روزنامه راه مردم شماره 4247 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4247

روزنامه راه مردم شماره 4247

روزنامه راه مردم شماره 4247

‫کنترل ورودی و خروجی سد اهواز برای‬ ‫مدیریت بحران اب در خوزستان با همت‬ ‫امیدهای اینده ی دولت ایت اهلل رئیسی‬ ‫‪ 1‬اولین اقدام موثر ستاد مردمی بحران خوزستان‬ ‫هر دو جلســه ســتاد مردمی بحران در ایام تعطیالت کرونایی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری پیام فوری دومین نشست‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرنوشتبحـرانبرق‬ ‫دردولتبعدیچیست؟‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می گوید برای انکه بتوان از مشکالت تامین‬ ‫برق که امسال به وجود امد‪ ،‬عبور کرد باید‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشرفتفیزیکی‪ ۸۰‬درصد‬ ‫طرح ها کمتر از‪ ۲۰‬درصد!‬ ‫جدیدتریــن امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) نشــان می دهد که تا پایان‬ ‫اردیبهشت ماه امسال ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۱۵۳‬طرح‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بی تدبیری هاچگونه‬ ‫صنعتطیوررازمین گیرکرد؟‬ ‫کاهش شدید جوجه ریزی در واحدهای مرغ مادر در سال‪۹۹‬که به دنبال سوءمدیریت‬ ‫گسترده رخ داد‪ ،‬موجب شده کشور امسال با کمبود‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4247‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫چراوضعیتابخوزستان ازسلطانشکر و سکه به سلطانسیمان رسیدیم!؟‬ ‫بــه اینجا رســید؟!‬ ‫تنهــا در ‪ ۱۰‬روز کــه بــرق کارخانجــات قطــع شــده‪ ،‬بــا فــرض اینکــه واســطه های ســیمان بتواننــد تولیــدات ‪ ۱۰‬روز را در انبارهــای خــود دپو کننــد امــکان ایجــاد حــدود ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومــان رانــت در این‬ ‫بازار وجود دارد‪ .‬عوامل مختلفی دست به دست هم می دهد تا قیمت سیمان چندین برابر نرخ فروش درب کارخانه‪ ،‬به دست سازندگان مسکن برسد‪ .‬بعضی وقت ها دو برابر می شود‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫دانشــیار دانشــکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی ســازگاری با کم ابی در یاداشتی با‬ ‫اشاره به مشکالت مربوط به کم ابی در استان خوزستان به تشریح دالیل ان و ارائه راه حلهایی برای مواجهه‬ ‫با ان پرداخت‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬ســد گتوند نقشی در تشدید مشکالت سال جاری این استان ایفا نکرده است‪.‬‬ ‫در یاداشــت بنفشــه زهرایی امده اســت‪ :‬تســهیم اب بین اســتان ها و ایالت های مختلف در کشورهای‬ ‫گوناگون از مبانی متفاوتی پیروی می کند‪ .‬تصمیمات باال به پایین دولتی برای تســهیم اب بین اســتان ها‬ ‫و مناطــق مختلــف که با مرزهای سیاســی از هم مجزا شــده اند‪ ،‬براســاس شــاخص های مختلف نظیر‬ ‫ســطح توســعه یافتگی‪ ،‬جمعیت‪ ،‬مســاحت اراضی کشــاورزی و قطب های صنعتی‪/‬معدنی و شــهری و‬ ‫حق ابه های زیســت محیطی در اکثر کشــورها از جمله ایران رواج داشــته و دارد‪ .‬در مــوارد محدودتری‪،‬‬ ‫توافق نامه های رســمی بین اســتان ها‪/‬ایالت های باالدســت و پایین دست‪ ،‬مبنای تســهیم اب بوده است‪.‬‬ ‫رویکردهای نوین تری هم در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬توافق نامه هایی با‬ ‫مکانیزم های مالی هم در مورد تسهیم اب به کار برده شده است‪ .‬مث ً‬ ‫ال کمیت و کیفیت مشخصی برای اب تحویلی‬ ‫از اســتان باالدســت به پایین دســت مورد توافق قرار گرفته و چنانچه از این توافق تخطی صورت بگیرد‪... ،‬‬ ‫فــوالد‪ ،‬سیمان و کاشی چگونه‬ ‫به بحــــران اب دامن زدند؟‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تولید بدون ارزش افزوده با کدام منطق؟!‬ ‫حواشی پیرامون فعالیت ها‪ ،‬مطالبات‪ ،‬میزان عرضه محصوالت نوردکاران فوالدی در بورس کاال و‪ ...‬همیشه وجود‬ ‫شمش دریافتی نوردکاران شاکی اند و‬ ‫داشته است؛ به گونه ای که زنجیره فوالد و بورس از میزان عرضه کمتر از‬ ‫ِ‬ ‫خود نوردکاران هم از رانت بورس کاال و قیمت شمش تخصیصی ناراضی اند‪ .‬موضوعاتی همچون عرضه محصول‬ ‫کمتر از مواد اولیه دریافتی ان هم با وجود افزایش ظرفیت کارخانه های نوردی و چشم پوشی از درامد ارزی به‬ ‫بهای صادرات میلگرد با قیمت پایین تر از شمش‪ ،‬مواردی است که عملکرد نورد‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ایرانباوجودتحری منمی تواندمیزبانشرکت هایخارجیباشد؟‬ ‫یــک حقوقــدان فضــای مجازی‬ ‫بــا انتقاد از طرح «حمایــت از حقوق کاربران و‬ ‫خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد‬ ‫که شــرکت های خارجی چندملیتی با کشوری‬ ‫ماننــد ایران با وجــود تحریم های مالی و حقوق‬ ‫بشــری‪ ،‬همــکاری نمی کنند و از طــرف دیگر‪،‬‬ ‫پیام رســان ها و موتورهای جســت وجوی بومی‬ ‫نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های الزم را در این حوزه نداریم‪.‬‬ ‫محمدجعفر نعناکار‪ ،‬با اشــاره به طرح «حمایت‬ ‫از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای‬ ‫مجازی» اظهار کرد‪ :‬این طــرح از جهاتی طرح‬ ‫خوبی اســت‪ .‬به طور کلی این کــه ما در حوزه‬ ‫حکمرانی ســایبری یک رویکرد داشــته باشیم‪،‬‬ ‫اتفاق مثبتی است‪ ،‬زیرا نه تنها در ایران بلکه در‬ ‫همه کشورها سیاســت های کلی وجود دارد‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد این طرح می خواهد فضای سایبری‬ ‫را ســاماندهی کند و همین کــه یک فهم ایجاد‬ ‫شــده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی‬ ‫اطالعات سیاست گذاری کالن وجود داشته باشد‬ ‫و قاعده مند شود‪ ،‬اتفاق مبارکی است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکه وجــود بندهای‬ ‫مختلــف باعث شــده کــه ویژگی هــای مثبت‬ ‫طرح تحت الشــعاع قرار گیرد‪ ،‬افــزود‪ :‬با وجود‬ ‫ایــن‪ ،‬نقدهایی هم از لحــاظ فنی و هم از لحاظ‬ ‫حقوقی به این طرح وارد اســت‪ .‬این طرح چند‬ ‫بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند‬ ‫اشکاالتش را مرتفع کنند‪ ،‬اما در نهایت از لحاظ‬ ‫حقوقــی بیش از ‪ ۱۰‬مــورد دارد که باید تعیین‬ ‫تکلیــف و ابهام زدایی شــود و تکلیف بخش های‬ ‫مبهم ان روشن شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس فضــای مجازی با بیــان اینکه‬ ‫یک کمیســیون عالــی تنظیم مقــررات در این‬ ‫طرح پیش بینی شــده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اعضای این‬ ‫کمیســیون و روش تصمیم گیــری ان این طور‬ ‫اســت که با پنــج رای هم می تــوان مصوبه ای‬ ‫را در این حــوزه ایجاد کــرد‪ .‬درواقع این طرح‬ ‫کمیســیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات‪،‬‬ ‫اختیارات خود وزارت ارتباطات‪ ،‬شورای اجرایی‬ ‫فناوری اطالعات و مرکز ملی فضای مجازی و به‬ ‫نوعــی همه را خلع ید کرده اســت‪ .‬با ایجاد این‬ ‫نهاد‪ ،‬هم چندین نهاد به حاشــیه رفته اند و هم‬ ‫برخالف برنامه توســعه ششم‪ ،‬ساختار حاکمیت‬ ‫بزرگ تر شــده کــه باید برایــش بودجه در نظر‬ ‫گرفت و مســائل هزینــه ای دارد و از این لحاظ‬ ‫ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است‪.‬‬ ‫نعنــاکار ادامه داد‪ :‬ضوابــط قیمت گذاری هم در‬ ‫این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای‬ ‫رقابــت‪ ،‬بــازار ازاد و خرده فروشــی و فعالیت‬ ‫اســتارت اپی را بهم می ریزد‪ .‬نظام قیمت گذاری‬ ‫در ایــن قانون با بازار ازاد منافات دارد و خودش‬ ‫باعث می شــود خیلــی از کســب وکارها از بین‬ ‫بروند‪ .‬یکی دیگر از مســائل ایــن طرح‪ ،‬فعالیت‬ ‫در فضای مجازی را به مثابه احوال شــخصی در‬ ‫نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید‪،‬‬ ‫چون تبعه ایران محسوب می شوید باید قوانینی‬ ‫که مصوب شــده را اجرا کنید‪ ،‬فارغ از اینکه در‬ ‫ایران هســتید یا خارج‪ .‬این هم در نوع خودش‬ ‫مساله مهمی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این طرح‪ ،‬اینترنت ملی را تعریف کرده‬ ‫نه شبکه ملی اطالعات را‪ ،‬زیرا در ان گفته شده‬ ‫خدمات کاربردی خارجی که روی شــبکه ملی‬ ‫اطالعات می نشــیند‪ .‬در حالی که طبق اســناد‬ ‫شــورای عالی فضای مجازی‪ ،‬اینترنت و شــبکه‬ ‫ملی اطالعات دو ســاختار مجزا از هم هستند و‬ ‫به هم برتری ندارند‪.‬‬ ‫کنترل ورودی و خروجی سد اهواز برای مدیریت بحران اب در خوزستان با همت‬ ‫امیدهای اینده ی دولت ایت اهلل رئیسی اولین اقدام موثر ستاد مردمی بحران خوزستان‬ ‫هر دو جلسه ستاد مردمی بحران در ایام‬ ‫تعطیالت کرونایی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری پیام فوری دومین‬ ‫نشســت ســتاد مردمی بحران خوزستان‬ ‫با محوریــت قــرارگاه گفتمــان انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬در ســازمان بســیج سازندگی‬ ‫کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت که بــا حضــور اقایان‬ ‫ســرهنگ علــی ایــل بیگــی مســئول‬ ‫مرکــز مطالعــات و هدایــت حرکــت‬ ‫هــای جهادی کشــور‪ ،‬دکتر حســن پور‬ ‫رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس‪،‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین حســین‬ ‫ذوقــی دبیر قرارگاه گفتمان اســامی و‬ ‫خانم دکتر فاطمه اجرلو مسئول خواهران‬ ‫قرارگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‬ ‫نور و اقای دکتر احمد عباســی متخصص‬ ‫صنایع معدنی کشور و‪..‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 3‬مرداد ‪ 1400‬برگزار گردید؛‬ ‫گزارش کاملی از اقدامات انجام شده پس‬ ‫از اولین نشســت ســتاد مردمــی بحران‬ ‫خوزســتان‪ ،‬ارائــه و مصوبــات ذیــل به‬ ‫تصویب رسید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تشکیل ستاد مردمی بحران خوزستان‬ ‫در قالب ســازمان های مردم نهاد‪ ،‬انجمن‬ ‫ها‪ ،‬هنرمندان و خیرین‬ ‫‪ .۲‬فراخوان اصناف‬ ‫‪ .۳‬تشــکیل گروه فرهنگــی جهت اعزام‬ ‫به منطقه برای خنثی ســازی تهاجمات‬ ‫دشمن‬ ‫‪ .۴‬هماهنگی شــرکت های مادر تخصصی‬ ‫برای پشــتیبانی و تهیه مــواد اولیه برای‬ ‫شــرکت های تولید لوله های انتقال مورد‬ ‫نیاز‬ ‫‪ .۵‬هماهنگی با چهار شــرکت تولید لوله‬ ‫پلی اتیلن و تهیه سرمایه در گردش برای‬ ‫تهیه مواد اولیــه از طریق قانون ماده ‪۵۶‬‬ ‫رفع موانع از طریق بانک ها‬ ‫‪ .۶‬تهیه طرح دو فوریتی در مجلس برای‬ ‫برداشت از صندوق توسعه‬ ‫‪ .۷‬هماهنگی کامل با بسیج اقشار در سپاه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ -8‬تعیین شــماره حســاب ویــژه برای‬ ‫ســازمانهای مردم نهــاد و خیرین جهت‬ ‫مددرسانی‬ ‫الزم به ذکر اســت که جلســه اول ستاد‬ ‫مردمــی بحران خوزســتان در تاریخ ‪31‬‬ ‫تیــر ‪ 1400‬با حضور خانــم دکتر اجرلو‬ ‫و اقایــان‪ :‬ســرهنگ ایل بیگــی‪ ،‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین حسین ذوقی‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدرضــا فاتحی مجری خط انتقال اب‬ ‫خلیج فارس به خوزستان‪ ،‬سرگرد صالحی‬ ‫و‪ ...‬برگزار و خروجی ها و مصوبات ذیل را‬ ‫به دنبال داشت‪:‬‬ ‫‪ -1‬مســولیت مربــوط به حوزه زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬خیریــن و کارافرینــان بــا‬ ‫سرکارخانم اجرلو‬ ‫‪ -2‬مســوولیت متخصصین حوزه صنعت‬ ‫اب و برق با اقای دکتر محمدرضا فاتحی‬ ‫‪ -3‬استقرار شــبانه ی یک تیم سه نفره با‬ ‫محوریــت دکتر فاتحی در ســتاد بحران‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ -4‬سرکشــی شــبانه از ســد کرخــه و‬ ‫مدیریــت و کنتــرل ورودی و خروجــی‬ ‫ان بــرای جلوگیــری از فاجعــه ای‬ ‫کــه نفوذی هــا بــرای شــهریورماه در‬ ‫تدارک ان بودند!‬ ‫‪ -5‬رایزنــی با شــرکت ها و کارخانه های‬ ‫تولید فوالد و لوله هــای پلی اتیلن جهت‬ ‫رفع نیازهای خوزستان‬ ‫‪ -6‬ادامــه روند جــذب منابــع و رایزنی‬ ‫با مسئولین ذی ربط‬ ‫از سلطان شکر و سکه بهسلطانسیمان رسیدیم!؟‬ ‫تنهــا در ‪ ۱۰‬روز کــه بــرق کارخانجات‬ ‫قطع شــده‪ ،‬با فــرض اینکه واســطه های‬ ‫ســیمان بتواننــد تولیــدات ‪ ۱۰‬روز را در‬ ‫انبارهــای خود دپــو کنند امــکان ایجاد‬ ‫حــدود ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان رانت در این‬ ‫بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫عوامــل مختلفــی دســت به دســت هم‬ ‫می دهــد تا قیمــت ســیمان چندین برابر‬ ‫نــرخ فــروش درب کارخانــه‪ ،‬به دســت‬ ‫ســازندگان مسکن برســد‪ .‬بعضی وقت ها‬ ‫دو برابر می شــود‪ .‬برخی برهه ها هم مثل‬ ‫شــرایط فعلی که بــرق کارخانجات قطع‬ ‫شــده تا پنج برابر افزایش پیدا می کند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هر پاکت ســیمان ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان و در برخی مناطق دوردســت‬ ‫تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان به دســت ســازندگان‬ ‫می رســد‪ .‬اما در شــرایط معمولی قیمت‬ ‫ســیمان در بــازار تقریبــا دو برابر قیمت‬ ‫کارخانه است‪ .‬هر یک از فعاالن این حوزه‬ ‫هم ســعی می کنند منافع بیشتری را برای‬ ‫خود به دست بیاورند‪.‬‬ ‫واسطه ها وجود مافیا در بازار سیمان را رد‬ ‫می کنند‪ .‬اما تولیدکنندگان مدعی هستند‬ ‫که از ‪ ۱۵‬سال قبل ‪ ۳۰‬نفر دالل که مصرف‬ ‫کننده و تولیدکننــده را نابود کرده اند در‬ ‫ایــن بازار حضــور دارند‪ .‬ســازندگان هم‬ ‫وجــود مافیــا را تایید می کنند‪ .‬فرشــید‬ ‫پورجاجت ـ دبیر کانون انبوه ســازان ـ به‬ ‫ایســنا گفت‪ :‬ظاهرا از سلطان شکر و سکه‬ ‫به سلطان سیمان رسیده ایم‪.‬‬ ‫البتــه توزیع کننــدگان ســیمان مدعــی‬ ‫هســتند کارخانجات از فروردین امســال‬ ‫می خواســتند قیمت هر پاکت ســیمان را‬ ‫به ‪ ۵۰‬هزار تومان برســانند که قطعی برق‬ ‫بهترین بهانه را به دستشــان داد‪ .‬صاحبان‬ ‫کارخانه اما می گویند درامدهایشان کفاف‬ ‫هزینه ها را نمی دهــد‪ .‬البته کارخانجات از‬ ‫یارانه هــای دولتی و انــرژی ارزان قیمت‬ ‫بهره می برند اما بعضــا عنوان می کنند که‬ ‫‪ ۷۷‬کارخانه ســیمان در کشــور به دلیل‬ ‫کمک به مســائل اجتماعــی‪ ،‬چندین برابر‬ ‫ظرفیت خود نیرو جذب کرده اند که بخش‬ ‫عمده هزینه های این واحدهای تولیدی را‬ ‫در بر می گیرد‪ .‬از حق هم نگذریم ســیمان‬ ‫در ایــران قیمت چندانی نــدارد‪ .‬هر کیلو‬ ‫ســیمان تقریبا هزار تومان قیمت دارد که‬ ‫حدود یک دهم یک کیلو ماست است‪.‬‬ ‫پای صحبــت یکــی از توزیــع کنندگان‬ ‫عمده مصالح ســاختمانی می نشــینیم که‬ ‫از دیــد خود حرف هــای منطقی را مطرح‬ ‫می کنــد‪ .‬او وجــود دالل و مافیــا را رد‬ ‫می کنــد و می گوید اگر ســیمان به اندازه‬ ‫کافــی عرضــه شــود قیمت ها بــه تعادل‬ ‫می رســد و هیچ وقت فضای داللی شــکل‬ ‫نمی گیرد‪ .‬این فروشــنده مدعی است که‬ ‫تولیدکنندگان ســیمان بعضا از قطعی برق‬ ‫و گاز‪ ،‬سوءاســتفاده مــی کنند و نرخ ها را‬ ‫بــاال می برند‪ .‬حتــی اگر نــگاه بدبینانه را‬ ‫کنــار بگذاریم و فکر کنیــم هماهنگی در‬ ‫کمبود انرژی و کاهش عرضه وجود ندارد‪،‬‬ ‫صاحبــان کارخانجات از قطــع برق برای‬ ‫افزایش قیمت ها اســتفاده کرده و در واقع‬ ‫از اب گل الود ماهی می گیرند‪.‬‬ ‫در ســوی دیگر تولیدکننــدگان می گویند‬ ‫عمــده ســود ســیمان به جیــب دالالن‬ ‫می رود‪ .‬یکی از راهکارهای تولیدکنندگان‬ ‫این است که سیمان در بورس عرضه شود‬ ‫تا بدون واســطه به دســت مصرف کننده‬ ‫برسد‪ .‬تاکنون حدود ‪ ۷۰‬درصد شرکتهای‬ ‫ســیمانی وارد بورس شده اند و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫مابقی نیز به تدریج در حال ورود هستند‪.‬‬ ‫اما طبیعی اســت که واســطه ها از بورسی‬ ‫شدن سیمان خوشحال نباشند‪.‬‬ ‫رضــا جمارانیــان ـ رییــس انجمــن‬ ‫تولیدکننــدگان صنعــت ســیمان ـ‬ ‫کــه چنــد شــب قبــل از انحصــار بازار‬ ‫ســیمان در دســت ‪ ۳۰‬واســطه ســخن‬ ‫گفتــه بــود‪ ،‬موافــق عرضه ســیمان در‬ ‫تاالر شیشــه ای اســت‪ .‬او می گوید‪ :‬قبل‬ ‫از ورود ســیمان بــه بــورس‪ ،‬دالالن این‬ ‫محصــول را پاکتی ‪ ۲۲‬هزار تومان از درب‬ ‫کارخانــه می خریدنــد و ‪ ۶۰‬هــزار تومان‬ ‫در بــازار می فروختند‪ ،‬پــس جای تعجب‬ ‫ندارد که نســبت به بورسی شدن سیمان‬ ‫هجمه وارد کنند‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلی‪ ،‬ســیمان بــه معادله ای‬ ‫چندمجهولی تبدیل شــده اســت‪ .‬پس از‬ ‫قطعی حدود یک هفته ای برق کارخانجات‬ ‫و رســیدن ظرفیت تولید بــه ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫طبق موافقت شرکت توانیر از روز ‪ ۳۱‬تیر‬ ‫تا ســوم مردادماه صنایع سیمان می توانند‬ ‫به صورت ‪ ۲۴‬ســاعته بــدون محدودیت‬ ‫بــرق و صنایــع فوالدی از ســاعت ‪ ۲۴‬تا‬ ‫هشــت صبح با ‪ ۵۰‬درصد دیماند مصرفی‬ ‫و از هشــت صبح تا ‪ ۲۴‬شب با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیماند مجاز به فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه وصل شــدن کامــل برق‬ ‫کارخانجات ســیمان برخی فعاالن صنعت‬ ‫ســاختمان می گویند که حتی اگر سیمان‬ ‫به وفور وارد بازار شــود بعید است نرخ ان‬ ‫به کمتر از ‪ ۵۰‬هزار تومان در بازار برســد؛‬ ‫همان هدفی که بعضــی تولیدکنندگان از‬ ‫ماهها قبل دنبال می کردند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۷۰‬میلیون تن سیمان‬ ‫در کشــور تولید شــد که ‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫صادر و ‪ ۵۵‬میلیــون تن به مصرف داخلی‬ ‫رسیده اســت‪ .‬اگر امسال نیز همین حدود‬ ‫تولید شــده باشــد ظرف ‪ ۱۰‬روز که بازار‬ ‫ســیمان از قطعــی بــرق رنج می بــرد با‬ ‫فرض اینکــه تولیــد ‪ ۱۰‬روز کارخانجات‬ ‫از قبل توســط برخی واســطه ها دپو شده‬ ‫باشــد حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫ســیمان در انبارها وجود دارد که با توجه‬ ‫به اختــاف قیمت هر پاکت ســیمان ‪۲۴‬‬ ‫هــزار تومانی درب کارخانــه با نرخ باالی‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار تومانــی این محصــول در بازار‬ ‫ازاد رقمی معــادل ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫رانــت می تواند فقــط در ‪ ۱۰‬روز به جیب‬ ‫واســطه ها برود‪ .‬با این پول می توان حدود‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬واحد اقدام ملی مســکن با نرخ هر‬ ‫متــر مربع ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫مطابــق اخریــن هزینه های اعالم شــده‬ ‫احداث کرد‪.‬‬ ‫از البــه الی صحبت هــای تولیدکنندگان‬ ‫و واســطه ها می شــنویم کــه بغل گوش‬ ‫کارخانجــات‪ ،‬دالالن بیتوتــه کرده انــد‬ ‫و حتــی کارهــای بارگیــری کامیــون را‬ ‫انجــام می دهنــد‪ .‬اعــدادی هــم که در‬ ‫فراینــد واســطه گری بــازار ســیمان به‬ ‫دســت می ایــد بزرگتــر از ان اســت که‬ ‫برخی بــه راحتی از ان عبــور کنند‪ .‬پس‬ ‫هرچقدر هــم که بخواهیم با خوشــبینی‪،‬‬ ‫وجود ســلطان و مافیا در صنعت ســیمان‬ ‫را انکار کنیــم‪ ،‬دلمان به ایــن انکار رضا‬ ‫نمی دهد که نمی دهد!‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه‪ 416‬مرداد‬ ‫دودوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫تولید‪ ۳۰‬هزار قطعه زالوی طبی برای اولین بار در چهارمحال و بختیاری‬ ‫معاون شیالت و ابزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬برای نخستین بار بالغ بر ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫قطعه زالوی طبی در اســتان تولید شــده است‪.‬رضا احمدی ‪ ،‬گفت‪ :‬با اغاز بهره برداری از مرکز تکثیر و‬ ‫پرورش زالوی طبی در نیمه دوم سال گذشته در بخش جونقان شهرستان فارسان‪ ،‬در سه ماهه نخست‬ ‫ســال جاری این مرکز موفق به تولید بالغ بر ‪ ۳۰‬هزار قطعه زالوی طبی به صورت صنعتی شــده است‪.‬‬ ‫معاون شــیالت و ابزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬پیش بینی می شود این مرکز در‬ ‫پایان سال جاری ضمن تولید ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار قطعه زالوی طبی با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو نسبت‬ ‫به بسته بندی ان نیز اقدام کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر عالوه بر این مرکز‪ ،‬دو فقره پروانه تاسیس‬ ‫دیگر نیز در اســتان صادر شــده که با بهره برداری کامل از ان ها می توان بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هزار قطعه زالوی‬ ‫طبی تولید کرد‪.‬‬ ‫مالئی نسب خبر داد‪:‬‬ ‫عرضه ‪ ۱۶۰۰‬راس دام سبک در کشتارگاه بندرعباس‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس از عرضه ‪۱۶۰۰‬‬ ‫راس دام ســبک در روز عید قربان در کشــتارگاه دام بندرعباس خبر داد‪.‬به گزارش مدیریت ارتباطات‬ ‫و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس‪ ،‬احمد مالئی نســب ضمن گرامیداشــت فرارسیدن عید سعید‬ ‫قربان‪ ،‬جشــن شــکوفایی ایمان و یقین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خدمات ویژه این عید برای شــهروندان از ساعت‬ ‫پنج صبح اغاز شــد و متقاضیان دریافت دام با مراجعه به کشــتارگاه دام شــهرداری و جایگاه هایی که‬ ‫برای عرضه دام زنده در این محل دایر شــده بود‪ ،‬نســبت به تهیه ان اقدام کردند‪.‬وی از عرضه ‪۱۶۰۰‬‬ ‫راس دام ســبک در روز عرفه و عید قربان در میدان دام شــهرداری بندرعباس خبر داد و افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۷۰۰‬راس به صورت زنده عرضه و ‪ ۹۰۰‬راس ان نیز توســط ‪ ۲۷‬سالخ در کشتارگاه شهرداری با‬ ‫حضور و همکاری اداره کل دامپزشکی و با رعایت پروتکل های بهداشتی ذبح شده است‪.‬رئیس سازمان‬ ‫ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشــاورزی گفت‪ :‬خدمات دهی به شهروندان با حضور مراجع‬ ‫نظارتی و بهداشتی دنبال شده است‪.‬مالئی نسب ادامه داد‪ :‬در مدت عرضه و ذبح دام‪ ،‬عوامل این سازمان‬ ‫با همکاری فرمانداری‪ ،‬اداره کل دامپزشــکی استان و دامپزشکی شهرستان‪ ،‬نماینده ولی فقیه در اداره‬ ‫کل دامپزشکی‪ ،‬ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مرکز بهداشت شهرستان‪ ،‬سازمان جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫اتحادیه مرغ و گوشــت و نیــروی انتظامی در محل حضور و ضمن معاینــه دام ها‪ ،‬خدمات مطلوبی به‬ ‫شهروندان ارائه کرد‪.‬‬ ‫با فشار دالالن به وزارت صمت‬ ‫مصوبه خروج سیمان از بورس صادر می شود؟‬ ‫مرتضــی حیدری مجری تلویزیون امروز در بخش میز اقتصادی بخش خبر ‪ ۱۴‬شــبکه یک ســیما از‬ ‫برگزاری نشســت مهمی در وزارت صمت خبر داد که قرار است با فشار دالالن‪ ،‬دوباره سیمان از بورس‬ ‫کاال خارج شود!‬ ‫مرتضی حیدری گفت‪ :‬امروز در وزارت صمت جلسه ای برگزار می شود تا سیمان از بورس کاال خارج‬ ‫شــود! سیمانی که پس از سال ها تالش برای رهایی از دست دالالن در بورس عرضه شد تا سود اصلی‬ ‫به جای دالل به صاحبان صنعت و تولید یعنی بازنشستگان و مردم برسد‪ ،‬فردا قرار است «مصوبه خروج‬ ‫از بورس» با فشار دالالن صادر شود!‬ ‫حیدری اظهار داشت‪ :‬از وزارت صمت این توقع می رود که زیر بار این فشار نرود‪.‬‬ ‫بازشدن قفل بیکاری با گسترش مهارت‬ ‫علی رغم اینکه این روزها شــاهد افزایش تب مدرک گرایی هستیم؛ یکی از معضالت اصلی‬ ‫بیکاران عدم مهارت های مورد نیاز بازار کار اســت که درصورت شناخت متقاضیان کار‪ ,‬اگر‬ ‫مهارت مورد نیاز بازار را کســب کنند‪ ,‬بخشی از بیکاری ها برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫بســیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور همان افرادی هستند که در دهه های قبلی‬ ‫با تشــویق و اجبار خانواده های خود وارد بازار کار ازاد نشــده و بــرای ادامه تحصیل روانه‬ ‫دانشگاه ها شدند‪ ,‬به امید انکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند‪ ،‬اما نه انان‬ ‫و نه خانواده های ان ها فکر نمی کردند که روزی با سیاســت های غلط‪ ،‬کشور به جایی برسد‬ ‫که حتی مقاطع دکترا و مهندســان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار‬ ‫شــوند و ســیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور شــوند یا درخانه مانده یا به مشاغل‬ ‫کاذب روی اورند‪.‬‬ ‫کسب درامد امروز توانســته بسیاری از موضوعات را به حاشیه ببرد به نحوی که تاخیر در‬ ‫ازدواج جوانان یکی از عواملی اســت که به دلیل نبود شــغل مناســب باعث شده است که‬ ‫جوانان نســبت به این سنت حسنه روی خوش نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫برخی کارشناســان بازار کار اعتقاد دارند که ‪ 35‬درصد فارغ التحصیالن دانشــگاهی بدون‬ ‫مهارت هســتند‪ .‬این فقدان مهارت‪ ،‬گویای شکاف عمیق میان صنعت و دانشگاه ها است که‬ ‫متاســفانه دانشگاه ها به ان واقف نیســتند‪.‬بنابر این باید نهضت افزایش مهارت را در کشور‬ ‫رونق دهیم و تکلیف این اســت که به سمت ارتقا و افزایش مهارت اموزی برویم‪.‬‬ ‫هادی ابوی ‪ ،‬فعال کارگری با تاکید بر اینکه اموزشــهای مهارتی باید از دوران دبیرســتان‬ ‫مــورد تاکید قرار گیرد می گوید‪ :‬با وجود انکه بیشــتر جوانــان دارای مدرک و گواهینامه‬ ‫های مختلف هســتند ولی متاسفانه اطالع چندانی از بازار کار و مهارت های مورد نیاز یک‬ ‫شــغل ندارند در صورتی که همزمان با گذراندن دروس تئــوری باید کار عملی و اصطالحاً‬ ‫کاراموزی هم بکنند تا با فضای واقعی کســب و کار اشنا شوند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬غالب جویندگان کار و دانش اموختگان وقتی وارد بازار کار می شــوند‪ ،‬دنبال‬ ‫میز و صندلی هســتند در حالی که این شیوه جواب نمی دهد‪ ،‬چون سیستم اشتغال روز به‬ ‫روز در حال تغییر اســت و دانش اموختگان باید هنر مهارت اموزی را فرابگیرند‪.