فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 2 - مگ لند
0

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 2

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 2

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 2

‫اﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺳﺎل اول‪ -‬ﺷﻤﺎره دو ﺧﺮداد ﻣـﺎه‪1401‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪50000 :‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫‪ 6‬ﮔﺠﺖ ﻋﺠﯿﺐ‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﺑﺎزى ﺷﻄﺮﻧﺞ‬ ‫ﺷﮑﺎر » ﮔﺮداب ﺳﺘﺎرﮔﺎن« در ﻓﻀﺎ‬ ‫اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ را ﮐﺠﺎى دﻟﻤﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﺸﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺮن را درﻣﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ رﺑﺎﺗﯿﮏ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦﺗﺼﺎوﯾﺮازﻗﻄﺐاﺳﺮاراﻣﯿﺰﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎىﺷﻐﻠﻰ‬ ‫در‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﻰﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫ﺑﻨﺎم او‬ ‫ﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ »اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪارى«‪ .‬اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ واﮐﻨﺶﻫﺎى دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺸﻮﻗﺎﻧﻪاى را‬ ‫ﺑﺮاى ﺗﯿﻢ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﻰداﻧﻢ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﮑﺎت‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ‪ .‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﮐﻨﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن ﻧﺸﺮﯾﻪ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻢﮔﯿﺮى را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎره اول ان در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻣﻰﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ‪ 50‬درﺻﺪ ﺗﯿﺮاژ ﭼﺎﭘﻰ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺨﻮرد و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﻠﻪ‪ ،‬اﺻﻮﻻ ﻧﺰد دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﭼﺎپ و‬ ‫ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﭼﺎﭘﻰ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎى ﺷﻔﺎﻫﻰ‬ ‫از ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺪوم و زﺣﻤﺘﮑﺶﻣﺎن در ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎى ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان‬ ‫وﺻﻮل ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﻬﯿﻢ و اﮔﺎه از ﻧﺸﺮﯾﻪاى‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮاى دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮوراﻓﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ اورده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﻨﺪه در ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ »اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ‬ ‫و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ‪،‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺘﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ دﻧﯿﺎى ﻓﻨﺎورى‬ ‫‪6‬‬ ‫اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ را ﮐﺠﺎى دﻟﻤﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﺑﺎزى ﺷﻄﺮﻧﺞ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺟﺪﯾﺪى را ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ‬ ‫‪12‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﺘﺮﻧﻮاورى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻰ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻰ »روش ﭘﮋوﻫﺶ«‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 6‬ﮔﺠﺖ ﻋﺠﯿﺐ؛ از روﺑﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ رﺑﺎﺗﯿﮏ‬ ‫‪19‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻗﻄﺐ اﺳﺮاراﻣﯿﺰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﺸﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺮن را درﻣﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﻰ ﺳﺎزد‬ ‫ادﻋﺎى ﻧﺎﺳﺎ در ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ‪ 30‬ﺳﺎل اﯾﻨﺪه ‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎرﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺪه‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ در ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎى ﻣﻐﺰى‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻰ‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪:‬ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮى‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﺎﺗﻰﻧﮋاد‬ ‫زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬارى‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﺳﻮﺳﻦ ﺻﻔﺎوردى‪ -‬دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن‬ ‫ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﻰ‪ -‬دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد اﻣﯿﺮى‪-‬دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﺎ ﻓﺮﻫﻰ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻰ ورﻣﺮزﯾﺎر‪ -‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮى‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ اراﯾﻰ‪ :‬ﻣﻬﺮاس ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻧﮋاد‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﻬﻦ‬ ‫ادرس‪ :‬ﺟﻤﺎﻟﺰاده‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﯿﺎت‪ -‬ﭘﻼک ‪4‬‬ ‫ﺗﻠﻔﮑﺲ‪ 88942253:‬ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ‪1419348795:‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺷﻤﺎره دوم‪-‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪1401‬‬ صفحه 3 ‫پیش بینی دنیای فناوری‬ ‫در ایه ریش‪ ،‬ایىذٌپژیٌ سعی دارد بذاوذ فىبیریَبی مختلفی کٍ در اوتظبر ظًُرضبن َستیم‪ ،‬وُبیتب تب چٍ‬ ‫سمبوی بٍ سوذگی بطز یارد خًاَىذ ضذ ی حذیدا چٍ ییژگیَبیی خًاَىذ داضت‪ .‬پیصبیىی مطخػبت لطعی‬ ‫فىبیریَبی مختع ایىذٌ اس تًاوبیی ایىذٌپژیَبنِ حًسٌی فىبیری خبرج است‪ ،‬سیزا مختػبت ی ییژگیَبی‬ ‫محػًلی کٍ اوتظبر میرید در سبلَبی ایىذٌ عزضٍ ضًد‪ ،‬تب حذ سیبدی بٍ مالحظبت التػبدی‪ ،‬اجتمبعی ی‬ ‫سیبسی کطًرَب بستگی دارد ی بٍسبدگی لببل پیصبیىی ویست‪ .‬بزای مثبل‪ ،‬ضبیذ ایىذٌپژیٌ بٍ ایه وتیجٍ‬ ‫بزسذ کٍ بطز تب سبل ‪ ۲۰۵۰‬بٍ فىبیری تًلیذ بزق اس فزایىذ َمجًضی َستٍای دست خًاَذ یبفت‪ ،‬امب ایىکٍ‬ ‫ایب فىبیری َمجًضی حزارتی‪َ-‬ستٍای درغًرت حػًل حتمب در راستبی تًلیذ بزق بٍکبر گزفتٍ خًاَذ ضذ‪،‬‬ ‫بٍ بسیبری عًامل غیزمزتبط بب حًسٌی فىبیری بستگی دارد‪.‬‬ ‫استزاتژی فًق بب سبیز ریشَبیی کٍ تب بٍ ایىجب ضزح دادیم‪ ،‬فزق میکىذ‪ ،‬سیزا بیطتز یک استزاتژی‬ ‫مًضًعمحًر است وٍ یک استزاتژی مبتىی بز ریش‪ .‬اس لحبظ وظزی‪ ،‬ایىذٌپژیٌ میتًاوذ بزای پیصبیىی‬ ‫دویبی فىبیری اس َز ریضی کٍ بٍ کبرش میایذ‪ ،‬استفبدٌ کىذ‪ .‬وبگفتٍ ومبوذ کٍ پیصبیىی دویبی فىبیری یک‬ ‫ضبخٍی جذاگبوٍ ی متمبیش در حًسٌی ایىذٌ پژیَی محسًه میضًد کٍ مفبَیم‪ ،‬ادبیبت ی متخػػبن خبظ‬ ‫خًدش را دارد‪ .‬بىببزایه‪ ،‬بُتز است ایه مًرد را بٍعىًان یک ریش مستمل ی متفبیت اس سبیز ریشَب در وظز‬ ‫بگیزیذ‪.‬‬ ‫َز ایذٌی مبتکزاوٍای بزای ایىکٍ در دویبی یالعی تحمک پیذا کىذ‪ ،‬ببیذ مزاحل مختلفی را پطت سز بگذارد‪.‬‬ ‫بب عبًر اس َز مزحلٍ‪ ،‬میتًان اس امکبنپذیزی ایذٌی در دست بزرسی مطمئهتز ضذ‪ .‬خالغٍی ایه مزاحل بٍ‬ ‫ضزح سیز است‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ صفحه 4 ‫‪‬‬ ‫بزرسی علمی ‪:‬یعىی سماوی یک ایذٌ اس لحاظ علمی درک ی بزرسی میشًد؛‬ ‫‪‬‬ ‫امکانسنجی اسمایشگاهی ‪:‬یعىی سماوی کٍ راٌحلی خاص بزای تحقق ایذٌی مًرد وظز کشف شذٌ ی‬ ‫بز ایه اساس‪ ،‬یک ومًوٍی اسمایشگاَی ساختٍ میشًد؛‬ ‫‪‬‬ ‫ساخت نمونهی اولیه ‪:‬یعىی سماوی کٍ ومًوٍی ایلیٍی یک ایذٌ بٍمىظًر استفادٌ بزای کاربزدی خاص‬ ‫ساختٍ میشًد؛‬ ‫‪‬‬ ‫معزفی تجاری یا کاربزد عملیاتی ‪:‬یعىی سماوی کٍ یک اختزاع اس لحاظ فىی بٍ مًفقیت میرسذ ی اس‬ ‫لحاظ اقتصادی ویش امکانپذیز میشًد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫پذیزش گستزده ‪:‬یعىی سماوی کٍ مصزفکىىذگان پی میبزوذ عملکزد یک محصًل وًظًُر اس عملکزد‬ ‫سایز محصًالت مًجًد باالتز است ی اس ایه ری‪ ،‬اختزاع جذیذ جایگشیه بخشی اس محصًالت میشًد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫انتشار به سایز حوسهها ‪:‬یعىی سماوی کٍ یک اختزاع بٍمىظًر اَذاف دیگزی غیز اس اوچٍ در ابتذا تصًر‬ ‫شذٌ بًد‪ ،‬بٍکار گزفتٍ میشًد؛‬ ‫‪‬‬ ‫تاثیز اجتماعی و اقتصادی ‪:‬یعىی سماوی کٍ یک اختزاع بٍ مزحلٍای میرسذ کٍ بز رفتار اجتماعی‬ ‫تاثیز میگذارد یا تا حذیدی بٍ بخش قابل تًجُی اس اقتصاد تبذیل میشًد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ( )                         (!         )!   : -      «»          «» :   «»      .    «  » « »                 « »      «»              !             «   »     «   » !                                                                  !          ...  !                                                                  ...  ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ 1401‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ 6 صفحه 6                        Robust AI               .            2022                                   .     .                            .                              ”:               ” .     .    7 ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ 1401 ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ صفحه 7                                                  .                   .                                  .             ()                .                                .          2022                     . ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ 1401‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ 8 صفحه 8                                            .                -      .                       -                                     (NIAC)      .  .   9   17    5,1         .                           :    (Pam Melroy)" "                  .                .                                    12     .                  .  .         600          9      175            :       (STMD)       (Jim Reuter)" " .    -          .                                                          .     .                                (John Mather)" " .                                   (starshade)""  .       .                        " "                  (Sara Seager)" "                 .                  .   .                .             .                                .                    .                                          (Zac Manchester)" "           150               .        9 ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ 1401 ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‬ .                     ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ صفحه 9 ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﻣﺘﺎورس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد؟‬ ‫ﻣﺘﺎورس ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﮔﺮوه‬ ‫ﻫﺎى ﺳﻨﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮوه ﻋﻠــﻢ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺧﺒﺮﮔــﺰارى ﻓﺎرس؛‬ ‫ﻣﺘﺎورس ﯾــﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزى اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨــﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑــﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از‬ ‫ﺳﻮى ﻧﯿﻞ اﺳﺘﻔﻨﺴﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺨﯿﻠﻰ‬ ‫در رﻣﺎن ﺑــﺮف ﺗﺼﺎدف در ﺳــﺎل ‪ 1992‬ﺑﺮاى‬ ‫ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳــﻰ از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎورس اﻣﺮوزى ﭼﻨﺪان دور از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺘﻔﻨﺴﻮن ﻧﯿﺴــﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧــﺪارد‪ ،‬اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮏ ﺗﮑــﻪ اى از ﺟﻬﺎن ﻫﺎى‬ ‫ﻣﺠﺎزى اﻧﻼﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ‪ ،‬ﺑﺎزى‪،‬‬ ‫ﮐﺎر و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را در ان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاى ﮐــﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﺘﺎورس ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻫﺎى ﺑــﻰ ﭘﺎﯾﺎن ﺑــﺮاى ﻣﻌﺎﺷــﺮت‪ ،‬ﯾﺎدﮔﯿﺮى‬ ‫ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺸــﻒ ﻋﻼﯾﻖ اﻧﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜــﺎل‪ Minecraft ،‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى اﻣﻮزﺷــﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در‬ ‫ﻣﻌﺮض ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮐــﻮدﮐﺎن ﭼﻪ در ﺣــﺎل ﺑــﺎزى اﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﭼﻪ در ﮐﻼسﻫﺎى‬ ‫ﻣﺠﺎزى از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎى اﻣﻮزﺷــﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ از ﻣﺘــﺎورس ﺑﻬــﺮه ﺑﺒﺮﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣــﺎل‪ ،‬ﺑﺮﺧــﻰ از ﻣﻌﺎﯾــﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻨــﺎورى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ازار و اذﯾﺖ‬ ‫ﺳــﺎﯾﺒﺮى و ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐــﻮدﮐﺎن در‬ ‫ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺘــﻮاى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد‬ ‫دارد‪ .‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ ﺑــﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷــﻰ اﯾﻤﻦ و ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى ﻣﺘﺎورس ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣــﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﺎورس ﺑﺮ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷــﺒﯿﻦ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑﺎ اﺳــﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻰ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻰ‪،‬‬ ‫اﺳــﯿﺐ رﺳــﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧــﻮد و ﺗﻌﺪادى‬ ‫دﯾﮕﺮ از ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻓﻀﺎ‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ را‬ ‫ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫اﻣــﺮوزى اراﺋﻪ دﻫــﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳــﻂ داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎى‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻰ در ﻣــﻮرد ﺑﺎزى ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬اﮔﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻀــﺎ ﺑﻪ درﺳــﺘﻰ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑــﺮاى ﺳــﻼﻣﺖ روان و‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳــﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﮐﻪ وﺟــﻮد دارد اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﻦ اﯾﺠــﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤــﺎن ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در‬ ‫ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺘﺎورس ﻗــﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨــﺎورى ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳــﺖ ﻣﺸــﮑﻼﺗﻰ را ﮐــﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫــﺎى‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧﻰ‬ ‫اﻓــﺮاد ﺟــﻮان اﯾﺠــﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺸــﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل‪ ،‬ﻣﺤﯿــﻂ ﻫﺎى‬ ‫ﻣﺠﺎزى ﺑﺎﻋــﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد‬ ‫و اﻓــﺮاد در ﻣﻌــﺮض ﻣﺤﺘــﻮاى ﺧﻄﺮﻧﺎک‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸــﻰ ﻗــﺮار ﻣــﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ صفحه 10 ‫ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺘﺎورس ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﺘــﺎورس ﻣﺰاﯾﺎى زﯾﺎدى ﺑــﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ﺑــﻪ ﺧﺼﻮص از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﻮزﺷــﻰ‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻤــﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨــﺎورى‪ ،‬اﻓــﺮاد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿــﻢ اﻧﺘﺰاﻋﻰ را‬ ‫ﺑﻪ راﺣﺘــﻰ و ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه اى ﺟﺬاب ﺗــﺮ درک ﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻨــﺎورى ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻰ را اراﺋــﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫و ﺑــﻪ اﻧﻬﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨﺪ ﺗــﺎ دﻧﯿــﺎى اﻃــﺮاف ﺧــﻮد را ﺑﻬﺘــﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺘﺎورس ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺑﺨﺸــﺪ‪ .‬ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ و اﻓﺴﺮدﮔﻰ‬ ‫در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﻣﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار و دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪى ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ دارد‪.‬‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ‪ ،‬ﻣﺘﺎورس ﺳــﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ اﺳــﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻰ‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮاى واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ‬ ‫و داﻧﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﻢ اﺳــﺘﺮس ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از ﺧﻄــﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﯾﻦ ﻓﻨــﺎورى ﺗﺎزه اﮔﺎه ﺑﺎﺷــﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﻻزم را ﺑﺮاى اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧــﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨــﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى‬ ‫ﺗﺎزه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﻋﺎﻟﻰ ﺑــﺮاى اﻣــﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎورس ﭼﻪ ﻣﻀﺮاﺗﻰ ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن دارد؟‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ازار و اذﯾﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮى و ﻓﻘﺪان ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﺟﻮد دارد‪ .‬ازار و اذﯾﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮى ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺟﺪى اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺎﺷــﻨﺎس ﻣﻮرد ازار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾــﻦ‪ ،‬ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐــﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸــﻮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺘﻮاى ﺟﻨﺴــﻰ و ﺳــﺨﻨﺎن ﺗﻨﻔﺮاﻣﯿﺰ ﻧﯿﺰ وﺟــﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕــﺮان اﯾﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻓﻨﺎورى‬ ‫ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑــﺮاى ﮐــﻮدﮐﺎن اﻋﺘﯿﺎداور ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر‬ ‫ﻓﺮاﮔﯿــﺮ و ﺟــﺬاب اﯾــﻦ ﻓﻨــﺎورى‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ زﻣــﺎن و ﻣﺤــﺪود ﮐﺮدن‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑــﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ دﺷــﻮار ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻔــﻆ ﺣﺮﯾــﻢ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﻧﯿــﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬــﻢ دﯾﮕــﺮى اﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳــﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳــﻬﻮا ً اﻃﻼﻋﺎت ﺷــﺨﺼﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ادرس ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳــﺎﯾﺮ‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷــﺨﺼﻰ ﺧﻮد را در اﯾــﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ دﯾﮕــﺮان ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄــﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ‪ ،‬ﺧﻄﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷــﻮد‪ .