روزنامه راه مردم شماره 4249 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4249

روزنامه راه مردم شماره 4249

روزنامه راه مردم شماره 4249

‫‪2‬‬ ‫تفاوتقیمت‪ ۷۰‬هزارتومانیسیمان‬ ‫از درب کارخانه تا بازار‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان قطعی برق را‬ ‫بهانه ای برای افزایش قیمت محصوالت خود کردند‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده‬ ‫نباید بیشتر از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۶‬هزار تومان ‪...‬‬ ‫گرانیمرغقابلپیشبینیبود‬ ‫‪2‬‬ ‫با امارسازی ادرس غلط دادند‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در‬ ‫برخی شهرها به ‪ ۴۵‬هزارتومان افزایش یافته است‪...‬‬ ‫اختالفقیمت‪ ۱۴‬هزارتومانیمرغ‬ ‫از تولید تا مصرف!‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا «احتکار خانگی» بازار را‬ ‫با«شوکعرضه»مواجهمی کند؟‬ ‫به نظر می رسد بازار خودرو ایران در استانه بروز یک شوک قیمتی دیگر قرار گرفته است‬ ‫که البته‪ ،‬این شوک می تواند نزولی باشد‪...‬‬ ‫‪۱۳۰‬میلیوندالرکـاال تـــورم‪80‬درصدی؟!‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4249‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫وارداتی برای سایر؟!‬ ‫باارز‪۴۲۰۰‬تومـانی؟!‬ ‫یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد‪ :‬اگر تمام ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت با چاپ پول تامین شود‪ ،‬تورم ساالنه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد می شود اما اگر بیشتر این کسری با ازادسازی نرخ ها‪ ،‬درامدهای مالیاتی و فروش اوراق تامین‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫شود‪ ،‬تورم کم تر می شود و نرخ ان تا ‪ ۳۵‬درصد کاهش می یابد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬میثم هاشم خانی در یک برنامه زنده اینستاگرامی به تحلیل چشم انداز اقتصاد کالن و تورم پرداخت‪...‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬شهر کشور‬ ‫در وضعیت تنش ابی‬ ‫در حالی بانک مرکزی مدعی اســت که ‪ ۴.۶‬میلیارد دالر بابت واردات کاالهای اساسی تامین ارز کرده که در‬ ‫این بین مشخص نیست ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر را که به نام «سایر» ثبت و بابت ان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پرداخت کرده‬ ‫کدام کاالها را در بر می گیرد‪ .‬پیگیری ها برای دریافت توضیح از بانک مرکزی هم تاکنون بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫اختالف بین امار گمرک ایران و بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز واردات هنوز شــفاف نشده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بانک مرکزی اعالم کرده از ابتدای امسال تا نیمه تیر ماه ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر بابت کاالهای‬ ‫اساسی تامین ارز انجام داده که ‪ ۴.۶‬میلیارد دالر ان برای اقالم زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش‬ ‫قلم کاالی کشاورزی و اساسی شامل جو (‪ ۵۸۰‬میلیون دالر)‪ ،‬دانه های روغنی (‪ ۸۸۳‬میلیون دالر)‪ ،‬ذرت (‪۱.۲‬‬ ‫میلیارد دالر)‪ ،‬روغن خام (حدود یک میلیارد دالر)‪ ،‬کنجاله ســویا (‪ ۴۸۳‬میلیون دالر) و گندم (‪ ۲۲۵‬میلیون‬ ‫دالر) بوده اســت‪.‬بانک مرکزی در کنار این شــش قلم‪ ۱۳۰ ،‬میلیون دالر هم به عنوان «سایر» اعالم کرده‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪ ۵‬عامل تضعیف صنعت خودرو‬ ‫معاون مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬پنج عامل نقش اصلی را در تضعیف صنعت خودروی کشور داشته اند‪.‬‬ ‫امیررضا شاهانی درباره چالش های صنعت خودرو اظهار داشت‪ :‬این روزها از طرف دولت صحبت می شود که‬ ‫مشکل صنعت خودرو تحریم است‪ ،‬حال انکه از جمله مهمترین چالش هایی که این صنعت با ان مواجه است‬ ‫را می توان در سوءمدیریت‪ ،‬بهره وری پایین‪ ،‬مدل مالکیت و مدیریت دولت‪ ،‬فقدان راهبرد توسعه صنعتی و نیز‬ ‫عدم تناسب نیرو انسانی با ماموریت های اصلی در این صنعت خالصه کرد‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تخلف برخی بانک ها با نرخ سود‪۲۲‬درصدی‬ ‫پشت پردهبنگاه داریبانک هاچیست؟‬ ‫مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیتهرانخبرداد‪:‬‬ ‫اغازواکسیناسیونرانندگاناتوبوسرانیپایتخت؛ازفردا‬ ‫مدیرعامــل شــرکت واحــد‬ ‫اتوبوســرانی تهــران از اغــاز‬ ‫واکسیناسیون رانندگان ناوگان‬ ‫اتوبوســرانی پایتخت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه بــه پیگیری های‬ ‫انجام شــده از جانــب مدیریت‬ ‫شــهری و مســاعدت وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی با همکاری دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی ایــران فرایند‬ ‫واکسیناســیون رانندگان هر دو‬ ‫بخش عمومی و خصوصی شرکت‬ ‫واحــد از فــردا اغاز می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی‬ ‫شــرکت واحــد اتوبوســرانی‬ ‫تهران؛ مهنــدس محمود ترفع‬ ‫از انجــام واکسیناســیون در‬ ‫سالن ورزشــی توقفگاه سامانه‬ ‫جانبــازان و معلوالن شــرکت‬ ‫واحــد خبــر داد و افــزود‪ :‬به‬ ‫ایــن منظــور‪ ،‬پیش بینی هــای‬ ‫الزم صورت پذیرفتــه و تجهیز‬ ‫فضاهــای در نظر گرفته شــده‬ ‫بــه امکانات و ملزومــات مورد‬ ‫نیــاز بــا رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه فرایند‬ ‫واکسیناســیون بــا حضــور‬ ‫و نظــارت نماینــده وزارت‬ ‫بهداشت توسط شــرکت واحد‬ ‫اجــرا می شــود‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫راننــدگان اتوبوس بــا توجه به‬ ‫ارتباط مســتقیم و مســتمر با‬ ‫انبوه مســافران در معرض ابتال‬ ‫به بیمــاری کرونا قــرار دارند‬ ‫و انجــام واکسیناســیون ایــن‬ ‫عزیــزان می توانــد در ایمنــی‬ ‫و عــدم ابتــای ایــن عزیزان‬ ‫به بیماری بســیار موثر باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت واحــد‬ ‫اتوبوســرانی تهــران در‬ ‫مــورد چگونگــی انجــام روند‬ ‫راننــدگان‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫اتوبــوس توضیح داد‪ :‬فهرســت‬ ‫دریافــت واکســن بر اســاس‬ ‫ســن راننــدگان تهیه شــده و‬ ‫از فــردا فرایند واکسیناســیون‬ ‫بــه ترتیــب از مســن ترین‬ ‫راننــدگان اغاز خواهد شــد و‬ ‫تالش می شــود تــا در حداقل‬ ‫زمــان ممکن‪ ،‬نســبت به انجام‬ ‫واکسیناســیون کل راننــدگان‬ ‫ناوگان اتوبوســرانی تهران اقدام‬ ‫شود‪ .‬شــایان ذکر است با توجه‬ ‫به پیش بینــی و اقدامات انجام‬ ‫شده واکسیناســیون بخشی از‬ ‫رانندگان تاکســی هــم در این‬ ‫مرکز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرفــوت نابهنــگام مرحــوم مغفــور اقــای‬ ‫(علیرضا مزرعه مالئی) مایه تاسف وتاثر شد‪.‬‬ ‫این مصیبت را به همسر‪،‬فرزندان ‪،‬خواهران‪،‬خانواده‬ ‫های جبینی وسایر اقوام ودوســتان تسلیت عرض‬ ‫نموده وبــرای ان عزیز در گذشــته غفران ورحمت‬ ‫واسعه الهی را خواستاریم ‪.‬‬ ‫خانواده اسد امرجی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور از‬ ‫ابرسانی ســیار به ‪ ۸۰۰۰‬روستا خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۰۰‬شهر کشور در وضعیت تنش ابی‬ ‫هستند‪.‬حمیدرضاجانباز‪،‬مدیرعاملشرکتمهندسی‬ ‫اب و فاضالب کشور در حاشیه بازدید از مرکز کنترل‬ ‫اب تهــران در جمع خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬طی‬ ‫روزهای گذشــته با افزایش درجه حــرارت در اکثر‬ ‫نقاط کشــور مواجه بودیم و با وجود افزایش مصرف‬ ‫اب‪ ،‬با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت اکنون در‬ ‫اکثر شهرها مشکل جدی نداریم‪.‬وی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 300‬شهر کشــور دچار تنش ابی هستند و‬ ‫در روستاهای کشور نیز حدود ‪ 8000‬روستا با تانکر‬ ‫اب رسانی می شوند‪.‬جانباز با بیان اینکه «امسال به‬ ‫لحاظ بارش سال سختی داشته ایم»‪ ،‬گفت‪ :‬طی ‪52‬‬ ‫سال گذشته خشک ترین و گرمترین سال را سپری‬ ‫می کنیم‪.‬وی با تاکید بر اینکه تالش ما این است که با‬ ‫کمترین مشکل تامین اب شرب را انجام دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی روزهای گذشته اعتباراتی از خزانه دریافت شده‬ ‫و در حال دریافت است که این مسئله کمک زیادی‬ ‫برای سرعت بخشیدن به خدمات رسانی در کشور به‬ ‫ما می کند‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور با‬ ‫اشاره به وضعیت اب رسانی‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫چرخش‪ ۱۸۰‬درجه ای موضع وزیر راه و شهرسازی‬ ‫درباره عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫در حالــی وزیــر راه و شهرســازی یکی از‬ ‫طرفــداران عرضه مصالح ســاختمانی در‬ ‫بــورس بود کــه وی در چرخشــی ‪۱۸۰‬‬ ‫درجه ای با عرضه سیمان در بورس مخالفت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫طی هفته های اخیر بازار سیمان کشور به‬ ‫نابسامانی شــدیدی دچار شده به طوریکه‬ ‫هر کیســه ســیمان به قیمت باورنکردنی‬ ‫‪ 120‬هزار تومان رســید‪ .‬عده ای از فعاالن‬ ‫بازار ساخت و ساز دلیل اصلی این وضعیت‬ ‫را قطعی مکرر برق و ایجاد محدودیت برای‬ ‫کارخانه های سیمان اعالم کردند که باعث‬ ‫کاهــش تولید و به تبــع ان برهم خرودن‬ ‫تناسب عرضه و تقاضا شد‪.‬‬ ‫در ســوی دیگر ماجرا عــده ای از فعاالن‬ ‫بازار ســیمان می گویند با عرضه ســیمان‬ ‫در بورس‪ ،‬قیمت این نهاده ساختمانی سر‬ ‫به فلک کشــیده در صورتیکه پیش از این‬ ‫قیمت ها متعادل بود‪ .‬برای بررسی صحت و‬ ‫سقم این ادعاها کمی به عقب برمی گردیم؛‬ ‫اوایل خردادماه ســال جاری برای اولین بار‬ ‫ســیمان در بورس عرضه شــد و محدوده‬ ‫قیمت ان برای هر کیســه حدود ‪ 25‬هزار‬ ‫تومان بود‪ .‬حدود یکماه بعد داســتان قطع‬ ‫برق خانگی و صنعتی توســط وزارت نیرو‬ ‫کلید خورد و کارخانه های فوالد و ســیمان‬ ‫نیز مشمول این محدودیت ها شدند‪.‬‬ ‫زمانیکه تامین برق کارخانه های ســیمان‬ ‫محدود شد‪ ،‬قیمت هر کیسه سیمان حدود‬ ‫‪ 34‬هــزار تومان بود‪ ،‬یعنــی ‪ 9‬هزار تومان‬ ‫بیشــتر قیمت اوایل خرداد ‪ .1400‬اما در‬ ‫این بین به گفته برخی فعاالن بخش تولید‬ ‫سیمان‪ ،‬عده ای به واسطه انحصار در خرید‬ ‫ســیمان‪ ،‬مقدمات هجمه به عرضع سیمان‬ ‫در بورس را فراهم اورده و انرا عامل گرانی‬ ‫عجیب این مصالح ساختمانی می دانند‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه خوانســاری عضو هیئت‬ ‫مدیره سندیکای شــرکت های ساختمانی‬ ‫با اشــاره به ترس دالالن سیمان از حذف‬ ‫بســاط رانت خواری با عرضه ســیمان در‬ ‫بورس‪ ،‬گفت‪ :‬عــده ای بــرای انکه عرضه‬ ‫سیمان در بورس متوقف شود بهانه تراشی‬ ‫می کنند و تالطم قیمت سیمان را به بورس‬ ‫کاال نســبت می دهند تا بتوانند با هجمه‬ ‫سازماندهی شــده و هدفمنــد علیه بورس‬ ‫کاال‪ ،‬عرضه بورسی سیمان را متوقف کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این کــه تنها دلیل گرانی و‬ ‫کمبود سیمان قطعی برق و دالل بازی در‬ ‫این بازار اســت‪ ،‬افزود‪ :‬قطع برق و کاهش‬ ‫تولیــد کارخانجات ســیمان‪ ،‬از ســویی و‬ ‫افزایش قیمت خودســرانه سیمان توسط‬ ‫برخی تولیدکنندگان و واســطه های بازار‬ ‫موجب شــده تا ســیمان به قدری گران یا‬ ‫کمیاب شــود که کارخانجــات تولید بتن‪،‬‬ ‫نتوانند ســیمان مورد نیازشان را خریداری‬ ‫کنند‪.‬وی یاداور شــد‪ :‬سال هاســت فوالد‬ ‫و محصوالت پتروشــیمی در بورس عرضه‬ ‫می شــود؛ بــرای کدام یک از ایــن کاالها‪،‬‬ ‫کمبــود کاال در بــازار پیش امــد؟ اتفاقاً‬ ‫بالعکس با عرضه بورســی ایــن کاالها اگر‬ ‫خللی هم انجام شود به دلیل فضای شفاف‬ ‫حاکم در بورس‪ ،‬به ســرعت قابل شناسایی‬ ‫و جلوگیــری خواهــد بود‪ ،‬امــا در فضای‬ ‫مه الود بازار ســنتی‪ ،‬تخلفات گم می شود‬ ‫و به ندرت‪ ،‬قابل کشــف‪ ،‬پیگیری و برخورد‬ ‫قانونی با متخلفان هستند ‪ .‬در اظهارنظری‬ ‫دیگر مدیرعامل ســیمان ابیــک به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تولید کننده سیمان با اشاره به‬ ‫این که پیش از عرضه سیمان در بورس‪ ،‬ما‬ ‫سیمان را به ‪ 20‬نفر تحویل می دادیم‪ ،‬گفته‬ ‫اســت‪ « :‬ورود سیمان به بورس‪ ،‬نه فقط اثر‬ ‫منفی نداشت بلکه بســیار هم مثبت بود‪.‬‬ ‫ما تا پیش از بورســی شــدن سیمان ‪20‬‬ ‫مشتری داشتیم اما اکنون‪ ،‬تعداد مشتری ها‬ ‫به ‪ 600‬نفر افزایش یافته اســت‪ .‬در روش‬ ‫سنتی‪ ،‬عرضه عمده انجام می شد و مبنای‬ ‫معامالت‪ ،‬هزار تن بود‪ ،‬اما اکنون‪ ،‬متقاضی‬ ‫خرید ‪ 10‬تنــی هم می تواند به راحتی‪ ،‬نیاز‬ ‫خود را به طور مســتقیم تامیــن کند؛ این‬ ‫اتفاق به معنای پایان انحصار خرید سیمان‬ ‫در کشور اســت‪ .‬همان گونه که گفته شد‪،‬‬ ‫یگانه دلیل رشــد قیمت‪ ،‬افت شدید عرضه‬ ‫به علت قطعــی برق بوده اســت‪».‬در این‬ ‫وضعیت وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی‬ ‫قابــل تاملکه با ســخنان قبلــی وی ‪180‬‬ ‫درجه متفاوت اســت درباره عرضه سیمان‬ ‫در بورس گفته اســت‪« :‬شــدیدا شــخصا‬ ‫مخالف عرضه مصالح ساختمانی در بورس‬ ‫هستم؛ هم فوالد و هم سیمان‪ .‬اینها شبکه‬ ‫توزیع ســنتی دارند و مردم می دانســتند‬ ‫عامل فروش چه کســانی هستند و از انها‬ ‫مصالح خود را تامین می کردند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬اینکه مــی رود در بورس‬ ‫یعنی یک ُمشــت دالل‪ .‬بــورس یک نوع‬ ‫واسطه گری و در حقیقت یک گروگان گیری‬ ‫مردم اســت‪.‬بردن مصالح ســاختمانی در‬ ‫بورس ســوداگری اســت و با ان مخالف‬ ‫هستم که در دولت نیز ان را مطرح کردم‪.‬‬ ‫امیدوارم جلوی این کار گرفته شود‪».‬‬ ‫این در حالی اســت که وی پیش از عرضه‬ ‫سیمان در بورس گفته بود ‪ « :‬پیگیری های‬ ‫انجام شــده موفق شــدیم بورس امالک و‬ ‫مســتغالت را راه اندازی کنیم‪ .‬خودمان هم‬ ‫داوطلب شــدیم و اولین زمیــن را بورس‬ ‫ارائه کردیم که با شرایط اعالم شده معامله‬ ‫شــد‪.‬بقیه هم یــاد گرفتند؛ بانــک امده و‬ ‫امالک و مســتغالت خودش را اورده و این‬ ‫شتاب می گیرد‪ .‬این کمک می کند در یک‬ ‫محیط کارشناسی شــده و شفاف و کامال‬ ‫واضح و روشــن امالکی که معامله می شود‬ ‫دامنه قیمت و مقبولیت‪ ،‬ارزیابی مدارک و‬ ‫هویت‪ ،‬اصالت و شرایط معامله احراز کند‪.‬‬ ‫بازار از این وضعیت لجام گســیخته خارج‬ ‫می شود و نتایج انرا خواهیم دید‪».‬در واقع‬ ‫وزیر راه و شهرســازی بورس کاال را مظهر‬ ‫شــفافیت‪ ،‬محیطی کارشناسی شده‪ ،‬کامال‬ ‫واضح و روشــن‪ ،‬تضمیــن اصالت‪ ،‬فیلتری‬ ‫برای اعتمادسازی به جامعه و خارج شدن‬ ‫از وضعیت لجام گســیخته مســکن اعالم‬ ‫کرد‪ .‬بازار ســیمان کشور در شرایط ن ُرمالی‬ ‫به سر نمی برد و مشخص نیست تغییر در‬ ‫ی و چرخش ‪ 180‬درجه ای برخی‬ ‫موضعگیر ‬ ‫مسئوالن دولتی در زمینه عرضه سیمان در‬ ‫بــورس به چه دلیل اســت‪ .‬اما واقعیت ان‬ ‫است که تمام معامالت در بورس به صورت‬ ‫شــفاف صورت می گیرد و این مسئله شاید‬ ‫بــه مزاج عده ای خوش نیامده که همچنان‬ ‫به دنبال عرضه ســیمان به صورت سنتی و‬ ‫از طریق ‪ 20‬نفر دالل هستند‪!.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫شماره‪4249‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫چهار‬ ‫دو‬ ‫خبر‬ ‫تفاوت قیمت ‪ ۷۰‬هزار تومانی سیمان از درب کارخانه تا بازار‬ ‫نایــب رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان ســیمان قطعــی برق را بهانه ای‬ ‫برای افزایــش قیمت محصوالت خود کردند‪ ،‬گفت‪ :‬نهادهای نظارتی و امنیتی به موضوع گرانی مصالح‬ ‫ساختمانی ورود کنند‪.‬‬ ‫صدیف بدری‪ ،‬با اشــاره به افزایش بی ضابطه قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫دولتی اعالم کردند که تعدادی شــرکت دالل‪ ،‬قیمت ســیمان از درب کارخانه را تا زمانی که به دست‬ ‫مصرف کننده می رســد‪ ،‬چندین برابر افزایش می دهند‪ .‬متاسفانه به دلیل مدیریت ناکارامد بازار مصالح‬ ‫ساختمانی دچار اشفتگی در بازار شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت هر پاکت ‪ 50‬کیلیویی سیمان‬ ‫به بیش از ‪ 100‬هزار تومان رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت سیمان در حالی به ‪ 100‬هزار تومان رسیده‬ ‫که در درب کارخانه کمتر از ‪ 30‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه تولیدکنندگان قطعی برق را بهانه ای برای‬ ‫افزایــش قیمت محصوالت خــود کردند اضافه کرد‪ :‬قطعی برق کارخانه ها بــه حدی نبوده که در بازار‬ ‫کمبودی ایجاد شود از طرفی اکثر این کارخانه ها مقداری سیمان در انبارها خود ذخیره داشته اند ضمن‬ ‫اینکه برنامه بســیاری از این تولیدکنندگان همانند ســال های گذشته اورهال کردن تجهیزات صنعتی‬ ‫خود در تابســتان بود‪ .‬از این رو بند معتقدم در گرانی های اخیر دست های پشت پرده ای وجود داشته‬ ‫که نهادهای امنیتی و قضایی باید به ان ورود کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی افزود‪ :‬طبق گفته مسئوالن عمده سیمان های‬ ‫تولید شده کشور توسط عد ه خاصی خریداری شده و مصرف کننده ها را با مشکالت جدی مواجه کرده‬ ‫اســت‪ .‬واسطه ها و دالالن ســیمان و فوالد را خریداری و در انبارهای خود دپو کرده و سپس در سایه‬ ‫خالء های نظارتی و مدیریتی در سیستم توزیع با قیمت بسیار باالتر می فروشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه دولت اینده باید گام جدی برای حذف‬ ‫واسطه ها و دالالن مصالح ساختمانی بردارد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین باید شعب های ویژه ای برای توزیع منظم‬ ‫تولیدات مصالح ســاختمانی ایجاد شــده تا تنها هزینه حمل محصوالت به قیمت نهایی مصرف کننده‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد‪ :‬بی تردید یکی از بحث های جدی مجلس با وزرای اینده صمت‬ ‫و راه و شهرسازی‪ ،‬ساماندهی سیستم توزیع مصالح ساختمانی خواهد بود‪/.‬‬ ‫‪ ۵‬عامل تضعیف صنعت خودرو‬ ‫معــاون مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬پنج عامل نقش اصلی را در تضعیف صنعت خودروی کشــور‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫امیررضا شــاهانی درباره چالش های صنعت خودرو اظهار داشــت‪ :‬این روزهــا از طرف دولت صحبت‬ ‫می شود که مشکل صنعت خودرو تحریم است‪ ،‬حال انکه از جمله مهمترین چالش هایی که این صنعت‬ ‫با ان مواجه اســت را می توان در سوءمدیریت‪ ،‬بهره وری پایین‪ ،‬مدل مالکیت و مدیریت دولت‪ ،‬فقدان‬ ‫راهبرد توسعه صنعتی و نیز عدم تناسب نیرو انسانی با ماموریت های اصلی در این صنعت خالصه کرد‪.‬‬ ‫معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس افزود‪ :‬نکته نخست اینکه صنعت خودرو یک صنعت‬ ‫بزرگ و باسابقه در کشور است و ‪ ۱۴‬درصد از کل اورده صنعت و ‪ ۲‬درصد کل تولید ناخالص داخلی را‬ ‫در اختیار دارد منتهی واقعیت این اســت که تا پایان سال ‪ ۹۷‬یعنی در زمانی که تحریم ها هنوز شدت‬ ‫زیادی نیافته بود‪ ،‬این صنعت ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ بنابراین تا قبل از تشدید‬ ‫تحریم ها خودروسازان ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عوامل چالش زا در صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین عوامل مشکل زا در صنعت‬ ‫خودرو ســوءمدیریت اســت‪ .‬همچنین مورد دوم مربوط به مالکیت صنعت خودرو می شود؛ یعنی اینکه‬ ‫دولت در صنعت خودروی ما تاثیرگذار است و خالف گفته متولیان این صنعت انچنان خصوصی نشده‬ ‫است‪ .‬هم وزارت صمت در این صنعت سهم دارد و هم اعمال سلیقه و مدیریت می کند و اجازه نمی دهد‬ ‫با روال بازار عرضه و تقاضا فعالیت کنند‪ .‬تعارض منافع در این صنعت کام ً‬ ‫ال محرز است‪ .‬وزارت صمت از‬ ‫طرفی مالک و دارای منافع است و از طرفی دیگر می خواهد کار تنظیم گری‪ ،‬نظارت و سیاست گذاری‬ ‫را در صنعت خودرو اعمال کند‪ .‬جمع این دو مورد قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫شــاهانی افزود‪ :‬مشکل سوم بهره وری پایین صنعت خودرو است‪ .‬باید بهره وری در این صنعت افزایش‬ ‫یابد به این مفهوم که به مقدار مشخصی که هزینه می کنیم تولید بیشتری داشته باشیم‪ .‬مشکل چهارم‬ ‫نیروهای اســتخدام شده نامتناســب با ماموریت هاست‪ .‬حجم خودروسازهای ما بسیار بزرگ است و از‬ ‫لحاظ زمین و امکانات و نیرو بسیار گسترده بوده و اغلب نیروها نیز متخصص نیستند‪.‬‬ ‫معــاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬چالش پنجم فقدان «اســتراتژی توســعه»‬ ‫مصوب در صنعت خودرو اســت‪ .‬در همین زمینه ایدرو موظف شده طرح جامع صنعت خودرو را مدون‬ ‫کند‪ .‬حســن داشتن طرح جامع هدفمند این است که هم شاخص های مهم و محل تامین مالی تعیین‬ ‫خواهد شد‪ ،‬هم ماموریت صنایع در وضعیت و میزان تولید مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح باید مقاوم ســازی زنجیره تامین قطعات خودرو نیز شــفاف سازی شود؛ یعنی‬ ‫قطعات با کیفیت باال در داخل تولید شوند تا از شوک های تحریم و سیاسی دچار زیان نشوند‪.‬‬ ‫شــاهانی تصریح کرد‪ :‬طی چند سال اخیر به دلیل بی مهری ها برخی از قطعه سازان داخلی ورشکست‬ ‫شــده اند‪ .‬یکی از مباحثی که قطعه ســازان عنوان می کنند این اســت که در حال حاضر خودروسازان‬ ‫مشکل دارند و می گویند شما برای ما کار کنید اما اگر دوباره پای خارجی ها باز شود‪ ،‬تکلیف ما چیست‪.‬‬ ‫اگر در این طرح جامع شــاخصی برای داخلی ســازی قطعات در نظر بگیریم و به صنایع قطعه سازی و‬ ‫زنجیره تامین قطعات بها دهیم هم مشــکل خودروسازان حل می شود و هم صنعت قطعه سازی احیا و‬ ‫توسعه می یابد و تبدیل به پیشران اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در صنعت قطعه سازی رشد خوبی کرده و حتی به جایی رسیده بودیم که به کشورهای‬ ‫اروپایی صادر هم می کردیم اما در حال حاضر عقب گرد داشته ایم‪.‬‬ ‫معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد‪ :‬ما خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب‬ ‫نمی توانیم تولید کنیم مگر اینکه تیراژ تولید را باال ببریم‪ .‬در حال حاضر مجموع تولید دو خودروســاز‬ ‫بزرگ کشــور ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه اســت در حالی که هدف گذاری افق ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۳‬میلیون دستگاه‬ ‫خودرو بود‪.‬شــاهانی گفت‪ :‬اگر زیرســاخت های الزم را در خودروسازی ایجاد کنیم و با استراتژی طرح‬ ‫جامع هدفمند‪ ،‬تولید خودرو را افزایش دهیم هم کیفیت ارتقا می یابد و هم قیمت کاهشی می شود‪.‬‬ ‫گرانی مرغ قابل پیش بینی بود‪ /‬با امارسازی ادرس غلط دادند‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون سراســری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در برخی شهرها به‬ ‫‪ ۴۵‬هزارتومان افزایش یافته است‪ ،‬از سوءمدیریت های صورت گرفته در این حوزه به شدت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫یعقوب یاوری‪ ،‬رئیس هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار‬ ‫طی روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در روزهای اخیر‪ ،‬قیمت مرغ در برخی شهرها تا ‪ ۴۵,۰۰۰‬تومان هم‬ ‫باال رفته اســت؛ این مســاله کام ً‬ ‫ال قابل پیش بینی بود و بارها به مسئوالن مربوطه هشدار داده شد ولی‬ ‫رویه ناصواب و غلطی که در پیش گرفته شده‪ ،‬ظاهرا ً پایانی ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این نابســامانی ها ناشی از سوءمدیریت مدیران دولتی است که اقتصاد کشور را به این‬ ‫روز انداخته اند‪ ،‬در نتیجه چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده اند و هم تولیدکنندگان‬ ‫بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید شده اند‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اقتصاد رانتی و دالل پرور نه سهمی برای تولیدکننده هست‬ ‫و نه مصرف کننده‪ ،‬گفت‪ :‬چنین بستری جوالنگاه دالالنی است که مخل اقتصاد و توسعه هستند و در‬ ‫چنین فضایی بیشــترین بار مســئولیت بر عهده مدیران دولتی است‪ .‬اگرچه در اقتصاد دولتی ما‪ ،‬دالل‬ ‫بزرگ خود دولت است‪.‬‬ ‫یــاوری تصریــح کرد‪ :‬مدیران و مســئوالنی کــه اصول اولیــه اقتصاد و بــازار را به دالیل سیاســی‬ ‫و بــرای عــوام فریبــی نادیده می گیرنــد و با ارائه امــار غلط به مقامات باالدســتی و مردم‪ ،‬مســیر‬ ‫را منحــرف می کننــد‪ ،‬بزرگترین خیانت را به مردم و کشــور می کنند و منافع ملی و امنیت کشــور‬ ‫را بــه خطــر می اندازنــد‪ .‬دولتمردانی کــه علیرغم علــم به بحران های ناشــی از مداخلــه دولت در‬ ‫بازار همچنان این رویه را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫اگهیفقدانمدرکتحصیلی‬ ‫مدرک کارشناســی فارغ التحصیلی اینجانب حســین طوقی فرزند حمزه به شماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۷۰۶۵‬صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مکانیک سیاالت صادره‬ ‫از واحد دانشــگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشــگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی‬ ‫تهران‪ -‬خیابان کریمخان زند‪ -‬خیابان ایرانشهر شمالی‪ -‬نبش اذرشهر پالک ‪ ۲۰۹‬و یا‬ ‫کد پستی ‪ ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴‬ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫تخلف برخی بانک ها با نرخ سود‪۲۲‬درصدی‬ ‫پشت پردهبنگاه داریبانک هاچیست؟