هفته نامه نامه امیر شماره 748 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 748

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 748

هفته نامه نامه امیر شماره 748

‫داﻣﺪاران‬ ‫در‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬اﺑﺎن ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 748‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ؛‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی‬ ‫اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪:‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه و دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز ‪ ،‬اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫‪ 37.7‬درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ‬ ‫در ﻣﻬﺮ ‪ 99‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ‪98‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﭘﯿﮏ اﺻ ﮐﺮو در اﺳﺘﺎن‬ ‫از اذرﻣﺎه ﴍوع‬ ‫ﺮ ﻘﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻧﻔﺲﻫﺎی اراک‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎده‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫اﺻﻐﺮ و ﻋﺎﺑﺪزاده ﯾﮏ ﺗﯿﻢ‬ ‫و ﺗﯿﻢ ﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺑﯿﺴـﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸــﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اراک‪،‬روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻋﺠﯿﺐ را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ذﻫﻨﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ اﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﯿﺴﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک‬ ‫از ﭘﺎﺳﺦ ان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ اول ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان و ﺣﻀـﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اراک در‬ ‫ان ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‪ ،‬ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﻣﯿﮑﺸـﺎﻧﺪ‪،‬ﭼﻬﺮه ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﻫﺪف او‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و اﯾﻦ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اراک ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت از ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺳﺎده ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪزاده ﻣﻠﯽ‬ ‫ﭘﻮش ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﺻﻐﺮ ﺑﺎ ﺷﻮری وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ورزش‬ ‫ﺷﻬﺮ در ﺑﻮق ﺧﻮد ﻣﯽ دﻣﺪﺗﺎ ﺷﺎدی و ﻧﺸــﺎط ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اری ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﺼــﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻟﯿﮕﯽ‬ ‫ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﺶ اﺳﯿﺮ دﯾﻮ وﺣﺸﺘﻨﺎکﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮدم ﻓﻮﺗﺒﺎل دوﺳﺖ اراک ﭘﺎی‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﺸـﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺸـﺎن را ﻣﯿﺸــﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻮت‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی اﺧﺮ ﺑﺎ اﺷﮏ ﺷﻮق ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺸﻦ ﺻﻌﻮد ﺗﯿﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ زدﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﻗﺼــﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ روﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن‬ ‫را ﺑﻪ اوج ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درز اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺿــﺪ و ﻧﻘﯿﺾ از درون ﺑﺎﺷــﮕﺎه و‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪل ﺷـﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺷـﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز ﺗﯿﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢ‬ ‫ﻓﺼﻞ اول در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ ‪.‬‬ ‫در ﯾﮑﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﺎﺷـــﮕﺎه رخ داد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ان‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ورزش دوﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ در ﭘﯽ ﮐﺴــــــﺐ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در‬ ‫دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ روال ورزش و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎداوری اﻧﺘﻘﺎل ﺗﯿﻢ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اراک و ان ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧـﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴـﺖ‪.‬ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﺴـﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ای در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻄﺢ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻨﺴــﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک رخ‬ ‫داده اﺳـــﺖ‪،‬ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اداره اﻣﻮر ﯾﮏ ﺑﺎﺷــــﮕﺎه ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮ از‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ اداره ﮐﻞ ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﺷـﮕﺎه اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن اﻣﻮر را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﯾﺎوران ﺳﺘﺎدﻫﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ اﻧﻬﺎ داده و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را رواﻧﻪ ﻋﺮﺻـﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪو اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ‬ ‫اﯾﻨﺪه و ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼـــــﺺ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﯿﻢ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﭘﺪﯾﺪ اورﻧﺪ و ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ﺑﺮ دل زﺧﻢ ﺧﻮرده ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺮوم و‬ ‫ﻣﻈﻠﻮم و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸــــﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺷﺎدی ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ان اﻣﯿﺪی‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﻏﺎزﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ و رﻫﺎ ﮐﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل‬ ‫روﺑﺮو ﻧﺸـــﻮﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ ﺳﭙﺮده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر‬ ‫اﺻﻠﯿﺸـﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﺪه‬ ‫ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎزﻧﺪو ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﺻﻐﺮ و ﻋﺎﺑﺪزاده ﯾﮏ ﺗﯿﻢ و ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻮ‬ ‫اول‬ ‫ﻤﺎره ‪ ۱۰۴۲‬و ﻨﺎ ﻣ ﯽ ‪۱۴۰۰۷۱۸۱۲۳۳‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از اﻋﻀـــﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد در‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 28‬اﺑﺎن ﻣﺎه ‪ 1399‬از‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﺎ ‪ 12‬از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ادرس ‪khanehmatbooat.ir‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ‪:‬‬ ‫ﮔﺰارش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫و ﺑﺎزرﺳﺎن‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﺎن ﻣﻬﺮ ﮔﺴــﺘﺮ درﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1399/08/06‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15957‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪14009539399‬‬ ‫ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪:‬ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش‪،‬واردات و ﺻﺎدرات ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ و ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ ‪ ,‬اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ‪،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ‪،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ‪ ,‬ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼـﻮﺻﯽ ‪ ,‬ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﺼـﻮﻻت‬ ‫ﺗﺨﺼﺼـﯽ ‪ ,‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ارﺿﯽ ﮐﺸـﺎورزی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ‪ ,‬ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ‪ ,‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪،‬ﺗﻬﯿﻪ‪،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ‪ ,‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪،‬ﺗﻬﯿﻪ‪،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ و ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ‪ ,‬ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و اﻗﻼم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ‪ ,‬اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ‪ ,‬ﺻﺎدرات و واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ .‬درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪:‬‬ ‫از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ‪ :‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﻣﻄﻬﺮی]‪[6‬‬ ‫‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻬﺪ ‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 1145‬ﻃﺒﻘﻪ اول ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ‪ 3817633791‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2,000,000‬رﯾﺎل ﻧﻘﺪی ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ‪200‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ‪ 10000‬رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ‪ 200‬ﺳﻬﻢ ان ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎدی ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1500000‬رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴـــﯿﻦ ﻃﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎره ‪ 988741‬ﻣﻮرخ ‪ 1399/07/12‬ﻧﺰد‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺪ ‪ 1918‬ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ واﻟﺒﺎﻗﯽ در ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻀـﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﺋﯽ اﺷﺘﯿﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0070748586‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـــﻮ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻫﺮوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0519983858‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻫﺰاوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520932498‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻗﺎی‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﻗﺎﺋﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0521009456‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳـﺎل اﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0622268449‬و ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀـﺎ ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ از‬ ‫ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی و اداری ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻫﺰاوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0520932498‬ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ اﺳـﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳـﺎن اﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺻــﻔﺮاﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0519912640‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 1‬ﺳﺎل اﻗﺎی ﺑﻬﺮوز اﯾﺮان ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533257670‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 1‬ﺳـﺎل‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺖ درج اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(1034554‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬اﻋﻀـﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫و ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﺗﺎ روز ‪25‬اﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫‪ khanehmatbooat.ir‬و ورود ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑـﺮی ﺧﻮد ﺑـﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری‬ ‫اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ارای اﻋﻀــــﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻢ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری‪،‬‬ ‫زﻣﺎن اﻧﺼـــــﺮاف از ﻧﺎﻣﺰدی‪ ،‬اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ‪ ...