‬اﺳــﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻫﺪﺳــﺖ ﻫﺎى ‪ VR‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻤﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺮﮔﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و ﺳــﺮدرد ﺷــﻮد‪ .‬در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﯾــﻦ اﺛﺮات‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﻓﺮد ﺑﺴــﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾــﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘــﻰ در دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﯾﮑــﻰ از ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫــﺎى اﺻﻠــﻰ‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤــﻪ ﮐــﻮدﮐﺎن ﺑــﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ ﯾــﺎ ﻫﺪﺳــﺖ واﻗﻌﯿــﺖ ﻣﺠﺎزى‬ ‫دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑــﺪون وﺟــﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژى ﻫــﺎ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳــﺖ از ﻧﻈــﺮ اﻣﻮزﺷــﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ از ﺑﻘﯿــﻪ ﻋﻘــﺐ ﺑﯿﻮﻓﺘﻨــﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺘﺎورس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺳــﺖ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ‬ ‫دﯾﮕﺮى‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﻀــﺎ ﻧﯿﺰ داراى ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮدش اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬اﮔﺎﻫﻰ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮى ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‬ ‫از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاى ﺷﺮوع‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻼﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ‬ ‫دﻗﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬دﺳﺘﺮﺳﻰ اﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاى ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻀﺮ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﭽﻪ در ﻣﺘﺎورس ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى روﺷﻨﻰ را ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ از اﻧﻬﺎ‬ ‫ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان‪،‬‬ ‫ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑــﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ‬ ‫دﯾﮕﺮان‪ ،‬ﺑــﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﻣــﻮزش ﺑﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾــﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐــﻪ ﻣﺘــﺎورس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸــﻰ از‬ ‫زﻧﺪﮔــﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷــﻤﺎ اﺳــﺖ‪ .‬ﺗﺸــﻮﯾﻖ اﻧﻬﺎ ﺑــﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌــﺎدل ﺑﯿﻦ‬ ‫دﻧﯿــﺎى ﻣﺠــﺎزى و واﻗﻌــﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ‪ .‬اﻧﻬﺎ ﻫﻨــﻮز ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﯾــﺪ زﻣﺎﻧــﻰ را در ﺑﯿــﺮون از ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﮕﺬراﻧﻨــﺪ‪ ،‬رودررو ﺑــﺎ ﻣﺮدم‬ ‫ﺗﻌﺎﻣــﻞ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎى دﯾﮕﺮ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨــﺎورى ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﻬﻢ ﺧﻮد را‬ ‫در ﺣﻔﺎﻇــﺖ از ﮐــﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨــﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑــﺰرگ در اﺧــﻼق ﻣــﺪارى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﯾﮏ روﯾﺎ اﺳــﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐــﻪ اﻧﻬﺎ در‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﺘــﻮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﮐﻮﺷــﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﺑﺮى ﮐﻪ اﻧﻬﺎ را ﺳــﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﻰ دارد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﻬﺎﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺪﺳــﺖ ﻫﺎى ‪ VR‬و ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎى ﺑــﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺎ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺣﺘــﻰ و رﻓﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﮐــﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺗﻮﻫﯿﻦ اﻣﯿﺰ ﯾــﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﮔﺰارش‬ ‫ﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻫﺎى روﺷــﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧــﻮرد ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾــﻦ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨﻰ‬ ‫اﻧﻼﯾــﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻰ وﯾــﺮوس‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از رﻣﺰ ﻋﺒــﻮر و رﻣﺰﮔﺬارى‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ‪ VR‬و ﭘﻠﺘﻔــﺮم ﻫﺎى ﻣﺘﺎورس ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﻰ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از ﮐــﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄــﺮات ﻣﺘﺎورس‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸــﺘﺮک اﺳــﺖ‪ .‬واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﻘﺶ ﺧــﻮد را در‬ ‫ﻣﺴــﯿﺮﯾﺎﺑﻰ اﯾﻦ دﻧﯿﺎى دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﺟﺪﯾــﺪ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧــﺪان ﺧﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﻨــﺪ‪ .‬اﻣــﺎ‪ ،‬ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى ﻓﻨــﺎورى ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﺎ اﺗﺨــﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺗﻬﺪﯾــﺪات راﯾﺞ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ازار و اذﯾﺖ ﺳــﺎﯾﺒﺮى و‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌــﺮض ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ‪ ،‬در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﺘﺎورس ﺑــﻪ ﻣﮑﺎﻧــﻰ اﻣﻦﺗﺮ ﺑــﺮاى ﮐﺎرﺑــﺮان ﺟﻮان ﺗــﻼش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺑﺴﺘﺮى ﺑﺮاى ﻧﻮاورى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﺮرﺳــﻰﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾــﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫و ﺷِ ﺸُ ــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮐﺮدن‬ ‫در ﺣﻮزهﻫــﺎى ﻋﻠﻮم اﻧﺴــﺎﻧﻰ و ﻋﻠــﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ اﯾﺠﺎد‬ ‫رﻏﺒﺖ در ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫و دﯾﮕﺮ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ذىرﺑﻂ ﻻزم اﺳــﺖ ﺗــﺎ در اﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳــﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‪ ،‬اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزوى‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴــﯿﺮ درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈــﺎم اﻣﻮزش ﻋﺎﻟــﻰ اﯾﺮان در ﻋﻤــﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺮن ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎى اﻣــﻮزش ﻋﺎﻟــﻰ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗــﺮن ﺳــﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻔﯿﺪى داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻻﻟﻪ ﻗﻠﻰﭘﻮر‪ -‬ﻧﻬــﺎد اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدى و اﺳﺎﺳــﻰ‬ ‫در ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾــﮏ ﻣﻠﺖ در اﻗﺘﺼــﺎد ﺟﻬﺎﻧــﻰ دارد و در‬ ‫ﺑﻬﺮهورى ﻧﯿــﺮوى ﮐﺎر‪ ،‬ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨــﻰ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔــﻰ اﻓﺮاد‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻧﻘــﺶ ﻣﺤــﻮرى دارد‪ .‬ازاﻧﺠﺎﮐــﻪ اﻣــﻮزش ﻋﺎﻟﻰ از‬ ‫ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳــﻰ دارد‪.‬‬ ‫ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ در‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﻔﺘﻢﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺷــﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫و ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺒﻮدن زﻣــﺎن دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘــﺮل ان‪ ،‬ﺗﺤﻮل ﺳــﺮﯾﻊ‬ ‫داﻧــﺶ‪ ،‬ﻓﻨﺎورىﻫــﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ انﻫــﺎ‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨــﺪه اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨــﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎى ﻧﻈﺎم اﻣﻮزﺷــﻰ‬ ‫ﻋﺎﻟــﻰ و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﮐﺸــﻮر در اﯾﻦ ﺑﺮﻫــﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﻗﻌﯿــﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑــﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى در اوﻟﻮﯾــﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫رﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ اﻣﺪه‪ ،‬اﺧﺘﯿــﺎرات ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎ‬ ‫از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐــﺮده ﺑﻪوﯾﮋه در‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷِ ﺸُ ﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺧﺮﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ در ﺗﺤﻘــﻖ اﻫﺪاف‬ ‫ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز ‪ 1404‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺎدهﺳــﺎزى‬ ‫رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎى ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺟﻬﺖدﻫﻰ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺸــﻮر در ﻃﻮل‬ ‫ﺳــﺎلﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺿﺮورتﻫﺎى زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎور ﺳــﻌﺪ اﷲ ﻧﺼﯿﺮى ﻗﯿﺪارى‪ ،‬رﺋﯿﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﺑﻬﺸــﺘﻰ؛ »اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ درواﻗﻊ روﻧﺪى اﺳــﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى رو ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺷــﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ در‬ ‫ﺣﻮزه اﺟﺮا داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫اﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳــﺖ ﯾﮏ ژرفاﻧﺪﯾﺸﻰ‪ ،‬ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﻰ‬ ‫از ﺳــﻮى وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬داﻧﺸــﮕﺎﻫﯿﺎن‪ ،‬ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ و درک ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﻰ اﻣﻮزش‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد‬ ‫»اﻏﻠﺐ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷِ ﺸُ ــﻢ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧــﺪه و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑــﺮده ﺑﻠﮑــﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿــﺪا ﮐﺮده اﺳــﺖ‪«.‬‬ ‫وى ﺿﻤــﻦ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﻣﺜ ً‬ ‫ﮐﻤﯿﺖ‬ ‫ﻼ ﺑﻨﺎ اﺳــﺖ ﮐﻪ در اﺧــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷِ ﺸــﻢ ازﻧﻈﺮ ّ‬ ‫ﺗﻌــﺪاد داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠــﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑــﻪ ‪ 9‬درﺻﺪ ﺑﺮﺳــﯿﻢ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ‪ 5/9‬درﺻﺪ اﺳــﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺪد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳــﯿﺪ ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و راﺟﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮐﺮدن در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻮم اﻧﺴــﺎﻧﻰ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺸﻮد از ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ‬ ‫رﻏﺒﺖ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻوﻗﺖ در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد‪«.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿــﻦ دﺳﺖوﭘﺎﺷﮑﺴــﺘﻪاى ﮐــﻪ درواﻗــﻊ در اﺟــﺮا‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ صفحه 12 ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻰﺷــﻮد ﻧﯿﺰ ازﻧﻈــﺮ اﯾﻦ اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﺎ اﻧــﺪازهاى‬ ‫ﮐﺎﻣــ ً‬ ‫ﻼ دﻟﺒﺨﻮاﻫــﻰ اﺳــﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ »ﻣﺠﻠــﺲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫را ﺗﺪوﯾــﻦ ﻣﻰﮐﻨــﺪ و ﻣﺠﺮﯾــﺎن ﻫــﻢ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾــﻒ و درک ﻣﺸــﺘﺮک از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳــﻰ اﻣــﻮزش ﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﻫﻨﻮز وﺟــﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣــﻮرد ان ﺑﺤﺚ داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬در ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﺷﻮد‪«.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿــﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮى وﺟﻮد ﻧــﺪارد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜــﺎل ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده‬ ‫‪ 64‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷِ ﺸُ ــﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ‪ 3‬درﺻــﺪ در واﻗﻊ ﯾﮏ درﺻﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺻﺮف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺸــﻮد‪ ،‬ﺧــﺎرج از ان‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ‪ 3‬درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى‬ ‫دوﻟﺘﻰ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺳﻮدﺷــﺎن را در‬ ‫ﺣﻮزه اﻣﻮر اﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟‬ ‫‪ 3‬درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻰﺷﻮد‬ ‫اﯾﺎ ﮐﺴــﻰ ﻧﻈﺎرت ﻣﻰﮐﻨــﺪ ﯾﺎ ﮐﺴــﻰ ﺑﻪ دﻧﺒــﺎل اﯾﻦ ﻣــﻰرود؟‬ ‫اﯾــﺎ ردﯾــﻒ اﻋﺘﺒــﺎرى ﭘﮋوﻫﺸــﻰ ‪ 660113‬ﮐﻪ ﻫﺮﺳــﺎل ﺑﺮاى‬ ‫ان ‪10‬ﻣﯿﻠﯿــﺎرد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ؟‬ ‫و ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟــﻪ اﯾــﻦ را ﺑــﻪ ‪ 7‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫داد اﯾــﺎ ﮐﺴــﻰ دﻧﺒــﺎل اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ اﺳــﺖ؟«‬ ‫اﻣﻮزش ﻣﺠﺎزى اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺎ در اﺟﺮا ﺿﻤﺎﻧﺘﻰ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ در ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد؟‬ ‫اﯾﺎ وﻗﻌﻰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد؟ ﺟﺎى ﺳﺆال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﮕــﺮش ﺟﺎﻣــﻊ ﺑــﺮاى ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ‬ ‫اﻣﻮزش ﻋﺎﻟــﻰ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻟــﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﮔﺮ‬ ‫در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪﺟﺎى ﻧﮕــﺮش ﺟﺎﻣﻊ ﺑــﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪى‬ ‫اﻣــﻮزش ﻋﺎﻟــﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮد‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ و ﯾﮏ‬ ‫ﻣــﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎى ﺣــﻮزه اﻣﻮزش‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺎﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾــﮏ ﻫﻤﺮاﻫﻰ وﺟﻮد ﻧــﺪارد‪ .‬ﺟﺎ‬ ‫دارد از داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻃــﻮر ﮔﺴــﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫــﻰ ﮐﻨﯿﻢ‪«.‬‬ ‫ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ اراﻧﻰ در ﺑﺤــﺚ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى‬ ‫اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳــﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳــﺖ ﮐــﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ‪» :‬اﮔﺮ اﻣﻮزش ﻋﺎﻟــﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى‬ ‫واﻗﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ان ﺑﭙﺮدازد و ﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع‬ ‫و ﮔﺴــﺘﺮدﮔﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺪود روى ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﮐﺎر ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و ان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮاورى در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫‪ 1400‬ﻣﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷِ ﺸُ ﻢ در ان دﯾﺪهﺷﺪه در اﺟﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖاﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰﺋﻰ ﯾﺎ ﺑﻨﺪى در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﻰ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗــﻰ ﮐﻪ داﻧﺸــﮕﺎه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﺎ ان ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎى ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﺪى ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮاورى اﺳﺖ‬ ‫اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﺷــﺎن دراﯾﻦﺑــﺎره ﻣﻰﮔﻮﯾــﺪ‪» :‬ارزش‬ ‫واﻗﻌــﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌــﻰ ﮐــﻪ داﻧﺸــﮕﺎه در اﺧﺘﯿــﺎر دارد ﺑﺴــﯿﺎر‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده‪ .‬از ﺳــﺎل ‪ 95‬ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎً ﻫﻤﻪ داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫ارزش واﻗﻌــﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﺸــﺎن ﮐﺎﻫــﺶ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ‪«.‬‬ ‫در واﻗﻌﯿﺖ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺧﯿﻠﻰ از ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰاﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﺻﻐﺮ ﺷــﯿﺮهﭘﺰ اراﻧﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﺷــﺎن؛ »اﯾﻦ اﺳــﺘﻘﻼل واﻗﻌﺎً ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز‬ ‫اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧــﻮاورى داﻧﺸــﮕﺎه ﯾﻌﻨﻰ اﺗﻔﺎﻗــﻰ ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺧﺮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اﺳــﺘﻘﻼل داﻧﺸــﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﻼﻗﯿﺖ و‬ ‫ﻧﻮاورى داﻧﺸــﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻــﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ رخ ﻣﻰدﻫﻨــﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار را ﻫﻢ ﺑﻪ ان ﺳــﻤﺖ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه؛ »اﯾﻦ ﻧــﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ان ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﮐﺸــﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴــﺘﺮده ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻰ ﺷــﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ از اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴــﯿﺎر وﺟﻮد دارد ﮐــﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬارى را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫دو ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ و ان ﻧﮕﺮش‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻘﯿــﺪه اراﻧﻰ؛ »ﯾﮏ‬ ‫ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ اراﻧﻰ ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى‬ ‫ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ داﻧﺸﮕﺎه اﺳــﺖ و ﻋﻨﻮان ﻣﻰﮐﻨﺪ‪» :‬ﭼﻪ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﭼﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳــﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎور وى؛ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳــﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و‬ ‫ﻫﺪفﮔﺬارى و ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬارى ﺷﻮد‪ ،‬داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮاورى ﺑﻪﺗﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﮐــﻪ در اﺧﺘﯿﺎردارﻧــﺪ‪ ،‬راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ ﭘﯿــﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫درﻧﻬﺎﯾــﺖ ورود ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻔﺘــﻢ ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﮐﺎﻣــ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫اﺟﺮاﯾــﻰ ﮐــﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻗﺒﻠــﻰ دﯾﺪﯾــﻢ واﻗﻌﺎً دﺳــﺖوﭘﺎى‬ ‫داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ را ﺑــﺮاى ﺧﻼﻗﯿﺖ در اراﺋــﻪ راﻫﮑﺎرﻫــﺎ ﻣﻰﺑﻨﺪد‪«.