روزنامه راه مردم شماره 4248 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4248

روزنامه راه مردم شماره 4248

روزنامه راه مردم شماره 4248

‫‪2‬‬ ‫پرش مرغ به سکوی‪ ۴۰‬هزارتومان!‬ ‫مشاهدات میدانی حاکی از ان است که قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها به ‪۳۷‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬هزار تومان رسیده است‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمتگوجهفرنگیهماوجگرفت‬ ‫حدود یک هفته ای می شود که قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته و به بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬افزایش قیمتی که ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افتمعامالتاوراقتسهیالتمسکن‬ ‫فرابورس در‪ ۴‬ماه گذشته‬ ‫افت ‪۲۵‬درصدی حجم و کاهش ‪۳۴‬درصدی ارزش معامالت اوراق گواهی تســهیالت‬ ‫مسکن در چهارماه نخست امسال در فرابورس‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واکسنکرونابرای‬ ‫کودکان ضروری نیست‬ ‫کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا اعالم کرد که تزریق واکسن کرونا به‬ ‫همه کودکان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ساله را ضروری نمی داند‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4248‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫بـــرق‬ ‫قطعی‬ ‫وزارت صمت تسلیم دالالن می شود؟‬ ‫بهان ه برای گرانی‬ ‫وزارت صمت سیمان را از اتاق شیشه ای بورس خارج می کند؟‬ ‫سیمان که پس از سال ها تالش برای رهایی از دست دالالن در بورس عرضه می شود‪ ،‬به بهانه افزایش قیمت قرار است امروز زیرتیغ تصمیم وزارت صمت برود؛ تداوم عرضه یا خروج از بورس‪ .‬طی یک دهه گذشته یکی از چالش های‬ ‫اصلی حوزه سیمان ورود یا عدم ورود به بورس کاال بود‪ .‬مخالفان معتقد بودند که بورس کاال زیرساخت های الزم برای میزبانی از سیمان را ندارد و تا زمانی که زیرساخت های الزم و سازوکارهای دقیق تامین نشود نمی توان به موفقیت‬ ‫عرضه سیمان در بورس امیدی داشت‪ .‬اما در مقابل موافقان تاکید می کردند که بورس کاال مانند یک اتاق شیشه ای است که می تواند منجر به شفافیت اطالعات‪ ،‬قیمت گذاری عادالنه و جذب‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫برای اولین بار در کتاب دانش خانواده‬ ‫دکترعلیرضاابوالفضلی‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‪ ،‬گفت‪:‬عدم نظارت مستمر و سامانه محور‪ ،‬بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان‬ ‫مصالح ساختمانی موجب شده با هر اتفاقی شاهد افزایش قیمت نهاده های ساختمانی باشیم‪.‬اقبال شاکری‪ ،‬در‬ ‫رابطه با افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان‪ ،‬گفت‪ :‬عدم نظارت مستمر و سامانه‬ ‫محور‪ ،‬بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی موجب شده با هر اتفاقی شاهد افزایش قیمت‬ ‫نهاده های ساختمانی باشیم‪.‬نماینده مردم تهران‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از زمانی که ســیمان وارد بازار ســرمایه شد‪ ،‬شاهد افزایش سرسام اور قیمت ان هستیم در حالی‬ ‫که عرضه کاال در بورس با ایجاد قیمت رقابتی باید موجب ثبات بیشــتر قیمت ‪‎‬شــود‪.‬وی افزود‪ :‬بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان سیمان در رسانه های به صراحت اعالم کردندکه قیمت این نهاده ساختمانی باید به قیمت جهانی‬ ‫باشد؛ تمامی این کارخانه ها از منابع درون کشور‪ ،‬نیروی کار داخلی و یارانه سوخت و انرژی استفاده می کنند اما‬ ‫درصــدد عرضه ان به قیمت جهانی و بین المللی هســتند! این امر ناشــی از بی توجهی متولیان از جمله‪...‬‬ ‫راه درمان و پیشگیری از‬ ‫‪ ۵۰۰‬نوعبیماریرابشناسید‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ضرورتشکلگیرینهادهایتنظیمگردرنظامحکمرانیکشاورزیکشور‬ ‫در بخش کشاورزی کشورهای پیشرو حداقل ‪ ۷‬نهاد تنظیم گر در بخش کشاورزی فعال هستند که از برنامه‬ ‫های تنظیم بازار نهاده‪ ،‬نحوه تخصیص یارانه ها‪ ،‬تا کنترل های کیفی نظارت بر سالمت غذا ‪ ،‬انتصاب مدیران‬ ‫اصناف و اتحادیه ها را تحت کنترل دارند‪ .‬مدخلیت محوری کارکردهای نظام حکمرانی‪ ،‬ناظر بر اصول پنجگانه‬ ‫سیاستگذاری‪ ،‬تنظیم گری‪ ،‬تسهیل گری و ارائه کاالهای اساسی و خدمات مشخص است‪ .‬اما پارامترهایی نظیر‬ ‫عدم کارایی روشهای دولت محور‪ ،‬شکست بازار‪ ،‬وجود انحصار‪ ،‬کنترل قدرت البی ‪...‬‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫راه درمان و پیشگیری از‪ ۵۰۰‬نوع بیماری را بشناسید‬ ‫روانرابطمیانروحوجسماستنهاینکهروحمساویاستباروان‬ ‫چکیده‪ :‬دکتر علیرضا ابوالفضلی مولف کتاب دانش خانواده‪،‬‬ ‫روان را رابط میان روح و جســم مــی داند و نه اینکه روح‬ ‫مســاوی است با روان؛ این کتاب به سبک زندگی اسالمی‬ ‫ایرانــی پرداخته راه درمان و پیشــگیری بیــش از ‪500‬‬ ‫بیمــاری را با چندین روش تبیین کــرده‪ .‬روش و منش‬ ‫و ســبک و ســیاق‪ ،‬همان زندگــی قرانــی و اموزه های‬ ‫الهــی و نورانی و امــوزه های زندگی اهــل بیت علیهم‬ ‫السالم‪ ،‬مصداق بارز ســبک زندگی اسالمی و الهی است‪.‬‬ ‫بنیــاد بیــن المللــی تکریم ادیــان و مذاهــب مجری‬ ‫ایــن کتــاب اســت کــه از افتخاراتــش‪ ،‬اغــاز بــه‬ ‫ســاخت فیلــم حضــرت نرجس خاتــون می باشــد‪.‬‬ ‫مولف می گوید‪ :‬دلیل استقبال از فرهنگ طب اسالمی ایرانی‪:‬‬ ‫اوال به خاطر این اســت که نسبت به طب نوین کم هزینه‬ ‫تر است‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬در دسترس تر است‪.‬‬ ‫ســوم‪ :‬مردم متوجه شده اند‪ ،‬دارویی که منشاء شیمیایی‬ ‫دارد‪ ،‬اســیب و عوارض ان بیشتر از داروهای گیاهی است‪.‬‬ ‫در خدمت دکتــر علیرضا ابوالفضلی هســتیم محقق و‬ ‫پژوهشگر در عرصه ســبک زندگی ایرانی اسالمی کتابی‬ ‫تالیــف کردند با عنــوان «دانش خانــواده» این کتاب در‬ ‫موضوع ســامت روح و جســم در عرصه سبک زندگی‬ ‫فردی و اجتماعی به قلم استاد عزیزمان تالیف شده است‪.‬‬ ‫از ایشــان درخواســت داریم که دقایقی به ســواالتی که‬ ‫اماده کرده ایم پاسخ بدهند؛ این کتاب با توجه به این که‬ ‫دانش خانواده را نشانه گرفته است تا بتواند سبک زندگی‬ ‫روزمــره و زنده مانــدن را به زندگی کــردن‪ ،‬ارتقا بدهد؛‬ ‫انگیــزه شــما از تولیــد ایــن کتــاب چــه بــود؟‬ ‫پیدایش این فکر و انگیزه از زمانی شروع شد که مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص بحث سبک زندگی اسالمی در قالب‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬اشاره دارند به سبک زندگی اسالمی؛‬ ‫ان شــاهلل در فرصت بعدی راجع به مبحث سبک زندگی‬ ‫اسالمیکهبسیارمهماستتوضیحاتجامعتریخواهمداد‪.‬‬ ‫برایمادرواقعمنویاتو فرمایشایشانوراهبردیکه تبیین‬ ‫کرده اند‪ ،‬انگیزه بسیار حائز اهمیتی در نگارش این کتاب بود‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب را در دو قالــب تالیــف کردیــم یکــی‬ ‫بحــث ســامت روح و دیگــری ســامت جســم‪.‬‬ ‫پژوهشگران در موضوع سالمت روح کمتر به ان پرداخته اند‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد بیماری هــای جســمی بــه‬ ‫لحــاظ مشــکالت روحــی و روانــی اســت‪.‬‬ ‫مــا روان را رابــط میــان روح و جســم مــی‬ ‫دانیــم و نــه اینکــه روح مســاوی اســت بــا روان!‬ ‫امیــدوار هســتیم کــه ایــن کتــاب جــای خــود‬ ‫را در بیــن خانــواده هــا پیــدا کنــد و مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح ایــن کتــاب چه کســی بوده اســت؟‬ ‫بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب مجری این طرح بود‪.‬‬ ‫همانگونه که مستحضرید در سطح کالن حوزه فرهنگی‪،‬‬ ‫تقریب مذاهب داریم ولی تا به حال بحث تکریم را نداشته ایم!‬ ‫به مجردی که این بنیاد تاسیس شد و در فضای مجازی جا‬ ‫باز کرد پاپ اعظم از واتیکان پیغام داد که این خیلی جالب‬ ‫است که اســام این پرچم را برداشته است که بین ادیان‬ ‫توحیدی و اسمانی و مذاهب رسمیشان‪ ،‬تکریم ایجاد کند!‬ ‫تا قبل از تاســیس بنیــاد‪ ،‬تقریب‪ ،‬فقــط بین مذاهب‬ ‫بــود و چنیــن موضوعــی در بیــن ادیــان نداشــتیم‪.‬‬ ‫این بنیاد حدودا در ‪ 30‬کشور شعبه فعال دارد و فرهیختگان‬ ‫و دانشمندان در حوزه علم و فرهنگ‪ ،‬روسای جمهور‪ ،‬نخست‬ ‫وزیران کشورهای مختلف‪ ،‬نماینده های پارلمان کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬عضو مستشاری و مشورتی بنیاد ما هستند و بنده‬ ‫هم افتخار دارم که در این بنیاد در حال خدمت گذاری هستم‪.‬‬ ‫این بنیاد بزرگترین اتحادیه ی رسمی مجمع جهانی تقریب‬ ‫مذاهب هست البته کامال غیر دولتی و غیر حکومتی می‬ ‫باشد‪ .‬یکی از کارهایی که در این بنیاد انجام شده است‪ ،‬به‬ ‫غیر از تالیف این کتاب که الحمداهلل مورد استقبال قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬اغاز به ساخت فیلم حضرت نرجس خاتون می باشد‪.‬‬ ‫این فیلم به صورت انیمیشن در سال های گذشته ساخته‬ ‫شده است اما به صورت سریالی و سینمایی ساخته نشده؛‬ ‫فیلنامه ی ان در مراحل پایانی می باشد و ما در خبرگزاری‬ ‫تسنیم درباره این موضوع در سال گذشته مصاحبه داشته‬ ‫ایم؛ لوکیشــن هایی که برای این فیلم در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬کشــورهای ایتالیا‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایران‪ ،‬عراق و اردن‬ ‫می باشــد؛ و مبلغی حدود ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومان هزینه‬ ‫ســاخت این فیلم می باشد‪ .‬که اسپانســر فیلم‪ ،‬تیمی از‬ ‫شــیعیان یمن و بحرین هستند که دلشــان می خواهد‬ ‫ایــن کار را ان هــا انجام دهند و به نام ان ها ثبت شــود‪.‬‬ ‫ایــن هــا فقــط دو تــا نمونــه از فعالیت هــای بنیاد‬ ‫بــود؛ در فرصــت هــای بعــدی در مــورد ســایر‬ ‫فعالیــت های بنیــاد هــم توضیحاتــی خواهــم داد‪.‬‬ ‫این کتــاب توجهی در خصــوص پیشــگیری و درمان‬ ‫و ســبک زندگــی ایرانــی اســامی دارد‪ ،‬کــه در‬ ‫حال حاضــر چاپ ششــم انــرا مالحظــه میفرمایید‪.‬‬ ‫ایا طــب ایرانی اســامی یا ســبک زندگی اســامی‪،‬‬ ‫در گام دوم انقــاب بــرای تحقق تمدن نوین اســامی‬ ‫جایــگاه و نقشــی خواهد داشــت؟ اگر جــواب مثبت‬ ‫اســت‪ ،‬چه ســهم و نقشــی بــرای ان قائل هســتید؟‬ ‫مــا معتقدیــم کــه طــب ســنتی ایرانــی‬ ‫اســامی‪ ،‬ذیــل ســبک زندگــی اســامی اســت‪.‬‬ ‫روش و منش و ســبک و ســیاق‪ ،‬همان زندگی قرانی و‬ ‫اموزه های الهی و نورانی و اموزه های زندگی اهل بیت علیهم‬ ‫السالم‪ ،‬مصداق بارز ســبک زندگی اسالمی و الهی است‬ ‫طــب‪ ،‬فعــل امــر اســت؛ یعنــی درمــان شــو‬ ‫نمی گوید درمان کن؛ خِ طاب‪ ،‬به خود انسان بر می گردد؛‬ ‫این وجه که چه کار کنم؟ چگونــه خودم را درمان کنم؟‬ ‫بــا پیشــگیری بــا روش صحیــح زندگی کــردن به‬ ‫قــول فرمایش شــما‪ ،‬اکثــر انســانها فقط زنــده اند اما‬ ‫زندگی نمیکنند! بهتر اســت با ســبک زندگی اسالمی‬ ‫ایرانــی زندگی کنیــم و به ســعادت و تعالی برســیم‪.‬‬ ‫در این کتاب بیش از پانصد بیماری رایج و مبتال به را احصاء‬ ‫کردیــم‪ ،‬نه تنها در جامعه ایران بلکه در تمام جوامع؛ تمام‬ ‫روش های پیشــگیری و درمان را به چنــد ایتم و روش‬ ‫پیش بینی کرده ایم که اگــر بر فرض مثال فالن بیماری‬ ‫حادث شد با همه ان روش ها‪ ،‬شخص بتواند پیشگیری و در‬ ‫صورت ابتال‪ ،‬خود را درمان کند و به سالمتی نزدیک شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه مزاج ها و طبایع در دسترس ما نیست‪ ،‬برای‬ ‫هر بیماری سه‪ ،‬چهار روش و راه درمان را پیش بینی کرده ایم‬ ‫که یکی از این روش ها به امید حق تعالی جواب خواهد داد‪.‬‬ ‫نگاه مردم‪ ،‬نسبت به فرهنگ طب ایرانی اسالمی خیلی تغییر‬ ‫کردهاستوازاینفراینداستقبالمیکنندحاالدلیلانچیست؟‬ ‫اوال به خاطر این اســت که نسبت به طب نوین کم هزینه‬ ‫تر است‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬در دسترس تر است‪.‬‬ ‫ســوم‪ :‬مردم متوجه شده اند‪ ،‬دارویی که منشاء شیمیایی‬ ‫دارد‪ ،‬اســیب و عوارض ان بیشتر از داروهای گیاهی است‪.‬‬ ‫شده و اقبال نشان‬ ‫الحمدهلل مردم با این تفکر و رویکرد اشنا ‬ ‫داده اند‪ ،‬منتها این مطلب هنوز ان انسجام و وحدتی که باید‬ ‫تبدیل به یک رویه بشــود در بین مردم پیدا نکرده است؛‬ ‫پراکندگی و یا شاید بهتر بگویم فرافکنی سبب شده است که‬ ‫هنوز یک اجماع واحدی در این بخش وجود نداشته باشد؛‬ ‫تصور می کنم با تحقیقاتی که انجام می شود به لطف خدا‪ ،‬هم‬ ‫به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ برنامه نویسی در حوزه سبک‬ ‫زندگی اسالمی در گام دوم انقالب برای رسیدن به ان جامعه‬ ‫ای که جامعه متمدن اسالمی باشد‪ ،‬خیلی فاصله نداریم‪.‬‬ ‫تصورم این است که سبک زندگی اسالمی ایرانی در جوامع‬ ‫مختلف‪ ،‬حتی جوامع غیر اسالمی با پرچم داری ایران خیلی‬ ‫زود شــکل بگیرد و دلیل ان این اســت که به هر حال راه‬ ‫و خط مشی خداوند متعال تغییر می کند؛ تفسیر و تبیین‬ ‫اهل بیت همیشه جواب داده و همیشه چراغ راه بوده است‪.‬‬ ‫یک جمله زیبا صفحه ‪ ۹‬کتاب نوشــته شده است تمدن‬ ‫و فرهنــگ ایرانی را با رویکرد اســامی می پســندیم و‬ ‫تعصبــی به ایرانــی بودن خــود‪ ،‬خارج از اســام نداریم‬ ‫لطفا یک جمله در تبیین و تشــریح این جمله بفرمایید؟‬ ‫حــدود ‪ ۸‬هزار ســال قدمت تمــدن ایــران را داریم و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ســال هم اســام به این تمدن اضافه شده است؛‬ ‫با نــگاه جدید‪ ،‬جامع و تکمیل تر‪ ،‬منکــر این فرهنگ و‬ ‫تمدن غنی ایرانی نیســتیم منتهی اســام امد و این را‬ ‫تکمیل کرد و این اموزه ها به اموزه های ایرانی پیوســت و‬ ‫کاملش کرد و رفت به ســمتی که اگر درست پیاده سازی‬ ‫و اعمال شود و متولیان این امر در حوزه پیاده سازی دارای‬ ‫تخصص کافی باشند‪ ،‬فکر می کنم که مردم الاقل در اداب‬ ‫زندگــی کردن چه به لحاظ امنیت فرزندانشــان و چه به‬ ‫لحاظ معیشتشان و چه به لحاظ تغذیه‪ ،‬مقابله با هرگونه‬ ‫بیماری و هر گونه نامالیمتی هایــی که به عنوان اتفاقات‬ ‫غیر مترقبه می شناســیم‪ ،‬دیگر دغدغه نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بــرای اخرین ســوال اگر نکته خاصی مدنظرتان اســت‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫شــبکه یک ســیما برنامه ســینمای خانــواده از کتاب‬ ‫دانــش خانــواده رونمایی کرد و خدا را شــکر انجا به هر‬ ‫حال کتاب هــای برتر مــورد مالحظه قــرار می گیرد‪،‬‬ ‫یک نســخه از این کتــاب تقدیم مقام معظــم رهبری‬ ‫شــده اســت و در حال حاضر در مالحظه ایشــان است‪.‬‬ ‫هنگامی کــه کتــاب‪ ،‬کارش تمــام شــد و بــه چــاپ‬ ‫رســید‪ ،‬ناشــر با من تمــاس گرفت و گفــت این کتاب‬ ‫دقیقا ‪ ۳۱۳‬صفحه شــده اســت که بــرای بنده خیلی‬ ‫جالــب بــود که خودم هــم بــه ان دقت نکــرده بودم‪.‬‬ ‫این کتاب‪ ،‬جلد اول و جلد دوم ان در حال نگارش اســت‬ ‫فصل اول این کتاب به ســامت روح پرداختیم؛ ما قائل بر‬ ‫این هستیم که در بین ارامش و اسایش فرق است ما همه‬ ‫در تالش هســتیم برای رسیدن به یک رفاه نسبی که ان‬ ‫می شود اسایش و ایا در این اسایش ارامشی هم مستتر‬ ‫هســت یا نیست؛ در این بخش به صورت ریز‪ ،‬به فرق بین‬ ‫اسایش و ارامش پرداختیم و جا دارد که مردم این بخش را‬ ‫بسیار مورد توجه قرار بدهند‪.‬‬ ‫دو ِقران سود و‬ ‫این همه دردسر!‬ ‫طبق اخرین امار حدود ‪ ۳۲۰‬شرکت تا ‪ ۳۱‬تیرماه‪،‬‬ ‫مجامع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کردند و‬ ‫تا هشت ماه فرصت دارند سود تعیین شده در مجمع‬ ‫را به دست سهام داران خود برسانند‪ .‬فرایندی به نظر‬ ‫ساده که به دلیل پایبندی برخی شرکت ها به روش‬ ‫های سنتی واریز سود‪ ،‬بسیاری از سهام داران عطای‬ ‫دریافت سود عمدتا ناچیز را به لقای ان می بخشند‪.‬‬ ‫از میان شرکت های بورسی‪ ،‬شرکت هایی که سال‬ ‫مالی ان ها منتهی به ‪ ۲۱‬اســفندماه سال گذشته‬ ‫است فرصت داشــتند تا ‪ ۳۱‬تیرماه مجامع عمومی‬ ‫عادی ســالیانه خود را برگزار کنند‪.‬در واقع شرکت‬ ‫های بورسی‪ ،‬ساالنه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی‬ ‫در رابطه با میزان تقســیم سود برگزار می کنند که‬ ‫به نتیجه حاصل از ان ســود مجمع گفته می شود‪.‬‬ ‫ســودی که شامل حال ســرمایه گذارانی می شود‬ ‫که تا روز مجمع مالک سهام ان شرکت باشند‪.‬طبق‬ ‫قانون تجارت شرکت های بورسی تا هشت ماه بعد‬ ‫از برگزاری مجمع فرصت دارند تا سود نقدی را بین‬ ‫سهامداران خود تقسیم کنند‪.‬این فرصت هشت ماهه‬ ‫و روش هایی که شرکت های برای واریز سود انتخاب‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫می کنند‪ ،‬سال هاست که‪...‬‬ ‫لزوم بازنگری در توسعه صنایع پتروشیمی و معدنی در شرایط بحرانی اب‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه مبنای‬ ‫استقرار صنایع به جای مســائل کارشناسی‪،‬‬ ‫مالحظات سیاســی و کشــمکش های استانی‬ ‫بــوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این شــرایط راه حل‬ ‫کوتاه مــدت ایجاد بــازار اب و راه حل بلند‬ ‫مدت بازنگری در طرح هایی مثل طرح جامع‬ ‫فوالد یــا احداث واحدهای پتروشــیمی و به‬ ‫طور کلی وضعیت صنایع اب بر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بیش از سه هفته از تنش ابی‬ ‫در استان خوزســتان و به خصوص حمیدیه‪،‬‬ ‫سوسنگرد و بستان می گذرد‪ .‬دالیل متعددی‬ ‫از جمله سدســازی غیرکارشناسی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫ناکارامد‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬سوء مدیریت و نظایر‬ ‫ان برای ایــن بحران مطرح شــده و به نظر‬ ‫می رســد عملکرد صنایع نیز در این وضعیت‬ ‫نقــش دارد‪ .‬بــرای مثال حــدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کارخانه های فوالد و پتروشــیمی در مناطق‬ ‫ممنوعه و ممنوعــه بحرانی از نظر ممنوعیت‬ ‫برداشــت از ابخوان یا ســفره های زیرزمینی‬ ‫ســاخته شــده اند‪ .‬از طرف دیگر اســتقرار‬ ‫نامناســب صنایع‪ ،‬اجــرای پروژه های انتقال‬ ‫اب را به همراه داشــته اســت‪ .‬در این رابطه‬ ‫پیش تر یک پژوهشــگر و مشــاور اقتصادی و‬ ‫صنعتــی گفته بود عالوه بر اینکه این طرح ها‬ ‫با هزینه باال و اسیب به محیط زیست همراه‬ ‫اســت‪ ،‬صرف اجرای طرح هایی می شود که‬ ‫نه تنها اشــتغالزا نیســتند‪ ،‬بلکه سرمایه بر‪،‬‬ ‫وابسته به مواد خام و مواد اولیه هستند‪.‬‬ ‫در این رابطه حســین رجب پور ‪ -‬کارشناس‬ ‫ در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان اینکه مسائل‬‫اقلیمی در سیاســت گذاری توســعه صنعتی‬ ‫ایران مــورد توجه نبــوده‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫ســال های گذشــته تمرکز در سیاستگذاری‬ ‫صنعتی بر مزیت های نســبی بوده که مزیت‬ ‫کشــور را بــا توجــه بــه منابــع ان تعریف‬ ‫می کننــد‪ .‬در ایــن چارچوب برای توســعه‬ ‫صنعتی همیــن صنایع معدنــی مثل فوالد‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬پتروشــیمی و غیره مزیت کشــور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر به گفته وی در همین ســال ها‬ ‫عمده وام ها و تسهیالت اختصاص داده شده‬ ‫به صنایع‪ ،‬وارد همین حوزه ها شــده اســت‪.‬‬ ‫چراکه این صنایع بزرگ‪ ،‬عمدتاً ســرمایه های‬ ‫دولــت را جذب کردند یــا دولت نقش فعالی‬ ‫در توسعه انها داشــته است که نمونه ان در‬ ‫تاسیس سازمان ایمیدرو در سال ‪ ۱۳۷۹‬قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی در ادامه با اشاره به‬ ‫دوره های مختلف سیاســت گذاری صنعتی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در دهه ‪ ۴۰‬توســعه صنایع مادر مثل‬ ‫فوالد و ذوب اهن اغاز شــد که چون سرمایه‬ ‫بر بودند‪ ،‬بخش خصوصی توان سرمایه گذاری‬ ‫نداشت و با ســرمایه دولت پیش رفتند‪ .‬البته‬ ‫در ابتدا مســائل اقلیمی تا حــد مورد توجه‬ ‫بود اما در کشــمکش بین بخش های مختلف‬ ‫از جمله اســتان ها‪ ،‬اعدادی که در ابتدا قرار‬ ‫بود این صنعت در نقطه ای کنار خلیج فارس‬ ‫مثــل هرمزگان ایجــاد شــود‪ ،‬در نهایت به‬ ‫خوزستان امد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در ادامــه و در دهه ‪۷۰‬‬ ‫توسعه صنایع ســنگین همچنان مورد توجه‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این زمینه یا دولت خود‬ ‫در این حوزه ها سرمایه گذاری کرد یا انواع وام‬ ‫و تســهیالت را به این صنایع اختصاص داد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۲۰۰۰‬نیــز جهش قیمت محصوالت‬ ‫معدنــی جذابیت زیادی ایجاد کرد‪ .‬در نتیجه‬ ‫در حال حاضر ایمیــدرو طرح جامع فوالد را‬ ‫در دستور کار قرار داده که بر اساس ان مقرر‬ ‫شده تا افق ‪ ۱۴۰۴‬ظرفیت تولید فوالد به ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تن برسد‪ .‬بیشــتر واحدهای فوالدی‬ ‫هم در بخش هایی تاسیس شدند یا قرار است‬ ‫تاسیس شوند که اقلیم خشک هستند‪.‬‬ ‫رجــب پور بــا بیــان اینکــه در سیاســت‬ ‫گذاری هــای صنعتــی ایران بیشــتر بازدهی‬ ‫اقتصادی پروژه ها مهم بوده و مســائل زیست‬ ‫محیطی کمتر مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬معادن ســنگ اهن در نقــاط مرکزی‬ ‫ایــران مانند یزد مســتقر هســتند و برخی‬ ‫درخواســت ها برای ایجاد واحدهای صنعتی‬ ‫اب بر نیز در مرکــز ایران وجود دارد که در‬ ‫نتیجه ان وزارت نیرو طرحی برای انتقال اب‬ ‫به فالت مرکزی را شروع کرد‪.‬‬ ‫هزینــه ابی کــه از این طریق اســتحصال‬ ‫می شــود احتمــاالً خیلی باالتــر از هزینه ای‬ ‫اســت که فعــ ً‬ ‫ا صنایع بــرای اســتفاده از‬ ‫سرچشــمه زاینده رود و غیــره می پردازند و‬ ‫احتماال انتقال اب ترجیحات توســعه صنعتی‬ ‫را تحت تاثیر قرار خواهــد داد‪ .‬یعنی صنایع‬ ‫فعلــی در حال اســتفاده از اب بدون هزینه‬ ‫باال هستند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این زمینه عــده ای معتقدند‬ ‫ایــن صنایع بایــد منتقل شــوند یــا تغییر‬ ‫فنــاوری دهند‪ ،‬امــا برخی دیگــر معتقدند‬ ‫باید در سیاســت گذاری به ســمت بازار اب‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬در تشــکیل بــازار اب‪ ،‬ابی که‬ ‫به صنایع منتقل می شــود باید قیمت گذاری‬ ‫شــود و حق ابه سایر کســانی که در منطقه‬ ‫هســتند مشــخص شــود تا اگر کارخانه ای‬ ‫خواست بیش از حق ابه خود مصرف کند و به‬ ‫اصطالح خیلی اب بر بود هزینه هایی به سایر‬ ‫کســانی که حق ابه دارند از جمله کشاورزان‬ ‫پرداخت کند و به نوعی حق ابه انها را بخرد‬ ‫تا خسارت ها جبران شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارشــناس اقتصــادی راه حل‬ ‫کوتاه مدت برای صنایع موجود بازار اب و در‬ ‫بلند مدت بازنگــری در طرح هایی مثل طرح‬ ‫جامع فوالد یا احداث واحدهای پتروشیمی و‬ ‫به طور کلی وضعیت صنایع اب بر اســت‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که طرح های توسعه ایدرو و‬ ‫ایمیدرو نشــان می دهد بسیاری از صنایع اب‬ ‫بر به شــدت در اولویت توســعه ای و بخشی‬ ‫از انها در همین خوزســتان در حال تاسیس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فناوری کشــاورزی نیز باید تغییر‬ ‫کنــد و دولت به کشــاورزان کمــک کند تا‬ ‫کشــت گلخانه را که نیاز کمتری به اب دارد‬ ‫جایگزین کنند‪.‬‬ ‫رجب پور با بیان اینکه مشــکل این است که‬ ‫صنعتــی که به منبــع اب نیاز دارد در جایی‬ ‫مستقر شده که به صورت کامل فراهم نیست‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بــرای مواجهه با این مشــکل‬ ‫فناوری اهمیت زیادی دارد مث ً‬ ‫ال المان و کره‬ ‫هم تولید فوالد دارنــد‪ ،‬اما لزوما منابع ذغال‬ ‫ســنگ یا اهن ندارند‪ .‬به عبارت دقیق تر انها‬ ‫فناوری های خود را ارتقا دادند تا نیاز شــان‬ ‫به منابعی که در کشــور نیســت را کم کنند‪.‬‬ ‫در ایــران هم اگر فناوری تولید فوالد‪ ،‬احیای‬ ‫قوس بلند یا احیای الکتریکی نباشــد نیاز به‬ ‫اب کمتر است‪ ،‬اما عموما در ایران تکنولوژی‬ ‫چند دهه قبل وارد می شــود که به شدت اب‬ ‫بر و انرژی بر است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بحــث دوم ایــن اســت که‬ ‫بیشــتر از اینکه مطالعات کارشناسی مبنای‬ ‫اســتقرار یک صنعت باشد مالحظات سیاسی‬ ‫مبنا شــده اســت‪ .‬بــرای مثال بــا توجه به‬ ‫کشــمکش های دائمــی بیــن اســتان ها که‬ ‫می خواســتند منابع کشــور را به یک سمت‬ ‫ببرند عموما اســتان هایی که توان چانه زنی‬ ‫باالتری داشــتند ســهم بیشــتری از صنایع‬ ‫دارنــد‪ ،‬حتی اگــر اقلیم انها بــا ان صنعت‬ ‫همخوانی نداشته باشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 16‬مرداد‬ ‫شنبه‪516‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهشنبه‬ ‫دودو‬ ‫خبر‬ ‫ج جدید خاموشی ها در راه است‬ ‫مو ‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬روزهای بســیار گرمی را تا پایان هفته پیش رو داریم‪ ،‬با توجه به گرمای‬ ‫پیش رو‪ ،‬احتمال این که این میزان مصرف دوباره رکورد بشــکندوجود دارد و این موضوع صنعت برق‬ ‫را در تنگنای بسیار سختی قرار داده است‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی در جمع خبرنگاران با تقدیر از مشترکان عمده و صنایع بزرگ و کوچکی که‬ ‫در این شرایط با برق همکاری می کنند خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت برق براساس مجوزهای اخذ شده در‬ ‫ماه های غیرگرم‪ ،‬نهایت همکاری را با این صنایع خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون شاهد فاصله ‪ ۱۱‬هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان‬ ‫فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت ها و برنامه های جابجایی بار صنایع و مشترکان عمده پر کنیم‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در صورت افزایش نیاز مصرف احتمال به کار افتادن راه های فرکانسی‬ ‫وجود دارد اظهار کرد‪ :‬به منظور حفظ پایداری شــبکه‪ ،‬رله های فرکانســی بکار گرفته شــده است و‬ ‫هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد اســتاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫این رله ها به صورت خودکار بکار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می کنند ‪.‬‬ ‫وی مهم ترین عامل افزایش نیاز مصرف برق را افزایش دمای هوا دانست و گفت‪ :‬امسال افزایش دمای‬ ‫هوا و خشک سالی بیشترین تاثیر در ناترازی تولید و مصرف داشته اند‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی از مهمترین دالیل این میزان افزایش مصرف را ناهنجاری دمایی توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫در این شرایط شاهد افزایش یکباره و شدید دما درهمه نقاط کشور هسیم که باعث افزایش استفاده از‬ ‫وسایل سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل برقی می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق تاثیر راهکارهای مدیریت مصرف را در جلوگیری از بروز خاموشی بسیار مهم و‬ ‫انی عنوان کرد و افزود‪ :‬در صورتی که مشــترکان از سایه بان برای کولرهای ابی استفاده و از دور کند‬ ‫این نوع کولرها بهره بگیرند‪ ،‬شاهد کاهش ‪ ۲۰۰۰‬مگاواتی مصرف برق خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر دمای کولرهای گازی در کشور به جای ‪ ۱۸‬روی ‪ ۲۵‬درجه تنظیم‬ ‫شود‪ ،‬شاهد کاهش ‪ ۵‬هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬با هر یک درجه افزایش درجه ترموستات کولرگازی‪ ۳ ،‬درصد از مصرف‬ ‫برق این نوع کولرها کم می شود‪.‬‬ ‫پرش مرغ به سکوی ‪ ۴۰‬هزارتومان!