‬ ‫رئیس شــورای هماهنگی بانک هــا ضمن انتقاد‬ ‫از عدم تغییر ‪۳۸‬ســاله قانون بانکــداری بدون ربا‬ ‫پیشــنهاد کرد که در دولت اقای رئیســی بانک‬ ‫مرکزی نســبت به تدوین و ارســال سریع الیحه‬ ‫اصالح نظام بانکی به مجلس اقدام کند؛ او البته از‬ ‫تخلفات سودی برخی بانک ها نیز گله کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا حســین زاده رئیس شورای هماهنگی‬ ‫بانک ها و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت وگو‬ ‫بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم در‬ ‫پاســخ به این پرســش که «مهمترین مشکالت‬ ‫نظام بانکی االن چیســت و برای اصالح چه باید‬ ‫کرد؟» با ابــراز اینکه برای پاســخ باید دو جنبه‬ ‫فنــی (قانون بانکــداری بدون ربــا) و حاکمیتی‬ ‫(نــگاه دولت ها به نظام بانکــی) را در نظر گرفت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬قانــون عملیات بانکــی بدون‬ ‫ربــا» با بهره گیری از نظرات برخــی علما‪ ،‬فقها و‬ ‫کارشناســان در ســال ‪ 1362‬در مجلس شورای‬ ‫اســامی تصویب و به اجرا گذاشته شد و نماینده‬ ‫حضرت امام‪ ،‬مرحوم ایت اهلل رضوانی مســئولیت‬ ‫این پــروژه را به عهده داشــتند‪ .‬در ان زمان این‬ ‫قانــون بســیار مترقی بود به خصــوص در جهان‬ ‫اســام؛ چرا که پیــش از ان کشــوری نبود که‬ ‫قانــون بانکداری اســامی را تصویــب کند و‪. ...‬‬ ‫بعد از تصویــب این قانون‪ ،‬خیلی از کشــورهای‬ ‫اســامی از ایــران الگــو گرفتنــد و گروه های‬ ‫مختلفی از کشــورهای اســامی در ایــران دوره‬ ‫اموزشــی می دیدند یا با دعوت کارشناسان ما به‬ ‫کشورهایشان از اقدامات ایران برای قانون بانکداری‬ ‫اموزش می گرفتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬هرچند در اجرای قانون و چند‬ ‫دهه بعد از اجرای ان همچنان مشکالتی در حوزه‬ ‫نظــام بانکی داریم‪ ،‬ولی ‪ 38‬ســال از اجرای این‬ ‫ش مردم نسبت‬ ‫قانون گذشــته است و نیازها و دان ‬ ‫به ان ســال ها تغییرات محسوسی داشته است و‬ ‫کســب و کارهای جدیدی نیــز به وجود امده اند‪،‬‬ ‫ بنابرایــن بازنگری قانون بانکــداری بدون ربا در‬ ‫این مقطع ضروری به نظر می رســد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫در این قانون‪ ،‬انواع و اقسام عقود تعریف شده که‬ ‫هم برای بانک ها مقداری گیج کننده اســت و هم‬ ‫برای افرادی که قصد دریافت ســرویس و خدمات‬ ‫از بانک ها دارند؛ عالوه بر ان‪ ،‬بخشــی از مواد این‬ ‫قانون با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک ملی ادامــه داد‪ :‬مالزی یکی از‬ ‫کشــورهایی بود که در ان زمان از ایران اموزش‬ ‫گرفت و بســیار بهتر از ما قوانین را نوشــته اجرا‬ ‫کردند؛ ســال ها قبل در جلســاتی که با بانکهای‬ ‫مالزی داشــتم‪ ،‬دیدم که انها بســیار شفاف تر و‬ ‫ســهل تر از ما عمل می کنند‪ .‬ما االن ‪12‬ـ‪ 14‬عقد‬ ‫داریم که برای هر کدام دستورالعمل خاصی است‬ ‫که این موضوع معمــوالً کارکنان بانک ها و مردم‬ ‫را به اشــتباه می اندازد‪ ،‬ولی در مالزی این عقود با‬ ‫اســتفاده از نظر علمای شان در ‪2‬ـ‪ 3‬عقد خالصه‬ ‫شــده اســت و جلوی تخلفات نیز در این قانون‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫حسین زاده ضمن اشاره به اینکه در دولت یازدهم‬ ‫با حضور اقای دکتر ســیف در بانک مرکزی این‬ ‫نوید را دادند که قانون بانکداری بدون ربا بازنگری‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬من به عنوان کارشناس بانکی از‬ ‫این موضوع خیلی خوشــحال شدم و گفتم خیلی‬ ‫خوب است که بعد از ‪ 30‬سال به فکر افتادیم این‬ ‫قانــون را ب ِروز کنیم‪ ،‬ولــی در عمل بانک مرکزی‬ ‫نتوانســت این اتفاق را رقم بزند؛ درحالی که برای‬ ‫شبکه بانکی ب ِروز رسانی قانون بانکداری بدون ربا‬ ‫از نان شــب واجب تر است و بانک مرکزی باید با‬ ‫همکاری علمای متخصص و کارشناســان بانکی‪،‬‬ ‫این قانون را ب ِروزتر کنند‪.‬‬ ‫البتــه در موضوع اصالح نظــام بانکی باید به نگاه‬ ‫دولــت و حاکمیت به بانک ها هم توجه اساســی‬ ‫داشــت؛ در ایران اقتصاد‪ ،‬بانک محور است و ‪90‬‬ ‫درصد تامین منابع پروژه هــا و تولیدات از طریق‬ ‫شبکه بانکی است و تنها ‪ 10‬درصد از طریق بازار‬ ‫سرمایه و‪ ...‬انجام می شود‪ ،‬درحالی که این موضوع‬ ‫در کشورهای توسعه یافته به عکس است‪ .‬در کشور‬ ‫مــا امکان ندارد پروژه ای یا کســب وکاری را پیدا‬ ‫کنید که به بانک وابســته نباشند؛ بنابراین وقتی‬ ‫تمام اقتصاد متکی به شــبکه بانکی است‪ ،‬نگرانی‬ ‫مسئوالن برای اصالح نظام بانکی احتماالً در این‬ ‫است که طوری نشود که اقتصاد به مشکل بخورد‪،‬‬ ‫چرا که ان وقت کل اقتصاد فلج می شود‪.‬‬ ‫او در همیــن ارتبــاط تاکید کرد‪ :‬مــن معتقدم‬ ‫اگر شرایطی فراهم شــود که هم بانک مرکزی و‬ ‫هم شبکه بانکی مســتقل تر شوند‪ ،‬قطع به یقین‬ ‫اصالحات اساســی در نظام بانکــی خود به خود‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬امــا االن چون بانــک مرکزی و‬ ‫بانک های دولتی و نیمه دولتی تحت نظارت دولت‬ ‫هستند ناچارند مصوبات و تکالیف مجلس و هیئت‬ ‫وزیران و‪ ...‬را اجرا کنند‪.‬‬ ‫وی در نقد شــرایط موجــود در بانک های دولتی‬ ‫گفــت‪ :‬در سیاســت گذاری و تصمیم گیری های‬ ‫کالن تقریباً مدیران ارشد بانک ها و هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامل هیچ کاره هســتند و امورات روزمره و‬ ‫ســرویس های خدمات را مدیریت می کنند نه این‬ ‫تصمیم های اساسی را!‬ ‫بنابراین مشــکل اصلی که همه االن سر بانک ها‬ ‫می زنند مبنی بر اینکه اشکال در بانک هاست و‪...‬‬ ‫ناشــی از تصمیم های مدیران و کارمندان بانک ها‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکه باید دیــدگاه‪ ،‬تفکر‪ ،‬نــگاه حاکم‪،‬‬ ‫سیاستگذاری و قوانین بانکی تغییر کند‪.‬‬ ‫رئیس شــورای هماهنگی بانک ها بــا بیان اینکه‬ ‫در دولت یازدهــم‪ ،‬گروهی بــرای تدوین الیحه‬ ‫اصالح نظام بانکی در بانک مرکزی تشــکیل شده‬ ‫بود تا به روی دو الیحــه یعنی اصالح نظام بانکی‬ ‫و ســاختار بانک مرکزی کار کنند‪ ،‬افزود‪ :‬من هم‬ ‫یکی از اعضای ان کمیته ‪4‬ـ‪5‬نفره بودم؛ دو الیحه‬ ‫در ان زمان اماده و به دولت نیز ارســال شد؛ قرار‬ ‫بود در قالب الیحه ای به مجلس ارائه شــود‪ ،‬ولی‬ ‫نمی دانم چه شرایطی در دولت پیش امد که زمان‬ ‫ارائه الیحه به مجلس مدام عقب می افتاد تا اینکه‬ ‫مجلس دست به کار شــد و اعالم کرد اگر دولت‬ ‫الیحه نمی دهد مجلس این کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫حســین زاده گفت‪ :‬کمیســیون اقتصادی مجلس‬ ‫روی طرح خودشــان کار کرده انــد‪ ،‬البته گاهی‬ ‫از بانک هــا هم نظر می خواهند ولــی به نظر بنده‬ ‫اگر مجلس پیش قدم شــود شاید چون تخصصی‬ ‫نیســت و با دیدگاه های خاصی این قانون مصوب‬ ‫شود‪ ،‬دوباره مشکالتی داشــته باشیم؛ بهتر است‬ ‫در دولــت جدید حضرت ایت اهلل رئیســی‪ ،‬یکی‬ ‫از وظایف بانک مرکزی ب ِروزرســانی این الیحه و‬ ‫ارســال سریع ان از طریق دولت به مجلس باشد؛‬ ‫اگر قانون اصالح نظام بانکی با مشارکت مجلس و‬ ‫متخصصین تصویب شود بیشتر به صواب نزدیک‬ ‫است‪.‬وی در پاسخ به این سوال که «خیلی موافق‬ ‫طرح مجلس برای بانک مرکزی نیستید؟» گفت‪:‬‬ ‫همه جوانب و نگرانی های شبکه بانکی را احتماالً‬ ‫دوســتان دلسوز مجلســی نبینند و این طرح در‬ ‫نهایت ناقص باشــد‪ ،‬البته طراحــان این طرح نیز‬ ‫بیشــتر عالقه مند هســتند دولت و بانک مرکزی‬ ‫الیحه را تقدیم مجلس کنند‪.‬‬ ‫خبرنگار تسنیم گفت‪ :‬نظارت معموالً در بانک های‬ ‫دولتی دقیق تر و بیشتر اعمال می شود تا بانکهای‬ ‫خصوصی‪ ،‬یکی از مشــکالت رایج نظــام بانکی‪،‬‬ ‫عدم رعایــت قوانین و ضوابط در برخی بانک های‬ ‫خصوصی و موسسات اعتباری است که مهمترین‬ ‫و مشــخص ترین ان نرخ ســود بانکی است؛ قطعاً‬ ‫بانک ملی نمی تواند فراتر از مصوبات شورای پول‬ ‫و اعتبار و‪ ...‬عمل کند‪.‬‬ ‫حســین زاده پاســخ داد‪ :‬بانک های دولتی تحت‬ ‫نظارت شــبانه روزی هستند؛ در همین بانک ملی‬ ‫چند اتاق در اختیار ســازمان بازرسی و چند اتاق‬ ‫دیگر هم در اختیار دیوان محاســبات اســت که‬ ‫روزانــه عملکرد و مصوبات بانک را رصد می کنند‪،‬‬ ‫معموالً از ما ســوال می کنند کــه «چرا مث ً‬ ‫ال نرخ‬ ‫را نیــم یا یک درصد اضافه یــا کم کرده اید؟»‪ ،‬به‬ ‫هیچ وجه تخلف از قوانین و نرخ های مصوب بانک‬ ‫مرکزی در بانکهای دولتی امکان پذیر نیست‪ ،‬شاید‬ ‫یکی از دالیل کاهش مطالبات معوق در بانک های‬ ‫دولتــی هم همین رعایت قوانین و نیز بهداشــت‬ ‫اعتباری باشد‪.‬‬ ‫در یــک مقطعی که مشــکالت کاســپین و‪ ...‬به‬ ‫وجود امد‪ ،‬مقــداری نظارت در بانک ها کمرنگ تر‬ ‫بود‪ ،‬البته برای بانک های خصوصی نظارت باید از‬ ‫طریق بانک مرکزی انجام شود اما برای بانک های‬ ‫دولتی‪ ،‬دســتگاه های نظارتی دولت‪ ،‬قوه مقننه و‬ ‫قوه قضائیه نیز نظارت انجام می دهند‪ .‬بار نظارت‬ ‫دربــاره بانک هــای خصوصــی روی دوش بانک‬ ‫مرکزی اســت که مقطعی که شــاید این نظارت‬ ‫کمرنگ شده بود ان اتفاقات عجیب و غریب افتاد‬ ‫و بانک ها نرخ های ســود باالیی می دادند که البته‬ ‫ان زمان هم هشــدار دادیم که این بانک ها حتماً‬ ‫مشــکالتی دارند که نرخ باالی ســود را می دهند‬ ‫تــا منابع جدید جذب کنند و یــک روز به زمین‬ ‫می خورند‪ ،‬متاســفانه این اتفاق در مقطعی برای‬ ‫بانک های خصوصی افتاد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای هماهنگی بانک هــا ادامه داد‪ :‬در‬ ‫برخی از کشــورها نظارت بر بانکهای خصوصی و‬ ‫دولتــی زیر نظر بانک مرکزی نیســت و یک نهاد‬ ‫مســتقل از بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر این‬ ‫بانک ها را به عهده دارد؛ البته نظارت در سال های‬ ‫اخیر بهتر از قبل شده است ولی بانک مرکزی باید‬ ‫از ابزارهای خودش اســتفاده کند و مانع تخلفات‬ ‫بانکها شود‪.‬‬ ‫بانکهــای دولتی‪ ،‬تکالیف زیادی دارند که از طرف‬ ‫مجلس یا دولت به انها داده شده است؛ تسهیالت‬ ‫اشــتغالزایی‪ ،‬تولید‪ ،‬مســکن‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬سیل‪،‬‬ ‫زلزله‪ ،‬حمایت از محرومان‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬وام ازدواج‬ ‫و‪ ...‬از جملۀ این تکالیف اســت که اگر منابع کافی‬ ‫در اختیــار این بانکها نباشــد‪ ،‬نمی توانند اهداف‬ ‫دولت و مجلس را محقــق کنند و امکان حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬اشــتغالزایی و محرومان را ندارند‪ ،‬چون‬ ‫یکــی دو بانک مشــکل دار با افزایش نرخ ســود‪،‬‬ ‫موجب مهاجــرت منابع بانک های بزرگ دولتی و‬ ‫نیمه دولتی می شــوند‪ .‬بانک های مذکور با افزایش‬ ‫نرخ ســود می خواهند چاله هــای خود را پر کنند‬ ‫درحالی کــه با اختاللی که بــا افزایش نرخ ها به‬ ‫وجود می اورند موجب می شوند بانک های دولتی‬ ‫و نیمه دولتی نتواننــد به خوبی تکالیف خود را به‬ ‫اجرا بگذارند و در نتیجه ممکن اســت مشکالتی‬ ‫به وجود اید‪.‬خبرنگار تسنیم گفت‪ :‬االن نرخ سود‬ ‫باالتر از مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک های‬ ‫خصوصی پرداخت می شود؟حسین زاده گفت‪ :‬ابزار‬ ‫نظارتی که البته ما نداریم ولی شنیده ایم که یکی‬ ‫دو بانک مشــکل دار نرخ های بیشتری می دهند؛‬ ‫وقتی کــه منابع بانک مهاجرت کــرده و از بانک‬ ‫بیرون رفته است (االن هم این اتفاق می افتد)‪ ،‬از‬ ‫شعب سوال کردیم که «چرا اجازه خروج منابع را‬ ‫دادید؟»‪ ،‬گفتند که «مشــتریان می گویند «فالن‬ ‫بانک نرخ ســود بیشــتری می دهد‪ ،‬ایا شما هم‬ ‫می توانید با همان نرخ به سپرده ما سود دهید؟»‪،‬‬ ‫ما هم گفتیم که «نه‪ ،‬ما باید نرخ مصوب شــورای‬ ‫پــول و اعتبار را رعایت کنیم و نمی توانیم ســود‬ ‫بیشتری بدهیم»»‪.‬‬ ‫رئیس شــورای هماهنگی بانک ها تاکید کرد‪ :‬نرخ‬ ‫مصوب شــورای پول و اعتبار برای ســپرده های‬ ‫بلندمدت االن ‪ 16‬درصد است که تا ‪ 18‬درصد هم‬ ‫اجازه انتشار گواهی سپرده را داده است ولی چند‬ ‫بانک باالی ‪ 18‬درصد سود می دهند‪ ،‬ممکن است‬ ‫‪ 21 ،20‬و ‪ 22‬درصد هم سود دهند که باعث شده‬ ‫اســت منابع بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی‬ ‫به سمت این بانک های مشکل دار مهاجرت کند‪.‬‬ ‫حســین زاده در ادامــه درباره کارکرد شــورای‬ ‫هماهنگی بانک ها نیز به بیان توضیحاتی پرداخت‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬شــورای هماهنگی بانک ها یک‬ ‫شــورای صنفی اســت کــه بانک هــای دولتی و‬ ‫نیمه دولتی عضو ان هســتند؛ این شــورا پارلمان‬ ‫شبکه بانکی اســت که در تمام استان ها مدیران‬ ‫بانک های استان عضو شورای هماهنگی ان استان‬ ‫هستند و با رای گیری‪ ،‬یکی از این مدیران رئیس‬ ‫شورای هماهنگی ان استان می شود‪ .‬در تهران نیز‬ ‫مدیران عامل بانک ها عضو شــورای اصلی هستند‬ ‫که با رای گیری یک نفر را به عنوان رئیس شورای‬ ‫هماهنگی بانک های دولتی کشور انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫این شــورا البته ‪14‬ـ‪ 15‬کمیسیون تخصصی دارد‬ ‫که اعضای این کمیسیون ها مدیران کل تخصصی‬ ‫بانک ها هستند‪.‬‬ ‫موضوعات مربوطه در کمیســیون ها توسط بدنه‬ ‫کارشناســی قوی بحث و بررسی می شود؛ شورای‬ ‫هماهنگی یکی از ابزارهای مشورتی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫دولــت و مجلس می تواند باشــد‪ .‬در برخی موارد‬ ‫کمیســیون اقتصــادی خیلی خــوب از این ابزار‬ ‫کارشناســی قوی استفاده می کند؛ در جاهایی که‬ ‫از نظرات این شــورا استفاده می شود درصد خطا‬ ‫خیلی کمتر اســت چون نظرات کارشناسی شده‬ ‫است‪ .‬هماهنگی های این شــورا باعث شده است‬ ‫تخلفــات در بخش دولتی و نیمه دولتی نزدیک به‬ ‫صفر باشد‪.‬‬ ‫او درباره بنگاه داری بانک ها و اقدامات انجام شــده‬ ‫در نظام بانکی برای واگذاری بنگاه های اقتصادی‬ ‫و احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫هم این طــور توضیح داد‪ :‬صادقانــه می گویم که‬ ‫اصــ ً‬ ‫ا برای بانکها صرفه اقتصــادی ندارد که یک‬ ‫واحــد تولیدی فعــال را تملیک کنند؛ همیشــه‬ ‫بانک هــا مدارا می کننــد و فرصــت می دهند تا‬ ‫بدهــکاران معوقــات را پرداخت کننــد‪ ،‬به هیچ‬ ‫عنوان هیچ بانکی نرفته است واحد تولیدی فعال‬ ‫را تملیک و بیکار کنــد؛ درصد خیلی کمی و در‬ ‫حد انگشت شــمار‪ ،‬به نام تملیک شده است ولی‬ ‫کارخانه را تحویــل نگرفته اند چون کارخانه فعال‬ ‫بوده‪ ،‬در اختیار صاحب کارخانه باقی مانده اســت‬ ‫ولی اعــام کرده اند که «هر وقت پــول بانک را‬ ‫دادید اقاله می کنیم و ســند را دوباره به اسم شما‬ ‫انتقال می دهیم»‪.‬حســین زاده تصریح کرد‪ :‬عمده‬ ‫واحدهایی که تملیک شــده اند بعــد از تعطیلی‬ ‫کارخانه ها بوده اســت؛ طبق اسیب شناسی ای که‬ ‫انجــام دادیم‪ ،‬در این واحدها یا اکثرا ً شــرکا بین‬ ‫خودشان به مشکل خورده اند و دیگر ادامه فعالیت‬ ‫نداده اند و کارخانــه را تعطیل کرده اند و کارگری‬ ‫هم شاغل نیســت‪ ،‬بدهی بانک را هم نمی دهند؛‬ ‫یا دستگاه هایشــان قدیمی بوده است و یا قدرت‬ ‫رقابت را نداشتند و در نهایت تعطیل کرده اند‪ ،‬در‬ ‫اینجا بانکی که وظیفه وصــول بیت المال را دارد‬ ‫بایــد چه کار کند؟ تمام تالش خود را برای وصول‬ ‫انجام داده و در نهایت مجبور شــده اســت سولۀ‬ ‫خالــی را تملیک کند‪ .‬مواردی از این دســت در‬ ‫بانک ملی داشــتیم‪ ،‬سولۀ خالی را تملیک کردیم‬ ‫و بعد از مدتی رفتیم ســراغ کارخانه دار و گفتیم‬ ‫«حاضری کارخانه را راه بنــدازی و حتی وام نیز‬ ‫بدهیــم؟»‪ ،‬فقط چنــد نفر حاضر شــدند و بقیه‬ ‫استقبال نکردند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون دالر کاال با ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی؟!‬ ‫در حالی بانک مرکزی مدعی اســت که ‪۴.۶‬‬ ‫میلیارد دالر بابت واردات کاالهای اساســی‬ ‫تامیــن ارز کرده که در این بین مشــخص‬ ‫نیســت ‪ ۱۳۰‬میلیــون دالر را کــه به نام‬ ‫«ســایر» ثبت و بابت ان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫پرداخت کرده کدام کاالها را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫پیگیری ها بــرای دریافت توضیــح از بانک‬ ‫مرکزی هم تاکنون بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫اختــاف بین امــار گمرک ایــران و بانک‬ ‫مرکــزی در رابطــه بــا جریــان تامین ارز‬ ‫واردات هنوز شــفاف نشده اســت‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که بانک مرکزی اعالم کرده از‬ ‫ابتدای امســال تا نیمه تیر ماه ‪ ۵.۵‬میلیارد‬ ‫دالر بابت کاالهای اساســی تامین ارز انجام‬ ‫داده که ‪ ۴.۶‬میلیارد دالر ان برای اقالم زیر‬ ‫نظر وزارت صمت و کشــاورزی برای شش‬ ‫قلم کاالی کشــاورزی و اساســی شامل جو‬ ‫(‪ ۵۸۰‬میلیــون دالر)‪ ،‬دانــه هــای روغنی‬ ‫(‪ ۸۸۳‬میلیــون دالر)‪ ،‬ذرت (‪ ۱.۲‬میلیــارد‬ ‫دالر)‪ ،‬روغن خام (حدود یک میلیارد دالر)‪،‬‬ ‫کنجاله ســویا (‪ ۴۸۳‬میلیون دالر) و گندم‬ ‫(‪ ۲۲۵‬میلیون دالر) بوده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در کنار این شــش قلم‪۱۳۰ ،‬‬ ‫میلیــون دالر هم به عنوان «ســایر» اعالم‬ ‫کرده اســت‪ .‬اما مســاله اینجاســت که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در حــال حاضر فقط محدود‬ ‫به پرداخت شــش قلم ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬دانه های‬ ‫روغنی‪ ،‬کنجاله ســویا‪ ،‬گنــدم و روغن خام‬ ‫اســت و به همراه ان بخشــی از بهداشت و‬ ‫درمان را هم در بر می گیرد‪ .‬بر این اســاس‬ ‫اینکه این ‪ ۱۳۰‬میلیــون دالر که به عنوان‬ ‫«سایر» اعالم شــده برای کدام یک از اقالم‬ ‫است‪ ،‬وضعیت مشخصی ندارد‪.‬‬ ‫حال این سوال که ایا این مبلغ بابت اقالمی‬ ‫که پیش از این در لیست ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بوده اند پرداخت شــده یا مربوط به بخش‬ ‫های دیگری اســت‪ ،‬بی پاسخ مانده و نمی‬ ‫تــوان احتمال اینکه ایــن مبلغ برای بخش‬ ‫دارو یا واکسن پرداخت شده را مطرح کرد؛‬ ‫چراکه طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬از این ‪۵.۵‬‬ ‫میلیارد دالر تامین ارز شــده‪ ،‬بالغ بر ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر مربوط به حوزه بهداشــت و‬ ‫درمــان بوده اســت‪ ۱۳۰ .‬میلیون دالر هر‬ ‫چند که در مقابــل مجموع واردات چندین‬ ‫میلیــارد دالری رقم چشــمگیری نیســت‬ ‫امــا در هر صورت همیــن میزان ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی که فاصله ان بــا ارز نیمایی یا بازار‬ ‫ازاد حــدود ‪ ۲۵‬هزار تومان اســت‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تومان فاصله و بــه عبارتی رانت‬ ‫ایجــاد می کند که مشــخص کردن نه تنها‬ ‫این ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر بلکه وضعیت هر یک‬ ‫دالر ان بســیار حائز اهمیت خواهد بود‪.‬اما‬ ‫بانــک مرکزی عمدتــا در پیگیری هایی که‬ ‫از ان بابــت تعیین تکلیف وضعیت ارز یا ارز‬ ‫واردات می شــود پاســخی ارائه نمی کند و‬ ‫در رابطه با این رقــم ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر نیز‬ ‫پیگیری های ایســنا از این بانک تاکنون به‬ ‫نتیجه نرســیده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در گــزارش گمرک ایران اعالم شــده که از‬ ‫ابتدای امســال تا نیمه تیر ماه ‪ ۲۵‬قلم کاال‬ ‫در قالب ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر ترخیص شده که‬ ‫فقــط ‪ ۳.۲‬میلیــارد دالر ان مربوط به این‬ ‫شش قلم است و عدد ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر در‬ ‫امار گمرک ایران دیده نمی شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫نگرانی همتی نسبت به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت‬ ‫رییس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند انتشار‬ ‫پول پرقــدرت در چهار ماه ابتدای امســال اظهار‬ ‫نگرانــی و اعالم کرده که چناچه این روند ســریعا‬ ‫تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عبدالناصــر همتی در کانــال تلگرامی خود اورده‬ ‫است‪ « :‬قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی‬ ‫بر سیاست های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم‪.‬‬ ‫ولــی نگرانی از تاثیر عمیق برخــی بی عملی ها که‬ ‫احتماال به دلیل عدم وجــود انگیزه کافی و وجود‬ ‫برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی فعلی حادث‬ ‫شــده و تبعات ناگوار ان بر معیشت مردم و اینده‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم‪.‬‬ ‫این نــکات را البته پیش از این بــه نوعی بصورت‬ ‫خصوصی به دولتمردان مســتقر تذکــر داده ام‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل عدم مشــاهده تغییــر در رویه تصمیمات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بصورت عمومی انها را منتشــر می کنم‬ ‫شاید موثر افتد و گره ای از زندگی مردم بگشاید‪.‬‬ ‫ روند انتشــار پول پرقــدرت در چهار ماه ابتدایی‬‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بسیار نگران کننده است و اگر سریعا‬ ‫تغییــر نکند تبعــات بزرگی خواهد داشــت‪ .‬دلیل‬ ‫این رشد‪ ،‬عمدتاً اســتقراض بی رویه دولت از بانک‬ ‫مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم اندازی‬ ‫برای تســویه ان هــا وجود ندارد‪ .‬در اواخر ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نیز تاکید کردم که منابع بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬غیر واقعی اســت و کســری زیادی دارد و‬ ‫تامین افزایــش حدود ‪ ۱۰۰‬درصــدی هزینه های‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به ســال قبل امــکان پذیر‬ ‫نیســت‪ .‬اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل‬ ‫هزینه های بودجه اقدام نکردند‪ ،‬بحث جداگانه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫ مشخص بود که در بخش هزینه ها رشد بی سابقه‬‫ان قابل تامین نیســت و در ســمت منابع بودجه‬ ‫نیز نمی شــود بر صادرات نفــت خام و میعانات و‬ ‫درامدهای ارزی ناشــی از ان حداقل در چهار ماه‬ ‫ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ بر اقتصاددانان مســجل بود که باید فروش اوراق‬‫بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی‬ ‫غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی‬ ‫گرفته شــده و بایســتی حداقل ماهانه بیش از ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته‬ ‫می شد و البته اقدامات و واگذاری های دیگر هم در‬ ‫دستور کار قرار می گرفت‪ .‬اما متاسفانه همانند سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬باز این مهم در ماه های ابتدایی سال به دلیل‬ ‫تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ‪۴۹۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شــده اســت‪.‬‬ ‫اختالف قیمت‪ ۱۴‬هزارتومانی مرغ از تولید تا مصرف!‬ ‫مشــاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان‬ ‫اینکــه قیمت مــرغ گرم برای مصــرف کننده‬ ‫نباید بیشــتر از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۶‬هزار تومان باشــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رســد عده ای دالل و واسطه‬ ‫مرغ ها را از شــبکه خارج‪ ،‬کشــتار و با قیمت‬ ‫های باال عرضه می کنند‪.‬‬ ‫محمدعلــی کمالی‪ ،‬در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه چــرا قیمت مــرغ بــه ‪ ۴۰‬هــزار تومان‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬گفت‪:‬تولیدکننــدگان بایــد‬ ‫بــه میزان نهــاده ای که دریافــت می کنند و‬ ‫مقداری جوجــه ای که می ریزنــد مرغ زنده‬ ‫بــا قیمــت مصــوب ‪ ۱۷‬هــزار و‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫تحویــل دهنــد‪ .‬همچنیــن تولیدکننــدگان‬ ‫صاحب مرغ هایشان تا درب مرغداری هستند‬ ‫و اینکــه بعــد از ان چه اتفاقی مــی افتد در‬ ‫مسئولیت انها نیست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اینکــه بعد از کشــتار چگونه‬ ‫بخشی از مرغ ها از شــبکه خارج می شوند یا‬ ‫در مسیر عمده فروشی تا خرده فروشی چه بر‬ ‫ســر انها می اید برای ما نیز جای سوال دارد‪،‬‬ ‫زیــرا بخشــی از مرغ هایی که بــا قیمت های‬ ‫بعضا ‪ ۴۰‬هزار تومان فروخته می شود برچسب‬ ‫تنظیم بازار دارد‪.‬‬ ‫کمالی به اشــاره به اینکه در بخــش تولید با‬ ‫چالــش هایی مواجــه هســتیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گرمــای هــوا باعث شــده کــه ‪ ۱۱۳‬میلیون‬ ‫جوجه به درســتی وزن نگیرنــد و تولید کمتر‬ ‫شــود‪ .