هفته نامه نامه امیر شماره 737 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 737

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 737

هفته نامه نامه امیر شماره 737

‫اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢ‬ ‫از دﺳﺖ داد‬ ‫ﺣﮑﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر‬ ‫و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 737‬ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪:‬‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫وﻗﺖ دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اراک ﮐﻤﯿﺠﺎن و ﺧﻨﺪاب در ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮان در ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﰟ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ‬ ‫در ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﻨــﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‪:‬‬ ‫ﺷﻣﺎره ‪٩٩-١١۵‬‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺨﺎزن ﺟﻨﻮب ﻣﺎﻫﺸﻬﺮدر ﺳﺎل ‪1399-1400‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ( در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﯿﻤﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﻟﺬا از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ذﯾﺼﻼح ﮐﻪ اﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را داﺷﺘﻪ و دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﺗﺎرﯾﺦ درج‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ﻣﻮرخ ‪ ) 99/03/03‬ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ( ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ و اﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﻨﺪ ) ب ( ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک و ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ اراک ‪ ،‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ‪ 22‬ﺟﺎده ﺑﺮوﺟﺮد ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ‪ ،‬دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮاورد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪086-32633163 -65‬‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ( ﺷﺮح ﮐﺎر‬ ‫‪ - 1‬ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﻨﻮب از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎﻫﺸـﻬﺮ و ﻣﻤﮑﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ‬ ‫‪-2‬ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ) ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ‪ /‬ون ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﺎﯾﺲ ‪ /‬ﺳﻤﻨﺪ (‬ ‫اﻟﻒ ‪:‬ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل ‪ 90‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫ب ‪ :‬ون ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﺎﯾﺲ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل ‪ 2016‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫ج ‪ :‬ﺳﻤﻨﺪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل ‪ 96‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫ب( ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ ،‬اﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و اﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ‪.‬‬ ‫‪- 2‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ از‬ ‫ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﮐﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی( و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪،‬ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﮐﺪ ﭘﺴـﺘﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ )‬ ‫ﻓﺎﮐﺲ ( ﺗﻤﺎس‪.‬‬ ‫‪ -4‬اراﺋﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ‪ ،‬ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴـﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‪ ،‬ﮔﻮاﻫﯽ ارزش اﻓﺰوده ‪،‬ﮐﭙﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﺧﺬ ﺷﺪه ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪ -5‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ) ﭘﺸﺖ و رو ( ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﮔﻮاﻫﯽ ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ از وزارت ﮐﺎر ‪ ،‬رﻓﺎه و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) در ﺻــﻮرت ﻋﺪم‬ ‫اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺬورﯾﻢ (‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک وﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ‪ :‬در ﺻـﻮرت ﻧﻘﺺ و ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺪارک و ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ‬ ‫ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺪون اﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ج( ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬واﮔﺬاری اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ‪ :‬ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ب در ﻣﻘﺎﺑﻞ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500/000/-‬رﯾﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴـــﺎب ﺟﺎری ﺷﻤﺎره ‪ 0105763780000‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎداور ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ‪ %5 :‬ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻗﺎﺑﻞ وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺻـﺪر‬ ‫اﻻﺷﺎره و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﭼﮏ ﺗﻀــــﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ) ﺳﭙﺎم ( ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ‪ ،‬ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ درج اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪737‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1399‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪:‬‬ ‫اﻣﺮوز وﻗﺖ دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﯿﺎ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ‪ 42‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی از اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل‬ ‫‪ 99‬و اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼـﺮ)ﻋﺞ( اراک ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺧﺮداد‬ ‫ﺳﺎل اﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻣﺎه در ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳـﺘﺎن و ﻣﺮدم‪،‬‬ ‫در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮاﻧﺴــــــــﺘﯿﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ از‬ ‫ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾـﺮﯾﺖ دراوردﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در اﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷــــﺎﻫﺪ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر در‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وارد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴـــــــﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره دﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‬ ‫اﺳـــﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ دوره از‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ‪ ،‬دوره دﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫دورهﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺧﺼــــــــﻮص ﻫﻤﮑﺎری و‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و دﻟﺴــــــــﻮزی ﺑﺮای اﻣﻮر اﺳﺘﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﺎن‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی و ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل و راه اﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه‪ ،‬ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴـــﺌﻠﻪدار و در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﺮان و اﺑﺎدی و اﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀـﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره دﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ و‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸـﻮر و ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺗﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻟﭽﺴـــﺐ و‬ ‫ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺴـــﺠﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻈﻢ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺶ از دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ اﻣﺪ و‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﺳــﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽاش در ﮐﺸـــﻮر ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت‬ ‫ﻧﺸـــــﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و‬ ‫ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن و ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺷــﺒﻬﻪ و اﺑﻬﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳـــﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و‬ ‫وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻘﺎﺿـﺎ‬ ‫دارﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوره دﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ را درﺧﺼـــﻮص‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ دوره ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم راﺣﻞ و ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در راس اﻣﻮر و ﻋﺼـــﺎره ﻣﻠﺖ اﺳﺖ اﺣﺘﺮام‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣــﺮدم‬ ‫اﺳـﺘﺎن و ﻧﻈﺎم ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان دﺳــــــﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی اﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ را دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳـﺎل ﺳـﺨﺘﯽ اﺳـﺖ‪ ،‬اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫اﻣﺴـﺎل دراﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض اﺳﯿﺐ‬ ‫ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ در‬ ‫ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل در دﻧﯿﺎ دﭼﺎر‬ ‫اﺳـــﯿﺐ ﺷـــﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ 33‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺷـﻐﻞ)از ﻣﺠﻤﻮع ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷـﻐﻞ( از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺨﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳـﺨﺖﺗﺮ اﺳـﺖ‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻞ ﺳـــﺨﺘﯽ ﻫﺎ را در ﺳـــﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺒﻮدی را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 80‬درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫رﻫﺒﺮی‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸـــــﮑﻼت ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫اﯾﺴــﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬وﻗﺖ دﻋﻮاﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸـﮑﻼت و اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻮری ﮐﺸــﻮر را‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﻣﺴــــﺎل اﺻﻼ وﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺮدم را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺣﺎﺷﯿﻪ‬ ‫ﺷــــﻮﯾﻢ ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫اﺳـﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر روﺗﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ‬ ‫اﺳـــﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷــــﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روال ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴـــــﯿﺮ ﺑﻮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﻣﺴــــــــﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸـــــﻮر ﮔﺎم‬ ‫ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬دو روز ﭘﯿﺶ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ‪،‬‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺻـــــــﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ ‪ 30‬ﺗﺎ ‪ 40‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫وزارت ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻤﯿﻦ راه اﻧﺪازی و اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص‬ ‫اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳـﺎوه ﻇﺮف ‪1 0‬روز اﯾﻨﺪه‬ ‫اﺑﻼغ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬در ﺧﺼـﻮص اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪ و اﻣﺮوز ‪ 4 2‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﯾﺎﻓﺖ ‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫وﻟﯿﻌﺼـﺮ در اﺑﺘﺪای ﺧﺮداد ﺳﺎل ‪ 1400‬ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ و ﻃﯽ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎه ﻫﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ‪500‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﻟﯿﻌﺼﺮ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ و‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺸــﮑﻞ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﺠﻮار رﻓﻊ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اراک ﮐﻤﯿﺠﺎن و