روزنامه راه مردم شماره 4243 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4243

روزنامه راه مردم شماره 4243

روزنامه راه مردم شماره 4243

‫دام صرافی های رمزارز ‬ ‫برایبلعیدنیک شبه ‬ ‫‪ 3‬سرمایهمعامله گران‬ ‫صرافی های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه های نظارتی‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫به معامله گران تازه وارد ارائه می دهند که‪...‬‬ ‫پیامرهبرانقالباسالمیبهمناسبتموسمحج‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابهامدرتصمیمدولتبرایتعطیلی‬ ‫کلمنطقهاسالمی‪،‬میدانسربرافراشتنمقاومت‬ ‫درمقابلشرارت هایامریکاوهمراهانشاست‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی به مســلمانان جهان به مناسبت ایام حج‪ ،‬استمرار‬ ‫حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیت اهلل ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سواره ای که ‬ ‫خبر از پیاده ندارد!‬ ‫سخنگوی دولت در حالی از تعطیلی تهران و البرز تا یکشنبه اینده خبر داده که نه تنها‬ ‫شمول این تعطیلی مشخص نیست و باعث سر‪...‬‬ ‫رییساتحادیهامالکمدعیشد‬ ‫تعطیالتکـــرونا‪ ،‬مشاوران‬ ‫امالک را به دستفروشی رساند!‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک با انتقاد از دستورالعملهای ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی و بازگشایی مکرر دفاتر‬ ‫امالک گفت‪ :‬در شــرایطی که معامالت در رکود شــدید به سر می برد تعطیالت کرونایی وضعیت معیشتی‬ ‫مشاوران امالک را بدتر کرده و بسیاری از همکاران ما به رانندگی تاکسی های اینترنتی‪ ،‬میوه فروشی و حتی‬ ‫دستفروشــی رو اورده اند‪.‬مصطفی قلی خســروی اظهار کرد‪ :‬از حدود ‪ ۱۰‬روز قبل برای چندمین بار در سال‬ ‫جاری دفاتر مشاور امالک به دستور ستاد ملی کرونا تعطیل شده و امروز مجددا این تعطیالت را تا یکشنبه‬ ‫تمدید کرده اند‪ .‬سال گذشته هم این وضعیت را داشتیم‪ .‬افراد شاغل در صنف ما با توجه به استفاده از تلفن‬ ‫و فناوری های جدید‪ ،‬کمترین ارتباط حضوری با متعاملین را دارند؛ در حالی که مشاغل دیگر که فضای کار‬ ‫انها بسیار شلوغ تر از دفاتر امالک است تعطیل نشده اند‪.‬وی افزود‪ :‬این تعطیالت و بازگشایی های مکرر شدیدا‬ ‫در وضعیت معیشتی مشاوران امالک تاثیر می گذارد‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬درصد همکاران ما طی یک سال اخیر راننده‬ ‫تاکسی های اینترنتی شده یا وارد مشاغل کاذب شده اند‪.‬رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه ما مولد‬ ‫مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمتها در بازار مسکن کمک می کنیم گفت‪ :‬وقتی دفاتر امالک‬ ‫بســته باشــند هرکس هر قیمتی دلش می خواهد بــرای خانه خودش تعیین و در ســایتها درج می کند‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4243‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫باالخرهبانک هاتعطیلشدند‬ ‫با دستور ستاد مقابله با کرونا و تایید سخنگوی دولت صورت گرفت‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬از ‪ ۲۹‬تیر تا سوم مرداد کلیه شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان های تهران و البرز تعطیل است‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬کلیه شعب بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫در استان های تهران و البرز از روز سه شنبه ( ‪ ۲۹‬تیر ‪ ) ۱۴۰۰‬تا پایان روز یکشنبه ( سوم مرداد ‪ ) ۱۴۰۰‬تعطیل است‪.‬بر این اساس‪ ،‬باتوجه به فعالیت سایر شعب بانک ها در استان های دیگر‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫منتظرتورمیباشیدکهتاکنونانراتجربهنکرده اید!‬ ‫خوانســاری گفــت‪ :‬در ماه هــای اینــده دولت بــا تورمی رو بــه رو خواهد شــد که هیچگاه در کشــور‬ ‫تجربه نشده است‪.‬مسعود خوانســاری نائب رئیس اتاق ایران در توییتی نسبت به رشد نرخ تورم هشدار داد‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬با توجه به عبور نقدینگی از ‪ ۳۷۰۰‬هزار میلیارد تومان منتظر تورمی باشــید که تاکنون ان را‬ ‫تجربه نکرده اید‪.‬طبق امار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ‪ ۳۷۰۰‬هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال‬ ‫پیش ‪ ۲‬برابر شده‪.‬اگرچه طی ماه های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چه تمهیداتی برای کسب و کارها در نظر گرفته شد؟‬ ‫باز هم کرونا اصناف را تعطیل کرد‬ ‫ اگهــی مناقصه عمومی‬ ‫شــهرداری کمال شــهر در نظر دارد براســاس بودجه مصوب سال ‪ 1400‬نســبت به واگذاری عملیات ممیزی‬ ‫امالک ســطح شــهر( پیشــاهنگی و خرمدشــت) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمایــد‪ ،‬لذا از کلیه‬ ‫متقاضیــان دعــوت می گردد با رعایت موارد و شــرایط ذیل ظــرف مدت تعیین شــده در اگهی جهت خرید‬ ‫اســناد مناقصه از ســاعت ‪ 9‬الی ‪ 14‬به ادرس‪ :‬کمال شهر‪ ،‬بلوار شهرداری‪ ،‬شــهرداری کمال شهر واحد امور‬ ‫قراردادها مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح عملیات‬ ‫مبلغ ساالنه براورد پروژه‬ ‫( ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه( ریال)‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫مدرک درخواستی‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات ممیزی امالک سطح شهر‬ ‫( پیشاهنگی و خرمدشت)‬ ‫‪7/000/000/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫یک سال‬ ‫گواهــی صالحیت از شــورای‬ ‫عالــی انفورماتیــک کشــور(‬ ‫اجرای پــروژه هــای ممیزی‬ ‫امالک و اصناف و ایجاد پایگاه‬ ‫اطالعات جغرافیایی در موضوع‬ ‫اساسنامه شرکت صراحتا قید‬ ‫شده باشد)‬ ‫‪ -1‬ارائه ســپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل‪:‬‬ ‫الــف) ضمانــت نامه بانکی ترجیحــا از یکی از بانک های اســتان البرز یا تهران کــه مدت ‪ 90‬روز کاری‬ ‫( از تاریخ بازگشــایی پاکات) اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫** توضیــح اینکه ‪ 90‬روز اعتبــار ضمانت نامه بانکی از تاریخ بازگشــایی پاکتها که در ذیل‬ ‫قید گردیده است‪ ،‬محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ب) واریز فیش نقدی به حساب سپرده جاری شماره ‪ 3012-11-9414459-3‬بانک مهر ایران شعبه گلشهر‬ ‫ج) چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره ‪ 3012-11-9414459-3‬بانک مهر ایران شعبه گلشهر‬ ‫‪ -2‬برنــدگان اول و دوم و ســوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده انــان به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهراری کمال شــهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شــرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مناقصه نســبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر‬ ‫و واریز مبلغ اقدام نمایند‪ ،‬الزم به ذکر می باشــد مبلغ واریزی جهت خرید اســناد مناقصه به هیچ عنوان‬ ‫مسترد نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬در هر شــرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬در هنــگام خریــد اســناد مناقصــه ارائــه معرفی نامه ممهــور به مهــر و امضاء مدیر عامل شــرکت‬ ‫الزامی می باشد‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بی نظمی خاص قیمت تمام شده در‪ ۳‬سالگی طرح ملی مسکن‬ ‫در حالــی ســه ســال از اغاز طــرح ملی‬ ‫مســکن می گــذرد که هنــوز قیمت تمام‬ ‫شــده واحد های این طرح مشخص نیست‪.‬‬ ‫برخــاف اظهــارات معاون وزیــر راه‪ ،‬بی‬ ‫نظمی خاصی در قیمت مســکن ملی موج ‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫‪ 18‬ابان ماه ســال ‪ 98‬معــاون وزیر راه و‬ ‫شهرســازی در اولین نشســت خبری خود‬ ‫بعد از تکیه زدن بر صندلی معاونت مسکن‬ ‫و ســاختمان با تشــریح جزییات ثبت نام‬ ‫طرح ملی مســکن اعالم کرد‪:‬قیمت ساخت‬ ‫به صورت قیمت تمام شــده در اختیار مردم‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمود محمــودزاده افزود‪ :‬در بخش زمین‬ ‫تدبیری اندیشــیده شــد برای عالقمند به‬ ‫مالکیــت زمین‪ 2 ،‬ســال تنفــس در نظر‬ ‫گرفته شــده و مابقی قیمت زمین به صورت‬ ‫اقساطی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه وام ‪ 75‬تا ‪ 100‬میلیون‬ ‫تومانی نیز از محــل منابع بانک های عامل‬ ‫بــه متقاضیان با ســود ‪ 18‬درصد و فروش‬ ‫اقســاطی ‪12‬ســاله پرداخت خواهد شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متقاضــی باید درمرحلــه اول ‪30‬‬ ‫درصــد قیمت تمام شــده را پرداخت کند‪.‬‬ ‫قیمت تمام شــده عدد فیکســی نیســت‬ ‫که بتوانیــم ان را اعالم کنیم‪ .‬قیمت واحد‬ ‫مسکونی بسته به شرایط ثبت نام دارد‪.‬‬ ‫در ادامــه با اصرار خبرنــگاران محمودزاده‬ ‫گفت‪ :‬قیمت تمام شــده واحدهای مسکونی‬ ‫طــرح ملی ‪ 1.6‬تــا ‪ 2.5‬میلیــون تومان و‬ ‫به طور متوسط ‪ 2‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫ایــن در حالی بــود که معــاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی اواســط اذرماه سال ‪ 98‬تقریبا‬ ‫یــک ماه بعد با اعــام میانگین قیمت ‪3.5‬‬ ‫تــا ‪ 4‬میلیون تومانی یک مترمربع زمین در‬ ‫طرح ملی مسکن گفته بود‪ :‬متقاضیان باید‬ ‫طی ‪ 12‬ســال ‪ 120‬میلیــون تومان برای‬ ‫زمین پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــهرهای اســتان تهران‬ ‫میانگیــن یــک مترمربع زمیــن ‪ 3.5‬تا ‪4‬‬ ‫میلیون تومان اســت‪ .‬بــرای اپارتمان های‬ ‫پرتراکم با مســاحت ‪ 38‬تــا ‪ 43‬مترمربع‬ ‫در شــهرهای اســتان تهران قیمت زمین‬ ‫‪ 120‬میلیون تومان تخمین زده می شــود‬ ‫که متقاضیان باید این مبلغ را در اقســاط‬ ‫‪12‬ساله پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که قیمت تمام شــده ساخت‬ ‫نیز محاســبه و اطالع رســانی خواهد شد‪،‬‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬متقاضیان بایــد اورده ای بین‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 150‬میلیون تومان داشــته باشند‬ ‫و پرداخــت اقســاط واحدهای مســکونی‬ ‫توســط متقاضیان بعد از تحویل واحد‪ ،‬اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه میانگین‬ ‫مســاحت واحدهــای مســکونی طرح ملی‬ ‫مســکن را ‪ 75‬مترمربع اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫هزینه ســاخت هر مترمربــع از واحدهای‬ ‫ایــن طرح یــک تــا ‪ 2.5‬میلیــون تومان‬ ‫به صــورت ناخالــص بر اســاس قیمت های‬ ‫امروز خواهد بود‪.‬‬ ‫چنــد روز بعــد یعنــی ‪ 22‬اذر ‪ 98‬نوبت‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن رسید تا اب‬ ‫پاکــی را روی دســت متقاضیان طرح ملی‬ ‫مســکن بریزد‪ .‬پروانه اصالنی با اشــاره به‬ ‫اینکه قیمت ســاخت واحدهای طرح ملی‬ ‫مســکن بر اساس فهرســت بهای سازمان‬ ‫بودجه اســت‪ ،‬گفته بود‪ :‬بر این اساس برای‬ ‫هرمترمربــع ‪2‬میلیــون و ‪ 770‬هزار تومان‬ ‫اســت‪ ،‬ولی تعدیل هایی هــم مطابق اعالم‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه در جهت افزایش‬ ‫قیمت به انها اصابت می کند‪.‬‬ ‫تا حدود پانزده مــاه بعد دیگر خبر خاصی‬ ‫از معــاون وزیــر راه و شهرســازی نبود تا‬ ‫اینکــه وی در اقدامی دیرهنــگام اظهارات‬ ‫ســال ‪ 98‬خــود درباره قیمت تمام شــده‬ ‫واحد هــای طرح ملــی مســکن را به طور‬ ‫اساسی اصالح کرد‪.‬‬ ‫وی بهمــن ‪ 99‬در این باره گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫شــروع طرح ملی مســکن تمام تالش این‬ ‫بوده که این طرح با بهای تمام شــده پایین‬ ‫و کیفیت مناســب تکمیل شود لذا پس از‬ ‫بررســی های بعمل امــده و تجربیاتی که‬ ‫از طرح های پیشــین وجود داشــت اقدام‬ ‫یکپارچه ای انجام شد و برای قیمت مسکن‬ ‫ملی بــه یک نظم خاص در کل اســتان ها‬ ‫رســیده ایم‪ .‬وی تاکید کــرد‪ :‬تاکنون در‬ ‫هیــچ مصوبه ای در خصــوص قیمت نهایی‬ ‫این طرح صحبت نشــده لــذا این پروژه از‬ ‫قیمت ثابتی برخوردار نیســت و براســاس‬ ‫فهرست بها تعیین می شود!‬ ‫اواخر بهمن ماه سال ‪ 99‬معاون بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی با استناد به نرخ تعدیل سه‬ ‫ماهــه چهارم ســال ‪ 99‬ســازمان برنامه و‬ ‫بودجه اعالم کرد‪ :‬قیمت هر مترمربع واحد‬ ‫مســکونی این طــرح از ‪ 2‬میلیون و ‪770‬‬ ‫هزار تومان به ‪ 4‬میلیون و ‪ 958‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یعنی اگر مســاحت واحد هــای طرح ملی‬ ‫مســکن را ‪ 100‬مترمربــع در نظر بگیریم‬ ‫هزینه تمام شــده ان حدود ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومان به قیمت اواســط زمســتان ســال‬ ‫گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫واقعیت ان است که مسئوالن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در دولت حسن روحانی تمایلی‬ ‫به اعالم قیمت تمام شــده واحد های طرح‬ ‫ملی مسکن نداشــتند‪ .‬تا لحظه تنظیم این‬ ‫گــزارش نیز معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫به جــز تکذیب ســود ‪ 700‬میلیون تومان‬ ‫وام ‪ 250‬میلیــون تومانی کار خاصی انجام‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫قرار بود وام پروژه های طرح ملی مســکن‬ ‫‪ 75‬تــا ‪ 100‬میلیون باشــد‪ ،‬امــا افزایش‬ ‫قیمــت هزینه های ســاخت باعث شــد تا‬ ‫طبق معمول همیشــگی بار تورم بر دوش‬ ‫متقاضیان این طرح گذاشته شود‪.‬‬ ‫بــا توجه به اظهارات محمد اســامی دوره‬ ‫بازپرداخــت وام طــرح ملی مســکن‪20 ،‬‬ ‫ســاله شــده که با توجه به سود ‪ 18‬درصد‬ ‫ان متقاضــی نگون بخــت ماهانه حدود ‪4‬‬ ‫میلیون قسط پرداخت کند‪.‬‬ ‫رقمــی که تامین ان از عهده اقشــار هدف‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــر نمی اید‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه سود تسهیالت به میزان قابل توجهی‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫در مجموع بر خــاف اظهارات معاون وزیر‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬در بحث قیمت مســکن‬ ‫ملــی بی نظمی خاصی دیده می شــود که‬ ‫گرفتاری هــای ان برای دولت ســیزدهم‬ ‫می ماند‪.‬تا امــروز ‪ 7‬درصد واحد های طرح‬ ‫ملی مســکن بــه مرحله افتتاح رســیده و‬ ‫مشــخص نیســت چه تعداد از این واحدها‬ ‫قابلیــت ســکونت را دارند‪ .‬دولت حســن‬ ‫روحانــی و وزارت راه و شهرســازی ‪93‬‬ ‫درصد طرح مذکور را برای دولت سیزدهم‬ ‫باقی می گذارند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 29 16‬تیر‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دوسه‬ ‫خبر‬ ‫توزیع عادالنه اب در اصفهان از طریق سامانه پایش و کنترل تاسیسات‬ ‫با هدف توزیع عادالنه اب در شهر اصفهان ‪ 51‬حوضچه و‪ 35‬حلقه چاه‪ ،‬مجهز به سامانه پایش و کنترل‬ ‫تاسیسات اب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری ‪//‬مدیر دفتر سیســتم های کنترل و انرژی اب شــرکت ابفای استان اصفهان با بیان‬ ‫این که در حال حاضر نزدیک به ‪ 30‬درصد از شبکه توزیع اب شهر اصفهان به صورت برخط و هوشمند‬ ‫کنترل می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬شهر اصفهان دارای ‪ 140‬حوضچه کنترلی و فشار شکن است که از طریق این‬ ‫حوضچه ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و اب موجود درشبکه‪ ،‬عادالنه تقسیم می شود‪.‬‬ ‫محمد ناظمی زاده اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر از ‪ 40‬حلقه چاه موجود در شــهر اصفهان ‪ 35‬حلقه چاه‬ ‫به سیســتم تله متری و تله کنترل مجهز شده اند که این امر تاثیر به سزایی در توزیع عادالنه اب بین‬ ‫مردم داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ابفای اصفهان‪ ،‬تابســتان امسال از طریق فرایند کنترل هوشمند تاسیسات ابرسانی توانست‬ ‫تبعات کمبود ‪ 4‬هزار و ‪ 300‬لیتری اب شرب در ثانیه را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫ناظمی زاده پایش و کنترل هوشــمند تاسیسات ابرسانی را‪ ،‬امری ضروری در مدیریت بهینه منابع اب‬ ‫دانســت و اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون صد در صد خطوط انتقال طرح ابرسانی اصفهان بزرگ که بالغ بر‬ ‫‪ 870‬کیلومتر می باشد مجهز به سامانه تله متری است ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تمام تاسیسات ابرسانی شهر اصفهان به سیستم تله‬ ‫متری و تله کنترل مجهز شوند‪.‬‬ ‫ابهام تخصیص اعتباری ارز به برخی شرکت های خاص‬ ‫بانک مرکزی پیش از پایان دولت شفاف سازی کند‬ ‫بررســی ها نشان می دهد که برخی شــرکت های خاص با استفاده از تســهیالت تخصیص اعتباری ارز‬ ‫کاالهای خود را از گمرک ترخیص کردند‪ ،‬با توجه به تبعیض پیش امده ضروری است بانک مرکزی در‬ ‫مورد اسامی این شرکتها‪ ،‬مدت زمان تسویه و میزان تخصیص شفاف سازی کند‪.‬‬ ‫بررســی ها نشان می دهد که بسیاری از واردکنندگان امکان واردات کاالهای خود را به کشور ندارند یا‬ ‫ایــن امر به کندی صورت می گیــرد‪ .‬یک واردکننده برای ان که بتواند کاالی خود را از گمرک ترخیص‬ ‫کند‪ ،‬گاهی باید بیش از سه ماه در انتظار تخصیص ارز مورد نیاز خود از سوی بانک مرکزی بماند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬این امر سبب شده است حجم عظیمی از کاالهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که‬ ‫در حدود ‪ 6‬میلیون تن از ان شامل کاالهای اساسی و نهاده های دامی است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعالم کرده بود که به دلیل طوالنی بودن فرایند تخصیص ارز توسط‬ ‫بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار ازاد ارز خود را تهیه می کنند و کاالی خود را وارد گمرک‬ ‫می کنند اما بانک مرکزی این شــیوه تامین ارز را نمی پذیرد و باید حتماً در صف تامین ارز سیســتم‬ ‫بانکی قرار گیرند‪.‬‬ ‫در ادامه این روند کاال در گمرکات کشــور رسوب می کند اما در خصوص برخی کاالها مانند مواد اولیه‬ ‫تولیــدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کاالها با اعالمیه تامین ارز بانک می کند تا در نهایت پس از‬ ‫تامین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کاال کنند‪.‬‬ ‫در زمان حاضر کنار ترخیص درصدی کاالها به برخی از شرکت ها این امکان داده شده است با استفاده‬ ‫از تخصیص ارز اعتباری کاالهای خود را ترخیص کنند‪ .‬تخصیص ارز اعتباری بدین معناســت که این‬ ‫شــرکت ها می توانند با ارائه اعالمیه ارزی کاالی خود را به طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد‬ ‫ارز پرداخت شود‪.‬الزم به ذکر است‪ ،‬این رویه به خودی خود مورد بحث نیست اما مشکل از جایی اغاز‬ ‫می شود که به اذعان مسئوالن گمرک ایران‪ ،‬تنها به برخی شرکت های خاص تسهیالت مذکور ارائه شده‬ ‫است تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند‪ ،‬این درحالی است که دیگر واردکنندگان کاالهای‬ ‫اساســی (نهاده های دامی) باید همان روند قبلی را طی کنند‪ ،‬روند مذکور جدای از تبعیض امیز بودن‬ ‫به عنوان یکی از دالیل تشدید رسوب کاالی اساسی نیز عنوان شده است‪.‬‬ ‫ز این جهت ضروری است بانک مرکزی در خصوص این شرکت ها‪ ،‬میزان تخصیص ارز و همچنین مدتی‬ ‫را که پس از ترخیص کاال از گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است اعالم کند‪.‬‬ ‫بهتر اســت مســئوالن مرتبط با موضوع با توجه به مطالبه شکل گرفته در رسانه ها پیش از اتمام دولت‬ ‫دوازدهــم در این خصوص شفاف ســازی کننــد در غیر این صورت ممکن اســت در دولت بعدی این‬ ‫اطالعات منتشر شود و عملکرد مسئولین فعلی نیز زیر سوال رود‪.‬‬ ‫باز هم کرونا اصناف را تعطیل کرد‬ ‫چه تمهیداتی برای کسب و کارها در نظر گرفته شد؟‬ ‫در شــرایطی که تعطیالت ‪ ۶‬روزه تهران و البرز قرار است باعث کنترل بیماری کرونا شود تا‬ ‫اســیب کمتری به اقتصاد وارد شود‪ ،‬اما متاســفانه عدم برنامه ریزی مانع از دستیابی به این‬ ‫هدف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با شــیوع مجدد‬ ‫بیماری کرونا در کشور‪ ۱۶۹ ،‬شهر کشور در وضع قرمز و ‪ ۱۶۶‬شهر در وضع نارنجی قرار دارند‬ ‫و مجموع بیماران کووید‪ ۱۹-‬در کشــور به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۲۳‬هزار و ‪ ۲۶۳‬نفر رسیده است‪ .‬از‬ ‫همین رو‪ ،‬ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی مبنی بر تشدید اعمال محدودیت ها در شهر های‬ ‫قرمز گرفته است‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬تمامی ادارات استان های تهران و استان البرز از امروز سه شنبه ‪ ۲۹‬تیرماه تا‬ ‫روز یکشنبه هفته اینده (سوم مرداد ماه) تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫این تعطیلی ها در حالی اســت که عالوه بر اقتصاد کالن کشــور‪ ،‬اصناف و کسبه نیز به شدت‬ ‫از زمان شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬در اثر این تعطیلی های ضروری و ناگهانی‪ ،‬اسیب دیده اند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬سازوکار موثری برای جلوگیری از اسیب بیشتر به ان ها در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫قاســم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهــران‪ ،‬در این زمینه اظهار کرد‪ :‬طبق مصوبه دولت‪،‬‬ ‫تمام شــهر های اســتان های تهران و البرز از روز اینده (سه شنبه) به مدت ‪ ۶‬روز یعنی تا روز‬ ‫یکشنبه تعطیل می شوند‪ .‬از زمانی که تهران به رنگ قرمز کرونایی درامده‪ ،‬بازار تهران تعطیل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بعضا به دلیل فعالیت بانک ها کسبه بازار مجبور به فعالیت بودند‪ ،‬اما در این ‪ ۶‬روز که‬ ‫تعطیل رســمی اعالم شده‪ ،‬بازار های تهران نیز تعطیل خواهند شد‪ .‬امیدواریم بانک ها نیز در‬ ‫این ایام تعطیل اعالم شوند که بازاریان با خیال راحت واحد های صنفی خود را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫با وجــود این که اعالم این خبر تعطیلی‪ ،‬ناگهانی بود و بســیاری از برنامه ریزی های فعاالن‬ ‫اقتصادی را به هم ریخت و هر ساعت از تعطیلی اصناف و دستگاه های اجرایی مانند بانک ها‪،‬‬ ‫ســبب ضرر های هنگفت به اقتصاد کشــور می شــود‪ ،‬اما همچنان ضعــف هماهنگی میان‬ ‫دســتگاه های اجرایی برای کنترل شــیوع ویروس کووید‪ ،۱۹-‬مانــع جلوگیری از این ضرر‬ ‫می شــود‪.‬به محض انتشار خبر تعطیلی استان های تهران و البرز‪ ،‬شاهد تکمیل شدن ظرفیت‬ ‫تمامی ناوگان حمل و نقلی از جمله اتوبوس‪ ،‬قطار و هواپیما بودیم‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که طبق پیگیری های صورت گرفته هیچ کــدام از ناوگان حمل و نقلی‬ ‫از جمله بخش هوایی‪ ،‬جاده ای و ریلی مصوبه ای از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر‬ ‫کاهــش و یا توقف فعالیت هــا دریافت نکرده اند و فعالیت حوزه حمل و نقل عمومی کشــور‬ ‫همانند روز های قبل است‪.