‬را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻧﺒﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎ ﻮﻋﺎت ا ﺘﺎن ی‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪748‬‬ ‫ای ﮐﺎش ﺳﺎوه ﻫﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد!‬ ‫ﺧﱪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ‪ ۹۹‬درﺻﺪی ﺷﺎﺧ‬ ‫ﺎی‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﳣﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ‬ ‫اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد‪ :‬در‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺸــــﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫رﺟﺎﯾﯽ در ﺳــــــﺎل ﺟﺎری در ﺣﻮزه‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺧﺘﺼـﺎﺻﯽ ‪ 99‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘـﯽ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸــــــﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ‪ 1398‬اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳـــﺎﻟﻪ از ﺳـــﻮی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸـــــﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪی و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬ﮔﺮوه زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻀــــــﺎﯾﯽ و ﮔﺮوه‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸـــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﺟﺸــﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل‬ ‫‪ 1398‬ادارات ﮐﻞ اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﯾﺰی در ﺣﻮزه ﺳـــﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم را در ﻣﯿﺎن دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و در ﺑﯿﻦ ‪ 50‬دﺳﺘﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه رﺗﺒﻪ ‪ 25‬را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺳــﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺒﺮان‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺧﺘﺼــﺎﺻﯽ از ‪ 1000‬اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺴــــﺐ ‪ 987.65‬اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ‪ 99‬درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در ﺣﻮزه‬ ‫رواﺑﻂ ﮐﺎر ‪،‬اﺷﺘﻐﺎل‪،‬رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎون ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﻫﻢ ﮐﺎر در اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟــــــﯿﺪ و ﺣﻔﻆ و‬ ‫ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﮐﺎر ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﻌﺎون و ﺗﺴــﻬﯿﻼت روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﺳـﺖ و اﯾﺠﺎد رﻓﺎه ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﺳـﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب دﺳـﺖ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻢ ‪.‬‬ ‫وی اﻋﻼم ﮐﺮد ‪ :‬در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 22.52‬اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳــﻪ درﺻــﺪ رﺷــﺪ اﻣﺘﯿﺎز در ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫﺎی‬ ‫اﺧﺘﺼـﺎﺻﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 97‬ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد‪.‬‬ ‫ﺟﺸــــﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار و در ان ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﴱﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫از ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ‬ ‫اﺑﻼغ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از اﺑﻼغ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن‬ ‫از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺸـﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻼﺣﯿﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ‪ 435 ،‬ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎو ﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ اﻓﺰود‪ :‬اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﻮﺿـــﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ‬ ‫ﺗﺒﺼـﺮه ‪ 1 8‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸـﻮر‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴـــــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬دراﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﻮق ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻌﻼوه ﺳﻪ‬ ‫درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری )در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 23‬درﺻـﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎر( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ در ﭼﺎر ﭼﻮپ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ )دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ( ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫ﻃﺮح را ﻋﻬﺪهدار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴــﺎت ﻣﺸـــﻤﻮل اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺗﺒﺼـﺮه )‪ (18‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸـﻮق ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﻃﺮح ﮐﺎرورزی )دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ( در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴــﺎت ﻣﺸـــﻤﻮل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ‪ 2 1‬ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸــــــﻮق ﺑﯿﻤﻪای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 38‬ﺳﺎل ﺳﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت‬ ‫زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ اﻓﺮاد ذﮐﻮر اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫)ﮐﺎرورزی( و داﺷــﺘﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ‪ 36‬ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺸــــــــﻮق ﺑﯿﻤﻪای در اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و داﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ‬ ‫و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﮐﺎرورزی( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﮐﺎر ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ‪ 2‬ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻓﺮاد دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺬب در ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺸﻮق ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد ‪ :‬در ﺻـﻮرت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸــﻤﻮل اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺸــﻮق ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ازای ﻓﺮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮع از ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 2‬ﺳﺎل‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺮوی اﺧﺮاﺟﯽ‪ ،‬ﻣﺴــــــﺘﻌﻔﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺮکﮐﺎر ﮐﺮده‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻔﻘﻮدی‬ ‫ﻣﺠﻮز ﺣﻔﺮﭼﺎه اب ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 428/1301/1045‬ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 91/12/12‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺣﺴﯿﻦ و ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺎدر‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬اﺑﺎن ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫اﯾﺴــــــــــﻨﺎ ‪/‬ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﭘﯿﮏ ﺳﻮم‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ از ﭼﻬﺎرﺷــــــــﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ‪ 25‬اﺳـــــﺘﺎن و ‪46‬‬ ‫ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺿﺪ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫در اراک‪ ،‬دﻟﯿﺠﺎن و ﺧﻤﯿﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳـﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷـﻐﻠﯽ دو‪ ،‬ﺳـﻪ و ﭼﻬﺎر در‬ ‫ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷــــﺪ و از روز ﭼﻬﺎرﺷـــــﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 1 0‬روز‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﮔﺮوه ‪3‬و‬ ‫‪ 4‬در اراک اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺸــﻤﻮل‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ‪ 2‬و‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋـــﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺸـــﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺸـــﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷـﺪه و ﺣﺠﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ان ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از اﺑﺘﻼ و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧـﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـــﺎص داده اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﺸـﺪه و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای‬ ‫ان اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﻣﮕﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮی‬ ‫ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳـــﺎس اﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ رواﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎوه ﻇﺮف ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺖ‪57 ،‬‬ ‫ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴـﺘﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ‬ ‫از اﻧﻬﺎ وﺧﯿﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎوه ﺟﺎن ﺧﻮد‬ ‫را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺎر ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻧﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺮادی ﮐﻪ‬ ‫در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ اﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﻫﺎی ﺳﺎوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ان ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ‬ ‫ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺳـــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی اﺳـــﺖ‪ ،‬ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﺎون‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎوه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ان‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖاﷲ ﻋﺰﯾﺰی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـــــﻨﺎ‪،‬‬ ‫اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ و اﺗﺨﺎذ‬ ‫ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻣﺎر ﺑﺴـﺘﺮی ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ‪ .