‬‬ ‫علی اوســط هاشمی‪،‬رئیس سازمان فنی و حرفه ای با بیان اینکه ‪45‬درصد مراجعه کنندگان‬ ‫ما فارغ التحصیالن دانشــگاهی هستند گفت‪ :‬یکی از دســتاوردهای امروز کشور این است‬ ‫که جامعه بر مدار دانش واقع شــده است و براین اســاس باید گفت چه مهارتی نیاز است؛‬ ‫وقتی دامنه معلومات و ســطح اطالعات و اگاهی جامعه رشــد می یابد به همان میزان باید‬ ‫وســعت مطالبات را پذیرا باشیم‪ .‬اگر سازمان فنی و حرفه ای را با دهه ‪ 60‬مقایسه کنیم‪ ،‬در‬ ‫ان ایــام فقط به دنبال تربیت کارگر ماهر بودیم اما امــروز جامعه ای که به لحاظ دانش به‬ ‫سطح باالیی رسیده اســت مطالبه مهارت دارد و باید تغییراتی در برنامه ها منطبق با زمان‬ ‫و خواســت بازار ایجاد کنیم‪.‬بیش از ‪50‬درصد کســانی که برای کسب مهارت به ما مراجعه‬ ‫می کنند و فارغ التحصیل دانشــگاهی هستند‪ ,‬فارغ التحصیالن علوم انسانی هستند‪.‬باید از‬ ‫فکر شغل بیرون بیاییم و به فکر کار باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه الزمه کار مهارت اســت گفت‪ :‬مهارت ســخت ‪20‬درصد با ادمی همراهی‬ ‫می کند تا ادمی را به کار و موقعیت برســاند و مهارت نرم ‪80‬درصد نقش در صیانت از کار‬ ‫و بستر ارتقا و رشد نقش دارد‪ .‬مشاغل نرم در تربیت شخصیت ادم نقش دارد‪ ,‬یعنی انسان‬ ‫را اهل مدارا و گفت وگو بار می اورد‪.‬‬ ‫هاشمی گفت‪ 45 :‬درصد از مراجعین به مراکز سازمان برای مهارت اموزی فارغ التحصیالن‬ ‫دانشــگاهی هستند‪ ،‬لذا باید تدبیری اندیشــیده شود تا بخشی از واحدهای درسی در قالب‬ ‫مهارت اموزی به دانشجو و در حین تحصیل ارائه شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ظرفیت قانون شــورای عالی مهارت و پیش بینی ‪ 8‬سطح مهارتی تا دکترا‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در همکاری با دانشــگاه ازاد اســامی نیــز می توان با اســتفاده از همین‬ ‫قانون‪ ،‬به تربیت تکنســین و کارشــناس ماهر روی اورد تا اعتبارزایی در مدارک دانشگاه با‬ ‫توانمندسازی افراد ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪،‬به گفته ی اوسط هاشــمی‪,‬رئیس سازمان فنی و حرفه ای ‪ 4‬میلیون فرد‬ ‫جویای کار در کشــور به اموزش مهارت نیاز دارند‪ 650 .‬هزار نفر در ســال فارغ التحصیل‬ ‫می شوند که ‪ 50‬هزار نفر در دولت استخدام شده و ‪ 600‬هزا نفر باید مسیر خود را در بازار‬ ‫کار پیدا کنند‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه چنین اماری ضرورت دارد بــه منظور کاهش امار بیکاری فــارغ التحصیالن‬ ‫دانشــگاهی‪ ,‬مهارت اموزی بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫فــوالد‪،‬سیمانوکاشیچگونه‬ ‫بهبحــــرانابدامنزدند؟‬ ‫به گفتــه یک کارشــناس اقتصــادی‪ ،‬در ایران‪،‬‬ ‫صنایــع پر مصرف در زمینــه اب و برق در نقاط‬ ‫نامناسبی مستقر شده اند و از طرف دیگر صنایع‬ ‫سیمان‪ ،‬فوالد و کاشــی خطوط تولید فرسوده ای‬ ‫که مصرف برق و اب بســیار باالیی دارند و هیچ‬ ‫کس در دنیا خریدار انها نیســت را از کشورهای‬ ‫دیگر می خرند؛ چراکه بــه اب‪ ،‬برق و گاز تقریباً‬ ‫رایگان دسترسی دارند‪.‬‬ ‫بیش از سه هفته از تنش ابی در استان خوزستان‬ ‫و بــه خصوص حمیدیه ‪ ،‬سوســنگرد و بســتان‬ ‫می گــذرد‪ .‬دالیل متعددی از جمله سدســازی‬ ‫غیرکارشناسی‪ ،‬کشــاورزی ناکارامد‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫ســوء مدیریت و نظایر ان برای این بحران مطرح‬ ‫شده و به نظر می رسد عملکرد صنایع نیز در این‬ ‫وضعیت نقــش دارد‪ .‬برای مثال حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کارخانــه های فــوالد و پتروشــیمی در مناطق‬ ‫ممنوعــه و ممنوعــه بحرانی از نظــر ممنوعیت‬ ‫برداشت از ابخوان یا سفره های زیرزمینی ساخته‬ ‫شــده اند‪ .‬از طرف دیگر استقرار نامناسب صنایع‪،‬‬ ‫اجــرای پروژه های انتقال اب را به همراه داشــته‬ ‫است‪ .‬در این رابطه پیش تر یک پژوهشگر و مشاور‬ ‫اقتصادی و صنعتــی گفته بود عالوه بر اینکه این‬ ‫طرح ها با هزینه باال و اســیب به محیط زیســت‬ ‫همراه است‪ ،‬صرف اجرای طرح هایی می شود که‬ ‫نه تنها اشــتغالزا نیستند‪ ،‬بلکه سرمایه بر‪ ،‬وابسته‬ ‫به مواد خــام و مواد اولیه هســتند‪.‬در این رابطه‬ ‫میثم هاشــم خانی ‪ -‬کارشــناس ‪ ، -‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ســاختار دولت محور سبب شده که صنایع دارای‬ ‫مصــرف باالی اب و بــرق در بخش های خاصی‬ ‫از کشــور متمرکز شــوند و همین موضوع سبب‬ ‫ایجاد پروژه های انتقال اب شــده اســت که برای‬ ‫اقتصاد کشــور مفید نیســت‪ .‬به عبارت دقیق تر‬ ‫اســتقرار کارخانه ها با مصرف باالی اب و برق در‬ ‫استان هایی مثل اصفهان و یزد و صرف هزینه های‬ ‫باال از بیت المال برای انتقال اب به این اســتان ها‬ ‫کار نادرست و اشتباهی است‪ .‬اما به گفته وی این‬ ‫موضوع به ســادگی قابل حل نیســت و نمی توان‬ ‫گفت صنایع فوالد‪ ،‬کاشی ســازی و سایر صنایع‬ ‫اب بر در جای دیگری مســتقر شوند بلکه موضوع‬ ‫برمی گردد به اینکه قیمت اب و برق برای صنایع‬ ‫باید اصالح شــود؛ چرا که در حال حاضر انرژی با‬ ‫هزینه تقریباً نزدیک به رایگان در اختیار انها قرار‬ ‫گرفته اســت و عالوه بر این پروژه های انتقال اب‬ ‫و نیروگاهــی نیز به نفع انها انجام می شــود که‬ ‫مجموع این شرایط باعث استقرار صنایع اب بر در‬ ‫نقاط نامناسب شده است‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه اصالح‬ ‫تدریجی قیمت ها برای صنایع می تواند این شرایط‬ ‫را تغییــر دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عــاوه بر این صنایع‬ ‫اب بر شامل فوالد‪ ،‬سیمان و کاشی سازی‪ ،‬ماشین‬ ‫االت یا خط تولید فرسوده با مصرف باالی برق و‬ ‫اب که هیچ کس در دنیا خریدار انها نیســت را از‬ ‫کشورهای دیگر می خرند‪ .‬این ماشین االت عموماً‬ ‫به قدری فرســوده هستند که در کشورهای دیگر‬ ‫اهن قراضه محسوب می شــوند‪ .‬علت استفاده از‬ ‫این وسایل فرسوده در ایران نیز دسترسی به اب‪،‬‬ ‫برق و گاز تقریباً رایگان است‪.‬‬ ‫هاشــم خانی با بیان اینکه ایــن وضعیت فاجعه‬ ‫بزرگی اســت که بخشــی از ان در بحران اب و‬ ‫برق فعلی دیده می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحران برق‬ ‫در کشــور فراگیر و بحران اب در بخش هایی از‬ ‫کشــور وجود دارد‪ .‬مقامات و سیاســتگذاران نیز‬ ‫ارزان بــودن اب‪ ،‬برق و گاز را نفی نمی کنند و به‬ ‫همین بهانــه قیمت فروش محصوالت این صنایع‬ ‫را کنتــرل می کنند‪ .‬برای مثــال در حال حاضر‬ ‫بحث های مفصلــی در بورس کاال مطرح اســت‬ ‫که محصــوالت فوالدی باید پاییــن تر از قیمت‬ ‫بازاری ان فروخته شــود و ادعای سیاست گذاران‬ ‫این اســت که به دلیل ارزان بــودن اب و برق و‬ ‫گاز‪ ،‬ایــن امر باید محقق شــود‪ .‬بنابراین به گفته‬ ‫وی در حال حاضر دو بحــران بزرگ وجود دارد؛‬ ‫اول اینکه صنایع پــر مصرف در زمینه اب و برق‬ ‫در نقاط نامناســبی مستقر شده اند و معضل دوم‬ ‫مصرف باالی اب و برق خطوط تولیدی اســت که‬ ‫این صنایع به کشــور وارد می کنند که این مسئله‬ ‫عموماً در صنعت فوالد‪ ،‬ســیمان و کاشــی وجود‬ ‫دارد‪ .‬البته این معضــات فقط با اصالح قیمت ها‬ ‫حل نمی شود‪.‬این کارشناس اقتصادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این شــرایط تنها راه این است که قیمت اب‪،‬‬ ‫برق و گاز صنایع کامال ازاد شــود و دولت درباره‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد منابع ازاد شــده از این کار گزارش‬ ‫شــفاف ارائه و همه این منابع را به صورت یارانه‬ ‫نقــدی در اختیار مردم قرار دهد تا مردم مطمئن‬ ‫شوند دولت کیســه ای برای خودش ندوخته بلکه‬ ‫ایا قیمت مرغ دوباره پرواز می کند؟‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید‪ :‬دولت طوری‬ ‫در عرصه تولید و عرضه مرغ ورود کرده که دیگر‬ ‫برنامه ریزی برای تولیدکنندگان ممکن نیست‪.‬‬ ‫غالمعلــی فارغی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اســاس قانون‪،‬‬ ‫انجا که وظیفــه حاکمیتی دولت برای کمک به‬ ‫تولید مرغ مورد نیاز کشور است‪ ،‬حوزه تامین ارز‬ ‫نهاده های دامی اســت که در طول تمام ماه های‬ ‫گذشته نه تنها به درستی اجرایی نشده که خود‬ ‫به عاملی برای بی نظمی و تالطم قیمت ها منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه سیاســت گــذاران حتی در‬ ‫رابطــه با طرح هایــی که خود نهایــی می کنند‬ ‫نیز مســئولیت نمی پذیرند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما بارها‬ ‫گفته ایــم که قیمت گــذاری دســتوری راه به‬ ‫جایی نمی برد و تنها به کاهش تولید و ســرمایه‬ ‫گذاری منجر می شــود اما دولت اصرار بر تداوم‬ ‫این موضــوع دارد‪ .‬با این حال در شــرایطی که‬ ‫در کشور هر روز قیمت ها باال می روند‪ ،‬مسئوالن‬ ‫حاضر نیســتند قیمت های دستوری را نیز تغییر‬ ‫دهنــد‪ .‬در حوزه مرغ قیمت های شــش و چهار‬ ‫ماهه گذشــته ثابت مانده و در این شرایط توقع‬ ‫ثبات در تولید دارند‪.‬‬ ‫عضــو اتاق بازرگانی ایران تــداوم قیمت گذاری‬ ‫دســتوری را عاملــی بــرای دو نرخی شــدن‬ ‫قیمت هــا در بازار مرغ دانســت و گفت‪ :‬مرغدار‬ ‫رســما می گویــد که برایــش صرفه نــدارد که‬ ‫مــرغ را با قیمــت مصوب بفروشــد و از این رو‬ ‫محصول خود را به شــکل غیر رســمی به بازار‬ ‫می رســاند و همیــن موضوع مقدمــه ای برای‬ ‫دور زدن نظارت ها چه در حوزه قیمت و چه در‬ ‫حوزه بهداشت می شود‪.‬‬ ‫فارغی در پاسخ به این سوال که ایا این سیاست ها‬ ‫به کاهــش تولید و افزایش دوبــاره قیمت مرغ‬ ‫منجر می شود نیز بیان کرد‪ :‬براوردهای ما نشان‬ ‫می دهد که امســال جوجه ریــزی طبق برنامه‬ ‫ادامه یافته و خوشــبختانه در این عرصه کاهش‬ ‫نداشــته ایم اما باید در نظر داشــت که فشار بر‬ ‫تولیدکننده همچنان ادامــه دارد و این موضوع‬ ‫می تواند برای انها شرایط را بسیار سخت کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬جدای از فشــاری که جوجه ریزی‬ ‫در فصل تابســتان به دلیل گرمای هوا متحمل‬ ‫می شود‪ ،‬پیش بینی می شود که در حوزه جوجه‬ ‫ریزی و تولید کمبود حس نشــده و نیاز کشــور‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫می خواهد تصمیمات در زمینه احداث وخط تولید‬ ‫کارخانه ها بهینه شــود و مشــکالت ریشه ای حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی همچنین معتقد اســت قیمــت منطقی برای‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز صنایع می تواند از طریق محاســبه‬ ‫میانگین قیمت اب‪ ،‬برق و گاز صنایع در کشورهای‬ ‫همسایه شــامل عراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ارمنســتان و ترکیه مشخص شود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه برای این کار هزینه کشــورهای اروپایی در‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬هاشم خانی در پاسخ به اینکه ایا‬ ‫برای ازادسازی و مقایسه قیمت انرژی نباید ابتدا‬ ‫حداقل درامد در کشورهای موردنظر مورد توجه‬ ‫قرار گیرد؟ تصریح کرد‪ :‬من با ازادســازی قیمت‬ ‫انرژی کام ً‬ ‫ال مخالفــم؛ مگر اینکه درباره کل پولی‬ ‫که به دســت می اید به طور شفاف گزارش داده‬ ‫شــود و به صورت یارانه نقدی بــه مردم برگردد‪.‬‬ ‫همچنین برای ازادسازی قیمت انرژی باید حداقل‬ ‫درامد در نظر گرفته شــود‪ ،‬امــا موضوع بحث ما‬ ‫اینجا ازادســازی قیمت انرژی فقط برای صنایعی‬ ‫اســت که در حال حاضر انرژی را هدر می دهند‪.‬‬ ‫البته این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت در‬ ‫مراحل بعدی‪ ،‬منطقی است که قیمت اب و برق و‬ ‫گاز مصرفی مردم نیز به میانگین قیمت کشورهای‬ ‫همسایه برسد‪ ،‬اما تمام منابع ازاد شده حاصل از‬ ‫ان باید به صورت یارانــه نقدی به مردم برگردد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی با توجه به کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم در ســال های اخیر در پی تحریم‪ ،‬شــیوع‬ ‫ویروس کرونا و سوء مدیریت‪ ،‬مردم با کسب منابع‬ ‫جدید شــروع به خریــد کاال می کنند که به نفع‬ ‫تولید کنندگان است‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز حمایــت از پرداخت یارانه نقدی‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬اگــر یارانه نقدی مبلــغ باالیی بود‪،‬‬ ‫بســیاری از مســائل تحت عنــوان جلوگیری از‬ ‫استثمار نیروی کار‪ ،‬حمایت از نیروی کار و حتی‬ ‫حمایــت از تولید کنندگان حل می شــد‪ .‬به طور‬ ‫کلی حمایت از تولید کنندگان به طور شــفاف و‬ ‫بدون فساد این است که ورودی مردم افزایش پیدا‬ ‫کند؛ چرا کــه یا این پول پس انداز می شــود و‬ ‫بانک ها می توانند ان را به صنایع وام دهند‪ ،‬یا در‬ ‫بورس ســهام صنایع را بخرند‪ ،‬یا محصوالت خود‬ ‫صنایع را خرید کنند که در هر ســه حالت صنایع‬ ‫منتفع می شــوند‪ .‬هاشم خانی همچنین در پاسخ‬ ‫بــه اینکه چرا پرداخت یارانه بــه بخش تولید در‬ ‫کشــورهای دیگر تا این حد مورد انتقاد نیســت؟‬ ‫گفت‪ :‬یارانه بخش تولید دو حالت دارد؛ یا ممکن‬ ‫اســت مانند سیســتم فعلی غیر شفاف و پرفساد‬ ‫باشــد و تولیدکنندگان گردن کلفت با البی‪ ،‬پول‬ ‫اب و برق و گاز نمی دهند‪ ،‬مصرف باالیی هم دارند‬ ‫و تا چندین ســال می گویند کــه بدهکارند و در‬ ‫نهایت هم وقتی ارزش بدهی ها بسیار کم می شود‬ ‫ان را پرداخــت می کنند؛ یا اینکه تولید کننده ای‬ ‫که توانایی البی و اعمال نفوذ ندارد‪ ،‬مجبور است‬ ‫این هزینه ها را بپــردازد‪ .‬وی با بیان اینکه تفاوت‬ ‫هزینه این دو گروه بســیار متفاوت اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخــی می توانند البی کنند و بــا دریافت انرژی‬ ‫ارزان حتــی بیت کوین تولید کننــد‪ ،‬اما عده ای‬ ‫برای گرفتن انشــعاب اب و برق عادی حداقل دو‬ ‫سال در نوبت بمانند‪.‬‬ ‫بی تدبیری هاچگونهصنعتطیوررازمین گیرکرد؟‬ ‫کاهش شدید جوجه ریزی در واحدهای مرغ مادر‬ ‫در سال‪۹۹‬که به دنبال سوءمدیریت گسترده رخ‬ ‫داد‪ ،‬موجب شــده کشور امســال با کمبود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون قطعه جوجه یک روزه گوشــتی و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارتن مرغ مواجه باشد‪.‬‬ ‫اواخر ســال گذشــته بازار مرغ دچار نوسانات‬ ‫شــدید شــد و دولت برای کنترل بازار این کاال‪،‬‬ ‫قرارگاه ســاماندهی مرغ را تشــکیل داد‪ ،‬با این‬ ‫حــال از فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬مجددا ً هشــدارها‬ ‫درباره وضعیت تولید مرغ در کشــور اغاز شد و‬ ‫در حال حاضر نیز شاهد دو نرخی شدن این کاال‬ ‫و افزایــش قیمت ان به ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و‬ ‫حتی بیشتر از این نرخ هستیم‪.‬‬ ‫در حالی که نرخ مصوب این کاال ‪ ۲۴‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان اســت همچنین به گفته مصرف کنندگان‬ ‫عرضه مرغ نیز نسبت به هفته های قبل محدودتر‬ ‫شــده و مردم ناچارند برای خریــد این کاال به‬ ‫چندین مرکز خرید مراجعه کنند‪.‬‬ ‫در میادین میــوه و تره بار هم که عرضه مرغ به‬ ‫قیمــت مصوب به صورت روزانــه در حال انجام‬ ‫اســت‪ ،‬از یک ســو میزان عرضه کاهش یافته و‬ ‫از ســوی دیگر افزایش رجوع مــردم به میادین‬ ‫برای خرید به نرخ مصوب‪ ،‬موجب شــکل گیری‬ ‫صف های طوالنی در میادین شــده و این نگرانی‬ ‫وجود دارد که اتفاقات ســال گذشــته و تشکیل‬ ‫صف های طوالنی بــرای خرید مرغ مجددا ً تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نظر می رســد بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت‬ ‫صنعــت مرغــداری و تولیــد جوجــه یک روزه‬ ‫و گوشــت مــرغ و علل شــکل گیری شــرایط‬ ‫فعلــی‪ ،‬می تواند منجر به ریشــه یابی اســیب و‬ ‫کمک برای رفع ان شــود‪ ،‬ان طــور که فعاالن‬ ‫صنعــت و کارشناســان حوزه طیــور می گویند‬ ‫در حــال حاضر شــرایط تولید مطلوب نیســت‬ ‫و عواقــب ســوءمدیریت در ماه های گذشــته‪،‬‬ ‫قرار نیســت به این زودی رفع شــود‪ ،‬در همین‬ ‫زمینه حســن مهربانی یگانه‪ ،‬اســتاد ژنتیک و‬ ‫اصالح نــژاد گــروه دامپروری دانشــگاه تهران‬ ‫در گفتگــو با خبرنــگار مهر‪ ،‬با اشــاره به اینکه‬ ‫جوجه ریــزی در واحدهای مرغ مادر طی ســال‬ ‫‪ ۹۹‬کاهش بســیار زیادی داشــته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بویــژه در ماه های مهــر و ابــان ‪ ۱۳۹۹‬میزان‬ ‫جوجه ریــزی در واحدهــای مرغ مــادر کاهش‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫هزینهکارشناسیکامیون هایکارکردهوارداتی؛‪100‬میلیونتومان!‬ ‫واردات کامیون های دســت دوم اروپایی برخالف‬ ‫ان چه انتظار می رفت‪ ،‬نتوانســت بازار کشــور را‬ ‫متحول کند‪ .‬این کامیون ها که حاال بعد از گذشت‬ ‫یک سال از ثبت سفارش‪ ،‬تنها ‪ 50‬دستگاه از ان ها‬ ‫ترخیص شده و به بازار کشور رسیده است‪.‬‬ ‫واردات کامیون های دســت دوم اروپایی برخالف‬ ‫ان چه انتظار می رفت‪ ،‬نتوانســت بازار کشــور را‬ ‫متحول کند‪ .‬این کامیون ها که حاال بعد از گذشت‬ ‫یک ســال از ثبت ســفارش‪ ،‬تنها ‪ 50‬دستگاه از‬ ‫ان ها ترخیص شده و به بازار کشور رسیده است‪،‬‬ ‫نه تنها اهداف خــود را محقق نکرد‪ ،‬بلکه به گفته‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور‬ ‫واردات این خودروها و حضور دالالن در این طرح‬ ‫باعث شــد تا قیمت نهایی محصــوالت باال رود و‬ ‫روی قیمت محصوالت موجــود در بازار هم تاثیر‬ ‫افزایشی داشــته باشــد‪ .‬به گفته احمد کریمی‪،‬‬ ‫هزینه هــای حساب نشــده ای مانند کارشناســی‬ ‫خودروهــا و هزینه مربوط به اقامت کارشــناس‬ ‫در هتــل‪ ،‬قیمت نهایی این خودروها را به شــدت‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور‬ ‫در گفت وگو با روزنامه «دنیای خودرو» از ترخیص‬ ‫‪ 50‬دستگاه از کامیون هایی که در گمرک بوده اند‪،‬‬ ‫خبر داد‪ .‬احمد کریمی درخصوص برداشته شــدن‬ ‫شــرط اســقاط این خودروها اظهار کرد‪« :‬بحث‬ ‫اسقاط به قوت خود باقی بوده و تنها کمی شرایط‬ ‫ان تغییر کرده اســت‪ ».‬وی در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫«پیش از این تنها اســقاط کامیون هایی پذیرفته‬ ‫می شد که دارای کارکرد با بارنامه هوشمند معتبر‬ ‫هســتند‪ ،‬اما درحال حاضر این شــرط برداشــته‬ ‫شــده اســت‪ ».‬کریمی همچنین بیان کرد‪« :‬اگر‬ ‫خودرویی معاینه فنی داشــته باشد‪ ،‬برای اسقاط‬ ‫پذیرفته می شــود و ظاهرا معاینه فنی گویای ان‬ ‫اســت که خودرو فعال و در حال کار است‪ ».‬وی‬ ‫با بیان این که براســاس این تغییرات‪ ،‬از این پس‬ ‫خودروهــای فعال در معادن و درون شــهری هم‬ ‫مشمول طرح اســقاط می شوند‪ ،‬توضیح داد‪« :‬در‬ ‫همین راســتا طرح نوســازی را باید دربرگیرنده‬ ‫حمل ونقل جاده ای و درون شهری دانست‪».‬‬ ‫کریمی در ادامه درخصوص قیمت این کامیون ها‬ ‫اظهار کرد‪« :‬در این مدت پیگیری های بســیاری‬ ‫درخصوص قیمت تمام شــده این کامیون ها برای‬ ‫متقاضیان شــده ایم‪ ».‬وی توضیح داد‪« :‬متاسفانه‬ ‫در این زمینه واردکننــدگان نیم نگاهی به قیمت‬ ‫محصول مشــابه در بــازار دارند و براســاس ان‬ ‫قیمت تمام شــده را اعالم می کنند‪ ».‬دبیر کانون‬ ‫انجمن های صنفــی کامیون داران کشــور گفت‪:‬‬ ‫«به عنــوان مثال اگر قیمت مدل مشــابه در بازار‬ ‫‪5.5‬میلیارد تومان باشــد‪ ،‬نمونــه وارداتی را ‪4.5‬‬ ‫میلیارد تومان قیمت گذاری می کنند‪ ».‬وی اظهار‬ ‫کرد‪« :‬سوال این جاســت مگر قرار است براساس‬ ‫قیمت بــازار‪ ،‬مدل های وارداتــی را قیمت گذاری‬ ‫کنیم؟»‬ ‫احمــد کریمــی همچنین در ادامه عنــوان کرد‪:‬‬ ‫«متاســفانه بــه نظر می رســد قرار اســت تمام‬ ‫هزینه های کشور از محل واردات همین خودروها‬ ‫پاســخ داده شود! زیرا هر کسی به نوعی از واردات‬ ‫این محصوالت ســهم خواهی کرده اســت‪ ».‬وی‬ ‫همچنین بیان کرد‪« :‬یکی از هزینه های جالب در‬ ‫قیمت گذاری این خودروها‪ ،‬مربوط به کارشناسی‬ ‫اســت‪ ».‬وی در ادامــه بیان کــرد‪« :‬تنها هزینه‬ ‫کارشناســی یکی از خودروها‪96 ،‬میلیون تومان‬ ‫ذکر شده بود‪ ».‬کریمی گفت‪« :‬این در حالی است‬ ‫که به غیر از این رقم‪ ،‬هزینه های مربوط به اقامت‬ ‫ت نهایی‬ ‫کارشــناس در هتل و غذا هم روی قیم ‬ ‫خودرو محاسبه می شــود‪ ».‬وی با اشاره به ان که‬ ‫در هیچ کشوری چنین اتفاقاتی را شاهد نیستیم‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬در نهایت اعالم می شــود که هر‬ ‫کامیون با ‪60‬هزار یورو وارد شده‪ ،‬اما قیمت نهایی‬ ‫ان بســیار باالتر از نرخ اولیه اســت و در صورت‬ ‫اعتراض به ایــن قیمت ها‪ ،‬با لیســت هزینه های‬ ‫عجیب مواجه می شویم‪».‬‬ ‫وی توضیــح داد‪« :‬بحــث مــا ایــن اســت که‬ ‫درحال حاضر متاســفانه دالل ها‪ ،‬بازار خارج کشور‬ ‫را هــم خــراب کرده اند‪ ».‬وی گفت‪« :‬شــرایطی‬ ‫ایجاد شــده است که با شرط ســه سال کارکرد‪،‬‬ ‫تعداد نــاوگان مشــمول در دنیا هــم محدودتر‬ ‫شود‪ .‬کشــورهایی مانند عراق‪ ،‬ارمنستان و ترکیه‬ ‫این مزیت ســنی را در نظــر نگرفته اند‪ ».‬همین‬ ‫موضوع باعث شــده اســت کامیون های سه سال‬ ‫کارکرد قیمت بیشــتری در مقایسه با چهار سال‬ ‫به باالها داشته باشند‪ ».‬وی افزود‪« :‬به عنوان مثال‬ ‫یک کامیــون ‪ 2018‬با قیمت ‪65‬هزار یورو عرضه‬ ‫می شــود‪ ،‬اما یک مدل ‪ 2017‬قیمــت ‪ 45‬هزار‬ ‫یورویی دارد‪ .‬دلیل اصلی ان است که ایران مجبور‬ ‫به واردات مدل های ‪ 2018‬به بعد اســت‪ ،‬اما سایر‬ ‫کشــورها می توانند هر مدلی را خریداری کنند‪».‬‬ ‫وی اظهار کرد‪« :‬واردات این کامیون ها به کشــور‬ ‫دو هدف را دنبال می کرد؛ نوســازی و شکســتن‬ ‫قیمت ها در بــازار داخلی‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬انتظار‬ ‫می رفــت بــا واردات این خودروهــا کامیون های‬ ‫‪5‬میلیارد تومانی بازار به ‪3‬میلیارد تومان برســند‪،‬‬ ‫نه ایــن که مدل هــای ‪5‬میلیــارد تومانی حدود‬ ‫‪.6‬میلیارد تومان قیمت گذاری شوند‪».‬‬ ‫کریمــی درخصوص هزینه گمرک نیز اظهار کرد‪ :‬‬ ‫«پیش از این گفته می شــد که هزینه گمرک ‪25‬‬ ‫درصد اســت‪ ،‬اما درحال حاضر این هزینه به طور‬ ‫کامل دریافت می شود و درصورتی که تمام مراحل‬ ‫ترخیــص به طور کامل انجام شــود‪ ،‬مــازاد این‬ ‫هزینه برگشــت داده می شــود‪».‬کریمی در پایان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪« :‬ناتوانی در انجام این طرح که‬ ‫می توانســت انقالبی در نوســازی ایجاد کند‪ ،‬به‬ ‫وضوح دیده می شــود و باعث شده است این طرح‬ ‫تحت شعاع افراد حقیقی و حقوقی قرار بگیرد‪».‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پاسخ داد‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می گوید‬ ‫برای انکه بتوان از مشــکالت تامین برق که امسال‬ ‫به وجود امد‪ ،‬عبور کرد باید چند برنامه مجزا را در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن به اجرا رساند‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬براوردهایی که از‬ ‫میزان تولید و مصرف برق کشور در تابستان امسال‬ ‫وجود دارد نشــان می دهد که ما بین هشت تا ‪۱۰‬‬ ‫هزار مگاوات کمبود تولید برق داریم‪ ،‬معضلی که در‬ ‫سال اینده امکان تشدید ان وجود دارد و همین امر‬ ‫می تواند کار وزارت نیرو دولت سیزدهم برای تامین‬ ‫برق مورد نیاز کشور را دشوار کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمی توان حتی در صورت داشتن‬ ‫چند میلیارد دالر ســرمایه‪ ،‬در فاصله کمتر از یک‬ ‫سال نیروگاه جدید تولید برق تاسیس کرد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬به طور میانگین ســاخت یک نیروگاه جدید و‬ ‫وارد کردن برق ان به شــبکه بین دو تا ســه سال‬ ‫سرنوشتبحرانبرقدربعدیچیست؟‬ ‫زمــان نیاز دارد و این در حالی اســت که ما تصور‬ ‫کنیم ســرمایه کالن موردنیاز برای تاســیس این‬ ‫نیروگاه ها نیز تامین شــده اســت‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫هرچند نمی توان بــرق خانگی را قطع کرد اما باید‬ ‫توجه داشــت کــه قطع کردن بــرق صنعت‪ ،‬برای‬ ‫کشــور هزینه ای کالن دارد و تولید را با مشــکل‬ ‫مواجه می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون انــرژی اتاق بازرگانــی ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به محض اغاز به کار‬ ‫خود باید مقدمات تغییر در شــرایط به وجود امده‬ ‫در ســال های گذشته را در دســتور کار قرار دهد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬یکی از نخستین موضوعات بحث توجه‬ ‫به خواســته های ســرمایه گذاران و بهبود شرایط‬ ‫انهاست‪ .‬امارها می گوید که امروز حدود ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫از ظرفیت تولید برق کشــور دیگر دولتی نیســت‬ ‫اما در عین حال قیمت گذاری دســتوری و ســایر‬ ‫مشکالت مدیریتی باعث شــده بسیاری از سرمایه‬ ‫گذاران با دشواری مواجه شوند‪.‬‬ ‫صالحی ادامــه داد‪ :‬یکی از اقدامــات می تواند این‬ ‫باشد که بخشــی از ظرفیت تولیدی برق کشور در‬ ‫بورس انرژی عرضه شــده و صنعت گران و فعاالن‬ ‫اقتصادی بتوانند ان را بخرند‪ ،‬در چنین شــرایطی‬ ‫می توان انتظار داشت که بخشی از فشارها بر روی‬ ‫سرمایه گذاران این بخش کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬گام بعدی دولت رئیســی باید تالش‬ ‫برای تکمیل نیروگاه های نیمه تمام کشــور باشد‪.