هفته نامه نامه امیر شماره 763 - مگ لند

هفته نامه نامه امیر شماره 763

هفته نامه نامه امیر شماره 763

هفته نامه نامه امیر شماره 763

‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی‪ ،‬دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‪:‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن "ﻣﺮد اﺧﻼق" اﺳﺖ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺎی ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 5‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪ - 763‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﺗﯿﺮه و ﺳﺒﻮس دار‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری اراک‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ‪،‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺷﺪان اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای‬ ‫ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﮔﻬﯽ‬ ‫ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪1400-124‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‪ :‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺖــﺮل‬ ‫‪ DCS , ESD‬واﺣﺪ ‪EO /EG‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه اﮔﻬﯽ‬ ‫در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ادرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‪:‬‬ ‫‪www.arpc.ir‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸــﺎور اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕــﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﯽ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ‬ ‫و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد‬ ‫و ﻓــﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪763‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 5‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ﻣﺮدم ن ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺳﺒﻮس دار ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد ﮐﺎﻣﻞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ‬ ‫ﻧﺎن ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺳﺒﻮس دار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻠﮑﯽ روز دوﺷـﻨﺒﻪ ‪ 3 1‬ﺧﺮداد‬ ‫در ﻧﺸـﺴـﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ‪ :‬اداره ﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـــــﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ارد و ﻧﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اداره در اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم و‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ارد و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ‪،‬ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫دارد‪ ،‬ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬در راﺳﺘﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼــﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬ﺣﺴـــــــﺎﺳﯿﺖ و‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳــــﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 90‬ﻫﺰار ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﮐﺸــــﺎورزی در اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ و‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻣﺎر ‪ 5 0‬درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن‬ ‫داﺷــﺖ ‪ :‬ﮔﻨﺪم ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد و ﻧﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﺎن در ﮐﺸﻮر در‬ ‫زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﮐﺸـﺎورزی ﺧﺒﺮداد ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻣﺴـﺎل در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﺷﻮرای‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ان ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺘﺸـﮑﻞ از‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ‪،‬ﮐﺸـــﺎورزان ﺧﺒﺮه ‪،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺻﻨﻒ‬ ‫ﮐﺸـﺎورزی ‪،‬وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ‪،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ ان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼـﻮﺑﺎﺗﯽ را‬ ‫ﺗﺎﺋﯿﺪ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﺎ ﺳــﯿﺎﺳـــﺖ اﯾﻦ ﺷـــﻮرا ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﮐﺸـﺎورزان اﺳﺖ ‪،‬ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪:‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺼـﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻮرا در‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم‬ ‫از ‪ 2500‬ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺤﺚ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ ‪،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﮔﻨﺪم ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ‪ 12‬درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪی ‪،‬زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴــــﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷــﺖ ‪:‬ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺗﻀــﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸــﻮر از ﻓﺮوردﯾﻦ اﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد‪ .‬در اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺧﺮداد اﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ ،‬دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺸـﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀــــﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ‪ 32‬ﻣﺮﮐﺰ در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺎده ﻫﺴــــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ‪ 130‬ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﺎﻇﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ و‬ ‫اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اداره ﻏﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮ اﺳــﺎس ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﺣﺎل‬ ‫رخ دادن ﻫﺴـﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸــﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ‬ ‫ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ‪ 861‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و اﻣﺴـﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫‪ 75‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎدل ‪ 75‬درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸـﺖ ﮔﻨﺪم اﺑﯽ ‪46‬‬ ‫ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ‪ 200‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳـﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـﺪ ‪:‬‬ ‫اﻣﺴـﺎل ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و ﺧﺸــﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔـــﯽ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ‪ 50‬درﺻﺪ از ﮔﻨﺪم ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﺑﻪ روش دﯾﻢ ﻫﺴﺖ و‬ ‫واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ دارد ‪،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﮔﻨﺪم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻗـﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ‪2 2‬ﻫـﺰار‬ ‫ﮔﻨﺪﻣﮑﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ‪،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬در‬ ‫اﮐﺜﺮ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷــﺎزﻧﺪ ‪،‬ﺧﻨﺪاب و ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﻬﺎ وارد ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺗﻀــﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ‪،‬ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن از ﺣﺪود ‪2‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و اذﻋﺎن داﺷـﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ‪ 15‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﺼـﺎص‬ ‫ﻣـــﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﻮزه ارد و ﻧﺎن ﯾﺎراﻧﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾـــﯽ ﻫﺎ‬ ‫اﺧﺘﺼــــﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﺣﺘﺴـــــﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ‪ 5500‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ‪ 665‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﯽ رﺳـﺪ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ‪ 900‬و ‪ 2700‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش م ی رود‪ .‬ﺳــﺎل ﮐﺬﺷــﺘﻪ ‪ 400‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه ای در ﺧﺼـﻮص ﺑﺤﺚ ارد و ﻧﺎن ﺧﺒﺮ‬ ‫داد و اﻓﺰود‪ :‬در اﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ‪ 95‬درﺻـﺪ ﻧﺎن‬ ‫ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬ ‫ﺧﺎص و ﺻﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـــﺎﺋﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ 7‬دوره‬ ‫اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﺶ از ‪ 300‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼﻮص واردات ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪:‬ﻣﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ واردات ﮔﻨﺪم را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺴـــﺎل‬ ‫‪ 1 5‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن وارد ﺷــﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻫﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﻧﺰول ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻨﺪم ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ‪ 300‬ﻫﺰارﺗﻦ‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ‪ 12‬اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ‪،‬ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ارد ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﺒﻮس را در ارد‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ وﺳـﺒﻮس ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در اﺳـﺘﺎن راه اﻧﺪازی‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺒﻮﺳـﯽ از‬ ‫ﮔﻨﺪم و ارد ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﮔﺴـــــﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﺎن در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸـﻮر ﻫﺴـﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎن ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺳـﺒﻮس دار‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸـــﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻧﺎن در‬ ‫اﺳﺘﺎن از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﺣﻮزه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ‪ 8‬ﻫﺰارﺗﻦ ﺷـﮑﺮ و‬ ‫‪ 4100‬ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ در اﺳـﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬در ﺳـﺎل‬ ‫ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 1500‬ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀــــــﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬اداره ﻏﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ‬ ‫ارﺷﺪ اﺳـﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود ‪ 850‬ﻫﺰار‬ ‫ﺗﻦ اﺳﺖ‪11.‬ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارد ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‬ ‫و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی‪ ،‬دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‪:‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن "ﻣﺮد اﺧﻼق" اﺳﺖ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺎی ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن رﺷﯿﺪی‪ ،‬دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک در ﺟﻠﺴـــــﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 3 1‬ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺿـﻤﻦ اﺑﺮاز‬ ‫رﺿـﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﻬﺮداری‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻃﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻮرای دوره‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺷــــﻬﺮداری‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺟﻨﺎب اﻗﺎی ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺴـــﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫رﺷـﯿﺪی اداﻣﻪ داد ‪ :‬اﻗﺎی ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﻣﺮد اﺧﻼق اﺳـﺖ و در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮداری اراک ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗﺎی ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﯾﮏ‬ ‫ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺪار و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪه از‬ ‫اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ را دارم‪.