فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 3 - مگ لند

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 3

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 3

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 3

صفحه 1 ‫فهرست مطالب‬ ‫‪ -‬اخبار پژوهشی‬ ‫‪ -‬اخبار اموزشی‬ ‫‪ -‬اخبار دانشجویی‬ ‫فصلنامه بهار‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره سوم‪ ،‬خرداد ماه ‪1401‬‬ ‫‪ -‬اخبار طرح و توسعه‬ ‫‪ -‬اخبار مالی و پشتیبانی‬ ‫اخبار عمومی‬ ‫با مسئولیت ‪ :‬اداره روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫طراحی و گرافیک‪ :‬حلیمه استادمحمودی‬ ‫عکس‪ ،‬خبر‪ ،‬امور فنی ‪ :‬مجید اربابی مجاز‪ ،‬اسماعیل رضایی پور‪ ،‬طبیب فالحتی‪ ،‬غالمرضا سندگل‬ صفحه 2 ‫اگــر دانشــگاه‏‪ ،‬دانشــگا ‏ه باشــد‪ ،‬اگــر دانشــگاه‏ واقع ـاً دانشــگا ‏ه باشــد و دانشــگا ‏ه‬ ‫اســامى باشــد؛ یعنــى در کنــار تحصیــات متح َّقـق‏در انجــا‪ ،‬تهذیــب هــم باشــد‪،‬‬ ‫تعهــد هــم باشــد‪ ،‬یــک کشــورى را اینهــا مى‏تواننــد بــه ســعادت برســانند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫انتظــار مــن از شــما جوانهــا و اســاتید ایــن اســت‪ .‬تولیــد علــم کنیــد‪ .‬بــه ســراغ‬ ‫مرزهــای دانــش برویــد‪ .‬فکــر کنیــد‪ .‬کار کنیــد‪ .‬بــا کار و تــاش می شــود از‬ ‫مرزهایــی کــه امــروز دانــش دارد‪ ،‬عبــور کــرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مقام معظم رهبری( مدظله العالی)‬ ‫علم و دانش یکی از مولفه های اقتدار برای جامعه است‬ ‫ ‬ ‫دکتر ابراهیم رئیسی ‪ -‬رئیس جمهور‬ ‫کســی کــه بــه دانشــگاه می ایــد بایــد هــم عاقــل باشــد و هــم عالــم‪ .‬عقــل‬ ‫بــا تجربــه بــه دســت می ایــد‪ .‬انســان های دانــا از تجربیــات دیگــران اســتفاده‬ ‫می کنند‪ .‬‬ ‫دکتر محمدعلی زلفی گل ‪ -‬وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پیام ریاست دانشگاه به مناسبت سالروز ازادسازی خرمشهر‬ ‫ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در استانه فرارسیدن سالروز ازادسازی خرمشهر پیامی به شرح ذیل صادر کرد‪:‬‬ ‫به نام خدا‬ ‫خرمشهر را خدا ازاد کرد‪.‬‬ ‫«امام خمینی»‬ ‫تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی ایران‪ ،‬مملو از رویدادهایی است که هریک به عنوان مدالی درخشان بر سینه ملت بزرگ ایران‬ ‫می درخشد‪.‬‬ ‫دراین میان‪ ،‬حماسه ازادسازی خرمشهر‪ ،‬به عنوان نقطه عطفی به شمار می اید که با مدد الهی و با صالبت و فداکاری فرزندان قهرمان‬ ‫این مرز و بوم‪ ،‬با پیروزی به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫سالگرد حماسه عظیم ازادسازی خرمشهر‪ ،‬روز ملی مقاومت و یاداور نقطه عطف سال های دفاع مقدس و روزهای غریب اتکای‬ ‫مظلومانه اسمانی ترین انسان هایی است که گمنامی جهاد در راه خدا و فضیلت های معنوی دفاع از شرف و ارزش های مقدس این خاک‬ ‫پاک را بر مادیات و شهرت دنیوی ترجیح دادند‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بی تردید سوم خرداد و سالروز حماسه فتح خرمشهر فرصت مغتنمی است برای بازبینی و بازشناسی تاریخ بلند مقاومت ملت ایران‪ ،‬ملتی‬ ‫که با انقالب خونین خود راه جدیدی را فرا روی بشریت گشود‪.‬‬ ‫اینجانب سالروز این نصر عظیم الهی را به خانواده شهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان‪ ،‬رزمندگان‪ ،‬ایثارگران و بویژه دالورمردان هشت سال دفاع‬ ‫مقدس تبریک و تهنیت عرض می نمایم و توفیقات روزافزون همه ملت ایران را در مسیر پاسداشت این نقطه عطف از تاریخ انقالب‬ ‫اسالمی ایران در سایه رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری مدظله العالی‪ ،‬از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم‪.‬‬ ‫غالمرضا رضایی‬ ‫رئیس دانشگاه معین سیستان و بلوچستان‬ صفحه 4 ‫نخســتین روز از همایــش ‪ ۳‬روزه جهــاد‬ ‫تبییــن بــا عنــوان دومیــن همایــش‬ ‫کارافرینــی روســتایی و بــا محوریــت‬ ‫روســتای خــاق و ارتقــای مهارت هــای‬ ‫نــرم دهیــاران در روز ‪ ۲۴‬اردیبهشــت ماه‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایــن همایــش بــا ســخنان ســردار‬ ‫شــفاهی‪ ،‬فرماندهــی ســپاه ســلمان اســتان‪،‬‬ ‫حجه االســام دکتــر بامــری مســئول‬ ‫دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه های اســتان و مهنــدس ارجمنــدی‬ ‫معاونــت مدیریــت و توســعه منابــع انســانی‬ ‫اســتانداری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در بخــش ســخنرانی های علمــی ابتــدا‬ ‫مهنــدس عســکری مدیــر شــرکت فــرا در‬ ‫رابطــه بــا طراحــی اســتاندارد بوم گــردی‬ ‫و ویژگی هــای کمپ هــای بوم گــردی‬ ‫در شــرایط خــاص معمــاری و اقلیمــی‬ ‫اســتان مطالبــی را بیــان کــرد‪ .‬ســپس خانــم‬ ‫مهنــدس شــورابی‪ ،‬مــدرس بازاریابــی‬ ‫ســخنرانی خــود را بــه موضــوع بازاریابــی و‬ ‫کاربــرد ‪ NFT‬در تجــاری ســازی اختصاص‬ ‫داد و گفــت ارزش هــای بکــر و فراوانــی در‬ ‫اســتان بــرای تبدیــل بــه ثــروت وجــود دارد‬ ‫کــه جوانــان بومــی بایــد از انهــا اســتفاده ی‬ ‫مطلــوب را ببرنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس زراعتکــن مدیرعامــل شــرکت‬ ‫دهســتان نیــز طــی ســخنانی از تجربیــات‬ ‫فــراوان خــود در زمینــه ی پژوهش هــای‬ ‫میدانــی در اســتان در رابطــه بــا تبدیــل‬ ‫محصــوالت بومــی بــه محصوالتــی قابــل‬ ‫عرضــه در بازار هــای گســترده بیــان کــرد‪.‬‬ ‫ســپس ‪ ۳‬نفــر از کار افرینــان موفــق اســتان‬ ‫بــه نــام‪ :‬مهنــدس ســحر نارویــی‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫ثبــت برنــد و تولیــد پوشــاک در روســتای‬ ‫منــزالب‪ ،‬اقــای شــاهوزهی‪ ،‬کارافریــن در‬ ‫زمینــه ی تولیــد زعفــران‪ ،‬تولیــدات دامــی‬ ‫و پــرورش ماهی هــای خاویــاری و اقــای‬ ‫ملــک زاده از ســراوان بــا فعالیــت در زمینــه‬ ‫تولیــد کلوچه هــای خرمایــی بــه معرفــی‬ ‫تجربیــات و ارائــه طریــق بــرای عالقمنــدان‬ ‫بــه فعالیت هــای اقتصــادی پرداختنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری همایش جهاد تبیین‬ ‫در دومین روز از همایش جهاد تبیین اعالم شد‪:‬‬ ‫شهرداران فهرست مشکالت شهری را در اختیار اساتید قرار دهند‬ ‫دومیــن روز همایــش جهــاد تبییــن‬ ‫بــا محوریــت توســعه شــهری مبتنــی‬ ‫بــر ظرفیت هــای دانــش بنیــان بــرای‬ ‫فرمانــداران و شــهرداران سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در تــاالر فردوســی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در ایــن همایــش اظهــار کــرد‪ :‬بیانیــه گام‬ ‫دوم نقشــه راه ‪ ۴۰‬ســاله دوم انقــاب بــوده‬ ‫و جهــاد تبییــن مکمــل بیانیــه گام دوم‬ ‫اقدامــات انجــام شــده و دســتاوردهای‬ ‫حــوزه ی خــود را تشــریح و تبییــن کنــد‪.‬‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی ادامــه داد‪ :‬جهــاد تبییــن‬ ‫یعنــی اقداماتــی کــه در ‪ ۴۰‬ســال قبــل بــه‬ ‫دســت نیاورده ایــم بــا تــاش بیشــتر در‬ ‫اینــده نزدیــک بدســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهــاد تبییــن تشــریح اقدامــات‬ ‫و روشــنگری از مــوارد مختلــف اســت‪ .‬هــر‬ ‫فــرد در هــر شــغل و جایگاهــی از جملــه‬ ‫معلــم‪ ،‬نظامــی‪ ،‬اســتاد و دانشــجو بایــد‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال ســال تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــاد و اشــتغالزایی اســت یعنــی بایــد بــا‬ ‫اســتفاده از فنــاوری و علــم و دانــش نســبت‬ ‫بــه رفــع مشــکالت جامعــه بــه ویــژه اشــتغال‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رضایــی بیــان کــرد‪ :‬از مســائل مهــم بیانیــه‬ ‫گام دوم قوی تــر شــدن اســت بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف انقــاب اســامی بایــد‬ ‫قــوی شــویم‪ .‬قــوی تــر شــدن یعنــی در‬ ‫تمامــی زمینه هــا بــه ویــژه علــم و فنــاوری‬ ‫و دانــش تــاش کنیــم بــه قلــه برســیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اولیــن همایــش جهــاد‬ ‫تبییــن ســال گذشــته در دانشــگاه زابــل‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن روزهــا دومیــن‬ ‫نمایشــگاه و همایــش جهــاد تبییــن در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در حــال‬ ‫برگــزاری اســت و تــاش مــی شــود‬ ‫اســتمرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫دانشــگاه بــرای برطــرف کــردن مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه در بخش هــای مختلــف‬ ‫بایــد برنامــه داشــته باشــد‪ .‬اســاتید و نخبگان‬ ‫بایــد بــا کارهــا و طرح هــای تحقیقاتــی و‬ ‫پژوهشــی بــرای حــل مشــکالت اســتان‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫افــزود‪ :‬اعضــای شــورای شــهر مشــکالت‬ ‫شــهری را فهرســت کــرده و در اختیــار‬ ‫کارشناســان و اســاتید دانشــگاه قــرار دهنــد‬ ‫تــا بــا تبــادل نظــر بــرای بهبــود فضــای شــهر‬ ‫و رفــع مشــکالت شــهری اقــدام شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫دانشــگاه های بــه تشــریح طــرح هــای‬ ‫تحقیقاتــی خــوب در زمینه هــای مختلــف‬ ‫از جملــه الگــوی کشــت فضــای ســبز‬ ‫شــهری پرداخــت‪.‬‬ ‫بازدیــد مســووالن از نمایشــگاه جانبــی از‬ ‫دیگــر برنامه هــای دومیــن روز همایــش‬ ‫جهــاد تبییــن در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــود‪.‬‬ ‫تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی برای جوانان نمونه جهاد تبیین است‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫گفــت‪ :‬بعــد از انقــاب اســامی در‬ ‫زمینه هــای مختلــف بــه ویــژه علمــی‬ ‫حــرف بــرای گفتــن داریــم‪ ،‬بایــد ایــن‬ ‫مــوارد را بــرای جوانــان تبییــن کنیــم‪،‬‬ ‫بگویــم کجــا بوده ایــم و بــه کجــا رســیده‬ ‫ایــم و چشــم انــداز اینــده نظــام اســامی‬ ‫چیســت‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬محمــد حســین‬ ‫صفــار هرنــدی در همایــش جهــاد تبییــن‬ ‫کــه بــا حضــور مســووالن و اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی در تــاالر فردوســی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫برگــزاری اینگونــه همایش هــا بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت اســتان و کشــور مهــم دانســت و‬ ‫بــر اســتمرار ان را تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫افــزود‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت جوامــع‬ ‫محلــی بــرای ایجــاد اشــتغال و توجــه‬ ‫بــه شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬در رفــع‬ ‫مشــکالت کشــور کارگشــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وقتــی صحبــت از جهــاد‬ ‫تبییــن می شــود یعنــی بررســی کنیــم در‬ ‫زمینــه هــای مختلــف کجــا بودیــم‪ ،‬کجــا‬ ‫هســتیم و اینــده چطــور خواهــد شــد‪ ،‬بایــد‬ ‫چشــم انــداز تعریــف کنیــم‪.‬‬ ‫جوانــان تبییــن کنیــم‪ ،‬بگویــم کجــا‬ ‫بوده ایــم و بــه کجــا رســیده ایم و چشــم‬ ‫انــداز اینــده چیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته و قبــل از‬ ‫پیــروزی انقــاب در میــان رتبــه هــای‬ ‫جهانــی جایگاهــی نداشــتیم گفــت‪ :‬در‬ ‫بعــد از انقــاب اســامی در زمینــه هــای‬ ‫مختلــف بــه ویــژه علمــی حــرف بــرای‬ ‫گفتــن داریــم‪ ،‬بایــد ایــن مــوارد را بــرای‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن همایــش و توجــه بــه‬ ‫شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان و‬ ‫دســتاوردهای بومــی و محلــی قطعــا در‬ ‫ابــادی خــود منطقــه و رفــاه مــردم موثــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صفــار هرنــدی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد ترســیمی‬ ‫از گذشــته را بــرای نســل جــوان داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬نســل جدیــد را بــا دســتاوردهای‬ ‫انقــاب اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام بیــان کــرد‪ :‬سیســتان و بلوچســتان‬ ‫ظرفیت هــای بســزایی دارد کــه می تــوان‬ ‫از انهــا بــرای ابادانــی و توســعه اســتان‬ ‫بهــره گرفــت‪.‬‬ صفحه 6 ‫حرکت دانشگاه سیستان و بلوچستان به سوی دانشگاه فناور‬ ‫دانشــگا ه سیســتان و بلوچســتان بــه ســمت‬ ‫دانشــگاه نســل ســوم فنــاور حرکــت‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در سومین روز همایش جهاد تبیین مطرح شد‪:‬‬ ‫می کنــد تــا خالقیــت و کارافرینــی را‬ ‫بیــش از پیــش نهادینــه کــرده و ترویــج‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ســومین روز‬ ‫همایــش جهــاد تبییــن بــا حضــور ‪۱۱۰‬‬ ‫نفــر از اعضــای ســمن ها و ‪ ۲۰‬نفــر از‬ ‫کارافرینــان اجتماعــی در تــاالر فردوســی‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مدیــر مجتمــع فنــاوری و‬ ‫دانشــگاه نســل ســوم بایــد دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه در ســومین روز از برگــزاری‬ ‫بــه تشــریح لــزوم توجــه بــه فنــاوری در‬ ‫بدهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬نبایــد نتیجــه دانشــگاه ها‬ ‫را در زمینه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه ســمت دانشــگاه‬ ‫ســخنران بعــدی خانــم دکتــر جــال‬ ‫در پایــان شــرکت کننــدگان در همایــش‬ ‫تــا خالقیــت و کارافرینــی را بیــش از پیــش‬ ‫زمینــه هوشــمند ســازی صنعتــی بــه تشــریح‬ ‫بومــی منطقــه جنــوب شــرق در دانشــگاه‬ ‫ســید مســعود برکاتــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫همچنیــن ‪ ۳‬نفــر از اســاتید و پژوهشــگران‬ ‫نــواوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫کارافریــن و خــاق تحویــل جامعــه‬ ‫دانشــگاه ها پرداخــت و گفــت‪ :‬دانشــگاه ‬ ‫فقــط تحقیــق و پژوهــش و تئــوری باشــد‪.‬‬ ‫نســل ســوم یعنــی فنــاور حرکــت می کنــد‬ ‫ابــادی میهمــان مدعــو از اســترالیا نیــز در‬ ‫نهادینــه کــرده و ترویــج دهــد‪.‬‬ ‫مطالــب خــود پرداخــت‪.‬‬ ‫همایــش جهــاد تبییــن‪ ،‬تجربیــات خــود‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫از نمایشــگاه تخصصــی و دســتاوردهای‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬ساله ی دوم انقالب باید در حوزه پژوهش و فناوری بیش از پیش فعالیت کنیم‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه دانشــگاه محــور حــل مســائل‬ ‫و مشــکالت اســتان باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫‪ ۴۰‬ســاله ی دوم انقــاب بایــد در حــوزه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری بیــش از پیــش فعالیــت‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬اختتامیــه‬ ‫همایــش جهــاد تبییــن بــا حضــور فرمانــده‬ ‫قــرارگاه قــدس جنــوب شــرق در روز ‪۲۷‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫اردیبهشــت ماه در تــاالر امــام رضــا (ع)‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در ایــن مراســم اظهــار کــرد‪ :‬دومیــن‬ ‫همایــش جهــاد تبییــن از روز شــنبه‬ ‫‪ ۲۴‬اردیبهشــت ماه در تــاالر فردوســی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اغــاز‬ ‫بــه کار کــرد‪ .‬در روزهــای برگــزاری‬ ‫همایــش‪ ،‬دهیــاران‪ ،‬شــهرداران و فنــاوران‬ ‫حــوزه اجتماعــی و فنــاوری حضــور داشــته‬ ‫و بــه تشــریح اقدامــات و انتقــال تحربیــات‬ ‫خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫نقــش اســاتید دانشــگاه در نهادینــه کــردن‬ ‫جهــاد تبییــن بســیار موثــر اســت گفــت‪:‬‬ ‫بایــد اســاتید و معلمــان‪ ،‬خــود نســبت بــه‬ ‫اقدامــات انجــام شــده اشــراف داشــته‬ ‫باشــند تــا بــه ابهامــات دانشــجویان و دانــش‬ ‫امــوزان پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬روشــنگری از طریق اســاتید‬ ‫دانشــگاه بایــد انجــام شــود‪ .‬اقدامــات انجــام‬ ‫شــده و نشــده در طــول انقــاب اســامی‬ ‫بایــد توســط کارشناســان دانشــگاهی بــرای‬ ‫نســل جدیــد تبییــن شــود‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــگاه بایــد محــور حــل مســائل‬ ‫و مشــکالت اســتان باشــد و همــه ادارات‬ ‫بایــد از ان بهــره ببرنــد‪ .‬در ‪ ۴۰‬ســاله ی‬ ‫دوم انقــاب بایــد در حــوزه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری بیــش از پیــش فعالیــت کنیــم‪ .‬همه‬ ‫دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بیــان‬ ‫بایــد وارد میــدان شــوند‪.‬‬ ‫ایشــان ادامــه داد‪ :‬مدیــران ادارات و اســاتید‬ ‫دانشــگاه بایــد بیــش از پیــش باهــم تعامــل‬ ‫داشــته باشــند و بــرای مشــکالت اســتان‬ ‫چــاره اندیشــی کننــد‪.‬‬ ‫در ائین اختتامیه همایش جهاد تبیین مطرح شد‪:‬‬ ‫انحراف و هدایت ذهن مردم ایران هدف دشمنان است‬ ‫فرمانــده قــرارگاه قــدس جنــوب شــرق‬ ‫کشــور بــا بیــان اینکــه یکــی از اقدامــات‬ ‫دشــمنان هدایــت ذهن هــا اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ابــزار دشــمن فضــای مجــازی و رســانه‬ ‫اســت‪ .‬دشــمن بــا تمــام تــوان و ابــزار‬ ‫و امکانــات امــده تــا حرکــت انقــاب‬ ‫اســامی را متوقــف کنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ســردار محمــد‬ ‫کرمــی امــروز در همایــش جهــاد تبییــن‬ ‫در تــاالر فردوســی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا بیــان اینکــه یکــی از‬ ‫اقدامــات دشــمنان هدایــت ذهن هــا‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ابــزار دشــمن فضــای‬ ‫مجــازی و رســانه اســت‪ .‬دشــمن بــا تمــام‬ ‫تــوان و ابــزار و امکانــات امــده تــا حرکــت‬ ‫انقــاب اســامی را متوقــف کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه قــدس جنــوب شــرق‬ ‫کشــور افــزود‪ :‬بایــد بــرای نســل جدیــد‬ ‫تبییــن کنیــم کــه در طــول انقــاب اســامی‬ ‫کجــا بودیــم‪ ،‬کجــا هســتیم و بایــد کجــا‬ ‫برویــم‪ ،‬امــروز دشــمن بــا یــک جنــگ‬ ‫اراده دانشــجویان و اســاتید را تضعیــف‬ ‫شــناختی کامــل بــه میــدان امــده و مــا بایــد‬ ‫در حوزه هــای مختلــف علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی امادگــی‬ ‫مقابلــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن مســوول بــا بیــان اینکــه دشــمن تــاش‬ ‫کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬اســتکبار القــا می کنــد‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط جهــاد تبییــن‬ ‫کنــد‪ ،‬انــزوا ایجــاد کنــد و از کار و تــاش‬ ‫و کوشــش جوانــان مــا را بــاز دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه قــدس جنــوب شــرق‬ ‫می کنــد میــان مــردم مــا تفرقــه ایجــاد‬ ‫دانشــگاه های مــا نــا کارامــد اســت تــا‬ ‫یــک فریضــه مهــم اســت تــا اجــازه ندهیــم‬ صفحه 8 ‫مختلــف غالــب شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در دیــن اســام تفکــر‪،‬‬ ‫نــواوری و خالقیــت عبــادت اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اســاتید‪ ،‬علمــا‪ ،‬دانشــجویان و مســووالن‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جنــگ شــناختی دشــمن در زمینه هــای‬ ‫افتتاح نمایشگاه های سه گانه در جنب همایش جهاد تبیین‬ ‫همــه در کنــار هــم هســتیم و هــر روز بایــد‬ ‫بــرای ارتقــا خــود تــاش کنیــم و اجــازه‬ ‫جــوالن بــه دشــمنان ندهیــم‪.‬‬ ‫ســردار کرمــی گفــت‪ :‬ایــن همایــش‬ ‫بــا هــدف بــه تفکــر واداشــتن اســاتید و‬ ‫دانشــجویان برگــزار شــده اســت و اینکــه‬ ‫مســووالن بداننــد کــه اســاتید دانشــگاه‬ ‫پشــتوانه علمــی انــان هســتند‪ ،‬نبایــد‬ ‫اعتبــارات هزینــه شــود بعــد متوجــه شــویم‬ ‫ایــن پــروژه ای موثــر و مفیــد نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه کار علمــی‬ ‫چیــزی بــه نــام توقــف نداریــم و بایــد رو‬ ‫بــه پیشــرفت باشــیم‪ ،‬گفــت‪ :‬پایــان نامه هــا‬ ‫و تحقیقــات پژوهشــی دانشــگاه ها حتــی‬ ‫اگــر بــه خوبــی کاربــردی نشــود‪ ،‬ســبب‬ ‫بــارش فکــری جوانــان و دانشــجویان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پروژه هــای‬ ‫دانشــگاهی بایــد تــا مرحلــه تجــاری‬ ‫ســازی پیــش بــرود‪ ،‬گفــت‪ :‬تمــام اقدامــات‬ ‫عمرانــی و فرهنگــی بایــد پشــتوانه علمــی‬ ‫داشــته باشــد تــا از هــدر رفــت هزینــه‬ ‫پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫ســردار کرمــی افــزود‪ :‬هرکســی در هــر‬ ‫جایــی کــه هســت مســوولیت تبییــن دارد‪.‬‬ ‫بایــد بــه ســاخت کشــور فکــر کنیــم‪ .‬اگــر‬ ‫بــه همیــن اموزه هــای دینــی و فرامیــن الهــی‬ ‫عمــل کنیــم بیشــترین پیشــرفت را داریــم‬ ‫بــرای همیــن دشــمن تــاش می کنــد تــا‬ ‫مــا را از عمــل بــه فرامیــن الهــی بــاز دارد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه های ســه گانه دســتاوردهای‬ ‫طرح هــای پژوهشــی دانشــگاه های‬ ‫اســتان‪ ،‬دســتاوردهای فناورانــه در حــوزه‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر و دســتاوردهای‬ ‫بومــی و خالقانــه روســتاها در روز ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشــت ماه در جنــب همایــش جهــاد‬ ‫تبییــن در محــل فــن بــازار دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان افتتــاح شــد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه افتتاحیــه همایــش جهــاد تبییــن و اغــاز‬ ‫برنامه هــای اصلــی ایــن همایــش امــروز‬ ‫شــنبه ‪ ۲۴‬اردیبهشــت دومیــن همایــش‬ ‫کارافرینــی روســتایی بــا شــرکت ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر از دهیــاران بخشــداران و کارافرینــان‬ ‫روســتایی بــا برگــزاری کارگاه هــای‬ ‫تخصصــی توانمندســازی پیگیــری شــد‬ ‫و همچنیــن همزمــان بــا افتتــاح همایــش‬ ‫جهــاد تبییــن ســه نمایشــگاه جنبــی برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای طرح هــای‬ ‫پژوهشــی دانشــگاه های اســتان در البــی‬ ‫تــاالر فردوســی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا مشــارکت دانشــگاه های‬ ‫مطــرح اســتان‪ ،‬از طرح هــای ارائــه شــده‬ ‫در قالــب اســتند و پوســتر رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دو نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫فناورانــه دانشــگاه ها و پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان بــا حضــور ‪ ۴‬دانشــگاه و‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری بــا ‪ ۴۰‬محصــول‬ ‫فناورانــه در حوزه هــای انرژی هــای‬ ‫تجدیــد پذیــر بــرق و الکترونیــک‪،‬‬ ‫مکانیــک‪ ،‬گیاهــان دارویــی و کشــاورزی‬ ‫برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای بومــی و خالقانــه‬ ‫روســتایی بــا مشــارکت اداره کل امــور‬ ‫روســتایی و شــوراهای اســتانداری نیــز بــا‬ ‫‪ ۱۵‬غرفــه و ‪ ۸۰‬محصــول هنــری و صنایــع‬ ‫دســتی و محصــوالت ارگانیــک تولیــدی و‬ ‫کشــاورزی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان هزار دانشگاه اثرگذار جهان و ‪ 27‬دانشگاه‬ ‫اثرگذار از ایران‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫قــرار گرفتن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در میــان هــزار دانشــگاه اثرگــذار جهــان و‬ ‫‪ 27‬دانشــگاه اثرگــذار از ایــران بــر اســاس‬ ‫نظــام رتبــه بنــدی تایمــز در ســال ‪2022‬‬ ‫رتبه بنــدی دانشــگاه ها بــر پایــه میــزان‬ ‫تاثیرگــذاری در ســطوح گوناگــون‬ ‫صنعتــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬نــواوری و غیــره در ســطح‬ ‫جهــان بــرای نخســتین بــار ســال ‪ ۲۰۱۹‬از‬ ‫ســوی نظــام رتبه بنــدی بین المللــی تایمــز‬ ‫انجــام شــد‪ .‬تایمــز در ایــن رتبه بنــدی‬ ‫دانشــگاه ها را بــر پایــه اهــداف توســعه‬ ‫پایــدار ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل‬ ‫متحــد ‪ ۱۷‬مــورد اســت کــه موسســه تایمــز‬ ‫بــرای ایــن رتبه بنــدی از انهــا اســتفاده‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن اهــداف شــامل مــوارد‬ ‫ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫‪ :۱‬نبــود فقــر ‪ :۲‬نبود گرســنگی ‪ :۳‬ســامت‬ ‫و رفــاه بــرای مــردم ‪ :۴‬کیفیــت امــوزش‬ ‫‪ :۵‬برابــری جنســیتی ‪ :۶‬دسترســی بــه اب‬ ‫بهداشــتی ‪ :۷‬انــرژی مقرون به صرفــه و‬ ‫پــاک ‪ :۸‬اشــتغال مناســب و رشــد اقتصــادی‬ ‫‪ :۹‬صنعــت‪ ،‬نــواوری و زیرســاخت ‪:۱۰‬‬ ‫کاهــش نابرابــری ‪ :۱۱‬شــهرها و جوامــع‬ ‫پایــدار ‪ :۱۲‬تولیــد و مصــرف مســئوالنه‬ ‫‪ :۱۳‬عملکــرد در خصــوص کنتــرل اقلیــم‬ ‫‪ :۱۴‬زندگــی زیــر اب ‪ :۱۵‬زندگــی در‬ ‫زمیــن ‪ :۱۶‬صلــح‪ ،‬عدالــت و قــدرت ‪:۱۷‬‬ ‫مشــارکت در تحقــق اهــداف توســعه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان توانســت‬ ‫از ســال ‪ 2020‬بــا حضــور پررنــگ خــود‬ ‫در ایــن رتبه بنــدی بــه دلیــل فعالیت هــای‬ ‫اکادمیــک فــرا منطقــه ای و میــزان تاثیــر‬ ‫گــذاری اش بــر رفــع فقــر و کارافرینــی‬ ‫‪ ،‬همــکاری تنگاتنــگ بــا صنعــت‪،‬‬ ‫ســازمان های محیــط زیســت‪ ،‬میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬همــکاری بــا همســایگان‬ ‫شــرقی ایــران‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان‪،‬‬ ‫فراهــم نمــودن بورســیه های تحصیلــی‬ ‫بــرای دانشــجویان بیــن المللــی افغانســتانی‬ ‫و کمــک بــه بــاال بــردن ســطح اگاهــی‬ ‫جامعــه و بــا ایجــاد پارک هــای فعــال‬ ‫فنــاوری و نــواوری‪ ،‬و تشــویق دانشــجویان‬ ‫و فارغ التحصیــان بــه ایجــاد ایــده هــای‬ ‫اســتارت اپــی و حمایــت کامــل از انــان‬ ‫تــا ورود بــه بــازار کار و توزیــع؛ موفــق‬ ‫بــه کســب رتبــه در میــان دانشــگاه های‬ ‫تــراز اول دنیــا در ســه ســال پیاپــی ‪،2020‬‬ ‫‪ 2021‬و ‪ 2022‬در بیــن دانشــگاه هــای تاثیــر‬ ‫گــذار جهــان گــردد‪ .‬بــر اســاس گــزارش‬ ‫رســمی موسســه تایمــز کــه در خبرگــزاری‬ ‫هــای رســمی کشــور از جملــه خبرگــزاری‬ ‫مهــر نیــز انتشــاریافته اســت‪ ،‬در ســال ‪2022‬‬ ‫از مجمــوع بیــش از ‪ 2000‬دانشــگاه دولتی‪،‬‬ ‫ازاد‪ ،‬غیرانتفاعــی و علوم پزشــکی کشــور‪،‬‬ ‫تنهــا ‪ 27‬دانشــگاه در لیســت دانشــگاه های‬ ‫اثرگــذار دنیــا حضــور دارنــد کــه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان همچنــان موقعیــت‬ ‫خــود را در ایــن رتبه بنــدی حفــظ نمــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت فعالیت هــای‬ ‫علمــی و عملــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در دوران ســخت کرونــا‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس منحــوس‬ ‫موجــب شــد تــا علیرغــم افزایــش حضــور‬ ‫دانشــگاه های تــراز اول دنیــا در فهرســت‬ ‫تایمــز‪ ،‬ایــن دانشــگاه همچنــان در لیســت‬ ‫دانشــگاه هــای تاثیرگــذار جهــان قــرار‬ ‫داشــته باشــد و نه تنهــا در ایــن رتبه بنــدی‬ ‫حائــز امتیــاز گردیــده اســت‪ ،‬بلکــه بــا توجه‬ ‫بــه اســتانداردهای اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫توانســته در دیگــر رتبه بندی هــای‬ ‫تایمــز از جملــه دانشــگاه های جــوان‬ ‫و دانشــگاه های جهــان نیــز حائــز رتبــه‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫گــزارش کامــل رتبه بنــدی دانشــگاه های‬ ‫جهــان در ســال ‪ 2022‬در وب گاه رســمی‬ ‫موسســه تایمــز بــه نشــانی‪:‬‬ ‫‪https://www.‬‬ ‫‪timeshighereducation.‬‬ ‫‪com/world-university‬‬‫‪world-/2022/rankings‬‬ ‫‪ranking‬‬ ‫ارایه گردیده است‪.‬‬ صفحه 10 ‫همایــش تعلیــم و تربیــت در دوران‬ ‫کرونــا و پســاکرونا توســط دانشــکده‬ ‫علــوم تربیتــی و روانشناســی در روز ‪۲۲‬‬ ‫اردیبهشــت ماه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪ .‬ایــن همایــش‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت مجــازی بــا حــدود ‪ 150‬شــرکت‬ ‫کننــده و حضــوری یــا چهــره بــه چهــره در‬ ‫حــدود ‪ 100‬شــرکت کننــده داشــت‪.‬‬ ‫همایــش تعلیــم و تربیــت در ایــام کرونــا‬ ‫و پســاکرونا‪ ،‬در بخــش اول بــا ســخنرانی‬ ‫هــای دکتــر در محمــد کــردی تمندانــی‬ ‫معاونــت پژوهشــی دانشــگاه‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمــود شــیرازی ریاســت دانشــکده علــوم‬ ‫تربیتــی و روانشناســی‪ ،‬دکتــر مســعود‬ ‫خنجــر خانــی دبیــر اجرایــی همایــش‪،‬‬ ‫دکتــر روح الــه باقــری مجــد دبیــر علمــی‬ ‫همایــش‪ ،‬دکتــر یحیــی قائــدی و دکتــر‬ ‫ولــی مهــدی نــژاد اغــاز و در ادامــه‬ ‫مقاله هــا در دو پنــل صبــح و بعــد از ظهــر‬ ‫بــه صــورت حضوری‪-‬مجــازی ارائــه شــد‪:‬‬ ‫دکتــر مســعود خنجــر خانــی‪ ،‬دبیــر‬ ‫اجرایــی همایــش ملــی تعلیــم و تربیــت‬ ‫در ابتــدای امــر خالصــه گزارشــی از‬ ‫کارهــای انجــام شــده در بخــش همایــش‬ ‫ارائــه کــرد و مراتــب تقدیــر و تشــکر‬ ‫خــود را از همــکاری واحدهــای مربوطــه‬ ‫اعــام داشــت‪ .‬وی گفــت سیســتم تعلیــم‬ ‫و تربیــت‪ ،‬و انســان تربیــت شــده ی عصــر‬ ‫حاضــر‪ ،‬بایــد تــوان عکــس العمــل مناســب‬ ‫و مقضــی‪ ،‬بــه هنــگام تغییــرات محیطــی‬ ‫را دارا باشــد‪ .‬تربیــت مبتنــی بــر عاملیــت‬ ‫و ازادی انســان‪ ،‬می توانــد قــدرت‬ ‫ســازگاری و تــوان زیســت در عصــر‬ ‫تحــوالت ســریع را فراهــم کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫اوصــاف چالش هایــی نظیــر کرونــا پایــان‬ ‫ناپذیرنــد‪ ،‬انچــه امــکان زیســت را فراهــم‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری همایش تعلیم و تربیت در دوران کرونا و پساکرونا‬ ‫مــی کنــد تــوان ســازگاری و تــوان اقــدام‬ ‫مناســب در برابــر تحــوالت اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتردرمحمدکــردی تمندانــی‪،‬‬ ‫معاونــت پژوهشــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ســخنرانی خــود را بشــرح‬ ‫ذیــل ارائــه کــرد‪ .‬ایشــان ضمــن اظهــار‬ ‫خرســندی از برگــزاری همایــش‪ ،‬نقــش‬ ‫دانشــکده علــوم تربیتــی وروانشناســی‬ ‫در حــل چالش هــای روانشــناختی و‬ ‫اموزشــی دانشــجویان را مهــم دانســت و‬ ‫بــه نســل های مختلــف دانشــگاهی اشــاره‬ ‫نمــود و گفــت دانشــگاه بایــد جامعــه‬ ‫محــور باشــد و امــروز ایــن همایــش‬ ‫جلــوه ای از نقــش افرینــی در کمــک بــه‬ ‫حــل مشــکالت اجتماعــی اســت و در اخــر‬ ‫اشــاره بــه مهــارت امــوزی دانشــجویان‬ ‫نمــود‪ .‬همچنیــن ســخنان مبســوطی درمــورد‬ ‫جایــگاه‪ ،‬اهمیــت و ضــرورت امــوزش‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫در ادامــه دکتــر محمــود شــیرازی ریاســت‬ ‫دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی‬ ‫ازهیــات رییســه دانشــگاه جهــت حمایــت‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫هــای پژوهــش محــور ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫از همایــش تشــکر و قدردانــی نمــود‬ ‫و اشــاره داشــت کــه حــوزه معاونــت‬ ‫اموزشــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مکاتباتــی در‬ ‫مــورد چالش هــای امــوزش حضــوری‬ ‫در دوران پســاکرونا در اوایــل اردیبهشــت‬ ‫‪ 1401‬داشــته و متعاقــب ان طــی مکاتبـه ای‬ ‫دیگــر بــا وزارت عتــف راهکارهــای‬ ‫برطــرف کــردن چالشــهای اموزشــی در‬ ‫پســاکرونا را بــه وزارت اعــام نمــود‪ .‬در‬ ‫ادامــه اظهــار نمــود اقداماتــی مبتکرانــه از‬ ‫ایــن دســت اســت کــه دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان را جــزو هــزار دانشــگاه اثرگذار‬ ‫و برتــر جهــان و بیســت هفــت دانشــگاه‬ ‫اثرگــذار کشــور قــرارداده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫ایشــان اظهــار کــرد مــا براســاس ایــن اصــل‬ ‫مســلم کــه یــک مثقــال پیشــگیری بهتــر از‬ ‫خروارهــا درمــان اســت ایــن همایــش را‬ ‫برگــزار نمودیــم تــا اوال بدانیــم چالش هــا‬ ‫واســیب های اموزش هــای مجــازی در‬ ‫دوران کرونــا چــه بــوده اســت؟ ثانیــا در‬ ‫پســاکرونا دانشــجویان و حتــی اســاتید بــا‬ ‫چــه چالش هایــی روبــرو خواهنــد بــود تــا‬ ‫عــاج واقعــه را قبــل ازوقــوع انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه اضافــه نمــود امــوزش در دوران‬ ‫پســاکرونا بــرای تعــدادی از دانشــجویان‬ ‫ممکــن اســت چالش هــای از خفیــف تــا‬ ‫شــدید ایجــاد کنــد‪ .‬وی در ادامــه بــه بیــان‬ ‫کلــی راهکارهایــی پرداخــت‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر روح الــه باقــری مجــد‪ ،‬دبیــر‬ ‫علمــی همایــش تعلیــم و تربیــت گفــت‬ ‫ورود فنــاوری در امــوزش تغییــرات‬ ‫و تحولــی را در عرصــه یــاد دهــی و‬ ‫یادگیــری بــه همــراه داشــته اســت کــه‬ ‫بــا اپیدمــی ویــروس کرونــا در جامعــه‬ ‫جهانــی‪ ،‬امــوزش در سیســتم های‬ ‫اموزشــی را ملــزم بــه بکارگیــری فنــاوری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬امــوزش الکترونیکــی بــه‬ ‫صــورت گریــز ناپذیــر پــا بــه عرصــه‬ ‫کلیــه ســاختارهای اموزشــی گذاشــته و‬ ‫در ایــن راه بــا توجــه بــه محدودیت هــای‬ ‫امــوزش کامــا انالیــن و چهــره بــه‬ ‫چهــره‪ ،‬اموزش هــای ترکیبــی بــه عنــوان‬ ‫روش موثرتــر مــد نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بدیــن منظــور ســخنان ایشــان در پاســخ‬ ‫بــه چهــار ســوال اصلــی در بخش هــای‬ ‫انعطاف پذیــری‪ ،‬تســهیل تعامــل‪ ،‬تســهیل‬ ‫فراینــد یادگیــری و جــو یادگیــری موثــر‪،‬‬ ‫مطــرح شــد و اســتراتژی های الزم در‬ ‫جهــت تقویــت سیســتم یادگیــری ترکیبــی‬ ‫ارائــه گردیــد‪.‬‬ ‫دکتــر یحیــی قائــدی‪ ،‬دانشــیار فلســفه‬ ‫تعلیــم و تربیــت دانشــگاه خوارزمــی نیــز‬ ‫در همایــش تعلیــم و تربیــت بــه ارائــه‬ ‫ســخنرانی پرداخــت‪ .‬عنــوان بحــث ایشــان‬ ‫کرونــای فیلســوف بــود‪ :‬از کرونــا چــه‬ ‫پرســش هایــی بــر امــد؟ ایشــان ســخنان‬ ‫خــود را در ســه بخــش بیــان کــرد کــه‬ ‫پرســش های فلســفی چگونــه بــر می اینــد‬ ‫و چگونــه دایمی انــد و ارزش و اهمیــت‬ ‫انهــا چیســت‪ .‬وی در بخــش نخســت‬ ‫بیشــتر بــه بــر امــدن پرســش از دوگانــه‬ ‫نظــام ســرمایه داری در مقابــل کمونیســت‬ ‫(شــرقی‪/‬غربی) پرداخــت‪ .‬در بخــش دوم‬ ‫بــه بــر امــدن پرســش ها در ایــران بویــژه‬ ‫جــدال بــر ســر کارایــی و ناکارایــی نظــام‬ ‫سیاســی در ایــران پرداختــه شــد و در بخش‬ ‫پایانــی رخنــه ایــن پرس ـش ها در وضعیــت‬ ‫تربیتــی ایــران و ربــط ایــن پرســش های‬ ‫تربیتــی بــا پرس ـش های اخالقــی و سیاســی‬ ‫مــورد بــاز اندیشــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســخنران بعــدی‪ ،‬دکتــر ولــی مهــدی نــژاد‪،‬‬ ‫دانشــیار دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در ســخنرانی خــود در همایــش تعلیــم و‬ ‫تربیــت مطابــق مباحــث ذیــل پرداخــت‪.‬‬ ‫وی گفــت بــه اســتناد گــزارش یونســکو از‬ ‫وضعیــت امــوزش و پــرورش کشــورهای‬ ‫مختلــف دنیــا بــه واســطه همه گیــری‬ صفحه 12 ‫شــامل چیــزی معــادل ‪ 91‬درصــد یــا ‪1/6‬‬ ‫میلیــارد دانش امــوز و دانشــجو هســت‪ .‬در‬ ‫ایــران در کنــار ســایر نهادهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫یکــی از بخش هــای مهــم کــه بــا اعــام‬ ‫همه گیــری ویــروس کوویــد‪ 19-‬در‬ ‫اواخــر بهمن مــاه ‪ 1398‬تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬مراکــز امــوزش عالــی و‬ ‫دانشــگاه ها بودنــد‪ .‬درواقــع در یــک اقــدام‬ ‫ســریع بــرای حفــظ ســامت دانشــگاهیان و‬ ‫کنتــرل شــیوع ایــن ویــروس‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫کشــور فعالیت هــای اموزشــی خــود را بــه‬ ‫بــود‪ .‬خوشــبختانه دانشــگاه های زیــادی‬ ‫بســتر نــرم و ســخت افزاری را از قبــل مهیــا‬ ‫کــرده بودنــد کــه ایــن امــر‪ ،‬به کارگیــری‬ ‫رویکــرد اموزش هــای مجــازی و برخــط‬ ‫را تســهیل می کــرد‪ .‬ایشــان در ادامــه‬ ‫یافته هــای پژوهــش خــود را در زمینــه‬ ‫اثربخشــی اموزش هــای مجــازی بیــان‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫بعــد از اتمــام ســخنرانی ها‪ ،‬شــرکت‬ ‫کننــدکان در همایــش در قالــب دو پنــل‬ ‫بصــورت مجــازی و حضــوری‪ ،‬شــاهد‬ ‫حالــت تعلیــق دراوردنــد‪ .‬انتظــار می رفــت‬ ‫ایــن تعطیلــی موقــت بــوده و نهایتـاً تــا پایان‬ ‫تعطیــات نــوروزی وضــع بــه حالــت عادی‬ ‫برگــردد کــه این گونــه نشــد‪ .‬لــذا مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی می بایســت رویکــرد‬ ‫ارائــه مقــاالت توســط پژوهشــگران بودنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬همایــش بــه شــکل پرســش و‬ ‫پاســخ ادامــه یافــت و در نهایــت بــا بیــان‬ ‫نظــرات اعضــای پنــل‪ ،‬جمــع بنــدی و‬ ‫خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫ســه ســتاد کرونــای دانشــگاه در روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ 24‬فروردیــن مــاه در ســالن‬ ‫کنفرانــس ســاختمان شــهید میرحســینی‬ ‫(ســازمان مرکــزی) بــه ریاســت دکتــر‬ ‫غالمرضــا رضایــی رییــس دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و بــا حضــور‬ ‫مهنــدس میثــم مرادیــان‪ ،‬مدیــر کل پدافنــد‬ ‫غیــر عامــل اســتان‪ ،‬دکتــر شــیخ زاده رئیــس‬ ‫مرکــز بهداشــت اســتان بــه نمایندگــی از‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان و جمعــی‬ ‫از معاونیــن و مدیــران دانشــگاه بــا تــاوت‬ ‫کالمــی چنــد از ایــات قــران اغــاز‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه پیــرو مصوبــات جلســه‬ ‫اســتانی کرونــا مــورخ فروردیــن مــاه‪۲۱‬‬ ‫برگــزار گردیــد ابتــدا دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫ضمــن خوشــامدگویی و تبییــن کلیــات‬ ‫موضــوع‪ ،‬شــرایط کنونــی و دســتورات‬ ‫ابــاغ شــده از طــرف دولــت و بخصــوص‬ ‫مقــام عالــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری را تشــریح نمــود‪ .‬ســپس بــه‬ ‫ترتیــب دبیــر ســتاد کرونــای دانشــگاه‪،‬‬ ‫نماینــده دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫معاونــت دانشــجویی‪ ،‬معاونــت اموزشــی‬ ‫و تحصیــات تکمیلــی‪ ،‬معاونــت پشــتیبانی‬ ‫و مدیــر کل حراســت دانشــگاه گــزارش‬ ‫مــوارد مربــوط بــه حــوزه هــای خــود و‬ ‫چالــش هــا و مشــکالت پیــش رو در از‬ ‫ســرگیری امــوزش حضــوری را بــه بحــث‬ ‫گذاشــتند‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه بــا جمــع بنــدی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط مدیــر کل محتــرم پدافنــد‬ ‫غیــر عامــل اســتان‪ ،‬مصوباتــی در راســتای‬ ‫موضــوع جلســه تصویــب گردیــد کــه‬ ‫متعاقبــا بــه طــور مســتقل ابــاغ خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کوویــد‪ ،19-‬بیــش از ‪ 195‬کشــور دنیــا‬ ‫مجبــور بــه توقــف فعالیت هــای اموزشــی‬ ‫خــود در مقاطــع مختلــف شــده اند کــه‬ ‫جدیــد متناســب بــا وضعیــت پیش امــده‬ ‫انتخــاب می کردنــد کــه مناســب ترین‬ ‫ان اســتفاده از اموزش هــای مجــازی‬ ‫برگزاری ستاد کرونای‬ ‫دانشگاه‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫برگزاری کرسی ترویجی «چالش تعلیم و تربیت در عصر کرونا»‬ ‫‪14‬‬ ‫کرســی چالــش تعلیــم و تربیــت در عصــر‬ ‫کرونــا (مهارشــدگی اذهــان در طــول‬ ‫تاریــخ)‪ ،‬در روز ‪ ۲۵‬اردیبهشــت ماه بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی در ســالن‬ ‫کنفرانــس ســازمان مرکــزی‪ ،‬ســاختمان‬ ‫شــهید میرحســینی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن‬ ‫کرســی کــه بــا حضــور جمعــی از اســاتید و‬ ‫دانشــجویان همزمــان بــه صــورت حضوری‬ ‫و مجــازی برگــزار گردیــد‪ ،‬ارائــه دهنــده‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دکتــر مســعود خنجرخانــی از گــروه علــوم‬ ‫تربیتــی بــود‪ .