‬‬ ‫این نیروگاه ها که با ســرمایه گذاری ریالی یا ارزی‬ ‫کلیــد خورده اند بنا به دالیــل مختلف از جمله به‬ ‫صرفه نبودن ســرمایه گذاری یا تامین نشدن منابع‬ ‫مالی بــه مرحله نهایی نرســیده اند و دولت بعدی‬ ‫می تواند بــا توجه ویژه به انهــا‪ ،‬در زمانی کوتاه تر‬ ‫ظرفیت تولید شبکه را گسترش دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در کنار این دو گام‪ ،‬باید به دو موضوع جدی‬ ‫اما کمتر پرداخته شــده در ایران نیز توجه کرد‪ .‬از‬ ‫سویی مدیریت مصرف و اصالح شیوه های استفاده‬ ‫از برق در خانه و صنعت و ادارات بسیار اهمیت دارد‬ ‫و از ســوی دیگر ما باید به سمت منابع تجدیدپذیر‬ ‫مانند خورشــید حرکت کنیم که متاســفانه برای‬ ‫مــدت طوالنی نادیده گرفته شــده و امروز باید به‬ ‫عرصه وارد شود‪ .‬از ابتدای خرداد ماه امسال‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو اعالم کرد با توجه به اوج گیری مصرف برق در‬ ‫فصل گرما‪ ،‬تولید کشــور از میزان نیاز کمتر شده و‬ ‫تحت تاثیر همین شرایط اعمال برخی خاموشی ها‬ ‫الزامی است‪.‬هرچند در روزهای گذشته تالش شده‬ ‫الاقل قطعی برق مســکونی متوقف شود اما به نظر‬ ‫می رسد همچنان معضل محدود بودن ظرفیت های‬ ‫تولید مشکل افرین خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید بدون ارزش افزوده با کدام منطق؟!‬ ‫حواشی پیرامون فعالیت ها‪ ،‬مطالبات‪ ،‬میزان عرضه‬ ‫محصــوالت نوردکاران فوالدی در بــورس کاال و‪...‬‬ ‫همیشه وجود داشــته است؛ به گونه ای که زنجیره‬ ‫شــمش‬ ‫فــوالد و بــورس از میزان عرضه کمتر از‬ ‫ِ‬ ‫دریافتی نوردکاران شــاکی اند و خــود نوردکاران‬ ‫هم از رانت بورس کاال و قیمت شــمش تخصیصی‬ ‫ناراضی انــد‪ .‬موضوعاتی همچــون عرضه محصول‬ ‫کمتر از مواد اولیه دریافتی ان هم با وجود افزایش‬ ‫ظرفیت کارخانه های نوردی و چشم پوشی از درامد‬ ‫ارزی بــه بهای صادرات میلگرد بــا قیمت پایین تر‬ ‫از شــمش‪ ،‬مواردی اســت که عملکرد نوردکاران‬ ‫فوالدی را مبهم می کند‪.‬‬ ‫انجمن نوردکاران فــوالدی از عرضه قطره چکانی‬ ‫مواداولیه مورد نیاز خود گالیه دارند و معتقدند که‬ ‫چالش اصلی ان ها‪ ،‬مهندسی عرضه و قیمت گذاری‬ ‫در بورس کاالســت که مشــکالت بسیاری را برای‬ ‫نوردکاران فوالدی ایجاد کرده و باالدســتی ها را در‬ ‫ســوددهی و پایین دســتی ها را در زیان قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬در این رابطه سید احمد رضوی نیک‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن نوردکاران فوالدی بر افزایش بی رویه قیمت‬ ‫شــمش و باال رفتن نرخ ان نســبت به قیمت های‬ ‫داخلــی و همچنین تعیین نامناســب قیمت پایه‬ ‫ارزش گمرکی تاکید دارد و معتقد اســت که منافع‬ ‫زنجیره بایســتی از معدن تا محصول نهایی در کل‬ ‫زنجیره توزیع شود‪.‬‬ ‫این ها در حالیســت که موضوع عرضه محصول در‬ ‫بورس کاال توسط نوردکاران فوالدی همیشه مطرح‬ ‫بوده است‪ .‬نوردکاران فوالدی اکثرا از انچه که باید‪،‬‬ ‫کمتر عرضه می کنند‪ ،‬اما انچه که اهمیت بیشتری‬ ‫دارد این اســت که به همان میزان شمشــی که از‬ ‫بورس خریــداری می کنند‪ ،‬بایســتی محصول در‬ ‫بورس عرضه می کرند اما همین اتفاق هم نمی افتد‪.‬‬ ‫امــار بــورس کاال نشــان می دهد که از شــمش‬ ‫خریداری شده توسط نوردکاران فوالدی تنها حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد در بورس کاال عرضه شــده و باقی ان یا‬ ‫در بازار ازاد فروخته یا صادر شده است‪.‬‬ ‫عــاوه براین طبــق امــار‪ ،‬ضریب بهره بــرداری‬ ‫کارخانه های نوردکاران فوالدی طی چند سال اخیر‬ ‫افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬به واسطه همین موضوع‪،‬‬ ‫تزریق شــمش به بازار داخلی هم طبیعتا بایستی‬ ‫افزایش یافته باشــد؛ لذا با افزایش عرضه بایســتی‬ ‫قیمت به نفع مصرف کننده پایین امده باشد؛ اما ایا‬ ‫واقعا این اتفاق افتاده است؟طبیعتا شمش دریافتی‬ ‫نوردکاران بایستی منجر به عرضه محصول در بازار‬ ‫داخلی یا صادرات شــود و این در حالیست که بازار‬ ‫نشان می دهد که قیمت برای مصرف کننده‪ ،‬پایین‬ ‫که نیامده اســت هیچ‪ ،‬بلکــه در بحث صادرات هم‬ ‫نــوردکاران میلگرد را با قیمت پایین تر از شــمش‬ ‫صادر می کنند؛ بنابراین چه ارزش افزوده ای ایجاد‬ ‫شده و تولید چه نتیجه ای داشته است؟‬ ‫زمانی هم که علت این موضــوع (صادرات میلگرد‬ ‫با قیمت پایین تر از شــمش) از نوردکاران ســوال‬ ‫می شــود‪ ،‬برای پاسخگویی در در وهله اول‪ ،‬توپ را‬ ‫به زمین ذوب اهنــی ها می اندازند و ادعا می کنند‬ ‫که ذوب اهن اولین عرضه کننده ارزان در صادرات‬ ‫است‪ .‬این در حالی اســت که عالوه بر اینکه ذوب‬ ‫اهن اصفهان خودش مصرف کننده است و شمش‬ ‫مــورد نیاز خــود را خودش تولیــد می کند‪ ،‬روال‬ ‫برای همه تولیدکنندگان نیــز در صادرات میلگرد‬ ‫بدینگونه شــده اســت؛ چراکه میلگرد صادراتی به‬ ‫سبب تعرفه هایی که دارد‪ ،‬امکان صادرات با قیمت‬ ‫باالتر از شمش ندارد‪.‬براین اساس دو سوال اساسی‬ ‫و اصلی وجود دارد‪ .‬چرا نوردکاران فوالدی به همان‬ ‫میزان که شــمش خریداری کرده اند‪ ،‬محصول در‬ ‫بورس کاال عرضه نکردنــد؟ ثانیا‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫درصد پوشــش ظرفیت کارخانه ها افزایشــی بوده‬ ‫اما افزایش عرضه شــکل نگرفتــه و قیمت میلگرد‬ ‫صادراتی هم باالتر از قیمت شــمش نبوده اســت‪،‬‬ ‫پس چرا انها به دریافت شمش بیشتر اصرار دارند؟‬ ‫امار موجــود از عرضه و معامله شــمش و مقاطع‬ ‫طی دو سال گذشته نشــان می دهد که نوردکاران‬ ‫فوالدی در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬دو میلیــون و ‪ ۸۶۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۳‬تن شــمش دریافت کرده اما میزان عرضه‬ ‫مقاطــع طویل (به جــز خود مصرفــی) برابر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۶۴۰‬تن بوده اســت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نیز علیرغم دریافت پنج میلیون و ‪ ۱۵۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۱۲‬تن شــمش‪ ،‬تنها سه میلیون و ‪ ٢٢٦‬هزار و‬ ‫چهار تن مقاطع طویل عرضه شده است‪.‬‬ ‫البته که نوردکاران فوالدی در رابطه با شائبه های‬ ‫پیرامون تحویل شــمش فوالد توسط این انجمن و‬ ‫عدم عرضه ان در بورس کاال‪ ،‬از «مافیای فوالد» !‬ ‫و انحصارگرایی سخن می گویند و اعالم می کنند که‬ ‫قیمت مــواد اولیه در بورس کاال حداقل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫گران تــر از قیمت ها در کف بازار ازاد اســت‪ .‬مواد‬ ‫اولیه با قیمت بســیار ارزان تر و با ‪ ۴۵‬درصد قیمت‬ ‫جهانی با رانت فوالدی ها براســاس مصوبه قبلی‪ ،‬به‬ ‫میانه زنجیره تزریق می شــود‪ .‬ضمن اینکه در تمام‬ ‫دنیــا برای صــادرات مواد خام عــوارض وضع می‬ ‫شــود و بر محصوالت نهایی تعرفه ایجاد می کنند‬ ‫امــا به دلیل وجود مافیای فــوالد و به دنبال ارزان‬ ‫فروشی شمش‪ ،‬همه کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫تولیدکننده محصول نهایی شــده اند‪ .‬شمش ارزان‬ ‫ســبب شده که دولت عراق ‪ ۱۰۰‬دالر تعرفه بیشتر‬ ‫بر محصوالت نهایی فوالد وضع کند‪ .‬امروز میلگرد‬ ‫ایران در عراق به فروش نمی رســد مگر ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫پایین تر از قیمت جهانی!‬ ‫صنوف تاب محدودیت های کرونایی راندارند‬ ‫ویــروس قرار گرفت اصناف و کســب و کارها بود‪.‬‬ ‫از همان ماه های نخســت شیوع واحدهای صنفی با‬ ‫تقسیم بندی بین ‪ ۴‬گروه شغلی‪ ،‬هر چند وقت یک‬ ‫بار تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند‪.‬‬ ‫تقریبــاً درصــد باالیــی از اصناف در نخســتین‬ ‫دوره هــای تعطیالت‪ ،‬از دســتورالعمل های ســتاد‬ ‫مقابله بــا کرونا پیــروی و واحد خــود را تعطیل‬ ‫می کردنــد‪ .‬در ان زمان دولــت وعده های زیادی‬ ‫برای حمایت های کافــی و جامع از اصناف می داد‬ ‫و بازرســان نیز با ســخت گیری های زیاد از بازار‬ ‫بازدیــد می کردند‪ ،‬به شــکلی کــه در ان دوره ها‬ ‫واحدهای زیادی پلمب شــد‪ .‬اما هر چه گذشت از‬ ‫تعــداد واحدهایی که اقدام بــه تعطیلی می کردند‪،‬‬ ‫کاســته شد و به نظر می رســد بازرسان نیز سخت‬ ‫گیری را کنار گذاشتند‪.‬‬ ‫در این رابطــه‪ ،‬جالل الدین محمد شــکریه نایب‬ ‫رئیس اتاق اصنــاف ایران در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫مهر با بیان اینکه مشکالت اقتصادی اصناف به قوت‬ ‫خود باقی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فکر نکنید بعد از یک ماه‬ ‫تعطیلــی‪ ،‬اگر اصناف به مغازه هــای خود برگردند‬ ‫همه چیز برای انها عادی می شــود‪ .‬حتی یک روز‬ ‫تعطیلی‪ ،‬تاثیر بلندمدتی در ادامه کار برای اصناف‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه تســهیالت بانکی خاصی به‬ ‫اصناف تعلق نگرفت‪ ،‬این در حالیســت که اصناف‬ ‫هزینه های زیادی از جمله اجاره بها‪ ،‬دستمزد و …‬ ‫را باید بپردازند‪.‬‬ ‫شــکریه یاداور شد‪ :‬تعطیلی اصناف برابر با برگشت‬ ‫خــوردن چک ها و عــدم رفع تعهــدات انها برای‬ ‫ماه های اتی است‪.‬‬ ‫قرنطینه‪۶‬روزه روی کاغذماند‬ ‫اصناف تابستان را با دستورالعمل های تعطیلی اغاز‬ ‫کردنــد و دولت انتظار داشــت همچون دوره های‬ ‫قبلی محدودیت ها‪ ،‬باز هم کسبه دست از فعالیت‬ ‫بکشند اما تنها واکنش اصناف‪ ،‬بی اعتنایی و تداوم‬ ‫فعالیت بود‪.‬‬ ‫از اواخر ســال ‪ ۹۸‬که ویروس کرونا شــیوع پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬یکی از حوزه هایی که در تیررس مستقیم این‬ ‫چراوضعیتابخوزستانبهاینجارسید‬ ‫دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی‬ ‫ســازگاری با کم ابی در یاداشتی با اشــاره به مشکالت مربوط به کم‬ ‫ابی در اســتان خوزستان به تشریح دالیل ان و ارائه راه حلهایی برای‬ ‫مواجهه با ان پرداخت‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬ســد گتوند نقشــی در تشــدید‬ ‫مشکالت سال جاری این استان ایفا نکرده است‪.‬‬ ‫در یاداشــت بنفشــه زهرایی امده است‪ :‬تســهیم اب بین استان ها و‬ ‫ایالت های مختلف در کشــورهای گوناگــون از مبانی متفاوتی پیروی‬ ‫می کند‪ .‬تصمیمات باال به پایین دولتی برای تســهیم اب بین استان ها‬ ‫و مناطق مختلف که با مرزهای سیاســی از هم مجزا شده اند‪ ،‬براساس‬ ‫شــاخص های مختلف نظیر سطح توســعه یافتگی‪ ،‬جمعیت‪ ،‬مساحت‬ ‫اراضی کشــاورزی و قطب های صنعتی‪/‬معدنی و شهری و حق ابه های‬ ‫زیســت محیطی در اکثر کشــورها از جمله ایران رواج داشته و دارد‪.‬‬ ‫در موارد محدودتری‪ ،‬توافق نامه های رســمی بین استان ها‪/‬ایالت های‬ ‫باالدست و پایین دست‪ ،‬مبنای تسهیم اب بوده است‪.‬‬ ‫رویکردهــای نوین تری هم در برخی از کشــورها مورد اســتفاده قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬توافق نامه هایی بــا مکانیزم های مالی هم‬ ‫در مورد تســهیم اب به کار برده شــده اســت‪ .‬مث ً‬ ‫ال کمیت و کیفیت‬ ‫مشــخصی برای اب تحویلی از استان باالدســت به پایین دست مورد‬ ‫توافــق قرار گرفته و چنانچه از این توافــق تخطی صورت بگیرد‪ ،‬مثال‬ ‫کمیــت یا کیفیت اب تحویلی به اســتان پایین دســت کاهش یابد‪،‬‬ ‫اســتان باالدست باید این افت کمیت و یا کیفیت را با پرداخت پول به‬ ‫استان پایین دست جبران کند‪ .‬از این مکانیزم های مالی در طرح های‬ ‫انتقال اب بین حوضه ای هم بعضاً در ســایر کشــورها استفاده شده‬ ‫اســت‪ .‬این گونه راه حل ها اگر چــه زمینه توزیع بهتر و عادالنه اب را‬ ‫بین مناطق مختلف حوضه های ابریز رودخانه ها که با مرزهای سیاسی‬ ‫از هم جدا شــده اند‪ ،‬لزوماً فراهم نمی کنند ولی زمینه ســاز مدیریت‬ ‫مســائل سیاسی‪/‬اجتماعی و کاهش مشکالتی نظیر انچه که امسال در‬ ‫خوزستان رخ داد‪ ،‬می توانند باشند‪.‬‬ ‫در کشور ایران از نظام های باال به پایین برای تسهیم اب بین استان ها‬ ‫اســتفاده می شود‪ .‬شفافیت و جلب مشارکت ذینفعان در این فرایند از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار اســت چرا که توجیه نحوه ی تسهیم اب بین‬ ‫اســتان ها بخصوص در شــرایط کم ابی و خشکسالی های شدید نظیر‬ ‫انچه که در سال ‪ ۱۴۰۰‬رخ داده است برای مردم محلی در استان های‬ ‫پایین دســت مثل استان خوزستان‪ ،‬عمدتاً باید توسط مقامات استانی‬ ‫صورت گیرد که اگر خود نســبت به فرایند تسهیم اب توجیه نباشند‪،‬‬ ‫قطعــاً نمی توانند عادالنه بودن فرایند را برای دیگران نیز تبیین کنند‪.‬‬ ‫در این مــورد قطعاً نیاز به کار بیشــتری در بخــش اب وجود دارد‪.‬‬ ‫مخالفت هــای جدی بــا گره زدن مکانیزم های مالی به تســهیم اب و‬ ‫انتقال اب بین حوضه ای در مدیریت ارشد بخش اب ایران وجود دارد‬ ‫و به نظر نمی رســد فع ً‬ ‫ال در سطوح عالی قوه ی مجریه هم پذیرش این‬ ‫ساز و کارها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در فرایند تسهیم اب بین اســتان ها که در وزارت نیرو صورت گرفته‬ ‫است هم مشــابه تجربیات بین المللی‪ ،‬از شــاخص های مختلف مثل‬ ‫جمعیت‪ ،‬ســطح زیرکشــت و نیازهای ابی بخش های مختلف مصرف‬ ‫کننده اب و حق ابه های زیست محیطی رودخانه ها و تاالب ها استفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬صرفاً از باب صحت ســنجی فرایند طی شده در وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬با همکاری یک تیم تحقیقاتی متشــکل از ‪ ۵‬نفر از دانشــجویان‬ ‫تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران‪ ،‬از یک مدل پیشرفته هم بست اب‪،‬‬ ‫غذا و انرژی که در مدت چهار ســال تدوین و پیاده سازی شده است‪،‬‬ ‫برای تســهیم اب زاینده رود بین دو اســتان چهارمحال و بختیاری و‬ ‫اصفهان که در سال های اخیر محل مناقشه زیادی بوده است‪ ،‬استفاده‬ ‫کردیم‪.‬ســهم محاسبه شده برای دو استان از اورد رودخانه زاینده رود‬ ‫بســیار نزدیک بود به انچه که وزارت نیرو تعیین کرده اســت‪ .‬اگرچه‬ ‫به نظر می رســد رویکرد استفاده شده در وزارت نیرو‪ ،‬علمی و مستند‬ ‫به شــاخص های قابل قبول ملــی و بین المللی اســت‪ ،‬اما در حوضه‬ ‫ابریــز رودخانه های کارون‪ ،‬دز و کرخه‪ ،‬نارضایتی های زیادی در مورد‬ ‫تســهیم اب بین استان های غربی بخصوص لرستان‪ ،‬ایالم و خوزستان‬ ‫وجود دارد که مکررا ً در جلســات کارگروه ملی سازگاری با کم ابی با‬ ‫موضوع بررســی برنامه های سازگاری با کم ابی این استان ها بروز پیدا‬ ‫می کرد‪ .‬به نظر می رسد الزم است جزئیات فرایند تسهیم اب بین این‬ ‫اســتان ها شفاف سازی شــود و یکبار دیگر در این مورد اعتمادسازی‬ ‫شــود تا در شرایطی مثل خشکسالی شــدید سال ‪ ،۱۴۰۰‬منشا دامن‬ ‫زدن به مجادالت نشود‪.‬‬ ‫در ســال جاری‪ ،‬ســه اســتان کرمانشــاه‪ ،‬چهارمحــال و بختیاری و‬ ‫لرســتان که همگی سرشاخه های اصلی رودخانه های ورودی به استان‬ ‫خوزســتان را ســیراب می کنند‪ ،‬با کاهش بارش حــدود ‪۲۲۷ ،۲۵۰‬‬ ‫و ‪ ۲۲۲‬میلی متر نســبت به متوســط درازمدت‪ ،‬در بین اســتان های‬ ‫کشــور‪ ،‬رکورددار کاهش بارش هستند‪ .‬این البته پدیده ی جدیدی در‬ ‫دهه های اخیر ایران نیست‪ .‬بررسی بخشی از گزارش ارائه شده توسط‬ ‫مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی ســازمان هواشناســی‬ ‫ن‬ ‫کشــور به هیات وزیران مربوط به تحلیل بارش ‪ ۱۰‬ســال اخیر نشا ‬ ‫می دهد که خشکســالی هواشناسی بسیار شدید (کاهش بارش نسبت‬ ‫به متوســط درازمدت) در بخش های بزرگی از اســتان های کرمانشاه‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬خوزســتان و چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته که تبعات‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫شماره‬ ‫هجدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫شنبه‪ 416‬مرداد‬ ‫دودوشنبه‬ ‫تعطیالتکروناییوگرانفروشیایرالین هاییکهبالتکلیفماندند‬ ‫در حالی که بیش از یک ماه از افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرالین ها می گذرد و طی هفته های‬ ‫گذشته بارها جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری به تعویق افتاده است این بار هم تعطیالت شش‬ ‫روزه کرونایی باعث لغو این جلســه شــد و مشخص نیست چه زمانی تکلیف این گرانفروشی و برخورد‬ ‫با متخلفان مشخص می شود‪.‬‬ ‫از روزهای نخست تیر ماه‪ ،‬شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبه ای از شورای‬ ‫عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند‪ .‬پس از این افزایش قیمت مسووالن وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و هواپیمایی کشوری بارها در اظهاراتی اعالم کردند این افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکت های‬ ‫هواپیمایی باید قیمت های خود را به نرخ مصوب ســابق (ابان ماه ســال گذشته) بازگردانند‪ ،‬اما این‬ ‫اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرالین ها هنوز نرخ های خود را باال نگه داشتند‪.‬‬ ‫چرا که به عنوان مثال قیمت بلیت هواپیما در مســیر تهران‪-‬مشهد که باید حداکثر ‪ ۷۷۱‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان باشــد تا یک میلیون و ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافته اســت و نرخ پرواز تهران ‪-‬شیراز که‬ ‫حداکثر و براساس مصوبه ابان ماه سال گذشته باید ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان عرضه شود به ‪ ۹۴۲‬هزار‬ ‫تومان رسیده اســت‪.‬در این میان اظهارات و هشدارهای مسئوالن دولتی نیز اثرگذار نبود و تنها چند‬ ‫ایرالین نرخ های خود را به حالت سابق بازگردانده یا قدری از ان کاستند‪ .‬سیاووش امیرمکری که طی‬ ‫هفته های گذشته با حفظ ســمت به عنوان سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد‬ ‫طی چند مصاحبه و اظهارنظر اعالم کرد این افزایش قیمت غیرقانونی اســت و با گرانفروشان برخورد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬برخوردی که تاکنون خبری از ان نبوده و جلســات شورای عالی هواپیمایی کشوری بارها‬ ‫و بارها در هفته های گذشته لغو یا به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫نهایتا ســازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزیر راه و شهرســازی و ایرالین های داخلی قرار بود‬ ‫جلسه شورای عالی هواپیمایی را روزگذشته (شنبه) دوم مرداد ماه برگزار کند تا به این وضعیت سر و‬ ‫سامان دهد‪ .‬اما این جلسه هم برگزار نشد‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات به دست امده خبرنگار ایسنا‪ ،‬تعطیالت کرونایی باعث به تعویق افتادن چندین باره‬ ‫این جلسه شده است اما خواست وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری برخورد‬ ‫با شــرکت های متخلف و بازگردادن قیمت هواپیما به نرخ مصوب گذشته است که باید دید این جلسه‬ ‫در هفته جاری برگزار خواهد شــد یا انکه این مشکل طی روزهای اینده به همین شکل باقی مانده و‬ ‫حل ان به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۸۰‬درصد طرح ها کمتر از ‪ ۲۰‬درصد!‬ ‫جدیدتریــن امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) نشــان می دهد که تا پایان اردیبهشــت ماه‬ ‫امســال ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۱۵۳‬طرح در دســت اجرا اســت که بیش از ‪ ۷۸‬درصد ان ها کمتر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی دارد و بیشترین طرح ها در سه گروه کاالیی «سایر محصوالت کانی های غیرفلزی»‪،‬‬ ‫«محصوالت غذایی و اشامیدنی ها» و «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی» در حال اجرا است‪.‬‬ ‫بر اســاس این امار از بین ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۱۵۳‬طرح در دســت اجرا تا پایان اردیبهشت امسال حدود ‪۶۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۲۲‬طرح معادل ‪ ۷۸‬درصد کل طرح ها کمتر از ‪ ۲۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪۷۲۵‬‬ ‫طــرح معــادل ‪ ۱۷.۸‬درصد بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‪ ۳۶۰۶ ،‬واحد معادل ‪ ۴‬درصد کل طرح ها بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند‪.‬اخیرا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در باال بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد را موثر دانســته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه‬ ‫دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری ها و مشوق هایی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنین بیشترین طرح های در دست اجرا طرح هایی با اشتغال ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر کارکن است که ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۲‬طرح معادل بیش از نیمی از کل طرح ها را شامل می شود‪ ۲۵ .‬هزار و ‪ ۱۶۶‬طرح در دست اجرا‬ ‫نیز کمتر از ‪ ۱۰‬نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نفر کار کن و بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر کارکن‬ ‫نیز به ترتیب ‪ ۴۶۰۳‬طرح و ‪ ۲۹۶۲‬طرح بوده است‪.‬‬ ‫مجموع اشــتغال پیش بینی شده در طرح های در دست اجرا نیز نزدیک به دو میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار نفر‬ ‫است که ‪ ۹۹۸‬هزار و ‪ ۲۹۱‬نفر از ان ها در طرح هایی با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر کارکن و ‪ ۹۲۱‬هزار و ‪ ۶۳۸‬نفر از‬ ‫ان ها در طرح هایی با بیش از ‪ ۱۰۰‬کارکن مشغول خواهند شد‪.‬‬ ‫مجموع ســرمایه در طرح های در دست اجرا تا پایان اردیبهشت نیز بیش از ‪ ۱۴۳۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شــده اســت‪.‬در این میان تا پایان اردیبهشت ماه امســال‪ ۱۲ ،‬هزار و ‪ ۱۷۵‬طرح در بخش‬ ‫«ســایر محصوالت کانی های غیرفلزی»‪ ۹۳۶۹ ،‬طرح در بخش «محصوالت غذایی و اشــامیدنی ها» و‬ ‫‪ ۸۹۶۰‬طرح در بخش «ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی» در دســت اجرا بوده و این سه بخش‬ ‫بیشــترین تعــداد طرح ها را به خود اختصاص دادنــد‪ .‬کمترین طرح ها نیز بــه بخش های «تحقیق و‬ ‫توسعه»‪« ،‬کشاورزی‪ ،‬شکار و فعالیت های خدماتی وابسته»‪ ،‬و «فاضالب‪ ،‬دفع زباله‪ ،‬بهداشت محیط و‬ ‫سایر فعالیت های مشابه» اختصاص دارد که به ترتیب یک‪ ،‬پنج و ‪ ۲۰‬طرح در ان ها در دست اجراست‪.‬‬ ‫در میان اســتان ها نیز از بین ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۱۵۳‬طرح در دســت اجرا‪ ۷۵۶۲ ،‬طرح در یزد‪ ۶۴۵۹ ،‬طرح‬ ‫در خراســان رضوی و ‪ ۵۵۱۵‬طرح در اصفهان در دســت اجراســت که بیشــترین تعداد طرح ها را به‬ ‫خود اختصاص دادند و از بین اســتان ها کمترین تعداد طرح ‪ ۵۷۳‬عدد بوده که مربوط یه ایالم اســت‪.‬‬ ‫همچنین منطقه ازاد چابهار ‪ ۱۳‬طرح‪ ،‬منطقه ازاد قشم ‪ ۲۸‬طرح و کیش ‪ ۲۹‬طرح در دست اجرا دارند‬ ‫که کمترین تعداد این طرح هاست‪.‬‬ ‫ان بــه خوبــی در وضعیت نابســامان تاالب ها‪ ،‬منابع اب ســطحی و‬ ‫زیرزمینی و پوشــش گیاهی این استان ها مشهود است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۶۴‬درصد مســاحت کشور تحت خشکســالی هواشناسی ‪ ١٠‬ساله ی‬ ‫متوسط تا بسیار شدید است‪.‬در چنین شرایطی‪ ،‬نقش سدهای واقع بر‬ ‫رودخانه های کارون‪ ،‬دز و کرخه در تنظیم جریان و تعدیل شرایط کم‬ ‫ابی بسیار قابل توجه است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬سد کرخه در فاصله سالهای‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ،۱۴۰۰‬متوسط حجم اورد ورودی به سد را در ماه تیر در این‬ ‫دوره‪ ،‬از ‪ ۱۸۷‬میلیــون متر مکعب به ‪ ۵۳۹‬میلیون متر مکعب افزایش‬ ‫داده اســت‪ .‬سدها اساساً مهمترین نقشی که در کشورهایی مثل ایران‬ ‫ایفا می کنند‪ ،‬تعدیل تغییرات شــدید فصلی اورد رودخانه هاســت و‬ ‫ســدهای تنظیم کننده جریانات ورودی به استان خوزستان هم از این‬ ‫قاعده مستثنی نیســتند‪ .‬در تیر ماه سال جاری‪ ،‬سد کرخه نزدیک به‬ ‫پنــج برابــر اورد ورودی به خود در این ماه را تخلیه کرده که نشــان‬ ‫دهنده ی این اســت که اگر ســدهایی نظیر کرخه وجود نداشتند‪ ،‬در‬ ‫تابستان های بسیار خشــکی نظیر امسال‪ ،‬جریان رودخانه های ورودی‬ ‫به استان خوزســتان‪ ،‬می توانست به مراتب کمتر از مقدار محقق شده‬ ‫تاکنون باشد‪.‬مشــکالت کیفیت اب ســد گتوند هم دوباره در بحران‬ ‫خشکســالی امســال‪ ،‬به عنوان یکی از عوامل موثر در تشدید مسائل‬ ‫اب اســتان مطرح شــده اســت؛ هر چند که به نظر می رسد این سد‬ ‫نقشی در تشدید مشکالت سال جاری ایفا نکرده است‪ .‬اساساً مدیریت‬ ‫بهره برداری از ســد گتوند در ســال های اخیر به گونه ای بوده اســت‬ ‫که بخشــی از شــوری طبیعی رودخانه کارون هم در سد تله اندازی‬ ‫شــده است و اب با شوری کمتری از وضعیت طبیعی رودخانه‪ ،‬از سد‬ ‫تخلیه شــده است؛ بنابراین به نظر می رسد بهره برداران از سد ترجیح‬ ‫داده اند با پذیرفتن ریســک تجمع بیشــتر نمک در مخزن سد‪ ،‬اب با‬ ‫کیفیت بهتری به پایین دســت تحویل بدهند‪ .‬این رویکرد البته از این‬ ‫جهت مورد نقد است که مشــکل عالج بخشی کیفیت اب موجود در‬ ‫ســد و تخلیه ی تدریجی نمک موجود در سد را از طریق مدیریت بهره‬ ‫برداری از مخزن سد که راه کار پیشنهادی موسسه اب دانشگاه تهران‬ ‫نیز بود‪ ،‬به تاخیر انداخته است‪.‬‬ ‫طرح های انتقال اب بین حوضه ای ســابقه ی بســیار طوالنی در ایران‬ ‫دارنــد‪ .‬اولین انتقال اب عمده ی بین حوضه ای در ســال ‪ ۱۳۳۲‬برای‬ ‫انتقال اب رودخانه بیرگان از سرشاخه های کارون به زاینده رود انجام‬ ‫شــد‪ .‬این انتقال اب‪ ،‬زیربنای توسعه در استان اصفهان‪ ،‬فراتر از منابع‬ ‫ابــی که به صورت طبیعی در اخیار این منطقه اســت را رقم زد‪ .