هفته نامه نامه امیر شماره 735 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 735

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 735

هفته نامه نامه امیر شماره 735

‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 735‬ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﮐﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﮐﺮو ﲤﺎم ﻧﺸﺪه‬ ‫ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﯾﮏ ادﻋﺎ و‬ ‫ﺳﮑﻮت ﳖﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻋﮑﺲ ‪ :‬ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪ -‬ﺷﯿﺪا ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﯽ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﺎ ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 7840‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780112435‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪1398/11/26‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺟﻮاد ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0533106011‬و ﻣﻬﺪی ﺣﺒﯿﺐ‬ ‫اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ ﺷــــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0055163025‬و وﺣﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺷــــﺎه ﻏﺎزی ﺑﻪ ﺷـــــﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 1841883883‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(788171‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﭘﮕﺎه ﻓﺘﺢ اﯾﺜﺎر ﮔﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 659‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780033671‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/12‬و‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 80/1644‬ﻣﻮرخ ‪ 97/5/30‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زاداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ‬ ‫ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ ، 2299274979‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻓﺘﺘﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0043005306‬و ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻓﺘﺘﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 005202858‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀـــﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼـــﻔﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ /‬اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺳﺎوه )‪(811330‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ زرﭘﻮران ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 2115‬و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780055862‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/12‬و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺷـــﻤﺎره ‪ 5879‬ﻣﻮرخ ‪ 1398/12/11‬اداره ﺗﻌﺎون ‪ ,‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ 1- :‬ﻋﺒﺎس ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ 0621636241‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎدر ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0621682225‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و دارﯾﻮش ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ 0621765856‬ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻟﯿﻼ ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532422147‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸـﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪ 2- .‬ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ‬ ‫‪ ,‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ,‬ﺑﺮات و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﻣﻀــﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻣﻀــﺎی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳـــﺖ و اوراق ﻋﺎدی و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(811327‬‬ ‫در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭘﻨﺞ‬ ‫دﻗﯿﻘﻪ ای از ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اراﮐﯽ‬ ‫در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ان ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از‬ ‫اﻣﺎم ﻋﻠــﯽ )ع( ﮐﻪ ﻇﺎﻫـــﺮا در‬ ‫ﮐﺘﺎﺑــــﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻈﺎﺋﻢ اﻟﺪﻫﻮر‬ ‫ﻣﻨﺘﺸــــﺮ ﺷﺪه‪،‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺸﻮد‪:‬‬ ‫ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮون دﻧﯿﺎ از رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ ﮔﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮون‬ ‫)ﮐﺮوﻧﺎ( ﻣﯿﺸﻮد و از راه رﯾﻪ وارد ﺷﺪه‪ ،‬اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده‬ ‫را ﻣﯿﮑﺸــــﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و‬ ‫دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼـــــﺒﺎن را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮی ﮐﻪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ در اراک در ﺷــﻤﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷـــــﺘﺎر را ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه )ﻗﻮﻟﯿﻪ( اﻣﺎم‬ ‫ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ ﺑﺸـــــــﺮﯾﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﺎوان‬ ‫ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﺶ اﺷــﺮار‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزﻧﺪ ‪.‬اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫اﻧﭽﻨﺎن دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺷــﮑﺎر ﺷـــﺪن ان از‬ ‫ﺧﻔﺎش ﭼﯿﻨﯽ و ﮔﺴــﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ان را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﻣـﯽ دارد و در ﭘﺎﯾﺎن راه رﻫﺎﯾـﯽ از اﯾﻦ ﮔـﺮﻓﺘﺎری را دﻋﺎ و‬ ‫ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( داﻧﺴــﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮد اﮔﺎﻫﯽ دﯾﻨﯽ ﮔﺮه ﺑﺎز ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺒﺎ ﻃﺮح ﺳﯿﻤﯿﻦ دوﺧﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 14966‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪14008020200‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪1398/01/17‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺷﻤﺎره ‪41019‬‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 98/2/5‬دﻓﺘﺮ ‪ 22‬اراک ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮدﭼﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷــــــــــــــــﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 4848542278‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2500000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ‬ ‫ﻗﻮدﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 4849897096‬و ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2500000‬رﯾﺎل ﺳـــﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸــــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻗﻮدﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0521093198‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل داد و از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ‪ .