هفته نامه نامه امیر شماره 758 - مگ لند

هفته نامه نامه امیر شماره 758

هفته نامه نامه امیر شماره 758

هفته نامه نامه امیر شماره 758

‫ﻣﻪ اﻣﯿﺮ‬ ‫در ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺗﺮﯾﳯﺎی‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ - 758‬ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ‪ 4 -‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ از‬ ‫ﻣﺪال اوران‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا و‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺷﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﺑﺪاع ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﻪ‪۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪758‬‬ ‫ﺧﱪ‬ ‫ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن ‪،‬‬ ‫ﲥﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺴﺘﺎن ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1400‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻬﺎی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺗﻼش ﻫﺎی‬ ‫ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻤﻊ‬ ‫اوری دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳــﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﻊ اوری ﮔﺴـﺘﺮده دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز در اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻃﯽ‪11‬ﻣﺎه ﺳـــﺎل ﺟﺎری ‪6‬ﻫﺰار و ‪ 400‬ﻣﺎﯾﻨﺮ‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن در ‪42‬ﻣﺤﻞ ﮐﺸــــــــــﻒ و ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪1 2 0‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی از اﯾﻦ ﻣﺼــــﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ‬ ‫ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸــــــﺘﺮ وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات‬ ‫‪،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ‪،‬ﺻـــﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز وﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻـﻨﻌﺖ در‬ ‫اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺟﻤﻊاوری ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫رﻣﺰارز‪ ،‬از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـــﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﺼـــــﺮف ﺑﺮق و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــﺮف ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزو ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺼــــﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻣﺰ‬ ‫ارزﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻــــــــﻮرت ﻣﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﺼــــــﺮف‬ ‫اﺳــﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز رﻣﺰ ارزﻫﺎ در ﺳــﺎل اﯾﻨﺪه در‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮق دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ارز‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و‬ ‫ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در‬ ‫ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﯿﻞ ﺳــﻠﮕﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﭘﯿﺸــــﺮو در ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮدم و ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪو‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳــــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳــــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﺰم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫"ﺳﺮﻫﻨﮓ اﺣﺴـــــﺎن اﻧﻘﯽ "رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ در‬ ‫اﺳـﺘﺎن ‪10‬ﺳـﺎل ﻓﻌﺎل ﺷــﺪه اﺳــﺖ ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺟﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی‬ ‫دارد را ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﯿـﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣـﯽ ﺑﺪون‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﻗﻌﯽ را‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﴲﺮدار اراک ﺷﺪ‬ ‫ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ اراک ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ )ﺳـﻌﯿﺪ ( ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﺮج رﺿﺎﯾﯽ ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﺻﺤﻦ رﺳﻤﯽ ﺷـﻮرای ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬از اﻧﺠﺎﮐﻪ در‬ ‫دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺷﻮرا ﻫﺴــــﺘﯿﻢ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی‬ ‫ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن‪ ،‬ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ ﺷــﻬﺮداری‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷـــﻬﺮداری اراک‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ از ‪ 1 0‬رای اﻋﻀـﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴـﻪ‬ ‫ﺳـﻌﯿﺪ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ ‪ 9‬رای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷـﻬﺮداری اراک از‬ ‫ﺳﻮی ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﺳﺘﯿﻀـﺎح ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار ﭘﯿﺸـﯿﻦ اراک ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮداری اراک اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎه اﯾﻨﺪه از ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮋه ای در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم روﳕﺎﯾﯽ‬ ‫اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮋه ای در راﺳـﺘﺎی اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــﺎوره‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﻼ و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات