هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1227 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1227

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1227

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1227

‫حمیدرضا عظیمیان در نشست هم اندیشی و تقدیر‬ ‫از مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫در اموزش ها باید از بهترین متخصصان‬ ‫علم ارتباطات و رسانه استفاده کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ش ـ ـ ــوال ‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫فوالد مبارکه در شاخص کیفیت محصوالت رکورد زد؛‬ ‫کسببهترینعملکرد کیفی‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫از ابتدای راه اندازی‬ ‫‪2‬‬ ‫معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫وزیر صمتدر مراسمامضایتفاهم نامهمسئولیت هایاجتماعیفوالدامیرکبیر ‪:‬‬ ‫فوالدامیرکبیر بایدمرکز پیرامونیخودرابهیکمنطقهتوسعه یافتهتبدیلکند تفاهم نامهایجادشبکه‪5G‬میانفوالدمبارکهوایرانسلامضاخواهدشد‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫روابطعمومیفوالدمبارکهتالشمی کنددستاوردهایافتخارامیز‬ ‫بخش هایمختلفشرکتبه خوبیاطالع رسانیشود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دستاوردهایعظیمفوالدمبارکهبهبهتریننحواطالع رسانیشد‬ ‫‪5‬‬ ‫با تالش کارکنان مجتمع فوالد سبا؛‬ ‫در راستایعملبهمسئولیت هایاجتماعیفوالدسنگانصورت گرفت‪:‬‬ ‫رکورد کیفیماهانه کویل گرمبهمیزان‪98.73‬درصدارتقایافت‬ ‫اهدای‪110‬سریجهیزیهبهنوعروسانو‪ 510‬تبلتبهدانش اموزانشهرستانخواف‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫امام خمینی (ره)؛ تجلی حیثیت حقیقی و ماندگار انقالب اسالمی‬ ‫انقالبشکوهمنداسالمیایرانبهرهبریوزعامتحضرتامامخمینی‬ ‫(ره) با اندیشه ای متعالی‪ ،‬درزمانی تحقق یافت که خواست مردم‪ ،‬انتخاب‬ ‫سرنوشت خود بدون دخالت دولت های غربی و شرقی‪ ،‬تغییر رژیم و گرایش به‬ ‫عدالت‪ ،‬اسالم و مبارزه با استکبار جهانی بود‪ .‬این انقالب به خواست و اراده‬ ‫مردم‪،‬دستاوردیعظیموسراغازیبرایهویت بخشیبهجهانمعنویت‪،‬معرفت‬ ‫واسالمشیعیشدوموفقیتاندرتحقق‪،‬بلوغوتکثر‪،‬شرایطجدیدیرادرمنطقه‬ ‫به وجود اورد که در تاریخ عدالت جویی و عدالت خواهی و مردم نهاد بودن یک‬ ‫جریاندینیدر جهانبی سابقهبهشمار می امد‪.‬‬ ‫مرورجنبش هایمردمیدر دوقرناخیرنشانمی دهد کهانقالباسالمیایرانیکیاز‬ ‫عواملمهموتاثیرگذار در پیشبردروندازادی خواهی‪،‬استقالل طلبی‪،‬بیداریوا گاهی‬ ‫مردم جهان و به ویژه مسلمانان و ازدیاد فعالیت های اسالم گرایی در جوامع غربی و‬ ‫اسالمی بوده است و همه این ها نتیجه اثربخشی اندیشه حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫به عنوانرهبرانقالبمردمیواسالمیایرانبود‪.‬‬ ‫حقیقت ماندگار انقالب اسالمی در شخصیت امام خمینی (ره) تظاهر می یافت؛‬ ‫بزرگ مردحق طلبی کهبااسالم خواهیحقیقیبرایحاکمیتاسالمنابهمت گمارد‬ ‫وباعدالت ورزی‪،‬ایجادروحیهخودباوری‪،‬ظلم ستیزیوحمایتاز مظلومان‪،‬نهضت‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در هم اندیشی صمیمی مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫ومکتبیبهراهانداخت کهبهیاریحق‪،‬اینجریانوایدهبنیادین‪،‬زمینه ساز ظهور و‬ ‫تحققحاکمیتدینیرامحققخواهدساخت‪.‬‬ ‫اندیشه هایامامخمینی(ره)پساز قریببهنیم قرن‪،‬همچناندر دلحق جویانو‬ ‫حق خواهان و خداباوران و بی بهرگان از قدرت (مستضعفان) جهان‪ ،‬ساری و جاری‬ ‫است‪،‬چرا کهاندیشهپیامبرزمان‪،‬محدودبهزمانومکانخاصینیستوهموارهدر‬ ‫مقابلاستضعافایستادهاست‪.‬‬ ‫امروز شاهد رشد و شکوفایی این نظام با همه فشارها و تحریم ها هستیم و یکی‬ ‫از نشانه های بارز و برجسته موفقیت نظام اسالمی با وجود همه کارشکنی های‬ ‫نالمللی‪،‬شرکتفوالدمبارکهاست کهعلی رغموجودمشکالت‪،‬همچنانبربلندای‬ ‫بی ‬ ‫توسعهوپیشرفتوموفقیتدر داخلوخارجاز کشور ایستادهاست‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهتجسمعینیشعارتوانستنوساختن کشوربدوناتکابهنیروهایخارجی‬ ‫است کهبهجهتتوفیقاتفراواندر عرصه هایمختلفتولید‪،‬اشتغال زاییوسیعو‬ ‫افزایشتوان ّکمیو کیفیخود‪،‬هموارهموردتحریم هایظالمانهقرارگرفتهاست‪،‬اما‬ ‫به حول و قوه الهی و تالش فرزندان این ملت تمامی تالش های نظام استکبار برای‬ ‫توقف موفقیت های این شرکت‪ ،‬با شکست مواجه شده است و همچنان شرکت‬ ‫فوالدمبارکهبه عنوانمولودانقالب‪،‬هموارهدر مسیرانقالبونظاممقدسجمهوری‬ ‫اسالمیقدمبرمی دارد‪.‬‬ ‫انتصاب‬ ‫طی حکمی از سوی مهندس عظیمیان‪ ،‬مهدی اقا زینلی به سمت مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫در متن این حکم امده است‪:‬‬ ‫به موجب این حکم‪ ،‬به سمت مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی‪،‬‬ ‫احترام به کرامت انسانی‪ ،‬ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه‬ ‫است انجام وظیفه نمایید‪.‬‬ ‫گفتنی است اقای مهدی اقا زینلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است و در سال ‪ 1380‬به استخدام‬ ‫فوالد مبارکه درامده است‪ .‬وی پیش از این سمت به عنوان رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش مشغول‬ ‫فعالیت بوده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 1 ‫افزایش ‪ ۴۸‬درصدی صادرات غیرنفتی‬ ‫طبق اعالم رئیس کل گمرک‪ ،‬صادرات غیرنفتی ایران در اردیبهشت ماه حدود ‪ ۴۸‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫خودرو گران شد‬ ‫طبق مصوبه شورای رقابت‪ ،‬محصوالت ایران خودرو به طور متوسط ‪ 8.2‬درصد و محصوالت سایپا به طور متوسط ‪ 8.9‬درصد گران می شوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫دغدغه مردم فضای مجازی‬ ‫نیست‪،‬معیشتشاناست‬ ‫فوالد مبارکه در شاخص کیفیت محصوالت رکورد زد؛‬ ‫رهبرمعظمانقالباسالمیدر دیدار تصویریبارئیس‬ ‫و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سخنان مهمی‬ ‫درباره مسائل اخیر انتخابات‪ ،‬بیان راه حل های عینی و‬ ‫واقعی درباره مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم در‬ ‫برنامه های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش‬ ‫انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و‬ ‫نبایدهای رقابت های انتخاباتی تا کید کردند‪ :‬اثر نتیجه‬ ‫انتخاباتسال هابرزندگیمردمو کشور سایه افکنخواهد‬ ‫بود و امیدواریم انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد برخالف خواسته‬ ‫دشمنانمایهابرو‪،‬عزتوسربلندیایرانبشود‪.‬‬ ‫در ادامه قسمت هایی از بیانات مقام معظم رهبری در این‬ ‫دیدار تصویریرامی خوانیم‪:‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بیکاری و معیشت‪ ،‬مسائل اصلی مردم‬ ‫منشنیدم گفته شده کهنامزدهادر مناظراتودر گفت وگوها‬ ‫نظرخودشانرادربابفضایمجازیبگویندیادربابسیاست‬ ‫خارجی بگویند؛ نه اقا‪ ،‬مسئله اصلی مردم فضای مجازی‬ ‫و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و ان دولت نیست؛‬ ‫مسئله اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله اصلی مردم‬ ‫بیکاری جوان ها است‪ ،‬مسئله اصلی مردم معیشت طبقات‬ ‫ضعیف جامعه است‪ ،‬مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی‬ ‫است که کمر تولید داخلی را می شکند‪ ،‬مسئله اصلی مردم‬ ‫سیاست هایغلطیاست کهفالنجوانمبتکررا کهمی تواند‬ ‫کار انجام بدهد مایوس می کند‪[ .‬این ها را] می شنویم؛ بنده‬ ‫گزارش های متعددی دارم که یک شخصی یا یک جمعی‬ ‫باانگیزه وارد می شوند‪ ،‬یک کار مهمی را شروع می کنند‪،‬‬ ‫یک تولیدی را انجام می دهند‪ ،‬بعد به جای اینکه این تولید‬ ‫تشویقبشودومحصولخریداریبشود‪،‬نا گهانمی بینیم که‬ ‫در واردات باز شد و مشابه این تولید وارد شد! این ها را بیچاره‬ ‫می کنند‪.‬این ها کشاورز رابیچارهمی کنند‪.‬منهمینروزهابه‬ ‫مسئولین محترم تذکر دادم؛ [مثال] کشاورز تولیدکننده پیاز یا‬ ‫تولیدکننده سیب زمینی زحمت می کشد‪ ،‬بعضی از اشخاص‬ ‫و سیاست ها او را به خا ک سیاه می نشانند؛ سود زحمت او را‬ ‫داللمی برد‪،‬بهاوچیزینمی رسد‪.‬مسائلاصلیمردماین ها‬ ‫است؛کسانیبایدبیایندبااین هامقابله کنند‪.‬کشور بهمعنای‬ ‫واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد ا گر چنانچه زمامدار قوه‬ ‫مجریه کسی باشد که بتواند این مسائل را حل وفصل کند‪.‬‬ ‫البتهمسائلفرهنگیوسیاسیهمدرجایخوددارایاهمیت‬ ‫است کهبایدبهان هاهمبرسند‪[،‬اما]فعالمسئلهفوریواصلی‬ ‫کشورمسائلاقتصادیاست کهبایستیباجدیتدنبالبشوند‬ ‫ونامزدهایمحترمبهاینزمینهبپردازند‪،‬بامردمحرفبزنند‪،‬‬ ‫مردمراقانع کنند‪،‬مردمبدانند کهچهاتفاقیخواهدافتاد‪.‬‬ ‫توصیه به مردم برای حضور در انتخابات‬ ‫اما توصیه به عموم مردم‪ .‬به مردم عزیزمان عرض می کنم‬ ‫ملتعزیزایران!انتخاباتدر یکروز انجاممی گیردامااثراندر‬ ‫چندسالباقیمی ماند‪.‬در انتخاباتشرکت کنید‪،‬انتخابات‬ ‫رامتعلقبهخودتانبدانید‪-‬کهمتعلقبهشمااست‪-‬واز خدا‬ ‫کمک بخواهید‪ ،‬هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به‬ ‫انچه درست و حق است و بروید پای صندوق رای و به کسی‬ ‫که شایسته است رای بدهید‪ .‬به حرف این کسانی که ترویج‬ ‫می کنند ‪-‬چه از داخل‪ ،‬چه از خارج‪ -‬که «فایده ای ندارد‪ ،‬ما‬ ‫نمی رویمپایصندوق‪،‬نروید»اعتنانکنید؛این هادلسوز مردم‬ ‫نیستند‪ .‬ا گر اسم مردم را هم می اورند‪ ،‬بیخود می اورند‪ ،‬دروغ‬ ‫می گویند‪ ،‬دلسوز مردم نیستند‪ .‬کسی که دلسوز مردم است‪،‬‬ ‫مردمرااز رفتنپایصندوقانتخاباتمنعنمی کند‪.‬‬ ‫اهمیت انتخابات شوراها و تاثیر ان بر زندگی شهری و‬ ‫روستایی‬ ‫اخرین مطلب هم اینکه انتخابات شوراها را فراموش نکنید‪،‬‬ ‫انتخاباتشوراهابسیار مهماست‪.‬حاال همهسرگرمانتخابات‬ ‫ریاستجمهوریهستند‪،‬انتخاباتشوراهادر مدیریتشهرو‬ ‫روستاوزندگیشهروروستاتاثیرخیلیزیادیداردوانفراموش‬ ‫نشودان شاءاهلل‪.‬‬ ‫امیدواریمخدایمتعالهدایت کندمردمرا‪،‬همهماراهدایت‬ ‫کندتاان شاءاهللبتوانیمبهوظیفه مانعمل کنیم‪.‬کسانی که‬ ‫صاحبانسخننافذهستندومی توانندرویمردماثربگذارند‪،‬‬ ‫وظیفه شان این است که از این نفوذ سخن استفاده کنند در‬ ‫جهتترویجانتخابات؛همه‪،‬اصنافمختلفمردم‪،‬هرکسی‬ ‫کهسخننافذیداردبایدحتمااز ایناستفاده کندان شاءاهلل‬ ‫تاخدایمتعالراراضی کند‪.‬‬ ‫والسالمعلیکمورحمت اهللوبرکاته‬ ‫منبع‪Khamenei.ir:‬‬ ‫کسب بهترین عملکرد کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫از ابتدای راه اندازی‬ ‫کیفی سازی محصوالت در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه شـامل ذوب هـای خـارج از‬ ‫اسـتاندارد بـا ‪ 2.35‬درصـد و میـزان بهبـود ‪ 0.28‬درصـدی‬ ‫همراه شد که بهترین شـاخص کیفی در این بخش است و‬ ‫مهم ترین پارامتر بازده کیفی محصوالت تولیدی در شرکت‬ ‫یشـود‬ ‫فـوالد مبارکـه محسـوب م ‬ ‫یسـازی محصوالت در دو ماه ابتدای سال تداوم‬ ‫روند کیف ‬ ‫داشت و در اردیبهشـت ماه رکورد کیفی سازی محصوالت‬ ‫در تاریـخ شـکل گیری شـرکت فـوالد مبارکـه ثبـت شـد‪ .‬بـازده‬ ‫کیفی محصـوالت شـرکت فـوالد مبارکـه بـه‪ 91‬درصد رسـید‬ ‫که سهم ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم‪ ،‬در رسیدن‬ ‫بـه این شـاخص ویـژه و مهم اسـت‬ ‫در اردیبهشت ماه ‪ 1400‬هم زمان با رشد چشمگیر تولید شرکت باالترین‬ ‫بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬نورد سرد‬ ‫و فوالد سبا به دست امد که منجر به کسب رکورد ‪91‬درصد در کل شرکت‬ ‫و بهبود ‪2‬درصد نسبت به سال قبل گردید که این رکورد از ابتدای راه اندازی تا کنون‬ ‫بی نظیر است‪.‬‬ ‫علیرضا کی یگانه مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬هم زمان با رشد چشمگیر تولید شرکت‪ ،‬باالترین‬ ‫بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد سبا به دست‬ ‫امد که منجر به کسب رکورد ‪91‬درصد در کل شرکت و بهبود ‪2‬درصد نسبت به سال قبل شد‬ ‫که در شرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از انجا مهم است که تمام نواحی تولیدی به‬ ‫باالترین عملکرد کیفی خود در این ماه‪ ،‬با توجه به حجم و ظرفیت تولید محصوالت کیفی‪،‬‬ ‫دست یافتند‪.‬‬ ‫مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد‪ :‬در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬بازده‬ ‫کیفی واحد فوالدسازی ‪95.3‬درصد‪ ،‬نورد گرم ‪ 99.4‬درصد‪ ،‬نورد سرد ‪ 96‬درصد و فوالد سبا‬ ‫‪ 98.4‬درصد شد که کسب این رکورد در کنار افزایش تولید ّکمی‪ ،‬منجر به سوداوری شرکت‪،‬‬ ‫رضایت مندی مشتریان و به دنبال ان کاهش ضایعات می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان از تمام مدیران نواحی تولیدی و کارکنان کنترل کیفی که در کنار پرسنل نواحی‬ ‫تولیدیدرردیابیواعالمبه موقععیوبومشکالتخطوطاهتمام کردند‪،‬تشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫به دست امده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به روند افزایشی تولید محصوالت گرم کیفی و افزایش انتظارات کیفیتی‬ ‫مشتریان در سال های اخیر‪ ،‬افزایش کیفیت محصوالت گرم همواره ازجمله اهداف مهم‬ ‫ناحیه نورد گرم بوده است‪ .‬رکورد قبلی بازده کیفی محصوالت نورد گرم در سه سال گذشته‪،‬‬ ‫مربوط به شهریورماه ‪ 1398‬و به مقدار ‪ 96.4‬درصد بود که این رکورد در اردیبهشت ماه به‬ ‫مقدار ‪ 99.4‬درصد ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه نورد گرم تصریح کرد‪ :‬عمده مصارف ورق های گرم تولیدی ناحیه نورد گرم فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬در ساخت لوله های انتقال سیاالت (اب‪ ،‬نفت و گاز)‪ ،‬پروفیل و لوله های ساختمانی‪،‬‬ ‫صنایع خودروسازی‪ ،‬صنایع لوازم خانگی و صنعتی‪ ،‬مخازن تحت فشار‪ ،‬اسکلت فلزی و‬ ‫صنایع سوله سازی‪ ،‬صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی‪ ،‬صنایع فلزی سبک و سنگین‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ورق های گالوانیزه و رنگی و ‪ ...‬است که عالوه بر تامین نیازهای داخل کشور‪،‬‬ ‫صادرت محصوالت گرم نیز در شرایط سخت تحریم صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬افزایش کیفی محصوالت ناحیه نورد گرم در ادامه دستاوردهای کسب رکورد‬ ‫کاهش مصرف اب تا مقدار ‪ 0.22‬مترمکعب به ازای هر تن تولید کالف گرم (صرفه جویی‬ ‫‪ ۱۵۵‬هزار مترمکعب اب در سال) و همچنین کسب رکورد کاهش قراضه و افزایش بازده وزنی‬ ‫تا مقدار ‪ 97.46‬درصد در سال گذشته تحقق یافته است‪.‬‬ ‫حاجیان نژاد این دستاورد مهم را ب ه تمامی همکاران و ذی نفعان گروه فوالد مبارکه تبریک‬ ‫گفته و از حمایت های مدیریت عالی شرکت و زحمات تمام همکاران ناحیه نورد گرم و‬ ‫پشتیبانی سایر نواحی کمال تشکر کرد‪.‬‬ ‫اهتمامویژهناحیهفوالدسازیهمراهبارکورد کمیتولیدبه کیفی سازیمحصوالت‬ ‫غالمرضاسلیمینیزدر گفت وگوباخبرنگار فوالددر توضیحرکوردتولید کیفیمحصوالتناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه اظهار کرد‪ :‬در راستای‬ ‫تحققشعار سال‪،‬شرکتفوالدمبارکهبه عنوانسازمانیمتعالیوپیشروهمگامبارکورد ّکمی‬ ‫در تولید‪ ،‬به کیفی سازی محصوالت اهتمام ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ا گرچه هدف گذاری در بنگاه های اقتصادی بزرگ بر افزایش ّکمی محصوالت‬ ‫تولیدی است‪ ،‬اما در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‪ ،‬شاخص‬ ‫کیفیت محصوالت هم هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در سال گذشته نسبت‬ ‫به سال ‪ ،98‬تمام پارامترهای کیفی شامل ذوب های خارج از استاندارد و کاهش عیوب‬ ‫محصوالت تولیدی با بهبود‪ 0.5‬تا‪ 2.5‬درصدی همراه بود که باید نسبت به مقیاس تولید‪7‬‬ ‫میلیون تن فوالد خام سنجیده شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬روند کیفی سازی محصوالت در دو ماه ابتدای سال تداوم داشت و در‬ ‫اردیبهشت ماه رکورد کیفی سازی محصوالت در تاریخ شکل گیری شرکت فوالد مبارکه ثبت‬ ‫شد‪.‬بازده کیفیمحصوالتشرکتفوالدمبارکهبه‪ 91‬درصدرسید کهسهمناحیهفوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم‪ ،‬در رسیدن به این شاخص ویژه و مهم است‪.‬‬ ‫سلیمیباتا کیدبراینکهافزایش ّکمیدر تولیدبربهبود کیفیتمحصوالتموثراست‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کیفی سازی محصوالت در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫شاملذوب هایخارجاز استانداردبا‪ 2.35‬درصدومیزانبهبود‪ 0.28‬درصدیهمراهشد که‬ ‫بهترین شاخص کیفی در این بخش است و مهم ترین پارامتر بازده کیفی محصوالت تولیدی‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان عیوب تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫که سهم مهمی در بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه دارد در اردیبهشت ماه ‪7.6‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬یکی از پارامترهای‬ ‫سنجش کیفی محصوالت این ناحیه درصد ناخالصی نورد گرم با منشا فوالدسازی است‬ ‫که در ناحیه نورد سرد و شرکت های بهره بردار محصول تختال شناسایی می شود که در ماه‬ ‫گذشته به‪ 2.52‬درصد کاهش یافت و به پایین ترین مقدار ممکن در دو سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بازده کیفی فوالدسازی در اردیبهشت ماه به ‪ 95.3‬درصد افزایش یافت که‬ ‫میزان بهبود این بازده یک رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫سلیمی گفت‪ :‬پارامترهای مذکور در بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه سهم مهمی‬ ‫دارند و ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم توانست عالوه بر رکورد در تولید فوالد خام این‬ ‫شاخص کیفی سازی محصوالت را هم ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫وی دست یابی به دستاورد کیفی سازی محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه را همگام با رکورد در بخش تولید محصول و نتیجه اماده به کار نگه داشتن‬ ‫تجهیزات‪ ،‬نگهداری و تعمیرات به موقع و بازرسی انجام گرفته و تالش پرسنل این واحد‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه چنانچه‬ ‫محدودیت های تامین انرژی به ویژه برق برطرف شود‪ ،‬متناسب با ارتقای ّکمی تولید فوالد‬ ‫خام کیفی سازی محصوالت شرکت فوالد مبارکه محقق می شود‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیتمحصوالتویژهواستراتژیک؛گامیبلنددر زمینهپشتیبانیاز صنایع‬ ‫خودروسازی و لوازم خانگی‬ ‫بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به دستاوردهای این ناحیه‬ ‫در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد‪ :‬رکوردهای کیفی در سال جدید با بهبود کیفیت‬ ‫کالف در سیکل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬بررسی کارشناسی‪ ،‬پیگیری مسائل بین نواحی و انجام‬ ‫ازمایش های مختلف و در نهایت اجرای اقدامات اساسی از نیمه دوم سال گذشته اغاز شد‬ ‫که منجر به نتایج چشمگیری تا پایان اردیبهشت ماه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا کیفیت کالف های رویه خودرو (‪ )MB‬در سال‪ ،98‬با تولید‪ 81‬هزار تن و‬ ‫شاخص کیفی ‪ 54.4‬درصد‪ ،‬به تولید ‪ 128‬هزار تن و رشد ‪ 57.8‬درصد در سال ‪ ۹۹‬ارتقا یافت‪.‬‬ ‫همچنیندر ادامهروندصعودی کیفی سازیمحصوالتناحیهسرد‪،‬کیفیت کالف هایرویه‬ ‫خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری به رکورد ‪ 84.8‬در شرکت فوالد مبارکه و ‪ 94‬درصدی در‬ ‫ناحیه نورد سرد رسید‪ .‬مقدار متوسط کیفیت محصوالت این ناحیه در سال گذشته ‪85‬‬ ‫درصد ثبت شده بود‪.‬‬ ‫بهادرانی گفت‪ :‬کالف های رویه خودرو (‪ )MB‬در گذشته به کشور وارد می شد که ا کنون شرکت‬ ‫فوالد مبارکه موفق شده است بخش عمده نیاز داخل این محصول مهم را تامین کند و به‬ ‫رقابت با شرکت های خارجی بپردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬کیفیت تمام محصوالت تولیدی در‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری از ‪ 85.7‬درصد در سال ‪ 98‬به ‪ 96‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اعالم افزایش رضایت مندی مشتریان محصوالت‬ ‫رنگی لوازم خانگی از محصوالت تولیدی ورق رنگی‪ ،‬گفت‪ :‬اخرین رکورد کیفی محصول رنگی‬ ‫در ابان ماه سال گذشته محقق شده بود که این رکورد در اردیبهشت ماه به ‪ 83.61‬درصد‬ ‫ارتقا یافت‪.‬‬ ‫وی دستاوردهای اخیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در ارتقای کیفیت محصوالت را‬ ‫مرهون تالش همکاران سایر نواحی تولیدی‪ ،‬ناحیه نورد سرد‪ ،‬گروه فنی تولید‪ ،‬کنترل کیفی و‬ ‫برنامه ریزی تولید دانست و بر تداوم افزایش ّکمی و کیفی در این ناحیه تا کید کرد‪.‬‬ ‫بازده کیفی محصوالت نورد گرم در فوالد مبارکه به ‪ 99.4‬درصد رسید‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم نیز در راستای تحقق شعار سال‬ ‫اظهار کرد‪:‬تالشگرانناحیهنورد گرمموفقبهثبترکوردجدیددر افزایشبازده کیفیماهیانه‬ ‫محصوالت نورد گرم‪ ،‬در اردیبهشت ماه شدند‪ .‬این موفقیت بزرگ در شرایط سخت تحریم و‬ ‫بیماری کرونا با تالش و همدلی همکاران ناحیه نورد گرم و در راستای تحقق اهداف سازمانی‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی مجتمع فوالد سبا همگام با رکورد تولید‬ ‫مصطفیعطایی پور در گفت وگوباخبرنگار فوالداظهار کرد‪:‬مجتمعفوالدسبادر دومینماهاز‬ ‫سال جاری در راستای تحقق شعار سال‪ ،‬عالوه بر ثبت رکورد کیفی محصوالت به میزان‪98.4‬‬ ‫درصد مطابق با سفارش مشتری‪ ،‬به رکورد تولید محصوالت به میزان ‪ 129.340‬تن و رشد ‪6‬‬ ‫درصدی نسبت به برنامه تدوین شده دست یافت؛ این رکورد در حالی به دست امد که رکورد‬ ‫کیفی قبلی در این واحد صنعتی ‪ 97.61‬درصد در مردادماه سال ‪ 1393‬حاصل شده بود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد‪ :‬اجرای اقدامات اصالحی تعریف شده درخصوص بهبود‬ ‫شرایط ابعادی‪ ،‬شکلی و دمای تختال های تحویلی واحد ریخته گری سبا در بهبود کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی نقش داشته است‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬بهبودشرایطتجهیزاتیودستگاه هایاندازه گیریمجتمعفوالدسباوبرگزاری‬ ‫جلسات کیفیت و گزارش و بررسی روند عیوب اصلی در راستای اقدامات اصالحی هم در‬ ‫تحقق کیفی سازی محصوالت مجتمع سبا موثر بوده است‪.‬‬ ‫عطایی پور ارتقای بازرسی های کیفی و تعامالت بین تیم های کیفیت و تولید را از ارکان مهم‬ ‫دستاورد کیفی سازی محصوالت در این واحد صنعتی برشمرد و گفت‪ :‬اهمیت کیفی سازی‬ ‫محصوالت تولیدی در مجتمع سبا در رضایت مندی مشتری نهایی نهفته است؛ چرا که‬ ‫مشتری درصدد تهیه با کیفیت ترین محصول است‪.‬‬ ‫وی در پایان افزایش ّکمی و کیفی محصوالت تولیدی در مجتمع سبا را ماحصل همدلی‬ ‫کارکنان این واحد در راستای بهبود مستمر و کاهش توقفات اضطراری‪ ،‬افزایش اماده به کاری‬ ‫خط و تعریف پروژه های بهبود در جهت افزایش سرعت تولید دانست و از حمایت های تمام‬ ‫پرسنل که با روحیه جهادی درصدد تحقق شعار سال هستند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫وا گذاری ‪ 6‬هزار معدن غیرفعال در کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬واگذاری ‪ ۶‬هزار معدن غیرفعال کشور زمینه ساز سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در سراسر ایران است‪.‬‬ ‫موافقت وزارت صمت با عرضه اختصاصی ورق گرم فوالد مبارکه برای تولیدکنندگان ورق سرد‬ ‫وزارت صمت ضمن موافقت با عرضه اختصاصی ورق گرم فوالد مبارکه برای تولیدکنندگان ورق سرد‪ ،‬اعالم کرد بازار ورق به تعادل خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد‪:‬‬ ‫بهبودشاخص های کیفیناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫در سال ‪99‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان در نشست هم اندیشی و تقدیر از مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫در اموزش ها باید از بهترین متخصصان علم ارتباطات و رسانه استفاده کرد‬ ‫الزم اسـت تـا مدیـران در بخـش روابـط عمومـی و نیروهـای‬ ‫ان هـا بـه سـمت ارتقـای دانـش بـرای انجـام هرچـه بهتـر‬ ‫تهـای مرتبـط بـا روابـط عمومـی پیـش برونـد‪ .‬در این‬ ‫فعالی ‬ ‫زمینـه مدیـر روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه از بهتریـن‬ ‫متخصصان علم ارتباطات و رسـانه استفاده کنند تا فعاالن‬ ‫در اینحوزهبادانشوتجهیزاتروز ووسایلارتباطجمعی‬ ‫جدیـد اشـنا شـوند‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی و تقدیر از مدیران‬ ‫گروه روابـط عمومـی فـوالد مبارکه ضمـن تبریـک روز روابـط عمومـی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬کار رسـانه ای و روابط عمومـی به دلیـل روبه رو بـودن با نظـرات‪ ،‬افکار‬ ‫و دیدگاه های مختلف‪ ،‬از حساسـیت و اهمیت بسـیار زیـادی برخوردار اسـت؛ به گونه ای‬ ‫کـه می توانـد یـک جامعـه را نسـبت بـه ان سـازمان عالقه منـد کنـد و یـا ان را مـورد انتقـاد‬ ‫قـرار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایراسـین‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان در نشسـت هم اندیشی صمیمی مدیران‬ ‫روابط عمومی گروه فـوالد مبارکه ضمن تبریک هفتـه روابط عمومی اظهار کـرد‪ :‬امروزه میزان‬ ‫شهـای مختلـف بـه حـدی سـرعت گرفتـه اسـت کـه ا گـر همـگام بـا تغییـرات‬ ‫تحـوالت در بخ ‬ ‫حرکت نکنیم‪ ،‬از پیشـرفت در بسـیاری از بخش ها عقب خواهیم مانـد و نمی توانیم خودمان‬ ‫را با تغییـرات تطبیـق دهیم‪.‬‬ ‫نسـاز باشـد و صنعـت را بـه حرکت دربیـاورد‪.‬‬ ‫جامعه جریا ‬ ‫عظیمیان افزود‪ :‬بنده طی ‪ ۲‬سال فعالیت خود در مجموعه فوالد مبارکه‪ ،‬بارها اعالم کرده ام‬ ‫کـه بایـد امیـد را بـه جامعـه پمپـاژ کنیـم‪ ،‬چرا کـه میـزان تهاجـم فرهنگـی داخلـی و خارجـی بـر‬ ‫جوانـان مـا بسـیار زیـاد اسـت و می توانـد عواقـب بدی بـه همراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫عظیمیـان در ادامـه با تا کیـد بر اینکـه بـرای رونـق و توسـعه در اقتصاد کشـور نیاز اسـت نگاهی‬ ‫امیدوارانه داشته باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من همیشـه روی پمپاژ امید در حوزه اقتصاد هم تا کید‬ ‫ویژه داشته ام؛ لذا یکی از درخواست های ما این بوده است که ورزشگاه نقش جهان را به طور‬ ‫کامل به فوالد مبارکـه وا گذار کنند تـا در حد اسـتانداردهای بین المللی المپیک ان را بسـازیم‬ ‫یتـوان بـدون منابـع مالـی شـرکت فـوالد مبارکـه و تنهـا بـا اعتبار‬ ‫و تجهیـز کنیـم‪ .‬ایـن اقـدام را م ‬ ‫این شـرکت انجام داد‪ ،‬زیرا وقتی سـرمایه گذاران بدانند فـوالد مبارکه سـرمایه ان ها را تضمین‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫می کند‪ ،‬یـک مجموعه سـوداور انجا درسـت م ‬ ‫حساسیت بسیار باالی کار روابط عمومی‬ ‫وی بـا بیـان ایـن مطلـب در ادامـه افـزود‪ :‬کار رسـانه ای و روابط عمومـی به دلیـل روبـه رو بودن‬ ‫با نظرات‪ ،‬افـکار و دیدگا ههـای مختلف از حساسـیت و اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت؛‬ ‫بنابراین فعاالن در عرصه روابط عمومی الزم اسـت تا در این زمینه دقت نظر کافی و تخصص‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه بـه اهمیت مخاطب در مباحث رسـانه ای اشـاره کرد و افـزود‪ :‬نکته بعدی‬ ‫موضـوع مخاطب شناسـی و طبقه بنـدی مخاطبـان اسـت کـه در کار روابـط عمومـی بسـیار‬ ‫مهم اسـت‪ .‬به این شـکل که باید در حیطـه کار روابط عمومی‪ ،‬شناسـایی صحیح مخاطبان‬ ‫و اطالع رسـانی دقیـق و تخصصـی ویـژه هر مخاطـب صـورت بگیرد‪.‬‬ ‫اقتصادهای بزرگ دنیا توسط شرکت های بزرگ اداره می شود‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪ :‬اقتصادهـای بـزرگ دنیـا توسـط شـرکت های بـزرگ‬ ‫ان کشـور رشـد می کنند؛ بـرای مثـال‪ ،‬در کشـوری همچـون امریـکا ‪ ۸‬شـرکت بزرگ هسـتند که‬ ‫اقتصـاد ایـن کشـور را بـه جریـان می اندازنـد و مـا در جایگاهـی هسـتیم کـه می توانیـم اقتصـاد‬ ‫ایـران را سـرعت بخشـیم‪.‬‬ ‫قوی ترین؛ سریع ترین است!‬ ‫عظیمیـان بـا بیـان ایـن مطالـب افـزود‪ :‬از زمانـی کـه کرونـا در جهـان شـیوع پیـدا کـرد‪ ،‬شـرایط‬ ‫بـرای نـوع فعالیـت در بخش هـای مختلـف تغییـر یافـت؛ در واقـع می تـوان گفـت در شـرایط‬ ‫فعلی «قوی ترین‪ ،‬سـریع ترین اسـت»‪ .