هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1228 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1228

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1228

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1228

‫معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫کاهش ترافیک و ایمن سازی جاده ای‬ ‫و ریلی مسیر با افتتاح پل ریلی جدید‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪3‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬ش ـ ـ ــوال ‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫امضایتفاهم نامهسه جانبه‬ ‫به منظور انجام عملیات‬ ‫ژئوفیزیک هوابرد برای تامین‬ ‫مواد اولیه فوالد مبارکه‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر تکنولوژی و اجرای پروژه های فوالد سبا مطرح کرد‪:‬‬ ‫قابلیت تولید ورق با ضخامت‬ ‫‪ 1.5‬تا ‪ 1.2‬میلی متر‬ ‫در مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ضرورت اجرای هرچه سریع تر‬ ‫طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫تقویت ناوگان حمل ونقل ریلی؛ هم راستا با سیاست های زیست محیطی فوالد مبارکه‬ ‫«راه» محور توسعه اقتصادی است و «حمل ونقل» همیشه مرکز توجه فعاالن‬ ‫اقتصـادی و صنعتـی بـرای نیـل بـه اهـداف تولیـد و اقتصـاد پویـا بـوده و در ایـن‬ ‫میان راه اهن و حمل ونقل ریلی به عنوان بهترین وسـیله انتقال کاال و مسافر‬ ‫درون شـهری و برون شـهری بسـیار کارامـد بـوده و شـرایط مطلوبـی را بـرای‬ ‫بهره منـدان از ایـن شـیوه حمل ونقـل ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫حمل ونقـل ریلـی به عنـوان امن تریـن و پا ک تریـن وسـیله نقل وانتقـال ازنظـر‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬مزایای بسـیاری در مقایسـه با سـایر روش های حمل ونقـل دارد‬ ‫که کاهش میزان مصرف سوخت‪ ،‬کاهش میزان الودگی هوا‪ ،‬اسانی در جابه جایی‬ ‫و حمـل کاال‪ ،‬افزایـش حجـم و میـزان جابه جایـی کاال‪ ،‬کاهـش سـوانح و تلفـات و‬ ‫نهـا بـه شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫درنهایـت صرفه جویـی در هزین ههـای ملـی ازجملـه ا ‬ ‫چشم انداز و نقشه راه جمهوری اسالمی ایران در حوزه حمل ونقل عمومی‪ ،‬تمرکز‬ ‫بر حمل ونقل ریلی به عنوان مهم ترین وسیله ترانزیت کاال و مسافر در کشور است‬ ‫که ایـن روش‪ ،‬ایمن تریـن‪ ،‬به صرفه تریـن و اقتصادی ترین روش بـرای حمل ونقل‬ ‫نبـار تحریم های‬ ‫اسـت و با توجـه به وضعیـت نـاوگان حمل ونقـل ریلـی و اثـرات زیا ‬ ‫نهـا‪ ،‬ضـرورت حمایت صنایـع بزرگ از توسـعه‬ ‫ظالمانـه بـر فرسـودگی نـاوگان و وا گ ‬ ‫نشـده صنایـع و‬ ‫نـاوگان ریلـی کشـور به منظـور دسترسـی بـه اهـداف از پیـش تعیی ‬ ‫درنهایت توسـعه پایـدار امری ضـروری به نظر می رسـد‪.‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبه عنوانبزرگ ترینبنگاهاقتصادی کشور‪،‬وظیفهتامینبیش‬ ‫از ‪ 2800‬تامین کننده کاال و خدمات باارزش بازاری به میزان‪ 2.500.000‬میلیارد ریال‬ ‫را بر عهده داشته و با شبکه گسترده توزیع فعالیت در تمامی نقاط ایران‪ ،‬از کارخانه‬ ‫فوالد سـنگان در شـمال شـرق کشـور گرفته تا فوالد هرمزگان در جنوب و در مناطق‬ ‫مرکزی ایران‪ ،‬همواره برای حمل ونقل مواد اولیه خود همچون سنگ اهن و گندله‬ ‫و اهن اسـفنجی و همچنین محصوالتی همچون تختال‪ ،‬ورق گرم و سـرد‪ ،‬نیازمند‬ ‫بهره گیـری از شـبکه ریلـی اسـت و در ایـن میـان اتصـال ایـن شـبکه ریلـی بـه راه اهـن‬ ‫سراسریجمهوریاسالمیایراندر توسعهوتعالیاینشرکتدر تامینمواداولیهو‬ ‫ارسالانبهاقصینقاط کشور مسئله ایمهمبهشمار می رودودر همینخصوص‪،‬‬ ‫این شـرکت در سـال های گذشـته اقدامات زیادی را به منظور تامین اعتبار و اجرای‬ ‫پروژه های ریلی به انجام رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫بازسـازی پـل ریلـی مجتمـع فـوالد سـبا و اتصـال ان بـه راه اهـن جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران در هفته دوم خردادماه سـال جاری توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه بااعتباری‬ ‫بالغ بـر ‪ 50‬میلیـارد ر یـال و در عـرض کمتـر از ‪ 5‬مـاه‪ ،‬گامـی در راسـتای تسـهیل‬ ‫حمل ونقل مواد اولیـه و محصوالت فـوالد مبارکه بود که با سـاخت ایـن پل ریلی‪،‬‬ ‫عالوه بر توسعه زیرساخت ریلی شهرسـتان لنجان و حمل بار مطمئن به مجتمع‬ ‫فوالد سبا‪ ،‬از بار ترافیکی محور مواصالتی اصفهان کاسته شده و خسارات جرحی‬ ‫و فوتـی در ایـن منطقـه در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی ایـن شـرکت کاهش‬ ‫ یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫اراده شـرکت فـوالد مبارکه همواره بـر تقویت زیرسـاخت های صنعتـی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫ارتباطی و حمل ونقل ریلی کشور بوده و امید اسـت قدم های این شرکت در حوزه‬ ‫مسئولیت های اقتصادی‪ ،‬صنعتی و اجتماعی میهن اسلامی ایران‪ ،‬به توسعه و‬ ‫رونق و ابادانی و اسـایش مردم کشور بینجامد‪.‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫(نوبت دوم) تاریخ انتشار ‪1400/03/13‬‬ ‫بدین وسـیله بـه اطلاع اعضـای محتـرم شـرکت تعاونـی مصـرف کارکنـان فـوالد مبارکـه‬ ‫می رسـاند‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه در تاریخ ‪ 1400/03/12‬به علت عدم حدنصاب الزم رسمیت‬ ‫نیافت‪ ،‬لذا برابر مصوبه هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه‪ ،‬از‬ ‫اعضای محترم درخواست می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه نوبت دوم با در دست داشتن کارت شناسایی راس ساعت ‪ 9:00‬صبح روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/24‬در محل باغ فردوس واقع در خیابان اتشگاه‪ ،‬جنب‬ ‫کویتاریخیاتشگاه‪،‬مجموعهفرهنگی‪،‬تفریحی‪،‬ورزشیفردوسفوالدمبارکهحضور‬ ‫یافتهویانمایندگانخودرا کتبامعرفینمایند‪.‬‬ ‫بر اساس ایین نامه نحوه تشـکیل مجامع عمومی‪ ،‬هر عضو عالوه بر رای خود‪ ،‬حدا کثر‬ ‫حقسهرایبااخذوکالتقبلیوغیرعضوفقطحقیکرایبااخذوکالتقبلیرادارد‪.‬‬ ‫تهـا از تاریـخ ‪ 1400/03/18‬لغایـت ‪( 1400/03/19‬ب همـدت ‪ 2‬روز) در‬ ‫ضمنـا اخـذ وکال ‬ ‫لهـای زیـر انجـام می گیـرد‪:‬‬ ‫مح ‬ ‫‪-1‬شرکتفوالدمبارکه‪،‬دفترتعاونیروبرویمسجدجامع(داخلی‪)32012‬‬ ‫‪-2‬مجتمعفوالدسبا‪ ،‬کانکسترابریسنگین‬ ‫‪-3‬شرکتتعاونیمصرف کارکنانفوالدمبارکه(امور سهام)‪،‬سپاهان شهر‪،‬بلوار غدیر‪،‬‬ ‫بلوار قائمجنوبی‪،‬مجتمعنگیننقش جهان‬ ‫‪ -4‬دفاتـر کانـون بازنشسـتگان (اصفهـان خیابـان امـادگاه‪ ،‬مبارکـه خیابـان شـهدا‪،‬‬ ‫نشـهر‪ ،‬چهـارراه مسـجد اعظـم‪ ،‬پاسـاژ الغدیـر‪ ،‬طبقـه همکـف‪،‬‬ ‫نبـش کوچـه ‪-16‬زری ‬ ‫واحد‪-223‬شـهرضا‪ ،‬میدان شـهدا‪ ،‬میـدان هالل احمـر‪ ،‬جنب گل فروشـی‪-‬بروجن‪،‬‬ ‫بلوار مـدرس‪ ،‬خیابان شـمس‪ ،‬پال ک‪-5‬فوالدشـهر‪ ،‬مجتمـع تجـاری اداری پاسـارگاد‪،‬‬ ‫طبقه زیرزمین پلا ک ‪)7‬‬ ‫«الزم بـه ذ کـر اسـت حضـور عضـو وکالـت دهنـده و وکالـت گیرنـده بـا ارائـه کارت‬ ‫شناسـایی معتبـر الزامـی اسـت‪».‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیئت مدیره‪ ،‬حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های‬ ‫‪ 1398‬و‪1399‬‬ ‫‪-2‬طرحوتصویبصورت هایمالیسال‪ 1398‬وسال‪ 1399‬وتصمیم گیریدر رابطه‬ ‫باسودسهامسال‪ 1398‬وسودسهامسال‪1399‬‬ ‫‪-3‬انتخابهیئت مدیرهاصلیوعلی البدلوبازرساصلیوعلی البدل‬ ‫‪-4‬ارائهاخرین گزارشاتتغییراتاعضاءوسرمایهشرکتمنتهیبهپایانسال‪1399‬‬ ‫‪ -5‬پاداش اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه بـازرس جهت سـال های‪ 1398‬و‪1399‬‬ ‫و تعیین حق حضور در جلسـات‬ ‫‪-6‬تصویببودجهسالجاریشرکت‬ ‫‪ -7‬تصمیم گیـری در خصوص سـلب درصـدی از حق تقـدم سـرمایه گذاری در سـهام‬ ‫شـرکت اتیه فـوالد نقش جهـان و وا گـذاری به شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫‪-8‬تصویبائین نامه هایداخلیشرکتتعاونیمصرف کارکنانفوالدمبارکه‬ ‫‪-9‬تعیینخط مشیایندهشرکت‬ ‫‪-10‬سایرمواردی کهدر صالحیتمجمععمومیعادیباشد‪.‬‬ ‫«جهت حضور در جلسـه مجمـع‪ ،‬رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی مقابله‬ ‫با بیماری کرونا ازجمله استفاده از ماسک‪ ،‬استفاده از وسایل و لوازم شخصی‪،‬‬ ‫اسـتفاده از مـواد ضدعفونی کننـده و همچنیـن رعایـت فاصل هگـذاری اجتماعـی‬ ‫توسـط اعضای محتـرم الزامی اسـت»‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫شرکتتعاونیمصرف کارکنانفوالدمبارکه‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫شرکت اتیه فوالد نقش جهان مطرح شد‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رشد ‪ 347‬درصدی سود‬ ‫شرکتاتیه فوالدنقش جهان‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫بهبود جزئی بازار سنگ اهن در چین‬ ‫اخرین قیمت سنگ اهن در چین ‪ 190‬دالر هر تن سی اف ار ثبت شده که ‪ 50‬سنت رشد روزانه داشت‪.‬‬ ‫محصوالت کشاورزی و پزشکی در صدر صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی و پزشکی در صدر فهرست صادراتی ایران به سوئیس قرار دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کوتاه‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫راهجبرانناکارامدی ها‬ ‫انتخاب درست است‬ ‫نه شرکت نکردن در انتخابات‬ ‫امضای تفاهم نامه سه جانبه به منظور انجام عملیات ژئوفیزیک هوابرد‬ ‫برای تامین مواد اولیه فوالد مبارکه‬ ‫ایین امضـای تفاهم نامه سـه جانبه انجـام مطالعات ژئوفیزیک هوابرد میان سـه شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه‪ ،‬سـازمان زمین شناسـی و ا کتشـافات معدنـی کشـور و سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اسـتان اصفهان با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شـرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬ایرج موفق رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـارت اصفهان و تعدادی دیگر از مدیران ارشـد سـازمان زمین شناسـی برگزار شـد‪.‬‬ ‫رهبرانقالبدر سالروزعروجملکوتیامامخمینی(ره)‬ ‫در سخنانی تلویزیونی‪ ،‬با اشاره به گرم تر شدن محیط‬ ‫انتخابات گفتند‪:‬دعوتمردمبهحضور نیافتندر انتخابات‬ ‫با بهانه های واهی‪ ،‬عمل به خواست دشمنان است و ا گر‬ ‫هریک از دو رکن مردم ساالری و دین تضعیف شود‪ ،‬اسالم و‬ ‫ایران ضربه و سیلی خواهند خورد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب افزودند‪ :‬گفته می شود برخی به علت فشارهای‬ ‫معیشتی که همه ما ان را لمس می کنیم‪ ،‬برای شرکت در‬ ‫انتخابات مردد هستند یا برخی می گویند در دوره های قبل با‬ ‫شوق به فردی رای دادیم‪ ،‬اما در اخر دوره‪ ،‬منجر به دلخوری‬ ‫شد‪ ،‬بنابراین در انتخابات شرکت نمی کنیم‪ .‬این موارد‬ ‫استدال ل های درستی نیستند و نباید ما را از مشارکت در‬ ‫انتخابات دلسرد کنند‪.‬‬ ‫ایشان تا کید کردند‪ :‬ا گر نابسامانی‪ ،‬نا کارامدی و ضعف در‬ ‫مدیریت ها وجود دارد‪ ،‬باید ان را با انتخاب درست و خوب و‬ ‫روی کار اوردن مدیریت مردمی و اسالمی جبران کرد‪ ،‬نه با‬ ‫شرکت نکردن در انتخابات‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تا کید بر دقت در انتخاب و توجه‬ ‫به عملکرد کاندیداها افزودند‪ :‬صرفا به وعده ها و حرف ها‬ ‫نمی توان ا کتفا کرد همچنان که در قضیه مذا کرات هسته ای‬ ‫هم که در جریان است‪ ،‬همواره به مسئوالن گفته ایم به عمل‬ ‫کار براید و به حرف ها و وعده ها نمی توان اعتماد کرد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب خاطرنشان کردند‪ :‬کارامدی را با حرف نمی شود‬ ‫تشخیص داد‪ ،‬بنابراین باید نگاه کرد که ایا گذشته و عملکرد‬ ‫کاندیداها‪ ،‬وعده های ان ها را تایید و تصدیق می کند یا نه؟‬ ‫ایشاندر ادامهچندتوصیهمهمبهنامزدهایمحترمداشتند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با توصیه موکد به کاندیداها به پرهیز از‬ ‫بیان وعده هایی که از انجام ان ها مطمئن نیستند‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫دادن وعده های بدون پشتوانه عملی جایز نیست و این گونه‬ ‫وعده ها‪ ،‬گناه و به ضرر کشور است چون با محقق نشدن ان ها‬ ‫مردم از انتخابات و نظام دلسرد می شوند؛ بنابراین فقط‬ ‫وعده هایی بدهید که اهل فن ان ها را تایید می کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬توقع دیگر از کاندیداها را صداقت‬ ‫با مردم و بیان شعارهایی دانستند که در دل خود به ان ها‬ ‫کامال اعتقاد دارند و افزودند‪ :‬کاندیداها با مردم صادق باشند و‬ ‫شعارهایی ندهند که به ان ها اعتقاد ندارند‪.‬‬ ‫رهبرانقالباسالمی‪،‬تشویقبهمشارکتدر انتخاباتراوظیفه‬ ‫تک تک مردم دانستند و گفتند‪ :‬تک تک مردم خود را موظف‬ ‫بدانند که همه احاد مردم اعم از خانواده‪ ،‬دوستان و اشنایان‬ ‫را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند و این مصداق «تواصی‬ ‫به حق» است‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬توقع دیگر از کاندیداها این است که در صورت‬ ‫پیروزی‪ ،‬خود را به «عدالت اجتماعی»‪« ،‬کاهش فاصله فقیر و‬ ‫غنی»‪« ،‬مبارزه بدون مالحظه با فساد»‪« ،‬تقویت تولید داخلی‬ ‫و مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه و افرادی که با پر کردن‬ ‫جیب خود از طریق واردات کمر تولید داخلی را می شکنند»‬ ‫متعهدبدانند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تا کید کردند‪ :‬کاندیداها صراحتا‬ ‫درباره این موضوعات موضع بگیرند تا ا گر بعد از انتخاب‪،‬‬ ‫عمل نکردند‪ ،‬دستگاه های نظارتی بتوانند از ان ها سوال و‬ ‫مواخذه کنند‪.‬‬ ‫ضروری‬ ‫تذکر‬ ‫یک‬ ‫سخنانشان‬ ‫پایانی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫ِ‬ ‫دینی و انسانی درباره مسائل پیش امده در جریان عدم احراز‬ ‫صالحیت برخی ثبت نام کنندگان در انتخابات بیان کردند‪.‬‬ ‫ایشـان خاطرنشـان کردنـد‪ :‬بـه بعضـی از افـرادی کـه‬ ‫صالحیتشـان احـراز نشـد‪ ،‬ظلـم وجفـا شـد و بـه ان هـا یـا‬ ‫خانواده هایشـان کـه خانواد ههـای محتـرم و عفیفـی بودنـد‪،‬‬ ‫نسـبت های خلاف واقـع داده شـد کـه بعـدا ثابـت شـد ان‬ ‫گزارش هـا غلـط و خلاف اسـت‪.‬‬ ‫در اسـتان اصفهـان ذخایـر پنهـان‬ ‫معدنـی خوبـی وجـود دارد و بهترین‬ ‫روشبرایاکتشافان هاژئوفیزیک‬ ‫هوایـی و شناسـایی کانسـارهای‬ ‫پنهـان اسـت؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه‬ ‫تفاهم نامه هایـی کـه بـه امضـا‬ ‫می رسـد و اقداماتـی کـه پیـش رو‬ ‫خواهد بـود‪ ،‬امیدواریم کانسـارهای‬ ‫پنهـان اسـتان توسـط متخصصـان‬ ‫سـازمان زمین شناسـی شناسـایی‬ ‫شـود تا هـم بـه حجـم ذخایـر معدنی‬ ‫اسـتان اصفهـان اضافـه شـود و هـم‬ ‫اینکـه مشـکل شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫بـرای تامیـن مـواد اولیـه حـل گـردد‬ ‫به گـزارش خبرنگار فـوالد‪ ،‬علیرضا شـهیدی معـاون وزیر صمت و رئیس سـازمان زمین شناسـی و ا کتشـافات‬ ‫معدنی کشـور در این مراسـم اظهـار کرد‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکـه از صنایع پیشـران‪ ،‬بنیادیـن و مـادر در صنعت‬ ‫کشـور اسـت و مـا در سـازمان زمین شناسـی بـا اندیشـه ملـی اماده ایـم بـا ایـن شـرکت فوالدسـاز کـه سـهم ‪۵۰‬‬ ‫درصدی از بـازار را در اختیار دارد همـکاری کنیم‪ .‬ما وظیفـه خود می دانیم تـا جای ممکن از ایجـاد اخالل در‬ ‫تامین خـورا ک صنایـع فوالدی کشـور به ویـژه فـوالد مبارکه جلوگیـری کنیـم و دغدغـه فوالدسـازان را کاهش‬ ‫دهیـم‪ .‬شـرایط ذخایـر مـواد معدنـی در کشـور مناسـب نیسـت و در ایـن راسـتا‪ ،‬سـازمان زمین شناسـی چنـد‬ ‫اقـدام جدیـد را در دسـتور کار خـود قـرار داده تـا بـا بررسـی بیشـتر مشـخص شـود کـه می تـوان بـه کدام یـک از‬ ‫مـواد معدنـی دسترسـی داشـت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پایـش ذخایر معدنی برای اولین بار در حال اغاز اسـت؛ این در حالی اسـت که در جهان پایش‬ ‫ذخایر توسـط سـازمان های زمین شناسـی انجـام می شـود و در گزارش های سـالیانه‪ ،‬تمـام فا کتورهـای موثر‬ ‫در امایش سـرزمین و سـرمایه گذاری را در نظـر می گیرند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬مقیـاس برداشـت ها در حـال تغییـر اسـت‪ .‬در گذشـته مقیـاس فعالیت هـا یکصد هـزارم بـود که‬ ‫ا کنـون بـه یک پنجاه هـزارم تغییـر کـرده و چهـار برابـر دقـت برداشـت میدانـی افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫ا کتشاف سیسـتماتیک نیز افزایش یافته و هدف این اسـت که هرانچه را از ذخایر مواد معدنی در ا کتشافات‬ ‫سـطحی در گذشـته باقـی مانده جمـع اوری کنیـم‪ .‬قـراردادی که با شـرکت فـوالد مبارکه داشـتیم یـک نمونه‬ ‫جالـب از ایـن موضـوع اسـت‪ ،‬زیـرا در اصفهـان (بخشـی از ایـران مرکـزی)‪ ،‬جایـی کـه گمـان می بردیـم مـواد‬ ‫معدنـی باقـی نمانـده‪ ،‬بـا انجـام ا کتشـافات سیسـتماتیک مشـخص شـد کـه هنـوز برخـی از مـواد معدنـی در‬ ‫سـطح وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از سیاسـت های ما ا کتشـاف ذخایر پنهان اسـت‪ ،‬زیرا ا کثر معـادن بزرگ جهـان در عمق ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬متری زمین هسـتند؛ امـا در ایران با توجـه به فعالیت هـای صورت گرفته عمق ا کتشـاف زیاد نیسـت و زیر‬ ‫‪ ۱۰‬متر اسـت‪ ،‬اما در کشـورهای معدنی همچون امریکا‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬چین و ‪ ...‬این عدد بسـیار بزرگ تر اسـت‪.‬‬ ‫وجود گپ اطالعاتی از ذخایر معدنی کشور‬ ‫معـاون وزیـر صمـت ادامـه داد‪ :‬بـرای اینکـه بتوانیـم بـه ا کتشـاف ذخایـر پنهـان برسـیم‪ ،‬نیازمنـد برداشـت‬ ‫کامـل ذخایر معدنی از سـطح هسـتیم و این امر در حـال انجام اسـت؛ در واقع بر اسـاس همین برداشـت های‬ ‫سـطحی‪ ،‬می تـوان میـزان ذخایـر را در عمق مشـخص کـرد؛ چرا کـه ایـران روی کمربنـد متالوژنـی قـرار گرفته و‬ ‫بـه قطـع‪ ،‬ذخایـر پنهـان بسـیار مناسـبی در کشـور وجـود دارد‪ .‬بـدون شـک در ایـران گـپ اطالعاتـی از میـزان‬ ‫ذخایـر معدنـی وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬همکاری هـای ایـن سـازمان بـا شـرکت های بزرگـی ماننـد فـوالد مبارکـه‪ ،‬منجـر بـه پر‬ ‫شـدن گـپ اطالعاتـی از ذخایـر معدنی کشـور شـود‪.‬‬ ‫ذخیره قطعی سنگ اهن ‪ 2.7‬تا ‪ ۳‬میلیارد تن است‬ ‫شـهیدی ادامـه داد‪ :‬سـازمان زمین شناسـی در چنـد سـال گذشـته از الیـه ژئوفیزیـک هوابـرد بـرای بحـث‬ ‫ا کتشـاف ذخایـر پنهـان اسـتفاده کـرده اسـت‪ .‬در واقـع تا کنـون مسـاحتی حـدود ‪ ۶۴۰‬هـزار کیلومتـر خطـی‬ ‫برداشت ژئوفیزیک هوایی داشته و ا کنون نیاز کشور در مرحله اول تقریبا انجام ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫خطـی برداشـت ژئوفیزیـک هوایـی اسـت‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر صمت گفـت‪ :‬امید مـی رود بـا برداشـت هایی کـه از ایـن پـس خواهیم داشـت حداقـل در فـاز اول‬ ‫بخشـی از ذخایـر را شناسـایی کنیـم و حجـم ذخایـر را افزایـش دهیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ا کنون درخصـوص میـزان ذخیره اهن اعـداد متفاوتـی وجـود دارد‪ ،‬اما بر اسـاس اخریـن اطالعات‬ ‫‪ 2.7‬میلیارد تن تا ‪ ۳‬میلیارد تن ذخیره قطعی سـنگ اهن اسـت که ا گر مصرف سالیانه کشـور حدود ‪ ۹۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تن در سـال باشـد‪ ،‬به زودی و تا ‪ ۱۰‬سـال اینده ذخیره سـنگ اهن (هماتیت‪-‬مگنتیـت) تمام خواهد‬ ‫شـد‪ .‬این در حالی اسـت که بیشـتر صنایع فوالدسـاز کشـور به سـنگ اهن مگنتیـت نیـاز دارنـد در نتیجه این‬ ‫عـدد کمتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫به گفتـه شـهیدی‪ ،‬میانگین ا کتشـاف در جهـان از زمان یافتن کانسـار تـا بهره برداری بین ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬سـال اسـت‪،‬‬ ‫اما پروسـه ا کتشـاف در ایران بسـیار طوالنـی و کوتاه ترین بـازه زمانـی در این زمینه ‪ ۱۵‬سـال بوده اسـت‪.‬‬ ‫تامین سنگ اهن و انرژی سخت تر شده است‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامـه اظهـار کـرد‪ :‬بـر اسـاس برنامه ریـزی و‬ ‫تنظیماتی کـه در جهان وجـود دارد‪ ،‬هـر بخش بایـد در فعالیت هـای مرتبط و تخصصی خود مشـغول باشـد؛‬ ‫بـرای مثـال‪ ،‬فوالدسـازان بایـد فوالدسـاز باقـی بماننـد و معدنی هـا هـم در زمینـه کاری خـود بـه معدنـکاری‬ ‫بپردازنـد؛ امـا متاسـفانه ایـن چارچـوب از دوره ریاسـت جمهـوری قبلـی تغییر کـرد و معدنـکاران نیز به سـمت‬ ‫فوالدسـازی رفتنـد و مـا نیـز به ناچـار بـه حـوزه معدنـکاری ورود کردیـم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه حمیدرضـا عظیمیـان‪ ،‬ا گـر معدنـکاران در حـوزه فعالیـت خـود باقـی می ماندنـد و فوالدسـازان نیـز‬ ‫مجبور بـه ورود به بخـش معـدن نمی شـدند‪ ،‬بالتبع نتایـج بهتری در کشـور بـه دسـت می امد‪ .‬البتـه ا کنون‬ ‫برخـی از مسـائل همچـون تامیـن سـنگ اهن و منابـع انـرژی نیـز بـرای فوالدسـازان از دیگر اسـتان ها سـخت‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان عظمـت فـوالد مبارکـه و میـزان مصـرف بـاالی سـنگ اهن در ایـن شـرکت افـزود‪ :‬در شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه همـواره اسـتراتژی حفـظ سـهم ‪ ۵۰‬درصـدی بـازار ایـران وجـود دارد‪ .‬در واقـع هرانـدازه کـه بـازار ایـران‬ ‫در داخـل و همچنیـن حـوزه صـادرات بزرگ تـر شـود‪ ،‬مـا در تلاش خواهیـم بـود ایـن سـهم را همچنـان حفـظ‬ ‫کنیـم‪ .‬بنابرایـن موضـوع معـدن و تامیـن مـواد اولیه بـرای شـرکت فـوالد مبارکـه بسـیار مهم بـوده و بهتر اسـت‬ ‫کـه کارهـای علمـی و کارشناسـی دقیـق در حـوزه معـدن انجـام شـود‪.‬‬ ‫فعالیت بلندمدت و مشترک با سازمان زمین شناسی‬ ‫مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬فعالیت های معدنی عمدتا هزینه بر اسـت و باید زمـان زیادی را صرف‬ ‫ان کرد‪ .‬بنابرایـن ما می توانیم با سـازمان زمین شناسـی به عنوان سـازمان تخصصـی و قانونی کشـور فعالیت‬ ‫بلندمدت و مشـترک داشـته باشـیم و امور معدنی توسـط این سـازمان به صورت کامال علمی و کارشناسـی از‬ ‫سـوی این سـازمان صورت گیرد و فـوالد مبارکه نیز بـه فعالیت های خـود در حوزه فـوالد بپردازد‪.