ﺧﻨﺪاب در ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮان در ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﰟ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک ﺧﻨﺪاب و ﮐﻤﯿﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﺟﺮا‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻣﺎه در ﺷـﻮرای اداری اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم اﺳـــﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دورهای‬ ‫ﻧﯿﺴـــﺖ و ﺣﻔﻂ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﺎن ان وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺎد ﻣﻠﺖ‬ ‫اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻـﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﯾﺎدی دارد و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫دوره ﻧﻬﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ رﺳــــــﯿﺪ و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼـــﻮﯾﺐ‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳـــﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ورزﺷﯽ و ‪ 27‬ﺻﺪم درﺻﺪ‬ ‫ورزﺷـﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت‬ ‫ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ ‪ 81‬ﺳﺎل دﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺻــــﺪور ﭼﮏ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤـﯿﻂﺑﺎﻧﺎن‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻟــــﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻟﻤـﭙـﯿﮏ از ﭘﺎراﻟﻤـﭙـﯿﮏ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳـــــﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از‬ ‫ﺧﺎک‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺎﻻبﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ژﻧﺘﯿﮑﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸــــﮕﺎه ﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸـﻮﯾﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ازاد‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﮔـﺮم ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺎزﻣﺎن اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و‬ ‫ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ‬ ‫دﺳـﺘﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﺳــﺘﺎدﮐﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر را ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ داﻧﺴـﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 12‬ﻫﺰار ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸـــﻮر وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺻـﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷـﻮد ﭼﺮا‬ ‫ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ 30 :‬درﺻﺪ ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸــﻮر "‬ ‫ﻃﺮح ﻣﺤﻮر " اﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ‪ 6‬درﺻـــﺪ‬ ‫ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ 5 0 ،‬درﺻﺪ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸـﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک ﺧﻨﺪاب و ﮐﻤﯿﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای‬ ‫اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻼح اﻣﻮر و ﭘﺬﯾﺮش اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﮐﺸـﻮر اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ دارد و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـــﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻗﺒﻮل اﺷـــﺘﺒﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در ﺑﯿﻦ ﻣﺴـــﺌﻮﻻن و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬اﺗﺤﺎد و اﻧﺴــﺠﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻀـــﺎرب ارا ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ در اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﻧﺴـﺠﺎم ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در اﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ روز‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀــــﺎی ﻫﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﺎده‬ ‫ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ازﻧﺎ اﻣﻀــﺎ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻀــﺎرب ارا ﯾﮏ اﻣﺮ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک‪،‬ﺧﻨﺪاب و ﮐﻤﯿﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای‬ ‫اﺳــﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر و ﻧﻈﺎم ﻣﻀـﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ و اراء ﮐﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﯿﺐ ﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪ ‪ .‬وی اﻓﺰود ‪ :‬اﻗﺪاﻣﺎت رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀــــــــﺎﯾﯿﻪ ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫درﺧﺼﻮص ازادی ‪ 100‬ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫در دﻧﯿﺎ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﯿﭻ ﻣﺸـــﮑﻞ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در‬ ‫ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺸـﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت و اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اذﻋﺎن ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک ﺧﻨﺪاب و ﮐﻤﯿﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه‬ ‫ﺑــــــــــــﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ و‬ ‫ﻣﺴـــــﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد و‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﺣﻀــﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﺻﻼح‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ‪ 681‬ﻣﺎده و ‪ 2‬ﻫـﺰار و ‪ 800‬ﺣﮑﻢ دارد و ﺑــﺮای ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻨﺼــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮد ‪ ،‬ﺗﻀـــــﻌﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﻧﺴــــــﺠﺎم در‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اراک ﺧﻨﺪاب و ﮐﻤﯿﺠﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﻤﻪ در‬ ‫ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯿﻢ و زﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼـﯽ را ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ارﺟﺤﯿﺖ دﻫﯿﻢ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻧﺴــﺠﺎم و وﺣﺪت ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪737‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورز‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷـﯽ‬ ‫اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ‬ ‫ﺻـﺤﺒﺖ از ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷـﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺤﻘﻖ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺷــﮑﻞ‬ ‫ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳـــﺮﺑﺎزان ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳــــﻌﻪ ورزش‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 534‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺎر اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ورزﺷـــــــﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن و‬ ‫ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴـــــﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﻧﻬﺎ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎر ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﺎﺷـﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷــﯽ در ﺳــﻪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺸﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ ﺑﺎﻗﺮی از ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺑﺎﺷـﮕﺎه داران‬ ‫اراک در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴــــﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ و‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ روی دوش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی اﻓﺰود‪ :‬اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ‪ 98‬ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷـﯽ اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻨﺎف ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬اﺑﺘﺪا اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳـــــــﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت‬ ‫ﻧﻮروزی ﻣﺠﻮز ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﻧﺸــﺪه اﺳﺖ ‪ .‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد و در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و زﯾﺎن‬ ‫زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻــﻨﺎف ﺗﺎ ‪ 2 5‬اﺳـــﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1399‬‬ ‫در ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﺮو‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و از اول اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺠﺪدا ﺷــﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬اﺟﺎره ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳـﺖ و ﺻـﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک‬ ‫ﻫﻢ اﮐﺜﺮا از ﺣﻖ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷـﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬از ﻣﺴــﺌﻮﻻن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﮕﺎه داران و‬ ‫ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬درﺳﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺳﻮد ‪ 1 2‬درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫داده ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﮑﺎرﺗﺮ از‬ ‫ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺷﻮﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ورزﺷـﯽ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 15‬ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﻣﺴــﺌﻮﻻن اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ‬ ‫زﻫﺮا ﺗﻮراﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷــﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻢ در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه‬ ‫اﺧﯿﺮ ﻣﺸـــﮑﻼت زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‪ ،‬اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه داران وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺳـﻼﻣﺘﯽ و‬ ‫ﻧﺸـﺎط در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷـــﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع‬ ‫ﺿﺮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮراﻧﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬وارد ﮐﺎری ﺷــﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷــﻐﻠﯽ و‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ان ﻧﯿﺴــﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﺷﮕﺎه داران ﻣﺠﺒﻮر ﺷـﺪه اﻧﺪ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﺴــــــﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ورزش ﭼﻘﺪر در‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و از اﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻨﺪه ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﻢ ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ دوﺑﺎره از اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺖ اﻓﺘﺎد‪ ،‬اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﺮازﯾﺮی ﺳﻘﻮط‬ ‫ارش رﺣﻤﺘﯽ ﻣﺴـــﺌﻮل ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ در اراک‬ ‫ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ رود‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺘﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻨﺪه‬ ‫ﺑﻪ ورزش ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺣﻤﺘﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﻨﺪرﺳـﺘﯽ و‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﻣﺴــﺌﻮﻻن‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸـــﮑﻞ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر‬ ‫ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺳــﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬ﺗﻤﻬﯿﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮔﺬر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ورزﺷﯽ از اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺴـﻨﺎ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎﺷﮕﺎه داران ورزﺷﯽ ﻣﺘﻀــﺮر از ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﺗﺴـــﻬﯿﻼت‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﺴﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از‬ ‫ﺳﻮی وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫زن ﮐﻼﻫﱪدار ﺣﺮﻓﻪای ﴎ ‪ ۱۴۰‬ﻧﻔﺮ ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻌﻞ و ﮐﻼﻫﺒـــﺮداری ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫـــﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از دﺳــﺘﮕﯿﺮی ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷــﺶ‬ ‫ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﻗﺴـﺎﻃﯽ از ‪ 140‬ﺷﻬﺮوﻧﺪ ‪ 35‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳـــــــﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎراﮔﺎه‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﺳـﺎل ﺟﺎری ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﻼﻫﺒﺮداری از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﻗﺴـــﺎﻃﯽ از ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀــــﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺨﺼــﺼـــﯽ ﺑﻪ اداره ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ارﺟﺎع ﺷـــﺪ ‪ .