فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 5 - مگ لند
0

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 5

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 5

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 5

صفحه 1 ‫فصلنامه پاییزی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره چهارم‪ ،‬تابستان ماه ‪1401‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ اخبار پژوهشی‬‫ اخبار اموزشی‬‫ اخبار دانشجویی‬‫ اخبار طرح و توسعه‬‫ اخبار مالی و پشتیبانی‬‫‪ -‬اخبار عمومی‬ ‫با مسئولیت ‪:‬‬ ‫اداره روابط عمومی دانشگاه سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫طراحی و گرافیک‪:‬‬ ‫حلیمه استادمحمودی‬ ‫عکس‪ ،‬خبر‪ ،‬امور فنی ‪:‬‬ ‫مجید اربابی مجاز‪ ،‬اسماعیل رضایی پور‪،‬‬ ‫طبیب فالحتی‪ ،‬غالمرضا سندگل‬ صفحه 2 ‫شــما جوانــان دانشــجو و جوانــان عزیــزی کــه از هــر جــا امــده ایــد‪ ،‬امیــد‬ ‫ایــن ملــت هســتید کــه بایــد ایــن راهــی را کــه فــرا راه شــما گذاشــته شــده‬ ‫اســت بــه اخــر برســانید‪ .‬و ایــن نهضتــی را کــه در راه او ان همــه جانفشــانی‬ ‫شده است‪ ،‬ادامه بدهید‪ .‬‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫ ‬ ‫انتظــار مــن از شــما جوانهــا و اســاتید ایــن اســت‪ .‬تولیــد علــم کنید‪ .‬به ســراغ‬ ‫مرزهــای دانــش برویــد‪ .‬فکــر کنیــد‪ .‬کار کنیــد‪ .‬بــا کار و تــاش می شــود از‬ ‫مرزهایــی کــه امــروز دانــش دارد‪ ،‬عبــور کــرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مقام معظم رهبری( مدظله العالی)‬ ‫ ‬ ‫در پــی حفــظ نخبــگان هســتیم؛ بایــد دولــت و دانشــگاه در همــکاری‬ ‫مشــترک‪ ،‬دغدغه هــا و مشــکالت ایــن عزیــزان را حــل و فصــل کــرده و‬ ‫زمینه هــای خدمــت انــان بــه کشــور را تســهیل کننــد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫دکتر ابراهیم رئیسی ‪ -‬رئیس جمهور‬ ‫ ‬ ‫حضــور پرنشــاط دانشــجویان در دانشــگاه ها عــاوه بــر پویایــی جامعــه‪،‬‬ ‫تولید علم و دانش را نیز در سایه تالش استادان‪ ،‬به دنبال دارد‪..‬‬ ‫ ‬ ‫دکتر محمدعلی زلفی گل ‪ -‬وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پیام ریاست دانشگاه به مناسبت روز دانشجو‬ ‫بدکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در پیامــی ســالگرد حماســه ‪ ۱۶‬اذر را بــه جامعــه علمــی و‬ ‫دانشــگاهی اســتان بــه خصــوص دانشــجویان عزیــز تبریــک گفــت‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه‪ ،‬متن پیام تبریک دکتر غالمرضا رضایی به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫شــک‪ ،‬نعمــت بــزرگ اســتقالل و ازادی و امنیــت پایــدار امــروز کشــورمان مرهــون مجاهــدت و فــداکاری جوانــان و‬ ‫بــدون‬ ‫دانشــمندان بزرگــواری اســت کــه بــا خــون خــود نهــال پــر خیــر و برکــت انقــاب اســامی را ابیــاری کردنــد‪.‬‬ ‫ان نهــال کــه امــروزه بــه درختــی تنومنــد و اســتوار تبدیــل شــده‪ ،‬حــال بــه دســت شــما عزیــزان ســپرده شــده اســت و ایــن‬ ‫مســئولیتی بــس ســنگین و بــزرگ اســت کــه همــه ملّــت و بخصــوص شــما دانشــجویان مســلمان کــه بــه حــق ســردمداران‬ ‫پیشــرفت و تر ّقــی ایــن کشــور هســتید‪ ،‬در قبــال ان وظیفــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر کــه نشــان از پایمــردی و ایســتادگی دانشــجوی مســلمان در برابــر نظــام ســلطه دارد یــاداور رشــادت دانشــجویانی اســت‬ ‫کــه ســینه خــود را در برابــر تیرهــای اســتعماری دشــمن ســپر کردنــد و در گــذر زمــان فریــاد ضــد اســتکباری ملــت ایــران را بــه‬ ‫گــوش جهانیــان رســانده اند‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشــجوی اگاه بــا الهــام از ســیره سیاســی الهــی امــام امــت‪ ،‬نصایــح رهبــر فرزانــه انقــاب و حرکــت در خــط ســرخ شــهادت‪،‬‬ ‫توانســته اســت دور از هیاهــوی تبلیغاتــی دشــمنان‪ ،‬اســتقالل طلبــی‪ ،‬ازادی خواهــی و اســتکبار ســتیزی خــود را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫اینجانــب ‪ ۱۶‬اذر مــاه را بــه عنــوان نمــاد ازادگــی و اســتکبار ســتیزی دانشــجوی مســلمان گرامــی داشــته‪ ،‬توفیقــات روزافــزون‬ ‫شــما عزیــزان را در همــه امــور فــردی و اجتماعــی بــه ویــژه در عرصــه فعالیت هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی از‬ ‫خداونــد متعــال مســالت می نمایــم‪.‬‬ ‫دکتر غالمرضا رضایی‬ ‫رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ صفحه 4 ‫معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری در ایــن نشســت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫شــورای رصــد و پایــش در دانشــگاه های‬ ‫کشــور تشــکیل شــده و تاثیــر بســزایی‬ ‫در ارام ســازی فضــای دانشــگاه داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬نشســت‬ ‫معاونیــن و مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی منطقــه ‪ 8‬کشــور بــا حضــور معاون‬ ‫و مدیــران حــوزه معاونــت فرهنگی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری در ایــن نشســت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫شــورای رصــد و پایــش در دانشــگاه های‬ ‫کشــور تشــکیل شــده و تاثیــر بســزایی‬ ‫در ارام ســازی فضــای دانشــگاه داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دکتــر کالنتــری بــا تاکیــد بــر تشــکیل‬ ‫ایــن شــورا در دانشــگاه هــای سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن شــورا مســائل‬ ‫کالن دانشــگاه را رصــد می کنــد و‬ ‫می توانــد بــا شناســایی مســائل و‬ ‫مشــکالت پیــش پــای دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫کمــک خوبــی بــرای توســعه متــوازن‬ ‫دانشــگاه ها باشــد‪.‬‬ ‫وی همگرایــی دانشــگاه های اســتان را‬ ‫ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬هم گرایــی و‬ ‫هم افزایــی هزینــه اقدامــات فرهنگــی را‬ ‫کاهــش می دهــد و بســیار تاثیــر گــذار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری بــر تاثیــر فضــای مجــازی بــر‬ ‫نشست معاونت فرهنگی وزارت عتف با شورای فرهنگی دانشگاه‬ ‫نشســت معاونــت فرهنگــی وزارت‬ ‫عتــف بــا شــورای فرهنگــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور‬ ‫روســای دانشــگاه های اســتان در روز ‪۱۷‬‬ ‫ابان مــاه انجــام شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬نشســت‬ ‫معاونــت فرهنگــی وزارت عتــف بــا‬ ‫شــورای فرهنگــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا حضــور روســای‬ ‫دانشــگاه های اســتان در روز ‪ ۱۷‬ابان مــاه‬ ‫انجــام شــد‪ .‬در ایــن نشســت دکتــر‬ ‫رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه عنــوان رئیــس شــورای‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه بــه بیــان دغدغه هــای‬ ‫فرهنگــی خــاص دانشــگاه های اســتان‬ ‫پرداخــت‪ .‬ســپس روســای دانشــگاه های‬ ‫اســتان بــا تاکیــد بــر ویژگی هــای‬ ‫مذهبــی‪ ،‬قومیتــی‪ ،‬ترکیــب جمعیتــی‬ ‫و همجــواری بــا دو کشــور پاکســتان و‬ ‫افغانســتان و کشــورهای حاشــیه دریــای‬ ‫عمــان بــه بیــان نقطه نظــرات خــود‬ ‫پرداختنــد‪ .‬در ادامــه دکتــر کالنتــری‬ ‫معاونــت فرهنگــی وزارت عتــف پــس از‬ ‫اســتماع نــکات مطــرح شــده‪ ،‬در رابطــه‬ ‫بــا سیاســت های وزارت عتــف و شــرایط‬ ‫خــاص جهانــی و کشــوری نقطــه نظــرات‬ ‫خویــش را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن جلســه‬ ‫در حاشــیه نشســت معاونیــن و مدیــران‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫موسســات و مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫منطقــه ‪ ۸‬کشــور در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫اقدامــات و برنامــه ریزی هــا تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬فضــای مجــازی جایســت کــه‬ ‫دانشــجو و نســل جدیــد در ان زندگــی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬درس‪ ،‬جــزوه‪ ،‬دوســت و‬ ‫ســرگرمی همــه ایــن مــوارد در ان شــکل‬ ‫گرفتــه و در دســترس او قــرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫تحــول را بایــد بــه دقــت بررســی کــرد و‬ ‫پذیرفــت و متناســب بــا ان اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان نیــز در ایــن‬ ‫نشســت از تشــکیل شــورای رصــد و‬ ‫پایــش در ایــن دانشــگاه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬از همــان روزهــای نخســتین کــه‬ ‫بخــش نامــه تشــکیل شــورای رصــد و‬ ‫پیــش ابــاغ شــد‪ ،‬ایــن اقــدام در ایــن‬ ‫دانشــگاه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫لزوم تشکیل شورای رصد و پایش در دانشگاه های کشور‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا حضــور قائــم‬ ‫مقــام معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫مســائل و مشــکالتی دانشــگاه های‬ ‫منطقــه ‪ 8‬کشــور بررســی شــد‪.‬‬ ‫کسب بهترین رتبه دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان براساس‬ ‫گزارش موسسه استنادی علوم‬ ‫و پایش علم و فناوری (‪)ISC‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــه نقــل از‬ ‫دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده رئیــس‬ ‫موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم‬ ‫و فنــاوری (‪ :)ISC‬رتبه بنــدی و ارزیابــی‬ ‫‪ 110‬دانشــگاه کشــور توســط گــروه‬ ‫رتبه بنــدی ‪ ISC‬انجــام گرفــت‪ .‬نتایــج‬ ‫ایــن ارزیابــی در جلســه ‪ 958‬شــورای‬ ‫گســترش امــوزش عالــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری در روز یکشــنبه بــه‬ ‫تاریــخ ‪ 15/08/1401‬تاییــد و مصــوب‬ ‫شــد کــه رتبــه مطلــق هــر دانشــگاه‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫در رتبه بنــدی ســال ‪،1399-1400‬‬ ‫مجموعــاً تعــداد ‪ 110‬دانشــگاه حضــور‬ ‫داشــتند کــه اطالعــات انهــا مــورد‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫درخشش ‪ ۳‬دانشجوی المپیادی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪6‬‬ ‫ســه تــن از دانشــجویان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در هفتمیــن‬ ‫المپیــاد علمی دانشــجویی در اردیبهشــت‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۱‬حائــز رتبــه برتــر شــدند‬ ‫بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت و‬ ‫بــر اســاس ماموریــت‪ ،‬دانشــگاه ها‬ ‫دسته بندی شــده و مــورد رتبه بنــدی‬ ‫قــرار گرفته انــد‪ .‬بــر اســاس ایــن‬ ‫گــزارش دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫رتبــه ‪ ۱۶‬را در بیــن ‪ ۷۴‬دانشــگاه جامــع‬ ‫کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن به طورکلــی رتبــه ‪ ۲۲‬را در‬ ‫بیــن ‪ ۱۱۰‬کشــور کســب نمــوده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن بهتریــن‬ ‫رتبــه در طــول عمــر فعالیــت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان می باشــد‪ .‬اداره‬ ‫روابط عمومــی دانشــگاه ایــن افتخــار‬ ‫را بــه اعضــای محتــرم هیئت علمــی‪،‬‬ ‫دانشــجویان گرامــی و کارکنــان‬ ‫زحمتکــش و خــدوم دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان تبریــک عــرض می کنــد‪.‬‬ ‫شرکت دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در کارگاه علمی پژوهشی در ایتالیا‬ ‫حافــظ تقی پــور دانشــجوی دکتــرای‬ ‫فیزیــک دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫از تاریــخ ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۲‬مهرمــاه در کارگاه‬ ‫علمــی پژوهشــی در تریســت ایتالیــا‬ ‫شــرکت کــرد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬اقــای‬ ‫حافــظ تقــی پــور اصالنــی دانشــجوی‬ ‫دکتــرای فیزیــک دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در کارگاه تخصصــی‪:‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪Joint ICTP-IAEA advanced‬‬ ‫‪workshop on future trends in‬‬ ‫‪multidisciplinary Ion Beam‬‬ ‫‪analysis‬‬ ‫کــه بــه صــورت مشــترک توســط مرکــز‬ ‫بین المللــی فیزیــک نظــری عبدالســام‬ ‫و اژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۲‬مهــر مــاه جــاری در‬ ‫تریســت ایتالیــا برگــزار شــد شــرکت‬ ‫کــرد و ضمــن ارائــه یــک ســخنرانی‬ ‫علمی‪-‬تخصصــی در جریــان اخریــن‬ ‫دســتاوردهای علمــی و فنــی مربوطــه‬ ‫قــرار گرفتــه و ایــن دوره را بــا موفقیــت‬ ‫بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت رســاله‬ ‫دکتــری ایشــان بــه صــورت مشــترک‬ ‫و بــا همــکاری پژوهشــکده فیزیــک و‬ ‫شــتابگرهای پژوهشــگاه علــوم و فنــون‬ ‫هســته ای ایــران در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬مرحلــه‬ ‫نخســت بیســت و هفتمیــن المپیــاد‬ ‫علمــی دانشــجویی در اردیبهشــت‬ ‫مــاه ســال جــاری بــا حضــور ‪ ۶۰‬نفــر‬ ‫دانشــجوی ممتــاز کارشناســی در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫گردیــد کــه تعــداد ‪ ۲۳‬نفر از دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫مرحلــه نهایــی کشــوری راه پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نتایــج مرحلــه نهایــی‬ ‫‪ ۲‬دانشــجوی ســال ســوم کارشناســی‬ ‫واجــد شــرایط دریافــت کمــک هزینــه‬ ‫تحصیلــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان گردیدنــد‪ .