فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 4 - مگ لند
0

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 4

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 4

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 4

‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری ‬ ‫سال اول‪-‬شماره چهارم اذر مـاه‪1401‬‬ ‫ قیمت ‪50000 :‬تومان‬ ‫بررسیاعتقاداتخرافی‬ ‫انچه در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫ماجرای ‪ ۳۶۰‬نفر در ناسا!‬ ‫کارمندان اپل اعتصاب می کنند‬ ‫راهکارهای ساده برای رفع بی خوابی‬ ‫ی «نوتردام» اشکار شد‬ ‫راز تابوت ها ‬ ‫سرانه پژوهشی دانش اموزی «صفر» است‬ ‫عالئم وجود مشکالت کبدی در اطراف چشم‬ ‫یک سیاره فراخورشیدی داغ عجیب کشف شد‬ ‫فیزیکدانان نور را در زمان به عقب و جلو بردند‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫بنام او‬ ‫مریم حضرتی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫پژوهش‪ ،‬مهم ترین و اساسی ترین رکن اموزش است درحقیقت پژوهش رکن‬ ‫اساسی و مایه بقای علم می باشد و موجب رشد اموزش تحقیقی می شود‪.‬‬ ‫و برای پیشرفت یک کشور باید علم ان رشد کند و غیر ممکن است اگر‬ ‫کشوری بدون پژوهش به رتبه های باالی علمی دست پیدا کرده و پیشرفت‬ ‫کند‪ .‬هفته پیش رو هفته پژوهش محسوب می شود و همانطور که رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی سال ‪ 1401‬را «سال تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال‬ ‫افرین» نام گذاری کردند انتظار می رود که در این سال تولیدات پژوهشی‬ ‫بیشماری را شاهد باشیم که منجر به ایجاد اشتغال شود‪ .‬برای همین باید‬ ‫از پژوهشگران برای تحقیق و پیشرفت علمی حمایت کرد ‪ ..‬نکته پایانی‬ ‫افزایش مسئولیت های همکاران گرانقدر بنده در هیات تحریریه «اینده‬ ‫پژوهی و توسعه پایداری» است که با مشاهده استقبال شما عزیزان از‬ ‫نخستین شماره نشریه‪ ،‬وضعیتی مضاعف به خودگرفته است که تمام‬ ‫همت خود را در کسب رضایت بیشتر شما فرهیختگان به کار گیرند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مد یرمسئول‪ :‬مریم حضرتی‬ ‫زیر نظر شورای سیاست گذاری‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعه پایدار چیست؟ چه اهدافی را دنبال می کند؟‬ ‫‪10‬‬ ‫توسعه پایدار و محیط زیست‬ ‫‪11‬‬ ‫راهکارهای ساده برای رفع بی خوابی‬ ‫‪12‬‬ ‫مقاالت علمی جعلی شناسایی می شود‬ ‫عالئم وجود مشکالت کبدی در اطراف چشم ‪ 13‬‬ ‫تایید رصد قدیمی ترین کهکشان های شناخته شده توسط جیمز وب ‪14‬‬ ‫لزوم استفاده از هوش مصنوعی در دادگاه های چین تا سال ‪ 15 ۲۰۲۵‬‬ ‫فیزیکدانان نور را در زمان به عقب و جلو بردند ‪16‬‬ ‫یک سیاره فراخورشیدی داغ عجیب کشف شد ‪17‬‬ ‫ماجرای ‪ ۳۶۰‬نفر در ناسا! ‪ 18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یوفوها چگونه شناسایی می شوند؟‬ ‫کارمندان اپل اعتصاب می کنند ‪ /‬هوش مصنوعی الفابت نویسنده شد ‪24‬‬ ‫سرانه پژوهشی دانش اموزی «صفر» است ‪ 25‬‬ ‫اینده سازی نوشداروی جامعه امروز ایران است ‪ 26‬‬ ‫راز تابوت های «نوتردام» اشکار شد ‪27‬‬ ‫بررسی اعتقادات خرافی؛ راهی برای شناخت مردم جهان ‪30‬‬ ‫مد یر هنری‪ :‬نرگس حضرتی‬ ‫ویراستار‪ :‬مائده حضرتی‬ ‫چاپ‪ :‬ایران کهن‬ ‫اد رس‪ :‬جمالزاده‪ -‬خیابان هیات‪ -‬پالک‪ 40‬تلفکس‪ 88942253:‬کدپستی‪1419348795:‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫شماره چهارم‪-‬اذرماه ‪1401‬‬ صفحه 3 ‫توسعه پایدار چیست؟ چه اهدافی را دنبال می کند؟‬ ‫ســهیال حیدریــان‪ -‬یکــی از طوالنی تریــن‬ ‫بحث هــای جــاری در دنیــای تجــارت از لحاظ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاســی و رشــد انسانی شــامل تکامل‬ ‫توسعه پایدار اســت‪ .‬انســان در طول زندگی خود‬ ‫با اســتفاده بی رویــه از طبیعت‪ ،‬موجــب به خطر‬ ‫افتادن محیط زیست شــده است‪ .‬به همین منظور و‬ ‫برای به حداقل رســاندن اســیب به محیط زیست‪،‬‬ ‫در چند دهه قبل سیســتمی به نام توســعه پایدار‬ ‫پدیدار شــد‪ .‬عبارت توســعه پایدار‪ ،‬عبارت قدمت‬ ‫داری نیســت‪ ،‬اما طرفداران زیادی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رشــد جمعیــت جهانــی و کمبــود منابــع‪ ،‬دو‬ ‫مقولــه اصلی اسیب رســان بــه پایــداری محیط‬ ‫هســتند‪ .‬چنیــن رشــدی در جمعیــت و فعالیت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬توانایــی افزایش چشــمگیر فشــار بر‬ ‫منابــع طبیعــی و سیســتم های طبیعــی را دارد‪.‬‬ ‫این اســیب ها به زمین های کشــاورزی‪ ،‬شــیالت‬ ‫و جو جهانی بســیار باال بوده و شــاید به نظر برسد‬ ‫بــرای تامین منابع ایــن جمعیت چاره ای نباشــد‪.‬‬ ‫توســعه پایدار و اهداف ان‪ ،‬می توانــد راه حل هایی‬ ‫را پیش روی انسان امروز برای انســان فردا بگذارد‪.‬‬ ‫در ادامه با مفهوم توســعه پایــدار‪ ،‬ابعــاد و اهداف‬ ‫ان اشــنا می شــویم‪ .‬در ایــن مقاله بــه ‪ 17‬هدف‬ ‫توســعه پایدار و بندهــای مربوط به هــر هدف که‬ ‫در ســازمان ملل عنوان شــده اســت‪ ،‬می پردازیم‪.‬‬ ‫تاریخچهتوسعهپایدار‬ ‫در این قســمت بــه تاریخچه مختصری از توســعه‬ ‫پایــدار پرداختــه می شــود‪ .‬اولیــن جرقه های ان‬ ‫در ســال ‪ 1969‬هم زمان با نشــت نفــت در یکی از‬ ‫ایالت هــای امریــکا بود‪ .‬ایــن امر تاثیــر مخربی بر‬ ‫حیات وحش و محیط طبیعی منطقه داشــته است‪.‬‬ ‫پدیده توســعه پایدار کــم و بیش ادامه داشــت تا‬ ‫به عنوان یک مفهــوم و عمل اصلــی‪ ،‬در کنفرانس‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪4‬‬ ‫ســال ‪ 1972‬ســازمان ملــل در مــورد محیــط‬ ‫زیســت انســانی در اســتکهلم ســوئد مطرح شد‪.‬‬ ‫در ایــن کنفرانس‪ ،‬کشــورهای صنعتی و در‬ ‫حال توســعه گرد هم امدند تا حقوق خانواده‬ ‫انســانی را در یک محیط سالم و مولد ترسیم‬ ‫کنند‪ .‬در این کنفرانس واژه توســعه پایداری‬ ‫به شــکل امروزی بــه یــک واژه بین المللی‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬در ان زمــان عنوان شــد که‬ ‫«ما در حال جســتجوی یک مــدل خروجی‬ ‫هســتیم کــه نشــان دهنده یک سیســتم‬ ‫جهانی باشــد که دارای بندهای زیر اســت‪:‬‬ ‫پایــدار باشــد بــدون فروپاشــی ناگهانی و‬ ‫کنترل نشــده‪ .‬قــادر بــه تامیــن نیازهای‬ ‫اساســی مــادی همــه مــردم باشــد‪».‬‬ ‫مفهوم توسعه پایدار به ارامی گسترش یافت‬ ‫تا اینکه کمیســیون جهانی محیط زیســت‬ ‫و توسعه (‪ )WCED‬توســط دبیر کل سازمان‬ ‫ملــل ماموریت یافــت‪« :‬مشــکالت حیاتی‬ ‫و توســعه حیاتی در سراســر جهان مجددا‬ ‫موردبررســی قــرار گیرند و پیشــنهادهای‬ ‫واقع گرایانــه را برای حــل ان تدوین کنند‪».‬‬ ‫نهایتا در سال ‪ 1986‬توســط کمیته جهانی‬ ‫گســترش محیط زیســت‪ ،‬تحــت عنوان‬ ‫«رویایــی بــا نیازهــای عصر حاضــر بدون‬ ‫مخاطــره انداختــن منابــع نســل اینده»‬ ‫حالت رســمی تر و جهانی تر به خود گرفت‪.‬‬ ‫مفهــوم توســعه پایــدار چیســت؟‬ ‫همان طور که در قســمت تاریخچه توســعه‬ ‫پایــدار دیدیــد‪ ،‬تعریف رســمی در گزارش‬ ‫کمیســیون کمیتــه جهانــی گســترش‬ ‫محیط زیســت با عنوان «اینده مشــترک‬ ‫ما» امده اســت‪« :‬توســعه پایدار توسعه ای‬ ‫اســت که نیازهای حــال حاضــر را تامین‬ ‫کنــد بــدون اینکــه توانایــی نســل های‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫اینــده در تامیــن نیازهای خــود را به خطر‬ ‫بینــدازد‪ ».‬ایــن شــامل دو مفهوم اســت‪:‬‬ ‫مفهــوم «نیازهــا» به طــور ویــژه نیازهــای‬ ‫اساســی فقیــران جهــان را مدنظــر دارد که‬ ‫بایــد بــه ان هــا اولویت اساســی داده شــود‪.‬‬ ‫ایده محدودیت های اعمال شده توسط دولت ها‬ ‫از فناوری و ســازمان اجتماعی بر توانایی محیط‬ ‫زیســت برای تامیــن نیازهای فعلــی و اینده‪.‬‬ ‫در اینجا مکــث می کنیم و فرض مطرح شــده‬ ‫توســط این تعریف را بررســی می کنیم‪ .‬در این‬ ‫تعریــف مفهوم کلیــدی مطرح شــده‪ ،‬محیط‬ ‫بوده که در توانایی تامیــن نیازهای حال و اینده‬ ‫محدود اســت؛ یعنی منابع روی زمین محدود‬ ‫هســتند‪ .‬در اینجا فــرض بر این بــوده که ایده‬ ‫منابع یک بازی جمع صفر اســت‪ ،‬بــه این معنا‬ ‫که ســود یک شــخص به ضرر شــخص دیگر‬ ‫اســت (در اینجا منظور محیط زیســت است)‪.‬‬ ‫بله همه مــا از انقــراض گونه هــا و از بین رفتن‬ ‫تنوع زیســتی اطــاع داریــم‪ .‬انــرژی تجدید‬ ‫ناپذیــر به شــکل زغــال ســنگ‪ ،‬نفــت و گاز‬ ‫طبیعــی دقیقــاً همان مــواردی اســت که به‬ ‫دلیل اســتفاده یک باره‪ ،‬جایگزین نمی شــوند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬شــاهد انقالب ســبز هستیم که‬ ‫هنــد را قادر بــه تغذیه جمعیت در حال رشــد‬ ‫خود بدون نیاز به افزایش منابع کشــاورزی کرد‪.‬‬ ‫همچنین می دانیم که فناوری باال در دســترس‬ ‫است تا امکان اســتفاده از منابع تجدید پذیر را‬ ‫بدهد؛ بنابراین‪ ،‬اتکا به منابــع محدود می تواند‬ ‫با پیشــرفت در علم و فنــاوری جبران شــود‪.‬‬ ‫گــزارش بروندلنــد‪ ،‬رئیــس کمیســیون‬ ‫جهانــی محیــط زیســت و توســعه‬ ‫در زمینــه مفهــوم توســعه پایــداری‬ ‫بروندلنــد‪ ،‬رئیــس کمیســیون جهانی محیط‬ ‫زیست عنوان کرده اســت‪« :‬یک جامعه ممکن‬ ‫اســت از بســیاری جهات بــا تامیــن نیازهای‬ ‫اساســی مردم (برای مثال بــا بهره برداری بیش‬ ‫از حد از منابــع) اینده همان مــردم را به خطر‬ صفحه 4 ‫بیندازد‪ .‬ایــن امر ممکن اســت جهت تحوالت‬ ‫فناوری‪ ،‬برخی از مشــکالت را فوری حل کند‬ ‫اما بــه مشــکالت بزرگ تری منجر می شــود‪.‬‬ ‫بخش هــای زیــادی از جمعیت ممکن اســت‬ ‫با توسعه نســنجیده به حاشــیه رانده شوند‪».‬‬ ‫بــا توجه بــه ایــن گــزارش می تــوان گفت‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری ممکن اســت به حل‬ ‫برخی مشــکالت کمک کنند؛ اما در عین حال‬ ‫ممکن است مشــکالت بیشــتری را با هزینه‬ ‫اکثریت مردم ایجاد کنند‪ .‬به عالوه اگر توســعه‬ ‫به درستی انجام نشود‪ ،‬ممکن است تاثیرات مضر‬ ‫قابل توجهی بر اب و هوا و محیط داشــته باشد‪.‬‬ ‫توسعه پایدار واقعا در مورد چیست؟‬ ‫با توجــه به «اینــده مشــترک ما» توســعه‬ ‫پایــدار مســتلزم تامیــن نیازهای اساســی‬ ‫همه و گســترش فرصت هــا برای بــراوردن‬ ‫ارزوهــای ان هــا بــرای زندگی بهتر اســت‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬توســعه پایدار ریشه کن کردن‬ ‫فقر و از بیــن بردن شــکاف نابرابــری هم در‬ ‫داخل کشــورها و هم در بین کشــورها است‪.‬‬ ‫یک تعریف فشــرده تر به ســادگی تشــخیص‬ ‫می دهد که توســعه پایدار در یکپارچه ســازی‬ ‫جنبه های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی‬ ‫بوده‪ ،‬صرف نظر از اینکه نتیجــه ان کاهش فقر‬ ‫با الگوی متوسط مصرف اســت‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫این فقط ارتقا اســتاندارد سطح زندگی نیست‪،‬‬ ‫بلکه در مــورد حقوق بشــر‪ ،‬ســاختن اهداف‬ ‫توســعه و حفاظت از محیط زیســت اســت‪.‬‬ ‫باید در نظر داشــت که توســعه پایــدار دارای‬ ‫جنبه های گســترده ای بــوده که اهــداف ان‬ ‫فراتر از اهداف زیســت محیطی اســت‪ .‬هدف‬ ‫ان کاهــش نابرابــری و فقر در سراســر جهان‬ ‫بــوده در حالی که اطمینان حاصــل می کند از‬ ‫حقوق بشــر و تنوع زیســتی مراقبت می کند‪.‬‬ ‫این می تواند شامل اهداف خاص مانند شهرهای‬ ‫پایدار‪ ،‬برابری جنسیتی‪ ،‬پوشــش بهداشتی و‬ ‫اموزش جهانی‪ ،‬امنیت غذایــی‪ ،‬مهار تغییرات‬ ‫اب و هوایــی و خیلــی مســائل دیگر شــود‪.‬‬ ‫ابعادتوسعهپایدار‬ ‫با توجه به انچه تا به حال درباره مفاهیم مختلف‬ ‫توسعه پایداری و هم افزایی ان گفته شد‪ ،‬معموال‬ ‫توســعه پایدار از سه بعد تشــکیل شده است‪:‬‬ ‫مسئولیتزیستمحیطی‪:‬‬ ‫توانایــی اســتفاده از منابــع طبیعــی بدون‬ ‫تضعیف تعــادل و یکپارچگی اکوسیســتم ها‪،‬‬ ‫باعــث کاهش بــار محیط زیســت می شــود‪.‬‬ ‫همبستگیاجتماعی‪:‬‬ ‫برابــری فرصت ها برای افــراد که شــامل رفاه‪،‬‬ ‫کیفیت زندگی و توســعه پایدار انســانی است‪.‬‬ ‫توســعه باید ظرفیت هــای فــردی را ازاد کند‬ ‫و نیازهای انســان را بــراورده کنــد‪ ،‬بنابراین به‬ ‫فقر پایــان می دهد‪ .‬کیفیــت زندگی افــراد را‬ ‫بهبود می بخشــد و یک زندگی امــن با حقوق‬ ‫و ازادی هــای کامــل را ارائه می دهــد‪ .‬این یک‬ ‫انســجام طوالنی مــدت و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫کاراییاقتصادی‪:‬‬ ‫این گزینه شــامل کارایی فعالیت های اقتصادی‬ ‫و فناوری‪ ،‬تقویــت ســرمایه گذاری و بهره وری‪،‬‬ ‫رشــد اقتصادی و پتانســیل تولیــد اقتصادی‬ ‫می شود‪ .‬توسعه پایدار خواســتار یک استراتژی‬ ‫ســاختاری طوالنی مــدت برای سیســتم های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی جهان اســت که هدف ان‬ ‫کاهش بار محیط زیســت و منابــع طبیعی به‬ ‫یک ســطح دائمی مناســب بوده و در عین حال‬ ‫حفظ رشد اقتصادی و انســجام اجتماعی است‪.‬‬ ‫فقط توســعه ای که بتواند این سه بعد را متعادل‬ ‫کند‪ ،‬می تواند در بلند مدت پایدار باشد‪ .‬برعکس‪،‬‬ ‫نادیده گرفتن یکی از این ســه جنبــه می تواند‬ ‫موفقیت کل فرایند توســعه را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫اهداف توســعه پایــدار ســازمان ملل‬ ‫اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل‬ ‫‪ 17‬هدف توسعه پایدار توسط ســازمان ملل در‬ ‫سال ‪ 2015‬مشخص شــدند تا در طی ‪ 15‬سال‬ ‫اینده به ثمر برســد‪ .‬در این دســتور کار توسعه‬ ‫پایدار در ســال ‪ 2030‬بــه اوج خود می رســد‪.‬‬ ‫تاکید بر «مشــارکت جهانی» شــامل همکاری‬ ‫بین دولت ها‪ ،‬گروه های اصلــی (زنان‪ ،‬کودکان‪،‬‬ ‫جوانان‪ ،‬مــردم بومی‪ ،‬ســازمان های غیردولتی‪،‬‬ ‫مقامات محلی‪ ،‬کارگــران‪ ،‬اتحادیه ها کارگری‪،‬‬ ‫تجــارت و صنعت‪ ،‬جامعــه علمی و فنــاوری و‬ ‫کشــاورزی) و ســایر ذینفعان مانند داوطلبان‪،‬‬ ‫مهاجران‪ ،‬بنیادها و جوامع محلی هســتند‪ .‬این‬ ‫امر خواستار تالش هماهنگ برای حل مشکالت‬ ‫جهان است‪ .‬در ادامه این ‪ 17‬هدف با توضیحات‬ ‫ضمیمه ان توســط ســازمان ملل ارائه می شود‪.‬‬ ‫هدف ‪ :1‬پایان فقر در همه اشکال ان در‬ ‫همه جا؛‬ ‫بــرای همه‬ ‫شــدید‬ ‫پایداری‬ ‫پژوهیراو توسعه‬ ‫فقــر اینده‬ ‫تــا ســال ‪2030‬فصلنامه‬ ‫مــردم در همــه نقــاط ریشــه کن کنیــد‪.‬‬ ‫تا سال ‪ 2030‬بر اساس تعارف ملی‪ ،‬حداقل نصف‬ ‫نســبت مردان‪ ،‬زنان و کودکان در هر س ّنی را‬ ‫که در فقر زندگــی می کنند‪ ،‬کاهــش دهید‪.‬‬ ‫پیاده ســازی سیســتم ها و اقدامــات‬ ‫حفاظــت اجتماعــی مناســب ملــی برای‬ ‫همــه‪ ،‬از جمله طبقــات فقیر و اســیب پذیر‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬اطمینان حاصل کنید که همه‬ ‫مردان و زنان‪ ،‬به ویژه افراد فقیر و اســیب پذیر‬ ‫از حقوق برابر در منابــع اقتصادی و همچنین‬ ‫دسترســی به خدمــات اساســی مالکیت و‬ ‫کنترل زمین و ســایر اشــکال مالکیت‪ ،‬ارث‪،‬‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬فناوری جدیــد و خدمات مالی‬ ‫مناسب از جمله سرمایه خرد برخوردار شوند‪.‬‬ ‫تا سال ‪ 2030‬انعطاف پذیری فقرا و افرادی را که‬ ‫در موقعیت های اســیب پذیر قرار دارند‪ ،‬ایجاد‬ ‫کنید و میزان مواجهه و اســیب پذیری ان ها را‬ ‫در برابر حوادث شدید مربوط به تغییرات اب و‬ ‫هوا‪ ،‬سایر شوک ها و بالیای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و زیســت محیطی کاهش دهیــد‪ .‬این گونه‬ ‫توسعه پایدار رشد قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هدف ‪ .2‬پایان گرسنگی‪ ،‬دســتیابی به امنیت‬ ‫غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار؛‬ ‫تا سال ‪ 2030‬به گرسنگی پایان دهید‪ .‬اطمینان‬ ‫حاصل کنید تمــام مردم به ویژه افــراد فقیر و‬ ‫افرادی که در موقعیت های اسیب پذیر هستند‬ ‫(از جمله نــوزادان) به غذای ســالم‪ ،‬مقوی و‬ ‫کافــی در تمام طول ســال دسترســی دارند‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬تمام اشــکال ســوءتغذیه‬ ‫رفــع شــوند؛ از جمله دســتیابی بــه اهداف‬ ‫بین المللی در مــورد پایان دادن بــه نیازهای‬ ‫تغذیه ای دختــران نوجــوان‪ ،‬زنان بــاردار و‬ ‫افراد مســن؛ همچنین کودکان زیر ‪ 5‬ســال‪.‬‬ ‫بهره وری کشــاورزی و درامد تولیدکنندگان‬ ‫مــواد غذایــی در مقیــاس کوچــک‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬از سیســتم های تولیــد مواد‬ ‫غذایی پایدار اطمینان حاصل کنید‪ .‬شیوه های‬ ‫انعطاف پذیــر کشــاورزی که باعــث افزایش‬ ‫بهره وری و تولید می شوند را با بهبود تدریجی‬ ‫و کیفیت بخشــیدن بــه خاک اعمــال کنید‪.‬‬ ‫تنــوع ژنتیکــی بذرهــا‪ ،‬گیاهان پرورشــی‪،‬‬ ‫حیوانــات پرورشــی‪ ،‬حیوانــات اهلــی و‬ ‫گونه های وحشــی مرتبــط با ان هــا را حفظ‬ ‫کنید‪ .‬ایــن امــر از طریق بانک هــای دانه ها و‬ ‫گیاهان مدیریت شــوند‪ .‬تنوع در سطح ملی‪،‬‬ ‫منطقه ای و بین المللی و همچنین دسترســی‬ ‫به ان ها را عادالنــه و منصفانــه ترویج دهید‪.