‬‬ ‫رفـع مشـکل شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای تامیـن مـواد اولیـه بـا شناسـایی ذخایـر معدنـی اسـتان‬ ‫اصفهان‬ ‫ایرج موفق‪ ،‬رئیس سـازمان صمـت اصفهان در این نشسـت اظهار کـرد‪ :‬این اولین بـار در تاریخ فـوالد مبارکه‬ ‫اسـت کـه ایـن شـرکت بـه موضـوع تامیـن مـواد اولیـه وارد شـده و بـا انجـام مطالعـات طبقه بندی شـده‪ ،‬برای‬ ‫تامین خـورا ک خود اقـدام می کنـد و ایـن امر کاری ارزشـمند اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تفاهم نامـه اولیـه کـه میـان شـرکت فـوالد مبارکـه و سـازمان زمین شناسـی منعقد شـد‪ ،‬نتایج‬ ‫خوبـی بـه همـراه داشـته و ا کنـون منجـر بـه امضـای تفاهم نامـه جدیـد جهـت انجـام ژئوفیزیـک هوایـی شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان صمت اصفهان افـزود‪ :‬در اسـتان اصفهان ذخایـر پنهان معدنـی خوبی وجـود دارد و بهترین‬ ‫روش بـرای ا کتشـاف ان هـا ژئوفیزیـک هوایـی و شناسـایی کانسـارهای پنهـان اسـت؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه‬ ‫تفاهم نامه هایـی کـه بـه امضـا می رسـد و اقداماتـی کـه پیـش رو خواهـد بـود‪ ،‬امیدواریـم کانسـارهای پنهـان‬ ‫اسـتان توسـط متخصصـان سـازمان زمین شناسـی شناسـایی شـود تـا هـم بـه حجـم ذخایـر معدنـی اسـتان‬ ‫اصفهـان اضافـه شـود و هـم اینکـه مشـکل شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای تامیـن مـواد اولیـه حـل گـردد‪.‬‬ ‫موفق ادامه داد‪ :‬امیدواریم بتوانیم با شناسایی ذخایر معدنی موجود در استان اصفهان که انفال هستند‪،‬‬ ‫از ان ها بهره بـرداری و در تولیـد از ان ها اسـتفاده کنیم تـا در نهایت این امر منجر به رشـد اقتصادی در اسـتان‬ ‫شـود و اشـتغال زایی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت اصفهـان در پایـان‪ ،‬ضمـن تشـکر از مدیریـت شـرکت فـوالد مبارکـه و رئیـس سـازمان‬ ‫زمین شناسـی بـرای انجـام فعالیت هـای ا کتشـافی گفـت‪ :‬مـا در سـازمان صمـت اصفهـان و در سـازمان نظام‬ ‫مهندسـی معدن اسـتان اماده ایم تا در کنار شـما همگی دسـت به دسـت هم دهیم تا شـاهد اتفاقات جدید‬ ‫و نویـن در اسـتان اصفهـان باشـیم و حدا کثـر بهـره را از مـواد معدنـی موجـود ببریم‪.‬‬ ‫فعالیت مشترک روی محدوده های شناسایی شده‬ ‫محمدیاسـر طیب نیـا در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه اینکـه در سـه حـوزه اصلـی ا کتشـاف‪ ،‬اسـتخراج و فـراوری‪،‬‬ ‫فعالیت هـای فـوالد مبارکـه اغاز شـده اسـت گفـت‪ :‬یکـی از اقداماتـی کـه از ابتـدا در دسـتور کار بخـش معاونت‬ ‫معدنـی فـوالد مبارکـه قـرار گرفـت ایـن بـود کـه بـا پیشـتازان هـر حـوزه ارتبـاط برقـرار شـود تـا از پتانسـیل های‬ ‫موجـود کشـور اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه ا کتشاف‪ ،‬سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی کشور از پیشتازان در این حوزه‬ ‫اسـت و ارتباط با این سـازمان منجر بـه قراردادهـای همـکاری اولیه با شـرکت فـوالد مبارکه شـد‪ .‬ازجمله این‬ ‫قراردادهـا که در سـال گذشـته منعقد شـد می توان بـه شناسـایی مناطق پتانسـیل دار اهـن در منطقـه ایران‬ ‫مرکـزی بـا وسـعت ‪ ۱۱۶‬هـزار کیلومترمربع اشـاره کـرد کـه در زمینـه اجـرای ایـن قـرارداد‪ ،‬فعالیت هایـی انجام و‬ ‫مطالعاتـی صـورت گرفته اسـت؛ در واقـع هدف اصلـی معرفـی مناطق مسـتعد بـرای انجـام ژئوفیزیـک هوایی‬ ‫و انجـام ا کتشـافات مقدماتی اسـت‪.‬‬ ‫طیب نیا ادامه داد‪ :‬قرار دیگری نیز در دسـت امضاسـت تـا در محدوده های شناسایی شـده یا محدوده های‬ ‫معدنی که قرار اسـت در اختیار بگیریم‪ ،‬بررسـی پتانسیل کانسـارزایی انجام شود‪.‬‬ ‫به گفتـه وی‪ ،‬ا کنون یـک کار زیربنایی و اساسـی که در دسـتور کار قرار گرفته و قـرارداد اولیـه ان در حال اماده‬ ‫شـدن اسـت‪ ،‬ایجاد پایگاه داده های ا کتشـافی بـرای فوالد مبارکه اسـت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع هدف ما مدیریت داده های ا کتشافی و استفاده از ارزش افزوده حاصل از این داده هاست‬ ‫که هـم بـرای شـرکت فـوالد مبارکه و هـم بـرای کشـور مفیـد و ارزشـمند خواهد بـود‪ .‬ایـن پیشـنهاد به سـازمان‬ ‫صمـت اسـتان اصفهـان نیـز داده شـده تـا بـا انجـام ان بتوانیـم از بخـش معـدن‪ ،‬به ویـژه ا کتشـافات اسـتان‪،‬‬ ‫حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫عملیات ژئوفیزیک هوابرد برای تامین مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫طیب نیا ادامـه داد‪ :‬انچـه تفاهم نامه اولیـه ان به امضا رسـیده درخصوص انجـام عملیات ژئوفیزیـک هوابرد‬ ‫در مناطق مسـتعد برای تامیـن مواد اولیـه موردنیاز شـرکت فوالد مبارکه اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـور معـادن شـرکت فـوالد مبارکـه افـزود‪ :‬البتـه انچـه از مطالعـات قبلی حاصـل شـده منجر بـه معرفی‬ ‫مناطقی در کشـور شـده اسـت که از نظـر ذخایر سـنگ اهن دارای پتانسـیل بیشـتری نسـبت به مناطـق دیگر‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا فعالیت هـای اولیـه ماننـد ژئوفیزیـک هوایـی به طـور کامل انجام نشـده اسـت‪.‬‬ ‫حمایت وزارت صمت برای حفظ منافع معنوی و مادی فوالد مبارکه‬ ‫وی تصریح کـرد‪ :‬هدف این اسـت که با حمایت شـرکت فـوالد مبارکـه و اسـتفاده از دانش و تخصص سـازمان‬ ‫زمین شناسـی‪ ،‬ایـن اقـدام مهـم در حـوزه ا کتشـاف بـرای کشـور رقـم بخـورد و طبیعتـا فـوالد مبارکـه به عنـوان‬ ‫یـک صنعـت ملـی از ان بهره بـرداری و اسـتفاده خواهـد کـرد‪ .‬البتـه الزمـه بـه سـرانجام رسـیدن ایـن کار ایـن‬ ‫اسـت که وزارت صمت نیـز از طرح ما حمایـت کند و منافـع معنوی و مـادی فوالد مبارکـه در انجـام این پروژه‬ ‫حفـظ شـود‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه فوالد مبارکه مشکل فوالد کشور را حل خواهد کرد‬ ‫طیب نیـا فـزود‪ :‬بـا توجـه بـه صحبت هـای انجام شـده بـا سرپرسـت معاونـت معدنـی وزارت صمـت و رئیـس‬ ‫هیئت عامل ایمیـدرو‪ ،‬این اتفاق نظر وجـود داردکه چنین کاری برای کشـور و همچنین فـوالد مبارکه منافع‬ ‫بسیاری خواهد داشت‪ ،‬زیرا فوالد مبارکه شرکتی بزرگ و ملی است و ا گر بحران مواد اولیه را پشت سر بگذارد‬ ‫و کسـری مـواد اولیه شـرکت فـوالد مبارکـه کـه سـهم نزدیـک بـه ‪ ۵۰‬درصـدی از فـوالد کشـور را دارد‪ ،‬رفع شـود‪،‬‬ ‫عمال مشـکل فوالد کشـور رفع شـده اسـت‪.‬‬ ‫معاون امور معادن شـرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬البته این پروژه ای که امروز اغاز ان را شـاهد هسـتیم‪ ،‬یک‬ ‫فعالیت زمان بر اسـت و تـداوم و اسـتمرار کار و حمایت های هـر دو سـازمان باید ادامـه پیدا کنـد‪ .‬در واقع بعد‬ ‫از انجـام مطالعـات اولیـه تـا تکمیـل مراحـل بعـدی یعنـی ا کتشـاف‪ ،‬اسـتخراج و بهره بـرداری حداقـل بـه یـک‬ ‫دوره ‪ 4‬تـا ‪ 5‬سـاله نیاز خواهـد بود‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت در پایان ایـن مراسـم‪ ،‬ایـن تفاهم نامه بـه امضـای مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬معاون‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و رئیـس سـازمان زمین شناسـی و ا کتشـافات معدنـی کشـور و رئیس سـازمان‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان اصفهان رسـید‪.‬‬ ‫هدف از این تفاهم نامه سـه جانبه‪ ،‬پیشـبرد موثر ا کتشـاف ذخایر معدنی و شناسـایی ذخایر معدنی به ویژه‬ ‫اهـن و منگنـز در مناطق مسـتعد کـه قبلا ا کتشـاف سیسـتماتیک و مطالعـات ژئوفیزیـک هوابـرد در ان انجام‬ ‫نشـده‪ ،‬عنوان شـده اسـت که این امر منجر به توسـعه فعالیت های بخش معدن و ایجاد بسـتر مناسب برای‬ ‫اشـتغال و سـرمایه گذاری در حوزه معدن می شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫توان تولید ‪ 6.5‬میلیون بشکه نفت را داریم‬ ‫وزیر نفت‪ :‬به راحتی می توانیم به تولید ‪ 6.5‬میلیون بشکه نفت در روز برسیم‪.‬‬ ‫افت بازار چین بیلت سی ای اس را ارزان کرد‬ ‫بیلت صادراتی سی ای اس با توجه به رکود بازار اسیا به ویژه چین‪ ،‬نزولی شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫سازمانی مسئولیت پذیر‬ ‫در زمینه مسائل زیست محیطی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ایین افتتاح پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛‬ ‫توسعه زیرساخت ریلی‪ ،‬کاهش ترافیک و ایمن سازی جاده ای‬ ‫از دستاوردهای مهم پل روگذر فوالد سبا‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ‪ 50‬میلیارد ریالی‪ ،‬اتصال پل ریلی جدید مجتمع فوالد‬ ‫سبا به راه اهن جمهوری اسالمی ایران را به بهره برداری رسانید تا عالوه بر حمل بار مطمئن‬ ‫به مجتمع فوالدسازی سبا و توسعه زیرساخت ریلی منطقه‪ ،‬با کاهش ترافیک و ایمن سازی‬ ‫جاده ای از تلفات جرحی و فوتی که در سال های گذشته رخ می داد‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫کل سـرمایه گذاری پـل راه اهـن‬ ‫مجتمع فوالد سـبا (جاده اصفهان‪-‬‬ ‫نشـهر) ‪ ۵۰‬میلیـارد ر یـال بـود کـه‬ ‫زری ‬ ‫در مـدت پنـج مـاه بـا کار گروهـی بـه‬ ‫ثمـر نشسـت‪ .‬اهمیـت ایـن پـروژه در‬ ‫این اسـت که این منطقه در شـاهراه‬ ‫مواصالتـی اسـتان های اصفهـان‪،‬‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری و خوزسـتان‬ ‫اسـتوبـارترافیکـی گسـترده ایدارد‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬ایینافتتاحوبهره برداریاتصالپلریلیجدیدمجتمعفوالدسبابهراه اهنجمهوریاسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬امام جمعه‪،‬‬ ‫فرماندار شهرستان لنجان و جمعی دیگر از مدیران و مسئولین شهرستان لنجان و شرکت فوالد مبارکه در سالن‬ ‫تشریفات مجتمع فوالد سبا برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ‪ ۵۰‬میلیارد ریالی و با نظارت تیم معاونت توسعه این شرکت‪ ،‬پل روگذر خط‬ ‫راه اهن فوالد سبا را به بهره برداری رساند تا عالوه بر حمل بار مطمئن به مجتمع فوالد سبا‪ ،‬در راستای تعهد به‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود‪ ،‬از تلفات جرحی و فوتی که در سال های گذشته در این محور رخ می داد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫همچنینخروجمحصوالتاز مجتمعفوالدسباوورودمواداولیهبهاینمجتمعاز اینمسیرانجاممی شودوتقریبا‬ ‫ساالنه‪ ۵‬میلیون تن ترافیک بار در این مسیر وجود دارد‪.‬‬ ‫کاهش بار ترافیکی و توسعه زیرساخت ریلی‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهبااشارهبهافتتاحوبهره برداریاتصالپلریلیجدیدمجتمع‬ ‫فوالد سبا به راه اهن جدید این مجتمع و راه اهن جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد‪ :‬در این پروژه تکنیک ساخت‪،‬‬ ‫نصب‪ ،‬بهره برداری و سرعت عمل مشهود بود و از منظر افزایش ضریب ایمنی ترافیکی و حمل ونقل محصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه درخور تقدیر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬پل راه اهن فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬زرین شهر) قبال بسیار حادثه افرین بود و در ارتفاع و عرض‬ ‫پل اشکاالتی وجود داشت که با ساخت این پل ریلی جدید‪ ،‬عالوه بر توسعه زیرساخت ریلی در شهرستان لنجان‪،‬‬ ‫بار ترافیکی محور مواصالتی اصفهان کاهش پیدا می کند و از شدت خسارت های جرحی و فوتی کاسته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهره برداری پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا‪ ،‬با مسدود شدن محدود چندساعته انجام شد و در کنار‬ ‫این اتفاق‪ ،‬از تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده شرکت فوالد سبا نیز بازدید کردیم که تجهیزات مجتمع فوالد سبا‬ ‫را تا دو دهه دیگر ضمانت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬افزایش ‪ ۳۵‬درصدی تولید در شرکت فوالد مبارکه و مجموعه های وابسته با‬ ‫اصالحات و تغییرات در تجهیزات محقق می شود؛ چرا که بر این باوریم که به جای تاسیس مجتمع فوالدسازی‪،‬‬ ‫با ارتقای تجهیزات می توان تولیدات را افزایش داد و منجر به اشتغال زایی و سوداوری برای سهام داران شد‪.‬‬ ‫اشتغال‪ ۵۰‬هزار نفری‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬شرکتفوالدمبارکهباهدف گذاریدقیقوعزمیراسخ‪ ۱۰،‬پروژهبرترباهزینه‪ ۵۰‬هزار میلیاردتومانیرا‬ ‫در دستور کار خودداردتازمینهاشتغال‪ ۵۰‬هزار نفررادر تمامیاستان های کشور از شمال‪،‬جنوبومرکزفراهم کند‪.‬‬ ‫عظیمیانبرتوسعهپروژهنورد گرمشماره‪ 2‬تا کید کردوتوضیحداد‪:‬بابهره برداریاز پروژهنورد گرمشماره‪ 2‬می توان‬ ‫بهنیازهایداخلیتامینورقپاسخ گفتوامیدواریمدر کنار اینابرپروژه‪،‬توسعهتولید‪ ۳۰‬هزار تنالکترود گرافیتی‬ ‫در استان یزد هم به سرانجام برسد تا به منویات رهبر معظم انقالب در تحقق شعار سال عمل کنیم‪.‬‬ ‫امیدافرینی با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای‬ ‫وی افزود‪ :‬ما همواره در تالشیم تا با بهره گیری از ظرفیت رسانه‪ ،‬امیدافرینی را به جامعه پمپاژ کنیم و شعار «ما‬ ‫می توانیم»راعلی رغمتمامینامالیماتوتحریم هایظالمانهمحقق کنیموباایفاینقشدر عرصهمسئولیت های‬ ‫اجتماعی فرامین رهبر معظم انقالب را جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود به مسئولیت های اجتماعی این شرکت در‬ ‫جامعه اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد فوالدسازی کشور‪ ،‬عالوه بر دست یابی‬ ‫به رکوردهای متعدد در تولید‪ ،‬از مسئولیت اجتماعی خود غافل نبوده و نمونه بارز ان تامین ا کسیژن رایگان‬ ‫مرا کز درمانگر کروناست‪.‬‬ ‫کاهش ترافیک و ایمن سازی جاده ای و ریلی مسیر با افتتاح پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا‬ ‫احمد سعیدبخش‪ ،‬معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در این مراسم اظهار کرد‪ :‬طی مکاتباتی‪ ،‬به شرکت فوالد‬ ‫مبارکه خطرافرینی پل راه اهن مجتمع فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬زرین شهر) توسط مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهانوفرمانداریشهرستانزرین شهراطالعدادهشد‪.‬هرچنداینپلبارهامرمتشده‪،‬امابه علتبار ترافیکی‬ ‫شدید‪ ،‬این اقدامات کافی نبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بهره گیری از چندین مشاور‪ ،‬طرح پل راه اهن مجتمع فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬زرین شهر) در ‪۲۵‬‬ ‫دی ماه تهیه شد و با همکاری شهرداری‪ ،‬فرمانداری شهرستان زرین شهر و شرکت سیمین سپاهان در تاریخ سوم‬ ‫بهمن ماه ابالغ شد و در نهم خرداد ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬وضعیت قبلی پل راه اهن مجتمع فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬‬ ‫زرین شهر) مطلوب نبود و با اینکه ترمیم شده بود‪ ،‬اما دیواره های ان ترک خورده بود و تعریض ان هم امکان پذیر‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به علت تردد در این منطقه‪ ،‬دادستان دستور توقف عملیات را به علت ترافیک پدیدامده صادر کرد و در‬ ‫طرح جدید پل راه اهن مجتمع فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬زرین شهر) ‪ ۱۰‬متر به عرض جاده اضافه شد و با افزودن‬ ‫‪ ۴۰‬متر به دهانه پل‪ ،‬امکان تعریض این پل فراهم امد‪.‬‬ ‫سعیدبخش در ادامه با اشاره به تعمیق ‪ ۲۵‬متری در زمین و شمع کوبی گفت‪ :‬دو عرشه ‪ ۵۵‬تنی به ارتفاع ‪ 2.5‬متر‬ ‫نصب شد‪ .‬نهایتا در یک بازه زمانی کوتاه ‪1.5‬ساعته جاده بسته شد و از طریق عبور قطار بر ریل مجاور‪ ،‬این پل به‬ ‫بهره برداری رسید و در این زمینه الزم است از پلیس راه تشکر کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کل سرمایه گذاری پل راه اهن مجتمع فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬زرین شهر)‪ ۵۰‬میلیارد ریال بود که‬ ‫در مدت پنج ماه با کار گروهی به ثمر نشست‪ .‬اهمیت این پروژه در این است که این منطقه در شاهراه مواصالتی‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و خوزستان است و بار ترافیکی گسترده ای دارد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه زیرساخت ریلی چهارراه مواصالتی کشور در منطقه لنجان را ارتقا بخشید‬ ‫خدامراد صالحی‪ ،‬فرماندار شهرستان لنجان از تالش مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تشکر کرد و گفت‪ :‬پل راه اهن‬ ‫مجتمع فوالد سبا (جاده اصفهان‪-‬زرین شهر) در ‪ ۸‬نقطه حادثه افرین بود و از سوی دیگر در ارتفاع و عرض پل‬ ‫اشکاالتی وجود داشت‪.‬‬ ‫پروژه ای که در کمتر از ‪ ۴‬ماه افتتاح شد‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکالت پل راه اهن مجتمع فوالد سبا همواره در سال های گذشته مطرح بود و در جلسات متعدد‬ ‫مشکالت این پل با توجه به بار ترافیکی ان مطرح شد‪ .‬امروز شاهدیم که با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه این‬ ‫پروژه در کمتر از چند ماه افتتاح شد و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه ارتفاع پل راه اهن فوالد سبا افزایش یافت و امکان تعریض این پل فراهم‬ ‫شد تا از بار ترافیکی محور مواصالتی اصفهان‪-‬شهرکرد کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اهمیت بهره برداری اتصال پل ریلی‬ ‫جدیدمجتمعفوالدسبابهراه اهنجدیدمجتمعفوالدسباوراه اهنجمهوریاسالمیایراناز دومنظرقابل توجه‬ ‫است‪ :‬از یک سو‪ ،‬افتتاح پروژه مذکور در راستای خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی به مردم است و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬برگ زرینی از افتخارات شرکت فوالد مبارکه در راستای ایفای نقش در زمینه مسئولیت اجتماعی این شرکت‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫مزین شدن پل با نام «شهید باغبانی»‬ ‫صالحی تصریح کرد‪ :‬اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای ایفای نقش در زمینه مسئولیت های اجتماعی جای‬ ‫تشکر دارد؛ چرا که این پل با ترافیک چندساعته به بهره برداری رسید و با تدبیر و مدیریت کاردان در کمترین زمان‬ ‫ممکنوبابهترین کیفیتعملیاتیشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به مقام شامخ شهدا‪ ،‬پیشنهاد می کنم این پل به نام سردار دفاع مقدس «شهید باغبانی»‬ ‫نام گذاری شود‪.‬‬ ‫سرنوشت مردم شهرستان لنجان به صنایع بزرگ در این منطقه گره خورده است‬ ‫حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان‪ ،‬امام جمعه زرین شهر‪ ،‬در مراسم پل روگذر خط راه اهن فوالد سبا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز صنایع بزرگ نقش حیاتی در روند توسعه کشورها بازی می کنند و بنا به تایید رهبر انقالب‪ ،‬اقدامات چهار‬ ‫دهه گذشته جمهوری اسالمی ایران در این زمینه مثبت ارزیابی شده است و نیاز است در گام دوم انقالب با همت‬ ‫مضاعف اقدام کنیم و صنایع با تکیه بر توان داخلی و امیدافرینی در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقالب بردارد‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرستان زرین شهر گفت‪ :‬خدا را شا کریم که صنایع مادر مانند ذوب اهن و شرکت فوالد مبارکه در این‬ ‫منطقه قرار دارند و به دستاوردهای مهمی در زمینه صنعت دست یافته اند‪ .‬این در حالی است که پیش از انقالب‬ ‫چنین توانایی را نداشتیم و وابسته به کشورهای خارجی بودیم‪.‬‬ ‫سرامدی شرکت فوالد مبارکه در صنعت و ایفای نقش در زمینه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫حجت االسالموالمسلمینباقریان گفت‪:‬شرکتفوالدمبارکهدر مدیریت‪،‬نیرویانسانیوصنعتبهدستاوردهای‬ ‫بزرگی دست یافته است و ما هم به ان افتخار می کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از ایفای نقش شرکت فوالد مبارکه در زمینه مسئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬سرنوشت همه مردم‬ ‫لنجان به صنایع بزرگ در این منطقه گره خورده است و شرکت فوالد مبارکه با تعهد به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود‪ ،‬به خوبی در این زمینه اقدام کرده است؛ به خصوص با شیوع کرونا‪ ،‬با تامین رایگان ا کسیژن و تجهیز‬ ‫بیمارستان ها نقش پررنگی در این زمینه داشته است که همین اقدامات باعث کاهش تلفات در این منطقه شد‪.‬‬ ‫وی در پایان تا کید کرد‪ :‬صنایع افتخارات کشور هستند و فناوری و تجربه را به ارمغان می اورند‪ .‬بهره برداری از پل‬ ‫روگذر خط راه اهن فوالد سبا با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه را به فال نیک می گیریم و امیدواریم در اینده‬ ‫بتوان اقدامات موثرتری انجام داد‪.‬‬ ‫عکس نوشت‬ ‫مراسم گرامیداشت ارتحال ملکوتی امام خمینی و شهدای ‪ 15‬خرداد در نمازخانه حجت ابن الحسن (عج) و مسجد ساختمان مرکزی‬ ‫دیدار حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه با کارکنان پایگاه خبری ایراسین‬ ‫بــدون شــک تحقــق توســعه پایــدار بــه معنای توســعه‬ ‫جوامــع بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای کنونــی‪ ،‬حفاظــت از‬ ‫یهــای موردنیــاز اینــده‪ ،‬نیازمند عزمی‬ ‫اســتعدادها و توانای ‬ ‫جــدی در جهــت حفــظ‪ ،‬نگهــداری و بهر هبــرداری صحیــح‬ ‫از محیط زیســت اســت کــه بزرگ تر یــن موهبــت الهــی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وظیفــه مــا در ایــن برهــه از زمــان‪ ،‬اســتفاده صحیــح‪ ،‬حفاظت‬ ‫گســازی در زمینــه ایــن نعمت عظیم اســت که‬ ‫دقیــق و فرهن ‬ ‫بــرای کارکنــان تالشــگر شــرکت فــوالد مبارکــه نوعی مســئولیت‬ ‫یشــود و ریشــه در اخــاق‪ ،‬فرهنــگ و اعتقــادات‬ ‫ذاتــی تلقــی م ‬ ‫مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت دارد‪ .‬همیــن امــر نیــز منشــا‬ ‫اثــرات مثبتــی در این حــوزه بوده اســت کــه مجموعــه کارکنان‬ ‫بــا همــت تمــام‪ ،‬ســعی در حفــظ و توســعه ان دارنــد و اصــل‬ ‫«پیشــگیری» را به جــای «اصــاح» در تمــام فعالیت هــا و‬ ‫تصمیم گیری هــا اولویــت خــود قــرار داده انــد تــا بــا تدویــن‬ ‫یســازی ان در سازمان‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ها و گردشــکارها و جار ‬ ‫خدمــات ارزنــده ای در بخــش محیط زیســت به صــورت‬ ‫مســتمر ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫تهــای محیط زیســتی خــود را در زمینــه‬ ‫فــوالد مبارکــه فعالی ‬ ‫شناســایی‪ ،‬اندازه گیری و کنترل منابع االینده در زمینه های‬ ‫هــوا‪ ،‬اب‪ ،‬خــا ک و پســماندها‪ ،‬بــا اولویــت قــرار دادن قوانیــن و‬ ‫اســتانداردها زیر نظــر ســازمان محیط زیســت انجــام داده و در‬ ‫همیــن زمینــه ســالیانه پروژ ههــای بســیاری را اولویت بنــدی‬ ‫و اجــرا کــرده اســت؛ ســاختار نظام منــدی کــه بــرای ســایر‬ ‫پروژ ههــای تولیــدی نیــز منجــر بــه مطالعــات ارزیابــی اثــرات‬ ‫یشــود و بــا نظــارت ســازمان محیط زیســت‬ ‫محیط زیســتی م ‬ ‫انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه مفتخر اســت کــه طــی ســالیان متمادی‬ ‫سهــا‪،‬‬ ‫شهــای متفــاوت ازجملــه نصــب بگ هو ‬ ‫بــا انــواع رو ‬ ‫غبارگیرهای خشــک و تر‪ ،‬پاشــش تثبیت کنند ههــا‪ ،‬رفع عیب‬ ‫و تعمیــر به موقع تجهیــزات‪ ،‬انجــام حمل ونقل های پیوســته‬ ‫همــراه بــا پوشــش‪ ،‬رطوبت دهــی مــواد اولیــه و بهر هبــرداری از‬ ‫انــواع تجهیــزات مکنــده و مکانیــزه جم ـع اوری گردوغبارهــا‬ ‫توانســته اســتانداردهای زیس ـت محیطی را رعایــت کنــد و‬ ‫به عنــوان ســازمانی مســئولیت پذیر در جامعــه ایفــای نقــش‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫در بخــش اب نیــز بــا وجــود کمبــود شــدید ایــن عنصــر حیاتــی‪،‬‬ ‫اقدام به تصفیــه و بازچرخانــی اب در مجموعه شــرکت نموده‬ ‫و توانســته با خریداری‪ ،‬جمع اوری و انتقال پســاب شــهرهای‬ ‫مجــاور خــود جهــت تصفیــه و اســتفاده مجــدد ان‪ ،‬بخــش‬ ‫زیادی از کمبود اب خام خــود را در خط تولیــد جبران کند که‬ ‫ایــن نیــز عالو هبــر کاهــش هزین ههــای شــهرداری های مناطــق‬ ‫مربوطــه از الــوده شــدن محیــط جلوگیــری کــرده و بــه ارتقــای‬ ‫بهداشــت محیــط منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در زمینــه الودگــی خــا ک بــا شناســایی‪ ،‬دســته بندی‪،‬‬ ‫جم ـع اوری و انتقــال پســماندها بــه دپوهــای ضایعــات و‬ ‫همچنیــن بهر هبــرداری از ســایت پســماند مــدرن‪ ،‬توانســته‬ ‫مدیریــت فــروش ضایعــات‪ ،‬فــراوری‪ ،‬امحــا‪ ،‬بازچرخانــی‬ ‫بــه چرخــه تولیــد را بــا همــکاری ســازمان محیط زیســت بــه‬ ‫انجــام رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن فــوالد مبارکــه بــا نگهــداری و مراقبــت بیــش از ‪1600‬‬ ‫هکتــار فضــای ســبز شــامل انــواع گون ههــای گیاهــی در تصفیه‬ ‫هــوا‪ ،‬تولیــد ا کســیژن‪ ،‬تنــوع زیســتی‪ ،‬بیابان زدایــی و کاهــش‬ ‫دامنــه اســیب پذیری خــا ک توانســته بــه ایفــای ایــن نقــش‬ ‫محیط زیســتی خــود نیــز بپــردازد‪.