‬‬ ‫رﺷـﯿﺪی اﻓﺰود ‪ :‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺘﻦ‬ ‫رﯾﺰی ‪ 3000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴـــــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه اﻗﺎی‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﻮرا و ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺷـﻬﺮداری و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫ﺟﺎده ﺗﺮه ﺑﺎر اراک ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـــــــــﺖ ﺗﻮﺳﻂ اداره راه و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺴــــﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اراک و ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺟﺎده ﺗﺮه ﺑﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﺴــﻮوﻟﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ درﺑﺎره ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺳـﺎل ﻫﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﺟﺎده ﻫﺎی اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی رﻫﺎ ﺷﺪه و اداره راه و ﺷـﻬﺮﺳـﺎزی ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺟﺎده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻀــــﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی‬ ‫اراک ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎن و اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را‬ ‫ﺑﻪ ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ ﺿـﻤﻦ داﺷــﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺟﺎده ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک ﭘﯿﺪا ﺷــﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـــﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل‬ ‫دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ان ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرا‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪.‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪763‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 5‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ‪،‬رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺷﺪان اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ داوداﺑﺎدی _ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﻫﻤﺎن دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧـﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرش ارﺳـﻼن ﭘﺎ در زورﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ‪،‬ﺷــﯿﻔﺘﻪ‬ ‫ﺿﺮب و ﺻﺪای ﻣﺮﺷـﺪ ﺷـﺪه و دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ اوﻫﻢ ﯾﮏ‬ ‫روزی در ﺳﺮدم زورﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮب ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻃﻮری ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق از زورﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ اﯾﻦ ورزش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳــــــﺖ از راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده‬ ‫ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﺤﻘﻖ ارزوﯾﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺟﻮاﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺎﺷـﺪ و در‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻦ ﮐﻢ ‪،‬رﺗﺒﻪ ﺳﺮدﻣﺪاری را ﮐﺴــــﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ‪،‬روح ورزﺷﮑﺎر را ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﺳﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻣﻮزد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی وی و رﺷﺪ ﭼﺸــــﻤﮕﯿﺮ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ‬ ‫ورزش ‪،‬ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪرس ﻣﺮﺷـﺪی و رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺷـﺪان اﺳــﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﺸـﻮری‬ ‫ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ ‪.‬وی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻮﺑﺎﻧﮓ اﺳﺖ‬ ‫و از ﺳﺎل ‪ 94‬ﻣﺸـﻐﻮل ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮزش ﻣﺮﺷﺪی‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ اﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اوﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺷـﺪی دوره ﻫﺎی ﺧﺎﺻــﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه‬ ‫اﯾﺪ؟‬ ‫اﻣﻮزش ﺿﺮب را ﻧﺰد اﻗﺎی ﻓﺮﺷﺎد ﻫﻤﺘﯽ ﮔﺬراﻧﺪم ﮐﻪ در اﺻﻞ‬ ‫اوﻟﯿﻦ دوره ی ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد ‪،‬ﺑﻌﺪ از ان ﺑﻪ ﺻـــــﻮرت‬ ‫اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﻓﺘﻢ و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﭘﯿﺸـﮑﺴـﻮﺗﯽ اﺟﺮا دارد ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺳـﻨﯿﻦ ‪ 12‬و ‪ 13‬ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ ﻣﻦ را‬ ‫اﻧﺠﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺿﺮب زدن اﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺷﺪ در اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ ‪،‬ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫ﻣﺮﺷﺪان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت زﯾﺎد داﺷﺘﻪ و دارﯾﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻧﻔﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎج رﺣﯿﻢ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ‪،‬ﻋﻠﯽ ﭼﺎووﺷــــﯽ‬ ‫‪،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻋﺒﺎس ﺟﻮﻻﯾﯽ ‪،‬ﻓﺮﺷﺎد ﻫﻤﺘﯽ ‪،‬اﯾﺮج اﻟﻮاﻧﯽ ‪،‬ﻋﻠﯽ‬ ‫ﮐﺮﻣﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﮑﺎن ﺷــﻤﺲ و ﻋﺒﺎس‬ ‫ﻋﺮاﻗﯽ و ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺿـﺮب زورﺧﺎﻧﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺘﺎب و‬ ‫اﻣﻮزش ان ﻫﺴــﺖ و وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺷﺪی ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺷﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اول وارد ﺷـﻮی و در ﺳـﺮدم ﺿـﺮب‬ ‫ﺑﮕﯿﺮی ﺑﻠﮑﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ورزش اﺷﻨﺎﯾﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻪ ان ﻣﺴـﻠﻂ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﺴـﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﻣﺮﺷﺪی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ورزش را ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻌﺪ از ان ﺑﻪ اداب و رﺳـﻮم اﮔﺎﻫﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﺷﺪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺗﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﯾﺎد‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿـــﺮب ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳــــﺮدم‬ ‫اﺷﻌﺎری ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﺸـﯿﻨﯽ در‬ ‫ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻣﺮﺷﺪ و ورزﺷﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿـــﺮب و ﺧﻮاﻧﺪن در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺎﺷـﯽ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد را‬ ‫ارﺷﺎد ﮐﺮد ‪،‬ﺳﺮدم زورﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ‪.