‬ناقــدان کرســی دکتــر ســید‬ ‫رضــا بالغــت از گــروه علــوم تربیتــی‪،‬‬ ‫دکتــر حمیــد اســکندری از گــروه فلســفه و‬ ‫ســعید فخــر از امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بودنــد‪ .‬مدیــر کرســی‬ ‫دکتــر عبدالرســول حســنی فــر عضــو هیات‬ ‫علمــی گــروه علــوم اجتماعــی بــود‪.‬‬ ‫در ایــن کرســی‪ ،‬ابتــدا ارائــه دهنــده‪ ،‬بــه‬ ‫چالــش تعلیــم و تربیــت در عصــر کرونــا‬ ‫اشــاره داشــت و بخشــی عمــده بحــران و‬ ‫چالــش هــای ایــن عرصــه را در مشــکالت‬ ‫قبــل از کرونــا دانســت‪ .‬ایشــان اشــاره‬ ‫کردنــد کرونــا بعنــوان یــک پدیــده‪ ،‬عامــل‬ ‫اشــکار ســاز بــوده و تعلیــم و تربیــت بایــد‬ ‫تــوان زیســت و فعالیــت را در دنیــای در‬ ‫حــال تغییــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا بررســی ســیر تحــول تاریــخ‬ ‫تربیــت و عــادت وارگــی هــای ایــن‬ ‫عرصــه‪ ،‬اشــاره داشــت‪ ،‬اجــرای نــه چنــدان‬ ‫درســت فعالیــت هــای تربیتــی در قبــل از‬ ‫کرونــا‪ ،‬باعــث شــد پیــاده ســازی ان در‬ ‫فضــای مجــازی یــا در اشــکال دیگــر‬ ‫اموزشــی در دوران کرونــا بــا چالــش‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫درســت‪-‬‬ ‫وصــف‬ ‫بیشــتر مواجــه شــود‪.‬‬ ‫و اجــرای‪ -‬مفاهیمــی همچــون محتــوا‬ ‫درســی‪ ،‬ارزشــیابی تحصیلــی‪ ،‬حضــور‬ ‫غیــاب و کالس درس و‪ ...‬در قبــل کرونــا‬ ‫مــی توانســت راهشــگاه باشــد‪ .‬چالــش‬ ‫هــای بوجــود امــده بخشــی بخاطــر تمریــن‬ ‫صــورت نگرفتــه فراینــد تربیتــی اســت‬ ‫کــه بایــد بــا تکیــه بــر عامیلــت فراگیــران‬ ‫مــی بــود‪ .‬کنتــرل و نظــارت بیــش از حــد‪،‬‬ ‫حضــور و غیــاب فیزیکــی‪ ،‬کالس درس در‬ ‫معنــای مــکان خــاص‪ ،‬و محتــوای دیکتــه‬ ‫شــده‪ ،‬در قبــل از کرونــا‪ ،‬باعــث شــده در‬ ‫ایــام کرونــا اجرایــی نمــودن ایــن مفاهیــم‬ ‫و فعالیــت بــا چالــش مواجــه شــود و شــاید‬ ‫حضــور بــه شــبه حضــور‪ ،‬ارزشــیابی بــه‬ ‫شــبه ارزشــیابی و در نهایــت ممکــن اســت‬ ‫تربیــت بــه شــبه تربیــت تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ی جلســه‪ ،‬ناقــدان کرســی‬ ‫دکتــر ســید رضــا بالغــت و دکتــر حمیــد‬ ‫اســکندری از وجــوه مختلــف بــه نقــد‬ ‫کرســی پرداختنــد و نقــاط ضعــف و قــوت‬ ‫ایــن موضــوع را بررســی نمودنــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬ارائــه کننــده ضمــن پاســخگویی بــه‬ ‫نقدهــای داوران محتــرم و تاییــد برخــی از‬ ‫نقدهــا جمع بنــدی خــود را ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪ ،‬برخــی حضــار از جملــه‬ ‫دکتــر باقــری‪ ،‬دکتــر حســنی فــر و اقــای‬ ‫رحمــان بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود‬ ‫پرداختنــد و در ایــن خصــوص گفتگــو و‬ ‫تبــادل نظــر صــورت پذیرفــت‪.‬‬ صفحه 14 ‫تفاهــم نامــه همــکاری علمــی بیــن دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و دانشــگاه نانجینــگ‬ ‫چیــن در مــارس ‪ ۲۰۲۲‬بــه امضــای رئیســان‬ ‫دو دانشــگاه‪ ،‬دکتــر محمــد نبــی گرگیــج‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه زمیــن شناســی‬ ‫و پروفســور شوژانگ شــن از دپارتمــان‬ ‫علــوم زمیــن و مهندســی دانشــگاه‬ ‫نانجینــگ رســیده اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه‪ ،‬تحقیقــات علمــی مشــترک‬ ‫در زمینــه دیرینــه شناســی‪ ،‬زیســت چینــه‬ ‫نــگاری و چینــه نــگاری شــیمیایی در مــرز‬ ‫پرکامبرین‪-‬کامبریــن‪ ،‬پرمین‪-‬تریاســی و‬ ‫گــذر تدریجــی مرزکرتاسه‪-‬پالئوســن در‬ ‫نقــاط مختلــف از جملــه ایــران مرکــزی‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪ .‬تبــادل عضــو هیــات‬ ‫علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی‬ ‫در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری‬ ‫و ارائــه طرح هــای تحقیقاتــی مشــترک‬ ‫پــس از خاتمــه یافتــن پاندمــی کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫در ایــران و چیــن امــکان پذیــر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬مقــرر گردیــد بــر طبــق تفاهــم نامــه‪،‬‬ ‫مطالعــات صحرایــی مشــترک در ایــران‬ ‫بویــژه ایــران مرکــزی‪ ،‬ناحیــه کلمــرد‪،‬‬ ‫بلــوک طبــس و بلــوک یــزد انجــام و‬ ‫کلیــه انالیزهــای ژئوشــیمیایی در دانشــگاه‬ ‫نانجینــگ و کشــور چیــن انجــام شــود‪.‬‬ ‫بررســی ها و تحقیقــات بیــن رشــته ای در‬ ‫زمینــه حــوادث زیســتی و محیطــی اطــراف‬ ‫مــرز پرکامبرین‪-‬کامریــن‪ ،‬کربونیفــر‪-‬‬ ‫پرمیــن‪ ،‬پرمین‪-‬تریــاس و زون تحولــی‬ ‫کرتاســه‪-‬پالئوژن در ایــران مرکــزی و البرز‬ ‫از نظــر دیرینــه شناســی‪ ،‬محیــط رســوبی‪،‬‬ ‫زیســت چینــه نــگاری و ایزوتوپ هــای‬ ‫پایــدار از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫علمــی اســت‪ .‬اخــذ گرنت هــای تحقیقاتــی‬ ‫مشــترک در چیــن و ایــران بــرای انجــام‬ ‫طرح هــای پژوهشــی مشــترک بویــژه در‬ ‫ایــران و انتشــار مقــاالت علمــی بین المللــی‬ ‫در زمینه هــای فــوق الذکــر از دیگــر‬ ‫توافقــات ایــن تفاهــم نامــه می باشــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه دکتــر محمــد‬ ‫نبــی گرگیــج‪ ،‬عضــو هیــات علمــی‬ ‫گــروه زمیــن شناســی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬در بیــش از دو دهــه تحقیقــات‬ ‫پیوســته و دامنــه دار در ایــران مرکــزی‬ ‫و بویــژه منطقــه طبــس و ناحیــه کلمــرد‬ ‫موفــق شــد دو بــرش چینــه نــگاری‬ ‫تیپیــک کــه احتمــاال گــذر پرمیــن بــه‬ ‫تریــاس کــه در انهــا تدریجــی اســت را‬ ‫معرفــی کنــد کــه نتایــج ان بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه نانجینــگ در قالــب مقــاالت‬ ‫معتبــر بین المللــی منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارائــه ایــن دســتاوردهای علمــی جدیــد‪،‬‬ ‫افق هــای نویــن و رویکردهــای جدیــدی‬ ‫در رابطــه بــا مباحــث‪ ،‬پالئوژئوگرافــی‪،‬‬ ‫پالئوبیوژئوگرافــی‪ ،‬پالئوتکتونیــک و‬ ‫دیرینــه شناســی پالئوزوئیــک و تریــاس‬ ‫ایــران مرکــزی ازجملــه بلوک هــای‬ ‫طبــس‪ ،‬کلمــرد‪ ،‬پشــت بــادام و یــزد بــاز‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری های علمی با دانشگاه نانجینگ چین‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی‬ ‫‪16‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در دادســتانی‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی می باشــد را‬ ‫بــه ســبب ایــن اقدامــات تشــکر کــرد و‬ ‫پــردازی دانســت‪.‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و دکتــر احمــدزاده‬ ‫برگــزاری همایــش اســیب های اجتماعــی‬ ‫از اهــداف مرکــز کرســی های نظریــه‬ ‫ســپس در ایــن جلســه دکتــر احمــدزاده‬ ‫بــا حمایــت ایــن دادســتانی را مــورد توجــه‬ ‫معــاون حقــوق عامــه دادســتانی زاهــدان‬ ‫جلســه کمیتــه دســتگاهی کرســی های‬ ‫در ادامــه جلســه دکتــر حســنی فر رئیــس‬ ‫و برنامه هــای دانشــکده ها در خصــوص‬ ‫بلوچســتان در روز شــنبه هفتــم خــرداد‬ ‫دانشــگاه ضمــن بیــان گزارشــی از اقدامــات‬ ‫نظریــه پــردازی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن کنفرانــس ســازمان‬ ‫مرکــزی دانشــگاه برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫جلســه دکتــر رضایــی رئیــس دانشــگاه بــا‬ ‫بیــان اهمیــت کرســی های نظریــه پــردازی‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬بــر‬ ‫همــکاری ســایر نهادهــای و ســازمان ها‬ ‫تاکیــد کــرد و در ایــن خصــوص از‬ ‫قــرار داد‪.‬‬ ‫مرکــز‬ ‫کرســی های‬ ‫نظریه پــردازی‬ ‫انجــام شــده و برگــزاری دو کرســی اخیــر‬ ‫در خصــوص اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫پرداختــن بــه مســئله اســیب های اجتماعــی‬ ‫و فعــال شــدن کارگــروه تخصصــی‬ ‫اســیب های اجتماعــی (جنــوب شــرق‬ ‫ایــران) کــه مــورد تاییــد هیــات حمایــت‬ ‫از کرســی های نظریــه پــردازی شــورای‬ ‫و ســایر اعضــای جلســه بــه بیــان نظــرات‬ ‫پرداختــن بــه مســئله اســیب های اجتماعــی‬ ‫اســتان پرداختنــد و مقــرر گردیــد نظــرات‬ ‫مکتــوب در ایــن خصــوص بــه مرکــز‬ ‫کرســی ها ارســال گــردد‪.‬‬ ‫در ادامــه دو طــرح نامــه کرســی ترویجــی‬ ‫بــا حضــور ارائــه کننــده کرســی مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت و جهــت برگــزاری‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫کارگاه بین المللی انالیز تابعی و ساختارهای توپولوژیک‬ ‫کارگاه بیــن المللــی انالیــز تابعــی و‬ ‫ســاختارهای توپولوژیــک در روزهــای‬ ‫چهاردهــم و پانزدهــم اردیبهشــت مــاه‪،‬‬ ‫بصــورت مجــازی و بــا هدایــت دانشــکده‬ ‫ریاضــی‪ ،‬امــار و علــوم کامپیوتــر برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روزهــای‬ ‫چهاردهــم و پانزدهــم اردیبهشــت مــاه‪،‬‬ ‫کارگاه بیــن المللــی انالیــز تابعــی و‬ ‫ســاختارهای توپولوژیــک بــه صــورت‬ ‫مجــازی بــا هدایــت دانشــکده ریاضــی‪،‬‬ ‫امــار و علــوم کامپیوتــر و بــا مدیریــت‬ ‫دکتــر مجتبــی باخــرد و دکتــر امیــد ضابطی‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬مهمانــان ارائــه کننــده‬ ‫ســخنرانی در ایــن کارگاه‪ ،‬ریاضیدانــان‬ ‫مطرحــی از کشــورهای ترکیــه ( انــکارا‬ ‫و اســتانبول)‪ ،‬روســیه (والدی قفقــاز)‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬ایــران (تبریــز‪ ،‬اردبیــل و زاهــدان)‬ ‫بودنــد‪ .‬موضوعــات مطــرح شــده توســط‬ ‫ســخنرانان‪ ،‬طیــف وســیعی از مباحــث روز‬ ‫و مــورد اســتناد انالیــز تابعی و ســاختارهای‬ ‫توپولوژیــک را در بــر داشــت‪ .‬از مهمتریــن‬ ‫ویژگــی هــای ایــن کارگاه‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫ارائه هــای مســلط و ســودمند (بــه دو زبــان‬ ‫انگلیســی و فارســی)‪ ،‬شــرکت دانشــجویان‬ ‫تحصیــات تکمیلــی و اشــنایی بــا مباحــث‬ ‫روز شــاخه های مختلــف اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬گــروه هندســه دانشــکده‬ ‫همــکاری خــوب و ســازنده ای در ارائــه‬ ‫مطالــب مربــوط بــه موضــوع کارگاه‬ ‫داشــتند کــه نشــان دهنــده گســتردگی‬ ‫دامنــه ریاضیــات از یــک ســو و اشــتراک‬ ‫موضوعــات ریاضــی و کاربــرد پذیــری‬ ‫انهــا از ســوی دیگــر می باشــد‪.‬‬ ‫دانشــکده ریاضــی امیــد دارد بــا تکیــه‬ ‫بــر توانمنــدی و پتانســیل همــکاران در‬ ‫پیشــبرد ریاضیــات و کاربــرد پذیــری ان‬ ‫و همچنیــن همکاری هــای بین المللــی در‬ ‫جهــت پیشــبرد اهــداف دانشــگاه‪ ،‬گام هــای‬ ‫موثــری بــردارد‪ .‬‬ صفحه 16 ‫از دانشگاه بوخوم المان‬ ‫ســخنرانی علمــی بیــن المللــی بــا عنــوان‬ ‫«عملکــرد ژئوســینتتیکها در ســازه هــای‬ ‫خاکــی و کاربــرد روشــهای عــددی در‬ ‫طراحــی انــان» در ســاعت ‪ 12‬روز جمعــه‬ ‫‪ 6‬خــرداد مــاه ‪ 1401‬توســط اقــای دکتــر‬ ‫علیمردانــی لواســان از دانشــگاه بوخــوم‬ ‫المــان بصــورت وبینــار برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه اقــای دکتــر هاشــمی‬ ‫منفــرد عضــو هیئــت علمــی گروه مهندســی‬ ‫عمــران کــه هماهنگــی ایــن وبینــار بــه‬ ‫علمــی بــه مــدت یــک ســاعت و نیــم در‬ ‫خصــوص کاربــرد ژئوســینتتیکها در مســلح‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫سخنرانی بین المللی توسط اقای دکتر علیمردانی لواسان‬ ‫کــردن خاکهــا و طراحــی هــا پرداختنــد و‬ ‫در پایــان نیــز مثالهایــی را بــرای دانشــجویان‬ ‫نشــان دادنــد‪ .‬ایــن جلســه بــا حضور اســاتید‬ ‫همــت ایشــان صــورت گرفــت رزومــه ای‬ ‫و دانشــجویان دانشــگاه برگــزار گردیــد‬ ‫ارایــه کردنــد و در ادامــه اقــای دکتــر‬ ‫ســواالت اســاتید و دانشــجویان پاســخ داده‬ ‫از فعالیتهــا و زمبنــه هــای تحقیقاتــی ایشــان‬ ‫علیمردانــی لواســان بــه ارایــه ســخنرانی‬ ‫و در پایــان جلســه بــه مــدت نیــم ســاعت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫سخنرانی بین المللی توسط اقای دکتر مهماندوست کتلر از موسسه ‪ Flanders‬بلژیک‬ ‫ســخنرانی علمــی بیــن المللــی بــا عنــوان‬ ‫«‪Modelling of water uptake‬‬ ‫‪ »by plant roots‬در ســاعت ‪ 13‬و‬ ‫نیــم روز شــنبه ‪ 31‬اردیبهشــت مــاه ‪1401‬‬ ‫توســط اقــای دکتــر مهماندوســت کتلــر‬ ‫از موسســه ‪ Flanders‬بلژیــک بصــورت‬ ‫ســاعت و نیــم در خصــوص نحــوه جــذب‬ ‫وبینــار برگــزار گردیــد‪ .‬در ابتــدای جلســه‬ ‫اب و میــزان ان توســط گیاهــان متفــاوت‬ ‫اقــای دکتــر هاشــمی منفــرد عضــو هیئــت‬ ‫و در شــرایط مختلــف و همچنیــن الودگــی‬ ‫علمــی گــروه مهندســی عمــران کــه‬ ‫خــاک پرداختنــد و در پایــان نیــز مثالهایــی‬ ‫هماهنگــی ایــن وبینــار بــه همــت ایشــان‬ ‫را بــرای دانشــجویان نشــان دادنــد‪ .‬ایــن‬ ‫صــورت گرفــت رزومــه ای از فعالیتهــا و‬ ‫جلســه بــا حضــور اســاتید و دانشــجویان‬ ‫زمبنــه هــای تحقیقاتــی ایشــان ارایــه کردنــد‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد و در پایــان‬ ‫و در ادامــه اقــای دکتــر مهماندوســت کتلر‬ ‫جلســه بــه مــدت نیــم ســاعت ســواالت‬ ‫بــه ارایــه ســخنرانی علمــی بــه مــدت یــک‬ ‫اســاتید و دانشــجویان پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫سخنرانی بین المللی توسط اقای دکتر سیدعلی قریشیان‬ ‫از دانشگاه علم و فناوری نروژ‬ ‫ســخنرانی علمــی بیــن المللــی بــا عنــوان‬ ‫«‪Thermo-hydro-mechanical‬‬ ‫‪»coupling in geomechanics‬در‬ ‫ســاعت ‪ 9‬و نیــم صبــح روز یکشــنبه ‪26‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ‪ 1401‬توســط اقــای دکتــر‬ ‫ســید علــی قریشــیان امیــری پژوهشــگر در‬ ‫زمینــه محیطهــای متخلخــل از دانشــگاه‬ ‫علــم و فنــاوری نــروژ بصــورت وبینــار‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬در ابتــدای جلســه اقــای‬ ‫دکتــر هاشــمی منفــرد عضــو هیئــت علمــی‬ ‫گــروه مهندســی عمــران کــه هماهنگــی‬ ‫ایــن وبینــار بــه همــت ایشــان صــورت‬ ‫گرفــت رزومــه ای از فعالیتهــا و زمبنــه‬ ‫هــای تحقیقاتــی ایشــان ارایــه کردنــد و‬ ‫در ادامــه اقــای دکتــر قریشــیان امیــری‬ ‫بــه ارایــه ســخنرانی علمــی بــه مــدت یــک‬ ‫ســاعت و نیــم در خصــوص معــادالت‬ ‫ترمومکانیــک و حــل انهــا پرداختنــد و در‬ ‫پایــان نیــز مثالهایــی را بــرای دانشــجویان‬ ‫نشــان دادنــد‪ .‬ایــن جلســه بــا حضــور‬ ‫اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه برگــزار‬ ‫گردیــد و در پایــان جلســه بــه مــدت نیــم‬ ‫ســاعت ســواالت اســاتید و دانشــجویان‬ ‫پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫کارگاه تخصصی اشنایی با ‪NFT‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کارگاه تخصصــی اشــنایی بــا ‪ NFT‬بــا‬ ‫همــکاری مرکــز رشــد دانشــکاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در تاریــخ ‪ 24/2/1401‬در‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری برگــزار شــد ‪.‬در‬ ‫کارگاه فــوق خانــم الهــام شــورابی گفــت‬ ‫هنــر دیجیتــال در حــال ورود بــه دنیــای‬ ‫جدیــدی اســت کــه همــه چیــز ان بــر‬ ‫پایــه فنــاوری هــای دیجیتــال مــی باشــد و‬ ‫شــما تمامــی اطالعــات افالیــن یــا اثرهــای‬ ‫هنــری کــه بــا دســت کشــیده ایــد را بــه‬ ‫صفــر ویــک هــای دنیــای دیجیتــال تبدیــل‬ ‫مــی کنیــد تــا نــه تنهــا مانــدگاری اثــر‬ ‫شــفاهی شــما دائمــی شــود بلکــه امــکان‬ ‫فــروش ان بــر پایــه فنــاوری کــه توکــن‬ ‫غیرقابــل معاوضــه ‪ NFT‬نــام دارد روی‬ ‫زنجیــره بلوکــی کار مــی کنــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫کارگاه هوشمند سازی‬ ‫شبکه با کمک اینترنت‬ ‫اشیاء‬ ‫کارگاه هوشــمند ســازی شــبکه بــا کمــک‬ ‫اینترنــت اشــیاء بــا مشــارکت مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری مــورخ ‪26/2/1401‬برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در کارگاه فــوق خانــم دکتــر جــال‬ ‫ابــادی مباحــث هوشمندســازی صنعتــی‪،‬‬ ‫مــرور و بررســی نیازها‪،‬کارخانــه هــای‬ ‫هوشمند‪،‬شــهر هوشــمند‪،‬حمل و نقــل‬ ‫هوشمند‪،‬کشــاورزی هوشــمند و‪....‬را‬ ‫مــورد بحــث و بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان هزار دانشگاه اثرگذار جهان و بیست و هفت‬ ‫دانشگاه اثرگذار از ایران‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در میــان‬ ‫تاثیرگــذاری در ســطوح گوناگــون‬ ‫‪ :۱‬نبــود فقــر ‪ :۲‬نبود گرســنگی ‪ :۳‬ســامت‬ ‫دانشــگاه اثرگــذار از ایــران‪،‬‬ ‫جهــان بــرای نخســتین بــار ســال ‪ ۲۰۱۹‬از‬ ‫‪ :۵‬برابــری جنســیتی ‪ :۶‬دسترســی بــه اب‬ ‫هــزار دانشــگاه اثرگــذار جهــان و ‪27‬‬ ‫معاونــت پژوهشــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا اگاهــی از ضــرروت حضــور‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ایــن دانشــگاه در نظــام هــای رتبــه بنــدی‬ ‫در ســال ‪ 2020( 1399‬میــادی) تصمیــم‬ ‫بــه شــرکت در نظــام هــای رتبــه بنــدی‬ ‫بیــن المللــی گرفــت و بــا برنامــه ریــزی‬ ‫دقیــق و ایجــاد طــرح پژوهــش محــور وارد‬ ‫رتبــه بنــدی توســعه پایدارنظــام بیــن المللــی‬ ‫تایمــز‪ ،‬گردیــد‪.‬‬ ‫رتبه بنــدی دانشــگاه ها بــر پایــه میــزان‬ ‫صنعتــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬نــواوری و غیــره در ســطح‬ ‫ســوی نظــام رتبه بنــدی بین المللــی تایمــز‬ ‫انجــام شــد‪ .‬تایمــز در ایــن رتبه بنــدی‬ ‫دانشــگاه ها را بــر پایــه اهــداف توســعه‬ ‫پایــدار ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل‬ ‫متحــد ‪ ۱۷‬شــاخص اســت کــه موسســه‬ ‫تایمــز بــرای ایــن رتبه بنــدی از انهــا‬ ‫اســتفاده کــرده اســت‪ .‬ایــن اهــداف شــامل‬ ‫مــوارد ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫و رفــاه بــرای مــردم ‪ :۴‬کیفیــت امــوزش‬ ‫بهداشــتی ‪ :۷‬انــرژی مقرون به صرفــه و‬ ‫پــاک ‪ :۸‬اشــتغال مناســب و رشــد اقتصــادی‬ ‫‪ :۹‬صنعــت‪ ،‬نــواوری و زیرســاخت ‪:۱۰‬‬ ‫کاهــش نابرابــری ‪ :۱۱‬شــهرها و جوامــع‬ ‫پایــدار ‪ :۱۲‬تولیــد و مصــرف مســئوالنه ‪:۱۳‬‬ ‫عملکــرد در خصــوص کنتــرل اقلیــم ‪:۱۴‬‬ ‫زندگــی زیــر اب ‪ :۱۵‬زندگــی در زمیــن‬ ‫‪ :۱۶‬صلــح‪ ،‬عدالت و قدرت ‪ :۱۷‬مشــارکت‬ ‫در تحقــق اهــداف توســعه اســت‪ .‬معاونــت‬ ‫پژوهشــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ صفحه 18 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اگاهــی از ضــرروت حضــور ایــن دانشــگاه‬ ‫بــه ایجــاد ایــده هــای اســتارت اپــی و‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت فعالیت هــای‬ ‫(‪ 2020‬میــادی) تصمیــم بــه شــرکت در‬ ‫کار و توزیــع؛ بــا کســب امتیــازی در خــور‬ ‫بلوچســتان در دوران ســخت کرونــا‬ ‫و بــا برنامــه ریــزی دقیــق و ایجــاد طــرح‬ ‫‪ 400‬جهانــی از بیــن حــدود ‪ 1000‬موسســه‬ ‫در نظــام هــای رتبــه بنــدی در ســال ‪1399‬‬ ‫نظــام هــای رتبــه بنــدی بیــن المللــی گرفــت‬ ‫پژوهــش محــور وارد رتبــه بنــدی توســعه‬ ‫پایدارنظــام بیــن المللــی تایمــز‪ ،‬گردیــد‪.‬‬ ‫حمایــت کامــل از انــان تــا ورود بــه بــازار‬ ‫توجــه در جایــگاه ســوم کشــوری و ‪ 300‬تــا‬ ‫ی شــرکت کننــده در ســال ‪ 2020‬در ایــن‬ ‫نظــام رتبــه بنــدی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫علمــی و عملــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس منحــوس‬ ‫موجــب شــد تــا علیرغــم افزایــش حضــور‬ ‫دانشــگاه های تــراز اول دنیــا در فهرســت‬ ‫تایمــز‪ ،‬ایــن دانشــگاه همچنــان در لیســت‬ ‫ایــن دانشــگاه توانســت در بــدو ورود‬ ‫ایــن دانشــگاه موفــق بــه کســب رتبــه در‬ ‫دانشــگاه هــای تاثیرگــذار جهــان قــرار‬ ‫موسســه تایمــز بــه دلیــل فعالیت هــای‬ ‫ســال پیاپــی ‪ 2021 ،2020‬و ‪ 2022‬در بیــن‬ ‫حائــز امتیــاز گردیــده اســت‪ ،‬بلکــه بــا توجه‬ ‫خــود در نظــام رتبــه بنــدی توســعه پایــدار‬ ‫اکادمیــک و پژوهشــی فــرا منطقــه ای و‬ ‫میــزان تاثیــر گــذاری اش بــر رفــع فقــر‬ ‫و کارافرینــی ‪ ،‬همــکاری تنگاتنــگ بــا‬ ‫صنعــت‪ ،‬ســازمان های محیــط زیســت‪،‬‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬همــکاری هــای بیــن‬ ‫المللــی خصوصــا همــکاری بــا همســایگان‬ ‫شــرقی ایــران‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان بــا‬ ‫فراهــم نمــودن بورســیه های تحصیلــی‬ ‫بــرای دانشــجویان بیــن المللــی افغــان و‬ ‫بــا ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری و‬ ‫تشــویق دانشــجویان و فارغ التحصیــان‬ ‫میــان دانشــگاه های تــراز اول دنیــا در ســه‬ ‫دانشــگاه هــای تاثیــر گــذار جهــان گردیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش رســمی موسســه تایمــز‬ ‫کــه در خبرگــزاری هــای رســمی کشــور‬ ‫از جملــه خبرگــزاری مهــر نیــز انتشــاریافته‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ 2022‬از مجمــوع بیــش از‬ ‫‪ 2000‬دانشــگاه دولتــی‪ ،‬ازاد‪ ،‬غیرانتفاعــی‬ ‫و علــوم پزشــکی کشــور‪ ،‬تنهــا ‪ 27‬دانشــگاه‬ ‫در لیســت دانشــگاه های اثرگــذار دنیــا‬ ‫حضــور دارنــد کــه دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان همچنــان موقعیــت خــود را در‬ ‫ایــن رتبه بنــدی حفــظ نمــوده اســت‪.‬‬ ‫داشــته باشــد و نه تنهــا در ایــن رتبه بنــدی‬ ‫بــه اســتانداردهای اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫توانســته در دیگــر رتبه بندی هــای‬ ‫تایمــز از جملــه دانشــگاه های جــوان‬ ‫و دانشــگاه های جهــان نیــز حائــز رتبــه‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫گــزارش کامــل رتبه بنــدی دانشــگاه های‬ ‫جهــان در ســال ‪ 2022‬در وب گاه رســمی‬ ‫موسســه تایمــز بــه نشــانی‪:‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫‪Higher‬‬ ‫‪Rankings‬‬ ‫‪Impact‬‬ ‫ارایه گردیده است‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪Times‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫‪20‬‬ ‫برگزاری کرسی ترویجی اسیب های اجتماعی ناشی‬ ‫از پاندمی کرونا و زمینه های شکل گیری ان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کرســی ترویجــی اســیب های اجتماعــی‬ ‫ناشــی از پاندمــی کرونــا و زمینه هــای‬ ‫شــکل گیری ان (مطالعــه مــوردی‪:‬‬ ‫جوانــان شــهر زاهــدان) در روز دوشــنبه‬ ‫ســی ام فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن‬ ‫کنفرانــس ســازمان مرکــزی ســاختمان‬ ‫شــهید میرحســینی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫کرســی کــه بــا حضــور جمعــی از اســاتید‬ ‫و دانشــجویان برگــزار شــد ارائــه دهنــده‬ ‫دکتــر الهــام شــیردل از گــروه علــوم‬ ‫اجتماعــی بــود‪ .‬ناقــدان دکتــر ابوالفضــل‬ ‫احمــدزاده سرپرســت معاونــت حقــوق‬ ‫عامــه دادگســتری اســتان‪ ،‬دکتــر مصطفــی‬ ‫اربابــی عضــو هیــات علمــی گــروه فقــه و‬ ‫مبانــی حقــوق اســامی و دکتــر خدیجــه‬ ‫اســدی سروســتانی عضــو هیــات علمــی‬ ‫گــروه علــوم اجتماعــی و مدیــر کرســی‬ ‫دکتــر عبدالرســول حســنی فر عضــو هیــات‬ ‫علمــی گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بودنــد‪.‬‬ ‫ارائــه دهنــده ی ایــن کرســی نخســت‬ ‫بــه افزایــش مشــکالت و نابســامانی های‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫در اکثــر کشــورهای جهان و ایــران با وقوع‬ ‫پدیــده اپیدمــی کوویــد‪ ۱۹-‬پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد اســیب های ناشــی از‬ ‫ایــن بیمــاری در مناطــق کمتــر توســعه یافته‬ ‫نظیــر اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشــتر‬ ‫بــوده و بــه دلیــل کمبــود امکانــات درمانــی‬ ‫و زیرســاخت های اقتصــادی در ایــن مناطــق‬ ‫در صــورت شــدت گرفتــن بیمــاری‪ ،‬امــار‬ ‫مــرگ و میــر و همچنیــن اســیب های‬ ‫اجتماعــی می توانــد بــه شــدت بــاال رود‪.‬‬ ‫شناســایی اســیب های اجتماعــی ناشــی از‬ ‫پاندمــی کرونــا و بافــت اجتماعــی تشــدید‬ ‫پیامدهــای ان بــرای حفــظ ســامت جامعــه‬ ‫در بیــن جوانــان بــه عنــوان بیشــترین قشــر‬ ‫فعــال و تاثیرگــذار در جمعیــت شــهر‬ ‫زاهــدان بعنــوان مرکــز اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ســپس پیشــینه تحقیــق در خصــوص اثــرات‬ ‫پاندمــی کرونــا و نــوع روش شناســی کیفی‬ ‫پدیدارشناســی مــورد اســتفاده اشــاره‬ ‫گردیــد‪ .‬در ادامــه پیامدهــای پاندمــی‬ ‫کرونــا در ‪ ۴‬اســیب اجتماعــی اصلــی‬ ‫‪ -۱‬فقــر‪ ،‬بیــکاری و مشــکالت معیشــتی‪،‬‬ ‫‪-۲‬افزایــش فشــارها و اختــاالت روانــی‪،‬‬ ‫‪-۳‬کاهــش کمیــت و کیفیــت تعامــات‬ ‫خانوادگــی‪-۴ ،‬فقــدان مســئولیت پذیری‬ ‫اجتماعــی و بــه خطــر افتــادن ســامت‬ ‫جمعــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و‬ ‫تاکیــد گردیــد ایــن اســیب ها زمینــه‬ ‫پیامدهــا و اســیب های اجتماعــی دیگــری‬ ‫را فراهــم مــی اورد‪ .‬یکــی از اســیب های‬ ‫اجتماعــی مهــم فقــر‪ ،‬بیــکاری و مشــکالت‬ ‫معیشــتی بــود کــه از یــک طــرف بــه‬ ‫ســبب ضعــف ســاختارهای اقتصــادی‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬افزایــش بعــد خانــوار و‬ ‫هزینه هــای تحمیلــی و درمانــی از ســوی‬ ‫دیگــر فشــارهای بیشــتری را بــه سرپرســت‬ ‫و اعضــای خانــواده وارد نمــوده کــه منجــر‬ ‫بــه افزایــش جــرم‪ ،‬کاهــش امنیــت روانــی‬ ‫و اجتماعــی می شــود‪ .‬ایــن مســئله ســامت‬ ‫خانــواده را از ابعــاد مختلــف روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬جســمانی تحــت الشــعاع قــرار‬ ‫می دهــد و در مــواردی موجــب تــرک‬ ‫تحصیــل فرزنــدان و از هــم پاشــیدگی‬ ‫بویــژه در خانواده هــای محــروم نیــز‬ ‫می شــود کــه نهایتــا در کاهــش شــاخص‬ ‫توســعه انســانی و افزایــش فقــر چنــد بعــدی‬ ‫در ســطح اســتان و کشــور نقــش دارد‪.‬‬ ‫همه گیــری بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬بدلیــل‬ ‫قرنطینه هــای طوالنــی‪ ،‬تزریــق اســترس‬ ‫و فشــار روانــی بــه خانــواده و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی موجــب گرایــش اعضــای‬ ‫خانــواده بــه روابــط مجــازی‪ ،‬تشــدید‬ ‫تعارضــات و تنش هــای خانوادگــی و‬ ‫خشــونت خانگــی شــده اســت‪ .‬فشــارهای‬ ‫روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی بــه‬ ‫خصــوص در شــرایط بیمــاری اعضــای‬ ‫خانــواده تشــدید می شــود و خانــواده را‬ ‫دچــار التهــاب و تهدیــد می ســازد‪.‬‬ ‫عــدم‬ ‫انســجام‬ ‫اجتماعــی‬ ‫در‬ صفحه 20 ‫در ادامــه جلســه ناقــدان کرســی دکتــر‬ ‫احمــد زاده‪ ،‬دکتــر اربابــی و دکتــر‬ ‫اســدی سروســتانی از وجــوه مختلــف بــه‬ ‫نقــد کرســی پرداختنــد و در نقــد خــود‬ ‫بــر محورهایــی ماننــد تدقیــق مفاهیــم‬ ‫و چهارچــوب مطالــب‪ ،‬لــزوم بررســی‬ ‫تحقیقــات داخــل اســتانی و مقایســه‬ ‫بــا تحقیقــات پیشــین‪ ،‬تقویــت مــوارد‬ ‫تجربــی مضامیــن اســتخراج شــده‪ ،‬ارائــه‬ ‫پیشــنهادات پژوهشــی‪ ،‬اســتدالل انتخــاب‬ ‫نمونــه جوانــان و مــواردی دیگــر تاکیــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر شــیردل بــه برخــی از ایــن‬ ‫نقدهــا پاسـخ هایی را ارائــه کــرد و در ایــن‬ ‫خصــوص بحــث و تبــادل نظــر صــورت‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪ ،‬برخــی حضــار از جملــه‬ ‫دکتــر زندوکیلــی‪ ،‬دکتــر طیــب نیــا و‬ ‫دکتــر حکیمــی فــر بــه بیــان نقطــه نظــرات‬ ‫و ســواالت خــود پرداختنــد و تبــادل نظــر‬ ‫صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫نمایشــگاه محصــوالت دانش بنیــان‪ ،‬فنــاور‬ ‫و خــاق بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۵۰‬شــرکت‬ ‫از تاریــخ ‪ ۸‬لغایــت ‪ ۱۱‬زاهــدان برگــزار‬ ‫می شــود و هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه توســعه بــازار ملــی و داخلــی و‬ ‫شناســاندن اقتصــاد دانش بنیــان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ابزارهــای توســعه اقتصــادی منطقــه‬ ‫وی افــزود‪« :‬در ایــن نمایشــگاه قــرار اســت‬ ‫شــرکت هــای کــه در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان یــا اســتان هــای دیگــر بــه تولیــد‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان می پردازنــد‪،‬‬ ‫ظرفیــت خــود بــرای ورود بــه یکــی از‬ ‫نمایشــگاه محصــوالت دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫فنــاور و خــاق در راســتای توســعه بــازار‬ ‫محصــوالت در بــازار پاکســتان و افغانســتان‬ ‫از ‪ ۲۸‬خــرداد تــا ‪ ۱‬تیــر مــاه بــه میزبانــی‬ ‫زاهــدان بــا حضــور شــرکت های مختلــف‬ ‫از سراســر کشــور برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــاهمرادی اظهــار کــرد‪« :‬حضــور‬ ‫‪ ۱۵۰‬شــرکت در ایــن نمایشــگاه نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت کــه همــه شــرکت هــا‬ ‫و اســتان اســت‪.‬‬ ‫فریــد شــاهمرادی مدیــر فــن بــازار سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در گفــت وگــو بــا پانــا اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬در ایــن نمایشــگاه ‪ ۱۵۰‬شــرکت از‬ ‫ســایر اســتان های کشــور بــا موضوعــات‬ ‫مختلــف و متنــوع در کنــار اســتارتاپ‬ ‫اســتدیوها‪ ،‬شــتاب دهنده هــا‪ ،‬مراکــز‬ ‫خدمــات کســب و کار و مــوارد دیگــر‬ ‫حضــور خواهنــد داشــت‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه توســعه بــازار ملــی و داخلــی و‬ ‫شناســاندن اقتصــاد دانــش بنیــان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ابزارهــای توســعه اقتصــادی منطقــه‬ ‫و اســتان اســت‪».‬‬ ‫مدیــر فــن بــازار سیســتان و بلوچســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬معرفــی ظرفیت هــای‬ ‫ایــن شــرکت هــا بــرای توســعه شــهر‪،‬‬ ‫منطقــه و اســتان و همچنیــن توســعه‬ ‫بــازار بیــن المللــی و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬عــدم‬ ‫اعتمــاد اجتماعــی در ســطح رســمی و غیــر‬ ‫رســمی‪ ،‬نارضایتــی از عملکــرد مســئوالن‬ ‫در بحــران پاندمــی کرونــا و‪ ...‬حاکــی از‬ ‫فقــدان مســئولیت پذیــری اجتماعــی در‬ ‫ســطوح خــرد و کالن اســت‪ .‬ایــن وضعیــت‬ ‫بــه نوعــی کنتــرل و مدیریــت شــرایط‬ ‫تهدیدامیــز جامعــه کرونــا زده را دشــوار‬ ‫می ســازد کــه موجــب ابتــا بــه بیمــاری و‬ ‫مــرگ و میــر‪ ،‬افزایــش فاصلــه اجتماعــی و‬ ‫احســاس تنهایــی می گــردد‪.‬‬ ‫نمایشگاه محصوالت دانش بنیان‪ ،‬فناور و خالق‬ ‫با حضور بیش از ‪ ۱۵۰‬شرکت در زاهدان برگزار‬ ‫می شود‬ ‫صادراتــی بــرای کشــورهای همســایه از‬ ‫دیگــر اهــداف ایــن نمایشــگاه اســت‪».‬‬ ‫بازارهــای در دســترس یعنــی بازارهــای‬ ‫کشــور همســایه مثــل پاکســتان و افغانســتان‬ ‫را نشــان دهنــد و از ایــن نمایشــگاه بــه‬ ‫عنــوان پــل ارتباطــی اســتفاده کننــد‪».‬‬ ‫توانســته اند محصــوالت و خدمــات قابــل‬ ‫عرضــه بــه کشــورهای همســایه تولیــد‬ ‫کننــد‪».‬‬ ‫مدیرفنــی بــازار سیســتان و بلوچســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬شــرکت هایی از مراکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه های مختلــف اســتان ماننــد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ایرانشــهر‪،‬‬ ‫ســراوان‪ ،‬چابهــار و زابــل در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضــور دارنــد کــه در زمینــه موضوعــات‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاور در حیطــه بــرق و‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬کشــاورزی ‪ IOT ،‬و مــوارد‬ ‫دیگــر مثــل انرژی هــای تجدیدپذیــر‪،‬‬ ‫حــوزه صنایع خــاق اســتارتاپ اســتدیوها‪،‬‬ ‫حــوزه خدمــات مالــی فینتــک و مــوارد‬ ‫اینچنینــی حضــور خواهنــد داشــت‪».‬‬ ‫شــاهمرادی بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری سیســتان و بلوچســتان افــزود‪:‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫«شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری سیســتان و بلوچســتان بــا توجــه‬ ‫بــه نوپــا بــودن فعالیت هــای خوبــی انجــام‬ ‫می دهنــد و نســبت بــه زمــان فعالیتشــان‬ ‫واقعــا محصــوالت خوبــی در حوزه هــای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬تکنولــوژی و حــوزه‬ ‫شــرکت های خــاق تولیــد کرده انــد و‬ ‫در حــال توســعه دادن فعالیت هــای خــود‬ ‫هســتند‪».‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مزیــت رقابتــی‬ ‫محصــوالت اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در رقابــت بــا ســایر شــرکت ها افــزود‪:‬‬ ‫«از نظــر مزیت هــای رقابتــی تیم هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات و اینترنــت اشــیا در‬ ‫اســتان محصــوالت خوبــی ایجــاد کردنــد‬ ‫بــه طــوری کــه از لحــاظ توانمنــدی در‬ ‫ســطح کشــور هــم شــناخته شــده هســتند‪ ».‬‬ ‫شــاهمرادی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و‬ ‫شــرکت های خــاق اســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫«از لحــاظ محصــوالت دانــش بنیــان نیــز‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان ظرفیت هــای‬ ‫خوبــی دارد و درحــوزه کشــاورزی و‬ ‫دریــا شــرکت هــای خوبــی درحــال‬ ‫شــکل گیــری هســتند‪».‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪« :‬همچنیــن در حــوزه‬ ‫شــرکت های خــاق در سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بســیار خــوب کار شــده اســت‬ ‫بــه طــوری کــه رتبــه پنجــم کشــوری‬ ‫از نظــر تعــداد شــرکت هــای خــاق بــه‬ ‫زاهــدان اختصــاص دارد و پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان از لحــاظ‬ ‫کمــی و کیفــی بــه عنــوان یکــی از هــاب‬ ‫هــای صنایــع خــاق در کشــور شــناخته‬ ‫مــی شــود‪».‬‬ ‫برگزاری جلسه ی هم اندیشی و امضاء تفاهم نامه با مدیرکل‬ ‫مطالعات و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلســه ی هــم اندیشــی و امضــاء تفاهــم‬ ‫نامــه بــا مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در‬ ‫راســتای ماموریــت گرایــی و ایفــای‬ ‫مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ها در اجــرای‬ ‫برنامه هــای توســعه ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت و جامعــه و جلســات هماهنگــی در‬ ‫خصــوص بررســی راهکارهــای افزایــش‬ ‫همکاری هــای متقابــل بــا کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) در روز ‪ ۴‬خردادمــاه‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد ضمــن بازدیــد از امکانــات و زیــر‬ ‫ســاخت های دانشــگاه‪ ،‬از جملــه مرکــز‬ ‫نــواوری اجتماعــی‪ ،‬فــن بــازار و مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه در نشســتی بــا حضــور مدیر‬ ‫مجتمــع فنــاوری و نــواوری دانشــگاه‪ ،‬مدیر‬ ‫مرکــز نــواوری اجتماعــی‪ ،‬مدیــر دفتــر‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت و ریاســت دانشــکده‬ ‫اقتصــاد و مدیریــت شــرکت نمــود‪ .‬در‬ ‫ایــن نشســت راهکارهــای همــکاری‬ ‫متقابــل بررســی و تصمیمــات جهــت‬ ‫اجرایــی شــدن مصوبــات اتخــاذ گردیــد‪.‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن ایــن تصمیمــات حــذف‬ ‫محدودیــت تعــداد پارســاهای تحصیــات‬ ‫تکمیلــی پیشــنهادی بــرای رفــع نیازهــا و‬ ‫مشــکالت مرتبــط بــا کمیتــه امــداد در‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــود‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت در ســال گذشــته ‪۲۰‬‬ ‫عنــوان پارســای تقاضــا محــور پیشــنهادی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه تصویــب‬ ‫کارگــروه پژوهشــی کمیتــه امــداد رســیده‬ ‫بــود کــه در ســال جــاری محدودیــت‬ ‫تعــداد پارســاهای پیشــنهادی بــرای‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برداشــته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در جلســه ای بــا حضــور‬ ‫معاونــت پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬روســای‬ ‫دانشــکده های اقتصــاد و مدیریــت‪،‬‬ ‫جغرافیــا و برنامه ریــزی محیطــی‪ ،‬علــوم‬ ‫تربیتــی و روانشناســی‪ ،‬صنعــت و معــدن‬ ‫خــاش‪ ،‬مدیــر پژوهشــی و مدیــر دفتــر‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه تفاهــم‬ ‫نام ـه ای بیــن معاونــت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫و مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن مفــاد ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت و توانمنــدی هــای‬ ‫علمــی و پژوهشــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــرای انجــام طرح هــای‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬در اولویــت قــراردادن عناویــن‬ ‫تحقیقاتــی پیشــنهادی کمیتــه امــداد بــرای‬ ‫انجــام پارســاهای تحصیــات تکمیلــی در‬ ‫دانشــگاه اعــام نیازهــای پژوهشــی کمیتــه‬ ‫امــداد در کشــور و بــه خصــوص اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫مرکــز نــواوری اجتماعــی دانشــگاه بــرای‬ ‫حــل مشــکالت و نیازهــای طــرح شــده‬ ‫توســط کمیتــه امــداد معرفــی زمینه هــای‬ ‫تحقیقاتــی مــورد نیــاز کمیتــه امــداد جهــت‬ ‫گذرانــدن فرصت هــای مطالعاتــی جامعــه‬ ‫و صنعــت اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫در کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اجــرای‬ ‫برنامه هایــی در زمینــه مهــارت افزایــی و‬ ‫اشــتغال پذیــری دانشــجویان و ســایر افــراد‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــرر شــد کارگــروه مشــترک‬ ‫بــرای بررســی نتایــج و اقدامــات ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه جلســاتی را بــه صــورت‬ ‫دوره ای برگــزار نماینــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫کرســی نقــدی بــر شــیوه های توانبخشــی‬ ‫شــناختی و معرفــی بســته امــوزش تقویــت‬ ‫مهارت هــای شــناختی و جســمانی ‪ ،‬در‬ ‫روز ‪ ۲۴‬خرداد مــاه بــه صــورت حضــوری‬ ‫و مجــازی بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫شــرکت کننــده در ســالن کنفرانــس‬ ‫ســازمان مرکــزی‪ ،‬ســاختمان شــهید‬ ‫میرحســینی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن‬ ‫کرســی ارائــه دهنــده دکتــر ثنــا نــوری‬ ‫مقــدم از گــروه روانشناســی بــود‪ .‬ناقــدان‬ ‫کرســی دکترمحمــود شــیرازی از گــروه‬ ‫روانشناســی‪ ،‬دکتــر زهــرا نیک منــش‬ ‫از گــروه روانشناســی و دکتــر عباســعلی‬ ‫اویســی مدیــرکل بهزیســتی اســتان‬ ‫سیســتان وبلوچســتان بودنــد‪ .‬مدیــر کرســی‬ ‫دکتــر عبدالرســول حســنی فــر عضــو هیــات‬ ‫علمــی گــروه علــوم اجتماعــی بــود‪.‬‬ ‫در ایــن کرســی‪ ،‬ابتــدا ارائــه دهنــده‪ ،‬بــه‬ ‫بررســی نقــاط قــوت و ضعــف شــیوه‬ ‫هــای توانبخشــی براســاس تحقیقــات‬ ‫پرداخــت و اذعــان داشــت کــه امــروزه‬ ‫شــیوه های توانبخشــی و توانمندســازی‬ ‫شــناختی در کلیــه رده هــای ســنی و در‬ ‫کلیــه جوامــع جهــت ارتقــاء عملکــرد افــراد‬ ‫و برطــرف شــدن نقــاط ضعــف در حــوزه‬ ‫کارکردهــای عالــی ذهــن مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا بررســی نقــاط قــوت و ضعــف‬ ‫شــیوه های پیشــین دســت بــه طراحــی و تهیه‬ ‫بســته اموزشــی مهارت هــای شــناختی و‬ ‫جســمانی زده اســت‪ .‬ایــن بســته اموزشــی‪-‬‬ ‫درمانــی بــر اســاس اصــل یکپارچگــی‬ ‫حســی‪ ،‬نوروپالستیســیتی و تعــادل درمانــی‬ ‫طراحــی شــده اســت و جهــت کمــک‬ ‫بــه افــراد دارای ضعــف در کارکردهــای‬ ‫شــناختی (حافظــه‪ ،‬توجــه‪ ،‬کارکردهــای‬ ‫اجرایــی و‪ )...‬مــی توانــد مفیــد واقــع شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال‬ ‫توانمندســازی شــناختی هســتند می تواننــد‬ ‫از ایــن متــد بهره منــد گردنــد‪ .