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻰ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻰ »روش ﭘﮋوﻫﺶ«‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى‬ ‫از راهاﻧﺪازى ﻣﺪرﺳــﻪ ﻋﺎﻟــﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻰ »روش‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ« در داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰى و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻰ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى ان ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﯿﻮﮐﻰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻧﺎ‪ ،‬از راهاﻧﺪازى‬ ‫ﻣﺪرﺳــﻪ ﻋﺎﻟــﻰ ﻣﻬﺎرﺗــﻰ »روش ﭘﮋوﻫﺶ«‬ ‫در داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى‬ ‫ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﺗﺎرﯾــﺦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ و‬ ‫ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮﯾﻪﻫــﺎى ﻋﻠﻤــﻰ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى‬ ‫ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎرى و ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎى اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ‬ ‫در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾــﮏ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳــﻰ‬ ‫ﻣﻬﻢ و در راﺳــﺘﺎى ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫و رواﻧــﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ان ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰى ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻪ ﺟﺮﺋــﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از روشﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺎﺳــﺎً در واﮐﻨﺶ ﺑــﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ‬ ‫ﯾــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف روشﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ‬ ‫زﻣﺎن از روش ﭘﮋوﻫــﺶ ﻋﻠﻤﻰ در ﺣﯿﻄﻪ‬ ‫وﯾﮋهاى از داﻧﺶ ﺑﺸــﺮى ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﻰاﯾﺪ‪ ،‬ذﻫﻦ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﻨﺪه در اﻏﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﺑﯿــﺮ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎى داﻧﺸــﮕﺎه ازاد‬ ‫اﺳــﻼﻣﻰ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺗﻮﺿﯿﺢ داد‪:‬‬ ‫ﺷــﯿﻮه ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫــﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﻣﻮﺧﺘﻨﻰ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ رﺷﺘﻪﻫﺎ دروﺳــﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻣﻮزش‬ ‫و ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﺼــﺎص ﯾﺎﻓﺘــﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ دﻻﯾــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻮﺟــﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ‬ ‫اﻣــﻮزش ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﻋﻠﻤﻰﺗــﺮ در ﺣﻮزه‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺧﺼــﻮص در داﻧﺸــﮕﺎه ازاد‬ ‫اﺳــﻼﻣﻰ اﻣــﺮى اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫وى اﻓﺰود‪ :‬از ﺟﻤﻠﻪ اﯾــﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻰﺗﻮان‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و رﺷــﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ‬ ‫در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻘﺼﺎن‬ ‫اﻣــﻮزش در اﻣــﺮ اﻣــﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــﻰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ واﺣﺪ درﺳﻰ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ )‪ 6‬واﺣﺪ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ‬ ‫و ‪ 18‬ﺗــﺎ ‪ 24‬واﺣﺪ ﺑﺮاى رﺳــﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮى‬ ‫ﺗﺨﺼﺼــﻰ(‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾــﺖ و ارﺗﻘﺎى ﺳــﻄﺢ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روش‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬رﺷﺪ و ﮔﺴــﺘﺮش ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــﻰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى‬ ‫درﺳﻰ اﯾﻦ ﺣﻮزه‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮدهاى از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه روش‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ‪،‬‬ ‫ﺟﻬﺖدﻫﻰ ﺑﻪ اﻣﻮزشﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در‬ صفحه 14 ‫ﺣﻮزه ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى واﻓﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﻰ در ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫راهاﻧــﺪازى ﻣﺪرﺳــﻪ »روش‬ ‫ﭘﮋوﻫــﺶ«؛ ﮔﺎﻣــﻰ در راﺳــﺘﺎى‬ ‫ارﺗﻘــﺎى ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى ﭘﮋوﻫﺸــﻰ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐــﺰى ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫راهاﻧﺪازى ﻣﺪرﺳــﻪ روش ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﮔﺎﻣﻰ ﺿﺮورى‪ ،‬ﻋﻠﻤﻰ‪ ،‬اﻣﻮزﺷــﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــﻰ و ﺗﺨﺼﺼﻰ در راﺳﺘﺎى‬ ‫ﺑﻬﺒــﻮد و ارﺗﻘــﺎى ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه‪،‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ذﮐﺮ ﺷﺪه‬ ‫اﺳــﺖ‪ ،‬اﺑﺮاز اﻣﯿﺪوارى ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺪه‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﻫﺪفﻫﺎى ذﮐﺮﺷﺪه اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﯿﻮﮐﻰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت داﺧﻠﻰ در ﺣــﻮزه ﻋﻠﻮم‬ ‫اﻧﺴــﺎﻧﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺪتﻫﺎﺳــﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎزى ﺟﺪى ﺑﻪ اﻣﻮزش ﺷــﯿﻮهﻫﺎى‬ ‫ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻰ ـ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫در ﺣــﻮزه روشﻫــﺎى ﮐﯿﻔﻰ ﺣﺲ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺪرﺳــﻪ روش ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸــﮕﺎه‬ ‫ازاد اﺳــﻼﻣﻰ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐــﺰى ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺪف ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎدهﺳﺎزى‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ داﻧــﺶ در ﻣﺆﺳﺴــﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﺎﯾﻪﻫــﺎى اﻣﺎرى‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻃﺮاﺣﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳــﻰ و اﻣﻮزش ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى‬ ‫روشﺷﻨﺎﺧﺘﻰ و ﻓﻠﺴــﻔﻰ ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ راهاﻧﺪازى ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان‪ ،‬ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳــﺎزى‬ ‫در ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻧﯿــﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫دﺑﯿــﺮ ﻫﯿﺌــﺖ اﻣﻨــﺎى داﻧﺸــﮕﺎه ازاد‬ ‫اﺳــﻼﻣﻰ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻣﻄــﺮح ﮐﺮد‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷــﺎﻣﻞ ﺷــﺮوع ﺳــﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ‬ ‫از ﭘﺮوژهﻫــﺎى ﺗﮑﻤﯿﻞﺷــﺪه‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ‬ ‫ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺘــﻮا و اﻧﺘﺸــﺎر ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎى‬ ‫ﺟﺪﯾــﺪ )ﻣﻘﺎﻟﻪﻫــﺎى ﮐﺎرى‪ ،‬ﮔﺰارشﻫﺎى‬ ‫ﭘــﺮوژه‪ ،‬اﻃﻼﻋــﺎت در ﻣﻮرد اﻧﺘﺸــﺎرات‪،‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردى(‬ ‫در وبﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳــﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾــﺰى‬ ‫ﺑــﺮاى ﻣﺠــﻼت ﺟﺪﯾــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰى اﻓــﺰود‪ :‬ﻣﺪرﺳــﻪ روش ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎندﻫﻰ دورهﻫﺎى اﻣﻮزﺷــﻰ‬ ‫ﺟﻬﺖﮔﯿﺮى‪/‬ﺗﺠﺪﯾﺪ‪/‬اﻣﻮزش در روشﻫﺎى‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻧــﻮاع ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ‬ ‫ﺑــﺮ ﻣﻬــﺎرت )ﻋﻨﺎوﯾــﻦ ان در اداﻣﻪ ذﮐﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ(‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫روشﺷﻨﺎﺳــﻰ ﭘﮋوﻫﺸــﻰ را ﮐــﻪ ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺤﻘﻘــﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳــﺘﺎدان ﺟﻮانﺗﺮ‬ ‫در دﺳــﺘﺮس اﺳــﺖ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﯿﻮﮐﻰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐــﺮد‪ :‬ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺷــﺎﻣﻞ اﺷــﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ روشﻫﺎى‬ ‫)ﮐﻤﻰ‪ ،‬ﮐﯿﻔﻰ‪ ،‬اﻣﯿﺨﺘﻪ(‪ ،‬ﺷﯿﻮهﻫﺎى‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ّ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻰ )رﻓﺮﻧﺲﻧﻮﯾﺴﻰ(‪،‬‬ ‫اﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫــﻰ‪ ،‬روش ﭘﺮوﭘﻮزالﻧﻮﯾﺴــﻰ‪،‬‬ ‫اﻣﺎر اﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﻰ‪ ،‬روش ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﺤﺘﻮا‪،‬‬ ‫ﻣﺪلﻫــﺎى رﯾﺎﺿــﻰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿــﺮى در‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﻰ‪،‬‬ ‫ﺟﺴــﺖوﺟﻮى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎى ﻧﺮماﻓﺰارى اﻣﺎرى‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى اﮐﺎدﻣﯿﮏ‬ ‫و ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى زﺑﺎن‪ ،‬ﭘﺮوﭘﻮزالﻧﻮﯾﺴــﻰ‬ ‫ﮐﻤﻰ‪ ،‬ﭘﺮوﭘﻮزال ﻧﻮﯾﺴﻰ ﮐﯿﻔﻰ‪ ،‬روشﻫﺎى‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮى‪ ،‬ﻧﺤﻮه ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻮﺗﻮرﻫــﺎى ﺟﺴــﺖوﺟﻮ‪ ،‬ﻃﺮحﻫﺎى‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﺤﺘــﻮا‪ ،‬اﻗﺪامﭘﮋوﻫﻰ‪،‬‬ ‫اﺧــﻼق در ﭘﮋوﻫــﺶ‪ ،‬ازﻣﻮنﺳــﺎزى‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﻰ ﻣﺮورى‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﻰ‪ ،‬روش‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳــﻰ‪ ،‬روش ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫دادهﺑﻨﯿــﺎد‪ ،‬روش ﭘﮋوﻫــﺶ اﺳــﻨﺎدى‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﮐﯿﻔﻰ‪ ،‬ﻧﺮماﻓﺰار‬ ‫‪ ،spss‬ﻧﺮماﻓــﺰار ‪ ،Amos‬ﻧﺮماﻓــﺰار ﻟﯿﺰرل‪،‬‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰار ‪) G.power‬ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮى(‪ ،‬ﻧﺮماﻓﺰار‬ ‫‪ ،Endnote‬ﻧﺮماﻓــﺰار ‪) CMA‬ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿــﻞ(‪،‬‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰار ‪) Nvivo‬ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﯿﻔﻰ( اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫وى ﯾﺎداور ﺷﺪ‪ :‬ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫ﺗﺤﺼﯿــﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠــﻰ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــﻰ‪ ،‬اﺷــﻨﺎﯾﻰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزى‬ ‫داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎى‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﻰ‪ ،‬ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺳــﺎزى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﭘﮋوﻫــﺶ و ﮐﻤــﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﻰ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺳﺎزى ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎرﮔﺬارى ﺷــﺪه در ﭘﺎﯾﺶ ﭘﮋوﻫﺸــﯿﺎر‪،‬‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮش اﺧــﻼق ﭘﮋوﻫﺸــﻰ در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ‪،‬‬ ‫ارﺗﻘــﺎى ﺳــﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺸــﻰ واﺣﺪﻫﺎى‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‪ ،‬ارﺗﻘﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺗﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎى‬ ‫داﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪىﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ‬ ‫ازﺟﻤﻠــﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى راهاﻧﺪازى ﻣﺪرﺳــﻪ‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﻰ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻰاﯾﺪ‪.‬‬ ‫وى ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾﻦ در‬ ‫ﻣﺪرﺳــﻪ ﻋﺎﻟــﻰ ﻣﻬﺎرﺗــﻰ روش‬ ‫ﭘﮋوﻫــﺶ داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى‪ ،‬اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژهﻫــﺎى اﻗﺪام ﻣﯿﺪاﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺮوژهﻫــﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴــﯿﺮى‬ ‫ﺑــﺮاى اﻧﺘﺸــﺎر دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎى‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗــﻰ ﺑــﺮاى اﺳــﺘﺎدان‪/‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫ﮐﻨﮑﺎش‬ ‫‪ 6‬ﮔﺠﺖ ﻋﺠﯿﺐ؛ از روﺑﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺎ دﺳﺘﮑﺶﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث‬ ‫ﮔﺠﺖﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﻰ ﻃﺮاﺣﻰﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﺣﺼﺎ ﺷــﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻧﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى در اﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎ زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ‪ .‬دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻣﺪرن ﻣﺪﯾﻮن ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى اﺳــﺖ‪ .‬ﻓﻨﺎورى و‬ ‫ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژى دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻃــﺮزى ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺘﺤﻮل‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﻰ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻋﺠﯿﺐ در ﭼﯿــﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺠﺖ از وﺟﻮد ان ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﮔــﺰارش ﺑﻪ ‪ 6‬ﮔﺠﺖ ﻓﻨــﺎورى ﻋﺠﯿﺐ‬ ‫اﺷﺎرهﺷــﺪه اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫روﺑﺎتﻫﺎى ﺑﺰرگ و دﺳــﺘﮑﺶﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻰﺗﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﺠﺖﻫــﺎى ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﺳﺮاﺳــﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬در اداﻣــﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫از اﯾــﻦ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻋﺠﯿﺐ اﺷــﺎره ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫روﺑﺎتﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ‬ ‫اﯾﻦ روﺑﺎت‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮاى‬ ‫ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺑﺎور اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ روﺑﺎت‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﻰ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ان‬ ‫در ﭼﯿﻦ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در ﺣﺪود ‪2.2‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرﻓﺮوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ روﺑﺎتﻫﺎ درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ روﺑﺎت را اراﺋﻪ ﮐﺮده و‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﻗﺪ اﯾﻦ روﺑﺎت ‪ 12‬ﻓﻮت‬ ‫اﺳــﺖ و اﯾﻦ روﺑﺎت ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻠﺒﺎن در‬ ‫ﺣﻔﺮه ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫در ان ﺑﻨﺸــﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ روﺑــﺎت را ﺑﻪ اﻃــﺮاف ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻰ روﺑﺎت زﺑﺎﻟﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﻰ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﺳــﺎزﻧﺪهﻫﺎى ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﭼﯿــﻦ در اﯾــﻦ اواﺧــﺮ ﻣﺠﺴــﻤﻪﻫﺎى‬ ‫ﻫﻨــﺮى از ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐــﻰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ‪31‬‬ ‫ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه اﺳــﺖ و او از ﻗﻄﻌﺎت‬ ‫ﻓﻠﺰى دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷــﺪه در ﮐﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻣﺠﺴــﻤﻪ ﻫﻨﺮى‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮده اﺳــﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درواﻗﻊ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮدروﺳــﺎزى در ﭼﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮاى ﺟﻤﻊاورى ﻗﻄﻌــﺎت ﯾﺪﮐﻰ ﻗﺮارداد‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از انﻫــﺎ اﻧﻮاع‬ ‫ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎى ﻫﻨﺮى را ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ روﺑﺎت داراى ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ در ﻗﻔﺴــﻪ‬ ‫ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ان از ﻓﻨﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺮه‪ ،‬ﭘﯿﭻ و ﺳــﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰى اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روﺑﺎتﻫﺎىﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرىﺑﺎﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎرزهﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻨﺴــﻮلﻫﺎى ﺑــﺎزى ﻏﻮلﭘﯿﮑــﺮ‬ ‫ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨــﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﭼﯿﻨﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزىﻫــﺎى ﻧﻮﺳــﺘﺎﻟﮋى و ﻗﺪﯾﻤﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑــﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾــﻦ ﺑﺎزىﻫﺎ‬ ‫در دﻫــﻪ ‪ 80‬و ‪ 90‬را ﻣﻰﺳــﺎزد‪ .‬انﻫــﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎﯾﻰ را ﻣﻰﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫از ﮐﻨﺴــﻮلﻫﺎى ﺑﺎزى وﯾﺪﺋﻮﯾﻰ ﻗﺪﯾﻤﻰ‬ ‫ﻣﺪلﺳﺎزى ﺷﺪه اﺳــﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎى‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ واى ﻓﺎى ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﯾــﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ صفحه 16 ‫اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺎ ﮔﯿﻤﺮﻫــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺬت‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺎزى ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ از دوران ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮوش اﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻓﺎﻧﺘﺰى‬ ‫ﯾﮑــﻰ از ﺳــﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﻰ ﯾﮏ ﺑﺎﻟــﻮن ﺑﻪ ﻧــﺎم »‪«Twozi‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﯿﺶ از ‪ 6‬ﺳــﺎل ﻣﻰﮔﺬرد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺳــﺎزﻧﺪه ﺟــﻮان ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎى ﻫﻨﺮى از ﺟﺸــﻦ ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫ﺗﺎ روﯾﺪادﻫــﺎى ﺗﺠــﺎرى را ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ اراﺋــﻪ ﻣﻰدﻫﺪ‪ .