گویـم‪.‬‬ ‫‪0913***7493‬‬ ‫محمد قربانی‪ ،‬همکار بازنشسته‬ ‫از مـ ـــدیریت فـ ـــوالد مب ـــارکه به وا س ـ ــطه پــردا خـ ــت‬ ‫کمک هزینه هـای رسـتوران و مـاه رمضـان تشـکر می کنیـم و‬ ‫تقاضامندیـم بـا توجـه بـه تـورم و شـرایط اقتصـادی کشـور‪،‬‬ ‫نسـبت بـه افزا یـش مبالـغ ا یـن کمک هزینه هـا مسـاعدت‬ ‫بیشـتری فرماینـد‪.‬‬ ‫چگونه با کودکان‬ ‫بیش فعالبرخورد کنیم؟‬ ‫‪0913***8286‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بـا نهایـت تاسـف در هفتـه گذشـته سـید ابوالفضـل‬ ‫موسوی زاده شـاغل در اجرای واحدها و محمدتقی‬ ‫ربیعـی شـاغل در مدیریـت شـهری درغـم درگذشـت‬ ‫پـدر و حمیدرضـا ملـک زاده شـاغل در فوالدسـازی‬ ‫در غـم درگذ شـت مـادر و بشـیر مالکـی شـاغل‬ ‫در فوالدسـازی در غـم درگذ شـت بـرادر بـه سـوگ‬ ‫نشسـتند ‪.‬‬ ‫همچنیـن همـکاران بازنشسـته شـادروانان مسـعود‬ ‫پژوه نیا‪ ،‬رضا ربیعی‪ ،‬خیـراهلل رنجکش و حبیب اهلل‬ ‫سلمانی به علت بیماری دار فانی را وداع گفتند و به‬ ‫دیـار حق شـتافتند‪.‬‬ ‫ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر‬ ‫خانـواده این عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و برای‬ ‫ایشـان علـو درجـات را از درگاه حق تعالـی مسـئلت‬ ‫می نماییـم‪.‬‬ ‫کودکانمبتالبهبیش فعالیبه سختیمی توانند‬ ‫با عصبانیت‪ ،‬غم و نگرانی خود مقابله کنند‪.‬‬ ‫به ان ها کمک کنید تا با احساسات خود کنار‬ ‫بیایندوبهان هابگوییدچهچیزیخوباست‬ ‫وچهچیزبد‬ ‫نکات ایمنی‬ ‫ایمنی در فضای بسته‬ ‫تهیه و تدوین‪ :‬ابراهیم ولی پور‬ ‫کارشناس ایمنی و اتش نشانی‬ ‫شادروانخیرالهرنجکش‬ ‫شادروانحبیباهللسلمانی‬ ‫شادروانرضاربیعی‬ ‫شادروانمسعودپژوهنیا‬ ‫برای کمک به بچه های بیش فعال نیازی به خرید‬ ‫اسباب بازی های گران قیمت یا مجموعه های‬ ‫گسترده لگو ندارید‪ .‬حتی در موارد خفیف نیازی به‬ ‫مصرف دارو هم نیست؛ زیرا بررسی ها نشان داده است که برخی‬ ‫از فعالیت ها و بازی ها تاثیر مستقیمی در کاهش و یا درمان اختالل‬ ‫بیش فعالی دارد که در این مطلب ان ها را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫‪(ADHD‬بیش فعالی) نوعی اختالل رشد عصبی است که معموال‬ ‫در اوایل کودکی و قبل از هفت سالگی بروز می کند‪ .‬بیش فعالی‬ ‫مهار وا کنش های خود به خودی را برای کودکان دشوار می کند؛‬ ‫وا کنش هایی کهمی تواندهمه چیزازجملهحرکت‪ ،‬گفتار و گوشدادن‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫کودکان بیش فعال معموال تمامی انرژی خود را صرف جنب وجوش‬ ‫می کنند تا جایی که دیگر توان و زمانی برای کارهای دیگر مانند‬ ‫یادگیری‪ ،‬انجام تکالیف مدرسه و‪ ...‬ندارند‪ ،‬از طرفی در برخی از‬ ‫این کودکان نقص توجه نیز دیده می شود؛ پس ا گر به موقع درمان‬ ‫نشوند‪ ،‬ممکن است به سمت ترک تحصیل و مسیرهای انحرافی‬ ‫کشیده شوند‪.‬‬ ‫بیش فعالی به مغز مربوط می شود و بنابراین بهترین راه برای مقابله با‬ ‫کودکان بیش فعال‪ ،‬ارامش داشتن ان هاست؛ بنابراین‪ ،‬به فرزند خود‬ ‫کمک کنید تا بهتر تمرکز کند‪ .‬با رعایت نکات زیر می توانید برخورد‬ ‫بهتری با کودکان بیش فعال داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ 5‬راه برای کنترل کودکان بیش فعال با درگیر کردن بدن و ذهن ان ها‬ ‫‪.1‬انرژی کودکتانراتخلیه کنید‬ ‫وسیله ای پیدا کنید تا انرژی کودکتان را خنثی کرده و ذهن ان ها را‬ ‫ارام کنید‪ .‬بچه ها باید بدوند و زیاد بازی کنند‪ .‬در کالس هایی مثل‬ ‫کاراته‪ ،‬شنا‪ ،‬ژیمناستیک‪ ،‬جودو و فوتبال سرمایه گذاری کنید که‬ ‫به ان ها کمک می کند تا از انرژی‪ ،‬فعالیت بدنی و ارامش ذهن خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪.2‬بافرزندخودبهروشیسادهصحبت کنید‬ ‫توجه کامل خود را به ان ها اختصاص دهید و به نگرانی ها‪ ،‬عالقه ها و‬ ‫دلهره های ان ها گوش فرا دهید‪ .‬همچنین انجام کارهایی را به ان ها‬ ‫بسپاریدواز ان هابخواهید کهالزمباشدان کارهاراتقسیم بندی کنند‪.‬‬ ‫‪.3‬بهان ها کمک کنیدتابااحساساتخود کنار بیایند‬ ‫کودکان مبتال به بیش فعالی به سختی می توانند با عصبانیت‪ ،‬غم و‬ ‫نگرانی خود مقابله کنند‪ .‬به ان ها کمک کنید تا با احساسات خود‬ ‫کنار بیایند و به ان ها بگویید چه چیزی خوب است و چه چیز بد‪ .‬سعی‬ ‫کنید از طریق رابطه ای صمیمانه احساسات خود را به او بگویید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال وقتی که جیغ می زند به او بگویید که وقتی جیغ می زنی‬ ‫من می ترسم و ناراحت می شوم‪.‬‬ ‫‪ .4‬کودکراتشویق کنید‬ ‫به کودک بیش فعالتان به خاطر رفتارهای خوب و گوش دادن به شما‬ ‫پاداش دهید‪ .‬می توانید یک تخته یا کاغذ روی دیوار نصب کنید و در‬ ‫ازای هر رفتار یا انجام هر کاری به او یک ستاره بدهید و به او بگویید که‬ ‫ا گرتعدادستاره هابه‪ 5‬تابرسدبرایشیکهدیهمی خرید‪.‬وقتی کودک‬ ‫بیش فعال رضایت شما را از کارهای خود درک می کند‪ ،‬تالش می کند تا‬ ‫وظایفش را به درستی انجام دهد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کودکرابهصحبت کردنباخودشترغیب کنید‬ ‫کودکخودراترغیب کنیدتااز تکنیکخودمربیگری«صحبت کردنبا‬ ‫خودش»استفاده کند‪،‬مثلبازیگریدر یکنمایشنامه‪.‬از اوبخواهید‬ ‫انچه را انجام می دهد یا در اینده انجام خواهد داد توصیف کند‪.‬‬ ‫بازی و فعالیت مناسب برای درمان کودکان بیش فعال‬ ‫روان پزشکان کودک و روانشناسان از دیرباز از بازی به عنوان ابزاری‬ ‫درمانی برای کودکان مبتال به اختالالتی مانند ‪ ،ADHD‬اختالالت‬ ‫خلقی و اختالالت اضطرابی استفاده می کردند‪.