هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1229 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1229

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1229

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1229

‫در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست در شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح شد؛‬ ‫شرکتفوالدسنگ‬ ‫در مسیر صنعت سبز و توسعه پایدار‬ ‫‪2‬‬ ‫نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده ‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫‪MOBARAKEH STEEL GROUP‬‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه حـتی با‬ ‫کاهش سهمیه برق در تولید و‬ ‫تامین نیاز بازار فعال است‬ ‫‪3‬‬ ‫در گفت و گوی خبری ویژه از شبکه اصفهان مطرح شد؛‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫حافظ محیط زیست‬ ‫طبقاستانداردهایجهانی‬ ‫‪4‬‬ ‫انجامموفقیت امیزتعویض‬ ‫ترولی جرثقیل ‪ 310‬تنی‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪6‬‬ ‫لزوم حضور حدا کثری خط شکنان جنگ اقتصادی‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫مشارکت در انتخابات؛ هم حق و هم وظیفه‬ ‫مشارکتدرانتخاباتورایدادن‪،‬ازجملهمولفه هایاساسیرفتارسیاسی‬ ‫شهروندانوپایهتحکیمسیاسیواقتدار حاکمیتینظامجمهوریاسالمیایران‬ ‫در ادوار مختلفتصمیم گیریاست‪.‬‬ ‫به طورطبیعیمشارکتشهرونداندرانتخاباتعالوهبرتعیینسرنوشتخود‪،‬نقش‬ ‫موثری در زندگی هر فرد دارد و عامل موثری در تقویت و تحکیم گفتمان عزتمندی‪،‬‬ ‫استقالل طلبیوستیزه جوییبااستکبار جهانیدر عرصهملیوبین المللی‪،‬تقویت‬ ‫انسجام ملی‪ ،‬پیروی از مقام معظم رهبری و درنهایت حمایت از نظام جمهوری‬ ‫اسالمیایراناست‪.‬‬ ‫انچه مسلم است این است که اقتدار موثر یک نظام سیاسی‪ ،‬منبعث از حضور‪،‬‬ ‫خواهشوخوانشمردماننظامسیاسیاستومشروعیتومقبولیتنظام‪،‬درگرو‬ ‫حفظوبهره گیریاز نظامسیاسیتعریفمی شود‪.‬‬ ‫انتخابات‪،‬بهشایستگی‪،‬همحقملتوهمیکوظیفهملیاست‪.‬از اینبابتحق‬ ‫قاطبه مردم به حساب می اید که تعیین سرنوشت و ترسیم گفتمان نظام اجرایی‬ ‫کشور‪،‬حقهرشهروندبهشمار می ایدواز اینبابتیکوظیفهاست کهمی تواندروح‬ ‫نشاط‪،‬پویاییواحساسمسئولیتراهمیشهدر جامعهزندهنگهداردوحضور مردم‬ ‫درصحنه را در عرصه بین المللی به عنوان همراهی مردم با نظام اسالمی در مقابل‬ ‫دیدگاندشمناناینملتبهنمایشبگذاردوازانجا کهایننظاممقدس‪،‬میراث دار‬ ‫خونهزارانشهیدوایثارگرانیاست کهدرطولتاریخبرایحفظوتثبیتجایگاهنظام‬ ‫شیعی از جان و مال خود گذشتند‪ ،‬پاسداشت و حرمت این همه فدا کاری در طول‬ ‫تاریخ‪،‬انجام وظیفهمهموسرنوشت سازمشارکتدرانتخاباتاست کهضامنتداوم‪،‬‬ ‫بقاومقبولیتبیشترنظامخواهدبود‪.‬‬ ‫مشارکتهدفمندوشرکت گستردهمردمدر انتخابات‪،‬خواستهرهبرمعظمانقالب‬ ‫است کهاینمسئلهپیامدهایمتعددیرادر راستایتوسعهپایدار ایراناسالمیدر‬ ‫انتصاب‬ ‫طی حکمی از سوی مهندس عظیمیان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫عبدالکریمی به سمت مدیر نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی‬ ‫مجتمع فوالد سبا منصوب شد‪.‬‬ ‫در متن این حکم امده است‪:‬به موجب این حکم‪ ،‬به سمت مدیر‬ ‫نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا منصوب‬ ‫می گردیدتاباحفظارزش هایاسالمی‪،‬احترامبه کرامتانسانی‪،‬‬ ‫ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول‬ ‫مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید‪.‬‬ ‫گفتنی است اقای محمدرضا عبدالکریمی دارای مدرک‬ ‫کارشناسی متالورژی است و در سال ‪ 1378‬به استخدام فوالد‬ ‫مبارکه درامده است‪ .‬وی پیش از این سمت به عنوان رئیس دفتر‬ ‫فنی تولید مجتمع فوالد سبا مشغول فعالیت بوده است‪.‬‬ ‫بردارد‪،‬در نگاهاولباتوجهبهاینکهرکناصلیتوسعه‪،‬نیرویانسانیاست‪،‬مشارکت‬ ‫مردم عملکردها را مورد دقت قرارمی دهد و درنهایت در قالب مشارکت حدا کثری‪،‬‬ ‫انتخابا گاهانهوهدفمندصورتمی گیرد‪.‬ازدیگربرکاتمشارکتحداکثری‪،‬افزایش‬ ‫قدرتتصمیم گیریوابتکارعملمدیران‪،‬ثباتسیاسی‪،‬تقویتروحیه کاروخدمت‬ ‫و مسئولیت پذیری‪ ،‬قانونمندی‪ ،‬انسجام و اجماع نخبگان است که تاثیر زیادی بر‬ ‫فرایندهایاداره کشور دارد‪.‬‬ ‫انچه مسلم است این است که مشارکت حدا کثری‪ ،‬دغدغه مندی همه اعضای‬ ‫جامعهراطلبمی کند کهدراینمیاننقشفعاالنجامعههمچون کارگران‪ ،‬کارکنان‬ ‫و کلیهافرادی کهدر تولیدعلم‪،‬تکنولوژیوفناوریو کاال ومحصوالتمتعددنقش‬ ‫دارند‪ ،‬از اهمیت باالتری برخوردار است‪ ،‬زیرا موثرترین افراد جامعه‪ ،‬درک و فهم‬ ‫و لمس بیشتری از میزان تاثیر و تاثر مشارکت در انتخابات در فرایند زندگی و رونق‬ ‫کسب وکار دارند و همین نگاه و تکثیر ان در جامعه‪ ،‬الزام مشارکت افراد در انتخابات‬ ‫رادوچندانمی کند‪.‬‬ ‫خانواده بزرگ و متکثر فوالد مبارکه به عنوان یکی از پرجمعیت ترین شرکت های‬ ‫ایرانیبادربرگیریمستقیموغیرمستقیم‪ 350‬هزار نفر‪،‬هموارهدر مقاطعحساسو‬ ‫سرنوشت ساز نظامجمهوریاسالمی‪،‬همتمضاعفیدر اعالموفاداریوپیشتازی‬ ‫درمشارکتواعالمبیعتباارمان هایانقالباسالمی‪،‬بنیان گذار کبیرانقالبحضرت‬ ‫امامخمینی(ره)وتجدیدمیثاقبارهبرمعظموفرزانهانقالباسالمیداشتهودر این‬ ‫دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهرها و روستاها نیز حق و‬ ‫وظیفهخودراحضور حدا کثریدر انتخاباتمی داند‪.‬‬ ‫امیداستمنتخبینمردمدر ایندورهاز انتخاب‪،‬اهتماموالتزاممضاعف تریدر رفع‬ ‫موانع و مشکالت داخلی و ایجاد ثبات و رونق و نشاط و ارامش اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعیمردممصروفبدارند‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫تغییرات بازار سنگ اهن چین‬ ‫قیمت سنگ اهن خلوص ‪ 62‬درصد ‪ 208.35‬دالر در هر تن خشک سی اف ار شد که ‪ 2.85‬دالر افت داشت‪.‬‬ ‫استخراج لیتیوم از اب دریا‬ ‫محققان عربستانی یک سیستم با صرفه اقتصادی برای استخراج لیتیوم خلوص باال از اب دریا طراحی کرده اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کوتاه‬ ‫درمحضر والیت‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪:‬‬ ‫بایدنگاه کرد کهایا گذشتهوعملکرد‬ ‫کاندیداها‪،‬وعده هایان هاراتاییدو‬ ‫تصدیقمی کندیانه؟‬ ‫رهبر انقالب در سخنانی تلویزیونی به مناسبت‬ ‫سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به قانون اساسی‬ ‫که در ان هم جمهوریت و هم اسالمیت در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬گفتند‪ :‬در قانون اساسی‪ ،‬از شروط رئیس جمهور‪،‬‬ ‫«رجل سیاسی و مذهبی بودن» و «حفظ تقوا و امانت»‬ ‫استواینبدینمعناست کهرئیسقوهاجراییبااقدامات‬ ‫خردمندانه‪ ،‬در سیاست مصلحت مردم را در نظر بگیرد و در‬ ‫میدان اعتقادات نیز دین مردم را هدایت و حفظ کند‪.‬‬ ‫ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به گرم تر شدن‬ ‫محیـط انتخابـات گفتنـد‪ :‬دعـوت مـردم بـه حضـور نیافتـن در‬ ‫انتخابـات بـا بهانه هـای واهـی‪ ،‬عمـل بـه خواسـت دشـمنان‬ ‫است و ا گر هریک از دو رکن مردم ساالری و دین تضعیف شود‪،‬‬ ‫اسلام و ایـران ضربه و سـیلی خواهنـد خورد‪.‬‬ ‫یشـود برخی به علت فشـارهای‬ ‫رهبر انقلاب افزودند‪ :‬گفتـه م ‬ ‫معیشـتی کـه همـه مـا ان را لمـس می کنیـم‪ ،‬بـرای شـرکت در‬ ‫انتخابـات مـردد هسـتند یـا برخـی می گوینـد در دوره هـای‬ ‫قبـل بـا شـوق بـه فـردی رای دادیـم امـا در اخـر دوره‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫دلخـوری شـد‪ ،‬بنابرایـن در انتخابـات شـرکت نمی کنیـم‪ .‬ایـن‬ ‫موارد اسـتدال ل های درسـتی نیسـتند و نبایـد ما را از مشـارکت‬ ‫در انتخابـات دلسـرد کننـد‪.‬‬ ‫ایشـان تا کیـد کردنـد‪ :‬ا گـر نابسـامانی‪ ،‬نا کارامـدی و ضعـف در‬ ‫تهـا وجـود دارد‪ ،‬بایـد ان را بـا انتخـاب درسـت و خـوب‬ ‫مدیری ‬ ‫و روی کار اوردن مدیریـت مردمـی و اسلامی جبـران کـرد نـه بـا‬ ‫شـرکت نکـردن در انتخابـات‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تا کید بر دقت در انتخاب و توجه‬ ‫بـه عملکـرد کاندیداهـا افزودنـد‪ :‬صرفـا بـه وعده هـا و حرف هـا‬ ‫نمی توان ا کتفا کرد همچنان که در قضیه مذا کرات هسـته ای‬ ‫هم که در جریان است‪ ،‬همواره به مسئوالن گفته ایم به عمل‬ ‫فهـا و وعد ههـا نمی توان اعتمـاد کرد‪.‬‬ ‫کار برایـد و به حر ‬ ‫یشـود‬ ‫رهبر انقالب خاطرنشـان کردند‪ :‬کارامدی را با حرف نم ‬ ‫تشـخیص داد‪ ،‬بنابراین باید نگاه کرد که ایا گذشـته و عملکرد‬ ‫نهـا را تایید و تصدیق می کنـد یا نه؟‬ ‫کاندیداها‪ ،‬وعد ههـای ا ‬ ‫ایشـان در ادامـه چنـد توصیـه مهـم بـه نامزدهـای محتـرم‬ ‫دا شـتند‪.‬‬ ‫رهبـر انقالب اسلامی بـا توصیه موکـد بـه کاندیداها بـه پرهیز از‬ ‫نهـا مطمئن نیسـتند‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫بیـان وعده هایی کـه از انجـام ا ‬ ‫دادن وعده های بدون پشتوانه عملی جایز نیست و این گونه‬ ‫وعده هـا‪ ،‬گنـاه و بـه ضـرر کشـور اسـت چـون بـا محقـق نشـدن‬ ‫ان هـا مـردم از انتخابـات و نظـام دلسـرد می شـوند بنابرایـن‬ ‫نهـا را تاییـد می کنند‪.‬‬ ‫فقـط وعده هایی بدهیـد که اهـل فـن ا ‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬توقع دیگر از کاندیداها را صداقت‬ ‫نهـا‬ ‫بـا مـردم و بیـان شـعارهایی دانسـتند کـه در دل خـود بـه ا ‬ ‫کامال اعتقاد دارنـد و افزودند‪ :‬کاندیداها با مردم صادق باشـند‬ ‫نهـا اعتقـاد ندارند‪.‬‬ ‫و شـعارهایی ندهنـد که به ا ‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی‪ ،‬تشـویق بـه مشـارکت در انتخابـات را‬ ‫وظیفـه تک تک مـردم دانسـتند و گفتنـد‪ :‬تک تک مـردم خود‬ ‫را موظف بدانند کـه همه احاد مردم اعم از خانواده‪ ،‬دوسـتان‬ ‫و اشـنایان را بـه مشـارکت در انتخابـات دعـوت کننـد و ایـن‪،‬‬ ‫مصـداق «تواصـی بـه حـق» اسـت‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬توقع دیگر از کاندیداها این است که در صورت‬ ‫پیروزی‪ ،‬خـود را به «عدالـت اجتماعی»‪« ،‬کاهـش فاصله فقیر‬ ‫و غنـی»‪« ،‬مبـارزه بـدون مالحظـه بـا فسـاد»‪« ،‬تقویـت تولیـد‬ ‫داخلـی و مبـارزه بـا قاچـاق و واردات بی رویـه و افـرادی کـه بـا‬ ‫پـر کـردن جیـب خـود از طریـق واردات کمـر تولیـد داخلـی را‬ ‫می شـکنند» متعهـد بداننـد‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای تا کیـد کردنـد‪ :‬کاندیداهـا صراحتا‬ ‫دربـاره ایـن موضعـات موضـع بگیرنـد تـا ا گـر بعـد از انتخـاب‪،‬‬ ‫نهـا سـوال و‬ ‫عمـل نکردنـد‪ ،‬دسـتگاه های نظارتـی بتواننـد از ا ‬ ‫مواخـذه کننـد‪.‬‬ ‫ـروری‬ ‫ض‬ ‫ـر‬ ‫ک‬ ‫تذ‬ ‫ـک‬ ‫ی‬ ‫ـان‬ ‫ش‬ ‫سخنان‬ ‫ـی‬ ‫ن‬ ‫پایا‬ ‫ـش‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫رهبـر انقلاب در‬ ‫ِ‬ ‫دینی و انسـانی درباره مسـائل پیش امده در جریان عدم احراز‬ ‫تنـام کننـدگان در انتخابات بیـان کردند‪.‬‬ ‫صالحیت برخی ثب ‬ ‫در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست در شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح شد؛‬ ‫شرکت فوالدسنگ در مسیر صنعت سبز و توسعه پایدار‬ ‫مهرداد فقیهیان‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی فوالدسنگ مبارکه‬ ‫پروین صالحی‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مهدی انصاری‬ ‫رئیس اداره محیط زیست‬ ‫شهرستان مبارکه‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬مراسم گرامیداشت هفته‬ ‫محیط زیستپنجشنبه‪ 20‬خرداد‪،‬در شرکتمعدنی‬ ‫و صنعتی فوالدسنگ مبارکه با حضور مهرداد‬ ‫فقیهیان‪،‬مدیرعاملشرکتفوالدسنگ‪،‬پروینصالحی‪،‬نماینده‬ ‫شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی و مهدی انصاری‪،‬‬ ‫رئیس محیط زیست شهرستان مبارکه و نماینده های فرماندار‬ ‫شهرستان مبارکه و اداره بهداشت و اداره صمت این شهرستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬مهرداد فقیهیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫فوالدسنگ مبارکه‪ ،‬اقدامات محیط زیستی این شرکت را تشریح کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در راستای تحقق هلدینگ معدنی و صنعتی فوالدسنگ‬ ‫قدم اول را محکم برداشتیم و با اجرای فاز سوم کوره های‪ ۶۰۰‬تنی‪ ،‬این‬ ‫دانش را برای کشور به ارمغان می اوریم و جایگاه این شرکت به عنوان‬ ‫بزرگ ترینواحداهک سازیتثبیتمی شود‪.‬‬ ‫وی چشم انداز افق ‪ ۱۴۰۴‬شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان را در‬ ‫حفظموقعیت کنونی‪،‬به عنوانبزرگ ترینتولیدکنندهاهک کلسینه‬ ‫و سنگ اهک صنعتی در خاورمیانه معرفی کرد و ادامه داد‪ :‬در همین‬ ‫مسیر تامین ‪ ۱۰۰‬درصد نیاز سنگ اهک‪ ،‬فروسیلیس‪ ،‬دولومیت و‬ ‫تامین سنگ اهن و مواد معدنی گروه فوالد مبارکه اصفهان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه مهم ترین‬ ‫اهداف‪ ،‬برنامه ها و پروژه های توسعه کالن این شرکت را در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در راستای تحقق هلدینگ فوالدسنگ دانست و افزود‪ :‬اخذ پروانه‬ ‫ا کتشاف و گواهی کشف دو محدوده سنگ اهک (فینو) در شهرستان‬ ‫بندرعباس و تملک دو معدن سنگ اهن در استان کرمان (داوران) و‬ ‫استانهرمزگان(کودی)بههمراهتملکیکمحدودهیامعدنسیلیس‬ ‫در استان همدان یا استان کرمانشاه و همچنین تملک یک معدن‬ ‫دولومیت در استان اصفهان و پیگیری تملک دو معدن مزایده ای‬ ‫سنگ اهن در استان های سیستان و بلوچستان و یزد در همین راستا‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫کاهشمنابعومصارفاهداف کالنزیست محیطیفوالدسنگ‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه‪،‬‬ ‫اقدامات زیست محیطی انجام شده در شرکت فوالدسنگ مبارکه با‬ ‫تا کیدبراینکهغفلتاز محیط زیستاهدافتوسعهراتضعیفمی کند‪،‬‬ ‫در حالانجاماست‪.‬اهداف کالنزیست محیطیاینشرکتبر کاهش‬ ‫منابعومصارفدر راستایحفظمحیط زیستمتمرکزاستودر تالش‬ ‫به دست اوردن ‪ iso51‬با هدف کاهش گازهای گلخانه ای و ارتقای‬ ‫عملکردهستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توسعه پایدار یعنی‪ ،‬هماهنگی و سازگاری با‬ ‫طبیعت‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات محیط زیستی این شرکت در بخش مکانیزه‬ ‫واحداستخراجودانه بندیبرجایگزین کردنیکدستگاهدریلوا گن‬ ‫مجهز به غبارگیر موضعی‪ ،‬با ‪ ۲‬دستگاه دریل وا گن های قدیمی فاقد‬ ‫غبارگیرتا کیددارد‪.‬‬ ‫نصبوراه اندازی‪ ۶‬دستگاهغبارگیر‬ ‫فقیهیانبااشارهبهنصبوراه اندازی‪ ۶‬دستگاهغبارگیروانجامسرویس‬ ‫دوره ای غبارگیرها و تعویض فیلترهای مربوطه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬راه اندازی‬ ‫و سرویس کمپرسورهای مکنده در خط خردایش‪ ،‬نصب اسکرو‬ ‫سنگ شکن اولیه و ثانویه و نصب شوت های کمکی هدایت کننده‬ ‫خا کروبه های نظافت صنعتی به تعداد ‪ ۳۶‬عدد در طرفین گالری ها و‬ ‫خط خردایش از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نصب پوشش روی گالری نوار نقاله ها‪ ،‬ابپاشی دپوهای‬ ‫برداشت سنگ معدن قبل از بارگیری از سال ‪ ۹۴‬تا کنون‪ ،‬نصب‬ ‫دوش های ابپاش دامپترا ک ها جهت مرطوب سازی بار سنگ معدن‬ ‫قبلاز تخلیهبهسنگ شکناولیهدر سال‪،۹۳‬نصبدوشابپاشسرچ‬ ‫پایل سنگ شکن اولیه به منظور مرطوب سازی بار خروجی از تونل اب‬ ‫قبلاز ریزشبهدپودر سال‪ ۹۵‬ونصبدوشابپاشاستا کر‪ ۰-۶‬دپوی‬ ‫ریزدانه هادر سال‪ ۹۵‬از دیگراقدامات کنترلیمکانیزهدر واحداستخراج‬ ‫ودانه بندیشرکتمعدنیوصنعتیفوالدسنگمبارکهاست‪.‬‬ ‫تشریحاقدامات کنترلمکانیزهفوالدسنگ‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه‪ ،‬اقدامات‬ ‫کنترلی مکانیزه در واحد اهک سازی را هم برشمرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫نصب و راه اندازی ‪ ۷‬دستگاه غبارگیر‪ ،‬تهیه و نصب ترالی جمع اوری‬ ‫خروجیغبارگیرها‪،‬نصبپوششروی گالرینوار نقاله ها‪،‬ایزوالسیون‬ ‫کامل غبارگیر کوره ‪ ،۲‬سرویس دوره ای غبارگیرها و تعویض فیلترهای‬ ‫مربوطه و احداث محوطه بتنی جهت نگهداری ریزدانه های اهک با‬ ‫مساحت ‪ ۴۰۰۰‬مترمربع از اقدامات زیست محیطی انجام شده در این‬ ‫بخشاست‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اقدامات کنترلی محیطی و میدانی شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی فوالدسنگ مبارکه‪ ،‬شامل اسفالت جاده معدن و لکه گیری‬ ‫جاده های دسترسی داخلی شرکت‪ ،‬احداث فضای سبز شرکت به‬ ‫مساحت تقریبی ‪ ۷۵‬هکتار طی سال های ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۹‬که بیش از انتظار‬ ‫اداره محیط زیست این شهرستان است‪ ،‬ایجاد ابیاری قطره ای برای‬ ‫‪ ۳۰‬هکتار از فضای سبز شرکت از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۹‬تا کنون‪ ،‬ساخت‬ ‫سبدهای فلزی درب دار به منظور جمع اوری و حمل زباله در ‪ ۲۲‬نقطه‬ ‫از سطح شرکت‪ ،‬جمع اوری زباله های الکترونیک در ظروف مخصوص‬ ‫و تعریف شده و ساخت تصفیه خانه فاضالب هوازی با ظرفیت ‪۴۰۰‬‬ ‫نفریاست‪.‬‬ ‫به گفته فقیهیان پتاس پاشی معابر خا کی شرکت از ‪ ۴‬سال گذشته‬ ‫تا کنون (محلول ‪ SSR400‬کلرید کلسیم و کلرید منیزیوم)‪ ،‬ایجاد انبار‬ ‫ضایعات و جمع اوری ضایعات فلزی و غیرفلزی بالغ بر ‪ ۵۰۰‬تن و اخذ‬ ‫پروانه بهره برداری کوره های اهک سازی با رعایت استانداردهای‬ ‫زیست محیطی به همراه نوسازی ناوگان حمل ونقل سنگ از دیگر‬ ‫اقدامات کنترلیمحیطیومیدانیشرکتمعدنیوصنعتیفوالدسنگ‬ ‫مبارکهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پایش های زیست محیطی توضیح داد‪ :‬در این راستا‬ ‫اقداماتی نظیر انجام پایش های خودارزیابی زیست محیطی در قالب‬ ‫خود اظهاری به صورت فصلی از خروجی غبارگیرها‪ ،‬صوت محیطی و‬ ‫پساب تصفیه خانه فاضالب‪ ،‬کنترل های شبانه روزی بازرسان واحد‬ ‫‪ HSE‬از صحت عملکرد مکانیسم های تعریف شده مهار گردوغبار و‬ ‫‪ ...‬تعریف مثلث راهبردی در مهار ‪ ۹۹‬درصدی گردوغبار سرچ پایل‬ ‫سنگ شکن (‪ -۱‬ابپاشی معدن؛ ‪ -۲‬دوش دامپترا ک ها؛ ‪ -۳‬دوش‬ ‫سرچ پایل) اجرا شده است‪.‬‬ ‫کاهش چشمگیر ذرات خار ج شده از دودکش کوره ها‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه به مقایسه‬ ‫حدود مجاز انتشار االینده ها با نتایج اندازه گیری ها در فوالدسنگ‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬پرداختو گفت‪:‬ذراتخار ج شدهاز دودکش کوره هادر سه ماهه‬ ‫دوم سال گذشته نسبت به سه ماهه اول در سال گذشته کاهش‬ ‫چشمگیریداشتهاست‪.‬‬ ‫وی به اقدامات حفاظتی ویژه در این شرکت هم اشاره ای کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایجاد محدوده امن و ابشخور برای طیور و حیات وحش‪ ،‬تاسیس‬ ‫واحد‪ HSE‬فوالدسنگاز سال‪ ۹۳‬بامحوریتحفاظتاز محیط زیست‬ ‫صنعت و جاری سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ‪ISOO14001‬‬ ‫زیست محیطی در سال‪ ۹۸‬از اقدامات مهم در این راستا بوده است‪.‬‬ ‫ایندهوتوسعهاقداماتزیست محیطی‬ ‫فقیهیان برنامه های اتی و طر ح های در دست اقدام شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی فوالدسنگ را اعالم کرد و توضیح داد‪ :‬توسعه فضای سبز‬ ‫شرکت از ‪ ۷۵‬هکتار به ‪ ۱۰۰‬هکتار‪ ،‬بهبود غبارگیر خط ‪ 08BC02‬برگشت‬ ‫نوار‪ ،‬تهیه یک دستگاه مکنده صنعتی جهت نظافت بهتر خطوط‬ ‫تولید‪ ،‬محوطه سازی سایت اهک سازی و خط خردایش جدید‪،‬‬ ‫انجام مناقصه فروش و خروج ضایعات جمع اوری شده و به روزرسانی‬ ‫کمپرسورهای مکنده ازجمله برنامه های محیط زیستی هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصالح سیستم ذخیره ‪bin‬های ذخیره محصوالت و‬ ‫شارژ اهک سازی‪ ،‬اصالح سیستم های جت پالسینگ غبارگیرهای‬ ‫اهک سازی‪،‬بهبودسیستم کمپرسورخانهبگ فیلترهایاهک سازی‪،‬‬ ‫جمع اوری و بازیافت اجرهای نسوز کوره های اهک سازی‪ ،‬اصالح‬ ‫سیستم انبارش محصوالت اهک سازی و نصب سیستم اسکرو‬ ‫خروجیغبارگیرهایاهک سازیهمبخشدیگریاز برنامه هایاینده‬ ‫محیط زیستیاینشرکتاست‪.‬‬ ‫فوالدسنگثابت کردتوسعهومحیط زیستمغایرهمنیستند‬ ‫پروین صالحی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬در این مراسم ضمن تبریک هفته محیط زیست اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای بار دوم از شرکت معدنی‪ ،‬صنعتی فوالدسنگ مبارکه بازدید‬ ‫می کنموبه حقتالش هایمدیریتو کارشناسانجواناینمجموعه‬ ‫درخور تحسیناست‪.‬‬ ‫ویبا گرامیداشتیادشهدایدفاعمقدسوشهدایامنیتدر حفظ‬ ‫امنیت کشور تصریح کرد‪ :‬در زمانی که تحریم های ظالمانه و فشار‬ ‫دشمن اقتصاد کشور را هدف گرفته است اقدامات تالشگران صنعت‬ ‫فوالدسنگهمجهادیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫صالحی گفت‪ :‬در هفته محیط زیست در یک واحد صنعتی گرد هم‬ ‫امدیم که در تحقق اهداف محیط زیستی اقدامات مهمی انجام داده‬ ‫است‪.