‬بعد‬ ‫از ان‪ ،‬اجــرای طرح های متنوع انتقال اب بین حوضه ای به این ناحیه‬ ‫و وابســته شدن اب شرب شــهرهای کاشان و یزد به همین منابع اب‬ ‫انتقالی‪ ،‬به وابســتگی ابی مناطق مختلف در فالت مرکزی و نوار غربی‬ ‫کشور به یکدیگر‪ ،‬دامن زد‪.‬‬ ‫متوســط درازمدت مجموع انتقال های اب بیــن حوضه ای‪ ،‬از حوضه‬ ‫رودخانه هــای کارون و دز‪ ،‬حــدود ‪ ۱.۱‬میلیارد متر مکعب اســت که‬ ‫حــدود ‪ ۴‬درصد مصارف اب اســتان خوزســتان اســت‪ .‬مصارف اب‬ ‫در اســتان خوزســتان که در برنامه ســازگاری با کم ابی این استان‬ ‫درج شــده و به تایید کارگروه ســازگاری با کم ابی استان خوزستان‬ ‫نیز رســیده اســت‪ ۲۴.۶ ،‬میلیارد متر مکعب است که ‪ ۸۵‬درصد ان‬ ‫در بخش کشــاورزی مصرف می شــود‪ .‬برنج کاری های انجام شده در‬ ‫سال جاری در استان خوزســتان علیرغم همه هشدارهای صادر شده‬ ‫توســط سازمان های جهاد کشاورزی اســتان و اب و برق خوزستان و‬ ‫ممنوع اعالم کردن کشــت برنج توســط کارگروه سازگاری با کم ابی‬ ‫اســتان خوزستان‪ ،‬بیش از دو میلیارد متر مکعب اب مصرف می کنند؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در مجموع نقش انتقال های اب بین حوضه ای هم در بحران‬ ‫اب موجود استان‪ ،‬پررنگ نیست‪.‬‬ ‫پیش بینی های انجام شــده توسط سازمان هواشناسی برای بارش های‬ ‫مناطق غرب کشــور‪ ،‬نشــانگر ادامه ی کم بارشــی در مهر و ابان سال‬ ‫جاری است‪ .‬اگر این پیش بینی محقق شود‪ ،‬تبعات کم ابی در استان‬ ‫خوزســتان تا انتهای پاییز ادامه خواهد داشت و احتماالً بخش مهمی‬ ‫از کشــت پاییزه ی استان با محدودیت ابیاری مواجه خواهد شد‪ .‬برای‬ ‫گذر از این بحران‪ ،‬باید ابیاری بخشــی از اراضی کشــاورزی اســتان‬ ‫متوقف شود و ســاز و کاری برای پیاده سازی ممنوعیت کشت های با‬ ‫نیاز ابی باال و برخورد با متخلفان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫راهکار اساســی بــرای افزایش تاب اوری اســتان در برابــر کم ابی‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف اب اســت‪ .‬فــاز اول برنامه های ســازگاری با کم ابی‬ ‫اســتان خوزســتان با صرفه جویی ‪ ۲۵۰‬میلیــون مترمکعبی از منابع‬ ‫اب زیرزمینی و ‪ ۱۶۳۸‬میلیون مترمکعبی از منابع اب ســطحی و در‬ ‫مجموع معــادل ‪ ۱۸۸۸‬میلیون مترمکعب در افق ‪ ۱۴۰۵‬در چارچوب‬ ‫اعتبارات موجود‪ ،‬در فروردین ماه ســال جاری‪ ،‬مورد تصویب کارگروه‬ ‫ملی سازگاری با کم ابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ایــن برنامه همچنیــن‪ ،‬از طریق جایگزینی اب خام با پســاب در‬ ‫بخش های کشاورزی‪ ،‬فضای سبز و صنعت و ارتقای روش های پرورش‬ ‫ماهی در بخش شــیالت‪ ،‬اصالح مصارف و بهبود کیفیت منابع اب به‬ ‫میــزان ‪ ۲۱۹/۲‬میلیون مترمکعب صورت خواهــد گرفت‪ .‬اجرای این‬ ‫برنامه‪ ،‬باعث خواهد شــد تاب اوری استان خوزســتان در مواجهه با‬ ‫خشکســالی ها و کم ابی مزمن موجود در استان‪ ،‬تا پایان برنامه هفتم‬ ‫توسعه تا حدی زیادی ارتقاء یابد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪416‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫‪16‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫ارتقای کالس صنعت نفت ایران با مگاپروژه گوره ‪ -‬جاسک‬ ‫ساخت و بهره برداری از مگاپروژه خط لوله انتقال نفت گوره ‪ -‬جاسک برای ایران مجموعه ای از اهداف‬ ‫امنیتی‪ ،‬اقتصادی و توســعه ای را در بردارد که در شرایط کنونی شاید ابعاد امنیتی بر ابعاد اقتصادی و‬ ‫توسعه ای برتری داشته باشد‪ ،‬چه اینکه ایران هم اکنون تنگنایی به لحاظ اقتصادی و فنی برای صادرات‬ ‫نفت خام از تاسیســات خارک در خلیج فارس به بازارهای جهانی ندارد‪ .‬به لحاظ اقتصادی هم صادرات‬ ‫نفت از مبدا خارک به نسبت انتقال با خط لوله به سواحل مکران در دریای عمان توجیه پذیرتر است‪.‬‬ ‫این مســئله اما ضرورتاً نمی تواند برای منطقه و کشورهای همســایه حاوی پیام های اطمینان بخش و‬ ‫اعتمادساز باشد و چه بسا برخالف ان هم عمل کند‪ .‬این مهم در بعد بین المللی البته متفاوت است‪.‬‬ ‫از منظر کالن و بدون مالحظات خاص سیاسی‪ ،‬هرچه راه های انتقال انرژی در سطوح مختلف متعددتر‬ ‫و متنوع تر باشــد‪ ،‬به همان میزان امنیت انرژی جهانی بیشــتر تامین می شود‪ .‬به طور طبیعی بازیگران‬ ‫و فعاالن صنعت نفت در جهان از خط لوله گوره ‪ -‬جاســک باید اســتقبال کنند‪ .‬این اســتقبال زمانی‬ ‫معنــا می یابد که خط لوله کنونی بــرای تامین امنیت انرژی جهان و در صورت بروز چالش امنیتی در‬ ‫خلیج فــارس و تنگه هرمــز‪ ،‬برای انتقال نفت نه تنها ایران‪ ،‬بلکه نفت کشــورهایی همچون عراق به کار‬ ‫گرفته شــود‪ .‬اما فارغ از مالحظات امنیتی‪ ،‬مگاپروژه گوره ‪ -‬جاســک برای صنعت نفت ایران به لحاظ‬ ‫فنی ‪ -‬مهندسی و مدیریت اجرای پروژه های کالن‪ ،‬راهبردی به شمار می اید و شاید به این خاطر باید‬ ‫اذعان کرد که کالس و رتبه صنعت نفت ایران با اجرای این پروژه در ابعاد فنی ‪ -‬مهندسی و مدیریت‬ ‫پروژه ارتقا یافت‪ .‬در نگاه نخســت‪ ،‬این پروژه در شــرایطی اجرا شد که ایران شدیدترین و سخت ترین‬ ‫تحریم های نفتی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫حضور شــرکت های ایرانی در مراحل مختلف طراحی و اجرا‪ ،‬سرعت اجرای طرح با توجه به حجم کار‬ ‫و وســعت جغرافیایی و طوالنی بودن مسیر طرح‪ ،‬اســتفاده از تجهیزات و تاسیسات ساخت داخل در‬ ‫مراحل مختلف ســاخت خط لوله و تاسیسات مســتقر در پایانه جاسک و مواردی از این دست‪ ،‬سبب‬ ‫ارتقای ســطح دانش فنی و مهندسی در صنعت نفت و شرکت های سازنده اقالم و تجهیزات طرح شده‬ ‫اســت و این مسئله توان رقابتی شــرکت های ایرانی را در بخش های مختلف افزایش داده و راه را برای‬ ‫حضور در دیگر پروژه ها در داخل و حتی خارج از کشور فراهم ساخته است‪.‬‬ ‫این مســئله همچنین راه مشارکت شــرکت های ایرانی را در پروژه های مشــابه با شرکت های مطرح‬ ‫بین المللی اسان می کند‪.‬استفاده از لوله هایی با قطر ‪ ۴۲‬اینچ (‪ ۱۰۶‬سانتی متر) با طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫احداث پنج تلمبه خانه‪ ۱۰ ،‬پســت برق‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر خط انتقال نیرو و دو ایستگاه توپک رانی‬ ‫در طــول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر خط انتقال و احداث واحد اندازه گیری‪ ،‬یک ایســتگاه توپک رانی و ســپس‬ ‫تاسیســات بارگیری نفت خام که اســاس ان شامل ســه گوی شناور‪ ،‬سه دســتگاه میترینگ‪ ،‬شش‬ ‫خــط لوله زیردریایی ‪ ۳۶‬اینــچ (در مجموع به طول ‪ ۳۶‬کیلومتر) اســت‪ ،‬همچنین حوضچه ارامش‬ ‫و اســکله پشــتیبانی و خدماتی و احداث ‪ ۲۰‬مخزن با مجموع حجم ‪ ۱۰‬میلیون بشــکه ذخیره سازی‬ ‫نفت خام‪ ،‬بخش های مختلف این مگاپروژه اســت که از اهمیت فنی و مهندســی باالیی برخوردار است‬ ‫و می تواند این پروژه را در حد اســتانداردهای بین المللی قرار دهد‪.‬ایجاد تاسیسات پایین دستی شامل‬ ‫پتروپاالیشگاه ها و پتروشــیمی ها و بخش های جمعی و پشتیبانی در پایانه جاسک‪ ،‬به طور طبیعی هم‬ ‫ابعاد پروژه را گسترش می دهد و هم ساحل مکران را به سومین حوزه توسعه ای و صنعتی برای کشور‬ ‫پس از خوزســتان و پارس جنوبی تبدیــل می کند‪ ،‬اما نکته پایانی اینکه خط لوله گوره ‪ -‬جاســک و‬ ‫تاسیسات صادراتی مکران زمانی اهمیت واقعی و راهبردی خود را پیدا و ایجاد ان را به لحاظ اقتصادی‬ ‫و توســعه ای توجیه پذیر می کند که ایران از ظرفیت کنونی تولید یعنی ‪ ۴‬میلیون بشــکه در روز فراتر‬ ‫رفته و به سطح تولید بیش از ‪ ۶.۵‬میلیون بشکه برسد‪ .‬این به معنای ناتوانی تاسیسات کنونی صادراتی‬ ‫در خلیج فارس برای صادرات بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون بشکه نیست‪.‬افزایش تولید با محوریت افزایش ضریب‬ ‫برداشــت نفت‪ ،‬ظرفیت جدیدی را برای صنعت نفت ایجاد می کند که قادر اســت تاسیسات صادراتی‬ ‫ایــران خارج از خلیج فارس و به طور خاص جاســک را فعال کند‪ .‬بــا ظرفیت کنونی صادرات نفت‪ ،‬جز‬ ‫مســائل امنیتی که در مورد ان سخن رفت‪ ،‬فعالیت تاسیسات صادراتی در مکران‪ ،‬از توجیه اقتصادی‬ ‫م شدن زمینه صادراتی جاسک در مکران‪ ،‬طرح راهبردی‬ ‫و فنی برخوردار نیســت‪ .‬بر این مبنا و با فراه ‬ ‫افزایش تولید نفت و شکست طلسم ‪ ۴۰‬ساله تولید نفت در سطح ‪ ۴‬میلیون بشکه باید عملیاتی شود‪،‬‬ ‫بنابرایــن اهمیت و جایگاه واقعی خط لوله گوره ‪ -‬جاســک را بایــد در اینده و خارج از چارچوب های‬ ‫امنیتی و سیاسی جست وجو کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫طرح گوره ‪ -‬جاسک شرکت های زیان ده داخلی را به سود رساند‬ ‫مدیرعامل شــرکت لوله ســازی اهــواز می گوید‪:‬‬ ‫به واســطه اجرای طرح گوره‪ -‬جاســک‪ ،‬بعضی از‬ ‫شرکت های داخلی مانند لوله سازی اهواز و فوالد‬ ‫اکسین خوزستان پس از چند سال زیان دهی‪ ،‬به‬ ‫سوددهی رســیدند و در این شرایط اقتصادی که‬ ‫بسیاری از شرکت ها در رکود بودند‪ ،‬فعاالن عرصه‬ ‫فوالد به ویژه ورق ســازان و لوله سازان‪ ،‬رکوردهای‬ ‫مطلوبی ثبت کردند‪.‬‬ ‫طــرح انتقال نفت خام گوره به جاســک که ‪۳۱‬‬ ‫تیرماه امســال با ظرفیت انتقال روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫بشــکه نفت خام به بهره برداری رســمی رسید‪،‬‬ ‫از حیث اتــکا و اعتماد به تــوان ایرانی در میان‬ ‫طرح ها و پروژه های کالن صنعت نفت عملکردی‬ ‫منحصربه فرد بر جای گذاشت و به ویژه در بخش‬ ‫ساخت خط لوله‪ ،‬هم از حیث تحقق ساخت داخل‬ ‫ورق و لوله متناسب با سیال ترش برای نخستین‬ ‫بار در کشــور و هم از نظر احــداث خط لوله ای‬ ‫عظیم با طول حدود هزار کیلومتر در کمتر از دو‬ ‫سال‪ ،‬رکوردهای قابل دفاعی به ثبت رساند‪.‬‬ ‫احداث خط لوله از اولویت های شرکت ملی نفت‬ ‫ایــران در طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره به‬ ‫جاسک بود که با راهبری شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت و اســتفاده حداکثری از تــوان پیمانکاران و‬ ‫سازندگان داخلی اجرایی شد‪ .‬طول این خط لوله‬ ‫‪ ۴۲‬اینچی حدود هزار کیلومتر اســت و در مسیر‬ ‫ان‪ ،‬پنج ایستگاه پمپاژ و تجهیزات اندازه گیری و‬ ‫پایش نصب می شود‪ ،‬اما این داخلی سازی چگونه‬ ‫رخ داد؟علــی خنیفر‪ ،‬مدیرعامــل و نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیره شــرکت لوله سازی اهواز در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬لوله ســازی اهواز ابتدا برنده کل پروژه‬ ‫یعنی گســتره کامل خط لوله شد‪ ،‬اما از انجا که‬ ‫کارفرما (نفت) می خواست دو لوله ساز دیگر کشور‬ ‫هم فعال شــوند‪ ۵۰ ،‬درصد پروژه به لوله ســازی‬ ‫اهواز واگذار و ‪ ۵۰‬درصد باقیمانده بین دو لوله ساز‬ ‫دیگر تقسیم شــد‪ .‬تا پیش از این طرح‪ ،‬ورق های‬ ‫لوله ترش وارد می شد و شرکت های فوالد مبارکه‬ ‫و اکســین فکرش را هم نمی کردند زمانی بتوانند‬ ‫ورق ها و اســلب های ترش تولید کنند‪.‬وی درباره‬ ‫دستاوردهای اجرای این خط لوله در داخل کشور‬ ‫ادامه می دهــد‪ :‬در واقع نه تنها در حوزه ورق های‬ ‫ترش‪ ،‬بلکه فضای اعتماد و باور به تولید داخلی به‬ ‫کل طرح تعمیم داده شــد و این باور بسیار حائز‬ ‫اهمیت بود؛ داخلی ســازی برای ما اشتغال پایدار‬ ‫به همراه داشت‪ ،‬به طوری که تولیدکنندگان ورق‬ ‫خبر‬ ‫متنوع سازیمبادیصادراتنفت؛فرصتاحیایزیرساخت هادرخارک‬ ‫مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و‬ ‫ایجاد پایانه صادراتی جاسک‪ ،‬فرصت مغتنمی‬ ‫برای احیای زیرساخت ها در پایانه نفتی خارک‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران‪ ،‬عباس‬ ‫اســدروز اعالم کرد‪ :‬مهم تریــن و کلیدی ترین‬ ‫پایانــه شــرکت از نظــر منابــع فیزیکــی و‬ ‫تاسیســاتی و هم بافت نیروی انســانی پایانه‬ ‫نفتــی خارک اســت‪ .‬با بررســی وضع موجود‬ ‫و تهدیدهــای محتمــل‪ ،‬ایجــاد پایانه ای در‬ ‫ســرزمین اصلــی به عنــوان راهــکاری اصلی‬ ‫انتخاب شــد که این ســبب می شود ریسک ها‬ ‫در پایانــه نفتی خــارک کاهش داده شــده‬ ‫و بتوانیــم بــا داشــتن دو پایانــه به راحتــی‬ ‫زیرســاخت های پایانــه نفتی خــارک اعم از‬ ‫خطوط لوله و مخازن و اســکله های صادراتی‬ ‫را به موقع و مطابق با دســتورعمل های سازنده‬ ‫تعمیــر و نگهداری کنیم‪ .‬کمــا اینکه بعضی از‬ ‫زیرســاخت ها را به دلیــل اینکه امــکان توقف‬ ‫تولید نبود نمی توانســتیم به موقع اماده کنیم‪،‬‬ ‫اما خوشبختانه با راه اندازی پایانه نفتی جاسک‬ ‫به عنــوان تکمیــل زنجیــره ارزش و به عنوان‬ ‫جایگزینی مناسب‪ ،‬نفت از طریق این پایانه نیز‬ ‫صادر می شــود‪.‬وی افزود‪ :‬پایانه نفتی جاسک‬ ‫طرحــی ملی و راهبردی اســت که با مدیریت‬ ‫و راهبری شــرکت ملی نفت ایران در ســاحل‬ ‫دریای عمان راه اندازی شده و تضمین استمرار‬ ‫صادرات نفت خــام‪ ،‬تمرکززدایی از پایانه های‬ ‫صادراتــی و متنوع کــردن ان‪ ،‬افزایش قدرت‬ ‫چانه زنی‪ ،‬توســعه پایدار و اشــتغال زایی را در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬مدیرعامل شرکت پایانه های‬ ‫نفتی ایران ادامه داد‪ :‬پایانه نفتی جاسک یکی‬ ‫از بزرگ تریــن و مهم تریــن طرح ها در جنوب‬ ‫شرق کشور با هدف جهش تولید‪ ،‬اشتغال زایی‬ ‫و توســعه ســواحل مکران اجرا شــده است و‬ ‫بهره برداری ان بی شــک ســبب رونق در این‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫به صورت سه شیفت فعال شدند و نه تنها نیرویی‬ ‫اخراج نشد‪ ،‬بلکه نیروهای تازه هم مشغول به کار‬ ‫شدند‪.‬به گفته مدیرعامل لوله سازی اهواز‪ ،‬بعضی‬ ‫شرکت ها مانند لوله ســازی اهواز و فوالد اکسین‬ ‫خوزســتان پس از چند سال زیان دهی‪ ،‬در مسیر‬ ‫اجرای طــرح انتقال نفت خام گوره به جاســک‬ ‫از زیان دهی خارج شــدند و به ســوددهی خوبی‬ ‫رسیدند و در شــرایط اقتصادی کشور که خیلی‬ ‫از شــرکت ها در رکود به سر می بردند‪ ،‬اتکای این‬ ‫طرح به توان شرکت های ایرانی سبب شد فعاالن‬ ‫عرصه فوالد به ویژه ورق سازان و لوله سازان نه تنها‬ ‫درگیر رکود نباشــند‪ ،‬بلکــه رکوردهای عملیاتی‬ ‫خوبی را نیز ثبــت کنند و از خروج حداقل ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫خنیفر درباره روند اولیه کار مبنی بر واردات ورق‬ ‫بــرای اجرای این خط لولــه توضیح می دهد‪ :‬در‬ ‫ابتدا ســفارش گذاری کردیــم و یک محموله ‪۲۲‬‬ ‫هزار تنی ســفارش از چین به دســت ما رسید‪،‬‬ ‫اما در ادامه و با اغــاز دوباره تحریم ها‪ ،‬حتی این‬ ‫شــرکت های چینی که رابطه اقتصادی خوبی با‬ ‫ما داشــتند نیز دیگر حاضر نشدند با ما همکاری‬ ‫کننــد‪ .‬به این ترتیــب با وجود قــرارداد و واریز‬ ‫خبر‬ ‫پیش پرداخــت‪ ،‬بقیه مواد اولیــه را به ما تحویل‬ ‫ندادند‪ .‬در این شرایط هیچ کس امیدی نداشت که‬ ‫این پروژه عملیاتی شــود‪ .‬اگر ورق نمی امد‪ ،‬دیگر‬ ‫لوله ای هم تولید نمی شد‪.‬تورج دهقانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت مهندسی و توســعه نفت پیشتر در این‬ ‫باره گفته اســت‪ :‬طرح گوره ‪ -‬جاسک بدون لوله‬ ‫معنا نداشــت‪ .‬ما باید لوله یا چشم اندازی روشن‬ ‫از تامین ان داشــتیم تا پیمانــکار انتخاب کنیم‪،‬‬ ‫یا برای مسیرســازی‪ ،‬خاک برداری‪ ،‬جوشــکاری‬ ‫و‪ ...‬برنامه ریــزی کنیــم‪ .‬پس اصل لولــه بود در‬ ‫حالی که در ســال ‪ ۹۷‬نه تنها لوله نداشتیم‪ ،‬بلکه‬ ‫چشم اندازی از تامین لوله هم پیش رویمان نبود‪.‬‬ ‫اوایل سال ‪ ۹۶‬با دو شرکت چینی و کره ای قرارداد‬ ‫تامیــن ورق امضا و مقداری کاال هم به ما تحویل‬ ‫شــده بود اما از جایی به بعد‪ ،‬از تحویل ورق ها به‬ ‫ما امتنــاع کردند‪ .‬به خاطر دارم با پیمانکار طرف‬ ‫قرارداد یکی دو بار رفتیم و با سازنده های کره ای‬ ‫و چینی مذاکره مســتقیم کردیم و در طول این‬ ‫مذاکرات طوالنی مدت متوجه شدیم پس از خروج‬ ‫امریکا از برجام و مســائلی که حادث شده است‪،‬‬ ‫دیگر بعید اســت بخواهند ورق های مورد نیاز ما‬ ‫را بدهند‪.‬‬ ‫روحانی‪ :‬بدون درامد نفت و قحطی کشور را اداره کردیم‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه برای رفع مشــکالت‬ ‫مــردم از انچه در توان دولت بوده اســت کوتاهی‬ ‫نکردیم‪ ،‬گفت‪ :‬در شــرایط سخت جنگ اقتصادی‬ ‫و کرونا‪ ،‬بدون درامــد نفت‪ ،‬بدون قحطی و بدون‬ ‫کوپنی شدن کاالها‪ ،‬کشور را اداره کردیم‪.‬‬ ‫ه نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫دکتر حسن روحانی‪( ،‬یکشــنبه‪ ،‬سوم مردادماه)‬ ‫در نشســت مجمع ســاالنه بانک مرکزی با اشاره‬ ‫به شــرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول‬ ‫هشت سال گذشته گفت‪ :‬بر اســاس امار و ارقام‬ ‫وقتی در ســال ‪ ۹۲‬دولت یازدهم اغاز به کار کرد‬ ‫رشــد اقتصادی منفی ‪ ۷.۷‬بود و در سال ‪ ۹۴‬نیز با‬ ‫معضل و شوک قیمت نفت روبه رو شدیم و قیمت‬ ‫نفت که در اغاز کار دولت یازدهم بشــکه ای ‪۱۰۴‬‬ ‫دالر بــود در مقطعی حتی به ‪ ۳۰‬د الر رســید و‬ ‫با شــرایط ویژه ای روبه رو شدیم‪.‬وی افزود‪ :‬پس از‬ ‫اینکه در ســال ‪ ۹۴‬توانستیم از تحریم عبور کنیم‬ ‫اثار اقتصادی مثبت ان در ســال ‪ ۹۵‬مشاهده شد‬ ‫به طوری که در این ســال از رشد اقتصادی ‪۱۲.۵‬‬ ‫درصد برخوردار شــدیم و از اغاز دولت یازدهم تا‬ ‫اوایل ســال ‪ ۹۷‬شرایط باثباتی را در اقتصاد کشور‬ ‫شــاهد بودیم‪.‬رئیس جمهوری با بیان اینکه جنگ‬ ‫اقتصادی ســال ‪ ۹۷‬در تاریخ کشور بی نظیر و در‬ ‫تاریخ جهان کم نظیر بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه حتی‬ ‫فروش یک بشــکه نفت نیز محدود و کل عملیات‬ ‫بانکی و منابع کشور به طور کامل مسدود شود یک‬ ‫اقدام بی سابقه و کم نظیر است‪ ،‬اما در عین حال با‬ ‫وجود همه محدودیت ها کشور اداره شد و کاالهای‬ ‫اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد شد‬ ‫و با همه این شرایط سخت در سال ‪ ۹۸‬مشکالت‬ ‫اقتصادی تاحدودی کنترل شــد‪ ،‬اما متاســفانه‬ ‫در اواخر سال ‪ ۹۸‬با مشــکل کرونا روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫روحانی اعالم کرد‪ :‬برای اینکه بتوانیم به جای نفت‬ ‫که تامین کننده اصلی ارز کشــور است جایگزین‬ ‫پیدا کنیم‪ ،‬فعالیت های خوبی همســو با صادرات‬ ‫غیرنفتی انجام دادیم و در این باره اقدام های بانک‬ ‫مرکزی بسیار موثر بود و تقریباً کشور بدون نفت‪،‬‬ ‫بدون قحطی و کوپنی شدن کاالها اداره شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۶۸‬فوتی کرونا‬ ‫در شبانه روز گذشته‬ ‫کرونا‬ ‫تاثیر‪ ۹۱.۲‬درصدی واکسنپاستوکووک رویبدترینسوش هایکرونا‬ ‫شناسایی‪ ۲۷۱۴۶‬بیمار جدید‬ ‫بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته ‪۲۷۱۴۶‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کرونا شناسایی شده است‬ ‫و ‪ ۲۶۸‬نفر نیز جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬تاکنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۷۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۴‬نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون‬ ‫و ‪ ۳۹۴‬هزار و ‪ ۷۰۷‬نفــر نیز ُدز دوم را تزریق‬ ‫کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده‬ ‫در کشــور به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۲۶۵‬هزار و ‪۸۱۱‬‬ ‫ُدز رسید‪.‬‬ ‫افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما‬ ‫در ســامانه ‪ salamat.gov.ir‬ثبــت نام و‬ ‫پس از دریافت پیامک نوبــت دهی‪ ،‬به مراکز‬ ‫واکسیناسیون مراجعه کنند‪.‬‬ ‫از دیروز تــا امروز( ‪ ۳‬مردادمــاه ‪ )۱۴۰۰‬و بر‬ ‫اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۲۷ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۶‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫شناسایی شــد که ‪ ۲۹۳۵‬نفر از انان بستری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشــور به ســه‬ ‫میلیون و ‪ ۶۹۱‬هزار و ‪ ۴۳۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته‪۲۶۸ ،‬‬ ‫بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دســت دادند و‬ ‫مجموع جانباختگان این بیماری به ‪ ۸۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون سه میلیون و ‪ ۲۵۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۶‬نفــر از بیمــاران‪ ،‬بهبود یافتــه و یا از‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴۸۶۳‬نفــر از بیماران مبتــا به کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها‬ ‫تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تــا کنون ‪ ۲۵‬میلیــون و ‪ ۵۳۷‬هــزار و ‪۵۱۳‬‬ ‫ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۳۲‬شــهر کشور در وضعیت‬ ‫قرمز‪ ۱۱۷ ،‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۹۹ ،‬شهر‬ ‫در وضعیت زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫رییس انستیتو پاستور ایران گفت‪ :‬نتایج کارازمایی‬ ‫بالینی واکسن ســوبرانا در کوبا نشان دهنده تاثیر‬ ‫‪ ۹۱.۲‬درصــدی بر ســوش های موجــود در کوبا‬ ‫یعنی افریقای جنوبی و کالیفرنیا بوده اســت و این‬ ‫سوش ها از بدترین سوش های ویروس کرونا هستند‬ ‫که اکثر واکسن ها نمی توانند در مقابل ان ها به قدر‬ ‫کافی موثر باشند‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا بیگلری در حاشــیه نشست ویسنته‬ ‫ورث‪ ،‬رییس موسسه فینالی کوبا با وزیر و معاونان‬ ‫وزارت بهداشــت کــه صبــح امروز در ســتاد این‬ ‫وزارتخانه برگزار شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬افرادی که در کوبا‬ ‫از واکسن سوبرانا استفاده کرده بودند‪ ۱۰۰ ،‬درصد‬ ‫در مقابل بیماری شــدید و مــرگ و میر محافظت‬ ‫شده بودند همچنین این واکسن برای افراد زیر ‪۱۸‬‬ ‫ســال نیز مورد مطالعه قرار گرفته که قابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک ُدز یاداور واکســن سوبرانا می تواند‬ ‫برای افرادی که قبال مبتال به کرونا شده اند‪ ،‬کامال‬ ‫سیستم ایمنی را بیدار کند و باعث شود که سیستم‬ ‫ایمنی بدن‪ ،‬فعالیت خودش را داشته باشد‪ .‬طرحی‬ ‫در حال مطالعه اســت که واکسن سوبرانا به عنوان‬ ‫یاداور سایر واکسن ها نیز مورد استفاده قرار گیرد‬ ‫که این کار باعث می شــود درخواست های جهانی‬ ‫از این نوع واکسن روز به روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫بیگلری خاطرنشــان کرد‪ :‬ایران و کوبا قصد دارند‬ ‫واکســنی را طراحی کنند که با کیفیت باشد‪ .‬این‬ ‫واکســن‪ ،‬تنها واکســن دنیا اســت که می تواند با‬ ‫چنــد جهش همزمان مبارزه کنــد و این زمینه را‬ ‫دارد که بتواند بر قســمت هــای مختلف چندین‬ ‫جهش سوار شود بنابراین اهمیت این واکسن وقتی‬ ‫روشــن می شود که با جهش های مختلفی در دنیا‬ ‫روبرو می شــویم و این واکسن قابلیت بازمهندسی‬ ‫را دارد که بتواند همزمان با چندین جهش ویروس‬ ‫مقابله کند‪ .‬رییس انســتیتو پاســتور ایران یاداور‬ ‫شــد‪ :‬اصرار بر این بوده اســت که مطالعه فاز سوم‬ ‫با اســتانداردهای روز و به طور کامل در دو کشور‬ ‫ایران و کوبا انجام شود‪ .‬فاز سوم بالینی در کوبا روی‬ ‫‪ ۴۴‬هزار نفر و در ایران روی ‪ ۲۴‬هزار نفر انجام شد‬ ‫و جمع بندی فاز ســه کوبا تقریبا اماده است و تیم‬ ‫کوبایی که در ایران حضور دارند‪ ،‬نتایج و روند انجام‬ ‫کارازمایی بالینی را بســیار خــوب ارزیابی کرده و‬ ‫عنوان کرده اند که کارایی این واکسن‪ ،‬بسیار خوب‬ ‫پیش رفته است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پس از جمع بنــدی مطالعات فاز‬ ‫سوم بالینی‪ ،‬می توان تاییدیه های سازمان جهانی‬ ‫بهداشــت را گرفت‪ .‬هدف دو کشــور‪ ،‬ساخت یک‬ ‫واکســن با کیفیت بسیار باال اســت و خوشبختانه‬ ‫تا این مرحله‪ ،‬خوب پیش رفته اســت‪ .‬نتایج اولیه‬ ‫کارازمایی بالینی فاز ســه در ایــران احتماال اواخر‬ ‫مردادماه به دست می اید و قابل ارزیابی خواهد بود‬ ‫و این نتایج کمک خواهد کرد تا بتوانیم مستندات‬ ‫کافی را بــرای اخــذ تاییدیه از ســازمان جهانی‬ ‫بهداشــت ارائه کنیم‪ .‬بیگلــری تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از نکات مهم واکســن تولید انستیتو فینالی کوبا و‬ ‫انستیتو پاستور ایران این است که کارازمایی بالینی‬ ‫برای افراد زیر ‪ ۱۸‬سال اغاز شده است و به راحتی‬ ‫می توان برای کودکان و نوجوانان از این واکســن‬ ‫اســتفاده کرد که این کمک بزرگــی به مدارس و‬ ‫سعیدنمکی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫در دومین روز حضور اورژانسی ها در اجرای طرح واکسیناسیون عنوان شد‬ ‫سیستم اموزشی کشــورها می کند‪ .‬مطالعاتی که‬ ‫در کوبا و ایران انجام شده بیانگر این بوده است که‬ ‫این واکســن برخالف برخی از واکسن ها که برای‬ ‫افراد باالی ‪ ۶۵‬سال‪ ،‬ایمنی بخشی مناسبی ندارند‪،‬‬ ‫ایمنی بخشی بسیار قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫رییس انســتیتو پاســتور ایران در ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫هفتــه هــای قبل حــدود ‪ ۱۳۰‬هزار ُدز واکســن‬ ‫پاســتوکووک تحویل وزارت بهداشت و در چندین‬ ‫اســتان توزیع شــده اســت‪ .‬با توجه به اینکه راه‬ ‫اندازی خط صنعتی تولید واکســن در هر دو کشور‬ ‫ایــران وکوبا در حال انجام اســت‪ ،‬نصب تجهیزات‬ ‫خط صنعتی انســتیتو پاستور ایران در شهریور ماه‬ ‫به پایان می رســد‪ .‬ظرفیت اسمی خط ‪ ۱‬واکسن‬ ‫پاستوکووک که حدود ‪ ۳‬میلیون ُدز در ماه است از‬ ‫اوایــل پاییز به واقعیت می پیوندد و می توانیم این‬ ‫واکسن را در اختیار مردم ایران قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همکاری انســتیتو پاستور ایران و‬ ‫انســتیتو فینالی کوبا فقط یک قرارداد مشــترک‬ ‫بــرای تولید واکســن کووید‪ ۱۹‬نیســت بلکه یک‬ ‫همفکری علمی بســیار نزدیک‪ ،‬مســتمر و نتیجه‬ ‫بخش است و دانشــمندان دو کشور مدام جلسات‬ ‫منظم هفتگی دارند تا بتوانیم تولید و نحوه استفاده‬ ‫از واکسن را بهینه کنیم‪.