‬‬ ‫بازی ها و روش هایی را که متخصصان برای درمان بیش فعالی توصیه‬ ‫می کنند عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ .1‬کاراته‪ :‬مناسب برای تخلیه انرژی؛‪ .2‬ورزش در فضای باز‪ :‬راهی برای‬ ‫افزایش تمرکز؛ ‪ .3‬موسیقی‪ :‬ورزشی ذهنی برای به ارامش رسیدن؛ ‪.4‬‬ ‫شنا‪ :‬ورزشی برای نظم و انضباط دادن؛ ‪ .5‬تئاتر‪ :‬سرگرمی خالقانه؛‬ ‫‪ .6‬کوهنوردی‪:‬تسکین دهنده؛‪.7‬بازی هایفکری؛‪.8‬بازیبا‬ ‫توپضداسترس‪.‬‬ ‫بیش فعالی یک مرحله طبیعی در کودکان است و الزم است قبل از‬ ‫اینکه به یک مشکل تمام عیار در زندگی تبدیل شود‪ ،‬به ان توجه‬ ‫بیشتری کنیم‪ .‬این نکات را به خاطر بسپارید و با فرزند خود صبور‬ ‫باشید‪ ،‬به زودی نتیجه خواهید دید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری تسنیم‬ ‫تنهاراهاطمیناناز میزاناکسیژن‪،‬سنجشمیزان‬ ‫اندر هواتوسط گازسنجاست‪.‬دستگاهمذکور‬ ‫بایداز نظردقتوصحتدر وضعیتمناسبی‬ ‫باشدوبه طور دقیق کالیبرهشدهباشد‪.‬عالمت‬ ‫االرمانبایددر سطحمناسبتنظیمشدهباشد‬ ‫در شمارهقبلخبرنامهباتعریف کار در فضایبسته‪،‬‬ ‫قانون و امار ان اشنا شدید‪ .‬در ادامه به دیگر موارد‬ ‫مهمدر اینزمینهاشارهمی کنیم‪:‬‬ ‫ویژگی هایفضایبسته‪:‬‬ ‫فضایبستهبرایورودفردوانجام کار درونانبه اندازه کافیبزرگ‬ ‫است‪ .‬این فضا دارای ابعاد ورودی ‪-‬خروجی و نحوه دسترسی به ان‬ ‫محدوداست‪.‬‬ ‫فضایبستهاز تهویهطبیعیمطلوبیبرخوردار نیست‪.‬باتوجهبه‬ ‫محبوسماندنهوادر اینفضاهاممکناستهوایداخلانباهوای‬ ‫بیرون کامال متفاوت بوده و گازهای سمی و خطرنا ک در ان گیر افتاده‬ ‫باشد‪.‬همچنینممکناستمیزاناکسیژن کافینباشدوباعثخفگی‬ ‫شودویافضایمذکور غنیاز ا کسیژنباشدوباعثافزایشخطراشتعال‬ ‫وانفجار گردد‪.‬‬ ‫فضایبستهبرایانجام کارمداومطراحینشدهاست‪.‬اینفضاها‬ ‫برای ماندن کارگر برای مدت طوالنی و هر روز طراحی نشده و هدف از‬ ‫طراحی ان ذخیره سازی مواد‪ ،‬محصور کردن مواد و فرایندها یا‬ ‫نقل وانتقال مواد تولیدی و‪ ..‬است‪ .‬بنابراین ورود افراد برای انجام‬ ‫کارهایی چون بازرسی‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪ ،‬تعمیرکاری و ‪ ...‬به ان کاری‬ ‫مشکلوخطرناکاست‪.‬‬ ‫انواعخطراتفضاهایبسته‬ ‫مهم ترین خطراتی که شاغلین این فضاها را تهدید می کند در زیر مورد‬ ‫بررسیقرار می گیرند‪:‬‬ ‫‪ -1‬نقص ا کسیژن‪ :‬این نقص عبارت است از هوایی که درصد‬ ‫ا کسیژن موجود در ان از حد معمول و مجاز ‪ 19.5-23.5‬درصد برای‬ ‫تنفس کمتر باشد‪ .‬زمانی که میزان ا کسیژن هوای تنفسی به ‪۱۶‬درصد‬ ‫برسد‪ ،‬قضاوت فرد و تطابق وی دچار مشکل می شود‪ .‬همچنین در‬ ‫تنفسفرداختاللایجادشدهوحالتسرگیجهبهویچیرهمی شود‪.‬در‬ ‫هوایی که فقط‪۱۲‬درصد ا کسیژن داشته باشد‪ ،‬فرد هوشیاری خود را از‬ ‫دستمی دهد‪،‬ودر هواییبا‪۶‬درصدا کسیژن‪،‬انسانمی میرد‪.‬بنابراین‬ ‫اتمسفرباا کسیژن کمتراز‪ 19.5‬درصدبه عنواناتمسفرباا کسیژنناکافی‬ ‫تلقیمی گردد‪.‬‬ ‫دالیل کاهشاکسیژندر فضاهایمحدود‪:‬‬ ‫مصرف ا کسیژن در اثر زنگ زدن فلزات؛ مصرف ا کسیژن در اثر احتراق‬ ‫(هیترها‪ ،‬جوشکاری و برشکاری‪ ،‬موتورهای درون سوز)؛ جایگزینی‬ ‫با سایر گازها مانند گاز متان‪ ،‬ازت و…؛ مصرف ا کسیژن در اثر فعالیت‬ ‫میکروارگانیسم ها (خطوط فاضالب و حوضچه های تخمیر)؛ مصرف‬ ‫ا کسیژن در اثر تنفس افراد در حال فعالیت در فضای محصور؛ مصرف‬ ‫ا کسیژندر اثروا کنشبعضیاز خا ک هاباا کسیژن(وا کنشاببا گچ)‪.‬‬ ‫میزان ا کسیژن هوا باید در فواصل و سطوح مختلف اندازه گیری شود؛‬ ‫چرا کهممکناستهوایاطرافدریچهمناسبوهوایمناطقدورتراز‬ ‫ان کشندهباشد‪.‬ضروریاستاز ورودبهمحیطی کهاکسیژندرهوایان‬ ‫بهمقدار کافیوجودنداردخودداری گرددوا گرورودبهچنینفضاهایی‬ ‫الزمه انجام کار است‪ ،‬از ماسک های هوارسان استفاده شود که هوای‬ ‫تازه الزم برای افراد را تامین کند‪ .‬درصورتی که میزان ا کسیژن از حد مجاز‬ ‫کمترباشد‪ ،‬ورودبهاینفضابدونوسایلحفاظتیالزمممنوعاست‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود ا کسیژن بیش ازحد مجاز در فضای محصور‪ :‬زیادی‬ ‫ا کسیژندر فضایمحصور خطراشتعالوانفجار واتش سوزیراافزایش‬ ‫می دهد‪،‬به طوری کهبعضیاز مواد کهدر شرایطعادیبامیزانا کسیژن‬ ‫طبیعی اتش نمی گیرند درصورتی که میزان ا کسیژن هوا بیشتر شود‪،‬‬ ‫ممکن است مشتعل شوند‪ .‬پدیده وفور ا کسیژن در اثر نشت ا کسیژن از‬ ‫شیلنگ و‪ ..‬اتفاق می افتد که برای سالمتی و ایمنی کارگر مخاطره امیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫تنها راه اطمینان از میزان ا کسیژن‪ ،‬سنجش میزان ان در هوا توسط‬ ‫گازسنج است‪ .‬دستگاه مذکور باید از نظر دقت و صحت در وضعیت‬ ‫مناسبیباشدوبه طور دقیق کالیبرهشدهباشد‪.‬عالمتاالرمانبایددر‬ ‫سطحمناسبتنظیمشدهباشد‪.‬‬ ‫‪-3‬اتسمفرهایسمی‪،‬نظیر‪ CO،H2S‬وفیوم هایجوشکاری‪:‬‬ ‫االینده های یادشده در غلظت های باالتر از حدود استاندارد قادر به‬ ‫تهدیدسالمتیشاغلیندر ایننوعفضاهاهستند‪.‬برایمثال گاز‪ CO‬در‬ ‫غلظتباالی‪ 2000ppm‬در کمتراز یکساعتباعثمرگخواهدشد‪.‬این‬ ‫غلظت در مورد گاز ‪ H2S‬در حدود‪ 1000 ppm‬است که در مدت زمان چند‬ ‫دقیقهباعثمرگفردمی شود‪.‬‬ ‫‪-4‬اتمسفرهای قابل اشتعال‪ :‬وجود بخارات و گازهای قابل‬ ‫اشتعال نظیر متان‪ ،‬استیلن‪ ،‬هیدروژن‪ ،‬پروپان‪ ،‬بخارات بنزین و سایر‬ ‫هیدروکربن هادرفضاهایبستهمی تواندبارساندنغلظت گازهایقابل‬ ‫اشتعالبهحد‪،LEL‬سطحایمنیرابه شدتتقلیلدهد‪.‬ابزارهایبرقی‬ ‫دستی‪ ،‬انجام عملیاتی نظیر جوشکاری و برشکاری و یا استعمال‬ ‫دخانیات توسط کارکنان از منابع احتمالی شعله برای شروع حریق یا‬ ‫انفجار است‪.‬‬ ‫‪-5‬خطراتمکانیکی‪:‬بریدگی‪،‬خراشیدگی‪،‬برخوردبااشیا‪،‬لغزش‬ ‫و سقوط ازجمله عوارضی است که به کرات دامنگیر شاغلین فضاهای‬ ‫محدود می شود‪ .