‬یعنی برنده اصلی کسـی اسـت که بتواند سرعت عمل‬ ‫تهـای خـود‬ ‫یهـای نویـن بـرای انجـام فعالی ‬ ‫بیشـتری در کار خـود داشـته باشـد و از تکنولوژ ‬ ‫اسـتفاده کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای مثال تـا پیش از بـه وجود امـدن شـرایط فعلی‪ ،‬تنهـا تعـداد محـدودی از افراد‬ ‫ثروتمنـد امـکان حضـور در دانشـگاه های بـزرگ دنیـا را داشـتند‪ ،‬امـا بـا تغییـر در روش تدریـس‬ ‫سهـای درس ب هصـورت انالیـن‪ ،‬شـرایط به طورکلـی تغییـر پیـدا‬ ‫در دانشـگاه ها و برگـزاری کال ‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫همان گونـه کـه شـرکت فـوالد مبارکـه در دیگـر فعالی ‬ ‫خـود‪ ،‬ازجملـه طـرح تحـول دیجیتـال‪ ،‬بـا قـدرت تمـام وارد‬ ‫عمل شـد و از مشـاوران برتر بین المللی اسـتفاده کـرد‪ ،‬انتظار‬ ‫دارم که در حـوزه روابـط عمومی نیز ایـن اقدام صـورت گیرد‬ ‫و از یک مشـاور معتبر بین المللی در زمینـه ارتباطـات و روابط‬ ‫عمومیاستفاده کنیمتاروندفعالیتدر اینبخشسرعت‬ ‫بیشـتری به خـود گیرد‬ ‫روابط عمومی می تواند کل جامعه را به یک سازمان عالقه مند کند‬ ‫عظیمیـان معتقد اسـت عملکرد افـراد فعـال در حـوزه روابـط عمومی و نـوع تبلیغاتی کـه برای‬ ‫مجموعه خود انجام می دهند‪ ،‬بسـیار مهم و تاثیرگذار اسـت و می تواند یک جامعه را نسـبت‬ ‫به ان سـازمان عالقه منـد کند و یـا ان را مـورد انتقاد قـرار دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تنها زمانی می توان گفت مجموعه روابط عمومی کار خود را به درستی انجام‬ ‫داده است که مخاطبان خود در سازمان را به خوبی شناسایی کرده باشد و برنامه ریزی الزم‬ ‫را جهت هم افزایی در میان اعضای سـازمان انجام دهد‪ .‬در اینجاست که می توان از اهمیت‬ ‫مخاطب شناسی و طبقه بندی ان ا گاه شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ا گر فعالیت بخش روابط عمومی را تنها در برگزاری جشـن و اعیاد خالصه کنیم‪،‬‬ ‫یک برداشت سـطحی از وظایف روابط عمومی داشته ایم‪.‬‬ ‫فشـده برای‬ ‫عظیمیـان افـزود‪ :‬در شـرایط فعلی کـه سـرعت باالیـی در تغییـر پلتفر مهـای تعری ‬ ‫یشـود‪ ،‬ا گـر‬ ‫شهـای مختلـف وجـود دارد و هـر روز تکنولـوژی و برنامـه جدیـدی منتشـر م ‬ ‫بخ ‬ ‫قرار اسـت در سـطح جهانی حرکت کنیم باید برنامه ریـزی به گونه ای انجام شـود که سلایق و‬ ‫نظـرات همـه مخاطبـان را به خـود جلـب کند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه لوکوموتیو صنعت و اقتصاد کشور است‬ ‫وی به نقش فـوالد مبارکـه در ایران اشـاره کـرد و گفت‪ :‬بـا توجه به جایـگاه و توانمندی شـرکت‬ ‫فوالد مبارکـه‪ ،‬این شـرکت می تواند لوکوموتیـو صنعت و اقتصاد کشـور باشـد‪ ،‬زیرا وقتـی فوالد‬ ‫مبارکـه اقدامی می کند سـایر صنایـع دنبالـه رو ان هسـتند؛ بنابراین فـوالد مبارکـه می تواند در‬ ‫در اموزش ها باید از بهترین متخصصان علم ارتباطات و رسانه استفاده کرد‬ ‫عظیمیـان در ادامـه افزود‪ :‬الزم اسـت تـا مدیـران در بخـش روابط عمومـی و نیروهـای ان ها به‬ ‫تهـای مرتبـط بـا روابـط عمومـی پیـش‬ ‫سـمت ارتقـای دانـش بـرای انجـام هرچـه بهتـر فعالی ‬ ‫برونـد‪ .‬در ایـن زمینـه مدیـر روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه از بهتریـن متخصصـان علـم‬ ‫ارتباطـات و رسـانه اسـتفاده کننـد تـا فعـاالن در ایـن حـوزه بـا دانـش و تجهیـزات روز و وسـایل‬ ‫شهـای الزم را ببیننـد‪.‬‬ ‫ارتبـاط جمعـی جدیـد اشـنا شـوند و اموز ‬ ‫تهـای خـود‪ ،‬ازجمله طرح‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همان گونه که شـرکت فـوالد مبارکـه در دیگر فعالی ‬ ‫تحـول دیجیتـال‪ ،‬بـا قـدرت تمـام وارد عمـل شـد و از مشـاوران برتـر بین المللـی اسـتفاده کـرد‪،‬‬ ‫انتظـار دارم کـه در حـوزه روابـط عمومـی نیـز ایـن اقـدام صـورت گیـرد و از یـک مشـاور معتبـر‬ ‫بین المللـی در زمینه ارتباطـات و روابط عمومی اسـتفاده کنیم تـا روند فعالیـت در این بخش‬ ‫سـرعت بیشـتری بـه خـود گیـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه اظهار کـرد‪ :‬شـرکت فوالد مبارکـه در سـالی که گذشـت با ثبت‬ ‫رکوردهـای پی درپـی توانسـت بـه وظیفـه خـود در قبـال صنعـت کشـور عمـل کنـد و ایـن مهـم‬ ‫توسـط گروه روابط عمومی به خوبی اطالع رسانی شـد؛ امید می رود این روند از فعالیت حوزه‬ ‫روابط عمومـی در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نیـز ادامه دار باشـد‪.‬‬ ‫حمیدرضـا عظیمیـان ضمـن اشـاره بـه حضـور مدیـران و مسـئوالن فعـال در حـوزه روابـط‬ ‫عمومـی گـروه فـوالد مبارکـه از اسـتان های مختلـف در نشسـت هم اندیشـی اظهـار کـرد‪ :‬امروز‬ ‫فشـده خود برای سـال ‪ ۱۴۰۰‬را مطرح کردند؛ بنده نیز‬ ‫فعاالن روابط عمومی برنامه های تعری ‬ ‫کبـار دیگر اهمیـت کار‬ ‫به عنـوان مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در ایـن نشسـت حضور داشـتم تـا ی ‬ ‫روابط عمومی را به ایشـان گوشـزد کنـم؛ زیـرا در این دنیـای پرتالطم که هر لحظه دسـتخوش‬ ‫تغییـر و تحـوالت در بخش هـای مختلـف اسـت‪ ،‬جایـگاه بسـیار مهمـی بـرای روابـط عمومـی‬ ‫تعریـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫حرکت روبه جلو با تجدید پیمان مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬بـا تجدیـد پیمـان در سـال جدیـد‪ ،‬بـا اراده و تلاش بیشـتر‪ ،‬فعالیـت‬ ‫مجموعـه فـوالد مبارکـه حرکـت روبه جلـوی خـود را ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه همچنیــن در خصــوص نقــش روابــط عمومــی در پشــتیبانی‬ ‫از خطــوط تولیــد ایــن مجموعــه نیــز گفــت‪ :‬گــروه روابــط عمومــی می توانــد نقــش ســازنده ای‬ ‫داشــته باشــد؛ زیــرا بــا اطالع رســانی از رونــد کار‪ ،‬ان دســته از نیــروی انســانی کــه در خطــوط‬ ‫تولیــد فعالیــت دارنــد‪ ،‬احســاس خواهنــد کــرد کــه تالششــان در دیــد عمــوم جامعــه قــرار‬ ‫می گیــرد و مخاطبــان مــا نیــز در جریــان تولیــد محصــوالت فــوالد مبارکــه قــرار می گیرنــد‪ .‬مــا‬ ‫در نهایــت می توانیــم از ایــن طریــق یــک همــکاری دســته جمعی تولیــد را طبــق فرمایشــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری کــه به عنــوان ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا نام گــذاری‬ ‫شــده تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫عکس نوشت‬ ‫بازدید نمایندگان دادستانی کل کشور‬ ‫از خطوط تولید فوالد مبارکه‬ ‫اهدای پیراهن امضاشده تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫به مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مراسم گرامیداشتسومخردادباحضور گروهموزیکسپاهو گروهموتوریحفاظت‬ ‫فیزیکیپایگاهبسیجشهیدسلیمانیشرکتفوالدمبارکهدر جوار شهدای گمنام‬ ‫رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫فـوالد مبارکـه از بهبـود شـاخص های کیفـی ناحیـه‬ ‫فوالد سـازی و ریخته گـری مـداوم در سـال گذشـته در‬ ‫مقایسه با سال ‪ 98‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمدمهـدی مرنـدی بـا بیـان اینکـه فـوالد مبارکـه همـواره‬ ‫به عنوان شرکتی متعالی و پیشرو در زمینه کیفیت در سطح‬ ‫کشـور مطـرح بـوده افـزود‪ :‬ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری‬ ‫مداوم فـوالد مبارکـه در سـال ‪ 99‬عالوه بـر رکوردشـکنی های‬ ‫متعـدد در زمینـه تولیـد کـه درنهایـت منجـر بـه کسـب‬ ‫افتخـاری بـزرگ و گـذر از مـرز تولیـد ‪ 7‬میلیـون تـن تختـال در‬ ‫پایـان سـال گردیـد‪ ،‬در زمینـه بهبـود بیشـتر شـاخص های‬ ‫مهـم کیفـی نیـز عملکـرد موفقـی داشـت کـه ایـن موفقیـت‬ ‫حاصـل زحمـات و پیگیر ی هـای ثمربخـش مدیریـت و‬ ‫کارکنـان سـخت کوش ا یـن ناحیـه در تمامـی واحدهـای‬ ‫تولیـدی و پشـتیبانی‪ ،‬سـتادی‪ ،‬ازمایشـگاه و دیگـر واحدهـا‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افزایـش تولیـد تختـال بـدون عیـب بـه میـزان‬ ‫‪0.6‬درصـد‪ ،‬افزایـش تولیـد تختـال مطابـق بـا سـفارش بـه‬ ‫میـزان ‪ 0.2‬درصـد‪ ،‬کاهـش درصـد ناخالصـی نـورد گـرم بـا‬ ‫منشـا فوالدسـازی بـه میـزان ‪2.25‬درصـد و کاهـش درصـد‬ ‫ناخالصـی در محصـوالت خودرویـی ‪ MB‬بـه میـزان ‪5.5‬‬ ‫درصـد را از مهم تریـن ایـن بهبودهـا عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫مرنـدی خاطرنشـان کـرد‪ :‬واحـد کنتـرل کیفـی فوالدسـازی‬ ‫همواره سعی بر این داشـته که با رصد دقیق و اطالع رسانی‬ ‫به موقـع عیـوب مشاهد ه شـده در حیـن ریخته گـری‪ ،‬در‬ ‫جهت کاهش تولیـد تختال های معیوب و ارسـال محصول‬ ‫کیفـی بـه مقصـد مشـتریان داخلـی و خارجـی مشـارکت‬ ‫داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی ا فـزود‪ :‬در انبارهـای تختـال بیـرون از ناحیـه نیـز کـه‬ ‫بازرسـی تختا ل هـای فروشـی و صادراتـی شـرکت انجـام‬ ‫می گیرد‪ ،‬عیوب کیفی و ابعادی مشاهده شـده بالفاصله به‬ ‫اطالع واحد تولید رسید که با پیگیری های موثر واحدهای‬ ‫مربوطـه و ریشـه یابی دقیـق علـت یـا علـل بـروز ایـن عیـوب‬ ‫و مغایرت هـا‪ ،‬از تکـرار مـوارد مشـابه بـر روی تولیـدات اتـی‬ ‫جلوگیـری گردیـد‪.‬‬ ‫رئیـس کنتـرل کیفـی فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم در‬ ‫تشـریح ا یـن موفقیـت گفـت‪ :‬در مـورد بحـث ناخالصـی و‬ ‫همچنیـن ذوب هـای نـزول کیفیـت شـده به دلیـل خـار ج‬ ‫از رنـج مجـاز بـودن انالیـز شـیمیایی‪ ،‬پیگیری هـای مفیدی‬ ‫از سـوی مدیـران میانـی و دفتـر فنـی تولیـد ناحیـه در زمینـه‬ ‫بر گـزاری جلسـات انالیـز و ریشـه یابی دقیـق و اسـتخراج‬ ‫اقدامـات اصالحـی موردنیـاز انجـام گرفـت کـه در نهایـت‬ ‫منجـر بـه کاهـش قابل توجـه درصـد ناخالصـی نـورد گـرم بـا‬ ‫منشـا فوالدسـازی و همچنیـن ذو ب هـای نـزول کیفیـت‬ ‫شـده گردیـد‪.‬‬ ‫مرنـدی در پایـان از حمایت هـای مدیریت هـای ناحیـه و‬ ‫کنتـرل کیفـی و همچنیـن همـکاری مدیریـت ریخته گـری‬ ‫مـداوم بـه جهـت انجـام اقدامـات اصالحـی به موقـع جهـت‬ ‫رفع عیـوب در اولیـن فرصـت ممکن کـه نقش بسـیار مهمی‬ ‫در بهبـود کیفیـت تختا ل هـای تولیـدی داشـته اسـت‬ ‫قدردانـی کـرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫افزایش قیمت قراضه در بازار جهانی‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫افزایش تولید شمش فوالدی‬ ‫طی ماه فروردین‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۵‬هزار تن شمش (بیلت‪ ،‬بلوم و اسلب)‬ ‫تولید شد‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۳۴۲‬هزار‬ ‫تن بود‪ .‬همچنین میزان تولید محصوالت فوالدی (تیراهن‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫ناودانی‪ ،‬نبشی‪ ،‬انواع ورق و‪ )...‬در کشور طی نخستین ماه ‪ ،۱۴۰۰‬حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۴۹‬هزار تن بود‪ .‬میزان تولید این محصوالت در کشور‬ ‫طی مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۴۶۱‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬قیمت قراضه به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر‬ ‫قیمت شمش فوالد و محصوالت صنایع پایین دستی در ابتدای هفته‬ ‫جاری با رشد همراه شد‪ .‬با وجود روند رو به کاهش قیمت در بازار‬ ‫شمش فوالد‪ ،‬قیمت قراضه در ‪ ۳‬بازار اصلی با افزایش همراه شده‬ ‫است‪ .‬قیمت قراضه وارداتی از امریکا به ‪ ۵۰۷‬دالر بر هر تن و قراضه‬ ‫وارداتی از اروپا نیز به ‪ ۵۰۷‬دالر بر هر تن رسیده است‪.‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫انجام بازرسی های موثر از سوی مسئولین‬ ‫نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ سازمانی‬ ‫مطلوب دارد‬ ‫دومین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت‬ ‫کار شرکت فوالد مبارکه در سالن جلسات کمیته مدیریت‬ ‫با حضور معاون بهره برداری‪ ،‬مدیر ارشد خدمات فنی و‬ ‫پشتیبانی‪ ،‬جمعی از مدیران بهره برداری و رئیس ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت حرفه ای و اتش نشانی و با محوریت حوادث و‬ ‫اتفاقات اردیبهشت ماه و مسائل ایمنی و بهداشت کار‬ ‫شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون بهر ه برداری شرکت فوالد مبارکه در این جلسه‬ ‫با اشاره به اهمیت ایجاد فرهنگ مناسب در جهت بروز‬ ‫رفتارهای ایمن از سوی افراد با توجه به حوادث اخیر‬ ‫خواستار انجام بازرسی های موثر و نزدیک از طرف مدیران‪،‬‬ ‫روسا و مسئولین شیفت از نحوه عملکرد کارکنان شد‪.‬‬ ‫عباس ا کبری محمدی در ادامه خواستار جدیت بیشتر‬ ‫در زمینه انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در نقاط‬ ‫حساس فوالد مبارکه به خصوص فرایند تولید مذاب در‬ ‫ناحیه فوالدسازی شد‪.‬‬ ‫وی همچنین توجه ویژه به رعایت دستورالعمل های ایمنی‬ ‫را خواستار و بر اهمیت بازرسی از سامانه های پیشگیری‬ ‫از سقوط در نواحی مختلف به خصوص الیف الین های‬ ‫نصب شده در راهرو جرثقیل های سقفی تا کید کرد‪.‬‬ ‫ا کبری به لزوم پیگیری در زمینه رفع عدم انطبا ق های‬ ‫کشف شده در سیستم ایمنی فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫رفع مغایرت های اعالم شده در خصوص تغییر رنگ سیاالت‬ ‫در پروژه زیباسازی‪ ،‬رعایت استانداردهای حریم خط لوله‬ ‫گاز و ایستگاه ترابری از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫معاون بهر ه برداری شرکت فوالد مبارکه در این جلسه‬ ‫اجرای سریع تر پروژه های ایمنی را از اولویت های شرکت‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست نیز در این‬ ‫جلسه ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته در جهت‬ ‫کاهش حوادث‪ ،‬خواستار تحلیل ریشه ای حوادث در جهت‬ ‫حذف حوادث تکراری در سطح شرکت شد و به تشریح‬ ‫الزامات قانونی در این زمینه پرداخت‪.‬‬ ‫حسین مدرسی فر ضمن اشاره به اهمیت انجام پروژه های‬ ‫ایمنی خواستار تسریع در انجام پروژه های ایمنی به منظور‬ ‫ایمن سازی شرایط محیطی و کنترل و نظارت بهتر در انجام‬ ‫فعالیت ها شد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشت حرفه ای‬ ‫و اتش نشانی ضمن ارائه گزارشی درخصوص روند‬ ‫شاخص های حوادث در ما ه های ابتدایی سال ‪ 1400‬به‬ ‫ارائه گزارش از عملکرد نواحی مختلف در زمینه رعایت‬ ‫مسائل ایمنی و بهداشتی پرداخت‪.‬‬ ‫جواد کیانی ضمن اشاره به اینکه علل ریشه ای ا کثر حوادث‬ ‫اتفاق افتاده رفتارهای ناایمن از سوی افراد بوده به اهمیت‬ ‫نقش شیفت فورمن در کاهش حوادث پرداخت و در‬ ‫بخشی از گزارش خود به لزوم اماده به کاری سیستم های‬ ‫اعالم و اطفای حریق و نیز نکات ایمنی درخصوص بارگیری‬ ‫اسلب های صادراتی در وا گن های لبه بلند پرداخت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی‬ ‫و محیط زیست و سایر مدیران به صورت انالین در جلسه‬ ‫کمیته حفاظت فنی خردادماه ‪ 1400‬حضور داشت‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫تفاهم نامهایجادشبکه‪ 5G‬میانفوالدمبارکهوایرانسلامضاخواهدشد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه سال گذشته برنامه ای‬ ‫پنج ساله جهت هوشمندسازی خود تعریف‬ ‫کرده و در تالش است تا با اجرای این برنامه به‬ ‫شرکتیهوشمندمبتنیبرنسلچهارماقتصادی‬ ‫یعنیهمان‪ I4.0‬تبدیلشود‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نمایشگاه دائمی فوالد گامی بزرگ در جهت معرفی تمام ظرفیت های فوالد مبارکه است‬ ‫انچه برکت را به سمت ارگان های مختلف‬ ‫کشور مابه ویژه کارافرینانوشرکت هایتولیدی‬ ‫جذبمی کند‪،‬تجهیزاتوامکاناتنیست‪.‬در‬ ‫واقعسرمایههرشرکتینیرویانسانیانشرکت‬ ‫استومابایدسعی کنیماقداماتوفعالیت ها‬ ‫را در جهتی به پیش ببریم که روزبه روز این‬ ‫همدلی ها و هم بستگی ها بین سرمایه عظیم‬ ‫نیرویانسانیمحققشود‬ ‫اب هم کار کنید‬ ‫حداقل فاصله ‪ 2‬متــر‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬به منظور اجرای طرح تحول‬ ‫دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬روز شنبه (‪ 8‬خردادماه) تفاهم نامه‬ ‫ایجاد شبکه ‪ 5G‬میان مدیران عامل دو شرکت فوالد مبارکه و ایرانسل‬ ‫امضا خواهد شد‪ .‬همچنین قرارداد اولین فاز هوشمندسازی لجستیک به منظور حمل‬ ‫هوشمند سرباره میان دو شرکت ایریسا (از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه) و‬ ‫ایرانسل به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫سید مهدی نقوی در گفت وگو با خبرنگار فوالد درباره جزئیات تفاهم نامه شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با اپراتور ایرانسل اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه سال گذشته برنامه ای پنج ساله‬ ‫جهت هوشمندسازی خود تعریف کرده و در تالش است تا با اجرای این برنامه به شرکتی‬ ‫هوشمند مبتنی بر نسل چهارم اقتصادی یعنی همان ‪ I 4.0‬تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از ابعاد نسل چهارم تحول دیجیتال هوشمندی کارخانجات است به همین‬ ‫دلیل ره نگاشتی به منظور دست یابی به این هدف در افق‪ 1404‬طراحی کرده و در دست اجرا‬ ‫دارد؛ از مهم ترین الزامات ایجاد زیرساخت های ارتباطی برای یک کارخانه هوشمند است‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬ازانجا که رکن اساسی تحول دیجیتال‪ ،‬داده‬ ‫و اطالعات است و انتقال اطالعات با سرعتی بسیار باال و کیفیت مطلوب نقش اساسی در‬ ‫ان بازی می کند‪ ،‬متولیان مخابرات و ارتباطات در فوالد مبارکه ایجاد این زیرساخت حیاتی‬ ‫یعنی نسل پنجم ارتباطات یا اصطالحا نسل صنعتی ارتباطات را دستور کار قرار دادند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در تاریخ ‪ 8‬خرداد سال جاری تفاهم نامه ای جهت ایجاد زیرساخت‬ ‫شبکه نسل پنجم توسط مدیران عامل فوالد مبارکه و ایرانسل به امضا خواهد رسید که این‬ ‫اقدام در حوزه صنعت در ایران برای اولین بار رخ خواهد داد‪ .‬شایان ذکر است این پوشش‬ ‫ارتباطی به عنوان سومین ساختار موجود در کشور پس از تهران و شیراز‪ ،‬در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان اولین شرکت صنعتی در کل کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫امضایقراردادهوشمندسازیحملسربارهدر شرکتفوالدمبارکه‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬همچنین در این روز در راستای تحقق‬ ‫پروژه های فوالد ‪ 22+‬که در سال گذشته توسط مدیرعامل محترم شرکت اغاز شده است‪،‬‬ ‫اولین فاز هوشمندسازی لجستیک‪ ،‬قرارداد اجرایی توسط شرکت ایرانسل و ایریسا امضا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این قرارداد مربوط به هوشمندسازی حمل سرباره در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان یکی از ‪ 22‬پروژه این طر ح است‪ .‬تا کنون کنترل‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای حمل‬ ‫سرباره ها اپراتورمحور بوده و توسط نیروی انسانی انجام می شده؛ بنابراین در تالشیم‬ ‫هوشمندسازی فوالد مبارکه را با استفاده از فرایندهای نوظهور اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫نمایندهمردمشهرستانمبارکهدرمجلس‬ ‫شورایاسالمیضمنمثبتارزیابی کردن‬ ‫عملکردروابطعمومیفوالدمبارکهاظهار‬ ‫کرد‪:‬امیدمی رودتمامواحدهایتولیدمادر کشور به ویژه‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت مادر و بسیار‬ ‫تاثیرگذار در عرصه های اقتصادی کشور‪ ،‬همانند گذشته‬ ‫شعار جهش تولید را محقق کنند و در ادامه با سرعت‬ ‫بیشتری در این مسیر حرکت کنند تا زمینه برای اشتغال‬ ‫جدیداز دلجهشتولیدفراهم گردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬پروین صالحی در حاشیه نشست‬ ‫هم اندیشیوتقدیراز مدیرانروابطعمومی گروهفوالدمبارکه‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد‪ :‬بنده برای نیروی‬ ‫انسانی کهدر جهتتحققاستراتژیمهم کشور یعنیجهش‬ ‫تولید در حال تالش و فعالیت است‪ ،‬ارزوی توفیق و موفقیت‬ ‫روزرافزون دارم‪.‬‬ ‫وی همچنین عملکرد روابط عمومی فوالد مبارکه در‬ ‫خصوصاطالع رسانیاز رکوردهایتولیدرامثبتارزیابی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬براساس گزارش هایی در چند ماه اخیر در خصوص‬ ‫دستاوردهای تولید‪ ،‬همچون رکورد جدید در ذوب‪ ،‬افزایش‬ ‫تولیدو‪...‬تهیهواطالع رسانیشد‪،‬فعالیتافرادفعالدر حوزه‬ ‫روابطعمومیفوالدمبارکهرامثبتارزیابیمی کنموامیدوارم‬ ‫این افراد در ایجاد نشاط و پویایی بین مردم کشورمان با‬ ‫گزارش های درست و مستندی که در اختیارشان قرار گرفته‬ ‫و ان را منتشر می کنند‪ ،‬روزبه روز گام های محکم تری در این‬ ‫مسیربردارند‪.‬‬ ‫به گفته نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬روابط عمومی پیشانی مجموعه است و مسئولیت‬ ‫ن که ایجاد هماهنگی روابط درون بخشی و بین بخشی در‬ ‫ا ‬ ‫سازمان هایمختلفاست‪،‬برایمابسیارمهمواثرگذاراست‪.‬‬ ‫صالحی با اشاره به بازدید و افتتاح نمایشگاه دائمی فوالد‬ ‫مبارکه در ادامه گفت‪ :‬نمایشگاه دائمی فوالد مبارکه‬ ‫به نوبه خود بسیار خالقانه خلق شده است‪ ،‬زیرا به دلیل‬ ‫گستردگیووسعتاینمجتمعفوالدی‪،‬معموال مسئوالنو‬ ‫صاحب منصباننمی توانندعمالدر جریان کلفعالیت های‬ ‫فوالدمبارکهقرار گیرند‪،‬اماایننمایشگاهایننقصرابرطرف‬ ‫کرده است‪ ،‬زیرا افراد با بازدید از نمایشگاه فوالد می توانند در‬ ‫جریان کلفعالیت هاومسائلمختلفشرکتقرار گیرند‪.‬‬ ‫روابطعمومیپیشانییکمجموعهاست‬ ‫وی در این نشست صمیمی ضمن ارزوی توفیق و تبریک به‬ ‫همه مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه گفت‪ :‬شما در‬ ‫جایگاهبسیارحساسیدرمجموعهفوالدمبارکهقرار گرفته اید؛‬ ‫چرا که روابط عمومی پیشانی هر مجموعه است و ا گر روابط‬ ‫عمومی مسئولیت خود را به درستی انجام دهد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالتدرون سازمانیوبرون سازمانیرفعخواهدشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪:‬بندهبهشمابزرگوارانافتخار می کنم کهدر عرصهتولید‬ ‫مشغولادایمسئولیتهستید‪،‬زیراهمگیبراینباوریم که‬ ‫انچهباعثبرون رفت کشور از معضالتومشکالتاقتصادی‬ ‫می شودمسئلهتولیدوجهشتولیداست کهباعثمی شود‬ ‫مشکل اصلی ایران که اشتغال است در سایه جهش تولید و‬ ‫شرکت هایتولیدیحلشود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه برای فعاالن روابط عمومی در مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه ارزوی موفقیت دارد‪ ،‬در ادامه افزود‪ :‬انچه برکت را‬ ‫به سمت ارگان های مختلف کشور ما به ویژه کارافرینان و‬ ‫شرکت های تولیدی جذب می کند‪ ،‬تجهیزات و امکانات‬ ‫نیست‪ .‬در واقع سرمایه هر شرکتی نیروی انسانی ان شرکت‬ ‫استومابایدسعی کنیماقداماتوفعالیت هارادر جهتیبه‬ ‫پیش ببریم که روزبه روز این همدلی ها و هم بستگی ها بین‬ ‫سرمایهعظیمنیرویانسانیمحققشود‪،‬زیرادر اینصورت‬ ‫از برکات خداوند هم بهره خواهیم برد و در سراسر کشور‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان با حواشی کمتری کار خود را در مسیر درست‬ ‫ادامهخواهندداد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ترمزافزایشقیمتفوالد کشیدهشد‬ ‫قیمت میلگرد ثابت ماند‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬قیمت شمش فوالد در بازار سی اف ار اسیا که‬ ‫هفته گذشته ‪ ۷۸۳‬دالر بر هر تن بود‪ ،‬در ابتدای این هفته با کاهش‬ ‫‪ ۴۰‬دالری به ‪ ۷۴۳‬دالر بر هر تن رسید‪ .‬همچنین در بازار دریای سیاه نیز‬ ‫که قیمت شمش فوالد در هفته پیش ‪ ۷۳۵‬دالر بود‪ ،‬در ابتدای هفته‬ ‫جاری به ‪ ۶۹۰‬دالر بر تن رسید‪ .‬در بازار داخلی چین نیز به ‪ ۷۰۳‬دالر‬ ‫کاهشیافت‪.‬‬ ‫قیمت شمش فوالد در حوزه وارداتی خلیج فارس در هفته گذشته ‪۶۵۲‬‬ ‫دالر بود که در ابتدای هفته جاری این قیمت ثابت ماند‪ .‬در حوزه وارداتی‬ ‫جنوب شرق اسیا نیز قیمت میلگرد همچون هفته گذشته ‪ ۸۱۰‬دالر اعالم‬ ‫شد‪ .‬اما قیمت میلگرد در بازار صادراتی ترکیه با افزایش ‪ ۳۰‬دالری به ‪۷۹۰‬‬ ‫دالر بر هر تن رسید‪ .‬قیمت میلگرد در بازار صادراتی روسیه نیز با ثبات‬ ‫قیمتی همراه بود و ‪ ۶۶۰‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫بدون صادرات فوالد در سال گذشته با‬ ‫مشکل روبه رو می شدیم‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در هم اندیشی صمیمی مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫دستاوردهایعظیمفوالدمبارکهبهبهتریننحواطالع رسانیشد‬ ‫درواقعروابطعمومیمسئولیتسنگینهدایت‬ ‫و سیاست گذاری برای پیشبرد بهتر امور را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬یکی از نکات مهم روابط عمومی‬ ‫ایناست کهدر کنار تمامیامکانات‪،‬تجربهو‪،...‬‬ ‫به اصل مهمی همچون تقوا توجه داشت که‬ ‫نبایداز مدارشخارجشد‪.‬خوشبختانهدر روابط‬ ‫عمومی فوالد مبارکه این موضوع وجود داشته و‬ ‫همواره به دور از بزرگ نمایی‪ ،‬واقعیت موجود را‬ ‫اطالع رسانی کرده اند‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬روابط عمومی حوزه ای‬ ‫تاثیرگذار بر ذی نفعان داخلی و خارجی است و با امیدافرینی برای تک تک‬ ‫کارکنان می توانیم روبه جلو حرکت کنیم‪ ،‬زیرا هر اندازه موفقیت ها بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬انگیزه و اشتیاق برای موفقیت های بیشتر نیز در بین کارکنان افزایش پیدا می کند و‬ ‫می توان این اشتیاق را بیشتر کرد تا شعار سال ‪ ۱۴۰۰‬را بهتر از سال قبل تحقق ببخشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬عباس ا کبری محمدی‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در‬ ‫نشست هم اندیشی صمیمی مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه‪ ،‬ضمن تبریک هفته‬ ‫روابط عمومی و ارتباطات و خوشامدگویی به نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پیرو شعاری که برای سال ‪ ۹۹‬در نظر گرفته شده بود‪ ،‬همکاران ما در فوالد مبارکه از‬ ‫ابتدای سال با برنامه ریزی منسجم توانستند به بهترین نحو خواسته مقام معظم رهبری‬ ‫را تحقق بخشند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب در ادامه افزود‪ :‬سال گذشته با تولید نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‬ ‫در گروه فوالد مبارکه توانستیم بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار تن نسبت به سال ‪ ۹۸‬افزایش تولید داشته‬ ‫باشیم که خود معادل یک پلنت فوالدی است‪ .‬در واقع با همت و تالش و استفاده بیشتر از‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬توانستیم در تولید همه گروه فوالد مبارکه به موفقیت برسیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این دستاورد عظیم در اواخر سال گذشته و ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬با همت و تالش‬ ‫مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه به بهترین نحو نمایان شد؛ در واقع این موضوع حاصل‬ ‫دسترنج تمامی کارگرانی است که در این شرکت فعال اند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش مهم روابط عمومی در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تا کید کرد‪ :‬روابط عمومی حوزه ای مهم و تاثیرگذار بر ذی نفعان داخلی و خارجی است‬ ‫و یکی از درخواست های ما این است که بر ذی نفعان داخلی تمرکز بیشتری صورت بگیرد تا‬ ‫با امیدافرینی برای تک تک کارکنان بتوانیم روبه جلو حرکت کنیم‪ ،‬زیرا هر اندازه موفقیت ها‬ ‫بیشتر شود‪ ،‬انگیزه و اشتیاق برای موفقیت های بیشتر نیز در بین کارکنان افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ا کبری محمدی افزود‪ :‬در دوماهه اول امسال نیز نزدیک به یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن تولید‬ ‫داشتیم‪ ،‬یعنی به ‪ ۸‬درصد بیشتر از تولید در مدت مشابه سال قبل که خود یک شاهکار در‬ ‫تولید بود‪ ،‬دست یافتیم‪ .‬با امیدافرینی و انگیزه ای که روابط عمومی برای ادامه فعالیت در‬ ‫کارکنان ایجاد می کند‪ ،‬می توان این اشتیاق را بیشتر کرد تا شعار سال ‪ ۱۴۰۰‬را بهتر از سال قبل‬ ‫تحقق ببخشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برنامه ریزی های انجام شده برای فوالد مبارکه بر اساس شعار سال بوده و امید‬ ‫است با حمایت هایی که از ما می شود بتوانیم اهداف خود را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ا کبری محمدی افزود‪ :‬ا کنون در جنگ اقتصادی هستیم و با مشکالت بسیاری دست وپنجه‬ ‫نرم می کنیم‪ .‬همچنین چالش های بزرگ و فراوانی در تولید وجود دارد که در حال مدیریت و‬ ‫کنترل ان هستیم تا بر تولید اثرگذار نباشد و بتوانیم به اهداف شرکت برسیم‪ .‬یکی از نقش های‬ ‫روابط عمومی جلب حمایت برای فائق امدن بر این چالش هاست‪ .‬البته روابط عمومی‬ ‫تا کنون نیز نقش امیدافرینی داشته و امیدواریم بتواند در زمینه جلب حمایت بیشتر فعالیت‬ ‫کند تا چالش های پیش روی خود را اسان تر پشت سر بگذاریم و ان را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اواخر قرن بیستم پیش بینی می شد که قرن ‪ ،۲۱‬قرن ارتباطات و کامپیوتر است‪،‬‬ ‫ا کنون نیز عصر ارتباطات و تکنولوژی اطالعات است‪ ،‬یعنی تکنولوژی به کمک ما امده‪ ،‬اما‬ ‫ارتباطات علی رغم اینکه تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است‪ ،‬در جایگاه خود باقی مانده‬ ‫است‪ .‬در واقع نقشی که ارتباطات در جلب حمایت و امیدافرینی داشته می تواند به رفع‬ ‫مشکالت و ایجاد اشتیاق از مردم و سهام داران تا مسئوالن کمک کند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬ما در این مدت به سمت ثبات رفته ایم و امید‬ ‫است با کمک مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه تولید بیشتر و بهتری داشته باشیم و‬ ‫دستاوردهایمان در زمینه تولید را بهتر به اطالع عموم برسانیم تا با امیدافرینی بیشتر نسبت‬ ‫به سال قبل‪ ،‬بتوانیم بر چالش های پیش رو تمرکز و ان ها را رفع کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬روابط عمومی مسئولیت بزرگی در قبال همه کارکنان مجموعه دارد‪ .