‬‬ ‫بــا ایــن تفاصیــل در تمــام زمین ههــای ذکرشــده‪ ،‬از اندازه گیری‬ ‫شهــای مــداوم ســازمان محیط زیســت نیــز غافــل نبــوده‬ ‫و پای ‬ ‫و از رهنمودهــای ایــن ســازمان در جهــت بهبــود روش هــا‪،‬‬ ‫پیاد هســازی‪ ،‬کنتــرل و نظارت هدفمنــد که ارتقای شــفافیت‬ ‫تهــای محیط زیســتی را در پــی دارد بهــره بــرده اســت‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫در پایــان ضمــن گرامیداشــت روز جهانــی محیط زیســت بــه‬ ‫نمایندگــی از کل کارکنــان تالشــگر فــوالد مبارکــه الزم می دانــم‬ ‫پایبنــدی این شــرکت را بــه تمام اصــول زیسـت محیطی اعالم‬ ‫کنــم و از تمــام تالشــگران ایــن عرصــه قدردانــی نمایــم‪ .‬امیــد‬ ‫اســت بــا تــوکل و اســتعانت از خــدای متعــال و بــا بهره گیــری از‬ ‫تــوان بالقــوه موجــود در ســطح شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬شــاهد‬ ‫تحقــق اهــداف توســعه پایــدار در مجموعــه معظــم فــوالد‬ ‫مبارکــه باشــیم‪.‬‬ ‫ایرج ترابی‬ ‫معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه‬ ‫خرداد ‪1400‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫گسترش همکاری های دو هلدینگ بزرگ کشور در حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فوالدی‬ ‫افتتاح ‪ ۷۵۰۰‬میلیارد ریال طرح‪ ،‬رهاورد سفر وزیر صمت به‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫جلسه شورای راهبری شرکتی دو هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری‬ ‫امید و توسعه معادن و فلزات برگزار شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل دو هلدینگ یادشده و برخی مدیران عامل و معاونان‬ ‫شرکت های زیرمجموعه و سرمایه پذیر انان حضور یافتند و در‬ ‫خصوص وضعیت طرح های توسعه‪ ،‬فرصت ها‪ ،‬چالش ها و‬ ‫مسائل روز صنعت به تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که حدود ‪۴۸‬ساعت میهمان مردم‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬صاحبان صنایع‪ ،‬تجار و‬ ‫فعاالن اقتصادی اذربایجان غربی بود‪ ،‬عالوه بر بازدیدهای مختلف و‬ ‫بررسی وضعیت استان‪ 7 ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد پروژه صنعتی که اغلب طرح‬ ‫توسعه ای بودند‪ ،‬به بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد؛‬ ‫استقبال شرکت فوالد مبارکه‬ ‫از شرکت های دانش بنیان‬ ‫در مسیر هوشمندسازی‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬با برگزاری‬ ‫فراخوان‪ ،‬از توان شرکت های دانش بنیان در مسیر‬ ‫هوشمندسازی «شرکت فوالد مبارکه از سنگ تا رنگ»‬ ‫استفادهخواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬درحاشیهمراسمتفاهم نامهایجادشبکه‪5G‬‬ ‫میانشرکتفوالدمبارکهوایرانسل کهبهامضایمدیرعامالنهر‬ ‫دوشرکترسید‪،‬سیدمهدینقویمعاونتکنولوژیاظهار کرد‪:‬‬ ‫تفاهم نامهایجادشبکه‪ 5G‬میانشرکتفوالدمبارکهوایرانسل‬ ‫با هدف هوشمندسازی شرکت فوالد مبارکه از سنگ تا رنگ‪،‬‬ ‫نخستینقراردادوا گذاریبخشیاز پروژهلجستیکشرکت های‬ ‫بیروناز شرکتفوالدمبارکهباایریسا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مسیر تحقق طرح دیجیتال پروژه های متعددی‬ ‫تعریف شده است که قسمتی از ان درون شرکت فوالد مبارکه‬ ‫انجام می شود و طبیعی است در این راه از ِخرد جمعی و توان‬ ‫سایر شرکت های برون سازمانی بهره می گیریم که در این مسیر‬ ‫نخستینتفاهم نامهباشرکتایرانسلامضاشد‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬طرح تحول‬ ‫دیجیتالدر شرکتفوالدمبارکهپروژه ایاست کهدر حالحاضر‬ ‫نمی توان پایانی برای ان متصور شد‪ ،‬بلکه این طرح پویاست؛‬ ‫چرا کهاصلی ترینموضوع‪،‬هوشمندسازیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫استتااطالعاتدر مسیربهره وریاینشرکتقرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطالب گفت‪ :‬در سال گذشته دو فراخوان‬ ‫برای افراد و شرکت های دانش بنیان در طرح تحول دیجیتال‬ ‫شرکت فوالد مبارکه برگزار شد که نشان دهنده نگاه این شرکت‬ ‫به توان استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان در کشور است‬ ‫و شرکت ایرانسل نخستین خروجی برگزاری فراخوان با همین‬ ‫هدفاست‪.‬‬ ‫گفتنیاستشرکتفوالدمبارکهسال گذشتهبرنامه ایپنج ساله‬ ‫در راستای هوشمندسازی این شرکت تعریف کرده است و در‬ ‫تالش است با اجرای این برنامه به شرکتی هوشمند مبتنی بر‬ ‫نسل چهارم اقتصادی تبدیل شود‪ .‬تفاهم نامه مذکور با هدف‬ ‫ساخت شبکه نسل پنجم توسط مدیران عامل فوالد مبارکه و‬ ‫ایرانسلدر حوزهصنعت کشور برایاولینبار امضاشد‪.‬در همین‬ ‫زمان‪ ،‬امضای قرارداد هوشمندسازی حمل سرباره در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز به ثمر نشست تا با انعقاد این تفاهم نامه اولین‬ ‫فاز هوشمندسازی لجستیک با امضای قرارداد اجرایی بین‬ ‫شرکت هایایریساوایرانسلاجراییشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ضرورت اجرای هرچه سریع تر طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه‬ ‫فوالد مبارکه با ایرانسل گفت‪ :‬ارزو دارم که طرح تحول دیجیتال با سرعت‬ ‫انجام شود و تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر در سرعت این طر ح‬ ‫ا گر بخواهیم فوالد مبارکه با همین قدرت تولید‬ ‫و فروش پابرجا باشد‪ ،‬الزم است که طرح تحول‬ ‫دیجیتالاجراییشود‬ ‫مدیرعاملایرانسل‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه پیشتاز طرح تحول دیجیتال در کشور است‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرانسل با بیان اینکه فوالد مبارکه در اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫در کشور پیشتاز است‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه همواره در مدیریت دانش فعال است و‬ ‫زمینه هایخوبیبرایهمکاریباایرانسلدارد کهدر اینراستانیزهم افزاییخوبیمحقق‬ ‫رئیس اجرای اموزش شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‪:‬‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد‪ ،‬بیژن عباسی ارند مدیرعامل ایرانسل در ایین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه و‬ ‫ایرانسل‪ ،‬با بیان اینکه فوالد مبارکه سهم جدی در توسعه اقتصادی کشور دارد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکهنقشبسیار بزرگیدر تامیننیازهای کشور وصادراتدارد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهتولیدمحصوالتبا کیفیتدر فوالدمبارکهافزود‪:‬شرکتفوالدمبارکهدر رده هاواستانداردهای‬ ‫بین المللیدر حالتولیداست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایرانسل ضمن تقدیر از تالش های مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬کارکنان فوالد‬ ‫مبارکهتوانسته اندفوالدمبارکهرابه عنوانیکمجموعهموفقدر سطح کشور سربلند کنند‪.‬‬ ‫ویبیانداشت‪:‬فوالدمبارکهبارهبریدرمسیرزیرساخت هایصنعتدرطرحتحولدیجیتال‪،‬به درستینیاز‬ ‫جدیتوسعهایندهصنعتراشناساییوبرنامه ریزی کردهاست‪.‬‬ ‫عباسی ارند با بیان اینکه شرکت ایرانسل به عنوان یک همکار در کنار شرکت فوالد مبارکه است‪ ،‬تا کید کرد‪:‬‬ ‫ایرانسلواردپانزدهمینسالشکل گیریشدهوشرکتجوانیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهپیشتاز طرحتحولدیجیتالدر کشور است‬ ‫وی تا کید کرد‪ :‬باید بتوانیم با کمک فناوری درصدد ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها در صنایع باشیم تا‬ ‫صنعت بتواند خدمات بهتری در اختیار مشتریان خود قرار دهد؛ طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه قطعا با‬ ‫کمکفناورینسل‪ 5‬می تواندسرعتبگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرانسل با اشاره به مشارکت با شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت‪ :‬با امضای تفاهم نامه با‬ ‫فوالدمبارکهدرصددهمکاریبیشتربااینشرکتهستیم؛چرا کهفوالدمبارکهدر اجرایطرحتحولدیجیتال‬ ‫در کشور پیشتاز است‪.‬‬ ‫نیم ترم دوم دوره اموزشی مدیریت ارشد‬ ‫تحول دیجیتال در حال برگزاری است‬ ‫رئیس اجرای اموزش شرکت فوالد مبارکه از برگزاری‬ ‫نیم ترم دوم دوره اموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال در‬ ‫اینشرکتخبرداد‪.‬‬ ‫غالمرضا کمالی افزود‪ :‬دوره اموزشی مدیریت ارشد تحول‬ ‫دیجیتال با هدف پرورش رهبران تحول دیجیتال و اشنایی‬ ‫مدیران شرکت با مفاهیم تحول دیجیتال و کاربردهای‬ ‫فناوری های تحول افرین صنعت ‪ 4.0‬و در راستای هدف‬ ‫راهبردی شرکت فوالد مبارکه در اجرای برنامه جامع تحول‬ ‫دیجیتالوتبدیلبهفوالدمبارکههوشمندتوسطواحداموزش‬ ‫و توسعه منابع انسانی و با همکاری دانشگاه اصفهان در حال‬ ‫برگزاریاست‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬ترمدومدورهمدیریتارشدتحولدیجیتال‬ ‫باحضور بیشاز‪ 160‬نفراز مدیرانوروسایفوالدمبارکهومدیران‬ ‫شرکتایریساوسایرشرکت های گروهبه صورتمجازیدر هفته‬ ‫اول خردادماه سال جاری اغاز شد‪ .‬در این ترم دو درس اصلی‬ ‫اینترنتاشیاو کاربردهایاندر تولیدوعملیاتوزنجیرهتامینو‬ ‫درساقتصاددیجیتالویک کارگاهاشناییبامفاهیمومدیریت‬ ‫فرایندهای کسب وکار ارائهخواهدشد‪.‬‬ ‫رئیس اجرای اموزش گفت‪ :‬هدف اصلی درس اینترنت اشیا‪،‬‬ ‫اشنایی فرا گیران با مفاهیم کلی اینترنت اشیا در سازمان های‬ ‫تولیدیوصنعتیوهمچنین کاربردهایاندر تولیدوعملیاتو‬ ‫زنجیرهتامیناست‪.‬ایندورهبه صورت کلیشاملاصولتئوری‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬مدیریت و مدل سازی فرایندهای کسب وکار‪،‬‬ ‫بررسی ارزش افزوده اینترنت اشیا در تصمیمات مدیریتی و‬ ‫پیاده سازی ان در بخشی از فرایندهای تولیدی و زنجیره تامین‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاستوارائهانبه صورتعملیاست‪.‬‬ ‫کمالی اظهار داشت‪ :‬در درس اقتصاد دیجیتال‪ ،‬مفاهیم پایه‬ ‫اقتصادیبرایتحلیلاقتصاددیجیتالمعرفیمی شود‪.‬امروزه‬ ‫طیف وسیعی از مفاهیم تحت عنوان اقتصاد دیجیتال قرار‬ ‫می گیرد‪،‬از موضوعاتسنتیچونالکترونیکیشدنفرایندها‪،‬‬ ‫تااقتصادبربستراینترنت‪،‬موضوعبازارهایپلتفرمی‪،‬در حیطه‬ ‫اقتصاددیجیتالقرار می گیرند‪.‬‬ ‫شایانذکراستنیمترماولدورهمدیریتارشدتحولدیجیتال‬ ‫شامل سه درس مدیریت استراتژیک و نواوری‪ ،‬رهبری تحول‬ ‫دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم طی ‪ 8‬هفته در اواخر سال‬ ‫قبلبرگزار شد‪.‬‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان در ایین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با‬ ‫ایرانسلخاطرنشان کرد‪:‬اینتفاهم نامهشروعبسیار خوبیاستتابا کمکشرکتایرانسل‪،‬‬ ‫پروژه های طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه اجرا شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعا اراده و عزم قطعی فوالد مبارکه‪ ،‬نه به عنوان یک اقدام ظاهری‪ ،‬بلکه به عنوان‬ ‫یک ضرورت در جهت استفاده از نسل پنجم تلفن همراه‪ ،‬برای اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫بسیار جدی است‪.‬‬ ‫تفاهم نامهفوالدمبارکهباایرانسلپیاممهمیبرایشرکت هایدانش بنیاندارد‬ ‫عظیمیان یاداور شد‪ :‬امروز فوالد مبارکه با این اقدام اراده قطعی خود را برای اجرای طرح‬ ‫تحول دیجیتال نشان داد که همراهی شرکت ایرانسل در این راستا یاری رسان ما خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل در راستای‬ ‫هوشمندسازیتولیددر اینشرکت‪،‬پیاممهمیبرایشرکت هایدانش بنیان‪،‬استارت اپ ها‬ ‫و شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات دارد تا ان ها هم در این راه در کنار ما قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ضرورتاجرایهرچهسریعترطرحتحولدیجیتالدر فوالدمبارکه‬ ‫وی با تا کید بر ضرورت استفاده بیشتر و بهتر فوالد مبارکه از خدمات شرکت ایرانسل اذعان‬ ‫داشت‪ :‬شرکت ایرانسل در جهت ارتقای سطح تکنولوژی ارتباطات کشور بسیار فعال است و‬ ‫همواره درصدد افزایش راندمان و بهره وری بوده است‪ ،‬بنابراین می تواند همراه خوبی برای‬ ‫فوالد مبارکه باشد‪.‬‬ ‫عظیمیان ضمن ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل بیان کرد‪ :‬ارزو‬ ‫دارم که طرح تحول دیجیتال با سرعت انجام شود و تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر در‬ ‫سرعت این طرح نشود‪.‬‬ ‫وی در پایان متذکر شد‪ :‬ا گر بخواهیم فوالد مبارکه با همین قدرت تولید و فروش پابرجا باشد‪،‬‬ ‫الزم است که طرح تحول دیجیتال اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه همواره در مدیریت دانش فعال است و زمینه های خوبی برای همکاری با‬ ‫ایرانسلدارد کهدر اینراستانیزهم افزاییخوبیمحققخواهدشد‪.‬‬ ‫هدف گذاریفوالدمبارکهبرایتحولدیجیتالسنگبناییبرایسایرحوزه هایصنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرانسل ادامه داد‪ :‬فناوری نسل‪ ۵‬یک فناوری تحول ساز و جهشی بزرگ در صنعت تلفن‬ ‫همراهاست‪،‬چرا کهدر ایننسلعمدتادر حالایجادزیرساختتحولصنعتیهستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نسل ‪ 5‬تلفن همراه‪ ،‬فراهم شدن سرعت بیشتر‪ ،‬تاخیر کمتر و حجم بیشتر تبادل اطالعات‪،‬‬ ‫زمینه ساز زیرساختتحولدیجیتالدر حوزهصنعتاست‪.‬یکیاز اهدافطراحانشبکهنسلپنجماز ابتدا‬ ‫استفادهاز اینفناوریدر کاربردهایصنعتیاتصال هایانبوهبودهاست‪.‬‬ ‫عباسیارنداضافه کرد‪:‬نسل‪ 5‬زمینه ساز زیرساختتحولدیجیتالیاست کهبرایحوزه هایصنعتیتعریف‬ ‫شده است و ما امیدواریم این هدف گذاری در فوالد مبارکه سنگ بنای خوبی برای سایر حوزه های صنعتی‬ ‫مثلخودرو‪،‬انرژیو کشاورزیباشد‪.‬‬ ‫ایرانسلزیرساختشبکهبرایتجهیزنسل‪ 5‬رافراهم کردهاست‬ ‫مدیرعاملشرکتایرانسلخاطرنشان کرد‪:‬پروانهشکل گیریوتاسیسایرانسلدر سال‪ 1384‬از طرفوزارت‬ ‫ارتباطاتصادر شدویکسالبعدواردفراینداجراوارائهخدمات گردید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایرانسل به عنوان دومین اپراتور بزرگ تلفن همراه در کشور‪ ،‬بزرگ ترین اپراتور دیتا و حوزه‬ ‫دیجیتال است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬این شرکت با بیش از ‪ 55‬میلیون مشترک‪ ،‬نیمی از ترافیک تلفن همراه کشور‬ ‫راپوششمی دهد‪.‬‬ ‫عباسی ارند با بیان اینکه ایرانسل در سال‪ 99‬نخستین اپراتوری بود که اولین سایت های نسل‪ 5‬را وارد کشور‬ ‫کرد‪،‬تصریح کرد‪:‬بیشاز‪ 2‬سالاست کهدر حال کار رویزیرساخت هایخارجیهستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایرانسل اماده سازی زیرساخت شبکه در کل کشور برای تجهیز به نسل‪ 5‬را فراهم کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های کامل دسترسی به نسل‪ 5‬در ایرانسل اماده است و در هر جای کشور می توانیم‬ ‫خدماتخودراارائهدهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایریسا مطرح کرد؛‬ ‫هوشمندسازی پروژه های خطوط تولید فوالد مبارکه با اجرای طرح تحول دیجیتال‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایریسا هدف از امضای‬ ‫تفاهم نامه فوالد مبارکه با شرکت ایرانسل را فراهم سازی بستر «فوالد مبارکه هوشمند»‬ ‫در سال‪ ۱۴۰۴‬دانست و گفت‪ :‬برای تحقق طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه پروژه های‬ ‫مرتبطباخطوطتولیداینشرکتهوشمندسازیمی شوند‪.‬‬ ‫رسول سرائیان‪ ،‬مدیرعامل ایریسا‪ ،‬در ایین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه و ایرانسل گفت‪ :‬امروز نخستین‬ ‫تفاهم نامه تحول دیجیتال فوالد مبارکه با ایرانسل امضا می شود که با امضای این تفاهم نامه شبکه ارتباطی‬ ‫جزیره ایبهیکشبکهارتباطییکپارچهوهماهنگتبدیلخواهدشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تحقق طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه پروژه های مرتبط با خطوط تولید این شرکت‬ ‫هوشمندسازیمی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتایریساخاطرنشان کرد‪:‬برایتحققچشم انداز پنج سالهطرحتحولدیجیتالفوالدمبارکهو‬ ‫انقالب چهارم صنعتی‪ ،‬نقشه راه هوشمندسازی این شرکت به ما می گوید که چگونه باید این مسیر پنج ساله‬ ‫راطی کنیم‪.‬‬ ‫هوشمندسازیپایشحملسربارهدر فوالدمبارکه‬ ‫ویعنوانداشت‪:‬حوزه هایشناختیطرحلجستیکهوشمنددر کمیتهراهبریفوالدمبارکهبهتصویبرسید‬ ‫وهوشمندسازیپایشحملسربارهدر اینشرکتبه عنواننخستینزیرشاخهلجستیکهوشمندباامضای‬ ‫تفاهم نامهباایرانسلعملیاتیخواهدشد‪.‬‬ ‫سرائیانبابیاناینکه کار مشترکبابدنهاجراییوعملیاتییکیاز بهتریناتفاقاتیاست کهتوسطایریساوفوالد‬ ‫مبارکهدر حالانجاماست‪،‬عنوان کرد‪:‬در‪ ۱۵‬بهمنسال‪،۹۹‬مناقصهطرحتحولدیجیتالفوالدمبارکهباحضور‬ ‫‪ ۵‬شرکتبرگزار گردید‪.‬نهایتاشرکتایرانسلدر اینمناقصهبرگزیدهشدوامروزافتخار اینراداریم کهنخستین‬ ‫قراردادتحولدیجیتالراباشرکتایرانسلامضامی کنیم‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬توسعه نسل پنجم ارتباطی و اینترنت ضروری است‪ .‬نسل پنجم از نظر سرعت در‬ ‫مقیاس میلیونی پوشش دهی دارد که طرح تحول دیجیتال نیز با فازبندی در کمیته راهبری فازبندی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهبه عنواننخستینواحدصنعتی کشور تحتپوشش‪ 5G‬قرار می گیرد‬ ‫مدیرعامل ایریسا ادامه داد‪ :‬یکی از اصول مهم برای تحقق فوالد ‪ ۲۲+‬اتصال تمام بخش های شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در شبکه ای هماهنگ و یکپارچه است که با اجرای نخستین گام در ریل گذاری تحقق سند‬ ‫تحول دیجیتال‪ ،‬در کمتر از ‪ ۳‬ماه دیگر شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین واحد صنعتی کشور تحت‬ ‫پوشش شبکه ارتباطی نسل پنجم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه‪ ،‬شبکه ارتباطی جزیره ای در فوالد‬ ‫مبارکه به شبکه ارتباطی یکپارچه و هماهنگ تبدیل می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه برنامه ای‬ ‫پنج سالهدر راستایهوشمندسازیاینشرکتتعریف کردهودر تالشاستبااجرایاینبرنامهبهشرکتی‬ ‫هوشمند‪ ،‬مبتنی بر نسل چهارم اقتصادی تبدیل شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫پتروشیمیچرخ‪ ۱۵‬هزار بنگاه کوچکومتوسطرابه‬ ‫گردشدراوردهاست‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۳۵۰‬میلیارد ریالی ایمیدرو با‬ ‫اشتغال زایی ‪ ۷۰‬نفری‬ ‫به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و توسعه‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی امروز چرخ‬ ‫‪ ۱۵‬هزار بنگاه کوچک و متوسط را به گردش دراورده است و براساس‬ ‫امار حدود ‪ ۸۸۰‬هزار نفر در این بنگاه ها مشغول به کار هستند که درنوع‬ ‫خود اشتغال زایی خوبی به شمار می اید‪.‬‬ ‫مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی از اغاز‬ ‫عملیات اجرایی ایجاد راه دسترسی به معادن زغال سنگ گلیران به طول‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر خبر داد و گفت‪ :‬میزان اشتغال زایی دوران ساخت در این‬ ‫پروژه ‪ ۷۰‬نفر به صورت مستقیم است و ارزش سرمایه گذاری توسط ایمیدرو‬ ‫در این طرح ‪ ۱۳۵۰‬میلیارد ریال براورد شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در راستای طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه انجام شد‪:‬‬ ‫اجرای فرایند معامله اسناد حمل‬ ‫اعتبارات اسنادی داخلی‬ ‫به صورت الکترونیکی‬ ‫عظیمیان در بازدید از تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده مجتمع فوالد سبا‪:‬‬ ‫هدف ما رسیدن به تولید ‪ 2‬میلیون تن در فوالد سبا و ‪ 13.5‬میلیون تن‬ ‫در گروه فوالد مبارکه است‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده در مجتمع فوالد سبا گفت‪ :‬این تعمیرات‬ ‫انجام شده تولید را تا‪ ۲۰‬سال اینده در این مجتمع تضمین می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی از مدیران و معاونین این شرکت از خط‬ ‫تولید و تجهیزات مجتمع فوالد سبا که در مرحله تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده قرار دارد‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫عظیمیان در بازدید از روند تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده مجتمع فوالد سبا گفت‪ :‬تعمیرات اساسی این مجموعه صنعتی مدت زیادی بود‬ ‫که در دستور کار شرکت قرار داشت‪ ،‬اما به دلیل لزوم تامین نیاز بازار و توزیع مناسب محصوالت فوالد سبا‪ ،‬انجام تعمیرات به تعویق می افتاد‪ .‬اما‬ ‫خوشبختانهباتصمیم گیرینهایی‪ ،‬مقرر شداز اولخردادماهتعمیراتاساسیبرنامه ریزی شدهانجامشودوقراردادهایپیمانکارانوتجهیزات‬ ‫الزم برای این فرایند با برگزاری جلسات متعدد و با هماهنگی کامل به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬زمان شروع تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده بسیار مهم بود که در تصمیم گیری جمعی‪ ،‬تاریخ اول‬ ‫خردادماه معین شد‪ .‬این تعمیرات با حضور پیمانکار و مشاور خارجی به سرعت در حال پیشرفت است و در این بازدید مشاهده کردیم که بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد تعمیرات این مجتمع فوالدسازی انجام شده است‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬پیش بینیمی شودتمامعملیاتپروژه تعمیراتاساسیبرنامه ریزی شدهباتاخیرزمانیپنج روزهاجراشود‪.