‬اقداماتمحیط زیستی کهدرشرکتصنعتیمعدنیفوالدسنگ‬ ‫انجام شده است نشان می دهد که کارشناسان محیط زیست مانع‬ ‫توسعه صنایع نیستند و در تحقق شعار سال ارتباط و تعامل موثری‬ ‫بیندوبخشصنعتومحیط زیستبرقرار شدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ارائه توضیحات مدیرعامل و کارشناسان شرکت‬ ‫فوالدسنگمبارکهاحساسغروروافتخار کردم کهاینمجموعهجوان‬ ‫با تکیه بر توان و تخصص داخلی این صنعت را در کشور و خاورمیانه‬ ‫به خوبیمطرح کرده اند‪.‬‬ ‫صالحی در پایان به اهمیت حضور در پای صندوق های رای هم‬ ‫اشاره ای کرد و گفت‪ :‬تجربه کشور سوریه نشان داد امنیت مهم ترین‬ ‫عنصر در هر جامعه است و امیدوارم مردم با احساس مسئولیت این‬ ‫فریضه واجب را ادا کنند و با رای خود دشمنان را در مسیر کارشکنی‬ ‫نا کامبگذارند‪.‬‬ ‫اقداماتمحیط زیستیفوالدسنگباعث کاهشاالیندهها‬ ‫شدهاست‬ ‫در این مراسم‪ ،‬مهدی انصاری‪ ،‬رئیس اداره محیط زیست شهرستان‬ ‫مبارکههمضمنتبریکهفتهمحیط زیستبهاقداماتمحیط زیستی‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه پرداخت و گفت‪ :‬از بدو‬ ‫تاسیساینشرکت‪ ۳۰‬سالمی گذردودر طیبازدیداز اینمجموعهدر‬ ‫سال گذشته مقرر شد این واحد صنعتی‪ ،‬اقدامات اساسی در کاهش‬ ‫االینده ها در قالب طر ح های کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کنند و در‬ ‫همینمدت کوتاهاقداماتمحیط زیستیاینشرکتموثربودهومنجر‬ ‫به کاهشاالینده هاشدهاست‪.‬‬ ‫انصاریاقداماتینظیرپتاس پاشیمعابرخاکیومحوطهشرکتمعدنی‬ ‫وصنعتیفوالدسنگمبارکهرادر کاهشاالینده هایجویمهمارزیابی‬ ‫کردو گفت‪:‬اقداماتمحیط زیستیشرکتمعدنیوصنعتیفوالدسنگ‬ ‫سازنده بوده است و با توجه به دغدغه مندی مدیریت این شرکت‬ ‫امیدواریمبهصنعتیسبزدر شهرستانمبارکهتبدیلشود‪.‬‬ ‫گفتنیاستدر اینجلسهنمایندهفرماندار شهرستانمبارکهونماینده‬ ‫سمن محیط زیست در شهرستان مبارکه از اقدامات شرکت معدنی‪،‬‬ ‫صنعتیشرکتفوالدسنگتشکروقدردانی کردند‪.‬‬ ‫لزوم حضور حداکثری خط شکنان جنگ اقتصادی‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد امسال برگ دیگری در تاریخ سیاسی پرفراز و نشیب و البته‬ ‫پرافتخار کشورمان رقم خواهد خورد و مردم ساالری برامده از انقالب‬ ‫و تضمین شده با خون شهدا بار دیگر در چشم جهانیان می درخشد‪.‬‬ ‫انتخابات و اثرگذاری مردم در عرصه سیاسی‪ ،‬میراث گرانقدر امام‬ ‫عظیم الشان است که پس از ایشان نیز با درایت رهبری معظم انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬سال به سال و دوره به دوره بر اهمیت و جایگاه ان افزوده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همکاران عزیز و ارجمند در گروه بزرگ فوالد مبارکه‪ ،‬همه ما به دنبال‬ ‫ایرانی سربلند‪ ،‬قوی‪ ،‬مستقل و سرشار از ارامش و رفاه برای مردم ان‬ ‫هستیم و تالش شبانه روزی مان در این مجموعه سترگ صنعتی برای‬ ‫داشتن چنین کشوری است‪ .‬رکوردهای پیاپی در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫حرکت شتابان و سریع در مسیر جهش تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی‬ ‫از ان‪ ،‬سهم قابل توجه در ارزاوری و حفظ سرمایه ملی گواه ما بر این‬ ‫ادعا است‪ .‬اما باید بدانیم حضور و مشارکت ما در انتخابات مسئله ای‬ ‫به مراتب بااهمیت و تاثیرگذار در اداره جامعه و سرنوشت کشورمان‬ ‫است‪ .‬مگر نه اینکه تمامی ّ‬ ‫هم وغم و تالش شبانه روزی ما در جبهه‬ ‫اقتصادی برای تسهیل زندگی مردم‪ ،‬حفظ اتحاد یکپارچگی ان ها و‬ ‫افزایشقدرت کشور است؟بایدبدانیم کهتمامیایناهدافواهداف‬ ‫بزرگ تر از رهگذر حضور در پای صندوق های رای می گذرد و این مسیر‬ ‫است که می تواند ما را به قله های موفقیت بیشتر برساند‪.‬‬ ‫حضور ما در روز جمعه ‪ ۲۸‬خردادماه در پای صندوق های رای‪ ،‬از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است و بی شک این حضور حدا کثری‬ ‫بیمه کننده ایران در برابر توطئه ها و دشمنی ها و تضمین کننده به ثمر‬ ‫رسیدن تالش های ماست‪.‬‬ ‫مجاهدت های شما همکاران عزیز در گروه فوالد مبارکه موجب‬ ‫رکوردهای خیره کننده در سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال شد‬ ‫و ایستادن فوالد مبارکه در کنار مردم و کادر درمان کشور در مقابله با‬ ‫ویروسمنحوس کرونا‪،‬همهوهمهنشاناز عزماین گروهبزرگصنعتی‬ ‫برای نقش افرینی موثر در عرصه اقتصاد‪ ،‬صنعت و سالمت اجتماع‬ ‫بود و بدون تردید انتخابات پیش رو نیز عرصه ای است برای رسیدن‬ ‫به وحدت ملی و میدانی است برای نشان دادن همراهی و همدلی با‬ ‫مردم و اوردگاهی است برای سربلند کردن دوباره ایران عزیز‪.‬‬ ‫اینجانب تمامی همکارانم در گروه بزرگ و پرافتخار فوالد مبارکه را به‬ ‫حضور حدا کثری در پای صندوق های رای دعوت می کنم تا شاهد‬ ‫ورق خوردن برگ زرین دیگری از این مجموعه در حمایت از انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬ایران عزیز و مردم ان باشیم‪.‬‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‬ ‫خردادماه ‪۱۴۰۰‬‬ صفحه 2 ‫نماد یک شرکت فوالدی در بورس درج شد‬ ‫شرکت پارس فوالد سبزوار با نماد «فسبزوار» در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد‪.‬‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد دالر یارانه گاز به مردم داده می شود‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬سالیانه رقمی معادل ‪ ۳۵‬میلیارد دالر به مردم به صورت یارانه گاز داده می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫نکات بیمه ای‬ ‫ده نکته که بیمه شدگان‬ ‫تامین اجتماعی درباره حذف‬ ‫دفترچه های درمان باید بدانند‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫شـرکت فـوالد مـبارکه حـتی با کاهـش سهمیـه بـرق‬ ‫در تولید و تامین نیاز بازار فعال است‬ ‫جواد نیلی احمدابادی‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و‬ ‫پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال‬ ‫برنامه مدیریت بار‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬درصد نیاز برق فوالد‬ ‫مبارکه را محدود می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید محصول و تامین نیاز بازار‬ ‫حتی با کاهش سهمیه برق در فوالد مبارکه انجام می شود‪.‬‬ ‫جوادنیلیاحمدابادیدر گفت وگوباایسنا‪،‬در خصوصتاثیرواجرای‬ ‫طرحمدیریتبار در مجموعهبزرگفوالدمبارکه‪،‬اظهار کرد‪:‬در واقعاز‬ ‫اواخر اردیبهشت ماه فوالد مبارکه مشمول محدودیت های مدیریت‬ ‫بار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال های گذشته برنامه مدیریت بار از نیمه خردادماه و‬ ‫بعضااز ابتدایتیرماهاغاز می شد‪،‬اماامسالاینمحدودیت هابسیار‬ ‫زودتر اعمال گردید و سهمیه برق فوالد مبارکه کاهش یافت‪.‬‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تا کید‬ ‫ک می شویم‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬به طور قطع هرچه به روزهای گرم تر و تیرماه نزدی ‬ ‫شدت محدودیت های مدیریت بار بیشتر می شود و این امر‬ ‫محدودیت هایی را برای خطوط تولید فوالد مبارکه به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه برق همانند سال های گذشته‪ ،‬برنامه‬ ‫مدیریت بار به فوالد مبارکه اعالم شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به طور معمول‬ ‫برخیتوقفاتوتعمیراتاساسیخطتولیدرابرایفصل گرمتابستان‬ ‫پیش بینی کرده ایم‪ ،‬اما امسال با توجه به شدت قطعی ها‪ ،‬جدا از‬ ‫توقفات برنامه ریزی شده‪ ،‬برخی توقفات اضطراری برق هم خواهیم‬ ‫داشت که موجب کاهش تولید می شود‪.‬‬ ‫نیلی تا کید کرد‪ :‬البته با توجه به انعطاف پذیر بودن مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه در خصوص محصوالت میانی‪ ،‬امروز توانسته ایم اثرات این‬ ‫محدودیت ها را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی با ذکر مثالی توضیح داد‪ :‬یکی از نیازهای فوالد مبارکه اهن‬ ‫اسفنجی است که تولید ان نیاز به تامین اب و برق دارد و ا گر این‬ ‫محصول را خودمان تولید کنیم‪ ،‬هزینه های ما کمتر می شود‪ ،‬اما‬ ‫زمانی که محدودیت های اب‪ ،‬گاز یا برق برای فوالد مبارکه اعمال‬ ‫می شود‪ ،‬با توجه به اینکه نمی توانیم خط تولید فوالد مبارکه را برای‬ ‫تامین نیاز بازار متوقف کنیم‪ ،‬ناچار می شویم اهن اسفنجی را با‬ ‫کیفیت کمتر و قیمت بیشتر خریداری کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شاید میزان تولید محصول نهایی فوالد مبارکه از‬ ‫محدودیت برق ان چنان کاهش نیابد‪ ،‬اما به طورقطع با افزایش‬ ‫هزینه های تولید مواجه می شویم‪ ،‬با وجود این‪ ،‬تاثیر قطعی برق در‬ ‫حدی نخواهد بود که خللی در تامین نیازهای مشتریان ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه همواره برنامه تعمیرات اساسی خود را در تابستان برای‬ ‫کاهش مصرف برق و در زمستان برای کاهش مصرف گاز پیش بینی‬ ‫می کند‪ ،‬بنابراین این توانایی را داریم که محصوالت نهایی را تولید و‬ ‫نیاز بازار را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال برنامه مدیریت بار‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نیاز برق فوالد مبارکه را محدود می کند‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف‬ ‫برق فوالد مبارکه در ساعت ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات است‪ ،‬اما با اجرای‬ ‫محدودیت های طر ح مدیریت بار‪ ،‬مصرف برق به ساعتی ‪۶۰۰‬‬ ‫مگاوات کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نیلی با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره همکاری خوبی با‬ ‫دیسپاچینگ ملی دارد و بعضا برای پایداری شبکه برق کمک های‬ ‫بیشتری هم خواهد داشت‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬با توجه به سراسری بودن‬ ‫شبکه برق‪ ،‬ا گر این شبکه دچار اخالل شود‪ ،‬کل شبکه از دست‬ ‫می رود و برگرداندن ان ممکن است حتی بیش از یک روز به طول‬ ‫انجامد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬دیسپاچینگملیارتباطمستقیموتنگاتنگیبافوالد‬ ‫مبارکه دارد‪ ،‬بنابراین ا کنون محدودیت های کاهش مصرف برق در‬ ‫فوالد مبارکه حدود ‪ ۴۰‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه درباره تاثیر‬ ‫بسته هایتشویقی کهتوانیربعداز اجرایطرحمدیریتبار بهصنایع‬ ‫تخصیصمی دهد‪ ،‬گفت‪:‬اینبسته هااصالجوابگویخساراتتوقف‬ ‫تولید‪ ،‬گران تر خریدن محصوالت میانی و اسیب دیدن تجهیزات‬ ‫فوالد مبارکه نیست و در مجموع میزان خسارات اصال قابل قیاس با‬ ‫بسته هایتشویقینیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاثیر کم ابی در فوالد مبارکه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع اب‬ ‫یکی از مباحث قدیمی در فوالد مبارکه است که از اواخر دهه ‪۷۰‬‬ ‫پیش امد؛ بنابراین با توجه به افق فعالیت هایمان‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫سرمایه گذاریزیادیبه منظور کاهشمصرفابانجامدادهتابتواند‬ ‫با اب کمتر‪ ،‬خط تولید خود را سرپا نگه دارد‪.‬‬ ‫به گفته نیلی‪ ،‬سرمایه گذاری ها برای خرید پساب های شهری‬ ‫و تصفیه ان و بازچرخانی حدا کثری اب انجام شده و با توجه به‬ ‫محدودیت شدید اب و دریافت حدود ‪ ۱۵‬درصد اب نرمال‪ ،‬ا کنون‬ ‫خطوط تولید را با محدودیت های بیشتری نگه داشته ایم‪.‬‬ ‫وی البته تا کید کرد‪ :‬ا گر شرایط ابی ادامه دار باشد‪ ،‬به طور قطع منجر‬ ‫به محدودیت و توقف جدی در مجموعه فوالد مبارکه خواهد شد‪.‬‬ ‫قدردانی نمایندگان مجلس از وزیر صمت و‬ ‫شرکت های بزرگ صنعتی در خصوص اب رسانی به استان های کم اب‬ ‫سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه‬ ‫مجلسدر نشستعلنیمجلسنامهقدردانی‬ ‫‪ ۱۸۰‬نماینده مجلس از علیرضا رزم حسینی‬ ‫جهت اب رسانی به استان های کم اب کشور‬ ‫راقرائت کرد‬ ‫‪ ۱۸۰‬نماینده مجلس در نامه ای از وزیر صنعت‪ ،‬بخش خصوصی و شرکت های بزرگ‬ ‫صنعتی و معدنی برای اب رسانی به استان های کم اب کشور قدردانی کردند‪.‬‬ ‫سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی مجلس نامه قدردانی ‪ ۱۸۰‬نماینده‬ ‫مجلس از علیرضا رزم حسینی جهت اب رسانی به استان های کم اب کشور را قرائت کرد‪.‬‬ ‫در این نامه امده است‪:‬‬ ‫احتراما اینجانبان‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی از حمایت جنابعالی و همچنین از تالش و زحمات‬ ‫ارزشمند جنابعالی و همکاران ارجمند به خصوص بخش خصوصی و شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی‬ ‫در راستایاجرایطرحملیانتقالابخلیج فارسودریایعمانبهاستان هایخراسانشمالی‪،‬جنوبی‬ ‫و رضوی و اصفهان و همچنین از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان و‬ ‫استانفارس که گامیمهموموثردر رشدوبالندگیصنعتوصنایعمعدنیاستان های کمترتوسعه یافته‬ ‫و کم اب کشور بوده است که نشان از تکیه بر توان داخلی و خودباوری است‪ ،‬تشکر و قدردانی می کنیم و‬ ‫از خداوند متعال سالمتی و استمرار توفیق را در خدمت گزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت‬ ‫شریف ایران خواستاریم‪.‬‬ ‫عکس نوشت‬ ‫جلسه بصیرتی با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر زمانی معاون سیاسی و اجتماعی حوزه علمیه قم با بسیجیان فوالد مبارکه‬ ‫قرائت زیارت عاشورا در مسجد ساختمان مرکزی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (علیه السالم)‬ ‫از اول اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۹‬صدور دفترچه درمانی در‬ ‫تمامیشعبو کارگزاری هایسازمانتامیناجتماعیمتوقف‬ ‫شدوتمامیافرادتحتپوششاینسازمانمی توانندباارائه‬ ‫کارتملی‪،‬شناسنامهویاجلددفترچهدرمانیدر اختیار خود‬ ‫از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دربخشنامه ای کهدراسفندماهازسویسازمانتامیناجتماعی‬ ‫منتشر شد امده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه‬ ‫خدمات (ویزیت‪ ،‬تجویز دارو‪ ،‬پارا کلینیک شامل ازمایشگاه‬ ‫تشخیص طبی‪ ،‬تصویربرداری‪ ،‬فیزیوتراپی و ‪ ،)...‬در بستر‬ ‫الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه کنندگان خدمات‬ ‫تشخیصی و درمانی‪ ،‬چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول‬ ‫اسفندماهسال‪ ۱۳۹۹‬متوقفمی شود‪.‬‬ ‫در همین رابطه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به نکات‬ ‫زیرتوجه کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی‬ ‫الزامیبهارائهدفترچهدرمانیاز سویبیمار نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای‬ ‫تسهیل دریافت خدمات درمانی می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫این سازمان به نشانی ‪ eservices.tamin.ir‬نسبت به ایجاد‬ ‫حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن‬ ‫همراه(موبایل)خوددر درگاهمذکور اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از‬ ‫مراجعهبهمرا کزدرمانیمی توانندنسبتبهاستعالماستحقاق‬ ‫درماناز طریقیکیاز روش هایزیراقدامواز پوششبیمهدرمان‬ ‫خوداطمینانحاصل کنند‪:‬‬ ‫روشاول‪:‬مراجعهبهسایت‪،medical.tamin.ir‬ورود کدملی‬ ‫ومشاهدهوضعیتپوششبیمهدرمان‬ ‫روشدوم‪:‬شماره گیری‪،*۴*۱۴۲۰#‬انتخاب گزینه‪( ۱‬استعالم‬ ‫اعتبار درمانی)‪ ،‬ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه‬ ‫درمان؛‬ ‫روش سوم‪ :‬شماره گیری ‪ ،*۴*۱۴۲۰*۱#‬ورود کد ملی و‬ ‫مشاهدهوضعیتپوششبیمهدرمان‪.‬‬ ‫روشچهارم‪:‬استفادهازاپلیکیشنموبایل‪،‬مراجعهبهسایت‬ ‫‪ ،pwa.tamin.ir‬ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه‬ ‫درمان؛‬ ‫روش پنجم‪ :‬شماره گیری ‪ ،*۱۶۶۶#‬انتخاب گزینه ‪۱‬‬ ‫(استحقاق سنجی)‪ ،‬ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش‬ ‫بیمهدرمان‪.‬‬ ‫‪-۴‬در مواردی کهبیمه شدهبراساسنتایجدریافتیاز روش های‬ ‫فوقیااعالممراکزدرمانی‪،‬فاقداستحقاقدرماناست‪،‬درصورت‬ ‫اعتراضمی تواندموضوعرااز طریقسامانه‪ ۱۴۲۰‬پیگیری کند‪.‬‬ ‫‪-۵‬تمامیبیمه شدگاندرصورتایجادحساب کاربریمی توانند‬ ‫خالصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه ‪eservices.‬‬ ‫‪ tamin.ir‬در پنجره (منوی) مخصوص بیمه شدگان مالحظه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد‪،‬‬ ‫می توانند با ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان‬ ‫(‪ )ep.tamin.ir‬و دریافت نام کاربری‪ ،‬نسبت به نسخه نویسی‬ ‫الکترونیکاقدام کنند‪.‬‬ ‫در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد‪ ،‬پزشک پس از‬ ‫احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار‬ ‫و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام‬ ‫ویزیت‪ ،‬تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی‪ )...‬در‬ ‫سامانهنسخهالکترونیکاقداممی کند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد‪ ،‬چنانچه‬ ‫امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل (قطع‬ ‫اینترنت‪،‬قطعسامانهنسخه نویسیو‪)...‬میسرنباشد‪،‬پزشک‬ ‫پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی‪/‬شناسنامه‪/‬‬ ‫دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان‬ ‫(پوشش بیمه درمان)‪ ،‬نسبت به معاینه و تجویز در سر نسخه‬ ‫مخصوص مطب‪/‬مرکز درمانی (ترجیحا در قطع ‪ A5‬اقدام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد‬ ‫می توانند با اتصال به سامانه های الکترونیک سازمان یا‬ ‫سامانه های مورداستفاده خود‪ ،‬نسبت به نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک اقدام نمایند‪ .‬در صورت عدم امکان استفاده از‬ ‫سامانه هایالکترونیکبههردلیل(قطعاینترنت‪،‬قطعسامانه‬ ‫نسخه نویسی و‪ ،)...‬پزشک می تواند دستور پزشکی را در‬ ‫سرنسخه مخصوص مطب‪/‬موسسه در یک برگ تجویز کند و‬ ‫تحویلبیماردهد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬بیمار می تواند‬ ‫نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه ها و یا موسسات‬ ‫پارا کلینیکطرفقراردادارائهوخدماتموردنیاز خودرادریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویزشده توسط‬ ‫پزشکبه صورتنسخهالکترونیکویا کاغذیبهاستناد کدملی‬ ‫در پرونده سالمت شخص بیمه شده ثبت می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫استفاده از کد ملی «غیر»» و «من غیرحق» ضمن مغایرت با‬ ‫موازینحقوقیمی توانددر روندتشخیصودرمانبیماریافراد‬ ‫ایجادمشکل کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫برگزارینشستسازمان هایزمین شناسیایرانودانمارک‪،‬تا کیدبر‬ ‫توسعههمکاریدر بخشعلومزمین‬ ‫توسعه پایدار متناسب با حفظ محیط زیست سرلوحه‬ ‫اقدامات کشورهای توسعه یافته‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬نشست سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی کشور‪ ،‬با‬ ‫سازمان زمین شناسی دانمارک و گرینلند و با حضور علیرضا شهیدی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس این سازمان‪ ،‬جعفر‬ ‫عمرانی معاون زمین شناسی‪ ،‬محمدباقر دری معاون ا کتشاف برگزار و‬ ‫بر توسعه همکاری در بخش علوم زمین تا کید شد‪.‬‬ ‫فروزان فرد‪ ،‬نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار‪ ،‬محیط زیست و اب‬ ‫اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬امروزه نگاه به محیط زیست عمومیت یافته‬ ‫و توسعه پایدار متناسب با حفظ محیط زیست در سرلوحه اقدامات‬ ‫کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است و سابقه‪ ،‬توان مدیریتی‬ ‫و برنامه ریزی بلندمدت بنگاه های اقتصادی و صنعتی در بهبود‬ ‫محیط زیست در کنار توسعه پایدار نقش مهمی در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫معاون توسعه و بهره برداری فاضالب ابفای اصفهان‬ ‫در گفت وگو با ایراسین‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه با شبکه گذاری پساب به‬ ‫مصرف کمتر از اب تازه روی اورد‬ ‫امیرحسین حکمتیان معاون توسعه و بهره برداری‬ ‫فاضالب ابفای اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با‬ ‫اشارهبهاقداماتموثرصنایعبزرگاصفهاندر مصرفبهینه‬ ‫اب اظهار داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه و ذوب اهن با صنعت‬ ‫شبکه گذاری به استفاده از پساب اقدام کرده اند‪ ،‬چرا که‬ ‫شهرستان هایلنجانومبارکهوفالورجانوفوالدشهرفاقد‬ ‫زیرساخت هایشبکهفاضالببودند کهایندوصنعتاقدام‬ ‫به احداث شبکه جمع اوری‪ ،‬خطوط انتقال و تاسیسات‬ ‫تصفیه خانهفاضالبنمودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایعی نظیر نیروگاه و پاالیشگاه هم با احداث‬ ‫تصفیه خانه تکمیلی در راستای بهره گیری از پساب اقدام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫معاونتوسعهوبهره برداریفاضالبابفایاصفهانتصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت ابفای‬ ‫استاناصفهاننسبتبهتامینمنابعمالیموردنیاز در راستای‬ ‫احداثشبکهوتصفیه خانه هایفاضالبدرشهرهایشهرستان‬ ‫مبارکه شامل دیزیچه‪ ،‬زیباشهر‪ ،‬کرکوند‪ ،‬مبارکه و همچنین در‬ ‫شهرهای زاینده رود‪ ،‬زرین شهر‪ ،‬سده لنجان‪ ،‬ورنامخواست و‬ ‫چم گردان در شهرستان لنجان اقدام کرد تا از پساب حاصله از‬ ‫احداثاینشبکه هایفاضالبدر بخشصنعتاستفاده کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طی این قرارداد تا کنون ‪ ۵۰۰‬کیلومتر لوله گذاری‬ ‫فاضالب و احداث یک تصفیه خانه و ‪ ۶‬باب ایستگاه پمپاژ‬ ‫فاضالب انجام گرفته و بر اساس ان ‪ ۴۵۰‬لیتر در ثانیه از پساب‬ ‫حاصله در صنعت فوالد استفاده خواهد شد که این امر نقش‬ ‫مهمی در کاهش بارگذاری اب مصرفی بر رودخانه زاینده رود‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫معاونتوسعهوبهره برداریفاضالبابفایاصفهانتصریح کرد‪:‬با‬ ‫توجهبهاعتباراتمحدوددولتیدر سنوات گذشتهبرایاحداث‬ ‫تاسیساتفاضالبدرشهرستان هایمبارکهولنجان‪،‬قطعاتا‪۳۰‬‬ ‫سال اینده مردم این شهرها از خدمات دفع بهداشتی فاضالب‬ ‫بهره مندنمی شدند؛امابامشارکتشرکتفوالدمبارکهوشرکت‬ ‫ابفایاصفهاندر اینپروژه‪،‬طی‪ ۵‬سالشاهدپیشرفتفیزیکی‬ ‫باالی‪ ۹۰‬درصدهستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬منافع این طرح شامل ارتقای استانداردهای‬ ‫زیست محیطی منطقه‪ ،‬افزایش سطح بهداشت عمومی و‬ ‫حفاظت کیفیاز منابعاب هایزیرزمینیو کاهشبارگذاریاب‬ ‫مصرفیموردنیاز صنعتدر رودخانهزاینده روداست‪.