فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 4 - مگ لند

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 4

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 4

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 4

صفحه 1 ‫فصلنامه بهار‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره چهارم‪ ،‬تابستان ماه ‪1401‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ اخبار پژوهشی‬‫ اخبار اموزشی‬‫ اخبار دانشجویی‬‫ اخبار طرح و توسعه‬‫ اخبار مالی و پشتیبانی‬‫‪ -‬اخبار عمومی‬ ‫با مسئولیت ‪:‬‬ ‫اداره روابط عمومی دانشگاه سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫طراحی و گرافیک‪:‬‬ ‫حلیمه استادمحمودی‬ ‫عکس‪ ،‬خبر‪ ،‬امور فنی ‪:‬‬ ‫مجید اربابی مجاز‪ ،‬اسماعیل رضایی پور‪،‬‬ ‫طبیب فالحتی‪ ،‬غالمرضا سندگل‬ صفحه 2 ‫مســامحه و ســهل انــگاری در تعلیــم و تربیــت‪ ،‬خیانــت بــه اســام و جمهوری‬ ‫اســامی و اســتقالل فرهنگــی یــک ملــت و کشــور مــی باشــد و بایــد از ان‬ ‫احتــراز کــرد ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫ ‬ ‫در نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬پذیــرش مســئولیت بــه معنــای کامجوئــی از‬ ‫قــدرت نیســت‪ ،‬بــه معنــای قبــول زحمــات خدمــت بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مقام معظم رهبری( مدظله العالی)‬ ‫ ‬ ‫دانشــگاه نقطــه مرکــزی ایجــاد تحــول در جامعــه اســت و دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز علمــی بایــد اتــاق فکــر دولــت در ایجــاد تحــول در جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫دکتر ابراهیم رئیسی ‪ -‬رئیس جمهور‬ ‫بــرای نقشــه جامــع علمــی‪ ،‬فنــاوری هــای نــرم و ســخت‪ ،‬نقشــه جامــع تولید‬ ‫ثروت از علم و دیپلماسی علمی کشور باید برنامه داشته باشیم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫دکتر محمدعلی زلفی گل ‪ -‬وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پیام ریاست دانشگاه به مناسبت بازگشایی دانشگاه و اغاز سال تحصیلی‬ ‫بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتـه ی دولــت و روز گرامیداشــت مقــام کارمنــد‪ ،‬دکتــر رضائی ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫طــی پیامــی ایــن روز را تبریــک گفتنــد‪ .‬متــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫بار دیگر نسیم مهر وزیدن گرفت‪...‬‬ ‫چونــان فروردیــن کــه نویــد بخــش حیــات مجــدد طبیعــت اســت‪ ،‬نســیم مهــر نیــز یــاداور شــور و شــعف و جوشــش و تجدیــد‬ ‫حیــات اموزنــدگان دانــش و پرورنــدگان بینــش اســت‪.‬‬ ‫بازگشــایی مــدارس و شــروع ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی کشــور کــه مقــارن بــا ایــام گرامی داشــت‬ ‫هفت ـه ی دفــاع مقــدس اســت را بــر دالورمــردان و شــیرزنان ایــران تبریــک و تهنیــت عــرض می نماییــم و اغــاز ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد را بــه هم ـه ی دانشــگاهیان پــر تــاش‪ ،‬اســتادان‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬کارمنــدان شــریف و دانــش امــوزان خــاق و اینــده ســاز‬ ‫کشــور تبریــک مــی گوییــم‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫امیــد کــه بــا دانایــی و توانایــی‪ ،‬مرزهــای علــم و دانــش و پژوهــش را درنوردیــم و بــا پیونــد علــم و ایمــان‪ ،‬بــه فتــح قله هــای رفیــع‬ ‫بهــروزی و کامیابــی ترفیــع یابیــم و در جهــت اهــداف عالــی ارزش هــای اســامی‪ ،‬بــا گام هــای مصمــم و اســتوار‪ ،‬ایــران جاویــدان‬ ‫را ســرافراز و ســربلند ســازیم‪.‬‬ ‫دکتر غالمرضا رضایی‬ ‫رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ صفحه 4 ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‬ ‫گفــت‪ :‬تعامــل جــدی و بیــش از پیــش‬ ‫میــان دانشــگاه ها و پارک هــای علــم‬ ‫و فنــاوری حلقــه مفقــوده ای اســت کــه‬ ‫بایــد تقویــت شــود‬ ‫ضــرورت دارد تــا همــه دانشــگاه ها ابتــدا‬ ‫نســبت بــه ایجــاد مرکــز کارافرینــی و‬ ‫نــواوری اهتمــام داشــته باشــند و ســپس‬ ‫همــه اقدامــات و اطالعــات الزم را در‬ ‫ســامانه صــدف پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬دکتــر‬ ‫علــی خیرالدیــن در جلســه روســای‬ ‫دانشــگاه های سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و پــارک علــم و فنــاوری اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تقویــت تعامــل میــان دانشــگاه ها‬ ‫و پارک هــای علــم و فنــاوری می توانــد‬ ‫بــه بهبــود وضعیــت موجــود کمــک حائــز‬ ‫اهمیتــی داشــته باشــد کــه مدیــران‬ ‫پارک هــا نیــز در تحقــق ایــن مهــم‬ ‫نقــش بســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر خیرالدیــن‪ ،‬یکــی دیگــر‬ ‫از نیازهــای امــروز جامعــه ارتبــاط بخــش‬ ‫خصوصــی بــا پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫اســت کــه مــا در وزارت علــوم قــول‬ ‫ایجــاد دهکده هــای فنــاوری و نــواوری‬ ‫را داده ایــم و تاکنــون ‪ ۵‬مــورد ان در‬ ‫ســطح کشــور فعــال شــده و امیداریــم‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان نیــز بــه زودی‬ ‫شــاهد راه انــدازی پردیــس خصوصــی‬ ‫علــم و فنــاوری باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فعــال شــدن‬ ‫مراکــز رشــد واحدهــای فنــاور‪ ،‬نــواور‬ ‫و مراکــز کارافرینــی در زیســت بــوم‬ ‫دانشــگاه های اســتان افــزود‪ :‬در وزارت‬ ‫علــوم برنامه ریزی هایــی در ایــن‬ ‫خصــوص انجــام شــده و مــا نیــز بــا تمــام‬ ‫تــوان در کنــار مجموعه هــا هســتیم امــا‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ارتباط میان دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تقویت شود‬ ‫بازدید معاون فناوری وزیر علوم از پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن‪ ،‬معــاون فنــاوری‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫در روز ‪ ۷‬شــهریورماه از مراحــل اغــاز‬ ‫بــه فعالیــت پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بازدیــد‬ ‫کــرد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫علــی خیرالدیــن‪ ،‬معــاون فنــاوری وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬در روز ‪۷‬‬ ‫شــهریورماه از مراحــل اغــاز بــه فعالیــت‬ ‫پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫امــروز در بازدیــد دکتــر علــی خیرالدیــن‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری از پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫تشــریح عملکــرد ایــن پردیــس پرداخــت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه توســعه حــوزه‬ ‫فنــاوری و نــواوری دانشــگاه و تکمیــل‬ ‫زنجیــره مرکــز کارافرینــی‪ ،‬مرکــز‬ ‫نــواوری و مرکــز رشــد در دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و بــا توجــه‬ ‫بــه درنظــر گرفتــن زیرســاخت های‬ ‫توســعه ای‪ ،‬اقــدام بــه راه انــدازی پردیــس‬ ‫علــم و فنــاوری در دانشــگاه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۸ :‬ســاختمان توســعه ای در‬ ‫محــدوده کنونــی دانشــگاه و ‪ ۲۰‬هکتــار‬ ‫در فــاز اول در اراضــی متعلــق بــه‬ ‫دانشــگاه و ‪ ۵۰‬هکتــار در فــاز دوم بــرای‬ ‫توســعه پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت کــه موجــب توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫افتتاح خانه خالق و نواوری دانشگاه سیستان و بلوچستان توسط‬ ‫دکتر ستاری‬ ‫‪6‬‬ ‫خانــه خــاق و نــواوری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز ‪۷‬‬ ‫شــهریورماه توســط دکتــر ســورنا ســتاری‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و دکتــر علــی خیرالدیــن‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫ظهــر امــروز در اییــن افتتــاح خانــه‬ ‫خــاق و نــواوری در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫رییــس جمهــور و معــاون وزیــر علــوم‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری اظهــار کــرد‪ :‬خانــه‬ ‫خــاق و نــواوری دانشــگاه بــا هــدف‬ ‫جــذب‪ ،‬پذیــرش و اجــرای طــرح هــای‬ ‫نــو و خالقانــه در حــوزه هــای مرتبــط‬ ‫بــا صنایــع خــاق از بیــن دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫فضــای اختصــاص یافتــه از محیــط ایــن‬ ‫دانشــگاه بــا همــکاری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫و ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه‬ ‫صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری در ســال ‪ ۱۴۰۱‬راه‬ ‫انــدازی شــد و مــورد بهــره بــرداری قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن مجموعــه بــه گونــه ای‬ ‫طراحــی شــده تــا تیم هــا و هســته‬ ‫مســتقر بتواننــد در محیــط هــم افــزا‬ ‫گــرد اینــد و در راســتای طــرح خــود‬ ‫تــاش نماینــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در راســتای فراهــم نمودن‬ ‫تــردد اربــاب رجــوع و رضایــت صاحبــان‬ ‫طــرح امــکان تــردد عامــه مــردم بــه ایــن‬ ‫مرکــز نیــز فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی بیــان کــرد‪ :‬خانــه خــاق‬ ‫بــا وجــود گذشــت مــدت زمــان کوتــاه از‬ ‫زمــان بهــره بــرداری توانســته ‪ ۷‬شــرکت‬ ‫و ‪ ۶‬تیــم را جــذب و در راســتای تجــاری‬ ‫ســازی طرح هــای انهــا اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫بازدید معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از دانشگاه‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دکتــر مرتضــی فرخــی‪ ،‬معــاون حقوقــی‬ ‫و امــور مجلــس وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و دکتــر جاســب نیکفــر‪،‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مجلــس وزارت‬ ‫علــوم در روز ‪ ۲‬شــهریور مــاه در دانشــگاه‬ ‫حضــور یافتنــد و از پروژه هــای عمرانــی‬ ‫و فضــای دانشــگاه بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬دکتــر مرتضــی‬ ‫فرخــی‪ ،‬معــاون حقوقــی و امــور مجلــس‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و‬ ‫دکتــر جاســب نیکفــر‪ ،‬مدیــرکل دفتــر‬ ‫امــور مجلــس وزارت علــوم در روز‬ ‫‪ ۲‬شــهریور مــاه در دانشــگاه حضــور‬ ‫یافتنــد و از پروژه هــای عمرانــی تکمیــل‬ ‫شــده و در حــال احــداث ماننــد پــروژه‬ ‫ســاختمان مجتمــع علــوم انســانی‪،‬‬ ‫زمیــن چمــن مصنوعــی ورزشــگاه‬ ‫‪۲۲‬بهمــن‪ ،‬ســالن اجتماعــات ســاختمان‬ ‫شــهید میرحســینی واقــع در ســازمان‬ ‫مرکــزی و پردیــس علــم و فنــاوری و‬ ‫فضــای دانشــگاه ماننــد تــاالر امــام رضــا‬ ‫علیه الســام بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫کسب رتبه «الف» نشریه علمی‬ ‫پژوهشی جغرافیا و توسعه‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نشــریه جغرافیــا و توســعه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در ارزیابــی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کمیســیون نشــریات وزارت علــوم‪،‬‬ ‫توانســت رتبــه علمــی (الــف) را کســب‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مجلــه جغرافیــا و‬ ‫توســعه از ســال ‪ ۱۳۸۲‬تــا دو ســال قبــل‬ ‫بطــور پیوســته دارای باالتریــن رتبــه‬ ‫بــوده و در عیــن حــال بــا ارزیابــی ‪ISC‬‬ ‫در بیــن بیــش از ‪ ۱۲۰۰‬مجلــه علمــی‪-‬‬ ‫پژوهشــی کل کشــور اعــم از علــوم پایــه‬ ‫تــا مهندســی و علــوم انســانی و غیــره‬ ‫طــی ایــن ســال ها جــزو ‪ ۱۰‬مجلــه برتــر‬ ‫کشــور بــوده و بارهــا مــورد تشــویق قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬همچنیــن ایــن مجلــه‬ ‫علمــی در بیــن ‪ ۵۳‬مجلــه علمــی‪-‬‬ ‫پژوهشــی جغرافیــای کشــور نیز همیشــه‬ ‫رتبــه اول را داشــته اســت‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه کســب ایــن‬ ‫موفقیــت را بــه اعضــای هیــات تحریریــه‬ ‫و عوامــل اجرایــی نشــریه تبریــک عــرض‬ ‫می نمایــد‪.