‬‬ ‫همچنین گزارش های میدانی نشان می دهد که هم اکنون ظرفیت بسیاری از مسیر ها از جمله‬ ‫مشــهد‪ ،‬تبریز و کیش در همان دقایق اولیه پس از اعالم خبر تعطیلی تهران و البرز تکمیل‬ ‫شده و هیچ بلیتی هم برای سایر روز های تعطیل پیدا نمی شود!‬ ‫موضوع مهم این اســت که متاســفانه افراد با وجود این که مدت هاســت از ان ها درخواست‬ ‫می شود برای پایان دادن به این بیماری مهلک جسمی و اقتصادی همکاری کنند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫به محض دریافت خبر تعطیلی‪ ،‬بار ســفر می بندند و مانع از کنترل بیماری می شوند‪ .‬در این‬ ‫جا‪ ،‬نقش نهاد های حاکمیتی برای مواجهه با این مسئله پررنگ تر می شود‪.‬‬ ‫با تمام این مشــکالت‪ ،‬انتظار می رفت که حداقل دولت به نحو دیگری‪ ،‬از مشــکالت فعاالن‬ ‫اقتصادی بکاهد‪ ،‬اما حدود ‪ ۱۳‬روزی می شــود که به گفته امید علی پارســا‪ ،‬رئیس ســازمان‬ ‫مالیاتی کشــور‪ ،‬مالیات اصناف ‪ ۴‬درصد افزایش یافته است‪ .‬این موضوع بسیاری از اصناف را‬ ‫در شرایط سخت اقتصادی گله مند کرده است‪.‬اگر قرار است مسئوالن کشور برای قطع زنجیره‬ ‫بیماری کرونا که تا همین تاریخ نیز به شــدت اقتصاد جهان به ویژه اقتصاد کشور هایی مانند‬ ‫ایران که از قبل با مشــکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند‪ ،‬اقدام مثبتی انجام دهند‪،‬‬ ‫بهتر اســت در نحوه اطالع رســانی خود در دو زمینه تجدید نظر کنند‪ .‬یعنی به نحوی اطالع‬ ‫رسانی را انجام دهند که هم اصناف و کسبه در برنامه ریزی خود به مشکل نخورند و هم مانع‬ ‫از سفر کردن مردم و تشدید شیوع این بیماری شوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫پیامرهبرانقالباسالمیبهمناسبتموسمحج‪:‬‬ ‫کلمنطقهاسالمی‪،‬میدانسربرافراشتنمقاومتدرمقابلشرارت هایامریکاوهمراهانشاست‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی به مسلمانان‬ ‫جهان به مناســبت ایام حج‪ ،‬اســتمرار حســرت‬ ‫دلهای مشــتاق از حضــور در ضیافت بیت اهلل را‬ ‫امتحانی گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ‬ ‫نشــدن پیام های حج‪ ،‬مقاومت در برابر قدرتهای‬ ‫متجاوز به ویژه امریــکا را از جمله این پیام های‬ ‫متعالی دانستند‪.‬‬ ‫ایشان ضمن اشاره به مشــکالت و ناگواری های‬ ‫دنیای اســام‪ ،‬سربرافراشــتن عناصر مقاومت و‬ ‫بیداری بخصوص در فلسطین‪ ،‬یمن و عراق را از‬ ‫واقعیت هــای امیدافرین منطقه خواندند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬وعده صادق الهی‪ ،‬نصرت مجاهدان است‬ ‫و نخستین اثر این مجاهدت‪ ،‬بازداشتن امریکا و‬ ‫دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫متن پیام رهبر انقالب اســامی به این شــرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ الرحیم‬ ‫ن‬ ‫حم‬ ‫ الر‬ ‫ الل‬ ‫بسم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محمد‬ ‫علی‬ ‫الل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫العالمین‬ ‫رب‬ ‫لل‬ ‫الحمــد‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و اله ّ‬ ‫الطاهرین و صحبه المنتجبین و َمن تَبِعهم‬ ‫الدین‪.‬‬ ‫ب ِاحسان الی یوم ّ‬ ‫برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!‬ ‫امســال نیز ا ّمت اســامی از نعمــت عظیم حج‬ ‫محروم ماندند و دلهای مشــتاق‪ ،‬با اه و افسوس‪،‬‬ ‫ضیافت در خانه ی محترمی را که خدای حکیم و‬ ‫رحیم برای مردم بنا نهاده است‪ ،‬از دست دادند‪.‬‬ ‫این د ّومین ســال اســت که موسم شــادمانی و‬ ‫بهجت معنوی حج‪ ،‬به موســم فراق و حســرت‬ ‫تبدیل میشــود و بالی بیماری همه گیر‪ ،‬و شاید‬ ‫نیز بالی سیاستهای حاکم بر حرم شریف‪ ،‬چشم‬ ‫مشــتاق مومنان را از مشــاهده ی نماد وحدت و‬ ‫عظمت و معنویّت ا ّمت اســامی محروم میسازد‬ ‫و این قلّه ی پُرشــکوه و ســرافراز را با ابر و غبار‬ ‫میپوشاند‪.‬‬ ‫ایــن امتحانی همچون دیگــر امتحانهای گذرای‬ ‫تاریخ ا ّمت اســامی اســت کــه میتواند فردایی‬ ‫تابناک در پی داشــته باشــد؛ مهم ان است که‬ ‫حج در شاکله ی حقیقی اش‪ ،‬در دل و جان احاد‬ ‫مناسکی‬ ‫مسلمانان زنده بماند و اکنون که کالبد‬ ‫ِ‬ ‫ان مو ّقتاً حضور نــدارد‪ ،‬پیام متعالی ان کمرنگ‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫حــج‪ ،‬عبادتــی پُر رمز و راز اســت‪ .‬ســاخت و‬ ‫ترکیب زیبای حرکت و سکون در ان‪ ،‬سازنده ی‬ ‫هویّــت فــرد مســلمان و جامعه ی مســلمان و‬ ‫نمایش دهنــده ی زیبایی هــای ان در چشــم‬ ‫جهانیان است‪ .‬از ســویی دلهای احاد بندگان را‬ ‫تضرع‪ ،‬عروج معنوی میبخشد‬ ‫با ذکر و خشــوع و ّ‬ ‫و به خدا نزدیک میکند‪ ،‬و از ســویی با پوشش و‬ ‫پویش یکسان و حرکات هماهنگ‪ ،‬برادران را که‬ ‫از چهارگوشــه ی جهان گِرد امده اند‪ ،‬به یکدیگر‬ ‫پیونــد میدهد‪ ،‬و از ســویی برتریــن نماد ا ّمت‬ ‫اسالمی را با همه ی مناسک پُرمعنی و رازالودش‬ ‫در برابر چشم جهانیان میگذارد و عزم و عظمت‬ ‫ا ّمت را به رخ بدخواهان میکِشد‪.‬‬ ‫بیت ّ‬ ‫حج ِ‬ ‫معظم در دسترس نیست ولی‬ ‫امســال‪ّ ،‬‬ ‫تضرع و‬ ‫و‬ ‫خشــوع‬ ‫و‬ ‫ذکر‬ ‫و‬ ‫ البیت‬ ‫رب‬ ‫ّ‬ ‫توجه بــه ّ‬ ‫ّ‬ ‫اســتغفار در دسترس اســت؛ حضور در عرفات‬ ‫میســر نیســت ا ّما دعا و مناجاتِ معرفت افزا در‬ ‫ّ‬ ‫میسر است؛ َرمی شیطان در منا ممکن‬ ‫روز عرفه ّ‬ ‫نیســت ا ّما دفع و طرد شــیاطین قدرت طلب در‬ ‫همه جا ممکن اســت؛ حضــور یکپارچه ی بدنها‬ ‫در گِرد کعبه فراهم نیست ا ّما حضور یکپارچه ی‬ ‫دلها بر گِرد ایات روشن قران کریم و اعتصام به‬ ‫حبل ّ‬ ‫ الل وظیفه ی همیشگی است‪.‬‬ ‫جمعیت عظیم‪،‬‬ ‫ما پیروان اســام که امــروز از‬ ‫ّ‬ ‫ســرزمین گســترده‪ ،‬ثروتهای طبیعی بی شمار‪،‬‬ ‫و ملّتهــای زنــده و بیــدار برخورداریــم‪ ،‬باید‬ ‫با داشــته ها و ممکنهــای خود‪ ،‬اینــده را رقم‬ ‫بزنیــم‪ .‬ملّتهای مســلمان در ‪ ۱۵۰‬ســال اخیر‪،‬‬ ‫نقشــی در سرنوشت کشــورها و دولتهای خود‬ ‫نداشــته و به جز اســتثناهای معدود‪ ،‬یکسره با‬ ‫سیاســت دولتهای متجاوز غربی مدیریّت شــده‬ ‫و دســتخوش طمــع ورزی و دخالت و شــرارت‬ ‫ ماندگی علمی و وابســتگی‬ ‫انهــا بوده انــد‪ .‬عقب‬ ‫ِ‬ ‫سیاســی امرو ِز بســیاری از کشورها محصول ان‬ ‫ِ‬ ‫انفعال و بی کفایتی اســت‪ .‬ملّتهــای ما‪ ،‬جوانان‬ ‫ما‪ ،‬دانشــمندان ما‪ ،‬علمای دینی و روشــنفکران‬ ‫جمعیت های‬ ‫مدنی ما‪ ،‬سیاست ورزان و احزاب و‬ ‫ّ‬ ‫ما‪ ،‬امروز باید ان گذشــته ی بی افتخار و شرم اور‬ ‫را جبران کنند؛ باید ب ِایستند و در برابر زورگویی‬ ‫و دخالت و شــرارت قدرتهای غربی «مقاومت»‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ســخن جمهوری اسالمی ایران که دنیای‬ ‫همه ی‬ ‫ِ‬ ‫استکبار را نگران و خشمگین کرده است‪ ،‬دعوت‬ ‫به این مقاومت اســت‪ :‬مقاومت در برابر دخالت‬ ‫و شــرارت امریکا و دیگــر قدرتهای متجاوز و به‬ ‫گرفتن سررشته ی اینده ی دنیای اسالم با‬ ‫دست‬ ‫ِ‬ ‫تکیه بر معارف اسالمی‪.‬‬ ‫صنایعلبنی‪:‬قیمتلبنیاتمصوبنشودخودماناقداممیکنیم‬ ‫دبیر انجمن صنایع لبنی گفت‪ :‬چنانچه ســریعا‬ ‫قیمت شــیرخام و فراورده لبنی تصویب و ابالغ‬ ‫نگردد باالجبار واحدهای لبنی عضو این انجمن‬ ‫با تعامل کامل با دامداران براساس قانون تجارت‬ ‫رفتــار مــی کنند‪.‬بالتکلیفی ‪ 6‬ماهــه دامداران‬ ‫و صنایــع لبنی برای تعیین قیمت شــیرخام و‬ ‫محصوالت لبنی و امروز و عدم توافق وزارت صمت‬ ‫و جهاد برای تعیین تکلیف قیمت تولیدکنندگان‬ ‫زنجیره صنعت لبنیات‪ ،‬باعث اعتراضات گسترده‬ ‫دامداران در هفته های اخیر شده بود‪.‬حاال صنایع‬ ‫لبنی نیز که با افزایش عملی قیمت شیرخام در‬ ‫بازار مواجه بوده و شــیرخام را با قیمتی بیش از‬ ‫نرخ مصوب اذرماه گذشــته از دامداران میخرند‪،‬‬ ‫در نامه ای به رئیس جمهور و سایر مسئوالن امر‬ ‫از عدم جسارت مسئوالن در اتخاذ تصمیم انتقاد‬ ‫کرده اند‪.‬رضا باکری‪ ،‬دبیر انجمن صنایع فراورده‬ ‫های لبنی در نامه ای به رئیس جمهور روحانی‪،‬‬ ‫معاون اول‪ ،‬وزاری صمت و جهاد و همچنین دبیر‬ ‫ستاد تنظیم بازار و رئیس سازمان حمایت ضمن‬ ‫انتقاد از تاخیر طوالنی و بالتوجیه انها در تعیین‬ ‫قیمــت شــیرخام وده قلم محصــوالت لبنی پر‬ ‫مصرف‪ ،‬خبر از ان داده است که در صورت عدم‬ ‫توجه مسئوالن به حل مشکل دامداران و صنایع‬ ‫لبنی‪ ،‬از این پس با اســتناد به قانون تجارت‪ ،‬بر‬ ‫اساس قیمت توافقی با دامداران به قیمت گذاری‬ ‫محصوالت لبنی تولیدی خود اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع فــراورده های لبنی در نامه‬ ‫خود بــه رئیس جمهــور‪ ،‬ضمن تاکیــد بر این‬ ‫نکتــه که عدم تعیین تکلیف قیمت شــیرخام و‬ ‫محصوالت لبنــی منجر به ســوق دادن صنایع‬ ‫لبنی به ورطه ورشکســتگی شده است‪ ،‬نوشته‪:‬‬ ‫« چنانچه سریعا قیمت شیرخام و فراورده لبنی‬ ‫تصویب و ابالغ نگــردد باالجبار واحدهای لبنی‬ ‫عضو این انجمــن با تعامل کامل بــا دامداران‬ ‫براســاس قانون تجارت رفتار و به صورت توافقی‬ ‫بــا قیمت مرضــی الطرفیــن اقدام بــه خرید‬ ‫شیرخام نموده و فراورده لبنی خود را بر اساس‬ ‫دستورالعمل قیمت گذاری کاالهای تولید داخل‬ ‫به شــماره‪ 427311/11‬مــورخ ‪1389/05/25‬‬ ‫قیمت گذاری و عرضه خواهند نمود‪ .‬مسئولیت و‬ ‫عواقب این امر مستقیما متوجه مسئولین دولتی‬ ‫است که با وقت کشــی و با امروز و فردا کردن‪،‬‬ ‫موجبات ضرر و زیان شرکتهای تولیدی لبنی را‬ ‫فراهم ساخته اند »‪.‬‬ ‫طبیعتــاً امریــکا و همراهانــش در برابر عنوان‬ ‫اســیتند و به انواع دشمنی‬ ‫حس‬ ‫ّ‬ ‫«مقاومت» دچار ّ‬ ‫با «جبهه ی مقاومت اســامی» کمر بســته اند‪.‬‬ ‫همراهــی برخی از دولتهای منطقــه با انان نیز‬ ‫واقعیت تلخی در جهت تداوم ان شرارتها است‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫صراط مستقیمی که مناسک حج ‪-‬سعی و طواف‬ ‫و عرفات و جمرات‪ -‬و شــعائر و شُ کوه و وحدت‬ ‫توجه‬ ‫حج به ما نشــان میدهد‪ ،‬تــو ّکل به خدا و ّ‬ ‫ْس ملّی‪،‬‬ ‫به قــدرت الیزال الهی‪ ،‬و اعتمــاد به نف ِ‬ ‫و اعتقــاد به تالش و مجاهدت‪ ،‬و عزم راســخ بر‬ ‫حرکت‪ ،‬و امید وافر به پیروزی است‪.‬‬ ‫واقعیات صحنه در منطقه ی اسالمی بر این امید‬ ‫ّ‬ ‫می افزایــد و ان عزم را تقویت میکند‪ .‬از ســویی‬ ‫ناگواری هــای دنیای اســام‪ ،‬عقب ماندگی های‬ ‫علمی و وابســتگی های سیاسی و نابسامانی های‬ ‫اقتصــادی و اجتماعی‪ ،‬مــا را در برابر وظیفه ای‬ ‫بزرگ و مجاهدتی خســتگی ناپذیر قرار میدهد؛‬ ‫فلســطین مغصوب‪ ،‬ما را به یاری میطلبد؛ یَمن‬ ‫مظلــوم و خون الود دلهــا را بــه درد می اورد؛‬ ‫مصائب افغانستان همه را نگران میسازد؛ حوادث‬ ‫تلخ در عراق و ســوریه و لبنان و برخی دیگر از‬ ‫کشورهای مســلمان که دست شرارت و دخالت‬ ‫امریکا و یارانش در ان مشــهود اســت‪ ،‬غیرت و‬ ‫همت جوانان را برمی انگیزد‪ ،‬و از سوی دیگر‪ ،‬سر‬ ‫ّ‬ ‫برافراشتن عناصر مقاومت در همه ی این ّ‬ ‫خطه ی‬ ‫ِ‬ ‫حســاس‪ ،‬و بیداری ملّتها‪ ،‬و انگیزش نسل جوان‬ ‫ّ‬ ‫و پُرنشاط‪ ،‬دلها را لبریز از امید میکند؛ فلسطین‬ ‫در همه ی بخش های خود «شمشــیر قدس» را‬ ‫از نیام بیرون میکشــد؛ قدس و غــ ّزه و کرانه و‬ ‫ســرزمینهای ‪ ۴۸‬و اردوگاه ها همــه برمیخیزند‬ ‫طــی دوازده روز بینــی متجاوز را به خاک‬ ‫و در‬ ‫ّ‬ ‫من محصور و تنها‪ ،‬هفت سال جنگ و‬ ‫میمالند؛ یَ ِ‬ ‫قسی القلب‬ ‫ کشی دشمن شرور و‬ ‫جنایت و مظلوم ِ‬ ‫ّ‬ ‫را تاب مــی اورد و با وجود قحط غــذا و دارو و‬ ‫امکانات زیســتی‪ ،‬تســلیم زورگویان نمیشود و‬ ‫انها را با اقتدار و ابتکار خود سراســیمه میکند؛‬ ‫در عراق‪ ،‬عناصر مقاومت با زبان رســا و صریح‪،‬‬ ‫امریکای اشــغالگر و داعش دست نشــانده ی ان‬ ‫را بــه عقب میرانند و عزم راســخ خود بر مقابله‬ ‫با هر نوع دخالت و شــرارت از ســوی امریکا و‬ ‫همراهانش را بی لکنت ابراز میدارند‪.‬‬ ‫تالش تبلیغاتــی امریکاییان برای تحریف عزم و‬ ‫خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر «مقاومت»‬ ‫در عراق و ســوریه و لبنان و دیگر کشــورها‪ ،‬و‬ ‫منتســب کردن ان به ایران یــا هر مرجع دیگر‪،‬‬ ‫توهین به ان جوانان شــجاع و بیدار‪ ،‬و ناشی از‬ ‫عدم فهم و درک درســت امریکایی ها از ملّتهای‬ ‫این منطقه است‪.‬‬ ‫همیــن درک غلط موجب شــد کــه امریکا در‬ ‫افغانســتان تحقیر شود‪ ،‬و پس از ان ورود پُر سر‬ ‫و صدا در بیست سال پیش‪ ،‬و پس از به کار بردن‬ ‫سالح و بمب و اتش در برابر مردم بی دفاع و غیر‬ ‫نظامی‪ ،‬خود را در باتالق حس کند و نیرو و ابزار‬ ‫نظامــی خود را از ان بیرون ب َ َرد‪ .‬البتّه ملّت بیدار‬ ‫افغان باید مراقب ابزارهای ّ‬ ‫اطالعاتی و سالحهای‬ ‫جنگ نرم امریکا در کشــورش باشد و هشیارانه‬ ‫در برابر ان ب ِایستد‪.‬‬ ‫ملّتهای منطقه نشان داده اند که بیدار و هشیارند‬ ‫و راه و رویکــرد انان از برخــی دولتها که برای‬ ‫راضی نگه داشــتن امریکا حتّی به خواسته ی او‬ ‫در مسئله ی حیاتی فلســطین تن میدهند‪ ،‬جدا‬ ‫اســت؛ دولتهایی که با رژیم غاصب صهیونیست‪،‬‬ ‫اشــکار و پنهان‪ ،‬ن َرد دوستی میبازند‪ ،‬یعنی حقّ‬ ‫ملّــت فلســطین را در میهن تاریخــی اش انکار‬ ‫میکنند‪ .‬این‪ ،‬دســتبرد به سرمایه ی فلسطینی ها‬ ‫است‪ .‬انها به تاراج سرمایه های طبیعی کشورهای‬ ‫خود بســنده نکردنــد و اکنون ســرمایه ی ملّت‬ ‫فلسطین را تاراج میکنند‪.‬‬ ‫برادران و خواهران!‬ ‫منطقــه ی ما و حــوادث ســریع و گوناگون ان‪،‬‬ ‫نمایشــگاه درسها و عبرتها است؛ از سویی قدرتِ‬ ‫ناشــی از مجاهدت و مقاومــت در برابر زورگوی‬ ‫متجاوز‪ ،‬و از ســویی ذلّت ناشی از تسلیم و اظهار‬ ‫تحمل تحمیلهای او‪.‬‬ ‫ضعف و ّ‬ ‫وعــده ی صادق الهی‪ ،‬نصــرت مجاهدان راه خدا‬ ‫َنص ُروا َّ‬ ‫نصر ُکم َو یُ َث ِّبت اَقدا َم ُکم‪.‬‬ ‫اســت‪ :‬ا ِن ت ُ‬ ‫اللَ یَ ُ‬ ‫نخســتین اثر این مجاهدت‪ ،‬بازداشتن امریکا و‬ ‫دیگر زورگویان بین المللی از دخالت و شــرارت‬ ‫ّ‬ ‫ شاءالل‪.‬‬ ‫در کشورهای اسالمی است‪ ،‬ان‬ ‫از خداونــد متعــال نصرت ملّتهای مســلمان را‬ ‫ّ‬ ‫ــهالل (ارواحنا‬ ‫بقی‬ ‫مســئلت میکنم و به حضرت ّ‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ ‫درجات‬ ‫فداه) درود میفرستم و عل ّو‬ ‫ِ‬ ‫عظیم الشّ ان و شهدای بزرگوار را از خدا میطلبم‪.‬‬ ‫والسالم علی عباد ّ‬ ‫الصالحین‬ ‫الل ّ‬ ‫ّ‬ ‫س ّیدعلی خامنه ای‬ ‫‪ ۲۶‬تیر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ الحجه ‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪ ۶‬ذی ّ‬ ‫هشدار نائب رئیس اتاق ایران؛‬ ‫منتظرتورمیباشیدکهتاکنونانراتجربهنکرده اید!‬ ‫خوانســاری گفــت‪ :‬در ما ه هــای‬ ‫اینــده دولت بــا تورمــی رو به رو‬ ‫خواهد شــد کــه هیچگاه در کشــور‬ ‫تجربه نشده است‪.‬‬ ‫مســعود خوانســاری نائــب رئیــس‬ ‫اتــاق ایــران در توییتی نســبت به‬ ‫رشــد نرخ تورم هشــدار داد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بــا توجه به عبــور نقدینگی از‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬هــزار میلیارد تومــان منتظر‬ ‫تورمی باشــید کــه تاکنــون ان را‬ ‫تجربه نکرده اید‪.‬‬ ‫طبــق امــار بانــک مرکــزی میزان‬ ‫نقدینگــی از ‪ ۳۷۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫عبور کرده و نسبت به دو سال پیش‬ ‫‪ ۲‬برابــر شــده‪.‬اگرچه طــی ما ه های‬ ‫گذشــته نســبت به عواقــب افزایش‬ ‫نقدینگــی براقتصاد و تورم هشــدار‬ ‫داده شــده«امادریغ»‪ .‬با این روند در‬ ‫ما ه های اینــده دولت با تورمی رو به‬ ‫رو خواهد شــد که هیچگاه درکشور‬ ‫تجربه نشده‪.‬‬ ‫با دستور ستاد مقابله با کرونا و تایید سخنگوی دولت صورت گرفت‬ ‫بانک مرکــزی اعالم کــرد‪ :‬از ‪ ۲۹‬تیر‬ ‫تا ســوم مرداد کلیه شــعب بانک های‬ ‫دولتــی و خصوصــی در اســتان های‬ ‫تهران و البرز تعطیل است‪.‬‬ ‫طبــق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬بر اســاس‬ ‫مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬کلیه‬ ‫شــعب بانک های دولتی و خصوصی در‬ ‫اســتان های تهران و البرز از روز ســه‬ ‫شــنبه ( ‪ ۲۹‬تیــر ‪ ) ۱۴۰۰‬تا پایان روز‬ ‫یکشــنبه ( سوم مرداد ‪ ) ۱۴۰۰‬تعطیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬باتوجه به فعالیت سایر‬ ‫شــعب بانک ها در اســتان های دیگر‬ ‫و در راســتای تســهیل مبادالت مالی‬ ‫مشــتریان‪ ،‬ســامانه های پرداخت بین‬ ‫بانکــی نظیر ســاتنا و پایا بــه جز روز‬ ‫جمعه مورخ یکم مــرداد ‪ ،۱۴۰۰‬فعال‬ ‫بوده و مشتریان می توانند با استفاده از‬ ‫خدمات بانکــداری الکترونیک اقدام به‬ ‫انجام تراکنش های غیر حضوری کنند‪.‬‬ ‫باالخرهبانک هاتعطیلشدند‬ ‫اما در همین راســتا‪ ،‬کانون بانک های‬ ‫خصوصی طی اطالعیــه ای بر تعطیلی‬ ‫کلیــه بانک هــا و موسســات اعتباری‬ ‫خصوصی در روزهــای ‪ ۲۹‬تیر تا پایان‬ ‫روز یکشنبه ســوم مرداد ماه در استان‬ ‫های تهران و البرز تاکید کرد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬اعالم شــده که سامانه‬ ‫های چکاوک‪ ،‬پایا و ســاتنا کماکان در‬ ‫این ایام پایــدار خواهد بود و عندالزوم‬ ‫مدیران در خصوص پشــتیبانی از این‬ ‫ســامانه هــا و ارتباطــات ارزی و نیز‬ ‫پول رســانی برای خودپردازهای بانکی‬ ‫مســئولیتی را تعییــن خواهند کرد و‬ ‫به منظور ارائه صرفــا خدمات دریافت‬ ‫و پرداخــت و تســهیل امــور خدمات‬ ‫الکترونیــک تعداد اندکی از شــعب را‬ ‫مامور خواهند کرد‪.‬‬ ‫طبق اعالم کانــون بانک های خصوصی‬ ‫حســب اعالم تلفنی بانــک مرکزی به‬ ‫لحــاظ انطباق سررســید تعــدادی از‬ ‫ضمانــت نامه هــا با ایــام پیش رو در‬ ‫سامانه ســپام‪ ،‬در روز دوشــنبه اماده‬ ‫پیام گیری برای تعیین تکلیف ضمانت‬ ‫نامه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین در این زمینه علیرضا قیطاسی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫مدت تمام شعبه های بانک ها در این دو‬ ‫استان امادگی این را دارند تا به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعته خدمات خود را به صورت‬ ‫غیرحضوری به مشتریان ارائه کنند‪.‬‬ ‫دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی‬ ‫و نیمه یاداور شــد که بانک ها در سایر‬ ‫شهرستان ها به جز استان تهران و البرز‬ ‫تعطیل نیستند‪.‬‬ ‫همچنین طبق اعالم شورای هماهنگی‬ ‫بانکهای دولتی‪،‬با توجــه به تصمیمات‬ ‫جلســه فوق العــاده مشــترک قرارگاه‬ ‫عملیاتی ســتاد ملــی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا مبنی بر تعطیلی تمامی دستگاه‬ ‫هــای دولتــی‪ ،‬اصنــاف و بانکهــا در‬ ‫استانهای تهران و البرز ‪،‬‬ ‫تمامــی بانکهــا در اســتانهای تهران و‬ ‫البرز تعطیــل بــوده و ادارات مرکزی‬ ‫پشتیبان برای پاسخگویی و پشتیبانی‬ ‫سایر اســتانها با حداقل کادر مورد نیاز‬ ‫فعال خواهند بود‪.‬‬ ‫این شــورا از مردم اســتانهای تهران و‬ ‫البرز خواســته تا امــور بانکی ضروری‬ ‫خــود را به صورت غیرحضــوری انجام‬ ‫دهند‪.‬گفتنی است‪ ،‬در راستای تعطیلی‬ ‫بانک هــا‪ ،‬فعالیــت بــازار ســرمایه نیز‬ ‫همزمان متوقف می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬صبح امــروز علی‬ ‫ربیعی‪ -‬ســخنگوی دولت ‪ -‬اعالم کرد‬ ‫که با پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته‬ ‫امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی‬ ‫کرونا و موافقــت رییس جمهور‪ ،‬تمامی‬ ‫ادارات اســتان های تهــران و البرز از‬ ‫سه شــنبه این هفته (امروز) تا یکشنبه‬ ‫هفته اینده تعطیل است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫جدیدترینوضعیتفعالیتمشاغل‬ ‫اتــاق اصناف ایران طــی اطالعیــه ای اعالم کرده‬ ‫که بر اســاس جدیدترین تصمیم ستاد ملی کرونا‬ ‫در شــرایط قرمز تنها فعالیت هفت شــغل محدود‬ ‫می شود و باقی مشاغل به شرط رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی مجاز به فعالیت هستند که این شرایط در‬ ‫تعطیلی شش روزه تهران نیز برقرار است‪.‬‬ ‫در اطالعیه اتاق اصناف ایران از تشــدید نظارت ها‬ ‫بر برخی از مشــاغل و بالمانع بودن فعالیت ســایر‬ ‫مشاغل مشــروط به رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫خبر داده و در این زمینه به ابالغیه شماره ‪۶۶۴۳۰‬‬ ‫و ‪ ۶۶۴۴۸‬تاریــخ ‪ ٢٧‬تیــر ‪ ١٤٠٠‬و تصمیمــات‬ ‫نشست مشــترک روز ‪ ۲۷‬تیر ماه‪ ،‬قرارگاه عملیاتی‬ ‫ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و کمیته امنیتی‪،‬‬ ‫اجتماعی و انتظامی ستاد که به ریاست وزیر کشور‬ ‫و فرمانده قرارگاه برگزار شد‪ ،‬استناد شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس طبق اعالم اتاق اصناف ایران با توجه‬ ‫به تاثیر شناخته شده برخی از مشاغل و فعالیت ها‬ ‫در گســترش بیماری و لزوم جلوگیری از تجمعات‬ ‫به ویژه در اماکن سرپوشــیده‪ ،‬در شــهرهای قرمز‬ ‫به صورت قاطع و دقیق‪ ،‬فعالیت مشــاغل زیر و در‬ ‫فضای سربسته محدود می شود‪:‬‬ ‫‪- ١‬رســتوران ها و قهوه خانه ها‪ ،‬به صورت پذیرایی‬ ‫در فضای بســته (ولی بصورت بیرون بر می توانند‬ ‫فعالیت کنند)‬ ‫فقط‪ ۷‬شغل در شرایط قرمز تعطیل شدند‬ ‫‪- ٢‬تاالرهای پذیرائی‬ ‫‪- ٣‬سالن های سینما و تئاتر‬ ‫‪- ۴‬پاســاژها و بازارهــای سربســته‪ ،‬به اســتثناء‬ ‫پاساژهای تخصصی نظیر الستیک‪ ،‬قطعات یدکی‪،‬‬ ‫اهن االت‪ ،‬کامپیوتر به جز پوشــاک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش و‬ ‫موبایل‬ ‫‪- ۵‬استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدن سازی‬ ‫‪- ۶‬شهربازی و باغ وحش ها‬ ‫‪- ٧‬نمایشگاه های عمومی و تخصصی‬ ‫همچنین بــا توجه به کاهش چشــمگیر میانگین‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی درســطح کشور و‬ ‫تنــزل ان به ‪ ۴٨‬درصد‪ ،‬در بــازه زمانی ‪ ١۶‬تا ‪٢٣‬‬ ‫تیر ماه جاری‪ ،‬مقررشده که وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی‪ ،‬درقالب کمیته عالی نظارت بر‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی (در سطوح ملی و‬ ‫استانی) و با همکاری کامل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬دادستانی کل کشور‪ ،‬نیروی انتظامی و اتاق‬ ‫اصناف ایران درسطح ملی و رده های متناظر انها در‬ ‫سطح استان های کشور؛ در چارچوب «طرح جامع‬ ‫مدیریت تجمع و تردد عمومی متناسب با وضعیت‬ ‫و روند بیماری کووید ‪ ١٩‬در شــهرهای کشــور»‬ ‫{موضوع بند(‪ )١‬مصوبات چهل وچهارمین جلســه‬ ‫ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونــا – تاریخ ‪٢٤‬‬ ‫ابان ‪ } ١٣٩٩‬و همچنیــن تاکیدات مصرح دربند‬ ‫(‪ )١‬مصوبات هفتاد و ششــمین جلســه ستاد ملی‬ ‫( تاریــخ ‪ ١٩‬تیر ‪ )١۴٠٠‬با عنوان«تشــدید اعمال‬ ‫محدودیت ها در شــهرهای قرمز» اقدامات الزم را‬ ‫اجرایی کنند‪.‬‬ ‫ساعاتی قبل سخنگوی دولت اعالم کرد که تمامی‬ ‫ادارات اســتانهای تهران و البرز از ســه شنبه این‬ ‫هفته تا یکشنبه هفته اینده تعطیل است‪.‬‬ ‫امــا هنوز وضعیت دقیق مشــاغل در این ‪ ۶‬روز در‬ ‫تهران و کرج مشــخص نیســت و این موضوع در‬ ‫دســت پیگیری است‪ .‬چراکه برخالف این اطالعیه‪،‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران‪ ،‬گفته که بازار تهران طبق‬ ‫مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا در شــرایط قرمز‬ ‫کرونایی تعطیل است و در ‪ ۶‬روز اینده نیز تعطیل‬ ‫خواهد بود‪ .