‬همچنیــن بهتریــن‬ ‫رتبــه امســال متعلــق بــه اقــای معیــن‬ ‫ابراهیمــی پارســا‪ ،‬دانشــجوی ســال‬ ‫چهــارم کارشناســی در رشــته شــیمی‬ ‫بــا کســب رتبــه ‪ ۱۰‬کشــوری مــی باشــد‬ ‫کــه بــه ایشــان و اســتاد مشــاور ایشــان‬ ‫خانــم زهــرا یــاوری تبریــک عــرض‬ ‫نمــوده و موفقیــت روزافــزون انهــا را از‬ ‫خداونــد متعــال خواســتاریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫عنــوان ســومین دانشــگاه کشــور موفــق‬ ‫بــه اخــذ مجــوز پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت پژوهــش و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬بــا توجــه بــه توســعه حــوزه‬ ‫فنــاوری و نــواوری دانشــگاه و تکمیــل‬ ‫زنجیــره مرکــز کارافرینــی‪ ،‬مرکــز‬ ‫نــواوری و مرکز رشــد دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و بــا توجــه بــه درنظــر‬ ‫گرفتــن زیرســاخت های توســعه ای‪،‬‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اقــدام‬ ‫بــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫نمــوده کــه ‪ ۸‬ســاختمان توســعه ای در‬ ‫محــدوده کنونــی دانشــگاه و ‪ ۲۰‬هکتــار‬ ‫در فــاز اول در اراضــی متعلــق بــه‬ ‫دانشــگاه و ‪ ۵۰‬هکتــار در فــاز دوم بــرای‬ ‫توســعه پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت کــه موجــب توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مرکــز کارافرینــی دانشــگاه فعالیت هــا‬ ‫و برنامه هــای ترویجــی و توانمندســازی؛‬ ‫در مرکــز نــواوری‪ ،‬برنامه هــای توســعه‬ ‫هســته های فنــاور و نــواور و در مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه مــدل حمایتــی توســعه‬ ‫کســب و کارهــای شــرکت های فنــاور‪،‬‬ ‫دانــش بنیــان و خــاق پیگیــری خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شــرکت های فنــاور خــاق و دانــش‬ ‫بنیــان پــس از طــی کــردن مراحــل‬ ‫رشــد‪ ،‬می تواننــد کســب و کارهــای‬ ‫خــود را در پردیــس دانشــگاه بــه مــدت‬ ‫نامحــدود مســتقر کــرده و برنامه هــای‬ ‫توســعه ای خــود را پیــش برنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مجوز پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر شد‬ ‫عنــوان دانشــگاه مــادر جنــوب شــرق‬ ‫کشــور بــا اولویــت دانشــگاه کارافریــن‬ ‫و جامعــه محــور‪ ،‬اقــدام بــه تغییــر‬ ‫ماموریت هــا و برنامه هــا بــه ســمت‬ ‫رســیدن بــه اهــداف فناورانــه کــرده‬ ‫کــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫یکــی از قدم هــای اصلــی رســیدن بــه‬ ‫ایــن اهــداف اســت‪.‬‬ ‫پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در لیست ‪ 2‬درصد دانشمندان برتر‬ ‫جهان قرار گرفتند‬ ‫بــر اســاس اخریــن ارزیابــی انجــام گرفته‬ ‫توســط دانشــگاه اســتنفورد بــا اســتفاده‬ ‫از داده هــای پایــگاه اســکوپوس‪ 5 ،‬تــن از‬ ‫اســاتید دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در بیــن دو درصــد دانشــمندان برتــر‬ ‫جهــان در ســال ‪ ۲۰۲۲‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قــرار گرفتــن عضــو هیئــت علمــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫زمــره دانشــمندان دو درصــد برتــر دنیــا‬ ‫در ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫نورمحمــد یعقوبــی معــاون پژوهشــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ضمــن‬ ‫اعــام و عــرض تبریــک ایــن دســتاورد‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــر اســاس گــزارش منتشــر‬ ‫شــده توســط پایــگاه اســتنادی جهــان‬ ‫علــوم اســام (‪ 5 ،)ISC‬تــن از اســاتید‬ ‫ایــن دانشــگاه بــا نــام هــای‪ :‬دکتــر‬ ‫فرامــرز ســرحدی در حــوزه فنــاوری‬ ‫هــای راهبــردی (هــوش مصنوعــی‪،‬‬ ‫نانــو و ‪ )...‬بــا ‪ 389‬اســتناد‪ ،‬دکتــر امیــن‬ ‫بهزادمهــر در حــوزه مهندســی بــا ‪366‬‬ ‫اســتناد‪ ،‬دکتــر محمــد علــی منصــوری‬ ‫بیرجنــدی در حــوزه فیزیــک و اپتیــک‬ ‫بــا ‪ 279‬اســتناد‪ ،‬دکتــر حســن منصــوری‬ ‫ترشــیزی در حــوزه شــیمی بــا ‪253‬‬ ‫اســتناد و دکتــر محســن راشــکی در‬ ‫حــوزه مهندســی بــا ‪ 149‬اســتناد در‬ ‫زمــره دو درصــد دانشــمندان پراســتناد‬ ‫دنیــا قــرار گرفتنــد‪ .‬ایــن فهرســت‬ ‫دربرگیرنــده نویســندگان پراســتناد‪،‬‬ ‫براســاس شــاخص اســتنادی مرکــب‬ ‫و شــامل نــام دانشــمندان دو درصــد‬ ‫پراســتناد در ‪ ۲۲‬حــوزه موضوعــی اصلــی‬ ‫و ‪ ۱۷۴‬حــوزه فرعــی اســت‪.‬دکتر یعقوبــی‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه اســتنادی جهــان‬ ‫علــوم اســام افــزود‪ :‬در ســال های‬ ‫اخیــر دانشــگاه اســتنفورد بــا اســتفاده‬ ‫از داده هــای پایــگاه اســکوپوس اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد پایــگاه داده و محاســبه شــاخصی‬ ‫بــه نــام شــاخص اســتنادی مرکــب کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــاخص مجموعــه ای از‬ ‫چنــد شــاخص اســتنادی مجــزا مبتنــی‬ ‫بــر تعــداد اســتنادات دریافتــی مقــاالت‬ ‫پژوهشــگران و جایگاه هــای نویســندگی‬ ‫ان هــا و شــاخص هــرش اســت‪.‬‬ ‫وی هــدف ایــن پایــگاه داده را ارائــه‬ ‫مجموعــه ای از ســنجه های اســتنادی‬ ‫اســتاندارد شــده بــرای ارزیابــی‬ ‫تاثیراســتنادی دانشــمندان در رشــته ها‬ ‫و حوزه هــای علمــی مختلــف در ســطح‬ ‫جهــان دانســت‪.‬در ایــن ارتبــاط دکتــر‬ ‫غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ایــن موفقیــت‬ ‫چشــمگیر در ســطح بین الملــل را‬ ‫خدمــت ایــن اســاتید تبریــک گفــت و‬ ‫بــرای ایشــان ارزوی توفیــق روزافــزون‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه مناســبت‬ ‫هفتــه پژوهــش وفنــاوری‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫اســتانی محصــوالت فناورانــه در اســتان‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۳‬اذر اغــاز بــکار کــرده و تــا‬ ‫‪ ۱۷‬اذرمــاه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه کــه ریاســت دانشــگاه‬ ‫معیــن اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی دبیــری ان را‬ ‫بــر عهــده دارد‪ ،‬دانشــگاه هــا و موسســات‬ ‫اموزشــی و دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اســتان‪ ،‬صنایــع بــزرگ‪ ،‬شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬واحد هــای فــن اور و‬ ‫اســتارتاپ های اســتان بــه معرفــی‬ ‫اخریــن دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی‬ ‫خــود می پردازنــد‪.‬‬ ‫شایســته ی ذکــر اســت کــه در روز‬ ‫افتتاحیــه‪ ،‬غرف ـه ی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا نمایــش توانمندی هــای‬ ‫علمــی و پژوهشــی خــود از پــر‬ ‫بازدیدتریــن غرفه هــای ایــن نمایشــگاه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫بازدید دانشجویان گروه فیزیک از مرکز هواشناسی استان‬ ‫گــروه فیزیــک دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬بــه مناســبت هفتــه‬ ‫پژوهــش‪ ،‬برنامــه بازدیــد دانشــجویان‬ ‫از مرکــز هواشناســی اســتان را برگــزار‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بازدیــد در روز شــنبه دوازدهــم اذر‬ ‫مــاه ‪ 1401‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬و بــا‬ ‫همراهــی اقــای دکتــر مجتبــی اشــهدی‬ ‫(مدیــر گــروه فیزیــک)‪ ،‬خانــم دکتــر‬ ‫ســوده زارع پــور (عضــو هیــات علمــی‬ ‫گــروه فیزیــک)‪ ،‬خانــم عصمــت حشــمت‬ ‫نــژاد (رئیــس امــوزش دانشــکده علــوم)‪،‬‬ ‫اقــای مرتضــی عــودی (کارشــناس گــروه‬ ‫فیزیــک) و خانــم مطهــره ســاالری نیــا‬ ‫(کارشــناس گــروه فیزیــک) و نیــز تعــداد‬ ‫‪ 30‬نفــر از دانشــجویان رشــته فیزیــک‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دانشــجویان بــا تجهیزات‬ ‫و امکانــات هواشناســی زاهــدان‪ ،‬مــدل‬ ‫هــای پیــش بینــی هــوا و ‪ ...‬و نیــز بــا‬ ‫یکــی از زمینــه هــای کاری رشــته فیزیک‬ ‫و فــارغ التحصیــان موفــق ایــن رشــته‬ ‫کــه در اداره هواشناســی مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫بازدید علمی دانشجویان مهندسی مواد و صنایع از مرکز حجت امین زاهدان‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫باتوجــه بــه اهمیــت اشــنایی دانشــجویان‬ ‫کارشناســی بــا محیطهــای صنعتــی و‬ ‫ارتبــاط گرفتــن بــا ایــن مراکــز در حیــن‬ ‫تحصیــل‪ ،‬بازدیــد علمــی دانشــجویان‬ ‫درس مهندســی پلیمــر کــه بــا اقــای‬ ‫دکتــر حامــد خســروی در تــرم جــاری‬ ‫ارائــه شــده اســت بــه همــراه ســایر‬ ‫دانشــجویان کارشناســی مهندســی‬ ‫صنایــع و مهندســی مــواد در روز‬ ‫پنجشــنبه ‪ 1401/9/10‬از ســاعت ‪ 9‬الــی‬ ‫‪ 11‬از کارخانــه حجــت امیــن (تولیــد‬ ‫کننــده پلــی اتیلــن) بــا همــکاری انجمــن‬ ‫علمــی صنایــع و مرکــز هدایــت شــغلی‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد علمــی‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫ضمــن بازدیــد از بخشــهای مختلــف‬ ‫کارگاه بــا نحــوه تولیــد لولــه هــا اشــنایی‬ ‫پیــدا کردنــد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬طــی مذاکراتــی‬ ‫کــه اقــای دکتــر خســروی بــا مســئوالن‬ ‫کارخانــه داشــتند تمایــل زیــادی بــه‬ ‫جــذب دانشــجویان کارشناســی در قالــب‬ ‫درس کارامــوزی یــا پــروژه داشــتند‬ ‫وقــرار برایــن شــد کــه ایــن همــکاری‬ ‫تــداوم داشــته باشــد‬ صفحه 8 ‫مراســم بزرگداشــت روز ملــی امــار و‬ ‫برنامه ریــزی در هفتــه نکوداشــت امــار‬ ‫روز سه شــنبه ســوم ابان مــاه در تــاالر‬ ‫معــراج دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــا حضــور مدیــران ‪ ،‬دانشــجویان و‬ ‫عالقه منــدان علــم امــار برگــزار گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬مراســم‬ ‫بزرگداشــت روز ملــی امــار و برنامه ریــزی‬ ‫در هفتــه نکوداشــت امــار روز سه شــنبه‬ ‫ســوم ابان مــاه ‪ ،1401‬راس ســاعت ‪20‬‬ ‫در تــاالر معــراج دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا حضــور معاونــت اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مدیــران ســازمان های‬ ‫مختلــف‪ ،‬دانشــجویان و عالقه منــدان‬ ‫علــم امــار برگــزار گردیــد‪ .‬در ابتــدای‬ ‫مراســم دکتــر جهانشــاهی‪ ،‬نماینــده‬ ‫انجمــن علمــی امــار ایــران در دانشــگاه‪،‬‬ ‫پیــام تبریــک ریاســت انجمــن علمــی‬ ‫امــار ایــران را قرائــت نمــوده و ســپس بــه‬ ‫معرفــی انجمــن علمــی امــار پرداخــت‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر فرهــاد شــهرکی معاونــت‬ ‫اموزشــی و تحصیــات تکمیلی دانشــگاه‪،‬‬ ‫دربــاره اهمیــت رشــته امــار ســخنانی را‬ ‫ایــراد نمــود‪ ،‬ایشــان پایــه و اســاس هــر‬ ‫برنامه ریــزی را اســتفاده صحیــح از‬ ‫علــم امــار و تجزیــه و تحلیــل علمــی‬ ‫داده هــا و اطالعــات دانســت‪ .‬دکتــر‬ ‫شــهرکی در ادامــه یــاداور شــد دلیــل‬ ‫ناکارامــدی مدیریتــی کشــور و بســیاری‬ ‫از طرح هــای مختلــف اجــرا شــده در‬ ‫کشــور را عــدم اســتفاده از متخصصیــن‬ ‫امــار و اطالعــات بــوده اســت‪ .‬وی از‬ ‫ریاســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫اســتان نیــز بــه دلیــل شــروع همــکاری‬ ‫ایــن ســازمان در زمینــه هــای تحقیقاتــی‬ ‫بــا دانشــگاه تشــکر کــرد‪ .‬در ادامــه‬ ‫مراســم‪ ،‬اقــای حســینی معاونــت محتــرم‬ ‫امــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان کــه بــه عنــوان‬ ‫میهمــان ویــژه در مراســم حضــور داشــت‬ ‫در ســخنانی بــه تشــریح عملکــرد ایــن‬ ‫ســازمان پرداختــه و گزارشــی از عملکــرد‬ ‫ایــن ســازمان را ارائــه نمــود‪ .‬ایشــان‬ ‫ضمــن اعــام امادگــی همــکاری ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی بــا دانشــگاه‬ ‫اظهــار داشــت‪" :‬در انجــام طرح هــای‬ ‫اتــی ســازمان‪ ،‬از ظرفیت هــای اعضــای‬ ‫هیــات علمــی و دانشــجویان رشــته امــار‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اســتفاده‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬اخریــن ســخنران‬ ‫مراســم نیــز دکتــر زارعــی مدیــر گــروه‬ ‫اموزشــی امــار بــود‪ .‬ایشــان ضمــن‬ ‫بیــان اهمیــت علــم امــار‪ ،‬مثال هایــی از‬ ‫مــوارد کاربــردی امــار را در رشــته ها و‬ ‫ســازمان ها مختلــف را ارائــه نمــود و دو‬ ‫عامــل یادگیــری خــوب مباحــث نظــری‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراسم نکوداشت روز ملی امار و برنامه ریزی برگزار شد‬ ‫و کاربــردی و تســلط کامــل بــه نــرم‬ ‫افزارهــای امــاری را شــروط موفقیــت و‬ ‫کســب موقعیــت شــغلی مناســب بــرای‬ ‫دانشــجویان ایــن رشــته دانســت‪ .