‬‬ ‫‪https://journals.msrt.ir/home/‬‬ ‫‪/10617/detail‬‬ صفحه 6 ‫دکتــر مهــدی بیــات مشــاور وزیــر‬ ‫علــوم در امــور هیات هــای امنــا و‬ ‫هیات هــای ممیــزه روز ‪ ۲۵‬شــهریور از‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بازدیــد‬ ‫کــرد و در روز ‪ ۲۶‬شــهریور بــا حضــور‬ ‫در پایانــه مــرزی میرجــاوه در میــان‬ ‫زائــران پاکســتانی حضــرت اباعبــداهلل‬ ‫الحســین علیه الســام حضــور یافــت و از‬ ‫موکب هــای اســتقبال از ایشــان بازدیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بازدید مشاور وزیر علوم در امور هیات های امنا و هیات های ممیزه از دانشگاه‬ ‫بازدید ریاست دانشگاه از مراحل استقبال از راهیان پاکستانی اربعین حسینی‬ ‫بازدیــد ریاســت دانشــگاه و تنــی چنــد‬ ‫از اعضــای هیــات رئیســه از موکب هــای‬ ‫مســتقر در مــرز میرجــاوه جهــت پذیرایی‬ ‫از زوار پاکســتانی حضــرت اباعبــداهلل‬ ‫الحســین علیه الســام‬ ‫ارتقای رتبه مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مجلــه اقتصــاد بــا ثبــات گــروه اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت‬ ‫رتبــه ب را از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری دریافــت نمایــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫مجلــه اقتصــاد بــا ثبــات گــروه اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت‬ ‫رتبــه ب را از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫گــروه اقتصــاد دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا همــکاری انجمــن علمــی‬ ‫رفــاه اجتماعــی ایــران و مشــارکت‬ ‫اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه های‬ ‫مختلــف‪ ،‬زمینــه انتشــار پژوهش هایــی‬ ‫بــا رویکــرد ایجــاد محیــط اقتصــادی‬ ‫باثبــات در جهــت دســتیابی بــه توســعه‬ ‫همه جانبــه و پایــدار در نشــریه اقتصــاد‬ ‫باثبــات را از زمســتان ‪ ۱۳۹۹‬فراهــم‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر زهــدی رئیــس اداره نشــریات‬ ‫دانشــگاه گفــت‪ :‬بــا مســاعی همــکاران‬ ‫نشــریه و حمایت هــای دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مقــاالت ایــن‬ ‫نشــریه در پایــگاه هــای ملــی ماننــد‬ ‫‪ Magiran, SID‬و پایگاه هــای‬ ‫بین المللــی نظیــر ‪EBSCO, DOAJ,‬‬ ‫‪ACADEMIA,‬‬ ‫‪GOOGLE‬‬ ‫‪SCHOLAR, PUBLONS, ISC‬‬ ‫نمایــه شــده اســت‪ .‬اکنــون بــا انتشــار‬ ‫‪ ۶‬شــماره از ایــن نشــریه و انجــام‬ ‫فراینــد ارزیابــی نشــریات‪ ،‬بــا تــاش و‬ ‫پیگیری هــای دســت انــدرکاران نشــریه‬ ‫بــه ویــژه مدیــر مســئول نشــریه دکتــر‬ ‫مرضیــه اســفندیاری و ســردبیر دکتــر‬ ‫نظــر دهمــرده‪ ،‬ایــن نشــریه توانســته‬ ‫رتبــه «ب» را از وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫روابط عمومــی دانشــگاه موفقیــت اخیــر‬ ‫را بــه پژوهشــگران و جامعــه علمــی‬ ‫کشــور‪ ،‬مســئولین و همــکاران گرامــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫اعضــای محتــرم هیــات تحریریــه و‬ ‫تمامــی دســت اندرکاران نشــریه تبریــک‬ ‫عــرض می نمایــد‪.‬‬ ‫امیــد کــه نشــریه اقتصــاد باثبات بســتری‬ ‫را بــرای نشــر و گســترش مبانــی علمــی و‬ ‫کاربــردی در ســطح ملــی و بین المللــی‪،‬‬ ‫بــه منظــور تحقــق اقتصــادی باثبــات و‬ ‫توســعه ای پایــدار فراهــم اورد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫مجوز پردیس علم و فناوری‬ ‫‪8‬‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫عنــوان ســومین دانشــگاه کشــور موفــق‬ ‫بــه اخــذ مجــوز پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت پژوهــش و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬بــا توجــه بــه توســعه حــوزه‬ ‫فنــاوری و نــواوری دانشــگاه و تکمیــل‬ ‫زنجیــره مرکــز کارافرینــی‪ ،‬مرکــز‬ ‫نــواوری و مرکز رشــد دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و بــا توجــه بــه درنظــر‬ ‫گرفتــن زیرســاخت های توســعه ای‪،‬‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اقــدام‬ ‫بــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫نمــوده کــه ‪ ۸‬ســاختمان توســعه ای در‬ ‫محــدوده کنونــی دانشــگاه و ‪ ۲۰‬هکتــار‬ ‫در فــاز اول در اراضــی متعلــق بــه‬ ‫دانشــگاه و ‪ ۵۰‬هکتــار در فــاز دوم بــرای‬ ‫توســعه پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت کــه موجــب توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مرکــز کارافرینــی دانشــگاه فعالیت هــا‬ ‫و برنامه هــای ترویجــی و توانمندســازی؛‬ ‫در مرکــز نــواوری‪ ،‬برنامه هــای توســعه‬ ‫هســته های فنــاور و نــواور و در مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه مــدل حمایتــی توســعه‬ ‫کســب و کارهــای شــرکت های فنــاور‪،‬‬ ‫صادر شد‬ ‫دانــش بنیــان و خــاق پیگیــری خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شــرکت های فنــاور خــاق و دانــش‬ ‫بنیــان پــس از طــی کــردن مراحــل‬ ‫رشــد‪ ،‬می تواننــد کســب و کارهــای‬ ‫خــود را در پردیــس دانشــگاه بــه مــدت‬ ‫نامحــدود مســتقر کــرده و برنامه هــای‬ ‫توســعه ای خــود را پیــش برنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫عنــوان دانشــگاه مــادر جنــوب شــرق‬ ‫کشــور بــا اولویــت دانشــگاه کارافریــن‬ ‫و جامعــه محــور‪ ،‬اقــدام بــه تغییــر‬ ‫ماموریت هــا و برنامه هــا بــه ســمت‬ ‫رســیدن بــه اهــداف فناورانــه کــرده‬ ‫کــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری‬ ‫یکــی از قدم هــای اصلــی رســیدن بــه‬ ‫ایــن اهــداف اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در فهرست رتبه بندی فدراسیون سرامدان علمی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــرای‬ ‫ســومین ســال پیاپــی در فهرســت‬ ‫رتبه بنــدی فدراســیون ســرامدان علمــی‬ ‫کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۱‬قــرار گرفــت‬ ‫بــه گــزارش معاونــت پژوهــش و فنــاوری‪،‬‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــرای‬ ‫ســومین ســال پیاپــی در فهرســت‬ ‫رتبه بنــدی فدراســیون ســرامدان علمــی‬ ‫کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۱‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا هــدف دســتیابی ایــران‬ ‫بــه مرجعیــت علمــی جهــان‪ ،‬فدراســیون‬ ‫ســرامدان علمــی ایــران را در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬راه انــدازی کــرده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫فدراســیون در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تعــداد ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر از اعضــای هیئــت علمــی کشــور را‬ ‫کــه دارای دســتاوردهای پژوهشــی برتــر‪،‬‬ ‫مطابــق بــا اییــن نامــه فدراســیون بــوده‬ ‫را بــه عنــوان ســرامد علمــی شناســایی‬ ‫و حمایــت می کنــد‪ .‬همچنیــن در ایــن‬ ‫ســال تعــداد ‪ ۱۵‬نفــر محقــق جــوان زیــر‬ ‫‪ ۴۵‬ســال را بــه عنــوان ســرامد علمــی‬ ‫جــوان معرفــی کــرده اســت‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫بــر اســاس اعتبــار علمــی‪ ،‬رتبه دهــی و‬ ‫حمایــت می شــوند‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت‬ ‫را خدمــت دانشــگاهیان گرانقــدر تبریــک‬ ‫عــرض می نمایــد‪.‬‬ ‫انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرامد علمی کشور برای سومین سال‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دکتــر محمدرضــا محمــدی عضــو هیئــت‬ ‫علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــرای ســومین بــار بــه‬ ‫عنــوان ســرامد علمــی کشــور معرفــی‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش معاونــت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمدرضــا محمــدی عضــو هیئــت‬ ‫علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان از طــرف فدراســیون‬ ‫ســرامدان علمــی معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــور بــه عنــوان‬ ‫ســرامد علمــی کشــور در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مفتخریــم بــه اســتحضار برســانیم‬ ‫دکتــر محمدرضــا محمــدی بــا کســب‬ ‫اعتبــار علمــی ‪ ۲۴۳‬رتبــه ‪ ۶۳‬فهرســت‬ ‫ســرامدان علمــی ســال ‪ ۱۴۰١‬را کســب‬ صفحه 8 ‫شــورای گســترش در جلســه ‪۴‬‬ ‫اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬خــود بــا‬ ‫پذیــرش دانشــجو در رشــته ی مهندســی‬ ‫متالــورژی در مقطــع دکتــری و رشــته ی‬ ‫علــوم اقتصــادی‪ ،‬گرایــش اقتصــاد نظــری‬ ‫در مقطــع کارشناســی ارشــد موافقــت‬ ‫قطعــی بــه عمــل اورد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬شــورای گســترش و‬ ‫برنامه ریــزی امــوزش عالــی در جلســه‬ ‫مــورخ ‪ ۴‬اردیبهش ـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬خــود بــا‬ ‫پذیــرش دانشــجو در رشــته ی مهندســی‬ ‫متالــورژی در مقطــع دکتــری و رشــته ی‬ ‫علــوم اقتصــادی‪ ،‬گرایــش اقتصــاد نظــری‬ ‫در مقطــع کارشناســی ارشــد موافقــت‬ ‫قطعــی بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نمــوده و حمایت هایــی ماننــد‪ :‬پژوهانــه‬ ‫نقــدی‪ ،‬اعتبــار اســتفاده از خدمــات‬ ‫شــبکه ازمایشــگاهی و امتیــاز جــذب‬ ‫محقــق پســا دکتــری بــه ایشــان تعلــق‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه دکتــر محمــد‬ ‫رضــا محمــدی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رتبــه ‪٣٨‬‬ ‫ســرامدان و همچنیــن در ســال ‪١٣٩٩‬‬ ‫نیــز یکــی از ‪ ۱۵‬نفــر ســرامدان جــوان‬ ‫کشــور بوده انــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت‬ ‫را خدمــت همــکار گرانقدرمــان تبریــک‬ ‫عــرض می نمایــد‬ ‫موافقت قطعی شورای گسترش با تاسیس دو رشته جدید‬ ‫بررسی وضعیت سراهای دانشجویی توسط مدیریت امور دانشجویی دانشگاه‬ ‫بــا هــدف بررســی دقیــق وضعیــت‬ ‫ســراهای دانشــجویان دختــر و پســر‪،‬‬ ‫مهنــدس مالحســینی مدیــر امــور‬ ‫دانشــجویی بــه همــراه تنــی چنــد‬ ‫از مســئوالن ان حــوزه‪ ،‬در روز ‪۱۷‬‬ ‫شــهریورماه از ســراهای دختــران و‬ ‫پســران بازدیــد کردنــد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت دانشــجویی‪،‬‬ ‫بــا هــدف بررســی دقیــق وضعیــت‬ ‫ســراهای دانشــجویان دختــر و پســر‪،‬‬ ‫مهنــدس مالحســینی مدیــر امــور‬ ‫دانشــجویی بــه همــراه تنــی چنــد‬ ‫از مســئوالن ان حــوزه‪ ،‬در روز ‪۱۷‬‬ ‫شــهریورماه از ســراهای دختــران و‬ ‫پســران بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بانزدیــک شــدن بــه ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد و اغــاز پذیــرش و ثبــت نــام‬ ‫دانشــجویان در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان ‪ ،‬مســئولین حــوزه مدیریــت‬ ‫امــور دانشــجویی طــی بازدیــدی از‬ ‫مجموعــه ســراهای دختــران و پســران‬ ‫از رونــد امــاده ســازی و فراهــم شــدن‬ ‫شــرایط اســکان دانشــجویان جویــا و‬ ‫نــکات قابــل ذکــر را بــه مجموعــه تحــت‬ ‫مدیریــت یــاداوری نمودنــد بدنبــال ایــن‬ ‫بازدیــد ‪ ۳‬ســاعته جلســه کارشناســی بــا‬ ‫سرپرســتان ســراها ‪ ،‬کارشناســان اداره‬ ‫خوابــگاه و تیــم نــرم افــزاری صــورت‬ ‫گرفــت و از فنــاوری جدیــد پذیــرش‬ ‫دانشــجویان روی ســامانه ‪ usbplus‬بــا‬ ‫مــاژول جدیــد انتخــاب هــم اتاقــی بــه‬ ‫شــیوه هوشــمند نیــز رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه نــکات فنــی موضــوع‬ ‫پذیــرش مطــرح و هریــک از معضــات‬ ‫موجــود در فراینــد پــس از طــرح توســط‬ ‫تیــم نــرم افــزار مرتفــع گردیــد‪ .