‬ﻣﺮدم‬ ‫ﭼﯿﻦ از ﺳــﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﺑﺴــﯿﺎر رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﻓﻨــﺎورى ﺑﺎدﮐﻨﮏﻫﺎى‬ ‫ﻓﺎﻧﺘــﺰى ﺑــﺮاى ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺧــﺎص ﺳــﻔﺎرش دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮑﺶروﺑﺎﺗﯿﮏﺑﺮاىﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎىﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﮑﻠﺖ ﭼﯿﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮑﺶﻫﺎى‬ ‫ﺧﺎﺻﻰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺳــﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﺳــﮑﻠﺖ ﭼﯿﻨﻰ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻰﺷــﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣــﮑﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷــﻰء را در ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻟﻤﺲ و اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﺳــﺘﮑﺶ را‬ ‫ﻣﻰﺗــﻮان در ﺑــﺎزى‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــﺎى ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻰ از راه دور‬ ‫و ﺳــﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮد؛ و ﯾﮑــﻰ دﯾﮕﺮ از‬ ‫دﺳــﺘﮑﺶﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﭼﯿﻦ ﻣﺠﻬــﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬اﯾﻦ دﺳــﺘﮑﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در اﻧﮕﺸــﺖ ﺷﺴﺖ‬ ‫ﻓﺮد ﯾــﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔــﻮى ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﯿﮑﺮوﻓــﻮن دارد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دﺳــﺘﮑﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻰ ﻓﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮑﺶﻫﺎى ﭼﺮاغﻗﻮه ﺑﺮاى ﮐﺎر در ﻓﻀﺎى ﺑﺎز ﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫دﺳــﺘﮑﺶﻫﺎى ﭼﺮاغﻗﻮه الاﯾﻰدى ﺑــﺮاى ﮐﺎر در ﻓﻀﺎى‬ ‫ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬وزن اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ‬ ‫اﺳﺖ و روزﺑﻪروز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺶﻫﺎى‬ ‫ﭼﺮاغﻗﻮه دار و ﺑﺪون اﻧﮕﺸــﺖ در ﺷــﺐ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮى و ﺳــﻔﺮﻫﺎى‬ ‫ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﺎرﺳــﺎز ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺶﻫﺎ‬ ‫انﻗﺪرى روﺷﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ در ﺗﺎرﯾﮑﻰ ﻣﻰﺗﻮان‬ ‫ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻬﻢ از انﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺠﺖ‬ ‫از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻨﻔﺲ اﯾﺠﺎدﺷــﺪه اﺳــﺖ‬ ‫و در ﮐﺎرﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﺎرﺑــﺮد دارد‪ .‬اﻓــﺮادى ﮐﻪ اﻏﻠﺐ‬ ‫در ﺣﺎل ﺳــﻔﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺷﺐﮐﺎر‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺶﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻮﻫﻨﻮردان و ﯾﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫دوﭼﺮﺧﻪﺳــﻮاران ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﺗﺮى اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺖ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏﺑﻨﺪ ﺟﺎدوﯾﻰ ﻗﺎﺑﻞﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ رﺑﺎﺗﯿﮏ‬ ‫و ﺑــﻪ ﻣﻔﺼﻞ اﺟــﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻢ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺗــﺎ اﯾﻨﺠــﺎ ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺧــﻮب ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻰرﺳــﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﻔﺎﺻﻞ‬ ‫ﻓﻀﺎﻧــﻮرد ﻧﺎراﺣــﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐــﻪ ﺑﻪ ﻣﺤــﺾ اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻓﻀﺎﻧﻮرد‬ ‫ﺧــﻢ ﻣﻰﺷــﻮد و ﻓﻀﺎﻧــﻮرد دﺳــﺖ از‬ ‫ﻓﺸــﺎر اوردن ﻣﻰﮐﺸــﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿــﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﻔﺎﺻﻞ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﻨﺪه را ﺑﺮاى ﻓﻀﺎﻧﻮردان راﺣﺖﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴــﻨﺎ و ﺑــﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﯿــﻮ اﻃﻠﺲ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﮕﺰاس ‪ "A&M‬ﺑﻪ رﻫﺒﺮى‬ ‫»اﻧﺎ دﯾــﺎز ارﺗﯿﻠــﺲ« در ﺣﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻨــﺎورى رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻧﺮم ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﻨﺪه ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ "‪Smart-‬‬ ‫‪ "Suit‬را ﺑﺮاى اﮐﺘﺸــﺎﻓﺎت ﺳــﯿﺎرهاى ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﻓﻀﺎﻧﻮردان‪ ،‬اﯾﻤﻦﺗﺮ‪ ،‬راﺣﺖﺗﺮ و ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1969‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮐﻨﻮن ﻟﺒﺎسﻫــﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻣــﺪرن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫داراى ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ‪ ،‬ﺣﺠﯿﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﯿﺰى ﮐﻢ از ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺪن اﻧﺴــﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ‪ ،‬ﭘﻮﺷــﻨﺪه ﺧﻮد‬ ‫را زﻧﺪه ﻧﮕــﻪ ﻣﻰدارﻧــﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻼء‪،‬‬ ‫ﮔﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎ و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﮐﯿﻬﺎﻧﻰ از ﻓﻀﺎﻧﻮرد‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ از اﻧﻬﺎ‬ ‫داراى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﺮاﻧﻪ ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾــﻰ اﺳــﺎن ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮک دارد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻗــﺮار اﺳــﺖ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ ﭼﯿــﺰى ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎى‬ ‫ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎﻧــﻮردان دو ﻧﻮع‬ ‫ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﯾﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ‬ ‫ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺪﻣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از زﻣﯿﻦ و ﭘﺮﺗﺎب‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‬ ‫اﺳــﺖ و ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﺸﺎر‪-‬ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫روﺳﻰ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى‬ ‫ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ )‪ (EVA‬اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ‬ ‫از اواﯾﻞ دﻫﻪ ‪ 1980‬ﺗﺎﮐﻨــﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ واﻗﻌــﺎ راﺣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎراﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬راه زﯾﺎدى در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ‪ .‬ﯾﮑﻰ‬ ‫از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ‬ ‫ﺑﺎﯾــﺪ ﺣﺎوى ﻫــﻮاى داراى ﻓﺸــﺎر ﮐﺎﻓﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻧﻮرد را‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﯾﮏ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺷــﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره‬ ‫درﯾﺎﯾــﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻢ ﺷــﺪن‬ ‫و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﻧــﻮرد را دﺷــﻮار ﻣﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻟﺒﺎسﻫــﺎى اﺿﻄﺮارى ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى »اﺳــﭙﯿﺲاﯾﮑﺲ« و‬ ‫»ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ« ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣــﺎ ﻓﻨﺎورى‬ ‫ﻟﺒــﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺧــﺎرج از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ )‪(EVA‬‬ ‫ﻫﻨــﻮز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣــﺎن ﻗﺪم ﮔﺬاﺷــﺘﻦ »ﻧﯿﻞ‬ ‫ارﻣﺴــﺘﺮاﻧﮓ« و »ﺑﺎز اﻟﺪرﯾﻦ« ﺑــﺮ ﮐﺮه ﻣﺎه در‬ ‫ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻔﺎﺻﻞ‬ ‫در ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﻀﺎﯾﻰ از ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎى‬ ‫ﺣﻠﻘﻪاى ﺷــﮑﻞ ﺧﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻮا از ﯾﮏ‬ ‫ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷــﻮد‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺣــﺎﻻ اﯾــﺪه ﻣﺤﻘﻘــﺎن داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﮕﺰاس‬ ‫‪ "A&M‬اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎ را‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺤﺮکﻫــﺎى رﺑﺎﺗﯿــﮏ ﻧــﺮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺗــﺎ اﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸــﺘ ِﺮ ﮐﺎر را اﻧﺠــﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﻬﺎ ﻣﻔﺼــﻞ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻪ‬ ‫ﻣﻰدارﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﯾــﻰ را ﺑﺮاى ﻓﻀﺎﻧﻮرد‬ ‫راﺣﺖﺗــﺮ و ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗــﺮ ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘــﺎن در ﺣــﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ‬ ‫روى ﻧﻤﻮﻧــﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾــﮏ زاﻧــﻮى رﺑﺎﺗﯿﮏ و‬ ‫ﻣﺪلﺳــﺎزى ﺗﺤﺮک ﯾﮏ ﻟﺒﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫و ﯾﮏ ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬اﻧﻬــﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐــﻪ ﭼﻨﯿــﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎﯾــﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ‬ ‫ﮐﺎﻟــﺮى ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﻰ را در ﻃــﻮل ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ ﻣﺮﯾﺨــﻰ ﺑــﺮاى ﻓﻀﺎﻧــﻮرد‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑــﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان‬ ‫اﺟــﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾــﻖ ﮐﻤﺘــﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﻰ‪ ،‬ادﻏﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎى رﺑﺎﺗﯿﮏ‬ ‫ﻧﺮم در ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺴــﮕﺮﻫﺎى ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳــﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻟﺒﺎس‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‪» ،‬ﺿﺪﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ اﻓﺰوده«)‪ (MCP‬را‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﻰ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﻮﺷﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس‬ ‫اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻓﺸــﺎر ﻫﻮاى‬ ‫ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟــﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﯾﻰ را‬ ‫راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑــﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ اﮐﺴــﯿﮋن ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺷــﯿﺪن ﻟﺒﺎس را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ در ‪Aerospace Medicine and‬‬ ‫‪ Human Performance‬ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ صفحه 18 ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺿﺪﺳﺮﻗﺖ‬ ‫رﺿــﺎ ذﻟﯿﺨﺎﺋــﻰ ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه روﯾﺪاد‬ ‫»ﻋﺼﺮ اﻣﯿﺪ« ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ‬ ‫ﺿﺪﺳــﺮﻗﺖ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء‬ ‫ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑــﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾــﺎ ﺑﺎ رﯾﻤﻮت‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸــﺎﯾﻰ و ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺿﺎ ذﻟﯿﺨﺎﺋــﻰ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ اﯾﻤﻦ‬ ‫ﻓﺮاﺳــﺎز ﺧﻮدرو رﺿﺎ در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ واﺣﺪ اﯾﻼم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎر اﻧﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﺷــﺮﮐﺖ اﯾﻤﻦ ﻓﺮاﺳــﺎز ﺧــﻮدرو رﺿﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﺧﻼق ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾــﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳــﺖ‬ ‫و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻼش ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻼق ﺧﻮد را ﮐﺴــﺐ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺷــﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺎ ﺑــﺎ اﯾﺮانﺧــﻮدرو و وزارت ﺻﻤﺖ ﻗﺮارداد‬ ‫دارد و ﻣﺤﺼــﻮل ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺎ در ﺣــﻮزه‬ ‫ﻧﺼــﺐ و راهاﻧﺪازى ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺿﺪﺳــﺮﻗﺖ‬ ‫ﺧــﻮدرو از ﻃﺮﯾــﻖ ﮔﯿﺮﺑﮑــﺲ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫وى در اداﻣﻪ اﻓــﺰود‪ :‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ داﺧﻞ‬ ‫ﻣﻮﺗــﻮر و روى ﮔﯿﺮﺑﮑــﺲ ﺧــﻮدرو ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﻰﮐــﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳــﺘﺎرت ﻧﻤﻰﺧﻮرد‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ان را ﺑﺎ ﻫــﻞ دادن ﻧﻤﻰﺗﻮان‬ ‫ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐــﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﺷــﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﻠﻨــﺪ و اﻗــﺪام ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ذﻟﯿﺨﺎﺋﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ‬ ‫ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﺷــﺮﮐﺖ اﯾﻤﻦ ﻓﺮاﺳﺎز ﺧﻮدرو‬ ‫رﺿﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى ﺿﺪ ﺳــﺮﻗﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﺸــﺪاردﻫﻨﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﺴــﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻗﻔﻞ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن و ﭘﺪال اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎرق در ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اول ان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﺟﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ‬ ‫روى »ﻓﻼﯾﻮﯾــﻞ« ﯾــﺎ ﺑﺨــﺶ اﺻﻠﻰ ﮐﻼچ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎرق در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷــﻦ ﯾﺎ ﺗﮑﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫وى اﻓــﺰود‪ :‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﻪ دو ﺻﻮرت‬ ‫»اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎء« )‪ (IOT‬ﺑﺎ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘــﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸــﺎﯾﻰ و ﻗﻔﻞ‬ ‫ﮐﺮدن اﺳــﺖ‪ .‬از دﯾﮕــﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫــﺎى اﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ان اﺷﺎره‬ ‫ﮐــﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎرﺑــﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧــﻮدرو اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻣــﮑﺎن ان را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ‬ ‫ﺧﻮدرو روى ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ‪ .‬ﻧﺮماﻓﺰار‬ ‫اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺮاى دو ﺳﯿﺴــﺘﻢﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﻧﺪروﯾﺪ و اىاواس ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ اﯾﻤــﻦ ﻓﺮاﺳــﺎز رﺿﺎ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣــﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰﮐﻨﻢ و از ﻃﺮف‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى‬ ‫و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺴــﯿﺎرى درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهام‪ .‬از ﻣﻌﺎوﻧﺖ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﺗﺴﻬﯿﻼت‬ ‫‪ 40‬ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾﺎﻟــﻰ درﯾﺎﻓــﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪.‬‬ ‫وى در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود‪ :‬ﻫﻤﮑﺎرى و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎى‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻃــﺮف ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﭘﮋوﻫﺸــﻰ‬ ‫واﺣﺪ اﯾــﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖﻫــﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐﺮده ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﻓﺮوش ﺑﺮﺳــﯿﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺎ داراى ﺟﻮاز ﺗﺄﺳــﯿﺲ از وزارت‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺟﻬﺖ اﺣــﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺴــﯿﺎر اﻣﯿﺪوار‬ ‫ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ روﯾﺪاد ﻣﻠــﻰ ﮔﺎم دوم ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫روﯾــﺪاد ﻣﻠــﻰ ﮔﺎم دوم داﻧﺸــﮕﺎه ازاد‬ ‫اﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺷــﻌﺎر »ﻋﺼﺮ اﻣﯿﺪ« از ﻫﺸﺘﻢ‬ ‫ﺗــﺎ ﯾﺎزدﻫــﻢ ﺧــﺮداد در ﻣﺼــﻼى ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد و ﻣﯿﺰﺑﺎن ‪ 3‬ﻫﺰار ﺷــﺮﮐﺖ‬ ‫داﻧﺶﺑﻨﯿــﺎن‪ ،‬ازﻣﺎﯾﺸــﮕﺎه و زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ‪،‬‬ ‫ﮔــﺮوه ﭘﮋوﻫﺸــﻰ و اﺳــﺘﺎرتاپ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦﺗﺼﺎوﯾﺮازﻗﻄﺐاﺳﺮاراﻣﯿﺰﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾــﺮ ﺟﺪﯾــﺪ ﮐﺎوﺷــﮕﺮ "ﻣﺪارﮔــﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى"‪ ،‬ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز‬ ‫ﺟﺪﯾــﺪى از ﻗﻄﺐ ﺟﻨــﻮب ﺧﻮرﺷــﯿﺪ را ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳــﭙﯿﺲ‪ ،‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪى از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎوﺷــﮕﺮ "ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى" )‪ (Solar Orbiter‬ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳــﺘﺎره در ‪ 26‬ﻣﺎرس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ‪ ،‬ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدى را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه‬ ‫ﻧﺸــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎدر از ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺎز ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان‬ ‫ان را"ﺟﻮﺟﻪﺗﯿﻐــﻰ ﺧﻮرﺷــﯿﺪى" )‪ (solar hedgehog‬ﻟﻘــﺐ دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﻰ ﮔــﺬرى ﮐــﻪ ﻣﺪارﮔــﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى را ﺑــﻪ ﯾﮏ ﺳــﻮم ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑــﺎرى ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﺴــﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﯾــﺎ زﻣﯿﻨﻰ‪ ،‬ﭼﻨﯿــﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻗﯿﻘــﻰ را از‬ ‫اﯾــﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد‪ .‬داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﺑــﺎور دارﻧــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺸــﻰ ﮐﻠﯿﺪى در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴــﻰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارد‪.‬‬ ‫"دﯾﻮﯾــﺪ ﺑﺮﮔﻤﺎﻧــﺰ" )‪ ،(David Berghmans‬ﻓﯿﺰﯾﮑــﺪان ﺧﻮرﺷــﯿﺪى‬ ‫"رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺳــﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﻠﮋﯾــﮏ" )‪ (ROB‬و داﻧﺸــﻤﻨﺪ ارﺷــﺪ دورﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ "ﺗﺼﻮﯾﺮﺑــﺮدارى ﻓﺮاﺑﻨﻔــﺶ ﻗــﻮى" )‪ (EUI‬در ﻣﺪارﮔﺮد‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪى‪ ،‬ﻃﻰ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاى ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻌﺎ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻓــﺮدا ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى ﺛﺒــﺖ داده را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺳــﺎلﻫﺎ ﻣﺸــﻐﻮل ﺗﻼش ﺑﺮاى ﮐﺸــﻒ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧــﮑﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫دورﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗﻮى‪ ،‬ﻣﺴــﺌﻮل ﺛﺒــﺖ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮرﯾﻪ ‪2020‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ در ﻻﯾﻪﻫﺎى‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎى ﺧﻮرﺷــﯿﺪى و ﻓﻮران ﭘﻼﺳﻤﺎى ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻰﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﺗﺎج ﺧﻮرﺷــﯿﺪى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬ﻧﻘــﺶ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﯿــﺎن ﭘﺪﯾﺪهﻫــﺎى ﭘﯿﺸــﺘﺮ دﯾﺪهﻧﺸــﺪهاى ﮐــﻪ در ‪ 26‬ﻣﺎرس‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻋﺠﯿﺒــﻰ از ﮔﺎز ﺳــﺮد و ﮔــﺮم وﺟﻮد‬ ‫داﺷــﺖ ﮐﻪ از ﺳــﻄﺢ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬــﺎت ﺑﯿــﺮون ﻣﻰاﻣﺪ‬ ‫و داﻧﺸــﻤﻨﺪان ان را ﺟﻮﺟﻪﺗﯿﻐــﻰ ﺧﻮرﺷــﯿﺪى ﻧﺎﻣﯿﺪﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺴــﺘﯿﻢ‪ .‬دﺷــﻮار اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺎزه اﻏــﺎز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮى از ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ ﮔﺬر ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪاﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮرﺷــﯿﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫‪ 11‬ﺳــﺎﻟﻪ ان‪ ،‬ﻓــﺮاز و ﻓــﺮود دورهاى در اﯾﺠــﺎد ﻟﮑﻪﻫــﺎى ﺧﻮرﺷــﯿﺪى‪،‬‬ ‫ﺷــﻌﻠﻪﻫﺎى ﺧﻮرﺷــﯿﺪى و ﻓﻮرانﻫــﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪى اﻣﯿﺪوارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺮرﺳــﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﭽــﻪ در ﻧﻮاﺣــﻰ ﻗﻄﺒﻰ‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ‪ ،‬راز رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﻄﺐﻫــﺎى ﺧﻮرﺷــﯿﺪ‪ ،‬ﯾﮑــﻰ از وﻇﺎﯾــﻒ ﮐﻠﯿــﺪى ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ‬ ‫ﻣﺪارﮔــﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى اﺳــﺖ‪ .‬اﭘﺮاﺗﻮرﻫــﺎى ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در ﺑﺨــﺶ ﺑﻌﺪى‬ ‫ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ‪ ،‬ﻣــﺪار ﻓﻀﺎﭘﯿﻤــﺎ را ﺑــﻪ ﺧــﺎرج از ﺻﻔﺤــﻪ داﯾﺮهاﻟﺒــﺮوج ﮐﺞ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ان اﻣــﮑﺎن دﻫﻨﺪ ﮐــﻪ دﯾــﺪ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢﺗﺮى از ﻗﻄﺐﻫﺎ‬ ‫داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎرى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸــﺘﺮ ﻫﺮﮔــﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸــﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺒﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ‪ 26‬ﻣﺎرس‪ ،‬در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫"راﺑﯿﻦ ﮐﻮﻻﻧﯿﻨﻮ" )‪ ،(Robin Colaninno‬ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺧﻮرﺷﯿﺪى در "ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺮوى درﯾﺎﯾﻰ اﻣﺮﯾﮑﺎ" )‪ (NRL‬ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ "‪"SoloHI PI‬‬ ‫ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪى را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎى‬ ‫ﺑﺰرگ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﻧﻬــﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎ را اراﺋــﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر دﺳــﺘﮕﺎه از ‪ 10‬دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى‪ ،‬وﯾﮋﮔﻰ‬ ‫ذرات ﺧﻮرﺷــﯿﺪى را ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﻰرﺳــﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﺠﯿﺐ را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪان‬ ‫ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿــﻦ اﻧﭽــﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑــﺮدارى ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗﻮى‬ ‫روى ﺳــﻄﺢ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﻣﻰﺑﯿﻨﻨــﺪ و اﻧﭽــﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮرﺷــﯿﺪ‬ ‫ﻣﻰﮔﺬرد‪ ،‬ارﺗﺒــﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻧﻬــﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات‬ ‫اﯾﻦ ﺷــﻌﻠﻪﻫﺎ روى زﻣﯿــﻦ را ﺑــﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﻰ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارﮔــﺮد ﺧﻮرﺷــﯿﺪى‪ ،‬ﻋﺒــﻮر ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑﻌــﺪى ﺧــﻮد از ﮐﻨــﺎر‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪ را در ‪ 13‬اﮐﺘﺒــﺮ اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫــﺪ داد و ﮐﻤــﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ‬ ‫از ﻣــﺎه ﻣــﺎرس ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺳــﺘﺎره ﻧﺰدﯾــﮏ ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬اﯾــﻦ ﺑــﺪان‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻰﺗــﻮان ﺛﺒــﺖ ﺗﺼﺎوﯾــﺮ ﺟﺪﯾــﺪى را اﻧﺘﻈﺎر داﺷــﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﺗﯿﻐــﻰ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ‪ 25‬ﻫــﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و دو ﺑﺮاﺑــﺮ ﻗﻄﺮ زﻣﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑــﻰ از ﻗﻄﺮ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ را ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻰدﻫﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺴــﯿﺎر‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷــﻌﻠﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮرﺷــﯿﺪى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ‬ ‫ﺷــﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﮔﺬر ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از ﮐﻨﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪ‪ ،‬در ژوﺋﻦ‬ ‫‪ 2020‬اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ‪ .‬در ان زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫راهاﻧﺪازى ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻤﻰ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫"داﻧﯿــﻞ ﻣﻮﻟــﺮ" )‪ ،(Daniel Müller‬داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﭘــﺮوژه ﻣﺪارﮔــﺮد‬ ‫ﺧﻮرﺷــﯿﺪى در "اژاﻧــﺲ ﻓﻀﺎﯾــﻰ اروﭘــﺎ" )‪ ،(ESA‬ﻃــﻰ ﺑﯿﺎﻧﯿــﻪاى‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣــﺎ در ﻣــﻮرد ﮐﯿﻔﯿــﺖ دادهﻫﺎى ﺧــﻮد‪ ،‬ﺑﺴــﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎنزده‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ صفحه 20 ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﺸﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺮن را درﻣﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮزاﻧــﻪ ﺳــﭙﺎﻫﻰ‪ ،‬ﺷــﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه روﯾــﺪاد ﻋﺼــﺮ اﻣﯿــﺪ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾــﮏ ﮔﯿــﺎه ﺑﻮﻣــﻰ ﺑﺎﻟــﺶ ﻃﺒــﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰﮐﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﻗــﺎدر ﺑــﻪ درﻣــﺎن ﻣﯿﮕــﺮن اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرىﺳــﺎزى ﻧﺮﺳــﯿﺪه‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ رﺷــﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳــﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دﻓﺘﺮى‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷــﺪه اﻣﺎ ﻫﻨــﻮز ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺷــﺮوع ﻧﮑﺮدهام‪.‬‬ ‫ﻓﺮزاﻧــﻪ ﺳــﭙﺎﻫﻰ‪ ،‬ﺻﺎﺣــﺐ اﯾــﺪه ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﺎﻟــﺶ ﻃﺒــﻰ ﺑﺎ‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده از ﮔﯿــﺎه اﺳــﺘﺒﺮق در ﮔﻔﺖوﮔــﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎر ﮔﺮوه‬ ‫ﻋﻠﻢ و ﻓﻨــﺎورى ﺧﺒﺮﮔــﺰارى اﻧﺎ ﺑﯿﺎن ﮐــﺮد‪ :‬اﯾــﻦ ﺑﺎﻟﺶ ﻃﺒﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه اﺳــﺘﺒﺮق ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ارﺗﻌﺎﺷــﺎت ﻋﺼﺒــﻰ ﺳــﺮ و ﺑــﺪن ﻣﯿﮕــﺮن را درﻣــﺎن ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﯿــﺎف ﮔﯿــﺎه اﺳــﺘﺒﺮق درون اﯾــﻦ ﺑﺎﻟــﺶ ﻗــﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﻰ ﺳﯿﺴــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن اﺑﺮﯾﺸﻤﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰﺷــﻮد ﮐــﻪ از ﻫــﺮ اﺑﺮﯾﺸــﻤﻰ ﻧﺮمﺗــﺮ و ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬روﯾــﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﻃﺒــﻰ از اﯾــﻦ اﺑﺮﯾﺸــﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺎﻫﻰ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﻣﻠﻰ ﮔﺎم دوم داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ازاد اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮاد زﯾﺎدى ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺒﺮق‬ ‫در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد‪ .‬اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫــﺰاران ﻓﺎﯾﺪه دارد و از ﺑﺮگ‬ ‫ﺗﺎ رﯾﺸــﻪ ان ﺑﺮاى درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫وى اﻓﺰود‪ :‬اﯾﻦ ﺑﺎﻟﺶ روى اﻓﺮادى ﮐﻪ از ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻋﺼﺒﻰ و ﻣﯿﮕﺮن‬ ‫رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮدم‬ ‫ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﺎﻟﺶ ﻃﺒﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳــﺘﻔﺎده از داروﻫﺎى ﺧﻮراﮐﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ از اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺶ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ ﮐﺎرﺑﺮ در زﻣﺎن ﺧﻮاب اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺶ را زﯾﺮ ﺳــﺮش ﺑﮕﺬارد‪ ،‬ﭘﺲ از ﻃﻰ دوره ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮن‬ ‫و ارﺗﻌﺎﺷــﺎت ﻋﺼﺒﻰ ﺑﻪ اراﻣﻰ از ﺑﯿﻦ ﻣﻰروﻧﺪ‪ .‬اﯾــﻦ ﺑﺎﻟﺶ ﻫﻨﻮز‬ ‫روﯾﺪادﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎم دوم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮى‬ ‫ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻰ اﯾﺮان اﺷــﻨﺎ ﺷــﻮﻧﺪ و ﺧﻮاص‬ ‫اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫــﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮاى ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﺳــﺖ ﭼﺮاﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎرى ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿــﻦ ﺑﺎﻟﺶ ﻃﺒﻰ وﺟــﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ‪ ،‬روﯾﺪاد ﻣﻠﻰ ﮔﺎم دوم داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻌﺎر »ﻋﺼﺮ اﻣﯿﺪ« از ﻫﺸــﺘﻢ ﺗﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺮداد در ﻣﺼﻼى‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﯿﺰﺑﺎن ‪ 3‬ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن‪،‬‬ ‫ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻰ و اﺳﺘﺎرتاپ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﺮاى ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻰ درﺣﺮﮐﺖ؛‬ ‫ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﻰ ﺳﺎزد‬ ‫ﭼﯿﻦ ﻣﺸــﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺷــﮏ ﻫﺎى ﻣﺎﻓﻮق‬ ‫ﺻﻮﺗﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدروى در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺪف ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰارش ﺧﺒﺮﮔــﺰارى ﻣﻬــﺮ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ از‬ ‫اﯾﻨﺪﭘﻨﺪﻧﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘــﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮏ‬ ‫ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب ﻣﻰ اﯾﺪ و ﮔﺎﻣﻰ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﮐــﺮدن ﭼﺎﻟﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻫﺪف‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷــﻰ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﺑﻪ رﻫﺒﺮى »ﯾﺎﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﮔﺎﻧﮓ از‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪ PLA Rocket Force‬در اﯾﺎﻟﺖ‬ ‫ﺷــﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ‪ 2025‬ﻣﯿﻼدى ﻣﻬﻠﺖ‬ ‫دارﻧﺪ راه ﺣﻠﻰ ﺑــﺮاى ﭼﺎﻟﺶ ﻫــﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ردﯾﺎﺑﻰ ﻓﻨــﺎورى ﻣﺎﻓــﻮق ﺻﻮت اراﺋــﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل ‪Infrared and Laser Engi-‬‬ ‫‪ neering‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﺤﻘﻘﺎن در ان ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫داده اﻧﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ را در ﮐﺴــﺮى از ﮐــﺮده و ﻫﻢ اﮐﻨــﻮن ﻣﺸــﻐﻮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و اﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ ﮐﻮﭼﮏ ﮐــﺮدن ان روى ﻫــﺪف ﻫﺎﯾــﻰ اﺳــﺖ‬ ‫در ﻣــﮑﺎن ﯾﺎﺑــﻰ و ﺳﯿﺴــﺘﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻄﺎﯾــﻰ ﺑــﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺷــﮏ ﻣﺎﻓــﻮق ﺻﻮت‬ ‫ﺑﺮاﺳــﺎس ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪﯾــﺪ ﻓﻘــﻂ ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﻫــﺪف در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺷــﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨــﺪ و در ﻋــﻮض از‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺷــﺎﻣﻞ ﭼﻨــﺪ ﭘﯿﮑﺴــﻞ ﺑﺪون داده ﻫــﺎى ﺟﻤﻊ اورى ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ دﻗﯿــﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷــﮑﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻓﺖ و ﺣﺴــﮕﺮﻫﺎى ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺳــﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫــﺮ ﭘﯿﮑﺴــﻞ را ﺗﻄﺒﯿــﻖ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫و ردﯾﺎﺑﻰ را ﺑﺴــﯿﺎر ﺳــﺨﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــﺖ اﺳــﻠﺤﻪ ﻫﺎى‬ ‫اﻣﺎ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن‪ ،‬ارﺗــﺶ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻮق ﺻــﻮت ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨــﮓ را ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮﺷــﮏ ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﺟﺪﯾــﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و درﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﮔــﺬارى ﺳــﻨﮕﯿﻨﻰ ﺑــﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ‬ ‫در ﺟﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎورى ﻫــﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﯾﺎﻧــﮓ‪ ،‬ﺗﯿــﻢ ﯾــﮏ روش‬ ‫ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ و ردﯾﺎﺑــﻰ ﺟﺪﯾــﺪ اﺑــﺪاع ﺣﺪود ‪ 3‬ﻫﺰار ﻣﺤﻘــﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺷــﮏ ﻣﺎﻓﻮق ﺻــﻮت ‪PLA‬‬ صفحه 22 ‫ﺷﮑﺎر » ﮔﺮداب ﺳﺘﺎرﮔﺎن« در ﻓﻀﺎ‬ ‫ﻧﺎﺳــﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ در ﺣﺴــﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺗﻠﺴﮑﻮپ‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻫﺎﺑﻞ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺼﻮﯾﺮى ﺑﺎ ﺷﮑﻮه‬ ‫از ﯾﮏ ﮐﻬﮑﺸــﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم "ان ﺟﻰ ﺳﻰ‬ ‫‪ (3631 NGC)"3631‬ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﺮده اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻬﮑﺸــﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ ﻧﻮﺷــﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸــﺎن‬ ‫ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ ﻃﺮح ﺑﺰرگ)ﯾﺎ ان ﺟﻰ ﺳــﻰ ‪(3631‬‬ ‫ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 53‬ﺳــﺎل ﻧﻮرى از ﻣﺎ و در ﺻﻮرت‬ ‫ﻓﻠﮑﻰ "ﺧﺮس ﺑــﺰرگ" ﻗــﺮار دارد‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑــﻪ ﺑﺎزوﻫﺎى ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ ﮐﻬﮑﺸــﺎن‬ ‫ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ »ان ﺟﻰ ﺳــﻰ ‪ «3631‬ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺧﻄﻮط ﻏﺒــﺎر ﺗﺎرﯾــﮏ و ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫درﺧﺸــﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن را در‬ ‫اﻣﺘﺪاد ﻗﺴــﻤﺖ داﺧﻠﻰ ﺑﺎزوﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﮐﻨﺪﺗﺮ در ﻗﺮص اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﮔﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‬ ‫و ﮔﺎز و ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن را در‬ ‫اﻣﺘﺪاد ﻗﺴــﻤﺖ داﺧﻠﻰ ﺑﺎزوﻫﺎى ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎدهاى‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ان ﻗﺪر ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮاﻧﺸــﻰ ﻓﺮو رﯾﺰد و ﺳــﺘﺎرهﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪى‬ ‫اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳــﺘﺎرﮔﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق‬ ‫ﺑﻪ رﻧﮓ اﺑﻰ‪-‬ﺳﻔﯿﺪ روﺷــﻦ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫»ﻫﺎﺑﻞ« ﻗﻮىﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در‬ ‫ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻓﻀﺎ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ‬ ‫ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎى ﮐﯿﻬﺎﻧﻰ ﻧﺎﺳﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 32‬ﺳــﺎل در ﺣﺎل‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎﺳﺎ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎى‬ ‫ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻠﺴــﮑﻮپ‬ ‫ﺳــﯿﺎرات ﻓﺮاﺧﻮرﺷــﯿﺪى‪ ،‬ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎى‬ ‫دور و ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ را ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫دﯾﮕﺮى ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﯿﻤﺰ وب« را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ »ﻫﺎﺑﻞ« از ان ﯾﺎد ﻣﻰﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد‪» .‬وب« اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ‬ ‫ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾــﻦ »ﻫﺎﺑﻞ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸــﺖ ﺷــﻤﺎرى ﻣﺸﮑﻞ در‬ ‫ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳــﺎلﻫﺎ‪ ،‬اﺑﺰارﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ »ﻫﺎﺑﻞ«‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ »وب«‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻫﺎﺑﻞ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻫﺎﺑﻞ«‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﺻﺪ ﮐﯿﻬﺎن اﺳــﺖ و ﻧﺎﺳــﺎ‬ ‫اﻣﯿﺪوار اﺳــﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎﻻ‬ ‫ﺗﺎ دﻫﻪ ‪ 2030‬ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ان اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫»ﻫﺎﺑــﻞ« ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮرﻫﺎى ﻣﺤــﺪوده ﻃﻮل‬ ‫ﻣــﻮج ﺣــﺪود ‪ 200‬ﻧﺎﻧﻮﻣﺘــﺮ)‪ (nm‬ﺗــﺎ ‪2.4‬‬ ‫ﻣﯿﮑﺮون را ﺑﺒﯿﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻰ ﮐــﻪ ﺑﺮد »وب« از‬ ‫ﺣــﺪود ‪ 600‬ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ‪ 28‬ﻣﯿﮑﺮون اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨــﻰ اﺳــﺖ »وب« ﮔﺮﭼﻪ ﺑــﺮاى ﮐﺎوش‬ ‫ﺷﮑﻞﮔﯿﺮى ﺳﺘﺎره در ﺑﺎزوﻫﺎى ﻣﺎرﭘﯿﭽﻰ ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫در ﻃﯿﻒ ﻧــﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﻰ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد ﻗﺴــﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ‪/‬‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎدهﻫﺎﯾﻰ ‪ 25‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ ،2021‬ﻧﺎﺳﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺎرﻧﺠﻰ ﻃﯿﻒ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻰ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫ﻧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه!‬ ‫ادﻋﺎى ﻧﺎﺳﺎ در ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ‪ 30‬ﺳﺎل اﯾﻨﺪه‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮى در ﮔﺰارﺷــﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺎﺳﺎ‬ ‫ﻣﺪﻋﻰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎى ﺟﻬﺎن و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ‬ ‫ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ‪ 30‬ﺳﺎل اﯾﻨﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴــﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ از اروور‪" ،‬ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦدوﻟﺘــﻰ ﺗﻐﯿﯿــﺮ اﻗﻠﯿــﻢ")‪ (IPCC‬ﺗﺨﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻰزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎى ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﻗﺮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳــﻄﺢ دﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺷﺪن‪ ،‬ﻓﺮاواﻧﻰ دورهﻫﺎى ﮔﺮﻣﺎى ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬در اﻣﺮﯾــﮑﺎ‪ ،‬ﮔﺮﻣﺎ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮع ﮔﺰارشﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ اب و ﻫﻮا‬ ‫اﺳﺖ و ﺷــﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻃﻰ ‪ 30‬ﺳﺎل‬ ‫اﯾﻨﺪه‪ ،‬ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬از ﺳــﺎل ‪ 1991‬ﺗﺎ ‪ ،2020‬ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از ان ﺳــﯿﻞ‪ ،‬ﮔﺮدﺑﺎد و رﻋﺪ و ﺑﺮق و‬ ‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳــﺮﻣﺎ و ﺑﺮف‪ ،‬از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬در اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬دورهﻫﺎى ﮔﺮﻣﺎى ﺷــﺪﯾﺪ‬ ‫ﻃﻰ ‪ 40‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺧﻄﺮ‬ ‫اﻓﺮادى ﮐــﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ وﺿﻌﯿــﺖ اب و ﻫﻮا‬ ‫ﻣﻰﭘﺮدازﻧــﺪ‪ ،‬از دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﺮاى‬ ‫ارزﯾﺎﺑﻰ ﻓﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در واﻗﻊ‪،‬‬ ‫اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎ در ﮔﺰارش روزاﻧﻪ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫اب و ﻫﻮا ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣﻰﺧﻮرد‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرى ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﻣﺎ")‪(heat index‬‬ ‫ﯾﺎ "دﻣﺎى ﻇﺎﻫــﺮى")‪apparent tempera-‬‬ ‫‪ (ture‬را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‪ .