هفته نامه نامه امیر شماره 755 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 755

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 755

هفته نامه نامه امیر شماره 755

‫اﮔـﻬﯽ ازﻣـﻮن اﺳﺘـﺨﺪاﻣﯽ‬ ‫‪www.arpc.ir‬‬ ‫روا ﻂ ﻮ ﯽ و ا ﻮر ا ﻤ ﻞ ﺮ ﺮو ﯽ ﺷﺎزﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ارا‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 755‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫‪ 15‬ﻫﺰار ﺧﻮدرو‬ ‫در ﻃﺮح ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫در اراک ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﯿﻖ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﺴﺎوی‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺳﺎﯾﭙﺎ‬ ‫در دﻗﯿﻘﻪ ‪97‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺟﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻄﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ‪:‬‬ ‫اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﺼﺪاق‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫‪23‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪755‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼ‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ارا‬ ‫ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸــﺴــﺖ ﻋﻠﻨﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮح اﺻـﻼح اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ‬ ‫)ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺸــﺴـــﺖ ﻋﻠﻨﯽ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وﮐﻼی ﻣﻠﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳــــــﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﻮاﻓﻘﺎن و‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻃـﺮح‪ ،‬ﺑﺎ ‪ 153‬رای ﻣﻮاﻓﻖ‪ 63 ،‬رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و‬ ‫‪ 12‬رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع ‪ 234‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻠﯿﺎت ان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﺳــﻮم اراء‬ ‫داﺷـﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ‪ 3‬رای ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺲ از‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن رای ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﺻــــﻼح اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ اﺻـــﻼح اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﺳــــﻮم ارای‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎز دارد‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃــــﺮح رای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮد‪.‬‬ ‫واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ‪:‬‬ ‫اﻇﻬﺎرات ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺼﺪاق ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺳـــﺨﻨﮕﻮی ﻧﺎﺟﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﻣﺼــــــﺪاق‬ ‫ﺗﺸـﻮﯾﻖ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴــﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸـــــﮑﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺮدم و رﺳــــﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﺎﺟﺎ اﻓﺰود‪ :‬در اﺟﺮای‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷـــــﺘﻪ‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳـﺮدار "ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺟﯿﺎن" ﺳـﺨﻨﮕﻮ و ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺟﺎ در‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات روز ﮔﺬﺷــــﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳـﻒ و ﺗﻌﺠﺐ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﭘﯿﮕﯿﺮی روﻧﺪ ﻗﻀـﺎﺋﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﺑﺎز وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس‬ ‫راﻫﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺮدم‬ ‫ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬از اﯾﻦ‬ ‫رو ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رای دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺮﻧﺎ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﺨﺸـــــﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻃﺒﻖ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫داﺧﻠﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ وﻗﺖ دارد ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ‬ ‫ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺳـﻪ دوازدﻫﻢ اراﺋﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴــــــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮدش ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑــــﺮﺧـــــﯽ از‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رای دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ‪ 99‬رای‬ ‫ﻣﻮاﻓﻖ‪ 148 ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ و ‪ 12‬ﻣﻤﺘﻨﻊ از ‪ 261‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿـﺮ در‬ ‫ﺟﻠﺴـــﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ‪ 1400‬ﮐﻞ ﮐﺸــــﻮر‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﺎﺟﺎ اﻓﺰود‪ :‬ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار و ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪی وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸــﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‬ ‫اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در اﺟـﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﻣـﺮدم ﻋـﺰﯾـﺰ و‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳـــــــﺨﻨﮕﻮی ﻧﺎﺟﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را‬ ‫ﺗﺸـﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴـﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ در ﻧﻄﻖ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ ‪» :‬ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ‬ ‫در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸــــﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺑﺮ ﺳﯿﻠﯽﻫﺎی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺮ اﻗﺸـــــﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺴـــﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳـﯿﻠﯽ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﺳــﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ‬ ‫دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و ﻣﺠﻠﺲ زد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﺸـــــــﺪار‬ ‫ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ از ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺒـﺮت ﺑﮕﯿـﺮد و اﺟﺎزه‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺎﻣﻮراﻧﺶ ﺑﻪ ﻫـــﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳـﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺮدم و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ادﺑﯿﺎت ﻏﯿـﺮﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﻣﺎﻣﻮرش‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫـﯽ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮفﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ان ﻣﺴــﺌﻮل ﻧﺎﺟﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ را دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ« ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻟﯿﺠﺎن و ﻣﺤﻼت درﺑﺎره رد ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ارا‪:‬‬ ‫ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ‬ ‫ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ِ‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ‪:‬‬ ‫ﳕــﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﳕﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ رای دﻫﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﯿﻖ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح‬ ‫ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اراء‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح‬ ‫ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اراء اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷـﻔﺎف ﺳــﺎزی‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳـﺖ‪ .‬وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و از‬ ‫اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺎﺳــﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــــــﺨﯿﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد و دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﺼــــــﻮص ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻟﺴﻼم ﺳﻠﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اراء اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷــﻔﺎف‬ ‫ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح‬ ‫ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اراء‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ‪ 153‬رای ﻣﻮاﻓﻖ‪ 63 ،‬رای‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ و ‪ 12‬رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع ‪ 234‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿــﺮ در‬ ‫ﺟﻠﺴـﻪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را رد ﮐﺮدﻧﺪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ان ﻓﻘﻂ ‪ 3‬رای ﮐﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺤﻼت در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻـــﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬اﺷــــــﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در‬ ‫ﺧﺼــﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ‬ ‫در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎم و ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷـﻮد و از اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺎﺳـﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷــﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـــﺨﯿﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد و دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷـــﻔﺎﻓﯿﺖ اراء ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴــــﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراء‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ اﯾﺮادات وارده ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮرﺳـﯽ و دوﺑﺎره ﺑﻪ‬ ‫ﺻـــــــــﺤﻦ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ و اراء‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اراء ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ‪ 6 7‬درﺻﺪ ارای‬ ‫ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ‪ 65‬درﺻـﺪ ارا ‪ 3‬رای ﮐﻢ اورد و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ‪ 12 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه‬ ‫رای ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ان داده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻠﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 1400‬را رد‬ ‫ﮐــﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟـــﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه از اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫‪ 1400‬ﺗﻮﺳـــﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮔﺬرد‪ ،‬ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻮدﺟﻪ در‬ ‫ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ان‬ ‫رای ﻣﺨﺎﻟﻒ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺲ از‬ ‫رای ﻣﻨﻔـــﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ رای ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﺻـﻼح ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻏﺪﯾﺮ دﻣﺎوﻧﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 11952‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780155816‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1399/11/05‬ﺗﺼــــــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪18000000000‬رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪38000000000‬رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴــــــــــــﻢ ﺑﻪ ‪1000‬ﺳﻬﻢ‬ ‫‪38000000‬رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷــﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷـــﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸــﺮح ﻓﻮق اﺻﻼح و ذﯾﻞ ﺛﺒﺖ از‬ ‫ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(1088099‬‬ ‫‪ 1400‬ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ در‬ ‫ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴـــﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﺪ دوازدﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 1400‬ﺣﺪود دو ﻣﺎه اﺳـﺖ ﮐﻪ‬ ‫در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭼﮑﺶﮐﺎری ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷـــﺎﮐﻠﻪ ان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﺑﺴـــــــﯿﺎری ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دو ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻــﺖ دارد ﺗﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـــﺎل‬ ‫‪ 1400‬را اﺻـﻼح ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﺻـﻼح ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‬ ‫و ﭘﺲ از ﻓﺮﺻﺖ ‪ 2‬ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻤﯿﺴـــــﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ رواق ارﻣﻪ اراک ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 2678‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780061504‬ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد‬ ‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮرخ ‪ 1399/10/20‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0621352721‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‪ -‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0621359076‬ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0052405125‬ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ‪ 2‬ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﮐﻠﯿﻪ اوراق و اﺳـﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور و ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ‪ ،‬ﺳـﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮات و ﻋﻘﻮد اﺳــﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و‬ ‫ﻣﺮاﺳﻼت وﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﻀــﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻣﻀـــﺎی رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ /.‬اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ -‬اداره ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(1088097‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪755‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ‪ ۱۷۴‬ﭘﺮوژه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ازاﻓﺘﺘﺎح ‪174‬ﭘﺮوژه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ‪563‬ﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل ‪ ،‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ‪ 29 :‬ﭘﺮوژه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در اراک‪ 7 ،‬ﭘﺮوژه در ﮐﻤﯿﺠﺎن‪،‬‬ ‫‪30‬ﭘﺮوژه در ﺗﻔﺮش‪ 13 ،‬ﭘﺮوژه در اﺷــﺘﯿﺎن‪16 ،‬ﭘﺮوژه در ﻓﺮاﻫﺎن‪ 14 ،‬ﭘﺮوژه در ﻏﺮق‬ ‫اﺑﺎد‪34 ،‬ﭘـﺮوژه در ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ‪3 ،‬ﭘـﺮوژه در ﻣﺤﻼت‪6 ،‬ﭘـﺮوژه در دﻟﯿﺠﺎن‪ 11 ،‬ﭘـﺮوژه در‬ ‫ﺷﺎزﻧﺪ و ‪ 11‬ﭘﺮوژه در ﺧﻨﺪاب اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻧﺼـﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ‪،‬اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ‪،‬راه اﻧﺪازی و‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ اﮐﯿﭗ ﻫﺎی ﺧﻂ ﮔﺮم ‪،‬ﻧﺼـــــﺐ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺑﺮی و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژ ه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ‪،‬ﺑﺮای ‪311‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸـﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫زاﯾﯽ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ در اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫زاﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﯾﺎم دﻫﻪ‬ ‫ﻓﺠﺮ روﺳﺘﺎی »ﻣﺰرﻋﻪﻧﻮ« در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺘﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﺳﺘﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﺸـﻮر‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ان از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺄﺳﯿﺴـــــــﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪30‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی‪،‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮق ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را از اﻫﺪاف اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی ﺗﺪاوم‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق‪ ،‬رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸـــــﺘﺮﮐﯿﻦ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼـﺎدی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ‬ ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﮔﺸﺖ ‪۱۴۰‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ از ﮐﺸﻒ ﻣﺎﯾﲊﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﮐﺸﻒ‬ ‫‪6‬ﻫﺰار و ‪ 400‬ﻣﺎﯾﻨﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن در ‪42‬ﻣﺤﻞ و درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫‪ 140‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی از اﯾﻦ ﻣﺼـــﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸـﻒ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﯾﻨﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ‪17‬ﻣﮕﺎوات ﺗﻮان و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ‪10‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮ‬ ‫وات اﻧﺮژی ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از‬ ‫ﻣﺼـــﺎرف ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـــﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ رﻣﺰ ارز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫اداﻣﻪ دارد اﻓﺰود‪ :‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫‪ 1 2 1‬اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ و اﺷﺨﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮق ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻊاوری ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳــــﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز‪ ،‬از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣـﺰارع ﻏﯿـﺮﻣﺠﺎز ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻃـﺮﯾﻖ اﻃﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﯾﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق‪ ،‬ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀــﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ‪ ،‬رﻣﺰ ارز ﯾﺎ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ در‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻃﺮﻓﺪاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺴــﯿﺎری ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾـﺮان ﺑﯿﺶ از دﯾﮕـﺮ‬ ‫اﻧﻮاع ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ارز و‬ ‫ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺷـــــــــــﺒﮑﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬‬ ‫ﲠﺮه ﺑﺮداری از ‪۵۹‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪59،‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت‪807‬ﮐﯿﻠﻮوات ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺳــــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ‪100‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷـــــــﯿﺪی اﻣﺎن اﺑﺎد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷــﯿﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎ زاده در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎدر ﻫﺴــــﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﻫﺎ‪،‬اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ 300‬روز اﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺳـــــﺎل و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﺑﺎد‪ ،‬ﻇـﺮﻓﯿﺘـﯽ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ دارد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼــــﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﺴـــﯿﻠﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـــﺖ و اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود و و راﯾﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳـــــــﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ﻓﻨﺎوری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل‬ ‫ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازﻣﺎﯾﺶ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ و در ﺳـﺎل‬ ‫اﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪59 :‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻧـﺮژی ﭘﺎک ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت‪807‬ﮐﯿﻠﻮوات‬ ‫ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ‪960‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻣـﺮوز ﺑﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ رواق ارﻣﻪ اراک ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 2678‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 10780061504‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد‬ ‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1399/10/20‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺑﻮاﻟﺤﺴــﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0621359076‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0052405125‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‪ -‬ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0621352721‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت دوﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪ -2 .‬اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ‪ 5449795122‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس‬ ‫اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0532543491‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺸـﺮ اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ‪ -4 .‬ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴـﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ‪ 1398‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴـــــــﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک‬ ‫)‪(1088098‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺿـﻤﻦ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫در ﺑﺎم ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺟﺎری وزارت ﻧﯿﺮو اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﺼـــﺐ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻘـﺮﯾﺒـﯽ ‪2628‬ﮐﯿﻠﻮوات و ‪12500‬ﮐﯿﻠﻮات‬ ‫ﺑـﺮﻗﺎﺑـﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪14‬ﺗﻦ اﻻﯾﻨﺪﮔــﯽ و‬ ‫ﺻـــــﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از‪6000‬ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻫﺮ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ان ﺑﺎ ﮐﺎﺷـﺖ ﺑﯿﺶ‬ ‫از‪84‬ﻫﺰار اﺻﻠﻪ درﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬اﺻﻼح ‪ 400‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﺷـﻬﺮی و‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ‪ 16‬ﻫﺰارﻣﺸــﺘﺮﮐﯿﻦ‪،‬ﻧﺼــﺐ ﭼﺮاغ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺑـﺮی و اﺣﺪاث ﻧﯿـﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ از‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژ ه ﻫﺎی ﺷــﺎﺧﺺ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳــــــﺘﺎن ‪،‬ﺑﺮای ‪311‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻧﯿﺮوﮔﺎه ‪100‬ﮐﯿﻠﻮاﺗﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی روﺳـﺘﺎی اﻣﺎن‬ ‫اﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑـﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘـﺮوژه ﻣﺒﻠﻎ ‪ 12‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳـﺖ و در اﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ‪200‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪92‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻻﯾﻨﺪه وﻣﺼــــﺮف ‪ 40‬ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ و ‪ 25‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎزﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﺷـﺖ ‪ 560‬درﺧﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮی ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺒﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸـﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـﺎ ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ‪21‬ﻓﺮﻋﯽ از ‪1982‬اﺻﻠﯽ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ دو اراک ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ‪ 139720305001013936‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ اﻟﻒ ‪ 186794 97/‬ﺑﻨﺎم وی ﺻﺎدر و ﺗﺴـــــــﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‬ ‫اﻋﻼمﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاب ﺷـﺪن ﺳــﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﻃﯽ درﺧﻮاﺳــﺖ وارده ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ‪-228000226‬‬ ‫‪ 1399/11/13‬ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ‪ 5‬اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ‪120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻃﻼع اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎﻣﺪت ‪10‬روز از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪی‬ ‫رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اراک‬ صفحه 3 ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪755‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺗﺴﺎوی اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺳﺎﯾﭙﺎ در دﻗﯿﻘﻪ ‪۹۷‬‬ ‫ﺗﯿﻢ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک در اﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﻢ ﻓﺼــﻞ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎوی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دﯾﺪار ﻋﺼــــــــﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ در ورزﺷﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺗﯿﻢ‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک و ﺳﺎﯾﭙﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴـــﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی ﭘﺲ از ﮔﺎﯾﺎن ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺎوی ﺑﺪون‬ ‫ﮔﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ‪ 94‬ﺗﯿﻢ ﺳـــﺎﯾﭙﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﻞ اﯾﻦ دﯾﺪار را ﻣﻬﺮداد‬ ‫ﺣﯿﺪری ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴــــﺖ از ﺣﺮﯾﻒ اراﮐﯽ ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ وﻟﯽ‬ ‫ارﺗﺶ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎزﯾﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺸــــــﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎزی‬ ‫ﺟﻨﮕﻨﺪه و ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ در دﻗﯿﻘﻪ ‪ 97‬و از روی ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺜﻢ ﻣﺠﯿﺪی ﮔﻞ ﺗﺴـﺎوی را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺎﯾﭙﺎ را در ﮐﺴــﺐ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬارﻧﺪ‬ ‫در اﯾﻦ دﯾﺪار‪» ،‬رﺳـﻮل ﺧﻄﯿﺒﯽ« و »اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻــﺎدﻗﯽ« ﺳــﺮﻣﺮﺑﯿﺎن ﻫﺮ ‪ 2‬ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮐﺎرت زرد از داور درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫داوری اﯾﻦ دﯾﺪار را »اﻣﯿﺮ ﻋﺮب ﺑﺮاﻗﯽ« ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد و ﺳﯿﺪ»ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺴﺐ«‬ ‫و »وﺣﯿﺪ ﺳﯿﻔﯽ« ﮐﻤﮏ داوران اول و دوم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺼـــﺎوﯾﺮ »ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﻨﺎوﻧﺪ« و‬ ‫»ﻋﻠﯽ اﻧﺼـﺎرﯾﺎن« دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻘﯿﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸــﻮر را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران درﮔﺬﺷﺘﻪ ادای اﺣﺘﺮام ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﯿﺒﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺮد ﺑﻮدﯾﻢ‬ ‫ﺳـــــــﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک از ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫رﺳﻮل ﺧﻄﯿﺒﯽ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻪ ‪ 17‬ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺲ از ﺗﺴـﺎوی ﯾﮏ ﺑﺮ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﯿﻤﺶ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑـــﺮﺗــــﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸـﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﯿﻢ ﻣﺎ در‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‪ ،‬ﺑﺎزی ﺧﻮﺑــﯽ اراﺋﻪ ﮐــﺮد و در دﻗﺎﯾﻖ زﯾﺎدی از‬ ‫ﺑﺎزی‪ ،‬ﺗﻮپ و ﻣﯿﺪان در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد و اﮔــــــــــﺮ از‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳــــــــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ‪ 3‬اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﯿﺒﯽ اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﻌﺪ از دو ﺑﺎزی ﺳـــﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎزی راﺣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﺟﻨﮕﻨﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را در دﺳـــــﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻫﻢ وﻗﺘـﯽ ﺑﻪ اراک ﻣــﯽاﯾﻨﺪ از‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴــﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـــﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ 10 :‬دﻗﯿﻘﻪ اول ﺑﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ از‬ ‫اﯾﻦ دﻗـﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮپ و ﻣـﯿﺪان در اﺧــﺘــﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﺪادﯾﻢ ‪ .