ﺣﻘﻮﻗﯽ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ‪،‬ﺑﺮای ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ‪،‬ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ‪،‬اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﻧﺸــﺴــﺖ ﺧﺒﺮی‬ ‫ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ‪ 7‬اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﻟﺮوز اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴــﺘﺮی و روز وﮐﯿﻞ‬ ‫ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی‬ ‫اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﻪ ﺳـﺎﯾﺘﯽ در راﺳــﺘﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﻼ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ ﺻـﻮرت راﯾﮕﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻗﺮار دارد ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑﺎر درﮐﺸـﻮر در ﺳﻪ ﻣﺎه‬ ‫اﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر ﮐـﺮد‪ :‬ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی وﮐﻼ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻏﯿـﺮدوﻟﺘـﯽ و‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ‬ ‫اﻣﺮ اﻋﻄﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ و وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴـﺘﺮی ﺑﻪ اﻓﺮاد‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫از وﮐﻼی ﻋﻀــﻮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﮐﻼی ﻋﻀـــﻮ ﺧﻮد‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﻣﺴــﺘﻘﻞ و دارای ﺷﺨﺼــﯿﺘﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی‬ ‫وﮐﻼ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫دادﺳــــــــــــﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ‪ ،‬دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی وﮐﻼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ‪ 6‬ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳـﺘﻘﻼل دادن ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ‬ ‫داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷــــــﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل وﮐﻼ‪،‬‬ ‫رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﮐﻼ و ﻓﺮاﻫﻢ اوردن وﺳـﺎﯾﻞ‬ ‫ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ وﮐﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﯽ از وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﮐﺎر ﮐـﺮدن در ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ در ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ‬ ‫راﯾﮕﺎن اﺳـﺖ و ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎزوی ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴـــــــﻦ از ان اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ وﮐﻼ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﻗﺎﺿﯽ از ﺷﺎن و‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻــﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـــﺖ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺑﯽ‬ ‫اﺣﺘﺮاﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﭼﭗ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ در اﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد ‪،‬ﺟﺎﻧﺒﺎز و‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺸــﻮد ‪،‬ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴـــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ وﮐﯿﻞ در‬ ‫ﻣﻮﺿـﻊ دﻓﺎع ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯽ دﻓﺎع ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد ‪.‬وﮐﯿﻞ در اﻣﺮ‬ ‫دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮدش ﺟﺎﻧﺶ را در دﺳـﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد‪ :‬وﮐﯿﻞ زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎﺳـﺖ‬ ‫و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوراق و اﺳـﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ از او‬ ‫دﻓﺎع ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺠــﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ‪.‬ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﯿﻢ ﺑﺮای‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ وﮐﻼ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻮز اﺳــﭙﺮه اﺷــﮏ اور و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮﮐﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺎر ﺗﻌﺪاد وﮐﻼی ﺧﺎﻧﻢ و اﻗﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ‪ 280‬وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣــﺮد و ‪ 120‬وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ‬ ‫زن دارد و و ‪ 118‬ﮐﺎراﻣﻮز در ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳـــﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫دارﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ‪ 70‬درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ازﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻـــﺎﻟﺤﯽ اداﻣﻪ داد ‪ :‬وﮐﻼی ﻣﺎ در دادﮔﺎه و ﺷــــﻮرای ﺣﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼف روزاﻧﻪ ‪50‬دﻣﺸــﺎوره ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪2‬ﻫﺰار ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬از اﺳﻔﻨﺪ ‪ 98‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 95‬ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺴـــﺨﯿﺮی و ﺣﺪود ‪ 21‬ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﯽ از اﺳـﯿﺐ ﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﻋﻠﺖ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺮای وﮐﻼ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود ‪ :‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺻﺪا و‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ وﮐﻼ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﮑﺎران را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀـــﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺰ‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﻮه ﻗﻀـــﺎﯾﯿﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻼرﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ از ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺳـﻨﺪ را ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﮐــﺮدﻧﺪ و ﺟــﺰ ﯾﮑــﯽ از ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻼرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎر و ﻫﻤﺮاه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻫﺴﺖ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀــــﺎﯾﯽ‬ ‫وﮐﻼ اﺻﻼ دﺧﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀـــﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه و در ان ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎد‬ ‫وﮐﺎﻟﺖ اﺳـــﻢ اورده ﺷـــﺪه ﺑﻪ ازﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﺤﻮه ﺟﺬب‬ ‫ﮐﺎراﻣﻮز ﺗﻌﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ‪ 70‬ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ‪15‬ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ در اﺿﻤﺤﻼل و ﺗﻀــــﻌﯿﻒ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟـــﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳﺘﺎن ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدک ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻮدک ازاری و ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از‬ ‫ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـــﻬﺮاب ﭘﻮر)ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﺳـــﺘﺎن( در اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺴــﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪:‬ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی وﮐﻼ ‪،‬ﺣﻔﻆ و‬ ‫ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺳﺘﻘﻼﻟﺸﺎن اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺮدان و ﻣﺠﻠﺴـﯿﺎن و ﺑﻌﻀـﺎ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻫﺎﯾﺸــــﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ داﻋﯿﻪ ان را دارﯾﻢ را‬ ‫ﺟﺰﯾﺮه ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬اﮔﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺮدم اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺗﺼـــﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﮐﻼ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺮف ﺷﻨﻮی‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﮏ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺎم ﺷـﻮﯾﻢ ‪،‬اﺻـﻼ ﻣﺎ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی ﻧﺪارﯾﻢ ‪.‬‬ ‫اﺑﺪاع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﴎﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ‬ ‫در ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼـﺼـﯿﻦ و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر‬ ‫در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠـﯽ ﭘـﺮوﭘﯿﻠﻦ‬ ‫ﮔﺮﯾﺪ رﻧﺪوم ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮ و ﻣﺤﺼـــــﻮل ان در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎزل‬ ‫ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴـﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮﻧﮓ‬ ‫ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ‪2‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳـﺮﻧﮓ ﻫﺎ‪ ،‬از ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ‬ ‫ﮔﺮﯾﺪ ‪ ٨٠١J‬ﺷﺮﮐﺖ ‪HYOSUNG‬ﮐﺸـــــﻮر ﮐﺮه‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود ‪5000‬‬ ‫ﺗﻦ از اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺪ وارد ﮐﺸـﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی‬ ‫ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ‪ ،‬واردات ﮔﺮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ در راﺳﺘﺎی‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻧﻤﺎن داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در واﺣﺪ ﭘﻠﯽ‬ ‫ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺷﺎزﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮﯾﺪ در واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ‬ ‫از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼــﺼـــﯿﻦ‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺷـﺎزﻧﺪ و ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﯾﺪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ان را در اواﺧﺮ ﺳﺎل‪1397‬‬ ‫و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ ٨٠١ARP‬در اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺻـــﻮرت‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺸــــﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮔـﺮﯾﺪ رﻧﺪوم ﮐﻮﭘﻠﯿﻤـﺮ و‬ ‫ﻣﺤﺼـــﻮل ان در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎزل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼــﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ان‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮع ‪ 103043‬ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 15/09/1399‬و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـــﯽ ‪;١٠/٠٠F ٠٨C‬‬ ‫‪ ٢١٠/٠۶F ٠٨C;١١٠/٠۶F ٠٨C‬ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘـــﯿﺖ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﺮﻧﮓ ﻫﺎی دو ﺗﮑﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در‬ ‫اﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ‪ ،‬ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺨﺼـﻮص ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎی دو ﺗﮑﻪ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪758‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻣﻪ اﻣﯿﺮ در ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺗﺮﯾﳯﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﺟﺸــــﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﺧﺒﺮی اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫داد و زﻫﺮا ﻧﺼﯿﺮی ﻓﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ در ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬ ‫در اﯾﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره‪ ،‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داوران در دو‬ ‫ﺣﻮزه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ‪:‬‬ ‫اذر اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری از ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ‬ ‫رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺟﻼﻟﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬ ‫زﻫﺮا ﻧﺼﯿﺮی ﻓﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ‪ ،‬اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴــــﺘﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزﮔﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ روﺷﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﮑﻨﺎ و ﺷﺎﯾﺴـــــﺘﻪ ﺳﻼﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻋﻄﺮﯾﺎس‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن‪:‬‬ ‫ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺼﯿﺮت‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪ اراک‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺎن‪:‬‬ ‫زﻫﺮه ﺻﺎدﻗﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎس‪ ،‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﻔﺮی از اﯾﺮﻧﺎ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮام ﺷﯿﺮﮐﻮﻧﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻤﺖ‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺰازی از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻔﯿﺲ‬ ‫اﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‪:‬‬ ‫ﻧﺴﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻤﺖ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﺮ اول‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪی‬ ‫ﻧﻔﺮ دوم‪ :‬ﻋﺎدل ﻋﺰﯾﺰی‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺳﻮم‪ :‬ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺑﻬﺰادی و ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ‬ ‫ﺳـــﻤﯿﻪ اﻫﻨﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ از‬ ‫ﺳﻮی ﻫﯿﺎت داوران ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﮏ ﻋﮑﺲ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﺮ اول‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪی‬ ‫ﻧﻔﺮ دوم‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪﯾﻤﯽ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺳﻮم‪ :‬ﻋﺎدل ﻋﺰﯾﺰی‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره از ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪی‪ ،‬ﭘﺮﯾﺴــﺎ ﺑﻬﺰادی‪،‬‬ ‫ﻋﺎدل ﻋﺰﯾﺰی‪ ،‬ﻣﻬﺮان ﺳﺎﮐﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻠﮏ ﺣﺴـﯿﻨﯽ و ﺳﻤﯿﻪ‬ ‫اﻫﻨﮕﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻼش در ﺑﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﮐﺸـــﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺳــﺘﺎن و ﺗﻼش ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ از‬ ‫ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﯿﺎت داوران ﻣﺘﺸـــﮑﻞ از ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ و ﺣﺴــﯿﻦ ﻣﻬﺪوی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺮاﺋﺖ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﺎر رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و رﺳـﺎﻧﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻄﻮر‬ ‫اﺧﺺ‪ ،‬ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزی‪ ،‬ﺑﺮای اﮔﺎه ﺳﺎزی‬ ‫اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳــﯿﺎﺳـــﺘﻤﺪار در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی و ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ از‬ ‫اﯾﻦ ﻫﺪف دور ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دوری از اﯾﻦ ﻫﺪف‪ ،‬ﺑﺴـــﯿﺎر‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪار و‬ ‫اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دوری ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﻧﺠﺎﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ اﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ‪ ،‬در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ‬ ‫اﺷﺎره دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ و اوﻟﯿﻪ‪ ،‬ﻣﯿﺰان اﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻮع ﻧﮕـﺮش اﯾﻦ دو ﮔـﺮوه‬ ‫در ﺣﻮزه رﺳﺎﻟﺖ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪار و اﻫﻞ رﺳـﺎﻧﻪ دﭼﺎر‬ ‫ﻧﻘﺼﺎن اﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦﺑﺎره و ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﻧﮕﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﭘﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫و ﺳﺎزو ﮐﺎری ﮐﺎراﻣﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم‪ ،‬ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﻪ ﺳـﯿﺎﺳـﺘﻤﺪار و ﻧﻪ اﻫﻞ رﺳـﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ و رواﻧﺸــﻨﺎﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دو‬ ‫ﮔﺮوه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻔﻠﺖ اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷــﺪه و ﺗﺎﺑﻌﯽ از‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و وارداﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪار از رﺳـﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎه‬ ‫ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺎزی دارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬ﮐﺎرﮐﺮد رﺳـﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻮدن‪ ،‬ﻣﺸــﻮق ﺑﻮدن ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸــﻔﻖ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻮدن‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ‪ ،‬اﮐﻨﻮن در ﺗﻠﮥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺾ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼــﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﺸــــــﻮد‪ .