‬وی اذعــان‬ ‫داشــت در ایــن روش از یــک ســری ابــزار‬ ‫ســاده اســتفاده شــده کــه می توانــد موجــب‬ ‫تغییــر در کارکردهــای شــناختی و باعــث‬ ‫ایجــاد یادگیــری ســطح باالتــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار کامــا قابــل حمــل اســت و فــرد‬ ‫می توانــد در هــر محیطــی (خانــه‪ ،‬مدرســه‪،‬‬ ‫محــل کار‪ ،‬حتــی در ســفر) از ایــن تمرینات‬ ‫اســتفاده نمایــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری‬ ‫از برنامه هــای توانمندســازی مغــز بــه‬ ‫صــورت کامپیوتــری طراحــی شــده و‬ ‫بــرای کلیــه افــراد و ســنین قابــل اســتفاده‬ ‫نمی باشــد‪ .‬در عیــن حــال بســیاری از‬ ‫برنامه هــای توانبخشــی شــناختی مبتنــی بــر‬ ‫کامپیوتــر فقــط بــر قســمت خاصــی از مغــز‬ ‫تاثیرگــذار اســت وفقــط تغییــرات را بایــد‬ ‫از طریــق ارزیابی هــای شــناختی مشــاهده‬ ‫نمــود و نمودهــای ان در زندگــی روزمــره‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کرسی ترویجی نقدی بر شیوه های توانبخشی شناختی و معرفی بسته‬ ‫اموزش تقویت مهارتهای شناختی و جسمانی‬ ‫فــرد ممکــن اســت مشــاهده نشــود‪ .‬در ایــن‬ ‫پکیــج اموزشــی ســعی شــده ایــن نقایــص‬ ‫برطــرف شــود و عــاوه بــر در دســترس‬ ‫بــودن‪ ،‬در ترکیــب بــا برنامه هــای حرکتــی‬ ‫جذابیــت و تنــوع بیشــتری را در انجــام ان‬ ‫ایجــاد گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای بســیاری از افــرادی کــه‬ ‫دارای نقایــص شــناختی هســتند و قــادر بــه‬ ‫مراجعــه مکــرر بــه کلینیک هــای درمانــی‬ ‫نیســتند می تواننــد بــا انجــام ایــن تمرینــات‬ ‫در منــزل بخشــی از فرایندهــای درمــان را‬ ‫پیــش ببرنــد و از نظــر زمانــی و مالــی بــرای‬ ‫خانواده هــا و افــراد‪ ،‬بســیار مقــرون بــه‬ ‫صرفــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ناقــدان کرســی دکتــر محمــود شــیرازی و‬ ‫دکتــر زهــرا نیک منــش از وجــوه مختلــف‬ ‫بــه نقــد کرســی پرداختنــد و نقــاط ضعــف‬ ‫و قــوت ایــن موضــوع را بررســی نمودنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ارائــه کننــده ضمــن پاســخگویی‬ ‫بــه نقدهــای داوران و تاییــد برخــی از‬ ‫نقدهــا جمع بنــدی خــود را ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪ ،‬برخــی حضــار از جملــه‬ ‫دکتــر رمضانــی و دکتــر حســنی فــر بــه‬ ‫بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد و‬ ‫در ایــن خصــوص گفتگــو و تبــادل نظــر‬ ‫صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫برگزاری میزگرد اموزش خالق و اثربخش در دانشگاه‬ ‫‪24‬‬ ‫در دهه سرامدی اموزش‪،‬‬ ‫در روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه‪ ،‬میزگرد‬ ‫اموزش خالق و اثربخش با حضور اساتید‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ ،‬در دهه‬ ‫سرامدی اموزش‪،‬‬ ‫در روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه‪ ،‬میزگرد‬ ‫اموزش خالق و اثربخش با حضور‬ ‫ریاست دانشگاه‪ ،‬اعضای هیات رئیسه و‬ ‫اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این میزگرد تنی چند از اساتید‬ ‫دانشگاه به مطرح نمودن نظریه های مدرن‬ ‫اموزش پرداختند‪.‬‬ ‫ائین تجلیل از دانشجویان المپیادی ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬برگزار شد‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه مناســبت شــرکت دانشــجویان منتخــب‬ ‫المپیــاد ‪ 1401‬در مرحلــه اول المپیــاد‬ ‫غیرمتمرکــز علمــی دانشــجویی کشــور‬ ‫در ســال ‪ 1401‬و همچنیــن تجلیــل از‬ ‫دانشــجویان منتخــب المپیــاد علمــی‬ ‫دانشــجویی ‪ ،1400‬ضیافــت شــامی بــا‬ ‫حضــور هیئت رئیســه‪ ،‬اعضــای شــورای‬ ‫اســتعدادهای درخشــان‪ ،‬اســاتید مشــاور‬ ‫المپیــاد علمــی و اســتاد مشــاور روان شــناس‬ ‫المپیــاد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫فضــای بــاز و جــوی مفــرح در تاریــخ ‪21‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1401‬برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه مناســبت‬ ‫شــرکت دانشــجویان منتخــب المپیــاد‬ ‫‪ 1401‬در مرحلــه اول المپیــاد غیرمتمرکــز‬ ‫علمــی دانشــجویی کشــور در ســال ‪1401‬‬ ‫و همچنیــن تجلیــل از دانشــجویان منتخــب‬ ‫المپیــاد علمــی دانشــجویی ‪ ،1400‬ضیافــت‬ ‫شــامی بــا حضــور هیئت رئیســه‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورای اســتعدادهای درخشــان‪ ،‬اســاتید‬ صفحه 24 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مشــاور المپیــاد علمــی و اســتاد مشــاور‬ ‫روان شــناس المپیــاد دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در فضــای بــاز و جــوی‬ ‫مفــرح در تاریــخ ‪ 21‬اردیبهشــت ‪1401‬‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬ایــن جلســه بــا تــاوت‬ ‫ایاتــی از کالم ا‪ ..‬مجیــد اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــر لــزوم‬ ‫حمایــت از اســتعدادهای برتــر به عنــوان‬ ‫موتــور محــرک دانشــگاه تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت کــه اینــده ایــران در دســت توانمنــد‬ ‫انســان های تالشــگر و مســتعد اســت‪ .‬وی‬ ‫گفــت هیــات رئیســه دانشــگاه بــا پیگیــری‬ ‫مصوبــات هیئت امنــا ســعی در حمایــت‬ ‫هــر چــه بیشــتر از نخبــگان المپیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر فرهــاد شــهرکی‪ ،‬معاونــت‬ ‫اموزشــی دانشــگاه بــرای دانشــجویان‬ ‫المپیــاد علمــی دانشــجویی غیرمتمرکــز‬ ‫‪ 1401‬کــه در تاریــخ ‪ 23‬اردیبهشــت ‪1401‬‬ ‫مرحلــه اول المپیــاد علمــی دانشــجویی را‬ ‫پیــش رو دارنــد ارزوی موفقیــت کــرد‬ ‫و بــرای ایشــان از درگاه خداونــد متعــال‬ ‫توفیقــات روزافــزون خواســتار شــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه مدیــر دفتــر اســتعدادهای درخشــان‬ ‫ضمــن قدردانــی از ریاســت دانشــگاه‪،‬‬ ‫معــاون اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی‬ ‫و اعضــای شــورای اســتعدادهای درخشــان‬ ‫کــه مصوبــات مالــی و رفاهــی از جملــه‬ ‫کمک هزینه هــای ماهیانــه بــه مــدت یــک‬ ‫ســال تحصیلــی بــرای برگزیــدگان مرحلــه‬ ‫نهایــی المپیادهــای علمــی دانشــجویی در‬ ‫نظــر گرفتنــد‪ ،‬ابــراز نمــود جامعــه بــرای‬ ‫رشــد‪ ،‬همــواره نیازمنــد پــرورش افــراد‬ ‫عالــم و متواضــع و ایجــاد جــوی پویــا‬ ‫اســت و بــرای ایــن مهــم‪ ،‬حمایــت از‬ ‫نخبــگان بخصــوص در مناطــق محــروم‬ ‫کشــور امــری اجتناب ناپذیــر اســت‪ .‬در‬ ‫انتهــای جلســه از برگزیــدگان مرحلــه اول‬ ‫و نهایــی المپیــاد علمــی دانشــجویی ‪،1400‬‬ ‫تقدیــر شــد و بــا گرفتــن عکــس یــادگاری‬ ‫دســته جمعی و صــرف شــام جلســه بــه‬ ‫اتمــام رســید‪.‬‬ ‫اسامی تجلیل شوندگان در مراسم ضیافت شام المپیاد علمی دانشجویی‬ ‫ردیف‬ ‫نام‬ ‫و نام خانوادگی‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد حنیف ختار‬ ‫‪2‬‬ ‫احمد براهویی‬ ‫‪3‬‬ ‫امیر اصفهانی‬ ‫‪4‬‬ ‫علیرضا شهسواری‬ ‫‪5‬‬ ‫معین ابراهیمی‬ ‫رشته‬ ‫جایگاه‬ ‫در المپیاد ‪1400‬‬ ‫علوم‬ ‫رتبه ‪ 3‬و نفر اول المپیاد‬ ‫جغرافیایی‬ ‫‪1400‬‬ ‫علوم‬ ‫رتبه ‪ 5‬و نفر سوم‬ ‫جغرافیایی‬ ‫المپیاد ‪1400‬‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫رتبه ‪ 15‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫مهندسی‬ ‫شیمی‬ ‫مالحظات‬ ‫رتبه ‪ 16‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال اول کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال اول کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال چهارم کارشناسی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال اول کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال چهارم کارشناسی‬ ‫شیمی‬ ‫رتبه ‪ 20‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رتبه ‪ 24‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪7‬‬ ‫علیرضا رافت‬ ‫اقتصاد‬ ‫رتبه ‪ 26‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪8‬‬ ‫فوزیه رئیسی‬ ‫زیست‬ ‫رتبه ‪ 27‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪9‬‬ ‫محب اهلل میر بلوچ‬ ‫حقوق‬ ‫رتبه ‪ 37‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫شیمی‬ ‫رتبه ‪ 38‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫رتبه ‪ 40‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫روانشناسی‬ ‫رتبه ‪ 40‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫رتبه ‪ 44‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫رتبه ‪ 46‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پارسا‬ ‫مصطفی سعادتی‬ ‫پور‬ ‫شریفه هرمزی‬ ‫جنگی‬ ‫روحانگیز میری‬ ‫بنجار‬ ‫فاطمه یعقوبی‬ ‫راضیه رشیدی‬ ‫زرندی‬ ‫سمیرا شه بخش‬ ‫الهیات و معارف‬ ‫اسالمی‬ ‫زبان و ادبیات‬ ‫فارسی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫تجلیل از کارشناسان سرامد اموزش دانشگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫مراســم تجلیــل از کارشناســان ســرامد‬ ‫امــوزش دانشــگاه بــا حضــور معــاون‬ ‫اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و اعضــاء‬ ‫شــورای اموزشــی دانشــگاه در محل ســالن‬ ‫اجتماعــات ســاختمان شــهید میرحســینی‬ ‫دانشــگاه در روز ‪ ۱۱‬اردیبهشــت ماه‬ ‫برگــزار گردیــد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‬ ‫مراســم تجلیــل از کارشناســان ســرامد‬ ‫امــوزش دانشــگاه بــا حضــور معــاون‬ ‫اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و اعضــاء‬ ‫شــورای اموزشــی دانشــگاه در محل ســالن‬ ‫اجتماعــات ســاختمان شــهید میرحســینی‬ ‫دانشــگاه در روز ‪ ۱۱‬اردیبهشــت ماه‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه دکتــر فرهــاد شــهرکی‬ ‫ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــر‬ ‫همــکاران کارشــناس درگذشــته در‬ ‫طــی دروان بیمــاری کرونــا‪ ،‬رشــد و‬ ‫بالندگــی دانشــگاه در حــوزه امــوزش را‬ ‫مرهــون همراهــی و زحمــات بی دریــغ‬ ‫تمامــی همــکاران محتــرم کارشــناس در‬ ‫حوزه هــای مختلــف امــوزش دانســت و‬ ‫مراتــب قدردانــی خــود را ابــراز داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم از ‪ ۱۶‬کارشــناس ســرامد‬ ‫امــوزش دانشــکده های و حوزه هــای‬ ‫معاونــت اموزشــی‪ ۴ ،‬کارشــناس شــاغل‬ ‫در ازمایشــگاه ها و کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫و ‪ ۴‬کارشــناس همــکار از ســایر حوزه هــا‬ ‫قدردانــی بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫برگزاری ایین اختتامیه دهه سرامدی اموزش در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اییــن اختتامیــه دهــه ســرامدی امــوزش‬ ‫و مراســم بزرگداشــت مقــام معلــم در روز‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اییــن اختتامیه‬ ‫ششــمین دهــه ســرامدی امــوزش‪ ،‬گرامــی‬ ‫داشــت ســالروز شــهادت اســتاد مطهــری‬ ‫و مراســم بزرگداشــت مقــام معلــم بــا‬ ‫حضــور اســاتید دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و خانــواده هــای ایشــان در روز‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪ .‬طــی ایــن مراســم‬ ‫کــه بــا ســخنان دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه‪ ،‬دکتــر بامــری مســوول‬ ‫دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه هــای اســتان و دکتــر شــهرکی‬ ‫معاونــت اموزشــی دانشــگاه اغــاز شــد‪،‬‬ ‫از تالش هــای اســاتید در ارتقــا جایــگاه‬ ‫اموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در میــان دانشــگاه های ایــران‬ ‫و جهــان تقدیــر بعمــل امــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫رابطــه بــا ضــرورت شــرکت فعاالنــه در‬ ‫حــل مســایل اســتان و کشــور مطالبــی ذکــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ششــمین دهــه ســرامدی‬ ‫امــوزش دانشــگاه بــا تبییــن جایــگاه مهــم‬ ‫امــوزش و تقویــت مفاهیــم و روش هــای‬ ‫نویــن اموزشــی بــا برنامــه محــوری تعییــن‬ ‫شــده از ســوی معاونــت اموزشــی دانشــگاه‬ ‫بــا عنــوان «امــوزش خــاق و اثــر بخــش»‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن دهه ‪ ۱۲‬ســخنرانی‬ ‫کلیــدی بــا محوریــت برنامــه ســال حــوزه‬ ‫مشــتمل بــر دو ســخنرانی بــا حضور اســاتید‬ ‫صاحــب نظــر از خــارج دانشــگاه و دو‬ ‫میزگــرد‪ ،‬همچنیــن ‪ ۲۶‬کارگاه اموزشــی و‬ ‫ویژه برنامــه کــه مخاطبیــن انهــا اســاتید و‬ ‫دانشــجویان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی‬ ‫بودنــد‪ ،‬برنامــه ریــزی و اجرایــی گردیــد‪.‬‬ ‫طــی مراســمی از تالشــهای ‪ ۲۴‬نفــر از‬ ‫یــاوران علمــی دانشــگاه بــا اهــداء لــوح‬ ‫ســپاس تجلیــل بعمــل امــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم نیــز از اســاتید‬ ‫بازنشســته‪ ،‬اســاتید ارتقــاء یافتــه‪،‬‬ ‫ســرامدان امــوزش‪ ،‬ســرامدان اخــاق‪،‬‬ ‫مدیــران ســرامد و ســخنرانان کلیــدی بــا‬ ‫موضوعیــت ایــن دهــه بــا اهــداء تندیــس و‬ ‫لــوح‪ ،‬تقدیــر بعمــل امــد‪.‬‬ صفحه 26 ‫با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل‪،‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و جمعی‬ ‫از اساتید و دانشجویان در روز ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ،‬طی مراسمی از برگزیدگان‬ ‫المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تجلیل شد‪ .‬در مراسم تجلیل از‬ ‫رتبه های برتر بیست و ششمین دوره المپیاد‬ ‫علمی دانشجویی کشور در سال ‪ ،۱۴۰۰‬از‬ ‫اقای محمدحنیف ختار نفر اول با تراز ‪۳‬‬ ‫المپیاد علمی دانشجویی علوم جغرافیایی‬ ‫از گروه اموزشی جغرافیا و برنامه ریزی‬ ‫شهری دانشگاه سیستان و‬ ‫بلوچستان که مدال برنز را‬ ‫دریافت نمود و تنها مدال اور‬ ‫این رشته المپیادی از دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان بود تقدیر‬ ‫گردید‪ .‬این مراسم در محل‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫در تهران به همراه خانواده اقای ختار و در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۰‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬برگزار گردید‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای کسب رتبه اول‬ ‫المپیاد علمی ‪ ۱۴۰۰‬مورد تجلیل قرار گرفت‬ ‫برگزاری ائین دانش اموختگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ائیــن دانش اموختگــی بــرای دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه و دانشــکده ها و جمعــی از‬ ‫حضــوری و بــرای فارغ التحصیــان دو‬ ‫کارشناســی ارشــد دانشــگاه سیســتان و‬ ‫اســاتید برگــزار گردیــد‪ .‬ایــن اییــن بــرای‬ ‫ســال دوره همه گیــری بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫بلوچســتان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬در روز ‪۱۹‬‬ ‫دانش اموختــگان مقطــع کارشناســی ارشــد‬ ‫بصــورت مجــازی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫خردادمــاه و بــا حضــور هیــات رئیســه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬و خانواده هــای ایشــان بصــورت‬ ‫ایــن مراســم راس ســاعت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۱۹‬خــرداد بــا حضــور مســئولین‬ ‫و اعضــای هیــات علمــی و بــا ســخنرانی‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه‬ ‫اغــاز شــد و پــس از اجــرای برنامه هــای‬ ‫متنــوع ادامــه یافــت و در نهایــت بــا‬ ‫قرائــت ســوگندنامه و گرفتــن عکس هــای‬ ‫یــادگاری در ســاعت ‪ ۲۳‬خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی علیه السالم‬ ‫‪28‬‬ ‫بــه مناســبت والدت امــام حســن مجتبــی‬ ‫علیه الســام مراســم جشــنی در تاریــخ‬ ‫‪ ۲۷‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا ســخنرانی‬ ‫حجه االســام محبــی و مولــودی خوانــی‬ ‫کربالیــی علــی زینلــی در صحــن مســجد‬ ‫قائــم عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ضمــن برگــزاری‬ ‫مســابقه ویــژه کــودکان بــا‬ ‫حضــور حجــت االســام‬ ‫پورصمــدی و نــور افشــانی‬ ‫در صحــن مســجد‪ ،‬بــه ‪۸۰‬‬ ‫نفــر از شــرکت کننــدگان‬ ‫در مســابقه ی حفــظ قــران‬ ‫کریــم ویــژه فرزنــدان‬ ‫اســاتید‪ ،‬کارمنــدان و دانــش امــوزان‬ ‫مجتمــع اموزشــی دانشــگاه بــا اهــدای‬ ‫جوایــزی تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫جلسه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی‬ ‫نخســتین جلســه بررســی مســائل فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی خوابگاه هــای دانشــجویی در‬ ‫تاریــخ ‪ 1401/02/20‬بــا حضــور مســئولین‬ ‫بخش هــای مختلــف دانشــگاه در محــل‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬در ایــن جلســه‪ ،‬اســیب های‬ ‫اجتماعــی خوابگاه هــا و دانشــجویان‬ ‫مطــرح و موضــوع مراقبــت از دانشــجویان‬ ‫بــا توجــه بــه انــواع اســیب های موجــود‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در پایان جلسه مقرر گردید‪:‬‬ ‫‪ -1‬جلســات کمیتــه اســیب های اجتماعــی‬ ‫والدیــن‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی بصــورت یــک‬ ‫بــار در مــاه برگــزار گــردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعییــن رابطــان فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی‬ ‫‪ -3‬چهارضلــع تاثیرگــذار و مرجــع کــه‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬اساتید‪/‬دانشــجویان‪/‬کارمندان‪/‬‬ ‫همچنیــن مقــرر گردیــد در جلســات بعــد‬ ‫میــزان تاثیرگــذاری ایــن چهــار گــروه بــر‬ ‫دانشــجویان مــورد بررســی قــرار گرفتــه‬ ‫و برنامــه اجرایــی و منســجم بــرای ایــن‬ ‫چهارگــروه جهــت صیانــت و مراقبــت‬ ‫ســامت دانشــجویان تدویــن گــردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ســند راهبــردی معاونــت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی بــا توجــه بــه اســناد بــاال دســتی‬ ‫تدویــن و براســاس ان تقویــم ســالیانه‬ ‫امــاده و بودجــه مربوطــه دریافــت گــردد‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی دانشگاهیان با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‬ ‫با محوریت تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکاسی چشم اندازهای جغرافیایی‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ایــن نشســت در تاریــخ ‪ 08/03/1401‬بــا‬ ‫حضــور دکتــر مجتبــی میرحســینی(معاون‬ ‫گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان)‪ ،‬دکتــر جعفــری‬ ‫و دکتــر حکیمــی فــر (مدیــران فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــگاه)‪ ،‬دکتــر ســیروس‬ ‫قنبری(اســتاد مشــاور انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان)‪،‬‬ ‫جمعــی از اســاتید و دانشــجویان برگــزار‬ ‫شــد؛‬ ‫مباحثــی ذیــل عنــوان اهمیــت توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و راهکارهــای ایــن مهــم مطــرح‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه جنــاب اقــای دکتــر دکتــر‬ ‫جعفــری از معاونــت گردشــگری اســتان‬ صفحه 28 ‫تفاهــم نامــه همــکاری علمــی بیــن دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و دانشــگاه نانجینــگ‬ ‫چیــن در مــارس ‪ ۲۰۲۲‬بــه امضــای رئیســان‬ ‫دو دانشــگاه‪ ،‬دکتــر محمــد نبــی گرگیــج‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه زمیــن شناســی‬ ‫و پروفســور شوژانگ شــن از دپارتمــان‬ ‫علــوم زمیــن و مهندســی دانشــگاه‬ ‫نانجینــگ رســیده اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه‪ ،‬تحقیقــات علمــی مشــترک‬ ‫در زمینــه دیرینــه شناســی‪ ،‬زیســت چینــه‬ ‫نــگاری و چینــه نــگاری شــیمیایی در مــرز‬ ‫پرکامبرین‪-‬کامبریــن‪ ،‬پرمین‪-‬تریاســی و‬ ‫گــذر تدریجــی مرزکرتاسه‪-‬پالئوســن در‬ ‫نقــاط مختلــف از جملــه ایــران مرکــزی‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪ .‬تبــادل عضــو هیــات‬ ‫علمــی و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی‬ ‫در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری‬ ‫و ارائــه طرح هــای تحقیقاتــی مشــترک‬ ‫پــس از خاتمــه یافتــن پاندمــی کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫در ایــران و چیــن امــکان پذیــر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬مقــرر گردیــد بــر طبــق تفاهــم نامــه‪،‬‬ ‫مطالعــات صحرایــی مشــترک در ایــران‬ ‫بویــژه ایــران مرکــزی‪ ،‬ناحیــه کلمــرد‪،‬‬ ‫بلــوک طبــس و بلــوک یــزد انجــام و‬ ‫کلیــه انالیزهــای ژئوشــیمیایی در دانشــگاه‬ ‫نانجینــگ و کشــور چیــن انجــام شــود‪.‬‬ ‫بررســی ها و تحقیقــات بیــن رشــته ای در‬ ‫زمینــه حــوادث زیســتی و محیطــی اطــراف‬ ‫مــرز پرکامبرین‪-‬کامریــن‪ ،‬کربونیفــر‪-‬‬ ‫پرمیــن‪ ،‬پرمین‪-‬تریــاس و زون تحولــی‬ ‫کرتاســه‪-‬پالئوژن در ایــران مرکــزی و البرز‬ ‫از نظــر دیرینــه شناســی‪ ،‬محیــط رســوبی‪،‬‬ ‫زیســت چینــه نــگاری و ایزوتوپ هــای‬ ‫پایــدار از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫علمــی اســت‪ .‬اخــذ گرنت هــای تحقیقاتــی‬ ‫مشــترک در چیــن و ایــران بــرای انجــام‬ ‫طرح هــای پژوهشــی مشــترک بویــژه در‬ ‫ایــران و انتشــار مقــاالت علمــی بین المللــی‬ ‫در زمینه هــای فــوق الذکــر از دیگــر‬ ‫توافقــات ایــن تفاهــم نامــه می باشــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه دکتــر محمــد‬ ‫نبــی گرگیــج‪ ،‬عضــو هیــات علمــی‬ ‫گــروه زمیــن شناســی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬در بیــش از دو دهــه تحقیقــات‬ ‫پیوســته و دامنــه دار در ایــران مرکــزی‬ ‫و بویــژه منطقــه طبــس و ناحیــه کلمــرد‬ ‫موفــق شــد دو بــرش چینــه نــگاری‬ ‫تیپیــک کــه احتمــاال گــذر پرمیــن بــه‬ ‫تریــاس کــه در انهــا تدریجــی اســت را‬ ‫معرفــی کنــد کــه نتایــج ان بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه نانجینــگ در قالــب مقــاالت‬ ‫معتبــر بین المللــی منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارائــه ایــن دســتاوردهای علمــی جدیــد‪،‬‬ ‫افق هــای نویــن و رویکردهــای جدیــدی‬ ‫در رابطــه بــا مباحــث‪ ،‬پالئوژئوگرافــی‪،‬‬ ‫پالئوبیوژئوگرافــی‪ ،‬پالئوتکتونیــک و‬ ‫دیرینــه شناســی پالئوزوئیــک و تریــاس‬ ‫ایــران مرکــزی ازجملــه بلوک هــای‬ ‫طبــس‪ ،‬کلمــرد‪ ،‬پشــت بــادام و یــزد بــاز‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری های علمی با دانشگاه نانجینگ چین‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جهــت همــکاری بــا دانشــگاهیان تقدیــر و‬ ‫تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری بیــان کردنــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ســر فصل هــای درســی‬ ‫و توانایــی دانشــجویان و اســاتید جغرافیــا‬ ‫علی الخصــوص دانشــکده جغرافیــا و‬ ‫برنامــه ریــزی محیطــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان الزم اســت همــکاری هــای‬ ‫دو جانبــه ی بیشــتر بــا ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی اســتان صــورت گیــرد و در‬ ‫خصــوص مســائل و راهکارهــای توســعه ی‬ ‫گردشــگری در اســتان از دانشــکده‬ ‫جغرافیــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫گــزارش برنامه(مســابقه عکاســی) توســط‬ ‫ایــرج درزاده راه(دبیــر انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )‬ ‫بیــان شــد‪.‬‬ ‫ایــرج درزاده راه‪ :‬ایــن برنامــه بــا همــکاری‬ ‫معاونــت گردشــگری سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و برخــی از دانشــگاه هــای کشــور در‬ ‫ســطح ملــی بــا عنــوان « چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی» از یکــم فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬الــی‬ ‫بیســت و یکــم فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار‬ ‫شــده‪ ،‬هــدف از برگــزاری تشــویق‬ ‫دانشــجویان بــه عکاســی‪ ،‬چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی و جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۷۰‬شــرکت کننــده از‬ ‫دانشــگاه های مختلــف کشــور شــرکت‬ ‫کننــده داشــتیم‪ .‬مســابقه توســط اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی جغرافیــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان داوری و ‪ ۵‬اثــر بعنــوان اثــار‬ ‫برتــر انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــران را بــه اب هــای ازاد و کشــورهای‬ ‫حاشــیه اقیانــوس هنــد متصــل کــرده‬ ‫از مزیــت هــای فــراوان گردشــگری‬ ‫دریایــی و اقتصــاد دریــا محــور فرصــت‬ ‫جدیــد ایــران در قــرن جهــت توســعه ی‬ ‫گردشــگری کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫معاونــت گردشــگری اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان افزودنــد‪ :‬اگــر همــکاری هــای‬ ‫بیشــتری بیــن اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫و دانشــگاه در خصــوص گردشــگری‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر میرحســینی‪ :‬اســتان‬ ‫اتفــاق بیفتــد و ســایر بخــش هــای موثــر‬ ‫هویتــی محصــوالت متنــوع گردشــگری از‬ ‫ســریعتر بــه توســعه ی گردشــگری پایــدار‬ ‫طبیعــت گردی‪،‬گردشــگری ســامت‬ ‫و در پایــان نیــز از جنــاب اقــای دکتــر‬ ‫وجــود اقامتگاه هــای بــوم گــردی و‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری‪ ،‬ایــرج درزاده‬ ‫بــه مشــارکت فعــال مــردم برخــوردار‬ ‫چشــم اندازهــای جغرافیایــی کــه توســط‬ ‫مــا بــر اســاس مزیــت هــای نســبی‪،‬رقابتی و‬ ‫ماننــد بخــش خصوصــی و جامعــه محلــی‬ ‫جملــه گردشــگری فرهنگی‪،‬گردشــگری‬ ‫در اســتان دســت خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫و‪ ...‬از شــمال تــا جنــوب اســتان دارد و‬ ‫میرحســینی بابــت همــکاری در برنامــه و‬ ‫ســایر تاسیســات گردشــگری بــا توجــه‬ ‫راه و از برگزیــدگان مســابقه عکاســی‬ ‫و بــا توجــه بــه اینکــه اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تنهــا اســتانی هســت کــه کشــور‬ ‫انجمــن علمــی جغرافیــا‪ ،‬برگــزار شــده‬ ‫بــود؛ تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی‬ ‫‪16‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در دادســتانی‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی می باشــد را‬ ‫بــه ســبب ایــن اقدامــات تشــکر کــرد و‬ ‫پــردازی دانســت‪.‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و دکتــر احمــدزاده‬ ‫برگــزاری همایــش اســیب های اجتماعــی‬ ‫از اهــداف مرکــز کرســی های نظریــه‬ ‫ســپس در ایــن جلســه دکتــر احمــدزاده‬ ‫بــا حمایــت ایــن دادســتانی را مــورد توجــه‬ ‫معــاون حقــوق عامــه دادســتانی زاهــدان‬ ‫جلســه کمیتــه دســتگاهی کرســی های‬ ‫در ادامــه جلســه دکتــر حســنی فر رئیــس‬ ‫و برنامه هــای دانشــکده ها در خصــوص‬ ‫بلوچســتان در روز شــنبه هفتــم خــرداد‬ ‫دانشــگاه ضمــن بیــان گزارشــی از اقدامــات‬ ‫نظریــه پــردازی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن کنفرانــس ســازمان‬ ‫مرکــزی دانشــگاه برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫جلســه دکتــر رضایــی رئیــس دانشــگاه بــا‬ ‫بیــان اهمیــت کرســی های نظریــه پــردازی‬ ‫در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬بــر‬ ‫همــکاری ســایر نهادهــای و ســازمان ها‬ ‫تاکیــد کــرد و در ایــن خصــوص از‬ ‫قــرار داد‪.‬‬ ‫مرکــز‬ ‫کرســی های‬ ‫نظریه پــردازی‬ ‫انجــام شــده و برگــزاری دو کرســی اخیــر‬ ‫در خصــوص اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫پرداختــن بــه مســئله اســیب های اجتماعــی‬ ‫و فعــال شــدن کارگــروه تخصصــی‬ ‫اســیب های اجتماعــی (جنــوب شــرق‬ ‫ایــران) کــه مــورد تاییــد هیــات حمایــت‬ ‫از کرســی های نظریــه پــردازی شــورای‬ ‫و ســایر اعضــای جلســه بــه بیــان نظــرات‬ ‫پرداختــن بــه مســئله اســیب های اجتماعــی‬ ‫اســتان پرداختنــد و مقــرر گردیــد نظــرات‬ ‫مکتــوب در ایــن خصــوص بــه مرکــز‬ ‫کرســی ها ارســال گــردد‪.‬‬ ‫در ادامــه دو طــرح نامــه کرســی ترویجــی‬ ‫بــا حضــور ارائــه کننــده کرســی مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت و جهــت برگــزاری‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫کارگاه بین المللی انالیز تابعی و ساختارهای توپولوژیک‬ ‫کارگاه بیــن المللــی انالیــز تابعــی و‬ ‫ســاختارهای توپولوژیــک در روزهــای‬ ‫چهاردهــم و پانزدهــم اردیبهشــت مــاه‪،‬‬ ‫بصــورت مجــازی و بــا هدایــت دانشــکده‬ ‫ریاضــی‪ ،‬امــار و علــوم کامپیوتــر برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روزهــای‬ ‫چهاردهــم و پانزدهــم اردیبهشــت مــاه‪،‬‬ ‫کارگاه بیــن المللــی انالیــز تابعــی و‬ ‫ســاختارهای توپولوژیــک بــه صــورت‬ ‫مجــازی بــا هدایــت دانشــکده ریاضــی‪،‬‬ ‫امــار و علــوم کامپیوتــر و بــا مدیریــت‬ ‫دکتــر مجتبــی باخــرد و دکتــر امیــد ضابطی‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬مهمانــان ارائــه کننــده‬ ‫ســخنرانی در ایــن کارگاه‪ ،‬ریاضیدانــان‬ ‫مطرحــی از کشــورهای ترکیــه ( انــکارا‬ ‫و اســتانبول)‪ ،‬روســیه (والدی قفقــاز)‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬ایــران (تبریــز‪ ،‬اردبیــل و زاهــدان)‬ ‫بودنــد‪ .‬موضوعــات مطــرح شــده توســط‬ ‫ســخنرانان‪ ،‬طیــف وســیعی از مباحــث روز‬ ‫و مــورد اســتناد انالیــز تابعی و ســاختارهای‬ ‫توپولوژیــک را در بــر داشــت‪ .‬از مهمتریــن‬ ‫ویژگــی هــای ایــن کارگاه‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫ارائه هــای مســلط و ســودمند (بــه دو زبــان‬ ‫انگلیســی و فارســی)‪ ،‬شــرکت دانشــجویان‬ ‫تحصیــات تکمیلــی و اشــنایی بــا مباحــث‬ ‫روز شــاخه های مختلــف اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬گــروه هندســه دانشــکده‬ ‫همــکاری خــوب و ســازنده ای در ارائــه‬ ‫مطالــب مربــوط بــه موضــوع کارگاه‬ ‫داشــتند کــه نشــان دهنــده گســتردگی‬ ‫دامنــه ریاضیــات از یــک ســو و اشــتراک‬ ‫موضوعــات ریاضــی و کاربــرد پذیــری‬ ‫انهــا از ســوی دیگــر می باشــد‪.‬‬ ‫دانشــکده ریاضــی امیــد دارد بــا تکیــه‬ ‫بــر توانمنــدی و پتانســیل همــکاران در‬ ‫پیشــبرد ریاضیــات و کاربــرد پذیــری ان‬ ‫و همچنیــن همکاری هــای بین المللــی در‬ ‫جهــت پیشــبرد اهــداف دانشــگاه‪ ،‬گام هــای‬ ‫موثــری بــردارد‪ .‬‬ صفحه 16 ‫‪30‬‬ ‫برگزاری اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان کشور‬ ‫در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اردوی تیــم ملــی کشــتی نوجوانــان‬ ‫کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۵‬خردادمــاه در‬ ‫ســالن بــزرگ کشــتی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار می شــود‬ ‫بــه گــزارش اداره تربیــت بدنــی و فــوق‬ ‫برنامــه دانشــگاه اردوی تیــم ملــی کشــتی‬ ‫نوجوانــان کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫خردادمــاه در ســالن بــزرگ کشــتی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬بــر اســاس تصمیــم فدراســیون‬ ‫کشــتی جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫چهارمیــن اردوی امادگــی تیــم ملــی‬ ‫کشــتی فرنگــی نوجوانــان بــه میزبانــی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان از تاریــخ ‪۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬خــرداد مــاه ســال جــاری در شــهر‬ ‫زاهــدان و در مجموعــه ورزشــی شــهید‬ ‫معیــن دانشــکده ادبیــات دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت حضــور عالقه منــدان بــه‬ ‫کشــتی در ســالن تمریــن بــا رعایــت دســتور‬ ‫العمل هــای بهداشــتی بالمانــع می باشــد‪.‬‬ ‫افتتاح ایستگاه ورزش و تندرستی پارک پردیسان دانشگاه سیستان وبلوچستان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اردوی تیــم ملــی کشــتی نوجوانــان‬ ‫کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۵‬خردادمــاه در‬ ‫ســالن بــزرگ کشــتی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار می شــود‬ ‫بــه گــزارش اداره تربیــت بدنــی و فــوق‬ ‫برنامــه دانشــگاه اردوی تیــم ملــی کشــتی‬ ‫نوجوانــان کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫خردادمــاه در ســالن بــزرگ کشــتی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬بــر اســاس تصمیــم فدراســیون‬ ‫کشــتی جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫چهارمیــن اردوی امادگــی تیــم ملــی‬ ‫کشــتی فرنگــی نوجوانــان بــه میزبانــی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان از تاریــخ ‪۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬خــرداد مــاه ســال جــاری در شــهر‬ ‫زاهــدان و در مجموعــه ورزشــی شــهید‬ ‫معیــن دانشــکده ادبیــات دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت حضــور عالقه منــدان بــه‬ ‫کشــتی در ســالن تمریــن بــا رعایت دســتور‬ ‫العمل هــای بهداشــتی بالمانــع می باشــد‪.‬‬ صفحه 30 ‫از دانشگاه بوخوم المان‬ ‫ســخنرانی علمــی بیــن المللــی بــا عنــوان‬ ‫«عملکــرد ژئوســینتتیکها در ســازه هــای‬ ‫خاکــی و کاربــرد روشــهای عــددی در‬ ‫طراحــی انــان» در ســاعت ‪ 12‬روز جمعــه‬ ‫‪ 6‬خــرداد مــاه ‪ 1401‬توســط اقــای دکتــر‬ ‫علیمردانــی لواســان از دانشــگاه بوخــوم‬ ‫المــان بصــورت وبینــار برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه اقــای دکتــر هاشــمی‬ ‫منفــرد عضــو هیئــت علمــی گروه مهندســی‬ ‫عمــران کــه هماهنگــی ایــن وبینــار بــه‬ ‫علمــی بــه مــدت یــک ســاعت و نیــم در‬ ‫خصــوص کاربــرد ژئوســینتتیکها در مســلح‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫سخنرانی بین المللی توسط اقای دکتر علیمردانی لواسان‬ ‫کــردن خاکهــا و طراحــی هــا پرداختنــد و‬ ‫در پایــان نیــز مثالهایــی را بــرای دانشــجویان‬ ‫نشــان دادنــد‪ .‬ایــن جلســه بــا حضور اســاتید‬ ‫همــت ایشــان صــورت گرفــت رزومــه ای‬ ‫و دانشــجویان دانشــگاه برگــزار گردیــد‬ ‫ارایــه کردنــد و در ادامــه اقــای دکتــر‬ ‫ســواالت اســاتید و دانشــجویان پاســخ داده‬ ‫از فعالیتهــا و زمبنــه هــای تحقیقاتــی ایشــان‬ ‫علیمردانــی لواســان بــه ارایــه ســخنرانی‬ ‫و در پایــان جلســه بــه مــدت نیــم ســاعت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫سخنرانی بین المللی توسط اقای دکتر مهماندوست کتلر از موسسه ‪ Flanders‬بلژیک‬ ‫ســخنرانی علمــی بیــن المللــی بــا عنــوان‬ ‫«‪Modelling of water uptake‬‬ ‫‪ »by plant roots‬در ســاعت ‪ 13‬و‬ ‫نیــم روز شــنبه ‪ 31‬اردیبهشــت مــاه ‪1401‬‬ ‫توســط اقــای دکتــر مهماندوســت کتلــر‬ ‫از موسســه ‪ Flanders‬بلژیــک بصــورت‬ ‫ســاعت و نیــم در خصــوص نحــوه جــذب‬ ‫وبینــار برگــزار گردیــد‪ .‬در ابتــدای جلســه‬ ‫اب و میــزان ان توســط گیاهــان متفــاوت‬ ‫اقــای دکتــر هاشــمی منفــرد عضــو هیئــت‬ ‫و در شــرایط مختلــف و همچنیــن الودگــی‬ ‫علمــی گــروه مهندســی عمــران کــه‬ ‫خــاک پرداختنــد و در پایــان نیــز مثالهایــی‬ ‫هماهنگــی ایــن وبینــار بــه همــت ایشــان‬ ‫را بــرای دانشــجویان نشــان دادنــد‪ .‬ایــن‬ ‫صــورت گرفــت رزومــه ای از فعالیتهــا و‬ ‫جلســه بــا حضــور اســاتید و دانشــجویان‬ ‫زمبنــه هــای تحقیقاتــی ایشــان ارایــه کردنــد‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد و در پایــان‬ ‫و در ادامــه اقــای دکتــر مهماندوســت کتلر‬ ‫جلســه بــه مــدت نیــم ســاعت ســواالت‬ ‫بــه ارایــه ســخنرانی علمــی بــه مــدت یــک‬ ‫اســاتید و دانشــجویان پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫سخنرانی بین المللی توسط اقای دکتر سیدعلی قریشیان‬ ‫از دانشگاه علم و فناوری نروژ‬ ‫ســخنرانی علمــی بیــن المللــی بــا عنــوان‬ ‫«‪Thermo-hydro-mechanical‬‬ ‫‪»coupling in geomechanics‬در‬ ‫ســاعت ‪ 9‬و نیــم صبــح روز یکشــنبه ‪26‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ‪ 1401‬توســط اقــای دکتــر‬ ‫ســید علــی قریشــیان امیــری پژوهشــگر در‬ ‫زمینــه محیطهــای متخلخــل از دانشــگاه‬ ‫علــم و فنــاوری نــروژ بصــورت وبینــار‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬در ابتــدای جلســه اقــای‬ ‫دکتــر هاشــمی منفــرد عضــو هیئــت علمــی‬ ‫گــروه مهندســی عمــران کــه هماهنگــی‬ ‫ایــن وبینــار بــه همــت ایشــان صــورت‬ ‫گرفــت رزومــه ای از فعالیتهــا و زمبنــه‬ ‫هــای تحقیقاتــی ایشــان ارایــه کردنــد و‬ ‫در ادامــه اقــای دکتــر قریشــیان امیــری‬ ‫بــه ارایــه ســخنرانی علمــی بــه مــدت یــک‬ ‫ســاعت و نیــم در خصــوص معــادالت‬ ‫ترمومکانیــک و حــل انهــا پرداختنــد و در‬ ‫پایــان نیــز مثالهایــی را بــرای دانشــجویان‬ ‫نشــان دادنــد‪ .‬ایــن جلســه بــا حضــور‬ ‫اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه برگــزار‬ ‫گردیــد و در پایــان جلســه بــه مــدت نیــم‬ ‫ســاعت ســواالت اســاتید و دانشــجویان‬ ‫پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫تاکید وزیر علوم بر تدوین برنامه راهبردی در دانشگاه ها‬ ‫توســط روســای دانشــگاه ها اجرایــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر پیگیــری و گســترش‬ ‫دیپلماســی علمــی بــه ویــژه افزایــش‬ ‫تعامــل بــا کشــورهای همســایه تاکیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬همــه دانشــگاه ها مکلفنــد‬ ‫در چارچــوب اســناد باالدســتی کشــور‬ ‫و اولویت هــای پنجگانــه وزارت علــوم‪،‬‬ ‫برنامــه راهبــردی تدویــن کــرده و بــه‬ ‫تصویــب هیــات امنــا برســانند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر محمدعلــی زلفــی‬ ‫گل در نشســت روســای دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه های کشــور در دانشــگاه تبریــز‬ ‫کــه بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام‬ ‫جمعــه تبریــز‪ ،‬اســتاندار اذربایجــان شــرقی‬ ‫و رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در دانشــگاه ها در حــال برگــزاری‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامــه راهبــردی در ســه‬ ‫بخــش اهــداف کوتــاه‪ ،‬میــان مــدت و‬ ‫بلنــد مــدت تهیــه شــود و اولویت هــای‬ ‫پنــچ گانــه وزارت علــوم در میــان اهــداف‬ ‫کوتــاه مــدت دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم اهــداف مرجعیــت علمــی‪،‬‬ ‫امــوزش و پژوهــش هدفمنــد‪ ،‬شــاگرد‪،‬‬ ‫فنــاور و نــواور پــروری‪ ،‬نــواوری فرهنگی‬ ‫و فرهنــگ نــواوری و تولیــد ثــروت و‬ ‫ســرمایه از دانــش را اولویت هــای پنــچ‬ ‫گانــه وزارت علــوم اعــام کــرد کــه بایــد‬ ‫وزیــر علــوم اســناد بــاال دســتی کشــور‬ ‫ماننــد نقشــه جامــع علمــی کشــور‪ ،‬بیانیــه‬ ‫گام دوم انقــاب‪ ،‬ســند چشــم انــداز‬ ‫بیســت ســاله و بویــژه ســند اســامی‬ ‫شــدن دانشــگاه ها را چارچــوب اصلــی‬ ‫برنامــه راهبــردی دانشــگاه ها اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اجرای ســند اســامی شــدن‬ ‫دانشــگاه ها قولــی بــوده کــه بــه نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی داده شــده اســت‬ ‫و بایــد توســط دانشــگاه هــا اجــرا شــود‪.‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی را ســرمایه های‬ ‫نمادیــن کشــور دانســت کــه عــاوه بــر‬ ‫دانــش و تخصــص‪ ،‬فرصــت خدمــت‬ ‫بــه فرزنــدان ملــت ایــران بــه عنــوان‬ ‫امانت هــای خانواده هــا را دارنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از دانشــگاه هــا انتظــار‬ ‫مــی رود در تربیــت علمــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــجویان کوشــا باشــند‬ ‫و نســلی داناتــر‪ ،‬عالم تــر‪ ،‬مومــن تــر و‬ ‫بااخــاق تــر تحویــل جامعــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای توجــه بــه‬ ‫مباحــث فرهنگــی‪ ،‬ســه درصــد بودجــه‬ ‫دانشــگاه ها بــه امــور فرهنگــی اختصــاص‬ ‫یافــت و روســای دانشــگاه ها ضمــن‬ ‫حضــور در شــورای فرهنگــی دانشــگاه ها‬ ‫نســبت بــه رونــق بخشــیدن بــه برنامه هــای‬ ‫فرهنگــی در دانشــگاه متبــوع خود حســاس‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه افتخــار‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه دســتاوردهای‬ ‫دانشــگاه ها خطــاب بــه روســای مراکــز‬ ‫دانشــگاهی گفــت‪ :‬بــرای رفــع دغدغــه‬ ‫ایشــان در زمینــه تقویــت هویــت‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬افزایــش خــود بــاوری و امیــد‬ ‫تــاش و برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در اجالس روسای دانشگاه های کشور مطرح شد؛‬ ‫وی گفــت‪ :‬رتبــه اول بالمنــازع تولیــد‬ ‫دانــش در منطقــه را داریــم و ‪ ۲‬درصــد‬ ‫تولیــد دانــش جهــان بــا ایــران اســت‪ .‬در‬ ‫بحــث نانــو بــه رتبــه تــک رقمــی رســیدیم‬ ‫و تســلیحات نظامــی و امنیتــی رتبــه برتــر‬ ‫را دارا هســتیم‪ .‬در زمینــه پزشــکی نیــز‬ ‫افتخــارات بــرای ایــران اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل رهبــری از دانشــگاه ها دفــاع کردنــد‬ ‫چراکــه دشــمنان مــا بــه ضعــف دانشــگاه ها‬ ‫امیــد بســته اند‪ .‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل تعامــل بــا داخــل و‬ ‫بیــرون از دانشــگاه را یــک اصــل اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا دانشــجویان تعامــل‬ ‫نزدیــک داشــته باشــید و در خوابگاه هــا‬ ‫و محیط هــای دانشــجویی حضــور مســتمر‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫وی تعامــل بــا مدیــران اجرایــی اســتان ها‬ ‫و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی را‬ ‫یــک اصــل مهــم در مدیریــت دانســت و‬ ‫بــر ان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری افزایــش‬ ‫تعامــل و ارتباطــات را در جمع هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬پرخیــر و برکــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از اهــداف ایــن نشســت کــه در ســه‬ ‫روز برگــزار می شــود‪ ،‬افزایــش تعامــل‬ ‫میــان روســای دانشــگاه ها بــا معاونــان‬ ‫وزارت علــوم و روســای دانشــگاه ها بــا‬ ‫یکدیگــر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫کارگاه تخصصی اشنایی با ‪NFT‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کارگاه تخصصــی اشــنایی بــا ‪ NFT‬بــا‬ ‫همــکاری مرکــز رشــد دانشــکاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در تاریــخ ‪ 24/2/1401‬در‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری برگــزار شــد ‪.‬در‬ ‫کارگاه فــوق خانــم الهــام شــورابی گفــت‬ ‫هنــر دیجیتــال در حــال ورود بــه دنیــای‬ ‫جدیــدی اســت کــه همــه چیــز ان بــر‬ ‫پایــه فنــاوری هــای دیجیتــال مــی باشــد و‬ ‫شــما تمامــی اطالعــات افالیــن یــا اثرهــای‬ ‫هنــری کــه بــا دســت کشــیده ایــد را بــه‬ ‫صفــر ویــک هــای دنیــای دیجیتــال تبدیــل‬ ‫مــی کنیــد تــا نــه تنهــا مانــدگاری اثــر‬ ‫شــفاهی شــما دائمــی شــود بلکــه امــکان‬ ‫فــروش ان بــر پایــه فنــاوری کــه توکــن‬ ‫غیرقابــل معاوضــه ‪ NFT‬نــام دارد روی‬ ‫زنجیــره بلوکــی کار مــی کنــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫کارگاه هوشمند سازی‬ ‫شبکه با کمک اینترنت‬ ‫اشیاء‬ ‫کارگاه هوشــمند ســازی شــبکه بــا کمــک‬ ‫اینترنــت اشــیاء بــا مشــارکت مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری مــورخ ‪26/2/1401‬برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در کارگاه فــوق خانــم دکتــر جــال‬ ‫ابــادی مباحــث هوشمندســازی صنعتــی‪،‬‬ ‫مــرور و بررســی نیازها‪،‬کارخانــه هــای‬ ‫هوشمند‪،‬شــهر هوشــمند‪،‬حمل و نقــل‬ ‫هوشمند‪،‬کشــاورزی هوشــمند و‪....‬را‬ ‫مــورد بحــث و بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در میان هزار دانشگاه اثرگذار جهان و بیست و هفت‬ ‫دانشگاه اثرگذار از ایران‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در میــان‬ ‫تاثیرگــذاری در ســطوح گوناگــون‬ ‫‪ :۱‬نبــود فقــر ‪ :۲‬نبود گرســنگی ‪ :۳‬ســامت‬ ‫دانشــگاه اثرگــذار از ایــران‪،‬‬ ‫جهــان بــرای نخســتین بــار ســال ‪ ۲۰۱۹‬از‬ ‫‪ :۵‬برابــری جنســیتی ‪ :۶‬دسترســی بــه اب‬ ‫هــزار دانشــگاه اثرگــذار جهــان و ‪27‬‬ ‫معاونــت پژوهشــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا اگاهــی از ضــرروت حضــور‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ایــن دانشــگاه در نظــام هــای رتبــه بنــدی‬ ‫در ســال ‪ 2020( 1399‬میــادی) تصمیــم‬ ‫بــه شــرکت در نظــام هــای رتبــه بنــدی‬ ‫بیــن المللــی گرفــت و بــا برنامــه ریــزی‬ ‫دقیــق و ایجــاد طــرح پژوهــش محــور وارد‬ ‫رتبــه بنــدی توســعه پایدارنظــام بیــن المللــی‬ ‫تایمــز‪ ،‬گردیــد‪.‬‬ ‫رتبه بنــدی دانشــگاه ها بــر پایــه میــزان‬ ‫صنعتــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬نــواوری و غیــره در ســطح‬ ‫ســوی نظــام رتبه بنــدی بین المللــی تایمــز‬ ‫انجــام شــد‪ .‬تایمــز در ایــن رتبه بنــدی‬ ‫دانشــگاه ها را بــر پایــه اهــداف توســعه‬ ‫پایــدار ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل‬ ‫متحــد ‪ ۱۷‬شــاخص اســت کــه موسســه‬ ‫تایمــز بــرای ایــن رتبه بنــدی از انهــا‬ ‫اســتفاده کــرده اســت‪ .‬ایــن اهــداف شــامل‬ ‫مــوارد ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫و رفــاه بــرای مــردم ‪ :۴‬کیفیــت امــوزش‬ ‫بهداشــتی ‪ :۷‬انــرژی مقرون به صرفــه و‬ ‫پــاک ‪ :۸‬اشــتغال مناســب و رشــد اقتصــادی‬ ‫‪ :۹‬صنعــت‪ ،‬نــواوری و زیرســاخت ‪:۱۰‬‬ ‫کاهــش نابرابــری ‪ :۱۱‬شــهرها و جوامــع‬ ‫پایــدار ‪ :۱۲‬تولیــد و مصــرف مســئوالنه ‪:۱۳‬‬ ‫عملکــرد در خصــوص کنتــرل اقلیــم ‪:۱۴‬‬ ‫زندگــی زیــر اب ‪ :۱۵‬زندگــی در زمیــن‬ ‫‪ :۱۶‬صلــح‪ ،‬عدالت و قدرت ‪ :۱۷‬مشــارکت‬ ‫در تحقــق اهــداف توســعه اســت‪ .‬معاونــت‬ ‫پژوهشــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ صفحه 18 ‫‪32‬‬ ‫اعالم مهمترین اهداف و برنامه های دانشگاه‬ ‫در راستای به فعلیت رساندن شعار سال ‪1401‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان مهمتریــن اهــداف و‬ ‫برنامــه هــای دانشــگاه در جهــت تحقــق‬ ‫شــعار تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‬ ‫کــه توســط مقــام معظــم رهبــری ارایــه‬ ‫گردیــد را اعــام کــرد‬ ‫در راســتای بــه فعلیت رســانیدن شــعار ســال‬ ‫بــا عنــوان تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن کــه توســط مقــام معظــم رهبــری‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نــام گــذاری گردیــد‪ ،‬دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫مهمتریــن اهــداف و برنامــه هــای دانشــگاه‬ ‫را اعــام کــرد‪ .‬دکتــر رضایــی یکــی از‬ ‫اهــداف دانشــگاه در ســال جــاری را راه‬ ‫انــدازی ناحیــه نــواوری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ذکــر کــرد‪ .‬وی گفــت‪ :‬ناحیــه‬ ‫نــواوری‪ ،‬جغرافیــای جدیــدی از توســعه‬ ‫اقتصــادی یــا بــه عبارتــی یــک زیس ـت بوم‬ ‫نــواوری مبتنــی بــر مــکان جغرافیایــی‬ ‫اســت کــه عمومــا در اطــراف دانشــگاه‬ ‫هــا شــکل مــی گیــرد‪ .‬در ناحیــه نــواوری‬ ‫مجموعــه ای از افــراد فعالیــت می کننــد‬ ‫کــه هرکــدام از لحظــه خلــق ایــده جدیــد‬ ‫تــا ایجــاد و رشــد کســب وکار در مســیر‬ ‫شــکل گیری کســب وکارها دخیــل‬ ‫هســتند و بــرای «خلــق ارزش مشــترک»‬ ‫متناســب بــا ماموریــت‪ ،‬توانمنــدی یــا‬ ‫شایســتگی محوری خــود بــه ایفــای نقــش‬ ‫می پردازنــد‪ .‬نقش هــای منحصربه فــرد‬ ‫هــر یــک از ایــن افــراد و هم افزایــی و‬ ‫روابــط متقابــل میــان انهــا موجــب ایجــاد‬ ‫فضایــی پویــا و مســتعد بــرای شــکوفایی‬ ‫کســب وکارهای نــواور در ناحیــه‬ ‫نــواوری کــه نمونــه موفقــی از ان در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف شــکل گرفتــه‪،‬‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی ادامــه داد‪ :‬فضــای علمــی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا وجــود‬ ‫دانشــگاه هــای معتبــر در شــمال‪ ،‬جنــوب و‬ ‫مرکــز اســتان بــه خوبــی توســعه پیــدا کــرده‬ ‫و بــا شــروع فعالیــت هــای ترویجــی و‬ ‫توســعه ی فناورانــه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬پــل ارتباطــی خوبــی‬ ‫بیــن دانشــجویان و فــارغ التحصیــان ایــن‬ ‫دانشــگاه هــا بــا بــازار کار ایجــاد شــده کــه‬ ‫بــا شــکل گیــری مجموعــه هــای مرتبــط بــا‬ ‫ایــن نهــاد‪ ،‬زمینــه ایجــاد کســب و کارهــای‬ ‫فناورانــه و نواورانــه بیــش از پیــش فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از دیگــر اهــداف و اقدامــات‬ ‫دانشــگاه جهــت تحقــق امــر تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افریــن بایــد بــه ماموریــت‬ ‫هــر دانشــکده در راه انــدازی هســته هــای‬ ‫فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیــان اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و ورود عالمانــه بــه مقولــه حــل معضــات‬ ‫و مشــکالت اســتان از چنــد ســال پیــش‬ ‫در دانشــگاه اغــاز شــده و برخــی از‬ ‫ایــن شــرکت هــا نیــز بــا موفقیــت بــه کار‬ ‫خویــش ادامــه مــی دهنــد‪ ،‬امــا در عیــن‬ ‫حــال الزمــه موفقیــت ماموریــت دانشــکده‬ ‫هــا‪ ،‬گســترش برنامــه هــای حــوزه امــوزش‬ ‫و مهــارت افزایــی در ارتبــاط بــا فنــاوری‬ ‫دانــش بنیــان و کارافرینــی‪ ،‬ایجــاد مرکــز‬ ‫تخصصــی تجــاری ســازی‪ ،‬نــواوری و‬ ‫اشــتغال زایــی و ایجــاد کلینیــک تخصصــی‬ ‫عارضــه یابــی صنعــت‪ ،‬نــواوری و انتقــال‬ ‫فنــاوری در دانشــکده هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن را‬ ‫تنهــا بــا نــگاه علمــی و نقــش افرینــی‬ ‫اســاتید دانشــمند و دانشــجویان پرتــاش‬ ‫کشــور ممکــن دانســت وتحقــق ایــن شــعار‬ ‫را فــرا بخشــی برشــمرد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه اهمیــت کشــاورزی در‬ ‫کشــوربه طــرح ایجــاد مرکــز بیوتکنولوژی‬ ‫کشــاورزی در دانشــگاه اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مرکــز بیوتکنولــوژی کشــاورزی‬ ‫بــا هــدف ارائــه راهکارهــای مقابلــه بــا‬ ‫چالــش هــای زیســت محیطــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینــه هــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫و حفاظــت از منابــع پایــه و بســترهای‬ ‫محیطــی کشــاورزی در اســتان بــا تمرکــز‬ ‫بر»بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی»‪« ،‬‬ ‫بیوتکنولــوژی جانــوری» و « بیوتکنولــوژی‬ ‫متابولیــت هــای ثانــوی گیاهــان زراعــی‬ ‫و باغــی» بــزودی در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تاســیس خواهــد شــد‪ .‬دکتــر‬ ‫رضایــی در پایــان تاســیس مرکــز نــواوری‬ ‫اجتماعــی و اســیب هــای اجتماعــی بــا‬ ‫بهــره گیــری از فنــاوری در دانشــگاه بــا‬ ‫هــدف توانمندســازی مهــارت هــای نــرم‬ ‫و فنــی‪ ،‬مشــارکت جوامــع محلــی‪ ،‬جمــع‬ ‫ســپاری مالــی و اجتماعــی و بهــره گیــری‬ ‫از نظــام تســهیلگری را در راســتای اهــداف‬ ‫فــوق برشــمرد‪.‬‬ صفحه 32 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اگاهــی از ضــرروت حضــور ایــن دانشــگاه‬ ‫بــه ایجــاد ایــده هــای اســتارت اپــی و‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت فعالیت هــای‬ ‫(‪ 2020‬میــادی) تصمیــم بــه شــرکت در‬ ‫کار و توزیــع؛ بــا کســب امتیــازی در خــور‬ ‫بلوچســتان در دوران ســخت کرونــا‬ ‫و بــا برنامــه ریــزی دقیــق و ایجــاد طــرح‬ ‫‪ 400‬جهانــی از بیــن حــدود ‪ 1000‬موسســه‬ ‫در نظــام هــای رتبــه بنــدی در ســال ‪1399‬‬ ‫نظــام هــای رتبــه بنــدی بیــن المللــی گرفــت‬ ‫پژوهــش محــور وارد رتبــه بنــدی توســعه‬ ‫پایدارنظــام بیــن المللــی تایمــز‪ ،‬گردیــد‪.‬‬ ‫حمایــت کامــل از انــان تــا ورود بــه بــازار‬ ‫توجــه در جایــگاه ســوم کشــوری و ‪ 300‬تــا‬ ‫ی شــرکت کننــده در ســال ‪ 2020‬در ایــن‬ ‫نظــام رتبــه بنــدی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫علمــی و عملــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس منحــوس‬ ‫موجــب شــد تــا علیرغــم افزایــش حضــور‬ ‫دانشــگاه های تــراز اول دنیــا در فهرســت‬ ‫تایمــز‪ ،‬ایــن دانشــگاه همچنــان در لیســت‬ ‫ایــن دانشــگاه توانســت در بــدو ورود‬ ‫ایــن دانشــگاه موفــق بــه کســب رتبــه در‬ ‫دانشــگاه هــای تاثیرگــذار جهــان قــرار‬ ‫موسســه تایمــز بــه دلیــل فعالیت هــای‬ ‫ســال پیاپــی ‪ 2021 ،2020‬و ‪ 2022‬در بیــن‬ ‫حائــز امتیــاز گردیــده اســت‪ ،‬بلکــه بــا توجه‬ ‫خــود در نظــام رتبــه بنــدی توســعه پایــدار‬ ‫اکادمیــک و پژوهشــی فــرا منطقــه ای و‬ ‫میــزان تاثیــر گــذاری اش بــر رفــع فقــر‬ ‫و کارافرینــی ‪ ،‬همــکاری تنگاتنــگ بــا‬ ‫صنعــت‪ ،‬ســازمان های محیــط زیســت‪،‬‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬همــکاری هــای بیــن‬ ‫المللــی خصوصــا همــکاری بــا همســایگان‬ ‫شــرقی ایــران‪ ،‬افغانســتان و پاکســتان بــا‬ ‫فراهــم نمــودن بورســیه های تحصیلــی‬ ‫بــرای دانشــجویان بیــن المللــی افغــان و‬ ‫بــا ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری و‬ ‫تشــویق دانشــجویان و فارغ التحصیــان‬ ‫میــان دانشــگاه های تــراز اول دنیــا در ســه‬ ‫دانشــگاه هــای تاثیــر گــذار جهــان گردیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش رســمی موسســه تایمــز‬ ‫کــه در خبرگــزاری هــای رســمی کشــور‬ ‫از جملــه خبرگــزاری مهــر نیــز انتشــاریافته‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ 2022‬از مجمــوع بیــش از‬ ‫‪ 2000‬دانشــگاه دولتــی‪ ،‬ازاد‪ ،‬غیرانتفاعــی‬ ‫و علــوم پزشــکی کشــور‪ ،‬تنهــا ‪ 27‬دانشــگاه‬ ‫در لیســت دانشــگاه های اثرگــذار دنیــا‬ ‫حضــور دارنــد کــه دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان همچنــان موقعیــت خــود را در‬ ‫ایــن رتبه بنــدی حفــظ نمــوده اســت‪.‬‬ ‫داشــته باشــد و نه تنهــا در ایــن رتبه بنــدی‬ ‫بــه اســتانداردهای اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫توانســته در دیگــر رتبه بندی هــای‬ ‫تایمــز از جملــه دانشــگاه های جــوان‬ ‫و دانشــگاه های جهــان نیــز حائــز رتبــه‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫گــزارش کامــل رتبه بنــدی دانشــگاه های‬ ‫جهــان در ســال ‪ 2022‬در وب گاه رســمی‬ ‫موسســه تایمــز بــه نشــانی‪:‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫‪Higher‬‬ ‫‪Rankings‬‬ ‫‪Impact‬‬ ‫ارایه گردیده است‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪Times‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬در روز ‪ ۲۲‬فروردیــن‬ ‫مقابلــه بــا چالش هــای زیســت محیطــی‪،‬‬ ‫نشســت اعضــای حاضــر در جلســه نســبت‬ ‫کشــاورزی و حفاظــت از منابــع پایــه و‬ ‫ناحیــه نــواوری دانشــگاه سیســتان و‬ ‫تمرکــز بــر بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی‬ ‫مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن‬ ‫بــه تحقــق مــوارد مربــوط بــه راه انــدازی‬ ‫جلســه ای جهــت بررســی پیشــرفت‬ ‫مصوبــات دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در رابطــه بــا تحقــق شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫روز ‪ ۲۲‬فروردیــن مــاه برگــزار گردیــد‬ ‫طــی جلس ـه ای بــا حضــور دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫تنــی چنــد از مدیــران دانشــگاه‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫مصوبــات دانشــگاه در رابطــه بــا تحقــق‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬ماموریــت هــر دانشــکده در راه‬ ‫انــدازی هســته های فنــاور و شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬ایجــاد مرکــز تخصصــی‬ ‫تجــاری ســازی‪ ،‬نــواوری و اشــتغال زایــی‬ ‫و ایجــاد کلینیــک تخصصــی عارضه یابــی‬ ‫صنعــت‪ ،‬نــواوری و انتقــال فنــاوری در‬ ‫دانشــکده ها و ایجــاد مرکــز بیوتکنولــوژی‬ ‫کشــاورزی بــا هــدف ارائــه راهکارهــای‬ ‫کاهــش هزینه هــای تولیــد محصــوالت‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بررسی پیشرفت مصوبات دانشگاه در رابطه با تحقق شعار سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بســترهای محیطــی کشــاورزی در اســتان بــا‬ ‫گزارش هایــی از درصــد پیشــرفت و نحــوه‬ ‫اجــرا ارائــه نمودنــد‪.‬‬ ‫در انتهــا ریاســت دانشــگاه جهــت تــداوم‬ ‫ایــن مــوارد و تحقــق ایــن اهــداف‬ ‫دســتوراتی را بــه اعضــای حاضــر در جلســه‬ ‫جهــت پیگیــری و ارائــه گــزارش تــا جلســه‬ ‫اتــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست جبهه علمی فرهنگی دانشگاهیان‬ ‫اولیــن نشســت جبهــه علمــی‬ ‫فرهنگــی دانشــگاهیان زاهــدان‬ ‫بــه همــت بســیج اســاتید دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫‪ ۶‬اردیبهشــت ماه بــا حضــور‬ ‫ریاســت دانشــگاه‪ ،‬مســئول دفاتــر‬ ‫نهــاد اســتانی‪ ،‬مدیــرکل ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی اســتان و دیگــر‬ ‫اعضــاء برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬اولیــن نشســت جبهــه‬ ‫علمــی فرهنگــی دانشــگاهیان‬ ‫زاهــدان بــه همــت بســیج اســاتید‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫‪ ۶‬اردیبهشــت ماه بــا حضــور ریاســت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مســئول دفاتــر نهــاد اســتانی‪،‬‬ ‫مدیــرکل ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫اســتان و دیگــر اعضــاء برگــزار شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن نشســت کــه پیــرو فرمــان مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــرای ایجــاد قــرارگاه فرهنگــی‬ ‫در اســتان ها تشــکیل شــد‪ ،‬حجه االســام‬ ‫باقربیــک دبیــر قــرارگاه فرهنگــی‪،‬‬ ‫دکتــر رضایــی رئیــس دانشــگاه معیــن‬ ‫اســتان‪ ،‬روســای دانشــگاه ها‪ ،‬مســئولین‬ ‫دفاتــر نهــاد دانشــگاهی‪ ،‬مســئولین بســیج‬ ‫اســاتید و دانشــجویان‪ ،‬معاونیــن فرهنگــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مدیــر کل و امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان‪ ،‬حــاج حســن نــوری مدیــر‬ ‫موسســه خاتــم االوصیــاء و ســردار باغبانــی‬ ‫مســئول هیئــت رزمنــدگان اســام حضــور‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن نشســت بــا هــدف هــم افزایــی‬ ‫فعالیت هــای علمــی فرهنگــی در قالــب‬ ‫جبهــه علمــی و فرهنگــی دانشــگاهیان‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫‪20‬‬ ‫برگزاری کرسی ترویجی اسیب های اجتماعی ناشی‬ ‫از پاندمی کرونا و زمینه های شکل گیری ان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کرســی ترویجــی اســیب های اجتماعــی‬ ‫ناشــی از پاندمــی کرونــا و زمینه هــای‬ ‫شــکل گیری ان (مطالعــه مــوردی‪:‬‬ ‫جوانــان شــهر زاهــدان) در روز دوشــنبه‬ ‫ســی ام فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن‬ ‫کنفرانــس ســازمان مرکــزی ســاختمان‬ ‫شــهید میرحســینی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫کرســی کــه بــا حضــور جمعــی از اســاتید‬ ‫و دانشــجویان برگــزار شــد ارائــه دهنــده‬ ‫دکتــر الهــام شــیردل از گــروه علــوم‬ ‫اجتماعــی بــود‪ .‬ناقــدان دکتــر ابوالفضــل‬ ‫احمــدزاده سرپرســت معاونــت حقــوق‬ ‫عامــه دادگســتری اســتان‪ ،‬دکتــر مصطفــی‬ ‫اربابــی عضــو هیــات علمــی گــروه فقــه و‬ ‫مبانــی حقــوق اســامی و دکتــر خدیجــه‬ ‫اســدی سروســتانی عضــو هیــات علمــی‬ ‫گــروه علــوم اجتماعــی و مدیــر کرســی‬ ‫دکتــر عبدالرســول حســنی فر عضــو هیــات‬ ‫علمــی گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بودنــد‪.‬‬ ‫ارائــه دهنــده ی ایــن کرســی نخســت‬ ‫بــه افزایــش مشــکالت و نابســامانی های‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫در اکثــر کشــورهای جهان و ایــران با وقوع‬ ‫پدیــده اپیدمــی کوویــد‪ ۱۹-‬پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد اســیب های ناشــی از‬ ‫ایــن بیمــاری در مناطــق کمتــر توســعه یافته‬ ‫نظیــر اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشــتر‬ ‫بــوده و بــه دلیــل کمبــود امکانــات درمانــی‬ ‫و زیرســاخت های اقتصــادی در ایــن مناطــق‬ ‫در صــورت شــدت گرفتــن بیمــاری‪ ،‬امــار‬ ‫مــرگ و میــر و همچنیــن اســیب های‬ ‫اجتماعــی می توانــد بــه شــدت بــاال رود‪.‬‬ ‫شناســایی اســیب های اجتماعــی ناشــی از‬ ‫پاندمــی کرونــا و بافــت اجتماعــی تشــدید‬ ‫پیامدهــای ان بــرای حفــظ ســامت جامعــه‬ ‫در بیــن جوانــان بــه عنــوان بیشــترین قشــر‬ ‫فعــال و تاثیرگــذار در جمعیــت شــهر‬ ‫زاهــدان بعنــوان مرکــز اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ســپس پیشــینه تحقیــق در خصــوص اثــرات‬ ‫پاندمــی کرونــا و نــوع روش شناســی کیفی‬ ‫پدیدارشناســی مــورد اســتفاده اشــاره‬ ‫گردیــد‪ .‬در ادامــه پیامدهــای پاندمــی‬ ‫کرونــا در ‪ ۴‬اســیب اجتماعــی اصلــی‬ ‫‪ -۱‬فقــر‪ ،‬بیــکاری و مشــکالت معیشــتی‪،‬‬ ‫‪-۲‬افزایــش فشــارها و اختــاالت روانــی‪،‬‬ ‫‪-۳‬کاهــش کمیــت و کیفیــت تعامــات‬ ‫خانوادگــی‪-۴ ،‬فقــدان مســئولیت پذیری‬ ‫اجتماعــی و بــه خطــر افتــادن ســامت‬ ‫جمعــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و‬ ‫تاکیــد گردیــد ایــن اســیب ها زمینــه‬ ‫پیامدهــا و اســیب های اجتماعــی دیگــری‬ ‫را فراهــم مــی اورد‪ .‬یکــی از اســیب های‬ ‫اجتماعــی مهــم فقــر‪ ،‬بیــکاری و مشــکالت‬ ‫معیشــتی بــود کــه از یــک طــرف بــه‬ ‫ســبب ضعــف ســاختارهای اقتصــادی‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬افزایــش بعــد خانــوار و‬ ‫هزینه هــای تحمیلــی و درمانــی از ســوی‬ ‫دیگــر فشــارهای بیشــتری را بــه سرپرســت‬ ‫و اعضــای خانــواده وارد نمــوده کــه منجــر‬ ‫بــه افزایــش جــرم‪ ،‬کاهــش امنیــت روانــی‬ ‫و اجتماعــی می شــود‪ .‬ایــن مســئله ســامت‬ ‫خانــواده را از ابعــاد مختلــف روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬جســمانی تحــت الشــعاع قــرار‬ ‫می دهــد و در مــواردی موجــب تــرک‬ ‫تحصیــل فرزنــدان و از هــم پاشــیدگی‬ ‫بویــژه در خانواده هــای محــروم نیــز‬ ‫می شــود کــه نهایتــا در کاهــش شــاخص‬ ‫توســعه انســانی و افزایــش فقــر چنــد بعــدی‬ ‫در ســطح اســتان و کشــور نقــش دارد‪.‬‬ ‫همه گیــری بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬بدلیــل‬ ‫قرنطینه هــای طوالنــی‪ ،‬تزریــق اســترس‬ ‫و فشــار روانــی بــه خانــواده و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی موجــب گرایــش اعضــای‬ ‫خانــواده بــه روابــط مجــازی‪ ،‬تشــدید‬ ‫تعارضــات و تنش هــای خانوادگــی و‬ ‫خشــونت خانگــی شــده اســت‪ .‬فشــارهای‬ ‫روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی بــه‬ ‫خصــوص در شــرایط بیمــاری اعضــای‬ ‫خانــواده تشــدید می شــود و خانــواده را‬ ‫دچــار التهــاب و تهدیــد می ســازد‪.‬‬ ‫عــدم‬ ‫انســجام‬ ‫اجتماعــی‬ ‫در‬ صفحه 20 ‫نخستین جلسه از سلسله جلسات درس «اخالق» با حضور حضرت ایهاهلل محامی‬ ‫‪34‬‬ ‫نخســتین جلســه از سلســله جلســات درس‬ ‫«اخــاق» بــا حضــور حضــرت ایــهاهلل‬ ‫محامــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و‬ ‫امــام جمعــه معــزز زاهــدان در تــاالر امــام‬ ‫رضــا علیه الســام دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در روز ‪ ۲۵‬خــرداد مــاه برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬در ایــن جلســه کــه بــا حضــور‬ ‫حجه االســام و المســلیمن دکتــر بامــری‬ ‫مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رهبــری در دانشــگاه و دکتــر رضائــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه و اعضــای هیــات علمــی‬ ‫و کارمنــدان دانشــگاه همــراه بــود؛ پــس از‬ ‫قرائــت قــران مجیــد‪ ،‬ابتــدا حجهاالســام‬ ‫و المســلمین بامــری ضمــن خیــر مقــدم بــه‬ ‫حاضریــن‪ ،‬بــه جایــگاه اخــاق و مــکارم‬ ‫اخالقــی در دیــن مبیــن اســام پرداخــت‬ ‫و بــه نقــش تعییــن کننــده اخــاق در‬ ‫اموزه هــای دینــی اشــاره داشــت‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــهاهلل محامــی‪ ،‬ضمــن اشــاره ای کوتــاه‬ ‫بــه تفســیر ایــات قرائــت شــده در ابتــدای‬ ‫جلســه‪ ،‬بــه موثــر بــودن اخــاق در رشــد‬ ‫انســان اشــاره کــرد‪ .‬وی گفــت وجــود‬ ‫پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم‬ ‫و ائمــه اطهــار علیهم الســام نشــانه های‬ ‫بــزرگ اسماءالحســنی هســتند‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایشــان بــه الیه هــای مختلــف وجــود انســان‬ ‫اشــاره داشــت و گفــت‪ :‬بیرونی تریــن الیــه‬ ‫انســان رفتــار و گفتــار اوســت‪ ،‬پــس از ان‬ ‫روحیــات نفســانی انســان اســت کــه بــر‬ ‫رفتــار و گفتــار او تاثیــر دارد‪ .‬ایشــان بــا‬ ‫ذکــر ایــن نکتــه کــه درونی تریــن الیــه‬ ‫وجــودی مــا‪ ،‬فکــر‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬ایمــان و‬ ‫تدیــن ماســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬اگــر اندیشــه‬ ‫و ایمــان مــا اصــاح شــود‪ ،‬رفتــار و گفتــار‬ ‫مــا اصــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان در پایــان ضمــن بیــان بحــث توحیــد‬ ‫و خداشناســی‪ ،‬دوری از شــرک و نفــاق را‬ ‫از اصلی تریــن مباحــث اخــاق برشــمرد‪.‬‬ ‫پایــان بخــش ایــن جلســه اقامــه نمــاز ظهــر‬ ‫و عصــر توســط حضــرت ایــت اهلل محامــی‬ ‫در مســجد حضــرت قائــم عجــل اهلل تعالــی‬ ‫فرجــه بــود‪.‬‬ صفحه 34 ‫در ادامــه جلســه ناقــدان کرســی دکتــر‬ ‫احمــد زاده‪ ،‬دکتــر اربابــی و دکتــر‬ ‫اســدی سروســتانی از وجــوه مختلــف بــه‬ ‫نقــد کرســی پرداختنــد و در نقــد خــود‬ ‫بــر محورهایــی ماننــد تدقیــق مفاهیــم‬ ‫و چهارچــوب مطالــب‪ ،‬لــزوم بررســی‬ ‫تحقیقــات داخــل اســتانی و مقایســه‬ ‫بــا تحقیقــات پیشــین‪ ،‬تقویــت مــوارد‬ ‫تجربــی مضامیــن اســتخراج شــده‪ ،‬ارائــه‬ ‫پیشــنهادات پژوهشــی‪ ،‬اســتدالل انتخــاب‬ ‫نمونــه جوانــان و مــواردی دیگــر تاکیــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر شــیردل بــه برخــی از ایــن‬ ‫نقدهــا پاسـخ هایی را ارائــه کــرد و در ایــن‬ ‫خصــوص بحــث و تبــادل نظــر صــورت‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪ ،‬برخــی حضــار از جملــه‬ ‫دکتــر زندوکیلــی‪ ،‬دکتــر طیــب نیــا و‬ ‫دکتــر حکیمــی فــر بــه بیــان نقطــه نظــرات‬ ‫و ســواالت خــود پرداختنــد و تبــادل نظــر‬ ‫صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫نمایشــگاه محصــوالت دانش بنیــان‪ ،‬فنــاور‬ ‫و خــاق بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۵۰‬شــرکت‬ ‫از تاریــخ ‪ ۸‬لغایــت ‪ ۱۱‬زاهــدان برگــزار‬ ‫می شــود و هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه توســعه بــازار ملــی و داخلــی و‬ ‫شناســاندن اقتصــاد دانش بنیــان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ابزارهــای توســعه اقتصــادی منطقــه‬ ‫وی افــزود‪« :‬در ایــن نمایشــگاه قــرار اســت‬ ‫شــرکت هــای کــه در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان یــا اســتان هــای دیگــر بــه تولیــد‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان می پردازنــد‪،‬‬ ‫ظرفیــت خــود بــرای ورود بــه یکــی از‬ ‫نمایشــگاه محصــوالت دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫فنــاور و خــاق در راســتای توســعه بــازار‬ ‫محصــوالت در بــازار پاکســتان و افغانســتان‬ ‫از ‪ ۲۸‬خــرداد تــا ‪ ۱‬تیــر مــاه بــه میزبانــی‬ ‫زاهــدان بــا حضــور شــرکت های مختلــف‬ ‫از سراســر کشــور برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــاهمرادی اظهــار کــرد‪« :‬حضــور‬ ‫‪ ۱۵۰‬شــرکت در ایــن نمایشــگاه نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت کــه همــه شــرکت هــا‬ ‫و اســتان اســت‪.‬‬ ‫فریــد شــاهمرادی مدیــر فــن بــازار سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در گفــت وگــو بــا پانــا اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬در ایــن نمایشــگاه ‪ ۱۵۰‬شــرکت از‬ ‫ســایر اســتان های کشــور بــا موضوعــات‬ ‫مختلــف و متنــوع در کنــار اســتارتاپ‬ ‫اســتدیوها‪ ،‬شــتاب دهنده هــا‪ ،‬مراکــز‬ ‫خدمــات کســب و کار و مــوارد دیگــر‬ ‫حضــور خواهنــد داشــت‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه توســعه بــازار ملــی و داخلــی و‬ ‫شناســاندن اقتصــاد دانــش بنیــان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ابزارهــای توســعه اقتصــادی منطقــه‬ ‫و اســتان اســت‪».‬‬ ‫مدیــر فــن بــازار سیســتان و بلوچســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬معرفــی ظرفیت هــای‬ ‫ایــن شــرکت هــا بــرای توســعه شــهر‪،‬‬ ‫منطقــه و اســتان و همچنیــن توســعه‬ ‫بــازار بیــن المللــی و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬عــدم‬ ‫اعتمــاد اجتماعــی در ســطح رســمی و غیــر‬ ‫رســمی‪ ،‬نارضایتــی از عملکــرد مســئوالن‬ ‫در بحــران پاندمــی کرونــا و‪ ...‬حاکــی از‬ ‫فقــدان مســئولیت پذیــری اجتماعــی در‬ ‫ســطوح خــرد و کالن اســت‪ .‬ایــن وضعیــت‬ ‫بــه نوعــی کنتــرل و مدیریــت شــرایط‬ ‫تهدیدامیــز جامعــه کرونــا زده را دشــوار‬ ‫می ســازد کــه موجــب ابتــا بــه بیمــاری و‬ ‫مــرگ و میــر‪ ،‬افزایــش فاصلــه اجتماعــی و‬ ‫احســاس تنهایــی می گــردد‪.‬‬ ‫نمایشگاه محصوالت دانش بنیان‪ ،‬فناور و خالق‬ ‫با حضور بیش از ‪ ۱۵۰‬شرکت در زاهدان برگزار‬ ‫می شود‬ ‫صادراتــی بــرای کشــورهای همســایه از‬ ‫دیگــر اهــداف ایــن نمایشــگاه اســت‪».‬‬ ‫بازارهــای در دســترس یعنــی بازارهــای‬ ‫کشــور همســایه مثــل پاکســتان و افغانســتان‬ ‫را نشــان دهنــد و از ایــن نمایشــگاه بــه‬ ‫عنــوان پــل ارتباطــی اســتفاده کننــد‪».‬‬ ‫توانســته اند محصــوالت و خدمــات قابــل‬ ‫عرضــه بــه کشــورهای همســایه تولیــد‬ ‫کننــد‪».‬‬ ‫مدیرفنــی بــازار سیســتان و بلوچســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬شــرکت هایی از مراکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه های مختلــف اســتان ماننــد‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ایرانشــهر‪،‬‬ ‫ســراوان‪ ،‬چابهــار و زابــل در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضــور دارنــد کــه در زمینــه موضوعــات‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاور در حیطــه بــرق و‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬کشــاورزی ‪ IOT ،‬و مــوارد‬ ‫دیگــر مثــل انرژی هــای تجدیدپذیــر‪،‬‬ ‫حــوزه صنایع خــاق اســتارتاپ اســتدیوها‪،‬‬ ‫حــوزه خدمــات مالــی فینتــک و مــوارد‬ ‫اینچنینــی حضــور خواهنــد داشــت‪».‬‬ ‫شــاهمرادی بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری سیســتان و بلوچســتان افــزود‪:‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫مراســم بزرگداشــت ســوم خرداد‪ ،‬ســالروز‬ ‫ازاد ســازی خرمشــهر در روز ‪ ۳‬خردادمــاه‬ ‫با حضور مســئولین لشــکری و کشــوری در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم محــوری و اســتانی بــا غبــار‬ ‫روبــی و عطــر افشــانی مــزار شــهید گمنــام‬ ‫اغــاز گردیــد‪ .‬پــس فــاز افتتــاح و بازدیــد‬ ‫از نمایشــگاه ادوات ســنگین نظامــی تیــپ‬ ‫‪ ۱۸۸‬زرهــی ارتــش و نمایشــگاه عکــس‬ ‫ازاد ســازی خرمشــهر‪ ،‬مراســم در تــاالر‬ ‫حکیــم ابوالقاســم فردوســی ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه و ســردار کوهکــن‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد‪ .‬اجــرای‬ ‫ســرود‪ ،‬نمایــش تئاتــر و روایتگــری از‬ ‫دیگــر برنامه هــای محــوری ایــن مراســم‬ ‫بــود‪ .‬در پایــان مراســم نیــز از دو کتــاب بــا‬ ‫محتــوای دفــاع مقــدس رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراسم بزرگداشت سوم خرداد و ازاد سازی خرمشهر‬ ‫امضای تفاهم نامه بین دانشگاه و بنیاد حفظ اثار‬ ‫و ارزش های دفاع مقدس استان‬ ‫بنیــاد حفــظ اثــار‬ ‫و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬در‬ ‫نشســتی دوجانبــه‬ ‫بــا ســردار کوهکــن‬ ‫مدیــر کل بنیــاد‬ ‫شــرکت نمودنــد‪.‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و بنیــاد حفــظ اثــار‬ ‫و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز ‪ ۲۵‬فروردیــن‬ ‫مــاه منعقــد گردیــد‪ .‬دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫همــراه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫روز پنــج شــنبه ‪ ۲۵‬فروردیــن مــاه ضمــن‬ ‫بازدیــد از مــوزه دفــاع مقــدس واقــع در‬ ‫در ابتــدای نشســت‪،‬‬ ‫ســردار کوهکــن بــه‬ ‫تشــریح برنامه هــای بنیــاد و افــق پیــش رو‬ ‫پرداخــت و نیــاز بــه همــکاری بین دانشــگاه‬ ‫و بنیــاد را از اولویت هــا دانســت‪ .‬ســپس‬ ‫دکتــر رضایــی ضمــن تقدیــر و تشــکر‬ ‫از زحمــات صــورت گرفتــه‪ ،‬امادگــی‬ ‫خــود و مجموعــه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان را بــرای‬ ‫همــکاری همه جانبــه بــا بنیــاد‬ ‫اعــام داشــت‪ .‬دکتــر نــوری‬ ‫نیــز لــزوم تشــکیل یــک کار‬ ‫گــروه بــرای بررســی مســائل‬ ‫مــورد نظــر را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان تفاهــم‬ ‫نامــه ی دو جانبـه ای میــان دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه امضــای‬ ‫دکتــر رضایــی و ســردار کوهکــن رســید‬ ‫و مقــرر شــد در اولیــن فرصــت جلســاتی‬ ‫جهــت اجرایــی شــدن تفاهــم نامــه در‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 ‫‪22‬‬ ‫«شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری سیســتان و بلوچســتان بــا توجــه‬ ‫بــه نوپــا بــودن فعالیت هــای خوبــی انجــام‬ ‫می دهنــد و نســبت بــه زمــان فعالیتشــان‬ ‫واقعــا محصــوالت خوبــی در حوزه هــای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬تکنولــوژی و حــوزه‬ ‫شــرکت های خــاق تولیــد کرده انــد و‬ ‫در حــال توســعه دادن فعالیت هــای خــود‬ ‫هســتند‪».‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مزیــت رقابتــی‬ ‫محصــوالت اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در رقابــت بــا ســایر شــرکت ها افــزود‪:‬‬ ‫«از نظــر مزیت هــای رقابتــی تیم هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات و اینترنــت اشــیا در‬ ‫اســتان محصــوالت خوبــی ایجــاد کردنــد‬ ‫بــه طــوری کــه از لحــاظ توانمنــدی در‬ ‫ســطح کشــور هــم شــناخته شــده هســتند‪ ».‬‬ ‫شــاهمرادی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و‬ ‫شــرکت های خــاق اســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫«از لحــاظ محصــوالت دانــش بنیــان نیــز‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان ظرفیت هــای‬ ‫خوبــی دارد و درحــوزه کشــاورزی و‬ ‫دریــا شــرکت هــای خوبــی درحــال‬ ‫شــکل گیــری هســتند‪».‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪« :‬همچنیــن در حــوزه‬ ‫شــرکت های خــاق در سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بســیار خــوب کار شــده اســت‬ ‫بــه طــوری کــه رتبــه پنجــم کشــوری‬ ‫از نظــر تعــداد شــرکت هــای خــاق بــه‬ ‫زاهــدان اختصــاص دارد و پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان از لحــاظ‬ ‫کمــی و کیفــی بــه عنــوان یکــی از هــاب‬ ‫هــای صنایــع خــاق در کشــور شــناخته‬ ‫مــی شــود‪».‬‬ ‫برگزاری جلسه ی هم اندیشی و امضاء تفاهم نامه با مدیرکل‬ ‫مطالعات و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلســه ی هــم اندیشــی و امضــاء تفاهــم‬ ‫نامــه بــا مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) در‬ ‫راســتای ماموریــت گرایــی و ایفــای‬ ‫مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه ها در اجــرای‬ ‫برنامه هــای توســعه ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت و جامعــه و جلســات هماهنگــی در‬ ‫خصــوص بررســی راهکارهــای افزایــش‬ ‫همکاری هــای متقابــل بــا کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) در روز ‪ ۴‬خردادمــاه‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد ضمــن بازدیــد از امکانــات و زیــر‬ ‫ســاخت های دانشــگاه‪ ،‬از جملــه مرکــز‬ ‫نــواوری اجتماعــی‪ ،‬فــن بــازار و مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه در نشســتی بــا حضــور مدیر‬ ‫مجتمــع فنــاوری و نــواوری دانشــگاه‪ ،‬مدیر‬ ‫مرکــز نــواوری اجتماعــی‪ ،‬مدیــر دفتــر‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت و ریاســت دانشــکده‬ ‫اقتصــاد و مدیریــت شــرکت نمــود‪ .‬در‬ ‫ایــن نشســت راهکارهــای همــکاری‬ ‫متقابــل بررســی و تصمیمــات جهــت‬ ‫اجرایــی شــدن مصوبــات اتخــاذ گردیــد‪.‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن ایــن تصمیمــات حــذف‬ ‫محدودیــت تعــداد پارســاهای تحصیــات‬ ‫تکمیلــی پیشــنهادی بــرای رفــع نیازهــا و‬ ‫مشــکالت مرتبــط بــا کمیتــه امــداد در‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــود‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت در ســال گذشــته ‪۲۰‬‬ ‫عنــوان پارســای تقاضــا محــور پیشــنهادی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه تصویــب‬ ‫کارگــروه پژوهشــی کمیتــه امــداد رســیده‬ ‫بــود کــه در ســال جــاری محدودیــت‬ ‫تعــداد پارســاهای پیشــنهادی بــرای‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برداشــته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در جلســه ای بــا حضــور‬ ‫معاونــت پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬روســای‬ ‫دانشــکده های اقتصــاد و مدیریــت‪،‬‬ ‫جغرافیــا و برنامه ریــزی محیطــی‪ ،‬علــوم‬ ‫تربیتــی و روانشناســی‪ ،‬صنعــت و معــدن‬ ‫خــاش‪ ،‬مدیــر پژوهشــی و مدیــر دفتــر‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه تفاهــم‬ ‫نام ـه ای بیــن معاونــت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫و مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن مفــاد ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت و توانمنــدی هــای‬ ‫علمــی و پژوهشــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــرای انجــام طرح هــای‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬در اولویــت قــراردادن عناویــن‬ ‫تحقیقاتــی پیشــنهادی کمیتــه امــداد بــرای‬ ‫انجــام پارســاهای تحصیــات تکمیلــی در‬ ‫دانشــگاه اعــام نیازهــای پژوهشــی کمیتــه‬ ‫امــداد در کشــور و بــه خصــوص اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫مرکــز نــواوری اجتماعــی دانشــگاه بــرای‬ ‫حــل مشــکالت و نیازهــای طــرح شــده‬ ‫توســط کمیتــه امــداد معرفــی زمینه هــای‬ ‫تحقیقاتــی مــورد نیــاز کمیتــه امــداد جهــت‬ ‫گذرانــدن فرصت هــای مطالعاتــی جامعــه‬ ‫و صنعــت اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫در کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اجــرای‬ ‫برنامه هایــی در زمینــه مهــارت افزایــی و‬ ‫اشــتغال پذیــری دانشــجویان و ســایر افــراد‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــرر شــد کارگــروه مشــترک‬ ‫بــرای بررســی نتایــج و اقدامــات ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه جلســاتی را بــه صــورت‬ ‫دوره ای برگــزار نماینــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫‪36‬‬ ‫برگزاری وبینار علمی‪ ،‬تخصصی «بررسی نقش مدیریت شهری در ایجاد‬ ‫فرصت های اشتغال با رویکرد عدالت اجتماعی‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــا عنایــت بــه تحقــق شــعار ســال ‪« 1401‬‬ ‫تولیــد ‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن و‬ ‫بــه مناســبت هفتــه ســرامد امــوزش» وبینــار‬ ‫علمــی‪ ،‬تخصصــی «بررســی نقــش مدیریت‬ ‫شــهری در ایجــاد فرصــت هــای اشــتغال بــا‬ ‫رویکــرد عدالــت اجتماعــی‪ ،‬بــه میزبانــی‬ ‫انجمــن علمــی جغرافیــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و همــکاری انجمــن هــای‬ ‫علمــی دانشــگاه خوارزمــی تهــران و واحــد‬ ‫کــرج دانشــگاه فردوســی مشــهد‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫دامغــان‪ ،‬دانشــگاه گلســتان‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫محقــق اردبیلــی و دانشــگاه جیرفــت در‬ ‫تاریــخ پنــج شــنبه ‪ 8‬اردیبهشــت مــاه ‪1401‬‬ ‫بــا حضــور بیــش از ‪ 70‬نفــر از دانشــجویان‬ ‫و ســایر شــرکت کننــدگان برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن نشســت علمــی چهــار نفــر از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه هــای خوارزمــی‬ ‫تهــران ‪ ،‬فردوســی مشــهد و دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه ایــراد ســخن‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫اولیــن ســخنران ایــن نشســت جنــاب‬ ‫اقــای دکتــر علــی موحــد دانشــیار گــروه‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی تهــران کــه پیرامــون « اشــتغال‬ ‫در گردشــگری بــا رویکــرد عدالــت‬ ‫اجتماعــی» بــه ایــراد ســخن پرداخــت و بــه‬ ‫نــکات بســیار ارزشــمندی اشــاره فرمودنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار و افزایــش‬ ‫عدالــت اجتماعــی نیازمنــد بــه راه انــدازی‬ ‫ســازمان مدیریــت مقصــد گردشــگری‬ ‫بــا حضــور ذی نفعــان بــا رویکردهایــی‬ ‫ماننــد گردشــگری اجتماعــی محــور‬ ‫(‪ )CBT‬هســتیم‪ .