‬وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴــﯽ‬ ‫ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻌﻀـــــﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در‬ ‫زورﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮد اول ﺑﺎ ﺻﺪای ﺿﺮب ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷـﻮد ‪،‬ورزش ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪،‬در ﺣﯿﻦ ورزش ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀـــﺎ و ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺷﺪ دﻋﺎ و ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺷـﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷـﻨﯿﺪه‬ ‫ﺷﻮد‪.‬اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻌﺮ و اواز اﺳﺖ و ﮔﺎه داﺳﺘﺎن ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺷـﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺿـﺮب ﺑﮕﯿﺮد ‪،‬ﭼﻮن‬ ‫ﺿﺮب ورزﺷـﮑﺎر را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪،‬ﻣﺮﺷـﺪ ﺑﺎز ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ در‬ ‫ﻣﻘﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸـــﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴــــﯿﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در زورﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ان را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﺗﯿﻤﯽ اﺳـﺖ ‪ .‬در ﻫﺮ دو ‪،‬ﻣﺮﺷـﺪ ﻫﺪاﯾﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸـﺘﺮی‬ ‫دارد زﯾﺮا ﯾﮏ ﺗﯿﻢ را ﺑﺎ ﺿـﺮب و ﻧﻮای ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ورزﺷﮑﺎران زورﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‬ ‫‪،‬ﻫﺮ ﭼﻪ اﺗﯿﺶ اﺳـﺖ از ﮔﻮر ﻣﺮﺷــﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷــﻮد ‪ .‬ﺧﯿﻠﯽ از‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺷﺪ اﺳﺖ و‬ ‫در ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻧﻘﺶ رﻫﺒـﺮ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧـﯽ ﻫﻢ در‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺮﮐﺎت و ورزش ﻫﺎی زورﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ‪،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻪ ﻧﻘﺸــﯽ در ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺖ اﯾﻦ ورزش‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؟‬ ‫از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی‬ ‫در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳــــــﻼﻣﯽ ‪،‬ورزش‬ ‫زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮف ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺗﻨﻮع در ورزش ﻫﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫روزﻣﺮه ﺑﻪ زورﺧﺎﻧﻪ ﻣـﯽ اﻣﺪه اﻧﺪ وﻟـﯽ در ﯾﮏ‬ ‫زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧــﯽ ‪،‬ﺑﺎ اﻣﺪن ورزش ﻫﺎی دﯾﮕــﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ‪ . .‬ﻣـﺮدم زورﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻓـﺮاﻣﻮش ﮐــﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮی ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷـﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ورزش روی اورده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ دﻟﯿﻞ روی اوردن دوﺑﺎره ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ورزش ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش ‪،‬اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان و‬ ‫ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ورزش را ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ اش وﻓﻖ ﺑﺪﻫﺪ‬ ‫‪.‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸـﮑﺮ ﮐﻨﻢ از ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸـﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﯿـﺰﺑﺎﻧـﯽ ﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﮔـﺮﻓﺘﯿﻢ ‪،‬ﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﻣـﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش را دوﺑﺎره ﺟﺬب ﮐـﻨـﯿﻢ ‪.‬ودر ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺷﻌﺎری ﮐﻪ در ﺳﺮدم زورﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را‬ ‫ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟‬ ‫از اﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾـﺮان و اﯾـﺮاﻧـﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪،‬اﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺷﻌﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺳـﻌﺪی ‪،‬ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺣﺎﻓﻆ اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ اﺑﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ اﺷـﺘﺒﺎه اﺳـﺖ ‪ .‬ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺷــﯿﺮﯾﻦ‬ ‫‪،‬ﺟﺬاب و ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ در دل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ‬ ‫اﻧﺪازﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﺑﺰاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ورزش اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯿﺸــﻮد زﻣﺎﻧﯽ اﺑﺰار ﺟﻨﮓ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺑﻮده ‪.‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور‬ ‫ﻏﻠﻂ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ورزش ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و‬ ‫ﺷﮑﻢ دار اﺳـﺖ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات اﺷـﺘﺒﺎه اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻮن در ورزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻓﺮاد ﻣﺴــــﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ اﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ورزش ﮐﻪ ان‬ ‫ﻫﻢ از ﺣﺴـﻦ ان اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴــﻦ ﻫﻢ وارد ﮔﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻣـﺮدم ﺧﯿﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ورزش ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮاﺗﺘﺎن را در زورﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻌـﺮﯾﻒ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﻫﺮ روزش ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان از ان ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻪ در زورﺧﺎﻧﻪ‬ ‫رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪،‬ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻠﺮﯾﺰان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ‬ ‫در ان رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺸــــﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ و‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬ﺑﺎ اﯾﺪه از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻠﺮﯾﺰان زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ورزش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم دارد؟‬ ‫اﯾﻦ ورزش ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روح و ﺟﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻫﻤﯿﻦ زﻧﮓ زورﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﯾﻮﮔﺎﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ‪،‬اﻧﺮژی ﻣﻨﻔﯽ را دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ورزﺷــﮑﺎر ﺑﺎ‬ ‫ورود ﺑﻪ ﮔﻮد و ﺑﺎ دوﯾﺪن ﺷـﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ اراﻣﯽ از دوﯾﺪن‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻀــــــــﻼت ﺑﺪن درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﺻﻄﻼح "ﺳﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ" ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸــﻮد ﻧﯿﺰﺗﻤﺎم‬ ‫ﻋﻀـﻼت درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻨﺎ در اﯾﻦ‬ ‫ورزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺸــــﯽ‪ ،‬ﻣﯿﻞ ﮔﯿﺮی و ﭘﺎزدن‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺎت رزﻣﯽ اﺳﺖ ‪،‬ﺗﻤﺎم ﻋﻀــﻼت ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺸــﻬﺎی ﭘﺸــﺖ‬ ‫ﺗﺨﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺎزدن و ﭼﺮخ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫و ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀــــــﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﮔﯿﺮی و ﮐﺒﺎده‬ ‫اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ‪ .‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﮔــﺮد‪ ،‬و اﻧﻮاع‬ ‫ﭼﺮﺧﺸﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اذﻋﺎن داﺷــﺖ ورزش زورﺧﺎﻧﻪ ای اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺪﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ورزش وﺟﻮد‬ ‫دارد؟‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ورزش ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ان ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴـــﺖ وﻋﻠﺖ ان ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻓﺮاد اﮔﺎه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب اﯾﻦ ورزش را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ‪.‬ﮔﺎﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﺣﻀــﻮر در زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻓﻀـﺎی ﺧﺸـﮑﯽ دارد و ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ان ﺷﻮد در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴـﺖ و ان ﻓﻀــﺎی داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﮔﻮد‬ ‫ﺣﺲ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ را ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﮐﺜﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺎ ورزش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﲤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﴫف ﺑﺮق ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎ زاده در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬر از ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‬ ‫‪ 1400‬ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود‪ :‬ﺷـﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺳــﻮم‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺪود ‪340‬ﻣﮕﺎوات را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﻟﺬا درﺟﻠﺴــﻪ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﭘﺮﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫و ﺿﺮوری ﺑﻮدن ان ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﯿﻤﻪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‬ ‫ادارات‪،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺻـــــــــﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫‪،‬اﻓﺰود‪:‬ﺑﺮق ادارات اﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـــﺮف‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـــــﺪ ‪ .‬وی ﺑﺮﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ازﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدو اﻓﺰود ‪ :‬ﺻــﺪا و‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻻزم در راﺳـﺘﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫ﺳﺎزی ﻣﺼــﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﻨﺪ ‪.