‬بنابراین در شــش روز یاد شــده فقط‬ ‫صنوف مشمول گروه یک مجاز به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است که کشور از روز شنبه ‪ ۱۹‬تیر ماه وارد‬ ‫پنجمین موج کرونا شده و بر اساس دستورالعمل های‬ ‫ستاد ملی کرونا در شرایط قرمز فقط مشاغل گروه‬ ‫‪ ۱‬و در شرایط نارنجی مشاغل گروه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬مجاز به‬ ‫فعالیت هســتند‪ ،‬که این موضوع از سوی نهادهای‬ ‫مرتبط هم اعالم شــد‪ ،‬اما مشاهدات میدانی نشان‬ ‫می دهد که در تهران با وجود شــرایط قرمز بیشتر‬ ‫مغازه هــای گــروه ‪ ۲‬از جمله رســتوران ها‪ ،‬کافی‬ ‫شاپ ها و فروشــگاه های غیرضروری مانند پوشاک‬ ‫‪3‬‬ ‫دام صرافی های رمزارز برای بلعیدن یک شبه سرمایه معامله گران‬ ‫تعطیل نیستند‪ .‬در نهایت هم که بر اساس اطالعیه‬ ‫اخیــر به طور کلــی وضعیت فعالیت مشــاغل در‬ ‫شرایط قرمز تغییر کرد‪.‬‬ ‫البته این وضعیت دور از انتظار نبود؛ چراکه یک روز‬ ‫پس از شروع محدودیت ها رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫طی نامه ای به اســتانداری تاکید کرد که نارضایتی‬ ‫از ادامه تعطیلی صنوف بســیار باالست و صاحبان‬ ‫صنــوف و بازاریــان تاکیــد دارند که بایــد همراه‬ ‫اصناف‪ ،‬ســازمان ها و ارگان هایی از جمله بانک ها‪،‬‬ ‫ســازمان های امور مالیاتی و‪ ...‬نیز همگام با اصناف‬ ‫تعطیل شوند‪.‬‬ ‫او همچنیــن هشــدار داده بود که اگر قرار باشــد‬ ‫تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه اصناف‬ ‫اعمال شــود‪ ،‬امکان نافرمانی صنــوف از رعایت و‬ ‫پذیرش دســتورهای صادرشده بســیار باالست و‬ ‫ممکن اســت با چالش های خیابانــی و اعتراضات‬ ‫صنفی همراه شود‪.‬‬ ‫بــه نظر میرســد اعمــال محدودیــت در فعالیت‬ ‫مشــاغل در موج های پــی در پی ویــروس کرونا‬ ‫بــدون حمایت های دولــت حــاال کار را به جایی‬ ‫رســانده که دیگر مشــاغل تن بــه محدودیت ها‬ ‫ندهنــد و یک کارشــناس امور اصنــاف نیز اخیرا‬ ‫بــه ایســنا گفته بــود در شــرایط فعلــی اصناف‬ ‫چاره ای جز تخلف ندارند!‬ ‫رییساتحادیهواردکنندگانداروپاسخداد‬ ‫چراواکسنبخشخصوصیهیچوقتبهکشورنرسید؟‬ ‫در شرایطی که پیش از این فعاالن بخش خصوصی‬ ‫در چند نوبت از نهایی شدن فرایند خرید و واردات‬ ‫واکســن به کشــور خبر داده بودنــد‪ ،‬هنوز هیچ‬ ‫واکســنی از این طریق به کشــور نرسیده و رییس‬ ‫اتحادیــه واردکنندگان دارو چرایــی ان را توضیح‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ناصر ریاحی پیش از این در روزهای ابتدایی خرداد‬ ‫از نهایی شــدن خریــد یک میلیون دوز واکســن‬ ‫استرازنکا و سپس سه میلیون سینوفارم خبر داده‬ ‫بود که بخش خصوصی توانسته مجوز الزم برای ان‬ ‫را از سازمان غذا و دارو دریافت کند‪.‬‬ ‫ریاحی پس از ان نیز اعالم کرد که بخش خصوصی‬ ‫واردات واکســن از هند و چیــن را همچنان دنبال‬ ‫می کند و بــه محض نهایی شــدن فرایند دریافت‬ ‫مجــوز و تخصیص ارز‪ ،‬این واکســن ها بــه ایران‬ ‫خواهنــد رســید‪ .‬با ایــن وجود به نظر می رســد‬ ‫همچنان در حوزه اجرا مشکالتی باقی مانده است‪.‬‬ ‫در ایــن رابطه توضیح داد‪ :‬بــا توجه به این که در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۲۰‬بسیاری از کشورهای جهان به دنبال‬ ‫نهایی کردن فرایند تولید و خرید واکســن بودند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های گسترده ای در این زمینه انجام‬ ‫شد و از این رو وقتی در سال ‪ ،۲۰۲۱‬تولید تعدادی‬ ‫از واکسن ها نهایی شــد‪ ،‬عمال بخش مهمی از این‬ ‫واکســن ها از قبل پیش خرید شده بودند و کشور‬ ‫مصرف کننده انها مشخص بود‪.‬‬ ‫عضو اتــاق بازرگانی تهــران با بیــان اینکه امروز‬ ‫واکســن های در دســترس در بازارهــای جهانی‬ ‫چنــد حالت خاص دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬واکســن هایی‬ ‫که در ســال جاری میالدی تولید می شــوند‪ ،‬برای‬ ‫خریدارانی اســت که از پیش انها را در ســبد خود‬ ‫قــرار داده اند یا برنامه جهانی کواکس در ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانی ان را خرید کرده اســت‪ .‬از این‬ ‫رو واکســن هایی می تواند از سوی بخش خصوصی‬ ‫خریداری شود که در این قاعده قرار ندارند‪.‬‬ ‫ریاحی تشــریح کرد‪ :‬بخشی از این واکسن ها امکان‬ ‫اســتفاده به موقع در کشور مقصد را ندارند که این‬ ‫موضوع می تواند به دالیل مختلفی از جمله تقاضای‬ ‫پایین برای دریافت واکسن یا محدود بودن امکانات‬ ‫تلقیح باشد‪ ،‬از این رو ســازنده باید تولیدات فعلی‬ ‫خود را به مشــتری دیگری بفروشــد تا پس از ان‬ ‫برای خریــدار ابتدایی راهکاری دیگر پیدا شــود‪.‬‬ ‫بخشی از واکسن ها را نیز برخی شرکت های واسطه‬ ‫خریداری کرده و به فروش می رسانند‪ .‬از این رو چه‬ ‫بخش خصوصی و چه دولت در صورتی که بخواهد‬ ‫واکســنی خارج از برنامه تهیه کنــد باید به دنبال‬ ‫این بازار باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکیــد بر این موضوع کــه در فرایند خرید‬ ‫واکســن‪ ،‬تاریخ انقضا اهمیــت فراوانی دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه به محدود بودن زمان‪ ،‬ما برای نهایی‬ ‫کردن خرید یک واکســن بین پنج تا ‪ ۱۰‬روز زمان‬ ‫داریم و اگــر در همین مدت کوتــاه امکان نهایی‬ ‫شدن فرایند خرید و تخصیص ارز انجام نشود‪ ،‬این‬ ‫واکسن ها را به مشتریان دیگری خواهند فروخت‪ .‬از‬ ‫این رو دلیل اصلی اینکه تاکنون واکسن های بخش‬ ‫خصوصی به کشور نرســیده‪ ،‬نهایی نشدن قرارداد‬ ‫خرید واکسن در همین روزهای محدود است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیــه واردکنندگان دارو بــا بیان اینکه‬ ‫متاسفانه در ایران فرایند نهایی کردن مجوز خرید‬ ‫بســیار طوالنی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن موضوع ربطی‬ ‫به وزارت بهداشــت یا اشــخاص ندارد و مشــکل‬ ‫بروکراسی است که تمام اقتصاد ایران با ان مواجه‬ ‫است‪ .‬برای عبور از این محدودیت ها باید واردکننده‬ ‫بخش خصوصی خود مســتقال پول واکسن را داده‬ ‫و ســپس به دنبال تسویه حســاب باشد که بسیار‬ ‫پرریسک است‪.‬‬ ‫ریاحــی افزود‪ :‬کوچک ترین محموله واکســن قابل‬ ‫خریداری ‪ ۵۰۰‬هزار دوز است که قیمت ان حدود‬ ‫پنج میلیون دالر تخمین زده می شــود‪ .‬اینکه توقع‬ ‫داشته باشیم شرکت بخش خصوصی این واکسن را‬ ‫با پول خود بخرد و ســپس انتظار داشته باشد که‬ ‫فرایند تخصیص ارز صورت گرفته و کاال از گمرک‬ ‫در زمان محدود موجود ترخیص شود‪ ،‬قدری دشوار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حمایــت از تولیــد‬ ‫واکســن در داخل کشــور بایــد با قــدرت ادامه‬ ‫یابــد‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬واکســن یــک محصول‬ ‫اســتراتژیک اســت که چه در حــوزه کرونا و چه‬ ‫در رابطه بــا دیگر بیماری ها داخلی شــدن تولید‬ ‫ان اهمیت فراوانی خواهد داشــت و خوشــبختانه‬ ‫مقدمات بسیار خوبی در کشــور فراهم شده است‬ ‫امــا تا زمان تامین تمام نیازهــا‪ ،‬در رابطه با کرونا‪،‬‬ ‫باید اولویت حفظ جان مردم باشــد و در این زمینه‬ ‫باید از تمام ظرفیت ها برای واردات یا تولید واکسن‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫رییساتحادیهامالکمدعیشد‬ ‫تعطیالتکرونامشاورانامالکرابهدستفروشیرساند!‬ ‫رییــس اتحادیه مشــاوران امــاک بــا انتقاد از‬ ‫دســتورالعملهای ســتاد کرونا مبنی بر تعطیلی و‬ ‫بازگشــایی مکرر دفاتر امالک گفت‪ :‬در شــرایطی‬ ‫کــه معامــات در رکــود شــدید به ســر می برد‬ ‫تعطیــات کرونایی وضعیت معیشــتی مشــاوران‬ ‫امــاک را بدتر کرده و بســیاری از همکاران ما به‬ ‫رانندگی تاکسی های اینترنتی‪ ،‬میوه فروشی و حتی‬ ‫دستفروشی رو اورده اند‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی اظهار کرد‪ :‬از حدود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫قبل برای چندمین بار در ســال جاری دفاتر مشاور‬ ‫امالک به دســتور ســتاد ملی کرونا تعطیل شده و‬ ‫امروز مجــددا این تعطیالت را تا یکشــنبه تمدید‬ ‫کرده اند‪ .‬ســال گذشته هم این وضعیت را داشتیم‪.‬‬ ‫افراد شاغل در صنف ما با توجه به استفاده از تلفن‬ ‫و فناوری هــای جدید‪ ،‬کمتریــن ارتباط حضوری‬ ‫بــا متعاملین را دارند؛ در حالی که مشــاغل دیگر‬ ‫که فضای کار انها بســیار شــلوغ تر از دفاتر امالک‬ ‫اســت تعطیل نشــده اند‪.‬وی افزود‪ :‬این تعطیالت و‬ ‫بازگشایی های مکرر شــدیدا در وضعیت معیشتی‬ ‫مشــاوران امالک تاثیر می گذارد‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫همکاران ما طی یک سال اخیر راننده تاکسی های‬ ‫اینترنتی شده یا وارد مشاغل کاذب شده اند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مشــاوران امالک بــا بیان اینکه ما‬ ‫مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هســتیم و به کنترل‬ ‫قیمتهــا در بازار مســکن کمــک می کنیم گفت‪:‬‬ ‫وقتی دفاتر امالک بســته باشند هرکس هر قیمتی‬ ‫دلــش می خواهد برای خانه خــودش تعیین و در‬ ‫ســایتها درج می کند‪ .‬در حالی کــه اکثر همکاران‬ ‫ما درخصــوص قیمتهای کارشناســی و واقعی به‬ ‫فروشندگان‪ ،‬مشــاوره می دهند و به ارزانی کمک‬ ‫می کننــد‪ .‬از طرف دیگر رونق اقتصاد به رونق بازار‬ ‫مسکن بستگی دارد؛ چرا که ‪ ۱۷۲‬شغل کلیدی به‬ ‫صنعت ساختمان وابسته است‪.‬‬ ‫خســروی تاکید کرد‪ :‬از ســتاد کرونا انتظار داریم‬ ‫بــا توجه به ارتباط کم مشــاوران امالک با مراجعه‬ ‫کنندگان‪ ،‬ما را جزو صنوف گروههای شــغلی یک‬ ‫قرار دهد؛ چرا که صنف مشــاوران امالک در حال‬ ‫نابودی است و باید فکری برای این وضعیت کرد‪.‬‬ ‫وی در واکنش به انتقادات برخی مســئوالن وزارت‬ ‫راه و شهرسازی از صنف مشاوران امالک گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخش دولتی بــه مهمترین وظیفه خود در تولید و‬ ‫عرضه مســکن بپردازد گرانی ها تا این حد در بازار‬ ‫مسکن ایجاد نمی شود‪ .‬مسکن اجتماعی که از روی‬ ‫کاغذ فراتر نرفت‪ .‬ســپس مســکن ملــی را مطرح‬ ‫کردند و از سال ‪ ۱۳۹۸‬قول دادند ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫را تا دو ســال به اتمام برسانند‪ .‬االن چیزی که در‬ ‫عمل افتتاح کرده اند کمتر از ‪ ۴۰‬هزار واحد اســت‪.‬‬ ‫یعنی به ‪ ۱۰‬درصد وعده خود هم عمل نکردند‪ .‬بعد‬ ‫می ایند از مشاوران امالک انتقاد می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مشــاوران امالک اظهار کرد‪ :‬نه بازار‬ ‫مصالح‪ ،‬نه قیمت گذاری و نه سیاســت گذاری‪ ،‬هیچ‬ ‫کدام در اختیار اتحادیه مشاوران امالک نیست‪ .‬یک‬ ‫واقعیت این اســت که تعداد مسکن در شهر تهران‪،‬‬ ‫کمتر از تقاضا اســت که علت اصلی ان به کاهش‬ ‫ساخت و ساز ناشی از سیاستهای اشتباه مسئوالن‬ ‫برمی گردد‪ .‬اما طی ســالهای اخیر به محض اینکه‬ ‫مسکن گران می شد پیکان انتقادات را به سمت ما‬ ‫می گرفتند‪ .‬به نظرم این رفتار مسئوالن نوعی شانه‬ ‫خالی کردن از مسئولیت است‪ .‬بی برنامگی خودتان‬ ‫را گردن دیگران نیندازید‪.‬‬ ‫خســروی دربــاره پیش بینی وضعیــت اینده بازار‬ ‫مسکن گفت‪ :‬در حال حاضر فقط می توانیم امیدوار‬ ‫باشــیم که دولت رئیســی وعده احداث ســالیانه‬ ‫یــک میلیون واحد را محقق کنــد تا ثبات قیمتی‬ ‫که هم اکنون در بازار مســکن ایجاد شــده به هم‬ ‫نخورد‪ .‬امیدواریم یــک وزیر کارامد در حوزه راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬زمام امور را به دست بگیرد و ساخت و‬ ‫ساز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫گالیه هایکامیون دارانکهبهپایخستگیگذاشتهشد!‬ ‫در پــی گالیــه کامیــون داران و نمایندگان‬ ‫تشــکل های ان هــا از بی برنامــه بــودن و‬ ‫ناهماهنگــی دســتگاه های متولــی‪ ،‬طوالنی‬ ‫بودن فرایند ترخیص کاال و ‪...‬به عنوان دالیل‬ ‫انباشت کاالهای اساسی در بندر امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬معاون ســازمان بنادر و دریانوردی این‬ ‫گالیه ها را ناشــی از خســتگی کامیون داران‬ ‫می داند و بس!‬ ‫طی هفته گذشــته مشکالتی در زمینه حمل‬ ‫و جابه جایــی کاال از بندر امام خمینی (ره) به‬ ‫وجود امده بود و خبرهای بســیاری منتشــر‬ ‫شــد از اینکه به دلیل کمبــود کامیون تخلیه‬ ‫و بارگیــری کاال از بندر امــام خمینی (ره) با‬ ‫کندی انجام شــده و حجم بســیار زیادی از‬ ‫کاالهای اساســی در این بندر انباشــت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پــس از ان در ویدئوهایی که از کامیون داران‬ ‫در حــال اعتــراض به مســئوالن محلی و در‬ ‫مصاحبه هــای نمایندگان تشــکل های ان ها‬ ‫منتشــر شد‪ ،‬انتقادات بســیاری مطرح شد از‬ ‫اینکه چرا این وضعیت به وجود امده است‪.‬‬ ‫احمد کریمی ‪-‬دبیر کانون انجمن های صنفی‬ ‫کامیونــداران‪ -‬در ایــن باره به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫بی برنامه بودن و کوتاهی دستگاه ها و متولیان‬ ‫متعدد ســبب شده که حمل کاال در بندر امام‬ ‫خمینی (ره) با مشکل مواجه شود اما موضوع‬ ‫کم کاری کامیــون داران در این زمینه به هیچ‬ ‫وجه درســت نیســت‪.‬وی افزود‪ :‬اگر کامیونی‬ ‫بــرای حمل بار بــه بندر امــام خمینی (ره)‬ ‫می رود باید یک هفتــه در تعمیرگاه کرایه ای‬ ‫که گرفته را هزینه کند تا این ماشــین دوباره‬ ‫برای بارگیری اماده شود و این زمانی طوالنی‬ ‫را می گیرد‪ .‬این در حالی است که اگر کامیونی‬ ‫فرسوده نباشــد در ماه تا هشت سرویس هم‬ ‫می تواند برای بارگیری به بندر امام ســفر کند‬ ‫اما با این شــرایط توانایی کامیون فرســوده تا‬ ‫حدود ســه ســرویس در ماه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن هــای صنفی کامیون داران‬ ‫بی برنامه بــودن و و ناهماهنگی برای ترخیص‬ ‫کاال را یکی از مشــکالت کامیون داران دانست‬ ‫که سبب کندی تخلیه و بارگیری کاال از بندر‬ ‫امام خمینی (ره) می شود و گفت‪ :‬کامیون داران‬ ‫در بندر امــام خمینی (ره) بــه همین دلیل‪،‬‬ ‫مدت طوالنی منتظر می مانند؛ چرا که فرایند‬ ‫ترخیص کاال تا مرحله بارگیری بسیار طوالنی‬ ‫اســت‪.‬این اظهارات در حالی مطرح شــد که‬ ‫فرهاد منتصر کوهســاری معــاون بندری و‬ ‫امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی‪ -‬در‬ ‫گفت وگو با ایسنا این گالیه های کامیون داران‬ ‫را ناشــی از خستگی ان ها می داند وی در این‬ ‫باره معتقد اســت که کامیون داران راه طوالنی‬ ‫را تا بندر امام خمینی (ره) می ایند و خســته‬ ‫هستند‪ .‬اگر اعتراضی هم می کنند‪ ،‬حق دارند‬ ‫اما فرایند ترخیص کاال طوالنی نیســت و هم‬ ‫اکنون بالغ بر دو میلیون تن کاال ترخیص شده‬ ‫و اماده بارگیری اســت‪ .‬همچنین از ابتدا هیچ‬ ‫ناهماهنگــی بین دســتگاه های مختلف برای‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫‪ 29 16‬تیر‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دوسه‬ ‫ترخیص‪ ،‬تخلیه و بارگیری کاال وجود نداشته‬ ‫اســت‪.‬منتصر کوهســاری افزود‪ :‬طی روزهای‬ ‫گذشــته مشــکالتی در زمینه کمبود کامیون‬ ‫وجود داشت‪ ،‬اما هم اکنون این مشکل برطرف‬ ‫شــده و روزانه حدود ‪ ۲۰۰۰۰‬دستگاه کامیون‬ ‫به بندر امام خمینــی (ره) می اید و کاالهای‬ ‫اساســی را جابه جــا می کننــد‪ .‬همچنین در‬ ‫تالشــیم تا در روزهای اتی تعــداد کامیون ها‬ ‫را که به بنــدر امام خمینی می ایند به ‪۲۵۰۰‬‬ ‫دســتگاه افزایش دهیم و برای رسیدن به این‬ ‫هدف مشــوق هایی هم بــرای کامیونداران در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬با وجود این اظهارات به‬ ‫نظر می رس مشــکالت متعددی طی ماه ها و‬ ‫سال های گذشــته به وجود امده و همه ان ها‬ ‫ریشه در خستگی کامیون داران ندارد چرا که‬ ‫همــواره یکی از مباحث مطرح شــده در این‬ ‫زمینه‪ ،‬انباشــت کاال در بنادر کشور به دالیل‬ ‫مختلف بــوده که به نظر می رســد همچنان‬ ‫گریبانگیر این بخش است‪.‬‬ ‫صرافی های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه های نظارتی‪ ،‬تسهیالتی به معامله گران‬ ‫تازه وارد ارائه می دهند که کام ً‬ ‫ال دارای ماهیتی شبه قماری‪ ،‬ربوی و فاقد وجاهت قانونی است‪.‬‬ ‫از ابتدای ســال تاکنون همزمان با نوســانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی‪ ،‬شاهد شیوه قارچ گونه‬ ‫معامالت رمزارز در فضای مجازی و صرافی های انالین هستیم‪ .‬فارغ از اینکه تاکنون تبادالت رمزارز به‬ ‫طور کلی از ســوی دولت ممنوع اعالم شده است اما جالب است که اکثر صرافی هایی که در این حوزه‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬فاقد کوچک ترین مجوز قانونی هستند‪.‬‬ ‫امــا فعالیت غیرقانونی صرافی های انالین و ورود انها به معامالت رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی‬ ‫شده است‪ .‬از قرار معلوم صاحبان این صرافی های بی نام و نشان‪ ،‬امکانات جدیدی برای معامالت ارزهای‬ ‫دیجیتال به ویژه بیت کوین فراهم کرده اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است‪.‬‬ ‫یکی از رایج ترین امکاناتی که اخیرا ً از ســوی صرافی های انالین در اختیار معامله گران رمزارز قرار داده‬ ‫شــده مربوط به معامالت اهرمی (‪ )Leverage‬می شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی‬ ‫اســت‪ .‬در اینگونه معامالت‪ ،‬صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشــتری‪ ،‬امکان انجام معامالت با‬ ‫چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می کند‪.‬‬ ‫در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بســترهای معامالتی است که با استفاده از ان‪ ،‬معامله‏‬ گران می توانند‬ ‫از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند‪ .‬برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫باشد و فرد از اهرم ‪ ۱۰‬استفاده کند‪ ،‬وی می تواند به اندازه ‪ ۱۰۰۰‬دالر معامله انجام دهد و سود و زیان‬ ‫وی از معامالت نیز ‪ ۱۰۰‬برابر خواهد شــد‪ .‬بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ‪۱۰‬‬ ‫دالر سود یا زیان کند با اهرم ‪ ۱۰‬این رقم به ‪ ۱۰۰‬دالر سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫امــا این تمام ماجرا نیســت‪ ،‬در معامالت اهرمی‪ ،‬صرافی در ازای پولی که به شــخص قرض می دهد‪،‬‬ ‫مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬اگر بازار خالف پیش‏بینی شــخص عمل کند و وی متضرر شــود و میزان ضرر با وجه‬ ‫تضمین اولیه تهاتر شــود‪ ،‬صرافی سرمایه اولیه را مصادره می کند که در اصطالح به ان لیکوئید شدن‬ ‫می گویند‪.‬با این توضیحات مشــخص می شــود که هرچه میزان اهرم باالتر تعیین شود‪ ،‬خطر لیکوئید‬ ‫شــدن یا از دســت رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشــمی یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط‬ ‫مشــتری متناســب با میزان مبلغ اعتبار اهرم‪ ،‬ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬نکته قابل توجه انجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ‬ ‫مصادره شده از مشتری زیان دیده تامین می شود‪.‬‬ ‫به دلیل تعداد باالی معامل ‏ه گران اهرمی‪ ،‬می توان گفت که در حال حاضر درامد باداورده نســبتاً قابل‬ ‫توجهی نصیب این صرافی ها شده است‪.‬‬ ‫در ایــن صرافی ها هم می توان از افزایش قیمت ارزهــای دیجیتال از جمله بیت‏کوین و هم از کاهش‬ ‫قیمت انها ســود برد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر شــخص اعتقاد داشته باشــد که قیمت بیت کوین در اینده‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬باید وارد موقعیت النگ شــود تا از خرید بیت‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است‬ ‫که قیمت بیت کوین سقوط می کند‪ ،‬باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت کوین سود ببرد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه دیگر این اســت که اگر اهرم روی کراس باشد‪ ،‬سیستم از تمام موجودی کیف پول به‬ ‫عنوان وجه تضمین اســتفاده می کند که تا حد امکان موقعیت معامله گری شــخص حفظ شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬در صورتی که بازار‪ ،‬خالف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر‪ ،‬عمل کند و شخص ضرر کند‪ ،‬صرافی‬ ‫تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می تواند‬ ‫برای مدت زمان بیشتری در باتالق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین‬ ‫شده‪ ،‬تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫با توجه به انچه که ذکر شــد می توان شباهت اینگونه خرید و فروش های اهرمی ارزهای دیجیتال را با‬ ‫قمار و شرط‏بندی و نیز معامالت ربوی دریافت‪.‬‬ ‫از یک ســو این معامالت نوعی شــرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این‬ ‫شــرط‏بندی از سوی معامله‏گر‪ ،‬وی بر اســاس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬‬ ‫ســرمایه ای که در میان گذاشته اســت سود می کند و در صورت باخت‪ ،‬بر اساس اهرم به چندین برابر‬ ‫سرمایه‪ ،‬زیان متحمل می شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد‪ .‬هرچه میزان‬ ‫اهرم باالتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر صرافی ها با دادن قرض مدت دار به معامله گر و بازپس گیری اصل و سود ان در فواصل‬ ‫معین به نوعی یک مرتکب معامالت ربوی نیز شده اند‪.‬‬ ‫ابهام در تصمیم دولت برای تعطیلی‪/‬سواره ای که خبر از پیاده ندارد!‬ ‫ســخنگوی دولت در حالی از تعطیلی تهران و البرز تا یکشــنبه اینده خبر داده که نه تنها شمول این‬ ‫تعطیلی مشــخص نیست و باعث سردرگمی شــده بلکه به معنای فشار مضاعف بر گرده فعاالن بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬ســخنگوی دولت ســاعاتی قبل اعالم کرد‪ :‬تمامی ادارات استان های تهران و البرز از سه‬ ‫شنبه این هفته (فردا) تا یکشنبه هفته اینده تعطیل است ‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این تصمیم بنا بر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد‬ ‫ملی کرونا و موافقت رئیس جمهور اخذ شده است‪.‬‬ ‫ایــن تصمیم مبهم بالفاصله پس از اعالم‪ ،‬ســواالت متعــددی را در ذهن مــردم و فعاالن اقتصادی‬ ‫بخــش خصوصی و کارمندان بانک ها ایجاد کرد‪ .‬اینکه ایا منظــور از «تمامی ادارات»‪ ،‬فقط «ادارات»‬ ‫و «وزارتخانه» هاست یا بانک های دولتی را نیز شامل می شود؟ ایا این تعطیلی شامل حال شرکت ها و‬ ‫سازمان های عمومی و خصوصی هم می شود؟‬ ‫پیگیری خبرنگار مهر از شــورای هماهنگی بانک ها حاکی از ان است که این شورا در تالش است پس‬ ‫از رایزنی با اعضا‪ ،‬درباره فعالیت یا عدم فعالیت بانک ها تصمیم گیری کند و بر این اساس فع ً‬ ‫ال مشخص‬ ‫نیســت که ایا بانک های دولتی و خصوصی طی روزهایــی که دولت تعطیل اعالم کرده‪ ،‬فعال خواهند‬ ‫بود یا تعطیل هستند‪.‬‬ ‫به تبع همین ابهام‪ ،‬فعالیت بخش خصوصی‪ ،‬فعاالن صنفی و کســبه هم با ابهام روبروســت‪ .