هفته نامه نامه امیر شماره 741 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 741

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 741

هفته نامه نامه امیر شماره 741

‫ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی و ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻼت اذراب‬ ‫از ﺳﺎل ‪ 96‬ﺗﺎ اﻣﺮوز ؛‬ ‫ﺑﺤـــﺮان ﮐﺎر و ﻧﻘـــﺪﯾﻨﮕﯽ‬ ‫در اذراب اداﻣﻪ دارد‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 23‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 741‬ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدارت ‪ ،‬ﮔﻠﮑﺎران ﻣﺤﻼ را‬ ‫ازار دﻫﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫واﮔﺬاری ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری اراک در ﻧﻈﺮ دارد ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﯾﮑﺴـﺎﻟﻪ از‬ ‫ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) ﭘﮏ ( ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی واﮔﺬار‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬واﮔﺬاری ﯾﮑﺴــــــــــــﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) ﭘﮏ( ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫‪ 3136800000‬رﯾﺎل و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 157000000‬رﯾﺎل ) ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﯾﺪه ‪ 99-04-1‬س‪.‬م‪.‬ز(‬ ‫‪ - 2‬واﮔﺬاری ﯾﮑﺴــــــــــــــﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) ﭘﮏ( ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫‪ 3692400000‬رﯾﺎل و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 158000000‬رﯾﺎل ) ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﯾﺪه ‪ 99-04-2‬س‪.‬م‪.‬ز(‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﮑﻬﺎی ﺗﺒﯿﻠﻐﺎﺗﯽ ‪ :‬ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ‪ :‬اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی‬ ‫زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ‪ :‬ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت‬ ‫‪ 10‬روز‬ ‫ﻧﻮع ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ ‪ :‬ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ( ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ‪ 100833558439‬ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ‪ -‬ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اراک‬ ‫زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ‪ :‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 13‬روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ - 99/5/2‬دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی‬ ‫زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت ‪ :‬ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 99/5/4‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ‪ -‬ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮی‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ‪ :‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح‬ ‫* ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺮوط و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎزﻣﺎن ) ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﺎده ‪ 10‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در رد ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ‪ -‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺒﻬﻢ ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ‪ ،‬ﻣﺨﺪوش ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و ﺧﺎرج‬ ‫از ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 10‬روز ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻊ در ﮐﻮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ‪ -‬روﺑﺮوی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪ 086-33132020-23‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬــﺮداری اراک‬ ‫ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ‪ 411373671747 :‬ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14000292562 :‬ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ‪3819946996 :‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪741‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 23‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدارت ‪،‬ﮔﻠﮑﺎران ﻣﺤﻼ را‬ ‫ازار دﻫﺪ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮرش ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ؛ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﮔﻠﻬﺎی‬ ‫رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻄﺮ‬ ‫و ﺑﻮﯾﯽ ﺧﺎص ‪ ،‬روح و ﺟﺎن را اراﻣﺶ و ﻧﺸﺎط ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ؛‬ ‫ﮔﺬر ﮐﺮد و ﻫﻨﺮ و ﭘﯿﺸـــﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮی در داﻣﻨﻪ‬ ‫ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺑﺎ اب و ﻫﻮاﯾﯽ دل اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴـﺖ ‪.‬‬ ‫ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼــــﻞ ﺑﻬﺎر دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫ﺣﻀـــﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺰارع و دﻫﮑﺪه‬ ‫ﮔﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻗــﺮن در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘــﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻬﺎ و‬ ‫ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ و اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﻞ و‬ ‫ﮔﯿﺎه در ﮐﺸـــــﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﺪود ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸــــﺖ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ 25‬ﺗﺎ ‪ 30‬درﺻﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن‬ ‫زﯾﻨﺘﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ‬ ‫رﻗﻢ ﺣﺪود ‪ 15‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺧﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش و‬ ‫ﺻــــﺎدرات ‪ ،‬ﮔﻠﮑﺎران ﻣﺤﻼﺗﯽ را ازار ﻣﯽ دﻫﺪ ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻨﻮز دﻟﺴـﺮدﺷﺎن ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻘﺎی‬ ‫ﻧﺎم و ﺷﻬﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در ﻫﻠﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اول‬ ‫ﺗﻨﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺗﺒﻪ دوم ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸــــﺖ اﻧﻮاع ﮔﻞ و‬ ‫ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ را در ﮐﺸــﻮر دارد ‪ ،‬اﯾﺴـــﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﻼﺷﯽ‬ ‫ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ ؛ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺻـﺒﺮ و‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ داﻧﺴﺖ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎل ‪ ، 9 9‬ﻣﺸـــﮑﻼت ﮔﻠﮑﺎران را اﻓﺰود و‬ ‫ﺑﻬﺎر ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻃﺮاوت را در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺰان‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺷــــﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ‬ ‫ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻓﺼـــــﻠﯽ ‪ ،‬ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و‪ ،...‬ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺸـﺘﺎق و ﺧﺮﯾﺪار ‪ ،‬ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫* اﻓﺰاﯾﺶ ‪3‬ﺗﺎ ‪ 4‬ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﭘﺲ‬ ‫از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎده ﻫﺎ‬ ‫» ﺑﯿﺶ از ‪ 6‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽ‬ ‫ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ‪ ،‬ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﺪه و اداﻣﻪ داده اﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻐﻞ اﺟﺪادی در ﻣﻬﺪ ﭘﺮورش ﮔﻞ در اﯾﺮان زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ‪«.