هفته نامه نامه امیر شماره 736 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 736

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 736

هفته نامه نامه امیر شماره 736

‫ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﻤﺴـﺮم ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎرﺗﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ‬ ‫در اﻧﺠﺎ ﺷﻮﻫﺮم را در ﮐﻨﺎر زﻧﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧﻨﺪه دﯾﺪم‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 736‬ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺮ ﻘﺎ‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ؛‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ داد ؛‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪ 76‬درﺻﺪی‬ ‫ﻣﻌﻮﻗﺎت ﮐﺎرﮔــﺮی در اﺳﺘــﺎن‬ ‫ﺳﻨ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ ‪:‬‬ ‫از ﮐـــﺮوﻧﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ دان ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺖ‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﯾﮏ ﻏﻮل ﻧﺴﺎﺧﺘــﻪ ﺑﻮدم‬ ‫‪3‬‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ اورژاﻧﺴﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔـــــﺮان‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اﮔﻬــﯽ ﻣــﺰاﯾﺪه‬ ‫ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺮ دارد ﻓـﺮوﺷـﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺪان دﻟﯿﺠﺎن ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻼت ‪ ،‬ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺟﻨﺐ زﻧﺪان اراک ‪ ،‬اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷــــﯽ ﺟﻨﺐ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت اراک و‬ ‫ﺧﯿﺎﻃﯽ زﻧﺪان اراک را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿـــــــﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ درج اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده روز ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ اراک ‪ -‬ﺟﺎده‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺐ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی اراک ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪان اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی ‪ 34257006‬و ‪ 34257007‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ درج اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌــﺎون زﻧﺪاﻧﯿــﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ‬ ‫رازی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15301‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14008530946‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/10/23‬ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﺒﻨﻢ ﮔﯿﻮﮐﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 4120212270‬ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 110.000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400.000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داد و رﺿﺎ ﺳﻮﺳﻦ اﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520505001‬ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 90.000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸـﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600.000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داد ‪ ,‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1.000.000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1.200.000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ‪ 4‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻـﻼح‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺷﺮﮐﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬رﺿﺎ‬ ‫ﺳـﻮﺳـﻦ اﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520505001‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600.000‬رﯾﺎل‬ ‫ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﯿﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 4120212270‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400.000‬رﯾﺎل‬ ‫ﺳﻬﻢ اﻟﺸــــﺮﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533225078‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪200.000‬‬ ‫رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(837442‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ رازی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15301‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14008530946‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/10/22‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ‪ 12‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(837443‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود زﯾﺴﺖ‬ ‫ﭘﺎﻻﯾﺶ رازی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15301‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14008530946‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/10/24‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533225078‬ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200.000‬رﯾﺎل‬ ‫از ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ‪ ,‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷـﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1.200.000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1.000.000‬رﯾﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ‪ 4‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ ‪ .‬ﺷﺮﮐﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح‬ ‫ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬رﺿﺎ ﺳـﻮﺳـﻦ اﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0520505001‬‬ ‫دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600.000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸــــــﺮﮐﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﯿﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 4120212270‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400.000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(837444‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺳﺎزی اﯾﺮان‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 873‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780040806‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1399/01/17‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در واﺣﺪﺛﺒﺘﯽ اراک ﺑﻪ ادرس ‪:‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬ﺷﻬﺮ اراک‪،‬ﻣﺤﻠﻪ ﺷـﻬﺮک ﺻـﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪،1‬ﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺒﺘﮑﺮان ‪،‬ﻗﻄﻌﻪ ‪ ، 68‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ‪-‬ﮐﺪﭘﺴـﺘﯽ‪ 3819954366‬اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ وﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺷﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(837445‬‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺴﳣﺮی ﺑﮕﯿﺮان‬ ‫ﻣﯿﻦ اﺟﳣﺎﻋﯽ را‬ ‫ﺳﯿ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﴎخ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫زﻫﺮه ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸـﺴـﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ‪ 99‬ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﺴــــــــــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وارﯾﺰ ﺷﺪ ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﻋﺪه‬ ‫ﻫﻤﺴـﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸـﺴـﺘﮕﺎن ﻟﺸـﮑﺮی و ﮐﺸـﻮری و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﮑﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺟﺰو ﻃﺮح ﻫﻤﺴـﺎنﺳﺎزی ﻗﺮار‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺴــــــﺌﻮﻻن اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ان را ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸـــــــــــﮑﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ در ﺳﺎل‬ ‫‪ 99‬اﻧﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﺸـﺴـﺘﮕﺎن ﮐﺸــﻮری و ﻟﺸــﮑﺮی ﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷــــﺪ ؛ اﻣﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﻟﻄﻒ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﯿﺴــــﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮرم رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻬﺎ را ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﮐﺸــــــﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢ از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ان ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ ‪ .‬وﻋﺪه‬ ‫ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 21‬درﺻﺪی ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮی‬ ‫ﺑﮕﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ ‪ 1‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 830‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 15‬درﺻـﺪی ﻣﺰد‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻮرم ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 34‬درﺻﺪی ﺳﺎل ‪ 98‬ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق ‪ 2.8‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد ‪ .‬ﺧﻄﺎب ﻧﮕﺎرﻧﺪه‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮف ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازوﯾﺸﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺑﺪ ‪ .‬ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺷـﺎن ﺷـﺪه ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻــﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭘﺲ ﭘـﺮده ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺶ زده اﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻗـﺮاردادﻫﺎی‬ ‫ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ‪ ،‬ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴــﺖ ‪ .‬واﻗﻌﯿﺖ ان اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﻣﺮوز ‪ ،‬ﺑﺪون ﯾﮏ رﯾﺎل ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺣﻘﻮق ﮐﺴـﺮ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ‬ ‫از اﯾﻦ ﮐﺴﻮرات ﺑﻮده ؛ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﺻﻨﺪوق رﺳﯿﺪه‬ ‫‪ ،‬دﺳﺖ ﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﺮ ﻣﺴــــﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺸﺎن ﺑﯽ ﮐﻼه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪99-112‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ‪ :‬ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻧﮓ اﻣﯿﺰی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( در ﻧﻈﺮ دارد ‪،‬ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و دارای ﺗﺨﺼـﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮدد از ﺗﺎرﯾﺦ درج اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ﻣﻮرخ ‪ ) 99/02/28‬ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ (‪ ،‬ﺿـﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ و اﮔﺎه و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫در ﺑﻨﺪ ) ب ( ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸــــﺎﻧﯽ اراک ‪ -‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ‪ 22‬ﺟﺎده ﺑﺮوﺟﺮد ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ‪ -‬دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ و‬ ‫ﺑﺮاورد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ‪ 086-32633163- 65‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ(ﺷﺮح ﮐﺎر‪:‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺎده ﺳﺎزی و رﻧﮓ اﻣﯿﺰی ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ ‪ :‬اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ‪ ،‬ﻻﯾﻦ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ و وﺳﻞ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ‪ ،‬ادوات‬ ‫ﺑﺮق و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ‪ ،‬ادوات اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ‪ ،‬ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ب(ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪،‬اﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و اﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ( و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪ /‬ﻓﺎﮐﺲ ‪.