‬از یک سو‬ ‫اگر بانک ها فعال باشــند و چک ها در روند نقد شدن قرار داشته باشند‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی ناچارند‬ ‫به فعالیت روزانه بپردازند تا امکان پاس شــدن چک هایشــان را داشته باشــند و از سوی دیگر‪ ،‬حتی‬ ‫اگر درگیر مســائل بانکی و مالیاتی و تامین اجتماعی نباشــند‪ ،‬بنیه اقتصادی چندانی برای تحمل این‬ ‫تعطیلی های مداوم ندارند‪ .‬بخصوص انکه متاســفانه دولت طی دو ســالی که از شــیوع کرونا گذشته‪،‬‬ ‫هیچ گونه حمایت موثری از فعاالن بخش خصوصی نداشــته است و همین مساله موجب شده بسیاری‬ ‫از رسته های شغلی تاب حتی یک روز تعطیلی را نداشته باشند‪.‬‬ ‫نســخه پیچی دولت برای تعطیلی ها اینک روایتی تمام عیار از «سواره خبر از حال پیاده ندارد» است‬ ‫و دولت بی توجه به شــرایط بازار و کســب و کار فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬در اتاق دربسته برای تعطیلی‬ ‫فعالیت های اقتصادی تصمیم گیری می کند؛ تصمیماتی که طی ماه های گذشته عموماً مورد بی توجهی‬ ‫فعاالن اقتصادی قرار گرفته اما در عین حال‪ ،‬مشکالت زیادی را برایشان ایجاد کرده است‪.‬نکته مهمتر‬ ‫اینکه چون این تصمیمات عموماً جامعیت الزم را ندارد‪ ،‬عم ً‬ ‫ال فقط به نفع کارکنان دولت تمام می شود‬ ‫و سایر شاغالن در شرایط سخت کرونایی ناچار به ادامه فعالیت چراغ خاموش خواهند بود‪.‬‬ ‫اولین چالش های پیش روی وزیر نیروی جدید چیست؟‬ ‫وزیر نیرو در دولت سیزدهم باید عالوه بر توان مدیریتی باال‪ ،‬از بدنه صنعت اب و یا صنعت برق بوده و‬ ‫مشکالت این دو صنعت زیربنایی کشور را از نزدیک درک کرده باشد؛ چرا که با چالش های متعددی‬ ‫که پیش روی وزیر جدید هست‪ ،‬فرصتی برای ازمون و خطا نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید در تاریخ‬ ‫‪ 14‬مردادماه امسال‪ ،‬اسامی وزرای دولت سیزدهم توسط ایت اهلل رئیسی به مجلس ارائه خواهد شد تا‬ ‫نمایندگان بعد از بحث و بررســی روی صالحیت نامزدهای تصدی پست وزارت‪ ،‬با رای گیری و دادن‬ ‫رای اعتماد‪ ،‬وزرا را یک به یک راهی وزارتخانه متبوع شان کنند‪.‬‬ ‫یکــی از وزارتخانــه های حیاتی که عالوه بر نقش اقتصادی پررنگ ان‪ ،‬نقشــی پررنگ در عرصه های‬ ‫اجتماعی و تامین نیازهای ضروری زندگی روزانه مردم دارد‪ ،‬وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫وزیــر نیــروی جدیــد در حالــی کار خــود را در ســاختمان شیشــه ای نیایــش اغــاز می کند‬ ‫کــه پیک تابســتانی مصرف برق را پشــت ســر گذاشــته ایــم و دیگر خبــری از خاموشــی های‬ ‫تابســتانه نیســت‪ ،‬اما بــا مدیریت منابــع ابی در ماه پایانی خشــک ترین ســال ابی قــرن مواجه‬ ‫اســت‪ .‬کــم ابــی احتمالــی شــهریورماه و خشکســالی ابتدایــی پاییز نخســتین بحــران پیش‬ ‫روی وزیر نیروی دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫در ماه پایانی پاییز‪ ،‬در حالی که افزایش غلظت االینده ها در هوای کالنشهرها‪ ،‬الزام مصرف گاز بیشتر‬ ‫در نیروگاههــا و جلوگیری از مصرف ســوخت مایع را به دنبال دارد‪ ،‬تکــرار چالش ناترازی در تولید و‬ ‫مصرف گاز و به تبع ان‪ ،‬اجبار برای واحدهای حرارتی در جایگزینی سوخت مایع به جای سوخت گاز‬ ‫و احتمال کمبود در تامین گاز نیروگاه ها‪ ،‬بحران بعدی پیش روی وزیر نیروی دولت ســیزدهم است‪.‬‬ ‫بحرانی با نام «تامین زمســتانی برق کشور در شرایط محدودیت سوخت»‪ ،‬دومین بحران وزیر نیروی‬ ‫اینده خواهد بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫‪291616‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمیاعالمکرد‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫ثبت‪ ۱۰۰۶‬روز تولید بی وقفه در فجر انرژی خلیج فارس‬ ‫درامد ‪ ۲۰‬میلیارد دالری صنعت پتروشیمی در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬درامد صنعت پتروشیمی در سال ‪ ۱۴۰۰‬را ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬از این رقم‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬میلیارد دالر درامد ارزی و ‪ ۷‬میلیارد دالر درامد فروش داخلی‬ ‫این صنعت خواهد بود که نقشی مهم در اقتصاد کالن دارد‪.‬‬ ‫بهزاد محمدی (دوشــنبه‪ ۲۸ ،‬تیرماه) در مجمع عمومی عادی ســاالنه سازمان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی با تاکید بر تداوم فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فرایند توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫به عنوان شــرکت توسعه ای اظهار کرد‪ :‬شــرکت ملی صنایع پتروشیمی اکنون مدیریت ‪ ۵۰‬طرح فعال‬ ‫پتروشیمی را به عهده دارد‪.‬‬ ‫وی به ‪ ۱۱‬طرح باقیمانده از جهش دوم صنعت پتروشــیمی اشاره کرد و افزود‪ ۶ :‬طرح تا پایان امسال‬ ‫و پنج طرح نیز به دلیل مشــکالت ناشی از کرونا در نیمه نخست سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری می رسد و‬ ‫به درامد باالی ‪ ۲۰‬میلیارد دالر در سال ‪ ۱۴۰۰‬دست می یابیم که ناشی از افزایش قیمت محصوالت و‬ ‫رشد ظرفیت تولید صنعت به واسطه عملیاتی شدن مجتمع های جدید است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۴‬میلیارد دالر درامد ارزی‬ ‫و ‪ ۷‬میلیارد دالر درامد فروش داخلی این صنعت خواهد بود که رکوردی حائز اهمیت اســت و برای‬ ‫نخستین بار این صنعت به این مقدار درامد می رسد‪.‬‬ ‫محمدی به ‪ ۳۹‬طرح جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی ایران در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به ظرفیت ‪ ۱۳۷‬میلیون تن و درامد ‪ ۳۷‬میلیارد دالری دست می یابد که این موضوع برای نقش‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی در اقتصاد کالن کشور بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دو دســته طرح برای هوشمندســازی و افزایش کیفیت صنعت پتروشیمی در مراحل‬ ‫اجرا‪ ،‬طراحی و پیشنهاد هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرای سه طرح خوراک ترکیبی با تنوعی از محصوالت‬ ‫پتروشیمی و ‪ ۳۳‬طرح پیشــران برای تامین نیازهای صنایع پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬ظرفیت صنعت‬ ‫پتروشیمی در سال ‪ ۱۴۰۶‬به ساالنه ‪ ۱۶۷‬میلیون تن با ‪ ۵۰‬میلیارد دالر درامد می رسد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی‪ ،‬حجم ســرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت‬ ‫پتروشــیمی در ســال ‪ ۱۴۰۶‬از ‪ ۸۰‬میلیارد دالر کنونی به ‪ ۱۲۵‬میلیارد دالر می رسد که بخشی از این‬ ‫مقدار انجام شده و بخشی نیز باید انجام شود‪.‬‬ ‫ب پتروشیمی کشور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫محمدی به هاب پتروشــیمی ماهشهر به عنوان قدیمی ترین ها ‬ ‫یک ســوم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در هاب ماهشهر است که از مبتنی بر گازهای همراه‬ ‫نفت بوده که خوشــبختانه در ماه های گذشته طرح عظیم بیدبلند خلیج فارس به بهره برداری رسید و‬ ‫ان جی ال ‪ ۳۲۰۰‬نیز در ســال اینده اضافه می شــود و کمبود خوراک در این منطقه جبران خواهد شد‬ ‫کــه عالوه بر تکمیل طرح های ظرفیت خالی‪ ،‬طرح های جدید نیز مانند طرح الماس ماهشــهر تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی به طرح ‪ PDH‬ســلمان به عنوان نخســتین طرح ‪ PDH‬ایران در صنعت پتروشیمی است که از‬ ‫مســیر پروپان به پروپیلن خواهد رســید‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬این طرح نخستین طرحی خواهد بود که‬ ‫به منظور افزایش تولید پروپیلن در سال ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری خواهد رسید و به پروپیلن بیشتری در‬ ‫کشور دست می یابیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشــاره به اینکه هاب ماهشهر ظرفیت باالیی برای توسعه‬ ‫طرح های میانی و پایین دستی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به کارگیری خوراک های پایه در این منطقه به طرح های‬ ‫میانی و پایین دستی و تنوع محصوالت دست می یابیم‪.‬‬ ‫محمدی درباره توســعه فاز ‪ ۲‬منطقه ماهشهر و کمبود زمین گفت‪ :‬از دو سال گذشته مناطق مختلفی‬ ‫و متعددی در این زمینه پیشنهاد و بررسی شد که به دالیل متعددی جابه جا شد و امیدواریم اخرین‬ ‫منطقه انتخابی به زودی نهایی شــود و بتوانیم فضا را برای توســعه صنعت پتروشــیمی در این منطقه‬ ‫فراهم کنیم‪.‬سیدامید شهیدی نیا‪ ،‬مدیرســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز در این مجمع با‬ ‫ارائه گزارش عملکرد سال ‪ ۹۹‬این سازمان اظهار کرد‪ :‬این منطقه پارسال ‪ ۱۸.۵‬میلیون تن تولید داشته‬ ‫کــه از ایــن رقم ‪ ۵‬میلیون تن به ارزش ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر صادر و ‪ ۷.۵‬میلیون تن به ارزش ‪ ۳.۲‬میلیارد‬ ‫دالر فروش داخلی بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۱۱۲‬شرکت فعال تکمیل شده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این منطقه ‪ ۴۲‬طرح فعال در حال ساخت و ‪ ۲۸‬طرح در حال بررسی و امکان سنجی است‪.‬‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فجــر انرژی خلیــج فارس با‬ ‫اشــاره به تولید بی وقفه یوتیلیتی در این مجتمع‬ ‫در یک هزار و ‪ ۶‬روز‪ ،‬از چشــم انداز روشــن برای‬ ‫ســوداوری «بفجر» در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا توجه به‬ ‫جهش سوداوری در شرکت های مشتری خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت فجر انــرژی خلیج فارس‪ ،‬علی‬ ‫زال خانی (دوشنبه‪ ۲۸ ،‬تیرماه) در مجمع عمومی‬ ‫عادی ســاالنه بفجر برای ســال مالــی منتهی به‬ ‫اسفند ‏‪ ،۹۹‬با اشاره به ســرمایه گذاری ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫یورویــی در فجر انــرژی خلیج فــارس به عنوان‬ ‫نخستین مجتمع تولید یوتیلیتی و خدمات حیاتی‬ ‫متمرکز در ایران از ســال ‪ ،۸۳‬گفت‪ :‬این شرکت‪،‬‬ ‫از نظر حجم ســرمایه گذاری دومین شــرکت در‬ ‫صنعت پتروشــیمی پس از پتروشــیمی بندرامام‬ ‫اســت که عملیات تولید و توزیــع خدمات حیاتی‬ ‫به شــرکت های مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) را به عهده دارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تعیین قیمــت فروش محصوالت‬ ‫یوتیلیتــی مطابــق با فرمــول شــورای رقابت از‬ ‫ســال ‪ ،۹۷‬اظهــار کرد‪ :‬بــا توجه بــه اینکه این‬ ‫فرمــول براســاس میانگین وزنی بــازده عملیاتی‬ ‫شــرکت های مصرف کننده یوتیلیتی منطقه است‪،‬‬ ‫ســوداوری شــرکت های مصرف کننده یوتیلیتی‬ ‫به طــور مســتقیم بازده و ســود شــرکت فجر را‬ ‫تعییــن می کند و با توجه به ســوداوری بســیار‬ ‫مطلوب مشــتریان فجر در سال ‪ ،۹۹‬این سود در‬ ‫بهره ســرمایه شــرکت فجر انرژی در ‪ ۱۴۰۰‬رقم‬ ‫خواهد خورد‪.‬مدیرعامل فجــر انرژی خلیج فارس‬ ‫پتروشــیمی اروند را یکی از مشتریان فجر انرژی‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬اروند ‪ ۲۱‬درصــد یوتیلیتی فجر‬ ‫را مصرف می کند که ســوداوری این شــرکت در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬نســبت به ســال پیش از ان رشد قابل‬ ‫مالحظه ای داشته و با افزایش ‪ ۸۹‬درصدی درامد‬ ‫عملیاتــی و ‪ ۲۸۰‬درصدی ســود عملیاتی همراه‬ ‫بوده اســت که بــا توجه به درصــد باالی مصرف‬ ‫یوتیلیتــی‪ ،‬تاثیر قابل مالحظه ای در ســبد بازده‬ ‫میانگین ‪ ۱۴۰۰‬شــرکت فجر خواهد داشت و این‬ ‫وضع برای بیشــتر مشتریان فجر صدق می کند‪.‬‬ ‫زال خانــی با بیان اینکه شــرکت مدیریت شــبکه‬ ‫بــرق ایران حدود ‪ ۱۰‬درصد برق تولیدی ســاالنه‬ ‫شــرکت فجر را مصــرف می کند‪ ،‬گفــت‪ :‬فروش‬ ‫بــرق به مدیریت شــبکه برق ایران در ســال ‪۹۹‬‬ ‫معادل ‪ ۶۴۵ ،۱.۵۲۲‬مگاوات ســاعت و مبلغی در‬ ‫حدود‏‪ ۲.۷۰۳‬میلیارد ریال بوده اســت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫بــا توجه به تغییر دوره پرمصرف انرژی در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از چهار ماه به پنج ماه (از اردیبهشت ماه تا‬ ‫تمدید‪ ۸‬گواهینامه ایزو درشرکت گازکردستان‬ ‫شــرکت گاز استان کردســتان موفق به تمدید‬ ‫هشت گواهینامه ایزو و دریافت یک گواهینامه‬ ‫جدید شد‪.‬‬ ‫به نقــل از شــرکت ملــی گاز ایــران‪ ،‬احمد‬ ‫فعله گــری‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫کردستان در نشست گشایش ارزیابی و ممیزی‬ ‫سیســتم های مدیریتی اظهار کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫همسو با بهینه ســازی‪ ،‬اقدام ها و وظایف خود و‬ ‫خبر‬ ‫نیز اجرای فرایند بهبود مســتمر در همه امور‪،‬‬ ‫سیســتم های مدیریتی نوین جهانی (‪ )ISO‬را‬ ‫هم نهادینه ســازی کرده اســت و در جشنواره‬ ‫سرامدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز موفق‬ ‫به دریافت گواهینامه تعالی ‪ ۲‬ستاره شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از تاثیرهای بینظیری که دریافت‬ ‫گواهینامــه ایزو بر ســازمان ها و شــرکت های‬ ‫مختلف دارد این است که سبب جذب مشتریان‬ ‫و اعتماد انها می شــود؛ همانطــور که می دانید‬ ‫یکی از دالیل موفقیت کسب و کارهای مختلف‪،‬‬ ‫جلب اعتماد مشتریان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان استقرار‬ ‫سیســتم مدیریت کیفیــت را برای ســازمان‬ ‫ضروری دانســت و بیان کرد‪ :‬مدیریت کیفیت‬ ‫در ســازمان ها از جنبه هــای حیاتــی ارتقای‬ ‫عملکردی هر سازمان است و توجه به این مهم‬ ‫سبب می شود که ضمن فعال سازی ظرفیت های‬ ‫بارز‪ ،‬دستیابی به بهبودهای بلندمدت سازمانی‬ ‫دست یافتنی شود‪.‬‬ ‫شهریورماه)‪ ،‬میزان فروش برق به شبکه امسال ‪۲‬‬ ‫میلیون مگاوات و ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال درامد برای‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از این محل‪ ،‬پیش بینی می شود‪.‬مدیرعامل‬ ‫فجر انرژی خلیج فارس درباره دســتاوردهای فجر‬ ‫انــرژی خلیج فارس در ســال ‪ ۱۳۹۹‬افزود‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰۶‬روز تولیــد پیوســته و بی وقفه‪ ،‬تســویه‬ ‫همــه بدهی های ارزی به هلدینگ خلیج فارس در‬ ‫تیرماه ســال‏‪ ،۱۳۹۹‬معادل ‪ ۸۹.۳‬میلیون درهم و‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون یورو‪ ،‬خرید ‪ ۲‬دســتگاه ترانسفورماتور‬ ‫قدرت برای توسعه ایســتگاه برق ‪ ۴۰۰‬کیلو ولت‬ ‫بــه منظور افزایــش عرضه برق مــازاد بر مصرف‬ ‫مشــتریان منطقــه ای به شــبکه سراســری برق‬ ‫ایران با توجه بــه توجیهات فنی اقتصادی حاصله‬ ‫از دســتاوردهای این شرکت اســت‪.‬زال خانی در‬ ‫ادامه‪ ،‬تعدیل نرخ های فروش محصوالت شــرکت‬ ‫فجرانرژی خلیج فارس در ســال ‪ ۱۳۹۹‬مطابق با‬ ‫ابالغیه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیگیری‬ ‫مســتمر‪ ،‬به همراه ارائه گزارشات مالی مربوط به‬ ‫نرخ هــای فروش ســال ‪ ،۱۴۰۰‬اخــذ رای هیئت‬ ‫عمومــی دیوان عدالــت اداری مبنی بــر معافیت‬ ‫مالیاتــی بند (ب) ماده ‪ ۱۵۹‬قانــون برنامه پنجم‬ ‫توســعه (معافیت مالیاتی ‪۲۰‬ساله از سال ‏‪۱۳۸۴‬‬ ‫لغایت ‪ ،)۱۴۰۴‬انتشــار اوراق اختیار فروش تبعی‬ ‫خبر‬ ‫برای حمایت از سهم شرکت (نماد بفجر) در سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تامین هفتگی منابــع نقدینگی مورد نیاز‬ ‫صندوق بازارگردانی برای حمایت از ســهم بفجر‪،‬‬ ‫پیگیــری تســویه و تهاتر بدهــی ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی به بانک ملت با مطالبات از شرکت مدیریت‬ ‫شــبکه برق ایران و افزایش پایــداری و بهره وری‬ ‫تولید شــبکه برق واحدهای نیروگاهی را از دیگر‬ ‫دستاوردهای این شــرمت برشمرد‪.‬مدیرعامل فجر‬ ‫انرژی خلیج فارس به درامــد پنج برابری حاصل‬ ‫از عرضــه گازهای صنعتی مایع تولیدی شــرکت‬ ‫از بازار بورس نســبت ســال ‏‪ ،۹۸‬به عنوان دیگر‬ ‫دســتاورد بفجر اشــاره کرد و ادامــه داد‪ :‬عرضه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تن ارگــون مایع به بازار بــورس به بهای‬ ‫واحد ‪ ۱۱‬هزار تومان در حالی که این بها در سال‬ ‫پیش از ان هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بود و اغاز صادرات‬ ‫‪ ۱۵۰‬تننیتروژن و ارگون مایع به خارج از کشــور‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش صادرات این دو محصول‬ ‫و ایجــاد ایســتگاه ایمن بارگیری اکســیژن مایع‬ ‫وعرضه ان بــه بازارهای داخلی و خارجی از دیگر‬ ‫دســتاوردهای به شــمار می ایند و ذکر این نکته‬ ‫ضرورت دارد که با توجه به کیفیت باالی گازهای‬ ‫صنعتی مایع شــرکت فجر قیمــت عرضه انها در‬ ‫مقابل محصوالت رقیب بیشتر است‪.‬‬ ‫پیش بینیقیمتنفتگلدمنساکسهمچنانافزایشیاست‬ ‫بانــک امریکایی گلدمن ســاکس اعــام کرد‬ ‫کــه توافق کاهش تولید اوپک پالس همســو با‬ ‫پیش بینی این بانک است و قیمت نفت همچنان‬ ‫افزایشی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬بانک سرمایه گذاری‬ ‫گلدمن ســاکس اعالم کرد که توافق ســازمان‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش‬ ‫(ائتالف اوپک پالس) برای افزایش عرضه نفت از‬ ‫براورد قیمت نفت این بانک پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫گلدمــن انتظار دارد قیمت نفــت خام برنت در‬ ‫تابســتان افزایش یابد و بــه ‪ ۸۰‬دالر برای هر‬ ‫بشکه برسد‪.‬‬ ‫وزیران نفت و انرژی اوپک پالس روز یکشــنبه‬ ‫(‪ ۲۷‬تیرماه) توافق کردند که برای تعدیل قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬عرضه این کاال را از ماه اوت افزایش دهند‪،‬‬ ‫قیمت نفت خام اکنون به باالترین ســطح در دو‬ ‫سال رسیده است‪.‬‬ ‫گلدمــن افزود‪ :‬توافــق اوپک پالس همســو با‬ ‫دیدگاه این بانک است که «تمرکز اوپک باید در‬ ‫حالی بر حفظ محدودیت عرضه در بازار فیزیکی‬ ‫باشــد که به هدایت ظرفیت های باالتر در اینده‬ ‫و ازبین بردن انگیزه ها برای ســرمایه گذاری های‬ ‫رقابتی ادامه دهد‪».‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که این بانــک پیش بینی‬ ‫می کنــد قیمت هــای نفــت در هفته هــای‬ ‫اینــده به دلیــل نــوع دلتــای ویــروس‬ ‫کرونا متغیر باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬شهید مدافع سالمت‬ ‫در بحران کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫کرونا‬ ‫واکنش وزارت بهداشت به انتشار اخباری درباره خط تولید واکسن روسی در ایران‬ ‫رییس مرکــز اطالع رســانی وزارت بهداشــت و‬ ‫ســخنگوی ســازمان غذا و دارو به انتشار اخباری‬ ‫درباره خط تولید واکســن اسپوتنیک وی در ایران‪،‬‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫دکتر کیانوش جهانپور ‪ ،‬در واکنش به انتشار خبری‬ ‫به نقل از ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در‬ ‫کالب هــاوس مبنی بــر اینکه «اســپوتنیک خط‬ ‫تولیدی به ایران داده که بــه درد ما نمی خورد»‪،‬‬ ‫ضمــن رد این عنــوان و بی ارتبــاط خواندن تیتر‬ ‫انتخابی در برخی رســانه ها با مطالب عنوان شده‬ ‫در متــن صحبتهای دکتر علیرضا رییســی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه تیتر انتخاب شــده در برخی رسانه ها‬ ‫ارتباطی با متن خبر و گفته های سخنگوی محترم‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا ندارد‪ .‬انچه که ایشــان‬ ‫شــب گذشــته و در این گفتگوی کالب هاوســی‬ ‫مطــرح کردنــد‪ ،‬توضیح در خصــوص علل تاخیر‬ ‫واکسیناســیون در ایران بوده که ناشــی از تاخیر‬ ‫در روند تامین واکســن اســت و طبیعتا گزارشی‬ ‫از نحــوه و میزان تحقق پیــش بینی های قبلی از‬ ‫تامین کنندگان واکســن از جمله روسیه و واکسن‬ ‫اسپوتنیک وی نیز ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واکســن «اســپوتنیک وی» عمال اولین‬ ‫واکســن ثبت شده علیه کووید‪ 19‬در جهان بشمار‬ ‫مــی رود و در هفته های نخســت واکسیناســیون‬ ‫بــه خصــوص در واکسیناســیون کادر درمــان‪،‬‬ ‫واکسنهای ارسالی روســیه کمک شایانی به شروع‬ ‫واکسیناســیون در ایران و واکسیناسیون مدافعان‬ ‫سالمت نمود و اســتقبال خوبی را در پی داشت و‬ ‫به نوعی مورد تقاضای بسیاری از متقاضیان واکسن‬ ‫قرار گرفت‪ .‬اما در هفته های اخیر با توجه به کندی‬ ‫و محدودیت تولید واکسن اســپوتنیک در روسیه‬ ‫و خیز مجدد بیماری در این کشــور‪ ،‬تبعا تولید و‬ ‫ارســال این واکســن مطابق انچه که پیش بینی و‬ ‫توافق شده بود‪ ،‬اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫جهانپــور ادامه داد‪ :‬البته ایــن موضوع منحصر به‬ ‫واکسن «اســپوتنیک وی» نیســت و تقریبا همه‬ ‫تولیدکننــدگان در دنیــا به نوعی و بــه درجات‬ ‫مختلف با این مشــکل روبرو بودند و طبیعی است‬ ‫که دکتر رییسی به عنوان معاون بهداشت و متولی‬ ‫واکسیناسیون در وزارت بهداشت‪ ،‬در ارایه گزارش‬ ‫خود‪ ،‬انچه که در ماه های گذشــته اتفاق افتاده و‬ ‫دغدغه ها را عنوان کنند‪.‬‬ ‫وی در توضیح اظهارات رییســی درباره خط تولید‬ ‫مشترک واکســن اســپوتنیک در ایران‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫خصوص خط تولید مشــترک واکســن اسپوتنیک‬ ‫در ایران نیز ایشــان (دکتر علیرضا رییسی) تصریح‬ ‫کرده اند که بــا توجه به راه اندازی این خط تولید‬ ‫و لزوم طی مراحل فنی و تایید واکســن در روسیه‪،‬‬ ‫دبیرکمیتهعلمیکشوریکووید‪ ۱۹‬اعالمکرد‬ ‫فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران خبر داد‬ ‫طبیعتا این واکســن هنوز در مدار واکسیناســیون‬ ‫عمومی قرار نگرفته و لــذا فعال تا زمان عرضه این‬ ‫واکســن‪ ،‬کمکی به واکسیناسیون عمومی در ایران‬ ‫نخواهــد کرد‪ .‬اما متاســفانه انتخــاب تیتر مذکور‬ ‫به این صورت‪ ،‬تیتر و عنوان اســتنباطی نیســت و‬ ‫ارتباطی با گزارش ارایه شده و صحبت های ایشان‬ ‫ندارد‪ .‬انتظار می رود رســانه های دلسوز و مردمی‬ ‫در شــرایط دشــوار امروزی در کنار مردم و نظام‬ ‫ســامت با دقت نظر از هرگونه اطالع رســانی که‬ ‫حتی شــائبه ایجاد ابهام‪ ،‬تنش یا تشویش در افکار‬ ‫عمومی داشته باشد پرهیز کنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان غذا و دارو افزود‪ :‬اینکه دولت‬ ‫و ملت روســیه در همه ماه های گذشته توان خود‬ ‫را به کار گرفته تا در کنار نظام ســامت ایران در‬ ‫حد وســع و امکانات موجود و با حسن نیت کمک‬ ‫شــایانی به مقابله با کرونا و شــروع واکسیناسیون‬ ‫و تداوم و توســعه ان در ایران داشــته باشند و از‬ ‫جمله مصادیق بارز ان همراهی در تولید مشــترک‬ ‫و تحت لیسانس واکسن اســپوتنیک وی در ایران‬ ‫است‪ ،‬شایان تقدیر بوده و طبعا با ورود واکسنهای‬ ‫تولید مشــترک اســپوتنیک در ایــران به چرخه‬ ‫واکسیناســیون عمومی پس از تایید مراحل فنی‪،‬‬ ‫این امر در تسهیل و تسریع واکسیناسیون عمومی‬ ‫در ایران نقش بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات ســتاد مقابله با کرونا استان تهران ضمن اعالم اماده باش بیمارستانها در‬ ‫اســتان تهران جهت پذیرش بیماران کرونایی‪ ،‬در عین حال به تعطیالت شش روزه تهران‬ ‫و البرز اشــاره و تاکید کرد‪ :‬مراکز بهداشــتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬مراکز واکسیناسیون کرونا‪ ،‬بخش‬ ‫های درمانی خصوصی و مطب ها شــامل این تعطیالت نخواهند بود‪.