‬با انجاماینتعمیرات‬ ‫اساسی‪ ،‬در مجتمع فوالد سبا تا ‪ ۲۰‬سال اینده نیازی به تعمیرات اساسی و زیرساختی نیست و این فرایند بر کمیت و کیفیت تولید این مجتمع‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫عظیمیان گفت‪ :‬با عملیاتی شدن پروژه تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده در مجتمع فوالد سبا و با افزایش ضخامت ورق های تولیدی‪ ،‬میزان‬ ‫تولید ّکمیدر اینواحدفوالدسازیبه‪ 2‬میلیونتنافزایشمی یابد کهایندستاوردخوبیبرایسهام دارانماستوباتالششبانه روزی کارکنان‬ ‫و پیمانکار در حداقل زمان ممکن در حال رقم خوردن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با انجام این پروژه‪ ،‬مجتمع فوالد سبا بسیار اماده تر می شود و با توان بیشتری در ماه اینده به بازار وارد خواهد شد‪ .‬ما قطعا به تولید‬ ‫یکمیلیونو‪ ۶۰۰‬هزار تنخواهیمرسید؛اماهدفمارسیدنبهتولید‪ 2‬میلیونتناست‪.‬باتجهیزوتعمیراتدر اینمجموعه‪،‬مانندخریدترانس‬ ‫از خارج از کشور و کمی اصالحات‪ ،‬مجتمع فوالد سبا می تواند به افزایش ‪ ۵۰۰‬هزار تنی در تولید دست یابد‪ .‬طبق برنامه و اهدافی که برای میزان‬ ‫تولید گروه فوالد مبارکه در نظر گرفته شده است‪ ،‬تولید از ‪ ۱۰‬میلیون تن به ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در پروژه تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده مجتمع فوالد سبا تغییر و اصالح خط تولید برای افزایش ّکمی‬ ‫و کیفی محصوالت تولیدی (ریومپ) و اصالحات تجهیزات عملیاتی شد؛ پروژه ای که سال ها به دالیل مختلف به تعویق افتاده بود و نیاز به‬ ‫اصالح تجهیزات احساس می شد‪.‬‬ ‫مدیر تکنولوژی و اجرای پروژه های فوالد سبا مطرح کرد‪:‬‬ ‫قابلیتتولیدورقباضخامت‪ 1.5‬تا ‪1.2‬میلی متر در مجتمعفوالدسبا‬ ‫مصطفی شکرچی زاده‬ ‫مدیر تکنولوژی و‬ ‫اجرای پروژه های فوالد سبا‬ ‫مدیر تکنولوژی و اجرای پروژه های فوالد سبا درخصوص تعمیرات اساسی‬ ‫برنامه ریزی شدهدر مجتمعفوالدسبا گفت‪:‬بااقداماتصورت گرفتهدر زمینهتعمیرات‬ ‫اساسیبرنامه ریزی شدهدر مجتمعفوالدسبا‪،‬امکانتولیدورقباضخامت‪ 1.5‬وحتی‬ ‫‪ 1.2‬میلی متردر اینمجتمعوجودخواهدداشت‪.‬‬ ‫مصطفی شکرچی زاده در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از خط تولید و تجهیزات مجتمع‬ ‫فوالد سبا اظهار کرد‪ :‬عمده ترین فعالیت هایی که در تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده فوالد سبا انجام‬ ‫می شود نصب قفسه ‪ 7‬نورد گرم‪ ،‬نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم و ریومپ کلی خط ریخته گری‬ ‫شمارهیکاست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مجتمع فوالد سبا با انجام ریومپ ریخته گری خط شماره یک و با افزایش ضخامت تختال از‬ ‫‪ 62‬به‪ 75‬میلی متروتختالورودیبهنورداز ضخامت‪ 50‬به‪ 55‬تا‪ 60‬میلی متر‪،‬می تواندتا‪ 20‬درصدافزایش‬ ‫ظرفیتتولیدداشتهباشد‪.‬‬ ‫شکرچی زادهادامهداد‪:‬باریومپونصبقفسه‪ 7‬نورد گرم‪،‬قابلیتتولیدورق هاییباضخامت‪ 1.5‬میلی متر‬ ‫وحتیتا‪ 1.2‬میلی متربهظرفیتمجتمعفوالدسبااضافهخواهدشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در زمینه تولید فوالد مذاب در فوالد سبا پروژه هایی تعریف شده که با اقدامات انجام شده‬ ‫و تکمیل این پروژه ها‪ ،‬ظرفیت یک میلیون و ‪ 800‬هزارتنی ایجاد شده در واحد ریخته گری و نورد محقق‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرتکنولوژیواجرایپروژه هایفوالدسبادر پایان گفت‪:‬برنامه ریزیبرایسال هایایندهمجتمعفوالد‬ ‫سبانیزافزایشظرفیتتولید کارخانهبهمیزان‪ 2‬میلیونتنتعریفشدهاست‪.‬‬ ‫با تالش و همت کارکنان صورت گرفت‪:‬‬ ‫ثبتدورکوردتولید کالفضخامتپایینوتولید کالفشست وشوشده‬ ‫در ناحیهنوردسردفوالدمبارکه‬ ‫محسن استکی‬ ‫مدیر محصوالت سرد‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در دومین ماه از سال «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» و با همت و تالش‬ ‫کارکنان ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه رکورد تولید کالف ضخامت پایین و‬ ‫تولید کالف شست وشو شده در این ناحیه شکسته شد‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت‪ :‬در راستای تحقق شعار سال و‬ ‫با تالش جمعی و همت واالی کارکنان ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬رکوردهای ّکمی در‬ ‫واحدهای نورد دو قفسه ای‪ ،‬شست وشوی الکترولیتی و رکورد کیفی محصول ورق تولیدی بدنه‬ ‫خودرو شکسته شد‪.‬‬ ‫محسن استکی افزود‪ :‬عمده محصوالت خطوط نورد دوقفسه ای و شست وشوی الکترولیتی در‬ ‫زنجیره تولید ورق قلع اندود قرار گرفته است‪ .‬ورق ورودی‪ ،‬پس از عبور از واحدهای اسیدشویی‬ ‫و نورد دوقفسه ای‪ ،‬به ضخامت مطلوب و موردنیاز مشتری می رسد‪ .‬پس از ان به منظور تکمیل‬ ‫فرایند در خط شست وشوی الکترولیتی‪ ،‬پس از طی فرایندهای مختلف پنج گانه شست وشو شده‬ ‫و کنترل کیفی می شود و سپس دوباره پیچیده و به واحد بازپخت ارسال می شود و بعد از ان به‬ ‫خطوط بعدی و در نهایت به خط قلع اندود ارسال می گردد‪.‬‬ ‫وی به رکوردهای به دست امده در واحد نورد دو قفسه ای در اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫واحد نورد دوقفسه ای از واحدهای ابتدایی زنجیره قلع اندود نورد سرد است‪ .‬در این واحد‬ ‫کالف اسیدشویی شده با ضخامت ورودی ‪ ۲‬میلی متر به کالف نوردشده به ضخامت های ‪0.3‬‬ ‫تا ‪ 0.18‬میلی متر تبدیل می شود و در ادامه مسیر به خطوط تکمیلی زنجیره قلع اندود ارسال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد افزود‪ :‬پایین بودن ضخامت کالف های تولیدی‪ ،‬بهبود ّکمی‬ ‫و کیفی تولید را به مراتب سخت و دشوارتر از سایر واحدهای تولیدی کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬طراحی خط شست وشوی کالف های قلع اندود با ظرفیت تولید ‪ 150‬هزار تن در‬ ‫سال است که در سال های اخیر با بهینه سازی و ایجاد تغییرات‪ ،‬قابلیت شست وشوی کالف های‬ ‫ساخت بدنه خودرو نیز فراهم شده و ظرفیت تولید خط به ‪ 200‬هزار تن در سال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫استکی خاطرنشان کرد‪ :‬هم ا کنون خط شست وشوی الکترولیتی و بازپخت هیدروژنی با ظرفیتی‬ ‫بیش از ظرفیت اسمی در حال کار است و رکورد کنونی به ظرفیت نهایی خط نزدیک شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تولید کال ف های قلع اندود و توجه شرکت های مصر ف کننده ازجمله شرکت های‬ ‫قوطی ساز به محصوالت با گریدهای سخت تر و ضخامت پایین تر اهمیت این واحد را صدچندان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ثبت رکورد تولید کالف ضخامت پایین در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫رئیس خط نورد دو قفسه ای شرکت فوالد مبارکه در خصوص این رکورد گفت‪ :‬واحد نورد‬ ‫دوقفسه ای در اردیبهشت ماه با تولید ‪ 13‬هزار و ‪ 80‬تن کالف قلع اندود موفق به ثبت رکورد تولید‬ ‫کالف ضخامت پایین برای خطوط پایین دستی زنجیره قلع اندود شد‪ .‬رکورد قبلی ماهیانه این‬ ‫واحد در تولید این محصول مربوط به مردادماه سال گذشته و به مقدار ‪ 12‬هزار و ‪ 700‬تن بوده است‪.‬‬ ‫محسن مومنی این افزایش تولید را نتیجه همدلی کارکنان این واحد در راستای بهبود مستمر و‬ ‫کاهش توقفات اضطراری‪ ،‬افزایش اماده به کاری خط و تعریف پروژه های بهبود در جهت افزایش‬ ‫سرعت تولید دانست و از حمایت های مدیریت این ناحیه در این زمینه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ثبت رکورد کالف شست وشوشده در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫سرپرست تعمیرات خطوط انیلینگ و شست وشوی الکترولیتی فوالد مبارکه در خصوص این رکورد‬ ‫گفت ‪ :‬در اردیبهشت ماه سال جاری با تالش و همت کارکنان در خط شست وشوی الکترولیتی و‬ ‫با تولید ‪ 17‬هزار و ‪ 710‬تن کالف شست وشو شده‪ ،‬این واحد به رکورد تولید جدیدی دست یافت؛‬ ‫این در حالی است که رکورد ماهیانه قبلی در مردادماه سال ‪ ۹۸‬به میزان ‪ 17‬هزار و ‪ 530‬بوده است‪.‬‬ ‫محمدعلی ایرانپور افزود‪ :‬رکورد کمی در حالی به دست امده است که نزدیک به ‪ 100‬درصد محصول‬ ‫خروجی دارای کیفیت مطلوب و بدون عیب بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این رکورد با انسجام در کار تیمی‪ ،‬کیفیت باالی تعمیرات و اجرای دقیق‬ ‫سیستم ارزیابی تیم ها در واحد و حمایت مدیریت به دست امده؛ به طوری که در این ماه رکورد‬ ‫روزانه تولید با ‪ 716‬تن محصول نیز رقم خورده است‪.‬‬ ‫رئیسحسابداریمالی‪،‬امور پرداخت هاوامور عایدات‬ ‫شرکتفوالدمبارکهدرراستایطرحتحولدیجیتالازموفقیت‬ ‫فوالد مبارکه در جاری سازی فرایند معامله اسناد حمل‬ ‫اعتبارات اسنادی داخلی‪ -‬ریالی به صورت الکترونیکی بر‬ ‫اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیکی‬ ‫(‪)eUCP‬برایاولینبار در کشور خبرداد‪.‬‬ ‫مالکیبلوییافزود‪:‬باپیگیریمستمرقسمتامورعایدات‪،‬برای‬ ‫اولین بار در کشور در شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬معامله اسناد حمل‬ ‫اعتباراتاسنادیداخلی‪-‬ریالیبه صورتالکترونیکیوبراساس‬ ‫مقرراتاعتباراتاسنادیالکترونیکی(‪)eUCP‬با کلیهبانک های‬ ‫متعاملتجاریاجراییشد‪.‬‬ ‫ویپیرامونفرایندجاریایناقدام گفت‪:‬قسمتامور عایدات‬ ‫که یکی از زیرمجموعه های ریاست حسابداری مالی‪ ،‬امور‬ ‫پرداخت ها و امور عایدات است‪ ،‬پس از پیگیری های فراوان‬ ‫و برگزاری جلسات متعدد با شعبات مرکزی بانک های طرف‬ ‫تجاری کهبالغ بر‪ 22‬بانکاستودریافتمجوزاتالزم‪،‬موفقبه‬ ‫اجرایی کردناینپروژهشد‪.‬‬ ‫یبلوییدر ادامه گفت‪:‬فراینددر حالحاضربهایننحواست که‬ ‫کلیهاسنادحملاعتباراتاسنادیداخلی‪-‬ریالیبه صورتروزانه‬ ‫بابانک هایابالغ کنندهاعتباراتاسنادیبه صورتالکترونیکی‬ ‫و بدون نیاز به ارسال فیزیکی صورت حساب ها معامله می گردد‬ ‫و اجرای این فرایند باعث شده وصول منابع حاصل از فروش‬ ‫نهایت‬ ‫محصوالت با سرعت زیادی صورت پذیرد و فرایند در‬ ‫ِ‬ ‫چابکیانجام گردد‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری مالی‪ ،‬امور پرداخت ها و امور عایدات شرکت‬ ‫فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این پروژه که در راستای‬ ‫طرح تحول دیجیتال است‪ ،‬باعث ایجاد مزایای اقتصادی‬ ‫زیادی برای شرکت شده است؛ به این صورت که ساالنه بالغ بر‬ ‫‪ 40‬میلیارد ریال سوداوری برای شرکت فوالد مبارکه در پی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬فرایند انجام شده گذشته از سوداوری باالی‬ ‫مطر ح شده باعث شده در مصرف کاغذ به صورت هفتگی‪2500‬‬ ‫برگصرفه جویی گردد‪.‬‬ ‫ویمزیتاقتصادیباال‪،‬چابکشدنفرایندوصولعوایدحاصل‬ ‫از فروشواز بینرفتن گلوگاه هایموجودرااز دستاوردهایمهم‬ ‫اینپروژهعنوان کرد‪.‬‬ ‫ویبه کارگیریطرحتحولدیجیتال‪،‬جایگزینیمقرراتاعتبارات‬ ‫اسنادی الکترونیکی (‪ )eUCP600‬و تغییر شرایط پرداخت‬ ‫اعتبارات اسنادی از تاریخ ارائه اسناد به بانک معامله کننده به‬ ‫تاریخ صدور صورت حساب را ازجمله نواوری های این طرح‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫یبلویی اظهار داشت‪ :‬قبل از اجرای فرایند کنونی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه ملزم بود تا کلیه اسناد حمل را به صورت فیزیکی برای‬ ‫بانک های طرف تجاری و معامله کننده‪ ،‬جهت دریافت وجوه‬ ‫ارسال کند کهبنابهمقتضیات کاریاینامرزمان بر بودوانجام‬ ‫فیزیکیاینفرایندحدود‪ 3‬تا‪ 5‬روز کاریطولمی کشیدکههمین‬ ‫امر ورود منابع را طی هر هفته‪ 3‬تا‪ 5‬روز به تعویق می انداخت و‬ ‫باعثتحمیلهزینهمالیزیادیبهشرکتمی گردید‪.‬‬ ‫ایراسین بررسی کرد؛‬ ‫رشد ‪ ۱۷۸‬درصدی فروش فوالد مبارکه در‬ ‫دوماهه اول امسال‬ ‫گزارشمنتهیبه‪ ۳۱‬اردیبهشت‪ ۱۴۰۰‬درخصوصمیزان‬ ‫فروششرکتفوالدمبارکهبانمادفوالدمنتشرشد کهبراساس‬ ‫انمیزانفروشبارشد‪ ۱۷۸‬درصدیهمراهشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارشایراسین‪،‬میزانفروشانجام شدهدر اردیبهشت‪۱۴۰۰‬‬ ‫توسطشرکتفوالدمبارکه‪ ۱۲۴,۵۰۰,۹۸۰‬میلیونریالبودهاست‬ ‫که از این میزان بیشترین درامد حاصل از فروش محصوالت گرم‬ ‫این شرکت فوالدساز به دست امده است‪ ،‬به این شکل که با‬ ‫فروش ‪ ۳۹۵‬هزارتن محصول گرم عدد ‪ ۶۷,۷۴۸,۷۲۰‬میلیون‬ ‫ریالبهثبترسیدهاست‪.‬‬ ‫میزان تولید صورت گرفته در اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۰‬برای شرکت‬ ‫فوالدمبارکهبهاینصورتبودهاست که‪ ۴۵۷‬هزارتنمحصوالت‬ ‫گرم‪ ۱۳۰ ،‬هزارتن محصوالت سرد‪ ۲۷ ،‬هزارتن محصوالت‬ ‫پوشش دار و‪ ۲۰۸‬هزارتنسایرمحصوالتراتولید کردهاست‪.‬‬ ‫در مجموع شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال مالی تا انتهای‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬توانسته رقمی بالغ بر ‪ ۲۱۵,۳۵۵,۰۴۶‬میلیون‬ ‫ریال را از فروش محصوالت خود به ثبت برساند که در مقایسه با‬ ‫مدتمشابهسال گذشته کهعدد‪ ۷۷,۵۱۶,۰۲۸‬میلیونریالبه‬ ‫ثبترسیدهبودبارشد‪ ۱۷۸‬درصدیفروشهمراهشدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫تولید‪ 22‬میلیونتنیساالنه کنسانترهسنگ اهندر واحد‬ ‫جدیدغولمعدنیفورتسکیو‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫غول معدنی فورتسکیو (‪ )FMG‬اعالم کرده است که از واحد جدید‬ ‫کنسانتره سنگ اهن خود در استرالیای غربی تا دسامبر ‪ 2022‬بهره برداری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گفته مسئوالن فورتسکیو‪ ،‬این واحد تولیدی ظرفیت ‪22‬‬ ‫میلیون تنی کنستانتره ‪ 67‬درصد سنگ اهن را خواهد داشت که مطابق‬ ‫با ارزیابی ها دارای ذخیره ‪ 716‬میلیون تنی است‪.‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫موفقیتشرکتماهانسیرجانبرایتامینمالی‬ ‫از طریقبورس کاال‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان‬ ‫سیرجان با نماد «عسیرجان» به منظور تامین سرمایه در گردش‪ ،‬اقدام‬ ‫به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد معادل ‪ 350‬هزار تن کلوخه‬ ‫سنگ اهن به ارزش هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال در بورس کاالی ایران کرد که‬ ‫با استقبال خریداران به فروش رفت‪.‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫شرکت اتیه فوالد نقش جهان مطرح شد‪:‬‬ ‫رشد ‪ 347‬درصدی سود‬ ‫شرکت اتیه فوالد نقش جهان‬ ‫مجــمع عم ــومی عـ ــادی ساالنه شــرکت اتیـ ـ ـه فوالد‬ ‫نقش جهان با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی‬ ‫انان‪ ،‬حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و اعضای‬ ‫هیئت مدیرهشرکتروزچهارشنبه‪ 12‬خردادماهدرمحلسالن‬ ‫اجتماعات شرکت حمل ونقل توکا به صورت حضوری و در‬ ‫فضایمجازیبه صورتزندهبرگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیاتیه فوالدنقش جهان‪،‬غالمرضاطاهری‬ ‫رئیسمجمعبهنمایندگیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‪،‬زمانیراد‬ ‫ومیرزاییبه ترتیببهنمایندگیاز شرکتسرمایه گذاریتوکافوالد‬ ‫وشرکتتعاونیمصرف کارکنانفوالدمبارکه‪،‬و کاظمیبه عنوان‬ ‫دبیرمجمعمشخصشدندو پسازاعالمرسمیتجلسه‪،‬دستور‬ ‫جلسهبرابردعوت نامهتوسطرئیسمجمعقرائت گردید‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیرعامل شرکت اتیه فوالد نقش جهان به نمایندگی‬ ‫هیئت مدیره‪ ،‬گزارشی از عملکرد سال مالی منتهی به ‪30‬‬ ‫اسفندماهسال‪ 1399‬شرکترابهسمعونظرحضار رسانیدوافزود‪:‬‬ ‫هلدینگاتیه فوالدنقش جهاندر سال گذشتهبهفضلالهیوبا‬ ‫حمایت هایمدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‪،‬معاونینومدیران‬ ‫اینشرکتدر بخش هایمختلفوهمچنینبهلطفهمراهیو‬ ‫راهبریاعضایهیئت مدیره‪،‬تالشوهمکاریبی وقفهمدیران‬ ‫و همکاران در ستاد هلدینگ و شرکت های اقماری در راستای‬ ‫برنامه هایاستراتژیکشرکتفوالدمبارکه‪ ،‬گام هایبلندوموثری‬ ‫در پیشبرد امور هلدینگ برداشته و به نتایج و دستاوردهای‬ ‫ارزشمندیرسیدهاست‪.‬‬ ‫حسین کفعمی مهم ترین این دستاوردها را دست یابی به ثبت‬ ‫رکوردهایتولید‪،‬فروش‪،‬افزایشارزشسهام‪،‬قرار گرفتندر گروه‬ ‫فوالدمبارکه‪،‬افزایشتعدادسهام دارانحقیقی(پرسنلبازنشسته‬ ‫و شاغل فوالد مبارکه)‪ ،‬انجام فعالیت ها و اقدامات ساختاری‬ ‫مربوطبهورودبهبورساوراقبهادار‪،‬تدوینورونماییاز استراتژی‬ ‫هلدینگبرایافق‪،1400-1402‬تصویبوانجاماقداماتمقدماتی‬ ‫جهت تاسیس شرکت های تولیدی لوله های مانیسمان (بدون‬ ‫درز) و فراوری سرباره های فوالدی (به منظور استخراج کنسانتره‬ ‫سنگ اهن و دیگر مواد اولیه درون ان ها) معرفی کرد که در سابقه‬ ‫‪ 14‬سالههلدینگاتیه فوالد بی سابقهاست‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اینکه بالغ بر ‪ 61‬درصد از سهام شرکت اتیه فوالد‬ ‫نقش جهانبه صورتمستقیموغیرمستقیممتعلقبه کارکنان‬ ‫شاغل و بازنشسته فوالد مبارکه است تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪22‬شرکتبه عنوانشرکت هایزیرمجموعهاتیه فوالدنقش جهان‬ ‫درزمینه تامین مواد معدنی و بازرگانی‪ ،‬بازارسرمایه‪ ،‬تولید ورق‬ ‫گالوانیزهو گالواتاراز (برایاولینبار در کشور)‪،‬تولیدانواعپودرهای‬ ‫میکرونیزه بنتونیت‪ ،‬دولومیت‪ ،‬اهک کلسینه‪ ،‬اهک هیدراته‬ ‫و کوردوایر‪ ،‬صادرات ورق های فوالدی و ارائه خدمات در عرصه‬ ‫فوالدفعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اتیه فوالد نقش جهان تصریح کرد‪ :‬سود‬ ‫خالصشرکتاز مبلغ‪ 1,604‬میلیاردریالدر سالمالیمنتهیبه‬ ‫‪ 99/03/31‬به ‪ 7,180‬میلیارد ریال در ‪ 9‬ماه مورد گزارش رسیده‬ ‫و همچنین سود خالص تلفیق شرکت با رشد ‪ 511‬درصدی از‬ ‫‪ 2,077‬میلیارد ریال به رقم ‪ 10,619‬میلیارد ریال افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬رشدسوداوریدر شرکتتاراز چهارمحالیکیاز عوامل‬ ‫موثردرافزایشسوداوریشرکتاتیه فوالدنقش جهانبودهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اتیه فوالد نقش جهان به اهداف هلدینگ‬ ‫اتیه فوالد نقش جهان به منظور افزایش سرمایه شرکت به مبلغ‬ ‫‪ 10,000‬میلیاردریالنیزاشاره کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‬ ‫گزارش خود را در خصوص صورت های مالی شرکت اتیه فوالد‬ ‫نقش جهان در سال مالی منتهی به ‪ 99/12/30‬قرائت کرد و‬ ‫در نهایت صورت های مالی و گزارش هیئت مدیره به تصویب‬ ‫مجمعرسید‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه غالمرضا طاهری رئیس مجمع نیز ضمن‬ ‫تقدیر از تالش های مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و کلیه‬ ‫کارکنان این شرکت و شرکت های زیرمجموعه گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫دست یابی به رشد درامد ‪ 511‬درصدی نسبت به سال گذشته‬ ‫که در گزارش ارائه شد‪ ،‬بی شک این موفقیت ها نشانگر تحول‬ ‫عظیم در استراتژی مدیریتی این مجموعه برای تحقق اهداف و‬ ‫برنامه هایتدوین شدهاست‪.‬‬ ‫شایانذکراستدر اینمجمعحدود‪ 10‬درصدسودبهمیزان‪180‬‬ ‫ریال به ازای هر سهم تقسیم گردید (سود سهام داران حقیقی‬ ‫به زودیپرداختمی شود)ومقرر شدمابقیسودبهسودانباشته‬ ‫شرکت انتقال یابد تا در اسر ع وقت از محل ان‪ ،‬افزایش سرمایه‬ ‫صورتپذیرد‪.‬همچنینانتخابروزنامهدنیایاقتصادبه عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار و انتخاب موسسه حسابرسی ائین تراز‬ ‫اریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز به تصویب‬ ‫مجمعرسید‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫کیفیتمحصوالتشرکتفوالدمبارکهقابل رقابتباتولیدات کشورهایاروپایی‬ ‫شرکت هاییمی توانندبه‬ ‫اتحادیه اروپا و کشورهای‬ ‫اروپایی ورق فوالدی‬ ‫صادر کنند که از کیفیت‬ ‫محصول قابل توجه و‬ ‫رقابتیبرخوردار باشند‪.‬اگر‬ ‫نگوییممحصوالتشرکت‬ ‫فوالدمبارکهاز محصوالت‬ ‫اروپاییبهتراست‪،‬حداقل‬ ‫قابلیترقابت کاملبااین‬ ‫محصوالترادارد‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به رکوردهای‬ ‫کیفی محصوالت در این شرکت گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫موفق شد به بازده کیفی ‪ 91‬درصد در تولید محصوالت خود‬ ‫دستیابد کهازابتدایراه اندازیفوالدمبارکهتاکنونبی سابقهاستومجموع‬ ‫بازده کیفیهمهواحدهاییرا کهدر فرایندتولیددخالتدارندنشانمی دهد‪.‬‬ ‫عباس ا کبری محمدی‪ ،‬شامگاه چهارشنبه (‪ 12‬خردادماه) با حضور در برنامه‬ ‫گفت وگویویژهخبریشبکهاصفهاناظهار کرد‪:‬به طورکلیتولیدکنندگانفوالددر‬ ‫دوقسمتمشغولبهفعالیتهستند‪.‬بخشیازاینتولیدکنندگانمقاطعطویل‬ ‫مانند میلگرد‪ ،‬نبشی‪ ،‬ناودانی و مواردی از این قبیل تولید می کنند که به صورت‬ ‫عمدهجزو مصالحساختمانیطبقه بندیمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش دیگری از این تولیدکنندگان تولید مقاطع عریض را بر عهده‬ ‫دارند‪ .‬محصوالت این بخش شامل تختال‪ ،‬ورق نورد شده گرم و سرد‪ ،‬انواع ورق‬ ‫پوشش دار مانندورقرنگی‪،‬گالوانیزهو‪...‬است کهبیشتر کاربردصنعتیداشتهو‬ ‫درصنایعیمانندصنایعنفتو گاز‪،‬پتروشیمی‪،‬خودروسازی‪،‬صنایعلولهوانتقال‬ ‫سیاالت‪ ،‬پروفیل سازی‪ ،‬لوازم خانگی و ‪ ...‬کاربرد دارد‪ .‬این محصوالت بر اساس‬ ‫تقاضایمشتریان‪،‬می تواند گریدهایمختلفیداشتهباشد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬محصوالت ورق بر اساس نیاز‬ ‫مشتریانازنظرترکیبشیمیایی‪،‬ابعادوخواصمکانیکیبسیار متفاوتاستو‬ ‫فرایندهایمختلفیدر جهتتولیدتجربهمی کند‪.‬بههمیندلیلاینفرایندها‬ ‫باید بسیار دقیق صورت گیرد تا محصول نهایی مطابق با نیاز مشتری باشد‪.‬‬ ‫این مسئله باتوجه به تلرانس های مختلف موجود در تولید و ابعاد بسیار دقیق‬ ‫محصوالت (از ضخامت‪ 16‬تا‪ 0.18‬میلی متر و حتی کمتر)‪ ،‬نیاز به کنترل کیفیت‬ ‫بسیار زیاد‪،‬چهدر مرحلهتولیدوچهپساز دست یابیبهمحصولنهاییدارد‪.‬‬ ‫ا کبریمحمدیبابیاناینکهدر سال‪ 99‬نزدیکبه‪ 11.5‬میلیونتنفوالدخامدر‬ ‫کشور تولید شد‪ ،‬گفت‪ :‬از این مقدار نزدیک به‪ 10‬میلیون تن در گروه فوالد مبارکه‬ ‫و‪ 7‬میلیونتندر شرکتفوالدمبارکهبودهاست‪.‬شایان ذکراستاینفوالدخام‬ ‫درنهایت به ورق های گرم و سرد یا محصوالت جانبی موردنیاز مشتریان تبدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تولید‪ 93‬درصدورق گرم کشور توسطفوالدمبارکه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 93‬درصد ورق گرم و ‪ 87‬درصد تختال‬ ‫موردنیاز کشور در فوالد مبارکه و گروه فوالد مبارکه تولید می شود‪ .‬به طورکلی از‬ ‫مصرف کنندگانعمدهمحصوالتفوالدیمی توانبهانواعصنایعپایین دستی‬ ‫بزرگ و کوچک‪ ،‬مانند صنایع فلزی سبک و سنگین و صنایع استراتژیک کشور‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬ما در ابتدای هرسال عالوه‬ ‫بر هدف گذاری ّکمی برای تولیدات خود‪ ،‬هدف گذاری کیفی نیز داریم‪ .‬با توجه‬ ‫به این مسئله اقدامات الزم تعریف و توسط بخش های مختلف اجرا می شود‪.‬‬ ‫درنتیجهایناقدامات‪،‬درسال گذشتهباحمایتمدیریتعالیشرکتوهمکاری‬ ‫همه کارکنانفوالدمبارکه‪ 7،‬میلیونتنفوالدخامتولید کردیم که‪ 700‬هزار تناز‬ ‫تولیدسال‪ 98‬بیشتربود‪.‬ایندر حالیاست کهعالوه برافزایشقابل توجهدر تولید‬ ‫محصوالت‪،‬بازده کیفیخوبینیزدر فوالدمبارکهبهثبترسید‪.