‬ ‫مشــاهدات میدانی حاکی از ان اســت که قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشــی ها به ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شــهر تهران و گزارش های رسیده از برخی‬ ‫مناطــق قیمت هر کیلو مرغ گــرم اماده طبخ ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬هزارتومان اســت و عرضه مرغ تنظیم بازاری‬ ‫محدود به میادین میوه و تره بار و برخی از خرده فروشی ها شده است‪.‬‬ ‫این در حالیســت که کمتر از دو هفته پیش در مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت های هر کیلو ‪۳۳‬‬ ‫تا ‪ ۳۷‬هزارتومان به بازار عرضه می شد و به نظر می رسد در این مدت مرغ مجددا دچار جهش قیمت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت فروردین ماه سالجاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور‪ ،‬قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را‬ ‫برای مصرف کننده ‪ ۲۴‬هزار و‪ ۹۰۰‬تومان تعیین کرد‪ ،‬ولی این قیمت بیشــتر از یک ماه دوام نداشــت‬ ‫و مرغ از اواخر اردیبهشــت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ‪ ۳۰‬هزار تومان و در مرحله دوم یعنی‬ ‫ابتدای تیرماه به ‪ ۳۷‬هزار تومان و در مرداد ماه نیز به ‪ ۴۰‬هزارتومان رسید‪.‬‬ ‫علتافزایشقیمتگوجهفرنگی‬ ‫حدود یک هفته ای می شود که قیمت گوجه فرنگی افزایش یافته و به بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫اســت‪ .‬افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه بارفروشان علت ان را کاهش کشت گوجه فرنگی به دلیل کم‬ ‫ابی عنوان می کند و می گوید یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز دیگر با رســیدن گوجه های مناطق مختلف قیمت‬ ‫ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مصطفی دارایی نژاد در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوجه فرنگی‪ ،‬خیار و هویج‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬به علت کم ابی کشت گوجه فرنگی امسال کم بود ولی از یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫اینده گوجه فرنگی دور شهری‪ ،‬بوشهر و حتی شیراز به دست می رسد و قیمت ها شکسته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بهترین نوع گوجه فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار از کیلویی ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬هزارتومان خرید و فروش می شود که قطعا قیمت ان در مغازه ها بیشتر خواهد شد‪ ،‬ولی با شکسته‬ ‫شدن قیمت ها‪ ،‬گوجه فرنگی بوته رس به حدود ‪ ۶۰۰۰‬تومان هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد‪ :‬خیار نیز در این تعطیلی ها کمتر بار شده بود‪ ،‬ولی از روز گذشته‬ ‫بار زیادی به میدان مرکزی میوه وتره بار اورده شده و قیمت ان نیز کاهشی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪:‬هویج هم مانند گوجه فرنگی امســال کمتر کشــت شــد و تا به دست امدن هویج‬ ‫مناطق دور شــهری یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز زمان نیاز اســت‪ .‬در حال حاضر نیــز قیمت هویج در میدان‬ ‫مرکزی کیلویی‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬هزارتومان اســت که در مغازه ها قطعا قیمت ان بیشــتر و تا ‪ ۱۶‬هزارت مان‬ ‫هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫دارایی نژاد در پایان گفت‪ :‬در سایر اقالم صیفی و میوه مشکلی وجود ندارد و بار فراوان است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫پلتفرم هاقوانینایرانرانپذیرند‪،‬فیلترمی شوند؟‬ ‫یک کارشــناس فضای مجازی با بیــان اینکه بندها‬ ‫و ماده های مطرح شــده در طرح «حمایت از حقوق‬ ‫کاربــران در فضای مجازی» ابهامــات زیادی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این طرح قوانینی برای کسب وکارها تعریف‬ ‫شده که اکثرا به وقوع نمی پیوندند و وقتی شرکت ها‬ ‫نخواهند در ایران نماینده ای داشــته باشند و مجوز‬ ‫بگیرند‪ ،‬خودبه خود مسدود می شوند‪.‬‬ ‫میالد نوری‪ ،‬با اشــاره به طــرح «حمایت از حقوق‬ ‫کاربــران و خدمات پایه کاربــردی فضای مجازی»‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قوانینی که در این طرح امده‪ ،‬سه دسته‬ ‫اســت‪ .‬یک ســری قوانین خوب که مورد نیاز است‪،‬‬ ‫ماننــد صیانــت از داده های کاربر‪ .‬ما در ســال های‬ ‫گذشــته بارها شــاهد بودیم داده های شرکت های‬ ‫خصوصی و حتی نهادهای دولتی نشــت پیدا کرده‬ ‫و کســی نبوده که از حقوق کاربر دفاع کند‪ .‬یا یک‬ ‫ســری از اپلیکیشــن ها که به اجبار دسترسی هایی‬ ‫می گیرند که مورد نیازشــان نیست‪ .‬یکی از بندهای‬ ‫این طرح این اســت که دسترسی اپلیکیشن ها باید‬ ‫هم تراز با نیازشان باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صیانت از داده های کاربران اتفاق خوبی‬ ‫است اما الیحه مشابهی برای صیانت از داده کاربران‬ ‫وجود دارد که چند سال است به ان رسیدگی نشده‪،‬‬ ‫بنابراین اگر دغدغه صیانت مطرح بود‪ ،‬می توانستند‬ ‫به ان رسیدگی کنند‪ .‬این طرح همچنین یک سری‬ ‫ماده خنثی دارد‪ .‬مثال اینکه در صداوســیما نباید از‬ ‫یک سری اپلیکیشــن ها اسم برد که تا کنون هم به‬ ‫شــکل یک مساله عرفی و رعایت مســائل بازرگانی‬ ‫اتفاق نمی افتاد‪ .‬اینکه چرا این دو دسته ماده به این‬ ‫طرح اضافه شدند‪ ،‬به نظر می رسد برای این بوده که‬ ‫این طرح شــاخ و برگ پیدا کند و قســمت هایی که‬ ‫ممکن است برای کاربر و کسب وکارها اسیب زا باشد‪،‬‬ ‫کمتر دیده شود‪.‬‬ ‫این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه اشکاالتی‬ ‫به نحوه مطرح شدن طرح وارد است‪ ،‬گفت‪ :‬تا قبل از‬ ‫اینکه رسانه ها به این طرح بپردازند‪ ،‬قصد داشتند ان‬ ‫را عجوالنه تصویب کنند و این کار را زمان انتقال دو‬ ‫دولت انجام دهند‪ .‬نســخه اولیه طرح که روی سایت‬ ‫مجلس وجود دارد‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬صفحه اســت و حتی‬ ‫غلط امالیی دارد‪ .‬در حالی که اگر طرحی بخواهد در‬ ‫مجلس تصویب شــود‪ ،‬باید انقدر توسط کارشناسان‬ ‫و افراد مختلف بررســی شود که حداقل غلط امالیی‬ ‫نداشته باشــد‪ .‬طرحی که به صورت کالن می خواهد‬ ‫اینترنــت را مدیریت کند‪ ،‬هرچه زمان برتر باشــد و‬ ‫جزئیات بیشــتری به ان اضافه شود‪ ،‬کمک بیشتری‬ ‫می کند‪.‬نوری بــا بیان اینکه بندهایــی که می تواند‬ ‫کاربر را درگیر کند‪ ،‬قوانین بد طرح اســت که حتی‬ ‫اصالح انها هم فایده ای نــدارد‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح هم‬ ‫تفسیرپذیر اســت و هم بندهای زیادی از ان گنگ‬ ‫است و این تنها اشکاالت وارد به طرح نیست‪ .‬اینطور‬ ‫نیســت که بگوییم با یک سری اصالحات می توانیم‬ ‫ان را از گنگ بودن و تفسیرپذیر بودن خارج کنیم و‬ ‫طرح کامل شــود‪ .‬اتفاقا بخش هایی از طرح که گنگ‬ ‫نیســت و درباره مسدودسازی و فعالیت شرکت های‬ ‫خارجی با مجوز‪ ،‬قسمت های خطرناک است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از ایرادهای دیگر طرح این است‬ ‫که نظر کارشناسان حوزه های مختلف گرفته نشده‪،‬‬ ‫بسیاری از افراد درخواست کردند موافقان این طرح‬ ‫را معرفی کنید که بدانیم ایا کارشناســان اقتصادی‪،‬‬ ‫ای تــی و حقوقــدان در بین انها حضور داشــتند و‬ ‫اگر نه‪ ،‬چرا نظرات کارشناســی گرفته نشــده؟ اگر‬ ‫این طرح به شــکل قانون مصوب شــود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کسب وکارهای خانگی در اینســتاگرام که عددشان‬ ‫خارج از تصور اســت‪ ،‬تکلیفشان چه می شود؟ همه‬ ‫بیــکار می شــوند؟ ایا همــه به یک پلتفــرم ایرانی‬ ‫مهاجرت می کنند؟ اینها از نظر اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و روانی تبعات زیادی دارد‪ ،‬درحالی که کارشناســان‬ ‫مختلف اصال درباره ان نظر ندادند‪.‬‬ ‫این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه مطابق این‬ ‫طرح‪ ،‬هر کسب وکاری که بخواهد در ایران کار کند‪،‬‬ ‫ چــه ایرانی و چه خارجی‪ ،‬بایــد خودش را در درگاه‬ ‫ایرانی ثبت کنــد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر کســب وکار تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ ،‬باید غیر از اینکه خود را ثبت می کند‪ ،‬مجوز‬ ‫هم بگیــرد و نماینده هم به ایــران معرفی کند‪ .‬در‬ ‫تعریف کســب وکار تاثیرگــذار امده کــه باید یک‬ ‫درصــد جمعیت کاربران را پوشــش دهد‪ .‬ما از کجا‬ ‫می خواهیــم بفهمیم کاربران ایرانی شــبکه ای مثل‬ ‫توییتر چند درصد هستند؟ از کجا می خواهیم تعداد‬ ‫کاربرانی که ان شبکه اعالم می کند را صحت سنجی‬ ‫کنیم؟ باید به قســمتی از دیتای پلتفرم دسترســی‬ ‫داشــته باشــیم که بتوانیم ان را احراز کنیم و انها‬ ‫چنین دسترسی را به ما نمی دهند‪.‬‬ ‫نــوری ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬تعــداد کاربران جز‬ ‫اسرار کســب وکاری اســت و خیلی از کسب وکارها‬ ‫دوست ندارند رقیبشان بداند چند کاربر دارند‪ .‬یکی‬ ‫از استراتژی های کســب وکارها این است که اعداد و‬ ‫ارقامشان را از رقبا مخفی نگه می دارند‪ .‬سرویس هایی‬ ‫هستند که ممکن اســت به دلیل حساسیت‪ ،‬تعداد‬ ‫کاربرانشــان حائز اهمیت باشد‪ ،‬اما فرض کنید شما‬ ‫یک فروشــگاه ساده هستید‪ ،‬چرا باید بقیه رقیبانتان‬ ‫بدانند چه تعداد کاربر دارید؟‬ ‫وی با اشــاره به الزام شــرکت ها به ثبــت در ایرانو‬ ‫گرفتن مجــوز بیان کرد‪ :‬شــرکتی مانند گوگل که‬ ‫روی گوشــی اندرویدی ما سیستم عامل دارد‪ ،‬موتور‬ ‫جســت وجویش را اســتفاده می کنیم و کاربران از‬ ‫سرویس های مختلف ان استفاده می کنند‪ ،‬پلتفرمی‬ ‫مانند اســکایپ که مردم به خصــوص در دوره کرونا‬ ‫از انها اســتفاده می کردند‪ ،‬چــرا باید در ایران مجوز‬ ‫بگیرنــد؟ قطعا این کار را نمی کنند‪ .‬چون هم تحریم‬ ‫هستند و هم به دلیل تحریم ها هیچ منفعت از کاربر‬ ‫ایرانی ندارند‪ ،‬در صورتی که از کاربران کشــورهای‬ ‫دیگر درامد دارند‪ .‬اپلیکیشــنی کــه از کاربر ایرانی‬ ‫درامد ندارد‪ ،‬چرا باید مجوز بگیرد؟‬ ‫این کارشــناس فضای مجازی با بیان اینکه در این‬ ‫طرح مستقیما به فیلترینگ و مسدود شدن اشاره ای‬ ‫نشــده‪ ،‬گفــت‪ :‬اگر به عنــوان منتقد بــه این طرح‬ ‫اعتراض کنید که با بستن اینستاگرام کسب وکارهای‬ ‫زیادی اســیب می بینند‪ ،‬مدافعــان و طراحان این‬ ‫طرح می گویند در طرح از مسدود شدن اینستاگرام‬ ‫صحبت نشده اســت‪ .‬در حالی که قوانین و بایدها و‬ ‫نبایدهایی برای کســب وکارها تعریف شده که اکثرا‬ ‫بــه وقوع نمی پیوندند‪ ،‬زیرا شــرکت ها این قوانین را‬ ‫رعایت نمی کننــد‪ .‬وقتی فیس بوک و اینســتاگرام‬ ‫نخواهند در ایران نماینده ای داشــته باشند و مجوز‬ ‫بگیرند‪ ،‬خودبه خود باعث مسدودیت انها می شود‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬برخی ممکن اســت تصور کنند در‬ ‫صورت فیلترینگ شبکه های اجتماعی‪ ،‬می توان مثل‬ ‫تلگرام با فیلترشکن به انها دسترسی پیدا کرد‪ ،‬اما ان‬ ‫زمان مسدود شدن با شرایط فعلی متفاوت است‪ .‬این‬ ‫طرح یک ســری ماده هم برای ‪VPN‬ها دارد‪ .‬برای‬ ‫استفاده از وی پی ان‪ ،‬باید وی پی ان قانونی به صورت‬ ‫احراز هویت شــده تهیه کنید‪ ،‬یعنی مشخصات خود‬ ‫را ارائه دهید و وی پی انی به شــما می دهند که فقط‬ ‫ســایت های تحریم شده را باز می کند‪ ،‬نه سایت هایی‬ ‫که به دلیل نداشتن مجوز مسدود شده است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه وی پی انی کــه مطابق این طرح‬ ‫به کاربــر می دهند‪ ،‬با وی پی انی که امروز اســتفاده‬ ‫می کنیم تفاوت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مردم وی پی ان هایی که‬ ‫امروز اســتفاده می کنند را از گوگل پلی و اپ اســتور‬ ‫می گیرند که خودشان سرویس هایی هستند که اگر‬ ‫مجوز نگیرند‪ ،‬در ایران مسدود می شوند و اگر مجوز‬ ‫بگیرند‪ ،‬باید نماینده شان قوانین ایران را رعایت کند‪.‬‬ ‫یکی از قوانین احتماال این اســت که ســرویس های‬ ‫وی پــی ان را به کاربر ایرانی نشــان ندهند‪ .‬بنابراین‬ ‫اینطور نیســت که توییتری که امروز فیلتر اســت‬ ‫اگــر نتواند مجوز بگیرد‪ ،‬بــا وی پی ان های قانونی در‬ ‫دسترس کاربران باشد‪.‬‬ ‫این کارشــناس فضای مجازی با بیان اینکه مردم در‬ ‫حال حاضر برای دسترسی به تلگرام و سرویس های‬ ‫فیلتر مشــابه از وی پی ان اســتفاده می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتی طراحان این طرح برای اینکه از طرحشــان در‬ ‫کالب هاوس اســتفاده کنند‪ ،‬از فیلترشکن استفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬اما وی پی انی کــه در این طــرح امده‪،‬‬ ‫وی پی ان رفع تحریم است‪ .‬به ان وی پی ان ها لیست ‬ ‫ســایت های مورد نظرشــان را می دهند که تنها به‬ ‫وزارت صمت سیمان را از اتاق شیشه ای بورس خارج می کند؟‬ ‫وزارت صمت تسلیم دالالن می شود؟‬ ‫انعقاد دو تفاهم نامه فی مابین صنعت اب و برق اذربایجان غربی با ستاد اقامه‬ ‫نماز استان در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز‬ ‫مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی گفت‪:‬به همت امور فرهنگی و دینی صنعت اب‬ ‫و برق اذربایجان غربی‪ ،‬در راســتای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز؛ دو تفاهم نامه فی مابین صنعت‬ ‫اب و برق اذربایجان غربی با ستاد اقامه نماز منعقد شد‪.‬‬ ‫در راســتای تحقق ایه شریفه قران کریم « الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا الصلوه » و منویات مقام‬ ‫مظم رهبری به اجالس های سراســری نماز‪ ،‬به ویژه اجالس های بیست و هفتم و بیست و هشتم نماز‬ ‫و همچنین مفاد ماده ‪ ۹۵‬قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی کشور‪ ،‬بند‬ ‫‪ ۵‬اقدامات ملی ذیل راهبرد کالن ‪ ۱‬نقشــه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی‬ ‫و مفاد ائین نامه ترویج و توســعه فرهنگ نماز مصوب هیات وزیران‪ ،‬تفاهم نامه های فی مابین صنعت‬ ‫اب و برق اذربایجان غربی با ستاد اقامه نماز منعقد گردید‪.‬‬ ‫اکبر حســن بکلو در ادامه افزود ‪ :‬مشارکت در بهینه ســازی مصرف انرژی (اب و برق) در نمازخانه ها‬ ‫مدارس‪ ،‬اقامه نماز جماعت با شکوه در شرکت ها و واحدهای تابعه ان‪ ،‬تشکیل مستمر و منظم جلسات‬ ‫شــورای اقامه نماز‪،‬تامین منابع مالی‪ ،‬انسانی و امکانات مورد نیاز اجرای برنامه های نماز‪ ،‬اجرای مرحله‬ ‫دوم ســند برنامه راهبردی نماز‪ ،‬شناســایی ظرفیت های اســتانی وتبدیل ان به برنامه های ابتکاری و‬ ‫بومی اســتان‪ ،‬نظارت و ارزیابی مستمر و موثر بر تحقق برنامه های ابالغی در واحدهای تابعه‪ ،‬تجلیل و‬ ‫تقدیر از فعاالن و خادمان اقامه نماز‪ ،‬شناســایی و بهره گیری از ظرفیت دســتگاه در راستای مشارکت‬ ‫در امر مسجد ســازی در مناطق محروم‪ ،‬برگزاری دوره اموزش تکمیلی ویژه ائمه جماعت (مفتاح ‪،)۹‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی تکمیلی فعاالن اقامه نماز (رضوان ‪ ،)۷‬برگزاری دوره اموزش کارکنان با رویکرد‬ ‫تبیین اداب احکام و اســرار نماز (مجازی)‪ ،‬تولید و نشــر محتواهای مناسب نمازی و مهدویت (شامل؛‬ ‫کلیپ‪ ،‬پادکســت‪ ،‬موشــن گرافی‪ ،‬انیمیشــن و‪ )...‬ویژه فضای مجازی‪ ،‬برگزاری مسابقه خاطره نویسی‬ ‫با موضوع نماز و شــهدای انقالب اســامی و مدافعان حرم و مدافعان ســامت ویژه فرزندان کارکنان‪،‬‬ ‫برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره قران و نماز ویژه ویژه فرزندان و برگزاری نمایشگاه از اثار فرهنگی‬ ‫هنری نماز بویژه محتواهای تولید شــده در فضای مجازی بخشی از برنامه های تفاهم نامه های مذکور‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫کاهش حجم سد اکباتان به‪ ۱۴‬میلیون متر مکعب‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای همدان با بیان اینکه با توجه به کاهش بارندگی در سال ابی گذشته‪،‬‬ ‫همدان وارد تنش ابی شــده اســت گفت‪ :‬حجم ســد اکباتان در حال حاضر به ‪ ۱۴‬میلیون متر مکعب‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای اســتان همدان با بیان اینکه رواناب به خصوص منابع اب ورودی به‬ ‫سدهای استان کاهش شدیدی داشته است گفت‪ :‬سدهای اکباتان و ابشینه به عنوان تامین کننده اب‬ ‫شرب‪ ،‬از مهرماه قادر به تامین اب نبوده و احتماال در ابان ماه خشک می شود‪ ،‬لذا با ادامه روند موجود‬ ‫تامین اب شــرب با مشکالتی مواجه خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه سد اکباتان همدان با کاهش ذخیره‬ ‫ابی نســبت به ماه های گذشته مواجه شده است افزود‪ :‬حجم سد اکباتان در حال حاضر به ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫متر مکعب کاهش یافته و ‪ ۴۲‬درصد از ذخیره سد پر شده است‪.‬ستوده یاداور شد‪ :‬حجم رواناب ورودی‬ ‫به ســد اکباتان نسبت به سال گذشته به یک ســوم کاهش یافته به طوری که در سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۶۴‬میلیون مترمکعب اب وارد دریاچه ســد اکباتان شــده که این میزان در سال جاری به ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫مترمکعب کاهش پیدا کرده اســت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬وضعیت منابع ابی استان همدان نسبت به سال های‬ ‫گذشته با کاهش جدی مواجه اســت که انتظار می رود صرفه جویی الزم برای جلوگیری از بروز بحران‬ ‫توسط مصرف کنندگان اب در بخش شرب‪ ،‬کشاورزی و صنایع و خدمات انجام شود‪.‬‬ ‫همان ســایت ها می توان متصل شد و اینطور نیست‬ ‫که بتوانید به ان وصل شــوید و به هر ســایتی که‬ ‫می خواهید دسترســی داشته باشید‪ .‬این وی پی ان ها‬ ‫قانونی هســتند‪ ،‬درامد دارنــد و احتماال مالیات هم‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬همین االن ما یک ســرویس قانونی‬ ‫ن در ایران داریم که اگر کسی متخصص است‬ ‫وی پی ا ‬ ‫و می خواهد ســایت های تحریم شــده را دور بزند ‪ ،‬از‬ ‫ان می تواند اســتفاده کند‪ .‬با ارائه وی پی ان قانونی‪،‬‬ ‫ای پی ابزارهای کاربــردی که ما را تحریم کردند‪ ،‬را‬ ‫در اختیار قرار می دهند و اینطور نیســت که با وصل‬ ‫شدن به این وی پی ان بتوان سیستم فیلترینگ را دور‬ ‫زد‪ .‬وقتی می گویند اگر این سرویس ها مجوز نگیرند‪،‬‬ ‫انها را مسدود می کنیم‪ ،‬یعنی از نظر ماده های قانونی‬ ‫و ابزارها‪ ،‬روش عدم دسترسی کاربر به سرویس های‬ ‫مسدودشده را هم پیش بینی کردند‪.‬‬ ‫این کارشــناس فضای مجازی با بیان اینکه یکی از‬ ‫بزرگ ترین مشــکالت این طرح این اســت که همه‬ ‫ماده هایش تفسیرپذیر هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح‬ ‫خدمات کاربردی که جایگزین مشابه داشته باشند‪،‬‬ ‫هدف قرار گرفته‪ ،‬در حالی که این جایگزین مشــابه‬ ‫ممکن اســت از دید هر شــخصی که در کمیسیون‬ ‫تصمیم گیرنده اســت‪ ،‬متفاوت باشد‪ .‬می گویند چون‬ ‫جایگزین گوگل را نداریم‪ ،‬مســدود نمی شود‪ .‬اما ان‬ ‫کمیسیون ممکن اســت دیدش این باشد که موتور‬ ‫جست وجوی یوز جایگزین گوگل است‪.‬‬ ‫نــوری با بیان اینکــه وقتی مــا از جایگزینی حرف‬ ‫می زنیم‪ ،‬تعریفی از بایدهــا و نبایدها نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ســایت شــورای عالی فضای مجازی‪ ،‬به کیفیت‬ ‫جســت وجوی یوز‪ ،‬امتیاز ‪ ۸۰‬درصــد را دادند‪ .‬یوز‬ ‫ممکن است از نظر کاربری با یک موتور جست وجوی‬ ‫قابل اســتفاده که کاربر بتواند کارهای روزمره اش را‬ ‫انجــام دهد‪ ،‬خیلی فاصله داشــته باشــد اما از دید‬ ‫شورای عالی امتیاز ‪ ۸۰‬را گرفته است‪ .‬اگر این طرح‬ ‫قانون شــود و کمیسیون دســتش باز باشد‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت با همان دید شورا بگوید که یوز امتیازش ‪۸۰‬‬ ‫اســت و می تواند جایگزین گوگل شود‪ .‬اینها همه به‬ ‫دلیل تفســیرپذیر بودن طرح اســت و اگر این طرح‬ ‫قانون شــود‪ ،‬نمی توان به ان کمیسیون اعتراض کرد‬ ‫که قرار نبوده گوگل فیلتر شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه هر فرد و کســب وکاری که داخل‬ ‫یــا خارج از ایــران کار می کند از این طرح اســیب‬ ‫می بیند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های خارجی باید یک نماینده‬ ‫معرفــی کنند که بــه تعهداتی در ایــران که هنوز‬ ‫چیستی انها مشــخص نیست‪ ،‬پایبند باشد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر کشور این خدمات دهندگان ممکن است ایران‬ ‫را تحریم کرده باشــند و انها حاضر نمی شوند برای‬ ‫همکاری با ایران‪ ،‬با کشورشان درگیر شوند‪.‬‬ ‫سیمان که پس از سال ها تالش برای رهایی از‬ ‫دست دالالن در بورس عرضه می شود‪ ،‬به بهانه‬ ‫افزایش قیمت قرار اســت امروز زیرتیغ تصمیم‬ ‫وزارت صمــت برود؛ تداوم عرضــه یا خروج از‬ ‫بورس‪.‬‬ ‫طــی یک دهه گذشــته یکــی از چالش های‬ ‫اصلی حوزه سیمان ورود یا عدم ورود به بورس‬ ‫کاال بود‪ .‬مخالفــان معتقد بودند که بورس کاال‬ ‫زیرســاخت های الزم برای میزبانی از ســیمان‬ ‫را نــدارد و تا زمانی که زیرســاخت های الزم و‬ ‫ســازوکارهای دقیق تامین نشــود نمی توان به‬ ‫موفقیت عرضه سیمان در بورس امیدی داشت‪.‬‬ ‫اما در مقابل موافقان تاکید می کردند که بورس‬ ‫کاال مانند یک اتاق شیشه ای است که می تواند‬ ‫منجــر به شــفافیت اطالعات‪ ،‬قیمــت گذاری‬ ‫عادالنه و جذب سرمایه گذار شود‪.‬‬ ‫در همین راســتا پس از رایزنی های ســازمان‬ ‫بــورس و اوراق بهادار بــا وزارت صمت و اعالم‬ ‫تمایــل تولیدکنندگان به ورود بــه بورس‪ ،‬در‬ ‫نهایت بــا اعالم موافقت وزارت صمت‪ ،‬در تاریخ‬ ‫دهم خرداد ماه ســال جاری سیمان با ورود به‬ ‫بورس کاال عرضه شد و در همان روز نخست ‪۲۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬تن از این محصول به فروش رفت‪.‬‬ ‫در حال حاضر نیز ‪ ۴۴‬شرکت سیمانی در بورس‬ ‫کاال پذیرش شــده اند که این تعداد ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ظرفیت تولید سیمان کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫با این حال بررســی عملکرد سیمانی ها طی ‪۵۶‬‬ ‫روز گذشــته که با قطعی بــرق (از ‪ ۱۴‬تیر ماه)‬ ‫هم همراه شد‪ ،‬نشان می دهد که جوالن دالالن‬ ‫افزایش یافته و ســیمان با قیمت های فضایی و‬ ‫رشدهای باالی ‪ ۲۰۰‬درصدی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫صحبت هــای دو طرف مخالــف و موافق عرضه‬ ‫ســیمان در بورس کاال‪ ،‬مشــابه شرایطی است‬ ‫که ماه هاست در حوزه فوالد شکل گرفته است‪.‬‬ ‫منتهی نکته مهم این اســت کــه مکانیزم های‬ ‫بورس هر اندازه هم که مشــکل داشــته باشد‪،‬‬ ‫نســبت به فروش ســنتی مزیت های غیرقابل‬ ‫شماری دارد و به نظر می رسد همین شفافیت و‬ ‫تســهیل در نظارت است که سوداگران را نگران‬ ‫کرده اســت‪ .‬ضمن اینکه اگــر مکانیزم عرضه‬ ‫در بورس مشــکالتی دارد باید این مشکالت را‬ ‫برطرف کرد نه اینکه عرضه در بورس را متوقف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در بازار ســیمان هم بین تولیدکننده و مصرف‬ ‫کننده ســیمان این جنگ لفظی رخ داده است؛‬ ‫مهرداد نظــارت‪ ،‬رئیس کانون بتــن به عنوان‬ ‫مخالف عرضه ســیمان در بورس کاال می گوید‪:‬‬ ‫باید سیستم عرضه ســیمان در بورس تعلیق و‬ ‫این محصول با راهکارهای مناســب و به صورت‬ ‫شــفاف به بورس وارد شود‪ .‬در حال حاضر فقط‬ ‫دالالن قیمت ها را در بورس جابه جا می کنند و‬ ‫تولیدکننده و سازنده مسکن دستش به سیمان‬ ‫نمی رسد‪ .‬اینکه ســیمانی ها می گویند به دلیل‬ ‫قطعی برق ســیمان گران شده درست نیست‪،‬‬ ‫بلکه عالوه بر برق به دلیل ســازوکار نادرســت‬ ‫عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم‪.‬‬ ‫همچنیــن فرهاد رحمانی معــاون دفتر صنایع‬ ‫غیر فلزی وزارت صمت می گوید‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫افزایش قیمت ســیمان‪ ،‬عرضــه ان در بورس‬ ‫کاالســت؛ در حال حاضر موجــودی‪ ،‬خریدار و‬ ‫چگونگی خرید روشــن و شفاف نیست و عالوه‬ ‫بــر ان گرفتن کد بورســی زمان بر اســت و تا‬ ‫کنون هیچ جلســه ای برای مشخص کردن ساز‬ ‫و کارهای ان برگزار نشده است‪.‬‬ ‫در مقابل عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان‪ ،‬ورود سیمان به بورس‬ ‫کاال را برای فعالین این حوزه مثبت و راهگشــا‬ ‫دانســته و می گوید‪ :‬در بورس هم تولیدکننده‬ ‫در فضای شــفافی اقدام به فــروش کرده و هم‬ ‫مصرف کننده در فضای شــفافی خرید خود را‬ ‫انجــام می دهد‪ .‬با این حال متاســفانه برخی ها‬ ‫در تالش انــد با ایجاد بحث های انحرافی مانع از‬ ‫واقعی ســازی قیمت کاالها از جمله سیمان و‬ ‫حذف رانت شوند در این میان عرضه سیمان در‬ ‫بورس کاال هیچ ارتباطی با گرانی سیمان نداشته‬ ‫و همان طور که ذکر شد‪ ،‬مشکل برق تنها دلیل‬ ‫افزایش نرخ هاست‪.‬‬ ‫همچنین ســید جواد جهرمی معاون عملیات و‬ ‫نظــارت بورس کاال با اشــاره به عدم ورود تمام‬ ‫شرکت های ســیمانی به بورس کاال‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫عرضه ســیمان در بورس در سال های قبل هم‬ ‫پیگیری شــده بود که نتیجه ای نداشت‪ ،‬چون‬ ‫مقاومتی از طرف ذی نفعان و برخی از شرکت ها‬ ‫وجود داشــت‪ .‬هم اکنون نیز اگر قرار بود صبر‬ ‫کنیم تا ‪ ۳۰‬درصد باقیمانده شرکت ها هم برای‬ ‫ورود به بــورس کاال راضی کنیم هیچ وقت این‬ ‫بازار شــکل نمی گرفت‪ ،‬چون منافع به اندازه ای‬ ‫هســت که نخواهند وارد بورس شوند به همین‬ ‫دلیل گام به گام پیش رفتیم و توافق شد مابقی‬ ‫شــرکت ها طی هفته های اینده پذیرش شوند‪،‬‬ ‫ولی وزارت صمت در این زمینه همراهی نکرده‪،‬‬ ‫چون بخشــی از وزارت صمت مخالف و بخشی‬ ‫دیگر موافق عرضه سیمان در بورس هستند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه انکــه وزارت صمت اگرچه در‬ ‫ابتدا با ورود ســیمان به بــورس کاال موافقت و‬ ‫اعالم کرد که «فروش ســیمان در داخل کشور‬ ‫مشمول قیمت گذاری نبوده و کام ً‬ ‫ال ازاد و بدون‬ ‫سهمیه بندی اســت و با پیشنهادهای سازمان‬ ‫بورس برای عرضه در بــورس کاال نیز موافقت‬ ‫وجود دارد‪ ».‬اما حال پس از اتفاقاتی که در این‬ ‫بخش افتاده اعالم می کند کــه از ابتدا مخالف‬ ‫عرضه سیمان به بورس کاال بوده است!‬ ‫فرهاد رحمانی معــاون صنایع غیر فلزی وزارت‬ ‫صمــت ‪ ۳۰‬تیــر مــاه در یک گفــت و گوی‬ ‫تلویزیونــی تاکید کرد که بنا بر اصرار واحدهای‬ ‫ســیمانی مبنی بر عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫و با توجه به مخالفــت وزارت صمت این اتفاق‬ ‫افتاده است!‬ ‫با چرخش ‪ ۱۸۰‬درجه ای وزارت صمت از موضع‬ ‫قبلی خود درباره لزوم عرضه سیمان در بورس‪،‬‬ ‫حال قرار شــده که طی روز جــاری در وزارت‬ ‫صمت نشستی مبنی بر بررسی عملکرد سیمان‬ ‫در بورس برگــزار و درباره تداوم یا توقف عرضه‬ ‫در بورس تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫عقب نشــینی وزارت صمت طی دو روز گذشته‬ ‫از موضــع قبلی خود درباره عرضه ســیمان در‬ ‫بورس‪ ،‬می تواند بیانگر فشار دالالن و سوداگران‬ ‫باشــد‪ .‬چراکه ورود محصوالتی همچون سیمان‬ ‫به بورس می تواند دست دالالن را از بازار کوتاه‬ ‫کند و تولیدکننده با شــفافیت کاالی تولیدی‬ ‫خود را عرضه کند‪ .‬و سود اصلی قیمت به جای‬ ‫اینکه نصیب دالالن شــود‪ ،‬نصیب ســهامداران‬ ‫کارخانه های سیمانی شود‪.‬‬ ‫بر این اساس انتظار می رود وزارت صمت فارغ از‬ ‫برخی فشارها‪ ،‬بر تداوم عرضه سیمان در بورس‬ ‫صحه بگذارد و چنانچه نقدی بر مکانیزم بورس‬ ‫دارد‪ ،‬برای اصالح این ایرادات تالش کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫ضرورت مشخص شدن ساز و کارهای عرضه سیمان در بورس‬ ‫در پــی محدودیت هــای اعمالــی در مصرف برق‬ ‫صنایع فوالدی و ســیمانی و کاهش تولید‪ ،‬معاون‬ ‫دفتر صنایــع غیرفلزی وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت ضمن تاکید براینکه ایــن وزارتخانه تمام‬ ‫تالش خود را در راســتای تامین بــرق مورد نیاز‬ ‫صنعت ســیمان و فوالد انجام می دهد‪ ،‬قطعی برق‬ ‫و کاهش تولید ســیمان را یکی از دالیل نوسانات‬ ‫قیمت سیمان در روزهای اخیر دانست‪.