‬ســپس جنــاب اقــای‬ ‫دکتــر محمداجــزاء شــکوهی دانشــیار‬ ‫گــروه جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری‬ ‫دانشــگاه فردوســی مشــهد ســخنرانی خــود‬ ‫را تحــت عنــوان تحلیــل نقــش اشــتغال در‬ ‫توســعه اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫خراســان شــمالی بــا اســتفاده از مــدل بــازار‬ ‫کار ارایــه نمودنــد‪ .‬در ابتــدا اقــای دکتــر‬ ‫شــکوهی بــه مقایســه امــار و ارقــام اشــتغال‬ ‫در ســطح نقــاط شــهری و روســتایی‬ ‫اســتانهای مــورد نظــر پرداختنــد و اشــاره‬ ‫نمودنــد کــه مهاجرپذیــری اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ‪ ،‬تابــع مــازاد شــغل در منطقــه‬ ‫بــوده اســت و مهاجرفرســت بــودن ان‬ ‫پیامــد کمبــود شــغل در منطقــه مــی باشــد‬ ‫و در اســتان سیســتان و بلوچســتان تغییــرات‬ ‫نیــروی کار (‪ )DL‬بیــش از انکــه وابســته‬ ‫بــه تغییــرات نــرخ مشــارکت (‪ )DA‬باشــد‬ ‫وابســته بــه تغییــرات طبیعــی نیــروی کار‬ ‫(‪ )DN‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫و در مقایســه بــا تهــران در ســه دهــه اخیــر‬ ‫رونــد تغییــرات مهاجــرت اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان نشــان داد کــه ایــن اســتان بــه‬ ‫ســوی تخلیــه جمعیتــی پیــش مــی رود در‬ ‫صورتــی کــه رونــد تغییــرات مهاجــرت‬ ‫در اســتان تهــران نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫اســتان بــا شــیب زیــادی بــه ســوی انباشــت‬ ‫جمعیــت حرکــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســومین ســخنران ایــن نشســت ســرکار‬ ‫خانــم دکتــر فرزانــه ساســان پــور دانشــیار‬ ‫گــروه جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی تهــران بودنــد ‪.‬‬ ‫ســخنرانی خــود را تحــت عنــوان نقــش‬ ‫مدیریــت شــهری در تســهیل ایجــاد‬ ‫فرصــت هــای شــغلی اینــده ارایــه نمودنــد‬ ‫در بخشــی از ایــن ســخنان امــده اســت‬ ‫پیشــرفت روز افــزون تکنولــوژی بســیاری‬ ‫از کســب و کارهــا را از میــان خواهــد‬ ‫بــرد و کســب و کارهــای جدیدتــری بــه‬ ‫وجــود خواهــد اورد بنابرایــن از انجایــی‬ ‫کــه بــر ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی نیــز‬ ‫روز بــه روز افــزوده مــی شــود ایــن نیــاز‬ ‫وجــود دارد کــه مدیــران شــهری تحــوالت‬ ‫را بــه دقــت رصــد نماینــد و بــا تشــخیص‬ ‫درســت‪ ،‬اینــده کســب و کار را بشناســند‬ ‫و از هــم اکنــون مشــاغل اینــده شناســایی‬ ‫و راهکارهــای بهینــه بــرای ایجــاد فرصــت‬ ‫هــای شــغلی برابــر بــرای شــهروندان‬ ‫مشــخص نماینــد‪ .‬پیشــنهاداتی در ایــن‬ ‫زمینــه ارایــه نمودنــد منجملــه چرخــش‬ ‫مدیــران شــهری از شــهروند ســنتی بــه‬ ‫شــهروند مــدرن ‪ ،‬توســعه کارافرینــی و‬ ‫خالقیــت‪ ،‬بــه رســمیت شــناختن مشــاغل‬ ‫غیــر رســمی و کمــک بــه قانونمنــد کــردن‬ ‫ان ‪ ،‬حمایــت از حضــور زنــان در توســعه‬ ‫اقتصــادی شــهری و محلــی‪ .‬اخریــن‬ ‫ســخنران ایــن نشســت نیــز اقــای دکتــر‬ ‫امیــر حمــزه شــهبازی اســتادیار گــروه‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بودنــد کــه تحــت‬ ‫عنــوان « اســیب شناســی مدیریــت شــهری‬ ‫(ریشــه یابــی عــدل ناکارامــدی ســاختار‬ ‫کنونــی مدیریــت شــهری)» بــه ایــراد‬ ‫ســخن پرداختنــد و موضــوع را در چهــار‬ ‫محــور مــورد واکاوی و ریشــه یابــی قــرار‬ ‫دادنــد کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الــف) فقــدان ســاختار ســازمانی‬ ‫مــدرن‬ ‫بوروکراتیــک‬ ‫ب) فقــدان یکپارچگــی عمــودی میــان‬ ‫طــرح هــا و ســازمانهای باالدســت و پاییــن‬ ‫دســت‬ ‫ج) فقــدان یکپارچگــی افقــی میــان‬ ‫دســتگاههای موجــود اداری شــهر‬ ‫د) عــدم یکپارچگــی و گسســتگی کالبدی‬ ‫فضــای ســکونتگاههای روســتایی و شــهری‬ ‫واقــع در حــوزه و حریــم شــهرها‬ صفحه 36 ‫کرســی نقــدی بــر شــیوه های توانبخشــی‬ ‫شــناختی و معرفــی بســته امــوزش تقویــت‬ ‫مهارت هــای شــناختی و جســمانی ‪ ،‬در‬ ‫روز ‪ ۲۴‬خرداد مــاه بــه صــورت حضــوری‬ ‫و مجــازی بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫شــرکت کننــده در ســالن کنفرانــس‬ ‫ســازمان مرکــزی‪ ،‬ســاختمان شــهید‬ ‫میرحســینی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن‬ ‫کرســی ارائــه دهنــده دکتــر ثنــا نــوری‬ ‫مقــدم از گــروه روانشناســی بــود‪ .‬ناقــدان‬ ‫کرســی دکترمحمــود شــیرازی از گــروه‬ ‫روانشناســی‪ ،‬دکتــر زهــرا نیک منــش‬ ‫از گــروه روانشناســی و دکتــر عباســعلی‬ ‫اویســی مدیــرکل بهزیســتی اســتان‬ ‫سیســتان وبلوچســتان بودنــد‪ .‬مدیــر کرســی‬ ‫دکتــر عبدالرســول حســنی فــر عضــو هیــات‬ ‫علمــی گــروه علــوم اجتماعــی بــود‪.‬‬ ‫در ایــن کرســی‪ ،‬ابتــدا ارائــه دهنــده‪ ،‬بــه‬ ‫بررســی نقــاط قــوت و ضعــف شــیوه‬ ‫هــای توانبخشــی براســاس تحقیقــات‬ ‫پرداخــت و اذعــان داشــت کــه امــروزه‬ ‫شــیوه های توانبخشــی و توانمندســازی‬ ‫شــناختی در کلیــه رده هــای ســنی و در‬ ‫کلیــه جوامــع جهــت ارتقــاء عملکــرد افــراد‬ ‫و برطــرف شــدن نقــاط ضعــف در حــوزه‬ ‫کارکردهــای عالــی ذهــن مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا بررســی نقــاط قــوت و ضعــف‬ ‫شــیوه های پیشــین دســت بــه طراحــی و تهیه‬ ‫بســته اموزشــی مهارت هــای شــناختی و‬ ‫جســمانی زده اســت‪ .‬ایــن بســته اموزشــی‪-‬‬ ‫درمانــی بــر اســاس اصــل یکپارچگــی‬ ‫حســی‪ ،‬نوروپالستیســیتی و تعــادل درمانــی‬ ‫طراحــی شــده اســت و جهــت کمــک‬ ‫بــه افــراد دارای ضعــف در کارکردهــای‬ ‫شــناختی (حافظــه‪ ،‬توجــه‪ ،‬کارکردهــای‬ ‫اجرایــی و‪ )...‬مــی توانــد مفیــد واقــع شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال‬ ‫توانمندســازی شــناختی هســتند می تواننــد‬ ‫از ایــن متــد بهره منــد گردنــد‪ .‬وی اذعــان‬ ‫داشــت در ایــن روش از یــک ســری ابــزار‬ ‫ســاده اســتفاده شــده کــه می توانــد موجــب‬ ‫تغییــر در کارکردهــای شــناختی و باعــث‬ ‫ایجــاد یادگیــری ســطح باالتــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار کامــا قابــل حمــل اســت و فــرد‬ ‫می توانــد در هــر محیطــی (خانــه‪ ،‬مدرســه‪،‬‬ ‫محــل کار‪ ،‬حتــی در ســفر) از ایــن تمرینات‬ ‫اســتفاده نمایــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری‬ ‫از برنامه هــای توانمندســازی مغــز بــه‬ ‫صــورت کامپیوتــری طراحــی شــده و‬ ‫بــرای کلیــه افــراد و ســنین قابــل اســتفاده‬ ‫نمی باشــد‪ .‬در عیــن حــال بســیاری از‬ ‫برنامه هــای توانبخشــی شــناختی مبتنــی بــر‬ ‫کامپیوتــر فقــط بــر قســمت خاصــی از مغــز‬ ‫تاثیرگــذار اســت وفقــط تغییــرات را بایــد‬ ‫از طریــق ارزیابی هــای شــناختی مشــاهده‬ ‫نمــود و نمودهــای ان در زندگــی روزمــره‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫کرسی ترویجی نقدی بر شیوه های توانبخشی شناختی و معرفی بسته‬ ‫اموزش تقویت مهارتهای شناختی و جسمانی‬ ‫فــرد ممکــن اســت مشــاهده نشــود‪ .‬در ایــن‬ ‫پکیــج اموزشــی ســعی شــده ایــن نقایــص‬ ‫برطــرف شــود و عــاوه بــر در دســترس‬ ‫بــودن‪ ،‬در ترکیــب بــا برنامه هــای حرکتــی‬ ‫جذابیــت و تنــوع بیشــتری را در انجــام ان‬ ‫ایجــاد گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای بســیاری از افــرادی کــه‬ ‫دارای نقایــص شــناختی هســتند و قــادر بــه‬ ‫مراجعــه مکــرر بــه کلینیک هــای درمانــی‬ ‫نیســتند می تواننــد بــا انجــام ایــن تمرینــات‬ ‫در منــزل بخشــی از فرایندهــای درمــان را‬ ‫پیــش ببرنــد و از نظــر زمانــی و مالــی بــرای‬ ‫خانواده هــا و افــراد‪ ،‬بســیار مقــرون بــه‬ ‫صرفــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ناقــدان کرســی دکتــر محمــود شــیرازی و‬ ‫دکتــر زهــرا نیک منــش از وجــوه مختلــف‬ ‫بــه نقــد کرســی پرداختنــد و نقــاط ضعــف‬ ‫و قــوت ایــن موضــوع را بررســی نمودنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ارائــه کننــده ضمــن پاســخگویی‬ ‫بــه نقدهــای داوران و تاییــد برخــی از‬ ‫نقدهــا جمع بنــدی خــود را ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪ ،‬برخــی حضــار از جملــه‬ ‫دکتــر رمضانــی و دکتــر حســنی فــر بــه‬ ‫بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد و‬ ‫در ایــن خصــوص گفتگــو و تبــادل نظــر‬ ‫صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫تحقــق شــعار ســال و همچنیــن اســتفاده از‬ ‫امکانــات دو طــرف انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نشســت مشــترک ریاســت‪ ،‬معاونیــن و‬ ‫مدیــران دانشــگاه بــا مدیــرکل ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان و هیــات‬ ‫همــراه ایشــان در روز ‪ 27‬فروردیــن مــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگزار شــد‪.‬‬ ‫در اغــاز ایــن نشســت ریاســت دانشــگاه‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی مــواردی را در‬ ‫خصــوص شــعار ســال کــه از جانــب مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مطــرح شــد و فعالیت هــای‬ ‫دانشــگاه در جهــت بــه فعلیــت رســانیدن‬ ‫ان بــه ســمع و نظــر حاضریــن رســانید‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در مــورد تاســیس هنرســتان‬ ‫فنــی و تــاش و برنامــه ریــزی در جهــت‬ ‫تاســیس مدرســه کســب و کار بیاناتــی‬ ‫مطــرح کــرد و اظهــار امیــدواری کــرد‬ ‫کــه ایــن دو مــورد انشــااهلل در ســال جــاری‬ ‫بــا همــت مهنــدس جلیــل شــهریاری مدیــر‬ ‫کل ســازمان امــوزش فنــی حرفـه ای اســتان‬ ‫و همکارانشــان تاســیس شــود‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد بــه یــاری خداونــد همــکاری بیشــتری‬ ‫بــا ســازمان فنــی و حرف ـه ای اســتان جهــت‬ ‫پیشــبرد اهــداف هــر دو ارگان بــرای‬ ‫در ادامــه نشســت مهنــدس جلیل شــهریاری‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی وحرفــه ای اســتان‬ ‫در مــورد امکانــات ســازمان امــوزش فنــی‬ ‫حرفــه ای و دوره هــا و کارگاه هــای ایــن‬ ‫ســازمان ســخنانی ایراد کــرد و در خصوص‬ ‫اســتفاده از امکانــات و در اختیــار گذاشــتن‬ ‫کارگاه هــای ســازمان فنــی حرفه ای اســتان‬ ‫بــرای اســتفاده دانشــجویان و شــرکت هــای‬ ‫مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه اعــام‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نشست مشترک دانشگاه با مسئولین سازمان اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫امادگــی کــرد و در خصــوص صــدور‬ ‫گواهــی مشــترک بیــن دانشــگاه و ســازمان‬ ‫فنــی حرفه ای بــرای دانشــجویانی کــه دوره‬ ‫هــای مهارتــی را بگذراننــد اعــام امادگــی‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫در انتهــا مقــرر گردیــد تــا جلســه ای در‬ ‫ســطح کارشناســی بــا حضــور مجتمــع‬ ‫فنــاوری و نــواوری دانشــگاه و ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی حرفــه ای اســتان بــرای‬ ‫بررســی زمینــه هــای مشــترک همــکاری‬ ‫در هفتــه اینــده برگــزار شــود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ای با حضور مدیر کل مطالعات و پژوهش کمیته امداد کشور‪ ،‬مدیرکل‬ ‫و کارشناسان کمیته امداد استان و تعدادی از اعضای هیات علمی و دانشجویان‬ ‫در راســتای اجرائــی شــدن برنامــه هــای‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه‬ ‫و پیــرو هماهنگــی هــای قبلــی توســط‬ ‫دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد در خصــوص‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫از پایــان نامــه هــای دانشــجویی در تاریــخ‬ ‫‪ 09/03/1401‬جلســه ای بــا حضــور‬ ‫مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد کشــور ‪ ،‬مدیــر کل و کارشناســان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان و تعــدادی از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی و دانشــجویان متولــی‬ ‫اجــرای پایــان نامــه هــای تقاضــا محــور‬ ‫در محــل ســالن اجتماعــات کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی اســتان برگــزار و پیرامــون‬ ‫موضوعــات مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر‬ ‫گردید‪.‬خاطــر نشــان مــی ســازد قبــل از‬ ‫تشــکیل جلســه مدیــر کل مطالعــات و‬ ‫پژوهــش هــای کمیتــه امــداد کشــور طــی‬ ‫بازدیــد از مجتمــع فنــاوری و نــو اوری‬ ‫دانشــگاه در جلســه ای بــا حضــور اقــای‬ ‫دکتــر برکاتــی ریاســت محتــرم مرکــز بــا‬ ‫پتانســیل هــای دانشــگاه در جهــت توســعه‬ ‫همکارهــای اتــی اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 37 ‫برگزاری میزگرد اموزش خالق و اثربخش در دانشگاه‬ ‫‪24‬‬ ‫در دهه سرامدی اموزش‪،‬‬ ‫در روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه‪ ،‬میزگرد‬ ‫اموزش خالق و اثربخش با حضور اساتید‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ ،‬در دهه‬ ‫سرامدی اموزش‪،‬‬ ‫در روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه‪ ،‬میزگرد‬ ‫اموزش خالق و اثربخش با حضور‬ ‫ریاست دانشگاه‪ ،‬اعضای هیات رئیسه و‬ ‫اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این میزگرد تنی چند از اساتید‬ ‫دانشگاه به مطرح نمودن نظریه های مدرن‬ ‫اموزش پرداختند‪.‬‬ ‫ائین تجلیل از دانشجویان المپیادی ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬برگزار شد‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه مناســبت شــرکت دانشــجویان منتخــب‬ ‫المپیــاد ‪ 1401‬در مرحلــه اول المپیــاد‬ ‫غیرمتمرکــز علمــی دانشــجویی کشــور‬ ‫در ســال ‪ 1401‬و همچنیــن تجلیــل از‬ ‫دانشــجویان منتخــب المپیــاد علمــی‬ ‫دانشــجویی ‪ ،1400‬ضیافــت شــامی بــا‬ ‫حضــور هیئت رئیســه‪ ،‬اعضــای شــورای‬ ‫اســتعدادهای درخشــان‪ ،‬اســاتید مشــاور‬ ‫المپیــاد علمــی و اســتاد مشــاور روان شــناس‬ ‫المپیــاد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫فضــای بــاز و جــوی مفــرح در تاریــخ ‪21‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1401‬برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه مناســبت‬ ‫شــرکت دانشــجویان منتخــب المپیــاد‬ ‫‪ 1401‬در مرحلــه اول المپیــاد غیرمتمرکــز‬ ‫علمــی دانشــجویی کشــور در ســال ‪1401‬‬ ‫و همچنیــن تجلیــل از دانشــجویان منتخــب‬ ‫المپیــاد علمــی دانشــجویی ‪ ،1400‬ضیافــت‬ ‫شــامی بــا حضــور هیئت رئیســه‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورای اســتعدادهای درخشــان‪ ،‬اســاتید‬ صفحه 24 ‫هم اندیشی ریاست دانشگاه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تحقق شعار سال‬ ‫‪38‬‬ ‫ایــن زمینــه مرتفــع نمایــد‪.‬‬ ‫جلســه هم اندیشــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه بــا رئیــس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی در خصــوص‬ ‫بــه فعلیــت رســانیدن شــعار ســال‬ ‫و اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه‬ ‫جهــت تحقــق شــعار مطــرح شــده‬ ‫توســط مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫حــوزه کشــاورزی اســتان در روز‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشــت ماه در ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬جلســه‬ ‫هم اندیشــی ریاســت دانشــگاه بــا رئیــس‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی در خصــوص‬ ‫بــه فعلیــت رســانیدن شــعار ســال و اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت دانشــگاه جهــت تحقــق شــعار‬ ‫مطــرح شــده توســط مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در حــوزه کشــاورزی اســتان در روز‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشــت ماه در ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان برگــزار شــد‪ .‬در‬ ‫ابتــدای جلســه مهنــدس نیکبخــت ریاســت‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی گزارشــی‬ ‫از ظرفیــت کشــاورزی در حوزه هــای‬ ‫مختلــف اســتان بیــان کــرد و ظرفیت هــای‬ ‫مختلــف جنــوب‪ ،‬مرکــز و شــمال اســتان و‬ ‫همچنیــن موقعیــت بســیار بکــر و بــی نظیــر‬ ‫کشــاورزی اســتان را برشــمرد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن مطالــب مفیــد و حائــز‬ ‫اهمیتــی در خصــوص ظرفیت هــای اســتان‬ ‫در حــوزه دام بیــان نمــود کــه بعضــا‬ ‫می توانــد مشــکالت عدیــده کشــور را در‬ ‫در ادامــه دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان مطالــب و مــواردی را در‬ ‫زمینــه ظرفیــت دانشــگاه در حــوزه‬ ‫کشــاورزی اســتان از طریــق برگــزاری‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کارگروه هــای تخصصــی و مــوارد‬ ‫مربــوط بــه اصــاح الگــوی کشــت و‬ ‫تولیــد نهــال زراعــی و‪ ...‬بیــان کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت اصــاح الگــوی کشــت‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیــت و پتانســیل مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان و همچنیــن متناســب بــا‬ ‫ظرفیــت ابــی از مهمتریــن برنامه هــای‬ ‫دانشــگاه می باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی خاطــر نشــان کــرد تهیــه‬ ‫امایــش اب و خــاک اســتان از مهمتریــن‬ ‫برنامه هــای کشــاورزی اســتان اســت کــه‬ ‫ایــن مهــم نیــز بایــد مــورد توجــه همــه‬ ‫دســتگاه های ذیربــط قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه از‬ ‫مراکز سازمان فنی و حرفه ای شهر زاهدان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــا اســتناد بــه سیاســتهای برنامــه ششــم‬ ‫توســعه وبرنامــه هــای کالن وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات وفنــاوری‪ ،‬در اجــرای برنامــه‬ ‫هــای چهارگانــه طــرح جامــع مهــارت‬ ‫افزایــی و ارتقــای تــوان اشــتغال پذیــری‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬حــدود ‪ 40‬نفــر‬ ‫از دانشــجویان دانشــگاه بــا‬ ‫سرپرســتی و هماهنگــی اقــای‬ ‫دکتــر عزیزیــان و همراهــی‬ ‫اقــای مهنــدس مرادبیگــی‬ ‫کارشــناس ازمایشــگاه نقشــه‬ ‫بــرداری از مراکــز فنــی و حرفــه‬ ‫ای شــماره ‪ 1‬و ‪ 2‬زاهــدان در‬ ‫روز ســه شــنبه مــورخ ‪1401 / 3/ 10‬‬ ‫بازدیــد بعمــل اوردنــد‪ .‬در ایــن بازدیــد‬ ‫دانشــجویان از نزدیــک بــا امکانــات و‬ ‫ظرفیــت هــای مراکــز فنــی و حرفــه ای‬ ‫زاهــدان و شــرایط شــرکت در دوره‬ ‫هــای مهــارت افزایــی‪ ،‬اشــنا شــدند‪ .‬بنــا‬ ‫بــه اظهــارات اقایــان مهنــدس ســرگزی‪،‬‬ ‫مهنــدس محمــدی گل و مهنــدس نیکــو‬ ‫جهانتیــغ امــکان برگــزاری دوره هــای‬ ‫خــاص مــورد درخواســت دانشــجویان از‬ ‫طریــق دفتــر فنــی و حرفــه ای مســتقر در‬ ‫دانشــگاه بصــورت رایــگان و متناســب بــا‬ ‫وقــت و شــرایط گــروه هــای دانشــجویی‬ ‫متقاضــی قابــل برنامــه ریــزی و اجــرا در‬ ‫دانشــگاه و یــا در مراکــز فنــی و حرفــه ای‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 38 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مشــاور المپیــاد علمــی و اســتاد مشــاور‬ ‫روان شــناس المپیــاد دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در فضــای بــاز و جــوی‬ ‫مفــرح در تاریــخ ‪ 21‬اردیبهشــت ‪1401‬‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬ایــن جلســه بــا تــاوت‬ ‫ایاتــی از کالم ا‪ ..‬مجیــد اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــر لــزوم‬ ‫حمایــت از اســتعدادهای برتــر به عنــوان‬ ‫موتــور محــرک دانشــگاه تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت کــه اینــده ایــران در دســت توانمنــد‬ ‫انســان های تالشــگر و مســتعد اســت‪ .‬وی‬ ‫گفــت هیــات رئیســه دانشــگاه بــا پیگیــری‬ ‫مصوبــات هیئت امنــا ســعی در حمایــت‬ ‫هــر چــه بیشــتر از نخبــگان المپیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر فرهــاد شــهرکی‪ ،‬معاونــت‬ ‫اموزشــی دانشــگاه بــرای دانشــجویان‬ ‫المپیــاد علمــی دانشــجویی غیرمتمرکــز‬ ‫‪ 1401‬کــه در تاریــخ ‪ 23‬اردیبهشــت ‪1401‬‬ ‫مرحلــه اول المپیــاد علمــی دانشــجویی را‬ ‫پیــش رو دارنــد ارزوی موفقیــت کــرد‬ ‫و بــرای ایشــان از درگاه خداونــد متعــال‬ ‫توفیقــات روزافــزون خواســتار شــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه مدیــر دفتــر اســتعدادهای درخشــان‬ ‫ضمــن قدردانــی از ریاســت دانشــگاه‪،‬‬ ‫معــاون اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی‬ ‫و اعضــای شــورای اســتعدادهای درخشــان‬ ‫کــه مصوبــات مالــی و رفاهــی از جملــه‬ ‫کمک هزینه هــای ماهیانــه بــه مــدت یــک‬ ‫ســال تحصیلــی بــرای برگزیــدگان مرحلــه‬ ‫نهایــی المپیادهــای علمــی دانشــجویی در‬ ‫نظــر گرفتنــد‪ ،‬ابــراز نمــود جامعــه بــرای‬ ‫رشــد‪ ،‬همــواره نیازمنــد پــرورش افــراد‬ ‫عالــم و متواضــع و ایجــاد جــوی پویــا‬ ‫اســت و بــرای ایــن مهــم‪ ،‬حمایــت از‬ ‫نخبــگان بخصــوص در مناطــق محــروم‬ ‫کشــور امــری اجتناب ناپذیــر اســت‪ .‬در‬ ‫انتهــای جلســه از برگزیــدگان مرحلــه اول‬ ‫و نهایــی المپیــاد علمــی دانشــجویی ‪،1400‬‬ ‫تقدیــر شــد و بــا گرفتــن عکــس یــادگاری‬ ‫دســته جمعی و صــرف شــام جلســه بــه‬ ‫اتمــام رســید‪.‬‬ ‫اسامی تجلیل شوندگان در مراسم ضیافت شام المپیاد علمی دانشجویی‬ ‫ردیف‬ ‫نام‬ ‫و نام خانوادگی‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد حنیف ختار‬ ‫‪2‬‬ ‫احمد براهویی‬ ‫‪3‬‬ ‫امیر اصفهانی‬ ‫‪4‬‬ ‫علیرضا شهسواری‬ ‫‪5‬‬ ‫معین ابراهیمی‬ ‫رشته‬ ‫جایگاه‬ ‫در المپیاد ‪1400‬‬ ‫علوم‬ ‫رتبه ‪ 3‬و نفر اول المپیاد‬ ‫جغرافیایی‬ ‫‪1400‬‬ ‫علوم‬ ‫رتبه ‪ 5‬و نفر سوم‬ ‫جغرافیایی‬ ‫المپیاد ‪1400‬‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫رتبه ‪ 15‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫مهندسی‬ ‫شیمی‬ ‫مالحظات‬ ‫رتبه ‪ 16‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال اول کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال اول کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال چهارم کارشناسی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال اول کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫دریافتکننده کمکهزینه ماهیانه به مدت یک سال در سال چهارم کارشناسی‬ ‫شیمی‬ ‫رتبه ‪ 20‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رتبه ‪ 24‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪7‬‬ ‫علیرضا رافت‬ ‫اقتصاد‬ ‫رتبه ‪ 26‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪8‬‬ ‫فوزیه رئیسی‬ ‫زیست‬ ‫رتبه ‪ 27‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪9‬‬ ‫محب اهلل میر بلوچ‬ ‫حقوق‬ ‫رتبه ‪ 37‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫شیمی‬ ‫رتبه ‪ 38‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫رتبه ‪ 40‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫روانشناسی‬ ‫رتبه ‪ 40‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫رتبه ‪ 44‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫رتبه ‪ 46‬المپیاد ‪1400‬‬ ‫دریافت تشویقی مرحله اول‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پارسا‬ ‫مصطفی سعادتی‬ ‫پور‬ ‫شریفه هرمزی‬ ‫جنگی‬ ‫روحانگیز میری‬ ‫بنجار‬ ‫فاطمه یعقوبی‬ ‫راضیه رشیدی‬ ‫زرندی‬ ‫سمیرا شه بخش‬ ‫الهیات و معارف‬ ‫اسالمی‬ ‫زبان و ادبیات‬ ‫فارسی‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ -‬دریافت تشویقی مرحله اول و دوم‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫دانشگاه ها بررسی شد‬ ‫بــا حضــور دکتــر هاشــم داداش پــور‬ ‫معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان نشســت چالــش هــا و‬ ‫اســیب های حضــوری شــدن دانشــگاه ها‬ ‫پــس از دو ســال تعطیلــی و بمنظــور رفــع‬ ‫موانــع در ســازمان امــور دانشــجویان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان‪،‬در ایــن‬ ‫نشســت کــه بــا حضــور‬ ‫دانشــجویی‬ ‫معاونیــن‬ ‫دانشــگاه های سراســر‬ ‫کشــور و بــه صــورت‬ ‫بــرای‬ ‫حضــوری‬ ‫دانشــگاه های تهــران و‬ ‫مجــازی بــرای دانشــگاهای‬ ‫خــارج از مرکــز برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬دکتــر داداش پــور‬ ‫طــی ســخنانی ضمــن تبریــک فــرا رســیدن‬ ‫میــاد مســعود حضــرت امــام حســن‬ ‫مجتبــی علیــه الســام و ارزوی قبولــی‬ ‫طاعــات و عبــادات‪ ،‬اســتقبال دانشــجویان‬ ‫از حضــوری شــدن دانشــگاه ها و حضــور‬ ‫در کالســهای اموزشــی را پــر شــور و‬ ‫بــی نظیــر توصیــف کــرد و اظهــار داشــت‬ ‫‪ :‬اغلــب دانشــگاه های کشــور بــا حضــور‬ ‫حداکثــری دانشــجویان از ‪ 14‬فروردیــن‬ ‫مــاه پــس از دو ســال وقفــه بخاطــر همــه‬ ‫گیــری ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان‬ ‫اغــاز بــکار کردنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت ایجــاد شــده‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان در حــوزه‬ ‫مشــاوره و ســامت‪ ،‬امــور خوابگاه هــا‬ ‫و امــور تغذیــه برنامــه ریــزی هــای الزم‬ ‫را انجــام داده و تمــام ســعی خــود را‬ ‫بــکار خواهیــم بســت تــا بــا تدابیــر الزم‬ ‫از حجــم مشــکالت معاونیــن دانشــجویی‬ ‫دانشــگاه ها بکاهیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســازمان در ســال جدیــد بــا‬ ‫تمــام ظرفیــت المپیــاد ورزشــی قهرمانــی‬ ‫را در تبریــز‪ ،‬المپیــاد ورزش همگانــی‬ ‫را در شــهر کــرد‪ ،‬و جشــنواره فرهنگــی‬ ‫ســویه امــوزش و اقتصــاد و نقــش فعالیــت‬ ‫هــای مراکــز اموزشــی و اقتصــاد کشــور‬ ‫اشــاره کــرد و خاطــر نشــان ســاخت‪ :‬در دو‬ ‫ســال گذشــته بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس و‬ ‫دانشــگاه هــا اقتصــاد کشــور و نیــز اقتصــاد‬ ‫خانوارهــا تــا ‪ 59‬درصــد بــا‬ ‫چالــش هــای جــدی مواجــه‬ ‫شــد و بــی تردیــد بازگشــایی‬ ‫ایــن مراکــز‪ ،‬اقتصــاد کشــور و‬ ‫بــه تبــع ان اقتصــاد خانوارهــا را‬ ‫بــا چالــش جــدی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دو ســال عــدم‬ ‫اســتفاده از خوابگاه هــا و امــور تغذیــه‪،‬‬ ‫ممکــن اســت متولیــان امــر بــا چالش هایــی‬ ‫مواجــه شــوند و ایــن نشســت در همیــن‬ ‫راســتا برگــزار می گــردد تــا در حــد تــوان‬ ‫از هــم افزایــی فکــری و مالــی‪ ،‬در رفــع‬ ‫مشــکالت بکوشــیم‪.‬‬ ‫و ورزشــی دانشــجویان بیــن الملــل را‬ ‫در دانشــگاه مازنــدران برگــزار خواهیــم‬ ‫کــرد تــا بتوانــد در حــوزه ماموریت هــای‬ ‫ســازمان‪ ،‬اســیب های دو ســال وقفــه را بــه‬ ‫ســرعت جبــران نمایــد‪.‬‬ ‫وی بــه افــت اموزشــی و مهارتــی‬ ‫و پژوهشــی دانشــجویان بدلیــل غیــر‬ ‫حضــوری بــودن کالســها در دوران کرونــا‬ ‫اشــاره کــرد و ضمــن ابــراز امیــدواری‬ ‫از حضــوری شــدن کالســها و کاهــش‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان کشور ‪ :‬نشست چالش ها و اسیب های حضوری شدن‬ ‫دکتــر داداش پــور در ادامــه بــه ارتبــاط دو‬ ‫وی در ادامــه ضمــن‬ ‫درخواســت از تمامــی روســای‬ ‫دانشــگاه ها در خصــوص‬ ‫حضــوری شــدن کالس هــا‬ ‫در همــه مقاطــع تحصیلــی بویــژه مقطــع‬ ‫کارشناســی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬اغلــب‬ ‫دانشــجویان کارشناســی از بــدو قبولــی‪،‬‬ ‫بیــش از ســه تــرم را از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی درس خوانــده انــد و بدلیــل‬ ‫عــدم اتصــال حضــوری‪ ،‬درک مناســبی از‬ ‫فضــای دانشــگاه ها نداشــتند و الزم اســت‬ ‫بســرعت همــه دانشــجویان ایــن مقطــع‬ ‫تحصیلــی بصــورت حضــوری در کالســها‬ ‫حاضــر گردنــد تــا بتواننــد از نزدیــک و بــا‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 39 ‫تجلیل از کارشناسان سرامد اموزش دانشگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫مراســم تجلیــل از کارشناســان ســرامد‬ ‫امــوزش دانشــگاه بــا حضــور معــاون‬ ‫اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و اعضــاء‬ ‫شــورای اموزشــی دانشــگاه در محل ســالن‬ ‫اجتماعــات ســاختمان شــهید میرحســینی‬ ‫دانشــگاه در روز ‪ ۱۱‬اردیبهشــت ماه‬ ‫برگــزار گردیــد‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت اموزشــی‬ ‫دانشــگاه‬ ‫مراســم تجلیــل از کارشناســان ســرامد‬ ‫امــوزش دانشــگاه بــا حضــور معــاون‬ ‫اموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و اعضــاء‬ ‫شــورای اموزشــی دانشــگاه در محل ســالن‬ ‫اجتماعــات ســاختمان شــهید میرحســینی‬ ‫دانشــگاه در روز ‪ ۱۱‬اردیبهشــت ماه‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه دکتــر فرهــاد شــهرکی‬ ‫ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــر‬ ‫همــکاران کارشــناس درگذشــته در‬ ‫طــی دروان بیمــاری کرونــا‪ ،‬رشــد و‬ ‫بالندگــی دانشــگاه در حــوزه امــوزش را‬ ‫مرهــون همراهــی و زحمــات بی دریــغ‬ ‫تمامــی همــکاران محتــرم کارشــناس در‬ ‫حوزه هــای مختلــف امــوزش دانســت و‬ ‫مراتــب قدردانــی خــود را ابــراز داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم از ‪ ۱۶‬کارشــناس ســرامد‬ ‫امــوزش دانشــکده های و حوزه هــای‬ ‫معاونــت اموزشــی‪ ۴ ،‬کارشــناس شــاغل‬ ‫در ازمایشــگاه ها و کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫و ‪ ۴‬کارشــناس همــکار از ســایر حوزه هــا‬ ‫قدردانــی بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫برگزاری ایین اختتامیه دهه سرامدی اموزش در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اییــن اختتامیــه دهــه ســرامدی امــوزش‬ ‫و مراســم بزرگداشــت مقــام معلــم در روز‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اییــن اختتامیه‬ ‫ششــمین دهــه ســرامدی امــوزش‪ ،‬گرامــی‬ ‫داشــت ســالروز شــهادت اســتاد مطهــری‬ ‫و مراســم بزرگداشــت مقــام معلــم بــا‬ ‫حضــور اســاتید دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و خانــواده هــای ایشــان در روز‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار شــد‪ .‬طــی ایــن مراســم‬ ‫کــه بــا ســخنان دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه‪ ،‬دکتــر بامــری مســوول‬ ‫دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه هــای اســتان و دکتــر شــهرکی‬ ‫معاونــت اموزشــی دانشــگاه اغــاز شــد‪،‬‬ ‫از تالش هــای اســاتید در ارتقــا جایــگاه‬ ‫اموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در میــان دانشــگاه های ایــران‬ ‫و جهــان تقدیــر بعمــل امــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫رابطــه بــا ضــرورت شــرکت فعاالنــه در‬ ‫حــل مســایل اســتان و کشــور مطالبــی ذکــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ششــمین دهــه ســرامدی‬ ‫امــوزش دانشــگاه بــا تبییــن جایــگاه مهــم‬ ‫امــوزش و تقویــت مفاهیــم و روش هــای‬ ‫نویــن اموزشــی بــا برنامــه محــوری تعییــن‬ ‫شــده از ســوی معاونــت اموزشــی دانشــگاه‬ ‫بــا عنــوان «امــوزش خــاق و اثــر بخــش»‬ ‫برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن دهه ‪ ۱۲‬ســخنرانی‬ ‫کلیــدی بــا محوریــت برنامــه ســال حــوزه‬ ‫مشــتمل بــر دو ســخنرانی بــا حضور اســاتید‬ ‫صاحــب نظــر از خــارج دانشــگاه و دو‬ ‫میزگــرد‪ ،‬همچنیــن ‪ ۲۶‬کارگاه اموزشــی و‬ ‫ویژه برنامــه کــه مخاطبیــن انهــا اســاتید و‬ ‫دانشــجویان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی‬ ‫بودنــد‪ ،‬برنامــه ریــزی و اجرایــی گردیــد‪.‬‬ ‫طــی مراســمی از تالشــهای ‪ ۲۴‬نفــر از‬ ‫یــاوران علمــی دانشــگاه بــا اهــداء لــوح‬ ‫ســپاس تجلیــل بعمــل امــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم نیــز از اســاتید‬ ‫بازنشســته‪ ،‬اســاتید ارتقــاء یافتــه‪،‬‬ ‫ســرامدان امــوزش‪ ،‬ســرامدان اخــاق‪،‬‬ ‫مدیــران ســرامد و ســخنرانان کلیــدی بــا‬ ‫موضوعیــت ایــن دهــه بــا اهــداء تندیــس و‬ ‫لــوح‪ ،‬تقدیــر بعمــل امــد‪.‬‬ صفحه 26 ‫‪40‬‬ ‫جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی‬ ‫دانشجویان بین الملل‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوجستان‬ ‫حضــور در محیــط تحصیلــی‪ ،‬ارتبــاط و‬ ‫انــس برقــرار کــرده و امــوزش موثــر افتــد‬ ‫و اســیب های اجتماعــی نیــز کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه بــه ســاخت خوابگاه هــای‬ ‫متاهلــی تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬بیــش از‬ ‫یــک ســوم دانشــجویان در تحصیــات‬ ‫تکمیلــی اشــتغال دارنــد و اغلــب متاهــل‬ ‫هســتند و ضــرورت دارد بــه خوابگاه هــای‬ ‫متاهلــی بیــش از گذشــته توجــه شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر گنجــی رئیــس‬ ‫صنــدوق رفــاه نیــز در ســخنانی رفــع‬ ‫مشــکل خوابگاه هــا و امــور تغذیــه را از‬ ‫اولویت هــای ایــن صنــدوق عنــوان کــرد‬ ‫و خاطــر نشــان کــرد بــا تمــام ظرفیــت‬ ‫در ایــن راســتا حرکــت خواهیــم نمــود و‬ ‫دکتــر نعیمــی مدیــر کل دفتــر مشــاوره‬ ‫و ســامت نیــز از دانشــگاه ها خواســت‪،‬‬ ‫دانشــجویانی کــه در ایــام کرونــا بســتگان‬ ‫نزدیکشــان را از دســت داده انــد شناســایی‬ ‫جلســه هماهنگــی المپیــاد ورزشــی‬ ‫حاضریــن در جلســه و تبریــک ســالروز‬ ‫بلوجســتان در روز ‪ ۲‬خردادمــاه در ســالن‬ ‫شــهدای جنــگ تحمیلــی و شــهدای اســام‬ ‫دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه سیســتان و‬ ‫اجتماعــات ســازمان مرکــزی دانشــگاه‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره تربیــت بدنــی و فــوق‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫و بصــورت مراســم و یــا هــر شــیوه دیگــر‬ ‫ابــراز همــدردی نمــوده و رفــع مشــکالت‬ ‫ایــن دانشــجویان را در اولویــت قــرار‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت معاونیــن دانشــگاه هــا‬ ‫نیــز بصــورت حضــوری و مجــازی‬ ‫نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص‬ ‫تغذیه‪،‬خوابــگاه‪ ،‬مشــاوره و ســامت و‬ ‫تربیــت بدنــی در ایــن نشســت بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫برنامــه‪ ،‬جلســه هماهنگــی المپیــاد ورزشــی‬ ‫دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوجســتان بــا حضــور دکتــر ناصــری مدیــر‬ ‫امــور بین الملــل و دکتــر دالور مدیــر‬ ‫تربیــت بدنــی و فــوق برنامــه دانشــگاه در‬ ‫روز دوم خــرداد در ســالن اجتماعــات‬ ‫ســازمان مرکــزی دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــا حضــور کارشناســان‬ ‫و تعــدادی از نماینــدگان دانشــجویان‬ ‫واحــد بین الملــل دانشــگاه برگــزار شــد‪،‬‬ ‫دکتــر ناصــری ضمــن خیــر مقــدم بــه‬ ‫فتــح خرمشــهر‪ ،‬یــاد شــهدای خرمشــهر و‬ ‫را گرامــی داشــت‪ .‬وی در ادامــه خواســتار‬ ‫حضــور پــر رنــگ دانشــجویان بین الملــل‬ ‫بــه عنــوان نماینــده دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در اولیــن المپیــاد ورزش‬ ‫دانشــجویان بین الملــل شــد‪ .‬ســپس دکتــر‬ ‫دالور بعــد از خیــر مقــدم بــه حاضریــن بــه‬ ‫تشــریح المپیــاد ورزشــی ایــن دانشــجویان‬ ‫پرداخــت‪ .‬در انتهــای جلســه بــه ســواالت‬ ‫دانشــجویان پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت کــه اولیــن دوره المپیــاد‬ ‫ورزشــی دانشــجویان واحــد بین الملــل‬ ‫در تابســتان ســال جــاری در دانشــگاه‬ ‫مازنــدران در بابلســر برگــزار می شــود‪.‬‬ صفحه 40 ‫با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل‪،‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و جمعی‬ ‫از اساتید و دانشجویان در روز ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ،‬طی مراسمی از برگزیدگان‬ ‫المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تجلیل شد‪ .‬در مراسم تجلیل از‬ ‫رتبه های برتر بیست و ششمین دوره المپیاد‬ ‫علمی دانشجویی کشور در سال ‪ ،۱۴۰۰‬از‬ ‫اقای محمدحنیف ختار نفر اول با تراز ‪۳‬‬ ‫المپیاد علمی دانشجویی علوم جغرافیایی‬ ‫از گروه اموزشی جغرافیا و برنامه ریزی‬ ‫شهری دانشگاه سیستان و‬ ‫بلوچستان که مدال برنز را‬ ‫دریافت نمود و تنها مدال اور‬ ‫این رشته المپیادی از دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان بود تقدیر‬ ‫گردید‪ .‬این مراسم در محل‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫در تهران به همراه خانواده اقای ختار و در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۰‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬برگزار گردید‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای کسب رتبه اول‬ ‫المپیاد علمی ‪ ۱۴۰۰‬مورد تجلیل قرار گرفت‬ ‫برگزاری ائین دانش اموختگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ائیــن دانش اموختگــی بــرای دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه و دانشــکده ها و جمعــی از‬ ‫حضــوری و بــرای فارغ التحصیــان دو‬ ‫کارشناســی ارشــد دانشــگاه سیســتان و‬ ‫اســاتید برگــزار گردیــد‪ .