‬درواقع‬ ‫روابط عمومی مسئولیت سنگین هدایت و سیاست گذاری برای پیشبرد بهتر امور را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬یکی از نکات مهم روابط عمومی این است که در کنار تمامی امکانات‪ ،‬تجربه و‪ ،...‬به‬ ‫اصل مهمی همچون تقوا توجه داشت که نباید از مدارش خارج شد‪ .‬خوشبختانه در روابط‬ ‫عمومی فوالد مبارکه این موضوع وجود داشته و همواره به دور از بزرگ نمایی‪ ،‬واقعیت موجود‬ ‫را اطالع رسانی کرده اند‪ .‬امیدواریم سال ‪ ۱۴۰۰‬سال پر از خیر و برکت برای همه همکاران به ویژه‬ ‫همکاران گروه فوالد مبارکه باشد‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫به روزرسانی فرایندها مطابق استانداردهای جهانی یک ضرورت است‬ ‫سیاست گذاری در حوزه سرمایه های انسانی‬ ‫بایدباوسعتدیدورویکرد کرامت محور انجام‬ ‫گیردواینامرصرفاباتا کیدبررویکردهایمادی‬ ‫محققنخواهدشدودر اینزمینهایجادمحیط‬ ‫امنوفضایسبزمناسبو کاهشاالینده های‬ ‫زیست محیطی در صنعت‪ ،‬موجب ارامش و‬ ‫نشاط برای کارکنان خواهد بود و همچنین ما را‬ ‫به رسالت اصلی خود که همان محقق شدن‬ ‫صنعتسبزاستنزدیکخواهد کرد‬ ‫معاوننیرویانسانیوسازماندهیفوالدمبارکه‪،‬ششمخردادماه‪،‬طیبازدید‬ ‫از سایتتولیدیوفضایسبزفوالدمبارکه گفت‪ :‬کلیهفرایندهادر فوالدمبارکه‬ ‫باید براساس شاخص های جهانی تعریف گردد که تحقق این مهم مستلزم‬ ‫فعالیتتیمیبااستفادهازظرفیت هایدانشگاهی‪،‬علمیوپژوهشیوهمچنیننگاهچالشی‬ ‫بهمسائلاست‪.‬‬ ‫ترابی در ادامه گفت‪ :‬پیاده سازی و به روزرسانی فرایندها‪ ،‬مطابق با استانداردهای جهانی یک‬ ‫ضرورت اجتناب ناپذیر است و نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه در این راستا فرایندها و‬ ‫برنامه های سازمانی در حوزه مدیریت نیروی انسانی را مهندسی کرده و بهبود مستمر روش ها را‬ ‫سرلوحهبرنامه هایخودقرار دادهاست‪.‬‬ ‫در ادامهمعاوننیرویانسانیوسازماندهیفوالدمبارکهاز فضایرخت کنوحمام های کارکنانو‬ ‫فضاهایعمومینواحیتولیدینیزبازدید کردودر اینزمینهاظهار داشت‪:‬محیط کاری کارکنان‬ ‫در همهرده هابه منظور ایجادنشاطوبهره مندیاز فضاییبهداشتی‪،‬نیاز بهبازسازیوبه روزرسانی‬ ‫دارد‪ .‬بی تردید نوسازی زیرساخت ها و به روزاوری فضاهای کاری براساس استانداردهای‬ ‫زیباشناختیوارگونومی‪،‬افزایشانگیزش‪،‬تقویتحستعلقسازمانیوچابک سازینیرویانسانی‬ ‫رابههمراهخواهدداشت‪.‬‬ ‫ترابی تصریح کرد‪ :‬ایجاد فضای سبز مناسب و برخورداری از شاخص های باالی زیست محیطی‬ ‫نه تنهااثرمثبتیبرصنعتومحیطداخلیشرکتداشته‪،‬بلکهشهرهاومحیطپیرامونی کارخانهرا‬ ‫نیزاز مزایایصنعتسبزبهره مندساختهاست‪.‬‬ ‫ترابیباتا کیدبرپیوندمیاندانشگاهومرا کزدانش بنیانباصنایع‪،‬لزومهمکاریبیش ازپیشمرا کز‬ ‫پژوهشیتحقیقاتیباصنعتفوالدرایاداورشدودراینخصوصافزود‪:‬برقراریارتباطنزدیک تربین‬ ‫مرا کزتحقیقاتیوفوالدقطعامنجربهبهبودمشکالتوموفقیتدر صنعتخواهدشد‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه معتقد است سیاست گذاری در حوزه سرمایه های انسانی‬ ‫باید با وسعت دید و رویکرد کرامت محور انجام گیرد و این امر صرفا با تا کید بر رویکردهای مادی‬ ‫محقق نخواهد شد و در این زمینه ایجاد محیط امن و فضای سبز مناسب و کاهش االینده های‬ ‫زیست محیطیدرصنعت‪،‬موجبارامشونشاطبرای کارکنانخواهدبودوهمچنینمارابهرسالت‬ ‫اصلیخود کههمانمحققشدنصنعتسبزاستنزدیکخواهد کرد‪.‬‬ ‫در راستای اصالح و نوسازی فضاها و محیط های فوالد مبارکه‪،‬مجموعه های اموزش‪ ،‬خدمات و‬ ‫همچنین‪ HSE‬فوالدمبارکهبه طور کاملبازدیدشدهواقداماتمناسبوقابل توجهان هابررسی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫وزیر صمت در ایین افتتاحیه بزرگ ترین معدن‬ ‫سنگ اهناصفهانمعدنچاهپلنگ گفت‪:‬ا گرصنعتفوالد‬ ‫وصادراتپتروشیمینبودسال گذشتهحتمابامشکلروبه رو‬ ‫می شدیم‪.‬‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬علیرضارزم حسینیافزود‪:‬توفیقداشتیم که‬ ‫از یک مجموعه فاخر بخش خصوصی بازدید کنیم و بزرگ ترین‬ ‫معدنسنگ اهناصفهانرابهبهره برداریبرسانیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از افتخارات جمهوری اسالمی صنعت فوالد‬ ‫است‪.‬سال گذشته‪ ۲۹‬میلیونتنفوالدخامتولیدو‪ 6.2‬میلیون‬ ‫صادر شدوبرایناساسدر رتبه‪ ۱۰‬جهانیقرار گرفتیم‪.‬‬ ‫وزیر صمت افزود‪ :‬وزارت صمت موفق شد در سال گذشته با‬ ‫واردات‪ ۳۸‬میلیارددالری که‪ ۱۳‬میلیارددالرانتجهیزاتو کاالی‬ ‫اساسیو‪۲۵‬میلیارددالرمواداولیهموردنیاز کارخانجاتبودرشد‬ ‫‪ ۸‬درصدیراثبت کند‪.‬‬ ‫رزم حسینی ادامه داد‪ :‬صادرکنندگان ارز موردنیاز ما را تامین‬ ‫کردند و درامد ارزی کشور تامین شد تا صرف تهیه ارز موردنیاز‬ ‫برایمواداولیهشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در سال گذشته هم با تحریم های شدید مواجه‬ ‫بودیم و هم با شیوع کرونا؛ بااین حال در بخش کشاورزی‬ ‫‪7.5‬درصدودر صنعترشد‪ ۸‬درصدیبهدستاوردیم‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬ا گر خارجی ها و قدرت های جهانی بگذارند‪،‬‬ ‫ایران یکی از کشورهای توسعه یافته جهان خواهد بود‪ ،‬زیرا ما‬ ‫سرمایه معدنی زیادی در کشور داریم و میهن پرستان زیادی در‬ ‫خارج و داخل کشور هستند که ا گر امنیت سرمایه گذاری ایجاد‬ ‫شود‪،‬ایرانراخواهندساخت‪.‬‬ ‫ا گر در زمان قطعی برق در اسانسور گیر‬ ‫کردید چه باید انجام دهید؟‬ ‫خونسردی خود را حفظ کنید اسانسور متوقف شده ای‬ ‫که سالم باشد سقوط نمی کند‪ .‬حرکت اضافی و خطرنا ک‬ ‫نکنید‪ .‬هوا در چاه و کابین اسانسور جریان دارد و ا کسیژن‬ ‫موردنیاز بدن شما تمام نمی شود‪ .‬بالفاصله با اتش نشانی یا‬ ‫مسئول ساختمان تماس بگیرید یا زنگ خطر اسانسور را به‬ ‫صدا دراورید‪ .‬از نور موبایل استفاده کنید‪ ،‬اما مراقب باشید‬ ‫پیش از تماس های ضروری باتری را تمام نکنید‪ .‬کف کابین‬ ‫بنشینید تا دوباره اسانسور حرکت کرد تعادلتان به هم نخورد‪.‬‬ ‫کودکان بدون والدین وارد اسانسور نشوند و نکات ایمنی را به‬ ‫کودکان اموزش دهید‪ .‬در ساعت پیک مصرف برق تا حد‬ ‫ممکن از اسانسور استفاده نکنید‪ .‬در ساختمان خالی از سکنه‬ ‫از اسانسور استفاده نکنید‪ .‬نصب سیستم برق اضطراری این‬ ‫روزهای قطعی برق ضروری است‪.‬‬ ‫بهداشتحرفه ای‪،‬ایمنیومحیطزیستشرکتفوالدمبارکه‬ صفحه 5 ‫امید به کشف ذخایر سنگ اهن‪ ،‬مس و طال در سنگان‬ ‫پایانهمکاری«پوسکو»بامیانمار‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫واحد ورق های اندودکاری و فوالدی رنگی شرکت پوسکوی کره جنوبی‬ ‫اعالم کرده است به سرمایه گذاری مشترک خود با شرکت دولتی‬ ‫اقتصادی میانمار (‪ )MEHL‬خاتمه خواهد داد‪ .‬شرکت ‪ MEHL‬توسط‬ ‫نظامیانی کنترل می شود که در ماه فوریه کنترل کشور را به دست گرفتند‪.‬‬ ‫شرکت پوسکو ‪ C&C‬اظهار کرده خرید ‪ ۳۰‬درصد از سهام ‪ MEHL‬در‬ ‫دست مذا کره است تا بهره برداری را با مالکیت کامل ادامه دهد‪.‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫رئیس هیئت عامل ایمیدرو از شناسایی ‪ 29‬محدوده ا کتشافی امیدبخش‬ ‫در منطقه معدنی سنگان خبر داد و اعالم کرد‪ :‬امید است با عملیات‬ ‫ا کتشافی جدید در این منطقه‪ ،‬به ذخایر جدید سنگ اهن‪ ،‬مس و طال‬ ‫دست یابیم‪ .‬عملیات ا کتشافی با هدف دست یابی به ذخایر جدید و‬ ‫همچنین تامین خورا ک کارخانه های کنسانتره و گندله انجام شده و ‪13‬‬ ‫محدوده ا کتشافی امیدبخش در پهنه ا کتشافی سنگان‪ ،‬به این مجتمع‬ ‫وا گذار شد‪.‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رئیس گروه فنی انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی مصرف اب‬ ‫صنعتی در ناحیه نورد گرم‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫رئیس گروه فنی انرژی و سیاالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از کاهش ‪ 50‬درصدی مصرف اب در ناحیه نورد‬ ‫گرم این شرکت در سه ماهه پایانی سال ‪ 1399‬خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالرسول احمدی افزود‪ :‬با توجه به بحران اب استان‬ ‫در سا ل های اخیر‪ ،‬در کارخانه فوالد مبارکه کمیته ای‬ ‫متشکل از معاونت و مدیران بهره برداری تشکیل شد که‬ ‫در این کمیته به صورت ویژه به موضوعات مرتبط با اب‬ ‫از جمله پروژه های توسعه و پروژه های کاهش مصرف اب‬ ‫پرداخته می شود‪ .‬یکی از این پروژه ها کاهش مصرف اب‬ ‫نورد گرم است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مصرف ویژه اب نورد گرم حدود ‪ 0.22‬مترمکعب‬ ‫بر تن تولید است و در سال ‪ 1399‬حدود ‪ 1.14‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب صنعتی برای تولید ‪ 5.2‬میلیون تن کالف‬ ‫گرم مصرف شده است‪.‬‬ ‫رئیس گروه فنی انرژی و سیاالت در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در راستای شناسایی راهکارهای اجرایی جهت‬ ‫کاهش مصرف اب و رفع موانع تولید‪ ،‬پس از مقایسه‬ ‫کیفیت اب بلودان کولینگ تاورهای واحد ا کسیژن با‬ ‫کیفیت اب موردنیاز تصفیه خانه نورد گرم و با توجه به‬ ‫اینکه به طور متوسط حدود ‪ 60‬مترمکعب در ساعت اب‬ ‫کولینگ تاورهای واحد ا کسیژن به پساب صنعتی سرریز‬ ‫می شد‪ ،‬این تهدید به فرصت تبدیل شد و پس از اجرای‬ ‫مسیرهای لوله کشی‪ ،‬بلودان کولینگ تاورهای واحد‬ ‫ا کسیژن به تصفیه خانه نورد گرم هدایت شد‪.‬‬ ‫رئیس واحد ا کسیژن و هیدروژن شرکت فوالد مبارکه نیز‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬در این پروژه حدود ‪ 500‬متر لوله کشی‬ ‫در قطرهای ‪ 8‬و ‪ 6‬و ‪ 3‬اینچ به همراه اتصاالت‪ ،‬شیراالت و‬ ‫تجهیزات اندازه گیری با هزینه ای بالغ بر ‪ 12‬میلیارد ریال‬ ‫اجرا شد‪.‬‬ ‫سعید جاللی افزود‪ :‬با اجرای این پروژه میزان صرفه جویی‬ ‫سالیانه مصرف اب صنعتی حدود ‪ 500‬هزار مترمکعب‬ ‫تخمین زده شده است‪ .‬به این ترتیب سالیانه حدود ‪36‬‬ ‫میلیارد ریال صرفه جویی ریالی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اجرای این پروژه و بهره برداری از ان در‬ ‫سه ماه پایانی سال ‪ 1399‬مصرف ویژه نورد گرم از ‪ 0.25‬به‬ ‫‪ 0.14‬مترمکعب بر تن تولید کاهش یافت و متوسط سال‬ ‫‪ 1399‬معادل ‪ 0.22‬بوده است‪ .‬انتظار می رود در سال‬ ‫جاری مصرف ویژه اب به مقدار ‪ 0.12‬مترمکعب بر تن تولید‬ ‫کاهش یابد؛ به عبارت دیگر حدود ‪ 50‬درصد از اب صنعتی‬ ‫موردنیاز تصفیه خانه نورد گرم و در نهایت ناحیه نورد گرم از‬ ‫این طریق تامین می شود‪.‬‬ ‫ای ـ ـ ــراسی ـ ـ ــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه تالش می کند دستاوردهای افتخارامیز‬ ‫بخش های مختلف شرکت به خوبی اطالع رسانی شود‬ ‫بستربسیار خوبیبرایمعرفیشخصیت هایی‬ ‫که از ابتدا تا کنون از فوالد مبارکه بازدید کرده‬ ‫بودند در فوالد مبارکه وجود داشت‪ .‬این بستر‬ ‫با بهسازی و تغییرات شکلی مخصوصا در‬ ‫فضاسازی و تغییر تابلوها و دوزبانه شدن این‬ ‫تابلوهابهروندقابلقبولیرسیدهواز اینبهبعد‪،‬‬ ‫بهبسترمناسب گردشگریبرایبازدیداز فوالد‬ ‫مبارکهتبدیلخواهدشد‬ ‫هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در هم اندیشی صمیمی مدیران روابط‬ ‫عمومی گروه فوالد مبارکه گفت‪ :‬ان شاءاهلل تا پایان‬ ‫سال دوره طالیی روابط عمومی رقم خواهد خورد و فوالد مبارکه‬ ‫در قله اطالع رسانی‪ ،‬خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالدمبارکهدر هم اندیشیصمیمیمدیرانروابطعمومی گروهفوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬در هر دوره از روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬اقدامات‬ ‫ارزشمندی صورت گرفته است و همه مدیران و کارشناسان این واحد‬ ‫تالش کرده اند تا تصویر رسانه ای فوالد مبارکه در شان تولیدات این‬ ‫شرکتباشد‪.‬جادارداز زحماتمدیرقبلیروابطعمومیشرکتنیز که‬ ‫اقدامات سازنده ای انجام داده اند به طور ویژه تشکر کنم‪.‬‬ ‫با حمایت مدیران شرکت تا اخر سال گام های بلندتری‬ ‫برمی داریم‬ ‫وی افزود‪ :‬ما بنا داریم تا اخر سال گام های بلندتری در روابط عمومی‬ ‫فوالد مبارکه برداریم تا بتوانیم واقعی تر و شفاف تر دستاوردهای این‬ ‫مجموعه عظیم صنعتی را به افکار عمومی معرفی کنیم‪.‬‬ ‫نباتی نژاد به حمایت های بی دریغ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در تمام مدت حضور بنده‪ ،‬حمایت های بی دریغ‬ ‫مهندس عظیمیان شامل حال روابط عمومی بوده است‪ .‬این‬ ‫نشان دهندهاعتمادایشانبهروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاست‬ ‫والبتهاینموضوعمسئولیتماراسنگین ترمی کند‪.‬مابایدفعالیتمان‬ ‫را بیشتر کنیم‪ ،‬چرا که ا گر حمایت های پدرانه مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نبود‪ ،‬خبری از اتفاقاتی که در مجموعه رخ داده نبود‪.‬‬ ‫وی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط فعاالن و مدیران در‬ ‫حوزه روابط عمومی گفت‪ :‬مدیرعامل فوالد مبارکه برای بخش روابط‬ ‫عمومی اهمیت ویژه ای قائل است و ا گر این نگاه در حوزه روابط‬ ‫عمومی حا کم باشد‪ ،‬به طور قطع موفقیت در این بخش افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه سرمایه جمهوری اسالمی ایران است‬ ‫نباتی نژادافزود‪:‬ماتحتلوایشرکتفوالدمبارکهتالشمی کنیمتااین‬ ‫شرکت به عنوان ارزش و سرمایه نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح‬ ‫باشد و اسم اشخاص چندان در این زمینه مهم نیست‪.‬‬ ‫تشریح ‪ ۱۴‬اقدام جدید در روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به تشریح اقدامات‬ ‫صورت گرفته پرداخت و گفت‪ :‬از همکاران خود و مدیران روابط‬ ‫عمومی تشکر می کنم که در این مدت با تالش خود کارها را به سامان‬ ‫رساندند و ما در این سه ماه توانستیم عالوه بر تغییر روندهای اساسی‬ ‫در روابط عمومی‪ ،‬کارهای جاری را هم به شکل مطلوب دنبال کنیم‬ ‫که این کارها در ‪ ۱۴‬اقدام خالصه می شود‪:‬‬ ‫برترین انیمیشن صنعتی ساخته شده در جهان‬ ‫وی افزود‪ :‬اولین اقدام مهم ساخت انیمیشن «از سنگ تا رنگ»‬ ‫به مدت ‪ ۵۰‬دقیقه بود که بر اساس نظر کارشناسان یکی از بهترین‬ ‫انیمیشن هایی است که تا کنون در حوزه صنعت ساخته شده است؛‬ ‫زیرا با واقعیت تفاوتی ندارد و قابل استناد است‪ .‬این انیمیشن قرار‬ ‫استاز شبکهمستندنیزپخششودواینیکیاز تولیداتفاخرشرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬ثانیه؛ فوالد مبارکه در هفته ای که گذشت‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ‪ 3‬هفته پیش‪ ،‬تهیه نماهنگ با عنوان «‪ ۱۰۰‬ثانیه» اغاز‬ ‫شد؛بهاینشکل کهدر طولهفتهاخبار فوالدمبارکهدر مدت زمان‪۱۰۰‬‬ ‫ثانیه اماده و در بستر فضای مجازی منتشر می شود‪.‬‬ ‫برنامه تلویزیونی «برخط» و پخش انالین برنامه ها‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬تولید برنامه تلویزیونی «برخط» که به صورت هفتگی‬ ‫به مدت ‪ ۷‬دقیقه پخش می شود‪ ،‬یکی دیگر از اقدامات در روابط‬ ‫عمومی فوالد مبارکه بوده است‪ .‬همچنین جلسه روابط عمومی‬ ‫به صورت انالین و زنده پخش شد و قرار است سایر برنامه های فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬اعم از همایش ها و سمینارها‪ ،‬نشست ها و‪ ...‬به صورت‬ ‫مستقیم و ارتباط زنده پخش شود‪.‬‬ ‫تور بازدید ‪ ۳۶۰‬درجه فوالد مبارکه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تور بازدید ‪ ۳۶۰‬درجه فوالد مبارکه نیز از دیگر مواردی‬ ‫است که می توان به ان اشاره کرد‪ .‬به این صورت که خطوط تولید‬ ‫فوالدمبارکهبه صورتمجازیقابل رویتاستواز طریقسایتشرکت‬ ‫می توان از ان ها بازدید کرد‪.‬‬ ‫رادیو فوالد را از هرکجای جهان گوش کنید‬ ‫نباتی نژاد ادامه داد‪« :‬رادیو فوالد» نیز که از قبل در مجموعه روابط‬ ‫عمومی فوالد مبارکه وجود داشته‪ ،‬ا کنون قرار است در چند بخش‬ ‫فعالیت کند‪.‬بهاینصورت کهیکسایتبرایانتهیهشدهومی توان‬ ‫از هر نقطه ای از جهان این رادیو را گوش داد‪ .‬همچنین رادیو داخلی‬ ‫و رادیو تولید با همکاری رادیو اصفهان هفته ای ‪ ۲‬بار پخش زنده‬ ‫خواهند داشت و قابلیت پخش برنامه های سراسری نیز از طریق این‬ ‫رادیو فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرنامه متفاوت در فرم و محتوا‬ ‫نباتی نژاد تغییر در خبرنامه فوالد از لحاظ محتوایی را یکی دیگر از‬ ‫اقدامات روابط عمومی دانست و گفت‪ :‬صفحه ارایی و تغییر گرافیکی‬ ‫خبرنامه و همچنین تغییر در ساختار محتوایی ان از دیگر اقدامات‬ ‫صورت گرفته در ماه های اخیر است‪.‬‬ ‫ایراسین؛ مرجعی برای همه صنایع کشور‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬از این پس پایگاه خبری‬ ‫ایراسین به صورت رسمی برای فوالد مبارکه فعالیت می کند؛ البته این‬ ‫پایگاهخبریدر گذشتهنیزفعالیتداشتهاست‪.‬بندهشمارابهبازدید‬ ‫از اینسایتخبریدعوتمی کنم؛چرا کهاینپایگاهخبریداراییک‬ ‫تیم تخصصی در حوزه تولید محتوا در زمینه صنعت است و چتری‬ ‫روی همه صنایع باز کرده تا به مرجعی برای خبر صنعتی تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پایگاه خبری ایراسین متعلق به کل گروه فوالد مبارکه‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجهیز سالن اجتماعات شهدای فوالد مبارکه و ایجاد‬ ‫با توانمندی کارکنان شرکت ایریسا محقق شد‪:‬‬ ‫راه اندازی سیستم سطح دو احیا مستقیم مجتمع فوالد سبا‬ ‫مدیرپروژهسیستمسطحدواحیامستقیممجتمع‬ ‫فوالد سبا (از شرکت ایریسا) از راه اندازی سیستم‬ ‫سطحدواحیامستقیماینمجتمعخبرداد‪.‬‬ ‫نگین منصوری افزود‪ :‬در اردیبهشت‪ ،1400‬در راستای انقالب صنعتی‬ ‫چهارم‪،‬اینپلتفرمجدید کهمبتنیبرمعماری کالینتسروروتحتوب‬ ‫است و در ان از جدیدترین تکنولوژی ها همچون‪ Net 5.0, Angular‬و‬ ‫‪ OPCUA‬استفادهشدهاست‪،‬راه اندازیشد‪.‬‬ ‫ویدر ادامهبهمزایایاینپروژهاشاره کردو گفت‪:‬ارسالاطالعاتسطح‬ ‫یکبهسطحسهبه صورتاتوماتیک کهازدرجاطالعاتبه شکلدستی‬ ‫وخطایانسانیجلوگیریمی کندوامکاننمایشانالیناطالعاتوارائه‬ ‫گزارش هایمتنوعاز جملهمزایایاینپروژهبهشمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرپروژهشرکتایریسایاداورشد‪:‬اینپروژهباهمتوتالشتیم های‬ ‫مشارکت کنندهدر پروژه‪،‬حتیدر وضعیتاپیدمی کرونا‪،‬دوماهزودتراز‬ ‫موعدموردتوافقراه اندازیشد‪.‬‬ ‫منصوری در پایان از حمایت و همراهی بهره بردار و دستگاه نظارت‬ ‫و همچنین از تیم های سطح دو‪ ،‬معماری سطح دو‪ ،‬سطح یک‪،‬‬ ‫سخت افزار‪،‬شبکهوسطحسهبه منظورانجامفعالیت هایموثردرطول‬ ‫پروژهتشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مدرن دائمی‬ ‫وی دیگر اقدامات صورت گرفته روابط عمومی را این چنین برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬احداث و تجهیز سالن اجتماعات شهدای فوالد مبارکه برای‬ ‫بازدیدهاودورهمی هاوهمچنینایجادنمایشگاهدائمیفوالدمبارکه‬ ‫در ورودی خط نورد گرم از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت‬ ‫است‪ .‬هم ا کنون تمام اطالعات خطوط تولید و بخش های مختلف‬ ‫در این نمایشگاه گنجانده شده و از این پس هرکس بخواهد از فوالد‬ ‫مبارکه بازدید کند‪ ،‬ابتدا از این نمایشگاه بازدید می کند و پس از ان وارد‬ ‫خطوط تولید فوالد مبارکه می شود‪.‬‬ ‫ساخت‪ 2‬مستند ورزشی و همکاری با رسانه ملی‬ ‫نباتی نژاد افزود‪ :‬بنا به درخواست باشگاه فرهنگی‪-‬ورزشی سپاهان‪،‬‬ ‫ساخت ‪ ۲‬مستند‪ ،‬یکی برای ورزشگاه بزرگ نقش جهان با همکاری‬ ‫رسانه ملی و دیگری مستند ورزشگاه شهید قاضی کاپیتان اسبق‬ ‫سپاهان را از امروز کلید خواهیم زد و امیدواریم در ‪ ۳‬ماه اینده این‬ ‫مستندها ساخته شود‪.‬‬ ‫سامانه جامع مسابقات؛ الگوی بی مانند برای همه‬ ‫موسساتپرجمعیت کشور‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سیستم جامع مسابقات با قابلیت های فراوان نیز‬ ‫رونمایی خواهد شد‪ .‬این سامانه که منجر به ایجاد یک زیرساخت‬ ‫عالیدر حوزهفرهنگیمی شود‪،‬رویسایتشرکتقرار گرفتهوپرسنل‬ ‫فوالد با وارد کردن کد پرسنلی می توانند در مسابقات مختلف شرکت‬ ‫کنند؛ سامانه ای که می تواند الگویی برای همه موسسات پرجمعیت‬ ‫کشور باشد و نمونه مشابه ندارد‪.‬‬ ‫بهسازیباغچهشخصیت ها‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در ادامه معرفی فعالیت های‬ ‫صورت گرفته به بهسازی باغچه شخصیت ها اشاره کرد و گفت‪ :‬بستر‬ ‫بسیار خوبی برای معرفی شخصیت هایی که از ابتدا تا کنون از فوالد‬ ‫مبارکه بازدید کرده بودند در فوالد مبارکه وجود داشت‪ .‬این بستر‬ ‫با بهسازی و تغییرات شکلی مخصوصا در فضاسازی و تغییر تابلوها‬ ‫و دوزبانه شدن این تابلوها به روند قابل قبولی رسیده و از این به‬ ‫بعد‪ ،‬به بستر مناسب گردشگری برای بازدید از فوالد مبارکه تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه تالش می کند دستاوردهای‬ ‫افتخارامیز بخش هایمختلفشرکتبه خوبیاطالع رسانیشود‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬البته باید تالش کنیم تا ا گر ایرادی در کار وجود دارد‬ ‫برطرفشودوباهمیاریهمکارانان شاءاهللتاپایانسالدورهطالیی‬ ‫روابط عمومی رقم خواهد خورد و فوالد مبارکه در قله اطالع رسانی‪،‬‬ ‫خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫البته ‪ ۱۰‬ظرفیت جدید برای روابط عمومی و رسانه در دست بررسی و‬ ‫ایجاد است‪ ،‬زیرا همان طور که در تولید‪ ،‬قطب صنعت فوالد هستیم‪،‬‬ ‫باید قطب رسانه ایران و حتی جهان باشیم و با همراهی مدیران‬ ‫و مسئوالن و حمایت نماینده محترم مبارکه این مسیر را ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫امضای ‪ 5‬قرارداد سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫کاهش قیمت سنگ اهن در بازار جهانی‬ ‫حسن خلج طهرانی‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‪،‬‬ ‫در راستای تا کید بر منویات مقام معظم رهبری‪ ،‬پشتیبانی از صنایع‬ ‫و مانع زدایی از فعالیت سرمایه گذاران را هدف اصلی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس خواند و افزود‪ :‬در فروردین و اردیبهشت امسال‬ ‫‪ 5‬قرارداد در زمینه های تولید و بسته بندی قیر‪ ،‬تولید شمش سرب و‬ ‫روی‪ ،‬تولید حالل های شیمیایی‪ ،‬تولید اسید فسفریک و ورق فوالدی به‬ ‫امضا رساندیم که امیدواریم سبب اشتغال زایی گسترده در منطقه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬قیمت سنگ اهن با عیار ‪ ۵۸‬درصد در ‪ ۱۴‬می به‬ ‫‪ ۱۷۰‬دالر بر هر تن کاهش یافت‪ .‬همچنین سنگ اهن با عیار‬ ‫‪ ۶۲‬درصد که در هفته گذشته ‪ ۲۲۳‬دالر قیمت داشت‪ ،‬در ابتدای‬ ‫این هفته به ‪ ۲۱۳‬دالر رسید و با کاهش ‪ ۱۱‬دالری مواجه شد‪.‬‬ ‫سنگ اهن با عیار ‪ ۶۵‬درصد نیز با کاهش ‪ ۱۱‬دالری به قیمت ‪۲۳۳‬‬ ‫دالر بر هر تن رسید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪100‬‬ ‫عدد خبر‬ ‫درصد‬ ‫بـر اسـاس اعلام دبیـر کمیتـه ارزی میـزان ایفـای‬ ‫تعهـدات ارزی فروردیـن سـال جـاری نسـبت بـه‬ ‫فروردینسال گذشته‪ 100‬درصدرشد کردهاست‪.‬‬ ‫وزیر صمت در مراسم امضای تفاهم نامه مسئولیت های اجتماعی فوالد امیرکبیر ‪:‬‬ ‫فوالدامیرکبیربایدمرکزپیرامونیخودرابهیکمنطقهتوسعه یافتهتبدیل کند‬ ‫وزیر صمت در مراسم امضای تفاهم نامه مسئولیت های اجتماعی فوالد‬ ‫امیرکبیر که در قالب معین طر ح های اقتصاد مقاومتی است گفت‪ :‬یکی از‬ ‫افتخارات جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬صنعت فوالد کشور است؛ ما در سال‬ ‫گذشته ‪ 6.2‬میلیون تن صادرات داشتیم که ‪ 2.5‬میلیارد دالر از صادرات فوالد درامد ارزی‬ ‫حاصلشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در مراسم امضای تفاهم نامه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫فوالدامیرکبیر کهدر قالبمعینطر ح هایاقتصادمقاومتیاست‪،‬گفت‪:‬ماقبلاز انقالبتاتقریبا‬ ‫‪ ۲۰‬سال پیش‪ ،‬واردکننده فوالد بودیم‪ .‬البته قبل از انقالب شرکت ذوب اهن اصفهان با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن تولید فعال بود که با شروع جنگ تحمیلی تولید ان کم شد‪ ،‬اما ا کنون بعد از ‪ ۳‬دهه‬ ‫ایرانبهصادرکنندهفوالدتبدیلشدهورتبهدهمجهانیرادر صنعتفوالداز انخود کردهاست‪.‬‬ ‫وزیرانصمتدر دوره های گذشتهزحماتبسیاری کشیدهوفوالدرابهاینجایگاهرساندندوما‬ ‫در سال گذشته‪ ۲۹‬میلیون تن فوالد خام تولید کردیم و‪ ۶‬میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار تن صادرات داشتیم‬ ‫کهدر حدود‪ 2.5‬میلیاردصادراتفوالدبود‪.‬‬ ‫وی تا کید کرد‪ :‬همواره رئیس جمهوری در همه جلسات و ستاد اقتصادی دولت گفته اند ما در ‪۳‬‬ ‫سال گذشته کهدر تحتفشار شدیدترینتحریم هابودیموامریکااز برجامخارجشد‪،‬ا گرصادرات‬ ‫فوالدوپتروشیمینبود‪،‬نمی توانستیم‪ ۳۸‬میلیارددالروارداتبرای کشور داشتهباشیم‪.‬‬ ‫به گفتهرزم حسینی‪،‬صنایع کشور سال گذشته‪ ۸‬درصدرشدپیدا کردهوتقریبا کارخانه ایسراغ‬ ‫نداریم که به خاطر مواد اولیه مشکل پیدا کرده باشد‪ .‬تمام کارخانجات و صنایع مختلف مانند‬ ‫خودروسازان‪ ،‬سرامیک و کاشی و فوالدسازان و‪ ...‬همه در چند شیفت در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫نالمللیاداره‬ ‫بنابراینا گرصنایعبزرگمانبودندمانمی توانستیم کشوررابااینحجمازفشارهایبی ‬ ‫کنیموامروزاز افتخاراتجمهوریاسالمیایرانفوالداست‪.‬‬ ‫وزیرصمتادامهداد‪:‬اصفهاندر طولتاریخوامروزنیزدر حوزهصنعتبسیار پیشتاز بودهاست‪.‬در‬ ‫اینمیان کاشانبامحوریتخاصوترانزیتی کهداردومحلپرورشوفعالیتادیبانوصنعتگران‬ ‫وتجار بوده‪،‬از مزیت هایبسیاریبرخوردار استومی تواندیکمحور توسعهو گسترشتوسعهدر‬ ‫منطقهباشد‪.‬خوشبختانهنمایندگانفعالیدر اینشهرستانوجودداردودلسوزیایشانبرای‬ ‫بهبودشرایطمنطقهاست‪.‬‬ ‫رزم حسینیادامهداد‪:‬بهصنایعفوالد کشوروهمهصنعتگرانتبریکمی گویمواعالممی کنمامسال‬ ‫نیز همه طر ح های توسعه ای ادامه پیدا خواهند کرد؛ در واقع طر ح های توسعه فراوانی داریم و‬ ‫برنامهجامعفوالدایرانبرای‪ ۵۵‬میلیونتنفوالدبایددر اینطر ح هابهاجرابرسد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬ا کتشافات معدنی در ایران فوق العاده گسترش پیدا کرده و‬ ‫فعالیت ما چندین برابر شده و معادن جدیدی در حال کشف است‪ .‬ا کنون ارزش ذخایر معدنی‬ ‫شناخته شده کشور‪ ،‬با ا کتشافات صورت گرفته که البته در گذشته هم روند خوبی داشته است‪،‬‬ ‫معادل‪ ۵۰۰‬میلیارددالربودهوتردیدنداریمروزبه روز افزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫ویدر ادامهبهنشستی کهامروزبرگزار شدوتفاهم نامهمسئولیت هایاجتماعی کهدر قالبمعین‬ ‫طر ح های اقتصاد مقاومتی به امضا رسید نیز گفت‪ :‬یکی از استان هایی که انصافا در این زمینه و‬ ‫معین هایاقتصادیپیشگامشد‪،‬استاناصفهانبود‪.‬‬ ‫رزم حسینی با تا کید بر اینکه اساسا کشورها را شرکت های بزرگ می سازند در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫کشورهایتوسعه یافتهدولت هانقشتسهیلگررادارند‪،‬همچنینانبخشی که کشور رامی سازدو‬ ‫باایجادتوسعهمتوازن‪،‬از مهاجرتجلوگیریمی کندشرکت هایبزرگهستند؛برایمثال‪،‬فوالد‬ ‫امیرکبیربایدمرکزپیرامونیخودرابهیکمنطقهتوسعه یافتهتبدیل کند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬مدیریتاقتصادی‪،‬نیاز امروزمردماست‪،‬زیراممکناستبرخیافرادبتوانندمدرسه‬ ‫بسازندوباعثتوسعهاستانشوند‪،‬اماتوانمدیریتاقتصادینداشتهباشند‪.‬‬ ‫وزیرصمتادامهداد‪:‬امروزمردمنیاز بهاموزش کسب وکار دارندومدیریتتوسعه ایدر منطقهالزم‬ ‫و ضروری است؛ همچنین مدیران و مسئوالن باید نقش تسهیلگری داشته باشند؛ برای مثال‪،‬‬ ‫براساساینتفاهم نامه هاامام جمعهبایدفرهنگاقتصادمقاومتیرا گسترشدهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امنیت و اقتصاد دو حلقه به هم پیوسته است‪ .‬در واقع هدف از امضای تفاهم نامه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی در قالب معین طر ح های اقتصاد مقاومتی این نیست که مدیرعامل‬ ‫مجموعهبهتوزیعمنابعمالیبپردازد‪،‬بلکهپول هابایددر جهتتوسعهجمع اوریشود‪.‬یکمدیر‬ ‫منطقهتوسعه ایمی تواند کسب وکار مردمراتوسعهونرخبیکاریرا کاهشدهد‪.‬‬ ‫وزیرصمت گفت‪:‬در شرکتفوالدامیرکبیربایدفردی کهدلسوز استمعاونتمسئولیتاجتماعی‬ ‫رابرعهدهبگیرد‪،‬زیراباتوجهبه گردشمالیقابل قبولاینمنطقهمی توانروستاهایدورافتاده‬ ‫کاشانراپررونقساختو کسب وکار ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به گفتهرزم حسینی‪،‬شرکت هایتوسعه گراوبزرگبایدمدلمرکزپیرامونیفعالیتداشتهباشندو‬ ‫پیرامونخودراتوسعهدادهونرخبیکاریرا کاهشدهند‪.‬امنیتاقتصادیبهتوسعه یافتگیمرتبط‬ ‫بودهوبا کمترینسرمایهامکان پذیراست‪.‬‬ ‫وزیرصمتادامهداد‪:‬توانمندسازیجوامعمحلیهدفماست‪،‬زیراوقتیاقتصادمردمغنیشود‪،‬‬ ‫مشکالتپایانمی یابد‪.‬یکیاز مسئولیت هایمهممدیرانعامل کمکبهاقتصادمنطقهومردم‬ ‫است‪.‬درواقعبایداعتمادمردمبهنظاموعملکردهایماافزایشپیدا کند‪.‬‬ ‫رزم حسینیدر پایانتا کید کرد‪:‬وزارتصمترسالتخودمی داند کهاز ظرفیتاقتصادیصنایع‬ ‫ومعادناستفاده کند‪.