‬عواملی نظیر جانمایی فضا‪ ،‬ماهیت کار‪ ،‬محدودیت‬ ‫کاربردبرخیتجهیزاتبههمراهشرایطفیزیکینامساعدازقبیلروشنایی‬ ‫نامناسببرفراوانیوشدتعوارضفوقمی افزاید‪.‬‬ ‫‪-6‬خطرات الکتریکی‪ :‬عدم استفاده از ابزارهای برقی ایمن‪،‬‬ ‫معیوب بودن ابزارهای برقی و سیم های رابط ان ها‪ ،‬مجهز نبودن‬ ‫تجهیزاتبرقیمورداستفادهبهسیستمزمینبههمراهشرایطمحیطی‬ ‫نظیر باال بودن درصد رطوبت نسبی یا خیس بودن محیط کار ازجمله‬ ‫عواملی است که شاغلین فضاهای محدود را در معرض شوک های‬ ‫الکتریکیقرار می دهند‪.‬‬ ‫‪-7‬درجه حرارت های نامناسب‪ :‬این نوع خطرات که در اغلب‬ ‫موارداز خصوصیاتفضاهایمحدودمحسوبمی شود‪،‬عالوهبراینکه‬ ‫سالمتیشاغلینراتهدیدمی نماید‪،‬بهافزایشبروز رفتارهایناایمندر‬ ‫بینان هانیز کمکمی کند‪.‬رطوبتنسبیباال بههمراهانجامعملیاتی‬ ‫نظیر جوشکاری و برشکاری‪ ،‬تهویه های نامناسب و استفاده از انواع‬ ‫تجهیزات حفاظت فردی به افزایش بیش ازحد درجه حرارت و غیرقابل‬ ‫تحملشدنان کمکمی کند‪ .‬گفتنیاست کهاینخطرممکناستدر‬ ‫بعضیفضاهابه صورتسرمایبیش ازحدنمودپیدا کند‪.‬‬ ‫‪-8‬خطراتمتفرقه‪:‬جریان هاینا گهانیمایعات‪،‬اب گرفتگی ها‪،‬‬ ‫عواملزیان اوربیولوژیکیوسروصدا‪،‬تشعشاترادیوا کتیودر پرتونگاری‬ ‫صنعتیو‪ ،...‬کمبودروشناییوخطرمواجههباحیواناتموذیازجمله‬ ‫خطراتیهستند کهسالمتیشاغلیناین گونهفضاهارابه شدتتهدید‬ ‫می کنند‪.‬عالوهبرمواردیادشدهسایرخطراتمحیط های کارعادینظیر‬ ‫سقوطاز ارتفاعوسقوطاشیانیزممکناستدر اینفضاهادیدهشود‪.‬‬ ‫مراحلایمن سازیفضاهایبستهنیازمندمجوز ورود‪:‬‬ ‫‪ -1‬ایزوله کردن فضا‪ :‬ضمن مسدود کردن کلیه ورودی ها و‬ ‫خروجی های فضای بسته از نزدیک ترین نقطه (بستن فلکه ها و…)‬ ‫نسبتبهتخلیهوشست وشویفضابهطریقایمنمتناسببامحتویات‬ ‫وفرایندتولید‪،‬اقداماتمقتضیبهعملاید‪.‬‬ ‫‪-2‬تهویهفضا‪:‬ضمن کسباطمیناناز الودهنبودنمنبعهوای‬ ‫تهویهبااستفادهاز تهویهمکانیکی‪،‬نسبت بهبهتهویهفضااقدام گردد‪.‬‬ ‫‪-3‬بررسیمراحل کار‪:‬ضمنانتخابافرادسالموفاقدمحدودیت‬ ‫شغلی کار در فضاهایبستهواموزشانان‪،‬نسبتبهتعیینخطرات کار‬ ‫در اینفضاهااقداممقتضیبهعملاید‪.‬‬ ‫‪-4‬تستاتمسفرفضای کار‪:‬غلظت گاز ا کسیژن(زیر‪19.5‬درصد‬ ‫وباالی‪23.5‬درصد)وغلظت گازهایقابل احتراق(کمتراز‪10‬درصد‪)LEL‬‬ ‫وغلظت گازهایسمی کنترل گردد‪.‬درصورتی کهغلظتهرکداماز گازهای‬ ‫مورداشارهاز حدودتعریف شدهتجاوز کند‪،‬الزماست کارکنانبه سرعتاز‬ ‫فضای کار خارجشوندوپیشاز بازگشتنغلظتبهحدایمن‪،‬بهمحیط‬ ‫کار وارد نشوند‪ .‬به این منظور داشتن گازسنج توسط نفرات مجری‬ ‫فعالیتدر فضایبستهالزامیاست‪.‬‬ ‫‪-5‬تکمیلفرممجوز ورودبهفضایبسته‪.‬‬ ‫‪ -6‬ورود به فضا‪ :‬در طول کار باید یکی از نفرات در نزدیک ورودی‬ ‫فضاحضور داشتهودر تماممدتبافردشاغلدر فضایبستهدر ارتباط‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬مجلهپیامایمنی‪،‬اینترنت‪،‬دستورالعمل هایشرکت‬ ‫نفت‪،‬تجاربشخصی‬ صفحه 10 ‫بردحساستیمفوتبالفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫در نقش جهان‬ ‫پیامتبریکمدیرعاملفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫بهفرزانهفصیحیدر راهیابیبهالمپیکتوکیو‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬روز پنج شنبه ‪۱۰‬‬ ‫تو پنجم لیگ برتر فوتبال ایران با انجام یک‬ ‫تیرماه ‪ ،۱۴۰۰‬هفته بیس ‬ ‫بازی دیگر به پایان رسید‪ .‬در این دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان و‬ ‫ماشین سازی در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند و این مسابقه‬ ‫با پیروزی یک بر صفر طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید‪.‬‬ ‫تک گل تیم سپاهان را دانیال اسماعیلی فر در دقیقه ‪ ۶۷‬به ثمر رساند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬در تاریخ شنبه‬ ‫پنجم تیرماه سال ‪ ،۱۴۰۰‬محمدرضا سا کت مدیرعامل باشگاه فوالد‬ ‫مبارکه سپاهان‪ ،‬با انتشار پیامی راهیابی فرزانه فصیحی ملی پوش‬ ‫دو و میدانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به المپیک توکیو را به وی‬ ‫تبریک گفت و برای ایشان ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شماره‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیرماه‪1400‬‬ ‫‪22‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪3‬جوالی‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫تجلیل باشگاه سپاهان از مقام شامخ‬ ‫شهدای اهواز‬ ‫اهدای توپ طالی زنیت به فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫مدیرعامل باشگاه زنیت سنت پترزبورگ‪ ،‬توپ طالی این‬ ‫باشگاهرابهمحمدرضاساکتاهدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬در حاشیهجلسه‬ ‫مدیران باشگاه زنیت سنت پترزبورگ با مدیران باشگاه فوالد مبارکه‬ ‫سپاهانوشرکتفوالدمبارکه‪،‬الکساندرمدودفمدیرعاملباشگاهزنیت‬ ‫سنتپترزبورگ‪،‬توپطالیاینباشگاهرابهمحمدرضاساکتمدیرعامل‬ ‫باشگاهفوالدمبارکهسپاهاناهدا کرد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬در اینمراسم‪،‬محمدرضاساکتتابلوفرشسردار ازمون‬ ‫را به عنوان وجه اشترا ک و بازیکن مشترک هر دو تیم‪ ،‬تقدیم الکساندر‬ ‫مدودف مدیرعامل این باشگاه کرد‪ .‬قرار است این تابلو فرش در موزه‬ ‫باشگاهزنیتسنتپترزبورگنصب گردد‪.‬سردار ازمونمهاجم گلزنتیم‬ ‫ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران و باشگاه زنیت سنت پترزبورگ‪ ،‬از‬ ‫چهارده سالگیعضوباشگاهفوالدمبارکهسپاهانبود‪.‬‬ ‫در پایان سفر هیئت عالی رتبه باشگاه زنیت به اصفهان‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫باشگاه های فوالد مبارکه سپاهان و زنیت سنت پترزبورگ وارد فاز‬ ‫اجرایی شد‪ .