‬‬ ‫محدودیت هــای اعمالی در مصــرف برق صنایع‬ ‫فوالدی و سیمانی را دچار چالش کرده و به سبب‬ ‫اینکــه میزان تولید کاهش یافته اســت‪ ،‬قیمت ها‬ ‫علی الخصــوص قیمت ســیمان در روزهای اخیر‬ ‫نوسان زیادی داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که علیرغــم اینکه قرار بود از‬ ‫چهارشنبه هفته گذشــته (‪ ۳۰‬تیرماه) لغایت روز‬ ‫گذشته (سوم مردادماه) صنایع سیمان‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫بــدون محدودیت و صنایع فوالدی ‪ ۲۴‬ســاعته با‬ ‫‪ ۵۰‬درصد دیمانــد مصرفی به فعالیــت بپردازند‬ ‫اما نظر شــرکت توانیر عوض شــد و طبق ابالغیه‬ ‫محدودیت تامین برق واحدهای ســیمان و فوالد‬ ‫کشــور‪ ،‬صنایع فوالدی که مجاز بــه فعالیت ‪۲۴‬‬ ‫ســاعته با ‪ ۵۰‬درصــد دیماند مصرفــی بودند‪ ،‬از‬ ‫روز پنجشــنبه (‪ ۳۱‬تیرماه) امــکان فعالیت ان ها‬ ‫مجدد محدودتر شــد اما همچنان صنایع سیمانی‪،‬‬ ‫نامحدود مجاز به فعالیت بودند‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬فرهاد رحمانی‪-‬معاون دفتر صنایع‬ ‫غیرفلــزی وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‪ -‬در یک‬ ‫طبــق اخرین امار حدود ‪ ۳۲۰‬شــرکت تا ‪۳۱‬‬ ‫تیرمــاه‪ ،‬مجامــع عمومی عادی ســالیانه خود‬ ‫را برگزار کردند و تا هشــت مــاه فرصت دارند‬ ‫ســود تعیین شــده در مجمع را به دست سهام‬ ‫داران خود برســانند‪ .‬فرایندی به نظر ساده که‬ ‫به دلیل پایبندی برخی شرکت ها به روش های‬ ‫سنتی واریز سود‪ ،‬بسیاری از سهام داران عطای‬ ‫دریافت ســود عمدتا ناچیــز را به لقای ان می‬ ‫بخشند‪.‬‬ ‫از میان شــرکت های بورســی‪ ،‬شــرکت هایی‬ ‫که ســال مالی ان ها منتهی به ‪ ۲۱‬اســفندماه‬ ‫سال گذشته است فرصت داشتند تا ‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫مجامع عمومی عادی ســالیانه خــود را برگزار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در واقع شرکت های بورسی‪ ،‬ساالنه مجمعی را‬ ‫برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقسیم‬ ‫ســود برگزار می کنند که بــه نتیجه حاصل از‬ ‫ان سود مجمع گفته می شود‪ .‬سودی که شامل‬ ‫حال سرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع‬ ‫مالک سهام ان شرکت باشند‪.‬‬ ‫طبق قانون تجارت شرکت های بورسی تا هشت‬ ‫ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند تا سود‬ ‫نقدی را بین سهامداران خود تقسیم کنند‪.‬‬ ‫این فرصت هشت ماهه و روش هایی که شرکت‬ ‫های برای واریز ســود انتخاب می کنند‪ ،‬ســال‬ ‫هاســت که باعث گالیه بسیاری از سهام داران‬ ‫شده اســت‪ .‬به عبارت دیگر بسیاری از شرکت‬ ‫ها سود را هشــت ماه نزد خود نگه می دارند و‬ ‫بعد به حساب سهام دار واریز می کنند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر نیز با وجود ســامانه سهام‪ ،‬هنوز بسیاری‬ ‫از شــرکت ها روش های ســنتی مانند مراجعه‬ ‫حضوری به بانک یا ارســال مشــخصات توسط‬ ‫ســهام دار به شرکت را برای واریز سود انتخاب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬طبق اخرین امار از میان ‪۳۲۰‬‬ ‫دالیلنوسانقیمتسیمانچیست؟‬ ‫برنامــه تلویزیونی با بیان اینکه در حال حاضر ‪۸۰‬‬ ‫واحد سیمانی فعال در کشور با ظرفیت تولید ‪۸۸‬‬ ‫میلیون تن وجود دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬برنامه تولید‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برای این واحدها بالغ بر ‪ ۷۲‬میلیون تن در‬ ‫نظر گرفته شده اســت که در صورت نیاز و وجود‬ ‫شــرایط تولید قابل ارتقا تا میزان ‪ ۷۵‬میلیون تن‬ ‫نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اینکه تمام تولید سیمان کشور‬ ‫وارد بازار (بازار صادرات و بازار داخلی) می شــود‬ ‫میزان صادرات در ســه ماهه نخســت سال جاری‬ ‫را حدود یک میلیــون و ‪ ۱۶۰‬هزار تن اعالم کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬میزان نیاز بازار داخل در ابتدای ســال‬ ‫گذشــته حدود ‪ ۵۵‬میلیون تن بوده اســت که در‬ ‫انتهای ســال گذشــته با افزایش پنج درصدی به‬ ‫‪ ۵۸‬میلیون تن رســید‪ .‬برای سال جاری نیز تولید‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تنی پیش بینی شده که با برنامه ریزی‬ ‫تولیــد ‪ ۷۲‬میلیون تنی ســیمان‪ ۱۲ ،‬میلیون تن‬ ‫سیمان برای صادرات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول وزارت صمت یکــی از دالیل‬ ‫اصلی افزایش قیمت ســیمان طی روزهای اخیر را‬ ‫قطعی برق دانسته و گفت‪ :‬زمستان سال گذشته‬ ‫(‪ ۲۳‬دی ماه تــا ‪ ۱۸‬بهمن ماه)‪ ،‬قطعی برق باعث‬ ‫شــد پنج میلیون تن سیمان تولید نشود؛ فلذا این‬ ‫اتفاق ســبب ایجاد بازاری سیاه در ان مقطع شد‬ ‫کــه با بهبود شــرایط و افزایش تولیــد‪ ،‬نیاز بازار‬ ‫پوشــش و مشکالت برطرف شــد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دوباره این اتفاق افتاده است و در دو هفته گذشته‬ ‫واحدهای ســیمانی با ‪ ۱۰‬درصــد دیماند فعالیت‬ ‫کردنــد که در چند روز گذشــته بــه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫دیماند افزایش پیدا کرد اما مجددا از روز شــنبه‬ ‫(دوم مردادمــاه) فعالیت این واحدها با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیماند مجاز است‪.‬‬ ‫رحمانی ضمــن تاکید بر نقــش و اهمیت تامین‬ ‫برق و انرژی در صنعت ســیمان‪ ،‬از تولید سیمان‬ ‫در واحدهای تولیدی با کمــک ذخیره ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تنــی کلینکر این واحدها خبر داد که طی دوهفته‬ ‫اخیر به هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫علیرغــم افزایش ‪ ۲۹‬درصدی تولید ســیمان در‬ ‫خرداد مــاه‪ ،‬چنانچه قطعی بــرق برای واحدهای‬ ‫تولیدی ســیمان ادامه دار باشــد‪ ،‬موجودی هشت‬ ‫میلیــون تنــی کلینکر‪ ،‬حداقل تا یــک ماه و نیم‬ ‫می تواند تولید سیمان را پوشش دهد‪.‬‬ ‫معــاون دفتر صنایــع غیرفلــزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجــارت در ادامه‪ ،‬بر تالش وزارت صمت‬ ‫برای تامین برق واحدهای تولید ســیمان و فوالد‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬بر اســاس سیاســتهای اتخاذ‬ ‫شــده مبنی بر حفظ برق خانگــی و کاهش برق‬ ‫صنعت‪ ،‬برق صنعت ســیمان و فــوالد نیز کاهش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم برگزاری جلسات متعدد با وزارت‬ ‫نیرو در راستای ایجاد هماهنگی برای رفع مشکل‬ ‫تامین برق واحدهای تولید ســیمان‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صمت پیشنهاد ‪ ۷۰‬درصد دیماند به صورت پایدار‬ ‫را ارائه داده اســت تا تولید تداوم داشــته باشد و‬ ‫دو ِقران سود و این همه دردسر!‬ ‫شــرکتی که مجمامع خود را برگزار کرده اند‪،‬‬ ‫تنها حدود ‪ ۱۴۰‬شــرکت قرار اســت سود را از‬ ‫طیق سجام واریز کنند‪.‬‬ ‫به دلیل مشــکالت موجود ایســنا سعی کرده‬ ‫اســت با شــنیدن گالیه های تعدادی از سهام‬ ‫داران‪ ،‬صــدای ان هــا را به گوش مســئوالن‬ ‫برساند تا شاید اصالحی در این روند ایجاد شود‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬یکی از سهام داران بازار سرمایه‬ ‫در مــورد دریافت ســود مجامع شــرکت ها به‬ ‫ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من فرصت هشت ماهه ای‬ ‫که برای شرکت ها برای وارزی سود به حساب‬ ‫ســهام داران داده شده بســیار طوالنی است‪،‬‬ ‫چراکه بسیاری از شــرکت ها سود ناچیزی که‬ ‫نصیب هر ســهام دار می شود را در پایان هشت‬ ‫ماه پرداخت می کند و طی این هشــت ماه همه‬ ‫این ســودهای ناچیز که به پول هنگفتی تبدیل‬ ‫شــده نزد شرکت ها باقی می ماند و می توانند از‬ ‫این پول اســتفاده کنند‪ ،‬درحالــی که به دلیل‬ ‫کاهش ارزش پول در کشــور‪ ،‬ســودی که بعد‬ ‫از هشت ماه به ســهام دار تعلق می گیرد واقعا‬ ‫ارزشی ندارد‪.‬‬ ‫فعــال دیگر بازار ســرمایه نیز بــه راه اندازی‬ ‫سامانه سجام اشاره کرد و به ایسنا گفت‪ :‬سامانه‬ ‫سجام حدود سه سال است که راه اندازی شده‬ ‫و شــرکت های می توانند از طریق این ســامانه‬ ‫ســود را به حساب ســهام داران واریز کنند اما‬ ‫بســیاری از شرکت ها به این ســامانه اعتنایی‬ ‫نمی کنند و برای ســود های ناچیز سهام دار را‬ ‫مجبور می کنند به بانک مراجعه حضوری کند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که گاهی میزان سودی که‬ ‫به ســهام دار تعلق گرفته بسیار کمتر از هزینه‬ ‫حمل و نقل فرد تا بانک است!‬ ‫یکی دیگر از ســهام داران بازار ســرمایه نیز با‬ ‫اشاره به شیوع کرونا در کشور‪ ،‬به ایسنا توضیح‬ ‫داد‪ :‬درحالی که شــعار دولــت الکترونیک می‬ ‫دهیــم‪ ،‬هنوز بــرای دریافت ســودهای ناچیز‬ ‫ســهام دار را مجبور می کنند در این شــرایط‬ ‫کرونا حضوری به بانــک مراجعه کند‪ .‬درحالی‬ ‫که همگی شــاهد هستیم که اتش کرونا روز به‬ ‫روز تندتر می شود و فرد در این شرایط مجبور‬ ‫اســت برای دریافت برای مثال ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫به مکان پرخطر بانک مراجعه کند‪.‬‬ ‫همچنیــن یکی دیگر از فعاالن بازار ســرمایه با‬ ‫بیان اینکه برخی ســهام داران به دلیل پرتفوی‬ ‫متنوع ســودهای خرد و متعــددی را دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬من شــخصا پرتفوی‬ ‫متنوعی دارم‪ ،‬یعنی سهام شرکت های مختلفی‬ ‫را به میزان کــم خریداری کرده ام و در نتیجه‬ ‫ســودهایی که به طور مجزا از این شــرکت ها‬ ‫دریافت می کنم بســیار ناچیز است‪ .‬اما اگر این‬ ‫ســود ها از یک ســامانه یکپارچه مانند سجام‬ ‫به حسابم واریز شــود‪ ،‬در کنار هم قرار گرفته‬ ‫و مبلــغ قابل توجهی می شــود‪ .‬امــا وقتی هر‬ ‫شرکتی روشــی را برای واریز سود معرفی می‬ ‫کند‪ ،‬من در اکثر اوقات بیخیال سود می شوم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تصور کنید چند ســهام دار مانند‬ ‫من بیخیال ســودهای خرد خود شــده است و‬ ‫پول این ســود ها به جیب چه کسی می رود؟‬ ‫مــن فکر می کنم برخی شــرکت هــا عمدا از‬ ‫طریق سجام سود را دریافت نمی کنند تا سهام‬ ‫دار برای دریافت سود خود اقدام نکند و پول در‬ ‫جیب شرکت باقی بماند‪.‬‬ ‫یکــی دیگر از فعاالن بازار ســرمایه نیز درمورد‬ ‫شــیوه های سنتی پرداخت سود به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫برخی شــرکت ها از ســهام دار می خواهند که‬ ‫برای دریافت ســود‪ ،‬مشــخصا خود را از طریق‬ ‫فکس به شــرکت ارســال کند‪ .‬این شــیوه در‬ ‫دنیای مدرن امروز و با وجود ســامانه ســجام‬ ‫واقعا خنده دار اســت‪ .‬از طرف دیگر شــرکت‬ ‫های بسیاری هستند که بانکی را برای دریافت‬ ‫‪3‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان می خواهند سیمان به نرخ جهانی عرضه شود!‬ ‫قطعی برق بهان ه برای گرانی‬ ‫تقاضای بازار پاســخ داده شــود اما هنوز به تفاهم‬ ‫نهایی در این خصوص نرســیده ایم و جلسات برای‬ ‫اخذ تصمیم نهایی همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این مقــام صنعتی از مخالفــت وزارت صمت در‬ ‫خصوص عرضه ســیمان در بــورس کاال به دلیل‬ ‫مشخص نبودن ساز و کارهای ان خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل افزایش قیمت ســیمان‪ ،‬عرضه‬ ‫ان در بورس کاالســت؛ در حال حاضر موجودی‪،‬‬ ‫خریدار و چگونگی خرید روشــن و شفاف نیست و‬ ‫عالوه بر ان گرفتن کد بورســی زمانبر اســت و تا‬ ‫کنون هیچ جلســه ای برای مشخص کردن ساز و‬ ‫کارهای ان برگزار نشده است‪.‬‬ ‫رحمانی با استناد به برگزاری سال مالی شرکتهای‬ ‫سیمانی موجود در بورس و سود باالی این صنعت‪،‬‬ ‫کشــف قیمت سیمان در بورس را غیرالزم دانست‬ ‫و اصالح ان را خواستار شد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره به اینکــه هزینه تمام شــده‬ ‫تولید ســیمان بیــن ‪ ۱۹۰‬تا ‪ ۲۳۰‬هــزار تومان‬ ‫براورد شــده اســت و در حال حاضر سیمان فله‬ ‫بــه قیمــت ‪ ۳۰۸‬هزار تومــان و ســیمان پاکتی‬ ‫‪ ۴۲۰‬هــزار تومان عرضه می شــود؛ اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫دو سال پیش با خروج ســیمان از سبد حمایتی‪،‬‬ ‫این صنعت موظف بــه رعایت قیمت گذاری تحت‬ ‫ســازمان حمایت از مصرف کننــده و تولیدکننده‬ ‫می شــود و صنعت ســیمان بــرای رعایــت این‬ ‫ضوابط و اینکه مشــمول تعزیرات نشــود‪ ،‬قیمت‬ ‫را تعیین می کند‪.‬‬ ‫در بخش کشــاورزی کشــورهای پیشــرو حداقل‬ ‫‪ ۷‬نهــاد تنظیــم گــر در بخش کشــاورزی فعال‬ ‫هســتند که از برنامه های تنظیم بازار نهاده‪ ،‬نحوه‬ ‫تخصیص یارانه ها‪ ،‬تا کنترل های کیفی نظارت بر‬ ‫سالمت غذا ‪ ،‬انتصاب مدیران اصناف و اتحادیه ها‬ ‫را تحت کنترل دارند‪.‬‬ ‫مدخلیــت محوری کارکردهــای نظام حکمرانی‪،‬‬ ‫ناظــر بر اصــول پنجگانه سیاســتگذاری‪ ،‬تنظیم‬ ‫گری‪ ،‬تســهیل گــری و ارائه کاالهای اساســی و‬ ‫خدمات مشخص است‪ .‬اما پارامترهایی نظیر عدم‬ ‫کارایی روشهای دولت محور‪ ،‬شکست بازار‪ ،‬وجود‬ ‫انحصار‪ ،‬کنترل قدرت البی فعالین پرنفوذ‪ ،‬ســود‬ ‫باداورده‪ ،‬عدم تقارن اطالعات‪ ،‬ســرکوب قیمتی‪،‬‬ ‫کاله برداری‪ ،‬فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی‪،‬‬ ‫اطاله دادرســی و حل دعــاوی‪ ،‬تخصیص بهینه و‬ ‫دســتیابی به بهینه پارتو بــه صورت عادی محقق‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬از ایــن روی؛ نیاز به شــکل گیری‬ ‫«نهادهای تنظیم گر» برای بهبود تخصیص منابع‬ ‫جهت جلوگیری از حاکمیت «فضای انارشیستی»‬ ‫بر مناسبات اقتصادی‪-‬بازاری کشاورزی کشور نیاز‬ ‫امروز بخش است‪.‬‬ ‫«تنظیم گــری» در قالــب «نهادهــای مســتقل‬ ‫تنظیم گــر» در میان ســطوح سیاســت گذاری و‬ ‫تصدی گــری قرار میگیرد تــا از طریق «ابزارهای‬ ‫تنظیم گری»‪ ،‬واگــذاری ها؛ بدون ایجاد انحصار و‬ ‫بروز رفتارهــای ضدرقابتی موجب تغییر معادالت‬ ‫در روابط بین دولت و بازار( بخش خصوصی) شود‪.‬‬ ‫حال اگر با «نگره فوکویــی»‪ ،‬موضوع را به بخش‬ ‫کشاورزی تسری دهیم‪.‬‬ ‫در کشــاورزی کشــورهای توســعه یافته‪ ،‬کنترل‬ ‫ذی نفعان و ذی مدخــان؛ صرفاً از طریق اعمال‬ ‫مســتقیم قانون محقق نشــده و موضــوع کنترل‬ ‫جامعه فعاالن کشــاورزی‪ ،‬ماهیتــی غیرمتمرکز‬ ‫گرفته؛ پایداری حکمرانی کشــاورزی با استفاده‬ ‫از نیروهــای اجتماعی بخش به جــای حکمرانی‬ ‫متمرکــز دوام داشــته و مبتنی بــر نوعی قانون‬ ‫نــرم(‪ )Soft Law‬اســت که عالوه بــر قوانین‬ ‫رســمی‪ ،‬موارد متعــددی همچــون ارزش های‬ ‫صنفی‪ ،‬خــرده فرهنگ دهقانی‪ ،‬اســتانداردهای‬ ‫عرفی‪ ،‬چارچوبهای قراردادی‪ ،‬مفاهمه در ســنت‬ ‫های تاریخی‪ ،‬هنجارهــای اجتماعی بهره برداران‬ ‫و بــه طور کلی هر چیزی که برای شــکل دهی و‬ ‫جهت دهی به «رفتار گــروداران» کاربرد دارد را‬ ‫شامل میشود‪.‬‬ ‫بنابرایــن جامعــه کشــاورزی مرکب از شــبکه‬ ‫ای مشــتمل بــر بهــره بــرداران‪ ،‬تجــار‪ ،‬تامین‬ ‫کننــدگان مالــی و فعالین صنعــت غذا(تکمیلی‪،‬‬ ‫تبدیلی‪ ،‬فــراوری و انبــارش)‪ ،‬فعالیــن حمل و‬ ‫نقــل تخصصی و توزیع کنندگان‪،‬میباشــند که با‬ ‫تغییر شیوه مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی از‬ ‫«تصدی گری بــه تنظیم گری»‪ ،‬اعمال نظر تنظیم‬ ‫گر در قالب مکانیســم هــای پیچیده ای همچون‬ ‫تفاهم نامه ها‪ ،‬قراردادها‪ ،‬صورتجلســات تعهد اور‪،‬‬ ‫شــروط ضمن قراردادها‪ ،‬انجام ارزیابی ها‪ ،‬اعطای‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس‪ ،‬گفت‪:‬عدم نظارت مستمر و ســامانه محور‪ ،‬بر تولیدکنندگان و توزیع‬ ‫کنندگان مصالح ساختمانی موجب شده با هر اتفاقی شاهد افزایش قیمت نهاده های ساختمانی باشیم‪.‬‬ ‫اقبال شــاکری‪ ،‬در رابطه با افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان‪ ،‬گفت‪ :‬عدم‬ ‫نظارت مستمر و سامانه محور‪ ،‬بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی موجب شده با هر‬ ‫اتفاقی شاهد افزایش قیمت نهاده های ساختمانی باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬از زمانی‬ ‫که ســیمان وارد بازار سرمایه شد‪ ،‬شاهد افزایش سرسام اور قیمت ان هستیم در حالی که عرضه کاال‬ ‫در بورس با ایجاد قیمت رقابتی باید موجب ثبات بیشتر قیمت ‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بســیاری از تولیدکنندگان سیمان در رسانه های به صراحت اعالم کردندکه قیمت این نهاده‬ ‫ســاختمانی باید به قیمت جهانی باشد؛ تمامی این کارخانه ها از منابع درون کشور‪ ،‬نیروی کار داخلی‬ ‫و یارانه سوخت و انرژی استفاده می کنند اما درصدد عرضه ان به قیمت جهانی و بین المللی هستند!‬ ‫این امر ناشــی از بی توجهی متولیان از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز ضعف دســتگاه های‬ ‫نظارتی است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان سیمان‪ ،‬قطع برق را بهانه ای برای افزایش قیمت کردند‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه دولت روزهای گذشته در اقدامی‬ ‫غیر کارشناسی اقدام به قطع برق صنایع از جمله کارخانه های سیمان کرد‪ ،‬هرچند که بعد از چند روز‬ ‫با اعالم وزارت نیرو به این کارخانه های اجازه فعالیت شــبانه داده شــد‪ ،‬اما همین قطع برق چند روزه‬ ‫موجب بروز اخالل شــدیدی در تولید و عرضه سیمان شد به نحوی که کارخانه های سیمان در اقدامی‬ ‫عجیب در اولین روز تمامی محصوالت خودشــان را حتی همان بخش ثبت سفارش شده و موجود در‬ ‫انبار را با قیمت بســیار باالتر عرضه کردند! متاســفانه این افزایش قیمت پس از چند روز کاهش تولید‬ ‫رخ نداده بلکه دقیقا در همان ابتدا انجام شد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی اظهار کرد‪ :‬در افزایش قیمت سیمان تولیدکنندگان‬ ‫نیز دخیل بودند چرا که با ایجاد جو روانی ناشــی از کمبود مصالح ساختمانی اقدام به این کار کردند‪.‬‬ ‫از طرفی واسطه ها و دالل ها نیز دیگر حاضر نبودند سیمان را با همان قیمت قبل از قطعی برق عرضه‬ ‫کنند‪ .‬این عوامل موجب شــد قیمت ســیمان یکباره به بیش از ‪ 70‬الی ‪ 80‬هزار تومان و در برخی از‬ ‫موارد به بیش از ‪ 100‬هزار تومان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫کمیسیونعمرانمتولیانبازارمصالحساختمانیرااحضارمی کند‬ ‫ســود معرفی می کنند که ان بانک در بسیاری‬ ‫از شهرســتان های کوچک شعبه ندارد و فرض‬ ‫کنید ســهام دار برای دریافــت ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫باید به شهر دیگری سفر کند‪.‬‬ ‫دانیال هم که از ســرمایه گذاران بازار سرمایه‬ ‫اســت بر لزوم پرداخت ســود توسط شرکت ها‬ ‫از طریق ســامانه ســجام تاکید کرد و به ایسنا‬ ‫توضیح داد‪ :‬ایده ال ترین روش پرداخت ســود‪،‬‬ ‫واریز از طریق ســجام اســت‪ .‬ایــن روش فقط‬ ‫توسط برخی شــرکت های بزرگ اجرا می شود‪.‬‬ ‫من ســهمی داشــتم که باید اطالعاتم را برای‬ ‫دریافت ســود به شرکت ارســال می کردم‪ ،‬این‬ ‫کار را انجام دادم اما ســود را واریز نمی کردند‪.‬‬ ‫وقتی هم تماس می گرفتم بهانه می اوردند‪ .‬من‬ ‫دنبال حق خودم باید می دویدم و ان شــرایط‬ ‫واقعا حس ناخوشایندی داشت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخی شــرکت ها هــم بانکی‬ ‫را بــرای دریافت ســود معرفــی می کنند که‬ ‫ســهام دار باید حضــوری مراجعــه کند‪ .‬این‬ ‫درحالــی اســت کــه بســیاری از کارمنــدان‬ ‫بانــک در این مــورد اموزش ندیدنــد و اصال‬ ‫درجریان نیستند‪.‬‬ ‫یــک فعال دیگر بازار ســرمایه هم بــا انتقاد از‬ ‫قانون تجارت و فرصت هشــت ماهه شرکت ها‬ ‫برای واریز سود‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬به نظر من قانون‬ ‫تجارت باید اصالح شــود‪ .‬فرصت هشــت ماهه‬ ‫برای شــرکت ها چه معنی ای دارد؟ بسیاری از‬ ‫شــرکت ها از این فرصت استفاده کرده و پول‬ ‫ســهام داران را نزد خود برای هشــت ماه نگه‬ ‫می دارند‪ .‬بسیاری از شرکت ها سود را در اخر‬ ‫هشــت ماه پرداخت می کنند یا در جدول زمان‬ ‫بندی پرداخت سود موجود در کدال‪ ،‬سود سهام‬ ‫دارانی که سهم بیشتری دارند را دیرتر پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬سامانه سجام بیشتر به نفع سهام داران‬ ‫است تا شرکت ها‪.‬‬ ‫ضرورتشکلگیرینهادهایتنظیمگردرنظامحکمرانیکشاورزیکشور‬ ‫گواهینامــه‪ ،‬خودتنظیم گری هــای داوطلبانه یا‬ ‫اجباری‪ ،‬راهنماها و فرایندهای اجرایی استاندارد‪،‬‬ ‫ایجــاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز اســتفاده‬ ‫از ابزارهــای فرهنگی و رســانه ای جهت تعیین‬ ‫چارچــوب منافــع عمومی در کنار هــم مجموعه‬ ‫پیچیــده ای از جایگزین ها؛ ابزارهای مکمل را در‬ ‫اختیار تنظیــم گران قرار میدهد که لزوماً محدود‬ ‫به قوانین و مقررات رســمی ابالغ شــده از ناحیه‬ ‫منابع اقتدار سیاســی نیســت‪ .‬تنظیم گری نوعی‬ ‫تســهیم قدرت بین دولــت و نهادهای گوناگونی‬ ‫همچــون اصناف کشــاورزی‪ ،‬اتحادیه های تعاون‬ ‫روســتایی‪ ،‬تعاونی هــای تخصصی‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬فعالیــن صنایع غذایی و حتی بانکها و‬ ‫موسسات اعتباری‪ ،‬موسسات اعتبارسنجی و بیمه‬ ‫ها هستند‪.‬‬ ‫این امر مبیــن پیچیدگی روزافــزون حوزه های‬ ‫سیاستی در بخش کشــاورزی و عدم توانایی فنی‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی برای ورود به حوزه هایی‬ ‫اســت که از لحاظ موضوع چند بعدی و پیچیده‬ ‫هســتند و توانایی تخصصی الزم برای حل مسئله‬ ‫به تنهایــی در وزارتخانــه موجود نیســت‪ .‬البته‬ ‫«حکمرانی مبتنی بــر تنظیم گری» کامال متعهد‬ ‫بــه چارچوب مقــررات زدایــی و کاهش حضور‬ ‫سلسله مراتبی دولت اســت بطوری که در برخی‬ ‫از زیر بخشــهای کشــاورزی پس از تاسیس نهاد‬ ‫تنظیم گر؛ وظایــف وزارتخانه تدریجاً به این نهاد‬ ‫واگذار میشــود به عنــوان مثال در بســیاری از‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪ 16‬مرداد‬ ‫شنبه‪516‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهشنبه‬ ‫دودو‬ ‫کشــورهای اروپایی وظیفه کنترل بــازار برعهده‬ ‫«نهاد تنظیم گر» قرار داده شــده اســت‪ ،‬مثال در‬ ‫بخش کشــاورزی انگلســتان و فرانســه‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫اتریــش و بلژیــک حداقل ‪ 7‬نهــاد تنظیم گر در‬ ‫بخش کشاورزی فعال هستند که از کنترل برنامه‬ ‫های تنظیم بازار نهاده‪ ،‬نحوه تخصیص یارانه ها‪ ،‬تا‬ ‫کنترل های کیفی نظارت بر سالمت غذا ‪ ،‬انتصاب‬ ‫مدیران اصناف و اتحادیــه ها را تحت رگوالتوری‬ ‫قرار میدهند‪.‬بســیاری از ایــن تنظیم گران بدون‬ ‫اینکه نیاز به کسب اجازه از وزارتخانه کشاورزی یا‬ ‫پارلمان داشته باشند؛ حق تعیین قیمت و مقررات‬ ‫گــذاری در حوزه محصوالت خــود را دارند‪ .‬البته‬ ‫گاهی قــدرت برخی از انهــا از یک بخش خاص‬ ‫نیز فراتر میرود و کل اقتصــاد ملی را تحت تاثیر‬ ‫تصمیمات خود قــرار میدهد‪.‬تنظیم گران اروپایی‬ ‫به عنوان نهادهــای غیروزارتخانه ای طبقه بندی‬ ‫میشــوند که ویژگی اساســی انها «اســتقالل از‬ ‫دولــت» در ابعاد مختلف اســت‪ .‬این ســازمانها‬ ‫مســتقیماً به پارلمان گزارش میدهند‪ ،‬نظام مالی‬ ‫مستقل دارند و مستقل از دولت تصمیم گیری می‬ ‫کننــد‪ ،‬چون دخالتهای دولت در امر تنظیم گری‪،‬‬ ‫سبب کاهش اعتبار تنظیم گران میشود‪ ،‬در مقابل‬ ‫وجود تنظیم گران مســتقل از دولت در حکمرانی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ضمن تخصصی کردن فرایند تنظیم‬ ‫گری‪ ،‬اعتماد به تصمیمات تنظیم گران را افزایش‬ ‫داده و ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‬ ‫را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمیســیون عمران روز سه شنبه هفته جاری متولیان بازار مصالح ساختمانی به ویژه‬ ‫ســیمان و فوالد را به منظور پاســخگویی در خصوص علل این افزایش قیمت سرســام اور و بی ‪‎‬ضابطه‬ ‫احضار می کند تصریح کرد‪ :‬بی تردید ســود افزایش قیمت مصالح ساختمانی به جیب مافیای داللی و‬ ‫واسطه ها رفته و البته که بخشی از ان نیز به تولیدکنندگان می رسد‪.‬‬ ‫افزایشقیمتنهاده هایساختمانیموجبتوقفپروژه هایعمرانیمی شود‬ ‫شــاکری با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده های ســاختمانی موجب توقف پروژه های عمرانی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬افزایش قیمت ســیمان ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار می دهد به نحوی که دیگر ادامه فعالیت‬ ‫پروژهای عمرانی برای ســازندگان صرفه اقتصادی نداشته و نیمه کاره رها می شود و دود ناشی از ان‬ ‫به چشم مردم به ویژه کارگران روز ُمزدی می رود که درامدشان قطع می شود‪.‬‬ ‫پول های باد اورده دالالن مصالح ساختمانی سایر بازارها را نیز نابود می کند‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه‬ ‫تصمیم های نســنجیده و غیر کارشناسی دولت مشکالت زیادی برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یقیناً دالالن با این پول های باد‍اورده به بازارهای دیگر ورود کرده و انها را نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار داده و نابود می کند‪.‬عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬نبود‬ ‫نظارت کافی بر تولید و عرضه نهاده های ســاختمانی موجب شده دالالن احساس کنند بازار کام ً‬ ‫ال رها‬ ‫بــوده و هر کاری می توانند انجام دهند‪ .‬از ایــن رو مجلس باید قاطعانه با عامالن وضع موجود برخورد‬ ‫کند حتی اگر این افراد اخرین روزهای مسئولیت شــان را می گذرانند باید به دلیل ترک فعل مجازات‬ ‫شوند تا درس عبرتی برای سایر مسئوالن شود‪/.‬‬ ‫افت معامالت اوراق تسهیالت مسکن فرابورس در ‪ ۴‬ماه گذشته‬ ‫افت ‪۲۵‬درصدی حجم و کاهش ‪۳۴‬درصدی ارزش معامالت اوراق گواهی تسهیالت مسکن در چهارماه‬ ‫نخست امسال در فرابورس ایران رقم خورد‪.‬‬ ‫نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در چهار ماه گذشــته نشــان می دهد طــی ‪79‬روز معامالتی تعداد‬ ‫‪121‬میلیــارد و ‪544‬میلیون ورقه بهــادار در ‪7482‬میلیون و ‪934‬هزار نوبت بــه ارزش ‪7482‬هزار و‬ ‫‪934‬میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شــده اســت که به ترتیب از افت ‪53‬درصدی‬ ‫حجم‪ ،‬کاهش ‪64‬درصدی نوبت های معامالت و رشد ‪66‬درصدی ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ 99‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای امسال تا پایان تیر تغییر مالکیت ‪37‬میلیارد و ‪932‬میلیون ورقه‬ ‫بهادار به ارزش ‪233‬هزار و ‪876‬میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ‪38‬میلیارد و ‪264‬میلیون ورقه بهادار به‬ ‫ارزش ‪332‬هزار و ‪490‬میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش ‪42‬درصدی‬ ‫حجــم و کاهش ‪55‬درصدی ارزش معامالت در بازار اول و افت ‪67‬درصدی حجم و کاهش ‪84‬درصدی‬ ‫ارزش معامالت بازار دوم در مقایسه با چهارماه نخست ماه سال ‪ 99‬است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ‪6937‬میلیون اوراق بدهی به ارزش ‪6428‬هزار‬ ‫و ‪658‬میلیارد ریال معامله شده است که از افزایش ‪794‬درصدی حجم و ‪819‬درصدی ارزش معامالت‬ ‫این بازار در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ‪ 99‬حکایت می کند‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬بالغ بر ‪ 16‬میلیارد و ‪117‬میلیون واحد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش‬ ‫‪ 288‬هزار و ‪245‬میلیارد ریال و ‪9‬میلیون ورقه گواهی تســهیالت مسکن(تسه) به ارزش ‪5162‬میلیارد‬ ‫ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته اســت که نشــان از افزایش ‪41‬درصدی حجم و‬ ‫رشد ‪28‬درصدی ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و همچنین افت ‪ 25‬درصدی‬ ‫حجم و کاهش ‪34‬درصدی ارزش معامالت اوراق گواهی تسهیالت مسکن در مقایسه با چهارماه نخست‬ ‫پارسال دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫ورود محصوالت دو برند خارجی لوازم خانگی به کشور شایعه است‬ ‫معاون امور صنایع وزیر صمت با رد شایعه مجوز ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور گفت‪:‬‬ ‫وزارت صمت هیچ تصمیمی برای ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت صمت‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در جریان سفر یک روزه به استان اصفهان‪ ،‬ضمن بازدید‬ ‫از تعدادی از زیرساخت های صنعتی واحدهای تولیدی این استان با با رد شایعه مجوز ورود محصوالت‬ ‫لوازم خانگی خارجی به کشــور اظهار داشــت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت هیچ تصمیمی برای ورود‬ ‫محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد و بر اساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫سران قوا‪ ،‬ورود محصوالت نهایی لوازم خانگی خارجی به کشور کماکان ممنوع است‪.