‬‬ ‫‪-4‬اراﺋﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‪،‬ﮔﻮاﻫﯽ ارزش اﻓﺰوده ‪،‬ﮐﭙﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪-5‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ) ﭘﺸﺖ و رو ( ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از وزارت ﺗﻌﺎون ‪،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ‪ :‬در ﺻﻮرت ﻧﻘﺺ و ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ‪ ،‬ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸــــﻨﻬﺎدات ﺑﺪون اﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ج( ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬واﮔﺬاری اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼــــــﻪ ‪ :‬ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ب در ﻣﻘﺎﺑﻞ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500/000/-‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴــــــﺎب ﺟﺎری ﺷﻤﺎره‬ ‫‪ 0105763780000‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی‬ ‫‪ 32633180-086 -95‬اﻣﻮرﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﯾﺎداور ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ‪ %5 :‬ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻗﺎﺑﻞ وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺪر اﻻﺷﺎره و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫و ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) ﺳﭙﺎم ( ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺨﺼــــﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ‪ ،‬ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ درج اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ -‬ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪736‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ داد ؛‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪ ۷۶‬درﺻﺪی‬ ‫ﻣﻌﻮﻗﺎت ﮐﺎرﮔــــــﺮی در اﺳﺘــــــﺎن‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﻮﯾﺶ‬ ‫‪#‬ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان در ﺳﺎل ‪99‬؛‬ ‫اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و اﻓﺘﺘﺎح ‪۳‬ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳــﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳـــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﺳــــﻮﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ از‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ ‪#‬ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾـﺮان در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 99‬ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر"دﮐﺘﺮ اردﮐﺎﻧﯿﺎن "‬ ‫وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫـﺰار و‬ ‫ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻠﻨﮓ زﻧـــــــﯽ و ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿــﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـــــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷـــﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق اﺑﯽ ‪ 4,8‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻓﺸـــﺎر‬ ‫ﺷـﮑﻦ ﺷـﻤﺎره ‪3‬در ﻣﺤﻼت ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‪570‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑـﺮق‬ ‫اﺑﯽ ‪ 3‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻓﺸـﺎر ﺷﮑﻦ ﺷﻤﺎره ‪4‬در‬ ‫ﻣﺤﻼت ﺑﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ‪360‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ‪ 16‬اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر‬ ‫وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺎﺑـﯽ ‪3‬و‪ 4,8‬ﻣﮕﺎواﺗـﯽ‬ ‫ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺗﻮﻟـــﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑـــﯿﺶ از‬ ‫‪6 0‬ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک ﺑﻪ وﯾـﮋه در ﭘﯿﮏ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴــــــﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﯿـــــــــﺰان‬ ‫‪32000‬ﺗﻦ در ﺳـــــﺎل ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی‬ ‫‪30‬ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎل ‪،‬ﺻﺮﻓﻪ‬ ‫ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼــــــﺮف ‪25‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ‬ ‫ﺳـــﻮﺧﺖ و اﺻـــﻼح وﻟﺘﺎژ از ﻣﺰﯾﺖ و‬ ‫اﻫﺪاف اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸـــــﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﻮاﯾــﯽ دو ﻣﺪاره ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔــﺰل دره ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮل ‪38‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻏﺮق‬ ‫اﺑﺎد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ‪ 80‬ﻣـﯿﻠـﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ اﻫﺪف‬ ‫اﺻــــﻼح وﻟﺘﺎژ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺮژی‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ اﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﲠﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ‪۷‬ﻫﺰار اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق‬ ‫در ﴲﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن از‬ ‫اﺻـﻼح و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزی ﺑﯿﺶ از ‪7‬ﻫﺰار‬ ‫اﻧﺸـﻌﺎب ﺑﺮق روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎﺑﺎ ﻣـﺮادی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫‪ 43‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷـﺒﮑﻪ ﺳــﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑــــﺮ ‪ 38‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮد‬ ‫ﻧﮕﻬﺪار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﺪه اﺳــﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم دو ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺪﯾـﺮﯾﺖ ﺑﺤــﺮان و ﺧﻂ‬ ‫ﮔﺮم ‪19‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷـــﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ‪98‬اﺻـﻼح‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـــــﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 40‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ در‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎن ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳـﺖ ‪،‬اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺖ‪ 4000 :‬ﻻﻣﭗ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی‬ ‫و ﺑﯿﺶ از ‪ 500‬دﺳـﺘﮕﺎه ﭼﺮاغ روﺷـﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺸــﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺼــﺐ‬ ‫ﻟﻮازم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در ﻧﻘﺎط ﺷــــﻬﺮی و‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫‪ 454‬دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺼـــــﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺳﮑﺴــــﯿﻮﻧﺮ ﮔﺎزی ﻣﻮﺗﻮردار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﻣﺴــﯿﺮ ﻓﯿﺪر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺷــــــﻬﺮﻫﺎی ﺧﻨﺠﯿﻦ و ﺗﻠﺨﺎب ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫زﻣﺎن رﻓﻊ ﺧﺎﻣﻮﺷــﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ‪98‬ﺑﺮﺷﻤﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺮادی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺪﯾـﺮﯾﺖ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ‪ 4‬ﺷﻬﺮ و ‪ 81‬روﺳﺘﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﻮل ‪ 800‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪،‬‬ ‫‪ 400‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ‪776‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻣﺴـﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺮ ‪ 1900‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫ﻣـﺮا ﺑﺒﯿﻦ‬ ‫‪-‬ﻣرﯾم داوداﺑﺎدی‪-‬‬ ‫در ﺗﻘﻮﯾﻢ‪ ،‬روز ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸـﺎﻫﯿﺮ ‪،‬ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﻣﮕﺬاری‬ ‫ﺷﺪه ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن روز ‪،‬اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه و ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺳـﯿﻞ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روز ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳـﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ از ذﻫﻦ ﻫﺎ ﭘﺎک و روز از ﻧﻮ ﺷـﺮوع ﻣﯽ ﺷــﻮد ؛ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر‬ ‫ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ دﯾﺮوز ارج و ﻗﺮب ﻟﺤﻈﻪ ای داﺷﺘﻪ!‬ ‫‪12‬اردﯾﺒﻬﺸـــﺖ ‪،‬روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ؛ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺷﺎن از ﻧﺪﯾﺪن‬ ‫ﻧﺎﻣﺸـﺎن در ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی‬ ‫ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ ‪،‬اﯾﻦ روز را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸـﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان را زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺸــﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﻬﺎ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدی‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬ﺑﻪ ﯾﺎد روزﻫﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ‬ ‫دروازه ﺗﻬﺮان اﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﺳﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﻬﺎ دروازه ﺗﻬﺮان ‪،‬دروازه ای راه‬ ‫ﮔﺸﺎ ﺗﺮ از ﻗﻮل ﻫﺎی ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﺸـﮏ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ درد اﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴــﺖ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ‪.‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺮوﻧﺎ ‪،‬اوﺿﺎع اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎرﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﻪ و ﻣﺪارک ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی اداره ﮐﺎر را ﺑﺎﻻ‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ﮐﻪ زودﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴــــــﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﺸﻮر‪،‬زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻟﻪ ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ‬ ‫ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸــﻮر اﺳﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎﻧﻤﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺐ ﺷـﻤﺎل ‪،‬ﺳـﺮد وﯾﺨﺒﻨﺪان اﺳــﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬اﯾﮑﺎش روز ﺑﯿﮑﺎران‬ ‫راﻫﻢ در ﺗﻘﻮﯾﻢ داﺷﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫در دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﺳـﺮ‬ ‫دادﻧﺪ و ﺣﺮف ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ زدﻧﺪ ‪،‬اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎز از اﯾﻦ ﻗﺸـــــــﺮ ﺿﻌﯿﻒ و اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫‪،‬ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ زده اﻣﯿﺪوارم‪،‬ﮐﻤﯽ ﺳــــﯿﻢ و زر دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ‬ ‫اﺧﺮﺗﻤﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷــــﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﻮرﯾﺎی وﻟﯽ ‪،‬ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪش را در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﻢ‪:‬‬ ‫" ای ﺧﻮاﺟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﺮا ﺑﯽ ﺧﺒﺮی‬ ‫روزان و ﺷﺒﺎن در ﻃﻠﺐ ﺳﯿﻢ و زری‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﯾﮏ ﮐﻔﻦ اﺳﺖ‬ ‫ان ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮی ﯾﺎ ﻧﺒﺮی "‬ ‫اداﻣﻪ ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول‬ ‫اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺰ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻮرم ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺮوﻧﺎزده ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺷﺪه و ﺑﺴــﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺴــﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـــﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺲ از‬ ‫ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ روی اورده ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ؛در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻧﯿﺴـــــــﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان و‬ ‫ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج از ﺑﺮﺟﺸـﺎن ﭘﯿﺸــﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺳﺮخ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ‪ .‬ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن از ﭘﺲ ﻋﯿﻨﮏ دودﯾﺘﺎن‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﮑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺻﺒﺮ‬ ‫ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺻـﺪور ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ‬ ‫روز ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﺎﻫﺶ ‪76‬درﺻــﺪی ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪،‬اﻗﺎزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر در دﺳﺘﺎن‬ ‫ﭘﺮﺗﻮان ﺻـــﺎﺣﺒﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و‬ ‫ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻨﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﻗﺮار دارد ‪،‬ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد‪ 11 :‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه‬ ‫روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾـﺮ از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬ﺑﺎور ﻗﻠﺒــﯽ و از‬ ‫ﺧﻮدﮔﺬﺷـــﺘﮕﯽ ﺳـــﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ‪،‬ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸـــﻮر ﻣﺎ در‬ ‫دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸـﺎﻧﯽ از‬ ‫ﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬رﻓﻊ ﻣﺸــــﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔـﺮی از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ‬ ‫در اﺳــــﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی‬ ‫ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫‪ 7 6‬درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﻌﻮق را در اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺎراﻣﺴــــﺎل " ﺟﻬﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ" اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐـﺮد ‪ ،‬در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷــﺘﻨﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ در راﺳـــﺘﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ و‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﺳــﻪ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـــﻮر اﺳﺖ و‬ ‫‪ 6 5‬درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ‪،‬ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬ﮐﺎراﻓـــﺮﯾﻨﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی در ﻣﺴـــــﯿﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬روﻧﻖ‪ ،‬ﭘﯿﺸــــﺮﻓﺖ و ﮐﺴــــﺐ‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ‬ ‫اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮداﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان ﳕﺎد ا دا اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان ﻧﻤﺎد اﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻮﺳـــﻌﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬـﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد ﺑﺎﺑـﯿﺎن