‬معادنبایدبراساسبرنامه‪،‬همدر بخشمعدنوهممسئولیتاجتماعی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرند‪ ،‬زیرا ا گر فوالد طی سال های فراوان تولید شود‪ ،‬باید در جهت و راستای‬ ‫توسعهمتوازنباشدتاحاشیه نشینیوبیکارینداشتهباشیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از سود فوالد امیرکبیر صرف طرح توسعه ای می شود‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در برنامه بازدید وزیر صمت از فوالد امیرکبیر کاشان و مراسم امضای‬ ‫تفاهم نامهمسئولیت هایاجتماعیدر قالبمعینطر ح هایاقتصادمقاومتی گفت‪ ۷۰:‬درصداز‬ ‫سودفوالدامیرکبیر کاشانصرفطر ح هایتوسعه ایخواهدشد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد‪ :‬حرکتی که امروز انجام می شود (مراسم امضای تفاهم نامه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی در قالب معین طر ح های اقتصاد مقاومتی) در راستای منویات مقام‬ ‫معظمرهبریدرزمینهاقتصادمقاومتیوهمچنینمسئولیتاجتماعیاست‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬زمانی که کرونا در کشور شیوع یافت‪ ،‬کاشان یکی از‬ ‫کانون هایپرخطربودواولین کمکمابرایخرید‪ ۱۰‬دستگاهونتیالتور بهمبلغ‪ ۱۰‬میلیاردتومانبود‬ ‫وبعداز اندر اصفهان کمک رسانیداشتیم‪.‬البته کمک هایخودراادامهدادیموچندینموردنیز‬ ‫برای کمکبهمردمدر جهتخریدماسکانجام وظیفه کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جلسه مجمع عمومی فوالد امیرکبیر کاشان برگزار می شود و ما تصمیم گرفتیم‬ ‫‪ ۷۰‬درصد سود فوالد امیرکبیر را برای طر ح های توسعه ای نگه داریم و از ا کنون تامین مالی پروژه‬ ‫افزایش سرمایه قطعی شده و دیگر اینکه تا اخر خردادماه اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار‬ ‫منتشرمی شود؛البتهنقشه هاامادهشدهومشاورهصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه افزود‪ :‬ما تصمیم گرفتیم ‪ ۱۰۰‬درصد کمک اجتماعی خود را به کاشان در‬ ‫مجمعمطرح کنیم؛همطرحتوسعه ایتانیمهاولسالانجاممی شودوتامینمالیتاهفتهاینده‬ ‫صورت خواهد گرفت؛ هم اینکه برای کار خداپسندانه و پیروی از بیانات مقام معظم رهبری‪۱۰۰،‬‬ ‫درصددستوراترااجراییخواهیم کرد‪.‬‬ ‫امیدوار به رفع مشکالت هستیم‬ ‫ایوبدرویشی پور‪،‬معاونتوسعهمدیریتومنابعانسانیاستانداریاصفهاننیزدر برنامهبازدید‬ ‫وزیرصمتاز فوالدامیرکبیر کاشانومراسمامضایتفاهم نامهمسئولیت هایاجتماعیدر قالب‬ ‫معینطر ح هایاقتصادمقاومتی گفت‪:‬امیدواریم کهاینسفر کهپروژه هایبسیاریطیانبازدید‬ ‫وافتتاحشدپراز خیروبرکتبرایاستاناصفهانباشدومنجربه گشایشمشکالتوموانعشود‪.‬‬ ‫به گفتهوی‪،‬تفاهم نامه ای کهدر قالبطر ح هایمعیناقتصادمقاومتیدر شرکتفوالدامیرکبیر‬ ‫بهامضامی رسدیکحرکتخالقانهوتجربه ایموفقدر استاناصفهاناست‪.‬بندهمامور پیگیر‬ ‫اینموضوعهستموتفاهم نامه هابهامضامی رسد‪.‬‬ ‫درویشی پور افزود‪:‬همچنینمتناسبباامایشسرزمین‪ ۷،‬منطقهاولویت بندیشدهواینطرح‬ ‫ابتکار مسئولیتاجتماعیاست کهبایدبااولویتانجامشود؛در واقعاینمسئولیت هااز زمانی که‬ ‫مهندس عظیمیان در این راه پیشتاز شدند و براساس طر ح های اولویت دار به جلو پیش رفتند‪،‬‬ ‫سرعت گرفتهاست‪.‬‬ ‫شایان ذکر است شرکت فوالد امیرکبیر کاشان از زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه محسوب‬ ‫می شود و با هدف تولید ورق گالوانیزه‪ ،‬به عنوان اولین تولیدکننده ورق گرم گالوانیزه گرم ایران در‬ ‫سال‪ ۱۳۷۹‬تاسیسشدهاست‪.‬خط گالوانیزهاینشرکتباظرفیتاسمی‪ ۱۰۰‬هزار تندر سالبرای‬ ‫ضخامت هاییدر محدوده‪ 0.25‬تا‪ 1.25‬میلی متروعرض‪ ۶۰۰‬تا‪ ۱۲۵۰‬میلی مترطراحیشدهاست‪.‬‬ ‫ظرفیتموجوداینخطتولیددر حالحاضربالغ بر‪ ۱۳۰‬هزار تندر سالاست‪.‬‬ ‫کسب رتبه اول برای ششمین ماه متوالی توسط دفتر فنی تعمیرات ریخته گری‬ ‫رئیس دفتر فنی نگهداری و تعمیرات واحد‬ ‫ریخته گری شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬با اعالم‬ ‫شاخص های دفاتر فنی فوالد مبارکه از طرف‬ ‫واحد‪ ،PEX‬قسمت پیشگیری دفتر فنی تعمیرات ریخته گری‬ ‫موفقشدبرایششمینماهمتوالیرتبهاولباامتیاز کامل‪100‬‬ ‫رادر بیندفاترفنیتعمیرات کسب کند‪.‬‬ ‫سیدمجتبیغیوریافزود‪:‬دست یابیبهموفقیت هاورکوردهای‬ ‫اخیر در ناحیه مرهون تالش و همبستگی واحدهای تولیدی‬ ‫و تعمیراتی ناحیه است که با برنامه ریزی دقیق در راستای‬ ‫نگهداری مناسب تجهیزات و انجام تعمیرات به موقع گامی‬ ‫محکمبرداشته اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شاخص های دفاتر فنی تعمیرات نمایانگر‬ ‫عملکردوضعیتتعمیراتواحدهابوده کهقسمتپیشگیریبا‬ ‫همراهی و پشتیبانی قسمت های قطعات یدکی و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫موفقبه کسبرتبهاولدر شش ماهاخیر گردیدهاست‪.‬‬ ‫غیوری گفت‪ :‬کارشناسان پیشگیری با همکاری واحدهای‬ ‫تعمیراتیدر جهترسیدنبهاهدافواالیسازمانفعالیت هایی‬ ‫از قبیل توسعه و بهینه سازی استانداردها و دستورالعمل ها‪،‬‬ ‫واقعی سازی نفر ساعت های تعمیراتی‪ ،‬حذف و اصالح‬ ‫فعالیت هایفاقدارزش افزوده‪،‬کنترلمیدانیفعالیت هایبازرسی‬ ‫وشات دانتجهیزاتریخته گری‪،‬انجامپروژه هایبهینه سازی‪،‬‬ ‫برگزاری جلسات تحلیل خرابی و پیگیری مستمر جهت انجام‬ ‫به موقعاقداماتاصالحیراانجاممی دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان از حمایت و پشتیبانی های مدیریت های ناحیه‪،‬‬ ‫واحدریخته گریو‪ MTO‬تشکرواز روسا‪،‬کارشناسان‪،‬تکنسین ها‬ ‫و بازرسان تعمیرات ریخته گری ماشین های‪ 1‬تا‪ ،5‬جرثقیل های‬ ‫سقفیواحدریخته گری‪،‬اماده سازیتختالو کارگاهریخته گریو‬ ‫واحدجنبیقدردانی کرد‪.‬‬ ‫دبیر کمیتهاقدامارزیاز رشد‪ ۱۰۰‬درصدیمیزانایفایتعهدات‬ ‫ارزی در فروردین ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به اسفندماه ‪ ۹۹‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تعهداتارزیدر فروردین ماه‪،۱۴۰۰‬بهمیزان‪ 4.1‬میلیاردیورو ایفا‬ ‫شده‪،‬درحالی کهدر اسفندماه‪،۹۹‬اینمیزانبرابربا‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫یورو بودهاست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬احسان‬ ‫قمری طی گزارشی از اخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی‬ ‫حاصلاز صادرات‪،‬میزانصادراتمشمولایفایتعهداتارزی‬ ‫از ‪ ۲۲‬فروردین‪ ۹۷‬تااذرماهرا‪ ۷۲‬میلیاردیورو اعالم کردو گفت‪:‬با‬ ‫احتسابفرصتچهارماههجهتایفایتعهداتارزیحاصل‬ ‫از صادراتوتعدیالتانجام شده‪،‬تعهدارزیحاصلاز صادرات‬ ‫از ‪ ۲۲‬فروردین‪ ۹۷‬تا‪ ۳۱‬فروردین‪ ،۱۴۰۰‬به میزان‪ ۶۲‬میلیارد یورو‬ ‫براوردشدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دوره زمانی یادشده‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬میلیارد یورو از‬ ‫تعهدات ارزی ایفا شده که بیانگر نسبت ‪ ۷۳‬درصدی ایفای‬ ‫تعهدات نسبت به کل تعهدات و نسبت ‪ ۶۳‬درصدی ایفای‬ ‫تعهداتبه کلصادراتمشمولایفایتعهداتارزیاست‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫درصد‬ ‫رئیس کل گمرک از رشد ‪ 142‬درصدی عبور‬ ‫کاالهای ترانزیتی از قلمرو ایران از خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرکبابیاناینکهدر اردیبهشتامسالیکمیلیون‬ ‫و ‪ ۸۴۱‬هزار تن کاال از قلمرو ایران ترانزیت شد که در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۴۲‬درصد رشد داشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این افزایش‪ ،‬حا کی از بهبود وضعیت عبور کاال از مرزهای‬ ‫گمرکی‪ ،‬کاهش محدودیت های کرونایی و کمتر شدن تاثیر‬ ‫تحریم هاست‪.‬‬ ‫مهدیمیراشرفی‪،‬رئیس کل گمرک‪،‬اظهار کرد‪:‬دراردیبهشت ماه‬ ‫سال جاری ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاالی صادراتی و وارداتی‬ ‫به ارزش‪ ۱۲‬میلیارد و‪ ۸۰۰‬میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها‬ ‫مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر‬ ‫وزنو ارزشبهترتیب‪ 6.6‬درصدو‪ ۳۸‬درصدرشدداشتهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن کاال به ارزش‬ ‫‪۶‬میلیاردو‪ ۳۰۰‬میلیوندالر از ایرانبه کشورهایمختلفجهان‬ ‫صادر شد که بخش عمده ان شامل بنزین‪ ،‬پلی اتیلن‪ ،‬متانول‪،‬‬ ‫شمشاهنوفوالدوصنایعفوالدیبود‪.‬‬ ‫‪955‬‬ ‫هزار شغل‬ ‫معاونوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت گفت‪:‬در سطح‬ ‫کشور حداقل ‪ ۹۵۵‬هزار شغل در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی ایجادشده که‪ ۱۴‬درصد ان ها متعلق به استان‬ ‫تهراناست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به امار رسمی کشور‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫تقریبا‪ 8‬درصدرشد در بخشصنعتداشتیموبههمینمیزان‬ ‫شاهد رشد برق صنایع بودیم‪ .‬صنعت در سال گذشته رشد‬ ‫بسیار خوبی داشته و در شهرک های صنعتی این مهم محقق‬ ‫شدهاست‪،‬به طوری کهسال گذشتهنرخوا گذاری هایمابرای‬ ‫سرمایه گذاریدوبرابرشدهاست‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک هایصنعتیایراناضافه کرد‪:‬بیشاز‪ ۱۱‬هزار و‪ ۶۰۰‬قرارداد‬ ‫جدید وا گذاری در قالب بیش از ‪ ۵‬هزار هکتار اراضی منعقد و‪۶۵‬‬ ‫هزار شغلدر شهرک هاونواحیصنعتیایجادشد‪.‬‬ ‫رسولیان خاطرنشان کرد‪ :‬هر بنگاه اقتصادی مورد بهره برداری‬ ‫در شهرک های صنعتی به طور متوسط‪ ۲۰‬فرصت شغلی ایجاد‬ ‫می کند و در این راستا ‪ ۹‬هزار واحد باالی ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی در شهرک های صنعتی وجود دارد که در صورت‬ ‫بهره برداری‪ ۱۸۰،‬هزار شغلایجادمی کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫رشد ‪ ۷۵‬دالری قیمت مس‬ ‫راه اندازی‪ 1.9‬میلیارددالرطرحمعدنیتاپایان‪1400‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫بر اساس جلسه پایش طرح های سال ‪ ۱۴۰۰‬ایمیدرو‪ ،‬طرح های مختلفی‬ ‫به ارزش بیش از ‪ 1.9‬میلیارد دالر در زنجیره فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬سرب و روی‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬فروکروم‪ ،‬تولید نفلین سینیت‪ ،‬فسفات و همچنین بخش زیرساختی‬ ‫تا پایان سال جاری راه اندازی می شوند‪ .‬وجیه اهلل جعفری‪ ،‬رئیس هیئت‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪ 6 :‬طرح توسعه ای در حوزه صنعت‬ ‫مس و ‪ 10‬طرح توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حوزه معدن‬ ‫از این جمله است‪.‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬قیمت مس در روز سه شنبه چهارم خردادماه در‬ ‫معامالت بورس فلزات لندن نسبت به روز دوشنبه سوم خردادماه‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬دالر‪ ،‬معادل ‪ 0.8‬درصد رشد و نسبت به هفته پیشین ‪ 5‬درصد افت‬ ‫کرد و به ‪ 9943‬دالر رسید‪.‬‬ ‫قیمت سه ماهه مس در معامالت سه شنبه چهارم خرداد‪ ۷۷ ،‬دالر شد‬ ‫که دارای ‪ 0.8‬درصد رشد نسبت به روز معامالتی پیش و ‪ 5.1‬درصد افت‬ ‫نسبت به هفته پیش است‪.‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رونمایی از‬ ‫سیستم جامع مسابقات‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫محمود فروغی رئیس امور فرهنگی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار فوالداز رونماییسیستمجامعمسابقاتشرکت‬ ‫فوالد مبارکه خبر داد و ویژ گی ها و امکانات ان را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬با ما همراه باشید تا بهتر با این سیستم اشنا شود‪:‬‬ ‫باتوجهبهرونماییسیستمجامعمسابقاتشرکتدر هفته‬ ‫روابطعمومی‪،‬لطفادر خصوصویژگی هاوامکاناتجدید‬ ‫این سیستم برای همکاران توضیح دهید‪.‬‬ ‫اهم امکانات ایجادشده بر روی سیستم جامع مسابقات‬ ‫عبارت است از‪ :‬امکان برگزاری متنوع مسابقات انالین‬ ‫کتاب خوانی به درخواست واحدهای مختلف شرکت؛ ایجاد‬ ‫ویترین جوایز و امکان انتخاب جایزه بر اساس امتیازات‬ ‫کسب شدهتوسطفردویاجمعامتیازات کسب شدهبه صورت‬ ‫خانوادگی؛ حذف الزام حضور فیزیکی کارکنان جهت ثبت نام‬ ‫و اخذ منابع مسابقات با ایجاد امکان سفارش اینترنتی‬ ‫کتاب؛ ارسال مستقیم و رایگان کتاب های مسابقات به‬ ‫نشانی محل سکونت افراد توسط ناشران مطرح و برجسته‬ ‫استانی و کشوری؛ امکان برگزاری مسابقات برای گروه های‬ ‫انتخابی و هدف؛ انجام قرعه کشی برندگان از بین مسابقات‬ ‫انتخابی به صورت سیستمی؛ امکان هم زمان رویت امتیاز در‬ ‫هر مسابقه به صورت انالین؛ ایجاد امکان حضور پیمانکاران‬ ‫داخلی و افراد تحت تکفل ایشان در مسابقات کتاب خوانی‬ ‫شرکت؛ امکان سفارش و بارگذاری کتاب صوتی و یا فایل ‪pdf‬‬ ‫کتاب بر روی سیستم مسابقات؛ امکان خرید اینترنتی کتاب‬ ‫در مناسبت هایخاصاز فروشگاه هایمعتبرباتخفیفویژه؛‬ ‫امکان برگزاری ازمون بدون محدودیت نفرات شرکت کننده‪.‬‬ ‫ثبت نام و شرکت در مسابقات از چه طریقی امکان پذیر‬ ‫است؟‬ ‫همکاران و افراد تحت تکفل ایشان بر اساس شرایط سنی‬ ‫هر مسابقه جهت ثبت نام و شرکت در مسابقه باید به نشانی‬ ‫‪ http://cuc.msc.ir/scc‬پرتال کارکنان‪ ،‬سیستم جامع‬ ‫مسابقاتمراجعه کنند‪.‬‬ ‫مراحل سفارش کتاب مسابقه چگونه است؟‬ ‫همکاران جهت سفارش کتاب باید بر روی لینک خرید کتاب‬ ‫در بخش منابع کلیک کنند‪ .‬گفتنی است جهت سفارش‬ ‫کتاب اتصال به اینترنت الزامی است‪ .‬پس از وارد کردن شماره‬ ‫همراهشان‪ ،‬یک کد برای ایشان پیامک می شود‪ .‬پس از وارد‬ ‫کردن کد پیامک شده صفحه ای باز می شود که کد تخفیف‬ ‫سفارش کتاب را از ایشان می خواهد‪ .‬باید شماره پرسنلی‬ ‫سرپرست خانواده به عنوان کد تخفیف وارد شود‪ .‬سفارش‬ ‫رایگان کتاب در هر موضوع و برای هر خانواده یک بار امکان پذیر‬ ‫است و کتاب به صورت پستی و رایگان ارسال می گردد؛ بنابراین‬ ‫همکاران باید اطالعات پستی خواسته شده در فرم سفارش‬ ‫کتاب را به دقت تکمیل فرمایند‪.‬‬ ‫نحوه انتخاب جایزه از ویترین جوایز چگونه است؟‬ ‫در بخشویترینجوایزتصویرهرجایزهومیزانامتیاز الزمجهت‬ ‫دریافت ان بارگذاری شده است که همکاران بر اساس مجموع‬ ‫امتیازی که با شرکت در مسابقات احراز می کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫نسبت به انتخاب و دریافت جایزه موردعالقه خود در بازه زمانی‬ ‫مشخص اقدام نمایند‪ .‬البته ویترین جوایز به مرور در حال‬ ‫تکمیل است و به زودی جوایز ارزشمند بیشتری بر روی ویترین‬ ‫جوایز قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در حالحاضرچهمسابقاتیبررویسیستممسابقاتفعال‬ ‫و در حال انجام است؟‬ ‫در حال حاضر دو مسابقه در سیستم فعال است یکی مسابقه‬ ‫«پنجاه ودو رسم با هم بودن» به درخواست واحد اموزش که‬ ‫فایل ‪ pdf‬مسابقه در بخش منابع بارگذاری شده و دیگر کتاب‬ ‫اسیر کوچک که به مناسبت سالروز فتح خرمشهر برگزار شده‬ ‫و همکاران تا پایان خردادماه فرصت شرکت در این دو مسابقه‬ ‫را خواهند داشت‪ .‬همچنین ثبت نام و برگزاری سی و سومین‬ ‫دوره مسابقات قران و معارف شرکت نیز از طریق همین سیستم‬ ‫به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫کالم پایانی؟‬ ‫در پایان بنده به نوبه خود از مدیریت روابط عمومی و همکارانم‬ ‫در واحد امور فرهنگی و سایر واحدهای مرتبط که در طراحی‬ ‫سیستمجامعمسابقاتشرکتهمکاری کردندصمیمانهتشکر‬ ‫و قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫با همت و تالش کارکنان فوالد مبارکه صورت گرفت‪:‬‬ ‫ثبت رکورد ماهیانه بارگیری و حمل تختال‬ ‫در ماه گذشته با همت و تالش همکاران واحد‬ ‫برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت‪ ،‬واحد‬ ‫اماده سازی و انبار تختال و واحد راه اهن رکورد‬ ‫جدیدی در زمینه بارگیری و ارسال روزانه تختال‬ ‫رقم خورد و در ‪ 25‬اردیبهشت بیش از ‪ 11‬هزار و‬ ‫‪ 122‬تن به مقصد مشتریان داخلی و صادراتی‬ ‫ارسال گردید‬ ‫کارکنان تالشگر واحد اماده سازی تختال در ادامه ثبت رکوردهای پیاپی در‬ ‫زمینهحملوبارگیریتختال‪،‬باثبترکوردبی سابقهبارگیریاسلببهمیزان‬ ‫‪ 228‬هزار و‪ 863‬تن در اردیبهشت ماه سال‪ 1400‬موفقیت دیگری را در سال‬ ‫تولید‪،‬پشتیبانیومانع زداییبهنامخودثبت کردند‪.‬‬ ‫رئیساماده سازیوانبار تختالناحیهفوالدسازیبااعالماینخبرافزود‪:‬رکوردبی سابقهبارگیری‬ ‫اسلب از طریق حمل ریلی و جاده ای در اردیبهشت ماه سال ‪ 1400‬و در ادامه عملکرد غرورافرین‬ ‫ناحیه فوالدسازی در کسب رکوردهای پیاپی و تولید محصوالت ویژه و استراتژیک و گذر از تولید‬ ‫ماهیانه بیش از ‪ 700‬هزار تن در فروردین ماه و‪ 696‬هزار تن در اردیبهشت حاصل شده است‪.‬‬ ‫محسناحمدیافزود‪:‬اینمهمدر حالیاتفاقافتاده کهرکوردبارگیریقبلیدر دی ماهسال‪98‬‬ ‫به میزان‪ 177‬هزار و‪ 722‬تن به دست امده بود‪.‬‬ ‫وی حمایت های مدیریت ناحیه و اصالح فرایندهای موجود و عزم راسخ کارکنان واحد‬ ‫اماده سازیتختالرااز عواملاصلیومهماینموفقیتبرشمردوابراز امیدواری کردبابرنامه ریزی‬ ‫صورت گرفتهوهمچنیناهتمام کلیه کارکنانوواحدهایپشتیبانی‪ ،‬عملکرددرخشانیدر سال‬ ‫‪ 1400‬در زمینهبارگیریتختالثبتشود‪.‬‬ ‫احمدیدر ادامهاز مدیریتناحیهفوالدسازیوواحدهایبرنامه ریزیتولیدوحملمحصوالت‬ ‫کنترل کیفی‪،‬بازاریابیفروشراه اهنوهمچنینشرکت هایپیمانکاری کهدر دست یابیبهاین‬ ‫رکوردایفاینقش کردندتشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫رکورد بارگیری و حمل ریلی اسلب صادراتی در اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫در سال« تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» ‪ ،‬همکاران تالشگر واحد راه اهن با ثبت رکورد‬ ‫بارگیریوحملریلیاسلب(تختال)صادراتیدر اردیبهشت ماه‪ 1400‬بهمیزان‪ 57‬هزار و‪ 882‬تن‪،‬‬ ‫موفقیت دیگری در کارنامه درخشان فوالد مبارکه ثبت کردند و این در شرایطی است که رکورد‬ ‫قبلی در ابان ماه‪ 1399‬به میزان‪ 52‬هزار و‪ 795‬تن بوده است‪.‬‬ ‫در این خصوص رئیس راه اهن شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬حمل ریلی محصوالت صادراتی یکی از‬ ‫ماموریت هایواحدراه اهنفوالدمبارکهبودهوتامینوا گنوسیر‪،‬وا گذاریواماده سازیبه موقع‬ ‫به تعداد موردنیاز در محل بارگیری که نتیجه تالش کارکنان در واحد راه اهن است‪ ،‬باعث ثبت‬ ‫رکوردخوبحملریلیاسلبصادراتیشد‪.‬‬ ‫میررسول میراسدی افزود‪ :‬پیگیری حمل وا گن ها تا رسیدن به محل تخلیه و سیر به موقع ان ها‬ ‫نیزباعث کاهشزمانسیرودر نتیجهتامینبه موقعوا گنشدهاست‪.‬‬ ‫ویاظهار داشت‪:‬استفادهاز وا گن هایلبه بلندجهتحملاسلب‪ ،‬کهاز معادنجنوببهمقصد‬ ‫فوالدمبارکهمواداولیهحملمی کنند‪،‬افزایشراندمانوا گنوسایرزیرساخت هایحملریلیو‬ ‫همچنین کاهشچشمگیرهزینه هایحملاسلبصادراتیرادر پیداشتهاست‪.‬‬ ‫میراسدی در ادامه از کارکنان واحد راه اهن همچنین همکاری کارکنان حفاظت فیزیکی‪،‬‬ ‫حمل ونقل جاده ای‪ ،‬فوالدسازی‪ ،‬دفتر فنی حمل ونقل برنامه ریزی فروش و صادرات در این‬ ‫زمینهقدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیس برنامه ریزی و کنترل تولید فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز در این زمینه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بهافزایشتولید کهطیسهماه گذشتهدر ناحیهفوالدسازیمحققشد‪،‬ظرفیتفروشتختال‬ ‫به حدود‪ 220‬هزار تن در ماه رسیده است و با همتی که در همکاران سراغ داریم‪ ،‬قطعا این مقدار‬ ‫رو به افزایش خواهد بود‪ .‬این امر ضرورت فعالیت در خصوص زیرساخت ها‪ ،‬ادوات و فرایندهای‬ ‫حملمحصولرابیش ازپیشبرجستهساختهاست‪.‬‬ ‫محی الدین اتحاد توکل افزود‪ :‬رکورد ‪ 11‬هزار تنی حمل ‪ 25‬اردیبهشت و همچنین رکورد حمل‬ ‫نزدیکبه‪ 229‬هزار تنتختالدر اردیبهشت ماهطلیعه کار بزرگیاست کهبیشاز انکهبرایفوالد‬ ‫مبارکه یک انتخاب باشد‪ ،‬یک ضرورت است‪ .‬با ادامه این روند در حمل تختال‪ ،‬شاخص های‬ ‫مربوط به جریان مواد و پاسخ گویی به سفارش ها در ناحیه فوالدسازی بهبود قابل توجهی‬ ‫خواهندداشت‪.‬‬ ‫ثبت رکورد روزانه بارگیری و حمل تختال در فوالد مبارکه‬ ‫با تالش کارکنان واحد اماده سازی تختال رکورد بی سابقه بارگیری تختال به میزان‪ 11‬هزار و‪122‬‬ ‫تن در روز ‪ 25‬اردیبهشت ماه سال جاری به ثبت رسید‪.‬‬ ‫محسناحمدیرئیساماده سازیوانبار تختالشرکتفوالدمبارکهبااعالماینخبر گفت‪:‬رکورد‬ ‫بی سابقهبارگیریتختالاز طریقحملریلیوجاده ایدر تاریخذکرشدهحاصلشدهودر ادامه‬ ‫عملکرد موفقیت امیز ناحیه فوالدسازی در کسب رکوردهای پیاپی و تولید محصوالت ویژه و‬ ‫استراتژیک به دست امده است‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهحمایتمدیریتناحیهوعزم کارکنانواحداماده سازیتختال‪،‬اصالحفرایندهای‬ ‫موجود را از عوامل اصلی این موفقیت برشمرد و گفت‪ :‬امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و‬ ‫همچنیناهتمام کلیه کارکنانوواحدهایپشتیبانی‪،‬عملکرددرخشانیرادر سال‪ 1400‬در زمینه‬ ‫حملوبارگیریتختالبهثبتبرسانیم‪.‬‬ ‫ویدر ادامهاز حمایت هایمدیریتناحیهفوالدسازیوواحدهایبرنامه ریزیحملمحصوالت‬ ‫و تولید‪ ،‬واحد کنترل کیفی‪ ،‬راه اهن‪ ،‬بازاریابی و فروش و همچنین شرکت های پیمانکار که در‬ ‫دست یابیبهاینرکوردایفاینقش کردندتشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیسبرنامه ریزیو کنترلحملمحصوالتنیزدر اینزمینه گفت‪:‬در ماه گذشتهباهمتوتالش‬ ‫همکاران واحد برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت‪ ،‬واحد اماده سازی و انبار تختال و واحد‬ ‫راه اهنرکوردجدیدیدر زمینهبارگیریوارسالروزانهتختالرقمخوردودر ‪ 25‬اردیبهشتبیش‬ ‫از ‪ 11‬هزار و‪ 122‬تن به مقصد مشتریان داخلی و صادراتی ارسال گردید‪.‬‬ ‫مجید فخاری افزود‪ :‬از این میزان‪ 6479‬تن به صورت جاده ای و‪ ۴۶43‬تن به صورت ریلی حمل‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫وی ضمن تبریک این موفقیت ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و هماهنگی مطلوب‬ ‫ایجادشدهمیانواحدهایدرگیرشاهدموفقیت هایروزافزوندر اینخصوصباشیم‪.‬‬ ‫وی در پایان از همکاری و مساعدت همکاران حفاظت فیزیکی‪ ،‬حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬دفتر فنی حمل ونقل ‪ ،‬برنامه ریزی فروش و صادرات قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفت وگو با ایراسین‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در پشتیبانی و جهش تولید سرامد صنعت فوالد کشور است‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تقدیر از تالشگران شرکت‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬صادرات تمام محصوالت فوالدی و معدنی انجام‬ ‫شده است و در اینده نزدیک ورق هم ازادسازی می شود‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری در گفت وگو با خبرنگار ایراسین گفت‪ :‬صادرات تمام محصوالت فوالدی‬ ‫به غیر از ورق ازادسازی شده است؛ روز گذشته عالوه بر صادرات شمش‪ ،‬مس و الومینیوم‬ ‫و تمام محصوالت معدنی هم ازادسازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از شرکت ها انتظار داریم ‪ ۷۵‬درصد عرضه محصوالت را در بورس کاال انجام‬ ‫دهند‪ .‬فهرست شرکت ها به گمرک کشور ارسال شده و هر ماه توسط وزارت صمت رصد‬ ‫می شود تا شرکت هایی که نسبت به کف عرضه در بورس کاال کوتاهی می کنند از این‬ ‫فهرستخطبخورندوفقطپساز طیمدت زمانطوالنیبتوانندبهاینفهرستبرگردند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت‪ ،‬سفر به اصفهان را در راستای تحقق شعار سال‬ ‫بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬توسعه کارخانه های فوالدسازی به روش ذوب سنگ اهن‬ ‫بدون کنسانتره و گندله در اصفهان می تواند عالوه بر کاهش سرمایه گذاری در افزایش‬ ‫تولید هم موثر باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال گذشته تحریم ها کمترین اثر را در تولید و صادرات فوالد کشور داشت‪،‬‬ ‫چرا که از نظر ذخایر معدنی غنی هستیم و شرکت فوالد مبارکه ابروی مملکت است و‬ ‫رکوردزنی های پی درپی تولید در این شرکت مایه افتخار است‪.‬‬ ‫امیری گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه عالوه بر تولید در شرایط تحریمی و کرونا توانست به‬ ‫بهترین شکل ممکن نیاز صنایع زیردستی را تامین کند‪.‬‬ ‫وی در پیامی اختصاصی به تالشگران فوالد مبارکه گفت‪ :‬تا می توانید به تالش در مسیر‬ ‫تولید ادامه دهید؛ چرا که شرکت فوالد مبارکه با تولید و صادرات به ارزاوری کمک کرده و‬ ‫در پشتیبانی و جهش تولید سرامد صنعت فوالد کشور است‪.‬‬ صفحه 8 ‫سهم ‪ ۷۱‬درصدی ایران از تولید فوالد غرب اسیا‬ ‫احیای سریع تجارت جهانی‬ ‫انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد تولید فوالد‬ ‫ایران در ماه اوریل ‪ ۲۰۲۱‬مطابق با فروردین ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬با افزایش ‪ 6.4‬درصدی به ‪ 2.5‬میلیون تن رسیده و ایران‬ ‫‪ 71.4‬درصد تولید فوالد غرب اسیا را در اختیار دارد‪ .‬ایران در بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در جایگاه دهم بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان قرار گرفت‬ ‫که همچنان ثابت است‪.‬‬ ‫درحالی که وا کسیناسیون در بسیاری از نقاط جهان در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬روند احیای اقتصاد با سرعتی فراتر از پیش بینی ها در حال‬ ‫وقوع است‪ .‬بررسی جدید «انکتاد» نیز نشان از احیای سریع تجارت‬ ‫جهانی در بحران کرونا نسبت به رکود تجاری در سال های ‪ ۲۰۰۹‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬دارد‪ .‬پیش بینی می شود بسته های مالی به ویژه در اقتصادهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬تاثیر جدی بر بهبود تجارت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫افزایش ‪ 186‬درصدی سرمایه‬ ‫شرکت امیرکبیر کاشان‬ ‫با تالش کارکنان مجتمع فوالد سبا؛‬ ‫رکورد کیفیماهانه کویل گرمبهمیزان‪ 98.73‬درصدارتقایافت‬ ‫بهمنخلیلی‪،‬مدیرعملیاتمجتمعفوالدسبااز ثبترکورد کیفی کویل گرم‬ ‫در اردیبهشت ماه به میزان ‪ 98.73‬درصد خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارکنان تالشگر مجتمع فوالد سبا در دومین ماه سال ‪ 1400‬که سال‬ ‫«تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری شده است‪ ،‬توانستند رکورد کیفی ماهانه کویل‬ ‫گرم را به میزان ‪ 98.73‬درصد به ثبت برسانند‪ ،‬این در حالی است که رکورد قبلی در مردادماه‬ ‫‪ 1393‬به میزان‪ 97.61‬درصد‪ ،‬قبل از توسعه مجتمع فوالد سبا محقق شده بود‪.‬‬ ‫مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا یاداور شد‪ :‬این رکورد در حالی به ثبت رسید که تولید کالف‬ ‫گرم در این ماه به میزان‪ 129‬هزار و ‪ 340‬تن و ‪ 6‬درصد بیشتر از برنامه از پیش تعیین شده به ثبت‬ ‫رسید‪ .‬ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از مواد مصرفی مثل پودر قالب و صفحات مسی نازک‬ ‫ریخته گری و بسیاری اقالم دیگر بومی سازی شده و مورد مصرف پایدار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با اجرای طر ح های نوسازی خط تولید که در دست انجام است‪ ،‬روند‬ ‫تولید کمی و کیفی ارتقا یابد و رضایت مندی مشتریان به باالترین حد خود برسد‪.‬‬ ‫مهدی ناظم الرعایا‪ ،‬رئیس نورد گرم مجتمع فوالد سبا نیز در ادامه در خصوص این رکورد‬ ‫افزود‪:‬این موفقیت مرهون همکاری و هماهنگی واحدهای تولیدی و ستادی مجتمع فوالد‬ ‫سباست که با تشکیل جلسات مدون و تعریف پروژه های تحول ازجمله کاهش میزان خارج از‬ ‫عرض و ضخامت به این رکورد دست یافتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تشکیل جلسات منظم بین واحدهای نورد‪ ،‬دفاتر فنی‪ ،‬کنترل کیفیت‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫تولید و پیگیری انجام اصالحات مذکور به انجام پروژه های تحول کمک شایانی کرد و همین‬ ‫امرباعثشدعیوبمحصولوتلسکوپی کهبیشترینسهمعیوب کیفیدر محصوالتمجتمع‬ ‫فوالد سبا را به خود اختصاص می داد رفع شود؛ ضمن اینکه با برنامه ریزی و شناسایی عیوب‬ ‫تولید و پیگیری مستمر در جلسات غیرحضوری‪ ،‬در اردیبهشت این رکورد باارزش تحقق یافت‪.‬‬ ‫رئیس نورد گرم مجتمع فوالد سبا‪ ،‬کیفیت مناسب اسلب های ورودی به نورد‪ ،‬افزایش دمای‬ ‫کوره هیتینگ دو نورد و کاهش توقفات تولیدی کارگاه های ریخته گری و نورد را از دیگر عوامل‬ ‫دست یابی به این رکورد برشمرد‪.‬‬ ‫محمدرضا عبدالکریمی‪ ،‬رئیس دفتر فنی تولید مجتمع فوالد سبا نیز دالیل دست یابی به این‬ ‫رکورد و بهبود کیفیت کویل های گرم در این مجتمع را اجرای اقدامات اصالحی تعریف شده‬ ‫درخصوص بهبود شرایط ابعادی‪ ،‬شکلی و دمای تختال های تحویلی واحد ریخته گری‪ ،‬برنامه‬ ‫مناسب تولید و هماهنگی کامل تیم های تولید و پشتیبانی تولید دانست‪.‬‬ ‫اجرای اقدامات اصالحی تعریف شده در خصوص بهبود شرایط تجهیزاتی و دستگاه های‬ ‫اندازه گیری ابعادی واحد نورد مجتمع فوالد سبا‪ ،‬کاهش عیوب پوسته‪ ،‬عدم ثبت ضخامت‬ ‫و عرض‪ ،‬برگزاری جلسات ارتقای کیفیت و گزارش و بررسی روند عیوب اصلی در جهت تعیین‪،‬‬ ‫اجرا و تحقق اقدامات اصالحی موثر بر کیفیت‪ ،‬ارتقای بازرسی های کیفی و تعامالت موثرتر بین‬ ‫تیم های کیفیت و تولید از طریق اعالن به موقع عیوب و رفع به موقع شرایط نامطلوب از عمده‬ ‫فعالیت هایدست یابیبهاینرکورد کیفیبود کهجمشیدعبدزاده‪،‬رئیس کنترل کیفیمجتمع‬ ‫فوالد سبا در ادامه به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫جواد صباغی‪ ،‬رئیس ریخته گری مداوم مجتمع فوالد سبا در این خصوص یاداور شد‪ :‬با توجه به‬ ‫پیوستگی خط تولید در مجتمع فوالد سبا‪ ،‬کنترل و بهبود کیفیت اسلب های تولیدی در واحد‬ ‫ریخته گری تاثیر مستقیم در بهبود کیفیت محصول نهایی دارد؛ بنابراین در این زمینه در واحد‬ ‫ریخته گری تختال نازک مجتمع فوالد سبا با بازنگری و بهبود ّکمیت و محتوای دستورالعمل ها‬ ‫و استانداردهای فرایندی و همچنین اموزش مجدد ان ها به پرسنل اجرایی‪ ،‬کنترل فرایند‬ ‫توسط کارشناسان و افزایش کنترل ها و بازرسی های ماشین های ریخته گری باعث ایجاد بهبود‬ ‫در کیفیت تختال تولیدی و ایجاد رکورد کیفیت در محصوالت نهایی تولیدی مجتمع فوالد سبا‬ ‫شد که در این زمینه از تالش‪ ،‬همکاری و همدلی کلیه پرسنل تولیدی‪ ،‬تعمیراتی و دفاتر فنی‬ ‫تشکر و قدردانی می گردد‪.