‬دکتــر‬ ‫زارعــی بــه مــواردی از اشــکالت ناشــی از‬ ‫عــدم مشــاوره امــاری در پایان نامه هــا‬ ‫و رســاله هــا و حتــی مقــاالت پرداخــت‬ ‫و اظهــار داشــت همــکاری گــروه امــار‬ ‫بــا اعضــای محتــرم هیئــت علمــی ســایر‬ ‫رشــته های دانشــگاهی کــه پارســاها‪،‬‬ ‫پروژه هــا و طرح هــای تحقیقاتــی‬ ‫ان هــا منــوط بــه اســتفاده از روش هــای‬ ‫امــاری اســت باعــث ایجــاد کار دقیق تــر‬ ‫و اســتفاده از شــیوه های نویــن علمــی‬ ‫می شــود کــه ســوابق همــکاری برخــی از‬ ‫اعضــای گــروه امــار بــا برخــی گروه هــای‬ ‫اموزشــی در ســنوات گذشــته و برونــداد‬ ‫ان گــواه ایــن مطلــب اســت‪ .‬در پایــان‬ ‫مراســم از دانشــجویان برتــر و فعــال‬ ‫گــروه امــار تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی به مناسبت “روز جهانی باستان شناسی”‬ ‫بــه مناســبت “روز جهانــی باســتان‬ ‫شناســی” نشســت هــم اندیشــی بــا‬ ‫حضــور اســاتید و دانشــجویان گــروه‬ ‫باســتان شناســی‪ ،‬برخــی از اســاتید‬ ‫دانشــکده هــای علــوم و جغرافیــا و‬ ‫کارشناســان میــراث فرهنگــی اســتان‬ ‫در روز چهارشــنبه ‪ ۲۷‬مهــر ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫دانشــکده ادبیــات برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه‬ ‫مناســبت “روز جهانــی باســتان شناســی”‬ ‫نشســت هــم اندیشــی بــا حضــور اســاتید‬ ‫و دانشــجویان گــروه باســتان شناســی‪،‬‬ ‫برخــی از اســاتید دانشــکده هــای علــوم‬ ‫و جغرافیــا و برخــی از کارشناســان‬ ‫پژوهشــکده علــوم باســتان شناســی بــا‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه هــای فیزیکــی و‬ ‫مجــازی از یافتــه هــای گــروه باســتان‬ ‫شناســی از حفــاری هــای علمــی در‬ ‫ســطح اســتان همــراه گردیــد‪.‬‬ ‫اداره میــراث فرهنگــی اســتان در روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۲۷‬مهــر ‪ ۱۴۰۱‬در محــل‬ ‫ســمعی بصــری دانشــکده ادبیــات برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬ایــن مراســم کــه همزمــان بــا‬ ‫معارفــه دانشــجویان جدیــد الــورود گــروه‬ ‫باســتان شناســی همــراه گردیــده بــود‪،‬‬ ‫توســط گــروه باســتان شناســی دانشــکده‬ ‫ادبیــات و علــوم انســانی بــا همــکاری‬ ‫الزم بــه گفتــن اســت کــه هــر ســاله‬ ‫‪ ۲۰‬اکتبــر (‪ ۲۸‬مهــر مــاه) مصــادف بــا‬ ‫روز جهانــی باســتان شناســی اســت کــه‬ ‫بــا ســاختارها و جنبــه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی مــردم گذشــته اعــم از جنبــه‬ ‫هــای اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و سیاســی ســر و کار دارد‪ ،‬حــوزه ای‬ ‫جامــع در راســتای بومــی ســازی اقتصــاد‬ ‫جوامــع محســوب مــی گــردد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫برگزاری کرسی ترویجی «خرده فرهنگ کجروانه به مثابه یک اسیب اجتماعی در شهر زاهدان»‬ ‫‪10‬‬ ‫کرســی خرده فرهنــگ کجروانــه بــه‬ ‫مثابــه یــک اســیب اجتماعــی در شــهر‬ ‫زاهــدان در روز ‪ 3‬ابــان مــاه در ســالن‬ ‫کنفرانــس مجتمــع فنــاوری و نــواوری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوجســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن‬ ‫کرســی کــه بــا حضــور جمعــی از‬ ‫اســاتید‪ ،‬فعالعــان حــوزه اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی شــهر زاهــدان و دانشــجویان‬ ‫برگــزار گردیــد‪ ،‬ارائــه دهنــده کرســی‬ ‫دکتــر مرتضــی مســرور علــی نودهــی‬ ‫عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم‬ ‫اجتماعــی بــود‪ .‬ناقــدان کرســی دکتــر‬ ‫ابوالفضــل احمــدزاده معــاون حقــوق‬ ‫عامــه دادگســتری اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و دکتــر محمدرضــا حســنی‬ ‫عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم‬ ‫اجتماعــی بودنــد و مدیریــت کرســی را‬ ‫دکتــر مهــدی فغانــی عضــو هیــات علمی‬ ‫گــروه حســابداری دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن کرســی‪ ،‬دکتــر مســرور ضمــن‬ ‫ارائــه توضیحاتــی در خصــوص علــل و‬ ‫عوامــل شــکل گیــری خرده‪-‬فرهنــگ‬ ‫هــای بزهکارانــه در جوامــع‪ ،‬تعریــف‪،‬‬ ‫ماهیــت و کارکــرد ایــن خرده‪-‬فرهنــگ‬ ‫هــا و دالیــل افــراد بــرای پیوســتن بــه‬ ‫انهــا و نیــز پیامدهــای عضویــت بــرای‬ ‫افــراد و اســتراتژی هــای افــراد در برابــر‬ ‫ایــن پیامدهــا‪ ،‬بــه صــورت مشــخص بــه‬ ‫خــرده فرهنــگ کجروانــه شــکل گرفتــه‬ ‫در شــهر زاهــدان کــه البتــه از ایــن‬ ‫شــهر هــم فراتــر رفتــه اســت پرداخــت‬ ‫و مولفــه هــای علــل و عوامــل شــکل‬ ‫گیــری‪ ،‬ماهیــت و کارکــرد‪ ،‬دالیــل و‬ ‫پیامدهــای شــکل گیــری ایــن خــرده‬ ‫فرهنــگ را مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫در ادامـه ی جلســه‪ ،‬ناقــدان کرســی دکتر‬ ‫احمــدزاده و دکتــر حســنی از وجــوه‬ ‫مختلــف بــه نقــد کرســی پرداختنــد و‬ ‫نقــاط ضعــف و قــوت ایــن موضــوع را‬ ‫بررســی نمودنــد و ارائــه کننــده ضمــن‬ ‫پاســخگویی بــه نقدهــای داوران و تاییــد‬ ‫برخــی از نقدهــا جمع بنــدی خــود را‬ ‫ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫در انتهــای جلســه‪ ،‬برخــی حضــار بــه‬ ‫طــرح پرســش هایــی در خصــوص‬ ‫ماهیــت و نحــوه عملکــرد ایــن گــروه هــا‪،‬‬ ‫تجربــه برخــورد خــود بــا ایــن گــروه هــا‬ ‫و نحــوه عملــی جلوگیــری از گســترش‬ ‫عضوگیــری ایــن گــروه پرداختنــد کــه‬ ‫بــا توضیحاتــی از ســوی ارائــه دهنــده و‬ ‫ناقــدان همــراه شــد‪.‬‬ ‫مقاله پژوهشگر پسادکتری در رشته شیمی فیزیک خانم دکتر مهدیه دریجانی در نشریه معتبر‬ ‫‪ Food Chemistry‬با ضریب تاثیر ‪ 9.231‬به چاپ رسید‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مقالــه خانــم دکتــر مهدیــه دریجانــی‪،‬‬ ‫پژوهشــگر پســادکتری دانشــگاه سیستان‬ ‫و بلوچســتان در رشــته شــیمی فیزیــک‬ ‫در نشــریه معتبــر ‪Food Chemistry‬‬ ‫بــا ضریــب تاثیــر ‪ 9.231‬بــه چــاپ رســید‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت پژوهشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مقالــه خانــم دکتــر مهدیــه‬ ‫دریجانــی‪ ،‬پژوهشــگر پســادکتری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫رشــته شــیمی فیزیــک در نشــریه معتبــر‬ ‫‪ Food Chemistry‬بــا ضریــب تاثیــر‬ ‫‪ 9.231‬بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫موضــوع ایــن مقالــه تحقیقــی مطالعــه‬ ‫ســینتیک و مکانیــزم واکنــش تخریــب‬ ‫بتــا کاروتــن اســت‪ .‬بتاکاروتــن بســبب‬ ‫قیمــت خریــد و فــروش مناســب یــک‬ ‫مــاده غذایــی اســت کــه بــه عنــوان مــاده‬ ‫افزودنــی و مکمــل نیــز مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن مــاده در صنایــع‬ ‫غذایــی بــه عنــوان رنــگ طبیعــی و انتــی‬ ‫اکســیدان مــورد اســتفاده قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬بتاکاروتــن بــرای پیشــگیری از‬ ‫ســرطان‪ ،‬بیمــاری هــای قلبــی عروقــی‪،‬‬ ‫دژنراســیون ماکــوالی چشــم و تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫بتاکاروتــن یــک ترکیــب بســیار حســاس‬ ‫اســت و بــه راحتــی در اثــر گرمــا‪ ،‬نــور و‬ ‫اکســیژن تخریــب مــی شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫تــاش مــی شــود تــا بــا فــراوری هــای‬ ‫مختلــف مانــدگاری ایــن مــاده افزایــش‬ ‫یابــد‪ .‬در ایــن تحقیــق مکانیســم تخریــب‬ ‫پیچیــده ایــن ترکیــب بــا مدلهــای‬ ‫مختلــف بررســی شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫اطالعــات بــه دانــش نگهــداری ایــن‬ ‫منبــع مهــم غذایــی کمــک شــایانی مــی‬ ‫کنــد‪ .‬راهنمایــان محقــق دکتــر مهــدی‬ ‫شــهرکی و دکتــر مصطفــی حبیبــی‬ ‫هســتند‪ .‬جهــت دسترســی بــه ایــن‬ ‫مقالــه از لینــک زیــر اســتفاده نماییــد‪:‬‬ ‫‪https://www.sciencedirect.‬‬ ‫‪com/science/article/abs/pii/‬‬ ‫‪S0308814622010445‬‬ صفحه 10 ‫بــا حضــور ریاســت دانشــگاه ســالنتو‬ ‫ایتالیــا و هیــات ‪ 7‬نفــره همــراه ایشــان‪،‬‬ ‫در روز ‪ 31‬شــهریورماه تفاهــم ­نامــه‬ ‫همــکاری علمــی و پژوهشــی میــان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫دانشــگاه ســالنتو ایتالیــا منعقــد شــد‬ ‫بــه گــزارش دفتــر همکاری­هــای علمــی و‬ ‫بیـن­ المللــی دانشــگاه‪ ،‬بــه منظور توســعه‬ ‫همکاریهــای علمــی بیــن­المللی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و بــا توجــه بــه‬ ‫مــراودات علمــی گــروه باســتان شناســی‬ ‫ـی دانشــگاه‬ ‫و پژوهشــکده باســتان شناسـ ِ‬ ‫بــا دانشــگاه ســالنتو ایتالیــا‪ ،‬هیاتــی ‪8‬‬ ‫نفــره متشــکل از رئیــس دانشــگاه مذکور‪،‬‬ ‫مدیــر روابــط بین­الملــل‪ ،‬رییــس گــروه‬ ‫میــراث فرهنگــی و چنــد تــن از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی ان دانشــگاه از تاریــخ‬ ‫‪ 30‬شــهریور مــاه لغایــت یکــم مهرمــاه‬ ‫میهمــان ایــن دانشــگاه بودنــد‪ .‬در بعــد‬ ‫از ظهــر روز چهارشــنبه ‪ 30‬شــهریور مــاه‬ ‫نشســت علمــی بــا حضــور هیــات ِرییســه‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی گــروه‬ ‫باســتان شناســی و نیــز هیــات دانشــگاه‬ ‫ســالنتو برگــذار گردیــد کــه در طــی ان‬ ‫ســه تــن از اعضــای هیــات ایتالیایــی از‬ ‫جملــه رئیــس دانشــگاه ســالنتو‪ ،‬مدیــر‬ ‫روابــط بیــن الملــل و رییــس گــروه‬ ‫میــراث فرهنگــی در خصــوص ارزش‬ ‫گــذاری میــراث فرهنگــی ملمــوس و‬ ‫ناملمــوس‪ ،‬چشــم انــداز اینــده همــکاری‬ ‫هــای متقابــل و نیــز در بــاره نقــش‬ ‫میــراث فرهنگــی و تنــوع فرهنگــی‪،‬‬ ‫حفاظــت و مرمــت اثــار باســتانی بــه‬ ‫ایــراد ســخنرانی پرداختنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در ایــن نشســت در بــاره چشــم انــداز‬ ‫اینــده همــکاری هــای بیــن دانشــگاهی‬ ‫در زمینــه میــراث فرهنگــی و اســتفاده از‬ ‫علــوم میــان رشــته ای در پژوهــش هــای‬ ‫باســتان شناســی و میــراث فرهنگــی‬ ‫میــان اعضــای هیــات علمــی دو دانشــگاه‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر گردیــد‪.‬‬ ‫دیــدار هیــات رئیســه دو دانشــگاه‬ ‫فرهنگــی‬ ‫و مشــاور معــاون میــراث‬ ‫ِ‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه سالنتو ایتالیا‬ ‫صنایــع دســتی در روز ‪ 31‬شــهریورماه‬ ‫برگــزار گردیــده و امضــای تفاهــم نامــه‬ ‫فــی مابیــن صــورت پذیرفــت‪ .‬در ایــن‬ ‫نشســت دکتــر رضایــی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫ضمــن خــوش امدگویــی بــه میهمانــان‬ ‫تمایــل خــود را بــه همکاریهــای علمــی‬ ‫بیـن­ المللــی نــه فقــط در زمینــه باســتان‬ ‫شناســی بلکــه در همــه ی زمینــه هــا‬ ‫و رشــته هــای علمــی ابــراز نمــود و‬ ‫دکتــر فابیــو پلّیچــه ریاســت دانشــگاه‬ ‫ســالنتو ضمــن ابــراز خرســندی از ایجــاد‬ ‫ارتباطــات علمــی بــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان امضــای ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫را بعنــوان تعهــدی در جهــت توســعه‬ ‫همکاریهــای علمــی بــا دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان دانســتند و در‬ ‫ادامــه ایــن دیــدار از امکانــات دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری و مــوزه زاهــدان دیــدن نمودنــد‪.‬‬ ‫ارتقای رتبه مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مجلــه اقتصــاد بــا ثبــات گــروه اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت‬ ‫رتبــه ب را از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری دریافــت نمایــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫مجلــه اقتصــاد بــا ثبــات گــروه اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت‬ ‫رتبــه ب را از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری دریافــت نمایــد‪ .‬گــروه اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫همــکاری انجمــن علمــی رفــاه اجتماعــی‬ ‫ایــران و مشــارکت اعضــای هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه های مختلــف‪ ،‬زمینــه انتشــار‬ ‫پژوهش هایــی بــا رویکــرد ایجــاد محیــط‬ ‫اقتصــادی باثبــات در جهــت دســتیابی‬ ‫بــه توســعه همه جانبــه و پایــدار در‬ ‫نشــریه اقتصــاد باثبــات را از زمســتان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬فراهــم اورده اســت‪ .‬دکتــر زهــدی‬ ‫رئیــس اداره نشــریات دانشــگاه گفــت‪ :‬بــا‬ ‫مســاعی همــکاران نشــریه و حمایت هــای‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مقاالت‬ ‫ایــن نشــریه در پایــگاه هــای ملــی‬ ‫ماننــد ‪ Magiran, SID‬و پایگاه هــای‬ ‫بین المللــی نظیــر ‪EBSCO, DOAJ,‬‬ ‫‪ACADEMIA,‬‬ ‫‪GOOGLE‬‬ ‫‪SCHOLAR, PUBLONS, ISC‬‬ ‫نمایــه شــده اســت‪ .