‬ایــن اییــن بــرای‬ ‫ســال دوره همه گیــری بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫بلوچســتان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬در روز ‪۱۹‬‬ ‫دانش اموختــگان مقطــع کارشناســی ارشــد‬ ‫بصــورت مجــازی برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫خردادمــاه و بــا حضــور هیــات رئیســه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬و خانواده هــای ایشــان بصــورت‬ ‫ایــن مراســم راس ســاعت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۱۹‬خــرداد بــا حضــور مســئولین‬ ‫و اعضــای هیــات علمــی و بــا ســخنرانی‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه‬ ‫اغــاز شــد و پــس از اجــرای برنامه هــای‬ ‫متنــوع ادامــه یافــت و در نهایــت بــا‬ ‫قرائــت ســوگندنامه و گرفتــن عکس هــای‬ ‫یــادگاری در ســاعت ‪ ۲۳‬خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫جلســه شــورای ســتاد ترویــج و توســعه‬ ‫اقامــه نمــاز دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــا حضــور دکتــر رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬حجه االســام دکتــر بامــری‬ ‫مســئول دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در دانشــگاه های اســتان‪ ،‬اعضــای‬ ‫هیــات رئیســه و دیگــر اعضــای شــورا در‬ ‫روز ‪ ۲۸‬خردادمــاه در ســالن اجتماعــات‬ ‫برگزاری جلسه ای با حضور مدیر کل مطالعات و پژوهش‬ ‫کمیته امداد کشور‪ ،‬مدیرکل و کارشناسان کمیته امداد‬ ‫استان و تعدادی از اعضای هیات علمی و دانشجویان‬ ‫حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گــزارش‬ ‫عملکــرد ســتاد اقامــه نمــاز در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه برنامه هــای مصــوب ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫پرداختــه شــد‪ .‬در ادامــه جلســه‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورا بــه ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود‬ ‫در زمینــه جشــنواره علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی نمــاز فجــر تــا‬ ‫فجــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شورای ستاد ترویج و توسعه اقامه نماز‬ ‫گفتنی اســت جشــنواره علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی نمــاز فجــر تــا‬ ‫فجــر بــا محوریــت علمــی دانشــگاه در‬ ‫پایــان ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در راســتای اجرائــی شــدن برنامــه هــای‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه‬ ‫و پیــرو هماهنگــی هــای قبلــی توســط‬ ‫دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد در خصــوص‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫از پایــان نامــه هــای دانشــجویی در تاریــخ‬ ‫‪ 09/03/1401‬جلســه ای بــا حضــور‬ ‫مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد کشــور ‪ ،‬مدیــر کل و کارشناســان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان و تعــدادی از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی و دانشــجویان متولــی‬ ‫اجــرای پایــان نامــه هــای تقاضــا محــور‬ ‫در محــل ســالن اجتماعــات کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی اســتان برگــزار و پیرامــون‬ ‫موضوعــات مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر‬ ‫گردید‪.‬خاطــر نشــان مــی ســازد قبــل از‬ ‫تشــکیل جلســه مدیــر کل مطالعــات و‬ ‫پژوهــش هــای کمیتــه امــداد کشــور طــی‬ ‫بازدیــد از مجتمــع فنــاوری و نــو اوری‬ ‫دانشــگاه در جلســه ای بــا حضــور اقــای‬ ‫دکتــر برکاتــی ریاســت محتــرم مرکــز بــا‬ ‫پتانســیل هــای دانشــگاه در جهــت توســعه‬ ‫همکارهــای اتــی اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 41 ‫برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی علیه السالم‬ ‫‪28‬‬ ‫بــه مناســبت والدت امــام حســن مجتبــی‬ ‫علیه الســام مراســم جشــنی در تاریــخ‬ ‫‪ ۲۷‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا ســخنرانی‬ ‫حجه االســام محبــی و مولــودی خوانــی‬ ‫کربالیــی علــی زینلــی در صحــن مســجد‬ ‫قائــم عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف‬ ‫دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ضمــن برگــزاری‬ ‫مســابقه ویــژه کــودکان بــا‬ ‫حضــور حجــت االســام‬ ‫پورصمــدی و نــور افشــانی‬ ‫در صحــن مســجد‪ ،‬بــه ‪۸۰‬‬ ‫نفــر از شــرکت کننــدگان‬ ‫در مســابقه ی حفــظ قــران‬ ‫کریــم ویــژه فرزنــدان‬ ‫اســاتید‪ ،‬کارمنــدان و دانــش امــوزان‬ ‫مجتمــع اموزشــی دانشــگاه بــا اهــدای‬ ‫جوایــزی تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫جلسه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی‬ ‫نخســتین جلســه بررســی مســائل فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی خوابگاه هــای دانشــجویی در‬ ‫تاریــخ ‪ 1401/02/20‬بــا حضــور مســئولین‬ ‫بخش هــای مختلــف دانشــگاه در محــل‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬در ایــن جلســه‪ ،‬اســیب های‬ ‫اجتماعــی خوابگاه هــا و دانشــجویان‬ ‫مطــرح و موضــوع مراقبــت از دانشــجویان‬ ‫بــا توجــه بــه انــواع اســیب های موجــود‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در پایان جلسه مقرر گردید‪:‬‬ ‫‪ -1‬جلســات کمیتــه اســیب های اجتماعــی‬ ‫والدیــن‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی بصــورت یــک‬ ‫بــار در مــاه برگــزار گــردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعییــن رابطــان فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی‬ ‫‪ -3‬چهارضلــع تاثیرگــذار و مرجــع کــه‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬اساتید‪/‬دانشــجویان‪/‬کارمندان‪/‬‬ ‫همچنیــن مقــرر گردیــد در جلســات بعــد‬ ‫میــزان تاثیرگــذاری ایــن چهــار گــروه بــر‬ ‫دانشــجویان مــورد بررســی قــرار گرفتــه‬ ‫و برنامــه اجرایــی و منســجم بــرای ایــن‬ ‫چهارگــروه جهــت صیانــت و مراقبــت‬ ‫ســامت دانشــجویان تدویــن گــردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ســند راهبــردی معاونــت فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی بــا توجــه بــه اســناد بــاال دســتی‬ ‫تدویــن و براســاس ان تقویــم ســالیانه‬ ‫امــاده و بودجــه مربوطــه دریافــت گــردد‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی دانشگاهیان با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‬ ‫با محوریت تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکاسی چشم اندازهای جغرافیایی‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫ایــن نشســت در تاریــخ ‪ 08/03/1401‬بــا‬ ‫حضــور دکتــر مجتبــی میرحســینی(معاون‬ ‫گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان)‪ ،‬دکتــر جعفــری‬ ‫و دکتــر حکیمــی فــر (مدیــران فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــگاه)‪ ،‬دکتــر ســیروس‬ ‫قنبری(اســتاد مشــاور انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان)‪،‬‬ ‫جمعــی از اســاتید و دانشــجویان برگــزار‬ ‫شــد؛‬ ‫مباحثــی ذیــل عنــوان اهمیــت توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و راهکارهــای ایــن مهــم مطــرح‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه جنــاب اقــای دکتــر دکتــر‬ ‫جعفــری از معاونــت گردشــگری اســتان‬ صفحه 28 ‫‪42‬‬ ‫نشست هم اندیشی دانشگاهیان با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با‬ ‫محوریت تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکاسی چشم اندازهای جغرافیایی‬ ‫ایــن نشســت در تاریــخ ‪ 08/03/1401‬بــا‬ ‫حضــور دکتــر مجتبــی میرحســینی(معاون‬ ‫گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان)‪ ،‬دکتــر جعفــری‬ ‫و دکتــر حکیمــی فــر (مدیــران فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــگاه)‪ ،‬دکتــر ســیروس‬ ‫قنبری(اســتاد مشــاور انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان)‪،‬‬ ‫جمعــی از اســاتید و دانشــجویان برگــزار‬ ‫شــد؛‬ ‫مباحثــی ذیــل عنــوان اهمیــت توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و راهکارهــای ایــن مهــم مطــرح‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه جنــاب اقــای دکتــر دکتــر‬ ‫جعفــری از معاونــت گردشــگری اســتان‬ ‫جهــت همــکاری بــا دانشــگاهیان تقدیــر و‬ ‫تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری بیــان کردنــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ســر فصل هــای درســی‬ ‫و توانایــی دانشــجویان و اســاتید جغرافیــا‬ ‫علی الخصــوص دانشــکده جغرافیــا و‬ ‫برنامــه ریــزی محیطــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان الزم اســت همــکاری هــای‬ ‫دو جانبــه ی بیشــتر بــا ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی اســتان صــورت گیــرد و در‬ ‫خصــوص مســائل و راهکارهــای توســعه ی‬ ‫گردشــگری در اســتان از دانشــکده‬ ‫جغرافیــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫گــزارش برنامه(مســابقه عکاســی) توســط‬ ‫ایــرج درزاده راه(دبیــر انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )‬ ‫بیــان شــد‪.‬‬ ‫ایــرج درزاده راه‪ :‬ایــن برنامــه بــا همــکاری‬ ‫معاونــت گردشــگری سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و برخــی از دانشــگاه هــای کشــور در‬ ‫ســطح ملــی بــا عنــوان " چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی" از یکــم فروردیــن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫الــی بیســت و یکــم فروردیــن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫برگــزار شــده‪ ،‬هــدف از برگــزاری تشــویق‬ ‫دانشــجویان بــه عکاســی‪ ،‬چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی و جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۷۰‬شــرکت کننــده از‬ ‫دانشــگاه های مختلــف کشــور شــرکت‬ ‫کننــده داشــتیم‪ .‬مســابقه توســط اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی جغرافیــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان داوری و ‪ ۵‬اثــر بعنــوان اثــار‬ ‫برتــر انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر میرحســینی‪ :‬اســتان‬ ‫مــا بــر اســاس مزیــت هــای نســبی‪،‬رقابتی و‬ ‫هویتــی محصــوالت متنــوع گردشــگری از‬ ‫جملــه گردشــگری فرهنگی‪،‬گردشــگری‬ ‫طبیعــت گردی‪،‬گردشــگری ســامت‬ ‫و‪ ...‬از شــمال تــا جنــوب اســتان دارد و‬ ‫وجــود اقامتگاه هــای بــوم گــردی و‬ ‫ســایر تاسیســات گردشــگری بــا توجــه‬ ‫بــه مشــارکت فعــال مــردم برخــوردار‬ ‫و بــا توجــه بــه اینکــه اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تنهــا اســتانی هســت کــه کشــور‬ ‫ایــران را بــه اب هــای ازاد و کشــورهای‬ ‫حاشــیه اقیانــوس هنــد متصــل کــرده‬ ‫از مزیــت هــای فــراوان گردشــگری‬ ‫دریایــی و اقتصــاد دریــا محــور فرصــت‬ ‫جدیــد ایــران در قــرن جهــت توســعه ی‬ ‫گردشــگری کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫معاونــت گردشــگری اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان افزودنــد‪ :‬اگــر همــکاری هــای‬ ‫بیشــتری بیــن اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫و دانشــگاه در خصــوص گردشــگری‬ ‫اتفــاق بیفتــد و ســایر بخــش هــای موثــر‬ ‫ماننــد بخــش خصوصــی و جامعــه محلــی‬ ‫ســریعتر بــه توســعه ی گردشــگری پایــدار‬ ‫در اســتان دســت خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫و در پایــان نیــز از جنــاب اقــای دکتــر‬ ‫میرحســینی بابــت همــکاری در برنامــه و‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری‪ ،‬ایــرج درزاده‬ ‫راه و از برگزیــدگان مســابقه عکاســی‬ ‫چشــم اندازهــای جغرافیایــی کــه توســط‬ ‫انجمــن علمــی جغرافیــا‪ ،‬برگــزار شــده‬ ‫بــود؛ تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ صفحه 42 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جهــت همــکاری بــا دانشــگاهیان تقدیــر و‬ ‫تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری بیــان کردنــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ســر فصل هــای درســی‬ ‫و توانایــی دانشــجویان و اســاتید جغرافیــا‬ ‫علی الخصــوص دانشــکده جغرافیــا و‬ ‫برنامــه ریــزی محیطــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان الزم اســت همــکاری هــای‬ ‫دو جانبــه ی بیشــتر بــا ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی اســتان صــورت گیــرد و در‬ ‫خصــوص مســائل و راهکارهــای توســعه ی‬ ‫گردشــگری در اســتان از دانشــکده‬ ‫جغرافیــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫گــزارش برنامه(مســابقه عکاســی) توســط‬ ‫ایــرج درزاده راه(دبیــر انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )‬ ‫بیــان شــد‪.‬‬ ‫ایــرج درزاده راه‪ :‬ایــن برنامــه بــا همــکاری‬ ‫معاونــت گردشــگری سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و برخــی از دانشــگاه هــای کشــور در‬ ‫ســطح ملــی بــا عنــوان « چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی» از یکــم فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬الــی‬ ‫بیســت و یکــم فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار‬ ‫شــده‪ ،‬هــدف از برگــزاری تشــویق‬ ‫دانشــجویان بــه عکاســی‪ ،‬چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی و جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۷۰‬شــرکت کننــده از‬ ‫دانشــگاه های مختلــف کشــور شــرکت‬ ‫کننــده داشــتیم‪ .‬مســابقه توســط اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی جغرافیــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان داوری و ‪ ۵‬اثــر بعنــوان اثــار‬ ‫برتــر انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــران را بــه اب هــای ازاد و کشــورهای‬ ‫حاشــیه اقیانــوس هنــد متصــل کــرده‬ ‫از مزیــت هــای فــراوان گردشــگری‬ ‫دریایــی و اقتصــاد دریــا محــور فرصــت‬ ‫جدیــد ایــران در قــرن جهــت توســعه ی‬ ‫گردشــگری کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫معاونــت گردشــگری اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان افزودنــد‪ :‬اگــر همــکاری هــای‬ ‫بیشــتری بیــن اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫و دانشــگاه در خصــوص گردشــگری‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر میرحســینی‪ :‬اســتان‬ ‫اتفــاق بیفتــد و ســایر بخــش هــای موثــر‬ ‫هویتــی محصــوالت متنــوع گردشــگری از‬ ‫ســریعتر بــه توســعه ی گردشــگری پایــدار‬ ‫طبیعــت گردی‪،‬گردشــگری ســامت‬ ‫و در پایــان نیــز از جنــاب اقــای دکتــر‬ ‫وجــود اقامتگاه هــای بــوم گــردی و‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری‪ ،‬ایــرج درزاده‬ ‫بــه مشــارکت فعــال مــردم برخــوردار‬ ‫چشــم اندازهــای جغرافیایــی کــه توســط‬ ‫مــا بــر اســاس مزیــت هــای نســبی‪،‬رقابتی و‬ ‫ماننــد بخــش خصوصــی و جامعــه محلــی‬ ‫جملــه گردشــگری فرهنگی‪،‬گردشــگری‬ ‫در اســتان دســت خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫و‪ ...‬از شــمال تــا جنــوب اســتان دارد و‬ ‫میرحســینی بابــت همــکاری در برنامــه و‬ ‫ســایر تاسیســات گردشــگری بــا توجــه‬ ‫راه و از برگزیــدگان مســابقه عکاســی‬ ‫و بــا توجــه بــه اینکــه اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تنهــا اســتانی هســت کــه کشــور‬ ‫انجمــن علمــی جغرافیــا‪ ،‬برگــزار شــده‬ ‫بــود؛ تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه فرماندهــی‬ ‫و ســتاد ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه سرپرســتی اقــای دکتــر رضایــی در روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ 4‬خــرداد ‪ 1401‬وارد دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان شــدند‪ .‬در ابتــدا ایــن‬ ‫دانشــجویان بازدیــدی از دانشــکده جغرافیــا‬ ‫و برنامــه ریــزی دانشــگاه و ســپس در تــاالر‬ ‫وحــدت دانشــکده حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت اقــای دکتــر‬ ‫حســین یغفــوری ریاســت محتــرم دانشــکده‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی محیطــی ضمــن‬ ‫خیــر مقــدم بــه حضــار و عــرض تبریــک‬ ‫یــوم ا‪ ...‬ســوم خــرداد‪ ،‬بــه نقــش افرینــی‬ ‫نیروهــای تاثیــر گــذار در ازادی خرمشــهر‬ ‫و بــه ویــژه ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران و نقــش شــهید ســپهبد صیــاد‬ ‫شــیرازی در ایــن عملیــات اشــاره نمــود‬ ‫ســپس گزارشــی از وضعیــت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان را بــه اســتحضار‬ ‫حضــار رســاندند‪ .‬ســپس اقــای دکتــر‬ ‫رضایــی سرپرســت دانشــجویان اعزامــی‬ ‫بــه ایــراد ســخن پرداختنــد در بخشــی از‬ ‫ســخنان ایشــان بــه جایــگاه دانشــگاه و‬ ‫نقــش ان در تحقــق شــعار ســال ‪1401‬‬ ‫تولیــد ‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افرینــی‬ ‫پرداختنــد و همچنیــن در رابطــه بــا ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه هــا بــا جامعــه و همچنیــن صنعــت‬ ‫بویــژه ارتبــاط بــا مراکــز نظامــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دو نفــر از اعضــای هیــات‬ ‫علمــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر محمــود خســروی‬ ‫و جنــاب اقــای دکتــر صمــد فتوحــی در‬ ‫خصــوص موضوعــات زیــر بــه ایراد ســخن‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫اقــای دکتــر محمــود خســروی‪ ،‬از اقلیــم و‬ ‫مشــکالت تــاب اوری جمعیــت در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه ایــراد ســخن‬ ‫پرداختنــد‪ .‬ایشــان اظهــار داشــتند کــه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در منطقه ای خشــک‬ ‫از نظــر اقلیمــی در محــدوده خشــک و فــرا‬ ‫خشــک قــرار گرفتــه اســت و بــا تنــش‬ ‫هــای محیطــی و چالــش هــای محیطــی‬ ‫و کمبــود اب در جوامــع روســتایی و‬ ‫شــهری مواجــه اســت‪ .‬ایــن اســتان بــا توجــه‬ ‫بــه وقــوع مخاطــرات محیطــی از جملــه‬ ‫طوفانهــای گــرد و غبــاری ‪ ،‬ســیالب و‬ ‫خشکســالی متعــدد بویــژه در دو دهــه اخیــر‬ ‫دچــار چالــش هــا و مشــکالت عدیــده ای‬ ‫شــده اســت کــه موجــب اســیب پذیــری‬ ‫جمعیــت ‪ ،‬مهاجــرت هــای گســترده و‬ ‫رواج فعالیــت هــای غیــر تولیــدی گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬تــاب اوری جمعیــت بخصــوص‬ ‫در مناطــق مــرزی و جلوگیــری از‬ ‫مهاجــرت هــای اقلیمــی از مســائلی اســت‬ ‫کــه در مانــدگاری جمعیــت و امنیــت‬ ‫مناطــق مــرزی اســتان نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫متاســفانه سیاســت هــای نادرســت و عــدم‬ ‫وجــود یــک دیــدگاه اســتراتژیک در‬ ‫زمینــه مســائل امایــش و زیســت محیطــی‬ ‫موجــب گردیــده اثــرات ایــن تنــش هــا در‬ ‫جامعــه بیشــتر احســاس گــردد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫کمبــود شــدید منابــع اب و وابســته بــودن‬ ‫بخــش هــای شــمالی بــه ابهــای ورودی‬ ‫از کشــور افغانســتان و تنــش ابــی در بقیــه‬ ‫نواحــی اســتان‪ ،‬بایســتی در توانمنــد ســازی‬ ‫جوامــع روســتایی و شــهری بــر اســاس ایــن‬ ‫کمبــود هــا و چالــش هــا اقدامــات الزم‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬مصــرف اب در بخــش‬ ‫کشــاورزی بســیار بــاال اســت لــذا اســتفاده‬ ‫از مــرز بــه عنــوان یــک فرصــت و اشــتغال‬ ‫بازرگانــی قانونــی جهــت ســاکنین مناطــق‬ ‫مــرزی جهــت افزایــش تــاب اوری در‬ ‫برابــر تغییــرات اقلیمــی و محیطــی توصیــه‬ ‫مــی گــردد‪ .‬عدالــت اقلیمــی حکــم مــی‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بازدید دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(دافوس) از دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪43‬‬ صفحه 43 ‫‪30‬‬ ‫برگزاری اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان کشور‬ ‫در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اردوی تیــم ملــی کشــتی نوجوانــان‬ ‫کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۵‬خردادمــاه در‬ ‫ســالن بــزرگ کشــتی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار می شــود‬ ‫بــه گــزارش اداره تربیــت بدنــی و فــوق‬ ‫برنامــه دانشــگاه اردوی تیــم ملــی کشــتی‬ ‫نوجوانــان کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫خردادمــاه در ســالن بــزرگ کشــتی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬بــر اســاس تصمیــم فدراســیون‬ ‫کشــتی جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫چهارمیــن اردوی امادگــی تیــم ملــی‬ ‫کشــتی فرنگــی نوجوانــان بــه میزبانــی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان از تاریــخ ‪۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬خــرداد مــاه ســال جــاری در شــهر‬ ‫زاهــدان و در مجموعــه ورزشــی شــهید‬ ‫معیــن دانشــکده ادبیــات دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت حضــور عالقه منــدان بــه‬ ‫کشــتی در ســالن تمریــن بــا رعایــت دســتور‬ ‫العمل هــای بهداشــتی بالمانــع می باشــد‪.‬‬ ‫افتتاح ایستگاه ورزش و تندرستی پارک پردیسان دانشگاه سیستان وبلوچستان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫اردوی تیــم ملــی کشــتی نوجوانــان‬ ‫کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۵‬خردادمــاه در‬ ‫ســالن بــزرگ کشــتی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان برگــزار می شــود‬ ‫بــه گــزارش اداره تربیــت بدنــی و فــوق‬ ‫برنامــه دانشــگاه اردوی تیــم ملــی کشــتی‬ ‫نوجوانــان کشــور از تاریــخ ‪ ۶‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫خردادمــاه در ســالن بــزرگ کشــتی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬بــر اســاس تصمیــم فدراســیون‬ ‫کشــتی جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫چهارمیــن اردوی امادگــی تیــم ملــی‬ ‫کشــتی فرنگــی نوجوانــان بــه میزبانــی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان از تاریــخ ‪۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬خــرداد مــاه ســال جــاری در شــهر‬ ‫زاهــدان و در مجموعــه ورزشــی شــهید‬ ‫معیــن دانشــکده ادبیــات دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت حضــور عالقه منــدان بــه‬ ‫کشــتی در ســالن تمریــن بــا رعایت دســتور‬ ‫العمل هــای بهداشــتی بالمانــع می باشــد‪.‬‬ صفحه 30 ‫‪44‬‬ ‫کنــد کــه در ایــن مناطــق ســرمایه گــذاری‬ ‫هــای حمایتــی و توانمندســازی جوامــع بــا‬ ‫جدیــت پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫و ســپس اقــای دکتــر صمــد فتوحــی‬ ‫ســخنرانی خــود را بــا عنــوان چالشــهای‬ ‫امنیتــی مرزهــای اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان اغــاز و بــه ویژگیهــا و‬ ‫خصوصیــات دو کشــور همســایه‬ ‫(افغانســتان و پاکســتان) و بــی ثباتــی در‬ ‫افغانســتان و ناپایــداری نســبی در رابطــه‬ ‫بیــن پاکســتان بــا جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫و نقــش انــزوای جغرافیــای اســتان در‬ ‫چالشــهای امنیتــی اســتان پرداختنــد‪.‬‬ ‫مرزهــا حریــم کشــورها را مشــخص مــی‬ ‫کننــد و معــرف کشــور‪-‬ملت هســتند‪.‬‬ ‫مرزهــای ایــران در طــول دورانهــای‬ ‫مختلــف همــواره دســتخوش تغییراتــی‬ ‫بــوده اســت و مرزهــای فعلــی مرزهــای‬ ‫تحمیلــی هســتند کــه بــا دخالــت قدرتهــای‬ ‫اســتعماری بوجــود امــده انــد‪ .‬نــوع مــرز بــا‬ ‫توجــه بــه چگونگــی بوجــود امــدن ان و‬ ‫بــا توجــه بــه ســوابق تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی مــی‬ ‫توانــد دارای چالــش بــوده و یــا از ثبــات‬ ‫برخــوردار باشــد‪ .‬امنیــت هــر کشــوری بــه‬ ‫امنیــت مــرز ان بســتگی دارد و بســیاری از‬ ‫معضــات و مشــکالت داخلــی کشــورها‬ ‫انعکاســی از وضعیــت مرزهــای ان کشــور‬ ‫اســت‪ .‬اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫مســاحت ‪ 188222‬کیلومتــر مربــع و ‪11/4‬‬ ‫درصــد از مســاحت کشــور یکــی از‬ ‫اســتانهای مهــم ایــران اســت‪ .‬طــول مــرز‬ ‫ایــران بــا افغانســتان و پاکســتان ‪1132‬‬ ‫کیلومتــر و مــرز ابــی ان بــا دریــای عمــان‬ ‫‪ 365‬کیلومتــر اســت‪ .‬عوامــل اصلــی چالش‬ ‫در مرزهــای سیســتان و بلوچســتان انــزوای‬ ‫جغرافیایــی ‪ ،‬توســعه نیافتگــی ‪ ،‬تنــش هــای‬ ‫قومــی ‪ ،‬معضــل قاچــاق ‪ ،‬حضــور اتبــاع‬ ‫بیگانــه‪ ،‬مرزهــای تحمیلــی و اســتعماری و‬ ‫ناپایــداری منابــع اب اســت‪.‬‬ ‫بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت‬ ‫و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه از مراکز سازمان‬ ‫فنی و حرفه ای شهر زاهدان‬ ‫بــا اســتناد بــه سیاســتهای برنامــه ششــم‬ ‫بــا امکانــات و ظرفیــت هــای مراکــز فنــی‬ ‫تحقیقــات وفنــاوری‪ ،‬در اجــرای برنامــه‬ ‫در دوره هــای مهــارت افزایــی‪ ،‬اشــنا‬ ‫توســعه وبرنامــه هــای کالن وزارت علــوم‪،‬‬ ‫هــای چهارگانــه طــرح جامــع مهــارت‬ ‫افزایــی و ارتقــای تــوان اشــتغال پذیــری‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬حــدود ‪ 40‬نفــر از دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه بــا سرپرســتی و هماهنگــی اقــای‬ ‫دکتــر عزیزیــان و همراهــی اقــای مهنــدس‬ ‫مرادبیگــی کارشــناس ازمایشــگاه نقشــه‬ ‫بــرداری از مراکــز فنــی و حرفــه ای شــماره‬ ‫‪ 1‬و ‪ 2‬زاهــدان در روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1401 / 3/ 10‬بازدیــد بعمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دانشــجویان از نزدیــک‬ ‫و حرفــه ای زاهــدان و شــرایط شــرکت‬ ‫شــدند‪ .‬بنــا بــه اظهــارات اقایــان مهنــدس‬ ‫ســرگزی‪ ،‬مهنــدس محمــدی گل و‬ ‫مهنــدس نیکــو جهانتیــغ امــکان برگــزاری‬ ‫دوره هــای خــاص مــورد درخواســت‬ ‫دانشــجویان از طریــق دفتــر فنــی و حرفــه‬ ‫ای مســتقر در دانشــگاه بصــورت رایــگان‬ ‫و متناســب بــا وقــت و شــرایط گــروه هــای‬ ‫دانشــجویی متقاضــی قابــل برنامــه ریــزی و‬ ‫اجــرا در دانشــگاه و یــا در مراکــز فنــی و‬ ‫حرفــه ای مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن خواهــران دانشــجو از واحــد‬ ‫خواهــران مرکــز فنــی و حرفــه ای شــماره‬ ‫‪ 1‬زاهــدان نیــز بازدیــد و بــا دوره هــای‬ ‫اموزشــی و امکانــات ان واحــد اشــنا‬ ‫شــدند‪.‬‬ صفحه 44 ‫تاکید وزیر علوم بر تدوین برنامه راهبردی در دانشگاه ها‬ ‫توســط روســای دانشــگاه ها اجرایــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر پیگیــری و گســترش‬ ‫دیپلماســی علمــی بــه ویــژه افزایــش‬ ‫تعامــل بــا کشــورهای همســایه تاکیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬همــه دانشــگاه ها مکلفنــد‬ ‫در چارچــوب اســناد باالدســتی کشــور‬ ‫و اولویت هــای پنجگانــه وزارت علــوم‪،‬‬ ‫برنامــه راهبــردی تدویــن کــرده و بــه‬ ‫تصویــب هیــات امنــا برســانند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر محمدعلــی زلفــی‬ ‫گل در نشســت روســای دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه های کشــور در دانشــگاه تبریــز‬ ‫کــه بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام‬ ‫جمعــه تبریــز‪ ،‬اســتاندار اذربایجــان شــرقی‬ ‫و رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در دانشــگاه ها در حــال برگــزاری‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامــه راهبــردی در ســه‬ ‫بخــش اهــداف کوتــاه‪ ،‬میــان مــدت و‬ ‫بلنــد مــدت تهیــه شــود و اولویت هــای‬ ‫پنــچ گانــه وزارت علــوم در میــان اهــداف‬ ‫کوتــاه مــدت دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم اهــداف مرجعیــت علمــی‪،‬‬ ‫امــوزش و پژوهــش هدفمنــد‪ ،‬شــاگرد‪،‬‬ ‫فنــاور و نــواور پــروری‪ ،‬نــواوری فرهنگی‬ ‫و فرهنــگ نــواوری و تولیــد ثــروت و‬ ‫ســرمایه از دانــش را اولویت هــای پنــچ‬ ‫گانــه وزارت علــوم اعــام کــرد کــه بایــد‬ ‫وزیــر علــوم اســناد بــاال دســتی کشــور‬ ‫ماننــد نقشــه جامــع علمــی کشــور‪ ،‬بیانیــه‬ ‫گام دوم انقــاب‪ ،‬ســند چشــم انــداز‬ ‫بیســت ســاله و بویــژه ســند اســامی‬ ‫شــدن دانشــگاه ها را چارچــوب اصلــی‬ ‫برنامــه راهبــردی دانشــگاه ها اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اجرای ســند اســامی شــدن‬ ‫دانشــگاه ها قولــی بــوده کــه بــه نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی داده شــده اســت‬ ‫و بایــد توســط دانشــگاه هــا اجــرا شــود‪.‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی را ســرمایه های‬ ‫نمادیــن کشــور دانســت کــه عــاوه بــر‬ ‫دانــش و تخصــص‪ ،‬فرصــت خدمــت‬ ‫بــه فرزنــدان ملــت ایــران بــه عنــوان‬ ‫امانت هــای خانواده هــا را دارنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از دانشــگاه هــا انتظــار‬ ‫مــی رود در تربیــت علمــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــجویان کوشــا باشــند‬ ‫و نســلی داناتــر‪ ،‬عالم تــر‪ ،‬مومــن تــر و‬ ‫بااخــاق تــر تحویــل جامعــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای توجــه بــه‬ ‫مباحــث فرهنگــی‪ ،‬ســه درصــد بودجــه‬ ‫دانشــگاه ها بــه امــور فرهنگــی اختصــاص‬ ‫یافــت و روســای دانشــگاه ها ضمــن‬ ‫حضــور در شــورای فرهنگــی دانشــگاه ها‬ ‫نســبت بــه رونــق بخشــیدن بــه برنامه هــای‬ ‫فرهنگــی در دانشــگاه متبــوع خود حســاس‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه افتخــار‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه دســتاوردهای‬ ‫دانشــگاه ها خطــاب بــه روســای مراکــز‬ ‫دانشــگاهی گفــت‪ :‬بــرای رفــع دغدغــه‬ ‫ایشــان در زمینــه تقویــت هویــت‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬افزایــش خــود بــاوری و امیــد‬ ‫تــاش و برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫در اجالس روسای دانشگاه های کشور مطرح شد؛‬ ‫وی گفــت‪ :‬رتبــه اول بالمنــازع تولیــد‬ ‫دانــش در منطقــه را داریــم و ‪ ۲‬درصــد‬ ‫تولیــد دانــش جهــان بــا ایــران اســت‪ .‬در‬ ‫بحــث نانــو بــه رتبــه تــک رقمــی رســیدیم‬ ‫و تســلیحات نظامــی و امنیتــی رتبــه برتــر‬ ‫را دارا هســتیم‪ .‬در زمینــه پزشــکی نیــز‬ ‫افتخــارات بــرای ایــران اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل رهبــری از دانشــگاه ها دفــاع کردنــد‬ ‫چراکــه دشــمنان مــا بــه ضعــف دانشــگاه ها‬ ‫امیــد بســته اند‪ .‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل تعامــل بــا داخــل و‬ ‫بیــرون از دانشــگاه را یــک اصــل اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا دانشــجویان تعامــل‬ ‫نزدیــک داشــته باشــید و در خوابگاه هــا‬ ‫و محیط هــای دانشــجویی حضــور مســتمر‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫وی تعامــل بــا مدیــران اجرایــی اســتان ها‬ ‫و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی را‬ ‫یــک اصــل مهــم در مدیریــت دانســت و‬ ‫بــر ان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری افزایــش‬ ‫تعامــل و ارتباطــات را در جمع هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬پرخیــر و برکــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از اهــداف ایــن نشســت کــه در ســه‬ ‫روز برگــزار می شــود‪ ،‬افزایــش تعامــل‬ ‫میــان روســای دانشــگاه ها بــا معاونــان‬ ‫وزارت علــوم و روســای دانشــگاه ها بــا‬ ‫یکدیگــر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫دیــدار دکتــر عبدالرســول پــور عبــاس‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫بــا نماینــدگان ازمــون سراســری اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز ‪ ۲۵‬خــرداد‬ ‫انجــام شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬عبدالرســول‬ ‫پورعبــاس در جمــع نماینــدگان ســازمان‬ ‫ســنجش سیســتان و بلوچســتان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان همزمــان‬ ‫بــا کردســتان‪ ،‬کهکیلویــه و بویراحمــد‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و اذربایجــان غربــی بایــد تــاش‬ ‫جــدی در حــوزه امــوزش و پرورششــان‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بایــد فاصلــه بیــن اســتان های قرمــز از‬ ‫جملــه سیســتان و بلوچســتان و ابــی کــه‬ ‫چیــزی حــدود دوبرابــر اســت کاهــش‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت کشــور بــا ازمــون و ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫را بــدون ازمــون بــا ســوابق تحصیلــی‬ ‫جــذب می کنیــم کــه طبــق ان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان رتبــه ‪ ۲۸‬کشــور اســت‪ .‬ایــن‬ ‫امــار نشــان می دهــد دانــش امــوزان در‬ ‫ازمــون بهتــر عمــل کرده انــد‪ .‬امیــدوارم‬ ‫ایــن امــار تلنگــری بــرای مســوالن‬ ‫امــوزش و پــرورش باشــد‪.‬‬ ‫پورعبــاس بیــان کــرد‪ :‬در رشــته ریاضــی‬ ‫وضــع سیســتان و بلوچســتان خیلــی خــوب‬ ‫بــوده‪ .‬در ازمــون رتبــه اســتان ‪ ۱۸‬اســت‪،‬‬ ‫نــرخ قبولــی ‪ ۲۹‬درصــد اســت کــه نــرخ‬ ‫خوبــی اســت ولــی رونــد بــه ســمت‬ ‫ریاضــی در حــال ضعیــف شــدن اســت‬ ‫امــا مجموعــا عملکــرد اســتان در ریاضــی‬ ‫بهتــر اســت‪ .‬اگــر ایــن هدایــت تحصیلــی‬ ‫درســت انجــام شــود بســیار خــوب و نتیجــه‬ ‫بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یــک تــا ‪ ۲۴‬را داریــم‪.‬‬ ‫پورعبــاس افــزود‪ :‬در رتبــه بنــدی بــا‬ ‫ازمــون‪ ،‬عملکــرد فــردی بــا عملکــرد‬ ‫عمومــی بســیار متفــاوت اســت‪ ،‬وقتــی‬ ‫فــردی بطــور شــخصی درس می خوانــد‬ ‫بســیار بهتــر در ازمون هــا عمــل می کنــد‪،‬‬ ‫امــا در عملکــرد عمومــی دانــش امــوزان‬ ‫ضعیف تــر عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن اســتان بایــد بــه ســمت ریاضــی‬ ‫هدایــت شــود چــرا کــه پایــه ریاضــی‬ ‫در ایــن اســتان بســیار خــوب اســت‪ .‬در‬ ‫رشــته های مربــوط بــه ازمــون تجربــی‬ ‫رتبــه اســتان ‪ ۲۵‬اســت‪ .‬در رتبــه اســتانی‬ ‫هــم رتبــه ‪ ۲۵‬کشــور را داریــم کــه زیــر‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪ .‬در رشــته هنــر‬ ‫نیــز اســتان اخــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اســتان در میرجــاوه ‪۵۰‬‬ ‫درصــد در رشــته ریاضــی قبولــی دارد کــه‬ ‫بایــد بررســی شــود عامــل ایــن رتبــه خــوب‬ ‫چیســت و تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــوزش و پــرورش‬ ‫بایــد بــرای زبــان خارجــه فعالیت هــا‬ ‫را بیشــتر کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬صرفــا براســاس‬ ‫ســوابق تحصیلــی اســتان شــما ‪ ۳۱‬اســت و‬ ‫بایــد اقدامــات امــوزش و پــرورش تحــول‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش بیشــتری از اســتان‬ ‫انــگار در رشــته هنــر فعالیتــی ندارنــد‪،‬‬ ‫قبولــی هــم ندارنــد‪ .‬در زبــان خارجــه هــم‬ ‫همینطــور تقریبــا نصــف اســتان فعالیتــی‬ ‫ندارنــد کــه بایــد بررســی الزم صــورت‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســوول ادامــه داد‪ :‬مــردم سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ظرفیت هــای هنــری خوبــی‬ ‫دارنــد و بایــد ســاماندهی شــوند‪ .‬در رشــته‬ ‫زبان هــای خارجــی نیــز اســتان اخــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش کشــور اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در رتبــه بنــدی شــهرها‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫ازمــون و ســوابق تحصیلــی‪ ،‬زاهــدان‪،‬‬ ‫تفتــان‪ ،‬میرجــاوه‪ ،‬چابهــار‪ ،‬خــاش‪ ،‬گلشــن‪،‬‬ ‫دلــگان‪ ،‬کنــارک و نیکشــهر رتبه هــای‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دیدار رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با نمایندگان ازمون سراسری استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش کشــور گفــت‪:‬‬ ‫در مجمــوع رشــته ریاضــی در ایــن اســتان‬ ‫جایــگاه بســیار خوبــی دارد کــه بایــد‬ ‫بررســی الزم بــرای تقویــت ان صــورت‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در عملکــرد بــا ازمون بســیاری‬ ‫از شهرســتان ها رتبــه اول را دارنــد کــه‬ ‫ایــن نشــان می دهــد عــادت شــخصی افــراد‬ ‫نشــان از اســتعداد بــاال دارد امــا در امــوزش‬ ‫و پــرورش مشــکل داریــم‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 45 ‫‪32‬‬ ‫اعالم مهمترین اهداف و برنامه های دانشگاه‬ ‫در راستای به فعلیت رساندن شعار سال ‪1401‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان مهمتریــن اهــداف و‬ ‫برنامــه هــای دانشــگاه در جهــت تحقــق‬ ‫شــعار تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‬ ‫کــه توســط مقــام معظــم رهبــری ارایــه‬ ‫گردیــد را اعــام کــرد‬ ‫در راســتای بــه فعلیت رســانیدن شــعار ســال‬ ‫بــا عنــوان تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن کــه توســط مقــام معظــم رهبــری‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نــام گــذاری گردیــد‪ ،‬دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫مهمتریــن اهــداف و برنامــه هــای دانشــگاه‬ ‫را اعــام کــرد‪ .‬دکتــر رضایــی یکــی از‬ ‫اهــداف دانشــگاه در ســال جــاری را راه‬ ‫انــدازی ناحیــه نــواوری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ذکــر کــرد‪ .‬وی گفــت‪ :‬ناحیــه‬ ‫نــواوری‪ ،‬جغرافیــای جدیــدی از توســعه‬ ‫اقتصــادی یــا بــه عبارتــی یــک زیس ـت بوم‬ ‫نــواوری مبتنــی بــر مــکان جغرافیایــی‬ ‫اســت کــه عمومــا در اطــراف دانشــگاه‬ ‫هــا شــکل مــی گیــرد‪ .‬در ناحیــه نــواوری‬ ‫مجموعــه ای از افــراد فعالیــت می کننــد‬ ‫کــه هرکــدام از لحظــه خلــق ایــده جدیــد‬ ‫تــا ایجــاد و رشــد کســب وکار در مســیر‬ ‫شــکل گیری کســب وکارها دخیــل‬ ‫هســتند و بــرای «خلــق ارزش مشــترک»‬ ‫متناســب بــا ماموریــت‪ ،‬توانمنــدی یــا‬ ‫شایســتگی محوری خــود بــه ایفــای نقــش‬ ‫می پردازنــد‪ .‬نقش هــای منحصربه فــرد‬ ‫هــر یــک از ایــن افــراد و هم افزایــی و‬ ‫روابــط متقابــل میــان انهــا موجــب ایجــاد‬ ‫فضایــی پویــا و مســتعد بــرای شــکوفایی‬ ‫کســب وکارهای نــواور در ناحیــه‬ ‫نــواوری کــه نمونــه موفقــی از ان در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف شــکل گرفتــه‪،‬‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی ادامــه داد‪ :‬فضــای علمــی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا وجــود‬ ‫دانشــگاه هــای معتبــر در شــمال‪ ،‬جنــوب و‬ ‫مرکــز اســتان بــه خوبــی توســعه پیــدا کــرده‬ ‫و بــا شــروع فعالیــت هــای ترویجــی و‬ ‫توســعه ی فناورانــه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬پــل ارتباطــی خوبــی‬ ‫بیــن دانشــجویان و فــارغ التحصیــان ایــن‬ ‫دانشــگاه هــا بــا بــازار کار ایجــاد شــده کــه‬ ‫بــا شــکل گیــری مجموعــه هــای مرتبــط بــا‬ ‫ایــن نهــاد‪ ،‬زمینــه ایجــاد کســب و کارهــای‬ ‫فناورانــه و نواورانــه بیــش از پیــش فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از دیگــر اهــداف و اقدامــات‬ ‫دانشــگاه جهــت تحقــق امــر تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افریــن بایــد بــه ماموریــت‬ ‫هــر دانشــکده در راه انــدازی هســته هــای‬ ‫فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیــان اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و ورود عالمانــه بــه مقولــه حــل معضــات‬ ‫و مشــکالت اســتان از چنــد ســال پیــش‬ ‫در دانشــگاه اغــاز شــده و برخــی از‬ ‫ایــن شــرکت هــا نیــز بــا موفقیــت بــه کار‬ ‫خویــش ادامــه مــی دهنــد‪ ،‬امــا در عیــن‬ ‫حــال الزمــه موفقیــت ماموریــت دانشــکده‬ ‫هــا‪ ،‬گســترش برنامــه هــای حــوزه امــوزش‬ ‫و مهــارت افزایــی در ارتبــاط بــا فنــاوری‬ ‫دانــش بنیــان و کارافرینــی‪ ،‬ایجــاد مرکــز‬ ‫تخصصــی تجــاری ســازی‪ ،‬نــواوری و‬ ‫اشــتغال زایــی و ایجــاد کلینیــک تخصصــی‬ ‫عارضــه یابــی صنعــت‪ ،‬نــواوری و انتقــال‬ ‫فنــاوری در دانشــکده هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن را‬ ‫تنهــا بــا نــگاه علمــی و نقــش افرینــی‬ ‫اســاتید دانشــمند و دانشــجویان پرتــاش‬ ‫کشــور ممکــن دانســت وتحقــق ایــن شــعار‬ ‫را فــرا بخشــی برشــمرد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه اهمیــت کشــاورزی در‬ ‫کشــوربه طــرح ایجــاد مرکــز بیوتکنولوژی‬ ‫کشــاورزی در دانشــگاه اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مرکــز بیوتکنولــوژی کشــاورزی‬ ‫بــا هــدف ارائــه راهکارهــای مقابلــه بــا‬ ‫چالــش هــای زیســت محیطــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینــه هــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫و حفاظــت از منابــع پایــه و بســترهای‬ ‫محیطــی کشــاورزی در اســتان بــا تمرکــز‬ ‫بر»بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی»‪« ،‬‬ ‫بیوتکنولــوژی جانــوری» و « بیوتکنولــوژی‬ ‫متابولیــت هــای ثانــوی گیاهــان زراعــی‬ ‫و باغــی» بــزودی در دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تاســیس خواهــد شــد‪ .