‬‬ ‫معاون توسعه و بهره برداری فاضالب ابفای اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫پروژهبه عنوانیکیازپروژه هایشاخصزیست محیطیدر کشور‬ ‫طیبازدیدنمایندهسازمانیونسکوموردتحسینواقعشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدواریم پروژه احداث شبکه جمع اوری‪ ،‬خطوط‬ ‫انتقالوتاسیساتتصفیه خانهفاضالبدرشهرستان هایمبارکه‬ ‫ولنجانبامشارکتشرکتفوالدمبارکهوابفایاستاناصفهانتا‬ ‫پایانسال‪ ۱۴۰۱‬بهبهره برداری کاملونهاییبرسد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪:‬‬ ‫مصرف اب فوالد مبارکه از استانداردهای‬ ‫جهانی کمتر است‬ ‫رضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با خبرنگار ایراسین‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق استانداردهای جهانی‪ ،‬در زنجیره تولید‬ ‫فوالد به ازای هر تن‪ ۴‬مترمکعب اب مصرف می شود و شرکت‬ ‫فوالدمبارکهبرایهرتنفوالد‪ 2.9‬مترمکعبابمصرفمی کند‬ ‫که منجر به کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مصرف اب این شرکت در‬ ‫مقیاساستانداردهایجهانیشدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۹۳ :‬درصد مصرف اب در کشور به بخش کشاورزی‬ ‫مربوطمی شودو‪ ۴‬درصدبهبخششهریو‪ ۳‬درصدهممصرف‬ ‫کلصنایع کشور است‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به‬ ‫اینکه میزان مصرف صنایع از اب هم متغیر است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی از صنایع مانند نساجی‪ ،‬کاغذسازی اب بر هستند؛ اما‬ ‫صنعت فوالد در مقیاس صنایع دیگر میزان کمتری اب مصرف‬ ‫می کند‪.‬ویبااشارهبهاینکههموارهمصرفابصنایعبار روانی‬ ‫در جامعه ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با کاهش‬ ‫میزان مصرف اب نسبت به استانداردهای جهانی ثابت کرده‬ ‫است که می توان با حداقل میزان مصرف اب موتور متحرکه‬ ‫صنعت کشور شد‪.‬شهرستانیباتا کیدبراینکهاقداماتسازنده‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در مصرف بهینه اب الگوی سایر صنایع‬ ‫شود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬ا گرچه مصرف اب صنایع کشور ‪ ۳‬درصد‬ ‫است‪ ،‬می توان با الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه هم زمان با‬ ‫افزایشتولیداستانداردهایجهانیمصرفبهینهابراارتقاداد‪.‬‬ ‫در گفت و گوی خبری ویژه از شبکه اصفهان مطرح شد؛‬ ‫فوالد مبارکه حافظ محیط زیست طبق استانداردهای جهانی‬ ‫یکی از مهم ترین پروژه زیست محیطی در این‬ ‫شرکت‪ ،‬پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی‬ ‫جهت کاهشاالینده هاوتبدیلبهبخار وتولید‬ ‫برقاست کهدستاورداینپروژهبه کاهش‪۱۴۰‬‬ ‫هزار تن گاز دی اکسید کربن(‪)CO2‬وهمچنین‬ ‫کاهشمصرف گاز طبیعیبهمیزان‪ ۱۲۰۰۰‬نرمال‬ ‫مترمکعبدر ساعتاست‬ ‫در گفت وگوی خبری شبکه اصفهان‪ ،‬سید امیر‬ ‫طباطبائیان‪ ،‬مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکهوحسینمدرسی فر‪،‬مدیربهداشتحرفه ای‬ ‫ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به تشریح اقدامات‬ ‫زیست محیطیاینشرکتپرداختند‪.‬‬ ‫یکی از ارکان شرکت فوالد مبارکه هم زمان با توسعه ّکمی در ظرفیت ها‬ ‫و افزایش تنوع و کیفیت محصوالت تولیدی‪ ،‬بهبود مستمر وضعیت‬ ‫زیست محیطیشرکتفوالدمبارکهاست‪.‬در همینخصوصسیدامیر‬ ‫طباطبائیان‪ ،‬مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری شبکه اصفهان‪ ،‬به تشریح عملکرد زیست محیطی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی‬ ‫از صنایع پرمصرف انرژی از سال ‪ ۱۳۷۷‬با تشکیل کمیته عالی انرژی‪،‬‬ ‫سیاست تامین انرژی پایدار در این شرکت را هدف گذاری کرد‪ .‬رویکرد‬ ‫دیگراین کمیته‪،‬سیاست گذاریدرراستایارتقایشاخص هایمصرف‬ ‫انرژیشرکتفوالدمبارکهمنطبقبااستانداردهایروز دنیابودهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بهینه سازی شاخص های مصرف انرژی و کاهش‬ ‫مصرف سوخت در شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬حفظ شاخص های‬ ‫زیست محیطیواستقرارپایشنظام هایمدیریتانرژیازدیگراقدامات‬ ‫زیست محیطیاینشرکتاست‪.‬‬ ‫دریافت گواهینامهاستانداردمدیریتانرژیتوسطشرکتفوالدمبارکه‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در توضیح اقدامات‬ ‫زیست محیطی این شرکت در سال های اخیر گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۴‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکهموفقبهدریافت گواهینامهاستانداردمدیریتانرژیشده‬ ‫استوبایدایننکتهرامدنظرقرار داد کهپایشانرژیتوسطشرکت های‬ ‫نالمللی کاراسانینیستوبه کنترل‪،‬پایشورصد کاملمصرفانرژی‬ ‫بی ‬ ‫در تماممراحلفرایندتولیدفوالدوابستهاست‪.‬‬ ‫کاهشمصرفانرژیشرکتفوالدمبارکهمعادلمصرفسالیانه‬ ‫‪ ۴۵۰‬منزلدر شهراصفهاناست‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬نتیجهاقداماتزیست محیطیشرکتفوالدمبارکهاین‬ ‫است که در سال گذشته مصرف انرژی در تمام بخش های این شرکت‬ ‫‪ 3.6‬میلیون گیگاژول کاهش یافت که معادل مصرف انرژی‪ ۴۵۰‬منزل‬ ‫در شهراصفهاندر طولیکسالاست‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۱۴۰‬هزار تن گاز دی اکسید کربن‬ ‫طباطبائیانبهپروژه هایشاخصزیست محیطیدرشرکتفوالدمبارکه‬ ‫هماشاره ای کردوتوضیحداد‪:‬یکیازمهم ترینپروژه هایزیست محیطی‬ ‫در این شرکت‪ ،‬پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش‬ ‫االینده ها و تبدیل به بخار و تولید برق است که دستاورد این پروژه به‬ ‫کاهش‪ ۱۴۰‬هزارتن گازدی اکسید کربن(‪)CO2‬وهمچنین کاهشمصرف‬ ‫گاز طبیعیبهمیزان‪ ۱۲۰۰۰‬نرمالمترمکعبدر ساعتاست‪.‬‬ ‫ویتا کیدبر کاهشمصرفانرژیدرتمامحوزه هایشرکتفوالدمبارکهرا‬ ‫مهمدانستوتصریح کرد‪:‬برای کاهشمصرفانرژی گاز‪،‬افزایشراندمان‬ ‫در فرایند احیای مستقیم برنامه ریزی شده است که منجر به کاهش‬ ‫مصرف‪ ۲۰‬درصدیانرژی گاز در اینواحدهامی شود‪.‬‬ ‫بهره گیری از سنسورهای کنترل هوشمند انرژی الکتریکی در‬ ‫قالبطرحتحولدیجیتال‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬بهره گیری از سنسورهای‬ ‫کنترل هوشمند انرژی الکتریکی در تجهیزات انرژی برق در قالب طرح‬ ‫تحول دیجیتال را به عنوان برنامه زیست محیطی پیش روی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه مطرح کرد و افزود‪ :‬امیدواریم انقالب صنعتی چهارم در‬ ‫خدمت اقدامات محیط زیستی شرکت فوالد مبارکه و کاهش مصرف‬ ‫انرژی برق قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اقداماتزیرساختی کاهشمصرفاب‪،‬سالمتاهالیلنجان‬ ‫ومبارکهراارتقابخشید‬ ‫وی در ادامه بر اقدامات بنیادین و زیرساختی شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫راستای کاهش مصرف اب پرداخت و توضیح داد‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تا کنون‪،‬‬ ‫اینشرکتپروژهاحداثشبکهجمع اوری‪،‬خطوطانتقالوتاسیسات‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان را در قالب‬ ‫قراردادبیعمتقابلباشرکتابفایاستاناصفهانوباسرمایه گذاری‪۵۰۰‬‬ ‫میلیاردتومانیپیشبرد کهمنافعاینطرحشاملارتقایاستانداردهای‬ ‫زیست محیطیمنطقه‪،‬افزایشسطحبهداشتعمومیوحفاظت کیفی‬ ‫ازمنابعاب هایزیرزمینیو کاهشبارگذاریابمصرفیموردنیازصنعت‬ ‫در رودخانهزاینده روداست‪.‬‬ ‫طباطبائیان به پروژه های متعدد دیگر در دست اقدام کاهش مصرف‬ ‫اب در شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومانی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پروژه های کاهش مصرف اب در شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫تا کیدبربهره گیریاز اب هایتجدیدپذیروجایگزینیانبااب هایخام‬ ‫هدف گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫کاهش یک میلیون مترمکعب اب در سال در واحد احیا‬ ‫مستقیم‬ ‫وی به طر ح های زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه در اینده نزدیک‬ ‫پرداختواظهار کرد‪:‬پروژه هایمتعددیدر کاهشمصرفابدرشرکت‬ ‫فوالد مبارکه اجرا شده است و در طر ح های اتی درصدد هستیم میزان‬ ‫مصرفابدر فرایندهایتولیدیرا کاهشدهیم‪.‬در اینمیانمی توان‬ ‫به جایگزینی بر ج های هیبریدی می توان اشاره کرد که مناقصه ان در‬ ‫حال برگزاری است و امیدواریم تا یک ماه اینده کلنگ زنی شود‪ ،‬چرا که‬ ‫اینپروژهمی تواندبه کاهشیکمیلیونمترمکعبابدر سالدر واحد‬ ‫احیامستقیمبینجامد‪.‬‬ ‫مدیرانرژیوسیاالتشرکتفوالدمبارکه گفت‪:‬طرحدیگری کهبر کاهش‬ ‫مصرفابدر فرایندتولیددر واحدریخته گریمتمرکزاستهمبه زودی‬ ‫به مناقصه گذاشته می شود‪ .‬پروژه های کاهش هدررفت اب با تعویض‬ ‫سیستم های فرسوده اب رسانی هم در دست اقدام است و تا کنون ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتراز اینخطوطتعویضشدهاستوجمع اوریاب هایسطحی‬ ‫وبارشیدرحوضچه هایتعبیه شدههمازبرنامه هایایندهشرکتفوالد‬ ‫مبارکهدر خصوص کاهشمصرفاباست‪.‬‬ ‫رویکردبرد‪-‬بردشرکتفوالدمبارکهباجامعه‬ ‫در ادامه گفت وگوی خبری ویژه شبکه اصفهان حسین مدرسی فر‪،‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در‬ ‫توضیح مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه با تا کید بر اقدامات‬ ‫زیست محیطیاظهار کرد‪:‬شرکتفوالدمبارکهبارویکردبرد‪-‬بردهمواره‬ ‫در راستای ارتقای محیط زیست و خدمت به جامعه تالش کرده است‪.‬‬ ‫به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در خدمت محیط زیست‬ ‫توسطشرکتفوالدمبارکه‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت از بدو تاسیس با سرمایه گذاری کالن تکنولوژی‬ ‫دوستدار محیط زیست را به خدمت گرفت و همواره به عنوان شرکت‬ ‫دوستدار محیط زیستسیاست هایخودراتعریف کردهاست‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به اقدامات این شرکت در کاهش الودگی هوا هم اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تکنولوژی های به کاررفته در این شرکت با هدف کاهش الودگی هوا‬ ‫انتخابشدهاست کهمی توانبهاستقرار‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬غبارگیربه روز دنیااشاره‬ ‫کرد که خروجی این غبارگیرها به صورت پایش برخط (انالین) توسط‬ ‫سازمان محیط زیست کشور و اداره کل محیط زیست استان اصفهان‬ ‫رصدمی شود کهطبقاعالماینسازمان هامیزانخروجیاالینده های‬ ‫جویاینشرکت‪ ،‬کمتراز استانداردهایجهانیاست‪.‬‬ ‫توسعه‪ ۴۵‬درصدیفضایسبزدر شرکتفوالدمبارکه‬ ‫وی به توسعه فضای سبز به عنوان یکی از پارامترهای زیست محیطی‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬حدود‪ ۱۶‬کیلومترمربع‬ ‫از مساحت ‪ ۳۵‬کیلومترمربعی شرکت فوالد مبارکه به فضای سبز‬ ‫اختصاص دارد‪ ،‬یعنی چیزی در حدود ‪ ۴۴‬تا ‪ ۴۵‬درصد کل مساحت‬ ‫فوالد مبارکه به فضای سبز اختصاص پیدا کرده است و توسعه فضای‬ ‫سبز با انواع گونه های گیاهی از بدو تاسیس این شرکت در دستور کار‬ ‫قرار گرفته که سالیانه هزینه نگهداری این فضای سبز بالغ بر‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫نظارت سازمان محیط زیست بر روند دفن و بازچرخانی‬ ‫پسماند‬ ‫مدرسی فر به اقدامات سازنده شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش‬ ‫الودگی منابع خا کی پرداخت و گفت‪ :‬تمام پسماندهای شرکت فوالد‬ ‫مبارکه شناسنامه دار هستند و نظارت دقیقی و برخط (انالین) توسط‬ ‫سازمان محیط زیست کشور بر روی چرخه و بازگشت و دفن این‬ ‫پسماندهابهطبیعتانجاممی شود‪.‬‬ ‫همکاری با دانشگاه های معتبر کشور در راستای حفظ منابع‬ ‫خاکی‬ ‫وی به همکاری شرکت فوالد مبارکه با دانشگاه های مرجع کشور در‬ ‫راستایحفظمنابعخاکیهماشاره ای کردو گفت‪:‬درهمکاریپنج ساله‬ ‫با دانشگاه های معتبر و بی طرف در کشور مطالعات و نتایج اقدامات‬ ‫زیست محیطیشرکتفوالدمبارکهدرخصوصحفاظتاز منابعخاکی‬ ‫بررسی می شود که ا کنون با دانشکده زمین شناسی دانشگاه شیراز‬ ‫این مطالعات در حال انجام است و نتایج این مطالعات در سازمان‬ ‫محیط زیست کشور ثبت شده کهنشاناز حفاظتمنابعخاکیتوسط‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫رئیس کنترل کیفی نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد‪:‬‬ ‫دست یابی به رکورد کیفیت ورق سرد رویه خودرو با کیفیت سطح ‪MB‬‬ ‫رئیس کنترل کیفی نورد سرد فوالد مبارکه با اعالم‬ ‫اینخبر گفت‪:‬باهمتوتالش کارکنانشرکتفوالد‬ ‫مبارکهروندروبه رشدبازده کیفیتورق‪ MB‬از سال‬ ‫‪ 1399‬شروعشدودر اردیبهشت ماه‪ 1400‬بهنقطهاوجخودوبهرقم‬ ‫بی سابقه‪ 84.81‬درصدرسید‪.‬‬ ‫محمدرضا نصر اصفهانی افزود‪ :‬ورق سرد مورد مصرف در رویه خودرو‬ ‫طبق استانداردهای تعریف شده با سطح ویژه ‪ MB‬معرفی می گردد‪.‬‬ ‫محصوالت‪ MB‬بهلحاظسطحیدارایباالترین کیفیتوفاقدعیوب‬ ‫ظاهریقابل مشاهدههستند‪.‬ازاین رودرچرخهتولیداینمحصوالت‪،‬‬ ‫از فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم و نورد سرد بازرسی های سخت گیرانه ای برای‬ ‫کنترل محصول توسط واحد کنترل کیفی صورت می گیرد و ممکن‬ ‫استدر برخیمواردمقدار قابل مالحظه ایاز محصولاز سفارش های‬ ‫اولیهجدا گردد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بازرسیسطحاینمحصوالتدر نوردسردبه صورتچشمی‬ ‫و همچنین با استفاده از تجهیز بازرسی اتوماتیک سطح (‪ )Parsytec‬و‬ ‫با در نظر گرفتن الزامات استاندارد و همچنین نیازها و حساسیت های‬ ‫مشتریان صورت می گیرد‪ .‬بر این اساس طبقه بندی محصول صورت ‬ ‫گرفتهوممکناستمحصولقابل قبولیاغیرقابل قبولتشخیصداده‬ ‫شود و در نهایت با توجه به مقادیر ذکرشده‪ ،‬بازده کیفی این محصول‬ ‫محاسبهو گزارشمی گردد‪.‬‬ ‫نصر اصفهانی تصریح کرد‪ :‬با تالش کارکنان شرکت فوالد مبارکه‬ ‫روند روبه رشد بازده کیفیت ورق ‪ MB‬از سال ‪ 99‬شروع شده و در‬ ‫اردیبهشت ماه‪ 1400‬بهاوجخودوبهرقمبی سابقه‪ 84.81‬درصدرسید‪.‬‬ ‫گفتنیاستاینعدددر سال‪ 99‬به صورتمیانگین‪ 57.83‬بودهاست‪.‬‬ ‫رئیس کنترل کیفینوردسردخاطرنشان کرد‪:‬برایرسیدنبه کیفیت‬ ‫باالیمحصوالت‪ MB‬الزماستدر کلیهمراحلشاملطراحیمحصول‪،‬‬ ‫برنامه ریزی‪،‬اماده به کاریتجهیزات‪،‬فرایندهایتولیدفوالدسازی‪،‬نورد‬ ‫گرم‪ ،‬نورد سرد و کنترل کیفیت اقدامات وسیع و همه جانبه ای صورت‬ ‫پذیرد و حد باالیی از دقت و کنترل رعایت گردد‪ .‬در این میان بازرسی‬ ‫و کنترل کیفی نقش بسزایی دارد و محصوالت به صورت صددرصد‬ ‫بازرسی می شود و با اطالع رسانی به موقع از ایجاد عیوب و ضایعات‬ ‫جلوگیریمی گردد‪.‬‬ ‫وی در پایان از همکاری و همراهی مدیریت کنترل کیفی‪ ،‬همکاران‬ ‫کنترل کیفینواحی‪،‬واحدهایتولیدوتعمیراتنواحیوسایرواحدهای‬ ‫مرتبط که در رسیدن به این موفقیت بزرگ نقش اساسی داشته اند‬ ‫تشکروقدردانی کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫تولید کنسانتره فسفات اسفوردی‬ ‫مدل سرمایه گذاری فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست‬ ‫الگوی صنعت فوالد ایران‬ ‫میزان تولید کنسانتره فسفات مجتمع فسفات اسفوردی در فروردین‬ ‫سال جاری بیش از ‪ ۲۵‬درصد افزایش یافت‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬مجتمع فسفات اسفوردی در ماه فروردین امسال‪،‬‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۹۴‬تن کنسانتره فسفات تولید کرد‪ .‬این رقم در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۶۰‬تن بود‪ .‬مجتمع فسفات اسفوردی در ماه‬ ‫فروردین‪ ۱۹ ،‬هزار و ‪ ۳۸۹‬تن ماده معدنی استخراج کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬از سوی فوالد مبارکه‬ ‫ت در نظر‬ ‫بودجه های قابل قبولی برای مسائل مربوط به محیطزیس ‬ ‫گرفته شده و همین امر این شرکت را به عنوان یک الگو در بین صنایع‬ ‫فوالدی ایران مطرح کرده و سبب شده تمامی شرکت های فوالدی نیز‬ ‫از این شرکت الهام بگیرند و در راستای حفظ محیط زیست‬ ‫گام بردارند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫نکات ایمنی‬ ‫گرما‬ ‫و اثار ان در محیط کار‬ ‫در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها»؛‬ ‫کارنامه فوالد مبارکه به شعار سال مزین شد‬ ‫منبع ‪ :‬ماهنامه اخبار فلزات‬ ‫اگرمبنایشعار سالبرتولیدورفعموانعپیرامون‬ ‫اناستوار باشد‪،‬فوالدمبارکهباحفظرویهموفق‬ ‫خود در سال «جهش تولید»‪ ،‬سال جدید را‬ ‫با رکوردهای پی درپی در زمینه های مختلف‬ ‫اغاز کرده است تا از این طریق بتواند ضمن‬ ‫حفظموقعیتمنحصربه فردخوددر منطقهو‬ ‫جهان‪ ،‬گام بلندی در زمینه عمل به شعار سال‬ ‫‪ 1400‬بردارد‬ ‫چندین سال است که رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬با تبیین اهداف و راهبردهای‬ ‫ساالنه تحت عنوان شعار سال‪ ،‬خط مشی متناسب با شرایط موجود در زمینه مسائل‬ ‫اقتصادی کشور را ارائه می کنند‪ .‬توجه به رونق و جهش اقتصادی و اهمیت ان در زمینه‬ ‫توسعه و رفاه اقتصادی جامعه یکی از موارد مهم و مورد تا کید ایشان است‪ .‬ازاین رو‪ ،‬عمل به توصیه‬ ‫ایشان تحت عنوان شعار سال می تواند به راهبردی کلیدی نزد شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی منجر‬ ‫شود‪ ،‬به طوری که فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی در منطقه و‬ ‫جهان‪ ،‬استراتژی تولید را بر اساس موازین شعار سال و تحقق بندهای مورداشاره در فرمان های رهبر‬ ‫انقالب استوار می سازد‪ .‬با بررسی عملکرد فوالد مبارکه در یک ماهه نخست سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی ها»‪ ،‬می توان پی برد که این مجموعه بزرگ فوالدی نه تنها توانسته بر موانع و چالش های‬ ‫تولید چیره شود‪ ،‬بلکه با کسب رکوردهای متعدد و متنوع در زمینه تولید و بومی سازی قطعات و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬به شعار سال‪ 1400‬لبیک گفته است‪.‬‬ ‫باعملبهشعار«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»به عنوانشعار کلیدیومهمسال‪،1400‬می توانسنگبنای‬ ‫مناسبیبرایرونق بخشیبهامرتولیدو کسب وکار در کلیهزمینه هایصنعتیومعدنیایجاد کرد‪.‬پشتیبانیاز‬ ‫استقرار نظامشایسته ساالریدر سطحملی‪،‬توسعهنظاممدیریتیمبتنیبرمشارکت کلیه گروه هایذی نفع‬ ‫جامعه در تصمیم گیری های خرد و کالن‪ ،‬بهره گیری هدفمند از توان نیروهای متخصص داخلی برای عبور‬ ‫از سایه تحریم ها در امر تولید‪ ،‬همگرایی در زمینه جلوگیری از صادرات مواد اولیه و تالش برای ایجاد زنجیره‬ ‫ارزش‪،‬هوشمندسازیفرایندهابه منظور بهینه سازیانرژیومتمرکزسازیالگوهایپیرامونان‪،‬متنوع سازی‬ ‫رویکردهای توسعه محور در بستر پویش های ملی‪ ،‬ارائه مشوق به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و نیز ایجاد‬ ‫زمینه ایبرایخلقانگیزهبه منظور توسعهمناسباتتجاریبا کشورهایمتحدالمنافعجزوضرورت هایمهم‬ ‫شعار امسالدر مسیرتولیدوپاالیشموانعشرکت هایبزرگصنعتیومعدنیشناختهمی شوند‪.‬‬ ‫فوالدمبارکهوشعار سال‪1400‬‬ ‫«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»در حالیبه عنوانشعار سالانتخابمی شود کهطیسال هایاخیر‪،‬فشار‬ ‫اقتصادیدولت هایمتخاصمواستعمارگر بر ضدملتومنافعملی کشور بهباالترینحدخودرسیدهاست‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬بهترین گزینه برای مواجهه با تروریسم اقتصادی نظام بین الملل‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی از تولید‬ ‫در کنار بهره گیریاز کارافرینانوفعاالناقتصادیوصنعتیبه ویژهدر تصمیم گیری هایاقتصادیخردو کالن‬ ‫استوشرکتفوالدمبارکهاصفهانپرچمدار شرکت هایبزرگفوالدی کشور در اینزمینهشناختهمی شود‪.‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی در جهان‪ ،‬به رغم گستردگی تحریم ها و بحران‬ ‫همه گیریویروس کرونا‪،‬توانستهاستبابهره گیریازراهبردهای کالنبرایتحققخوداتکاییوخودکفاییملی‬ ‫رمز افزایش تولید و صادرات محصوالت خود را به نمایش بگذارد‪ ،‬به طوری که برای حمایت‪،‬‬ ‫در صنعت فوالد‪ِ ،‬‬ ‫پشتیبانیورفعموانعبه منظور دست یابیاینشرکتبه کسبرکوردهایمختلف‪،‬پشتیبانیقوایسه گانه‪،‬‬ ‫دولت مردانونمایندگانمحترممردمدر مجلسشورایاسالمییکضرورتمحسوبمی شود‪.‬بااین حال‪،‬‬ ‫کارنامه درخشان این شرکت در راستای دست یابی به رکوردهای پی درپی فعالیت های تولیدی‪ ،‬شامل رکورد‬ ‫تولیدبیشاز‪ 7‬میلیونتنتختالدر کارخانهاصلیو ‪ 10‬میلیونتنفوالدخامدر اخرینروزهایسالومتعاقب‬ ‫انرکورد‪ 141‬ذوبدرنخستینروزهایسال«تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»نشانمی دهد کهبه رغموجود‬ ‫محدودیت ها‪،‬محصوالتاینشرکتدر بامتولیدات کشور جای گرفته اند‪.‬‬ ‫گام بلندفوالد مبارکهدر سال‪1400‬‬ ‫ا گر مبنای شعار سال بر تولید و رفع موانع پیرامون ان استوار باشد‪ ،‬فوالد مبارکه با حفظ رویه موفق خود در‬ ‫سال«جهشتولید»‪،‬سالجدیدرابارکوردهایپی درپیدر زمینه هایمختلفاغاز کردهاستتااز اینطریق‬ ‫بتواند ضمن حفظ موقعیت منحصربه فرد خود در منطقه و جهان‪ ،‬گام بلندی در زمینه عمل به شعار سال‬ ‫‪ 1400‬بردارد‪ .‬بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری یکی از دستاوردهای مهم مجتمع فوالد مبارکه در‬ ‫راستای تحقق شعار سال بود‪ ،‬به طوری که با دستور مدیران ارشد این شرکت بزرگ فوالدی‪ ،‬ضمن پشتیبانی‬ ‫از داخلی سازی فناوری ساخت صفحات فوق‪ ،‬زمینه جلوگیری از خروج ساالنه ‪ 5.3‬میلیون یورو ارز از کشور‬ ‫فراهمامد‪.‬با بومی سازیاینقطعهاستراتژیک کهدر فرایندانجمادوتبدیلمذاببهتختالفوالدیبه ویژهدر‬ ‫خطوطریخته گریمداوممورداستفادهقرار می گیرد‪،‬میزانتولیدو کیفیتتختالبااستفادهاز توانداخلیبه‬ ‫فراتر از میانگینجهانیرسیدهاست‪.‬‬ ‫ورود فوالدمبارکهبهپروژهخطلولهانتقالابخلیجفارسبهاستان های کویرییکیدیگراز اقداماتراهبردی‬ ‫این شرکت برای حفظ تعادل تولید در چشم انداز بلندمدت است‪ .‬ا گاهی از تهدیدهای بالقوه کمبود اب در‬ ‫مناطقمرکزیفالتایرانزمینهرابرایپشتیبانیاز ابشیرینموردنیاز تولیدمحصوالتفوالدیاینمجموعه‬ ‫عظیمصنعتیوسایرصنایعاستانبهمیزان‪ 200‬میلیونمترمکعببه صورتساالنهوطول‪ 910‬کیلومترفراهم‬ ‫اورد‪ .‬بر اساس امارها‪ ،‬حجم سرمایه گذاری در زمینه شیرین سازی و انتقال اب خلیج فارس به فالت ایران‬ ‫‪ 353‬هزار میلیارد ریال بوده است که سهم فوالد مبارکه در میان شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی‪ 28‬درصد‬ ‫رقمفوقبراوردمی شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاریفوالدمبارکهدرپروژهخطلولهانتقالابخلیجفارسبهمناطق کویری کشوربهمیزاندوبرابرسایر‬ ‫پیش روی تولید در این مجموعه‬ ‫سرمایه گذاران نشان می دهد که اراده ای جدی برای پشتیبانی و رفع موانع ِ‬ ‫صنعتی بزرگ وجود دارد‪ ،‬به طوری که پیش بینی می شود از طریق طرح انتقال اب خلیج فارس به اصفهان در‬ ‫سال جدید‪ ،‬میزان اشتغال زایی به نزدیک‪ 14‬هزار نفر برسد‪ .‬فوالد مبارکه‪ ،‬با مشارکت در بزرگ ترین پروژه چند‬ ‫دهه اخیر‪ ،‬ضمن لبیک به شعار «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» در سال ‪ ،1400‬حد نصاب کسب رکورد‬ ‫سرمایه گذاریدر پروژه هایزیرساختی کشور راجابه جا کردهاست‪.‬‬ ‫تحققشعار سالدر اغاز ‪1400‬‬ ‫اراده مدیران ارشد و میانی و پرسنل زحمتکش فوالد مبارکه برای تحقق شعار سال ‪ 1400‬به گونه ای است که‬ ‫می توان از همین ابتدای سال به ثبت رکوردهای متعدد و متنوع این مجموعه اشاره داشت‪ .‬ثبت رکورد تولید‬ ‫‪ ۲۵‬هزار و‪ ۱۲۵‬تناهناسفنجیبا کیفیتمناسببه ویژهاز نظردرجهفلزیو کربنبه صورتروزانه‪،‬انهمدر روز‬ ‫دوازدهم فروردین ماه سال‪ 1400‬به عنوان روز جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬خبر از اراده پوالدین فوالد مبارکه برای‬ ‫دست یابیبهرکورد‪ ۷۱۵‬هزارتناهناسفنجیبه صورتماهانهمی دهد‪.‬باتوجهبه کاربردمحصولاهناسفنجی‬ ‫به عنوانمادهاولیهتولیدمذابدر بخشفوالدسازی‪،‬بهنظرمی رسدبراوردهای کارشناسانهاینشرکتبرای‬ ‫دست یابیبهتولید‪ ۲۳‬هزار تنتختالدر واحدفوالدسازیفراهمشدهاست کهاینامربه خودی خودمی تواند‬ ‫راستی ازماییمهمیدر راستایتحققشعار «تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»به ویژهدرزمینهپشتیبانیاز‬ ‫واحدفوالدسازیباشد‪.‬‬ ‫ارزویی کهمحققشد‬ ‫وجودپیمان نامه هایمتعدددر فوالدمبارکهبرایتحققافزایشتولید‪،‬رکوردهاوتولیدمحصوالتجدیدعزم‬ ‫جدیمدیرانوپرسنلاینمجموعهبزرگفوالدیرابرایخدمتبهمردم‪،‬صنعتگرانوسهام داراننشانداده‬ ‫است‪.‬در همینراستا‪،‬تولیدعریض ترینتختالفوالدیدر فوالدمبارکه‪،‬انهمدر راستایعملبهمنویاتمقام‬ ‫پیش روی‬ ‫معظمرهبریدرزمینهشعار «تولید‪،‬پشتیبانی هاومانع زدایی ها»‪،‬ضمنرفعیکیاز بزرگ ترینموانع ِ‬ ‫تولیدبرخیاز صنایع‪،‬فصلجدیدیدر بومی سازیاینصنعتبه ویژهدر منطقهخاورمیانهرقمزدهاست‪.‬‬ ‫تولید اسلب (تختال فوالدی) به عرض ‪ 2‬هزار تا ‪ 2‬هزار و ‪ 25‬میلی متر و ضخامت ‪ 250‬میلی متر برای نخستین‬ ‫بار در منطقه خاورمیانه‪ ،‬زمینه را برای پشتیبانی و رفع موانع تولید محصوالت مختلف در صنایع نفت و گاز‪،‬‬ ‫کشتی سازیوبرخیاز صنایعاستراتژیکمورداستفادهدر صنایعحساسپدیداورد‪.‬تولیداینمحصول‪،‬عالوه‬ ‫برخودکفاییتولیددر اینزمینه‪،‬می تواندارزاوریمناسبیبرایصنایعداخلی کشور بهارمغانبیاورد‪.‬‬ ‫چترحمایتیشعار سالدر چشم انداز فوالدمبارکه‬ ‫شرکتفوالدمبارکهیکیاز نمونه هایموفقوسرامددر زمینهتحققشعار سال‪ 1400‬به ویژهدر یک ماههابتدای‬ ‫سال به حساب می اید‪ .‬استراتژی این شرکت بزرگ صنعتی و معدنی‪ ،‬هم راستا با رفع موانع و دست یابی به‬ ‫رکوردهایجدیددرزمینهتولید‪،‬یکیازمبانیمهمچشم اندازفوالدمبارکهمحسوبمی شود‪.‬روحیه کار گروهی‪،‬‬ ‫نالمللی‪،‬داخلی سازیقطعاتوتجهیزاتموردنیازتولید‪،‬سرمایه گذاریدرزیرساخت ها‬ ‫پیرویازتجربه هایبی ‬ ‫باتاسیاز مضمونشعار سالوایجادانگیزهمضاعفدر پرسنلبرای کار وتولیدجهادیجزوشاخصه هایمهم‬ ‫فوالدمبارکهبرایتحققدستاوردهایقابل توجهسال‪ 1400‬محسوبمی شوند‪.‬موفقیت هایفوق‪،‬بههمراه‬ ‫کسبرکوردهایمتعدددر قالبیکتیمبزرگ کاری‪،‬نویدبخشدرخششفوالدمبارکهدر قرنجدیداست‪.‬‬ ‫انجامموفقیت امیز طرحجدیدسیستمکانترویتوایستگاهمربوطه‬ ‫نوارنقاله های‪02c05‬و‪02c05A‬واحدانباشتوبرداشت‬ ‫ط ــر ح جدی ــد سیس ــتم کانتروی ــت و ایس ــتگاه های مربوط ــه نوارنقاله ه ــای‬ ‫‪ 02c05‬و ‪ 02c05A‬در واح ــد انباش ــت و برداش ــت هم زم ــان ب ــا توق ــف س ــالیانه‬ ‫مگامــدول ‪ A‬شــهید خــرازی در خردادمــاه جــاری بــا موفقیــت اجــرا شــد و مــورد‬ ‫بهر هب ــرداری ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫رئیــس تعمیــرات حمــل مــواد ناحیــه اهن ســازی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬نوارنقالــه هــای مذکــور‬ ‫ازجملــه خطــوط اصلــی و مهــم واحــد انباشــت و برداشــت محســوب می شــوند کــه نقــش ارســال‬ ‫گندلــه از پارک هــای انباشــت بــه واحدهــای احیــا مســتقیم ‪ 1‬و ‪ 2‬را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫غالمرض ــا فرهمن ــد اف ــزود‪ :‬تجهی ــز قبل ــی به دلی ــل نامناس ــب ب ــودن ط ــرح و همچنی ــن فرس ــودگی‬ ‫و اس ــتهال ک دچ ــار توقف ــات اضط ــراری متع ــدد و ش ــرایط ناایم ــن و اخت ــال در رون ــد ارس ــال م ــواد‬ ‫ش ــده ب ــود‪ .‬پ ــس از مطالع ــات و بررس ـی های فن ــی متع ــدد‪ ،‬ط ــرح جدی ــد توس ــط ام ــور مهندس ــی‬ ‫تهی ــه و ارائ ــه ش ــد و س ــاخت تجهی ــزات مربوط ــه ب ــه وزن ‪ 50‬ت ــن از طری ــق کارگاه اس ــکلت فل ــزی‬ ‫تعمی ــرگاه مرک ــزی انج ــام گرف ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬عملی ــات دمونت ــاژ تجهی ــزات قدی ــم و نص ــب و اج ــرای تجهی ــزات ط ــرح جدی ــد‬ ‫براســاس دســتورالعمل های تدوین شــده‪ ،‬در مــدت ‪ 6‬روز توســط قســمت بهینه ســازی تعمیــرات‬ ‫مرک ــزی و پیمان ــکار مربوط ــه (ش ــرکت بهس ــازان خاورمیان ــه) ص ــورت گرف ــت‪.‬‬ ‫فرهمنــد تصریــح کــرد‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح انتظــار مـی رود اماده بـه کاری و شــرایط ایمــن نوارهــای‬ ‫یادش ــده ب ــه س ــطح مطلوب ــی ارتق ــا پی ــدا کن ــد و همچنی ــن عم ــر نواره ــا ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش‬ ‫اس ــیب های وارده به ص ــورت چش ــمگیری افزای ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫وی در پای ــان از کلی ــه هم ــکاران و واحده ــای مربوط ــه ک ــه زمین ــه تحق ــق ای ــن ام ــر مه ــم را فراه ــم‬ ‫نمودن ــد قدردان ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫استرس گرمایی مشکل اساسی بسـیاری از مشـاغل‬ ‫مخصوصا صنایعی است که عالوه بر گرمای اب وهوایی‬ ‫منطقه‪ ،‬گرمـای تولیدشده مصنوعی‪ ،‬به وسیله فراینـدهای‬ ‫صـنعتی را نیز در بردارد‪ .‬یکی از مهم ترین و متداول ترین‬ ‫مشکالت بهداشـت شغلی در محیط های کاری شرایط‬ ‫جوی نامناسـب و بـه عبارتی کار در محیط های گرم است‪.‬‬ ‫محیط کاری گرم عالوه بر کاهش قابلیت انجام کـار‬ ‫مـی توانـد باعث بروز بیماری های متعددی در انسان شـود‪،‬‬ ‫چرا که بدن انسان در محدوده بین ‪ 36‬تا ‪ 38‬درجه‬ ‫سانتی گراد از دمای داخلی دارای بهتـرین کـارایی اسـت‪.‬‬ ‫چنانچـه میزان دریافت و تولید گرما بیش از مقـداری باشـد‬ ‫کـه بدن قادر به دفع ان است‪ ،‬دمـای داخلـی بـدن افـزایش‬ ‫می یابد و این امر ممکن است منجر به ایجاد اختالالت‬ ‫ناشی از گرمـادر بدن شود‪.‬‬ ‫بیماری های ناشی از مواجهه بـا گرمـا شـامل طیـف وسیعی‬ ‫از اختالالت اعم از اختالالت خفیـف و متوسـط تا شوک های‬ ‫گر مـایی ا سـت‪ .‬در اختالالت خفیـف و متوسط که شـامل‬ ‫کرا مـپ عضـالنی‪ ،‬خسـتگی مفـرط ناشی از گرما (ضعف‬ ‫گرمایی) است‪ ،‬فراینـد تنظـیم حرارت بدن اسیب نمی بیند‪،‬‬ ‫اما در شوک های گرمـایی ایـن فراینـد مختـل شـده و حیـات‬ ‫فـرد بـه مخـاطره می افتد‪ .‬عواملی که در ایجاد بیماری های‬ ‫نا شـی از گر مـا به عنوان عوا مـل مسـتعدکننـده نقـش دار نـد‬ ‫عبار ت اند از‪ :‬شرایط جوی نامساعد مانند افزایش دمای‬ ‫تر گویسان و عوامل فردی نظیـر عـدم سـازش بـا گرما‪،‬‬ ‫خسـتگی‪ ،‬نداشتن شرایط جسمانی مناسب‪ ،‬چاقی‪ ،‬فعالیـت‬ ‫شـدید‪ ،‬بیماری های قلبـی و عروقـی‪ ،‬مصـرف الکـل‪ ،‬مصـرف‬ ‫داروهای افزایش دهنده فعالیت سیستم پاراسـمپاتیک‪ ،‬سن‬ ‫بـاال و سـابقه بیماری های ناشـی از مواجهـه بـا گرمــا‪.‬‬ ‫یکی دیگر از عوارض کار در محیط های گرم افزایش حوادث‬ ‫شغلی به علت به هم خـوردن تعـادل عصبی و کاهش تمرکز‬ ‫است‪ .‬ا سـترس حرار تـی‪ ،‬کارایی فرد را برای انجام دادن‬ ‫کار ثابت پایین می اورد و تعداد خطاهای کاری را افزایش‬ ‫می دهد که ا یـن ا مـر باعث می شود کیفیت کار و بهر ه وری‬ ‫سیستم کاهش یابد‪ .‬با توجه بـه عـوارض و اثـرات سـوء گرمـا‪،‬‬ ‫پـایش و ارزیابی میزان فشـار گرمـایی احتمـالی‪ ،‬بـر شـاغلین در‬ ‫صـنایع گـرم و ا گـاهی از اخـتالالت ناشـی از ان و نیـز اقــدامات‬ ‫پیشــگیرانه و کنترلــی در ایــن خصــوص از ضروریات بهداشت‬ ‫شـغلی اسـت‪.‬‬ ‫عوارض گرما‬ ‫به طورکلی کار کردن در محیط گرم عالوه بر تولید خستگی‪،‬‬ ‫تحریک پذیری‪ ،‬کاهش ظرفیت جسمانی و روانی‪ ،‬سبب بروز‬ ‫اثار بیماری ناشی از گرما و تحلیل قواست که ناراحتی های‬ ‫ناشی از این امر را با توجه به شدت عالئم به وجودامده می توان‬ ‫چنینخالصه کرد‪:‬سوختگی هایسطحیپوستدر اثرتابش‬ ‫افتاب؛ جوش های گرمایی؛ کرامپ های عضالنی؛ گرمازدگی؛‬ ‫ضعف گرمایی‪.‬‬ ‫راه های مقابله با گرما در محیط کار‬ ‫به طورکلی راه های کنترل گرما در محیط های کاری شامل‬ ‫این موارد است‪ :‬کنترل های مهندسی (برقراری جریان هوای‬ ‫خنک در محیط کار‪ ،‬جداسازی منابع تولید گرما از محل کار‬ ‫کارکنان‪ ،‬استفاده از منابع حرارتی به منظور ممانعت از انتقال‬ ‫حرارت به محیط کار پرسنل)‪ ،‬کنترل های مدیریتی (کاهش‬ ‫فعالیت جسمانی‪ ،‬ایجاد برنامه های منظم کار و استراحت‪،‬‬ ‫تامین اب خنک با دمای ‪ 10‬تا ‪ 15‬درجه سانتی گراد‪ ،‬معاینه‬ ‫کارگران‪ ،‬اموزش کارگران و‪ )...‬و استفاده از لوازم حفاظت فردی‬ ‫(شامل لوازمی که میزان مواجهه با گرما را کاهش می دهد و‬ ‫بیشتر برای محیط هایی استفاده می شود که افراد مجبورند‬ ‫برای مدت زمان کوتاهی در محیط خیلی گرم کار کنند)‪.‬‬ ‫کمک های اولیه‬ ‫برای انجام کمک های اولیه در برخورد با افرادی که دچار‬ ‫عالئم و اختالالت مواجهه با گرما شد ه اند به شر ح ذیل‬ ‫اقدام گردد‪ :‬فورا با اورژانس تماس بگیرید‪ .‬شخص را در محل‬ ‫خنک قرار دهید و اشیای خطرنا ک را از اطراف او دور کنید‪.‬‬ ‫برای رسیدن به وضعیت ایدئال به منظور جلوگیری از بروز‬ ‫بیمار ی های ناشی از گرمای محیط و محافظت کارگران‬ ‫الزم است‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارگران عالئم و نشانه های بیماری های ناشی از گرما را‬ ‫بشناسند و راه های کمک به همکاران خود را اموخته باشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬فعالیت های سنگین و فشرده را در خالل ساعات خنک‬ ‫روز انجام دهید‪.‬‬ ‫‪ -3‬با تغییرات گرما‪ ،‬دامنه فعالیت های کاری را افزایش دهید‪.‬‬ ‫‪ -4‬برای اشکار شدن نشانه های بیماری های ناشی از گرما‪ ،‬با‬ ‫دیگر همکاران در کنار هم کار کنید‪.‬‬ ‫‪-5‬از لباس روشن‪ ،‬گشاد و راحت استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬اب سرد زیاد بنوشید (هر ‪ 15‬تا ‪ 20‬دقیقه یک لیوان با دمای‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬درجه سانتی گراد)‪.‬‬ ‫‪ -7‬از استراحت های کوتاه‪ ،‬در فضای خنک و در سایه‪،‬‬ ‫به صورت مکرر برای خنک کردن بدن استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -8‬از خوردن غذاهای سنگین‪ ،‬قبل از فعالیت در محیط با‬ ‫درجه حرارت باال بپرهیزید‪.‬‬ ‫‪ -9‬از نوشیدن نوشابه های محتوی کافئین و الکل اجتناب‬ ‫کنید (این نوشابه ها باعث از دست رفتن اب بدن می شود و‬ ‫احتمال بروز بیماری های ناشی از گرما را افزایش می دهد)‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫افتتاحازمایشگاهانالیزدستگاهیدر سازمانزمین شناسی‬ ‫اطالع رسانیاقداماتمحیط زیستیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی‬ ‫کشور‪ ،‬ازمایشگاه انالیز دستگاهی سازمان زمین شناسی و ا کتشافات‬ ‫معدنی کشور با حضور علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس این‬ ‫سازمان افتتاح شد‪.‬سال گذشته ‪ ۱۰‬هزار نمونه مواد معدنی در کل‬ ‫ازمایشگاه های سازمان زمین شناسی کشور انالیز شد و امید است با‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی جدید در هر ماه انالیز یک هزار نمونه میسر شود‪.‬‬ ‫فرشید شکرخدایی‪ ،‬رئیس کمیسیون توسعه پایدار‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫اب اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در مسیر توسعه‬ ‫و حفظ محیط زیست اقدامات قابل توجهی انجام داده است و‬ ‫باید اقدامات این شرکت در کاهش مصرف اب مثل بازچرخانی و‬ ‫تصفیه پساب ‪ ۹‬شهرستان مجاور این شرکت بیش از پیش به جامعه‬ ‫اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به مناسبت هفته محیط زیست در گفت وگو با ایراسین‪:‬‬ ‫ابیاریتمامفضایسبز‬ ‫فوالد مبارکه با روش قطره ای‬ ‫انجاممی شود‬ ‫مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به‬ ‫اهمیت محیط زیست برای این شرکت گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تقریبا ابیاری همه بخش های فوالد مبارکه با روش قطره ای‬ ‫انجام شده و اب موردنیاز نیز از محل پساب تصفیه شده‬ ‫شهریوصنعتیتامینمی شود‪.‬‬ ‫سید محمدجواد مجیدی‪ ،‬مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه کهیکیازبزرگ ترینشرکت هایتولیدیدر کشوروشرکتی‬ ‫پیشرودرصنعتفوالدمحسوبمی شود‪،‬ازابتدایتاسیسخود‬ ‫با درک اهمیت محیط زیست‪ ،‬این حوزه را در کنار رسالت اصلی‬ ‫خود‪ ،‬یعنی تولید فوالد‪ ،‬مورد توجه قرار داد‪ .‬این حوزه چنان‬ ‫حائز اهمیت است که پیامبر ا کرم (ص) طی حدیثی‪ ،‬شکستن‬ ‫شاخه ایاز درخترابرابرباشکستنبالفرشتگاندانسته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اهتمام محیط زیست برای فوالد مبارکه باعث‬ ‫شده است تا این شرکت در ادوار مختلف به عنوان یک صنعت‬ ‫سبز مطرح شود‪ .‬ا کنون یکی از ویژگی های فوالد مبارکه در این‬ ‫حوزه‪،‬برخورداریاز فضایسبز گستردهبا‪ ۱۴۵۰‬هکتار مساحت‬ ‫وقدمتینزدیکبه‪ ۳۰‬سالاست کهازاینفضابه خوبیحفاظت‬ ‫وحراستمی شود‪.‬‬ ‫مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت‬ ‫فضای سبز در محیط های صنعتی گفت‪ :‬وجود فضای سبز در‬ ‫اینمحیط ها کارکردهایمختلفیدارد کهاز اینمیانمی توان‬ ‫به جذب گردوغبار و االینده های جوی و خا کی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫االینده های خا ک‪ ،‬جذب دی ا کسید کربن اتمسفر‪ ،‬بادشکن‬ ‫و جلوگیری از اثرات زیان بار باد و طوفان و همچنین تاثیر بر‬ ‫ا کوسیستم انسانی‪ ،‬کارکردهای زیباشناختی و تلطیف روحیه‬ ‫کارکناناشاره کرد‪.‬‬ ‫مجیدی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از حوزه های زیرمجموعه‬ ‫محیط زیست‪ ،‬حوزه مهم اب است که در شرایط جوی امروز‬ ‫کشور بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته است‪ .‬در همین راستا‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با بهره مندی از سیستم ابیاری قطره ای و‬ ‫استفادهاز پسابشهریوصنعتیمناسببرایابیاریفضای‬ ‫سبز خود‪ ،‬گام مهمی در حفظ فضای سبز گسترده خود بدون‬ ‫نیاز بهابتازهقابل توجهبرداشتهاست‪.‬بنابراینمی توان گفت‬ ‫ازانجا که اب به عنوان یک سرمایه ملی مطرح است‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه تقریبا همه فضای سبز خود را به صورت قطره ای‬ ‫ابیاریمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه ابیاری فضای سبز شاخصی به نام‬ ‫هیدرومدول وجود دارد که مقدار ابی را شامل می شود که برای‬ ‫ابیاریمساحتمشخصیاز زمین(باویژگی هایمشخصو‪)...‬‬ ‫استفاده می شود‪ .‬میزان استاندارد این شاخص برای فوالد‬ ‫مبارکه ‪ 0.5‬لیتر بر ثانیه بر هکتار است؛ درحالی که میزان مصرف‬ ‫اینشرکتدر اینحوزهتقریبا‪ 0.3‬لیتربرثانیهبرهکتار است‪.‬‬ ‫مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫تحقیقات گسترده ایدر اینشرکتبه منظور شناسایی گیاهان‬ ‫کم اب سازگار با شرایط خا کی و جوی فوالد مبارکه انجام شده‬ ‫است که در نتیجه ان پوشش گیاهی منطقه با این گیاهان‬ ‫جایگزینشدهاست‪.‬به عالوهبایدتوجهداشت کهابموردنیاز‬ ‫برایابیاریفضایسبزفوالدمبارکهازمحلاب هایتصفیه شده‬ ‫وپساباینشرکتتامینمی شود‪.‬مجموعاینمواردبه وضوح‬ ‫نشان دهنده اهمیت بحث محیط زیست برای شرکت بزرگ‬ ‫فوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحد فضای سبز شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال‬ ‫جاری تا کنون اقدامات بسیاری را برنامه ریزی و اجرا کرده که در‬ ‫ادامهبهبخشیاز مهم تریناینفعالیت هااشارهمی شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬بازکاشتباغچه هایموجوددر سطحسایتبهمیزان‪10800‬‬ ‫مترمربع؛‬ ‫‪ -2‬تولید حدود ‪ 200‬هزار گلدان گل فصل‪ ،‬گونه هایی از قبیل‬ ‫(زوفا‪،‬مغربی‪ ،‬کوکب‪،‬پریوش‪،‬اطلسیو‪)...‬؛‬ ‫‪ -3‬انجام عملیات تغذیه درختان و درختچه ها به روش حفر‬ ‫گودهبا کوددامیحدود‪ 60‬هزار اصله؛‬ ‫‪ -4‬انجامعملیات کاشتدرختبه صورتوا کاریوبرایترمیم‬ ‫جنگلحدود‪ 4000‬اصله؛‬ ‫‪ -5‬انجام عملیات شست وشو‪ ،‬سم پاشی و محلول پاشی‬ ‫درختانحدود‪ 143300‬اصله؛‬ ‫‪ -6‬انجام عملیات جمع اوری و حمل خزان های قابل اشتعال‬ ‫درختان کاجحدود‪ 60‬هکتار؛‬ ‫‪ -7‬انجامعملیاتدفععلف هایهرزسطحجنگلوباغچه های‬ ‫شرکتبهمیزان‪ 78‬هکتار‪.‬‬ ‫انجامموفقیت امیزتعویضترولیجرثقیل‪310‬تنیمجتمعفوالدسبا‬ ‫احمدرضــا معظــم‪ ،‬رئیــس اجــرای پروژ ههــای خطــوط تولیــد مجتمــع فــوالد‬ ‫ســبا از انجــام موفقیت امیــز تعویــض ترولــی جرثقیــل‪ 310‬تنــی فوالدســازی این‬ ‫مجتمــع خبــر داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اقدامــات موردنیــاز جهت بهین هســازی و افزایــش ظرفیت تولید مجتمــع فوالد‬ ‫لهــای فوالدســازی بــود‪ ،‬بــه همیــن منظــور به دلیــل وجــود تــرک در‬ ‫ســبا‪ ،‬تعویــض ترولــی جرثقی ‬ ‫ســازه ترولــی جرثقیــل‪ 310‬تــن فوالدســازی‪ ،‬تعویــض ان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫معظم یاداور شــد‪ :‬با توجه به محدودیت زمان و وزن ترولی کــه حدود‪ 115‬تن اســت‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫یهــا ب هصــورت یکپارچــه صــورت گرفــت‪ .