‬در پایــان‬ ‫گزارشــی از تعــداد دانشــجویان پذیــرش‬ ‫شــده از طریــق بســتر نــرم افــزاری جدید‬ ‫ارائــه گردیــد و جلســه راس ســاعت ‪۲۰‬‬ ‫باذکــر صلواتــی بــر محمــدو ال محمــد‬ ‫پایــان یافــت‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه سالنتو ایتالیا‬ ‫بــا حضــور ریاســت دانشــگاه ســالنتو‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬تفاهم نامــه همــکاری علمــی و‬ ‫پژوهشــی میــان دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و دانشــگاه ســالنتو ایتالیــا‬ ‫منعقــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫وزارت علــوم بــه نقــل از دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫توســعه همکاری هــای علمــی بیــن ­‬ ‫المللــی ایــن دانشــگاه و بــا توجــه بــه‬ ‫مــراودات علمــی گــروه باستان شناســی و‬ ‫ـی بــا دانشــگاه‬ ‫پژوهشــکده باستان شناسـ ِ‬ ‫ســالنتو ایتالیــا‪ ،‬هیاتــی ‪ 8‬نفــره متشــکل‬ ‫از رئیــس دانشــگاه مذکــور‪ ،‬مدیــر روابــط‬ ‫بین ­الملــل‪ ،‬رییــس گــروه میــراث‬ ‫فرهنگــی و چنــد تــن از اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی ان دانشــگاه میهمــان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بودنــد‪.‬‬ ‫نشســت علمــی بــا حضــور هیات ِرییســه‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬اعضــای هیئــت علمــی گــروه‬ ‫باســتان شناســی و نیــز هیئــت دانشــگاه‬ ‫ســالنتو برگــزار شــد کــه طــی ان ســه‬ ‫تــن از اعضــای هیئــت ایتالیایــی از جملــه‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ســالنتو‪ ،‬مدیــر روابــط‬ ‫بیــن الملــل و رییــس گــروه میــراث‬ ‫فرهنگــی در خصــوص ارزش گــذاری‬ ‫میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس‪،‬‬ ‫چشــم انــداز اینــده همکاری هــای‬ ‫متقابــل و نیــز دربــاره نقــش میــراث‬ ‫فرهنگــی و تنــوع فرهنگــی‪ ،‬حفاظــت و‬ ‫مرمــت اثــار باســتانی بــه ایراد ســخنرانی‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت دربــاره‬ ‫چشــم انداز اینــده همکاری هــای بیــن‬ ‫دانشــگاهی در زمینــه میــراث فرهنگــی‬ ‫و اســتفاده از علــوم میــان رشــته ای در‬ ‫پژوهش هــای باســتان شناســی و میــراث‬ ‫فرهنگــی میــان اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫دو دانشــگاه بحــث و تبــادل نظــر صــورت‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫دیــدار هیــات رئیســه دو دانشــگاه و‬ ‫فرهنگــی وزارت‬ ‫مشــاور معــاون میــراث‬ ‫ِ‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی بــا امضــای تفاهــم نامــه دو‬ ‫جانبــه همــراه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر رضایــی‪ ،‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه ضمــن خــوش امدگویــی‬ ‫بــه میهمانــان تمایــل خــود را بــه‬ ‫ن المللــی نــه‬ ‫همکاری هــای علمــی بیــ ­‬ ‫فقــط در زمینــه باســتان شناســی بلکــه‬ ‫در همــه ی زمینه هــا و رشــته های‬ ‫علمــی ابــراز کــرد و دکتــر فابیــو پلّیچــه‬ ‫ریاســت دانشــگاه ســالنتو ضمــن ابــراز‬ ‫خرســندی از ایجــاد ارتباطــات علمــی بــا‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان امضــای‬ ‫ایــن تفاهم نامــه را بعنــوان تعهــدی در‬ ‫جهــت توســعه همکار ی هــای علمــی بــا‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان دانســت‬ ‫و در ادامــه ایــن دیــدار از امکانــات‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری و مــوزه زاهــدان بازدیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬هیئــت مذکــور همچنیــن‬ ‫از شهرســوخته و دشــت سیســتان بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور دانشگاهیان در جوار مزار شهید گمنام دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان برگزارشد‬ ‫ســخنانی اظهــار داشــت ‪ :‬بزرگداشــت‬ ‫یــاد وخاطــره عزیــزان هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس بســیار ارزشــمند اســت‪ ،‬امــا‬ ‫اینکــه مــا بتوانیــم در ایــن رهگــذر توشــه‬ ‫ای هــم بــرای خودمــان فراهــم نمائیــم‬ ‫بســیار شایســته و پســندیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زمــان دفــاع مقــدس‬ ‫کــه دشــمن از هــر جهــت کشــور مــان‬ ‫را مــورد هجــوم خــود قــرار داده بــود‪،‬‬ ‫عزیزانــی بودنــد تــا از جــان خــود مایــه‬ ‫بگذارنــد و از کیــان و هســتی ایــن مــرز و‬ ‫خــاک دفــاع نماینــد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس بــا حضــور دانشــگاهیان در جــوار‬ ‫مــزار شــهید گمنــام دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگزارشــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مراســم‬ ‫گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫و نواختــه شــدن زنــگ مقاومــت‬ ‫و همچنیــن اغــاز ســال تحصیلــی‬ ‫بــا حضــور دانشــگاهیان در مســجد‬ ‫دانشــکده مهندســی و جــوار مــزار شــهید‬ ‫گمنــام دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگزارشــد‪ .‬دکتــر ابراهیــم نــوری معاونت‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه طــی ســخنانی در‬ ‫مــورد رســالت و وظایــف خطیــر همــه‬ ‫در برابــر ارمــان هــای شــهداء اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬در طــول انقــاب اســامی نقــش‬ ‫و رســالت دانشــگاهیان و قشــر تحصیــل‬ ‫کــرده در دفــاع مقــدس بســیار مهــم و‬ ‫پررنــگ بــوده اســت‪ .‬وی هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس را مجالــی دانســت بــرای همــه‪،‬‬ ‫تــا ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره‬ ‫شــهیدان‪ ،‬بــا ارمــان هــای انــان پیمــان‬ ‫بســته و بــا الگــو قــرار دادن رزمنــدگان‬ ‫اســام‪ ،‬راه ایشــان را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام دکتــر بامــری مســئول‬ ‫دفاتــر نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه‬ ‫در دانشــگاه هــای اســتان هــم طــی‬ ‫در ادامــه‪ ،‬حــاج حســن نــوری از جانبازان‬ ‫و رزمنــدگان دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه‬ ‫تحــوالت اخیــر ملــی و بیــن المللــی بــه‬ ‫ذکــر خاطراتــی از دوران دفــاع مقــدس‬ ‫پرداخــت‪ .‬در انتهــای مراســم نیــز زنــگ‬ ‫مقاومــت و اغــاز ســال تحصیلــی در‬ ‫جــوار مــزار شــهید گمنــام دانشــگاه‬ ‫نواختــه شــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫پــروژه بیــن المللــی توانمندســازی زنــان‬ ‫ســوزن دوز و ارتقــای زنجیــره ارزش‬ ‫صنایــع دســتی سیســتان و بلوچســتان از‬ ‫‪ ۲۲‬مــرداد تــا ‪ ۲۷‬مــرداد توســط اســاتید‬ ‫دانشــکده هنرهــای کاربــردی دانشــگاه‬ ‫هنــر‪ ،‬در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه هنــر تهــران و مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ایــن‬ ‫پــروژه بیــن المللــی را بــا هماهنگــی‬ ‫وزارت خانــه هــای صمــت‪ ،‬امــور خارجــه‪،‬‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری و علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬بــرای اولیــن‬ ‫بــار در ایــن ســطح بــا همــکاری ســازمان‬ ‫توســعه صنعتــی ملــل متحــد (یونیــدو) و‬ ‫حمایــت دولــت ژاپــن انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن دوره اموزشــی و پژوهشــی شــامل‬ ‫کارگاه هــای رنــگ شناســی‪ ،‬بســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬دیجیتــال مارکتینــگ و هویــت‬ ‫بصــری‪ ،‬مدیریــت فراینــد و ایمنــی‪،‬‬ ‫خیاطــی‪ ،‬بازیافــت و طراحــی لبــاس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه‪ ،‬دکتــر علیرضــا شــیخی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دوره بــا حضــور بالــغ بــر ‪60‬‬ ‫نفــر در دو گــروه ســوزندوزان و فعــاالن‬ ‫حــوزه کســب و کار در مرکــز رشــد‬ ‫واحدهــای فنــاور دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان زاهــدان از ‪ 22‬مــرداد شــروع‬ ‫و در ‪ 29‬مــرداد بــا ارزیابــی نهایــی‬ ‫ماحصــل ورک شــاپ ها توســط اســاتید‬ ‫مدعــو خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــاهمرادی مدیــر مرکــز رشــد‬ ‫واحدهــای فنــاور دانشــگاه در ادامــه ایــن‬ ‫پــروژه‪ ،‬دوره تکمیلــی ای بــرای توســعه‬ ‫کســب و کارهــای حــوزه صنایــع خــاق‬ ‫در ایــن مرکــز در اینــده برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫پروژه بین المللی توانمندسازی و ارتقای زنجیره ارزش صنایع دستی در مرکز رشد دانشگاه سیستان‬ ‫و بلوچستان برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه قرارگاه شهید علم الهدی با محور اربعین با حضور روسای دانشگاه های استان‬ ‫لســه قــرارگاه شــهید علــم الهــدی بــا‬ ‫محوریــت زیــارت اربعیــن بــا حضــور‬ ‫روســای دانشــگاه های اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در روز ‪ ۱۸‬مردادمــاه برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫ایــن جلســه بــه ریاســت دکتــر غالمرضــا‬ ‫رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و دبیــری اقــای ســرگزی‬ ‫مســئول ناحیــه بســیج دانشــجویی‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اقــای ســرگزی در ابتــدای جلســه بیــان‬ ‫کــرد بــا توجــه بــه مکاتباتــی کــه از‬ ‫ســوی ناحیــه و وزارت علــوم انجــام شــده‬ ‫اســت تاکیــد بــر حضــور تمامــی روســای‬ ‫دانشــگاه در ایــن جلســه بــوده کــه ایــن‬ ‫امــر میســر شــده اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدا موضــوع جلســه اعــزام‬ ‫دانشــجویان بــه زیــارت اربعیــن‬ ‫حســینی بــوده اســت و اینکــه از هــر‬ ‫دانشــگاه حــدود ‪ ۱۰‬درصــد از ظرفیــت‬ ‫ان اســتفاده شــود‪ .