‬اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷـــﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸـﻮر اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ‪ ،‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﻣﺴـﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ‪ ،‬ﮔﺬر ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﭘﯿﮏ ﺑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻊاوری روزاﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫رﻣﺰارز در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـــﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎزرﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ادارات ﭘﺮﻣﺼﺮف‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـــــــﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎر‬ ‫ﻣﺴــﻮوﻻن در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼــﺮف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن‬ ‫اﺳـﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻟﺬا ادارات و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﺮرﻓﺘﺎر‬ ‫ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ‬ ‫ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی دارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ‪70‬درﺻﺪ ﻣﺼــﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸـــﺎورزی اﺳﺖ ‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ دارد ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺼـﺮف ﺑﺎﻻ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی‬ ‫ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ وﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ اوری ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷــــــــﻮد‪،‬اﻓﺰود‪:‬ﺟﻤﻊاوری ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز‬ ‫اﺳـﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز‪ ،‬از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮق و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﭘﯿﮏ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ‪950‬ﻣﮕﺎوات‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﭘﯿﮏ ﻣﺼـــــــــــﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ‪950‬ﻣﮕﺎوات‬ ‫ﮔﺬﺷــــــﺖ ‪.‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ‬ ‫ﻣﺼــﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن ﺣﺪاق ‪1100‬ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﺑﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸـﺎورزان اﯾﻦ رﻗﻢ‬ ‫ﺑﻪ ‪950‬ﻣﮕﺎوات رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬وی اﻓﺰود‪ :‬ﺳـﻬﯿﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﭘﯿﮏ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﻮی ﺗﻮاﻧﯿﺮ‪840‬ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼـــــﺮف ﺑﺮق از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻫﻮا ‪،‬ﮐﺎﻫﺶ اب ذﺧﯿﺮه ﺷـﺪه‬ ‫ﺳـﺪﻫﺎ و از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷـﺪن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ‪1000‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﮏ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫دﺷـﻮار اﺳــﺖ‪ .‬وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳــﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﺼــﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﻃﯽ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﺎﻧﻮر ﯾﮏ روزه ‪،‬ﺑـﺮق ﺑﯿﺶ از ‪20‬اداره و ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸـﺎورزان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﻓﺸـﺮده ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬اﻣﺎ ﺑﺎر ﻣﺼــﺮﻓﯽ‬ ‫ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﺳـﺘﺎن در روزﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺷـﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ صفحه 3 ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪763‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 5‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺑﱳ رﯾﺰی در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋ ا ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﴲﺮداری اراک‬ ‫ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺘﻦ رﯾﺰی در ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫روز ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ‪ 3000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﻋﺮﺷــﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫اراک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـــﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـــﺮ ‪،‬در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾــــﺰی ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـــﻄﺢ ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ‪ 5‬ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراک ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺖاﻟﻪ دری ﻧﺠﻒاﺑﺎدی‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪار و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ‪،‬ﺷﻬﺮدار اراک در ﺧﺼـﻮص اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫اﺣﺪاث ﭘـــﺮوژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ‬ ‫ﺷﺪن در ﻣﺴــــــــﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﺮﺗﺮددﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮐﻼﻧﺸـــﻬﺮ اراک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮه‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه و ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺮ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ در ‪ 840‬روز ﺗﻮﺳــﻂ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﺟﺮا ﺷـــﻮد اﻣﺎ در‬ ‫اﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ روزﺷﻤﺎر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ‪ 180‬روز ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬ﺑﺴـﯿﺎری از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻮد در ﺳـﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺑﯿﻦ دﺳــﺘﮕﺎﻫﯽ اﺟﺮا ﺷــﺪه و ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳـــﻪ ﻫﺰار‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ در ﯾﮏ روز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺟـﺮای ﻃـﺮحﻫﺎی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اراک ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ رﮐﻮرد ﮐﺸﻮری‬ ‫در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ اﯾﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﯾﻞ ﮔﺬاری‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک‬ ‫در اﯾﯿﻦ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻫﺮﺟﺎ اﺗﺤﺎد‪ ،‬وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎﺷــــــﺪ‪،‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫اراک در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻮراﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﺑﺎوری و‬ ‫ﺗﺠﻠﻴﻞ از دﺧﱰان ﺷﺎﻏﻞ‬ ‫در ﴍﻛﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی‬ ‫در دﻫﻪ ﻛﺮاﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از دﺧﺘﺮان