‬‬ ‫هــدف ‪ .3‬اطمینــان از زندگــی ســالم‬ ‫و ارتقــا رفــاه بــرای همــه در هــر ســنی؛‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬میــزان مــرگ و میــز‬ ‫مــادران جهانــی را بــه کمتــر از ‪ 70‬در‬ ‫‪ 100,000‬تولــد زنــده کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫نــوزادان ‪ 5‬و‬ ‫مــرگ‬ ‫ پیشــگیریشمارهچهارم‬ ‫لماه ‪1401‬‬ ‫قاباذر‬ ‫ ‬ ‫کــودکان زیــر ‪ 5‬ســال پایــان یابــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬همه گیری های ایدز‪ ،‬ســل‪،‬‬ صفحه 5 ‫تمام اقدامات مضــر مانند کودک همســری‬ ‫را از بیــن ببریــد‪ .‬اطمینــان از مشــارکت‬ ‫کامل و موثر زنــان و فرصت هــای برابر برای‬ ‫رهبــری در تمــام ســطوح تصمیم گیــری‬ ‫در زندگــی سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و عمومی‪.‬‬ ‫هــدف ‪ .6‬اطمینــان از در دســترس بودن و‬ ‫مدیریــت پایــدار اب و فاضالب بــرای همه؛‬ ‫تا سال ‪ 2030‬تمام بندهای زیر مدنظر باشند‪:‬‬ ‫دسترســی جهانی و عادالنه به اب اشامیدنی‬ ‫ســالم و مقرون به صرفه وجود داشــته باشد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه بهداشــت مناســب و عادالنه‬ ‫بــرای همــه و پایــان دادن به فاضــاب باز‪.‬‬ ‫باال بردن کیفیــت اب‪ ،‬با کاهــش الودگی‪ ،‬از‬ ‫بین بردن تخلیه و به حداقل رســاندن انتشار‬ ‫مواد شــیمیایی و مواد خطرنــاک‪ .‬بهره وری‬ ‫اســتفاده از اب را به طــور قابل مالحظه ای در‬ ‫تمام بخش ها افزایش دهید‪ .‬مدیریت یکپارچه‬ ‫منابــع اب را در تمام ســطوح پیــاده کنید‪.‬‬ ‫از اکوسیســتم های مربــوط بــه اب از‬ ‫جملــه کوه هــا‪ ،‬جنگل هــا‪ ،‬تاالب هــا‪،‬‬ ‫رودخانه هــا‪ ،‬ســفره های زیرزمینــی و‬ ‫دریاچه ها محافظــت کــرده و بازیابی کنید‪.‬‬ ‫هدف ‪ :7‬اطمینان از دستیابی به انرژی مقرون‬ ‫به صرفه‪ ،‬قابل اعتماد‪ ،‬پایدار و مدرن برای همه؛‬ ‫مــوارد زیر تا ســال ‪ 2030‬توســط دولت ها و‬ ‫ســازمان های مربوطــه در نظر گرفته شــود‪:‬‬ ‫دسترســی جهانی به خدمات انرژی مقرون به‬ ‫صرفه‪ ،‬قابل اعتماد و مــدرن را تضمین کنید‪.‬‬ ‫ســهم قابل توجهی از انرژی های تجدید پذیر‬ ‫را در ترکیــب جهانــی افزایش دهیــد‪ .‬نرخ‬ ‫جهانی بهبود بهره وری انــرژی را دو برابر کنید‪.‬‬ ‫همکاری هــای بین المللــی را برای تســهیل‬ ‫دسترســی به تحقیقات و فناوری انرژی پاک‬ ‫از جمله انرژی هــای تجدید پذیــر‪ ،‬بهره وری‬ ‫‪6‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫مقدماتــی کــودک در اوایــل دوران کودکی‬ ‫دسترسی دارند تا اماده اموزش ابتدایی شوند‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬دسترســی برابر همــه زنان‬ ‫و مــردان بــه تحصیالت فنــی حرفــه ای و‬ ‫عالی بــا قیمــت مناســب و باکیفیــت باال‪،‬‬ ‫از جملــه دانشــگاه‪ ،‬را تضمیــن کنیــد‪.‬‬ ‫تعــداد جوانــان و بزرگ ســاالنی کــه دارای‬ ‫مهارت هــای مربوطــه‪ ،‬از جملــه فنــی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬برای اشتغال در مشــاغل مناسب و‬ ‫کارافرینی‪ ،‬به طور قابل توجهــی افزایش یابد‪.‬‬ ‫اختالف جنســیتی در اموزش را از بین ببرید‪.‬‬ ‫دسترسی مســاوی به تمام ســطوح اموزش و‬ ‫حرفه اموزی برای افراد اســیب پذیر‪ ،‬از جمله‬ ‫افــراد دارای معلولیت‪ ،‬بومیــان و کودکان در‬ ‫موقعیت هــای اســیب پذیر را تضمین کنید‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنید همــه جوانــان و‬ ‫تعــداد قابل توجهــی از بزرگ ســاالن‪ ،‬اعــم‬ ‫از زن و مــرد‪ ،‬بــه ســواد خواندن و نوشــتن‬ ‫و محاســبات عــددی دســت پیــدا کنند‪.‬‬ ‫اطمینان حاصل کنید همــه فراگیران دانش‬ ‫و مهارت های الزم برای ارتقا توســعه پایدار را‬ ‫کســب کنند‪ .‬این امر از طریق امــوزش برای‬ ‫توسعه پایدار و سبک های زندگی پایدار‪ ،‬حقوق‬ ‫بشر‪ ،‬برابری جنســیتی‪ ،‬ترویج فرهنگ صلح و‬ ‫عدم خشونت‪ ،‬شــهروندی جهانی و استفاده از‬ ‫تنوع فرهنگی و سهم فرهنگ امکان پذیر است‪.‬‬ ‫هــدف ‪ .5‬دســتیابی بــه برابری جنســیتی‬ ‫و توانمندســازی همــه دختــران و زنــان؛‬ ‫مــوارد زیر تا ســال ‪ 2030‬توســط دولت ها و‬ ‫ســازمان های مردم نهاد در نظر گرفته شــود‪:‬‬ ‫پایــان دادن بــه همــه انــواع تبعیض هــا‬ ‫علیــه همــه زنــان و دختــران در همه جــا‪.‬‬ ‫از بیــن بــردن خشــونت علیــه همــه زنان‬ ‫و دختــران در حوزه هــای دولتــی و‬ ‫خصوصــی‪ ،‬از جملــه قاچــاق و غیــره‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫ماالریــا و بیمــاری ای گرمســیری فراموش‬ ‫شــده را پایان دهید‪ .‬با هپاتیت و بیماری های‬ ‫قابل انتقــال از طریــق اب مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫از طریــق پیشــگیری و درمــان‪ ،‬یک ســوم‬ ‫مرگ ومیر ناشــی از بیماری های غیر واگیر را‬ ‫کاهش داده و سالمت روان و رفاه را ارتقا دهید‪.‬‬ ‫تقویت پیشگیری و درمان ســوءمصرف مواد‬ ‫از جمله مصرف مواد مخدر و اســتفاده از الکل‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ ،2020‬تعداد کشــته ها و زخمی های‬ ‫جهانی در اثر تصادفات جاده ای را نصف کنید‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ،2030‬دسترســی جهانی به خدمات‬ ‫مراقبت های بهداشــتی جنســی و بــاروری‪،‬‬ ‫از جمله تنظیــم خانواده‪ ،‬اطالعــات‪ ،‬اموزش‬ ‫و ادغــام بهداشــت بــاروری در اســتراتژی‬ ‫و برنامه هــای ملــی را تضمیــن کنیــد‪.‬‬ ‫پوشش بهداشــت جهانی‪ ،‬از جمله محافظت‬ ‫در برابــر خطرهــای مالی‪ ،‬خدمــات ضروری‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬داروها و واکســن های‬ ‫ضروری ایمــن‪ ،‬موثــر‪ ،‬باکیفیــت و مقرون‬ ‫به صرفه بــرای همــه در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫میــزان مرگ ومیــر و بیماری های ناشــی از‬ ‫مواد شــیمیایی خطرناک‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬اب و‬ ‫خاک را به میزان قابل توجهــی کاهش دهید‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫هدف ‪ .4‬امــوزش باکیفیت‪ ،‬فراگیــر و عادالنه‬ ‫را تضمیــن کــرده و فرصت هــای یادگیری‬ ‫مادام العمــر را بــرای همــه ارتقــا دهیــد؛‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬اطمینــان حاصــل کنید‬ ‫تمــام دختــران و پســران امــوزش ابتدایی‬ ‫و متوســطه را به صــورت رایــگان‪ ،‬عادالنه و‬ ‫باکیفیت بــه پایــان می رســانند و منجر به‬ ‫نتایج یادگیــری مرتبــط و موثر می شــوند‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬اطمینان حاصــل کنید همه‬ ‫دختران و پسران به رشــد‪ ،‬مراقبت و اموزش‬ صفحه 6 ‫انرژی و فناوری پیشــرفته و تمیز‪ ،‬سوخت‬ ‫فسیلی‪ ،‬ســرمایه گذاری در زیرساخت های‬ ‫انرژی و فناوری انرژی پــاک تقویت کنید‪.‬‬ ‫هدف ‪ :8‬بهبود رشد فراگیر و پایدار اقتصادی‪،‬‬ ‫اشــتغال کامل و کار مناســب برای همه؛‬ ‫حفظ رشــد ســرانه اقتصــادی مطابق با‬ ‫شــرایط ملی و به ویــژه حداقــل ‪ 7‬درصد‬ ‫رشــد تولیــد ناخالــص داخلی ســاالنه‬ ‫در کشــورهای کمتــر توســعه یافته‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه ســطوح باالتر بهــره وری‬ ‫اقتصــادی از طریــق متنــوع ســازی‪،‬‬ ‫ارتقــا تکنولــوژی‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫از جملــه تمرکــز بــر بخش هــای‬ ‫ارزش افزوده بــاال و تمرکز بر قشــر کارگر‪.‬‬ ‫سیاســت های توســعه محور را پشتیبانی‬ ‫کنیــد‪ .‬از فعالیت هــای تولیــدی‪،‬‬ ‫ایجــاد شــغل مناســب‪ ،‬کارافرینــی‪،‬‬ ‫خالقیــت و نــواوری را پشــتیبانی کنید‪.‬‬ ‫به طور تدریجــی تا ســال ‪ 2030‬بهره وری‬ ‫منابع جهانــی در مصرف و تولیــد را بهبود‬ ‫بخشیده و سعی کنید رشــد اقتصادی را از‬ ‫تخریب محیط زیســت جدا کنیــد‪( .‬امری‬ ‫مفید برای اجرای هر سه بعد توسعه پایدار)‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬برای همه زنــان و مردان از‬ ‫جمله برای جوانان و افــراد دارای معلولیت‬ ‫اشــتغال کامل‪ ،‬مثمــر ثمر و مناســب به‬ ‫دســت اوریــد‪ .‬دســتمزد ان هــا برابر با‬ ‫ارزش کاری باشــد کــه انجــام می دهند‪.‬‬ ‫اقدامات ســریع و موثر برای ریشه کن کردن‬ ‫کار اجباری‪ ،‬پایان دادن به برده داری مدرن‬ ‫و قاچاق انســان‪ .‬از بین بردن بدترین اشکال‬ ‫کار کــودکان از جملــه جذب و اســتفاده‬ ‫از ســربازان کودک‪ .‬تا ســال ‪ 2025‬به کار‬ ‫کودکان در همه اشــکال ان پایــان دهید‪.‬‬ ‫محافظــت از حقــوق کار و ترویــج محیط‬ ‫کار ایمن بــرای همــه کارگــران از جمله‬ ‫کارگــران مهاجــر‪ ،‬به ویژه زنــان مهاجر و‬ ‫کسانی که دارای مشــاغل پرخطر هستند‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬سیاســت هایی را بــرای‬ ‫ترویج گردشــگری پایدار کــه باعث ایجاد‬ ‫اشــتغال و ترویــج فرهنــگ و محصوالت‬ ‫محلی می شــوند‪ ،‬تدویــن و اجــرا کنید‪.‬‬ ‫تقویــت ظرفیــت نهادهای مالــی داخلی‬ ‫برای تشــویق و گســترش دسترســی به‬ ‫خدمات بانکی‪ ،‬بیمه ای و مالــی برای همه‪.‬‬ ‫هــدف ‪ :9‬ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫انعطاف پذیــر‪ ،‬ترویــج صنعتــی‬ ‫فراگیــر و پایــدار و پــرورش نــواوری؛‬ ‫توسعه زیرساخت های با کیفیت‪ ،‬قابل اعتماد‪،‬‬ ‫پایــدار و مقــاوم از جمله زیرســاخت های‬ ‫منطقه ای و فرا مرزی برای حمایت از توسعه‬ ‫اقتصادی و رفاه بشری با تمرکز بر دسترسی‬ ‫مقرون بــه صرفــه و عادالنه بــرای همه‪.‬‬ ‫ترویج صنعتی ســازی فراگیر و پایدار تا سال‬ ‫‪ ،2030‬به طور قابل توجهی ســهم صنعت از‬ ‫اشــتغال و تولید ناخالص داخلی را متناسب‬ ‫با شــرایط ملی افزایش داده و سهم خود را در‬ ‫کشورهای کمتر توســعه یافته دو برابر کنید‪.‬‬ ‫افزایــش دسترســی بنگاه هــای کوچک و‬ ‫صنعتی‪ ،‬به ویژه در کشورهای در حال توسعه‪.‬‬ ‫صنایع زیربنایی و مقاوم ســازی را برای پایدار‬ ‫ساختن‪ ،‬با افزایش کارایی اســتفاده از منابع‬ ‫و پذیرش بیشتر فناوری های پاک و سازگار با‬ ‫محیط زیســت و فرایندهای صنعتی‪ ،‬توسط‬ ‫همه کشــورها مطابق با توانایی های مربوطه‪.‬‬ ‫تقویت تحقیقــات علمی‪ ،‬ارتقــا توانایی های‬ ‫فنــاوری بخش هــای صنعتــی در همــه‬ ‫کشورها‪ ،‬به ویژه کشــورهای در حال توسعه‪.‬‬ ‫هــدف ‪ :10‬کاهــش نابرابــری در داخــل‬ ‫و بیــن کشــورها موجب توســعه پایــدار؛‬ ‫به تدریــج رشــد درامــد ‪ 40‬درصــدی‬ ‫پاییــن جمعیــت را بــا نــرخ باالتــر از‬ ‫میانگیــن ملــی حفــظ و پایــدار کنیــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬صرف نظر از ســن‪ ،‬جنس‪،‬‬ ‫ناتوانــی‪ ،‬نــژاد‪ ،‬قومیــت‪ ،‬منشــا‪ ،‬مذهب یا‬ ‫موقعیت های اقتصــادی و وضعیت های دیگر‬ ‫را در راســتای زندگی اجتماعــی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاســی توانمنــد ســازید و ارتقــا دهید‪.‬‬ ‫اطمینــان از فرصــت برابــر و کاهــش‬ ‫نابرابری هــا از جملــه بــا حــذف قوانیــن‪،‬‬ ‫سیاســت ها و عملکردهــای تبعیض امیــز‬ ‫و ترویــج قوانیــن‪ ،‬سیاســت ها و اقدامــات‬ ‫مناســب جایگزیــن در ایــن زمینــه‪.‬‬ ‫هدف ‪ :11‬تضمین شــهرها و سکونت گاه های‬ ‫انســانی فراگیــر‪ ،‬ایمــن‪ ،‬مقــاوم و پایدار؛‬ ‫دسترســی همه به مســکن مناســب‪ ،‬ایمن‬ ‫و مقــرون بــه صرفــه و خدمات اساســی را‬ ‫تضمین کنید‪ .‬زاغــه خانه هــا را ارتقا دهید‪.‬‬ ‫دسترسی به سیســتم های حمل ونقل ایمن‪،‬‬ ‫مقرون بــه صرفــه‪ ،‬قابل دســترس و پایدار‬ ‫برای هم‪ .‬بهبــود ایمنــی جاده هــا‪ ،‬به ویژه‬ ‫با گســترش حمل ونقــل عمومی بــا توجه‬ ‫ویــژه بــه نیازهــای افــراد در موقعیت های‬ ‫اســیب پذیر ماننــد افــراد معلول و مســن‪.‬‬ ‫شهرنشــینی فراگیر و پایدار بــا ظرفیت های‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریــت ســکونت گاه های‬ ‫انســانی مشــارکتی‪ ،‬یکپارچــه و پایــدار‬ ‫را در همــه کشــورها افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫تقویــت تالش هــا بــرای حفاظــت از‬ ‫میــراث فرهنگــی و طبیعــی جهــان‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬تاثیــرات نامطلوب زیســت‬ ‫محیطــی شــهرها را از نظر ســرانه کاهش‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫دهید‪ .‬ایــن امر با توجه ویژه بــه کیفیت هوا و‬ ‫مدیریت پســماند شــهری امکان پذیر است‪.‬‬ ‫هــدف ‪ :12‬اطمینــان از مصــرف و تولیــد‬ ‫الگوهــای ســازگار بــا محیــط زیســت؛‬ ‫تا ســال ‪ 2030‬به مدیریت پایدار و اســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع طبیعــی دســت یابیــد‪.‬‬ ‫ســرانه مواد غذایــی جهانــی را در ســطح‬ ‫خرده فروشــی و مصرف کننــده بــه نصــف‬ ‫کاهــش دهیــد‪ .‬تلفــات غذایــی را در طول‬ ‫زنجیره هــای تولیــد و تامیــن از جملــه‬ ‫تلفــات پــس از برداشــت کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2020‬مطابــق بــا چارچوب های‬ ‫بین المللــی توافــق شــده‪ ،‬بــه مدیریــت‬ ‫زیســت محیطی‪ ،‬مواد شــیمیایی و تمام مواد‬ ‫زائد در طول چرخه زندگی خود دســت یابید‬ ‫و انتشــار ان هــا را در هوا‪ ،‬اب وخــاک به طور‬ ‫قابل توجهی کاهش دهید تا اثــرات نامطلوب‬ ‫ان بر سالمت انســان و محیط نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫تولیــد زبالــه را از طریــق پیشــگیری‪،‬‬ ‫کاهــش‪ ،‬بازیافــت و اســتفاده مجــدد بــه‬ ‫میــزان قابل توجهــی کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫تشویق شرکت ها‪ ،‬به ویژه شــرکت های بزرگ‬ ‫و فراملی برای اتخاذ روش هــای پایدار و ادغام‬ ‫اطالعات پایــداری در چرخــه گزارش دهی‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬اطمینــان حاصــل کنید‬ ‫مردم در همه جــا از اطالعــات و اگاهی های‬ ‫مربــوط به توســعه پایــدار و ســبک زندگی‬ ‫متناســب بــا طبیعت برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫هــدف ‪ :13‬اقدامات فــوری برای مبــارزه با‬ ‫تغییرات اب وهوا و تاثیرات ان بر توسعه پایدار؛‬ ‫تقویــت انعطاف پذیــری و ظرفیــت‬ ‫ســازگاری بــا خطــرات مرتبط بــا اب وهوا‬ ‫و بالیــای طبیعــی در همــه کشــورها‪.‬‬ ‫ادغــام اقدامات تغییــر اقلیم در سیاســت ها‪،‬‬ ‫اســتراتژی ها و برنامه ریزی هــای ملــی‪.‬‬ ‫بهبود امــوزش‪ ،‬اگاهــی بخشــی و ظرفیت‬ ‫انســانی و نهادی در زمینه کاهــش تغییرات‬ ‫اب وهوا‪ ،‬انطباق‪ ،‬کاهش تاثیر و هشدار سریع‪.‬‬ ‫استفاده پایدار از اقیانوس ها‬ ‫هــدف ‪ :14‬حفــظ و اســتفاده پایــدار از‬ ‫اقیانوس هــا‪ ،‬دریاهــا و منابــع دریایــی؛‬ ‫تا ســال ‪ 2025‬از انواع الودگی هــای دریایی‪،‬‬ ‫به ویــژه فعالیت هــای زمینــی جلوگیــری‬ ‫کــرده و به طــور قابل توجهی کاهــش دهید‪.‬‬ ‫اکوسیســتم های دریایی و ســاحلی را به طور‬ ‫پایــدار مدیریــت و محافظت کنید تــا اثرات‬ ‫ســوء ان به طــور قابل توجهی کاهــش یابد‪.‬‬ ‫اثرات اســیدی شــدن اقیانوس ها را از طریق‬ ‫همــکاری علمی پیشــرفته در همه ســطوح‬ ‫به حداقل برســانید و ان هــا را برطرف کنید‪.‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫گــزارش‬ ‫ رویــه‪ ،‬غیرقانونی و‬ ‫صیــد بی‬ ‫بــه‬ ‫نشــده‪ ،‬همچنیــن ماهیگیــری غیرقانونی و‬ صفحه 7 ‫گزارش‬ ‫حمایت بین المللی از کشورهای در حال‬ ‫توسعه‪ ،‬برای بهبود ظرفیت داخلی برای‬ ‫جمع اوری مالیــات و ســایر درامدها‪.‬‬ ‫بسیج منابع مالی اضافی برای کشورهای‬ ‫در حــال توســعه از چندیــن منبع‪ .‬به‬ ‫کشــورهای در حال توسعه در دستیابی‬ ‫به پایداری تصفیــه بدهی طوالنی مدت‬ ‫از طریــق سیاســت های هماهنــگ با‬ ‫هدف تقویت مالــی‪ ،‬تســویه بدهی و‬ ‫تغییــر ســاختار بدهی‪ .‬نقش کســب‬ ‫و کارهــا و صنعــت در توســعه پایدار‬ ‫کسب و کارها و صنایع مختلف در توسعه‬ ‫پایدار نقش مهمــی را ایفــا می کنند‪.‬‬ ‫اقدامــات ماهیگیــری مخرب پایــان داده‬ ‫شــود‪ .‬برنامه هــای مدیریتــی مبتنــی بر‬ ‫علم‪ ،‬به منظــور بازگردانــدن ذخایر ماهی‬ ‫در کمتریــن زمــان ممکــن اجرا شــوند‪.‬‬ ‫ترویج استفاده پایدار از‬ ‫اکوسیستم هایزمینی‬ ‫هدف ‪ :15‬محافظت‪ ،‬بازیابی و ترویج استفاده‬ ‫پایدار از اکوسیســتم های زمینی (مدیریت‬ ‫پایــدار جنگل ها‪ ،‬مبــارزه بــا بیابان زایی و‬ ‫متوقف کــردن و معکوس کــردن تخریب‬ ‫زمین و توقف از دســت دادن تنوع زیستی)؛‬ ‫مطابق با تعهدات مندرج در توافق نامه های‬ ‫بین المللــی؛ حفاظــت‪ ،‬ترمیم و اســتفاده‬ ‫پایــدار از اکوسیســتم های اب شــیرین‬ ‫زمینــی و داخلــی و خدمــات ان هــا‬ ‫به ویــژه جنگل هــا‪ ،‬تاالب هــا‪ ،‬کوه هــا و‬ ‫مناطق خشــک اطمینان حاصــل کنید‪.‬‬ ‫ترویــج اجــرای مدیریــت پایــدار انــواع‬ ‫جنگل ها‪ ،‬متوقــف کــردن جنگل زدایی‪،‬‬ ‫بازیابی جنگل های تخریب شــده و افزایش‬ ‫قابل توجه به جنگل کاری در ســطح جهان‪.‬‬ ‫بــا بیابان زایــی مبــارزه کنیــد‪ .‬زمین و‬ ‫خاک تخریب شــده‪ ،‬از جملــه زمین های‬ ‫اســیب دیده از بیابان زایی‪ ،‬خشک ســالی‬ ‫و ســیل را بازیابی کنید‪ .‬برای دســتیابی به‬ ‫جهانی بــدون تخریب زمیــن تالش کنید‪.‬‬ ‫برای حفاظت از اکوسیستم های کوهستانی‪،‬‬ ‫از جمله تنوع زیستی ان ها‪ ،‬اطمینان حاصل‬ ‫‪8‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫کنید تا ظرفیت ان ها را برای تامین مزایای‬ ‫ضروری برای توســعه پایدار افزایش دهید‪.‬‬ ‫هــدف ‪ :16‬ارتقــا جوامع مســالمت امیز‬ ‫و فراگیــر برای توســعه پایــدار؛ نهادهای‬ ‫موثر‪ ،‬پاســخگو و فراگیر در همه ســطوح؛‬ ‫همــه نــوع خشــونت و میــزان‬ ‫مرگ ومیــر مربوطــه را بــه میــزان‬ ‫قابل توجهــی در همه جــا کاهــش دهید‪.