‬‬ ‫بازدهی کیفی‪ 91‬درصدیدر فوالدمبارکه‬ ‫ا کبریافزود‪:‬همچنینعالوهبربازدهی کیفیمناسبدر سال گذشته‪،‬رکوردهای‬ ‫کیفی قابل توجهی نیز در دو ماه ابتدایی سال جاری به دست امد؛ برای مثال‪،‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه موفق شد به بازده کیفی ‪ 91‬درصد دست یابد که از ابتدای‬ ‫راه اندازی فوالد مبارکه تا کنون بی سابقه است و مجموع بازده کیفی همه‬ ‫واحدهاییرا کهدر فرایندتولیددخالتدارندنشانمی دهد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهتوانمندی هایبسیار زیاد شرکتفوالدمبارکهدر تولیدمحصوالت‬ ‫باکیفیت گفت‪:‬همینامرباعثشدهاینشرکتموفقبهتولیدمحصوالتویژهبا‬ ‫کیفیتباال مانندمحصوالت‪ API‬موردنیاز پروژه گورهبهجاسک گردد و کشور رااز‬ ‫وارداتاینمحصوالتبی نیاز کند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬درنتیجه این اقدامات مهم ترین‬ ‫دستاورد انجام شده ایجاد خودباوری ویژه برای تولید محصوالت مختلف بوده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر عالوه بر اینکه شرکت فوالد مبارکه نیاز بازار داخلی را تامین‬ ‫می کند‪،‬پاسخ گویبخشیاز نیاز کشورهایدیگرنظیر کشورهایهمسایه‪،‬شرق‬ ‫دور وحتی کشورهایاروپایینیز هست‪.‬‬ ‫اکبریمحمدیبااشارهبهاستانداردباالی کشورهایاروپاییدرتولیدفوالدجهان‬ ‫گفت‪ :‬شرکت هایی می توانند به اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی ورق فوالدی‬ ‫صادر کنند کهاز کیفیتمحصولقابل توجهورقابتیبرخوردار باشند‪.‬ا گرنگوییم‬ ‫محصوالتشرکتفوالدمبارکهاز محصوالتاروپاییبهتراست‪،‬حداقلقابلیت‬ ‫رقابت کاملبااینمحصوالترادارد‪.‬‬ ‫اهمیترعایت کیفیتدر محصوالتنوردسرد‬ ‫وی درباره واحد نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز گفت‪ :‬در واحد نورد سرد که‬ ‫عمده ورق موردنیاز صنایع فلزی مانند لوازم خانگی یا صنایع فلزی سبک و‪ ..‬را‬ ‫تامین می کند‪ ،‬حفظ کیفیت محصوالت ازنظر کیفی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫محصوالت این بخش باید عالوه بر ضخامت مناسب از استحکام بسیار باالیی‬ ‫نیزبرخوردار باشد‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهقادر بهتامین‪ 520‬نوعورقفوالدیاست‬ ‫ا کبری محمدی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه تقریبا قادر به تولید‬ ‫انواعتختالموردنیاز کشور است‪.‬ایندر حالیاست کهاینشرکتدر بخشتولید‬ ‫ورقتواناییتامینحدود‪ 520‬نوعورقراداراست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر دنیا به سمت ورق های با استحکام باالتر و‬ ‫قابلیت کششبیشترحرکت کردهاست؛برایمثال‪،‬استفادهاز چنینورق هایی‬ ‫در صنعتخودروسازیمی تواندبهرعایتبیشترمسائلزیست محیطی‪،‬کاهش‬ ‫وزنخودروودرنهایت کاهشمیزانمصرفسوختمنجرشود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬در همین راستا پروژه جدید‬ ‫نوردفوالدمبارکهتعریف شدهاست کهباراه اندازیانورق هایبا کیفیتمکانیکی‬ ‫باالتر و ابعاد دقیق تر تولید می کنیم‪ .‬درواقع شرکت فوالد مبارکه در تالش است با‬ ‫اجرایاینپروژه‪،‬کشور رااز وارداتاینورق هابی نیاز کند‪.‬‬ ‫افزایش‪ 11‬درصدیتولیددر فوالدمبارکهدر سالجاری‬ ‫ا کبری محمدی افزود‪ :‬در حال حاضر در شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬هدف گذاری ها بر‬ ‫اساستامین ّکمیو کیفیمحصوالتموردنیاز داخلیاست‪.‬طیدوماه گذشته‬ ‫تولیدفوالدخام کشوربااستفادهازامکاناتموجودوتالش کارکنانبیشاز‪ 11‬درصد‬ ‫افزایش یافته و این در حالی است که بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫طیاینمدتنسبتبهمدتمشابهسال گذشته‪ 2‬درصدبهبودیافتهاست‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهاز استاندارد‪ EN‬در تولیدمحصوالتاستفادهمی کند‬ ‫علی رضا کی یگانه‪ ،‬مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه نیز که در این‬ ‫گفت وگو حضور داشت گفت‪ :‬ازانجا که واحد کنترل کیفی در همه بخش های‬ ‫تولیدی در کنار تولیدکنندگان قرار دارد‪ ،‬ارائه بازخورد مناسب می تواند منجر به‬ ‫انجاماصالحاتالزمودرنتیجهافزایشسطح کیفیمحصوالتشود‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬در شرکتفوالدمبارکه کلیهاستانداردهایایزو‪،EN،‬استانداردهای‬ ‫ایران و به طورکلی همه استانداردهای موجود بر اساس تقاضای مشتری رعایت‬ ‫می شود‪ .‬خوشبختانه برای بحث صادرات در شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬استاندارد‬ ‫‪ EN‬وجود دارد که استاندارد بسیار دشواری است‪ .‬در همین راستا شرکت فوالد‬ ‫مبارکهدر حوزهبدنهخودرو کهمصرفداخلیداردنیزموفقبه کسبرکورد کیفی‬ ‫‪ 85‬درصدشد‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 90‬درصدی بهره وری در حوزه محیط زیست با طرح تحول دیجیتال‬ ‫حسین مدرسی فر‬ ‫مدیر بهداشت‬ ‫حرفه ای‪ ،‬ایمنی و‬ ‫محیط زیست‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با اشاره به اهمیت اینده پژوهی در حوزه فوالد و به‬ ‫مناسبتروز جهانیمحیطزیست گفت‪:‬طرحتحولدیجیتال‬ ‫فوالد مبارکه در راستای همین مسئله رخ داده است‪ .‬طرح‬ ‫تحول دیجیتال شاه کلید بحث مصارف انرژی‪ ،‬منابع و حفظ محیط زیست‬ ‫است‪.‬گسترشاینطرحدر صنایعفوالد‪،‬تقریباافزایش‪ 90‬درصدیبهره وری‬ ‫در حوزه هاییادشدهرابهدنبالخواهدداشت‪.‬‬ ‫حسین مدرسی فر در گفت وگو با خبرنگار ایراسین درباره محیط زیست اظهار کرد‪:‬‬ ‫مقولهمحیط زیستاز دیرباز تاکنونبسیار حائزاهمیتبودهاست‪.‬مابرایزندگی‬ ‫یک کرهزمینبیشترنداریموبایدبه گونه ایاز انحفاظت کنیم کهبرایایندگاننیز‬ ‫قابل سکونت باشد‪ .‬همین اهمیت باعث شده است که در سطح جهانی یک روز‬ ‫به عنوانروزجهانیمحیط زیست(مصادفبا‪ 15‬خردادماهدرایران)نام گذاریشود‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬فوالدمبارکهنیزاز ابتدایتاسیسبادرکایناهمیت‪،‬هموارهبهدنبال‬ ‫فناوری هایدوستدارمحیط زیستیابهبیاندیگرفناوری هایسبزبودهوبنابراین‬ ‫در انتخاب فناوری های موردنیاز خود دقت بسیاری داشته است‪ .‬استفاده از‬ ‫فناوری احیای مستقیم در تولید اهن اسفنجی‪ ،‬استفاده از کوره های ویژه برای‬ ‫فرایندپیش گرمدر نورد گرموایجادتصفیه خانهبافناوریهای تکدر بخشنورد‬ ‫سرد به منظور تصفیه پساب ناشی از واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله این‬ ‫موارداست‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫استفاده از تصفیه خانه ها برای بازیافت اب یا به بیان دیگر بازچرخانی اب‬ ‫به منظور کاهش مصرف اب تازه و افزایش بهره وری در این حوزه یکی از‬ ‫استراتژی های فوالد مبارکه در جهت صیانت از محیط زیست کارخانه‪ ،‬ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود در این حوزه و همچنین کاهش مصرف این‬ ‫نعمت ارزشمند بوده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 1200‬میلیارد تومانی فوالد مبارکه در جهت افزایش‬ ‫بهداشتمنطقه‬ ‫مدرسی فر تصریح کرد‪ :‬بااین حال شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با دیگر‬ ‫فوالدسازان مطرح و به نام جهان‪ ،‬رکورد کمترین میزان مصرف به ازای تولید‬ ‫هر تن تختال را در اختیار دارد‪ .‬ا کنون نیز به منظور حفاظت از محیط زیست‬ ‫منطقه‪ ،‬کل فاضالب شهرهای اطراف خریداری شده است که پس از تصفیه‬ ‫اولیه در مبدا به این شرکت منتقل و پس از انجام اقدامات تکمیلی به عنوان اب‬ ‫قابل استفاده در صنعت استفاده می شود‪ .‬این اقدام کمک بزرگی در راستای‬ ‫حفظ محیط زیست و ارتقای بهداشتی منطقه به شمار می رود‪.‬‬ ‫با سرمایه گذاری‪ 1200‬میلیارد تومانی شرکت فوالد مبارکه تا کنون‪ ،‬در شهرهای‬ ‫اطراف شبکه فاضالب ایجاد شده است‪ .‬این اب در سال های گذشته با ورود‬ ‫به رودخانه‪ ،‬باعث الودگی ان و مشکالت بهداشتی می شد‪ .‬در نتیجه این‬ ‫اقدام‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه از سوی بنیاد جهانی انرژی به عنوان شرکت پیشرو‬ ‫در این زمینه در سال ‪ 2018‬مورد تقدیر قرار گرفت‪ .‬به عالوه همین امر نیز باعث‬ ‫شد این روش توسط سایر فوالدسازان ایران و حتی در سطح جهانی توسط‬ ‫فوالدسازان مستقر در مرکز (جغرافیایی) کشورهایی مانند چین‪ ،‬مکزیک و‬ ‫هند استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیربهداشتحرفه ای‪،‬ایمنیومحیط زیستشرکتفوالدمبارکهدربارهاقدامات‬ ‫اینشرکتدرزمینهحفاظتازهوانیزاظهار کرد‪.‬یکیازاین اقداماتایجادسیستم‬ ‫کنترل و جمع اوری غبار در همه مکان هایی است که احتمال انتشار گردوغبار در‬ ‫ان ها وجود دارد و در صورت انتشار هرگونه الودگی‪ ،‬جلو انتشار ان گرفته می شود‪.‬‬ ‫همچنینهمهدودکش هایموجودبه صورتانالینولحظه ایتوسطاپراتورهای‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و همچنین سازمان های محیط زیست اصفهان و تهران در‬ ‫حالرصداست‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 2‬هزار میلیارد تومانی برای جلوگیری از انتشار غبار در‬ ‫فوالدسازی‬ ‫مدرسی فر با اشاره به تعریف و اجرای پروژه های متعدد در زمینه حفاظت از‬ ‫هوا ادامه داد‪ :‬در اخرین اقدام‪ ،‬پروژه کنترل گردوغبار خروجی از سقف ناحیه‬ ‫فوالدسازی در دست اجراست‪ .‬ازانجا که شرکت فوالد مبارکه تنها شرکت فوالدی‬ ‫در دنیاست که ‪ 8‬کوره قوس الکتریکی زیر یک سقف دارد‪ ،‬سیستم کنترل‬ ‫گردوغبار مختصبهاینبخشبابودجهتقریبا‪ 2‬هزار میلیاردتومانی‪،‬طی‪ 2‬سال‬ ‫اتی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬شرکتفوالدمبارکهدر‪ 5‬سال گذشتهبالغ بر‪ 6‬هزارمیلیاردتوماندرحوزه‬ ‫محیط زیست هزینه کرده که از این مقدار ‪ 3‬هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و‬ ‫مابقیبه صورتارزیبودهاست‪.‬ازانجا کهیکیاز اهدافمهمشرکتفوالدمبارکه‬ ‫بهبودمستمرعملکردزیست محیطیاینشرکتاست‪،‬عملکردزیست محیطی‬ ‫واحدهایاینشرکتعالوهبر کنترلوپایشلحظه ای‪،‬به صورتماهیانهنیزمورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪ .‬یکی از مهم ترین شاخص های این حوزه‪ ،‬شاخص گردوغبار‬ ‫ن شده؛‬ ‫محیطی شرکت است که استاندارد ان ‪ 0.04‬میلی گرم بر مترمکعب تعیی ‬ ‫درحالی که این عدد در شرکت فوالد مبارکه در بدترین حاالت ‪ 0.038‬میلی گرم بر‬ ‫مترمکعبودر سایرمواردحوالی‪ 0.001‬یا‪ 0.002‬میلی گرمبرمترمکعببودهاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫ارزیابیشرکتفلزتدارکفوالدمبارکهتوسط ارزیابانفوالدمبارکه‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی فروش گل گهر در اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه ارزیابی این‬ ‫شرکت توسط تیم ارزیاب فوالد مبارکه صورت گرفت‪.‬‬ ‫در جلسه ای که به این منظور برگزار شد‪ ،‬اهداف و استراتژی های شرکت‬ ‫و تطبیق ان با سیاست های فوالد مبارکه مورد بحث قرار گرفت و سپس‬ ‫تیم ارزیاب به تفکیک موضوع‪ ،‬حوزه های مختلف کاری و مدیریت های‬ ‫شرکت را به صورت جدا گانه مورد ارزیابی قرار دادند‪.‬‬ ‫با نگاه به عملکرد یک ماهه گل گهر در اردیبهشت‪ ،‬رشد ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫مبلغ فروش این شرکت‪ ،‬درامدهای ان را به ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رساند‪ .‬این شرکت در اردیبهشت گندله‪ ،‬کنسانتره سنگ اهن و گندله‬ ‫ریزدانه تولید کرد‪ .‬این میزان تولید نسبت به ماه گذشته‬ ‫‪ 3‬درصد کاهش داشت‪ ،‬اما نسبت به سال گذشته با ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش همراه بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫فروش فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫‪ ۲۳۸‬درصد‬ ‫رشد کرد‬ ‫همکاریبانکتجارتاصفهانباشرکتفوالدامیرکبیر کاشان‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬در جلسه ای که با‬ ‫حضوردولت ابادی‪،‬مدیرعاملبانکتجارت‪،‬اشرف نژادعضوهیئت مدیره‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬قاسمی مدیر بانک تجارت استان اصفهان‪ ،‬قنواتی رئیس‬ ‫هیئت مدیرهوعالی وندمدیرعاملشرکتفوالدامیرکبیر کاشانبرگزار شد‪،‬راهکارهاونحوه‬ ‫تبادلوهمکاریبهبحثو گفت وگو گذاشتهشد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪،‬در اینجلسه‪،‬موضوعاتیاز قبیلتامینمنابعمالیپروژه هادر فازهایاولو‬ ‫دوموهمچنیناخرینامکاناتبانکتجارتبرایاعتباراتاسنادیاینشرکتمطرح گردید‪.‬‬ ‫گفتنیاستدولت ابادی‪،‬مدیرعاملبانکتجارتنیزدر اینجلسهضمنتشکراز تعامالت‬ ‫خوبشرکتفوالدمبارکهبابانکتجارت‪،‬امادگیخودرابرایهمکاریهرچهبیشتربافوالد‬ ‫امیرکبیر کاشاناعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در بازدید از واحد احیا مستقیم‪:‬‬ ‫هم راستاباپیشرفتوتوسعه‪،‬توجهبهمعیشت کارکناناز اولویت هایفوالدهرمزگاناست‬ ‫در واحداحیامستقیمدرصددهستیمباافزایش‬ ‫تولید و کاهش توقفات‪ ،‬تولید اهن اسفنجی‬ ‫را در سال جاری به یک میلیون و ‪ 720‬هزار تن‬ ‫برسانیم که ‪ 70‬هزار تن بیشتر از ظرفیت اسمی‬ ‫اینواحداست‬ ‫به گزارشروابطعمومیشرکتفوالدهرمزگان‪،‬در پی کسبرکوردتولیداهن‬ ‫اسفنجی در واحد احیا مستقیم‪ ،‬بازدید هفتگی مدیرعامل فوالد هرمزگان از‬ ‫اینواحدانجامشد‪.‬‬ ‫عطاالهمعروفخانیدر ایندیدار‪،‬از تالش کارکنانفوالدهرمزگانومخصوصامعاونتبهره برداریو‬ ‫کارکنانواحداحیامستقیمدر کسبدورکوردتولیدپیاپیدرفروردینواردیبهشت ماهبااهدای گل‬ ‫قدردانی کردواظهار امیدواری کرداینرکوردهاهمچنانتداومداشتهباشد‪.‬‬ ‫ویاظهار داشت‪ :‬در واحداحیامستقیمدرصددهستیمباافزایشتولیدو کاهشتوقفات‪،‬تولید‬ ‫اهناسفنجیرادر سالجاریبهیک میلیونو‪ 720‬هزار تنبرسانیم که‪ 70‬هزار تنبیشتراز ظرفیت‬ ‫اسمیاینواحداست‪.‬‬ ‫ایشاندر ایندیدار صمیمیخطاببه کارکنان گفت‪:‬بوسهبربازوانتوانمندشماعزیزانمی زنمو‬ ‫امیدوارمبابرنامه ریزی هایصورت گرفتهوتالششماعزیزان‪،‬هرروز شاهدشکوفاییورشدفوالد‬ ‫هرمزگانباشیموبه عنواننگینیدر سطح کشور بدرخشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان با تا کید بر توسعه این شرکت در کنار بهبود معیشت کارکنان گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدایحضورمبرپیشرفت‪،‬توسعهوشکوفاییاینمجموعهتا کید کرده اموبراینباورم کهباداشتن‬ ‫نیروی انسانی جوان و متخصص و مدیران جوان و باتجربه و برنامه هایی که در دست اجرا داریم‪،‬‬ ‫روزبه روز شاهدرشدوشکوفاییمجموعهخواهیمبود‪.‬‬ ‫معروفخانیتصریح کرد‪:‬انگیزهوروحیهخوب کارکنانو کارگرانبسیار خونگرم‪،‬پرتالشودلسوزی‬ ‫که در این شرایط اب و هوایی از جان ودل مایه می گذارند‪ ،‬ما را بیش از گذشته مصمم می کند که‬ ‫در کنار کار و تولید و طر ح های توسعه ای‪ ،‬در راستای رسیدگی به معیشت این عزیزان قدم های‬ ‫بیشتریبرداریم‪.‬‬ ‫وی در خصوص بهبود معیشت کارکنان و پیمانکاران گفت‪ :‬قدردانی ما از پیمانکاران و کارکنان‬ ‫رسمیبهیکسطحخواهدرسیدواز همهدر یکسطحتقدیرخواهیم کرد‪.‬ضمناینکهدر روزهای‬ ‫ایندهخبرهایخوبیبرایپیمانکاراندر حوزهبیمهوسالمتخواهیمداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در پایان اظهار امیدواری کرد در اینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی‬ ‫بیشترفوالدهرمزگاندر کشور باشیم‪.‬‬ ‫با تغییر نگرش و رویکرد در واحد فنی و تعمیرات‪،‬‬ ‫قسمت دفتر فنی برق و مکانیک شکل گرفت‬ ‫و در پی ان‪ ،‬برنامه تعمیرات پیشگیرانه (‪)PM‬‬ ‫در شرکت جاری سازی گردید‪ .‬این امر کاهش‬ ‫چشمگیر حجم تعمیرات اضطراری و توقف‬ ‫تجهیزات را در پی داشت و باعث افزایش‬ ‫‪ 163‬درصدی فعالیت های نگهداری در این‬ ‫شرکتشد‬ ‫فرمانده تیپ تفنگداران دریایی بندرعباس تا کید کرد‪:‬‬ ‫فوالدهرمزگان‬ ‫جزو صنایع راهبردی و مادر‬ ‫کشور بهحسابمی اید‬ ‫افزایش ‪ 163‬درصدی فعالیت های نگهداری در شرکت فوالد سنگ مبارکه‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگ مبارکه‪ ،‬مجتبی جعفریان‪ ،‬مدیر‬ ‫فنیوتعمیراتشرکتفوالدسنگاز تحوالتعظیمدر اینواحددر سال‪1399‬‬ ‫خبردادوافزود‪:‬باتالش کارکناناینواحد‪،‬افزایشچشمگیربهره وریشرکت‬ ‫در راستایاستراتژی هایشرکتفوالدسنگمحققشدودر اینزمینهافزایش‪ 163‬درصدی‬ ‫فعالیت هاینگهداریبهثبترسید‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬باتغییرنگرشورویکرددر واحدفنیوتعمیرات‪،‬قسمتدفترفنیبرقومکانیکشکل‬ ‫گرفتودر پیان‪،‬برنامهتعمیراتپیشگیرانه(‪)PM‬در شرکتجاری سازی گردید‪.‬اینامر کاهش‬ ‫چشمگیرحجمتعمیراتاضطراریوتوقفتجهیزاترادر پیداشتوباعثافزایش‪ 163‬درصدی‬ ‫فعالیت هاینگهداریدر اینشرکتشد‪.‬‬ ‫مدیر فنی و تعمیرات شرکت فوالدسنگ در ادامه در خصوص نظام اراستگی محیط کار (‪)5S‬‬ ‫یاداورشد‪:‬باهمکاری کارکناناینواحد‪،‬ایننظامباموفقیتدر کارگاه هایواحدفنیتعمیرات‬ ‫پیاده سازی گردید و هم زمان عملیات کدینگ کاالها در انبار اجرا شد‪ .‬در ادامه نیز عالوه بر‬ ‫اماده سازی دفترچه فنی قطعات و تجهیزات‪ ،‬سطح ذخیره انبار تعریف گردید و در پی ان تجهیز‬ ‫انبار انجام گرفت‪.‬‬ ‫جعفریان یکی دیگر از اقدامات موثر این واحد را توجه به بومی سازی معرفی کرد و گفت‪ :‬عملیات‬ ‫بومی سازیتجهیزاتوبرنامه ریزیوعملیاتساختاز دی ماه‪ 1399‬اغاز شدهوامسالنیزباقوت‬ ‫ادامهخواهدیافت‪.‬‬ ‫گزارشــی از عملکرد یک ماهــه فوالد امیرکبیر کاشــان‬ ‫بــا نمــاد فجــر بــرای دوره منتهــی بــه ‪ ۳۱‬اردیبهشــت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منتشــر شــد کــه بــر اســاس ان میــزان فــروش ایــن شــرکت در‬ ‫دوماهــه اول امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبل رشد ‪ ۲۳۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬میزان فروش شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان در اردیبهشت امسال برابر با ‪ ۴,۱۹۴,۷۰۹‬میلیون‬ ‫ریال بوده است که از این میزان‪ ،‬سهم فروش در بازار داخلی‬ ‫‪ ۳,۷۱۶,۶۹۲‬میلیون ریال و سهم بازار صادراتی نیز برابر‬ ‫‪۴۷۵,۶۹۸‬میلیون ریال بوده است‪ .‬همچنین جمع درامد‬ ‫ارائه خدمات نیز در این یک ماهه برابر با ‪ ۲,۳۱۹‬میلیون ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫میزان تولید انجام شده در اردیبهشت سال ‪ ۱۴۰۰‬توسط‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به این شرح است‪۲۱:‬هزار و‪۷۰۵‬‬ ‫تن محصول اسیدشویی‪۲۱،‬هزار و‪ ۶۶‬تن محصول نورد سرد‪،‬‬ ‫‪۱۱‬هزار و‪ ۹۱۱‬تن محصول گالوانیزه و‪ ۱۶‬تن محصول خط برش‬ ‫و رفرمینگ‪.‬‬ ‫در مجموع شرکت فوالد امیرکبیر کاشان از ابتدای سال مالی‬ ‫تا انتهای اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬توانسته است درامدی بالغ بر‬ ‫‪ ۶,۶۹۸,۵۰۹‬میلیون ریال به ثبت برساند که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته (‪۱,۹۷۷,۲۵۵‬میلیون ریال)‪ ،‬رشد‬ ‫‪۲۳۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است بیشترین محصول فروش رفته در بازار‬ ‫داخلی و صادراتی فوالد امیرکبیر کاشان محصول گالوانیزه‬ ‫بوده است‪.‬همچنین کل درامد حاصل از فروش در بازار‬ ‫داخلی برابر با ‪ ۵,۸۱۷,۱۳۶‬میلیون ریال و سهم بازار صادراتی‬ ‫‪ ۷۷۷,۷۲۲‬میلیون ریال و جمع درامد ارائه خدمات نیز‬ ‫‪۱۰۳,۶۵۱‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫مدیر فنی و تعمیرات شرکت فوالدسنگ دستاوردهای مهم این واحد را نتیجه تالش‬ ‫شبانه روزی و کار جهادی کارکنان واحد فنی و تعمیرات شرکت دانست و از زحمات انان‬ ‫تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ناخدا یکم عسکر عباسی فرمانده تیپ تفنگداران‬ ‫دریایـی بندرعبـاس در دیـداری صمیمـی بـا سـید‬ ‫عبدالحمیـد بحرینـی فرمانـده پایـگاه بسـیج شـهید‬ ‫لشـگری فـوالد هرمـز گان‪ ،‬ایـن شـرکت را جـزو صنایـع‬ ‫راهبردی و مادر کشور دانست‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی ف ــوالد هرم ــزگان‪ ،‬در ای ــن دی ــدار‬ ‫فرمان ــده تی ــپ تفنگ ــداران دریای ــی بندرعب ــاس ب ــه نق ــش‬ ‫والی ــت فقی ــه در توس ــعه‪ ،‬پای ــداری و امنی ــت ای ــران اس ــامی‬ ‫اشـــاره کـــرد و یـــاداور شـــد‪ :‬فرماندهـــی هوشـــمندانه امـــام‬ ‫راح ــل (ق ــدس س ــره) در جن ــگ تحمیل ــی پی ــروزی م ــا را رق ــم‬ ‫زد و ا کن ــون نی ــز در جن ــگ اقتص ــادی‪ ،‬ب ــا فرمانده ــی ام ــام‬ ‫خامنــه ای (م ــد ظل ــه) و والیت م ــداری م ــردم‪ ،‬مل ــت ای ــران‬ ‫پی ــروز می ــدان مقاوم ــت اس ــت‪.‬‬ ‫ناخـــدا یکـــم عباســـی افـــزود‪ :‬کاری کـــه شـــما در جبهـــه‬ ‫اقتصـــادی در شـــرایط ســـخت تحریـــم انجـــام داده ایـــد و‬ ‫جه ــش تولی ــدی ک ــه در ف ــوالد هرم ــزگان رق ــم زده ای ــد ک ــم از‬ ‫مجاهدت هـــای رزمنـــدگان در میـــدان نبـــرد نـــدارد‪.‬‬ ‫بناب ــر ای ــن گ ــزارش‪ ،‬بحرین ــی فرمان ــده پای ــگاه بس ــیج ش ــهید‬ ‫لش ــگری ف ــوالد هرم ــزگان نی ــز در ای ــن دی ــدار گف ــت‪ :‬پی ــروزی‬ ‫رزمن ــدگان ‪ 8‬س ــال دف ــاع مق ــدس نتیج ــه تبعی ــت مل ــت و‬ ‫رزمنــدگان اســام از والیت فقیــه و البته یــاری خداوند اســت‬ ‫و ت ــا زمان ــی ک ــه ای ــن بصی ــرت و گ ــوش ب ــه فرمان ــی رهب ــری‬ ‫ادامـــه یابـــد‪ ،‬تمـــام نقشـــه های دشـــمنان علیـــه میهـــن‬ ‫اس ــامی نق ــش ب ــر اب خواه ــد ش ــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫افتقیمتقراضهدر ترکیه‬ ‫افزایش ‪ 8‬درصدی مصرف محصوالت فوالدی در کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫میزان مصرف محصوالت فوالدی در کشور طی فروردین ‪1400‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ 8 ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم کرد‪ :‬در نخستین ماه‬ ‫امسال‪ ،‬یک میلیون و ‪ 521‬هزار تن انواع محصوالت فوالدی در‬ ‫کشور مصرف شد‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫یک میلیون و ‪ 410‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران‪ ،‬به نقل از متال ا کسپرت‪،‬‬ ‫در بازار واردات قراضه ترکیه اخرین معامالت از کاهش قیمت ها خبر‬ ‫می دهد‪ .‬اغلب عرضه کننده ها هنوز در تالش اند تخفیف های باال‬ ‫ندهند‪ ،‬بدین ترتیب اخرین متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین‬ ‫‪ 80-20‬در ترکیه از ‪ 510‬دالر به ‪ 502‬دالر در هر تن سی اف ار‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رشد ‪ ۲۵۰‬درصدی سود خالص شرکت‬ ‫صنایعمعدنیفوالدسنگانخراسان‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنایع معدنی‬ ‫فوالد سنگان خراسان روز یکشنبه نهم خردادماه در‬ ‫محل دفتر ان شرکت در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫مرتضی شبانی‪ ،‬مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬در این مجمع که ریاست ان را غالمرضا‬ ‫طاهری‪ ،‬معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد‬ ‫مبارکه بر عهده داشت‪ ،‬علی امرایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫سنگان گزارش مبسوطی از فعالیت شرکت در سال ‪ ۹۹‬را‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به ظرفیت ‪ ۵‬میلیون تنی کنسانتره و‬ ‫‪ ۵‬میلیون تنی گندله این شرکت افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬با‬ ‫تولید و فروش ‪ 3356‬هزار تن گندله‪ ،‬شرکت موفق شد‬ ‫‪ ۱۲۴‬درصد بودجه خود را پوشش دهد‪ .‬ضمن اینکه بیش‬ ‫از ‪ ۹۷‬درصد فروش شرکت مربوط به گروه فوالد مبارکه‬ ‫است و از این حیث توانسته بخش عمده ای از نیاز شرکت‬ ‫را براورده سازد‪.