هفته نامه نامه امیر شماره 759 - مگ لند

هفته نامه نامه امیر شماره 759

هفته نامه نامه امیر شماره 759

هفته نامه نامه امیر شماره 759

‫ﯾﺎوری ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر‬ ‫و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪ - 759‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﺳﺪه ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن‬ ‫ﺧﯿﺮ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫در ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮو ﴍاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮی ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ‬ ‫راز ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮد اراﮐﯽ‬ ‫»دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﻓﻠﮏ اﻓﻼﮐﯽ – ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک«‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴـــﺘﺮدﮔﯽ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷـــــﺪن ﻣﻮج‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴـﯿﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن‬ ‫ﮐﺸـﻮر روزﻫﺎی اﯾﻨﺪه از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺳـﯿﺎه‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــــﺪ و اﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻢ وﻃﻨﺎن‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 300‬ﻧﻔﺮ در روز ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ‬ ‫دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪه واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن‬ ‫ﻫﺴـﺘﯿﻢ ودرﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ درﺻﺪ زﯾﺎدی از‬ ‫ﻣﺮدم واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و روﻧﺪ ان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ودر‬ ‫ﺑﻌﻀـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ اﻣﺎر ﺑﻪ ‪ 2 0‬درﺻﺪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ در اﯾﺮان از زﻣﺎن ﺷﺮوع واﮐﺴــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺎر ﯾﮏ درﺻﺪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ‬ ‫از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ درﺻﺪی از ﻣﺮدم واﮐﺴــــﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن‬ ‫واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴـﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴـﺖ‬ ‫و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸـﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﺴﺎرات ﺑﯿﺸـﺘﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک ‪:‬‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ 24‬ﻣﺘﺮی‬ ‫در ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫‪4‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن‪:‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪ 393‬داوﻃﻠﺐ‬ ‫در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗﺎوان ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﯽ دﻫﯿﻢ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺪس‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 73‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10861647933‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳــــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1399/11/20‬و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺷــــﻤﺎره‬ ‫‪ 184/734‬ﻣﻮرخ ‪ 99/12/14‬اداره ﺗﻌﺎون روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺳــﺎوه‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴــﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ‪ 1397‬و ‪ 1398‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0602960320‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﻋﯿﺴـﯽ‬ ‫ﻋﯿﻮﺿــــﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0601091711‬ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ 3- .‬ﺣﺴـﺎم اﻟﺪﯾـﻦ ﺷﻬﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻣﻠﯽ ‪ 0602893291‬و ﻟﻄﻒ اﻟﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺷــــــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0602675146‬و‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0602729777‬و ﻏﯿﺒﻌﻠﯽ ﻋﯿﻮﺿـﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0602748641‬و ﻣﺤﻤﺪرﺿــــﺎ رﻓﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷــــﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪0602944333‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀـــﺎ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪0600850692‬و ﻣﺤﺴـــــــــــﻦ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0602792614‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀــﺎی ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺳﺎوه )‪(1114104‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ارﯾﺎ ﻧﯿﺮو ﺗﻨﺪر‬ ‫درﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1399/03/27‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 15742‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14009212800‬ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﮔﻬﯽ‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪:‬‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اب رﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ‪،‬ﻃﺮح و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ‪،‬اﺑﺰار دﻗﯿﻘﯽ‪،‬ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی‪،‬ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫و ﻓﻨﯽ‪،‬دﻗﺖ ﺳﻨﺠﯽ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ‪،‬اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ‪،‬اﺑﺰاردﻗﯿﻘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ‪،‬اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﻢ از ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ‪،‬اﺧﺬ وام از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺼــــــﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ‪،‬اﺧﺬ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات و واردات در ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ :‬از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ‪ :‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺤﻠﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﺣﺎج رﺋﯿﺲ ]‪ ، [38‬ﺑﻦ ﺑﺴﺖ )ﺣﺎج رﺋﯿﺲ( ‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 0‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ‪ 3813785646‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺒﺎرت‬ ‫اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100000000‬رﯾﺎل ﻧﻘﺪی ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ‪ 100‬ﺳﻬﻢ ‪ 1000000‬رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ‪ 