‬‬ ‫علیرضا فرجی‪ ،‬سرپرست تعمیرگاه ریخته گری نیز در ادامه‪ ،‬دیگر دالیل دست یابی به این‬ ‫رکوردرابرشمردو گفت‪:‬کیفیتصفحاتوعملکردقالبریخته گریتاثیرمستقیمیبر کیفیت‬ ‫(سطح) اسلب تولیدی دارد که همین امر اهمیت اماده سازی این تجهیز را که در تعمیرگاه‬ ‫ریخته گری انجام می گردد‪ ،‬بیشتر نمایان می کند؛ ضمن اینکه کنترل دقیق صفحات قالب‬ ‫ازنظر نداشتن عیوب سطحی (خش و ترک و ‪ ،)...‬همچنین تنظیمات دقیق (االیمنت) این‬ ‫صفحات و کنترل میزان خنک کنندگی قالب که همگی بعد از انجام تنظیمات و تست های‬ ‫مربوطه در کارگاه و اطمینان از عملکرد صحیح‪ ،‬به دست می اید‪ ،‬از عوامل دسترسی به این‬ ‫کیفیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نقش سگمنت ها که بالفاصله بعد از قالب و غلتک های ان شروع می شود‪ ،‬بسیار‬ ‫پررنگ است که عالوه بر هدایت و خنک کردن اسلب‪ ،‬وظیفه کاهش ضخامت و همچنین‬ ‫کیفیتابعادیاسلبرانیزبهعهدهدارند‪.‬پساز اماده سازی(نوسازیوتنظیماتوتست هاو‪)...‬‬ ‫سگمنت هادر ماشینریخته گرینصبمی شوندوقبلاز شروعهرسکوئنسذوب گیری‪،‬کنترل‬ ‫و بازرسی های دقیقی شامل سهولت چرخش رول ها‪ ،‬دفرمه و ترک دار نشدن رول ها‪ ،‬پوسته‬ ‫جمع نکردن و مشکالت ابعادی رول ها و نشتی اب از ان ها کنترل می شود که وجود هرکدام از‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد گیالن در بازدید از شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه سرامد صنایع فوالدی خاورمیانه است‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد گیالن که در راستای گسترش همکاری و تبادل دانش و تجربه مشترک به اتفاق جمعی از مدیران این‬ ‫مجتمع از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه بازدید می کرد‪ ،‬در حاشیه این بازدید و در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه سرامد صنایع فوالدی خاورمیانه است و با تبادل دانش و تجربه می تواند به توسعه سایر صنایع فوالدی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫امیرعباس حضوری در حاشیه بازدید از شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬از همکاری روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه برای تدارک این‬ ‫بازدید تشکر می کنم‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد گیالن خاطرنشان کرد‪ :‬این بازدید با هدف ارتقای سطح فنی مجتمع فوالد گیالن و استفاده از تجارب ذی قیمت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه انجام گرفته است‪.‬‬ ‫وی بازدید از خطوط مختلف شرکت فوالد مبارکه را سازنده ارزیابی کرد و گفت‪ :‬تبادل دانش و تجربه با متخصصان و کارشناسان در ناحیه‬ ‫نورد گرم انجام گرفت‪ .‬انتقال این تجارب می تواند به توسعه همکاری بین دو شرکت منجر شود‪ ،‬چرا که سابقه درخشان سی ساله شرکت‬ ‫فوالد مبارکه زمینه ارتقای سایر صنایع فوالدی کشور را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی با استناد به تجربه فعالیت ‪ 25‬ساله خود در زمینه فوالد گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه که بزرگ ترین صنعت فوالدی کشور به شمار می اید‪،‬‬ ‫در خاورمیانه سرامد است و اقداماتی نظیر ارتقای کیفی محصوالت‪ ،‬تنوع تولید‪ ،‬مسائل محیط زیستی و‪ ..‬در این شرکت درواقع مرجع و‬ ‫راهگشای سایر صنایع فوالدی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫حضوری گفت‪ :‬جایگاه استراتژیک فوالد مبارکه در صنعت فوالد و چرخه اقتصاد کشور ویژه و ممتاز است و مجتمع فوالد گیالن به عنوان‬ ‫یک پروژه ملی و یکی از ارکان اصلی تولید محصوالت فوالدی تمام توان خود را معطوف تولید حدا کثری و صیانت از اشتغال کارگران کرده‬ ‫است و از دانش و تجربه شرکت فوالد مبارکه در همه زمینه ها بهره مند می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اهمیت این بازدید در ان است که توسعه و گسترش همکاری دو شرکت و تبادل دانش و تجربه می تواند در تحقق شعار‬ ‫سال در شرایط تحریمی بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫مشکالتذکرشدهوعدمرفعان ها‪،‬اثرمستقیمبرروی کیفیتاسلبخروجیخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫سرپرست تعمیرگاه ریخته گری تصریح کرد‪ :‬تمام موارد فوق با حساسیت و دقت باال توسط‬ ‫پرسنل تعمیرگاه ریخته گری در جهت افزایش کیفیت تختال خروجی از ریخته گری انجام‬ ‫می پذیرد و جا دارد از تمام مدیران و مسئولین و همچنین کارکنان تعمیرگاه ریخته گری که‬ ‫در طی ماه های اخیر در هرچه بهتر انجام شدن این فرایند ما را یاری دادند صمیمانه تشکر و‬ ‫قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫مهدی کاردان‪ ،‬سرپرست تعمیرات نورد گرم مجتمع فوالد سبا به دیگر دالیل این رکورد کیفی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از نگاه تعمیراتی و تجهیزاتی‪ ،‬هرچه زمان و تعداد توقفات اضطراری و تعداد‬ ‫پیچیدگی ورق در طی عملیات نورد کاهش پیدا کند و یا به عبارت بهتر هر چه تعداد شروع های‬ ‫مجدد نورد کاهش پیدا کند‪ ،‬عیوب کیفی از قبیل درصد خارج از عرض و خارج از ضخامت‬ ‫کاهش پیدا می کند و باعث افزایش کیفیت محصوالت نهایی می گردد‪.‬‬ ‫ویدر ادامهبهامار عملکردتعمیراتنورددر اردیبهشت ماهسالجاریاشاره کردوافزود‪:‬بهصفر‬ ‫رساندن توقفات سیستم پوسته زدای ورق که تاثیر مستقیمی بر عیوب پوسته ورق می گذارد‪،‬‬ ‫کاهش زمان توقفات اضطراری نورد و رسیدن به زمان حدود ‪ 3‬ساعت‪ ،‬کاهش تعداد توقفات‬ ‫اضطراری تجهیزاتی نورد به ‪ 4‬مورد‪ ،‬افزایش اماده به کاری و در دسترس بودن تجهیزات نورد‬ ‫و کاهش تعداد پیچیدگی های نورد به ‪ 16‬مورد ازجمله عملکردهای تعمیرات نورد برای بهبود‬ ‫کیفیت کویل گرم بود که در این ماه صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫عبداله جهانگیری‪ ،‬کارشناس تولید نورد مجتمع فوالد سبا نیز تالش و همدلی پرسنل تولید‬ ‫و تعمیرات نورد مجتمع فوالد سبا در جهت افزایش اماده به کاری تجهیزات‪ ،‬کاهش توقفات‬ ‫فرایندی و انالیز به موقع عیوب و رفع ان ها و همچنین هدایت و حمایت بی دریغ رئیس نورد‬ ‫و همچنین مدیریت عملیات و ناحیه مجتمع فوالد سبا را از دالیل دست یابی به این رکورد‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫سید شهرام موسوی‪ ،‬شیفت فورمن تولید نورد مجتمع فوالد سبا نیز کسب رکورد کیفیت در‬ ‫ضخامت‪ 2‬میلی متر را حاصل تالش مستمر همه همکاران در همه بخش ها و با رفع موانع تولید‬ ‫و کیفیت عنوان کرد‪.‬‬ ‫رسول صالحی سرپرست اتوماسیون نورد نیز ضمن تبریک این موفقیت که مرهون تالش‬ ‫و کوشش همکاران در همه واحدهای مجتمع فوالد سباست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬کاهش توقفات‬ ‫ریخته گری و نورد و کاهش پیچیدگی ها و به طورکلی کاهش شروع های مجدد خط‪ ،‬از عوامل‬ ‫اصلی افزایش کیفیت نورد در این مجتمع به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت امیرکبیر کاشان‪ ،‬در‬ ‫مجمــععمــومیفوق العادهشرکتفوالدامیرکبیرکاشان کهبا‬ ‫حضور صاحبان و نمایندگان ا کثریت سهام ‪ ،‬نماینده‬ ‫حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد‪ ،‬افزایش سرمایه این‬ ‫شرکت از ‪ 858‬میلیــارد ریال به مبلغ‪ 2.458‬میلیــارد ریال از‬ ‫محل سـود انباشته و معادل ‪ 186‬درصد سرمایه کنونی به‬ ‫تصویبرسید‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬جلسه این مجمع با تالوتی چند از ایات‬ ‫کالم اهلل مجید شروع شد و سپس هیئت رئیسه مجمع‪ ،‬شامل‬ ‫رئیس مجمع (غالمرضا طاهری به نمایندگی از فوالد مبارکه)‪،‬‬ ‫ناظران مجمع (علی اصغر محرابیان به نمایندگی از موسسه‬ ‫توانمندسازیبازنشستگاننیروهایمسلحومحمد گلشنیبه‬ ‫نمایندگیاز شرکتسرمایه گذاریتوسعهمعادنوفلزات)ودبیر‬ ‫مجمع(شهرامعالی وند)مشخصوپسازاعالمرسمیتجلسه‪،‬‬ ‫دستور جلسهتوسطرئیسمجمعقرائت گردید‪.‬‬ ‫عالی وند‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬در این‬ ‫مجمعبهنمایندگیاز هیئت مدیرهدرخصوصافزایشسرمایه‬ ‫این شرکت یاداور شد‪ :‬سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ‬ ‫یک میلیونریالبوده کهطیچندمرحلهبهمبلغ‪ 858‬میلیارد‬ ‫ریال (شامل ‪ 858‬میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ‪1000‬‬ ‫ریال)افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫ویدر ادامهبهاهدافشرکتفوالدامیرکبیر کاشاناز اینافزایش‬ ‫سرمایه به این شرح اشاره کرد‪ -1:‬اصالح ساختار مالی شرکت از‬ ‫طریق جلوگیری از کاهش نقدینگی؛‪ -2‬حفظ و تقویت سرمایه‬ ‫در گردششرکت؛‪-3‬اجرایطر ح هایتوسعه‪.‬‬ ‫گفتنیاستدر ادامهجلسه‪،‬بازرسقانونیوحسابرسمستقل‬ ‫گزارش خود را ارائه کردند و در پایان‪ ،‬مجمع با ا کثریت بیش از‬ ‫دوسوم حاضران و با در نظر گرفتن مجوز سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار‪،‬افزایشسرمایهاز مبلغ‪ 858‬میلیــاردریالبهمبلغ‪2.458‬‬ ‫میلیــارد ریال از محل سـود انباشته به مبلغ‪ 1.600‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫معادل‪ 186‬درصدسرمایه کنونیرابهتصــویبرسانید‪.‬‬ ‫این گزارش حا کی است پس از این مجمع‪ ،‬بالفاصله مجمــع‬ ‫عمــومی عادی سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با حضور‬ ‫صاحبانونمایندگاناکثریتسهام‪،‬نمایندهحسابرسوبازرس‬ ‫قانونیباهمانترکیباعضاتشکیل گردید‪.‬‬ ‫عالی وند‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدامیرکبیر کاشانبهنمایندگیاز‬ ‫هیئت مدیره گزارشعملکردسال‪ 1399‬اینشرکترابهمجمع‬ ‫ارائه کرد و یاداور شد‪ :‬ثبت رکوردهای تولید روزانه‪ ،‬ماهیانه و‬ ‫سالیانه در خطوط مختلف تولید در شرکت‪ ،‬علی رغم بحران‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬حاصل همت کارکنان و مدیران شرکت بود و‬ ‫توانستیم در خط اسیدشویی ‪ 23.3‬درصد‪ ،‬در خط نورد سرد‬ ‫‪ 10.03‬درصدودر خط گالوانیزه‪ 3.3‬درصدشاهدرشدباشیم‪.‬‬ ‫عالی وند با اشاره به سهم ‪ 15‬درصدی شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشاندرتولید گالوانیزه کشورتصریح کرد‪:‬اینشرکتجامع ترین‬ ‫خطوط تولید گالوانیزه‪ ،‬نورد سرد‪ ،‬اسیدشویی و انیلینگ را‬ ‫در خود دارد؛ به طوری که در سال گذشته بیش از ‪ 155‬هزار تن‬ ‫گالوانیزه در این شرکت تولید شد که به لحاظ ّکمی و کیفی از‬ ‫باکیفیت ترین گالوانیزه هایتولیدیدر کشوروخاورمیانهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدامیرکبیر کاشاندر ادامهاز تسویهقطعی‬ ‫کلیهصورت هایمالیاتیارزش افزودهتاپایانسال‪ 98‬اشاره کرد‬ ‫وافزود‪:‬اینشرکتبارشد‪ 543‬درصدینسبتبهسال گذشته‬ ‫مبلغ‪ 11.641.170‬میلیونریالسودخالصدر سال‪ 1399‬داشته‬ ‫کسب کردهاست‪.‬‬ ‫وی به اهتمام شرکت در ارتقای سطح اموزش نیروی انسانی‬ ‫و راندمان کار اشاره کرد و افزود‪ :‬در سال گذشته با بومی سازی‬ ‫اقالم موردنیاز شرکت‪ ،‬بیش از ‪ 274‬هزار دالر صرفه جویی ارزی‬ ‫داشته ایم؛ ضمن اینکه دریافت تندیس بلورین جایزه تعالی‬ ‫سازمانی برای دومین سال متوالی‪ ،‬تندیس سیمین صنعت‬ ‫سبز کشور‪ ،‬تندیس واحد نمونه استانی استاندارد‪ ،‬تندیس‬ ‫واحد تولیدی نمونه صنعتی و کیفی استان و تندیس اجالس‬ ‫سراسریرضایتمندیمشتریاز دیگرافتخاراتشرکتدر سال‬ ‫‪ 1399‬بهحسابمی اید‪.‬‬ ‫عالی وند همچنین به طر ح های توسعه این شرکت اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬فاز اول احداث خط تولید نورد به ظرفیت ‪ 300‬هزار تن‪،‬‬ ‫احداث خط تولید اسیدشویی به ظرفیت‪ 500‬هزار تن‪ ،‬احداث‬ ‫کارگاهسنگ زنیوفازدومطرحتوسعهخط‪ 2‬گالوانیزهازجملهاین‬ ‫طر ح هایتوسعهبهشمار می اید‪.‬‬ ‫شایانذکراستدر اینمجمعمواردذیلبهتصویبرسید‪:‬‬ ‫اخذ گزارشمقبولاز حسابرسوبازرسقانونیبرایچهارمین‬‫سالمتوالی؛‬ ‫تقسیمسود‪ 450‬تومانیبهازایهرسهم؛‬‫انتخاب روزنامه های صمت و دنیای اقتصاد به عنوان‬‫روزنامه های کثیراالنتشار؛‬ ‫انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و‬‫حسابرسمستقلوموسسهحسابرسی کاربردتحقیقبه عنوان‬ ‫‪-‬حسابرسوبازرسعلی البدل‪.‬‬ صفحه 9 ‫اهدای تندیس و لوح «ستاره ملی روابط عمومی» به روابط‬ ‫عمومی هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان‬ ‫نقشمثبترکوردشکنیفوالدتاراز در متعادل سازی‬ ‫قیمت هادر بازار‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان‪ ،‬در ایین‬ ‫بزرگداشت روز ملی روابط عمومی و در هشتمین جشنواره ستارگان‬ ‫روابط عمومی ایران‪ ،‬در بخش ستاره ملی‪ ،‬با اهدای تندیس و لوح‬ ‫«ستاره ملی روابط عمومی» به روابط عمومی هلدینگ اتیه فوالد‬ ‫نقش جهان‪ ،‬از اقدامات این شرکت در این زمینه تجلیل به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫سعید رشیدی مدیرعامل فوالد تاراز چهارمحال گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه در اردیبهشت امسال‬ ‫موفق به رکوردشکنی در تولید ورق گالوانیزه شد‪ .‬مسلما این افزایش‬ ‫میزان تولید و رکوردزنی در فوالد تاراز‪ ،‬نقش مثبتی در بازار خواهد داشت؛‬ ‫چرا که هراندازه تولید و عرضه در بازار افزایش یابد‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫متعادل تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫گـــــــروه فوالد مبارکه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در اردیبهشت ماه و برای دومین ماه متوالی رقم خورد‪:‬‬ ‫ثبت رکورد ماهیانه تولید اهن‬ ‫اسفنجی در فوالد هرمزگان‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت از ثبت رکورد تولید اهن اسفنجی در‬ ‫اردیبهشت ماه برای دومین ماه متوالی و به میزان‪ 163‬هزار و‬ ‫‪ 523‬تنخبرداد‪.‬‬ ‫معروفخانی افزود‪ :‬در اردیبهشت ماه رکورد ماهیانه تولید‬ ‫اهن اسفنجی توسط مدول ‪ A‬به میزان ‪ 83‬هزار و ‪ 82‬تن به‬ ‫دست امد‪ .‬این در حالی است که رکورد قبلی به میزان ‪ 81‬هزار‬ ‫و‪ 40‬تندر فروردین ماهحاصلشدهبود‪.‬در پیان‪،‬در همینماه‬ ‫تالشگران فوالد هرمزگان موفق شدند رکورد تولید ماهیانه اهن‬ ‫اسفنجی را با دو مدول به میزان ‪ 163‬هزار و ‪ 523‬تن ارتقا دهند‬ ‫و این در حالی است که رکورد قبلی به میزان‪ 161‬هزار و‪ 620‬تن در‬ ‫فروردین ماه کسبشدهبود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شعار سال‪ ،‬یعنی «تولید‪ ،‬مانع زدایی ها و‬ ‫پشتیبانی ها» تصریح کرد‪ :‬با تشکیل کمیته های تحول‪ ،‬موانع‬ ‫تولید در فوالد هرمزگان شناسایی شده است‪ .‬این موانع به دو‬ ‫دستهدرون سازمانیوبرون سازمانیتقسیممی شود‪.‬برایبخش‬ ‫درون سازمانی با ترسیم اقدامات استراتژیک و هدف گذاری ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزیدقیقیبرایرفعموانعدر دستور کار قرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در این خصوص یاداور شد‪ :‬در‬ ‫واحداحیامستقیمدرصددیمباافزایشتولیدو کاهشتوقفات‪،‬‬ ‫تولیداهناسفنجیرادر سالجاریبهیکمیلیونو‪ 720‬هزار تن‬ ‫برسانیم که‪ 70‬هزار تنبیشتراز ظرفیتاسمیاینواحداست‪.‬‬ ‫وی در خصوص رفع موانع تولید در بخش برون سازمانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این مورد به پشتیبانی های سایر نهادها نیاز‬ ‫است‪ .‬یکی از این موارد مربوط به حوزه برق و گاز به عنوان یکی از‬ ‫ارکان اصلی تولید است که در مقاطعی از سال با قطعی و کمبود‬ ‫در این حوزه ها مواجهیم وامید است با همراهی مسئولین و با‬ ‫هدف کمکبهتولیدواقتصادمقاومتی‪،‬اینپشتیبانی هااز فوالد‬ ‫هرمزگانبه عنوانیکصنعتمادرصورتپذیردوماشاهدقطعی‬ ‫و کمبودنباشیم‪.‬‬ ‫دست یابیبهرکوردتولیدماهیانه‬ ‫وطول عمر سینک رول گالوانیزهدر‬ ‫شرکت فوالدتاراز‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز‪ ،‬نادر‬ ‫حسین زاده‪،‬مدیرارشد کارخانهفوالدتاراز‪،‬از ثبترکوردتولید‬ ‫ماهیانهوطولعمرسینک رول گالوانیزهدر اینشرکتخبرداد‬ ‫و گفت‪:‬باتالشوپشتکار کارکنانشرکتفوالدتاراز‪،‬اینشرکت‬ ‫توانست به رکورد تولید ‪ 18‬هزار و ‪ 937‬تن در اردیبهشت ماه‬ ‫سال‪ 1400‬دستیابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان رکورد قبلی تولید این شرکت ‪ 18‬هزار و ‪ 549‬تن‬ ‫بود که در دی ماه سال ‪ 1399‬حاصل شده بود و با این افزایش‬ ‫تولید‪،‬اینشرکتتوانستتولیدخودرا‪ 2.1‬درصدنسبتبهرکورد‬ ‫قبلیارتقادهد‪.‬‬ ‫مدیرارشد کارخانهفوالدتاراز تصریح کرد‪:‬متوسطضخامتورق‬ ‫تولیدیدر رکوردتولیدقبلی‪ 0.9‬میلی متربود کهدر رکوردفعلیاین‬ ‫ضخامت به‪ 0.83‬میلی متر رسیده است‪ .‬علی رغم اینکه کاهش‬ ‫میکسضخامتیشرایطتولیدرابه مراتبدشوارترمی کند‪،‬باهمت‬ ‫و تالش شبانه روزی کارکنان بهره برداری و همچنین حمایت و‬ ‫پشتیبانی کلیه واحدهای شرکت‪ ،‬ازجمله واحدهای ستادی‪،‬‬ ‫کنترل کیفی‪،‬برنامه ریزیتولید‪،‬انبارها‪،‬فنیمهندسیودفترفنی‬ ‫تعمیرات و نیز همکاری واحد انتظامات‪ ،‬این شرکت توانست به‬ ‫اینرکوردارزشمنددستیابد‪.‬‬ ‫حسین زاده خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر رکورد تولید یادشده‪ ،‬این‬ ‫شرکت توانست طول عمر سینک رول موجود در داخل مذاب را‬ ‫از ‪ 20‬هزار تن رکورد قبلی در دی ماه ‪ 1399‬به ‪ 22‬هزار و ‪ 368‬تن در‬ ‫اردیبهشت ماهسالجاریافزایشدهد کهعملکردبسیارمطلوبی‬ ‫نسبتبهسالقبلمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬افزایش عمر غلتک سینک رول تاثیر زیادی در‬ ‫کاهشهزینه هاوبهبودشرایطتولیدداردواینمیزانتناژمی تواند‬ ‫الگویخوبیدر بینشرکت هایتولیدکننده کالف های گالوانیزه‬ ‫در کشور باشد؛ چرا که موفقیت کسب شده در این خصوص در‬ ‫شرکتفوالدتاراز واینمیزاناستفادهاز سینک رولدر اینشرکت‬ ‫در کشور بی سابقهاست‪.‬‬ ‫حسن زاده در پایان از تمامی همکاران شرکت فوالد تاراز که در‬ ‫جبههتولیدوجبههستادیمشغولبهفعالیت اندودردست یابی‬ ‫به این دو رکورد ارزشمند نقش داشته اند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد و‬ ‫اظهار امیدوارینموددر ایندهنیزشاهدتکرار این گونهدستاوردها‬ ‫برایشرکتفوالدتاراز باشیم‪.‬‬ ‫در شرکت فوالد سفیددشت تحقق یافت‪:‬‬ ‫ثبت دومین رکورد تولید ماهیانه‬ ‫در دومین ماه از سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتفوالدسفیددشت‪،‬مدیرعملیاتاینشرکتاز ثبتدومین‬ ‫رکوردتولیدماهیانهدر دومینماهاز سال«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»باتولید‪81‬‬ ‫هزار و‪ 100‬تناهناسفنجیدر واحداحیامستقیمشرکتفوالدسفیددشتخبردادو گفت‪:‬‬ ‫بااینرکورد‪،‬تولیدماهیانهبهمیزان‪ 889‬تننسبتبهفروردین ماهامسالدر اینشرکتارتقایافت‪.‬‬ ‫ایمان سلیمانی با اشاره به تحقق ‪ 111‬درصدی برنامه تولید تجمعی سال جاری و افزایش ‪ 13.2‬درصدی‬ ‫تولیدنسبتبهمدتمشابهسالقبل‪،‬از عزمبزرگ ترینواحدصنعتیاستانچهارمحالوبختیاریبرای‬ ‫عبور از برنامه تولید تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از تداوم موفقیت های واحد احیا مستقیم در ثبت پیاپی دو رکورد در‬ ‫سال جدید‪ ،‬از حمایت های همه جانبه مدیرعامل‪ ،‬همکاری و همدلی تمامی کارکنان و پیمانکاران‬ ‫شرکت و همچنین پشتیبانی فوالد مبارکه و سازمان ایمیدرو به عنوان سهامداران شرکت قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رکوردشکنیتولیددر فوالدامیرکبیر کاشان‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬با همت و تالش تمام‬ ‫نیروهای تولیدی و پشتیبانی واحدهای نورد سرد و اسیدشویی و با تکیه بر توان‬ ‫داخلی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت فرایندها که در انسجام و کارگروهی تجلی‬ ‫یافته است‪ ،‬رکورد ماهیانه تولید در خطوط این شرکت شکسته شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با اعالم این خبر افزود‪ :‬در واحد نورد سرد‪ ،‬رکورد تولید در‬ ‫اردیبهشت ماه با تولید‪ 21‬هزار و ‪ 66‬تن محقق شد و این در حالی است که رکورد ماهیانه قبلی واحد‬ ‫نورد سرد به میزان ‪ 21‬هزار و ‪ 56‬تن در فروردین ‪ ۱۴۰۰‬به ثبت رسیده بود‪.‬‬ ‫شهرام عالی وند در ادامه به رکورد جدید خط اسیدشویی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬رکورد ماهیانه جدید‬ ‫خط اسیدشویی در اردیبهشت ماه به میزان ‪ 22‬هزار و ‪ 109‬تن به ثبت رسید که نسبت به رکورد قبلی‬ ‫این خط که به میزان ‪ 22‬هزار و ‪ 84‬تن در اذر ‪ ۹۹‬تحقق یافته بود‪ ،‬افزایش قابل مالحظه ای داشته است‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار امیدواری کرد در پرتو عنایت حق تعالی و تالش کلیه همکاران‪ ،‬روند افزایش تولید‬ ‫شرکت تداوم یابد و دست یابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد تا همواره بتوانیم در مسیر تعالی‬ ‫و بهبود مستمر گام برداریم‪.‬‬ ‫رشد‪ 121‬درصدیتولیددر شرکتورقخودروچهارمحالوبختیاری‬ ‫شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در دوماهه ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬رشد‬ ‫‪ ۱۲۱‬درصدی تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد و رکورد جدیدی‬ ‫در کارنامه خود به جای گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‪ ،‬مدیرعامل این شرکت ضمن‬ ‫اعالم این خبر خاطرنشان کرد‪ :‬میزان تولید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در فروردین‬ ‫و اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۹‬در حدود ‪ 21‬هزار و ‪ 830‬تن محقق شده بود که با همت همکاران تالشگر‬ ‫این شرکت‪ ،‬تولید در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به ‪ 48‬هزار و ‪ 318‬تن ارتقا یافت و رشد ‪۱۲۱‬‬ ‫درصدی تولید را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫وحید میرزایی افزود‪ :‬شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ظرفیت نامی ‪ ۴۰۰‬هزار تن انواع‬ ‫ورق های خودرویی در سال‪ ،‬با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا‪ ،‬باالترین ظرفیت تولید این محصول‬ ‫در کشور را داراست؛ بنابراین این حجم از رشد تولید نشانگر عزم و اراده جدی کارکنان این مجموعه‬ ‫در راستای دست یابی هرچه سریع تر به ظرفیت نامی شرکت است‪.‬‬ ‫وی در ادامه مهم ترین عوامل دست یافتن به موفقیت ها و رکوردهای اخیر این مجموعه در زمینه‬ ‫افزایش میزان تولید محصوالت کیفی را راهبرد توسعه‪ ،‬رشد و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در‬ ‫این شرکت در راستای مبدل شدن به سازمانی سرامد‪ ،‬بیان داشت و افزود‪ :‬دغدغه مهم و تمرکز اصلی‬ ‫این مجموعه رسیدن هرچه سریع تر به ظرفیت نامی‪ ،‬با رعایت تمامی اصول‪ ،‬الزامات و استانداردهای‬ ‫ملی و بین المللی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ورق خودرو در پایان از تالش صادقانه و مجدانه پرسنل این شرکت قدردانی و اظهار‬ ‫امیدواری کرد با وجود فضای همدلی و همکاری صمیمانه موجود‪ ،‬شاهد تکرار موفقیت های این‬ ‫شرکت و درخشش در عرصه صنعت فوالد کشور باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا در مجمع عمومی سالیانه‪:‬‬ ‫شرکت ایریسا در حوزه اتوماسیون در کشور سرامد است‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا‪ ،‬رسول‬ ‫سراییان‪ ،‬مدیرعامل این شرکت در تشریح گزارش‬ ‫یکسالعملکردایریسادر مجمععمومیسالیانه‬ ‫شرکت‪ ،‬ضمن قدردانی از زحمات کارکنان‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬خط تولید‬ ‫شرکتایریسادرواقعدانشونیرویانسانیاستومادر اینشرکت‬ ‫سعی کرده ایمشرایطمناسبیبرای کارکنانفراهماوریم‪،‬چرا کها گر‬ ‫اینشرایطبرای کار کردنفراهمنباشد‪،‬برعملکرد کارکنانتاثیرمنفی‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ویشرکتایریساراشرکتیدانش بنیانخواندوافزود‪:‬در سال گذشته‪،‬‬ ‫شرکتایریساجوایزمتعددیدربخش هایمختلفدریافت کردوبدون‬ ‫تردیدهم ا کنوناینشرکتدر حوزهاتوماسیوندر کشور سرامداست‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت با اشاره به جزئیات سهام شرکت ایریسا گفت‪:‬‬ ‫هم ا کنون ایریسا ‪ ۱۰۰‬درصد متعلق به گروه فوالد مبارکه است که از‬ ‫این مقدار ‪ ۷۵‬درصد از ان فوالد مبارکه و مابقی از ان فوالد هرمزگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫سراییان تصریح کرد‪ :‬در سال‪ ۹۹‬توانستیم اتفاقات خوبی برای شرکت‬ ‫رقمبزنیم؛برایمثال‪،‬درحوزهتحولدیجیتالمبتنیبراموزشوسرمایه‬ ‫انسانی‪ ،‬نقشه راهی با عنوان «ایریسا پالس» با همت همه کارکنان‬ ‫تدوین کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در خصوص دیگر توفیقات شرکت ایریسا اظهار کرد‪ :‬یکی از نقاط‬ ‫عطف شرکت ایریسا ورود به حوزه تحول دیجیتال‪ ،‬اقتصاد دیجیتال‬ ‫و مفاهیم مربوط به انقالب چهارم صنعتی بود که با تدبیر مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه محقق شد و بدون اغراق این افتخار ملی خبر از اینده ای‬ ‫درخشانمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا تصریح کرد‪ :‬ما در شرایط سخت کنونی‬ ‫توانستیممشاوربین المللیرابه کشوروبهاصفهاندعوت کنیموبه تبع‬ ‫ان توانستیم تایید مشاور بین المللی را در مورد ره نگاشت تدوین شده‬ ‫طرحتحولدیجیتالفوالداخذ کنیم کهدستاوردبزرگیبهشمارمی رود‪.‬‬ ‫وی در خصوص میزان فروش شرکت عنوان کرد‪ :‬ما در سال ‪ ۹۹‬موفق‬ ‫شدیم فروش خود را نسبت به سال ‪ ۹۸‬دو برابر کنیم‪ .‬در نظر داشته‬ ‫باشیم کهاینافزایشفروشدر شرایطسختشیوع کرونادر کشور بوده‬ ‫و عالوه بر ان‪ ،‬در بخش خدمات‪ ۱۰۰‬درصد و در بخش تجهیزات نزدیک‬ ‫به‪ ۸۰‬درصدرشدداشته ایم‪.‬‬ صفحه 10 ‫اهداینشانممتاز جهشتولیدبهمدیرعاملصندوق‬ ‫بازنشستگیفوالد‬ ‫مدیران و شرکت های برتر «جهش تولید» و «بهره وری» طی مراسمی‬ ‫در همایش تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر (جهش تولید و‬ ‫بهره وری) با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫در این مراسم وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نشان ممتاز جهش تولید‬ ‫را به رضا مسرور‪ ،‬مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد اهدا کرد‪.‬‬ ‫بازار ورق سی ای اس رو به باال‬ ‫‪11‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران‪ ،‬اخرین قیمت ورق گرم صادراتی‬ ‫سی ای اس از ‪ 1055‬تا ‪ 1075‬دالر به ‪ 1085‬تا ‪ 1125‬دالر هر تن فوب‬ ‫رسیده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬عرضه کننده های روس پیشنهادی‬ ‫نمی دهند و انتظار می رود روزهای اتی قیمت های تولید جوالی روسیه‬ ‫بیشتر شود‪ .‬تقاضا در بازار داخلی و صادرات هر دو باالست و به‬ ‫عرضه کننده ها جسارت بیشتر داده است‪.‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫برگزاری جلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه شرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی فوالدسنگان صورت گرفت‪:‬‬ ‫اهدای‪ 110‬سریجهیزیهبهنوعروسانو‪ 510‬تبلتبهدانش اموزانشهرستانخواف‬ ‫شرکت صنایع معدنی فوالدسنگان‪ ،‬با‬ ‫سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه و با هدف‬ ‫توسعه متوازن و پایدار در منطقه احداث شده‬ ‫است‪ .‬این شرکت بر تولید اقتصادی در کشور با‬ ‫هدف اشتغال زایی و کاهش بیکاری تا کید دارد‬ ‫و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫هموارهخودرامتعهدبهجامعهمی داند‬ ‫هم زمان با سوم خرداد و سالروز ازادسازی خرمشهر‪ ،‬مراسمی با حضور‬ ‫ائمه جمعه شیعه و اهل سنت‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی‪،‬‬ ‫فرماندار‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدسنگانوجمعیاز مسئولینشهرستان‬ ‫خواف در مسجد امام جعفر صادق (علیه السالم) با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬با‬ ‫هدف کمک به زندگی جوانان و همچنین توسعه اموزشی در منطقه محروم شهرستان‬ ‫خواف برگزار شد و طی ان‪ 110 ،‬سری جهیزیه به نوعروسان و ‪ 510‬تبلت به دانش اموزان‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالدسنگان‪ ،‬در این مراسم حجت االسالم و المسلمین برزگرنژاد‬ ‫امام جمعه شهرستان خواف در سخنانی یاداور شد‪ :‬ماهیت این مراسم مددرسانی‬ ‫به هم نوعان است و ازانجا که مقام معظم رهبری امسال را سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها»معرفی کردند‪،‬امروزبامساعدتشرکتصنایعمعدنیفوالدسنگانوهم افزایی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬شاهد اهدای این کمک ها به انسان هایی هستیم که در‬ ‫راستای فرمایشات مقام معظم رهبری‪ ،‬قصد تشکیل زندگی اسان را دارند و ما نیز درصدد‬ ‫نهادینه کردناینفرهنگواال در شهرستانهستیم‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرستانخوافدر ادامهیاداورشد‪:‬اینسومینرزمایشهمدلیاست کهامسال‬ ‫برگزار می شودوچهثوابعظیمیدر این کار بزرگنهفتهاست‪.