هفته نامه نامه امیر شماره 751 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 751

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 751

هفته نامه نامه امیر شماره 751

‫ﮐﺎﻫﺶ ‪ ۷۹‬درﺻﺪی ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 10‬دﯾﻤﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 751‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرای ﮐﺎر »ﻫﭙﮑﻮ« از وزﯾﺮ ﮐﺎر؛‬ ‫ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09183616864‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪751‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪10‬دﯾﻤﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرای ﮐﺎر »ﻫﭙﮑﻮ« از وزﯾﺮ ﮐﺎر؛‬ ‫ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﴍ ﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد‬ ‫اﻋﻀــــﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ‪ ،‬در ﻧﺎﻣﻪای‬ ‫ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دوﻟﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ در‬ ‫ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷــــﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اورده اﺳﺖ‪ :‬ﺿﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮای ﻏﻠﻂ ﺧﺼــﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪه‬ ‫اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﭘﺲ از ﮐﺶ و ﻗﻮسﻫﺎی‬ ‫ﻓــﺮاوان و ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻔــﯽ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔـــﺮی‪،‬‬ ‫ﺳـﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳــﺎل ﺟﺎری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از‬ ‫ﺳﻬﺎم ﻫﭙﮑﻮ در ازای ﺑﺨﺸـــــﯽ از دﯾﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ و ﭘﺲ از ان اﻧﺘﺼــﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺠﺮب و ﻧﻮﯾﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺟﺮﻗﻪ اﻣﯿﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ روﻧﻖ ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ در‬ ‫دل ﮐﺎرﮔﺮان رﻧﺞ ﮐﺸــــﯿﺪه ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻧﺎن و‬ ‫ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺮور اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی روﺷﻦ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺪه اﺳﺖ‪ :‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷـﺪهاﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫اﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸـــــﻮر‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺎﺗﺮ‬ ‫ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳــــﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ‪1200‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺴـــــــﺪود ﺑﻮدن‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪﻫﯽ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــــﺪ روﻧﻖ ﻣﺠﺪد ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀـﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺪد و ﺟﺪی در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﭙﮑﻮ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻧﻬﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﯿﻢ‬ ‫ان ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﺠﺪدا ﺷـــــﺎﻫﺪ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ‬ ‫و ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺪه اﺳـــــــﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر از‬ ‫ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ در ﮐﻢ وﮐﯿﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾﺪه اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدهاﯾﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارﯾﻢ در ﺧﺼــﻮص رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻞ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺘﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀـﻞ‬ ‫اﻟﻬﯽ در ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺷـﺎﻫﺪ روﻧﻖ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎر‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬اﻧﺸﺎءاﷲ‪ ،‬ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ از ﺣﺴـﻦ ﻧﻈﺮ و‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از ﻓﻌﺎﻻن ﭘﻮﯾﺶ “ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب اﯾﺮان”‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮ ﮐﺰی‬ ‫وی ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اب و ﺑﺮق و ﺟﻠﺐ‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼــﺎدی را اﻣﺮی‬ ‫دﺷـﻮار ﺑﺮﺷـﻤﺮد و اﻓﺰود‪ :‬ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب‬ ‫اﯾﺮان “ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺴــــﺠﻢ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺳــﺎﯾﺮ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ و‬ ‫اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺧﯽ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪوم و ﺑﺰرگ وزارت ﻧﯿﺮو‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی‬ ‫وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﮏ ‪،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی وﭘﯿﺸــــﺒﺮد‬ ‫اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ دوﻟﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ از دﺳـﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب اﯾﺮان “ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـــﻮرت‬ ‫وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷـﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼﺷــﮕﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎی‬ ‫دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴـــﯿﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳـﺘﺮس و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺪت ‪ 6‬ﻣﺎه‬ ‫ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ‪ 227‬ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪33‬ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺼــــــــــﻮل‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ‬ ‫اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮرﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻤﺮار ﭘﻮﯾﺶ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺴـﺘﺮده در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻫﺮ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب اﯾﺮان “؛ )ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎ و ﺳــﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ( ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳــﺎﻧﺪن ‪ 250‬ﻃﺮح ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ اب و ﺑﺮق ﺑﺎ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪55‬ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ‪31‬اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر در‬ ‫دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب اﯾﺮان “ وزارت ﻧﯿﺮو‬ ‫اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـــــــــــﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﻒ ب اﯾـﺮان “ وزارت ﻧﯿــﺮو اﻟﮕﻮﯾــﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑــﺮای اراﺋﻪ‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸــــــﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی‬ ‫ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ‪،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو در اﺳــــــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻼش ‪،‬ﻫﻤﺪﻟﯽ ‪،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴـــــﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﮐﺸــﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻃﺌﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ‪۵۷‬دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﭘﺴﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮق در زرﻧﺪﯾﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ از ﻧﺼـــﺐ ﭘﻨﺠﺎه و‬ ‫ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺴﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮق در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﯽ‬ ‫‪9‬ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮداد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴـــﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ‪6‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸــــﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار در راﺳـﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﯿﺶ از ‪7‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر‬ ‫ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺣﺪاث ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬وی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ‪24‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷـﺒﮑﻪ‬ ‫ﻓﺸــﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار در‬ ‫ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫اﻗﺪام در راﺳـــﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺣﻮادث‪ ،‬رﻓﻊ ﺿﻌﻒ وﻟﺘﺎژ ﻣﺸــــــﺘﺮﮐﺎن‪ ،‬ﺟﻤﻊاوری‬ ‫ﺑﺮقﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳــــﺮﻗﺖ اﻧﺮژی و‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺘﺎﺣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪:‬ﯾﮏ ﻫﺰارو ‪ 197‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﻮاﯾﯽ وﺣﺪود ‪43‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷـﺒﮑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﻋﻬﺪه‬ ‫دار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﯿﺶ از ‪36‬ﻫﺰارو ‪ 650‬ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﺎ اﻧﺴـﺠﺎم ﺑﯿﺸــﺘﺮی روﻧﺪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ ﻣﺮدم را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب اﯾﺮان “ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ‬ ‫در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر دارد‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﺣﺎﺷــﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب‬ ‫اﯾﺮان “ در ﺳﺎل‪ 99‬ﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻼح ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ وروﻧﺪﻫﺎ‬ ‫در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻫﺎ ﺷـﺮوع ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪،‬اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﮐﺎراﻣﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸـﺎط و اﻣﯿﺪ‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﯿﻖ دارد و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـــــﺎدی‬ ‫ﮐﺸﻮر دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴــﺘﻤﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ‬ ‫اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دراﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﮐﺘﺎب »دﻟﮕﺮﻣﯽﻫﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎ« در وزارت‬ ‫ﻧﯿﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ و از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب‬ ‫اﯾﺮان “ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ اب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪554‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب اﯾﺮان “‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎﺧﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳـــﻢ‬ ‫ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب‬ ‫اﯾﺮان “؛ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻠﻨﮏ زﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻـﻨﻌﺖ‬ ‫اب و ﺑﺮق اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪554‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷــﺪه اﺳـــﺖ‪،‬اﻓﺰود‪:‬از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‪455‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﺣﺪود ‪100‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ اب ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎد ﺷــــﺒﯿﻬﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﭘﻮﯾﺶ “ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ ب‬ ‫اﯾﺮان “ ﺳﺮاﻏﺎزی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ اب و ﺑﺮق‬ ‫ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق‬ ‫در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﴫف‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬در‬ ‫ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق‬ ‫روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد در ﺟﻠﺴـﻪ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی‬ ‫‪،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺳـﺘﺎن ‪،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺿﺮورت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـــﺮف اﻧﺮژی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼــــﺮف ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﻬﯿﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪70‬درﺻﺪ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ‪،‬اﻓﺰود‪:‬از ﺻـﻨﺎﯾﻊ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی‪،‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اراﺋﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮق ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک دارای‬ ‫ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر اﻟﻮده اﺳﺖ ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫اﻧﺮژی ‪،‬ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼــــﻼح ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷـﻬﺮی و ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻪ ﮔﯿﺮ‬ ‫اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼــــــﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺼــــﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان از ﺑﺮوز ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳـــﺘﻪ ﺑﺮق‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪751‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪10‬دﯾﻤﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫اﻗﺎزاده اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﴲﺮ ﺳﺨﮕﻮ ﺷﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺼﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ دﯾﻤﺎه ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر در‬ ‫ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ اراک ﮔﻔﺖ‪ :‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪار‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺷﻮرا و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ‪،‬ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺷﻮرای دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ دارد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻧﺼﺎﻓﺎ در‬ ‫اﯾﻦ دوره ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداری دﻟﺴــﻮزاﻧﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺷــﻮرای‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﻬﺮداران ﻣﻨﺴـﻮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را از ﺷــﻮرا ﺷــﺎﻫﺪﯾﻢ‪ .‬اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻤﺮ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳـﯿﻢ‬ ‫ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﻖ روﺷﻨﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻮرا از ﺳﺮ دﻟﺴـﻮزی ﻣﻮاردی را‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫و اﯾﻦ ﺗﻮﺻـــﯿﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـــﻬﺮدار دارم‪،‬‬ ‫ﺷــﻬﺮدار اراک در ﻃﻮل ‪ 20‬ﻣﺎه اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻮرا ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﭼﺮا‬ ‫ﮐﻪ ﺷـﻮرا رﯾﻞ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳـﺖ ﻟﺬا از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷـﻮرای‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺴـﺠﺎم و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺴــﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ‬ ‫ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اذﻋﺎن داﺷــﺖ‪ :‬ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﺷــﻌﺎری‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ اراک را در ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب دﯾﺪم و‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺷﻬﺮداری ﻫﺴـــﺘﯿﻢ و در ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻋﻀﺎ دﻟﺴـﻮزی و ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ اراک دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫دارد‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮدﺑﺎن اﺗﺶ ﻧﺸـــﺎﻧﯽ را اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻏﺎز ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد‪ .‬دره ﮔﺮدو‬ ‫ﻧﯿﺰ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ‪ 30‬ﺗﺎ ‪ 50‬ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮه را ﻣﯿـﺰﺑﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده اداﻣﻪ داد‪:‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘــﺮوژه ﺑـــﺰرگ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدم ﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ‪ .‬در ﺳــﻔﺮ اﺧﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮ اراک در ﺣﺎل دو ﺑﺎﻧﺪه‬ ‫ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻗﻮل اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﺎد ﺑﺮ‬ ‫روی ازاد راه ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن ﺑﻪ اراک ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺗﻤﺎم اﯾﻦ‬ ‫دوﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﯾﮏ ﺳـﺎل اﯾﻨﺪه ﻣﺎﺷـﯿﻦ‬ ‫اﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراک را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻗﻮل ﺟﻤﻊ اوری ﭘﻞ ﺧﯿﺒﺮ‬ ‫اﻋﻄﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮا‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج زن‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در اﺳﺘﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده در ﻧﺸـﺴـﺖ اﻋﻄﺎی‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از‬ ‫ازدواج از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد‪ :‬اﯾﻦ اﻣـﺮ‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ و‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ از زﻧﺎن‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش‬ ‫ﺷﻮد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫اﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺻﺎدر ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻـﻞ از ازدواج ﻣﺎدران اﯾﺮاﻧﯽ و‬ ‫ﭘﺪران ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳـﺎﯾﺮ اﻓﺮاد‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺷـﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ان ﻧﯿﺰ دو ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﭼﯿﻘﻠﯽ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮان‬ ‫ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ اراک در‬ ‫ﺳـــﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ‪ 900‬ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ دو ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اب و ﻫﻮا را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اراک در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴــﺘﻨﺪ و اﻋﻀــﺎی‬ ‫ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک‪:‬‬ ‫و ﺻــــﺪور ﻣﺠﻮز ان را ﻣﯽ دﻫﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﺮوژه‬ ‫ﭘﯿﺎده راه ﺳـــﺎزی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳـــﺖ و ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﮔﻔﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ‪ 5‬ﻫــﺰار اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫دﻻر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻬﻤﯿﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﻮده‬ ‫ﺑﻮدن ان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ‪ 200‬دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎدﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﮐﺴـﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ را دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اراﻣﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮ اراک و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اراﻣﺴﺘﺎن‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫اراﺿـﯽ ‪ 32‬ﻫﮑﺘﺎری ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﺮداری اراک ﻫﯿﭻ ﺷــﮑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ‬ ‫ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﻣﺴـــــﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ در‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺼـــــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ‪2‬‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر از ‪ 32‬ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ اراﻣﺴـــــﺘﺎن ﻓﻌﻠﯽ اراک اﻟﺤﺎق ﺷﻮد‬ ‫ﭼﺮاﮐﻪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﻣﺴـــﺘﺎن ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای‬ ‫دﻓﻦ از ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻧﯿﺴـــﺖ‪ .‬اﻟﺤﺎق اﯾﻦ دو ﻫﮑﺘﺎر ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺟﻮاﺑﮕﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ‬ ‫ﺷـﻬﺮداری از اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﻖ ‪50‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ و ﻓﻀــــــﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان در‬ ‫ﺷﻮرا ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﺷﻮرا و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت ﺷـﻮرا را‬ ‫ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه از‬ ‫ﺳﻮی اﻋﻀـﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و در ﺟﻠﺴـﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﻔﺎﻟﺖ ‪ ۲۰۰‬ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از‬ ‫راهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ 200 :‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ از ﺟﺎدهﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻــﻼﺗﯽ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻣﺴﺎل روﮐﺶ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ زﻧﺪی ﻓﺮ اﻓﺰود‪ 85 :‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ازاد راه ﺳـــﺎوه ‪ -‬ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ‪ ،‬راهﻫﺎی اﺻــــﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ روﺳــــﺘﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫اﺳـﺘﺤﻔﺎﻇﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از اﺑﺘﺪای ﺳـﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن روﮐﺶ‬ ‫اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻻﯾﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻓﻮگ ﺳﯿﻞ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای‬ ‫ﻃﺮح ﺳـﺮاﺳــﺮی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ روﮐﺶ اﺳــﻔﺎﻟﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﻔﺎﻟﺖ اﻣﺴﺎل در ﺑﯿﺶ از ‪ 90‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ‬ ‫از ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮا ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬روﮐﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭼﯿﭗ ﺳﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی‬ ‫ﮐﯿﻔﯽ روﮐﺶ اﺳـﻔﺎﻟﺖ در ‪ 14‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از راهﻫﺎی روﺳــﺘﺎﯾﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺪی ﻓﺮ ﮔﻔﺖ‪ 93 :‬ﻫﺰار ﻣﺘﺮ از ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ‬ ‫ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫ﺗﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ‪ 15‬ﻫﺰار و ‪ 298‬ﺗﻦ اﺳــﻔﺎﻟﺖ در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺪت ﻟﮑﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺟﻮادث ﺟﺎدهای را‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت راﻫﺪاری‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود‪ :‬اﺻــﻼح و اﺣﺪاث ‪ 600‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷــﯿﺐ‬ ‫ﺷﯿﺮواﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺴـﻄﯿﺢ و رﻓﻊ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀــــﻮر رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪ 99‬و‬ ‫ﭘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻮی ﮐﻮﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﻇـﺮف ‪ 10‬روز اﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻣﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮی اراک ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻬﺪی زﻧﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ اراک را ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫داﻧﺴــﺖ و اﻓﺰود‪:‬اﻋﻀـــﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اراک ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪی زﻧﺪﯾﻪ وﮐﯿﻠـﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻋﻤـﺮاﻧــﯽ و اﻣﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﮐﺴـــــﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﻣﺠﻤﻮع‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را از ﺷـــﻮرا ﺷــــﺎﻫﺪﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪادی ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و‬ ‫ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪﯾﻪ وﮐﯿﻠﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬اﮔﺮ در اﯾﻦ دوره ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷـــﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷـــﻮرا ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ اﺧﯿﺮا‬ ‫ﺗﻌﺪادی ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺷـﻬﺮ اراک اﻏﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در‬ ‫ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷـــﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺷـــﻬﺮداری ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻـﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎ از‬ ‫ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳـﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳــــــﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫‪ 560‬ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻀـــــﺎی ﺳﺒﺰ در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫ﺷـﻬﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درﺧﺖ ﻫﻢ از ﺳــﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷـﺪ‪ 1.5 .‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ ﺑﺮای اﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺷـﻬﺮداری داده‬ ‫اﯾﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی‬ ‫در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﴪوپ اراک‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﳕﯽﺷﻮد‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷـﻮرای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮی اراﻣﻨﻪ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴـــــﺎ‬ ‫ﻣﺴﺮوپ اﻣﺴـﺎل اﯾﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی )‪ (2021‬در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اراک ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺧﺒــﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ‪ ،‬رازﻣﯿﮏ ﻫﺎﮐﻮﭘﯿﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺒــﺮﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻼد ﺣﻀــﺮت ﻣﺴــﯿﺢ )ع( اﻓﺰود‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎیﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در اﯾﺎم ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷــﻮرای‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﻪﮔــﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اداره ﮐﻞ ﻣﯿــﺮاث ﻓـــﺮﻫﻨﮕـــﯽ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﻠﯿﺴـــــﺎ‬ ‫ﻣﺴـــــﺮوپ را در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل‬ ‫ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﻮ را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن‪ ،‬ﮐﺸﯿﺸﯽ‬ ‫ﺑـﺮای ﺑـﺮﮔـﺰاری اﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﻧﯿــﺰ در‬ ‫ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﺮوپ اراک ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ از‬ ‫ﺳﻮی ﻫﻤﻪ اﻗﺸــــــﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫رﯾﺸـﻪﮐﻦ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ دوﺑﺎره در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ 70‬ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﻣﻨﻪ ﮐﺸـــﻮر در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــــﺘﺮ اﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اراک ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و‬ ‫اﻏﻠﺐ از ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ‬ ‫ﺣﻖ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺼــــــﻤﯿﺎت ﺷﻮرا ﮔﻔﺖ‪:‬ﭘﺎ‬ ‫ﻓﺸﺎری ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﻖ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴــــﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ‬ ‫ﺷـــﻮرای ﺷـــﻬﺮ اراک ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ‬ ‫اﺳـﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت‪ ،‬ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮی‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬دﻋﻮت و ﺣﻀـــــﻮر ﺑﻨﺪه در ﺻﺤﻦ ﺷﻮرا‬ ‫ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎی ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد؛ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﻟﺬا‬ ‫ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺳﻌﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‪ :‬ﭘﺎ ﻓﺸـــــــﺎری ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺼــــــﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﻖ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری در ﺷـــﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳــــﺘﺎﻧﺪاری ﺣﺎﻣﯽ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻣﺼــــﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 14‬روزه‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﻫﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺴـﺘﻢ و اﯾﻦ ﻫﯿﺎت اﻋﻀـﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻫﯿﺎت‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸـــﻮد و ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻗﺼـﺪی ﭘﺸـﺖ رد ﮐﺮدن ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ اﻋﻀـﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳـــــﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری در‬ ‫راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪ ۷۹‬درﺻﺪی ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق در اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن در ﺳــﺎل‬ ‫ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ‪ 79‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ‪ 928‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 58‬ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـــــــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ‪9‬‬ ‫ﻣﺎه اﻣﺴـﺎل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ‪ 42 ،‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ‪ 41‬ﻣﻮرد ﺑﻪ ‪ 24‬واﺣﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷــــﺖ‪ :‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻬﺎی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ‪ 159‬ﻣﺎه رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ‪ 50‬درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺎرﮔﺮان ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎی اﺷــﺘﯿﺎن‪ ،‬ﺧﻨﺪاب‪،‬‬ ‫دﻟﯿﺠﺎن‪ ،‬ﻣﺤﻼت و ﮐﻤﯿﺠﺎن دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﻧﯿﺴـــﺘﻨﺪ و‬ ‫اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﺑﺎ‬ ‫‪ 15‬واﺣﺪ در ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺳــﺎوه و ﭘﺲ از ان ﺑﺎ ‪ 10‬واﺣﺪ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ صفحه 3 ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪751‬‬ ‫اﻧﻮاع ﺷﺎل و ﮐﻼه ‪ ،‬ﭘﺎﭘﻮش‬ ‫و ﺟﻮراﺑﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ راه اراﻣﻨﻪ روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 10‬دﯾﻤﺎه ‪1399‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪر ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮداری اراک ‪:‬‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻪ از دو ره ﮐﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﳤﺎی ﴲﺮی ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـــﺮ ‪،‬ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎه‪ ،‬اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ‬ ‫اﺑﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳــــــﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اراک در‬ ‫ﻧﺸــﺴــﺖ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺮدار و ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از زﺣﻤﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‪ ،‬دﻟﺴـﻮزاﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﯾﺸـﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ ﻧﺸـﯿﻨﯽ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده‪ ،‬ﻟﺬا اﻣﺮوزه‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸــﻮرﻣﺎن ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در ﺣﺎل رخ دادن‬ ‫اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷـﻬﺮ اﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی داﺷـﺖ و ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺮای ‪ 10‬ﺳــﺎل اﯾﻨﺪه ﺷــﻬﺮ‪ ،‬از دوﺑﺎره ﮐﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد‪ :‬ﻧﻘﺸــﻪ ﺗﻔﺼـــﯿﻠﯽ ‪ 16‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ اﻣﺮوز‬ ‫ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺸـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد‪.‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷـﻬﺮداری اراک ﺗﻮﺻــﯿﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ارزﺷـــﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﺪه‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺸــــﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫اراﻣﺴـــﺘﺎن اراک و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﺴــﻮب‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ‪ 2‬ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫اراﻣﺴــــﺘﺎن‪ ،‬ﺟﻬﺖ دﻓﻦ اﻣﻮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﯿﺮد ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬زﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﻃـﺮاف اﻣﺎﻣـﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ)ع( ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث اراﻣﺴــﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 30‬ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ‬ ‫از ﻣﺮدم ان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷــﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪاﺳـــﺖ‬ ‫اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ)ع(‪ ،‬اراﻣﺴـــﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻣﺎﻣﺰاده‬ ‫اﺣﺪاث ﺷﻮد و ﺑﺮای ان ﻓﻀــﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اراک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری‪ ،‬ﻣﺒﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﻀﺎی‬ ‫ﺳﺒﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اذﻋﺎن داﺷﺖ‪ :‬اﺣﺪاث ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ‪ 100‬ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮ اﺣﺪاث ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن‬ ‫در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ﺑﺮای رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻓﺮﺳــﻮده ﺷــﻬﺮی‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﮐﺎری ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻠﮏ ﻫﺎی ﻻزم در ﺳﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬اﺣﺪاث ﯾﮏ زﯾﺮﮔﺬر ﺷــــﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ در‬ ‫ورودی ﺷﻬﺮ از ﺳـﻤﺖ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم)ره(‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ از دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻪ‬ ‫ﻫﺎی‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اراک‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺮدار و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ‪:‬‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ در اراک ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﺳﻮراﻧﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی‬ ‫را ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻮراﻧﻪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺸـﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــــﻬﺮی‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻮرای اراک‪ ،‬ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳـﺖ و ﻧﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮداری‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺸــــﺮان و ﻣﺤﺮک‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻬﺮی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﺸـﺎ اﺳﺎﯾﺶ و اراﻣﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‪) ،‬اﺳﺎﯾﺶ در ﺑُﻌﺪ رﻓﺎه و زﯾﺮ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اراﻣﺶ در ﺑُﻌﺪ ارﺗﻘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷـــﻬﺮ‬ ‫ﻧﺸﯿﻨﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی( ﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ در اداﻣﻪ‪،‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در‬ ‫ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺗﻤﺸـﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن را‪،‬‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷـﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـــﺖ و اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ و‬ ‫اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش‬ ‫ﺑﺮای رﺷـﺪ ﻣﻮزون‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺷـﻬﺮ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺳــﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاری ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت و‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت رﻓﺎه ﺷﻬﺮی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳــــﻮراﻧﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷــــﺪ‪ :‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺤﺴـﯿﻦ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺷﺪه در ﺷﻬﺮداری ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷـﻬﺮداری اراک از‬ ‫ﺳﺎل ‪ 96‬ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮده‪ ،‬در ﺳﺎل ﺟﺎری‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ‪ 816‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺷــــﺪه و ﺑﺮای اﻓﻖ ‪ 1400‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 1500‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد در دﺳـــــﺖ ﺗﻬﯿﻪ و‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺴــــﺌﻠﻪ ﺗﻮرم و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت‬ ‫اﻗﺘﺼـــــــﺎدی‪،‬ﻫﻤﯿﻦ ‪ 1500‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪300‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮ اراک در اداﻣﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﻬﺮی اراک ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷـــﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷـــﻬﺮی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴـــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﺤﺮک ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای اﺻـﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﺷــﻬﺮی و اﺣﯿﺎ‪ ،‬ﭼﻪ در ﺣﻔﻆ‪،‬‬ ‫اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزاﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷــﻬﺮ‪ ،‬ﭼﻪ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺘﻮازن‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی و اﺣﺘﺮاز از رﺷﺪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ﺷﻬﺮ از‬ ‫دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در رﯾﻨﮓ ﯾﮏ و دو ﺷـﻬﺮی‬ ‫اراک‪ ،‬ﻓﺸــــــــــــﺮدﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز زﯾﺎد اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ و‬ ‫دراﻣﺪزا‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼــﺎدی دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﮕﺎه‬ ‫رﻓﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺷــﻬﺮ اراک‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ‪ ،‬از ﺳــــﻮی ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮان ﮐﺸـــﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﺻﻔﻬﺎن و‬ ‫ﮐﺮج در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد‪:‬در ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری‪ 65 ،‬درﺻﺪ از ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺻﺎدره از ‪ 866‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺻـﺎدر ﺷـﺪه‪ 561 ،‬ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ و دو ﺷﻬﺮداری ﺑﻮده و ‪ 74‬درﺻﺪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﺠﻮز داده‬ ‫ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺸـــﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ و دو اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ‬ ‫و ﺳﻮق دادن اﻗﺸــﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢدراﻣﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴـــﮑﻦ ﺑﻪ‬ ‫روﺳــــﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺜﻞ ﮔﺎوﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮزﯾﺠﺮان و ﺑﯿﻢ و ﺧﻄﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸـــﯿﻨﯽ و ﻓﻘﺮ و ﺗﻤﺎم ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸــﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ‪ 16‬ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ اراک‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸـــﺪه و ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺷﻬﺮﺳﺎزی اراک ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎ‬ ‫ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد و اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اراک ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد‪ :‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﺣﺮﯾﻢ اراک ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺣﺪود ‪ 7‬ﻫﮑﺘﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﮔﺮﯾـﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺣﺮﯾﻢ ‪ 23‬ﻫﮑﺘﺎری ﺧﺪﻣﺎت دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﻧﺸــــــــــﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﺷـﻬﺮ درﺳـﺖ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن داﺷـﺖ ‪ :‬ﭘﻞ ﺳــﻨﺠﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ راه و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺪا از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ان ﺑﺎﻋﺚ ﺳـﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺳـﻠﺐ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎر و ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار اراک‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ‪ 110‬درﺻﺪی ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 816‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار اراک ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ‬ ‫از اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﺸـــﺎن از‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺷـﻬﺮداری اراک‪ ،‬ﺑﺪون ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ‪ 110‬درﺻــــــﺪی ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ‪816‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺳﺎل‪ ،99‬ﻣﺸــــﻐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺷـﻔﯿﻌﯽ ﺷـﻬﺮدار اراک ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮔﺰارﺷــﯽ از‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـــﻬﺮداری از اﺑﺘﺪای ﺳـــﺎل ‪ 98‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺷﻬﺮداری اراک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﮐﻪ ‪ 16‬ﺳﺎل از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼــﻮﯾﺐ‬ ‫اﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـﺪ‪:‬ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪار‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷــــﻬﺮ اراک ﺗﻬﯿﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد وارد‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ اراک ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫را ﺷــــﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارزان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴــﮑﻦ در اراک‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اذﻋﺎن