‬ﺷـﺮﮐﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳـﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸــــﺮﮐﻪ اﯾﺸـــــﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ - :‬ﻓﺮزاﻧﻪ ﻗﻮدﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 4849897096‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5000000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸــﺮﮐﻪ ‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻮاد ﻗﻮدﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0521093198‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5000000‬رﯾﺎل‬ ‫ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(787512‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص اﺗﯿﻪ ﻃﺮح اﯾﻨﺪه ﺳـﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 11600‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780151870‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــــــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 1397/06/27‬ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ 1- :‬ﺣﺴـــﯿﻦ ازاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0534772196‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﺎﻣﺮان ﻣﻮﻻﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0071434021‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻬﺪی ﻓﻀـــــﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533279968‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و رﺿﺎ‬ ‫ازاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532323351‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و اﻣﻨﻪ ازاد ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0534847420‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ 2- .‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳــﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪاور ﺷــﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﻋﻀــﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ 3- .‬داود ﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0534725783‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻـﻠﯽ و ﺣﺎﻣﺪ ﺻـﺎدﻗﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0534621724‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪ 4- .‬روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ اﮔﻬﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ‪ /.‬اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(801309‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ زرﯾﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﻧﺠﺪان ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 10917‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780144728‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/14‬و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ 28029‬ﻣﻮرخ ‪ 98/12/4‬اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ 1- :‬رﺿﺎ ﻏﻔﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 0532419871‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﺳﺪاﻟﻪ‬ ‫ﻏﻔﺎری ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 0530823667‬و ﻣﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ 1289693897‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀـــﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼـــﻔﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ 2- .‬ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮادادﻫﺎ ‪ ،‬اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﻣﻀــﺎء ﻫﺮ ﺳﻪ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼــﻔﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اوراق‬ ‫ﻋﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(811328‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﺎ ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 7840‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780112435‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/26‬ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت‬ ‫ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـﺪ ‪ -1 :‬ﺟﻮاد ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪0533106011‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳـــــﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻬﺪی ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0055163025‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و وﺣﯿﺪ‬ ‫ﺟﻌﻔﺮی ﺷﺎه ﻏﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻠﯽ ‪1841883883‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪-2 .‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار‬ ‫و ﺗﻌﻬﺪاور ﺷــــﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳـــــﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ و‬ ‫ﻋﻘﻮداﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀـــــﺎء ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(788172‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪735‬‬ ‫ﺧﺒـﺮ‬ ‫ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮو‬ ‫ﺑﻪ ﯾﺘﺨﺖ ُﮔﻞ اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸــــﺎورزی ﻣﺤﻼت ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود‪ 32 :‬ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫از ﺳـﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞﻫﺎی‬ ‫ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺎرﺳـــــﺎل ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 350‬ﻫﺰار ﺷــﺎﺧﻪ ﮔﻞ و ﮔﻠﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫‪ 8 0‬ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷــــــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪ 30‬درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻣﺤﻼت در ﺻـﻨﻌﺖ‬ ‫ﮔﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪﮔﻔﺖ‪ 700 :‬واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﮔﻞ و‬ ‫ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﻼت اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸــﺖ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع‬ ‫ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ را در ﮐﺸـــﻮر دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ 350‬ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ‪ ،‬اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻀـــــــﺎی ﺳﺒﺰ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻼت را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﭘﺮورش و ﺗﺠﺎرت ﮔﻞ و‬ ‫ﮔﯿﺎه اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺴــﺎرت ﺑﺮاورد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ‬ ‫ﻣﺤﻼت را ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪:‬‬ ‫ﻓﺮوش ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ در اﯾﻦ در ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ‪8‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳـﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ‪2‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﻣﺤﻼت اداﻣﻪ داد ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 300‬ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﺷــﺪ اﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺻــﺎدرات ﻣﺎﻫﯿﺎن‬ ‫زﯾﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺖ‪ :‬از ‪ 243‬ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷـــﯽ ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫ﻗﺰل اﻻ ﻓﻘﻂ ‪ 100‬ﺗﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳـــــﯿﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول‬ ‫ﯾﮏ ادﻋﺎ و‬ ‫ﺳﮑﻮت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫ﻧﮕﺎرﻧﺪه‪،‬ﺑﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه رد و ﺗﺎﯾــﯿﺪ اﯾﻦ‬ ‫ادﻋﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ازداﻧﺶ و اﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻧﯿﺴــــﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺨﺶ ﮔﺴــــﺘﺮده اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸــﺎر ﮐﻠﯿﭗ دوﺑﺎره ای از اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ اراﮐﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺷﺒﻬﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﭘﺎی ﻣﯿﻔﺸـﺎرد‪،‬اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﻣﯿﮑﻨﻢ‬ ‫ﭼﺮا دﺳـﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ و‬ ‫ﻣﺸـﺎورﯾﻦ اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﻪ در‬ ‫ﺳـﻄﺢ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮاوان‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم اﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻟﯿﺴـﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و‬ ‫دارای ردﯾﻔﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﺸــﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﻋﻼم دﯾﺪﮔﺎه‪،‬ﻣﻮﺿـﻊ رﺳــﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻧﻬﺎ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــــــــﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗﺤﺼـــﯿﻠﮑﺮده و دارای داﻧﺶ دﯾﻦ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮد‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﭘﺲ ﭼــــﺮا در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺳﮑﻮت را ﭘﯿﺸــــــﻪ‬ ‫ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﻮاﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﺎده‬ ‫ﺷــــﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـــــﺪ اﯾﻨﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﺪﻻل و ﻣﻨﻄﻖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ اراﮐﯽ ﮐﻪ از ﻗﻀــﺎ از ﻣﻨﺒﺮی ﻫﺎی ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﻓﻌﺎل‬ ‫اراک و ﺑﺎ ﭘﯿﺸـــــﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و اﻓﮑﺎر‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷـﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ‬ ‫در روﺷــﻨﮕﺮی ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎع از ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1399‬‬ ‫اﮐﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﮐﺮو ﲤﺎم ﻧﺸﺪه‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺳـﯿﺎﺳـﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺸﺪار داد‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮوز اﮐﺮﻣﯽ در رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮔﺎم دوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾـــﺮ از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺣﻮزه درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣﺎن اﺳـﺘﺎن در اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮش درﺧﺸـــﯿﺪ و ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﻮن و ﻗﺪردان‬ ‫اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻮزه ﺳـــﻼﻣﺖ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓــﺮوﮐﺶ ﮐــﺮدن اﻟﺘﻬﺎب‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷــــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ‪،‬‬ ‫اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روﻧﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‬ ‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻣﺎن‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ در روزﻫﺎی‬ ‫اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‬ ‫در ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺪاﻓﻨﺪ زﯾﺴـــﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳــﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺷــﺪ و ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ و‬ ‫ﺟﺎن ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﺟﺮای رزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎزرﺳـﯽ وﯾﮋه‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در ﺑﯿﻦ اﺻــﻨﺎف اﺷــﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ﻫﺮ ﻋﻘﻞ‬ ‫ﺳـﻠﯿﻤﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎن و ﻧﺎن ﻣﺮدم اوﻟﻮﯾﺖ‬ ‫اول ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼـــﺎد را‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺟﺎن‬ ‫ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﺮدم ﻓﺪای ﻧﺎن ﻣﺮدم ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﮐﺴـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺎن و‬ ‫ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎن اﻧﻬﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ان ﻣﻤﺎﺷﺎت ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺻــﻨﺎف در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﻇﻬﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺼــﻮﺑﺎت‬ ‫ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸـﻘﺪم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸــﺎﯾﯽ ﺻﻨﻮف ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺗﻼش ﺷﺪ ‪ .‬از ﻣﺮدم اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﻮﺿـﻮع‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﺪاﻧﺴــــــﺘﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل و وﺿـﻌﯿﺖ ﺳــﻔﯿﺪ‬ ‫ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﯾﻢ و ﻃﯽ ‪ 24‬ﺳــﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻨﻮز ﻋﺎدی ﻧﺸﺪه و اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎﺳـــﺖ‪ ،‬اﻇﻬﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از‬ ‫ﺗﺮددﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺛﺮﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺎﺷـﺪ ‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫وی از ﺑﺎزرﺳﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴـﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﺳﺨﺖ و‬ ‫ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ان روﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ داﻧﺸــــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ از ‪ 6‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد و‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫روﻧﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 1 9‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷـــﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎد ﮐﺮد و‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﺧﯿﺼــﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در‬ ‫ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸـﻮری ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و‬ ‫‪ 7 2‬درﺻـﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮب از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﭘﺲ از‬ ‫ﻓﺮوﮐﺶ ﺷــﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬در دﻧﯿﺎ اﺷـــﺎره ﮐﺮد و‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﻮم دﯾﮕﺮی را در‬ ‫زﻧﺪﮔـﯽ روزﻣـﺮه ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔـﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ در‬ ‫ﻓـﺮﻫﻨﮓ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﻓـﺮﯾﻨــﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن اﻓﺰود‪ :‬زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو‬ ‫ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻏﺎز اﭘﯿﺪﻣﯽ دﯾﮕﺮی در‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ را ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼـﺎدی در اﯾﻨﺪه‬ ‫داﻧﺴـــــﺖ و اﻓﺰود‪ :‬ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷـﻮد ‪ .