‬ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﺴــــﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ‪ 10‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی وﺿـــﻌﯿﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺ‪ ،‬وﺿـﻌﯿﺖ ان‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎر ﺑﺴـﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن‬ ‫در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎش وﺿــﻌﯿﺖ ﺳــﺎوه ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷـﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪن ﺳﺎوه‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن را از دو ﻫﻔـﺘﻪ ﭘـﯿﺶ‬ ‫در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸــﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ای ﮐﺎش ﺳﺎوه‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس‬ ‫ﺣﺴــﺎﺳﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﺸــــﺘﺮ ﺷﺪه و اﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎوه ﺑﺎ اﺷﺎره‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﺑﺴــــﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫رﯾﺸﻪای در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎوه ﺑﺎﻻﺳـﺖ و ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫زﯾﺮﺳــــــﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮس ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﻣﺎر ﺑﺴــﺘﺮی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪن ﻧﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳــــﺖ ﻃﯽ روزﻫﺎی‬ ‫اﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺎر ﺑﺴﺘﺮی در ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎوه را ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺑﺤﺮاﻧﯽ‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل‬ ‫ان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻠﻮی‬ ‫ﺟﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻔﺲﻫﺎی اراک دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎده‬ ‫اراک ‪ -‬اﯾﺮﻧﺎ ‪ -‬ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـــﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ اراک ‪ 2‬ﻫﻔﺘﻪای‬ ‫ﺷﺪ و ﻫﻮای اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸـــﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫»رﺿـــﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ« در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از اﯾﺴـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﺳــﻨﺠﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷــﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای اراک در ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ( ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺪد ‪ 120‬رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﻧﺎﺳـﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﻻﯾﻨﺪه اﺻــﻠﯽ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 2‬و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد ‪ 131‬در ﺻــــﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺴــﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪاری واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺮ اﺳـــــــــﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اداره ﮐﻞ‬ ‫ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﮑﻮن ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻮا و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺗﺪاوم اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫و رﯾﻮی‪ ،‬ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان‪ ،‬زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎ از ﺣﻀــﻮر در ﻓﻀــﺎی ﺑﺎز ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎد اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺸــــﺪﯾﺪ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺿـﺮوری از ﻣﻨﺎزل‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اراک ﯾﮑﯽ از ﻫﺸﺖ ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اﻟﻮده ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴـــﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن‪ 28 ،‬روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در‬ ‫ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷـﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ‬ ‫ﻣﺸــــﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺸــــــــــﺘﺎرﮔﺎه ﺗﺎ واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳــــــﯽ ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻮق‬ ‫ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد ‪ :‬در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﻤﺪه ﻓـﺮوش و ﺧــﺮده‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻓﺮوش ﻧﻘﺸﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ‬ ‫از ﺳـﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺨﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد ؛ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮغ و‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮔﺮاﻧﯽ و دﻟﯿﻞ ان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫دام زﻧﺪه و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻃﯿﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓــــﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ارز اﺳﺖ ﻧﻪ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷـﯽ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺳـﺘﺎد‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳـــﺘﺎن ﺑﻪ زودی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻫﻢ اﻏﺎز ﺷــــﺪه ‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫اﻣﺮوز ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸـــــﺎن‬ ‫ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ‪.‬‬ ‫وی اﺗﺎق اﺻﻨﺎف را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷــــﺖ‬ ‫داﻧﺴــــﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ دام زﻧﺪه و ﻧﻬﺎده ﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮده را ﺟﻬﺎد ﮐﺸـــﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭘﺎﺳــــﺦ دﻫﺪ ‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در‬ ‫ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﺸــــﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و‬ ‫ﺗﺼــــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ‬ ‫ﻧﻘﺶ و اﺧﺘﯿﺎر زﯾﺎدی در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺷﺎﻫﺮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴـــﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸــــﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮددﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ اﺳﺖ و در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ‬ ‫ﮐﺸــﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل‬ ‫اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮان در ﻫﺮ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪای از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺳـــﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎد‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻼش‪ ،‬ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ان‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ؛ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اول‬ ‫ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ‪ ،‬روﺳــﺎى ﺷــﻌﺐ‪،‬‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳـــــــﺎل ﺟﺎرى اﺋﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ‬ ‫اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺷﻮراى اﺟﺮاﯾﻰ و ﺟﻤﻌﻰ از‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻀـــــﺎى داوﻃﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت اﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ اﯾﯿﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه دﮐﺘـــــــﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮى رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﮐﺸــﻮر و‬ ‫ﻫﯿﺄت ﻫﻤﺮاه‪ ،‬اﺻﻔﺮى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک‪ ،‬ﺧﻨﺪاب‬ ‫و ﮐﻤﯿﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮراى اﺳــﻼﻣﻰ‪ ،‬ﻏﯿﺎﺛﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳــﺘﺎﻧﺪارى اﺳــﺘﺎن و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار‪ ،‬ﺳـﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﻰ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد‬ ‫ﻣﺤﻤﺪى ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 5‬ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ و‬ ‫ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳـــــﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸـــــﺘﻮاﻧﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺣﻔﻆ اﺛﺎر دﻓﺎع ﻣﻘﺪس‪ ،‬ال ﯾﺎﺳــــــﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼـــﯿﺮی ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮﯾﻢ و‬ ‫اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارى ﻣﺮﮐﺰى‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳــــﺘﺎن‬ ‫ﺣﺮاﺳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارى ﻣﺮﮐﺰى‪ ،‬ﺳـﺠﺎدى ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ‬ ‫ﺳـﻮراﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺷـﻮراى ﺷـﻬﺮ‪ ،‬ﺣﺠﺖ اﻻﺳــﻼم‬ ‫ﻣﯿﺮﻫﺎﺷـﻤﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﻟﻰ ﻓﻘﯿﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺸــــﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی اﺳــﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺳـــﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ در‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫اﻗﺎی ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮی‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺸــــــــﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ‪2832‬ﻓﺮﻋﯽ‬ ‫از‪4025‬اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ دو ﺣﻮﻣﻪ اراک ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪ ‪164‬دﻓﺘﺮ‪98‬ﺑﺸـــــــــﻤﺎره ﺛﺒﺖ‬ ‫‪104116‬ﺑﻨﺎم اﻗﺎی ﺳﯿﺪﺣﺴـﻦ ﻣﯿﺮی ﺻﺎدر و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ‪،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴــﻠﺴــﻞ‬ ‫‪897793‬ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪،‬ﺑﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﻧﺸـﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼـﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـــــﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ‬ ‫‪10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴــــــﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫درﺻﻮرت اﻧﻘﻀــــﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻـﺪور ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـــــــــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺒﺎدت‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺣﺴــــﯿﻦ )ع ( ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺷــﻤﺎ‬ ‫ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳـﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺐ‬ ‫ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی درﻣﺎن‪،‬‬ ‫ﺟﺎدهای‪ ،‬اﻣﺪادی‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ‪ 112‬و ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای‬ ‫رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﺳــــــﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳــــﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ‬ ‫اداﻣﻪ داد‪ :‬اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ارزﺷــﻤﻨﺪ‬ ‫اﺳــﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ اﺣﯿﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‬ ‫اﺣﯿﺎی ﻫﻤﻪ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻌﺎر‬ ‫ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫اﺿﻄﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز اﻧﻬﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را داﻧﺴـــــﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫ﻧﺨﺴـﺖ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﯿﻦ‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺼﯿﺮی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن داوﻃﻠﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺪت ‪ 5‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺴﺎل‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و اﺳــــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻤﻊاوری‬ ‫ﻣﺸـﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﯿﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺗﺒﻪ‬ ‫در ﻃﺮح ﻧﺬر اب اﻗﺪام ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳــــﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ‬ ‫ﺳــﻮم داﺷــﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﺧﯿــﺮان‪ ،‬ﻣﻌﺎون داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤــﺮ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﭼﺎﺑﻬﺎر‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮر را ﮐﺴـﺐ ﮐﺮد‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن‬ ‫ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑـــﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﻐﻮ ﭘﺮوازﻫﺎ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ‪2‬‬ ‫دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 200‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴـــــــﺘﺎن و‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻮزه ﺧﯿﺮﯾﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻠﻮﭼﺴـــﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﮐﺸـﻮر ‪ 7‬ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻋﻼوهﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳــــﺘﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه دارد ﮐﻪ ‪ 4‬ﻋﻀـﻮ از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـــﺘﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺧﯿﺮ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸــــــــــﻮر ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯽدرﺧﺸــــﻨﺪ و در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻗﺪمﻫﺎی‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاران ﮔﻠﺴﺘﺎن‬ ‫رﯾﺤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 611‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780031739‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ ‪ 1399/05/11‬و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ 1979‬ﻣﻮرخ ‪ 1399/5/12‬اداره ﺗﻌﺎون ‪ ,‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ 1- :‬ﺣﺴــﯿﻦ ﻧﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0559460805‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﺴـــــﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0559460805‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻋﺒﺎس ﻧﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0558430899‬ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫و اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0550148264‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ )ﺧﺎرج از ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه ( ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺗﺼﺪی ﻣﺪﯾﺮان )ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪ ( 1401/10/19‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳــﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪاور ﺷـــﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳـــﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪،‬‬‫ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﻘﻮداﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀـﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی و اداری ﺑﺎ اﻣﻀـﺎء رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺧﻤﯿﻦ )‪(1030355‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻔﺎﻟﺖ اﺧﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1396‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780049253‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 1398/11/15‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪1- :‬ﻣﺮاد ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 3933727006‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ‪ ،‬ﺣﺴـﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 5449491727‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و‬ ‫ﻫﺎدی زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 5449747829‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳـﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ‪ 2- .‬ﮐﻠﯿﻪ اوارق و اﺳـﻨﺎد‬ ‫ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳـﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮارداد ﻫﺎ و ﻋﻘﻮد‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀـﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(1030356‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪748‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬اﺑﺎن ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ؛‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫از اذرﻣﺎه ﴍوع‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه و دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز ‪ ،‬اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ -‬زﻫﺮا ﻧﺼﯿﺮی ‪ :‬ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸـﯽ ﺟﺪی در‬ ‫ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ اﺑﺘﻼ و‬ ‫ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺛﺒﺖ رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻬﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎه از اﻏﺎز اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ‪ ،‬ﺳـﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ؛ ﻧﺒﻮد ﻓﻀــــــــﺎی درﻣﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳـــــــﺘﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺪی ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳــــــﺎس اﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺪود ‪ 1.7‬و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸــﻮر اﺳﺖ ‪ ،‬در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺷﯿﻮع ﮔﺴــــﺘﺮده ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﺑﺴـﺘﺮی روزاﻧﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷـــﻮد و در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ اراک‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد ‪ .‬ﭘﺮوژه ای‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ‪ 12‬ﺳـﺎل از اﻏﺎز اﺟﺮا ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺼـــﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻧﯿﻤﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﮑـﺮر‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن و ﮐﺸــﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴـــﺘﻪ روﻧﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ را ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ان را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪاوم ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ در‬ ‫اﺳــﺘﺎن ‪ ،‬ﺷــﺮاﯾﻂ ﭼﻬﺎر ﺷــﻬﺮ اراک ‪ ،‬دﻟﯿﺠﺎن ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎن و ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﻋﻼم‬ ‫ﺷـــــﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ از اداﻣﻪ روﻧﺪ‬ ‫ﺻـﻌﻮدی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺗﯽ ‪ ،‬ﺑﯿﻢ روزﻫﺎی ﺳـــﺨﺖ ﺗﺮ را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اراک ﭼﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎب اﯾﺴــﺘﺎدﮔﯽ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ؟ اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﭘﺰﺷـﮑﺎن و ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ در روزﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳـﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳـﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اداﻣﻪ دارد ؟ اﯾﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از ﺗﺎب و ﺗﻮان اﻧﺴــــﺎﻧﯽ از اﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ داﺷــﺖ ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺳــﺨﺖ و ﭘﺮدﻟﻬﺮه اﺳــﺖ ؟ و‪...‬‬ ‫ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳــﺦ داده‬ ‫ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه‬ ‫ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ» ﺑﻨﯿﻪ داﻧﺸــﮕﺎه‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ‪ ،‬ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ رو ﺑﻪ‬ ‫اﺗﻤﺎم اﺳـﺖ ‪ ،‬وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ از ان اﺳــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳـﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻨﯿﻢ ‪ ، «.‬ﮔﻮﯾﺎی ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ‬ ‫دﺷـﻮار در اداﻣﻪ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧـــﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻗﻄﻌﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺴـﺌﻮﻻن‬ ‫ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ‪ ،‬دو‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼـــﺎﺻﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎی اﺳـﺘﺎن از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾـﺮش ﺑﯿﻤﺎران ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿـﺰات درﻣﺎﻧـﯽ ‪،‬‬ ‫ﮐﺎدر ﭘﺰﺷــﮑﯽ و ﭘﺮﺳــﺘﺎری و‪ ...‬ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ‪.‬‬ ‫*ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ‬ ‫در اراک در اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫» ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸــــﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و اﺑﺘﻼ و‬ ‫ﺑﺴـﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران ‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﯾﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن ﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و‬ ‫اﯾﺖ اﷲ ﺧﻮاﻧﺴـﺎری و ﺣﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺧﺘﺼــﺎص‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ‪« .‬‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺷﺸـﻢ‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐـــﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬روﻧﺪ ﭘﺬﯾـــﺮش روزاﻧﻪ در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـــﺎﻧﺘﺮ‬ ‫اﺻــﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ 220‬ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ‪،‬‬ ‫روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ‪ 37‬ﺗﺎ ‪ 40‬ﺑﯿﻤﺎر اﺳـــﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ان‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ‪ 20‬ﺗﺎ ‪ 22‬ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴــﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رو ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ» ﺑﻬﻤﻦ ﺻـــﺎدﻗﯽ ﺳـــﺪه« ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪140‬‬ ‫ﺗﺨﺖ و ‪ 30‬ﺗﺨﺖ وﯾـــﮋه ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼـــــﺎص داده ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻗﺴـــــــﻤﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ان ﺧﺪﻣﺎت رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ‬ ‫ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ در اﺳـﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ‬ ‫دﻫﺪ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ و‬ ‫ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻤﺎرﺳـــــــــﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ اﺧﺘﺼــﺎص داده ﺷﺪه در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺼــــﻮﺻﯽ‬ ‫ﻗﺪس و ﺳﯿﻨﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ‪ 2 6‬ﺗﺨﺖ ﻋﺎدی و وﯾﮋه و در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ‪ 36‬ﺗﺨﺖ وﯾﮋه و‬ ‫ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼــﺎص داده‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿـــﺮ‪ ،‬اﯾﻦ ﻇــــﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫*اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻐﻮ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮاورژاﻧﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ‬ ‫اراک و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ‪ /‬ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه و‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫وی از ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺑـﺮای ﻟﻐﻮ اﻋﻤﺎل ﺟـﺮاﺣـﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮاورژاﻧﺴــﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼـــﺮ اراک و‬ ‫اﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺨﺸــﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺴـــــــﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه ) ﻫـﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮرد اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ( و ﺑﯿﻤﺎرﺳــــﺘﺎن‬ ‫ﺻـــﺤﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳـــﺖ ‪ ،‬ﭼﻮن در‬ ‫ﺻــﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪ -‬ﻣﺮﯾﻢ داوداﺑﺎدی‪ :‬اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫‪54‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷـﺖ‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ‪100‬ﻫﺰار ﺗﻨﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸـــــﺎورزی و داﻣﭙﺮوری را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد‬ ‫داﺷﺖ اﻣﺎ از اواﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴــــــﺎل ‪،‬داﻣﺪاران ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ واﮐﺴـــﻦ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از‬ ‫دﻻﯾﻞ اﺻـﻠﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫‪،‬ﻣﻮاﺟﻪ و ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ وﺿـﻊ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺨﺼــــــﯿﺺ ﺑﯿﺶ از ‪4,2‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز‬ ‫‪4200‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ داﻣﺪار ‪ :‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ‬ ‫م ‪ -‬د ﮐﻪ ﯾﮏ داﻣﺪار در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ روزی اﺳـﺖ ﺣﺪود ‪ 30‬درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼـــﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ واﮐﺴـــﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫واﮐﺴـﻦ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ‪ 45‬روز ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ‬ ‫زده ﺷـﻮد از ‪ 5‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ‪ 60‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮﺑﺖ اﻧﮕﻞ )ﻓﻨﺒﻨﺪازول(ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ‪75‬‬ ‫ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ‪،‬اﻣﺴﺎل ‪800‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ داﻣﺪار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣـﯽ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﺒﻮس در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در‬ ‫ﺑﺎزار ازاد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ‪ 1200‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴــﺎل‬ ‫‪ 3000‬ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﯾﻮﻧﺠﻪ در ﺳـﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ‪1500‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴــــﺎل‬ ‫‪2500‬ﺗﻮﻣﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎه در ﺳــﺎل‬ ‫ﻣﺸــﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و در ﮔﺎم ﻫﺎی اﺧﺮ و‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺷــــــﻮﯾﻢ ‪ ،‬از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫اﻣـــﺮوز در ﭘﺬﯾـــﺮش و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮج‬ ‫ﺳﻮم و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ ،‬ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻤﺎران دارای‬ ‫وﺿــﻌﯿﺖ ﺷــﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴــﺘﺮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻣﻨﺰل روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣـﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫*ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ‬ ‫وﯾﮋه ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در‬ ‫ﺧﺼــــﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه و‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ‪icu ،‬‬ ‫ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ‪ 2 0‬درﺻـﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه دارﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ‪ 40‬ﺗﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ‪65‬‬ ‫ﺗﺨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه در اراک اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪه و در‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ اﺧﯿـــﺮ ﺗﯿﻤـــﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢ ﻗﻮل ﺗﺨﺼـــﯿﺺ ‪ 1 0‬ﺗﺨﺖ وﯾﮋه ﺑﺎ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷــــــﺪ ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ 30‬ﺗﺨﺖ وﯾﮋه در ﺑﯿﻤﺎرﺳـــــــــــﺘﺎن‬ ‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و ‪ 1 5‬ﺗﺨﺖ وﯾﮋه در ﺑﯿﻤﺎرﺳــــﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴـﺎری اراک ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی‬ ‫ای ﺳﯽ ﯾﻮ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز ﻣﻮﺟﻮد و‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺻــﺎدﻗﯽ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮال ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴـــﯿﮋن ﺳﺎز ﺑﺎ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ 500‬ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـــــــﺘﺎن‬ ‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اراک و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴﻮل اﮐﺴـﯿﮋن‬ ‫در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم در دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎی اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺷــﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷــــﺖ و‬ ‫اﺧﺘﺼــﺎص ‪ 120‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ‪ ،‬دو دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳـﺎﻧﺘﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در اراک اﺿـﺎﻓﻪ‬ ‫ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ‪ 1800‬ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ رﺳـﯿﺪ و در‬ ‫روزﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳـﻮم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪600‬‬ ‫ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫وی ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴـﯿﮋن را‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ‪ 10‬ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﮑﯽ از درﻣﺎن‬ ‫ﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن‬ ‫اﯾﺖ اﷲ ﺧﻮاﻧﺴــﺎری ﻫﻢ ﯾﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫‪ 8 0 0‬ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد و دﺳـﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ‬ ‫در ﭼﻨﺪ روز اﯾﻨﺪه اﺿـﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴـــــﯿﮋن ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ زودی در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻــــﺎدﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺷـــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴـﯿﮋن ﺳﺎز ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴـﻮل اﮐﺴــﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺼـﺮف در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ‪،‬‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺼـﺐ و ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺧﻄﺮات ﺣﻤﻞ ان‬ ‫اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫* اﺑﺘﻼی ‪ 77‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری و ‪7‬‬ ‫ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده روز ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در‬ ‫ﺑﺨﺶ دﯾﮕـﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿــﺮوی‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﺸﻮر‬ ‫و اﺳـــﺘﺎن ﻋﻨﻮان و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ در اﺳﺘﺎن ﺣﺪود‬ ‫‪ 0.73‬ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﺎدی‬ ‫ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ‪ 4‬ﺗﺎ ‪ 6‬ﺗﺨﺖ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾــﮋه‬ ‫ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ‪،‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ؛ در ﻣﺪت ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺸـﮑﻞ اﺑﺘﻼی ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷـﺪه ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 10‬درﺻـﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ از‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫ﻧﯿﺮو ) ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص درﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری ( ﺗﺸــﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﻼی ‪ 77‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺎدر ﭘﺮﺳـﺘﺎری و‬ ‫‪ 7‬ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری‬ ‫ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــــﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺳﺒﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﺪه و ﭘﺮﺳـﺘﺎران دارای ﺳـﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐــﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ‪ .‬اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮج اول ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴــﯿﺞ ‪ ،‬ﺳﭙﺎه و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺻـﺎدﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺘﯽ در ﺻــﻮرت اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺟﺬب ﻧﯿﺮو در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﻋﻼم ﻓــــﺮاﺧﻮان ‪ ،‬اﯾﻦ راﻫﮑﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴــــــﺖ ﭼﻮن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﭘﯿﮏ اﺻ ﮐﺮو در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸــﺨﺼــﯽ وﺟﻮد دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳــــــــﺘﺎری ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼــــﻮﺻﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫*در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎدر درﻣﺎن از‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪ /‬ﻫﻨﻮز‬ ‫ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎه‬ ‫ﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه‬ ‫وی وﺿـــــﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﮐﺎدر‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ را ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺪه‬ ‫ذﺧﯿﺮه ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻧﺴــﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره‬ ‫ﺑﻪ ﻫـــﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ‪ 2.5‬ﺗﺎ ‪ 3‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼـــــﻮص اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﮐﻤﺒﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق و‬ ‫ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣـــــــﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﺎری و ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﻣﺸــﻮق ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫ﻣﺎه ﻫﺎی اﺳـﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم ‪ 500‬ﺗﺴﺖ روزاﻧﻪ‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮوﻧﺎ در اراک‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ازﻣﺎﯾﺸـــــﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺸـﺨﯿﺼـﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﯿﺴـﺖ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد ‪ :‬در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ازﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه‬ ‫ﻓﻌﺎل در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ 300‬ﺗﺎ ‪350‬‬ ‫ﺗﺴﺖ روزاﻧﻪ و ﯾﮏ ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ 100‬ﺗﺎ ‪ 150‬ﺗﺴــﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در‬ ‫اﯾﻨﺪه ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻫــﺰﯾﻨﻪ ‪ 1.5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﮏ‬ ‫دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻧﯿﻦ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼــــﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ‬ ‫اﻋﻼم اﻣﺎدﮔـﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿــﺮی و‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺻــﺎدﻗﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬ﺗﺎ اﻣـــﺮوز ﻫﯿﭻ‬ ‫روش درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌـﯽ ﻧﺪارد و داروﻫﺎ و روش ﻫﺎی‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷــﺪه ﻫﻤﻪ در ﻓﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬در ﻣﻮاردی ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴـــﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ داروی‬ ‫»رﻣﺪﺳـﯿﻮﯾﺮ« را ﮐﻪ ﻫﺮ دوره درﻣﺎن ﺣﺪود ‪ 5‬ﺗﺎ ‪6‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫــﺰﯾﻨﻪ دارد ‪ ،‬اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ اﺳــﺘﻨﺎد ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸـــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ‪ ،‬از اﯾﻦ‬ ‫روش ﻫﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸــــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴـﺘﺮی را ﺣﺪود ‪90‬‬ ‫درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﺎدی و‬ ‫وﯾﮋه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪدﮐﺎری و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺴــــﺎﻋﺪت‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫رﯾﯿﺲ داﻧﺸـــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳـﻼﻣﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬را‬ ‫ﺑﺮﺷﻤﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن در ﺳــــﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫داﻧﺸـــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻮان و ﺷــــــﺒﺎﻧﻪ روزی در ﺣﺎل اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده‪ ،‬اﻣﺎ ﺑـــﺮﺧـــﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺖ اﻫﺪاف‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﻣﺪارس‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺪرﺳــﻪ ﻫﺎی‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺑﻮده و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در اﻧﻬﺎ ﺻـﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دورﮐﺎری‬ ‫ادارات‪ ،‬ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای و‬ ‫ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻬﻨﺴــﺎل و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﺳـﻔﺮﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ‬ ‫ﻣﺮدم داﻧﺴـﺖ و اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎر و ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ‪ 6‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اراک ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﺷﺎدی و ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش‬ ‫ﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ از اراﯾﺸــﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺮوس را ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺿﺮوری در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ازدﺣﺎم و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷـﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﮑﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﻣﺎ دم و ﺑﺎزدم ﻋﻤﯿﻖ ورزﺷﮑﺎران ﺧﻄﺮاﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻌﺎل ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬اراﻣﺴــﺘﺎن ﺷﻬﺮ اراک وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳـﻢ‬ ‫ﻋﺰاداری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـــﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸـــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ داﻧﺸـــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ‬ ‫اﻧﮕﺎری و ﻏﻔﻠﺖ‪ ،‬ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی دارد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﻣﯿﺰان ﻓﻮت ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺪد ‪ 12‬و ﭼﻬﺎردﻫﻢ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ‪ 3‬و ‪4‬‬ ‫دﻫﻢ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و اﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﻫﺸــﺪار داد‪ :‬ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ‪ 10‬درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻫﻨﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴـﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ازدﺣﺎم در اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(‬ ‫اراک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ ﺧﻮاﻧﺴــــﺎری ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎت و‬ ‫ازدﺣﺎم ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﻣﺎر ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴـــــﺘﺮی در اورژاﻧﺲ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ ﺧﻮاﻧﺴــــﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸــــﯽ از‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﺿــﻤﻦ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از درﻣﺎن ﻫﺎی اﺻــﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫اﮐﺴــــــــــــﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬اﺧﯿﺮا ‪ 4‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﮐﺴــﯿﮋن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﻧﯿﺰ ‪ 12‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴـﯿﮋن ﺳﺎز ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺴــﯿﮋن‬ ‫ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﮐﭙﺴـﻮل اﮐﺴـﯿﮋن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺸـــﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ و ‪120‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﻮاﺑﮕﻮ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ای ﺳﯽ ﯾﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 20‬ﺗﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ای ﺳﯽ ﯾﻮ در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( اراک در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﭘﯿﮏ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در اذرﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ اﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫داﻣﺪاران در اﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪1000‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴــﺎل ‪1500‬ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺳـﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎرﺳـﺎل ‪3000‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ اﻣﺴـﺎل ‪15000‬ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬ﻧﺎن ﺧﺸـﮏ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ‪900‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺴـﺎل ‪ 2200‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬داﻣﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸــﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﺮدان ‪،‬داﻣﺪاران ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ داﻣﺪار ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷــﺪ ‪ :‬اﯾﻦ وﺿــﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻓﯿﺎی‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳـﻮد‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ‪.‬وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واردات اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭼـﺮا دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺮدان ﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ؟‬ ‫وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و واﮐﺴﻦ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال ﺑﺎﺷـــــﺪ ‪،‬اﯾﻦ اﺧﺮﯾﻦ دوره ﭘﺮوار ﺑﻨﺪﯾﻢ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﭼﻮن دام ﻫﺎ ﻧﯿﻢ ﮔﻮﺷـﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﻬﺎ ﻫﺴـﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫دوره ‪،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن‪ :‬ﮐﻤﺒﻮدی در‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی دام ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴــﻦ ﺷﺎﻧﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد واﮐﺴــﻦ ﻫﺎی‬ ‫ﻃﯿﻮر در اﺳـــﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫واﮐﺴﻦ ﻫﺎی دام ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﻻ ‪،‬داﻣﺪاران اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷـﮑﯽ اﺳــﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬در‬ ‫ﺧﺼـﻮص ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ واﮐﺴـﻦ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ‪:‬‬ ‫ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد ‪،‬اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ واﮐﺴـﻦ‬ ‫ﻫﺎ وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز ‪،‬واﮐﺴﻦ‬ ‫ﻫﺎ ﻫﻢ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده اﻧﺪ و ﺑﺤﺚ دﯾﮕـﺮ ﻫﻢ‬ ‫اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ‪،‬ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای واردات‬ ‫دارو و واﮐﺴﻦ ﺑﻪ دام ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ارز ازاد ‪،‬وارد ﮐﺸـــﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﻫﻢ‬ ‫ﭼﻮن ﻗﺴـــــﻤﺘﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اش وارداﺗﯽ اﺳﺖ ‪،‬اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ارزی ‪،‬روی اﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و در‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ داﻣﺪاران ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴــــﻦ ﺷﺎﻧﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪،‬وﺿﻊ در ﻫﻤﻪ ی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ‪،‬ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد‪ :‬وﻗﺘﯽ‬ ‫واﮐﺴﻦ ازاد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ‬ ‫داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻌﻀـﯽ از واﮐﺴـﻦ‬ ‫ﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮدش را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارﯾﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫واﺳﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ‪،‬ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯿﺮود‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷــﮑﯽ اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪،‬ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ‬ ‫‪،‬ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ‪،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ واﮐﺴـــــﻦ ﻫﺎ ‪،‬ﺧﻮد داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ دﭼﺎر‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی‬ ‫داﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ در واﮐﺴــــﻦ ﻫﺎی ﻃﯿﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎ وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪،‬ﮔﺎه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر دام ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی‬ ‫اﺳﺘﺎن‪ :‬ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ی اﯾﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای‬ ‫داﻣﺪاران ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺟﻮاد ﻓـﺮاﻫﺎﻧــﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣــﯽ و‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ی اﯾﻨﺪه ﺷــــﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺑﺮای داﻣﺪاران ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر دام ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣـﯽ‬ ‫اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ‪ :‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﺳـﺖ‬ ‫‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻮ را در ﮐﺸـــﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﻮل داده اﻧﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ی اﯾﻨﺪه ﻣﻘﺪاری ﺳـــــﻬﻤﯿﻪ ﺟﻮ‬ ‫ﺑﻬﻤﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ‪.