‬اکنــون بــا انتشــار‬ ‫‪ ۶‬شــماره از ایــن نشــریه و انجــام‬ ‫فراینــد ارزیابــی نشــریات‪ ،‬بــا تــاش‬ ‫و پیگیری هــای دســت انــدرکاران‬ ‫نشــریه بــه ویــژه مدیــر مســئول نشــریه‬ ‫دکتــر مرضیــه اســفندیاری و ســردبیر‬ ‫دکتــر نظــر دهمــرده‪ ،‬ایــن نشــریه‬ ‫توانســته رتبــه «ب» را از وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫روابط عمومــی دانشــگاه موفقیــت‬ ‫اخیــر را بــه پژوهشــگران و جامعــه‬ ‫علمــی کشــور‪ ،‬مســئولین و همــکاران‬ ‫گرامــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و اعضــای محتــرم هیــات تحریریــه و‬ ‫تمامــی دس ـت اندرکاران نشــریه تبریــک‬ ‫عــرض می نمایــد‪ .‬امیــد کــه نشــریه‬ ‫اقتصــاد باثبــات بســتری را بــرای نشــر و‬ ‫گســترش مبانــی علمــی و کاربــردی در‬ ‫ســطح ملــی و بین المللــی‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫تحقــق اقتصــادی باثبــات و توســعه ای‬ ‫پایــدار فراهــم اورد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫برگزاری نشست علمی «تحلیل اسیب های اجتماعی فرهنگی حاشیه شهر زاهدان»‬ ‫‪12‬‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش و فناوری‬ ‫نشســت علمــی «تحلیــل اســیب های‬ ‫اجتماعــی فرهنگــی حاشــیه شــهر‬ ‫زاهــدان» در روز ‪ ۲۳‬اذرمــاه‪ ،‬بــه همــت‬ ‫معاونــت پژوهشــی دانشــکده ادبیــات و‬ ‫علــوم انســانی‪ ،‬مرکــز کرسـی های نظریــه‬ ‫پــردازی دانشــگاه و گــروه علــوم اجتماعی‬ ‫بــا حضــور اســاتید دانشــگاه‪ ،‬برخــی‬ ‫ســازمان هــای اســتان‪ ،‬فعــاالن حــوزه‬ ‫اســیب های اجتماعــی و دانشــجویان‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی‪ ،‬به مناســبت‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری نشســت‬ ‫علمــی «تحلیــل اســیب های اجتماعــی‬ ‫فرهنگــی حاشــیه شــهر زاهــدان» در روز‬ ‫‪ ۲۳‬اذرمــاه‪ ،‬بــه همــت معاونــت پژوهشــی‬ ‫دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی‪ ،‬مرکــز‬ ‫کرســی های نظریــه پــردازی دانشــگاه و‬ ‫گــروه علــوم اجتماعــی بــا حضــور اســاتید‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬برخــی ســازمان هــای اســتان‪،‬‬ ‫فعــاالن حــوزه اســیب های اجتماعــی‬ ‫و دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و‬ ‫‪.‬بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫در ایــن نشســت علمــی کــه بــا‬ ‫حضــور جمعــی از اســاتید دانشــگاه‪،‬‬ ‫ســازمان های اجرایــی اســتان‪ ،‬فعــاالن‬ ‫حــوزه اســیب های اجتماعــی و‬ ‫دانشــجویان برگــزار گردیــد‪ ،‬ابعــاد‬ ‫مختلــف اســیب های حاشــیه نشــینی‬ ‫در شــهر زاهــدان مــورد بررســی قــرار‬ ‫‪.‬گرفــت‬ ‫در ایــن نشســت علمــی دکتــر ابوالفضــل‬ ‫احمــد زاده دادیــار حقــوق عامــه‬ ‫دادســرای عمومــی و انقــاب زاهــدان‪،‬‬ ‫ســید حســین حســینی معــاون قضایــی‬ ‫رئیــس کل دادگاه هــای عمومــی و‬ ‫انقــاب زاهــدان‪ ،‬عیدوزهــی معــاون‬ ‫مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫اســتانداری زاهــدان‪ ،‬مجتبــی اصغــری‬ ‫مدیــر مطالعــات و پژوهــش شــهرداری‬ ‫زاهــدان‪ ،‬دکتــر نــوری معــاون فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی دانشــگاه‪ ،‬دکتــر اهنگــر رییس‬ ‫دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی‪،‬‬ ‫دکتــر حکیمــی فــر مدیــر اجتماعــی و‬ ‫سیاســتگذاری معاونــت فرهنگــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫حســین بر عضــو هیــات علمــی گــروه‬ ‫علــوم اجتماعــی‪ ،‬دکتــر مســرور مدیــر‬ ‫مرکــز نــواوری اجتماعــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫دکتــر شــیردل عضــو هیــات علمــی گروه‬ ‫اجتماعــی و معــاون اموزشــی دانشــکده‪،‬‬ ‫دکتــر حســنی هیــات علمــی گــروه‬ ‫علــوم اجتماعــی‪ ،‬دکتــر محمــدی صــادق‬ ‫هیــات علمــی گــروه علــوم اجتماعــی و‬ ‫دکتــر معینــی عضــو هیــات علمــی گــروه‬ ‫علــوم اجتماعــی حضــور داشــتند‪ .‬دبیــر‬ ‫نشســت دکتــر عبدالرســول حســنی فر‬ ‫معــاون پژوهشــی دانشــکده ادبیــات و‬ ‫‪.‬علــوم انســانی بــود‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت فعاالنــی در‬ ‫حــوزه اســیب های اجتماعــی در زاهــدان‬ ‫از دفاتــر تســهیلگری و انجمن هــای‬ ‫علمــی و دانشــجویان کارشناســی ارشــد‬ ‫رشــته های علــوم سیاســی و جامعــه‬ ‫‪.‬شناســی حضــور داشــتند‬ ‫در ابتــدای نشســت هــر یــک از اعضــا‬ ‫ضمــن بیــان نقطــه نظــرات و تعریــف‬ ‫خــود از اســیب های اجتماعــی حاشــیه‬ ‫شــهر زاهــدان‪ ،‬ابعــاد مختلــف ان را‬ ‫تحلیــل کردنــد‪ .‬ســپس هــر کــدام از‬ ‫اعضــا کوشــیدند پاســخ هایی بــه نقطــه‬ ‫نظــرات و چالش هــای یکدیگــر ارائــه‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن برخــی از نهادهــای‬ ‫اجرایــی حاضــر در نشســت اقدامــات‬ ‫و برنامه هــای خــود در ایــن زمینــه را‬ ‫توضیــح دادنــد‪ .‬در انتهــای جلســه‪ ،‬برخی‬ ‫حضــار بــه طــرح نظــرات و پرس ـش های‬ ‫خــود در خصــوص موضــوع نشســت‬ ‫پرداختنــد کــه بــا توضیحاتــی از ســوی‬ ‫‪.‬اعضــای جلســه همــراه بــود‬ ‫شــرکت کننــدگان ایــن نشســت اعــم از‬ ‫ســازمان های اجرایــی‪ ،‬فعــاالن حــوزه‬ ‫اســیب های اجتماعــی و دانشــجویان‬ ‫ضمــن تشــکر از دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه ســبب برگــزاری ایــن‬ ‫نشســت علمــی‪ ،‬خواســتار برگــزاری‬ ‫جلســات دیگــری در ایــن خصــوص‬ ‫‪.‬شــدند‬ ‫بازدید وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫غرفــه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بیست و ســومین نمایشــگاه دستاوردهای‬ ‫پژوهــش فنــاوری و فن بــازار در روز ‪۱۹‬‬ ‫اذرمــاه توســط وزیــر علــوم تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری مــورد بازدیــد قــرار گرفــت‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬بیســت‬ ‫و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهــش فنــاوری و فن بــازار در روز‬ ‫‪ ۱۹‬اذرمــاه بــا حضــور دکتــر محمــد‬ ‫علــی زلفــی گل وزیــر علــوم تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و دکتــر روح اهلل دهقانــی‬ ‫فیــروز ابــادی معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری و برخــی از مدیــران‬ ‫حــوزه پژوهــش و فنــاوری افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫در بازدیــد از غرفــه دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان دســتاوردهای پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری دانشــگاه همچــون اینورتــر‬ ‫انــرژی‪ ،‬حســگرهای الکترونیکــی‪،‬‬ ‫نــرم افزارهــا و محتواهــای تکنولــوژی‬ ‫اموزشــی‪ ،‬مایــع ظرفشــویی کامــا‬ ‫گیاهــی و ســازگار و ســامانه های نــرم‬ ‫افــزاری کشــوری ســانتا و هورینــو بــه‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری و‬ ‫معاونــت پژوهشــی وزارت علــوم ارائــه‬ ‫گردیــد‪.‬‬ صفحه 12 ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ائین اختتامیه هفته پژوهش‬ ‫ائیــن اختتامیــه هفتــه پژوهــش ظهــر‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ ۱۶‬اذرمــاه در محــل‬ ‫تــاالر امــام رضــا علیه الســام بــا حضــور‬ ‫اســاتید و پژوهشــگران برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫ائیــن اختتامیــه هفتــه پژوهــش ظهــر‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ ۱۶‬اذرمــاه در محــل‬ ‫تــاالر امــام رضــا علیه الســام بــا حضــور‬ ‫اســاتید و پژوهشــگران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه بــا هــدف تجلیــل‬ ‫و قدردانــی از اســاتید و پژوهشــگران‬ ‫برگزیــده دانشــگاه ها وموسســات امــوزش‬ ‫عالــی اســتان برگزار شــد‪ ،‬دکتــر غالمرضا‬ ‫رضائــی رئیــس دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه لــزوم برگــزارى هفتــه‬ ‫پژوهــش و اهــداف ان پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫بــه منظــور ترویــج فرهنــگ پژوهــش و‬ ‫تجلیــل از پژوهشــگران‪ ،‬اواخــر اذرمــاه‬ ‫هــر ســال از ســوى وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فــن اوری به عنــوان هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری و یــک روز نیــز بــه‬ ‫عنــوان روز پژوهــش نام گــذاری شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وى افــزود‪ :‬به منظــور انســجام و‬ ‫یکپارچگــى در برگــزارى برنامه هــای‬ ‫هفتــه پژوهــش تمــام ادارات و ســازمان‬ ‫هــاى دولتــى نمایشــگاه ها‪ ،‬کارگاه هــا‪،‬‬ ‫پنــل هــاى تخصصــى و ســایر برنامه هــای‬ ‫خــود را به صــورت منســجم و هماهنــگ‬ ‫و بــر طبــق برنامه هــای تنظیم شــده‬ ‫همــگام بــا دانشــگاه های سراســر کشــور‬ ‫برگــزار می نماینــد‪ .‬ایشــان در بخــش‬ ‫دیگــرى از ســخنانش خواســتار تعامــل‬ ‫بیشــتر و ایجــاد خــط ارتباطــى صنعــت‬ ‫و دانشــگاه در زمینــه مســائل پژوهشــى‬ ‫گردیــد‪ .‬وى در پایــان بــا ذکــر ایــن‬ ‫مطلــب کــه فعالیت هــای پژوهشــی‬ ‫به مراتــب از فعالیت هــای اموزشــی‬ ‫ســخت تر اســت از زحمــات وتــاش‬ ‫هــای پژوهشــگران در طــول برگــزارى‬ ‫هفتــه پژوهــش قدردانــى نمــود‪.‬‬ ‫دکتــر یعقوبــی معــاون پژوهشــى‬ ‫دانشــگاه نیــز طــى گزارشــى از نحــوه ی‬ ‫برگــزارى مراســم گرامی داشــت هفتــه‬ ‫پژوهــش گفــت‪ :‬داشــتن فرهنــگ‬ ‫و قــدرت در دنیــاى امــروز فقــط از‬ ‫طریــق علــم و دانــش امکان پذیــر اســت‬ ‫ازایــن رو دانشــگاه ها بایــد بــراى خــود‬ ‫ارزش گــذاری نماینــد‪ .‬وى بــا خطیــر‬ ‫دانســتن فعالیت هــای پژوهشــى اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬حــوزه پژوهشــى نــگاه بلنــدى را‬ ‫می طلبــد و مــا اگــر بخواهیــم بــه نقطــه‬ ‫مطلوبــى از رشــد برســیم بایــد از براینــد‬ ‫فکــرى تمــام همــکاران دانشــگاهى‬ ‫اســتفاده نمائیــم تابــه نقطــه مطلوبــی‬ ‫در منطقــه برســیم‪ .‬وى در پایــان ضمــن‬ ‫قدردانــى از تمــام کســانى کــه در طــول‬ ‫برگــزارى هفتــه پژوهــش همــکارى‬ ‫داشــتند از هرگونــه انتقــاد و پیشــنهاد‬ ‫ســازنده ای کــه دانشــگاه را در مســیر‬ ‫تعالــى اهــداف پژوهشــى یــارى نمایــد‬ ‫اســتقبال کــرد و ان را به مثابــه یــک‬ ‫کاتالیــزور مثمــر ثمــر دانســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه حجهاالســام‬ ‫والمســلمین دکتــر بامــری مســئول‬ ‫دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه های اســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫ارجمنــدی معــاون اســتاندار‪ ،‬دکتــر‬ ‫علیرضــا رضوانــی اســتاد و پژوهشــگر‬ ‫برتــر ســال ‪ ۱۴۰۱‬و دکتــر فرهــاد‬ ‫شــهرکی معاونــت اموزشــی دانشــگاه از‬ ‫دیگــر ســخنرانان ایــن ائیــن بودنــد‪.‬‬ ‫گفتنــى اســت در پایــان مراســم از‬ ‫پژوهشــگران برتــر اســتان و دانشــگاه بــا‬ ‫اهــداء لــوح ســپاس تجلیــل و قدردانــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫میز گرد تخصصی «تاب اوری شهر زاهدان در برابر بحران اب»‬ ‫‪14‬‬ ‫میــز گــرد تخصصــی «تــاب اوری‬ ‫شــهر زاهــدان در برابــر بحــران اب» در‬ ‫روز شــنبه ‪ ۲۶‬اذرمــاه در محــل تــاالر‬ ‫وحــدت دانشــکده جغرافیــا و برنامــه‬ ‫ریــزی محیطــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬ظمیــز گــرد‬ ‫تخصصــی «تــاب اوری شــهر زاهــدان در‬ ‫برابــر بحــران اب» در روز شــنبه ‪۲۶‬‬ ‫اذرمــاه در محــل تــاالر وحــدت دانشــکده‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی محیطــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬ایــن نشســت علمــی بــه مناســبت‬ ‫هفتــه پژوهــش و بــا هــدف ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت و بــا‬ ‫حضــور اســاتید دانشــگاه‪ ،‬مدیــر بحــران‬ ‫اســتانداری سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫کارشناســان و متخصصــان حــوزه اب از‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در ســال های اخیــر‬ ‫بــه دلیــل تغییــر اقلیــم‪ ،‬خشکســالی های‬ ‫شــدید و کمبــود ریــزش هــای جــوی در‬ ‫نقــاط مختلــف کشــور صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫لــذا بحــران اب و کمبــود اب جهــت‬ ‫مصــارف جمعیــت و کاربری هــا و‬ ‫خدمــات مختلــف شــهری بــه وقــوع‬ ‫پیوســته اســت‪.‬‬ ‫بحــران اب یکــی از مســایل بســیار جدی‬ ‫اســت کــه شــهرها را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫مخاطراتــی کــه در اینــده شــهرها بــا ان‬ ‫مواجــه خواهنــد شــد‪ ،‬مشــکل تامیــن‬ ‫اب اشــامیدنی اســت‪ .‬شــهر زاهــدان هــم‬ ‫در دوره هــای مختلــف دچــار کمبــود‬ ‫اب بــوده اســت‪ .‬تــا ســال ‪ ۱۳۶۵‬تقریب ـاً‬ ‫جمعیــت و منابــع ابــی در شــهر زاهــدان‬ ‫بــا هــم هماهنــگ بــوده امــا کیفیــت اب‬ ‫و ســطح زیــر ســاخت ها نســبت بــه‬ ‫زمــان حاضــر پاییــن تــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر بــه دلیــل افزایــش‬ ‫ســریع جمعیــت‪ ،‬افزایــش روز افــزون‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬بــاال رفتــن ســطح امــوزش‬ ‫و بهداشــت‪ ،‬مهاجــرت از روســتاها و‬ ‫ســایر نقــاط اســتان بــه شــهر زاهــدان‬ ‫و توســعه کالبــدی و پراکنــده شــهر‪،‬‬ ‫اهمیــت مســاله کمبــود اب در شــهر‬ ‫زاهــدان بیــش از پیــش اشــکار شــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بررســی تــاب اوری شــهر در‬ ‫برابــر بحــران اب حائــز اهمیــت اساســی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ارکان اساســی کــه در تــاب‬ ‫اوری شــهری بایســتی مــورد توجــه قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬حفــظ کیفیــت زندگــی اســت‪ .