‬‬ ‫علیرضا زالی در پایان جلســه ســتاد مقابله با کرونا اســتان تهران در جمع خبرنگاران با‬ ‫اشــاره به تعطیلی شــش روزه در اســتان تهران و البرز از فردا گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫جدیدی که در استان تهران اجرایی خواهد شد و تعطیالت یکپارچه دستگاه های دولتی‪،‬‬ ‫بانــک ها و ‪ ...‬در این جلســه هماهنگی های الزم صورت گرفــت‪ .‬همچنین هماهنگی با‬ ‫نیــروی انتظامی برای کنترل مبادی خروجی تهران انجام شــد به شــکلی که پالک های‬ ‫بومی دو استان تهران و البرز ممنوعیت خروج از این استان دارند و همچنین ورود پالک‬ ‫های غیر بومی به دو اســتان تهران و البرز نیــز ممنوع خواهد بود و نظارت بر ترددها در‬ ‫این ایام با شدت بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه تهران میزان بســتری باالیی دارد هماهنگی شد تا بیمارستان‬ ‫ها و مراکز درمانی امادگی الزم برای پذیرش بیماران کرونایی را داشته باشند و در اماده‬ ‫باش باشند‪ .‬بر اســاس بخشنامه ای که ابالغ شده است مراکز درمانی و بهداشتی به ویژه‬ ‫مراکزی که واکسیناســیون را انجام می دهند شــامل این تعطیالت نیستند و در این ایام‬ ‫فعالیــت خواهند کرد‪ .‬به این ترتیــب تمامی مراکز تجمیعی واکسیناســیون در این ایام‬ ‫شش روزه تعطیلی فعالیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مورد مطب ها‪ ،‬مراکز درمانی‪ ،‬ازمایشگاه ها و رادیولوژی ممکن است با‬ ‫توجه به اینکه بیمارســتان ها درگیر پذیرش بیماران کرونایی هستند‪ ،‬مردم به این مراکز‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬لذا این تعطیلی شــامل این بخش ها و بخش های درمانی خصوصی نخواهد‬ ‫بــود و مطب ها در این ایام فعال خواهند بود‪.‬‬ ‫فرمانــده عملیات ســتاد مقابله با کرونا اســتان تهران در بخش دیگــری از صحبت های‬ ‫خود به ثبت دو رکورد جدید در امار شــیوع کرونا ویروس اشــاره کرد و افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫امروز دو رکورد در تهران به ثبت رســیده که از زمان اغاز شــیوع کرونا ویروس تا کنون‬ ‫چنین اماری ثبت نشــده بود به شــکلی که برای اولین بار میزان بســتری ها در تهران‬ ‫از مــرز ‪ ۸۰۰۰‬نفــر عبور کــرد در حالیکه باالترین امار بســتری در تهــران ‪ ۷۶۰۰‬نفر‬ ‫بــود‪ .‬اتفاق ناگــوار دیگری که رخ داده این اســت که برای اولین بار مراجعین ســرپایی‬ ‫از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر عبور کرده کــه هر دوی ایــن امارها از اغاز شــیوع کرونــا تا کنون‬ ‫به ثبت نرسیده بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ثبت این امارها نشــان از سرعت باالی ســرایت این بیماری دارد و کادر‬ ‫درمان در تالش اســت تا امادگی بیمارســتان ها برای پذیرش بیماران کرونایی در جهت‬ ‫کنترل این بیمار گام بردارد‪ .‬متاســفانه در روز گذشــته تعداد فوتی های ناشــی از کرونا‬ ‫ویروس در تهران ‪ ۹۲‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫زالــی در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات ســتاد مقابله با کرونا اســتان تهران گفت‪ :‬با‬ ‫دستور اســتاندار تهران کارگروه مشخصی مسئولیت پیگیری و تحقق مصوبات را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬همچنین گروه هایی شــامل گشــت های نظارتی بر روند اجــرای مصوبات نظارت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نظرکمیتهعلمیکرونادربارهبازگشاییمدارس‪/‬زماناغازواکسیناسیونسنینزیر‪ ۶۰‬سال‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کووید ‪ ۱۹‬با بیان‬ ‫اینکه با توجه به شــرایط پیــک پنجم هنوز‬ ‫اظهار نظر درباره وضعیت بازگشــایی مدارس‬ ‫زود اســت‪ ،‬در عیــن حال از احتمــال اغاز‬ ‫واکسیناسیون سنین زیر ‪ ۶۰‬سال از دو هفته‬ ‫اتی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر عاطفــه عابدینــی در گفــت و گو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬درباره نظر وزارت بهداشت در زمینه‬ ‫بازگشایی مدارس در ســال تحصیلی جدید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر دو ماه به فصل مدارس‬ ‫باقی مانده است و هنوز اظهارنظر در این باره‬ ‫زود است‪ .‬به خصوص اینکه دولت جدید هم‬ ‫خواهد امد و ممکن اســت تصمیمات جدید‬ ‫گرفته شود‪ ،‬اما به نظر می اید با شرایطی که‬ ‫اکنون وجود دارد‪ ،‬فعال بهتر اســت که درباره‬ ‫بازگشــایی مدارس صحبتی نکنیم‪ .‬اگر روند‬ ‫واکسیناســیون رو به جلو باشــد‪ ،‬ان شاءاهلل‬ ‫بتوان برای بازگشــایی مدارس تصمیم گرفت‬ ‫تا هــم پیک پنجــم را کنترل کــرده و هم‬ ‫واکسیناسیون را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫عابدینی درباره ادامه وضعیت واکسیناســیون‬ ‫بعد از کامل شــدن واکسیناسیون سنین ‪۶۰‬‬ ‫ســال به باال‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا گروه های ســنی بر‬ ‫اساس سند ملی واکسیناسیون ادامه می یابد‪.‬‬ ‫در عین حال اگر تعداد واکسنی که قرار است‬ ‫وارد شــود و تولید داخلی مان هم به حداکثر‬ ‫برسد‪ ،‬قطعا مشاغل حساس و پرخطر نیز جزو‬ ‫گزینه های واکسیناسیون هستند‪ .‬به خصوص‬ ‫خبر‬ ‫اماده باشبیمارستان هادرتهران‬ ‫موافقت دولت با تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی‬ ‫رییس کل ســازمان نظام پزشــکی ضمن اشاره‬ ‫اعالم اینکه تا کنون بیش از ‪ ۳۰۰‬شــهید مدافع‬ ‫سالمت در بحران کرونا داشته ایم‪ ،‬در عین حال‬ ‫بر لزوم تامین واکســن از هر طریق ممکن تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا ظفرقندی‪ ،‬در بخش دیگری از‬ ‫نشست خبری امروز خود سازمان نظام پزشکی‪،‬‬ ‫درباره واردات واکســن از سوی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واردات واکســن از طریق بخش خصوصی‬ ‫تاکنون به نتیجه نرســیده است‪ .‬البته مجوز کلی‬ ‫که بر اساس ان بخش خصوصی می تواند واکسن‬ ‫وارد کند‪ ،‬صادر می شود‪ .‬اما طبیعتا برای واردات‬ ‫واکســن از خارج از سوی بخش خصوصی هم به‬ ‫دلیل انتقال ارز و هم به دلیل تایید کیفیت و بعد‬ ‫نحوه توزیع‪ ،‬ضوابطی ایجاد می شود‪ .‬این ضوابط‬ ‫هنوز بــرای بخش خصوصی قابــل اجرا و انجام‬ ‫نشده است‪ .‬اگر هم واکسنی وارد میشود‪ ،‬طبیعتا‬ ‫تا به حال از طریق سیســتماتیک نبوده اســت‪.‬‬ ‫ممکن است از طرق غیرمعمول وارد کرده باشند‬ ‫که اسم شان قاچاق میشود و من نمیتوانم درباره‬ ‫تاییــد ان ها اظهارنظر کنم‪.‬وی افزود‪ :‬ســازمان‬ ‫نظام پزشــکی هم بــرای واردات واکســن وارد‬ ‫مذاکراتی از طریق بخش خصوصی شــد‪ ،‬منتها‬ ‫انها هم در مسیر مشــکالتی مانند انتقال ارز و‬ ‫مســائل تایید واکســن با موانعی برخورد کردند‬ ‫که عملیاتی و اجرا نشــد‪.‬ظفرقندی همچنین در‬ ‫پاســخ به سوالی درباره مهمترین چالش سازمان‬ ‫نظام پزشــکی‪ ،‬گفــت‪ :‬مهمتریــن چالش برای‬ ‫سازمان نظام پزشــکی برای تهیه واکسن‪ ،‬بحث‬ ‫سیاست گذاری ها و عدم توجه به نظرات صاحب‬ ‫نظران بوده است‪ .‬به عبارت دیگر به کار نگرفتن‬ ‫مشــورت های افراد و صاحب نظــران در حوزه‬ ‫پزشکی از جمله سازمان نظام پزشکی که در این‬ ‫تصمیم گیری ها مشــارکت نداشته که این یک‬ ‫نقطه ضعف اســت که بدنه جامعه را هم از جهت‬ ‫نظرات کمــک کننده و راهنمایی کننده و هم از‬ ‫نظــر جلب اعتماد دچار مشــکل می کند‪ .‬به هر‬ ‫حال وقتی مردم ببینند که سازمان نظام پزشکی‬ ‫یک مطلبی را تاییــد میکند‪ ،‬این بهتر می تواند‬ ‫جای خودش را باز کند و کمک کند‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪291622‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫درباره مدارس‪ ،‬معلمان و مشــاغل پرخطر و‬ ‫‪ ...‬به نظر می رســد از نظر تعدا واکســن در‬ ‫شرایطی باشــیم که بتوانیم دو گروه را پیش‬ ‫بریم‪ .‬طبق ســند واکسیناسیون ما گروه های‬ ‫ســنی را پیش می بریم‪ .‬البته در حال حاضر‬ ‫در دو ‪ -‬سه استان افراد باالی ‪ ۵۰‬سال را هم‬ ‫واکسینه می کنند‪.‬‬ ‫وی دربــاره زمان اتمام واکسیناســیون افراد‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬ســال‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به میزان‬ ‫واکسنی که تامین می شود و واکسیناسیونی‬ ‫که انجــام می شــود‪ ،‬بســتگی دارد که اگر‬ ‫بــه همین منــوال پیش رود‪ ،‬فکــر می کنم‬ ‫می توانیــم تا دو هفته دیگر زیر ‪ ۶۰‬ســال را‬ ‫هم اغاز کنیم‪.‬‬ ‫عابدینی درباره وضعیت خط تولید واکســن‬ ‫برکت نیز گفت‪ :‬طبق مــواردی که برکت به‬ ‫کمیته علمی گزارش می دهد‪ ،‬هیچ گزارشی‬ ‫از ایجاد مشــکل در خط تولید ارایه نشده و‬ ‫روند تولید در جریان است‪.‬‬ ‫وی دربــاره وضعیت واکســن پاســتوکووک‬ ‫نیز گفــت‪ :‬مجوز مصرف اضطراری واکســن‬ ‫پاســتوکووک در ایران صادر شد‪ .‬طبق قانون‬ ‫برای همه واکسن هایی که می توانند در فاز‬ ‫ســوم گزارش متوسط داشــته و اعالم کنند‬ ‫که کارایی خوبی دارند که پاســتوکووک هم‬ ‫همینطور بود‪ ،‬بر اســاس فاز سوم که در کوبا‬ ‫انجام شــد‪ ،‬مجوزش را گرفــت و اکنون می‬ ‫تواند در ایــران تولید شــود و فکر می کنم‬ ‫بتواند به زودی ‪ ۵۰۰‬هزار دوز واکســن را به‬ ‫سیستم واکسیناسیون اضافه کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۴۷‬محموله خون در همه گیری کرونا به سیستان و بلوچستان ارسال شده است‬ ‫‪ ۲۳‬اســتان کشــور از اغاز همه گیری کووید‪ ۱۹‬در ایران تاکنون با ارســال ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۴۲۸‬واحد خون‪ ،‬یاری بخش بیماران نیازمند به خون و فراورده های‬ ‫ان در استان سیستان و بلوچستان بوده اند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران؛ شبکه ملی خون رسانی در همه گیری بیماری کووید ‪ ۱۹‬که از ‪ ۳۰‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬در ایران اغاز شد‬ ‫توجه ویژه تری به تامین خون سالم و کافی استان هایی که مصرف خون باالتری دارند داشته است‪.‬‬ ‫این شبکه که ذخایر خون در کشور را پایش می کند در تالش است تا خون مازاد بر مصرف استان هایی که مصرف خون باالیی ندارند و می توانند نیاز خود‬ ‫را برطرف کنند را به اســتان هایی که نیاز بیشــتری به خون و فراورده های خونی دارند ارسال کند و با توزیع متناسب با مصرف خون خدمات به هنگام تری‬ ‫را به بیماران نیازمند به خون ارائه دهد‪.‬در برخی اســتان ها بیماران نیازمند به خون کم شــمارتر هســتند و از این رو نیاز کمتری به خون و فراورده های‬ ‫خونی دارند و این در حالی اســت که می توانند خون و فراورده های خونی مازاد بر مصرف اســتان را متناسب با زیرساخت های موجود خود تولید کنند و به‬ ‫استان هایی که نیاز بیشتری به خون دارند یاری برسانند‪.‬‬ ‫در اســتان های جنوبی بیماری تاالســمی ماژور شیوع بیشتری دارد و وجود ذخایر خون کمتر از ‪ ۱۰‬روز برای درمان و حفظ کیفیت زندگی این بیماران در‬ ‫این استان ها ضروری است‪.‬‬ ‫در روزهایی که کشور با اوج شیوع کرونا مواجه است به دلیل وضع قوانین محدودیت عبور و مرور از امار مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون کاسته شده‬ ‫و در این شرایط شبکه ملی خون رسانی نقش مهمی را در تامین ذخایر خون استان های تاالسمی خیز همچون سیستان و بلوچستان دارد‪.‬‬ ‫دکتر بشــیر حاجی بیگی ‪ -‬ســخنگوی ســازمان انتقال خون ایران اظهار کرد‪ :‬از اغاز پاندمی کووید‪ ۱۹‬تا کنون ‪ ۲۳‬استان کشور در مجموع ‪ ۶۳‬هزار و ‪۴۲۸‬‬ ‫واحد خون را طی یک هزار و ‪ ۴۷‬محموله بسته بندی شده به استان سیستان و بلوچستان ارسال کرده اند‪.‬‬ ‫حاجی بیگی با بیان اینکه از این تعداد واحد خون ارســالی ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۵۳۶‬واحد گلبول قرمز فشــرده خون بوده است افزود ‪ :‬در این مدت ‪ ۱۳‬هزار و ‪۹۰۲‬‬ ‫واحد گلبول قرمز کم لکوسیت که همه ان به مصرف بیماران تاالسمی استان رسیده است به سیستان و بلوچستان ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همه گیری کرونا ســمنان با ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۳۵‬واحد خون‪ ،‬خراســان جنوبی با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۴‬واحد خون و تهران با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴۱‬واحد خون‬ ‫سه استانی بوده اند که بیشترین تعداد واحد خون را به سیستان و بلوچستان ارسال کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته حاجی بیگی‪ ،‬استان های خراسان شمالی با شش هزار و ‪ ۸۴۰‬واحد خون ارسالی‪ ،‬یزد با چهار هزار و ‪ ۷۳۵‬واحد خون ارسالی‪ ،‬اصفهان با سه هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۶‬واحد خون ارسالی‪ ،‬زنجان با دو هزار و ‪ ۸۷۵‬واحد خون ارسالی‪ ،‬کردستان با دو هزار و ‪ ۳۱‬واحد خون ارسالی‪ ،‬کرمان با یک هزار و ‪ ۸۱۰‬واحد خون‬ ‫ارســالی و اذربایجان شــرقی با یک هزار و ‪ ۲۰۹‬واحد خون ارسالی به ترتیب اســتان های رتبه چهارم تا دهم بیشترین تعداد واحد خون ارسالی به استان‬ ‫سیستان و بلوچستان هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین همدلی ‪ ۲۳‬اســتان کشــور برای بخشــش دوباره حیات به هموطنان نیازمند به خون در استان سیستان و بلوچستان را نماد یک وفاق ملی و‬ ‫نوع دوستی مثال زدنی دانست‪.‬‬ ‫ســخنگوی سازمان انتقال خون ایران استان های مرکزی‪ ،‬لرستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬همدان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیالن‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬مازندران و اذربایجان غربی را‬ ‫به ترتیب دیگر اســتان هایی اعالم کرد که با ارســال خون به سیستان و بلوچستان در قالب شبکه ملی خونرسانی به افزایش ذخایر خون این استان کمک‬ ‫کرده اند‪.‬حاجی بیگی گفت‪ :‬سازمان انتقال خون ایران به دور از هرگونه حواشی از اغاز تاسیس تاکنون در راستای مسئولیت و وظیفه ذاتی خود توجه ویژه‬ ‫ای به استان هایی که نیاز بیشتری به خون دارند‪ ،‬داشته است و خون مورد نیاز بیماران را حتی در سخت ترین روزهای تاریخ معاصر ایران همچون ‪ ۸‬سال‬ ‫دفاع مقدس یا پاندمی کرونا تامین کرده است‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت حضور مستمر اهداکنندگان خون در مراکز انتقال خون سراسر کشور نیز تاکید کرد و گفت‪ :‬امار اعالم شده نشان می دهد که خون سرمایه‬ ‫ای ملی و مهمترین محل نگهداری ان در رگ های اهداکنندگان است و اهدای خون در هر کجای ایران ارزشمند و نجات بخش جان هموطنان خواهد بود‪.‬‬ ‫خرید‪ ،‬ذبح و عرضه دام زنده و گوشت های خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی‪ ،‬ممنوع‬ ‫رییس مرکــز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت‬ ‫ضمــن تاکید براینکــه ذبح دام باید صرفا در کشــتارگاه ها‬ ‫تحت نظارت ادارات کل دامپزشــکی انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫از خریــد دام زنده و یا گوشــت هایی که خــارج از نظارت‬ ‫شــبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند‪ ،‬خودداری‬ ‫کنند‪ .‬دکتر محمدمهدی گویا‪ ،‬در اســتانه فرا رســیدن عید‬ ‫ســعید قربان‪ ،‬به منظور پیشــگیری از بروز و شیوع بیماری‬ ‫های قابل انتقال بین انســان و حیــوان‪ ،‬درخصوص توصیه‬ ‫های بهداشــتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به مناسبت برگزاری مراسم عید‬ ‫قربــان‪ ،‬از خرید دام زنده و یا گوشــت هایــی که خارج از‬ ‫نظارت شــبکه سازمان دامپزشــکی ذبح و عرضه می شوند‪،‬‬ ‫خودداری شــود‪.‬وی بــا تاکید بــر اینکه دام زنــده باید از‬ ‫میادین عرضه مجاز تحت نظر ســازمان دامپزشکی خریداری‬ ‫شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ذبح دام باید صرفا در کشتارگاه ها تحت‬ ‫نظارت ادارات کل دامپزشــکی انجام شــود و به هیچ عنوان‬ ‫مردم دام را در منــازل و معابر عمومی ذبح نکنند‪.‬‬ ‫دکتر گویا ادامه داد‪ :‬افرادی که به ذبح دام مشــغول هستند‪،‬‬ ‫باید از وســایل محافظــت کننده مانند دســتکش‪ ،‬چکمه و‬ ‫لباس مناســب اســتفاده کننــد و ابزارشــان را بعد از ذبح‪،‬‬ ‫ضدعفونی کنند و همچنین خونابه ها نیز به طریق بهداشــتی‬ ‫دفع شــود‪.‬نگهداری گوشت دام ذبح شده به مدت حداقل‪۲۴‬‬ ‫ســاعت در دمای ‪ ۴‬درجه ســانتی گراد‪ ،‬قبل از مصرفرییس‬ ‫مرکــز مدیریت بیمــاری های واگیر وزارت بهداشــت تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬مردم باید دقــت کنند که به هیچ وجــه دامی را که‬ ‫دارای عالئم بیماری و ناخوشــی است‪ ،‬ذبح و مصرف نکنند‪.‬‬ ‫گوشــت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت حداقل‪۲۴‬‬ ‫ساعت در دمای ‪ ۴‬درجه ســانتی گراد در یخچال قرار داده‬ ‫شــود‪ .‬جگر و ســایر امعا و احشــای دام‪ ،‬پس از ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫نگهداری در دمای ‪ ۴‬درجه ســانتی گراد‪ ،‬مصرف شود‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام روابــط عمومــی وزارت بهداشــت‪ ،‬گویــا‬ ‫همچنیــن از تمامی معاونت های بهداشــت دانشــگاه های‬ ‫علوم پزشــکی کشــور درخواســت کــرد که بــا هماهنگی‬ ‫ادارات دامپزشــکی اســتان هــا‪ ،‬در جهت رعایــت توصیه‬ ‫های بهداشــتی و بــه منظور پیشــگیری از بروز و شــیوع‬ ‫بیماری هــای قابل انتقال بین انســان و حیــوان‪ ،‬اقدامات‬ ‫و هماهنگــی های الزم را انجام دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫شنبه‪2916‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫ازقطعیسیستمتاناهماهنگیسازمان ها‬ ‫رسوب کاالها در بنادر به دلیل مشکالت تخلیه و بارگیری‬ ‫مدیرعاملگروهمپنا‪:‬‬ ‫ ‪ 40‬ایستگاهشارژخورشیدی‬ ‫خودرو برقی در کشور راه اندازی می شود‬ ‫مدیــران مپنا معتقدند با نصب این ایســتگاه ها و‬ ‫فرهنگ سازی‪ ،‬به زودی عالقه مردم به خودروهای‬ ‫برقی بیشــتر شــده و زمینه برای استفاده از این‬ ‫خودروها فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪،‬مراســم افتتاح و رونمایی از نخســتین ایستگاه‬ ‫شــارژ خورشــیدی خودرو برقی در گروه مپنا با‬ ‫حضــور عباس علی ابادی‪ ،‬مدیرعامــل گروه مپنا‬ ‫و محمدحســین رفــان‪ ،‬مدیرعامل مهندســی و‬ ‫ســاخت برق و کنتــرل مپنا (مکو) برگزار شــد‪.‬‬ ‫برای طراحی و ســاخت این ایستگاه شارژ‪ ،‬بیش‬ ‫از یک ســال زمان صرف شــده اســت‪ .‬توان این‬ ‫ایستگاه شارژ ‪ ۳.۷‬کیلووات است‪ .‬به گفته مدیران‬ ‫«مکو» بیشــترین تعــداد خودروهــای برقی در‬ ‫دنیا از این شــارژر اســتفاده می کنند و باالترین‬ ‫تیــراژ شــارژرهای نصب شــده در دنیــا همین‬ ‫شــارژرهای کند با تــوان ‪ 3.7‬کیلوواتی اســت‪.‬‬ ‫همچنین توان پنل خورشــیدی نصب شده در این‬ ‫ایستگاه ‪ 3‬کیلووات اســت‪ .‬ضمن این که ایستگاه‬ ‫با قرارگرفتن یک سیســتم انرژی اســتوریج این‬ ‫قابلیــت را دارد که برق را به شــبکه هم بدهد‪.‬‬ ‫قرار است ‪ 40‬ایستگاه شــارژ تولیدشده در سال‬ ‫جــاری در بخش هــای مختلــف کشــور نصب و‬ ‫راه اندازی شــود‪ .‬مدیران مپنــا معتقدند با نصب‬ ‫این ایســتگاه ها و فرهنگ ســازی‪ ،‬به زودی عالقه‬ ‫مردم به خودروهای برقی بیشــتر شــده و زمینه‬ ‫برای اســتفاده از ایــن خودروهــا فراهم خواهد‬ ‫شد‪ .‬در حاشیه این مراســم با عباس علی ابادی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گــروه مپنا به گفت وگو پرداختیم‪ .‬وی‬ ‫معتقد اســت؛ در بخش خودروهای درون ســوز‬ ‫به رغم سابقه ‪ 50‬ســاله‪ ،‬بیش از سه دهه از دنیا‬ ‫عقب هســتیم‪ ،‬اما در بخش خودروهای برقی این‬ ‫توانمندی وجود دارد به ســرعت پیشرفت کنیم و‬ ‫ظرف دو ســال خود را به قافله جهانی برسانیم‪.‬‬ ‫چرا تولید و اســتفاده از خودروهای برقی اهمیت‬ ‫دارد؟‬ ‫زیرا باید از برگشــت ناپذیری ها فاصلــه بگیریم؛‬ ‫برگشــت ناپذیری ها ناشــی از کارهایی است که‬ ‫انجــام می دهیم و باعــث برهم خوردگی انضباط‬ ‫جهانــی می شــود‪ .‬اگــر خودرویی با بــاک پر از‬ ‫ســوخت فســیلی به باالی تپــه ای حرکت کند‪،‬‬ ‫بعد از بازگشــت به نقطه اولیه‪ ،‬باک بنزین ان به‬ ‫خودی خود پر نخواهد شد‪ .‬در ترمودینامیک‪ ،‬این‬ ‫موضوع برگشــت ناپذیری خوانده می شود‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که اگر با خودرو برقی این مســیر را‬ ‫طی کنیم‪ ،‬بعد از بازگشــت بخش قابل توجهی از‬ ‫شــارژ این خودرو برمی گردد‪ .‬یعنی تاثیر تخریبی‬ ‫زیســت محیطی این خودرو کمتر است و انتروپی‬ ‫و تلفات ان کمتر اســت‪ .‬در خودرو برقی بخشی‬ ‫از این انــرژی که باز نمی گردد‪ ،‬همان قســمتی‬ ‫اســت که باید به ناچار تلف شــود‪ .‬بــا توجه به‬ ‫این که انرژی پتانســیل و جنبشــی قابل تبدیل‬ ‫به یکدیگر هســتند‪ ،‬بازیابی ان ها در خودروهای‬ ‫برقــی راندمان قابل قبولــی دارد و میزان تلفات‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬در موتور احتراقــی به دلیل دمای‬ ‫باال‪ ،‬اصطکاک بیشــتری دریافــت می کنیم‪ .‬زیرا‬ ‫در خودروهای ســوخت فســیلی با دمای بیش از‬ ‫‪200‬درجه سروکار داریم‪ ،‬درحالی که این دما در‬ ‫مدل های الکتریکی به ‪ 60‬تا ‪ 70‬درجه می رســد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر تعداد اجــزا و قطعات متحرک در‬ ‫این خودروها کمتر اســت کــه نتیجه ان کاهش‬ ‫تلفات اســت‪ .‬بنابراین خودروهای برقی به لحاظ‬ ‫ترمودینامیکــی نســبت به خودروهــای بنزینی‬ ‫اصطــکاک و تلفــات کمتری دارند و بخشــی از‬ ‫انرژی ان ها برگشــت پذیر اســت‪ .‬این خودروها‬ ‫در بی نظمی هــای زیســت محیطی کمتر دخیل‬ ‫هســتند و تولیــد این خودروها یــک اقدام مهم‬ ‫زیست محیطی است‪.‬‬ ‫چــه روش های دیگــری در حوزه خــودرو برای‬ ‫مقابله با این بی نظمی وجود دارد؟‬ ‫برخــی معتقدند انــرژی خورشــیدی را باید به‬ ‫هیدروژن تبدیل کنیم و ان را در موتور احتراقی‬ ‫بســوزانیم کــه البتــه در این خصوص مشــکل‬ ‫حرارتی وجــود دارد‪ .‬همچنین می توان هیدروژن‬ ‫را تبدیــل به بــرق کــرد و ان را در خودروهای‬ ‫الکتریکی مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫کدام روش بهتر و موثرتر است؟‬ ‫ان چه بیــن این روش هــا را داوری خواهد کرد‪،‬‬ ‫اقتصاد اســت‪ .‬هر روشــی که اقتصادی تر باشد‪،‬‬ ‫بیشتر مورد اســتقبال قرار می گیرد‪ .‬هر دو روش‬ ‫از جنبه زیســت محیطی مشــترک هستند‪ ،‬اما از‬ ‫جنبــه اقتصادی تفاوت هایی دارند‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫درحال حاضر باتری های لیتیوم یونی گوی سبقت‬ ‫را ربوده انــد‪ .‬البته همچنــان چالش هایی در این‬ ‫زمینــه وجــود دارد‪ ،‬امــا در ایــن دوره چندان‬ ‫جدی نیســتند و بــه زودی راه حل هایی برای ان‬ ‫پیدا می شــود‪ .‬چالش های خودروهای الکتریکی‬ ‫با مدل های بنزینی قابل مقایســه نیســتند‪ .‬زیرا‬ ‫چالش های زیســت محیطی مربوط بــه بنزینی ها‬ ‫قابل حل نیســت و تنها راه حل این اســت که از‬ ‫این خودروها عبور کنیم‪.‬‬ ‫مزیــت اصلــی خودروهــای برقــی نســبت به‬ ‫خودروهــای فســیلی غیر از راندمــان دوبرابری‬ ‫چیست؟‬ ‫خودروهــای برقی از مزیــت دیگری تحت عنوان‬ ‫تنوع دادن به ســوخت های مصرفی برخوردارند‪.