‬‬ ‫وی سیاســت دولت را افزایش توانمندیها و خوداتکایی در صنایع داخلی برشــمرد و گفت‪ :‬با ســرمایه‬ ‫گذاری های که در صنعت لوازم خانگی صورت گرفت‪ ،‬خوشــبختانه در ســال گذشته تولید محصوالت‬ ‫داخلی در مقایسه با سال ‪ ۹۸‬با رشد ‪ ۷۸‬درصدی همراه بود و این روند در سال جاری نیز ادامه داشته و‬ ‫تولید در این صنعت بیش از ‪ ۲۶‬درصد در سالجاری افزایش یافته است و تولیدکنندگان در این بخش‪،‬‬ ‫توانســتند رشد ‪ ۳۰‬درصدی در تولید یخچال و فریزر و ‪ ۴۲‬درصدی در تولید لباسشویی‪ ۲۰ ،‬درصدی‬ ‫در تولید تلویزیون محقق کنند فلذا می بایست از ظرفیت های های ایجاد شده در کشور صیانت شود‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی مهمترین موضوع در توســعه صنعت لوازم خانگی داخلی را سرمایه گذاری در تحقیق‬ ‫توســعه ‪ R&D‬برشمرد و گفت‪ :‬در این مسیر نیز اتفاقات خوبی افتاده و برندهای ایرانی با تامین نیاز‬ ‫داخل توانســتند بازار داخلی را پوشش دهند و ما با ارتقای خدمات پس از فروش‪ ،‬بهره مندی از توان‬ ‫فنی مهندسی داخلی و توسعه عمق ساخت داخل خواهیم توانست به بازارهای خارجی ورود پیدا کنیم‬ ‫و توسعه صادرات را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع در‪ ،‬ادامه با تاکید بر صیانت از صنایع داخلی و ظرفیت های بومی در کشــور خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬در همه تصمیمات و برنامه های وزارت صمت ســعی شده از صنایع داخلی و بومی و توان‬ ‫فنی مهندســی داخلی صیانت بشود‪ .‬ما می توانیم با توسعه سرمایه گذاری درصنایع پیشران‪ ،‬هم عمق‬ ‫ساخت داخل را افزایش دهیم و هم توسعه اقتصادی را محقق کنیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪516‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫‪16‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫چراوارداتگاهیبی ضابطهممنوعمی شود؟‬ ‫طی ســال های اخیر بارهــا در بخش های مختلف‬ ‫گالیه هایی نســبت به اعمال محدودیت بی ضابطه‬ ‫در واردات برخــی کاالها به اســتناد تولید داخل‪،‬‬ ‫در شــرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را‬ ‫نمی دهد‪ ،‬مطرح شــده و بعضا این شرایط منجر به‬ ‫افزایش شــدید قیمت برخی کاالها و رونق گرفتن‬ ‫بازار قاچاق شــده؛ موضوعی که با پیگیری ایسنا با‬ ‫پاسخ دهی وزارت صمت مواجه شده است‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۶‬با خروج امریــکا از برجام‪ ،‬کاهش‬ ‫فــروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی‪ ،‬دولت‬ ‫مجبــور به مدیریت منابع و در این راســتا واردات‬ ‫بســیاری از کاالهای لوکس ممنوع شــد‪ .‬سیاست‬ ‫دیگــری که در همین راســتا در دســتور کار قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬تعمیق ساخت داخل بود‪ .‬برگزاری میزهای‬ ‫تعمیق ســاخت داخل از تابستان سال ‪ ۱۳۹۸‬اغاز‬ ‫شد که تاکنون منجر به بیش از یک میلیارد و ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیون یورو صرفه جویی ارزی شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا سال ‪ ۱۳۹۸‬قانون ممنوعیت ورود‬ ‫کاال به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید‬ ‫که البته نقدهایی هم به ان وارد شد؛ چراکه برخی‬ ‫فعاالن اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به‬ ‫بازار و تولید داخل کمکی نمی کند‪ ،‬بلکه فســاد و‬ ‫قاچــاق را افزایــش می دهد‪ .‬همچنیــن عده ای با‬ ‫اشاره به زیان انباشــته صنعت خودروسازی‪ ،‬ان را‬ ‫محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی می دانند‪.‬‬ ‫همچنین قانون «حداکثر اســتفاده از توان تولیدی‬ ‫و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی» که در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۱‬در جهت حمایــت از کاالی داخلی و‬ ‫افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابالغ شــده‬ ‫بود‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در مجلس اصالح شــد‪ .‬این‬ ‫قانــون می گوید که کننــده کار و محل رجوع کار‬ ‫باید ایرانی باشــد‪ ،‬اما اگر شرکتی ایرانی خارجی‬ ‫بــود یعنی ‪ ۵۱‬درصد ایرانــی و ‪ ۴۹‬درصد خارجی‬ ‫باشد‪ ،‬هیئت نظارت بر قانون ان را تایید کند و اگر‬ ‫سهم طرف خارجی بیش از ‪ ۴۹‬درصد بود‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شــورای اقتصاد‬ ‫نیز کسب شود‪.‬‬ ‫امــا موضــوع مورد بحــث در این گــزارش قانون‬ ‫ممنوعیت ورود کاال به کشور با امکان تولید داخل‬ ‫است که طبق گفته بخش خصوصی‪ ،‬در حوزه های‬ ‫مختلف به درســتی اجرا نمی شــود؛ به طوری که‬ ‫در حالی که کمتر از یک ماه پیش رئیس ســازمان‬ ‫ملی اســتاندارد به ایســنا گفته بود که احتماالً با‬ ‫تمهیدات درنظر گرفته شده مابقی ذرت های الوده‬ ‫از کشــور خارج خواهد شد‪ ،‬اخیرا نماینده اراک در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی بحث ورود این محموله به‬ ‫چرخه مصــرف دام و طیور را مطرح کرده اســت؛‬ ‫موضوعی که از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد‬ ‫تکذیب شــد و از این نماینده نیز خواســته شــده‬ ‫مستندات خود را برای رسیدگی ارائه کند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬در روزهای اخیــر مطلبی در‬ ‫فضــای توییتر و برخــی پایگاه هــای اینترنتی به‬ ‫نقــل از محمد حســن اصفری‪ ،‬نماینــده مجلس‬ ‫شورای اســامی منتشر شــده که گفته «سازمان‬ ‫ملی اســتاندارد قصد دارد با فشار و البی‪ ،‬ذرت ها و‬ ‫کنجاله های فاســد شده ای را که از سال ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫بندر دپو شده و در گزارش ها و ازمایش های قبلی‬ ‫همین سازمان تایید نشده است را با وارد کردن سم‬ ‫افالتوکسین و ازمایشات جدید وارد چرخه مصرف‬ ‫دام و طیور کند‪« .‬امــا وحید مرندی مقدم‪ ،‬معاون‬ ‫ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد ایران از‬ ‫تاکنون حداقل در حوزه شش کاالی مختلف اعالم‬ ‫شــده که ممنوعیت ورود کاال در شــرایطی اعمال‬ ‫شده که تولید داخل کفاف نیاز را نمی دهد‪.‬‬ ‫اولین بار این موضوع در حوزه کاالهای ای تی خبر‬ ‫ساز شد‪ .‬اوایل اردیبهشــت ماه پارسال اخباری از‬ ‫بسته شدن ثبت سفارش کاالهای ضروری منتشر‬ ‫شد که هر چند بعد از مدتی این مشکل تا حدودی‬ ‫برطرف شد‪ ،‬اما در سال جدید نیز بار دیگر وضعیت‬ ‫مشــابهی برای واردات سوئیچ پیش امد‪ .‬گدشته از‬ ‫مواردی که مشــکل ان ها تا حدودی برطرف شده‪،‬‬ ‫واردات مودم از ســال ‪ ۱۳۹۶‬با هــدف حمایت از‬ ‫تولید داخل ممنوع است که باعث افزایش ‪ ۴‬برابری‬ ‫قیمت انواع مودم شده است‪.‬‬ ‫بــه گفته محمدرضا فرجی‪ ،‬رئیــس اتحادیه صنف‬ ‫فناوران رایانه واردات مودم همچنان ممنوع اســت‬ ‫که تنها نتیجه ایــن ممنوعیت‪ ،‬به جای حمایت از‬ ‫تولید کننده‪ ،‬حمایت از قاچاقچی بوده است‪.‬‬ ‫گالیه ها از اعمال محدودیت در واردات کاالهایی که‬ ‫تولید ان ها کفاف نیاز داخل را نمی دهد‪ ،‬در ســال‬ ‫گذشته محدود به کاالهای ای تی نبود بلکه رئیس‬ ‫اتحادیه تزئینات داخلی ســاختمان با بیان این که‬ ‫تولید داخل این محصول حدود ‪ ۳۰‬درصد نیاز بازار‬ ‫را برطــرف می کند‪ ،‬از اعمــال محدودیت در ثبت‬ ‫ســفارش کاغذ دیواری در ســال ‪ ۱۳۹۹‬خبر داده‬ ‫بود‪ .‬بخشــی از ممنوعیت هــای وارداتی نیز مربوط‬ ‫به سال های گذشته است‪ .‬برای مثال از اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬واردات بیش از ‪ ۸۰‬درصد لوازم ارایشی‬ ‫و بهداشــتی به غیر از عطریات متوقف شد و در پی‬ ‫ان دست اندرکاران واردات این محصوالت نسبت به‬ ‫افزایش قاچاق لوازم ارایشی هشدار دادند؛ چراکه به‬ ‫گفته ان ها تولید لوازم ارایشی در ایران پاسخگوی‬ ‫نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصوالت باعث‬ ‫افزایش کاالی تقلبی و قاچاق در بازار شده است‪.‬‬ ‫حاال در سال جاری به نظر می رسد این ممنوعیت ها‬ ‫بیشــتر هم شــده‪ ،‬چراکه عده ای از فعاالن بخش‬ ‫خصوصی می گویند ســازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بدون بررسی دقیق و کارشناسی‪ ،‬هر زمانی‬ ‫که فردی ادعای تولید داخل می کنند واردات ان را‬ ‫ممنوع می کنند‪.‬‬ ‫همین دو ماه پیش رئیس اتحادیه عینک ســازان و‬ ‫عینک فروشــان تهران از افزایش عرضه عینک های‬ ‫افتابی قاچاق و بی کیفیت در بازار به دلیل ممنوعیت‬ ‫واردات این محصول خبــر داده و گفته بود که از‬ ‫لحاظ دانش و زیرســاخت‪ ،‬امکان تولید عینک در‬ ‫کشور وجود ندارد؛ بنابراین عینک یک کاالی کامال‬ ‫وارداتی است و همین مسئله باعث شده تا نوسانات‬ ‫قیمت ارز بر ان تاثیر بگذارد و واردکنندگان عینک‬ ‫با مشکالت زیادی مواجه شوند‪.‬‬ ‫خبر مهم دیگری که توجه ها را به پدیده نابسامانی‬ ‫در ممنوعیت واردات جلب می کند‪ ،‬اظهارارت مجید‬ ‫افتخاری‪ ،‬عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و فروشندگان پوشاک در اردیبهشت امسال بود که‬ ‫از افزایش ‪ ۵۰‬درصدی قیمت پوشــاک نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و یکی از دالیل‬ ‫اصلی ان را اعمال محدودیت در واردات مواد اولیه‬ ‫بدون ظرفیت سنجی از سوی وزارت صمت عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایــن موضوع یک بــار دیگر هــم در روزهای اخیر‬ ‫مطرح شده و به گفته افتخاری‪ ،‬یکی از مواردی که‬ ‫باعث جذابیت برای کاالی قاچاق شده‪ ،‬محدودیت‬ ‫غیرکارشناســانه وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫(صمت) بــرای واردات برخی مــواد اولیه از جمله‬ ‫نخ ها است که باعث شده قیمت کاالی ایرانی بسیار‬ ‫گران تر از متوســط دنیا تمام شود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫کاالی خارجی ارزان که به دلیل شــرایط کرونایی‬ ‫به کشــور قاچاق می شود‪ ،‬سبب افزایش بهای تمام‬ ‫شده کاالی ایرانی شده و این شکاف به قدری عمیق‬ ‫شده که گرایش به قاچاق افزایش یافته است‪.‬‬ ‫همیــن چند روز پیــش فریدون غمــام نو‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه ابزار فروشــان تهران نیز گفت که بیش از‬ ‫یک ســال و نیم است واردات اچار ممنوع و این در‬ ‫حالی است که فقط ‪ ۱۰‬درصد نیاز کشور در داخل‬ ‫تولید می شود و کفاف مصرف را نمی دهد‪ .‬مسئوالن‬ ‫درحالــی به تولیــد داخل اکتفــا می کنند که کل‬ ‫ابزار االت دستی که شــامل اچارهای استراتژیک‬ ‫مورد اســتفاده در هواپیما و صنایع حساس کشور‬ ‫اســت ممنوع شده اســت‪ .‬و کاالی اخر که شاید‬ ‫از درجه اهمیت کمتری نســبت به مــواد اولیه و‬ ‫اچار برخوردار باشــد‪ ،‬لوازم ورزشی است که اخیرا‬ ‫مرتضی حق پرســت‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشــندگان‬ ‫لوازم ورزشی تهران گفته که از سال ‪ ۱۳۹۶‬واردات‬ ‫کفش و لباس ورزشی و برخی از انواع لوازم ورزشی‬ ‫جدال پایان ناپذیر بر سر ذرت های الوده‬ ‫دغدغه ایشان نسبت به سالمتی مردم قدردانی کرد‬ ‫و در واکنش به این اظهارات تصریح کرد‪ :‬با تکذیب‬ ‫مطالب عنوان شــده به استحضار ملت شریف ایران‬ ‫می رســاند با تمهیدات اتخاذ شده در سازمان ملی‬ ‫اســتاندارد ایران تاکنون هیچ ذرت و کنجاله الوده‬ ‫ای وارد کشــور نشده و این سازمان همیشه خود را‬ ‫متعهد به حفظ ایمنی و ســامت مردم می داند و‬ ‫به عنوان یک ســازمان حاکمیتــی مقید به رعایت‬ ‫اســتانداردهای اجباری به ویژه درمورد مواد غذایی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬این نماینده اگر مستنداتی درباره‬ ‫اظهاراتش دارد می تواند به این سازمان ارائه کند تا‬ ‫بررسی و پیگیری الزم انجام شود‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح می شــود که کمتر از‬ ‫یک ماه پیش غالمرضا شــریعتی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫ملی اســتاندارد به ایســنا گفته بود که احتماالً با‬ ‫تمهیــدات چیده شــده مابقی ذرت هــای الوده از‬ ‫کشــور خارج خواهد شــد و دیگر چیزی به عنوان‬ ‫ذرت الوده در کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اما مشــخص نیســت که چرا دوباره بحث ترخیص‬ ‫این محموله و ادعا و تکذیب ها در این رابطه مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وضعیت مشابهی هم در سال گذشته وجود داشت‬ ‫و اصال وضعیت امحا یا مرجوع کردن این محموله ها‬ ‫زمانی برای افکار عمومی اهمیت پیدا کرد که ابان‬ ‫ماه سال گذشــته نائب رئیس کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شــورای اسالمی ‪ -‬در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫گفــت که مجموعا ‪ ۵۰۰‬هزار تن ذرت در اســتان‬ ‫خوزستان وجود داشته که از این مقدار‪ ۳۵۰ ،‬هزار‬ ‫تن که اســتاندارد ان از ســوی وزارت بهداشت و‬ ‫ســازمان ملی استاندارد تایید شــده به کشور وارد‬ ‫شــده‪ ،‬امــا ‪ ۱۴۰‬هزار تــن از ایــن محموله طبق‬ ‫ازمایش های انجام شــده الوده به سم افالتوکسین‬ ‫هســتند که هنوز در انبار نگهداری می شــود‪ .‬اما‬ ‫ســازمان ملی اســتاندارد ایران‪ ،‬گمــرک و وزارت‬ ‫کشــاورزی در بیانیه مشــترکی اعــام کردند که‬ ‫کیفیت و سالمت ‪ ۳۵۰‬هزار تن ذرت‪ ،‬قبل از ورود‬ ‫به کشــور از سوی سه مرجع نظارتی یعنی سازمان‬ ‫ملی اســتاندارد ایران‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی پایش و تایید‬ ‫شده و ســپس مجوزهای الزم برای ترخیص صادر‬ ‫ممنوع اســت؛ بنابراین اکثر لباس و کفش ورزشی‬ ‫خارجی در بازار قاچاق است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫به ویژه کفش ورزشی یک کاالی تخصصی است که‬ ‫تولید داخل ان کافی نیست و در بعضی رشته های‬ ‫ورزشی اصال تولید نمی شود‪.‬‬ ‫بررسی همه جانبه این موضوع نیاز به پاسخ وزارت‬ ‫صمت داشــت تا مشــخص شــود ممنوعیت ها بر‬ ‫چه اســاس اعمال شــده و ایا این امارها از سوی‬ ‫وزارتخانه نیز تایید می شود یا خیر؟‬ ‫ه یاد شــده پیگیری شــد و ســید محمد مهدی‬ ‫هادوی‪ ،‬رئیس مرکز ســاخت داخل‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫و تجهیــزات وزارت صمت در این رابطه به ایســنا‬ ‫گفت‪ :‬قانون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی و‬ ‫خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۸‬را نباید قانون ممنوعیت خرید‬ ‫کاالی خارجــی یا حتی ممنوعیت واردات کاالهای‬ ‫مشابه ساخت داخل دانست‪ ،‬بلکه با اجرای صحیح‬ ‫قانون‪ ،‬به معنی مدیریت واردات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همین بینش و رویکرد در وزارت صمت‬ ‫حاکم اســت‪ .‬به عبارت دیگــر ممنوعیت ورود به‬ ‫صورت ‪۱۰۰‬درصــدی صورت نمی گیــرد‪ ،‬بلکه با‬ ‫درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقالم و کاالها تصمیم‬ ‫گیری می شود‪ .‬البته در بعضی موارد جواب بازار به‬ ‫این مدیریت همراه با افزایش قیمت و سوءاستفاده‬ ‫واردکنندگان بوده اســت‪ ،‬اما در بســیاری موارد‪،‬‬ ‫تجمیع نیاز صورت گرفته و با ایجاد و توسعه بازار‪،‬‬ ‫موجب رشد و جهش تولید شده است‪.‬‬ ‫هــادی همچنین بــا بیان اینکه قانــون مذکور دو‬ ‫بخش عمده شــامل طرح هــا و پروژه ها و دیگری‬ ‫کاالهای مصرفی و مصرفی بادوام دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از مهمتریــن بخش های قانون مذکــور‪ ،‬مدیریت‬ ‫پــروژه ها و طرح ها در ســطح کالن ملی اســت‪.‬‬ ‫طــی ‪ ۱۸‬ماه منتهی به اخر ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از‬ ‫‪ ۷.۴‬میلیــارد دالر طرح و پــروژه در هیات نظارت‬ ‫قانون حداکثر بررسی شده است و حدود ‪۷۷‬درصد‬ ‫کاال و خدمات انها داخلی ســازی شــده است‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از ‪ ۲.۹‬میلیارد دالر قرارداد بین‬ ‫کارفرماهای پروژه ها و طرح های بزرگ کشــور با‬ ‫پیمانکاران ایرانی امضا شــد‪ .‬قراردادها هم شــامل‬ ‫طراحی‪ ،‬مهندســی و راه انــدازی خط تولید و هم‬ ‫کاال و تجهیزات هستند‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ماجرای این ذرت ها مربوط به ســال ‪ ۱۳۹۵‬اســت‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۲۰‬هزار تــن ذرت وارد بنــدر امام‬ ‫(ره) شــد و با انجام ازمایش های متعدد از ســوی‬ ‫ســازمان ملی استاندارد‪ ،‬وجود ســم افالتوکسین‬ ‫باال در ایــن محموله اثبات شــد و گواهی انطباق‬ ‫برای ایــن محموله صادر نشــد‪ .‬در نهایت ســال‬ ‫گذشــته نیره پیروزبخت رئیس سابق سازمان ملی‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬اعالم کرد که رئیس جمهوری دستور‬ ‫توقف واردات ذرت های الوده به کشــور و برخورد‬ ‫قضایــی با متخلفان را صادر کــرده و تکلیف کرده‬ ‫اســت که اگر این محموله مرجوع نشود‪ ،‬باید امحا‬ ‫شود‪.‬ســال گذشــته گمانه زنی هایی درباره تبدیل‬ ‫ذرت هــا به الکل نیز مطرح شــد که به ســرانجام‬ ‫نرســید‪.‬دو سال پیش نیز ســازمان اموال تملیکی‬ ‫اعــام کرد پیش بینی کرده بود کــه با فروش این‬ ‫ذرت ها به کشورهای غیرهمسایه که امکان برگشت‬ ‫این محموله به ایران کامال منتفی باشــد‪ ،‬حداقل‬ ‫نصف ارز خارج شــده برای خرید این محموله ها بار‬ ‫دیگر وارد ایران شود‪.‬‬ ‫علتاختالالتاینروزهایانتنواینترنتموبایل‬ ‫بــه دنبال قطعی انتن و اینترنــت تلفن های همراه‬ ‫همزمــان با قطعی برق‪ ،‬گــزارش وضعیت پایداری‬ ‫باتری های پشــتیبان سایت های تلفن همراه منتشر‬ ‫شد که نشان می دهد بیش از نیمی از این سایت ها‬ ‫فاقد باتری پشــتیبان و یا دارای باتری پشــتیبان‬ ‫نامطلوب هستند‪.‬‬ ‫افزایش مصرف برق در این روزهای گرما‪ ،‬منجر به‬ ‫قطعی های مکرر در شهرهای مختلف کشور شده و‬ ‫ی انتن هــای موبایل و اینترنت را‬ ‫این موضوع‪ ،‬قطع ‬ ‫هم به دنبال داشــته است‪ .‬از انجایی که باتری های‬ ‫ســایت های ‪ ،BTS‬وظیفه تــاب اوری برای تامین‬ ‫بــرق تجهیزات و انتن را دارنــد که البته تاب اوری‬ ‫سایت ها به بازه دو تا چهار ساعته محدود است و اگر‬ ‫قطعی برق ادامه پیدا کند‪ ،‬این سایت ها هم خاموش‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی ‪-‬وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ -‬هفته گذشته به دلیل مشکالت ایجادشده‬ ‫بر اثر قطعی برق و تاثیر ان بر انتن های تلفن همراه‪،‬‬ ‫از مــردم عذرخواهی کرد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬او در کانال‬ ‫تلگرامــی خود نوشــت‪ :‬پس از وقوع ســیالب های‬ ‫گســترده در ســال ‪ ۱۳۹۸‬و نیز رخدادهای زلزله‪،‬‬ ‫اســیب پذیری شــبکه ی ارتباطی کشــور در برابر‬ ‫قطــع برق‪ ،‬بیش از پیش نمایان شــد‪ .‬عدم رعایت‬ ‫اســتانداردها در بخش برق پشــتیبان سایت و به‬ ‫ویــژه در باتری و ‪UPS‬ها عیان بــود‪ .‬کارگروهی‬ ‫از یک ســال قبل در سازمان تنظیم مقررات‪ ،‬مامور‬ ‫اسیب شناســی‪ ،‬صــدور دســتورالعمل ها و نظارت‬ ‫بــر اقدامات اپراتورها در این زمینه شــد‪ .‬به منظور‬ ‫شفاف سازی اشــکاالت در شرایط کنونی و اقدامات‬ ‫در حال انجام و انعکاس تالش های جمعی برای حل‬ ‫مشکل‪ ،‬گزارش تفصیلی سازمان تنظیم مقررات را‬ ‫منتشر می کنم‪.‬‬ ‫مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی در دفتر نظارت بر‬ ‫خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم‬ ‫مقررات و ارتباطات رادیویی‪ ،‬گزارش اخرین وضعیت‬ ‫پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت های اپراتورها را‬ ‫منتشر کرده است‪ .‬این گزارش که مربوط به سنجش‬ ‫میزان پایداری باتری های پشتیبان ‪ ۱۱۹۷‬سایت در‬ ‫‪ ۹‬ماه اخیر می شــود‪ ،‬به تفکیک شامل ‪ ۵۵۳‬سایت‬ ‫همراه اول‪ ۳۹۷ ،‬سایت ایرانسل‪ ۱۹۹ ،‬سایت رایتل‬ ‫و ‪ ۴۸‬سایت های وب جهت سنجش میزان پایداری‬ ‫باتری های پشــتیبان این سایت ها می شود‪ .‬بررسی‬ ‫رگوالتوری نشان می دهد از این تعداد سایت‪۵۷۶ ،‬‬ ‫ســایت در وضعیت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای‬ ‫باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند‪.‬‬ ‫بررسی و تحلیل گزارش های بازدیدهای انجام شده‬ ‫در راســتای ســنجش میزان پایــداری باتری های‬ ‫پشتیبان سایت های اپراتور همراه اول نشان می دهد‬ ‫که از ‪ ۵۵۳‬ســایت بازدیدشــده‪ ۲۵۸ ،‬سایت دارای‬ ‫باتری پشــتیبان با پایداری مطلوب و ‪ ۲۹۵‬ســایت‬ ‫فاقد باتری پشــتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با‬ ‫پایداری نامطلوب هستند‪ .‬همچنین از ‪ ۳۹۷‬سایت‬ ‫بازدیدشده اپراتور ایرانسل‪ ۲۰۳ ،‬سایت دارای باتری‬ ‫پشــتیبان با پایداری مطلوب و ‪ ۱۹۴‬ســایت فاقد‬ ‫باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری‬ ‫نامطلوب هستند‪.‬‬ ‫بررســی ســایت های رایتل نیز نشــان می دهد از‬ ‫‪ ۱۹۹‬سایت بازدیدشــده‪ ۱۳۴ ،‬سایت دارای باتری‬ ‫پشتیبان با پایداری مطلوب و ‪ ۲۲‬سایت فاقد باتری‬ ‫پشــتیبان و یــا دارای باتری پشــتیبان با پایداری‬ ‫نامطلوب هستند‪ .‬همچنین در مورد اپراتور های وب ‪،‬‬ ‫از میان ‪ ۴۸‬ســایت بازدیدشــده ‪ ۲۶ ،‬سایت دارای‬ ‫باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ‪ ۲۲‬سایت فاقد‬ ‫باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری‬ ‫نامطلوب هستند‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه امار و اطالعــات‪ ،‬بیشــترین خرابی‬ ‫باتری های پشــتیبان به ترتیب در استان های تحت‬ ‫پوشــش منطقه جنــوب رگوالتوری (اســتان های‬ ‫فارس‪ ،‬بوشــهر و کهگیلویــه و بویراحمد)‪ ،‬منطقه‬ ‫جنوب شــرق (استان های سیســتان و بلوچستان‪،‬‬ ‫هرمزگان و بندرعباس) و شــمال غرب (استان های‬ ‫زنجان‪ ،‬قزوین و گیالن) است‪.‬‬ ‫پیگیــری از اپراتورهــای تلفن همــراه جهت رفع‬ ‫خرابی و یا جایگزینی باتری های پشتیبان سایت ها‪،‬‬ ‫با ‪ ۲۳۶‬مکاتبه انجام شــده با اپراتورها و ‪ ۳۴‬جلسه‬ ‫برگزارشــده با انها انجام شــده و برای رفع مشکل‬ ‫خرابی باتری های پشتیبان توسط اپراتورهای تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬از ‪ ۵۷۶‬سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای‬ ‫باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب‪ ،‬تاکنون نسبت‬ ‫به رفع مشکل ‪ ۱۱۲‬سایت اقدام شده و رفع خرابی‬ ‫سایر سایت ها نیز در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫بازدید جهت ســنجش میزان پایــداری باتری های‬ ‫پشتیبان ســایت های ‪ DSLAM‬شرکت مخابرات‬ ‫ایران نیز حاکی از ان است که از بازدید ‪ ۱۳۲‬تجهیز‬ ‫در این شــبکه‪ ۶۵ ،‬مرکز دارای باتری پشــتیبان با‬ ‫پایداری مطلوب‪ ۴۳ ،‬مرکز فاقد باتری پشــتیبان و‬ ‫‪ ۲۴‬مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب‬ ‫هستند و پیگیری از شرکت مخابرات ایران‪ ،‬از طریق‬ ‫مکاتبه و برگزاری جلسه به منظور رفع مشکل خرابی‬ ‫باتری ها و یا جایگزینی باتری های پشــتیبان برای‬ ‫مراکز بازدیدشده در حال انجام است‪.‬‬ ‫با توجه به قطعی های اخیر در شــبکه سراســری‬ ‫برق بدون اعالم قبلــی‪ ،‬چالش های جدی در حوزه‬ ‫پایداری شــبکه ارتباطی کشور و همچنین موضوع‬ ‫پایداری باتری پشــتیبان ســایت ها ( هنگامی که‬ ‫باتری در حال شــارژ شدن اســت‪ ،‬اگر برق ورودی‬ ‫قطع شــود‪ ،‬عمر مفید باتری و تعــداد ‪charge‬‬ ‫‪ and discharge cycle‬کاهــش می یابــد)‬ ‫که ایــن موضوع منجر به عدم ارائه ســرویس های‬ ‫مناســب در حوزه تلفن همراه به مشــترکین شده‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین رگوالتوری از شرکت توانیر خواسته‬ ‫که به منظور برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص‬ ‫بهینــه منابع پشــتیبان نیروی تغذیه بــرق برای‬ ‫سایت های کل کشور‪ ،‬برنامه زمان بندی قطعی برق‬ ‫در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه‬ ‫زمانی اعالم شود‪.‬‬ ‫به دلیــل عدم وجــود ابزار الزم جهت تشــخیص‬ ‫دالیل ایجاد اختالل (از جمله مشکل در لینک های‬ ‫انتقال‪ ،‬مشکل در سخت افزار سایت‪ ،‬بروز قطع برق‪،‬‬ ‫ناپایداری باتری پشــتیبان ســایت و‪ )...‬در شــبکه‬ ‫اپراتورهای ارتباطی‪ ،‬امکان تشخیص دقیق قطعی ها‬ ‫و مدت زمان ان در شبکه ارتباطی اپراتورهای سیار‬ ‫وجود ندارد‪ .‬قطعی های گســترده برق روی شاخص‬ ‫دســترس پذیری ( ‪ )Availability‬نســل های‬ ‫مختلف شــبکه تاثیرگذار اســت‪ ،‬اما به دلیل وجود‬ ‫سیاست های مختلف در مواجهه با قطعی برق‪ ،‬وجود‬ ‫باتری های پشتیبان و تاثیر سایر عوامل به جز قطع‬ ‫برق روی این شــاخص‪ ،‬تفکیک و تمییز بروز قطع‬ ‫برق توسط این شاخص با خطای باال مواجه می شود‬ ‫و قطعی های برق اخیر بسیار گسترده و طوالنی مدت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وضعیت گراف شــاخص ‪ Availability‬شــرکت‬ ‫ارتباطات ســیار‪ ،‬تاثیر قطعی شــبکه برق را نشان‬ ‫می دهــد‪ .‬با شــروع قطعی ها در هر روز شــاخص‬ ‫‪ Availability‬بعــد از اتمــام شــارژ باتری های‬ ‫پشتیبان سایت ها در هر استان کاهش یافته و پس‬ ‫از اتصــال مجدد برق‪ ،‬مجددا ً این شــاخص افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬ایــن رفتار که در پــی قطعی های مکرر و‬ ‫متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده‪،‬‬ ‫منجر به کاهش میانگین شــاخص ‪Availability‬‬ ‫اپراتور همراه اول در ســطح کشور شده است‪ .‬این‬ ‫شاخص در اســتان های گلستان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کردستان و‬ ‫سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی های‬ ‫مکرر بــرق دارای مقادیر بســیار پایین و وضعیت‬ ‫نامطلوبی بوده است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫خودرو به سرنوشت برق و مرغ دچار می شود‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشــاره به اینکه عبور از قیمت گذاری دستوری باید‬ ‫اصلی ترین اولویت وزارت صمت دولت ســیزدهم باشد گفت‪ :‬اگر راهی برای عبور از معضل نقدینگی به‬ ‫وجود امده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم همانطور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود‬ ‫مواجه شدیم‪ ،‬در خودرو نیز این کمبودها خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش اظهار کرد‪ :‬در سال های گذشته فعاالن اقتصادی بارها هشدار داده اند که تداوم‬ ‫قیمت گذاری دســتوری و تصدی گری دولت در اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام‬ ‫خواهد شــد اما متاســفانه در عمل همچنان ما شاهد ان هستیم که هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه‬ ‫گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به معضالتی که برخی صنایع تولیدی کشور در ماه های گذشته با ان مواجه شده اند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما در حوزه قیمت مرغ در ماه های گذشــته بخشــی از نتایج قیمت گذاری دســتوری را مشاهده‬ ‫کردیم‪ .