‬ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﮐــﻪ وﻗﺘﻰ ﻫﻮا ﮔــﺮم و ﻣﺮﻃﻮب‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ درﺟﻪﺑﻨﺪى‬ ‫ﻧﯿﺎز دارد‪ ،‬ﯾــﮏ اﻧﺪازهﮔﯿــﺮى ذﻫﻨﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎر ﻣــﻰرود‪ .‬در واﻗﻊ‪ ،‬ﮐﺸــﻮرﻫﺎى‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ از ان‬ ‫را ﺑــﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿﻞ‪،‬‬ ‫داﻧﺸــﻤﻨﺪاﻧﻰ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑــﻰ اب و ﻫﻮاى‬ ‫ﺟﻬﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨــﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﯿﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮى ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ "دﻣﺎى ﺣﺒــﺎب ﺗﺮ"‬ ‫ﯾﺎ "دﻣﺎى ﺣﺒــﺎب ﻣﺮﻃــﻮب")‪wet-bulb‬‬ ‫‪ (temperature‬را ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪.‬‬ ‫دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ دﻣﺎﯾﻰ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺴــﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺗﺒﺨﯿﺮ‬ ‫رﻃﻮﺑــﺖ از ان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷــﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻨﮏ ﺷﺪن‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﺎ اﺳﺎنﺗﺮ اﺳــﺖ‪ .‬دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺧﻨﮏ ﺷــﺪن ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻖ در‬ ‫ﻫﻮاى ﮔــﺮم و ﻣﺮﻃــﻮب را اﻧﺪازهﮔﯿﺮى‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﻮﺟــﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﺳــﻼﻣﺘﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻀﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﮐﺸــﻨﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﻫﻢ دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ و ﻫﻢ ﺷــﺎﺧﺺ ﮔﺮﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎى دﻣــﺎ و رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﻫﻮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ؛ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺸــﺎر ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد اﯾﻦ‪ ،‬دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از‬ ‫روش ﻣﺘﻔﺎوﺗــﻰ اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ ﭘﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ دور ﺣﺒﺎب دﻣﺎﺳــﻨﺞ و‬ ‫ﻗﺮار دادن ان در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا اﻧﺪازهﮔﯿﺮى‬ ‫ﻣﻰﺷﺪ‪ .‬دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺨﯿﺮ اب ﭘﺎرﭼﻪ‪،‬‬ ‫اﻓﺖ دﻣﺎ را ﺛﺒﺖ ﻣﻰﮐــﺮد‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮى از‬ ‫ان ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺎ دﻣــﺎى ﺣﺒﺎب و‬ ‫ﻫﻮاى اﻃﺮاف ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﻣﺎى ﺣﺒﺎب‬ ‫ﺗﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳــﻰ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎى‬ ‫ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ‪2050‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‬ ‫داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧــﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿﺰان دﻣــﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴــﺎن‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﺤﻤــﻞ ﮐﻨــﺪ‪ 35 ،‬درﺟــﻪ‬ ‫ﺳﻠﺴــﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 6‬ﺳــﺎﻋﺖ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﻧﺎﺳﺎ از ﺳــﺎل ‪ ،2005‬ﺑﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ دﻣــﺎى ﺣﺒﺎب ﺗــﺮ ﺑــﺎﻻى ‪ 35‬درﺟﻪ‬ ‫ﺳﻠﺴــﯿﻮس اﺷــﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در‬ ‫ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴــﯿﺮى ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن‬ ‫و ﺧﻠﯿــﺞ ﻓﺎرس‪ .‬ﻃــﻰ ‪ 40‬ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺰان دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ‪ ،‬ﺳــﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺪه‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب‬ ‫ﺳــﯿﺎره ﻣﺎ داراى ﯾﮏ دﻣــﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ‪ 25‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 27‬درﺟﻪ ﺳﻠﺴــﯿﻮس ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﮔــﺰارش ادﻋﺎ ﺷــﺪه‪ ،‬ﻣﺪلﻫﺎى‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﻰ اب و ﻫﻮاى ﻧﺎﺳــﺎ ﺳــﻌﻰ‬ ‫دارﻧﺪ ﺑــﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺷــﺎﺧﺺ دﻣﺎى ﺣﺒــﺎب ﺗــﺮ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫زودى ﺑﺮاى زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن‪ ،‬ﺑﯿــﺶ از اﻧﺪازه‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﺳــﺎل‬ صفحه 24 ‫‪ ،2050‬ﺑﺮاى ﺟﻨﻮب اﺳــﯿﺎ‪ ،‬ﺣﻮﻣﻪ ﺧﻠﯿﺞ‬ ‫ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠــﻪ اﯾﺮان‪ ،‬ﻋﻤــﺎن‪ ،‬ﮐﻮﯾﺖ و‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺣﺎﺷــﯿﻪ درﯾﺎى ﺳﺮخ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى‪ ،‬ﺳﻮدان‪ ،‬اﺗﯿﻮﭘﻰ‪،‬‬ ‫ﺳــﻮﻣﺎﻟﻰ و ﯾﻤﻦ ﺻــﺪق ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﮐﻪ ﺷــﺮق ﭼﯿﻦ‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﻰ از ﺟﻨﻮب اﺳــﯿﺎ‬ ‫و ﺑﺮزﯾــﻞ ﻧﯿﺰ ﺗــﺎ ﺳــﺎل ‪ ،2070‬از دﻣﺎى‬ ‫‪ 35‬درﺟــﻪ ﺳﻠﺴــﯿﻮس ﺗﺠــﺎوز ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺳﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫از اﯾﺎﻟﺖﻫــﺎى اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ارﮐﺎﻧﺰاس‪،‬‬ ‫ﻣﯿــﺰورى و اﯾــﻮوا در ‪ 50‬ﺳــﺎل اﯾﻨﺪه‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﻰ ﻣﻰﮐﻨــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫از ‪ 35‬درﺟﻪ ﺳﻠﺴــﯿﻮس ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻃﻰ ﻣﻮج ﮔﺮﻣﺎى ژوﺋﻦ ﺳﺎل‬ ‫‪ 2021‬در ﺷــﻤﺎل ﻏﺮﺑــﻰ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب‬ ‫ﮐﺎﻧﺎدا ﮐــﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ 1400‬ﻣــﻮرد ﻣﺮگ و‬ ‫ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷــﺖ‪ ،‬دﻣﺎى ﺣﺒــﺎب ﺗﺮ از‬ ‫‪ 25‬درﺟﻪ ﺳﻠﺴــﯿﻮس ﺗﺠــﺎوز ﻧﮑﺮد‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐــﻪ اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ از دﻣﺎى‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑــﺪن ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود‪ ،‬ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪه‬ ‫ﺧﻄــﺮ ﺑــﺮاى ﺳــﻼﻣﺘﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺳــﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﮔﺰارﺷــﻰ ﮐــﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐــﺮده اورده اﺳــﺖ‪:‬‬ ‫اﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮب اﺳــﯿﺎ‪ ،‬ﺧﻠﯿﺞ ﻓــﺎرس و‬ ‫درﯾﺎى ﺳــﺮخ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳــﺎل ‪ 2050‬و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷــﺮق ﭼﯿــﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﻰ از‬ ‫ﺟﻨﻮب ﺷــﺮﻗﻰ اﺳــﯿﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎ ﺳــﺎل‬ ‫‪ 2070‬ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺮﯾــﮑﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴــﺖ‪ .‬ﻃﻰ ‪ 50‬ﺳــﺎل‬ ‫اﯾﻨــﺪه‪ ،‬اﯾﺎﻟﺖﻫــﺎى ﻏﺮب ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ارﮐﺎﻧﺰاس‪ ،‬ﻣﯿﺰورى و اﯾﻮوا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺪ‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﻰ دﻣﺎى ﺣﺒﺎب ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳــﯿﺪ‪.‬‬ ‫"ﺑﻮف ﻧﯿﻮز ‪ (24 boufnews) "24‬ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب‬ ‫اﯾﻦ ادﻋﺎ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺮرﺳــﻰ‬ ‫ﻧﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ‬ ‫‪ 30‬ﺳﺎل اﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺳــﮑﻮﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪن‪،‬‬ ‫ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺪى ﺑﺮاى زﻣﯿﻦ دارد‪ .‬داﻧﺸﻤﻨﺪان‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧــﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳــﺎل ‪ ،2050‬ﺟﻨﻮب‬ ‫اﺳــﯿﺎ‪ ،‬ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷــﺎﻣﻞ اﯾﺮان‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﻮﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﻫــﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ‬ ‫درﯾﺎى ﺳﺮخ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى‪،‬‬ ‫ﺳﻮدان‪ ،‬اﺗﯿﻮﭘﻰ‪ ،‬ﺳﻮﻣﺎﻟﻰ ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻦ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﺳﯿﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺮزﯾﻞ و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎى اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﮐﺎﻧﺰاس‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺰورى و اﯾﻮوا ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﺳــﺎل‬ ‫‪ 2070‬ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﻦدوﻟﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿــﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﮔﺰارش‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﻰ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺳــﯿﺎره ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮجﻫﺎى ﮔﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺧﺸﮑﺴــﺎﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﻞ‪ ،‬اﺗﺶﺳــﻮزى و اب ﺷــﺪن ﯾﺦﻫﺎ را‬ ‫در ﺑﺮ دارد‪ .‬ﯾﮑﻰ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫــﺎى اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ‬ ‫را ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺗــﻮان در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸــﺎﻫﺪه‬ ‫ﮐﺮد زﯾــﺮا اﮔــﺮ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺸــﻮد‪ ،‬ﺑﯿﻦ‬ ‫‪ 35‬ﺗﺎ ‪ 132‬ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺳــﺎل ‪ 2030‬در ﻓﻘﺮ ﺷــﺪﯾﺪ ﻓــﺮو ﺑﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻗﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮﯾﺖ‪ ،‬ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﻮج ﮔﺮﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷــﻮد‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﻦدوﻟﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ‪ ،‬ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﯾﺎ ﺳــﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷــﻰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى‬ ‫اﻧﺴــﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ اب و ﻫــﻮاى ﻃﺒﯿﻌــﻰ‬ ‫را ﺗﻐﯿﯿــﺮ دﻫــﺪ‪ ،‬اﻓﺰاﯾــﺶ دﻣﺎ ﺑــﻪ ﻣﺮور‬ ‫زﻣــﺎن‪ ،‬ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒــﻮده و ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﯾــﺶ ﺧﺸﮑﺴــﺎﻟﻰ و اﺗﺶﺳــﻮزى‪،‬‬ ‫اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﯿﻞ و اب و ﻫــﻮاى ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ‪،‬‬ ‫اب ﺷــﺪن ﯾﺦ و ﺑــﺎﻻ اﻣﺪن ﺳــﻄﺢ درﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﮐﺸﺎورزى و ﺷﯿﻼت‪ ،‬ﻫﻤﻪﮔﯿﺮى‬ ‫و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷــﯿﻮع ﺑﯿﻤــﺎرى‪ ،‬اﺧﺘــﻼل در‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ و اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﺷــﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫از ﻫــﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺳــﺎل ‪ 2050‬ﺑﺪﺗﺮ ﺷــﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﺎ اوﺿﺎع ﭘﺲ از‬ ‫ﺑﺪﺗﺮ ﺷــﺪن‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳــﺶ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣــﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﻋﺎدات و‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﻰﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ‪ ،‬ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺎ‬ ‫در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸــﮑﻠﻰ‪،‬‬ ‫راه ﺣﻠــﻰ دارد اﻣﺎ در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻮارد‪ ،‬ﻫﺮ‬ ‫راه ﺣــﻞ ﺑﺎﻟﻘــﻮه داراى ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫در ﺻــﻮرت از دﺳــﺖ دادن ان ﻓﺮﺻــﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺸــﮑﻞ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و ﺑــﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺸــﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﺧــﻮد را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ‬ ‫ﺳــﺎل ‪ 2050‬ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دﻫﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات اب و ﻫﻮا در ﺳﯿﺎره ﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪى ﺑﺎﺷــﯿﻢ‪ .‬ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رخ‬ ‫دادن و ﺗﻐﯿﯿــﺮ دادن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺳﺎل ‪ 2050‬ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﻬﺎن‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاى ﺗﺮﺳــﺎﻧﺪن و ﻣﺒﻬﻮت ﮐﺮدن ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺴﻰ ﮐﻪ اﻣﺮوز زﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻓﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺳــﺎل ‪ 2050‬ﺧــﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻓﺮا‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ رﺳــﯿﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات‪ ،‬راه‬ ‫ﻣﻮﺛﺮى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴــﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره و در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻘﺪر ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺟﺪى ﻣﻰﮔﯿﺮﯾــﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺎ وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳــﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿــﻢ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳــﺖ اوﺿﺎع ﭘﯿﺶ از ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن‪ ،‬ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺪه؛‬ ‫ﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎرﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺪه‬ ‫ﮐﺎﻓــﻪ ﻓﻨــﺎورى‪ -‬ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻧﻮاورىﻫﺎى ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ اﻣــﺮوزه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻓﻨﺎورى ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺪلﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺪه ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ‬ ‫اﯾﺪه ﮐﻠﯿﺪى ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪى ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و در ﭘﻰ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑــﻪ روز ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮورى ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷــﮕﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿــﺢ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎى راﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫در دﻫﻪ ‪ ،1920‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم ”ﻃﻌﻤﻪ و ﻗﻼب“‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻃﻌﻤﻪ‪ :‬ﯾﮏ رﯾﺶﺗﺮاش راﯾﮕﺎن( ﻓﺮﯾﺐ‬ ‫ﺧﻮرده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑــﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺪﮐﻰﻫﺎى ﺑﻰﭘﺎﯾــﺎن )ﻗﻼب‪ :‬ﺗﯿﻎﻫﺎ(‬ ‫ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ‪ .‬دﻫﻪ ‪ 50‬دوره ”ﻣﺪلﻫﺎى ﻓﺮاﻧﺸــﯿﺰ“ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎم‬ ‫ان ﺷﺪ و در دﻫﻪ ‪ 1960‬ﻧﯿﺰ ”ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻣﺎرﮐﺖ“ﻫﺎى واﻟﻤﺎرت روى ﮐﺎر اﻣﺪﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ ورود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﻫﻪ ‪ ،1990‬ﻧﻮاورى در ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫اﺳﺎﺳﻰ رﺷﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷــﺒﮑﻪاى ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ “ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد )‪“(TTP‬را‬ ‫زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺟﻤﻌﻰ و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﮑﻪ روشﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ‬ ‫ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺪل ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﻰ ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر در ﻃﻰ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﯾﻨــﺪه اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺑﻰﺷــﻤﺎرى ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺎ ﻫــﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد اﯾــﻦ ﻣﺪلﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﻫﻪ‪ 2020‬ﺿﺮورىﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ‬ ‫روشﻫﺎ‪ ،‬اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻠﻖ ارزش و ﻧﯿﺮوﯾﻰ ﺑﺮاى ﺷــﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ‬ ‫اﻧﺒﻮهﺳﭙﺎرى)ﺟﻤﻊﺳﭙﺎرى(‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﮔﺮوﻫﻰ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳــﮑﻪ‪ ،‬داراﯾﻰﻫﺎى اﻫﺮﻣﻰ و ﺗﻘﺎﺿﺎى‬ ‫ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﺳﺎﺳــﺎً ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻼﯾــﻦ ﺑــﻮدن ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ‬ ‫از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫــﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾــﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد‪ ،‬ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل‬ ‫داراﯾﻰﻫﺎى اﻫﺮﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳــﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿــﻪ ‪ Uber‬و اﺗﺎقﻫــﺎى ‪ Airbnb‬را در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎى اﻗﺘﺼــﺎد ﺟﻤﻌﻰ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻓﺮﯾﻠﻨﺴــﺮﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﻣــﺮ‪ ،‬ﭼﺎﺑﮑﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺮاى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﯾــﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺧﺮد وﻇﯿﻔــﻪ ﺑﺎ دراﻣﺪ ﮐــﻢ در ﭘﺸــﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿﮑــﻰ اﻣﺎزون ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن دادهﭘﺮدازى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎﮔﻞ ﻣﻰﺷــﻮد‪.‬‬ ‫اﺗــﺎق از ﯾﮏ ﻫﺘــﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻧــﺪارد و ﺑــﻪ ﺟــﺎى ان از داراﯾﻰﻫﺎى‬ ‫)اﺗﺎقﻫــﺎى ﻣﺠــﺰا( ﺟﻤﻌــﻰ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻫــﺮم اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻗﺘﺼﺎد ازاد‪ /‬داده‬ ‫اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ در اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾــﻰ ﻣﺪل ”ﻃﻌﻤــﻪ و ﻗﻼب“ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳــﻰ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻣﺸــﺘﺮى را ﻃﻌﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫و از دادهﻫــﺎى ﺟﻤــﻊاورى ﺷــﺪه ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ ان ﻣﺸــﺘﺮى دراﻣﺪ‬ ‫ﮐﺴــﺐ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿــﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷــﻰ‬ ‫از اﻧﻘــﻼب دادهﻫــﺎى ﺑﺰرگ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻣــﮑﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎى‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺧﺮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧــﻪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑــﻮک‪ ،‬ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ‬ ‫اﺷﺎره داﺷــﺖ‪ .