‬بــه همیــن منظــور از‬ ‫ی جهــت تعویــض ترول ‬ ‫و اماد هســاز ‬ ‫یــک عــدد جرثقیــل بــا ظرفیــت‪ 1200‬تــن اســتفاده و در ‪ 17‬خردادمــاه دمونتــاژ ترولــی جرثقیــل‪310‬‬ ‫تــن فوالدســازی ســبا اجــرا شــد و در نهایــت‪ 18‬خردادمــاه نصــب ان با موفقیــت صــورت گرفت‪.‬‬ ‫وی در پایــان ایــن موفقیــت را حاصــل تــاش و مشــارکت همــکاران واحدهــای فوالدســازی‪،‬‬ ‫لهــا‪ ،‬بازرســی فنــی‪ ،‬ایمنــی و اتش نشــانی‪ ،‬نظــارت پــروژه‪ ،‬تکنولــوژی و اجــرای پروژ ههــای‬ ‫جرثقی ‬ ‫تهــای مدیریتــی دانســت و از همــه‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبا و همچنیــن شــرکت صفــا فــوالد و حمای ‬ ‫انــان تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫برنامه ارتقای رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫بهزاد کمال پور‬ ‫مدیر سازماندهی و طبقه بندی‬ ‫مشاغل فوالد مبارکه‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاصفهاننیزبه صورت‬ ‫ساالنه و با الگوبرداری از شرکت مشاوره‬ ‫مدیریت هی گروپ نظرسنجی در این‬ ‫زمینهرابهانجاممی رساند‪.‬مشارکتباالی‬ ‫کارکنان در این فرایند یکی از نقاط قوت‬ ‫شرکتدر اینزمینهاست‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که با توجه به‬ ‫اهمیتواثرگذاریرضایتواشتیاقشغلی‬ ‫کارکنان در بهبود عملکرد سازمان ها‪،‬‬ ‫برترین سازمان های دنیا اهمیت زیادی‬ ‫برایبهبودمجموعهمولفه هایمرتبطباانقائلهستند‪.‬‬ ‫ایناهمیتدر جنبه هایمختلفیقابلتعریفاستودامنه‬ ‫اثر ان بسیار گسترده است‪ .‬به همین دلیل شرکت های‬ ‫مشاورهمدیریتبرتردنیابه صورتمستمردر حال توسعه‬ ‫مدل هایی برای ارزیابی و بهبود جنبه های مختلف این‬ ‫موضوعهستند‪.‬‬ ‫بهزاد کمال پور مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل فوالد‬ ‫مبارکه در گفت وگو با خبرنگار خبرنامه فوالد در خصوص‬ ‫چگونگی سنجش و اجرای این پروژه در واحد تحقیقات‬ ‫نیرویانسانیبیانداشت‪:‬شرکتمشاورهمدیریتهی گروپ‬ ‫(‪ )Hay Group‬یکی از بهترین ها در این زمینه است‪ ،‬که مدلی‬ ‫را برای ارزیابی و بهبود دیدگاه کارکنان در حوزه های مختلف‬ ‫رضایتواشتیاقشغلیارائهمی دهد‪.‬از جملهنقاطقوتاین‬ ‫مدل جامعیت موارد مورد بررسی و نیز شباهت زیاد جامعه‬ ‫اماری که نظرسنجی در ان انجام می گیرد با کشور ما است‪.‬‬ ‫همچنین بررسی های انجام شده توسط این شرکت ارتباط‬ ‫بین شاخص های ارزیابی شده را با نتایج کلیدی کسب وکار‬ ‫به صورتروشننشانمی دهد(شکل‪.)1‬‬ ‫در اینراستا‪،‬شرکتفوالدمبارکهاصفهاننیزبه صورتساالنه‬ ‫وباالگوبرداریاز شرکتمشاورهمدیریتهی گروپنظرسنجی‬ ‫در این زمینه را به انجام می رساند‪ .‬مشارکت باالی کارکنان‬ ‫در این فرایند یکی از نقاط قوت شرکت در این زمینه است که‬ ‫با هدف بهبود مستمر و ارج نهادن به این نظرات ارزشمند‪،‬‬ ‫به صورت مستمر تالش می گردد با بهبودهای انجام شده در‬ ‫این فرایند زمینه اثربخشی ان افزایش یابد‪ .‬در همین راستا و‬ ‫در جهتاخذ کامل ترنظرات کارکناناز امسالبررسیعمیق تر‬ ‫دیدگاه هاوددیگاه های کارکناندر خصوصراهکارهایبهبود‬ ‫رضایتواشتیاقشغلی کارکنان‪،‬استفادهازشیوه هایجدیدی‬ ‫نظیر انجام مصاحبه‪ ،‬گروه های کانونی و‪ ...‬در دستور کار قرار‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این فرایند با حمایت مدیریت ارشد سازمان‬ ‫و مدیران محترم واحدها در برخی از نواحی تولیدی شرکت‬ ‫ازجمله فوالدسازی و ریخته گری مداوم شروع شده است‬ ‫افزود‪:‬همچنیندر جهتاطمیناناز حرکتدر مسیردرست‪،‬‬ ‫با الگوبرداری از برترین تجربیات جهانی در بین شرکت های‬ ‫تولیدیفوالدیوغیرفوالدیونیزبرترینشرکت هایمشاوره‬ ‫مدیریت‪ ،‬تالش شده است از اقدامات تعریف شده این منابع‬ ‫نیزالگوبرداریشود‪.‬‬ ‫کمالپور در پایاناذعانداشت‪:‬تالشمی شودضمنپیگیری‬ ‫وضعیت پیشرفت ان ها نیز به همکاران اطالع رسانی مناسب‬ ‫صورت پذیرد‪ .‬هدف نهایی این پروژه ها در شرکت ارتقای‬ ‫روزافزونشرکتفوالدمبارکهدرراستایتبدیلشدنبهبهترین‬ ‫محیطبرایزندگی کاری کارکناناست‪.‬فرایندبررسیوپیگیری‬ ‫اقداماتبهبوددر نمودار شماره‪ 1‬مشخصشدهاست‪.‬‬ ‫شکل ‪ .1‬مدل مفهومی ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی شرکت هی گروپ و نتایج کسب وکار‬ ‫حاصل نظرسنجی رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت‬ ‫بهبود‬ ‫اقدامات‬ ‫تعریف‬ ‫ارزیابی و‬ ‫فرایند‬ ‫موثر نمودار‬ ‫ رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫خصوص‬ ‫ شده‪ ،‬در‬ ‫تعریف‬ ‫اقدامات‪.1‬بهبود‬ صفحه 6 ‫افتقیمتمیلگرددر چین‬ ‫بازار قراضه ترکیه در ثبات نسبی‬ ‫‪7‬‬ ‫در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت ها نسبتا در ثبات اند و اخرین‬ ‫متوسط قیمت قراضه سنگین ‪ 80-20‬با یک دالر رشد روزانه ‪501‬‬ ‫دالر در هر تن سی اف ار ثبت شده است‪ .‬معامالتی برای قراضه حوزه‬ ‫دریای بالتیک حمل اواخر جوالی در این قیمت شنیده شده است‪.‬‬ ‫پیش از این معامله‪ ،‬بازار قراضه ترکیه را کدتر شده بود‪ ،‬چون کارخانه‬ ‫کاردمیر قیمت میلگرد و مفتول خود را به شدت پایین اورد‪.‬‬ ‫اخیرا بازار میلگرد چین با ابهام بیشتری مواجه شده و فعالیت بازار‬ ‫بیشتر کاهش تولید‬ ‫کمتر شده و نگرانی ها در مورد محدودیت های‬ ‫ِ‬ ‫در شهرهای مختلف و اعمال تعرفه بر صادرات‪ ،‬بازار را با چالش‬ ‫روبه رو کرده است‪ .‬اخرین قیمت میلگرد در بازار داخلی ‪ 770‬تا‬ ‫‪ 775‬دالر در هر تن درب کارخانه ثبت شده که حدود ‪ 12‬دالر در‬ ‫هر تن افت داشته است‪.‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل‬ ‫هلدینگ توکافوالد به مناسبت‬ ‫یو سومین سالگرد تاسیس‬ ‫س ‬ ‫این شرکت سرمایه گذاری‬ ‫اقدامات موثر شرکت فوالد تاراز درراستای حفظ محیط زیست‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد تاراز‪ ،‬این شرکت در راستای حفظ‬ ‫محیط زیستاقداماتموثریانجامدادهاست‪،‬به طوری کهاز بدوتاسیس‪،‬‬ ‫کلیه پسماندهای حاصل از تصفیه فاضالب و کروم حاصل از فرایند تولید‬ ‫خود را به مرا کز مورد تایید سازمان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با رعایت‬ ‫کلیه استانداردهای حمل و بارگیری تحویل داده است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬علی رغم قیمت کمتر کروم ‪ 6‬ظرفیتی به عنوان پوشش محافظ نهایی ورق‬ ‫گالوانیزه‪،‬به دلیلمشکالتعدیدهزیست محیطیو ایجادالودگیبرایاب وخاکومحصوالت‬ ‫کشاورزی و همچنین مسمومیت برای انسان‪ ،‬شرکت فوالد تاراز با تحمل هزینه های زیاد و‬ ‫سختیتامیندر شرایطتحریم‪،‬بااستفادهاز ظرفیت هایداخلی کشور‪ ،‬برایاستفادهاز کروم‬ ‫‪ 3‬ظرفیتی با کمترین خاصیت مسمومیت زایی و جایگزینی ان با کروم ‪ 6‬ظرفیتی اقدام‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در شرکت فوالد تاراز عالوه بر فعالیت های مستمر در زمینه توسعه فضای سبز‪،‬‬ ‫کلیه مراحل مدیریت پسماند شهری با دقت زیادی انجام شده و با صرف هزینه های سنگین‬ ‫این پسماندها و مواد قابل استفادۀ مجدد‪ ،‬تفکیک و تحویل مرا کز مخصوص می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است مدیریت شرکت فوالد تاراز و واحد ‪ HSE‬این مجموعه در سال ‪ 1399‬به دلیل‬ ‫رعایت کلیه موازین زیست محیطی و فرهنگ سازی موثر در زمینه حفظ محیط زیست‪ ،‬موفق‬ ‫به دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه از سازمان محیط زیست استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫صدور پروانه اکتشاف به مساحت ‪ 37‬کیلومترمربع‬ ‫در استان اصفهان به نام شرکت فلزتدارک‬ ‫محمدحسین قورچانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه‪ ،‬از عزم‬ ‫جدیاینشرکتدراکتشافذخایرسنگ اهندرنقاطمختلف کشورخبرداد‬ ‫و گفت‪:‬اینشرکتدر نظرداردسرمایه گذاریقابل توجهیدر زمینها کتشاف‬ ‫ذخایرمعدنیسنگ اهنانجامدهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه در راستای تامین پایدار‪ ،‬حضور در زنجیره تامین صنعت‬ ‫فوالد کشور و در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» اقدام به برنامه ریزی جدی جهت‬ ‫ا کتشافذخایرسنگ اهندر نقاطمختلف کشور نمودهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬در همین راستا شرکت فلزتدارک ضمن‬ ‫شرکت در ازادسازی محدوده های معدنی استان اصفهان‪ ،‬موفق به در اختیار گرفتن یک‬ ‫محدوده امیدبخش اهنی به مساحت حدودا ‪ 37‬کیلومترمربع در شمال استان اصفهان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قورچانیافزود‪:‬پساز استعالماز سازمان هایمرتبط‪،‬مانندمنابعطبیعی‪،‬محیط زیستوانرژی‬ ‫اتمی‪،‬پروانهاینمحدودهبهنامشرکتفلزتدارکصادر شدوقطعاا کتشافاینمحدودهموجب‬ ‫اشتغال زاییمستقیموغیرمستقیمزیادیخواهدشد‪.‬‬ ‫رعایت استانداردهای محیط زیست در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫سرپرست واحد منابع انسانی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و‬ ‫بختیاریهم زمانباهفتهمحیط زیست کهباشعار روز جهانیمحیط زیست‬ ‫«احیای زمین‪ ،‬افزایش بهره وری برای توسعه پایدار» نام گذاری شده بود از‬ ‫اقداماتموثراینشرکتدر راستایحفظورعایتاستاندارهایمحیط زیستخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومی شرکتفوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاری‪،‬مصطفیفالحیافزود‪:‬‬ ‫اینشرکتهموارهدرراستایحفظوصیانتازهوایپاکو کمکبهمحیط زیستمنطقه‪،‬باایجاد‬ ‫فضای سبز و کاشت چندین هزار اصله درخت در فضای صنعتی شرکت‪ ،‬به کاهش االینده های‬ ‫محیطیواثراتمخربانبرمحیط زیست کمکشایانی کردهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات این شرکت در حفظ محیط زیست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تجهیزات‬ ‫مورداستفادهدرخطتولید‪،‬به صورتمنظمپایششدهوازمنظرتولیداالینده هایزیست محیطی‬ ‫مرتب کنترلمی گردد‪.‬ضمناینکه کلیهپارامترهایاالیندههواتوسطواحدایمنیومحیط زیست‬ ‫شرکت کنترل و اندازه گیری می گردد و در صورت مغایرت با استانداردهای مربوطه‪ ،‬اقدامات‬ ‫اصالحیبهعملمی اید‪.‬‬ ‫سرپرست واحد منابع انسانی شرکت فوالد سفیددشت در پایان تا کید کرد‪ :‬این شرکت با اعتقاد‬ ‫بهایدهصنعتسبزوتولیدفوالدپاک‪،‬هموارهتمامتالشوهمتخودرادر حفظمحیط زیستو‬ ‫نگهداریانبه کار خواهدبست‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 93‬درصدی پروژه بریکت سازی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ‪ 93‬درصدی پروژه ساخت واحد‬ ‫بریکت سازیناحیهاهن سازیخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ‪،‬جمشید علی بابایی افزود‪ :‬به منظور افزایش بهره وری و‬ ‫مدیریتبهینهضایعاتحاصلاز تولیدودر راستایحفظمحیط زیستدر واحداحیامستقیمفوالدسفیددشت‪،‬احداثخطتولید‬ ‫بریکتسرداز تیرماهسال‪ 98‬در دستور کار واحدعملیاتاینشرکتقرار گرفت‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬واحدبریکت سازیفوالدسفیددشتپساز راه اندازیقادر بهتولید‪ 12‬تنبرساعتبریکتسرداز نرمهاهناسفنجیخواهدبود کهاین‬ ‫محصولبه عنوانخورا ک کورهقوسبه کار می رود‪.‬‬ ‫مدیرتوسعهوتکنولوژیشرکتفوالدسفیددشتخاطرنشان کرد‪:‬علی رغموجودموانعدر پیشبردپروژهبریکت سازیاز قبیلشیوعبیماری کروناو‬ ‫مشکالتتامینتجهیزاتوقطعاتبهدلیلتحریم هایوضع شدهبرصنعتفوالد‪،‬باهمتوتالش کارکناناینواحدپیشرفت‪ 93‬درصدیحاصل‬ ‫گردیدهاست‪.‬‬ ‫ویدر پایانبااعالمخبرتکمیلپروژهبریکت سازیتاپایانشهریورماهابراز امیدواری کرد‪:‬تاپایانسالجاریوباراه اندازیواحدفوالدسازیوریخته گری‬ ‫مداوم‪،‬تکمیلزنجیرهتولیدفوالددر شرکتفوالدسفیددشتتاحدمطلوبیمحققخواهد گردید‪.‬‬ ‫سهام داران گران قدر و همکاران ارزش افرین شرکت‬ ‫سرمایه گذاریتوکافوالد(سهامیعام)‬ ‫باعرضسالموتحیات‬ ‫هفدهم خردادماه سال ‪ ۱۴۰۰‬شمسی‪ ،‬سی و سومین سالروز‬ ‫تاسیسشرکتسرمایه گذاریتوکافوالدرا گرامیمی داریم‪.‬‬ ‫در طول سال های گذشته تا کنون دستاوردهای بزرگی در‬ ‫مسیر پیشرفت و توسعه هلدینگ لجستیکی توکافوالد به‬ ‫دست امده است‪ .‬در این بین در سالی که گذشت‪،‬‬ ‫با عزم راسخ همکاران و در راستای استراتژی جدید توکافوالد‬ ‫برمبنای شاخص افزایش سود عملیاتی‪ ،‬باالترین رقم سود‬ ‫عملیاتی در طول دوران حیات هلدینگ توکافوالد حاصل‬ ‫گردید؛همچنینثبتمرحلهاولافزایشسرمایهمصوبشرکت‬ ‫از مبلغ ‪ ۲۶۰۰‬میلیارد ریال به ‪ ۴۰۳۰‬میلیارد ریال در این سال‬ ‫رقم خورد؛ تمدید گواهینامه (ایزو ‪ )2015 :9001‬و مهم تر از همه‬ ‫شروع طر ح های توسعه امیدافرین در شرکت های گروه از قبیل‬ ‫احداث طرح کوره دوار در شرکت فراورده های نسوز اذر‪ ،‬طرح‬ ‫تولیداجر کربنمنیزیتیدر شرکتصنایعنسوز توکا‪،‬تولیدرزینو‬ ‫رنگ هایصنعتیدر شرکتتوکارنگ‪،‬طرحنوسازیتجهیزاتو‬ ‫توسعهفعالیت هایشرکتمیرکودر منطقهمهمهرمزگان‪،‬طرح‬ ‫تولید کنسانترهاهندر شرکتراهبرانفوالد‪،‬طرحنوسازیخط‬ ‫معدناهکوتوسعهمعادنزیرزمینیشهیدنیلچیاندر شرکت‬ ‫استقالل سپاهان و طر ح های توسعه ناوگان ریلی اعم از خرید‬ ‫انواعوا گن هایجدیدوبه ویژهخریدلکوموتیودر شرکتتوکاریل‬ ‫و شرکت های زیرمجموعه توکاریل و سایر طر ح های توسعه در‬ ‫دست اقدام در دیگر شرکت های گروه های چهارگانه هلدینگ‬ ‫توکافوالد‪ ،‬پیگیری و اجرایی شده است که نویدبخش اینده‬ ‫به مراتببهتریاز نظرارزش افرینیوتقویتامکاناتجهتارائه‬ ‫خدمات کیفی تربهذی نفعانوجلبرضایتبیشتر کارفرمایانو‬ ‫سهام دارانتوکافوالدخواهدبود‪.‬‬ ‫رجای واثق دارم در سال های اتی نیز با تالش و کوشش مضاعف‬ ‫وباهمدلیبیشترهمکاران‪،‬مسیرتعالیودست یابیبهاهداف‬ ‫چشم انداز هلدینگتوکافوالددر افق‪ ۱۴۰۴‬و کسبجایگاهبرتردر‬ ‫میان‪ ۲۰‬شرکت برتر هلدینگ های سرمایه گذاری پذیرفته شده‬ ‫نزد سازمان بورس و اوراق بهادار محقق گردیده و توکافوالد‬ ‫نقش موثری را در مسیر توسعه اقتصادی میهن عزیزمان ایفا‬ ‫خواهدنمود‪.‬‬ ‫در پایان این جانب به نمایندگی از طرف اعضای محترم‬ ‫هیئت مدیره‪،‬فرارسیدن‪ ۱۷‬خردادماه‪،‬سالروزتاسیسهلدینگ‬ ‫توکافوالدرابهحضور یکایکاعضایخانوادهبزرگ گروهتوکافوالد‪،‬‬ ‫اعم ازهمکاران ارزش افرین و سهام داران ارجمند‪ ،‬به ویژه‬ ‫سهام دارعمده (شرکت معظم فوالد مبارکه) که همواره نقش‬ ‫حمایتی بی بدلیلی برای این شرکت داشته است صمیمانه‬ ‫تبریک و شادباش عرض نموده و ضمن قدردانی و سپاس از‬ ‫ان ها‪ ،‬از درگاه خداوند متعال سعادت‪ ،‬کامیابی و سالمتی همه‬ ‫عزیزان‪،‬واعتالیروزافزونوموفقیتمستمرهلدینگتوکافوالد‬ ‫رامسئلتمی نمایم‪.‬‬ ‫عبدالرضاجمالی‬ ‫مدیرعاملونائبرئیسهیئت مدیره‬ ‫در راستای نظام اراستگی محیط کار صورت گرفت‪:‬‬ ‫گشت ‪ VIP‬از نورد سرد‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬گشت‬ ‫‪ vip‬مجموعه نورد سرد با هدف جاری سازی نظام اراستگی‬ ‫محیط کار (‪)5S‬وتلفیقفرایندهایحوزه‪ HSE‬در ساختارهاو‬ ‫فعالیت های سازمان با حضور متولیان امر برگزار شد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬در این گشت موارد اراستگی محیط کار‪،‬‬ ‫ایمنی برق‪ ،‬ایمنی تردد تریلرها و چیدمان محصوالت‪ ،‬مورد‬ ‫پایش و بازدید قرار گرفت و در نهایت موارد عدم انطباق‬ ‫مشخص و مهلت رفع ان ها تعیین شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫برگزاری جلسه طرح کارسنجی شرکت فوالد ا کسین‬ ‫تاثیرمثبتعرضه کاالهادر بورس کاال برسهامشرکت ها‬ ‫امین اسیابان‪ ،‬سرپرست شرکت فوالدا کسین خوزستان گفت‪:‬‬ ‫طرح کارسنجی باید به صورت دقیق ظرفیت تکنولوژیکی شرکت‬ ‫فوالد ا کسین را در راستای تحقق اهداف استراتژیک و بهره وری‬ ‫نیروی انسانی مشخص کند و مباحث ساختار سازمانی و اعمال‬ ‫تغییر باید به گونه ای باشد که ماموریت های جدید تولید و‬ ‫طرح های توسعه‪ ،‬سبد محصوالت و ارتباطات بین المللی جهت‬ ‫صادرات محصول مشخص شوند‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫گفت‪ :‬به هر میزان که شرکت ها بتوانند محصوالت خود را در‬ ‫شرایطی ازادتر و به دور از مداخالت قیمتی به فروش برسانند‪ ،‬در‬ ‫میزان بازدهی شرکت های مدنظر تاثیرگذار خواهد بود و بازدهی‬ ‫باالتر برای هر شرکت به معنای تاثیر مثبت بر روند قیمت سهام ان‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫ـازارـر‬ ‫خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫ب‬ ‫اطالعیه‬ ‫بهره مندی از محصوالت فرهنگی‬ ‫درخصوص مدیریت مصرف‬ ‫بهینه اب‬ ‫به اطالع می رساند پیرو درخواست دفتر روابط عمومی و‬ ‫اموزشهمگانیشرکتابفایاستاناصفهان‪،‬همکارانمحترم‬ ‫می توانند به منظور بهره مندی از محصوالت فرهنگی در زمینه‬ ‫مدیریت مصرف بهینه اب به پورتال این شرکت به ادرس‬ ‫‪ www.abfaesfaha.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بیاموزیم‬ ‫انواع نمودار‬ ‫در ادامه مطلب شماره قبل به معرفی برخی از انواع‬ ‫نمودارهامی پردازیم‪.‬‬ ‫‪-1‬نمودار خطی(‪:)LineChart‬از بههمپیوستنقیمتبسته‬ ‫شدنیکسهمدر روزهایمتوالیتشکیلمی شود‪.‬‬ ‫ضعف‪ :‬جزئیات کمتری از احساسات بازار را نمایش می دهد‪،‬‬ ‫مثال کمترینوبیشترینقیمترانشاننمی دهد‪.‬‬ ‫اهم اقدامات محیط زیستی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫رئیسمحیط زیستشرکتفوالدمبارکههم زمان‬ ‫باروزجهانیمحیط زیستمهم تریناقداماتاین‬ ‫شرکتدر اینحوزهرابرشمرد‪.‬‬ ‫بهنام کاویانی با بیان اینکه حفاظت و نگهداری از سرمایه های‬ ‫هستی از جمله محیط زیست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار‬ ‫است گفت‪ :‬در راستای ارتقای سطح ا گاهی و استفاده از روش ها و‬ ‫تکنولوژی های نوین در بهبود حفاظت از محیط زیست‪ 15،‬خرداد‬ ‫روز جهانی محیط زیست معرفی شده است و این مورد نیز دلیل بر‬ ‫اهمیتحفظمحیط زیستاست کهبرایناساسامسالروزجهانی‬ ‫محیط زیست با عنوان «توسعه پایدار کلید بازیابی محیط زیست»‬ ‫نام گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز جهت بهبود و ارتقای‬ ‫حفاظت از محیط زیست‪ ،‬اقدامات گسترده ای صورت گرفته است‬ ‫کهبخشیاز اینفعالیت هابهشرحذیلارائهمی گردد‪:‬‬ ‫سیستممکانیزهشارژ کنسانترهدر واحد کامیونریز؛‬ ‫‪ - 2‬نمودار میله ای (‪ :)Bar chart‬نشان دهنده چهار قیمت‬ ‫‪ close & open & high & low‬است‪.‬‬ ‫بهنام کاویانی‬ ‫رئیس محیط زیست شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫دستاورد پروژه‪ :‬شارژ کنسانتره در ناحیه کامیون ریز و جلوگیری از‬ ‫انتشار غبار کنسانترهوالودگیهوا‪.‬‬ ‫ساخت‪ 2‬مخزنبزرگریزدانهاهکدرناحیهاهن سازیوواحد‬ ‫اهک پزی؛‬ ‫دستاوردهای پروژه‪ :‬مدیریت ضایعات در ناحیه اهن سازی؛‬ ‫جلوگیریاز هدر رفتمنابعومواداولیه؛جلوگیریاز انتشار غبار اهک‬ ‫در هواوایجادالودگی‪.‬‬ ‫فروشوخارج کردنضایعاتریزدانهاهکوجلوگیریاز انتشار‬ ‫غبار اهکبههوا؛‬ ‫دستاورد پروژه‪ :‬فروش و خار ج کردن کلیه ریزدانه های اهک‬ ‫ضایعاتیاز شرکتوجلوگیریاز انتشار الودگیبههوا‪.‬‬ ‫نصبسیستم هایپایشانالین؛‬ ‫نصبسیستمپایشانالینبررویدودکش هایواحدنیروگاهبخار‪،‬‬ ‫واحدورقرنگی‪،‬واحدورق گالوانیزه‪،‬واحد گندله سازیوغبارگیرهای‬ ‫ناحیهفوالدسازی‪.‬‬ ‫پروژهبازیافتحرارتاز نیروگاه گازیجهت کاهشاالینده ها؛‬ ‫دستاوردهای پروژه‪ :‬کاهش مصرف گاز به میزان ‪ 12000‬نرمال‬ ‫مترمکعب در ساعت؛ حذف انتشار ‪ 180‬هزار تن دی ا کسید کربن در‬ ‫سال؛ کاهشانتشار االینده های‪ NOx‬و‪ CO‬بههوا‪.‬‬ ‫ایجادشبکهانتقالپسابشهریبهفوالدمبارکه؛‬ ‫دستاوردپروژه‪:‬لوله کشیفاضالببرایشهرهایاطرافوجلوگیری‬ ‫از ورودپساباینشهرهابهرودخانهوتولیدالودگی‪.‬‬ ‫ساخت سالن های سند بالست و رنگ امیزی ناحیه‬ ‫فوالدسازیوناحیهتعمیرگاهمرکزی؛‬ ‫دستاوردپروژه‪:‬کنترلانتشارغبارعملیاتسندبالستورنگ امیزی‪.‬‬ ‫سامانهپایشانالینپارامترهایپساب؛‬ ‫دستاوردپروژه‪:‬اندازه گیریانالینپارامترهایپسابصنعتی‪.