‬با وجود انکه بســیاری از دستگاه های اجرایی دولت اعالم کردند که برای حل این معضل پای‬ ‫کار هستند و حتی صحبت هایی از برخورد با گران فروشی نیز مطرح شد اما با توجه به تاثیرات قیمت‬ ‫گذاری دستوری می بینیم که این بازار به ارامش نمی رسد‪.‬‬ ‫عضــو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬در حوزه برق نیز اصرار بر قیمت گذاری دســتوری باعث شــده‬ ‫بســیاری از ســرمایه گذاران از ورود به این بخش خودداری کنند و نتیجه ان کمبود تولید برق و نبود‬ ‫ظرفیت الزم برای تامین نیازهای جامعه است‪ .‬شرایط این چنینی را در بسیاری از حوزه ها می بینیم و‬ ‫صنعت خودرو نیز سال هاست با مشکالت مربوط به قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫نجفی منش با بیان اینکه وزارت صمت در دولت ســیزدهم باید برای قیمت گذاری دستوری راه چاره‬ ‫جدی پیدا کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هرچند ما امیدوار بودیم در دولت فعلی این مشــکالت برطرف شــود اما‬ ‫متاســفانه نشانه ای از این تغییر دیده نمی شود‪ .‬امروز قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در صنعت‬ ‫خودرو باعث شــده بسیاری از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند و حتی در عمل به تعهداتشان نیز به‬ ‫مشکل بر بخورند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بدهی قابل توجهی خودروسازان به قطعه سازان اظهار کرد‪ :‬براوردهای ما نشان می دهد‬ ‫که رقم این بدهی به ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان رســیده اســت‪ .‬در کنار ان خودروسازان به زیان انباشته‬ ‫گسترده و مطالبات بانکی معوق نیز دچار شده اند که علت اصلی ان قیمت گذاری دستوری است‪ .‬امروز‬ ‫تولید خودرو جدید با زیان مواجه است و همین موضوع امکان دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده‬ ‫برای تولید ساالنه خودرو در ایران را با چالش مواجه کرده است‪.‬‬ ‫نجفی منش خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر راهی برای عبور از این زیان و معضل نقدینگی به وجود امده برای‬ ‫صنایع خودروسازی پیدا نکنیم‪ ،‬همانطور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم‪ ،‬در‬ ‫خودرو نیز این کمبودها خود را نشــان خواهد داد‪ .‬از این رو نخســتین اولویت دولت اینده باید برنامه‬ ‫ریزی برای عبور از قیمت گذاری دستوری و حمایت عملی از تولید باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬پس از پیروزی ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست جمهوری روز ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬او در‬ ‫نیمه مرداد امسال پس از مراسم تنفیذ و تحلیف‪ ،‬رسما دولت سیزدهم را کلید خواهد زد‪.‬‬ ‫پس از مراســم تحلیف‪ ،‬رئیس جمهوری جدید چند روز زمان دارد تا وزرای خود را برای دریافت رای‬ ‫اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسالمی معرفی کند‪.‬‬ ‫اصلی ترین نگرانی بنگاه های اقتصادی پس از کرونا چیست؟‬ ‫جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که بسیاری از بنگاه های اقتصادی جهان دیگر‬ ‫کرونا را به عنوان بحران اصلی برای فعالیت های اینده خود در نظر نمی گیرند‪.‬‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی و همزمان با شــیوع جهانــی ویروس کرونا‪ ،‬بســیاری از بنگاه های‬ ‫اقتصادی در سراســر جهان با معضالت جدی مواجه شــدند و همین موضوع باعث شــد در ماه های‬ ‫گذشــته اصلی ترین نگرانی صاحبان کســب و کار در نقاط مختلف جهان‪ ،‬مدیریت فعالیت هایشان زیر‬ ‫سایه کرونا باشد‪.‬‬ ‫براوردها نشــان می دهد که بسیاری از کشورها در سال گذشته میالدی با رشد منفی اقتصادی مواجه‬ ‫شــدند که نتیجه محدودیت های کرونایــی بود‪ .‬در ماه های اخیر اما با اغاز روند واکسیناســیون علیه‬ ‫کرونا در بســیاری از کشورها‪ ،‬میزان نگرانی از شیوع این ویروس کاهش یافته و دیگر دغدغه ها اولویت‬ ‫بیشــتری پیدا کرده اند‪.‬جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در کشورهای توسعه‬ ‫یافته خوشبینی بیشتری نسبت به اینده اقتصاد وجود دارد و در بسیاری از کشورها‪ ،‬میزان تهدید همه‬ ‫گیری کرونا رو به کاهش است‪.‬‬ ‫در ماه های گذشته میزان تاثیرگذاری کوید‪ ۱۹‬در اقتصاد از حدود ‪ ۶۰‬درصد به مرز ‪ ۳۰‬درصد رسیده‬ ‫است و در عوض‪ ،‬عواملی مانند تورم در رشد‪ ،‬اختالل در زنجیره تامین‪ ،‬درگیری های سیاسی داخلی و‬ ‫سطح باالی بدهی های ملی با افزایش تهدید همراه شده اند‪.‬‬ ‫در حوزه بازارهای اقتصادی‪ ،‬تقاضای ضعیف مصرف کننده‪ ،‬اختالل در زنجیره تامین‪ ،‬افزایش رقابت در‬ ‫صنعت‪ ،‬تغییر نیازهای مصرف کننده و اختالل در مدل های تجاری صنعت نقشی کلیدی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫در میان کشــورهای مختلف جهان‪ ،‬در اروپا صاحبان صنایع خوشــبینی قابل توجهی از بهبود شرایط‬ ‫دارند و نســبت به سه ماه قبل میزان خوشــبینی ها از ‪ ۲۵‬به ‪ ۷۴‬درصد افزایش یافته است‪ .‬در امریکا‬ ‫شــمالی نیز این عدد از ‪ ۵۹‬به ‪ ۸۳‬درصد رسیده است‪ .‬در چین‪ ،‬اسیا و اقیانوسیه و امریکای التین نیز‬ ‫امید به اینده افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در این میان بیشــترین کاهش مربوط به هند اســت که اخیرا موج ســنگینی از ابتال به کرونا را پشت‬ ‫ســر گذاشت‪ .‬در این کشــور فعاالن اقتصادی که چند ماه قبل خوشبینی ‪ ۹۰‬درصدی به بهبود اوضاع‬ ‫داشــته اند ریزش کرده و به ‪ ۳۳‬درصد رســیده اند‪ .‬در بازارهای در حال توســعه نیز افتی محدود در‬ ‫خوشبینی وجود دارد‪.‬‬ ‫یوسفیمطرحکرد‪:‬‬ ‫انتقاد از دپو چند میلیون تن کاالی اساسی در بنادر‬ ‫عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬در پایان دولت حدود ‪ ۴‬میلیون تن کاالی اساسی ‪،‬‬ ‫نهاد ه دامی و دانه های روغنی در گمرک ها دپو شده است؛ این موضوع نشان می دهد که دولت تا پایان‬ ‫فعالیت خود هم معیشت مردم را برای تصمیمات سیاسی خودش به گروگان می گیرد‪.‬‬ ‫مجتبی یوســفی‪ ،‬در رابطه با دپوی میلیون ها تن کاالی اساســی در بنادر و گمرکات کشور‪ ،‬گفت‪8 :‬‬ ‫سال شاهد سوء مدیریت دولت در تامین و توزیع کاالهای اساسی‪ ،‬نهاده های دامی و اقالمی که با سفره‬ ‫مردم مرتبط هســتند‪ ،‬بودیم‪ .‬دولت هر از چند گاهی معیشــت و ســفره مردم را با اهداف سیاسی به‬ ‫گروگان گرفته و در مقاطع مختلف بدون هیچ دلیل خاصی خروج کاالهای اساسی در گمرکات کشور‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫نماینــده اهواز‪ ،‬بــاوی‪ ،‬حمیدیه و کارون در مجلس شــورای اســامی اضافه کرد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا به یــک بــاره ‪ 6‬میلیون تــن و در پایــان دولت‬ ‫حــدود ‪ 4‬میلیــون تــن کاالی اساســی‪ ،‬نهــاده دامــی و دانه هــای روغنــی در گمرک هــا دپــو‬ ‫شــده اســت؛ این موضــوع نشــان می دهد کــه دولت تا پایــان فعالیت خــود هم معیشــت مردم‬ ‫را برای تصمیمات سیاسی خودش به گروگان می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت کاالهای اساسی بدون هیچ رخداد سیاسی و اقتصادی خاصی در کشور در حال‬ ‫افزایش است‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی سیاست های اقتصادی دولت با محوریت ‪ 5‬کشور جهان بوده است از این رو‬ ‫بارها شاهد به بن بست رسیدن برنامه های دولت و خلق الفاظ و عناوین جدیدی توسط رئیس جمهور‬ ‫نظیر «جنگ اقتصادی بی سابقه»‪ « ،‬دشمنی اقتصادی» و ‪ ...‬بودیم‪ .‬این امر از عدم برنامه ریزی دولت‬ ‫برای بهبود وضعیت معیشتی مردم حکایت دارد‪.‬‬ ‫یوسفی با بیان اینکه قطعی برق و گرانی ها هیچ دلیل منطقی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت قصد دارد با ایجاد‬ ‫مشــکل از مردم انتقام بگیرد‪ ،‬برخی ســوال می کنند که در این شرایط مجلس چه اقدامی انجام داده‬ ‫است که باید بگویم در طول فعالیت مجلس یازدهم‪ ،‬نمایندگان از تمامی ابزارهای خود استفاده کرده‬ ‫اند‪ ،‬همچنین با تصویب قوانین حمایتی از تولید کنندگان‪ ،‬کســب و کارها‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬خرید تضمینی‬ ‫گندم‪ ،‬طرح ســوال و کارت زرد به وزرا تمامی تالش خــود را برای به کار گیری دولت انجام دادند‪ .‬از‬ ‫طرفی به دلیل از حد نصاب افتادن کابینه‪ ،‬به نوعی امکان اســتیضاح وزرا وجود نداشــت‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت حتی یک روز هم برخی وزرا را تحمل نمی کردیم ‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس در بودجه ‪ 1400‬بیشترین کمک را‬ ‫برای حمایت از اقشار کم درامد‪ ،‬حقوق بگیران و تولیدگنندگان و مددجویان کمیته امداد و ‪ ...‬داشت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مجلس یازدهم در طول فعالیت خود وزرای جهاد کشــاورزی و صمت و همچنین رئیس‬ ‫جمهــور را با اعمال ماده ‪ 234‬ایین نامه داخلی مجلس به دلیل عدم اجرای قانون و ترک فعل به قوه‬ ‫قضاییه معرفی کرد؛ این موارد ابزارهای مجلس بود که در اختیار نمایندگان قرار داشت اما هنگامی که‬ ‫دولت نخواهد کاری انجام دهد از دســت نمایندگان مجلس خیلی کاری بر نمی اید‪ ،‬چرا که در نهایت‬ ‫این دولت است که باید قانون و برنامه ها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫نماینده اهواز‪ ،‬باوی‪ ،‬حمیدیه و کارون در مجلس شــورای اســامی ادامه داد‪ :‬اعضای دولت حداقل در‬ ‫ایــن روزهای پایانی کمک کنند تا فراموش کنیم رئیس جمهوری به نام اقای روحانی داشــتیم و در‬ ‫این ‪ 8‬سال چه بر مردم گذشت‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۱۳‬فوتی کرونا در شبانه روز‬ ‫گذشته در کشور‬ ‫شناسایی‪ ۲۷۳۷۹‬بیمارجدید‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‬ ‫طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته در کشــور‬ ‫متاسفانه ‪ ۲۱۳‬بیمار مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خــود را به دلیل ایــن بیماری از‬ ‫دســت دادند و با این حســاب مجموع‬ ‫جانباختگان ایــن بیماری به ‪ ۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۳۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت بهداشت‪،‬از دیروز تا امروز‬ ‫‪ ۳۰‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس معیارهای‬ ‫قطعی تشخیصی‪ ۲۷ ،‬هزار و ‪ ۳۷۹‬بیمار‬ ‫جدیــد مبتال بــه کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫شناســایی شد که دو هزار و ‪ ۷۵۵‬نفر از‬ ‫انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشــور به‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۶۰۳‬هــزار و ‪ ۵۲۷‬نفر‬ ‫رسید‪.‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشته‪ ۲۱۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود‬ ‫را از دست دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۸۳۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون سه میلیون ‪۱۸۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۶‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و‬ ‫یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫چهار هــزار و ‪ ۵۱۸‬نفر از بیماران مبتال‬ ‫به کوویــد‪ ۱۹‬در بخش هــای مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬تا کنــون ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۲۶۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۹‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۲۳۲‬شــهر کشــور‬ ‫در وضعیــت قرمــز‪ ۱۱۷ ،‬شــهر در‬ ‫وضعیت نارنجی‪ ۹۹ ،‬شــهر در وضعیت‬ ‫زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫قبلوبعدازواکسیناسیونعلیهکروناکدامموادغذاییرابیشتربخوریم؟‬ ‫تغذیــه یکــی از موارد مهــم قبــل و بعد از‬ ‫واکسیناســیون علیه کروناســت که باید ان را‬ ‫مورد توجــه قرار داد و پرســید قبل و بعد از‬ ‫تزریق واکسن کرونا چه مواد غذایی را مصرف‬ ‫کنیم؟‪.‬بنابــر اعالم دفتر بهبــود تغذیه جامعه‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬یکی از مــوارد تغذیه ای که‬ ‫قبــل و بعد از واکسیناســیون علیه کرونا باید‬ ‫رعایــت کنیــد‪ ،‬مصرف اب و مایعــات فراوان‬ ‫اســت‪ .‬مقدار زیادی اب و مایعات بنوشــید‪.‬‬ ‫تامیــن اب بدن به میــزان کافی قبل و بعد از‬ ‫تزریق واکســن کووید‪ ۱۹ -‬بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مصرف مایعــات کافی نه تنها ســبب عملکرد‬ ‫بهتر بدن در شــرایط واکسیناسیون می شود‪،‬‬ ‫بلکه از افت فشــار خون در افرادی که معموال‬ ‫ترس از امپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مبتال بــه بیماری هــای قلبی‪-‬‬ ‫عروقی‪ ،‬فشــار خون باال یا بیماری های ریوی‬ ‫هستند در خصوص میزان مصرف مایعات باید‬ ‫با پزشــک خود مشــورت کنند‪ .‬مــواد غذایی‬ ‫ابدار مانند میوه ها‪ ،‬ســبزی ها‪ ،‬انواع ســوپ‬ ‫و ابگوشــت عالوه برکمک به تامین اب بدن‪،‬‬ ‫سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می کنند‪ .‬به‬ ‫ویژه در صورت ایجاد تب بعد از واکسیناسیون‪،‬‬ ‫توصیه می شــود مایعات و غذاهــای ابدار به‬ ‫میزان فراوان نوشیده و میل شود‪.‬‬ ‫توجه کنید که نوشــیدنی های شــیرین مانند‬ ‫اب میوه هایی که دارای قند افزوده هستند و‬ ‫شربت های خیلی شیرین‪ ،‬نوشابه های گازدار‬ ‫و بطور کلی همه نوشیدنی های خیلی شیرین‬ ‫موجب تضعیف سیســتم ایمنــی و اختالل در‬ ‫عملکرد ان می شــوند‪ .‬بهترین نوشــیدنی اب‬ ‫اســت‪ .‬مصرف اب میوه تــازه و طبیعی‪ ،‬دوغ‬ ‫کــم نمک و بدون گاز‪ ،‬شــربت هــای خانگی‬ ‫کم شــیرین نیز برای تامین اب بدن مناســب‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬مــواد غذایی ضد التهاب اســت؛ رعایت‬ ‫طوالنی مدت یک رژیم غذایی ســالم‪ ،‬پاســخ‬ ‫ایمنی بدن را بهبود می بخشــد و به ما کمک‬ ‫کنــد تا عالوه بر مبــارزه بهتر بــا عفونت ها‪،‬‬ ‫پاسخ ایمنی قوی تری به واکسیناسیون داشته‬ ‫باشیم‪ .‬مصرف بیشــتر غذاهای تازه و طبیعی‬ ‫مانند میوه ها‪ ،‬ســبزی هــا‪ ،‬ماهی های چرب‪،‬‬ ‫اجیــل و مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیســتم‬ ‫ایمنی کمک مــی کند‪ .‬زیــرا التهاب کمتری‬ ‫در بــدن ایجاد می کند‪ .‬مصــرف غذاهای ضد‬ ‫التهاب قبل و پس از تزریق واکســن می تواند‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫اضافه کردن چاشنی هایی مثل زنجبیل‪ ،‬نعناع‬ ‫فلفلی‪ ،‬دارچین‪ ،‬فلفل‪ ،‬زرد چوبه‪ ،‬ســیر و پیاز‬ ‫در تهیــه غذا بــه دلیل خاصیت ضــد التهابی‬ ‫توصیه می شود‪ .‬زردچوبه را می توان به چای‬ ‫نیــز اضافه کرد‪ .‬همچنیــن ماهی نوعی غذای‬ ‫ضــد التهاب محســوب می شــود‪ .‬ماهی های‬ ‫چرب مانند ماهی ازاد‪ ،‬ســاردین‪ ،‬شاه ماهی‪،‬‬ ‫قــزل اال‪ ،‬کپور و روغن کبد ماهی بیشــترین‬ ‫امگا ‪ ۳‬را بعنوان عامل ضد التهابی دارند‪.‬‬ ‫همچنین اجیل و انــوع مغزها و دانه ها مانند‬ ‫بــادام‪ ،‬گردو‪ ،‬پســته‪ ،‬فندق‪ ،‬بــادام زمینی و‬ ‫کنجد‪ ،‬روغن کنجد و روغن زیتون نیز از مواد‬ ‫غذایی ضد التهاب محسوب می شوند‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها است‪.‬‬ ‫بطــور کلی مصرف روزانه ســه تا پنج واحد از‬ ‫گروه ســبزی هــا و ‪ ۲‬تا چهار واحــد از گروه‬ ‫میوه ها‪ ،‬انتی اکسیدان ها شامل روی‪ ،‬سلنیم‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬و ویتامین ‪ C‬را که برای عملکرد‬ ‫بهتر سیســتم ایمنی الزم هستند را تامین می‬ ‫کند‪ .‬مصرف کافی ســبزی‪ ،‬ساالد و میوه قبل‬ ‫و پس از واکسیناســیون همــراه با وعده های‬ ‫حریرچی‪:‬‬ ‫غذایی و در میان وعده ها توصیه می شــود‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬مصــرف منابع غذایی پروتئینی مصرف‬ ‫روزانه مقادیر کافی از منابع غذایی پروتئین و‬ ‫جایگزین های ان شــامل انواع حبوبات‪ ،‬تخم‬ ‫مرغ‪ ،‬انواع گوشــت بویژه گوشــت سفید مرغ‪،‬‬ ‫ماهی نیز برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی‬ ‫بدن توصیه می شــود‪ .‬منابع غذایی پروتئینی‬ ‫حاوی ریز مغذی هایی مانند روی و ســلنیوم‬ ‫هســتند که با خاصیــت انتی اکســیدانی به‬ ‫تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک می کنند‪.‬‬ ‫همچنین شــیر و لبنیات شامل ماست‪ ،‬پنیر و‬ ‫کشــک نیز عالوه بر تامین کلسیم و فسفر‪ ،‬از‬ ‫منابع تامین پروتئین نیز می باشند‪.‬‬ ‫پنجــم‪ ،‬مکمــل ویتامیــن ‪D‬؛ ویتامیــن ‪D‬‬ ‫تنهــا ویتامینــی اســت که به مقــدار الزم از‬ ‫منابــع غذایی تامین نمی شــود و براســاس‬ ‫دســتورالعمل های وزارت بهداشت‪ ،‬الزم است‬ ‫ماهانه یک عــدد مکمل ‪ ۵۰‬هزارواحدی برای‬ ‫تقویت سیســتم ایمنی بدن‪ ،‬به جز در مادران‬ ‫باردار که دوز روزانــه ‪ ۱۰۰۰‬واحدی دریافت‬ ‫مــی کنند مصرف شــود‪ .‬ســایر ویتامین ها و‬ ‫امالح معدنی مورد نیاز بدن با رعایت تعادل و‬ ‫تنوع در برنامه غذایی و اســتفاده از گروه های‬ ‫غذایی اصلی شــامل گروه نان و غالت‪ ،‬بویژه‬ ‫ســبوس دار‪ ،‬گروه میوه ها‪ ،‬گروه ســبزی ها‪،‬‬ ‫گروه شــیر و لبنیات‪ ،‬گروه گوشت و تخم مرغ‬ ‫و حبوبات تامین می شــود و نیازی به استفاده‬ ‫از مکمل های ویتامینی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تدابیربیمارستانمسیحدانشوریهمزمان‬ ‫با افزایش مراجعه بیماران کرونایی پیک پنجم‬ ‫رییس بیمارســتان مسیح دانشــوری ضمن اعالم تدابیر این بیمارســتان با توجه به افزایش مراجعات‬ ‫کرونایــی در پیــک پنجم کرونا‪ ،‬گفــت‪ :‬بیماران باید چــه در مراجعه اولیه و چه بیمــاران ارجاعی از‬ ‫بیمارســتان های دیگر حتما تحت درمان قرار گیرند و هیچ بیماری به دلیل نداشــتن بیمه و یا هزینه‬ ‫از درمان محروم نشود‪.‬‬ ‫جلســه فوق العاده شورای علمی بیمارستان مسیح دانشوری همزمان با موج پنجم و با افزایش مراجعه‬ ‫بیماران به اورژانس کرونای این مرکز به ریاست دکتر والیتی و با حضور معاونین و مسئولین بخش های‬ ‫مختلف بیمارستان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت فوق العاده‪ ،‬بررســی و بســیج تمامی امکانات و تجهیزات مرکــز جهت ارائه خدمات‬ ‫حداکثری درمانی به هموطنان در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬راهکارهای ارائه خدمات بیشتر و متناسب با‬ ‫شــرایط جدید که به دلیل افزایش سه برابری مراجعه کنندگان طی هفته اخیر در پیک پنجم کرونا از‬ ‫حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد در این نشست مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشســت علی اکبر والیتی رییس بیمارســتان مسیح دانشوری ضمن تاکید بر حضور فعال کلیه‬ ‫کادر پزشــکی و پرستاران جهت پاســخگویی ســریع و به موقع به بیماران‪ ،‬بهره برداری حداکثری از‬ ‫امکانــات موجود‪ ،‬در خدمات دهی و درمان را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬بیماران باید چه در مراجعه‬ ‫اولیه و چه بیماران ارجاعی از بیمارســتان های دیگر حتمــا تحت درمان قرار گیرند و هیچ بیماری به‬ ‫دلیل نداشتن بیمه و یا هزینه از درمان محروم نشود‪.‬‬ ‫والیتی تصریح کرد‪ :‬از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون بیمارستان مسیح دانشوری با جدیت در خط مقدم‬ ‫مبارزه با این ویروس حضور داشته و اقدام و تالش کرد و در حال حاضر هم باید با تمام توان و همراهی‬ ‫کادر درمانی بر این مهم تمرکز داشــته باشــد که حتی االمکان هیچ مراجعه کننده ای از هر نوع و از هر‬ ‫شدتی بدون دریافت خدمات درمانی بیمارستان را ترک نکند و دست اندرکاران اهتمام الزم به منظور‬ ‫پذیرش و در صورت لزوم بستری هر چه بیشتر مراجعه کنندگان را در نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی بیمارســتان مســیح دانشوری‪ ،‬وی با تقدیر از تالش های مدافعان سالمت در‬ ‫سراسر کشور و به ویژه همکاران بیمارستان مسیح دانشوری که دلسوزانه و مجدانه‪ ،‬مقاومت‪ ،‬ایستادگی‬ ‫و مجاهدت کردند‪ ،‬اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر ســامت و ارامش با از بین رفتن این ویروس به‬ ‫جامعه بازگردد‪.‬‬ ‫واکسن کرونا برای کودکان ضروری نیست‬ ‫کمیته مشــترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا اعالم کرد که تزریق واکسن کرونا به همه کودکان‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ســاله را ضروری نمی داند‪ .‬این نهاد تخصصی مشــاور وزارت بهداشت انگلیسی توصیه کرده‬ ‫اســت به کودکانی که در این بازه سنی قرار دارند‪ ،‬تنها درصورتی واکسن کرونا تزریق شود که به دلیل‬ ‫ابتــا به بیماری زمینه ای در گروه های پرخطر کرونا قرار می گیرند و یا با فردی از گروه های در معرض‬ ‫خطر و اسیب پذیر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫اسکای نیوز در گزارش تازه ای منتشر کرد‪ :‬علت این تصمیم‪ ،‬نبود شواهد کافی برای اثبات مزایای بیشتر‬ ‫واکسن کرونا در مقابل خطرهای ناشی از ان برای کودکان‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫ادام فین‪ ،‬متخصص کودکان در دانشــگاه بریستول و عضو کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی‬ ‫بریتانیا‪ ،‬گفت‪ :‬علت این موضوع ان اســت که کرونا در کودکان نســبت به بزرگســاالن سرایت پذیری‬ ‫کمتــری دارد و خطر ابتالی انان به بیماری حاد کووید‪ ۱۹-‬بســیار پایین اســت‪.‬به گفته او برخالف‬ ‫ویروس های دیگر مانند انفلوانزا‪ ،‬ویروس عامل کووید‪ ،۱۹-‬کودکان را کمتر از بزرگساالن الوده می کند‪،‬‬ ‫ان ها در موارد کمتری بیمار می شوند و خطر بیماری برایشان فوق العاده پایین است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در مورد واکسن عذرخواه مردم هستیم ‪ /‬در پذیرش بیماران مشکل جدی داریم‬ ‫وزارت‬ ‫کل‬ ‫معــا و ن‬ ‫بهد اشــت ضمــن تشــر یح‬ ‫وضعیــت کرو نا در کشــو ر‬ ‫در عیــن حــا ل بــه علت‬ ‫مشــکال تی کــه در تهیــه‬ ‫و اکســن کر و نا و جو د د ا ر د‬ ‫و رونــد و اکسیناســیو ن‬ ‫ر ا بــا تاخیــر مواجه کرد ه‬ ‫ا ســت ا ز مر د م عذ ر خو اهی‬ ‫کر د ‪ .‬د کتر ا یر ج حر یر چی ‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬د ر ست ا ست که ر و ز‬ ‫ســه شــنبه ( ‪ ۲ ۹‬تیر ما ه )‬ ‫‪ ۴ ۲ ۴‬هــز ار و اکســن کرو نا‬ ‫تزریــق شــده اســت و‬ ‫د ر ست ا ســت که تعد ا د ُد ز‬ ‫تزریقــی ما بــه ‪ ۹‬میلیو ن‬ ‫و ‪ ۲ ۴ ۲‬هز ار ر ســید ه ا ست‬ ‫و د رســت اســت که تما م‬ ‫تال ش هــا بــر ا ی و ا ر د ا ت‬ ‫و اکســن ا نجام شــد ه ا ست‬ ‫و بر ا ی تا مین و اکســن ها ی‬ ‫د اخلــی ا قد ا مــا ت خوبــی‬ ‫صــور ت گرفتــه اســت ا ما‬ ‫ا نتظا ر ا ت مر د م ا ین ا ســت‬ ‫کــه در چنــد مــا ه اخیــر‬ ‫عمومــی‬ ‫و اکسیناســیون‬ ‫وســیع تر ی صــور ت گیر د‬ ‫کــه متا ســفانه موفــق‬ ‫نشــد یم و ا ز مــردم عز یز‬ ‫فــار غ از اینکه چــه میز ا ن‬ ‫قصــور و تقصیــر وجــو د‬ ‫د ارد ‪ ،‬صمیمانــه از طــر ف‬ ‫همه کســانی کــه در ا ین‬ ‫سیســتم در نظــام کا ر‬ ‫می کننــد ‪ ،‬عــذر خو اهــی‬ ‫می کنــم ‪ ،‬گرچــه شــا ید‬ ‫برخــی ایــن عذ رخو اهــی‬ ‫ر ا قبــو ل ند اشــته باشــند‬ ‫ولــی و اقعیــت اســت که‬ ‫عذ ر خــو ا ه و هم د ر د مر د م‬ ‫هســتیم ‪.‬و ی بــا ا شــار ه به‬ ‫اینکــه مردم بعــد از ‪۱ ۷‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪16‬مرداد‬ ‫‪522‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫مــا ه مقابلــه بــا کرو نا ا ز‬ ‫مشــکال ت اقتصــاد ی و‬ ‫معیشــتی خســته شد ه اند ‪،‬‬ ‫بیا ن کــر د ‪ :‬د ر و ا قع حا لت‬ ‫عدم همــکار ی و نا فر مانی‬ ‫محســو س و نا محسوســی‬ ‫فــار غ از ســن ‪ ،‬جنــس ‪،‬‬ ‫گر ا یشا ت و ‪ . . .‬و جو د د ا ر د ‪.‬‬ ‫متا ســفانه میزان تحر ک و‬ ‫تما س هــا ی ما بــا یکد یگر‬ ‫نســبت به سا ل ها ی قبل ا ز‬ ‫کر و نا ا فز ا یــش پید ا کر د ه‬ ‫اســت ‪ .‬اد ار ه هــا تعطیــل‬ ‫می شــود و قضــا ی ا یــن‬ ‫ر فت و ا مد جــا ی د یگر ی‬ ‫بــه جا ا و ر د ه می شــو د ‪ .‬ا ز‬ ‫طرفــی میــز ان پوشــش و‬ ‫اســتفاد ه ا ز ماســک د ر‬ ‫بین مــردم کمتــر ا ز ‪۵ ۰‬‬ ‫د ر صد اســت ‪ .‬همچنین د ر‬ ‫د و ر ه ا نتقــا ل د و لــت قر ا ر‬ ‫د ار یــم و تا دولــت بعد ی‬ ‫بیایــد یکســر ی از ا یــن‬ ‫پنجر ه ‪ ،‬سوء اســتفاد ه ها و‬ ‫برد اشــت هایی در ر عایــت‬ ‫مقــرر ا ت می کننــد ‪.‬و ی با‬ ‫ا شــا ر ه به ا ینکــه د ر ا و ج‬ ‫گیــر ی فعلــی نســبت بــه‬ ‫مو ج هــا ی قبلــی ‪ ،‬مر گ و‬ ‫میر مان کمتر اســت ‪ ،‬ا ظها ر‬ ‫کــرد ‪ :‬یکــی ا ز علت هــا ی‬ ‫اصلی ا ین موضــو ع ‪ ،‬مجهز‬ ‫بیمارســتان ها‬ ‫شــدن‬ ‫بــه اکســیژن ‪ ،‬گســتر ش‬ ‫تخت هــا ی ‪ I C U‬و تجربه‬ ‫کاد ر د ر مــان اســت کــه‬ ‫باعث شــد شــد ت شــیو ع‬ ‫بیمــار ی کرونــا در پیــک‬ ‫پنجــم کمتر باشــد ا ما د ر‬ ‫و اقعیــت مشــکل جد ی د ر‬ ‫پذ یرش بیمــا ر ا ن د ا ر یم و‬ ‫تمــام تــا ش ر ا می کنیــم‬ ‫کســی منتظر تخــت نماند‬ ‫ا مــا اینکــه عینــا عملیا تی‬ ‫شــود ‪ ،‬کار مشکلی ا ست ‪.‬‬ ‫و ی افــزود ‪ :‬مــا بــا‬ ‫خصوصیــا ت‬ ‫تمــام‬ ‫اپیدمیو لو ژیــک یــک او ج‬ ‫ گیــر ی و صعــود مجــد د‬ ‫مواجه هســتیم که ا سم ا ن‬ ‫ر ا پیــک پنجم می گذ ار یم ؛‬ ‫بــر ا ی نخســتین بــار د ر‬ ‫تعــد اد مــو ارد ســر پایی‬ ‫رکــو ر د ز د یــم ‪ ،‬د یــر و ز (‬ ‫‪ ۲ ۹‬تیــر ) ‪ ۲ ۷‬هز ا ر و ‪۴ ۴۴‬‬ ‫ابتــا بــه کرونا و تســت‬ ‫مثبت در کشــور شنا سایی‬ ‫شــد و ‪ ۳‬هز ا ر و ‪ ۳ ۶‬مور د‬ ‫بســتر ی جد ید تست مثبت‬ ‫و ‪ ۲ ۵ ۰‬فوتــی د اشــتیم ‪.‬‬ ‫ویــرو س د لتا بال شــک د ر‬ ‫تمــام ا ســتا ن ها ی کشــو ر‬ ‫مو جــو د و د ر حا ل گر د ش‬ ‫اســت ‪ .‬خاصیت اصلی ا ین‬ ‫ویــرو س ســر ا یت پذ یر ی‬ ‫بیشــتر ا ســت و بــه تبــع‬ ‫ان تعداد بســتر ی و مر گ‬ ‫و میــر را هــم ا فز ایــش‬ ‫می دهد ‪.‬حر یرچــی کــه د ر‬ ‫یــک بر نامــه تلو یز یونــی‬ ‫صحبــت می کرد ‪ ،‬در خاتمه‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬تعداد شــهرهای‬ ‫قرمز که به تعــداد یک رقمی‬ ‫نزدیک شــده بود از قســمت‬ ‫جنوبــی با ورود ویــروس دلتا‬ ‫باالتر رفــت و ویــروس تمام‬ ‫کشــور را گرفته اســت؛ البته‬ ‫خوشــبختانه غرب و شــمال‬ ‫غرب کشــور مقــداری مصون‬ ‫است ولی در حال حاضر ‪۱۶۹‬‬ ‫شهر قرمز در کشور داریم‪.‬‬ ‫دالیل روانشناختی اضافه وزن و چاقی در پاندمی کووید ‪۱۹‬‬ ‫یک روانشــناس با اشــاره به مطالعات برخی محققین در خصوص افزایش اضافه وزن و چاقی در دوران پاندمی کووید ‪ ،۱۹‬گفت‪ :‬یک مطالعه انجام شده در‬ ‫برزیل نشــان می دهد که قرنطینه‪ ،‬عادات غذایی ناســالم و مشکالت مربوط به خُ لق و به زیســتی روانشناختی در دوران پاندمی کووید ‪ ۱۹‬با اضافه وزن و‬ ‫چاقی در این دوران در ارتباط است‪.‬‬ ‫دکتر پیمان دوســتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروزه ما می دانیم که اســترس می تواند نقش زیادی در پرخوری‪ ،‬کم تحرکی یا میزان قندی که بدن ازاد می کند‪ ،‬داشته‬ ‫باشــد‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬زمانی که هیجانات ناخوشایندی مثل اضطراب به سراغ ما می ایند‪ ،‬بیشتر قصد داریم به هر شکلی از دست انها خالص شویم‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬تحقیقات نشــان می دهند هرچقدر بیشــتر بخواهیم از دست هیجانات ناخوشــایندمان فرار و از انها اجتناب کنیم؛ اگرچه ممکن است در کوتاه مدت‬ ‫موفق شویم اما در بلند مدت بر شدت این هیجانات اضافه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این روانشناس با بیان اینکه بعضی افراد برای رهایی از هیجانات خود به پرخوری و در برخی مواقع خوردن غذاهای چرب یا شیرین روی می اورند‪ ،‬درباره‬ ‫دالیل این رفتار توضیح داد‪ :‬این امر به دالیل مختلفی روی می دهد‪ ،‬اما یکی از احتمال هایی که امروزه مطرح می شــود مربوط به «تاریخچه تکاملی» ما‬ ‫اســت‪ .