‬ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺪل از اﺳــﺘﺎرتاپﻫﺎى ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﯾــﮏ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺟﺴــﺘﺠﻮﻫﺎى ‪ Google‬از‬ ‫‪ 500،000‬ﺑﺎر در روز در ﺳﺎل ‪ ،1999‬ﺑﻪ ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر در ﺳﺎل ‪،2004‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺳــﺎل ‪ 2011‬و ‪ 5.6‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد در اﻣﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان‪ ،‬از دادهﻫﺎى ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮى ”راﯾﮕﺎن“‬ ‫ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸــﺘﺮ از روز ﻗﺒﻞ اﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﻌﻰ‬ ‫و ﺧﻄﺎ در دﻫﻪﻫــﺎى ‪ 2020‬ﺑﺎ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾﺎدى اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻗﺘﺼﺎدﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ ﻓﻨﺎورى‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜــﺎل ﺷــﺮﮐﺖ ‪ Airbnb‬ﺑﺎ ﺑﯿــﺶ از ‪ 6‬ﻣﯿﻠﯿــﻮن اﺗــﺎق‪ ،‬اﭘﺎرﺗﻤﺎن‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫و ‪26‬‬ ‫ﺑﯿــﺶ از ‪81000‬‬ ‫ﺧﺎﻧــﻪ در‬ ‫اواﺧﺮ دﻫﻪ ‪ ،1800‬اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳــﺘﯿﺪ اﯾﺪه ﺧﻮﺑــﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت‬ ‫ﺷــﻬﺮ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬﺎن ﺑــﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ در‬ ‫”ﻫﺘﻞﻫﺎى زﻧﺠﯿﺮهاى“ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪ ،‬اﻣــﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم اﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز داﺷــﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺑﺰار‬ صفحه 26 ‫ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﺘﻪ رﺧﺘﺸﻮﯾﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ان را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷــﻤﺎ ﯾﮏ درﯾﻞ ﺑﺮﻗﻰ ﯾﺎ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﻰ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﺪلﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻠﺘﻔﺮم و اﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎرى‬ ‫در دﻫــﻪ ‪ ،2020‬ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻧﻘﺶ ﺑﺮق را ﺑــﺎزى ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﺳﻄﺤﻰ از ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪى را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎى اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎى‬ ‫ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫــﺎى ﺧﻮدران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﻘــﻂ در ﯾﮏ ﻣــﮑﺎن زﻧﺪﮔــﻰ ﻧﻤﻰﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑــﻪ داراى دو‬ ‫ﺷــﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﻰ و اﻧﻼﯾــﻦ ﻫﺴــﺘﯿﻢ و اﯾــﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دوم اﺳــﺖ‬ ‫ﮐــﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴــﺘﺮش اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻇﻬــﻮر واﻗﻌﯿــﺖ اﻓــﺰوده و واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺠﺎزى‪ ،‬ﻣﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را ﺑــﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺷــﻤﺎ‬ ‫ﻧﯿــﺰ اواﺗﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑــﺮاى ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺑــﺎزى دارﯾﺪ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ از‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ اﯾﺠــﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷــﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬زﻧﺪﮔﻰ دوم )ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزى(‪ ،‬اوﻟﯿﻦ دﻧﯿﺎى ﻣﺠﺎزى اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 2003‬ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرى ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻓﺮاد‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﻟﺒﺎس و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮاى اواﺗﺎرﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫ﺧﻮد ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﺎر ﻻﯾــﻪ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﯾﺪى ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ‬ ‫اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻰﺑﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ را ‪-‬از اﻣﺎزون ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳــﻠﺰﻓﻮر‪-‬‬ ‫ﻣﻰﺷﻨﺎﺳــﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ را در ﻣﺪلﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﺣــﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ اﻓــﺰوده ﻣﻰﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﻧﺠﻤﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﻠﻰ‪ ،‬در ‪ 9‬ﻣﺎه اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪965‬‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‪ 13.5 ،‬ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ انﻫﺎ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاد‬ ‫ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﺪون راﻧﻨﺪه )‪ (Nuro‬ﺑﺎ ارزش ‪ 2.7‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬از ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺸــﺎﻏﻞ را در دﻫﻪ ‪ 2020‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭼﯿــﺰى ﻫﺪر ﻧﻤﻰرود‪ .‬ﻧﺎﺑﻮدى ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ‪ ،‬ﭘﺎﯾﻪ و اﺳــﺎس‬ ‫ﺑﻘﺎى ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﺑﺸــﺮ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش‬ ‫”زﯾﺴﺖاﻟﮕﻮ“ )اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ ”ﮔﻬﻮاره ﺑﻪ ﮔﻬﻮاره“ )اﮔﺮ از ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪى از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ”اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ“ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﮐﺎﻣ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺑﺪون زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ رﺷــﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﮔﺎه از ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫زﯾﺴﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‪-‬ﻓﺴﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 2013‬ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫ﺷــﺪه و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ﻣﻰدﻫﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎى ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﻰ را ﺟﻤﻊاورى ﮐﺮده و‬ ‫ان را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻼﺳــﺘﯿﮏ دﻫﻨﺪ‪ .‬در ازاى اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮع زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺴــﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﻮاد را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻣﻰﻓﺮوﺷﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻮل‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣــﻮرد ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاکﮔﺬارى ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑــﻮد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ از ﯾــﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﺑــﺮاى ﻣﻼﻗﺎتﻫــﺎى ﮐﺎرى ﺑﻪ ﯾــﮏ ”ﻣﮑﺎن‬ ‫ﺳــﻮم“ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﮑﺎن ﺳــﻮم ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫”ﻣﮑﺎن ﺳــﻮم“ ﺟﺎﯾﻰ اﺳــﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﮐــﺮدن‪ .‬ﺧﺮﯾﺪ ﯾــﮏ ﻓﻨﺠﺎن‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺑــﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑــﺮاى ﮔﺮدش‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑــﺎ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‪ .‬ﺗﮑــﺮار ﺑﻌﺪى اﯾــﻦ اﯾﺪه ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﺗﺤﻮل‬ ‫اﺳــﺖ‪ ،‬ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﭘﺮداﺧــﺖ ﻧﻤﻰﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻣﻰﭘﺮدازﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺷــﻤﺎ ﺑــﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﻬﻮر ”ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎى ﺗﻐﯿﯿﺮ“‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Burning Man‬ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺪﻧﺴﺎزى ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ CrossFit‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺎﯾﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﺪ اﺳﺖ )ورزش در اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ(‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ )ﺷــﺨﺼﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳــﻪ ﻣﺎه ﮐﺎر در ان اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﯾﺪ(‪ .‬ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮل را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد‪.‬‬ ‫ﺻﺤﺒﺖﻧﻬﺎﯾﻰ‬ ‫ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺪه در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫‪-5‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎىﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ)‪(DAO‬‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺘﻮن ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ در ﻫﺎروارد ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﯾﻦ اﻣﺮ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى‬ ‫اﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎرى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﯿﺎرى ﻧﯿﺴﺖ؛ ”ﺑﯿﺸﺘﺮ انﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ‬ ‫اﺻﻠﻰ رﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورىﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻫﻢﮔﺮاﯾﻰ ﺑﻼکﭼﯿﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ را اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮاى ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ ﻣﻮج ﺑﻌﺪى رﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮاورىﻫﺎ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﮐﺘﻰ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و رﺋﯿﺴﻰ ﻧﺪارد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ‪ “.‬ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﺧــﺎرج از اﯾﻦ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬ارزانﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫را ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰﮐﻨﺪ و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑــﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿــﻞ ﻣﺪلﻫــﺎى ﺟﺪﯾــﺪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺑﻬﺘــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﺎوﮔﺎن از ﺗﺎﮐﺴــﻰﻫﺎى ﺧﻮدران‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳــﺮى از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼــﻮن ﮐﺎرى را اﻧﺠــﺎم ﻣﻰدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻫﻤــﻪ ﻣﺪلﻫــﺎى ﮐﺴــﺐ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﻼکﭼﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ‪7‬روز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده‪ ،‬وﮐﺎر اﻧﺠــﺎم ﻣﻰدﻫﻨــﺪ اﻣﺎ ﺑــﺎ اﯾﻦ ﺗﻔــﺎوت ﮐﻪ اﻧﻬــﺎ ﺑﻬﺘــﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ‬ ‫ﺑﺮاى ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑــﺮود و ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴــﺎﻧﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ‪ .‬دﯾﮕــﺮى ﻣﺸــﮑﻼت اﻓــﺮاد را در دﻧﯿــﺎى واﻗﻌــﻰ ﺣــﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸــﺨﺼﺎ ارزانﺗﺮﻧــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﺧﺎرج ﺷــﺪن ﮔــﺮدش ﭘــﻮل‪ ،‬ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﺜــﺎل‪ :‬در ﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ‪) DAO‬اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ( و در واﻗــﻊ ﻫﻤــﻪ ﻣــﺎ ﺗﻮﻗــﻊ ﮐﻤﺘــﺮى ﺧﻮاﻫﯿــﻢ داﺷــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎزﮔــﻰ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدهاﻧــﺪ‪ ،‬ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫــﺎى اﻧــﺎن در ﺗﻼش ﺑــﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﻰ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﻰ اﺳــﺖ‪ :‬ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ‪ .‬ﻣﺪلﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫داﺷــﺖدومﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﻧﯿﺮوﯾــﻰ ﺑﺮاى ﺛﺒــﺎت و اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫اﺑﺰارﻫــﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ از ﺟﻤﻠــﻪ رﻣﺰﻧــﮕﺎرى اﻗﺘﺼــﺎدى ﻗﺎﺑــﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺠﺎرى دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫‪27‬‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎى ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬اﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﺸــﺎﻏﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮاى ﺳﺮﻋﺖ و ﭼﺎﺑﮑﻰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺷﺘﺎب اﻣﺮوز ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮ انﻫﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤــﻪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﮐــﺪام از اﯾﻦﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪى ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ صفحه 27 ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎىﺷﻐﻠﻰدرﭘﺰﺷﮑﻰﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫»ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﺑﯿــﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿــﺰ دﯾﮕﺮى‬ ‫در ﺗﺎرﯾــﺦ ﺑﺸــﺮ‪ ،‬دﻧﯿــﺎ را ﺗــﮑﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ داد؛‬ ‫ﺣﺘــﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺑــﺮق‪ «.‬دﮐﺘــﺮ ﮐﺎى ﻓﻮﻟــﻰ‬ ‫داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧــﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﺮق‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ ﻓﻨﺎورى‪ -‬اﻣــﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎى‬ ‫ﺳﺮﺳﺎماور ﻋﻠﻮم و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷــﺪن ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى ﺑﺮاى ادﻣﻰ دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎن اﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸــﮑﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﻰ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﺟﻤﻠﻪ درک ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪه‪ ،‬ﯾﺎدﮔﯿﺮى‪ ،‬ﮐﺴــﺐ داﻧــﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳــﺘﺪﻻل ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزى‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﻰ‬ ‫ﻧﯿﺰ در ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻰﺳــﺎزى‬ ‫راهﻫﺎى درﻣﺎن ﻧﻘﺸﻰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد‪ .‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮى ﺑﺮاى ﻣﺸــﺎﻏﻞ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺴــﻮب ﻧﻤﻰﺷــﻮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ واﺳــﻄﻪى ان ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸــﺎﻏﻞ اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدى‬ ‫روﺑﺮو ﺷــﻮد‪ .‬در اواﯾــﻞ دﻫــﻪ ‪ ،2010‬ﺑﺤﺚﻫﺎى‬ ‫زﯾــﺎدى ﭘﯿﺮاﻣــﻮن دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و اﻧﻘــﻼب در ﺑﺨﺶﻫﺎى‬ ‫رﺳــﺎﻧﻪ‪ ،‬اﻣﻮزش‪ ،‬ﺧﻮدرو و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ‬ ‫ﺻــﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷــﮑﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎورى‪ ،‬ﺑﺴــﯿﺎر اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨــﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻰرﺳــﺪ‪ .‬ﻣﻰﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻰ‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼندادهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫دادهﻫﺎى ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺮ ﻋﻬــﺪه ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻗﻄﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺷــﺨﺼﻰ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫــﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸــﻰ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ و‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ انﻫﺎ را ﺑﺮرﺳــﻰ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﯾﻨــﺪه ﭘﮋوﻫﻰ ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳــﺎدهﺗﺮ‪ ،‬ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ در واﻗﻊ‬ ‫ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در ان‪ ،‬ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ذﻫﻨﻰ‬ ‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺴﺎن را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ذﻫﻨﻰ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻠــﻮل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ ﮐﻪ از انﻫﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﯾﻨﺪه از انﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ‬ ‫دﮔﺮﮔﻮنﺷــﺪهى ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮدى در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪاواى‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﭘﯿﭽﯿــﺪه و ﺧﻄﺮﻧــﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻰ‪ ،‬ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮔــﺮدش ﺧﻮن‬ ‫و ﺳﺮﻃﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ‪ .‬از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ دادهﻫﺎى‬ ‫ﭘﺰﺷــﮑﻰ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﻘﺴــﯿﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺬا‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰﻫﺎى‬ ‫اﯾﺠﺎدﺷــﺪه‪ ،‬از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردارى از‬ ‫اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎى ﭘﯿﭽﯿﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدارى‬ ‫رادﯾﻮﻟــﻮژى‪ ،‬ﻗــﺎدر اﺳــﺖ ﺗــﺎ دادهﻫــﺎى‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﮐﻨــﺪ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮى‬ ‫داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺧﻮداﺻﻼﺣــﻰ‬ ‫ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ از دﯾﮕــﺮ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎى ان‬ ‫اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻗــﺖ ان را اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﻰدﻫــﺪ‪ .‬دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗــﺎً ﺑﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎىﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎىﯾﺎدﮔﯿﺮى‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ )‪(ML‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﻰ‬ ‫)‪(NLP‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ‪،‬‬ ‫دادهﻫﺎىﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺎﻧﻨﺪﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدارى‬ ‫رادﯾﻮﻟﻮژى ﯾﺎ دادهﻫﺎى ژﻧﺘﯿﮑﻰ را ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﻰ‪،‬‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ‪ ،‬ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﻰ‬ ‫ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪى دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﻰ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدارى رادﯾﻮﻟﻮژى‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژى‪ ،‬ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮى اﻧﺒﻮه و ﺟﺮاﺣﻰ رﺑﺎﺗﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﮐﻨﺴﻮلﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮىﻣﻰﺷﻮد‪.‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺑﺎزاﻓﺮﯾﻨﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﻰ‬ ‫ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ در‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻓﻨﺎورى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫‪ PathAI‬و ‪ ،Freenome‬ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎن را‬ ‫ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫‪ ،Zebra Medical Vision‬رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى رادﯾﻮﻟﻮژى ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ ‪Bioxcel Therapeu-‬‬ ‫‪ tics‬از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮاى ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪى‬ ‫داروﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫»ﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﻰ در زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ در ﺳﺎل ‪«2019‬‬ ‫ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ و ‪ Berg Health‬ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪى‬ ‫زﯾﺴﺖﻓﻨﺎورى ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى ﻧﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺰاﯾــﺎى ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ در‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷــﮑﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴــﺘﺮده ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧــﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑــﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳــﻰ ﺷــﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــﺎى ﭘﺰﺷــﮑﻰ‪ ،‬ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫از ﺳــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻗــﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﻰ‪ :‬ﯾﮑــﻰ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ در ﻃﻰ‬ ‫ان ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎى ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎ‬ ‫وﻗﺎﯾــﻊ ﻧﻮﻇﻬــﻮر‪ ،‬دﯾﺪﮔﺎهﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﯾــﻦ ﻓﻨﺎورى‬ ‫ﺑــﺮاى ﮐﺸــﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸــﺨﯿﺺ‬ صفحه 28 ‫ﺷﮑﺴــﺘﮕﻰ اﺳــﺘﺨﻮان و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳــﺘﻰ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿــﻞ دوراﻧﺪﯾﺸــﺎﻧﻪ‪ :‬از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺑﺮاى‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﻰ اﯾﻨــﺪه اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﺜــﺎل‪ ،‬ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿــﺮى در زﻣﯿﻨﻪ اوﻟﻮﯾــﺖ ﺑﯿﻤﺎران از‬ ‫ﻧﻈﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂﺷــﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺗﺠﻮﯾــﺰى‪ :‬ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ انﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ را درک‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻧــﮑﺎت ﻇﺮﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ‪ ،‬روشﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﺮاى درﻣــﺎن انﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻰدﻫﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ اﺑﻬﺎﻣــﺎت زﯾــﺎدى در ﻣﻮرد‬ ‫ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﮐﻠﻰ انﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺨــﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷــﮑﻰ‬ ‫و زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﺎ وﺟــﻮد دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸــﻪ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖﻧﮕﺮان‪ ،‬ﻣﻨﻔﻰﻧﮕــﺮان‪ ،‬ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎن‬ ‫و ﺗﺮدﯾﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﻣــﻮرد اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع‬ ‫اﺧﺘﻼف ﻧﻈــﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺳــﺆال وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ اﯾــﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﯾﮏ ﺑﻬﺸــﺖ ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻰﺳــﺎزد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﻨــﻢ؟‪ .‬از اﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‪ ،‬ﻃﯿﻒ ﮔﺴــﺘﺮدهاى‬ ‫را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬در اﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از رﯾﺴــﮏﻫﺎى ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﺑﻮده اﺳــﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣــﻮرد ﺑﺤﺚ در‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﭘﺰﺷــﮑﻰ؛ ﺗﻬﺪﯾــﺪ ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷــﻐﻠﻰ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻨﺠــﺎ ﭼﻨــﺪ ﻣــﻮرد از ﻋﻮاﻣﻠــﻰ ﮐــﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎى ﺷــﻐﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴــﺘﻨﺪ را‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪ :‬ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﮐﺎرﺑﺮدى‪ ،‬ﺷــﯿﻮهﻫﺎى اﻣﻮزﺷــﻰ‬ ‫ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷــﺪه‪ ،‬ﭘﺬﯾــﺮا ﺑﻮدن ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿــﺮى‪ ،‬ﻧﮕﺮش ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨــﺎورى‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى ﮐﺎرى و داﻧﺶ ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫اﮐﻨــﻮن در اﯾــﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣــﻮرد از‬ ‫ﺗﺄﺛﯿــﺮات اﯾــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ را ﺑــﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎى‬ ‫ﺷــﻐﻠﻰ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗــﺮار ﻣﻰدﻫﯿــﻢ‪:‬‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ‪ -‬اﻣﻮزش‬ ‫ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷﺪه ‪ -‬ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎورى ‪ -‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮى ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ در ﺑﺨــﺶ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷــﮑﻰ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﻰ ﺑﺮ‬ ‫اﻣﻮزش ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷــﺪه ﻣﻰﮔــﺬارد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨــﺎورى و در ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار اﺳــﺖ‪ .‬اﻣﻮزش‬ ‫ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷــﺪه )ﻓﻨــﻰ و ﻏﯿﺮﻓﻨــﻰ(‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻫــﺎى ﻣﺘﻐﯿــﺮ و ﻧﯿﺎزﻫــﺎى ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫ﮐﺎراﻣﻮزان را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗــﺮار ﻣﻰدﻫﺪ‪ .‬اﻣﻮزش‬ ‫ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷــﺪهاى ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﻓﻮاﯾــﺪ‬ ‫ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺗﺄﮐﯿــﺪ دارد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻮﺳــﻌﻪ انﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸــﻰ و اﻧﮕﯿﺰهى ﮐﺎراﻣﻮزان‬ ‫را ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﻨﺎورىﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎورى ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺎدﮔﻰ ﻓﺮد ﻣﻰﺷــﻮد زﯾﺮا ان ﻓﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮى از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺸــﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﺑﻪ ﺣــﻮزهى ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى‬ ‫ﭘﺰﺷــﮑﻰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳــﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﻋﺪماﺧﺘﺼــﺎص ﺑﻮدﺟــﻪى ﮐﺎﻓــﻰ از ﻃﺮف‬ ‫دوﻟــﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن اﻣﻮزشدﯾﺪه‬ ‫و زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎى اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑــﻪ ﭼﺸــﻢ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮرد‪ .‬اﻣــﻮزش ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷــﺪه‪،‬‬ ‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻌــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ان ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻰ‬ ‫ﻣﺠــﺪد روشﻫــﺎى درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺟــﻮد‪ ،‬ﻋﻠﻢ‬ ‫ﻧﻮﻇﻬــﻮر ﻣﺸــﺎورهى ﻣﺠــﺎزى و ﻧﺤــﻮهى‬ ‫ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷــﯿﻮهﻫﺎى ﭘﯿﭽﯿﺪه را درک ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ‪ -‬اﻣﻮزش‬ ‫ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷﺪه ‪ -‬ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ‪ -‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺑــﺮ اﻣــﻮزش ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷــﺪه ﺗﺄﺛﯿــﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔــﺬارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ‬ ‫ﻣﻬﺎرت ﻓﻨــﻰ و ﻏﯿﺮﻓﻨﻰ ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫اﻣﻮزش ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى‬ ‫را ﺑﺮاى اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨــﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫در ﺻﻮرﺗــﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮهى‬ ‫اﯾﻦ اﻣﻮزشﻫﺎ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﭘﺰﺷــﮑﻰ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮ اﻣــﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿــﺮى ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻰﮔﺬارد و دﯾﺪﮔﺎه انﻫﺎ را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎورىﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰدﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮزش‬ ‫ﺷﺨﺼﻰﺳﺎزىﺷﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ دﻫــﺪ ﮐــﻪ ان اﻓﺮاد را ﺑــﻪ ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺗﻐﯿﯿــﺮات در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎورىﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎب ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﻋﮑﺲ‪ ،‬رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ را در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﺬﯾــﺮا ﺑﻮدن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى‬ ‫ﺑــﻪ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴــﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳــﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﻇﺎﻫــﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ دﻗــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و درﺻﺪ ﺧﻄﺎى‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى‬ ‫ﺟﺪﯾﺪى را ﺑﺮاى ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ‪ -‬ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدى ‪ -‬ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﮐﺎرى ‪ -‬ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺷﻐﻠﻰ‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎﻋــﺚ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮدى در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷــﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣــﺮ ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى ﮐﺎرى ﺟﺪﯾﺪى را‬ ‫ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬ ‫ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﻰﮔــﺬارد‪ .‬اﯾــﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ اﺑﺰارﻫﺎ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و‬ ‫ﻓﻨﺎورى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪى ﺑﺮاى اﺳــﺘﻘﺒﺎل‬ ‫از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑــﺮدى ﻧﯿﺎز دارﻧــﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺸــﺎن را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‬ ‫اﻓﺰاﯾــﺶ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑــﺮاى ﻣﺜــﺎل روش درﻣﺎن‬ ‫رﻓﺘﺎرى‪-‬ﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى )‪ (CBT‬ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺪاواى ﺑﻰﺧﻮاﺑﻰ را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮرد از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮاى دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎرى ﺑﺰرگ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ در روشﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ‬ ‫و ﺗﻔﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر وﺳــﯿﻊﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪى ‪ CBT‬ﻣﺴﺌﻠﻪى ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮى را ﺣﻞ‬ ‫و ﻓﺼﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ و روشﻫﺎى درﻣﺎﻧﻰ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ‬ ‫را اراﺋﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫــﺎى ﮐﺎرى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ارزﯾﺎﺑﻰ رﯾﺴﮏ و‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮاى ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻠــﻰ ﮐــﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ انﻫﺎ اﺷــﺎره ﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﮑﻞﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔﺬارﻧــﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻫﺮ ﮐــﺪام از انﻫﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﻣــﺎ را ﺑــﺎ روﯾﮑﺮدﻫــﺎى ﺟﺪﯾﺪى‬ ‫ﺑﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑــﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷــﻐﻠﻰ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ اﺷــﻨﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺷــﮑﻞ زﯾــﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ ‪ 6‬ﻣﺴــﯿﺮ و‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪1401‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎى ﻣﻐﺰى‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﯾﮑــﻰ از ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى ﻓﻨــﺎور در‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻮﻣﻰﺳــﺎزى دﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺳــﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘــﻪ اﻧﻬﺎ دادهﻫــﺎى اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫اﻧﮑﻪ اﻣــﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺑــﺮوز ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎﯾﻰ‬ ‫ﭼﻮن اﻟﺰاﯾﻤــﺮ را ﻓﺮاﻫــﻢ ﻣﻰﮐﻨــﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ارﺗﻘﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻟﻬﺮاﺳــﺒﻰ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح‬ ‫در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴــﻨﺎ‪ ،‬درﺑﺎره دﺳــﺘﮕﺎه اﻧﺎﻟﯿﺰ‬ ‫ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى ﻣﻐﺰى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﻣﻐﺰ‬ ‫ﯾﮑﺴﺮى ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ دارﯾﻢ ﮐﻪ از‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎى‬ ‫ﻣﻐﺰى ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷــﮑﻰ‪ ،‬ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮىﻫﺎى‬ ‫ﭼﻨــﺪ ﻣﺮﺣﻠــﻪاى‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗــﻰ‬ ‫درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺳــﻼﻣﺖ ﻓــﺮد اراﺋــﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وى ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎى ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮى را‬ ‫ﻓﺸــﺎر ﺧﻮن ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻇﻬﺎر ﮐــﺮد‪ :‬ﻋﺪد اﻋﻼم‬ ‫ﺷــﺪه ﺑﺮاى ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‪ ،‬ﺷــﺎﺧﺼﻰ از وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺳــﻼﻣﺖ ﻓﺮد اﺳــﺖ و اﮔــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﯾﻰ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﻓﺮد ﺟﻤﻊاورى‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺷﻤﺎرهدوم‬ ‫ﺧﺮداد ﻣﺎه‪1401‬‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣــﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣــﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻓــﺮد در ﭼﻪ ﺳــﻄﺤﻰ ﻗــﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺮاﺳــﺒﻰ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻨﯿــﻦ‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﯾﻰ رﻓﺘﺎر ﻫــﺮ ﻓــﺮد را ﺑﯿﺎن‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‬ ‫ﻣــﺎ دﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ را ﻃﺮاﺣــﻰ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫از ﻃﺮﯾــﻖ ان دادهﻫﺎى ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ‬ ‫ﻫﺮ ﻓــﺮد را ﺟﻤــﻊ اورى و اﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻰﮐﻨﺪ‬ ‫و ﺑــﺮ اﺳــﺎس دادهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ‬ ‫ﻣﻰاﯾــﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺳــﻼﻣﺖ‬ ‫روان اﻓﺮاد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗــﺮار دﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺮى ﻃﺮح ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬دادهﻫﺎى‬ ‫ﺑﻪ دﺳــﺖ اﻣﺪه از اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﺎ را در‬ ‫ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى از ﺑــﺮوز ﺑﺮﺧــﻰ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ‬ ‫در اﻓــﺮاد ﯾــﺎرى ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺿﻤــﻦ اﻧﮑﻪ‬ ‫اﻣــﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺑﺴــﯿﺎرى از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ‬ ‫را ﮐﻪ ﻗــﺮار اﺳــﺖ در اﯾﻨﺪه ﺑــﺮاى ﻓﺮد‬ ‫ﭘﯿــﺶ ﺑﯿﺎﯾــﺪ‪ ،‬ﻓﺮاﻫــﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫اﯾــﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ از‬ ‫ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدف ﺑﺮاى ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺴــﺘﻪ‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارى‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش‬ ‫ﻣﻰﺗــﻮان از ﺑــﺮوز ﺑﺮﺧﻰﻫــﺎ ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ‬ ‫ﭼــﻮن اﻟﺰاﯾﻤــﺮ و اﺧﺘــﻼﻻت ﺗﻮﺟﻪ در‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وى ﺗﺼﺮﯾــﺢ ﮐــﺮد‪ :‬داﻧﺶ اﯾــﻦ روش ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤــﮑﺎرى داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ و ﻣــﺎ اﯾــﻦ ﻓﻨــﺎورى را در ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫دادهﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﯾﺮاﻧﻰ‪ ،‬ﺑﻮﻣﻰﺳــﺎزى‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﯿــﻢ؛ ﭼــﺮا ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﭼﻨﯿــﻦ‬ ‫ﺗﺴــﺖﻫﺎﯾﻰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺮاى‬ ‫اﺳــﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺎﻟﯿــﺰ دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺮاﺳــﺒﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫اﯾﺮاﻧﻰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼــﻮل در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪:‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده را از اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻧﮑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿــﺰ از اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه‬ ‫اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮرﺳﻰ ﺳــﻼﻣﺖ روان ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ارﺗﻘﺎى ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬اﯾﻦ در‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﺳﻨﺘﻰ و ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ صفحه 30 صفحه 31 صفحه 32

آخرین شماره های فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 5

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/12/28
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 4

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 4

شماره : 4
تاریخ : 1401/09/30
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 3

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 3

شماره : 3
تاریخ : 1401/06/30
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 1

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری 1

شماره : 1
تاریخ : 1400/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!