‬حدود ‪ ۷۰‬روز پیش تفاهم نامه همکاری بین باشگاه‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان و زنیت سنت پترزبورگ از طریق وبینار به امضا‬ ‫رسید‪ .‬این تفاهم نامه به عنوان اولین قدم در مسیر گسترش ارتباطات‬ ‫نالمللیباشگاهفوالدمبارکهسپاهانویکیازباشگاه هایمعتبرجهان‬ ‫بی ‬ ‫سازماندهیواجراشد‪.‬‬ ‫گفتنیاستدر اینتفاهم نامه گسترشارتباطبین المللیباشگاهمدنظر‬ ‫است‪ .‬برگزاری کالس های مشترک دانش افزایی مربیگری‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورنمنت هایدوستانهفوتبالدر رده هاینونهاالن‪،‬نوجوانان‪،‬جوانان‪،‬‬ ‫امید و بزرگساالن برای اقایان و خانم ها‪ ،‬ایجاد کمپ های مشترک در‬ ‫اصفهان و سنت پترزبورگ‪ ،‬برگزاری کارگاه اموزشی استعدادیابی‪ ،‬تبادل‬ ‫تجربیات و استفاده از ظرفیت ها در حوزه مهندسی سازه های ورزشی‪،‬‬ ‫چمن هایورزشی‪،‬بازاریابی‪،‬پزشکیورزشی‪،‬بخش‪ IT‬ازمحورهایاصلی‬ ‫اینتفاهم نامههستند کهتاسال‪ ۲۰۲۴‬سازمانیافتهاست‪.‬‬ ‫ستارگان دیگری به جمع هندبالیست های‬ ‫عناوین برتر دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی و استقامت‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان نوین پیوستند‬ ‫جاده امیدهای کشور به فوالد مبارکه سپاهان رسید‬ ‫مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با حضور‬ ‫در گلزار شهدای شهر اهواز از مقام شامخ شهدای این‬ ‫شهر تجلیل کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪،‬‬ ‫یکشنبه ششم تیرماه سال ‪ ،۱۴۰۰‬پیش از دیدار تیم های‬ ‫فوالد خوزستان و فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬محمدرضا سا کت‬ ‫مدیرعامل به همراه شهاب شکل ابادی مدیر فرهنگی‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به زیارت گلزار شهدای شهر‬ ‫اهواز رفتند‪.‬‬ ‫در این مراسم مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به‬ ‫مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر از خانواده شهید‬ ‫عادل الهایی از شهدای نیروی انتظامی که در مبارزه با‬ ‫سودا گران مرگ به شهادت رسیده است تجلیل کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم از خانواده سردار شهید علی هاشمی از‬ ‫مدافع‬ ‫فرماندهان دفاع مقدس و همچنین خانواده شهید‬ ‫ِ‬ ‫سالمت دکتر عبداهلل عسکری نیز تجلیل شد‪.‬‬ ‫اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش‬ ‫در منزل (مرحله چهل ونهم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫مرحله چهل ونهمتمریناتبهشرحزیراست‪:‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪،‬‬ ‫محمدحسین صالحی بازیکن فصل پیش تیم هندبال فرازبام‬ ‫دهدشت و علی مانیان ملی پوش سابق تیم هندبال سپاهان‬ ‫پس از انجام مذا کره با هومن فیروزی مدیرعامل و مجتبی لطفی‬ ‫رئیس هیئت مدیره سپاهان نوین به تیم هندبال این باشگاه‬ ‫پیوستند‪.‬‬ ‫محمدحسین صالحی سابقه حضور در جام جهانی دانش اموزی‬ ‫بوداپست مجارستان‪ ،‬یک قهرمانی و دو نایب قهرمانی لیگ برتر‬ ‫هندبال کشور‪ ،‬دو دوره حضور در جام باشگاه های اسیا و یک دوره‬ ‫حضور در جام باشگاه های جهان را در کارنامه ورزشی خود دارد‪.‬‬ ‫علی مانیان نیز ‪ ۷‬مقام قهرمانی در لیگ برتر‪ ،‬یک نایب قهرمان‬ ‫باشگا ه های اسیا‪ ،‬یک مقام سومی اسیا به همراه تیم هندبال‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و سابقه ‪ ۵‬سال حضور در تیم ملی‬ ‫هندبال را دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫احسانسورانی(‪)87729‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫با پنج ورزش زانودرد خود را کاهش دهید‬ ‫در ابتـدا با مقـدار کم شـروع کنید‪ .‬ا گر بـرای بـار اول‪ ،‬بدون‬ ‫درد حرکات را انجام دادید‪ ،‬برای بار دوم تعداد حرکات را بیشتر‬ ‫کنیـد‪ .‬به طورکلـی‪ ،‬هـر روز در حـدود ‪ ۳۰‬دقیقـه ورزش کنیـد‪.‬‬ ‫پیـاده روی باعـث کاهـش درد مفاصـل و تقویـت عضلات پـا‬ ‫می شـود و انعطاف پذیری بدن را بهبود می بخشـد و برای قلب‬ ‫نیز بسیار خوب است‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پا را از یک طرف بلند کردن‬ ‫پشـت یـک صندلـی را بـرای حفـظ تعـادل بگیریـد‪ .‬وزن بـدن را‬ ‫روی پـای چـپ بیندازیـد‪ .‬پـای راسـت را بلنـد کنیـد و از پـای چـپ‬ ‫دور کنیـد‪ .‬پـای راسـت بایـد صـاف باشـد و عضلات پـا باید کشـیده‬ ‫باشـند‪ .‬خم نشـوید‪ .‬پای خود را پایین بیاورید و اسـتراحت کنید‪.‬‬ ‫ایـن حرکت را ‪ ۱۰‬بـار انجام دهیـد‪ ،‬اسـتراحت کنید و ‪ ۱۰‬بـار دیگر هم‬ ‫ان را تکـرار کنیـد‪ .‬ا گـر برایتان سـخت اسـت تـا جایـی کـه می توانید‬ ‫پایتان را بـاال ببرید‪ ،‬نه بیشـتر‪ .‬بعـد از چندین بار تمریـن‪ ،‬خواهید‬ ‫توانسـت پـای خـود را باال تـر ببریـد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نشستن و بلند شدن‬ ‫ا یـن تمر یـن بـرای را حـت بلنـد شـدن ا سـت‪ .‬دو با لـش بـر روی‬ ‫صندلی بگذارید و صاف بنشینید‪ .‬کف پاها باید روی زمین باشد‪.‬‬ ‫به ارامـی بلنـد شـوید‪ .‬سـپس‪ ،‬به ارامـی بنشـینید‪ .‬در ایـن تمریـن‬ ‫بایـد زانوها خـم باشـند و حرکـت نکننـد‪ .‬دسـتانتان هـم می توانند‬ ‫ازادا نـه در طرفیـن باشـند و هـم می توانـد ضربـدری همدیگـر را‬ ‫بگیرنـد‪ .‬ا گـر برایتان سـخت اسـت‪ ،‬یـک بالـش دیگـر اضافـه کنید و‬ ‫یـا از صندلـی دسـته دار بـرای بلنـد شـدن کمـک بگیریـد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تعادل بر یک پا‬ ‫روی یـک پا بایسـتید‪ .‬می توانید پشـتی یـک صندلی را بـرای حفظ‬ ‫تعـادل بگیریـد‪ .