‬دکتــر‬ ‫رضایــی در پایــان تاســیس مرکــز نــواوری‬ ‫اجتماعــی و اســیب هــای اجتماعــی بــا‬ ‫بهــره گیــری از فنــاوری در دانشــگاه بــا‬ ‫هــدف توانمندســازی مهــارت هــای نــرم‬ ‫و فنــی‪ ،‬مشــارکت جوامــع محلــی‪ ،‬جمــع‬ ‫ســپاری مالــی و اجتماعــی و بهــره گیــری‬ ‫از نظــام تســهیلگری را در راســتای اهــداف‬ ‫فــوق برشــمرد‪.‬‬ صفحه 32 ‫تقدیر از ریاست دانشگاه در جلسه ویژه ستاد اقامه نماز استان‬ ‫‪46‬‬ ‫رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان و معاونــت‬ ‫توســعه و برنامه ریــزی اســتان در جلســه‬ ‫روز ‪ ۲۹‬خــرداد بــه دلیــل کوشــش های‬ ‫مجدانــه ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در گســترش معــارف نمــاز‬ ‫و اهتمــام بایســته ایشــان در ایــن امــر‪ ،‬بــا‬ ‫اهــداء لــوح ســپاس و یــک جلــد قــران‬ ‫کریــم از ایشــان قدرشناســی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬رئیــس ســتاد‬ ‫اقامــه نمــاز اســتان و معاونــت توســعه و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان در جلســه روز ‪۲۹‬‬ ‫خــرداد بــه دلیــل کوشــش های مجدانــه‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در گســترش معــارف نمــاز و اهتمــام‬ ‫بایســته ایشــان در ایــن امــر‪ ،‬بــا اهــداء لــوح‬ ‫ســپاس و یــک جلــد قــران کریــم از ایشــان‬ ‫قدرشناســی کردنــد‪.‬‬ ‫در جلســه ســتاد اقامــه نمــاز اســتان کــه‬ ‫بــا حضــور مهنــدس ارجمنــدی معــاون‬ ‫توســعه و برنامه ریــزی اســتانداری و مدیــر‬ ‫دفاتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در مراکــز‬ ‫دانشــگاهی اســتان و مدیــران علمــی و‬ ‫فرهنگــی و اجرایــی اســتان برگــزار شــد‬ ‫از تــاش هــای دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه معیــن اســتان بــه دلیــل‬ ‫کوشـش های مجدانــه در گســترش معارف‬ ‫نمــاز و اهتمــام بایســته وی قدرشناســی‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه دکتــر رضایــی بــه عنــوان‬ ‫دبیــر علمــی جشــنواره نمــاز اســتان معرفــی‬ ‫شــد و ایشــان نیــز گزارشــی از اهــداف‬ ‫کمیتــه علمــی جشــنواره را مطــرح نمــود‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه کارگروه اندیشه ورز با تمرکز بر سیاست های کلی جمعیت‬ ‫جلســه کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــر سیاســت های کلــی جمعیــت‪ ،‬ابالغــی‬ ‫از ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــه ابتــکار‬ ‫امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری در روز‬ ‫‪ ۴‬تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬جلســه‬ ‫کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر‬ ‫سیاســت های کلــی جمعیــت‪ ،‬ابالغــی از‬ ‫اجتماعــی ازدواج‪ ،‬ترویــج فرهنــگ فرزنــد‬ ‫ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــه ابتــکار‬ ‫امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری در روز‬ ‫‪ ۴‬تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در محــل ســالن کنفرانــس حــوزه‬ ‫از ســوی مقــام معظــم رهبــری و تشــکیل‬ ‫حضــور خانــم مهنــدس ابراهیمــی مدیــرکل‬ ‫بــه مــوارد منــدرج در ان‪ ،‬کارگــروه‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫فــوق و بــا طــرح موضــوع چگونگــی‬ ‫مدیــرکل ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫خصــوص ازدواج جوانــان‪ ،‬تحکیــم بنیــان‬ ‫جمعیــت مــورد بحــث و بررســی قــرار‬ ‫اوری و ازدیــاد نســل و ماننــد ان تشــکیل‬ ‫شــد و در جلســه روز شــنبه مــورخ ‪ ۴‬تیرمــاه‬ ‫پیــرو ابــاغ سیاســت هــای کلــی جمعیــت‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫کار گروه هایــی جهــت عینیــت بخشــیدن‬ ‫امــور بانــوان اســتانداری‪ ،‬دکتــر رضایــی‬ ‫اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر سیاســت های‬ ‫حجهاالســام و المســلمین باقربیــگ‬ ‫اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫اســتان و دیگــر اعضــا‪ ،‬سیاس ـت های کلــی‬ ‫خانــواده‪ ،‬برطــرف کــردن موانــع فرهنگی و‬ ‫گرفــت‪.‬‬ صفحه 46 ‫شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬در روز ‪ ۲۲‬فروردیــن‬ ‫مقابلــه بــا چالش هــای زیســت محیطــی‪،‬‬ ‫نشســت اعضــای حاضــر در جلســه نســبت‬ ‫کشــاورزی و حفاظــت از منابــع پایــه و‬ ‫ناحیــه نــواوری دانشــگاه سیســتان و‬ ‫تمرکــز بــر بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی‬ ‫مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن‬ ‫بــه تحقــق مــوارد مربــوط بــه راه انــدازی‬ ‫جلســه ای جهــت بررســی پیشــرفت‬ ‫مصوبــات دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در رابطــه بــا تحقــق شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫روز ‪ ۲۲‬فروردیــن مــاه برگــزار گردیــد‬ ‫طــی جلس ـه ای بــا حضــور دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫تنــی چنــد از مدیــران دانشــگاه‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫مصوبــات دانشــگاه در رابطــه بــا تحقــق‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬ماموریــت هــر دانشــکده در راه‬ ‫انــدازی هســته های فنــاور و شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬ایجــاد مرکــز تخصصــی‬ ‫تجــاری ســازی‪ ،‬نــواوری و اشــتغال زایــی‬ ‫و ایجــاد کلینیــک تخصصــی عارضه یابــی‬ ‫صنعــت‪ ،‬نــواوری و انتقــال فنــاوری در‬ ‫دانشــکده ها و ایجــاد مرکــز بیوتکنولــوژی‬ ‫کشــاورزی بــا هــدف ارائــه راهکارهــای‬ ‫کاهــش هزینه هــای تولیــد محصــوالت‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بررسی پیشرفت مصوبات دانشگاه در رابطه با تحقق شعار سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بســترهای محیطــی کشــاورزی در اســتان بــا‬ ‫گزارش هایــی از درصــد پیشــرفت و نحــوه‬ ‫اجــرا ارائــه نمودنــد‪.‬‬ ‫در انتهــا ریاســت دانشــگاه جهــت تــداوم‬ ‫ایــن مــوارد و تحقــق ایــن اهــداف‬ ‫دســتوراتی را بــه اعضــای حاضــر در جلســه‬ ‫جهــت پیگیــری و ارائــه گــزارش تــا جلســه‬ ‫اتــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست جبهه علمی فرهنگی دانشگاهیان‬ ‫اولیــن نشســت جبهــه علمــی‬ ‫فرهنگــی دانشــگاهیان زاهــدان‬ ‫بــه همــت بســیج اســاتید دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫‪ ۶‬اردیبهشــت ماه بــا حضــور‬ ‫ریاســت دانشــگاه‪ ،‬مســئول دفاتــر‬ ‫نهــاد اســتانی‪ ،‬مدیــرکل ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی اســتان و دیگــر‬ ‫اعضــاء برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬اولیــن نشســت جبهــه‬ ‫علمــی فرهنگــی دانشــگاهیان‬ ‫زاهــدان بــه همــت بســیج اســاتید‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در روز‬ ‫‪ ۶‬اردیبهشــت ماه بــا حضــور ریاســت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مســئول دفاتــر نهــاد اســتانی‪،‬‬ ‫مدیــرکل ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫اســتان و دیگــر اعضــاء برگــزار شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن نشســت کــه پیــرو فرمــان مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــرای ایجــاد قــرارگاه فرهنگــی‬ ‫در اســتان ها تشــکیل شــد‪ ،‬حجه االســام‬ ‫باقربیــک دبیــر قــرارگاه فرهنگــی‪،‬‬ ‫دکتــر رضایــی رئیــس دانشــگاه معیــن‬ ‫اســتان‪ ،‬روســای دانشــگاه ها‪ ،‬مســئولین‬ ‫دفاتــر نهــاد دانشــگاهی‪ ،‬مســئولین بســیج‬ ‫اســاتید و دانشــجویان‪ ،‬معاونیــن فرهنگــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مدیــر کل و امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان‪ ،‬حــاج حســن نــوری مدیــر‬ ‫موسســه خاتــم االوصیــاء و ســردار باغبانــی‬ ‫مســئول هیئــت رزمنــدگان اســام حضــور‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن نشســت بــا هــدف هــم افزایــی‬ ‫فعالیت هــای علمــی فرهنگــی در قالــب‬ ‫جبهــه علمــی و فرهنگــی دانشــگاهیان‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫به عنوان مرکز نمونه کشوری‬ ‫مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در دهمیــن‬ ‫گردهمایــی روســای مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی کشــور بــه عنــوان مرکــز نمونــه‬ ‫کشــوری انتخــاب شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دهمیــن‬ ‫گردهمایــی روســای مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه ارومیــه‬ ‫در تاریــخ ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تیرمــاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن گردهمایــی از مراکــز برتــر‪ ،‬نمونــه‬ ‫و فعــال کشــوری در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تقدیــر بــه‬ ‫عمــل امــد و مرکــز بهداشــت و درمــان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بعنــوان‬ ‫مرکــز نمونــه کشــوری در ایــن ســال‬ ‫انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خــال ایــن گردهمایــی ‪۶‬‬ ‫کمیســیون در حــوزه مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه دکتــر خلیلی پــور‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه‬ ‫کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه‬ ‫پیام تبریک کسب رتبه تک‬ ‫برگزاری کالس های طرح‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫اساتید و کارکنان دانشگاه‬ ‫در ارزیابی عملکرد نماز‬ ‫در راســتای تحقــق ایــه کریمــه "الذیــن‬ ‫ان مکناهــم فــی االرض اقامــوا الصلــوه‬ ‫و‪("...‬حــج‪ )۴۱ ،‬و بــه منظــور عینیــت‬ ‫بخشــیدن بــه پیــام مقــام معظــم رهبــری‬ ‫بــه اجالس هــای سراســری نمــاز مبنــی بــر‬ ‫بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و امکانــات‬ ‫موجــود در جهــت ترویــج و توســعه‬ ‫فرهنــگ اقامــه نمــاز و تاکیــد معظم لــه بــر‬ ‫مســئولیت همگانــی در قبــال اقامــه نمــاز و‬ ‫همچنیــن اجرائــی نمــودن مفــاد ائین نامــه‬ ‫ترویــج فرهنــگ نمــاز مصــوب هیئــت‬ ‫وزیــران‪ ،‬ســتاد ترویــج و توســعه فرهنــگ‬ ‫نمــاز دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان موفــق‬ ‫بــه کســب امتیــاز کامــل (‪ ۱۰۰۰‬امتیــاز) در‬ ‫ارزیابــی عملکــرد نمــاز دانشــگاه و کســب‬ ‫رتبــه شایســته تقدیــر ویــژه گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ایــن رتبــه در میــان ســازمانها‬ ‫و ادارات اســتان‪ ،‬بــرای پنجمیــن ســال‬ ‫متوالــی بــه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫رقمی درازمون سراسری‬ ‫جنــاب اقــای امیرفرشادشــیرزایی‪،‬‬ ‫دانشــجوی رشــته زبــان و ادبیــات‬ ‫انگلیســی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان‪،‬‬ ‫کســب رتبــه ‪ 6‬ازمــون سراســری در‬ ‫مقطــه کارشناســی ارشــد را خدمــت شــما‬ ‫تبریــک عــرض نمــوده و ارزومندموفقیــت‬ ‫روز افــزون بــرای حضرتعالــی در همــه‬ ‫مراحــل زندگــی هســتیم ‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ریاســت کمیســیون‬ ‫‪ HIV‬دفتــر مشــاوره و ســامت ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان را برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫اوقات فراغت فرزندان‬ ‫در بازدیــد معاونــت محتــرم فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی از رونــد برگــزاری کالس هــای‬ ‫طــرح اوقــات فراغــت فرزنــدان‬ ‫دانشــگاهیان گردیــد‪ .‬اقــای دکتــر نــوری‬ ‫رهنمودهــای الزم جهــت غنــای هــر چــه‬ ‫بیشــتر ایــن برنامه هــا و تــداوم اموزش هــا‬ ‫در طــول ســال را بــه برگزارکننــدگان ارائــه‬ ‫دادنــد‪ .‬گفتنــی اســت در ایــن طــرح ‪15‬‬ ‫دوره اموزشــی کوتــاه مــدت بــا همــکاری‬ ‫دو حــوزه ی اموزشــی و تربیــت بدنــی‬ ‫دانشــگاه بــرای خانواده هــای دانشــگاهیان‬ ‫برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 47 ‫نخستین جلسه از سلسله جلسات درس «اخالق» با حضور حضرت ایهاهلل محامی‬ ‫‪34‬‬ ‫نخســتین جلســه از سلســله جلســات درس‬ ‫«اخــاق» بــا حضــور حضــرت ایــهاهلل‬ ‫محامــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و‬ ‫امــام جمعــه معــزز زاهــدان در تــاالر امــام‬ ‫رضــا علیه الســام دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در روز ‪ ۲۵‬خــرداد مــاه برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬در ایــن جلســه کــه بــا حضــور‬ ‫حجه االســام و المســلیمن دکتــر بامــری‬ ‫مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رهبــری در دانشــگاه و دکتــر رضائــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه و اعضــای هیــات علمــی‬ ‫و کارمنــدان دانشــگاه همــراه بــود؛ پــس از‬ ‫قرائــت قــران مجیــد‪ ،‬ابتــدا حجهاالســام‬ ‫و المســلمین بامــری ضمــن خیــر مقــدم بــه‬ ‫حاضریــن‪ ،‬بــه جایــگاه اخــاق و مــکارم‬ ‫اخالقــی در دیــن مبیــن اســام پرداخــت‬ ‫و بــه نقــش تعییــن کننــده اخــاق در‬ ‫اموزه هــای دینــی اشــاره داشــت‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــهاهلل محامــی‪ ،‬ضمــن اشــاره ای کوتــاه‬ ‫بــه تفســیر ایــات قرائــت شــده در ابتــدای‬ ‫جلســه‪ ،‬بــه موثــر بــودن اخــاق در رشــد‬ ‫انســان اشــاره کــرد‪ .‬وی گفــت وجــود‬ ‫پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم‬ ‫و ائمــه اطهــار علیهم الســام نشــانه های‬ ‫بــزرگ اسماءالحســنی هســتند‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایشــان بــه الیه هــای مختلــف وجــود انســان‬ ‫اشــاره داشــت و گفــت‪ :‬بیرونی تریــن الیــه‬ ‫انســان رفتــار و گفتــار اوســت‪ ،‬پــس از ان‬ ‫روحیــات نفســانی انســان اســت کــه بــر‬ ‫رفتــار و گفتــار او تاثیــر دارد‪ .‬ایشــان بــا‬ ‫ذکــر ایــن نکتــه کــه درونی تریــن الیــه‬ ‫وجــودی مــا‪ ،‬فکــر‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬ایمــان و‬ ‫تدیــن ماســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬اگــر اندیشــه‬ ‫و ایمــان مــا اصــاح شــود‪ ،‬رفتــار و گفتــار‬ ‫مــا اصــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان در پایــان ضمــن بیــان بحــث توحیــد‬ ‫و خداشناســی‪ ،‬دوری از شــرک و نفــاق را‬ ‫از اصلی تریــن مباحــث اخــاق برشــمرد‪.‬‬ ‫پایــان بخــش ایــن جلســه اقامــه نمــاز ظهــر‬ ‫و عصــر توســط حضــرت ایــت اهلل محامــی‬ ‫در مســجد حضــرت قائــم عجــل اهلل تعالــی‬ ‫فرجــه بــود‪.‬‬ صفحه 34 ‫‪48‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری نمایشگاه روایت فتح(شهید اوینی)‬ ‫بزرگداشت سوم خرداد سالروز ازاد سازی خرمشهر‬ ‫ائین تقدیر از خادمین نماز‬ ‫مراسم شب های قدر در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلسه شواری اموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی‬ ‫اولین جلسه شورای اموزشی گروه علوم اجتماعی‬ صفحه 48 ‫مراســم بزرگداشــت ســوم خرداد‪ ،‬ســالروز‬ ‫ازاد ســازی خرمشــهر در روز ‪ ۳‬خردادمــاه‬ ‫با حضور مســئولین لشــکری و کشــوری در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم محــوری و اســتانی بــا غبــار‬ ‫روبــی و عطــر افشــانی مــزار شــهید گمنــام‬ ‫اغــاز گردیــد‪ .‬پــس فــاز افتتــاح و بازدیــد‬ ‫از نمایشــگاه ادوات ســنگین نظامــی تیــپ‬ ‫‪ ۱۸۸‬زرهــی ارتــش و نمایشــگاه عکــس‬ ‫ازاد ســازی خرمشــهر‪ ،‬مراســم در تــاالر‬ ‫حکیــم ابوالقاســم فردوســی ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه و ســردار کوهکــن‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد‪ .‬اجــرای‬ ‫ســرود‪ ،‬نمایــش تئاتــر و روایتگــری از‬ ‫دیگــر برنامه هــای محــوری ایــن مراســم‬ ‫بــود‪ .‬در پایــان مراســم نیــز از دو کتــاب بــا‬ ‫محتــوای دفــاع مقــدس رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراسم بزرگداشت سوم خرداد و ازاد سازی خرمشهر‬ ‫امضای تفاهم نامه بین دانشگاه و بنیاد حفظ اثار‬ ‫و ارزش های دفاع مقدس استان‬ ‫بنیــاد حفــظ اثــار‬ ‫و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬در‬ ‫نشســتی دوجانبــه‬ ‫بــا ســردار کوهکــن‬ ‫مدیــر کل بنیــاد‬ ‫شــرکت نمودنــد‪.‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و بنیــاد حفــظ اثــار‬ ‫و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز ‪ ۲۵‬فروردیــن‬ ‫مــاه منعقــد گردیــد‪ .‬دکتــر رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه‬ ‫همــراه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫روز پنــج شــنبه ‪ ۲۵‬فروردیــن مــاه ضمــن‬ ‫بازدیــد از مــوزه دفــاع مقــدس واقــع در‬ ‫در ابتــدای نشســت‪،‬‬ ‫ســردار کوهکــن بــه‬ ‫تشــریح برنامه هــای بنیــاد و افــق پیــش رو‬ ‫پرداخــت و نیــاز بــه همــکاری بین دانشــگاه‬ ‫و بنیــاد را از اولویت هــا دانســت‪ .‬ســپس‬ ‫دکتــر رضایــی ضمــن تقدیــر و تشــکر‬ ‫از زحمــات صــورت گرفتــه‪ ،‬امادگــی‬ ‫خــود و مجموعــه دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان را بــرای‬ ‫همــکاری همه جانبــه بــا بنیــاد‬ ‫اعــام داشــت‪ .‬دکتــر نــوری‬ ‫نیــز لــزوم تشــکیل یــک کار‬ ‫گــروه بــرای بررســی مســائل‬ ‫مــورد نظــر را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان تفاهــم‬ ‫نامــه ی دو جانبـه ای میــان دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه امضــای‬ ‫دکتــر رضایــی و ســردار کوهکــن رســید‬ ‫و مقــرر شــد در اولیــن فرصــت جلســاتی‬ ‫جهــت اجرایــی شــدن تفاهــم نامــه در‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رونمایی از کتاب مجموعه خاطرات سردار شهید عباسعلی خمری ده سوخته‬ ‫جلسه اسیب شناسی حوزه خانواده و زنان‬ ‫با حضور خانواده و همرزمان شهید‬ ‫جلسه اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی‬ ‫مراسم ختم قران کریم در ماه مبارک رمضان‬ ‫با مدیرکل بانوان استانداری سیستان و بلوچستان‬ ‫جلسه برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان اعضای هیات علمی وکارکنان‬ ‫اولین سالگرد شهادت سردار حجازی جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 49 ‫‪36‬‬ ‫برگزاری وبینار علمی‪ ،‬تخصصی «بررسی نقش مدیریت شهری در ایجاد‬ ‫فرصت های اشتغال با رویکرد عدالت اجتماعی‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــا عنایــت بــه تحقــق شــعار ســال ‪« 1401‬‬ ‫تولیــد ‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن و‬ ‫بــه مناســبت هفتــه ســرامد امــوزش» وبینــار‬ ‫علمــی‪ ،‬تخصصــی «بررســی نقــش مدیریت‬ ‫شــهری در ایجــاد فرصــت هــای اشــتغال بــا‬ ‫رویکــرد عدالــت اجتماعــی‪ ،‬بــه میزبانــی‬ ‫انجمــن علمــی جغرافیــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و همــکاری انجمــن هــای‬ ‫علمــی دانشــگاه خوارزمــی تهــران و واحــد‬ ‫کــرج دانشــگاه فردوســی مشــهد‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫دامغــان‪ ،‬دانشــگاه گلســتان‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫محقــق اردبیلــی و دانشــگاه جیرفــت در‬ ‫تاریــخ پنــج شــنبه ‪ 8‬اردیبهشــت مــاه ‪1401‬‬ ‫بــا حضــور بیــش از ‪ 70‬نفــر از دانشــجویان‬ ‫و ســایر شــرکت کننــدگان برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن نشســت علمــی چهــار نفــر از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه هــای خوارزمــی‬ ‫تهــران ‪ ،‬فردوســی مشــهد و دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه ایــراد ســخن‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫اولیــن ســخنران ایــن نشســت جنــاب‬ ‫اقــای دکتــر علــی موحــد دانشــیار گــروه‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی تهــران کــه پیرامــون « اشــتغال‬ ‫در گردشــگری بــا رویکــرد عدالــت‬ ‫اجتماعــی» بــه ایــراد ســخن پرداخــت و بــه‬ ‫نــکات بســیار ارزشــمندی اشــاره فرمودنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار و افزایــش‬ ‫عدالــت اجتماعــی نیازمنــد بــه راه انــدازی‬ ‫ســازمان مدیریــت مقصــد گردشــگری‬ ‫بــا حضــور ذی نفعــان بــا رویکردهایــی‬ ‫ماننــد گردشــگری اجتماعــی محــور‬ ‫(‪ )CBT‬هســتیم‪ .‬ســپس جنــاب اقــای‬ ‫دکتــر محمداجــزاء شــکوهی دانشــیار‬ ‫گــروه جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری‬ ‫دانشــگاه فردوســی مشــهد ســخنرانی خــود‬ ‫را تحــت عنــوان تحلیــل نقــش اشــتغال در‬ ‫توســعه اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و‬ ‫خراســان شــمالی بــا اســتفاده از مــدل بــازار‬ ‫کار ارایــه نمودنــد‪ .‬در ابتــدا اقــای دکتــر‬ ‫شــکوهی بــه مقایســه امــار و ارقــام اشــتغال‬ ‫در ســطح نقــاط شــهری و روســتایی‬ ‫اســتانهای مــورد نظــر پرداختنــد و اشــاره‬ ‫نمودنــد کــه مهاجرپذیــری اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ‪ ،‬تابــع مــازاد شــغل در منطقــه‬ ‫بــوده اســت و مهاجرفرســت بــودن ان‬ ‫پیامــد کمبــود شــغل در منطقــه مــی باشــد‬ ‫و در اســتان سیســتان و بلوچســتان تغییــرات‬ ‫نیــروی کار (‪ )DL‬بیــش از انکــه وابســته‬ ‫بــه تغییــرات نــرخ مشــارکت (‪ )DA‬باشــد‬ ‫وابســته بــه تغییــرات طبیعــی نیــروی کار‬ ‫(‪ )DN‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫و در مقایســه بــا تهــران در ســه دهــه اخیــر‬ ‫رونــد تغییــرات مهاجــرت اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان نشــان داد کــه ایــن اســتان بــه‬ ‫ســوی تخلیــه جمعیتــی پیــش مــی رود در‬ ‫صورتــی کــه رونــد تغییــرات مهاجــرت‬ ‫در اســتان تهــران نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫اســتان بــا شــیب زیــادی بــه ســوی انباشــت‬ ‫جمعیــت حرکــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســومین ســخنران ایــن نشســت ســرکار‬ ‫خانــم دکتــر فرزانــه ساســان پــور دانشــیار‬ ‫گــروه جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی تهــران بودنــد ‪.‬‬ ‫ســخنرانی خــود را تحــت عنــوان نقــش‬ ‫مدیریــت شــهری در تســهیل ایجــاد‬ ‫فرصــت هــای شــغلی اینــده ارایــه نمودنــد‬ ‫در بخشــی از ایــن ســخنان امــده اســت‬ ‫پیشــرفت روز افــزون تکنولــوژی بســیاری‬ ‫از کســب و کارهــا را از میــان خواهــد‬ ‫بــرد و کســب و کارهــای جدیدتــری بــه‬ ‫وجــود خواهــد اورد بنابرایــن از انجایــی‬ ‫کــه بــر ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی نیــز‬ ‫روز بــه روز افــزوده مــی شــود ایــن نیــاز‬ ‫وجــود دارد کــه مدیــران شــهری تحــوالت‬ ‫را بــه دقــت رصــد نماینــد و بــا تشــخیص‬ ‫درســت‪ ،‬اینــده کســب و کار را بشناســند‬ ‫و از هــم اکنــون مشــاغل اینــده شناســایی‬ ‫و راهکارهــای بهینــه بــرای ایجــاد فرصــت‬ ‫هــای شــغلی برابــر بــرای شــهروندان‬ ‫مشــخص نماینــد‪ .‬پیشــنهاداتی در ایــن‬ ‫زمینــه ارایــه نمودنــد منجملــه چرخــش‬ ‫مدیــران شــهری از شــهروند ســنتی بــه‬ ‫شــهروند مــدرن ‪ ،‬توســعه کارافرینــی و‬ ‫خالقیــت‪ ،‬بــه رســمیت شــناختن مشــاغل‬ ‫غیــر رســمی و کمــک بــه قانونمنــد کــردن‬ ‫ان ‪ ،‬حمایــت از حضــور زنــان در توســعه‬ ‫اقتصــادی شــهری و محلــی‪ .‬اخریــن‬ ‫ســخنران ایــن نشســت نیــز اقــای دکتــر‬ ‫امیــر حمــزه شــهبازی اســتادیار گــروه‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بودنــد کــه تحــت‬ ‫عنــوان « اســیب شناســی مدیریــت شــهری‬ ‫(ریشــه یابــی عــدل ناکارامــدی ســاختار‬ ‫کنونــی مدیریــت شــهری)» بــه ایــراد‬ ‫ســخن پرداختنــد و موضــوع را در چهــار‬ ‫محــور مــورد واکاوی و ریشــه یابــی قــرار‬ ‫دادنــد کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الــف) فقــدان ســاختار ســازمانی‬ ‫مــدرن‬ ‫بوروکراتیــک‬ ‫ب) فقــدان یکپارچگــی عمــودی میــان‬ ‫طــرح هــا و ســازمانهای باالدســت و پاییــن‬ ‫دســت‬ ‫ج) فقــدان یکپارچگــی افقــی میــان‬ ‫دســتگاههای موجــود اداری شــهر‬ ‫د) عــدم یکپارچگــی و گسســتگی کالبدی‬ ‫فضــای ســکونتگاههای روســتایی و شــهری‬ ‫واقــع در حــوزه و حریــم شــهرها‬ صفحه 36 ‫تحقــق شــعار ســال و همچنیــن اســتفاده از‬ ‫امکانــات دو طــرف انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نشســت مشــترک ریاســت‪ ،‬معاونیــن و‬ ‫مدیــران دانشــگاه بــا مدیــرکل ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان و هیــات‬ ‫همــراه ایشــان در روز ‪ 27‬فروردیــن مــاه در‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان برگزار شــد‪.‬‬ ‫در اغــاز ایــن نشســت ریاســت دانشــگاه‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی مــواردی را در‬ ‫خصــوص شــعار ســال کــه از جانــب مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مطــرح شــد و فعالیت هــای‬ ‫دانشــگاه در جهــت بــه فعلیــت رســانیدن‬ ‫ان بــه ســمع و نظــر حاضریــن رســانید‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در مــورد تاســیس هنرســتان‬ ‫فنــی و تــاش و برنامــه ریــزی در جهــت‬ ‫تاســیس مدرســه کســب و کار بیاناتــی‬ ‫مطــرح کــرد و اظهــار امیــدواری کــرد‬ ‫کــه ایــن دو مــورد انشــااهلل در ســال جــاری‬ ‫بــا همــت مهنــدس جلیــل شــهریاری مدیــر‬ ‫کل ســازمان امــوزش فنــی حرفـه ای اســتان‬ ‫و همکارانشــان تاســیس شــود‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد بــه یــاری خداونــد همــکاری بیشــتری‬ ‫بــا ســازمان فنــی و حرف ـه ای اســتان جهــت‬ ‫پیشــبرد اهــداف هــر دو ارگان بــرای‬ ‫در ادامــه نشســت مهنــدس جلیل شــهریاری‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی وحرفــه ای اســتان‬ ‫در مــورد امکانــات ســازمان امــوزش فنــی‬ ‫حرفــه ای و دوره هــا و کارگاه هــای ایــن‬ ‫ســازمان ســخنانی ایراد کــرد و در خصوص‬ ‫اســتفاده از امکانــات و در اختیــار گذاشــتن‬ ‫کارگاه هــای ســازمان فنــی حرفه ای اســتان‬ ‫بــرای اســتفاده دانشــجویان و شــرکت هــای‬ ‫مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه اعــام‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫نشست مشترک دانشگاه با مسئولین سازمان اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫امادگــی کــرد و در خصــوص صــدور‬ ‫گواهــی مشــترک بیــن دانشــگاه و ســازمان‬ ‫فنــی حرفه ای بــرای دانشــجویانی کــه دوره‬ ‫هــای مهارتــی را بگذراننــد اعــام امادگــی‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫در انتهــا مقــرر گردیــد تــا جلســه ای در‬ ‫ســطح کارشناســی بــا حضــور مجتمــع‬ ‫فنــاوری و نــواوری دانشــگاه و ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی حرفــه ای اســتان بــرای‬ ‫بررســی زمینــه هــای مشــترک همــکاری‬ ‫در هفتــه اینــده برگــزار شــود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ای با حضور مدیر کل مطالعات و پژوهش کمیته امداد کشور‪ ،‬مدیرکل‬ ‫و کارشناسان کمیته امداد استان و تعدادی از اعضای هیات علمی و دانشجویان‬ ‫در راســتای اجرائــی شــدن برنامــه هــای‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه‬ ‫و پیــرو هماهنگــی هــای قبلــی توســط‬ ‫دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد در خصــوص‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫از پایــان نامــه هــای دانشــجویی در تاریــخ‬ ‫‪ 09/03/1401‬جلســه ای بــا حضــور‬ ‫مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد کشــور ‪ ،‬مدیــر کل و کارشناســان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان و تعــدادی از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی و دانشــجویان متولــی‬ ‫اجــرای پایــان نامــه هــای تقاضــا محــور‬ ‫در محــل ســالن اجتماعــات کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی اســتان برگــزار و پیرامــون‬ ‫موضوعــات مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر‬ ‫گردید‪.‬خاطــر نشــان مــی ســازد قبــل از‬ ‫تشــکیل جلســه مدیــر کل مطالعــات و‬ ‫پژوهــش هــای کمیتــه امــداد کشــور طــی‬ ‫بازدیــد از مجتمــع فنــاوری و نــو اوری‬ ‫دانشــگاه در جلســه ای بــا حضــور اقــای‬ ‫دکتــر برکاتــی ریاســت محتــرم مرکــز بــا‬ ‫پتانســیل هــای دانشــگاه در جهــت توســعه‬ ‫همکارهــای اتــی اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 37 ‫‪50‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراسم تقدیر و تشکر از قاریان و شرکت کنندگان جزخوانی قران کریم‬ ‫جلسه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی‬ ‫نشست مسئولین بنیاد اجتماعی احسان با دکتر فرزانه‬ ‫برگزاری جلسه با مسئولین مرکز نواوری اجتماعی احسان و نمایندگان بنیاد‬ ‫و مدیر عامل شرکت محصوالت ارگانیک دهستان‬ ‫برکت جهت اعطای تسهیالت کارافرینان‬ ‫جشن عبادت دانش اموزان دبستان دخترانه دانش دانشگاه‬ ‫جلسه هماهنگی و هم اندیشی المپیاد ورزش قهرمانی تبریز‬ صفحه 50 ‫هم اندیشی ریاست دانشگاه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تحقق شعار سال‬ ‫‪38‬‬ ‫ایــن زمینــه مرتفــع نمایــد‪.‬‬ ‫جلســه هم اندیشــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه بــا رئیــس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی در خصــوص‬ ‫بــه فعلیــت رســانیدن شــعار ســال‬ ‫و اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه‬ ‫جهــت تحقــق شــعار مطــرح شــده‬ ‫توســط مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫حــوزه کشــاورزی اســتان در روز‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشــت ماه در ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان برگــزار‬ ‫شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬جلســه‬ ‫هم اندیشــی ریاســت دانشــگاه بــا رئیــس‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی در خصــوص‬ ‫بــه فعلیــت رســانیدن شــعار ســال و اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت دانشــگاه جهــت تحقــق شــعار‬ ‫مطــرح شــده توســط مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در حــوزه کشــاورزی اســتان در روز‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشــت ماه در ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان برگــزار شــد‪ .‬در‬ ‫ابتــدای جلســه مهنــدس نیکبخــت ریاســت‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی گزارشــی‬ ‫از ظرفیــت کشــاورزی در حوزه هــای‬ ‫مختلــف اســتان بیــان کــرد و ظرفیت هــای‬ ‫مختلــف جنــوب‪ ،‬مرکــز و شــمال اســتان و‬ ‫همچنیــن موقعیــت بســیار بکــر و بــی نظیــر‬ ‫کشــاورزی اســتان را برشــمرد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن مطالــب مفیــد و حائــز‬ ‫اهمیتــی در خصــوص ظرفیت هــای اســتان‬ ‫در حــوزه دام بیــان نمــود کــه بعضــا‬ ‫می توانــد مشــکالت عدیــده کشــور را در‬ ‫در ادامــه دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان مطالــب و مــواردی را در‬ ‫زمینــه ظرفیــت دانشــگاه در حــوزه‬ ‫کشــاورزی اســتان از طریــق برگــزاری‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کارگروه هــای تخصصــی و مــوارد‬ ‫مربــوط بــه اصــاح الگــوی کشــت و‬ ‫تولیــد نهــال زراعــی و‪ ...‬بیــان کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت اصــاح الگــوی کشــت‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیــت و پتانســیل مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان و همچنیــن متناســب بــا‬ ‫ظرفیــت ابــی از مهمتریــن برنامه هــای‬ ‫دانشــگاه می باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی خاطــر نشــان کــرد تهیــه‬ ‫امایــش اب و خــاک اســتان از مهمتریــن‬ ‫برنامه هــای کشــاورزی اســتان اســت کــه‬ ‫ایــن مهــم نیــز بایــد مــورد توجــه همــه‬ ‫دســتگاه های ذیربــط قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه از‬ ‫مراکز سازمان فنی و حرفه ای شهر زاهدان‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــا اســتناد بــه سیاســتهای برنامــه ششــم‬ ‫توســعه وبرنامــه هــای کالن وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات وفنــاوری‪ ،‬در اجــرای برنامــه‬ ‫هــای چهارگانــه طــرح جامــع مهــارت‬ ‫افزایــی و ارتقــای تــوان اشــتغال پذیــری‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬حــدود ‪ 40‬نفــر‬ ‫از دانشــجویان دانشــگاه بــا‬ ‫سرپرســتی و هماهنگــی اقــای‬ ‫دکتــر عزیزیــان و همراهــی‬ ‫اقــای مهنــدس مرادبیگــی‬ ‫کارشــناس ازمایشــگاه نقشــه‬ ‫بــرداری از مراکــز فنــی و حرفــه‬ ‫ای شــماره ‪ 1‬و ‪ 2‬زاهــدان در‬ ‫روز ســه شــنبه مــورخ ‪1401 / 3/ 10‬‬ ‫بازدیــد بعمــل اوردنــد‪ .‬در ایــن بازدیــد‬ ‫دانشــجویان از نزدیــک بــا امکانــات و‬ ‫ظرفیــت هــای مراکــز فنــی و حرفــه ای‬ ‫زاهــدان و شــرایط شــرکت در دوره‬ ‫هــای مهــارت افزایــی‪ ،‬اشــنا شــدند‪ .‬بنــا‬ ‫بــه اظهــارات اقایــان مهنــدس ســرگزی‪،‬‬ ‫مهنــدس محمــدی گل و مهنــدس نیکــو‬ ‫جهانتیــغ امــکان برگــزاری دوره هــای‬ ‫خــاص مــورد درخواســت دانشــجویان از‬ ‫طریــق دفتــر فنــی و حرفــه ای مســتقر در‬ ‫دانشــگاه بصــورت رایــگان و متناســب بــا‬ ‫وقــت و شــرایط گــروه هــای دانشــجویی‬ ‫متقاضــی قابــل برنامــه ریــزی و اجــرا در‬ ‫دانشــگاه و یــا در مراکــز فنــی و حرفــه ای‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 38 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫راهپیمایی روز قدس‬ ‫خانم سیما ساالری کارشناس گروه انسانی و کوهنورد‪،‬‬ ‫به منظور پاسداشت هفته معلم‪،‬به مجموعه قلل تفتان صعود‬ ‫کارگاه اموزشی «سالمت روان از طریق ورزش همگانی»‬ ‫گزارش صعود به قله شیرکوه یزد‬ ‫مراسم تجلیل از جناب اقای نور محمد ناظریان استاد گروه علوم اجتماعی‬ ‫بازدید دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دانشکده ادبیات و علوم انسانی‬ ‫(دافوس) از دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 51 ‫دانشگاه ها بررسی شد‬ ‫بــا حضــور دکتــر هاشــم داداش پــور‬ ‫معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان نشســت چالــش هــا و‬ ‫اســیب های حضــوری شــدن دانشــگاه ها‬ ‫پــس از دو ســال تعطیلــی و بمنظــور رفــع‬ ‫موانــع در ســازمان امــور دانشــجویان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان‪،‬در ایــن‬ ‫نشســت کــه بــا حضــور‬ ‫دانشــجویی‬ ‫معاونیــن‬ ‫دانشــگاه های سراســر‬ ‫کشــور و بــه صــورت‬ ‫بــرای‬ ‫حضــوری‬ ‫دانشــگاه های تهــران و‬ ‫مجــازی بــرای دانشــگاهای‬ ‫خــارج از مرکــز برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬دکتــر داداش پــور‬ ‫طــی ســخنانی ضمــن تبریــک فــرا رســیدن‬ ‫میــاد مســعود حضــرت امــام حســن‬ ‫مجتبــی علیــه الســام و ارزوی قبولــی‬ ‫طاعــات و عبــادات‪ ،‬اســتقبال دانشــجویان‬ ‫از حضــوری شــدن دانشــگاه ها و حضــور‬ ‫در کالســهای اموزشــی را پــر شــور و‬ ‫بــی نظیــر توصیــف کــرد و اظهــار داشــت‬ ‫‪ :‬اغلــب دانشــگاه های کشــور بــا حضــور‬ ‫حداکثــری دانشــجویان از ‪ 14‬فروردیــن‬ ‫مــاه پــس از دو ســال وقفــه بخاطــر همــه‬ ‫گیــری ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان‬ ‫اغــاز بــکار کردنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت ایجــاد شــده‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان در حــوزه‬ ‫مشــاوره و ســامت‪ ،‬امــور خوابگاه هــا‬ ‫و امــور تغذیــه برنامــه ریــزی هــای الزم‬ ‫را انجــام داده و تمــام ســعی خــود را‬ ‫بــکار خواهیــم بســت تــا بــا تدابیــر الزم‬ ‫از حجــم مشــکالت معاونیــن دانشــجویی‬ ‫دانشــگاه ها بکاهیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســازمان در ســال جدیــد بــا‬ ‫تمــام ظرفیــت المپیــاد ورزشــی قهرمانــی‬ ‫را در تبریــز‪ ،‬المپیــاد ورزش همگانــی‬ ‫را در شــهر کــرد‪ ،‬و جشــنواره فرهنگــی‬ ‫ســویه امــوزش و اقتصــاد و نقــش فعالیــت‬ ‫هــای مراکــز اموزشــی و اقتصــاد کشــور‬ ‫اشــاره کــرد و خاطــر نشــان ســاخت‪ :‬در دو‬ ‫ســال گذشــته بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس و‬ ‫دانشــگاه هــا اقتصــاد کشــور و نیــز اقتصــاد‬ ‫خانوارهــا تــا ‪ 59‬درصــد بــا‬ ‫چالــش هــای جــدی مواجــه‬ ‫شــد و بــی تردیــد بازگشــایی‬ ‫ایــن مراکــز‪ ،‬اقتصــاد کشــور و‬ ‫بــه تبــع ان اقتصــاد خانوارهــا را‬ ‫بــا چالــش جــدی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دو ســال عــدم‬ ‫اســتفاده از خوابگاه هــا و امــور تغذیــه‪،‬‬ ‫ممکــن اســت متولیــان امــر بــا چالش هایــی‬ ‫مواجــه شــوند و ایــن نشســت در همیــن‬ ‫راســتا برگــزار می گــردد تــا در حــد تــوان‬ ‫از هــم افزایــی فکــری و مالــی‪ ،‬در رفــع‬ ‫مشــکالت بکوشــیم‪.‬‬ ‫و ورزشــی دانشــجویان بیــن الملــل را‬ ‫در دانشــگاه مازنــدران برگــزار خواهیــم‬ ‫کــرد تــا بتوانــد در حــوزه ماموریت هــای‬ ‫ســازمان‪ ،‬اســیب های دو ســال وقفــه را بــه‬ ‫ســرعت جبــران نمایــد‪.‬‬ ‫وی بــه افــت اموزشــی و مهارتــی‬ ‫و پژوهشــی دانشــجویان بدلیــل غیــر‬ ‫حضــوری بــودن کالســها در دوران کرونــا‬ ‫اشــاره کــرد و ضمــن ابــراز امیــدواری‬ ‫از حضــوری شــدن کالســها و کاهــش‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان کشور ‪ :‬نشست چالش ها و اسیب های حضوری شدن‬ ‫دکتــر داداش پــور در ادامــه بــه ارتبــاط دو‬ ‫وی در ادامــه ضمــن‬ ‫درخواســت از تمامــی روســای‬ ‫دانشــگاه ها در خصــوص‬ ‫حضــوری شــدن کالس هــا‬ ‫در همــه مقاطــع تحصیلــی بویــژه مقطــع‬ ‫کارشناســی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬اغلــب‬ ‫دانشــجویان کارشناســی از بــدو قبولــی‪،‬‬ ‫بیــش از ســه تــرم را از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی درس خوانــده انــد و بدلیــل‬ ‫عــدم اتصــال حضــوری‪ ،‬درک مناســبی از‬ ‫فضــای دانشــگاه ها نداشــتند و الزم اســت‬ ‫بســرعت همــه دانشــجویان ایــن مقطــع‬ ‫تحصیلــی بصــورت حضــوری در کالســها‬ ‫حاضــر گردنــد تــا بتواننــد از نزدیــک و بــا‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 39 ‫‪52‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بازدید علمی دانشجویان درس مبانی کارافرینی از پارک علم و فناوری استان‬ ‫سمینار اقتصاد فرهنگ و هنر در دانشکده علوم پایه‬ ‫سمینار «ماهی های خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫سمینار «کجای کیهانیم؟»