‬در گذشــته هنگامی که اجداد ما در یک موقعیت جنگ یا گریز قرار می گرفتند‪ ،‬انواعی از هیجانات به عنوان بخشی از سیستم محافظتی فعال می‬ ‫شــدند؛ به طوری که می توان از اضطراب به عنوان یک سیســتم هشدار دهنده‪ ،‬خشم به عنوان یک سیستم دفاعی‪ ،‬ترس به عنوان یک سیستم بازدارنده و‬ ‫‪ ...‬یاد کرد‪ .‬پس از پایان موقعیت جنگ یا گریز‪ ،‬نیاکان ما برای تامین انرژی از دست رفته طی جنگ یا گریز‪ ،‬به خوردن روی می اوردند‪.‬‬ ‫وی معتقد است که به نظر می رسد امروزه نیز بدن ما به همان شکل در زمان نیاکانمان عمل می کند و در هنگام تجربه یک موقعیت تنش زا‪ ،‬بدن مانند‬ ‫حالت جنگ یا گریز عمل کرده و تمایل به مصرف مواد غذایی بیشتر برای تامین انرژی خود دارد‪.‬‬ ‫دوستی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬می توان گفت یکی از چالش های اساسی بسیاری از ما این است که چرا به هنگام رژیم های سخت غذایی‪ ،‬یا بعد از یک دوره‬ ‫رژیم‪ ،‬تمایل زیادی به خوردن پیدا می کنیم‪ .‬احتماال بازهم پاسخ را باید در تکامل ما انسان ها جستجو کرد‪ .‬انسان های بدوی به طور سریع و مستمر به مواد‬ ‫غذایی دسترســی نداشــته اند‪ .‬انها مجبور بودند به محض اینکه به یک منبع غذایی دسترسی پیدا می کردند‪ ،‬تا جای ممکن خود را سیر می کردند‪ ،‬چرا که‬ ‫ممکن بود به این زودی دوباره به مواد غذایی دسترسی پیدا نکنند‪.‬‬ ‫به گفته این روانشناس‪ ،‬به نظر می رسد مغز انسان امروزی به شیوه متفاوتی از نیاکان ما عمل نمی کند‪ .‬با اینکه ما می دانیم به راحتی می توان به مواد غذایی‬ ‫مورد نیاز دسترسی پیدا کرد‪ ،‬اما به محض پایان یک برنامه محرومیت غذایی‪ ،‬مغز به شیوه اجدادمان رفتار می کند و تمایل زیادی به پرخوری پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫وی «شرم از تصویر هیکل « را از جمله مشکالت شایع افراد دارای اضافه وزن یا چاقی دانست و ادامه داد‪ :‬البته جای تعجبی هم وجود ندارد‪ .‬تمسخری که‬ ‫این افراد تجربه می کنند‪ ،‬بسیار ناخوشایند است‪ .‬با این حال‪ ،‬هیچ چیز خنده داری در این باره وجود ندارد‪ ،‬اما برخی فکر می کنند با تمسخر کردن می توانند‬ ‫برای فرد انگیزه درست کنند تا وزن خود را کاهش دهد‪ .‬برخی نیز خودشان این تمسخر را برای خودشان ایجاد می کنند و اینگونه می خواهند ایجاد انگیزه‬ ‫کنند‪ .‬باید بگویم این سرزنش یا تمسخر هیچ کمکی به ما نمی کند و تا زمانی که حداقل خودمان دست از این سرزنش و تمسخر برای خودمان بر نداریم‪،‬‬ ‫نمی توانیم در مســیر تغییر عادات و ســبک زندگی قدم بگذاریم چراکه انواع شیوه های خود سرزنشی و خود تمسخری برای انگیزه دادن جهت کاهش وزن‪،‬‬ ‫مانند این است که دستان خود را با طناب ببندیم و بخواهیم بنویسیم‪.‬‬ ‫دوستی در پایان در مورد راهکارهای مقابله با مشکالت روانشناختی پرخوری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬روان شناسان می توانند راهکارهایی برای روبرو شدن کارامد با‬ ‫استرس و سبک زندگی جدید را به شما پیشنهاد داده و با عضویت شما در گروه های حمایتی‪ ،‬به متعهدانه دنبال کردن فعالیت هایتان کمک کنند‪ .‬همچنین‬ ‫روان شناسان ممکن است موانع روانی احتمالی که موجب می شود شما به خاطر انها نتوانید برنامه زندگی جدیدی دنبال کنید را شناسایی و کمک کنند تا‬ ‫بتوانید بر این موانع غلبه کنید‪ .‬از سوی دیگر اما ما متوجه شده ایم که داشتن حمایت های اجتماعی می تواند تعهد ما را در دنبال کردن اهداف مان افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬لذا داشتن افرادی در کنارمان که بتوانیم گزارشی از پیشرفت های خود به انها دهیم‪ ،‬می تواند به ما در طی کردن این چالش کمک کند‪.‬‬ ‫واکسن کرونا برای کودکان ضروری نیست‬ ‫کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا اعالم کرد که تزریق واکسن کرونا به همه کودکان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ساله را ضروری نمی داند‪.‬‬ ‫این نهاد تخصصی مشــاور وزارت بهداشــت انگلیســی توصیه کرده است به کودکانی که در این بازه ســنی قرار دارند‪ ،‬تنها درصورتی واکسن کرونا تزریق‬ ‫شود که به دلیل ابتال به بیماری زمینه ای در گروه های پرخطر کرونا قرار می گیرند و یا با فردی از گروه های در معرض خطر و اسیب پذیر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫اسکای نیوز در گزارش تازه ای منتشر کرد‪ :‬علت این تصمیم‪ ،‬نبود شواهد کافی برای اثبات مزایای بیشتر واکسن کرونا در مقابل خطرهای ناشی از ان برای‬ ‫کودکان‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫ادام فین‪ ،‬متخصص کودکان در دانشگاه بریستول و عضو کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا‪ ،‬گفت‪ :‬علت این موضوع ان است که کرونا در‬ ‫کودکان نسبت به بزرگساالن سرایت پذیری کمتری دارد و خطر ابتالی انان به بیماری حاد کووید‪ ۱۹-‬بسیار پایین است‪.‬‬ ‫بــه گفته او برخالف ویروس های دیگر مانند انفلوانزا‪ ،‬ویروس عامل کووید‪ ،۱۹-‬کودکان را کمتر از بزرگســاالن الوده می کند‪ ،‬ان ها در موارد کمتری بیمار‬ ‫می شوند و خطر بیماری برایشان فوق العاده پایین است‪.‬‬ ‫این متخصص در پاســخ به ســوالی در رابطه با واکسیناسیون کودکان با هدف جلوگیری از انتقال گسترده ویروس کرونا از طریق انان به دیگران‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫واکسیناسیون برای خود کودکان فایده ای نداشته باشد‪ ،‬نمی توانیم فقط به خاطر منفعتی که این کار برای بزرگساالن دارد‪ ،‬به کودکان هم واکسن بزنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایندیپندنت‪ ،‬ندیم زهاوی‪ ،‬مسئول برنامه واکسیناسیون کرونا در دولت انگلیس نیز چند روز پیش در مجلس عوام این کشور اعالم کرد که بنا به‬ ‫توصیه کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا‪ ،‬کودکان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬ساله تنها درصورت ابتال به مشکالتی ازجمله اختالالت عصبی شدید‪ ،‬سندرم‬ ‫داون‪ ،‬ناتوانی شــدید چندگانه در یادگیری و یا ضعف سیســتم ایمنی بدن‪ ،‬باید واکســن کرونا دریافت کنند‪ .‬همچنین اگر کودکان این بازه سنی با کسی‬ ‫زندگی می کنند که به ضعف سیستم ایمنی دچار است‪ ،‬می توانند واکسن دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫مرداد‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫‪57‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫قطع برق‪ ،‬یک چهارم باغات را سرگردان کرد‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫وقتی زور وزارت نیرو به کشاورزی رسید!‬ ‫‪/‬بعد از صنعت ســیمان و فــوالد‪ ،‬صنایعی‬ ‫همچــون کشــاورزی و نســاجی هــم با‬ ‫زیاندهی قابــل توجهی در قطعی های برق‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫همه ساله بخش کشاورزی در مدت زمان‬ ‫پیک بار ناشی از کاهش تولید انرژی دچار‬ ‫قطعــی برق می شــود که امســال گرمای‬ ‫زودرس ناشی از شــرایط خشکسالی و کم‬ ‫بارشــی موجب شــد تا قطعی برق ها قبل‬ ‫از فصل تابســتان اغاز شود که این موضوع‬ ‫بــر تولیــد محصــوالت اساســی و تلفات‬ ‫واحدهای مرغــداری و پرورش ماهی تاثیر‬ ‫سو داشته است‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که بخش کشاورزی‬ ‫یک ششــم شبانه روز دچار قطعی برق می‬ ‫شــود که با این وجود کشاورزان ناچار به‬ ‫رها کــردن یک چهار م باغ یــا مزرعه خود‬ ‫هســتند‪ ،‬ضمــن انکــه قطعی بــرق های‬ ‫مســتمر به تجهیزات و تاسیســات چاه ها‬ ‫خســارت جــدی وارد می کند کــه خرید‬ ‫مجدد یــا تعویض ان بعضا برای کشــاورز‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان هزینه در‬ ‫بردارد که این موضوع با درامد بهره بردار‬ ‫سنخیتی ندارد‪.‬‬ ‫بســیاری از مســئوالن بر ایــن باورند که‬ ‫امســال بخشــی از افت تولیــد محصوالت‬ ‫اساســی و مشــکالت کمبــود عرضه مرغ‬ ‫به قطعــی مســتمر در بخش کشــاورزی‬ ‫مربــوط می شــود که این موضــوع ضمن‬ ‫کاهش درامــد تولیدکنندگان‪ ،‬تنظیم بازار‬ ‫محصوالت کشــاورزی را بر هم زده اســت‬ ‫بــه طوریکه کاهــش تولیــد علوفه و هدر‬ ‫رفــت منابع اب‪ ،‬افزایش چشــمگیر قیمت‬ ‫خوراک و در نتیجــه محصول نهایی را در‬ ‫بر داشته است‪.‬‬ ‫حال به ســراغ مسئوالن ذی ربط می رویم‬ ‫تــا از اخرین جزئیات تاثیر قطعی مســتمر‬ ‫برق در بخش کشــاورزی بــر میزان تولید‬ ‫محصــوالت اساســی و تلفــات واحدهای‬ ‫مرغــداری و پــرورش ماهــی و بــازار‬ ‫محصوالت کشــاورزی با خبر شویم‪:‬‬ ‫محمد شــفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعی در گفت و گو‬ ‫بــا خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت و کشــاورزی‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫اینکه قطعی برق هــای اخیر ضربه مهلکی‬ ‫به تولید می زند‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بنابر قانون‬ ‫در تابســتان ‪ ۲‬ســاعت قطعی برق داریم‬ ‫که امســال ‪ ۴‬ســاعت دیگر بــه ان اضافه‬ ‫شده است که با این وجود ‪ ۲۵‬درصد وقت‬ ‫شــبانه روز قطعــی برق برای کشــاورزان‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۶ :‬ســاعت قطعی برق در طول‬ ‫شــبانه روز بدان معناســت که کشــاورز‬ ‫یک چهــارم مزرعه یا بــاغ را باید رها کند‬ ‫کــه این امر ‪ ۲۵‬درصد به تولید ضربه وارد‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫ملک زاده با اشــاره به ابنکــه قطعی برق‬ ‫خســارت قابــل توجهــی بــه تجهیزات و‬ ‫تاسیســات نصب روی چاه و پمپ وارد می‬ ‫کنــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امروزه تامیــن یا تعویض‬ ‫بیش از حد باال رفته اســت به طوریکه در‬ ‫برخی مواقع ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هزینه برای کشاورز در بر دارد‪.‬‬ ‫رئیــس نظــام صنفی کشــاورزی بــا بیان‬ ‫اینکه قطعی برق اسیب جدی به چاه وارد‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬کشــاورزی کــه می خواهد‬ ‫بــه مزرعه اب دهــد با قطعی بــرق ناچار‬ ‫اســت که از صفر شروع کند که تمامی این‬ ‫عوامل بیش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد خســارت‬ ‫وارد می کند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا مناســب بــودن بازار‬ ‫محصوالت کشــاورزی و عدم خســارت از‬ ‫ناحیه ســرمازدگی‪ ،‬افت و ‪ ...‬کشاورز ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد درامد دارد که خســارات ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصدی ناشی از قطعی برق موجب‬ ‫شــده تــا تولیدکننده ‪ ۲۰‬درصــد متحمل‬ ‫زیان شود‪.‬‬ ‫ملک زاده با اشاره به اینکه قطعی برق ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد خســارت به کشاورز وارد می‬ ‫کنــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قطعی برق اخیر بر کمبود‬ ‫تولید خــوراک دام و علوفــه و هدر رفت‬ ‫منابــع اب و کمبــود تولید تاثیر بســزایی‬ ‫دارد کــه در نهایت این امر موجب شــده‬ ‫قیمت علوفه نســبت به ســال قبل نوسان‬ ‫چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫خاموشــی یک ششم شــبانه روز به بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫ســید جعفر حســینی مشاور ارشــد نظام‬ ‫صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی در‬ ‫گفت و گو بــا خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت و‬ ‫کشاورزی باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اشاره‬ ‫بــه نگاه حاشــیه ای به بخش کشــاورزی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بــا اتخاذ تصمیمات مناســب‪،‬‬ ‫نگاهمان بــه تولید بخش کشــاورزی باید‬ ‫پایدار باشــد‪ ،‬این در حالی اســت که نگاه‬ ‫به بخش کشــاورزی همیشــه حاشــیه ای‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجــه به انکه یک ششــم‬ ‫شــبانه روز خاموشــی به بخش کشاورزی‬ ‫دادند‪ ،‬بــه همان نســبت ظرفیــت تولید‬ ‫کاهش می یابد که ایــن موضوع در تولید‬ ‫محصوالت اساســی تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬قیمــت گــذاری‬ ‫نامناســب‪ ،‬خاموشــی هــای مســتمر و‬ ‫خشکســالی منجر بــه کاهــش تولید می‬ ‫شود‪ ،‬درحالیکه با افزایش بهره وری اب و‬ ‫مدیریت کشاورزی می توان تولید باالتری‬ ‫داشــت و خشکسالی را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫مشــاور ارشــد نظام صنفی کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعی خاموشــی‪ ،‬تاخیر در اعالم‬ ‫قیمــت و نرخ گذاری نامناســب را از علل‬ ‫تاثیــر گذار در بخش کشــاورزی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬اتخــاذ تصمیمات خلق الســاعه‬ ‫و شــتاب زده در بخش کشــاورزی ضربه‬ ‫مهلکی به تولید می زنــد‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫از دولت انتظار مــی رود که نگاه زیربنایی‬ ‫به بخش کشــاورزی داشته باشند‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیان اینکــه امنیــت غذایی‬ ‫غیرقابــل چشم پوشــی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫ســال هــای تحریم کــه بخــش صنعت و‬ ‫دیگر مشــاغل دچار مشــکل شدند‪ ،‬بخش‬ ‫کشــاورزی جر تمامی بخش ها را کشــید‬ ‫که بــا این وجود نــگاه زیرینایــی به این‬ ‫بخــش در تامیــن امنیت غذایــی و رونق‬ ‫اقتصادی تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ارش نبــی زاده مدیــر عامــل اتحادیــه‬ ‫تعاونی ماهیان ســرد ابــی در گفت و گو‬ ‫بــا خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت و کشــاورزی‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬دربــاره تاثیر‬ ‫قطعــی برق اخیر بر مــزارع قزل اال گفت‪:‬‬ ‫در بخش ســردابی برق حیاتی اســت چرا‬ ‫کــه مزارعی که مکانیزه هســتند‪ ،‬با قطعی‬ ‫برق ماهی ها باید معدوم شــود‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر اکثر تولیدکنندگان به ســبب تجربه‬ ‫ســنوات قبــل مجهز بــه بــرق اضطراری‬ ‫هســتند که خرید ژنراتــور از جمله هزینه‬ ‫های ســنگین در مکانیزاسیون است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجــه به انکــه ژنراتور ها‬ ‫همزمــان بــا قطعی برق ممکن اســت کار‬ ‫نکننــد‪ ،‬لذا قطعی برق های اخیر اســیب‬ ‫هایــی به مــزارع پــرورش ماهی اســتان‬ ‫های اذربایجان غربی‪ ،‬ایالم‪ ،‬کردســتان و‬ ‫گیالن وارد کرده اســت که هم اکنون در‬ ‫حال جمع اوری میزان خســارت از استان‬ ‫ها هستیم‪.‬‬ ‫نبــی زاده ادامه داد‪ :‬طی ســا ل های ‪ ۹۱‬و‬ ‫‪ ۹۲‬افزایــش تولید در واحد ســطح کار را‬ ‫اغــاز کردیــم و همواره ابــزار کار ما برق‬ ‫اســت که با قطعی برق‪ ،‬اســترس به حجم‬ ‫ماهی وارد می شود که با این وجود ممکن‬ ‫است‪ ،‬اســترس تلفات به ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل اتحادیه ماهیان ســردابی با‬ ‫بیان اینکه قطعی بــرق تهدید جدی برای‬ ‫مزارع پرورش ماهی محســوب می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬خیلی از پرورش دهنــدگان ماهی‬ ‫با قطعــی برق اخیر به دنبــال تهیه دیزل‬ ‫ژنراتور دوم هســتند‪ ،‬اما قیمت ها به حدی‬ ‫باال رفته است که ریســک مزارع ناشی از‬ ‫قطعی برق را پذیرفتند‪.‬‬ ‫صنعت نســاجی با ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیت کار‬ ‫می کند‬ ‫محمد حســین کاویانی مدیر عامل صندوق‬ ‫پنبــه کشــور در گفــت و گو بــا خبرنگار‬ ‫صنعت‪،‬تجــارت و کشــاورزی باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشــاره به تاثیر قطعی‬ ‫اخیر برق بر تولیــد اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫قطعی اخیــر برق‪ ،‬صنعت نســاجی با ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ظرفیت کار می کند که این موضوع‬ ‫هزینه های تولید را حداقل ‪ ۲‬برابر افزایش‬ ‫می دهــد‪.‬وی با اشــاره به اینکــه راندمان‬ ‫تولیــد بــه واســطه قطعی برق بــه نصف‬ ‫کاهش پیدا کرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬با توجه‬ ‫به قطعی برق‪ ،‬خاموش کردن ماشــین ها به‬ ‫دســتگاه اســیب می زنــد‪ ،‬ضمــن‬ ‫انکــه راندمــان بــه نصــف کاهــش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫کاویانــی ادامه داد‪ :‬برخــی کارخانجات با‬ ‫اســتانداری و فرمانداری توافق کردند که‬ ‫‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬روز در هفتــه کار کننــد و مابقی‬ ‫ایام تعطیل باشــند‪ ،‬اما در کل قطعی برق‬ ‫راندمــان را به نصف کاهــش و هزینه های‬ ‫تولید را ‪ ۲‬برابر افزایش داده اســت‪.‬‬ ‫مدیر عامل صندوق پنبه با اشــاره به اینکه‬ ‫قطعی برق خسارت جدی به صنعت نساجی‬ ‫وارد می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در شــرایط فعلی‬ ‫تحریــم‪ ،‬قطعی برق و خســارت وارده به‬ ‫دســتگا ه ها‪ ،‬تامین قطعات را دچار مشکل‬ ‫کرده اســت‪ ،‬همچنین کشــاورزانی که از‬ ‫موتور برق بــرای چاه اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫به واســطه قطعی چند ساعته برق راندمان‬ ‫تولید کاهش می یابد ‪.‬‬ ‫حبیب اســداله نــژاد نایب رئیــس کانون‬ ‫انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی در‬ ‫ازقطعیسیستمتاناهماهنگیسازمان ها‬ ‫رسوب کاالها در بنادر به دلیل مشکالت تخلیه و بارگیری‬ ‫گفت و گو بــا خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت و‬ ‫کشاورزی باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬تاثیر‬ ‫قطعــی بــرق اخیر بــر تلفات بیــان کرد‪:‬‬ ‫مرغــداران مکلف بــه تامیــن ژنراتورهای‬ ‫قابل اعتماد برای واحدهای خود هســتند‬ ‫که قطعی برق اخیر به ســبب عدم کنترل‬ ‫دمــای محیط منجر به خســارت وارده به‬ ‫بخشی از واحدهای تولیدی شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه امار دقیقــی از وزن‬ ‫گیری مــرغ های تولیــدی نداریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افــت وزن گیــری ناشــی از تنــش های‬ ‫گرمایــی و تلفات قطعی برق‪ ،‬میزان عرضه‬ ‫مرغ را تحت تاثیر خود قرار داده اســت‪.‬‬ ‫اســداله نژاد ادامه داد‪ :‬افــت وزن گیری‬ ‫ناشــی از تنــش هــای گرمایــی و تلفات‬ ‫قطعــی بــرق‪ ،‬میزان عرضه مــرغ را تحت‬ ‫تاثیر خود قرار داده است‪.‬‬ ‫محمد علی کمالی سروســتانی مشاور ارشد‬ ‫اتحادیه مرغداران گوشــتی در گفت و گو‬ ‫بــا خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت و کشــاورزی‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫قطعی برق های اخیر و خســارت وارده به‬ ‫مرغداران ناشــی از تلفات اظهــار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش دمای هوا‪ ،‬امســال قطعی‬ ‫برق در واحدهــای مرغداری به دلیل نبود‬ ‫تهویه مناســب منجــر به افزایــش تلفات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی تولید ناشی‬ ‫از تنــش هــای گرمایی و تلفــات‪ ،‬کاهش‬ ‫وزن گیری بواسطه گرمای هوا و تاخیر در‬ ‫کشتار مرغ بواسطه قطعی برق را از دالیل‬ ‫کمبــود عرضه مرغ در بازار اعالم کرد‪.‬‬ ‫کمالــی سروســتانی ادامــه داد‪ :‬همــه‬ ‫ســاله با چالــش تنش گرمایــی در فصل‬ ‫تابســتان روبــرو هســتیم و امســال بــه‬ ‫دلیــل افزایش دمــای هوا‪ ،‬ایــن موضوع‬ ‫تشــدید شــده اســت‪ .‬اما به طــور کلی‬ ‫در فصــل گرما بــه دلیل درجــه حرارت‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۵۲‬درجــه‪ ،‬جوجه ریــزی کاهش‬ ‫و در مقابل در اســتان های سردســیر و‬ ‫معتدل جبرا ن می شود‪.‬‬ ‫مشــاور ارشــد اتحادیه مرغداران گوشتی‬ ‫در پایان با اشــاره به تاثیــر قطعی برق بر‬ ‫تولید مرغ گفت‪ :‬امســال قطعی برق منجر‬ ‫به تلفات ســنگین می شود چرا که زمانیکه‬ ‫تهویه مناســبی در ســالن های مرغداری‬ ‫نباشــد‪ ،‬تلفات افزایش مــی یابد‪ .‬همچنین‬ ‫قطعی برق در کشــتارگاه منجــر به تاخیر‬ ‫در عرضه می شــود که این موضوع بازار را‬ ‫بر هم می زند‪.‬‬ ‫با اغــاز فصل گرما در تابســتان و افزایش‬ ‫بار مصرفی مشــترکان برق‪ ،‬شرکت توزیع‬ ‫تصمیماتی مبنی بر قطعی برق چندســاعته‬ ‫در طــول روز گرفت که بــا اعتراض های‬ ‫مکرر خانوارهــا‪ ،‬بر ســاعات قطعی بخش‬ ‫کشــاورزی و صنایــع افزوده شــد که این‬ ‫موضــوع تولیدکنندگان را بــا چالش های‬ ‫متعــددی روبرو کرده اســت که در برخی‬ ‫موارد نه تنها عایدی نصیبشــان نمی شود‪،‬‬ ‫بلکــه ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومان از این‬ ‫ناحیــه متحمل ضــرر و زیان می شــوند‬ ‫کــه همواره این نگرانــی وجود دارد که با‬ ‫اســتمرار قطعی برق ها‪ ،‬سرانجام تولید به‬ ‫کجا برسد؟‬ ‫راننــدگان خودروهای ســنگین طی ســا ل های اخیر با مشــکالت بســیاری مواجه‬ ‫بوده اند‪ .‬از بحث تامین الســتیک و روغن و قطعه تــا معطلی های طوالنی مدت برای‬ ‫بارگیری و تخلیه بار ازجمله مشــکالت این صنف است‪.‬‬ ‫راننــدگان خودروهای ســنگین طی ســا ل های اخیر با مشــکالت بســیاری مواجه‬ ‫بوده اند‪ .‬از بحث تامین الســتیک و روغن و قطعه تــا معطلی های طوالنی مدت برای‬ ‫بارگیری و تخلیه بار ازجمله مشــکالت این صنف اســت‪ .‬طی روزهای گذشــته نیز‬ ‫رســوب انواع اجناس و مواد اولیه در گمرکات جنوب و نبود کم ترین امکانات برای‬ ‫رانندگان که چند روز مجبور به معطل ماندن بارگیری هســتند‪ ،‬مشــکالت بسیاری‬ ‫را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫عــدم همــکاری و هماهنگی ســازمان ها و نهادهای مختلف برای ســرعت دادن به‬ ‫تخلیه بار و بارگیری از ســوی کامیو ن داران باعث رســوب سنگین کاال در گمرکات‬ ‫شده است‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬در هفته گذشته کامیو ن داران کشور در حضور جمعی‬ ‫از نمایندگان دســتگاه های قضایی‪ ،‬امنیتی و اجرایی که برای رفع مشــکالت رسوب‬ ‫کاال در بنــدر امــام خمینــی(ره) حضور پیدا کــرده بودند‪ ،‬گالیه خــود را در این‬ ‫خصوص مطرح کردند‪.‬‬ ‫برخــی از این راننــدگان بــه موضوعاتی مانند قطعی سیســتم اشــاره داشــتند‪.‬‬ ‫ازســو ی دیگر‪ ،‬ایــن افراد به نبود اســتراحتگاه در بنادر نیز اشــاره کــــــردند که‬ ‫با توجه به شــرایط شــغلی ان ها‪ ،‬به عنوان یک مشــکل در نظر گرفته می شود‪ .‬در‬ ‫هـــــــمین راستا‪ ،‬دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور از بی برنامگی‬ ‫و قصور دســتگاه ها و متولیان این حوزه سخن گفته است‪.‬‬ ‫کاال به دلیل مشــکالت بارگیری در بندر امام(ره) رسوب کرد‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشــور با اشــاره به مشــکالت موجود بر‬ ‫ســر راه کامیون داران کشور اظهار کرد‪« :‬مشکالت بســیاری در زمینه بارگیری در‬ ‫بنادر وجود داشــته که منجر به انباشت کاال شده و مشکالتی را برای کامیون داران‬ ‫به وجود اورده است‪».‬‬ ‫احمد کریمی بیان کرد‪« :‬هیچ یک از این مشــکالت را نمی توان به حساب کم کاری‬ ‫کامیون داران کشــور گذاشــت‪ ».‬وی همچنین گفت‪« :‬در بنــدر امام خمینی (ره) از‬ ‫همان ابتدا با انباشــت کاال و مشکالت حمل و بارگیری همراه بودیم‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬در روزهای اول بارگیری برخی محصوالت با مشــکل مواجه شد و‬ ‫اضافه شــدن کشــتی ها و ورود مواد اولیه و محصوالت جدید به این بندر‪ ،‬بر حجم‬ ‫انبوهی از کاالهای اساســی ازجملــه نهاده های دامی افزود‪ .‬زیرا تخلیه شــدن این‬ ‫کاالها و عدم بارگیری کاالهای دیگر باعث انباشــت کاالها در بندر امام(ره) شــد‪».‬‬ ‫ایــن مقــام صنفی یکی دیگــر از دالیل انباشــت کاال در بنــدر امام خمینی(ره) را‬ ‫محدود بودن کامیو ن های اتاق دار در کشــور اعالم کرد و گفت‪« :‬طی سال های اخیر‬ ‫توجهی به کاربری ناوگان حمل و نقل کشــور نشده است؛ یعنی طی دهه ‪ 80‬و ‪90‬‬ ‫کامیو ن های اتا ق دار کمتر وارد کشــور شــده و تمرکز بر واردات کشنده های چینی‬ ‫بوده اســت‪ .‬متاســفانه کامیون های اتــاق دار که مخصوص حمل کاالهای اساســی‬ ‫هستند در کشــور محدود به تعدادی بنز تولید داخل است‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به مشــکل صنعت حمل ونقل ایران و فرســوده بودن ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫«ناوگان ما فرســوده است و کامیو ن داران هزینه ســنگینی برای تعمیر خودروهای‬ ‫خود می پردازند‪ .‬ضمن انکه تعمیر این خودروها نیز زما ن بر است و خودرو باید زمان‬ ‫بســیاری در تعمیرگاه بمانــد‪ ».‬دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشــور‬ ‫افزایش ســرعت ســرویس کامیو ن داران را در تعویض کامیون های فرسوده دانست‬ ‫و بیــان کرد‪« :‬درصورتی که کامیون های جدیدی به بازار عرضه شــود و خودروهای‬ ‫فرســوده از رده خارج شــود‪ ،‬یک کامیون در ماه تا ‪ 8‬ســرویس هم می تواند برای‬ ‫بارگیــری به بندرامام خمینی(ره) برود‪ ،‬اما با این وضعیت کامیون های فرســوده به‬ ‫زحمت کامیو ن داران می توانند ‪ 3‬ســرویس به بندر امام(ره) بروند‪».‬‬ ‫وی درخصوص این که چگونه می توان کامیون های بیشــتری را برای بارگیری حجم‬ ‫انبوهــی از کاالها که در بندر امام خمینی(ره) باقی مانده اســت‪ ،‬به انجا فرســتاد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در این زمینه اقدامات بســیاری می تــوان انجام داد؛ نخســت ان که باید‬ ‫کامیون هایــی که معاینــه فنی دارند و در بخش های مختلف فعال هســتند را برای‬ ‫بارگیری به بندر امام(ره) فرســتاد‪ .‬راه هایی برای بارگیری ســریع تر وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫به هرحال در صورت نوســازی و افزایــش عرضه کامیون می تــوان در اینده از این‬ ‫رخداد جلوگیری کرد‪».‬‬ ‫دبیــر کانــون انجمن های صنفی کامیون داران کشــور همچنیــن اضافه کرد‪« :‬یکی‬ ‫دیگر از مســائلی که باید به ان توجه کرد‪ ،‬کرایه پایین شــرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫و تاخیر در پرداخت ان اســت؛ کامیو ن ها باید از نقاط مختلف کشور برای بارگیری‬ ‫ایــن محصوالت به بنــدر امام(ره) بروند‪ ،‬اما با این کرایه هــا برایش صرفه اقتصادی‬ ‫نخواهد داشت‪».‬‬ ‫وی با انتقاد از دستگاه های مختلف در این بحث تاکید کرد‪« :‬وقتی بین دستگاه های‬ ‫مختلف کشور ازجمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری از ارگان های ‬ ‫دیگــر ناهماهنگی و بی برنامگی وجود دارد‪ ،‬چگونه کامیــو ن داران باید وظیفه خود‬ ‫را انجام دهند‪ .‬نباید همه مشــکالت را به گردن کامیون داران و سیســتم حمل ونقل‬ ‫کشور انداخت‪».‬‬ ‫از خودروهای اقتصادی تا محصوالت اپشنال و مدل های به روز‬ ‫نایب رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با اشــاره به عملکرد‬ ‫مدیران ســایپا و نقش این شرکت در افزایش و رونق تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫«معتقدم مدیران ســایپا در سال های اخیر بسیار خوب درخشیدند و با‬ ‫برنامه ریزی های دقیق توانستند سطح صنعت خودرو را ارتقا دهند‪».