هفته نامه نامه امیر شماره 762 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 762

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 762

هفته نامه نامه امیر شماره 762

‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎده ورودی اراک‬ ‫اﺳﻔﻨﺎک اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 6‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪ - 762‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫از داس ﺗﺎ ﺳﺎﻃﻮر؛‬ ‫ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ‬ ‫ﮐﻠﻨﮓ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اراک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪ :‬ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‪:‬‬ ‫‪ 65‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫‪4‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮاراک ‪:‬‬ ‫ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎدری‪،‬ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک‪:‬‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﺷﺪ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﮔﺬر از ﭘﯿﮏ ﺑﺴﺘﺎن ‪۱۴۰۰‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﴫف ﺑﺮق‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﺬر‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ از ﭘﯿﮏ ﺳﺎل ‪1400‬ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫"ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد" در ﻧﺸـﺴــﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﺬر از ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن‬ ‫‪ 1400‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف‬ ‫در ﺣﻮزه ﺑﺮق ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴـــﺎل ‪1 0‬ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﮐﻤﺒﻮدﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﻧـﺮژی دارﯾﻢ ‪،‬اﻓـﺰود ‪ :‬اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑـﺮق ﭘﺎﯾﺪار و‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷــﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه‬ ‫ﺿﺮورت ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻢ اﺑﯽ ﺳﺪﻫﺎ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا و ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﻦ در اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــﺮف‬ ‫ﺑﺮق و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﻮد‬ ‫اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ‬ ‫در ﺑﺤﺚ ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼــﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق ﻣﺸــﮑﻞ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﮔﺴــﺘﺮده‬ ‫ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫ﭘـــﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮔــــﺰارش‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ‪101‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﭘﺎداش ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮔﺰارش‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰارع ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز رﻣﺰ ارز در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺿﺮوری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ ‪ :‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻫﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز‬ ‫در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ رو ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز رﻣﺰ ارز ﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ‪ 160‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺟﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﺮو‬ ‫وی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز رﻣﺰ‬ ‫ارزﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﺮق اﺷـﺎره‬ ‫ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ و دادهﮐﺎوی‬ ‫رﻓﺘﺎر و رﺻﺪ ﺑﺎر ﻣﺼــﺮﻓﯽ ‪1 5‬ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻨﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳــﺘﺨﺮاج‬ ‫رﻣﺰارز در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اداﻣﻪ دارد و اﻧﺘﻈﺎر اﺳــﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮوﻧﺪان در ﺻــﻮرت اﻃﻼع‪ ،‬ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ﺷــﻤﺎرهﮔﯿﺮی‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ 121‬اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﻃﻼع دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺟﻤﻊاوری ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﻤﮑﺎر در ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰارع ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز رﻣﺰ ارز در اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫وی اﻓـﺰود ‪ :‬ﻣـﺰارع ﻏﯿـﺮﻣﺠﺎز ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻃــﺮﯾﻖ اﻃﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﯾﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق‪ ،‬ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀـــــــﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ‬ ‫ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــــﺮف ‪ 160‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮاﺳــــــﺎس اﺑﻼغ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬر از‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺼــــﺮف‬ ‫ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪692‬ﻣﮕﺎوات از ﺳﻮی ﺗﻮاﻧﯿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪،‬ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼــــــــﺮف در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪850‬ﻣﮕﺎوات رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود‪:‬اﻣﺴـﺎل ‪160‬ﻣﮕﺎوات ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫اﺳــــﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر ﺻــــﻮرت ﭘﺬﯾﺮداﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر از‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ‪ 20‬درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮدﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼــﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣــﺮﮐــﺰی از ﭘـــﺮداﺧﺖ ‪ 101‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﭘﺎداش ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﻤﮑﺎردر ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﺳﺎل ‪ 99‬ﻣﺸــــــــﺎرﮐﺖ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‪،‬ﺧﺒﺮداد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﺑﺎدی اﻓﺰود‪8551:‬ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ‪،‬ﮐﺸﺎورزی و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در ﺳـﺎل‬ ‫‪99‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ‪5512‬ﻣﺸــــﺘﺮک در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪات ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳـﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬ﻫﻤﺴــــﻮﺳﺎزی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﯾﻦ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﺑﺎدی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪13‬ﺗﺎ‬ ‫‪1 8‬در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ‪،‬ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﺼـــــﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺸـــﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮق ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ راهﺣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی در اﯾﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪762‬‬ ‫ﯾﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 6‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫از داس ﺳﺎﻃﻮر؛ ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫ﺷﻮک اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸـــــﺖ ‪ 1400‬ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد‪ ،‬وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺑﮏ‪ ،‬اﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺠﯿﻊ رخ‬ ‫داده ﺑﻮد و ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﻧﮑﻪ از ﭘﺸـــﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ اﺣﺴـــﺎس ﺑﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮی در ان دو اﺛﺮی ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺼـﻪ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ ﻗﺼـﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﺣﺪود ﯾﮏ‬ ‫ﺳــﺎل ﭘﯿﺶ‪ ،‬در ﺧﺮداد ‪ 1399‬ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫ﺗﺎﻟﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرش ﮐﺸﻮر را در ﺑﻬﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو ﺑﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻬﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ دو‬ ‫ﻗﺘﻞ و ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺸـــﺎﺑﻪ ﻫﻤﻮاره دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺷــﮑﺎل و زﺑﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸـــــﺎﻫﺪه ﮐﺮد ‪ .‬دو ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ‬ ‫اﺳﺒﺎب ﺑﻬﺖ و ﻋﺼــﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را در ﻣﺮدم‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺪم ﭘﺸـﯿﻤﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﮐﺮده ﺧﻮد و‬ ‫ﻋﺪم ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺒﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳــﺖ ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر‬ ‫روﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﯿﺼـــﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪ .‬او‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داس‪ ،‬در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻗﺐ‬ ‫ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫از ﻗﺼـــﺎص ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴـــﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ داس را ﺑﺮداﺷـــﺖ و ان‬ ‫دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را در ﺧﻮاب ﮐﺸﺖ!‬ ‫ﺗﮑﺮار ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺪران ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮا در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗــﯽ و‬ ‫ﻓﻘﻬﯽ ﮐﺸــﻮر ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺳﻮی ﭘﺪر دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺼــﺎص در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿـــﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺑﮏ‪ ،‬روﻣﯿﻨﺎ و ‪ ...‬اﯾﻦ‬ ‫ﺳـــــــﻮال را در اذﻫﺎن ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در‬ ‫ﺧﺼـــﻮص ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـــــﺪه و از وﻗﻮع‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ اﯾﺴـﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ اﻧﺴـﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد رﺣﻢ‬ ‫ﻧﮑﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ رﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮده و در ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺬﻣﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫از ﭘﺪر ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻌﻤﻞ اورد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎدم و‬ ‫ﭘﺸﯿﻤﺎن از ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﮔﺮ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮش را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻪ ‪ 32‬ﺳـﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ "ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻔﺴــــﯽ را‬ ‫ﺑﺪون ﺣﻖ و ﯾﺎ ﺑﯽاﻧﮑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪای در زﻣﯿﻦ ﮐﺮده‪ ،‬ﺑﮑﺸـﺪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ" و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ‬ ‫اﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ذم ﮐﺸـﺘﻦ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر‬ ‫ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اورده اﻧﺪ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺎده‬ ‫‪ 220‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ "ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺼـﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و‬ ‫ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ" ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـــﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻗﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒﺢ و ﺗﺮس اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـــﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺗﺮس را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣـﯽ اورد و ﻋﺪم ﺑﺎزدارﻧﺪﮔـﯽ‬ ‫ان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی‬ ‫ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﯿﻊ ﭘﺪﯾﺪ اﯾﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﭽﻪ ﭘﺪر ﺑﺎﺑﮏ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺴــــــﺮ‪ ،‬دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ارﺗﮑﺎب اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺴــﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻓﺴــــﺎد و‬ ‫ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴـــﺮش و‬ ‫ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻓﺴــــﺎدی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬ ‫ﻣﯽزﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﺟﺮﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺴـــﯿﺎری از اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺮاﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷـــــــﻌﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای اﻋﻀـﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺨﺼــﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸـــﺘﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮان ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎع را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔـﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫در واﻗﻊ ﻫﺮ ﮐﺴــﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺼـــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮان را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺸــﮑﻞ رواﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻮژه ای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ رواﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺠﯿﻊ زده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫او اداﻣﻪ داد‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﺳــﺒﮏﺗﺮی ﺑﺮای اﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت رای ﺑﻪ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺻـﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼــﺎص ﻧﺒﻮده و ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﻨﺎس ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿــﻊ ﮔﯿﺮی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ‬ ‫از ﻓﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﻗﺘﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد‬ ‫دارد و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ رخ‬ ‫ﻧﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸـــﺎر رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻮﯾﮋه از‬ ‫ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور رای درﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺷـﻌﺒﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﺷــــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺒﺢ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود و ﻗﺪاﺳـﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی‬ ‫در ﭘﺮورش اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ رﺷــﺪ رذاﯾﻞ در ﻓﺮزﻧﺪان دارد‪.