‬به ارامـی‪ ،‬پـای خـود را بـاال ببریـد‪ ۲۰ .‬ثانیـه در ایـن‬ ‫حالت بمانیـد‪ .‬به ارامی پای خـود را به زمیـن برسـانید‪ .‬دوباره این‬ ‫حرکـت را انجـام دهیـد‪ .‬ایـن حرکـت بـرای زمانـی کـه می خواهیـد‬ ‫از ماشـین پیـاده شـوید و یـا خـم شـوید‪ ،‬مفیـد اسـت‪ .‬ا گـر برایتـان‬ ‫مقـدور ا سـت‪ ،‬مـدت طوالنی تـری روی یـک پـا بایسـتید و یـا بـا‬ ‫چشـمان بسـته ایـن حرکـت را انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬باال رفتن از پله‬ ‫این حرکت پا را قوی می کند‪ .‬ابتدا هر دو پا روی زمین باشـند‪ .‬پای‬ ‫چپ خود را بر روی پله بگذارید (می توانید به جای پله‪ ،‬از جسـمی‬ ‫سـفت به ارتفـاع پله نیز اسـتفاده کنیـد)‪ .‬به دنبـال ان‪ ،‬پای راسـت‬ ‫را نیـز بـر روی پلـه قـرار دهیـد‪ .‬سـپس صـاف بایسـتید‪ .‬االن کـف هـر‬ ‫رکاب زنانتیمامیدفوالدمبارکهسپاهانعناویناولودوم‬ ‫رقابت هایتایم تریلانفرادی کشور را کسب کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬دوشنبه‬ ‫هفتمتیرماهسال‪،۱۴۰۰‬روزدوممسابقاتقهرمانیدوچرخه سواری‬ ‫کشور در مجموعه تفریحی و گردشگری نمک ابرود چالوس برگزار‬ ‫شد که در رده امید ماده تایم تریل انفرادی جاده‪ ،‬امیرحسین‬ ‫جمشیدیانوعلی اصغرموسی زادهاز تیمفوالدمبارکهسپاهان‪،‬به‬ ‫ترتیبمقاماولودوماینرقابت هارا کسب کردند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش در مسابقات دوچرخه سواری استقامت جاده‬ ‫کشور در رده بزرگ ساالن نیز محمد گنج خانلو از تیم فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان‪،‬نایب قهرمانمسابقات کشور شدومدالنقرهاستقامت‬ ‫جاده را تصاحب کرد‪ .‬در رده امید نیز امیرحسین جمشیدیان از‬ ‫تیم فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را از‬ ‫انخود کرد‪.‬‬ ‫دو پایتـان روی پلـه قـرار دارد‪ .‬پاییـن بیاییـد؛ بدین صـورت که اول‬ ‫پـای راسـت خـود و سـپس پـای چـپ را پاییـن بگذاریـد‪ ۱۰ .‬بـار ایـن‬ ‫حرکـت را تکـرار کنیـد و اسـتراحت کنیـد و سـپس ‪ ۱۰‬بـار دیگـر انجـام‬ ‫دهیـد‪ .‬بـار دوم ابتـدا پـای راسـت خـود را روی پلـه قـرار دهیـد‪ .‬ا گـر‬ ‫برایتان سـخت اسـت‪ ،‬می توانید از دیوار و نرده بـرای حفظ تعادل‬ ‫کمک بگیرید و یا در ابتـدا‪ ،‬از پله هایی با ارتفاع کم اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیاده روی‬ ‫پیاده روی یک ورزش خوب برای درد زانو است‪ .‬پیاده روی باعث‬ ‫کاهش درد مفاصـل و تقویت عضالت پا می شـود و انعطاف پذیری‬ ‫بدن را بهبود می بخشـد و برای قلب نیز بسـیار خوب اسـت‪ .‬موقع‬ ‫پیـاده روی‪ ،‬بـه جلـو نـگاه کنیـد و بـا ارامـش اعصـاب‪ ،‬راه برویـد‪.‬‬ ‫بازوهـا و پاهایتـان را حرکـت دهید‪ .‬ا گر شـما مبتلا به اسـتئوارتریت‬ ‫هسـتید‪ ،‬بهتـر اسـت قبـل از انجـام دادن ورزش‪ ،‬بـا پزشـک خـود‬ ‫مشـورت کنیـد‪.‬‬ ‫سایر ورزش های مفید‬ ‫ا گـر ورزش کنیـد‪ ،‬وزنتـان نیـز کـم می شـود (البتـه بـا رعایـت تعـادل‬ ‫در خـوردن غـذا) و بـا کا هـش وزن‪ ،‬فشـار کمتـری بـه مفاصـل‬ ‫وارد خواهـد شـد‪ .‬سـایر ورزش هایـی کـه بـرای درد زانـو مفیدنـد‬ ‫عبارت اند از‪ :‬دوچرخه سواری‪ ،‬شنا و ورزش های ابی‪ .‬ورزش های‬ ‫ا بـی بـرای درد مفاصـل و ارتر یـت بسـیار خـوب هسـتند‪ .‬دربـاره‬ ‫ورزش هایـی کـه نباید انجـام دهید‪ ،‬از پزشـک و یـا فیزیوتراپیسـت‬ ‫خـود بپرسـید‪.‬‬ ‫چه قدر ورزش کنید؟‬ ‫در ابتـدا بـا مقـدار کـم شـروع کنیـد‪ .‬ا گـر بـرای بـار اول‪ ،‬بـدون درد‬ ‫حـرکات را انجـام دادیـد‪ ،‬بـرای بـار دوم تعـداد حـرکات را بیشـتر‬ ‫کنیـد‪ .‬به طورکلـی‪ ،‬هـر روز در حـدود ‪ ۳۰‬دقیقـه ورزش کنیـد‪ .‬بعد از‬ ‫چندیـن جلسـه‪ ،‬عضلات پـای شـما از زانویتـان حفاظـت می کنند‬ ‫و انعطاف پذیـری بـدن شـما را افزایـش می دهنـد‪.‬‬ ‫برخی از کوفتگی هـا و درد عضالنی بعـد از ورزش طبیعی اسـت‪ ،‬اما‬ ‫ا گر مفاصل شـما اسـیب دیدنـد و متـورم شـدند‪ ،‬نیاز به اسـتراحت‬ ‫کـردن داریـد‪ .‬یـخ درمانـی و مصـرف داروهـای مسـکن‪ ،‬ماننـد‬ ‫اسـتامینوفن‪ ،‬ایبوپروفن یا ناپروکسـن می تواند برای درد مفاصل‬ ‫مفید باشـد‪ .‬اما بهتـر اسـت در این گونـه موارد‪ ،‬بـه پزشـک مراجعه‬ ‫کنیـد و از او کمـک بخواهیـد‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫برگزاری مرحله پنجاهم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫افشینناهید(‪)96689‬‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫بهنامشریفی(‪)980838‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر‬ ‫همکاران نیز اظهار نظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه‬ ‫«نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫علیرضانقدی(‪)921892‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪ ،‬درصورتی که‬ ‫که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن باشد بر روی گزینه‬ ‫الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله چهل و نهم‬ ‫می توانند جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش‬ ‫مراجعه کنند‪.‬همچنینمرحلهپنجاهماینمسابقهدر جریان‬ ‫است‪ .