‬اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ از اداﻣﻪ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ وﯾﺮوس ﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﺷـﺎﻫﺪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در‬ ‫ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼـــﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدر ‪ ۹۶‬ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎوه ای ﮐﺮو را ﺷﮑﺴﺖ داد‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸــــﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎوه ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺎﻧﻤﯽ ‪96‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎوه ﭘﺲ از ﺣﺪود ‪ 2‬ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ »ﻣﻬﺪی ﻣﺼـﺮی« ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ »ﻟﻄﯿﻔﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاه« از اﻫﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮ ﺳــﺎوه ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﮐﻤﮏ ﮐﺎدر‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ‬ ‫روز در ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ دﭼﺎر اﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ‪ ،‬در ﺳــﺎوه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد‬ ‫‪ 102‬ﺳﺎﻟﻪ اﻫﻞ اوه‪ ،‬ﺧﺎﻧﻤﯽ ‪ 57‬اﻫﻞ روﺳﺘﺎی ﻗﺮه ﭼﺎی و ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ‪ 67‬ﺳﺎﻟﻪ از ﺷﻬﺮ اوه ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺴــــﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺪرس و ﭼﻤﺮان و ﯾﮏ ﻧﻘﺎﻫﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫‪ 100‬ﺗﺨﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎ ﻣﺸــﮑﻮک ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎوه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﮫﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼک ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﺷﻤﺎره ‪۹۹/۱‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪادی از اﻣﻼک ﺗﻤﻠﮑﯽ و ﻣﺎزاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺪ‪-‬‬ ‫ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫*ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪ وﯾﺎ اﻗﺴﺎط‪ :‬ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺴـﺎط ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻧﻘﺪ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ اﻗﺴـﺎط ‪ 12‬ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴـﺎب‬ ‫ﺳﻮد‪.‬‬ ‫*ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻠﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ اوراق ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 1 5‬روز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‬ ‫اراک‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران‪ -‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪ 086- 32220591‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫*ﺑﺎزﮔﺸـــــــﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت راس ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1399/2/13‬در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ادرس‪ :‬اراک‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران‪ -‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ اﻧﺠﺎم وﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫*ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه در اراک ﯾﮏ ﺑﺎب ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫*ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺒﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮده و ﻣﺮدود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮔﻬﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐ ﺰی‬ ‫ﺳﺎلﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪735‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1399‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﴐوری ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎ ﳖﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک ﺑﺮ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴـــــﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و‬ ‫اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺣﻀـﻮر زﯾﺎد و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﺮدم‬ ‫در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺣﺴـــﯿﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺮدم‬ ‫اراک در اﯾﺎم ﻧﻮروز و اﺟــــﺮای ﻃــــﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ از ازدﺣﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﻣﺴــــﻮوﻻن و‬ ‫ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن‬ ‫اراک اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه و ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺿﺮوری از ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮدم در ﺻـــــﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻـــﻠﻪﮔﺬاری‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮازدﺣﺎم از ﻣﺎﺳـﮏ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک اﻓـﺰود‪ :‬ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی دﻗﯿﻖ‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼـﻮر را‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اراک در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻨﺎف ﮐﻢ رﯾﺴﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ‬ ‫ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺪاﻓﻨﺪ زﯾﺴـــــﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻒﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ 90 :‬درﺻﺪ ﺻﻨﻮف ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫اراک از زﻣﺎن ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ داﺷـــــﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺴـﺒﻪ و ﺻﻨﻮف ﻧﯿﺰ درک‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺒﯿﺮی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪:‬‬ ‫وام ‪ ۵۰۰‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎو ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻗﻼم ﲠﺪاﺷ‬ ‫ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ در‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳــﮏ و ﻣﻮاد‬ ‫ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬از اﻋﻄﺎی ﺗﺴــــﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼـــــــﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﺳﮏ‪ ،‬اﻟﺒﺴـــــــــــــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﻮاد‬ ‫ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺒﯿﺮی ﺳـﻪﺷـﻨﺒﻪ ‪ 26‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﺿـﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از دو‬ ‫واﺣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳــﮏ و ﻣﻮاد ﺿـــﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺑـﺮای ﺑـﺮﺧـﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪ 140‬واﺣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ‪ ،‬اﻟﺒﺴﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬دﺳﺘﮑﺶ و‬ ‫ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺒﯿﺮی اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬از ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﺻــﻨﺪوق ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻌﺎون ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺴــــــــﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴــــﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺪون اﺧﺬ وﺛﯿﻘﻪ از اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴــــــﺎل در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ﺑﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در‬ ‫ﮔﺮدش ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪ ،‬وزارت‬ ‫ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ‬ ‫زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ‪ .