‬‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺧﻼق اﻧﺴــﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻗﺮان‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺴـﺎﻧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸــﮑﯿﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﺳـــﺎﻧﻪﻫﺎ در‬ ‫ﺧﺼــﻮص اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﻀـــﺎی رﺳﺎﻧﻪای و‬ ‫ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ "اﭘﯿﺪﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ"‬ ‫ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷــــــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرات ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺒﻨﺪه‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ روان ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷـﻮد ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺳـﮑﻮت‬ ‫ﻣﺴـﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ و ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ‬ ‫را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮاﯾﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ‬ ‫و اﻓﺰود ‪ :‬ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮاﯾﻢ و‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﭘﺨﺶ ﻣﺴـﺘﻨﺪات‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻓـﯿﻠﻢﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤـﺘﻮای ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـــــﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻗﺪام‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺘﺸــــــﺎر اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ و ‪ ...‬ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﺳﯿﺐزاﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺎدی اﻧﮕﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـــﺪ‪ .‬دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳـــﻼم ﻣﺠﺎزات ﻗﻄﻊ‬ ‫اﻧﮕﺸـﺘﺎن دﺳﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎرق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎزات در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ان ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ در ﮐﺸـﻮری ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻘﻮط ﺧﺎﻧﻮاده در دره ﻫﺎی اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ‬ ‫او در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﮐـﯽ‬ ‫ﯾﮏ درﯾﺎ را زﯾﺮ ﺳـﻮال ﺑﺮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﻓــﺮزﻧﺪان و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻧﺎﻓــﯽ ارزش ﮐﺎﻧﻮن ﮔــﺮم ﺧﺎﻧﻮاده و‬ ‫ﻓﺪاﮐﺎری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ اﻧﺼــﺎﻓﯽ‬ ‫اﺳـــﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪاﺳـــﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻣﯽﺷـــﻮد‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و ﻧﯿــﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺶ اﻋﺘﻘﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷـــﻮد ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در‬ ‫ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺳــــــﺎﻻری‪ ،‬ﭘﺪر‬ ‫ﺳﺎﻻری و ‪ ...‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی درﺳـﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬در واﻗﻊ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز درهای در اﺟﺘﻤﺎع ﺷـﺪه و‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷـــﻌﺒﺎﻧﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻣﺪن ﺗﺎب اوری واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷـــــﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ اﺻﻼح اﺻﻮﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺸـــﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزه‬ ‫ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ‬ ‫و رﻓﺎﻫﯽ‪ ،‬ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ‪ ،‬از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮐﺎﻫﺶ دراﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی‬ ‫و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯿﮑﺎری‪ ،‬اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬ﻣﻌﻀﻼت ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی و‬ ‫‪ . . .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎروﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷـﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺳـﯿﺐﻫﺎ‬ ‫راﻫﮑﺎری اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸـــﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﺗﺎباوری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫او در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﺪر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺮای ارﺗﮑﺎب‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺘﻞ در ﺑﯿﻦ ﭘﺪراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان‪ ،‬ﺗﺎب اوری ﺧﻮد را از دﺳـــــﺖ داده و ﺟﺮﺋﺖ‬ ‫ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻼء ﻫﺎ ﺿــﺮورت‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻟﺰوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪن‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤـﺮوﻣﯿﺖ از‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺣﺼــــــﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺪ و ‪ ...‬را‬ ‫دوﭼﻨﺪان ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد اﻓـــﺮاد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ‬ ‫ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺑﺰه ازاداﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀــــﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼــــــﻮر را ﺑﻮﺟﻮد اورد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﭘﺬﯾﺮای ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﻓﺮادی ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻗﺼـــــﺎص ﭘﺪر را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿـــــﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان و وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ‬ ‫دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ‪.‬‬ ‫"ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎﻫﯽ" وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴــﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺪر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ان در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ان اﺷﺎره‬ ‫ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺑﻮﯾﮋه ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ان ﭘﺪری ﺑﺎﺷــــﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﯽﮐﺸـﺪ‪ ،‬زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ‬ ‫اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ادﻣﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﺣﻘﯽ ﮐﻪ‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی‬ ‫ﺑﺮای ان وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮم ﺳـــﻠﺐ ﺣﯿﺎت‪ ،‬از دﯾﺮﺑﺎز‬ ‫ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر‬ ‫ﺣﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿـﺎع و اﺣﻮال‪ ،‬ﻋﻠﯿﻪ ان واﮐﻨﺶ‬ ‫ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬در ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ‪ .‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﭘﺪر ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻧﺎﺷــــﯽ از‬ ‫ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﻗﻮع اﺧﺘﻼل در ﺷﺨﺼــــﯿﺖ او‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺣﺎد‬ ‫ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮورﯾﺎت‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬او را ﺷـﺮﻣﻨﺪه و ﻣﺎﯾﻮس ﻣﯽﺳــﺎزد و وی دﭼﺎر ﭼﻨﺎن‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﻧﺎﻣﺴـــﺎﻋﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ‬ ‫راﻫﯽ ﺟﺰ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺷﺎﯾﺴــــﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﻮن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ‪.‬‬ ‫او اداﻣﻪ داد‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر در ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد و ﻓﺮزﻧﺪ وی اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮاﺳـﺖ و او‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ان ﺟﺮم و ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ‬ ‫ان‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ان ﻋﻤﻞ‬ ‫اﺑﺮوﯾﺶ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷـﻮد؛ ﻣﺜﻼ ﻓﺮزﻧﺪ درﮔﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﻨﺴـﯽ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺒﻬﮑﺎری‬ ‫ﺷـﺪه و اﯾﻨﺠﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺧﻮد داﻧﺴـﺘﻪ و از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران راه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ‪،‬‬ ‫راه ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷـﺎﻫﯽ اﻓﺰود ‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﭘﺲ از ﺷــﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺴــــﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ‬ ‫و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ اﻧﻘﺪر وﻗﯿﺢ و ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﻮﯾﯽ از اﻧﺴـــﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد ؟‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪762‬‬ ‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟‬ ‫او ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎده ‪ 301‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼــــﻮب ﺳﺎل‬ ‫‪ 1392‬ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ "ﻗﺼــﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ‪ ،‬ﭘﺪر ﯾﺎ از اﺟﺪاد ﭘﺪری ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﻣﺠﻨﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬ﻋﺎﻗﻞ و در دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ"‪ .‬در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن‬ ‫ﻧﺒﻮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺼـﺎص ﻧﯿﺴــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده ‪17‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻪ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه "دﯾﻪ اﻋﻢ از ﻣﻘﺪر‬ ‫و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪر‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺟﻨﺎﯾﺖ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﻧﻔﺲ‪ ،‬اﻋﻀــــــﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی در‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﻗﺼﺎص ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد"‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﻓﺰود‪ :‬ﻟﺬا ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در دو ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪری ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸــــــﺪ‬ ‫ﻗﺼــﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎ دﯾﻪ اﻧﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺎده ‪ 612‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـــــﻼﻣﯽ در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﺰﯾﺮات و‬ ‫ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺼــﻮب ﺳﺎل ‪ ،1375‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﻗﺪام ﭘﺪر ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻــﯿﺎﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﻢ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺷـﻮد ﭘﺪر ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ‪ 3‬ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳـﺎل‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷـﻮد‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎده ‪ 23‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳــﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ 1392‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺪ‪ ،‬ﻗﺼــﺎص ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی از درﺟﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ درﺟﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳــﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ و ﺧﺼــــﻮﺻﯿﺎت وی ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﺠﺎزات از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ"‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻨﻊ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷـﻐﻞ‪ ،‬ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ‪،‬‬ ‫اﻧﻔﺼــــﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮم‪ ،‬ﻣﻨﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﯾﺎ ﺗﺼــﺪی وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮری‪ ،‬ﻣﻨﻊ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻪ‬ ‫ﭼﮏ ﯾﺎ اﺻـﺪار اﺳـﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﺳـﻼح‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺧﺮوج‬ ‫اﺗﺒﺎع اﯾﺮان از ﮐﺸـــﻮر‪ ،‬اﺧﺮاج ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن از ﮐﺸـــﻮر‪ ،‬اﻟﺰام ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺣﺰاب‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎ و دﺳﺘﺠﺎت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻗﯿﻒ وﺳـﺎﯾﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﯾﺎ رﺳـﺎﻧﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ دﺧﯿﻞ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم‪ ،‬اﻟﺰام ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ‪ ،‬ﺷﻐﻞ‬ ‫ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ و اﻧﺘﺸــﺎر ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﺼـﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺎزت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺪت‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ و‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺻـﻠﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎزات اﺻـﻠﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺮف ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ‪ ،‬ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺷـﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﺳـﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷــﻮد اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎ ﺻﺮف ﺻـﺪور ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﺑﺮای ﭘﺪر ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻟﺰوم‬ ‫ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ‪ ،‬اﻣﺮی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﯽ اﺳــﺖ ‪ .