‬‬ ‫اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫و ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﮔﻞ در ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺤﻼت اﺳــﺖ ؛ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺸـﺎورزی ﮔﻠﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ‪ 5‬ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸــﺖ‬ ‫ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ‪ 10‬ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ‪ ،‬ﭼﻨﺪ دوره ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه و دﺑﯿﺮ‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﯽ اﺑـﺮاﻫﯿﻤـﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ‪30‬‬ ‫درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﺳﻮال اﺳـﺎﺳـﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻧﻬﺎده ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 28‬اﺳـﻔﻨﺪ ﺗﺎ ‪ 15‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﮑﺒﺎره ‪ 3‬ﺗﺎ ‪4‬‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻤﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻧﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت‬ ‫و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳـﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت در ﺧﺼــﻮص ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع ﺑﺬر ‪ ،‬ﻗﻠﻤﻪ و ﺑﻮﺗﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺎدری و‪ ...‬ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم ان وارداﺗﯽ اﺳـﺖ ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫وﺟﻮد دارد ؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﺳـــﻬﻤﯿﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ اﺻــــﻼ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺴــﺖ و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه‬ ‫در ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ داﺷــــﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و رﻓﻊ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ان را ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از دوﻟﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ :‬ﺑﺎ ﺷـــﯿﻮع‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﺿـﺮﺑﻪ ﺳــﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻــﻨﻌﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻠﻬﺎی‬ ‫ﻓﺼﻠﯽ و ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه وارد ﺷﺪ و ﮔﻠﮑﺎران ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ‪ .‬اﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴــﯿﺎری‬ ‫ﺟﻬﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫از اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺴــﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﺷـﺪ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ دوررﯾﺨﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺎه‬ ‫ﮔﺬﺷــــﺘﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺑﺎزار ﮔﻠﻬﺎی‬ ‫اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻀــﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻘﺪاری ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺒﺮان‬ ‫ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ‬ ‫ﻫﻢ ﮐﻪ وﻋﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ان داده ﺷﺪه ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺗﺎب اوردن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ‪ ،‬ﺗﺎ ﮐﯽ ؟‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻒ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮادری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺛﺒﺎت ﮐﺮده‬ ‫اﯾﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳـﺎم اور‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﺮوﮐﺮاﺳـﯽ اداری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘـــﯽ ﻃــــﯽ ﮐﻨﯿﻢ و‪ ...‬ﺗﺎ اﻣــــﺮوز در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮﻣﺸـــﮑﻼت ﺗﺎب اورده اﯾﻢ و راﻫﮑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻧﯿﺮو را ﺑﺮای ﺟﺒـﺮان ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑـﺮده اﯾﻢ ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ اﯾﻢ را از ﻣﺴـــﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺴـــﯿﺎری از‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‬ ‫*ﺧﺴﺎرت ‪ 21‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ واﮔﺬار‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺤﻼت‬ ‫ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮاورد ﺧﺴـــﺎرت ‪2 1‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی )ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ( در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﮕﯿﺮی و راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻒ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺸــــﺎﻏﻞ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از‬ ‫ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬ ‫در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا ﺗﺴـــــــﻬﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرات وارده ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫اﻣﺮوز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫اﺑــــﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‬ ‫اﻧﻮاع ﮔﻠﻬﺎی زﯾﻨﺘﯽ ﻣﺤﻼت در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﻋﺮﺿـﻪ و ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴــــﯿﺎر ﮐﻤﯽ در داﺧﻞ دارد ‪،‬‬ ‫اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت واﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ و‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده‬ ‫اﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﮔﻞ ﺑﺎ ﻣﺸــــﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﺣﺪود ‪ 70‬درﺻـﺪ از‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه دراﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻀـــﺎی‬ ‫ﺳـﺒﺰ ‪ ،‬ﺑﺎﻏﭽﻪ ای ‪ ،‬اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ‬ ‫ﺑﺮﯾﺪه را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻮدن در‬ ‫زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﻨﺪی و‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و‪ ...‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ‪،‬‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺪارد‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و ﺑﺪون ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﺻﺎدرات را اﻓﺰاﯾﺶ داد‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮔﻞ و‬ ‫ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﮐﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ای از ﺳـــﺎل ‪ 8 5‬ﺗﺎ اﻣﺮوز دارد ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻣﺸــﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺗﺎ در ﻋﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را ﺑﺮای‬ ‫ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮدن ﻣﺴــــــﯿﺮ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﮐﻤﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺼــــﻮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ‬ ‫دﻫﻪ ﻫﺸـﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮا و ﺗﺨﺼـﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ‬ ‫)ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ( در ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳـــــﺎﺧﺖ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت در اداﻣﻪ ﺻـــﺤﺒﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد در ﺧﺼـﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺷـﻌﺎر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ارﺗﻘﺎء داد ‪ ،‬ﻣﯽ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺪ ‪ :‬ﻫﺪف از اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻠﻬﺎی ﺷـﺎﺧﻪ‬ ‫ﺑﺮﯾﺪه و ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳــــﻔﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﻻزم ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ،‬اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﺻـﺎدرات ﺑﯿﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻠﺪاﻧﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷـــــﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ان ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ‪.