‬‬ ‫رییس انستیتو پاســتور ایران در ادامه گفت‪ :‬برای‬ ‫جهش های اینده ویروس کرونا باید اماده باشــیم‬ ‫و مســلما این امادگی‪ ،‬می طلبد که دانشــمندان‬ ‫دو کشــور ایران و کوبا بتوانند همکاری گســترده‬ ‫خودشان را در بهینه کردن این واکسن ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به همکاری های گســترده بین‬ ‫انســتیتو پاستور ایران و انســتیتو فینالی کوبا در‬ ‫تولید مشترک چندین واکسن‪ ،‬امروز دکتر ویسنته‬ ‫که یکی از دانشــمندان بنام حوزه واکسن در دنیا‬ ‫و رییس انســتیتو فینالی کوبا اســت مالقاتی را با‬ ‫دکتر ســعید نمکی ‪ -‬وزیر بهداشت ‪ -‬داشت و در‬ ‫این نشســت تاکید هر دو طرف بود که بتوانیم در‬ ‫مورد واکســن کووید‪ ۱۹‬تولید مشترک و همکاری‬ ‫های گســترده ای را داشته باشیم‪ .‬بنابر اعالم وبدا‪،‬‬ ‫بیگلری در پایان گفت‪ :‬کارازمایی بالینی فاز ســه‬ ‫واکسن انستیتو فینالی کوبا و انستیتو پاستور ایران‬ ‫در هر دو کشــور رو به پایان اســت و نتایج بسیار‬ ‫خوبی به دســت امده و نشــان داده شده که این‬ ‫واکسن در مقابل واریانت ها‪ ،‬عملکرد بسیار خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در روز دوم حضور اورژانســی ها در اجرای طرح واکسیناسیون‪ ،‬روند واکسیناسیون شتاب گرفت و ‪۱۷‬‬ ‫پایگاه ثابت اورژانس با حفظ شــیوه نامه های بهداشــتی از دیروز واکسیناســیون کووید ‪ ۱۹‬را شروع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ســخنگوی سازمان اورژانس کشور در این باره گفت‪ :‬با دستور دکتر کولیوند طرح ضربتی اورژانس در‬ ‫واکسیناسیون موجب افزایش چند برابری سرعت تلقیح واکسن شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خالدی‪ ،‬هــر روز ‪ ۳۰‬درصد نیروهــای اورژانس خــارج از نوبت هــای کاری خود در طرح‬ ‫واکسیناسیون حاضر می شوند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه پزشــک و اتاق احیاء در پایگاه های ثابت اورژانس پیش بینی شــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان اورژانس امادگی واکسیناسیون گروه های پر خطر را دارد‪.‬‬ ‫فرمانده ســتاد کرونای تهران نیز در حاشــیه بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونای اورژانس‬ ‫کشور گفت‪ :‬نیروهای اورژانس یکی از چاالک ترین و تواناترین نیروهای وزارت بهداشت هستند ‪.‬‬ ‫دکتر زالی با بیان اینکه اورژانســی ها مردان و زنان بحران هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬حضور نیروهای اورژانس در‬ ‫این روزهای پر ازدحام بسیار کارگشا است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان اورژانس کشــور نیز بــا بیان اینکه نیروهــای اورژانس توانایی کمک بــه دیگر مراکز‬ ‫واکسیناســیون را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این دو روز اتوبوس امبوالنس های تجهیز شــده برای کمک به مراکز‬ ‫پر ازدحام اعزام شدند‪.‬‬ ‫دکتر کولیوند افزود‪ :‬روزانه ‪ ۵۰‬هزار ُدز واکســن به پایگاه های اورژانس برای تلقیح داده می شــود اما‬ ‫اورژانس توانایی واکسیناسیون تا ‪ ۱۰۰‬هزار ُدز را هم دارد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور‪ ،‬پایگاه های واکسیناسیون‬ ‫اورژانس هر روز از ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۸‬شب اماده خدمت رسانی و واکسیناسیون است‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار خبر داد‪:‬‬ ‫پیشتازیهمداندرواکسیناسیونکرونا‬ ‫ایسنا‪/‬همدان معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت‪ :‬همدان پیشتاز واکسیناسیون‬ ‫علیه کروناویروس در میان سایر استان های کشور است‪.‬‬ ‫مصطفی ازادبخت یک شــنبه ‪ ۳‬مردادماه در کمیته اطالع رسانی ســتاد مدیریت کرونا استان همدان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای شــیوع کروناویروس تا االن ‪ ۹۱‬ســتادکرونا در استان برگزار شده که ‪ ۹۰۱‬مصوبه‬ ‫داشتیم که ‪ ۲۰‬جلسه و ‪ ۱۸۲‬مصوبه در سال ‪ ۱۴۰۰‬رخ داده است‪.‬‬ ‫ازادبخت با بیان اینکه اقدامات خوبی در ســتاد مدیریت کرونا اســتان صورت گرفته‪ ،‬تصریح کرد‪۹۹ :‬‬ ‫درصد مبتالیان به کروناویروس در استان افرادی بودند که عادی انگاری بیماری باعث شده پروتکل های‬ ‫بهداشــتی را رعایت نکنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر شهرســتان فامنین در وضعیت زرد کرونایی‪،‬‬ ‫شهرستان های رزن‪ ،‬درگزین‪ ،‬بهار‪ ،‬تویســرکان و اسداباد در وضعیت نارنجی و شهرستان های همدان‪،‬‬ ‫مالیر‪ ،‬نهاوند‪ ،‬اسداباد و کبودراهنگ در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی اســتاندار همــدان با بیــان اینکه ســامت مــردم اولویت‬ ‫ماســت‪ ،‬گفت‪ :‬بــرای قطــع زنجیــره بیمــاری نیازمند همــکاری مردم بــرای رعایــت پروتکل ها‬ ‫و فاصله گذاری اجتماعی هستیم‪.‬‬ ‫ازادبخــت با اشــاره بــه پیشــتازی همــدان در انجام واکسیناســیون‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬الزم اســت که‬ ‫هم اســتانی های عزیــز در زمــان مقرر در مراکز واکسیناســیون حضور داشــته باشــند تــا تجمعی‬ ‫در این مکان ها نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مدت ها توقف و بدعهدی از ســوی کسانی که قرار‬ ‫بود به ما واکســن بدهند به ما تحمیل شد‪ .‬اصحاب‬ ‫رســانه بررســی کنند که در کدام کشــور وزارت‬ ‫بهداشت مسئولیت واردات واکسن دارد؟ کار وزارت‬ ‫بهداشــت مدیریت بیماری و تزریق واکســن است‬ ‫ولی ما به دلیل نیاز مبرم مردم و از انجا که فشــار‬ ‫نهایی به شکل بیماران بستری و عدم قطع زنجیره‬ ‫انتقال بــر دوش خودمان بود‪ ،‬اقدامات گســترده‬ ‫انجــام دادیم و قراردادهای زیادی بســتیم و تولید‬ ‫داخل را هم به شکل قابل توجه دنبال کردیم‪.‬‬ ‫نمکــی درباره تولید واکســن ایرانــی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه اثــرات خوبی گرفتیــم گرچه بعضا‬ ‫تاخیرهایی داشتیم که طبیعی است‪ .‬ما می خواستیم‬ ‫یک راه ‪ ۲۰‬ســاله را در عرض یک سال طی کنیم‪.‬‬ ‫در رابطه با تولید واکســن در حال رسیدن به نقطه‬ ‫خوبی هستیم‪ .‬واکسن کووایران برکت از این هفته‬ ‫حدودا هفته ای یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار ُدز به ما‬ ‫تحویــل خواهد داد و ماه اینــده تولیدات افزایش‬ ‫خواهد یافت و واکسن پاستور هم در حال پیوستن‬ ‫به مجموعه است‪ .‬واکسن اسپوتنیک تحت لیسانس‬ ‫در ایــران دارد خود را به تولید ‪ ۲‬میلیون ُدز در ماه‬ ‫می رساند و نتیجه تست های ان را مرکز تحقیقات‬ ‫گامالیا تایید کــرد‪.‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬درمورد‬ ‫واکســن های وارداتی هم روند دنبال می شود و ما‬ ‫قــول می دهیم که افراد باالی ‪ ۶۰‬ســال و بیماران‬ ‫خاص و صعب العالج را واکســینه کنیم‪ .‬بنده ابالغ‬ ‫کرده بودم اســتان هایی مثل خوزستان و سیستان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬بوشهر و هرمزگان و خراسان جنوبی‬ ‫به عنوان جاهایی که مدخــل ورود ویروس دلتا از‬ ‫کشــورهای همسایه هســتند را ‪ ۵۰‬سال به باال را‬ ‫واکسینه کنند که مجدد ابالغ کردیم گروه سنی در‬ ‫این شهرها به ‪ ۴۸‬تا ‪ ۵۰‬سال برسد و در استان های‬ ‫دیگر ‪ ۵۸‬تا ‪ ۶۰‬ســاله ها برای واکسیناسیون بیایند‬ ‫به عــاوه اینکه از پیش اعالم کــرده بودیم جزایر‬ ‫خلیج فارس به جز کیش و قشــم و عشایر کوچ رو‬ ‫از ‪ ۱۸‬ســال به باال واکسینه شــوند‪ .‬در عین حال‬ ‫امــاری از بیمــاران دیابتی باالی ‪ ۱۸‬ســال بویژه‬ ‫افراد وابســته به انسولین خواستم تا واکسیناسیون‬ ‫انان هم انجام شــود‪.‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬ان شاءاهلل‬ ‫واکسیناســیون ســایر افراد پرخطر مثل رانندگان‬ ‫تاکســی‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬متــرو‪ ،‬اژانس هــا‪ ،‬هواپیما و‪...‬‬ ‫ومعلمان‪ ،‬اســاتید دانشگاه و‪ ...‬را در مرداد ماه اغاز‬ ‫کنیم‪ .‬واکسیناســیون سایر گروه های پرخطر مانند‬ ‫افــراد دیالیزی و بیمــاران خاص نیز قرار اســت‪،‬‬ ‫تکمیل شــود‪.‬نمکی تاکید کرد‪ :‬اعالم گروه ســنی‬ ‫جدید برای واکسیناســیون به این معنی نیســت‬ ‫که برای گروه های ســنی قبلی جا مانده از تزریق‬ ‫واکســن نداریم‪ .‬هرکس در گروه ســنی باالی ‪۶۰‬‬ ‫سال در استان هایی که ‪ ۶۰‬ســال به باال واکسینه‬ ‫می شوند و هرکس در گروه سنی باالی ‪ ۵۰‬سال در‬ ‫استان هایی که باالی ‪ ۵۰‬سال واکسینه می شوند‪ ،‬به‬ ‫ما مراجعه کنند با کمال میل واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫از مردمی که به ویژه در مراکز واکسیناسیون تهران‬ ‫معطل شدند بخصوص انها که نوبت داشتند اما به‬ ‫خاطر ورود بدون نوبت ها معطل شدند عذرخواهی‬ ‫می کنیم‪.‬وزیر بهداشت درباره شرایط شیوع کرونا در‬ ‫کشوراظهار کرد‪ :‬ما پیش بینی کردیم که بر خالف‬ ‫ویروس انگلیسی که از مرزهای غربی و شمال غربی‬ ‫ما را گرفتار کرد‪ ،‬ویروس هندی ما را از مرز جنوب‬ ‫شــرق‪ ،‬جنوب و شرق گرفتار می کند‪ .‬در این میان‬ ‫اتفاقاتی که در کشور افغانستان رخ داد هم ترددها‬ ‫را تشدید و چرخش ویروس را تسریع کرد‪.‬‬ ‫ایا واکسن کووید موجب افزایش قند خون می شود؟‬ ‫ایسنا‪/‬خراسان رضوی واکسن های مجاز ازجمله فایزر‪ ،‬مدرنا و جانسون و جانسون برای افراد دیابتی بی خطر هستند و با ازمایش های بالینی دقیق‪ ،‬ایمنی‬ ‫این واکســن ها در بزرگســاالن و نوجوانان در هر سن‪ ،‬نژاد و قومیت و همچنین شــرایط مزمن بررسی شده اند‪ .‬در حالی که این سه واکسن در دسترس‬ ‫بزرگســاالن قرار گرفتند اما تاکنون فقط واکســن فایزر برای استفاده در افراد ‪ ۱۲‬سال به باال مجاز شناخته شده است‪.‬‬ ‫به نقل از دیاتریپ‪ ،‬در ازمایش بزرگساالن واکسن فایزر ‪ ۳۱۵۰‬فرد مبتال به دیابت (‪ ۸.۴‬درصد از شرکت کنندگان در ازمایش)‪ ،‬در ازمایش مدرنا ‪۲۸۵۸‬‬ ‫بزرگســال مبتال به دیابت نوع یک‪ ،‬دو و دیابت بارداری (‪ ۹.۴‬درصد از شــرکت کنندگان در ازمایش) و در ازمایش جانسون و جانسون ‪ ۳۳۸۹‬بزرگسال‬ ‫مبتال به دیابت نوع یک و دو (‪ ۷.۷‬درصد از شرکت کنندگان در ازمایش) حضور داشتند‪ .‬از نظر تنوع نژادی و قومی بیش از ‪ ۲۰‬درصد شرکت کنندگان‪،‬‬ ‫اســپانیایی تبار یا التین‪ ،‬تقریبا ‪ ۱۰‬درصد امریکایی افریقایی تبار و ‪ ۵‬درصد اسیایی بودند‪.‬‬ ‫از انجا که واکسن می تواند عالئمی از بیماری ایجاد کند ممکن است منجر به سطح گلوکز باال شود‪ ،‬مهم است که ‪ ۴۸‬ساعت پس از واکسیناسیون‪ ،‬سطح‬ ‫قند خون فرد به دقت کنترل شــود‪ .‬هیدراته بماند و در صورت احســاس بیماری حتما از برنامه مربوط به خود پیروی کند‪ .‬البته تاکنون واکسیناســیون‬ ‫افراد دیابتی عوارض جانبی کمی داشــته و حداقل تاثیر انها بر سطح قند خون بوده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬هیچ اطالعاتی در مورد تداخالت دارویی بین واکسن های مجاز کووید و سایر داروها در دسترس نیست‪ .‬بااین حال‪ ،‬پیش بینی نشده است‬ ‫که این واکســن با انسولین یا ســایر داروهای استاندارد دیابت تداخل داشته باشد‪ .‬بهتر است که از تزریق انسولین یا قرار دادن حسگر سنجش گلوکز یا‬ ‫تزریق در محل واکســن برای چندین روز پس از واکسیناسیون خودداری کنید‪.‬‬ ‫محققــان نمی دانند که ایمنی در برابر ویروس چه مدت پس از عفونت طبیعی ادامه دارد بنابراین برای محافظت طوالنی مدت باید واکســینه شــد‪ .‬اگر‬ ‫تحت درمان کووید‪ ۱۹-‬با انتی بادی های مونوکلونال یا پالســما قرار گرفته اید‪ ،‬مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری (‪ )CDC‬می گوید که برای تزریق‬ ‫واکسن باید ‪ ۹۰‬روز پس از عفونت صبر کنید‪.‬‬ ‫اگر اخیرا ازمایش کووید‪ ۱۹-‬شــما مثبت شــده اســت و در حال حاضر عالئمی را تجربه می کنید یا در معرض فرد مبتال به کووید قرار گرفتید‪ ،‬لطفا از‬ ‫افراد دیگر دور باشــید‪ .‬اگر ازمایش کووید شما مثبت اســت‪ ،‬تا بهبودی منتظر بمانید (‪ ۱۴‬روز بعد از عفونت)‪ .‬اگر عالئم کووید را تجربه می کنید‪ ،‬خود‬ ‫را از دیگران جدا کرده و تحت ازمایش قرار گیرید‪ .‬اگر در معرض فردی مبتال به کووید هســتید‪ ،‬به مدت ‪ ۱۴‬روز قرنطینه شــوید و از نظر عالئم خود را‬ ‫کنترل کنید‪ .‬ازمایش کووید را انجام دهید‪ .‬اگر بیمار نیســتید و ازمایش شــما منفی است‪ ،‬با پایان دوره قرنطینه واکسن بزنید‪.‬‬ ‫به گزارش هندوســتان تایمز‪ ،‬دکتر سارمان ســینگ‪ ،‬مدیر ‪ AIIMS Bhopal‬گفت‪ :‬افرادی که سطح قند خون انها باالست می توانند واکسینه شوند‬ ‫زیرا هیچ ارتباطی بین واکســن و ســطح قند وجود ندارد‪ .‬کنترل سطح قند خون برای سالمتی مطلوب است و واکسن نیز در سطح قند خون فرد تداخل‬ ‫ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچند واکســن هیچ ارتباطی با ســطح قند خون ندارد اما اگر ســطح قند قابل کنترل باشد‪ ،‬بهتر اســت‪ .‬اگر سطح قند شما بسیار باال باشد‬ ‫ممکن اســت درد در محل تزریق مدت زمان بیشتری ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫دکتر خاطرنشــان کرد‪ :‬افرادی که قند خون باالیی دارند در معرض خطر بیشــتری برای ابتال به عفونت در مکان تزریق واکسن قرار دارند‪.‬‬ ‫چند مورد پراکنده از افزایش ســطح قند خون پس از واکسیناســیون از چند بیمارستان گزارش شــده است‪ .‬گزارش ها حاکی از ان است که چند بیمار‬ ‫تقریبا به مدت یک ماه شــاهد افزایش ســطح گلوکز خون بوده اند که حتی برخی از انان به مداخله پزشــکی نیاز داشــته اند اما موارد کافی برای پیوند‬ ‫دادن افزایش ســطح قند خون با واکســن ها وجود نداشته است و همه بیمارانی که شــاهد افزایش گلوکز بودند برای کاهش سطح قند خون به مداخله‬ ‫پزشکی نیاز نداشتند‪.‬‬ ‫شــورای تحقیقــات پزشــکی هند توصیــه کرد‪ :‬افــراد دیابتــی تنها در معــرض خطر ابتال بــه کووید‪ ۱۹-‬نیســتند بلکــه به طور کلــی در معرض‬ ‫خطر ابتال به عفونت قرار دارند‪.‬‬ ‫بررسیتغییراتمغزیعاملصرعبهکمکپروتئینیکهبانورغیرفعالمی شود!‬ ‫پژوهشــگران المانی در بررسی جدید خود‪ ،‬نوعی‬ ‫پروتئیــن را معرفــی کرده اند که به واســطه نور‪،‬‬ ‫غیرفعال می شود و می تواند برای بررسی تغییرات‬ ‫مغزی عامل صرع به کار برود‪.‬‬ ‫به نقل از ساینس دیلی‪ ،‬پژوهشگران «دانشگاه رور‪-‬‬ ‫بوخــوم» (‪)Ruhr-University Bochum‬‬ ‫المان‪ ،‬یک ابزار «اپتوژنتیک» (‪)optogenetic‬‬ ‫ارائه داده اند‪ .‬ابزار انها نوعی پروتئین اســت که با‬ ‫کمک نور کنترل می شــود‪ .‬این پروتئین موســوم‬ ‫به «‪ »opsin‬در مغز و چشــم گورخرماهی تولید‬ ‫می شــود‪ .‬پژوهشــگران در این پروژه‪ opsin ،‬را‬ ‫به مغز موش وارد کردند‪ opsin .‬برخالف ســایر‬ ‫اورژانس توانایی واکسیناسیون روزانه تا ‪ ۱۰۰‬هزار دُز را دارد‬ ‫خبر‬ ‫وزارتبهداشتمسئولوارداتواکسنکرونانیست‬ ‫وزیر بهداشت ضمن تشریح وضعیت بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در کشــور تاکید کرد‪ :‬وزارت بهداشت مسئول‬ ‫واردات واکسن کرونا نیســت‪ .‬کار وزارت بهداشت‬ ‫مدیریت بیماری و تزریق واکســن است ولی ما به‬ ‫دلیل نیاز مبرم مردم و از انجا که فشــار نهایی به‬ ‫شکل بیماران بســتری و عدم قطع زنجیره انتقال‬ ‫بر دوش خودمان بود‪ ،‬اقدامات گســترده در زمینه‬ ‫تامین واکسن انجام دادیم‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکی در حاشــیه دیــدار با رییس‬ ‫موسســه فینالی کوبا درباره روند پیشرفت پروژه‬ ‫مشترک ساخت واکسن گفت‪ :‬نشست مشترکی در‬ ‫ارتباط با واکســن تولید مشــترک ایران و کوبا در‬ ‫انستیتو پاستور داشتیم و دیدگاه های علمی مبادله‬ ‫شد‪ .‬اثربخشی واکسن و اقداماتی که در کارازمایی‬ ‫بالینی داشتیم‪ ،‬بررسی شــد‪ .‬این واکسن می تواند‬ ‫به عنوان یکی از واکســن های بسیار موفق در دنیا‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نکته دیگری که بر ان بحث کردیم این‬ ‫بود که این ویروس کامال با اجدادش متفاوت است‬ ‫و موتاسیون های پیاپی خواهیم داشت و نباید فکر‬ ‫کنیم به سادگی و به زودی دنیا از شر این ویروس‬ ‫خالص می شــود‪ .‬بنده اعالم کردم کــه براورد ما‬ ‫این اســت که موتاسیون های این ویروس به قدری‬ ‫شــدید خواهد شد که شاید در اینده هیچ قسمتی‬ ‫از ویروس موتاسیون یافته هیچ شباهتی با ویروس‬ ‫اولیه ووهان نداشته باشد‪ .‬از این رو موسسات علمی‬ ‫در سراســر جهان به ویژه ما و کوبا که کار مشترک‬ ‫می کنیــم باید خــود را برای واکســن هایی که با‬ ‫واکسن های امروز شاید هیچ تشابهی نداشته باشند‪،‬‬ ‫اماده کنیم و مقرر شد این حرکت عالمانه و مستمر‬ ‫پیگیری شود‪.‬نمکی درباره واکسن کرونا اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪16‬مرداد‬ ‫‪422‬‬ ‫شنبه‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫ابزارهای اپتوژنتیک‪ ،‬با کمک نور فعال نمی شــود‪،‬‬ ‫بلکه به واســطه نور غیرفعال می شــود‪ .‬ازمایش ها‬ ‫نشــان داد که این ابــزار می تواند برای بررســی‬ ‫تغییــرات مغز که مســئول ایجاد صرع هســتند‪،‬‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫گیرنــده «‪ ،»opsin Opn7b‬یــک گیرنــده‬ ‫«جی پروتئین» (‪ )G protein‬اســت که در بدن‬ ‫گورخرماهــی وجــود دارد و برخالف بســیاری از‬ ‫گیرنده های جی پروتئین‪ ،‬می توان ان را بدون نیاز‬ ‫به گیرنده نور فعال کرد‪ .‬فعال شــدن گیرنده های‬ ‫جی پروتئین معموال به باز شــدن کانال های ویژه‬ ‫یونی می انجامد که هجوم یون ها به درون ســلول‬ ‫و افزایش فرایندهای ســیگنال دهی در سلول را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬در مــورد ‪ ،Opn7b‬نور می تواند این‬ ‫زنجیره سیگنال دهی فعال را غیرفعال کند‪.‬‬ ‫اگرچــه این فرضیــه وجود دارد کــه گیرنده های‬ ‫جی پروتئین‪ ،‬نقش مهمــی در بیماری های عصبی‬ ‫و شــب کوری ایفا می کنند‪ ،‬امــا تاکنون پژوهش ‬ ‫کمی در مورد گیرنده هایی انجام شــده اســت که‬ ‫بدون فرایند تحریک‪ ،‬فعال می شوند‪ .‬همچنین این‬ ‫گیرنده ها‪ ،‬نقش مهمی در ایجاد برخی از سرطان ها‬ ‫بر عهده دارند‪.‬‬ ‫پژوهشــگران در این پروژه دریافتنــد که گیرنده‬ ‫مورد نظر به واسطه نور‪ ،‬غیرفعال می شود‪ .‬انها باور‬ ‫دارند که ‪ Opn7b‬برای دســتیابی به بینش های‬ ‫بیشــتر در مورد عملکرد گیرنده های جی پروتئین‪،‬‬ ‫مناسب است و می تواند به انها کمک کند تا دانش‬ ‫جدیدی را در مورد نقش گیرنده های جی پروتئین‬ ‫در پیشروی بیماری ها به دست بیاورند‪.‬‬ ‫پژوهشــگران‪ ،‬ســلول های ویــژه ای را در‬ ‫مغــز موش هــا طــوری تغییــر دادنــد کــه‬ ‫بتواننــد ‪ Opn7b‬را تولید کننــد‪ .‬انها امیدوارند‬ ‫کــه بــا کمــک ایــن ابــزار اپتوژنتیــک بتوانند‬ ‫اطالعــات دقیق تــری را در مورد مکانیســم های‬ ‫موثــر در ایجاد صرع و بازه هــای زمانی بروز ان به‬ ‫دست بیاورند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪47‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫‪16‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫دبیرانجمنصنایعهمگنقطعه سازیکشور‪:‬‬ ‫مذاکرات قطعه سازان داخلی و خارجی اغاز شده است‬ ‫دبیرانجمنصنایعهمگنقطعه سازی‪:‬‬ ‫توقف بازسازی خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه‪10‬ساله شد‬ ‫صنعت خودرو براساس ســند چشم انداز ‪1404‬‬ ‫باید ‪3‬میلیون دســتگاه خــودرو تولید کند و در‬ ‫صادرات هم به رقم یک میلیون دستگاهی برسد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که صنعــت خودرو در تولید‬ ‫یک میلیون دســتگاه خودرو نیز با مشکل مواجه‬ ‫است‪ ،‬این روند باعث شده لزوم تغییر در این سند‬ ‫احساس شود‪.‬‬ ‫‪،‬صنعت خودرو براســاس سند چشم انداز ‪1404‬‬ ‫باید ‪3‬میلیون دســتگاه خــودرو تولید کند و در‬ ‫صادرات هم به رقم یک میلیون دستگاهی برسد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که صنعــت خودرو در تولید‬ ‫یک میلیون دســتگاه خودرو نیز با مشکل مواجه‬ ‫است‪ ،‬این روند باعث شده لزوم تغییر در این سند‬ ‫احساس شــود‪ .‬از این حیث‪ ،‬بخش های مختلفی‬ ‫در کشور اقدام به ارائه اسناد یا تحقیقات در حوزه‬ ‫خودرو کرده اند‪ .‬بســیاری از فعاالن حوزه خودرو‬ ‫معتقدند این سند باید تغییر کند و برنامه جدیدی‬ ‫برای حوزه خودرو و قطعه تعریف شود‪ .‬همچنین‬ ‫بســیاری معتقدند تمرکز باید بر تولید قطعات و‬ ‫فعال کردن صادرات در این حوزه باشد‪ .‬چراکه با‬ ‫این شرایط سیاسی و اقتصادی نمی توانیم چندان‬ ‫در حوزه صادرات خودرو موفق باشیم‪ .‬در همین‬ ‫ش محبی نژاد‪ ،‬دبیــر انجمن صنایع‬ ‫زمینه بــا ار ‬ ‫همگن قطعه سازان کشور به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫طی ســال های اخیر اســنادی موازی با ســند‬ ‫چشم انداز ‪ 1404‬منتشر شده است‪ .‬دلیل انتشار‬ ‫این تعداد ســند یا تحقیقات برای صنعت خودرو‬ ‫چیســت؟ ان هم درحالی که هیچ کــدام اجرایی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫از ســوی جاهــای مختلف یک ســری تحقیقات‬ ‫منتشر شــده اســت‪ .‬البته این ها اسناد نیست و‬ ‫بیشتر در قالب پیشــنهاد عرضه می شوند‪ .‬برای‬ ‫ما ســند ‪ 1404‬سند اصلی اســت و حکم کتاب‬ ‫مقدس صنعت مان را دارد‪ .‬طی سال های گذشته‬ ‫ســند چشم اندازی از ســوی مقام معظم رهبری‬ ‫ابالغ و بر اســاس ان اســناد بخشی در صنایع و‬ ‫حوزه های اقتصادی مختلف تصویب و ابالغ شــد‪.‬‬ ‫اســنادی مانند ســند صنعت خودرو متاسفانه با‬ ‫تقریبا ‪10‬سال اخیر و در سال ‪ 1391‬توسط اقای‬ ‫نعمت زاده ابالغ شــد‪« .‬سند چشــم انداز بخشی‬ ‫صنعت خودرو کشــور» در واقع ســند باالدستی‬ ‫ان محســوب می شــود که قابل ویرایش است و‬ ‫تاکنون چند بار ویرایش شده و درحال حاضر هم‬ ‫توسط کارگروهی در سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران به عنوان متولــی صنعت خودرو در‬ ‫حال بازنگری اســت و هم برنامه ها و هم اهداف‬ ‫ویرایش جدید می شــود و این ســند مالک کار‬ ‫اســت‪ .‬به نظر من اگر ارقام و اعــداد و اهداف و‬ ‫برنامه های سایر اسناد‪ ،‬منطبق بر این سند باشد‬ ‫و چگونگی دستیابی یا تســهیل این اهداف این‬ ‫تبیین و تشــریح کند‪ ،‬کمک حال خواهد بود‪ .‬اما‬ ‫اگر اهداف و سیاست های جدیدی تعریف شود یا‬ ‫خارج از چارچوب ســند صنعت خودرو یا اهداف‬ ‫و چشم انداز افق ‪ 1404‬باشد‪ ،‬موازی کاری حساب‬ ‫می شود و عمال نه تنها راه به جایی نمی برد‪ ،‬بلکه‬ ‫مذموم هم خواهد بود‪.‬‬ ‫چه ایرادهای دیگری برای این اسناد وارد است؟‬ ‫ایــرادی که به این اســناد می تــوان گرفت‪ ،‬این‬ ‫اســت که در دولت‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬متولی صنعت‬ ‫خودرو اســت و وزیر فعلی این وزارتخانه‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان گسترش را متولی صنعت خودرو معرفی‬ ‫کرده است‪ .‬بنابراین هرکدام از ارکان وزارتخانه یا‬ ‫ســایر ارکان دولت یا حتی شرکت های دولتی و‬ ‫پژوهشی برای انجام هر اقدامی باید با این سازمان‬ ‫هماهنگ شوند و این طرح ها را به عنوان پیشنهاد‬ ‫به سازمان گسترش ارائه دهند و بدون هماهنگی‬ ‫با این سازمان‪ ،‬طرحی را منتشر نکنند‪ .‬در مجلس‬ ‫هم کمیسیون صنایع متولی صنعت خودرو است‬ ‫و هر قانونی یا تغییری در ســطح کالن مقررات و‬ ‫قوانین وضع شــود و سیاست گزاری اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫باید با رئیس این کمیسیون هماهنگ شود‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش هــای مجلس برخی طرح ها را بررســی‪،‬‬ ‫مطالعــه و تحقیــق می کند‪ ،‬امــا در نهایت این‬ ‫طرح ها به کمیسیون صنایع ارائه می شود‪.‬‬ ‫اســناد ‪ 1404‬قرار است ویرایش شود‪ .‬با توجه به‬ ‫واقعیت های جامعه به نظر شما کدام بخش ها باید‬ ‫تغییر کند؟‬ ‫اعداد تولید حتما باید در این سند مورد بازنگری‬ ‫قــرار گیرد‪ .‬بــه این دلیــل که حداقــل با این‬ ‫ضرباهنگ پیشــرفت کار‪ ،‬به اهداف کمی ‪1404‬‬ ‫نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫تنها چهار ســال زمان داریم‪ .‬به سازمان گسترش‬ ‫پیشنهاد دادیم برای رسیدن به این اهداف برخی‬ ‫پیش نیازها را در اجرا کند‪ .‬کشــور کره زمانی در‬ ‫صنعت خودرو خود ســرمایه گذاری کرد و به طور‬ ‫خاص تمام ایــن اهــداف را در فرصت کمی به‬ ‫دست اوردند‪ .‬رسیدن به اهداف ‪ 1404‬غیرممکن‬ ‫نیست‪ ،‬اما باتوجه به شرایط موجود به این اهداف‬ ‫نخواهیم رســید‪ ،‬مگر این کــه پیش نیازها فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چه راهکارهایی در خصوص این سند و کارا شدن‬ ‫ان وجود دارد؟‬ ‫به سازمان گســترش در طرح ها و پیشنهادهای‬ ‫خود‪ ،‬دو سناریو ارائه کرده ایم؛ نخست ان که اگر‬ ‫شــرایط فعلی ادامه پیدا کند‪ ،‬چه اتفاقی خواهد‬ ‫افتاد‪ .‬دوم ان که برای دستیابی به این اهداف چه‬ ‫باید کنیم‪ .‬یعنی دو رویکرد وجود دارد‪.‬‬ ‫اول ان که باید ان اهداف را قطعی در نظر بگیریم‬ ‫و برای دســتیابی به ان ها باید پیش نیازهایی را‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬دومین رویکرد این اســت که تصور‬ ‫کنیم کار خاصی نمی توانیم انجام دهیم و با توجه‬ ‫به شــرایط‪ ،‬اهداف جدیــدی را در نظر بگیریم‬ ‫کــه البته این رویکرد هــم پیش نیازهای خود را‬ ‫می طلبد‪ .‬درحال حاضر رویکرد این اســت که با‬ ‫شرایط فعلی و تالش مضاعف و بهبود شرایط‪ ،‬به‬ ‫چه ارقام و اهدافی می توان رسید و این اهداف و‬ ‫ارقام را اصالح و بازنگری کنیم و یک سند الحاقی‬ ‫و ویرایش جدید سند ارائه شود‪.‬‬ ‫اگر با دولت جدید تحریم ها برداشــته شود‪ ،‬توان‬ ‫صادراتی ایران در صنعت خودرو چقدر است؟