‬از طرفــی افزایش قیمت ســویا‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫جوجــه یکــروزه و افزایش کرایــه های حمل‬ ‫و نقــل هزینه تولیــد را باال برده اســت و در‬ ‫حــال حاضر قیمت تمام شــده مرغ زنده برای‬ ‫تولیدکننــدگان کیلویی ‪ ۱۹‬هزار و‪ ۶۰۰‬تا ‪۱۹‬‬ ‫هزار و‪ ۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با این حســاب قیمت مرغ گرم‬ ‫برای مصرف کننده نباید بیشــتر از ‪ ۲۵‬تا ‪۲۶‬‬ ‫هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫مشــاور عالی اتحادیه مرغداران گوشــتی در‬ ‫پاســخ به این ســوال که این ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫اختــاف قیمت از تولید تا مصرف به جیب چه‬ ‫کســی می رود‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت های باالی مرغ‬ ‫اصال مورد تایید ما نیســت و به نظر می رسد‬ ‫عده ای دالل و واسطه مرغ ها را به هر طریقی‬ ‫خارج از شبکه کشــتار و با قیمت های باال به‬ ‫فروش می رسانند‪.‬‬ ‫همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من‬ ‫انتقاد می کردم که کم فروخته شده حدود ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫رقم فعلی و برابر ‪ ۴۲۶۱۵‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش‬ ‫اوراق به خزانه انجام نگیرد‪ ،‬فشار بر بانک مرکزی و‬ ‫انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد امد و شوربختانه‬ ‫همینطور هم شده است‪ .‬من از ذکر اعداد محرمانه‬ ‫در این گزارش عاجزم‪ ،‬ولی الزم است نسبت به این‬ ‫رویه سریعاً تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫ نکته مهم دیگر افزایش بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی‬‫قیمت بین المللی کاالهای اساسی مختلف‪ ،‬خصوصاً‬ ‫نهاده های کشــاورزی‪ ،‬به دلیل تاثیر ادامه دار شیوع‬ ‫جهانی ویــروس کرونا و افزایش نیــاز به ارز برای‬ ‫تامین منابع الزم برای خرید این نهاده ها اســت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر هشت میلیارد دالر منابع تعیین شده‬ ‫در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬برای تامین کاالهای اساســی و‬ ‫دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری‬ ‫است‪ ،‬نمی دهد و عالوه بر فساد ارز ترجیحی‪ ،‬سبب‬ ‫ایجاد کمبود کاال در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫ واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر‬‫موضــوع تامین ارز ‪ ۴۲۰۰‬برای کاالهای اساســی‬ ‫تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کاالهای بسیار‬ ‫ضروری کشــور و مردم از طریــق منابع صادرات‬ ‫غیرنفتــی و با نرخ بــازار ثانویــه ارز تامین گردد‪،‬‬ ‫بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است‪ .‬خصوصا که‬ ‫مطالعات معتبر نشان می دهند که علیرغم تاثیرات‬ ‫مثبت اولیه ان‪ ،‬به تدریج بخش عمده رانت ناشــی‬ ‫از ایــن ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات‪ ،‬تولید‬ ‫و توزیع جذب شده و به مصرف کننده نهایی اصابت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫ از دیگــر ســو وجــود بالتکلیفــی و تعلــل در‬‫تصمیم گیــری بیــن دو دولــت ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬چه در‬ ‫چشــم انداز مذاکرات و چــه در نحوه تامین بودجه‬ ‫ریالــی وارزی مورد نیاز کشــور در حال دمیدن بر‬ ‫تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم‬ ‫را با چالش جدی مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ در پایــان ضمــن درخواســت عاجزانــه از‬‫سیاســت گذاران اقتصــادی برای انجــام اقدامات‬ ‫ضــروری فوق برای عدم ایجاد مشــکل در زندگی‬ ‫و معیشــت مردم در ماه های اتــی‪ ،‬تذکر می دهم‬ ‫که فــارغ از اینکه دولت تغییــر خواهد کرد‪ ،‬نباید‬ ‫اجازه داد که ریشــه اتحاد دولــت ‪ -‬ملت در حوزه‬ ‫اقتصاد گسســته شود و مطمئن هستم که با تغییر‬ ‫حکمرانی اقتصادی ‪ ،‬سیاســت ها و نیز جهت گیری‬ ‫درســت‪ ،‬رشد سریع اقتصاد ایران در سال های اتی‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫تورمهشتاددرصدی؟!‬ ‫یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد‪ :‬اگر تمام ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت با چاپ‬ ‫پول تامین شود‪ ،‬تورم ســاالنه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫می شود اما اگر بیشــتر این کسری با ازادسازی‬ ‫نرخ ها‪ ،‬درامدهای مالیاتی و فروش اوراق تامین‬ ‫شود‪ ،‬تورم کم تر می شود و نرخ ان تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کاهش می یابد‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬میثم هاشــم‬ ‫خانی در یک برنامه زنده اینستاگرامی به تحلیل‬ ‫چشم انداز اقتصاد کالن و تورم پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی من این است که خودروسازان بورسی‬ ‫تقریبا ‪ ۴۰‬هــزار میلیارد تومــان زیان خواهند‬ ‫داشــت که دولت نیز این زیان را با حمایت های‬ ‫خود از جیب مردم تامین می کند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اگر حمایت های دولت به صورت شفاف‬ ‫و پرداخت یارانه نقدی باشــد‪ ،‬نه تنها هیچگونه‬ ‫لطمه و ضــرری به اقتصــاد وارد نمی کند بلکه‬ ‫سوداور نیز می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال دولت با‬ ‫تقریبا ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان کســری بودجه‬ ‫مواجه اســت که این کسری را با فروش اوراق و‬ ‫چاپ پول تامین می کنــد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬دولت‬ ‫می تواند با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ازادســازی‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬فــوالد‪ ،‬ســیمان و‪ ...‬درامدهای‬ ‫مالیاتــی و فروش محدود اوراق کســری بودجه‬ ‫خــود را تامین کند‪.‬این کارشــناس اقتصادی با‬ ‫بیان اینکــه دولت جدید بایــد از کنترل ارزش‬ ‫شرکت های بورسی فاصله بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تمام‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان کســری بودجه با چاپ‬ ‫پول تامین شود‪ ،‬تورم ســاالنه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫می شود اما اگر بیشــتر این کسری با ازادسازی‬ ‫نرخ ها‪ ،‬درامدهای مالیاتی و فروش اوراق تامین‬ ‫شود‪ ،‬تورم کم تر می شود و نرخ ان تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کاهش می یابد‪.‬این اظهارات کارشناسی درحالی‬ ‫اســت که اخرین اعالم مرکز امار از نرخ تورم در‬ ‫چهارمین ماه ســال جاری حاکی از ان است که‬ ‫نرخ تورم ساالنه تیر ماه ‪ ١٤٠٠‬برای خانوارهای‬ ‫کشور به ‪ ٤٤.٢‬درصد رسیده که نسبت به همین‬ ‫اطالع در ماه قبــل‪ ١.٢ ،‬واحد درصد افزایش را‬ ‫نشان می دهد‪.‬در این زمینه‪ ،‬وحید شقاقی ‪ -‬یک‬ ‫کارشــناس اقتصادی دیگر گفته بــود با وجود‬ ‫ناترازی های موجود در اقتصاد چون ناترازی نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬تجــارت خارجی و بودجه روند تورم فعال‬ ‫صعودی خواهد بود و کاهشــی شدن این نرخ به‬ ‫سیاست های اصالحی و برنامه های دولت جدید‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫دومینویسلسله وارافزایشهزینه هاوپیشبینیرشد‪ ۱۲۰۰‬هزارمیلیاردتومانینقدینگی‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه‪ ،‬دومینوی‬ ‫سلســله وار افزایش هزینه ها هنوز ادامه دارد گفت‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم مراقب تبعات کسری بودجه باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم‪ ،‬‬ ‫ســید علی روحانی کارشــناس مرکز پژوهشهای‬ ‫مجلس گفــت ‪ :‬در پایان دولتها حساســیت دولت‬ ‫نســبت به افزایش هزینه هــای خود و از ان طرف‬ ‫حساسیت نســبت به تحوالت شبکه بانکی و خلق‬ ‫نقدینگی بانکها خیلی کمتر می شــود‪ .‬دقیقا شاهد‬ ‫همین مســئله طی ماه های اخیر هستیم‪ .‬افزایش‬ ‫هزینه های جدی در یک ســال اخیر اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫هزینه های جــاری به معنی هزینه های دائمی که‬ ‫دولت ها دارند‪ ،‬رشدهای عجیب و غریبی داشته و‬ ‫این دومینوی سلســله وار افزایــش هزینه ها هنوز‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫معاون مرکز پژوهشهای مجلس گفت‪ :‬طبیعتا محور‬ ‫اولی که باید دولت سیزدهم باید به ان توجه کند‪،‬‬ ‫این بخشــنامه ها و ابالغیه هایی است که از طرف‬ ‫رئیس سازمان برنامه و جاهای دیگر در دولت ابالغ‬ ‫می شود و افزایش هزینه های دائمی ایجاد می کند‬ ‫برای دولتی کــه منابع پایدار در حال حاضر ندارد‪،‬‬ ‫یعنی منابع برای تامین مالی این هزینه های پایدار‬ ‫ندارد و طبیعتا رئیس فعلی سازمان برنامه هم شاید‬ ‫یک ماه بیشــتر نمانــده از دوره اش حاال نه فقط‬ ‫سازمان برنامه کلیه دستگاهها و این حساسیتی که‬ ‫باید داشته باشد دولت فعلی ندارد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬امارهای پولی نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬در ســال ‪ 1400‬حدود ‪ 1200‬الی ‪1300‬‬ ‫هــزار میلیارد تومــان افزایش نقدینگــی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬یعنی افزایش خلق پول توسط شبکه بانکی‪.‬‬ ‫طبیعتا ان کســری بودجه نقش در این خلق پول‬ ‫بانکها دارد ان به جای خود‪ ،‬به کنار‪ .‬منتهی اینکه‬ ‫خــود بانکها این ‪ 1300 ،1200‬هزار میلیارد تومان‬ ‫را دارند برای چه هدفی خلق می کنند و تخصیص‬ ‫می دهند این به شدت مهم است خصوص بانکهای‬ ‫ناســالم‪ ،‬االن تعداد بانکهای ناســالم مان که زیان‬ ‫انباشــته شان بیش از کل ســرمایه شان است کم‬ ‫نیست‪ .‬چندین بانک این شکلی داریم‪ .‬ان تمرکزی‬ ‫که باید بانک مرکزی روی این بانکها می داشــت و‬ ‫انها تحت کنترل میکرد‪ ،‬از ســوی دیگر تسهیالت‬ ‫دهی شان‪ ،‬سپرده دهی شان را و سود سپرده شان‬ ‫را خیلی ســفت و سخت با ان برخورد می کرد این‬ ‫کار متاسفانه نشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ،‬بانکهای ناسالم باید سقف مشخصی برای‬ ‫رشد ترازنامه داشته باشــند اعطای تسهیالتشان‪،‬‬ ‫سود ســپرده شان‪ ،‬سرمایه گذاریشان باید حدهای‬ ‫مشخص داشــته باشــد و عدول از این حدها باید‬ ‫جریمه های جدی در پی داشــته باشــد‪ .‬اسم این‬ ‫سیاســت حدگذاری تراز نامه در ســال ‪ 99‬توسط‬ ‫دولت دوازدهــم در بانک مرکزی مطرح شــد اما‬ ‫جهت گیری به نظر می امد که اشــتباه بود و عمال‬ ‫اثربخشی نداشت‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس اقتصادی‪ ،‬واقعیت این است‬ ‫کــه ما منابع غیــر قابل تحقــق در بودجه ‪1400‬‬ ‫لحاظ کردیــم‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬منابعی که اســمش‬ ‫را می گذاریم قابل تحقق‪ ،‬منابع پایداری نیســتند‪.‬‬ ‫مثال در بودجه گفتیم دولت شرکتهایش را بفروشد‬ ‫ســهامش را واگذار بکند دارایی هایش را بفروشد با‬ ‫ان حقوق کارمند و بازنشســتگان بدهد‪ .‬دولت یک‬ ‫سال می تواند داراییش را بفروشد هر سال که نمی‬ ‫تواند داراییش را بفروشــد که یک هزینه جاری را‬ ‫پرداخت بکند‪.‬وی در خاتمه گفت‪ :‬این مدل بودجه‬ ‫ریــزی که هزینه های جاریمان را وابســته کردیم‬ ‫بــه فروش اموال و داراییها‪ ،‬به شــدت یک چالش‬ ‫خطرناکی اســت که دولت ســیزدهم عمال خود به‬ ‫خود داخل ان افتاده و باید برای خارج شدن از این‬ ‫چاله یک تدبیر جدی اندیشید‪ .‬متاسفانه نه تنها ما‬ ‫هزینــه های جاریمان را ه منابع ناپایدار یا به منابع‬ ‫غیرقابل تحقق وابســته کردیم‪ ،‬بلکه همان هزینه‬ ‫های جــاری را در این ماههای اخیر مرتب افزایش‬ ‫می دهیم و مرتب وعده های جدید می دهیم و این‬ ‫خیلی خطرناک است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬شهر کشور در وضعیت تنش ابی‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندســی اب و فاضالب‬ ‫کشور از ابرسانی ســیار به ‪ ۸۰۰۰‬روستا خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۰۰‬شهر کشور در‬ ‫وضعیت تنش ابی هستند‪.‬‬ ‫حمیدرضا جانباز‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی‬ ‫اب و فاضالب کشور در حاشیه بازدید از مرکز‬ ‫کنتــرل اب تهران در جمــع خبرنگاران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬طی روزهای گذشــته با افزایش درجه‬ ‫حرارت در اکثر نقاط کشــور مواجه بودیم و با‬ ‫وجود افزایش مصرف اب‪ ،‬با برنامه ریزی هایی‬ ‫که صورت گرفت اکنون در اکثر شهرها مشکل‬ ‫جدی نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 300‬شــهر کشــور‬ ‫دچــار تنــش ابی هســتند و در روســتاهای‬ ‫کشــور نیز حــدود ‪ 8000‬روســتا بــا تانکر‬ ‫اب رسانی می شوند‪.‬‬ ‫جانبــاز با بیان اینکه «امســال به لحاظ بارش‬ ‫سال سختی داشــته ایم»‪ ،‬گفت‪ :‬طی ‪ 52‬سال‬ ‫گذشته خشک ترین و گرمترین سال را سپری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تالش ما این اســت که با‬ ‫کمترین مشکل تامین اب شرب را انجام دهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طی روزهای گذشــته اعتباراتی از خزانه‬ ‫دریافت شــده و در حال دریافت است که این‬ ‫مســئله کمک زیادی برای سرعت بخشیدن به‬ ‫خدمات رسانی در کشور به ما می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور با اشاره‬ ‫به وضعیت اب رسانی به خوزستان گفت‪ :‬بعد از‬ ‫کم ابی که در اثر مدیریت مخازن اب سدها در‬ ‫خوزستان حادث شد شاهد بودیم که در پایین‬ ‫دســت دبی رودها کاهش یافــت‪ .‬البته عمده‬ ‫مشکل در دست تامین اب کشاورزی و دام بود‬ ‫اما هر روستا نیز در انتهای کرخه دچار مشکل‬ ‫شــدند‪.‬جانباز افزود‪ :‬با برنامه ریزی که صورت‬ ‫گرفت دو اتفاق خوب حاصل شد‪ .‬اول اینکه دبی‬ ‫خروجی اب ســدها به گونه ای تنظیم شد که‬ ‫ضمن خروج اب در این مرحله از تامین اب در‬ ‫پاییز و زمستان اطمینان داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اتفاق دومی کــه افتاد این بود‬ ‫که همه دست اندرکاران برای تامین اب ‪702‬‬ ‫روســتا کمک کردند و برنامه ریزی شــد که تا‬ ‫پایان سال مشــکل اب ‪ 500‬روستا حل شود‪.‬‬ ‫طبق مصوبه هفته گذشــته دولت که اعتبارات‬ ‫ان نیز تامین شده است قرار بر این شد که ‪702‬‬ ‫روستا از اب پایدار برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وی در خصوص اجــرای چهار طرح بزرگ اب‬ ‫رسانی در خوزستان گفت‪ :‬بزرگترین این طرح‬ ‫ها سامانه غدیر است که ‪ 25‬متر بر ثانیه ظرفیت‬ ‫دارد‪ .‬همچنین طرح های دیگر اب رســانی به‬ ‫شــهرهای مرکزی‪ ،‬شمال شرق و جنوب شرق‬ ‫استان در نظر گرفته شده که با اختصاص اعتبار‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور با بیان‬ ‫اینکه بخشی از این اعتبارها از فاینانس داخلی‬ ‫و برخی از فاینانس خارجی تامین خواهد شد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حال حاضر ‪ 75‬درصد جمعیت‬ ‫استان خوزستان از اب ســطحی استفاده می‬ ‫کنند که این عدد به طور متوســط در کشــور‬ ‫‪ 50‬درصد است‪.‬‬ ‫جانباز در خصوص تامین اب استان اصفهان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در این اســتان سامانه پنج میلیون نفری‬ ‫داریم که اکثر شهرها و روستاها را ابرسانی می‬ ‫کنند اما به دلیل محدودیت منابع ابی و کمبود‬ ‫بــارش میزان تامین اب افزایش نیافته و برنامه‬ ‫ریزی می کنیم که با مدیریت فشــار اب‪ ،‬اب‬ ‫مورد نیاز مردم تامین شود و امیدواریم که طی‬ ‫دو تا ســه روز اینده با کاهش دما بخش زیادی‬ ‫از شهرها دارای اب پایدار شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اخرین وضعیت تامین اب در‬ ‫تهران گفت‪ :‬طی یک سال گذشته ‪ 2.5‬درصد‬ ‫تعداد مشــترکان تهران افزایش یافته اما میزان‬ ‫مصــرف اب تنها یک درصد افزایش داشــته و‬ ‫این بدین معناست که مشــترکان تهرانی اب‬ ‫کمتــری را مصرف کرده اند و ما با برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت مخازن سعی داریم که حتی در پاییز‬ ‫کم بارش نیز کوچک ترین مشکلی برای تامین‬ ‫اب نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور در پاسخ‬ ‫به اینکه ایا اب مشــترکان پر مصرف در تهران‬ ‫قطع خواهد شــد گفت‪ :‬در حــال حاضر بیش‬ ‫از ‪ 70‬درصد مشــترکان طبق الگو مصرف اب‬ ‫دارند و در تالش هســتیم که در شرایط سخت‬ ‫گرمــا و کرونا بدون دغدغه اب مورد نیاز مردم‬ ‫تامین شود؛ در سال های گذشته با استفاده از‬ ‫ابزارهایی اب مشترکان پر مصرف قطع می شد‬ ‫اما به دلیل اینکه برخی انشعابات مشترک است‬ ‫سعی می کنیم قطعی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫جانباز با بیان اینکه طی ‪ 15‬سال گذشته سعی‬ ‫شده برای منازل جدید انشعابات مجزا در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای امسال هماهنگی‬ ‫هایی با توانیر داشــته ایم و تا کنون قطعی برق‬ ‫روی فیدرهای اصلی تاسیســات اب و فاضالب‬ ‫اعمال نشده است؛ در این بین حدود ‪ 27‬درصد‬ ‫نیز دیــزل ژنراتور داریم و برخی چاه ها نیز که‬ ‫فاقد ژنراتور هستند هماهنگ شده که در زمان‬ ‫قطع برق کمترین قطعی در انها اعمال شود‪.‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫شماره‪4249‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد‬ ‫شنبه ‪16‬‬ ‫چهار‬ ‫دو‬ ‫ناهماهنگیدراعمالمحدودیتمشاغلتهران‬ ‫در تمام شهرهای قرمز فقط‪ ۷‬شغل تعطیل است‪ ،‬حتی تهران!‬ ‫برخالف صحبت های روز گذشته رئیس اتاق اصناف تهران‪ ،‬دبیر کل اتاق اصناف تاکید کرد که وضعیت‬ ‫فعالیت مشاغل در همه استان ها بر اساس اخرین اطالعیه منتشر شده است‪.‬‬ ‫در حالی که روز گذشــته‪ ،‬بعد از پایان تعطیالت سراسری شش روزه استان های تهران و البرز‪ ،‬رئیس‬ ‫اتاق اصناف تهران گفت که فقط مشاغل گروه یک در تهران مجاز به فعالیت هستند‪ ،‬اتاق اصناف ایران‬ ‫می گوید مالک‪ ،‬اخرین اطالعیه ای است که بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا منتشر شده است‪.‬‬ ‫محمد باقر مجتبایی‪ ،‬دبیرکل اتاق اصناف ایران‪ ،‬در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬درباره وضعیت فعالیت مشاغل‬ ‫در وضعیت جدید کرونایی کشــور گفت‪ :‬با اتمام تعطیلی شش روزه اســتان های تهران و البرز‪ ،‬همه‬ ‫کشــور مشمول مصوبه محدودیت هفت شغل هستند و ســایر مشاغل می توانند با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫هفته گذشته اتاق اصناف ایران اطالعیه ای منتشر کرده بود که بر اساس ان فعالیت کلیه مشاغل صنفی‬ ‫با رعایت پروتکل بهداشــتی به جز هفت گروه شغل صنفی شامل رستوران ها و قهوه خانه ها‪ ،‬به صورت‬ ‫پذیرایی در فضای بســته (ولی بصورت بیرون بر می توانند فعالیت کنند)؛ تاالرهای پذیرائی؛ ســالن‬ ‫های سینما و تئاتر؛ پاساژها و بازارهای سربسته‪ ،‬به استثناء پاساژهای تخصصی نظیر الستیک‪ ،‬قطعات‬ ‫یدکی‪ ،‬اهن االت‪ ،‬کامپیوتر به جز پوشاک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش و موبایل؛ استخرهای سرپوشیده و باشگاه های‬ ‫بدن سازی؛ شــهربازی و باغ وحش ها؛ نمایشگاه های عمومی و تخصصی‪ ،‬در تمامی شهرهای سراسر‬ ‫کشور در وضعیت قرمز کرونایی مجاز است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه به تصمیمات نشســت مشــترک روز ‪ ۲۷‬تیر ماه‪ ،‬قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با‬ ‫بیماری کرونا و کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ســتاد که به ریاست وزیر کشور و فرمانده قرارگاه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬استناد و مقرر شده بود که در تعطیالت شش روزه تهران البرز از سه شنبه هفته گذشته به‬ ‫مدت شش روز‪ ،‬فقط ‪ ۹‬شغل مجاز به فعالیت باشند که این تعطیالت دو روز پیش تمام شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس در حال حاضر در همه شهرهای قرمز‪ ،‬فقط فعالیت هفت شغل محدود و مابقی مجاز به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫البته مشــاهدات میدانی حاکی از ان است که حتی در تعطیالت سراسری تهران برای کنترل بیماری‬ ‫کوید ‪ ۱۹‬که از ســه شنبه هفته پیش شروع شد و تا روز گذشته ادامه داشت همه اصناف غیرضروری‬ ‫همچنــان به فعالیت خود ادامه می دهند که بر اســاس گزارش های میدانی شــرایط اقتصادی و نبود‬ ‫حمایت های دولتی در این وضعیت تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه خبر داد‬ ‫ترکیه از تنباکو‪ ،‬واکسن کرونا می سازد!‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید یکی از شــرکت های ترکیه ای فعال در حوزه توتون و تنباکو‬ ‫به دنبال ساخت واکسن کرونا از تنباکو است‪.‬‬ ‫سید جالل ابراهیمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ترکیه در طول سال های گذشته سرمایه گذاری گسترده ای در حوزه‬ ‫توتون و تنباکو داشــته و امروز این کشور به بسیاری از کشــورهای دنیا‪ ،‬این محصوالت خود را صادر‬ ‫می کند‪ .‬به خصوص در منطقه خاورمیانه و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس‪ ،‬تقاضای زیادی برای این‬ ‫محصول وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تنها یکی از شــرکت های ترکیه ای فعال در این بخش با ‪ ۱۸۰‬کشــور جهان تجارت‬ ‫دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این شــرکت بزرگ ترک‪ ،‬در کنار فعالیت در حوزه کشــاورزی و تجارت‪ ،‬در سرمایه‬ ‫گذاری میان حوزه های جدید نیز فعال است که یکی از اصلی ترین ان حوزه بهداشت و درمان است‪.‬‬ ‫رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشــاره به طرح جدید ترک ها برای دســت یابی به واکسن کرونا از‬ ‫طریق تنباکو‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬یکی از شرکت های ترکیه ای فعال در این عرصه اعالم کرده که پیش از این‬ ‫کار تحقیقاتی برای به کارگیری تنباکو در واکسن سارس و ابوال را انجام می داده و حاال به شکل جدی‬ ‫در رابطه با واکسن کرونا فعال است‪.‬‬ ‫ابراهیمی ادامه داد‪ :‬در مطالعات قبلی با تزریق انتی بادی به گیاه تنباکو‪ ،‬توانســته بودند از ان ســرم‬ ‫گیری کنند و امروز نیز با مجوزی که از ســوی سازمان غذا و داروی امریکا برای تحقیق در این زمینه‬ ‫صادر شــده‪ ،‬کار بر روی ان ادامه دارد و در صورت رسیدن به نتایج نهایی‪ ،‬در اختیار دولت ترکیه قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ترک ها اعالم کرده اند که این واکسن در محیط معمول امکان نگهداری دارد و احتماال بر‬ ‫خالف بسیاری از واکسن های موجود‪ ،‬تک دوزی خواهد بود‪.‬‬ ‫ابراهیمی خاطرنشان کرد‪ :‬در کنار این حوزه های نوین‪ ،‬صنعت تنباکو و توتون در ترکیه پیشرفت قابل‬ ‫توجهی داشته و از این رو شرکت های ایرانی می توانند با عقد قراردادهای مشترک‪ ،‬در کنار استفاده از‬ ‫دانش انها‪ ،‬فضایی جدید برای صادرات و افزایش درامد خود در این بخش به وجود اورند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ترکیه یکی از کشــورهایی بود که با شــیوع کرونا‪ ،‬با توجه به کاهش جدی تعداد‬ ‫گردشگران‪ ،‬با اسیبی جدی مواجه شد‪.‬‬ ‫ترکیه در طول ماه های گذشــته واکسیناسیون مردمش را با واکســن های خارجی اغاز کرده و برخی‬ ‫احتمــال می دهند در اینده نه چندان دور امکان تزریق واکســن به گردشــگران بــه منظور افزایش‬ ‫درامدهای توریستی نیز در دستور کار انها قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تتر واقعا کالهبرداری کرده است؟‬ ‫در ساعات اخیر شایعاتی مبنی بر اغاز تحقیقات قضایی از تتر باعث ایجاد نگرانی در بین معامله گران‬ ‫شــده است‪ .‬شبکه خبری بلومبرگ ساعاتی پیش با انتشار گزارشی مدعی شد امریکا تحقیقات قضایی‬ ‫علیــه تتر به اتهام پنهان کردن اطالعــات تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتالی از بانک ها را اغاز‬ ‫کرده اســت‪ .‬تتر مهم ترین اســتیبل کوین دنیا (ارز دیجیتالی با قیمت ثابت یک دالر) است که برخی‬ ‫ان را دالر دنیای رمزارزها می دانند و نقل و انتقال ان به صرافی ها همواره از مهم ترین مواردی است‬ ‫که معامله گران ان را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫در حالی که ارزهای دیجیتالی نوسانات زیادی دارند‪ ،‬ارزش استیبل کوین ها همواره ثابت یا با تغییرات‬ ‫بســیار بسیار جزیی همراه است و خرید و فروش ارزهای دیجیتالی نیز بر حسب ان ها بیان می شود‪.‬‬ ‫نهادهای ناظر مالی هم به دلیل حفاظت از سرمایه گذاران و هم به دلیل ثبات مالی نگرانی های زیادی‬ ‫در خصوص افزایش اقبال عمومی به استیبل کوین ها دارند و لتیتا جیمز‪ -‬دادستان عمومی نیویورک‪-‬‬ ‫نیز پیشــتر به معامله گران هشدار داده بود هیچ پشتیبانی قانونی برای حفظ ارزش یک دالری هر تتر‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در ماه فوریه جیمز استفاده از تتر و خدمات صرافی بیتفینکس را ممنوع اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫در طــرف مقابل اما شــرکت تتر با صــدور بیانیه ای به گزارش بلومبرگ واکنش نشــان داده و ضمن‬ ‫تکذیب این دست ادعاها‪ ،‬ان ها را دروغ هایی تکرار خوانده که هدف ان صرفا جذب مخاطب است‪ .‬تتر‬ ‫همچنین بار دیگر بر تعهد خود در گفتگو با مقامات و نهادهای ناظر امریکایی و ســایر کشورها تاکید‬ ‫کرده و گفته است شفافیت را عاملی مهم در رشد و ارتقای قابلیت های خود می داند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که هفته گذشته‪ ،‬ژانت یلن‪ -‬وزیر خزانه داری امریکا‪ -‬در دیدار با مقامات مالی امریکا‬ ‫خواستار ایجاد سریع یک چارچوب قانونی برای فعالیت های مربوط به استیبل کوین ها شده بود‪ .