‬خداوندراشا کریم کهباهمتو‬ ‫اقداممومنانهوانسان دوستانهاینخیرینبه جرئتمی توانیمبگوییمدیگرهیچنوعروسیدر‬ ‫صفجهیزیهوهیچمحصلنیازمندبهتبلتدر شهرستانوجودنخواهدداشت‪.‬‬ ‫امرایی‪ ،‬مدیرعامل فوالدسنگان نیز در این مراسم خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت صنایع معدنی‬ ‫فوالدسنگان‪،‬باسرمایه گذاریشرکتفوالدمبارکهوباهدفتوسعهمتوازنوپایدار در منطقه‬ ‫احداث شده است‪ .‬این شرکت بر تولید اقتصادی در کشور با هدف اشتغال زایی و کاهش‬ ‫بیکاری تا کید دارد و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی همواره خود را متعهد به‬ ‫جامعهمی داند‪.‬‬ ‫وی از نظام مند بودن اقدمات فوالدسنگان در توانمندسازی منطقه گفت و ابراز داشت‪ :‬این‬ ‫شرکتدر اینخصوصاقداماتموثروهدفمندیرادر منطقهانجامدادهوافتخار می کند که‬ ‫با رعایت مسئولیت های اجتماعی و الزامات توسعه پایدار‪ ،‬در مسیر تولید و رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعیوفرهنگیشهرستان گامبرداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدسنگان خدمت به مردم را امری ارزشمند برشمرد و افزود‪ :‬ما در این شرکت‬ ‫به خوبی دریافته ایم که اقدامی ارزشمند و ارزش افزاست که از مردم و برای مردم باشد‪ .‬به‬ ‫همین منظور فوالدسنگان با تدوین نظام جامع مسئولیت های اجتماعی در شهرستان‪،‬‬ ‫مبتنی بر طرح توسعه و ابادانی‪ ،‬مدلی از توسعه پایدار و متوازن را ارائه داده که هدفش خلق‬ ‫ارزش های مشترک در جامعه و ایجاد باور درونی در مردم و جامعه صنعتی در این شهرستان‬ ‫است و ان شاءاهلل ما ثمره اش را در پشتیبانی از تولید و رفع موانع در این منطقه مشاهده‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری سبک زندگی اسالمی‬ ‫است گفت‪ :‬ازدواج اسان یکی از سنت هایی است که از زمان پیامبر (ص) بر جای مانده و ما در‬ ‫این مسیر و در مسیر تسهیل این مهم‪ ،‬با همکاری کمیته امداد شهرستان و راهنمایی های‬ ‫امام جمعه شهرستان ‪ 110‬سری جهیزیه (به نیت ‪ 110‬شهید شهرستان خواف)‪ ،‬به زوج های‬ ‫جوان و با هدف توسعه کیفی اموزش و برابری در تحصیل‪ 510 ،‬عدد تبلت به دانش اموزان‬ ‫نیازمنددر اقصینقاطاینشهرستاناهدا کردیم‪.‬‬ ‫گفتنی است در ادامه این مراسم‪ ،‬اسوده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‬ ‫رضوی نیز ضمن تشکر از اقدام خداپسندانه شرکت فوالدسنگان در منطقه گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫اینشرکتدر واقعمسئولیتدینی‪،‬اعتقادیومذهبیاستووراییکمسئولیتاجتماعی‬ ‫است‪ .‬مقام معظم رهبری در خصوص این اقدامات پرخیروبرکت در حوزه انفاق می فرمایند‪:‬‬ ‫در کشورهای دیگر هم این کار را انجام می دهند‪ ،‬ولی در ایران این همبستگی و روحیه انفاق‬ ‫متفاوت است‪ .‬ازاین رو‪ ،‬اقدامات فوالدسنگان صرفا به این کار خالصه نمی شود و موجب‬ ‫جریان سازی انفاق و ایثار و ایجاد فرهنگ نیکوکاری در بین مردم و تشکل های اقتصادی و‬ ‫صنعتیشدهاست‪.‬‬ ‫رونماییاز وب سایتجدیدهلدینگاتیهفوالدنقش جهان‬ ‫در مراسمی با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران از وب سایت جدید‬ ‫هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان رونمایی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان در این مراسم گفت‪ :‬با توجه به گسترش روزافزون‬ ‫دنیایفناوریوتکنولوژی‪ ،‬به یقینداشتنیکوب سایتغنیمی تواند کمکموثرومضاعفی‬ ‫در معرفی شرکت در حوزه کسب وکار داشته باشد‪.‬‬ ‫حسین کفعمی افزود‪ :‬همچنین وب سایت یک شرکت اعتبار و ویترین در زمینه کسب وکار را‬ ‫نشان می دهد و باعث ایجاد حس اعتماد بین همکاران‪ ،‬مشتریان و مخاطبین خواهد بود‪.‬‬ ‫وی هدف از این اقدام را به روزرسانی از منظر محتوایی‪ ،‬استفاده از تکنولوژی های جدید وب و‬ ‫غنی سازی مطالب سایت هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان عنوان کرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است وب سایت جدید این هلدینگ از دوم خردادماه جاری در دسترس کاربران و‬ ‫مخاطبان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برگزاری اولین ازمون استخدامی شرکت فوالدسنگ مبارکه‬ ‫باتوجهبهماموریت هایجدیدورشدسریعی که‬ ‫فوالدسنگ در دو سال اینده در پیش دارد‪ ،‬این‬ ‫شرکتضمناخذمجوزهایالزمدر تالشاست‬ ‫در کنار تقویت منابع انسانی خود‪ ،‬نیروی کیفی‬ ‫موردنیاز خودرادر بخش هایمختلففراهم کند‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالدسنگ از برگزاری اولین ازمون استخدامی‬ ‫این شرکت خبر داد و گفت‪ :‬این ازمون با قرار دادن فرصت برابر در‬ ‫اختیار شرکت کنندگان‪ ،‬به منظور تامین منابع موردنیاز جهت تقویت‬ ‫سرمایه های انسانی و اماده سازی شرکت برای افزایش ظرفیت تولید‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫مهرداد فقیهیان در گفت وگو با خبرنگار ایراسین‪ ،‬درباره این ازمون اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ماموریت های جدید و رشد سریعی که فوالدسنگ در دو سال اینده در پیش دارد‪ ،‬این شرکت‬ ‫ضمن اخذ مجوزهای الزم در تالش است در کنار تقویت منابع انسانی خود‪ ،‬نیروی کیفی‬ ‫موردنیاز خودرادر بخش هایمختلففراهم کند‪.‬در راستایتکالیفی کهدرخصوصا کتشاف‬ ‫و تملک معادن سنگ اهن‪ ،‬اهک‪ ،‬دولومیت‪ ،‬سیلیس و کلیه مواد معدنی موردنیاز صنعت‬ ‫فوالد و متعاقبا فراوری ان ها به عهدۀ این شرکت و واحد تازه تاسیس امور معادن گذاشته‬ ‫شده‪ ،‬این شرکت نیاز دارد نیروی جدید جذب کند‪ .‬این ازمون ها در سال های اینده با توجه‬ ‫به قرار گرفتن شرکت فوالدسنگ در ریل توسعه‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با مساعدت هیئت مدیره و تالش همکارانم‪ ،‬با پروژه های تعریف شده‪ ،‬این شرکت‬ ‫در افق نزدیک به یکی از بزرگ ترین هلدینگ های صنعتی و معدنی در کشور تبدیل خواهد‬ ‫شد‪ .‬ما در حال ا کتشاف و تملک و متعاقبا بهره برداری از معدن های بسیاری در اقصی‬ ‫نقاط کشور در حوزه های مختلفی مانند اهک‪ ،‬فروسیلیس‪ ،‬دولومیت هستیم‪ .‬با توجه به‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیفوالدسنگدر برابرمحیطاجتماعیپیرامونومنطقه‪،‬اینشرکت‬ ‫می کوشد حتی االمکان نیروهای موردنیاز خود را از منطقه مبارکه تامین کند‪ .‬امیدوارم پیرو‬ ‫زحمات دست اندرکاران این ازمون‪ ،‬نتایج خوب و نویدبخشی به ارمغان اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالدسنگ تصریح کرد‪ :‬تعداد کل ثبت نام کنندگان ‪ ۲۴۵‬نفر است که از‬ ‫ان میان ‪ ۵۸‬نفر در رده کارشناسی‪ ۳۳ ،‬نفر رانندگان خودرو سنگین‪ ۱۳۶ ،‬نفر اپراتور تولید و‬ ‫‪ ۱۸‬نفر اپراتور بارگیرخانه هستند؛ اما ما در مرحله اول‪ ،‬یک نفر کارشناس سیستم های تعالی‬ ‫سازمانی‪ 2،‬نفر کارشناس زمین شناسی در امور معادن‪ 5،‬نفر اپراتور تولید و‪ 2‬نفر اپراتور بارگیر‬ ‫خانه‪ 5،‬نفر راننده خودروهای سنگین و یک نفر لیسانس برق به عنوان کارشناس توان تولید‬ ‫استخدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالدسنگ در پایان از همه دست اندرکاران برگزاری این ازمون استخدامی‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتورقخودروچهارمحال‬ ‫وبختیاری‪،‬جلسهمجمععمومیعادیسالیانهشرکتورق‬ ‫خودروچهارمحالوبختیاریباحضور صاحبانونمایندگان‬ ‫ا کثریت سـهام‪ ،‬اعضای هیئت مدیـره‪ ،‬نماینده حسـابرس و‬ ‫بازرسقانونیاینشرکتبرگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت ــدای ای ــن مجم ــع‪ ،‬گ ــزارش عملک ــرد هیئت مدی ــره ای ــن‬ ‫ش ــرکت در س ــال مال ــی منته ــی ب ــه‪ ۳۰‬اس ــفندماه س ــال‪،۱۳۹۹‬‬ ‫قرائ ــت ش ــد و س ــپس مدیرعام ــل ش ــرکت ورق خ ــودرو گف ــت‪:‬‬ ‫شــرکت ورق خودرو در ســال‪ ۱۳۹۹‬به همت کارکنان و تالشــگران‬ ‫مه ــای ظالمان ــه و‬ ‫خ ــود توانس ــت علی رغ ــم موانع ــی چ ــون تحری ‬ ‫همه گی ــری وی ــروس کرون ــا‪ ،‬در بس ــیاری از زمین هه ــای تولی ــد و‬ ‫ب ــازار ف ــروش رش ــد چندی ــن درص ــدی را ب ــه ارمغ ــان اورد‪.‬‬ ‫وحید میرزایــی افــزود‪ :‬تولید کلی محصــوالت گالوانیزه صنعتی‪،‬‬ ‫خودروی ــی‪ ،‬صادرات ــی و کارم ــزدی ب ــا رش ــد‪ ۶‬درص ــدی نس ــبت‬ ‫س ــال‪ ۱۳۹۸‬یک ــی از ش ــاخصه های اصل ــی س ــوداوری را نش ــان‬ ‫می ده ــد ک ــه از ای ــن می ــان ورق گالوانی ــزه خودروی ــی از ح ــدود‬ ‫‪ ۴۶‬ه ــزار ت ــن در س ــال ‪ ۹۸‬ب ــه بی ــش از ‪ ۱۰۵‬ه ــزار ت ــن در س ــال‬ ‫‪ ۹۹‬افزای ــش یاف ــت و رش ــد چش ــمگیر ‪ ۱۲۸‬درص ــدی را رق ــم‬ ‫زد‪ .‬در زمین ــه ف ــروش ورق گالوانی ــزه خودروی ــی نی ــز افزای ــش‬ ‫‪ ۱۳۹‬درصدییکیدیگر از افتخاراتاینشرکتاست‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ورق خ ــودرو ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن ش ــرکت در‬ ‫س ــال‪ ۱۳۹۹‬ش ــاخص دیگ ــری را نی ــز دگرگ ــون ک ــرده گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫شــرکت بــا افزایش ســود عملیاتــی و ســایر عوامــل ســوداور به ســود‬ ‫خال ــص‪ ۸.۶۰۶.۱۹۴‬میلی ــون ری ــال رس ــید ک ــه نس ــبت ب ــه س ــود‬ ‫‪ ۲.۰۸۶.۴۸۰‬میلی ــون ریال ــی س ــال‪ ۹۸‬رش ــد قابل مالحظ ــه‪۳۱۲‬‬ ‫درص ــدی را محق ــق س ــاخته اس ــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت ورق خــودرو بــا اتکا بــه تــوان نیروهــای توانمند‬ ‫خــود همچنــان مســیر توســعه خــود را بــرای ســال‪ ۱۴۰۰‬در پیــش‬ ‫حه ــای ‪ Revamp‬خ ــط تولی ــد جه ــت تولی ــد ورق‬ ‫گرفت ــه و طر ‬ ‫گالوانیــزه با کیفیــت ســطح رویــه بــا بیــش از ‪ ۷۸‬درصد پیشــرفت‪،‬‬ ‫پ ــروژه طراح ــی و نص ــب پلن ــت تبدی ــل نیت ــروژن مای ــع ب ــه گاز ب ــا‬ ‫‪ ۷۷‬درص ــد پیش ــرفت‪ ،‬پ ــروژه راه ان ــدازی حوضچ ــه م ــذاب‬ ‫روی ش ــماره ‪ ۲‬ب ــا ‪ ۶۹‬درص ــد پیش ــرفت‪ ،‬نص ــب و راه ان ــدازی‬ ‫دســتگاه بازرســی اتوماتیک ســطح ورق (‪ )Parsytec‬بــا‪ ۸۵‬درصد‬ ‫پیشــرفت پــروژه را در دســت دارد کــه بــا تکمیــل ایــن پروژ ههــا در‬ ‫س ــال ج ــاری‪ ،‬ش ــاهد رش ــد در زمین ــه تولی ــد‪ ،‬ارتق ــای چش ــمگیر‬ ‫کیفیــت و کســب ســهم عمــده بــازار ورق گالوانیــزه خــودرو کشــور‬ ‫خواهی ــم ب ــود‪.‬‬ ‫غالمرض ــا طاه ــری رئی ــس ای ــن مجم ــع نی ــز پ ــس از اس ــتماع‬ ‫گ ــزارش و توضیح ــات مدیرعام ــل ش ــرکت ورق خ ــودرو‪ ،‬ضم ــن‬ ‫شهــای مدیرعامــل‪ ،‬اعضــای هیئت مدیــره و کلیــه‬ ‫تقدیــر از تال ‬ ‫کارکنــان ایــن شــرکت گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه رشــد تولیــد‪ ۶‬درصــدی‪،‬‬ ‫دسـ ـت یابی ب ــه س ــود‪ ۳۱۲‬درص ــدی و ثب ــت رکورده ــای تولی ــد‬ ‫یش ــک‬ ‫پی درپ ــی ب ــرای ای ــن ش ــرکت ک ــه در گ ــزارش ارائ ــه ش ــد‪ ،‬ب ‬ ‫تهــا نشــانگر تحــول عظیــم در اســتراتژی مدیریتــی‬ ‫ایــن موفقی ‬ ‫ای ــن مجموع ــه و اراده و ع ــزم راس ــخ کارکن ــان ان ب ــرای تحق ــق‬ ‫نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اه ــداف و برنام هه ــای تدوی ‬ ‫شایان ذکر است در این مجمع تقسیم سود‪ ۷۵۰‬ریال به ازای هر‬ ‫سهم‪ ،‬انتخاب روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار‪،‬‬ ‫انتخاب موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس‬ ‫قانونیوحسابرسمستقلنیزبهتصویبرسید‪.‬‬ ‫در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان صورت گرفت‪:‬‬ ‫برگزاریموفقیت امیزممیزیخارجی‬ ‫سیستممدیریتیکپارچه(‪)IMS‬‬ ‫ممیــزی خارجــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه (‪)IMS‬‬ ‫شـــرکت فـــوالد امیرکبیـــر کاشـــان توســـط ‪ 5‬نفـــر از ممیـــزان‬ ‫ش ــرکت‪ SGS‬از طری ــق ویدئوکنفران ــس ب ــا موفقی ــت انج ــام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی فـــوالد امیرکبیـــر کاشـــان‪،‬‬ ‫ممیـــزی خارجـــی سیســـتم مدیریـــت یکپارچـــه بـــا تـــاش و‬ ‫همراهـــی تمامـــی کارکنـــان ایـــن شـــرکت به منظـــور تجدیـــد‬ ‫گواهینامه هــای‪( ISO9001:2015‬سیســتم مدیریت کیفیت)‬ ‫و‪(ISO10015:1999‬سیســتم مدیریــت کیفیــت راهنماهایــی‬ ‫ب ــرای ام ــوزش) و بازبین ــی گواهینامه ه ــای‪ISO45001:2018‬‬ ‫(سیســـتم مدیریـــت ایمنـــی و بهداشـــت شـــغلی)‪،‬‬ ‫‪( ISO14001:2015‬سیســـتم مدیریـــت محیط زیســـت)‪،‬‬ ‫‪( ISO10002:2018‬سیســتم مدیریــت و رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫مشــتریان) و‪( ISO10004:2018‬سیســتم پایــش و اندازه گیــری‬ ‫رضای ــت مش ــتریان) ب ــا موفقی ــت انج ــام ش ــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫رکورد قیمت در بازارهای جهانی فوالد شکسته می شود‬ ‫افزایش‪ ۲۰‬درصدیتولید«شمش»ومحصوالتفوالدی‬ ‫میانگین قیمت جهانی انواع ورق موسسه مپس در ماه می به‬ ‫رکوردهای باالی جدیدی رسیده است‪ .‬بیشترین رشد قیمت ها‬ ‫در امریکا و کانادا دیده شده که ورق گرم بیش از ‪ 200‬درصد‬ ‫نسبت به تابستان ‪ 2020‬رشد داشته است‪ .‬در اروپا هم قیمت ها‬ ‫رشد زیادی داشته است‪ .‬در این بین در ژاپن کمترین افزایش‬ ‫قیمت ها در این مدت رخ داده و خریداران داخلی در این کشور‬ ‫در پذیرش رشد قیمت های زیاد مقاومت نشان دادند‪.‬‬ ‫براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬در فروردین‬ ‫سال جاری‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۵‬هزار تن شمش تولید شد‪ .‬این رقم در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۳۴۲‬هزار تن بود‪ .‬میزان تولید‬ ‫محصوالت فوالدی کشور نیز در این مدت یک میلیون و ‪ ۷۴۹‬هزار تن‬ ‫بود‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۶۱‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فلز تدارک مطرح شد‪:‬‬ ‫افزایشسودخالص‪ ۱۲۷‬درصدیدر سال‪99‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان از‬ ‫افزایش سود خالص ‪ ۱۲۷‬درصدی این شرکت در سال ‪99‬‬ ‫نسبتبهمدتمشابهسال گذشتهخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‬ ‫فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ‬ ‫‪ 1400/03/01‬با حضور صددرصد سهام داران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مجمع ضمن تایید صورت های مالی منتهی به ‪۱۳۹۹/۱۲/۳۰‬‬ ‫از سوی سهام داران‪ ،‬روزنامه صمت به عنوان روزنامه رسمی‬ ‫کثیراالنتشارانتخابشد‪.‬‬ ‫محمدحسین قورچانی در این مجمع با ارائه گزارشی از عملکرد‬ ‫این شرکت در سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فعالیت این مجموعه با‬ ‫سوداوریهمراهبودهوافزایشسودخالص‪ ۱۲۷‬درصدینسبت‬ ‫بهسال گذشتهداشتهاست‪.‬‬ ‫وی با توجه به چشم انداز این شرکت درخصوص اهداف و‬ ‫برنامه های راهبردی در سال ‪ ۱۴۰۰‬تصریح کرد‪ :‬شناخته شدن‬ ‫این شرکت به عنوان تامین کننده پایدار انواع مواد معدنی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و محصوالت فوالدی‪ ،‬ورود به بازار سنگ اهن و تملک‬ ‫معادنسنگ اهنوتبدیلشدنبهسازمانیسرامدباسوداوری‬ ‫اقتصادیازمحورهایفعالیتاینمجموعهدرسالجاریاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فلز تدارک بیان کرد‪ :‬با توجه به وا گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی از طرف شرکت فوالد مبارکه به این شرکت‪،‬‬ ‫پیش بینی و برنامه ریزی الزم برای رسیدن به اهداف اصلی این‬ ‫شرکتدر سالجاریانجامشدهاست‪.‬‬ ‫قورچانی در ادامه برخی از فعالیت های شاخص این شرکت را‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬افزایش ‪ ۶۰‬درصدی حجم فروش محصوالت و‬ ‫افزایش‪ ۷۰‬درصدیدرامدحاصلازفروشمحصوالتازمهم ترین‬ ‫اقداماتاینشرکتاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خرید چندین معدن سنگ اهن در استان های‬ ‫خراسانرضویوسیستانوبلوچستان‪،‬ثبتچندینمحدوده‬ ‫اکتشافیوتوسعهفیزیکیشرکتومنابعانسانیمتخصصازدیگر‬ ‫اقداماتشاخصشرکتفلزتدارکفوالدمبارکهدر سال‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫برگزاریمجمععمومیعادی‬ ‫سالیانهشرکتمعدنیوصنعتی‬ ‫فوالدسنگمبارکهاصفهان‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫فوالدسنگ مبارکه اصفهان در تاریخ‪ 27‬اردیبهشت در دفتر‬ ‫این شرکت واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان جی‪ ،‬ساختمان‬ ‫خلیج فارسباحضور کلیهاعضاتشکیلشد‪.‬‬ ‫مرتضی شبانی‪ ،‬مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها با اعالم این‬ ‫خبرافزود‪:‬در اینمجمع کهریاستانراغالمرضاطاهریبرعهده‬ ‫داشت‪،‬در ابتدافقیهیان‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدسنگ‪،‬گزارش‬ ‫عملکردشرکتدر سال‪ 1399‬رابهمجمععمومیسالیانهارائه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالدسنگ با اشاره به طر ح های توسعه و‬ ‫ماموریت محول شده از طرف فوالد مبارکه‪ ،‬به عنوان سهام دار‬ ‫عمدهاینشرکت‪،‬در زمینها کتشاف‪،‬تملک‪،‬بهره برداریوفراوری‬ ‫معادناهن‪،‬دولومیتواهک کلسینهو کلیهموادمعدنیموردنیاز‬ ‫صنعتفوالداذعان کرد‪:‬طر ح هایتحقیقاتیومطالعاتیتوسط‬ ‫افرادمتخصصحوزهمعدنباهمکاریفوالدمبارکهصورت گرفته‬ ‫وبهنتایجخوبیدر زمینهذخیره هایمعدنیرسیدهاست‪.‬ضمنا‬ ‫شرکتتوانستهبه‪ 201‬میلیاردسودخالصدستیابد کهنسبتبه‬ ‫مدتمشابهسالقبلافزایشچشمگیریداشتهاست‪.‬‬ ‫تولید ‪ 87‬درصد تختال کشور در گروه فوالد مبارکه‬ ‫مدیرناحیهفوالدسازیوریخته گریمداومشرکتفوالدمبارکهبااشارهبه‬ ‫تولید‪ 87‬درصدتختالتولیدی کشور در فوالدمبارکه گفت‪:‬فوالدمبارکهیک‬ ‫صنعتصنعت ساز است؛یعنیمحصوالتتولیدیاینشرکتنظیرتختال‬ ‫ِ‬ ‫وورق هایمختلف‪،‬زمینه ساز رونقتولیددر سایرصنایعخواهدبود‪.‬بنابراینبایدموانع‬ ‫پیشپایاینشرکتبرایتولیدبیشترحذفشود‪.‬‬ ‫غالمرضاسلیمیدر گفت وگوباخبرنگارفوالداظهار کرد‪:‬محصوالتاینشرکتبه صورتمستقیم‬ ‫بهدستمصرف کنندگاننمی رسد‪.‬در عوضاینمحصوالتبهصنعتدیگریواردمی گرددو‬ ‫ضمنتامینمواداولیهاینصنایع‪،‬بهمحصولموردنیاز مصرف کنندهنهاییتبدیلمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تولید ‪ 87‬درصد تختال تولیدی کشور در گروه فوالد مبارکه افزود‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز همواره بر این مسئله تا کید دارد که محصوالت تولیدی این شرکت‬ ‫ماده اولیه صنایع پایین دستی مانند صنایع خودروسازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬پروفیل سازی و‪...‬‬ ‫است؛ بنابراین هرچه بتوانیم بیشتر این نیاز صنایع را تامین کنیم‪ ،‬رونق بیشتری را برای ان ها‬ ‫بهارمغانخواهیماورد‪.‬‬ ‫اهمیتتولیدتختال(فوالدخام)در کشور‬ ‫سلیمی خاطرنشان کرد‪ :‬به طورکلی می توان گفت تولید تختال در ایران از دو بعد بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ :‬یکی تامین مواد اولیه و رونق بخشی به صنایع پایین دستی و دیگری کاهش‬ ‫وابستگی کشور بهسایر کشورهاوجلوگیریاز خروجارزاز کشور‪.‬بنابراینرونقاقتصادیدر کشور‬ ‫وابستگیبسیاریبهتختالومحصوالتحاصلاز اینتختالمانندورقدارد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬با توجه به کاربردهای‬ ‫محصوالتفوالدیشرکتفوالدمبارکه‪،‬حتیمی توان گفتتولیداینتختالبه مراتبمهم تراز‬ ‫تولیدمحصوالتمقاطعفوالدیمانندتیراهنومیلگرداست‪.‬‬ ‫وجودظرفیتتولید‪ 8‬میلیونتنتختالدر فوالدمبارکه‬ ‫سلیمیبااشارهبهتولید‪ 7‬میلیونتنتختالتوسطشرکتفوالدمبارکهدر سال گذشتهاظهار‬ ‫کرد‪:‬تولیداینحجمفوالداینپیامرابهجامعهصنعتی کشور داد کهفوالدمبارکهقادر بهتامین‬ ‫مواداولیهموردنیاز صنایع کشور در اینحوزهبه صورت کاملاست‪.‬براینمونه‪،‬صنایعخانگی‬ ‫ماازسال گذشتهبسیاررونق گرفتواینشرکت هانیزازمحصوالتفوالدمبارکهرضایتداشتند‪.‬‬ ‫شایانذکراستپیروبرنامه ریزیصورت گرفته‪،‬اینشرکتدر مدار ثبترکوردتولید‪ 7.2‬میلیون‬ ‫تنتختالدر سالقرار دارد‪.‬همچنیناینشرکتمشروطبهحذفموانعتولید‪،‬قادر بهعبور از‬ ‫تولید‪ 8‬میلیونتنتختالدر سالاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تنوع محصوالت تولیدی فوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد مبارکه از نظر عرض می تواند‬ ‫تختال هاییتاعرض‪ 2‬متررابستهبهدرخواستمشتریانخودتولید کند‪.‬به عالوهباوجوداینکه‬ ‫ماشین االت شرکت فوالد مبارکه از ابتدا برای تولید تختال های‪ 200‬میلی متر طراحی و ساخته‬ ‫شده بود‪ ،‬اما با استفاده از نیروی انسانی متخصص‪ ،‬این شرکت موفق شد ضخامت تولیدی را‬ ‫به‪ 250،220‬ودر نهایت‪ 300‬میلی مترافزایشدهد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬این شرکت ا کنون‬ ‫تواناییتولید‪ 2‬میلیونتنتختال‪ 300‬میلی متردر سالراداراست‪،‬اماازانجا کهاینمحصوالت‬ ‫به ویژه محصوالت ‪ API‬توسط ماشین ریخته گری شماره ‪ 5‬تولید می شود و این شرکت تا این‬ ‫لحظهیکپلنت گاززداییدراختیاردارد‪،‬فعالظرفیتتولیدیکمیلیونتنتختال‪ 300‬میلی متر‬ ‫باماشین‪ 5‬ودر ایندهظرفیتتولید‪ 2‬میلیونتناز اینتختالوجوددارد‪.‬ایندر حالیاست که‬ ‫هیچمحدودیتیدر تولیدتختال‪ 220،200‬و‪ 250‬وجودندارد‪.‬‬ ‫سلیمی تصریح کرد‪ :‬از نظر انالیز شیمیایی و گریدهای فوالدی نیز عمده محصوالت ناحیه‬ ‫فوالدسازیشرکتفوالدمبارکهفوالدهایساختمانیهستند‪،‬اماباتنوعی کهطییکی دوسال‬ ‫اخیربه دلیلشرایطبازار واستراتژیفوالدمبارکهبرایتوسعهمحصولایجادشد‪،‬ماا کنونقادر‬ ‫بهتولیدانواعتختال هایویژه(‪)API‬هستیم‪.‬اخرینمحصولی کهدراینزمینهتولید کردیم‪X70‬‬ ‫بودهاست کهبه صورتازمایشیباهماهنگیوزارتنفتساختهشد‪.‬گرید‪ X65‬نیزسال گذشته‬ ‫در حد‪ 400‬هزار تنبرایپروژهملی گورهبهجاسکتولیدشد‪.‬بهعالوهدر تالشیمتا‪ API‬های گرید‬ ‫باالتررانیزبانصبتجهیزاتخاصوبه روزدنیادراواخرامسالتولید کنیم‪.‬فوالدهایمغناطیسی‬ ‫یا گریدموردنیاز خودروسازاناز ایندستهفوالدهایویژههستند‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬بنابراینبه طور کلیفوالدهایساختمانی‪،‬کاربردیو‪ API‬عمدهمحصوالت‬ ‫ماهستند‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬با اینکه تولید تختال یا‬ ‫فوالد خام در کشور از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است‪ ،‬اما برای این مهم باید موانع تولید‬ ‫نیزشناساییوحذفشود‪.‬اینمسئلهبه ویژهدر سالجاری کهمقاممعظمرهبرینیزدر شعار‬ ‫سالبرمانع زدایی هاتا کیدداشتند‪،‬بسیار حائزاهمیتاست‪.‬‬ ‫چالش هایتولیدتختالدر فوالدمبارکه‬ ‫سلیمی ادامه داد‪ :‬عمده چالش ها و موانع فوالد مبارکه در این خصوص مربوط به تامین مواد‬ ‫اولیهنظیر کنسانتره‪،‬سنگ اهن‪،‬گندلهواهناسفنجیاستومحدودیت هایمرتبطباانرژی‬ ‫است‪.‬تامینمواداولیهدر داخل کشور امکان پذیراست‪،‬اماسیاست گذاریوزارتصمتباید‬ ‫به گونه ایباشد کهصنایعیمانندفوالدمبارکهبتوانندخورا کموردنیاز خودرابدونمحدودیت‬ ‫تامین کنندواینمسئلهبایدضمانتاجراییداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬محدودیت انرژی نیز مشکالت بسیاری را برای این شرکت به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬سال گذشته از اواسط دی تا اواسط بهمن به مدت یک ماه محدودیت برق داشتیم‬ ‫و در نتیجه این محدودیت‪ ،‬فعالیت این ناحیه چند روز به صورت کامل متوقف شد‪ .‬با اینکه‬ ‫محدودیت انرژی در کشور وجود دارد‪ ،‬اما سیاست ها باید به گونه ای باشد که فعالیت صنعت‬ ‫استراتژیکی با این درجه اهمیت متوقف نشود‪ .‬محدودیت های انرژی مانند اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫عالوه بر اینکه فعالیت تولیدی این شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬روحیه کارکنان را نیز‬ ‫تحت الشعاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیرناحیهفوالدسازیوریخته گریمداومشرکتفوالدمبارکهادامهداد‪:‬کارکنانی کهدرفروردین‬ ‫و اردیبهشت ماهیانه‪ ۷۰۰‬هزار تن تختال تولید کرده اند‪ ،‬در صورت اعمال محدودیت ها و افت‬ ‫تولید‪ ،‬از نظر روحی نشاط و شادابی الزم را از دست می دهند و بازگشت به شرایط قبل از اعمال‬ ‫محدودیتنیززمان بروانرژی برخواهدبود‪.‬‬ ‫سلیمیدر پایاناز همکارانخوددر ناحیهفوالدسازیوریخته گریمداوموهمچنینواحدهای‬ ‫مختلفشرکتفوالدمبارکه کهاینناحیهرادر تحققاهدافخودیاری کردندقدردانی کرد‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین داده های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه در شرکت های زیرمجموعه خود توانسته به میزان قابل توجهی اسلب‬ ‫تولید کند‪.‬بهاینشکل کهشرکتفوالدمبارکهبهمقدار‪ ۷‬میلیونو‪ ۳‬هزار و‪ ۴۶۷‬تن‪،‬فوالدسبا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۱۹‬هزار و ‪ ۲۵۸‬تن و فوالد هرمزگان نیز یک میلیون و ‪ ۵۲۱‬هزار و ‪ ۱۳۹‬تن اسلب‬ ‫تولید کردهاست‪.‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48531148‬‬ ‫تامین کربنات سدیم سبک (سوداش) با خلوص حداقل‪ 99‬درصد‬ ‫‪1400 /03 /11‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48523981‬‬ ‫تامین‪ 450‬هزار تن اهک کلسینه‬ ‫‪1400 /03 /11‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48525235‬‬ ‫تامین‪ 30‬هزار تن دولومیت کلسینه فوالد سبا‬ ‫‪1400 /03 /11‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48527277‬‬ ‫حمل ریلی مواد اولیه از مبادی مختلف به فوالد مبارکه و سبا‬ ‫‪1400 /03 /12‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48531272‬‬ ‫شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای) انجام عملیات اجرایی (بازسازی‪ ،‬بهینه سازی و تعمیرات) تاسیسات و‬ ‫تجهیزات برق و ابزار دقیق‬ ‫‪1400 /03 /12‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫اندیکاتور حجم تعادلی ‪On Balance‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48510150‬‬ ‫خرید‪ 26‬ردیف تجهیزات ارگونومی‬ ‫‪1400 /03 /18‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪Volume=OBV‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48524972‬‬ ‫انجام عملیات تعمیر و بازسازی پالت کارهای ناحیه اهن سازی مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /20‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫نوع‪:‬قیمت‪/‬حجم‪،‬پیشرو‪،‬مناسباهداف کوتاه مدت‬ ‫کاربرد‪ :‬ساده ترین و معروف ترین اندیکاتور حجم است که‬ ‫به وسیله جوزف گرانویل در سال ‪ 1963‬در کتابش (استراتژی‬ ‫جدید زمان بندی بازارهای سهام روزانه جهت به دست اوردن‬ ‫حدا کثر سود) معرفی شد‪ .‬این شاخص از طریق مقایسه حجم‬ ‫معامالت و حرکت های قیمت سعی در تعیین سطوح تجمع یا‬ ‫تقاضاوتوزیعیاعرضهدارد‪.‬در تفسیراینشاخصشیبوجهت‬ ‫اهمیتدارد‪،‬نهمقادیرعددی‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48531875‬‬ ‫خرید یک ردیف لوله فوالدی بدون درزجوش به قطر ‪ 12‬اینچ استاندارد ‪ API5L‬گرید ‪ B‬اسکچول اس تی دی‬ ‫(‪ )90/323*53/9‬میلی متر به طول ‪ 6‬متر و با کیفیت مطلوب به وزن ‪ 150‬تن‬ ‫‪1400 /03 /23‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫بیاموزیم‬ ‫جهتدریافتاسنادو کسباطالعاتبیشتردر خصوصفراخوان هایعمومی‪،‬مناقصاتومزایداتبهوب سایتشرکتبهنشانی‪،www.msc.ir‬منویخریدوتامین کنندگان‪،‬مناقصاتمراجعهوطبقراهنمایموجود‪،‬‬ ‫نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمایید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان‬ ‫بورس و سهام‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫همان طور که مشاهده می کنید تعقیب کردن روند با ‪OBV‬‬ ‫اسان تراست‪.‬‬ ‫فرمولساخت‪:‬‬ ‫ا گر قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن روز قبل بیشتر‬ ‫باشد(عالمتمثبت)‪:‬‬ ‫ا گر قیمت بسته شدن امروز با قیمت بسته شدن روز قبل‬ ‫برابرباشد‪:‬‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/03/01‬‬ ‫شنبه‬ ‫متو قــف‬ ‫‪1400/03/02‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1400/03/03‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫متو قــف‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪8970‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪8900‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1400/03/04‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫‪8,790‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫متو قــف‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8,900‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪8,760‬‬ ‫‪9,130‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪8,970‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪61‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ صفحه 12 ‫کمکمی کند؟‬ ‫صنعتفوالد‬ ‫جاروبرقیصنعتیچگونه‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫ترابیبهمدیر‬ ‫تکنولوژیدر صنعتخودروسازیچگونهخواهدبود؟