‬داوران از اﻗﺪام ارزﻧﺪه اداره ﮐﻞ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸـﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫اﺳـﺘﺎﻧﯽ ان ﻫﻢ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و اﻓﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ رﺳــــﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ارزوی‬ ‫ﺗﺪاوم ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﺟﺸـــﻨﻮاره را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺗﯽ و راه اﻧﺪازی‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫داوران ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷـﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻀــﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را ازرده ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀـــــﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬ ‫اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻـﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﺳﻨﺪی‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫داوران از ﺣﻀـﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﻫﻞ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره‬ ‫اﻇﻬﺎر ﺧﺸـــﻨﻮدی و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﻧﻬﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎس‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬اﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴــــــﺌﻮﻻن‬ ‫رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺛﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ارﺳـﺎل‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻏﻠﻂ ﻫﺎی اﻣﻼﯾﯽ و اﻧﺸــﺎﯾﯽ در ﺑﻌﻀــﯽ اﺛﺎر‬ ‫ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺴــﺮدی و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه داوری ﺑﻮد‪ .‬از ﻧﻈﺮ‬ ‫داوران ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀــــﯽ از اﻫﻞ‬ ‫رﺳــﺎﻧﻪ اﺻــﺮار دارﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﮔﻬﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺧﺒﺎر‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳـﺎﻧﻪای ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ارزشﮔﺬاری‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫داوران ﻣﺘﺎﺳﻒ از اﯾﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺷﺮاف ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫در اﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼک ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬در داوری اﺛﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﺷــﺪ‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ در ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﻮارد اﺛﺎر درﺑﺎره ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ‪ .‬ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ درﺑﺎره‬ ‫ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻫﭙﮑﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ درﺑﺎره‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸـــــــﺎﺑﻪ‪ ،‬اﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫داوران در اﺛﺎر ارﺳـﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺷــﺎﻫﺪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﺤﺾ‬ ‫ﻣﻮﺿـــﻮع ﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوی ﯾﮏ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻣﺸـــﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ و ﭼﺎﻟﺸــﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻘﺺ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻨﻮان را ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮال ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ و اﻗﻨﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ‬ ‫و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ان ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺸــــــــﺮﯾﺎت ﻣﮑﺘﻮب‪،‬‬ ‫اﮔﻬﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از اﮔﻬﯽ‬ ‫و ﺗﺒﻠﯿﻎ دور ﻫﺴــــﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ‬ ‫دارﻧﺪ!‬ ‫داوران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﺳـﺘﺎن و ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ‪ ،‬ﮐﺎﻓﯽ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼــــــﺎﺻﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ اﻣﻮزش داده ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬اﯾﻦ دوره از ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ دو‬ ‫ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮارهای ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺘﺎن ﭘﺲ‬ ‫از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن ﺟﺸﻨﻮاره‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﭘﺪﯾﺪاورﻧﺪﮔﺎن اﺛﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اﯾﺠﺎد‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه و ﺷــﻮق در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ رﺳــﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ 450‬اﺛﺮ در دو ﺑﺨﺶ رﺳــــــﺎﻧﻪ و ﻋﮑﺲ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﮐﺪﮔﺬاری اﺛﺎر ﺑﻪ‬ ‫داوران ﺟﺸــــــﻨﻮاره