‬گری‬ ‫گنســلر‪ -‬رییس کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا نیز گفته بود اگر قرار است استیبل کوین ها‬ ‫کارکردی مشابه پول رسمی داشته باشند باید کامال قانونی فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫سازمان حمایت از مصرف کننده در خواب است‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون صنایع و معادن مجلــس با بیان اینکه مــواد اصلی تولید روغــن موتور از‬ ‫پتروشــیمی های داخلی تامین می شــود و افزایش ‪ ۴۰‬درصدی این محصول پذیرفتنی نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در خواب به ســر می برد و به نظر می رســد از گرانی‬ ‫ســیمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬مرغ‪ ،‬نان و گوشت بی خبر است‪.‬سیدجواد حسینی کیا با انتقاد از افزایش ‪ 40‬درصدی‬ ‫قیمت روغن موتور‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در خواب به سر می برد و به‬ ‫نظر می رســد از گرانی سیمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬مرغ‪ ،‬نان‪ ،‬گوشت و‪ ...‬بی خبر است‪ .‬در شرایط کنونی این سوال‬ ‫ایجاد می شــود که سازمان حمایت را باید با چه نامی بخوانیم؟ از انجا که در عمل این سازمان فقط از‬ ‫گرانی حمایت می کند‪ ،‬باید ان را سازمان حمایت از گرانی نامگذاری کنیم نه حمایت از مصرف کننده‬ ‫و تولیدکنند‪.‬نماینده مردم ســنقر در مجلس شورای اســامی افزود‪ :‬مواد اصلی تولید روغن موتور از‬ ‫پتروشــیمی های داخلی تامین شــده و تولیدکننده تنها ادتیو(افزودنی) و برخی از کاتالیزورها را وارد‬ ‫می کند بنابراین مواد اولیه موردنیاز تولید داخلی اســت‪ ،‬از ســوی دیگر دســتمزد‪ ،‬نرخ ارز و قیمت‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬رشــد چندانی نداشــته به همین دلیل گرانی روغن موتور‪ ،‬قابل پذیرش نیست‪.‬وی‬ ‫با تصریح بر اینکه ســازمان حمایت ازمصرف کننده و تولیدکننده نقش خود را به درســتی در زمینه‬ ‫جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها ایفا نمی کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر این سازمان به درستی به وظایف‬ ‫خود عمل می کرد افراد نمی توانستند سلیقه ای قیمت ها را افزایش دهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫‪616‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نقش ستاد جنگ را ایفا کرد‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬هدف دشــمنان در اعمال تحریم و جنگ اقتصادی‪ ،‬فروپاشی‬ ‫جامعــه و ناکارامد جلوه دادن نظام در مقابله با بحران ها بود و به نظر من‪ ،‬ســتاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬نقش ستاد جنگ را ایفا کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری‪ ،‬دکتر حسن روحانی‪( ،‬سه شنبه‪،‬‬ ‫پنجم مردادماه) در اخرین نشســت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم‪ ،‬اداره‬ ‫اقتصاد کشــور در شــرایط ویژه تحریم و جنگ اقتصادی را بسیار پیچیده و سخت‬ ‫خواند و گفت‪ :‬هدف نخســت دشمنان در اعمال تحریم و جنگ اقتصادی‪ ،‬فروپاشی‬ ‫جامعه و ناکارامد جلوه دادن نظام در مقابله با بحران ها و مشــکالت بوده اســت و‬ ‫به نظر من ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬نقش ستاد جنگ را ایفا کرده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تامین زندگی و معیشــت و جلوگیری از اســیب دیدن بنیان زندگی مردم را‬ ‫از محورهای اصلی و مورد توجه در تصمیم گیری های ســتاد اقتصادی برشــمرد و‬ ‫افــزود‪ :‬امنیت غذایی و ثبــات اقتصادی نقش مهمی در ایجــاد امنیت اجتماعی و‬ ‫روانی جامعه دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری تصریح کرد‪ :‬مردم همواره خواســتار امنیت روانــی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگــی و رفاه و اســایش در زمینه های اقتصادی هســتند و ایــن موضوع مهم‬ ‫همــواره در دولت تدبیر و امید مورد اهتمام بــود و تا زمانی که جنگ اقتصادی بر‬ ‫کشــور تحمیل نشده بود این دولت توانست با کاهش چشمگیر تورم در چهار سال‬ ‫متمادی ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬و ایجاد ثبات و رشــد اقتصادی‪ ،‬امنیت روانی و اجتماعی را ارتقا‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫روحانــی بیان کرد‪ :‬پس از اعمال جنگ اقتصادی علیه ایران نیز تصمیم های موثر و‬ ‫کالن ســتاد هماهنگی اقتصادی اهداف دشمن را در فروپاشی جامعه‪ ،‬خنثی کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگرچه عوامل جنگ اقتصادی‪ ،‬سیاسی بود و در حوزه روابط خارجی‬ ‫و دیپلماســی قرار می گرفت‪ ،‬اما ســتاد هماهنگی اقتصادی بــا تصمیم گیری های‬ ‫به موقع و مناســب تالش کرد اثار اقتصادی این تهاجم های سیاسی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری به اســتفاده از مجموعه نظرات اقتصاددانان و کارشناســان بخش‬ ‫اقتصادی با دیدگاه های مختلف در تصمیم گیری های کالن ســتاد اقتصادی اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تشکیل نشست های منظم این ستاد نشان داد دولت به عهد خود برای‬ ‫تصمیم گیری براســاس خرد جمعی و پرهیز از تصمیم های سلیقه ای در برنامه ریزی‬ ‫و سیاســتگذاری های کالن اقتصادی پایبند است و حضور مسئوالن ارشد اقتصادی‬ ‫کشور در نشست های ستاد هماهنگی اقتصادی هر هفته در دو نوبت‪ ،‬نشانه اهتمام‬ ‫جدی دولت در حل مســائل اقتصادی و تالش ساختاری برای ایجاد هماهنگی در‬ ‫اقدام های اقتصادی دولت بوده است‪.‬‬ ‫روحانی با قدردانی از حضور منظم‪ ،‬باانگیزه و پشــتکار همه اعضای ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصــادی دولــت‪ ،‬به ویژه اســحاق جهانگیــری‪ ،‬معــاون اول رئیس جمهوری در‬ ‫نشســت های برگزار شده‪ ،‬از نقش مهم ایشان در هماهنگی اجرای تصمیم های این‬ ‫ستاد در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکر کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خط لوله گوره ‪ -‬جاسک برای ایران اهداف‬ ‫اقتصادی و توسعه ای دارد‬ ‫ســخنگوی دولت گفت‪ :‬ساخت و بهره برداری از‬ ‫مگاپروژه خط لوله انتقال نفت گوره ‪ -‬جاســک‬ ‫بــرای ایــران مجموعــه ای از اهــداف امنیتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و توسعه ای را در بر دارد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬علی ربیعی‪،‬‬ ‫(سه شــنبه‪ ،‬پنجم مردادماه) در نشســت خبری‬ ‫هفتگــی که به صــورت مکتوب برگزار شــد‪ ،‬در‬ ‫پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه افتتاح خط‬ ‫لوله گوره ‪ -‬جاســک چه اهمیــت و تاثیری در‬ ‫صادرات نفت ایران خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت‬ ‫و بهره بــرداری از مگاپروژه خط لوله انتقال نفت‬ ‫گوره ‪ -‬جاسک برای ایران مجموعه ای از اهداف‬ ‫امنیتی‪ ،‬اقتصادی و توسعه ای را در بر دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه هرچه راه هــای انتقال انرژی‬ ‫در ســطوح مختلف متعددتر و متنوع تر باشــد‪،‬‬ ‫بــه همان میــزان امنیت انرژی جهانی بیشــتر‬ ‫تامین می شود‪ ،‬افزود‪ :‬فارغ از مالحظات امنیتی‪،‬‬ ‫مگاپروژه گوره ‪ -‬جاسک برای صنعت نفت ایران‬ ‫بــه لحاظ فنــی ‪ -‬مهندســی و مدیریت اجرای‬ ‫پروژه های کالن‪ ،‬راهبردی به شمار می اید‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬در نگاه نخســت‪،‬‬ ‫ایــن پروژه در شــرایطی اجرا شــد کــه ایران‬ ‫شــدیدترین و ســخت ترین تحریم هــای نفتی‬ ‫را تجربــه کرد‪ .‬حضــور شــرکت های ایرانی در‬ ‫مراحــل مختلف طراحی و اجرا‪ ،‬ســرعت اجرای‬ ‫طرح با توجه به حجم کار و وســعت جغرافیایی‬ ‫و طوالنی بودن مسیر طرح‪ ،‬استفاده از تجهیزات‬ ‫و تاسیســات ســاخت داخل در مراحل مختلف‬ ‫ســاخت خط لوله و تاسیســات مستقر در پایانه‬ ‫جاســک و مواردی از این دست‪ ،‬موجب ارتقای‬ ‫ســطح دانش فنی و مهندسی در صنعت نفت و‬ ‫شــرکت های سازنده اقالم و تجهیزات طرح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ربیعی بیان کرد‪ :‬ایجاد تاسیســات پایین دستی‬ ‫شــامل پتروپاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها و‬ ‫بخش های جمعی و پشتیبانی در پایانه جاسک‪،‬‬ ‫به طــور طبیعــی هم ابعــاد پروژه را گســترش‬ ‫می دهد و هم ســاحل مکران را به سومین حوزه‬ ‫توسعه ای و صنعتی برای کشور پس از خوزستان‬ ‫و پارس جنوبی تبدیل می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خط لوله گوره ‪ -‬جاســک و تاسیسات‬ ‫صادراتی مکران زمانی اهمیت واقعی و راهبردی‬ ‫چین تولید گاز را‪ ۶۰‬درصد افزایش می دهد‬ ‫شــرکت ســینوپک اعالم کرد که چین در نظر‬ ‫دارد تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬تولیــد گاز طبیعی داخلی‬ ‫خود را نســبت بــه ســال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی ‪۶۰‬‬ ‫درصــد افزایش دهد‪.‬به نقــل از رویترز‪ ،‬یکی از‬ ‫محققان برجسته شرکت سینوپک روز سه شنبه‬ ‫اعالم کــرد که چین قصد دارد به منظور کاهش‬ ‫االیندگی ها و کاســتن از مقدار انتشــار کربن‪،‬‬ ‫تولید گاز طبیعی خود را تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫بــا ‪ ۶۰‬درصد افزایش نســبت به ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به ‪ ۴۸‬میلیارد مترمکعب در ســال برساند‪.‬این‬ ‫شــرکت بزرگ نفت و گاز متعهد شــده است‬ ‫تا ســال ‪ ۲۰۵۰‬با اتکا به تولید گاز بیشــتر در‬ ‫مقابل نفت در ســبد کاالهــای تولیدی خود و‬ ‫سرمایه گذاری در هیدروژن به عنوان یک سوخت‬ ‫برای بخش حمل ونقل‪ ،‬هدف به صفر رســاندن‬ ‫مقدار انتشــار کرین را محقــق کند‪.‬زو زیکیان‪،‬‬ ‫متخصص گاز در موسســه تحقیقات اکتشاف و‬ ‫توسعه نفت ســینوپک‪ ،‬در یک سمینار مربوط‬ ‫به صنعت نفت گفت‪ :‬این شرکت بر بهره برداری‬ ‫خبر‬ ‫از منابع گاز در حوضه سیچوان در جنوب غرب‬ ‫و اردوس در شــمال چیــن تمرکز می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت قصد دارد ساالنه ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز شیل از حوضه سیچوان برداشت‬ ‫کنــد که حدود ‪ ۳۰‬درصــد از کل گاز تولیدی‬ ‫ان را تشــکیل خواهد داد‪.‬ایــن متخصص گاز‬ ‫در موسســه تحقیقات اکتشــاف و توسعه نفت‬ ‫شرکت سینوپک اظهار کرد‪ :‬سینوپک همچنین‬ ‫به عنــوان یکی از مهم تریــن واردکنندگان گاز‬ ‫طبیعی مایع شده (ال ان جی) در چین‪ ،‬با توسعه‬ ‫پایانه های موجود در «تیانجین»‪« ،‬چینگ دائو»‬ ‫و «بیهای» و ساخت پایانه های تازه در «النگکو»‬ ‫در اســتان «شــاندونگ» و لیوهه در ژجیانگ‪،‬‬ ‫ظرفیــت دریافت خود را افزایــش خواهد داد‪.‬‬ ‫زیکیــان بدون اشــاره به هدف کلــی افزایش‬ ‫ظرفیت ســینوپک گفت‪ :‬چین تا ســال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میالدی بیــش از ‪ ۳۰‬پایانه ال ان جی راه اندازی‬ ‫می کند تا حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیون تن ال ان جی را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫اجرایمرحلهدومتوسعه‬ ‫ذخیره سازی هایراهبردینفتهند‬ ‫پتروشیمیپردیسدراحیایجنگل هایحرامشارکتمی کند‬ ‫شرکت پتروشمی پردیس همسو‬ ‫بــا ایفای مســئولیت های محیط‬ ‫زیســتی خود و با هدف حمایت‬ ‫از جنگل های حرای استان بوشهر‬ ‫تفاهم نامــه همکاری با ســازمان‬ ‫حفاظت از محیط زیســت امضا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پتروشــیمی‬ ‫پردیــس‪ ،‬ایین امضای تفاهم نامه‬ ‫همکاری میان شرکت پتروشیمی‬ ‫پردیس و سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیســت روز دوشــنبه‪( ،‬چهارم‬ ‫مردادماه) هم زمان با روز جهانی‬ ‫حفاظت از اکوسیستم های مانگرو‬ ‫بــا حضور معاون محیط زیســت‬ ‫دریایی ســازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست کشور و مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیســت اســتان بوشــهر‬ ‫در مجتمع پتروشــیمی پردیس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫سعادت معتمدی‪ ،‬رئیس مجتمع‬ ‫پتروشیمی پردیس در این ایین‬ ‫با اشاره به فعالیت های پتروشیمی‬ ‫پردیــس در زمینــه مســئولیت‬ ‫اجتماعی خود گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫با رعایت اصول و اســتانداردهای‬ ‫زیســت محیطی بــه رکوردهای‬ ‫تولید محصــول با کمترین مقدار‬ ‫االیندگــی برای محیط زیســت‬ ‫دســت یافتــه اســت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫تاکنــون فعالیت های تاثیرگذاری‬ ‫از ســوی پتروشــیمی پردیــس‬ ‫به منظور ایجاد کمربند ســبز در‬ ‫ســطح منطقه و حمایت علمی و‬ ‫مالی از طرح های زیست محیطی‬ ‫انجام شــده و این حمایت ها در‬ ‫اینده نیز به صورت گستره تر ادامه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬فرهاد قلی نژاد‪،‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت‬ ‫استان بوشــهر نیز در این ایین‪،‬‬ ‫پتروشیمی پردیس را مجموعه ای‬ ‫دوستدار محیط زیست دانست و‬ ‫گفت‪ :‬مجتمع پتروشیمی پردیس‬ ‫بــدون ایجاد الودگــی از صنایع‬ ‫سبز کشور است و با اهتمامی که‬ ‫نســبت به محیط زیست دارد از‬ ‫سازمان های نمونه استان بوشهر‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پارســال با همکاری پتروشیمی‬ ‫پردیس و سازمان های مردم نهاد‪،‬‬ ‫تعداد زیادی نهال حرا در مناطق‬ ‫مستعد استان کاشت شد‪.‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیســت اســتان‬ ‫بوشــهر با اشــاره به روند خشک‬ ‫شــدن تاالب نای بند در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اخیر اظهار کــرد‪ :‬کارگروهی در‬ ‫سطح شهرستان عســلویه برای‬ ‫نجــات جنگل هــای حرا شــکل‬ ‫گرفت و با مطالعات انجام شده به‬ ‫این نتیجه رســیدیم که به جای‬ ‫کاشت نهال حرا در نقاط مختلف‬ ‫و اسیب پذیر‪ ،‬زیستگاه های اصلی‬ ‫را که در معرض خشــک شــدن‬ ‫و نابودی هســتند نجــات دهیم‪.‬‬ ‫قلی نــژاد ادامــه داد‪ :‬بــه همین‬ ‫منظــور سلســله فعالیت هایــی‬ ‫بــرای الیروبی‪ ،‬مطالعــات ابی و‬ ‫حــراکاری در تــاالب نای بند و‬ ‫سایر زیستگاه های حرا در استان‬ ‫بوشهر طرح ریزی شد که از امروز‬ ‫در قالب تفاهم نامه ای بین سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت و شرکت‬ ‫پتروشــیمی پردیس بــرای دوره‬ ‫زمانی پنج ساله اجرایی می شود‪.‬‬ ‫حمایــت مالــی و معنــوی از‬ ‫پروژه هــای پژوهشــی و عمرانی‬ ‫حفاظــت از جنگل هــای حــرا‬ ‫در اســتان‪ ،‬برگــزاری دوره های‬ ‫اموزشی‪ ،‬سمینار‪ ،‬همایش علمی‪،‬‬ ‫چاپ نشــریه‪ ،‬تولید نرم افزارهای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬تولید انیمیشن و فیلم‬ ‫و اســتفاده از ظرفیت های علمی‬ ‫و مالی بــرای اموزش و اشــاعه‬ ‫فرهنگ محیط زیست در جوامع‬ ‫محلی حاشــیه جنگل های حرا از‬ ‫محورهــای ایــن تفاهم نامه پنج‬ ‫ساله است‪.‬پتروشــیمی پردیس‪،‬‬ ‫بزرگ ترین مجتمــع تولیدکننده‬ ‫امونیــاک و اوره در خاورمیانــه‬ ‫و از بزرگ تریــن تولیدکنندگان‬ ‫این محصوالت در ســطح جهان‬ ‫بــا تولید بیــش از ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫محصول اســت و در ســال های‬ ‫اخیــر فعالیت های بســیاری در‬ ‫زمینه مسئولیت اجتماعی خود و‬ ‫کمک به توسعه جامعه پیرامونی‬ ‫در سه حوزه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و زیست محیطی انجام داده است‪.‬‬ ‫حمایت مادی و معنوی از توسعه‬ ‫مراکز علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫فرهنگی در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی پارس‪ ،‬تــاش برای بهبود‬ ‫امکانات رفاهی و زیرســاخت های‬ ‫منطقه مانند ســاخت مدرســه‪،‬‬ ‫پــارک و‪ ،...‬حمایــت از ایجــاد‬ ‫کمربنــد سبـــز در منطقه ویژه‬ ‫اقتصــادی انرژی پارس و حمایت‬ ‫علمــی و مالی از طــرح حفاظت‬ ‫مرجان های خلیج فارس بخشــی‬ ‫از خدمات پتروشیمی پردیس در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ ‫هند در نظر دارد مرحله دوم طرح توســعه‬ ‫ذخیر ه ســازی راهبردی نفــت خام خود را‬ ‫اجرا کند‪.‬‬ ‫بــه نقل از و ب ســایت خبرگــزاری امارات‬ ‫(وام)‪ ،‬رامســوار تلــی‪ ،‬وزیــر مشــاور‬ ‫در امــور نفــت و گاز هنــد‪ ،‬امــروز در‬ ‫مجلس ســفلی پارلمــان هند موســوم به‬ ‫«لو ک ســابا»‪ ،‬اعــام کرد این کشــور در‬ ‫حــال توســعه برنامه ســاخت تاسیســات‬ ‫ذخیر ه ســاز ی های راهبردی نفت و اجرای‬ ‫مرحله دوم ان است‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه پرســش های اعضــای‬ ‫مجلس سفلی (لو ک ســابا) گفت‪ :‬در مرحله‬ ‫دوم ســاخت تاسیســات ذخیر ه ساز ی های‬ ‫راهبــردی نفــت‪ ،‬مجوزهایی بــرای ایجاد‬ ‫دو واحد ذخیر ه ســازی تجاری ‪ -‬راهبردی‬ ‫جدیــد بــا ظرفیــت ‪ ۶.۵‬میلیــون تن در‬ ‫ساختارهای زیرزمینی صادر شده است‪.‬‬ ‫در جریــان اجــرای مرحله نخســت طرح‬ ‫ســاخت تاسیســات ذخیر ه ســاز ی های‬ ‫راهبــردی نفت خــام هنــد‪ ،‬توافقنامه ای‬ ‫به منظور ذخیره محموله های دریافتی نفت‬ ‫خام از ابوظبی در ژانویه ‪ ۲۰۱۷‬طی دیدار‬ ‫شــیخ محمد بــن زاید ال نهیــان‪ ،‬ولیعهد‬ ‫ابوظبی و معــاون فرماندهی عالی نیروهای‬ ‫مســلح امــارات در دهلی نو بیــن هند و‬ ‫امارات امضا شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری رســمی امارات‬ ‫در ‪ ۱۲‬مــه ‪ ،۲۰۱۸‬پــس از ایــن توافق‪،‬‬ ‫نخســتین محمولــه نفت خام از شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ابوظبی (ادنــوک) ‪ ۱۶‬ماه بعد‬ ‫به هند ارسال شد‪.‬‬ ‫محموله هــای بعــدی به عنوان بخشــی از‬ ‫توافق به این مقصد ارسال شده است‪.‬‬ ‫در مرحلــه دوم اجــرای طــرح توســعه‬ ‫تاسیســات ذخیر ه ساز ی های راهبردی نفت‬ ‫خام هند‪ ،‬ســاخت مخازنی نــو در منطقه‬ ‫«چندیخــول» واقع در ایالت «ادیشــا» با‬ ‫ظرفیــت ‪ ۴‬میلیون تن و دیگری در منطقه‬ ‫«پــادور» واقــع در ایالت «کارناتــاکا» با‬ ‫ظرفیت ‪ ۲.۵‬تن پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ایــن تاسیســات بــا مشــارکت عمومی و‬ ‫خصوصی تامین مالی می شوند‪.‬‬ ‫تلــی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬درخواســت‬ ‫پیشنهادها برای ســاخت این تاسیسات در‬ ‫مرحله نهایی است‪.‬‬ ‫دولــت هند پارســال ‪ ۲.۱‬میلیــارد روپیه‬ ‫هند (معــادل ‪ ۱۵۵.۴‬میلیارد دالر) بودجه‬ ‫بــه بخش تملک زمیــن در مرحله دوم این‬ ‫طرح اختصاص داد‪.‬‬ ‫خود را پیدا و ایجــاد ان را به لحاظ اقتصادی و‬ ‫توسعه ای توجیه پذیر می کند که ایران از ظرفیت‬ ‫کنونی تولید یعنی ‪ ۴‬میلیون بشکه در روز فراتر‬ ‫رفته و به سطح تولید بیش از ‪ ۶‬میلیون و روزانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه برسد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت افــزود‪ :‬بدون تردیــد افزایش‬ ‫تولید با محوریت افزایش ضریب برداشــت نفت‪،‬‬ ‫ظرفیــت جدیــدی را برای صنعــت نفت ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ربیعــی تصریح کــرد‪ :‬مــا سال هاســت که به‬ ‫خبر‬ ‫ســیاه نمایی ها عــادت کرده ایم‪ ،‬امــا امروز در‬ ‫روزهای پایانــی دولت قرار داریــم‪ ،‬نه به عنوان‬ ‫سخنگو‪ ،‬بلکه به عنوان یک شهروند مایلم بگویم‬ ‫نتایج این ســیاه نمایی که به قیمت دولت زدایی‬ ‫و ناکارامــد جلــوه دادن دولت صــورت گرفت‪،‬‬ ‫خوانــش ان در جامعه فقط محــدود به دولت‬ ‫نمی ماند‪ .‬با این سیاه نمایی ها روح و روان جامعه‬ ‫نیــز ازار دید و نتایج ان امروز در هر سنجشــی‬ ‫مشخص شده است‪ .‬پاشــیدن جوهر سیاه‪ ،‬فقط‬ ‫یک نقطه را سیاه نمی کند‪.‬‬ ‫بغداد خواهان حضور یک شرکت امریکایی دیگر در میدان قرنه غربی‪ ۱-‬شد‬ ‫نخســت وزیــر عراق اعــام کرد این کشــور‬ ‫تصمیم به جایگزینی شــرکت اکســون با یک‬ ‫شرکت نفتی امریکایی دیگر گرفته است‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬مصطفی الکاظمی‪ ،‬نخســت‬ ‫وزیر عراق روز دوشــنبه (چهــارم مردادماه)‬ ‫گفــت‪ :‬بغــداد خواهــان جایگزینــی یــک‬ ‫شــرکت امریکایی دیگری با شــرکت اکسون‬ ‫موبیــل در طرح توســعه میــدان نفتی قرنه‬ ‫غربی‪ ۱-‬عراق است‪.‬‬ ‫اکسون موبیل که سال ‪ ۲۰۱۹‬به نظر می رسید‬ ‫قصــد دارد پروژه ‪ ۵۳‬میلیــارد دالری را برای‬ ‫تقویــت تولید نفت عــراق پیش ببرد‪ ،‬درصدد‬ ‫فروش ‪ ۳۲.۷‬درصد از ســهام خود در میدان‬ ‫قرنه غربی‪ ۱-‬است‪.‬‬ ‫نخســت وزیر عــراق پس از گفت وگــو با جو‬ ‫بایدن‪ ،‬رئیس جمهوری امریــکا‪ ،‬به گروهی از‬ ‫خبرنگاران در واشینگتن گفت‪ :‬اکسون موبیل‬ ‫بــه دالیلی مربــوط به روندهــای مدیریتی و‬ ‫تصمیم های داخلــی و نه به دلیل وضع خاص‬ ‫عراق‪ ،‬در حال خروج از این کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی اکســون موبیل از عراق خارج‬ ‫شود‪ ،‬ما نمی خواهیم جایگزین ان یک شرکت‬ ‫غیر امریکایی باشد‪.‬‬ ‫کاظمی به اینکه کدام شــرکت های امریکایی‬ ‫عالقه منــد به جایگزینی با شــرکت اکســون‬ ‫موبیل در طرح توســعه میــدان قرنه غربی‪۱-‬‬ ‫است‪ ،‬اشاره ای نکرد‪.‬‬ ‫شــرکت امریکایی شورون هم در صنعت نفت‬ ‫عراق فعالیت می کند‪.‬‬ ‫در ماه مه‪ ،‬احسان عبدالجبار‪ ،‬وزیر نفت عراق‪،‬‬ ‫گفته بود که این کشور در حال بررسی خرید‬ ‫سهام اکسون در میدان قرنه غربی‪ ۱-‬از طریق‬ ‫شرکت دولتی نفت بصره است‪.‬‬ ‫اکسون موبیل در تماسی با رویترز اعالم کرده‬ ‫بود که اکســون موبیل برای فروش سهام خود‬ ‫در میدان قرنه غربی‪ ۱-‬با شــرکت های چینی‬ ‫پتروچاینا و سینوک در ژانویه ‪ ۲۰۲۱‬به توافق‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجری پروژه احداث خط لوله ‪ ۲۶‬اینچ بندرعباس ‪ -‬مهراران خبر داد‬ ‫اغاز لوله گذاری گستره یک خط لوله بندرعباس ‪ -‬سیرجان ‪ -‬رفسنجان‬ ‫مجــری پروژه احداث خط لوله ‪ ۲۶‬اینچ بندرعباس ‪ -‬مهراران در شــرکت ملی‬ ‫مهندســی و ساختمان نفت ایران از اغاز لوله گذاری گستره یک خط لوله انتقال‬ ‫فراورده بندرعباس ‪ -‬ســیرجان ‪ -‬رفسنجان خبر داد‪.‬‬ ‫ه نقل از شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران‪ ،‬علی خانی پور اعالم کرد‪:‬‬ ‫به منظور اســتفاده از حداکثر توان داخلی کشور‪ ،‬کل لوله های این پروژه توسط‬ ‫شرکت های داخلی ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬احداث خط لوله ‪ API X60‬به قطر ‪ ۲۶‬اینچ با پوشش ‪FBE‬‬ ‫و به طول ‪ ۲۴۹‬کیلومتر از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس تــا مرکز انتقال نفت‬ ‫مهراران‪ ،‬احداث یک رشــته کابل فیبر نوری در کانال مجزا و در مجاورت لوله‬ ‫برای سیســتم نشــت یاب هوشــمند‪ ،‬طراحی و احداث سیســتم کامل حفاظت‬ ‫کاتدی موقت و دائم در دســتور کار این پروژه است‪.‬‬ ‫مجــری پروژه احداث خــط لوله ‪ ۲۶‬اینــچ بندرعباس ‪ -‬مهراران با اشــاره به‬ ‫اهمیــت تامین لولــه در این پروژه گفت‪ :‬پروژه احداث خــط لوله بندرعباس ‪-‬‬ ‫مهراران بر پایه شیوه قراردادی مهندســی‪ ،‬تامین تجهیزات و اجرا (ئی پی سی)‬ ‫اجرا می شــود که ارزش تامین لوله ‪ ۸۳‬درصد کل پروژه و ‪ ۹۵‬درصد بخش ‪P‬‬ ‫(خریــد و تامین کاال و مصالح) که خوشــبختانه در این ارتباط اقدام های خوب‬ ‫و مثبتی انجام شده است‪.‬‬ ‫خانی پــور افزود‪ :‬لوله هــای مورد نیاز ایــن پروژه ‪ ۲۴۹‬کیلومتر اســت که ‪۵۲‬‬ ‫کیلومتر توســط شرکت لوله ســازی صفا ساخته و به سایت حمل شده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره تامیــن بقیه اقــام اساســی نظیر کابــل فیبرنوری و شــیراالت‬ ‫بین راهی گفت‪ :‬با توجه به نهایی ســازی بررســی شــرکت های سازنده‪ ،‬به زودی‬ ‫سفارش گذاری این تجهیزات انجام می شود‪.‬‬ ‫مجری پروژه احداث خط لوله ‪ ۲۶‬اینــچ بندرعباس ‪ -‬مهراران درباره تجهیزات‬ ‫حفاظت کاتدی گفت‪ :‬طراحی سیســتم حفاظت کاتدی تکمیل شــده اســت و‬ ‫در هفته های اینده تجهیزات حفاظت کاتدی را ســفار ش گذاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خانی پور افــزود‪ :‬پیمانکار این پروژه مشــارکت قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا‬ ‫(ص) و تدبیر انرژی گســتر ایرانیان و مشــاور ان گروه مهندسین مشاور پارس‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا‪ ،‬طرح احداث خط لوله بندرعباس ‪ -‬ســیرجان ‪ -‬رفســنجان با‬ ‫هــدف انتقال تولیدات پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به مرکز کشــور در حال‬ ‫اجراســت که به چهار پروژه تقســیم شده اســت؛ این پروژه ها شــامل گستره‬ ‫یــک با عنوان پروژه احداث خــط لوله انتقال فراورده هــای نفتی بندرعباس ‪-‬‬ ‫مهــراران‪ ،‬گســتره دو با عنوان طرح احداث خط لوله مهراران ‪ -‬رفســنجان به‬ ‫همراه انشــعاب خط لوله سیرجان و پروژه احداث تلمبه خانه ها و پایانه های خط‬ ‫لوله بندرعباس ‪ -‬ســیرجان ‪ -‬رفســنجان و پروژه احداث خطوط انتقال برق و‬ ‫پست های فشار قوی است‪.‬‬ ‫پروژه ســاخت خط لوله بندرعبــاس ‪ -‬مهراران با هدف انتقال روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشــکه فراورد ه های نفتی شــامل بنزین‪ ،‬نفت ســفید و گازوئیل از پاالیشــگاه‬ ‫ســتاره خلیج فارس به مرکز انتقال نفت مهراران در دستور کار این شرکت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫دلتا‪ ،‬چگونه مفروضات مربوط به‬ ‫کروناویروس را بر هم زد؟