‬عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در همین‬ ‫صفحه امده است‪ ،‬عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در مسابقه‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ صفحه 11 ‫حدیث‬ ‫امام رضا علیه السالم‪:‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪19 34‬‬ ‫‪ 12‬تیر‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 13‬تیر‬ ‫‪15‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 14‬تیر‬ ‫‪19‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 15‬تیر‬ ‫‪18‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪18 40‬‬ ‫‪ 16‬تیر‬ ‫‪17 39‬‬ ‫‪ 17‬تیر‬ ‫پنج شنبه‬ ‫جمعه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 18‬تیر‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 19‬تیر‬ ‫سینما‬ ‫به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر‬ ‫را بفشارید و به هم خشم نگیرید‪.‬‬ ‫(بحاراالنوار‪،‬ج‪،78‬ص ‪)347‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1232‬‬ ‫شنبه ‪ 12‬تیر ماه ‪ 22 | 1400‬ذی القعده ‪ 3 | 1442‬جوالی ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1232‬‬ ‫‪SAT. 3 JULY. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫نخل و نارنج‬ ‫الله‬ ‫ا کارگردان‪ :‬اسداهللنیک نژاد‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫وحید یامین پور‬ ‫ناشر‪:‬‬ ‫انتشارات کتابجمکران‬ ‫چند سالی است از خیابان شیخ مرتضی‬ ‫انصاری عبور می کنم؛ اما این بار هیجان زده‪،‬‬ ‫ساعت ها ایستادم‪ .‬از حوالی اذان مغرب تا طلوع‬ ‫افتابروز بعد‪.‬نهدر خیابان‪،‬بلکهدر کتابیبهنام‬ ‫نخلونارنج‪.‬البتهشیخاز ایستادنوعادت کردن‬ ‫گریز داشت و اهل سیر بود‪ .‬در جوانی سیر انفس‬ ‫می کردودر میانسالیسیرافاق‪.‬‬ ‫کسی کهقلهراببیندرنجصعودبهانرامی پذیردوبلکه‬ ‫در صعود رنجی نمی بیند و عجیب است که مردمان‬ ‫رنج ایستادن و ماندن را درک نمی کنند‪ .‬ایستادن و‬ ‫ماندنهراس انگیزاست‬ ‫نویسنده (وحید یامین پور) را می شناسیم و با این اثر‬ ‫مطمئن ترشدیم کهاونیزاهلایستادننیست‪ .‬گویا‬ ‫از همین روست که بارها خواننده را از ماندن بر حذر‬ ‫می دارد‪.‬این گونهبرایرفتنهمسبک بار تری‪.‬‬ ‫در بدویات کتاب‪ ،‬با استعاره ای لطیف در این‬ ‫خصوصروبه روهستیم‪:‬‬ ‫بار بستنبرایرفتنمثل کشیدن کماناست؛هرچه‬ ‫کمانبیشتر کشیدهشود‪،‬تیررهاشدهازچلهبهمقصد‬ ‫دورتریپرواز می کند‪.‬‬ ‫نخل و نارنج به ظاهر اونگی بین داستان و‬ ‫تو اندی‬ ‫مستندنگاری است و گویی پیرمرد دویس ‬ ‫ساله دزفولی از ان روزها برایت می گوید‪ .‬خالصه و‬ ‫مستندوداستانی‪،‬وچیزهاییهمطبقنظرخودش‬ ‫اضافهمی کندتادرس هایاخالقیبهجوان هابدهد؛‬ ‫اما چشممان گاه مورد نوازش واژه ارایی هایی قرار‬ ‫می گیرد که دیگر ان پیرمرد قصه گو را حس نمی کنیم‬ ‫و به معنای واقعی کتاب می خوانیم‪ .‬کتابی به ظاهر‬ ‫داستانیودر باطناخالقی‪.‬‬ ‫هر کتاب یک سفر است‪ .‬با نخل و نارنج خواننده‬ ‫به دزفول‪ ،‬کربال‪ ،‬نجف‪ ،‬بروجرد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کاشان‬ ‫و مشهد سفر کرده و علمای اعظم شیعه را مالقات‬ ‫می کند‪ .‬ا گر کیمیا گر پائولو کوئلیو را خوانده باشید‪،‬‬ ‫حتما در سفر شیخ مرتضی و برادرش منصور یاد ان‬ ‫کتابخواهیدافتادامااینبارمفاهیممستندونزدیک‬ ‫به اعتقادات فقه شیعه به شما انتقال داده می شود‬ ‫و کیمیای واقعی را می یابید‪ .‬اوج داستان جایی که‬ ‫روحتهنگامخوانشپروبالمی گیردخواندنهمان‬ ‫تو گوهاست‪:‬‬ ‫گف ‬ ‫‪+‬اخوی!شریعتچهمی کند؟‬ ‫ شریعت مبدا است نه مقصد‪ .‬نشانی است تا راه‬‫گمنشود‪.‬‬ ‫‪ +‬این یعنی باید منتظر بمانیم تا خداوند ما را به نور‬ ‫علمنورانی کند؟‬ ‫ وقتی به نیت قرب الی اهلل اولین قدم را برداشتی‪،‬‬‫خداوند برای تو نوری قرار می دهد که جلوی قدم‬ ‫بعدی اتراروشنخواهد کرد‪.‬‬ ‫نگاه عمیقی که به گریه و غم می شود‪ ،‬لحظاتی که‬ ‫حزن و اشتیاق هر دو با هم به سراغ شیخ می اید‪ ،‬از‬ ‫قسمت های اخالقی برجسته و فاخر کتاب نخل و‬ ‫نارنجاستونشاناز هوشمندینویسندهدارد‪.‬‬ ‫گذر سریع نویسنده (که در زمینه های تاریخی‬ ‫مطالعات زیادی داشته) از وقایع تاریخی مهم مثل‬ ‫حمله عثمانی ها به عتبات‪ ،‬اشرافی گری خلفای‬ ‫قاجاری‪،‬تعهدنامه هایننگین گلستانوترکمانچای‪،‬‬ ‫شیوع بیماری طاعون و وبا و‪ ...‬گویای وجود دغدغه‬ ‫مهم تری از او برای نوشتن این کتاب است‪ :‬رابطه‬ ‫دیانت و سیاست‪ ،‬الزمه حضور علما در عرصه‬ ‫حکومتووالیت فقیهدر عصرغیبت‪.‬‬ ‫شیخ مرتضی انصاری فردی است که دو سده است‬ ‫علمای شیعه نتواسته اند کتابی بهتر از دو کتاب او‬ ‫(رسائل و مکاسب) به رشته تحریر دراورند و به ناچار‬ ‫ایندورودهمیشهجاریدر حوزه هایعلمیهرهروان‬ ‫طریقشریعتراسیراب کردهاست‪.‬‬ ‫منبع‪:‬انتشاراتسورهمهر‬ ‫اسداهللنیک نژاد کارگردانوتهیه کنندهسینمایبین الملل‬ ‫که سابقه حضور در هالیوود را نیز دارد و یکی از اعضای ا کادمی‬ ‫اسکار است‪ ،‬با تجربه و علم به اینکه چگونه یک فیلم‬ ‫میهن پرستانه را باید ساخت‪ ،‬درست دست روی سوژه ای‬ ‫گذاشت کهفارغازهرگونهجناح بندیسیاسیوسلیقه ایبتواند‬ ‫منافعملیایرانراتامینوغرورمیهنیرادر تماشا گرایجاد کند‪.‬‬ ‫اللهنقطهمشترکعاشقانایرانچهدر داخلوچهدر خارجاز‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫زندگی یک راننده حقیقی زن به نام الله صدیق که به رانندگی‬ ‫حرفه ای در مسابقات رالی عالقه دارد و می خواهد عنوان متهورانه‬ ‫اولینزنرانندهرالیایرانیرابهنامخود کند‪.‬اینمسیر کشف نشده‬ ‫برایاللهباموانعزیادیهمراهاستامااوراعقبنمی راندبلکهباعث‬ ‫شجاعتوسرسختیبیشتراومی شود‪.‬ازایننظرتکمیلشخصیت‬ ‫الله در فیلم نامه مسیری روشن اما حساس دارد که از قضا در فیلم‬ ‫خوب از اب درامده است‪ .‬البته باید در نظر داشت که بازیگر نقش‬ ‫اللهخانمساراامیریاولینبار است کهدر یکفیلمسینماییبازی‬ ‫می کندامادرمجموعتوانستهایننقشراقابل قبولبازی کند‪.‬‬ ‫مسیر تبدیل پیله به پروانگی بازیگر با کارا کترهای بدمن کامال‬ ‫هالیوودی همراه است‪ .