اﯾــﻨﮑﻪ‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ ﻫــﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻒ_ب_اﯾـــﺮان در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 9 9‬ﺑﺎ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻼح ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ‬ ‫وروﻧﺪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻫﺎ‬ ‫اﻏﺎز ﺷـﺪه اﺳــﺖ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺳــﺎزوﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻨﻮع و ﮐﺎراﻣﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸـﺎط و‬ ‫اﻣﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺎی‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﯿﻖ دارد‬ ‫و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﻒ_ب_اﯾـﺮان ‪ ،‬ﻧﻤﺎد دو ﺟــﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ اب و ﺑـﺮق‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـــــﻮر را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در‬ ‫دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻫﻤﯿﺸــﻪ در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴــــﺘﻤﺮ در‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﯾﺴـــــﺘﺎده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪو ﻏﯿﺮﺣﻀــﻮری از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی‬ ‫اﺻــﻠﯽ اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳـــﺎل ﺟﺎری‬ ‫اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮔﺴـﺘﺮش‬ ‫دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴــﻬﯿﻞ و‬ ‫ﺗﺴـــــﺮﯾﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در‬ ‫اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﯾﮏ ﻫــﺰار و ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫رﯾﺎل ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد اﻓﺰود‪ :‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑـﺮق اﺑـﯽ‬ ‫‪ 4,8‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻓﺸــــــﺎر ﺷﮑﻦ ﺷﻤﺎره ‪3‬‬ ‫ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑـﺮق اﺑـﯽ ‪3‬ﻣﮕﺎواﺗـﯽ‬ ‫ﻓﺸـــﺎر ﺷﮑﻦ ﺷﻤﺎره ‪4‬ﻣﺤﻼت واﺣﺪاث‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸـــــﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ دو ﻣﺪاره‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰل دره ﺑﻪ ﻃﻮل ‪3 8‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘـﺮ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻏﺮق اﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو‬ ‫در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد‪:‬ﻧﯿـﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑــﺮﻗﺎﺑــﯽ‬ ‫‪3‬و‪ 4,8‬ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪60‬ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺳــﺎﻋﺖ اﻧﺮژی‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼـﻞ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴـــــــــﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﭘﯿﺸــــــﮕﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫‪،‬اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺎس ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺣﻀــﻮری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷــــﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﯿﺶ از ‪735‬ﻫﺰار‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮک را ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ‪20‬ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺷـــــﺒﮑﻪ ﺑﺮق در اﺳـــــﺘﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه‬ ‫دارد‪،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد‪:‬ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳـــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺰﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﺳـــــــــــــــﻮﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﻮﯾﺶ‬ ‫‪#‬ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان در ﺳﺎل ‪99‬‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر"دﮐﺘﺮ اردﮐﺎﻧﯿﺎن " وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺪ و ﺑﺎاﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ‪ 100‬ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫و ﻏﯿﺮﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ‪ 3 0‬ﻫﺰار‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ را دارد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک ﺑﻪ وﯾﮋه‬ ‫در ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺳــــﻮﺧﺖ و‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸــﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای‬ ‫ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪32000‬ﺗﻦ در ﺳــﺎل ‪،‬ﺻــﺮﻓﻪ‬ ‫ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ‪2 5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫و اﺻـﻼح وﻟﺘﺎژ از ﻣﺰﯾﺖ و اﻫﺪاف اﺣﺪاث‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـــــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬ﭘﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﻫﺎی‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮده در راﺳﺘﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻـــﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸــﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﻧﯿﺮو‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ ‪ :‬ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﺧﺪوم اﯾﻦ ﺻـــــﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻀـﺎﻋﻒ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ‬ ‫در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑـــﺮق ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ورزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﻤﴪم ﺑﻪ ر ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻓﱲ‬ ‫در اﻧﺠﺎ ﺷﻮﻫﺮم را در ﮐﻨﺎر زﻧﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧﻨﺪه دﯾﺪم‬ ‫ﺧﺮاﺳـﺎن ﻧﻮﺷـﺖ ‪:‬ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺳـﺮزﻧﺶ‬ ‫ﻫﺎی اﻃـﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧـﯽ ﻫﺎ و ﭘﺎرﺗـﯽ‬ ‫ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی در‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﺴـﺮ ﺧﻮدم را‬ ‫در ﮐﻨﺎر زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷـﺶ زﻧﻨﺪه دﯾﺪم‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪاﺷــــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اراﻣـﯽ از ان ﺟﺎ ﺑﯿــﺮون اﻣﺪم و ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و‪...‬‬ ‫اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از اﻇﻬﺎرات زن ‪ 3 0‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫اش ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻪ اﺷــــﻔﺘﻪ ﺑﺎزار زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک اش ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫او ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﺴـــﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫درﺑﺎره ﺳـﺮﮔﺬﺷـﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻗﺎﺳﻢ اﺑﺎد ﻣﺸــــﻬﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ‪ 12‬ﻧﻔـــﺮه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ‬ ‫اﻣﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺼـــﯿﻞ‬ ‫ﮐـﺮده اﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از دﯾﭙﻠﻢ در رﺷــﺘﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار‬ ‫راﯾﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼــــﯿﻞ‬ ‫دادم‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷـﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ان دروس‬ ‫را ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ‪ .‬روزی در ﯾﮑــــﯽ از ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸــــﺘﺮک‪ ،‬اﺳﺘﺎد از ﯾﮏ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺴﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻮاﻟﯽ‬ ‫ﮐﺮد و او در ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﮑﻮت ﮐﺮد ﻣﻦ ﻫﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ان ﺳﻮال را ﻣﯽ داﻧﺴــﺘﻢ روی‬ ‫ﺑﺮﮔﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸـﻤﺎﻧﺶ ﻗﺮار‬ ‫دادم ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﮐﻼس درس ﺗﻤﺎم ﺷـــــﺪ‬ ‫»ارﻣﺎن« ﻧﺰد ﻣﻦ اﻣﺪ و از ﮐﻤﮑﻢ ﺗﺸـﮑﺮ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـــــﻮع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ‬ ‫دوﺳــــﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ارﻣﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی‬ ‫ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ‬ ‫دﺧﺘــﺮﺧﺎﻟﻪ اش ﻧﺎﻣــﺰد ﺑﻮد ‪ .‬ﭘﺪر و ﻣﺎدر‬ ‫»ارﻣﺎن« ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻـﺮارﻫﺎی او و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ام اﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴـــــــﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را در ﻗﺒﺎل‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪﺷــﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ‬ ‫واﺣﺪ اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧـﯽ و ﺧﻮدروی ﭘــﺮاﯾﺪ ﺑﻪ او‬ ‫ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ازدواج ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﻦ روﺑﻪ‬ ‫رو ﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﻣﺎ اﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ارﻣﺎن ﺗﺤﺼــﯿﻞ را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل ﭘـﺮداﺧﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺠـﺮﺑﻪ‬ ‫ای ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ و ﻣﺎ‬ ‫در ﭘﯽ ﻓﺸـﺎر ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش‬ ‫اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎن ﺷــﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫اﺟﺎره ای ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ‪ .‬از ان روز ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫و ﻣﺪام ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸـﯿﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫او ﯾﮏ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ورزﺷـﯽ اﺟﺎره ﮐﺮد و ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻗﺮض ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐـﯽ از‬ ‫اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ روﺣﯿﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴـﺮم‬ ‫را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔـﺮداﻧﻢ وﻟــﯽ رﻓﺘﺎر ارﻣﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺐ ﻫﺎ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ اﻣﺪ و ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻮد‬ ‫و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳـــﺮ و‬ ‫ﺻـــﺪا ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫اش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل اﻫﺪاﯾـﯽ ان ﻫﺎ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎ از ﮔﻮﺷـﻪ و‬ ‫ﮐﻨﺎر اﻏﺎز ﺷــــــﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬در‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳـــﻌﯽ ﻣﯽ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫اﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺟﯽ و ﺗﻘﯽ ﻓﺮﺟﯽ‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺒﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ اﺣﺪ از ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﺸـــﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ‪ 1566/65‬واﻗﻊ درﺑﺨﺶ دو اراک ﻣﻠﮑﯽ‬ ‫اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪494‬و‪87‬دﻓﺘﺮ‪38‬و‪ 310‬اﻣﻼک ﻃﯽ ﺷﻤﺎره ‪5147‬و ‪ 45611‬ﺛﺒﺖ‬ ‫و ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ ﺟﺴـــﺖ و ﺟﻮی‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼــﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴــﯽ ﻣﺪﻋﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت اﻧﻘﻀــﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل‬ ‫واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻـﺪور ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫ﮐﺮدم ﺑﺎ ورزش ﺻـﺒﺤﮕﺎﻫﯽ در ﭘﺎرک ﺑﻪ‬ ‫اراﻣﺶ روﺣﯽ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﺎ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫اﺷـﻨﺎ ﺷـﺪم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دوﺳـﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﺮ‬ ‫روز ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻬﺎن« اﺷﻨﺎ ﺷـﺪم و ﺑﺎ او‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »ﺷــﻬﺮه« ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺎرﺗـــﯽ ﺗﻮﻟﺪ رﻓﺘﯿﻢ »ارﻣﺎن« را در‬ ‫ﮐﻨﺎر زﻧﯽ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻇﺎﻫـﺮی زﻧﻨﺪه دﯾﺪم و‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ‬ ‫اراﻣـﯽ از ان ﺟﺎ ﺑﯿـﺮون اﻣﺪم و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺧﺒﺮدادم ‪ .‬ان‬ ‫روز ﻫﻤﺴـــﺮم دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮب‬ ‫ﺧﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷـﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷــﺪ ‪ .‬او‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿـــــﻮع ﻇﻦ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدم و ﻓﻬﻤﯿﺪم‬ ‫از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ زﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳــﺎل را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻣـﻮﻗﺖ ﺧـﻮدش دراورده و در دام ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺎ ان ﮐﻪ ﺧﻮدم‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎی ﺷــﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ »ﺟﻬﺎن«‬ ‫اﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮم را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‬ ‫ﻋﺸـﻖ او را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﮕﻪ دارم ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫ﺷـــﺪم ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ارﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻮ‬ ‫ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ان ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﻣﺮا ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﺴـﺮﺷﺎن داﻧﺴـﺘﻨﺪ و‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻧﺎﺑﻮد ﮐـﺮده ام!‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮک ﺑﺎ ارﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه روز ﺧﻮﺷﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷـﺘﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ان ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺸــــــﻮم ﺧﻮدم را‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دادم از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼـــﺪ‬ ‫دارم ﻫﻤﺴـــــﺮم را از اﯾﻦ اﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ام ﺑﺎ او ﺑﺮﮔﺮدم ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﮔــﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﻨﻬﺎﻧــﯽ ﺑﺎ او اداﻣﻪ‬ ‫ﻧﺪﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟــــــﺮاﻫﺎی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧـﯽ را ﺑـﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻓﺎش ﻣــﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻧﺎراﺣﺘﯽ‪،‬ﺑﻨﺰﯾﻦ روی ﺧﻮدم و‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ رﯾﺨﺘﻢ‬ ‫ﺷﺮق ﻧﻮﺷﺖ ‪:‬ﭘﺴـــﺮ ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺰدش دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﺑﺎ او را ﻧﺪارد‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ رﯾﺨﺖ و‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﺻﺒﺢ‬ ‫دﯾﺮوز در ﺷـﻌﺒﻪ ‪ 2‬دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ‬ ‫ازاد ﺑﻮد‪ ،‬در ﺟﻠﺴــــﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــــﺪ و‬ ‫وﮐﯿﻞﻣﺪاﻓﻌﺶ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه‪ ،‬دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺧﺒﺮ اﺗﺶﺳــﻮزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران داده ﺷﺪ ‪ .‬وﻗﺘﯽ اﺗﺶﻧﺸـﺎﻧﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ‬ ‫و ﭘﺴــﺮ ﺟﻮان در ان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺠﺎت‬ ‫ﺟﺎن ﻫﺮ دو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره‬ ‫ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﻏﯿـــﺮﻋﻤﺪیﺑﻮدن ﺣﺎدﺛﻪ اﻏﺎز‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺟﺎﻧﺶ را‬ ‫از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ‪ .‬اﻣﺎ ﭘﺴـﺮ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از‬ ‫ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺴﺮ ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﻦ و ﻣﻘــــــــﺘﻮل‬ ‫ﻣﺪتزﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻣـــﺰد‬ ‫ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺘﯿﻢ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﭘﺪر‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ وراث ﻣﺮﺣﻮم اﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸــﻬﺎدﯾﻪ ﮐﻪ اﻣﻀـــﺎ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸـــﺎع از ﺷﺸـــﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ‬ ‫‪2859‬اﺻﻠﯽ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اراک ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻮم اﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮ ‪6‬ﻣﺘﻤﻢ ﺻﻔﺤﻪ‪347‬ﺻﺎدر و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه‬ ‫ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸــﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪10‬روز ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت‬ ‫اﻧﻘﻀـــﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺟـﺮ ﺑـﺰرﮔــﯽ در ﺗــﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ورﺷﮑﺴـــــﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪار‬ ‫ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻤﻮﻟـــﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬ﺷﮑﺴـﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺪرم روی زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷــﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺳـﺎﺑﻖ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدم ﺑﺮﺳـﻢ و ﺑﺮای او‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻢ ‪ .‬ﻧﺎﻣﺰدم از اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﻣـــــﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﮏ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮده اﺳـﺖ و‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳــﺎﺑﻖ را ﺑﺮای او‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻣـﺮد ﺟﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﯿﻠــﯽ ﻧﺎﻣــﺰدم‪،‬‬ ‫روﻣﯿﻨﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮدم ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون او ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷـــﺖ ‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدم روﻣﯿﻨﺎ را‬ ‫ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ و زﻧﺪﮔـﯽاش ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻦ را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷــــﺖ‪ .‬او‬ ‫ﻣـﯽﮔﻔﺖ وﻗﺘـﯽ ﭘﻮل ﻧﺪاری ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﭼﯿــﺰ ﻧﺪاری و اﯾﻦ ﺑــﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠـــﯽ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﺮاﻣﯿـﺰ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺪر روﻣﯿﻨﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪرم از‬ ‫ورﺷﮑﺴـــﺘﮕﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﻫﻢ‬ ‫ﺧﻮدم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑـﺮای‬ ‫روﻣﯿﻨﺎ درﺳـــــﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادهاش‬ ‫راﺿـــﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ او ﺧﻮدش راﺿـــﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﺷـﺪ ‪ .‬ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺣﺎدﺛﻪ او را ﺑﯿﺮون‬ ‫دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺮای اﺧﺮﯾﻦﺑﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ‬ ‫را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ روﻣﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاﻫــﯽ‬ ‫ﻣﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﻮدم را اﺗﺶ‬ ‫ﻣـﯽزﻧﻢ ‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ ﻧـﺮو‪ ،‬ﺑﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻦ ﺑــﺮاﯾﺖ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ درﺳــــﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻧﮑــﺮد و ﮔﻔﺖ ﻧﻤــﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اداﻣﻪ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﯾﮏ دﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻟﯿﺘـﺮی ﺑﻨــﺰﯾﻦ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم‪ .‬ان را ﺑﺮداﺷــﺘﻢ و روی‬ ‫ﺧﻮدم و ﻣﺎﺷـﯿﻦ رﯾﺨﺘﻢ ‪ .‬ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳــﺘﻢ‬ ‫روﻣﯿﻨﺎ را اﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ‪ ،‬ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺘﻢ ﺧﻮدم‬ ‫ﺑﺴﻮزم و ﺑﻤﯿﺮم‪ ،‬اﻣﺎ وﻗﺘﯽ روﻣﯿﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐــــﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮدش ﻫﻢ اﺗﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸـــﺘﺮی‬ ‫ﻧﺸـــــــــﺪم‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺑﻪﻫﻮش اﻣﺪم در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺑﻮدم ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ روﻣﯿﻨﺎ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳــﺖ ‪.‬‬ ‫ﭘﺴــﺮ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ در ﺣﺎﻟـــﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده روﻣﯿﻨﺎ در‬ ‫دادﺳﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺪه و در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی‬ ‫اوﻟﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺮد ﺟﻮان‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳـﺎل از ﺣﺎدﺛﻪ و‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮد ﺟﻮان‪ ،‬او ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‬ ‫ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ‪ .‬دﯾﺮوز ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮد‬ ‫ﺟﻮان در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﺣﻀــــﻮر ﻧﯿﺎﻓﺖ وﮐﯿﻠﺶ‬ ‫ﺑﻪﺟﺎی او ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺷـﺪ ‪ .‬وﮐﯿﻞﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮد ﺟﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻦ ﺑﺴـﯿﺎر ﺟﻮان‬ ‫اﺳﺖ و ﺷـﺪت اﺳـﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ‪ .‬او ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ‬ ‫روﻣﯿﻨﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﻮدﮐﺸــﯽ ﮐﺮده‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴـﻪ دادﮔﺎه‪ ،‬ﻗﻀــﺎت ﺷﻌﺒﻪ ‪2‬‬ ‫ﺑﺮای ﺻﺪور رای وارد ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎران ﺟﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 5676‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780091151‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/12/26‬ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪1- :‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺎن اﻧﺼـــــﺎری ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0521170613‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 6179298521‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫و زﻫﺮه اﻧﺼـﺎری ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0532542630‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻤﺪت دو‬ ‫ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ‪ 2- .‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳـﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪاور ﺷـﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪،‬‬ ‫ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﻘﻮداﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪- .‬‬ ‫‪ 3‬ﻟﯿﻼ ﻋﺴـــــــﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0535119070‬ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و رﺣﻤﺖ اﷲ‬ ‫ﺣﻤﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 6179654808‬ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻤﺪت ﯾﮑﺴـﺎل‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪ 4- .‬روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸــــﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺖ درج اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(824335‬‬ ‫ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪736‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ ‪:‬‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ‪:‬ﻣﺮﯾﻢ داوداﺑﺎدی‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳـــﯿﺪ ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻧﻘﺪر از ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﻧﺸـــﺪن اﻧﻘﺪر ﺑﺎ‬ ‫ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ً درﮔﯿﺮ ﺷــﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮد اﻣﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ دﭼﺎر وﺳﻮاس ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺷﺪه اﯾﻢ ‪.‬ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﯿﻢ و رﻧﮓ از روﯾﻤﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺮد ‪ .‬اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﺎرﻫﺎ ﮔﺎه ﺻـﻌﻮدی و‬ ‫ﮔﺎه ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽ ﺷـــــﻮد وﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫دارد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳــــﺖ ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸــﺎن از ﺑﯿﻢ اﻧﮓ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﯿﺎن اﺑﺘﻼ اﻣﺘﻨﺎع‬ ‫ﻣــﯽ ورزﻧﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻪ ﮔﺎه ﻣـــﯽ‬ ‫ﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﯾﮏ دوﺳـﺖ ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﮑﺎر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ درﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ و زﺣﻤﺎت ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺷــﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮدار ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫اﺟـﺮاﯾـﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺤـﺮان را ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﺮس اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ‪،‬ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ‬ ‫ﻋﻬﺪ ‪،‬ﻣﺪﯾـﺮ اﺟـﺮاﯾـﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـﺮ و ﻣﺪﯾـﺮ‬ ‫ﻣﺴـــــﺌﻮل ﺑﯿﺪاری و ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــــﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ روزی را‬ ‫ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐــــﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﺴـــــــﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ وی‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ او ﺑﻌﺪ از ﺗﺴــﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻮﯾﯿﺪ ‪1 9‬ﻣـﺒـﺘﻼ ﻧـﺒﻮده و ﺗـﻨﻬﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ‬ ‫از ﮐـــﺮو ﯾﮏ ﻏﻮل ﻧﺴﺎﺧﺘــﻪ ﺑﻮدم‬ ‫رﯾﻮی داﺷﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻂ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷـﺮح دﻫﺪ ؛ اﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ‬ ‫اﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اوﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ داﺷــــــﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر روز ﺑﺪن درد داﺷﺘﻢ ‪،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ‪.