‬ ‫ســویه دلتا سریعترین و مســری ترین نسخه از‬ ‫ویــروس کرونای عامل بیمــاری کووید‪ ۱۹-‬و با‬ ‫باالتریــن قدرت بیماری زایی اســت که در حال‬ ‫حاضــر جهان بــا ان مواجه شــده و طبق گفته‬ ‫ویــروس شناســان‪ ،‬مفروضات مربــوط به این‬ ‫بیمــاری را بر هــم زده و این درحالیســت که‬ ‫شماری از کشورها‪ ،‬اخیرا محدودیت ها را تسهیل‬ ‫کرده و فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته اند‪.‬‬ ‫بر اســاس مصاحبه انجام شده با ‪ ۱۰‬متخصص‬ ‫برجســته بیمــاری کووید‪ ،۱۹-‬قدرت واکســن‬ ‫برای ایجاد مصونیت در برابر نوع شــدید بیماری‬ ‫و کاهش بســتری ها بــر اثر ابتال به هــر نوع از‬ ‫کروناویروس‪ ،‬بســیار باالست و افرادی که بیشتر‬ ‫در معرض خطر هستند کســانی اند که هنوز در‬ ‫برابر بیماری واکسینه نشده اند‪.‬‬ ‫با این وجود شــواهد فزاینده ای نشان می دهد‬ ‫ســویه دلتا که برای اولین بار در هند شناسایی‬ ‫شــد‪ ،‬قادر است افراد واکسینه شده را نیز نسبت‬ ‫به نسخه های قبلی با سرعت بیشتری الوده کند‬ ‫و نگرانی هایی مبنی بر این وجود دارد که حتی‬ ‫ممکن است ویروس را گسترش دهد‪.‬‬ ‫برخی از متخصصــان در ایــاالت متحده اخیرا‬ ‫اظهار داشتند‪ :‬به همین دلیل استفاده از ماسک‪،‬‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ســایر اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه ممکن است حتی در کشورهایی که‬ ‫برنامه گســترده واکسیناسیون را در پیش گرفته‬ ‫اند‪ ،‬ضرورت پیدا کند‪.‬‬ ‫مقامات بهداشــتی در امریکا این روزها در حال‬ ‫بررســی این موضوع هســتند که ایا الزم است‬ ‫دستورالعمل استفاده از ماسک در افراد واکسینه‬ ‫شده مورد بازبینی قرار گیرد؟‬ ‫در لــس انجلس‪ ،‬پرجمعیت ترین شــهر ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬اســتفاده از ماســک حتی در بین افراد‬ ‫واکسینه شــده در فضاهای عمومی سرپوشیده‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫«شارون پیکاک»‪ ،‬میکروبیولوژیستی که اقدامات‬ ‫انگلیــس بــرای تعییــن توالی ژن هــای انواع‬ ‫کروناویــروس را اداره مــی کنــد‪ ،‬در این رابطه‬ ‫می گویــد‪ :‬در حال حاضــر بزرگترین خطر برای‬ ‫جهان‪ ،‬سویه دلتاست که با سرعت باالیی منتقل‬ ‫می شود‪.‬ویروس ها به طور مداوم از طریق جهش‬ ‫و با ایجاد سویه های جدید‪ ،‬تکامل پیدا می کنند‬ ‫و گاهی اوقات ســویه های جدید‪ ،‬خطرناک تر از‬ ‫نسخه اصلی ویروس هستند‪.‬‬ ‫نگرانــی اصلی در مورد ســویه دلتا این نیســت‬ ‫که شــدت بیماری را افزایــش می دهد بلکه این‬ ‫ســویه بسیار راحت تر و سریعتر‪ ،‬از فردی به فرد‬ ‫دیگر منتقل می شود و در نتیجه می تواند موجب‬ ‫افزایش موارد ابتال و بســتری در افراد واکسینه‬ ‫نشده شود‪.‬ســازمان بهداشــت عمومی انگلیس‬ ‫روز جمعــه اعالم کرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳۶۹۲‬نفری‬ ‫که به دلیل ابتال به ســویه دلتا بستری شده اند‪،‬‬ ‫‪ ۵۸.۳‬درصد واکسینه نشده و ‪ ۲۲.۸‬درصد کامال‬ ‫واکسینه شــده اند‪.‬در سنگاپور نیز که سویه دلتا‬ ‫شــایع ترین نوع است‪ ،‬مقامات دولتی روز جمعه‬ ‫گزارش کردند که سه چهارم موارد کروناویروس‬ ‫در میان افراد واکســینه شــده رخ داده‪ ،‬هرچند‬ ‫هیچ یک از انان گرفتار نوع شدید بیماری نشده‬ ‫اند‪.‬به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫در ایاالت متحده که بیش از هر کشــور دیگری‬ ‫موارد ابتال و فوت ناشــی از کووید‪ ۱۹-‬را گزارش‬ ‫کرده‪ ،‬سویه دلتا حدود ‪ ۸۳‬درصد از موارد جدید‬ ‫ابتال را تشــکیل می دهد‪ .‬تاکنون افراد واکسینه‬ ‫نشده نزدیک به ‪ ۹۷‬درصد موارد ابتالی شدید به‬ ‫بیماری را شامل می شوند‪.‬‬ ‫عوارض و مالیات کاالها و‬ ‫اقدامات اسیب رسان سالمت‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬تصویب شد‬ ‫درصد عوارض و مالیات کاالها و اقدامات اســیب‬ ‫رســان سالمت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با حضور رییس‬ ‫دبیرخانه شورای عالی ســامت و امنیت غذایی‬ ‫کشــور تعیین و تصویب شــد‪ .‬نخستین نشست‬ ‫کارگــروه تعیین مالیــات و عوارض بــر کاالها‬ ‫و اقدامات اســیب رســان به ســامت در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا حضــور دکتر علی دل پیشــه رییس‬ ‫دبیرخانه شــورای عالی سالمت و امنیت غذایی؛‬ ‫کارشناسان گروه هماهنگی سیاست های بخش‬ ‫سالمت‪ ،‬نمایندگان تام االختیار سازمان برنامه و‬ ‫بودجه؛ وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت؛ وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛ انســتیتو تحقیقات‬ ‫تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ معاونت توسعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی و معاونت بهداشت‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برگزار‬ ‫شــد‪.‬به گزارش وبدا‪ ،‬بر اســاس ماده ‪ ۴۸‬قانون‬ ‫الحــاق برخی مــواد به قانون تنظیم بخشــی از‬ ‫مقررات مالی دولت(‪ )۲‬مصوب مجلس شــورای‬ ‫اسالمی در سال ‪ ،۱۳۹۳‬هرگونه تولید‪ ،‬واردات و‬ ‫عرضه کاالها و خدمات اسیب رسان به سالمت و‬ ‫داروهای با احتمال سوءمصرف‪ ،‬مشمول عوارض‬ ‫خاص تحت عنوان عوارض ســامت می باشد‪ .‬در‬ ‫ابتدای هر ســال کارگروهی با مسئولیت وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و با عضویت‬ ‫وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی‪ ،‬تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعــی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه کشــور‪ ،‬درصد عوارض‬ ‫بر خدمات‪ ،‬اقدامات و کاالهای اســیب رســان‬ ‫به ســامت و داروهای با احتمال سوءمصرف را‬ ‫تعیین و ابالغ می نماید‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫ازاردیبهشت«سالمت»تابهمن«کرونا»‬ ‫‪5‬‬ ‫چرا مردم بابت درمان ‪،‬در دولت جدید خیال خیال اسوده ندارند؟‬ ‫اردیبهشــت ‪ ،۱۳۹۳‬بهار سالمت را رقم زد؛ دورانی‬ ‫که پا به عرصه رفع مشــکالت دارو‪ ،‬درمان‪ ،‬بستری‬ ‫و‪...‬گذاشــت و حالوتی را برای مردم در بهداشت و‬ ‫درمان بــه ارمغان اورد‪ .‬هرچند کــه البته عمرش‬ ‫چندان بلند نبود و طوفــان های پی در پی اعم از‬ ‫مشــکالت پولی‪ ،‬عدم تعیین سقف برای بسته های‬ ‫خدمتــی و‪ ...‬تحول در ســامت را تضعیف کرد و‬ ‫در ادامه نیز کرونا ضربــه محکمتری بر تن نحیف‬ ‫سالمت وارد کرد‪...‬‬ ‫طرح تحول نظام ســامت از ‪ ۱۵‬اردیبهشــت ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬در کشــور کلید خورد و «ســامت» برای‬ ‫اولین بار در کشــور در اولویت دولت قرار گرفت‪ .‬تا‬ ‫جایی که واژه «دولت سالمت» برای دولت یازدهم‬ ‫به کار برده شد؛ حوزه ای که البته بحران زده بود؛‬ ‫به طوری که در سال های منتهی به ‪ ۱۳۹۱‬کمبود‬ ‫دارو‪ ،‬گرانــی درمــان و نبود امکانــات و تجهیزات‬ ‫مناسب در بیمارســتان ها امان مردم را بریده بود‪،‬‬ ‫بخش دولتی بهداشــت و درمان تضعیف شــده و‬ ‫کســانی هم که توان مالی کافی بــرای مراجعه به‬ ‫بخش خصوصی نداشــتند‪ ،‬عطای درمان و مراجعه‬ ‫برای پیگیری از مشکالت سالمتی شان را به لقایش‬ ‫می بخشیدند‪.‬‬ ‫«تحول»‪ ،‬اما با ســکانداری سید حسن قاضی زاده‬ ‫هاشــمی با وجود همه ریســک هایی که داشت‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۳‬اغاز شــد‪ .‬طرحی کــه از همان‬ ‫ابتــدا بر «همراهی بیمه هــا» و «تامین اعتبارات»‬ ‫به عنوان پاشــنه اشــیل «تحول» تاکید داشت و‬ ‫هدف اصلــی اش هم این بود که از بیماران نیازمند‬ ‫دســتگیری کند؛ چــرا که در ان زمــان به اذعان‬ ‫وزارت بهداشتی ها‪ ،‬تورم و هزینه های زندگی باعث‬ ‫شده بود که اقشــار کم درامد به دلیل هزینه های‬ ‫درمانی و دارویی حتی به بیمارســتان های دولتی‬ ‫هم مراجعه نکنند یا به ســطح پایین تری از درمان‬ ‫روی اورده و خوددرمانی کنند‪.‬‬ ‫بر این اســاس طرح تحول نظام ســامت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬با ســه هدف اصلی دسترســی اســان به‬ ‫خدمات ســامت‪ ،‬حفاظت مالــی از مردم در برابر‬ ‫هزینه های کمرشکن درمان و افزایش رضایتمندی‬ ‫بیماران از بهداشــت و درمان اغاز به کار کرد؛ ابتدا‬ ‫«دارو» در دســتور کار قرار گرفت و عالوه بر تمام‬ ‫اقداماتی که در راســتای ساماندهی اوضاع بحرانی‬ ‫دارو‪ ،‬رفــع کمبود داروهای اساســی و بازگشــت‬ ‫ارامــش به بازار دارو در پایــان یکصد روز فعالیت‬ ‫دولت یازدهم انجام شــد؛ در ادامه و در قالب طرح‬ ‫تحول نظام ســامت‪ ،‬کاهش کمبودهای دارویی از‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬قلم به حدود ‪ ۳۰‬قلم و پس از ان هم‬ ‫کاهش قیمت داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی‬ ‫در دستور کار سالمت قرار گرفت‪.‬‬ ‫افزایش پوشش بیمه سالمت به حدود ‪ ۹۵‬درصد و‬ ‫بیمه شدن رایگان حدود ‪ ۱۱‬میلیون نفر‪ ،‬بازنگری‬ ‫در کتــاب تعرفــه ها‪ ،‬کاهــش فرانشــیز یا همان‬ ‫پرداخت از جیب مــردم‪ ،‬ممنوعیت ارجاع بیماران‬ ‫به خارج از بیمارســتان برای تهیه دارو و تجهیزات‬ ‫پزشــکی‪ ،‬اجرای بســته خدمتی ترویــج زایمان‬ ‫طبیعی‪ ،‬ارتقای کیفیت هتلینگ و نوســازی بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬هزار تخت بیمارستانی‪ ،‬اغاز تحول در حوزه‬ ‫بهداشــت‪ ،‬با تمرکز بر ‪ ۱۰‬میلیون حاشــیه نشین‬ ‫در حاشیه شهرها و کالنشــهرها‪ ،‬مقیمی پزشکان‬ ‫و ماندگاری در مناطق محروم و‪ ...‬از جمله اقداماتی‬ ‫بودند که در قالب طرح تحول نظام ســامت اجرا‬ ‫شدند و ارامشی را برای بیماران نیازمند به ارمغان‬ ‫اوردند‪ ،‬اما این ارامش دیری نپایید و «کمبودهای‬ ‫پولی و تخصیص های ناقص»‪« ،‬بدعهدی و بی پولی‬ ‫بیمه ها» که پاشنه اشیل تحول محسوب می شدند‬ ‫و‪ ...‬مشــکالتی را برای این طرح ایجاد کرد و حتی‬ ‫در برخی موارد شاهد تعدیل هایی در برخی بسته‬ ‫های تحولی بودیم‪.‬‬ ‫البته قطعا طرح تحول نظام ســامت‪ ،‬ضعف هایی‬ ‫مانند وسعت خدمات بیش از ظرفیت منابع کشور‬ ‫را داشــت و باید مورد بازنگری قرار می گرفت‪ ،‬اما‬ ‫هرگــز نمی توان از نتایج مثبتــی که این طرح در‬ ‫بهداشت و درمان مردم ایجاد کرد‪ ،‬چشم پوشید‪ .‬با‬ ‫مشــکالتی که ایجاد شد‪ ،‬تحول سالمت عقب گرد‬ ‫کرد و حاال پرداخت منابع الزم به بیمارســتان ها‬ ‫چندان انجام نمی شــود‪ ،‬در عین حال زمزمه های‬ ‫زیــادی هم از کمبود دارو و تجهیزات پزشــکی به‬ ‫گوش می رســد و در عین حال حــاال دیگر مردم‬ ‫به راحتــی برای تامیــن دارو و تجهیــزات مورد‬ ‫نیازشان به خارج از بیمارســتان ارجاع می شوند؛‬ ‫چراکه بیمارستان ها پول ندارند تا دارو و تجهیزات‬ ‫مــورد نیاز را تامین کننــد و نتایجی که در قالب‬ ‫طرح تحول نظام ســامت با زحمت به دست امد‪،‬‬ ‫یکی بعد از دیگری تحت تاثیر مشکالت پولی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به هر حال مشــکالت سالمت‪ ،‬تا جایی پیش رفت‬ ‫که سید حســن قاضی زاده هاشمی را قانع کرد که‬ ‫کودک نوپای تحول و دومین وزارتخانه بزرگ دولت‬ ‫را ترک کند تا شاید با این تغییر‪ ،‬حال «تحول» هم‬ ‫تغییر کند‪ .‬بعد از رفتن «هاشمی»‪« ،‬سعید نمکی»‬ ‫به عنوان پانزدهمین وزیر بهداشت‪ ،‬به قول خودش‬ ‫«پای در میدان مین سالمت» گذاشت‪ .‬البته نمکی‬ ‫نیز از ابتدای ورودش به وزارت بهداشــت قول داد‬ ‫تا طرح تحول ســامت را با قوتی بیشتر به ویژه در‬ ‫حــوزه حفاظت مالی از بیماران‪ ،‬حمایت از بیماران‬ ‫خــاص و صعب العــاج و ماندگاری پزشــکان در‬ ‫مناطــق محروم پیش برد‪ ،‬اما از بازنگری و جراحی‬ ‫نقاط ضعف و مشــکالت اقتصادی این طرح هم باز‬ ‫نماند‪ .‬وی بارها اعالم کرد که طرح تحول ســامت‬ ‫همه چیز داشــت‪ ،‬اما فرمول اقتصــادی و تفکر و‬ ‫منطق اقتصادی نداشت‪.‬‬ ‫این قول ها شــاید می توانســت در دوران نمکی‪،‬‬ ‫محقق شــود و دوباره «سالمت» را قوت بخشد‪ ،‬اما‬ ‫هیچکس خبر نداشت که ویروس ویرانگر از ووهان‬ ‫چین پــا به عرصه وجود می گــذارد و ‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۸‬نیز مهمان ناخوانده و شــوم ایرانیان می‬ ‫شود‪ ،‬انسان های زیادی را در بستر بیماری قرار می‬ ‫دهد و جان های بســیاری می گیرد‪ .‬هرچند که به‬ ‫دلیل سبقه تحولی در کشورمان و زیرساخت هایی‬ ‫کــه در قالب طرح تحول در بیمارســتان ها ایجاد‬ ‫شــد و به اذعان مسووالن وزارت بهداشت‪ ،‬سیستم‬ ‫بهداشت و درمان کشور توانســت نسبتا موفق در‬ ‫برابر کرونا ظاهر شــود‪ .‬با این حال کرونا نشان داد‬ ‫که فارغ از دعواهای بهداشت و درمان‪« ،‬سالمت»‬ ‫باید همواره در اولویت باشــد؛ چراکه هر ان ممکن‬ ‫است‪ ،‬بیماری و ویروسی ویرانگر جوالن دهد و جان‬ ‫بگیرد‪ .‬بنابراین همه دولت ها باید دولت ســامت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در این زمینــه دکتر علی جعفریان ‪ -‬رییس بخش‬ ‫پیوند بیمارســتان امام خمینی (ره) در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده در طرح‬ ‫تحول نظام ســامت که از اردیبهشــت ماه ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۳‬کلید خورد‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره ســال ‪ ۱۳۹۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬یعنی در دولت یازدهــم‪ ،‬طرح تحول نظام‬ ‫ســامت تصویب و اجرا شــد و بر این اساس چند‬ ‫اتفاق مهم در مجموعه درمانی دولتی کشور اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬البته این طرح دو قســمت بود؛ یک قسمت‬ ‫درمان و یک قسمت بهداشت که قسمت بهداشت‬ ‫ان قبل از انکه طبق برنامه اجرا شود‪ ،‬موقف شد و‬ ‫بعد هم که تغییر وزیر بهداشت اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این حال در قسمت درمان طرح تحول‬ ‫سالمت که از اردیبهشت ‪ ۱۳۹۳‬اغاز شد و تا پایان‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و حتی تا ‪ ۱۳۹۷‬به درجاتی ادامه داشــت‪،‬‬ ‫چند اتفاق در بیمارســتان های دانشگاهی و دولتی‬ ‫کشور رخ داد؛ اولین اتفاق در حوزه کاهش پرداخت‬ ‫از جیب مردم بود‪ .‬به طوری که صورت حساب هایی‬ ‫که قســمت قابــل توجهی از ان هــا‪ ،‬گاهی تا ‪۳۰‬‬ ‫درصدش را مردم از جیب شان می پرداختند‪ ،‬حذف‬ ‫شد و این مابه التفاوت از محل طرح تحول سالمت‬ ‫پرداخت می شــد‪ .‬به این ترتیب قبل از طرح تحول‬ ‫سالمت ‪ ۶۰‬درصد صورت حساب بیمارستان را بیمه‬ ‫می پرداخت‪ ۱۰ ،‬درصد را مردم می پرداختند و ‪۳۰‬‬ ‫درصد مابقی هم از جیب مردم پرداخت می شد‪ ،‬اما‬ ‫بــا اجرای طرح تحول این ‪ ۳۰‬درصد از محل منابع‬ ‫طرح تحول نظام سالمت جایگزین می شد‪.‬‬ ‫جعفریــان با بیــان اینکه با این اقــدام هزینه های‬ ‫درمانــی مردم در بخش دولتــی حدود یک چهارم‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬زیرا پیش از طرح تحول نظام سالمت‬ ‫مــردم نزدیک به ‪ ۴۰‬درصــد هزینه های درمان را‬ ‫پرداخت می کردند که بعد از اجرای طرح تحول به‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تقلیل یافت‪ .‬به دنبال این اقدام مردم با‬ ‫خیال راحت تری به بیمارستان های دولتی مراجعه‬ ‫می کردند‪ ،‬نگران هزینه نبودند و بنابراین مراجعات‬ ‫پزشــکی بیشــتر شــد و کســانی هم که مراجعه‬ ‫می کردند‪ ،‬تحت فشار مالی قرار نمی گرفتند‪.‬‬ ‫جعفریان با بیــان اینکه قطعا تمام جنبه های طرح‬ ‫تحول ســامت مثبت نبوده و نقدهایی به ان وارد‬ ‫است که می توان درباره ان صحبت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫عین حال اتفــاق مثبت دیگری که در طرح تحول‬ ‫نظام سالمت رخ داد‪ ،‬این بود که خرید تجهیزات و‬ ‫دارو به عهده بیمارستان گذاشته شد‪ .‬بر این اساس‬ ‫بیمارستان موظف بود که بیمار را برای تهیه دارو و‬ ‫تجهیزات مورد نیازش به خارج از بیمارستان ارجاع‬ ‫ندهد‪ .‬حتی اگر این دارو یا تجهیزات در سیســتم‬ ‫و تحت پوشــش بیمه نبود‪ ،‬بیمارستان باید ان را‬ ‫تهیه می کــرد‪ ،‬بعد هزینه ان را در صورتحســاب‬ ‫طرح تحول قرار می داد و از محل طرح تحول پول‬ ‫ان را دریافت می کرد‪ .‬بر این اســاس منابع تامین‬ ‫این موارد در طرح تحول دیده شده بود‪ .‬این اتفاق‬ ‫هم افتاد‪ .‬بــه عنوان مثال در ان زمان در مجموعه‬ ‫بیمارستان های دانشــگاه های علوم پزشکی تهران‬ ‫می دیدم این اقدام باالی ‪ ۹۰‬درصد انجام می شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد‪ :‬مجموع این اقدامات باعث شــد‬ ‫که هزینه های کمرشــکن ســامت بــه طور قابل‬ ‫توجهی به ویژه در بخش بســتری که طرح تحول‬ ‫ان را به طور کامل پوشــش می داد‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫عالوه بــر این‪ ،‬اقدامات دیگری هم انجام شــد؛‬ ‫اوال ظرفیــت بیمارســتان های دولتــی افزایش‬ ‫یافــت و حدود ‪ ۲۰‬هــزار تخت بــه تخت های‬ ‫بیمارستانی اضافه شــد که در ایام کرونا نتیجه‬ ‫ان را دقیقا دیدیم‪ .‬همچنین در اکثر بخش های‬ ‫دولتی بازســاز ی هایی انجام شــد و رسیدگی به‬ ‫بیمارستان های دولتی که ‪ ۲۰‬سال بود به دلیل‬ ‫نبود منابع انجام نمی شــد‪ ،‬اتفــاق افتاد‪ .‬ظاهر‬ ‫بیمارســتان ها و شــرایط رفاهی بیمارســتان ها‬ ‫مقداری بهتر شــد‪ .‬البته نمی گویم که بی نقص‬ ‫شد‪ ،‬زیرا بســیاری از بیمارستان های ما فرسوده‬ ‫و قدیمی بوده و قابل بی نقص شــدن نیســتند‪.‬‬ ‫به طــوری که با اصالح ظاهرشــان مشــکالت‬ ‫باطنی شــان حل نمی شــود‪ ،‬امــا در حدی که‬ ‫می شــد در کوتاه مدت و بــا ان بودجه ها انجام‬ ‫شود‪ ،‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫جعفریــان ادامه داد‪ :‬در عین حــال با تغییری که‬ ‫در تعرفه های پزشــکی ایجاد شد‪ ،‬یک اتفاق دیگر‬ ‫هــم رخ داد و ان این بود که میزان انگیزه فعالیت‬ ‫در بخش دولتی به شــدت افزایــش یافت و میزان‬ ‫کارکرد بخش دولتی زیاد شــد‪ .‬این نکته بســیار‬ ‫معنی داری اســت‪ .‬زیرا هر گاه میــزان فعالیت در‬ ‫بخش دولتی را افزایش دهیم‪ ،‬به این معنی اســت‬ ‫کــه هزینه مردم را کاهش دادیم و نیازشــان را به‬ ‫مراجعــه به بخش خصوصی کاهش داده ایم‪ ،‬اما هر‬ ‫زمان به هر دلیلــی میزان فعالیت در بخش دولتی‬ ‫را کاهــش دهیم‪ ،‬مردم ناچار خواهند بود به بخش‬ ‫خصوصی مراجعه کرده و هزینه بیشــتری پرداخت‬ ‫کننــد‪ .‬در واقع پرداخت از جیــب مردم‪ ،‬هر زمان‬ ‫کــه فعالیت بخــش دولتی کاهش یابــد‪ ،‬افزایش‬ ‫می یابــد‪ .‬زیرا مردم مجبورند بــه بخش خصوصی‬ ‫مراجعه کنند و هزینه هایشان افزایش می یابد‪ .‬البته‬ ‫عده ای از مردم تمایل دارنــد که کیفیت هتلینگ‬ ‫بهتری دریافت کننــد که بخش خصوصی باید ان‬ ‫را تامیــن کند کــه در اغلب موارد هــم این اقدام‬ ‫را انجــام می دهد‪ .‬در بخش ســرپایی هم که ‪۸۰‬‬ ‫درصد بار بر روی بخــش خصوصی یعنی مطب ها‬ ‫و درمانگاه هــای خصوصی اســت‪ .‬بنابراین بخش‬ ‫خصوصی یکی از الزامات سیســتم درمانی ماست‪،‬‬ ‫منتها طبیعتا هزینه هایش بیشــتر اســت و برای‬ ‫کســانی که نمی خواهند ان هزینه را بپردازند‪ ،‬باید‬ ‫بخش دولتی را کارامد کنیم که این اتفاق در طرح‬ ‫تحول سالمت تا حدودی افتاد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین نحوه خدمات دهی مانند رعایت‬ ‫زمان ویزیت و‪ ...‬با توجه به تغییراتی که در تعرفه ها‬ ‫داده شــده بود‪ ،‬مورد توجه قــرار گرفت‪ .‬در عین‬ ‫حــال در مناطق محروم برای ماندگاری پزشــکان‬ ‫منابعی دیده شد تا پزشکان انجا بمانند و سرویس‬ ‫بهتــری ارائه دهند‪ .‬همه این موارد باعث شــد که‬ ‫بخش دولتی در ارائه ســرویس دو پله باالتر بیاید‪،‬‬ ‫مراجعاتش بیشــتر و هزینه مردم کمتر شود و در‬ ‫عین حال حجم کاری که ارائه می کند‪ ،‬باال رود‪.‬‬ ‫جعفریان با بیان اینکه در زمان اجرای طرح تحول‬ ‫نظام ســامت‪ ،‬در مجموعه دانشگا ه علوم پزشکی‬ ‫تهــران در هر ســال‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫مراجعه داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬این نشان می دهد که مردم‬ ‫با رغبت بیشــتری مراجعه می کردند و خدمات به‬ ‫انها ارائه می شد‪ .‬چالشی که وجود داشت‪ ،‬این بود‬ ‫که این اقدامات به منابع مالی نیاز داشــت و منابع‬ ‫مالــی هم قرار بود از محل هایــی مانند هدفمندی‬ ‫یارانه ها یا یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین‬ ‫شــوند‪ .‬اتفاقی که افتاد این بود که منابع مالی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬و ‪ ۱۳۹۴‬پرداخت شد‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫کمتر شــد و در ســال ‪ ۱۳۹۶‬اصال پرداخت نشد‪.‬‬ ‫عده ای می گفتند که این هزینه برای حوزه سالمت‬ ‫اصال الزم نیست و عده ای می گفتند الزم است‪ ،‬اما‬ ‫منابــع کافی برای ان وجود نــدارد‪ .‬در هر صورت‬ ‫اتفاق عملی که افتاد این بود که از یک جایی به بعد‬ ‫این منابع مالی برای حوزه سالمت تامین نشد و از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬به بعد تقریبا اصال منابع پرداخت نشد‬ ‫و بسیاری از موفقیت های طرح تحول نظام سالمت‪،‬‬ ‫تحت الشعاع فقدان منابع قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با تشــدید تحریم ها علیه ایران‪،‬‬ ‫ما دچــار کمبودهایی هم شــدیم‪ .‬یعنی عالوه بر‬ ‫اینکــه منابع مالی نداشــتیم‪ ،‬برخی چیزها هم در‬ ‫دســترس مان نبود‪ .‬نتیجه هم این شده که دوباره‬ ‫در برخــی جهات به شــرایط قبــل از طرح تحول‬ ‫بازگشــتیم و بــه عنوان مثــال در برخــی مواقع‬ ‫مجبوریم مردم را بــرای تامین تجهیزات و داروی‬ ‫مورد نیازشــان به بیرون از بیمارستان بفرستیم‪ .‬به‬ ‫عنوان کسی که در بیمارستان کار می کند می گویم‬ ‫کــه در دوران اجرای طرح تحــول در بخش پیوند‬ ‫بیمارســتان امام خمینــی (ره)‪ ،‬تقریبا برای هیچ‬ ‫وســیله ای بیمار را بیرون نمی فرســتادیم‪ ،‬اما در‬ ‫حال حاضر برخی مواقع پیش می اید که بیمار باید‬ ‫خودش برخی داروها را تهیه کند‪.‬‬ ‫رییس بخش پیوند بیمارســتان امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی دیگــر از اقداماتی که در دوران اجرای‬ ‫طــرح تحول ســامت اتفاق افتاد‪ ،‬ایــن بود که با‬ ‫قیمت گــذاری که برای تجهیزات پزشــکی شــد‪،‬‬ ‫برخی تجهیزات مصرفی تا ‪ ۶۰‬درصد کاهش قیمت‬ ‫داشتند و به یک سوم قیمت قبل رسیدند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال اگر برای یک استنت قلب چهار میلیون تومان‬ ‫می دادیم‪ ،‬در زمان طــرح تحول قیمت ان به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬زیرا در چارچوب‬ ‫طرح تحول بیمار از بازار چیــزی نمی خرید‪ ،‬بلکه‬ ‫بیمارستان به قیمت مصوب تجهیزات مورد نیاز را‬ ‫تهیه می کرد‪ .‬بر این اساس قیمت بسیاری از وسایل‬ ‫مصرفی پزشکی به طور متوسط تا حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪616‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫در تعطیالت ‪۶‬روزه‪ ،‬شهر حالت عادی داشت‬ ‫وزیر بهداشــت گفت‪ :‬در حال حاضر در سرباالیی پیک پنجم قرار داریم و متاسفانه عدم رعایت پروتکل‬ ‫ها و مسافرت های متعدد راه را برای کنترل پیک پنجم دشوار می سازد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم وبدا‪ ،‬دکتر ســعید نمکی در حاشیه جلســه هیات عالی سیاستگذاری فرماندهان نیروهای‬ ‫مسلح اظهار داشت‪ :‬تمامی رستورانها در تعطیالت ‪ ۶‬روزه عید قربان باز بودند‪ ،‬شهر حالت عادی داشت‪،‬‬ ‫ســفرها برقرار بود البته ناجا خیلی برای کاهش ترددها تالش کرد اما شــهرهای شمالی‪ ،‬پر از جمعیت‬ ‫است و تخت های بیمارستانی در استانهای شمالی تقریبا پر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ویروس دلتا‪ ،‬بســیار سرکش است و اگر شــیوه رعایت پروتکل های بهداشتی اینگونه باشد‪،‬‬ ‫امیدواری چندانی به خارج شــدن از وضعیت قرمز در اکثر شــهرهای کشور نداریم اما اگر مردم رعایت‬ ‫کنند و ارگانهای مختلف بر روی رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬پافشاری کنند می توانیم امیدوار باشیم‬ ‫که در چند روز اینده‪ ،‬وضعیت ارام تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت یاداور شد‪ :‬در استانهایی مانند سیستان و بلوچســتان و برخی استانهای جنوبی‪ ،‬روند‬ ‫بیماری تقریبا در حال مهار شدن است اما در اکثر استانها‪ ،‬روند بیماری‪ ،‬افزایشی است و امیدواریم که‬ ‫در یکی دو هفته اینده به ارامشی نسبی برسیم‪.‬‬ ‫نمکی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه سرعت واکسیناسیون مناسب است و از این هفته با توجه به ذخیره‬ ‫واکســنی که فراهم کرده ایم‪ ،‬گروه های بیشتری را تحت پوشش قرار می دهیم و مراکز واکسیناسیون‬ ‫را افزایش داده ایم و در مشــاغل و حِ َرف پرخطر از مراکز جدید واکسیناســیون استفاده می کنیم و در‬ ‫هفته اینده وضعیت واکسیناسیون بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬نیروهای مســلح در همکاری برای مقابله با کرونا در کنار ما‪ ،‬حماسه خلق کردند و‬ ‫امروز از بزرگ منشــی نیروهای مسلح‪ ،‬قدردانی عمیق خودم و همکارانم را اعالم می کنم‪ .‬طرح شهید‬ ‫سلیمانی در کنترل بیماری کووید‪ ۱۹‬مایه برکت شد‪.