‬ ‫و بررسی اجمالی فون ماهی های شهرستان زاهدان»‬ ‫توسط دکتر علیرضا اقایی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه‬ ‫کسب مقام سوم کشوری پیالتس توسط خانم بهاره هراتی اکرمی‬ ‫سمینار «کجای کیهانیم؟»‬ ‫دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫توسط دکتر علیرضا اقایی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه‬ صفحه 52 ‫‪40‬‬ ‫جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی‬ ‫دانشجویان بین الملل‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوجستان‬ ‫حضــور در محیــط تحصیلــی‪ ،‬ارتبــاط و‬ ‫انــس برقــرار کــرده و امــوزش موثــر افتــد‬ ‫و اســیب های اجتماعــی نیــز کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه بــه ســاخت خوابگاه هــای‬ ‫متاهلــی تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬بیــش از‬ ‫یــک ســوم دانشــجویان در تحصیــات‬ ‫تکمیلــی اشــتغال دارنــد و اغلــب متاهــل‬ ‫هســتند و ضــرورت دارد بــه خوابگاه هــای‬ ‫متاهلــی بیــش از گذشــته توجــه شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر گنجــی رئیــس‬ ‫صنــدوق رفــاه نیــز در ســخنانی رفــع‬ ‫مشــکل خوابگاه هــا و امــور تغذیــه را از‬ ‫اولویت هــای ایــن صنــدوق عنــوان کــرد‬ ‫و خاطــر نشــان کــرد بــا تمــام ظرفیــت‬ ‫در ایــن راســتا حرکــت خواهیــم نمــود و‬ ‫دکتــر نعیمــی مدیــر کل دفتــر مشــاوره‬ ‫و ســامت نیــز از دانشــگاه ها خواســت‪،‬‬ ‫دانشــجویانی کــه در ایــام کرونــا بســتگان‬ ‫نزدیکشــان را از دســت داده انــد شناســایی‬ ‫جلســه هماهنگــی المپیــاد ورزشــی‬ ‫حاضریــن در جلســه و تبریــک ســالروز‬ ‫بلوجســتان در روز ‪ ۲‬خردادمــاه در ســالن‬ ‫شــهدای جنــگ تحمیلــی و شــهدای اســام‬ ‫دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه سیســتان و‬ ‫اجتماعــات ســازمان مرکــزی دانشــگاه‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره تربیــت بدنــی و فــوق‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫و بصــورت مراســم و یــا هــر شــیوه دیگــر‬ ‫ابــراز همــدردی نمــوده و رفــع مشــکالت‬ ‫ایــن دانشــجویان را در اولویــت قــرار‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت معاونیــن دانشــگاه هــا‬ ‫نیــز بصــورت حضــوری و مجــازی‬ ‫نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص‬ ‫تغذیه‪،‬خوابــگاه‪ ،‬مشــاوره و ســامت و‬ ‫تربیــت بدنــی در ایــن نشســت بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫برنامــه‪ ،‬جلســه هماهنگــی المپیــاد ورزشــی‬ ‫دانشــجویان بین الملــل دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوجســتان بــا حضــور دکتــر ناصــری مدیــر‬ ‫امــور بین الملــل و دکتــر دالور مدیــر‬ ‫تربیــت بدنــی و فــوق برنامــه دانشــگاه در‬ ‫روز دوم خــرداد در ســالن اجتماعــات‬ ‫ســازمان مرکــزی دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــا حضــور کارشناســان‬ ‫و تعــدادی از نماینــدگان دانشــجویان‬ ‫واحــد بین الملــل دانشــگاه برگــزار شــد‪،‬‬ ‫دکتــر ناصــری ضمــن خیــر مقــدم بــه‬ ‫فتــح خرمشــهر‪ ،‬یــاد شــهدای خرمشــهر و‬ ‫را گرامــی داشــت‪ .‬وی در ادامــه خواســتار‬ ‫حضــور پــر رنــگ دانشــجویان بین الملــل‬ ‫بــه عنــوان نماینــده دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در اولیــن المپیــاد ورزش‬ ‫دانشــجویان بین الملــل شــد‪ .‬ســپس دکتــر‬ ‫دالور بعــد از خیــر مقــدم بــه حاضریــن بــه‬ ‫تشــریح المپیــاد ورزشــی ایــن دانشــجویان‬ ‫پرداخــت‪ .‬در انتهــای جلســه بــه ســواالت‬ ‫دانشــجویان پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت کــه اولیــن دوره المپیــاد‬ ‫ورزشــی دانشــجویان واحــد بین الملــل‬ ‫در تابســتان ســال جــاری در دانشــگاه‬ ‫مازنــدران در بابلســر برگــزار می شــود‪.‬‬ صفحه 40 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫سمینار اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫بازی فوتبال به مناسبت والدت امام رضا (ع) بین دو تیم منتخب کارکنان‬ ‫دانشگاه و تیم فرهنگ‬ ‫جلسه معارفه ورودی های جدید گروه تاریخ‬ ‫جلسه معارفه ورودی های جدید گروه علوم اجتماعی‬ ‫افتتاح نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫جلسه معارفه اعضای محترم هیات علمی‬ ‫(به مناسبت روز جهانی صنایع دستی)‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 53 ‫جلســه شــورای ســتاد ترویــج و توســعه‬ ‫اقامــه نمــاز دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫بــا حضــور دکتــر رضایــی ریاســت‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬حجه االســام دکتــر بامــری‬ ‫مســئول دفاتــر نمایندگــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در دانشــگاه های اســتان‪ ،‬اعضــای‬ ‫هیــات رئیســه و دیگــر اعضــای شــورا در‬ ‫روز ‪ ۲۸‬خردادمــاه در ســالن اجتماعــات‬ ‫برگزاری جلسه ای با حضور مدیر کل مطالعات و پژوهش‬ ‫کمیته امداد کشور‪ ،‬مدیرکل و کارشناسان کمیته امداد‬ ‫استان و تعدادی از اعضای هیات علمی و دانشجویان‬ ‫حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گــزارش‬ ‫عملکــرد ســتاد اقامــه نمــاز در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه برنامه هــای مصــوب ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫پرداختــه شــد‪ .‬در ادامــه جلســه‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــورا بــه ارائــه نظــرات و پیشــنهادات خــود‬ ‫در زمینــه جشــنواره علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی نمــاز فجــر تــا‬ ‫فجــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫شورای ستاد ترویج و توسعه اقامه نماز‬ ‫گفتنی اســت جشــنواره علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی نمــاز فجــر تــا‬ ‫فجــر بــا محوریــت علمــی دانشــگاه در‬ ‫پایــان ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در راســتای اجرائــی شــدن برنامــه هــای‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه‬ ‫و پیــرو هماهنگــی هــای قبلــی توســط‬ ‫دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد در خصــوص‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫از پایــان نامــه هــای دانشــجویی در تاریــخ‬ ‫‪ 09/03/1401‬جلســه ای بــا حضــور‬ ‫مدیــرکل مطالعــات و پژوهــش کمیتــه‬ ‫امــداد کشــور ‪ ،‬مدیــر کل و کارشناســان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان و تعــدادی از اعضــای‬ ‫هیــات علمــی و دانشــجویان متولــی‬ ‫اجــرای پایــان نامــه هــای تقاضــا محــور‬ ‫در محــل ســالن اجتماعــات کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی اســتان برگــزار و پیرامــون‬ ‫موضوعــات مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر‬ ‫گردید‪.‬خاطــر نشــان مــی ســازد قبــل از‬ ‫تشــکیل جلســه مدیــر کل مطالعــات و‬ ‫پژوهــش هــای کمیتــه امــداد کشــور طــی‬ ‫بازدیــد از مجتمــع فنــاوری و نــو اوری‬ ‫دانشــگاه در جلســه ای بــا حضــور اقــای‬ ‫دکتــر برکاتــی ریاســت محتــرم مرکــز بــا‬ ‫پتانســیل هــای دانشــگاه در جهــت توســعه‬ ‫همکارهــای اتــی اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 41 ‫‪54‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫همایش یوگا‬ ‫حضور پرشور دانشجویان در مجموعه های ورزشی دانشگاه‬ ‫حضور پرشور و نشاط دانشجویان در مجموعه های ورزشی دانشگاه‬ ‫جلسه معارفه ورودی های جدید گروه علوم اجتماعی‬ ‫دیدار صمیمی سرپرستان سراهای دانشجویی با مسئول دفاتر نهاد استان‬ ‫مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ صفحه 54 ‫‪42‬‬ ‫نشست هم اندیشی دانشگاهیان با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با‬ ‫محوریت تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکاسی چشم اندازهای جغرافیایی‬ ‫ایــن نشســت در تاریــخ ‪ 08/03/1401‬بــا‬ ‫حضــور دکتــر مجتبــی میرحســینی(معاون‬ ‫گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان)‪ ،‬دکتــر جعفــری‬ ‫و دکتــر حکیمــی فــر (مدیــران فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــگاه)‪ ،‬دکتــر ســیروس‬ ‫قنبری(اســتاد مشــاور انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان)‪،‬‬ ‫جمعــی از اســاتید و دانشــجویان برگــزار‬ ‫شــد؛‬ ‫مباحثــی ذیــل عنــوان اهمیــت توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و راهکارهــای ایــن مهــم مطــرح‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه جنــاب اقــای دکتــر دکتــر‬ ‫جعفــری از معاونــت گردشــگری اســتان‬ ‫جهــت همــکاری بــا دانشــگاهیان تقدیــر و‬ ‫تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری بیــان کردنــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ســر فصل هــای درســی‬ ‫و توانایــی دانشــجویان و اســاتید جغرافیــا‬ ‫علی الخصــوص دانشــکده جغرافیــا و‬ ‫برنامــه ریــزی محیطــی دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان الزم اســت همــکاری هــای‬ ‫دو جانبــه ی بیشــتر بــا ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی اســتان صــورت گیــرد و در‬ ‫خصــوص مســائل و راهکارهــای توســعه ی‬ ‫گردشــگری در اســتان از دانشــکده‬ ‫جغرافیــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫گــزارش برنامه(مســابقه عکاســی) توســط‬ ‫ایــرج درزاده راه(دبیــر انجمــن علمــی‬ ‫جغرافیــا دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )‬ ‫بیــان شــد‪.‬‬ ‫ایــرج درزاده راه‪ :‬ایــن برنامــه بــا همــکاری‬ ‫معاونــت گردشــگری سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و برخــی از دانشــگاه هــای کشــور در‬ ‫ســطح ملــی بــا عنــوان " چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی" از یکــم فروردیــن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫الــی بیســت و یکــم فروردیــن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫برگــزار شــده‪ ،‬هــدف از برگــزاری تشــویق‬ ‫دانشــجویان بــه عکاســی‪ ،‬چشــم اندازهــای‬ ‫جغرافیایــی و جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۷۰‬شــرکت کننــده از‬ ‫دانشــگاه های مختلــف کشــور شــرکت‬ ‫کننــده داشــتیم‪ .‬مســابقه توســط اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی جغرافیــا دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان داوری و ‪ ۵‬اثــر بعنــوان اثــار‬ ‫برتــر انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر میرحســینی‪ :‬اســتان‬ ‫مــا بــر اســاس مزیــت هــای نســبی‪،‬رقابتی و‬ ‫هویتــی محصــوالت متنــوع گردشــگری از‬ ‫جملــه گردشــگری فرهنگی‪،‬گردشــگری‬ ‫طبیعــت گردی‪،‬گردشــگری ســامت‬ ‫و‪ ...‬از شــمال تــا جنــوب اســتان دارد و‬ ‫وجــود اقامتگاه هــای بــوم گــردی و‬ ‫ســایر تاسیســات گردشــگری بــا توجــه‬ ‫بــه مشــارکت فعــال مــردم برخــوردار‬ ‫و بــا توجــه بــه اینکــه اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تنهــا اســتانی هســت کــه کشــور‬ ‫ایــران را بــه اب هــای ازاد و کشــورهای‬ ‫حاشــیه اقیانــوس هنــد متصــل کــرده‬ ‫از مزیــت هــای فــراوان گردشــگری‬ ‫دریایــی و اقتصــاد دریــا محــور فرصــت‬ ‫جدیــد ایــران در قــرن جهــت توســعه ی‬ ‫گردشــگری کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫معاونــت گردشــگری اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان افزودنــد‪ :‬اگــر همــکاری هــای‬ ‫بیشــتری بیــن اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫و دانشــگاه در خصــوص گردشــگری‬ ‫اتفــاق بیفتــد و ســایر بخــش هــای موثــر‬ ‫ماننــد بخــش خصوصــی و جامعــه محلــی‬ ‫ســریعتر بــه توســعه ی گردشــگری پایــدار‬ ‫در اســتان دســت خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫و در پایــان نیــز از جنــاب اقــای دکتــر‬ ‫میرحســینی بابــت همــکاری در برنامــه و‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر قنبــری‪ ،‬ایــرج درزاده‬ ‫راه و از برگزیــدگان مســابقه عکاســی‬ ‫چشــم اندازهــای جغرافیایــی کــه توســط‬ ‫انجمــن علمــی جغرافیــا‪ ،‬برگــزار شــده‬ ‫بــود؛ تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ صفحه 42 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫حضور خانوادگی اساتید در اردوی فرهنگی باغ امام علی علیه السالم‬ ‫دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با ایثارگران و فرزندان شهدا‬ ‫دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با ایثارگران و فرزندان شهدا‬ ‫ششمین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫خنرانی دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با موضوع‬ ‫موفقیت دانش اموخته مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی جناب اقای امیر‬ ‫«مقدمه ای بر علوم و فناوری های کوانتومی»‬ ‫فروهر فر در چاپ سه عنوان کتاب توسط انتشارات اسپرینگر‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 55 ‫جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه فرماندهــی‬ ‫و ســتاد ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه سرپرســتی اقــای دکتــر رضایــی در روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ 4‬خــرداد ‪ 1401‬وارد دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان شــدند‪ .‬در ابتــدا ایــن‬ ‫دانشــجویان بازدیــدی از دانشــکده جغرافیــا‬ ‫و برنامــه ریــزی دانشــگاه و ســپس در تــاالر‬ ‫وحــدت دانشــکده حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت اقــای دکتــر‬ ‫حســین یغفــوری ریاســت محتــرم دانشــکده‬ ‫جغرافیــا و برنامــه ریــزی محیطــی ضمــن‬ ‫خیــر مقــدم بــه حضــار و عــرض تبریــک‬ ‫یــوم ا‪ ...‬ســوم خــرداد‪ ،‬بــه نقــش افرینــی‬ ‫نیروهــای تاثیــر گــذار در ازادی خرمشــهر‬ ‫و بــه ویــژه ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران و نقــش شــهید ســپهبد صیــاد‬ ‫شــیرازی در ایــن عملیــات اشــاره نمــود‬ ‫ســپس گزارشــی از وضعیــت دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان را بــه اســتحضار‬ ‫حضــار رســاندند‪ .‬ســپس اقــای دکتــر‬ ‫رضایــی سرپرســت دانشــجویان اعزامــی‬ ‫بــه ایــراد ســخن پرداختنــد در بخشــی از‬ ‫ســخنان ایشــان بــه جایــگاه دانشــگاه و‬ ‫نقــش ان در تحقــق شــعار ســال ‪1401‬‬ ‫تولیــد ‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افرینــی‬ ‫پرداختنــد و همچنیــن در رابطــه بــا ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه هــا بــا جامعــه و همچنیــن صنعــت‬ ‫بویــژه ارتبــاط بــا مراکــز نظامــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه دو نفــر از اعضــای هیــات‬ ‫علمــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر محمــود خســروی‬ ‫و جنــاب اقــای دکتــر صمــد فتوحــی در‬ ‫خصــوص موضوعــات زیــر بــه ایراد ســخن‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫اقــای دکتــر محمــود خســروی‪ ،‬از اقلیــم و‬ ‫مشــکالت تــاب اوری جمعیــت در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه ایــراد ســخن‬ ‫پرداختنــد‪ .‬ایشــان اظهــار داشــتند کــه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در منطقه ای خشــک‬ ‫از نظــر اقلیمــی در محــدوده خشــک و فــرا‬ ‫خشــک قــرار گرفتــه اســت و بــا تنــش‬ ‫هــای محیطــی و چالــش هــای محیطــی‬ ‫و کمبــود اب در جوامــع روســتایی و‬ ‫شــهری مواجــه اســت‪ .‬ایــن اســتان بــا توجــه‬ ‫بــه وقــوع مخاطــرات محیطــی از جملــه‬ ‫طوفانهــای گــرد و غبــاری ‪ ،‬ســیالب و‬ ‫خشکســالی متعــدد بویــژه در دو دهــه اخیــر‬ ‫دچــار چالــش هــا و مشــکالت عدیــده ای‬ ‫شــده اســت کــه موجــب اســیب پذیــری‬ ‫جمعیــت ‪ ،‬مهاجــرت هــای گســترده و‬ ‫رواج فعالیــت هــای غیــر تولیــدی گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬تــاب اوری جمعیــت بخصــوص‬ ‫در مناطــق مــرزی و جلوگیــری از‬ ‫مهاجــرت هــای اقلیمــی از مســائلی اســت‬ ‫کــه در مانــدگاری جمعیــت و امنیــت‬ ‫مناطــق مــرزی اســتان نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫متاســفانه سیاســت هــای نادرســت و عــدم‬ ‫وجــود یــک دیــدگاه اســتراتژیک در‬ ‫زمینــه مســائل امایــش و زیســت محیطــی‬ ‫موجــب گردیــده اثــرات ایــن تنــش هــا در‬ ‫جامعــه بیشــتر احســاس گــردد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫کمبــود شــدید منابــع اب و وابســته بــودن‬ ‫بخــش هــای شــمالی بــه ابهــای ورودی‬ ‫از کشــور افغانســتان و تنــش ابــی در بقیــه‬ ‫نواحــی اســتان‪ ،‬بایســتی در توانمنــد ســازی‬ ‫جوامــع روســتایی و شــهری بــر اســاس ایــن‬ ‫کمبــود هــا و چالــش هــا اقدامــات الزم‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬مصــرف اب در بخــش‬ ‫کشــاورزی بســیار بــاال اســت لــذا اســتفاده‬ ‫از مــرز بــه عنــوان یــک فرصــت و اشــتغال‬ ‫بازرگانــی قانونــی جهــت ســاکنین مناطــق‬ ‫مــرزی جهــت افزایــش تــاب اوری در‬ ‫برابــر تغییــرات اقلیمــی و محیطــی توصیــه‬ ‫مــی گــردد‪ .‬عدالــت اقلیمــی حکــم مــی‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بازدید دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(دافوس) از دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫‪43‬‬ صفحه 43 صفحه 56 ‫‪44‬‬ ‫کنــد کــه در ایــن مناطــق ســرمایه گــذاری‬ ‫هــای حمایتــی و توانمندســازی جوامــع بــا‬ ‫جدیــت پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫و ســپس اقــای دکتــر صمــد فتوحــی‬ ‫ســخنرانی خــود را بــا عنــوان چالشــهای‬ ‫امنیتــی مرزهــای اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان اغــاز و بــه ویژگیهــا و‬ ‫خصوصیــات دو کشــور همســایه‬ ‫(افغانســتان و پاکســتان) و بــی ثباتــی در‬ ‫افغانســتان و ناپایــداری نســبی در رابطــه‬ ‫بیــن پاکســتان بــا جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫و نقــش انــزوای جغرافیــای اســتان در‬ ‫چالشــهای امنیتــی اســتان پرداختنــد‪.‬‬ ‫مرزهــا حریــم کشــورها را مشــخص مــی‬ ‫کننــد و معــرف کشــور‪-‬ملت هســتند‪.‬‬ ‫مرزهــای ایــران در طــول دورانهــای‬ ‫مختلــف همــواره دســتخوش تغییراتــی‬ ‫بــوده اســت و مرزهــای فعلــی مرزهــای‬ ‫تحمیلــی هســتند کــه بــا دخالــت قدرتهــای‬ ‫اســتعماری بوجــود امــده انــد‪ .‬نــوع مــرز بــا‬ ‫توجــه بــه چگونگــی بوجــود امــدن ان و‬ ‫بــا توجــه بــه ســوابق تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی مــی‬ ‫توانــد دارای چالــش بــوده و یــا از ثبــات‬ ‫برخــوردار باشــد‪ .‬امنیــت هــر کشــوری بــه‬ ‫امنیــت مــرز ان بســتگی دارد و بســیاری از‬ ‫معضــات و مشــکالت داخلــی کشــورها‬ ‫انعکاســی از وضعیــت مرزهــای ان کشــور‬ ‫اســت‪ .‬اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫مســاحت ‪ 188222‬کیلومتــر مربــع و ‪11/4‬‬ ‫درصــد از مســاحت کشــور یکــی از‬ ‫اســتانهای مهــم ایــران اســت‪ .‬طــول مــرز‬ ‫ایــران بــا افغانســتان و پاکســتان ‪1132‬‬ ‫کیلومتــر و مــرز ابــی ان بــا دریــای عمــان‬ ‫‪ 365‬کیلومتــر اســت‪ .‬عوامــل اصلــی چالش‬ ‫در مرزهــای سیســتان و بلوچســتان انــزوای‬ ‫جغرافیایــی ‪ ،‬توســعه نیافتگــی ‪ ،‬تنــش هــای‬ ‫قومــی ‪ ،‬معضــل قاچــاق ‪ ،‬حضــور اتبــاع‬ ‫بیگانــه‪ ،‬مرزهــای تحمیلــی و اســتعماری و‬ ‫ناپایــداری منابــع اب اســت‪.‬‬ ‫بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت‬ ‫و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه از مراکز سازمان‬ ‫فنی و حرفه ای شهر زاهدان‬ ‫بــا اســتناد بــه سیاســتهای برنامــه ششــم‬ ‫بــا امکانــات و ظرفیــت هــای مراکــز فنــی‬ ‫تحقیقــات وفنــاوری‪ ،‬در اجــرای برنامــه‬ ‫در دوره هــای مهــارت افزایــی‪ ،‬اشــنا‬ ‫توســعه وبرنامــه هــای کالن وزارت علــوم‪،‬‬ ‫هــای چهارگانــه طــرح جامــع مهــارت‬ ‫افزایــی و ارتقــای تــوان اشــتغال پذیــری‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬حــدود ‪ 40‬نفــر از دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه بــا سرپرســتی و هماهنگــی اقــای‬ ‫دکتــر عزیزیــان و همراهــی اقــای مهنــدس‬ ‫مرادبیگــی کارشــناس ازمایشــگاه نقشــه‬ ‫بــرداری از مراکــز فنــی و حرفــه ای شــماره‬ ‫‪ 1‬و ‪ 2‬زاهــدان در روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1401 / 3/ 10‬بازدیــد بعمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دانشــجویان از نزدیــک‬ ‫و حرفــه ای زاهــدان و شــرایط شــرکت‬ ‫شــدند‪ .‬بنــا بــه اظهــارات اقایــان مهنــدس‬ ‫ســرگزی‪ ،‬مهنــدس محمــدی گل و‬ ‫مهنــدس نیکــو جهانتیــغ امــکان برگــزاری‬ ‫دوره هــای خــاص مــورد درخواســت‬ ‫دانشــجویان از طریــق دفتــر فنــی و حرفــه‬ ‫ای مســتقر در دانشــگاه بصــورت رایــگان‬ ‫و متناســب بــا وقــت و شــرایط گــروه هــای‬ ‫دانشــجویی متقاضــی قابــل برنامــه ریــزی و‬ ‫اجــرا در دانشــگاه و یــا در مراکــز فنــی و‬ ‫حرفــه ای مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن خواهــران دانشــجو از واحــد‬ ‫خواهــران مرکــز فنــی و حرفــه ای شــماره‬ ‫‪ 1‬زاهــدان نیــز بازدیــد و بــا دوره هــای‬ ‫اموزشــی و امکانــات ان واحــد اشــنا‬ ‫شــدند‪.‬‬ صفحه 44 ‫دیــدار دکتــر عبدالرســول پــور عبــاس‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫بــا نماینــدگان ازمــون سراســری اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در روز ‪ ۲۵‬خــرداد‬ ‫انجــام شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬عبدالرســول‬ ‫پورعبــاس در جمــع نماینــدگان ســازمان‬ ‫ســنجش سیســتان و بلوچســتان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان همزمــان‬ ‫بــا کردســتان‪ ،‬کهکیلویــه و بویراحمــد‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و اذربایجــان غربــی بایــد تــاش‬ ‫جــدی در حــوزه امــوزش و پرورششــان‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بایــد فاصلــه بیــن اســتان های قرمــز از‬ ‫جملــه سیســتان و بلوچســتان و ابــی کــه‬ ‫چیــزی حــدود دوبرابــر اســت کاهــش‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت کشــور بــا ازمــون و ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫را بــدون ازمــون بــا ســوابق تحصیلــی‬ ‫جــذب می کنیــم کــه طبــق ان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان رتبــه ‪ ۲۸‬کشــور اســت‪ .‬ایــن‬ ‫امــار نشــان می دهــد دانــش امــوزان در‬ ‫ازمــون بهتــر عمــل کرده انــد‪ .‬امیــدوارم‬ ‫ایــن امــار تلنگــری بــرای مســوالن‬ ‫امــوزش و پــرورش باشــد‪.‬‬ ‫پورعبــاس بیــان کــرد‪ :‬در رشــته ریاضــی‬ ‫وضــع سیســتان و بلوچســتان خیلــی خــوب‬ ‫بــوده‪ .‬در ازمــون رتبــه اســتان ‪ ۱۸‬اســت‪،‬‬ ‫نــرخ قبولــی ‪ ۲۹‬درصــد اســت کــه نــرخ‬ ‫خوبــی اســت ولــی رونــد بــه ســمت‬ ‫ریاضــی در حــال ضعیــف شــدن اســت‬ ‫امــا مجموعــا عملکــرد اســتان در ریاضــی‬ ‫بهتــر اســت‪ .‬اگــر ایــن هدایــت تحصیلــی‬ ‫درســت انجــام شــود بســیار خــوب و نتیجــه‬ ‫بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یــک تــا ‪ ۲۴‬را داریــم‪.‬‬ ‫پورعبــاس افــزود‪ :‬در رتبــه بنــدی بــا‬ ‫ازمــون‪ ،‬عملکــرد فــردی بــا عملکــرد‬ ‫عمومــی بســیار متفــاوت اســت‪ ،‬وقتــی‬ ‫فــردی بطــور شــخصی درس می خوانــد‬ ‫بســیار بهتــر در ازمون هــا عمــل می کنــد‪،‬‬ ‫امــا در عملکــرد عمومــی دانــش امــوزان‬ ‫ضعیف تــر عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن اســتان بایــد بــه ســمت ریاضــی‬ ‫هدایــت شــود چــرا کــه پایــه ریاضــی‬ ‫در ایــن اســتان بســیار خــوب اســت‪ .‬در‬ ‫رشــته های مربــوط بــه ازمــون تجربــی‬ ‫رتبــه اســتان ‪ ۲۵‬اســت‪ .‬در رتبــه اســتانی‬ ‫هــم رتبــه ‪ ۲۵‬کشــور را داریــم کــه زیــر‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪ .‬در رشــته هنــر‬ ‫نیــز اســتان اخــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اســتان در میرجــاوه ‪۵۰‬‬ ‫درصــد در رشــته ریاضــی قبولــی دارد کــه‬ ‫بایــد بررســی شــود عامــل ایــن رتبــه خــوب‬ ‫چیســت و تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــوزش و پــرورش‬ ‫بایــد بــرای زبــان خارجــه فعالیت هــا‬ ‫را بیشــتر کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬صرفــا براســاس‬ ‫ســوابق تحصیلــی اســتان شــما ‪ ۳۱‬اســت و‬ ‫بایــد اقدامــات امــوزش و پــرورش تحــول‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش بیشــتری از اســتان‬ ‫انــگار در رشــته هنــر فعالیتــی ندارنــد‪،‬‬ ‫قبولــی هــم ندارنــد‪ .‬در زبــان خارجــه هــم‬ ‫همینطــور تقریبــا نصــف اســتان فعالیتــی‬ ‫ندارنــد کــه بایــد بررســی الزم صــورت‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســوول ادامــه داد‪ :‬مــردم سیســتان‬ ‫و بلوچســتان ظرفیت هــای هنــری خوبــی‬ ‫دارنــد و بایــد ســاماندهی شــوند‪ .‬در رشــته‬ ‫زبان هــای خارجــی نیــز اســتان اخــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش کشــور اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در رتبــه بنــدی شــهرها‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫ازمــون و ســوابق تحصیلــی‪ ،‬زاهــدان‪،‬‬ ‫تفتــان‪ ،‬میرجــاوه‪ ،‬چابهــار‪ ،‬خــاش‪ ،‬گلشــن‪،‬‬ ‫دلــگان‪ ،‬کنــارک و نیکشــهر رتبه هــای‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دیدار رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با نمایندگان ازمون سراسری استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش کشــور گفــت‪:‬‬ ‫در مجمــوع رشــته ریاضــی در ایــن اســتان‬ ‫جایــگاه بســیار خوبــی دارد کــه بایــد‬ ‫بررســی الزم بــرای تقویــت ان صــورت‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در عملکــرد بــا ازمون بســیاری‬ ‫از شهرســتان ها رتبــه اول را دارنــد کــه‬ ‫ایــن نشــان می دهــد عــادت شــخصی افــراد‬ ‫نشــان از اســتعداد بــاال دارد امــا در امــوزش‬ ‫و پــرورش مشــکل داریــم‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 45 ‫تقدیر از ریاست دانشگاه در جلسه ویژه ستاد اقامه نماز استان‬ ‫‪46‬‬ ‫رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان و معاونــت‬ ‫توســعه و برنامه ریــزی اســتان در جلســه‬ ‫روز ‪ ۲۹‬خــرداد بــه دلیــل کوشــش های‬ ‫مجدانــه ریاســت دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان در گســترش معــارف نمــاز‬ ‫و اهتمــام بایســته ایشــان در ایــن امــر‪ ،‬بــا‬ ‫اهــداء لــوح ســپاس و یــک جلــد قــران‬ ‫کریــم از ایشــان قدرشناســی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬رئیــس ســتاد‬ ‫اقامــه نمــاز اســتان و معاونــت توســعه و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان در جلســه روز ‪۲۹‬‬ ‫خــرداد بــه دلیــل کوشــش های مجدانــه‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در گســترش معــارف نمــاز و اهتمــام‬ ‫بایســته ایشــان در ایــن امــر‪ ،‬بــا اهــداء لــوح‬ ‫ســپاس و یــک جلــد قــران کریــم از ایشــان‬ ‫قدرشناســی کردنــد‪.‬‬ ‫در جلســه ســتاد اقامــه نمــاز اســتان کــه‬ ‫بــا حضــور مهنــدس ارجمنــدی معــاون‬ ‫توســعه و برنامه ریــزی اســتانداری و مدیــر‬ ‫دفاتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در مراکــز‬ ‫دانشــگاهی اســتان و مدیــران علمــی و‬ ‫فرهنگــی و اجرایــی اســتان برگــزار شــد‬ ‫از تــاش هــای دکتــر غالمرضــا رضایــی‬ ‫ریاســت دانشــگاه معیــن اســتان بــه دلیــل‬ ‫کوشـش های مجدانــه در گســترش معارف‬ ‫نمــاز و اهتمــام بایســته وی قدرشناســی‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه دکتــر رضایــی بــه عنــوان‬ ‫دبیــر علمــی جشــنواره نمــاز اســتان معرفــی‬ ‫شــد و ایشــان نیــز گزارشــی از اهــداف‬ ‫کمیتــه علمــی جشــنواره را مطــرح نمــود‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه کارگروه اندیشه ورز با تمرکز بر سیاست های کلی جمعیت‬ ‫جلســه کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بــر سیاســت های کلــی جمعیــت‪ ،‬ابالغــی‬ ‫از ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــه ابتــکار‬ ‫امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری در روز‬ ‫‪ ۴‬تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬جلســه‬ ‫کارگــروه اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر‬ ‫سیاســت های کلــی جمعیــت‪ ،‬ابالغــی از‬ ‫اجتماعــی ازدواج‪ ،‬ترویــج فرهنــگ فرزنــد‬ ‫ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــه ابتــکار‬ ‫امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری در روز‬ ‫‪ ۴‬تیرمــاه در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در محــل ســالن کنفرانــس حــوزه‬ ‫از ســوی مقــام معظــم رهبــری و تشــکیل‬ ‫حضــور خانــم مهنــدس ابراهیمــی مدیــرکل‬ ‫بــه مــوارد منــدرج در ان‪ ،‬کارگــروه‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫فــوق و بــا طــرح موضــوع چگونگــی‬ ‫مدیــرکل ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫خصــوص ازدواج جوانــان‪ ،‬تحکیــم بنیــان‬ ‫جمعیــت مــورد بحــث و بررســی قــرار‬ ‫اوری و ازدیــاد نســل و ماننــد ان تشــکیل‬ ‫شــد و در جلســه روز شــنبه مــورخ ‪ ۴‬تیرمــاه‬ ‫پیــرو ابــاغ سیاســت هــای کلــی جمعیــت‬ ‫ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫کار گروه هایــی جهــت عینیــت بخشــیدن‬ ‫امــور بانــوان اســتانداری‪ ،‬دکتــر رضایــی‬ ‫اندیشــه ورز بــا تمرکــز بــر سیاســت های‬ ‫حجهاالســام و المســلمین باقربیــگ‬ ‫اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫اســتان و دیگــر اعضــا‪ ،‬سیاس ـت های کلــی‬ ‫خانــواده‪ ،‬برطــرف کــردن موانــع فرهنگی و‬ ‫گرفــت‪.‬‬ صفحه 46 ‫به عنوان مرکز نمونه کشوری‬ ‫مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در دهمیــن‬ ‫گردهمایــی روســای مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی کشــور بــه عنــوان مرکــز نمونــه‬ ‫کشــوری انتخــاب شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬دهمیــن‬ ‫گردهمایــی روســای مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه ها و موسســات امــوزش‬ ‫عالــی کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه ارومیــه‬ ‫در تاریــخ ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تیرمــاه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن گردهمایــی از مراکــز برتــر‪ ،‬نمونــه‬ ‫و فعــال کشــوری در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تقدیــر بــه‬ ‫عمــل امــد و مرکــز بهداشــت و درمــان‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بعنــوان‬ ‫مرکــز نمونــه کشــوری در ایــن ســال‬ ‫انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خــال ایــن گردهمایــی ‪۶‬‬ ‫کمیســیون در حــوزه مراکــز بهداشــت و‬ ‫درمــان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه دکتــر خلیلی پــور‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه‬ ‫کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه‬ ‫پیام تبریک کسب رتبه تک‬ ‫برگزاری کالس های طرح‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫اساتید و کارکنان دانشگاه‬ ‫در ارزیابی عملکرد نماز‬ ‫در راســتای تحقــق ایــه کریمــه "الذیــن‬ ‫ان مکناهــم فــی االرض اقامــوا الصلــوه‬ ‫و‪("...‬حــج‪ )۴۱ ،‬و بــه منظــور عینیــت‬ ‫بخشــیدن بــه پیــام مقــام معظــم رهبــری‬ ‫بــه اجالس هــای سراســری نمــاز مبنــی بــر‬ ‫بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و امکانــات‬ ‫موجــود در جهــت ترویــج و توســعه‬ ‫فرهنــگ اقامــه نمــاز و تاکیــد معظم لــه بــر‬ ‫مســئولیت همگانــی در قبــال اقامــه نمــاز و‬ ‫همچنیــن اجرائــی نمــودن مفــاد ائین نامــه‬ ‫ترویــج فرهنــگ نمــاز مصــوب هیئــت‬ ‫وزیــران‪ ،‬ســتاد ترویــج و توســعه فرهنــگ‬ ‫نمــاز دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان موفــق‬ ‫بــه کســب امتیــاز کامــل (‪ ۱۰۰۰‬امتیــاز) در‬ ‫ارزیابــی عملکــرد نمــاز دانشــگاه و کســب‬ ‫رتبــه شایســته تقدیــر ویــژه گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ایــن رتبــه در میــان ســازمانها‬ ‫و ادارات اســتان‪ ،‬بــرای پنجمیــن ســال‬ ‫متوالــی بــه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫رقمی درازمون سراسری‬ ‫جنــاب اقــای امیرفرشادشــیرزایی‪،‬‬ ‫دانشــجوی رشــته زبــان و ادبیــات‬ ‫انگلیســی دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان‪،‬‬ ‫کســب رتبــه ‪ 6‬ازمــون سراســری در‬ ‫مقطــه کارشناســی ارشــد را خدمــت شــما‬ ‫تبریــک عــرض نمــوده و ارزومندموفقیــت‬ ‫روز افــزون بــرای حضرتعالــی در همــه‬ ‫مراحــل زندگــی هســتیم ‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫انتخاب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬ریاســت کمیســیون‬ ‫‪ HIV‬دفتــر مشــاوره و ســامت ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان را برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫اوقات فراغت فرزندان‬ ‫در بازدیــد معاونــت محتــرم فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی از رونــد برگــزاری کالس هــای‬ ‫طــرح اوقــات فراغــت فرزنــدان‬ ‫دانشــگاهیان گردیــد‪ .‬اقــای دکتــر نــوری‬ ‫رهنمودهــای الزم جهــت غنــای هــر چــه‬ ‫بیشــتر ایــن برنامه هــا و تــداوم اموزش هــا‬ ‫در طــول ســال را بــه برگزارکننــدگان ارائــه‬ ‫دادنــد‪ .‬گفتنــی اســت در ایــن طــرح ‪15‬‬ ‫دوره اموزشــی کوتــاه مــدت بــا همــکاری‬ ‫دو حــوزه ی اموزشــی و تربیــت بدنــی‬ ‫دانشــگاه بــرای خانواده هــای دانشــگاهیان‬ ‫برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 47 ‫‪48‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزاری نمایشگاه روایت فتح(شهید اوینی)‬ ‫بزرگداشت سوم خرداد سالروز ازاد سازی خرمشهر‬ ‫ائین تقدیر از خادمین نماز‬ ‫مراسم شب های قدر در دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫جلسه شواری اموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی‬ ‫اولین جلسه شورای اموزشی گروه علوم اجتماعی‬ صفحه 48 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫رونمایی از کتاب مجموعه خاطرات سردار شهید عباسعلی خمری ده سوخته‬ ‫جلسه اسیب شناسی حوزه خانواده و زنان‬ ‫با حضور خانواده و همرزمان شهید‬ ‫جلسه اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی‬ ‫مراسم ختم قران کریم در ماه مبارک رمضان‬ ‫با مدیرکل بانوان استانداری سیستان و بلوچستان‬ ‫جلسه برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان اعضای هیات علمی وکارکنان‬ ‫اولین سالگرد شهادت سردار حجازی جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 49 ‫‪50‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫مراسم تقدیر و تشکر از قاریان و شرکت کنندگان جزخوانی قران کریم‬ ‫جلسه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی‬ ‫نشست مسئولین بنیاد اجتماعی احسان با دکتر فرزانه‬ ‫برگزاری جلسه با مسئولین مرکز نواوری اجتماعی احسان و نمایندگان بنیاد‬ ‫و مدیر عامل شرکت محصوالت ارگانیک دهستان‬ ‫برکت جهت اعطای تسهیالت کارافرینان‬ ‫جشن عبادت دانش اموزان دبستان دخترانه دانش دانشگاه‬ ‫جلسه هماهنگی و هم اندیشی المپیاد ورزش قهرمانی تبریز‬ صفحه 50 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫راهپیمایی روز قدس‬ ‫خانم سیما ساالری کارشناس گروه انسانی و کوهنورد‪،‬‬ ‫به منظور پاسداشت هفته معلم‪،‬به مجموعه قلل تفتان صعود‬ ‫کارگاه اموزشی «سالمت روان از طریق ورزش همگانی»‬ ‫گزارش صعود به قله شیرکوه یزد‬ ‫مراسم تجلیل از جناب اقای نور محمد ناظریان استاد گروه علوم اجتماعی‬ ‫بازدید دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دانشکده ادبیات و علوم انسانی‬ ‫(دافوس) از دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 51 ‫‪52‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫بازدید علمی دانشجویان درس مبانی کارافرینی از پارک علم و فناوری استان‬ ‫سمینار اقتصاد فرهنگ و هنر در دانشکده علوم پایه‬ ‫سمینار «ماهی های خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫سمینار «کجای کیهانیم؟»‬ ‫و بررسی اجمالی فون ماهی های شهرستان زاهدان»‬ ‫توسط دکتر علیرضا اقایی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه‬ ‫کسب مقام سوم کشوری پیالتس توسط خانم بهاره هراتی اکرمی‬ ‫سمینار «کجای کیهانیم؟»‬ ‫دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫توسط دکتر علیرضا اقایی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه‬ صفحه 52 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫سمینار اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫بازی فوتبال به مناسبت والدت امام رضا (ع) بین دو تیم منتخب کارکنان‬ ‫دانشگاه و تیم فرهنگ‬ ‫جلسه معارفه ورودی های جدید گروه تاریخ‬ ‫جلسه معارفه ورودی های جدید گروه علوم اجتماعی‬ ‫افتتاح نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫جلسه معارفه اعضای محترم هیات علمی‬ ‫(به مناسبت روز جهانی صنایع دستی)‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 53 ‫‪54‬‬ ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫همایش یوگا‬ ‫حضور پرشور دانشجویان در مجموعه های ورزشی دانشگاه‬ ‫حضور پرشور و نشاط دانشجویان در مجموعه های ورزشی دانشگاه‬ ‫جلسه معارفه ورودی های جدید گروه علوم اجتماعی‬ ‫دیدار صمیمی سرپرستان سراهای دانشجویی با مسئول دفاتر نهاد استان‬ ‫مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ صفحه 54 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫حضور خانوادگی اساتید در اردوی فرهنگی باغ امام علی علیه السالم‬ ‫دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با ایثارگران و فرزندان شهدا‬ ‫دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با ایثارگران و فرزندان شهدا‬ ‫ششمین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫خنرانی دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با موضوع‬ ‫موفقیت دانش اموخته مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی جناب اقای امیر‬ ‫«مقدمه ای بر علوم و فناوری های کوانتومی»‬ ‫فروهر فر در چاپ سه عنوان کتاب توسط انتشارات اسپرینگر‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 55 صفحه 56 ‫فصلنامه بهار دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫حضور خانوادگی اساتید در اردوی فرهنگی باغ امام علی علیه السالم‬ ‫دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با ایثارگران و فرزندان شهدا‬ ‫دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با ایثارگران و فرزندان شهدا‬ ‫ششمین جلسه از دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫خنرانی دکتر وحید کریمی پور استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با موضوع‬ ‫موفقیت دانش اموخته مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی جناب اقای امیر‬ ‫«مقدمه ای بر علوم و فناوری های کوانتومی»‬ ‫فروهر فر در چاپ سه عنوان کتاب توسط انتشارات اسپرینگر‬ ‫فصلنامه بهار ‪ /‬دانشگاه سیستان و بلوچستان ‪ /‬شماره ‪3‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 55 صفحه 56

آخرین شماره های فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 6

شماره : 6
تاریخ : 1402/01/01
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 5

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/09/01
فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

فصلنامه فصلنامه خبری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4

شماره : 4
تاریخ : 1401/07/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!