‬اﮔﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳــــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ دل ﺑﻪ ﺿـﺪ ﺣﻤﻼت‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﺪادﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬از ﻟﺤﺎظ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزی و ﻣﺴـــﺘﺤﻖ‬ ‫ﺑﺮد ﺑﻮدﯾﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺧﻮرده را در واﭘﺴــــــﯿﻦ‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎزی ﺟﺒﺮان ﮐﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺟﺎی ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ دارد و از‬ ‫زﺣﻤﺎت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک در ﺧﺼــــــﻮص‬ ‫ﻗﻀﺎوت داور ﺑﺎزی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ در ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺣﻀــــﻮر دارﻧﺪ‪ ،‬از داوران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬داور اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺎ را در ﻧﯿﻤﻪ اول‬ ‫ﻋﺼـــﺒﯽ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎزی رﻧﮓ داور ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬ﻫﺰار ﺧﻮدرو در ﻃﺮح ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ در اراک ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫‪ 800‬ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ در اراک اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪800 :‬‬ ‫ﺧﻮدرو ﻫﺮ ﺷـﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد ﮐﺮوﻧﺎ در‬ ‫اراک اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺪ »ﻋﻠﯽ ﺣﺴـﯿﻨﯽ« اﻓﺰود‪ :‬ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 21‬ﺗﺎ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺷـﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼم ﺳــﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اداﻣﻪ دارد و ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر اﺳــﺘﺎن‬ ‫وﻗﻔﻪای در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 21‬ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زرد ﮐﺮوﻧﺎ را دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد ‪:‬‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ از زﻣﺎن ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻀـــﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺎرﻫﺎ در اﺟﺮای ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﮑﺮدی از ﺳﻮی‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴـﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬از زﻣﺎن اﻋﻼم ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد در ﺳﺎﻋﺖ ‪21‬‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ‪ 1 5‬ﻫﺰار ﺧﻮدرو در ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن اراک اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ و اﻋﻼم ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ‬ ‫اﺳـــــﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﺷــــــﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ اداﻣﻪ دارد و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود‪ :‬ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای اﻧﺎن ارﺳﺎل ﻧﺸـــــﻮد و از ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮد در‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را در‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺑﻪ روز و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ‪:‬‬ ‫ﲠﺮه ﺑﺮداری از دو ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه اب در ﴲﺮ ﺳﺎوه‬ ‫ﻣﻨﺎﺳـﺐ اب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺳــﺎوﺟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋ ه در ﻣﻮاﻗﻊ‬ ‫ﺑﺤﺮان و ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ‪،‬اﯾﻦ دو ﻣﺨـﺰن ذﺧﯿـﺮه اب ‪ 5‬ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺒـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ‪ 10‬ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺣﺪاث و ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺮای ﺳـــــﺎﺧﺖ اﯾﻦ دو ﻣﺨﺰن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ‪60‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠــﯽ ﺗﻨﺶ اﺑــﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴـــــﺐ اﻓﺰود‪:‬ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ‪ 2‬ﻣﺨﺰن ﻫﻢ‬ ‫در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روز از دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳــــﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀـــﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬دو ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه اب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎوه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿـﻼب اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫از ﻣﺴــــــﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴــــﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ ﺳـــﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮه‬ ‫اﮐﻨﻮن اب ﺷـﺮب ﺷــﻬﺮ ﺳــﺎوه در‪ 11‬ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه اب ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺠﻢ ‪50‬ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻗﺎ زاده اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑﺎ‬ ‫اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺮدم ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از اب اﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود‪:‬در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺰء‬ ‫ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸـﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﻬﺮﻫﺎ‬ ‫از ﺷﺒﮑﻪ دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿـﻼب اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ وﯾﮋه‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴـﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮاﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ‬ ‫در روﺳــﺘﺎﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اب در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ اﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴـﺎزی ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت اﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
هفته نامه نامه امیر 759

هفته نامه نامه امیر 759

شماره : 759
تاریخ : 1400/01/25
هفته نامه نامه امیر 758

هفته نامه نامه امیر 758

شماره : 758
تاریخ : 1399/12/25
هفته نامه نامه امیر 757

هفته نامه نامه امیر 757

شماره : 757
تاریخ : 1399/12/17
هفته نامه نامه امیر 756

هفته نامه نامه امیر 756

شماره : 756
تاریخ : 1399/11/27
هفته نامه نامه امیر 753

هفته نامه نامه امیر 753

شماره : 753
تاریخ : 1399/10/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!