‬ﻫﺮ ﺳـــﺎﻟﻪ واردات ﺟﻮ ﻣﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺗﺎ دو‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺟﻮاد ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳـﻪ ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﯾﻌﻨﯽ از اواﯾﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻮر اﯾﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﻢ و در‬ ‫ﺟﻠﺴـﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫داﺷﺘﯿﻢ ‪،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺖ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸــﻮر ‪،‬ﯾﮏ ﺑﺨﺸــﯽ رو ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﺎ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑـﺮای ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸـﻮری‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﮐﺸـﻮری ﻗﻮل‬ ‫داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺤﺚ ﺛﺒﺖ ﺳـﻔﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫زودی ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮد را ﺑﺎ واردات ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻮاد ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ذرت ﻫﺎ ‪ 90‬درﺻـــﺪ‬ ‫وارداﺗﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ‪،‬ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ذرت ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮی دارد و ﺑﺨﺸــﯽ را وارد ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺑﻨﺎدر وﺟﻮد‬ ‫دارد و ﻫﻨﻮز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸـــﺪه اﺳﺖ ‪،‬ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ زودی‬ ‫ذرت ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷــﻮد ‪.‬ﺗﺎ ﯾﮏ اﻟﯽ دو‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ی اﯾﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ صفحه 3 ‫اﻧﻮاع ﭘﺎﭘﻮش و ﺟﻮراﺑﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎﻧﻪ در ﺷﻌﺒﻪ دوم‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ راه اراﻣﻨﻪ روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬اﺑﺎن ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪748‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪:‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 37.7‬درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻣﻬﺮ ‪ 99‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ‪98‬‬ ‫دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در رﺗﺒﻪ ‪ 23‬و ‪ 19‬ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺮ اﺳـــــﺎس ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ‪ ،‬ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ‪ 1399‬ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺎه ﻣﺸــــﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ‪ ،‬در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﺪد ‪ 41.4‬دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪای از ‪ 324،42‬دـرﺻﺪ ﺑﺮای دﻫ‬ ‫درﺻﺪ رﺳـﯿﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮏ اول ﺗ‪.5‬ﺎ درﺻﺪ ﺑﺮای دﻫﮏ دﻫﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ‪ 41.4‬درﺻﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﻬﺮ ‪ 98‬ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺎ در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی »ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ‪ ،‬اﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت« ﺑﯿﺸــــــﺘﺮﯾﻦ‬ ‫را ‪ 61،34‬درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧـــﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ‪,8‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴــــــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه‬ ‫واﺣﺪ درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳــﺖ ‪ .‬ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺮخ »روﻏﻦﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ« )ﮐﺮه ﭘﺎﺳـﺘﻮرﯾﺰه ﺣﯿﻮاﻧﯽ و روﻏﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ‪ 8،12،24‬درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪـــ ﻧﺴ ﺟﺎﻣﺪ(‪ ،‬ﮔﺮوه »ﺷﯿﺮ‪ ،‬ﭘﻨﯿﺮ و ﺗﺨﻤﻤﺮغ« )ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ واﺣﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه(‪ ،‬ﮔﺮوه »ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت« )ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای‪ ،‬ﮐﺎﻫﻮ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳـــــــﺎﻻﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ‪ 1399‬ﺑﺮای ﻧﺨﻮد‪ ،‬ﭘﯿﺎز و ﻗﺎرچ(‪ ،‬ﮔﺮوه »ﭼﺎی‪ ،‬ﻗﻬﻮه و ﺳـــــــــﺎﯾﺮ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ‪ 27،2‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ« )اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و اﺑﻤﯿﻮه( ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در ﮔﺮوه‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ‪ 1،2 ،‬واﺣﺪ درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺪه »ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت«‪ ،‬ﮔﺮوه »ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻧﺸــــــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی و ﻧﻘﻞ« )ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو(‪ ،‬ﮔـــﺮوه »ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻟﻮازم‬ ‫ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ و ‪ 62.727،3‬درﺻﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ« )ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی‪ ،‬ﻓﺮش ﻣﺎﺷـــــــــﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻟﻮازم‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷـﻬﺮی ‪ 1،2‬واﺣﺪ درﺻـﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر و ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪای‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ‪ 1,3‬واﺣﺪ درﺻـﺪ اﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ(‪ ،‬ﮔﺮوه »ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ« )ﻟﭙﺘﺎپ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎت‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳـــــــﯽ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﭽﻬﮕﺎﻧﻪ (‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ای در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل‬ ‫ﺟﺎری ‪ ،‬دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ‬ ‫و‪ ...‬را در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫رﻗﯿﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳـﺘﺎن در دوازده ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را ‪ 24,5‬درﺻـﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ‬ ‫از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ‪ 27,2‬درﺻﺪی در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼــﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺎر ﻓﻮق و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر درﺻـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ ﺷـــــــﺎﺧﺺ در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ‪ 98‬در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 23,8 ،‬درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ‬ ‫رﺷﺪ ﺣﺪود ‪ 0,7‬درﺻـﺪی را در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎری اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ای در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳـــــﺎل‬ ‫ﺟﺎری و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 37,7 ، 98‬درﺻﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﺸﻮر ) ‪ 41,4‬درﺻﺪ‬ ‫( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ای‬ ‫در ﮐﺸﻮر ‪ 34,4‬و در اﺳﺘﺎن ‪ 30,9‬درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ‪ 450‬ﻗﻠﻢ‬ ‫ﮐﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮراﮐﯽ و اﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ‪ ،‬دﺧﺎﻧﯿﺎت‪ ،‬ﭘﻮﺷﺎک و‬ ‫ﮐﻔﺶ‪ ،‬ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬اب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و‬ ‫درﻣﺎن‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت‪ ،‬اﻣﻮزش‪ ،‬ﻫﺘﻞ‬ ‫و رﺳـﺘﻮران در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬از‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی و اﻣﺎری ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم و‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﯾﮑﺴـــﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻼک‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮرم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ای اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﯽ و اﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در‬ ‫ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ 32 ،‬درﺻﺪ‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎری در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﭘﺎﺳـــﺦ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ ‪ 1 2‬ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳــﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﻧـﺮخ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣــﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﺧﻮراﮐــﯽ و‬ ‫اﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣﺪود ‪ 32‬درﺻـﺪ ‪ ،‬ﻧﺎن و ﻏﻼت ‪ 41‬درﺻـﺪ و‬ ‫ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺣﺪود ‪ 50‬درﺻﺪ ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ‪ 12‬ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ) ﻣﻨﺘﻬﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ ( 99‬را در اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﯽ و اﺷــــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ‪20‬‬ ‫درﺻـﺪ ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ‪ 55‬درﺻـﺪ ‪ ،‬ﭘﻮﺷـﺎک و ﮐﻔﺶ ‪30‬‬ ‫درﺻﺪ ‪ ،‬ﻣﺴـــــــﮑﻦ ‪ 19‬درﺻﺪ ‪ ،‬اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ‪ 18‬درﺻﺪ ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ‪ 23‬درﺻﺪ ‪ ،‬ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎدوام ‪ 45‬درﺻﺪ‬ ‫و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻢ دوام ‪ 33‬درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫*ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷــﻬﺮی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬در رﺗﺒﻪ ‪ 23‬ﮐﺸﻮر‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎری در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻮﺳﻂ دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی‬ ‫و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ‪ 3,5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﺸـــﻮر ) ‪ 4,5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ( و در رﺗﺒﻪ ‪23‬‬ ‫ﮐﺸـــــﻮر ﻗﺮار دارد ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دراﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ‪ 6.8‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷــــﺎﺧﺺ‬ ‫اﺛﺮﮔﺬار اﺳــــــــﺖ ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻫﻢ ﺣﺪود ‪ 2,4‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن و در رﺗﺒﻪ ‪ 19‬ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣــﺮﮐــﺰی ‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫــﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی‬ ‫ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ 3,2 ،‬و ‪2,6‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ‪ 17‬و ‪ 4‬ﮐﺸـــﻮر ﻗﺮار‬ ‫دارﯾﻢ‪. .‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﺗﻼش ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‬ ‫‪ 132‬ﻫﺰار و ‪ 402‬ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد در اﺳﺘﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳــﻼﻣﺖ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮای ﻃﺮح‬ ‫ﻧﺴــﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴــﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ در‬ ‫راﺳـــﺘﺎی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﻨﻮان و ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮب و‬ ‫ﺳـﺎزﻧﺪه ی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 95‬درﺻﺪ‬ ‫از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ‪ 9 1‬درﺻﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و دارو ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺳــﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷــﺪه ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿـــــﺎ ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ) ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه ( در ﻧﺸﺴـﺖ ﺷﻮرای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداﻣﻪ داد ‪ :‬از زﻣﺎن‬ ‫اﻏﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ‪ 132 ،‬ﻫﺰار و ‪ 402‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴـــــﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬی ‪،‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺗﺸــــﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ‪ ،‬ﺗﺴــــﺮﯾﻊ در‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺴـــــــﺦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد و ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‪ ،‬ﺗﺴـﻬﯿﻞ و ﺗﺴــﺮﯾﻊ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش و اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷــﺪﮔﺎن ‪ ،‬ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻗﺒﺎل‬ ‫ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد و اﺳﺘﻌﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر را از ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺴـــــﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴـــــﯽ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﺷﻤﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و ‪ 432‬ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫دوره اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺷﺎره ﮐﺮد و‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـــــﻮر ‪ ،‬از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل‬ ‫ﺟﺎری ﺟﻠﺴـــــــﺎت اﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ‪،‬‬ ‫ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ دارو ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ‪ ،‬ادارات‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳـﺘﺎن و‪ ...‬ﺑﻪ روش‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﭼﻬـﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه ‪،‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی در راﺳﺘﺎی ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در روﻧﺪ‬ ‫اﺟﺮای ﮐﺎر و رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪..‬‬ ‫* اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ در راﺳــﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫وی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در راﺳــﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ را از‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻓﺮﺻــﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ اﺳــﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴــﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﯿﺎن و اﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺧﺼـــﻮص ﺑﯿﺸــــﺘﺮ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اداﻣﻪ ﺻـﺤﺒﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﻨﺎد‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ‬ ‫ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از ‪ 40‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ‪،‬‬ ‫اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺷـﺮوع ﻃﺮح رﺳــﯿﺪﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﺑﺘﺪای ﺳـﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮداد ﻣﺎه ‪ 12‬ﻫﺰار و‪ 950‬ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳـــﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ‪60‬‬ ‫درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺼــــــﻮﺻﯽ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻣﺤﺪود و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﻌﺎل ﻫﺴــــﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﺗﺎ اذر ﻣﺎه ﺳـــﺎل ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬اﺳﻨﺎد ﺑﺴـﺘﺮی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬ ‫ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه‬ ‫‪ 20‬ﻫﺰار ‪ 976‬ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷــــﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و روش‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ رﻗﻤﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎدل ‪ 21‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣﺪود ‪ 34‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﻮﺷــﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴـــــﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﻧﯿﺰاﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷــﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺻـﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 8‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪591‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺷﺪه اﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫*ﭘﺮداﺧﺖ ‪ 70‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ‪ /‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺴﺖ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺘﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺴـــﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن‬ ‫*رﺷﺪ ‪ 10.3‬درﺻﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ‪ 80‬درﺻﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴـــــﺎب‬ ‫رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ‪ 70‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪:‬ﭘﺮداﺧﺖ ‪ 90‬درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴــﺘﺮی و ‪ 70‬درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺴــﺖ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ از ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ‪ 9 8‬را ﺣﺪود‬ ‫‪249‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 79‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و از ﺗﺴـﻮﯾﻪ و‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳـــﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود ‪ 200 :‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در ﺳـﺎل ‪99‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ‪30‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺬب ﺷـﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮداد ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 92‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺧﺼــﻮص‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴــﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ‪،‬‬ ‫در ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷــــﺘﻪ ‪100‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 204‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 10.3 ، 97‬درﺻﺪ رﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪..‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴــﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ارزﯾﺎﺑﯽ وﺳﻊ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬از اﺑﺘﺪای ﻃﺮح ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ‪ 73‬ﻫﺰار و ‪562‬‬ ‫ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺳـﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ‪ 47‬ﻫﺰار و ‪ 230‬ﻧﻔـﺮ در دﻫﮏ ﻫﺎی اول ‪،‬‬ ‫دوم وﺳـﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده‬ ‫اﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ 18 :‬ﻫـﺰار و ‪ 800‬ﻧﻔـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ ﭘـﺮداﺧﺖ ‪50‬‬ ‫درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫‪ 100‬درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮑﺴــﺎﻟﻪ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ‬ ‫ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ در ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ؛ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺑﯿـﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ‬ ‫ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﺳــﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ‬ ‫دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﺿــــﻤﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﺎم اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳــﻮی ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـــﺪﮔﺎن و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻃﺮف ﻗﺮارداد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻃﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﻬﺪار ﻧﻮری زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸـــــــﺎر ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ‬ ‫ﻣﺸــــــــﺘﺮک اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و‬ ‫اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اراک ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ‪ ،‬رﺋﯿﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺪه‬ ‫اﺳـﺖ» ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﻮر اراده ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺠﺎد‬ ‫رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ اوردن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫اﻧﺴـــــﺎﻧﯽ ﮐﺸـــــﻮر در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ اوردن دﺳـﺘﺮﺳــﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺣﺪود‬ ‫‪ 40‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﺣﺎد ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان‪ ،‬ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در‬ ‫ﮔﺴـﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳــﺖ اﺟﺮا‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺴﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫وی ارﺳـﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه روز ﺷـﻤﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳــﻼﻣﺖ‬ ‫‪،‬ﺗﻬﯿﻪ و ﭼﺎپ ‪ 1000‬ﻋﺪد ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳـﻼﻣﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﺳــﻄﺢ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺷــﺮﮐﺎی‬ ‫ﮐﺎری ‪ ،‬دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸــﺨﻮان دوﻟﺖ ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻧﺼـــﺐ ﺑﻨﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ورودی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻃﺮف ﻗﺮارداد ‪،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳـــــﺘﺎﻧﺪار و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ‪ ،‬دﯾﺪار روﺳـﺎی ادارات ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و روﺳﺎی داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ‬ ‫و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﮐﻞ و‬ ‫ادارات ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳــﺘﺎن ‪،‬‬ ‫ﮔﻠﺒﺎران ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ روز ﺷﻤﺎر ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن را از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷــﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 747

هفته نامه نامه امیر 747

شماره : 747
تاریخ : 1399/07/29
هفته نامه نامه امیر 746

هفته نامه نامه امیر 746

شماره : 746
تاریخ : 1399/07/13
هفته نامه نامه امیر 745

هفته نامه نامه امیر 745

شماره : 745
تاریخ : 1399/06/18
هفته نامه نامه امیر 744

هفته نامه نامه امیر 744

شماره : 744
تاریخ : 1399/05/28
هفته نامه نامه امیر 743

هفته نامه نامه امیر 743

شماره : 743
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه نامه امیر 742

هفته نامه نامه امیر 742

شماره : 742
تاریخ : 1399/05/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!