‬متولــی ایــن اعــزام‬ ‫بســیج دانشــجویی نیســت بلکــه اعــزام‬ ‫توســط خــود دانشــگاه ها صــورت‬ ‫می پذیــرد و وظیفــه بســیج دانشــجویی‬ ‫حمایــت و صــدور معرفی نامــه اعطــای‬ ‫وام هــای دانشــجویی بــرای دانشــجویان‬ ‫و پی گیــری نــکات امنیتــی و ایمنــی‬ ‫می باشــد‪ .‬در ادامــه ایــن جلســه برپــا‬ ‫کــردن موکب هــا در دانشــگاه ها‬ ‫جهــت ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان‬ ‫و دانشــگاهیان بــه خــود دانشــجویانی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل از اعــزام اربعیــن‬ ‫حســینی جامانده انــد محــول شــد کــه‬ ‫بایــد همــراه بــا ارایــه مــوارد فرهنگــی‬ ‫و مذهبــی و خدماتــی باشــد‪ .‬بــه ویــژه‬ ‫در چابهــار و زاهــدان در نقطــه مــرز‬ ‫صفــر مــرزی توســط بســیج دانشــجویی‬ ‫موکب هایــی برپــا می شــود کــه‬ ‫دانشــجویان می تواننــد بــا ارائــه خدمــات‬ ‫بــه زائــران پاکســتانی در ایــن امــر خیــر‬ ‫شــریک شــوند‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن جلســه بعــد از توضیــح‬ ‫و تقســیم بنــدی وظایــف توســط‬ ‫ریاســت و دبیــر جلســه بــه دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه معیــن‬ ‫سیســتان و بلوچســتان گفــت اعــزام‬ ‫در دو نوبــت صــورت می پذیــرد و ‪۱۴‬‬ ‫شــهریور اعــزام مربــوط بــه خواهــران و‬ ‫پانزدهــم لغایــت هجدهــم شــهریور مــاه‬ ‫نیــز ویــژه بــرادران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫دانشجوی دکتری دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان در‬ ‫چهاردهمین همایش اروپایی‬ ‫«شتابدهنده ها در تحقیقات‬ ‫کاربردی و فناوری»‬ ‫دانشــجوی دکتــری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در روز ‪ ۲۸‬تیرمــاه‬ ‫در چهاردهمیــن همایــش اروپایــی‬ ‫"شــتابدهنده ها در تحقیقــات کاربــردی‬ ‫و فنــاوری" در کشــور رومانــی ســخنرانی‬ ‫کــرد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مهنــدس حافــظ‬ ‫تقی پــور اصالنــی دانشــجوی دکتــری‬ ‫رشــته فیزیــک دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در روز ‪ ۲۸‬تیرمــاه‬ ‫در چهاردهمیــن همایــش اروپایــی‬ ‫"شــتابدهنده ها در تحقیقــات کاربــردی‬ ‫و فنــاوری" در کشــور رومانــی ســخنرانی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ایــن همایــش از ‪ ٢٦‬تــا ‪ ٣١‬تیرمــاه در‬ ‫کشــور رومانــی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫رســاله دکتــری اقــای حافــظ تقــی‬ ‫پــور اصالنــی بــه صــورت مشــترک‬ ‫بیــن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و پژوهشــکده فیزیــک و شــتابگرها و‬ ‫بــا حمایــت مالــی صنــدوق حمایــت‬ ‫از پژوهشــگران و فنــاوران بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان کشــور در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫‪nipne.ro.http://ecaart14‬‬ ‫برگزاری ششمین جلسه کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫استان‬ ‫ششــمین جلســه کارگــروه توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان بــا حضــور‬ ‫اســتاندار در روز شــنبه ‪ ۱‬مردادمــاه در‬ ‫محــل تــاالر امــام رضــا علیه الســام‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬پیــرو‬ ‫برگــزاری ششــمین جلســه کارگــروه‬ ‫توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان‬ ‫کــه روز شــنبه ‪ ۱‬مردادمــاه و بــه ریاســت‬ ‫دکتــر مــدرس خیابانــی اســتاندار‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬در محــل تــاالر‬ ‫امــام رضا علیه الســام دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار گردیــد‪ ،‬پــس از‬ ‫گــزارش اقدامــات انجــام شــده توســط‬ ‫دبیــر کارگــروه و عــرض خیرمقــدم‬ ‫توســط دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه‪،‬‬ ‫حاضریــن نقطــه نظــرات خویــش را در‬ ‫راســتای ارتقــاء و توســعه اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان اســتان مطــرح نمودنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫برنامــه ریــزی الزم در جهــت اجــرای‬ ‫مصوبــات بعمــل امــد‪ .‬در ایــن جلســه بــه‬ ‫بررســی شــاخص های کمــی و کیفــی‬ ‫موجــود و تصویــب برنامه هــای توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان و پیشــنهادات‬ ‫اجرایــی پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫در پایــان دکتــر مــدرس خیابانــی ضمــن‬ ‫تاکیــد بــر لــزوم گفتگــو پیرامــون رفــع‬ ‫موانــع تقویــت اقتصــاد دانش بنیــان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برگــزاری چنیــن جلســاتی‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه مشــخص شــدن اولویت هــای اســتان‪،‬‬ ‫وحــدت بیــن دســتگاه ها و هم افزایــی‬ ‫بیــن مدیــران و مســئوالن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برگزاری شورای هماهنگی و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فناوری‬ ‫منطقه هشت‬ ‫شــورای هماهنگــی و برنامه ریــزی‬ ‫معاونــان پژوهــش و فنــاوری منطقــه‬ ‫هشــت دانشــگاه های کشــور در روز‬ ‫‪ ۱۴‬تیــر مــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اجــاس‬ ‫شــورای هماهنگــی و برنامه ریــزی‬ ‫معاونــان پژوهــش و فنــاوری منطقــه‬ ‫هشــت روز ســه شــنبه ‪ ۱۴‬تیرمــاه بــا‬ ‫حضــور دکتــر پیمــان صالحــی معاونــت‬ ‫پژوهشــی وزارت عتــف و دکتــر خیرالدین‬ ‫معاونــت فنــاوری و نــواوری وزارت عتــف‬ ‫و تعــدادی از مدیــران و مشــاوران وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن جلســه معاونیــن پژوهشــی‬ ‫دانشــگاه های سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫شــهیدباهنر کرمــان‪ ،‬هرمــزگان و ولیعصــر‬ ‫رفســنجان (عــج) بــه ایــراد ســخنرانی‬ ‫پرداختنــد و در ادامــه جلســه معاونــت‬ ‫پژوهشــی و معاونــت فنــاوری و نــواوری‬ ‫وزارت عتــف اهــم سیاســت های کالن‬ ‫و راهبردهــای مرتبــط بــا ایــن دو حــوزه‬ ‫را بــه ســمع و نظــر معاونیــن پژوهــش و‬ ‫فنــاوری منطقــه هشــت رســاندند‪.‬‬ صفحه 12 ‫طبــق هماهنگی هــای انجــام شــده بــا‬ ‫مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت‬ ‫جمهــوری میــز دانشــگاه‪-‬دولت در روز‬ ‫‪ ۲۱‬تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان افتتــاح شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان میــز دانشــگاه‪-‬‬ ‫دولت در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫افتتــاح گردیــد‪ .‬دکتــر غالمرضــا‬ ‫رضایــی رئیــس دانشــگاه بیــان نمــود‬ ‫بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا مرکــز‬ ‫بررســی های اســتراتژیک ریاســت‬ ‫جمهــوری و بــا توجــه بــه دســتور صریــح‬ ‫رئیــس جمهــور مبنــی بــر افتتــاح میــز‬ ‫دانشــگاه‪-‬دولت بــه صــورت پایلــوت‬ ‫در چنــد دانشــگاه کشــور‪ ،‬ایــن میــز‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های‬ ‫برگزیــده در ایــن زمینــه افتتــاح گردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایشــان در خصــوص هــدف‬ ‫از شــکل گیــری ایــن میــز در دانشــگاه‬ ‫هــای کشــور عنــوان نمــود‪ :‬هــدف‬ ‫از ایــن ارتبــاط دو ســویه الگوســازی‬ ‫نمایشگاه محصوالت دانش‬ ‫بنیان ‪،‬فناور و خالق برگزار شد‬ ‫نمایشــگاه محصــوالت دانش بنیــان‪،‬‬ ‫فنــاور و خــاق اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــددر این نمایشــگاه‬ ‫‪ ۲۴‬شــرکت دانــش بنیــان‪ ۱۴۰ ،‬شــرکت‬ ‫فنــاور‪ ۳۷ ،‬شــرکت خــاق حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه ازهشــتم تیــر مــاه تــا‬ ‫دهــم تیــر مــاه جــاری در محــل برپایــی‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی زاهــدان برپــا‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ 21‬شــرکت و واحــد‬ ‫فنــاور از واحدهــای مســتقر در خانــه‬ ‫خــاق و مرکــز رشــد دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در نمایشــگاه فــوق شــرکت‬ ‫کردنــد‬ ‫بــرای تســهیل‪ ،‬ســازماندهی و تحکیــم‬ ‫رابطــه دولــت و نهــاد دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــز ابــزار مناســبی بــرای نهادینــه‬ ‫کــردن ارتبــاط بیــن دانشــگاه و دولــت‬ ‫خواهــد بــود زیــرا از نــگاه دولــت زمــان‬ ‫ان فــرا رســیده اســت کــه دانشــگاه ها‬ ‫بــه صــورت جــدی و عملــی در تصمیــم‬ ‫گیری هــا و تصمیــم ســازی های کشــور‬ ‫نقــش فعــال داشــته باشــند‪ .‬افتتــاح ایــن‬ ‫میــز در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫نقطــه عطفــی در بهره گیــری از ظرفیــت‬ ‫علمــی و نخبــگان در ایــن دانشــگاه و‬ ‫دانشــگاه های منطقــ ه بمنظــور ارتقــای‬ ‫حکمرانــی و نقــش موثــر جامعــه امــوزش‬ ‫عالــی در تصمیــم ســازی و تصمیــم‬ ‫گیــری در دولــت بــه کمــک و یــاری‬ ‫دانشــگاهیان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی عنــوان نمــود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم و تاکیــد‬ ‫بــر اهمیــت نقــش دانشــگاهیان در‬ ‫پیشــبرد برنامه هــای کالن کشــور ایــن‬ ‫میــز فرصــت مناســبی بــرای نخبــگان و‬ ‫اعضــای هیــات علمــی اســت کــه ایــده و‬ ‫طرح هــای فناورانــه‪ ،‬نواورانــه و نظــری‬ ‫در موضوعــات اقتصــادی‪ ،‬سیاســی علــوم‬ ‫انســانی و صنعتــی کالن کشــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه درخصــوص اهــداف میــز‬ ‫دانشــگاه و دولــت در ایــن دانشــگاه‬ ‫گفــت‪ :‬اهــداف ایــن میــز بــه صــورت‬ ‫کالن بــر ســه محــور اصلــی اســتوار‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫افتتاح میز دانشگاه‪-‬دولت در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -۱‬انتقــال ایــده دانشــگاهیان بــه بدنــه‬ ‫اجرایــی در دو ســطح ملــی و اســتانی‬ ‫‪ -۲‬انتقــال اولویت هــای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و نیازهــا و مــوارد پژوهشــی بــه‬ ‫دانشــگاه‬ ‫‪ -۳‬ایجــاد یــک نقطــه محــوری در بیــن‬ ‫چندیــن دانشــگاه در خصــوص اجــرای‬ ‫مگاپروژه هــا و موضوعــات کالن‬ ‫ایین دانش اموختگی برای دانشجویان کارشناسی برگزار شد‬ ‫ائیــن دانش اموختگــی ویــژه دانشــجویان‬ ‫کارشناســی ‪ ۱۴۰۱‬در روز ‪ ۴‬تیرمــاه بــا‬ ‫حضــور دانش اموختــگان‪ ،‬خانواده هــای‬ ‫ایشــان‪ ،‬اســاتید و مســئوالن دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬ائیــن‬ ‫دانش اموختگــی ویــژه دانشــجویان‬ ‫کارشناســی در روز ‪ ۴‬تیرمــاه بــا حضــور‬ ‫دانش اموختــگان‪ ،‬خانواده هــای ایشــان‪،‬‬ ‫اســاتید و مســئوالن دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن اییــن بــرای دانــش اموختــگان‬ ‫کارشناســی ‪ ۱۴۰۱‬بصــورت حضــوری‬ ‫و بــرای فارغ التحصیــان دوره کرونــا‬ ‫بصــورت مجــازی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم راس ســاعت ‪ ۲۰‬روز شــنبه‬ ‫‪ ۴‬تیــر بــا حضــور هیــات رئیســه و اعضای‬ ‫هیــات علمــی و بــا ســخنرانی دکتــر‬ ‫غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه‬ ‫اغــاز شــد و پــس از اجــرای برنامه هــای‬ ‫متنــوع ادامــه یافــت و در نهایــت پــس‬ ‫از قرائــت ســوگندنامه و گرفتــن عکــس‬ ‫هــای یــادگاری در ســاعت ‪22:30‬‬ ‫خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫موفقیت ‪ ۲۳‬دانشجوی دانشگاه در مرحله نخست بیست و هفتمین المپیاد علمی‪-‬دانشجویی کشور‬ ‫‪14‬‬ ‫موفقیــت ‪ ۲۳‬دانشــجوی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در مرحلــه‬ ‫نخســت بیســت و هفتمیــن المپیــاد‬ ‫علمی‪-‬دانشــجویی کشــور در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬از تیــم‬ ‫اعزامــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه مرحلــه اول بیســت و هفتمیــن‬ ‫المپیــاد علمــی ‪ -‬دانشــجویی کشــوری‬ ‫کــه اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار شــد‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬نفر از دانشــجویان دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان موفــق بــه راهیابــی بــه‬ ‫مرحلــه نهایــی ایــن المپیــاد شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن المپیــاد افــراد دانشــجویان‬ ‫زیــر از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫موفــق بــه صعــود بــه مرحلــه نهایــی ایــن‬ ‫المپیــاد شــدند‪:‬‬ ‫‪-۱‬ســمیرا شــه بخــش‪ ،‬زبــان و ادبیــات‬ ‫فارســی‬ ‫حســین ابادی‪،‬‬ ‫‪-۲‬محدثــه‬ ‫ز مین شنا ســی‬ ‫‪ -۳‬کیانا نادری نژاد‪ ،‬زمین شناسی‬ ‫‪ -۴‬امیــر اصفهانــی‪ ،‬مهندســی مــواد و‬ ‫متالــورژی‬ ‫‪ -۵‬علــی پورمــرادی فیض ابــادی‪،‬‬ ‫مهندســی مــواد و متالــورژی‬ ‫‪ -۶‬صابره یارمحمدی‪ ،‬علوم تربیتی‬ ‫‪ -۷‬ســاحل الســادات انصــاری کرمانــی‪،‬‬ ‫زیست شناســی‬ ‫‪ -۸‬مرضیه محمدیان‪ ،‬زیست شناسی‬ ‫‪ -۹‬فاطمه جمالی‪ ،‬حقوق‬ ‫‪ -۱۰‬زهــرا حســنی رک‪ ،‬مهندســی‬ ‫عمــران‬ ‫‪ -۱۱‬معصومه سابقی‪ ،‬علوم جغرافیا‬ ‫‪ -۱۲‬اسماً شکرزهی‪ ،‬علوم جغرافیای‬ ‫‪ -۱۳‬ســکینه امیــری پــور‪ ،‬علــوم‬ ‫جغرافیــای‬ ‫‪ -۱۴‬ارزو اســماعیل زهــی‪ ،‬علــوم‬ ‫جغرافیــا‬ ‫‪ -۱۵‬علیرضا رافت‪ ،‬علوم اقتصاد‬ ‫‪ -۱۶‬کیمیــا خــوش ســیما شــهرکی‪،‬‬ ‫علــوم اقتصــاد‬ ‫‪ -۱۷‬بهروز میر‪ ،‬علوم اقتصاد‬ ‫‪ -۱۸‬ســید ســعید اســامی نــژاد‪ ،‬علــوم‬ ‫ا قتصا د‬ ‫‪ -۱۹‬معین ابراهیمی پارسا‪ ،‬شیمی‬ ‫‪ -۲۰‬میثم اذر کیش‪ ،‬روان شناسی‬ ‫‪ -۲۱‬ساجده معالیی‪ ،‬روان شناسی‬ ‫‪ -۲۲‬یکتا جعفری‪ ،‬دروان شناسی‬ ‫‪ -۲۳‬مرتضــی علــی خنــدان بارانــی‪،‬‬ ‫روان شناســی‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ســال گذشــته ‪۱۴‬‬ ‫نفــر از دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه مرحلــه پایانــی المپیــاد‬ ‫دانشــجویی راه یافتــه بودنــد و در ســال‬ ‫جــاری شــاهد رشــد چشــمگیری‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ضمــن تبریــک بــه ایــن دانشــجویان‬ ‫عزیــز‪ ،‬موفقیــت ایشــان را در مرحلــه‬ ‫نهایــی المپیــاد ســال ‪ ۱۴۰۱‬ارزومندیــم‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اشنایی و شناخت شهاب سنگ ها توسط مرد شهاب سنگی ایران‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کارگاه اموزشــی اشــنایی و شــناخت‬ ‫تخصصــی شهاب ســنگ ها بــه همــت‬ ‫دانشــکده جغرافیــا و برنامه ریــزی‬ ‫محیطــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در روز ‪ ۹‬تیرمــاه‪ ،‬توســط‬ ‫مــرد شهاب ســنگی ایــران برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی اشــنایی و شــناخت تخصصــی‬ ‫شهاب ســنگ ها بــه همــت دانشــکده‬ ‫جغرافیــا و برنامه ریــزی محیطــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫‪ ۹‬تیرمــاه‪ ،‬توســط مــرد شهاب ســنگی‬ ‫ایــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫یکــی از دغدغه هــای اســاتید و‬ ‫دانشــجویان پــس از فارغ التحصیــل‬ ‫شــدن کارافرینــی و ایجــاد شــغل اســت‪.‬‬ ‫رشــته جغرافیــا (گرایــش ژئومورفولــوژی)‬ ‫و رشــته معــدن دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و دانشــکده صنعــت و معــدن‬ ‫خــاش بــا توجــه بــه اشــنایی نســبی انهــا‬ ‫بــا مباحــث زمیــن شناســی بــر ان شــدند‬ ‫کارگاهــی در خصــوص اشــنایی بــا‬ ‫شهاب ســنگ ها برگــزار نماینــد‪ .‬بدیــن‬ ‫منظــور از مهنــدس حجــت کمالــی‬ ‫ملقــب بــه مــرد شهاب ســنگ ایــران و‬ ‫مدیــر مــوزه شهاب ســنگ های ایــران‬ ‫دعــوت بعمــل امــد ‪.‬‬ ‫مهنــدس حجــت کمالــی متولــد ‪۱۸‬‬ ‫دی مــاه ســال ‪ ۱۳۶۱‬در شــهر کرمــان‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬ســال اســت کــه در کار‬ ‫تحقیــق‪ ،‬پژوهــش و مطالعــه علمــی‬ ‫درزمینــه ی شهاب ســنگ ها فعــال اســت‬ ‫ایشــان بــا کشــف بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬قطعــه‬ ‫شهاب ســنگ منحصــر بــه فــرد از سراســر‬ ‫کشــور رکــوردار کشــف شهاب ســنگ در‬ ‫ایــران اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۶‬بــا ثبــت‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬قطعــه شهاب ســنگ‬ ‫در بولتــن جهانــی توســط ایشــان و‬ ‫گروهشــان‪ ،‬ایــران رتب ـه ی دوم جهــان را‬ ‫پــس از شــیلی بدســت اورد‪ .‬همچنیــن‬ ‫رتبــه ی کلــی ایــران کــه پیــش از ایــن‬ ‫در بیــن ‪ ۱۳۶‬کشــور جهــان‪ ۱۲۲ ،‬بــود‬ ‫تــا رتبــه ی ‪ ۹‬ارتقــا پیــدا کــرد‪ .‬ایشــان‬ ‫بــا اهــدای شهاب ســنگ کرمــان ‪۱۵۴‬‬ ‫در ابــان مــاه ‪ ۹۶‬بــه دانشــگاه تهــران بــه‬ صفحه 14 ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫عنــوان اولیــن اهــدا کننــده شهاب ســنگ‬ ‫در ایــران شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن شهاب ســنگ کرمــان ‪۱۳۸‬‬ ‫بــه دانشــکده جغرافیــای تهــران‪،‬‬ ‫شهاب ســنگ ‪ Chondrite‬بــه ســازمان‬ ‫زمین شناســی شــمال شــرق کشــور‬ ‫(مشــهد) و شهاب ســنگ کرمــان‬ ‫‪ ۱۵۳‬بــه مــوزه علــوم زمیــن ســازمان‬ ‫زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی‬ ‫کشــور از دیگــر اهدایی هــای ایشــان‬ ‫بــه ســازمان های علمــی و اموزشــی‬ ‫کشــور می باشــد‪ .‬مهنــدس کمالــی تنهــا‬ ‫دارنــده مجــوز رســمی مجموعــه داری‬ ‫و مــوزه داری شهاب ســنگ از ســازمان‬ ‫موزه هــای کشــور اســت‪.‬‬ ‫حجــت کمالــی بــا برگــزاری ایــن‬ ‫دوره اولیــن فردیســت کــه بــه صــورت‬ ‫تخصصــی راه را بــرای دانــش اموختــگان‬ ‫و عالقمنــدان ایــن رشــته همــوار نمــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫متولیــان ایــن کارگاه جهــت عملــی‬ ‫شــدن موضــوع پــس از برگــزاری ایــن‬ ‫دوره بازدیــدی از کارگاه جواهــر ســازی‬ ‫در پــارک علــم و فــن اوری بــه عمــل‬ ‫اوردنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارگاه از اســتقبال بســیار خوبــی‬ ‫برخــوردار بــود و بیــش از ‪ ۵۵‬نفــر در‬ ‫کارگاه از رشــته های مختلــف شــرکت‬ ‫نمودنــد‪ .‬انچــه جالــب توجــه بود شــرکت‬ ‫افــراد از شــهرهای مختلــف از جملــه‬ ‫اصفهــان‪ ،‬شــیراز‪ ،‬نهبنــدان و قصرقنــد‬ ‫بــود‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن اســتقبال میتــوان‬ ‫بیــان کــرد کــه دانشــگاه و متولیــان‬ ‫برگــزار کننــده ایــن کارگاه بــه مقصــود‬ ‫خــود رســیده اند بــه طــوری کــه افــراد‬ ‫بــا توجــه بــه عالقــه شدید شــان بــه ایــن‬ ‫موضــوع بیــش از ‪ ۱۸‬ســاعت مســافرت را‬ ‫بــه جــان خریدنــد تــا بتواننــد بــه ایــن‬ ‫کارگاه شــرکت کننــد و بیشــتر شــرکت‬ ‫کننــدگان جلســه را بــرای خــود بســیار‬ ‫مفیــد ارزیابــی نمودنــد‪.‬‬ ‫حضور دکتر خیاطیان‪ ،‬ریاست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در غرفه دانشگاه‬ ‫در ســفر یــک روزه رئیــس مرکــز‬ ‫بررســی های اســتراتژیک ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬نمایشــگاه محصــوالت دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬فنــاور و خــاق اســتان بــا حضــور‬ ‫دکتــر خیاطیــان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان‪ ،‬فنــاور و‬ ‫خــاق اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫پیــش از ظهــر امــروز بــا حضــور دکتــر‬ ‫محمدصــادق خیاطیــان‪ ،‬رئیــس مرکــز‬ ‫بررس ـی های اســتراتژیک‪ ،‬دکتــر حســین‬ ‫مــدرس خیابانــی اســتاندار سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫و جمــع دیگــری از مســئوالن اســتانی‬ ‫در محــل دائمــی نمایشــگاه های‬ ‫بین المللــی زاهــدان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دکتــر خیاطیــان و هیــات‬ ‫همــراه از نزدیــک بــا توانمندی هــا و‬ ‫محصــوالت شــرکت های دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫فنــاور و خــاق اســتان اشــنا شــده و بــا‬ ‫مدیــران ایــن شــرکت ها بــه گفت وگــو‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ ۲۴‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان‪ ۱۴۰ ،‬شــرکت فنــاور‪ ۳۷ ،‬شــرکت‬ ‫خــاق حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه از امــروز هشــتم تیــر‬ ‫مــاه جــاری در محــل برپایــی نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی زاهــدان برپــا و تــا دهــم تیــر‬ ‫مــاه جــاری دایــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت هم اکنــون ‪ ۳۴‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان‪ ۴۳ ،‬شــرکت خــاق و‬ ‫‪ ۸۰‬شــرکت دارای مجــوز از معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان مســتقر هســتند و ‪۱۲۱‬‬ ‫شــرکت نیــز در چرخــه اخــذ مجــوز‬ ‫دانــش بنیانــی از معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دکتر خیاطیان‪ :‬امادگی مرکز بررسی های استراتژیک برای ایجاد کارگروه ویژه برای اب سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫نشســت هم اندیشــی رئیــس مرکــز‬ ‫بررســی های اســتراتژیک ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا اعضــای هیــات علمــی‬ ‫ دانشــگاه های اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬بعدازظهــر چهارشــنبه ‪۸‬‬ ‫تیرمــاه بــه میزبانــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمدصــادق خیاطیــان در ایــن نشســت‬ ‫ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بنــده از ســال ها پیــش بــه واســطه‬ ‫مســئولیت در وزارت علــوم بــا این اســتان‬ ‫اشــنا بــودم و امــروز نیــز بیــش از پیــش‬ ‫بــا ظرفیت هــای اســتان در حوزه هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬فنــاوری و نخبگانــی اشــنا شــدم‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تــا پیــش از ایــن‪ ،‬فضــای‬ ‫ارتبــاط دولــت بــا دانشــگاه و نخبــگان‬ ‫در مرکــز بررســی های اســتراتژیک‬ ‫وجــود نداشــت امــا در دولــت ســیزدهم‬ ‫برقــراری ارتبــاط ســاختارمند بیــن‬ ‫دانشــگاه و شــبکه نخبگانــی بــا دولــت‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از ماموریت هــای مهــم‬ ‫از ســوی ایــت اهلل رئیســی بــه مرکــز‬ ‫بررســی ها ســپرده شــد‪ .