‬‬ ‫ایــن خودروها با انرژی خورشــیدی هم شــارژ‬ ‫می شوند و نیازی به ســوخت های فسیلی ندارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر این خودروها را در کویر استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬به راحتی شارژ خواهند شد‪ .‬زیرا می توانیم‬ ‫در جاده های مجاور‪ ،‬ایســتگاه های خورشــیدی‬ ‫داشته باشــیم و اگر این ایســتگاه ها به اینترنت‬ ‫متصل باشــند‪ ،‬به راحتی میزان شــارژ و شرایط‬ ‫باتری را اعــام می کنند‪ .‬همچنیــن می توان از‬ ‫طریق این ایستگاه ها متوجه شد چه خودروهایی‬ ‫در این مســیر تردد دارند و وضعیت شــارژ ان ها‬ ‫به چه صورت اســت‪ .‬بنابراین کاربر این خودروها‬ ‫به راحتی می تواند تشــخیص دهد که امکان شارژ‬ ‫گرفتــن از این ایســتگاه ها را دارد یا خیر‪ .‬حتی‬ ‫امکان دریافت نوبت دهی از ایســتگاه های شــارژ‬ ‫برای ایــن خودروها هم فراهــم خواهد بود‪ .‬این‬ ‫سیســتم ها کامال هوشــمند و مربــوط به اینده‬ ‫هســتند‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬مپنا درصدد اســت‬ ‫با راه اندازی ‪ 40‬ایســتگاه شــارژ خورشیدی در‬ ‫کشــور‪ ،‬یک ســامانه عظیم تبدیل و تولید انرژی‬ ‫الکتریکی برای شــارژ و حرکت خودروهای برقی‬ ‫را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫مپنا توانایی تولید شــارژر با چه قدرتی را دارد؟‬ ‫درحال حاضر مــا توانایی عرضه متنوع محصوالت‬ ‫های تــک شــارژ خــودرو در مقیاس هــا و انواع‬ ‫مختلف خانگی و اف شــور و ان شور را که نسبت‬ ‫بــه پدیده های طبیعــی قابل حفاظت هســتند‪،‬‬ ‫داریم‪ .‬نمونه های تا ‪ 150‬کیلووات این محصوالت‬ ‫رونمایی شــده اســت‪ ،‬اما باید اعالم کنیم همین‬ ‫امــروز مپنا دانش تولید تــا ‪ 600‬کیلووات را در‬ ‫اختیــار دارد‪ .‬نمونــه ای که بــرای اتوبوس تولید‬ ‫شــده‪ 600 ،‬کیلوواتی اســت‪ .‬اما باید باتری هم‬ ‫توانایی دریافت ان را داشــته باشــد‪ .‬باتری های‬ ‫جدید این توانایی را دارند‪.‬‬ ‫در زمینه اســتفاده از خودروهای الکتریکی چقدر‬ ‫زمان داریم تا به کشــورهایی پیشرفته و اروپایی‬ ‫برســیم و مپنا چــه کمکی در ایــن زمینه انجام‬ ‫می دهد تا این فاصله را جهشــی طی کنیم؟‬ ‫بــه لحاظ فنــاوری مــا از این کشــورها عقب تر‬ ‫نیســتیم‪ .‬این فاصله به اندازه خودروهای بنزینی‬ ‫نیست‪ .‬در این کشــور بیش از ‪ 50‬سال است که‬ ‫خودرو ســواری می شویم‪ ،‬ولی فاصله ما در تولید‬ ‫خودروهای بنزینی با کشــورهای خارجی بیش از‬ ‫سه دهه اســت‪ .‬این در حالی است که در زمینه‬ ‫تولیــد خودروهای الکتریکــی فاصله ما یکی‪ ،‬دو‬ ‫ســال است‪ .‬دانشــمندان ما در این زمینه دانش‬ ‫به روزی دارند و فناوری های ما هم به روز اســت‪.‬‬ ‫اتوبوس الکتریکی مپنا در کالس جهانی اســت و‬ ‫به زودی شــاهد خودران شــدن ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫امکان خودران شــدن اتوبوس ها چون در مســیر‬ ‫معینی حرکت می کنند‪ ،‬نســبت به یک تاکســی‬ ‫یا ســایر خودروها بیشتر اســت‪ .‬ما اتوبوس خود‬ ‫را با همکاری یک اتوبوس ســاز صنعتی کردیم و‬ ‫درحال حاضر اتوبوســی را با طراحی و با استفاده‬ ‫از قطعــات ایرانی تولید کرده ایــم‪ .‬به زودی قرار‬ ‫اســت با کرمان موتور نیز یک محصول مشــترک‬ ‫سواری تولید کنیم‪.‬‬ ‫ایا قرار است محصول جی‪ 4‬برقی سازی شود؟‬ ‫این خودرو متفاوت از محصول جی‪ 4‬است و قرار‬ ‫است کرمان موتور یک اتاق جدید را بدون استفاده‬ ‫از فناوری خارجی بــر روی این پلت فرم طراحی‬ ‫و تولید کند‪ .‬برقی ســازی این خودرو برعهده ما‬ ‫بوده و سایر اتاق و تزئینات داخلی برعهده شرکت‬ ‫خودروساز اســت‪ .‬این محصوالت مشترک بعد از‬ ‫انجام تســت ها و دریافت گواهینامه عرضه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬همچنین اتوبوس برقی ما بیشترین مراحل‬ ‫دریافت مجوزهــای فروش در اروپا دریافت کرده‬ ‫اســت‪ .‬همکاری با سایر خودروسازان نیز در حال‬ ‫انجام است‪ .‬با هر دو خودروساز دولتی تفاهم نامه‬ ‫امضــا کرده ایم‪ .‬البتــه این تفاهم نامه ها ســرعت‬ ‫پیشــرفت خوبی ندارد‪ ،‬اما در حال حرکت است‪.‬‬ ‫زیرا مپنا بر فناوری متمرکز اســت و تالش داریم‬ ‫فناوری ها را توســعه دهیم‪ .‬متناســب با علم روز‬ ‫دنیــا موتور خواهیم داشــت و در نظر داریم خط‬ ‫تولید انبــوه ان ها را راه انــدازی کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫درحال حاضر باتری را به عنوان زیرســاخت اصلی‬ ‫الکتریکی ســازی‪ ،‬بومی می کنیم‪ .‬البته باتری های‬ ‫ســاخت داخل وجود دارند‪ ،‬اما باید دائما به روز‬ ‫شــوند و دانســیته انرژی ان ها افزایــش یابد تا‬ ‫بــا وزن و حجــم کمتر‪ ،‬مســافت کمتری را طی‬ ‫کنیم‪ .‬در زمینه الکترونیک قدرت کارهای بســیار‬ ‫گســترده ای انجام شده است‪ .‬در این زمینه کامال‬ ‫به تجاری سازی رسیده ایم و در مدیریت باتری و‬ ‫حرکت خودرو و سیستم بی ام اس و درایو و سایر‬ ‫مولفه های پاورالکترونیک و‪ ...‬خودکفا شــده ایم و‬ ‫می توانیــم محصول صنعتی ارائه کنیم‪ .‬تولید یک‬ ‫خودرو نمونه مثل رانا برقی یا تیبا برقی ســخت‬ ‫نیســت‪ ،‬اما ساخت یک محصول به صورت تجاری‬ ‫و انبوه و قابل اعتماد مهم اســت‪ .‬این کار در مپنا‬ ‫انجام شده است و هر زمان که خودروسازان برای‬ ‫اســتفاده از این محصــوالت اراده کنند‪ ،‬مپنا در‬ ‫خدمت ان هاست‪.‬‬ ‫راننــدگان خودروهای ســنگین طی ســا ل های اخیر با مشــکالت بســیاری مواجه‬ ‫بوده اند‪ .‬از بحث تامین الســتیک و روغن و قطعه تــا معطلی های طوالنی مدت برای‬ ‫بارگیری و تخلیه بار ازجمله مشــکالت این صنف است‪.‬‬ ‫راننــدگان خودروهای ســنگین طی ســا ل های اخیر با مشــکالت بســیاری مواجه‬ ‫بوده اند‪ .‬از بحث تامین الســتیک و روغن و قطعه تــا معطلی های طوالنی مدت برای‬ ‫بارگیری و تخلیه بار ازجمله مشــکالت این صنف اســت‪ .‬طی روزهای گذشــته نیز‬ ‫رســوب انواع اجناس و مواد اولیه در گمرکات جنوب و نبود کم ترین امکانات برای‬ ‫رانندگان که چند روز مجبور به معطل ماندن بارگیری هســتند‪ ،‬مشــکالت بسیاری‬ ‫را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫عــدم همــکاری و هماهنگی ســازمان ها و نهادهای مختلف برای ســرعت دادن به‬ ‫تخلیه بار و بارگیری از ســوی کامیو ن داران باعث رســوب سنگین کاال در گمرکات‬ ‫شده است‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬در هفته گذشته کامیو ن داران کشور در حضور جمعی‬ ‫از نمایندگان دســتگاه های قضایی‪ ،‬امنیتی و اجرایی که برای رفع مشــکالت رسوب‬ ‫کاال در بنــدر امــام خمینــی(ره) حضور پیدا کــرده بودند‪ ،‬گالیه خــود را در این‬ ‫خصوص مطرح کردند‪.‬‬ ‫برخــی از این راننــدگان بــه موضوعاتی مانند قطعی سیســتم اشــاره داشــتند‪.‬‬ ‫ازســو ی دیگر‪ ،‬ایــن افراد به نبود اســتراحتگاه در بنادر نیز اشــاره کــــــردند که‬ ‫با توجه به شــرایط شــغلی ان ها‪ ،‬به عنوان یک مشــکل در نظر گرفته می شود‪ .‬در‬ ‫هـــــــمین راستا‪ ،‬دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور از بی برنامگی‬ ‫و قصور دســتگاه ها و متولیان این حوزه سخن گفته است‪.‬‬ ‫کاال به دلیل مشــکالت بارگیری در بندر امام(ره) رسوب کرد‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشــور با اشــاره به مشــکالت موجود بر‬ ‫ســر راه کامیون داران کشور اظهار کرد‪« :‬مشکالت بســیاری در زمینه بارگیری در‬ ‫بنادر وجود داشــته که منجر به انباشت کاال شده و مشکالتی را برای کامیون داران‬ ‫به وجود اورده است‪».‬‬ ‫احمد کریمی بیان کرد‪« :‬هیچ یک از این مشــکالت را نمی توان به حساب کم کاری‬ ‫کامیون داران کشــور گذاشــت‪ ».‬وی همچنین گفت‪« :‬در بنــدر امام خمینی (ره) از‬ ‫همان ابتدا با انباشــت کاال و مشکالت حمل و بارگیری همراه بودیم‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬در روزهای اول بارگیری برخی محصوالت با مشــکل مواجه شد و‬ ‫اضافه شــدن کشــتی ها و ورود مواد اولیه و محصوالت جدید به این بندر‪ ،‬بر حجم‬ ‫انبوهی از کاالهای اساســی ازجملــه نهاده های دامی افزود‪ .‬زیرا تخلیه شــدن این‬ ‫کاالها و عدم بارگیری کاالهای دیگر باعث انباشــت کاالها در بندر امام(ره) شــد‪».‬‬ ‫ایــن مقــام صنفی یکی دیگــر از دالیل انباشــت کاال در بنــدر امام خمینی(ره) را‬ ‫محدود بودن کامیو ن های اتاق دار در کشــور اعالم کرد و گفت‪« :‬طی سال های اخیر‬ ‫توجهی به کاربری ناوگان حمل و نقل کشــور نشده است؛ یعنی طی دهه ‪ 80‬و ‪90‬‬ ‫کامیو ن های اتا ق دار کمتر وارد کشــور شــده و تمرکز بر واردات کشنده های چینی‬ ‫بوده اســت‪ .‬متاســفانه کامیون های اتــاق دار که مخصوص حمل کاالهای اساســی‬ ‫هستند در کشــور محدود به تعدادی بنز تولید داخل است‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به مشــکل صنعت حمل ونقل ایران و فرســوده بودن ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫«ناوگان ما فرســوده است و کامیو ن داران هزینه ســنگینی برای تعمیر خودروهای‬ ‫خود می پردازند‪ .‬ضمن انکه تعمیر این خودروها نیز زما ن بر است و خودرو باید زمان‬ ‫بســیاری در تعمیرگاه بمانــد‪ ».‬دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشــور‬ ‫افزایش ســرعت ســرویس کامیو ن داران را در تعویض کامیون های فرسوده دانست‬ ‫و بیــان کرد‪« :‬درصورتی که کامیون های جدیدی به بازار عرضه شــود و خودروهای‬ ‫فرســوده از رده خارج شــود‪ ،‬یک کامیون در ماه تا ‪ 8‬ســرویس هم می تواند برای‬ ‫بارگیــری به بندرامام خمینی(ره) برود‪ ،‬اما با این وضعیت کامیون های فرســوده به‬ ‫زحمت کامیو ن داران می توانند ‪ 3‬ســرویس به بندر امام(ره) بروند‪».‬‬ ‫وی درخصوص این که چگونه می توان کامیون های بیشــتری را برای بارگیری حجم‬ ‫انبوهــی از کاالها که در بندر امام خمینی(ره) باقی مانده اســت‪ ،‬به انجا فرســتاد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در این زمینه اقدامات بســیاری می تــوان انجام داد؛ نخســت ان که باید‬ ‫کامیون هایــی که معاینــه فنی دارند و در بخش های مختلف فعال هســتند را برای‬ ‫بارگیری به بندر امام(ره) فرســتاد‪ .‬راه هایی برای بارگیری ســریع تر وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫به هرحال در صورت نوســازی و افزایــش عرضه کامیون می تــوان در اینده از این‬ ‫رخداد جلوگیری کرد‪».‬‬ ‫دبیــر کانــون انجمن های صنفی کامیون داران کشــور همچنیــن اضافه کرد‪« :‬یکی‬ ‫دیگر از مســائلی که باید به ان توجه کرد‪ ،‬کرایه پایین شــرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫و تاخیر در پرداخت ان اســت؛ کامیو ن ها باید از نقاط مختلف کشور برای بارگیری‬ ‫ایــن محصوالت به بنــدر امام(ره) بروند‪ ،‬اما با این کرایه هــا برایش صرفه اقتصادی‬ ‫نخواهد داشت‪».‬‬ ‫وی با انتقاد از دستگاه های مختلف در این بحث تاکید کرد‪« :‬وقتی بین دستگاه های‬ ‫مختلف کشور ازجمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری از ارگان های ‬ ‫دیگــر ناهماهنگی و بی برنامگی وجود دارد‪ ،‬چگونه کامیــو ن داران باید وظیفه خود‬ ‫را انجام دهند‪ .‬نباید همه مشــکالت را به گردن کامیون داران و سیســتم حمل ونقل‬ ‫کشور انداخت‪».‬‬ ‫از خودروهای اقتصادی تا محصوالت اپشنال و مدل های به روز‬ ‫نایب رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با اشــاره به عملکرد‬ ‫مدیران ســایپا و نقش این شرکت در افزایش و رونق تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫«معتقدم مدیران ســایپا در سال های اخیر بسیار خوب درخشیدند و با‬ ‫برنامه ریزی های دقیق توانستند سطح صنعت خودرو را ارتقا دهند‪».‬‬ ‫تنــوع محصوالت ســایپا در جشــنواره پیش فروش اخیــر این گروه‬ ‫خودروســازی در مقایسه با پیش فروش های سال های قبل نشان دهنده‬ ‫افزایش مدل ها در ســبد محصول این خودروســاز است‪ ،‬به طوری که‬ ‫اگر مشــتری در این جشنواره متقاضی خرید خودرویی مدرن و نسبتا‬ ‫لوکس باشد‪ ،‬می تواند «شاهین» را برگزیند‪ ،‬اگر در پی خودرویی باشد‬ ‫که ضمن برخورداری از قیمت متناســب با کیفیت‪ ،‬اپشن ها و امکانات‬ ‫بیش تری داشــته و از چهره به روزتری نیز برخوردار باشد‪ ،‬می تواند به‬ ‫ســراغ «کوییک اس»‪« ،‬ســاینا اس» و «کوییک ار» دورنگ برود که‬ ‫در فهرســت فروش ســایپا قرار دارند‪ .‬همچنین در این طرح «کوییک‬ ‫دنده ای» و «ساینا دنده ای » هم حضور دارند که خودروهایی اقتصادی‬ ‫محسوب می شوند و کیفیت قابل قبولی نیز دارند‪ .‬غیر از این خودروها‪،‬‬ ‫محصوالت کاروتجاری ســبک نیز در لیســت فروش سایپا هستند که‬ ‫از وانت «ســایپا ‪ »151‬گرفته تا «نیسان تک ســوز اپشنال»‪« ،‬نیسان‬ ‫دوگانه سوز اپشنال»‪« ،‬نیسان دیزل» و «پادرا پالس» را شامل می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که سبد محصول ســایپا خودروهای اقتصادی تری‬ ‫همچون «تیبا» و «تیبا‪ »2‬نیز حضور دارند و خودروهای جدیدی مانند‬ ‫هاچ بک «اطلس» و کراس اوور «اریا» نیز به زودی به این ســبد اضافه‬ ‫خواهند شد‪.‬در همین راســتا‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی‬ ‫مجلس با اشاره به عملکرد مدیران سایپا و نقش این شرکت در افزایش‬ ‫و رونق تولید اظهار کرد‪« :‬معتقدم مدیران سایپا در سال های اخیر بسیار‬ ‫خوب درخشــیدند و با برنامه ریزی های دقیق توانســتند سطح صنعت‬ ‫خودرو را ارتقا دهند‪ ».‬حجت االسالم والمســلمین محمد موحد افزود‪:‬‬ ‫«خودروهای جدیدی که از ســوی ســایپا تولید و روانه بازار می شوند‪،‬‬ ‫نشــان از عزم مدیران این شرکت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در‬ ‫کشــور دارد‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬به دلیل مزایا و فواید زیاد صنعت خودرو‬ ‫برای اقتصاد کشــور باید این صنعت مورد توجه ویــژه قرار گیرد و از‬ ‫همه کســانی که در این عرصه فعالیت دارند‪ ،‬حمایت شــود‪ ».‬نماینده‬ ‫کهگیلویه و بهمئی در مجلس شــورای اســامی بــا تاکید بر ضرورت‬ ‫حمایت از صنعت خودرو کشــور گفت‪« :‬سیاســت مجلس حمایت از‬ ‫صنعت خودرو است‪ ».‬وی با بیان این که هر کشوری که صنعت خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد از ان حمایت کند‪ ،‬افزود‪« :‬خودروســازی یک صنعت مادر‬ ‫است و موجب تقویت صنایع دیگر و اشتغال پایدار در کشور می شود‪».‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود‪« :‬باید از تولیدات‬ ‫داخلی حمایت شــود تا بتوانیم در اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنیم‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به وضعیت اقتصادی کشــور گفت‪« :‬مــا دارای قدرت و‬ ‫شــرایط خاصی هســتیم و باید به تولیدات داخلی به خصوص صنعت‬ ‫خودرو توجه ویژه ای داشــته باشیم‪ ».‬حجت االسالم موحد تصریح کرد‪:‬‬ ‫«داخلی ســازی صنعت خودرو یک ضرورت اســت و باید با تمام توان‬ ‫در جهت توســعه و اشتغال این صنعت گام برداشت‪».‬همان طور که در‬ ‫هفته پیش اعالم شــد؛ گروه خودروسازی سایپا در سه ماه نخست سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬با تولید ‪۱۱۰‬هزار و ‪ ۵۵۸‬دســتگاه خودرو‪ ،‬رشد ‪ 14.1‬درصدی‬ ‫را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد‪ .‬سایپا در حالی توانسته‬ ‫است در مدت طی شده سال جاری این تعداد خودرو تولید کند که در‬ ‫مدت زمان مشابه سال گذشــته‪ ،‬تعداد ‪۹۶‬هزار و ‪ ۹۲۵‬دستگاه خودرو‬ ‫تولید کرده بود‪ .‬این گروه همچنین در مدت طی شده سال جاری تعداد‬ ‫‪۱۲۰‬هزار دستگاه خودرو را به مشــتریان خود تحویل داده که نسبت‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشــته که ‪۹۳‬هزار دستگاه خودرو به مشتریان‬ ‫تحویل شده بود‪ ،‬رشــد حدود ‪۳۰‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬درخشش‬ ‫و موفقیت گروه خودروسازی سایپا در زمینه تولید و تحویل خودرو به‬ ‫مشــتریان با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها و محدودیت ها در زمینه‬ ‫نقل وانتقال بانکی‪ ،‬افزایش نرخ ارز‪ ،‬مشکالت تامین مواد اولیه و قطعات‬ ‫مــورد نیاز تولید و همچنین ادامه همه گیری بیماری کرونا به دســت‬ ‫امده که حاکی از همت‪ ،‬تالش و برنامه ریزی این گروه برای رشد تولید‬ ‫ملی در ســال تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هاست‪.‬در سال گذشته‬ ‫تحویل خودروهای فروخته شــده در سال ‪ 98‬تا مهرماه سال ‪ 99‬طول‬ ‫کشــید که به منزله ‪ 7‬ماه تاخیر در تحویل خودروها به دلیل مشکالت‬ ‫ناشی از تحریم ها بود‪ .‬اما در ســال جاری با برنامه ریزی های مدون در‬ ‫حوزه تولید و فروش‪ ،‬به جز یک محصول؛ تمام خودروهای ســال ‪ 99‬تا‬ ‫خردادماه تخصیص یافته و فاکتور شــده اند‪ .‬مهم ترین دلیلی که باعث‬ ‫شد تاخیر در تحویل خودروها در سال ‪ 98‬به اوج خود برسد و سال ‪99‬‬ ‫هم ادامه پیدا کند‪ ،‬شرایط سخت و دشوار تحریم بود‪.‬‬ ‫اما گروه خودروسازی ســایپا موفق شد خردادماه سال جاری به تمام‬ ‫تعهدات ســال ‪ 99‬خود عمل کند و تنهــا یک مدل خودرو باقی مانده‬ ‫کــه ان هم به علت مشــکالت موجود در رنگ امیــزی خودرو معوق‬ ‫شــده است‪ .‬تخصیص خودروهای ســایپا روند رو به بهبودی در پیش‬ ‫گرفته و این گروه خودروســازی توانســته اســت برخــی خودروهای‬ ‫تعهدشده خردادماه ســال جاری مانند تیبا‪ 2‬را به روز به مردم تحویل‬ ‫دهــد که نشــان دهنده برنامه ریــزی موفق ســایپا در تامین قطعات‪،‬‬ ‫تولید محصوالت و عرضه خودروهاســت‪ .‬می توان گفت؛ شرایط ناشی‬ ‫از تحریــم و تالش بــرای بی اثر کــردن این اقدام ظالمانــه‪ ،‬منتج به‬ ‫دستاوردهایی در صنعت خودرو به ویژه گروه خودروسازی سایپا شد که‬ ‫به تولد سایپای نوین انجامید‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکلبهزیستیکرمانشاه‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 200‬خدمت ارائه می دهیم‪ /‬اعتباراتمان جوابگوی‪ 172‬هزار مددجو نیست‬ ‫کرمانشــاه مدیرکل بهزیستی اســتان کرمانشاه با‬ ‫اشاره به گستردگی فعالیت های بهزیستی و جامعه‬ ‫تحت پوشش ان گفت‪ :‬متاسفانه اعتبارات دولتی در‬ ‫این زمینه جوابگو نیســت و نیازمند حمایت جدی‬ ‫خیران هستیم‪.‬‬ ‫فرحناز محمدی به مناســبت هفته بهزیستی (‪22‬‬ ‫تا ‪ 28‬تیر) در نشســت خبری شــعار امسال هفته‬ ‫بهزیستی را «بهزیستی در گام دوم‪ ،‬هوشمندسازی‪،‬‬ ‫محله محوری و ســامت اجتماعــی در خانواده»‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬امســال برنامــه های مختلفی‬ ‫در این یک هفته در اســتان داشــتیم که از جمله‬ ‫مهمتریــن ان واگــذاری ‪ 31‬واحد مســکونی به‬ ‫مددجویان تحت پوشش استان بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین امســال ‪ 23‬دستگاه اکسیژن‬ ‫ساز در مراکز شــبانه روزی بهزیستی استان نصب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمــدی رونمایــی از ‪ 40‬ســامانه الکترونیــک‬ ‫بهزیســتی در راســتای هوشمند ســازی و شفاف‬ ‫ســازی را هم از دیگر برنامه های این هفته عنوان‬ ‫کرد که بصورت سراســری در سطح کشور از جمله‬ ‫استان کرمانشــاه اجرا می شــود‪.‬وی در ادامه در‬ ‫تشریح خدمات بهزیستی استان‪ ،‬با اشاره به خدمات‬ ‫رسانی این نهاد به ‪ 172‬هزار نفر از جمعیت استان‬ ‫گفت‪ :‬این بجز جمعیتی است که ساالنه غربالگری‬ ‫های مختلف شــنوایی و بینایی بر روی انها انجام‬ ‫می شود‪.‬وی تعداد مستمری بگیران این نهاد را در‬ ‫استان ‪ 35‬هزار نفر اعالم و تصریح کرد‪ 70 :‬درصد‬ ‫این افراد خانوارهای تک نفره هستند‪.‬‬ ‫محمدی با اشــاره به تشــکیل ‪ 40‬هــزار پرونده‬ ‫توانبخشی در سطح استان گفت‪ :‬عمده این پرونده‬ ‫ها مربوط به معلوالن جسمی و حرکتی است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره‬ ‫به راه اندازی مراکز مثبت زندگی در سال گذشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون ‪ 80‬مرکز مثبت زندگی در استان‬ ‫فعال اســت و پرونــده های مددجویان اســتان به‬ ‫نزدیکترین مرکز مثبت زندگی واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هر مرکز سه تا پنج نفر پرسنل‬ ‫دارد و بــه ازای هر ‪ 150‬پرونــده مددجویان‪ ،‬یک‬ ‫مددکار در این مراکز فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره به تشــکیل ‪ 360‬پرونده‬ ‫کودکان کار در استان گفت‪ :‬از سال گذشته طرحی‬ ‫با عنوان «دوستدار کودک» در استان اجرایی شده‬ ‫که هــدف از اجرای ان توانمنــدی این کودکان و‬ ‫خانواده هایشان است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان کرمانشــاه با بیان اینکه‬ ‫مرکز ماده ‪ 16‬و ماده ‪ 15‬زیرنظر بهزیستی فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون یــک مرکز ماده ‪ 16‬و ‪28‬‬ ‫مرکز ماده ‪ 15‬در استان فعال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســال گذشــته هزار نفر در مرکز ماده‬ ‫‪ 16‬و ‪ 5500‬نفر نیز در مراکز ماده ‪ 15‬بهزیســتی‬ ‫پذیرش شــدند‪.‬محمدی از واگــذاری ‪ 693‬واحد‬ ‫مســکونی به مددجویان بهزیستی در سال گذشته‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬طی این مدت ‪ 2663‬مورد اشتغال‬ ‫مددجویان در سطح استان انجام شده است‪.‬‬ ‫محمدی به فعالیت های حوزه پیشگیری از طالق‬ ‫هم اشــاره کرد و افزود‪ :‬در این زمینه تعداد مراکز‬ ‫مشاوره را افزایش داده و سامانه تسنیم را گسترش‬ ‫داده ایم و پوشــش دهی ان از یک شهرســتان به‬ ‫یازده شهرســتان در استان افزایش یافته که در ان‬ ‫خدمات مشاوره ارائه می شود‪.‬‬ ‫‪ 200‬خدمت ارائه می دهیم‪ /‬نیازمند حمایت جدی‬ ‫خیران هستیم‬ ‫محمدی با اشــاره گســترده بــودن فعالیت های‬ ‫بهزیستی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 200‬خدمت توسط‬ ‫بهزیستی به مددجویان و عامه جامعه ارائه می شود‬ ‫و این امر نشــان از گسترده بودن فعالیت های این‬ ‫نهاد دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این گستردگی حوزه های کاری و فعالیت‬ ‫های بهزیستی در حالی است که اعتبارات ما بسیار‬ ‫محدود است و برای پوشش مناسب خدمات کفایت‬ ‫نمی کند و در این زمینه نیازمند مســاعدت جدی‬ ‫خیرین هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشــاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی مــردم تحمل ندارند لحظــه ای درد و رنج‬ ‫کودکان کار را ســر چهارراه تماشا کنند‪ ،‬اما همین‬ ‫افراد حاضر نیســتند قدمی برای رفع مشــکل این‬ ‫کــودکان بردارند‪.‬وی افــزود‪ :‬واقعیت این اســت‬ ‫اعتبــارات مــا جوابگــوی رفع نیــاز جامعه هدف‬ ‫بهزیستی نیســت و باید خیران در این زمینه پای‬ ‫کار بیایند‪.