‬ ‫با انتخاب دستگاه های مکنده صنعتی سخت کار یا جاروبرقی‬ ‫صنعتی نیازهای مختلف در زمینه مدیریت سیاالت و جامدات‪،‬‬ ‫حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین االت در برابر گردوغبار و‬ ‫هم چنین نظافت عمیق انجام خواهد شد‪ .‬افزایش مدت زمان کار‪،‬‬ ‫محافظت از کیفیت محصوالت تولیدشده‪ ،‬ارتقا و افزایش ایمنی‬ ‫محیط کار و افزایش عمر مفید تجهیزات و ماشین االت از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای استفاده از این دستگاه های مفید در صنعت است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تکنولوژی در صنعت خودروسازی این روزها پای خود را فراتر از‬ ‫گیربکس پیشرفته‪ ،‬دنده اتوماتیک و حجم موتور گذاشته است‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی ا کنون دست در دست غول های تکنولوژی‬ ‫جهان برای ساخت پیشرفته ترین‪ ،‬ایمن ترین و راحت ترین خودروها‬ ‫قدم برمی دارد‪ .‬قابلیت ترمز اضطراری‪ ،‬جهت یابی‪ ،‬سیستم خودران‬ ‫و استفاده از تکنولوژی های تلفن همراه در اجرای اپشن ها از جمله‬ ‫تاثیرات شگرف تکنولوژی بر خودروسازی است‪.‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫در سازمان پیمان انتالنتیک‬ ‫شمالی (‪)NATO‬‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫حرکت صنایع فوالد به سوی نواوری در تولید هوشمند‬ ‫پلتفرم متمرکز دیجیتالی که توسط تنوا توسعه‬ ‫یافته است‪ ،‬مجموعه ای از خدمات گسترده ‬ ‫از جملهنظارتبر کارخانه‪،‬بهینه سازیفرایند‪،‬‬ ‫مدیریت قطعات یدکی و کمک های از راه دور‬ ‫موثرراپشتیبانیمی کند‬ ‫همکاریشرکتتنواومایکروسافت‬ ‫هدف از این برنامه مشترک‪ ،‬ایجاد یک سیستم صنعتی‬ ‫یکپارچه است که در ان تجزیه وتحلیل داده های‬ ‫جمع اوری شده از سنسورها اجازه می دهد بر تجهیزات نظارت داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬ناهنجاری ها را به طور مستقل تشخیص دهیم و عملکرد کل‬ ‫کارخانه را بهینه سازی کنیم‪ .‬این معماری پیچیده از طریق پلتفرم ابری‬ ‫ازور (‪ )Azure‬مایکروسافت و الگوریتم های شرطی بر اساس فناوری های‬ ‫یادگیری ماشین فعالیت می کند‪ .‬این استراتژی در واقع پایه ای برای‬ ‫برنامۀ«انتقالدیجیتال»شدونیازمندتعدادزیادوبی سابقه ایازاشتراک‬ ‫داده هابینتنواومشتریانخودبود‪.‬به یمنوجودایندیدگاه‪،‬تنوادرحال‬ ‫حاضراز داده هابرایتوسعهفزایندهبازدهیوامکاناتتولیدنواورانهفوالد‬ ‫استفاده می کند‪ .‬مزایای این کار متعدد و متنوع است‪ ،‬ازجمله کاهش‬ ‫مصرف انرژی در فرایند تولید و برنامه ریزی نگهداری پیشگیرانه برای‬ ‫افزایشزمان کارکردتجهیزات‪.‬‬ ‫ایجادمدلبهبودمستمربراینواوری‬ ‫برای بهبود توسعه محصول به منظور تطابق با نیازهای مشتریان و‬ ‫تکامل ان به کمک پروژه ها محصوالت و راهکارها‪ ،‬اقداماتی از قبیل‬ ‫اتصالدستگاه ها‪،‬سنسورهاوفرایندهاتنهااولین گاماست‪.‬ارزشواقعی‬ ‫تکنولوژیاطالعاتبستگیبهداده هاییدارد کهتوسطاندستگاه هابه‬ ‫وجودمی ایدواز ان هامنتقلمی شود‪،‬زیراان هابادیگردستگاه هاوافراد‬ ‫ارتباط برقرار می کنند و با مسیر دادن به بینش کسب وکار‪ ،‬این داده ها‬ ‫می توانندهوشمصنوعیراتبدیلبهیکپیشراناصلی کسب وکار کنند‪.‬‬ ‫برایرسیدنبهراهکارهاینواورانه‪،‬برخورداریاز دانشالزمهمدر زمینه‬ ‫فرایندتولیدمشتریوهممحصوالت‪،‬ضروریاست‪،‬یعنیدانشدرزمینه‬ ‫توسعهمحصولوروندهایصنعتتابه کمکان هابتوانتصمیم گیری ها‬ ‫راپیشبردوازسیستماستفاده کردتاسنجشعملکرددرروش هایتولید‬ ‫طراحی گردد‪.‬سیستمبایدباایندانشطراحیشودتاخروجیموردنیاز را‬ ‫بهدستاوردوبانیازهایمشتریانهمخوانیداشتهباشد‪.‬‬ ‫همکاری مشترک تنوا و مایکروسافت‪ ،‬به منظور تضمین نواوری مستمر‬ ‫محصول‪،‬در حوزه هایمختلفیکسازمانبرنامه ریزیشدهاست کهاز‬ ‫انمیانمی توانبهمواردزیراشاره کرد‪:‬‬ ‫بهبود خودنظارتی و خوددرمانگری ماشین االت‪ :‬هنگامی که‬ ‫دستگاه های تنوا بتوانند سالمت خود را از طریق الگوریتم های هوش‬ ‫مصنوعی کنترل کنند‪،‬بهاپراتورهایتجهیزات کمکمی کنندوتوقف های‬ ‫تولیدرا کاهشمی دهند‪.‬‬ ‫بهبود کیفیت عملیات و فرایندهای داخلی‪ :‬سنسورها‪ ،‬راه اندازها‪،‬‬ ‫محاسباتابری‪،‬تکنولوژیاطالعات‪،‬یادگیریماشین‪،‬هوشغیرمتمرکز‬ ‫وتعاملمشتریوتامین کنندهباعثمی شودتولیدفوالدباتجهیزاتتنوا‬ ‫پربازده تر شود‪ .‬این نواوری ها باعث افزایش بهره وری و مقیاس پذیری‬ ‫می شودوبهان هادر دست یابیبهاهدافایمنیوزیست محیطی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایجاد یک مدل بهبود مستمر برای نواوری‪ :‬تنوا عملیات نظارت را از راه‬ ‫دورانجاممی دهدتادرکیاز عملکردتجهیزات‪،‬بهره برداریاز تجهیزاتو‬ ‫نیازهایمحصولجدیدرابهدستاورد(هم زمانباپشتیبانیاز مدیریت‬ ‫چرخهمحصولوتحقیقوتوسعه)‪.‬‬ ‫نواوریوسرعتبخشیدنباهوشمصنوعی(‪:)AI‬بااستفادهازپلت فرم‬ ‫انعطاف پذیرازور مایکروسافتومجموعه گسترده ایاز ابزارهایبهره وری‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬هر شرکت و سازمان می تواند نسل بعدی برنامه های‬ ‫کاربردی هوشمند را که در ان داده ها در فضای ابری هوشمند و مرزهای‬ ‫هوشمندنقشبازیمی کنند‪،‬ایجاد کند‪.‬‬ ‫به حداقل رساندن توقفات هم زمان با بهبود بهره وری‪ :‬یکی از موارد‬ ‫مورداستفاده معمول صنعتی‪ ،‬نگهداری و تعمیرات پیش بینانه (‪)PM‬‬ ‫است‪،‬عمدتابهایندلیل کهخرابیتجهیزاتوتوقفاتبرنامه ریزی نشده‬ ‫می تواند برای هر کسب وکار مضر باشد‪ .‬هوش جدید ناشی از اطالعات‬ ‫جمع اوری شدهمی تواندبرنامه هاینگهداریرابرایجلوگیریاز توقفات‬ ‫پیش بینی نشده و پرهزینه‪ ،‬به عنوان مثال در کوره یا در فرایند عملیات‬ ‫حرارتی‪ ،‬برنامه ریزی کند‪ .‬هدف از نگهداری و تعمیرات پیش بینانه‪،‬‬ ‫افزایشدورهسرویس دهیتجهیزاتوجلوگیریاز توقفاتاست‪.‬‬ ‫کاهشضایعاتهم زمانبابهبود کیفیت‪.‬یکیدیگرازموارد کاربردصنعتی‪،‬‬ ‫تشخیصضایعاتاست‪.‬یک کاربرداینتکنیک‪،‬شناساییانحرافاتدر‬ ‫کیفیتمحصولاست کهبایددراسرعوقتشناساییشود‪.‬تولیدکنندگان‬ ‫فوالد باید محصول را در تمام زنجیره تولید‪ ،‬کنترل و دسته بندی کنند و‬ ‫تصمیمات ا گاهانه درباره مناسب ترین استفاده در اینده از ان محصول‬ ‫بگیرند‪.‬دسته بندیضایعاتو کیفیتهوش محور‪،‬تالشنیرویانسانی‬ ‫را کاهشمی دهدوبه طور خودکار کیفیتمحصولراباعنوانقبولیارد‪،‬‬ ‫مشخصمی کند‪.‬ایننه تنها کاراییاپراتورهارادررونداعتبارسنجیبهبود‬ ‫می بخشد‪،‬بلکه کیفیتفرایندتولیدرانیزبهترمی کند‪.‬‬ ‫پلتفرممتمرکزدیجیتالی کهتوسطتنواتوسعهیافتهاست‪،‬مجموعه ایاز‬ ‫خدمات گسترد هازجملهنظارتبر کارخانه‪،‬بهینه سازیفرایند‪،‬مدیریت‬ ‫قطعات یدکیو کمک هایاز راهدورموثرراپشتیبانیمی کند‪.‬‬ ‫ایندهوان سویتحول‬ ‫کارخانه اینده شبیه جایی است که ارزش از طریق ادغام فناوری های‬ ‫صنعتسطح‪ ۴‬تولیدمی شود‪.‬برایصنعتفوالدوفلزات‪،‬اتصالبیشتر‬ ‫و به اشترا ک گذاری داده ها نقش مهمی در حل مسائل مختلف بازی‬ ‫خواهد کرد‪ :‬از مکان های دور و زنجیره تامین گسترده‪ ،‬تا نوسان بازار و‬ ‫محیط های کاریخطرناک‪.‬‬ ‫اینتغییرهمچنینفرصتیعالیبرایتغییرمدل کسب وکار‪،‬ازتولیدکننده‬ ‫تا ارائه دهنده خدمات ایجاد می کند‪ .‬به یمن وجود داده ها و هوش‬ ‫مصنوعی‪،‬اینکامکانخلقمحصوالتمرتبطبافرایندمشتریوخلق‬ ‫یک طرح صنعتی که نزدیک به نیازهای مشتری باشد به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ماهنامهپردازش‬ ‫استراتژی های استفاده مجدد از اب در صنعت فوالد‬ ‫صنعت فوالد از لحاظ تاریخی چالش هایی برای استفاده موثر از اب پیش‬ ‫رو داشته است‪ ،‬بدین علت که این صنعت مصرف اب زیادی دارد و‬ ‫فرایندهای تولید در این صنعت ممکن است درگیر گرمای زیاد‪ ،‬خنک کننده‬ ‫بدون تماس مستقیم‪ ،‬خنک کننده تماس مستقیم‪ ،‬الودگی روغن و گریس و فرایندهای‬ ‫پیچیده باشد‪ .‬اولین گام در استفاده بهینه از ا ب های خنک کننده مورداستفاده در‬ ‫کارخانۀ تولید فوالد‪ ،‬شناسایی ویژ گی های اب‪ ،‬سیستم ها‪ ،‬االینده ها‪ ،‬سیستم های‬ ‫مورداستفاده و اثربخشی ان ها‪ ،‬زمان نگهداری و الزامات کیفیت اب است‪.‬‬ ‫بررسی تعادل جرم در مورد اب و اجزای تشکیل دهنده سیستم به تعیین نیازها و فرصت ها‬ ‫کمک می کند‪ .‬هدف مشترک در تمام فرایند‪ ،‬استفاده مجدد هرچه بیشتر از اب در‬ ‫سیستم های مختلف ابی و حرکت به سمت حداقل خروجی یا خروجی مایع صفر است‪.‬‬ ‫تالش های بسیاری برای دست یابی به این هدف انجام شده و به طور معمول استراتژی های‬ ‫مکانیکی و شیمیایی برای بهبود در شرایط ایجادشده مورد نیاز است‪.‬‬ ‫در این خصوص استفاده مجدد از اب در کاربردهای صنعتی نیاز به درک جامع از طراحی‬ ‫فرایند‪ ،‬شیمی اب‪ ،‬سیستم های پوسته ای‪ ،‬فرایندهای شیمیایی‪ ،‬ابزار دقیق و کنترل دارد‪.‬‬ ‫طراحی سیستم ها و مطالعات موردی در صنعت فوالد به طور قابل اعتماد و موثری نیاز به درک‬ ‫تعادل جرم‪ ،‬مدل سازی فرایند و انتخاب شیمیایی را برای کارکرد و بازیافت در سیستم های‬ ‫تصفیه اب نشان می دهد‪.‬‬ ‫شرکت ‪ Crown‬فرایند تصفیه فاضالب را برای یک کارخانه فوالدسازی مورد بررسی قرار داده و‬ ‫طی ان‪ ،‬فرایند شیمیایی موجود در سیستم تصفیه فاضالب اصالح شده است و سپس یک‬ ‫ناحیه جریان جانبی را برای تعیین استراتژی شیمیایی و تجهیزات موردنیاز جهت استفاده‬ ‫مجدد از فاضالب با بهبود فرایند فیزیکی‪ /‬شیمیایی به عنوان یک فرایند اولیه در اسمز معکوس‬ ‫(‪ Reverse Osmosis‬یا ‪ )RO‬نصب و راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫در فاز اول مطالعه‪ ،‬داده های تحلیلی به منظور تعیین ویژگی های مواد ورودی و پساب برنامه‬ ‫فعلی (شکل ‪ 1‬و جدول ‪ )1‬جمع اوری گردید‪ .‬تنظیمات خاص در سیستم شیمیایی صورت‬ ‫گرفت و انالیز ازمایشگاهی با دقت بیشتری انجام شد‪.‬‬ ‫در فاز دوم‪ ،‬جریان جانبی فاضالب تصفیه شده از طریق طراحی یک ناحیه مجهز تحت کنترل‬ ‫قرار گرفت‪ .‬این ناحیه شامل یک فیلتر پیوسته ماسه ای مستحکم‪ ،‬فیلتراسیون کربن فعال‪،‬‬ ‫فیلتر تصفیه چندرسانه ای‪ ،‬نر م کننده اب زئولیت سدیم و یک ماشین ‪ RO‬بود‪ .‬ظرفیت‬ ‫تجهیزات در این ناحیه حدود ‪ 5‬گالن در دقیقه (‪ Gallons per minute‬یا ‪ )GPM‬بود‪ .‬فاز سوم‬ ‫نیز شامل یک برنامه کامل پیاده سازی و ارزیابی هزینه بود‪.‬‬ ‫اهداف‬ ‫اهداف تیم مدیریت کارخانه تعیین نوعی استراتژی است که میزان خروجی فاضالب ناحیه را‬ ‫کاهش دهد و به سطح ّکمی جدیدی برساند‪ .‬همچنین سازگاری با محدودیت های خروجی‬ ‫سازنده ‪ ،POTW‬استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در ناحیه و بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫کارخانه از دیگر اهداف موردنظر است‪ .‬پا ک کننده ها‪ ،‬روغن ها و اب شست وشوی حاصل از‬ ‫خطوط فرایند‪ ،‬همراه با خروجی برج خنک کننده و دیگر فاضالب ها‪ ،‬قبل از فرایند فیزیکی‪/‬‬ ‫شیمیایی شامل انعقاد‪ ،‬انحالل‪ ،‬جداسازی گرانشی و فیلتراسیون‪ ،‬مخلوط می شوند‪.‬‬ ‫موارد مهم و بحرانی برای بازیافت اب و بازگشت به ناحیه شامل این موارد است‪ :‬روغن و گریس؛‬ ‫کل مواد جامد معلق؛ میکروبیولوژی؛ مواد فعال در سطح؛ اهن؛ استرونتیوم؛ الومینیوم؛ روی؛‬ ‫کلرایدها؛ سولفات ها‪.‬‬ ‫روش های حذف شیمیایی‬ ‫روغن و گریس‪ :‬افزودن کلرید اهن یا سولفات اهن و یا یک کالژن الی به همراه بنتونیت به‬ ‫مخزن را کتور؛ افزایش و حفظ سطح جامدات سنگین در مخزن را کتور‪.‬‬ ‫کل مواد جامد معلق‪ :‬بازیافت جامدات به درون مخزن را کتور؛ پیدا کردن موثرترین فلوکولنت‪.‬‬ ‫میکروبیولوژی‪ :‬هیپوکلریت سدیم‪.‬‬ ‫جدول ‪ -1‬ویژگی های اب‬ ‫اهن‪ :‬جایگزینی ترکیبان کلرید ا کسیداهن با کلرید اهن (این امر نیاز به هوا را در مخزن را کتور از‬ ‫بین می برد و از احتمال ا کسیداسیون نا کامل اهن به ا کسیداهن جلوگیری می کند)‪.‬‬ ‫الومینیوم‪ :‬تنظیم کننده سطح کالژن ها و ‪.pH‬‬ ‫روی‪ :‬تنظیم کننده سطح ‪.pH‬‬ ‫روش های مکانیکی‬ ‫روغن و گریس‪ :‬شست وشوی پیوسته و استفاده از فیلتراسیون و کربن فعال به عنوان فیلتر‪.‬‬ ‫کل مواد جامد معلق‪ :‬شست وشوی پیوسته و استفاده از فیلتراسیون و فیلترهای چندگانه‪.‬‬ ‫میکروبیولوژی‪ :‬اشعه ماورای بنفش‪.‬‬ ‫مواد فعال در سطح‪ :‬استفاده از فیلتر کربن فعال‪.‬‬ ‫اهن‪ :‬شست وشوی پیوسته و استفاده از فیلتراسیون و فیلترهای چندگانه و همچنین استفاده‬ ‫از نرم کننده زلوئیت سدیم‪.‬‬ ‫استرونتیوم‪ :‬استفاده از نرم کننده زلوئیت سدیم‪.‬‬ ‫الومینیوم‪ :‬استفاده از نرم کننده زلوئیت سدیم‪.‬‬ ‫روی‪ :‬شست وشوی پیوسته و استفاده از فیلترهای چندگانه‪.‬‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫شکل ‪ -1‬تعادل اولیه اب‬ ‫سازمان پیمان انتالنتیک شمالی (‪ )NATO‬یک اتحاد‬ ‫نظامی میان دولت های ‪ 30‬کشور اروپایی و امریکای‬ ‫شمالی است که پیمان انتالنتیک امضاشده در ‪ 4‬اوریل‬ ‫‪ 1949‬را پیاده سازی می کند‪ .‬مهم ترین بخش پیمان ناتو‬ ‫ماده ‪ 5‬ان است که در ان توافق شده‪ ،‬حمله نظامی علیه‬ ‫یکیاچند کشور عضودر اروپاویاامریکایشمالیحملهبه‬ ‫تمام کشورهای عضو تلقی می شود و تمام اعضا به مقابله‬ ‫باانبرخیزند‪.‬‬ ‫دیپلماسی عمومی‪ ،‬واحد امور ا کادمیک‪ ،‬کتابخانه و ارشیو‬ ‫مستندات‪،‬امور سیاسیوامنیتی‪،‬عملیاتواژانسارتباطاتو‬ ‫اطالعاتناتواز جملهبخش هایاینسازمانبهشمار می ایند‪.‬‬ ‫ناتودر سال‪ 2020‬سطحسومبلوغمدیریتدانشرا کسب کرده‬ ‫و در جمع ‪ 10‬سازمان برتر در ارزیابی جایزه سرامدی مدیریت‬ ‫دانش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نکاتبرجستهمدیریتدانشدر ناتو‬ ‫مدیریت دانش عاملی مهم در موفقیت سازمان در برنامه‬ ‫استراتژیک اژانس ارتباطات و اطالعات ناتو به شمار می رود‪.‬‬ ‫مشارکت و تعامل روزمره همواره مورد توجه کارکنان واحد‬ ‫مدیریت اطالعات و دانش این سازمان است‪.‬‬ ‫وجودارتباطمستقیممیانمدیریتدانشبارهبریارشد‬ ‫از عواملدیگرموفقیتاینسازماناست‪ .‬گروهراهبریمدیریت‬ ‫دانش و اطالعات ناتو که متشکل از نمایندگانی از تمام‬ ‫حوزه های سازمان است‪ ،‬مستقیما به رئیس ستاد گزارش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سیرتکاملیبلوغمدیریتدانشدر ناتو‬ ‫پیاده سازی مدیریت دانش در این سازمان از سال ‪ 2012‬اغاز‬ ‫گردیده و مراحل بلوغ ان در چهار بازه زمانی به شرح زیر طی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سال‪:2012‬در جهتتوسعهمدیریتدانش‪،‬اژانسارتباطاتو‬ ‫اطالعاتناتوتاسیس گردید کهترکیبیاز سازمان هایمشاوره‪،‬‬ ‫فرماندهیو کنترلناتواست‪.‬‬ ‫سال ‪ :2014‬بخش مدیریت اطالعات و دانش با هدف بهبود‬ ‫وضعیت اطالعات و دانش و همچنین بهبود ارتباطات داخلی‬ ‫در سرتاسرناتوتوسعهیافت‪.‬‬ ‫سال ‪ 2015‬تا ‪ :2018‬در این سال ها سازمان از طریق گسترش‬ ‫یکسامانهفناوری‪،‬پیاده سازیساختار حاکمیتیوبهره گیری‬ ‫از تکنیک هایمناسب‪،‬مدیریتدانشرابهبودبخشید‪.‬‬ ‫سال ‪ :2019‬تدوین و پیاده سازی یک استراتژی جدید سبب‬ ‫تسریع فرایندهای تصمیم گیری داخلی و تسهیل اجرای‬ ‫کسب وکار اژانس گردید‪ .‬عمده تمرکز این استراتژی بر به وجود‬ ‫اوردن یک محیط مدیریت دانش مدرن‪ ،‬کارامد و شفاف برای‬ ‫کارکناناست‪.‬‬ ‫ابزارهاورویکردهای کلیدیبه کار گرفته شده‬ ‫رویکردها‪ ،‬ابزارها و تکنیک های مورداستفاده ناتو در‬ ‫دست یابیبهسطحسومبلوغمدیریتدانشعبارت انداز‪:‬‬ ‫اینترانت‪ :‬این ابزار سبب تسهیل همکاری و به اشترا ک گذاری‬ ‫منابعومحتوایدانشیدر دپارتمان هایسازمانمی شود‪.‬‬ ‫مدیریتمحتوا‪:‬واحدمدیریتدانشواطالعاتجهتحصول‬ ‫اطمینان از دقیق و به روز بودن محتوا‪ ،‬با تیم های محلی در‬ ‫سازمان همکاری می کند که نتیجه این همکاری سهولت در‬ ‫دسترسیبهمحتوایمناسباست‪.‬‬ ‫طبقه بندی سازمانی‪ :‬طبقه بندی سازمانی براساس الزامات‬ ‫کسب وکار شناسایی شده توسط واحد مدیریت دانش و‬ ‫اطالعات ناتو و با تبعیت از استانداردهای اصلی فراداده این‬ ‫سازمان انجام می گردد‪.‬‬ ‫نتایج کسب وکار وعوامل کلیدیموفقیت‬ ‫تیم مدیریت دانش و اطالعات به صورت منظم و ساالنه‬ ‫بلوغمدیریتدانشراارزیابیمی کند‪.‬‬ ‫اژانس توانست با استفاده از اینترانت‪ ،‬ارتباط میان‬ ‫کارکنانش را در شرایط دوکاری ناشی از شیوع پاندمی کرونا‬ ‫به صورت پایدار برقرار سازد و این خود نشانی از ارزش ابزارهای‬ ‫مدیریت دانش استفاده شده در این سازمان است‪.‬‬ ‫ساختار ادغام شدهاز حا کمیتمتمرکز(تیماصلیمدیریت‬ ‫دانشواطالعاتو کمیتهراهبری)واجرایغیرمتمرکز(کارکنان‬ ‫واحد مدیریت دانش و اطالعات) که توسط اژانس ارتباطات و‬ ‫اطالعاتناتوبهوجودامده‪،‬نیازهایمتنوع کسب وکار در فرایند‬ ‫مدیریت دانش را تامین می کند‪ .‬این ساختار عامل اساسی در‬ ‫موفقیتناتودر حوزهمدیریتدانشاست‪.‬‬ صفحه 13 ‫بازی درمانی در کودکان چیست؟‬ ‫‪14‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫بازی درمانی نوعی مشاوره یا روان درمانی است که در ان از بازی برای‬ ‫ارزیابی‪ ،‬پیشگیری یا درمان چالش های روانی‪-‬اجتماعی کودک استفاده‬ ‫می شود‪ .‬ا گرچه بازی درمانی را می توان در مواردی برای بزرگساالن نیز به‬ ‫کار گرفت‪ ،‬اما این روش بیشتر در کودکان استفاده می شود‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشان داده است که بازی درمانی در درمان انواع مشکالت روان و‬ ‫اختالالت رفتاری موثر است‪.‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫انچه والدین باید بدانند‬ ‫خانواده و والدین‪ ،‬نقش مهمی در تربیت نوجوانان و مراقبت از ان ها در‬ ‫برابر رفتارهای پرخطر و اسیب های اجتماعی دارند‪ .‬شناخت ویژگی های‬ ‫رشدی نوجوانان‪ ،‬تغییرات جسمی‪ ،‬روانی و اجتماعی ان ها در دوره های‬ ‫مختلف سنی‪ ،‬اشنایی با خطراتی که نوجوانان را تهدید می کند‪ ،‬شیوه های‬ ‫فرزندپروری و راهکارهای مراقبت از ان ها‪ ،‬می تواند موجب ارتقای نقش‬ ‫خانواده ها در پیشگیری از اسیب های اجتماعی نوجوانان شود‪.‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫احمد افشاری‪ ،‬شاغل در واحد ترابری سبک مجتمع‬ ‫فوالد سبا‬ ‫برای همه دلیرمردان خستگی ناپذیر فوالد مبارکه درود‬ ‫می فرستم و برای یکایک انان از درگاه خداوند‪ ،‬سالمتی و‬ ‫موفقیت ارزومندم‪.‬‬ ‫‪0913***5273‬‬ ‫عباس صفیری‪ ،‬همکار بازنشسته‬ ‫لطفا اطالع رسانی نمایید که چرا خبرنامه فوالد برای‬ ‫بازنشستگان ارسال نمی شود‪ .‬ضمن این که چرا به پیام‬ ‫همکاراندر ستون«فوالدمن»خبرنامهاز سویمسئولینهیچ‬ ‫جوابی داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪0913***5572‬‬ ‫ابراهیم حاجی عرب‪ ،‬شاغل در اماده سازی و‬ ‫انبار تختال‬ ‫لطفا مسئولین پاسخگو باشند که چرا وام پرداختی بانک سپه‬ ‫بهاندستهاز کارکنانفوالدمبارکه کهحقوقاناناز طریقبانک‬ ‫سپه پرداخت می شود نسبت به بانک های دیگر کمتر است‪.‬‬ ‫‪0913***9918‬‬ ‫فرشیدشیبه‪،‬همکار بازنشسته‬ ‫لطفا مسئولین خبرنامه فوالد ستونی برای بازنشستگان جهت‬ ‫انعکاسدرخواست هایقانونیاینعزیزانبهمسئولینشرکت‬ ‫در این هفته نامه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪0936***1347‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫با نهایت تاسف درهفته گذشته سید حسین‬ ‫رضوی‪ ،‬حامد جهان پناه و خداداد رییسی شاغل‬ ‫در اهن سازی و روح اهلل سوری و پیام اسدی شاغل‬ ‫در مدیریت شهری و عبدالرزاق مرادی شاغل در نورد‬ ‫سرد در غم درگذشت پدر و عبدالرزاق براتی شاغل در‬ ‫واحد باسکول در غم درگذشت پدر و مادر و لطف اهلل‬ ‫و بختیار رفیعی شاغل در اهن سازی در غم درگذشت‬ ‫مادر به سوگ نشستند‪.‬‬ ‫همچنین همکار بازنشسته شادروان علی خدایی‬ ‫انارکی به علت بیماری دار فانی را وداع گفت و به دیار‬ ‫حق شتافت‪.‬‬ ‫این غم جانکاه و ضایعه جبرا ن ناپذیر را به محضر‬ ‫خانواده این عزیز تسلیت عرض می کنیم و برای‬ ‫ایشان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت‬ ‫می نماییم‪.‬‬ ‫رفتارهای شایع در کودکان‬ ‫مشکلهمیشگیبدغذایی‬ ‫تهیه کننده‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫استفاده از تلفن های هوشمند و تماشای تلویزیون در‬ ‫زمان صرف غذا باعث می شود کودک عالقه خود به غذا‬ ‫خوردنرااز دستبدهد‬ ‫علیخداییانارکی‬ ‫پیام تسلیت‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫درگذشت مادر شهید محمدرضا امینی زازرانی از‬ ‫شهدای شرکت فوالد مبارکه را به خانواده معزز این‬ ‫شهید تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان علو‬ ‫درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه‬ ‫ایزد یکتا خواهانیم‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫تحکیمبنیانخانواده‬ ‫قدر سنت های خانوادگی‬ ‫را بدانیم‬ ‫تهیه کننده‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫سنت هابهخانواده هاهویتوتعلق خاطرمی دهند‪.‬چون‬ ‫احساساتوخاطراتمثبتدر حینبرگزاریسنت هابین‬ ‫اعضایخانوادهثبتمی شود‬ ‫وقتی خورا کی جدیدی را امتحان می کنید و‬ ‫یا از خوردن یک غذا امتناع می ورزید‪ ،‬چه‬ ‫حس بدی به شما دست می دهد؟ گاهی‬ ‫بچه ها هم همین کار را انجام می دهند‪ ،‬اما ان را به عنوان‬ ‫سبک زندگی پیش می گیرند و این خوب نیست‪ .‬بسیاری‬ ‫از والدین با بدغذایی کودکشان کنار امده اند‪ .‬برخی‬ ‫فقط برنج سفید می خورند و لب به مر غ‪ ،‬گوشت‪ ،‬ماهی‬ ‫و سبزیجات نمی زنند‪ .‬بعضی هم عادت های عجیبی مثل‬ ‫خوردن سس کچاپ با هر غذا را دارند‪ .‬شاید این مشکل‬ ‫ِ‬ ‫کوچک‪ ،‬بعدها تبدیل به معضل بزرگی شود و منحنی رشد‬ ‫کودک را تحت تاثیر قرار دهد و یا عادت مادام العمر شود‪.‬‬ ‫بیشتر اوقات‪ ،‬مشکالت جسمی همچون یبوست‪،‬‬ ‫دندان درد‪ ،‬زخم دهان و یا بیماری هایی همچون اسم یا‬ ‫تب باعث کم شدن اشتهای کودکان می شود؛ اما مسائل‬ ‫روحی و روانی نیز بر بدغذایی کودک اثر می گذارد‪ .‬عدم حضور‬ ‫والدین به صورت منظم در کنار کودک‪ ،‬مرگ والدین‪ ،‬جدایی‬ ‫پدر و مادر‪ ،‬تغییر محل سکونت و حتی از دست دادن یک‬ ‫دوست‪ ،‬باعث اختالل عاطفی و در نتیجه کاهش میل به غذا‬ ‫پیش رو به علل بدغذایی کودکان و‬ ‫خوردن می شود‪ .‬در متن ِ‬ ‫شیوه های رفتاری موثر بر رفع ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫حفظ تعادل در رفتار‬ ‫فشار اوردن به کودک برای خوردن غذا مثل تغذیه اجباری‪،‬‬ ‫سرزنش و تهدید‪ ،‬او را بیشتر از غذا دور می کند‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬فشار یا قلدری همکالسی ها در مهدکودک یا مدرسه‬ ‫نیز شاید دلیلی برای از دست دادن اشتها باشد‪ .‬افزودن‬ ‫بیش ازحد ادویه کودک را از غذای خانگی بیزار می کند‪.‬‬ ‫نداشتن برنامه میان وعده سالم نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر‬ ‫بدغذایی ان هاست‪ .‬ا گر کودک پیش از وقت صبحانه‪ ،‬ناهار‬ ‫و یا شام درخواست خورا کی کرد‪ ،‬به هیچ عنوان زیر بار نروید‪.‬‬ ‫غذاهای تکراری یا بیش ازحد متغیر نیز سازگاری کودک با غذا‬ ‫را دشوار می کند‪ .‬وقتی انتخاب های زیادی برای غذا داشته‬ ‫باشد‪ ،‬عادت «رد کردن همه غذاها» پیش می اید‪ .‬همچنین‬ ‫عادت های بدغذایی هریک از والدین و رفتار خشمگین‬ ‫در زمان غذا نخوردن کودک‪ ،‬اثر منفی بر سبک خورا ک او‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫به سلیقه کودک احترام بگذارید‬ ‫به خاطر داشته باشید که امتناع از غذا خوردن‪ ،‬یک رفتار‬ ‫معمول در دوران کودکی است‪ .‬شاید کودک شما به دالیل زیر‬ ‫دهان به غذا باز نمی کند‪:‬‬ ‫اولویت شخصی‪ :‬بیایید اعتراف کنیم که ما هم بعضی از‬ ‫غذاها را دوست نداریم‪ .‬پس گاهی به کودک برای دوست‬ ‫نداشتن برخی خورا کی ها مثل گلم کلم حق بدهید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ا کراه برای امتحان خورا کی جدید‪ :‬ما بزرگ ترها هم برای‬ ‫خوردن برخی از خورا کی ها برای اولین بار تعلل می کنیم‪ .‬بهتر‬ ‫ِ‬ ‫است اولین غذاها با تزیین زیبا جلوی کودک گذاشته شود‪.‬‬ ‫ا گر کودک در زمان تغذیه‪ ،‬قوز کرده و یا ان را به سختی می جود‬ ‫و می بلعد‪ ،‬شاید نشانه این است که کودک شما واقعا لجباز‬ ‫نیست و ممکن است یک مشکل خاص داشته باشد‪ .‬از او‬ ‫سنت هایخانوادگیتجربه هایافعالیت هایی‬ ‫است کهازنسلیبهنسلبعدمنتقلمی شود‪.‬‬ ‫این سنت ها ممکن است مخصوص یک‬ ‫خانواده‪ ،‬یک قوم یا یک شهر خاص باشد‪ .‬برگزاری ایین ها‬ ‫و سنت ها عالوه بر حفظ فرهنگ و تاریخ گذشته‪ ،‬ریشه ای‬ ‫محکم برای ارزش های خانواده نیز ایجاد کرده و به عنوان‬ ‫تجارب خاص گروهی‪ ،‬برای افراد خاطره ساز می شود‪ .‬در‬ ‫این مطلب‪ ،‬به تاثیر حفظ سنت های خانوادگی بر تشکیل‬ ‫پیوندهایقوی ترخواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫چراسنت هامهم اند؟‬ ‫سنت ها به خانواده ها هویت و تعلق خاطر می دهند‪ .‬چون‬ ‫احساسات و خاطرات مثبت در حین برگزاری سنت ها بین‬ ‫اعضای خانواده ثبت می شود‪ .‬این سنت ها همچنین راهی‬ ‫برای انتقال ارزش ها‪ ،‬تاریخ و فرهنگ خانواده از یک نسل به‬ ‫نسل دیگر است‪ .‬با توجه به فرهنگ ایرانی که متاثر از دین‬ ‫اسالماست‪،‬پختنذریدر ماه هایرمضان‪،‬محرمویابرگزاری‬ ‫جشن هایمذهبیدر هرسال‪،‬بهتدریجبه عنوانسنت های‬ ‫خانوادگیرواجپیدا کردهاست‪.‬در اینبین‪،‬دورهمیاعضای‬ ‫یکخانوادهوهمکاریهمگیان هانیزاهمیتدارد‪.‬بهاعتقاد‬ ‫روان شناسان‪ ،‬سنت های خانوادگی باعث ارتقای سطح‬ ‫اعتمادبه نفس و مهارت های اجتماعی در کودکان می شود‪،‬‬ ‫سطح استرس بزرگساالن را کاهش می دهد و موجب خلق‬ ‫تجربیاتمشترکمی گردد‪.‬‬ ‫گرچه تفاوت زیادی بین سنت های خانوادگی با روال روزمره‬ ‫خانوادگی وجود دارد‪ ،‬اما همان دورهمی های ثابت خانواده‬ ‫در اخر هفته هم بر تحکیم بنیان خانواده اثر مثبت می گذارد‪.‬‬ ‫بخشیاز سنت هایخانوادگیهمتوسطاعضاشکلمی گیرد‪،‬‬ ‫مانند برگزاری دورهمی روز مادر و روز پدر در مکانی خاص و یا‬ ‫جشن تولد کودکان در خانه پدری‪ .‬بسیاری از خانواده ها نیز‬ ‫سنت هایی دارند که نسل ها ادامه دارد‪ .‬این نوع از ایین ها‬ ‫معموال بر پایه باورهای قوم و ریشه هر خانواده شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬این سنت های خانوادگی در هر شکل و کیفیتی که‬ ‫باشند‪ ،‬تکرار لذت برای همه اعضای خانواده در محوریت ان‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫فوایدسنت هایخانوادگی‬ ‫کودکان از طریق سنت های خانوادگی‪ ،‬به هویت و جایگاه‬ ‫خوددر خانوادهپیمی برند‪.‬وقتی کودکدر برگزارییکایین‬ ‫خانوادگیحضور فعالدارد‪،‬احساسمی کند کهبخشیاز یک‬ ‫اتفاقمنحصربه فردوخارق العادهاستودر پیان‪،‬عزت نفس‬ ‫بیشتری پیدا می کند و خود را متعلق به خانواده ای باریشه‬ ‫می داند‪،‬بهانافتخار می کندونهایتااحساسارامشوامنیت‬ ‫بیشتری خواهد کرد‪ .‬وقتی در جمع دوستانش از ماجرای‬ ‫ان روز تعریف می کند‪ ،‬به زندگی در چنین خانواده ای افتخار‬ ‫می کندوبهخودمی بالد‪.‬سنت هایخانوادگیحتیمی تواند‬ ‫بهعزت نفس کودک کمک کندورفاهاوراافزایشدهد‪.‬در واقع‬ ‫هدف از برپایی یک سنت خانوادگی‪ ،‬این است که همه افراد‬ ‫خانواده از این اوقات خوش لذت ببرند و منتظر تکرار ان در‬ ‫سال هایبعدباشند‪.‬از اینطریقمی توانبرایخانواده هایی‬ ‫که یک عمر دوام دارند خاطره ساخت‪ ،‬به اعضای خانواده‬ ‫احساس تعلق شدید بخشید‪ ،‬به انتقال ارزش های خانواده‪،‬‬ ‫مانندمیراثفرهنگیومذهبی کمک کردونسل هارادر ارتباط‬ ‫بایکدیگرنگهداشت‪.‬‬ ‫چگونهیکسنتایجاد کنیم؟‬ ‫وقتیبهمصادیقسنت هایخانوادگیفکرمی کنیم‪،‬طبیعتادر‬ ‫ابتدابهیادتعطیالتخاص‪،‬مانندنوروز‪،‬عیدفطریاشبیلدا‬ ‫می افتیم؛ اما می توان برنامه های غیرتعطیالتی مثل چیدن‬ ‫میوه در هر فصل در باغ پدری‪ ،‬برگزاری تولدهای مختصر‪ ،‬اما‬ ‫شادباحضور همهاعضایخانوادهویاجشنفار غ التحصیلی‬ ‫هریک از دانش اموزان و دانشجویان را نیز در زمرۀ این مراسم‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫بپرسید که چرا ان غذای خاص را نمی خورد؟ مسئله هرچه‬ ‫باشد‪ ،‬نباید کودک را مجبور به خوردن غذا کنید‪ .‬روش بهتر‬ ‫این است که یکی از غذاهای ترجیحا سالم و موردعالقه اش را‬ ‫بپزید‪ .‬اجازه دهید فقط انچه را که در بشقاب هست و دوست‬ ‫دارد بخورد و بقیه اش را باقی بگذارد‪ .‬نکته اصلی این است که‬ ‫غذاهایمتنوعیدر دسترسداشتهباشیدوانراحفظ کنید‪.‬‬ ‫به فرزندتان اجازه دهید در انتخاب غذا به شما کمک کند‪.‬‬ ‫ان ها را تشویق کنید تا در برنامه ریزی‪ ،‬خرید و تهیه غذا کمک‬ ‫کنند تا برای خوردن ان هم هیجان زده باشند‪.‬‬ ‫حواس پرتی های زمان غذا را محدود کنید‬ ‫استفاده از تلفن های هوشمند و تماشای تلویزیون در زمان‬ ‫صرف غذا باعث می شود کودک عالقه خود به غذا خوردن را از‬ ‫دست بدهد‪ .‬سایر عوامل حواس پرتی را محدود کنید‪ .‬با کنار‬ ‫گذاشتنتلفنهمراهخودنیزمی توانیداینالگوراقطعی کنید‪.‬‬ ‫با تمرکز بر غذا‪ ،‬مکالمه و پیوندهای خانوادگی‪ ،‬غذا خوردن‬ ‫برای کودکشمااسان ترمی شود‪.‬همچنیناطمینانحاصل‬ ‫کنید که فضای غذاخوری ارام است و همه فضای کافی برای‬ ‫لذت بردن از وعده غذایی خود را دارند‪ .‬صندلی راحتی برای‬ ‫کودک بگذارید‪ .‬وعده های غذایی را خیلی نزدیک به زمان‬ ‫خواب یا خیلی زودتر از زمان بیداری کودک قرار ندهید‪ .‬کودک‬ ‫خوراندن غذا به او نشوید‪.‬‬ ‫باید کامال هوشیار باشد تا مجبور به‬ ‫ِ‬ ‫مجبور کردن کودک به غذا خوردن یا فریاد کشیدن بر سر او‬ ‫به خاطر این موضوع کمکی به او نمی کند‪ .‬در شماره بعد‪،‬‬ ‫همین موضوع را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وقتی می خواهید یک سنت خانوادگی ایجاد کنید‪ ،‬ان را تا‬ ‫حد ممکن ساده نگه دارید‪ .