‬در‬ ‫ســال های گذشــته بــه دلیــل طرح هــای‬ ‫مختلفــی کــه توســط دولــت در زاهــدان‬ ‫در زمینــه تامیــن اب اجــرا شــده‪،‬‬ ‫کیفیــت زندگــی شــهروندان ارتقــاء پیــدا‬ ‫کــرده و بــا بــروز بحــران اب بایســتی بــه‬ ‫ســمت و ســویی حرکــت نمائیــم کــه‬ ‫کیفیــت زندگــی شــهروندان کاهــش‬ ‫نیابــد‪ .‬لــذا در ایــن نشســت علمــی‬ ‫مطالــب و مباحثــی توســط اســاتید‪،‬‬ ‫کارشناســان و متخصصــان حــوزه اب‬ ‫مطــرح گردیــد کــه بــه عنــوان راهنمــا‬ ‫در تهیــه طــرح هــای توســعه شــهری‬ ‫و تامیــن اب می توانــد مــورد اســتفاده‬ ‫ســازمان های مرتبــط قــرار گیــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن میزگــرد علمــی مهنــدس ســرگزی‬ ‫از مدیریــت بحــران اســتانداری سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬مهندس اعالیــی و مهندس‬ ‫پرنــدوار از شــرکت اب و فاضالب اســتان‪،‬‬ ‫دکتــر محمــود خســروی و دکتــر صمــد‬ ‫فتوحــی از اســاتید دانشــکده جغرافیــا‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫ایــراد ســخنرانی پرداختنــد و مطالــب‬ ‫و موضوعاتــی از قبیــل طرح هــای‬ ‫اضطــراری تامیــن اب بــرای زاهــدان‬ ‫(انتقــال اب از حرمــک و حوضــه تهــاب‬ ‫بــه زاهــدان در کوتــاه مــدت و احــداث‬ ‫کانــال انتقــال اب از هامــون صابــری)‪،‬‬ ‫توســعه فناوری هــا و روش هــای نویــن‬ ‫جهــت بهره گیــری از سیســتم هوشــمند‬ ‫در مدیریــت و بهره بــرداری از شــبکه‬ ‫توزیــع‪ ،‬توســعه فناوری هــا و روش هــای‬ ‫نویــن در نگهــداری و بهره بــرداری از‬ ‫تاسیســات خــط انتقــال اب از زابــل بــه‬ ‫زاهــدان‪ ،‬راهکارهــای مقابلــه بــا چالــش‬ ‫اب در شــهر زاهــدان‪ ،‬انتقــال اب از‬ ‫دریــای عمــان و احــداث منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی تولیــد اب شــیرین در کنــار‬ ‫دریــای عمــان ارایــه گردیــد‪.‬‬ ‫در پایــان اســاتید و شــرکت کننــدگان‬ ‫در نشســت بــه طــرح نقطــه نظــرات و‬ ‫دیدگاه هــای ارزشــمند خــود در زمینــه‬ ‫مقابلــه بــا بحــران اب در زاهــدان‬ ‫پرداختنــد‪ .‬انتقــال صنایــع بــه مناطــق‬ ‫ســاحلی و هدایــت جمعیــت متقاضــی‬ ‫اشــتغال بــه ایــن مناطــق‪ ،‬تصفیــه‬ ‫فاضــاب و پســاب تولیــدی در زاهــدان‪،‬‬ ‫جداســازی اب شــرب و اب خانگــی از‬ ‫یکدیگــر از جملــه نقطــه نظــرات ارایــه‬ ‫شــده در ایــن نشســت بــود‪ .‬الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت در ایــن نشســت بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫نفــر از اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و کارکنــان‬ ‫دانشــگاه حضــور داشــتند‪.‬‬ صفحه 14 ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫همایش روز فیزیک ‪۱۴۰۱‬‬ ‫همایــش روز فیزیــک در روزهــای ‪ ۲۳‬و‬ ‫‪ ۲۴‬اذر مــاه بــا حضــور معاونــت اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬هیــات رئیســه ی دانشــکده‬ ‫علــوم‪ ،‬اســاتید‪ ،‬معلمــان‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫و دانــش امــوزان مــدارس زاهــدان‬ ‫و همراهــی شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی‪ ،‬همایــش روز‬ ‫فیزیــک در روزهــای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬اذر مــاه‬ ‫بــا حضــور معاونــت اموزشــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫هیــات رئیســه ی دانشــکده علــوم‪،‬‬ ‫اســاتید‪ ،‬معلمــان‪ ،‬دانشــجویان و دانــش‬ ‫امــوزان مــدارس زاهــدان و بــا همراهــی‬ ‫شــرکت بــرق منطقــه ای سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪ .‬برنامــه همایــش‬ ‫روز فیزیــک شــامل ســخنرانی های‬ ‫عمومــی‪ ،‬برگــزاری کارگاه هــا‪ ،‬بازدیــد از‬ ‫اســمان نمــا و برپایــی نمایشــگاه دســت‬ ‫ســاخته های ازمایش هــای فیزیــک‬ ‫بــود‪ .‬اســتقبال از همایــش و ارســال‬ ‫دســت ســاخته ها بــه منظــور شــرکت‬ ‫در نمایشــگاه دســت ســاخته ها ورای‬ ‫حــد تصــور بــود و بیــش از هــزار نفــر از‬ ‫دانــش امــوزان دوره ابتدائــی‪ ،‬متوســطه‬ ‫و دانشــجویان در برنامه هــای مختلــف‬ ‫شــرکت فعــال داشــتند‪ .‬تعــداد بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬دســت ســاخته ازمایش هــای‬ ‫فیزیــک بــه دســت کمیتــه اجرایــی‬ ‫همایــش رســید کــه داوری شــدند و بــه‬ ‫برگزیــدگان جوایــز ارزنــده اهــدا شــد‪.‬‬ ‫شــش کارگاه بــا موضوعیــت فیزیــک و‬ ‫ریاضــی در خــال همایــش برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســانس های مختلــف اســمان نمــا مــورد‬ ‫اســتقبال چشــمگیر مخاطبــان قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫بــر ان بودیــم کــه شــوق اموختــن و‬ ‫قــدم گذاشــتن در راه علــم را بــه جامعــه‬ ‫یــاداور شــویم و بــه خصــوص بــه قشــر‬ ‫جــوان جویــای روشــنی‪ ،‬اهمیــت علــم را‬ ‫متذکــر شــویم‪ .‬باشــد کــه در ایــن میــان‬ ‫انــان کــه مشــتاق ترنــد‪ ،‬قــدم در راه‬ ‫بگذارنــد‪ .‬امیــد داریــم کــه برگــزاری ایــن‬ ‫همایــش اندکــی مــا را بــه ایــن هــدف‬ ‫واال نزدیــک کــرده باشــد‪.‬‬ ‫ی طرح بزرگ استعدادیابی رشته ورزشی تیراندازی‬ ‫برگزار ‬ ‫طــرح بــزرگ اســتعدادیابی رشــته‬ ‫ورزشــی تیرانــدازی بــرای دانشــجویان‬ ‫دختــر و پســر دانشــگاه سیســتان‬ ‫وبلوچســتان در روز ‪ ۳۰‬اذرمــاه برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫طــرح بــزرگ اســتعدادیابی دانشــجویان‬ ‫دختــر و پســر دانشــگاه در رشــته‬ ‫تیرانــدازی بــا تفنــگ و تیرانــدازی بــا‬ ‫تپانچــه در ســالن ورزشــی تیرانــدازی‬ ‫مورخــه ‪ ۳۰‬و ‪ ۲۹‬اذر مــاه انجــام گرفــت‬ ‫و بــا اســتقبال کــم نظیــر دانشــجویان‬ ‫دختــر و پســر دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان رو بــه رو شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بعــد از انتخــاب‬ ‫دانشــجویان بــا اســتعداد در ایــن طــرح‬ ‫از انــان حمایــت ورزشــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫بازدید تنی چند از اعضای هیات رئیسه از خوابگاه های دانشجویی‬ ‫‪16‬‬ ‫بازدیــد مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و چنــد تــن از اعضــای‬ ‫هیئــت رئیســه دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان از خوابگاه‪ ‎‬هــای دانشــجویی‬ ‫در روز ‪ ۶‬اذرمــاه انجــام شــد‬ ‫در ایــن بازدیــد حجــت االســام و‬ ‫المســلمین بامــری مســئول نهــاد‬ ‫نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬دکتــر‬ ‫ناصــری معــاون دانشــجویی‪ ،‬دکتــر نــوری‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و اعضــای‬ ‫هیــات رئیســه دانشــگاه حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن بازدیــد کــه در تاریــخ یکشــنبه ‪6‬‬ ‫اذرم ‪ 1401‬انجــام گرفــت‪ ،‬مســئولین از‬ ‫مجموعــه هــای خوابــگاه بــرادران بازدیــد‬ ‫و بــا دانشــجویان گفت وگــو کردنــد و از‬ ‫نزدیــک بــا مســائل و مشــکالت صنفــی‬ ‫و خوابگاهــی دانشــجویان اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫اختتامیه مسابقات هفته تربیت بدنی برگزار شد‬ ‫مســابقات ورزشــی بــه مناســبت هفتــه‬ ‫تربیــت بدنــی در بخــش هــای کارکنــان‬ ‫‪ ،‬اســاتید و دانشــجویان دختــر و پســر در‬ ‫رشــته هــای مختلــف برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬مســابقات‬ ‫دانشــجویان دختــر در رشــته داژبــال‬ ‫(بــا حضــور ‪ ۶‬تیــم)‪ ،‬هفــت ســنگ‬ ‫(بــا حضــور ‪ ۸‬تیــم)‪ ،‬طنــاب کشــی‬ ‫(بــا حضــور ‪ ۸‬تیــم)‪ ،‬رشــته فریزبــی‬ ‫(بــا حضــور ‪ ۲۰‬نفــر)‪ ،‬گل کوچــک (بــا‬ ‫حضــور ‪ ۸‬تیــم)‪ ،‬دانشــجویان پســر در‬ ‫رشــته پــرس ســینه (بــا حضــور ‪۱۳‬‬ ‫دانشــجو در اوزان مختلــف)‪ ،‬مســابقات‬ ‫والیبــال (دانشــجو بــا حضــور یــک تیــم)‪،‬‬ ‫کارکنــان و اســاتید (بــا حضــور ‪ ۵‬تیــم)‬ ‫و در رشــته فوتســال (بــا حضــور ‪۱۶‬‬ ‫تیــم دانشــجویی و ‪ ۶‬تیــم از کارکنــان و‬ ‫اســاتید) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات در روز پنجشــنبه ‪۳‬‬ ‫اذرمــاه در ســالن چنــد منظــوره کوثــر بــا‬ ‫برگــزاری مســابقات رده بنــدی و فینــال‬ ‫مســابقات فوتســال دانشــجویان پســر بــه‬ ‫اتمــام رســید‪.‬‬ ‫نشست معاون دانشجویی دانشگاه و مدیران ان حوزه با سرپرستان سراهای دانشجویی‬ ‫معــاون دانشــجویی دانشــگاه و مدیــران‬ ‫ان حــوزه در روز ‪ ۱۲‬مهرمــاه جهــت‬ ‫بررســی دقیــق امــور مربوطــه بــا‬ ‫سرپرســتان ســراهای دانشــجویی دیــدار‬ ‫و گفتگــو کردنــد‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت دانشــجویی‪،‬‬ ‫بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد و‬ ‫اغــاز امــوزش صــد درصــدی حضــوری‬ ‫دانشــجویان و بــا هــدف ارائــه خدمــات‬ ‫رفاهــی مطلــوب و رضایــت بخــش بــه‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫سلســله نشســت های هم اندیشــی‬ ‫بــا مدیــران‪ ،‬مســئولین و سرپرســتان‬ ‫ســراهای دانشــجویی در زمینــه تقویــت‬ ‫روحیــه نوعدوســتی و کرامت دانشــجویان‬ ‫و امادگــی نســبی جمیــع همــکاران‬ ‫حــوزه ســراهای دانشــجویی شــامل‬ ‫بــرادران و خواهــران سرپرســت بــا حضور‬ ‫دکتــر احمــد ناصــری معــاون دانشــجویی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫سه شــنبه ‪ ۱۲‬مهرمــاه در محــل ســالن‬ ‫کنفرانــس مجتمــع فنــاوری و نــواوری‬ ‫برگــزار گردیــد و نــکات متعــدد و‬ ‫متنوعــی پیرامــون پذیــرش دانشــجویان‬ ‫و ارتقــاء ســطح هوشــیاری سرپرســتان‬ ‫ســراهای دانشــجویی در بــاب ارائــه‬ ‫خدمــات هرچــه مطلوب تــر‪ ،‬مــورد‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت مهنــدس‬ ‫مالحســینی مدیــر دانشــجویی دانشــگاه‬ ‫گــزارش کاملــی از فعالیت هــا و کارهــای‬ ‫انجــام شــده طــی ســه ســال اخیــر (دوره‬ ‫کرونا‪-‬پســاکرونا) ارائــه کــرد‪ .‬ســپس‬ ‫دکتــر ناصــری در زمینــه تبییــن اهــداف‬ ‫و چشــم انــداز ایــن حــوزه بــا توجــه بــه‬ ‫تجربیــات ذیقیمتــی کــه از فعالیت هــای‬ ‫گذشــته در ایــن حــوزه در دســترس‬ ‫اســت مــواردی را بیــان نمــود‪ .‬در پایــان‬ ‫بخشــی از وقــت جلســه بــه بیــان نظــرات‬ ‫و پیشــنهادات حاضریــن اختصــاص داده‬ ‫شــد و نقطــه نظــرات همــکاران مطــرح و‬ ‫پاســخ های الزم داده شــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت موضــوع ایــن نشســت‬ ‫بطــور مســتمر طــی جلســاتی مطــرح و‬ ‫مســائل و مشــکالت بطــور جــدی مــورد‬ ‫بررســی و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ صفحه 16 ‫میــز خدمــت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا هــدف ارتبــاط رو در رو‬ ‫بــا مــردم شــریف زاهــدان و شــرکت‬ ‫کننــدگان در نمــاز جمعــه در تاریــخ ‪11‬‬ ‫اذرمــاه در محــل مصــای قــدس زاهــدان‬ ‫قــرار گرفــت‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬میــز‬ ‫خدمــت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــا هــدف ارتبــاط رو در رو بــا مــردم‬ ‫شــریف زاهــدان و شــرکت کننــدگان‬ ‫در نمــاز جمعــه در تاریــخ ‪ 11‬اذرمــاه‬ ‫در محــل مصــای قــدس زاهــدان قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان‬ ‫هماهنــگ کننــده ی اصلــی ایــن برنامــه‬ ‫بــود‪ .‬روســای دانشــگاه هــای اســتان و‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫میز خدمت دانشگاه سیستان و بلوچستان در میعادگاه نماز جمعه‬ ‫مســوولین دفاتــر نهــاد دانشــگاه هــا و‬ ‫معاونیــن دانشــگاه هــا در ایــن اییــن‬ ‫پاســخگوی مســتقیم ســواالت مراجعیــن‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫کسب عنوان برگزیده توسط کانون نجوم دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کانــون نجــوم معاونــت فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در دهمیــن جشــنواره رویــش‬ ‫کشــوری موفــق بــه کســب رتبــه برتــر‬ ‫(رتبــه اول) شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬کانــون‬ ‫نجــوم معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫دهمیــن جشــنواره رویــش کشــوری‬ ‫موفــق بــه کســب رتبــه برتــر (رتبــه اول)‬ ‫شــد‪ .‬دهمیــن جشــنواره رویــش ملــی‬ ‫بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز در روزهــای‬ ‫‪ 23‬تــا ‪ 25‬ابــان ‪ 1401‬برگــزار شــد ‪.‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت کانــون نجــوم یکــی از‬ ‫پــر افتخــار تریــن کانــون هــای دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن دوره از جشــنواره ملی‬ ‫رویــش دو اثــر از ســرکار خانــم نرجــس‬ ‫کوهکــن دبیــر کانــون کارافرینــی بــه‬ ‫بخــش نمایشــگاهی ایــن جشــنواره راه‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ایین تجلیل از دانشجویان فعال فرهنگی‬ ‫بــه مناســبت روز دانشــجو اییــن تجلیــل‬ ‫از دانشــجویان فعــال فرهنگــی بــا حضــور‬ ‫هیــات رئیســه دانشــگاه و دانشــجویان‬ ‫فعــال فرهنگــی در روز ‪ 21‬اذرمــاه در‬ ‫محــل ســالن کنفرانــس ســازمان مرکــزی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــا همــت‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و بــه مناســبت‬ ‫روز دانشــجو اییــن تجلیل از دانشــجویان‬ ‫فعــال فرهنگــی بــا حضــور هیــات رئیســه‬ ‫دانشــگاه و دانشــجویان فعــال فرهنگــی‬ ‫در روز ‪ 21‬اذر ‪ ۱۴۰۱‬در محــل ســالن‬ ‫کنفرانــس ســازمان مرکــزی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬حجهاالســام دکتــر بامــری‬ ‫نماینــده مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه های اســتان و دکتــر نــوری‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫ضمــن تقدیــر از دانشــجویان فعــال‬ ‫فرهنگــی بــه ایــراد ســخن پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ادامــه نماینــدگان‬ ‫دانشــجویی بــه بیــان نقطــه نظــرات‬ ‫خویــش پرداختنــد و دغدغه هــا و‬ ‫پیشــنهادات خــود را ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫پخــش کلیــپ جشــنواره دانشــگاه‬ ‫حرکــت و جشــنواره ملــی کمنــد از دیگــر‬ ‫برنامه هــای ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫در پایــان نیــز از ‪ ۷۵‬نفــر از دانشــجویان‬ ‫فعــال فرهنگــی بــا اهــدای هدایــای‬ ‫ارزنــده تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫ضیافــت شــام پایــان بخــش ایــن مراســم‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫برگزاری یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت‬ ‫‪18‬‬ ‫یازدهمیــن جشــنواره درون دانشــگاهی‬ ‫حرکــت ویــژه دســتاوردهای انجمن هــای‬ ‫علمــی دانشــجویی دانشــگاه در روز‬ ‫‪ ۱۷‬ابان مــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬یازدهمیــن‬ ‫جشــنواره درون دانشــگاهی حرکــت‬ ‫ویــژه دســتاوردهای انجمن هــای علمــی‬ ‫دانشــجویی دانشــگاه در روز ‪ ۱۷‬ابان مــاه‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫در ایــن جشــنواره کــه از روز ســه شــنبه‬ ‫‪ ۱۷‬ابــان ‪ ۱۴۰۱‬از ســاعت ‪ ۹‬صبــح‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲‬روز در محوطــه فــن بــازار‬ ‫برگــزار گردیــد؛ انجمن هــای علمــی‬ ‫دانشــجویی بــه ارائــه گــزارش طرح هــا و‬ ‫فعالیت هــای انجــام شــده خــود در ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره کــه بــا اســتقبال‬ ‫دانشــجویان و اســاتید همــراه بــود؛‬ ‫حضــور میهمانــان ویــژه ای همچــون‬ ‫دکتــر کالنتــری (معــاون فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی وزارت عتــف و هیئــت‬ ‫همــراه)‪ ،‬دکتــر رضایــی (رییــس دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان) و جمعــی از‬ ‫اعضــای هیئــت رییســه دانشــگاه را بــه‬ ‫همــراه داشــت‪.‬‬ ‫انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در ایــن دوره‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳۱‬طــرح علمــی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫پژوهشــی را در قالــب کارگاه هــا‪ ،‬وبینارها‪،‬‬ ‫بازدیدهــای علمــی‪ ،‬مقــاالت پژوهشــی و‬ ‫دســت ســازه ها ارائــه نمودنــد؛ کــه در‬ ‫مجمــوع شــامل ‪ ۱۸۲۰۰‬ســاعت طــرح‬ ‫مــی گــردد؛ همچنیــن تعــداد ‪۷۲۲۰۰‬‬ ‫شــرکت کننــده از سراســر کشــور در ایــن‬ ‫طرح هــا حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫در پایــان نیــز روز چهارشــنبه ‪۱۸‬‬ ‫ابــان ‪ ۱۴۰۱‬از ســاعت ‪ ۱۸:۳۰‬در‬ ‫تــاالر مالصــدرا بــا حضــور خانــواده‬ ‫انجمن هــای علمــی دانشــجویی و‬ ‫مســئولین معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬از برگزیــدگان ایــن دوره در ‪۸‬‬ ‫بخــش‪ ،‬تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه رویداد کمند به مدت دو روز در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نمایشــگاه رویــداد کمنــد بــه مــدت‬ ‫دو روز در تاریــخ چهارشــنبه ‪ ۴‬و پنــج‬ ‫شــنبه ‪ ۵‬ابان مــاه در ســاختمان معاونــت‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه برگــذار‬ ‫گردیــد‬ ‫بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫همــکاری مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان‬ ‫و خانــواده اســتانداری سیســتان و‬ ‫بلوچســتان مهنــدس ابراهیمــی و مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫نمایشــگاه رویــداد کمنــد بــه مــدت‬ ‫دو روز در تاریــخ چهارشــنبه مــورخ‬ ‫‪4/8/1401‬و پنــج شــنبه ‪5/8/1401‬در‬ ‫ســاختمان معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه برگــذار گردیــد‪ .‬نمایشــگاه ایــن‬ ‫رویــداد در روز چهارشــنبه ســاعت نــه‬ ‫صبــح بــا حضــور دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و مســئول دفاتــر نهــاد رهبــری حجــت‬ ‫االســام والمســلمین دکتــر بامــری و‬ ‫مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان اســتانداری‬ ‫خانــم مهنــدس ابراهیمــی همچنیــن‬ ‫خانــم مهنــدس نوشــین حســابی مقــدم‬ ‫مشــاور امــور بانــوان شــهرداری زاهــدان‬ ‫افتتــاح گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ 80‬اثــر فــردی و‬ ‫گروهــی بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ 18‬اثــر بــه عنــوان اثــرات‬ ‫قابــل تقدیــر و نفــرات اول تــا ســوم هــر‬ ‫رشــته‪ ،‬توســط تیــم تخصصــی داوری‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ .‬شــرکت کننــدگان‬ ‫ایــن رویــداد از دانشــگاهای سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬دانشــکده فنــی وحرفــه ای‬ ‫شــهید خبــاز‪ ،‬دانشــگاه ازاد اســامی و‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور بودنــد کــه در اخر در‬ ‫میــان نفــرات برگزیــده از همــه دانشــگاه‬ ‫هــای شــرکت کننــده بــه عنــوان نفــرات‬ ‫برتــر و قابــل تقدیــر حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫در روز پنــج شــنبه دکتــر روزبهانــی‬ ‫مشــاور مدیــر کل فرهنگــی وزارت‬ ‫علــوم و معاونــت فرهنگــی دانشــگاه‬ ‫دکتــر نــوری و همچنیــن مدیــر کل‬ ‫فرهنگــی دکتــر جعفــری از نمایشــگاه‬ ‫اثــار بازدیــد بــه عمــل اوردنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در حاشــیه ایــن نمایشــگاه ‪ 5‬کارگاه‬ ‫هنــری از جملــه‪ :‬رنگــرزی ســنتی‪,‬قالی‬ ‫بافــی‪ ,‬نگارگری‪,‬معــرق و کار بــا چــوب‬ ‫توســط اســاتید دانشــکده هنــر دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــذار شــد‪.‬‬ ‫مراســم اختتامیــه ایــن رویــداد در روز‬ ‫پنــج شــنبه ســاعت ‪ 6‬بعــد از ظهــور بــا‬ ‫دکتــر روزبهانــی‪ ،‬جنــاب دکتــر برکاتــی‬ ‫مدیــر کل مرکــز رشــد‪ ،‬خانــم مهنــدس‬ ‫ابراهیمــی مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان‪،‬‬ ‫دکتــر نــوری معاونــت فرهنگــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫دکتــر جعفــری مدیــر کل فرهنگــی‬ ‫دانشــگاه برگــذار گردیــد کــه بــه نفــرات‬ ‫برتــر و قابــل تقدیــر لــوح تقدیر‪,‬تندیــس‬ ‫و هدایــای نقــدی اهــدا شــد‪.‬‬ صفحه 18 ‫مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو بــه‬ ‫مناســبت ‪ ۱۶‬اذر مــاه در دانشــگاه‬ ‫سیســتان وبلوچســتان در روز ‪ ۱۳‬اذرمــاه‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬مراســم‬ ‫بزرگداشــت روز دانشــجو بــا محوریــت‬ ‫استکبارســتیزی مورخــه ‪ ۱۳‬اذرمــاه در‬ ‫تــاالر فردوســی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا حضــور و برای دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬از مهمانــان اصلــی ایــن مراســم‬ ‫کمدیــن معــروف کشــوری «ســامان‬ ‫گــوران» و همچنیــن دبیــر خبرگــزاری‬ ‫دانشــجو «مهنــدس قاســمی» بودنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا مراســم بــا ســخنرانی و خیــر‬ ‫مقــدم گویــی بــه حضــار و دانشــجویان‬ ‫توســط دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان شــروع‬ ‫شــد‪ .‬مراســم بــا اجــرای ســامان گــوران‬ ‫و ســخنرانی مهنــدس قاســمی ادامــه‬ ‫یافــت‪ .‬گفتنــی اســت ایــن مراســم بــا‬ ‫همراهــی و اســتقبال جمعیــت بســیار‬ ‫زیــادی از دانشــجویان دانشــگاه سیســتان‬ ‫وبلوچســتان همــراه شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو به مناسبت ‪ ۱۶‬اذرماه‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت عالمه طباطبایی به مناسبت روز دانشجو‬ ‫مراســم بزرگداشــت عالمــه ســید محمــد‬ ‫حســین طباطبایــی بــا همــت گــروه‬ ‫علــوم قــران و حدیــث دانشــکده الهیــات‬ ‫در روز ‪ ۱۴‬اذرمــاه در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬مراســم‬ ‫بزرگداشــت عالمــه ســید محمــد‬ ‫حســین طباطبایــی بــا همــت گــروه‬ ‫علــوم قــران و حدیــث دانشــکده الهیــات‬ ‫در تــاالر معــراج مورخــه دوشــنبه ‪۱۴‬‬ ‫اذرمــاه برگــزار گردیــد‪ .‬حضــار جمعــی‬ ‫از اســاتید و دانشــجویان بودنــد کــه‬ ‫ایــن بزرگداشــت بــه صــورت نشســتی‬ ‫حــول محــور «تکریــم مقــام عالمــه‬ ‫طباطبایــی»‪« ،‬نقــش ســیاق در تفســیر‬ ‫المیــزان»‪« ،‬نظریــه توحیــد درمانــی از‬ ‫نــگاه عالمــه طباطبایــی» بــود‪ ،‬مراســم‬ ‫بــا ســخنرانی شــنیدنی اســاتید دکتــر‬ ‫زینعلــی‪ ،‬دکتــر محمــودی و دکتــر‬ ‫موســوی همــراه بــود‪ .‬همچنیــن حائــز‬ ‫اهمیــت اســت کــه عــاوه بــر اســاتید‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬عالقه منــدان خــارج از‬ ‫دانشــگاه نیــز اســتقبال خوبــی از ایــن‬ ‫مراســم بــه عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫حضور نماینده ی ولی فقیه در استان در میان دانشجویان به مناسبت ‪ ۱۶‬اذر‬ ‫بــه مناســبت ایــام بزرگداشــت ‪ ۱۶‬اذرماه‬ ‫روز دانشــجو‪ ،‬نشســت صمیمانــه ای بــا‬ ‫حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام‬ ‫جمعــه زاهــدان و هیــات رئیســه دانشــگاه‬ ‫در روز ‪ ۱۴‬اذرمــاه برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه‬ ‫مناســبت ایــام بزرگداشــت ‪ ۱۶‬اذرمــاه‬ ‫روز دانشــجو‪ ،‬جلس ـه ی پرســش و پاســخ‬ ‫و نشســت صمیمانــه ای بــا حضــور‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه‬ ‫زاهــدان و هیــات رئیســه دانشــگاه در روز‬ ‫‪ ۱۴‬اذرمــاه در تــاالر مالصــدرای دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــا حضــور دکتــر‬ ‫رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و دیگــر مســئولین و اســاتید‬ ‫برگــزار شــد ‪ ۶‬نفــر از نماینــدگان‬ ‫دانشــجویان در تشــکل ها‪ ،‬کانون هــا و‬ ‫انجمن هــای سیاســی‪ ،‬علمــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی بــه بیــان نقطــه نظــرات و‬ ‫ســواالت خویــش پرداختنــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــهاهلل محامــی نماینــده ی ولــی فقیــه در‬ ‫اســتان و امــام جمعــه زاهــدان بــه ایــن‬ ‫ســواالت پاســخ گفــت‪ .‬ایشــان ضمــن‬ ‫تقدیــر از دانشــجویان بواســطه صراحــت‬ ‫لهجــه در مطــرح نمــودن دغدغه هــای‬ ‫سیاســی و اجتماعــی روز جامعــه‪ ،‬از عموم‬ ‫دانشــجویان از طیف هــای گوناگــون‬ ‫دعــوت کردنــد تــا بــا حضــور در جایــگاه‬ ‫نظــرات خــود را بصــورت شــفاف بیــان‬ ‫کننــد‪ .‬در ادامــه ایــن نشســت تعــدادی‬ ‫از دانشــجویان حاضــر در تــاالر مطالــب‬ ‫مــد نظــر خــود را مطــرح کردنــد و‬ ‫ایــهاهلل محامــی نیــز پاســخ هــر یــک را‬ ‫بــا شــفافیت ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ایــن جلســه حــدود ‪۴‬‬ ‫ســاعت بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫برگزاری کارگاه اموزشی با موضوع ازدواج در دوران دانشجویی‬ ‫‪20‬‬ ‫کارگاه اموزشــی بــا موضــوع ازدواج‬ ‫در دوره دانشــجویی بــا حضــور دکتــر‬ ‫کریمــان مجــد در روز ‪ ۹‬اذر مــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی بــا موضــوع ازدواج در دوره‬ ‫دانشــجویی بــا حضــور دکتــر کریمــان‬ ‫مجــد مــورخ ‪ ۹‬اذر مــاه در تاالر فردوســی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫حضــور پرشــور دانشــجویان برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن چندمیــن‬ ‫کارکاه بــا موضــوع ازدواج اســت کــه بــا‬ ‫اســتقبال خوبــی مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت عالمه طباطبایی به مناسبت روز دانشجو‬ ‫مراســم بزرگداشــت عالمــه ســید محمــد‬ ‫حســین طباطبایــی بــا همــت گــروه‬ ‫علــوم قــران و حدیــث دانشــکده الهیــات‬ ‫در روز ‪ ۱۴‬اذرمــاه در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬مراســم‬ ‫بزرگداشــت عالمــه ســید محمــد‬ ‫حســین طباطبایــی بــا همــت گــروه‬ ‫علــوم قــران و حدیــث دانشــکده الهیــات‬ ‫در تــاالر معــراج مورخــه دوشــنبه ‪۱۴‬‬ ‫اذرمــاه برگــزار گردیــد‪ .