‬دسیسه چین ها و بدخواهانی که‬ ‫نمی خواهندجایگاهاولبهیکزنبرسدوباید ُمهرانبررویسینه‬ ‫مردان بخورد‪ .‬از سوی دیگر مدیران قشری گری که فکر می کنند‬ ‫یک زن حق ندارد راننده رالی شود می خواهند او را از مسیر خارج‬ ‫کنند‪،‬امانمی توانند‪.‬حجمبدمن هاواتفاقاتوحشتناکی کهانان‬ ‫برای الله رقم می زنند باعث می شود که عنصر قهرمانی الله بیشتر‬ ‫پررنگ شود‪ .‬اینجاست که این جمله هیچکا ک یک باره از ذهن‬ ‫عبور می کند کههرچقدر بدمن هایفیلمجدی ترباشند‪،‬جذابیت‬ ‫فیلمنیزبیشترمی شود‪.‬‬ ‫نیک نژاد المان های بومی و ملی مانند پرچم کشور‪ ،‬حجاب‪،‬‬ ‫خانواده‪ ،‬صدای اذان و مسجد و‪ ...‬را طوری چیده است که بتواند‬ ‫به صورت غیرمستقیم و غیرشعاری نگاه های غبارالود ضدتمدنی‬ ‫سینمای جهان را علیه ایران از بین ببرد‪ .‬پیام الله این است که‬ ‫حجابوزنبودنبراییکزنایرانیمسلمانمحدودیتنیستو‬ ‫می توانددر میدانرقابتمردانراهمپشتسربگذارد‪.‬‬ ‫بهره مندیفیلمازتکنیک هایهالیوودیخصوصاصحنه هایرالی‬ ‫و مسابقات و تصادف برای داشتن فیلمی سرپا و جان دار‪ ،‬در فیلم‬ ‫اللهملموساستوباعثشدهتاسبک کار ترکیبیاز فضایایرانیو‬ ‫هالیوودیاز ابدرایدامادرمجموعبرایپدیده ایبهنامسینما که‬ ‫اساساخارجیاستوفیلما کشنقابل درکاست‪.‬‬ ‫اینکهاللهبازبانانگلیسیوباحجاببه عنوانقهرمانمسابقهرالی‬ ‫برنده می شود و خود را به جهان می شناساند‪ ،‬تصویری کم نظیر‬ ‫برای مخاطبین سینمای ایران در جهان است تا چهره متفاوت و‬ ‫قدرتمند زن ایرانی مسلمان را به دنیا معرفی کند‪ .‬زنان قهرمانی‬ ‫که در تاریخ کشور نمونه های فراوانی از انان را خصوصا در جنگ‬ ‫تحمیلی داریم و سینمای ما به انان دینی دارد که هنوز ادا نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نهایت اما شاید خال و ضعف کار را بتوان در برخی از دیالوگ ها‬ ‫دانست کهخصوصابادوبلهانجام شدهو کمیفضاراشبیهفیلم های‬ ‫منطقه کردهاست‪ .‬گویاجمالتی کهبعضادر برخیاز سکانس های‬ ‫شنیدهمی شودبرایرساندنسکانسبهنتیجهموردنظراستفاده‬ ‫شدهاستوهمین کمیباورپذیربودنجمالتراسختمی کند‪.‬‬ ‫قبل تر نیز درباره زنان ایرانی قهرمان فیلم هایی ساخته شده است‬ ‫که البته در القای قهرمانی زنان ایران چندان موفق نبودند و برای‬ ‫همین الله را می توان برای اغاز این مسیر جدید نقطه شروع قابل‬ ‫قبولیتلقی کرد کهبایدادامهپیدا کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت فیلم نیوز‬ ‫مناسبت‬ ‫جنایت امریکا در شلیک به هواپیمای ایران ایر‬ ‫در ‪ 12‬تیرماه ‪ ،1367‬ناو امریکایی وینسنس یک فروند‬ ‫هواپیمای مسافربری ایران را در خلیج فارس هدف قرار داد و همه‬ ‫‪ 290‬سرنشین ان را به شهادت رساند‪.‬‬ ‫امریکایی ها به صورت جسارت امیزی دالیل این جنایت خود را بیان و‬ ‫تا کید کردند که هدف امریکا از ساقط کردن هواپیمای ایرباس ایران‪،‬‬ ‫وادار کردن جمهوری اسالمی به پذیرش صلح و پایان جنگ تحمیلی‬ ‫بودهاست‪.‬امادر واقعیت قصدامریکااز ایناقدامرهاندن گریبانصدام‬ ‫جنایتکار از دستان پرقدرت رزمندگان اسالم بود‪.‬‬ ‫گفتنیاستامریکا بهفرماندهناووینسنس کهموجبسقوطهواپیمای‬ ‫مسافربری ایران شده بود نشان افتخار داد و بر جنایت او مهر تایید زد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫چهاردهــم تیرماه‪ ،‬روز قلـــــم گرامی باد‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫پرســش‪ :‬گفتــن لطیفه هایــی کــه حالــت تمســخر قــوم‪ ،‬گویــش یــا مــردم مناطقــی از کشــور‬ ‫را در ب ــردارد‪ ،‬چ ــه حکم ــی دارد؟پاس ــخ‪:‬ا گر اس ــتهزای ان ــان محس ــوب ش ــود جای ــز نیس ــت‪ .‬برخ ــی‬ ‫از مراجع تقلید فرموده اند بهتر است از این نوع مزاح ها اجتناب شود‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬تجس ــس از مس ــائل ش ــخصی و خانوادگ ــی و ی ــا مفاس ــد اخالق ــی اف ــراد چ ــه حکم ــی‬ ‫دارد؟پاسخ‪:‬درصورتی که مفاسد در خفا انجام گرفته جایز نیست‪.‬‬ ‫پرس ــش‪:‬تحقیق و تجس ــس از س ــوابق اف ــرادی ک ــه می خواهن ــد در نهاده ــای انقالب ــی و‬ ‫دولت ــی داخ ــل شـــوند بـــا توجـــه بـــه ایـــه «یـــا ایهـــا الذیـــن امنـــوا التجسســـوا» چـــه صـــورت‬ ‫دارد؟پاس ــخ‪:‬تحقیق در ف ــرض س ــوال مذک ــور ت ــا تحصی ــل اطمین ــان ب ــه صالحی ــت ش ــخص ب ــرای‬ ‫خدمت در نهادهای انقالبی و دولتی مشمول ایه فوق نیست‪.‬‬ ‫پرس ــش‪:‬اطاعت از پ ــدر وم ــادر ت ــا چ ــه ح ــد ب ــر فرزن ــد الزم اس ــت و ای ــا اج ــداد و ج ــدات ه ــم‬ ‫حکــم پــدر ومــادر را دارند؟پاســخ‪:‬در امــوری کــه انجــام ان موجــب ناراحتــی ان هاســت‪ ،‬از حیــث‬ ‫شفقت پدری و مادری اطاعت شود و فرقی بین پدر ومادر و اجداد نیست‪.‬‬ ‫پرس ــش‪:‬با وج ــود اینک ــه احس ــان ب ــه والدی ــن واج ــب اس ــت‪ ،‬ا گ ــر ش ــوهر اج ــازه رفت ــن ب ــه‬ ‫منــزل ان ه ــا را نده ــد‪ ،‬ای ــا می ش ــود ب ــدون اذن او بــه منــزل والدیــن رفت؟پاسخ‪:‬ش ــوهر می توان ــد‬ ‫زن را از خ ــارج ش ــدن از خان ــه من ــع کن ــد‪ ،‬ام ــا نمی توان ــد از احس ــان ب ــه والدی ــن من ــع نمای ــد؛ چ ــون‬ ‫احسان اعم از رفتن به خانه ان هاست‪.‬‬ ‫پرس ــش‪:‬ایا خویش ــاوندان زن و ش ــوهر از ارح ــام یکدیگ ــر محس ــوب می ش ــوند‪ ،‬ک ــه صل ــه ب ــا‬ ‫ان ها واجب باشد؟پاسخ‪:‬خیر‪ ،‬خویشاوندان زن یا شوهر جزو ارحام دیگری نمی باشند‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬ش ــخصی در زم ــان حی ــات پ ــدر وم ــادر‪ ،‬ع ــاق ان ه ــا ب ــوده اس ــت‪ ،‬ای ــا بع ــد از ف ــوت‬ ‫ان ه ــا راه ــی ب ــرای راض ــی ک ــردن ان ه ــا وج ــود دارد؟