‬هر چه سنت ها ساده تر باشند‪،‬‬ ‫احتمال تکرار و تداوم ان بیشتر است‪ .‬از بازی های جمعی در‬ ‫یک روز خاص‪ ،‬دستورالعمل های ویژه برای اعضای خانواده‬ ‫و یا پیاده روی شروع کنید‪ .‬در واقع راه های زیادی برای پیوند‬ ‫خانواده ها بدون صرف هزینه وجود دارد‪ .‬شاید یک حرکت‬ ‫خنده دار یاشوخیخانوادگیدر روز تولددارید کهبهیکسنت‬ ‫خانوادگیتبدیلشدهوتا کنونبهانتوجهینکرده اید‪.‬برای‬ ‫ایجادسنتبه کارهاییفکر کنید کههمهازانجامانلذتببرند‬ ‫وبرایهمهخوشایندباشد‪.‬در پایان‪،‬پیشنهاداتیبرایشروع‬ ‫یکسنتخانوادگیارائهمی دهیم‪:‬‬ ‫در پایان هر ماه یا هر فصل‪ ،‬برای پا ک سازی طبیعت‬ ‫داوطلبشوید‪.‬‬ ‫ماهانهبه کوهنوردیسبکبروید‪.‬‬ ‫یک قرض الحسنه خانوادگی تشکیل دهید و به اعضای‬ ‫خانواده کهنیاز مبرمدارند‪،‬وامبدهید‪.‬‬ ‫مایحتاجخانواده هایمستمندراتهیه کنید‪.‬‬ ‫یکباشگاه کتاب خوانیخانوادگیتشکیلدهید‪.‬‬ ‫به عنوان یک خانواده‪ ،‬چالش تناسب اندام ساالنه راه‬ ‫بیندازید‪.‬‬ ‫درشمارهبعد‪،‬بهجنبهدیگریازاهمیتتحکیمبنیانخانواده‬ ‫خواهیمپرداخت‪.‬‬ صفحه 14 ‫راهیابی فوالد هرمزگان به لیگ یک فوتبال امید‬ ‫دروازه بانفوالدمبارکهسپاهانقراردادخودراتمدید کرد‬ ‫در مسابقات دور برگشت لیگ مناطق امیدهای کشور‪ ،‬تیم فوالد هرمزگان‬ ‫موفق شد با عبور از سد حریفش به لیگ دسته یک صعود کند‪ .‬تیم فوالد‬ ‫هرمزگان توانست تیم شهید چمران الر را با نتیجه دو بر یک و با گل های‬ ‫رضا دلجو شکست دهد و با چهار امتیاز از دو بازی رفت وبرگشت راهی‬ ‫لیگ یک فوتبال امیدهای شود‪ .‬دور رفت این مسابقه با تساوی دو‪-‬دو‬ ‫به پایان رسیده بود‪.‬‬ ‫سعید برهانی دروازه بان تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬قرارداد خود را‬ ‫با طالیی پوشان تمدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬سعید برهانی‬ ‫دروازه بان تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان با حضور در دفتر این باشگاه‪،‬‬ ‫پس از انجام مذا کره با محمدرضا سا کت مدیرعامل و مجتبی لطفی‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قرارداد خود را به مدت‬ ‫دو فصل دیگر با سپاهان تمدید کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 29‬می ‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫(مرحله چهل وچهارم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫لو چهارماینمسابقهبهشرحزیراست‪.‬‬ ‫مرحلهچه ‬ ‫توسعه زیرساخت های ورزشگاه بزرگ‬ ‫نقش جهان‬ ‫افتتاح فاز سوم مرکز فنی ورزشی تیم فوتبال‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود زیرساخت های ورزشگاه نقش جهان را توسعه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬با توجه به تا کیدات مهندس عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در خصوص توجه‬ ‫ویژه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬سوم خردادماه سال ‪ ،۱۴۰۰‬جلسه کارگروه راهبری ارتقا و توسعه ورزشگاه بزرگ‬ ‫نقش جهان در راستای توسعه شرایط سخت افزاری و زیربنایی این ورزشگاه با دعوت محمدرضا سا کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫و حضور احمد سعیدبخش معاون اجرای پروژه های فوالد مبارکه‪ ،‬محمدرضا شریفی مدیر مهندسی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬حمید شجاعی مدیر‬ ‫اجرایی پروژه های فنی و پشتیبانی‪ ،‬مجید نصیری رئیس اجرایی پروژه های فنی و پشتیبانی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه ضمن بازدید میدانی از ورزشگاه نقش جهان‪ ،‬در خصوص ایجاد دو رختکن جدید‪ ،‬ساختمان موزه افتخارات باشگاه‪ ،‬توسعه فضای‬ ‫سبز اطراف ورزشگاه‪ ،‬نورپردازی و زیباسازی ورزشگاه و ‪ ...‬تبادل نظر و تصمیمات الزم اتخاذ شد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬سومخردادماهسال‪،۱۴۰۰‬فاز سوممرکزفنیورزشیتیمفوتبالباشگاهفوالد‬ ‫مبارکه سپاهان شامل بخش ریکاوری مرکز فنی ورزش و سالن بدن سازی شهید قاسم سلیمانی با حضور محمدرضا سا کت مدیرعامل‪،‬‬ ‫مجتبی لطفی رئیس هیئت مدیره‪ ،‬سیدعلی پزشک عضو هیئت مدیره‪ ،‬هومن فیروزی معاون پشتیبانی و بازرگانی‪ ،‬محمدرضا احمدپور‬ ‫معاون اداری مالی‪ ،‬بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در مجموعه فرهنگی ورزشی باغ فردوس افتتاح شد‪.‬‬ ‫گفتنی است است پیش از این فاز دوم این مجموعه شامل طبقه فوقانی ساختمان فنی ورزشی فوتبال به مساحت ‪ ۳۵۰‬مترمربع افتتاح‬ ‫شده بود‪ .‬در فاز سوم این مرکز بخش ریکاوری به مساحت ‪ ۲۲‬مترمربع‪ ،‬افزایش فضای رختکن بازیکنان تا مساحت ‪ 40‬مترمربع‪ ،‬اتاق های‬ ‫پایگاه قهرمانی و پزشکی به مساحت ‪ 80‬مترمربع و سالن های بدن سازی به مساحت ‪ 300‬مترمربع افتتاح خواهد شد و در اختیار ذی نفعان‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫امیررادپی(‪)103216‬‬ ‫حجتالهصالحی(‪)975281‬‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پیشگام در استعدادیابی و‬ ‫پشتوانه سازی ورزشی‬ ‫همایش بزرگ پایگاه های همنام و استعدادیابی فوالد مبارکه سپاهان با حضور ‪ ۷۰‬پایگاه از سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬جمعه ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه ‪ ،۱۴۰۰‬همایش بزرگ پایگاه های همنام و استعدادیابی‬ ‫سراسر کشور به میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در محل سالن هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫این همایش بزرگ با هدف یکسان سازی روش های استعدادیابی و معرفی استعدادهای برتر پایگاه های همنام سپاهان به ا کادمی‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این همایش ‪ ۱۴۰‬مدیرعامل و مدیر فنی در قالب ‪ ۷۰‬پایگاه از سراسر کشور شرکت کردند که ‪ ۲۲‬پایگاه در استان اصفهان و ‪ ۴۸‬پایگاه‬ ‫در سایر نقاط کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫سیداسماعیلمیرصفاییریزی(‪)967076‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫تقویت سیستم ایمنی با ورزش‬ ‫برگزاری مرحله چهل و پنجم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫(قسمت سوم)‬ ‫بدن سازی و سیستم ایمنی‬ ‫تمریندادنبدندر برابرمقاومت(باوزنه)باعثمی شودسازگاری های‬ ‫زیادی در بدن ایجاد شود که کل بدن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما‬ ‫بدن سازی و وزنه زدن چگونه می تواند توانایی سیستم ایمنی را در‬ ‫مبارزه با عفونت ها باال ببرد؟‬ ‫بیشتر مطالعاتی که به تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی پرداخته اند بر‬ ‫ورزشاستقامتیمتمرکزشده اند‪.‬سالمتایمنیموضوعبسیار مهمی‬ ‫در حوزه ورزش است‪ ،‬مخصوصا برای افرادی که ورزش های سنگین‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬مانند ماراتن پژوهش های جدیدتر نشان می دهند‬ ‫تمرینات قدرتی موقتا تعداد سلول های ایمنی در گردش را که به‬ ‫محافظت از بدن در برابر عفونت ها کمک می کنند افرایش می دهند‪.‬‬ ‫این سلول ها بخشی از سیستم درونی بدن اند و شامل انواع خاصی‬ ‫از گلبول های سفید و سلول های قاتل می شوند‪ .‬این تقویت فعالیت‬ ‫خود سالخوردگی بر‬ ‫ایمنی در افراد سنین باالتر کمرنگ بوده است‪ ،‬زیرا ِ‬ ‫سیستم ایمنی اثر می گذارد‪.‬‬ ‫تمرین بیش ازاندازه‬ ‫به طورکلیهیچشواهدومدارکمستحکمیوجودندارد کهنشاندهد‬ ‫افرادی که به طور مرتب بدن سازی کار می کنند‪ ،‬کمتر در معرض ابتال‬ ‫بهعفونتسیستمفوقانیتنفسیهستندیا کمترممکناستانفوالنزا‬ ‫بگیرند‪ .‬البته این امر برخالف افزایش تعداد سلول های ایمنی است که‬ ‫در برخیاز مطالعاتمشاهدهشدهاست‪.‬از سوییدیگر‪،‬تحقیقدر این‬ ‫زمینهمحدوداست‪.‬ضمنابرایافرادسالمندی کهدچار پیریسیستم‬ ‫ایمنیشده اند‪،‬بدن سازیمفیداست‪.‬تمرینهوازیباشدتمتوسط‬ ‫ظاهرا می تواند از تعداد روزهای سرماخوردگی و بیماری کم کند و این‬ ‫نتیجه ای است که از مطالعه ای که در نشریه طب ورزشی منتشر شده‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫به طورکلی ورزش کردن تا زمانی که در ان زیاده روی نکنید‪ ،‬می تواند‬ ‫در مبارزه با بیماری ها به شما کمک کند‪ .‬چیزی که واضح است اینکه‬ ‫تمرینات بسیار سنگین بدن سازی یا بیش ازحد تمرین کردن تاثیر‬ ‫منفی بر سالمت ایمنی بدن دارند‪ .‬تمرین خیلی زیاد می تواند ترشح‬ ‫هورمون استرس مانند کورتیزول را افزایش بدهد و این چیزی نیست‬ ‫که مطلوب ما باشد‪ .‬افزایش کورتیزول‪ ،‬توانایی بدن برای مبارزه با‬ ‫عفونت را کاهش می دهد‪ .‬وقتی غدد ادرنال‪ ،‬کورتیزول بیش ازحد‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬فعالیت گلبول های سفید که با با کتری ها و ویروس ها‬ ‫می جنگند سرکوب خواهد شد و ضمنا فعالیت سلول های قاتل نیز‬ ‫خنثی می شود‪ .‬واقعیت این است که هر نوع ورزش ناتوان کننده و‬ ‫بیش از اندازه ای‪ ،‬چه هوازی و چه بدن سازی‪ ،‬برای سیستم ایمنی‬ ‫خوب نیست‪ .‬هر ورزشی که انجام می دهید بدنتان نیاز به استراحت و‬ ‫بازسازی بین جلسات تمرینی دارد‪.‬‬ ‫گرداوری‪ :‬خدمات عمومی و امور رفاهی‪ ،‬امور ورزش‬ ‫برگزاری تمرینات حرکات اصالحی در باغ فردوس‬ ‫به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه می رساند با توجه کاهش امار مبتالیان به ویروس کرونا و اخذ مجوز از ستاد کرونا و همچنین‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان‪ ،‬امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد در راستای ارتقای سطح سالمت کارکنان و خانواده محترم ایشان‬ ‫و همچنین کاهش عوارض ناهنجاری های اسکلتی اقدام به برگزاری تمرینات حرکات اصالحی با به کارگیری مربیان متخصص‬ ‫استان اصفهان در محل مجموعه فردوس اصفهان نماید‪ .‬لذا همکاران محترم می توانند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫طبق جدول زمان بندی ذیل از تاریخ ‪ 1400/03/08‬جهت استفاده از خدمات مذکور اقدام به هماهنگی نمایند‪.‬‬ ‫ایام هفته‬ ‫سانس‬ ‫ساعت‬ ‫شمارهسازمانی‬ ‫شمارههمراه‬ ‫شنبه‪،‬دوشنبه‪،‬چهارشنبه‬ ‫بانوان‬ ‫‪8 - 12/30‬‬ ‫‪42445‬‬ ‫‪09010042445‬‬ ‫یکشنبه‪،‬سه شنبه‪،‬پنجشنبه‬ ‫اقایان‬ ‫‪13 - 17/30‬‬ ‫‪42446‬‬ ‫‪09010042446‬‬ ‫ساعات تماس در روزهای هفته (به غیراز روزهای تعطیل) از ساعت ‪ 8‬تا ‪13‬‬ ‫خدماتعمومیوامور رفاهی‪.‬امور ورزش‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫مصطفیاحمدپور مبارکه(‪)997186‬‬ ‫برندگان مرحله چهل و چهارم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫می توانند جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫همچنین مرحلۀ چهل و پنجم این مسابقه در جریان است‪.‬‬ ‫عالقه مندانمی توانندطبقدستورالعملی کهدر همینصفحه‬ ‫امده‪،‬عالوهبرانجامتمریناتورزشی‪،‬در مسابقهشرکت کنند‪.‬‬ ‫نفرات برگزیده مسابقه سوالی‬ ‫امور ورزش‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫امور ورزش فوالد مبارکه مناسبت گرامیداشت ماه مبارک‬ ‫رمضان و عید سعید فطر‪ ،‬اقدام به برگزاری مسابقه سوال‬ ‫ورزشی برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه از تاریخ ‪1400/02/22‬‬ ‫نمود‪ .‬مسابقه سوالی امور ورزش با حضور بیش از ‪ 337‬نفر‬ ‫از کارکنان محترم فوالد مبارکه از طریق وب سایت امور ورزش‬ ‫برگزار شد و در نهایت از بین کسانی که به تمامی سواالت‬ ‫جواب صحیح داده بودند قرعه کشی به عمل امد و نفرات ذیل‬ ‫به عنوان برندگان این مسابقه معرفی شدند‪.‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر سایر همکاران‬ ‫اظهارنظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه «نظرخواهی در‬ ‫خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده کنید‪.‬‬ ‫نامونامخانوادگی‬ ‫پرسنلی‬ ‫بهراماقانوری‬ ‫‪27355‬‬ ‫رضابهرامی‬ ‫‪962369‬‬ ‫داوود کیانارثی‬ ‫‪971392‬‬ ‫فرشینقبادنیا‬ ‫‪987270‬‬ ‫بهنامخسرویسامانی‬ ‫‪991685‬‬ ‫رزرو تاسیسات ورزشی سال ‪1400‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪،‬‬ ‫درصورتی که عکسی ازنظر شما شایسته انتخاب شدن باشد‬ ‫بر روی گزینه الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫به اطالع همکاران محترم می رساند جهت اطالع از نحوه رزرو‬ ‫تاسیسات ورزشی سال ‪ 1400‬به سایت امور ورزش فوالد مبارکه‬ ‫به ادرس ‪ SPORT.MSC.IR‬مراجعه نمایید‪.‬‬ صفحه 15 ‫حدیث‬ ‫امام صادق علیه لسالم‪:‬‬ ‫‪15 30‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 08‬خرداد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 09‬خرداد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪13‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 10‬خرداد‬ ‫‪17‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 11‬خرداد‬ ‫‪16‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪17 36‬‬ ‫‪ 12‬خرداد‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪16 38‬‬ ‫‪ 13‬خرداد‬ ‫جمعه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 14‬خرداد‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 15‬خرداد‬ ‫سینما‬ ‫انسان جز به سه خصلت نیک نشود‪ :‬فهم عمیق در دین‪ ،‬اندازه دارى‬ ‫نیکو در زندگانى و بردبارى بر نا گوارى ‏‪.‬‬ ‫( کافی‪ ،‬ج‪ ،۶‬ص‪)۱۹۹‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1227‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬خرداد ماه ‪ 17 | 1400‬شوال ‪ 29 | 1442‬می ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا | چاپ‪ :‬شرکت ایرانچاپ‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1227‬‬ ‫‪SAT. 29 MAY. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک ‪ :‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫وب سایت اینترنتی‪:‬‬ ‫اپارات ‪:‬‬ ‫‪Instagram.com/msc.ir‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫تلگرام ‪:‬‬ ‫‪t.me/mobarakeh_steel_company‬‬ ‫پوپک ‪:‬‬ ‫‪https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir‬‬ ‫‪https://eitaa.com/Mobarakeh_steel_co‬‬ ‫ایتا ‪:‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫سنگمحک‬ ‫لباسشخصی‬ ‫کارگردان‪:‬‬ ‫امیرعباسربیعی‬ ‫عنوان فرعی ‪:‬‬ ‫شاخصه های نامزد اصلح‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫حجت االسالمسید‬ ‫محمدحسینراجی‬ ‫ناشر‪:‬‬ ‫اندیشکده راهبردی‬ ‫سعداء‬ ‫به گزارشروابطعمومیاندیشکدهراهبردی‬ ‫سعداءدر استانهانتخابات‪ ،‬کتاب«سنگمحک»‬ ‫کهبهتبیینشاخص هاینامزداصلحمی پردازد‪،‬به‬ ‫قلم حجت االسالم سید محمدحسین راجی‪ ،‬به‬ ‫همتایناندیشکدهمنتشرشدهاست‪.‬‬ ‫این کتابدر سهفصل«شاخصه هاینامزداصلحدر‬ ‫عرصه فردی و اخالقی»‪« ،‬شاخصه های نامزد اصلح‬ ‫درعرصهتخصصیومدیریتی»و«شاخصه هاینامزد‬ ‫اصلح در عرصه انقالبی» مهم ترین ویژگی های نامزد‬ ‫مطلوبراتبیینمی کند‪.‬‬ ‫کتاب سنگ محک ‪ ۴۷‬ویژگی نامزدهای اصلح را با‬ ‫بهره گیری از ایات‪ ،‬روایات و کالم بزرگان انقالب و با‬ ‫استفاده از داستان های تاریخی و سیاسی در قالبی‬ ‫شیوا برای مخاطبان بیان می کند تا بتواند معیاری‬ ‫برایانتخابفرداصلحتوسطاحادمردمباشد‪.‬‬ ‫نویسندهدر مقدمهاین کتاب‪،‬هدفاز نگارش کتاب‬ ‫را این گونه بیان کرده است‪« :‬بــرای انـتـخـاب اصـلـح‪،‬‬ ‫کهـا اولـویـت اسـاسـی اســت و بــدون‬ ‫شناخت مـال ‬ ‫این شناخت‪ ،‬انتخاب اصلح محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫لذا نیاز است شناخت کامل و جامعی از مال ک ها و‬ ‫شاخصه های کاندیدایاصلحبهمردمعزیزارائهشود‬ ‫تاانتخاباصلحصورتبگیرد‪.‬بـاهمینهــدفدرایــن‬ ‫کـتـاب کــهبـرگـرفـتـهاز مـنـابـرحقیردر جـمـعاسـاتـیـدو‬ ‫دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است‪ ،‬تالش‬ ‫شده این شاخصه ها با استفاده از ایات و روایات و نیز‬ ‫کالمامامینانقالببیانشود‪».‬‬ ‫بخشیاز فصلاول کتاب‪،‬در مورد«شاخصه های‬ ‫فردیواخالقی»‪:‬جاه طلبییکیاز رذیله هایبسیار‬ ‫خطرنا ک است و در نقطه مقابل زهد قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جاه طلبیدینودنیایانسانوحتیدیگرانرانابود‬ ‫می سازد‪.‬همان گونه کهدر طولتاریخاغلبحوادث‬ ‫تلخوزیان باردرسایههمینرذیلهمهلکشکل گرفته‬ ‫است‪ .‬رشید رضا در کتاب تفسیر خود نقل می کند‪:‬‬ ‫یکی از دانشمندان المان در دولت عثمانی به برخی‬ ‫مسلمانان از جمله بزرگان مکه گفته است‪ :‬شایسته‬ ‫است ما مجسمه معاویه را از طال در میدان برلین برپا‬ ‫کنیم‪ .‬گفتند‪ :‬چرا؟گفت چون او نظام اسالمی را از‬ ‫اساسدموکراسیبهنظامسلطهوزور تبدیل کردوا گر‬ ‫اینموضوعنبوداسالمعالمرافرامی گرفت‪.‬‬ ‫بخشیاز فصلدوم کتاب؛در مورد«شاخصه های‬ ‫نامزد اصلح در عرصه تخصصی و مدیریتی»‪:‬فرد‬ ‫مسئول باید قوی و قدرتمند باشد‪ .‬خصوصا در مورد‬ ‫دشمن‪«.‬اشداءعلیالکفار رحماءبینهم»‪ .‬کسی که‬ ‫مسئولمی شودبایدپرسرعتباشد‪،‬بایدقویباشد‪،‬‬ ‫ادم ضعیف به درد مسئولیت نمی خورد؛ ادمی که تا‬ ‫دشمنتشریمی زندعقب نشینیمی کند‪.‬اوا گرتوان‬ ‫نداشتهباشد‪،‬سرعتنداشتهباشد‪،‬توانایینداشته‬ ‫باشد‪،‬بهدردمسئولیتنمی خورد!‬ ‫بخشی از فصل سوم کتاب «شاخصه های نامزد‬ ‫اصلح در عرصه انقالبی»‪:‬فرد مسئول باید اهل‬ ‫استقالل و خودباوری باشد‪ ،‬نه انکه تمام امیدش‬ ‫به دیگران باشد‪ .‬اسالم همواره بر عزت و استقالل‬ ‫مسلمانان تا کید ورزیده و جایز نمی داند که کفار بر‬ ‫سرنوشت و مقدرات مسلمانان مسلط و مستولی‬ ‫شوند‪ .‬ارتشبد زاهدی در خاطرات خود می نویسد‪:‬‬ ‫«اقایهنری کیسینجروزیرامور خارجهسابقامریکا‬ ‫از افرادوفاداریبود کهتقریباهرروز در دونوبتبهشاه‬ ‫تلفن می کرد‪ .‬یک روز که من در کنار اعلی حضرت‬ ‫بودم و کیسینجر تلفن کرد شاه به او گفت‪ :‬ا کنون‬ ‫متوجهشده ام کهامریکایی هامردمیناسپاسونامرد‬ ‫هستند‪.‬منتمامعمرمرادرخدمتبهایاالت متحده‬ ‫امریکا گذراندم و ا کنون امریکا حتی اجازه نمی دهد‬ ‫در یکیاز بیمارستان هایان کشور بستریشوم‪».‬‬ ‫انتخابات‬ ‫گل واژه های مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات‬ ‫معیارتکیهبهمردم‪،‬معیارمشهودومحسوسوقابل اندازه گیری‪،‬همینانتخاباتاست‪.‬‬ ‫هرکسیبهنظاماسالمیاعتقاددارد‪،‬در ایناعتقادصادقاستوشرکتدر انتخاباترا‬ ‫وظیفهخودشمی داند‪.‬‬ ‫انتخاباتنشان دهندهاعتمادمردمبهنظاماست‪.‬‬ ‫انتخابات همیشه برای کشور ما و نظام جمهوری اسالمی حائز اهمیت بوده؛ چون‬ ‫همیشهتعیین کنندهاست‪،‬همیشهنشانهیکحقیقتیدر داخل کشور ماست؛ کهاینبرای‬ ‫دوستانمادر دنیاونیزبرایدشمنانماپیام هاییدارد‪.‬‬ ‫همینانتخابات ها‪،‬همینپایصندوقرفتن ها‪،‬همهاین هامظهرحضورمردمومظهر‬ ‫نشاندادناقتدار مردماست‪.‬‬ ‫انتخاباتمصونیت بخشبه کشور است‪.‬‬ ‫هرچهصندوق هایرایشلوغ ترباشد‪ ،‬گسترششرکتمردمبیشترباشد‪،‬اعتبار کشور‬ ‫باالترخواهدرفت‪،‬مصونیت کشور بیشترخواهدشد‪.‬‬ ‫یکی از برکات حضور مردم همین است که وقتی دشمنان نگاه می کنند و می بینند که‬ ‫مردمپشتسرنظامهستند‪،‬احساسمی کنند کهنمی شودباایننظاممعارضه کرد؛چونبا‬ ‫«لباس شخصی» فیلمی سیاسی و تاریخی است که به‬ ‫اتفاقاتدهۀشصتوفعالیتحزبتودهدر ایرانمی پردازد‪.‬‬ ‫حزب توده مهرماه سال ‪ ۱۳۲۰‬تاسیس شد‪ .‬بعد از سقوط رضاشاه‬ ‫درنتیجه اشغال ایران به دست متفقین‪ ،‬زندانیان سیاسی هم‬ ‫ازاد شدند‪ .‬تعدادی از زندانیان مارکسیست معروف به گروه‬ ‫«پنجاه وسه نفر» این حزب را تاسیس کردند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۲۷‬حزب‬ ‫توده غیرقانونی اعالم شد و وقایع منجر به کودتای ‪ ۲۸‬مرداد این‬ ‫حزب را بدنام کرد‪ .‬بعدها سایر رهبران ریز و درشت حزب دستگیر‬ ‫شدندوحزبتودهبه کلمتالشیشد‪.‬‬ ‫فیلمسینمایی«لباسشخصی»مربوطبهفعالیت هایجاسوسی‬ ‫یک گروهمخفیحزبتودهبعداز انقالبودر دورانجنگتحمیلی‬ ‫است‪ .‬این گروه مخفی از طریق نیروهای نفوذی خود در بدنه‬ ‫نظامی و دفاعی ایران‪ ،‬متهم است که اطالعات جنگی ایران را در‬ ‫اختیار دشمن قرار داده است‪ .‬هر حمله عراق به معنای این است‬ ‫که ماموران امنیتی ایران باید با سرعت بیشتری در پی یافتن‬ ‫جاسوسداخلیباشند‪،‬جاسوسی کهدربدنهافرادرده باالینظامی‬ ‫پیگیرشهستند‪.‬‬ ‫«لباس شخصی» در نشان دادن واقعیت داستان‪ ،‬تمام‬ ‫محافظه کاری ها را کنار می گذارد‪ .‬اتاق بازجویی را نشان می دهد‬ ‫وحتیدر بیانبرقراریرابطهعاطفی«یاسر» کهمامور امنیتیایران‬ ‫است‪،‬بادختریاز بدنهحزبتودهابایینداردومی خواهدجزئیات‬ ‫وواقعیاتبیشتریرانشاندهد‪.‬‬ ‫بی شک یکی دیگر از نکات پرقوت این فیلم فضاسازی منطبق با‬ ‫شاخصه هایدهه‪ ۶۰‬است؛چرا که گریمولباسبازیگرانمنطبقبر‬ ‫ویژگی هایعینیپوششمردمدر اندههشمسیاست‪.‬‬ ‫وقتیبهفیلمیبراساسوقایعتاریخینگاهمی کنیم‪،‬مسلماداستان‬ ‫از تاریخ مهم تر است و مخاطب در واقع فیلم را می بیند‪ ،‬نه روایت‬ ‫تاریخی واقعه را‪ .‬عرفش این است که اتفاق ها در دل داستان رخ‬ ‫دهد و گره ها بیرون از داستان باز نشود‪ .‬ادم ها و عملکردهایشان‬ ‫در فیلممعرفیشود‪،‬نهاینکهبهپشتوانۀتاریخی شانتکیهشود‪.‬از‬ ‫اینزاویهنیز«لباسشخصی»‪،‬اولینفیلمبلندامیرعباسربیعی‪،‬در‬ ‫میانهایننگاهحرکت کردهاست‪.‬فیلمسوژه ایجذابدارد که کمتر‬ ‫کسی سراغش رفته و دالیلش هم مشخص است که چرا بسیاری‬ ‫نمی توانندچنینسوژه هاییرابسازند‪.‬‬ ‫«لباس شخصی» ماجراهای حزب توده را در فاصله سال های ‪۶۱‬‬ ‫و ‪ ۶۲‬نشان می دهد و قصه را از نگاه جوانی کنجکاو و ضد چپ اغاز‬ ‫می کند که در سازمان اطالعات سپاه مسئول میز توده می شود و‬ ‫شکی عمیق به فعالیت های ظاهرا بی مشکل حزب دارد‪ .‬نگاه او‬ ‫برخالفنگاهحاکمیتاست کهبااحترامبهتوده ای هانگاهمی کنند‬ ‫و معتقدند تا زمانی که عملی بر ضد خدا و نظام انجام نداده اند‪،‬‬ ‫دوستهستند‪.‬فیلم نامهدرتعریفماجرایشموفقاستومی تواند‬ ‫شکل گیریوروندحلمعماوتعقیبو گریزراجابیندازد‪.‬همچنین‬ ‫مخاطبراجدااز ظرفتاریخیباقصه ایباتمنفوذروبه رومی کندو‬ ‫ازاین روماجرایجذابیشکلمی گیرد‪.‬امادربارهادم هایداستان‬ ‫باید گفتتقریباهمهادم های«لباسشخصی»نمونه هایعینی‬ ‫دارند‪،‬ولیدر دلداستانبازتعریفنمی شوند‪.‬اینموضوعطبیعی‬ ‫است که وقتی پای یک شخصیت تاریخی در میان است‪ ،‬پیش از‬ ‫قصه گویی ان چهره را تبدیل به شخصیت داستانی می کنیم‪ ،‬تا در‬ ‫جهتداستانحرکت کند‪،‬امابایددیدبرایمخاطبتاریخجدی تر‬ ‫گرفتهمی شودیاداستان‪.‬‬ ‫منبع‪basijnews.ir :‬‬ ‫یکملتنمی شودمعارضه کرد‪.‬‬ ‫متنحقیقتدراینانتخاباتایناست کهانقالباسالمی‪،‬نظاماسالمی‪،‬ان چنانزنده‬ ‫وجذابورو به رشداست‪.‬‬ ‫کداماعتمادازاینباالتر کهمردممی اینددرعرصهانتخاباتواردمی شوند‪،‬بهنظامشان‪،‬‬ ‫به دولتشان اعتماد می کنند‪ ،‬رای خود را به ان ها می سپارند و منتظر می مانند که نتیجه این‬ ‫رای گیریرااز ان هابشنوند؟ایناعتمادباالیمردماست‪.‬‬ ‫انتخاباتملتایرانمایهابروی کشور وعزتوسربلندیواقتدار ملیاست‪.‬‬ ‫حضورمردم‪،‬یعنیدفاعازجمهوریاسالمی؛یعنیدفاعازقانوناساسینظامجمهوری‬ ‫اسالمی‪.‬‬ ‫انتخاباتمی تواندنظامجمهوریاسالمیراجوان تراز انچههست‪،‬بکند‪.‬‬ ‫انتخابات ُپرشور از سویمردممی تواندروز نوییرابرایان هارقمبزند‪.‬‬ ‫انتخابات‪ ،‬هم در صحنه خارجی و در مقابل چشم بیگانگان‪ ،‬هم در صحنه داخلی‪ ،‬و‬ ‫همبرایپیشرفت کشور‪،‬یکیاز مهم ترینواساسی ترینرویدادهاست‪.‬‬ ‫حضور شما(ملتایران)در پایصندوق هایرایبارزترینمظهرحضور مردمیاستو‬ ‫اینپشتوانهانقالبو کشور است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫الســام علیــک یا جعفر ابــن محمد الصادق علیه الســام‬ ‫‪Aparat.com/msc.ir‬‬ ‫بعضی اوقــات کــه بــه ویالهــای چــادگان می رویــم پشــت درب ویــا شــغال و روبــاه رفت وامــد‬ ‫می کنندایاان هاپاکهستند؟‬ ‫روباهوشغالازحیواناتحرام گوشتهستند کهنجسنیستند‪،‬ولیادرارومدفوعومردارشاننجساست‪.‬‬ ‫ایاشستناشیابه وسیلهبخارشویباعثبرطرفشدننجاستان هامی شودیاخیر؟‬ ‫بخارشوی پا ک کننده نجاست نیست و نجاست اشیا را برطرف نمی کند و اشیای نجس باید با اب کر یا‬ ‫جاریتطهیرشوند‪.‬‬ ‫ا گر کسینماز خودرااشتباهبخواند‪،‬ایاالزماستبهاواطالعدهیم؟‬ ‫الزم نیست‪ ،‬ولی ا گر اشتباه او ناشی از جهل او ب ه حکم ان مسئله باشد که در این صورت احتیاط واجب‬ ‫ارشادوراهنماییاوست‪.‬‬ ‫ا گرلباسنجسمدت هادر افتابباشد‪،‬پاکمی شود؟‬ ‫افتاب لباس نجس را پا ک نمی کند‪ ،‬حتی ا گر سالیان سال زیر نور افتاب باشد‪ ،‬تنها راه پا ک شدن ان‬ ‫شستناست‪.‬‬ ‫در محل کار دوانگشتدستماسیب دیدهوتامچدستمرااتل بندی کرده اند‪.‬وظیفهمنبرای‬ ‫وضوچیست؟‬ ‫ا گرامکاندارداتلرابرایوضوباز کنیدووضوبگیریدوا گرممکننیستویا اببرایمحلضرر دارد‪،‬باید‬ ‫به نیت جبیره ای وضو بگیرید‪ .‬سایر قسمت های دست را به صورت معمول بشویید و روی اتل با دست‬ ‫خیسبهنیتجبیرهدستبکشید‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬فردی کهدر منزلشنیاز بهغسلدارد‪،‬ا گردر محل کارشغسل کند‪،‬درستاست؟‬ ‫ا گر غسل کردن در محل کار خالف قوانین و مقررات شرکت نباشد و با اجازه مسئولین مربوطه باشد‪،‬‬ ‫اشکالندارد‪.‬‬ ‫مناسبت‬ ‫در سوگ امام صادق‬ ‫(علیه السالم)‬ ‫امام صادق (علیه السالم)‪ ،‬امام ششم شیعیان است‪ .‬مدت امامت ان حضرت‪ ۳۴‬سال و طول‬ ‫عمر مبارک ایشان ‪ ۶۵‬سال بوده است‪ .‬امامت ایشان هم زمان با سال های پایانی حکومت بنی امیه و‬ ‫سال هایاغازینحکومتبنی عباسبود‪.‬ازانجاکهحکومتبنی امیهدراینسال هاروبهضعفوانحطاط‬ ‫نهادهبودوبنی عباسنیزهنوز به طور کاملاستقرار نیافتهبود‪،‬فرصتیدستدادتاایشاننهضتعلمیو‬ ‫فرهنگیبزرگیراشروع کندودر همینزمینبود کهفضایباز علمیبهوجودامد‪.‬در چنینشرایطیامام‬ ‫صادق(علیه السالم)در همهزمینه هاحرف هایفراوانیبرای گفتنداشتوبهترینموضع گیری هاراارائه‬ ‫می فرمود‪.‬بهاینترتیبایشانبه صورتشاخصیدر میانامتدرامدومذهبامامیه‪،‬در وجودنازنین‬ ‫حضرت صادق (علیه السالم) تبلور پیدا کرد‪ .‬از ان برهه تاریخی تا امروزه نیز پیروان ان حضرت را جعفری‬ ‫می نامند‪.‬‬ ‫ابنفضالروایت کند‪:‬نزدام حمیدهرفتمتااورابهرحلتامامتعزیتدهم‪ .‬گریستومناز گریهاوبه گریه‬ ‫درامدم‪.‬پس گفت‪:‬ا گرابوعبداهللراهنگاممرگمی دیدی‪،‬چیزیشگفتمشاهدهمی کردی‪.‬چشمخود‬ ‫را گشودندوفرمودند‪:‬هرکسرابامنخویشاوندیدارد گرداورید‪.‬همهرا گرداوردیم‪.‬بدان هانگریستندو‬ ‫فرمودند‪:‬شفاعتمابه کسینمی رسد کهنماز راسبکبدارد‪.‬‬ ‫گویمز امامصادقاینطرفهحدیث‪/‬تاشیعهاوبهلوحدلبنگارد‬ ‫فرمود کهبرشفاعتمانرسد‪/‬هرکس کهنماز راسبکبشمارد‬ ‫منبع‪ :‬رسانهنیوز‬ ‫انتظار فرج از نیمه‬ ‫خرداد کشم‬ ‫تولداخرینفرزندخانوادهمصطفویبامیالد کوثرنبویهم زمانشد‪.‬اورا«روح اهلل»نامنهادند‪.‬‬ ‫روح اهلل در پنج ماهگی یتیم شد‪ .‬او تحصیالت مقدماتی را در خمین نزد میرزا محمود شروع کرد‪ .‬در‬ ‫پانزده سالگی نزد برادر بزرگش ایت اهلل پسندیده‪ ،‬صرف و نحو و منطق خواند و در سن نوزده سالگی راهی‬ ‫حوزهعلمیهارا کشد‪.‬در سال‪ 1340‬قبهقمسفر کردودر محضرایت اهللحائرییزدیپایه هایعلمیو‬ ‫مبانی فقهی و اصولی را تکمیل کرد و در محضر ایت اهلل شیخ علی ا کبر یزدی در علم هیئت مهارت یافت؛‬ ‫همچنیننزدایت اهللشاه ابادینیزمتونمختلفعرفان‪،‬حکمتوفلسفهرافرا گرفتوسرانجامدر سال‬ ‫‪ 1345‬قبهدرجهاجتهادنائلشد‪.‬‬ ‫امامخمینی(ره)درسال‪ 1364‬قبهتدریسعلوممنقولوخارجفقهواصولپرداختوهماندورهجوانی‪،‬‬ ‫مبارزاتسیاسیخویشراعلیهظلموجور اغاز کرد کهدر اینراهچندینبار تبعیدوزندانیشد‪.‬ایشاندر‬ ‫مسیرپیروزیانقالباسالمی‪،‬رهبریمقتدرانهمردمرادر دستداشتوباالخرهدر‪ 12‬بهمن‪،1357‬پس‬ ‫از سال هاتبعیدبهوطنبازگشتوتاسال‪،1368‬هدایتجامعهرابرعهدهداشت‪.‬‬ ‫بنیان گذارجمهوریاسالمیایرانپسازسال هامبارزهدرراهحقوستیزدائمبااستکبارجهانی‪،‬درشامگاه‬ ‫‪ 13‬خردادبهملکوتاعلیپیوستوجهاناسالمماتم زدهوعزادار شد‪.‬میلیون هانفرعزادار وشیفتهامام‬ ‫خمینی(ره)در‪ 15‬خرداددر مصالیبزرگتهران گردامدندوباپیرومرشدخویشوداع کردند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬رسانهنیوز‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه ‪1400/03/08‬‬ ‫‪4:23‬‬ ‫‪5:59‬‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪20:24‬‬ ‫یکش ـنـبـ ــه ‪1400/03/09‬‬ ‫‪4:22‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:25‬‬ ‫دوش ـن ـب ــه‬ ‫‪1400/03/10‬‬ ‫‪4:22‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:25‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪1400/03/11‬‬ ‫‪4:21‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:26‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1400/06/12‬‬ ‫‪4:21‬‬ ‫‪5:58‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:26‬‬ ‫پنجشنبــه ‪1400/03/13‬‬ ‫‪4:20‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:27‬‬ ‫‪1400/03/14‬‬ ‫‪4:20‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:27‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه ‪1400/03/15‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:28‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/04/12
هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!