هفته نامه نامه امیر شماره 756 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نامه امیر شماره 756

صفحه بعد

هفته نامه نامه امیر شماره 756

هفته نامه نامه امیر شماره 756

‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ارﺷﺎد اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 756‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﻫﺸﺖ ﻃﺮح ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ‪ ۵‬ﻫﺰار ﴲﺮوﻧﺪ‬ ‫از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺟﺰء ‪ 100‬ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫در ﺳﺎل ‪1399‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﯾﯿﻦ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن‬ ‫‪ 50‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه اول‬ ‫ﻪ‪۶‬در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ صفحه 1 ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1399‬‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪756‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫ﻫﺸﺖ ﻃﺮح ﺗﻌﺎو در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﲠﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر ور ﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﺸـﺖ ﻃﺮح ﺗﻌﺎوﻧﯽ در دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی‬ ‫اراک‪ ،‬ﺳـﺎوه‪ ،‬زرﻧﺪﯾﻪ و ﻣﺤﻼت اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری‬ ‫رﺳـــﯿﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮای ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎ ‪ 21‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷـﺪه و‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﻧﻬﺎ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ‪ 66‬ﻧﻔﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ‪ 46‬ﻣﺮد و ‪20‬‬ ‫زن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟـﺮاﯾـﯽ ‪ 2‬ﻃـﺮح ﺗﻌﺎوﻧــﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎل ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در اﯾﺎماﷲ‬ ‫دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻣﺴــﺎﻟﺰ اﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﻧﻬﺎ‬ ‫‪ 17‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽﻫﺰاوه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧـﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛـﺮی در‬ ‫اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻗﺘﺼـﺎدی دارﻧﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎری اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و‬ ‫رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﮐﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪ 716‬واﺣﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ‪ 2‬ﻫﺰار و ‪ 227‬واﺣﺪ‬ ‫ان ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸــــــﺎورزی‪ ،‬ﺟﻨﮕﻠﺪاری‪،‬‬ ‫ﺷﯿﻼت‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی‪ ،‬ﺣﻤﻞ‬ ‫و ﻧﻘﻞ‪ ،‬اﻧﺒﺎرداری‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪ ،‬واﺳـــﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻋﻤﺪه‬ ‫ﻓﺮوﺷـﯽ‪ ،‬ﺧﺮده ﻓﺮوﺷــﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳــﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ دادﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ‪ ۵‬ﻫﺰار ﴲﺮوﻧﺪ‬ ‫از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک ﮔﻔﺖ‪ :‬دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی‬ ‫‪ 5‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان و ﺷـــﮑﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﺎزوت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀــــﯽ ﺳﻮراﻧﻪ ‪ 27‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای‬ ‫ﺷـﻬﺮ اراک اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای‬ ‫ﺷﻬﺮ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎزوت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﺎزﻧﺪ‪ ،‬اراک ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬در اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎزوت داده‬ ‫ﻧﺸـﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در اراک ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار‬ ‫دارد اﺟﺎزه ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺎزوت داده ﺷﻮد؟‬ ‫ﺳﻮراﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻮش‬ ‫ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻟﻮده‬ ‫ﻫﻮای ﺷﻬﺮ اراک ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻀــــﺎی‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 5‬ﻫﺰار ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷـﺎزﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﺼـــﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت‪ ،‬دادﺳﺘﺎن اراک ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﻋﻀـﻮ ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫اراک ﺗﻨﻬﺎ ﺷـﻬﺮی اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮا‪ ،‬اب و ﺧﺎک اﻟﻮده‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺑـﺮﺧـﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﺎص در اراک ﻧﯿـﺰ اﻋﻼم‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﻮدﺟﻪ ‪ 1400‬ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺣﮑﺎم زﯾﺴـــﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻮای ﭘﺎک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن‬ ‫ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮای‬ ‫اراک ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷــﻬﺮداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم از ﺳﻮی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰاش اﯾﺴـﻨﺎ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻤﻦ زﯾﺴــﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮ اراک در ﺧﺼـــــﻮص دﻋﻮت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫در ﺻﺤﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ارﺷﺎد اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﺳﺨﮕﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺪ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﻣﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ‬ ‫در اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷــﺎد اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻـــــــﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘﺮس ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻮزه‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻣﻨﻄﻖ اﺳــﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺿــﻊ ﻏﯿﺮ اﺻـــﻮﻟﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪو ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮار رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺎد اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ‬ ‫اﺳﺎس ﺟﺸـﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﺳﺎل اﺛﺎر‬ ‫ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﻐﻮ ﮐـــﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻧﻪ را از ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮدﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﺿــــﻮع ﻣﻬﻢ ﺳــــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸــﺎر را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﺰو‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ان اداره ﮐﻞ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‬ ‫و زﺣﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﯿﺸـﯿﻦ اداره‬ ‫را ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺟﺎ دارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﺷـﻔﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﺮار داده اﻧﺪ‬ ‫را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ دادن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ‪،‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺳــﯿﺎﺳـــﯽ از ﺣﻖ و‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ اﻓﺰود‪ :‬ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺗﻮان ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷــــــﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺣﺘﯽ از‬ ‫داﺷﺘﻦ ﺣﺴـــﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد؟ و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴـﺎل از ﻋﻤﺮ ﮐﺎری ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺻﺮف ﺑﺎزﮐﺮدن ﮔﺮه ای ﺷـﺪ ﮐﻪ از دوره ﻗﺒﻞ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔـﺰاری دوره‬ ‫ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼــــــﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﮔﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر‬ ‫ﻣﯽرود را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷـــﯽ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺸــــــﺮﻓﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸـــﯿﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا درﺑﯿﺎورﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در دﺳـﺖ اﺟﺮا دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ اراده ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸـــﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺶ اﻋﻀـﺎ و ﺣﺬف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻟﺴﺮدی را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑـــــﺮای ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫رﺳــــــﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺮده اﯾﻢ و ﮔﺰارش ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺤﻀـــــﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫رﺳﯿﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﺸـــــﺎن ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﴍﮐﺖ ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺟﺰء ‪ ۱۰۰‬ﴍﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۳۹۹‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‬ ‫در ﺑﯿﺴــــــﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ "ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان"‪،‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ )ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ( ﺑﺎ ﮐﺴـﺐ رﺗﺒﻪ ‪ ،41‬ﺟﺰء‬ ‫‪ 100‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ‪ 1399‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از اﻫﺪاف اﺻـــﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼـــــﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎم‬ ‫ﮔﺬاری ﺳـﺎل ‪ 1399‬از ﺳــﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫»ﺳـﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد‪ .‬از‬ ‫اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ‪IMI-100‬ﺳــﻬﻢ‬ ‫زﯾﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬رﺳـــــــــﺎﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ‪ ،‬ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ در‬ ‫ﺳـﺎل ‪ 1399‬ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان‬ ‫)رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ‪ )IMI-100‬ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ رﺗﺒﻪ‬ ‫ﺑﻨﺪی و در ﺑﯿﺴــــــﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ "ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫اﯾﺮان"‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ )ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ( ﺑﺎ ﮐﺴـﺐ رﺗﺒﻪ‬ ‫‪ ،41‬ﺟﺰء ‪ 100‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸــــﻮر در ﺳﺎل ‪ 1399‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ ‪ 500‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸـﻮر اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﺴـــــﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی‪ ،‬ﻫﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺤﺪود ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و ﻣﺪﯾﺮان ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2 6‬ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧﺪه از ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ و‬ ‫ﭘﻠﺘﻔﺮم اﭘﺎرات ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ‪ 500‬ﺷــــﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪ و از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮو )اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺧﯿﺮ (‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ از‬ ‫ﻧﻈﺮ رﺷـﺪ ﺳـﺮﯾﻊ و دﯾﮕﺮ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دارای رﺗﺒﻪﻫﺎی‬ ‫وﯾﮋه‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪﻋﻤﻞ اﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان‬ ‫را ﺑﺮای ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺑﺎ‬ ‫اﻟﻬﺎم از رﺳــﺎﻟﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺷﻔﺎف و ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸـﻮر‪ ،‬ﻓﻀـﺎی‬ ‫روﺷﻦ ﺗﺮی از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان‪ ،‬ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷـــﻨﺎﺧﺖ و درک دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ﻣﻘﯿﺎس‪ ،‬ﺳــــﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺰرگ ﮐﺸــﻮر را‬ ‫ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻫﺪف ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان ﺷـﻔﺎف‬ ‫ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی انﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴــﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ در ﻓﻀــﺎی ﮐﺴـــﺐ و ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﮔﺰﯾﻨﺶ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷــﺎﺧﺺ‬ ‫ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ‪ :‬اﻧﺪازه و رﺷــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ‪،‬ﺳــﻮد اوری وﻋﻤﻠﮑﺮد‪،‬ﺑﻬﺮه‬ ‫وری‪،‬ﺻﺎدرات‪ ،‬ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎزار‪ ،‬ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺪرج در‬ ‫ﺻـﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻠﺲ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﻬﺮورزان‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺎی اﮐﺒﺮ رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺒﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸـﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀـﺎ اﺣﺪ ازﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺸـــﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﻋﻤﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪289‬‬ ‫ﻓﺮﻋﯽ از ‪ 29‬واﻗﻊ در ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺨﺶ دو اراک ذﯾﻞ دﻓﺘﺮ ‪243‬ﺻﻔﺤﻪ ‪225‬و ﺷـﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 122489‬و ﺷـﻤﺎره‬ ‫ﻣﺴﻠﺴﻞ ‪ 050464‬ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر و ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﺎ ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه‪،‬ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼـﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸــــﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪1 0‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت اﻧﻘﻀـﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل‬ ‫واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 13880‬و ﺷــﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﯽ ‪ 14006413130‬ﺑﻪ اﺳــﺘﻨﺎد‬ ‫ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1399/07/30‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫‪- 1‬ﻋﺎرﻓﻪ ﻗﺎﺳـﻤﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 3920458893‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻـﻠﯽ و ﻣﺎﺋﺪه ﻣﺤﺮم ﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ‪ 0534805728‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارش ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0532976967‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀـــﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫رﺿـﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ‪ 0532806069‬ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻓﺮوغ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ‬ ‫‪ 0533346430‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ اور ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اراک‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری اراک )‪(1093862‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪756‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫اﯾﯿﻦ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ‪ ۵۰‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎ ﻫ اه اول‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی در اﯾﻦ‬ ‫اﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـــــﻮر ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ‪،‬ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اول در‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﮐﺸـﻮر از ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺧﻮب در دو ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻓﻨﯽ و اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬درﺻﺪ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﻫﻤﺮاه اول در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی دﯾﮕﺮاﺳﺖ‬ ‫و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷـﻤﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ‪،‬ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺻـــــــﻪ را ﺑﺮای رﻗﺒﺎﯾﻤﺎن ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺸـﻬﺮﯾﺎن و ﻫﻢ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎدی ‪،‬ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺸــﻨﻮاره ای‬ ‫ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴــﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه ‪،‬ﻫﻤﺮاه اول‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ان ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺳــــﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ‪،‬ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸـﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫‪ 50‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﺎ ﺟﺰ ﻣﻌﺪود اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـــﺘﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن ‪ 5‬ﺑﺮﻧﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴـﯽ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﺎن ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤـﺮاه اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از‬ ‫ﺧﻮش ﻗﻮل ﺗﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪،‬ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـﺪ‪ :‬ﻫﻤﺮاه‬ ‫اول ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣــﯽ ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﻮل ﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎ داده‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺪ‬ ‫ﻓﺎﺻــــﻞ ﺳــــﺎل ‪ 9 3‬ﺗﺎ اﻻن ‪،‬ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی‬ ‫داﺷـﺘﯿﻢ‪.‬در ﺳــﺎل ‪ 2 ، 95‬ﺟﺎﯾﺰه ‪200،‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻘﺮه ﺟﺎﯾﺰه ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ‪ 3،‬ﻓﻘﺮه ﺟﺎﯾـﺰه ‪ 50‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ‪ 6،‬دﺳــﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ‪ 206‬وﯾﮏ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻟﯿﻔﺎن ‪4‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﺟﺎﯾﺰه ‪،‬زﯾﺮ ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی ‪،‬ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺎ‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد‪ :‬در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺶ از ‪65‬‬ ‫درﺻﺪ ﻣﺸــــﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬ﺳﯿﻢ‬ ‫ﮐﺎرت ﻫﻤﺮاه اول دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺴــﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه‬ ‫اول ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ‬ ‫ﻓﺠﺮ ‪،‬ﺳــﯿﻢ ﮐﺎرت داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ‪ 170‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺎ ‪40‬‬ ‫درﺻـﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ‪ 100‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت‬ ‫ارزش ﺑﯿﺸــﺘﺮی دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺴــﺘﻪ ‪ 30‬ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه اﻋـﺘـﺒﺎر دارد ‪ 6 ،‬ﻣﺎه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧـﯿﻢ ﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﻫــﯿﭻ‬ ‫ﺳــــﻘﻔﯽ ﻧﺪارد ‪ 100،‬ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 30‬روز از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸـﺘﺮی‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬ﯾﮑﺴـﺮی ﺟﻮاﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﭙﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮش‬ ‫ﺣﺴـﺎب ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﺻﺎدر‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴـــــﺖ و‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد در روز ‪ 27‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻫﺴﺖ ‪،‬ﺑﯿﻦ اﻧﻬﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺸـــــﻨﻮاره ﺻﺪای‬ ‫ﻣﺸــــﺘﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ‪ :‬اﯾﻦ ﺟﺸـــــﻨﻮاره ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺘﻘﺎد و‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﺮاه اول دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫از ﻃـﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ 9990‬ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﮓ‬ ‫ﺑﺰﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮاﯾﺰ ان ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـــــــﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬دراﯾﻦ‬ ‫اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺸـــﻨﻮاره‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﺳـﯿﻢ ﮐﺎرت‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳــﻪ ﻣﺎه از ﺧﺎﻣﻮﺷــﯽ اﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد را اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺪ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ‪33210#‬را ﺷﻤﺎره‬ ‫ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮش اﻣﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺟﻮاﯾﺰی‬ ‫اﻫﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼﻮص ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﯿﺮوزه ای ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺸـــﻨﻮاره از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ 98‬ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ‪1400‬‬ ‫اداﻣﻪ دارد ‪.‬ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷـــــﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ‬ ‫‪،‬اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد و اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺸـﺘﺮک ﻣﯽ اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ‪ 130‬ﻫﺰار ﻣﺸـــــــﺘﺮک ﻓﻌﺎل‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻣﺎ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ ﺑﺎزار را در اﺳـــﺘﺎن دارﯾﻢ و ‪ 83,3‬درﺻـــﺪ‬ ‫ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ ‪ADSL‬ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮات‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸـﺘﺮی اﻻن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد و‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺴـــــﺘﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴــــﺘﯿﻢ ﺳﻘﻒ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﮐﻢ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ‪،‬ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺣﺴــﻨﯽ ‪،‬ﻋﺒﺎس ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ‪،‬ﯾﻮﻧﺲ‬ ‫ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ‪،‬ﻋﻠﯽ ﺳـﻨﺠﺮی ﮐﺮﻫﺮودی ‪،‬اﺳـﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮش‬ ‫ﺷــﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ‪ 50‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اول در اﺳـــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ داد‪:‬‬ ‫اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از ‪ ۱۰۰‬ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﯿﱪ ﻧﻮری در ﺟﻬﺖ ﺗـــــــﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی‬ ‫ارﺗﺒــــــــﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻋﺪم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــــﻌﻪ و‬ ‫ارﺗﻘﺎء زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری‪ 16 ،‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴـــﯽ ‪ 6300 ،‬ﭘﻮرت دﯾﺘﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﯽ و ‪ 11000‬ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺣﺴـﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در اﯾﯿﻦ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه اول در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ده ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ‪ 99‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و ارﺗﻘﺎء زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری‪ 16 ،‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴـــﯽ ‪ 6300 ،‬ﭘﻮرت دﯾﺘﺎی‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﯽ و ‪ 11000‬ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴــــــﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬در ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺷـــــﺮﮐﺖ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان ) ﻫﻤﺮاه اول ( ﺑﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﯿﺶ از‬ ‫‪ 510‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ‪ 42‬ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اول‬ ‫اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﺳــﯿﺲ ‪ 7‬ﺳـــﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﮐﺒﺮاﺑﺎد و ﺣﺼﺎر ﺷﺎزﻧﺪ ‪،‬‬ ‫اﻣﺎناﺑﺎد اراک ‪ ،‬ﺣﮑﯿﻢاﺑﺎد و ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی زرﻧﺪﯾﻪ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺷــﺎزﻧﺪ و ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﯿﺎم و ﺑﻠﻮار‬ ‫ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺷﻬﺮ اراک اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺪون ﺳـﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ‪ 6‬ﺳـﺎﯾﺖ‬ ‫‪wifi‬در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺠﯿﻘﺎن‪ ،‬ﭼﻨﺎﻗﭽﯽ ﻋﻠﯿﺎ‪ ،‬ﭼﺎرﺣﺪ‪ ،‬ورﭼﻨﺪ‬ ‫‪،‬ﺗﯿﺮه و ﺑﻨﺪ اﻣﯿﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﺻـﺮف اﻋﺘﺒﺎری‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 22‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳـﺮﻋﺖ و ﺷـﺒﮑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﺷـﺎره ﮐﺮد و‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ‪300‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺟﺎری ‪ ،‬ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳـﺮﻋﺖ و ﺷـﺒﮑﻪ‬ ‫ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﺳــــﺘﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺳـﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞاراﺋﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳــﺘﺎﻧﯽﻫﺎی‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴـﮑﻦ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﻧﻮﺑﺮان‪ ،‬ﻣﺴــــﮑﻦ ﻣﻬﺮ اﻟﻐﺪﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﺻـﯿﺎد ﺷــﯿﺮازی و ﺷــﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان دﻟﯿﺠﺎن‪ ،‬ﺷــﻬﺮک ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫ﻓﺮﻣﻬﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ ﺑﺎم ﺳــﺎوه و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻗﺎﻗﯿﺎ ﺳــﺎوه ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی‬ ‫ازادﮔﺎن و ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪوﺳـﯽ ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷـﻬﺮک‬ ‫ﮔﺮدو و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴـــﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اراک‪ ،‬و‬ ‫‪FTTH‬در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺑﺮان –‬ ‫اﻫﻨﮕﺮان ﺳـــﺎوه – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻓﺮدوس و ﺑﺮج ﺳـــﺎزه ‪،‬‬ ‫ﭘﺎرﺳﯿﺲ ‪ ،‬ﺗﺮﯾﺘﺎ ‪ ،‬اﺳﻤﺎن ‪ ،‬ﮐﯿﺎن ‪ ،‬ﮐﻮی ﻣﻬﺮ ﺳـﺎوه ‪ ،‬ﺗﻌﺪادی‬ ‫از ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اراک و ﺳﺎوه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳـﺨﻨﺎن‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﺿـــﺮر ده اﻋﻼم ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﮐﺎرﮐﺮد‬ ‫‪ 110‬ﻫﺰار ﻣﺸـﺘﺮک ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ در اﺳﺘﺎن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ان ﻫﺎ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻـﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﻋﺪم ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﺿـﺮر‬ ‫دﻫﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﺸــــﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ‪ 8‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـــﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ان ﺧﻂ ‪ 15‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن دﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰود ‪ :‬ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿـﺰه ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی‬ ‫ﺑﻬﺮه وری‪ ،‬اﺛﺮﺑﺨﺸـــﯽ‪ ،‬ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻫﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪.‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸــﻮر از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرم‪ ،‬ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دراﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دراﻣﺪ ﺑﻪ ان وارد ﮐﺮده ﻣﻌﯿﺸــﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و داﻧﺶ و ﺗﺨﺼـﺺ‬ ‫ﺧﻮد ﭼﺮخ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری را در ﮐﺸـــــــﻮر ﻣﯽ‬ ‫ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ صفحه 3 ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪756‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 27‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری اراک‪:‬‬ ‫ﴲﺮداری در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﴲﺮ اراک‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ اراک در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳــــﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺳـﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺷـﻬﺮداری‬ ‫اراک در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪی‬ ‫در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷـﻬﺮداری ﻗﺮار دارد و در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻠﮑﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ ازادﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺮ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻼک دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ای در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ‬ ‫ازادﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺳﯿﺪاﻟﺸـﻬﺪا داﺷﺘﯿﻢ‪ ،‬ﻇﺮف ‪ 15‬روز اﯾﻨﺪه ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎزی ﻗﻨﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸــــﮕﺎه اﺳﺖ را ازادﺳﺎزی‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀـــــــــﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ‪ 1400‬ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ان ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳـــــــﻼﻣﯽ و ﺑﻠﻮار ﻗﺪس و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﭙﮑﻮ ارﺗﺒﺎط ﻣـﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟــﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫رﯾﻨﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼـﻮص ﻣﻠﮏ ﺣﺎج‬ ‫ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ‪ 2‬ﺧﺎﻧﻮار ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ وﮐﯿﻞ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳــﯿﺪه و اﮔﺮ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺶ رود ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳـــــﺘﺎﻧﺪاری‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ازادﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ را ﻗﺒﻞ‬ ‫از ﺳﺎل ‪ 1400‬اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸــــﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻌﺒﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻀـــﺪ ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ازادﺳﺎزی‬ ‫ﻣﻌﺒﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری اراک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸـــﺎﯾﯽ‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار ﻏﺪﯾﺮ ﺳﻨﺠﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ‬ ‫ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀـﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﺷــﻬﺮداری ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬از اﻣﺮوز‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻠﮏ و ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻣﻌﺒﺮ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺼــﻠﯽ‬ ‫ﺳـﻨﺠﺎن در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار ﻏﺪﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی‬ ‫از ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻠﻮار ﮐﺮﺑﻼ رﻓﻊ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری اراک ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮدﯾﻦ ﭘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره‬ ‫رﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮏ واﻗﻊ در ﻗﺴـــﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺗﻤﻠﮏ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷــــﻮﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺻــــﻮرت ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﺎده ‪ 5‬در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﺎ ﻫﺪف‬ ‫رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ اراک ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺼـــﻮب و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫اﺳﺎس روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ اراک اﺑﻼغ ﺷﺪ‬ ‫و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷـــﻬﺮداری اراک ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ اراک ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح از ﺷــﺮاﯾﻂ‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و‬ ‫ﮐﻮﭼﻪ ﯾﮑﯽ ‪ 4‬ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴــﺎزد‪ ،‬دﯾﮕﺮی ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺷــﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻫﻤﺮاه‬ ‫دارد و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬درﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮح‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ را ﻫﺴـــﺘﯿﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﭘﯿﺶ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫اﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 5‬را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری اراک ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴـﮑﻦ‬ ‫و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺸــﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و‬ ‫ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺷـــﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷـــﻬﺮداری ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح ‪ 24‬ﻣﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺟﻠﺴـﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﺮح ﺗﻔﺼــﯿﻠﯽ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎً زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳــﺖ و ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎ از‬ ‫دﺳﺖ ﻣﯽرود ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺪود ﻃﺮح ‪2 4‬‬ ‫ﻣﺘﺮی را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺎوره ﮐﻪ در واﻗﻊ‬ ‫ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده داده ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸــــﺎور ﺑﺘﻮاﻧﺪ در‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﺸــــــﻪ‬ ‫ﺑﺮداری ﻣﺴـــﯿﺮ ﻃﺮح را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت‬ ‫ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺼﺪم‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺎور ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﻫﻢ ﻗﻮل داده ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ 24‬ﻣﺘــــــﺮی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻞ‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﺎن ان ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ از ‪ 48‬واﺣﺪ‬ ‫ﻣﻠﮑﯽ‪ ،‬ﻓﻌﻼً ‪ 18‬واﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری اراک ﺧﺒﺮ داد‪:‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻮ روز ﴰﺎر ‪ ۶‬ﻣﺎﻫﻪ‪ ،‬ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴــﻄﺢ‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ‪ 6‬ﻣﺎه اﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‪ ،‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ‪ 4 2‬ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـــــﻄﺢ ﻣﯿﺪان‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻀـــــﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری‪،‬‬ ‫ﻣﺮادی ﻋﻀــــــﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺷﻬﺮداری‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ)ص(‬ ‫و ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن در ﻣﺮاﺳـــﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻮزه اﺳــــﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮداری واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪-‬ﮐﻮﭼﻪ ارﺳﻄﻮ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اﻣﺴـﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و اﺟﺮای ﺑﺨﺸـــﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل‬ ‫اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﻮزه اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اراک در ﻣﻨﺰل ﻣﺤﺴــــﻨﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در ﺗﻤﻠﮏ ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ‪ 13‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴـﯿﺮ دوﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺳﻮاری‪ ،‬ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده راه ﺳﺎزی و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺼــﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸــﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ‪35‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫رﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در دﺳـــــﺖ اﻗﺪام ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺷـﻬﺮداری اراک ﯾﺎداور ﺷــﺪ‪ :‬ﺳــﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ‬ ‫ﻣﺼــﻨﻮﻋﯽ در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ اراک اﻣﺮوز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد‪ :‬اﯾﺠﺎد ﺳــــــﻮﻟﻪ ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن‬ ‫زﯾﻨﺘﯽ‪ ،‬اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎغ اﯾـﺮاﻧـﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬـﺮه‬ ‫ﺑﺮداری از دره ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ اﺷــــــﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮی اراک ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دوره ﺷــﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺻــﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮ روز ﺷﻤﺎر ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻃﺮح را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫و ﻫﻤﮑﺎری ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﻬﺮ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﻬــﯽ اﺳﺘﺨــﺪام‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در ‪ 120‬ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ اراک از ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﭘﺮاﻧﺮژی‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻐﻞ زﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫‪ (1‬ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ‪:‬‬ ‫‪(1‬ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‬ ‫‪ (2‬ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳـــﺎل ﺳـــﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ‪(5 ،‬ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و اداری‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺨﺶ اداری‬ ‫‪ (6‬ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس‬ ‫‪ (3‬ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ‪power point ، excel ، word‬‬ ‫‪ (4‬داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ (7‬ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ‬ ‫از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ رزوﻣﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ‪Iran.Careers@JTI.com :‬‬ ‫ﻓﮑﺲ ‪021-88552142 :‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
هفته نامه نامه امیر 759

هفته نامه نامه امیر 759

شماره : 759
تاریخ : 1400/01/25
هفته نامه نامه امیر 758

هفته نامه نامه امیر 758

شماره : 758
تاریخ : 1399/12/25
هفته نامه نامه امیر 757

هفته نامه نامه امیر 757

شماره : 757
تاریخ : 1399/12/17
هفته نامه نامه امیر 755

هفته نامه نامه امیر 755

شماره : 755
تاریخ : 1399/11/18
هفته نامه نامه امیر 753

هفته نامه نامه امیر 753

شماره : 753
تاریخ : 1399/10/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!