‬اﯾﻦ دﺳـــﺘﻪ از‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ وام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎون ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣـــــﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺒﯿـﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد از ﯾﮑــﯽ از ﺧﻄﻮط‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﻋﻀـــــﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷـﺎک ﺑﻪ ﻧﺎم ای ﺗﮏ‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﯿﻮع‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ‪ 19‬و رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﭘﻮﺷــــــﺎک‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻄﻮط ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔــﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــــﯽ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷــﺮﮐﺖ داروﯾﯽ زرﺳــﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺒﯿﺮی در اداﻣﻪ از ﺳـــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ‪ 28‬واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـــﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫روزاﻧﻪ‪ 200‬ﻫﺰار ﻣﺎﺳـﮏ رﺳـﯿﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 200‬ﻫﺰار ﮔﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻌﺎون وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــــﯽ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬اﻟﺒﺴــــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳـﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳـﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳــــﺎﻻﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود‬ ‫ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 900‬ﻫﺰار اﻧﻮاع اﻟﺒﺴــــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‪24 ،‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 700‬ﻫﺰار اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﮏ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 200‬ﻫﺰار‬ ‫ﺟﻔﺖ دﺳـــــــﺘﮑﺶ و ‪ 21‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 500‬ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ اﻧﻮاع‬ ‫ﺿــــﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و اﻟﮑﻞ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و‬ ‫اﻋﻄﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل‪،‬‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺒﺴﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ‪ 17‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 200‬ﻫﺰار‬ ‫ﻋﺪد‪ ،‬ﻣﺎﺳﮏ ‪ 64‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 800‬ﻫﺰار‪ ،‬دﺳﺘﮑﺶ ‪ 18‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫و ‪ 200‬ﻫﺰار ﻋﺪد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ‬ ‫‪ 63‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﺒﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن اﺿـــــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼـــــﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد‬ ‫وﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رواﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮو را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد‬ ‫ﺟﻨﯿﻔـﺮ ﻫﺎﻟـﺮ‪ ،‬زن اﻣـﺮﯾﮑﺎﯾــﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ داوﻃﻠﺐ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫واﮐﺴــﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻀــﻮر در اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرکﭘﺴــــﺖ‪ ،‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴـﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﺟﻨﯿﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎدر ‪ 4 4‬ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﺎﺗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺻــﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ اﺳــﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﺳـــﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫داوﻃﻠﺐ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴـﻦ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس در ازﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ واﮐﺴــﻦ را ﺑﺎ واﮐﺴــﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴــــﻪ ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ازﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻫﺎﻟﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری اﺳــﺖ‪،‬‬ ‫اﺧﯿﺮا در ﻣﺼــــﺎﺣﺒﻪای اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫واﮐﺴـــﻦ ﻣﺎ اﺣﺴـــﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﯽ از دﺳﺘﻤﺎن‬ ‫ﺑﺮﻧﻤﯽاﯾﺪ‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴــــﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳــــﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫ازﻣﺎﯾﺶ واﮐﺴــﻦ روی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫دﯾﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ‪ :‬ﺑﺴـــﯿﺎر ﺧﺐ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﻟﺮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸــــــﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪ .‬وﻟﯽ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴـﻦ اﯾﻦ ﺣﺲ را در‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد اورد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﯿﺎق ﻫﺎﻟﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻫﻤﺴــــﺮ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺷـﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷـﺪن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫واﮐﺴﻦ‪ ،‬ازﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ داوﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎم ازﻣﺎﯾﺸــــﺎت‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﺎﻟﺮ و ﻫﻤﺴﺮش زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﭘﺴﺮﺷﺎن ﻧﻮزاد‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬وی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺰﺷــﮑﯽ داوﻃﻠﺐ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــــــﺖ ﻫﺎﻟﺮ و دﯾﮕﺮ داوﻃﻠﺒﺎن درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫واﮐﺴـــﻦ‪ ،‬ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴــــﯿﺎر‬ ‫اﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴــــــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﯾﺰر ﭘﺮﻣﺎﻧﻨﺖ در ﺳﯿﺎﺗﻞ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ‪ ،‬داوﻃﻠﺒﺎن دو‬ ‫دوز از واﮐﺴـﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪرﻧﺎ اﺳﺖ را ﺑﺎ اﺧﺘﻼف‬ ‫‪ 2 8‬روز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ان ﯾﮏ ﺳـــــﺎل ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻫﺎﻟﺮ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدی‬ ‫در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻣﺜﺒﺖﻧﮕﺮی ﻫﺴـﺘﻢ و ﻓﻮاﯾﺪ‬ ‫اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻄﺮات ان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 16‬ﻣﺎرس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـــﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﺴـﻦ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ‪ .‬ﭘﺲ از‬ ‫ان ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻫﺎﻟﺮ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪم ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ازﻣﺎﯾﺶ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻟﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ‪ 13‬و ‪ 16‬ﺳﺎل دارﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻬﺮت‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻫﺎﻟﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴـﻦ ﻫﻢ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮏ روز ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴــــﻦ ﮐﻤﯽ ﺗﺐ‬ ‫ﮐﺮدم ‪ .