‬در ایــن راســتا‬ ‫نیازمنــد حمایــت و کمــک نخبــگان و‬ ‫ارائــه پیشــنهادها و راهکارهــای اجرایــی‬ ‫از ســوی دانشــگاه ها هســتیم تــا بتوانیــم‬ ‫ایــن ظرفیــت را فعال تــر کــرده و‬ ‫یــک ارتبــاط کارامــد و اثربخــش بیــن‬ ‫دانشــگاه و دولــت برقــرار کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه دکتــر غالمرضــا رضایــی‪،‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در ســخنانی بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫حضــور پررنــگ دانشــگاهیان در جهــاد‬ ‫تبییــن گفــت‪ :‬دانشــگاهیان اهمیــت‬ ‫ویــژه ای بــرای نظــام دارنــد و ایــن انتظــار‬ ‫مــی رود کــه اســاتید در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت‪ ،‬در کالس هــای درس خــود‬ ‫شــرایط را بــرای دانشــجویان تبییــن‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم‬ ‫حضــور و نقــش دانشــگاهیان در قــوه‬ ‫مجریــه پررنــگ بــوده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اســاتید و اعضــای هیــات علمــی‬ ‫ در یکســال اخیــر در جلســات متعــدد‬ ‫اســتانداری و بخش هــای مختلــف اســتان‬ ‫حضــور موثــر داشــتند و امیدواریــم ایــن‬ ‫حضــور پررنگ تــر شــود‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در ادامــه این نشســت هم اندیشــی اعضای‬ ‫ی دانشــگاه های سیســتان‬ ‫هیــات علمــ ‬ ‫و بلوچســتان دربــاره ضــرورت توجــه بــه‬ ‫منابــع اب و جلوگیــری از هدررفــت ان‪،‬‬ ‫اهمیــت توســعه فناوری هــای پایــدار‬ ‫منابــع ابــی غیــر متعــارف‪ ،‬عــدم توســعه‬ ‫ن سیســتان و‬ ‫انرژی هــای نــو در اســتا ‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬ضــرورت توجــه بــه موضــوع‬ ‫ریزگردهــا‪ ،‬تغییــر اقلیــم‪ ،‬چالش هــای‬ ‫توســعه اقتصــادی اســتان‪ ،‬مشــکالت‬ ‫اجتماعــی کــودکان کار و حاشیه نشــینی‬ ‫در اســتان‪ ،‬چالش هــای بخــش معــدن‬ ‫اســتان‪ ،‬چالش هــای توســعه راه هــای‬ ‫اســتان و نیــز چالش هــای بخــش‬ ‫کشــاورزی نظــرات و پیشــنهادات خــود را‬ ‫مطــرح و راهکارهــای خــود را بــرای رفــع‬ ‫ایــن چالش هــا عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین ‪ ۴۴‬دانشگاه ایرانی برتر‬ ‫رتبه بندی الیدن‬ ‫نظــام رتبه بنــدی الیــدن‪ ،‬نتایــج‬ ‫رتبه بنــدی دانشــگاه های برتــر دنیــا در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬میــادی خــود را منتشــر‬ ‫کــرد کــه بــر اســاس ان ‪ ۴۴‬دانشــگاه‬ ‫ایرانــی از جملــه دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در جمــع ‪ ۱۳۱۸‬دانشــگاه‬ ‫برتــر جهــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫منصــوره صراطــی‪ ،‬مدیــر گــروه‬ ‫رتبه بنــدی موسســه اســتنادی علــوم و‬ ‫پایــش علــم و فنــاوری (‪ )ISC‬بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در رتبه بنــدی ســال‬ ‫جــاری ایــن نظــام‪ ،‬تعــداد ‪ ۴۴‬دانشــگاه‬ ‫از ایــران در جمــع ‪ ۱۳۱۸‬دانشــگاه برتــر‬ ‫جهــان قــرار گرفــت‪ .‬ایــن در حالی اســت‬ ‫کــه در ســال قبــل ‪ ۳۶‬دانشــگاه از ایــران‬ ‫در ایــن رتبــه بنــدی حضــور داشــته اند‪.‬‬ ‫صراطــی گفــت‪ :‬در بیــن کشــورهای‬ ‫اســامی‪ ،‬ایــران بــا حضــور ‪ ۴۴‬دانشــگاه‬ ‫رتبــه نخســت‪ ،‬ترکیــه بــا ‪ ۳۲‬دانشــگاه‬ ‫رتبــه دوم و مصــر بــا ‪ ۱۰‬دانشــگاه رتبــه‬ ‫ســوم را دارد‪ .‬الیــدن یکــی از نظام هــای‬ ‫معتبــر ارزیابــی دانشــگاهی اســت کــه‬ ‫هــر ســاله دانشــگاه های برتــر دنیــا‬ ‫را بــر اســاس شــاخص های معتبــر‬ ‫علم ســنجی مــورد ارزیابــی و رتبه بنــدی‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه رتبه بنــدی ‪ ISC‬در‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬معیــار مرجعیــت علمــی‬ ‫(تاثیــر علمــی) از تعــداد کل انتشــارات‬ ‫و شــاخص هایی چــون مقــاالت یــک‬ ‫درصــد برتــر‪ ،‬مقــاالت پنــج درصــد برتــر‪،‬‬ ‫مقــاالت ‪ ۱۰‬درصــد برتــر و مقــاالت ‪۵۰‬‬ ‫درصــد برتــر به صــورت تعــداد و ســهم از‬ ‫کل و نیــز تعــداد کل انتشــارات‪ ،‬مجمــوع‬ ‫و میانگیــن تعــداد اســتنادهای انتشــارات‬ ‫دانشــگاه ‪ TCS‬و ‪ MCS‬و نیــز مجمــوع‬ ‫و میانگیــن تعــداد اســتنادات نرمــال‬ ‫شــده (بــه رشــته و ســال) دانشــگاه‬ ‫‪ TNCS‬و ‪ MNCS‬بهــره گرفتــه اســت‬ ‫(دو شــاخص اخــر در صفحــه اصلــی‬ ‫نتایــج نشــان داده نمی شــود)‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در معیــار دیپلماســی‬ ‫علمــی از شــاخص هایی چــون تعــداد کل‬ ‫انتشــارات‪ ،‬همــکاری علمــی‪ ،‬همــکاری‬ ‫بین المللــی‪ ،‬همــکاری صنعتــی‪،‬‬ ‫همــکاری علمــی بــا فاصلــه جغرافیایــی‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر و همــکاری‬ ‫علمــی بــا فاصلــه جغرافیایــی بیشــتر از‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬کیلومتــر (بــه صــورت تعــداد و‬ ‫ســهم از کل) اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫صراطــی افــزود‪ :‬معیــار دسترســی ازاد به‬ ‫انتشــارات نیــز از شــاخص ­های تعــداد‬ ‫کل انتشــارات‪ ،‬انتشــارات دسترســی‬ ‫ازاد‪ ،‬انتشــارات دسترســی ازاد طالیــی‪،‬‬ ‫انتشــارات دسترســی ازاد هیبریــد‪،‬‬ ‫انتشــارات دسترســی ازاد برنــز‪ ،‬انتشــارت‬ ‫دسترســی ازاد ســبز (بــه صــورت تعــداد‬ ‫و ســهم از کل) تشــکیل می ­شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬معیــار تنــوع جنســیتی‬ صفحه 16 ‫بــه نقــل از موسســه اســتنادی علــوم‬ ‫و پایــش علــم و فنــاوری (‪ ،)ISC‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال ‪ ،۲۰۲۲‬دانشــگاه های‬ ‫تهــران‪ ،‬علــوم پزشــکی تهــران‪ ،‬تربیــت‬ ‫مــدرس‪ ،‬پزشــکی شــهید بهشــتی‪،‬‬ ‫صنعتــی امیرکبیــر‪ ،‬صنعتــی شــریف‪،‬‬ ‫علــم و صنعــت ایــران‪ ،‬تبریــز‪ ،‬صنعتــی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬ازاد اســامی واحــد علــوم‬ ‫و تحقیقــات تهــران‪ ،‬علــوم پزشــکی‬ ‫ایــران‪ ،‬فردوســی مشــهد‪ ،‬شــیراز‪ ،‬علــوم‬ ‫پزشــکی تبریــز‪ ،‬شــهید بهشــتی‪ ،‬علــوم‬ ‫پزشــکی مشــهد‪ ،‬علــوم پزشــکی شــیراز‪،‬‬ ‫صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی‪،‬‬ ‫علــوم پزشــکی اصفهــان‪ ،‬گیــان‪،‬‬ ‫اصفهــان‪ ،‬پیــام نــور‪ ،‬شــهید باهنــر‬ ‫کرمــان‪ ،‬ارومیــه‪ ،‬کاشــان‪ ،‬علــوم پزشــکی‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬ســمنان‪ ،‬رازی‪ ،‬شــاهرود‪،‬‬ ‫بوعلــی ســینا‪ ،‬صنعتــی نوشــیروانی بابــل‪،‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نیــز شــامل شــاخص ­های همــکاری‬ ‫بــا نویســندگانی کــه جنســیت انهــا‬ ‫مشــخص نیســت‪ ،‬نویســندگان مــرد (بــه‬ ‫نســبت کل نویســندگان)‪ ،‬نویســندگان‬ ‫زن (بــه نســبت کل نویســندگان)‪،‬‬ ‫نویســندگان مــرد (بــه نســبت تمــام‬ ‫نویســندگان مــرد و زن)‪ ،‬نویســندگان‬ ‫زن (بــه نســبت تمــام نویســندگان مــرد‬ ‫و زن) اســت‪ .‬جــدول زیــر معیارهــا و‬ ‫شــاخص ­های رتبه­ بنــدی الیــدن نشــان‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نظــام رتبه بنــدی الیــدن‬ ‫بــر خــاف ســایر نظام هــای رتبــه‬ ‫بنــدی موجــود در ســطح دنیــا‪ ،‬بــرای‬ ‫دانشــگاه های حاضــر در نظــام خــود‪،‬‬ ‫رتبــه ای واحــد محاســبه نمی کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه دانشــگاه ها بــر اســاس معیارهــا و‬ ‫شــاخص های موجــود در نظــام الیــدن‬ ‫مــورد رتبه بنــدی قــرار می گیرنــد‪ .‬از‬ ‫ایــن رو یکــی از ویژگی هــای رتبه بنــدی‬ ‫الیــدن ایــن اســت کــه بــه دانشــگاه های‬ ‫حاضــر در رتبه بنــدی خــود‪ ،‬رتبــه کل‬ ‫کــه برگرفتــه از تاثیــر کلیــه شــاخص ها‬ ‫و وزن هــای مرتبــط بــا ان هــا اســت‪،‬‬ ‫اختصــاص نمی دهــد‪ ،‬بلکــه بــرای کلیــه‬ ‫دانشــگاه ها در ایــن شــاخص ها نمــرات‬ ‫و رتبه هــا را جداگانــه محاســبه و منتشــر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه رتبــه بنــدی ‪ ISC‬گفــت‪:‬‬ ‫تعــداد دانشــگاه های حاضــر از ایــران در‬ ‫ایــن رتبه بنــدی ‪ ۴۴‬دانشــگاه اســت کــه‬ ‫ایــن امــار در ســال قبــل ‪ ۳۶‬دانشــگاه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬تعــداد ‪ ۸‬دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی کرمانشــاه‪ ،‬علــوم پزشــکی‬ ‫جنــدی شــاپور اهــواز‪ ،‬محقــق اردبیلــی‪،‬‬ ‫خوارزمــی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬صنعتــی شــیراز‪ ،‬بین المللــی‬ ‫امــام خمینــی در ســال جــاری میــادی‬ ‫در ایــن رتبه بنــدی جــای گرفتنــد‪.‬‬ ‫یــزد‪ ،‬علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور‬ ‫اهــواز‪ ،‬زنجــان‪ ،‬شــهید چمــران اهــواز‪،‬‬ ‫محقــق اردبیلــی‪ ،‬خوارزمــی‪ ،‬صنعتــی‬ ‫ســهند‪ ،‬کردســتان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬صنعتــی‬ ‫مالــک اشــتر‪ ،‬بین المللــی امــام خمینــی‪،‬‬ ‫صنعتــی شــیراز‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در رتبه بنــدی الیــدن حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫صراطــی گفــت‪ :‬ایــران بــا حضــور ‪۴۴‬‬ ‫دانشــگاه در ایــن نظــام رتبه بنــدی‪،‬‬ ‫همچــون ســال های گذشــته در بیــن‬ ‫کشــورهای اســامی رتبــه نخســت را بــه‬ ‫لحــاظ تعــداد دانشــگاه در اختیــار خــود‬ ‫دارد‪ .‬پــس از ایــران‪ ،‬ترکیــه و مصــر بــه‬ ‫ترتیــب بــا ‪ ۳۲‬و ‪ ۱۰‬دانشــگاه رتبه هــای‬ ‫دوم و ســوم را دارنــد‪.‬‬ ‫‪https://www.leidenranking.‬‬ ‫‪com/Ranking/University2022‬‬ ‫?‪=fieldId&18059=universityId‬‬ ‫‪fractionalCou&1=periodId&1‬‬ ‫‪performanceDimen&1=nting‬‬ ‫‪rankingIndicator=pp_&0=sion‬‬ ‫‪100=minNPubs&top10‬‬ ‫‪https://www.isna.ir/‬‬ ‫‪/1401040603659/news‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی انالین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ویژه اتباع افغانستانی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫همــکاری انجمــن علمــی مطالعــات صلــح‬ ‫ایــران‪،‬‬ ‫مدرســه تابســتانی بین المللــی ویــژه‬ ‫دانشــجویان و پژوهشــگران افغانســتانی را‬ ‫در تیرمــاه ســال جــاری برگــزار می کنــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــا همــکاری‬ ‫انجمــن علمــی مطالعــات صلــح ایــران‪،‬‬ ‫مدرســه تابســتانی بین المللــی ویــژه‬ ‫دانشــجویان و پژوهشــگران افغانســتانی را‬ ‫برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫طــی ایــن دوره کــه از تیرمــاه ســال‬ ‫جــاری اغــاز می شــود‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی انالیــن در حــوزه علــوم‬ ‫انســانی و اجتماعــی بــا تدریــس اســتادان‬ ‫برجســته از ایــران و افغانســتان ارائــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــرکت بــرای عمــوم دانشــجویان‬ ‫و پژوهشــگران افغانســتانی ســاکن‬ ‫افغانســتان‪ ،‬ایــران و دیگــر کشــورها‬ ‫رایــگان اســت‪ .