100‬ﺳﻬﻢ ان ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎدی ﻣﺒﻠﻎ ‪ 35000000‬رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴـﯿﻦ ﻃﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ 3402/99/45‬ﻣﻮرخ ‪ 1399/03/10‬ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸــﺘﯽ اراک ﺑﺎ ﮐﺪ ‪ 3402‬ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ واﻟﺒﺎﻗﯽ در ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻀــﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻗﺎی اﻣﯿﻦ ﭘﺪرام ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0533055873‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا‬ ‫ﻧﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0534900771‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺪرام ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 1229559191‬و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀـﺎ ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮوات ‪ ،‬ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی و‬ ‫اداری ﺑﺎاﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی و اداری ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﻣﻀـﺎء ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن اﻗﺎی رﺿﺎ ﺳﻮﺳﻦ اﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532565886‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺎی ﺳـﺠﺎد ﻣﻮﯾﺪی ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 3962568085‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺖ درج اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(1121384‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪759‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﺳﺪه ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪:‬‬ ‫اداﻣﻪ ﴎﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫در ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮو ﴍاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮی ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ‬ ‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸـﮑﻼت واﮐﺴــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪی روﻧﺪ ان ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ در‬ ‫واردات اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ واﮐﺴﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴـﺘﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎدر درﻣﺎن ﮐﻪ اﻟﻮﯾﺖ اول از‬ ‫ﻃﺮف ﺳــــــــﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﺳﭙﻮﺗﯿﻨﮓ روﺳﯽ واﮐﺴﻦ ﺑﻬﺎرات ﻫﻨﺪی و ﻗﺮار اﺳﺖ واﮐﺴﻦ‬ ‫اﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد از اﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻫﺎ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﻮارض ﺧﺎص را دارﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻬﺎ‬ ‫اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ودر ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم‬ ‫ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ واﮐﺴـــﻦ روﺳﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد ﭼﻮن‬ ‫ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎﻧﻤﻮﻗﻊ اﯾﻦ‬ ‫واﮐﺴـﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎدر درﻣﺎن‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﺣﺎﺻــــــﻞ اﯾﻨﺠﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯽ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدی اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم را در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﯾﺪ در اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ‬ ‫ودرﻣﺎن ﺑﺮای واﮐﺴــــﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ دﻗﺖ ﻻزم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﭘﺮ رﯾﺴــــﮏ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه در‬ ‫زﻣﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺑﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺴــــﯿﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸــــﻮر در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی‬ ‫واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و واردات واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎی وﺣﺸــــــﺖ اور ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸــﻮر و ﺿﺮرﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن‬ ‫ﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪه واردات و واﮐﺴـﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺗﺴـﺮﯾﻊ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن‬ ‫اﯾﺠﺎد و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎزﮔﺸـــﺘﻪ و از اﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و‬ ‫ﻋﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ارزوی رﯾﺸــــﻪ ﮐﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﻣﺎن ان ﺷـﺎﷲ ﺳــﻼﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﱪ‬ ‫ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن راز ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮد اراﰾ‬ ‫در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﻴﺲ‬ ‫ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﺟﺴﺪش در‬ ‫اﻃﺮاف ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬در‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ و دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﻣﻼ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎراﮔﺎه "ﮐﺎﻣﯿﺎر ﭼﻬﺮی" در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬در‬ ‫ﺧﺼـــﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺧﺒﺮﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی‬ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺸﻒ ﺟﺴـﺪ ﻓﺮدی‬ ‫در اﻃﺮاف ﯾﮑﯽ از روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ‪ 110‬اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻼﻓﺎﺻــــﻠﻪ ﺗﯿﻤﯽ از ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻠﯿﺲ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻏﺎز‬ ‫ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﻫﺎی‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ از ﺳــﻮی ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳـــﺮﻧﺦ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪ‪ .‬ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭼﻬﺮی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴـﻮس ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ در اراک دﺳـﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﺳـﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ‬ ‫دﺳـﺖ اﻣﺪ‪ ،‬ﻓﺮد دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷــﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد‪ .