‬‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻـﺎدرات را ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺑﻪ ﺻــﻮرت‬ ‫رﯾﺎﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ :‬ﺑﺤﺚ اﻟﺰام ﺑﺎزﮔﺸــﺖ‬ ‫ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـــﻮﺻﯽ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴــﺎب ارزی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ ،‬ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی‬ ‫ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﭙﻮر ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸـــــﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ازﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ و‪ ...‬ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش‬ ‫ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ و ﺟﻬﺎدﮐﺸـﺎورزی اﺳﺘﺎن اﻋﻼم‬ ‫ﺷﺪه ‪ ،‬اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ :‬در اواﺳﻂ دﻫﻪ ‪ 80‬ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫ﺗﺠﺎرت از ﻣﺤﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺣﺪود ‪ 600‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼـﺎص داد ‪،‬‬ ‫وﻟﯽ ﭘﺲ از ان اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮی ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ داده‬ ‫ﻧﺸـﺪه ؛ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﺑﻨﯿﻪ ﺣﺪود ‪ 95‬درﺻﺪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ دارد‬ ‫وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫داﺋﻤﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ؛ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی و روﻧﻖ‬ ‫اﻗﺘﺼـــــﺎدی ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻼت و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻞ‬ ‫و ﮔﯿﺎه داﻧﺴﺖ ؛ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺪه دوره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ و ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺸﺪه ؛ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ان را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻨﻒ ‪ ،‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ان داﻧﺴـﺖ ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه داﺋﻢ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ‪50‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺨﺸـﯽ از ان اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻣﺴــﺎل‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑــــﺰرﮔﺘــــﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای‬ ‫ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﻧﯿﺰ وﻋﺪه ای اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳـﺪ ﺑﻪ زودی ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم رﺳـﯿﺪن ان‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ‪ ،‬دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت در ﺧﺼــﻮص‬ ‫اﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه داﺋﻤﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ‪ 30‬درﺻﺪی ﻧﻤﺎﯾﺸــــــﮕﺎه و ﺑﺎغ ﮔﻞ ﮐﯿﻬﺎن در‬ ‫ﻓﻀــﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ‪ 6‬ﻫﮑﺘﺎر در دﻫﮑﺪه ﮔﻞ ﻣﺤﻼت اﺷﺎره‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬اﯾﻦ ﭘﺮوژه از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻏﺎز ﺷﺪه و‬ ‫ﺑﺎ اورده ﺣﺪود ‪ 6‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺳﻬﺎﻣﺪاران و اﺧﺘﺼــــﺎص ‪15‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﺎزه ﻫﺎی‬ ‫اﺻـﻠﯽ ان اﺣﺪاث ﺷـﺪه ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﯾﺒﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸــــﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات وارداﺗﯽ روﺑﻪ رو ﺷـﺪه اﯾﻢ ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﻢ ‪.‬‬ ‫* ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺎز دوم ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺳــﺎزﻣﺎن ﺻــﻤﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﺑﻪ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪ 600‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑــــﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻓﺎز اول اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ان از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳـــــﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﻮده ‪ ،‬اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪:‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼــــﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺳﺎل ‪ ، 8 9‬ﻣﻘﺮر ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻــــــﺎدراﺗﯽ ﮔﻞ‬ ‫ﻣﺤﻼت ‪ ،‬در ﺻـــﻮرت ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻗﺪام ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼـــــﻮﺻﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 1 0‬درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﺧﺘﺼــﺎص داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺴــﺮﯾﻊ در‬ ‫اﻧﺠﺎم ان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮ اﺻﻐﺮی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ :‬ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﮔﺰارش‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼﺗﺪرﺑﺎرع ﻣﺸـــــﮑﻼت ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮوه زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ارﺳــﺎل‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴـــــﺘﯿﻢ ؛ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﻞ و‬ ‫ﮔﯿﺎه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮده ‪،‬‬ ‫وﻟﯽ ﭼﻮن اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴـــﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫او در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﺋﻤﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت‬ ‫و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺴـﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ان ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﯾﺎراﻧﻪ ای و‬ ‫اﺧﺘﺼــــﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺪارد ‪ ،‬ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ‪ :‬اﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷـــــﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت و روﻧﻖ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺘﺎن دارد ‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻄﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫*ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ‪ ،‬راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻄﺮح وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫» ﮔﺰارش ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی وارده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺟﺒﺮان‬ ‫ان ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد و دوﻟﺖ ارﺳـﺎل ﺷــﺪه ‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ‬ ‫اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪« .‬‬ ‫اﻣﺎ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫ﮔﻠﮑﺎران ﻣﺤﻼﺗﯽ ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸــــــﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿـــــﻮع اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ :‬ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﻼﻋﻮض ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪت ‪ ،‬اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺑﺨﺸـــﻮدﮔﯽ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و‪ ...