‬‬ ‫به توهین‪ ،‬اســتثمار‪ ،‬قاچاق و انواع خشونت‬ ‫علیه کودکان و شــکنجه ان ها پایان دهید‪.‬‬ ‫حاکمیــت قانــون را در ســطح ملــی و‬ ‫بین المللی ارتقــا دهید و دسترســی برابر‬ ‫به عدالــت را بــرای همه تضمیــن کنید‪.‬‬ ‫جریان مالــی و اســلحه غیرقانونــی را به‬ ‫میزان قابل توجهی کاهــش دهید‪ .‬بازیابی و‬ ‫بازگشت دارایی های مسروقه را تقویت کنید‬ ‫و با انواع جرائم ســازمان یافته مبارزه کنید‪.‬‬ ‫به طــور قابل مالحظــه ای فســاد اداری‬ ‫و رشــوه خواری را در انــواع مختلــف ان‬ ‫کاهش دهیــد‪ .‬توســعه نهادهــای موثر‪،‬‬ ‫پاســخگو و شــفاف در همــه ســطوح‬ ‫بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار‪.‬‬ ‫هدف ‪ :17‬تقویت ابزارهای اجرا و احیای‬ ‫مجدد مشارکت جهانی برای توسعه پایدار؛‬ ‫این هدف به سرمایه گذاری‪ ،‬مالیات و دارایی‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫تقویت بسیج منابع داخلی‪ ،‬از جمله از طریق‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫تجارت هــا و صنایع مختلف بــا بهبود‬ ‫کیفیت محصــوالت خــود می توانند‬ ‫گام بزرگــی در ایــن راســتا بردارند‪.‬‬ ‫رســیدن به شــش ســیگما با طراحی‬ ‫ازمایش هــا بر توســعه پایدار بســیار‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬طراحی ازمایش ها‬ ‫بــه صنایــع و کســب و کارهــا کمک‬ ‫می کند تــا از منابع طبیعــی کمترین‬ ‫و در عیــن حــال درســت ترین انهــا‬ ‫اســتفاده را کرد‪ ،‬همچنین هزینه های‬ ‫تولیــد و فــروش را نیــز پاییــن اورد‪.‬‬ ‫یکی از کارهایی که صاحبان کســب و‬ ‫کار می توانند در این راســتا انجام دهند‬ ‫استخدام افراد متخصص و اگاه به توسعه‬ ‫پایدار است‪ .‬شاید در اینجا بگویید ارتباط‬ ‫اســتخدام افراد اگاه به مباحث و اهداف‬ ‫توســعه پایدار چیست؟ اشــتباهی که‬ ‫تصور ذهنی بســیاری از افراد در ایران‬ ‫است که توســعه پایدار را تنها مربوط به‬ ‫محیط زیســت می دانند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که توســعه پایدار بسیار گسترده‬ ‫بوده و اگر جهت درســتی داشته باشد‪،‬‬ ‫جهانی زیبا پیش روی خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫کارلیب می تواند به صاحبان مشــاغل‬ ‫کمک کند تا افراد متخصص و مســئول‬ ‫را به اســتخدام خود دراورد تا به توسعه‬ ‫پایــدار جهانی پیوســته و بــه وظیفه‬ ‫انســانی خود نیــز عمل کرده باشــند‪.‬‬ صفحه 8 ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫توسعه پایدار و محیط زیست‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر علی مروی ‪ -‬رئیس کمیسیون‬ ‫انرژیمجلس‬ ‫توســعه پایدار به عنوان اصلی ترین شاخصه‬ ‫در رشــد و تعالــی جوامع پیشــرفته‪ ،‬محور‬ ‫توجه همه فعالیت های حال و اینده انســان‬ ‫امروزی اســت؛ چرا که در نظــر نگرفتن این‬ ‫امر در اســتفاده از منابــع‪ ،‬تولید محصوالت‪،‬‬ ‫تصمیم گیری های اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی و‪...‬‬ ‫می تواند به بــروز اســیب های جبران نا پذیر‬ ‫بــه محیط زیســت انســانی منجر شــود‪.‬‬ ‫توســعه پایــدار بنا بــه تعریف‪ ،‬توســعه ای‬ ‫اســت که نیازهــای امــروز را بــدون تاثیر‬ ‫و لطمــه زدن بــه توانایــی نســل های اتی‬ ‫در تامیــن نیازهایشــان‪ ،‬تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫توســعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان‬ ‫ط زیست اســت‪ .‬توسعه پایدار‬ ‫توسعه و محی ‬ ‫تنها بر جنبــه زیســت محیطی تمرکز ندارد‬ ‫بلکه بــه جنبه هــای اجتماعــی و اقتصادی‬ ‫ان هم توجــه می کند‪ .‬توســعه پایدار محل‬ ‫ط زیســت است‪.‬‬ ‫تالقی جامعه‪ ،‬اقتصاد و محی ‬ ‫امروزه بر اثر بهره برداری بی رویه و غیراصولی‬ ‫منابع طبیعی در طــول ســالیان متمادی‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫بســیاری از اکوسیســتم های طبیعی‬ ‫تخریب و بسیاری دیگر از اکوسیستم ها‬ ‫شــکننده و اســیب پذیر شــده است‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریت صحیح و اصولی‬ ‫برای نحوه بهره برداری از منابع طبیعی‪،‬‬ ‫مهم ترین هدف توسعه پایدار و تضمین‬ ‫کننــده بقای جوامع انســانی بخصوص‬ ‫نسل های اینده در زیســت بوم هاست‪.‬‬ ‫انرژی به منزله عامل توســعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و بهبــود کیفیــت زندگی‬ ‫انســان تلقی می شــود‪ .‬نحــوه تولید و‬ ‫اســتفاده از انرژی بــه منزلــه یکی از‬ ‫اصلی ترین عوامل موثر در ایجاد الودگی‬ ‫ط زیســت در مقیاس هــای ملی‪،‬‬ ‫محی ‬ ‫ناحیــه ای و بین المللی مطرح اســت‪.‬‬ ‫با نگاهــی به قرن بیســتم میــادی و‬ ‫ســیر صنعتی شدن انســان‪ ،‬مهم ترین‬ ‫عامــل در تامیــن و تولیــد انــرژی در‬ ‫اوایل قــرن بیســتم‪ ،‬توجــه به صرفه‬ ‫اقتصادی و ســود حاصــل از این منابع‬ ‫بود و در ان ایــام ارتباط بیــن انرژی و‬ ‫محیط زیســت اهمیت زیادی نداشت‪.‬‬ ‫دغدغه هــای زیســت محیطی ماننــد‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫باران اســیدی‪ ،‬سوراخ شــدن الیه ازن‬ ‫و تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانی در‬ ‫دهه ‪ 80‬میــادی اهمیت پیــدا کرد‪ .‬از‬ ‫ان زمان این موضوع اشــکار شــد که‬ ‫تولیــد‪ ،‬تبدیل‪ ،‬انتقال و مصــرف انرژی‬ ‫ط زیست تاثیرگذارند‪.‬‬ ‫همگی روی محی ‬ ‫ت محیطی‬ ‫این اثــرات مخــرب زیســ ‬ ‫حاصل انتشارات هســته ای‪ ،‬شیمیایی‬ ‫و حرارتــی فرایندهایــی اســت کــه‬ ‫برای تامیــن منافع بشــر کار می کنند‪.‬‬ ‫مشــکالتی ماننــد الودگــی اب و هوا‪،‬‬ ‫تخریب زمین‪ ،‬گرمایش و ک ً‬ ‫ال تغییر اقلیم‬ ‫جهانی بواسطه مصرف‪ ،‬تولید‪ ،‬تبدیل و‬ ‫انتقال انرژی اتفاق می افتند و به طور کلی‬ ‫انرژی در بروز انهــا ایفای نقش می کند‪.‬‬ ‫رابطه بین توســعه پایدار و بهره گیری از‬ ‫منابــع‪ ،‬بویژه منابع انــرژی از مهم ترین‬ ‫مســائل جوامع بشری اســت و تحقق‬ ‫توسعه پایدار در گرو اســتفاده بهینه از‬ ‫منابع انرژی اســت‪ .‬به عنوان مثال اثرات‬ ‫زیست محیطی ناشی از انتشار االینده ها‬ ‫می تواند از طریق افزایــش بهره وری در‬ ‫سیستم های مصرف انرژی کاهش یابد‪.‬‬ صفحه 10 ‫راهکارهای ساده برای رفع‬ ‫بی خوابی‬ ‫بی خوابی یا کم خوابی برای برخی افراد چنان مالل اور و زجراور است‬ ‫که فرد حاضر است هر دارو یا غذایی بخورد تا بتواند تنها چند ساعت‬ ‫خوابی عمیق و لذت بخش داشته و به صبر و حوصله کافی دست یابد‪.‬‬ ‫انرژی یک مفهوم کامال اشناست‪ .‬اما اگزرژی چیست؟‬ ‫اگزرژی شاخصی برای کمی ســازی پایداری در فرایندهاست و‬ ‫دربرگیرنده جنبه های کمــی و کیفی انرژی بطور توام اســت‪.‬‬ ‫تحلیل اگزرژی‪ ،‬بــر پایــه قانــون اول و دوم ترمودینامیک‪ ،‬از‬ ‫اوایل قرن گذشــته مــورد توجه واقع شــده و از ســال ‪1930‬‬ ‫میالدی‪ ،‬این تحلیل بسط و توسعه بیشــتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫با شــروع بحران انــرژی در دهه ‪ 70‬میــادی‪ ،‬تحلیل اگزرژی‬ ‫در راس تحقیقات ترمودینامیکی ســه دهه اخیــر قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در زمــان ســوختن ســوخت بــرای‬ ‫تولیــد بــرق ناخــوداگاه می فهمیــم باوجــود بقــای‬ ‫انــرژی چیــزی مصــرف شــده و از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫این همــان مفهــوم اگــزرژی اســت‪ .‬اگــزرژی نــه فقط به‬ ‫کیفیت انرژی اشــاره دارد بلکه به ایــن نکته نیز اشــاره دارد‬ ‫که انــرژی ارزش خــود را از دســت می دهــد (ان چیزی که‬ ‫بــه ان مصرف انــرژی در یــک سیســتم اطالق می شــود)‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــزرژی مبنایــی بــرای مقایســه انــواع‬ ‫حامل هــای انــرژی اســت و این کــه انــرژی به چــه میزان‬ ‫و در چــه محل هایــی از یــک سیســتم تلــف می شــود‪.‬‬ ‫اگر الزم باشــد که پســاب و جریان های اتالفی یــک فرایند‬ ‫ط زیســت نداشــته باشــد‪ ،‬بایــد قبل از‬ ‫اثــری روی محیــ ‬ ‫رها شــدن در طبیعــت به حالــت تعــادل با محیــط دراید‪.‬‬ ‫در ارزیابی پایداری فرایندها و سیســتم ها و تالش برای بهبود‬ ‫پایداری‪ ،‬تحلیــل اگزرژی ابزار بســیار مفید و موثری اســت‪.‬‬ ‫اگــزرژی کیفیت جریــان انرژی و مــاده را که مبین قســمت‬ ‫مفید انرژی یا ماده است‪ ،‬نشــان می دهد‪ .‬تبدیل انرژی در یک‬ ‫فرایند همــواره با از دســت رفتن کیفیت انرژی همراه اســت‪.‬‬ ‫حرکــت به ســمت توســعه پایــدار نیازمند حل مشــکالت‬ ‫زیســت محیطی اســت‪ .‬همچنین توســعه پایــدار نیازمند‬ ‫عرضــه پایــدار منابــع انــرژی اســت؛ به طــوری کــه در‬ ‫درازمــدت و با هزینــه ای معقول در دســترس باشــد و بدون‬ ‫اثــرات منفــی اجتماعی بتوانــد مورد اســتفاده قــرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در جوامعــی کــه در پــی توســعه پایــدار‬ ‫هســتند توصیــه می شــود از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر‬ ‫یــا راهکارهــای افزایــش کارایــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫روزنامه جام جم ‪ -‬نویســنده فاخره بهبهانی ‪ -‬علت اغلب بی خوابی ها‬ ‫ناشى از گرفتارى‏هاى روزانه است که شــب‏ها خود را نشان مى‏دهد‪.‬‬ ‫البته پرخوری های شــبانه نیز از شــایع ترین علــل بی خوابی افراد‬ ‫اســت‪ .‬وقتی معده پر باشــد‪ ،‬بدن باید انرژی زیــادی را صرف هضم‬ ‫و جذب غذا کند و در چنین شــرایطی به خواب رفتن تقریبا محال و‬ ‫غیرممکن اســت‪ .‬فرد ناخوداگاه ان قدر در رختخــواب پهلو به پهلو‬ ‫‏می شود و غلت می خورد تا مشکل معده برطرف شــود‪ .‬در نهایت به‬ ‫خوابی غیرطبیعی مى‏رود و صبح که برمی خیزد خســته و خواب‏الود‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بر این موارد‪ ،‬تنش های عصبی‪ ،‬عــوارض جانبی برخی‬ ‫داروها‪ ،‬درد های جســمانی‪ ،‬ضعف و گرســنگی زیاد‪ ،‬بی نظمی های‬ ‫هورمونی‪ ،‬مصرف مشــروبات الکلی‪ ،‬اضطراب و افســردگی از جمله‬ ‫مهم ترین علــل بــروز کم خوابی یا بی خوابی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫راه های رسیدن به خواب ایده ال‬ ‫بیشــتر عواملى که ســبب بی خوابى مى‏شــود به غیر از ان هایی که‬ ‫جنبه روحــى و روانى دارنــد را می تــوان تا حدود زیــادی با اصالح‬ ‫برنامه غذایی و برخی اقدامــات رفع کرد‪ .‬مصرف کم مواد گوشــتى‬ ‫به خصوص افرادی که اوره خون شــان باالســت‪ ،‬خــوردن غذاهاى‬ ‫حاضرى ســالم و کم‏انرژى در وعده شــام‪ ،‬ک ‏م کــردن وزن و کنترل‬ ‫پرفشــاری خونــى‏‪ ،‬ورزش‪ ،‬تفریــح و حــرکات جســمى‪ ،‬مصرف‬ ‫خوراکى‏ها و نوشــیدنی هایی‪ ،‬چون دوغ‪ ،‬خیــار‪ ،‬اب‏لیمو‪ ،‬اب هویج‪،‬‬ ‫ترب یا تربچه‪ ،‬شــیر گرم‪ ،‬نان و ماســت‪ ،‬ســیب درختى قرمز‪ ،‬عرق‬ ‫بهارنارنج و بیدمشک هنگام خواب و کاهو و فندق توصیه شده است‪.‬‬ ‫گرم کردن و ماساژ کف پا و ســعى در خروج افکار مزاحم و استحمام‬ ‫با اب ولرم رو به گــرم پس از هضم کامل غذا و مشــت و مال بدن هم‬ ‫می تواند بســیار اثربخش باشــد‪ .‬همچنین به افراد بی خواب توصیه‬ ‫شــده روز ها نخوابنــد و در طى روز تــا حدودى فعالیت جســمى‬ ‫داشــته و در نیمــه دوم روز یعنــى از ظهر بــه بعد چــاى‪ ،‬قهوه یا‬ ‫غذا ها و نوشــیدنى‏هایی که مواد محرک و ضدخــواب دارند مصرف‬ ‫نکنند و از خــوردن غذاهاى ســنگین‪ ،‬چرب‪ ،‬یبوســت زا و غذاهاى‬ ‫خشــک کننده مراکز عصبى مانند ســیر‪ ،‬فلفل و دارچین بپرهیزند‪.‬‬ ‫از داروهــاى گیاهــی مفید بــراى کم‏خوابى گشــنیز اســت‪ .‬این‬ ‫گیاه برخــی از انــواع بی خوابــى را به ســرعت بهبود مى‏بخشــد‪.‬‬ ‫براى این کــه خواب‏تان ســنگین ‏تر و عمیــق شــود می توانید بعد‬ ‫از شــام یک لیوان اب سیب قرمز با قدری عســل یا اب تازه مرکبات‬ ‫بنوشــید‪ .‬برای تمدد اعصــاب می توانید از یوگا‪ ،‬تمرینات تنفســی‬ ‫و نرمش های بدنى اســتفاده کنید‪ .‬در شــهر های غربی کشور مثل‬ ‫بو‬ ‫ایالم و لرســتان‪ ،‬بی خوابــی را با مصــرف دمکرده ســنبل الطی ‏‬ ‫جوشانده اکلیل کوهى و کرد ها از تخم شــنبلیله استفاده می کنند‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫مقاالتعلمیجعلیشناساییمی شود‬ ‫گزارش‬ ‫ناشــران در حــال ازمایــش نمونه هــای‬ ‫اولیــه سیســتم های خــودکار بــرای‬ ‫نشــانه گذاری مقــاالت ارائــه شــده‬ ‫توســط ســازمان های غیرقانونــی تولیــد‬ ‫مقــاالت تحقیقاتــی جعلــی هســتند‪.‬‬ ‫‪۱۳۹۰۱۱۹‬‬ ‫خبــر‪:‬‬ ‫کــد‬ ‫روزنامه جام جم ‪ -‬نویســنده یاسمین مشرف‬ ‫ این ابزارها‪ ،‬نتیجه همکاری یک ســاله بین‬‫‪ ۲۴‬ناشــر و ارائه دهندگان تجزیــه و تحلیل‬ ‫علمی هســتند که تالش می کنند مشــکل‬ ‫فزاینده مقاالت علمی جعلــی را از بین ببرند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر‪ ،‬مجالت صد هــا مقاله را‬ ‫به دلیل تــرس از این که اثر ارائه شــده‪ ،‬حاوی‬ ‫داده ها و تصاویر ســاختگی باشــد‪ ،‬تکذیب‬ ‫کرده اند‪ .‬به همین دلیل ناشــران سعی دارند‬ ‫از ورود چنین مقاالتی به سیستم ارسال شان‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬چند شرکت خصوصی شروع‬ ‫به ارائه نرم افزاری کرده اند که می تواند تصاویر‬ ‫بالقوه دستکاری شــده یا مشخصه هایی را که‬ ‫نشان دهنده فعالیت ســازمان های غیرقانونی‬ ‫در تولید مقاالت جعلی هســتند‪ ،‬شناســایی‬ ‫کند‪ .‬از سال‪ ،۲۰۲۰‬انجمن بین المللی ناشران‬ ‫علمی‪ ،‬فنی و پزشــکی (‪ )STM‬مستقر در الهه‬ ‫هلند‪ ،‬با شــرکت های انتشــاراتی همکاری‬ ‫می کنــد تا اســتاندارد های مشــترکی برای‬ ‫نرم افــزاری که می تواند مشــکالت احتمالی‬ ‫تصاویر را هنــگام بازنگری تشــخیص دهد‬ ‫ایجاد کند‪ .‬ایــن انجمن در دســامبر‪۲۰۲۱‬‬ ‫اعالم کرد در حال توســعه مرکز تایید صحت‬ ‫‪ STM‬یا مرکز ارائه کننده ابزار هایی است که به‬ ‫ویراستاران اجازه می دهد مقاالت ارسال شده‬ ‫را از نظر روش هــای تحقیق بررســی کنند‪.‬‬ ‫جعل ممکن اســت ده ها‪ ،‬صد ها یا حتی‬ ‫هزاران مقاله را در چند انتشــارات تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪ .‬اولین ابــزار مرکز تایید‬ ‫صحت‪ ،‬مقــاالت را از نظر بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫نشانه که می توانند نشــان دهند مقاله‬ ‫توسط ســازمان غیرقانونی تولید شده‪،‬‬ ‫بررسی می کند‪ .‬کسانی که مشغول این‬ ‫کارنــد درمورد این که این نشــانه ها چه‬ ‫هســتند صحبتی نمی کنند تا اطالعات‬ ‫را در اختیار کالهبرداران قــرار ندهند‪.‬‬ ‫ارسالچندبارهمطالب‬ ‫ابزار دوم برای هشــدار به ویراســتاران‬ ‫در زمانــی کــه شــخصی مقالــه ای را‬ ‫به طور همزمــان به چند مجله ارســال‬ ‫کرده طراحی شده اســت‪ .‬سازمان های‬ ‫غیرقانونــی از این روش بــرای پذیرش‬ ‫ســریع تر مقــاالت اســتفاده می کنند‪.‬‬ ‫کریســتوفر می گوید پی بــردن به این‬ ‫ارســال های متعدد «گامی واقعا بزرگ و‬ ‫مهم» در مقابله با این سازمان ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬پیــش از این‪ ،‬مجــات راهی برای‬ ‫این که بدانند ایا مقاله ای که ممکن است‬ ‫برای انتشار در نظر داشته باشند در جای‬ ‫دیگری نیز در دســت بررســی است یا‬ ‫خیر نداشتند‪ .‬به دلیل قوانین ضدرقابتی‬ ‫و پــردازش داده هــا‪ ،‬اشــتراک گذاری‬ ‫امن داده هــا بین ناشــران از نظر قانونی‬ ‫مشکل ساز اســت‪ .‬مقاالتی که محققان‬ ‫برای مجالت ارســال می کنند‪ ،‬محرمانه‬ ‫ابعاددیگرمشکل‬ ‫ســابینا الم‪ ،‬مدیر اخالق و صحت انتشــار در‬ ‫گروه تیلور و فرانســیس می گوید سوء ظن به‬ ‫ســازمان های غیرقانونی تولیدکننده مقاالت‬ ‫جعلی تقریبا نیمــی از موارد اخالقی اســت‬ ‫که ناشر با ان ســروکار دارد‪ .‬او می گوید عالوه‬ ‫بر تعداد زیاد این شــرکت ها مشکل دیگر این‬ ‫اســت که انواع مختلفی از این ســازمان های‬ ‫غیرقانونی وجــود دارد که به خوبــی خود را‬ ‫با شــرایط وفق می دهند‪ .‬دیوید کناتســون‪،‬‬ ‫سخنگوی انتشارات ‪ PLOS‬در سانفرانسیسکو‪،‬‬ ‫کالیفرنیا‪ ،‬می گوید یک ســازمان غیرقانونی‬ ‫‪12‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫هســتند و نمی توان به راحتی ان هــا را بین‬ ‫مجالت و ناشران به اشتراک گذاشت‪ ،‬اما مرکز‬ ‫درحال انجام مجموعه ای اقدامات فنی اســت‬ ‫تا براســاس ان ها فقط بخش های کوچکی از‬ ‫اطالعات از ناشــران جمع اوری شود‪ .‬هیلک‬ ‫کوئرز‪ ،‬سرپرســت یکی از شــرکت های تابعه‬ ‫‪ STM‬می گوید‪« :‬مرکــز به گونه ای کار می کند‬ ‫که بتوان اطالعــات را با یکدیگــر مرتبط و با‬ ‫هم مقایســه کرد‪ .‬اطالعــات به خاطر حفظ‬ ‫امنیــت‪ ،‬رمزگــذاری نیــز خواهند شــد‪».‬‬ ‫اخرین عنصر فنی مرکــز‪ ،‬تجزیه و تحلیل نرم‬ ‫افزار های موجود اســت کــه می تواند تصاویر‬ ‫دستکاری شــده را در مقاله ها تشخیص دهد‪.‬‬ ‫کمک به ویراستاران‬ ‫جریس وان راسم‪ ،‬مدیر تایید صحت تحقیقات‬ ‫در ‪ ،STM‬می گوید این ســازمان امیدوار است‬ ‫تا اوایل ســال اینده ابزار هایی برای شناسایی‬ ‫سازمان غیرقانونی و ارســال چندباره مقاالت‬ ‫در دسترس داشــته باشــد‪ .‬نیکوال نوجنت‪،‬‬ ‫مدیر انتشــارات کیفیت و اخــاق در انجمن‬ ‫ســلطنتی شــیمی لندن که در توسعه مرکز‬ ‫مشارکت داشــته‪ ،‬می گوید این اپلیکیشن ها‬ ‫به جای جایگزینــی ویراســتاران و بازنگران‬ ‫از ان ها پشــتیبانی می کنند‪ .‬او معتقد اســت‬ ‫هشــدار ها همچنان باید توســط افــراد داده‬ ‫شــوند‪ ،‬اما درجاتی از خودکار شدن نیز مهم‬ ‫اســت‪ ،‬زیرا ناشــران اغلــب در مقیاس های‬ ‫باالیی کار می کنند و حجــم زیادی از مقاالت‬ ‫ارســالی توســط ان هــا ارزیابی می شــوند‪.‬‬ صفحه 12 ‫عالئم وجود مشکالت کبدی در اطراف چشم‬ ‫عالئمــی در دور چشــم از وجــود‬ ‫مشــکالتی در کبد خبر می دهد که‬ ‫اگاهی از ایــن عالئم به تشــخیص‬ ‫سریع بیماری کمک بسزایی می کند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنا‪ ،‬داشــتن یک کبد‬ ‫ســالم بخش حیاتی برای ســامت‬ ‫کلی بدن محســوب می شــود‪ .‬این‬ ‫مشــکل روی افراد مختلفی ازمایش‬ ‫شده اســت و به این نتیجه رسیده اند‬ ‫که بیمــاری کبدی همیشــه عالئم‬ ‫مشــهود و قابل تشــخیصی نــدارد‪.‬‬ ‫در نتیجــه باید ســعی کنیــم که به‬ ‫خودمــان توجــه ویــژه ای داشــته‬ ‫باشــیم تا حتــی کوچک ترین عالئم‬ ‫را هــم بشناســیم ‪ .‬عالئــم مختلفی‬ ‫مانند یرقــان یا زردی صــورت‪ ،‬دل‬ ‫درد‪ ،‬ورم پــا و خارش پوســت جزء‬ ‫عالئم مشــکالت کبدی هســتند؛‬ ‫اما از طرفــی هم ممکن اســت این‬ ‫بیماری در بعضــی از افراد عالئم را در‬ ‫اطراف چشم نشــان دهد که در این‬ ‫قســمت به بررســی ان می پردازیم‪.‬‬ ‫ارتباط پالک های اطراف چشم با‬ ‫مشکلکبدی‬ ‫اگر متوجه تجمع پالک های زرد رنگ‬ ‫زیر پوســت نزدیک چشم شــدید‪ ،‬این‬ ‫می تواند عالمت بیماری کبدی باشد که با‬ ‫تجمع کلسترول زیر پوست اتفاق می افتد‬ ‫و نتیج ه کلسترول باال و اختالل سوخت‬ ‫و ســاز لیپیــد و چربی در بدن اســت‪.‬‬ ‫کبد خود باشــید‪ ،‬بلکه باید فشــارخون‬ ‫و سطح کلســترول را نیز بررسی کنید‪.‬‬ ‫چگونه عالئم بیماری کبد را‬ ‫تشخیصدهیم؟‬ ‫انواع مختلفی از بیمــاری کبدی باعث‬ ‫اختالل و مشــکالت در ســوخت و ساز‬ ‫چربی می شــود و این موضوع در افرادی‬ ‫که مشــکل کبــدی دارند رایج اســت‪.‬‬ ‫این لکه ها معموالً صاف یــا با برامدگی‬ ‫بســیار کم در زیر پوست ظاهر می شوند‬ ‫و رنگ انها زرد یا سفید است ‪ .‬مستقیماً‬ ‫زیر پوست چشــم رخ می دهند یا شاید‬ ‫باالی پلــک هم بــه وجود بیاینــد‪ .‬در‬ ‫گوشه داخلی چشــم هم دیده می شوند‬ ‫و معمــوال بــدون درد و نرم هســتند‪.‬‬ ‫زمانی کــه ایــن لکه هــای زرد رنگ را‬ ‫مشــاهده می کنیــد‪ ،‬باید به پزشــک‬ ‫مراجعه کنید و مراقب سطح کلسترول‬ ‫موجود در جریان خونتان باشــید‪ ،‬زیرا‬ ‫ممکن است افزایش ســطح کلسترول‬ ‫باعث مسدود شــدن جریان خون شود‬ ‫و ســکته و حمله قلبی را ایجــاد کند‪.‬‬ ‫برای این عالئم درمان هم وجود دارد‬ ‫لکه های زرد اطراف چشم همیشه از‬ ‫کبدنیست‬ ‫در حقیقت مطالعاتی در سال ‪ ۲۰۱۱‬بین‬ ‫افراد ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۹‬ساله انجام شد که به این‬ ‫وضعیت دچار بودند‪ .‬نتایج نشان داد که‬ ‫‪ ۱۲‬درصد این افــراد در معرض حمالت‬ ‫قلبی هســتند و معموالً کلسترول باال و‬ ‫چاقی این وضعیت را تشــدید کرده بود‪.‬‬ ‫به همین دلیل نه تنها باید مراقب سالمت‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫اگر پزشــک مطمئن شــود که شما به‬ ‫بیماری کبدی دچار هســتید و ســطح‬ ‫کلســترول تان باال اســت‪ ،‬اول به دنبال‬ ‫علت زمینه ای می گردد‪ ،‬یعنی کلسترول‬ ‫را بررســی می کنــد و داروهایی تجویز‬ ‫می کند کــه ســطح ان کاهــش پیدا‬ ‫کند‪ .‬ســپس با یک متخصص پوســت‬ ‫همــکاری می کند تا بتوانــد به بهترین‬ ‫شــکل ممکن این لکه ها را از بین ببرد‪.‬‬ ‫معموالً جراحــی با لیــزر می تواند یک‬ ‫روش موثر برای از بین بردن انها باشــد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ایسکانیوز‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫تاییدرصدقدیمی ترینکهکشان هایشناختهشده‬ ‫توسط جیمز وب‬ ‫گزارش‬ ‫تیر ‪ ۱۴۰۱‬گزارش شــد که تلسکوپ فضایی‬ ‫جیمز وب قدیمی ترین کهکشان های شناخته‬ ‫شــده را ثبت کرده و اکنون این موضوع مورد‬ ‫تایید ســتاره شناســان قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا و به نقل از اسپیس‪ ،‬ستاره‬ ‫شناســان تایید کردند که چهار کهکشــان‬ ‫باســتانی که توسط تلســکوپ فضایی جیمز‬ ‫وب در ماه هــای اولیــه عملیات ان کشــف‬ ‫شــد‪ ،‬قدیمی ترین کهکشــان هایی هستند‬ ‫که دانشــمندان تاکنون به چشــم دیده اند و‬ ‫تقریباً به انــدازه خود کیهان قدمــت دارند‪.‬‬ ‫تلســکوپ فضایــی جیمــز وب در ماه های‬ ‫گذشــته کهکشــانی را نشــان داد که تصور‬ ‫می شــد قدمت ان بــه ‪ ۳۰۰‬میلیون ســال‬ ‫پس از مه بانگ باز می گــردد و از ان به عنوان‬ ‫قدیمی ترین کهکشــان رصد شــده تاکنون‬ ‫نام بــرده شــد کــه ‪ GLASS-z۱۳‬نــام دارد‪.‬‬ ‫این تلســکوپ فضایی تنها چنــد هفته پس‬ ‫از اغــاز ماموریت خود‪ ،‬رکــورد قدیمی ترین‬ ‫کهکشــان رصد شــده تاکنون را با اختالف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون ســال شکســت‪ .‬پیــش از این‬ ‫عنوان قدیمی ترین کهکشــان رصد شــده به‬ ‫کهکشــان ‪ GN-Z۱۱‬نســبت داده می شد که‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون سال پس از مه بانگ قدمت دارد‬ ‫و توسط تلسکوپ فضایی هابل رصد شده بود‪.‬‬ ‫محققــان "مرکــز اخترفیزیــک هــاروارد و‬ ‫‪Harvard‬‬ ‫‪and‬‬ ‫اسمیتسـ�ونینان"(�‪Smith‬‬ ‫‪ )sonian‬نیــز کهکشــان دیگــری بــه‬ ‫نــام ‪ GLASS-z۱۱‬را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫این کهکشان ها با چه سرعتی از وب دور‬ ‫می شوند‪ ،‬توانســتند تایید کنند که این‬ ‫اجرام باستانی واقعاً قدیمی ترین هستند‪.‬‬ ‫انها همچنین در مقایســه با کهکشــان‬ ‫ما که ‪ ۱۰۰‬هزار ســال نوری قطر دارد‪،‬‬ ‫کوچک هســتند‪ .‬عــرض ‪GLASS-z۱۳‬‬ ‫تقریبــاً ‪ ۱۶۰۰‬ســال نــوری اســت‪،‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ GLASS-z۱۱‬تقریبــا‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬ســال نــوری عــرض دارد‪.‬‬ ‫ستاره شناســان اکنــون می داننــد که‬ ‫نور ثبت شــده از این چهار کهکشــان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳.۴‬میلیــارد ســال طــول‬ ‫کشــیده اســت تا به جیمز وب برسد‪.‬‬ ‫ب ه طــور دقیق تر‪ ،‬تلســکوپ جیمز وب‬ ‫این کهکشــان ها را ان گونــه که ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون ســال پس از مه بانــگ بوده اند‪،‬‬ ‫دیده اســت‪ ،‬یعنی زمانی که جهان تنها‬ ‫دو درصد از ســن کنونی خود را داشته‪،‬‬ ‫اگرچه کهکشــان ها باید حتی زودتر از‬ ‫ان شروع به شــکل گیری کرده باشند‪.‬‬ ‫مشــاهده برخی از اولین کهکشان هایی‬ ‫که پــس از مه بانــگ در ‪ ۱۳.۸‬میلیارد‬ ‫ســال قبل شــکل گرفته انــد‪ ،‬یکی از‬ ‫اهداف مهم این تلســکوپ فضایی است‬ ‫و دانشمندان بر این باورند که جیمز وب‬ ‫حتی قادر به رصد خوشــه های ستاره ای‬ ‫هــر دوی ایــن کهکشــان ها دارای جرمــی‬ ‫معــادل یــک میلیارد خورشــید هســتند‬ ‫و ایــن همــان میزانــی اســت کــه از یک‬ ‫کهکشــان با چنین قدمتی انتظــار می رود‪.‬‬ ‫این کهکشــان ها در میان صدهــا مجموعه‬ ‫ســتاره ای امیدوارکننده بودند که در تصاویر‬ ‫دوربیــن فروســرخ نزدیــک(‪ )NIRCam‬روی‬ ‫تلســکوپ فضایی جیمــز وب(‪ )JWST‬یافت‬ ‫شــدند‪ .‬اما دانشــمندان پس از بررسی دقیق‬ ‫انها با طیف نگار فروســرخ نزدیک که ترکیب‬ ‫شــیمیایی انها را نشــان داد و تعیین کرد که‬ ‫‪14‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫قدیمی تر نیز هســت‪ .‬در واقع‪ ،‬مشــاهده‬ ‫چنین خانواده های ســتاره ای جوان دقیقاً‬ ‫همان چیزی اســت که جیمــز وب برای‬ ‫ان ســاخته شده اســت و دانشــمندان از‬ ‫اینکه این تلســکوپ شــروع به مشــاهده‬ ‫چنیــن نتایــج شــگفت انگیزی در اوایل‬ ‫عملیات خــود کرده هیجان زده هســتند‪.‬‬ ‫برانت رابرتســون اخترفیزیکدان دانشگاه‬ ‫کالیفرنیا سانتا کروز و یکی از پژوهشگران‬ ‫دخیل در رصدهای جیمز وب در بیانیه ای‬ ‫گفت‪ :‬این کهکشــان ها بســیار فراتر از ان‬ ‫چیزی هســتند که مــا می توانســتیم از‬ ‫جانــب جیمز وب تصــور کنیــم‪ .‬با جیمز‬ ‫وب اکنــون بــرای اولیــن بــار می توانیم‬ ‫چنین کهکشــان های دور دســتی را پیدا‬ ‫کنیم و ســپس از نظر طیف سنجی تایید‬ ‫کنیم که انها واقعاً تا این حد دور هســتند‪.‬‬ ‫اخترشناســان بــرای تاییــد اینکــه این‬ ‫کهکشان ها واقعاً به همان اندازه که به نظر‬ ‫می رسند‪ ،‬قدیمی هستند‪ ،‬باید تخمین های‬ ‫دقیقی از به اصطــاح انتقال به ســرخ از‬ ‫داده هــای ‪ NIRSpec‬به دســت می اوردند‪.‬‬ ‫انتقال به ســرخ باعث می شــود اجسامی‬ ‫که در نتیجه ی انبســاط جهان از ما دورتر‬ ‫می شوند‪ ،‬سرخ تر به نظر برســند‪ ،‬چرا که‬ ‫نور ساطع شده از ستاره ها و کهکشان های‬ ‫دور را بــه طــول موج هــای طوالنی تر و‬ ‫قرمزتــر از طیف نــور امتــداد می دهند‪.‬‬ صفحه 14 ‫لزوم استفاده از هوش مصنوعی در‬ ‫دادگاه های چین تا سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫دورتریــن کهکشــان کــه توســط جیمــز وب‬ ‫شناســایی شــده‪ ،‬انتقال به ســرخ ‪ ۱۳.۲‬را نشان‬ ‫داده اســت که مربوط به حدود ‪ ۱۳.۵‬میلیارد سال‬ ‫پیش اســت و باالترین میزانی اســت کــه تاکنون‬ ‫برای هــر کهکشــانی اندازه گیری شــده اســت‪.‬‬ ‫رابرتســون می گویــد‪ :‬در انتقــال به ســرخ ‪،۱۳‬‬ ‫جهــان فقــط ‪ ۳۲۵‬میلیــون ســال ســن دارد‪.‬‬ ‫این مشــاهدات بــه عنــوان بخشــی از پــروژه‬ ‫‪ JADES‬انجــام شــد کــه از ‪ NIRCam‬و‬ ‫بــرای مطالعــه جهــان اولیــه بــه روش هایــی‬ ‫اســتفاده می کنــد کــه قبــا غیرممکــن بود‪.‬‬ ‫‪NIRSpec‬‬ ‫پروژه ‪ JADES‬با همکاری بین المللی بیش از ‪ ۸۰‬ستاره‬ ‫شناس از سراســر دنیا تازه در اغاز تالش خود است‪.‬‬ ‫اکنون اخترشناسان می خواهند به ستاره های منفرد‬ ‫در این کهکشان های قدیمی نگاه کنند که برخی از‬ ‫انها ممکن است ‪ ۱۰۰‬میلیون سال زودتر از سنی که‬ ‫توسط جیمز وب دیده می شوند‪ ،‬متولد شده باشند‪.‬‬ ‫رابرتســون می گویــد‪ :‬بــا ایــن اندازه گیری هــا‬ ‫می توانیم روشنایی ذاتی کهکشــان ها را بشناسیم‬ ‫و تعــداد ســتاره های ان هــا را بفهمیــم‪ .‬اکنون‬ ‫می توانیم شــروع به جدا کــردن نحــوه کنار هم‬ ‫قرار گرفتــن کهکشــان ها در طول زمــان کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــاهدات با انچه که ســتاره شناسان‬ ‫بر اســاس مدل هــای تشــکیل کهکشــان های‬ ‫موجــود انتظــار داشــتند‪ ،‬مطابقــت دارنــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان می گویند‪ ،‬ایــن امکان وجــود دارد‬ ‫که تلســکوپ فضایی جیمــز وب بتوانــد مناطق‬ ‫دورتر را رصد کند و کهکشــان هایی با قدمت تنها‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ســال پس از مه بانگ را کشــف کند‪.‬‬ ‫دادگاه های چین باید تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬سیســتم هوش مصنوعی را در جلســات خود‬ ‫پیاده سازی کنند‪ .‬به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی‪ ،‬دادگاه های چین باید تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬یک سیستم هوش مصنوعی مناســب برای ارائه پشتیبانی همه جانبه مبتنی‬ ‫ش برای بهبود خدمات حقوقی و اجرای عدالت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫بر هوش مصنوعی در تال ‬ ‫این دســتورالعمل روز جمعه توســط دادگاه عالی خلق‪ ،‬دادگاه عالــی چین صادر‬ ‫شــد‪ .‬این دســتورالعمل همچنین از دادگاه هــای چینی می خواهد تــا یک برنامه‬ ‫کاربــردی و سیســتم نظری بــرای اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینه های‬ ‫قضایــی راه اندازی کننــد و قوانین را تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬بهبود بخشــند تــا اطمینان‬ ‫حاصل شــود که این فنــاوری می توانــد از کل فراینــد قضایی پشــتیبانی کند‪.‬‬ ‫دادگاه عالــی گفــت کــه هــدف از صــدور ایــن دســتورالعمل‪ ،‬ترویــج ادغام‬ ‫عمیق هــوش مصنوعــی بــا کارهــای قضایــی‪ ،‬تقویــت ســاختار دادگاه های‬ ‫هوشــمند و تالش برای دســتیابی به ســطح باالتــری از عدالت دیجیتال اســت‪.‬‬ ‫در این ســند حقوقــی‪ ،‬ایــن دادگاه‪ ،‬قانونی بودن اســتفاده از هــوش مصنوعی در‬ ‫زمینه های قضایــی و امنیتی که این فناوری ارائه می دهد را برجســته کرده اســت‪.‬‬ ‫این قانــون تصریح کرد کــه ارتقا و کاربــرد فنــاوری نباید به امنیت ملی اســیب‬ ‫برســاند‪ ،‬اســرار دولتی را نقض کند یــا امنیت داده هــای شــخصی را نقض کند‪.‬‬ ‫همچنین تاکیــد کردند کــه احکام باید همیشــه توســط قضات صادر شــود‪ ،‬به‬ ‫این معنی کــه هــوش مصنوعی نمی توانــد جایگزیــن قضــات در تصمیم گیری‬ ‫پرونده ها شــود‪ .‬این امر نشان دهنده ان اســت که نتایج حاصل از استفاده از فناوری‬ ‫می توانــد به عنــوان مرجــع تکمیلــی در نظــارت و مدیریت قضایی عمــل کند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه در مشــاهدات‬ ‫کهکشــان هایی شناســایی شــده اند کــه حتی‬ ‫قدیمی تــر از انهایــی هســتند که اکنــون تایید‬ ‫شــده اند‪ ،‬اما ســن ان ها هنوز بــا اندازه گیری های‬ ‫طیف ســنجی دقیق تر ‪ NIRSpec‬تایید نشده است‪.‬‬ ‫دادگاه عالــی روز جمعه گفــت که تقویت کاربــرد هوش مصنوعــی در زمینه های‬ ‫قضایــی نــه تنها بــه قضات کمــک می کنــد تا بــار رســیدگی بــه پرونده های‬ ‫بی اهمیــت را بــرای بهبــود کارایــی کاری خود کاهــش دهند‪ ،‬بلکه دسترســی‬ ‫مردم بــه منابــع قانونی برای حــل موثرتــر اختالفات شــان را اســان تر می کند‪.‬‬ ‫ایــن یافته هــای جدیــد روز ‪ ۱۲‬دســامبر‬ ‫در کنفرانــس موسســه علــم تلســکوپ‬ ‫فضایــی در بالتیمــور ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬برنامه هوش مصنوعی به طور خودکار بی نظمی ها در رسیدگی به پرونده‬ ‫را برای تنظیم رفتار قضایی تشــخیص می دهد‪ .‬در طول دهه گذشــته‪ ،‬دادگاه ها در‬ ‫سراسر کشور با افزایش تالش ها در کاربرد فناوری های پیشرفته هوشمندتر شده اند‪.‬‬ ‫‪NIRCam‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫فیزیکدانان نور را در زمان به عقب و جلو بردند‬ ‫کنکاش‬ ‫فیزیکدانــان بــرای اولین بــار در جهان‬ ‫موفق شــدند نــور را در زمان‪ ،‬بــه طور‬ ‫همزمان به عقــب و جلو حرکــت دهند‪.‬‬ ‫انهــا می گویند ایــن ازمایــش می تواند‬ ‫بــه شــکل گیری یــک نظریــه واحــد‬ ‫از گرانــش کوانتومــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از الیو‬ ‫ســاینس‪ ،‬دانشــمندان بــرای اولین بار‬ ‫کاری کردنــد که نــور در زمــان به طور‬ ‫همزمــان به جلــو و عقب حرکــت کند‪.‬‬ ‫این گزارش نشــان می دهد که این روش‬ ‫جدید که توســط گروهــی بین المللی از‬ ‫دانشمندان به دست امده است‪ ،‬می تواند‬ ‫به ایجاد تکنیک های محاسباتی کوانتومی‬ ‫جدیــد کمــک کند و بــه دانشــمندان‬ ‫درک بهتری از گرانــش کوانتومی بدهد‪.‬‬ ‫ایــن مهــم بــه لطــف ترکیبــی از دو‬ ‫اصــل کــه بخشــی از دنیــای عجیب‬ ‫و غریــب مکانیــک کوانتومــی را‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ ،‬بــه دســت امد‪.‬‬ ‫"تغییرزمانکوانتومی"چیست؟‬ ‫دو گــروه مســتقل از دانشــمندان‪،‬‬ ‫ازمایش های خــود را در کنــار هم انجام‬ ‫دادند و به چیزی دســت یافتنــد که ان‬ ‫را بــه عنوان «تغییــر زمــان کوانتومی»‬ ‫توصیــف می کننــد کــه در ان یــک‬ ‫فوتون در هــر دو حالت زمانی به شــکل‬ ‫همزمان رو بــه جلو و عقب وجــود دارد‪.‬‬ ‫اساســاً ایــن امــر از طریــق همگرایی‬ ‫برهم نهــی کوانتومی و "تقارن بــار‪ ،‬توازن‬ ‫و معکوس پذیری زمان"(‪ )CPT‬به دســت‬ ‫امد که هــر دو از اصول مکانیک کوانتومی‬ ‫هســتند‪ .‬به این معنی که خواص فیزیکی‬ ‫اتم ها و ذرات زیراتمی را توصیف می کنند‪.‬‬ ‫اصلی اســت که بیان می کند هر سامانه ای که‬ ‫حاوی ذرات باشــد از قوانین فیزیکی یکسانی‬ ‫تبعیت می کنــد‪ ،‬حتــی اگر بــار‪ ،‬مختصات‬ ‫فضایی و حــرکات انها دقیقاً معکوس شــوند‪.‬‬ ‫به لحاظ ریاضی به دلیل خطی بودن جواب های‬ ‫خالص معادله شــرودینگر ما می توانیم با جمع‬ ‫هر حالت دلخواه از حالت هــای خالص دوباره‬ ‫به یک جواب حالت خالص دســت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫این جواب ها عمــود برهم خواهند بــود و این‬ ‫جواب خــود یک جــواب معادله شــرودینگر‬ ‫اســت که به ان برهم نهی کوانتومی می گویند‪.‬‬ ‫برهم نهــی معموال بــا ازمایش فکــری گربه‬ ‫شــرودینگر توصیف می شــود که در ان یک‬ ‫گربه فرضــی به طــور همزمان زنــده و مرده‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬زیــرا زندگی ان‬ ‫در دســت یــک رویــداد تصادفــی زیراتمی‬ ‫اســت کــه هــم اتفــاق می افتــد و هــم تا‬ ‫زمانی که مشــاهده شــود‪ ،‬اتفــاق نمی افتد‪.‬‬ ‫تقارن ‪ CPT‬نیز تقارن بنیــادی قوانین فیزیک‬ ‫تحت تبدیالت همزمــان درهم ریختن بار(‪،)C‬‬ ‫تبدیل تــوازن(‪ )P‬و معکوس پذیــری زمان(‪)T‬‬ ‫است‪ CPT .‬تنها ترکیب ‪ C ، P‬و ‪ T‬است که دقیقاً‬ ‫همان تقارن مشاهده شــده طبیعت در سطح‬ ‫بنیادین اســت‪ .‬نظریه ‪ CPT‬می گوید که تقارن‬ ‫‪ CPT‬در تمام پدیده های فیزیکــی وجود دارد‪.‬‬ ‫هر گروه از دانشــمندان نتایــج ازمایش های‬ ‫خود را در یک مقاله منتشــر کردنــد که البته‬ ‫هر دو هنوز مورد بررســی همتا قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫دانشــمندان می گوینــد‪ ،‬ایــن ازمایش های‬ ‫جدیــد می تواننــد بــه توســعه نظریــه‬ ‫یکپارچــه گرانــش کوانتومی کمــک کنند‪.