‬وی ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ‬ ‫ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪه و ﻓﺮد ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺳﻮاری‪ ،‬ﺟﺴــــﺪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻮل را در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳـــــــــﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‪ ،‬ﺧﻮدروی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﺴـﺪ ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸــــﻒ ﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺎم‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻮان‬ ‫ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از ﺑﺴـــﺘﮕﺎن ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺘﻞ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸـــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺷﺪت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم در ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻞ‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺻـﺎدﻗﯽ ﺳــﺪه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از رزﯾﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑـﺮای ازﻣﻮن ﭘﯿﺶ رو اﻣﺎده ﻣـﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﺑﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻫﺎی ﺷــﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اراک‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اراک ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫و ﯾﺎ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻨﺪاب و ﮐﻤﯿﺠﺎن از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در‬ ‫روزﻫﺎی اﺗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای اﻧﻬﺎ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ 24‬ﺗﺨﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﻣﺎدران‬ ‫ﺑﺎردار ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اراک در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ‪ 18‬ﺗﺨﺖ ﭘﺮ ﺷـﺪه و ‪ 6‬ﻣﺎدر‬ ‫ﺑﺎردار ﮐﻪ ﺣﺎل وﺧﯿﻢ ﺗﺮی داﺷـــــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــــــﺘﺎن‬ ‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸــــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـــــــــــﺘﺎن‬ ‫اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(‪ 4 ،‬ﺗﺨﺖ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎﻓﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﺿــﺎﻓﻪ و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎژ و ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـــﺪه ﮐﻪ در ان‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﺛﺒﺖ م ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪ ۳۹۳‬داوﻃﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎ ت ﺷﻮراﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪393‬‬ ‫داوﻃﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷـﻮراﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫“ ﺑﻬﺮوز اﮐﺮﻣﯽ" روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود‪ :‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳـﺘﺎﻫﺎ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی دو‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 631‬ﮐﺮﺳـﯽ اﺳــﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 70‬ﻧﻔﺮی‬ ‫داوﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﻮراﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ را‬ ‫‪ 857‬روﺳـﺘﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ 24 :‬درﺻــﺪ از اﻓﺮاد ﺛﺒﺖﻧﺎم‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀــــﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎ و ‪76‬‬ ‫درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ‪ :‬در اﯾﻦ‬ ‫دوره ‪ 85‬درﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد و ‪ 15‬درﺻﺪ ﻧﯿﺰ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل زﻧﺎن در ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪2‬‬ ‫درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮐﺮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﯿﺰان اﺳـﺘﻘﺒﺎل از ﻫﺮ ﮐﺮﺳــﯽ ﺷــﻮرای‬ ‫روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ‪ 2‬ﻧﻔﺮ اﺳـﺖ و ‪ 10‬درﺻـﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از روشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﻔﺮش‪ ،‬ﻓﺮاﻫﺎن و اﺷﺘﯿﺎن ‪ 28‬ﺧﺮدادﻣﺎه اﻣﺴـــــﺎل‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬﻮری و‬ ‫ﺷﺸــــﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫‪ ۸۴۲‬ﺟﻮاز ﺳﯿﺲ واﺣﺪ ﺻﻨﻌ درﺳﺎل ﮔﺬﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺎدر ﺷﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳـﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪842 :‬‬ ‫ﺟﻮاز ﺗﺎﺳـﯿﺲ واﺣﺪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرﺳــﺎل در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴـــــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ رﺷﺪ دارد‪.‬‬ ‫ﺳـﻌﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮیﮐﺮﻫﺮودی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪور ‪ 842‬ﺟﻮاز ﺗﺎﺳـﯿﺲ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺎن‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ :‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 125‬ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ‪ 17‬ﻫﺰار و ‪ 819‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫در اﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ‪ 370 :‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﭘﺎرﺳﺎل در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺻـﺎدر ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺪت‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ان ﺣﺪود ‪ 17‬درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﻤﺖ اﺳـﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ‪ 179‬ﻫﺰار‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﺷــﺘﻐﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ‪ 853‬ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮیﮐﺮﻫﺮودی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎرﺳﺎل‬ ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اراک و زرﻧﺪﯾﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺳـﺎوه ﺑﻪﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 2‬ﻫﺰار و ‪ 800‬واﺣﺪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳـــﻂ و‬ ‫ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻗﻄﺐ‬ ‫ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫در ﮐﺸﻮر اوازه دارد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ‪:‬‬ ‫وان ﺗ‬ ‫ﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺘﺎد ﻣ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮو را‬ ‫ﺟﻤﺸــﯿﺪ زﻧﺪ ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﺎ ﺗﺎوان ﺗﺼـــﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺻﻨﺎف اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﺎوان ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺘﺎد‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼــــﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻃﻌﯽ را‬ ‫ﺑﺮای ﺷـــﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷـــﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻻن‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ‪ .