‬‬ ‫با افتتاح زیست پارک محقق می شود؛‬ ‫لمسزندگیروستاییوعشایریدراولینبوستانموضوعیکشور‬ ‫مشــهد‪ -‬رضا جانگداز‪ ،‬در مجموعه زیســت پارک‬ ‫همسو با محیط زیست‪ ،‬هفت فضای گوناگون شامل‬ ‫باغ طبیعی‪ ،‬باغ بازی‪ ،‬حوزه عشــایری و بازی های‬ ‫محلی و گروهی‪ ،‬باغ دوستی‪ ،‬باغ ورزش‪ ،‬باغ حضور‬ ‫و باغ روســتایی تعبیه شده است که هر کدام از ان‬ ‫ها از کارکردهای متنوعی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری مشهد‪،‬‬ ‫پازل تفرجگاه های شهری در مشهد روز به روز در‬ ‫حال تکمیل اســت و بهره برداری از زیست پارک‬ ‫بخشــی از این پروژه خواهد بود‪ ،‬این بوســتان نیز‬ ‫شــبیه به تمام قطعات دیگر از ویژگی های منحصر‬ ‫به فردی برخوردار اســت که مهم ترین ان انطباق‬ ‫مســیرها و تسهیالت احداث شــده با توپوگرافی و‬ ‫شیب طبیعی زمین به جهت اســتفاده از حداکثر‬ ‫زیبایی بصری طبیعی بستر زمین است‪.‬‬ ‫همچنیــن در طراحــی و احــداث این پــروژه به‬ ‫موضوعات زیســت محیطی و حفظ بســتر طبیعی‬ ‫توجه ویژه ای شده و در همین راستا در این پروژه‬ ‫از مصالح کامال بومی و طبیعی استفاده شده است‪،‬‬ ‫یکی از مصادیق این امر نیز پلکان چوبی جایگذاری‬ ‫شده در بخشــی از مجموعه است که چوب هایش‬ ‫مربوط سال ها قبل و راه اهن ملی بوده و هنوز اثار‬ ‫پیچ و مهره ها برروی ان دیده می شود‪.‬‬ ‫در بخــش های دیگر این بوســتان تعدادی حیوان‬ ‫اهلی به سبک انچه در زندگی روستایی و عشایری‬ ‫می گذرد‪ ،‬در حال زیســت هســتند که این مساله‬ ‫خود بر حال و هوای محلی فضا می افزاید‪.‬‬ ‫هدف اصلی این پروژه اشــنایی شهروندان با سبک‬ ‫زندگی روســتایی و عشایری و لمس طبیعت است‬ ‫و سازه هایی نظیر خانه های روستایی و چادرهای‬ ‫عشایری در فضاهای مختلف این پروژه برای ارتباط‬ ‫بیشتر شهروندان با این گونه از فضاها در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬احداث مسیر چشم انداز زیست پارک به‬ ‫م انداز در فضایی به‬ ‫طول ‪ ۴۳۰‬متر و ســکوی چش ‬ ‫وســعت بیش از هزار متر مربع و با اســتقرار سازه‬ ‫ژئــودزی بخش دیگری از امکانــات در نظر گرفته‬ ‫شده در این پروژه است‪.‬با توجه به سازه های ایجاد‬ ‫شــده در این بوســتان نظیر چادرهای عشایری و‬ ‫خان ه های روستایی‪ ،‬شهروندان می توانند با سبک‬ ‫زندگی عشایر و روســتاییان از نزدیک اشنا شوند‬ ‫که می تواند برای بســیاری از شــهروندان به ویژه‬ ‫کودکان و نسل جوان تجربه متفاوتی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫پروژه زیســت پارک با هدف ایجــاد فضایی برای‬ ‫ارامش و تفرج همشهریان و زائرین با الهام از سبک‬ ‫زندگی روستایی و عشایری و اشنایی با فرهنگ این‬ ‫جوامع و نمایش جاذبه های طبیعی با اســتفاده از‬ ‫متریال های چوبی و طبیعی در مساحت ‪ 22‬هکتار‬ ‫و در مجــاورت کوه پارک مشــهد مقدس در پایان‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬در دســتور کار قرار گرفت بر اساس‬ ‫مطالعات مهندســین مشــاور و در ادامه مطالعات‬ ‫پارک خورشــید و در موقعیت ضلع جنوبی ان این‬ ‫مجموعه با ‪ ۷‬فضای گوناگون شــامل باغ طبیعی‪،‬‬ ‫باغ بازی‪ ،‬بــاغ تاژ و بازی هــای محلی و گروهی‪،‬‬ ‫باغ دوســتی‪ ،‬باغ ورزش‪ ،‬باغ حضور و باغ روستایی‬ ‫تشــکیل شــده که در ان امکانات گوناگونی تعبیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جنــس پارچه از الیــاف طبیعی موی بــز و الیاف‬ ‫مصنوعی بــوده که خاصیت شــبه نانو داشــته و‬ ‫ضداب بوده تــا در اقلیم ها و اب و هوای گوناگون‬ ‫قابلیت استفاده داشته باشــد‪ .‬همچنین به منظور‬ ‫ترویج بیشــتر محصوالت عشایری و فرهنگ اصیل‬ ‫عشــایری اقدام به جانمایــی و عرضه محصوالت و‬ ‫صنایع دســتی در محیط ارام و طبیعی در زیست‬ ‫پارک نموده ایم‪.‬‬ ‫دیگر مزیت این پروژه اشــنایی با ســبک زندگی‬ ‫روستایی بوده که در این راستا در فضایی به مساحت‬ ‫‪ 8000‬متر مربع اقدام به ساخت سه خانه روستایی‬ ‫با ســبک و شیوه زندگی و چشــم انداز فضای ارام‬ ‫روستایی کرده ایم که در این فضا شهروندان گرامی‬ ‫می توانند به همراه خانواده خود با ســبک زندگی‬ ‫روستایی انس و الفت بیشــتری داشته باشند و از‬ ‫این فضای ارام و دل انگیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ‪:‬‬ ‫فراورده های غیر مجاز در فضای مجازی و عطاری ها عوارض جبران ناپذیر دارند‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫هشــدار مهم معاونت دارو و غذای دانشــگاه علوم دانشــگاه علوم پزشکی یاســوج؛ دکتر رحمت اله‬ ‫پزشکی یاسوج در خصوص درمان بیماران مبتال به افشــار افزود‪ :‬بدیهی اســت که برای درمان چاقی‪،‬‬ ‫مشکالت تغذیه ای‪ ،‬فقط متخصص تغذیه را ببینید الغری و کاهــش و افزایش اشــتها‪ ،‬تنها گزینه و‬ ‫و مراقب فراورده های غیر مجاز باشید‪.‬‬ ‫بهترین گزینه مراجعه به پزشــک متخصص تغذیه‬ ‫به نقــل از روابط عمومی معاونــت غذا و داروی اســت‪ ،‬لذا دیده می شــود برخی از افراد به جای‬ ‫مراجعــه به متخصصین راه‬ ‫های دیگری را انتخاب می‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی (مرحله دوم)‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪1400/33‬‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان مدیریت‬ ‫حمل و نقل بار و مسافر بر اساس شرح خدمات قرارداد و اسناد مناقصه ‪ .‬افــراد بــه ســودجویان و‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1400/5/18‬از اداره پیمان برخــی از عطــاری نماها‬ ‫و رســیدگی ‪ ،‬مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریــخ ‪ 1400/5/20‬و مراجعــه کــرده و یــا به‬ ‫بازگشــایی پاکتها در مورخ ‪ 1400/5/24‬در محل شهرداری کاشان خواهد برخی صفحــات اینترنتی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫و فضــای مجــازی جهت‬ ‫ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 2/000/000/000‬ریال به صورت‬ ‫ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقــدی در وجه خرید فراورده های الغری‬ ‫و چاقی اکتفــا می کنند و‬ ‫شهرداری کاشان‪.‬‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ‪ ،‬حاضر به عقد قرارداد در مهلت بــه دنبال درمــان دارویی‬‫مقرر نشــوند ‪ ،‬سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد خود هستند اما باید مردم‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫اگاه باشــند فراورده هــای‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری‬‫موجــود در فضای مجازی‪،‬‬ ‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪) 031 ( 55440055 :‬‬ ‫شهردار کاشان ‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ ســبز خودرو سواری سیســتم پراید تیپ جی تی ایکس‬ ‫ای به شــماره پالک ایــران ‪774 48‬ب‪ 82‬رنگ نقره ای‪ -‬متالیک‬ ‫مــدل ‪ 1388‬بــه شــماره موتــور ‪ 2915654‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412288248386‬به مالکیت نصیب اله خورشیدی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 2‬و کد ملی ‪ 2299628401‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 14006310456004703‬مورخ ‪1400/4/22‬‬ ‫که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬ساری تصرفات مالکانه‬ ‫امیر طاهر دوســت فرزند صفر بشــماره ملی ‪ 2092070916‬نســبت به‬ ‫ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت ‪ 500/25‬مترمربع‬ ‫قســمتی از پالک ‪ 21‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در قریه پنبه زارکتی بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از زینب غفاری ساروی مالک رسمی‬ ‫لــذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫میشــود در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی‬ ‫داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض دادخواســت خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫ســند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪– 1400/4/29‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/5/13‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1167551‬‬ ‫حسن یوسفی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫عطاری نماها و افراد ســودجو‪ ،‬غیــر مجاز‪ ،‬بدون‬ ‫برچســب اصالت بوده و منجر به عوارض شــدید و‬ ‫جبران ناپذیری در مصرف کنندگان این فراورده ها‬ ‫خواهند شــد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬اکثــر فراورده هایی‬ ‫که دیده می شــوند شــامل جی َفست‪َ ،‬فت فِیس و‬ ‫برخــی فراورده های با اشــکال دارویی قرص های‬ ‫جنســینگ‪ ،‬فراورده های کاهش و افزایش اشتها‬ ‫غیرمجاز هســتند که متاسفانه اخیرا ً فراورده ای به‬ ‫اسم( گلوریا) که حاوی مواد مضر و مخدر امفتامین‬ ‫از نوع ماده مخدر شیشــه می باشد‪ ،‬در بازار سیاه‬ ‫این فراورده ها دیده شــده که منجر به بی اشتهایی‬ ‫شدید در مصرف کنندگان می شود‪.‬‬ ‫دکتر افشــار تصریح کرد‪ :‬این فراورده مخدر بوده و‬ ‫منجر به عوارض جدی و بسیار خطرناکی در مصرف‬ ‫کنندگان می شــود‪ .‬توصیه ما به افرادی که دنبال‬ ‫درمان چاقی و یا الغری خود هســتند‪ ،‬این اســت‬ ‫که مســیر درمان خود را در فراورده های اینترنتی‬ ‫و غیر مجاز فراد ســودجو قرار ندهند‪.‬معاون غذا و‬ ‫داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت‪ :‬فراورده‬ ‫ی گلوریا حاوی مواد مخدر امفتامین از نوع مخدر‬ ‫شیشــه در مصرف کنندگان منجر به اعتیاد به این‬ ‫ماده مخدر‪ ،‬بی خوابی های شدید‪ ،‬کاهش اشتهای‬ ‫بســیار مضر و خطرناک‪ ،‬افت قنــد خون و بعضی‬ ‫مواقــع بیهوشــی و کاهش هوشــیاری در مصرف‬ ‫کنندگان این فراورده می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شهروندان توجه کنند که هیچگاه‬ ‫فراورده هــای بدون مجوز را از عطاری ها و ســایر‬ ‫مراکــز غیر مجاز تهیه نکنند‪ .‬این فراورده های غیر‬ ‫مجاز فاقد برچســب اصالت و فاقد مجوز های الزم‬ ‫از ســازمان غذا و دارو هنگامی که در سبد داروی‬ ‫بیماران قرار می گیرند منجر به عوارض وخیمی در‬ ‫مصرف کننده این فراورده ها می شوند‪.‬‬ ‫دکتر افشــار خاطرنشــان کرد‪ :‬اکثر این فراورده ها‬ ‫حاوی مقدار بسیار زیادی از داروها و کورتون های‬ ‫شیمیایی هســتند‪ .‬فراورده هایی چون جی فست‬ ‫و فت فســت و داروهایی از این قبیــل در کارگاه‬ ‫های زیر زیرزمینی ســاخته شده که به دور از دید‬ ‫بازرســان و در عطاری نماها و صفحات شبکه های‬ ‫مجازی به فروش می رســند و به سبد سبد دارویی‬ ‫مردم راه یافته اند‪.‬‬ ‫حضورچشمگیربخشخصوصیدرمرمتبناهایتاریخییزد‬ ‫یزد‪ ،‬محسن عباسی هرفته در نشست خبری برخط با رسانه‬ ‫های استان یزد ثبت جهانی یزد را یک اتفاق بزرگ خواند و‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع می توانست اتفاقات خوبی را برای شهر رقم‬ ‫بزند و منشا رخدادهای مهمی باشد اما تحریم های ظالمانه‬ ‫و کرونا این موقعیت را سوزاند و با توجه به اینکه مقوله ثبت‬ ‫جهانی نیازمند مراودات بین المللی است فشارهای اقتصادی‬ ‫موجب شد که نتوانیم سرمایه گذاری های چشم گیر و مورد‬ ‫انتظار را در بافت تاریخی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیر پایگاه میراث جهانی شــهر تاریخی یزد افزود‪ :‬در این‬ ‫چهار ســال زیر ذره بین یونسکو و مرکز شهر میراث جهانی‬ ‫بودیم و به غیر از گزارش های دوره ای‪ ،‬درخواســت گزارش‬ ‫موردی نداشتیم‪.‬‬ ‫عباســی تصریح کرد‪ :‬ثبت جهانی یزد ثمرات بســیار خوبی‬ ‫برای بافت تاریخی به همراه داشــته که مهم ترین ان ایجاد‬ ‫فضــای گفتمانی جدید در مدیریت شــهری بــا محوریت‬ ‫حفاظت بافت تاریخی است‪.‬‬ ‫مدیــر پایگاه میراث جهانی شــهر تاریخی یزد گفت‪ :‬در ‪4‬‬ ‫سال گذشته بیش از هزار بنا و مجموعه تاریخی مرمت شده‬ ‫که عمده ان توسط بخش خصوصی انجام گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز تمام دستگاه های ذی نفوذ‪ ،‬شرکت های‬ ‫خدمات رســان‪ ،‬شــهرداری و ‪ ،...‬گفتمان حفاظت از بافت‬ ‫تاریخــی را در ســرلوحه اقدامات و فعالیت هــای خود قرار‬ ‫داده اند و دســتگاه ها خود را موظف به رعایت پروتکل های‬ ‫حفاظت بافت تاریخی می دانند‪..‬‬ ‫عباســی تاکید کرد‪ :‬البته علی رغم شرایط اقتصادی سخت‬ ‫حجم ســرمایه گذاری زیادی در بافت تاریخی به خصوص در‬ ‫حوزه مرمت بناهای تاریخی و حفاظت از انها انجام گرفته و‬ ‫در ‪ 4‬سال گذشته بیش از هزار بنا و مجموعه تاریخی مرمت‬ ‫شده که عمده ان توسط بخش خصوصی انجام گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیان داشــت‪ :‬اگر به طور متوســط برای هر‬ ‫بنــای تاریخی یک میلیارد هزینه شــده باشــد ببینید چه‬ ‫عدد نجومــی در بافت تاریخی ســرمایه گذاری شــده که‬ ‫البته ‪ 75‬درصد ان توســط بخش خصوصی بوده و دولت و‬ ‫شــهرداری در این زمینه وظیفه تسهیل گری را با حفاظت‬ ‫و مرمت کوچه ها و معابر داشــته و موجــب افزایش جذب‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با پیشگام خواندن یزد در حوزه حفاظت‬ ‫از بافــت تاریخــی عنوان کــرد‪ :‬حجم مطالبــات عمومی‬ ‫و حساســیت در حوزه بافت تاریخی با قبل قابل مقایســه‬ ‫نیست و این حفاظت با فرهنگ سازی‪ ،‬ایجاد مطالبه عمومی‬ ‫و جریان ســازی اتفاق می افتد امروز رســانه ها پیگیر بافت‬ ‫تاریخی هســتند و این مهم باعث شــده که حفاظت از این‬ ‫بافت موکول به مدیران و زمان های خاص نباشد و مدیریت‬ ‫شهری اینده نیز این مسیر را الجرم ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫‪291622‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫فسخ ‪ 7‬پرونده و قرارداد واگذاری راکد در شهرکهای صنعتی قزوین‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت‪ :‬در جلسه هیئت حل اختالف و وداوری ‪ 21‬قرارداد‬ ‫بــه لحاظ نقض تعهدات قرارداد واگذاری حق بهره برداری راکد در شــهرکها و نواحی صنعتی اســتان مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپور در پایان جلســه هیئت حل اختالف و داوری با اعالم این مطلب افزود‪ :‬در راســتای فعال‬ ‫ســازی قراردادهای راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان با برگزاری جلسه هیئت حل اختالف و‬ ‫داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک ایران برگزار شده در مجموع ‪ 21‬پرونده قرارداد واگذاری راکد‬ ‫و ناقص تعهدات قراردادی مورد بررسی حقوقی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مهلت اعطا شــده به سرمایه گذاران اظهار داشت‪ 14 :‬ســرمایه گذار در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اســتان که زمان مقرر انها برای ســاخت و اجرای طرح های تولیدی خود به پایان رسیده بود‪ ،‬برای‬ ‫اجرای تعهدات قراردادیشان در اراضی واگذار شده مهلت دوباره گرفتند و این سرمایه گذاران با ارایه دالیل‬ ‫خــود در عدم اقــدام برای اجرا و احداث واحدهای تولیدی مورد نظر‪ ،‬درخواســت مهلت دوباره برای اجرای‬ ‫طرح های خود را داشتند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل در ادامه افزود‪ :‬از ‪ 21‬پرونده بررسی شده‪ 7 ،‬مورد به فسخ قطعی منجر شده‬ ‫و یک و نیم هکتار از اراضی راکد صنعتی شهرکهای تقاضامحور ازادسازی و خلع ید شده و در راستای جذب‬ ‫ســرمایه گذاران دارای اهلیت صنعتی‪ ،‬مجددا به متقاضیان واجد صالحیــت واگذار و یا در مرحله واگذاری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫خانپور یاداور شد‪ :‬در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایه گذاران در مهلت تعیین شده‪ ،‬اراضی واگذار‬ ‫شــده پس از سیر مراحل قانونی بازپس گرفته شــده و قراردادهای منعقد شده انان با شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان قزوین فسخ می شود‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه برای اماده ســازی اراضی در شــهرک های صنعتی به منظور استقرار واحدهای‬ ‫تولیدی از اعتبارات دولتی هزینه شــده است افزود‪ :‬ســرمایه گذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راه‬ ‫اندازی واحدهای تولیدی اقدام نمی کنند‪ ،‬منابع صرف شــده در این اراضی را اتالف می نمایند بنابراین در‬ ‫صورت عدم اجرای تعهدات در مهلت های تعیین شــده شامل اقدام برای اخذ مجوز ساخت و ساز و عملیات‬ ‫اجرایی‪ ،‬حق بهره برداری این اراضی از انها خلع ید شــده و به ســرمایه گذاران جدید واجد صالحیت واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫رفعمغایرت هایثبت شدهدرسیستم‬ ‫یافته های ایمنی نقش بسزایی در کاهش حوادث دارد‬ ‫بهادری ‪//‬عباس اکبری محمدی در این جلســه که با محوریت حوادث و اتفاقات ماه گذشته و مسائل ایمنی‬ ‫و بهداشــت کار برگزار شد‪ ،‬ضمن تشکر از عملکرد مطلوب حوزه ایمنی در جهت کاهش حوادث‪ ،‬بر اهمیت‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به شیوع موج پنجم ویروس کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خواســتار خروج ضایعات غیرفلزی و غیرضروری از انبار ضایعات شــرکت و حذف ریسک حریق‬ ‫در محل شد و افزود‪ :‬رعایت الگوی مصرف برق با توجه به شرایط ماه های اخیر و اهمیت اماده به کاری دیزل‬ ‫ژنراتورهای شرکت در جهت کاهش ریسک های خط تولید در زمان قطع برق ضروری است‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن تشکر از عملکرد‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت مهار ویروس کرونا خواستار حساسیت‬ ‫بیشتر در زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی با توجه به شروع موج پنجم ویروس کرونا در استان شدند‪.‬‬ ‫حسین مدرسی فر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به حریق های اتفاق افتاده در سال های گذشته در محل‬ ‫انباشــت ضایعات‪ ،‬انجام اقدامات اساسی در جهت ایمن سازی شرایط و حذف ریسک حریق ضروری به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دســت یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی نتایج همکاری گروهی در شــرکت بوده و از همکاری‬ ‫کارکنان و مســئولین در جهت رعایت دستورالعمل ها و دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی نسبت به سه ماهه‬ ‫سال گذشته قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشــت حرفه ای و اتش نشــانی ضمن ارائه گزارشــی به روند مثبت‬ ‫شاخص های حوادث در سه ماه اول سال ‪ 1400‬اشاره و به علل بروز حوادث ماه های اخیر پرداخت‪.‬‬ ‫جواد کیانی با اشــاره به وضعیت ایمنی سازه های فلزی‪ ،‬اسانســورها و ریزش ‪ DRI‬بر روی سیاالت افزود‪:‬‬ ‫ایجاد سیستم ایمنی مناسب در جهت رفع عدم انطباق های کشف شده در این زمینه ضروری است‪.‬‬ ‫در راستای بررسی مشکالت و دغدغه های ارتباطی شهرستان های اصفهان انجام شد؛‬ ‫سفر یک روزه مدیر مخابرات اصفهان به شهرستان نطنز‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬در راستای بررسی مشکالت و دغدغه های ارتباطی شهرستان های استان‪ ،‬در‬ ‫سفری یکروزه به نطنز با مسئولین این شهرستان دیدار کرد‪.‬به گزارش بهادری ‪ ،//‬اسماعیل قربانی در حاشیه‬ ‫این سفر‪ ،‬در دیدار با رحمت اهلل فیروزی پور نماینده مردم حوزه انتخابیه نطنز و قمصر در مجلس‪ ،‬رمضانعلی‬ ‫فردوســی فرماندار و احمدرضا اصغری بخشــدار بادرود ضمن ارائه گزارشــی از اخرین وضعیت مخابراتی‬ ‫شهرســتان نطنز‪ ،‬گفت‪ :‬هماهنگی‪ ،‬همدلی و مشارکت مردم و حاکمیت‪ ،‬اصلی ترین راه حل رفع مشکالت‬ ‫ارتباطی و توســعه زیرساختهای الزم برای تحقق دولت الکترونیک و شــهر هوشمند است که امیدواریم در‬ ‫ســایه تشکیل دولت جدید محقق شــود‪.‬وی افزود‪ :‬بحمداهلل در طی سال های اخیر‪ ،‬با تالش همکاران ما در‬ ‫مخابرات منطقه اصفهان ‪ ،‬اقدامات بســیار خوبی در راســتای توسعه شبکه ثابت و سیار در شهرستان های‬ ‫اســتان صورت گرفته که نمونه های عینی ان در شهرستان نطنز قابل مشاهده است‪.‬گفتنی است؛ بازدید از‬ ‫قسمت های مختلف ادارات مخابرات نطنز و بادرود و زیارت امامزاده اقا علی عباس از دیگر برنامه های مدیر‬ ‫مخابرات منطقه اصفهان در این سفر یک روزه بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫اتمام گازرسانی به روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار اذربایجان غربی تا پایان سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اذربایجان غربی گفت‪ :‬تمامی روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار استان تا پایان سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫به شبکه گاز سراســری متصل می شوند‪.‬علیرضا شیخی اظهار کرد‪ :‬سال ‪ ۹۲‬کل روستاهای برخوردار از گاز‬ ‫استان ‪ ۵۱۳‬روستا بود که طی هشت سال گذشته این تعداد به ‪ ۱۵۳۹‬رسید‪.‬وی با اعالم اینکه در حال حاضر‬ ‫نیز ‪ ۲۵۹‬روســتا در دست گازرسانی است‪ ،‬افزود‪ :‬سعی ما بر این است امسال عمده این روستاهای در دست‬ ‫اجرا را به اتمام برسانیم‪.‬شــیخی در ادامه با اشــاره به در دســت مطالعه و طراحی بودن ‪ ۴۰۰‬روستای دیگر‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه ریزی شرکت گاز استان بر این است که تمامی روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار استان‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬از نعمت گاز بهره مند شوند‪.‬وی با اعالم اینکه هم اکنون ضریب نفوذ گاز در میان خانوار‬ ‫روستایی استان ‪ ۷۷‬درصد است‪ ،‬افزود‪ :‬با اتمام طرح های در دست اجرا و مطالعه‪ ۹۴ ،‬درصد خانوار روستایی‬ ‫اذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬دستگاه اکسیژن ساز به مراکز بهزیستی چهارمحال و بختیاری اهدا شد‬ ‫مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری گفت‪ ۱۵ :‬دستگاه اکسیژن ســاز توسط صندوق جمعیت سازمان‬ ‫ملل متحد در ایران به بهزیســتی استان اختصاص داده شد‪.‬نرگس عسگری در حاشیه ایین واگذاری یکهزار‬ ‫دســتگاه اکسیژن ساز در سراسر کشور که به صورت وبینار برگزار شــد‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این دســتگاه ها با اولویت مراکز شبانه روزی ســالمندان و مراکز نگهداری معلوالن ذهنی و روانی اختصاص‬ ‫یافت‪ .‬به گفته وی‪ ۱۱ ،‬میلیارد تومان هزینه یکهزار دســتگاه براورد شده که به سازمان بهزیستی کشور اهدا‬ ‫شــده و بهزیســتی در اختیار مراکز مربوطه قرار داده است‪.‬وی با اشاره به اینکه در استان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۵‬نفر‬ ‫از ســالمندان زیرپوشش خدمات بهزیستی قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این تعداد در مراکز شبانه روزی‪ ،‬روزانه و خدمت‬ ‫در منزل بهره مند هستند و هم اکنون در استان ‪ ۱۶‬مرکز روزانه و سه مرکز شبانه روزی سالمندان فعال است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت‪ ۶۷ :‬درصد سالمندانی که در مراکز نگهداری سالمندان هستند‬ ‫با رضایت خانواده واکســینه شدند و مابقی به دالیلی از جمله نداشــتن رضایت خانواده برای واکسیناسیون‬ ‫سالمند و یا داشتن بیماری واکسینه نشدند‪.‬به گفته وی‪ ۸۹ ،‬درصد معلوالنی که در مراکز نگهداری می شوند‬ ‫و مراقبان انها نیز واکسینه شدند‪.‬‬ ‫تفاهم نامههمکاریبسیجوبهزیستیچهارمحالوبختیاریمنعقدشد‬ ‫تفاهمنامــه همکاری بین بســیج و بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با هدف ارائه مباحث اموزشــی‪،‬‬ ‫راه اندازی تیم های اجتماع محور‪ ،‬ســاخت و ساز خانه برای مددجویان بهزیستی‪ ،‬ارائه خدمات پزشکی‬ ‫توسط گروه های جهادی به مددجویان منعقد شد‪.