‬روز دوم در ﺑﺎزوﯾﻢ ﮐﻪ واﮐﺴـــﻦ ﺑﻪ ان ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﺣﺴــﺎس درد ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻢ‪ ،‬وﻟﯽ ﭘﺲ از ان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ اﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺎن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺮار اﺳــــــﺖ ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻫﺎﻟﺮ و دﯾﮕﺮ داوﻃﻠﺒﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ‬ ‫واﮐﺴــــﻦ‪ ،‬دوز دوم ان را ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﺎر‬ ‫‪ 2021‬ﻣﯿﻼدی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﺧﱪ‬ ‫در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ؛‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ‪ ۸۰‬درﺻﺪی‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در اراک‬ ‫رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن اراک ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸــــﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع‬ ‫وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ‪ 2‬ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ‪ 80‬درﺻــــﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋـﺰتاﷲ ﻋﻠـﯽﻫﻤﺘـﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾـﺮﻧﺎ اﻓــﺰود ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﯿﻦﻫﺎی ﻋﺰا و ﻋﺮوﺳﯽ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎ و‬ ‫رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼــــــﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﻗﺒﻞ از ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری روزاﻧﻪ ‪ 100‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 150‬راس ﮔﺎو در اراک ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ‪ 12‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 14‬راس رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن اراک ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫روزاﻧﻪ ﺣﺪود ‪ 700‬راس ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫در اراک ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﺸـﺘﺎر اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ‪ 150‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 200‬راس رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽﻫﻤﺘﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ و‬ ‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در اراک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ‪ 850‬ﻫﺰار و و ‪ 950‬ﻫﺰار رﯾﺎل‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﺑﻬﺎی ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺨﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‪ 400 ،‬ﻫﺰار رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻓﺮوﺷـﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ان در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﮐﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار‪:‬‬ ‫ﺻﻨﻮف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﲠﺪاﺷ‬ ‫ﯾﺎن ﮐﺮو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳـﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺻﻨﻮف ﮐﻢﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫»ﺑﻬﺮوز اﮐﺮﻣﯽ« روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸــﺴـــﺖ ﻗﺮارﮔﺎه‬ ‫ﭘﺪاﻓﻨﺪ زﯾﺴــــــﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ از ﺳـﻮی ﺻـﻨﻮف ﮐﻢﺧﻄﺮ دﺳـﺘﻮر اﺳـﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ‬ ‫و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴــــــﺘﻨﺪ اﺻﻨﺎﻓﯽ را ﮐﻪ از ‪2 3‬‬ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ اﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴــﺎﺳﯿﺖ رﺻﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳـﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻮن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻨﺰل‬ ‫ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﻮف ﺣﻀـﻮر ﻏﯿﺮﺿﺮوری‬ ‫در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮐـﺮﻣـﯽ اﻓـﺰود ‪ :‬وﯾـﺮوس ﮐـﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد و‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸــﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در‬ ‫ﻣﻨﺰل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﺣﻀـــــﻮر ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ‬ ‫اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻـــﻮرت ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺟﻤﻊاوری و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ‪ 15‬روز در‬ ‫ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ از ﺣﻀــــﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪735‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸــــــﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﭘﮕﺎه ﻓﺘﺢ اﯾﺜﺎر ﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 6 5 9‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪10780033671‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/12‬و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 80/1644‬ﻣﻮرخ ‪ 97/5/30‬ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺳﺎوه )‪(811329‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1399‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص اراد ﻧﯿﺮو ﮔﺴــــــــــﺘﺮ ﭘﺎﯾﺎ درﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1399/01/20‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15647‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪14009067063‬‬ ‫ﺛﺒﺖ و اﻣﻀــــــﺎ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪1-:‬اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری‪،‬‬ ‫ﻣﺸـﺎوره ای‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻃﺮح ﻫﺎ‪ ،‬اﺣﺪاث‪ ،‬ﺗﺴــﺖ‪ ،‬راه اﻧﺪازی‪ ،‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری‪ ،‬ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻃﺮح ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق‪ ،‬اﻧﺮژی‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮات‪ ،‬اب‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﮐﺸـــــﺎورزی و اﺑﻨﯿﻪ و ﻏﯿﺮه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد‬ ‫ذﯾﻞ‪ 1-:‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق )ﺣﺮارﺗﯽ ‪ ،‬اﺑﯽ ‪ ،‬ﮔﺎزی ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه‪ ،‬ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮه(‪ 2-‬اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط‪ ،‬ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ‪ 3-‬اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ‪ 4-‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬اﺻﻼح و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﻄﻮط و ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق )ﭘﺴـﺖ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺸـﺎر ﻗﻮی‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ( ‪ 5-‬ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ و اﺣﺪاث‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ‪ 6-‬ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﻓﺮوش‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻗﺪرت و رﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ‪ 7-‬ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺸـﺎوره‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸـﺎر ﺿﻌﯿﻒ )ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ ( و ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزﻧﯽ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮ و ﭘﺴـﯿﻮ‪ ،‬رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ‪ 8-‬ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای اﻧﻮاع ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﺎﻋﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ و اﺗﺼـﺎل زﻣﯿﻦ )ارت( در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ‪ 9-‬ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﺸـﺎوره‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺪرت‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪ ،‬اﻧﻮاع ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎی دراﯾﻮ‪ ،‬ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎ و راه اﻧﺪازی اﻧﻮاع‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ‪ 10-‬ﺳﻨﺠﺶ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﭘﺎﯾﺶ و ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎزی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ‪ 11-‬ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﻓﺮوش و اﺟﺮای اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ‪،‬ﭘﯽ ال ﺳﯽ و اچ ام ای ‪ 12-‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎزار ﺑﺮق ‪ -13‬ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ داده ﮐﺎوی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق‪ ،‬اﻧﺮژی‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻏﯿﺮه ‪ -14‬ﺳﺪﺳﺎزی‪ ،‬اﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸـﯽ ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب ‪ ،‬ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫اب و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ان ‪ -15‬ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺑﺮودﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی‪ ،‬ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی‪،‬‬ ‫اﺗﺶ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬روﺷﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺮاﺳﺘﯽ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ‪ ،‬اﺑﺮﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ‪ -16‬اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮔﺎز‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎه و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ‪ -17‬ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ )ﺗﻠﮑﺲ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬دﯾﺘﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ(‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل )ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻮاره‪ ،‬ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫دﯾﺘﺎ( ‪ -‬اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ و ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ‪ -1‬اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎوران‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ‬ ‫و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ‪ -‬اﻧﺠﺎم واردات‪ ،‬ﺻﺎدرات‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪ 5-‬اﺧﺬ وام و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت دوﻟﺘﯽ و‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪6-‬ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ادارات‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ -‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم و اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ‪ -‬اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﺑﺮداری‪ ،‬زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ :‬از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ‪ :‬اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎﻣﺤﺮک ﭘﻮر]‪ ، [5.6‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی]‪ ، [21‬ﭘﻼک‬ ‫‪ ، 77‬ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ ‪ 1‬ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ‪ 3819697678‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3000000‬رﯾﺎل ﻧﻘﺪی ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑﻪ ‪ 1000‬ﺳﻬﻢ ‪ 3000‬رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪاد‬ ‫‪ 1000‬ﺳﻬﻢ ان ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎدی ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3000000‬رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴـــــﯿﻦ ﻃﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎره ‪ 18/98/14100/117‬ﻣﻮرخ ‪ 1398/12/26‬ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ زاﮔﺮس ﺑﺎ ﮐﺪ ‪ 14100‬ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺎوه ﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0520660668‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0520743751‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀــــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل و ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪1210063662‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳـﺎل و ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀــﺎ ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎاﻣﻀـﺎء دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی و اداری ﺑﺎاﻣﻀــﺎء ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن اﻗﺎی اﺣﺴــﺎن ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺮﻫﺮودی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0520081234‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫ﺑﺼـﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533425026‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸــﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺖ درج اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(812273‬‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه اراک درﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1398/12/19‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1223‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪14009041170‬‬ ‫ﺛﺒﺖ و اﻣﻀـﺎ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره ‪ 284036/98/8923‬ﻣﻮرخ ‪1398/12/12‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﻣﻮﺿﻮع ‪ :‬ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺸـﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸـﺎن در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴــﺘﺮش زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه اراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎدر و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ‪ -‬ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼـﺺ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﺮان و اﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸـﻮر در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ -‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ و‬ ‫ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺴـــﺘﻌﺪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻤﺮان و اﺑﺎداﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﻨﺎوری ‪ -‬اﯾﺠﺎد و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸـــﮕﺎه و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ اﻟﻒ‪ -‬ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎ ب‪ -‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻮزه ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ج‪ -‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی اﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ‬ ‫وﯾﮋه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ د‪ -‬اﯾﺠﺎد داﻧﺸــﮑﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ه‪ -‬ﻧﮕﺎﻫﺪاری و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻼﺳﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی اﻣﻮزﺷﯽ و ازﻣﺎﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ‪ -‬اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه اراک‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اراﮐﯽ ﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ‪-‬‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻖ‪ ،‬ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ‪.