‬ ‫مزیت نســبی تولید در کشور ما در قطعه سازی‪،‬‬ ‫تنوع و تکثــر و توجیه به مراتب بهتری نســبت‬ ‫به خودروســازی است‪ .‬بخشــی از قطعات تولید‬ ‫خودرو وارداتی هســتند و مزیت نسبی صادرات‬ ‫ندارنــد‪ .‬اما یک ســری قطعــات با مــواد اولیه‬ ‫داخلــی مانند محصوالت پلیمری‪ ،‬پتروشــیمی‪،‬‬ ‫فلزی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ورق و‪ ...‬ســاخته می شــوند‪.‬‬ ‫ســری بعد‪ ،‬محصــوالت و قطعاتی هســتند که‬ ‫انرژی بر محســوب می شــوند‪ .‬یک سری قطعات‬ ‫هم متکــی به منابع انســانی و دســتمزدمحور‬ ‫هستند که البته دستمزد نیروهای تحصیل کرده‬ ‫در کشــور پایین تر اســت‪ .‬پس این ســه سری‬ ‫مزیت نســبی برای صادرات دارند‪ .‬پس صادرات‬ ‫قطعاتی که با محوریت این مزایا تولید می شــود‪،‬‬ ‫به مراتب قابل دسترس تر است‪ .‬برای این قطعات‪،‬‬ ‫بازار کشــورهای همسایه هم مرز و غیرهم مرز که‬ ‫جمعا با جمعیت ایران بــازار هدفی معادل ‪500‬‬ ‫میلیون نفر ایجاد می کند‪ ،‬بازار جذابی خواهد بود‪.‬‬ ‫اگرچه قیمت محصوالت ما در قیاس با خارجی ها‬ ‫نســبتا پایین بوده اما شرط بازارگشایی ان است‬ ‫که تکنولوژی تولید محصوالت ما به حداقل های‬ ‫بین المللی برسد‪ .‬در دوران احیای برجام‪ ،‬باتوجه‬ ‫به این که رفت وامد شــرکای تجاری به خصوص‬ ‫انتقال دانش فنی و فناوری و تجهیزات امکان پذیر‬ ‫می شــود‪ ،‬این موضوع محتمل است‪ .‬هم صنعت‬ ‫خودرو و هــم صنعت قطعه به یک بازســازی و‬ ‫اورهال اساســی نیاز دارد‪ .‬حدود ‪10‬ســال است‬ ‫که کار بنیادی در راستای به روزرسانی تجهیزات‬ ‫و دانش فنی صنعت خودرو و قطعه ســازی انجام‬ ‫نداده ایم‪ .‬تمــام این موارد می تواند پس از احیای‬ ‫برجام اتفــاق بیفتد و توان صادراتی کشــور در‬ ‫خودروســازی به صورت محدود و در قطعه سازی‬ ‫به صــورت نامحدود و انتخابی توســعه پیدا کند‪،‬‬ ‫به شــرط ان که قطعه سازان ما در زنجیره تامین‬ ‫بین المللی خودروســازان بزرگ قــرار گیرد‪ .‬اگر‬ ‫محدویت های تحریم برداشته شود‪ ،‬امکان این که‬ ‫قطعه ســازان داخلی با خودروســازان بین المللی‬ ‫قــرارداد ببندنــد و قطعــات خود را در ســطح‬ ‫وســیع تولید کرده و برای استفاده در ‪ OEM‬یا‬ ‫خودروسازی صادر کنند‪ ،‬فراهم می شود و سرریز‬ ‫تولید قطعات برای بازار یدکی اســتفاده خواهد‬ ‫شــد‪ .‬محاســبات ما در انجمن موید این مطلب‬ ‫اســت که اگر به اهداف ســند ‪ 1404‬دست پیدا‬ ‫کنیم‪ ،‬تنها صنعت خودرو پتانســیل بالقوه تولید‬ ‫ملی بــه اندازه ‪ 50‬چاه نفــت درامدزایی خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬این ارقام کم نیســت و به طور قطع در‬ ‫این بخش قطعه سازی به شــکل ویژه ای پررنگ‬ ‫خواهد بود و می توان با توجه به مزایای تولید در‬ ‫حوزه هــای مختلف‪ ،‬قطعات صادراتی را به صورت‬ ‫انتخابی رشــد داد تا تولید هم به صورت انتخابی‬ ‫صادرات خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫پــس در حوزه صــادرات خودرو چنــدان موفق‬ ‫نخواهیم بود؟‬ ‫خودرو به تنهایی توفیق زیادی نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫خودرو تا حد زیادی سیاســی اســت و به روابط‬ ‫سیاســی بین کشــورها بســتگی دارد‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو مــا اصوال برند خاصی نــدارد که جهانی‬ ‫شود‪ .‬قطعه ســازان ما در گذشته تامین کنندگان‬ ‫مرسدس بنز‪ ،‬پژو‪-‬ســیتروئن و ب ام و هم بوده اند‪.‬‬ ‫ایــن خودروهــا حتی اگــر در چین هــم تولید‬ ‫شــوند‪ ،‬باز هم قابل اعتماد هستند‪ .‬برند و اعتبار‬ ‫جهانی اســت که مشــتری و مصرف کننده را به‬ ‫اعتماد می رســاند‪ .‬به نظرم درخصــوص خودرو‬ ‫ی ما‬ ‫هنوز خیلی جــا دارد تا برندهــای خودروی ‬ ‫در دنیا مطرح شــوند و اعتماد جلب کنند‪ ،‬ان هم‬ ‫با توجه به مشــکالت سیاســی و ارتباطی که با‬ ‫جهــان وجــود دارد‪ .‬اما موضوع قطعــه متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬قطعه در اختیار بخش خصوصی اســت‬ ‫و به راحتــی می تواند در زنجیــره تامین قطعات‬ ‫خودروسازان بزرگ قرار بگیرد‪.‬‬ ‫صادرات اصلی ترین هدف برای هر خودروساز است؛ برای صادرات اما پیش نیازهایی وجود دارد‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو ایران هنوز به لحاظ کیفی به ســطح مطلوب نرسیده است‪ .‬بنابراین ورود به بسیاری از بازارها با‬ ‫محصوالت فعلی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫صادرات اصلی ترین هدف برای هر خودروساز است؛ برای صادرات اما پیش نیازهایی وجود دارد‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو ایران هنوز به لحاظ کیفی به ســطح مطلوب نرسیده است‪ .‬بنابراین ورود به بسیاری از بازارها با‬ ‫محصوالت فعلی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫امــا در بحث قطعــات قضیه فرق می کند و این صنعت می تواند با رفع تحریم ها و با همکاری خارجی ها‬ ‫به بازارهای صادراتــی ورود کند‪ .‬بنابراین دولت اینده در صورت رفع تحریم ها وظیفه ویژه ای در بحث‬ ‫دیپلماســی اقتصادی و ایجاد بســترهای صادراتی برای این دو صنعت مهم کشور دارد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بحث همکاری با شرکت های خودروساز خارجی اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬شرایط گذشته نباید تکرار شود و‬ ‫بازار ایران هم نباید به راحتی در اختیار خارجی ها قرار بگیرد‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دولت بعدی باید چارچوب‬ ‫همــکاری با خارجی ها را بر اســاس منافع ملــی و اورده تکنولوژیکی و مالی و به طور کلی بر اســاس‬ ‫سرمایه گذاری نتیجه بخش تنظیم کند‪ .‬در بخش پایانی مصاحبه با ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن صنایع‬ ‫همگن قطعه سازی کشور به بررسی این مسائل پرداختیم‪.‬‬ ‫بحــث صادرات قطعات با مذاکرات برای احیای برجام دوباره مطرح شــد‪ .‬پیش از ان نیز بحث واردات‬ ‫خودرو با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات مطرح بود‪ .‬درحال حاضر ایا از سوی قطعه سازان به این‬ ‫منظور و همچنین همکاری با قطعه سازان دنیا اقدام عملی انجام شده است؟‬ ‫مذاکــرات در این خصوص تبدیل به قرارداد مکتوب یا اقدامی قابل ارائه نشــده اســت‪ .‬زیرا طرف های‬ ‫خارجی به خاطر تحریم ها که همچنان برقرار اســت‪ ،‬حاضر نیستند به صورت رسمی کاری انجام دهند‪.‬‬ ‫هر اقدام عملی باعث تحریم شــدن این قطعه ســازان خواهد شد‪ .‬اما هیات هایی در رفت وامد هستند و‬ ‫مذاکرات در حال انجام اســت‪ .‬به نوعی فاز صفر همکاری قطعه ســازان داخلی با قطعه ســازان خارجی‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬در ادامه به فاز یک این همکاری خواهیم رســید که بحث تفاهم نامه ها و ســپس‬ ‫قراردادها مطرح خواهد شد‪ .‬فعال در حد مذاکره ارتباطات ادامه دارد‪.‬‬ ‫در بحث ویرایش ســند چشم انداز ســال ‪ 1404‬ایا این پیشنهاد از سوی قطعه سازان مطرح شده است‬ ‫که تمرکز روی توســعه این صنعت باشد و توج ه ویژه ای بر صنعت قطعات که صادرات راحت تری دارد‪،‬‬ ‫معطوف شود؟‬ ‫در ویرایش ســند ما نمی توانیم صنعت خودرو را محدود کنیم‪ .‬امیدواریم شــرکت های داخلی بتوانند‬ ‫خودروهای خود را صادر کنند‪ .‬ما کشــورهای دوست و برادر بســیاری مانند سوریه‪ ،‬عراق و پاکستان‬ ‫را داریم‪ .‬در پاکســتان و افغانســتان با وجود همســایه بودن با ایران اما صنعت خودرو ما نتوانســته‬ ‫اســت در بازارهای این کشــورها توفیق چندانی داشته باشد‪ .‬در عراق شرایط بد نبوده است و صادرات‬ ‫مناســبی داشتیم‪ .‬درصورتی که سایر کشــورها به این موارد اضافه شود‪ ،‬می تواند بازار بزرگی در اختیار‬ ‫خودروسازان قرار دهد‪.‬‬ ‫راه اضافه شدن این کشورها به لیست صادراتی صنعت خودرو چیست؟‬ ‫اگر دیپلماســی به کمک تولید بیاید و در خدمت تولید داخل باشــد‪ ،‬این کشورها هم می توانند مقصد‬ ‫مناسبی برای صادرات خودرو باشند‪ .‬البته یک سری هم پیمان ها هم مانند روسیه و هند داریم که بازار‬ ‫بسیار بزرگی در اختیار دارند‪ .‬در هند با توجه به پایین بودن قدرت خرید و توانایی صنعت خودرو ایران‬ ‫در تولید خودروهای ارزان قیمت‪ ،‬به شــرط رعایت حداقل استانداردهای جهانی می توانیم حضور داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬هرچند درحال حاضر سیاست های تعرفه ای باعث شده است نتوانیم به هند خودرو صادر کنیم‪.‬‬ ‫اگر در این زمینه دیپلماسی فعالی وجود داشته باشد‪ ،‬می توان با ابزار تعرفه ترجیهی به این بازار بزرگ‬ ‫راه پیدا کرد‪ .‬به نظرم این قدرت دیپلماســی دولت اســت که در کنار قدرت میدان که در این جا تولید‬ ‫اســت‪ ،‬می تواند کمک کننده باشد‪ .‬وزارت خارجه نقش مهمی در توســعه در برقراری روابط اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬دیپلماســی باید کمک کند تا تعرفه های ترجیحی در روابط با کشورهایی مانند هند برقرار شود‪.‬‬ ‫این اتفاق اگر رخ دهد‪ ،‬شــاهد رشد صنعت خودرو خواهیم بود‪ .‬بنابراین قرار نیست در سند چشم انداز‬ ‫‪ 1404‬صنعت خودرو محدود شــود‪ .‬برعکس در ویرایش جدید می خواهیم تقویت صادرات قطعات در‬ ‫دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به بازارهای مختلفی اشاره کردید‪ .‬به چه دلیل بازار روسیه درحال حاضر فعال نیست؟‬ ‫بخشی از عدم فعالیت در بازار روسیه به خاطر تحریم ها بوده است‪ .‬اما بخش بزرگی از مشکالت صادرات‬ ‫بــه این بازار‪ ،‬به بحث کیفیت مطرح می شــود‪ .‬باید واقعیت ها را بپذیریــم که در صورت رفع تحریم ها‬ ‫هم کیفیت خودروهای ایرانی قابل مقایســه با محصوالت جهانی نیست‪ ،‬مگر این که خودروهای جدید‬ ‫ایران خودرو و ســایپا بتواند ان گپ یا شــکاف عقب ماندگی کیفی خودروهای مــا را جبران کند‪ .‬یک‬ ‫شــهروند روس به جای خرید ســمند‪ ،‬خودروهای دیگر با اپشــن های باالتر را می تواند خریداری کند‪.‬‬ ‫ضمن این که قدرت خرید باالیی هم دارند‪ .‬اما در کشــورهایی ماننــد هند که توان خرید عموم پایین‬ ‫اســت‪ ،‬خودروهای ارزان مورد اقبال است‪ .‬گزینه پیش روی برای مشــتریان فقط مرغوبیت و کیفیت‬ ‫مطلق نیست‪ .‬حد مطلوبیت مشتری به توان خرید او هم بستگی دارد‪ .‬بنابراین در این کشورها شاید در‬ ‫مرحله اول توفیق بیشتری برای صادرات داشته باشیم‪ .‬اگر بعد از تحریم ها بتوانیم خودروهایی با کیفیت‬ ‫بین المللی تولید کنیم‪ ،‬می توانیم به کشورهای دیگر هم صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫در بحث شــرکای اینده صنعت خودرو با رفع تحریم ها کدام شــرکت ها و کشورها دست باال را خواهند‬ ‫داشت؟‬ ‫با شرایط فعلی چینی ها در خط مقدم قرار دارند‪ .‬اما به طور کلی ما نباید با کشور خاصی شریک شویم‪.‬‬ ‫ما باید منافع ملی خود و ان چیزی که به نفع مصرف کننده است را در نظر بگیریم‪ .‬یعنی سیاست هایمان‬ ‫را با منافع ملی تنظیم کنیم و هر خودروســازی که با اهداف و سیاســت ها هماهنگی داشــت‪ ،‬باید به‬ ‫کشــور ورود کند‪ .‬نباید تعصب چینی و المانی و فرانسوی و‪ ...‬داشته باشیم‪ .‬هر شرکتی با سیاست های‬ ‫کلی ما منطبق بود‪ ،‬باید قابلیت ورود به کشــور داشته باشد‪ .‬از صنعت خودرو باید سیاست زدایی کنیم‪.‬‬ ‫باید اســناد و چارچوب مشــخصی برای همکاری خارجی ها با صنعت خودرو و قطعه داشته باشیم‪ .‬اگر‬ ‫خودروســاز یا قطعه ســاز اروپایی در ان قالب قرار گرفت‪ ،‬اولویت با ان باید باشد‪ .‬اگر چینی و ژاپنی و‬ ‫کره ای و‪ ...‬در این قالب قرار گرفتند‪ ،‬باید با ان ها همکاری کرد‪ .‬بحثی که ما در صنعت قطعه سازی به ان‬ ‫نگاه می کنیم‪ ،‬عمق ساخت داخل ‪ 70‬درصدی و شروع کار حداقل با ‪ 50‬درصد داخلی سازی و رسیدن‬ ‫به بیش از ‪ 90‬درصد داخلی سازی در ادامه است‪ .‬استقالل‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬انتقال دانش فنی و طراحی تمام‬ ‫مواردی اســت که در حوزه قطعه ســازی مهم است‪ .‬اگر قرار است با یک شرکت چینی کار کنیم‪ ،‬نباید‬ ‫یک شرکت مونتاژکار را انتخاب کنیم‪ ،‬بلکه باید همکار ما با یک شرکت طراح و توانمند بین المللی بوده‬ ‫و خصوصیاتی را داشته باشد که برای مشارکت وارد ایران شود‪ .‬یکی از مواردی که همواره اصرار به ان‬ ‫داشــته باشیم‪ ،‬سرمایه گذاری شرکت های خارجی اســت تا برای خروج از ایران به راحتی تصمیم گیری‬ ‫نکند‪ .‬محتمل ترین شرکت ها برای شروع همکاری مجدد با خودروسازان داخلی چینی ها هستند‪.‬‬ ‫جنگالمانی هایبااصالتدرخیابان هایپایتخت‬ ‫ب ام و سری ‪ 5‬و مرسدس بنز کالس ‪ ،E‬دو سدان لوکس و باکیفیت المانی‬ ‫هســتند که در بازار کشــور ما طرفداران زیادی دارند‪ .‬طی سال های اخیر‬ ‫قیمــت باالی مدل های ‪ S‬کالس و ســری ‪ 7‬ب ام و در کنار مزایای فراوان‬ ‫‪ BMW‬سری ‪ 5‬و مرسدس بنز کالس ‪ ،E‬سبب شد این دو سدان المانی‬ ‫به گزینه شماره یک لوکس سواران بازار کشور تبدیل شوند‪.‬‬ ‫بــه گزارش «اخبار خودرو»‪،‬ب ام و ســری ‪ 5‬و مرســدس بنز کالس ‪ ،E‬دو‬ ‫ســدان لوکس و باکیفیت المانی هســتند که در بازار کشور ما طرفداران‬ ‫زیادی دارند‪ .‬طی ســال های اخیر قیمت باالی مدل های ‪ S‬کالس و سری‬ ‫‪ 7‬ب ام و در کنار مزایای فراوان ‪ BMW‬ســری ‪ 5‬و مرســدس بنز کالس‬ ‫‪ ،E‬ســبب شد این دو ســدان المانی به گزینه شــماره یک لوکس سواران‬ ‫بازار کشــور تبدیل شــوند‪ .‬درادامه قصد داریم دو مــدل از پرفروش ترین‬ ‫خودروهای المانی کشــور‪ ،‬یعنی ب ام و سری ‪ 5‬و مرسدس بنز کالس ‪ E‬را‬ ‫با یکدیگر مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫ب ام و ســری ‪ 5‬اتاق ‪ F10‬در ســال ‪ 2011‬و با کد ‪ 523i‬به بازار داخلی‬ ‫عرضه شد و با توجه به این که نسل قبلی این خودرو با موتورهای متنوعی‬ ‫در بازار کشور حضور داشت‪ ،‬مشخصات فنی نسبتا ضعیف ‪ 523i‬نتوانست‬ ‫خریداران ایرانی را به ســوی این سدان جذاب بکشــاند؛ چون قدرت این‬ ‫خودرو حتی از نیســان ماکســیما نیز کمتر بود! حدود یک سال بعد مدل‬ ‫‪ 528i‬در اختیار خریداران ایرانی قرار گرفت و با مزایای متعدد خود جان‬ ‫تازه ای به بازار خریدوفروش ب ام و ســری ‪ 5‬بخشــید و مشتریان فراوانی را‬ ‫مجذوب این ســدان المانی کرد‪.‬ســری ‪ ۵‬جدید نه تنها از مشخصات فنی‬ ‫قابــل توجهی برخوردار بــود‪ ،‬بلکه از نظر امکانات و فناوری نیز ســرامد‬ ‫این کالس محســوب می شد و به مدد همین مشــخصات توانست تبدیل‬ ‫به موفق ترین نسل سری ‪ ۵‬در بازار کشور شود‪ .‬در سمت دیگر‪ ،‬مرسدس بنز‬ ‫اتاق ‪ W212‬فیس لیفت با کمی تاخیر و درسال ‪ 2014‬وارد بازار شد‪.‬‬ ‫در ابتدا مرســدس بنز تنها با مــدل ‪ E200‬در بازار حضور یافت که قوای‬ ‫فنــی ان با توجه به محدوده قیمتی این خــودرو‪ ،‬چنگی به دل نمی زد‪ .‬اما‬ ‫کمی بعد‪ ،‬مدل ‪ E250‬با موتور قوی تری وارد بازار شد تا به طور مستقیم‬ ‫بــا ب ام و ‪ 528i‬رقابت کند‪ .‬حضــور دیرتر و کم رنگ تر مرســدس بنز در‬ ‫بازار کشــورمان ســبب شــد ب ام و جایگاه خود را به خوبی تثبیت کند و‬ ‫به همین دلیل تبدیل به یکه تاز این بخش از بازار داخلی شود‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫مرسدس بنز کالس ‪ E‬نیز ویژگی های خاص خود را دارد و خودرویی نیست‬ ‫که بتوان ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫درمقایســه ب ام و سری ‪ 5‬و مرسدس بنز کالس ‪ E‬از نظر طراحی می توان‬ ‫گفــت که دو رقیب المانی درطراحی ظاهری از دو ســبک کامال متفاوت‬ ‫برخوردار هســتند‪ .‬ب ام و ســری ‪ ۵‬اتاق ‪ F10‬خودرویی کامال اســپرت و‬ ‫جوان پســند است که حتی از نســل قبلی (‪ )E60‬نیز اســپرت تر به نظر‬ ‫می رســد‪ .‬خطوط کشــیده و حجم دهنده روی کاپوت در کنار چراغ های‬ ‫خشــن این خودرو‪ ،‬چهر ه بی نقص و بی نظیری را از یک ســدان اســپرت‬ ‫به نمایش می گذارد که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند‪.‬‬ ‫در طرف دیگر‪ ،‬مرسدس بنز تغییرات نسبتا کمی را درمقایسه با نمونه قبل‬ ‫از فیس لیفت تجربه کرده و تنها در چراغ های جلو می توان تفاوت عمده این‬ ‫دو نسخه را مشاهده کرد‪ .‬این تفاوت شامل استفاده از چراغ یک تکه به جای‬ ‫چراغ های دوبل قبل از فیس لیفت است‪ .‬البته به نظر نگارنده‪ ،‬طراحی مدل‬ ‫قبل از فیس لیفت خشن تر و اسپرت تر به نظر می رسد‪ .‬در بخش های جانبی‬ ‫و عقبی نیز تغییرات اندکی مشــاهده می شــوند که از میان ان ها می توان‬ ‫به طرح جدید چراغ های عقب اشاره کرد‪ .‬در کل‪ ،‬نمای ظاهری مرسدس بنز‬ ‫اندکی ساده تر از ب ام و ســری ‪ 5‬به نظر می رسد و به اندازه رقیب باواریایی‬ ‫خود نمی تواند در جذب خریداران جوان موفق عمل کند‪.‬‬ ‫با وارد شدن به کابین ب ام و ســری ‪ 5‬طراحی اسپرت و اصیلی را مشاهده‬ ‫خواهید کرد که همه نشــانههای طراحی داخلی یک مدل به روز ب ام و در‬ ‫ان به چشم می خورد‪ .‬درون کابین‪ ،‬داشبورد بزرگ سری ‪ ۵‬فضای بیش تری‬ ‫را در مقایســه با داشــبورد ‪ E‬کالس به خود اختصاص داده است؛ اما این‬ ‫موضوع دلیل نمی شــود که بخواهیم فضای داخلی اتاق ســری ‪ 5‬را تنگ‬ ‫و محدود بدانیم‪.‬فضای کابین مرســدس بنز ‪ E250‬نســبت به نمونه پیش‬ ‫از فیس لیفــت تغییرات اندکی را تجربه کرده اســت و درواقع داشــبورد‪،‬‬ ‫صندلی ها و پشــت امپرهای این خودرو همگی بدون تغییر باقی مانده اند‪.‬‬ ‫ارگونومی در کابین مرسدس بنز بسیار خوب به نظر می رسد‪ .‬اما از این نظر‬ ‫نمی توانــد با ب ام و رقابت کند و باید گفت کــه کار کردن با ادوات کابین‬ ‫‪ BMW‬بســیار راحت تر از مرسدس بنز است‪ .‬با این وجود ایراد گرفتن از‬ ‫کابین مرســدس کار بسیار سختی خواهد بود؛ زیرا طراحان این خودرو با‬ ‫تبحر فراوان توانســته اند کابین دلنشین‪ ،‬راحت و جاداری را برای ان خلق‬ ‫کنند‪ .‬به طــور کلی با این‪‎‬که کابین هر دو خودرو در زمره بهترین های این‬ ‫محدوده قیمتی قرار می گیرند‪ ،‬اما با اختالف کمی می توان ب ام و ســری ‪5‬‬ ‫را مدرن‪ ‎‬تر و جذاب تر از مرسدس بنز کالس ‪ E‬دانست‪.‬‬ ‫با مقایسه ب ام و ســری ‪ 5‬و مرسدس بنز کالس ‪ E‬در بخش فنی می توان‬ ‫گفت که شــاید درظاهر‪ ،‬مشخصات فنی این دو رقیب بسیار نزدیک به هم‬ ‫باشد‪ ،‬اما درعمل شاهد رفتارهای کامال متفاوتی از این دو خودرو هستیم‪.‬‬ ‫مرســدس بنز در مدل ‪ E250‬از موتور دو لیتری چهارسیلندر توربوشارژ‬ ‫اســتفاده می کند که ‪ 211‬اسب بخار قدرت و ‪350‬نیوتون متر گشتاور دارد‬ ‫و نیروی ان با اســتفاده از گیربکس هفت سرعته خودکار به چرخ های عقب‬ ‫ارســال می شود‪ .‬در ان سوی میدان‪ ،‬در زیر کاپوت ب ام و سری ‪ 5‬نیز یک‬ ‫موتور دو لیتری چهار ســیلندر توربوشارژ قرار دارد که گشتاور ان برابر با‬ ‫‪ 350‬نیوتون متر اســت؛ اما قدرت موتور ان باالتر از مرســدس بنز بوده و‬ ‫به ‪ 241‬اســب بخار می رســد‪ .‬ب ام و ‪ 528i‬مانند دیگر محصوالت شاخص‬ ‫این کمپانی‪ ،‬از گیربکس هشــت دنده خودکار ‪ ZF‬اســتفاده می کند که‬ ‫نسبت به گیربکس مرسدس بنز از عملکرد بهتری برخوردار است‪ .‬درمقایسه‬ ‫ب ام و ســری ‪ 5‬و مرســدس بنز کالس ‪ E‬از نظر فنی می توان گفت گرچه‬ ‫مشــخصات این دو خودرو نزدیک به هم هستند‪ ،‬اما بازهم ب ام و با اختالف‬ ‫اندکی وضعیت بهتری نسبت به حریف اشتوتگارتی اش دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫نام جاسک بین المللی شده است و باید برای تحوالت بزرگ در این شهرستان اماده شویم‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان جاسک در معرض تحول و توسعه اقتصادی و صنعتی و اشتغال زایی بزرگی قرار دارد‬ ‫اســتاندار هرمزگان در نشســت با منتخبان‬ ‫ششــمین دوره شوراهای اســامی شهرهای‬ ‫جاسک و لیردف‪:‬‬ ‫نام جاســک بین المللی شده است و باید برای‬ ‫تحوالت بزرگ در این شهرستان اماده شویم‪/‬‬ ‫بهره برداری از پروژه خط انتقال نفت از گوره‬ ‫به جاســک و پایانه صادرات نفت در سواحل‬ ‫مکران‪ ،‬کار بسیار بزرگی برای کشور و به ویژه‬ ‫برای سواحل مکران و شهرستان جاسک بود‪/‬‬ ‫شهرستان جاســک در معرض تحول و توسعه‬ ‫اقتصادی و صنعتی و اشتغال زایی بزرگی قرار‬ ‫دارد‪/‬اعضاى شوراها از درگیری های بی نتیجه‬ ‫پرهیز کننــد و با هم برای عمــران و ابادانی‬ ‫بیشتر شهرها کار کنند‬ ‫اســتاندار هرمــزگان گفت‪ :‬نام جاســک بین‬ ‫المللی شده اســت و باید برای تحوالت بزرگ‬ ‫در این شهرستان اماده شویم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان‪،‬‬ ‫دکتر فریدون همتی در نشســت با منتخبان‬ ‫ششــمین دوره شوراهای اســامی شهرهای‬ ‫جاسک و لیردف‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اعضاى شوراهای‬ ‫اســامی شهر و روستا‪ ،‬وظیفه بسیار مهمی را‬ ‫بر عهــده دارند و باید به نحــو مطلوب ان را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه بهره بــرداری از پروژه خط‬ ‫انتقال نفت از گوره به جاسک و پایانه صادرات‬ ‫نفت در ســواحل مکران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اجرای این‬ ‫ابرپروژه‪ ،‬کار بسیار بزرگی هم برای کشور و به‬ ‫ویژه برای سواحل مکران و شهرستان جاسک‬ ‫بود و تــوان جدیدی به صــادرات نفت ایران‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان با اشاره به دیگر پروژه های‬ ‫در حال اجرا در شهرستان از جاسک از جمله‬ ‫ســه مجموعه پتروپاالیش‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدامات‬ ‫موجب شــده شهرستان جاســک در معرض‬ ‫تحول و توســعه اقتصادی و صنعتی و اشتغال‬ ‫زایی بزرگی قرار گیرد و منطقه مکران‪ ،‬کانون‬ ‫توجه ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫همتی تصریح کرد‪ :‬بزرگترین بندر کشور قرار‬ ‫اســت در این منطقه احداث شود که ظرفیت‬ ‫‪ 150‬تا ‪ 200‬میلیون تــن‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫کاال را خواهد داشــت و همچنین راه اهن به‬ ‫این منطقه خواهد امد و حمل و نقل زمینی و‬ ‫هوایی ان توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پرورش میگو‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنایع مربوطه‬ ‫و گردشــگری را دیگر ظرفیــت های در مدار‬ ‫حرکت قرار گرفته در این شهرســتان برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬این مجموعه ها‪ ،‬توان ایجاد اشــتغال‬ ‫برای همــه جوانان دارای مهــارت و تحصیل‬ ‫کرده این منطقه را خواهد داشــت و همچنین‬ ‫اب شیرین کن های بزرگ نیز در این منطقه‬ ‫فعال و احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫اســتاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم مشارکت‬ ‫مردم شهرستان جاســک در اجرای این طرح‬ ‫ها‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهر جدید مکران نیز‬ ‫در این منطقه احداث خواهد شــد و ســاخت‬ ‫اقامتــگاه و هتل هــای جدید برای اســکان‬ ‫جمعیت در این منطقه باید مورد توجه باشد و‬ ‫همچنین باید برای ساخت پارک های ساحلی‬ ‫بزرگ در این شهرستان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫همتی اظهار داشت‪ :‬با تالش و پیگیری خوبی‬ ‫که صورت گرفت‪ ،‬ردیف بودجه مســتقل برای‬ ‫ســواحل مکران دیده شده اســت و در سال‬ ‫جاری‪ ،‬هزار میلیارد تومان اعتبار از این ردیف‬ ‫اختصاص یافته است و همچنین با فعال شدن‬ ‫پاالیشــگاه ها و صنایــع‪ ،‬ارزش افزوده انها به‬ ‫جاسک اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در سفر وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکى به استان‪ ،‬با احداث چهار مرکز‬ ‫درمان بستر در هرمزگان موافقت شد که یکی‬ ‫از انها در شــهر لیردف در شهرستان جاسک‬ ‫خواهــد بود و در کنار ان بیمارســتان نیروی‬ ‫دریایی ارتش در جاســک نیز در حال احداث‬ ‫است‪.‬استاندار هرمزگان بیان داشت‪ :‬همچنین‬ ‫خط پروازی جاسک ‪ -‬تهران با پیگیری فراوان‬ ‫برقرار شده و صورت اختصاصی در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬همتی با تاکید بر اینکه برای توســعه‬ ‫بیشتر شهر جاســک‪ ،‬از جمله با ایجاد پارک‬ ‫ها و فضاى سبز خوب‪ ،‬توقعات بسیاری داریم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در هر جا به ویژه توســط شورا و‬ ‫شهرداری اقدامات خوب انجام شود‪ ،‬توجه ویژه‬ ‫ای به ان شــهر‪ ،‬در تامیــن اعتبارات خواهیم‬ ‫داشت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تالش می کنیم از ردیف‬ ‫بودجه کریدور ساحلی‪ ،‬اعتبار ساخت ورودی‬ ‫مناسب برای شهر جاسک اختصاص یابد و باید‬ ‫بلوار ورودی شــهر جاسک‪ ،‬بسیار زیبا و دارای‬ ‫فضاى سبز مناسب باشد‪.‬اســتاندار هرمزگان‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬اعضاى شــوراها از درگیری های‬ ‫بی نتیجه پرهیز کنند و همه با وجود اختالف‬ ‫سلیقه و نظرات متفاوت‪ ،‬با هم در کنار یکدیگر‬ ‫برای عمران و ابادانی بیشتر شهرها کار کنند‪.‬‬ ‫همتی تصریح کرد‪ :‬اعضاى شوراها در انتخاب‬ ‫و همکاری با شهردار در دوره اینده‪ ،‬با درایت‬ ‫اقدام کنند‪.‬وی گفــت‪ :‬حمایت ویژه ای برای‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی در شهرهای جاسک‬ ‫و لیردف‪ ،‬خواهیم داشــت تــا گام های خوبی‬ ‫در این شهرها برداشته شود‪.‬استاندار هرمزگان‬ ‫یاداور شــد‪ :‬نام جاسک بین المللی شده است‬ ‫و باید برای تحوالت بزرگ در این شهرســتان‬ ‫اماده شویم‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬هکتار از باغات کرمانشاه با تنش شدید ابی مواجه اند‬ ‫به گفته رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬پنج هزار هکتار از باغات کرمانشــاه در‬ ‫وضعیــت حاد تنش ابی قرار دارنــد که عمده انها‬ ‫مربوط به منطقه اورامانات است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان کرمانشــاه‪ ،‬نوربخش حاتمی در جلسه ستاد‬ ‫بحران اســتان با اشاره به تاثیر خشکسالی بر بخش‬ ‫کشاورزی استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش اراضی پایاب‬ ‫ســدها مشکل جدی نداریم و تا میزانی که ظرفیت‬ ‫وجود دارد از اب سدها استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی مشکل اصلی را مربوط به باغات استان دانست‬ ‫و با بیان اینکه ‪ ۱۵‬هزار هکتار از باغات اســتان در‬ ‫معرض تنش ابی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از این میزان پنج‬ ‫هزار هکتار وضعیت حاد دارند که عمدتا در منطقه‬ ‫اورامانات است‪.