ﺷـﺎﻏﻞ در ﺷـﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿـﻼب‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺣﻀــــﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬در دﻫﻪ‬ ‫ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﯾﻮﺳـﻒ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺴـﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ‬ ‫ﺳــــﺨﻨﺎﻧﯽ ‪ ،‬ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن را در اﺣﺎدﯾﺚ و‬ ‫رواﯾﺎت ﯾﺎداور ﺷـــــﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ‬ ‫اﺳﻼم را درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮﺧﻮد ‪ ،‬اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ‬ ‫در اﯾﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻦ رﯾـﺰی ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد ‪:‬‬ ‫دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺷـﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﻠﺖ ﻓﻬﯿﻢ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻃﺌﻪ انﻫﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﺸﻢ از ﺗﺠﺎرب دوره ﻗﺒﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪،‬اﺳﺘﺎﻧﺪار در اﯾﯿﻦ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳـﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ‬ ‫دوره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ دوره ﻧﯿـﺰ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﺠﺎد ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺧﻄﻮط‬ ‫ﺑﯽ ار ﺗﯽ در اراک در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــــــﻬﺮک ﻫﺠﺮت‪،‬‬ ‫ﺷـﻬﺮک ﺑﻌﺜﺖ‪ ،‬ﺷـﻬﺮک ﺟﻮادﯾﻪ و اﻟﻐﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ‬ ‫ﻣﯿﺪان ﺷـﻮرا در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر وﯾﮋه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ راه‬ ‫اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﯽ ار ﺗﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫از ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ‪5‬‬ ‫دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﻞﻫﺎی‬ ‫ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﺪان ورزش )ازادﮔﺎن(‪ ،‬روﮔﺬر ﺑﻠﻮار‬ ‫ﻗﺪس و ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـﻄﺢ ﺻﯿﺪی در ﻣﻬﺮﻣﺎه‬ ‫ﺳــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧـــــﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده از‬ ‫رﯾﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﺿﺮوری ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک ﻣﻘﺮر ﺷﺪه‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ اوج ﻻزم رﺳﯿﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 5‬ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل‬ ‫ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـــــﯿﺪ‬ ‫ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در اﺟﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اراک‬ ‫رﯾﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﭼﻮن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻌﻠﻞ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﻮرای ﺷﺸـــــﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﺟﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ﺳـﺎلﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮد ‪ .‬وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺿــﻤﻦ ارزوی ﺳــﻼﻣﺘﯽ و‬ ‫ﺑﻬﺮوزی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان و دﺧﺘﺮان ﻫﻤﮑﺎر در ﺷــــــﺮﮐﺖ اب و‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻫﺪاء ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ از اﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎده روی وﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎران‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ اب و ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی دره‬ ‫ﮔﺮدو ﺷــﻬﺮ اراک از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺖ ﺷﻮرای اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸـﺎورﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫اب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﺟﺮا ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞ ﺳﻨﺠﺎن در ﺷـﺎن و زﯾﺒﻨﺪه ﻣﺮدم اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴــــــﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﻫﺎ در ﻣﺪت‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬ ‫اﺣﺪاث ﭘﻞ ورودی ﺷﻬﺮ در ﺳﻨﺠﺎن را ﺑﻪ ﺷﻮرا دﻋﻮت‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸــﺪه اﻧﺪ و در ﺷﻮرا ﺣﻀـــﻮر ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳــﺘﺎﻧﺪار درﺧﻮاﺳــﺖ دارم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺗﺬﮐﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دوره ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اراک‬ ‫را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬اﻋﻀـــﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک در دوره ﺷﺸـﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه در راﺳﺘﺎی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و رﺳﺎﻧﺪن ان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮی در ﺣﺪ‬ ‫واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ‬ ‫در ﯾﮏ روز‪ ،‬رﮐﻮرد ﺑﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ در اراک اﺳـﺖ و اﺳـﺘﻤﺮار اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺮﮐﺎت و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﯿﺶ‬ ‫از ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣــﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‪ ،‬دﻟﺴــﻮزاﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ ﺑﻪ ﻗﺸـــﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 765

هفته نامه نامه امیر 765

شماره : 765
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه نامه امیر 764

هفته نامه نامه امیر 764

شماره : 764
تاریخ : 1400/05/11
هفته نامه نامه امیر 762

هفته نامه نامه امیر 762

شماره : 762
تاریخ : 1400/03/06
هفته نامه نامه امیر 761

هفته نامه نامه امیر 761

شماره : 761
تاریخ : 1400/02/28
هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
هفته نامه نامه امیر 759

هفته نامه نامه امیر 759

شماره : 759
تاریخ : 1400/01/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!