‬‬ ‫ساختونصبغبارگیربررویبافربینواحداحیامستقیم‪2‬؛‬ ‫دستاورد پروژه‪ :‬کنترل کامل انتشار غبار از خط انتقال گندله به‬ ‫واحداحیامستقیم‪.2‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪ -3‬نمودار شمع (‪ :)Candel stick‬نشا ن دهنده چهار‬ ‫قیمت ‪ close &open&high&low‬به صورت گرافیکی است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوعفراخوان‬ ‫شــماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلــت ار ســال مــدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪48526024‬‬ ‫راهبری و نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از ایستگاه گاز فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /21‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪2‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪۴۸۵۲۶۷۳۴‬‬ ‫بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه اسلب های داغ شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /23‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوانعمومی‬ ‫‪۴۸۵۱۳۷۰۶‬‬ ‫تعمیر و بازسازی چوک های کاری ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /23‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48523931‬‬ ‫ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد مبارکه توسط اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و خودروهای سواری و وانت‬ ‫‪1400 /03 /28‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48506739‬‬ ‫تعمیر و بازسازی کوپلینگ های کارگاه غلتک نورد گرم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /29‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48523982‬‬ ‫خرید‪ 66‬هزار تن پودر بنتونیت موردنیاز واحد گندله سازی فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /29‬‬ ‫خرید مواد اولیه‬ ‫‪7‬‬ ‫شناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫تامین چوب تخته هفت الیه و چهار تراش داخلی و روسی‬ ‫‪1400 /03 /31‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪8‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪1400400059‬‬ ‫صید و فروش ماهیان دریاچه در انواع مختلف‬ ‫‪1400 /03 /31‬‬ ‫فروش اقالم مازاد‬ ‫‪9‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48531272‬‬ ‫انجام عملیات اجرایی (بازسازی‪ ،‬بهینه سازی و تعمیرات) تاسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1400 /03 /31‬‬ ‫قراردادهایخرید‬ ‫‪10‬‬ ‫شناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫مشاورهوپیمانکاریدر زمینهانجاممراحلمختلفعملیاتاکتشافذخایر معدنیشاملشناسایی‪،‬پی جوئی‪،‬اکتشافعمومی‬ ‫‪1400 /03 /31‬‬ ‫برنامه ریزیوپشتیبانیخرید‬ ‫و اکتشاف تفصیلی (به غیر از حفر گمانه های اکتشافی)‬ ‫‪11‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪1400400060‬‬ ‫فروشاقالمضایعاتی‬ ‫‪1400 /04 /06‬‬ ‫فروش اقالم مازاد‬ ‫‪12‬‬ ‫شناسایی‬ ‫‪-‬‬ ‫تامین گلوله اسیاب قطر ‪ 30‬و‪ 40‬میلی متر موردنیاز‬ ‫‪1400 /06 /31‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫بسـایت شـرکت بـه نشـانی‪ ،www.msc.ir‬منوی خریـد و تامین کنندگان‪ ،‬مناقصـات مراجعه و طبق‬ ‫جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصـات و مزایدات به و ‬ ‫راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت‪ ،‬قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است‪.‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫بورس و سهام‬ ‫ایـــــــراسیـــــــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫فـــــوالد ایـــــــران‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ ‫<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>‬ ‫<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫تغییر‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫پایانی‬ ‫تغییر‬ ‫(درصد)‬ ‫(میلیون سهم)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫تاریخ‬ ‫روز‬ ‫‪1400/03/15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1400/03/16‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1400/03/17‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪9920‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10010‬‬ ‫‪1400/03/18‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪9720‬‬ ‫‪10140‬‬ ‫‪9930‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1400/03/19‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪9630‬‬ ‫‪9890‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪9930‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪10010‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪48‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫شنبه‬ ‫‪9000‬‬ صفحه 8 ‫تولید نانو پودر ا کسید روی ایرانی با خلوص باالی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫چرخهرانکینوتمدیدفناوری های‪ ORC‬در صنعتفوالد‬ ‫یک شرکت فناور ایرانی در زمینه نانو موفق به تولید نانو پودر ا کسید‬ ‫روی با خلوص باالی ‪ ۹۵‬درصد شده است که می توان از ان در صنایع‬ ‫مختلف استفاده کرد‪ .‬نانو ا کسید روی ترکیبی زیست سازگار و ایمن است‬ ‫و می تواند در پزشکی کاربردهای وسیعی داشته باشد و به علت خاصیت‬ ‫جذب امواج ماورای بنفش‪ ،‬به طور وسیعی در ترکیبات بهداشتی و‬ ‫ارایشی استفاده می شود‪.‬‬ ‫تغییرات حرارتی ترمودینامیکی در چرخه ای به نام چرخه رانکین‬ ‫تغییر می کند و این سیستم وابسته به اب حدود ‪ ۸۵‬درصد از کل‬ ‫تولید برق را ایجاد می کند‪ .‬چرخه رانکین الی دارای همان اصل‬ ‫چرخه رانکین است‪ ،‬اما ‪ ORC‬به یک ژنراتور توربو بستگی دارد و‬ ‫سرانجام انرژی گرما را به انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی تبدیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫تجربه های دانشی برتر‬ ‫تهیهو گرداوری‪:‬تضمین کیفیتوتعالیسازمانی‬ ‫موضوع تجربه‪ :‬تدوین کتابچه راهنمای «مدیریت ادعا»‬ ‫صاحب تجربه‪ :‬محمدرضا صالحی‬ ‫واحد‪ :‬برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫شکل ‪-1‬کیفیت سطحی فوالد خوش تراش‬ ‫چالش های پیش رو در تولید فوالدهای خوش تراش‬ ‫تهیه و گرد اوری ‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫برخیاز محققانتالش هاییبرایمعرفی‬ ‫جایگزین هایی برای سرب نظیر تلریوم و‬ ‫بیسموت انجام داده اند تا احتمال بروز‬ ‫پارگی شمش و خطرات زیست محیطی‬ ‫ناشی از حضور سرب در فوالد را کاهش‬ ‫دهند‬ ‫فوالدهایخوش تراشدارای کیفیتسطحیمناسب‬ ‫پس از ماشین کاری و همچنین سرعت تولید باال و‬ ‫هزینه هایپایینماشین کاریهستند(شکل‪)1‬ویکی‬ ‫از مهم ترینفوالدهای کاربردیدر صنعتشناختهمی شوند‪.‬‬ ‫با توجه به نیاز کشور به تولید ورق های فوالدی خوش تراش و هم چنین‬ ‫پدید امدن مشکالتی در واردات ان‪ ،‬تولید ان می تواند به صورت کالف‪،‬‬ ‫امریحیاتیبهشمار اید‪.‬وجودعناصرینظیر گوگرد‪،‬فسفروسربدر این‬ ‫نوع از فوالدها باعث بهبود قابلیت ماشین کاری‪ ،‬براده برداری و کیفیت‬ ‫سطحیاینفوالدهاپساز ماشین کاریمی شود‪.‬در ایننوعاز فوالدها که‬ ‫با عنوان فوالدهای نیمه کشته شناخته می شوند‪ ،‬عالوه بر حضور عناصر‬ ‫فوق‪ ،‬وجود ا کسیژن نیز امری اجتناب ناپذیر است‪ .‬وجود عناصر ا کسیژن‬ ‫و گوگرددر اینفوالدباعثبروزمشکالتیدر حینفرایندتولیدچهدر بخش‬ ‫ریخته گری پیوسته و چه در بخش نورد گرم می شود‪ .‬یکی از این مشکالت‬ ‫بروزپدیدهپارگیشمشدر حینفرایندریخته گریپیوستهاست کهباعث‬ ‫تحمیلهزینه هایفراواننظیرحادثهبراینیروی کار‪،‬از دستدادنزمان‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش نرخ تولید و حتی تخریب اساسی تجهیزات می شود‪ .‬یکی از‬ ‫عواملی کهباعثبروزاینمشکالتو کاهشخواصنهاییایننوعفوالدها‬ ‫می شود‪،‬تشکیلرسوباتسولفیداهندر مرزدانه هادر حینفرایندتولید‬ ‫است کهزمانزیادیدر حینتولیدبه صورتیک فاز مذابباقیمی ماند‪.‬‬ ‫به منظور کاهش این گونه رسوبات‪ ،‬عنصر منگنز به فوالد اضافه شده تا با‬ ‫تشکیل سولفید منگنز که دارای نقطه ذوب باالتری است‪ ،‬بتواند نقشی‬ ‫کلیدی در حل این مشکل داشته باشد‪ .‬شایان ذکر است به طورکلی از‬ ‫مهم ترین عوامل بروز مشکل پارگی شمش و هم چنین بروز مشکالت در‬ ‫عیب کویل بریک در ورق های فوالدی‬ ‫تهیه و گرداوری‪ :‬متالورژی و روش های تولید‬ ‫با افزایش عرض ورق‪ ،‬اختالف سرعت سرد‬ ‫شدن در عرض ورق بعد از کالف پیچی بیشتر‬ ‫می گردد کهمنجربهتغییرمیزانرسوبات‪ AlN‬در‬ ‫عرضورقمی شود‪.‬در لبه هاباتوجهبهسرعت‬ ‫خنکشدنبیشتر‪،‬میزان‪ AlN‬کمترینسبتبه‬ ‫مرکزورقرسوبمی کند‬ ‫حین نورد گرم‪ ،‬تشکیل فازهای ثانویه با نقطه ذوب پایین است که باعث‬ ‫کاهشاستحکاموحتینازکشدنضخامتپوستهفوالدیشکل گرفتهدر‬ ‫فرایندریخته گریپیوستهمی شود‪.‬تاخیردرفرایندانجمادوهم چنینعدم‬ ‫یکنواختیفیزیکیدرضخامتپوستۀجامدشدهناشیازتالطمبیش ازحد‬ ‫مذاب در قالب می تواند از عوامل دیگر پارگی شمش باشد (شکل‪.)2‬‬ ‫چسبیدن پوسته فوالدی به سطح قالب به دلیل کیفیت نامرغوب پودر‬ ‫قالب استفاده شده می تواند باعث بروز پارگی شمش نیز شود‪ .‬فوق گداز‬ ‫باال و هم چنین وجود سرب در الیه نازک شکل گرفته می تواند باعث ایجاد‬ ‫مانعدر خروجحرارتونهایتاپارگیشمششود‪.‬حبسشدنناخالصی ها‬ ‫و تشکیل ترک های انجمادی در الیۀ نازک فوالدی در فرایند ریخته گری‬ ‫پیوسته می تواند از عوامل دیگر شکل گیری پدیده پارگی شمش باشد‪.‬‬ ‫داکتیلیتیفوالدحیننورد گرمازعواملدیگریاست کهمی تواندباعثبروز‬ ‫مشکلدر فرایندتولیدفوالدخوش تراششود‪.‬ساختار غیرهمگنریختگی‬ ‫کهداراینواقصسطحیوزیرسطحیزیادیاست‪،‬می تواندباعث کاهش‬ ‫شکل پذیری فوالد در حین نورد گرم شود‪ .‬یکی از عوامل دیگر که توجه‬ ‫محققانبسیاریرابهخودجلب کردهاست‪،‬نوعومورفولوژیسولفیدهای‬ ‫منگنز و هم چنین توزیع یکنواخت ان ها در طول اسلب در حین فرایند‬ ‫نورد گرم است‪ .‬به عبارت دیگر وجود گوگرد و رسوبات سولفیدی به منظور‬ ‫داشتن خواص مناسب ماشین کاری امری اجتناب ناپذیر است‪ .‬بنابراین‬ ‫بهینه سازیرسوباتسولفیدیواعمالروش هایمختلفبه منظوراصالح‬ ‫این رسوبات می تواند امری مفید و حیاتی قلمداد شود‪ .‬برخی از محققان‬ ‫تالش هاییبرایمعرفیجایگزین هاییبرایسربنظیرتلریوموبیسموت‬ ‫انجامداده اندتااحتمالبروزپارگیشمشوخطراتزیست محیطیناشی شکل‪-2‬شماتیکشکل گیریپدیدهپارگیشمشدر حینفرایندریخته گریپیوسته‬ ‫از حضور سربدر فوالدرا کاهشدهند‪.‬عنصردیگر کهنقشیتعیین کننده‬ ‫در این فوالدها دارد عنصر سیلیکون است که حتی می تواند با تشکیل‬ ‫رسوبات سیلیکات منگنز که دارای نقطه ذوب باال و دانسیته باال هستند‬ ‫از تشکیلیکپوستهجامدشدهبااستحکام کمجلوگیری کند؛امااضافه‬ ‫کردنفروسیلیکونمی تواندباعث کاهشتشکیلاکسیداهنوسربارهشود‬ ‫نهایتاسیالیت مذاب را افزایش داده و تاثیر منفی در پارگی شمش داشته‬ ‫و ً‬ ‫باشد‪ .‬بررسی و تعیین پارامترهای قابل اندازه گیری نظیر دما‪ ،‬نیروهای‬ ‫اصطکاکی‪،‬نرخخروجمذاب‪،‬ارتعاشاتوسطحنویزاعمالینیزمی توانددر‬ ‫کاهشبروزمشکالتدر حینفرایندتولیدتاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫در قسمت اول این مقاله با عیب کویل بریک در‬ ‫ورق های فوالدی و مراحل ایجاد ان اشنا شدیم‬ ‫و در ادامه در قسمت دوم به تشریح مواردی‬ ‫همچونپدیدهنقطهتسلیمتیزدر فوالد‪،‬ارتباطعرضورقوعیب‬ ‫کویل بریک و اقدامات پیشنهادی برای حذف کویل بریک اشنا‬ ‫خواهیمشد‪.‬‬ ‫پدیدهنقطهتسلیمتیزدر فوالد‬ ‫طبق نظریه کاترل و بیبلی‪ ،‬پدیده نقطه تسلیم تیز به دلیل ازاد شدن‬ ‫نابه جایی های قفل شده توسط جو نابه جایی به وجود می اید و با‬ ‫افزایش میزان کربن تا ‪ ppm 60‬ضریب ‪ k‬در معادله هال پچ افزایش‬ ‫چشمگیری بدون اضافه شدن ‘‹– ‹”ˆ‪ б‬خواهد داشت‪ .‬در یک‬ ‫فوالد ‪ IF‬میزان ‪ k‬در رابطه هال پچ حدود ‪ 100 Mpa.µm1/2‬است‪ .‬با‬ ‫افزایش کربن تا ‪ 60ppm‬مقدار ‪ k‬تا حدود ‪ 600 MPa.µm1/2‬افزایش‬ ‫پیدامی کند‪.‬علتافزایششدیددر ضریب‪ k‬در معادلههال پچمربوط‬ ‫به جدایش اتم های کربن در مرزدانه است‪ .‬افزایش میزان پرلیت در‬ ‫فوالدهایدوفازیفریت‪-‬پرلیتیموجبافرایشهم زماناستحکام‬ ‫تسلیمباالییوپایینیو کاهش‪ YPE‬می شود‪.‬بنابراینمی تواننتیجه‬ ‫گرفت که افزایش کربن بیشتر از ‪ 60ppm‬باعث افزایش نسبت پرلیت‬ ‫در ریزساختار و کاهش‪ YPE‬می شود‪ .‬با افزایش درصد کربن و عناصر‬ ‫پرلیت زا در فوالدهای فریت پرلیتی‪ YPE ،‬کاهش می یابد؛ بنابراین‬ ‫پهنایخطوط کویل بریک کممی شود‪.‬بهعبارتیخطوط کویل بریک‬ ‫ریزتر‪ ،‬ولی تعداد ان ها افزایش می یابد‪ .‬در عمل نیز در فوالدهای‬ ‫گروه چهار فوالد مبارکه که کربن باالتری نسبت به سایر گروه ها دارد‪،‬‬ ‫کویل بریک کمتریدیدهمی شود‪.‬‬ ‫ارتباطضخامتورقوعیب کویل بریک‪:‬‬ ‫با افزایش ضخامت ورق فوالدی‪ ،‬با ثابت در نظر گرفتن انالیز با توجه‬ ‫به کاهش میزان کار گرم در نورد‪ ،‬توزیع رسوبات کاهش و اندازه دانه‬ ‫افزایشمی یابد کهباعث کاهشبیشتردر تنشتسلیمباالیینسبت‬ ‫بهتنشتسلیمپایینی‪،‬شکلشماره‪،4‬وبالطبع کاهش‪SpikeHeight‬‬ ‫می شود‪ .‬با کاهش‪ Spike Height‬میزان کویل بریک کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ارتباط ضخامت ورق و ‪ Spike Height‬در شکل شماره ‪ 5‬نشان داده‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫ارتباطعرضورقوعیب کویل بریک‬ ‫با افزایش عرض ورق‪ ،‬اختالف سرعت سرد شدن در عرض ورق بعد از‬ ‫کالف پیچی بیشتر می گردد که منجر به تغییر میزان رسوبات ‪ AlN‬در‬ ‫عرض ورق می شود‪ .‬در لبه ها با توجه به سرعت خنک شدن بیشتر‪،‬‬ ‫میزان ‪ AlN‬کمتری نسبت به مرکز ورق رسوب می کند؛ بنابراین در‬ ‫لبه ها میزان نیتروژن ازاد بیشتر و بالطبع ‪ Spike height‬و کویل بریک‬ ‫بیشترخواهیمداشت‪.‬باافزایشعرضورقاحتمالایجاد کویل بریک‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬نمودار دما‪-‬زمان رسوب گزاری‪ AlN‬به صورت شکل‬ ‫شماره‪ 6‬است‪.‬‬ ‫اقداماتپیشنهادیبرایحذف کویل بریک‪:‬‬ ‫‪-1‬اصالح انالیز گرید فوالدی در صورت امکان پذیر بودن با توجه به‬ ‫استانداردوالزاماتمشتری‬ ‫حذفنقطهتسلیمتیزدر فوالدبه وسیلهترکیبشیمیاییباسهروش‬ ‫زیرانجاممی شود‪:‬‬ ‫•نیتریدساز هامانند‪Al,Si,B‬‬ ‫• کاربیدسازهامانند‪Mo‬‬ ‫• کربونیتریدسازهامانند‪Cr,V,Nb,Ti‬‬ ‫‪-2‬استفادهاز غلتکانتی کویل بریکهنگامباز کردن کالف‬ ‫غلتک انتی کویل بریک باعث ایجاد خمیدگی پیوسته در هنگام باز‬ ‫کردن کالفمی شود‪.‬هرچهتغییرانحنایورقاز حالتمفصلیخارج‬ ‫و به صورت پیوسته در المان های کوچک تر انجام شود‪ ،‬خطوط‬ ‫کویل بریکضعیف ترمی شودوبهسمتمحوشدنپیشمی رود‪.‬‬ ‫‪-3‬کنترل ناهمواری های ابعادی یا به عبارتی کرون ورق با کنترل‬ ‫پارامترهایفرایندیدر نورد گرم‬ ‫اختالفنیرودردوطرفقفسه هاینوردیباعثمی شودقسمت های‬ ‫ورق به صورت یکنواخت نورد نشوند و همین امر باعث اختالف اندازه‬ ‫دانه در عرض ورق می شود‪ .‬نقاطی از عرض ورق که ریزدانه تر باشد‬ ‫‪ Spike Height‬باالتر و درنتیجه حساسیت به کویل بریک بیشتری‬ ‫خواهدداشت؛بنابراینموقعباز شدن کالفباعثبروز کویل بریکدر‬ ‫یک طرف کالف می شود‪ .‬اختالف پروفایل در عرض ورق نباید بیشتر‬ ‫از‪ 0.05‬میلی مترباشد‪.‬‬ ‫‪-4‬اختالفتنشدر دوطرف کویلدر عرضورق‬ ‫‪ Misalignment‬در حد چند میلی متر در کویلر یا بریدل ها باعث عیب‬ ‫کویل بریکمی شود‪.‬‬ ‫‪-5‬سرد کردن کالف هاقبلاز کار در اسیدشوییتادمایمحیط‬ ‫افزایشدماباعثافزایش‪ YPE‬وافزایش کویل بریکمی شود‪.‬تاثیردما‬ ‫بر‪ YPE‬در شکلشماره‪ 7‬نشاندادهشدهاست‪.‬‬ ‫لطفا خودتان را به طور خالصه معرفی کنید‪.‬‬ ‫محمدرضا صالحی هستم‪ ،‬رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل‬ ‫پـروژه‪ ،‬دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد مهندسـی صنایـع‪-‬‬ ‫سیسـتم ها و مـدرک بین المللـی مدیریـت پـروژه حرفـه ای‬ ‫(‪ )PMP‬از سـازمان ‪ PMI‬و مـدت ‪ 10‬سـال اسـت کـه در فـوالد‬ ‫مبارکـه مشـغول بـه کار هسـتم‪.‬‬ ‫چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟‬ ‫همان طور کـه می دانید‪ ،‬یکـی از وظایف این واحـد‪ ،‬همکاری‬ ‫در پاسـخ گویی به ادعاهای پیمانکاران است و با توجه به این‬ ‫موضوع و همچنین بی ثباتی شرایط محیطی پروژه ها‪ ،‬بخش‬ ‫ز یـادی از زمـان کارکنـان معاونـت توسـعه بـه تصمیم گیـری‬ ‫در خصـوص رد یـا تاییـد ایـن ادعاهـا و چالش هـای مرتبـط‬ ‫اختصـاص می یابـد‪ .‬بنابرایـن به منظـور ارتقـای سـطح دانش‬ ‫شهـا‪ ،‬قوانیـن‬ ‫کارکنـان مجموعـه و همچنیـن جمع بنـدی رو ‬ ‫و مقـررات موجـود در ایـن حـوزه نیـاز بـه تهیـه یـک کتابچـه‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫راهنمـای «مدیریـت ادعـا» احسـاس م ‬ ‫چـه اهدافـی را از اجـرای تجربـه دنبـال‬ ‫می کردید؟‬ ‫اشـنایی با انـواع ادعاهـای احتمالی پیمانـکاران‪ ،‬مفـاد قانون‬ ‫مدنـی و اییـن دادرسـی مدنـی‪ ،‬فرمول هـا و بخشـنامه های‬ ‫سـازمان برنامـه و بودجـه و ا گاهـی کارکنـان سـازمان از تبعـات‬ ‫قانونـی و قـراردادی مرتبـط بـا نحـوه تعاملات ایشـان بـا‬ ‫پیمانـکاران از جملـه اهـداف اصلـی تدویـن ایـن کتابچـه‬ ‫راهنما سـت‪.‬‬ ‫بـا چـه چالش هـا یـا دشـواری هایی در رونـد‬ ‫تجربه روبه رو بودید؟‬ ‫ازانجا که ادعا یک مسئله حقوقی‪ ،‬فنی‪ ،‬قراردادی و مدیریتی‬ ‫اسـت و ابعـاد گونا گونـی دارد و همچنیـن تعـدد قوانیـن و‬ ‫بخش نامه های سـازمان برنامه در این خصوص باعث ایجاد‬ ‫دشواری در احصای کلیه جوانب در این زمینه می شد‪ ،‬لذا بر‬ ‫ان شدیم تا با بررسی استانداردها و منابع موجود‪« ،‬مدیریت‬ ‫ادعـا» را در قالـب فرایندهـای مـدون و بـا لحـاظ نمـود مباحث‬ ‫قانونـی مرتبـط ارائـه دهیم‪.‬‬ ‫چـه اقداماتـی در راسـتای حـل مسـائل انجـام‬ ‫دادید؟‬ ‫به منظـور حـل ایـن مسـئله‪ ،‬ابتـدا منابـع موجـود و قوانیـن‬ ‫مرتبط در این زمینه مطالعه شد و سپس با انجام مصاحبه با‬ ‫برخی از خبـرگان در این خصـوص‪ ،‬چکیده مطالـب به صورت‬ ‫یـک کتابچـه تهیـه و ارائه شـده اسـت‪.‬‬ ‫چـه بهبودهایـی پـس از اجرایـی شـدن تجربـه‬ ‫حاصل شد؟‬ ‫بزرگ ترین بهبـود از دیـدگاه این جانب ایجـاد ا گاهی به منظور‬ ‫پرهیـز از انجـام اقداماتـی اسـت کـه منجـر بـه ادعاهـای‬ ‫پیمانـکاران در اینـده خواهـد شـد‪ ،‬گفتنـی اسـت در حـوزه‬ ‫مدیریـت ادعـا همـواره پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت‪.‬‬ ‫مهـای سـازمان‪ ،‬مانند‬ ‫فرصت های بهبـود نظا ‬ ‫سیسـتم پیشـنهادها و سیسـتم تجربـه و مدیریـت‬ ‫دانـش چیسـت؟ ارزیابـی شـما چگونـه اسـت و چـه‬ ‫پیشنهادهایی دارید؟‬ ‫نظام هـای مدیریـت دانـش و پیشـنهادها در حـال حاضـر در‬ ‫بخش های متفاوتـی از صفحه اصلـی سـازمان (‪)Home Page‬‬ ‫یشـوند کـه ایـن امـر باعـث تعـدد نظا مهـا و عملا عـدم‬ ‫ارائـه م ‬ ‫مراجعه کارکنان به ان ها می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود‬ ‫در سیستم جدید نظام پیشـنهادها یک سـربرگ جدید برای‬ ‫ثبـت دانـش ایجاد گـردد‪.‬‬ ‫ایـــــــراسی ـ ـ ــن‬ ‫شبکه اطالعات‬ ‫ف ـ ــوالد ای ــــــران‬ ‫شکل ‪ 4‬تغییرات ‪ Yield‬باالیی و پایینی نسبت به اندازه دانه‬ ‫شکل ‪ 5‬ارتباط بین ‪ Spike height‬و ضخامت ورق‬ ‫شکل ‪ 6‬نمودار دما‪-‬زمان رسوب گزاری ‪AlN‬‬ ‫شکل ‪ 7‬تاثیر دما بر ‪YPE‬‬ ‫‪www.irasin.ir‬‬ صفحه 9 ‫در انتخاب بازی کودکان هوشیار باشید‬ ‫‪10‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫بازی یکی از کارکردها و نیازهای کودک محسوب می شود که ضمن‬ ‫سرگرم کردن کودک‪ ،‬او را برای ورود به زندگی واقعی اماده می سازد‪،‬‬ ‫اما انتخاب اسباب بازی مناسب موضوعی است که باید موردتوجه‬ ‫خانواده ها قرار گیرد‪ ،‬زیرا هیچ چیز برای کودک جای اسباب بازی را‬ ‫نمی گیرد‪.‬کودک با بازی کردن می اموزد که مسئولیت پذیر باشد و‬ ‫راه هایی برای بیان افکار و احساسات خود می یابد‪.‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫هوشیاری حسی در کودکان‬ ‫ا کثر بچه ها بدون مشکل یا با کمی مشکل یاد می گیرند که از‬ ‫حس هایشان استفاده کنند و انواع مختلف انگیزش ها را با هم تلفیق‬ ‫کنند‪ .‬از حس چشایی تا شامه و از هوشیاری بساوایی تا جنبشی‬ ‫و شنیداری تا بینایی‪ .‬جنین در حال رشد با تعداد زیادی از این‬ ‫محرک ها مواجه می شود و این امر در دوران نوزادی و در طول زندگی‬ ‫ادامهمی یابد‪.‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی‬ ‫فوالد من‬ ‫فرشیدشیبه‪،‬همکار بازنشسته‬ ‫از مسئولین تقاضامندیم فرایند واریز مبلغ کمک هزینه سفر‬ ‫را تسریع نمایند‪.‬‬ ‫‪936***1347‬‬ ‫اسماعیل عبادی‪ ،‬سهام دار فوالد مبارکه‬ ‫لطفا در خصوص افزایش سرمایه و سهام جایزه فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫اطالع رسانی نمایید که چه موقع به پرتفوی سهام داران‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫‪937***6143‬‬ ‫ناصر سلطانی‪ ،‬شاغل در برنامه ریزی و قطعات‬ ‫یدکی و محمد اقاخانی مشهدی‪ ،‬شاغل در کنترل‬ ‫فرایند نگهداری و تعمیرات‬ ‫با توجه به محدودیت اوردن کیف توسط کارکنان در شرکت‬ ‫و اینکه ظاهرا این مورد هیچ تاثیری در شیوع کرونا ندارد و‬ ‫کارکنان لوازم شخصی و مورد استفاده خود را در کیسه های‬ ‫پالستیک حمل می کنند‪ ،‬لطفا تمهیداتی از سوی مسئولین‬ ‫در این خصوص اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‪913***8390‬‬ ‫‪913***1914‬‬ ‫محمد شیشه فروش‪ ،‬همکار بازنشسته‬ ‫موفقیت های کارکنان فوالد مبارکه‪ ،‬خصوصا در بحث تولید‬ ‫را تبریک می گویم و برای انان سعادت و سالمتی خواهانم ‪.