ﺳﭙﺮده ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از‬ ‫داوران در ﺣﯿﻦ داوری از ﻋﻨﻮان رﺳـﺎﻧﻪ و ﺻــﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻊ‬ ‫ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ اﺛﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ‪ 3‬داور ﺑﺎ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن‬ ‫ﺗﺎزﮔﯽ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪد ﭘﺮﺳﺸــﻬﺎی ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ‪ ،‬اﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه از ﻣﺨﺎﻃﺐ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﻃﺮح ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ و ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸـﻬﺎ‪ ،‬ﮐﻮﺗﺎه و‬ ‫ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮدن ﺗﯿﺘﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟـﯽ ﺗﯿﺘـﺮ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﺗﯿﺘـﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ در‬ ‫ﺑﺨﺶ رﺳـﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿـﻮع‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﺮان و ﻋﺘﺮت )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴــﻼم(‪ ،‬ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ‪ ،‬ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳـــــﯿﺐ ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ) ﻃﻼق‪ ،‬ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ‪ ،‬اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺮ و ﻓﺴــــــﺎد اداری(‪ ،‬ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی‪،‬‬ ‫ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﯾﺜﺎر ﺷﻬﺎدت و دﻓﺎع‬ ‫ﻣﻘﺪس‪ ،‬ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺷـﮑﻞ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز‪ ،‬ﺧﺸﻮﻧﺖ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬اﻣـﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑــﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻧﻔﯽ رﯾﺸـﻪای ﻓﺴـﺎد در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴــﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ان در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﮐﺴﺐ‬ ‫و ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻـﺖ ﻫﺎ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﻫﺎی ‪ 98‬و ‪99‬‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻬﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ (‪ ،‬ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ راﻫﮕﺸــﺎ‪ ،‬اﯾﺜﺎر و ﻫﻤﺪﻟﯽ‬ ‫ﻣﻠـﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾـﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐــﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﮐﺎدر درﻣﺎﻧــﯽ‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳـــﻼﻣﺖ‪ ،‬ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻣﺠﺮی ﮐﻤﮏ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ‬ ‫اﯾﺮان و زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫داوران ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﺎ ﻫﻮﺑﻪ ﻓﮑﺮ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺪرﺿــــﺎ‬ ‫ﻣﺠﯿﺪی و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮروزی ﻧﯿـﺰ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻋﻼم ﻣـﯽ دارﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﻫﻨﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴــﺘﺮ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺟﻨﺒﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ای ان‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻋﮑﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ‬ ‫از ﻫـﺮ ﻫﻨـﺮ دﯾﮕـﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء واﻗﻌﯿﺖ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﯿﻨﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺮز رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﭘﯿﺸــــــﺮو‪،‬‬ ‫"ﻋﮑﺲ" اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا از ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ‬ ‫و ﺑﯽ ﻋﯿﺎر ﺗﺎ ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﻪ واﺳـﻄﮥ داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﻋﮑﺎس اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮای‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ از ارزش واﻻﯾـﯽ ﺑـﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫درﺧﺸــﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﭼﺸــــﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﻼش اﻧﻬﺎ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺧﺒﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺴــﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده‬ ‫اﺳـــﺖ‪ .‬ﺷــــﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ دوره ای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎر‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺎت داوران در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳــﻦ‪ ،‬ﮐﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷــﺪه ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪودی ﺷـــﺎﻫﺪ ﺷــــﮑﺎف ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳـﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﮑﺎﺳـﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷــﺮح ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﻀــﯽ از ﺷﺮح ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻗﻮی و‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ ﺑﻌﻀــﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺿــﻌﯿﻒ ﺑﻮد‪ ،‬وﺟﻮد ﺗﮏ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻗﻮی در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب و ﺳـﻄﺤﯽ و وﺟﻮد ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺿـﻌﯿﻒ‬ ‫درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘــﯽ‪ ،‬اﺛــﺮ ﮔﺬاری‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺸــــﺎن دادن زواﯾﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق‪ ،‬از دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﻗﺺ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﻮد ‪ .