‬‬ ‫تنــوع محصوالت ســایپا در جشــنواره پیش فروش اخیــر این گروه‬ ‫خودروســازی در مقایسه با پیش فروش های سال های قبل نشان دهنده‬ ‫افزایش مدل ها در ســبد محصول این خودروســاز است‪ ،‬به طوری که‬ ‫اگر مشــتری در این جشنواره متقاضی خرید خودرویی مدرن و نسبتا‬ ‫لوکس باشد‪ ،‬می تواند «شاهین» را برگزیند‪ ،‬اگر در پی خودرویی باشد‬ ‫که ضمن برخورداری از قیمت متناســب با کیفیت‪ ،‬اپشن ها و امکانات‬ ‫بیش تری داشــته و از چهره به روزتری نیز برخوردار باشد‪ ،‬می تواند به‬ ‫ســراغ «کوییک اس»‪« ،‬ســاینا اس» و «کوییک ار» دورنگ برود که‬ ‫در فهرســت فروش ســایپا قرار دارند‪ .‬همچنین در این طرح «کوییک‬ ‫دنده ای» و «ساینا دنده ای » هم حضور دارند که خودروهایی اقتصادی‬ ‫محسوب می شوند و کیفیت قابل قبولی نیز دارند‪ .‬غیر از این خودروها‪،‬‬ ‫محصوالت کاروتجاری ســبک نیز در لیســت فروش سایپا هستند که‬ ‫از وانت «ســایپا ‪ »151‬گرفته تا «نیسان تک ســوز اپشنال»‪« ،‬نیسان‬ ‫دوگانه سوز اپشنال»‪« ،‬نیسان دیزل» و «پادرا پالس» را شامل می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که سبد محصول ســایپا خودروهای اقتصادی تری‬ ‫همچون «تیبا» و «تیبا‪ »2‬نیز حضور دارند و خودروهای جدیدی مانند‬ ‫هاچ بک «اطلس» و کراس اوور «اریا» نیز به زودی به این ســبد اضافه‬ ‫خواهند شد‪.‬در همین راســتا‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی‬ ‫مجلس با اشاره به عملکرد مدیران سایپا و نقش این شرکت در افزایش‬ ‫و رونق تولید اظهار کرد‪« :‬معتقدم مدیران سایپا در سال های اخیر بسیار‬ ‫خوب درخشــیدند و با برنامه ریزی های دقیق توانســتند سطح صنعت‬ ‫خودرو را ارتقا دهند‪ ».‬حجت االسالم والمســلمین محمد موحد افزود‪:‬‬ ‫«خودروهای جدیدی که از ســوی ســایپا تولید و روانه بازار می شوند‪،‬‬ ‫نشــان از عزم مدیران این شرکت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در‬ ‫کشــور دارد‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬به دلیل مزایا و فواید زیاد صنعت خودرو‬ ‫برای اقتصاد کشــور باید این صنعت مورد توجه ویــژه قرار گیرد و از‬ ‫همه کســانی که در این عرصه فعالیت دارند‪ ،‬حمایت شــود‪ ».‬نماینده‬ ‫کهگیلویه و بهمئی در مجلس شــورای اســامی بــا تاکید بر ضرورت‬ ‫حمایت از صنعت خودرو کشــور گفت‪« :‬سیاســت مجلس حمایت از‬ ‫صنعت خودرو است‪ ».‬وی با بیان این که هر کشوری که صنعت خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد از ان حمایت کند‪ ،‬افزود‪« :‬خودروســازی یک صنعت مادر‬ ‫است و موجب تقویت صنایع دیگر و اشتغال پایدار در کشور می شود‪».‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود‪« :‬باید از تولیدات‬ ‫داخلی حمایت شــود تا بتوانیم در اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنیم‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به وضعیت اقتصادی کشــور گفت‪« :‬مــا دارای قدرت و‬ ‫شــرایط خاصی هســتیم و باید به تولیدات داخلی به خصوص صنعت‬ ‫خودرو توجه ویژه ای داشــته باشیم‪ ».‬حجت االسالم موحد تصریح کرد‪:‬‬ ‫«داخلی ســازی صنعت خودرو یک ضرورت اســت و باید با تمام توان‬ ‫در جهت توســعه و اشتغال این صنعت گام برداشت‪».‬همان طور که در‬ ‫هفته پیش اعالم شــد؛ گروه خودروسازی سایپا در سه ماه نخست سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬با تولید ‪۱۱۰‬هزار و ‪ ۵۵۸‬دســتگاه خودرو‪ ،‬رشد ‪ 14.1‬درصدی‬ ‫را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد‪ .‬سایپا در حالی توانسته‬ ‫است در مدت طی شده سال جاری این تعداد خودرو تولید کند که در‬ ‫مدت زمان مشابه سال گذشــته‪ ،‬تعداد ‪۹۶‬هزار و ‪ ۹۲۵‬دستگاه خودرو‬ ‫تولید کرده بود‪ .‬این گروه همچنین در مدت طی شده سال جاری تعداد‬ ‫‪۱۲۰‬هزار دستگاه خودرو را به مشــتریان خود تحویل داده که نسبت‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشــته که ‪۹۳‬هزار دستگاه خودرو به مشتریان‬ ‫تحویل شده بود‪ ،‬رشــد حدود ‪۳۰‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬درخشش‬ ‫و موفقیت گروه خودروسازی سایپا در زمینه تولید و تحویل خودرو به‬ ‫مشــتریان با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها و محدودیت ها در زمینه‬ ‫نقل وانتقال بانکی‪ ،‬افزایش نرخ ارز‪ ،‬مشکالت تامین مواد اولیه و قطعات‬ ‫مــورد نیاز تولید و همچنین ادامه همه گیری بیماری کرونا به دســت‬ ‫امده که حاکی از همت‪ ،‬تالش و برنامه ریزی این گروه برای رشد تولید‬ ‫ملی در ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هاست‪.‬در سال گذشته‬ ‫تحویل خودروهای فروخته شــده در سال ‪ 98‬تا مهرماه سال ‪ 99‬طول‬ ‫کشــید که به منزله ‪ 7‬ماه تاخیر در تحویل خودروها به دلیل مشکالت‬ ‫ناشی از تحریم ها بود‪ .‬اما در ســال جاری با برنامه ریزی های مدون در‬ ‫حوزه تولید و فروش‪ ،‬به جز یک محصول؛ تمام خودروهای ســال ‪ 99‬تا‬ ‫خردادماه تخصیص یافته و فاکتور شــده اند‪ .‬مهم ترین دلیلی که باعث‬ ‫شد تاخیر در تحویل خودروها در سال ‪ 98‬به اوج خود برسد و سال ‪99‬‬ ‫هم ادامه پیدا کند‪ ،‬شرایط سخت و دشوار تحریم بود‪.‬‬ ‫اما گروه خودروسازی ســایپا موفق شد خردادماه سال جاری به تمام‬ ‫تعهدات ســال ‪ 99‬خود عمل کند و تنهــا یک مدل خودرو باقی مانده‬ ‫کــه ان هم به علت مشــکالت موجود در رنگ امیــزی خودرو معوق‬ ‫شــده است‪ .‬تخصیص خودروهای ســایپا روند رو به بهبودی در پیش‬ ‫گرفته و این گروه خودروســازی توانســته اســت برخــی خودروهای‬ ‫تعهدشده خردادماه ســال جاری مانند تیبا‪ 2‬را به روز به مردم تحویل‬ ‫دهــد که نشــان دهنده برنامه ریــزی موفق ســایپا در تامین قطعات‪،‬‬ ‫تولید محصوالت و عرضه خودروهاســت‪ .‬می توان گفت؛ شرایط ناشی‬ ‫از تحریــم و تالش بــرای بی اثر کــردن این اقدام ظالمانــه‪ ،‬منتج به‬ ‫دستاوردهایی در صنعت خودرو به ویژه گروه خودروسازی سایپا شد که‬ ‫به تولد سایپای نوین انجامید‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫صادرات مهم ترین و موثر ترین ابزار در رفع مشکالت سیاسی‬ ‫درراستایپیشرفتتوسعهپایداراقتصادیاست‬ ‫بهادری _از انجایی که رشــد اقتصادی کشــور به‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی مرتبط اســت می طلبد‬ ‫تــا دولتمردان با برنامه ریزی های مناســب جهت‬ ‫رســیدن بــه یــک توســعه پایــدار‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫همراهی بیشــتری را در جهت تسهیل فعالیت های‬ ‫شــرکت های خصوصی و نیمه خصوصی که در این‬ ‫راستا نقش تاثیرگذاری را بر عهده دارند در دستور‬ ‫کار خود قرار دهند ‪.‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه به عنــوان یکی از بزرگترین‬ ‫شــرکت های فوالدی کشــور همواره نقش مهمی‬ ‫را در صادرات غیرنفتی و ارزاوری کشــور برعهده‬ ‫داشــته و با وجود تحریم ها و تخریب های دشمن‬ ‫توانسته به لطف و اراده پوالد مردان این مجموعه و‬ ‫مدیرانــی اگاه و باتجربه در بازارهای جهانی حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه جدا از تامین مایحتاج بازار‬ ‫داخلی توانســته در ایجاد اشتغال کشور تاثیر گذار‬ ‫و در انجام مســئولیت های اجتماعی خود در این‬ ‫ســالها بخصوص در شرایط بیماری سخت کرونا در‬ ‫کنار تیم سالمت کشورمان سربلند ازمون باشد‪.‬‬ ‫امــروز در دنیا دیگر صــادرات کاال صرفاً به عنوان‬ ‫یک فعالیت اقتصادی دیده نمی شــود بلکه یکی از‬ ‫مهم ترین ابزارهای مهم و موثر در رفع مشــکالت‬ ‫سیاســی و در راســتای پیشرفت توســعه پایدار‬ ‫اقتصادی محســوب می گردد‪.‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در این ســالها با باالترین راندمان صنعت و معدن‬ ‫کشــور‪ ،‬بومی سازی و رســیدن به افق چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با توجه ویژه به استانداردهای‬ ‫جهانــی در تولیــد محصوالت فــوالدی ‪ ،‬و جلب‬ ‫اعتمــاد بیش از ‪ ۴۰‬کشــور در خصوص صادرات‬ ‫محصــوالت غیرنفتــی ‪ ،‬ارزاوری قابل توجه ایی را‬ ‫درشــرایط تحریم برای کشور به ارمغان داشته و‬ ‫توانســته در عمل پرچم جمهوری اســامی ایران‬ ‫را بر بلندترین قله هــای صادرات فوالدی جهان به‬ ‫اهتزاز در اورد‪.‬‬ ‫نگاه به افق های روشــن در راستای توسعه پایدار‬ ‫اقتصادی کشــور و حضور مــردان پوالدین در این‬ ‫شرکت باعث شــده قطع وابستگی به واردات ورق‬ ‫گرم را در کشور شاهد باشیم ‪،‬طرح تحول دیجیتال‪،‬‬ ‫افتتاح طرح نورد گرم ‪،2‬بدون شــک حاصل تعهد‬ ‫مردان خســتگی ناپذیر و متعهدی اســت که همه‬ ‫عزم خود را جزم کرده اند تا بار دیگر به گفته مقام‬ ‫معظم رهبری(مدظله العالی)‬ ‫«تولید‪،‬پشــتیبانی هایمان زدایی ها» جامع عمل‬ ‫‪7‬‬ ‫بپوشند‪ .‬شرکت فوالد مبارکه با تولید‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫فوالد کشــور و صادرات بیــش از ‪ 1.5‬تن محصول‬ ‫در ســال به اقصا نقاط دنیا و حتی اروپا به عنوان‬ ‫مهمترین و اســتراتژیک ترین کاالی صنعتی جهان‬ ‫بعد از پتروشیمی بیشترین سهم را در صادرات غیر‬ ‫نفتی بر عهده داشته و می تواند نقش مهمی را در‬ ‫ارزیابی اوری و توســعه اقتصادی کشور در شرایط‬ ‫ســخت تحریم ها ایفا کند‪.‬لذا می طلبد دولتمردان‪،‬‬ ‫بستر توسعه صادرات غیرنفتی را برای شرکت های‬ ‫چون فوالد مبارکــه‪ ،‬پتروشــیمی و ‪ ..‬هموارتر تر‬ ‫ســاخته و برای حضور مقتدرانه کشــور اســامی‬ ‫مــان ایران جهت کاهش وابســتگی بــه صادرات‬ ‫محصــوالت غیرنفتی بــا حذف موانــع و کاهش‬ ‫تعرفه ها سیاست ها و برنامه ریزی های مدون تری‬ ‫را اتخاذ نمایند‪.‬‬ ‫توزیع روزنامه باید علمی و خانه به خانه باشد‬ ‫بهادری ‪//‬فریده روشــن در ائین بازگشایی رسمی‬ ‫مکان جدیــد توزیع مطبوعــات اصفهان که صبح‬ ‫روز دوشــنبه‪4‬مرداد ماه ســال جاری در مجتمع‬ ‫مطبوعات برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬کــه روزنامه ها تاثیر‬ ‫بسیاری در جامعه دارندهرچند تعداد ونوع رسانه ‪،‬‬ ‫امروزگسترش پیدا کرده است‪ ،‬اما غفلت از روزنامه‬ ‫و مطبوعات به عنوان رسانه ای که با قیمت ارزان در‬ ‫دسترس مردم است‪ ،‬منجر به غفلت از اطالع رسانی‬ ‫مطلوب به مردم می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬یکی از اتفاقات خوبی که در این‬ ‫دوره از شورای شهر رخ داد انتقال اسناد‪ ،‬مطبوعات‬ ‫و روزنامه های دارای اصالت تاریخی به اصفهان بود‪.‬‬ ‫این اســناد می تواند وقایع تاریخی را ثبت کند تا با‬ ‫انها تجربیات گذشته به مردم منتقل شود در نتیجه‬ ‫تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مهمی دارد‪.‬‬ ‫یکی از دیگــر کارهای خوبی کــه در این دوره از‬ ‫شورا شد انتقال جمعه بازار کتاب بود‪ .‬این بازار در‬ ‫پارکینگ طالقانی قرار داشــت و ما ان را به مکان‬ ‫بهتری در میدان امام علی (ع) منتقل کردیم‪.‬‬ ‫وی انتقال محل توزیع مطبوعات پس از چهار دهه‬ ‫را اتفاق مهم دیگری دانســت که در دوره مدیریت‬ ‫شهری جدید در حوزه مطبوعات انجام شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مکان پیش تر مقابل هتل عباســی‬ ‫قرار داشت و مناسب و در شان اهالی توزیع روزنامه‬ ‫نبود‪ .‬مکان پیشــین توزیع مطبوعات از نظر امنیت‬ ‫مناسب نبود به همین دلیل بر ان شدیم تا ان را در‬ ‫مجتمع مطبوعات اصفهان افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫روشــن با بیان این کــه یکی از عوامــل موثر در‬ ‫موقعیت یک روزنامه توزیع مناســب ان اســت که‬ ‫برای ان باید زیرســاخت های مناسب فراهم شود و‬ ‫افراد متخصص وجود داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫به توزیع کنندگان روزنامه اموزش داده شــود تا با‬ ‫علم در این حوزه فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امیدوارم این کار کمکی به افزایش‬ ‫فرهنــگ مطالعه کند‪ ،‬هر چند فضــای مجازی به‬ ‫وجود امده اما فکــر می کنم روزنامه ها برای انتقال‬ ‫عمیق مطالب به ذهن مردم نقش بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیم توزیع روزنامه را خانــه به خانه کنیم‬ ‫می توانیم در فرهنگ ســازی جامعه نقش بیشتری‬ ‫ایفا کنیم‪.‬‬ ‫دکترامیراحمد زنداورعضو هیئت رئیســه شــورای‬ ‫اســامی شــهر در ائین بازگشــایی گفت‪ :‬خدا را‬ ‫شاکریم که یکی از خواســته های اهالی مطبوعات‬ ‫و مدیریت شهری در روزهای پایانی شورای شهر با‬ ‫افتتاح ســالن جدید توزیع پاسخ داده می شود‪ .‬این‬ ‫فعالیت که در دوره پایانی خدمت ما رقم می خورد‬ ‫را یک توفیق می دانم‪.‬‬ ‫در راستای مدیریت کاهش بار انجام شد؛‬ ‫تقدیرمدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاهازهمکاریسپاهحضرتنبیاکرم(ص)استانکرمانشاه‬ ‫مهندس امیدعلی مراتی مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان کرمانشــاه از همکاری موثر و‬ ‫ارزشــمند ســپاه حضرت نبی اکرم (ص) اســتان‬ ‫کرمانشــاه خبر داد و از ســردار ســرتیپ ریحانی‬ ‫فرمانده سپاه پاسداران اســتان کرمانشاه‪ ،‬تقدیر و‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق استان کرمانشــاه‪ ،‬مهندس مراتی مدیرعامل‬ ‫این شــرکت با بیان اینکه در شــرایط بحرانی عدم‬ ‫توازن تولید با مصرف انرژی‪ ،‬ســپاه و بسیج استان‬ ‫کرمانشــاه همــکاری گســترده ای در حوزه های‬ ‫مختلف مدیریت مصرف برق با این شــرکت داشته‬ ‫انــد‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به پیگیری های مداوم ســردار‬ ‫ریحانی فرمانده ســپاه حضرت نبــی اکرم(ص) بر‬ ‫تامین بــرق پایدار و اجــرای مدیریت مصرف برق‬ ‫در استان کرمانشــاه‪ ،‬تمامی ساختمان ها و اماکن‬ ‫تحت حوزه نظارت سپاه پاسداران استان که دارای‬ ‫دیزل ژنراتور بوده اند روزانه چندین ساعت به مدار‬ ‫امده اند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اکیپ بازرســی ســتاد کل سپاه‬ ‫متشکل از معاونت مهندسی و بازرسی تشریح کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به مصرف باالی سیستم های سرمایشی در‬ ‫ساختمان های تحت پوشش سپاه پاسداران استان‪،‬‬ ‫تدابیری اتخاذ شــده است تا اســتفاده از سیستم‬ ‫های سرمایشی به حداقل ممکن برسد و کولرهای‬ ‫ابــی روی دور کند قرار بگیــرد و از دور تند برای‬ ‫کولرهای ابی استفاده نشود‪.‬‬ ‫مهندس مراتی همچنین در بخش روشنایی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬به دستور فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) دربخش‬ ‫روشنایی معابر‪ ،‬راهروها‪ ،‬پارکینگ ها و محوطه ها‬ ‫نیز ضمن اجرای برنامه تعمیر و نگهداری سیســتم‬ ‫های سرمایشی و روشنایی توسط سپاه حضرت نبی‬ ‫اکرم (ص)‪ ،‬مقرر گردید روشــنایی کلیه مشــاعات‬ ‫ساختمان ها به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫مهنــدس مراتی ضمن تشــکر از ســردار ریحانی‬ ‫فرمانده ســپاه حضــرت نبی اکــرم(ص)‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫دستوراتی که از ســوی ایشان صادر شد‪ ،‬وسایل و‬ ‫تجهیزات برقی پرمصرف جمع اوری شــده است و‬ ‫در مراســمات مذهبی از هرگونه چراغانی تا پایان‬ ‫تابستان خودداری گردد‪.‬‬ ‫وی در پایان از هم استانی های کرمانشاهی خواست‬ ‫تا استفاده از وسایل برقی خود‪ ،‬به ویژه وسایل برقی‬ ‫پرمصرف را به ســاعات غیر پیــک منتقل کنند تا‬ ‫مدیریت مصرف به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫تقدیرنمایندهمجلس‪،‬امامجمعهوفرمانداربردسکنازخدماتشرکتگاز‬ ‫مشــهد‪ -‬رضــا جانگــداز‪ ،‬نماینــده مردم‬ ‫بردســکن‪ ،‬کاشــمر و خلیل اباد در مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬امام جمعــه و فرماندار‬ ‫شهرســتان بردســکن در پیامی از خدمات‬ ‫و فعالیت های شــرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫برای ارتقای ســطح برخــورداری مردم این‬ ‫منطقه از نعمت گاز تشکر کردند‪.‬‬ ‫نماینده مردم بردســکن‪ ،‬کاشــمر و خلیل‬ ‫اباد در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬امام جمعه‬ ‫و فرماندار شهرســتان بردسکن در پیامی از‬ ‫خدمات و فعالیت های شــرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی برای ارتقای سطح برخورداری مردم‬ ‫این منطقه از نعمت گاز تشکر کردند‪.‬‬ ‫‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین جواد نیک بین‬ ‫نماینــده مردم شهرســتان های بردســکن‪،‬‬ ‫کاشــمر و خلیل ابــاد در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬حجت االســام و المسلمین امینی‬ ‫امــام جمعه بردســکن و مجتبی شــاکری‬ ‫فرماندار این شهرســتان در پیامی مشترک‬ ‫خطاب به حسن افتخاری مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان خراسان رضوی نوشتند‪:‬‬ ‫«رشد و توســعه‪ ،‬عمران و ابادانی در کشور‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره‪1400/04/06 -829‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکــو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪..‬‬ ‫‪ -1‬خانم باال عبدالعلی زاده کشمش تپه به ش ش‪ 6‬و کدملی ‪2830816188‬صادره‬ ‫ماکو فرزند احمد در ‪ 2031‬ســهم مشــاع از ‪ 150640‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪150640‬مترمربع بشماره ‪ -1415‬فرعی از ‪-10‬اصلی‬ ‫واقــع در اذربایجان غربــی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی احمد عبدالعلی‬ ‫زاده ‪ -‬کالسه ‪400-87‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/05/20 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪99/01/27 -65‬صــادره هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکــو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬خانــم رقیــه ممی پور بــه ش ش‪ 8365‬و کدملــی ‪2830083075‬صادره ماکو‬ ‫فرزند حیدر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت ‪114/35‬مترمربع قسمتی از شماره‬ ‫‪ -2‬فرعــی از ‪-1144‬اصلــی واقع در اذربایجان غربی بخش حــوزه ثبت ملک ماکو و از‬ ‫مالکیت مشاعی حسین نقی زادگان ‪ -‬کالسه ‪98-389‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/05/20 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره‪1400/04/14 -893‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکــو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫عزیزمان مدیــون تالش گســترده و عمیق‬ ‫مدیــران و متخصصانــی اســت کــه دانش‬ ‫تخصص و عمــر گرانبهای خود را ســرمایه‬ ‫ای برای ســربلندی و سازندگی نظام مقدس‬ ‫جمهوری اســامی ایران قرار دادند‪ .‬برخود‬ ‫الزم می دانیم بــه شــکرانه توفیق خدمات‬ ‫ارزنــده و مســاعدت صادقانــه و خالصانــه‬ ‫جنابعالی و همکاران ســخت کوش در توسعه‬ ‫و ارتقاء حوزه گازرسانی شهرستان بردسکن‬ ‫به ویژه گازرســانی به روســتاهای دهستان‬ ‫کوهپایه و درونه که موجب نشــاط و شادابی‬ ‫نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬اقای بشــیر رضایی هندواری بــه ش ش‪ 567‬و کدملی ‪2830315294‬صادره‬ ‫ماکو فرزند تیمور در ‪ 7532‬ســهم مشــاع از ‪ 124987‬ســهم ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪124987‬مترمربع بشماره ‪ -368‬فرعی از ‪-106‬اصلی‬ ‫واقــع در اذربایجــان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعــی نقدعلی وهاب‬ ‫زاده ‪ -‬کالسه ‪99-726‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/05/20 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره‪1400/04/14 -890‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکــو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪..‬‬ ‫‪ -1‬اقای امیر مصطفی پور بــه ش ش‪2626‬و کدملی ‪2830882946‬صادره ماکو‬ ‫فرزند مرتضی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت‬ ‫ششــدانگ ‪4671‬مترمربع قسمتی از شماره ‪ -‬فرعی از ‪-14‬اصلی واقع در اذربایجان‬ ‫غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی یداله مصطفی پور ‪ -‬کالســه ‪-555‬‬ ‫‪98‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/05/20 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره‪1400/04/27 -948‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکــو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪..‬‬ ‫‪ -1‬اقای سجاد پام به ش ش‪1245‬و کدملی ‪ 2830869117‬صادره ماکو ف عادل‬ ‫در ششــدانگ اعیانی یک ســاختمان به مســاحت ‪5203‬مترمربع بشماره‪ 640‬فرعی از‬ ‫‪-15‬اصلی واقع در اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی‬ ‫علی محمودزاده ‪ -‬کالسه ‪1400-113‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/05/20 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫و افزایــش رضایتمندی مردم منطقه شــده‬ ‫اســت صمیمانه تشــکر و قدردانــی نماییم‪.‬‬ ‫توفیــق جنابعالــی و همــکاران خــدوم و‬ ‫پرتالشتان را از خداوند متعال خواستاریم‪.‬‬ ‫یــاداور می شــود؛ هم اکنــون ‪ 100‬درصد‬ ‫خانــوار شــهری و ‪ 89‬خانــوار روســتایی‬ ‫واجدشرایط بردسکن از نعمت گاز برخوردار‬ ‫بــوده که با تکمیل و بهــره برداری از پروژه‬ ‫های در حال اجرا‪ ،‬ضریب برخورداری خانوار‬ ‫روســتایی این شهرســتان هم به ‪ 100‬ارتقا‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ 2019‬زوج در چهارمحال و بختیاری‬ ‫مشاورهژنتیکدریافتکردند‬ ‫معا ون امور توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیاد‬ ‫بهزیســتی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬طی سال‬ ‫گذشته ‪ 2‬هزار و ‪ 19‬زوج استان به منظور دریافت‬ ‫خدمات مشــاوره ای بــه مراکز ژنتیــک مراجعه‬ ‫کرده اند‪.‬مهشید ســلیمانی ‪ ،‬با اشاره به اینکه طی‬ ‫ســال گذشــته ‪ 2‬هزار و ‪ 19‬زوج استان به منظور‬ ‫دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز ژنتیک مراجعه‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در سه ماهه نخست امسال بیش از‬ ‫‪ 400‬زوج از این خدمات بهره مند شــده اند‪.‬معا ون‬ ‫امور توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی‬ ‫چهارمحــال و بختیاری ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫هفت مرکز مشاوره شامل ‪ 6‬مرکز خصوصی و یک‬ ‫مرکز دولتی در اســتان خدمات مشــاوره ژنتیک‬ ‫به هم اســتانی ها ارائه می دهد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬سه‬ ‫گروه شامل کسانی که در خانواده سابقه معلولیت‬ ‫دارند‪ ،‬ازدواج های فامیلی و کلیه زوج هایی که قصد‬ ‫ازدواج دارند و هیچ گونه ســابقه معلولیت یا نسبت‬ ‫فامیلی ندارند باید به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه‬ ‫کنند‪.‬ســلیمانی با بیان اینکه طی سال های اخیر‬ ‫تحقیقات نشان داده است در بسیاری از خانواده ها‬ ‫که هیچ گونه سابقه معلولیت یا نسبت فامیلی بین‬ ‫زوجین وجود ندارد فرزنــد دارای معلولیت متولد‬ ‫شده اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هزینه مشاوره ژنتیک در‬ ‫مراکز خصوصی با هزینه ‪ 90‬هزار تومان و در مرکز‬ ‫دولتی بــا هزینه ‪ 45‬هزار تومان انجام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انجام ازمایشــات ژنتیــک برای تمامی‬ ‫مددجویان بهزیستی رایگان است و برای زوج هایی‬ ‫که بضاعت مالی ندارند تخفیف داده می شود‪.‬معا ون‬ ‫امور توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیستی‬ ‫چهارمحال و بختیــاری عنوان کرد‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫ریســک معلولیت در فرزند دوم بیش از فرزند اول‬ ‫اســت از این رو اهمیت مراجعــه والدین به مراکز‬ ‫مشاوره ژنتیک چندبرابر است‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماهماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫‪522‬مرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهسه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب به تشریح هفت راهکار‬ ‫صرفه جویی و کاهش مصرف برق در این شرکت پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب‪ ،‬مهندس «خلیل نظری» گفت‪ :‬با توجه به افزایش دمای‬ ‫هوا و به تبع ان افزایش مصرف برق در کشــور‪ ،‬هفت راهکار صرفه جویی و کاهش مصرف برق در ادارات که‬ ‫در این شرکت نیز رعایت شده است‪ ،‬توصیه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سرویس کامل تجهیزات سرمایشی‪ ،‬خودداری از باز نگه داشتن درب و پنجره ها هنگام روشن بودن‬ ‫تجهیزات سرمایشــی‪ ،‬اســتفاده از پنل های خورشــیدی یا مولدهای خودتامین در فصل تابستان به ویژه در‬ ‫ســاعات گرم و اوج مصرف و استفاده از سنسورهای روشنایی و کلیدهای زمان دار برای روشنایی و کلیدهای‬ ‫زمان دار برای روشنایی فضاهای عمومی اعم از راهروها‪ ،‬پارکینگ ها و‪ ...‬در ادارات از جمله این راهکارهاست‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای غرب در پایان با اشــاره به لزوم صرفه جویی در مصرف برق گفت‪:‬‬ ‫اســتفاده حداکثری از نور خورشــید با قرار دادن میزهای کار در مکان های مناســب‪ ،‬نصب سامانه هوشمند‬ ‫روشــنایی برای تنظیم تعداد المپ های روشــن در اتاق ها و راهروها در طول روز و پس از پایان وقت اداری و‬ ‫خاموش کردن کامل تجهیزات اداری مانند دستگاه های تکثیر‪ ،‬نمابر‪ ،‬اسکنر و‪ ...‬در زمانی که به این تجهیزات‬ ‫نیاز نداریم نیز دیگر راهکارهایی است که برای صرفه جویی و کاهش مصرف برق در ادارات توصیه می شود‪.‬‬ ‫کشف‪ 158‬کیلوگرم تریاک در محور لردگان_خانمیرزا‬ ‫فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در عملیات ماموران پلیس این استان‪ 158 ،‬کیلوگرم تریاک در‬ ‫محور «خانمیرزا‪-‬بروجن» کشف شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬منوچهر امان اللهی در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت‬ ‫ســوداگران مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر‪ ،‬پیگیری موضوع در دســتور کار ماموران پلیس مبارزه با‬ ‫موادمخدر استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬پس از اخذ مجوز قضائی و انجام تحقیقات‪ ،‬یک دستگاه خودرو‬ ‫پژو حامل موادمخدر و یک دســتگاه خودرو پژو اسکورت شناسایی و در یک عملیات موفق پلیسی در محور‬ ‫خانمیرزا‪-‬بروجن متوقف شدند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در بازرســی از این خودروها ‪ 158‬کیلوگرم تریاک که به شیوه ماهرانه ای جاساز شده بود‪،‬‬ ‫کشف و ‪ 2‬قاچاقچی دستگیر شدند‪.‬‬ ‫امان اللهی با اشــاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برخورد با توزیع کنندگان موادمخدر‬ ‫از برنامه های محوری پلیس این استان در سال جاری است‪.‬‬ ‫امور خدمات شهری شهرکرد به بخش خصوصی واگذار شود‬ ‫لزوم تامین و نوسازی تجهیزات‬ ‫شــهردار شهرکرد با بیان اینکه عدم رضایت از شرکت خدمات شهری قبلی موجب شد شهرداری این کار را‬ ‫به صورت امانی انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در تالش هستیم بتوانیم تعداد ماشین االت را افزایش دهیم و ماشین االتی‬ ‫که نیازمند نوسازی و تعمیر هستند تکمیل و رفع مشکل شوند‪.‬‬ ‫‪ ،‬بهادر عبدالغنی در جلسه بررسی مشکالت خدمات شهری گفت‪ :‬دی ماه سال گذشته به علت اتمام قرارداد‬ ‫و عدم رضایت از شرکت خدمات شهری قرار شد شهرداری کار خدمات شهری را به صورت امانی انجام دهد‪.‬‬ ‫شــهردار شهرکرد افزود‪ :‬تالش شــد تا در این مدت کیفیت ارائه خدمات دهی را بیش از پیش کنیم هرچند‬ ‫باید در تامین ماشــین االت و تجهیزات اقداماتی صورت گیرد اما این امر ســبب شد تا میزان توان شهرداری‬ ‫در این خصوص سنجیده شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در تالش هستیم بتوانیم تعداد ماشین االت را افزایش دهیم و ماشین االتی که نیازمند نوسازی‬ ‫و تعمیر هستند تکمیل و رفع مشکل شوند‪.‬‬ ‫عبدالغنی ادامه داد‪ :‬در بحث پرداخت حقوق نیروها هم مشکلی وجود ندارد در صورتی که شرکت قبلی حقوق‬ ‫کارگران را به موقع پرداخت نمی کرد‪.