‬ﺳــﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اذﻫﺎن‬ ‫ﻋﻤﻮم وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را‬ ‫ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﺮت دﯾﮕﺮان ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮان‬ ‫در ﻣﻮارد ﻣﺸــــﺎﺑﻪ در اﯾﻨﺪه از ﻗﺘﻞﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬ ‫ﮐﺮد؟‬ ‫وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ‪ :‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺎت ﻗﺮان‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻘﻬﯽ دارد ‪ .‬ﺳـــﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻘﺮه اﯾﺎت‬ ‫‪ 178-179‬در ﺑﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺸـﺮﯾﻊ ان ﻧﺎزل‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬در اﯾﻦ اﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺼــــﺎص و ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ در‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪی‪ ،‬ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﺷــﺎره ﺷــﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﯾﺖ اﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷـﯿﺮازی از‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻋﺎدت‬ ‫ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴــﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﻬﺎ ﮐﺸـــﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺼــــﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت دارﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ‬ ‫ﻗﺎﺗﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ‪ ،‬و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻤﺎم ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺎﺗﻞ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ اﯾﻦ اﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺼـــﺎص را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳــﻼﻣﯽ‪ ،‬در واﻗﻊ ﺣﺪ وﺳــﻄﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن دو ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ان زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼـﺎص را ﻻزم‬ ‫ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀــﯽ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻪ را ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﺳﻼم‬ ‫ﻗﺼـﺎص را در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل و دﯾﻪ را ﺑﻪ‬ ‫ﯾﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 6‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﺧﺼــــﻮص ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر اﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎزل ﻧﺸـــﺪه و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪری ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﯽﮐﺸـــــــﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻘﻪ‬ ‫ﺷﯿﻌﻪ‪ ،‬ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺼـــــــﺎص‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎدر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺪارد ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎن‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺸــــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺛﺒﺎت اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺑـﺮای ﻣﺎدر وﺟﻮد دارد و ﻧﯿـﺰ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻘﻮﻗـﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴــﺘﺮی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸـــﻬﻮر‬ ‫ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺼﺎص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ‪ ،‬ﭘﺪر‬ ‫ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن رواﯾﺎت و اﺟﻤﺎع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮاﯾﻊ در ﻣﻘﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﻗﺼـﺎص‬ ‫ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ "ان ﻻﯾﮑﻮن اﻟﻘﺎﺗﻞ اﺑﺎً‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﻗَﺘﻞ وﻟﺪه ﻟﻢ ﯾﻘﺘﻞ ﺑﻪ"‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط اﺳﺖ در ﻗﺼــــﺎص ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر]ﻣﻘﺘﻮل[ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪری ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺼـــﺎص‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎی ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺮو ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ‪ 1392‬ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀـﻤﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ )س ( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ان ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد‬ ‫و اﻧﭽﻪ ﮐﻪ از رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷــﻮد‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﯿﻊ و ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش‬ ‫را ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎدری‬ ‫ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮑﺸﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎدر ﻗﺼـﺎص ﻣﯽﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻘﻬﺎی ﺷـﯿﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺎدر را‬ ‫در ﻗﺘﻞ ﻓــﺮزﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر‪ ،‬ﻣﻌﺎف از ﻣﺠﺎزات ﻣـــﯽداﻧﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺷﺮط ﻗﺼــﺎص ان اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻮل ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺒﺎﺷـــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﺪر‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺼـﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺪر ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺪر‬ ‫ﻣﺎدر و ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬ﻧﻮه ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﻣﺎدر‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸـﺪ" ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺟﺪ ﭘﺪری و ﻣﺎدری و ﻣﺎدر و ﺟﺪه ﭘﺪری‬ ‫و ﻣﺎدری از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﺼـﺎص‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﯾﮑﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ درﺟﻪ اﯾﺸــﺎن دور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ"‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻫﯽ اﻓﺰود‪ :‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻗﺼـــﺎص ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را‬ ‫ﻣﯽﮐﺸـﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫اﺳـﺖ و ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷـﺮع ﻣﻘﺪس‬ ‫اﺳﻼم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ان اﻣﮑﺎن ﻗﺼـﺎص ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﯽﮐﺸـﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﯿﺮا دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد اﺻـــــﻼح ﻣﺎده ‪ 612‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﭘﺪر در ﺻﻮرت‬ ‫ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺼﺎص‬ ‫ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﻣﯽﮐﺸــﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت و اﺣﮑﺎم‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻘﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑـﺮ ﺧﻼف‬ ‫ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻓﻘﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺐ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫اﻓﺮاد و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺑﺴــــﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻗﺎﺗﻞ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼـﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﮑﺘﻪ اول در ﺧﺼـــﻮص‬ ‫وﻗﺎﯾﻌﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫را ﺑﻪ روز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑـﺮاﺑــﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷــﻮد ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ در رﺳـــﯿﺪﮔﯽ و‬ ‫ﺻﺪور رای در ﺧﺼـﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ دارای ﻧﻮاﻗﺼــﯽ‬ ‫اﺳﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺿﺮورت دارد‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸــﻮر ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺪام‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاسﻣﺎن ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ‬ ‫ﺑﺎﺑﮏ‪ ،‬روﻣﯿﻨﺎ و ‪ ...