‬وی ﺗﻮﺿـــﯿﺢ داد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺷـﺎﮐﯿﺎن رﺳـﯿﺪﮔﯽ و دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴـــﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼـــﺼـــﯽ‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﻫﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷـــــﺪﻧﺪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ را‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﺑﯿﺴــﺖ و دوم اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣﺎه وی را ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ ‪ 35‬ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﺎم داﺷـﺖ‪ ،‬دﺳـﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اداره ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻌﻞ و ﮐﻼﻫﺒـــﺮداری ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫـــﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻓﺰود ‪ :‬ﺳـﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫـﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾـﯽ ﻗـﺮار ﮔــﺮﻓﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺟﺮم در زﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﺑﺮاز داﺷﺖ‪ :‬ﺳﯿﻤﺎ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺻــﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درج اﮔﺎﻫﯽ در ﺳـــﺎﯾﺖ ﻫﺎی‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺎ وﻋﺪه ﻓﺮوش ﻓﻮری ﺧﻮدرو اﻗﺴـــﺎﻃﯽ‬ ‫ﻓﺮﯾﺐ داده و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم داﺷــــﺖ ‪ :‬ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺲ از اﺧﺬ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ از ‪ 20‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ‪ 50‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ را ﺑـﺮای‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و وﻗﺘـﯽ زﻣﺎﻧـﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﻓﺮا رﺳـﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪام ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ‪10‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ رﺳــﯿﺪ و ﭘﺲ از ان ﺷـــﺮﮐﺖ را ﺗﺨﻠﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 35‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 140‬ﺗﻦ‬ ‫از ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ .‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ دﺳــــــــﺘﻮر ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر اداره‬ ‫ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫دﺳــﺘﻮرات ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و وزارت ورزش ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ در اﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ورزﺷـﯽ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن را‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 200‬ﺑﺎﺷـــــــــﮕﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎهداران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺴــﻬﯿﻼت‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﺑﻪ وزارت‬ ‫ورزش و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت‪ ،‬در اﺧﺘﯿﺎر اداره‬ ‫ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮدوﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی‪ ،‬ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪات‬ ‫ﻣــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ‬ ‫اراﺋﻪ ﺑﻪ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ‬ ‫اﯾﺪهال ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺴـــﺌﻠﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷـﯽ و‬ ‫ﺑﺨﺼــﻮص ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی‬ ‫ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸــــــــﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و‬ ‫ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺎﺷـﮕﺎهداران ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﮔﺮ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺸـــﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزﺷﯽ ﻧﺸـــﻮد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهداران و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻮزادان‬ ‫در ﮔﺮﮔﺎن‬ ‫اﯾﺮﻧﺎ ﻧﻮﺷﺖ‪ :‬ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻋﻀـﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ‬ ‫‪ 5‬ﻧﻔـﺮه ﺧـﺮﯾﺪ و ﻓـﺮوش ﻧﻮزادان را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ زﻧﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎرداری ‪ ،‬ﻓــﺮزﻧﺪاوری و ﻓــﺮوش ﻧﻮزادان در ﮔـــﺮﮔﺎن‬ ‫ﻣﺸــﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻧﻔﺮ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﻪ دﻻل‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎ و ﯾﮏ‬ ‫ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و دﺳـﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪:‬اﻋﻀـﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻮزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ در ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀـﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷـــﻨﺎﺳــــﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸــــﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ان ﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاوری ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐـﺮده و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎرج اﻧﻬﺎ را از‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﺗﺎ زاﯾﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑـــﯽ از ﻣﺎﻣﺎﻫﺎی‬ ‫ﺷــﺎﻏﻞ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن‪ ،‬ﻧﻮزادان را در ﺑﺪو‬ ‫زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻫﻤﺮاز ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫اﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـﺎ اﺣﺪ از ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺸــــــــــــــــــﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ‪4620/6940‬اﺻﻠﯽ واﻗﻊ درﺑﺨﺶ دو اراک ذﯾﻞ دﻓﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬ ‫‪139820305001016453‬ﺷﻤﺎره ﻣﺴـﻠﺴـﻞ ‪ 470830‬ﺑﻨﺎم وی ﺻﺎدر و ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻔﻘﻮد‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴــﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت‬ ‫اﻧﻘﻀــــﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ ‪ 1397/11/06-14717‬در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1174‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14008603635‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ ‪ 1399/02/01‬و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره‪89/99/21544‬ﻣﻮرخ‪ 1399/2/6‬اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی اﺣﺴﺎن ﻇﻬﯿﺮاﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532335708‬و ﻣﻬﺴﺎ ﻇﻬﯿﺮاﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0534902839‬از ﻋﻀـﻮﯾﺖ در‬ ‫ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻬﺮﻧﮓ ﺧﺪادادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0533314410‬ﻋﻀـــﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل اول وزﻫﺮه ﺧﺪادادی ارﮐﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0530664364‬ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل دوم ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀـﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻟﻐﺎﯾﺖ‪ 1400/6/16‬اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺪادادی ارﮐﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532326083‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ورﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ 0534921477‬ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و زﻫﺮا ﻗﻨﺒﺮی ﺑﻪ ﺷــــــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520155661‬ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪ دار وﺑﻬﺮﻧﮓ‬ ‫ﺧﺪادادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533314410‬ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه وزﻫﺮه ﺧﺪادادی ارﮐﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0530664364‬ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻟﻐﺎﯾﺖ‪1400/6/16‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺧﺰاﻧﻪ دار و در ﻏﯿﺎب ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺑﺎ اﻣﻀـﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪/.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(842976‬‬ ‫اﻧﻮاع ﭘﺎﭘﻮش و ﺟﻮراﺑﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎﻧﻪ در ﺷﻌﺒﻪ دوم‬ ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪737‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ اول ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ راه اراﻣﻨﻪ روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ دوم ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪1399‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫اﻣﯿﺮﻋ ﭼﴨﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢ از دﺳﺖ داد‬ ‫ﺣﮑﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﺪ‬ ‫ﻗﺼــــﻪ ﺗﻠﺦ روﻧﺎک و اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺎری‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺼـﻪ دو ﮐﻮدک ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺼـﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺳﻬﻤﺶ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻗﺪرت دﯾﺪن را ﻫﻢ از ﭼﺸـــﻢﻫﺎی اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ‬ ‫رﺑﻮد و او را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ‪ ،‬ﻗﺼﻪ ﺗﻠﺦ روﻧﺎک و اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺼﻪ دو ﮐﻮدک ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺼــﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ‬ ‫ﺧﺪاﺣﺎﻇﯽ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ﺳـــﻬﻤﺶ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﻤﻪ‬ ‫ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺸـــﻤﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن دارد‪ ،‬ﻧﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺮف زدن و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﺮدن و راه‬ ‫رﻓﺘﻦ‪.‬‬ ‫روﻧﺎک در اﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺳــﻪ ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎﺳــﺘﻦ از درد دﻧﺪان ﻧﺰد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـــﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »س‪ .‬م«‬ ‫رﻓﺖ‪ ،‬ﻫﻨﻮز دﻗﺎﯾﻘﯽ از ﻧﺸﺴﺘﻨﺶ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷـــﺪ و ﭘﺰﺷـــﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر‪،‬‬ ‫دﺳـــــﺘﻤﺎﻟﯽ را در ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺎک ﮔﺬاﺷـــــﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ روﻧﺎک را ﺑﻪ زور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺸــﻐﻮل درﻣﺎن‬ ‫دﻧﺪان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ ‪ 5‬دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﻔﺲ روﻧﺎک‬ ‫ﺑﻨﺪ اﻣﺪ و راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷــﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ‬ ‫روز ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺗﺴـــﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﺷﺪ و ﺑﺮای‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭘﯿﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺮﮐﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫روﻧﺎک ﭘﺮﮐﺸــﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺎدرش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﺗﻼش و ﺗﻘﻠﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴـﻮوﻻن ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻘﺼــﺮ را ﭘﻠﻤﺐ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺷـــــﺪ اﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ روﻧﺎک اﻣﺎده ﻧﺸــﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﭘﺰﺷـــﮏ‪ ،‬ﮐﻮدک ﭼﻬﺎرﺳـــﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ را‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری و ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫س ‪ .‬م دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ‬ ‫روﻧﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬در ﺳـﺎﻋﺖ ﺳـﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ‪ 15‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه‬ ‫ﺳﺎل ‪ 97‬اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 3‬ﺳﺎل و ‪ 9‬ﻣﺎه داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﯿﻮه‬ ‫زور و ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳـﺖ و ﭘﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن‬ ‫ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﮐﻮدک دﭼﺎر اﯾﺴـــــﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫روﻧﺎک ﺑﻪ ﮐﻤﺎ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش اﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸــــﻪ‬ ‫دﭼﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺒـﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣــﯽﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬اﻣﯿــﺮﻋﻠــﯽ ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ دﺳـﺖ‪ ،‬ﭘﺎ‪ ،‬ﺗﮑﻠﻢ و ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ادرار ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭼﺸــﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻢ از دﺳﺖ داد و‬ ‫ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪر اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﺣﮑﻢ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺻــﺎدر ﺷـــﺪه و دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﮑﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳـﺖ‬ ‫و ﭘﺎ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ادرار و ﻣﺪﻓﻮع و اﺳـــﯿﺐ ﻣﻐﺰی‬ ‫اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ دﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــــــﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﮐﻤﯽ ارام ﮐﻨﺪ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ اﺳـﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳـﺎل و ‪ 8‬ﻣﺎه از وﻗﻮع اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ ﻣﯽﮔﺬرد‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در راﻫﺮوﻫﺎی‬ ‫ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و دادﺳﺮا ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬از‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫دارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ دو ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻃﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫و اﺗﻤﺎم و ﺧﺘﻢ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﺻــﺪور ﻧﻬﺎﯾﯽ رای اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ دردﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 101‬دادﮔﺎه‬ ‫ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره در ﺧﺼـــــﻮص‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه روﻧﺎک راﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺻــﺎدره اﻣﺪه اﺳــﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 13‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه‬ ‫‪ 1398‬در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 101‬دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی‬ ‫دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﺑﻪ ﺗﺼﺪی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ‪،‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ‪ 980952‬ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺿـــﻤﻦ‬ ‫اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮا ن ﻫﻤﮑﺎری ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻧﮕﺮش و ﺑﯿﻨﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺳـﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺳـﺠﺎدی روز ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ در‬ ‫ﺟﻠﺴــــﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫اراک‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﯿﺸــﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﺧﺼــﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫روﺗﯿﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴــﻮراﻧﻪ و‬ ‫ﻧﻮاوراﻧﻪای در اﯾﻦ ﺣﻮزه رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ در راﺳـﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن در اﺳـﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و ﺑﯿﻨﺶ ﺻــﻮرت ﮔﯿﺮد و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﮐﺸــﺎورزی و‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ و… ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺳـــﻨﺠﺶ اﺛﺮ‬ ‫ﺑﺨﺸــــــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﺷـﺪه در ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫در ﻗــﺎﻟــﺐ ﯾــﮏ ﮐــﺎر‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮد‪ .‬وی در ﺧﺼـــﻮص‬ ‫ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻧﺪﯾﺸـﻪ ورز ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﺧﺘﺼــﺎص دﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫درﯾﻎ از ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ‪ 50‬درﺻــﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐـﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﻣﺪﯾـﺮ ﮐﻞ دﻓﺘـﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ و‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان در ﺟﻠﺴـــــﺎت از‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اورﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺴﺮﯾﻊ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺷـﺮف و وﺟﺪان ﺑﻪ ﺷــﺮح زﯾﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻــﺪور رای‬ ‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻗﺎی اﻣﯿﻦ رﺿـﺎﯾﯽزاده اﺑﺎدﭼﯽ‬ ‫و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ رﺳﺘﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ »س‪ .‬م« داﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺼـﻮر‬ ‫در اﻣﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪه از‬ ‫ﺷـﻌﺒﻪ اول ﺑﺎزﭘﺮﺳــﯽ دادﺳــﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اراک‬ ‫ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺻـﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺣﺪی از ﺷﮑﺎت و‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻇﻬﺎرات اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻤﺎع و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رای دادﮔﺎه ﺣﺬف ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره از دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫و اﻧﻘﻼب ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن اراک ﺧﺎﻧﻢ »س‪ .