‬‬ ‫رفع مشکل افت فشار اب در سمیرم‬ ‫با در مدار قرار گرفتن سه حلقه چاه کمکی‪ ،‬مشکل قطعی و افت فشار اب شهر سمیرم برطرف شد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری‪ ،‬توسعه شبکه توزیع و کاهش اب بدون درامد ابفای استان اصفهان گفت‪ :‬در تابستان‬ ‫امســال به دنبال کاهش میزان ابدهی چشمه حسین اباد و عزیزخان که از مهم ترین منابع تامین اب شهر‬ ‫سمیرم است‪ ،‬بخش هایی از مناطق شهر سمیرم‪ ،‬مشترکین با مشکل افت فشار و قطعی اب مواجه شدند‪.‬‬ ‫سید محمدحسین صالح افزود‪ :‬به همین دلیل در ‪15‬روز گذشته با اجرای دو کیلومتر خط انتقال‪ ،‬چاه های‬ ‫بحران شــرکت اب منطقه ای به چشمه حسین اباد متصل شدند که در نتیجه در حدود ‪ ۲۵‬لیتر بر ثانیه به‬ ‫ظرفیت تامین اب شرب شهر سمیرم اضافه شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین به منظور تقویت شبکه ابرسانی سمیرم‪ ،‬یک ایستگاه پمپاژ اضطراری احداث شد و اتصال‬ ‫مخازن بین راهی به شبکه انتقال اب شهر انجام شد ‪.‬‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری‪ ،‬توسعه شبکه توزیع و کاهش اب بدون درامد ابفای استان اصفهان عنوان کرد‪ :‬انتظار‬ ‫می رود با تقویت شبکه ابرسانی سمیرم‪ ،‬اب شرب مردم به صورت پایدار تامین شود چرا که بررسی ها بیانگر‬ ‫کاهش روزانه ابدهی چشمه حسین اباد است ‪.‬‬ ‫‪۱۳۷‬دستگاه کولر گازی و یخچال به نیازمندان «سیریک» اهدا شد‬ ‫به مناسبت دهه امامت و والیت و در راستای کمک به تامین لوازم سرمایشی خانواده های نیازمند تعداد ‪۱۳۷‬‬ ‫دستگاه کولر و یخچال تولید داخلی بین مددجویات تحت حمایت این نهاد در شهرستان سیریک توزیع شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد؛ علی ابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیته امداد شهرســتان سیریک اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬به مناســبت دهه امامت و والیت و در راستای کمک به تامین لوازم سرمایشی خانواده های نیازمند‬ ‫تعداد ‪ ۱۳۷‬دستگاه کولر و یخچال تولید داخلی بین مددجویات تحت حمایت این نهاد در شهرستان سیریک‬ ‫توزیع شد‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اشــاره به حل مشــکالت نیازمندان در زمینه تامین لوازم سرمایشــی و با توجه به فصل گرمای‬ ‫شدید هوا این خدمت بزرگ و ضروری دانست و افزود‪ :‬از این مجموع تعداد ‪ ۱۱۳‬دستگاه کولر گازی و تعداد‬ ‫‪ ۲۴‬دستگاه یخچال با کمک و مشارکت مرکز نیکوکاری ثاراهلل روتان ‪ ،‬خیرین و کمیته امداد حضرت امام به‬ ‫خانوادهای نیازمند شهرستان توزیع شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح گرد‪ :‬ارزش این محموله اهدایی بالغ بر یک میلیارد و ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫ابراهیمی تصریح کرد‪ :‬یکی از برکات کمیته امداد خدمت و خدمت رسانی به افراد نیازمند است که هیچ کاری‬ ‫باالتر از خدمت به مردم بویژه محرومین و اقشــار مستضعف نیســت که الحمداهلل کمیته امداد حضرت امام‬ ‫خمینی (ره) در شهرســتان سیریک منشــا خدمت ارزشمندی برای احداث مسکن‪ ،‬پرداخت کمک جهیزیه‪،‬‬ ‫ایجاد اشــتغال پایدار‪ ،‬خودکفایی خانوادهای تحت پوشش‪ ،‬کمک به ترویج ازدواج اسان‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ای به خانوادها و افراد نیازمند و‪ ...‬بوده است که همه اینها جز افتخارات است ‪.‬‬ ‫همکاری سازمان فاوا در برگزاری ازمون‬ ‫تبدیلوضعیتنیروهایشهرداریبندرعباس‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس‪ ،‬محمد رضا بی نیاز در این ارتباط اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به برگزاری ازمون تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی مجموعه شهرداری بندرعباس این سازمان‬ ‫همکاری همه جانبه را با این مجموعه داشته است‪.‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس افزود‪ :‬سازمان فاوا در طول یک مدت زمان‬ ‫فشرده برای سهولت دسترسی و انجام امور مربوطه نقش بسزایی ایفا کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬کارشناســان حوزه نرم افزار چند برنامه را برای پیشبرد و انجام هر چه سریعتر امور در‬ ‫ارتباط با ازمون مذکور طراحی کردند و در شهرداری بندر عباس اجرایی کردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فاوا شهرداری بندرعباس ادامه داد‪ :‬برنامه های مربوطه از جمله صحت سنجی اطالعات‪ ،‬شماره‬ ‫داوطلبی‪ ،‬کارت ورود به جلسه تحت وب و تحت ویندوز بوده است‪.‬‬ ‫بی نیاز در پایان گفت‪ :‬سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس امادگی خود را برای هرگونه‬ ‫همکاری با ادارات و نهادهایی را که به نحوی نیاز به استفاده از این نرم افزار ها و امکانات درخصوص پیشبرد‬ ‫برنامه های خود دارند‪ ،‬اعالم می نماید ‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ ۱۳‬هزار نفری مردم همدان در پویش «اجر به اجر»‬ ‫مراســم تقدیر از مدیران فعال اموزش و پرورش استان در اجرای پویش های طرح ملی «اجر به اجر» برگزار‬ ‫شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی مدارس اســتان همدان‪:‬مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان‬ ‫ازشــش نفر از مدیران اموزش و پرورش اســتان ‪ :‬ناحیه ‪ ۲‬همدان‪ ،‬درگزین‪ ،‬تویســرکان‪ ،‬اسداباد‪ ،‬اللجین و‬ ‫قهاوند که به صورت مشــترک موفق به کسب مقام اول تا سوم به دلیل فعالیتی که در پویش طرح ملی اجر‬ ‫به اجر شدند تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در جلســه ای که بــه منظور تقدیر از مدیران فعــال اموزش و پرورش در اجرای طــرح ملی«اجر به اجر»‬ ‫مشارکت در طرح مدرسه سازی برگزار شد محمد حسین مرادی گفت‪ :‬از اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۹‬در استان ها‬ ‫طرح «اجر به اجر» برای فرهنگ ســازی در مشــارکت ساخت مدرسه در بین افراد اغاز شد که احاد جامعه‬ ‫بتوانند به اندازه ســهم یک اجر در مدرســه سازی مشــارکت کنند البته در این طرح موضوع مادی و منافع‬ ‫مادی در مدرسه سازی مطرح نبود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4248‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫مکان هایی که در انتظار ثبت جهانی اند‬ ‫جهان مملو از مکان های فرهنگی و طبیعی ارزشمندی است که باید از ان ها‬ ‫محافظت شود؛ مسئله ای که برای یونسکو بسیار حائز اهمیت است‪ .‬امسال‬ ‫نیز به روال هر ســال چند پرونده از کشورهای مختلف برای اضافه شدن به‬ ‫فهرست میراث جهانی یونســکو مورد بررسی قرار می گیرند که در ادامه با‬ ‫قابل توجه ترین ان ها اشنا می شوید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کمیته ساالنه میراث جهانی یونسکو از روز جمعه در چین‬ ‫اغاز به کار کرده است‪ .‬ایران امســال با دو پرونده «راه اهن» و «هورامان»‬ ‫در کمیته میراث جهانی یونسکو شــرکت کرده است‪ .‬پرونده راه اهن ایران‬ ‫براساس برنامه اعالم شده از سوی دبیرخانه یونسکو قرار است روز یکشنبه‬ ‫‪ ۲۵‬جوالی (‪ ۳‬مرداد) و پرونده ثبت منظر فرهنگی هورامان (اورامانات) روز‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۷‬جوالی (‪ ۵‬مرداد) بررسی شود‪.‬در این بین کاندیداهای گوناگونی‬ ‫از کوهستان و صحرا گرفته تا یک شــهر کامل از سوی کشورهای مختلف‬ ‫برای بررسی در این کمیته معرفی شده اند‪ .‬در ادامه برخی از قابل توجه ترین‬ ‫پرونده های این دوره از کمیته میراث فرهنگی یونسکو را مشاهده می کنید‬ ‫که نشریه «نشنال» در گزارشــی در کنار پرونده «راه اهن» ایران به معرفی‬ ‫ان ها پرداخته است‪:‬محوطه «حما» در بین «نجران» و وادی «الدواسر» واقع‬ ‫شده و به گفته «یونسکو» به عنوان معبری در مسیر تجاری کاروان ها مورد‬ ‫استفاده قرار می گرفته اســت‪.‬این محوطه قدمت طوالنی دارد و نمونه های‬ ‫مختلفی از سنگ نوشته و سنگ نگار ه بر روی صخره های ان نقش بسته است‬ ‫که صحنه های نبرد‪ ،‬حیوانات‪ ،‬گل ها و سبک زندگی ماقبل تاریخ را به تصویر‬ ‫می کشــد‪ .‬این محوطه به دلیل کیفیت و کمیت سنگ نگاره هایی که در خود‬ ‫جای داده برای قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی نامزد شده است‪.‬‬ ‫شهر «ســلط» یا «السلط» دســت کم از عصر اهن به عنوان محل سکونت‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته و امروزه دیدنی های بسیاری را در خود جای داده‬ ‫است‪ ،‬اما شاید ممتازترین عامل جذب بازدیدکنندگان در این شهر معماری‬ ‫ان باشــد‪.‬به گفته یونسکو‪ ،‬این شــهر از نظر فرهنگی و جغرافیای سیاسی‬ ‫به نحوی منحصربه فرد اســت و دلیل ان فقط ساختمان های شهر نیستند‬ ‫بلکه شکل گرفتن همزیستی مســالمت امیز جوامع مسلمان و مسیحی از‬ ‫دیگر عوامل ان به شــمار می روند‪.‬پرو خانه مکان های شگفت انگیز بسیاری‬ ‫است و تاکنون ‪ ۱۲‬مکان در این کشــور در فهرست میراث جهانی یونسکو‬ ‫قرار گرفته اند‪« .‬چانکیو» (‪ ) Chankillo‬مکانی که در گذشته برای مراسم ‬ ‫تشــریفاتی‪ ،‬دفاعی و ستاره شناسی مورد استفاده قرار می گرفت یکی دیگر‬ ‫از مکان هایی اســت که برای قرار گرفتن در فهرست یونسکو مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪« .‬چانکیو» بیش از ‪ ۲۳۰۰‬ســال پیش ســاخته شــده است و‬ ‫قدیمی ترین مکان برای امور ستاره شناسی در قاره امریکا به شمار می رود‪.‬‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۴۰‬مکان از هند به فهرســت میراث جهانی یونسکو راه یافته‬ ‫اســت و مکان های متعددی نیز برای قرار گرفتن در این فهرست به عنوان‬ ‫نامزد معرفی شده اند‪ .‬در جریان کمیته امسال دو پرونده از هند مورد بررسی‬ ‫قرار خواهند گرفت که از جمله ان ها به مجموعه ای شامل معابد و دروازه ها‬ ‫می توان اشــاره کرد‪ .‬این معبدها و بناهای مرتبط به ان ســبکی از معماری‬ ‫متعلق به دودمان «کاکاتیا» را به نمایش می گذارند‪.‬مجموعه ای متشکل از ‪۱۱‬‬ ‫شهر با چشمه های اب معدنی در هفت کشور اروپایی نیز از نامزدهای امسال‬ ‫به شــمار می روند‪ .‬از جمله این مکان ها به «باث» در انگلستان‪« ،‬ویشی» در‬ ‫فرانســه و «کارلووی واری» در جمهوری چک می توان اشاره کرد‪.‬به گفته‬ ‫محمد عزیزی به ضعف صداوسیما در تبلیغات کتاب و کتاب خوانی اشاره می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬بزرگ ترین گناه دراین باره بر گردن صداوســیما است‪ ،‬چون خودشان اهل‬ ‫کتاب نیستند؛ غیرممکن است کسی اهل کتاب باشد و کتاب خواندن را توصیه نکند‪.‬‬ ‫مدیر نشــر روزگار درباره وضعیت تبلیغ کتاب ها و کتابخوانی در رسانه ها و تبلیغات‬ ‫شــهری اظهار کرد‪ :‬برای هر کاالیی که تولید می شود‪ ،‬به ویژه کاالهای فرهنگی که‬ ‫کمتر مورد توجه مصرف کنندگان است‪ ،‬تبلیغات نقش بسیار حیاتی ای دارد؛ یعنی‬ ‫الزم اســت مردم از کتاب هایی که منتشر می شوند و ارزش محتوایی و هنری ان ها‬ ‫مطلع شــوند تا برای تهیه و مطالعه ان ها راغب شوند‪.‬او سپس با بیان این که ناشران‬ ‫به صورت فردی در این زمینه به نســبت توان و ارتباطاتی که با رســانه ها دارند کار‬ ‫کوچکی انجام می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اما اگر بخواهیم کاری را که در کشور ما برای تبلیغات‬ ‫کتاب انجام می شود با خارج از کشور مثل اروپا مقایسه کنیم‪ ،‬اصال قابل قیاس نیست‪.‬‬ ‫در کشورهای دیگر قبل از این که کتاب تولید شود‪ ،‬برای ان تبلیغات می کنند و بعد‬ ‫که کار نوشتن کتاب تمام شد‪ ،‬خبر می دهند که کتاب برای چاپ رفت و حتی مردم‬ ‫برای خرید کتاب صف می کشند‪.‬عزیزی افزود‪ :‬تبلیغات برای کتاب ضروری است و ما‬ ‫واقعا از این نظر ضعف داریم‪ .‬با توجه به این که ناشران کوچک و حتی بزرگ ان قدر‬ ‫امکانــات مالی ندارند که بتوانند در این زمینه فعالیت کنند‪ ،‬دولت باید به کتاب‪ ،‬به‬ ‫یونسکو‪ ،‬ســنگ نگاره هایی که در نزدیکی دریاچه «اونگا» و «دریای سفید»‬ ‫کشف شــده اند از مهم ترین مقاصد تاریخی و فرهنگی شمال اروپا به شمار‬ ‫می رونــد‪ .‬موضوعات مختلف و وضوح این تصاویر و شــرایط مطلوب ان ها‬ ‫اطالعاتی در خصوص سکونتگاه های تاریخی این مکان ارائه می دهند‪.‬‬ ‫فرانســه تاکنون ‪ ۴۵‬مکان را در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو‬ ‫ثبت کرده است‪ .‬محبوبیت شهر «نیس» فرانسه که از نامزدهای این کشور به‬ ‫شمار می رود به قرن هجدهم میالدی بازمی گردد‪.‬ایران تا کنون ‪ ۲۴‬اثر را در‬ ‫فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرده است‪ .‬تخت جمشید نخستین اثر‬ ‫تاریخی ایران بود که در سال ‪ ۱۳۵۸‬وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد‪.‬‬ ‫اخرین میراث فرهنگی که ایران موفق به ثبت ان شده جنگل هیرکانی است‬ ‫که ســال ‪ ۱۳۹۸‬وارد این فهرست شد‪.‬میدان امام اصفهان‪ ،‬چغازنبیل‪ ،‬تخت‬ ‫سلیمان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬بم و منظر فرهنگی ان‪ ،‬گنبد سلطانیه‪ ،‬بیستون‪ ،‬مجموعه‬ ‫کلیساهای ارامنه (سنت اســتپانوس‪ ،‬چوپان‪ ،‬دره شام‪ ،‬مریم مقدس و قره‬ ‫کلیسا)‪ ،‬ســازه های ابی شوشتر‪ ،‬مجموعه ارامگاه و خانقاه شیخ صفی الدین‬ ‫اردبیلی‪ ،‬مجموعه بازار تاریخی تبریز‪ ،‬باغ ایرانی (دولت اباد یزد‪ ،‬پهلوان پور‬ ‫مهریز یزد‪ ،‬ارم شیراز‪ ،‬پاسارگاد شــیراز‪ ،‬چهلستون اصفهان‪ ،‬فین کاشان‪،‬‬ ‫عباس اباد بهشهر‪ ،‬اکبریه بیرجند‪ ،‬ماهان کرمان)‪ ،‬گنبد قابوس‪ ،‬مسجد جامع‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاخ گلستان‪ ،‬شهر ســوخته‪ ،‬شوش‪ ،‬منظر فرهنگی میمند‪ ،‬بیابان‬ ‫لوت‪ ،‬قنات ایرانی (قصبه گناباد‪ ،‬مون اردســتان‪ ،‬گوهرریز جوپار‪ ،‬اکبراباد‬ ‫بم‪ ،‬قاســم اباد بم‪ ،‬بلده فردوس‪ ،‬زارچ‪ ،‬حسن اباد مشیر‪ ،‬ابراهیم اباد‪ ،‬وزوان‪،‬‬ ‫مزداباد میمه)‪ ،‬شهر تاریخی یزد‪ ،‬منظر باستان شناسی ساسانی و جنگل های‬ ‫هیرکانی دیگر اثار جهانی ایران در این فهرست هستند‪.‬‬ ‫روزنامه ها با تعطیالت چندچند َاند؟‬ ‫گناه بزرگی که بر گردن صداوسیماست‬ ‫عنوان یک کاالی فرهنگی نگاه کند و بیش از همه‪ ،‬صداوسیما و رسانه های دیگر باید‬ ‫برای معرفی کتاب خوب کمک کنند‪ .‬این معرفی در مخاطب شوق ایجاد می کند و او‬ ‫را به سمت کتاب فروشی ها می کشاند‪ .‬به روزهای کرونایی کاری ندارم اما باید جشن ‬ ‫تولد کتاب برگزار شود‪ ،‬با نویسنده ها و مترجم ها گفت وگو شود و ‪...‬؛ اما این ها در حال‬ ‫حاضر خیلی خیلی کم رنگ است‪ ،‬در حالی که تاثیر زیادی بر ترویج کتاب خوانی در‬ ‫سطح کشور دارد‪.‬این ناشر که معتقد است مردم در ایران کتاب خوب را نمی شناسند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬رســانه ها و منتقدین باید کتاب خوب را به مردم بشناسانند‪ .‬مردم وقتی‬ ‫شناخت پیدا کنند‪ ،‬به سراغ کتاب می روند تا ان را بخوانند‪ ،‬و وقتی به سراغ ان رفتند‪،‬‬ ‫لذت ان را درک می کنند و خواه ناخواه مبلغ کتاب می شوند‪.‬محمد عزیزی در ادامه‬ ‫و در خصــوص کثرت تبلیغات برای کاالهای دیگر نیز گفت‪ :‬این کاالها بازار فروش‬ ‫بیشتری دارند‪ .‬وقتی می دانند کاالیی را معرفی می کنند که پشت ان میلیاردها تومان‬ ‫فروش است‪ ،‬مثل ماکارونی‪ ،‬سس و ‪ ...‬این ها در برابر کتاب به لحاظ محتوایی ارزشی‬ ‫ندارند‪ ،‬اما چون می دانند که میلیون ها خریدار دارند‪ ،‬می دانند مبلغی که برای تبلیغات‬ ‫هزینه می شود‪ ،‬برمی گردد‪ .‬در حالی که اگر کتاب تبدیل به یک نیاز شود‪ ،‬دیگر تیراژ‬ ‫ان هزارتا نخواهد بود و به باالی ‪ ۶۰۰ ،۵۰۰‬هزار تا و حتی یک میلیون نسخه می رسد‪.‬‬ ‫البته تیراژ یک میلیون نسخه هم برای کشور ‪ ۸۰‬میلیون نفری کم است‪.‬‬ ‫بــا اعالم تعطیلی چندروزه تهــران‪ ،‬فعالیت روزنامه هــا در روزهای پیش رو در‬ ‫هالــه ای از ابهام قرار گرفت‪ .‬به همین جهت ایســنا تالش کــرد در گفت وگو با‬ ‫عوامل برخی از این نشریات وضعیت انتشار ان ها در روزهای اتی را جویا شود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬اغلب مدیران روزنامه ها در ایــن گفت وگوها با تاکید بر‬ ‫اهمیت اطالع رسانی‪ ،‬اعالم کرده اند که فعالیت روزنامه ها در تعطیالت پیش رو‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حســین عبداللهی‪ ،‬مدیرمســوول روزنامه ارمان امروز در پاســخ به این پرسش‬ ‫ایســنا که فعالیت روزنامــه ها در تعطیالت پیش رو چگونــه خواهد بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪« :‬منتشــر شــدن یا نشــدن روزنامه ها در این تعطیالت بستگی به فعالیت‬ ‫شبکه توزیع دارد‪ .‬در صورتی که شبکه توزیع فعالیت کند روزنامه ها نیز به چاپ‬ ‫می پردازند اما در غیر این صورت‪ ،‬صرف اقتصادی نیز برای فعالیت وجود ندارد‪».‬‬ ‫عبداللهی همچنین در پاســخ به این ســوال که با توجه بــه بحران کاغذ‪ ،‬توقف‬ ‫چنــدروزه فعالیت روزنامه ها در تعطیالت پیش رو به نفع مطبوعات اســت یا به‬ ‫ضررشــان‪ ،‬گفت‪« :‬اطالع رســانی در هر صورت باید انجام شــود و بحران کاغذ‬ ‫همیشه بوده و هســت‪.‬فعالیت روزنامه ها نباید به دنبال این بحران دچار اختالل‬ ‫شود‪».‬‬ ‫علیرضا بختیاری‪ ،‬مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد هم در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایسنا در رابطه با فعالیت روزنامه ها گفت‪« :‬تا انجایی که من با همکارانم صحبت‬ ‫کردم در تعطیالت پیش رو برخی روزنامه ها منتشر می شوند و برخی نه‪».‬‬ ‫وی همچنین افزود‪« :‬عمده روزنامه ها برای فردا منتشر می شوند اما هنوز وضعیت‬ ‫در روزهای شنبه و یکشنبه مشخص نیست‪».‬‬ ‫بختیاری همچنین با اشــاره بر اهمیت اطالع رســانی حتــی در روزهای تعطیل‬ ‫گفت‪« :‬نمی شود به دلیل یک تعطیلی شبکه اطالع رسانی به مردم مختل شود‪».‬‬ ‫منصور مظفری‪ ،‬مدیر مســوول و صاحب امتیاز روزنامه افتاب یزد هم به ایســنا‬ ‫گفــت‪« :‬مردم نیاز به اطالع رســانی دارند و با توجه به ایــن نیاز و اهمیت ان‪،‬‬ ‫روزنامه افتاب یزد تعطیل نخواهد شد‪».‬‬ ‫مهدی رحمانیان‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه شرق هم در گفت و گویی با ایسنا درباره‬ ‫فعالیت این روزنامه در تعطیالت پیش رو توضیح داد‪« :‬بناســت که ما باشــیم؛‬ ‫چراکه کشور تعطیل نیست فقط تهران و البرز تعطیل است‪».‬‬ ‫او در پاســخ به اینکه منتشر نشدن روزنامه در شــرایط بحرانی تا چه میزان به‬ ‫مشکل کمبود کاغذ و مطبوعات کمک می کند؟ اظهار کرد‪« :‬این دو روز تعطیلی‬ ‫که مشکلی را حل نمی کند‪ .‬مسئله مطبوعات یک روز دو روز نیست‪».‬‬ ‫جهان پهلوان دکترسجادسوری باخم کرد‪ ۲۱‬عددسینی اهنی د‪ ۵۲‬ثانیه این رکوردرادرجهان بنام خودثبت کرد‬ ‫کرونا دست از سر رامبد برنداشتط‬ ‫برخی از عوامل «خندوانه» در ساعات اخیر‬ ‫از ابتالی عده ای از دست اندرکاران تولید‬ ‫این مجموعه بــه کرونا خبر داده اند‪ .‬هنوز‬ ‫تصمیم رسمی درباره ادامه وضعیت گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محمد بحرانی‪ ،‬صداپیشه «جناب خان» با‬ ‫انتشــار ویدئویی که محوریت ان مشکالت‬ ‫مردم خوزستان اســت‪ ،‬از ابتالی دوتن از‬ ‫همکارانش در «خندوانه» به ویروس کرونا‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫بحرانــی در این ویدئو اعــام می کند که‬ ‫حامد ذبیحی و مهدی برقعی‪ ،‬دو عروسک‬ ‫گردان «جناب خان» به کرونا مبتال شــده‬ ‫اند و علت غیبت عروســک جناب خان در‬ ‫برنامه «خندوانه» هم همین مســاله بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین علــی صبــوری از کمدین های‬ ‫برنامــه «خندوانــه» در ســالهای اخیر‪ ،‬با‬ ‫انتشــار مطالبی در پیج شــخصی اش در‬ ‫اینستاگرام از ابتالی رامبد جوان به ویروس‬ ‫کرونا خبر داده است‪.‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫بر اساس انچه اعالم شده‪ ،‬تیم «خندوانه»‬ ‫تالش می کند تولیــد و پخش این برنامه‬ ‫ضبطی بــه دلیــل ابتالی برخــی عوامل‬ ‫به کرونا متوقف نشــود‪ .‬ضمــن اینکه در‬ ‫اخرین قســمتی که شــامگاه گذشته سه‬ ‫شــنبه‪ ۲۹ ،‬تیر ماه روی انتن رفت و گویا‬ ‫ضبط ان یک هفته قبل انجام شــده است‪،‬‬ ‫رامبد جوان مقابل دوربین این برنامه و در‬ ‫مسابقه ادابازی حاضر شد و با برخی دیگر‬ ‫از هنرمندان از جمله شهاب عباسی‪ ،‬ارش‬ ‫ظلی پور به رقابت پرداخت‪.‬‬ ‫پیام فوری‪ :‬پهلوان ســجاد ســوری‬ ‫با خم کردن ‪ ۲۱‬عدد ســینی فلزی‬ ‫بــه وزن ‪۹‬کیلــو گــرم در ‪ ۵۲‬ثانیه‬ ‫موفق به ثبت نام خود در ســازمان‬ ‫ثبت رکورد های جهانی ایمارو شــد‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن گــذارش ‪ ،‬پهلوان‬ ‫سجاد ســوری با حضور در سازمان‬ ‫ثبت رکــورد های جهانــی (ایمارو)‬ ‫بــرای اولین بــار در جهــان با خم‬ ‫کــردن ‪ ۲۱‬عدد ســینی فلــزی به‬ ‫وزن ‪ ۹‬کیلــو گــرم در ‪ ۵۲‬ثانیه در‬ ‫حضــور مســئواالن ایــن ســازمان‬ ‫موفــق به ثبــت رکورد جانی شــد‪.‬‬ ‫ایــن رکورد زنی با همراهی و داوری‬ ‫جهــان پهلوانان علــی اکبر حیدری‬ ‫قهرمــان المپیک‪،‬محمــد نصیــری‬ ‫قهرمان المپیک وزنه برداری‪ ،‬جهان‬ ‫پهلــوان محمــد دربهشــتی‪ ،‬جهان‬ ‫پهلــوان ولــی اهلل ســلیمی قهرمان‬ ‫کشــتی جهــان وبا حضورحســین‬ ‫قلــی زاده نائــب رئیــس ســازمان‬ ‫ثبــت رکــورد ایمــارو همــراه بود‪.‬‬ ‫سجاد سوری شــهریور سال ‪ ۹۹‬نیز‬ ‫رکورد شکســتن‪ ۶۸‬قطعــه بتن به‬ ‫وزن ‪۲‬هزار کیلو با ضربات چکش را‬ ‫در ســازمان ثبت رکورد های ورزشی‬ ‫جهانــی ایمــارو ثبــت کــرده بود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت درخشش‪ ،‬پهلوان لک‬ ‫زبان تنها در عرصه ورزشــی و رزمی‬ ‫نبــوده اســت و وی دارای ‪ ۲‬مدرک‬ ‫دکتــری علــوم سیاســی ودکتری‬ ‫پی اچ دی ورزشــی نیز می باشــد‪.‬‬ ‫پژوهشگر دکترســجاد سوری اولین‬ ‫کتــاب بادیــگاردی را بــرای اولین‬ ‫بار در جهــان به نام خــود به ثبت‬ ‫رســانیده اســت‪ ،‬وی رئیس و بنیان‬ ‫بادیگارد خصوصی در ایران اســت‪.‬‬ ‫ســازمان جهانی ثبــت رکوردهای‬ ‫ورزشــی جهــان (ایمارو) در ســال‬ ‫‪۹۲‬توســط یک ایرانی به نام حمید‬ ‫قلــی زاده بنیانگــذاری شــد و در‬ ‫‪۱۳۷‬کشــور نمایندگــی دارد‪،‬ایمارو‬ ‫تــاش دارد از ورزشــکاران و‬ ‫اســتعدادهای ایرانی حمایت کند تا‬ ‫بتوانــد ایران را پایــگاه ثبت رکورد‬ ‫جهان کند‪.‬‬ ‫ایرج راد‪ :‬کمک ها در حد مسکن های موقتی است‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪0008219930273 DT1‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص)‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی یک مرحله ای از میان تولید کنندگان داخلی تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪1‬‬ ‫میلگارد‬ ‫‪ 4200‬کیسه‬ ‫‪08-21-9930273‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال اصل ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست‬ ‫برابر نصاب معامالت متوسط ) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪750/-‬ر‪628‬ر‪846‬ر‪ 2‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پستی‪ :‬اهواز‪-‬کوی فدائیان اسالم(نیوساید)‪ -‬خیابان شهریور‪-‬مجتمع تدارکات و امور کاال‪-‬ساختمان ‪-102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی ‪-‬واحد خریدهای عمومی اتاق ‪ 5‬کد پستی ‪61138-54579‬‬ ‫تلفن‪061-341 -24673 :‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که‬ ‫صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1167882‬م الف‪1 -‬‬ ‫نوبت اول ‪ ، 1400/5/5‬نوبت دوم ‪1400/5/10‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫ول‬ ‫ایرج راد ارزو کرد که مشــکل بی ابی خوزســتان هر چــه زودتر به یک نتیحه‬ ‫مطلوب برسد و در عین حال از خانه تئاتر و دغدغه هنرمندان در روزگار کرونایی‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره خانه تئاتر در این باره گفت‪ :‬هم وطنان و کسانی که سال های‬ ‫ســال در روزگار جنگ زجر کشیده اند‪ ،‬حتی بعد از روزگار جنگ هم سختی های‬ ‫فراوان دیده اند و امروز اعتراضات به حقی دارند که ما هم معترف به ان هستیم‪.‬‬ ‫امیدواریم که این اعتراضات به جای خوبی برسد‪.‬‬ ‫او که در ششمین نشست مجازی «نهاد» که عصر یکشنبه ‪ ۳‬مرداد ماه در صفحه‬ ‫اینســتاگرام خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪ ،‬سخن می گفت‪ ،‬درباره بیانیه خانه‬ ‫تئاتر در حمایت از هموطنان خوزستانی توضیح داد‪ :‬وظیفه همه تئاتری ها است‬ ‫که در مواقعی از این دســت‪ ،‬همراه هم وطنان عزیزمان و بخصوص کســانی که‬ ‫ی و از خودگذشــتگی ها کردند‪ ،‬جانشان را فدا‬ ‫سال های ســال در جنگ فداکار ‬ ‫کردند‪ ،‬زندگی شــان را از دست دادند‪ ،‬برای ایران افتخار افریدند‪ ،‬حمایت کنیم‪.‬‬ ‫هموطنان عزیز خوزســتانی از خاک این مملکت پاسداری و حمایت و نگهداری‬ ‫کردند‪ .‬انها با وجودی که سال های سال از جنگ می گذرد‪ ،‬همچنان در وضعیت‬ ‫بســیار نامطلوبی هستند‪ .‬این وظیفه کوچکی بود که بر عهده ما گذاشته شد که‬ ‫انجــام دادیم و امیدواریم بتوانیم وظایف بزرگتــری در خدمت به این مملکت و‬ ‫مردم عزیزمان از جمله مردم خوزستان انجام دهیم‪.‬‬ ‫راد در بخش دیگری از ســخنانش با ابراز تاســف از بی توجهــی به تئاتر ادامه‬ ‫داد‪ :‬هنرمنــدان تئاتر همواره با تالش خود ســعی کردند چراغ تئاتر این مملکت‬ ‫را روشــن نگه دارند ولی انچنان که باید و شــاید از انان حمایت نشــده است‪.‬‬ ‫همواره گفته ام که اگر از تئاتر حمایت های معنوی بشــود‪ ،‬می توانیم مسائل دیگر‬ ‫را حل شــده بپنداریم اما متاســفانه هرگز این اتفاق رخ نــداده و به خصوص در‬ ‫این ســال ها و دوران کرونا هنرمندان عزیز تئاتر با مســائل و مشکالت عدیده ای‬ ‫روبرو هستند که قابل وصف نیست‪ ،‬زیرا نه در جایی استخدام هستند‪ ،‬نه حقوق‬ ‫بازنشستگی می گیرند‪ ،‬نه حقوق ایام بیکاری دارند و نه امکان کار برایشان فراهم‬ ‫اســت‪ .‬حتی ان زمان که امکان بسیار مختصر کار فراهم بود‪ ،‬هنرمندان تئاتر از‬ ‫راه این هنر درامد انچنانی نداشتند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره خانه تئاتر توضیحاتی درباره تاریخچه شکل گیری خانه تئاتر‬ ‫بیان کرد و افزود‪ :‬سال ‪ ۱۳۷۷‬برای تشکیل موسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر از‬ ‫طریق اداره کل هنرهای نمایشــی دعوتی شکل گرفت و ما چهار نفر از تئاتری ها‬ ‫بودیم که برای نوشتن اساسنامه خانه تئاتر به عنوان هیات موسس دعوت شدیم؛‬ ‫مــن‪ ،‬اصغر همت‪ ،‬اتیال پســیانی و محمود عزیزی‪ .‬ما ســعی کردیم کار را اغاز‬ ‫کنیم ولی مشکالت عدیده ای داشتیم‪ .‬بعد از تدوین اساسنامه در تئاتر شهر عده‬ ‫زیادی از تئاتری ها امدند و در انجا اعالم موجودیت کردیم‪ .‬یکی از کســانی که‬ ‫در ان جلسه سخنرانی کرد شادروان حمید سمندریان بود که درباره لزوم صنف‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫بنــا بر این گــزارش‪ ،‬مدیر عامل پیشــین خانه تئاتر با ارایــه توضیحاتی درباره‬ ‫اختصاص ســاختمانی در خیابان صبای جنوبی به خانه تئاتر و مشکالتی که در‬ ‫این زمینه با شهرداری تهران در دوره مدیریت محمود احمدی نژاد وجود داشت‪،‬‬ ‫اشاره کرد و از تنگناهای مالی این مجموعه سخن گفت‪.‬‬ ‫او یــاداوری کرد کــه اهالی خانه تئاتر برای در اختیار گرفتن یک ســاختمان و‬ ‫تجهیز ان چه فراز و فرودهایی طی کردند و ‪ ۱۱‬ســال طول کشید تا ساختمان‬ ‫این خانه در خیابان سمیه ساخته شود‪.‬‬ ‫راد در ادامه درباره تالش های خانه تئاتر برای حل مشــکالت بیمه و معیشــتی‬ ‫هنرمنــدان در دوران کرونا ســخن گفت و افزود که این تشــکل برای حل این‬ ‫مشــکالت با نهادهای گوناگون رایزنی کرده اما کمک هایی که انجام شده‪ ،‬بسیار‬ ‫اندک و در حد مسکن های موقت بوده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
روزنامه راه مردم 4243

روزنامه راه مردم 4243

شماره : 4243
تاریخ : 1400/04/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!