‬درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم‬ ‫از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺪت ‪ :‬از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ‪ :‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺤﻠﻪ داﻧﺸـــﮕﺎه اراک ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎرک‬ ‫اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺖ اﻟﻪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 8138‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ‪ 3815688138‬اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ‪ :‬ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﻮان ﻫﺰاوهء ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0533335809‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺪ رﺣﻤﻦ ﻓﻘﯿﺮﻣﯿﺮﻧﻈﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 4849749951‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532738772‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺘﻮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0534307973‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺒﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532104625‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀــــــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533734940‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻘﺪادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532786874‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﻮان ﻫﺰاوهء ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533335809‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ‪ :‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0621738476‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532163168‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳـﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎ ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺧﺰاﻧﻪ دار و در ﻏﯿﺎب ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر‪،‬ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(801310‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺳﮑﯿﻨﻪ رﻓﯿﻌﯽ‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺒﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸــﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـــﺎ اﺣﺪ‬ ‫ازﺷـﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳـﻨﺎد رﺳــﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دو داﻧﮓ ﻣﺸـــﺎع ازﺷﺸـــﺪاﻧﮓ‬ ‫ﭘﻼک‪3‬ﻓﺮﻋﯽ از‪4377‬اﺻـﻠﯽ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اراک ذﯾﻞ‬ ‫ﺛﺒﺖ‪16229‬ﺻﻔﺤﻪ‪507‬دﻓﺘﺮ‪98‬اﻣﻼک ﺑﻨﺎم ﺳـﮑﯿﻨﻪ رﻓﯿﻌﯽ‬ ‫ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺴـﻠﺴـﻞ ‪ 928338‬ﻧﺎم وی‬ ‫ﺻﺎدر و ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺒﺎب ﮐﺸـﯽ‬ ‫ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺟﺴــﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه‪،‬ﻟﺬا ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 1 2 0‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ‬ ‫و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾﻦ‬ ‫اﮔﻬـﯽ ﺗﺎ ‪1 0‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣـﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘـﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ‬ ‫اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت اﻧﻘﻀــﺎءﻣﺪت‬ ‫ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻـﺪور ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬رﯾﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ‬ ‫اﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺎﭘﻮری‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸـﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀــﺎ اﺣﺪ از‬ ‫ﺷـﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳـﻨﺎد رﺳــﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺸـــــــــــــﺪاﻧﮓ ﭘﻼک‬ ‫‪1567/71‬اﺻــﻠﯽ واﻗﻊ درﺑﺨﺶ دو اراک ذﯾﻞ ﺻــﻔﺤﻪ‬ ‫‪254‬دﻓﺘﺮ‪240‬ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪34965‬و ﺷﻤﺎره ﻣﺴــﻠﺴــﻞ‬ ‫‪ 318491‬ﺑﻨﺎم وی ﺻﺎدر و ﺗﺴــــﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼــــﺮه ﯾﮏ‬ ‫اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 1 2 0‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴــــﯽ‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ‬ ‫‪1 0‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣــﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘــﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو‬ ‫ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳـﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎر‬ ‫اراک ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 5569‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪10780090112‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/09/02‬و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 51/31015‬ﻣﻮرخ ‪ 1398/12/13‬اداره ﮐﻞ راﻫﺪاری و‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼـــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﺻﻠﺢ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 26235‬ﻣﻮرخ ‪ 1398/10/24‬دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره‬ ‫‪ 3‬اراک ‪ ,‬ﻋﻠﯽ دژﻧﺪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 5449697570‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400.000‬رﯾﺎل ﺳــﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸـــــــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺟﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0531334481‬و ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 60.000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـــــــــــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ رﺟﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0533984041‬واﮔﺬار ﻧﻤﻮد و از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ دژﻧﺪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ 5449287062‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 140.000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـــــﺮﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ‬ ‫رﺟﺒﯽ ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533984041‬واﮔﺬار ﻧﻤﻮد و از ﺷـــﺮﮐﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ :‬ﻋﺒﺪاﻟﻪ‬ ‫ﺣﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532215567‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪400000‬رﯾﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸـــﺮﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺟﺒﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0531334481‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400000‬رﯾﺎل ﺳـﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ رﺟﺒﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533984041‬دارای ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200000‬رﯾﺎل‬ ‫ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ‪ /.‬اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(811331‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 745

هفته نامه نامه امیر 745

شماره : 745
تاریخ : 1399/06/18
هفته نامه نامه امیر 744

هفته نامه نامه امیر 744

شماره : 744
تاریخ : 1399/05/28
هفته نامه نامه امیر 743

هفته نامه نامه امیر 743

شماره : 743
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه نامه امیر 742

هفته نامه نامه امیر 742

شماره : 742
تاریخ : 1399/05/01
هفته نامه نامه امیر 741

هفته نامه نامه امیر 741

شماره : 741
تاریخ : 1399/04/23
هفته نامه نامه امیر 739

هفته نامه نامه امیر 739

شماره : 739
تاریخ : 1399/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!