‬‬ ‫‪913***2531‬‬ ‫مهدی توکلی نژاد‪ ،‬شاغل در واحد انباشت و‬ ‫برداشت‬ ‫لطفا مسئولین باتوجه به تورم امسال نسبت به سال قبل‪،‬‬ ‫درخصوص افزایش تسهیالت کارکنان تجدیدنظر فرمایند‪.‬‬ ‫‪913***7321‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫با نهایت تاسف در هفته گذشته‪ ،‬محسن باوی‬ ‫شاغل در تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬محمود باوی شاغل در‬ ‫اهن سازی و حمید دهقانی شاغل در نیروگاه در غم‬ ‫درگذشت پدر‪ ،‬علیرضا صادقیان شاغل در نورد سرد‬ ‫در غم درگذشت مادر و سید احمد قریشی شاغل‬ ‫در نورد سرد و محمد احمدی شاغل در خدمات‬ ‫عمومی در غم درگذشت برادر به سوگ نشستند‪.‬‬ ‫همچنین همکاران بازنشسته شادروانان جهانگیر‬ ‫نادرپور‪ ،‬علی میرزا سلحشوری‪ ،‬جالل محمدی و‬ ‫حافظ باوی به علت بیماری دار فانی را وداع گفتند و‬ ‫به دیار حق شتافتند‪.‬‬ ‫این غم جانکاه و ضایعه جبرا ن ناپذیر را به محضر‬ ‫خانواده این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای‬ ‫ایشان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت‬ ‫می نماییم‪.‬‬ ‫رفتارهای شایع در کودکان‬ ‫پنهان کردن نگرانی‬ ‫در پشت کتک زدن همبازی ها‬ ‫گرداوری‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫شاید عجیب به نظر برسد‪ ،‬اما کودکانی که‬ ‫بقیه بچه ها را به هر بهانه ای کتک می زنند‪،‬‬ ‫اغلب به خاطر ترس های اجتماعی چنین‬ ‫عکس العملینشانمی دهند‪،‬مثلترساز پذیرفتهنشدندر‬ ‫جمع‪.‬اینامردر واقعریشهدر تجربه کودکاندر اوایلزندگی‬ ‫دارد‪ .‬حتی ممکن است متوجه این اتفاق نشده باشید و یا‬ ‫خود کودکعلتایننگرانیرابهشمابروزندهد‪.‬پسهروقت‬ ‫ِ‬ ‫احساستنش کند‪،‬رفتار پرخاشگرانهاز خودنشانمی دهد‬ ‫وبه جایاینکه گریه کندویابگوید کهاحساسامنیتنداردو‬ ‫کمک می خواهد‪ ،‬بقیه بچه ها به خصوص ان هایی که از نظر‬ ‫جثهوتواناییجسمیضعیف ترند‪،‬موردحملهقرار می دهد‪.‬‬ ‫ا کثر ما وقتی در چنین موقعیتی قرار می گیریم و فرزندمان با‬ ‫صحبت و نصیحت‪ ،‬دست از کتک زدن بقیه برنمی دارد‪ ،‬دچار‬ ‫ناامیدیمی شویم‪.‬حتیتامرزعصبانیتواقدامتنبیهیهمپیش‬ ‫می رویم‪،‬اماتنبیه کودکجلویرفتارناشایست کودکرانمی گیرد‬ ‫وفقطترس کودکراافزایشمی دهدواحتمالضربهروحی کودک‬ ‫پیشرودربارهمتوقف کردناین‬ ‫رادر ایندهبیشترمی کند‪.‬در متن ِ‬ ‫رفتار کودکصحبتمی کنیم‪.‬‬ ‫شروعماجراراپیش بینی کنید‬ ‫در صورت امکان از بروز دعوا جلوگیری کنید‪ .‬ممکن است‬ ‫زمان شروع خشونت از سوی فرزندتان را پیش بینی نکنید‪ ،‬اما‬ ‫ا گر کودک شما اغلب در موقعیت های خاصی این کار را انجام‬ ‫می دهد‪،‬باز هممی توانیدجلویانرابگیرید‪.‬بهترینپیشگیری‬ ‫همدلی با کودک با هدف جلوگیری از شروع دعواست‪ .‬همدلی‬ ‫شامل بازی با کودک و یا ایجاد برنامه های روزمره برای خلق‬ ‫حس امنیت و دفع نگرانی در او می شود‪ .‬وقتی فرزندتان را از‬ ‫لحاظ عاطفی حمایت کنید و درباره عواقب کتک زدن بچه ها‪،‬‬ ‫دوریدوستاناز اووتنهاییسخنبگویید‪،‬احتمالوقوعچنین‬ ‫اتفاقی را به تعویق انداخته اید‪ .‬تا زمانی که به کودک در زمینه‬ ‫کنترل احساساتش کمک نکنید‪ ،‬بی شک به کتک زدن بقیه‬ ‫ادامهخواهدداد‪.‬اورااز شرایطدور کنیدتابهاوفرصتیبرای گریه‬ ‫یاحتیخندیدنازرویشیطنتبدهید‪.‬هردوبهاو کمکمی کند‬ ‫تانگرانیخودراتخلیه کند‪.‬‬ ‫اقدامعملی‬ ‫حال چگونه از ضربه زدن فرزندمان به دیگران جلوگیری کنیم؟‬ ‫نزدیک کودکبمانیدتااحساس کندباشماارتباطبیشتریدارد‪.‬‬ ‫پسهراتفاقیدر حینبازیبیفتد‪،‬حسمی کند کهبدون کتک‬ ‫زدنبچه هاهمازپسانبرمی اید‪.‬همچنینبهترمی توانیدروحیه‬ ‫اورا کنترل کنید‪.‬ا گرمتوجهتنششدیدجسمیبیناوودوستش‬ ‫شدید‪ ،‬نزدیک شوید‪ .‬برای جلوگیری از خشونت بیشتر بین او و‬ ‫کودک دیگر قرار بگیرید و تمام! با این روش‪ ،‬دیگر کسی مجروح‬ ‫نمی شود‪ .‬ا گر به شما ضربه ای وارد کرد‪ ،‬نفس عمیق بکشید و‬ ‫به خود یاداوری کنید که او نگران است و ا کنون به دلسوزی من‬ ‫احتیاج دارد‪ُ .‬تن صدایتان را پایین بیاورید و خودتان را کنترل‬ ‫کنید‪.‬ا گربه کسیاسیبزد‪،‬ان کودکرادر اغوشبگیریدوارامش‬ ‫دهید‪ .‬چون به شما یک دقیقه فرصت می دهد تا قبل از تعامل‬ ‫با فرزند خودتان ارام شوید‪ .‬وقتی کودک اسیب دیده ارام شد‪،‬‬ ‫بازویخودرابهدور کودکخودبگیریدوان هارا کنار همبنشانیدو‬ ‫بگویید‪«:‬منخیلیمتاسفم کهفرزندمشمارا کتکزد‪.‬اوناراحت‬ ‫بود و فراموش کرد این فقط یک بازی است‪ .‬حاال بروید و ارام به‬ ‫بازیادامهدهید‪».‬‬ ‫سرزنشنکنید‬ ‫شما می توانید با اشاره به تاثیر ضربه زدن به کودک دیگر‪ ،‬در او‬ ‫احساس همدلی ایجاد کنید‪« :‬اوه! ببین دوستت اسیب دیده!‬ ‫ا گر کسی را بزنی‪ ،‬صدمه می بیند»‪ .‬اما ا گر فرزندتان بر اساس‬ ‫حرفشمااحساس کند کهادمبدیاست‪،‬فقطنتیجهمعکوس‬ ‫خواهدداد‪«:‬ببینچه کار کردی؟توبچهبدیهستی‪.‬از دستت‬ ‫خستهشدم‪.‬هرجامی رویمفقطبایدبهخاطر کارهایتوخجالت‬ ‫بکشم»‪ .‬سخنرانی درباره کارهای اشتباه فقط او را می ترساند‬ ‫و در حالت دفاعی قرار می دهد و لجبازتر می کند‪ .‬ماجرا را از دید‬ ‫فرزندتان ببینید‪ .‬او فقط یک بچه است که به راحتی در این‬ ‫دنیای بزرگ غرق می شود‪ .‬کودک تمام ترس و تجربه گذشته‬ ‫خود در قبال ارتباط گیری با دوستانش را جمع کرده و چون در‬ ‫شرایط جدید نمی تواند اضطراب خود را مدیریت کند‪ ،‬با کتک‬ ‫زدنهمبازی هایشانرابروزمی دهد‪.‬شایدهنوز شیوهصحیح‬ ‫نگهداشتندوستانشرافرانگرفتهوتصور می کند کهباقلدربازی‬ ‫می تواند برنده باشد‪ .‬ا گر همه این ها را به یاد بیاورید‪ ،‬احساس‬ ‫همدردی بیشتری با او خواهید داشت‪ .‬در شماره بعد‪ ،‬بیشتر‬ ‫دراین بارهصحبتخواهیم کرد‪.‬‬ ‫عشق‪ ،‬محبت و گذشت‬ ‫در خانواده‬ ‫شادروانجهانگیرنادرپور‬ ‫اهمیت ابراز عشق در خانه‬ ‫گرداوری‪ :‬اموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫شادروانعلیمیرزاسلحشوری‬ ‫شادروانجاللمحمدی‬ ‫شادروانحافظباوی‬ ‫نوع و کیفیت ابراز عشق و محبت به پیشینه خانوادگی و‬ ‫شیوهاموزشاکتسابیدر خانوادهبستگیدارد‪.‬اگروالدین‬ ‫از ابتدابهیکدیگروفرزندانمحبت کنندوانراعملیسازند‬ ‫و به زبان بیاورند‪ ،‬کودکان و نوجوانان نیز همین رویه را در‬ ‫زندگیایندهخودپیشخواهند گرفت‬ ‫عشق با بروز عواطف و رفتارهای همراه‬ ‫با صمیمیت‪ ،‬اشتیاق و تعهد نشان داده‬ ‫می شود‪ .‬مراقبت‪ ،‬نزدیکی‪ ،‬محافظت‪،‬‬ ‫جاذبه‪،‬محبتواعتمادنیزاز دیگرمولفه های‬ ‫ابراز عشقاستوطیفوسیعیاز احساساتمثبتهمچون‬ ‫شادی‪،‬هیجان‪،‬رضایتاز زندگیوسرخوشیرابههمراهدارد‬ ‫و از سوی دیگر می تواند منجر به بروز احساسات منفی مانند‬ ‫حسادتواسترسنیزشود‪.‬‬ ‫افرادی که در خانواده های سرشار از عشق زندگی می کنند از‬ ‫کاهشاحتمالبیماری هایقلبیودیابت‪،‬افزایشعادت های‬ ‫سالم در زندگی‪ ،‬افزایش طول عمر و کاهش سطح استرس و‬ ‫افسردگی بهره خواهند برد‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬چرا از ویژگی های‬ ‫پیشرودرباره‬ ‫مثبتابرازعشقومحبتاستفادهنکنیم؟درمتن ِ‬ ‫اهمیتابراز عشقدر خانوادهصحبتمی کنیمودر شماره های‬ ‫بعدی‪ ،‬جزئیات بیشتری درباره شیوه عملی ابراز ان مطرح‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پیوستگی‪،‬مراقبت‪،‬صمیمیت‬ ‫خانواده هایی را سراغ داریم که فرزندان و همسرشان را فقط‬ ‫یک بار در سال‪،‬یعنیدر زمانسالتحویلمی بوسندودر اغوش‬ ‫می گیرند‪.‬نوعو کیفیتابرازعشقومحبتبهپیشینهخانوادگیو‬ ‫شیوهاموزشاکتسابیدرخانوادهبستگیدارد‪.‬ا گروالدینازابتدا‬ ‫به یکدیگر و فرزندان محبت کنند و ان را عملی سازند و به زبان‬ ‫بیاورند‪ ،‬کودکانونوجواناننیزهمینرویهرادر زندگیایندهخود‬ ‫پیشخواهند گرفت‪.‬در واقع‪،‬نحوهابراز وتجربهعشقنیزتحت‬ ‫تاثیرتصوراتشخصیمااز عشقاست‪«.‬پیوستگی»‪«،‬مراقبت»‬ ‫و«صمیمیت»از ویژگی هایاصلیعشقهستند‪«.‬پیوستگی»‬ ‫بهمعنینیاز بهحضور در کنار همسروفرزندانوتمایلبهتماس‬ ‫وتاییدجسمیهمسر‪«،‬مراقبت»بهمعنایدرکارزششادیو‬ ‫توجهبهنیازهایاعضایخانوادهبهاندازهخواسته هایخودمان‬ ‫و «صمیمیت» یعنی به اشترا ک گذاشتن افکار‪ ،‬احساسات و‬ ‫خواسته هابایکدیگراست‪.‬‬ ‫چگونهعشقراتمرین کنیم‬ ‫هیچ راهی برای تمرین عشق وجود ندارد‪ .‬هر رابطه ای‬ ‫منحصربه فرد است و هر شخص به سبک خود ابراز عشق و‬ ‫محبت می کند؛ اما می توانید با استفاده از روش های زیر‪ ،‬عشق‬ ‫خودرابهشخصموردعالقه تاننشاندهید‪:‬‬ ‫منعطفباشیدوزودرنجنباشید؛‬‫حاضربهبخششباشید؛‬‫ تمام تالش خود را انجام دهید و وقتی اشتباه می کنید‪،‬‬‫عذرخواهباشید؛‬ ‫بهاوبگویید کهبرایتانمهماست؛‬‫‪-‬بهصحبت هایاو گوشدهید؛‬ ‫وقت گذرانیبااورادر اولویتقرار دهید؛‬‫رفتارهایمهربانانهومحبت امیزداشتهباشید؛‬‫خصوصیاتخوباورابشناسیدوتصدیق کنید؛‬‫محبتخودراعلنانشاندهید؛‬‫عشقبی قیدوشرطنشاندهید‪.‬‬‫ا گرعشقنباشد‪...‬‬ ‫عاشقشدنافرادمعموال باعشقرمانتیکشروعمی شودواین‬ ‫نوعازعشقبااحساسیکیبودنوصمیمیتارتباطدارد‪.‬به مرور‬ ‫زنومرددر مسیرتکاملعشقبهیکدیگرمتعهدمی شوند‪.‬برای‬ ‫اینکهپدر ومادر بتوانندخانواده ایسالمراپرورشدهند‪،‬پیشاز‬ ‫هرچیزبایدبرایرابطهبایکدیگرارزشقائلباشند‪.‬دریکارتباط‬ ‫سالم‪،‬زنومردنه تنهاباهمارتباطعاطفیصمیمانه ایدارند‪،‬‬ ‫بلکه به یکدیگر وفادارند و برای رابطه جنسی نیز اهمیت قائل‬ ‫هستند‪ .‬نادیده گرفتن هر یک از این عوامل می تواند منجر به‬ ‫ایجادشکافوفاصلهدر ارتباطزنومردشودودر بسیاریاز موارد‬ ‫طالقعاطفیبهوجوداید‪.‬فرزندانی کهوالدیناین چنینیدارند‬ ‫مسلمادر پیدا کردنالگویمناسببرایعشق ورزیبهیکدیگر‬ ‫و ابراز عشق به جنس مخالف در اینده با مشکل مواجه خواهند‬ ‫شد‪.‬بانگاهاجمالیبهمطالبباال درمی یابید کها کنوندر زمینه‬ ‫ابراز عشق و محبت در خانواده‪ ،‬در چه وضعیتی قرار دارید‪ .‬در‬ ‫شمارهبعد‪،‬همینمواردراتشریحخواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دعوت‪ ۱۰‬بازیکنسپاهانبهاردویتیمملیهندبالبانوان‬ ‫تمدیدقراردادسرمربیتیمدوچرخه سواریفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬اولین اردوی‬ ‫اماده سازی تیم ملی هندبال بزرگساالن بانوان ایران جهت شرکت در‬ ‫رقابت های اسیایی و انتخابی مسابقات جهانی در قالب دو گروه از روز‬ ‫بیستم خردادماه سال ‪ ۱۴۰۰‬در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فاطمه خلیلی‪ ،‬الناز قاسمی‪ ،‬نوریه عباسی‪ ،‬پریناز قربانی‪ ،‬صبا محمدزاده‪،‬‬ ‫فاطمه برات پور‪ ،‬راضیه جانبازی‪ ،‬مهشاد طاهری‪ ،‬حدیث نوروزی و نیوشا‬ ‫مرادی ملی پوشان فوالد مبارکه سپاهان در این اردو هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬مهران اسماعیلی‬ ‫سرمربی تیم دوچرخه سواری این باشگاه پس از گفت وگو با محمدرضا‬ ‫سا کت قرارداد خود را برای هفتمین سال پیاپی با فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫تمدید کرد‪ .‬اسماعیلی دارای مدرک داوری درجه یک ملی و مربیگری‬ ‫سطح یک فدراسیون جهانی دوچرخه سواری است و از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تا کنون هدایت تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان و در مقاطعی‬ ‫مربیگری تیم ملی دوچرخه سواری را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خردادماه ‪1400‬‬ ‫‪ 1‬ذی القعده‪1442‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫ورزش‬ ‫تورنمنتبالروس‬ ‫حکم بازی های تدارکاتی را دارد‬ ‫تمدید قرارداد قهرمانان دوچرخه سواری اسیا با فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬محمد‬ ‫دانشور قهرماندوچرخه سواریاسیا‪،‬میرصمدپورسیدیملقببه‬ ‫عقاباسیا‪،‬رکاب زنتیمملیجمهوریاسالمیایران‪،‬مهدیناطقی‬ ‫کاپیتان تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان و امیرحسین‬ ‫جمشیدیان‪ ،‬قهرمان ‪ ۲۳‬ساله دوچرخه سواری اسیا پس از انجام‬ ‫مذاکرهبامحمدرضاساکت‪،‬مدیرعاملباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‬ ‫قراردادهایخودراباطالیی پوشانتمدید کردند‪.‬‬ ‫محمددانشور اینرکاب زن‪ ۲۸‬سالهرکورددار تمامیرشته هایسرعتدر‬ ‫کشور است‪،‬همچنینمدالطالیبازی هایاسیایی‪،۲۰۱۴‬مدالطالی‬ ‫قهرمانیاسیادر سال های‪ ۲۰۱۶‬و‪ ۲۰۱۷‬ومدالبرنزقهرمانیاسیاسالدر‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬رادر کارنامهخوددارد‪.‬‬ ‫پورسیدی افتخاراتی همچون پیراهن طالیی تور چین های لگ‪،۲۰۱۳‬‬ ‫پیراهنطالییتور النکاوی‪،۲۰۱۴‬پیراهنطالییتور ژاپن‪،۲۰۱۴‬پیراهن‬ ‫طالییتور ژاپن‪،۲۰۱۵‬پیراهنطالییتور ایراناذربایجان‪،۲۰۱۵‬پیراهن‬ ‫طالییتورفوژوچین‪،۲۰۱۵‬پیراهنطالییتورایجن‪،۲۰۱۴‬پیراهنطالیی‬ ‫تور ایراناذربایجان‪،۲۰۱۶‬پیراهنطالییتور تایوان‪ ۲۰۱۵‬و‪...‬رادر کارنامه‬ ‫پرافتخار خوددارد‪.‬‬ ‫ناطقی پانزده مدال طال‪ ،‬نقره و برنز از مسابقات رسمی قهرمانی اسیا‪،‬‬ ‫مدال نقره بازیهای اسیایی دوحه قطر در سال در ‪ ۲۰۰۶‬مقام‪ ۱۳‬جوانان‬ ‫جهاندرسال‪ ۲۰۰۵‬ویناتریش‪ ،‬کسبعناوینمتعددتورهایبینالمللی‬ ‫و قهرمانی پیراهن طالیی دو دوره تور تفتان پیراهن امتیازی تور ایران‪،‬‬ ‫جاالجا مالزی‪ ،‬سینگکارا ک تایلند و حضور در ‪ ۳‬دوره بازیهای اسیایی‬ ‫‪ ۲۰۱۴،۲۰۱۰،۲۰۰۶‬رادر کارنامهخوددارد‪.‬‬ ‫جمشیدیاندر ردهجوانانمدالنقرهتایمتریلجاده‪ ۲۰۱۶‬ژاپن‪،‬مدال‬ ‫برنزاسکرچپیست‪ ۲۰۱۶‬ژاپن‪،‬مدالطالاسکرچپیست‪ ۲۰۱۷‬هند‪،‬مدال‬ ‫نقرهاومنیومپیست‪ ۲۰۱۷‬هندومدالبرنزاستقامتجاده‪ ۲۰۱۷‬بحرین‬ ‫و در رده امید مدال برنز تایم تریل جاده سال ‪ ۲۰۱۹‬ازبکستان را به خود‬ ‫اختصاصدادهاست‪.‬‬ ‫هاجر دباغی هافبک تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان که در تورنمنت سه جانبه تیم ملی در بالروس به‬ ‫سر می برد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس از انتخابات فدراسیون و وقفه ای‬ ‫دوساله‪ ،‬اردوهای تیم ملی تشکیل شد و تا جایی که امکان‬ ‫داشت به امادگی الزم رسیدیم‪ .‬این تورنمنت که حکم‬ ‫بازی های تدارکاتی دارد‪ ،‬کمک زیادی به روند اماده سازی‬ ‫تیم خواهد کرد‪ .‬کادر فنی خوبی داریم و پس از هر تمرین‬ ‫نسبت به تمرین قبل بهتر شده ایم‪.‬‬ ‫اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش در‬ ‫منزل (مرحله چهل و ششم)‬ ‫باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه‪،‬اسامیبرندگان‬ ‫لو ششماینمسابقهبهشرحزیراست‪.‬‬ ‫مرحلهچه ‬ ‫تجلیل از دو دهه تالش مدیر ورزش قهرمانی‬ ‫باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫عادلاسدیبازیکنتیمهندبالفوالدمبارکهسپاهان‪،‬قرارداد‬ ‫خودراباطالیی پوشانتمدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬عادل اسدی‬ ‫بازیکن تیم هندبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با حضور در دفتر این‬ ‫باشگاه پس از انجام مذا کره با محمدرضا سا کت مدیرعامل و مجتبی‬ ‫لطفیرییسهیاتمدیرهباشگاهفوالدمبارکهسپاهانقراردادخودرابه‬ ‫مدت‪ ۲‬فصلدیگربافوالدمبارکهسپاهانتمدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬در حاشیه‬ ‫برگزاریجلسه کمیتهاجراییورزشایمیدرو کهباحضور مجتبیلطفی‬ ‫رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و جمعی از مدیران‬ ‫ورزشی ایمیدرو در مشهد مقدس برگزار شد‪ ،‬از دو دهه تالش خالصانه و‬ ‫جهادگرانهجناباقایمجتبیداوریمدیرورزشقهرمانیباشگاهفوالد‬ ‫مبارکه سپاهان در راستای توسعه ورزش کارگری و ورزش قهرمانی در‬ ‫باشگاهفوالدمبارکهسپاهانتجلیلشد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫رضاسبزعلی(‪)977039‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫چگونه از اسیب دیدگی در ورزش جلوگیری کنیم‬ ‫بسیاریاز کسانی کهقصدشروعتمریناتورزشیرادارند‪،‬پس‬ ‫از شروعورزش‪،‬بهعلتنداشتنا گاهیاز چگونگیتمریندر فواصل‬ ‫مختلف باعث اسیب به قسمت های مختلف بدنشان می شوند‪.‬‬ ‫بایدبدانیدفعالیت هایورزشیحتیپیاده رویسادهنیزممکناست‬ ‫باعثاسیب دیدگیشماشود‪.‬اماشمامی توانیدبارعایترشته ای‬ ‫از اقداماتاحتیاطیاینخطررا کاهشدهید‪.‬‬ ‫این موارد ازجمله شایع ترین اسیب های ورزشی هستند‪ :‬کشیدگی‬ ‫عضالنی یا رگ به رگ شدگی؛ رگ به رگ شدگی قوزک پا؛ اسیب دیدگی‬ ‫شانه؛اسیب دیدگیساقپاوزانودرد؛التهابتاندون ها؛رگ به رگ شدگی‬ ‫یادررفتگیمچدست‪.‬‬ ‫اقداماتیبرایپیشگیریاز اسیب هایورزشی‬ ‫انجام اقدامات ساده ای می تواند به شما کمک کند تا در حین ورزش‬ ‫از اسیب ها در امان بمانید‪ .‬نکته مهم این است که ا گر مردی باالی‪۴۵‬‬ ‫سال یا زنی باالی ‪ ۵۵‬سال هستید‪ ،‬پیش از شروع یک برنامه ورزشی‬ ‫برایچک اپبهنزدپزشکتانبرویدتااطمینانپیدا کنید کهاز سالمت‬ ‫بدنیالزمبرخوردارید‪.‬‬ ‫خودتانرا گرموسرد کنید‪:‬‬ ‫هرفعالیتورزشیبایدبا گرم کردنبدنشروعشودوبا سرد کردنبدن‬ ‫پایان یابد‪ .‬گرم کردن به بدن شما کمک می کند تا برای ورزش اماده‬ ‫باشید‪ .‬در حین گرم کردن ضربان قلبتان به تدریج افزایش می یابد و‬ ‫عضالتومفاصلتانامادهفشار جلسهتمرینمی شود‪.‬‬ ‫سرد کردنبدنپساز فعالیتورزشینیزباعثمی شودسرعتضربان‬ ‫قلبتان به ارامی به حد عادی بازگردد‪ .‬راه رفتن برای‪ ۵‬تا‪ ۱۰‬دقیقه پس از‬ ‫انجامورزشساده ترینشیوهبرایسرد کردنبدناست‪.‬‬ ‫حرکت های کششیانجامدهید‪:‬‬ ‫پیش از شروع و پس از پایان ورزش حرکت های کششی انجام دهید‪.‬‬ ‫انجام این حرکات کششی باعث می شود انعطاف پذیری بدنی شما‬ ‫افزایشیابدوخطراسیبودردناکشدنعضالنی کاهشیابد‪.‬بهترین‬ ‫شیوه این است که حرکت های کششی را پس از گرم کردن و سرد کردن‬ ‫بدنانجامدهید‪.‬‬ ‫به تدریجورزشراشروع کنید‪:‬‬ ‫هنگامی که یک برنامه معمول ورزشی را انجام می دهید یا یک برنامه‬ ‫تمرینیجدیدراشروعمی کنید‪،‬بهاهستگیشروع کنید‪.‬بعدبه تدریج‬ ‫شدت‪ ،‬مدت و تعداد حرکات را باال ببرید‪ .‬به بدنتان بیش ازحد فشار‬ ‫نیاورید‪.‬باادامهتمرین هاوباافزایشتوانایی هایبدنیخودمی توانید‬ ‫شدتتمرین هاراافزایشدهید‪.‬‬ ‫عادل اسدی قرارداد خود را با تیم هندبال‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد‬ ‫فعالیت هایمتنوعانجامدهید‪:‬‬ ‫در برنامهورزشی تانحرکات گونا گونیبگنجانید‪.‬فقطبرروییک گروه‬ ‫عضالتمتمرکزنشویدوبیش ازحداز ان ها کار نکشید‪.‬برایمثال‪،‬برای‬ ‫متنوع کردنبرنامهورزشی تانمی توانیدیکروز بدوید‪،‬روز بعدیوزنه‬ ‫بزنیدودر روز سومشنایادوچرخه سواری کنید‪.‬‬ ‫نقاطاسیب پذیربدنتانرابشناسید‪:‬‬ ‫برنامه تمرینی تان را برحسب مشکالت بدنی که دارید تنظیم کنید‪.‬‬ ‫برای مثال ا گر ارتروز زانو دارید‪ ،‬تمرین هایی را انتخاب کنید که برای‬ ‫تقویت عضالت اطراف زانو مفید است‪ ،‬اما شدت حرکات نباید در‬ ‫حدی باشد که باعث افزایش درد زانویتان شود‪ .‬باید با تمرین های‬ ‫سبک شروع کنید‪ .‬جهت انجام بهتر تمرینات اختصاصی از مربی‬ ‫خود کمک بگیرید‪.‬‬ ‫بهبدنتان گوشفرادهید‪:‬‬ ‫شدتتمریناترابهحدینرسانید کهبدنتاندردنا کشود‪.‬احساس‬ ‫درد ممکن است نشانه ای از اسیب دیدگی باشد‪ .‬در چنین وضعیتی‬ ‫تمریناتتانرامتوقف کنیدویکروز استراحت کنید‪.‬‬ ‫اببنوشید‪:‬‬ ‫پیش از ورزش‪ ،‬در حین ان و پس از پایان ان مقدار زیادی اب بنوشید‪.‬‬ ‫برایاینکهبدانیدچهمقدار بایداببنوشید‪،‬بامربیخوددر اینزمینه‬ ‫مشورت کنید‪.‬‬ ‫بامربی تانمشورت کنید‪:‬‬ ‫پیش از شروع یک برنامه ورزشی روتین یا وزنه زدن با مربی ورزشی‬ ‫مشورت کنید‪ .‬مربی می تواند به شما انجام دادن درست تمرینات را‬ ‫اموزش دهد‪ .‬مربی همچنین به شما کمک خواهد کرد که یک برنامه‬ ‫ورزشیایمنوواقع گرایانهبرایخودتانتنظیم کنید‪.‬‬ ‫از وسایلورزشیمناسباستفاده کنید‪:‬‬ ‫برای پیشگیری از اسیب دیدگی در حین ورزش باید از لباس‪ ،‬کفش و‬ ‫تجهیزات مناسب استفاده کنید‪ .‬ا گر می خواهید بدوید‪ ،‬یک جفت‬ ‫کفش دوی خوب که اندازه پایتان باشد‪ ،‬بپوشید‪ .‬همیشه یک حوله‬ ‫شخصیهمراهداشتهباشید‪.‬‬ ‫بهخودتاناستراحتدهید‪:‬‬ ‫یکتادوروز در هفتهرابهاستراحتاختصاصدهید‪.‬استراحتدر این‬ ‫روزهاامکانبازیابیتوانبدنیرادرفاصلهتمرین هایتانبرایشمافراهم‬ ‫می کند‪.‬استراحتبهپیشگیریاز اسیب دیدگیهم کمکمی کند‪.‬‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫برگزاری مرحله چهل و هفتم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫اموزش شرکت در مسابقه‪:‬‬ ‫جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور‬ ‫ورزش به نشانی ‪ https://sport.msc.ir‬وارد شده و پس از‬ ‫وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور‪ ،‬مطابق با تصویر زیر گزینه‬ ‫«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید‪.‬‬ ‫دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک‬ ‫جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه‬ ‫اندروید و ‪ IOS‬بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید‪.‬‬ ‫نسخه اندروید ‪/https://poopak.msc.ir/etc/android :‬‬ ‫‪/https://poopak.msc.ir/etc/ios‬‬ ‫نسخه ‪: IOS‬‬ ‫پساز واردشدنبهپیام رسان‪،‬می توانیداز طریق کانالامور ورزش‬ ‫به تمرینات هفتگی و اخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر‪،‬‬ ‫نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید‪ .