‬‬ ‫زالی اعالم کرد‬ ‫‪۱۹‬هزار مراجعه سرپایی کرونا در تهران طی روز گذشته‬ ‫فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران در خصوص وضعیت شیوع بیماری در پایتخت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روز گذشــته بالغ بر ‪ ۱۹‬هزار مراجعه سرپایی به مراکز بهداشت و درمان صورت گرفته است و تا‬ ‫صبح امروز تعداد بیماران بستری به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی‪ ،‬امروز مرکز تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫خودرویی در پارکینگ طبقاتی نمایشــگاه بین المللی تهران با حضور فرمانده ســتاد عملیات مدیریت‬ ‫بیماری کرونا در تهران‪ ،‬رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل‪ ،‬رییس شبکه بهداشت و درمان شمیرانات‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و فرماندار شمیرانات افتتاح شد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی در حاشــیه افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناســیون خودرویــی در پارکینگ طبقاتی‬ ‫نمایشــگاه بین المللی تهران‪ ،‬راه اندازی این مرکز را اولین تجربه کشــوری تجهیز پارکینگ مســتقر‬ ‫در فضای نمایشگاهی دانســت و گفت‪ :‬به علت فضای وسیع‪ ،‬ظرفیت باالی واکسیناسیون و پشتیبانی‬ ‫دستگاه های مختلف‪ ،‬این اقدام به تسریع روند واکسیناسیون کمک بسیاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیمــاری کرونا در تهران‪ ،‬این مرکز با همکاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی و با مدیریت و اجرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه‬ ‫اهلل به پشتیبانی مرکز بهداشت و درمان شمیرانات تجهیز و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫زالی تصریح کرد‪ :‬به طور کلی روند واکسیناســیون با شــتاب بیشتری در حال انجام است‪ ،‬اما همچنان‬ ‫در تالش هستیم تا این روند را تسریع بخشیم‪ .‬پاشنه اشیل این هدف‪ ،‬تامین لجستیک مکفی از سبد‬ ‫واکسن داخلی و خارجی با پشتیبانی مستمر و پیوسته دولت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ واکسیناســیون در منطقه از شــرایط خوبی برخوردار نیست‪ ،‬افزود‪ :‬افتتاح مراکز‬ ‫بیشــتر‪ ،‬گسترش شیفت های واکسیناسیون و همکاری دستگاه های مختلف برای بهبود شرایط کشور‬ ‫نقش بســزایی دارد‪.‬زالی‪ ،‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون خودرویی در فضای نمایشگاه بین المللی‪ ،‬صد و‬ ‫ششــمین مرکز تجهیز شــده در پایتخت اعالم کرد و گفت‪ :‬در روز گذشته ‪ ۶۳‬هزار دوز واکسن تزریق‬ ‫شده و راه اندازی هر مرکز‪ ،‬این امار را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران در خصوص وضعیت شیوع بیماری در پایتخت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬روز گذشته بالغ بر ‪ ۱۹‬هزار مراجعه سرپایی به مراکز بهداشت و درمان صورت گرفته است‬ ‫و تا صبح امروز تعداد بیماران بســتری به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر رســید‪ .‬همچنین تاکنون ‪ ۲‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫بیمار کرونایی تحت مراقبت ویژه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫دکتر زالی اظهار کرد‪ :‬فعال ســازی کمیته ترخیص‪ ،‬افزودن هزار و ‪ ۴۰۰‬تخت اورژانس به ناوگان تخت‬ ‫های ‪ ۱۸‬بیمارستان پایتخت و افزایش ظرفیت مراکز ارائه خدمات بستری موقت‪ ،‬تدابیری بود که برای‬ ‫گذر از بحران فعلی در نظر گرفته شد‪ ،‬همچنین اعمال سهمیه بندی جدید برای بیمارستان های استان‬ ‫تهران نیز صورت گرفته اســت‪ ،‬اما به طور کلی بهترین چاره حل این مشکل و مقابله با بحران‪ ،‬کاهش‬ ‫ورودی بیمارســتان هاست‪.‬دکتر حسن ابوالقاســمی‪ ،‬رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل با حضور در‬ ‫این مرکز‪ ،‬ضمن اشــاره به انگیزه‪ ،‬توانایی و ظرفیت موجود در گروه های دانشــجویی برای همراهی با‬ ‫کنشــگران مقابله با بحران کرونا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای شتاب گرفتن روند واکسیناسیون در کشور‪ ،‬باید تمام‬ ‫گروه ها بسیج شوند و به یاری کادر بهداشت و درمان بیایند تا با افزایش بستر و تجهیزات الزم‪ ،‬کرامت‬ ‫انســانی بهتر حفظ شــود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با گسترش فضا‪ ،‬این فرصت به صورت پایلوت به دانشجویان‬ ‫دانشگاه داده شد تا طبق تمایل و خواست خودشان به صورت شبانه روزی خدمت رسانی کنند‪ .‬به طور‬ ‫قطع با تســریع روند واکسیناسیون در کشــور‪ ،‬در مقابل مردم عزیز سرافراز خواهیم شد‪.‬در ادامه دکتر‬ ‫ایمان عموزاده رییس شــبکه بهداشت و درمان شمیرانات‪ ،‬ضمن ابراز امیدواری از توسعه کمی و کیفی‬ ‫مراکز واکسیناســیون در پایتخت‪ ،‬نیز عنوان کرد‪ :‬شبکه شمیرانات طبق استاندارد موظف به راه اندازی‬ ‫‪ ۳‬مرکز تجمیعی واکسیناســیون بود که عملی شــد‪ ،‬اما با توجه به تراکم جمعیتی باال‪ ،‬برنامه ریزی ها‬ ‫برای گسترش فضا انجام و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل‪ ،‬امکان ارائه خدمات واکسیناسیون‬ ‫خودرویی در فضای نمایشگاه بین المللی تهران فراهم شد‪.‬دکتر حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایشــگاه های بین المللی در این مراسم به منظور اختصاص فضای بیشتر در نمایشگاه بین المللی به‬ ‫منظور ارائه خدمات واکسیناســیون به مردم پایتخت اعالم امادگی کرد و ظرفیت ارائه خدمات شــبانه‬ ‫روزی در این نمایشگاه را باارزش دانست‪.‬مهدی ساداتی ‪ -‬فرماندار شمیرانات نیز اولویت اصلی مدیران‬ ‫کشــور را واکسیناسیون احاد مردم‪ ،‬با اســتفاده از تمام ظرفیت نهادهای حاکمیتی اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ســایر نهادها و دستگاه ها باید در کنار وزارت بهداشت قرار گیرند تا کنترل بیماری امکالن پذیر باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان در خصوص همکاری با سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در حوزه شمیرانات برای‬ ‫مهر بیماری اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫عمر انسان های اینده چند سال خواهد بود؟‬ ‫ایسنا‪/‬خراسان رضوی نتایج تحقیقات حاکی از این است که همه گیری در بعضی از مناطق باعث کاهش‬ ‫امید به زندگی شــده اما نتایج مطالعه اخیر نشــان می دهد که فرد در شرایط ایده ال می تواند تا ‪۱۵۰‬‬ ‫سال عمر کند و تالش ها برای افزایش طول عمر نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫به نقل از ویفروم‪ ،‬در حال حاضر امید به زندگی در بدو تولد برای مردان ‪ ۷۰‬و برای زنان ‪ ۷۵‬سال است‪.‬‬ ‫پیش بینی می شــود جمعیتی که از ‪ ۱۰۰‬ســال به باال عمر می کند‪ ،‬از ‪ ۹۵‬هزار نفر سال ‪ ۱۹۹۰‬به ‪۳.۷‬‬ ‫میلیون نفر در ســال ‪ ۲۰۵۰‬برسد‪ .‬طبق بررسی ها محدودیت شــدیدی(‪ )hard limit‬که اوایل سال‬ ‫جاری درباره طول عمر‪ ،‬به استثنای بیماری و فجایع طبیعی‪ ،‬ارائه شد‪ ،‬انسان به عمر ‪ ۱۵۰‬سال خواهد‬ ‫رسید‪.‬پیشــرفت حاصل شــده در افزایش طول عمر با توجه به واکسن ها و سایر موفقیت ها در بعضی از‬ ‫مناطق‪ ،‬مشکالتی مانند مشکل تامین بودجه بازنشستگی برای جمعیت های مسن در حال رشد را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬چشم انداز زندگی طوالنی تر در برخی نقاط خاص جذاب به نظر نمی رسد؛ برای مثال امید به‬ ‫زندگی در ایاالت متحده در ســال گذشته بیشترین کاهش را از جنگ جهانی دوم تاکنون تجربه کرده‬ ‫زیرا بیماری همه گیر کووید‪ ۱۹ -‬موجب شد برخی افراد به مصرف بیش از اندازه مواد مخدر روی اورند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰‬فرانسه نیز با کاهش امید به زندگی مواجه شد اما مواردی وجود دارد که نشان می دهد‬ ‫افراد به سن باالتر خواهند رسید‪ .‬البته جذابیت زندگی طوالنی تر به کیفیت ان بستگی دارد‪.‬‬ ‫ری کرزویل‪ ،‬مخترع و اینده نگر امریکایی‪ ،‬ژنوم انســان را به نرم افزار منسوخ تشبیه و پیری را به عنوان‬ ‫یک مساله مهندسی قابل حل توصیف کرده است‪.‬وی گفت‪ :‬در نهایت ما می توانیم طول عمر را به مدت‬ ‫نامحدود افزایش دهیم؛ به زودی ممکن اســت اضافه کردن یک ســال اضافی به طول عمر هر سال را‬ ‫شــروع کنیم‪.‬الزم به ذکر اســت اگر افراد بتوانند عمر طوالنی تری داشته باشند‪ ،‬در حالی که سالم ترند‪،‬‬ ‫مزایای اقتصادی بهتری خواهند داشت‪.‬بررســی که در اوایل ماه جاری بر اساس داده های ایاالت متحده‬ ‫منتشر شد‪ ،‬نشان می دهد که کاهش موثر روند پیری معمولی در طول یک سال‪ ،‬افزایش امید به زندگی‬ ‫و ‪ ۳۸‬تریلیون دالر ارزش ایجاد کند‪ .‬با این حال مشــخص نیســت که چگونه امکانات مورد نیاز برای‬ ‫زندگی طوالنی تر و ســالم تربه طور یکسان ارائه خواهد شد زیرا نابرابری از نظر مراقبت های بهداشتی و‬ ‫طول عمر حتی در کشورهای نسبتا ثروتمند کامال جدی شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫‪616‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫با اعالم رسمی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا انجام می شود‪:‬‬ ‫نشستن «پادرا پالس» بر مسند «وانت زامیاد» تا پایان امسال‬ ‫‪560‬هزار خودرو صفرکیلومتر در یک قدمی عرضه به بازار‬ ‫ایا «احتکار خانگی» بازار را با «شوک عرضه» مواجه می کند؟‬ ‫به نظر می رســد بازار خــودرو ایران در‬ ‫اســتانه بروز یــک شــوک قیمتی دیگر‬ ‫قرار گرفته اســت که البته‪ ،‬این شــوک‬ ‫می توانــد نزولی باشــد‪ .‬ماجــرا از این‬ ‫قرار اســت که بر اساس امارهای وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬حــدود ‪450‬هزارخــودرو در‬ ‫پارکینگ شــهروندان معمولــی احتکار‬ ‫شــده اســت که منتظر فرصت مناســب‬ ‫برای فروش انها هستند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد بازار خــودرو ایران در‬ ‫اســتانه بروز یــک شــوک قیمتی دیگر‬ ‫قرار گرفته اســت که البته‪ ،‬این شــوک‬ ‫می توانــد نزولی باشــد‪ .‬ماجــرا از این‬ ‫قرار اســت که بر اساس امارهای وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬حــدود ‪450‬هزارخــودرو در‬ ‫پارکینگ شــهروندان معمولــی احتکار‬ ‫شــده اســت که منتظر فرصت مناســب‬ ‫بــرای فروش انها هســتند‪ .‬از ان ســو‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 110‬هزار خودرو نیــز به دلیل‬ ‫نقص قطعات در انبارهای خودروســازان‬ ‫قــرار دارند و در صــورت رفع نقص‪ ،‬در‬ ‫یــک قدمی عرضه به بازار هســتند‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که براســاس امارهای‬ ‫جدیــد‪ ،‬تولید خودروســازان از فروش‬ ‫انهــا پیشــی گرفته اســت‪ .‬مجموع این‬ ‫شــرایط‪ ،‬می توانــد در صــورت عرضه‬ ‫ناگهانی خودروهــای صفرکیلومتری که‬ ‫اماد ه فروش هســتند‪ ،‬یک شوک قیمتی‬ ‫نزولی به بازار خودرو وارد کند‪.‬‬ ‫چند هفتــه پیش علیرضا رز م حســینی‪،‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت از انبار‬ ‫شــدن ‪450‬هزار دســتگاه خــودرو در‬ ‫کشــور توســط واســطه ها خبر داد‪ .‬اما‬ ‫این عدد چگونه به دســت امده است و‬ ‫چه معنایــی برای بازار خودرو در ایران‬ ‫دارد؟ ماجــرا از این قرار اســت که در‬ ‫راســتای مقابله با واســطه گری خودرو‬ ‫در بازار‪ ،‬طی ســال گذشــته تصمیمات‬ ‫متعــددی توســط وزارت صمــت اتخاذ‬ ‫شــد تــا خودروهایــی کــه در قالــب‬ ‫طر ح هــای پیش فــروش یا قرعه کشــی‬ ‫محصوالت به فروش می رســند‪ ،‬ســر از‬ ‫پارکینگ واسطه ها و دالالن در نیاورند‪.‬‬ ‫به عنوا ن نمونه‪ ،‬فــروش خودرو به قیمت‬ ‫کارخانــه بــه متقاضیــان‪ ،‬مشــروط به‬ ‫نداشــتن پالک فعال با کدملی متقاضی‬ ‫و همچنیــن ممنوعیــت فــروش خودرو‬ ‫تحویل تا مدتی مشــخص بود‪.‬‬ ‫از دیگــر شــرایطی کــه بعــدا اضافــه‬ ‫شــد‪ ،‬مراجعه بــه نمایندگی هــای مجاز‬ ‫خودروســازان بــرای دریافــت گارانتی‬ ‫خودروهــای به فــروش رفته بــود‪ .‬بر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬مقرر شــد شــهروندانی‬ ‫که خودرو خــود را تحویــل می گیرند‪،‬‬ ‫حداکثر تا ســه ماه بعــد از تاریخ تحویل‬ ‫بــرای دریافــت گارانتی بــه نمایندگی‬ ‫خودروســازان مراجعــه کننــد‪ .‬هــدف‬ ‫این بود کــه تحویل گیرنــده خودرو‪ ،‬از‬ ‫احتکار خانگی محصول خریدار ی شــده‬ ‫اجتناب کند‪.‬‬ ‫بــا این همــه‪ ،‬امارهــای وزارت صمت‬ ‫نشــان می دهند حدود ‪450‬هزار خودرو‬ ‫خریدار ی شــده‪ ،‬برای دریافــت گارانتی‬ ‫به نمایندگی هــا مراجعــه نکرد ه اند‪ .‬به‬ ‫ایــن ترتیب‪ ،‬اســتنباط ایــن وزارتخانه‬ ‫این اســت این تعداد خــودرو اکنون در‬ ‫پارکینگ شــهروندان احتکار شد ه اند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مجمــوع تولید‬ ‫خودروســازان ایرانی در ســال ‪،1399‬‬ ‫حدود ‪900‬هزار دســتگاه بوده و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬نزدیک بــه نیمی از خودروهایی‬ ‫که ســال گذشــته تولید شد ه اند‪ ،‬اکنون‬ ‫در پارکینــگ خانه هــای مــردم خاک‬ ‫می خورند تــا بلکه در فرصتی مناســب‬ ‫به بازار عرضه و با ســود فروخته شوند‪.‬‬ ‫امــا نکته اینجاســت این بــار‪ ،‬خبری از‬ ‫واســطه گران حرفه ای نیســت و ظاهرا‬ ‫پای شــهروندان معمولی در میان است‪.‬‬ ‫ایا احتــکار خانگی بازار خودرو را تکان‬ ‫می دهد؟امــا خروجی این احتکار خانگی‬ ‫برای بــازار خودرو به ویــژه در ما ه های‬ ‫پیش رو چــه خواهد بود؟ نخســت انکه‬ ‫خودرو به عنــوان یــک کاالی مصرفی‪،‬‬ ‫خیلــی زود باید به دســت مصر ف کننده‬ ‫نهایی برســد و از ایــن نظر با طال یا ارز‬ ‫تفاوت دارد زیــرا نگهداری ان‪ ،‬چندان‬ ‫اســیب ناشی از زمان نیست‪.‬‬ ‫مشمول‬ ‫ِ‬ ‫این در حالی اســت که بهمن صالحی نیا‪،‬‬ ‫رئیس هیا ت عامــل ایدرو‪ ،‬حدود دو ماه‬ ‫پیــش بــا اعــام برنامــه وزارت صمت‬ ‫بــرای تولید خودرو در ســال جاری‪ ،‬از‬ ‫هد ف گــذاری بــرای تولیــد یک میلیون‬ ‫و ‪ 250‬هزار دســتگاه خودرو در ســال‬ ‫‪ 1400‬خبــر داده بود‪ .‬به ایــن ترتیب‪،‬‬ ‫حتی اگر توزیع زمانی یکســانی را برای‬ ‫تولیــد این تعداد خودرو در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫ماهانه حدود ‪100‬هزار دســتگاه خودرو‬ ‫جدیــ ِد داخلی بــه بازار خــودرو ایران‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫ماجــرا زمانی پیچید ه تر می شــود که در‬ ‫نظــر بگیریــم خودروهای بســیاری هم‬ ‫در پارکینگ هــای خودروســازان خاک‬ ‫می خورنــد‪ .‬چند روز پیــش‪ ،‬محمدرضا‬ ‫نجفی منــش‪ ،‬رئیــس انجمــن صنایــع‬ ‫همگــن نیــرو محرکــه و قطعه ســازان‬ ‫خــودرو کشــور‪ ،‬از انبار شــدن بیش از‬ ‫‪۱۱۰‬هــزار دســتگاه خــودرو در کــف‬ ‫پارکینــگ خودروســازان به دلیل ناقص‬ ‫بودن و تجاری نشــدن خبر داد و گفت‬ ‫عمده دلیل این موضوع‪ ،‬کســری قطعات‬ ‫الکترونیکــی در ایــن خودروهاســت‪.‬‬ ‫به ایــن ترتیب‪ ،‬به نظر می رســد اکنون‬ ‫دســتکم حــدود ‪560‬هزارخــودرو‬ ‫صفرکیلومتــر امــاده ورود به بازار بوده‬ ‫کــه البته این تعداد بــه غیر از تولیدات‬ ‫ماهانه خودروسازان است‪.‬‬ ‫پدرام فرهادی‪ ،‬کارشــناس حوزه خودرو‬ ‫از دانشــگاه علم وصنعــت‪ ،‬در پاســخ به‬ ‫این پرســش روزنامــه «دنیا ی خودرو»‬ ‫که ایا ایــن حجم از احتــکار خانگی و‬ ‫خودروهــای نیمــه کاره می تواند موجب‬ ‫بروز شــوک قیمتی در بازار شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«وضعیت تورم در ســال ‪ 1399‬موجب‬ ‫هجوم برای خرید خــودرو به هر قیمتی‬ ‫شد‪ .‬احتکاری که از ان صحبت می شود‬ ‫نیز در عمل رخ داده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫اما به نظر می رســد که مشــکل بزرگ‬ ‫تــری هم در بازار خودرو وجود داشــته‬ ‫باشــد و ان هم پیشــی گرفتن تولید از‬ ‫فروش اســت که این موضوع هم دالیل‬ ‫خاص خــودش را دارد‪ ».‬فرهادی ادامه‬ ‫داد‪« :‬امارهای پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫بانک مرکزی نشــان می دهند رشد تولید‬ ‫صنعتی کشــور در ماه خــرداد صعودی‬ ‫بــوده و مهم تریــن صنعتی کــه موجب‬ ‫این رشد شده‪ ،‬خودروسازی بوده است‪.‬‬ ‫با ایــن همــه‪ ،‬امارهای خودروســازان‬ ‫نشــان می دهنــد طــی ما ه هــای اخیر‪،‬‬ ‫فــروش کمتر از تولید بــوده‪ ،‬البته این‬ ‫درحالی اســت که تولید نسبت به سال‬ ‫‪ 1399‬رشد داشــته اما فروش نتوانسته‬ ‫اســت پا به پای ان رشــد کنــد‪ ».‬این‬ ‫کارشناس خودرو ادامه داد‪« :‬دلیل این‬ ‫موضوع می تواند فرونشســتن تب خرید‬ ‫خودرو باشــد‪ .‬به عبارتی هم نشا ن دهنده‬ ‫این اســت کــه تقاضای موثــر در بازار‬ ‫اکنــون کمتــر از ســال ‪ 1399‬بوده و‬ ‫هم اینکه شــاید قــدرت خریــد انقدر‬ ‫افــت کرده که بــه کاهــش تقاضا ختم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫البتــه ایــن موضــوع را هــم نمی توان‬ ‫نادیــده گرفــت کــه خودروســازان‬ ‫اســتراتژی تولید خــود را در ماه های‬ ‫اخیــر تغییر داد ه اند و به ســمت تولید‬ ‫خودروهای گرا ن تر رفته اند تا بخشــی از‬ ‫زیان انباشــته خود را به ازای تولید هر‬ ‫دســتگاه خودرو کاهــش دهند‪ .‬اگر این‬ ‫طور باشــد‪ ،‬افت فروش به معنی کاهش‬ ‫عرضــه خودروهای ارزا ن تر اســت‪ ».‬او‬ ‫ادامــه داد‪« :‬اگر مذاکرات هســته ای به‬ ‫ســمت نتیجه بــرود‪ ،‬ورود خودروهای‬ ‫احتکارشــده در خانه هــا می تواند بازار‬ ‫خودرو را با شــوک عرضه مواجه کند و‬ ‫قیمت ها بشکند‪».‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در گزارش خود به ســهامداران در مجمع‬ ‫عمومی عادی ساالنه این خودروساز‪ ،‬از رفع مشکالت در حوزه تولید خودروهای‬ ‫تجاری در شــرکت های زامیاد و سایپادیزل خبر داد ‪.‬‬ ‫وانت نیســان که از ســال ‪ 1349‬توســط خودروســازی زامیاد در کشور تولید‬ ‫شده‪ ،‬طی ســال های اخیر با اما و اگرهای بســیاری در تولید همراه بوده است‪.‬‬ ‫با این حال اما هرگز کمبود اســتانداردهای این خودرو حریف تقاضای ســنگین‬ ‫ان در بازار داخلی نشــد و تا امــروز همچنان تولید این خــودرو به رغم دوری‬ ‫ان از فناور ی هــای روز همچنــان ادامه دارد‪ .‬این خودرو زندگی ‪50‬ســاله خود‬ ‫را در ایــران مدیــون ظرفیت باالی حمل بــار در کنار قیمت پایین نســبت به‬ ‫ســایر محصوالت مشــابه اســت که تقاضای بســیاری را برای این وانت در این‬ ‫ســال ها به ارمغان اورده‪ ،‬این در حالی اســت که هیچ وانتی طی این ســال ها‬ ‫نتوانســته بخشــی از بازار نیســان ابی را به خود اختصاص دهد‪ .‬با این تفاصیل‬ ‫امــا مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا به تازگی از توقــف تولید این خودرو‬ ‫پرطرفــدار بازار داخلی تا پایان ســال خبر داده و اعالم کرده اســت وانت پادرا‬ ‫محصوالت زامیاد جایگزین این مدل خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در گزارش خود به ســهامداران در مجمع‬ ‫عمومی عادی ساالنه این خودروساز‪ ،‬از رفع مشکالت در حوزه تولید خودروهای‬ ‫تجاری در شــرکت های زامیاد و سایپادیزل خبر داد و افزود‪« :‬تولید وانت زامیاد‬ ‫که همه ان را با نام نیســان ابی می شناســند نیز تا پایان سال متوقف می شود و‬ ‫محصول پادرا پالس با توان فنی و امکانات به روز جایگزین ان خواهد شد‪ ».‬وی‬ ‫همچنیــن به پروژه تولید اتوبو س های برقی و دیزلی اشــاره کرد و گفت‪« :‬تولید‬ ‫این خودروها به زودی در این دو شــرکت اغاز می شــود و قراردادهای خوبی نیز‬ ‫در راســتای ان منعقد شده است و به زودی توان تولید خودروهای تجاری سایپا‬ ‫نیز احیا خواهد شد‪».‬‬ ‫با توجه به ســابقه ‪50‬ساله حضور نیســان جونیور در کشور و تقاضای باال برای‬ ‫ایــن خــودرو‪ ،‬ورود یک مدل به عنوان جایگزین‪ ،‬مســتلزم ان اســت که بتواند‬ ‫طرفداران این خودرو را به خود جذب کند‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬نخســتین مزیت‬ ‫پادرا برای جایگزینی با نیســان ابی باید در زمینه قیمت باشــد‪ .‬این خودرو باید‬ ‫توان رقابت قیمتی با پادرا را داشــته باشــد‪ .‬اخرین قیمت های مربوط به نیسان‬ ‫ابــی نشــان از ان دارد که این محصول قدیمی زامیاد در ســه مــدل بنزینی‪،‬‬ ‫دوگانه ســوز و دیزلی عرضه می شــود و قیمت ان هــا در نمایندگی ها به ترتیب‬ ‫برابر با ‪ 222 ،207‬و ‪ 278‬میلیون تومان اســت‪ .‬با توجه به ان که پادراپالس در‬ ‫چهارماهه ســال جاری با قیمت ‪266‬میلیون تومان عرضه شــده‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫اختــاف قیمتی ایــن دو خودرو چندان متفــاوت نیســت و پادراپالس از نظر‬ ‫قیمتی می تواند جایگزین مناســبی برای نیسان جونیور باشد‪.‬‬ ‫رقابت قیمتی تنها موضوع مهم در جایگزینی پادرا پالس با نیســان ابی نیســت‪.‬‬ ‫وانت نیســان در سا ل های عرضه خود به بازار داخلی‪ ،‬با وفور قطعه همراه شده و‬ ‫دسترســی به قطعات ان به سادگی امکان پذیر است‪ .‬بخش اعظمی از این خودرو‬ ‫در تمام ‪ 50‬سال حضورش در کشــور‪ ،‬به دست قطعه سازان داخلی‪ ،‬بومی سازی‬ ‫شده و همین دلیل وفور قطعات این خودرو و دسترسی اسان به ان هاست‪ .‬سال‬ ‫گذشــته اعالم شــد پادرا پالس زامیاد با حجم داخلی سازی به میزان ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫به بازار داخلی عرضه می شــود‪ .‬از این رو به نظر می رســد این خودرو نیز مانند‬ ‫نیســان ابی‪ ،‬مشــکلی درخصوص تامین قطعه نداشته و در این زمینه هم فضای‬ ‫مناســبی برای جایگزینی ان با وانت نیسان فراهم باشد‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که نیســان ابی را برای متقاضیان وانت در کشور به یک خودرو‬ ‫بــدون رقیب تبدیــل کرد‪ ،‬توان حمل بار این خودرو اســت؛ عددی که به گفته‬ ‫مالــکان این خودرو در عمل نســبت بــه وزن‪2.1‬تنی در ج شــده روی کاغذ و‬ ‫مشــخصات فنی خودرو بسیار باالتر به نظر می رســد! همین جذابیت باعث شد‬ ‫در ســال های اخیر وانت های ســاخت داخل توان رقابت خود را با نیسان ابی از‬ ‫دست بدهند‪ .‬پادرا پالس اما در توان پیشرانه و ظرفیت حمل بار و ابعاد و حجم‬ ‫اتاق بار با نیسان ابی هم اوردی دارد‪.‬‬ ‫نســل ســوم نیســان جونیور که در ایران با نام های زامیاد ‪ ،۲۴‬نیســان ابی و‬ ‫ســایپا ابی شــناخته می شــود‪ ،‬یک خودرو وانت اســت که بــرای اولین بار در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۹‬توســط خودروســازی زامیاد تولید شد و ســپس در سال ‪ ۶۵‬با‬ ‫تغییر نام با عنوان ســایپا‪ ۲۴‬تولید و عرضه شــد‪ .‬نام جونیور (‪ )JUNIOR‬به‬ ‫یک ســری از پیکا پ های میان ســایز کمپانی نیســان اطالق می شد؛ پیکا پ هایی‬ ‫که از ســا ل های ‪ ۱۹۵۶‬تا ‪ ۱۹۸۲‬میالدی در مدار تولید بودند‪ .‬ســومین نسل یا‬ ‫اخرین نســل از جونیور کماکان در ایران در حال تولید اســت و از سال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫نــوع دیزلی ان با عنــوان زامیاد ‪ ۲۸nb‬بــرای اولین بار در نمایشــگاه خودرو‬ ‫تبریز به نمایش درامد‪.‬‬ ‫تحریموقیمت گذاریمتهمردیفاولصنعتخودرونیستند‬ ‫معاون مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬مشکالت صنعت خودرو فقط مربوط‬ ‫به تحریم و قیمت گذاری نیســت بلکه پنج عامــل دیگر نقش اصلی را در‬ ‫تضعیف صنعت خودروی کشور داشته اند‪.‬‬ ‫به نقل از مهر‪،‬صنعت خودرو یکی از صنایع مادر و اســتراتژیک محسوب‬ ‫می شود که همواره مورد توجه و حمایت سیاست گذاران قرار گرفته است‪ .‬با‬ ‫این حال نگاه های غیرکارشناسی و کوتاه مدت باعث شده در حال حاضر این‬ ‫صنعت استراتژیک با مشکالت جدی مواجه باشد و خودروهای تولیدی از‬ ‫جهات مختلفی مانند کیفیت‪ ،‬تنوع‪ ،‬ایمنی و قیمت در وضعیت نامطلوبی به‬ ‫سر ببرند و روز به روز به نارضایتی مصرف کنندگان دامن بزنند‪.‬‬ ‫وضعیت در صنعت خودروسازی کشورمان به شکلی پیش رفته که اگرچه‬ ‫ظرفیت بالقوه تولید ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه خودرو در کشور وجود‬ ‫دارد اما در سال گذشته حدود ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز‬ ‫بزرگ کشور تولید شد‪ .‬همچنین طبق اخرین امار طی بهار سال جاری که‬ ‫قرار بود موانع از سر راه صنعت برداشته شود ‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه انواع‬ ‫خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به بهار پارسال تنها رشد ‪۶.۵‬‬ ‫درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه انکه‪ ،‬خودروســازان و سیاست گذاران متهم عدم توسعه‬ ‫صنعت خودرو را «تحریم» و «ســرکوب قیمت توسط دولت» می دانند و‬ ‫مشکالت و زیان های پیش امده برای مصرف کننده و تولیدکننده را ناشی از‬ ‫این دو عامل معرفی می کنند و معتقدند تا زمانی که این دو مساله حل نشود‬ ‫صنعت خودرو توسعه نخواهد یافت‪.‬‬ ‫در این رابطه امیررضا شــاهانی اظهار داشــت‪ :‬این روزهــا از طرف دولت‬ ‫صحبت می شود که مشــکل صنعت خودرو تحریم و قیمت گذاری است‬ ‫و خودروســازان در مجلس به دنبال حذف شورای رقابت هستند و حاشیه‬ ‫ایجاد شده بین شورای رقابت و بازار را خودمان در اختیار می گیریم و عرضه‬ ‫و تقاضا به تعادل می رسد‪.‬‬ ‫معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس افزود‪ :‬نکته نخست اینکه‬ ‫صنعت خودرو یک صنعت بزرگ و باسابقه در کشور است و ‪ ۱۴‬درصد از کل‬ ‫اورده صنعت و ‪ ۲‬درصد کل تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد منتهی‬ ‫واقعیت این اســت که تا پایان سال ‪ ۹۷‬یعنی در زمانی که تحریم ها هنوز‬ ‫شــدت زیادی نیافته بود‪ ،‬این صنعت ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان زیان انباشته‬ ‫داشته است؛ بنابراین تا قبل از تشدید تحریم ها خودروسازان ‪ ۲۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان زیان انباشته داشتند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عوامل چالش زا در صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین‬ ‫عوامل مشکل زا در صنعت خودرو سوءمدیریت است‪ .