‬‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﭘﺰﺷــﮏ ان را ﺳـــﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ‬ ‫ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ روز‬ ‫ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮏ دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و‬ ‫ﭘﺰﺷﮏ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺗﺴـــﺖ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫دﻫﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﺴـﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪت وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮدم‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺪو ورود ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺷــﺎﻫﺪ‬ ‫ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ‪ 82‬ﺳـــﺎﻟﻪ اﻫﻞ ﮐﻤﯿﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫روﻧﺪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ‬ ‫ﭼﻪ ﺣﺴﯽ داﺷﺘﯿﺪ ؟‬ ‫در واﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺸـــﺪم ﭼﻮن‬ ‫ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟـﺰ‬ ‫ﺑﺪن درد ﻣﺨﺘﺼـــــﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻢ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷـــﺘﻢ و ﺑﺮای‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺖ‬ ‫اﷲ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ؟‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷـﺮاﯾﻂ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و وﺿـﻊ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴـــــــﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد و داﺋﻢ‬ ‫ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ وﺳﺎﯾﻞ و اﺗﺎﻗﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷـﺪ‬ ‫و در ﻫﺮ اﺗﺎق دو ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﺣﻀـــﻮر‬ ‫ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ در روز دوم ﺣﻀــﻮر‬ ‫در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻮت ﺷﺨﺼـــﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در‬ ‫ﺗﺨﺖ ﮐﻨﺎری ﻣﻦ ﺑﺴــﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸــــــﮑﻞ رﯾﻮی از ﻗﺒﻞ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴـﺖ ﮐﺮوﻧﺎی وی ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﻓﻮت ﻣﺸـــﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ان ﻫﻢ‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد رﯾﻮی‬ ‫اﯾﺸـــــﺎن ﻣﺠﺎل زﻧﺪﮔﯽ را از وی‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬‬ ‫از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـــﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫وﯾﺮوس ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ‪،‬اﯾﺎ از ان ﻣﯽ‬ ‫در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ را ﭼﻄﻮر دﯾﺪﯾﺪ ؟‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺷــﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺻـــﻼ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ‪ .‬روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ‬ ‫دﯾﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻗﺴـــﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫اورژاﻧﺲ ﻣﺸــــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺻﻒ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‬ ‫اﺳـــﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺎل در ﺻـــﻒ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻓﻀــــــﺎی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ‬ ‫‪،‬رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻮارد ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟‬ ‫در ﺑﺨﺸــــﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴــﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ دو روز در‬ ‫ان ﻗﺴـــﻤﺖ ﺑﺴــــﺘﺮی ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺟﻮاب‬ ‫ازﻣﺎﯾﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﺟﺎی‬ ‫ﺗﺸــﮑﺮ دارد ‪،‬اﻣﺎ در ﺑﺨﺸــﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴـﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ؟‬ ‫ﺧﯿﺮ ‪.‬ﺑـﺮاﯾﻢ ﻋﺎدی ﺑﻮد زﯾـﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻓﺮض اﻧﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴـــﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐـﺮدم و از اﯾﻦ وﯾـﺮوس در ذﻫﻦ‬ ‫ﺧﻮدم ﯾﮏ ﻏﻮل ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ‬ ‫از ان ﺑﺘﺮﺳﻢ و ﻣﯽ داﻧﺴــﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض‬ ‫اﺑﺘﻼ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ‬ ‫وﯾﺮوس ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺑﻮد‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻮﺿـــــﻮع ﺑﺮای‬ ‫اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑـــــــﺮای‬ ‫اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ اﯾﺠﺎد اﺳـﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫از اﻃﻼع رﺳـــﺎﻧﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ و ﻫﻤﺴـﺮ و ﻓﺮزﻧﺪم از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﮐﺎر داﺷــﺘﻢ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﺒﺮ ﺑﺴــــﺘﺮی ﺷﺪن ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻮدﯾﺪ ‪،‬ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿـــﺰی‬ ‫ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟‬ ‫ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳـــــــﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدم و‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را از ﻃـﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤــﺮاه و ﻟﺐ‬ ‫ﺗﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم و ﺗﻨﻬﺎ دور ﮐﺎر ﺷــﺪه‬ ‫ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫ﺳـــﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ روز ﭘﺪر ﺑﻮد دوری ﺷـــــﻤﺎ از‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺎ ان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ‪،‬ﭼﻪ ﺑﻮد؟‬ ‫ﺳـــﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ‬ ‫‪،‬دوری از ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺴـﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫ﺑﻮدم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﺸــــﺎن از ان ﻫﺎ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮم و دور ﺑﺎﺷﻢ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓـﺮزﻧﺪﺗﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗـــﯽ‬ ‫اﯾﺎم ﺑﺴـﺘﺮی ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن‬ ‫ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ؟‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ روزﻫﺎی ﺧﻮﺑـﯽ ﻧﺒﻮد و‬ ‫اﯾﻦ ‪ 4‬روز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﺪﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺸــﯿﺪه‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳـــــﺘﺎد و در ان از ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺧﻮب ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدم ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدن‬ ‫ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎر ﺗﺴــــﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در‬ ‫ﻓﺎﺻﻪ ‪ 4‬روز ﺣﻀــــﻮر ﻣﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﺗﺴــــﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺘﺎﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪه‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮم وﻟﯽ ﺷﺮط ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ‪ 1 4‬روز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در‬ ‫ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ‬ ‫در روز ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻗـﺮﻧﻄﯿﻨﻪ‬ ‫‪،‬ﮐــﺮوﻧﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿــﺮی روی روﻧﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺿﺮرﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﺷـﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﺪﯾﻢ ‪ .‬در واﻗﻊ‬ ‫دوﻟﺖ دﺳـﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﭼﺎپ‬ ‫ﻧﺸـﺮﯾﺎﺗﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼً ﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷـــﺪﯾﻢ‬ ‫‪،‬ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن را ﺑﻪ دﻧـﺒﺎل ﺑـﯿﻤﻪ ﺑـﯿﮑﺎری‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ان ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈـــﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در روز ﻫﺎی‬ ‫اول ﺧﻮﺷــﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮب ﻧﺒﻮد و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻫﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸــــﺪ‬ ‫‪.‬اواﯾﻞ ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﺿـﻌﯿﻔﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـــــﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﻣﯽ اﻣﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳـــﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در‬ ‫ﺗﻬﺮان و اﺳــﺘﺎن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دو ﺳــﻮﯾﻪ و‬ ‫ﻣﺴــــــــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و زﯾﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ روز اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎزار ﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﺷـﻮد و اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ و از ان‬ ‫ﻃﺮف ﮐﺸـــﻮر دﺳﺘﻮر ﻣﯽ داد ﭘﺎﺳﺎژ ﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺎزار ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷـﺪ ‪،‬اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮدش ﺿــﺮﺑﻪ ﻣﯽ زد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷــﺪ‬ ‫ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸـــﺘﺮی ﮔﯿﺮد وﻟﯽ‬ ‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺬﺷــﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎرا ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﺣﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳـــﯿﺪه و اﻣﺎرﻫﺎ در‬ ‫ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن اﮔﺮ ﺣﺮف ﺧﺎﺻـﯽ دارﯾﺪ‬ ‫ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم ﻋـﺰﯾــﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ دارم ﻣﻮﺿــﻮع‬ ‫ﮐـﺮوﻧﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿـﺮﻧﺪ و ﻓﮑـﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن‬ ‫اﺑﺘﻼی اﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ‪.‬‬ ‫از ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر و‬ ‫اﺳــــﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻋﺰﯾﺰان زﺣﻤﺖ ﮐﺶ در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﺖ اﻟﻪ ﺧﻮاﻧﺴـــــﺎری و‬ ‫وﻟﯿﻌﺼــــﺮ اراک ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼــــﺎﻧﻪ و ﺑﺎ از‬ ‫ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺴﺎﮔﺰارم‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻼﺷــــﻬﺎ و زﺣﻤﺎت‬ ‫ﻫﻤﺴــﺮم ﮐﻪ در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫دﻗﺖ و وﺳـــﻮاس در رﻋﺎﯾﺖ ﺷــــﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻗـﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻣﻨــﺰل ﮐﻤﮏ ﮐــﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدم ﺗﺸــﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ‬ ‫ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ‪ ۱۹‬ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫اﯾﺴـﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ ‪ :‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ازﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸـﺎن‬ ‫ﻣﯽ دﻫﺪ وﺟﻮد ﺳــــﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫اﻧﺰﯾﻢ در ﺧﻮن ﻣﺮدان در اﻓـﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼی‬ ‫اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑـﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬ﻧﻘﺶ ﮐﻠـﯿﺪی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺨﺼـــﺼــــﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺧﻮن ﻣﺮدان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺰﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ اﻧﺰﯾﻢﻫﺎ ﺑـﺮای‬ ‫اﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﺳـﺖ اﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷـﻦ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدان‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬اﺳـﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬اﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ‪ ٢ACE‬در‬ ‫ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀــــــﺎی ﺑﺪن‬ ‫ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪19‬‬ ‫ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺰﯾﻢ ‪٢ACE‬‬ ‫در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری و رﺳﯿﺪن‬ ‫ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـــــﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ داروﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺴﺪود‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ‪ACE‬و ﻣﺴــــﺪود ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴــــــﯿﻦ )‪ )ARB‬ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ‪ ٢ACE‬ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼـﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬را اﻓــﺰاﯾﺶ ﻧﻤــﯽ‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ARB‬و ﻣﺴـﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ‪ACE‬‬ ‫ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﻠﺐ‪ ،‬دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی ﺗﺠﻮﯾـــﺰ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺨﺼــﺼــﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺪﺳـﺖ اﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻫﺰاران زن و ﻣﺮد ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼــﺼــﯽ‬ ‫ﻣﯿﺰان اﻧﺒﺎﺷــــﺖ ‪ ٢ACE‬را در ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از ﺑﯿﺶ از ‪ 3500‬ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ از ‪ 1 1‬ﮐﺸـــــﻮر اروﭘﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿــــــــﺮی‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس اﻏﺎز ﺷــــــﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ‪19‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸــــﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕـﺮ ﺑﻪ اﻧـﺰﯾﻢ‬ ‫‪ ٢ACE‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﮐﻠـﯿﺪی در ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎ اﺷـﺎره‬ ‫ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼـﺼـﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ‪ :‬زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ‪ ٢ACE‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴــﺘﯽ در ﺧﻮن‬ ‫ﻣـــﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﻬﺎﻣﯽ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻦ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 223‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10102822524‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــﻪ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 223‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10102822524‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1399/01/16‬ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺑﻨﺪ‬ ‫)ز(از ﻣﺎده ‪ 14‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ ‪:‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻨﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ از ﺧﺎرج ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـــــﺮﮐﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺪت ﺗﺼـــــﺪی و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و اﻣﻮر ﺷـﺮﮐﺖ را ﻃﺒﻖ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺣﻖ اﻣﻀــﺎ ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد‬ ‫ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮوات ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫اﻣﻀـﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺘﻔﻘﺎ" ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت‬ ‫ﻋﺎدی واداری ﺑﺎاﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮدا" ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮاﺳﺖ‪/.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻣﺎم ﺟﻮادع اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 320‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780132420‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 1398/12/24‬و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 89/99/6524‬ﻣﻮرخ ‪ 99/1/18‬اﺳـﺘﺎﻧﺪاری اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻣﺤﻤﻮد زارﻋﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 622100243‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﮔﻮدرزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0532055071‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ‪ ،‬رﺿﺎ ﭘﺮﯾﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0532557931‬ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﺧﺰاﻧﻪ دار ‪ ،‬ﻧﺮﮔﺲ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ، 0533482461‬زﻫﺮا رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ ، 0532317297‬ﻣﺤﻤﺪ رﺿـﺎ ﮔﻮدرزی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 6178687095‬و ﻓﺮﯾﺪه ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻬﺮ اﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0558955967‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀـــــﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 98/8/30‬و ﻧﺮﮔﺲ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 0533482461‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪاور ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺧﺰاﻧﻪ دار و در ﻏﯿﺎب ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫دار ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪/.‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری زرﻧﺪﯾﻪ )‪(824706‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(824705‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ ‪ 1399/01/16‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺣﺴــﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﺪرودی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0061143073‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ‬‫ﻣﺪﯾﺮه ‪ ،‬زﻫﺮا ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0084394439‬ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 5560029548‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه و‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻇﻢ زاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0055120636‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ )ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫( ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺗﺼﺪی ﻣﺪﯾﺮان ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪ 1400/7/28‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮوات ﻗﺮاردادﻫﺎ و‬ ‫ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺘﻔﻘﺎ" ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻋﺎدی واداری ﺑﺎاﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮدا" ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮاﺳﺖ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری زرﻧﺪﯾﻪ )‪(824707‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﻤﺎی اراک ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 4037‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780075044‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/10/02‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪-1‬داود ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﻪ ﮐﺪﻣﻠﯽ ‪ 0532486153‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀــــﻮ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0534626653‬ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و‬ ‫ﺑﺎﻗﺮ ﺷـﺎﻣﻠﻮ ﺑﻪ ﮐﺪﻣﻠﯽ ‪ 0532390504‬ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت دو‬ ‫ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳــﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور و ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ .‬ﺳــﻔﺘﻪ ‪ .‬ﺑﺮات و‬ ‫ﻋﻘﻮد اﺳــﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺮاﺳـــﻼت وﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ ‪.‬‬ ‫‪-3‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺖ درج اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(821998‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ اﻟﯿﺎف ﺗﺮﻣﻪ ﺻﺪف دﻟﯿﺠﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1270‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10980236500‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/07/01‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫روح اﻟﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0569800048‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎوﯾﺎﻧﭙﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ 2709388618‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳــﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری دﻟﯿﺠﺎن )‪(824708‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ اوﯾﻦ راﯾﺎن ﮐﻮﺷﺎ اراک‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15124‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14008306088‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/07/10‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎده دو اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻟﺤﺎق ﮔﺮدﯾﺪ ‪ :‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ‪ ،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻧﺼــﺐ و‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮات و راه اﻧﺪازی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اداری ‪ ،‬ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎﻻ و اﻧﺒﺎرداری‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی‪،‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷـﻬﺮی و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ‪،‬ﺧﺪﻣﺎت اب رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ‪،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‪ .‬اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ )ﺳﯿﻮﯾﻞ( اﻋﻢ از ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ‪ ,‬ﺳﺎﺧﺖ راه و ﺑﺎﻧﺪ و ﭘﻞ ﺳـﺎزی ﻓﻠﺰی و‬ ‫ﺑﺘﻨﯽ و اﺟﺮای ﺗﻮﻧﻞ و ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻻزم‪ ،‬ﺳﺪﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اب و اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اب رﺳﺎﻧﯽ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ ،‬ﻧﻘﺸـﻪ ﺑﺮداری و ﺗﺴـﻄﯿﺢ اراﺿﯽ و ﮔﻮدﺑﺮداری ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو و اﺟﺮاء اﻧﻮاع دﮐﻞ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک‪،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻣﺸــﺎوره ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ در اﻣﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎه ﻫﺎ و‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ‪ .‬ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ‪ ،‬واردات و ﺻﺎدرات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺧﺬ وام و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ و ﮔﺸــــﺎﯾﺶ ال ﺳﯽ ﻧﺰد ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی‬ ‫داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ‪ ،‬ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮐﻠﯿﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ‪ ،‬اﺧﺪ و اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﺎز ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼـــــــﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ و‬ ‫ﻣﺰاﯾﺪات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼـــﻮﺻﯽ اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ) ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ( ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﯿﺎوش ﻧﻮروزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0621867047‬و وﺣﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520598164‬ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 999500000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸــــــــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2000000000‬رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ‪4‬‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪- :‬ﺳﯿﺎوش ﻧﻮروزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0621867047‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﻪ ‪ -‬وﺣﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520598164‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(826813‬‬ ‫ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻦ اﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒـﺮﮔـﺰاری روﯾﺘـﺮز‪ ،‬اﻧـﺰﯾﻢ‬ ‫‪ ٢A C E‬ﮔﯿﺮﻧﺪه ای روی ﺳــــــﻄﺢ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺘﺼـﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ وارد‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺷﺪه و ان را اﻟﻮده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﻓﺖ دﻟﯿﺠﺎن ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 890‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780041320‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/15‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻋﻠﯽ اﺻـــﻐﺮی ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ )0579753115‬ﺧﺎرج از ﺷـــﺮﮐﺖ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ واﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳــﻤﯽ ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0579697061‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه وﻓﻬﯿﻤﻪ ﺟﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0579384675‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه و ﺷﯿﻮا ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0570022746‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪- 2‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﺎ اﻣﻀـﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و اوراق ﻋﺎدی ﺑﺎ اﻣﻀــــﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0579728285‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻـﻠﯽ وﻗﺎﺳــﻢ‬ ‫ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0579709582‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری دﻟﯿﺠﺎن )‪(824704‬‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﻧﺎرﯾﻦ اﺑﺎن‬ ‫درﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1399/01/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1226‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14009076451‬ﺛﺒﺖ و‬ ‫اﻣﻀـﺎ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﮔﻬﯽ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره ‪ 89/99/7500‬ﻣﻮرخ ‪ 1399/1/19‬اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺿﻮع ‪ :‬ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺴــــﺐ و ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺼـﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ‪ ,‬ﺟﺬب ﻣﺸــﺎرﮐﺘﻬﺎی‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ‪ ,‬اﺣﺪاث ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی زود ﺑﺎزده ‪ ,‬ﺑﺮﮔﺬاری ﮐﻼﺳـﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ‪,‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺳﻨﯽ و ﻧﻮع ﺟﻨﺴـﯿﺖ‬ ‫ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل ‪ ,‬اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رواﻧﺸـﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸــﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮوش ﺑﺮای دک ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺑﺎزار ‪ ,‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ‪ ,‬ﻣﺸـــﺎوره و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ‪ .