‬در پایــان هــر یــک از‬ ‫دوره هــا‪ ،‬بــه کســانی کــه در بیــش از‬ ‫هفتــاد درصــد کارگاه هــا فعاالنــه شــرکت‬ ‫نماینــد‪ ،‬گواهینامــه گذرانــدن ایــن دوره‬ ‫اموزشــی بیــن المللــی اعطــاء خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وب ســایت کارگاه‪https://www.usb. :‬‬ ‫‪ac.ir/meet‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫نمایشگاه‪ ،‬توانمندیها‪ ،‬دست افریده ها و دستاوردهای زنان سیستان و بلوچستان برگزار شد‬ ‫‪18‬‬ ‫نمایشــگاه‪ ،‬توانمندیهــا‪ ،‬دســت افریــده‬ ‫هــا و دســتاوردهای زنــان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه بــا هــدف ارتقــاء‬ ‫توانمندی هــای کســب و کارهــای‬ ‫خــرد و مشــاغل خانگــی و حمایــت از‬ ‫دســتاوردهای بانــوان اســتان از ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫تــا چهــار تیــر در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫نمایشــگاه فــوق بــا محوریــت شــورای‬ ‫اســامی شــهر زاهــدان‪ ،‬شــهرداری‬ ‫زاهــدان و دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و بــرای نخســتین بــار در‬ ‫علمــی برپــا شــده‬ ‫زاهــدان و بــا نــگاه‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون نمایشــگاه هــا صرفــا تخصصــی‬ ‫برگــزار می شــد و ایــن نخســتین بــار‬ ‫اســت کــه در ســطح اســتانی بــا هــدف‬ ‫ارتقــاء توانمندی هــا و کســب و کارهــای‬ ‫خــرد و حتــی مشــاغل خانگــی و نیــز‬ ‫دســتاوردهای زنــان اســتان بخصــوص‬ ‫در حــوزه پژوهشــی چنیــن نمایشــگاهی‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز نــواوری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در این بــاره گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه امادگــی دارد در راســتای‬ ‫تحقــق شــعار ســال و ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار در اســتان بــا دســتگاه های‬ ‫اجرایــی تفاهم نامــه همــکاری منعقــد‬ ‫کنــد بطــوری کــه نمایشــگاه بانــوان‬ ‫اســتان نیــز بــا ایــن هــدف در حــال‬ ‫برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی مســرور بــا بیــان اینکــه توجــه‬ ‫بــه تولیــد و رفــع موانــع ان عــاوه بــر‬ ‫رونــق اقتصــادی و ارزش افــزوده‪ ،‬بــدون‬ ‫شــک در افزایــش اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫و کاهــش معضــل بیــکاری نقــش مهمــی‬ ‫می توانــد داشــته باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نواورانــه بــودن و توجــه بــه اقتصــاد‬ ‫محلــی و ظرفیتهــای منطقــه ای بــه‬ ‫عنــوان ارکان مهــم تحقــق اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫مــورد توجــه خــاص قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن دانشــگاه از حــدود‬ ‫یــک ســال گذشــته اقــدام بــه راه انــدازی‬ ‫مرکــز نــواوری احســان بــا همــکاری‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره)‬ ‫کــرده اســت کــه در ان عــاوه بــر هدایت‬ ‫ایــده هــا بــه ســمت کســب و کار پایــدار‬ ‫بــا پرداخــت تســهیالت بانکــی بــا ســود‬ ‫انــدک بــا راه انــدازی کارگاه هــای خلــق‬ ‫ایــده بــه دنبــال ایجــاد زمینــه بــرای‬ ‫شــکوفایی اســتعدادهای مــردم اســتان‬ ‫بــه ویــژه بانــوان اســت‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه فــوق چنــد واحــد فنــاور‬ ‫مرکــز رشــد دانشــگاه شــرکت کــرده و‬ ‫محصــوالت خــود را ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان مرکز نمونه کشوری‬ ‫مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در دهمیــن‬ ‫گردهمایــی روســای مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی کشــور بــه عنــوان مرکــز نمونــه‬ ‫کشــوری انتخــاب شــد‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دهمیــن‬ ‫گردهمایــی روســای مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه‬ ‫ارومیــه در تاریــخ ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تیرمــاه برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن گردهمایــی از مراکــز برتــر‪،‬‬ ‫نمونــه و فعــال کشــوری در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تقدیــر بــه عمــل امــد و مرکــز بهداشــت‬ ‫و درمان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بعنــوان مرکــز نمونــه کشــوری در ایــن‬ ‫ســال انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خــال ایــن گردهمایــی ‪۶‬‬ ‫کمیســیون در حــوزه مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه دکتــر‬ ‫خلیلی پــور رئیــس مرکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫ریاســت کمیســیون ‪ HIV‬دفتــر مشــاوره‬ ‫و ســامت ســازمان امــور دانشــجویان را‬ ‫برعهــده داشــت‪.‬‬ صفحه 18 ‫جلســه کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز‬ ‫بــر سیاســت های کلــی جمعیــت‪،‬‬ ‫ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫و بــه ابتــکار امــور بانــوان و خانــواده‬ ‫اســتانداری در روز ‪ ۴‬تیرمــاه در دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬جلســه‬ ‫کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر‬ ‫سیاس ـت های کلــی جمعیــت‪ ،‬ابالغــی از‬ ‫ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــه ابتــکار‬ ‫امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری در‬ ‫روز ‪ ۴‬تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫پیــرو ابــاغ سیاســت هــای کلــی‬ ‫جمعیــت از ســوی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫و تشــکیل کار گروه هایــی جهــت عینیــت‬ ‫بخشــیدن بــه مــوارد منــدرج در ان‪،‬‬ ‫کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر‬ ‫سیاســت های فــوق و بــا طــرح موضــوع‬ ‫چگونگــی اجــرای فرامیــن مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در خصــوص ازدواج جوانــان‪،‬‬ ‫تحکیــم بنیــان خانــواده‪ ،‬برطــرف کــردن‬ ‫موانــع فرهنگــی و اجتماعــی ازدواج‪،‬‬ ‫ترویــج فرهنــگ فرزنــد اوری و ازدیــاد‬ ‫نســل و ماننــد ان تشــکیل شــد و در‬ ‫جلســه روز شــنبه مــورخ ‪ ۴‬تیرمــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در محــل ســالن کنفرانــس حــوزه‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــا حضــور خانــم مهنــدس ابراهیمــی‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری‪ ،‬دکتــر‬ ‫رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬حجهاالســام و المســلمین‬ ‫باقربیــگ مدیــرکل ســازمان تبلیغــات‬ ‫اســامی اســتان و دیگــر اعضــا‪،‬‬ ‫سیاســت های کلــی جمعیــت مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫تشکیل جلسه کارگروه اندیشه ورز با تمرکز بر سیاست های کلی جمعیت‬ ‫ازمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی برگزار شد‬ ‫ازمــون عملــی داوطلبــان رشــته "علــوم‬ ‫ورزشــی دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی" و "امــوزش تربیــت بدنــی‬ ‫پردیــس هــای دانشــگاه فرهنگیــان"‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 29‬و ‪ 30‬تیــر مــاه بــرای پســران‬ ‫و ‪ 31‬تیــر‪ ،‬و‪ 1‬و ‪ 2‬مــرداد مــاه بــرای‬ ‫دختــران برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش دانشــکده تربیــت بدنــی‬ ‫و علــوم ورزشــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬ازمــون عملــی داوطلبــان‬ ‫رشــته "علــوم ورزشــی دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی" و "امــوزش‬ ‫تربیــت بدنــی پردیــس هــای دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان" در ســال ‪ 1401‬در تاریــخ‬ ‫‪ 29‬و ‪ 30‬تیــر مــاه بــرای پســران و ‪31‬‬ ‫تیــر‪ ،‬و‪ 1‬و ‪ 2‬مــرداد مــاه بــرای دختــران‬ ‫در مجموعــه ورزشــی ‪ 22‬بهمــن دانشــگاه‬ ‫بــر اســاس دســتور العمــل اجرایــی‬ ‫ازمــون و دســتورالعمل هــای بهداشــتی‬ ‫بــا معرفــی ‪ 3527‬نفــر داوطلــب و‬ ‫افزایــش ســه برابــری نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬در حضــور نماینــدگان ســازمان‬ ‫ســنجش و پژوهشــگاه تربیــت بدنــی‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬ایــن ازمــون شــامل‬ ‫معاینــات پزشــکی‪ ،‬معاینــات بدنــی و‬ ‫ایســتگاه هــای ازمــون هــای امادگــی‬ ‫جســمانی و مهــارت ورزشــی بــوده و‬ ‫توســط حــدود ‪ 50‬نفــر کادر اجرایــی از‬ ‫اســاتید و متخصصــان حــوزه پزشــکی‬ ‫و علــوم ورزشــی و ‪ 40‬نفــر نیروهــای‬ ‫خدماتــی و پشــتیبانی بــا کیفیــت عالــی‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در بــه کارگیــری کادر اجرایــی ازمــون‪،‬‬ ‫نهایــت دقــت و تــاش مبنــی بــر‬ ‫اســتفاده از نیروهــای مجــرب‪ ،‬کاردان‪،‬‬ ‫امیــن و مســئولیت پذیرصــورت گرفتــه‬ ‫و در جلســات هماهنگــی قبــل از ازمــون‬ ‫بــر رعایــت حــق النــاس و عــدم ســفارش‬ ‫پذیــری احتمالــی تاکید شــده اســت‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکراســت بــا تــاش و جدیــت عوامــل‬ ‫اجرایــی‪ ،‬ازمــون بــا نظــم و کیفیــت عالی‬ ‫و رعایــت عــدل و انصــاف و برابــری‬ ‫داوطلبــان برگــزار و بــا رضایــت منــدی‬ ‫داوطلبــان و والدیــن انهــا همــراه بــود‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه در ازمــون امســال‬ ‫افزایــش چشــمگیر داوطلبــان در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه تعــداد ‪7016‬‬ ‫نفــر بــوده کــه در ســه حــوزه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬دانشــگاه زابــل و‬ ‫دانشــگاه چابهــار‪ ،‬ازمــون برگــزار گردیــد‬ ‫کــه در ایــن بیــن‪ ،‬حــوزه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــا تعــداد ‪3527‬‬ ‫نفــر داوطلــب معرفــی شــده باالتریــن‬ ‫تعــداد را در بیــن ‪ 34‬حــوزه در ســطح‬ ‫کشــور بــه خــود اختصــاص داده بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن جهــت اشــنایی بیشــتر‬ ‫داوطلبــان جلســه وبینــاری «اشــنایی بــا‬ ‫ازمــون عملــی رشــته علــوم ورزشــی» در‬ ‫تاریــخ ‪ 28‬تیــر بــه صــورت رایــگان بــه‬ ‫صــورت مجــاری بــرای داوطلبــان برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫رشد ‪ ۳۶‬پله ای دانشگاه سیستان و بلوچستان در اخرین گزارش نظام رتبه بندی وبومتریکس‬ ‫‪20‬‬ ‫رتب ـه ی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در بیــن دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی جهانــی در اخریــن گــزارش نظــام‬ ‫رتبــه بنــدی وبومتریکــس ‪ ۳۶‬پلــه ترقــی‬ ‫پیــدا کــرد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت پژوهشــی‬ ‫و مدیریــت فنــاوری اطالعــات دانشــگاه‬ ‫بــا زحمــات اعضــا محتــرم هیــات ‬ ‫علمــی‪ ،‬دانشــجویان گرامــی و کارکنــان‬ ‫خــدوم دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و تالش هــای کارشناســان مدیریــت‬ ‫فنــاوری اطالعــات در انعــکاس ایــن‬ ‫دســتاوردها‪ ،‬در ســال های اخیــر همــواره‬ ‫شــاهد ارتقــای رتبــه و جایــگاه دانشــگاه‬ ‫در نظام هــای گوناگــون رتبه بنــدی‬ ‫ملــی و بین المللــی بوده ایــم به گونــه ای‬ ‫کــه در جدیدتریــن نتایــج اعالم شــده از‬ ‫ســوی نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس در‬ ‫اگوســت ‪ ،۲۰۲۲‬رتبــه جهانــی دانشــگاه‬ ‫نســبت بــه رتبــه قبلــی اعــام شــده ‪۳۶‬‬ ‫پلــه صعــود و رتبــه کشــوری دانشــگاه‬ ‫نیــز بــه رتبــه ‪ ۴۵‬کــه نســبت بــه رتبــه‬ ‫قبلــی ‪ ۱‬پلــه صعــود یافتــه اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در جدیدتریــن رتبه بنــدی‬ ‫نظــام وبومتریکــس‪ ۴۶۲ ،‬موسســه ایرانــی‬ ‫و ‪ ۱۲۰۰۰‬موسســه اموزشــی در سرتاســر‬ ‫جهــان مــورد ارزیابــی قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ایــن ارتقــاء رتبــه کــه‬ ‫انعــکاس تالش هــا و زحمــات همــه ی‬ ‫اســاتید و کارمنــدان شــریف دانشــگاه‬ ‫اســت را حضــور جامعــه دانشــگاهی‬ ‫تبریــک گفتــه از زحمــات حــوزه معاونــت‬ ‫اموزشــی دانشــگاه بــرای اســتخراج امــار‬ ‫ارتقــاء از ســایت وبومتریکــس بطــور‬ ‫ویــژه تقدیــد و تشــکر می نمایــد‪.