‬ﮔـﺮوﻫـﯽ ﻓﺎرغ از ﻣﺎﻫﯿﺖ دردﻧﺎک ﻣﺎﺟــﺮا‪،‬‬ ‫ﻫﺪﻓـﯽ ﺟـﺰ ﺗﺨـﺮﯾﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ ‪ .‬ﻧﻤـــﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺟـﻨﺎﯾـﺘﮑﺎر‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺗﻮان ﺟـﻨﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ‪ .‬ﯾﺎدﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر‪ ،‬ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎد ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻋﺸـﻖ و‬ ‫ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺑﮏ‪ ،‬روﻣﯿﻨﺎ‬ ‫و ‪ ...‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﻨﮓ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی اراک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪ :‬ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‬ ‫ﻋﺼﺮ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ دوم ﺧﺮداد ‪،‬ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫زورﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﺷـﻬﺪای ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﻣﺮداد اراک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در ﻣﺮاﺳـــﻢ ﮐﻠﻨﮓ‬ ‫زﻧﯽ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اراک ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری‪ ،‬اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن‪ ،‬اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴـﻪ‬ ‫ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای و ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺳـــﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﺷــﻬﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ‪،‬ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ‪ :‬ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ‬ ‫ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زورﺧﺎﻧﻪ ای در ﺷـﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻮد اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸــــﻬﺮ اراک ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ از ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪن‬ ‫ورزش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﻣﺮوزه ورزش ﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ در ﯾﺎدﻫﺎ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷــﯽ‬ ‫ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ‪،‬اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷـﻬﺮ اراک ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﯿﺸــﺘﺎزان ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ورزش ﻣﻠﯽ ‪ -‬ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و‬ ‫ورزﺷﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴـــــﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑــﯽ از ارزوﻫﺎی ﻣﻦ اﺣﺪاث‬ ‫ﯾﮏ زورﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ در اراک ﺑﻮد ‪،‬ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ‪،‬اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫درﺧﻮاﺳــﺖ ﺑﻨﺪه ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ‬ ‫زورﺧﺎﻧﻪ را ﺷـﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ‪ .‬وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫زورﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اراک اﻣﺮوز ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ‪،‬ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﮐﻞ اﯾﻦ ﻗﺮار داد را ‪ 9‬ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺴـــــﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺪرن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸـــﻮری و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ازادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ازادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸـــﻬﺮ ﯾﺎداور ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ‬ ‫رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﺳــﺎل در‬ ‫ﺳﻮم ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ 1363‬ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼــــــﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬در اﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ روز ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﭘﯿﺮوزی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ‪1 2‬‬ ‫روزه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ‬ ‫ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ در ﻧﻮار ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺰه ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ‪ ،‬و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ورزش در اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک در ﺧﺼــــﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫زورﺧﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ‪ 486‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در دو ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﻦ زورﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ‪ 206‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع ‪ 6,60‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارای ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎی اداری‪،‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻧﺒﺎر‪ ،‬اﺗﺎق ﺗﺄﺳﯿﺴــﺎت‪ ،‬ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪،‬‬ ‫رﺧﺘﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ‪ 140‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻓـﺰود ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ اول‬ ‫اﯾﻦ زورﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺳــﻮﺋﯿﺖ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ‪141‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺣﺪاث زورﺧﺎﻧﻪ ورزش‬ ‫ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و زورﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 39‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 838‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫‪ 556‬ﻫﺰار و ‪ 464‬رﯾﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره‬ ‫ﺑﻪ اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ زورﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻪ روز ازادﺳﺎزی‬ ‫ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ زورﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳـﺎﻟﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫اﯾﺴــﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﮐﻮدک ﮐﺶ‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫دوره ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷـــﻬﺮداری ﻗﺮار دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در‬ ‫ﻃﻮل ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 