‬‬ ‫انهــا در طــول ازمایشــات خــود‪ ،‬ذره ای‬ ‫اصــل اول یعنــی برهم نهــی کوانتومی‪،‬‬ ‫پدیــده ای اســت کــه می گویــد ذرات‬ ‫کوچک تا زمانی که مشــاهده شــوند‪ ،‬در‬ ‫چندین حالــت مختلف وجــود دارند‪ .‬در‬ ‫حالــی که اصــل دوم یعنی تقــارن ‪،CPT‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫از نــور‪ ،‬یعنــی یــک فوتــون را در حالت‬ ‫برهم نهی قــرار دادند تا بــه ان اجازه دهند‬ ‫در زمــان بــه جلــو و عقب حرکــت کند‪.‬‬ ‫برای انجام این کار‪ ،‬هــر دو گروه یک فوتون‬ ‫را در امتــداد یــک برهم نهی از دو مســیر‬ ‫جداگانه از طریق عبور از یک بلور تقســیم‬ ‫کردند‪ .‬در حالی که فوتون برهم نهی شده به‬ ‫صورت منظم در میان بلور حرکت می کرد‪،‬‬ ‫مســیر دیگری نیز بــرای تغییــر قطبش‬ ‫فوتون تعبیه شــد تا طوری حرکت کند که‬ ‫گویی در زمان رو به عقب در حرکت اســت‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬دانشمندان فوتون های برهم نهی‬ ‫شــده را با حرکت دادن انها در بلور دیگری‬ ‫دوباره ترکیب کردند‪ .‬انها ســپس قطبش‬ ‫فوتون را اندازه گرفتند و یک الگوی تداخل‬ ‫کوانتومی پیدا کردند‪ .‬تشــکیل این الگو که‬ ‫از نوارهای روشــن و تیره تشکیل شده بود‪،‬‬ ‫تنها در صورتی امکانپذیر اســت که فوتون‬ ‫در هر دو جهت در زمان حرکت کرده باشد‪.‬‬ ‫یافته های فیزیکدانان این پــروژه می تواند‬ ‫امــکان پــردازش پیشــرفته تری را در‬ ‫محاســبات کوانتومی فراهم کند‪ ،‬زیرا انها‬ ‫نشــان دادند کــه تغییرات یــا تلنگرهای‬ ‫زمانی می تواننــد به درگاه هــای منطقی‬ ‫برگشت پذیر مرتبط شوند تا امکان محاسبه‬ ‫همزمان در هر دو جهت زمانی فراهم شود‪.‬‬ ‫ایــن کار همچنین بــه درک جامعه علمی‬ ‫از دنیــای مکانیــک کوانتومــی می افزاید‬ ‫و می توانــد بــه رســیدن به یــک نظریه‬ ‫یکپارچه در مــورد گرانــش کوانتومی که‬ ‫نظریه نســبیت عــام را با اصــول مکانیک‬ ‫کوانتومــی تطبیــق دهــد‪ ،‬کمــک کند‪.‬‬ صفحه 16 ‫یک سیاره فراخورشیدی داغ عجیب کشف شد‬ ‫این بدان معناســت که نیمی از ستاره کمی‬ ‫ابی تر اســت و نیمــی دیگر کمــی قرمزتر‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اخترشناســان می توانند‬ ‫جانســن را با اندازه گیری زمانی کــه نور را از‬ ‫سمت قرمزتر‪ ،‬ســمت ابی تر و قسمت میانی‬ ‫بدون تغییر مســدود می کند‪ ،‬ردیابی کنند‪.‬‬ ‫بر اســاس تحقیقات جدیــد‪ ،‬ســیاره ای به‬ ‫انــدازه زمین کــه "جهنم" نامیده می شــود‪،‬‬ ‫به شــدت داغ شــده اســت زیــرا در امتداد‬ ‫خــط اســتوای ســتاره خــود می چرخــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا و بــه نقــل از اس اف‪ ،‬تمام‬ ‫ســطح این "ابر زمیــن" اقیانوســی از گدازه‬ ‫اســت که دمای ان به حــدود ‪ ۲۰۰۰‬درجه‬ ‫ســانتی گراد می رسد‪ .‬این ســیاره سنگی که‬ ‫با نام مســتعار "جانســن"(‪ )Janssen‬شناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬یکــی از عجیب وغریب تریــن‬ ‫ف شد ه است‪.‬‬ ‫سیاره های فراخورشــیدی کش ‬ ‫این سیاره به عنوان سیاره الماس نیز شناخته‬ ‫می شــود زیرا فضــای داخلی ان سرشــار از‬ ‫کربن اســت که ســنگ های قیمتی را تحت‬ ‫فشــار شــدید ایجاد می کند‪ .‬ایــن اطالعات‬ ‫جدید توســط یک ابــزار اکتشــاف فضایی‬ ‫که انــدازه گیری های بســیار دقیقــی از نور‬ ‫ســتارگان را از ســتاره نزدیک جانسن یعنی‬ ‫کوپرنیک‪ ،‬ثبت کرده‪ ،‬به دســت امده اســت‪.‬‬ ‫این کشــف پیامدهایــی برای شــکارچیان‬ ‫بیگانه دارد‪ .‬چنیــن اطالعاتی بــرای یافتن‬ ‫اینکه چقــدر محیط های مشــابه زمین رایج‬ ‫هستند و چقدر ممکن است حیات فرازمینی‬ ‫در کیهــان فــراوان باشــد‪ ،‬حیاتی اســت‪.‬‬ ‫"لیلــی ژائــو" (‪ )Lily Zhao‬محقق ارشــد این‬ ‫مطالعه و پژوهشــگر مرکز موسسه فالتیرون‬ ‫گفت‪ :‬ما در مورد اینکه چگونــه این منظومه‬ ‫چنــد ســیاره ای بــه وضعیت فعلــی خود‬ ‫رســیده اســت اطالعاتی به دســت اوردیم‪.‬‬ ‫دیگر سیارات کوپرنیک در مسیرهای مداری‬ ‫متفاوتی قــرار دارند که حتــی هرگز از‬ ‫بین ســتاره و زمین عبــور نمی کنند‪.‬‬ ‫اندازه گیری های نور با حرکت جانســن‬ ‫بین زمین و ستاره بســیار اندک تغییر‬ ‫می کــرد‪ .‬این نشــان می دهــد که این‬ ‫سیاره در مداری نســبتا خنک تر شکل‬ ‫گرفته اســت و در طول زمــان به ارامی‬ ‫به ســمت کوپرنیک حرکــت می کند‪.‬‬ ‫دکتــر ژائو می گوید‪ ،‬مســیر جانســن‬ ‫بــا نزدیک تــر شــدن تغییــر می کند‪.‬‬ ‫دانشمندان امیدوارند مطالعه انها درک‬ ‫دانشــمندان از چگونگی شکل گیری و‬ ‫حرکت ســیارات در طول تمام زمان ها‬ ‫را بهبود بخشد‪ .‬جانســن در سال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫کشف شد و به اولین سیاره "ابر زمین"‬ ‫شــناخته شــده تبدیل شــد‪ .‬جرم این‬ ‫سیاره حدود هشــت برابر جرم سیاره ما‬ ‫و اندازه ان نیز دو برابر پهنای ســیاره ما‬ ‫اســت‪ .‬جو ان غنی از هیدروژن اســت‪.‬‬ ‫هلیوم و به طور بالقوه سیانید هیدروژن‬ ‫نیز در ان وجود دارد‪ .‬این اولین ســیاره‬ ‫فراخورشیدی اســت که می شناسیم و‬ ‫با وجود ســطح جهنمی اش‪ ،‬جــو دارد‪.‬‬ ‫مدار جانسن دارای حداقل شعاع تقریبا‬ ‫دو میلیون کیلومتر است‪ .‬ستاره شناسان‬ ‫معتقدند این سیاره حدود هشت میلیارد‬ ‫سال پیش شکل گرفته است‪ .‬مدار ان به‬ ‫قدری به دور کوپرنیک نزدیک است که‬ ‫اخترشناســان در ابتدا به وجود ان شک‬ ‫کردند‪ .‬همانطور که کوپرنیک می چرخد‪،‬‬ ‫نیمی از ان ستاره به سمت ما می چرخد‬ ‫و نیمی دیگر در حال دور شــدن است‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫با این حال‪ ،‬تفاوت حاصل در نور ســتارگان‬ ‫تقریبا بی اندازه کوچک است‪ .‬این پیشرفت از‬ ‫طیف ســنج با دقت باال "‪"EXPRES‬حاصل شد‪.‬‬ ‫این ابزار که در مکان قرارگیری تلسکپوپ �‪Low‬‬ ‫‪ ell Discovery‬در اریزونا قرار دارد‪ ،‬حساسیت‬ ‫مورد نیــاز بــرای مشــاهده جابجایی های‬ ‫کوچــک قرمــز و ابــی را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫اندازه گیری هــای ‪ EXPRES‬نشــان داد کــه‬ ‫مدار جانســن تقریبا با اســتوای کوپرنیک‬ ‫همسو اســت و این مسیری اســت که ان را‬ ‫منحصربه فــرد می کند‪ .‬به گفتــه محققان‬ ‫این برهم کنش ها جانســن را به سمت مکان‬ ‫جهنمــی کنونی اش ســوق داده اســت‪ .‬با‬ ‫نزدیک شدن جانســن به کوپرنیک‪ ،‬گرانش‬ ‫ستاره به طور فزاینده ای مسلط تر شده است‪.‬‬ ‫از انجایی کــه کوپرنیک در حــال چرخش‬ ‫اســت‪ ،‬نیروی گریز از مرکز باعث شد بخش‬ ‫میانی ان کمی به ســمت بیــرون برامده و‬ ‫باال و پایین ان صاف شــود‪ .‬این روی گرانش‬ ‫احساس شده توسط جانســن تاثیر گذاشت‬ ‫و ســیاره را به سمت استوای ســتاره کشاند‪.‬‬ ‫ژائــو می گویــد‪ :‬امیدواریــم منظومه های‬ ‫ســیاره ای مشــابه ســیاره های خودمان را‬ ‫پیدا کنیم و سیســتم هایی را کــه می دانیم‬ ‫بهتر درک کنیم‪ .‬ابــر زمین ها‪ ،‬رایج ترین نوع‬ ‫سیاره در کهکشان ما هســتند‪ ،‬اگرچه هیچ‬ ‫کدام در منظومه شمســی ما وجــود ندارند‪.‬‬ ‫انها ابــر زمین نامیــده می شــوند زیرا جرم‬ ‫انها از جهان ما بیشتر اســت اما از غول های‬ ‫گازی منظومه شمســی کوچک تر هستند‪.‬‬ ‫درک بیشــتر ابر زمین هــا باید بــه معنای‬ ‫درک بیشــتر از رایج ترین نوع سیارات باشد‪.‬‬ ‫یافته هـ�ای ایـ�ن مطالعـ�ه در مجلـهه "�‪Na‬‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪ "ture Astronomy‬منتشــر‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫گزارش‬ ‫ماجرای ‪ ۳۶۰‬نفر در ناسا!‬ ‫قطعا رفتن بــه فضا و تجربه زیســتن در‬ ‫محیطی کامال متفاوت‪ ،‬شــگفت انگیز و‬ ‫رویایی اســت اما تاکنون بــه این موضوع‬ ‫فکــر کرده اید کــه اگر یک فــرد بخواهد‬ ‫این رویا را بــه واقعیت تبدیل کند باید چه‬ ‫مراحلی را پشت ســر بگذارد؟ در این خبر‬ ‫نگاهی به مراحلی که یک فرد می بایســت‬ ‫برای طی کردن این مسیر پر فراز و نشیب‬ ‫طی کند تــا به فضــا بــرود‪ ،‬انداخته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬تمام افراد با هر وضعیت‬ ‫جســمی و روحی می توانند به دانشــگاه‬ ‫بروند و در رشــته تحصیلی مــورد عالقه‬ ‫خود به تحصیل بپردازنــد اما این موضوع‬ ‫درباره فضانورد شــدن صدق نمی کند چرا‬ ‫که کســی که می خواهد فضانورد شــود‪،‬‬ ‫باید از ویژگی هــای جســمانی و روحی‬ ‫مناســبی برخــوردار باشــد‪ .‬فضانوردان‬ ‫افرادی هســتند که دامنــه فعالیت های‬ ‫انها به اکتشافات انســانی در فضا محدود‬ ‫می شــود و ملموس ترین بخــش فعالیت ‬ ‫انها در مدار نزدیک زمین است‪ ،‬اما بخش‬ ‫بزرگی از عمر فضانــوردان روی زمین و در‬ ‫راه امــوزش و تمرین اماده ســازی برای‬ ‫انجام ماموریت های فضایی صرف می شود‪.‬‬ ‫یک داوطلب فضانوردی بایــد عاری از هر‬ ‫‪18‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫نوع بیماری‪ ،‬اعتیاد به مواد مخدر‪ ،‬الکل‬ ‫و سیگار باشــد و پیش از هر چیز باید‬ ‫تست های پزشــکی و یا تست پزشکی‬ ‫نیروی هوایی کشور خود را با موفقیت‬ ‫پشت ســر بگذارد‪ .‬یک داوطلب باید‬ ‫دید بینایی باال‪ ،‬عاری از اختالل روانی‬ ‫و دارای اندام هــای حرکتی و مفاصل‬ ‫با عملکرد نرمال باشــد‪ .‬یک داوطلب‬ ‫همچنیــن بایــد تســت توانایی های‬ ‫ذهنــی‪ ،‬شــخصیتی و شــناختی را‬ ‫با موفقیت پشــت ســر بگــذارد و در‬ ‫محیط های ســخت به طور موثری به‬ ‫صورت خردمندانه و اجتماعی کار کند‪.‬‬ ‫بســیاری از کودکان با خیره شدن به‬ ‫اسمان شــب بزرگ می شوند و رویای‬ ‫تبدیل شــدن به فضانوردانی را در سر‬ ‫می پرورانند که جسورانه به ماه و فراتر‬ ‫از ان می روند اما برای به دست اوردن‬ ‫ان شــغل‪ ،‬فضانوردان واجد شــرایط‬ ‫باید یک فراینــد انتخابــی رقابتی را‬ ‫طی کنند‪ .‬ناســا در کالس فضانوردان‬ ‫ناســا در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬اعالم کرد که‬ ‫از بین بیش از ‪ ۱۲‬هــزار متقاضی تنها‬ ‫‪ ۱۰‬نامــزد را انتخــاب کرده اســت‪.‬‬ ‫طبق گفته ناسا‪ ،‬الزامات اساسی شامل‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫شــهروندی ایاالت متحــده و دارا بودن‬ ‫مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬مهندســی و ریاضــی(‪)STEM‬‬ ‫مانند مهندســی‪ ،‬علوم زیســتی یا علوم‬ ‫کامپیوتر الزم اســت‪ .‬فضانوردان باید در‬ ‫شرایط خوبی باشــند و بتوانند امتحانات‬ ‫بدنی سخت ناسا را پشت ســر بگذارند‪.‬‬ ‫ناسا اظهار کرده از ســال ‪ ۱۹۵۹‬تاکنون‬ ‫تنها ‪ ۳۶۰‬نفر موفق شــده اند عضو گروه‬ ‫فضانوردان ناسا شوند‪ .‬برای تبدیل شدن‬ ‫به یک فضانــورد کامال واجد شــرایط‪،‬‬ ‫دو ســال اموزش از جمله شــیرجه در‬ ‫یــک اســتخر غول پیکــر الزم اســت‪.‬‬ ‫از زمانی که ناسا اولین گروه از فضانوردان‬ ‫خــود را در ســال ‪ ۱۹۵۹‬اعــام کرد‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۵۰‬نفر تاکنون به این شــغل‬ ‫دســت یافته انــد‪" .‬ان مک کلین"(‪Anne‬‬ ‫‪ )McClain‬فضانورد ناســا در یک پســت‬ ‫وبالگی در ســال ‪ ،۲۰۲۰‬انچه را که این‬ ‫اژانس فضایی در میــان افراد عالقه مند‬ ‫به این رشــته به دنبال ان می گردد را در‬ ‫چند کلمــه خالصه کرد‪ :‬ســازگار‪ ،‬قابل‬ ‫اعتماد‪ ،‬سرســخت و جزئیات گرا باشید‪.‬‬ ‫در طول مســابقه فضایی(رقابت دوران‬ صفحه 18 ‫جنگ ســرد بین ایاالت متحده و اتحاد‬ ‫جماهیر شــوروی برای اولین اکتشاف‬ ‫فضا) مــردان نظامی در صف نخســت‬ ‫برای فضانورد شــدن قرار داشــتند‪ .‬تا‬ ‫به امــروز‪ ۱۲ ،‬نفری کــه روی ماه قدم‬ ‫گذاشته اند‪ ،‬همگی مردان سفیدپوست‬ ‫بوده اند‪ .‬بــا این حال‪ ،‬ســپاه فضانوردان‬ ‫ناســا متنوع تر شــده اســت و در طول‬ ‫ماموریت ارتمیس در ســال ‪ ،۲۰۲۴‬این‬ ‫اژانس فضایی قصد دارد اولین زن و فرد‬ ‫رنگین پوســت را بر روی ماه فرود اورد‪.‬‬ ‫ارتمیس‪ ،۱‬نخســتین ماموریت پروژه‬ ‫ارتمیس است که بامداد چهارشنبه ‪۱۶‬‬ ‫نوامبر پرتاب شد‪ .‬موشک بزرگ "سامانه‬ ‫پرتاب فضایی"(‪ )SLS‬ناسا با موفقیت یک‬ ‫کپسول بدون سرنشین "اوریون"(‪)Orion‬‬ ‫را بــه همــراه گروهی از کیوب ســت ها‬ ‫بــا هــدف انجــام دادن ماموریت های‬ ‫علمــی مختلف به اعماق فضا فرســتاد‪.‬‬ ‫پــس از فراینــد انتخــاب‪ ،‬نامزدهای‬ ‫فضانوردی ناســا کــه با نــام" ‪"ASCAN‬‬ ‫شناخته می شوند‪ ،‬یک دوره اموزشی دو‬ ‫ساله را برای تبدیل شدن به فضانوردانی‬ ‫کامــا واجــد شــرایط می گذراننــد‪.‬‬ ‫اژانس فضایــی فضانوردان خــود را در‬ ‫محیط های مختلف از جمله استخرهای‬ ‫عظیــم و بیابان هــای داغ امــوزش‬ ‫می دهد تا توانایی انهــا را ازمایش کند‪.‬‬ ‫در طــی این عملیــات فضانــوردان در‬ ‫یک اســتخر بزرگ سرپوشــیده با یک‬ ‫فضاپیمــای غوطــه ور بــرای تمریــن‬ ‫پیــاده روی فضایی شــناور می شــوند‪.‬‬ ‫فضانــوردان بــرای اماده شــدن برای‬ ‫سفرهای فراتر از محدوده یک فضاپیما‪،‬‬ ‫زیر اب در استخرهای بزرگ سرپوشیده‬ ‫تمرین می کنند‪ .‬غواصی در اســتخرها‪،‬‬ ‫محیــط ریزگرانش یا شــرایط بی وزنی‬ ‫را کــه فضانــوردان هنــگام کار در فضا‬ ‫تجربــه خواهند کــرد‪ ،‬شبیه ســازی‬ ‫می کنــد‪ .‬فضانــوردان بــا اســتفاده از‬ ‫پیکرنمــای(‪ )mock-ups‬فضاپیمــا در‬ ‫اســتخر‪ ،‬پیاده روی فضایی و زمانی که‬ ‫فضاپیمــا را ترک می کنند تــا در خالء‬ ‫فضــا کار کننــد را تمریــن می کنند‪.‬‬ ‫ناسا مدرن ترین اموزش های پیاده روی‬ ‫فضایی را در ازمایشــگاه شناوری خنثی‬ ‫در مرکز فضایی جانسون در هیوستون‪،‬‬ ‫تگزاس انجام می دهد‪ .‬این استخر عظیم‬ ‫که به گفته ناســا حــاوی ‪ ۶.۲‬میلیون‬ ‫گالن اب اســت یک پیکرنمــای جزئی‬ ‫از ایســتگاه فضایــی بین المللــی(‪)ISS‬‬ ‫دارد‪ ،‬بــه طــوری کــه فضانــوردان‬ ‫می توانند با استفاده از ســخت افزار در‬ ‫یک محیط بــدون وزن تمریــن کنند‪.‬‬ ‫غواصان در ازمایشــگاه شناوری خنثی‬ ‫ناســا چراغ هــا را خامــوش کردنــد تا‬ ‫انچــه را که یــک فضانــورد ماموریت‬ ‫ارتمیس ممکن اســت در قطب جنوبی‬ ‫مــاه تجربه کند‪ ،‬شــبیه ســازی کنند‬ ‫خنثی(‪Neutral‬‬ ‫ازمایشــگاه شــناوری‬ ‫‪ )Buoyancy Laboratory‬یــا بــه طــور‬ ‫مخفف(‪ ،)NBL‬یک ازمایشــگاه تمرینی‬ ‫برای فضانوردان اســت که در تاسیسات‬ ‫اموزشــی ســونی کارتر واقع در مرکز‬ ‫فضایــی جانســون در هیوســتون‪،‬‬ ‫تگزاس واقع شده اســت‪ .‬این ازمایشگاه‬ ‫دارای یک اســتخر بزرگ سرپوشــیده‬ ‫به طول ‪ ۲۰۲‬فــوت(‪ ۶۲‬متــر)‪ ،‬عرض‬ ‫‪ ۱۰۲‬فوت(‪ ۳۱‬متــر) و عمق ‪ ۴۰‬فوت ‪۶‬‬ ‫اینچ(‪ ۳۴-۱۲‬متر) است که جهت تمرین‬ ‫راهپیمایی های فضایی استفاده می شود‪.‬‬ ‫در مراحل بعــدی فضانوردان با ســوار‬ ‫شــدن در هواپیمایی بــرای تمرین بی‬ ‫وزنــی و غلبه بر حالت تهوع موســوم به‬ ‫نام "دنباله دار تهــوع"(‪ )vomit comet‬بی‬ ‫وزنی را تجربــه می کنند‪ .‬به گفته اژانس‬ ‫فضایی امریکا‪ ،‬برنامه تحقیقاتی کاهش‬ ‫گرانش ناســا در ســال ‪ ۱۹۵۹‬اغاز شد‪.‬‬ ‫به عنوان بخشــی از ان‪ ،‬فضانــوردان با‬ ‫پرواز در یک هواپیمــای دارای گرانش‬ ‫صفر‪ ،‬معــروف بــه "دنبالــه دار تهوع"‪،‬‬ ‫تمرین می کنند‪ .‬به گفته ناسا‪ ،‬مسافران‬ ‫هواپیما از طریــق الگــوی صعودهای‬ ‫شیب دار و شــیرجه های تند‪ ،‬حدود ‪۲۵‬‬ ‫ثانیــه گرانش صفر را تجربــه می کنند‪.‬‬ ‫به گفتــه اژانــس فضایی امریــکا این‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫برنامه در طول سال ها شــامل چندین‬ ‫نوع هواپیمــا از جملــه هواپیمای ‪-KC‬‬ ‫‪ A ۱۳۵‬ناســا بــود که در ســال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫بازنشسته شــد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۰۸‬یک‬ ‫شـ�رکت خصوصی به نـ�ا م "�‪Zero Grav‬‬ ‫‪ "ity Corporation‬عملیــات پروازهــای‬ ‫جاذبــه صفر ناســا را به عهــده گرفت‪.‬‬ ‫این هواپیمــا همچنین بــه عنوان یک‬ ‫ازمایشگاه شناور عمل می کند‪ .‬محققان‬ ‫در ایــن پروازهــا مطالعات پزشــکی و‬ ‫ازمایش های بیماری حرکــت را انجام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬زیــرا مانورهــای هماننــد‬ ‫تــرن هوایــی اغلــب باعث می شــود‬ ‫مســافران احســاس بیمــاری کنند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات‪ ،‬ایــن هواپیما میزبان چند‬ ‫بازیگر هالیوود نیز بوده است‪ .‬برای مثال‬ ‫بازیگران تام هنکس‪ ،‬کوین بیکن و بیل‬ ‫پکستون صحنه های گرانش صفر فیلم‬ ‫"اپولو ‪ "۱۳‬در سال ‪ ۱۹۹۵‬را در هواپیمای‬ ‫دنباله دار تهــوع فیلمبــرداری کردند‪.‬‬ ‫فضانوردان در صورت فــرود اضطراری‪،‬‬ ‫تمرینــات طاقــت فرســای زنــده‬ ‫ماندن در صحــرا را تحمــل می کنند‪.‬‬ ‫از زمــان اغــاز ماموریــت مرکــوری‬ ‫‪ ۷‬در ســال ‪ ،۱۹۵۹‬فضانــوردان ناســا‬ ‫تکنیک هــای بقــا را در صورتــی کــه‬ ‫مجبــور بــه فــرود اضطــراری در یک‬ ‫منطقه دورافتاده شــوند‪ ،‬یاد گرفته اند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۶۴‬فضانــوردان اپولــو‬ ‫‪ ۱۱‬بــه نوادا ســفر کردند تا ســه روز را‬ ‫در بیابــان گــرم و خشــک بگذرانند و‬ ‫مهارت هــای بقــا را تمرین کننــد‪ .‬در‬ ‫تصویر بــاال‪ ،‬انهــا لباس هایــی به تن‬ ‫دارند که از چتر نجات ســاخته شــده‬ ‫اســت تا در گرمای بیابان خنک بمانند‪.‬‬ ‫فرانــک بورمــن‪ ،‬نیــل ارمســترانگ‪،‬‬ ‫جــان یانــگ و دیــک اســایتون‬ ‫در طــول تمریــن زنــده مانــدن در‬ ‫صحــرا نــوادا در ‪ ۱۳‬اوت ‪۱۹۶۴‬‬ ‫فضانــوردان ناســا در بیابــان اموزش‬ ‫می بینند زیرا ان محیط بســیار شــبیه‬ ‫به یک ســیاره بیگانه اســت‪ .