‬‬ ‫به گفته این مســئول‪ ،‬کم ابی باعث از دست رفتن‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار تن از تولیدات باغی استان کرمانشاه‬ ‫شده است‪.‬رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫کرمانشــاه خاطرنشــان کرد‪ :‬از تمــام تجهیزات و‬ ‫امکاناتی که داشــتیم برای کمک به ابرسانی باغات‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫حاتمی همچنین از کاهــش خرید تضمینی گندم‬ ‫نیز به دلیل شرایط کم ابی یاد کرد و افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰۰‬هزار تن گندم از کشــاورزان استان‬ ‫خریداری شده که نسبت به انچه که باید خریداری‬ ‫می شــد ‪ ۱۱۰‬هزار تن و نسبت به سال گذشته ‪۷۰‬‬ ‫هزار تن کمتر است‪.‬‬ ‫جلیل باالیی؛ سرپرســت فرمانداری شهرستان پاوه‬ ‫نیز از وجود چهار هــزار هکتار باغ در پاوه یاد کرد‬ ‫که نزدیک به ســه هزار هکتار ان در معرض تنش‬ ‫ابی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مشکل ‪ ۱۷۰۰‬هکتار از این‬ ‫باغات با لوله گذاری و یا کشــیدن شــلنگ از محل‬ ‫چشمه ها حل خواهد شد‪ ،‬اما برای ‪ ۷۰۰‬هکتار هیچ‬ ‫راهی جز ابرسانی سیار با تانکر نیست‪.‬‬ ‫سرپرست فرمانداری پاوه خواستار اختصاص تانکر‬ ‫مازاد ســایر دســتگاه ها برای کمک به ابرســانی‬ ‫باغات این شهرســتان شــد و افزود‪ :‬از دست رفتن‬ ‫بخشــی از محصوالت باغــی نیــز اجتناب ناپذیر‬ ‫اســت که باید پوشــش بیمــه برای کشــاورزان‬ ‫اسیب دیده لحاظ شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایهمدانخبرداد‪:‬‬ ‫حجمفعلیمخازنسدهایاستانبه‪ 70‬میلیونمترمکعبرسید‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای استان همدان با‬ ‫بیان اینکه ‪ 65‬درصد از مخازن ابی اســتان همدان‬ ‫پر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬حجم مخازن فعلی سدهای استان‬ ‫همدان ‪ 70‬میلیــون مترمکعب اســت‪.‬به گزارش‬ ‫روابــط عمومی شــرکت اب منطقــه ای همدان‪،‬‬ ‫مهنــدس منصور ســتوده اظهار کــرد‪ :‬گنجایش‬ ‫مخازن ســدهای بهره برداری اســتان همدان ‪108‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪1400/44‬‬ ‫ول‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫میلیون مترمکعب است‪.‬وی با اشاره به بارش ‪280‬‬ ‫میلیمتری نزوالت جوی در سال ابی جاری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ســال ابی جاری ‪ 280‬میلی متر بارش در‬ ‫استان همدان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشــته ‪ 40‬درصد کاهش و نسبت به‬ ‫میانگین بلندمدت ‪ 22‬درصد کاهش داشــته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای اســتان همدان‬ ‫بیان کرد‪ :‬حجم فعلی ســد‬ ‫اکباتان ‪ 14.96‬میلیون مترمکعب معادل ‪ 44‬درصد‬ ‫از حجم کلی ســد است‪.‬ســتوده با بیان اینکه ‪30‬‬ ‫درصد از حجم سد نعمت اباد پر است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬حجم فعلی ســد ابشــینه نیز ‪ 2.95‬میلیون‬ ‫مترمکعب اســت که ‪ 59‬درصــد از حجم کلی ان‬ ‫پر اســت‪.‬وی با اشاره به اینکه ‪ 54‬درصد حجم سد‬ ‫سرابی تویســرکان پر شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬حجم‬ ‫فعلی ان ‪ 4.97‬میلیون مترمکعب است‪.‬ســتوده با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ 94‬درصد از مخزن سد کالن مالیر‬ ‫پر اب اســت‪ ،‬بیان کــرد‪ ۴2.۵ :‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب در پشــت سد کالن شهرســتان مالیر ذخیره‬ ‫شــده اســت‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫‪ 40‬درصدی بارندگی استان نسبت به سال گذشته‬ ‫و همچنین کم شــدن ذخیره اب بیشتر سد های‬ ‫استان صرفه جویی در مصرف اب در همه بخش ها‬ ‫امری ضروریست‪.‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬فروش قطعه زمین شماره ‪ 4‬واقع در انتهای بلوار صنعت‬ ‫‪ ،‬شبکه حاشیه رودخانه چم رود مطابق شرح مندرج در اسناد و مدارک و‬ ‫شرایط مزایده‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مزایده ‪( 1/110/000/000 :‬یک میلیارد و یکصد‬ ‫و ده میلیون) ریال می باشد و به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل‬ ‫سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/5/26‬از اداره پیمان و‬ ‫رسیدگی ‪ ،‬مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/5/30‬و‬ ‫بازگشایی پاکتها در مورخ ‪ 1400/5/31‬در محل شهرداری کاشان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده ‪ ،‬حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر‬‫نشوند ‪ ،‬سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در‬‫رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪031 -55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫‪ 2‬مورد پالک (جلو و عقب) تراکتور کشــاورزی ای تی ام ‪ ، 475‬مدل ‪1392‬‬ ‫‪ ،‬به رنگ قرمز‪ -‬روغنی‪ ،‬به شماره موتور ‪ MT4A2W2055B‬و به شماره شاسی‬ ‫‪ N3HKTAD2CDEN21153‬و به شــماره پالک ‪ 12‬ایــران ‪ 279‬ک ‪ 18‬متعلق‬ ‫به اقای رســول اله حسین ابادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪/.‬‬ ‫نقده‬ ‫****************************************************‬ ‫بــرگ ســبز و برگ کمپانــی خودروی ســواری پراید صبا ‪ ،‬مــدل ‪ ، 1388‬به‬ ‫شــماره موتور‪ 2814658‬و به شماره شاســی ‪ S1412288931525‬و به شماره‬ ‫پــالک ‪727‬ل‪ 41‬ایران ‪27‬بنام ســیامک خدایــار مفقود شــده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪ /.‬شاهین دژ‬ ‫****************************************************‬ ‫برگ ســبز خودروی سواری پژو ‪ ،GLX-XU7 405‬مدل ‪ ، 1394‬به شماره‬ ‫موتور‪ 124K0774520‬و به شــماره شاســی ‪ NAAM01CE6FR231805‬و به‬ ‫شــماره پالک ‪144‬ل‪ 27‬ایــران ‪17‬بنام عارف شــجاعت مفقود شــده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪ /.‬شاهین دژ‬ ‫****************************************************‬ ‫« اگهی فقدان سند مالکیت »‬ ‫خانم فریبا رحمت زاده با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ‪ 6‬دانگ پالک ‪ -2418‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬ارومیه‬ ‫را که در دفتر الکترونیکی ‪139620313001001372‬بنام فریبا رحمت زاده‬ ‫صادر و تسلیم گردیده بود مفقود نموده است و برابر سند شماره ‪ 7751‬مورخه‬ ‫‪ 1396/02/04‬دفتر ‪ 63‬ارومیه نزد بانک مسکن در قید رهن میباشد‪ .‬مراتب‬ ‫برابــر تبصــره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود‬ ‫تــا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود ســند مالکیت مذکور در نزد خود میباشــد‬ ‫از تاریــخ اخریــن نوبت این اگهی بمدت ‪ 10‬روز اعتــراض کتبی خود را به اداره‬ ‫ثبت شهرســتان ارومیه تســلیم نماید‪ .‬در صورت سپری شدن مدت مقرر وعدم‬ ‫دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/05/04:‬‬ ‫رونوشت‪ :‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫علی عبدل زاد اوصالو رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه‬ ‫از طرف زینال زاده‬ ‫مشارکت ‪ ۱۳‬هزار نفری مردم همدان در پویش «اجر به اجر»‬ ‫مراسم تقدیر از مدیران فعال‬ ‫اموزش و پرورش استان در اجرای پویش های‬ ‫طرح ملی «اجر به اجر» برگزار شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان‪:‬مدیر‬ ‫کل نوســازی مدارس استان همدان ازشــش نفر از مدیران اموزش و‬ ‫پرورش استان ‪ :‬ناحیه ‪ ۲‬همدان‪ ،‬درگزین‪ ،‬تویسرکان‪ ،‬اسداباد‪ ،‬اللجین‬ ‫و قهاوند که به صورت مشــترک موفق به کســب مقام اول تا سوم به‬ ‫دلیل فعالیتی که در پویش طرح ملی اجر به اجر شــدند تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در جلسه ای که به منظور تقدیر از مدیران فعال اموزش و پرورش در‬ ‫اجرای طرح ملی«اجر به اجر» مشارکت در طرح مدرسه سازی برگزار‬ ‫شد محمد حسین مرادی گفت‪ :‬از اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۹‬در استان ها‬ ‫افزایش‪ 23‬درصدی تسهیالت‬ ‫واحدهای صنعتی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬تسهیالت طرح‬ ‫تامین مالی واحد های صنعتی دارای اولویت استان در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬ســجاد رســتمی از افزایش ‪ ۲۳‬درصدی تســهیالت‬ ‫واحدهای صنعتی اســتان خبر داد و گفــت‪ :‬در ابتدا ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ســهم تســهیالت برای بخش صنعت و معدن استان در نظر‬ ‫گرفته شده بود که این مبلغ به ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود‪:‬‬ ‫تسهیالت با هدف فعال کردن ظرفیت های خالی واحد های صنعتی‬ ‫در تیر ماه امسال صورت گرفت؛‬ ‫کشف ‪ 850‬پمپ غیر مجاز اب در شهر اصفهان‬ ‫با اغاز عملیات شناســایی دارندگان پمپ هــای غیر مجاز اب‪ ،‬در‬ ‫تیرماه امسال ‪ 850‬پمپ غیرمجاز در سطح شهر اصفهان کشف شد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان با بیان این خبر گفت‪ :‬بیشترین پمپ های غیرمجاز کشف‬ ‫شــده به ترتیب در محدوده ابفای منطقه ‪ 5‬با ‪ 410‬و ابفای منطقه‬ ‫‪ 4‬با ‪ 324‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫مهرداد خورســندی با بیان اینکه نصب مستقیم پمپ روی شبکه‬ ‫توزیع اب جرم محســوب شده و پیگرد قانونی دارد‪ ،‬افزود‪    :‬گروه‬ ‫هــای مروج مصرف بهینه اب ابفای اســتان اصفهــان با همراهی‬ ‫ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند ضمن رعایت موازین شــرعی‪،‬‬ ‫طرح «اجر به اجر» برای فرهنگ ســازی در مشارکت ساخت مدرسه‬ ‫در بین افراد اغاز شد که احاد جامعه بتوانند به اندازه سهم یک اجر در‬ ‫مدرسه سازی مشارکت کنند البته در این طرح موضوع مادی و منافع‬ ‫مادی در مدرسه سازی مطرح نبود‪.‬وی افزود‪ :‬در پویش اجر به اجر دو‬ ‫«پویش مهر را با محرم اغاز کنیم» و «پویش من مادرم بچه های ایران‬ ‫فرزند من» تحت عنوان «مادرانه» برگزار شــد‪.‬مرادی گفت‪ :‬در پویش‬ ‫مهر را با «محرم اغاز کنیم» استان همدان در بین رتبه های هشت تا‬ ‫‪ ۱۲‬قرار داشت و در پویش «من مادرم بچه های ایران فرزند من» استان‬ ‫همدان جزء استان های شاخص قرار گرفت و درمقایسه با استان هایی‬ ‫که جمعیت دانش اموزی خوبی داشتند توانست رتبه خوبی را کسب‬ ‫کند‪ ،‬اما میزان مشارکت نسبت به هفت هزار نفری که در پویش محرم‬ ‫بود نزدیک به ‪ ۱۳‬هزار نفر رســید و بیش از شش درصد از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫جمعیت دانش اموزی استان را تامین کرد و امار قابل قبولی در کشور‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫در محصوالت منتخب اســت و به ساخت‪ ،‬تولید و بی نیاز کردن از‬ ‫واردات و توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در طرح «تام» واحد های دارای شرایط می‪ ‎‬توانند‬ ‫در بانک های صنعت و معدن ســپرده گذاری کنند و چند برابر ان‪،‬‬ ‫تسهیالت با نرخ ‪ ۱۸‬درصد دریافت کنند‪.‬‬ ‫رستمی اضافه کرد‪ :‬این تسهیالت همچنین به حمایت از طرح های‬ ‫فناورانــه‪ ،‬تامین مالــی اصناف تولید‪ ،‬فعال ســازی معادن کوچک‬ ‫مقیــاس‪ ،‬توســعه مناطق محــروم و فعال ســازی واحد های راکد‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد‪ :‬طرح‬ ‫«تام» با توجه به تفاهم نامه ســه جانبه همکاری بین معاونت طرح‬ ‫و برنامــه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت‪ ،‬بانک صنعت و معدن و‬ ‫سازمان توسعه و نوســازی و صنایع معدنی (ایمیدرو) اجرایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قانونی و حقوق شــهروندی‪ ،‬نسبت به شناسایی و قطع انشعاب اب‬ ‫افــراد متخلف اقدام کنند‪.‬وی گفت‪ :‬مروجین پس از کشــف پمپ‬ ‫هایی که بالفاصله بعد از کنتور اب نصب شــده اند‪ ،‬در مرحله اول‬ ‫به مشترک متخلف اخطار می دهند و در صورت عدم اصالح و رفع‬ ‫تخلف در مدت زمان تعیین شده‪ ،‬انشعاب مشترک به صورت موقت‬ ‫تا رفع تخلف قطع می شود‪.‬سخنگوی ابفای استان اصفهان‪  ،‬وجود‬ ‫مخزن اســتراتژیک و نصب پمپ بعد از مخزن ذخیره را در شرایط‬ ‫کم ابی و اوج مصرف ضروری دانست و گفت‪ :‬اب باید با فشار شبکه‬ ‫وارد مخزن ذخیره شده و سپس به وسیله پمپ به داخل ساختمان‬ ‫پمپاژ شود‪.‬خورسندی با اشاره به اینکه فعال شدن پمپ غیر مجاز و‬ ‫مکش اب داخل شبکه‪ ،‬افت شدید فشار اب مشترکین مجاور را به‬ ‫دنبال دارد ‪ ،‬از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه پمپ غیر‬ ‫مجاز که منجر به تضییع حقوق افراد می شــود مراتب را به سامانه‬ ‫ارتباط با مشتریان ابفا‪  ‬به شماره ‪ 122‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫مرداد‬ ‫‪16‬مرداد‬ ‫‪422‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫با روند مصرف فعلی اب‪ ۱۰ ،‬سال دیگر دشت قزوین به کویر تبدیل می شود‬ ‫به گفته معاون بهره برداری و توسعه منابع اب شرکت اب و فاضالب استان قزوین با روند فعلی مصرف‪،‬‬ ‫طی ‪ ۱۰‬ســال اینده دشــت ابرفتی قزوین بی اب شــده و به کویر تبدیل خواهد شد‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬عین اله رمضانی افزود‪ :‬اب های موجود در حفره های زیر زمین وزن زمین را کنترل می کند‬ ‫و بهره برداری بیش از اندازه از این منابع می تواند باعث فرونشســت شــود که خطر ان بسیار بیشتر از‬ ‫زلزله اســت و حتی در صورت وقوع فرونشســت‪ ،‬حتی بارش هم قادر به جبران ان نیست و حتی می‬ ‫تواند منجر به بروز سیل شده و خاک را هم از بین ببرد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در چنین حالتی مهاجرت های‬ ‫کوچک و بزرگ به وجود می اید و شهرها و روستاها خالی از سکنه شده و زندگی و کسب و کار مردم‬ ‫از بین می رود‪.‬رمضانی ادامه داد‪ :‬برای جلوگیری از این فاجعه باید عموم مردم در یک مشارکت فعال و‬ ‫همگانی در مدیریت مصرف اب حضور داشته و در تمامی مراحل زندگی و کار خود سازگاری با کم ابی‬ ‫را الگو قرار دهند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬در حالیکه در کشــور همیشه بارانی هلند سرانه مصرف اب ‪ ۱۱۰‬لیتر‬ ‫در شبانه روز به ازای هر فرد است این عدد در شهرهای استان قزوین ‪ ۲۲۰‬لیتر و در مناطق روستایی‬ ‫استان ‪ ۱۸۰‬لیتر می باشد‪.‬معاون بهره برداری و توسعه منابع اب شرکت اب و فاضالب استان قزوین با‬ ‫اشاره به اینکه میانگین بارش در دنیا حدود سه برابر بارش در کشور ما است خاطر نشان کرد‪ :‬میانگین‬ ‫مصرف نعمت الهی و حیات بخش اب در ســبد خانوار ما هفت هزار تومان است و این در حالیست که‬ ‫قیمت یک بطری نوشابه به باالی ‪ ۱۰‬هزار تومان رسیده و هر خانوار در ماه چندین بطری نوشابه مصرف‬ ‫می کند که مضر سالمتی نیز هست‪.‬وی در پایان یاداور شد‪ :‬باید نگاه مان در سطح مردم و مسئولین را‬ ‫به اب به عنوان یک کاالی ارزان و در دسترس تغییر دهیم چرا که این نعمت در واقع بسیار ارزشمند‬ ‫و کمیاب است و باید ان را برای فرزندانمان حفظ کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب از اغاز عملیات اجرایی خط‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت ابیدر به مرصاد با اعتباری بالغ بر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال به‬ ‫روش تامین مالی از طریق پیمانکار یا فاینانس خبر داد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای غرب‪ ،‬مهندس «علی اســدی» با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫قرارداد پروژه خط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت ابیدر ســنندج به پست ‪ ۴۰۰‬کیلوولت مرصاد منعقد و عملیات چک‬ ‫ســروی خط مذکور اغاز شده و این پروژه برای اولین بار در سطح شرکت های برق منطقه ای است که‬ ‫به روش تامین مالی توســط پیمانکار انجام خواهد شدوی افزود‪ :‬این پروژه بخشی از پروژه بزرگ خط‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولت مصوب است که با هدف تکمیل رینگ ‪ ۴۰۰‬کیلوولت شمال غرب به جنوب اجرا می شود‬ ‫و برای تبادل برق بین اســتان های اذربایجان غربی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم و خوزستان و افزایش‬ ‫پایداری شبکه انتقال استان های مذکور و جلوگیری از حبس تولید اجرا می شودمدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقــه ای غرب در پایــان گفت‪ :‬عملیات اجرایی این پروژه به زودی اغاز و برای احداث فونداســیون‪،‬‬ ‫تامین و نصب برج های مربوطه‪ ،‬اعتباری بالغ بر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫تامین جهیزیه‪ ۲۲۰‬نوعروس مددجو کرمانشاهی در دهه امامت و والیت‬ ‫همزمان با دهه امامت و والیت ‪ ۲۲۰‬نوعروس تحت حمایت کمیته امداد اســتان کرمانشــاه با دریافت‬ ‫جهیزیه راهی خانه بخت شــدند‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد‪ ،‬محسن رخصی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫کمیته امداد استان کرمانشاه گفت‪ :‬همزمان با دهه امامت و والیت ‪ ۲۲۰‬نوعروس تحت حمایت کمیته‬ ‫امداد اســتان کرمانشــاه با دریافت جهیزیه راهی خانه بخت شدند‪.‬رخصی با بیان اینکه این جهیزیه ها‬ ‫شــامل اقالم ضروری یخچال‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬لباسشــویی و جاروبرقی بوده که با مشارکت خیران‬ ‫نیــک اندیش تامین شــده‪ ،‬افزود‪ :‬ارزش هر یک از ایــن جهیزیه ها بیــش از ‪ ۴۰‬میلیون تومان و در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان بوده اســت‪.‬وی با یاداوری اینکه این ســومین مرحله از اهدای جهیزیه‬ ‫به نوعروســان مددجو کرمانشاهی در سال ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیش از این طی دو مرحله دیگر‬ ‫‪ ۴۵۸‬نوعروس در اســتان کرمانشــاه با دریافت جهیزیه زندگی مشــترک خود را اغاز کردند‪.‬محســن‬ ‫رخصی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم در برنامه ها و مناسبت های پیش رو با مشارکت خیران نیکوکار تمامی‬ ‫نوعروسان مددجو پشت نوبت با دریافت جهیزیه زندگی مشترک خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫نصب درپوش بتنی بر روی دهانه قنات توسط شهرداری باقرشهر‬ ‫ســتاد مدیریت بحران این شهرداری به منظور تامین ایمنی و امنیت شهروندان ‪ ،‬نسبت به برای نصب‬ ‫درپوش برای حدود ‪ ۷۰‬حلقه چاه قنات معروف به قنات دهنو اقدام نمود ‪.‬این ســتاد پس از بررســی و‬ ‫شناسایی این چاه ها و تامین اعتبار الزم از سوی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر‪ ،‬نسبت به اجرای‬ ‫اینکار از سه راهی باقرشهر پشت سوله ورزشی بسیج تا روستای دهنو را برنامه ریزی و اقدام نمود ‪ .‬در‬ ‫این برنامه درب چاه قنات ها با در پوش بتنی بوسیله جرثقیل مسدود و با لودر روی انها خاک ریزی شد‬ ‫ستاد مدیریت بحران شهرداری باقرشهر این اقدام را به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی‬ ‫برای کشاورزان و دامداران و افراد عبوری انجام داده است ‪ .‬با اینکار چاههای قنات که میراث گذشتگان‬ ‫اســت برای نسل های بعدی حفظ خواهد شــد ‪ .‬الزم به ذکر است این اقدام در تمام محدوده باقرشهر‬ ‫‪ ،‬مثل روســتای گلحصار ‪ ،‬جاده بهشــتی و سه راهی درسن اباد تا روستای درسن اباد انجام سده و در‬ ‫صورت مشاهده و اطالع در اینده نیز انجام خواهد شد‬ ‫سرپرست پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) یزد منصوب شد‬ ‫یزد؛ به گزارش روابط عمومی دانشــگاه فرهنگیان یزد ایین تکریم سرپرســت پردیس حضرت فاطمه‬ ‫الزهــراء (س) یزد با حضور دکتر منصور دهقان منشــادی؛ مدیریت امور پردیس های اســتان‪ ،‬حجت‬ ‫االســام والمســلمین محمدحســن توالیی؛ مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان یزد و تعدادی از مسئوالن مدیریت استان و پردیس ها‪ ،‬در در پردیس خواهران یزد با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد‪.‬در این مراسم از زحمات دکتر فرشــته کتبی در مدت مسئولیت‬ ‫سرپرســتی پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) تقدیر به عمل امد‪ .‬الزم به ذکر اســت به اســتناد ابالغ‬ ‫دکتر حســین خنیفر؛ رییس دانشگاه فرهنگیان کشور و به موجب بند ‪ ۱۲‬ماده ‪ ۱۱‬اساسنامه دانشگاه‬ ‫از تاریخ ‪ 1400/05/1‬دکتر منصور دهقان منشادی با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست پردیس‬ ‫خواهران یزد نیزمنصوب گردید‪.‬‬ ‫افتخاری دیگری برای شیالت هرمزگان‪:‬‬ ‫صیاد هرمزگانی موفق به کسب عنوان دریانورد نمونه ملی سال‪ ۱۴۰۰‬شد ‪/‬‬ ‫تقدیر مدیر کل شیالت هرمزگان از صیاد و دریانورد نمونه هرمزگانی‬ ‫مدیر کل شــیالت هرمزگان از کســب عنوان دریانورد نمونه ملی توســط «حســین مالحیاک»صیاد‬ ‫هرمزگانی خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی شــیالت استان هرمزگان‪ ،‬عبدالرسول دریایی با بیان اینکه‬ ‫صیادان از اقشــار زحمت کش و پر تالش جامعه هستند گفت‪ :‬بی شک حمایت جامعه صیادی یکی از‬ ‫اولویت های شــیالت هرمزگان است که همواره در دستور کار این اداره کل قرار دارد‪.‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مراسم روز جهانی دریانورد سال جاری از «حسین مالحیاک» بعنوان دریانورد نمونه ملی با حضور‬ ‫مقامات کشوری و لشگری تقدیر شد‪.‬‬ ‫دریایی ضمن تبریک کسب این افتخار به جامعه شیالتی و به ویژه جامعه صیادی استان و کشور گفت‪:‬‬ ‫همه صیادان اســتان هرمزگان شایان تقدیر هســتند و بی شک وظیفه اصلی شیالت استان خدمت به‬ ‫این عزیزان است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت مدیر کل شــیالت هرمزگان طی مراســمی ضمن دیدار با این دریانورد و صیاد نمونه و‬ ‫بررسی مسائل‪،‬مشکالت و تبادل نظر با وی‪ ،‬ضمن اهدای تقدیرنامه از ایشان تقدیر کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4247‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫راه اهن ایران ثبت جهانی شد‬ ‫راه اهن ایران به فهرســت اثار جهانی یونســکو وارد و به عنوان بیست و‬ ‫پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد‪.‬‬ ‫ایران امســال با دو پرونده «راه اهن ایران» و «هورامان» در کمیته میراث‬ ‫جهانی یونسکو شــرکت کرده اســت که راه اهن ایران در اجالس امروز‬ ‫(یکشنبه‪ ،‬سوم مردادماه) که به صورت مجازی در شهر فوجو چین درحال‬ ‫برگزاری است‪ ،‬بررسی شــد و با وجود ایرادهای کارشناسان ایکوموس به‬ ‫ثبت جهانی رسید‪.‬‬ ‫نماینده ایکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه ها) که بازوی مشورتی‬ ‫و تخصصی یونسکو در ثبت و محافظت از میراث جهانی است‪ ،‬با تمجید از‬ ‫ارزش های فرهنگی و تاریخی راه اهن ایران پیشنهاد داد‪ :‬این پرونده برای‬ ‫ارائه اطالعات بیشتر «دیفر» شــود‪( .‬پرونده پس از اصالحات‪ ،‬قابل طرح‬ ‫مجدد در اجالس دو سال بعد باشد‪).‬‬ ‫کارشناســان یونسکو و ایکوموس قبال شــانس کمی را برای ثبت راه اهن‬ ‫در فهرســت اثار جهانی یونســکو پیش بینی کرده بودند‪ .‬این ارزیاب ها و‬ ‫کارشناسان بارها به این پرونده ایراد وارد کرده بودند‪.‬‬ ‫اما در این اجالس‪ ،‬نمایندگان کشــورهای نروژ‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬روسیه‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬تایلند و مجارستان در‬ ‫عیــن تایید نظر ایکوموس برای اصالح این پرونــده‪ ،‬خط راه اهن ایران را‬ ‫شــگفتی مهندســی توصیف کردند و بر اهمیت تاریخی این خط اهن در‬ ‫تبادل اقتصادی و بین المللی و پیوند میان دریای خزر و خلیج فارس تاکید‬ ‫و از ثبت ان در فهرست میراث جهانی یونسکو حمایت کردند‪.‬‬ ‫ارزش های معماری راه اهن ایران نیز بســیار مورد تاکید و توجه کشورهای‬ ‫حاضر در اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو بود‪.‬‬ ‫نماینده چین نیز با اشــاره به این که این پرونــده را به خوبی مطالعه کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این پرونده به خوبی دارای معیارهــای ‪ ۲‬و ‪ ۴‬برای ثبت در‬ ‫فهرست میراث جهانی یونسکو اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬کارشناسان ایکوموس‬ ‫تاکید کردند کــه پرونده راه اهن ایران این معیارهــا را برای ثبت جهانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫احمد پاکتچی‪ ،‬ســفیر و نماینده ایران در یونســکو نیز در این اجالس از‬ ‫ایکوموس برای تالش هایش و کشــورهایی که حمایت کردند‪ ،‬تشکر کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ما تمام پیشــنهادات را برای حفاظت بهتــر از این میراث به کار‬ ‫می بندیم و اماده ایم تا همکاری بیشتری با ایکوموس و مرکز میرث جهانی‬ ‫انجام دهیم و اماده ایم همه شفاف ســازی ها را دربــاره این پرونده انجام‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫او همچنین گفت‪ :‬از ان جــا که راه اهن ایران یکی از اثار ثبت شــده در‬ ‫فهرســت اثار ملی است و در عین حال بر اســاس قوانین جاری راه اهن‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬هرگونه اقدام و مداخله در ان نیازمند کســب مجوزهای‬ ‫قانونی از چندین ارگان است‪.