‬همچنین مورد دوم‬ ‫مربوط به مالکیت صنعت خودرو می شــود؛ یعنی اینکه دولت در صنعت‬ ‫خودروی ما تاثیرگذار اســت و خالف گفتــه متولیان این صنعت انچنان‬ ‫خصوصی نشــده اســت‪ .‬هم وزارت صمت در این صنعت سهم دارد و هم‬ ‫اعمال سلیقه و مدیریت می کند و اجازه نمی دهد با روال بازار عرضه و تقاضا‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬تعارض منافع در این صنعت کام ً‬ ‫ال محرز است‪ .‬وزارت صمت‬ ‫از طرفی مالک و دارای منافع اســت و از طرفی دیگر می خواهد کار تنظیم‬ ‫گری‪ ،‬نظارت و سیاست گذاری را در صنعت خودرو اعمال کند‪ .‬جمع این دو‬ ‫مورد قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫شاهانی افزود‪ :‬مشکل سوم بهره وری پایین صنعت خودرو است‪ .‬باید بهره‬ ‫وری در این صنعت افزایش یابد به این مفهوم که به مقدار مشــخصی که‬ ‫هزینه می کنیم تولید بیشــتری داشته باشیم‪ .‬مشــکل چهارم نیروهای‬ ‫استخدام شده نامتناسب با ماموریت هاست‪ .‬حجم خودروسازهای ما بسیار‬ ‫بزرگ اســت و از لحاظ زمین و امکانات و نیرو بسیار گسترده بوده و اغلب‬ ‫نیروها نیز متخصص نیستند‪.‬‬ ‫معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬چالش پنجم فقدان‬ ‫«استراتژی توسعه» مصوب در صنعت خودرو است‪ .‬در همین زمینه ای درو‬ ‫موظف شــده طرح جامع صنعت خودرو را مدون کند‪ .‬حسن داشتن طرح‬ ‫جامع هدفمند این است که هم شاخص های مهم و محل تامین مالی تعیین‬ ‫خواهد شد‪ ،‬هم ماموریت صنایع در وضعیت و میزان تولید مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح باید مقاوم ســازی زنجیره تامین قطعات خودرو نیز‬ ‫شــفاف سازی شود؛ یعنی قطعات با کیفیت باال در داخل تولید شوند تا از‬ ‫شوک های تحریم و سیاسی دچار زیان نشوند‪.‬‬ ‫شــاهانی تصریح کرد‪ :‬طی چند ســال اخیر به دلیل بی مهری ها برخی از‬ ‫قطعه سازان داخلی ورشکســت شده اند‪ .‬یکی از مباحثی که قطعه سازان‬ ‫عنوان می کنند این اســت که در حال حاضر خودروسازان مشکل دارند و‬ ‫می گویند شما برای ما کار کنید اما اگر دوباره پای خارجی ها باز شود‪ ،‬تکلیف‬ ‫ما چیست‪ .‬اگر در این طرح جامع شاخصی برای داخلی سازی قطعات در‬ ‫نظر بگیریم و به صنایع قطعه سازی و زنجیره تامین قطعات بها دهیم هم‬ ‫مشکل خودروسازان حل می شود و هم صنعت قطعه سازی احیا و توسعه‬ ‫می یابد و تبدیل به پیشران اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در صنعت قطعه سازی رشد خوبی کرده و حتی به جایی‬ ‫رسیده بودیم که به کشورهای اروپایی صادر هم می کردیم اما در حال حاضر‬ ‫عقب گرد داشته ایم‪.‬‬ ‫معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد‪ :‬ما خودروی‬ ‫باکیفیت و با قیمت مناسب نمی توانیم تولید کنیم مگر اینکه تیراژ تولید را‬ ‫باال ببریم‪ .‬در حال حاضر مجموع تولید دو خودروساز بزرگ کشور ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه است در حالی که هدف گذاری افق ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۳‬میلیون دستگاه‬ ‫خودرو بود‪.‬‬ ‫شــاهانی گفت‪ :‬اگر زیرساخت های الزم را در خودروسازی ایجاد کنیم و با‬ ‫اســتراتژی طرح جامع هدفمند‪ ،‬تولید خودرو را افزایش دهیم هم کیفیت‬ ‫ارتقا می یابد و هم قیمت کاهشی می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بازدیدازاولینازمایشگاههمکارمحصولمحور‬ ‫دارنده استاندارد‪ISO/IEC17025‬کاشی و سرامیک استان یزد‬ ‫یزد‪-‬به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی‬ ‫استاندارد استان یزد‪ ،‬مدیر و معاونین این اداره کل‬ ‫با هدف بررســی راه های توســعه وافزایش حجم‬ ‫کاری اولین و تنهاترین ازمایشــگاه همکارمحصول‬ ‫محوردارنــده اســتاندارد ‪ISO/IEC17025‬‬ ‫درزمینه کاشی و سرامیک اســتان یزد‪ ،‬از شرکت‬ ‫کاشی مسعود ایران بازدید کردند‪.‬‬ ‫بــر پایه ایــن گــزارش و بازدید‪ ،‬این ازمایشــگاه‬ ‫همــکار که دارای امکانات و تجهیزات خوب و قابل‬ ‫قبولی می باشــد از سال ‪ 1394‬فعالیت خود را در‬ ‫مجموعه ی شــرکت کاشی مسعود ایران با بهترین‬ ‫متخصصین و کارشناســان مجرب اغاز و تا کنون‬ ‫با وجود تمامی ســختی هــای پیش رو‪ ،‬به خدمت‬ ‫رسانی وکار خود ادامه داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در این بازدید و‬ ‫در نشست تخصصی با گردانندگان این مجموعه ی‬ ‫عظیم گفت‪ :‬اســتقبال واحدهای تولیدی ازاحداث‬ ‫و ایجاد ازمایشــگاه های همکار اداره کل استاندارد‬ ‫اســتان یزد در دل شــرکت های خــود‪ ،‬بیان گر‬ ‫اهمیت به امور ازمایشگاهی و تحقیقاتی است ‪ ،‬چرا‬ ‫که بعد اقتصادی و منافع مادی این ازمایشــگاه ها‬ ‫در برابر فعالیت عظیم واحدهای تولیدی مادر بسیار‬ ‫ناچیز است‪.‬‬ ‫محمــد رضــا زارع بنادکوکی افزود‪ :‬بــه نظر می‬ ‫رســد که منافع معنوی احداث و ایجاد ازمایشگاه‬ ‫های همکار اداره کل اســتاندارد اســتان یزد برای‬ ‫واحدهای تولیدی به مراتب بیشــتر از منافع مادی‬ ‫اســت‪ ،‬که جا دارد در این جا گفته شود حدود ‪90‬‬ ‫واحد تولیدی کاشــی و سرامیک استان می توانند‬ ‫تعدا ازمایشــگاه هــای همکار درزمینه کاشــی و‬ ‫سرامیک را از سه واحد کنونی‪ ،‬حداقل به ‪ 10‬واحد‬ ‫ازمایشگاهی افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی در خصوص کسب مقام ها و جوایزملی تصریح‬ ‫کرد‪:‬دبیر خانه جایزه ملی کیفیت در ســازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران مستقر است‪ ،‬که متقاضیان دریافت‬ ‫این جایزه می توانند با رعایت و گذراندن شــرایط‬ ‫مصرح در ایین نامه های مربوطه و مرتبط شدن با‬ ‫این دبیرخانه‪ ،‬نامزد دریافت این جایزه شوندضمن‬ ‫ایــن که با توجه به اطالعاتی که ما از ظرفیت های‬ ‫واحدهای تولیدی اســتان داریــم‪ ،‬در یزد بنگاه ها‬ ‫ومراکزی همانند شرکت کاشی مسعود ایران وجود‬ ‫دارندکه پس از ســیر مراحل قانونــی‪ ،‬الیق نمونه‬ ‫کشوری شدن ودریافت جایزه ملی کیفیت هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره استاندارد استان یزددرپایان عرایض‬ ‫خودگفت‪:‬عقیــده داریم که تولید پایــدار در گرو‬ ‫صادرات مســتمرو به روز بودن بــا تجارت جهانی‬ ‫اســت‪ ،‬از این رو تمامی مدیــران و کارکنان اداره‬ ‫کل اســتاندارد استان یزد درعین گمنامی و تحمل‬ ‫زحمات بسیار‪ ،‬جهت هموار سازی مسیرصادرات و‬ ‫واردات ساعی هســتند‪ ،‬ضمن این که در خصوص‬ ‫نمونــه برداری از محموله های صادراتی کاشــی و‬ ‫سرامیک استان طبق ضوابط جدید‪ ،‬به دنبال پیاده‬ ‫سازی راهکاری هســتیم تا کمترین اتالف وقت را‬ ‫صادرکنندگان عزیز داشته باشند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کاشی مســعود ایران نیزدر این‬ ‫نشست گفت‪ :‬از ســال ‪ 1362‬که استارت ایجاد و‬ ‫احداث این واحد تولیدی در اســتان یزد زده شده‬ ‫است‪،‬ســعی ما براین بوده است که حتی المقدوراز‬ ‫اتکاء وخرید قطعات خارجی دور شــویم و از طریق‬ ‫کارهــای پژوهش محور‪ ،‬قطعات مورد نیاز را بومی‬ ‫ســازی کنیم که خوشــبختانه با تــاش و دانش‬ ‫متخصصیــن موجود‪ ،‬هم اکنون ایــن مهم محقق‬ ‫شده اســت‪.‬محمد حسین فرشاد پور افزود‪ :‬سختی‬ ‫های تهیه مواد اولیه‪ ،‬نیروی انســانی و فرایندهای‬ ‫تولیــد از یک طرف و عدم امکان فروش و صادرات‬ ‫محصــوالت از طرف دیگــر کار را بــرای ما تولید‬ ‫کنندگان سخت کرده اســت که متاسفانه به نظر‬ ‫می رسد هنوز برخی از مسئولین کشوری واستانی‬ ‫نتوانســته اند با تولید کنندگان هم صدا شوند و راه‬ ‫اســان حفظ وورود به بازارهای کشــورهایی چون‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عربستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه و غیره‬ ‫را برای ما هموار سازند‪.‬‬ ‫برنامه های دهه امامت و والیت در شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫از عید بزرگ قربان تا عید فرخنده غدیر‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان همانند ســایر مرکز تولیدی‬ ‫و پا به پای اقشــار مختلف کشــورمان به مناسبت‬ ‫بزرگداشــت دهه مبارک امامــت و والیت و دوره‬ ‫زمانی عید بــزرگ قربان تا عید با شــکوه غدیر با‬ ‫توجه به محدودیت های کرونایی و رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشــتی‪ ،‬برنامــه های فرهنگــی و هنری‬ ‫مختلفی به اجرا دراورده اســت کــه در این جا به‬ ‫اهم این برنامه ها به طور خالصه اشاره می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اذیــن بندی مبادی ورودی و ســاختمان های‬ ‫سطح شرکت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نصــب بنرهای تبریک اعیــاد فرخنده قربان و‬ ‫غدیر در تابلوهای سطح شرکت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پیام های تبلیغی و عرض تبریک دهه امامت و‬ ‫والیت از طریق شبکه های اجتماعی شرکت و سایر‬ ‫شبکه های مجازی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تهیه و توزیع ‪ ۱۸‬هزار بسته گز نیم کیلویی بین‬ ‫کلیه کارکنان در شرکت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تکریم سادات شــرکت از طریق تهیه و تحویل‬ ‫بسته فرهنگی و سرکشی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مشارکت با ســتاد غدیر شهرستان و حمایت از‬ ‫برنامــه های مرتبط (همایش بازخوانی واقعه غدیر‪،‬‬ ‫مسابقات و‪)...‬‬ ‫‪ -۷‬برگزاری مراسم جشن میدانی( با رعایت شیوه‬ ‫نامه های بهداشتی) در ترمینال ازادگان همزمان با‬ ‫شب عید غدیر به همراه برنامه پخش اهنگ‪ ،‬توزیع‬ ‫شیرینی و نور افشانی‪.‬‬ ‫‪ -۸‬برگزاری مســابقه پیامکی بین کلیه کارکنان و‬ ‫اهدا جوایز ‪ ۵‬میلیون ریالی به ‪ ۱۱۰‬نفر به قید قرعه‬ ‫همزمان با روز عید غدیر‪.‬‬ ‫‪ -۹‬سفره اطعام غدیر(جمع اوری نذورات کارکنان‬ ‫و تهیــه و توزیع ‪ ۳۰۰۰‬پرس غــذا) در جهت احیا‬ ‫اطعام نیازمنــدان به همت حوزه مقاومت بســیج‬ ‫شهید تندگویان‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬توزیع کتاب امیر گل ها‪ ،‬نگاهی نو به زندگی و‬ ‫شخصیت امام علی (ع)‪ ،‬در بین کارکنان و برگزاری‬ ‫مســابقه پیامکــی از این کتاب‪ .‬در دهــه امامت و‬ ‫والیت هر روز یک مســابقه با یک ســوال از کتاب‬ ‫مذکور برگزارمی گــردد‪ .‬در پایان هر روز نیز به ‪۵‬‬ ‫نفر از برندگان به قیــد قرعه یک جایزه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومانــی تقدیم می گردد‪ .‬در پایان دهه و در شــام‬ ‫عید غدیر نیز طی یک مسابقه به ‪ ۵‬نفر از برندگان‬ ‫به قیــد قرعه جوایز پانصد هــزار تومانی تعلق می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬انتشــار مطالب و طرح هــای متنوع مربوط‬ ‫به بزرگداشت مناســبت های نورانی اعیاد فرخنده‬ ‫قربان و غدیر در نشــریات شــرکت از جمله نشریه‬ ‫هفتگی اتشکار‪.‬‬ ‫فعالیت‪ ۱۴‬کانون فرهنگی و هنری مزین با نام امام علی(ع) در ایالم‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنــگارراه مردم‪ -‬مدیر ســتاد هماهنگی‬ ‫کانون های فرهنگی و هنری مســاجد استان ایالم‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۱۴‬کانون فرهنگی و هنری در سطح‬ ‫اســتان ایالم به نام مطهر حضــرت علی(ع) مزین‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ ۳۰۷ :‬کانــون فرهنگی و هنری در‬ ‫مناطق مختلف شــهری و روســتایی ایالم فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حجت االســام علــی چراغی پور اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۰۷‬کانون فرهنگی و هنری در سطح‬ ‫مناطق روستایی و شهری استان ایالم فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه کانون هــای فرهنگی و هنری‬ ‫امروز به شبکه گســترده ای برای جذب جوانان و‬ ‫نوجوانان به مســاجد با ارائه فعالیت های فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و مذهبی تبدیل شــده انــد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬یکی‬ ‫از برنامــه های مهم کانون های مســاجد برگزاری‬ ‫و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در مناســبت‬ ‫های مذهبی به ویژه در اعیاد و میالد ائمه اطهار(ع)‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری‬ ‫مساجد اســتان ایالم یاداور شــد‪ :‬با توجه به قرار‬ ‫گرفتن در اســتانه عید ســیعد غدیــر برنامه های‬ ‫متنوعی فرهنگی در ســطح کانون های فرهنگی و‬ ‫هنری مساجد استان و به ویژه کانون های الغدیر و‬ ‫غدیر شهرستان ابدانان برگزار می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام چراغی پور با اشــاره به اینکه ‪۱۴‬‬ ‫کانون فرهنگی و هنری در سطح استان ایالم به نام‬ ‫مطهر حضرت علی(ع) مزین هســتند‪ ،‬ابراز کرد‪۵ :‬‬ ‫کانون در ایالم‪ ۳ ،‬کانون در ابدانان‪ ،‬ایوان ‪ ۱‬کانون‪،‬‬ ‫چــرداول ‪ ۱‬کانون‪ ،‬دهلران ‪ ۳‬کانوان و ســیروان ‪۱‬‬ ‫کانون با نام حضرت علی(ع) مزین است‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬برگزاری مســابقه کتابخوانی با‬ ‫موضــوع پرتــوی از فضایل امیــر مومنان حضرت‬ ‫علی(ع) در ســطح کانون های فرهنگی و هنری‬ ‫مســاجد اســتان‪ ،‬برگزاری مســابقات فرهنگی و‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬تجلیل از فعاالن طرح ملی فهما‪ ،‬هتزاز‬ ‫پرچم متبرک حــرم مطهر حضــرت علی(ع) در‬ ‫سطح مراسمات کانون های مساجد در دهه امامت‬ ‫و والیت و توزیع بســته های غذایی و معیشتی در‬ ‫سطح مناطق محروم اســتان از جمله برنامه هایی‬ ‫است که به مناسبت عید غدیر خم در سطح استان‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬مدیر ستاد هماهنگی کانون های‬ ‫فرهنگی و هنری مســاجد استان ایالم خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬همچنین برنامه هــای فرهنگی و هنری در‬ ‫ســطح فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی با‬ ‫فعالیــت مدیــران و اعضای کانون هــای فرهنگی‬ ‫و هنری مســاجد استان در راســتای تبیین واقعه‬ ‫غدیر در بین نســل جوان با محوریت ائمه جمعه و‬ ‫جماعات در استانه عید غدیر اجرا می شود‪.‬‬ ‫نخستینشهرکنهادهکشاورزیکشوردربروجنراه اندازیمی شود‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به‬ ‫اهمیت تامین نهاده کشاورزی در توسعه کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬نخستین شــهرک نهاده کشاورزی کشور در‬ ‫شهرستان بروجن راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫حسین برزگر در دیدار خبرنگاران از مراحل برداشت‬ ‫گل گالیول در شهرســتان بروجن که توســط یک‬ ‫سرمایه گذار استان گرگان کشت شده افزود‪ :‬در این‬ ‫شهرک تخصصی نهاده های کشاورزی که تاکنون از‬ ‫خارج کشور وارد می شــد و یا نهاده های که تولید‬ ‫داخل ان ها امکان صادرات داشت‪ ،‬تولید می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هم اکنون مراحل مطالعات اجرای این‬ ‫طرح در دســت اجراست و با راه ‍ اندازی این شهرک‬ ‫دومین شهرک تخصصی کشاورزی استان از جمله‬ ‫شــهرک تخصصی بادام و نهاده کشــاورزی فعال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این استان از لحاظ محصوالت‬ ‫باغی و کشــاورزی به عنوان یک استان قرنطینه در‬ ‫سطح کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این استان ظرفیت‬ ‫تولید بذر در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫برزگر با تاکید بر توسعه کشــت گلخانه در استان‬ ‫به خصوص توسعه کشت گل شــاخه بریده افزود‪:‬‬ ‫هم اکنــون گل گالیــول در ‪ ۶‬هکتــار از اراضــی‬ ‫کشاورزی شهرستان بروجن توسط یک سرمایه گذار‬ ‫گرگانی کشت شده و در هر هکتار ‪ ۳۰۰‬هزار شاخه‬ ‫گل گالیول برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته برزگر‪ ،‬فرد سرمایه گذار برای هر شاخه گل‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار ریال هزینه کرده و پس از برداشــت هر‬ ‫شــاخه گل ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار ریــال به فروش خواهد‬ ‫رســید که متوســط ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۵۰‬درصــد بازدهی‬ ‫سرمایه دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بــر اینکه پیاز این گل امکان گل دهی‬ ‫بــرای چندیــن دوره را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امســال برای‬ ‫نخستین بار کشت گل گالیول در استان در فضای‬ ‫باز انجام شد و برای توسعه کشت این گل در فصل‬ ‫زمستان و پاییز نیز نیاز به گشت گلخانه نیاز است‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬این‬ ‫استان به دلیل ارتفاع باال‪ ،‬تفاوت دما بین شب و روز‬ ‫دارای مزیت برای کشــت گل به خصوص گالیول‪،‬‬ ‫گل محمدی و گل رز است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکــه تا ابتدای ســالجاری ‪۱۰‬‬ ‫هزار گل شــاخه بریده در اســتان تولید می شــد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توسعه کشــت گل شــاخه بریده و گل های‬ ‫اپارتمانی در مناطقی تاالبی‪ ،‬مناطق حفاظت شده‪،‬‬ ‫مناطق گردشــگری و مناطقی که امکان دامپروری‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بــه عنوان یک ظرفیت بــرای تولید‬ ‫گل شاخه بریده است که عالوه بر جذب گردشگر‪،‬‬ ‫زمینه ایجاد اشتغال و ازراوری برای استان را فراهم‬ ‫می کند‪.‬برزگر اظهار داشــت‪ :‬کشت گل گالیول در‬ ‫اســتان در راستای اجرای طرح تغییر الگوی کشت‬ ‫و افزایــش تنوع تولیــدات و افزایش ضریب امنیت‬ ‫تولیدات کشاورزی کشت شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طول دوره رشد این گل ‪ ۵۰‬روز است‬ ‫و میزان مصرف اب پایین دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذار طرح گشت گل گالیول در چهارمحال‬ ‫و بختیــاری نیز گفت‪ :‬کشــت گال گالیول در پنج‬ ‫هکتار از اراضی کشــاورزی شهرستان بروجن اجرا‬ ‫شــده و تاکنون ‪ ۶۰۰‬نفر روز اشــتغال ایجاد کرده‬ ‫و تا پایان فصل برداشــت پیش بینی می شود زمینه‬ ‫اشتغال یک هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر روز فراهم شود‪.‬‬ ‫حمیــد َگلَــوی زاده افزود‪ :‬بازار فــروش این گل ها‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس و بازار داخلی است‪.‬‬ ‫وی به قابلیت این استان برای تبدیل شدن به قطب‬ ‫پرورش گل های شاخه بریده اشاره کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل وضعیت جوی‪ ،‬اب و هوایی‪ ،‬امکان کشت گل‬ ‫شــاخه بریده در فصل بهار و تابستان در فضای باز‬ ‫و پاییز و زمستان در گلخانه در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫همکاریپاالیشگاهایالمبامنطقههفتعملیاتانتقالگازافزایشمییابد‬ ‫ایالم‪ -‬اعظم اریایی مدیرعامل شرکت پاالیش گاز‬ ‫ایالم گفت‪ :‬همکاری پاالیشــگاه گاز ایالم با منطقه‬ ‫هفــت عملیات انتقــال گاز در زمینه های مختلف‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫روح الــه نوریــان در دیدار با مدیــر منطقه هفت‬ ‫عملیات انتفــال گاز افزود‪ :‬بروزرســانی و تکمیل‬ ‫سیستم میترینگ در نقطه تحویل‪ ،‬سیستم ارسال‬ ‫انالین اطالعات تولید از پاالیشگاه به منطقه هفت‬ ‫و پایــش خط خروجی در این پاالیشــگاه از جمله‬ ‫اقدامات فی مابین است‪.‬‬ ‫وی به نقش حیاتی شــرکت انتقال گاز در زنجیره‬ ‫تولید گاز طبیعی اشــاره کرد و گفت‪ :‬در سالی که‬ ‫توسط مقام معظم رهبری بنام « تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی ها « نامگذاری شــده است‪ ،‬تالش می‬ ‫شــود که موانع تولید برطرف شود و این مجموعه‬ ‫قدم های مثبتی در این راستا بردارد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه هفت عملیــات انتقال گاز نیز در این‬ ‫دیدار از همکاری های انجام شــده فی مابین شرکت‬ ‫پاالیــش گاز ایالم و منطقــه ‪ ۷‬عملیات انتقال گاز‬ ‫کشــور تقدیر و ابراز امیدواری کرد‪ :‬این همکاری ها‬ ‫در ســایه تدوام زنجیره تولید‪ ،‬پاالیش و انتقال گاز‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها بهتر از‬ ‫پیش به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫مهدی زارع خواســتار تداوم و تقویت همکاری های‬ ‫‪ ۲‬جانبه در راســتای تولیــد و انتقال گاز مورد نیاز‬ ‫داخلی و صادراتی منطقه شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگارراه مــردم‪ ،‬پــس از این‬ ‫دیــدار مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــام‬ ‫بــه همــراه مدیر منطقــه ‪ ۷‬عملیــات گاز از خط‬ ‫خروجــی و نقطــه تحویــل گاز بازدیــد کــرد و‬ ‫تفاهــم الزم در راســتای حفــظ و پایــش های‬ ‫فنی این بخش حاصل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشــگاه شــهرکرد‪ ،‬نتایج‬ ‫مرحلــه نهایی بیســت و پنجمین المپیــاد علمی‬ ‫دانشــجویی سال ‪ 1399‬کشــور منتشر شد و بر این‬ ‫اساس ‪ 3‬تن از دانش اموختگان دانشگاه شهرکرد در‬ ‫مرحله نهایی بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی‪-‬‬ ‫دانشجویی ســال ‪1399‬کشور افتخار افرینی کردند‪.‬‬ ‫محمد رضا کرم پور در رشته مهندسی متالورژی و مواد‬ ‫رتبه ‪ ،5‬مهرداد قنبری مبارکه در رشته فیزیک رتبه‬ ‫‪ 13‬و زهرا صادقیان در رشته زیست شناسی رتبه ‪21‬‬ ‫را در بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی سال‬ ‫‪1399‬کشور کسب کردند‪.‬المپیاد علمی دانشجویی‬ ‫کشــور در رشته های‪ :‬الهیات و معارف اسالمی‪ ،‬امار‪،‬‬ ‫حقوق‪ ،‬روان شناســی‪ ،‬ریاضی‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪،‬‬ ‫زیست شناسی‪ ،‬سلول های بنیادی و مهندسی بافت‪،‬‬ ‫شیمی‪ ،‬طراحی صنعتی‪ ،‬علوم اقتصادی‪ ،‬علوم تربیتی‪،‬‬ ‫علوم جغرافیایی‪ ،‬علوم زمین‪ ،‬فیزیک‪ ،‬مهندسی شیمی‪،‬‬ ‫مهندسی عمران‪ ،‬مهندسی کشاورزی (زراعت واصالح‬ ‫نباتات)‪ ،‬مهندســی برق‪ ،‬مهندسی صنایع‪ ،‬مهندسی‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬مهندســی متالورژی و مواد و مهندســی‬ ‫مکانیک در اول اسفند‪1399‬برگزارشد‪.‬‬ ‫افتخارافرینیدانشاموختگاندانشگاهشهرکرددرمرحلهنهایی‬ ‫بیست وپنجمیندورهالمپیادعلمی‪-‬دانشجوییسال‪1399‬کشور‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماهماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪616‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫سیاوشطاهرخانی‪،‬شهردارقزوین‪:‬‬ ‫عید غدیر خم‪ ،‬روز کامل کنند ‏ه دین اسالم و مقصد بعثت است‬ ‫ســیاوش طاهرخانی در «ائین تجلیــل از زوج های‬ ‫جوان شــهرداری‪ ،‬اهداء کنندگان خون کهن شــهر‬ ‫قزوین و دوقلوهای سادات» که با رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی در حیاط عمارت‬ ‫شهرداری قزوین برگزار شد‪،‬افزود‪ :‬الزمه غدیری بودن‪،‬‬ ‫با اخالق زیستن و در مدار اخالق حرکت کردن است‬ ‫که امیدواریم با پیروی از سیره علوی در این مسیر گام‬ ‫برداریم‪.‬وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری‬ ‫‪ ۵۰‬برنامه متنوع فرهنگــی‪ ،‬مذهبی و اجتماعی ویژه‬ ‫گرامیداشــت دهه امامت و والیت در ســطح شهر قزوین اشــاره کرد و گفت‪ :‬این برنامه ها در راستای‬ ‫«تبیین و ترویج پیام واقعه غدیر خم» و «ایجاد نشــاط معنوی شــهروندان» در دســتور کار مجموعه‬ ‫مدیریت شــهری قزوین قرار گرفته اســت‪.‬طاهرخانی در خاتمه خاطرنشان کرد‪ :‬از جمله این برنامه ها‬ ‫می توان به «تکریم سادات شهید و تجلیل از مادران سیده شهید»‪ ،‬پویش مردمی «ذکر هر روزمان یا‬ ‫علی»‪« ،‬نگارش علوی و خوشنویسی زنده اشعار و احادیث»‪« ،‬چارپایه خوانی غدیر در سطح محالت»‪،‬‬ ‫«شب شعر غدیر»‪« ،‬مسابقه تفسیر خطبه غدیر» و دهها برنامه دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه‪:‬‬ ‫عزت حاصل از عملیات مرصاد برای ایران اسالمی برکات فراوانی داشت‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬فرمانده ســپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشــاه گفت‪ :‬عزت و سربلندی حاصل از‬ ‫عملیات مرصاد برای جمهوری اسالمی ایران برکات فراوانی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر و به نقل از راه مردم ‪ ،‬ســردار بهمن ریحانی در مراســم گرامیداشــت سالروز عملیات‬ ‫غرورافرین مرصاد که با حضور فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در یادمان شهدای مرصاد‬ ‫تنگه چهارزبر برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بزرگترین و شرورترین دشمن ایران در تنگه چهارزبر از بین رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهادت طلبی و شــجاعت رزمندگان و به ویژه حضور با صالبت و گسترده نیروهای مردمی‬ ‫و بســیجی سبب از بین رفتن چالشــی به نام منافقین شد‪.‬فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬عزت و سربلندی حاصل از عملیات مرصاد برای جمهوری اسالمی ایران برکات فراوانی‬ ‫داشــت‪.‬ریحانی تصریح کــرد‪ :‬عملیات مرصاد به مردم نشــان داد که اگر والیتمدار بوده و بر اســاس‬ ‫دســتورات ولی فقیه عمل کنند‪ ،‬پیروز شــده و در ساحل نجات فرود می ایند‪.‬وی بهترین زمان وحدت‬ ‫ملت ایران را در عملیات مرصاد دانست و افزود‪ :‬تمامی مردم کشور با تمام سالیق سیاسی چون منافقین‬ ‫را خائن به ایران می دانستند‪ ،‬برای مقابله با ان ها اعالم امادگی کردند‪.