‬به عنوان‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫گزارش‬ ‫بخشــی از اموزش ماموریت های موشکی ماه‬ ‫ارتمیــس‪ ،‬اژانس فضایی امریــکا اعالم کرد‬ ‫که دو امــوزش میدانی در صحــرای اریزونا‬ ‫ که شبیه به ماه اســت ‪ -‬برگزار خواهد کرد‪.‬‬‫فضانورد "فرانکلین اســتوری ماســگریو" در‬ ‫حــال جمــع اوری و تصفیــه اب در حیــن‬ ‫تمرین زنده ماندن در یــک صحرا در نزدیکی‬ ‫پاســکو‪ ،‬واشــنگتن در ‪ ۵‬اوت ‪ ۱۹۶۹‬اســت‬ ‫فضانوردان در سال های اولیه بر روی یک ابزار‬ ‫منحرف کننده اموزش می دیدند که این ابزار‬ ‫حاالت یک فضاپیما در حــال چرخش خارج‬ ‫از کنتــرل را تقلید می کرد‪ .‬در طول مســابقه‬ ‫فضایی‪ ،‬فضانــوردان بر روی یــک ابزار چند‬ ‫محوره اموزش می دیدند که انها را در ترکیبی‬ ‫از چرخش هــا بــا ســرعت ‪ ۳۰‬دور در دقیقه‬ ‫به اطــراف می چرخاند‪ .‬این ابزار که دســتگاه‬ ‫گیمبال(‪ )gimbal‬نامیده می شود‪ ،‬برای عادت‬ ‫دادن فضانــوردان به مواقــع گمراه کنند ه که‬ ‫فضانوردان هنگام غلتیــدن فضاپیما در فضا‬ ‫تجربه می کنند‪ ،‬طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫گیمبــال(‪ )Gimbal‬یــک پشــتیبان‬ ‫چرخشــی و لوالماننــد اســت کــه‬ ‫شــرایط گــردش و چرخش یک شــی‬ ‫دور یــک محــور را فراهم می ســازد‪.‬‬ ‫جان گلن‪ ،‬فضانــورد پــروژه مرکوری‪،‬‬ ‫در ویدئویــی از مرکز تحقیقــات گلن‬ ‫ناســا کــه در ســال ‪ ۲۰۱۶‬در یوتیوب‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن یکــی از‬ ‫ازمایش هــا یــا تمرین های اموزشــی‬ ‫ســخت گیرانه ای بــود کــه مــا انجام‬ ‫دادیــم‪ .‬از ان گیمبــال متنفــر بودیم‪.‬‬ ‫هفــت فضانــورد ماموریــت اصلــی‬ ‫مرکــوری و ‪ ۱۳‬زن ماموریــت مرکوری‬ ‫‪ ۱۳‬در ســال ‪ ۱۹۶۰‬در گیمبال اموزش‬ ‫دیدند‪ .‬ناســا دیگر از این ابزار چرخشی‬ ‫برای امــوزش فضانــوردان اســتفاده‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬زیــرا فضاپیماهــای مدرن‬ ‫این اژانس فضایی به فضانــوردان برای‬ ‫کنترل چرخــش خــود نیــاز ندارند‪.‬‬ ‫در مرحلــه ای دیگر فضانــوردان تحمل‬ ‫خــود را برای نیروی گرانشــی شــدید‬ ‫روی یک ماشــین چرخشــی ازمایش‬ ‫می کننــد‪ .‬در اوایــل اموزش‪ ،‬ناســا از‬ ‫یک ماشــین بزرگ به نام ســانتریفیوژ‬ ‫انســانی(‪ )human centrifuge‬بــرای‬ ‫ازمایش اســترس گرانشــی بــر روی‬ ‫فضانوردانی که برای اولین بار برای رفتن‬ ‫به ماه اموزش می دیدند‪ ،‬اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫این ســانتریفیوژ انســانی یــک بازوی‬ ‫چرخــان دارد کــه در انتهــای ان یک‬ ‫کپســول می تواند انســان را نگه دارد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ماشــین می چرخــد‪،‬‬ ‫فضانوردان تحمل خــود را برای تجربه‬ ‫نیروی گرانشی شدید ازمایش می کنند‪.‬‬ ‫گلــن در خاطــرات خــود در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نوشــت‪ :‬در انتهــای ان بــازوی‬ ‫بلنــد می چرخیــدم‪ ،‬مــن در انجا به‬ ‫عنوان یک خوکچه هنــدی برای انچه‬ ‫ممکن اســت یــک انســان در هنگام‬ ‫پرتاب بــه فضا یــا ورود مجــدد به جو‬ ‫بــا ان مواجه شــود‪ ،‬عمــل می کردم‪.‬‬ ‫گام بعدی برقراری ارتباط با روانشناسان‬ ‫در فضــا بود کــه به فضانــوردان کمک‬ ‫می کرد تا با محیط بســیار پر اســترس‬ ‫ســازگار شــوند‪ .‬فضانــوردان تحــت‬ ‫غربالگری روانشناختی و روانپزشکی قرار‬ ‫می گیرند تا افرادی که برای سفر فضایی‬ ‫مناسب نیســتند‪ ،‬از گروه حذف شوند‪.‬‬ ‫رفتن بــه فضــا فوق العاده پر اســترس‬ ‫است‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬برنامه تحقیقات‬ ‫انسانی ناســا گزارشی منتشــر کرد که‬ ‫نشــان مــی داد خدمــه ماموریت های‬ ‫سرنشــین دار‪ ،‬تغییراتی در خواب‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتن در معرض تشعشــع‪ ،‬جابجایی‬ ‫گرانــش و دوره هــای طوالنی انــزوا را‬ ‫تحمــل می کنند‪ .‬پس از تبدیل شــدن‬ ‫به فضانــورد‪ ،‬خدمه ایســتگاه فضایی‬ ‫بین المللی مرتبا از طریق کنفرانس های‬ ‫ویدئویی خصوصی با کارکنان پزشــکی‬ ‫‪20‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ صفحه 20 ‫از جمله روان شناســان صحبــت می کنند‪.‬‬ ‫تعداد ســفرهای فضایی در حــال افزایش‬ ‫یافتن هستند و بشر به سکونت بلندمدت و‬ ‫حتی دائمی در فضا فکر می کند اما باید دید‬ ‫که تحقق این هدف تا چه اندازه امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬دانشــمندان حوزه پزشکی فضا برای‬ ‫ایجاد یک پایــگاه داده بین المللی در مورد‬ ‫اثرات بلندمدت پروازهای فضایی بر سالمتی‬ ‫تالش می کننــد‪ .‬این کار بــرای محافظت‬ ‫از سالمتی و عملکرد سرنشــینان کنونی و‬ ‫اینده ســفرهای فضایی و همچنین ترسیم‬ ‫عواقب بلندمدت مرتبط با سالمتی اعضای‬ ‫بازنشسته در سراســر جهان ضروری است‪.‬‬ ‫با در نظــر گرفتن اهداف بلندپروازانه ناســا‬ ‫برای فرســتادن انســان به مــاه و مریخ در‬ ‫اینده ای نه چندان دور‪ ،‬حفظ سالمت روان‬ ‫فضانــوردان یک چالش پایــدار خواهد بود‪.‬‬ ‫نگاهی به چالش ها و تمرینات فشرده‬ ‫فضانوردایرانیناسا‬ ‫"یاســمین مقبلی" متولد ســوم تیر ‪۱۳۶۲‬‬ ‫خورشیدی‪ ،‬خلبان و سرگرد نیروی دریایی‬ ‫امریکا و فضانورد ایرانی‪-‬امریکایی ناسا‬ ‫اســت‪ .‬وی بیش از دو هزار ساعت پرواز‬ ‫با ‪ ۲۵‬نوع هواپیمای مختلف را در سابقه‬ ‫کاری خــود دارد‪ .‬یاســمین مقبلی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به عنوان فضانورد‬ ‫ناسا انتخاب شد‪ ،‬وی در رشته مهندسی‬ ‫هوافضــا در دانشــگاه ام ای تی تحصیل‬ ‫کرده و کارشناســی ارشــد خود در این‬ ‫رشته را در مدرســه عالی نیروی دریایی‬ ‫امریکا در کالیفرنیا به پایان رسانده است‪.‬‬ ‫رویــای مقبلی بــرای فضانورد شــدن‬ ‫بــه کالس ششــم بازمی گــردد؛ زمانی‬ ‫کــه او گزارشــی دربــاره "والنتینــا‬ ‫‪،)Valentina‬‬ ‫ترشــکووا"(‪Tereshkova‬‬ ‫فضانورد روسی و نخســتین زن در فضا‬ ‫تهیه کــرد‪ .‬او گفت به خاطــر می اورد‬ ‫که مــادرش در تهیــه لبــاس فضایی‬ ‫بــه او کمــک می کــرد تــا ان را برای‬ ‫ارائه گزارش خــود در کالس بپوشــد‪.‬‬ ‫او بــه عنــوان یک خلبــان‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬ماموریــت را انجــام داده و‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ســاعت زمــان را در بیــش از‬ ‫‪ ۲۵‬هواپیمای مختلف گذرانده اســت‪.‬‬ ‫چندی پیــش او با انتشــار تصویری دو‬ ‫نفره با "اندریاس موگنســن"(‪Andreas‬‬ ‫‪ )Mogensen‬نوشــت‪ :‬یکی از مواردی که‬ ‫بیشــتر از همه در مورد امــوزش دیدن‬ ‫برای ماموریت مــان دوســت دارم این‬ ‫اســت که هر روزش متفاوت است‪ .‬هفته‬ ‫گذشــته‪" ،‬اندریاس موگنســن" و من‬ ‫اموزش پیاده روی فضایی را در ازمایشگاه‬ ‫شــناوری خنثــی(‪Neutral Buoyancy‬‬ ‫‪ )Laboratory‬پشــت ســر گذاشتیم‪ .‬در‬ ‫همان هفته من به تمرین عملیات پرواز‬ ‫ازاد برای گرفتن یــک فضاپیمای باری‬ ‫سیگنوس(‪ )Cygnus‬شــرکت " نورثروپ‬ ‫گرومــن "(‪ )NorthropGrumman‬در‬ ‫شبیه ســاز "کوپوال"(‪ )Cupola‬پرداختم‪.‬‬ ‫بی صبرانه منتظرم تا ببینم هفته ی پی ‬ ‫ش‬ ‫رو چه چیزی با خود بــه همراه می اورد‪.‬‬ ‫او در مــاه مارس‪ ،‬بــه عنــوان فرمانده‬ ‫ماموریت "کرو‪ )۷-Crew( "۷‬به ایستگاه‬ ‫فضایی بین المللــی انتخاب شــد‪ .‬این‬ ‫نخســتین پرواز فضایی بــرای مقبلی‬ ‫خواهد بود که در ســال ‪ ۲۰۱۷‬فضانورد‬ ‫ناسا شد‪ .‬انتظار می رود این ماموریت در‬ ‫پاییز ســال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی انجام شود‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫یوفوهاچگونهشناساییمی شوند؟‬ ‫گزارش‬ ‫گروه مطالعه و اطالعــات در مورد پدیده های‬ ‫ناشناس هوافضا(‪ )GEIPAN‬در ‪ ۴۵‬سال گذشته‬ ‫در فرانسه در حال بررســی پدیده های هوایی‬ ‫ناشناس(‪ )UAPs‬اســت که در زبان عام بیشتر‬ ‫به عنوان بشــقاب پرنده شــناخته می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در این گزارش به تشــریح‬ ‫فرایند سه مرحله ای یک اژانس فضایی برای‬ ‫بررســی یوفوها یا همان پدیده هــای هوایی‬ ‫ناشــناخته که رویدادهایی غیرعادی هستند‬ ‫و توسط شاهدان عینی مشــاهده می شوند و‬ ‫به ظاهر غیرقابل توضیح هستند‪ ،‬می پردازیم‪.‬‬ ‫گروه مطالعه و اطالعــات در مورد پدیده های‬ ‫ناشــناس هوافضا(‪ )GEIPAN‬به همــراه مرکز‬ ‫ملــی مطالعــات فضایــی فرانســه(‪)CNES‬‬ ‫توســط ناســا دعوت شــده اند تا فعالیت ها و‬ ‫روش هــای کاری خــود را در مقابل یک تیم‬ ‫مســتقل تازه تاســیس که داده های مربوطه‬ ‫را مطالعه می کننــد و روش هایی برای تجزیه‬ ‫و تحلیــل پدیده هــای غیرعادی مشــاهده ‬ ‫شــده در اســمان ایجاد می کنند‪ ،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫گروه ‪ GEIPAN‬که در ســال ‪ ۱۹۷۷‬تاســیس‬ ‫شــده‪ ،‬تیمی متشــکل از چهــار متخصص‬ ‫اســت که وظیفــه جمــع اوری گزارش های‬ ‫‪22‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫مشــاهده مســتقیم‪ ،‬انجام نظرسنجی‪،‬‬ ‫انتشــار مطالعــات‪ ،‬مدیریــت‬ ‫سیســتم های کامپیوتــری و نظــارت‬ ‫بر عملیات ســازمان را بر عهــده دارند‪.‬‬ ‫‪ CNES‬نیــز متکی به پرســنل‪ ،‬تخصص‬ ‫و اســتعدادهای خارجــی اســت که با‬ ‫بازرســان‪ ،‬کارشناســان و موسســات‬ ‫متعددی از جمله نیروی هوایی فرانسه‪،‬‬ ‫ژاندارمــری ملی و نیروی پلیــس‪ ،‬اداره‬ ‫کل هوانــوردی غیرنظامــی‪ ،‬مرکز ملی‬ ‫تحقیقات علمی و خدمات هواشناســی‬ ‫ِمتِئــوی فرانســه در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫وجود "نیــروی یوفــو" در فرانســه در‬ ‫ســال های اخیر با ســریال درام کمدی‬ ‫موســوم بــه ‪ Ovni‬کــه یــک اصطالح‬ ‫فرانسوی برای بشــقاب پرنده ها است‪،‬‬ ‫به تخیل محبــوب این کشــور تبدیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬این مجموعه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫مــورد اســتفاده بــرای پژوهش هــای‬ ‫‪ GEIPAN‬را بــه تصویر می کشــد که ما از‬ ‫ان برای ایجاد شبیه ســازی پدیده های‬ ‫توصیــف شــده در گزارش هــای‬ ‫شــاهدان عینــی اســتفاده می کنیم‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫‪ UAP‬دقیقا چیست؟‬ ‫پدیده های هوایی ناشــناخته رویدادهای‬ ‫غیرعادی هســتند که توســط شــاهدان‬ ‫عینــی مشــاهده می شــوند و بــه ظاهر‬ ‫غیرقابــل توضیح هســتند‪ .‬انهــا اغلب به‬ ‫شــکل یک نور درخشــان ظاهر می شوند‪.‬‬ ‫توضیح هــای ســاده ای را می تــوان برای‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد ‪ UAP‬هــا یافــت‪.‬‬ ‫انها معموالً فانوس هــای کاغذی‪ ،‬بالن های‬ ‫مهمانی‪ ،‬بالن هــای هوای گــرم‪ ،‬هواپیما‪،‬‬ ‫ماهواره هــا‪ ،‬شهاب ســنگ ها‪ ،‬ســتاره ها‪،‬‬ ‫ســیاره ها و غیــره هســتند‪ .‬در حالی که‬ ‫این اتفاقات ممکن اســت ســاده یا پیش‬ ‫پا افتــاده به نظر برســند‪ ،‬مهم اســت که‬ ‫به خاطر داشــته باشــید که هر یک از این‬ ‫مشاهدات ثبت شده جنبه عجیب‪ ،‬منحصر‬ ‫به فرد یا قابــل توجهی را نشــان می دهد‪.‬‬ ‫گــروه ‪ GEIPAN‬ســاالنه ‪ ۷۰۰‬گــزارش از‬ ‫شــاهدان عینی جمــع اوری می کند که‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬مــورد به عنــوان تحقیقاتِ‬ ‫باز باقی می ماننــد‪ .‬هر کســی می تواند با‬ ‫اسـ�تفاده از فرم موجود در وب سای ت �‪GEI‬‬ صفحه 22 ‫شکار « گرداب ستارگان» در فضا‬ ‫‪ PAN‬یک گزارش به این گروه ارســال کند‪.‬‬ ‫ویژگی ظاهری یک رویداد ممکن اســت به‬ ‫محیط و شــرایط مشاهده بســتگی داشته‬ ‫باشــد که ممکن است شامل شــرایط کم‬ ‫نور‪ ،‬عــدم وجود صــدا‪ ،‬تالطم جــوی که‬ ‫باعــث چشــمک زدن عجیب ســتارگان‬ ‫می شــود یــا نــور خورشــید کــه از یک‬ ‫هواپیمای دور منعکس می شــود‪ ،‬باشــد‪.‬‬ ‫همچنین مشــاهده های دیدنی تری مانند‬ ‫ظاهر شدن شهاب سنگ ها در حال شکستن‬ ‫و انفجــار در جو وجــود دارد‪ .‬یکــی از این‬ ‫رویدادهای غیرمعمول زمانی بود که خوشه‬ ‫ماهواره ای اســتارلینک وارد مدار زمین شد‬ ‫و گزارش های متعــددی از جابجایی نقاط‬ ‫روشن پشت سر هم و یک "گوی درخشان"‬ ‫ارائه شــد‪ .‬مجموعه این نورها در واقع شامل‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬ماهواره بودند که در هنگام غروب‬ ‫یا طلوع خورشید‪ ،‬زمانی که اسمان تاریک تر‬ ‫اســت‪ ،‬نور خورشــید را منعکس می کنند‪.‬‬ ‫گوی درخشــان نیز مربوط بــه مرحله دوم‬ ‫موشــک فالکون ‪ ۹‬بود که این ماهواره ها را‬ ‫به مدار زمین فرســتاده بود‪ .‬پیشــرانه های‬ ‫ایــن فضاپیما هــر یــک تــا دو ثانیه یک‬ ‫حبــاب گازی ایجاد می کردند که ســپس‬ ‫بــا بازتاب نور خورشــید به صــورت گویی‬ ‫درخشان در اسمان شــب ظاهر می شدند‪.‬‬ ‫گزارش هــا از ‪ UAP‬ها همچنیــن می توانند‬ ‫نتیجه یک تفسیر اشــتباه ساده باشند‪ .‬یک‬ ‫ستاره شناس اماتور ممکن است تصویری با‬ ‫کیفیت از یک درخشش در اسمان بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫برنامه های معروف ستاره شناسی اطالعات‬ ‫کافی برای ارائه توضیح در مورد ان نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬چرا که به عنوان مثــال تنها بخش‬ ‫نظارت فضای داخلــی ‪ CNES‬می تواند وجود‬ ‫مرحله ای از موشک را که پرتوهای خورشید‬ ‫را منعکــس می کند‪ ،‬اثبات کنــد‪ .‬حتی نور‬ ‫سوســوزن یک فانوس کاغذی ممکن است‬ ‫به عنوان یک شــیء که با ســرعت بســیار‬ ‫زیــاد در اســمان می چرخد‪ ،‬دیده شــود‪.‬‬ ‫پژوهشــگران می گوینــد‪ ،‬ما بــرای درک‬ ‫و توضیــح مشــاهداتی کــه ‪GEIPAN‬‬ ‫دریافت می کنــد‪ ،‬به ابزارهــا و برنامه های‬ ‫کاربــردی در طیف وســیعی از حوزه ها‪ ،‬از‬ ‫هوانــوردی گرفتــه تــا هوافضا(ماهواره ها‬ ‫و زباله های فضایــی)‪ ،‬نجوم(ســتارگان و‬ ‫شهاب ســنگ ها)‪ ،‬هواشناســی‪ ،‬پردازش‬ ‫تصاویر و مــوارد دیگــر تکیــه می کنیم‪.‬‬ ‫انهــا می گویند‪ ،‬توضیحــات منطقی برای‬ ‫حدود دو ســوم از پدیده های مشاهده شده‬ ‫یافت می شود‪ ،‬اما یک ســوم باقی مانده به‬ ‫دلیل کمبود اطالعات برای تجزیه و تحلیل‬ ‫و ارائه توضیح‪ ،‬حل نشــده باقــی می مانند‪.‬‬ ‫ســپس "موارد ‪ "D‬وجود دارنــد که حدود‬ ‫ســه درصــد از مشــاهده ها و گزارش هــا‬ ‫را شــامل می شــوند که به موجــب ان ما‬ ‫اطالعات کافی از انها داریــم‪ ،‬اما توضیحی‬ ‫برای انهــا پیدا نکرده ایم‪ .‬این زمانی اســت‬ ‫کــه همــه فرضیه هایــی را کــه تدوین و‬ ‫تحلیــل کرده ایــم‪ ،‬غیرقطعــی می دانیم‪.‬‬ ‫روش ‪GEIPAN‬‬ ‫هدف ‪ GEIPAN‬روشن اســت‪ :‬ارائه یا تالش‬ ‫برای ارائه پاسخی منطقی برای اتفاقات که‬ ‫مورد سوء تفاهم‪ ،‬غیرعادی و گاهی تماشایی‬ ‫هســتند و توضیح دالیل بی قاعدگی انها‪.‬‬ ‫پژوهشگران می گویند‪ ،‬ســه مرحله اصلی‬ ‫برای دســتیابی به این هدف وجــود دارد‪.‬‬ ‫در اصل‪ ،‬ما گزارش های شــاهدان عینی را‬ ‫جمع اوری می کنیــم‪ ،‬مطالعات فنی انجام‬ ‫می دهیــم و گزارش هــای تحلیلــی را در‬ ‫وب ســایت ‪ GEIPAN‬منتشــر می کنیم‪ ،‬در‬ ‫عین حال که همیشــه از ناشــناس ماندن‬ ‫شــاهدان عینی اطمینان حاصل می کنیم‪.‬‬ ‫هر ماموریت با یک گزارش شروع می شود‪،‬‬ ‫خواه از طریق وب سایت به ما ارسال شود یا‬ ‫به پلیس محلی گزارش شده باشد‪ .‬رویدادها‬ ‫چه با عکس و چه با فیلم شکار شده باشند‪،‬‬ ‫همیشه شامل داده های خاصی هستند که‬ ‫توسط یک یا چند انســان مشاهده شده اند‪.‬‬ ‫گاهی اوقــات یک گــزارش‪ ،‬کیفیتی عالی‬ ‫دارد‪ ،‬اما عواملی مانند احساسات‪ ،‬خاطرات‬ ‫و باورهای بیننده می تواننــد ادراک وی را‬ ‫تغییر دهند و حتی واقعیت را تحریف کنند‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫اولویت ما فیلتر کردن این موضوع اســت تا‬ ‫داده های واقعــی را از گــزارش جدا کنیم‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬روایــت شــاهدان عینــی و‬ ‫ســازگاری ان را بــا واقعیــات بررســی‬ ‫می کنیــم‪ .‬با افزایــش کیفیــت و کمیت‬ ‫اطالعات گزارش شــده‪ ،‬بی قاعدگی و غیر‬ ‫قابل توضیح بــودن ان کاهــش می یابد‪.‬‬ ‫در این مرحلــه از پایــگاه داده کامپیوتری‬ ‫‪ GEIPAN‬به همراه انبوهی از اپلیکیشــن ها‬ ‫و نــرم افزارهــای فنی اســتفاده می کنیم‬ ‫که شــامل ابزارهای عمومــی و تخصصی‬ ‫توســعه یافته توسط شــرکای ما‪ ،‬به ویژه‬ ‫نیــروی هوایــی فرانســه بــرای بازتولید‬ ‫مســیرهای پرواز‪ ،‬ســازمان هواشناســی‬ ‫بــرای ترســیم دقیــق شــرایط اب و‬ ‫هوایــی و ‪ CNES‬بــرای ردیابــی ماهواره ها‬ ‫و زباله هــای فضایی بــا دقت باال اســت‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬ما گاهــی اوقــات کار میدانی‬ ‫انجام می دهیــم که به ما امــکان می دهد‬ ‫شــرایط مشــاهده را بــا دقت بیشــتری‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کنیم و یــک مصاحبه‬ ‫شــناختی با شــاهد عینی انجــام دهیم‪.‬‬ ‫هدف مــا در این مصاحبه ها این اســت که‬ ‫اطالعــات را کامل کنیــم و مطمئن ترین‬ ‫اطالعــات ممکــن را اشــکار کنیــم و‬ ‫در عیــن حــال ان را تحریــف نکنیــم‪.‬‬ ‫این یک روش ارزشــمند در ‪ GEIPAN‬است‬ ‫که توسط روانشناس متخصص ما طراحی‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنین در موارد پیچیده‪،‬‬ ‫کارشناسان چند رشــته ای ما برای کمک‬ ‫به پیشبرد مطالعه و تصمیم گیری جمعی‬ ‫در مــورد نتیجه گیری احضار می شــوند‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ GEIPAN‬فرانســه بــا همــکاری‬ ‫کارشناسان مستقل ناسا در ماه های اینده‪،‬‬ ‫روش های خود را به تفصیل شرح می دهند‬ ‫و داده ها و اطالعــات خود را به اشــتراک‬ ‫خواهند گذاشــت‪ .