‬ﻣﺪت ‪ :‬از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ‪ :‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫‪ ،‬ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻪ راه اﺑﻮذر ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺷـﻬﯿﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ]‪ ، [20‬ﮐﻮﭼﻪ ﺗﮑﺎوران ]‪ 8‬و‬ ‫‪ ، [7‬ﭘﻼک ‪ ، 4‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﺪﭘﺴـﺘﯽ ‪ 3814185973‬اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ‪ :‬ﻟﯿﻠﯽ اﺧﻼﺻﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532314980‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه زﯾﻨﺐ رﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532975316‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻟﯿﻼ رﻓﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0534130445‬ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳــــﻌﯿﺪ اﺗﺎﺑﮑﯽ ﺑﻪ ﺷــــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0534883532‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـــﻦ‬ ‫اﺗﺎﺑﮑﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 5719605576‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳــﺎل اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ‪ :‬ﺳﻤﯿﺮا ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520193083‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﺎزرس اﺻـﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺗﯿﻤﻮری ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 4198619913‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس‬ ‫ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ‪ .‬دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀـﺎ ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق‬ ‫ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪاور ﺑﺎ اﻣﻀــﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺧﺰاﻧﻪ دار و در ﻏﯿﺎب ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺑﺎ اﻣﻀـــﺎی‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾـﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(818347‬‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـﺮ ‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ ‪ -‬ﻫﭙﮑﻮ ؛ ﻏﻮل‬ ‫ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت راﻫﺴـــﺎزی‬ ‫ﮐﺸﻮر ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻫﻤﮑﺎر‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﺒﻬﺮ اﻟﻤﺎن و‬ ‫ووﻟﻮ ﺳـــــﻮﺋﺪ و ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ اﻻت‬ ‫راﻫﺴـــﺎزی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و در زﻣﺎن‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ‬ ‫ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـــﯽ و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺎل و روز ﺧﻮﺷـﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا در‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺴــﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای‬ ‫ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺻــﻨﻌﺖ را‬ ‫ﻧﺪاﺷـــــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ راﻧﺖ و ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻣﻮال و‬ ‫زﻣﯿﻨﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮق داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ در اراک ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴــﺖ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷـــــــﻬﺮ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ اراک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎد ﻧﯿـﺰ‬ ‫در اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣـﺮدم از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑـﺮای اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮی ﮐﻪ ﺻﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺼﺪ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدی ان را داﺷﺖ و ﺟﺎی ﺗﺮﮐﺸـــــﻬﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ دﯾﻮار ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫وﺟﻮد دارد ﻫـﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﻤﺒﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺖ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼــــﺼــــﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﻮر ان‬ ‫ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺧﻮد اداﻣﻪ داد‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻣﻌﮑﻮس ادوات‬ ‫ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﺷــﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ‬ ‫اﯾﻦ ادوات را ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴــــﺖ‬ ‫دﺷﻤﻦ در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺳﻨ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎرج را در زﻣــﯿــﻨﻪ ﺗﺎﻣـــﯿﻦ ادوات‬ ‫راﻫﺴـــــﺎزی ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻪ ای از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻮدر و ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳــﺎﺧﺖ ﻫﭙﮑﻮ‬ ‫در ان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮی ﮐﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺳـﺮن‬ ‫در اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗـﺮﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤـﯽ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺴـــﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ازﻣﯿﺰ‬ ‫ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﺷﮑﺎرﺳـﺎز و ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ‬ ‫ای ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﭙﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ای ﻣﺨﺘﺼـﺮ از اﻓﺘﺨﺎرات‬ ‫و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ ﮐﺸـــــﻮر در‬ ‫دوراﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اراک‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫و اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮای اﻓﻮل اﯾﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ و‬ ‫ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﺻـﻨﻌﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﻏﺎز ﺷــﺪ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﺑﻪ واﮔﺬاری‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﮔﺮﻓﺖ و‬ ‫ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﻣـﯽ ﮐـﺮدﻧﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻏﻮﻟﻬﺎی‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت راﻫﺴﺎزی اروﭘﺎ ﺑﺮﻧﺪه‬ ‫ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﺮﯾﺪ ﻫﭙﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮدن ان از ﻣﺰاﯾﺪه ﺣﺬف‬ ‫ﺷﺪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ واﮔﻦ ﺳـﺎزی ﮐﻮﺛﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ ﻫﭙﮑﻮ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾـﺮﯾﺘـﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﻬﺎ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﮑﻮ از ﯾﮏ ﺳــﻮ و واردات‬ ‫ﻋﻤﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت راﻫﺴـﺎزی دﺳﺖ دوم‬ ‫از ﭼﯿﻦ از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار‬ ‫داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اداره اﯾﻦ ﺷــــــﺮﮐﺖ و‬ ‫زﯾﺎﻧﻬﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی دﻧﺒﺎل ﻣﺸـﺘﺮی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑــﺮای ﻫﭙﮑﻮ ﺑﮕـــﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﯿﺪرو اﻃﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار‬ ‫رﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾــﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ اورژاﻧﺴـﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔــــﺮی از اﺑﺘﺪای‬ ‫اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺎم اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﻮده و‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر اﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ ‪،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫دﺷﻮار اﻗﺘﺼــــﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش‬ ‫دوﻟﺖ و ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت اورژاﻧﺴـﯽ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷـﻮد و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫دﺷـﻮاریﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﺻــﺒﺮ و‬ ‫ﭘﺬﯾﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻧﻮع دوﺳﺖ ﺟﻬﺖ ازاد ﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣردﻣﯽ‪:‬‬ ‫‪0216268687001‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 22‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت‪:‬‬ ‫‪6037991899858207‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ؛‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ دان ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻــﻪ ﮔﺬاﺷـــﺖ و در اﯾﻦ‬ ‫واﮔﺬاری وﺿـــــﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از‬ ‫واﮔﺬاری ﻗﺒﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط در ‪ 8‬ﻗﺴـﻂ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺎﺻــــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ‪ 6‬ﻣﺎﻫﻪ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ‪ 2‬ﺳــﺎل ﺗﻨﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷــﺮوع‬ ‫اﻗﺴـــﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻘﺪی‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی وارﯾﺰ ﻧﻤﻮد و در‬ ‫ﺳﺮرﺳﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ‬ ‫در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳـﻨﻞ و اﻋﺘﺮاﺿـﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی دراﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻏﺎز ﺷـﻮد و ﻏﻮل‬ ‫ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺶ رود ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ وﻋﺪه‬ ‫ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺴـﯿﺎر دﺳﺖ و‬ ‫ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳـﯿﺪ و‬ ‫اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت از داﺧﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اراک و ﮔﺎه ﻣﺴــﺪود ﮐﺮدن‬ ‫رﯾﻞ راه اﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸــﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸـﻮری و ﻗﻮﻟﻬﺎی‬ ‫اﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷـــﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ‬ ‫اورژاﻧ‬ ‫ﻣـــﺘﺎﻧﺖ و وﺟﺪان ﮐﺎری ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻮاره در‬ ‫ﺳﻨﮕﺮ ﮐﺎر اﯾﺴــــﺘﺎده و ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺸــــﺎن‬ ‫ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺐ ﺟﺪی‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 207‬ﻫﺰار‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴــــﺎب‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺎن ﺑﻪ ‪ 970‬ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾــﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫اﺳﺘﺎن ‪،‬ﯾﺎداور ﺷﺪ‪ 65 :‬درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 414‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﯾﻦ‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮی اﺳـﺖ و ﻣﻬﺎرت و ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﮐﺎری ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳـــــﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــــــﮑﻼت‬ ‫ﺧﺼـــﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪736‬‬ ‫ﺳﺘﺎد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر "دﯾﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی"‬ ‫زﯾﺎد ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟـﯽ ﻣﺤﺪود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴــﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺸــــﮑﻼت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴــــــﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان در ﭘﯽ داﺷﺖ ‪.