‬‬ ‫نماینده ایران در کمیته میراث جهانی یونســکو تاکید کرد‪ :‬ما طرحی برای‬ ‫حفاظت از این راه اهن داریم و دو وزارتخانه راه و شهرســازی و میراث و‬ ‫گردشگری در حفاظت از راه اهن دخیل هستند‪ .‬حفاظت از این اثر از جنبه‬ ‫ملی تضمین می شود‪.‬‬ ‫پرونده راه اهن ســال ‪ ۱۳۹۶‬به یونســکو تحویل داده شــد‪ .‬کارشناسان‬ ‫یونســکو ان زمان نظرات و اصالحاتی را روی این پرونــده وارد کردند‪.‬‬ ‫این پرونده ســال ‪ ۲۰۱۹‬در کمیته میراث جهانی یونســکو بررسی و با نظر‬ ‫اصالحی کارشناسان‪ ،‬برگشت داده شد و یک سهمیه ایران برای ثبت اثار‬ ‫در فهرســت میراث جهانی یونسکو از دست رفت‪ .‬پرونده راه اهن قرار بود‬ ‫پس از اصالح در اجالس ســال ‪ ۲۰۲۰‬دوباره بررسی شود که با همه گیری‬ ‫ویروس کرونا این اجالس به امســال موکول شد‪ .‬در این دوره پس از اعمال‬ ‫اصالحاتی و شفاف ســازی برخی بندهای این پرونــده‪ ،‬راه اهن ایران در‬ ‫فهرست اثار جهانی یونسکو ثبت شد‪ .‬در پی این موضوع‪ ،‬یونسکو ایران را‬ ‫موظف کرد تا اول دسامبر ‪ ۲۰۲۲‬یک گزارش کامل از شرایط اثر ارائه بدهد‪.‬‬ ‫به گفته طالبیان‪ ،‬معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی‪ ،‬پرونده راه اهن با ‪ ۱۴۰۰‬کیلومتر گستردگی که استان های‬ ‫مختلفی را به هــم متصل می کند‪ ،‬از جمله پرونده هــای زنجیره ای ایران‬ ‫همچون قنات‪ ،‬باغ های ایرانی و کلیســاها محســوب می شــد که تمام‬ ‫ایستگاه ها‪ ،‬پل ها و ‪ ...‬را به عنوان مقصد جهانی معرفی می کند‪.‬‬ ‫طبق اســناد موجود‪ ،‬عمر راه اهن ایران به ‪ ۸۵‬ســال می رسد و به عنوان‬ ‫میراث صنعتی در یونسکو معرفی شده است‪.‬‬ ‫چهل و چهارمین کمیته میراث جهانی یونســکو پس از یک سال وقفه به‬ ‫علت همه گیری کرونا‪ ،‬از روز جمعه در چین اغاز شده است‪ .‬کمیته‪ ،‬مجازی‬ ‫اســت و به گفته معاون میراث فرهنگی‪ ،‬فقط اعضای کمیته بین الدول در‬ ‫فوجو چین حضور دارند‪.‬‬ ‫پرونده «هورامان» (اورامانات) نیز در روزهای اینده در اجالس یونســکو‬ ‫بررســی می شود‪ .‬مســووالن میراث فرهنگی براســاس نظر کارشناسان‬ ‫یونسکو شانس این اثر را برای ورود به فهرست اثار جهانی باال می دانند‪.‬‬ ‫کیش و قشم ارمنستان را دور می زنند؟‬ ‫ازدحام ســفر از ایران برای تزریق واکسن در ارمنستان‪ ،‬پرونده جایگزینی مناطق‬ ‫ازاد ایران از جمله کیش و قشــم را به عنوان مقصد گردشگری واکسن در ایران‬ ‫باز کرد‪ .‬اما ایا این جزایر بضاعت و زیرســاخت پذیرش مسافران ویژه واکسن را‬ ‫دارند؟ ایا اضافه کردن واکســن کرونا به بســته سفر‪ ،‬مسافرت در داخل ایران را‬ ‫گران تر نمی کند؟‬ ‫بخش خصوصی تا کنون در زمینه واردات واکســن کرونــا به ایران ناکام مانده‬ ‫اســت‪ .‬با ایــن وجود‪ ،‬دبیرخانه شــورای عالی مناطق ازاد در نامــه ای از وزارت‬ ‫بهداشــت درخواســت مجوز واردات واکســن به جزایر کیش و قشم را داشته تا‬ ‫ان ها را به مقصد گردشــگری واکســن و ایمن تبدیل کند‪ .‬وزارت بهداشت هنوز‬ ‫پاســخی به این خواسته نداده است‪ .‬مسووالن مناطق ازاد اما معتقدند موافقت با‬ ‫واردات واکسن با انگیزه تقویت گردشگری و سفر‪ ،‬از برون رفت ارز و ابرو ان چنان‬ ‫که در ماجرای ارمنســتان اتفاق افتاد‪ ،‬جلوگیری خواهد کرد‪ .‬اما این پیشــنهاد‪،‬‬ ‫چقدر هزینه سفر را تغییر می دهد و ایران را در جایگاه مقصدی ایمن برای سفر‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی قرار می دهد؟‬ ‫این سوال ها در نشستی رسانه ای در بستر مجازی‪ ،‬با اعضای تشکل های گردشگری‬ ‫ســامت و دیگر فعاالن گردشگری که بخش نخســت ان در ایسنا منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬به بحث گذاشته شد‪.‬ارش انیسیان ـ نایب رییس انجمن خدمات بین الملل‬ ‫سالمت ـ در پاسخ به این سوال که بهانه قرار دادن واکسن برای سفر به نقطه ای‬ ‫خاص مثل کیش و قشم‪ ،‬عامل گرانی هزینه های سفر نمی شود؟ گفت‪ :‬در اخالق‬ ‫پزشکی موضوعی داریم به نام عدالت در سالمت‪ .‬کشورها‪ ،‬دولت ها و سازمان های‬ ‫بهداشــتی موظفند براســاس اخالق حرفه ای دسترسی تمام اقشــار مردم را به‬ ‫خدمات ســامت از جمله واکسن‪ ،‬به صورت یکسان برابر برقرار کنند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در هیچ کشــوری‪ ،‬دولت ها به ازای تزریق واکسن کووید‪ ،‬هزینه ای دریافت‬ ‫نمی کنند و این واکسن رایگان تزریق می شود‪ .‬این میان‪ ،‬چالش جدی وجود دارد‬ ‫که اجازه دهیم واکسن وارد شود اما مردم در ازای ان پولش را پرداخت کنند‪ ،‬اگر‬ ‫هم پول ندارند صبر کنند از طریق کووکس واکسن وارد شود که این رفتار از نظر‬ ‫حرفه ای و اخالق پزشکی درست نیست‪.‬او افزود‪ :‬در کالن سیاستگذاری‪ ،‬باید همه‬ ‫اقشار جامعه به طور کامل واکسینه شوند‪ ،‬البته اولویت می تواند با کسب وکارهای‬ ‫پرخطر باشد‪ ،‬از جمله راننده تاکسی‪ ،‬وسایل حمل و نقل عمومی و افرادی که در‬ ‫صنعت گردشــگری فعال اند‪ .‬هنگامی که واکسن مازاد داشته باشیم از ظرفیت و‬ ‫مزیت رقابتی ان نیز می توان برای جذب گردشگر استفاده کرد‪ ،‬ولی تا زمانی که‬ ‫مردم داخل کشور واکسینه نشــده اند‪ ،‬قطعا نمی توان انتظار داشت افرادی برای‬ ‫اشتباه های چاپی که مشهور شدند‬ ‫در دنیای نشر نمونه های بسیاری از کتاب هایی پیدا‬ ‫می شود که با وجود ایرادهای دستوری و چاپی وارد‬ ‫بازار کتاب شــده اند؛ اما در فهرست این کتاب ها نام‬ ‫برخی از مشــهورترین اثار ادبی تاریخ نیز به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬اشتباه های چاپی کم نیستند؛ اشتباه هایی‬ ‫که حتی از برخــی از ماندگارترین اثار ادبی و حتی‬ ‫معتبرترین لغت نامه ها سر درمی اورند‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫این اشتباه های چاپی مورد توجه مجموعه داران قرار‬ ‫می گیرد و در نتیجه برخی از این کتاب هایی که در‬ ‫ان ها اشــتباه هایی به چشم می خورد به قیمت های‬ ‫قابل توجه به فروش می رسند‪.‬‬ ‫در ادامه با تعدادی از مشهورترین اشتباه های چاپی‬ ‫جهان به نقل از «نشنال» اشنا می شوید‪:‬‬ ‫در چاپ ‪ ۱۹۳۴‬این لغت نامــه‪ »dord« ،‬به عنوان‬ ‫یک کلمه به چاپ رســید (این درحالی است که در‬ ‫زبان انگلیســی چنین کلمه ای وجود ندارد) و از ان‬ ‫به عنوان مترادفی برای کلمــه «تراکم» در مبحث‬ ‫شیمی و فیزیک در لغت نامه استفاده شد‪ .‬این اشتباه‬ ‫زمانی صورت گرفت که عبارت ‪ D or d‬در یکی از‬ ‫یادداشت های ویراستاران این لغت نامه به اشتباه به‬ ‫عنوان یک کلمه واحد درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫این اشــتباه در ســال ‪ ۱۹۳۹‬زمانی تصحیح شد که‬ ‫یکی از ویراســتاران متوجه فقدان ریشه معنایی در‬ ‫یک لحظه با من زندگی کن!‬ ‫این کلمه شد‪.‬چاپ نخست رمان «هری پاتر و سنگ‬ ‫جادو» در سال ‪ ۱۹۹۷‬که فقط شامل چندصد نسخه‬ ‫می شــد در صفحه ‪ ۵۳‬با ایرادی همراه بود‪ .‬در این‬ ‫اشتباه عبارت «چوب دستی» دوبار در فهرست اقالم‬ ‫مورد نیاز هری پاتر چاپ شــده بــود‪ .‬همچنین در‬ ‫نمونه تصحیح نشــده و اولیه ایــن رمان (که معموال‬ ‫بــرای بازنگری به چند نفر ارســال می شــود) نام‬ ‫نویسنده این رمان به اشــتباه «جی‪ .‬ای‪ .‬رولینگ»‬ ‫نوشــته شده بود‪ .‬اما حتی این دو نسخه ایراددار نیز‬ ‫مورد عالقه طرفداران قرار دارد‪ .‬نسخه ای که در ان‬ ‫نام «رولینگ» به اشــتباه نوشــته شده بود در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬به قیمت ‪ ۱۰۰۰۰‬پوند فروخته شد‪.‬‬ ‫«هارپر کالینز» ناشــر کتــاب «ازادی» در ان زمان‬ ‫مجبور شــد هزاران نســخه از این کتاب را به دلیل‬ ‫ایرادهــای چاپــی از کتاب فروشــی های بریتانیــا‬ ‫جمع اوری کند‪ .‬در ان زمان مســئوالن انتشــارات‬ ‫هارپر کالینــز اعالم کردند تعدادی اصالح جزیی در‬ ‫نسخه نهایی کتاب در چاپ بریتانیا اعمال نشده بود‪.‬‬ ‫ناشــر این کتــاب در ان زمــان همچنیــن اعالم‬ ‫کرده بود کســانی که نســخه های اولیه این کتاب‬ ‫را خریــداری کرده انــد می تواننــد ان هــا را بــه‬ ‫کتاب فروشــی های بریتانیــا عودت دهند و نســخه‬ ‫دیگری دریافت کنند‪.‬‬ ‫سه ســال بیشتر نداشــتم‪ ،‬تازه یاد گرفته بودم‬ ‫بدون کمــک دیگران به دنبــال توپ کوچک‬ ‫پالســتیکی رنــگ و رو رفته بــرادرم بدوم و‬ ‫گاه ان را چــون گنجی در پســتو مخفی کنم‬ ‫که بــه دلیل بیمــاری و تشــنج ‪،‬پاهایم دچار‬ ‫معلولیت شــد !از ان روز به بعــد پاییز میهمان‬ ‫همیشــگی چشمان مادرم شــد و شکوفه های‬ ‫قلب پدرم هر روز به دســت سرنوشت پژمرده ‪.‬‬ ‫دوران کودکی یکی از معجزات بزرگ پروردگار‬ ‫است چرا که تو بدون توجه به مشکالت اطرافت‬ ‫جســارت داری هرانچــه را کــه در تخیالتت‬ ‫میگــذرد را تبدیل به واقعیــت کنی‪ .‬برای من‬ ‫هــم همینطور بود با وجود معلولیت همه قدرتم‬ ‫را جمع می کردم تا مثل هم ســن و سال هایم‬ ‫باشــم‪ ،‬ان روزها پاهایم هنوز توان تحمل وزنم‬ ‫را داشــت‪ ،‬گرچه به پای هم ســن و سال هایم‬ ‫نمیرســیدم اما همه تالشــم را می کردم که از‬ ‫انها کمتر نباشم ‪،‬کمی که بزرگتر شدم پزشکان‬ ‫همــه تــاش خــود را کردند تا بــا چند عمل‬ ‫جراحی بتوانم چند ســال بیشتر دوام بیاورم و‬ ‫بدون کمک فردی راه بروم‪ ،‬با اینکه کودک بودم‬ ‫اما می دانستم مشــکلی به وجود امده ولی دلم‬ ‫نمی خواست تسلیم بشوم ‪ ،‬هر شب به اسمان پر‬ ‫ستاره خیره می شدم ‪،‬گاه مدت ها در دلم با پر‬ ‫نور ترین ســتاره حرف می زدم و پیش خود فکر‬ ‫می کردم اگر بتوانم یکی از این ستاره ها را بچینم‬ ‫می توانــم ســامت پاهایم را به دســت بیاورم‪.‬‬ ‫بــرای خــودم رویاپــردازی می کــردم و‬ ‫ارزو داشــتم دختر قوی و مشــهوری باشــم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬ســال بیشــتر نداشــتم کــه پزشــکان‬ ‫بــه خانــواده ام گفتنــد درمانهــا جــواب‬ ‫نمــی دهــد‪ ،‬دیگــر پاهایــم تحمــل وزنم را‬ ‫نداشــت و بایــد از ویلچــر اســتفاده میکردم‪.‬‬ ‫هیــچ قلمــی نمی توانــد حــال ان روز مرا‬ ‫توصیف کند ‪،‬وقتی بــرای اولین بار روی ویلچر‬ ‫نشستم حس غریبی داشــتم ‪،‬احساس ترس و‬ ‫ســرخوردگی ‪،‬گویی محکوم بودم با دوســتی‬ ‫تــا ابد زندگی کنم که دوســتش ندارم‪ ،‬اما این‬ ‫واقعیــت زندگی من بود و باید در دفتر رویاهای‬ ‫نوجوانیــم تغییراتــی را اعمــال مــی کردم ‪.‬‬ ‫انگشــتان دســتانم هم کم توان شــده بود اما‬ ‫میدانســتم برای حرکت در جاده ارزوهایم باید‬ ‫از تک تک انگشــتانم به هر ســختی شده کار‬ ‫بکشــم ‪ ،‬جنگ من با تقدیر شــروع شد‪ ،‬مصمم‬ ‫شــدم درســم را ادامه بدهم به نگاههای ترحم‬ ‫امیز اطرافیان و مردم بی توجه شــدم‪ ،‬در درون‬ ‫خود خانه ایی ســاختم و خودم را در ان حبس‬ ‫تا بتوانم درخــت ارزو هایم را خود ابیاری کنم‬ ‫‪.‬مانند هــر نوجوان دیگری بارها و بارها در خود‬ ‫گریســتم ‪،‬شکســتم اما باز عزمم را جزم کردم‬ ‫تا جوانه هــای امید را در قلبــم زنده کنم‪ .‬هر‬ ‫گاه دلــم میگرفت کاغذ ســپید و قلم کوچکم‬ ‫تنها همدم و ســنگ صبورم بودنــد ‪،‬معلولیت‬ ‫پاهایم باعث شــد که به اطرافم بیشــتر دقت‬ ‫بازتاب اولین مدال طالی المپیک ایران در روزنامه معتبر فرانسه‬ ‫لو موند ـ یکی از مهمترین روزنامه های اروپا و معتبرترین روزنامه فرانســه ـ‬ ‫پس از کســب مدال طال توســط جواد فروغی‪ ،‬نوشت‪ :‬ایران صاحب نخستین‬ ‫نشــان طالی المپیک توکیو شد‪ .‬نام ایران‪ ،‬در جایگاه دوم طالداران المپیک‬ ‫رفت‪ .‬اگر کوتاه مدت هم باشــد‪ ،‬در تاریخ ماند‪.‬‬ ‫جــواد فروغــی شــنبه ـ دوم مرداد مــاه ـ در فینال تپانچه بــادی المپیک‬ ‫توکیو اول شــد و نخســتین مــدال المپیک تاریــخ تیراندازی ایــران را به‬ ‫ارمغــان اورد‪ .‬حاال بازتاب این پیروزی در برخی رســانه هــای معتبر جهان‬ ‫مشــاهده می شــود و این خبر توســط البرت کوچویی ـ گوینده باســابقه ـ‬ ‫انتخاب و در رادیو خوانده شد‪.‬‬ ‫کوچویی همچنین به خبری از فایننشــال تایمز اشــاره کرده که نوشته است‪:‬‬ ‫انچــه جهان و به ویــژه منطقه خاورمیانه را تهدید مــی کند‪ ،‬تغییرهای اب‬ ‫و هوایی اســت‪ .‬اگرچه با معیارهای قرن در کل‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۲۱‬به نسبت سال‬ ‫ســردی خواهد بود اما گرم شدن هوا‪ ،‬اثاری ویرانگر خواهد داشت‪ .‬انچه دل‬ ‫نگران کننده اســت‪ ،‬کمبود اب در خاورمیانه است و در افریقای شمالی هم‪.‬‬ ‫البته که در این میان‪ ،‬توفان های ویران ساز در شمال اروپا خواهند بود و هم‬ ‫در چین مرکزی جدا از ان و با ان‪ ،‬گسترش دامنه اتش سوزی ها‪ ،‬در جنگل‬ ‫های شــمال امریکا خواهد بود‪ .‬این ها‪ ،‬حاصل یک درجه سانتیگراد گرم شدن‬ ‫حرارت ســیاره زمین اســت‪ .‬عامل مهم در این افزایــش حرارت گازهای گل‬ ‫خانه ای اســت که از روزهای پیش صنعتی شاهد چنین افزایشی نبوده ایم‪.‬‬ ‫طرحی اســت در هفته نامه اکونومیســت که بوریس جانســون را در چنگ‬ ‫گردبادی کــه او را حیرت زده کــرده‪ ،‬می چرخاند‪ .‬عنوان نوشــته می گوید‪،‬‬ ‫بوریس جانســون‪ ،‬دومین ســالگرد اقامت در خانه شــماره ‪ ۱۰‬مقر نخســت‬ ‫وزیری را ثبت کرد‪ .‬دوره ای با بحرانی خارق العاده‪ .‬در دو ســالی با توشه ای‬ ‫که برای دو دهه بس اســت‪ .‬دوبار طالق گرفته و برای سومین بار ازدواج کرد‬ ‫واکسن به کشور ما سفر کنند‪.‬‬ ‫در کشــورهای همســایه‪ ،‬مردم تمایل زیادی به واکسیناسیون نشان نداده اند‪ .‬از‬ ‫نظر فرهنگی و ذهنیت‪ ،‬مردم عراق و افغانســتان‪ ،‬حتی ارمنستان ذهنیتی برای‬ ‫واکسیناســیون ندارند که حاال ما برای ترغیب ان ها به ســفر واکسن ویژه ای را‬ ‫تامین کنیم‪ .‬بعید اســت برای واکسیناسیون توریســتی به ایران جذب شوداو با‬ ‫اشــاره به فرایند تامین واکسن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا امروز بخش خصوصی موفق نشده‬ ‫واکســنی را به فرودگاه امام برای ترخیص برســاند‪ ،‬علت ان فرایندهای پیچیده‬ ‫اســت‪ .‬مثال نامه های ســازمان غذا و دارو برای معرفی شرکت خصوصی مجاز به‬ ‫خرید دارو و واکســن‪ ،‬ســه یا چهار متن مختلف دارد‪ .‬مگر شرکت ها برای یک‬ ‫هــدف کار نمی کنند؛ چــرا متن های مختلف تهیه می کنند؟ از طرفی‪ ،‬واکســن‬ ‫کاالیی استراتژیک است که از اسفندماه سال گذشته روند واردات ان به کشور با‬ ‫دســتور رییس جمهور اغاز شد‪ ،‬اما تا کنون حمایتی از بخش خصوصی نشده که‬ ‫ان ها هم اقدام کنند‪.‬انیسیان با اشاره به بحث هایی که در خصوص مافیای واکسن‬ ‫کووید شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این مافیا خیلی وقت ها تعمدی ایجاد می شود و گاهی‬ ‫وقت ها هم اصال وجود خارجی ندارد‪ .‬در واقع‪ ،‬فرایند بروکراتیک به گونه ای پیش‬ ‫می رود که فقط گروهی خاص موفق می شوند‪ .‬در خصوص واکسن‪ ،‬هنوز به جایی‬ ‫نرســیده ایم که تعمدی رخ داده باشــد اما نتیجه‪ ،‬وارد نشدن واکسن بوده است‪،‬‬ ‫حاال می خواهید نام ان را ناکارامدی سیستم بگذارید یا مافیا‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دولت یارانه باالیی را به دارو و درمان کووید اختصاص می دهد‪ ،‬ولی برای‬ ‫پیشــگیری از کرونا و تامین واکسن ان‪ ،‬چندان هزینه نمی کند و قیمت را بهانه‬ ‫می اورد و درخواست های مربوط به ان را رد می کند‪ .‬اتفاقا در مواردی که دولت‬ ‫وارد حوزه واردات شــده‪ ،‬هزینه تمام شده بیشتر شده است‪ ،‬اما درخواست بخش‬ ‫خصوصــی را به بهانه قیمت باال رد می کند‪.‬نایب رییس انجمن خدمات بین الملل‬ ‫سالمت درباره این که ایران به لحاظ گردشگری سالمت و همین طور جزایر کیش‬ ‫و قشم چقدر زیرساخت دارد که گردشگر خارجی را برای واکسن جذب کند و ایا‬ ‫اعتماد بین المللی نسبت به مقصد ایران به عنوان گردشگری سالمت شکل گرفته‬ ‫اســت که حاال واکسن عامل جذابی برای ســفر به ایران دست کم از کشورهای‬ ‫همســایه باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به دســتورالعمل واکسن کووید‪ ،‬گردشگران‬ ‫تزانزیت که ممکن نیست در ایران واکسینه شوند‪ ،‬واکسن ها دو ُدز دارند و اخیرا‬ ‫هم به این جمع بندی رســیده اند که ُدز سوم هم تزریق شود‪ .‬البته برای شخصی‬ ‫که کثیرالســفر است امکان واکسینه شدن در کشــور دیگر وجود دارد‪ ،‬اما برای‬ ‫توریست هایی که کوتاه مدت سفر می کند‪ ،‬این پروژه عملیاتی نیست‪.‬‬ ‫و شــاهد نوزادی شده است که به نظر ششمین فرزندش می اید‪ .‬در سیاست‪،‬‬ ‫با ویروس کووید ‪ ۱۹‬و پارلمان ان کشــور پنجه انداخته اســت‪ .‬بیست و یک‬ ‫تــن از محافظه کاران که علیه خروج انگلیس از اتحادیه رای داده اند‪ ،‬بیرون‬ ‫کرده و البته انتخاب دوباره شــگفت انگیزی هم داشته است‪ .‬اگرچه منتقدان‬ ‫او را دلقکی تمام عیار می خوانند‪.‬‬ ‫لوفیــگارو روزنامــه فرانســه نوشــت‪ :‬تظاهرکننــدگان مخالــف اختصاص‬ ‫واکسیناســیون برای مشــاغل خاص‪ ،‬بــه اعتراض در پاریس‪ ،‬بــه خیابان ها‬ ‫امدنــد‪ .‬تحلیلگران می گویند‪ ،‬این تظاهرات تا کجا دامن می گســترد؟ ترس‬ ‫از ظهور «جلیقه زردهای» تازه‪ ،‬نخواهد بود؟ فرانســویان جدا از ان دلنگران‬ ‫افزایش بســتری شدگان مبتال به کرونا در بیمارســتان های فرانسه اند‪ .‬می‬ ‫گوینــد مبتالیان به کرونا در یک هفته گذشــته ‪ ۷۰‬درصد افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگان فرانســوی کارهای دولت را در اعمال سیاست های بهداشتی‪،‬‬ ‫اشتباه سیاسی بزرگ می خوانند‪.‬‬ ‫روزنامــه گاردین نوشــت‪ :‬جوان مک دانالــد‪ ،‬در برابر دوربین های رســانه‬ ‫ها وزنه های ســنگین بر دســت گرفته ورزش می کند‪ .‬بدنســاز نیست‪ ،‬اما‬ ‫در هفتاد و یک ســالگی‪ ،‬با داشــتن فشــار خــون باال و کلیه هــای بیمار و‬ ‫نــود کیلو وزن اغاز کرد‪ .‬می گویــد‪ ،‬باید مردم بدانند‪ ،‬در ســال های پنجاه‬ ‫یــا شــصت یا هفتاد هم بــه خط پایان نرســیده اند‪ .‬با برنامــه وزنه برداری‬ ‫اغــاز کــرد از وزنه هــای یک کیلویــی و به ارامــی تا به وزنه هــای یازده‬ ‫کیلویــی رســید‪ .‬جوان مک دانالــد در هفتاد و پنج ســالگی‪ ،‬یک وزنه بردار‬ ‫تمام عیار اســت‪ .‬او می گوید‪ ،‬به ســطحی تازه در زندگی رســیده ام‪ .‬با این‬ ‫همه مارک پیترســون اســتاد دانشگاه میشــیگان می گوید‪ ،‬از شصت و پنج‬ ‫ســالگی بــه بعد‪ ،‬ماهیچه ها رشــد نمی کننــد‪ .‬از این رو در چنین ســنی‪،‬‬ ‫باید با مشــورت پزشک‪ ،‬به ورزش سنگین پرداخت‪.‬‬ ‫کنم‪ ،‬هرگاه بیرون میرفتم مردم و مشکالتشــان‬ ‫را بیشــتر رصــد می کــردم اماگویی یکســری‬ ‫مشــکالت برای مــردم تکراری بــود چرا که‬ ‫دیگر ان را عادی پنداشته و اعتراضی نداشتند‪.‬‬ ‫دیگر جدا شدن قلم از انگشتان کم توانم ممکن‬ ‫نبود‪ ،‬عشــق توصیــف ناپذیری برای نوشــتن‬ ‫وجودم را هــر روز لبریز می کــرد‪ ،‬ارام ارام و‬ ‫با کمک فرشــتگانی در قالب انسان وارد عرصه‬ ‫خبر شــدم‪ ،‬در محضــر کالس اســتاد منصور‬ ‫گلنــاری اولیــن الفبای خبر را بر ســر در قلبم‬ ‫حــک کردم و وقتی اولین خبــرم را در روزنامه‬ ‫چاپ کردند احســاس کردم ستاره های کودکی‬ ‫ام را از اســمان هفتم چیده ام‪ ،‬با ورود به عرصه‬ ‫خبر معلولیت پاهایــم را فراموش کردم‪،‬ویلچر‬ ‫دیگر ســال ها بود که به جــای پاهایم ماموریت‬ ‫داشــت تا گوش به فرمانم باشد‪ ،‬تصمیم گرفتم‬ ‫در البــه الی نوشــته هایم مشــکالت معلولین‬ ‫را بیشــتر رصد کنــم و اجازه ندهــم معلولین‬ ‫فقط در یــک روز زینت بخــش کارنامه بعضی‬ ‫از مدیران در رزومه فعالیت هایشــان باشــند‪.‬‬ ‫ارام ارام با رسانه های بیشتری اشنا شدم‪ ،‬همه‬ ‫ی ســعی خود را می کردم تا به ســردبیران و‬ ‫مدیران مســئول بگویم که حضــور من در کار‬ ‫خبر مانند نفس کشیدن برای زنده ماندن است‬ ‫‪،‬خبرهای مرا که می دیدند‪ ،‬تشــویقم می کردند‬ ‫برای نوشــتن‪ ،‬اما بعد از دو ســه خبر که چاپ‬ ‫می شــد دیگر جواب تلفن هایــم را نمیدادند‪.‬و‬ ‫مــرا در بین گفته هــا و عمل خود ســرگردان‬ ‫می کردند‪ ،‬دلم میخواســت بــروم و بگویم این‬ ‫چند ســطر خبری کــه میبینیــد گرچه برای‬ ‫شما ارزشــی ندارد اما حاصل ساعتها زحمت با‬ ‫انگشــتان ناتوان من است و برای من چون یک‬ ‫گنج با ارزش اســت‪.‬در تنهاییــم گریه و مانند‬ ‫ققنوســی که خود را بی پروا بــه اتش می زند‬ ‫خود را بــرای تهیه خبر دیگری اماده می کردم‪.‬‬ ‫گرچه نمی دانستم فردا ایا میتوانم روزنامه ای‬ ‫را بــرای چــاپ خبــرم متقاعد کنم یــا نه !‬ ‫همیشــه باخود زمزمــه میکــردم ‪ :‬فاطمه به‬ ‫پشــت ســرت نگاه نکن بــه راهت ادامــه بده‪.‬‬ ‫تا به امروز با وجود همه سختی ها و بیماری های‬ ‫جســمی و بــه لطف پــروردگار مهربــان خود‬ ‫را به ســر خط جدیــدی از زندگی رســانده ام ‪.‬‬ ‫تــا بار دیگر برای مدیران شــهرم و مســئولین‬ ‫کشــورم این گونه بنویســم‪ ،‬من یک خبرنگار‬ ‫معلولــم‪ ،‬گرچه بعضــی ها مرا بــه عنوان یک‬ ‫خبرنــگار قبــول ندارند اما من بــه عنوان یک‬ ‫شــهروند ان هــا را در مقــام پاســخگویی به‬ ‫مطالبــات معلولین شــهر و کشــور قبول دارم‪،‬‬ ‫مــن فاطمــه طایــی خبرنــگاری کــه از‬ ‫مشــکالت جســمی متعــددی رنــج میبــرم‬ ‫امــروز میخواهــم بــه نمایندگــی معلولیــن‬ ‫شــهر و کشــورم امکانات شــهروندی خود و‬ ‫دیگــر معلــوالن را به رشــته تحریــر در اورم‬ ‫شــاید درس خوانــدن بــرای افــرادی کــه از‬ ‫نعمت ســامت بهره مند هســتند اســانترین‬ ‫کار باشــد امــا برای مــن و امثال مــن یعنی‬ ‫فتح کــردن قله اورســت!حال این یادداشــت‬ ‫را برایتــان مــی نــگارم دوتــرم بــه دوتــرم‬ ‫بــه گرفتــن لیسانســم باقــی مانده اســت ‪.‬‬ ‫امیــدوارم ایــن یادداشــت صدایــی باشــد‬ ‫بلندتــر از عملکــرد مدیرانــی کــه مــرا در‬ ‫هیاهــوی مدیریــت شــان گــم کردنــد‪.‬‬ ‫امثال فاطمه طایی ها زیاد هســتند چشــمه ی‬ ‫استعدادشان را کور نکنید ‪.‬‬ ‫فاطمه طایی‬ ‫سمیرم‬ ‫اخرین وضعیت فعالیت سینماها و تئاترها‬ ‫با پایان یافتن تعطیالت شــش روزه تهران و البــرز‪ ،‬ظاهرا باید منتظر از‬ ‫ســر گیری فعالیت بخشی از سالن های ســینما و تئاتر باشیم‪.‬‬ ‫در چنــد وقت اخیر تعطیالت متغیری بویژه در ســالن های تئاتر شــاهد‬ ‫بود ه ایــم کــه شــامل تعطیلی ســالن های دولتــی و فعالیت ســالن های‬ ‫خصوصی می شود‪.‬‬ ‫در حالیکــه هنوز ســالن های دولتی بــه دلیل تداوم وضعیت قرمز شــهر‬ ‫تهــران تعطیل هســتند‪ ،‬ســالن های خصوصی از فردا دوشــنبه‪ ،‬چهارم‬ ‫مــرداد ماه خود را برای میزبانی اجراهای نمایشــی اماده می کنند‪.‬‬ ‫این ســالن ها در چند وقت اخیر هم مشــغول فعالیت بودند تا اینکه هفته‬ ‫پیــش با اعــام تعطیلی شــش روزه تهران و حومه‪ ،‬مدیران ســالن های‬ ‫خصوصــی هم بهتــر دیدند اجراهای نمایشــی را در این مقطــع تعطیل‬ ‫کننــد‪.‬در حال حاضر هم وضعیت شــهر تهران همچنان قرمز اســت ولی‬ ‫بــا اتمام تعطیالت شــش روزه‪ ،‬ادارات و بانک ها از فردا کار خود را اغاز‬ ‫می کنند و ســالن های ســینما و تئاتــر هم بار دیگــر چرا غ های خود را‬ ‫روشــن خواهنــد کرد‪ .‬این در حالی اســت که در همیــن چند روزه هم‬ ‫شــواهدی مبنی بر فعالیت بعضی ســینماها وجود داشت به این معنا که‬ ‫ســینما در این مقطع به طور کلی تعطیل نشــد و ســایتهای فروش بلیت‬ ‫هــم در این چند روزه فعال بودند‪.‬‬ ‫بــه هر حال با شــروع فعالیت دوباره ســینما و تئاتر و در شــرایطی که‬ ‫ظاهــرا قــرار نیســت تعطیلی دیگری در پیش باشــد‪ ،‬بعضــی گرو ه های‬ ‫هنری از اجرا یا اکــران اثار خود خبر می دهند‪.‬‬ ‫امــروز هم مشــاور رســانه ای فیلــم ســینمایی «مدیترانــه» در خبری‬ ‫اعــام کرده که اکران این فیلــم به کارگردانی هــادی حاجتمند و تهیه‬ ‫کنندگی رشــید حاجتمنــد که به دلیل افزایش شــیوع ویروس کرونا به‬ ‫تاخیــر افتاده بود‪ ،‬از فردا دوشــنبه ‪ ۴‬مرداد ماه در ســینماهای کشــور‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین همزمان با فرارســیدن زمان اکران این فیلم‪ ،‬از نخســتین تیزر‬ ‫ان رونمایی شــد‪ .‬ســاخت این تیــزر را معصومه اگاهی برعهده داشــته‬ ‫اســت‪.‬در این فیلم که عاشــقانه ای نــاارام را روایت می کنــد‪ ،‬بازیگرانی‬ ‫از جمله مهراوه شــریفی نیا‪ ،‬پوریا پورســرخ‪ ،‬بهرنگ علوی‪ ،‬قاســم زارع‪،‬‬ ‫علیرضا اســحاقی‪ ،‬ســعید توکلی و‪ ...‬نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫دومین ســاخته بلند هادی حاجتمند‪ ،‬درون مایه اجتماعی داشــته است‬ ‫و بــه زندگی زوج عاشــقی می پــردازد که درگیر معضــات و ماجراهای‬ ‫مختلفی می شوند‪. ...‬‬ ‫پخش این فیلم در ســینماها را موسســه بهمن سبز برعهده دارد‪.‬‬ ‫بــه تازگی هم گروه اجرایی نمایش «ببو» از اجرای این اثر نمایشــی بعد‬ ‫از تعطیالت شــش روزه خبر داده بودند‪.‬‬ ‫‪.‬قرار اســت این نمایش به نویســندگی و کارگردانی مهیار شــیروانی از‬ ‫دوشــنبه چهــارم مردادماه اجراهــای خود را در ســالن گالیل پردیس‬ ‫تئاتــر شــهرزاد اغاز کند‪ .‬بازیگران ایــن نمایش(به ترتیب الفبا) پرســتو‬ ‫الماس‪ ،‬نیکو پشــوتن‪ ،‬عماد جاویدپور و مســعود رمضانی هستند‪.‬‬ ‫در خالصــه ایــن نمایش که ژانری کمدی دارد‪ ،‬امده اســت‪ :‬در یکی از‬ ‫روزهایــی که خانه خالی اســت و مادر کامبیــز در خانه حضور ندارد‪ ،‬او‬ ‫همدســتان کال ه بردارش را در حین سرقت اشــیاء باستانی‪ ،‬در زیر زمین‬ ‫خانه شــان گروگان گرفتــه‪ ،‬ناگهان مادرش به خانه باز می گردد و با این‬ ‫صحنــه گروگا ن گیری روبرو می شــود‪ .‬کاراکترهای داســتان در موقعیتی‬ ‫کــه اعتماد کردن ســخت ترین کار اســت‪ ،‬باموانع شخصیتی شــان برای‬ ‫مورد اعتماد قرار گرفتن مواجه می شــوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
روزنامه راه مردم 4243

روزنامه راه مردم 4243

شماره : 4243
تاریخ : 1400/04/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!