‬وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺻــــﻨﺎف ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷــﻮد ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ادارات‬ ‫‪،‬وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸـﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ‬ ‫واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴـــﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ان ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺻﻨﺎف ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻـﻨﺎف‬ ‫دارن ﺿﺮر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ‪.‬ﺟﻤﺸـﯿﺪ زﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﮔﺮ‬ ‫ﺑﻨﺎﺳـﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺻــﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را دارﻧﺪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ‪،‬ﻫﻢ‬ ‫از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ اﺻﻨﺎف ﺑﺪﻫﮑﺎرﻧﺪ‬ ‫و دارﻧﺪ ﺳﻮد ﺧﻮدﺷﻮن و ﭼﮏ ﻫﺎﯾﺸـــــﺎن را در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ‪،‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻨﺎف ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳـﺖ و داراﯾﯽ و‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﻫﺎﯾﺸــﺎن را ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﺘﻀﺮر واﻗﻌﯽ ﻓﻘﻂ اﺻﻨﺎف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻــــــﻨﺎف ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل‬ ‫اﺻﻨﺎف ﺷﻮد ‪،‬ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ‪ :‬در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ‪،‬اﺻﻨﺎف ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ از ﻫﺴــــﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ‪ 60‬درﺻﺪ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺪس‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 73‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10861647933‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــــﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 1399/11/20‬و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 184/735‬ﻣﻮرخ ‪ 1399/12/14‬اداره ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﺴــﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0602893291‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه‪ -‬ﻟﻄﻒ‬ ‫اﻟﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0602675146‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه‪ -‬ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ رﻓﯿﻌﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0602944333‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ‪ -‬ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0602729777‬و ﻏﯿﺒﻌﻠﯽ ﻋﯿﻮﺿﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0602748641‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀـــﺎی‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 5029497285‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺳـﻪ ﺳـﺎل‬ ‫دﻫﯿﻢ‬ ‫اﺻﻨﺎف ﺿﺮر ‪100‬درﺻﺪی دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ و ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ اﺻﻨﺎف داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﮐﻠﯿﻪ ﭼﮏ ﻫﺎ ‪ ،‬اﺳﻨﺎد ‪ ،‬ﻗﺮارداد ﻫﺎ و اوراﻗﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ‬ ‫ﻗﺴـــﻤﺘﯽ از ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره‬ ‫اﻣﻮر ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ اﻣﻀـﺎء رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬اوراق ﻋﺎدی ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ‬ ‫اﻣﻀـﺎء ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻼت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀـﺎء رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺳﺎوه )‪(1114105‬‬ صفحه 2 ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪759‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﯾﺎوری ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﳣﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸـﺎور وﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﮔﺮهﮔﺸــﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻀــﻼت ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺻﯿﺎﻧﺖ از‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل‬ ‫را در ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد‪.‬‬ ‫»ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎوری« روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫و دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــــﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اراک اﻓﺰود ‪ :‬ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺒﺸــﺒﺮد اﻫﺪاف‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺴﺎل ﺑﻪﺻﻮرت وﯾﮋه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﺗﻌﺎون‪،‬‬ ‫ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 200‬ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸـﮑﻞدار در‬ ‫ﮐﺸـــــــﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻨﺠﺶ ‪ 65‬اﯾﺘﻤﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸــﺎور وﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ‬ ‫داد‪ :‬ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر درون ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و‬ ‫ﺑﺮون دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴــــﺘﻤﺮ و‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‪ 2 ،‬ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺸـــــــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ در‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﺎوری اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ ‪ :‬اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در‬ ‫راﺳﺘﺎی ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی داﺷﺘﻪ‬ ‫واﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﻤﻠﮑــﺮد اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺸــــﺎور و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ و‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷـﻮدﮐﻪ اﻧﺘﻄﺎر اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽﻫﺎ در‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎوری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬وﻇﺎﯾﻒ در ادارات ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺠﯿﺮهای از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه در‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸـــﺒﺮد اﯾﻦ اﻫﺪاف دﯾﺪه‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ در‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺸـﺴــﺖ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺷﻬﺮت دارد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ان ﺑﺎ ﺳـﻪ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫» ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه« اﻓﺰود‪ :‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﭘﻮﺷـﺶ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ‪ 54‬درﺻﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 65‬درﺻﺪ اﺳﺖ و ‪ 11‬درﺻﺪ‬ ‫از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬واﺣﺪﻫﺎی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫‪ 27‬ﻓﻘﺮه در ﭘﺎﯾﺎن ﺳــﺎل ‪ 98‬ﺑﻪ ‪ 17‬ﻓﻘﺮه در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـــﺎل ‪99‬‬ ‫رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 33‬درﺻﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد ‪:‬‬ ‫ﻣﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 21‬درﺻــﺪی از‬ ‫‪ 86‬ﻣﺎه ﺑﻪ ‪ 68‬ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در از ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 387‬ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ‪ 98‬ﺑﻪ‬ ‫‪ 535‬ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـــﺎل ‪ 99‬رﺳـــﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ‪63‬‬ ‫درﺻﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺸـــﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ‪ 9‬و ﻫﻔﺖ‬ ‫دﻫﻢ درﺻـﺪ رﺳـﯿﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ‪ 6‬و ﻫﺸـﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ ﺑﻮد و‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺸــــــــﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص داد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد ‪:‬‬ ‫ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭘﺎرﺳﺎل اﺳﺘﺎن ‪ 12‬ﻫﺰار و ‪555‬‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ اﺷـﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑﯿﺶ از ‪1 5‬‬ ‫ﻫﺰار ﻣﻮرد رﻗﻢ ﺧﻮرد و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد‪ 13 ،‬ﻫﺰار و ‪ 921‬ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ‪ 148‬ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‬ ‫ﭘﺎرﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ اﺷـﺘﻐﺎل ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳـﺖ و‬ ‫ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺎرﺳﺎل‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 46‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ‪ 90‬درﺻـــﺪ ان‬ ‫ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻧﯿﺰ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 220‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫رﯾﺎل و ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ ‪ 438‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫‪ 14‬درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪ و ‪ 90‬درﺻـﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ 100 :‬درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ‪ 600‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺧﻮب اﺳـــــﺖ و ‪ 900‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ‪ 6‬ﻫﺰار و ‪ 268‬ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ﺻﻨﻮف ﺧﺴـــــﺎرت دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ‪ 11‬ﻫﺰاررو ‪ 182‬اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪:‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری و ﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮدارﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸــــﺎور و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را در‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷـﺘﻐﺎل ورﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶروی‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎوری روز دوﺷـﻨﺒﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از‬ ‫واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮔﺪاﺧﺘﺎر اراک اﻓﺰود ‪ :‬رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻧﻘﻼب اﻣﺴــــﺎل را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽﻫﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑــــﯽ اﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ .‬وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﺪاﺧﺘﺎر اراک در ﻃﻮل ‪ 2‬ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﻣﺎ‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ‪ 200‬ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴــــﺘﻘﯿﻢ در ان‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸـــﺎور و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ در راﺳـﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺻـﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﺎوری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﻣﺴـــــــﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی ﮔﺮهﮔﺸـــﺎﯾﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و‬ ‫ﻣﺸـﮑﻞدار ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻼشﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒﺗﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴــﺖ و‬ ‫ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻧﺎن اوری در ﭘﯽ دارد و ﺣﻔﻆ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻃﻮل ﺳــﺎلﻫﺎی‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺴـﺘﺮده ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺷــﺒﺎﻧﻪروزی‪ ،‬ﻫﻢاﮐﻨﻮن‬ ‫واﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫» ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه« اﻓﺰود‪ :‬اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳـﻪ ﻫﺰار‬ ‫واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬واﺣﺪﻫﺎی دارای ﻣﻌﻮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ‪27‬‬ ‫واﺣﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ 98‬ﺑﻪ ‪ 17‬واﺣﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ‪ 99‬رﺳـﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 33‬درﺻﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﯾﮏﻫﺰار‬ ‫و ‪ 387‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 535‬ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 63‬درﺻـﺪی‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻫﺰاوه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸــــــﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳـﺨﺖﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن‪:‬‬ ‫‪ ۶۳‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــــــﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪63 :‬‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﻫﯽ دادﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد‪ 151 :‬ﻓﻘـﺮه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﺎرﺳﺎل در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر و ‪ 84‬ﻣﻮرد ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 353‬اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿـﺮﻣﺠﺎز در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ‪ 600‬ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ‪ ،‬دﻓﺎﺗﺮ و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت دارای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــــﺘﺎن اداﻣﻪ داد‪ :‬ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻫﺰارو ‪ 728‬ﻣﻮرد ﮐﺎرت ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ‪ :‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از‬ ‫اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﺷﺘﻐﺎل )ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ‪ ،‬داﯾﻤﯽ و‬ ‫روزﻣﺰد( ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ان دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﺤﻮی ازﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺒﻌﻪ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼـــﻮرت‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫اﺗﺒﺎع ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﺷــﺘﻐﺎل در ﺳــﺎلﺟﺎری‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫دﺳـــﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 425‬ﻫﺰار و‬ ‫‪ 825‬رﯾﺎل ﻣﯽﺷـﻮد و در ﺻـﻮرت ﺗﮑﺮار ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ‪2‬‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده )‪ (11‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﻇﺮف ﻣﺪت ‪ 1 0‬روز وﺟﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮد را وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ و اﺻــــﻞ‬ ‫ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻋﺘـﺮاض ﺑﻪ ﺑـﺮگ ﺟـﺮﯾﻤﻪ‬ ‫ﺻـــﺎدره را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺬ رﺳـــﯿﺪ ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺻــﻮرت رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﻧﮑﺮدن ﺗﺬﮐﺮ ردﯾﻒ ﯾﮏ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮ اﺳــــﺎس ﻣﺎده‬ ‫)‪ (181‬ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از ‪ 91‬ﺗﺎ ‪ 180‬روز ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ در ﺳـﺎل ‪ 1400‬ﺑﺮ اﺳـﺎس‬ ‫ﻣﺼـــﻮﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ‪ 885‬ﻫﺰار و ‪ 165‬رﯾﺎل و ﺟﺮﯾﻤﻪ‬ ‫ﯾﮏ روز اﺷـﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ‪ 4‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫‪ 425‬ﻫﺰار و ‪ 825‬رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﮑﺮار ﺗﺨﻠﻒ اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﻪ ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺿــﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳـــﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻــــــﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ‪ ،‬از ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ دارای‬ ‫ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ و اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﮐﺎرت اﻣﺎﯾﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ (‬ ‫در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی )ﺷﻬﺮﻫﺎی اراک ‪ ،‬دﻟﯿﺠﺎن و‬ ‫ﺳﺎوه( و در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺠﺎز ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬ صفحه 3 ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪759‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪1400‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک ‪:‬‬ ‫ﺧﯿﺎ ن ‪ ۲۴‬ﻣﱰی در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻫﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ 2 4‬ﻣﺘﺮی را ﻃﻮری اﺟﺮا ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷــــﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫اراﮐﯽ ﻫﻤﻪ ارزوﯾﺶ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ 24‬ﻣﺘـــﺮی در‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿـﺮ ‪،‬ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ی‬ ‫اﯾﻨﺴـــﺘﺎﮔﺮام ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و در ﺧﺼـﻮص زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻮی ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻﺮی‬ ‫اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻏﺎت ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻـﺮی‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺎﻻ دارﯾﻢ ﭘﯿﮕﯿـــﺮی ﻣــــﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ را از اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ ‫وی در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ ‪3‬ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻀــــﺎی ﺳﺒﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ اوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻫﺴـــﺖ و ﻣﺎ ﺑﻬﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﯽ دﯾﻢ و‬ ‫اﺟﺎزه ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻧﺪارﯾﻢ و وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ از ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻫﻢ ﻫﺴـــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻫﺴـﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎر و‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ ای در ان راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ‪.