‬‬ ‫امرایی در ادامه با اشاره به تولید ‪ 2.5‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫این شرکت در سال ‪ 1400‬اظهار امیدواری کرد که بتوانند‬ ‫بخش عمده ای از نیاز فوالد مبارکه به محصوالت معدنی‬ ‫را براورده سازد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد سنگان افزود‪ :‬در این مجمع‬ ‫صورت های مالی شرکت به اتفاق ارا تصویب شد و موسسه‬ ‫حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس شرکت‬ ‫انتخاب گردید‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬عملکرد مالی شرکت در سال ‪ ۹۹‬بسیار‬ ‫درخشان بود به گونه ای که درامد شرکت از ‪ 2400‬میلیارد‬ ‫تومان در سال ‪ ۹۸‬به ‪ 7900‬میلیارد تومان در سال ‪ ۹۹‬افزایش‬ ‫یافت و با رشد معادل ‪ ۲۳۰‬درصد روبه رو بود‪ .‬همچنین سود‬ ‫خالص شرکت از ‪ 550‬میلیارد تومان به حدود ‪ 2000‬میلیارد‬ ‫تومان در سال ‪ ۹۹‬افزایش یافت که از رشد ‪ ۲۵۰‬درصدی‬ ‫برخوردار شد‪.‬‬ ‫بیاموزیم‬ ‫شاخص کانال کاال‪Commodity :‬‬ ‫‪ChanneL Index‬‬ ‫این شاخص‪ ،‬انحراف قیمت از میانگین را به عنوان‬ ‫یک متغیر اماری محاسبه می کند‪ .‬محدوده تغییرات این‬ ‫شاخص معموال بین ‪ + 100‬تا ‪ - 100‬است‪ .‬زمانی که این‬ ‫شاخص از پایین ‪ + 100‬را به سمت باال قطع می کند‪ ،‬عالمت‬ ‫خرید و هرگاه از باال ‪ - 100‬را به سمت پایین قطع کند‪ ،‬عالمت‬ ‫فروش است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالدسفیددشت چهارمحال و بختیاری مطرح شد؛‬ ‫رشد ‪ 14.5‬درصدی تولید و افزایش ‪ ۲۷۳‬درصدی سود‬ ‫فروش شرکت عنوان کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۹‬بیش از ‪ ۸۳۰‬هزار تن اهن اسفنجی تولید گردید که‬ ‫نسبت به سال‪ ،۹۸‬رشد‪ 14.5‬درصدی داشت‪ .‬همچنین درامد حاصل از فروش این مقدار‬ ‫اهن اسفنجی ‪ 38,566‬میلیارد ریال بوده است که رشد ‪ ۱۶۷‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی تامین بیش از یک میلیون تن گندله‪ ،‬بومی سازی ‪ ۳۵‬قلم تجهیزات و قطعات‬ ‫ماشین االت‪ ،‬تسویه و قطعی شدن مالیات سال ‪ ،۹۷‬پیشرفت پروژه تصفیه خانه فاضالب‬ ‫و انتقال پساب‪ ،‬طراحی و تامین مرکز داده‪ ،‬ساختمان باسکول و پست برق ‪ ۴۰۰‬کیلووات و‬ ‫احداث جاده دسترسی ‪ DA‬را از اهم دستاوردهای شرکت در سال ‪ ۹۹‬برشمرد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬در ادامه با توجه به نقشه راه شرکت جهت تکمیل زنجیره ارزش شرکت‬ ‫گزارش این طر ح ها به شرح ذیل در مجمع ارائه گردید‪:‬‬ ‫‪ - 1‬پروژه های در حال تکمیل فوالدسازی‪ ،‬تصفیه خانه‪ ،‬بریکت سازی‪ ،‬انبارها که باید طبق‬ ‫برنامه تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬راه اندازی گردد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬پروژه های توسعه جدید که با توجه به حمایت سهام داران شرکت و رفع موانع فاینانس‬ ‫چین‪ ،‬مقرر گردید از منابع مازاد فاینانس اجرا گردد که شامل پروژه ماشین ریخته گری بیلت‬ ‫مجمع عمومی سالیانه شرکت با حضور ا کثریت سهام داران در تاریخ‬ ‫‪ 1400/3/8‬تشکیل گردید و بعد از گزارش عملکرد هیئت مدیره و‬ ‫حسابرس مستقل و بازرس قانونی‪ ،‬صورت های مالی شرکت با گزارش‬ ‫مقبول مورد تایید مجمع قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرتضی شبانی‪ ،‬مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها با اعالم این خبر افزود‪ :‬در این مجمع‬ ‫ابتدا محمود ارباب زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت با بیان خالصه ای از عملکرد‬ ‫سالیانه شرکت گفت‪ :‬با تالش و پشتکار کارکنان واحد احیا مستقیم این شرکت تا کنون‬ ‫بالغ بر ‪ 2.8‬میلیون تن اهن اسفنجی تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در خصوص میزان پیشرفت طر ح فوالدسازی این شرکت نیز اظهار کرد‪ :‬واحد‬ ‫فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت در حال حاضر به بیش از ‪ 87.26‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی رسیده و پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال‬ ‫جاری به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫محمود ارباب زاده در جلسه مجمع عمومی سالیانه سهام داران‪ ،‬ضمن بیان امار تولید و‬ ‫و واحد اسیدشویی و نورد سرد شرکت است‪.‬‬ ‫‪ 3‬پروژ ه ها و طر ح هایی که درمرحله کسب مجوز الزم هستند و با توجه به موافقت‬ ‫سهام داران مقرر گردید در خصوص تهیه فاز مطالعاتی فنی‪ -‬اقتصادی این طر ح ها و ارائه‬ ‫گزارش حسابرس و مجوز هیئت مدیره شرکت به سهام داران اقدام عاجل صورت پذیرد‪.‬‬ ‫اهم این طر ح ها عبارت انداز‪ :‬واحد وا گن برگردان و خطوط ریلی‪ ،‬مخازن جدید ذخیره اهن‬ ‫اسفنجی‪ ،‬ا کسیژن دوم‪ ،‬کوره پاتیلی دوم‪ ،‬واحد احیای مگامدول جدید‪ ،‬نیروگاه شرکت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در ادامه این مجمع به منظور تامین مالی طر ح های توسعه فوق‪،‬‬ ‫سهام داران شرکت موافقت کردند فقط ‪ ۱۰‬درصد از سود سال ‪ ۱۳۹۹‬توزیع و مابقی ان که‬ ‫بالغ بر‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال است جهت سرمایه گذاری طر ح های توسعه شرکت هزینه گردد‪.‬‬ ‫گفتنی است در پایان نمایندگان سهام داران حاضر در مجمع از عملکرد خوب هیئت مدیره‪،‬‬ ‫مدیرعامل و کارکنان این شرکت در دست یابی به اهداف تعیین شده در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫قدردانی و بر اهمیت دست یابی به اهداف و برنامه های تعیین شده در سال ‪ ۱۴۰۰‬تا کید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫فراخوانشناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫تامین کابل های فیبر نوری شرکت فوالد مبارکه از طریق تولیدکنندگان داخلی‬ ‫‪1400 /04 /10‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48533130‬‬ ‫خرید سه ردیف تخته هفت الیه‬ ‫‪1400 /03 /18‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48521300‬‬ ‫تامین و به کارگیری انواع مکانیسم های لیفتراک دائمی و موردی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /21‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48526717‬‬ ‫تهیه و تعویض لوله های سیاالتی ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /21‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪5‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48527925‬‬ ‫استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های اسکلت فلزی و سازه ای‪ ،‬تاسیسات‬ ‫مکانیک‪ ،‬تاسیسات اب و فاضالب و اطفای حریق‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬انجام مطالعات فرایندهای تولید و طراحی مکانیسم‬ ‫‪1400 /03 /22‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48521226‬‬ ‫عملیات جداسازی و تفکیک ضایعات از سرباره‪LF‬‬ ‫‪1400 /03 /22‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪7‬‬ ‫مزایدهعمومی‬ ‫‪1400400058‬‬ ‫فروش ضایعات ذوبی (ته تاندیش و خرسک) شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /23‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪8‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48527515‬‬ ‫انجام عملیات تعمیر و سرویس مبدل های حرارتی لوله ای و رادیاتورهای نواحی مختلف فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪1400 /03 /27‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی ‪ ،www.msc.ir‬منوی خرید و تامین کنندگان‪ ،‬مناقصات مراجعه و طبق‬ ‫راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان‬ ‫گزارش عرضه‪ ،‬معامالت و قیمت های کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪1400/03/10‬‬ ‫‪.1‬بیشتر چارتیست ها از این شاخص فقط به عنوان‬ ‫شناسایی نقاط خریدوفروش هیجانی استفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪.2‬یک میانگین متحرک ‪ 20‬روزه به عنوان یک مبنا برای‬ ‫محاسبه استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪.3‬ا گر بازار رونددار بود‪ ،‬از سیگنال مناطق اشباع‬ ‫خریدوفروش استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫‪.4‬ا گر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر بود‪ ،‬بازار‬ ‫بدون روند است‪.‬‬ ‫سیگنال خرید‬ ‫‪ .1‬بهترین زمان خرید هنگامی است که نمودار شاخص با‬ ‫شیب صعودی و مثبت از منطقه اشباع فروش خارج شود‪،‬‬ ‫یعنی شاخص با شیب صعودی خط ‪ - 100‬را قطع کند و‬ ‫باالتر از ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬زمانی که یک وا گرایی صعودی مثبت میان نمودار و‬ ‫شاخص پدیدار گردد (رونددار)‪.‬‬ ‫سیگنال فروش‬ ‫‪ .1‬بهترین زمان فروش هنگامی است که نمودار شاخص‬ ‫با شیب نزولی و منفی از منطقه اشباع خرید خار ج شود‪،‬‬ ‫یعنی شاخص با شیب نزولی خط ‪ + 100‬را قطع کند و پایین تر‬ ‫از ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬زمانی که یک وا گرایی نزولی منفی میان نمودار و‬ ‫شاخص پدیدار گردد (رونددار)‪.‬‬ ‫محصول‬ ‫نماد‬ ‫مقــدار عرضه(تن)‬ ‫مقــدار تقاضا (تن)‬ ‫مقــدار معامله شــده (تن)‬ ‫قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)‬ ‫تار یــخ تحویل‬ ‫گرم‬ ‫‪HR‬‬ ‫‪120010‬‬ ‫‪165990‬‬ ‫‪120010‬‬ ‫‪211742‬‬ ‫مرداد‬ ‫سرد‬ ‫‪B‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪25650‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪243166‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫رنگی‬ ‫‪P‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪8800‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪318946‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫قلعاندود‬ ‫‪T‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪6050‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪298578‬‬ ‫شــهر یور‬ ‫‪150010‬‬ ‫‪206490‬‬ ‫‪150010‬‬ ‫ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫اداره فـ ـ ـ ـ ــروش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورس‬ ‫بورس و سهام‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪9390‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪9040‬‬ ‫‪1400/03/09‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪9450‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪1400/03/10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪9470‬‬ ‫‪9950‬‬ ‫‪9640‬‬ ‫‪1400/03/11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪9520‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪9650‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1400/03/12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪9940‬‬ ‫‪9840‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪9840‬‬ ‫‪9650‬‬ ‫‪9640‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪9390‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ صفحه 8 ‫ش بنیانایرانی‬ ‫شرکتدان‬ ‫توسط‬ ‫تولیدمبدل هایزنگاهن‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫مدیر‬ ‫ترابی‬ ‫نانوتکنولوژیچیستوچه کاربردهاییدارد؟‬ ‫‪9‬‬ ‫فناوری نانوتکنولوژی شاخه ای از فناوری است که با ذرات‬ ‫کوچک تر از ‪ 100‬نانومتر سروکار دارد‪ .‬امروزه استفاده از نانوتکنولوژی‬ ‫در زمینه های بسیار گونا گون‪ ،‬از الکترونیک و پزشکی گرفته تا‬ ‫زیست شناسی‪ ،‬محاسبات‪ ،‬ارتباطات و مهندسی‪ ،‬کامال متداول‬ ‫شمرده می شود‪ .‬دولت از پروژه هایی با هدف پیشبرد فناوری نانو‬ ‫واستفاده از مزایای ان در صنایع گونا گون‪ ،‬از طریق تاسیس موسسه‬ ‫ملینانوتکنولوژیحمایتمی کند‪.‬‬ ‫مشکل خوردگی در اجسام و مواد به کاررفته در صنایع گونا گون‬ ‫همچون صنایع هوایی‪ ،‬کشتی سازی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی باعث‬ ‫شد یک شرکت دانش بنیان دست به تولید محصولی به عنوان‬ ‫پرایمر مبدل زنگ اهن بزند که روی سطوح کمپلکس پایداری تولید‬ ‫می کند‪ .‬این مبدل به سطح فلز می چسبد و پوششی محافظ در برابر‬ ‫رطوبت و خوردگی مجدد بر روی ان به وجود می اورد‪.‬‬ ‫عیب کویل بریک در ورق های فوالدی‬ ‫(قسمتاول)‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫تهیه وگرداوری‪ :‬متالورژی وروش های تولید‬ ‫تعریف کویل بریک‪ :‬خطوطی با رنگ تیره‬ ‫یا روشن تر نسبت به زمینه ورق فوالدی کم کربن‬ ‫که به صورت باندهای تغییر شکل پالستیک در‬ ‫عرض ورق پدیدار می شود‪.‬‬ ‫نمونه هایی از کویل بریک خفیف تا متوسط در اشکال شماره ‪1‬‬ ‫دیده می شود‪ .‬این خطوط تغییر شکل یافته بعد از اسیدشویی‬ ‫ورق به صورت واضح تر قابل مشاهده است‪ .‬کویل بریک یکی از‬ ‫عیوب کیفی است که کیفیت رنگ پذیری ورق را تحت الشعاع‬ ‫قرار می دهد‪ .‬فرکانس و شدت کویل بریک در طول کالف متفاوت‬ ‫است و عمدتا در ابتدا و انتهای کالف‪ ،‬شدت کویل بریک بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬همچنین احتمال وجود کویل بریک در دو لبه ورق‬ ‫نسبت به سایر نقاط در عرض ورق بیشتر است‪.‬‬ ‫کویل بریک تنها در فلزاتی ر خ می دهد که پدیده نقطه تسلیم‬ ‫تیز دارند‪ .‬علت این پدیده به تفصیل در ادامه مورد تحلیل قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬مثالی از یک منحنی تنش کرنش به دست امده‬ ‫از یک ازمون کشش در شکل شماره ‪ 2‬نشان داده شده است‪.‬‬ ‫به اختالف بین تنش تسلیم باالیی و پایینی ‪Spike Height‬‬ ‫می گویند‪ .‬مقدار االنگیشن در محدوده نقطه تسلیم تیز را ‪YPE‬‬ ‫می نامند‪ .‬مهم ترین علت متالورژیکی برای پیدایش کویل بریک‬ ‫‪ Spike Height‬باالست‪ Spike Height .‬شرط الزم است‪ ،‬ولی شرط‬ ‫کافی برای بروز کویل بریک نیست‪ .‬ورق هایی که ‪ Spike Height‬زیر‬ ‫‪ MPa 10‬دارند فاقد کویل بریک هستند‪ .‬ا گر ‪ Spike Height‬بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 20‬مگاپاسکال باشد‪ ،‬باعث کویل بریک متوسط و ا گر بیش‬ ‫از ‪ 20‬مگاپاسکال باشد‪ ،‬باعث کویل بریک شدید خواهد شد‪.‬‬ ‫شرط کافی برای ایجاد کویل بریک ‪ YPE‬بیشتر از ‪ 4‬درصد است‪.‬‬ ‫سکوئنس ایجاد کویل بریک به شر ح زیر است و در‬ ‫شکل های « الف تا و» نشان داده شده است ‪:‬‬ ‫‪-1‬باز کردن کالف اغاز می شود‪ .‬تنش های خمشی در فوالد‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬ورق تمایل به حفظ انحنای خود دارد‪ .‬در این‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫امادگی برای ارزیابی‬ ‫مدیریت دانش در ‪EFQM‬‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬تضمین کیفیت و تعالی سازمانی‬ ‫اشناییبامدل‪ EFQM‬ورژن‪2020‬‬ ‫اشکال شماره ‪ -1‬کویل بریک خفیف تا شدید‬ ‫مرحله تنش خمشی هنوز به مقدار تنش تسلیم نرسیده است‪.‬‬ ‫(شکل الف)‬ ‫‪ -2‬تنش خمشی تا تنش تسلیم افزایش می یابد‪ .‬ورق شروع به‬ ‫تغییر شکل پالستیک در خطوط باریک می کند‪( .‬شکل ب)‬ ‫‪ -3‬تغییر شکل پالستیک به صورت موضعی فقط در خطوط‬ ‫باریکی ر خ می دهد که شبیه یک مفصل بندانگشتی عمل‬ ‫می کنند‪ .‬تنشی که برای تغییر شکل این مفصل بندانگشتی‬ ‫الزم است برابر با تنش پایینی است‪ .‬در اطراف خطوط باریکی که‬ ‫به صورت پالستیک تغییر شکل داده است‪ ،‬تغییر شکل به صورت‬ ‫االستیک است‪( .‬شکل ج)‬ ‫‪-4‬مفصل بندانگشتی به دلیل تغییر شکل پالستیک شروع‬ ‫به کار سخت می کند و تنش االستیک در ورق اطراف مفصل‬ ‫بندانگشتی‪ ،‬تا جایی که مفصل بندانگشتی دیگر قادر به تغییر‬ ‫شکل پالستیک نباشد‪ ،‬کاهش می یابد‪( .‬شکل د)‬ ‫‪ -5‬فرایند باز کردن ورق ادامه می یابد و کالف همچنان تمایل به‬ ‫حفظ انحنای خود دارد؛ بنابراین تنش خمشی دوباره افزایش‬ ‫می یابد‪( .‬شکل هـ )‬ ‫‪ -6‬تنش خمشی دوباره به تنش تسلیم می رسد‪ .‬ورق‬ ‫تسلیم می شود و مفصل بندانگشتی دیگری شکل می گیرد‪.‬‬ ‫(شکل و)‬ ‫(شکل الف)‬ ‫(شکل ب)‬ ‫(شکل ج)‬ ‫(شکل د)‬ ‫(شکل هـ )‬ ‫(شکل و)‬ ‫شکل‪ 2‬منحنی تنش ‪-‬کرنش‬ ‫ضرورت ارزیابی چرخه حیات محصوالت فوالدی در صنعت تولید اهن و فوالد‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬افزایش ا گاهی درباره اهمیت حفاظت زیست محیطی‬ ‫و پیامدهای احتمالی ان در زمینه محصوالت تولیدی و مواد مصرفی در‬ ‫صنایع مختلف‪ ،‬موجب افزایش عالقه به توسعه روش هایی برای درک‬ ‫بهتر و پرداختن به این پیامدها شده است‪ .‬یکی از راه های موثر در این‬ ‫زمینه استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات است‪ .‬مراحل متوالی و پیوسته فرایند تولید‬ ‫محصول از زمان استخراج ماده خام یا استحصال از منابع طبیعی تا استفاده در صنعت‬ ‫مربوطه و نهایتا دفع نهایی ان با عنوان «چرخه حیات» تعریف می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ارزیابی چرخه حیات (‪ )LCA‬به جمع اوری و تفسیر داده های ورودی و خروجی سیستم‬ ‫و همچنین پیامدهای بالقوه زیست محیطی ان در سراسر چرخه حیات یک محصول‪ ،‬از‬ ‫ماده خام فراوری شده تا تولید‪ ،‬مصرف‪ ،‬بازیافت و دفع نهایی اطالق می شود‪.‬‬ ‫در صنایع تولید فوالد‪ ،‬به طورکلی ارزیابی دقیق و کامل چرخه حیات محصوالت تولیدی‬ ‫عالوه بر انکه باعث شناسایی فرصت ها جهت بهبود عملکرد زیست محیطی در کلیه‬ ‫مراحل چرخه حیات ان می شود‪ ،‬موجب اطالع رسانی موثر به تصمیم گیران صنعت فوالد‬ ‫باهدف برنامه ریزی راهبردی‪ ،‬اولویت بندی و طراحی یا طراحی مجدد محصول یا فرایند‬ ‫می گردد‪ .‬همچنین در امر بازاریابی‪ ،‬با معرفی ان محصول به عنوان یک محصول دوستدار‬ ‫محیط زیست که در فرایند تولید ان به جنبه های زیست محیطی توجه کامل شده است‪،‬‬ ‫می توان بخش مهمی از بازارهای بین المللی را به خود اختصاص داد‪ .‬در استاندارد‬ ‫‪ ISO 14040:2006‬و ‪ ISO 14044:2006‬اصول‪ ،‬چارچوب ها‪ ،‬الزامات و رهنمودهای الزم برای‬ ‫هر مورد ارزیابی چرخه حیات در خصوص مواد شرح داده شده است‪.‬‬ ‫سیستم خارج می شوند و بخش اعظم ان ها ناشی از انتشار گاز مونوا کسید کربن است‪.‬‬ ‫در این خصوص در سال ‪ 2008‬مطالعه جامعی در خصوص ارزیابی چرخه عمر (‪ )LCA‬با‬ ‫رهبری موسسه ‪ World Steel Association‬در ‪ 15‬کمپانی بزرگ فوالدی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫در این ارزیابی حدود ‪ 49‬سایت فوالدی اعم از کوره بلند و کوره های قوس الکتریکی که تقریبا‬ ‫‪ 25‬درصد از کل فوالد خام تولیدی دنیا را شامل می شود‪ ،‬موردسنجش قرارگرفته است‪.‬‬ ‫این بررسی ها در کشورهای اسیایی (چین‪ ،‬ژاپن و هند) و اروپایی (المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا و سوئد) انجام شده است‪ .‬در سال ‪ 2010‬اطالعات و داده های‬ ‫به دست امده از این پروژه منتشر شده است‪.‬‬ ‫در خصوص ارزیابی چرخه عمر از دو منظر می توان نتایج مربوط به پایان عمر فرایند بازیافت‬ ‫محصوالت فوالدی را موردمطالعه قرارداد‪ .‬یکی از ان ها مطابق با روش از معدن تا محصول‬ ‫و مشتمل بر تمامی مراحل تولید از مواد اولیه موجود در معدن تا محصول نهایی اماده‬ ‫تحویل به مشتری است و دیگری به صورت همان روش از معدن تا محصول و شامل بازیافت‬ ‫محصول نهایی به صورت قراضه و برگشت ان به سیستم و ذوب مجدد ان خواهد بود‪.‬‬ ‫همان طور کهدرشکل‪1‬مالحظهمی شود‪،‬برایداده هایروشازمعدنتامحصولبااحتسابپایانعمر‬ ‫فرایندبازیافتمحصوالتفوالدی‪،‬مراحلباالدستیموادورودیبهسیستم‪،‬استفادهازقراضهاهن‪،‬تخصیص‬ ‫اعتباربرایبازیافتضایعاتفوالدیدرپایانعمرمحصوالتنهاییوهمچنینتامینقراضهاضافیاز‬ ‫منابعخارجکارخانهگنجاندهمی شود‪.‬جهتمطالعه‪LCI‬مرزهایتعریف شدهدرسیستممشتملبرکلیه‬ ‫فعالیت هادرفرایندهایمختلفتولیدفوالد‪،‬تولیدوانتقالمواداولیهورودی‪،‬منابعانرژیوسایرمصارف‬ ‫ارزیابی تاثیر چرخه عمر (‪)LCIA‬‬ ‫تجزیه وتحلیل داده ها به منظور ارزیابی تاثیر و تعیین میزان تاثیرگذاری هریک از االینده های‬ ‫مختلف زیست محیطی در این بخش انجام می شود‪ .‬شاخص های موثر زیست محیطی در‬ ‫صنعت فوالد عبارت اند از‪:‬‬ ‫گازهای بالقوه برای گرم شدن زمین (‪ :)GWP‬انتشار گازهای دی ا کسید کربن و متان‬ ‫که عامل اصلی در ایجاد گازهای گلخانه ای به شمار می ایند و کارخانه های تولید فوالد بخش‬ ‫اعظمی از ان ها را تولید می کنند‪.‬‬ ‫گازهای با پتانسیل اسیدسازی (‪ :)AP‬گازهای ‪ NOX‬و ‪ SO2‬از مهم ترین این گازها‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫گازهای با اثر اوتروفیکاسیون (‪ :)EP‬معموال ناشی از مصرف بیش ازحد مواد مغذی‬ ‫است و ازت یا فسفر می تواند منجر به رشد بیش ازحد گیاهان و جلبک ها در ا کوسیستم های‬ ‫ابی شود‪ .‬در تولید فوالد‪ ،‬گازهای ‪ NOX‬نقش بسزایی دارند‪.‬‬ ‫گازهای ا کسیدکننده فوتوشیمیایی (‪ :)POCP‬این گازها بیشتر به صورت دود از‬ ‫شکل‪- 1‬مرور کلیبرسیستماز معدنتامحصولنهاییبااحتسابپایانعمرفرایندبازیافت‬ ‫(نیتروژن‪،‬اکسیژن‪،‬سوخت هایفسیلیو‪)...‬است‪.‬برایشرایطبدوناحتسابپایانعمرفرایندبازیافت‬ ‫قسمت منبع تامین کننده قراضه از فلوچارت شکل ‪ ۱‬حذف می شود‪.‬‬ ‫بعد از بررسی کلی یک سیستم از معدن تا محصول‪ ،‬باید بخش فرایندهای تولید فوالد را که‬ ‫مهم ترین قسمت این سیستم است با جزئیات کامل مورد بررسی و تحلیل قرار داد‪.‬‬ ‫انتشار االینده ها در اب‪ ،‬هوا و خا ک‪ :‬در جدول ‪ 1‬اسامی کلیه االینده های انتشاریافته در‬ ‫صنعت فوالد با توجه معیارهای گرم شدن زمین‪ ،‬شاخص های اسیدی شدن هوا و انتشار‬ ‫ترکیبات الی‪ ،‬تعدادی از فلزات الوده کننده به همراه تعدادی از االینده های انتشاریافته‬ ‫در اب ذکر شده است‪ .‬در مواردی که داده های انتشار االینده ها برای فرایندهای خاص‬ ‫تولید فوالد در دسترس نباشد‪ ،‬داده های جمع اوری شده برای تصفیه فاضالب هر واحد‬ ‫جمع اوری خواهد شد که جنبه های زیست محیطی ان مستقیما به فوالد خام اختصاص‬ ‫می یابد‪ .‬مواد دفع شده در محل های دفن زباله و مواد سوزاند ه شده به عنوان پسماند‬ ‫طبقه بندی می شوند‪.‬‬ ‫مثال‬ ‫نوع ماده انتشــاریافته‬ ‫‪CO2, CH4, N2O‬‬ ‫گازهــای گلخانه ای‬ ‫‪NOx, SOx, HCl, H2S‬‬ ‫گازهای اسیدی‬ ‫دیوکســین ها و متان‬ ‫انتشــار مواد الی‬ ‫‪Cd, Cr, Pb, Zn‬‬ ‫فلزات‬ ‫‪ CO‬و ذرات معلــق‬ ‫سایر‬ ‫‪Cr, Fe, Zn, Pb, Ni, Cd‬‬ ‫فلزات‬ ‫ترکیبــات نیتروژنی‪ ،‬فســفری‬ ‫سایر‬ ‫جدول‪ -1‬فهرست االینده هایی که در اب وهوا منتشر می شوند‬ ‫هوا‬ ‫اینمدلشاملسهقسمتاصلیاست‪:‬جهت گیری‪،‬اجراونتایج‪.‬‬ ‫بخشیک‪:‬جهت گیری‬ ‫اینبخششاملدومعیار است کهعبارت انداز‪:‬‬ ‫معیار ‪ )1‬مبنای وجودی‪ ،‬چشم انداز و استراتژی‪ :‬شامل «تعریف‬ ‫مبنای وجودی و چشم انداز»‪« ،‬شناسایی و درک نیازهای‬ ‫ذی نفعان»‪«،‬شناختاکوسیستم‪،‬قابلیت هایخودوچالش های‬ ‫اصلی»‪« ،‬توسعه استراتژی» و «طر ح ریزی و پیاده سازی سیستم‬ ‫مدیریتحاکمیتوعملکرد»است‪.