‬م« ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ اﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼـﻮر‬ ‫در اﻣﺮ ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳــﺎل‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ روﻧﺎک رﺿـﺎﯾﯽزاده در ﻣﺎه ﺣﺮام )ﻣﻮﺿـﻮع ﺷـﮑﺎﯾﺖ‬ ‫اﻗﺎی اﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽزاده اﺑﺎدﭼﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴـــﺮﯾﻦ رﺳﺘﻤﯽ (‬ ‫ﺣﺴﺐ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 5 3‬ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ اﻗﺎی رﺿﺎ‬ ‫ﺣﺎﺟــﯽﺧﺪادادی و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا ﻣﻈﻔــﺮی دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳـﺖ ﺻـﺎدره ﮔﺰارش ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراک ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻓﻮت را ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴــﯽ ﻃﻮل‬ ‫ﮐﺸــﯿﺪه و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻘﺼـــﯿﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ داﻧﺴـــﺘﻪ اﺳﺖ و‬ ‫اﻇﻬﺎرات ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ در ﺑﺎب ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻔﻞ در‬ ‫زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ و‬ ‫واﮐﻨﺶ ﺑﻪ دردﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و‬ ‫دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺑﻼوﺟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﺼــــﻮل ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ رای ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺬف ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دو وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ‬ ‫‪1‬ـ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻــﻨﻔﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺻـــﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ‪2‬ـ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪوی ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺰه ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺴــــــﺘﻔﺎد از ارای ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ‬ ‫ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺪوش‬ ‫ﺑﻮدن ان وﺟﻮد ﻧﺪارد و دادﮔﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧــﯽ در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳـﺎﯾﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﺼـﻮل ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﻀــﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ اورده وﻗﻮع‬ ‫ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ را ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴـﺘﻪ ﻟﺬا ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼـــــــﻮب ‪ 1392‬و ﻣﺎده ‪ 616‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼـــــــﻮب ‪ 1375‬ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺻـــــــﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ زن‬ ‫ﻣﺴــــﻠﻤﺎن در ﻣﺎه ﺣﺮام) ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪ و ﻓﻮت‬ ‫ﺣﺴــــﺐ ﺑﺮرﺳﯽ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻗﻤﺮی‬ ‫ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺟــــﺮم ‪ 18‬ﻣﻬـــــﺮﻣﺎه ‪ 1397‬در ﺣﻖ‬ ‫ﺷـﮑﺎت)وراث ﻣﺘﻮﻓﯽ( و ﺗﺤﻤﻞ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی‬ ‫درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﮑﻮم ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟـﺮم ارﺗﮑﺎﺑــﯽ و اﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ان ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ واﺑﺴـﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸـﻮر و اﻧﺘﺸـﺎر ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ در ﺳـــﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺻـﺎدر و در ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮوﺻﻮل‬ ‫‪۳۰ ۲۰‬درﺻﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺑﺮﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻــﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎ زاده در ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـــﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ واﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺸــــﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق‬ ‫اﺳــــﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸــــﺎﺑﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺮای‬ ‫وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮق در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ وﺻﻮل‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴــﺘﻤﺮ و ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ‪20‬ﺗﺎ‪30‬درﺻــــﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎدل )‪40‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (وﺻﻮل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه‬ ‫ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫اﺳـﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫درﺻــــــﻮرت ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ﻻزم‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻘﺴـﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ‬ ‫ﻫﺎی اﻧﺎن ﺻــﻮرت‬ ‫ﭘﺬﯾﺮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ‪ ،‬وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺟﺮﯾﺎن ﺳـﻔﺮ ﯾﮏ روزه‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد‪:‬در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺻـﻨﻌﺖ اب و ﺑﺮق در ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد در راﺳـﺘﺎی ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی اب و ﺑﺮق اﺳـﺘﻤﻬﺎل را ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼـــﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺼــﺮف‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 745

هفته نامه نامه امیر 745

شماره : 745
تاریخ : 1399/06/18
هفته نامه نامه امیر 744

هفته نامه نامه امیر 744

شماره : 744
تاریخ : 1399/05/28
هفته نامه نامه امیر 743

هفته نامه نامه امیر 743

شماره : 743
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه نامه امیر 742

هفته نامه نامه امیر 742

شماره : 742
تاریخ : 1399/05/01
هفته نامه نامه امیر 741

هفته نامه نامه امیر 741

شماره : 741
تاریخ : 1399/04/23
هفته نامه نامه امیر 739

هفته نامه نامه امیر 739

شماره : 739
تاریخ : 1399/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!