‬فرمانده سپاه قمر بنی هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری‬ ‫در ایین انعقاد تفاهم نامه بین بســیج و بهزیســتی گفت‪ :‬خدمت به مددجویان زیرپوشــش نهادهای‬ ‫حمایتــی و نیازمندان مصداق کار جهادی است‪.‬ســردار علی محمد اکبری افــزود‪ :‬بخش های مختلف‬ ‫جهادی ســپاه و بســیج اماده کمک به پیشگیری و کاهش اســیب های اجتماعی و کمک به مردم در‬ ‫شــرایط مختلف از جمله وقایع طبیعی‪ ،‬سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬کم ابی‪ ،‬مقابله با ویروس کرونا است‪.‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه اصل فلســفه تشکیل نهاد بهزیستی‪ ،‬پیشگیری از اسیب های اجتماعی است‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های‬ ‫بسیج و سپاه با اولویت بر پیشگیری از اسیب های اجتماعی است‪.‬اکبری اظهار داشت‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫جامعه نداشتن مجموعه ثابت تصمیم گیر در حوزه پیشگیری از اسیب های اجتماعی است‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه تبعات ناشــی از اســیب های اجتماعی از جمله اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬حاشیه نشینی و سایر اسیب ها‬ ‫بسیار سنگین است‪ ،‬گفت‪ :‬سبک زندگی اسالمی یکی از موضوعات بسیار مهم است که باید در زندگی‬ ‫احاد مردم جاری و ساری شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4243‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر ‬ ‫پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده ‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫مکان هایی که در انتظار ثبت جهانی اند‬ ‫جهان مملو از مکان های فرهنگی و طبیعی ارزشمندی است که باید از ان ها‬ ‫محافظت شود؛ مسئله ای که برای یونسکو بسیار حائز اهمیت است‪ .‬امسال‬ ‫نیز به روال هر ســال چند پرونده از کشورهای مختلف برای اضافه شدن به‬ ‫فهرست میراث جهانی یونســکو مورد بررسی قرار می گیرند که در ادامه با‬ ‫قابل توجه ترین ان ها اشنا می شوید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کمیته ساالنه میراث جهانی یونسکو از روز جمعه در چین‬ ‫اغاز به کار کرده است‪ .‬ایران امســال با دو پرونده «راه اهن» و «هورامان»‬ ‫در کمیته میراث جهانی یونسکو شــرکت کرده است‪ .‬پرونده راه اهن ایران‬ ‫براساس برنامه اعالم شده از سوی دبیرخانه یونسکو قرار است روز یکشنبه‬ ‫‪ ۲۵‬جوالی (‪ ۳‬مرداد) و پرونده ثبت منظر فرهنگی هورامان (اورامانات) روز‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۷‬جوالی (‪ ۵‬مرداد) بررسی شود‪.‬در این بین کاندیداهای گوناگونی‬ ‫از کوهستان و صحرا گرفته تا یک شــهر کامل از سوی کشورهای مختلف‬ ‫برای بررسی در این کمیته معرفی شده اند‪ .‬در ادامه برخی از قابل توجه ترین‬ ‫پرونده های این دوره از کمیته میراث فرهنگی یونسکو را مشاهده می کنید‬ ‫که نشریه «نشنال» در گزارشــی در کنار پرونده «راه اهن» ایران به معرفی‬ ‫ان ها پرداخته است‪:‬محوطه «حما» در بین «نجران» و وادی «الدواسر» واقع‬ ‫شده و به گفته «یونسکو» به عنوان معبری در مسیر تجاری کاروان ها مورد‬ ‫استفاده قرار می گرفته اســت‪.‬این محوطه قدمت طوالنی دارد و نمونه های‬ ‫مختلفی از سنگ نوشته و سنگ نگار ه بر روی صخره های ان نقش بسته است‬ ‫که صحنه های نبرد‪ ،‬حیوانات‪ ،‬گل ها و سبک زندگی ماقبل تاریخ را به تصویر‬ ‫می کشــد‪ .‬این محوطه به دلیل کیفیت و کمیت سنگ نگاره هایی که در خود‬ ‫جای داده برای قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی نامزد شده است‪.‬‬ ‫شهر «ســلط» یا «السلط» دســت کم از عصر اهن به عنوان محل سکونت‬ ‫مورد استفاده قرار گرفته و امروزه دیدنی های بسیاری را در خود جای داده‬ ‫است‪ ،‬اما شاید ممتازترین عامل جذب بازدیدکنندگان در این شهر معماری‬ ‫ان باشــد‪.‬به گفته یونسکو‪ ،‬این شــهر از نظر فرهنگی و جغرافیای سیاسی‬ ‫به نحوی منحصربه فرد اســت و دلیل ان فقط ساختمان های شهر نیستند‬ ‫بلکه شکل گرفتن همزیستی مســالمت امیز جوامع مسلمان و مسیحی از‬ ‫دیگر عوامل ان به شــمار می روند‪.‬پرو خانه مکان های شگفت انگیز بسیاری‬ ‫است و تاکنون ‪ ۱۲‬مکان در این کشــور در فهرست میراث جهانی یونسکو‬ ‫قرار گرفته اند‪« .‬چانکیو» (‪ ) Chankillo‬مکانی که در گذشته برای مراسم ‬ ‫تشــریفاتی‪ ،‬دفاعی و ستاره شناسی مورد استفاده قرار می گرفت یکی دیگر‬ ‫از مکان هایی اســت که برای قرار گرفتن در فهرست یونسکو مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪« .‬چانکیو» بیش از ‪ ۲۳۰۰‬ســال پیش ســاخته شــده است و‬ ‫قدیمی ترین مکان برای امور ستاره شناسی در قاره امریکا به شمار می رود‪.‬‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۴۰‬مکان از هند به فهرســت میراث جهانی یونسکو راه یافته‬ ‫اســت و مکان های متعددی نیز برای قرار گرفتن در این فهرست به عنوان‬ ‫نامزد معرفی شده اند‪ .‬در جریان کمیته امسال دو پرونده از هند مورد بررسی‬ ‫قرار خواهند گرفت که از جمله ان ها به مجموعه ای شامل معابد و دروازه ها‬ ‫می توان اشــاره کرد‪ .‬این معبدها و بناهای مرتبط به ان ســبکی از معماری‬ ‫متعلق به دودمان «کاکاتیا» را به نمایش می گذارند‪.‬مجموعه ای متشکل از ‪۱۱‬‬ ‫شهر با چشمه های اب معدنی در هفت کشور اروپایی نیز از نامزدهای امسال‬ ‫به شــمار می روند‪ .‬از جمله این مکان ها به «باث» در انگلستان‪« ،‬ویشی» در‬ ‫فرانســه و «کارلووی واری» در جمهوری چک می توان اشاره کرد‪.‬به گفته‬ ‫محمد عزیزی به ضعف صداوسیما در تبلیغات کتاب و کتاب خوانی اشاره می کند و‬ ‫می گوید‪ :‬بزرگ ترین گناه دراین باره بر گردن صداوســیما است‪ ،‬چون خودشان اهل‬ ‫کتاب نیستند؛ غیرممکن است کسی اهل کتاب باشد و کتاب خواندن را توصیه نکند‪.‬‬ ‫مدیر نشــر روزگار درباره وضعیت تبلیغ کتاب ها و کتابخوانی در رسانه ها و تبلیغات‬ ‫شــهری اظهار کرد‪ :‬برای هر کاالیی که تولید می شود‪ ،‬به ویژه کاالهای فرهنگی که‬ ‫کمتر مورد توجه مصرف کنندگان است‪ ،‬تبلیغات نقش بسیار حیاتی ای دارد؛ یعنی‬ ‫الزم اســت مردم از کتاب هایی که منتشر می شوند و ارزش محتوایی و هنری ان ها‬ ‫مطلع شــوند تا برای تهیه و مطالعه ان ها راغب شوند‪.‬او سپس با بیان این که ناشران‬ ‫به صورت فردی در این زمینه به نســبت توان و ارتباطاتی که با رســانه ها دارند کار‬ ‫کوچکی انجام می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اما اگر بخواهیم کاری را که در کشور ما برای تبلیغات‬ ‫کتاب انجام می شود با خارج از کشور مثل اروپا مقایسه کنیم‪ ،‬اصال قابل قیاس نیست‪.‬‬ ‫در کشورهای دیگر قبل از این که کتاب تولید شود‪ ،‬برای ان تبلیغات می کنند و بعد‬ ‫که کار نوشتن کتاب تمام شد‪ ،‬خبر می دهند که کتاب برای چاپ رفت و حتی مردم‬ ‫برای خرید کتاب صف می کشند‪.‬عزیزی افزود‪ :‬تبلیغات برای کتاب ضروری است و ما‬ ‫واقعا از این نظر ضعف داریم‪ .‬با توجه به این که ناشران کوچک و حتی بزرگ ان قدر‬ ‫امکانــات مالی ندارند که بتوانند در این زمینه فعالیت کنند‪ ،‬دولت باید به کتاب‪ ،‬به‬ ‫عنوان یک کاالی فرهنگی نگاه کند و بیش از همه‪ ،‬صداوسیما و رسانه های دیگر باید‬ ‫برای معرفی کتاب خوب کمک کنند‪ .‬این معرفی در مخاطب شوق ایجاد می کند و او‬ ‫را به سمت کتاب فروشی ها می کشاند‪ .‬به روزهای کرونایی کاری ندارم اما باید جشن ‬ ‫تولد کتاب برگزار شود‪ ،‬با نویسنده ها و مترجم ها گفت وگو شود و ‪...‬؛ اما این ها در حال‬ ‫حاضر خیلی خیلی کم رنگ است‪ ،‬در حالی که تاثیر زیادی بر ترویج کتاب خوانی در‬ ‫سطح کشور دارد‪.‬این ناشر که معتقد است مردم در ایران کتاب خوب را نمی شناسند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬رســانه ها و منتقدین باید کتاب خوب را به مردم بشناسانند‪ .‬مردم وقتی‬ ‫شناخت پیدا کنند‪ ،‬به سراغ کتاب می روند تا ان را بخوانند‪ ،‬و وقتی به سراغ ان رفتند‪،‬‬ ‫لذت ان را درک می کنند و خواه ناخواه مبلغ کتاب می شوند‪.‬محمد عزیزی در ادامه‬ ‫و در خصــوص کثرت تبلیغات برای کاالهای دیگر نیز گفت‪ :‬این کاالها بازار فروش‬ ‫بیشتری دارند‪ .‬وقتی می دانند کاالیی را معرفی می کنند که پشت ان میلیاردها تومان‬ ‫فروش است‪ ،‬مثل ماکارونی‪ ،‬سس و ‪ ...‬این ها در برابر کتاب به لحاظ محتوایی ارزشی‬ ‫ندارند‪ ،‬اما چون می دانند که میلیون ها خریدار دارند‪ ،‬می دانند مبلغی که برای تبلیغات‬ ‫هزینه می شود‪ ،‬برمی گردد‪ .‬در حالی که اگر کتاب تبدیل به یک نیاز شود‪ ،‬دیگر تیراژ‬ ‫ان هزارتا نخواهد بود و به باالی ‪ ۶۰۰ ،۵۰۰‬هزار تا و حتی یک میلیون نسخه می رسد‪.‬‬ ‫البته تیراژ یک میلیون نسخه هم برای کشور ‪ ۸۰‬میلیون نفری کم است‪.‬‬ ‫پخش ان از امشــب دوشــنبه ـ ‪ ۲۸‬تیر مــاه ـ بالمانع‬ ‫اســت‪».‬در پی این خبر‪ ،‬روابط عمومی سریال هم اعالم‬ ‫کرد‪« ،‬پس از رفع مشکل پیش امده که منجر به تاخیر‬ ‫در عدم پخش این ســریال شــد‪ ،‬ســرانجام با تعامل و‬ ‫گفتگوی دو طرف قســمت جدید این سریال با پنج روز‬ ‫تاخیر قرار اســت روز سه شنبه ‪ ۲۹‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬از فیلیمو‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫لباس رســمی کاروان اعزامی ایران به المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫توکیو‪ ،‬برای مردان کت و شــلوار ســاده سورمه ای و‬ ‫برای زنان مانتو و مقنعه فیروزه ای و شلوار سفیدرنگ‬ ‫انتخاب شده است؛ طرحی که پس از گذشت دو روز از‬ ‫رونمایی ان‪ ،‬همچنان واکنش های بسیاری را با خود‬ ‫ِ‬ ‫همراه کرده است‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫اگهی نوبت دوم فراخوان سرمایه گذاری طرح شبکه‬ ‫جمع اوری ‪ ،‬خط انتقال و ایستگاه پمپاژ‬ ‫فاضالب شهر بوشهر‬ ‫تد‬ ‫حفظ حرمتها ارزش است ‪ ،‬حرمت اب ‪ ،‬صرفه جویی در مصرف ان است‬ ‫کیلومتر شبکه جمع اوری فاضالب فرعی‪ 12 ،‬کیلومتر خط انتقال‪ 14 ،‬باب ایستگاه پمپاژ‬ ‫و اصالح شبکه سنتی موجود به طول ‪ 14‬کیلومتر و براورد تقریبی ‪ 15000‬میلیارد ریال‬ ‫را بر اساس مطالعات شرکت مهندسی مشاور ایراناب در قالب قراردادهای ساخت‪ ،‬بهره‬ ‫برداری و واگذاری به صورت ‪ 50‬درصد مشارکت بخش خصوصی و ‪ 50‬درصد بخش دولتی‬ ‫واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شرکت های سرمایه گذار دعوت به عمل می اید حداکثر تا ‪ 10‬روز‬ ‫پس از تاریخ انتشار این اگهی‪ ،‬اعالم امادگی خود را به همراه شرح مختصری از فعالیت‬ ‫های انجام شده و همچنین پیشنهاد های اجرایی در این ارتباط به دبیر خانه محرمانه دفتر‬ ‫حراست این شرکت واقع در بوشهر‪ ،‬خیابان رئیس علی دلواری‪ ،‬شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشهر‪ -‬کد پستی ‪ 7514619139‬ارسال نمایند‪ .‬ضمن ًا متقاضیان سرمایه گذاری‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند با معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫سرمایه گذاری شرکت اب و فاضالب استان بوشهر تماس حاصل نماید‪.‬‬ ‫امورحقوقی و قراردادها شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫نوب‬ ‫پمپاژ با مشخصات ‪ 79‬کیلومتر شبکه جمع اوری فاضالب اصلی و نیمه اصلی‪353 ،‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫(اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران )‬ ‫(شماره فراخوان ‪)1400 -1‬‬ ‫ت‬ ‫بوشهر‪ ،‬کارهای باقی مانده از شبکه جمع اوری فاضالب‪ ،‬خطوط انتقال و ایستگاه های‬ ‫طراحی لباس کاروان اعزامی کشــورمان به مسابقات‬ ‫المپیک‪ ،‬ســال هاست که محل مناقشــه بوده و در‬ ‫مواردی انتقادها به تغییر این پوشش هم منجر شده‬ ‫اســت‪ .‬امسال نیز وقتی در دقیقه ‪ ۹۰‬از لباس کاروان‬ ‫اعزامی ورزشکاران کشورمان به توکیو‪ ،‬درونمایی شد‪،‬‬ ‫برخی با طرح این پرســش ها که این لباس المپیک‬ ‫اســت یا کادر درمان و یا مهمانــداران هواپیما‪ ،‬طرح‬ ‫ها را بــه چالش کشیدند‪.‬ایســنا در این زمینه گفت‬ ‫وگویی داشته است با شیرین افالطونی ـ طراح پارچه‬ ‫و لباس و مدرس دانشگاه ـ که او در ابتدای سخنانش‬ ‫ســفیران‬ ‫با تاکید بر اینکه «ورزشــکاران ما همانند‬ ‫ِ‬ ‫کشورها هســتند»‪ ،‬در این زمینه توضیح داده است‪:‬‬ ‫در هر کشوری ســفیرانی هستند که از طریق ان ها‬ ‫کشورشــان به جامعه جهانی معرفی می شوند‪ .‬لباس‬ ‫نیز همین گونه اســت‪ .‬در درجه اول‪ ،‬رکن مهمی در‬ ‫طراحی لباس هم بانــوان و هم اقایان وجود دارد که‬ ‫بایــد با هم هماهنگ باشــند؛ ویژگی ای که اصال در‬ ‫طراحی لباسی این دوره‪ ،‬اتفاق نیفتاده بود؛ در حالی‬ ‫که این هماهنگی باید از نظر اتحاد رنگ‪ ،‬طرح و فرم‬ ‫صــورت بگیرد‪ .‬اما می بینید یــک لباس ابی فیروزه‬ ‫است و یک لباس سورمه ای! فکر می کنم اگر فردی‬ ‫اصول اولیه طراحی را بداند‪ ،‬هیچگاه لباس المپیک که‬ ‫نشاندهنده پیام یکرنگی و اتحاد ایران است را اینگونه‬ ‫به دنیا معرفی نمی کند‪ .‬همانطور که در طراحی لباس‬ ‫سایر کشورها می بینید که این اتحاد رنگ در پوشش‬ ‫وجود دارد‪.‬این مدرس دانشــگاه درباره طراحی لباس‬ ‫اقایان در کاروان اعزامی ورزشکاران ایرانی به المپیک‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬لباس اقایان‪ ،‬کالسیک است و طرح‬ ‫و تیپ اداری دارد‪ .‬هیچ المان خاصی در ان اجرا نشده‬ ‫که نشان دهد لباس رسمی ما در المپیک است‪ .‬حتی‬ ‫یک المــان کوچک پرچم ایران هم در ان اســتفاده‬ ‫نشــده؛ بنابراین می توانیم بگوییم‪ ،‬برای لباس اقایان‬ ‫اصال طراحی نشده و هیچ ایده ای در نظر گرفته نشده‬ ‫است‪.‬او ســپس درباره طراحی لباس بانوان ایرانی در‬ ‫المپیک توکیو می گوید‪ :‬هر دو لباس به گونه ای است‬ ‫که جداگانه رنگ بدی ندارنــد؛ مثال ابی فیروزه ای‪،‬‬ ‫رنگ سنتی ایرانی اســت و سورمه ای هم به تنهایی‬ ‫رنگ خوبی اســت‪ .‬اما بازی المپیک جداگانه نیست‪.‬‬ ‫لباس ها باید این اتحاد را نشــان دهند؛ چرا که پیام‬ ‫هماهنگی و اتحاد یک کشــور را نشان می دهند اما‬ ‫ما متاسفانه پیام درســتی را با این طراحی لباس به‬ ‫کشورهای دیگر منتقل نمی کنیم‪ .‬لباس خانم ها اگر‬ ‫از نظــر فرم‪ ،‬طرح و رنگ با لبــاس اقایان هماهنگی‬ ‫داشــت و یک ایده در نظر گرفته می شد‪ ،‬خیلی می‬ ‫توانست به هماهنگی هم کمک کند‪.‬‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد به منظور تکمیل طرح فاضالب شهر‬ ‫وم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫بــا اعالم تعطیلی چندروزه تهــران‪ ،‬فعالیت روزنامه هــا در روزهای پیش رو در‬ ‫هالــه ای از ابهام قرار گرفت‪ .‬به همین جهت ایســنا تالش کــرد در گفت وگو با‬ ‫عوامل برخی از این نشریات وضعیت انتشار ان ها در روزهای اتی را جویا شود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬اغلب مدیران روزنامه ها در ایــن گفت وگوها با تاکید بر‬ ‫اهمیت اطالع رسانی‪ ،‬اعالم کرده اند که فعالیت روزنامه ها در تعطیالت پیش رو‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حســین عبداللهی‪ ،‬مدیرمســوول روزنامه ارمان امروز در پاســخ به این پرسش‬ ‫ایســنا که فعالیت روزنامــه ها در تعطیالت پیش رو چگونــه خواهد بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪« :‬منتشــر شــدن یا نشــدن روزنامه ها در این تعطیالت بستگی به فعالیت‬ ‫شبکه توزیع دارد‪ .‬در صورتی که شبکه توزیع فعالیت کند روزنامه ها نیز به چاپ‬ ‫می پردازند اما در غیر این صورت‪ ،‬صرف اقتصادی نیز برای فعالیت وجود ندارد‪».‬‬ ‫عبداللهی همچنین در پاســخ به این ســوال که با توجه بــه بحران کاغذ‪ ،‬توقف‬ ‫چنــدروزه فعالیت روزنامه ها در تعطیالت پیش رو به نفع مطبوعات اســت یا به‬ ‫ضررشــان‪ ،‬گفت‪« :‬اطالع رســانی در هر صورت باید انجام شــود و بحران کاغذ‬ ‫همیشه بوده و هســت‪.‬فعالیت روزنامه ها نباید به دنبال این بحران دچار اختالل‬ ‫شود‪».‬‬ ‫علیرضا بختیاری‪ ،‬مدیرمسوول روزنامه دنیای اقتصاد هم در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایسنا در رابطه با فعالیت روزنامه ها گفت‪« :‬تا انجایی که من با همکارانم صحبت‬ ‫کردم در تعطیالت پیش رو برخی روزنامه ها منتشر می شوند و برخی نه‪».‬‬ ‫وی همچنین افزود‪« :‬عمده روزنامه ها برای فردا منتشر می شوند اما هنوز وضعیت‬ ‫در روزهای شنبه و یکشنبه مشخص نیست‪».‬‬ ‫بختیاری همچنین با اشــاره بر اهمیت اطالع رســانی حتــی در روزهای تعطیل‬ ‫گفت‪« :‬نمی شود به دلیل یک تعطیلی شبکه اطالع رسانی به مردم مختل شود‪».‬‬ ‫منصور مظفری‪ ،‬مدیر مســوول و صاحب امتیاز روزنامه افتاب یزد هم به ایســنا‬ ‫گفــت‪« :‬مردم نیاز به اطالع رســانی دارند و با توجه به ایــن نیاز و اهمیت ان‪،‬‬ ‫روزنامه افتاب یزد تعطیل نخواهد شد‪».‬‬ ‫مهدی رحمانیان‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه شرق هم در گفت و گویی با ایسنا درباره‬ ‫فعالیت این روزنامه در تعطیالت پیش رو توضیح داد‪« :‬بناســت که ما باشــیم؛‬ ‫چراکه کشور تعطیل نیست فقط تهران و البرز تعطیل است‪».‬‬ ‫او در پاســخ به اینکه منتشر نشدن روزنامه در شــرایط بحرانی تا چه میزان به‬ ‫مشکل کمبود کاغذ و مطبوعات کمک می کند؟ اظهار کرد‪« :‬این دو روز تعطیلی‬ ‫که مشکلی را حل نمی کند‪ .‬مسئله مطبوعات یک روز دو روز نیست‪».‬‬ ‫چرا طراحی لباس های المپیک حاشیه ساز می شود؟‬ ‫مشکل «زخم کاری» حل شد‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫یونسکو‪ ،‬ســنگ نگاره هایی که در نزدیکی دریاچه «اونگا» و «دریای سفید»‬ ‫کشف شــده اند از مهم ترین مقاصد تاریخی و فرهنگی شمال اروپا به شمار‬ ‫می رونــد‪ .‬موضوعات مختلف و وضوح این تصاویر و شــرایط مطلوب ان ها‬ ‫اطالعاتی در خصوص سکونتگاه های تاریخی این مکان ارائه می دهند‪.‬‬ ‫فرانســه تاکنون ‪ ۴۵‬مکان را در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو‬ ‫ثبت کرده است‪ .‬محبوبیت شهر «نیس» فرانسه که از نامزدهای این کشور به‬ ‫شمار می رود به قرن هجدهم میالدی بازمی گردد‪.‬ایران تا کنون ‪ ۲۴‬اثر را در‬ ‫فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرده است‪ .‬تخت جمشید نخستین اثر‬ ‫تاریخی ایران بود که در سال ‪ ۱۳۵۸‬وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد‪.‬‬ ‫اخرین میراث فرهنگی که ایران موفق به ثبت ان شده جنگل هیرکانی است‬ ‫که ســال ‪ ۱۳۹۸‬وارد این فهرست شد‪.‬میدان امام اصفهان‪ ،‬چغازنبیل‪ ،‬تخت‬ ‫سلیمان‪ ،‬پاسارگاد‪ ،‬بم و منظر فرهنگی ان‪ ،‬گنبد سلطانیه‪ ،‬بیستون‪ ،‬مجموعه‬ ‫کلیساهای ارامنه (سنت اســتپانوس‪ ،‬چوپان‪ ،‬دره شام‪ ،‬مریم مقدس و قره‬ ‫کلیسا)‪ ،‬ســازه های ابی شوشتر‪ ،‬مجموعه ارامگاه و خانقاه شیخ صفی الدین‬ ‫اردبیلی‪ ،‬مجموعه بازار تاریخی تبریز‪ ،‬باغ ایرانی (دولت اباد یزد‪ ،‬پهلوان پور‬ ‫مهریز یزد‪ ،‬ارم شیراز‪ ،‬پاسارگاد شــیراز‪ ،‬چهلستون اصفهان‪ ،‬فین کاشان‪،‬‬ ‫عباس اباد بهشهر‪ ،‬اکبریه بیرجند‪ ،‬ماهان کرمان)‪ ،‬گنبد قابوس‪ ،‬مسجد جامع‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاخ گلستان‪ ،‬شهر ســوخته‪ ،‬شوش‪ ،‬منظر فرهنگی میمند‪ ،‬بیابان‬ ‫لوت‪ ،‬قنات ایرانی (قصبه گناباد‪ ،‬مون اردســتان‪ ،‬گوهرریز جوپار‪ ،‬اکبراباد‬ ‫بم‪ ،‬قاســم اباد بم‪ ،‬بلده فردوس‪ ،‬زارچ‪ ،‬حسن اباد مشیر‪ ،‬ابراهیم اباد‪ ،‬وزوان‪،‬‬ ‫مزداباد میمه)‪ ،‬شهر تاریخی یزد‪ ،‬منظر باستان شناسی ساسانی و جنگل های‬ ‫هیرکانی دیگر اثار جهانی ایران در این فهرست هستند‪.‬‬ ‫روزنامه ها با تعطیالت چندچند َاند؟‬ ‫گناه بزرگی که بر گردن صداوسیماست‬ ‫پخش قسمت جدید از ســریال «زخم کاری» از امشب‬ ‫از سوی ســاترا بالمانع تشخیص داده شده است‪ .‬پلتفرم‬ ‫پخش کننده هم اعالم کرد‪ ،‬قسمت هفتم سریال «زخم‬ ‫کاری» روز ســه شنبه منتشر می شــود‪ .‬صفحه رسمی‬ ‫ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)‬ ‫در توییتــر اعالم کــرد‪« ،‬با توجه به اعمــال اصالحات‬ ‫قســمت هفتم ســریال «زخم کاری» توســط پلتفرم‪،‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره (طراحی و نظارت) نسبت به شناسایی‬ ‫مشاوران واجد شرایط و دارای صالحیت گروه انرژی‪ ،‬تخصص انتقال نیرو دارای پایه ‪ 1‬و ‪ 2‬و توزیع نیرو پایه ‪ ( 1‬بابت خدمات مشاوره خدمات‬ ‫مشاوره طراحی و نظارت) که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور احراز صالحیت شده اند (ظرفیت کار‪ ،‬مبلغ مجاز) طی ضوابط‪ ،‬از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ارزیابی کیفی نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای‬ ‫صالحیت‪ ،‬ارسال درخواست پیشنهاد‪ ،‬ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند‪ .‬بدینوسیله از کلیه مشاورانی که دارای تخصص و تجربه کافی در این زمینه را دارند دعوت‬ ‫می شود اظهارنامه ارزیابی کیفی خود را به همراه مدارک امتیازاور جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی‪ ،‬اسکن و به همراه مابقی مدارک از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪-1‬مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/05/02‬لغایت ‪ 1400/05/06‬به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد انتخاب فراخوان تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و مهلت ان تا ساعت ‪ 11‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/05/17‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬سایر شرایط و الزامات‪:‬‬ ‫الف‪ :‬حداقل امتیاز قابل قبول ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫ب‪-‬تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی کیفی مشاوران پیوست اسناد فراخوان الزامی است‪.‬‬ ‫پ‪ -‬مدارک مورد نیاز مانند تصویر اساسنامه‪ ،‬اظهارنامه ثبت شرکت‪ ،‬اگهی تاسیس و اخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور می بایست به‬ ‫همراه فرم ارزیابی تکمیل شده‪ ،‬رزومه‪ ،‬سوابق کاری مرتبط با موضوع و سایر مستندات ضمن تایید با مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز جهت ارزیابی‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫ت‪ -‬پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ث‪ -‬شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می تواند تا یک سال اینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام اسناد ارزیابی ارائه شده توسط شرکت کنندگان مختار است‪.‬‬ ‫‪-5‬به مدارک و اسنادی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-6‬ضمنا این اگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی ‪www.Tavanir.org.ir‬‬ ‫و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫قابل دسترسی می باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 017-32684412‬تماس و به شماره تلفن ‪ 017-32627430‬فاکس نمائید‪.‬‬ ‫‪-7‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در فرم ارزیابی کیفی مندرج است‪.‬‬ ‫‪-8‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه‪1400/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم روز شنبه‪1400/05/02:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!