‬‬ ‫معیار ‪ )2‬فرهنگ سازمانی و رهبری‪ :‬شامل «راهبری فرهنگ‬ ‫سازمانی و تقویت ارزش ها»‪« ،‬خلق شرایطی برای تحقق تغییر»‪،‬‬ ‫«توانمندسازی خالقیت و نواوری»‪« ،‬متحد شدن و مشارکت در‬ ‫مبنایوجودی‪،‬چشم انداز واستراتژی»است‪.‬‬ ‫بخشدو‪:‬اجرا‬ ‫اینبخششاملسهمعیار است کهعبارت انداز‪:‬‬ ‫معیار ‪ )3‬تعامل نزدیک با ذی نفعان‪ :‬شامل «مشتریان‪:‬‬ ‫ایجاد روابط پایدار»‪« ،‬کارکنان‪ :‬جذب‪ ،‬مشارکت دادن‪ ،‬حفظ و‬ ‫توسعه»‪« ،‬ذی نفعان دولتی و کسب وکار‪ :‬تامین و حفظ حمایت‬ ‫مداوم»‪« ،‬جامعه‪ :‬کمک به توسعه‪ ،‬رفاه و شکوفایی» و «شرکا و‬ ‫تامین کنندگان‪:‬ساختنروابطوتضمینحمایتبرایایجادارزش‬ ‫پایدار»است‪.‬‬ ‫معیار ‪ )4‬ارزش افرینی پایدار‪ :‬شامل «طر ح ریزی ارزش و نحوه‬ ‫ایجادان»‪«،‬ارتباطاتوفروشارزش»‪«،‬تحویلارزش»و«تعریفو‬ ‫پیاده سازیتجربیات کلی»است‪.‬‬ ‫معیار ‪ )5‬پیشبرد عملکرد و تحول‪ :‬شامل «پیشبرد عملکرد و‬ ‫مدیریت ریسک»‪« ،‬تحول سازمان برای اینده»‪« ،‬پیشبرد نواوری‬ ‫و استفاده از فناوری»‪« ،‬بهره گیری از داده ها‪ ،‬اطالعات و دانش» و‬ ‫«مدیریتدارایی هاومنابع»است‪.‬‬ ‫بخشسه‪:‬نتایج‬ ‫اینبخششاملدومعیار است کهعبارت انداز‪:‬‬ ‫معیار ‪ )6‬برداشت های ذی نفعان‪ :‬شامل «نتایج برداشتی‬ ‫مشتریان»‪«،‬نتایجبرداشتی کارکنان»‪«،‬نتایجبرداشتیذی نفعان‬ ‫حا کمیتی و کسب وکار»‪« ،‬نتایج برداشتی جامعه» و «نتایج‬ ‫برداشتیتامین کنندگانوشرکا»است‪.‬‬ ‫معیار ‪ )7‬عملکرد استراتژیک و عملیاتی‪ :‬شامل «دستاوردهای‬ ‫تحقق مبنای وجودی و ایجاد ارزش پایدار»‪« ،‬عملکرد مالی»‪،‬‬ ‫«تحقق انتظارات ذی نفعان کلیدی»‪« ،‬دستاوردهای اهداف‬ ‫استراتژیک»‪« ،‬دستاوردهای پیشبرد عملکرد»‪« ،‬دستاوردهای‬ ‫پیشبردتحول»و«سنجه هایپیش گویانهبرایاینده»است‪.‬‬ ‫بسیاریاز سازمان ها‪،‬استقرار چارچوبتعالیسازمانیرابه عنوان‬ ‫یکابزار قدرتمندو کارامدانتخابوپیاده سازیانرادر دستور کار‬ ‫خود قرار داده اند؛ بنابراین جاری سازی مدیریت دانش منطبق با‬ ‫منطق رادار و در راستای فعالیت های ‪ EFQM‬موجب اثربخشی‬ ‫اقدامات مدیریت دانش و کاهش هزینه های مالی در سازمان ها‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫چارچوبمدیریتدانشدر راستایتعالیسازمانی‬ ‫چارچوبمدیریتدانشبرگرفتهاز چارچوبتعالیسازمانیاست‪.‬‬ ‫در سال‪،۱۹۹۷‬بنیاداروپاییمدیریت کیفیت(‪،)EFQM‬بامشارکت‬ ‫شرکتهلندی‪( CIBIT‬مشاورزیمنسدر استقرار مدیریتدانش)و‬ ‫مرکزبهره وریو کیفیتامریکا(‪)APQC‬پروژه هاییراباهدفبررسی‬ ‫تجاربودستاوردهایبهینهدرزمینهمدیریتدانشومدل سازی‬ ‫ان هااغاز کردندوسرانجامدر سال‪ ۲۰۰۵‬موفقبهطراحیچارچوب‬ ‫ذیلشدند‪:‬‬ ‫همان طور که در شکل ذیل مشهود است‪ ،‬چارچوب از سه بخش‬ ‫اصلیتشکیلشدهواینسهبخشعبارت انداز‪:‬‬ ‫تاستازعواملی کهوجودشان‬ ‫توانمندسازها‪:‬اینبخشعبار ‬ ‫در راستایمدیریتدانشاز اهمیتزیادیبرخوردار استونادیده‬ ‫گرفتنان هامی تواندموجبنقصوشکستمدیریتدانششود‪.‬‬ ‫اینعواملتاثیرگذار کهبرگرفتهاز مدل‪ EFQM‬هستندعبارت انداز‪:‬‬ ‫رهبری؛ کارکنان؛فرایندهای کسب وکار؛زیرساختوابزار؛استراتژی‬ ‫وخط مشی؛همکارانتجاری؛منابعدانشیوسازمانی‪.‬‬ ‫چرخه یادگیری سازمانی(‪:)Corprate Learning Cycle‬‬ ‫این بخش از چارچوب‪ ،‬مهم ترین بخش و چرخه مدیریتی دانش‬ ‫است‪ CLC .‬با تکیه بر پشتیبانی توانمندسازها‪ ،‬در چارچوب‬ ‫دسته هایدانشیبهایجادارزشونتایجعملکردیمی پردازد‪.‬این‬ ‫چرخهاز چهار فرایندتشکیلیافتهاست‪:‬‬ ‫اجرا‪/‬یادگیری؛استخراجو گرداوری؛ساختاردهی؛تسهیم‪.‬‬ ‫نتایجعملکردی‪:‬بخشسومونهاییچارچوبنیزمربوطبه‬ ‫مکانیسم های پایش و چگونگی ارزیابی نتایج حاصل از مدیریت‬ ‫دانش است‪ .‬در واقع مدیریت دانش باید به گونه ای طراحی گردد‬ ‫کهپیامدهایعملکردیرادر سطحمولفه هایسازمانیبههمراه‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫اب‬ ‫چارچوب مدیریت دانش برگرفته از چارچوب تعالی سازمانی‬ صفحه 9 ‫بازی کودکان‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫بازی کودکان یک فعالیت دائمی و سازمان یافته است که بر اساس‬ ‫هوش و انگیزه کودک انجام می شود‪ .‬ازانجا که بازی کودکان اغلب با‬ ‫فعالیت بدنی همراه است‪ ،‬ارتباط نزدیکی با رشد و تربیت اندام کودکان‪،‬‬ ‫مهارت های جنبشی مناسب و امادگی بدن دارد‪ .‬عالوه بر این کودکان از‬ ‫این طریق می توانند مهارت های ارتباطی‪ ،‬خالقیت وتوانایی حل مسئله‬ ‫را نیز در خود افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫والدین کنترل گر‬ ‫والدین کنترل گر والدینی هستند که تعارض ها و چالش های زیادی را در‬ ‫مسیر تربیت فرزندان تجربه می کنند‪ .‬هر پدر و مادری می خواهد مراقب‬ ‫فرزندانش باشد‪ ،‬اما گاهی ممکن است مراقبت بیش ازحد ناخواسته‬ ‫به کنترل گری بینجامد‪ .‬ا گر شما والدینی بیش ازحد مراقب و کنترل گر‬ ‫باشید‪ ،‬نه تنها ازلحاظ روانی به فرزندتان فشار زیادی تحمیل می کنید‪ ،‬بلکه‬ ‫خودتان نیز در معرض اسیب های مختلفی قرار می گیرید‪.‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫سید حسین عالمه شاغل در فوالدسازی‬ ‫از مسئولین ترابری خواهشمندیم پیگیری نمایند که چرا‬ ‫برنامه سرویس های ترابری مرتب در حال تغییر است‪.‬‬ ‫‪0913***3453‬‬ ‫قدمعلی احمدپور‪ ،‬شاغل در تعمیرات مواد خام‬ ‫از مسئولین تقاضامندیم در سال جدید به افزایش وام مهر‬ ‫‪0913***7628‬‬ ‫عنایت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫محمدمهدی خاشعی‪ ،‬شاغل در برنامه ریزی و‬ ‫قطعات یدکی‬ ‫با توجه به شرایط کاری پرسنل روزکار در ایام کرونایی و تغییر‬ ‫روحیه کارکنان و افزایش راندمان کاری در ساعت موجود‬ ‫و جلوگیری از اتالف وقت ناشی از صرف غذا‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می گردد پس از اتمام شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫تغییراتی در ساعت کاری روزکار انجام پذیرد تا همانند‬ ‫پرسنل شیفت راندمان ان ها باال رود‪.‬‬ ‫‪0913***4177‬‬ ‫محمد صادقی شاغل در بسته بندی و بارگیری‬ ‫از مسئولین خدمات عمومی تقاضامندیم نسبت به‬ ‫بازگشایی رستوران ها با توجه به سرد بودن غذای توزیعی‪،‬‬ ‫‪0913***9059‬‬ ‫اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫مهدی ضامنی قمشلویی‪ ،‬شاغل در مجتمع‬ ‫فوالد سبا‬ ‫از سرپرست واحد توزین و ارسال کاال جهت رفع مشکالت‬ ‫صدور بارنامه های جدید که به منظور تسریع در روند کار‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬قدردانی می نماییم‪.‬‬ ‫‪0913***0072‬‬ ‫پیام همکاران گرامی‪ ،‬مرتضی طغیانی شاغل در حفاظت‬ ‫فیزیکی‪ ،‬مسعود محمدی شاغل در کنترل کیفی و محمد‬ ‫صادقی شاغل در بسته بندی و بارگیری‪ ،‬دریافت و جهت‬ ‫بررسی و پیگیری به مسئولین مربوطه ارسال گردید‪.‬‬ ‫تحکیمبنیانخانواده‬ ‫مبارزه دوستانه؛ بهترین راه برای رفع کدورت‬ ‫گرداوری‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫موفقیت‬ ‫موفقیتهمکاراندر عرصهعلمی‬ ‫همکار گرامی اقای حمزه رضوانی‪ ،‬شاغل در مجتمع فوالد‬ ‫سبا‪ ،‬موفق به چاپ مقاله ای با موضوع «طراحی یک شبکه‬ ‫عصبی موجک تکاملی برای تخمین کیفیت سرباره کوره‬ ‫قوس الکتریکی با استفاده از شاخص های کیفیت توان»‬ ‫در مجله ای در کشور چین (‪CSEE Journal Of Power‬‬ ‫‪ )&Energy Systems‬شد‪.‬‬ ‫همچنین همکار گرامی مهدی عسگری سیاهبومی‪،‬‬ ‫شاغل در واحد مهندسی کارخانه‪ ،‬موفق به چاپ مقاله ای‬ ‫با موضوع «معیارهای بهینه سازی جانمایی سالن های‬ ‫صنعتی با استفاده از تلفیق اطالعات ‪ BIM‬و ‪( »GIS‬مطالعه‬ ‫موردی سالن تختال ‪ P1‬واحد ریخته گری مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه) در مجله معتبر ‪Architectural engineering and‬‬ ‫‪ designing managment‬شد‪.‬‬ ‫وقتی از همسرتان عصبانی هستید‪ ،‬یکی‬ ‫از سخت ترین کارها این است که با او‬ ‫خوش برخورد باشید‪ ،‬دائما رفتارهای منفی‬ ‫او را نادیده بگیرید و مشکل پیش امده را بر زبان نیاورید‪ .‬در‬ ‫اینصورتممکناستیک کدورت کوچکتبدیلبهیک‬ ‫جروبحث جدی و غیرقابل کنترل شود‪ .‬تحقیقات نشان‬ ‫داده زوجینی که به ارامی و بدون اسیب رساندن به رابطه‬ ‫با هم رفع کدورت می کنند‪ ،‬به طور موثری توانایی مدیریت‬ ‫مشکالت را دارند‪ .‬یکی از بهترین شیوه ها برای تحکیم‬ ‫بنیانخانوادهیادگیری کنترلچنینشرایطیاست کهدر هر‬ ‫خانواده ایرخمی دهدواینامر کامالطبیعیاست‪.‬در متن‬ ‫پیش رو درباره چگونگی بیان علت کدورت و شیوه رفع ان‬ ‫ِ‬ ‫صحبتخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مذا کرهارام‬ ‫با توجه به فرهنگی که غالبا در بستر ان رشد کرده ایم‪ ،‬در بیان‬ ‫صادقانه و رودرروی کدورت پیش امده مشکل داریم‪ .‬شاید‬ ‫فریاد بزنیم‪ ،‬از شخص مقابل روی برگردانیم و یا بدون گفتن‬ ‫هیچ حرفی‪ ،‬در را محکم پشت سرمان ببندیم‪ .‬وقتی ناراحت‬ ‫یا عصبانی هستیم‪ ،‬ادرنالین خون افزایش می یابد و ما را برای‬ ‫جنگ و فرار اماده می کند‪ .‬متاسفانه این حالت می تواند‬ ‫ساعت ها ادامه یابد‪ .‬این نکته را هم بدانید که ایجاد ارامش‬ ‫برایمرداندر برابرهجومادرنالیندشوارتراز زناناست‪.‬برخی‬ ‫همسکوتمی کنندوبعداز چندروز‪،‬نا گهانمثلزودپزمنفجر‬ ‫می شوند و وضعیت را بدتر می کنند‪ .‬این در حالی است که ا گر‬ ‫شیوه صحبت کردن در مواقع ناراحتی را بدانیم‪ ،‬نیازی به‬ ‫تحملاینحجماز فشار عصبینیست‪ .‬گرچهعصبانیت‪،‬یک‬ ‫مانوردفاعیووا کنشیدربرابراحساسزخماست‪،‬امامی توانید‬ ‫بدونغرزدنیابلند کردنصدا‪،‬علتناراحتی مانرابیان کنیم‪.‬‬ ‫در گاماول‪،‬ارامباشیدوراهبروید‪.‬ا گرفضایمنزلمتشنجاست‪،‬‬ ‫صبر کنید تا کمی به ارامش برسد و بگویید‪« :‬من می خواهم‬ ‫صحبت کنم‪ ،‬اما برای ارام شدن به کمی وقت نیاز دارم»‪.‬‬ ‫همان طور که اشاره کردیم‪ ،‬بیان دلیل اصلی ناراحتی برای ما‬ ‫دشواراست‪.‬پسباتنصدایمتوسطبااینجملهشروع کنید‪:‬‬ ‫«گفتناینحرفبرایمنسختاستوشایدشنیدنانبرای‬ ‫ِ‬ ‫شما هم دشوار باشد»‪ .‬این جمله از لحن تهدیدامیز سخنان‬ ‫شما می کاهد و وا کنش دفاعی همسرتان را هم کمتر می کند‪.‬‬ ‫همچنین به شما کمک می کند تا به جای قضاوت عاطفی‪،‬‬ ‫نگاه منطقی به وضع موجود داشته باشید‪ .‬در حین حرف‬ ‫زدن‪ ،‬خودتان را خطاب قرار دهید‪ .‬بگویید‪« :‬من از این اتفاق‬ ‫ناراحت شدم و قلبم شکست»؛ نگویید‪« :‬تو اشتباه کردی»‪.‬‬ ‫روان شناسان معتقدند وقتی شخص مقابل را متهم نکنید و‬ ‫احساس به اشترا ک‬ ‫برچسب نزنید‪ ،‬او هم عقب گرد می کند و‬ ‫ِ‬ ‫گذاشته شدهرادرکخواهد کرد‪.‬‬ ‫مبارزهدوستانه‬ ‫در گامبعدی‪،‬نظرهمسرتانرابپرسیدوبگویید‪«:‬می دانم که‬ ‫واقعا قصد توهین به من را نداشتی‪ .‬چرا این حرف را زدی؟»‪.‬‬ ‫سپس به او اجازه صحبت کردن بدهید و به جوابش با دقت‬ ‫گوش کنید‪ .‬بعد نوبت شماست‪ .‬همه چیز را بگویید‪ .‬این‬ ‫بهترینشانسشماست کههمهخواسته هایتاندرزمینهتغییر‬ ‫رفتار همسرتان را روی میز بگذارید و درباره تغییر وضعیت در‬ ‫ایندهصحبت کنید‪.‬در پایانهمیکعذرخواهیویادر اغوش‬ ‫کشیدن یکدیگر‪ ،‬فضای خانه را به ارامش سابق برمی گرداند‪.‬‬ ‫در شماره بعدی به جایگاه عشق و اهمیت ابراز ان در خانه‬ ‫خواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫رفتارهای شایع در کودکان‬ ‫مشکل همیشگی بد غذایی‬ ‫گرداوری‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫حمزهرضوانی‬ ‫مهدیعسگریسیاهبومی‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫با نهایت تاسف در هفته گذشته رامین خا کساری‬ ‫شاغل در نورد سرد‪ ،‬محمدمهدی گلستانی شاغل‬ ‫در اموزش‪ ،‬احمد امیدا و سید مجید نوریان شاغل‬ ‫در تعمیرگاه مرکزی ‪ ،‬احمد پیرعلی شاغل در‬ ‫انتظامات‪ ،‬فرزاد کیانی شاغل در فوالدسازی‪ ،‬اصغر‬ ‫داتلی بیگی شاغل در ازمایشگاه شهید خرازی و‬ ‫علیرضا استکی همکار بازنشسته در غم درگذشت‬ ‫پدر و طاهره نکویی شاغل در خرید مواد مصرفی و‬ ‫جمشید غالمی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت‬ ‫مادر به سوگ نشستند‪.‬‬ ‫همچنین همکاربازنشسته شادروان سید علی ا کبر‬ ‫صاحب الزمانی به علت بیماری دار فانی را وداع‬ ‫گفت و به دیار حق شتافت‪.‬‬ ‫این غم جانکاه و ضایعه جبرا ن ناپذیر را به محضر‬ ‫خانواده این عزیز تسلیت عرض می کنیم و برای‬ ‫ایشان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت‬ ‫می نماییم‪.‬‬ ‫سیدعلی ا کبرصاحب الزمانی‬ ‫اگر کودکدرگیرمشکالتیهمچونجداییوالدینیامرگ‬ ‫یکی از نزدیکان است‪ ،‬حتما به یک روان شناس کودک‬ ‫مراجعه کنید‪ .‬بازگشت ارامش روحی و پذیرش شرایط‬ ‫کنونیبهبرگشتتدریجیمیلبهغذاو کاهشبهانه گیری‬ ‫در هنگامتغذیه کمکمی کند‬ ‫ازانجا که والدین نقش مهمی در زندگی‬ ‫کودک دارند‪ ،‬غالبا خود را به خاطر اختالل‬ ‫در غذا خوردن فرزندشان مقصر می دانند؛‬ ‫بنابراین وقتی قدرت کمک به فرزند خود را داشته باشند‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفس بیشتری پیدا می کنند‪ .‬کودک نیز به پیروی از‬ ‫پدر ومادر‪،‬رفتار غذاییخودراتغییرخواهدداد‪.‬هفته گذشته‬ ‫دربارهعللبدغذایی کودکانوشیوه هایرفتاریموثربررفع‬ ‫ان صحبت کردیم و ا کنون راهکارهای رفتاری بیشتری ارائه‬ ‫خواهیمداد‪.‬‬ ‫مواظبحرف هایمانباشیم‬ ‫وقتی درباره اختالل غذا خوردن کودکان زیر دوازده سال‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬تشخیص و پیشگیری زودهنگام ان بسیار‬ ‫کلیدی است‪ .‬چون این کودکان اغلب بعدها به مشکالت رشد‬ ‫و اختالالت خلقی ناشی از بدغذایی دچار می شوند‪ .‬در این‬ ‫مقطع‪ ،‬کودکازخواهروبرادربزرگ ترویادوستانخودالگوبرداری‬ ‫می کند‪ .‬ا گر سر میز غذاخوری یک نفر بگوید‪« :‬من تخم مر غ‬ ‫دوستندارم‪.‬از این گوشتخوشمنمی اید»‪،‬بایدمنتظرعواقب‬ ‫ان باشید‪ .‬با بچه های بزرگ تر صحبت کنید تا از بی عالقگی‬ ‫خودشان به غذاهای مختلف با کودک حرف نزنند‪ .‬از مرور‬ ‫خاطرات کودکی تاندربارهغذاهایی کهدوستنداشتیدوحاال‬ ‫می خورید‪ ،‬پرهیز کنید‪ .‬ممکن است کودک از شما الگوبرداری‬ ‫منفی کند‪.‬شیوهغذاخوردنفرزندتانرابا کودکاندیگرمقایسه‬ ‫نکنید‪.‬بااین کار فقطعزت نفساورازیرسوالمی برید‪.‬‬ ‫خانواده درمانی‬ ‫کودکانی که به دالیل مختلف با افسردگی‪ ،‬اضطراب و یا دیگر‬ ‫اختالالتروانیدست وپنجهنرممی کنندبیشتردر معرضخطر‬ ‫بدغذاییهستند‪.‬حتمابهیکروان شناس کودک‪،‬مشاورتغذیه‬ ‫ویاپزشک کودکمراجعه کنیدتاازوقوعچنینمشکلیجلوگیری‬ ‫کنید‪.‬درمانبدغذایی کودکانمبتنیبر«خانواده درمانی»یکیاز‬ ‫بهترینروش هایپیشنهادیاست‪.‬والدیندرجلساتهفتگی‬ ‫بامشاور‪،‬شرحدقیقیاز وضعیتتغذیه کودکارائهمی دهندتا‬ ‫بهترین راه را برای درمان بدغذایی کودک بیابند‪ .‬حضور بیشتر‬ ‫پدر و مادر شاغل در کنار کودک و همراهی در زمان تناول وعده‬ ‫غذایینیزانگیزه کودکرابرایخوردنبیشترمی کند‪.‬ا گر کودک‬ ‫درگیرمشکالتیهمچونجداییوالدینیامرگیکیاز نزدیکان‬ ‫است‪ ،‬حتما به یک روان شناس کودک مراجعه کنید‪ .‬بازگشت‬ ‫ارامشروحیوپذیرششرایط کنونیبهبرگشتتدریجیمیلبه‬ ‫غذاو کاهشبهانه گیریدر هنگامتغذیه کمکمی کند‪.‬‬ ‫بایدهاونبایدهایوالدین‬ ‫ا گر در خانواده ای بزرگ و پرجمعیت زندگی می کنید و معموال‬ ‫فرزندتان مرکز توجه همه است‪ ،‬بی شک با این اتفاق مواجه‬ ‫شده اید که کودک با غذا خوردن مورد تشویق همه قرار می گیرد‬ ‫و مواقعی که تمایلی به غذا خوردن ندارد‪ ،‬تمام اعضای خانواده‬ ‫سعیدر خوراندنغذابهاودارند‪.‬اینبدترینعاملمحرکبرای‬ ‫بدغذایی کودک است‪ .‬چون بی اشتهایی باعث جلب توجه‬ ‫دیگرانمی شودو کودکاز اینابزار بهنفعخوداستفادهمی کند‪.‬‬ ‫ازاطرافیانبخواهیددرزمانتغذیهبا کودکصحبتنکنندوتنها‬ ‫والدیناواجازهبرقراریارتباطبااوراداشتهباشند‪ .‬گاهیمحبت‬ ‫بیش ازحد هم در رفتار کودک اثر منفی می گذارد‪ .‬سعی کنید‬ ‫ماجرای بدغذایی‪ ،‬کم اشتهایی و دوست نداشتن مواد غذایی‬ ‫را در منزل حل کنید و ان را ترجیحا برای دیگران تعریف نکنید‪.‬‬ ‫توانایی مدل سازی برای رفتار غذایی سالم و تشویق کودک در‬ ‫همراهیولذتبردنازتغذیهخانوادگی‪،‬نقشیاساسیدردرمان‬ ‫و بهبود فرزند دارد‪ .‬در طول مکالمه با کودک درباره بدغذایی‪،‬‬ ‫لحنی ارام داشته باشید تا با شما راحت تر صحبت کند‪ .‬با توجه‬ ‫به علت این مشکل که از سوی کودک مطرح می شود‪ ،‬مراحل‬ ‫مشخصی برای شروع درمان در خانه معین کنید‪ .‬بهبودی‬ ‫تغذیه یک روند مداوم و ارام است‪ .‬باید ا گاه باشید که احتماال‬ ‫عقب گرد هم خواهید داشت‪ ،‬ولی ناامید نشوید‪ .‬با حوصله و‬ ‫گام به گام‪،‬حجمغذایی کودکراافزایشدهیدواندستهاز مواد‬ ‫غذاییرا کهدوستنداردبهشکلمیکس شدهیاتزیین شدهبه‬ ‫کودکبدهید‪.‬بعداز ابراز رضایتاز طعمغذا‪،‬بهاوبگویید کهچه‬ ‫موادی در این غذا ریخته شده است‪ .‬در کل‪ ،‬حمایت از کودک‬ ‫نیازمند زمان و انرژی است‪ .‬در شماره بعد درباره بچه هایی‬ ‫صحبت می کنیم که عالقه وافری به شلختگی و مرتب نکردن‬ ‫اتاقوخانهدارند‪.‬‬ صفحه 10 ‫برگزاریاردویاستعدادیابیتیمملیفوتبالزیر‪ ۱۷‬سالبانوان‬ ‫درخششمنصوریاندر مسابقات‪ Wlf‬چین‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬اولین اردوی‬ ‫انتخابی و استعدادیابی تیم ملی فوتبال زیر ‪ ۱۷‬سال بانوان با حضور ‪34‬‬ ‫بازیکن به میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در دهکده ورزشی صفائیه‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ .‬در این اردو بازیکنان مستعد زیر نظر کادر فنی تمرین‬ ‫کردند و با بازی در زمین های کوچک و بازی ‪ ۱۱‬به ‪ ،۱۱‬در کنار اجرای‬ ‫تکنیک های مختلف‪ ،‬مورد ازمایش قرار گرفتند تا برترین ها به اردوی تیم‬ ‫ملی دعوت شوند‪.‬‬ ‫الهه منصوریان‪ ،‬ووشوکار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در اولین دیدار‬ ‫خود در مسابقات ‪ Wlf‬چین پیروز شد‪ .‬این بازیکن در گفت وگو با روابط‬ ‫عمومی این باشگاه گفت‪ :‬بعد از دریافت دعوت نامه از سازمان ‪wlf‬‬ ‫وارد این سازمان شدم و با حمایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان توانستم‬ ‫در گام نخست این مسابقات پیروز شوم‪ .‬امیدوارم بتوانم اولین کمربند‬ ‫‪ wlf‬و اولین کمربند رزمی را برای ایران و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به‬ ‫ارمغانبیاورم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬شوال‪1442‬‬ ‫‪ 7‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫ستارگان تازه در جمع طالیی پوشان‬ ‫هندبال فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬علیرضا‬ ‫کاظمی بازیکن هندبال باشگاه سپاهان و وحید مسعودی‪،‬‬ ‫ملی پوشتیمهندبالسپاهانباحضوردردفتراینباشگاه‪،‬پس‬ ‫از انجاممذا کرهبامحمدرضاسا کتمدیرعاملومجتبیلطفی‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قراردادهای‬ ‫خود را به ترتیب به مدت‪ ۲‬فصل و‪ ۳‬فصل با این باشگاه تمدید‬ ‫کردند‪.‬همچنینهادیطالبیبازیکنسبزواریهندبال کشورنیز‬ ‫باحضور در دفتراینباشگاهوپساز انجاممذا کراتالزم‪،‬باعقد‬ ‫قراردادیبهجمعطالیی پوشانفوالدمبارکهسپاهانپیوست‪.‬‬ ‫رونمایی از سردیس دو اسطوره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫باشگاهفوالدمبارکهسپاهاناز سردیسوغرفهیادبودمرحوممحمودحریریومرحوممحمودیاوریرونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬هشتم خردادماه سال جاری‪ ،‬مراسم رونمایی از سردیس مرحوم محمود حریری بنیان گذار‬ ‫باشگاه سپاهان و استاد محمود یاوری مربی ارزشمند این باشگاه با حضور جمعی از مدیران شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬مدیران و مسئوالن ادارات دولتی‪،‬‬ ‫فرماندهاننظامیوانتظامی‪،‬خانوادهایندوپیشکسوتوجمعیاز پیشکسوتانبزرگباشگاهفوالدمبارکهسپاهاندر ورزشگاهنقش جهانبرگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدایاینمراسم‪،‬محمدرضاساکت‪،‬مدیرعاملباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬ضمنتبریک‪ ۱۷‬شوالوهشتمخرداد‪،‬روز فرهنگپهلوانیوورزش‬ ‫زورخانه ای‪ ،‬به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس‪ ،‬شهدای انقالب اسالمی‪ ،‬شهدای حرم‪ ،‬شهدای امنیت‪ ،‬شهدای محراب‪ ،‬شهدای اتش نشان‪،‬‬ ‫شهدایدولتوشهدایورزشکار ادایاحترام کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفتم شوال سالروز حرکت بزرگ و اخالق مدارانه اسوه همه ورزشکاران‪ ،‬حضرت علی (علیه السالم)‪ ،‬در جنگ خندق‪ ،‬در مقابل دشمن‬ ‫قسم خوردهاسالمیعنیعمربنعبدودبودوبههمینمناسبتدرایراناسالمیروزفرهنگپهلوانینام گرفتهاست؛باشگاهفوالدمبارکهسپاهانمفتخر‬ ‫است کهدر اینروز نامویاددواسوهاخالقیخود‪،‬استادمحمودحریریواستادمحمودیاوریرادر ورزشگاهبزرگنقش جهان گرامیبدارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملباشگاهفوالدمبارکهسپاهانادامهداد‪:‬ورزشگاه‪ ۷۵‬هزار نفرینقش جهانبزرگ ترینپروژهورزشیبعداز انقالباسالمیاست کهبااخرین‬ ‫نالمللیدرامدهاست‪.‬‬ ‫استانداردهاتوسطمدیرانمحترمسال های گذشتهشرکتفوالدمبارکهومدیرانمحترماینمجموعهبهخدمتورزشملیوبی ‬ ‫محمدرضاساکتادامهداد‪،:‬افتخارویژه ایبرسینهنقش جهانمی درخشدوانهمسردیسمردبزرگانقالباسالمی‪،‬چهرهماندگارمقابلهباتروریسم‪،‬‬ ‫قهرمانبین المللیانقالباسالمی‪،‬شهیدسردار حاجقاسمسلیمانیاست کهچوننگینیدر نقش جهانبرایهمیشهبهامانتنهادهشدهوپیام‬ ‫برادری‪،‬تالشوغیرترابهورزشکارانشایستهمامی دهد‪.‬‬ ‫محمدرضاساکتافزود‪:‬باشگاهفوالدمبارکهسپاهاناینک کمرهمتبستهتابرایتکریمپیشکسوتان‪،‬تدوینتاریخشفاهیباشگاهاززبانپیشکسوتان‬ ‫ان‪،‬سازمان دهیامور پیشکسوتانوتدوینتاریخباشگاهبرنامه ریزی کند‪.‬امروزعالوهبررونماییاز سردیسایندوچهرهفرهیخته‪،‬مفتخریمباحضور‬ ‫میهمانان گران قدر‪،‬از مراحلاماده سازیموزهباشگاهفوالدمبارکهسپاهاندر ورزشگاهنقش جهانوغرفهجمعیاز اینقهرمانانماننداستادمحمد‬ ‫برزمهری‪،‬محمود کریمی‪،‬فرهادبهادرانی‪،‬محمدسواری‪،‬مجیدبصیرتوباالخرهغرفهیادمانواثار ویژهاستادحریریواستادیاوریرونمایی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت‪ :‬فوالد مبارکه نماد عینی انجام مسئولیت های اجتماعی در کنار تالشی سخت برای مبارزه با تحریم و‬ ‫استقاللاقتصادی کشور است‪،‬خطمقدماستقاللاقتصادیبردوشمردانوزنانشایسته ایاست کهدر جای جایشرکتفوالدمبارکهبرایتولید‬ ‫واستقاللصنعتیتالشمی کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان‪:‬‬ ‫حمایت های فوالد هرمزگان از ورزش استان ستودنی است‬ ‫مراسمتقدیرازبازیکنانتیمفوتبالفوالدهرمزگانبهمناسبتصعودبهلیگدستهیک کشورباحضورمدیرعاملفوالدهرمزگان‪،‬مدیران‬ ‫اینشرکتورئیسهیئتفوتبالاستانهرمزگانبرگزار شد‪.‬‬ ‫عطااله معروفخانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد هرمزگان‪ ،‬در این مراسم گفت‪ :‬ورزش از اولویت های کاری ماست و سعی خواهیم کرد تا جایی که می توانیم از‬ ‫ورزشاستانحمایت کنیم‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهفعالیت هایورزشیدر فوالدهرمزگان گفت‪:‬اینشرکتهموارهبهامرورزش کارکنانوخانواده هایان هاتوجهویژه ایداشتهودر حال‬ ‫حاضر‪ ۱۵‬تیمورزشی کارکنانفوالدهرمزگاندر عرصه هایاستانی‪ ،‬کشوریوبین المللیدر حالفعالیت اند‪.‬بی شکمردماستاننیزاز فعالیت های‬ ‫ورزشیاینشرکتنفعخواهندبردوتالشمی کنیمدر حوزهورزشاستاننیزدر چهارچوبقوانینومقررات‪،‬اقداماتمناسبیانجامدهیم‪.