‬ریحانی تاکید کرد‪ :‬مردم تا زمانی‬ ‫که بر اساس اعتقادات دینی‪ ،‬والیتمداری‪ ،‬وحدت و همبستگی رفتار کنند‪ ،‬ملتی سربلند و پیروزی شده‬ ‫که اهنگ حرکت را در تمامی زمینه ها با سرعت می نوازند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق کرمانشاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫جای خالی بنیاد کرمانشاه شناسی در بین المللی کردن روز ملی کرمانشاه‬ ‫رئیس اتاق کرمانشــاه با اشــاره به جای خالی رویدادهای بین المللی به مناســبت روز ملی کرمانشاه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی بنیاد کرمانشاه شناسی می تواند این خال را پر کند و اتاق بازرگانی امادگی دارد متولی‬ ‫دبیرخانه این انجمن باشد‪.‬‬ ‫کیوان کاشــفی به مناســبت روز ملی کرمانشاه (‪ ۵‬مرداد) ضمن گرامیداشــت این روز و یاد شهدای‬ ‫عملیات مرصاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنها چند استان کشور روز ملی به نام خود دارند و حضور کرمانشاه بین این‬ ‫استان ها بیانگر اهمیت نامگذاری روز ملی کرمانشاه و یادبود عملیات مرصاد است‪.‬‬ ‫وی از عملیات مرصاد به عنوان یک رویداد که طی ‪ ۲۰۰‬سال گذشته در تاریخ کشور بی سابقه بوده یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این عملیات به نوعی اخرین نقطه جنگ تحمیلی در کرمانشــاه بود و همانگونه که جنگ‬ ‫در کرمانشاه اغاز شد با شکست عراق و منافقین در عملیات مرصاد‪ ،‬در همین استان نیز خاتمه یافت‪.‬‬ ‫دقت در اندازه گیری گاز مصرفی حفاظت از منابع ملی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬دقــت در اندازه گیری در واقــع رعایت حقوق مصرف‬ ‫کنندگان‪ ،‬حفاظت از منابع و سرمایه های ملی است‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری ‪ ،//‬مدیرعامل این شــرکت درحاشــیه بازدید از تجهیزات اندازه گیری و مانیتورینگ‬ ‫گاز که در واحد دیسپچینگ و اندازه گیری گاز این شرکت برگزار شد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬گاز باید در محدوده‬ ‫پرت قانونی و خطای اندازه گیری تعریف شــده در شــبکه های مصرف اعم از صنعتی یا خانگی توزیع‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ســید مصطفی علوی‪ ،‬استفاده از کنتورهای التراسونیک را یکی از دستاوردهای نوین در جهت کاهش‬ ‫بسیار زیاد خطاهای اندازه گیری در ایستگاه های ‪ C.G.S‬و ایستگاه های بزرگ عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تقریباً تمامی ایستگاه های بزرگ در سطح استان مجهز به کنتور التراسونیک می باشد‪..‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به منظور گسترش تعامالت و ارتباطات بین واحدها‬ ‫در جهت صیانت از اموال ســازمان و انعکاس هزینه های باالی تامین‪ ،‬تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات‬ ‫اندازه گیری و لزوم افزایش دقت در نحوه اســتفاده و نگهداشــت این تجهیزات‪ ،‬نمایشــگاه دائمی از‬ ‫تجهیزات اندازه گیری و مانیتورینگ در واحد اندازه گیری برپا شده است‪.‬‬ ‫وی‪،‬با تاکید بر اهمیت اندازه گیری و نظارت بر محاسبات مصرف گاز در راستای رعایت حقوق مشترکین‬ ‫و حفظ منافع سازمان‪ ،‬افزود‪ :‬در این نمایشگاه‪ ،‬بخشی از قطعات تعویضی و تعمیری کنتورهای توربینی‬ ‫به همراه امار خرابی هر قطعه در طی ســال های گذشــته و علل عمده خرابی انها و هزینه های باالی‬ ‫هر قطعه به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گفت‪ :‬ســابقه بهره برداری از گاز طبیعی در این اســتان به ‪ 1348‬برمی گردد و تاکنون بیش از‬ ‫‪100‬درصد از جمعیت شهری و ‪99.08‬درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش گاز قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بررسی و تایید مطالعات موردی تعیین حد بستر و حریم‬ ‫چند رودخانه در حوضه های قره سو و گرگانرود‬ ‫گرگان‪ -‬سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع اب شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪:‬‬ ‫گزارش مربوط به پروژه مطالعات تعیین حد بســتر و حریم قســمتی از رودخانه های انجیراب‪ ،‬شصت‬ ‫کالته‪ ،‬زیارت‪ ،‬زرین گل و کال شــور واقع در حوضه های ابریز قره ســو و گرگانرود‪ ،‬توســط کارگروه‬ ‫فنی شــرکت اب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصالحات الزم توسط مهندسین مشاور‪ ،‬به‬ ‫تایید رسید‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گلستان‪« ،‬حسن فرازجو»‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حسب وظایف محوله‪ ،‬بررسی و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت اب منطقه ای گلستان در دفتر‬ ‫فنی مطالعات طرح های توســعه منابع اب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی انجام می شــود لذا‬ ‫سعی بر ان است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع اب‪ ،‬توجه نموده و با رعایت دستورالعمل‬ ‫های مربوطه‪ ،‬در جهت تدقیق مطالعات گام برداشته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این گزارش‪ ،‬به اختصار مباحث فیزیوگرافی‪ ،‬هواشناسی‪ ،‬هیدرولوژی‪ ،‬هیدرولیک و سیالب‬ ‫رودخانه های مذکور مورد بررســی قرار گرفته و نقشه های تعیین حد بستر و حریم‪ ،‬به صورت موردی‬ ‫در بازه های مختلف رودخانه تهیه شده است‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیر حقوقی شرکت اب منطقه ای گلستان عنوان کرد‬ ‫نشست وزارت نیرو با رییس وقضات دیوان عدالت اداری درخصوص بررسی‬ ‫ارای کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی‬ ‫گرگان‪ -‬مدیرحقوقی ودبیرکمیسیون تبصره ‪ ۵‬شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪ :‬درراستای تشکیل‬ ‫کارگروههای تخصصی دردیوان عدالت اداری اولین نشست دیوان عدالت اداری با وزارت نیرو با حضور‬ ‫رییس وجمعی از قضات دیوان با مدیران حقوقی وزارت نیرو دردیوان عدالت اداری برگزارشد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای گلســتان‪« ،‬حمید حسامی»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این جلسه ‪ ،‬حجت االسالم محمد مصدق رییس دیوان عدالت اداری ضمن بیان اهداف تشکیل‬ ‫این جلسه به ضرورت توجه به موضوعات انفال علی الخصوص منابع اب تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه این جلســه‪ ،‬تعدادی از قضات دیــوان نیز به بیان دیدگاههای خود دراین مورد علی‬ ‫الخصوص قانون تعیین تکلیــف چاهها پرداختند و دکتر امانی مدیرکل دفترحقوقی وزارت نیرو ودکتر‬ ‫زمانی مدیرکل دفترحقوقی مدیریت منابع اب ایران نقطه نظرات خود رابه نمایندگی ازوزارت نیرو ارائه‬ ‫دادند‪.‬دبیران کمیســیون تبصره ‪ ۵‬شرکتهای اب منطقه ای استان گلستان و استان البرز دراین جلسه‬ ‫نظرات خود را مطرح نمودند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 5‬ژوئن ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4249‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫می گویند درباره کافه رفتن ننویسید‬ ‫تنها کانالی که باز است‪ ،‬کانال کتاب است‪.‬‬ ‫خرامان در ادامه درباره شیوه بیان مفاهیم نیز گفت‪ :‬زمانی که ما نویسندگان‬ ‫می خواهیم کتابی بنویسیم به تمام مسائلی که ممکن است نوجوانان با ان ها‬ ‫درگیر شوند فکر می کنیم‪ .‬االن مســائل نوجوانان ما مسائل خیلی معمولی‬ ‫اســت‪ ،‬زندگی بدون فراز و فــرود‪ .‬همه موبایلی دارنــد و دائم در موبایل‬ ‫سرگرم اند و چیزی از زندگی نمی فهمند‪ ،‬خرج خانه را پدر و مادر می اورند و‬ ‫بچه ها شام و ناهاری می خورند و همین طور امورات می گذرد و بعد می گوییم‬ ‫چرا جوانــان کار نمی کنند و یا چرا بلد نیســتند کار کنند‪ .‬خب ان ها یاد‬ ‫نگرفته اند‪ .‬چه کسی باید به ان ها یاد بدهد؟ بنابراین اگر ما قرار است رمانی‬ ‫ن را‬ ‫برای نوجوان بنویســیم باید کمی از این مسائل را به ان ها یاد بدهیم‪ .‬ای ‬ ‫که مرزش کجاست‪ ،‬فرهنگ و رســوم یک کشور تعیین می کند‪ .‬چند وقت‬ ‫پیش یکی از دوســتان می گفت در کتاب نوجوان از کافه رفتن و این چیزها‬ ‫صحبت نکنیــد! ایا نوجوانان کافه نمی روند؟ می روند‪ .‬اگر می روند چرا نباید‬ ‫در کتاب های مان راجع به ان صحبت کنیم؟ چرا نگوییم اگر کافه رفتی‪ ،‬اداب‬ ‫کافه رفتن این طور اســت؟ زمانی که با یک خانم کافه می روی اداب صحبت‬ ‫کردن این طوری است‪ .‬این اداب را چه کسی به بچه ها یاد می دهد؟ پدرها به‬ ‫پسرها یاد می دهند؟ مادرها به دخترها می گویند؟ در کتاب ها هم نمی شود‬ ‫گفت‪ .‬البته در کتاب های ترجمه با وجود این که سانســور می شود می توان‬ ‫رگه هایی پیدا کرد‪.‬‬ ‫نویسنده «ارزوی سوم»‪« ،‬سنگ و شیشــه» و «کاله حصیری» خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کامال مشــخص است که در رمان نوجوان چه مســائلی را باید مطرح‬ ‫کنیم؛ مسائلی که نوجوانان با ان ها درگیر می شوند‪ .‬ممکن است در داستان‬ ‫مصطفی خرامان با بیان این که می گوینــد درباره کافه رفتن برای نوجوانان‬ ‫ننویســید اظهار می کنــد‪ :‬نوجوانان کتاب های بی خطــری را که ما درباره‬ ‫نوجوانی می نویسیم‪ ،‬نمی خوانند‪.‬‬ ‫این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان درباره مفاهیم بزرگساالنه در ادبیات‬ ‫کودک و نوجوان با اشــاره به شــیوه تربیتی کودکان و نوجوانان در دوران‬ ‫گذشته اظهار کرد‪ :‬معموال بچه ها بعد از طی کردن دوران کودکی در نوجوانی‬ ‫با پدرشان به شکار می رفتند و بعدها در دوره کشاورزی با پدرشان به مزارع‬ ‫می رفتنــد‪ ،‬هم کار یاد می گرفتند و هم بزرگ می شــدند‪ .‬بچه ها در معرض‬ ‫حوادثی قرار می گرفتند که در دوره زندگی شــان رواج داشت‪ .‬در ان دوره‬ ‫خیلی از بزرگ ترها روی شان نمی شد درباره رفتار با دیگران و مسائل دیگری‬ ‫صحبت کننــد و فامیل کم کم صحبت می کردند امــا االن دیگر این چیزها‬ ‫نیست‪ .‬پدرها هشت صبح ســر کار می روند تا ‪ ۱۰‬شب و عمال هیچ پدری با‬ ‫فرزندش مراوده ای ندارد‪ .‬این پسربچه از کجا یاد بگیرد مرد شود؟ مدرسه‪.‬‬ ‫بچه ها از صبح تا ‪ ۱۳-۱۲‬به مدرســه می روند و تمام می شود‪ .‬البته االن که‬ ‫کروناست و به مدرسه هم نمی روند‪ .‬بچه ها باید از کجا یاد بگیرند؟ از ادبیات‪.‬‬ ‫ادبیات می تواند کمک کند تا بچه ها نسبت به مسائل اگاه شوند‪.‬‬ ‫او ســپس گفت‪ :‬ادبیات جایی است که می شــود درباه عشق‪ ،‬بیدادگری و‬ ‫مسائل دیگری که یک نوجوان در اینده با ان ها مواجه می شود‪ ،‬صحبت کرد‪.‬‬ ‫قوش زمانی که بچه هایش بزرگ می شــوند ان ها را از خانه بیرون می کند‬ ‫یا روباه اول زمســتان بچه هایش را بیرون می کند اما ادم ها مستقل شدن‬ ‫بچه های شان را به عقب می اندازند‪ .‬اگر پســر ‪۳۰‬ساله ای بیرون از خانه اش‬ ‫باشــد زمانی که به خانه برگردد‪ ،‬بالفاصله می پرسند تا االن کجا بودی؟ االن‬ ‫قرار زندگی بود‪ ،‬نه بهانه جدایی‬ ‫محسن چاوشی‪ :‬اب ِ‬ ‫محســن چاوشی ـ خواننده ـ با انتشــار متنی در فضای مجازی‪ ،‬حمایت خود را‬ ‫از مردم خوزســتان و سیستان اعالم و در عین حال تاکید کرد‪« ،‬نمی گذاریم که‬ ‫حتی یک نفر از این اوازی که برای مظلومیت خوزســتان و سیســتان ســر می‬ ‫دهیم‪ ،‬رویای تکه پاره شدن ایران را در سر بپروراند‪».‬‬ ‫چاوشی نوشت‪:‬‬ ‫«اب قــرا ِر زندگــی بود‪ ،‬نه بهانه ی مــرگ و جدایی باورکردنی نیســت که در‬ ‫نتیجه ی چندین ســال سیاست های نادرســت و غلط‪ ،‬نخل هایی که گلوله های‬ ‫صدام نتوانست خم به ابرویشان بیاورد‪ ،‬سوختند و افتادند‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫باید بازگردیم و ببینیم که چگونه این همه تصمیم اشتباه کنار هم قرار می گیرند‬ ‫تا بر لب خشک کارون ترک بنشــیند‪ .‬مگر این سرزمین بدون تک تک اقوامش‪،‬‬ ‫بدون تُرک‪ ،‬کرد‪ ،‬لر‪ ،‬عرب و معنا و هویت دارد!؟ ســر باز کردن دوباره ی زخمی‬ ‫که بر ســینه ی سرزمین و زادگاهم‪ ،‬بر قلب خوزستان نشسته است باعث شد که‬ ‫جای جای ایران بیشتر از گذشته با این رنج و اندوه همراه شوند‪.‬‬ ‫خوزستان لب تشنه مرهمی‬ ‫برای من شنیدن صدای حمایت تُرک و لر و فارس از‬ ‫ِ‬ ‫بود بر زخمی که به جان داریم‪ .‬هرچند همیشــه هراسم از این بوده که به خاطر‬ ‫جهل‪ ،‬ظلم و اشــتباهات عده ی قلیلی‪ ،‬جدایی طلبان و دشمنان این اب و خاک‪،‬‬ ‫بزرگســال خشونت داشته باشیم اما در داســتان نوجوان خشونت نداشته‬ ‫باشیم یا تلطیف شده باشــد‪ .‬نوجوانان کتاب های بی خطری را که ما درباره‬ ‫نوجوانی می نویسیم‪ ،‬نمی خوانند و سراغ کتاب بزرگسال می روند زیرا ان جا‬ ‫دنیا کمی واقعی تر است‪.‬‬ ‫او درباره مسئله خشــونت برای نوجوانان و اتفاقی که اخیرا برای یک دختر‬ ‫نوجوان رخ داد نیز گفت‪ :‬این ها مسائل مبتالبه جامعه است‪ .‬بچه ها خشونت‬ ‫نمی بینند؟ حال مــا برای بچه ها از گل و بلبل بگوییم؟ نمی گوییم گل و بلبل‬ ‫نباشد‪ ،‬خوب است اما خشونت وجود دارد‪ .‬اگر ان دختری که قمه کشیده‪ ،‬در‬ ‫کتابی خوانده بود که اگر دوســتت خیانت کرد‪ ،‬فکر نکن دنیا به اخر رسیده‬ ‫و راه دیگری انتخاب کن مســئله به گونه دیگری حل می شد اما چون کسی‬ ‫نگفته فکر کرده دنیا به اخر رسیده و با خود گفته با قمه ماجرا را حل می کنم‪.‬‬ ‫خرامان همچنین درباره بیان مفاهیمی چون جهان بینی فلســفی‪ ،‬مســائل‬ ‫ایدئولوژیک و نژادپرستی برای نوجوانان اظهار کرد‪ :‬االن ما در دوره ای قرار‬ ‫داریم که همه به اینترنت دسترســی دارند‪ ،‬باز هم از این حرف ها بزنیم که‬ ‫بچه ها اگر درباره این مســائل بخوانند‪ ،‬یاد می گیرند درســت نیست‪ .‬واقعا‬ ‫این طور نیست که فکر کنیم با پنهان کردن مسائل و پاستوریزه نگه داشتن‬ ‫بچه ها‪ ،‬ان ها را حفظ می کنیم‪ .‬درباره مسائل فلسفی نیز ما به عنوان نویسنده‬ ‫باید فلســفه ای برای زندگی مان داشته باشیم‪ .‬فالســفه درباره چه مسائل‬ ‫مهمی صحبت کرده اند‪ ،‬باید این ها در کتاب های ما باشــد‪ .‬عشق چیست؟‬ ‫ازادی چیست؟ مرز ازادی کجاســت؟ کجا ازادیم و کجا در بند؟ مشکل ما‬ ‫نویسنده ها این اســت که خودمان فلسفه برای زندگی نداریم و بنابراین در‬ ‫کتاب های مان به بچه ها فلسفه یاد نمی دهیم‪.‬‬ ‫«هورامان» ثبت جهانی شد‬ ‫از اب گل الود ماهی بگیرند و ایران را به سمت تجزیه ببرند‪ .‬باور دارم که توده ی‬ ‫مردم و همه ی اقلیت ها دشمن این جدایی هستند‪ .‬همان هایی که ‪ ۸‬سال دست‬ ‫در دست هم‪ ،‬نگذاشتند یک وجب از این خاک کم شود‪ ،‬بعد از این هم نخواهند‬ ‫گذاشت که کسی از ایشان سوءاستفاده کند‪.‬‬ ‫تبدیل کردن ندای لب تشــنه های عدالت جو به نجوای فاســد جدایی طلبی‪ ،‬جز‬ ‫ظلم بیشــتر به این مردم و این ســرزمین نیســت‪ .‬باور قلبی من این است که‬ ‫توده ی مــردم ایران‪ ،‬جز مهر و دوســتی و اتحاد‪ ،‬کالمی ندارنــد و جز عدالت‪،‬‬ ‫ازادی و ابادانی‪ ،‬سودایی را در سر نمی پرورند‪ .‬ما دست در دست هم سرود ایران‬ ‫می خوانیم‪ ،‬برای مظلومیت خوزســتان‪ ،‬سیستان و دیگر نقاط این سرزمین گریه‬ ‫می کنیم و فریاد ســر می دهیم اما نمی گذاریم که حتی یــک نفر از این اواز ما‬ ‫رویای تکه پاره شدن ایران را در سر بپروراند‪.‬‬ ‫مســئول دلسوزی هست که صدای ما را بشــنود‪ ،‬از او می خواهم که به داد‬ ‫اگر‬ ‫ِ‬ ‫خوزستان برســد‪ .‬لطفا نگذارید زخمی بیش از این بر تن این سرزمین بنشیند‪.‬‬ ‫ما نیازمند تصمیمات درســت‪ ،‬عاقالنه و فوری هستیم و از وعده‪ ،‬رنج و فراموش‬ ‫شدن ها خسته ایم‬ ‫محسن چاوشی‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫‪2‬‬ ‫جمع اوری و حمل پسماند سطح شهر بستک‬ ‫شهر بستک‬ ‫‪777.000.000‬‬ ‫شهرداری بستک‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاراندارای صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می اید‪.‬جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره قراردادها به نشانی‪:‬اهواز ‪ -‬خیابان انقالب جنب پزشکی قانونی ‪ -‬ساختمان‬ ‫شماره سه شهرداری ‪ -‬تلفن تماس ‪ 3799160- 3774062‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ اولیه ‪ /‬ریال‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫(ریال)‬ ‫مدت‬ ‫اجرای پروژه‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول گذاری ‪،‬پیاده رو سازی سازی و‬ ‫پیاده رو سازی و اسفالت خیابان ورودی‬ ‫کوی فدک در حوزه خدماتی منطقه ‪3‬‬ ‫شهرداری(نوبت اول)‬ ‫‪15/015/108/240‬‬ ‫‪750/755/412‬‬ ‫‪4‬ماه‬ ‫‪5‬راه و ترابری‬ ‫هزینه انتشار اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ‪،‬از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه مستقر در ادرس فوق الذکرباشد‪.‬‬ ‫(حداکثر تحویل پاکات‪ :‬تا ساعت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/5/19‬می باشد‪).‬‬ ‫‪ -2‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ سپرده های شرکت در مناقصه های فوق الذکر می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود‪.‬‬ ‫الف‪ -‬فیش واریز مبلغ فوق به حساب ‪ 0203994398001‬شهرداری اهواز نزد بانک ملی بنام شهرداری اهواز‬ ‫ب‪-‬بصورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماه‬ ‫ج‪ -‬چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز‬ ‫تبصره‪ :‬محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شهرداری (منابع داخلی)بوده و فقط ضمانتنامه های معتبر بانکی با عنوان شرکت در مناقصه مورد قبول‬ ‫می باشد‪.‬در غیر اینصورت پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد‪(.‬ضمانتنامه فرایند ارجاع کار مربوط به ایین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول‬ ‫نمی باشد‪).‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/5/20‬در محل اداره قراردادها ی شهرداری به ادرس فوق الذکر می باشد‪.‬‬ ‫حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نتیجه کمیسیون برابر ماده ‪ 18‬قانون اصالح و تسری ایین نامه معامالت شهرداری تهران به کالن شهرها به برندگان اعالم خواهد شد ‪.‬تا مراحل انعقاد انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬به استناد بند ‪ 5‬ماده ‪ 11‬قانون اصالح و تسری ایین نامه معامالت شهرداری تهران به کالن شهرها از برنده مناقصه ‪ %10‬درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار‪،‬تضمین‬ ‫حسن انجام تعهدات اخذ می گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬بر اساس ماده ‪ 10‬قانون اصالح و تسری ایین نامه معامالت شهرداری تهران به کالنشهرها ‪ ،‬شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف‬ ‫شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪-10‬کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و با دریافت اسناد مناقصه به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی‬ ‫‪ peymankar.ahvaz.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است‪.‬‬ ‫اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز‬ ‫(‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز شهرداری بستک‬ ‫شهر بستک‬ ‫‪1.270.000.000‬‬ ‫چا‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه واگذاری امور نگهبانی و نگهداری از‬ ‫فضای سبز و خدمات شهرکهای صنعتی سطح استان و مدیریت و تامین نیروهای تصفیه خانه و‬ ‫نیروهای دفتر مرکزی وامور مالی شرکت شهرکهای صنعتی استان به شماره (‪)2000001115000020‬‬ ‫را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از‬ ‫دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/05/04‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/05/04‬تا‬ ‫‪ 1400/05/11‬ساعت ‪13:00‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز پنج شنبه تاریخ ‪1400/05/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه تاریخ ‪1400/05/23‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و‬ ‫ارائه پاکت الف‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه ‪ 22‬بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و تلفن ‪:‬‬ ‫‪(08338246100‬داخلی‪)204‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021- 41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 02188969737 :‬و ‪02185193768‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫واگذاری امور نگهبانی و‬ ‫نگهداری از فضای سبز و‬ ‫خدمات شهرکهای صنعتی‬ ‫سطح استان و مدیریت‬ ‫و تامین نیروهای تصفیه‬ ‫خانه و نیروهای دفتر‬ ‫مرکزی وامور مالی شرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی استان‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫شرکت وشهرکها‬ ‫ونواحی صنعتی‬ ‫سطح استان‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪12‬ماه‬ ‫شمسی‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫‪48/663/251/984‬‬ ‫مبلغ ضمانت‬ ‫‪2/434/000/000‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه‬ ‫پ‬ ‫شهرداری بستک در نظر دارد به استناد ائیننامه مالی شهرداریها‪ ،‬پروژههای ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از متقاضیان‬ ‫دعوت به عمل میاید در صورت داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی ‪ -‬ریالی) جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به‬ ‫ادرس ‪ www.Setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/05/06‬الی ‪ ،1400/05/13‬مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ‬ ‫‪ 1400/05/14‬الی ‪ 1400/05/23‬و زمان بازگشایی پاکات ‪ 1400/05/24‬میباشد‪ .‬تضمین شرکت در مناقصه به صورت نقدی واریز بهحساب سپرده سیبا‬ ‫‪ 3100002388001‬به نام شهرداری بستک یا معادل ان ضمانتنامه بانکی به مدت اعتبار اولیه ‪ 3‬ماه از تاریخ اخرینمهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه‬ ‫میباشد‪ .‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪ .‬هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط‬ ‫به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫واگذاری امورنگهبانی و نگهداری از فضای سبز و خدمات شهرکهای صنعتی سطح استان‬ ‫و مدیریت و تامین نیروهای تصفیه خانه و نیروهای دفتر مرکزی و امور مالی‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان‬ ‫دو‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫م)‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫بیست و ششمین میراث جهانی ایران به نام «منظر فرهنگی هورامان‪/‬اورامانات»‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫در ادامه بررســی نامزدهای ثبت در فهرســت میراث جهانی یونکســو‪ ،‬پرونده‬ ‫هورامان از ایران رای مثبت یونســکو را گرفت و به عنوان بیســت و ششــمین‬ ‫میراث جهانی ایران ثبت شــد‪ .‬دو روز پیش نیز‪ ،‬راه اهن سراســری (شــمال ـ‬ ‫جنوب) ایران در این فهرست ثبت شد‪.‬‬ ‫پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات‪ /‬هورامان در اســتان های کرمانشاه و‬ ‫کردستان با حدود ‪ ۴۰۹‬هزار هکتار عرصه و حریم قرار دارد که ‪ ۱۰۶‬هزار هکتار‬ ‫ان مربوط به عرصه و ‪ ۳۰۳‬هزار هکتار نیز جزء حریم اســت‪ .‬این پرونده ســال‬ ‫گذشته به یونسکو ارسال شد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬ارزیابی میدانی منظر فرهنگی هورامان‪/‬اورمانات توسط ارزیاب‬ ‫ایکوموس جهانی انجام شــد‪ .‬پیــش از اغاز کمیته میراث جهانی یونســکو نیز‬ ‫نظر اولیه کارشناســان ایکوموس بر این بوده که این پرونده شــانس باالیی برای‬ ‫ثبت جهانی دارد‪ .‬ســرانجام امروز (سه شنبه پنجم مردادماه سال ‪ )۱۴۰۰‬پرونده‬ ‫هورامان‪/‬اورامانات براســاس معیارهای شــماره ‪ ۳‬و ‪ ۵‬در فهرست میراث جهانی‬ ‫یونســکو ثبت شــد‪ .‬هورامان یا اورامانات نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی‬ ‫و اداب و رســوم خاص اســت که بخش هایی از شهرستان های سرواباد‪ ،‬سنندج‬ ‫و کامیاران در اســتان کردستان و شهرســتان های روانسر‪ ،‬پاوه‪ ،‬جوانرود و ثالث‬ ‫باباجانی در اســتان کرمانشاه را شــامل می شــود‪ .‬بخش اصلی منظر فرهنگی‬ ‫هورامان‪/‬اورامانات شامل دره های ژاوه رود‪ ،‬اورامان تخت و لهون است‪.‬‬ ‫در گزارش وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی امده که حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬روســتا در منطقه هورامان‪/‬اورامانات قرار دارد‪ .‬ایــن منطقه دارای قدمت‬ ‫تاریخی با پیشینه کهن فرهنگی‪ ،‬اداب و رسوم و نمادهای فرهنگی ویژه ای است‬ ‫که هر کدام از این نمادها گوشــه هایی از زوایای فرهنگ غنی و پربار این منطقه‬ ‫را نمایان می کند‪ .‬پیشــینه ســکونت در این منطقه به پیش از تاریخ برمی گردد‬ ‫که کشــف قباله های هورامان وجود حاکمیت اشــوریان‪ ،‬مادها‪ ،‬هخامنشیان و‬ ‫یونانیان را تایید کرده اســت‪.‬کهن ترین اثار ســکونت انســان در بررســی ها و‬ ‫کاوش های باستان شناســی در اطراف روســتای هجیج یافت شــده و مربوط به‬ ‫دوران پارینه سنگی است که طبق گزارش باستان شناسان بیش از ‪ ۴۰‬هزار سال‬ ‫تا حدود ‪۱۲‬هزار سال قدمت دارند‪.‬‬ ‫معماری پلکانی اورامان تخت و خانه های دیدنی ان‪ ،‬روســتا را به شکل هرم گونه‬ ‫دراورده است که در راس این هرم قلعه ای باستانی قرار دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
روزنامه راه مردم 4243

روزنامه راه مردم 4243

شماره : 4243
تاریخ : 1400/04/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!