‬از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ‬ ‫وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷـــﺮاﯾﻂ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮی ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺸـــﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎده‬ ‫ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﻪ وارداﺗﯽ ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ اﯾﻦ‬ ‫ارﻗﺎم اﺷــــﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و دارد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ‬ ‫ارز از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﺼــــﺎص داده ﺷﻮد ‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻزم ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﺑﺬر و ﺳﻤﻮم در ﮐﺸـﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬از‬ ‫ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ای دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺷــــــــﺎﻣﻞ ﺑﺬر‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫*ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﮐﺸﺎورزی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ‪ /‬ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ‬ ‫زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﻟﺰوم اﺻﻼح روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺧﺼـﻮص ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸـﮑﻞ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﺮی ﺑﺎ اﻋﻀـﺎء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺧﺮد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸـﺖ‬ ‫ﺑﺴـــــﯿﺎری از اﻧﻮاع ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه و ﻟﺰوم اﺻﻼح روش ﻫﺎی‬ ‫ﺳـــﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ :‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳـــﺘﻘﺮار‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــــــــﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در ﻣﺤﻼت در رﻓﻊ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸـــــﮑﻼت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ‪ ،‬وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫وﺟﻮد دارد ‪.‬‬ ‫***‬ ‫واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺎل ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در‬ ‫ﮐﺸــــﻮر و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت ﺧﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻨﻒ رواﯾﺘﮕﺮ ﻗﺼﻪ ای ﭘﺮﻏﺼـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻧﺒﻮد‬ ‫ﻧﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ در ارزاوری و رﺷﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدی اﺳﺖ ؛ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻــــﻨﻌﺖ را ﻫﺮ روز ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ‪.‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪741‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 23‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨ‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻣﻠﮏ ﺣﺴـﯿﻨﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ‪،‬ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ وﺿــﻌﯿﺖ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴـــــــﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﯿﺶ از ‪ 210‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺧﺸـﺨﺎش ﻧﻤﻮده‬ ‫اﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ و اﺳـﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿـﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺮزﻫﺎی‬ ‫ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار دارد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴـــــﺘﻪ ای ﮐﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 75‬درﺻﺪ ﮐﺸــﻔﯿﺎت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در‬ ‫ﻻﯾﻪ اول و دوم ﻣﺮز ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 25‬درﺻـﺪ از‬ ‫ﻣﻮاد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ وارد ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸــﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻫـﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ‪ 12000‬ﺟﺎﻧﺒﺎز در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 21‬ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﻣﻌﺰز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از اﻗﺘﺪار ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن‬ ‫و ﺟﺪﯾﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـــــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر اﺳﺖ و در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮐﺸـﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪90‬‬ ‫درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪،‬ﮔﻔﺖ‪:‬ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸــﻮر و‬ ‫ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸــــﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳـــﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻫﯽ از ﮐﺸـــﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﻀـﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻧﺒﺮد ﻫﺴـﺘﯿﻢ و از‬ ‫ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺠﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻟﻮده ﺳـﺎزی ﺟﻮاﻧﺎن اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻫﻢ‬ ‫اﮐﻨﻮن ‪ 540‬ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ‪،‬رواﻧﮕﺮدان و ﺷــــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در‬ ‫ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع ان ﻧﯿﺰ‬ ‫در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در دﺳﺘﺮس ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮاردارد ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ان ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زای ﮔﻞ اﺳـــﺖ از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻼش ﺧﻮد را درﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷـﺪن ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻀـﻌﯿﻒ اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه‬ ‫ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻـﻨﻌﺘﯽ و‬ ‫ﺗﻮﻫﻢ زا ﺑﺴـــــــﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎل ‪ 86‬ﺣﺪود ‪ 5‬درﺻـﺪ ﻣﻌﺘﺎدان‬ ‫اﺳﺘﺎن را ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در ﺳﺎل ‪94‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ زن ﺑﻪ رﻗﻢ ﺣﺪود ‪ 1 0‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ از‬ ‫اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪاﺳـــــﺖ زن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ و‬ ‫ﺣﺮاﺳﺖ از ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴـﺌﻮل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ اﮔﺎﻫــﯽ و داﻧﺶ ﺑﺎﻧﻮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـــﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪ 32:‬ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫اﻗﺎﻣﺘﯽ و ‪ 122‬ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن داروﯾﯽ و ‪ 3‬ﺗﺸــــﮑﻞ ﻏﯿﺮ‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻـــﻮرت ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ‬ ‫اﺳــــﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ‪6،‬ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ وﯾﮋه ﺗﺒﺼــــﺮه ‪ 2‬ﻣﺎده ‪16‬و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣــﺮﮐـــﺰ ﻣﺎده ‪) 16‬ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﺘﺎدی‬ ‫ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ(ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ اﻗﺪام‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﺣﺴــﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ‪ 30‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻـــﻮرت ﻧﻔﺮ درﻣﺎن درﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ اﺳــــﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮش و ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ ‪:‬ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷـــﻮرا‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دﺳـﺘﺮﺳـﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻫﺎی اﺳــﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳــﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی‬ ‫ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺮﮐﺰ ﻏـﺮﺑﺎﻟﮕـﺮی ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ راه‬ ‫اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪،‬ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪:‬اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﺪاﯾﺖ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ رژﯾﻢ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪:‬ﮐﺸــﻒ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﻮاره از‬ ‫رﺷـــﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻣــﺮﻫﻮن زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎدر ﻧﯿـــﺮدی‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳــﺎﯾﺮ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪون‬ ‫ﺷﮏ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫در اﺳﺘﺎن روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷـﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳــﺘﺎن اﺑﺮاز‬ ‫داﺷﺖ ‪:‬ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪،‬ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رای ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴــــﺘﻨﺪ‪،‬و ﺟﺪای از ﻫﺮﻗﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ﻧﮋادی و ﯾﺎ‬ ‫ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ در‬ ‫ﺧﺼﻮص دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺷـــﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﯾﺎداوری ﮐﺮد‪:‬ﺑﯿﺶ از ‪ 90‬درﺻﺪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺸـﻒ ﺷﺪه‬ ‫از ﺳــﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮده اﺳﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ واﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸـــــﺎن ﭘﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺪاءو ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺤﺴــﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن در ﮐﺮﯾﺪور ﺷـﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و‬ ‫ﺷﺮق ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺣﺴــــﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺸــﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺧﻮرده ﻓﺮوﺷــﺎن و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺷـــﺒﮑﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪:‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 800‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴــــﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و‬ ‫روﺳــﺘﺎﯾﯽ از ﺳـــﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻـﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ‪16‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳــﺖ ﮐﻪ از‬ ‫اﮔﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﮐﺎوه‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 3736‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14006417416‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد‬ ‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/07/01‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻋﻠﯿﺮﺿـــﺎ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0600359476‬و ﻗﺎﺳــــﻢ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺷــــﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 0602639468‬و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0603369073‬ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‪499600000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻢ اﻟﺸـــــــــــــــــــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‪500000000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ‪1200000‬رﯾﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‪1500000000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0600359476‬دارای‪500000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـــــﺮﮐﻪ‪ .‬ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0602639468‬دارای‪500000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸــــﺮﮐﻪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0603369073‬دارای‪500000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺳﺎوه‬ ‫)‪(906823‬‬ ‫و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺮ ‪ 10‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد دﺳــــﺘﮕﯿﺮ و ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎﻧﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴــﺎﻧﯽ و‬ ‫اﺳــــﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ‪،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫دراﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ ار ‪ 6500‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺸﻒ‬ ‫و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸــــﻔﯿﺎت ﻣﻮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺳﻄﺢ‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺮ ‪ 50‬درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‪:‬ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن و در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ‬ ‫ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻫﻤﻮاره‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳـﺖ‬ ‫‪.‬وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر در ﺳـﻄﺢ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن اراک ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮرد‬ ‫ﻓﺮوﺷﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺳـــــــﭙﺎه روح‬ ‫ا‪...‬اﺳــــــﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﭘﺎﮐﺴـــﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮده دردﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ان‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴــــــﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ ‪:‬اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﺎد اﺟﺮا و‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺸـــــــﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫اﺳـﺎس‪ 22‬دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷــــﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫اﺳﺘﺎن اﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ‬ ‫اﯾﺸـــﺎن اﻓﺰود ‪:‬اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ‬ ‫اﮔﺎﻫﯽ اﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار‬ ‫ﻫﺎی ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪ 60‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎرﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـــﮕﯿﺮی از‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ درﺑﯿﻦ اﻗﺸـﺎر‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷـــــﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ان ﺣﺴـــﺎس ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀــﻞ ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ رو ﯾﮑﯽ از ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﻫﺎی دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻮرا ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎران ﺑﺮق‬ ‫ﺗﺸـــﮑﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد و ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻫﺎﺳــــﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷــــﺎﻫﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﯿﻢ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺴــــﺎس‬ ‫ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎری ﮔـﺮ در ﺣﻮزه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﯾﺎرﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔـﯽ ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪3 4‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ اﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳـﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـــــﮕﯿﺮاﻧﻪ درﺳﻨﯿﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ‪5000‬ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺿـــــــــﺮ‬ ‫درﻣﻬﺪﮐﻮدک‪،‬ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻧﺎن اﻣﻮزش ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺎب اوری و ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴـــــﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎرﮐﺮد ‪:‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زﯾﺎدی در واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎری اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دراوردن ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸـﻮر ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺻﯿﺎﻧﺖ وﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸــﺮدرﺟﻬﺖ‬ ‫ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺎن درﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎدﺑﺮای دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا‬ ‫ﯾﮏ اﺻــﻞ اﺳــﺖ و دراﯾﻦ راﺳـــﺘﺎ ﺑﯿﺶ از ‪3500‬ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀــﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ‪4‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺷــﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ 4000‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــــــــﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ اﺷـــــﺘﻐﺎل ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎن‬ ‫داﺷــــﺖ‪:‬درﺳــــﺎل ‪ 98‬از ‪ 3‬ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿـﺮی ‪ 35‬ﻧﻔــﺮ از ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وی درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم دﺳــﺘﺮﺳـــﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر دوﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺻـﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﺸـــﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدرﻣﺘﺨﺼــﺺ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‬ ‫‪:‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏ روزه وﯾﮋه ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻓﻌﺎل‬ ‫ﺑﺎ دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺨﺒﻪ و ﺑﺮﺗﺮ در داﻧﺸـــﮕﺎه اراک ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ‪ 60‬ﻧﻔﺮ از ﺑﺴــــــﯿﺠﯿﺎن اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را‬ ‫درﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﻪ ﻟـﺰوم ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮری دراﻣﻮرات ﺟﺎری دﺑﯿــﺮﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺷـﻮرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺷــﺎره و‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪:‬درﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷــﻮرا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای‬ ‫ﯾﮑﺴـﺎﻟﻪ ای راﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺗﺎ‬ ‫از رﻫﯿﺎﻓﺖ ان ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 25‬درﺻﺪی اﻋﺘﯿﺎد در‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15381‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10103154782‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد‬ ‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/21‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪ اﺟﺮﻟﻮ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532425529‬ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ ‪ 500000‬رﯾﺎل ﺳــﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸــﺮﮐﻪ ﺧﻮد از ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬از ردﯾﻒ ﺷﺮﮐﺎء ﺧﺎرج ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 8700000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 8200000‬رﯾﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳـﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ‬ ‫اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺎء وﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪5719797671‬دارای ‪ 8000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﻪ‪ .‬ﻣﻌﺼــﻮﻣﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 5719875298‬دارای ‪ 100000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﻪ‪ .‬ﻋﻔﺖ رﺳﻮﻟﯽ ﺑﺰﭼﻠﻮﺋﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 5718990352‬دارای ‪ 100000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ‪/ .‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(906824‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺳﭙﻨﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻮﯾﺎ دﻟﯿﺠﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1542‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪14004590601‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 1399/04/09‬ﺗﺼـــــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷــﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3.000.000.000‬رﯾﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 7.000.000.000‬رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴـــﻢ ﺑﻪ ‪ 100‬ﺳﻬﻢ‬ ‫‪ 70.000.000‬رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷــﺪه از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷــــﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎده ‪ 5‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﻓﻮق اﺻـﻼح و ذﯾﻞ‬ ‫ﺛﺒﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری دﻟﯿﺠﺎن )‪(906825‬‬ صفحه 3 ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫ ارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾن اﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪741‬‬ ‫ﻓـﺮوش ﯾﺎ اﺟــﺎره‬ ‫ﻣﻠﮏ ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﺪرﺳــــﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ‪ 1300‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺑﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ واﻗﻊ در اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش و ﯾﺎ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪33123348 :‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 23‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪ :‬ﺗﻮاﻓﻘﯽ‬ ‫اداره ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی و ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻼت اذراب از ﺳﺎل ‪ 96‬ﺗﺎ اﻣﺮوز ؛‬ ‫ﺑﺤـﺮان ﮐﺎر و ﻧﻘــﺪﯾﻨ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪-‬زﻫﺮا ﻧﺼﯿﺮی ‪ :‬ﺗﺴـﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ی ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﻮﺳـــﻂ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳــﺒﻖ ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳـــﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و‬ ‫ﺷـــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺷـــﺮﮐﺖ اذراب از رﺋﯿﺲ ﮐﻞ‬ ‫دادﮔﺴـــﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮل ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﻮی‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻏﺎزی ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اذراب از ﺳـﺎل ‪ 95‬ﺗﺎ‬ ‫اﻣﺮوز ﺷﺪ و ﺑﺎر ﻣﺸــﮑﻼت ﯾﮑﯽ از اﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫اﯾﺮان و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ‪ 41‬ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫در ﺧﺼـــﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ‬ ‫ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎم اذراب را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺧﺒﺎر اورد و‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻗﻮه ﻗﻀــﺎﯾﯿﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ‪ ،‬ﺣﻀــﻮر و‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴـــﺘﺮی اﺳﺘﺎن و دادﺳﺘﺎن اراک از‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ‪ ،‬ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﮑﺮار ﻣﺸــــﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪار و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﺴــــﯿﺎری از ﺣﻤﺎﯾﺖ و وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ‪ ،‬ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؟