ﮐﺮد‪ :‬در ﺑﺤﺚ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ‪ ،‬ﻗﺴـﻤﺖ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺴـﺒﺮداری ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﻬﺮداری و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ‪ ،‬در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم‬ ‫اﺳـــﺖ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـــﻬﺮداری اراک در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اداره راه و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻼش‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ را اﻣﺴﺎل ﺗﻬﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﺮاﮐﻤﯽ‬ ‫ﻃﻮری ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴـــﺎﯾﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد‪ :‬در راﺳﺘﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ‪،‬‬ ‫ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﺷـــﻬﺮ اراک ﯾﮏ ﻧﯿﺎز‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼـــــﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷـﻮرای ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳـﺘﺎن رﺳــﯿﺪ و ﺑﺮای اﺑﻼغ و اﺟﺮا ﺑﻪ وزارت‬ ‫ﮐﺸــﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح‪ ،‬در‬ ‫اﯾﻨﺪه ﺷـــﻬﺮ اراک از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ‪ ،‬ﻣﺪون و‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ دارد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‪ :‬در ﺳﺎل ‪ 98‬ﺷـﻬﺮداری اراک ﺣﺪود‬ ‫‪ 529‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ و دﯾﻮن ﻣﺸـﺨﺺ از ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫داﺷﺖ ‪،‬ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷـﻬﺮداری ﺟﻠﺐ‬ ‫ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﯾﺸــﺎن در ﻣﺴــﺎﯾﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دراﻣﺪﻫﺎی ﺷـﻬﺮداری روز ﺑﻪ‬ ‫روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪99‬‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و از ان ﻃﺮف ‪ 529‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴــــﺎب ﺑﯿﻤﻪ ای از ﺳﺎل ‪ ،69‬ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮدﯾﺎن‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺷﻬﺮداری ﮐﻪ‬ ‫‪ 13‬ﻣﺎه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺳـﻨﻮاﺗﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﺷﻬﺮ و ﭘﺴــــــــﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﺮوزه‬ ‫ﺷـﻬﺮداری ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ‪ 110‬درﺻــﺪی‬ ‫ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 816‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺳﺎل‪ ،99‬ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ذاﺗﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪300‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳـــﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ)ص( ﻗﺮارداد‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻼن ﺷـــﻬﺮی ﻫﻤﭽﻮن زﯾﺮ ﮔﺬر‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷـﻬﯿﺪ اﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮاﻫﺎن‬ ‫ﮐﻪ روﮔﺬر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اداﻣﻪ ان ﺗﺎ اراﻣﺴـــﺘﺎن و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮار‬ ‫ﮐﺮﺑﻼ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺷـــــــــﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــــﻄﺢ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ورودی ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫رﯾﻨﮓ ﺑﻨﺪی و اﺳﮑﻠﺖ اﺳﺎﺳـﯽ و اﺻـﻠﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷـﻬﺮ اراک‪،‬‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﺗﻼش ﻫﺴـــــﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ و روﮔﺬر ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷـــﻬﯿﺪ اﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﺮاﻫﺎن ﺗﺎ‬ ‫ﺳـﺎل اﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳـﻨﺪ‪.‬ﻣﻬﻨﺪس ﺷــﻔﯿﻌﯽ اورﻫﺎل‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﻔﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﮐﻮﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت راﻫﺴــﺎزی و‬ ‫ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺷـﻬﺮداری‪ ،‬ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳــﻨﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮداری‪ ،‬ﺗﺴــــــــﻮﯾﻪ ‪ 4‬درﺻﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺷـﻬﺮداری از ‪ 10‬ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ‪ 98‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺷــﻬﺮداری ﺗﻼش ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫اراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻬﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷـــــﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ اوری ﭘﻞ ﺧﯿﺒﺮ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺷﻮرای ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳـﺘﺎن را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار‬ ‫داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺘﻘﺎل اراﻣﺴــــﺘﺎن اراک ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺣﺮﯾﻢ ﺷـﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 12‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷـﻬﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎل اﯾﻨﺪه‪ ،‬ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‪ :‬اﺻﻼح ‪ 12‬ﻧﻘﻄﻪ اﺑﮕﯿﺮ و ‪28‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ‪ ،‬راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎف ﺳـﺎزی‬ ‫ﻋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﻼﻧﺸــﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﻟﻐﻮ ﻃﺮح ‪ 58‬ﻣﺘﺮی را از‬ ‫دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷـﻬﺮداری اراک در ﺳـﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
هفته نامه نامه امیر 759

هفته نامه نامه امیر 759

شماره : 759
تاریخ : 1400/01/25
هفته نامه نامه امیر 758

هفته نامه نامه امیر 758

شماره : 758
تاریخ : 1399/12/25
هفته نامه نامه امیر 757

هفته نامه نامه امیر 757

شماره : 757
تاریخ : 1399/12/17
هفته نامه نامه امیر 756

هفته نامه نامه امیر 756

شماره : 756
تاریخ : 1399/11/27
هفته نامه نامه امیر 755

هفته نامه نامه امیر 755

شماره : 755
تاریخ : 1399/11/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!