‬‬ ‫در اینمراسمقاسمرنجبریانرئیسهیئتفوتبالهرمزگان گفت‪:‬حمایتفوالدهرمزگاناز ورزشبسیار خوببودهوامیدوارماینحمایت هابیشتر‬ ‫شود‪.‬مجموعههیئتفوتبالدر کنار تیم هایفوتبالفوالدهرمزگانبودهواینهمراهیهمچنانادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫محمد کارگرانمدیرامور ورزشفوالدهرمزگاننیز گفت‪:‬تیمفوتبالامیدفوالدهرمزگاناز اذرماهسال گذشتهفعالیتخودراشروع کردوپساز قهرمانی‬ ‫در لیگامیدهایاستانبهمسابقاتامیدهای کشور راهیافتوبادرایت کادر فنی‪،‬سرپرستوبازیکنانتیمبهلیگیکامیدهای کشور پیوست که‬ ‫مسابقاتاناز مهرماهشروعخواهدشد‪.‬‬ ‫وی ضمن تشکر از مجموعه فوالد هرمزگان گفت‪ :‬مدیرعامل و معاونان فوالد هرمزگان حمایت خود را از ورزش مجموعه فوالد اعالم کرده اند و با این‬ ‫حمایتان ها‪ ،‬شاهدپیشرفتورزشاینمجموعهدر کشور خواهیمبود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش در‬ ‫منزل (مرحله چهل و پنجم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫لو پنجماینمسابقهبهشرحزیراست‪.‬‬ ‫مرحلهچه ‬ ‫اطالعیه‬ ‫لو ششم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫برگزاری مرحله چه ‬ ‫فواید ورزش در شب‬ ‫ورزش در شب برای کسانی مناسب است که نمی توانند‬ ‫صبح زود بیدار شوند یا کسانی که شب ها انرژی بیشتری دارند‪.‬‬ ‫ورزش در شب چه فوایدی دارد؟‬ ‫‪-1‬الزم نیست صبح زود بیدار شوید‬ ‫بیدار شدن در سپیده دم کار سختی است و برای بعضی از ما جمع‬ ‫کردن انرژی برای بیدار شدن در صبح زود و رفتن به باشگاه قبل از‬ ‫رفتن سر کار به نظر غیرممکن می رسد‪ .‬شواهد زیادی وجود دارد‬ ‫که نشان می دهد داشتن خواب خوب شبانه مهم تر از قربانی کردن‬ ‫بخشی از این خواب برای ورزش است‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لزومی ندارد عجله کنید‪.‬‬ ‫خوبی ورزش شبانه در این است که الزم نیست عجله کنید‪ .‬این‬ ‫بدین معناست که فضای بیشتر‪ ،‬مکان بیشتر برای حرکت و مقدار‬ ‫زیادی سکوت و ارامش هنگام ورزش دارید‪.‬‬ ‫‪ -3‬تا هر وقت که بخواهید می توانید ورزش کنید‪.‬‬ ‫هنگام شب می توانید هرچقدر که خواستید بدوید‪ ،‬از تجهیزات‬ ‫تا هر زمان که خواستید استفاده کنید و از زمانتان به بهترین نحو‬ ‫ممکن‪ ،‬بدون هیچ نگرانی ای‪ ،‬بهره ببرید‪.‬‬ ‫‪ -4‬استقامتتان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫برای کسانی که صبح زیاد پرانرژی نیستند‪ ،‬رفتن به باشگاه در‬ ‫صبح واقعا کار سختی خواهد بود‪ .‬عضالت بدن معموال در اواخر‬ ‫شب انرژی بیشتری دارند؛ بنابراین در این ساعات کارامدترند و‬ ‫ورزش برایشان موثرتر خواهد بود‪ .‬همچنین شواهدی وجود دارد‬ ‫که نشان می دهد قدرت و عملکرد عضالت در شب به بیشترین‬ ‫حد خود می رسد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬معاشرتتان هنگام ورزش بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ا گر تابه حال هنگام شب به باشگاه رفته باشید‪ ،‬حتما متوجه‬ ‫شده اید که افراد در این ساعات ارام تر و دوستانه تر رفتار می کنند‪.‬‬ ‫افرادی که به ورزش صبحگاهی عالقه دارند همیشه در حال عجله‬ ‫کردن هستند‪ .‬در شب بدن سازان ارام ترند و اغلب مشتاقانه تمایل‬ ‫به صحبت کردن با دیگران دارند‪ .‬ا گر شما جزو افراد اجتماعی‬ ‫هستید‪ ،‬اخر شب بهترین زمان مالقات با هم باشگاهیان و پیدا‬ ‫کردن چند دوست اهل ورزش است‪.‬‬ ‫‪ - 6‬با دویدن شبانه ازادی را تجربه می کنید‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ورزش شبانه یک راه عالی برای دور شدن از یک روز‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫کار می تواند بسیار استرس زا باشد و سرگرم شدنتان با ورزش در پایان‬ ‫روز احتماال برایتان لذت بخش خواهد بود‪ .‬این کار یک راه سالم‬ ‫برای خارج کردن استرس از بدنتان است‪ .‬این برون ریزی به شما‬ ‫اجازه می دهد که راحت تر و بدون نگرانی به خواب روید‪.‬‬ ‫‪ - 8‬صبح های ارامش بخش تری خواهید داشت‪.‬‬ ‫بدون عجله داشتن در صبح برای رفتن به باشگاه‪ ،‬زمان زیادی‬ ‫برای استراحت‪ ،‬درست کردن یک فنجان قهوه‪ ،‬اماده کردن‬ ‫صبحانه و لذت بردن از کارهای روتین صبحگاهی خواهید داشت‪.‬‬ ‫دیگر خبری از عجله برای رفتن به باشگاه و دوش گرفتن بعدش‬ ‫نیست‪ .‬یک صبح ارام و راحت می تواند شروع یک روز خوب باشد‪.‬‬ ‫‪ - 9‬بهتر می خوابید‪.‬‬ ‫رفتن به باشگاه در شب اجازه می دهد که از تمام انرژی اضافه خود‬ ‫استفاده کنید؛ بنابراین مطمئن باشید که یک خواب شبانه عمیق‬ ‫و ارام خواهید داشت‪ .‬به عالوه یک احساس عالی سرشار از موفقیت‬ ‫در خود حس خواهید کرد که باعث می شود روز بعد با روحیه ای‬ ‫مثبت از خواب بیدار شوید‪.‬‬ ‫‪ - 10‬یک زندگی شبانه سالم دارید‪.‬‬ ‫ا گر شب ها سرتان گرم باشگاه باشد‪ ،‬دیگر ان را با پرخوری و غذاهای‬ ‫چرب هدر نخواهید داد‪ .‬دوستانتان را هم در یک کالس ورزشی‬ ‫ثبت نام کنید یا گروهی با هم بدوید و حین خوش اندام شدن از‬ ‫همراهی هم لذت ببرید‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫حمیدرضاصادقی(‪)936156‬‬ ‫علیرضاشفیعیدستجردی(‪)980896‬‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫محسنرضایی(‪)973996‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر‬ ‫همکاران نیز اظهار نظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه‬ ‫«نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪،‬‬ ‫درصورتی که که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫محمودایزدیار (‪)921915‬‬ ‫برندگان مرحله چهل و پنجم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫می توانند جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬همچنین مرحلۀ چهل و ششم این مسابقه در‬ ‫جریان است‪ .‬عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در‬ ‫همین صفحه امده است‪ ،‬عالوه بر انجام تمرینات ورزشی‪ ،‬در‬ ‫مسابقهشرکت کنند‪.‬‬ صفحه 11 ‫حدیث‬ ‫امام جعفر صادق (علیه السالم)‪:‬‬ ‫‪15 34‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 15‬خرداد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪36‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪16‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 16‬خرداد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 17‬خرداد‬ ‫‪16‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 18‬خرداد‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪13 38‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪14 36‬‬ ‫‪ 20‬خرداد‬ ‫جمعه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 21‬خرداد‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫سینما‬ ‫چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل کوچکی انجام‬ ‫دهد‪ ،‬خدا او را پاداش بزرگ دهد‪.‬‬ ‫(اصول کافی‪ ،‬ج ‪ ،۳‬ص ‪)۱۳۸ - ۱۳۷‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ 26 | 1400‬شوال ‪ 7 | 1442‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫شماره سامانه پیامک ‪ :‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1228‬‬ ‫‪SAT. 7 JUNE. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫وب سایت اینترنتی‪:‬‬ ‫‪Aparat.com/msc.ir‬‬ ‫اپارات ‪:‬‬ ‫‪Instagram.com/msc.ir‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫تلگرام ‪:‬‬ ‫‪t.me/mobarakeh_steel_company‬‬ ‫پوپک ‪:‬‬ ‫‪https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir‬‬ ‫‪https://eitaa.com/Mobarakeh_steel_co‬‬ ‫ایتا ‪:‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫عصرهای کریسکان‬ ‫دیدناینفیلمجرماست‬ ‫کارگردان‪:‬‬ ‫رضازهتابچیان‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫کیانوش گلزار راغب‬ ‫ناشر‪:‬‬ ‫اندیشکده راهبردی‬ ‫سعداء‬ ‫انتخابات‬ ‫انتخابات مظهر اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور‬ ‫انتخاباتمظهرارادهمردمدرتعیینسرنوشت کشوردریکدورهمشخصوترسیم کنندهمسیر‬ ‫پیشرفت ملت و نیز عرصه رقابت افکار و برنامه های نامزدها برای رفع مشکالت مردم و فعال‬ ‫شدنارادهواندیشهوهیجاناتملتبرایانتخابفرداصلحیاست کهبتواندباخردجمعی‬ ‫ودانشروزامدرافعمعضالتاقتصادی‪،‬فرهنگیوسیاسیباشد‪.‬شرکتمردمدر انتخاباتبه‬ ‫جمهوریتمعنامی بخشدوا گرمردمباهراستداللیدر اینرویدادسرنوشت ساز شرکتنکنند‬ ‫ویاشرکتحداقلیداشتهباشند‪،‬جمهوریتنظامتضعیفخواهدشد‪.‬‬ ‫بی تردید مردم مقاوم ایران در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره‬ ‫انتخاباتشوراهایاسالمیشهروروستا‪،‬بهتراز گذشته‪،‬برایرفعموانعایجادشدهدر مسیر‬ ‫پیشرفت کشور و پاسخ به دعوت رهبر بزرگوار انقالب مبنی بر شرکت گسترده در انتخابات‪۲۸‬‬ ‫خرداد ‪ ،۱۴۰۰‬حضوری حماسه ساز خواهند داشت و با عمل سیاسی خود‪ ،‬درس مهمی از‬ ‫انقالبیبودنواسالمیماندنخویشبهجهانخواهندداد‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری در سخنان خود با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ‪ ۶‬خرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تنامزدهادرشوراینگهبانونیزنوعموضع گیری‬ ‫تحلیلجامعوشفافیازروندبررسیصالحی ‬ ‫گروه ها و فعاالن سیاسی داخلی و خارجی ارائه دادند و اذعان داشتند که مردم پاسخ اقناعی‬ ‫در رفع مشکالت از کاندیداها می خواهند و رای ان ها براساس کارامدی و توانمندی فرد در‬ ‫رفع معضالت اساسی‪ ،‬مانند بیکاری‪ ،‬سخت شدن تامین معیشت و تورم سرسام اور است؛‬ ‫بنابرایننامزدهابایدبرنامهخودراارائهدهندتامردمباشناختوا گاهی کاملرئیس جمهور‬ ‫راانتخاب کنند‪.‬‬ ‫در زمینه چرایی لزوم مشارکت حدا کثری در انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬ذکر چند نکته‬ ‫ضروریاست‪:‬‬ ‫امور اجرایی کشور ورتق وفتقامور مردمبه واسطهتشکیلدولتوفعالیتمستمردولت‬ ‫است‪.‬باالترینمقاماجرایی کشور هرچهار سالیکبار بارایملتانتخابمی شود‪.‬بنابراین‬ ‫ضعیفبودندولتجزضرر برایمردمنتیجه ایندارد‪.‬در نتیجهمردمبه صورتغیرمستقیم‬ ‫در تشکیل دولت قوی نقش دارند و با مشارکت حدا کثری و ا گاهانه می توان شاهد تشکیل‬ ‫دولتقویو کارامدبود‪.‬‬ ‫ایجاد اتحاد درونی بین دولت‪ ،‬مجلس و قوه قضاییه برای ریشه کنی مفاسد و مقابله با‬ ‫مفسدان در هر رده و مسئولیت و در هر لباس و عنوان نیاز به انتخاب رئیس جمهوری دارد که‬ ‫اعتقادراسخبهاینهمبستگیداردوبااعتمادبهملت‪،‬بهتشکیلدولتفسادستیز‪،‬قانون گرا‪،‬‬ ‫دانش بنیانواخالق محور همت گمارد‪.‬تشکیلدولتیباویژگی هایفوقا گربارایحدا کثری‬ ‫و مشارکت گسترده مردم باشد‪ ،‬یقینا با قوت و قدرت مضاعف خواهد بود و رئیس جمهور را‬ ‫مکلفبهمطالبهبه حقمردممی کند‪.‬‬ ‫در گام دوم انقالب و براساس بیانیه مقام معظم رهبری‪ ،‬همسویی ملت و دولت یک‬ ‫ضرورتاستواحیایروحیهجهادیومدیریتجهادیمبتنیبردانشوقانونوشکوفا کردن‬ ‫گفتمان انقالب اسالمی و میراث به حاشیه رفته شهدا محتاج به حضور گسترده مردم در‬ ‫انتخاباتاست‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ ۵۰‬میلیونی مردم در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد می تواند سبک زندگی سیاسی و‬ ‫انقالبی ایران را به عنوان یک مدل موفق در سطح جهان نمایه کند و مردم ساالری دینی با‬ ‫پشتوانه‪۵۰‬میلیونی‪،‬قوایحاکمهرابرایحرکتدرمسیرپیشرفتورفعمشکالتزندگیمردم‬ ‫به ویژهمعضالتاقتصادیدرازمونجدیقراردهدوبهانهرابرای کم کاریویابهتاخیرانداختن‬ ‫امور از دولتمردانبگیرد‪.‬‬ ‫ان شاءاهلل مردم دانا و بینای ایران با دعوت همگانی برای شرکت در انتخابات‪ ،‬بتوانند بستر‬ ‫تشکیلدولتقویوبامنزلترابهوجوداورندوبدانند کهبامشارکتدرانتخاباتمی توانزمینه‬ ‫ساختن کشوریقوی تراز گذشتهبا گسترشفرهنگتعاملسازندهباجهانرابهوجوداورد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬خبرگزاریفارس‬ ‫( امـــام خمینـــی (ره) )‬ ‫کتاب «عصرهای کریسکان» مجموعه‬ ‫خاطراتحضور امیرسعیدزادهدر جبهه هایحق‬ ‫علیه باطل است که به کوشش کیانوش گلزار‬ ‫راغب‪،‬طیسهسالپیگیری‪،‬ساعت ها گفت وگوبا‬ ‫امیر سعیدزاده‪ ،‬سعید سردشتی و همسر ایشان‪،‬‬ ‫سعدا حمزه ای‪ ،‬و روزها و ساعت ها مصاحبه‬ ‫تکمیلیبارزمندگانوخانواده هایمعظمشهدای‬ ‫نامبرده در کتاب و انجام سفرهای تحقیقاتی به‬ ‫منطقهسردشت‪،‬نوشتهشدهاست‪.‬‬ ‫امیرسعیدزادهبیشاز ششسالدر زندان های گروه‬ ‫کومله و دموکرات شکنجه شده است‪ .‬او تقریبا تنها‬ ‫نجات یافته از زندان مخوف کریسکان است و بقیه‬ ‫هم بندی هایاوهمهبدونمحاکمهاعدامشده اند‪.‬‬ ‫کریسکانمنطقه ایدر کردستانعراقاست کهپس‬ ‫از پا ک سازی سردشت تبدیل به مقر گروهک های‬ ‫تجزیه طلب شد و راوی کتاب نیز چند سالی را در‬ ‫زندانی کهانجادایربوده‪،‬اسیربودهاست‪.‬‬ ‫سعیدزادهیکیازمنحصربه فردتریننیروی هایدفاع‬ ‫مقدس است‪ ،‬چرا که عضو هیچ سازمانی نیست‪.‬‬ ‫یک نیروی ازاد است و در عین حال در ماموریت های‬ ‫اطالعاتیوعملیاتیشرکتمی کند‪.‬اوپیشازانقالب‪،‬‬ ‫از طرفساوا ک‪،‬موردبازخواستقرار می گیردوفراری‬ ‫می شود‪ ،‬بعد به اسارت کومله درمی اید و از سازمان‬ ‫کومله نیز فرار می کند‪ .‬چهار سال بعد از جنگ‪ ،‬به‬ ‫اسارتحزبدموکرات کردستانعراقدرمی اید‪.‬این‬ ‫دوران از ابتدای انقالب تا سال ‪ ،۷۴‬یعنی یک دورۀ‬ ‫پانزده ساله‪،‬بهطولمی انجامد‪.‬‬ ‫متنتقریظمقاممعظمرهبریبر کتاب‪:‬‬ ‫بسماهللالرحمنالرحیم‬ ‫بسیار جذاب تهیه شده است؛ هم خود سرگذشت‬ ‫این جوان ازاده کرد جذاب است و هم نوع نگارش‬ ‫صریح و کوتاه و بی حاشیه کتاب‪ .‬با اینکه نیروهای‬ ‫مبارز کرد طرفدار جمهوری اسالمی را از نزدیک دیده‬ ‫وشناخته ام‪،‬انچهاز فدا کاری هایاناندر این کتاب‬ ‫امده‪،‬برایم کامالجدیدواعجاب اوراست‪.‬نقشمادر‬ ‫و همسر هم حقا برجسته است‪ .‬دالوری و شجاعت‬ ‫راوی و خانواده اش ممتاز است و نیز برخی عناصر‬ ‫دیگر کردی کهاز اناننامبردهشدهاست‪.‬در کنار این‬ ‫درخشندگی ها‪ ،‬رفتار قساوت امیز و شریرانه کسان‬ ‫دیگری که به دروغ از زبان مردم شریف کرد سخن‬ ‫می گفتند نیز به خوبی تشریح شده است‪ .‬کتاب‬ ‫جامعی است؛ تاریخ‪ ،‬شر ح حال‪ ،‬شناخت قوم کرد‪،‬‬ ‫شناخت حوادث تلخ و شیرین منطقه کردی در‬ ‫اوایلانقالب‪.‬‬ ‫بخش هاییاز کتاب‪:‬‬ ‫بهسراغممی ایندوباشلنگبهجانممی افتند‪.‬ان قدر‬ ‫کتکم می زنند که از حال می روم‪ .‬تمام بدنم کبود‬ ‫شده و سر و صورت و بینی و باسنم زخمی می شود‪.‬‬ ‫با جوالدوز به جانم می افتند و بدنم را سوراخ سوراخ‬ ‫می کنند‪ .‬بعد داخل تنوری که تازه خاموش شده و‬ ‫دیوارهوخاکسترشداغداغاستمی اندازند‪.‬ارام ارام‬ ‫عرق می کنم و نم نم تب می کنم‪ .‬یواش یواش بوی‬ ‫پختگی بدنم را حس می کنم و به ناچار فریاد می زنم‪.‬‬ ‫همین که می خواهم سرم را از تنور بیرون بیاورم با‬ ‫قنداقبرسرممی کوبندو‪. ...‬‬ ‫منابع‪www.ketabrah.ir:‬‬ ‫‪www.faraketab.ir‬‬ ‫جوانیمومنوبسیجیبهنامامیروهمسرمحجبه اشبهنام‬ ‫ریحانهموضوعاصلیاینفیلمراتشکیلمی دهند‪.‬ریحانهبهدلیل‬ ‫چادر خود مورد ضرب و شتم یک شهروند قرار می گیرد و در‬ ‫پوشش ِ‬ ‫ادامهاینشهروندتوسطپایگاهبسیجی کهامیردر انمشغولبه کار‬ ‫است‪،‬دستگیرمی شودوامیرمتوجهمی شود کهجنینداخلشکم‬ ‫ریحانهبهخاطرحمالتاینفردسقطشدهاست‪.‬درهمین گیرودار‬ ‫نامه ایازنیرویانتظامیبهپایگاهمی رسدودراننامهاین گونهامده‬ ‫کهاینشهروندبایدبالفاصلهازاد گردد‪.‬در پیگیریایننامه‪،‬پلیس‬ ‫اعالم می کند که دستور از باال امده است‪ .‬امیر تصمیم می گیرد که‬ ‫خودواردعملشودوبااینشهروند کهدر لحظهضربوشتممست‬ ‫بوده‪ ،‬تسویه حساب کند و مانع از خروج او از پایگاه گردد‪ .‬فرمانده‬ ‫پایگاهنیزموفقبهراضی کردنامیرنمی شودوبعداز مدتیشخصی‬ ‫برای ازادی این شهروند وارد پایگاه می شود؛ این فرد از قضا اقازاده‬ ‫بوده و پسر یک روحانی به نام ایت اهلل احتشام است‪ .‬داستان‬ ‫همچنانادامهداردوامیربههمراهچندتناز دوستانش کههمراهاو‬ ‫هستند اقازاده را نیز دستگیر می کند و سرانجام پای نهادهای‬ ‫امنیتی‪،‬بهاینماجراباز می شود‪.‬‬ ‫فیلمازهمانابتدابانماییهوشمندانهواتفاقیغیرقابلپیش بینی‬ ‫مخاطبرادرگیرمی کند‪.‬مردیمسنبهزنیباحجابچادر توهین‬ ‫می کند‪ ،‬ولی قضیه به همین جا ختم نمی شود‪ ،‬تعقیب و گریز و‬ ‫خشونتی کهاز پشتشیشهماشینزنشاهدشهستیم‪،‬شروعی‬ ‫نفس گیراستبانماهاییبستهوهوشمندانهوموسیقیتاثیرگذار‬ ‫حبیب خزائی فر‪ ،‬و نقطه اوج اغازینی که هنوز تمام نشده است‪.‬‬ ‫زن می گریزد و به مرد می رسد‪ ،‬و اینجاست که پس از این همه‬ ‫کشمکش‪،‬تالقیاغاز می شود‪.‬‬ ‫«دیدناینفیلمیکجرماست»از کارگردانی که کارنامه ایچندان‬ ‫شناخته شده اینداردفیلمعجیبیاست‪:‬نوعی«اژانسشیشه ای»‬ ‫امروزیباسکانس هاینفس گیر کهبهحقبادیالوگ هاییمناسب‬ ‫و به جا و فرمی که به سینمای مدرن تنه می زند‪ ،‬مخاطب را درگیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فیلم در ادعای خود موفق است؛ حرف هایش را بی پرده می زند و‬ ‫کارگردانی روان و سیالش هرچه می خواهد از تماشا گر می گیرد‪ ،‬از‬ ‫تشویق هایشرویدیالوگ هایطعنه وار تاسکوتولب گزیدنش‬ ‫روی صحنه های پایانی و لذتش از قدرت سرداری که شمایلش‬ ‫«سردار سلیمانی»رابهیادمی اورد‪.‬‬ ‫فیلم با تمام هنرنمایی اش در براوردن حس مخاطب کمی ناتوان‬ ‫و شاید محتاط عمل می کند‪ ،‬انگار عالقه ای به احساساتی شدن‬ ‫ادم ها و اشک هایشان ندارد‪ .‬حس هم ذات پنداری تا جایی جلو‬ ‫می رود که لب برچینی و منتظر اتفاق بعدی باشی‪ .‬فیلم بیش از‬ ‫احساساتی شدن تماشا گر و جمع کردن طرفدار برای عقایدش‪،‬‬ ‫سینماست‪،‬سینمایی کهقصهمی گوید‪،‬اکشنمی سازدوحرفهم‬ ‫می زند‪.‬ودر اینبرهوتسینماچهچیزیبهتراز اینکهمجرمباشیو‬ ‫فیلمیببینی کهلذتببری‪.‬‬ ‫منبع‪:‬فیلمنیوز‬ ‫مـــــــیزان رای مــــــــلت اســــــت‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫پرســش‪ :‬شــخصی چند فرزند پســر و دختــر دارد‪ .‬ایا نفقــه او بر پســر بــزرگ واجب اســت یا فرقی نــدارد‬ ‫وبرهمه(پسرودختر)واجباست؟‬ ‫پاســخ‪ :‬در بــاب نفقــه و تامیــن مخــارج‪ ،‬فرقــی بیــن پســر و دختــر و بــزرگ و کوچــک نیســت؛ بلکــه بــر همــه‬ ‫نهــا را اداره کننــد‪ .‬ولــی‬ ‫فرزنــدان واجــب اســت کــه ب هطــور مشــترک و مســاوی نفقــه پــدر و مــادر را تامیــن و ا ‬ ‫چنانچــه بعضــی از فرزنــدان قــدرت مالــی ندارنــد‪ ،‬تکلیفــی ندارنــد و در ایــن صــورت فقــط بــر انــان کــه تــوان‬ ‫دارنــد واجــب اســت‪.‬‬ ‫یهــای شــرعی زن‪ ،‬ماننــد کفــاره روزه یــا کفاراتــی کــه احیانــا در حــج و عمــره واجــب‬ ‫پرســش‪ :‬بده ‬ ‫می شود‪،‬ایابرعهدهشوهراست؟‬ ‫یهــا بــر عهــده شــوهر نیســت و ا گــر زن مــال دارد‪ ،‬بــر خــودش واجــب اســت و‬ ‫پاســخ‪ :‬خیــر‪ ،‬ایــن قبیــل بده ‬ ‫اال تکلیفــی نــدارد‪.‬‬ ‫پرسش‪:‬ایاشوهرمی تواندملکپدریهمسرخودرابدوناجازه اشبفروشدیااجارهدهد؟‬ ‫پاسخ‪:‬خیر‪،‬شوهرنمی تواندملکزنخودرابدوناجازهاوبفروشدیااجازهدهد‪.‬‬ ‫پرســش‪ :‬زن کارمنــدی اســت کــه بــا اجــازه شــوهر کار می کند و حقــوق می گیــرد‪ .‬ایــا می توانــد حقوق‬ ‫خــود را بــدون اجــازه شــوهر مصــرف کنــد‪ ،‬یــا صدقــه دهــد‪ ،‬یا هدیــه به کســی بدهــد‪ ،‬یــا در تمــام ایــن مــوارد‪،‬‬ ‫اجازهشوهرالزماست؟‬ ‫پاســخ‪ :‬تصرفــات زن در امــوال خــودش جایــز و صحیــح اســت‪ ،‬حتــی ا گــر شــوهر نهــی کنــد‪ ،‬ولــی در نــذر ا گــر‬ ‫مزاحــم حقــوق شــوهر باشــد‪ ،‬نــذرزن باطــل اســت و الزم اســت بــا اجــازه شــوهر باشــد‪.‬‬ ‫پرســش‪ :‬با توجه به اینکــه زن و مــرد شــریک زندگی یکدیگرنــد ایــا مــرد می توانــد بــدون اذن زن خود‬ ‫وجهی به دیگــران بــذل و یــا کمــک کنــد‪ ،‬همچنیــن ایــا زن می توانــد بــدون اذن مــرد از درامــد شــوهر‪ ،‬ولو به‬ ‫صورتصدقه‪،‬به کسیبذلوبخشش کند؟‬ ‫پاســخ‪ :‬مــرد وزن هرکــدام اختیــاردار مــال خویــش هســتند و بــدون رضایــت دیگــری حــق تصــرف در مــال‬ ‫یکدیگــر را ندارنــد‪.‬‬ ‫شر ح حدیث‬ ‫از جدل بیهوده ‪ ،‬عیب جویی و‬ ‫طعنه زنیپرهیز کنیم‬ ‫ن َع ّیاب ًا َو ال َمدّ اح ًا َو ال َط ّعان ًا َو ال ُمماری ًا‪.‬‬ ‫یا اَبا َذ ٍّر! ال تَک ‏‬ ‫پیامبر (ص) به اباذر فرمود‪ :‬ای اباذر! عیب جوی این وان نباش! که مدام انسان این وان را تعییب کند‪،‬‬ ‫عیباینرابگیرد‪،‬عیبانرابگیرد‪،‬عیبان[دیگری]رابگیرد؛ ّعیابیعنی کثیرالتعییب‪.‬بعضی هااین جور‬ ‫هستنددیگر؛مرتبادر فکراینهستند کهیکعیبیاز کسیپیدا کنندوانراذکر کنند‪.‬‬ ‫نقطه یمقابلشهمایناست‪:‬مداحاین واننباش!همین طورمدامتعریف هایزیادیوبیش ازحد؛این‬ ‫هممنهی(نهی شده)استدراینروایت‪.‬مدحزیادیهمهمین جوراست‪،‬حاال یک وقتانسانمنصفانه‬ ‫در مقامی کهالزماستتمجیدیاز کسیمی کند‪،‬امااینکههمین طور مداممدحیکیرابکندیامدحهمه‬ ‫رابکندیامبالغه امیزدرباره کسیحرفبزندومدحبکند‪،‬ممنوعاست؛به خصوصمدحصاحبانقدرتو‬ ‫ثروت کهعیبانوزشتیانخیلیبیشترهمهست‪.‬‬ ‫طعنه زنبهاین وان[نباش]‪.‬طعنه زنیغیراز عیب جوییاست‪ .‬کارهایافرادراطعنهمی زند‪،‬یک چیزیرا‬ ‫دریک کسیمستمسکقرارمی دهد‪.‬می بینیمدیگراینروزهاطعنهزدنبهاین وانمتاسفانهرایجاست‪،‬‬ ‫به خصوصدراینمطبوعاتوروزنامه هاوماننداین ها‪.‬یک کسییکحرفیزده کهمثالبهنظرمبالغه امیز‬ ‫می اید؛اینرابهیکشکلی‪[،‬مثال]مسخره امیزتیتر کننددر روزنامهوبزرگ کنند‪.‬‬ ‫اهل جدل هم نباش‪« .‬ممارات» یعنی مجادله کردن‪ ،‬مباحثه های بیخودی؛ سر چیز کوچکی یا بحث‬ ‫علمییابحثغیرعلمیمدامسروکلهزدنومدامبحث کردنومداماستدالل کردنوماننداین ها‪.‬خب‬ ‫همهحرف هایدنیارامی شودیکدلیلیبرایشذکر کرد‪،‬وبرهمهدلیل هایدنیاهممی شودیکاشکالی ‬ ‫ـ واردیاناوارد ـ وارد کرد؛این[یکی]بهاناشکال کند‪،‬انبهایناشکال کند؛تمام شدنینیست‪.‬‬ ‫‪۱۳۸۵/۵/15‬‬ ‫شرححدیثاخالقتوسطرهبرانقالبدر جلسهدرسخارجفقه‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه ‪1400/03/15‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:02‬‬ ‫‪20:28‬‬ ‫یکش ـنـبـ ــه ‪1400/03/16‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫دوش ـن ـب ــه ‪1400/03/17‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪1400/03/18‬‬ ‫‪4:19‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:30‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1400/06/19‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:30‬‬ ‫پنجشنبــه‬ ‫‪1400/03/20‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:56‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه‬ ‫‪1400/03/21‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:56‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه ‪1400/03/22‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:56‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪20:31‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/04/12
هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!