‬حضــار جمعــی‬ ‫از اســاتید و دانشــجویان بودنــد کــه‬ ‫ایــن بزرگداشــت بــه صــورت نشســتی‬ ‫حــول محــور «تکریــم مقــام عالمــه‬ ‫طباطبایــی»‪« ،‬نقــش ســیاق در تفســیر‬ ‫المیــزان»‪« ،‬نظریــه توحیــد درمانــی از‬ ‫نــگاه عالمــه طباطبایــی» بــود‪ ،‬مراســم‬ ‫بــا ســخنرانی شــنیدنی اســاتید دکتــر‬ ‫زینعلــی‪ ،‬دکتــر محمــودی و دکتــر‬ ‫موســوی همــراه بــود‪ .‬همچنیــن حائــز‬ ‫اهمیــت اســت کــه عــاوه بــر اســاتید‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬عالقه منــدان خــارج از‬ ‫دانشــگاه نیــز اســتقبال خوبــی از ایــن‬ ‫مراســم بــه عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫دیدار ریاست و هیات رییسه دانشگاه با فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی بــه همــراه‬ ‫جمعــی از اعضــای هیــات رییســه‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫‪ 25‬ابــان مــاه بــا ســردار محمــد قنبــری‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان دیــدار کــرد‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمرضــا رضایــی بــه همــراه جمعــی‬ ‫از اعضــای هیــات رییســه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز ‪ 25‬ابــان‬ ‫مــاه بــا ســردار محمــد قنبــری فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان دیــدار کــرد‪ .‬در‬ ‫ابتــدای ایــن نشســت ریاســت دانشــگاه‬ ‫ضمــن تبریــک انتصــاب فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان و ارزوی موفقیــت بــرای‬ ‫ایشــان‪ ،‬گزارشــی در رابطــه بــا دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬تعــداد اعضــای‬ ‫هیــات علمــی‪ ،‬کارمنــدان و دانشــجویان‪،‬‬ ‫تعــداد رشــته و گرایــش هــا و مزیــت‬ ‫هــای پژوهشــی ایــن دانشــگاه ارایــه‬ ‫نمــود‪ .‬ایشــان در ادامــه پیشــنهاداتی‬ ‫در خصــوص اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫همــکاران هیــات علمــی‪ ،‬طــرح هــای‬ ‫پژوهشــی و ایجــاد اندیشــکده ای مرتبــط‬ ‫بــا مســائل امنیتــی و اجتماعــی اســتان‬ ‫و‪ ...‬مطــرح کــرد‪ .‬در ادامــه ســردار‬ ‫محمــد قنبــری فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان نیــز ضمــن اظهــار خــوش امــد‬ ‫بــه همــکاران دانشــگاهی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت دانشــگاه‪ ،‬اعضــای هیــات‬ ‫علمــی و نخبــگان دانشــگاهی در جهــت‬ ‫حــل مشــکالت اســتان و اســتفاده از ایــن‬ ‫عزیــزان در اتــاق فکــر انتظامــی اســتان‬ ‫تاکیــد نمــود و اظهــار داشــت رکــن اصلی‬ ‫در ایجــاد تفکــر ســالم اجرایــی در بحــث‬ ‫مســائل امنیتــی و انتظامــی از طریــق‬ ‫هــم اندیشــی و بهــره گیــری از علــوم و‬ ‫تجربیــات علمــی روز قــوام خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن دیــدار‪ ،‬اراده بــر اســتمرار‬ ‫جلســات دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و فرماندهــی انتظامــی اســتان مــورد‬ ‫اســتقبال حاضریــن قــرار گرفــت‪.‬‬ صفحه 20 ‫بــه مناســبت والدت حضــرت زینــب‬ ‫(س) و گرامیداشــت روز پرســتار مراســم‬ ‫جشــنی در روز پنجشــنبه ‪ ۱۰‬اذر مــاه‬ ‫در حســینیه بقیــه اهلل (عــج) دانشــکده ی‬ ‫ادبیــات بــا ســخنرانی دکتــر کریمــان‬ ‫مجــد در مــورد ازدواج و مهارت هــای‬ ‫زندگــی دانشــجویی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫همایــش بــزرگ اقتــدار بــا حضــور‬ ‫«ســردار ســامی فرمانــده ســپاه‬ ‫پاســداران» بــا حضــور بســیجیان غیــور‪،‬‬ ‫مــردم شــریف‪ ،‬اســاتید‪ ،‬کارمنــدان و‬ ‫دانشــجویان بســیجی دانشــگاه سیســتان‬ ‫وبلوچســتان در روز یکشــنبه ‪ ۶‬اذر در‬ ‫دهکــده المپیــک زاهــدان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫افزودنــی اســت‪ ،‬تعــداد شــرکت‬ ‫کننــدگان حاضــر در ایــن همایــش‬ ‫بــزرگ و مقتدرانــه بالــغ بــر ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫نفــر بــود‪ .‬ســخنران و مهمــان ویــژه‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری جشن والدت حضرت‬ ‫زینب سالم اهلل علیها و روز‬ ‫پرستار‬ ‫حضور اساتید‪ ،‬کارمندان و دانشجویان بسیجی دانشگاه سیستان‬ ‫و بلوچستان در همایش باشکوه اقتدار‬ ‫ســردار پاســدار ســامی بــوده و همایــش‬ ‫بــا ســخنرانی ایشــان همــراه بــود بــه‬ ‫طــوری کــه ســخنان ایشــان «حــول‬ ‫محــور رضایتمنــدی از مــردم سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در ادوار مختلــف بــود‪».‬‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه‬ ‫مناســبت والدت حضــرت زینــب (س) و‬ ‫گرامیداشــت روز پرســتار مراســم جشــنی‬ ‫در روز پنجشــنبه ‪ ۱۰‬اذر ماه در حســینیه‬ ‫بقیــه اهلل (عــج) دانشــکده ی ادبیــات‬ ‫بــا ســخنرانی دکتــر کریمــان مجــد در‬ ‫مــورد ازدواج و مهارت هــای زندگــی‬ ‫دانشــجویی برگــزار شــد‪ .‬ایــن جشــن‬ ‫بــا مولــودی خوانــی یکــی از مداحــان‬ ‫اهــل بیــت همــراه بــود‪ .‬ســپس گــروه‬ ‫ســرود عشــاق الرضــا (ع) اجــرا خــود را‬ ‫بــه انجــام رســاندند‪ .‬همچنیــن مســابقات‬ ‫شــاد و مهیجــی در ایــن مراســم برگــزار‬ ‫گردیــد کــه مــورد اســتقبال دانشــجویان‬ ‫نیــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه در حاشــیه ی‬ ‫ایــن جشــن‪ ،‬ایســتگاه صلواتــی نیــز بــه‬ ‫مــدت دو روز در مقابــل حســینیه بقیــه‬ ‫اهلل (عــج) برپــا گردیــد‪.‬‬ ‫مراســم بزرگداشــت روز جهانــی فلســفه‬ ‫همزمــان بــا روز جهانــی فلســفه در دنیــا‬ ‫بــا شــعار برگزیــده ی ســازمان جهانــی‬ ‫یونســکو در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــا عنــوان‬ ‫انســان اینــده در روز‪ ۳۰‬ابان مــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬مراســم‬ ‫بزرگداشــت روز جهانــی فلســفه همزمــان‬ ‫بــا روز جهانــی فلســفه در دنیــا بــا شــعار‬ ‫برگزیــده ی ســازمان جهانــی یونســکو در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــا عنــوان اینــده ی انســان‬ ‫یــا «‪ »The future of the human‬بــا‬ ‫همــت گــروه فلســفه و ادیــان دانشــکده‬ ‫الهیــات و معــارف اســامی بــا همیــن‬ ‫مضمــون «انســان اینــده؛ از فلســفه تــا‬ ‫رواداری و اشــتی» در روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ ۳۰‬ابان مــاه در تــاالر معــراج دانشــگاه‬ ‫برگــزار گردیــد کــه ایــن مراســم بــا‬ ‫حضــور اســاتید گــروه فلســفه و ادیــان‬ ‫دکتــر مرتضــی عرفانــی‪ ،‬دکتــر حمیــد‬ ‫خلیــل حکیمــی‬ ‫اســکندری‪ ،‬دکتــر‬ ‫ِ‬ ‫فــر‪ ،‬دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و برخــی از دبیــران فلســفه‬ ‫پــرورش‬ ‫و منطــق مــدارس امــوزش و‬ ‫ِ‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫دبیــریِ دکتــر حســن رهبــر برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬ســخنرانان از دیدگاهــی بــه مبانــی‬ ‫فلســفی و دینــی «رواداری» و نیــز لــزوم‬ ‫ترویــج ان میــان ادیــان و مذاهــب‬ ‫مختلــف پرداختنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت خانــم دکتــر حیــدری‬ ‫امیــن بــه نمایندگــی از دبیــران فلســفه‬ ‫و منطــق اســتان بــه ســخنرانی و ارائــه‬ ‫نظــرات خــود پرداخــت‪.‬‬ ‫همچنیــن پایــان مراســم نیــز بــا پرســش‬ ‫و پاســخ همــراه بــود و اســاتید حاضــر‬ ‫در بزرگداشــت و نیــز دانشــجویان بــه‬ ‫اظهــار نظــر و طــرح دیدگاه هــای خــود‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتقبال بســیار‬ ‫خوبــی از ایــن مراســم بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫برگزاری گردهمایی سراسری دانشجویان بسیجی به مناسبت تاسیس بسیج دانشجویی در دانشگاه‬ ‫‪22‬‬ ‫گردهمایــی سراســری دانشــجویان‬ ‫بســیجی بــا عنــوان پیشــگامان رهایــی‪،‬‬ ‫بــه مناســبت تاســیس بســیج دانشــجویی‬ ‫و هفتــه بســیج در روز ‪ ۲‬اذرمــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫انجــام رســید‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬گردهمایــی‬ ‫سراســری دانشــجویان بســیجی‬ ‫بــا عنــوان پیشــگامان رهایــی‪ ،‬بــه‬ ‫مناســبت تاســیس بســیج دانشــجویی‬ ‫و هفتــه بســیج بــا حضــور فرماندهــان‪،‬‬ ‫نماینــدگان و شــخصیت های کشــوری‬ ‫و لشــکری در روز ‪ ۲‬اذرمــاه در تــاالر‬ ‫حکیــم ابوالقاســم فردوســی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه انجــام رســید‪.‬‬ ‫برگزاری دادگاه شبیه سازی شده با موضوع حقوق خانواده‬ ‫با حضور مقامات رسمی دادگستری در دانشگاه‬ ‫دادگاه شــبیه ســازی شــده بــا موضــوع‬ ‫حقــوق خانــواده بــا حضــور رئیــس شــعبه‬ ‫دوم دادگاه خانــواده دادگســتری زاهــدان‪،‬‬ ‫قاضــی مشــاور زن شــعبه‪ ،‬منشــی دادگاه‪،‬‬ ‫وکالی دادگســتری زن و مــرد و ســر‬ ‫دفتــر ازدواج و طــاق بــا حضــور بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬نفــر از دانشــجویان رشــته های‬ ‫حقــوق و فقــه و مبانــی حقــوق اســامی‬ ‫در روز ‪ ۱۴‬ابــان در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬کارگــروه‬ ‫تخصصــی فقــه و مبانــی حقــوق‬ ‫اســامی مرکــز مبنــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا همــکاری موسســه‬ ‫اموزشــی عالــی هاتــف در راســتای‬ ‫تحقــق امــوزش خــاق و اثربخــش‬ ‫مفاهیــم رشــته حقــوق‪ ،‬کارگاه اموزشــی‬ ‫تحــت عنــوان (دادگاه شــبیه ســازی‬ ‫شــده بــا موضــوع حقــوق خانــواده) بــا‬ ‫حضــور مقامــات رســمی دادگســتری‬ ‫(رئیــس شــعبه دوم دادگاه خانــواده‬ ‫دادگســتری زاهــدان و قاضــی مشــاور‬ ‫زن شــعبه مذکــور و منشــی دادگاه) و‬ ‫وکالی دادگســتری (یــک وکیــل خانــم‬ ‫و یــک وکیــل مــرد) و ســر دفتــر ازدواج‬ ‫و طــاق بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۱۰‬نفــر‬ ‫از دانشــجویان رشــته هــای حقــوق و‬ ‫فقــه و مبانــی حقــوق اســامی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و موسســه‬ ‫امــوزش عالــی هاتــف را در تاریــخ ‪۱۴‬‬ ‫ابــان مــاه در تــاالر مالصــدرا برگــزار‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر مصطفــی اربابــی مجــاز عضــو‬ ‫هیــات علمــی گــروه فقــه و مبانــی حقوق‬ ‫اســامی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و مســئول کار گــروه تخصصــی فقــه‬ ‫و مبانــی حقــوق اســامی مرکــز مبنــا‬ ‫بــه عنــوان دبیــر علمــی و اجرایــی ایــن‬ ‫کارگاه در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫کارگاه بــا هــدف امــوزش کاربــردی‬ ‫دانــش حقــوق و در راســتای تحقــق‬ ‫بخشــیدن بــه ماموریــت معاونــت اموزش‬ ‫دانشــگاه مبنــی بــر ترویــج امــوزش‬ ‫خــاق و اثربخــش و اشــنایی دانشــجویان‬ ‫بــا مفاهیــم کاربــردی حقــوق خانــواده و‬ ‫نحــوه برگــزاری دادگاه خانــواده؛ اشــنایی‬ ‫بــا مشــاغل حقوقــی مختلــف اعــم از‬ ‫قضــاوت‪ ،‬وکالــت و ســردفتری ازدواج و‬ ‫طــاق و نیــز ارتقــای مهارتهــای اشــتغال‬ ‫پذیــری دانشــجویان رشــته هــای حقــوق‬ ‫و فقــه و مبانــی حقــوق اســامی برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ان شــاءاهلل در اینــده نیــز‬ ‫دادگاه هــای نمایشــی بــا موضوعــات‬ ‫حقوقــی دیگــر نیــز در دســتور کار مرکــز‬ ‫مبنــا خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 22 ‫نشســت بصیــرت افزایــی حــول حــوادث‬ ‫اخیــر اســتان بــا حضــور ســردار کرمــی‬ ‫فرمانــده ســپاه قــدس و حجــت االســام‬ ‫و المســلمین بامــری مســئول نهــاد‬ ‫رهبــری دانشــگاه و اعضــای هیــات‬ ‫رئیســه دانشــگاه در تاریــخ ‪ 2‬ابــان مــاه‬ ‫‪ 1401‬در تــاالر معــراج دانشــگاه ویــژه‬ ‫اســاتید دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫اخیــر اســتان بــا حضــور ســردار کرمــی‬ ‫فرمانــده ســپاه قــدس و حجــه االســام‬ ‫و المســلمین بامــری مســئول نهــاد‬ ‫رهبــری دانشــگاه و اعضــای هیــات‬ ‫رئیســه دانشــگاه در تاریــخ ‪ ۲‬ابــان مــاه‬ ‫در تــاالر معــراج دانشــگاه ویــژه اســاتید‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای مراســم حجــه االســام‬ ‫والمســلمین دکتــر بامــری بــه‬ ‫خوشــامدگویی بــه ســردار کرمــی و‬ ‫اعضــای هیــات رئیســه و اســاتید شــرکت‬ ‫کننــده در نشســت پرداخــت‪.‬‬ ‫در ادامــه ســردار کرمــی فرمانــده قــرارگاه‬ ‫قــدس جنــوب شــرق ســپاه گفــت‪ :‬وقتــی‬ ‫در منطقــه ای امنیــت نباشــد علــم و‬ ‫اقتصــاد هــم نیســت‪.