پاس ــخ‪:‬بله‪ ،‬می توان ــد کاری کن ــد ک ــه ان ه ــا از‬ ‫او راض ــی ش ــوند‪ ،‬مث ــل اینک ــه ب ــرای ان ه ــا اعم ــال خی ــر انج ــام ده ــد‪ ،‬صدق ــه ده ــد‪ ،‬ب ــرای ان ه ــا‬ ‫طل ــب مغف ــرت کن ــد‪ ،‬عب ــادات قضاش ــدۀ ان ه ــا را قض ــا کن ــد‪ ،‬ا گ ــر بده ــی مال ــی خصوص ــا مظال ــم‬ ‫عباد‪ ،‬ولو احتمالی به ذمه ان هاست بپردازد و مانند این کارها‪.‬‬ ‫معنویت‬ ‫دحواالرض یا‬ ‫گسترشزمین‬ ‫بیانات استاد انصاریان‬ ‫نخستین رحمتی که از اسمان به زمین نازل شد‪ ،‬در بیست وپنج ذی القعده بود‪( .‬کافی‪ ،‬ج‬ ‫‪ ،7‬ص ‪)400‬‬ ‫دحو به معنای گسترش است‪ .‬منظور از دحواالرض (گسترده شدن زمین) این است که در اغاز‪ ،‬تمام‬ ‫سطح زمین را اب های حاصل از باران های سیالبی نخستین فرا گرفته بود‪ .‬این اب ها‪ ،‬به تدریج در‬ ‫گودال های زمین جای گرفتند و خشکی ها از زیر اب سر براوردند و روزبه روز گسترده تر شدند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬زمین در اغاز به صورت پستی ها و بلندی ها یا شیب های تند و غیرقابل سکونت بود‪ .‬بعدها‬ ‫باران های سیالبی مداوم باریدند‪ ،‬ارتفاعات زمین را شستند و دره ها گستردند‪ .‬اندک اندک زمین های‬ ‫مسطح و قابل استفاده برای زندگی انسان و کشت و زر ع پدید امد‪ .‬مجموع این گسترده شدن‪« ،‬دحو‬ ‫االرض» نام گذاری می شود‪.‬‬ ‫دحواالرض در قران‬ ‫در قران کریم به دحواالرض اشاره شده است‪ .‬خداوند در ایه ‪ 30‬سوره نازعات می فرماید‪ :‬و زمین را پس‬ ‫از ان (افرینش اسمان و زمین) گسترش داد‪ .‬بر پایه نظر بیشتر مفسران‪ ،‬منظور از دحاها در این ایه‪،‬‬ ‫همان دحواالرض است‪).‬‬ ‫مناسبت های تاریخی دحو االرض‬ ‫گذشته از واقعه دحواالرض‪ ،‬رویدادهای دیگری نیز در این ایام رخ داده اند که اهمیت ان را دوچندان‬ ‫کرده اند (کافی‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪)148‬؛ ازجمله میالد حضرت ابراهیم علیه السالم؛ میالد حضرت عیسی مسیح‬ ‫علیه السالم؛خروجرسولا کرمصلی اهللعلیهوالهاز مدینهبههمراههزارانحاجیبه سویمکه‪،‬به قصد‬ ‫حجه الوداع‪.‬‬ ‫زیارت حضرت امام رضا علیه السالم بهترین و با فضیلت ترین عمل مستحبی این روز است‪.‬‬ ‫از ایت اهلل میرزا جواد ملکی تبریزی در پاسداشت روز دحواالرض سخنی نقل شده است که نشان از‬ ‫اهمیت این روز دارد‪ .‬ایشان فرمودند‪« :‬خداوند بزرگ در چنین روزی زمین را برای سکنای فرزندان‬ ‫ادم و زندگی بر روی ان اماده فرمود و روزی های ما و نعمت های پروردگار در چنین روزی گسترش یافته‬ ‫است؛ روزی ها و نعمت هایی که از شماره بیرون است و کسی را یارای شکر ان نیست‪ .‬و ا گر تو در بزرگی‬ ‫شان دحواالرض اندیشه نمایی‪ ،‬حیرت زده خواهی شد‪ .‬و از اینجاست که انسان عارف و مراقب در روز‬ ‫دحواالرض‪ ،‬در برابر همه این نعمت های گونا گون‪ ،‬شکرگزاری را بر خویشتن واجب می بیند‪ ،‬و چون به‬ ‫قلب خویش مراجعه می کند‪ ،‬می بیند که حتی بر ادای حق ناچیزی از ان همه نعمت ها توانا نیست‪ .‬و‬ ‫چون بنده ای نسبت به ان همه نعمت ها شناخت حاصل کند‪ ،‬به عجز و کوتاهی خویش در ادای حق‬ ‫اننعمت هایانبوهاقرار خواهد کردوتالشخودرادر انجامشکران هاناچیزخواهدشمردوهموارهخود‬ ‫را در برابر افریننده ان همه نعمت ها سرافکنده خواهد دید (مراقبات‪ ،‬صص‪ 193‬و ‪.)94‬‬ ‫تو پنجم ذی القعده با پدرم در‬ ‫اورده اند که حسن بن علی وشا می گوید‪ :‬من کودک بودم که شب بیس ‬ ‫خدمت امام رضا علیه السالم شام خوردیم‪ .‬انگاه ان حضرت فرمود‪ :‬امشب حضرت ابراهیم علیه السالم‬ ‫و حضرت عیسی علیه السالم متولد شده اند و زمین از زیر کعبه پهن شده است‪ ،‬پس هر که روزش را روزه‬ ‫بدارد‪ ،‬چنان است که شصت ماه را روزه داشته است (مفاتیح الجنان‪ ،‬ص ‪.)451‬‬ ‫همچنین از حضرت علی علیه السالم روایت است که فرمودند‪ :‬نخستین رحمتی که از اسمان به زمین‬ ‫تو پنجم ماه ذی القعده‪ ،‬روز دحواالرض بوده است‪ .‬هرکس این روز را روزه بدارد و‬ ‫نازل شد‪ ،‬در روز بیس ‬ ‫شب ان را به عبادت بپردازد‪ ،‬به پاداش عبادت صدساله رسیده است؛ عبادت صدساله ای که روزهای‬ ‫ان را به روزه و شب های ان را به عبادت گذرانیده است‪ .‬هر جماعتی که در این روز ِگرد هم ایند و به ذکر‬ ‫پروردگار بپردازند‪ ،‬پرا کنده نخواهند شد‪ ،‬مگر انکه خواسته های انان براورده شود و در این روز هزاران‬ ‫رحمت از سوی پروردگار نازل می شود که‪ 99‬درصد ان از ِان کسانی است که روزش را به روزه و ذکر و شبش‬ ‫منبع‪ :‬تبیان‬ ‫ ‬ ‫را به احیا و عبادت مشغول باشند (مراقبات‪ ،‬ص ‪.)187‬‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪1400/04/12‬‬ ‫‪4:23‬‬ ‫‪6:01‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫یکش ـنـبـ ــه ‪1400/04/13‬‬ ‫‪4:24‬‬ ‫‪6:02‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫دوش ـن ـب ــه‬ ‫‪1400/04/14‬‬ ‫‪4:24‬‬ ‫‪6:02‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪1400/04/15‬‬ ‫‪4:25‬‬ ‫‪6:03‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1400/04/16‬‬ ‫‪4:26‬‬ ‫‪6:03‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫پنجشنبــه‬ ‫‪1400/04/17‬‬ ‫‪4:26‬‬ ‫‪6:04‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/18‬‬ ‫‪4:27‬‬ ‫‪6:04‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪1400/04/19‬‬ ‫‪4:28‬‬ ‫‪6:05‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/04/05
هفته نامه خبرنامه فولاد 1230

هفته نامه خبرنامه فولاد 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/03/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!