‬ ‫*ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎ دﻻر ‪3‬‬ ‫ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ‪ ، 9 6‬در ﺣﻞ ﻣﺸـــــﮑﻞ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اذراب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ‪ ،‬ﻃﯽ ‪ 5‬ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اراﻣﺶ‬ ‫ﻧﺴـﺒﯽ ﺑﺮ ﻓﻀــﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ‪ ،‬اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ‬ ‫راﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻌﺪادی‬ ‫از ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻤﻠﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ و ﺗﺰرﯾﻖ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕـﯽ را ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾـﺮان و‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اذراب ﻋﻨﻮان و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳــﺒﻖ )‬ ‫ﻓﺮﯾﺒﺮز ﭘﺮﻧﺎ ( ﺳﻬﺎم زﯾﺎدی در ﺷﺮﮐﺖ دارد و ﺑﺨﺸـــــﯽ از‬ ‫ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ی اذراب را ﮐﻪ در ﺳـــﺎل ‪ 96‬ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ وارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﮐﺮده‬ ‫؛ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ) ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ دﻻر ‪ 3‬ﻫﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎل ( ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ‪ ،‬در ﺣﻞ ﻣﺸـــﮑﻞ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﺴــــﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه دوم ﻧﯿﺰ اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻬﺎم و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ وی ﺑﺪﻫﺪ ‪ ،‬ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫دﻏﺪﻏﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧـﺮوج از رﮐﻮد را ﻧﺪارد ‪ ،‬ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗــﯽ‬ ‫ﺑﺮای اذراب ﻣﯽاﻓﺘﺪ ‪.‬‬ ‫*ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﺨﺸـــﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ‪ /‬رای ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ‪ ،‬ﺷـﺮاﯾﻂ‬ ‫اذراب را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اذراب اراک در اﯾﻦ ﻧﺸـــﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀـــﻮر ﻓﺮﺧﯽ ‪ ،‬ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼـــﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺟﻤﻌﯽ از * ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺳـﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ؛ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن اذراب واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ‪ /‬ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﻌﺖ اﺳـﺘﺎن‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﮔﺎه اﺷــﺎره ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺮﮐﺰی را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد؟‬ ‫ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ارزش ‪ 1500‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ » ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸـﻮر‬ ‫اﻣﺮوز ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ‪ ،‬ﺑﮕﯿﺮد ؟ ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای واﮔﺬاری ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ‬ ‫اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﭘﺮوﻧﺪه دوم ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﺻـــــﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺪوی اذراب ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ راﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﺷــــﻮد ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫دادﮔﺎه در ﺧﺼـﻮص ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ؟«‬ ‫ﻓﺮﯾﺒﺮز ﭘﺮﻧﺎ )ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳـﺒﻖ ( در ﺣﺎل رﺳـﯿﺪﮔﯽ اﺳـﺖ ؛‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اذراب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕـﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده و اﮔـﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در دادﮔﺎه‬ ‫ﻣﻮﺿـﻮع اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی و‬ ‫ﺑﺎﻻی ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ان‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﯾﻨﮑﻪ در واﮔﺬاری ﺑﻪ اﻫﻠﯿﺖ و ﺗﺨﺼــﺺ‬ ‫ﻧﮕﺎه و ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﻮد ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی دﺳـﺖ‬ ‫وی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸـــــﺪه ﺑﻮد ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اذراب ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ‬ ‫ﺳـﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اذراب واﮔﺬار ﻣﯽﺷـﻮد ‪.‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮان ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ‪ ،‬ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ‪،‬‬ ‫ﭼﻮن‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻋﯿﺴــﯽ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﻮدی ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ‪ ...‬را دارد ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ ‪ ،‬اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗــــﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ رﻏﻢ‬ ‫* اﻫﻤﯿﺖ رای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص دو‬ ‫ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺘﺎد ﺗﺴـﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﮐﺸــﻮر از دﯾﮕﺮ ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ‬ ‫ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ ‪ ،‬ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮده و ﻣﺸــــﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ‪ ،‬اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن‬ ‫ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺗﺴــــﻬﯿﻼت ﺑﺮای و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت اذراب اﺳﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی زﯾﺎدی‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪ ،‬رﻗﺎﺑﺘــﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻨﺘـــﺮل‬ ‫* ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸــﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ‪،‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﭼﻪ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺸـﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﺒﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم اﺳـﺖ ‪،‬‬ ‫دارد ؟‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸــــــﺎورزی ﺳﻬﺎﻣﺪار‬ ‫اﺳﺘﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﺣﺴــﺎب‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺼـﺮﯾﺢ‬ ‫وی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اذراب ﻧﯿﺴـــــﺖ ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ در‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺪود اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯽ‬ ‫ﮐﺎر ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧــﯽ‬ ‫دارای ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﻮدی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﺳﻬﺎﻣﺪاران در‬ ‫ﺧﺼــــﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ اورده را از‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸـــﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ‪ ،‬دﻟﯿﻞ ﻋﺪم‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻮدن ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻪ‬ ‫ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺸﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دارد ؟ ﺳﻬﺎﻣﺪار‬ ‫در اذراب اداﻣﻪ دارد‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ دوم و ﺣﺘـﯽ ﭼﻨﺪم ﻗــﺮار دارد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ زا ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺻﺪور رای دو ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﯾﻨﺪه اذراب و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺤﺮان ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﺮﻓﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و اورده‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴـــﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻣﺪار و ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه ‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫* اﻣﮑﺎن ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت اذراب در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫وﺟﻮد دارد‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮ ﺧﻼف واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻮن ﻫﭙﮑﻮ‬ ‫و‪ ...‬ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺴـﺎﺋﻞ اذراب در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه وﺟﻮد دارد ؛ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸــــــﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺑﺮ اﺳـﺎس‬ ‫ﻣﺼــﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮ اﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ را‬ ‫ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺸـﮑﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﭙﮑﻮ‪ ،‬واﮔﻦ ﭘﺎرس و اذراب ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺧﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـﺪ ‪ :‬ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻـﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و‬ ‫اذراب ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری‬ ‫را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫* دو ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳــــﺒﻖ را‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪/‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷــﺮﮐﺖ اذراب‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴــــﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸـﺴـﺖ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار‬ ‫دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴــﺖ در‬ ‫اﯾﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ؛ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀــﺎﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎر و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷـﺘﻐﺎل اﺳـﺖ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳــﻮﻫﺎن روح ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود ‪ :‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮل و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮔــــــﺮان و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﻀــﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ‪،‬‬ ‫اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺧﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد و ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒـﺮی و راﻫﺒـﺮدﻫﺎی رﯾﯿﺲ ﻗﻮه در ﺣﻮزه‬ ‫ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ و اﺷـﺘﻐﺎل‪ ،‬دادﺧﻮاﺳـﺖﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺣﻖ ‪ ،‬ﻋﺪل و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻼک ﮐﺎر اﺳﺖ و‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﺳـﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷـﻮد ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم را‬ ‫ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴـــﯿﺮ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی از ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺻــﻮرت‬ ‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﻮی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫اذراب ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸــــــﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻓﻀﺎ ارام ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‬ ‫‪ :‬ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺸـــﮑﻞ ﺳﻬﺎﻣﺪار و‬ ‫اﻫﻠﯿﺖ ان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﺎت ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼـــﻤﯿﻢ‬ ‫ﮔﯿﺮی ﺷﻮد‪.‬‬ ‫او ﻣﻮﺿـﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷـﺮﮐﺖ اذراب را‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼــﺼــﯽ داﻧﺴــﺖ و وﻋﺪه داد ﮐﻪ در‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺘﺼــﺎدی دادﮔﺴــﺘﺮی ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ‪.‬در ﺧﺼــﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸـــﺎر‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اذراب وارد ﻧﺸـﻮد و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴــﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼــﻮص دو‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺷـﺮﮐﺖ اذراب اراک)ﻓﺮﯾﺒﺮز ﭘﺮﻧﺎ(‬ ‫ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎه ﻣﻔﺘﻮح اﺳـﺖ ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی در ﺧﺼـﻮص اﯾﻦ دو ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺘﻪ و‬ ‫در ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رای و ﻣﻘﺪﻣﺎت‬ ‫ﺻـﺪور رای ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳــﺖ‪ ،‬وﻟﯽ در ﺟﻬﺖ اﺳــﺘﯿﻔﺎی‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ وﻓﺎق و ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻــﻨﻌﺘﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼــــﺎدی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﺳﻪ ﺟﻠﺴــــﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫***‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸـــــﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻫﺰارﻣﺘﺮی ﯾﮑﯽ از ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری‬ ‫از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد و ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه ‪ ،‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎر در ﻓﻀـــﺎﯾﯽ ارام و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮان از اﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﯿﺎت‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ؛ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫اذراب ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ وﺿﻮح ﺣﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ .‬ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺳـﻮ‬ ‫ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ان را داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ‪ 41‬ﮐﺎرﮔـﺮ اذراب ﺑﺎ رای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈـﺮ ‪،‬‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﻞ از رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴـــــﺘﺮی اﺳﺘﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 745

هفته نامه نامه امیر 745

شماره : 745
تاریخ : 1399/06/18
هفته نامه نامه امیر 744

هفته نامه نامه امیر 744

شماره : 744
تاریخ : 1399/05/28
هفته نامه نامه امیر 743

هفته نامه نامه امیر 743

شماره : 743
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه نامه امیر 742

هفته نامه نامه امیر 742

شماره : 742
تاریخ : 1399/05/01
هفته نامه نامه امیر 739

هفته نامه نامه امیر 739

شماره : 739
تاریخ : 1399/03/22
هفته نامه نامه امیر 738

هفته نامه نامه امیر 738

شماره : 738
تاریخ : 1399/03/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!