‬‬ ‫ســردار کرمــی افــزود‪ :‬امــروز مســولیت‬ ‫اســاتید در تربیت دانشــجویان‪ ،‬مســولیت‬ ‫بســیار بزرگــی اســت تــا دانشــجو از‬ ‫لحــاظ بــار فکــری و عملــی بــه درجــه‬ ‫مطلوبــی برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همانطــور کــه مــی دانیــم‬ ‫کشــور دارای جوانــان توانمنــدی اســت‬ ‫و امــروز وظیفــه مــا ایــن اســت کــه در‬ ‫حــوزه کار اقتصــادی تــاش کنیــم و‬ ‫ســطح علمــی خــود را توســعه دهیــم تــا‬ ‫دانشــجو نیــز بتوانــد بــا تحــرک فکــری از‬ ‫توانمنــدی هــای خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نشست بصیرت افزایی حول حوادث اخیر استان با حضور سردار کرمی فرمانده سپاه قدس‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫نشســت بصیــرت افزایــی حــول حــوادث‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان‬ ‫با نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫نشســت هــم اندیشــی اســاتید‬ ‫دانشــگاه های اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا نماینــده مکــرم ولــی فقیه‬ ‫در اســتان و امــام جمعــه معــزز زاهــدان‬ ‫در روز ‪ ۴‬ابان مــاه در ســالن همایــش‬ ‫نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در امــور اهــل ســنت برگــزار گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی نهــاد‬ ‫نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه های اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬نشســت هــم اندیشــی‬ ‫اســاتید دانشــگاه هــای اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا نماینــده مکــرم ولــی‬ ‫فقیــه در اســتان و امــام جمعــه معــزز‬ ‫زاهــدان بــا موضــوع «تبییــن رســالت‬ ‫اســاتید دانشــگاه در روشــنگری مســائل‬ ‫اخیــر اســتان» در روز چهارشــنبه ‪۴‬‬ ‫ابان مــاه در ســالن همایــش نهــاد‬ ‫نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫امــور اهــل ســنت برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای‬ ‫هیــات رئیســه دانشــگاه ها‪ ،‬مســئوالن‬ ‫نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه ها‪ ،‬اعضــای منتخــب هیــات‬ ‫علمــی‪ ،‬دبیــران هــم اندیشــی‪ ،‬اســاتید‬ ‫و نخبــگان دانشــگاهی و اســاتید گــروه‬ ‫هــای معــارف برگــزار گردیــد‪ ،‬ابتــدا پنــج‬ ‫نفــر از اســاتید بــه نمایندگــی از اســاتید‬ ‫دانشــگاه های اســتان نقطــه نظــرات‬ ‫خــود را مطــرح نمــوده و ســپس ایــت‬ ‫اهلل محامــی بــه ایــراد ســخن پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایشــان ســه عنصــر عاطفــه‪ ،‬عقالنیــت و‬ ‫انصــاف را اســاس رفتارهــای یــک انســان‬ ‫شایســته برشــمرده و افزودنــد‪« :‬اگــر‬ ‫همــه مــا ملتــزم بــه اســتفاده از ایــن ســه‬ ‫عنصــر در زندگــی خــود باشــیم‪ ،‬تدبیــر‬ ‫اتفاقــات و حــل مســائل اخیــر در اســتان‬ ‫کاری دور از ذهــن نخواهــد بــود‪».‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫هفتمین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان‪ ،‬روز پنجشنبه ‪ ۲۸‬مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬هفتمیــن جلســه‬ ‫از دوره هشــتم هیــات ممیــزه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬در نوبــت صبــح‬ ‫روز پنجشــنبه ‪ ۲۸‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا‬ ‫حضــور همزمــان ‪ ۱۷‬نفــر از اعضــا در‬ ‫ســالن اجتماعــات ســازمان مرکــزی‬ ‫دانشــگاه بصــورت حضــوری و بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و ‪ ۷‬نفــر از اعضــا‬ ‫در شــهرهای مشــهد و تهــران بصــورت‬ ‫الکترونیکــی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه و رئیــس هیــات ممیــزه‬ ‫ضمــن عــرض خیرمقــدم‪ ،‬از همــه اعضــا‬ ‫درخواســت نمــود بــا رعایــت عدالــت و‬ ‫انصــاف در رســیدگی بــه پرونده هــا‪،‬‬ ‫شــرایط ســخت کار اعضــای هیــات‬ ‫علمــی در دانشــگاه های اســتان را نیــز‬ ‫درنظــر داشــته باشــند و تــا حدامــکان‬ ‫بــا رعایــت مقــررات‪ ،‬اییــن نامه هــا و‬ ‫دســتورالعمل ها‪ ،‬مســاعدت های الزم را‬ ‫مبــذول فرماینــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه پرونده هــای متقاضیــان‬ ‫از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫دانشــگاه والیــت (ایرانشــهر)‪ ،‬مجتمــع‬ ‫امــوزش عالــی ســراوان و دانشــگاه‬ ‫دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار‬ ‫مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه‬ ‫در نتیجــه بــا ارتقــای ‪ ۲‬نفــر از دانشــیاری‬ ‫بــه اســتادی‪ ۲ ،‬نفــر از اســتادیاری بــه‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشــیاری‪ ۲ ،‬نفــر مربــی بــه اســتادیاری‬ ‫و ‪ ۱۱‬نفــر تبدیــل وضعیــت از رســمی‬ ‫ازمایشــی بــه رســمی قطعــی موافقــت‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬دکتــر ســید فاضــل میراحمــدی‬ ‫(علــوم باغبانــی)‬ ‫‪ -۲‬دکتــر بهــروز نارویــی (امایــش‬ ‫محیــط زیســت)‬ ‫ارتقــا مرتبــه از دانشــیاری بــه‬ ‫اســتادی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دکتــر گیــان عطــاران (بیولــوژی‬ ‫جانــوری گرایــش ابزیــان)‬ ‫‪ -۲‬دکتــر محمدنبــی شــهیکی تــاش‬ ‫(اقتصــاد عمومــی گرایــش مالــی)‬ ‫تبدیــل وضعیــت از رســمی‬ ‫ازمایشــی بــه رســمی قطعــی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬محمدرضــا نگهــداری (مهندســی‬ ‫مکانیــک گرایــش تبدیــل انــرژی)‬ ‫‪ -۲‬عبدالرشــید جــام نیــا (اقتصــاد‬ ‫کشــاورزی)‬ ‫‪ -۳‬مهــدی یوســفی (مهندســی عمــران‬ ‫گرایــش ســازه)‬ ‫‪ -۴‬عبــاس صالحــی کیــا (فیزیولــوژی‬ ‫ورزشــی)‬ ‫‪ -۵‬احسان سامانی (فقه و اصول)‬ ‫‪ -۶‬حامــد صفــای نیکــو (مهندســی‬ ‫عمــران گرایــش ســازه)‬ ‫‪ -۷‬بتــول محســنی راد (زبــان و ادبیــات‬ ‫عــرب)‬ ‫‪ -۸‬محمــد علیخانــی کوپایــی (علــوم‬ ‫کشــاورزی گرایــش باغبانــی)‬ ‫‪ -۹‬میتــرا جبــاری (اصــاح نباتــات‬ ‫گرایــش ژنتیــک بیومتــری)‬ ‫‪ -۱۰‬محمدنــواز رســولی زاده (ریاضــی‬ ‫کاربــردی گرایــش انالیــز عــددی)‬ ‫‪ -۱۱‬امیــر رجایــی (علــوم کامپیوتــر‬ ‫گرایــش پــردازش تصویــر)‬ ‫ارتقــا مرتبــه از اســتادیاری بــه‬ ‫دانشــیاری‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دکتــر جــواد جمالــزاده (ریاضــی‬ ‫محــض گرایــش هندســه و توپولــوژی)‬ ‫‪ -۲‬دکتــر ســید فریــد خلیفــه لــو‬ ‫(زبانشناســی همگانــی)‬ ‫ارتقــا مرتبــه از مربــی بــه‬ ‫ا ســتا د یا ر ی ‪:‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه بــه همــه‬ ‫ایــن همــکاران گرانقــدر تبریــک عــرض‬ ‫می نمایــد و برایشــان ارزوی توفیقــات‬ ‫بیشــتر دارد‪.‬‬ صفحه 24 ‫فرمانــده قــرارگاه جنــوب شــرق ســپاه‬ ‫ضمــن تبییــن و تحلیــل اتفاقــات اخیــر‬ ‫اســتان بــر روشــنگری ایــن وقایــع و‬ ‫شناســاندن دشــمنان بــه دانشــجویان‬ ‫و جامعــه هــدف تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اســاتید دانشــگاه نقــش مهمــی در ایــن‬ ‫زمینــه دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ســردار محمــد‬ ‫کرمــی فرمانــده قــرارگاه جنــوب شــرق‬ ‫ســپاه بــرای تبییــن و تحلیــل اتفاقــات‬ ‫اخیــر اســتان در روز شــنبه ‪ ۲۳‬مهرمــاه‬ ‫در جمــع مدیــران دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان حضــور یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر‬ ‫رضایــی ریاســت دانشــگاه و اعضــای‬ ‫هیــات رئیســه‪ ،‬روســای دانشــکده ها و‬ ‫دیگــر مدیــران دانشــگاه برگــزار شــد‪،‬‬ ‫ســردار محمــد کرمــی بــه تشــریح‬ ‫گزارشــی از تالش هــای انجــام شــده‬ ‫در زمینــه محرومیت زدایــی‪ ،‬امنیــت‬ ‫پایــدار‪ ،‬اشــتغال و ایجــاد زمینــه بــرای‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی مــردم و ســامان‬ ‫دادن بــه بازارچه هــای مــرزی و فعــال‬ ‫کــردن معــادن اســتان ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه جنــوب شــرق نیــروی‬ ‫زمینــی ســپاه در ادامــه اتفاقــات اخیــر‬ ‫اســتان را بــه دقــت تبییــن و ریش ـه یابی‬ ‫کــرد و از اســاتید خواســت تــا همــواره‬ ‫بــا روشــنگری در ایــن مرحلــه از جهــاد‬ ‫تبییــن فعاالنــه در عرصــه جنــگ‬ ‫شــناختی و جنــگ نــرم شــرکت داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر بصیــرت و هوشــیاری‬ ‫بیشــتر اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد نســل جدیــد را بــا‬ ‫توطئه هــای دشــمنان اشــنا کنیــم و‬ ‫اجــازه ندهیــم دشــمن از کــم اگاهــی‬ ‫انــان سواســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫لزوم روشنگری حوادث اخیر توسط اساتید و نخبگان دانشگاه ها برای دانشجویان‬ ‫برگزاری ایین بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه‬ ‫نشســت اســاتید مراکــز حــوزوی‬ ‫و دانشــگاهی اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا موضــوع «وحــدت حــوزه و‬ ‫دانشــگاه» در روز دوشــنبه ‪ ۲۸‬اذرمــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی نهــاد‬ ‫نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه هــای اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬نشســت اســاتید مراکــز‬ ‫حــوزوی و دانشــگاهی اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا موضــوع «وحــدت حــوزه و‬ ‫دانشــگاه» در تاریــخ دوشــنبه ‪ ۲۸‬اذرمــاه‬ ‫در تــاالر معــراج دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای‬ ‫محتــرم هیــات رئیســه دانشــگاه هــا‪،‬‬ ‫مســئوالن محتــرم نهــاد نمایندگــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاهها‪،‬‬ ‫اعضــای محتــرم هیــات علمــی‪ ،‬دبیــران‬ ‫محتــرم هــم اندیشــی اســاتید و نخبــگان‬ ‫دانشــگاهی و اســاتید محتــرم حــوزه‬ ‫هــای علمیــه سراســر اســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‪ ،‬ابتــدا ســه نفــر از اســاتید‬ ‫محتــرم دانشــگاهی بــه نمایندگــی از‬ ‫اســاتید دانشــگاه هــای اســتان و دو نفر از‬ ‫اســاتید محتــرم حــوزوی‪ ،‬نقطــه نظــرات‬ ‫خــود را مطــرح نمــوده و ســپس حجــت‬ ‫االســام و المســلمین رســتم نــژاد معاون‬ ‫محتــرم اموزشــی حــوزه هــای علمیــه‬ ‫کشــور بــه ایــراد ســخن پرداختنــد‪.‬‬ ‫توجــه بــه ابعــاد عملــی وحــدت حــوزه‬ ‫و دانشــگاه‪ ،‬شــئون اجتماعــی امامــت‬ ‫جامعــه و نقــش اســاتید حــوزه و دانشــگاه‬ ‫در راهبــری فکــری و فرهنگــی جامعــه‬ ‫از مهــم تریــن محورهــای ایــن نشســت‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫در پایــان بنــا شــد ایــن جلســات بــه‬ ‫صــورت هــم اندیشــی بــا حضــور نخبــگان‬ ‫دانشــگاهی و حــوزوی بــرای یافتــن‬ ‫بهتریــن راهــکار هــای مســائل اجتماعــی‬ ‫ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫ایین ویژه شب یلدا‬ ‫ویــژه برنامـه ی شــب یلــدا بــا حضــور بــا‬ ‫شــکوه دانشــجویان در روز ‪ ۳۰‬اذرمــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه همــت انجمــن اســامی دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ویــژه‬ ‫برنامـه ی شــب یلــدا بــا حضــور بــا شــکوه‬ ‫دانشــجویان برگــزار شــد‪ .‬ایــن ائیــن بــا‬ ‫اجــرای خانــم بهــار ســنچولی و اجــرای‬ ‫همزمــان گــروه ســرباز اغــاز شــد و بــا‬ ‫شــاهنامه خوانــی خانــم ریگــی ادامــه‬ ‫یافــت‪ .‬برگــزاری صندلــی داغ بــا حضــور‬ ‫دکتــر فاضــل از اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫گــروه تربیــت بدنــی برگــزار شــد و‬ ‫دراخــر بــا شــعر خوانــی اســتاد فرهیخته‬ ‫جنــاب اقــای کلبلــی و برگــزاری مســابقه‬ ‫بــرای دانشــجویان دختــر و پســر خاتمــه‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫‪26‬‬ ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری نشست علمی بررسی موانع و چالشهای پیش رو و توسعه اشتغال‬ ‫پایدار در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد پویا شناسی سیستم‬ ‫کارگاه اشنایی با فنون و انواع کاربردهای ترجمه عربی به فارسی‪ ،‬به مناسبت‬ ‫هفته پژوهش با سخنرانی خانم دکتر بتول محسنی راد‬ ‫کارگاه جامعه شناسی تاریخی استعداد گرایش جدید در رشته تاریخ به‬ ‫مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر کورش صالحی‬ ‫کارگاه ‪Innovation in English Language classrooms: Incorporating‬‬ ‫‪ Technology‬به مناسبت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر گیتی موسی پور و خانم شقایق‬ ‫مجوزی و خانم فرناز گلپایگانی‬ ‫کارگاه بررسی نقش صنعت نفت و مهاجرت در اثار فیروزه جزایری دوما به مناسبت هفته پژوهش‬ ‫بازدید دانشجویان گروه کارافرینی از پارک علمی و فناوری استان‬ ‫با سخنرانی دکتر احمد شیرخانی‪،‬دکتر مریم شیپری و خانم فاطمه زهرا شه بخش‬ صفحه 26 ‫فصلنامه پاییز دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬روز دانش اموز‬ ‫مراسم گرامیداشت شهدای حرم مطهر شاهچراغ شیراز‬ ‫حضور پرشور دانشگاهیان در راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫گردهمایی اساتید‪ ،‬کارکنان و دانشجویان به مناسبت گرامی داشت یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫کارگاه بایسته های پژوهشگر ادبیات تطبیقی به مناسبت هفته پژوهش‬ ‫جشن بزرگ میالد حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع) برگزار شد‬ ‫با سخنرانی دکتر محمدتقی زندوکیلی‬ ‫فصلنامه پاییز ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪5‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 صفحه 28

آخرین شماره های فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

شماره : 6
تاریخ : 1402/01/01
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

شماره : 4
تاریخ : 1401/07/10
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

شماره : 3
تاریخ : 1401/03/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!