‬‬ ‫برگزاری کنفرانس فیزیک ایران ‪ ۱۴۰۱‬در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کنفرانــس فیزیــک ایــران ‪ ۱۴۰۱‬در روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۱۴‬شــهریورماه بــا حضــور‬ ‫اســاتید و دانشــجویان از سراســر کشــور‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬کنفرانــس‬ ‫فیزیــک ایــران ‪ ۱۴۰۱‬امــروز ‪۱۴‬‬ ‫شــهریورماه ســاعت ‪ ۹:۱۵‬بــا برگــزاری‬ ‫مراســم افتتاحیــه رســماً کار خــود را اغاز‬ ‫کــرد‪ .‬در مراســم افتتاحیــه دکتــر یعقوبی‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و دکتـر اقابابائــی‬ ‫ســامانی دبیــر کمیتــه علمــی کنفرانــس‬ ‫بــه ارائــه ســخنرانی پرداختنــد‪.‬‬ ‫کنفرانــس فیزیــک امســال بــا تــاش‬ ‫و پیگیری هــای دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و اســاتید در کمیتــه اجرایــی‬ ‫کنفرانــس بــه نحــو مطلوبــی اغــاز بــه‬ ‫فعالیــت کــرده اســت و به دلیــل مجــازی‬ ‫بــودن امــکان حضــور و اســتفاده از تعــداد‬ ‫بیشــتری ســخنران مدعــو بــه ویــژه از‬ ‫خــارج کشــور در کنفرانــس ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر محمدعلــی جعفــری زاده‬ ‫ســخنرانی خــود را در بخــش عمومــی‬ ‫کنفرانــس بــا عنــوان «درهــم تنیدگــی و‬ ‫گــذار فــاز کوانتومــی در هســته ها» ارائــه‬ ‫کــرد‪ .‬ســایر ســخنرانی های عمومــی‬ ‫کنفرانــس بــه ایــن شــرح خواهــد بــود‪:‬‬ ‫• دکتــر ایریــن شــیوایی «تلســکوپ‬ ‫فضایــی جیمــز وب چشــمانی نــو بــر‬ ‫روی کیهــان»‬ ‫• دکتــر محمــد صبائیــان «فیزیــک لیــزر‬ ‫میــدان قــوی؛ مفاهیــم‪ ،‬تکنیک هــا و‬ ‫کاربردهــا»‬ ‫• دکتــر پــروز الهــی «‪Ultra-high‬‬ ‫‪repetition-rate lasers: A new‬‬ ‫‪horizon in laser micromanaging‬‬ ‫‪»and microsurgery‬‬ ‫• دکتــر علی رضــا ولــی زاده «نوســانات‬ ‫عصبــی‪ ،‬انتقــال اطالعــات و کارکردهــای‬ ‫مغــز»‬ ‫• دکتــر ارمــان شــفیعلو «‪status of‬‬ ‫‪the Concordance Model of‬‬ ‫‪»Cosmology‬‬ ‫• دکتــر علــی اســفندیار «‪Ion‬‬ ‫‪transport through angstrom‬‬ ‫‪scale channels for Highly‬‬ ‫‪efficient energy storage and‬‬ ‫‪»h a r v e st i n g‬‬ ‫در ایــن کنفرانــس از کل مقــاالت‬ ‫رســیده‪ ۱۰۰ ،‬مقالــه بــه صــورت پوســتر‬ ‫و ‪ ۴۶‬مقالــه بــه صــورت ســخنرانی ارائــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امیدواریــم شــاهد برگــزاری هــر چــه‬ ‫باشــکوه تر ایــن کنفرانــس بــه شــکلی‬ ‫مفیــد و پربــار و بــا حضــور اعضــای‬ ‫ارزشــمند جامعــه فیزیــک کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫درخشش دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه های کشور‬ ‫فاطمــه عــرب دانشــجوی رشــته‬ ‫مترجمــی زبــان انگلیســی موفــق بــه‬ ‫کســب مقــام دوم در مــاده پــرش طــول‬ ‫و کســب مقــام ســوم در مــاده ‪۱۵۰۰‬‬ ‫متــر در رشــته دو میدانــی اولیــن‬ ‫المپیــاد فرهنگــی ورزشــی دانشــجویان‬ ‫بین الملــل دانشــگاه های کشــور شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی اداره تربیــت‬ ‫بدنــی دانشــگاه‪ ،‬اولیــن المپیــاد فرهنگــی‬ ‫ورزشــی دانشــجویان بین المِلــل‬ ‫دانشــگاه های سراســر کشــور در دو‬ ‫بخــش دختــران و پســران در هفتــه ســوم‬ ‫شــهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬در دانشــگاه مازنــدران‬ ‫در شــهر بابلســر برگــزار شــد‪ .‬ایــن‬ صفحه 20 ‫اولیــن همایــش ملــی رویکردهــای‬ ‫نظــری و فناوری هــای نویــن در علــوم‬ ‫اداری در روز شــنبه ‪ ۱۹‬شــهریور مــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــا حضــور اســاتید و دانشــجویان‬ ‫از سراســر کشــور در دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــه صــورت حضــوری و‬ ‫مجــازی برگــزار گردیــد‬ ‫حــوزه پژوهش هــای بنیادیــن و تئوریــک‬ ‫(رویکردهــای نظــری نویــن) و تحقیقــات‬ ‫کاربــردی و مســئله محــور (فناوری هــای‬ ‫نویــن) در شــاخه های مختلــف علــوم‬ ‫اداری برگــزار شــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه پاندمــی‬ ‫کرونــا و تاثیــر ان بــر حوزه هــای‬ ‫مختلــف ســازمان و مدیریــت‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫خــرد و کالن و ســایر حوزه هــای علــوم‬ ‫اداری‪ ،‬یکــی از محورهــای ویــژه همایــش‬ ‫بــه ایــن مطلــب اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫برگزاری اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری در دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مســابقات بــا معرفــی نفــرات و تیم هــای‬ ‫برتــر خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫فاطمــه عــرب دانشــجوی رشــته‬ ‫مترجمــی زبــان انگلیســی از دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‬ ‫موفــق بــه کســب مقــام دوم در مــاده‬ ‫پــرش طــول و کســب مقــام ســوم در‬ ‫مــاده ‪ ۱۵۰۰‬متــر در رشــته دو میدانــی‬ ‫اولیــن المپیــاد فرهنگــی ورزشــی‬ ‫دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه های‬ ‫کشــور شــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان کســب ایــن موفقیــت را بــه‬ ‫جامعــه ورزشــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تبریــک می گویــد‪.‬‬ ‫دبــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫چهارمیــن ســخنران ایــن همایــش دکتــر‬ ‫میــر علــی ســید نقــوی‪ ،‬اســتاد دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی بــا موضــوع مدل هــای‬ ‫اقتصــادی منابــع انســانی بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه پنل هــای تخصصــی همایــش‬ ‫بــا ‪ ۶۰‬عنــوان مقالــه در ســه پنــل بــه‬ ‫صــورت مجــازی اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫موضوعــات تخصصــی ایــن ســه پنــل بــه‬ ‫ایــن شــرح بــود‪:‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‪،‬‬ ‫همایــش رویکردهــای نظــری و‬ ‫فناوری هــای نویــن در علــوم اداری‬ ‫امــروز ‪ ۱۹‬شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۱‬ســاعت ‪۹‬‬ ‫صبــح بــا برگــزاری مراســم افتتاحیــه بــه‬ ‫صــورت رســمی کار خــود را اغــاز نمــود‪.‬‬ ‫در مراســم افتتاحیــه دکتــر نورمحمــد‬ ‫یعقوبــی معــاون پژوهــش و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫دکتــر عبدالمجیــد ایمانــی دبیــر کمیتــه‬ ‫علمــی و اجرایــی همایــش بــه ســخنرانی‬ ‫پرداختنــد‪ .‬همایــش ملــی رویکردهــای‬ ‫نظــری و فناوری هــای نویــن در علــوم‬ ‫اداری بــا هــدف بررســی و مطالعــه‬ ‫اخریــن دســتاوردهای علمــی در دو‬ ‫در ادامــه دکتــر حبیــب ابراهیم پــور‪،‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــا‬ ‫عنــوان کرونــا و چالش هــای مدیریــت‬ ‫دولتــی بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت‪.‬‬ ‫ســایر ســخنرانی های همایــش بــه ایــن‬ ‫شــرح بــود‪:‬‬ ‫دکتــر حبیــب اهلل ســاالرزهی‪ ،‬دانشــیار‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫ســخنرانی خــود را تحــت عنــوان زیســت‬ ‫بــوم شــهرهای نــواور جهــان‪ :‬ســنگاپور و‬ ‫پنل اول‪ :‬دولت و مدیریت دولتی؛‬ ‫پنــل دوم‪ :‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت مالــی و‬ ‫مدیریــت بازرگانــی و‬ ‫پنــل ســوم‪ :‬صنعــت‪ ،‬کســب و کار و‬ ‫کارافرینــی‬ ‫ســخنرانان ایــن همایــش و نویســندگان‬ ‫مقــاالت ارســالی بــه دبیرخانــه همایــش‬ ‫از دانشــگاه های فردوســی مشــهد‪،‬‬ ‫دانشــگاه شــیراز‪ ،‬دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫دانشــگاه لرســتان‪ ،‬دانشــگاه الزهــرا‪،‬‬ ‫دانشــگاه قــم و‪ ...‬ســازمان های مختلــف‬ ‫کشــور ماننــد امــوزش و پــرورش‪ ،‬اداره‬ ‫بــرق و‪ ...‬بودنــد‪ .‬بعــد از اتمــام کار‬ ‫پنل هــای تخصصــی ســه گانه‪ ،‬مراســم‬ ‫اختتامیــه همایــش برگــزار گردیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مراســم دکتــر عبدالمجیــد ایمانی از‬ ‫کلیــه حامیــان مــادی و معنــوی همایــش‬ ‫و کلیــه اعضــای کمیته هــای علمــی و‬ ‫اجرایــی همایــش تقدیــر و تشــکر نمــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬تعــداد ‪ ۲۹۰‬مقالــه‬ ‫بــه دبیرخانــه همایــش ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۵۰‬مقالــه پذیرفتــه‬ ‫شــد و از مجمــوع مقــاالت پذیــرش شــده‬ ‫در همایــش ‪ ۶۰‬عنــوان مقالــه جهــت‬ ‫ارائــه ســخنرانی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫هفتاد و یکمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور‬ ‫جلسه شهردار زاهدان با نماینده حوزه اجتماعی دانشگاه‬ ‫حضور تیم بدمینتون دانشجویان دختر در سومین المپیاد فرهنگی ورزشی‬ ‫شاهد و ایثارگر‬ ‫تمرینات تیم دوچرخه سواری دختران دانشگاه‬ ‫کاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه در پانزدهمین المپیاد ورزش قهرمانی‬ ‫دانشجویان کشور‬ ‫بازدید ریاست دانشگاه از روند اماده سازی برگزاری ازمون عملی تربیت بدنی‬ صفحه 22 ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫وبیناررویکرد یادگیری خود نظارتی در یادگیری عمیق‬ ‫سخنرانی دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با‬ ‫موضوع(مقدمه ای بر علوم و فناوری های کوانتومی)‬ ‫‪ 60‬مین جلسه باشگاه فیزیک زاهدان‬ ‫افتخاری دیگر‪ :‬راه یابی ‪ 4‬نفر از دانشجویان رشته اقتصاد به مرحله دوم المپیاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫انتشار کتاب اقتصاد و دیپلماسی اب‬ ‫بازدید ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان از حوزه های برگزاری ازمون‬ ‫سراسری‬ ‫ناشر‪ :‬دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه تابستان ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره‪4‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫‪24‬‬ ‫فصلنامه تابستان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بمناسبت روز ملی صنایع دستی‬ ‫کارگاه اموزشی نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای خالق و اصول‬ ‫برندسازی و بسته بندی در کسب و کارهای خالق برگزار شد‬ ‫کسب رتبه تک رقمی در ازمون سراسری کارشناسی ارشد توسط دانشجوی‬ ‫رشته زبان و ادبیات انگلیسی‪ ،‬جناب اقای امیرفرشادشیرزایی‬ ‫نشست معاون و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‬ ‫جلسه گروه علوم اجتماعی با مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان‬ ‫ارتقا رتبه مجله ‪Iranian Journal of Archaeological Studies‬‬ ‫‪ )(IJAS‬پژوهشکده علوم باستان شناسی‬ صفحه 24 صفحه 25

آخرین شماره های فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

شماره : 6
تاریخ : 1402/01/01
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 5

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/09/01
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

شماره : 3
تاریخ : 1401/03/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!