‬این همــکاری به هر دو‬ ‫گروه اجازه می دهد تــا پدیده هایی را که در‬ ‫برابر توضیح مقاومت می کنند‪ ،‬بررسی کنند‬ ‫و همچنین خطرات هوایی مرتبط را بررسی‬ ‫کننــد و توصیه هــا و دســتورالعمل هایی‬ ‫بــرای پژوهش هــای اتــی تهیــه کنند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫هوشمصنوعیالفابتنویسندهشد‬ ‫گزارش‬ ‫دراسترالیا؛‬ ‫کارمنداناپلاعتصاب‬ ‫میکنند‬ ‫رهبــران اتحادیــه کارگــری اعــام کــرده اند‬ ‫‪۲۰۰‬کارمنــد اپــل در اســترالیا مشــغول اماده‬ ‫ســازی هســتند تــا قبــل از کریســمس برای‬ ‫شــرایط کاری و دســتمزد بهتر اعتصــاب کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از رویترز‪،‬‬ ‫چنین اقدامی به فروش و ســرویس رسانی تولید‬ ‫کننده ایفون در این کشــور اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر از ‪ ۴‬هزار کارمنــد اپل در اســترالیا در‬ ‫این اعتصاب کــه کمتــر از ‪ ۲‬روز طــول خواهد‬ ‫کشــید‪ ،‬شــرکت می کنند‪ .‬این درحالی اســت‬ ‫که فعالیت شــرکت فناوری امریکایــی به دلیل‬ ‫تنــش هــای کارگــری در واحــد اصلــی تولید‬ ‫ایفــون در چین با اختالالتی روبرو شــده اســت‪.‬‬ ‫اعضای اتحادیه کارگری خرده فروشــی و فســت‬ ‫فود اســترالیا خواســتار ســاعت کاری مشخص‪،‬‬ ‫‪ ۲‬روز تعطیالت اخر هفته و مبلغــی توافقی بابت‬ ‫افزایش دستمزد ساالنه شــده اند‪ .‬جاش کولینان‬ ‫دبیر این اتحادیه می گوید‪ :‬اعتصاب کریســمس‬ ‫امسال راهی برای اعضای ما اســت تا زمانی را که‬ ‫باید با خانواده و دوستانشــان بگذراننــد‪ ،‬باز پس‬ ‫گیرند‪ .‬از ســوی دیگر بخش مدیریت همچنان از‬ ‫اعطای حقوق اولیه به کارمنــدان امتناع می کند‪.‬‬ ‫او در ادامــه افــزود‪ :‬روز دوشــنبه تصمیــم‬ ‫اعتصــاب کاربــران به مدیــران اعالم می شــود‪.‬‬ ‫زیرمجموعــه الفابــت یــک ابــزار هــوش مصنوعــی ســاخته کــه مــی توانــد در‬ ‫فیلمنامــه نویســی و شــخصیت ســازی و توصیــف صحنــه هــا کارامــد باشــد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از انگجت‪ ،‬شــرکت هــوش مصنوعــی «دیپ‬ ‫ماینــد» که الفابت( شــرکت مــادر گــوگل) تعلــق دارد‪ ،‬یک ابــزار کمک نویســنده‬ ‫بــه نــام «دراماتــرون»(‪ )Dramatron‬ابــداع کــرده که مــی توانــد توصیفاتــی برای‬ ‫شــخصیت هــا‪ ،‬تحــوالت در داســتان‪ ،‬توصیــف مکانــی و دیالــوگ را ابــداع کند‪.‬‬ ‫ایده اصلی ان اســت که یک انســان (نویســنده) می تواند انچــه را کــه «دراماترون»‬ ‫ابداع مــی کند را گــرداوری‪ ،‬ادیت و بازنویســی کند تا بــه یک فیلمنامه تبدیل شــود‪.‬‬ ‫برای شــروع کاربر نیازمند یک کلید ‪ Oppen AI AOI Key‬اســت و اگــر وی خواهان کاهش‬ ‫ریسک ایجاد یک متن اهانت امیز توسط دراماترون اســت به یک ‪ Perspective API Key‬نیاز‬ ‫دارد‪ .‬برای تســت دراماترون یک خط نوشــته طوالنی به عنوان ایده فیلم به ان ارائه شد ‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی به ســرعت عنوانی برای یک صحنه‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬صحنه و جزئیات ان را‬ ‫ساخت‪ .‬دیالوگی که هوش مصنوعی تولید کرد منطقی اما تکراری بود‪ .‬به غیر از ان تقریباً‬ ‫دراماترون یک فیلمنامــه از جمله یک صحنه را بــه راحتی از ذهن کاربر بیرون کشــید‪.‬‬ ‫برای تســت ابزار محققــان ‪ ۱۵‬نمایشــنامه و فیلمنامه نویــس را دعــوت کردند تا یک‬ ‫فیلمنامه بنویســند‪ .‬طبق تحقیق انجام شــده نمایشــنامه نویســان اعالم کردند از ابزار‬ ‫هوش مصنوعی مذکور برای نوشــتن یک متن کامل اســتفاده نمی کننــد‪ .‬انها معتقد‬ ‫بودند بــازده هوش مصنوعی مذکور ممکن اســت براســاس یــک فرمول ارائه شــود‪ .‬با‬ ‫این وجود انهــا معتقد بودنــد دراماترون برای جمله ســازی کمک حال اســت یا به انها‬ ‫کمک می کند در خصوص عناصر داســتان یا شــخصیت ها روش های مختلف را بررسی‬ ‫کنند‪ .‬انها اشــاره کردند هوش مصنوعی برای تولید ایده های خالقانه نیز کارامد اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ممکن اســت ســواالتی درباره مالکیت و اینکه چه‬ ‫کسی یا چیزی متن را نوشــته‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬سال گذشــته دادگاه تجدیدنظری در انگلیس‬ ‫اعالم کرد هوش مصنوعی را نمــی توان قانونا به عنوان مخترع یک حــق امتیاز ثبت کرد‪.‬‬ ‫دیــپ مایند نیــز اشــاره کــرده دراماتــرون مــی توانــد بخش هایــی از یــک متن‬ ‫را تولیــد کنــد کــه بــرای امــوزش مــدل زبانــی بــه کار مــی رود کــه در صورت‬ ‫بــه کارگیــری در متــن ممکــن اســت بــه اتهامــات ســرقت ادبــی منجر شــود‪.‬‬ ‫تالش کارمندان بــرای انکه مدیــران را در هفته‬ ‫گذشــته وادار بــه مذاکــره کننــد به شکســت‬ ‫منجــر شــد و اپــل از برگزاری جلســه تــا ماه‬ ‫فوریــه ‪ ۲۰۲۳‬میــادی امتنــاع کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارمندان معترض در ســاعت ‪ ۳‬بعــد ازظهر ‪۲۳‬‬ ‫دسامبر به وقت محلی استرالیا فروشگاه های خرده‬ ‫فروشــی اپل را ترک می کنند و تا شب کریسمس‬ ‫به محل کار باز نمــی گردند‪ .‬این در حالی اســت‬ ‫که بــازه مذکور مدت زمــان اوج فــروش ایفون‪،‬‬ ‫اپــل واچ و دیگر محصوالت این شــرکت اســت‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ صفحه 24 ‫سرانه پژوهشی دانش اموزی «صفر» است‬ ‫رئیس پژوهشــگاه مطالعات اموزش و‬ ‫پرورش با بیان اینکه ســرانه پژوهشی‬ ‫مدارس‪ ،‬معلمــان و دانش اموزان‪ ،‬صفر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال برنامه ریزی و‬ ‫تالش برای تامیــن منابع هســتیم تا‬ ‫بتوانیم از سال اینده ســرانه پژوهشی‬ ‫بــرای دانش اموزان و معلمــان را ایجاد‬ ‫کنیم و در اختیار اســتان ها قرار دهیم‪.‬‬ ‫علــی محبــی در گفت وگو با ایســنا‬ ‫درباره روند تخصیص ســرانه پژوهشی‬ ‫به مــدارس‪ ،‬معلمــان و دانش اموزان‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬در حــال حاضــر هیــچ‬ ‫اعتباری به این منظــور تخصیص داده‬ ‫نمی شــود و این ســرانه صفر اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بند قانونی مربوط به پژوهش‬ ‫وجــود دارد که همــه دســتگاه ها به‬ ‫نوعی دارنــد به ان عمــل می کنند و بر‬ ‫اســاس ان باید یک درصــد اعتبارات‬ ‫هردســتگاهی (غیر از ردیــف حقوق و‬ ‫مزایا) بــه امر پژوهش اختصــاص یابد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشــگاه مطالعات اموزش و‬ ‫پرورش با بیان اینکه متاسفانه این بند‬ ‫قانونی طی سال های گذشته در وزارت‬ ‫اموزش و پــرورش به صــورت کامل‬ ‫عملیاتی نشده و در اختیار پژوهشگاه‬ ‫مطالعات قــرار نگرفته اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه از ابتدای ســال جاری‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم متناسب‬ ‫با برنامه هــا منابعی را جــذب کنیم‪.‬‬ ‫محبی ادامــه داد‪ :‬امــا تاکنون چیزی‬ ‫به نام ســرانه پژوهشــی برای معلم‪،‬‬ ‫دانش اموز و مدرســه وجود نداشــته‬ ‫است و ما اخیرا در حال رایزنی و انجام‬ ‫اقدامات الزم هســتیم تــا ان را لحاظ‬ ‫کنیم که اگر منابع ان تامین شــود از‬ ‫ســال اینده در اختیــار دانش اموزان‬ ‫قرار بگیرد و عدد سرانه نیز بستگی به‬ ‫همین مبلغ تخصیصی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برخــی ماموریت های‬ ‫پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫را برشــمرد و گفت‪ :‬توســعه فرهنگ‬ ‫پژوهش و پاسخگویی به نیازهای حال‬ ‫و اینده نظام تعلیــم و تربیت از جمله‬ ‫وظایفی اســت کــه بــردوش داریم‪.‬‬ ‫در همین راســتا باید به اینده پژوهی‪،‬‬ ‫ش هــای‬ ‫رونــد پژوهــی و پژوهــ ‬ ‫کاربــردی توجــه داشــت ه باشــیم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشــگاه مطالعات اموزش‬ ‫و پرورش در پایــان اظهارکرد‪ :‬این در‬ ‫حالیســت که ظرفیت هــای موجود‬ ‫پاســخگوی نیازهایمــان نیســت‪.‬‬ ‫الزم اســت از ظرفیت های موجود در‬ ‫کشور استفاده شود‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫دانشگاه های علوم انسانی ظرفیت های‬ ‫خوبی در بدنه دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلــی و اســاتید وجــود دارد که‬ ‫می توان در راســتای تحقــق اهداف‬ ‫مدنظر در سند تحول بنیادین و ارتقای‬ ‫نظام تعلیم و تربیت از انها بهره جست‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫نگاهداری‪:‬‬ ‫اینده سازی نوشداروی جامعه امروز ایران است‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫گفتگو‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری خانه‬ ‫ملت‪ ،‬نشســت رویداد ملی نوایند با حضور‬ ‫روح اهلل متفکــرازاد رئیــس فراکســیون‬ ‫دانشــگاهیان مجلس‪ ،‬مهــدی باقری عضو‬ ‫کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلس‪،‬‬ ‫بابک نگاهداری رئیــس مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس‪ ،‬مهــدی عبدالحمید مدیــر دفتر‬ ‫حکمرانــی و مدیریت مرکــز پژوهش های‬ ‫مجلس و احمــد کوهی دبیر رویــداد ملی‬ ‫نوایند ‪ ۲‬و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫بابــک نگاهداری در این نشســت بــا بیان‬ ‫اینکه ایــن رویــداد ثمره و دســتاوردهای‬ ‫خوبی بــه همــراه داشــته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموعــه ایــن فعالیت هــا در دوره جدید‬ ‫مدیریــت مرکــز پژوهش هــای مجلس با‬ ‫رویکرد نــواوری بــا ِز اجتماعــی در قالب‬ ‫برگــزاری ایــن رویدادها تبلور پیــدا کرده‬ ‫و نقطــه مثبتی اســت کــه ارتبــاط بین‬ ‫مــردم و جامعه نخبــگان را بــا حکمرانی‬ ‫در قالــب ایــن رویدادها شــکل می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬رویداد نوایند و اقدام‪ ،‬رویداد‬ ‫پارلمان دانشجویی‪ ،‬رویدادهای همرسان و‬ ‫رویداد نظارت بســته های مشارکت جوانان‬ ‫نخبه در تصمیم سازی ها که در قانون اساسی‬ ‫نیز امده اســت حرکت هایــی رو به جلویی‬ ‫اســت که هر اندازه اســتمرار و ماندگاری‬ ‫داشته باشد موفقیت بیشتری به همراه دارد‪.‬‬ ‫نگاهداری خاطر نشــان کرد‪ :‬افتی که این‬ ‫رویدادهــا را تهدید می کند این اســت که‬ ‫پروژه ای بــه ان نــگاه شــود بنابراین نگاه‬ ‫ما به مردمی ســازی حکمرانــی مقطعی و‬ ‫پروژه ای نیســت و در فراینــدی دائمی با‬ ‫ایجــاد ســاز و کار الزم نیاز به زیســت بوم‬ ‫دائمی دارد که با این پلتفرم هــا و رویدادها‬ ‫زیســت بــوم اجتماعــی ان در مجلــس‬ ‫شــکل گرفته که دســتاورد مهمی است‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس‬ ‫بیــان کرد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳‬هزار دانشــجو‬ ‫در کشــور به این حــوزه ورود پیــدا کردند‬ ‫و قــرار اســت یکســری رویداد نیــز برای‬ ‫طــاب در حــوزه حکمرانی برگزار شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیجان رقابت و روش خالق انجام‬ ‫اینگونه اقدامــات در ایــن رویدادها متبلور‬ ‫‪26‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫شده و حس رقابت‪ ،‬زمینه ســاز این کار است که‬ ‫روز به روز گسترش می یابد ضمن اینکه معتقدم‬ ‫اینده سازی نوشــداروی جامعه امروز ایران است‬ ‫که از احساس بی ایندگی رنج می برد بنابراین باید‬ ‫به این قبیل فعالیت ها اهمیت بیشتری داده شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فرایند برگزاری پارلمان دانشجویی‬ ‫که در ان فعالیت های مجلس شبیه سازی شده‬ ‫بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬غیر از شناســایی و حل مسائل‬ ‫جدید ‪ ،‬نقــش تربیتی که نســل جــوان انجام‬ ‫می دهند و با مســائل قانونگذاری و حکمرانی و‬ ‫موانع انها اشنا شــده و به نوعی تربیت می شوند‬ ‫که دغدغه عمومی و اجتماعــی دارند‪ ،‬می تواند‬ ‫انها را به حکمرانان اینده کشــور تبدیل کند که‬ ‫در قالب این رویدادها تمرین می کنند و اهمیت‬ ‫این بستر تربیتی و اموزشی که مرکز پژوهش ها‬ ‫دنبال می کنــد کمتر از حل مســئله نیســت‪.‬‬ ‫نگاهــداری در پایــان یاداور شــد‪ :‬ما ســعی‬ ‫می کنیــم ایــن مســیر را تــداوم بخشــیده و‬ ‫بسترســاز اغــاز یــک فراینــد جدیــد برای‬ ‫اینده ســازی و اینده پژوهی در کشــور باشیم‪.‬‬ ‫و امــا روح اهلل متفکــرازاد رئیس فراکســیون‬ ‫دانشگاهیان مجلس با اشاره به اهمیت برگزاری‬ ‫این رویدادها که ســطح انتظــارات را در اذهان‬ ‫عمومی نســبت بــه حکمرانی باال برده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬برگزاری ایــن قبیل رویدادهــا از جمله‬ ‫مطالبات قشــر دانشــگاهی و جامعه نخبگانی‬ ‫بوده و تمرکز بر نحوه ارتبــاط با مجلس و حضور‬ ‫متوالــی در فرایندها را و اتفاقــات اینده نگرانه و‬ ‫مبتنی بر نگاه حکمرانی جدید را دنبال می کند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تبریز و اذرشــهر و اســکو در‬ ‫مجلس تاکیــد کرد‪ :‬برگــزاری ایــن رویدادها‬ ‫ضمن اینکــه از انتظــارات جامعــه نخبگانی و‬ ‫تشکل های دانشجویی است‪ ،‬ضرورت حکمرانی‬ ‫نیز توجه بــه ایــن مهــم را ایجــاب می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬هم اکنــون در بیــن جامعه‬ ‫نخبگانــی یک حســی وجــود دارد که نشــان‬ ‫می دهد ما بــا بدنــه حکمرانی بزرگــی مواجه‬ ‫هســتیم و به برکت انقالب اســامی اموزش ها‬ ‫در حوزه تحصیالت عالیه به گونه ای بوده اســت‬ ‫که انها انتظار دارند در حل مشــکالت کشــور‬ ‫مشارکت داشته باشند و در این زمینه چه ابزاری‬ ‫مهمتر و موثــر از برگــزاری این رویداد اســت‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫یاداور شــد‪ :‬نتایج برگزاری ایــن رویدادها‬ ‫نشــان می دهد که اقــدام انجام شــده به‬ ‫درستی بوده است و قطعا یک حرکت رو به‬ ‫جلویی اســت که در اینده اثار مترقی تری‬ ‫نســبت به قبل به همراه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫مهدی عبدالحمید مدیــر دفتر حکمرانی و‬ ‫مدیریت مرکز پژوهش های مجلس ضمن‬ ‫تشریح فرایند برگزاری این رویدادها افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون بروکراســی یکی از مشــکالت‬ ‫اساسی نظام اداری است که ما به دنبال ارائه‬ ‫راهکار برای رفع ان از طریق مردمی سازی‬ ‫هستیم ضمن اینکه با برگزاری این رویدادها‬ ‫نخبگان را در این امر مشــارکت می دهیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬ایــن رویــداد کارافرین‬ ‫سیاستی است که الزم اســت گفتمان ان‬ ‫در کشور نهادینه شود تا در باالترین سطوح‬ ‫بتوانیم به انها دسترســی داشــته باشیم‪.‬‬ ‫احمد کوهــی دبیــر رویداد ملــی نوایند‬ ‫‪۲‬در بیــان ویژگی های این رویــداد یاداور‬ ‫شــد‪ :‬ما به دنبال این هستیم که مشارکت‬ ‫نخبگان در این رویداد منحصــر به تهران‬ ‫نباشــد بنابراین برنامه ای در قالب اخرین‬ ‫هفته هــای نوایندی طراحــی کردیم تا از‬ ‫این طریق سطح مشارکت را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مخاطبان ایــن رویداد‪،‬‬ ‫دغدغه منــدان اینــده کشــور هســتند‬ ‫بنابرایــن می تــوان گفت اندیشــکده ها‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬اســاتید و صاحبان کسب و‬ ‫کارهای نــو‪ ،‬مخاطبان مهم ان هســتند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مزایای برگزاری این رویداد‬ ‫یاداور شــد‪ :‬مشــارکت در ســاخت ایران‬ ‫اینــده‪ ،‬عضویــت در شــبکه نوایندی ها‪،‬‬ ‫ارتبــاط با گروه هــای مرکــز پژوهش ها و‬ ‫امکان ادامــه همکاری در ایــن مجموعه‪،‬‬ ‫برگــزاری کارگروه هــای پژوهشــی و‬ ‫ارتبــاط بــا کمیســیون های تخصصی‪،‬‬ ‫فراکســیون و نماینــدگان مجلــس از‬ ‫مزایــای شــرکت در ایــن رویداد اســت‪.‬‬ ‫کوهــی در ادامــه بــه تشــریح نحــوه‬ ‫ثبت نام جامعــه نخبگان و دانشــگاهیان‬ ‫برای شــرکت در ایــن رویــداد پرداخت‬ صفحه 26 ‫محققان فرانســوی اعالم کردند که اطالعات‬ ‫بیشــتری دربــاره دو تابوت دان کشف شــده‬ ‫در کلیســای نوتــردام به دســت اورده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از گاردیــن‪ ،‬‬ ‫باستان شناســان کشــف دو تابوت دان در زیر‬ ‫کلیســای تاریخی «نوتردام» را «شگفت اور» ‬ ‫توصیف کرده بودند و اکنون محققان جزئیات‬ ‫بیشتری درباره این اکتشــاف منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫درون یکی از این تابوت ها بقایای یک کشیش‬ ‫عالی رتبه وجود دارد که در سال ‪ ۱۷۱۰‬میالدی‬ ‫درگذشته اســت‪ .‬هویت جســد داخل دیگر‬ ‫تابوت دان هنوز مشــخص نیست و شاید هرگز‬ ‫مشــخص نشــود‪ ،‬اما گمان می رود جسد یک‬ ‫فرد جــوان‪ ،‬ثروتمند و اشــراف زاده متعلق به‬ ‫قرن چهاردهم میالدی در ان قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫در زمان کشــف این دو تابــوت‪ ،‬مجموعه ای‬ ‫از مجســمه ها و بخش هایــی از محــراب‬ ‫اصلــی و قــرن ســیزدهمی کلیســای‬ ‫«نوتــردام» که زیر یکــی از ســالن های این‬ ‫کلیســا دفن شــده بودند نیز کشــف شــد‪.‬‬ ‫این اکتشــاف به دنبال حفاری در بخشــی از‬ ‫کلیسای نوتردام برای اجرای مراحل مقدماتی‬ ‫ســاخت مناره جدید «نوتردام» رخ داده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۹‬این کلیســا دچار اتش سوزی‬ ‫مهیبی شــد و ســقف و مناره این کلیســای‬ ‫تاریخی در مقابل چشم ساکنان پاریس و مردم‬ ‫سراسر جهان که اتش ســوزی را از تلویزیون و‬ ‫فضای مجازی تماشــا می کردند‪ ،‬ویران شــد‪.