‬‬ ‫اﯾﺖ اﷲ رﺋﯿﺴﯽ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﺳـﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اراک از اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ دﯾﺪار‬ ‫ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺴــــــــﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼــﻮص ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﮔﺎﻣﯽ در‬ ‫راﺳﺘﺎی ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮدارد‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀــﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻠﺴـــــﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﻫﭙﮑﻮ و اﺳــــــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﺰم ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﺣﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸــــﮑﻞ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺤﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ ‪:‬‬ ‫ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ‪ 13‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻮد‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷـــﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﻮد و رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت را ﺑﺮای‬ ‫اﯾﺸــﺎن ﺷﺮح دﻫﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﻮد و اﻣﯿﺪ در‬ ‫دل ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺟﻠﺴــــﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ روز ﺳﻪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ اردﯾﺒﻬﺸـﺖ در ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀــﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ‪ 8‬دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ و اﻗﺎی ﻣﯿﺮﻧﺎﺻــــﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺸــﮑﻼت زﻣﺎن‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺑﻮد و اﯾﺖ اﷲ رﺋﯿﺴـــــــﯽ وﻗﺘﯽ‬ ‫ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎ و ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﻮی ﻣﺎ ﺑﻮد‬ ‫را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴــــــﻪ دوم‬ ‫ﯾﮑﺴــﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻗﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ در ﺧﺼــــﻮص ﻣﺤﻮر ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﻦ از ﺧﻮد اﯾﺸـــﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدم و‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﺳــــــﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اراک‬ ‫داﺷﺘﯿﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد‬ ‫؟ زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳــﻔﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔــﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﺖ اﷲ‬ ‫رﺋﯿﺴﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» ﻣﻦ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﺪم و از وزاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮﯾﮋه وزﯾﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت ﺳـﻮال ﮐﺮدم و اﻧﻬﺎ‬ ‫ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻓﻠﺬا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ«‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ در ﺧﺼﻮص ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀـــــﺎﺋﯿﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻀــﻮر اﯾﺖ اﷲ رﺋﯿﺴــﯽ و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت و اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫و دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و اﻗﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزﯾﺮ ﺻـــــﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﻧﯿـــﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﮔﺬاری‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﺪرو اﻋﻼم ﻧﻤﻮد وﻟـﯽ ﻗﻤﯿﺖ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ ﻫﭙﮑﻮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷـــﺘﻦ ﺑﺪﻫﯽ و‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ داﻧﺴﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ از ﻣﺴـــــﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻖ‬ ‫اﻣﻀـﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﭙﮑﻮ اﻗﺎی‬ ‫روﻏﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺳـــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻻﯾﻨﺤﻞ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ از ورود اﯾﺖ اﷲ رﺋﯿﺴــــﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿـــﻮع اﺑﺮاز ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﮐﺎرﮔـــﺮان اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه‬ ‫ﻗﻀــﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪوار‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫• دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷـﻬﺮﯾﻮر و‬ ‫ﻣﻬـﺮ ‪ 1398‬ﺗﻌﺪاد ‪ 38‬ﻧﻔــﺮ از ﮐﺎرﮔــﺮان‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯽ و‬ ‫ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷــﺪﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه‬ ‫ﮐﯿﻔﺮی ارﺳﺎل ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ‪ 2 3‬ﻧﻔﺮ رای‬ ‫ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺣﺴـﻦ ﻇﻦ‬ ‫اﻗﺎی رﺿﻮاﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ‪ 106‬ﮐﯿﻔﺮی‬ ‫اﺳﺘﺎن رای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﻀـــــﻮر در ﻧﻤﺎز‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ در دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ و‬ ‫ﺗﻌﺪاد ‪ 15‬ﻧﻔـﺮ ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﺑـﺮاﺋﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﺖ اﷲ رﺋﯿﺴﯽ‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺸـــﯿﺪه‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 6‬ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺰی و ‪ 30‬ﺿـــــﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫رﻧﺠﺒﺮ در ﺧﺼـﻮص ﺳﺎﯾﺮ ارا ﺻﺎدره ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺎ در ﺳـﺎل ‪ 96‬ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺻــﺎدر‬ ‫ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﻮده و‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬ ‫• اﻗﺎزاده اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﭙﮑﻮ راه‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺳــﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ در ﺧﺼــﻮص ﺟﻠﺴــﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﺖ اﷲ رﺋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫دﯾﺪار در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺟﻠﺴــﺎت ﺳﺮان‬ ‫ﺳﻪ ﻗﻮه در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و‬ ‫ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻼت ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀــــــﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد در ﺟﻠﺴـﻪ ﺳﺮان‬ ‫ﺳﻪ ﻗﻮه ﻧﯿﺰ ﺗﺼــــﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ و‬ ‫ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﻮد‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸــــﮑﻞ ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی راه‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴـــﺘﯿﻢ و ﻗﻮﻟﻬﺎی داده ﺷﺪه از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ‪ 1050‬دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻻت‬ ‫راﻫﺴــــــﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری‬ ‫ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﺸـــﻮر در ﺷﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﺸـــﮑﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ‪ 3‬درﺻﺪ ﺳـﻬﺎم ان اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫• اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‬ ‫ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﮑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﻫـﺰاوه ﻣﺪﯾـﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‬ ‫ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺟﻠﺴـــﺎت‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ و‬ ‫ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺼـــﻮﺑﺎت‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷــﺪه اﺳـــﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺼـــﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﻦ‬ ‫ﺑﺎزﻧﺸــﺴـــﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫــﯽ ﻫﭙﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﻣﻌﻠﻖ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮﺧﯽ واﮔﺬاری ﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﮐﺎرﮔﺮی دﺳــﺖ و ﭘﻨﺠﻪ‬ ‫ﻧﺮم ﮐﺮد ‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬ ‫ﺧﻮب ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴــــــﺘﻤﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸـــﮑﻼت اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺷــــﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان دارای‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل‬ ‫‪ 97‬ﮐﺎﻫﺶ ‪ 76‬درﺻـــﺪی داﺷــــﺘﻪ و‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﯾﮏﻫﺰار‬ ‫و ‪ 197‬ﻧﻔﺮ رﺳـﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎر اﯾﻦ‬ ‫ﻃﯿﻒ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳـﺎل ‪97‬‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪ 117‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن در واﭘﺴــﯿﻦ‬ ‫روزﻫﺎی ﺳﺎل ‪ 98‬وﺿﻌﯿﺖ اراﻣﯽ را ﭘﺸﺖ‬ ‫ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ ‪،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﺴـﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ﺧﻮب و اﺛﺮﮔﺬاراﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﺷـﻤﺎر ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن اﺟﺒﺎری‬ ‫ﻣﺸـــﻤﻮل ﻣﺎده ‪ 148‬ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎر اﺳﺘﺎن را‬ ‫درﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺮز ‪ 12‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮد وﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺎر‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب‬ ‫ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺷـــﺮﮐﺖﻫﺎی دارای ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﻌﻮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﯾﺎن اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه‬ ‫ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ‪ 27‬واﺣﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ‪48‬‬ ‫درﺻﺪی ان در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾــﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن‬ ‫در اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه در ﻣﺠﻤﻮع ‪ 86‬ﻣﺎه ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﻌﻮق داﺷــﺘﻨﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن در ﻣﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ان‬ ‫‪ 172‬ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 50‬درﺻﺪی ان‬ ‫در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴــــﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن و‬ ‫ﺗﻼش ﺟﺪی ﺑﺎ ارﮐﺎن ﮐﺸــﻮری در ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ واﺣﺪی در‬ ‫اﺳـﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن اﺷــﺘﯿﺎن‪،‬‬ ‫ﺧﻨﺪاب‪ ،‬ﻓـــﺮاﻫﺎن‪ ،‬ﮐﻤﯿﺠﺎن و ﻣﺤﻼت‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﻧﺪاﺷﺖ ‪،‬ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﺎ ﻫﺸﺖ واﺣﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﻬﻢ را در واﺣﺪﻫﺎی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫در اﺳــــﺘﺎن را در ﺳــــﺎل ‪ 9 8‬ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼـــﺎص داد و ﭘﺲ از ان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫اراک ﺑﺎ ‪ 6‬واﺣﺪ دارای ﺣﻘـﻮق ﻣﻌـﻮق در‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾــﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن در ﺧﺼــﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ‬ ‫ﮐﺎر وﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺷــــﯿﻮع وﯾﺮوس‬ ‫ﮐـﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠــﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎر و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺳـــﺘﺎن ﺷـــﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫دﺳــــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﺎﺻــــﻠﻪﮔﺬاری‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋــــﯽ اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺮای رﺳـــﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر‬ ‫و ﮐﺎرﮔﺮ اﻣﺴــﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺷــــــــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از‬ ‫ﺳــﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ و روﯾﮑﺮد‬ ‫ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳـــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫‪،‬ﻋﻨﻮان ﮐــﺮد ‪ :‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘــﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﻬﺪاﺷــﺖ‬ ‫ﯾﺎران ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــــﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اراﻣﺴـــﺘﺎن ﻫﺎ‪ ،‬ﻏﺒﺎرروﺑﯽ ﻣﺰار‬ ‫ﺷﻬﺪا‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﻋﮑﺲ‬ ‫ﮐﺎر و ﮐﺮوﻧﺎ‪،‬ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت دارت و‬ ‫ﮐﺎﺗﺎ و ﺗﺼــــﻮﯾﺮﺑﺮداری از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﺪون ﺣﻀــــﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ و ﻗﺪرداﻧﯽ از‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎﺗـﯽ ﻣـﺮاﮐـﺰ درﻣﺎﻧـﯽ اﻣﺎم‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(‪ ،‬وﻟﯿﻌﺼـــﺮ )ﻋﺞ( و اﯾﺖاﷲ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴـﺎری اراک‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺒـﺮداد‪ :‬در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔـﺮ ‪500‬‬ ‫ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﮏ‪ ،‬دﺳﺘﮑﺶ‬ ‫و ﻣﻮادﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ‪ 500‬ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼـﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در‬ ‫ﻃﺮح ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09198866022‬‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 745

هفته نامه نامه امیر 745

شماره : 745
تاریخ : 1399/06/18
هفته نامه نامه امیر 744

هفته نامه نامه امیر 744

شماره : 744
تاریخ : 1399/05/28
هفته نامه نامه امیر 743

هفته نامه نامه امیر 743

شماره : 743
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه نامه امیر 742

هفته نامه نامه امیر 742

شماره : 742
تاریخ : 1399/05/01
هفته نامه نامه امیر 741

هفته نامه نامه امیر 741

شماره : 741
تاریخ : 1399/04/23
هفته نامه نامه امیر 739

هفته نامه نامه امیر 739

شماره : 739
تاریخ : 1399/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!