30‬ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﻔﺎﻟﺖ در ﺷـﻬﺮ ﭘﺨﺶ‬ ‫ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸـﺎن داده‬ ‫اﺳـﺖ ﮐﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳــﺖ و‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ‪ 4‬ﻣﺎه اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳـﻄﺢ وﺳــﯿﻌﯽ از ﺷــﻬﺮ اراک‬ ‫اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴـــــﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮداری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺷـﻮرای ﺷــﻬﺮ اراک درﺻــﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺸــﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺮﺻــﻪ رﻗﺎﺑﺖ‪ ،‬ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـــﺪ‪ :‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮدم‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ اﻣﺴــﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎ‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دراﯾﺖ ﻣﺴـــــــﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺷـﻮراﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫روﺳــﺘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻣﯿﺎن دوره ای ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ و‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم اﻋﻤﺎل ﺷـﻮد و ﻣﺮدم‬ ‫در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻬﯿﺎ رای دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳـــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷـــﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺳﻼﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ از‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺮون اﯾﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ﭘﺎی ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی رای اﻓﺮاد اﺻـﻠﺢ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸـــﻬﺮ‬ ‫اراک و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴــــﻮﻟﯿﻦ از روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـــﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﺾ و‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪا )ع( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸـﮕﺎه‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ صفحه 3 ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪762‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ 6‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــــــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‪:‬‬ ‫زار رﯾﺨﯽ اراک وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮ ﻧﺪارد‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک ﮔﻔﺖ ‪:‬از‬ ‫ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮان ﺷــﻬﺮی ﺗﻘﺎﺿــﺎ دارم ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه ای‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﺮ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬اﯾﺮج رﺿﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺴـﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪ 1400‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺿﻤﻦ‬ ‫ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ روز ازاد ﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد‬ ‫‪ ،1376‬ﮔﻔﺖ‪ :‬دوم ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ‪ 76‬ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ‬ ‫ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪ .‬اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺮدم واﻗﻌﺎ وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼــﻤﯿﻢ‬ ‫ﮔﯿﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو واﻗﻌﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد و ﻓﻘﻂ‬ ‫در ﺷﻌﺎر ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺮدم و ﻧﻈﺮ ان ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺿﺎﯾﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ و اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺟﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ دوره ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺰود‪ :‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ دوره ﭘﻨﺠﻢ اراک ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ای ﺑﺮای ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷــــــﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﺒﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﯿﺪاﻟﺸـﻬﺪا در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﻬﺮداری‬ ‫ﺟﺴﺎرت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺟﺎ دارد از ﺟﻨﺎب ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪،‬‬ ‫ﺷـﻬﺮدار اﻣﺮوز اراک ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫راه اﻧﺪازی ﻧﻬﻀــﺖ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﺸــﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‪ ،‬رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ را وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﻧﺴـــﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک‬ ‫وﺿــﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و از رﯾﺰش ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ان‬ ‫ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرﯾﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎزار دﭼﺎر‬ ‫ﺧﺴـﺎرت ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬از ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺷـﻬﺮی ﺗﻘﺎﺿــﺎ دارم ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه ﻫﺎی ﺑﺮای ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﺿـــــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬دره ﮔﺮدو اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و‬ ‫ﺷﺎدی ﻣﺮدم اراک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸــــﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺴـﺎﻓﺮت را از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺒﺎل‬ ‫ﻣﺮدم از دره ﮔﺮدو ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻟﺬا از‬ ‫ﺷـﺨﺺ ﺷــﻬﺮدار ﺗﻘﺎﺿــﺎ دارم ﺗﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺿﺎﯾﯽ‪ ،‬دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬از روزی ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری‬ ‫اراک ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری وارد ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﺷــﺪه‬ ‫اﺳـﺖ‪ ،‬رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿــﯽ درﺑﺎره‬ ‫ﻣﺪت ﻃﻮل ﻗﺮارداد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﺳـــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻫﻤﯿﺎری ان را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎدری‪،‬ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‪:‬‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﺷﺪ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎده ورودی اراک اﺳﻔﻨﺎک‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎدری‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــــﯿﻮن ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻋﻤﺮان‪ ،‬ﺗﺮاﻓﯿﮏ و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک در ﺟﻠﺴــــﻪ ﺻﺤﻦ‬ ‫ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ ﺷـﻮرا ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳــﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪ 1400‬ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳـﻮم ﺧﺮداد رزﻣﻨﺪﮔﺎن دﻓﺎع‬ ‫ﻣﻘﺪس در ازاد ﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸـــﻬﺮ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎ دارد ﺣﻤﺎﺳﻪ دوم ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪ 1376‬را ﮐﻪ در اداﻣﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن رﺷـﺎدﺗﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه‬ ‫ﮐﻪ رﺷﺎدت رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﻫﺸـﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻋﺮﺿﯽ ﮐﺸــﻮر اﻫﻤﯿﺖ دارد‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎم و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺳــﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺧﻮد و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻢ اﺳـــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺪ و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎراﻣﺪان در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐﺸـﻮر‬ ‫ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻧﺎدری اداﻣﻪ داد ‪ :‬اﻣﺮوز ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴـﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻀـﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم‬ ‫در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓـــﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ان ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸـﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫و رای و ﻧﻈﺮ اﻧﻬﺎ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮔﺮه از ﺑﺴـﯿﺎری از‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫وی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺻـــــــﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره روش‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎراﻣﺪ ﺷـﻬﺮداری ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮای ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎراﻣﺪ و ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﺳﺎﻻری در ﺷﻬﺮداری اراک ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﺮد و از‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷـﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺣﻘﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺿـﺎﯾﻊ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‪:‬‬ ‫‪ ۶۵‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی واﮐﺴﻦ ﮐﺮو‬ ‫را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﮔﻔﺖ‪ 65 :‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از اﻏﺎز واﮐﺴــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ‬ ‫‪ 19‬ﺗﺎﮐﻨﻮن واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ »ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی« روز دوﺷـﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ‬ ‫اﻓﺰود‪ :‬ﻫﺸــﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دو دوز‬ ‫واﮐﺴـﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ 57 :‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ دوز اول و دوم واﮐﺴــــــﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﺸـــــﻮری اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﮔﻔﺖ‪ 19 :‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک در ﺳﻦ ‪ 7 0‬ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫از اول ﺧﺮدادﻣﺎه درﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی اﻓﺰود ‪ :‬اﮐﻨﻮن واﮐﺴـﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ‬ ‫اراک در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﻟﻦ ﺷـﻬﯿﺪ ﺳـﺎﮐﯽ و ﺷـﻬﯿﺪ‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﯽ‪ ،‬ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدروﯾﯽ در داﻧﺸﮑﺪه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‬ ‫اراک درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ‪ .‬ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه‬ ‫ﺳــﺎل ‪ 98‬اﻏﺎز ﺷــﺪ و اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از ﻗﻢ در زﻣﺮه‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ در ان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک ﻋﺼــــﺮ اﻣﺮوز در ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ وﺿﻌﺖ ﺟﺎده ورودی‬ ‫اراک از ﺳــﻤﺖ ﺳـــﻨﺠﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﺟﺎده ﯾﮏ ﺟﺎده‬ ‫ﻏﯿﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺎ اﯾﻤﻦ اﺳـﺖ و اﺳــﻔﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺪی ﺧﺮاب اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴـﺖ و اﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺮدم وارد‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬رﺷــﯿﺪی اﻓﺰود ‪ :‬ﺟﺎده ورودی ﻫﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﺑﺮو و ﻧﻤﺎد ﻗﻀﺎوت ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻋﺒﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ان‬ ‫ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اراک در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده‬ ‫ای در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬وی در ﺧﺼــﻮص‬ ‫وﺿـــﻌﯿﺖ ﭘﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﺳــــﻨﺠﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه‬ ‫ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼـﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی ﯾﺎد اور ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس دﻋﻮت ﺷـﻮرا در ﺻـﺤﻦ رﺳـﻤﯽ ﺷـﻮرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻮرا ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن و اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷـﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم و‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ رﺑﯿﻌﯽ‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ ‪2‬ﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸـﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀــﺎ ء ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دو ﺷﻌﯿﺮ و ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ ﺷﻌﯿﺮ ﻣﺸـﺎع ﺷﺸـﺪاﻧﮓ‬ ‫ﭘﻼک ‪1489‬ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻓﺮﻋﯽ از ﯾﮏ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﻣﻪ دو اراک ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 125‬دﻓﺘﺮ ‪ 385‬ﺑﻨﺎم ﻣﺮﯾﻢ‬ ‫رﺑﯿﻌﯽ ﺻﺎدر و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ‪1395/10/16_120055‬دﻓﺘﺮ ‪ 11‬اراک ﻣﻘﺪار ﯾﮏ و‬ ‫ﺑﯿﺴـــﺖ وﺷﺶ ﺻﺪم ﺷﻌﯿﺮ ﻣﺸـــﺎع از ‪ 96‬ﺷﻌﯿﺮ ﺷﺸــــﺪاﻧﮓ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ‪،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫‪0205729‬ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه ‪،‬ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده‬ ‫‪ 1 2 0‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ‪،‬ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴـــﯽ‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـﺎر‬ ‫اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪ 10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در‬ ‫ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‪ -‬رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اراک‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 765

هفته نامه نامه امیر 765

شماره : 765
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه نامه امیر 764

هفته نامه نامه امیر 764

شماره : 764
تاریخ : 1400/05/11
هفته نامه نامه امیر 763

هفته نامه نامه امیر 763

شماره : 763
تاریخ : 1400/03/05
هفته نامه نامه امیر 761

هفته نامه نامه امیر 761

شماره : 761
تاریخ : 1400/02/28
هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
هفته نامه نامه امیر 759

هفته نامه نامه امیر 759

شماره : 759
تاریخ : 1400/01/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!