‬زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻـﺮی ﺟﺰ‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﺟﺎزه ﺻـﺪور ﻣﺠﻮز را‬ ‫ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈــﺮات ﻣﺜﺒﺘــﯽ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎﷲ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻞ‬ ‫ﺑﮑﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ در اﺧﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺷـﺪه ﻋﻤﻼ ﻫﻨﻮز‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫را ﺗﻮی اﯾﻦ ﻧﻘﺸــﻪ داﺷﺘﯿﻢ و اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺷـﻬﺮی ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﯿﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺠﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ اراک ﮔﻔﺖ ‪ :‬از اﺑﺘﺪای‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻـﻠﯽ ﺷـﻬﺮ را در ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت‬ ‫ﻧﻮروز اﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﺮ اﺻﻠﯽ در اراک ﺑﺪون اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬ ‫وی در ﺧﺼــﻮص اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ‪ :‬اﻣﺴــﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻤﻠﮑﺎت ﺷﻬﺮداری ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ادﺑﺠﻮ از ﺳﻤﺖ ﻣﺴـﺠﺪ ﮐﻠﻪ ای ﻫﺎ و‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸـــــﻬﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺪس اﺳﺖ در‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارد ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳــﺖ و ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ در دﻓﺘﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ اذﻋﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﺎرﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ‬ ‫اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ‪ 24‬ﻣﺘﺮی و ‪58‬‬ ‫ﻣﺘﺮی ﺣﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ 24‬ﻣﺘﺮی را ﻃﻮری‬ ‫اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﻫﻤﻪ ارزوﯾﺶ را داﺷـــﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷـــﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ 24‬ﻣﺘﺮی در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸــــــﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ‪،‬ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ‪ 18‬ﻣﻠﮏ ﮐﺎﻣﻞ را دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴــﯿﺮ‬ ‫ﻃﺮح ﻗﺮار دارﻧﺪ ‪،‬از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ اﻋﻼم اﻣﺎدﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫‪،‬ﺷﻮرا ﻫﻢ ﻣﺼــﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ ﻫﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﺸﺎن ‪،‬ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻮض و ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﻠﻐﺶ را و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزش را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫اﻧﺸـﺎﷲ ﺑﻪ زودی در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﺎده ‪ 5‬ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ از اﯾﻦ روﯾﺪاد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ذﻫﻨﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ‪ 58‬ﻣﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ﻃﺮح ‪24‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ‬ ‫ﻣﯿﺪان وﻟﯽ ﻋﺼـﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم و از ان ﺳﻤﺖ ‪،‬ﻣﺴــﺠﺪ‬ ‫ﺳـــﯿﺪﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ادﺑﺠﻮ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ‪،‬ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﯾﯽ را داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫اﯾﺴــــــﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان وﻟﯽ ﻋﺼــــﺮ و اﻧﺠﺎ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را در‬ ‫ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎرک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﺴـــــــﺘﮕﺎه‬ ‫دوﭼﺮﺧﻪ ‪،‬دوﭼﺮﺧﻪ ای را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫از دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴــــﺘﻨﺪ از‬ ‫دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ را ﻫﻢ در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری را از دﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ورزﺷﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮدم‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ان ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ‫ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼــﯽ در اراک ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻀــﻼت‬ ‫ﻣﺘﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ‪ 58‬ﻣﺘﺮی اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪،‬در اول ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اراک‬ ‫ﺑﻪ ﺷـﻬﺮداری اﺑﻼغ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 11/11‬ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪم‪ ،‬ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪار‬ ‫و اﯾﺸـﺎن ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﺎده ‪ 5‬را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ‪،‬در ان ﺟﻠﺴــﻪ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1 8‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪،‬ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ را‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺑﻼغ ﮐﺮدﯾﻢ ‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺎده رو در‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﮔﻔﺖ ‪ :‬دوﺳـــــــــﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﭘﯿﺎده رو ﻧﺪارد ‪،‬ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷـﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ را داﺷﺘﯿﻢ ‪،‬اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎده راه ﻧﺪاﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬‬ ‫اراک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اب و ﻫﻮاش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﯿﻤﯽ از ﺳـﺎل را ﺳـﺮﻣﺎ دارﯾﻢ ‪،‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از‬ ‫دوﭼﺮﺧﻪ و ﭘﯿﺎده راه ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴـﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷــﻬﺮ را از ﺧﻮدروﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘﯿﺎده ﻣﺤﻮری ﺳــﻮق دﻫﯿﻢ ‪،‬اﯾﻦ ﯾﮏ‬ ‫دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮداری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ‪،‬ﻣﺸـﮑﻼت زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارد و‬ ‫ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ راه را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺴـــﯿﺎر ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼــﻮص ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫اﺻـــﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺎ ‪،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﮔﺮدو اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷـﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی‬ ‫داﺷﺖ ‪،‬ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴــــﺘﯿﻢ ‪86‬‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ دارای ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀــﺎی ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو را‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن اﯾﻦ ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﺮدو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺷـﻮد و از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﺷـﺒﺎﻧﻪ‬ ‫روزی ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اش اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪:‬ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀـﺎی‬ ‫ﺳﺒﺰ اراک ‪ 25‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳـﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺷـﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎغ‬ ‫ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ‪،‬ﺑﺎﻏﺎت‬ ‫از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و از ﻃــﺮﻓــﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾــﺮﯾﻢ ﮐﻪ اراک ﺟــﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻢ اب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺎ اﻣﺴـﺎل ‪ 35‬ﻫﺰارﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎل داﺷﺘﯿﻢ و‬ ‫‪ 20‬ﻫﺰار ﮐﺎﺷـﺖ ﻧﻬﺎل داﺷـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ درﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﻮط و‬ ‫ﺑﺎداﻣﭽﻪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻣﺸــــﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اول‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫درﺧﺖ را ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺑﺶ ﻣﯽ ﺷــــﻮﯾﻢ ‪،‬ﻣﺎ اﻻن‬ ‫ﭘﺴـﺎب ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ را ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺎ ﻫﺴـﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻢ اﺑﯽ‬ ‫اراک را در ﺑﺤﺚ ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺷـﺖ درﺧﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺷــﻬﺮداری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ‪،‬درﺳـــﺖ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ وﺻــﻮل ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳــﻨﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯽ ﺣﺴـﺎب ﻫﺴــﺘﯿﻢ و اﮔﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﭼﻪ ﻗﺮاردادی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ای را از‬ ‫ﺷــــﻬﺮداری اﻋﻼم ﮐﺮد ‪،‬ﻣﻦ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷــﻬﺮداری ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳـــﺖ و‬ ‫ﺳﻨﺪش ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ‪،‬ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ‬ ‫ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺑـﯿﻤﻪ راﻧـﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴـﺖ و‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک در ﺧﺼـــﻮص ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻧﻮروزی ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﺪﯾﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﮐـــﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﻣـــﺮدم‬ ‫ﯾﮑﺴـــﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ دﭼﺎر اﻓﺴـــﺮدﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ و‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اراﯾﺶ ﺷـﻬﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺷـﻮر و‬ ‫ﻧﺸﺎط وﯾﮋه ای در ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـــﮑﻼت ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﺤﺖ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺴـــﺖ ‪،‬ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺠﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ‪ ،‬وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼــﺪ دارﯾﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎزارﭼﻪ‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷـﻬﺮداری در‬ ‫ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﻗﺮاردادش را ﺑﺴــﺘﻪ اﯾﻢ و دو ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢ‬ ‫اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻗﺮار ﺧﻮاﯾﻢ داد و‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه‬ ‫را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ اﯾﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷـﻬﺮدار اراک ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺎغ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺤﺚ ﭘﺮوژه ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷـﻬﺮ اراک اﺳـﺘﺎرت‬ ‫ﺧﻮرده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد اﯾﻦ ﻃﺮح‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬زورﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ ان در ﭼﻨﺪ روز اﯾﻨﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ‬ ‫زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ زودﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷـﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪2‬‬ ‫و ‪ 3‬ﺑﻌﻨﻮان دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷــــﻬﺮ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ‪ 840‬روز ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫در اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ روزﺷﻤﺎر ان را ‪ 180‬روزه ﮐﺮدﯾﻢ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻗﻮﻟﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری دادﻧﺪ در دو ﺗﺎ ﺳـﻪ ﺷــﯿﻔﺖ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ان را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮﻟﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺒﻞ از ‪ 3 1‬ﻣﺮداد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺷـﻮرای‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ و زﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 765

هفته نامه نامه امیر 765

شماره : 765
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه نامه امیر 764

هفته نامه نامه امیر 764

شماره : 764
تاریخ : 1400/05/11
هفته نامه نامه امیر 762

هفته نامه نامه امیر 762

شماره : 762
تاریخ : 1400/03/06
هفته نامه نامه امیر 763

هفته نامه نامه امیر 763

شماره : 763
تاریخ : 1400/03/05
هفته نامه نامه امیر 761

هفته نامه نامه امیر 761

شماره : 761
تاریخ : 1400/02/28
هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!