‬شما مجاز به‬ ‫ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود‪.‬‬ ‫احمدنوربخش(‪)87868‬‬ ‫سیدمحمدموسوی(‪)81676‬‬ ‫در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر‬ ‫همکاران نیز اظهار نظر فرمایید‪ .‬برای این منظور از گزینه‬ ‫«نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر‪،‬‬ ‫درصورتی که که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن‬ ‫گرداوری‪:‬خدماتعمومیوامور رفاهی‪،‬امور ورزش‬ ‫محمدرضامرکزی(‪)84153‬‬ ‫برندگان مرحله چهل و ششم مسابقه عکس ورزش در منزل‬ ‫می توانند جهت دریافت جوایز خود‪ ،‬به ساختمان امور ورزش‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬همچنین مرحلۀ چهل و هفتم این مسابقه در‬ ‫جریان است‪ .‬عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در‬ ‫همین صفحه امده است‪ ،‬عالوه بر انجام تمرینات ورزشی‪ ،‬در‬ ‫مسابقهشرکت کنند‪.‬‬ صفحه 11 ‫حدیث‬ ‫امام رضا (علیه السالم)‪:‬‬ ‫‪19 36‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 22‬خرداد‬ ‫ شنبه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 24‬خرداد‬ ‫‪16‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 25‬خرداد‬ ‫‪17‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪17 40‬‬ ‫‪ 26‬خرداد‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪16 40‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‬ ‫جمعه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 28‬خرداد‬ ‫‪17‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 29‬خرداد‬ ‫انتخابات‬ ‫هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند‪ ،‬مگر اینکه در او سه‬ ‫خصلت باشد‪ :‬دین شناسی‪ ،‬تدبر نیکو در زندگی‪ ،‬و شکیبایی در بالها‬ ‫و مصیبت ها ‪.‬‬ ‫(بحاراالنوار‪ ،‬ج ‪ ،78‬ص ‪ ،339‬ح ‪)1‬‬ ‫دانلود نسخه پی دی اف‬ ‫فرهن ـݡگـ ــی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫نشریه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان"‬ ‫شماره ‪1229‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪ 1 | 1400‬ذی القعده ‪ 12 | 1442‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت فوالدمبارکهاصفهان‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬هادینباتینژاد | سر دبیر ‪ :‬محسنفخریان‬ ‫تحریریه‪:‬ناصر نریمانی‬ ‫طراحی‪ :‬موسسهنگارافرینفردایشرق اریا‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫وب سایت اینترنتی‪:‬‬ ‫‪Aparat.com/msc.ir‬‬ ‫اپارات ‪:‬‬ ‫‪Instagram.com/msc.ir‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫تلگرام ‪:‬‬ ‫‪t.me/mobarakeh_steel_company‬‬ ‫پوپک ‪:‬‬ ‫‪https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir‬‬ ‫‪https://eitaa.com/Mobarakeh_steel_co‬‬ ‫ایتا ‪:‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫طوفان دیگری در راه است‬ ‫نویسنده‪:‬‬ ‫سید مهدی شجاعی‬ ‫ناشر‪:‬‬ ‫کتابنیستان‬ ‫اینسوالیکیاز مهم ترینمباحثیاست کهدر هفته های‬ ‫پیش از انتخابات مطر ح می شود‪ .‬بی تردید شرکت کردن در‬ ‫انتخاباترفتاریدموکراتیکاستو کسینمی تواندمارامجبور‬ ‫کند کهرایبدهیم‪.‬امامی توانیمدربارهتصمیمخودفکر کنیم‪.‬‬ ‫رایدادنحقماست!‬ ‫شرکت در انتخابات حق بزرگ و مهمی است‪ .‬همین امروز مردم‬ ‫بسیاریدرجهانبرایداشتنحقرایمی جنگندوعدهبسیاریدر‬ ‫اینراه کشتهمی شوند‪.‬امروزدر کشورهاییمثلبرخیاز کشورهای‬ ‫عربی زنان حق رای ندارند و مردم برای احقاق این حق تالش‬ ‫می کنند و در مواردی هزینه های سنگین می پردازند‪ .‬تصور کنید‬ ‫بگویند‪:‬مردمایراندیگرحقرایندارند!ایااینخبرشماراناراحت‬ ‫نخواهد کرد؟ ایا دلتان نمی خواهد برای تغییر دادن شرایط کاری‬ ‫کنید؟ حاال این حق در کشور ما وجود دارد‪ .‬حقی که برای داشتن‬ ‫انزحمتبسیاری کشیدهشدهاست‪.‬امروززنانومردان‪،‬مستقل‬ ‫از زبانورنگوقومیتحقدارند کهرایخودرادر صندوقبیندازد‪.‬‬ ‫رایندادنتاثیریندارد!‬ ‫چهمی شودا گربهنظرماهیچ کدامازنامزدهامناسبنباشند؟برخی‬ ‫ازمردمفکرمی کنند کهشرکتنکردندرانتخاباتیعنیرایدادنبه‬ ‫هیچ کداماز گزینه هایموجود‪.‬ان هافکرمی کنند کهرایندادنبه‬ ‫معنایاعتراضبهفهرستنامزدهایانتخاباتیاستودوستدارند‬ ‫صدایاعتراضشانشنیدهشود‪.‬بررسی هایتاریخینشانمی دهد‬ ‫که صدای معترضان خاموش هرگز شنیده نمی شود‪ .‬انتخابات‬ ‫زیادیدر طولتاریخودر کشورهای گونا گونوجوددارد کهدر ان ها‬ ‫ا کثرمردمراینداده اند‪.‬اماسوالاینجاستایافریادسکوتمردمی‬ ‫کهپایصندوق هایراینمی روندشنیدهمی شود؟حتییکمثال‬ ‫از یک کشور‪ ،‬در یک دوره وجود ندارد که رای ندادن تاثیری مثبت‬ ‫برچیزی گذاشتهباشد‪.‬‬ ‫هربرگهرایاهمیتدارد!‬ ‫ممکن نیست که تمام نامزدهای انتخابات مثل هم باشند و‬ ‫پیروزیهرکداماز ان هابرماتاثیرنگذارد‪.‬حتیتفکراترئیس جمهور‬ ‫کشورهای دیگر هم بر زندگی ما اثر دارد‪ .‬اما ممکن است بگویید که‬ ‫یکرای کمتریابیشترتفاوتیایجادنخواهد کرد؛موضوعاینجاست‬ ‫که شرکت در انتخابات یک فرایند اماری است و نه یک تصمیم‬ ‫فردی‪ .‬تصمیم جمعی تک تک افراد باعث می شود که تغییری در‬ ‫سطح کالن رخ بدهد‪ .‬گاهی می گوییم«در تعطیالت همه به سفر‬ ‫خواهندرفت‪،‬منهمدلممی خواهدسفر کنم؛امابهخاطرشلوغی‬ ‫جاده ها این کار را نمی کنم‪ ».‬ممکن است خیلی های دیگر نیز به‬ ‫همین موضوع فکر کنند‪ .‬به این ترتیب رفتار اماری و جمعی باعث‬ ‫کاهشتعدادسفرهاخواهدشد‪.‬شرکتمادرانتخاباتیکتصمیم‬ ‫فردینیست‪،‬بلکهوا کنشیاستجمعی کهبرایندانتاثیرمهمی‬ ‫خواهد داشت؛ به زبان ساده تر یک رای مهم است‪ ،‬چون من تنها‬ ‫کسینیستم کهمی گوید‪«:‬یکرایمهمنیست!»‬ ‫شرکتدر انتخابات گامیدر مسیرمردم ساالری‬ ‫هیچ کشوریاز روز اولتاریخبه طور کاملدموکراتیکنبودهاست‪.‬‬ ‫کشور ماهمبرایرسیدنبهامکانانتخاببهایزیادیدادهاست؛‬ ‫با وجود این فرایند مردم ساالری فرایندی است که به ارامی رخ‬ ‫می دهد‪ .‬الزم است مردم با حقوقشان و وظایفشان در یک نظام‬ ‫مردم ساالر اشنا شوند و ارام ارام به سوی شرایط ایدئال اجتماعی‬ ‫حرکت کنند‪.‬شرایطدر هیچ کشوریایدئالنیست؛اماحضور مردم‬ ‫باعث می شود که یک کشور رفته رفته به ایدئال نزدیک شود‪ .‬در‬ ‫مقابلهررایخاموش‪،‬رسیدنبهبلوغ کاملسیاسیرا کندمی کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتابانتخاباتتکرار یاتغییر‬ ‫مناسبت‬ ‫یکم ذی القعده؛ والدت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) و روز دختر‬ ‫حضرتمعصومه(علیها السالم)اولذی القعدهسال‪ 173‬ه‪.‬قدر مدینهمنورهبه‬ ‫دنیاامد‪.‬از عالی ترینفضایلانحضرتانتسابایشانبهبیتوحیورسالتوامامت‬ ‫است‪.‬ایشاندختررسول اهلل(صلی اهللعلیهواله)و«دختر»ولی اهللو«خواهر»ولی اهللو‬ ‫«عمه»ولی اهللاستواینامرخودسرچشمهسایرفضایلو کماالتمعنویوروحانیان‬ ‫بزرگوار است‪.‬‬ ‫حضرت معصومه (علیها السالم) در همان سنین کودکی با مصیبت شهادت پدر گرامی خود‬ ‫در حبس هارون در شهر بغداد مواجه شد و از ان پس به مدت ‪ 21‬سال تحت سرپرستی امام‬ ‫رضا (علیه السالم) بود؛ زیرا امام کاظم (علیه السالم) در سال‪ 179‬ه‪.‬ق به دستور هارون زندانی‬ ‫گشت و حضرت معصومه (علیها السالم) در ان زمان شش ساله بود و تا زمان هجرت امام رضا‬ ‫(علیه السالم)درسال‪ 200‬ه‪.‬قتحت کفالتحضرتقرار گرفت‪.‬امامرضا(علیه السالم)درروایتی‬ ‫فرمودهاست‪ :‬کسی کهمعصومهرادر قمزیارتبکندماننداناست کهمرازیارت کردهاست‪.‬‬ ‫مقامشفاعتحضرتمعصومه(سالم اهلل علیها)‬ ‫در روز قیامت حق شفاعت از سوی خداوند به کسانی داده می شود که به مرتبه ای عالی از‬ ‫قرب الهی و بندگی خالصانه پروردگار رسیده باشند‪ .‬ازجمله کسانی که به شفیعه بودنش در‬ ‫روایاتواثار دینیتصریحشدهاستفاطمهمعصومه(علیها السالم)است‪.‬بعداز حضرتزهرا‬ ‫(علیها السالم) از جهت گستردگی شفاعت‪ ،‬هیچ بانویی به شفیعه محشر حضرت معصومه‬ ‫(علیها السالم)نمی رسد‪.‬‬ ‫امامصادق(علیه السالم)می فرماید‪:‬قم کوفه کوچکماست‪.‬برایبهشتهشتدر است که‬ ‫سهدر انبه سویقماست‪.‬زنیدر قموفاتمی کند کهاز اوالدمنونامشفاطمهاست‪.‬در روز‬ ‫قیامتباشفاعتاوتمامشیعیانمنواردبهشتمی شوند‪.‬‬ ‫در متن زیارت نامه حضرت که از امام رضا (علیه السالم) روایت شده است نیز به مقام شفاعت‬ ‫ْدَالل َش ْان ًام َِن ْ‬ ‫ویتصریحشدهاست‪:‬یا َفاطِ َم ُه ْ‬ ‫اش َفعِیل ِیفِیال ْ َجنَّهِ َف ِا َّنلَک ِعن َّ ِ‬ ‫الشان؛ایفاطمه‬ ‫(معصومه)!برایمندر بهشتشفاعت کن کهتورادر پیشگاهخداوندمنزلتبزرگیاست‪.‬‬ ‫زیارت نامهمخصوصحضرتمعصومه(علیها السالم)‬ ‫یکیاز شواهدعظمتاستثناییحضرتمعصومه(علیها السالم)زیارت نامه ایاست کهامام‬ ‫رضا(علیه السالم)در شانایشانبیانفرموده اند‪.‬بعداز حضرتفاطمهزهرا(علیها السالم)تنها‬ ‫زیارتی کهاز اماممعصومبراییکزننقلشده‪،‬زیارتحضرتمعصومه(سالم اهلل علیها)است‬ ‫وهیچ یکاز بانوانخاندانعصمتوطهارتزیارتمخصوصاز امامندارند‪.‬‬ ‫فضیلتزیارتحضرتفاطمهمعصومه(علیها السالم)‬ ‫روایاتی کهاز امامصادق‪،‬امام کاظموامامجواد(علیهم السالم)نقلشدهاست کهبراساسان‪،‬‬ ‫بهشتپاداش کسیاست کهفاطمهدخترامام کاظم(علیه السالم)رازیارت کند‪.‬‬ ‫(کامل الزیارات‪ 1356،‬ش‪،‬ص‪536‬؛مجلسی‪،‬بحاراالنوار‪ 1403،‬ق‪،‬ج‪،99‬ص‪)268-265‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫(علیه ــم الس ــام)‬ ‫سید مهدی شجاعی از ان نویسنده های پرکار‬ ‫بعداز انقالباست کهاغلباثارشبااستقبالخوبی‬ ‫از سویمخاطبانمواجهشدهاست؛چهانزمان که‬ ‫به سراغ داستان های مذهبی و تاریخی همچون‬ ‫زندگیاهل بیت(ع)رفتواز دلان کتاب هاییچون‬ ‫«کشتیپهلوگرفته»‪«،‬افتابدر حجاب»‪«،‬پدر‪،‬عشق‬ ‫وپسر»و«کرشمهخسروانی»بیرونامدوچهزمانی که‬ ‫بررویموضوعاتمعاصردست گذاشتواثاریچون‬ ‫«دموکراسی یا دموقراضه»‪« ،‬غیرقابل چاپ» و «مرد‬ ‫رویاها»راتالیف کرد‪.‬هنرایننویسندهدر پیاده کردن‬ ‫مفاهیم اسالمی و انسانی در قالب داستان است‪.‬‬ ‫موضوعی که می توان در رمان «طوفان دیگری در راه‬ ‫است»نیزمشاهده کرد‪.‬‬ ‫داستان این کتاب در ارتباط با زنی به نام «زینت»‬ ‫است که اصالت او به خانواده سادات برمی گردد و در‬ ‫مقطعی از زندگی به واسطه عدم حضور پدر در باالی‬ ‫سرش و دوری از خانواده‪ ،‬به بیراهه کشیده می شود‬ ‫وبه عنوانیکخوانندهورقاصدر مجالسمتعلقبه‬ ‫دربار پهلویحضور پیدامی کند‪،‬ولینا گهاندر یکی‬ ‫از اینبرنامه هااتفاقیبرایاومی افتد کهبه طور کامل‬ ‫مسیر زندگی او را تغییر می دهد‪ .‬این کتاب چندین‬ ‫شخصیتدیگرنیزدارد کهیکیپسریبهنام«کمال»‬ ‫استودیگریپدرش که«حاج امین»نامدارد‪ .‬کمال‬ ‫شخصیت به شدت معصوم این داستان است که‬ ‫به واسطههمینصداقت‪،‬موردلطفخداقرارمی گیرد‬ ‫وپدرششخصیتیمخالفاوست کهدرطولداستان‬ ‫درگیراتفاقاتمختلفیمی شود‪.‬‬ ‫شاید خواندن همین چند خط برای فهمیدن‬ ‫سیر کلی داستان این کتاب کافی باشد‪ ،‬ولی این‬ ‫تنها بخشی از ماجرای پرپیچ وخم و جذاب این‬ ‫کتاب است‪ .‬داستانی که مخاطب را وادار می کند‬ ‫تایک نفستمام‪ 396‬صفحهاین کتابرابخواند‪.‬‬ ‫«طوفاندیگریدر راهاست»فقطیکرماننیست‪،‬‬ ‫بلکه می توان ان را یک کتاب اموزش اخالق نیز‬ ‫دانست‪ .‬سیدمهدی شجاعی که عالقه زیادی به‬ ‫بیان مفاهیم اخالقی در قالب داستانی دارد‪ ،‬در این‬ ‫کتابنیزاز اینعالقهخود‪ ،‬کمالاستفادهرابردهاست‬ ‫و قصه ای را روایت می کند که در ان یک زن رقاصه‪،‬‬ ‫به واسطهتوبهوبازگشتبهدرگاهخداوندبهمراتبیاز‬ ‫ایمانمی رسد کهباطنافرادرامی خواند‪.‬‬ ‫ابتکار نویسنده از پیوند زدن سرنوشت یکی از‬ ‫شخصیت های اصلی داستان به زندگی شهید‬ ‫مصطفی چمران و گریز کوتاه او برای معرفی فشرده‬ ‫شخصیتچمران‪،‬داستانراخواندنی تر کردهاست‪.‬‬ ‫البته این تنها اشاره تاریخی نویسنده نیست‪ .‬بلکه‬ ‫نویسنده به واسطه روایت زندگی شخصیت هایش‪،‬‬ ‫از دو دوره مهم در تاریخ ایران سخن می گوید و با‬ ‫پرداختن به بخش هایی از فساد دربار پهلوی‪،‬‬ ‫داستان را تا پیروزی انقالب و سپس اغاز جنگ و‬ ‫سال های بعد از ان پیش می برد و به این وسیله هم‬ ‫مروریسریعبرتاریخمعاصر کشورمانداردوهمقصه‬ ‫اصلی کتابراپیشمی برد‪.‬‬ ‫«طوفان دیگری در راه است» یک قصه معمولی‬ ‫نیست‪ ،‬شاید به همین خاطر باشد که تا کنون بیش‬ ‫از ‪ 9‬بار تجدید چاپ شده و این کار بر عهده انتشارات‬ ‫«کتابنیستان»بودهاست‪.‬‬ ‫با هم بخش هایی از این رمان را می خوانیم‪:‬فقط‬ ‫به خاطر حفظ ابروی پدرم پرهیز داشتم از شناخته‬ ‫شدن‪ ،‬وگرنه برای خودم مسئله ای نبود‪ .‬تعبیر‬ ‫دقیق ترش این است که ا گر مالحظه ابروی پدر و‬ ‫رفاقت این دو با هم نبود‪ ،‬ترجیح می دادم که سفره‬ ‫دلم را باز کنم و بگویم که کی ام و از کجا به اینجا‬ ‫رسیده اموا کنون‪،‬بهنسبتاندخترکمعصوممادر‬ ‫از دست داده‪ ،‬چقدر محتاج ترم به دامنی برای پناه‬ ‫بردنوشانه ایبرای گریستن‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫چرابایدرایبدهیم؟‬ ‫دهه کرامت بر دل سپردگان اهل بیت فرخنده باد‬ ‫شماره سامانه پیامک ‪ :‬‬ ‫‪Vol.24‬‬ ‫‪No.1229‬‬ ‫‪SAT. 12 JUNE. 2021‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫سوال‪:‬ا گر کارمنددولتیدر وقتاداریبهانجاماموریاز قبیلتبلیغبراینامزددلخواهخودبپردازد‪،‬‬ ‫جایزاست؟‬ ‫جـ ـ ــواب‪:‬درساعاتاداریبایدطبقمقرراتاداریبهانجاموظایفمحولهخودبپردازدوبرایفعالیت های‬ ‫غیرمرتبطمطابققوانینمرخصیبگیرد‪.‬‬ ‫سوال‪:‬ایابهپولی کهبیمهتکمیلیپرداختمی کند‪،‬خمستعلقمی گیرد؟‬ ‫پاسـ ـ ــخ‪:‬ا گرهزینهدرمانیرا کهپرداخت کرده ایدازدرامد کسبشمابودهوپرداختیبیمهتاسرسالخمسی‬ ‫باقیبماند‪،‬متعلقخمساستوا گربیمهبعدازسالخمسیپرداخت کرد‪،‬بایدفوراخمسانرابپردازید‪.‬‬ ‫س ـ ــوال‪:‬ا گرهنگامتشهداخرامامجماعترکعتاولیاسوممامومباشد‪،‬ایاتجافیواجباست؟‬ ‫در حالتجافیچهذکریبایدبگوییم؟‬ ‫ج ـ ــواب‪:‬تجافیدر تشهداخرامامجماعتواجبنیست‪،‬بلکهماموممی تواندبرایرکعتبعدبرخیزدو‬ ‫نماز را ادامه دهد‪ ،‬اما مستحب است در این حال به صورت تجافی بنشیند تا امام سالم نماز را بگوید‪ ،‬در‬ ‫اینحالمستحباستفقطتشهدرابخواند‪.‬‬ ‫سوال‪:‬مخلوطشدنمسحسرباخیسیصورتچهحکمیدارد؟‬ ‫ج ـ ــواب‪:‬اب مسح سر ا گر به صورت سرایت کند وضو باطل نمی شود‪ .‬ا گر اب وضوی دست با اب صورت‬ ‫مخلوطشود‪،‬صحتمسحباچنینرطوبتی کهمختلطاست‪،‬محلاشکالاستوبایدباقسمت هاییاز‬ ‫دست کهباابصورتمخلوطنشدهمسحنماید‪.‬‬ ‫سوال‪:‬ا گر اصلح را نشناسیم وظیفه چیست؟ از طرفی ا گر تحقیق کنیم و به شخص اصلح نرسیم‬ ‫می توانیمدر انتخاباتشرکتنکنیم؟‬ ‫ج ـ ــواب‪ :‬در تشخیص فرد اصلح می توانید از کسانی که به لحاظ تعهد دینی و بصیرت انقالبی مورد‬ ‫اعتمادند‪ ،‬کمکبگیریدودرهرصورتشرکتدرانتخاباتنظامجمهوریاسالمیبرایافرادواجدشرایط‪،‬‬ ‫یکوظیفهشرعیاست‪.‬‬ ‫سوال‪:‬ایاهنگامقرائتسورهحمددر نماز بایدقواعدتجویدرعایتشود؟‬ ‫جواب‪ :‬مال ِک صحت قرائت‪ ،‬ادای درست مخارج حروف و حرکات و سکنات ان است (به گونه ای که‬ ‫عرب زبانانانراادایهمانحرفبدانند)ورعایتمحسناتتجویدیالزمنیست‪.‬‬ ‫سوال‪:‬ایادر غسل‪،‬شستنظاهربدن کفایتمی کند؟ایاقرار دادن گوش گیردر گوشهنگامغسل‪،‬‬ ‫برایجلوگیریاز نفوذاببه گوشجایزاست؟‬ ‫جواب‪:‬در غسلشستنداخلچشموبینیو گوشوغیراین هاواجبنیست؛بنابراینا گربدنه گوش گیر‬ ‫کامالداخل گوشقرار می گیردوقسمتپیداواشکار گوشرانمی پوشاند‪،‬اشکالندارد‪.‬‬ ‫مناسبت‬ ‫برخوان کرم‬ ‫دهه کرامتاز جملهایام اهللاست کهاغاز وانجامانبهوالدتدو کریماز خاندان کرامت‪،‬یعنی‬ ‫حضرتمعصومه(علیهاالسالم)وامامرضا(علیه السالم)‪،‬مزین گشتهاست‪.‬‬ ‫ماهذی القعده‪،‬ماهرضوی‪:‬درهریکازماه هایقمریمناسبت هاییمـرتبطبـااهل بیت(ع)وجود‬ ‫دارد کهمی توانانماهرابهنامانامامنامید؛در ماهذی قعدهمی توانبه خاطرمناسبت هایمـربوطبه‬ ‫امامرضا(علیه السالم)انراماهرضوینامید؛چرا کهوالدتوشهادتانحضرت(بنابـرقولی)در اینماه‬ ‫واقعشـدهاسـتواینماهبهترینفصلزیارتانحضرتاست‪.‬همچنینابتدایاینماهباوالدتخواهر‬ ‫گرانقدرش حضرت معصومه (علیهاالسالم) مزین گشته و اخر این ماه نیز با شهادت حضرت جواد‬ ‫(علیه السالم)فرزنددلبندانحضرتسیاه پوش گردیدهاست‪..‬‬ ‫دهه کرامت‪:‬دهه کرامتیاداورعالی ترینوپرمعناترینعالقهومهرووفاییکخواهرنسبتبهمقام‬ ‫شامخامامومقتدادرقامتیکبرادردلبندشمردهمی شودومظهرتمامایثاروعشق کاروانخاندانرسالت‬ ‫بهسرکردگیحضرتامیراحمدبنموسی(علیهماالسالم)‪،‬امیرجاودانهعشقووفانسبتبهامام‪،‬برادر و‬ ‫ولیامراست‪.‬اریدرودخداوندبراهل بیت(علیهم السالم)وصدهاسالمودرودبراینهمهایثار وشجاعت‬ ‫ووفایشان‪.‬مسلمانانوشیعیانهموارهبهپیشواز اینهنگامهشادی کهاینسهمناسبتبزرگالهیرابه‬ ‫خود اختصاص داده است می روند‪ .‬سراسر ایران اسالمی با محوریت سه کانون مهم‪ ،‬یعنی شهرهای‬ ‫مقدسمشهد‪،‬قموشیراز اذین بندیمی شودوایرانیانعاشقخاندانرسولاهلل(صلیاهللعلیهوالهو‬ ‫سلم)همگامباشیعیانجهاناینساعاتوایامرا گرامیمی دارند‪.‬‬ ‫کرامتدر کالم کریمان‪:‬در سخنیاز امامصادق(علیه السالم)‪،‬سهویژگیبه عنواننشانه های کرم‬ ‫معرفیشدهاست‪:‬خوش خلقی‪،‬فروخوردنخشموچشم پوشیاز اشتباهاتدیگران‪.‬‬ ‫روایتی از امام علی (علیه السالم) نقل شده که فـرمود‪ :‬کرم ان است که انسان بر زبان خود‪ ،‬مسلط باشد و‬ ‫بهدیگراناحسان کند‪.‬‬ ‫در روایتیدیگر‪ ،‬کرامتبهخودداریاز محرماتالهیودوربودناز عیبونقصتعریفشدهاست‪.‬موالی‬ ‫موحدان علی (علیه السالم) در کالمی‪ ،‬ویژگی فرد کریم را با عبارتی دیگر بیان فرموده است‪ :‬کریم کسی‬ ‫اسـت کهدر حـالاقتدار‪،‬از خطایدیگرانبگذردوزمـانی کهحـکومتدر دسـتاوست‪،‬بهعدالترفتار کند‬ ‫و زبانش را نگه دارد و به دیگران نیکی کند‪ .‬گرچه هریک از این گوهرهای خزانه کرامت‪ ،‬ظاهرا به گونه ای‬ ‫مـتفاوت‪،‬وصـف کریمو کرامـترابیانفرموده‪،‬ولیمی توانبهاتفاقان هادر یکامردسـتیافـت کهنیکو‬ ‫است ان وجه اتفاق و اشترا ک را نیز از خود حضرت بشنویم‪ .‬ان امام همام (علیه السالم) در گفتاری کوتاه‬ ‫بهاناشارهفرمودهاست‪ :‬کرمثمرهونتیجهبلندیهمتانساناستوچهنکتهزیباییدر این کالم کوتـاه‬ ‫نهفته است‪ .‬بلندهمتان کریمان تاریخ اند و بلندهمت کسی است که زبانش رها و بی مهار‪ ،‬غضبش‬ ‫خروشان‪ ،‬گذشتش در حال ضـعف و حـکومتش هـمراه با ظلم و تبعیض و ستم به زیردستان نباشد؛ از‬ ‫مرزهایالهینگذردومـرتکبمـحرماتنشودودر برطرف کردننقصوعیبخودتالش کندوخوش خلق‬ ‫ونیکوکار باشد‪.‬مطلباخراینکهشایدبـتواناسـتنباط کرد کهدر مکتبانسان کامل‪،‬مراداز کرم‪،‬نیکیو‬ ‫احسانبهبشریتاست کهدر دوقالبظـهور می کند‪:‬نـیکیبهدیگرانبابذلوبخششبهان هاونیکیبه‬ ‫خودبانگه داریزبان‪،‬دوریاز گـناهوپاکیاز نـقایصروحـی کهبانگاهیدقیق‪،‬اینهمنوعیدیگراز احسان‬ ‫بهدیگراناست‪،‬انگاه کهجامعهاز الودگـیو گـناهپاکشود‪،‬بخلوظلموستموتبعیضرختبرمی بنددو‬ ‫کرمبهمعنایواقعیتحققخـواهدیافـت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬رسانهنیوز‬ ‫اوقات شرعی فوالد‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع افتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه ‪1400/03/22‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:56‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫یکش ـنـبـ ــه ‪1400/03/23‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:56‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫دوش ـن ـب ــه ‪1400/03/24‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫‪1400/03/25‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫چهارشنبه ‪1400/03/26‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫پنجشنبــه ‪1400/03/27‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫جـ ـمـ ـعـ ـ ــه ‪1400/03/28‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪20:33‬‬ ‫شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه ‪1400/03/29‬‬ ‫‪4:18‬‬ ‫‪5:57‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫سه شنبه‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

هفته نامه خبرنامه فولاد 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/05/09
هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

هفته نامه خبرنامه فولاد 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/05/02
هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

هفته نامه خبرنامه فولاد 1234

شماره : 1234
تاریخ : 1400/04/26
هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

هفته نامه خبرنامه فولاد 1233

شماره : 1233
تاریخ : 1400/04/19
هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

هفته نامه خبرنامه فولاد 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/04/12
هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

هفته نامه خبرنامه فولاد 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!