‬‬ ‫با این که اغلــب گنجینه ای که اخیرا کشــف‬ ‫شد ه در عمق ‪ ۲۰‬سانتی متری کف کلیسا قرار‬ ‫داشــته‪ ،‬اما تابوت فرد ناشناســی که به شکل‬ ‫راز تابوت های «نوتردام» اشکار شد‬ ‫انســان طراحی شــده بود‪ ،‬در عمق یک‬ ‫متری کف سالن کلیســا دفن شده است‪.‬‬ ‫زمانی که محققان شهر «تولوز» این تابوت‬ ‫را باز کردند با بقایای جسد مرد حدودا ‪۳۰‬‬ ‫ساله ای مواجه شدند که با توجه به بررسی‬ ‫استخوان های لگن او می توان نتیجه گرفت‬ ‫که این مرد یک ســوارکار ماهر بوده است‪.‬‬ ‫هیچ نامی از این مرد در تابوت وجود ندارد‬ ‫و با توجه به حفره هــای موجود در بخش‬ ‫باالیی تابــوت می توان نتیجــه گرفت که‬ ‫جســد در طول زمان در معــرض هوا قرار‬ ‫گرفته و تا حد زیادی تجزیه شــده است‪.‬‬ ‫روند بررسی تکه های لباس و گیاهانی که‬ ‫در داخل تابوت کشف شده همچنان ادامه‬ ‫دارد و به گفته محققــان این مرد مومیایی‬ ‫شده بود و به نظر می رسد به همراه تاج گل‬ ‫دفن شده است‪ .‬نکته قابل توجه درباره این‬ ‫اکتشاف این اســت که مومیایی کردن در‬ ‫قرون وسطی امر رایجی محسوب نمی شد‪.‬‬ ‫محققان با کشــف یــک پــاک برنجی‬ ‫در تابــوت دوم دریافتنــد‪ ،‬ایــن تابــوت‬ ‫بــه «انتونــی دالپــورت» (‪Antoine de‬‬ ‫‪ ،)la Porte‬کشــیش نوتــردام تعلــق دارد‬ ‫کــه در شــب کریســمس ســال ‪۱۷۱۰‬‬ ‫و در ســن ‪ ۸۳‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد این دو مــرد در‬ ‫عصر خود قطعــا افراد مهمی محســوب‬ ‫می شــدند به همین دلیل در چنین مقبره‬ ‫ارزشمندی و در مرکز نوتردام دفن شده اند‪.‬‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫مرد جوان ناشناس احتماال یک اشراف زاده‬ ‫و نخبه بوده اســت و در زیر صلیب محراب‬ ‫قدیمی کلیسا دفن شــده است‪ .‬محققان‬ ‫معتقدند این مرد جوان به بیماری مزمنی‬ ‫مبتال بوده اســت که به از بین رفتن بیشتر‬ ‫دندان های او پیش از مرگ منجر شده بود‪.‬‬ ‫سرپرســت تیم تحقیقاتی این اکتشاف در‬ ‫یک کنفرانس خبری بیان کرد ‪« :‬اگر زمان‬ ‫مرگ این مــرد در حوالی نیمــه دوم قرن‬ ‫شــانزدهم میالدی یا اوایل قــرن هفدهم‬ ‫میالدی باشد‪ ،‬شاید بتوانیم او را شناسایی‬ ‫کنیم‪ ،‬اما اگر مرگ او به تاریخ قدیمی تری‬ ‫تعلق داشــته باشــد‪ ،‬احتمــاال هیچگاه‬ ‫نمی توانیم هویت او را شناســایی کنیم‪ ».‬‬ ‫به گفته کارشناســان دندان های «انتونی‬ ‫دالپــورت» برخالف مرد جوان ناشــناس‬ ‫بسیار ســالم بودند که البته با توجه به سن‬ ‫او غیرعادی اســت‪« .‬انتونــی دالپورت»‬ ‫مــرد ثروتمنــد و بانفــوذی بــود و خلق‬ ‫چندین اثر هنری را ســفارش داده بود که‬ ‫اکنــون در موزه لوور نگهداری می شــوند‪.‬‬ ‫امانوئــل ماکــرون ـ رییــس جمهــور‬ ‫فرانســه ـ بالفاصله پس از اتش ســوزی‬ ‫مــاه اوریل اعــام کــرد این کلیســا که‬ ‫قدمت ان بــه قــرن دوازدهــم میالدی‬ ‫بازمی گــردد بازســازی خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫ســپس وعده داد کلیســای «نوتــردام»‬ ‫تا ســال ‪ ،۲۰۲۴‬یعنی ســالی که فرانسه‬ ‫میزبان بازی های المپیک اســت‪ ،‬به روی‬ ‫عبادت کنندگان بازگشــایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫گزارش‬ ‫محققانیکحسگربلعیدنیبرای‬ ‫معاینهسریعرودهساختند‬ ‫ســطح گلوکــز روده شــاخص اصلــی بــرای ســنجش ســامت‬ ‫کلــی دســتگاه گــوارش اســت و محققــان بــرای اولیــن بــار یــک‬ ‫حســگر بلعیدنــی بــرای بررســی انی ایــن موضــوع ابــداع کــرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس‪،‬‬ ‫سطح گلوکز روده شــاخص اصلی برای سنجش سالمت کلی دستگاه گوارش‬ ‫اســت و محققان برای اولین بار یک حســگر بلعیدنی برای بررســی انی این‬ ‫موضوع ابداع کرده اند‪ .‬روش فعلی برای سنجش سطح گلوکز روده مبتنی بر‬ ‫وارد کردن لوله کاتتر در گلوی بیمار اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬به زودی‪ ،‬یک «قرص‬ ‫هوشمند» قابل بلعیدن می تواند این کار را به شکلی بسیار ساده تر انجام دهد‪.‬‬ ‫این قرص که در دانشگاه کالیفرنیا ابداع شده‪ ،‬اساساً یک حسگر زیستی و سلول‬ ‫سوخت زیستی ترکیبی است که در یک پوسته پلیمری چاپ شده سه بعدی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬قرص مذکور پس از مصرف‪ ،‬به طور مداوم سطح گلوکز را در‬ ‫روده کوچک اندازه گیری و از همان گلوکز به عنوان سوخت استفاده می کند‪.‬‬ ‫این قرص در فواصل زمانی منظم‪ ،‬داده های جمع اوری شــده را با اســتفاده‬ ‫از یک روش کــم مصرف به نام ارتباط مغناطیســی با بدن انســان به صورت‬ ‫بی سیم انتقال می دهد‪ .‬این روش مبتنی بر ارســال پالس های مغناطیسی‬ ‫بســیار کم توان از طریــق بافت بدن بیمار اســت که از طریق یک دســتگاه‬ ‫مجهز به ســیم پیچ در خارج از بدن‪ ،‬شناســایی و رمزگشــایی می شــود‪.‬‬ ‫ایــن قــرص در جریــان ازمایش هایــی کــه روی خوک ها ‪ -‬که دســتگاه‬ ‫گوارشــی مشــابه انســان دارند ‪ -‬انجام شــد‪ ،‬بــا موفقیت ســطح گلوکز‬ ‫را در روده کوچــک بــه مــدت ‪ 14‬ســاعت کنتــرل کــرد‪ .‬قــرص یــاد‬ ‫شــده‪ ،‬داده هــای خــود را به صــورت انــی هر پنــج ثانیــه یک بــار به‬ ‫مــدت دو تا پنــج ســاعت ارســال کــرد و در نهایت بــا مدفوع دفع شــد‪.‬‬ ‫ایــن قــرص قبــل از اســتفاده روی انســان‪ ،‬باید کمــی کوچکتر شــود‪.‬‬ ‫قــرص مذکــور در حــال حاضــر ‪ 2.6‬ســانتی متر طــول و ‪ 9‬میلــی متر‬ ‫عــرض دارد و همچنین حســگرهای بیشــتری باید بــه ان اضافه شــود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫داستانپالک هایامیلوئیدی‬ ‫و الزایمر به کجا رسید؟‬ ‫علی رغم دهه هــا زمــان و میلیاردها دالر ســرمایه گذاری‬ ‫برای مطالعــه بیمــاری الزایمر‪ ،‬عامل اصلــی ایجاد کننده‬ ‫ان همچنان مرموز اســت‪ .‬محققان بســیاری از سرنخ ها‪،‬‬ ‫از بیمــاری لثه گرفته تــا اختالالت خودایمنــی را تعقیب‬ ‫ث برانگیز‬ ‫کرده اند‪ .‬فرضیــه اصلی که اکنون بســیار بحــ ‬ ‫شــده‪ ،‬پالک هــای امیلوئیدی اســت که گفته می شــد‬ ‫نقش اصلــی را در پیدایش ایــن بیماری بــازی می کنند‬ ‫امــا داروهایی که ایــن پالک هــا را هدف قــرار می دهند‪،‬‬ ‫نتایج نامشــخصی در ازمایش های بالینی ارائــه کرده اند‪.‬‬ ‫روزنامــه جام جم ‪ -‬نویســنده عســل اخویــان طهرانی ‪-‬‬ ‫اکنون با اســتفاده از یک مــدل موش از بیمــاری الزایمر‪،‬‬ ‫تیمــی از دانشــگاه ییل در ایــاالت متحده ممکن اســت‬ ‫متوجه شده باشــند که چرا انباشــت این پروتئین ها حتی‬ ‫اگر به طور مســتقیم مســئول ایجاد الزایمر نباشند با این‬ ‫بیمــاری در ارتباطند‪ .‬پنگ یــوان و همکارانــش در مقاله‬ ‫خود بیان کرده انــد‪« :‬مــا دریافتیم که صد هــا برامدگی‬ ‫اکسون در اطراف هر رســوب امیلوئیدی ایجاد می شود‪».‬‬ ‫ان ها دریافتند کــه بر اثر تجمع لیزوزوم هــا ‪ -‬محفظه های‬ ‫کوچک کیسه ای شــکل که در ســلول ها وظیفــه حذف و‬ ‫تجزیه مــواد زائد را بر عهــده دارند‪ -‬باعث بــه وجودامدن‬ ‫برامدگی هایــی در طــول رشــته های انتقــال پیــام در‬ ‫ســلول های عصبی یا همان اکسون ها می شــود و بر روند‬ ‫انتقال پیــام عصبــی تاثیــر می گذارند‪ .‬تصور می شــود‬ ‫که این تورم هــا توانایی ســلول های مغز را بــرای هدایت‬ ‫ســیگنال های الکتریکی کــه برای شــکل گیری و تثبیت‬ ‫خاطرات حیاتی هســتند‪ ،‬مختل می کنند‪ .‬با اســتفاده از‬ ‫کلســیم و تصویربرداری ولتاژی از ســلول های منفرد این‬ ‫تیم توانســت میزان اختالل ســیگنال را که به اندازه های‬ ‫این لیزوزوم ها مرتبط اســت نشــان دهد‪ .‬تورم های کروی‬ ‫برای مدت زمان طوالنی باقی می ماننــد‪ ،‬بنابراین احتماال‬ ‫اختالل اتصــال نورون ها و انتقال پیام ادامــه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫انــدازه و تعــداد برامدگی هــای مشــاهده شــده در‬ ‫تعــداد کمــی از نمونه هــای مغز انســان پــس از مرگ‬ ‫کــه یــوان و همکارانــش توانســتند ان هــا را تجزیــه و‬ ‫تحلیــل کنند نیــز بــا ســطوح زوال شــناختی مرتبط‬ ‫بود‪ .‬بــه عبارت دیگر‪ ،‬کســانی کــه بیماری الزایمرشــان‬ ‫شــدید بود‪ ،‬اســفروئید های متورم بیشــتری داشــتند‪.‬‬ ‫محققان توضیــح می دهنــد‪« :‬بــا توجه به شــباهت در‬ ‫مورفولــوژی اندامک هــا و محتــوای بیوشــیمیایی و این‬ ‫برامدگی ها در موش و انســان‪ ،‬این احتمــال وجود دارد که‬ ‫در انســان هم ســاختار های پایداری باشــند که می توانند‬ ‫مدار های عصبی را بــرای فواصل طوالنــی مختل کنند‪».‬‬ صفحه 28 ‫چین خواستار تقویت حاکمیت اخالقی هوش مصنوعی در دنیا‬ ‫چین روز چهارشنبه مقاله ای درباره تقویت‬ ‫حاکمیت اخالقی هــوش مصنوعی (‪ )AI‬به‬ ‫نشســت ‪ 2022‬طرف های عالی قــرارداد‬ ‫کنوانســیون برخــی ســاح های متعارف‬ ‫که در ژنو‪ ،‬ســوئیس برگزار شــد‪ ،‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه علم و پیشــرفت خبرگزاری‬ ‫فارس به نقل از ســی جی تی ان‪ ،‬لی سونگ‪،‬‬ ‫ســفیر چیــن در امــور خلع ســاح‪ ،‬در‬ ‫نشســت ‪ 2022‬طرف های عالی قــرارداد‬ ‫کنوانسیون برخی ســاح های متعارف در‬ ‫ژنو گفت کــه تقویت درک همه کشــورها‬ ‫از اخــاق هــوش مصنوعــی و اطمینان‬ ‫از اینکــه هــوش مصنوعــی ایمــن‪ ،‬قابل‬ ‫اعتمــاد و قابــل کنترل اســت و همچنین‬ ‫اینکه این فنــاوری قادر به توانمندســازی‬ ‫بهتر توســعه پایدار جهانــی و افزایش رفاه‬ ‫مشترک همه بشــریت اســت‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫لی گفت‪ :‬هوش مصنوعی به عنوان نماینده‬ ‫مخرب ترین فناوری ها‪ ،‬در حالی که مزایای‬ ‫توسعه بالقوه عظیمی را برای جامعه بشری‬ ‫فراهم می کنــد‪ ،‬می تواند عــدم اطمینان‬ ‫را به همراه داشــته باشــد که ممکن است‬ ‫منجر بــه چالش هــای جهانــی متعدد و‬ ‫حتی نگرانی های اخالقی اساســی شــود‪.‬‬ ‫مقالــه ای کــه چیــن در روز چهارشــنبه‬ ‫ارائه کــرد‪ ،‬می گویــد که دولت هــا باید به‬ ‫اخالقیات اولویت بدهنــد‪ ،‬قوانین‪ ،‬هنجارها‬ ‫و مکانیســم های پاســخگویی را بــرای‬ ‫اخالق هــوش مصنوعی ایجــاد و بهبود‬ ‫بخشــند‪ ،‬مســئولیت ها و مرزهای قدرت‬ ‫نهادهای مرتبــط با هــوش مصنوعی را‬ ‫روشــن و به طور کامل به حقوق و منافع‬ ‫مشروع احترام بگذارند و از انها محافظت‬ ‫کنند‪ .‬عــاوه بر این همه گــروه ها باید به‬ ‫نگرانی هــای اخالقی مربوطــه در داخل‬ ‫و خارج از کشــور به موقع پاســخ دهند‪.‬‬ ‫خصوصی و امنیت داده های محصوالت‬ ‫و خدمات هوش مصنوعــی محافظت و‬ ‫از هنجارهای بین المللــی یا منطقه ای‬ ‫برای رســیدگی به اطالعات شــخصی‬ ‫کامال پیروی کنند‪ ،‬مکانیســم لغو مجوز‬ ‫داده هــای شــخصی را بهبود بخشــند‬ ‫و با جمــع اوری و اســتفاده غیرقانونی‬ ‫از اطالعات شــخصی مخالفــت کنند‪.‬‬ ‫ایــن مقاله تاکیــد می کند کــه دولت ها‬ ‫باید بدترین ســناریوها را در نظر داشــته‬ ‫باشــند و اگاهــی از ریســک را افزایش‬ ‫دهند‪ ،‬خطــرات اخالقی بالقــوه ای را که‬ ‫فناوری های هوش مصنوعی ممکن است‬ ‫به دنبال داشته باشــد‪ ،‬بهتر شناسایی و به‬ ‫تدریج یک مکانیســم هشــدار اولیه موثر‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬حکمرانــی چابک و مدیریت‬ ‫طبقه بندی شده را اعمال کنند و مدیریت‬ ‫ریسک را به طور مســتمر بهبود بخشند‪.‬‬ ‫این مقاله همچنین از دولت ها می خواهد‬ ‫که از مبــادالت و همکاری های فراملی‪،‬‬ ‫بین رشــته ای و بین فرهنگی را حمایت‬ ‫و اطمینان حاصــل کنند کــه مزایای‬ ‫فناوری های هــوش مصنوعی بین همه‬ ‫کشــورها به اشتراک گذاشــته می شود‬ ‫و مشــارکت کشــورها در بحث هــای‬ ‫بین المللــی و تدوین قوانیــن در مورد‬ ‫موضوعــات اصلــی در ارتباط بــا این‬ ‫موضوع را ترویــج کنند‪ .‬عــاوه بر این‬ ‫با ایجاد گروه هــای انحصــاری و مانع‬ ‫تراشــی مخــرب در توســعه فناوری‬ ‫کشــورهای دیگــر مخالفــت کننــد‪.‬‬ ‫طبق این مقاله‪ ،‬دولت ها باید اســتفاده از‬ ‫فناوری های هوش مصنوعی و برنامه های‬ ‫کاربــردی مربوط بــه ان را کــه مغایر با‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬اخالقیات و اســتانداردها‬ ‫هســتند‪ ،‬ممنوع کنند‪ .‬انهــا همچنین‬ ‫باید نظارت و ارزیابی کیفیت اســتفاده از‬ ‫محصــوالت و خدمات هــوش مصنوعی‬ ‫را تقویــت و مکانیســم هــای اضطراری‬ ‫و اقدامــات جبرانــی را تدویــن کننــد‪.‬‬ ‫در این بیانیه امــده‪ :‬دولت ها باید از حریم‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫چیــن از جامعه بین المللــی می خواهد‬ ‫که براســاس مشــارکت گســترده به‬ ‫توافقی بین المللی بر سر موضوع اخالق‬ ‫هوش مصنوعی برســند و برای تدوین‬ ‫چارچوب ها‪ ،‬اســتانداردها و هنجارهای‬ ‫بین المللــی پذیرفته شــده بین المللی‬ ‫با رعایــت کامــل اصول و شــیوه های‬ ‫کشــورهای مختلــف تــاش کننــد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اذر ماه ‪1401‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫بررسی اعتقادات خرافی؛ راهی برای شناخت مردم جهان‬ ‫یک پژوهش جدید جهانی نشان می دهد‬ ‫که اعتقــاد به جــادو در سراســر جهان‬ ‫وجود دارد؛ امــا این اعتقــاد از مکانی به‬ ‫مکان دیگر بسیار متغیر اســت‪ .‬به گفته‬ ‫محققان‪ ،‬شــناخت ایــن باورهــا برای‬ ‫درک و شــناخت مردم ضروری اســت‪.‬‬ ‫به گزارش گروه علم و اموزش ایرنا از وبگاه‬ ‫ســای ِنس اَل ِرت (‪ ،)Science Alert‬بر اساس‬ ‫یک پژوهش جدید جهانی‪ ،‬اعتقاد به جادو‬ ‫در سراسر جهان وجود دارد؛ اما این اعتقاد‬ ‫از مکانی به مکان دیگر بسیار متغیر است‪.‬‬ ‫نتایج این پژوهش نشــان مــی دهد که‬ ‫حدود یــک میلیــارد نفر در ‪ ۹۵‬کشــور‬ ‫بــه جــادو معتقدنــد؛ البتــه محققان‬ ‫معتقدند بــا توجه به حساســیت بحث‬ ‫دربــاره ایــن موضوع بــرای برخــی از‬ ‫افــراد شــرکت کننده در پژوهــش‪ ،‬این‬ ‫تعــداد بیــش از رقم ذکرشــده اســت‪.‬‬ ‫تقریبــاً در همه جا عــده ای از مــردم به‬ ‫نسخه ای از جادو اعتقاد دارند (حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت‬ ‫کردند‪ ،‬چنین گفتند)؛ اما ظاهرا ً رواج این‬ ‫باورها در مناطق مختلف بســیار متفاوت‬ ‫اســت؛ مث ً‬ ‫ال در ســوئد‪ ،‬فقط ‪ ۹‬درصد از‬ ‫‪30‬‬ ‫شمارهچهارم‬ ‫اذر ماه‪1401‬‬ ‫ ‬ ‫افراد شــرکت کننده در نظرســنجی‪،‬‬ ‫گفتند که به جادو معتقدند؛ در حالی‬ ‫که این میزان در تونس ‪ ۹۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫ش قبلــی‪ ،‬باورهای مــردم به‬ ‫پژوهــ ‬ ‫جــادو را در نقــاط مختلــف جهان‬ ‫بررســی کرده بود؛ اما کمبــود داده ها‬ ‫مانــع از انجــام تحلیل هــای جهانی‬ ‫درباره چنین باورهایی شــده اســت‪.‬‬ ‫بوریس گ‬ ‫ِرشــمن (‪،)Boris Gershman‬‬ ‫َ‬ ‫نویســنده و اقتصــاددان از دانشــگاه‬ ‫امریکــن در امریــکا‪ ،‬مجموعــه داده‬ ‫جدیدی از نظرســنجی های حضوری‬ ‫و تلفنی ســاخت که بین ســال های‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۲۰۱۷‬توســط مرکــز‬ ‫تحقیقاتــی پیــو و ســایر گروه های‬ ‫نظرســنجی حرفه ای انجام شده بود‪.‬‬ ‫گرشــمن می گویــد‪ :‬در همــه‬ ‫نظرسنجی هاازپاسخ دهندگانپرسیده‬ ‫شد که ایا به چشم بد یا اینکه بعضی از‬ ‫ن کنند‬ ‫افراد می توانند دیگران را نفری ‬ ‫یا برای ان ها طلســم هایی بسازند که‬ ‫باعث اتفاقات بدی شــود‪ ،‬اعتقاد دارند‬ ‫یا خیر‪ ۴۰ .‬درصد از پاســخ دهندگان‬ ‫در ســطح جهــان گفتند کــه به این‬ ‫توصیف از جــادو اعتقــاد دارند؛ این‬ ‫فصلنامه اینده پژوهی و توسعه پایداری‬ ‫میزان مســاوی یک میلیارد نفر اســت‪.‬‬ ‫این پژوهش نشــان داد که افرادی که از‬ ‫تحصیالت و امنیت اقتصادی بیشــتری‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬کمتر به جادو اعتقاد‬ ‫دارنــد‪ .‬گرشــمن می گوید‪ :‬براســاس‬ ‫ایــن پژوهش‪ ،‬بــاور به جــادو هنوز در‬ ‫سراسر جهان گسترده است‪ .‬شیوع این‬ ‫باورها بــه طور سیســتماتیک با برخی‬ ‫از ویژگی های فرهنگی‪ ،‬نهــادی‪ ،‬روانی‬ ‫و اجتماعی اقتصــادی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫درک باورهــای مــردم در زمینه جادو‬ ‫برای دولت هــا‪ ،‬محققان یــا گروه هایی‬ ‫کــه ســعی در کمک یــا همــکاری با‬ ‫مردم محلــی دارنــد‪ ،‬ضروری اســت‪.‬‬ ‫گرشــمن در پژوهــش خــود از مونیکا‬ ‫هانتــر ویلســون (انسان شــناس‬ ‫فقیــد اهــل افریقــای جنوبــی) نقل‬ ‫قــول می کند کــه نیــاز بــه تحقیق‬ ‫را این گونــه توضیــح داده اســت‪:‬‬ ‫باور به جــادو را کابوس استانداردشــده‬ ‫یک گروه می دانــم و معتقدم که تحلیل‬ ‫مقایســه ای این کابوس هــا صرفاً یک‬ ‫تمرین باســتانی نیســت؛ بلکــه یکی‬ ‫از کلیدهــای درک جامعــه اســت‪.‬‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 5

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/12/28
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 3

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 3

شماره : 3
تاریخ : 1401/06/30
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 2

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 2

شماره : 2
تاریخ : 1401/03/18
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 1

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 1

شماره : 1
تاریخ : 1400/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!