‬ﻧﺒﻮد ﺗﻼش ﻋﮑﺎﺳـــﺎﻧﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﮑﻨﺪن ﻧﻮر در ﺗﺎرﯾﮑـﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﮔﺎﻫـﯽ اﻓﮑﺎر‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴـــﺌﻮﻻن ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯽ ﺷﮏ ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﮑﺲ و ﻋﮑﺎس از‬ ‫ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭼﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن‪ ،‬ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ‬ ‫زاﺋﺪ اﻟﻮﺻـــﻔﯽ را در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــــﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم‬ ‫اﺳﺘﺎن و اﯾﻨﺪه ان ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ زﯾﺴــﺘﻦ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺷـــــﻬﯿﺪ ﻋﮑﺎس دﻓﺎع ﻣﻘﺪس‪،‬‬ ‫ﺷـﻬﯿﺪ دارﯾﻮش ﮔﻮدرزی ﮐﯿﺎ ﮐﻪ زاده ﺷـﻬﺮ اراک اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﮐﻪ " ﮐﺎر ﻋﮑﺎس‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺷـﺮوع ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺪای ﺳﻮت ﺧﻤﭙﺎره ﻫﻤﻪ دراز ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و اﻧﮕﺎه ﻋﮑﺎس ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳـﺖ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ارزﺷﮕﺬاری ﮐﻤﯽ ‪ 5‬ﻣﺮﺣﻠﻪای ‪Likert‬ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ اوری اﻃﻼﻋﺎت و ارزﺷـﮕﺬاری ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺳــﻪ‬ ‫داور ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻـﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺗﻮﺻــﯿﻒ‬ ‫دراﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ روش ‪T-student‬ﻣﻌﻨﺎداری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ صفحه 3 ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪758‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪1399‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻨﺎد در اﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫اﻣﺮوز‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﺣﯿﺎ ﺳﺖ‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ‪ :‬اراﯾﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری‬ ‫ﺳـــــﺖ و اﻣﺮوزه‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮای ﻣﺮدم و‬ ‫ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷــــــﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺨﺎﺑـﺮات اﯾـﺮان‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻨﺎد‪ ،‬ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾـﺮه‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ در اﯾﯿﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود‪ :‬ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷـــﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات‬ ‫اﯾﺮان در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃـﯽ و ﻣﺨﺎﺑـﺮاﺗـﯽ ﺑﻪ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺴـﯿﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ا ﺳﺖ‪ ،‬از اﯾﻨﺮو‪ ،‬ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻨﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﺮدم‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ‬ ‫در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را اﺳـﯿﺐ رﺳــﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ﻫﺮ ﮐﺴـــﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در‬ ‫روﻧﺪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻀــــــﻌﯿﻒ ﻣﺨﺎﺑﺮات‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺸـــــﮑﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼل در اراﯾﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ ‪ .‬از اﯾﻨﺮو‪ ،‬ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﻪ رﻓﻊ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯿﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم‬ ‫وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺻــﯿﻒ روﻧﺪ رﺷــﺪ ﻓﻨﺎوری و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ‬ ‫ﺷـﺘﺎب ﺑﺮوز ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﻋﺰم ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳــﻼﻣﯽ‬ ‫ﯾﮏ اراده ﺟﺪی ﺳـﺖ‪ ،‬از اﯾﻨﺮو‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان دارد‪ ،‬ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان‪ ،‬در ﺑﺨﺶ‬ ‫دﯾﮕﺮی از ﺳـﺨﻨﺎن ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و وﺟﻮد ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‬ ‫وﺳـﻬﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪:‬‬ ‫اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی زادﮔﺎه اﻣﺎم راﺣﻞ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳــﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـــﻬﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺖ اﷲ‬ ‫اﻟﻌﻈﻤﯽ اراﮐﯽ ﺳـــــﺖ ‪ ،‬از اﯾﻨﺮو‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود‪ ،‬ﻟﻄﻒ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﺴــــﻮوﻻن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه وﺟﻮد ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ‬ ‫ﻓﻘﯿﻪ‪ ،‬ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم دری ﻧﺠﻒ اﺑﺎدی ﺷــﺎﻣﻞ ﺣﺎل‬ ‫ﺧﺎدﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻨﺎد در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸــﮑﺮ از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮات‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ارزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺸـــﺎن‪ ،‬اﻗﺎی ﻋﻠﯽ‬ ‫رﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ‪ 24‬اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ‪99‬‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻨﺎد‪ ،‬ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس‬ ‫ﺑﯿﺪﺧﺎم‪ ،‬ﻣﺸـــﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﮕﺪﻟﻮ‪ ،‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻓﯿﻀـﯽ ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﻧﻈﺎرت ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﺣﯿﺪری‬ ‫زاده ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﺳــﺘﺎد ﺷـــﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺪال اوران اﳌﭙﯿﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا و ﴲﺮداری اراک‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ از داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﺪال اور اﻟﻤﭙﯿﺎد‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی اراک ‪-‬ﺷــﻬﺮداری و‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ از ﻣﺪال‬ ‫اوران اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀــــﯽ ﺳﻮراﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪی رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی‪،‬‬ ‫ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﯾﺮج رﺿﺎﯾﯽ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷـﻬﺮداری اراک‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ‬ ‫ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴــــــﻮوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ رﺷﺪ‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ‪ ،‬دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﺸــﻮر‪،‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺣﺴـــــﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش‪ ،‬اﻗﺎی اﻟﻪ ﯾﺎری رﺋﯿﺲ اﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ‬ ‫ﯾﮏ اراک‪ ،‬ﻋﻠﯽ درﺑﻨﺪی رﺋﯿﺲ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ‬ ‫دو‪ ،‬ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﻮزﺷـﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی و اﻗﺎی ﺣﯿﺪرﭘﻮر رﺋﯿﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎی‬ ‫درﺧﺸﺎن اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀـــــﯽ ﺳﻮراﻧﻪ‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴـــﯿﺎر داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮزان اراﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴــــﺐ دو ﻣﺪال ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ‬ ‫ﺳﺒﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺷـﻬﺮ ﺧﻮد ﺷـﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻋﻠﻢ‬ ‫ارزش اﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ارزش ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺮوزی داﻧﺶ اﻣﻮزان اراﮐﯽ و ﮐﺴـﺐ ﻣﺪال ﻫﺎی ﻧﻘﺮه و‬ ‫ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ان ﻫﺎ ﻧﺸــﺎن از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮزان ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴـــﻬﯿﻞ‬ ‫ﮔــﺮی ﻣﺪﯾــﺮان اﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴـــﺐ‬ ‫رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑــﺮﺗـــﺮ اﻟﻤﭙﯿﺎد‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺷـــــﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿــــــﻮع ﺟﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ‬ ‫ﻓﺮاوان دارد‪.‬‬ ‫ﺳـﻮراﻧﻪ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک از ﻣﺪﯾـﺮان‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴـﺐ‬ ‫ﭘﯿﺮوزی در اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را‬ ‫در ﺷﻬﺮ اراک ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬اﻣﯿﺪوارم‬ ‫ﻣﺪال اوری در اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ان ﺷــــﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺪرﯾﺲ و اﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﺳــﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻮﻓﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﺪال اوری‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮزان را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ اﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ‪-‬اﻣﻮزﺷـــــﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و دﺑﯿﺮان ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ‬ ‫داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی دوره ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫اراک ﻫﻤﻮاره از رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و‬ ‫در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴـــﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐــﺮاﻓﯿﺎ و ﮔــﺮوه ﺟﻐــﺮاﻓﯿﺎی اداره اﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻫﻤﻮار‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺷــﻮرای ﺷـــﻬﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻨﺪه از ﺷـﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم اراک و‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀـﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ‪،‬دﺑﯿﺮان ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺸـــــﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻫﺪﯾﻪ از ﺳـــﻪ ﺗﻦ از ﻣﺪال‬ ‫اوران اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی روﯾﺎ ﻧﯿﻠﭽﯽ ‪ ،‬ﺳــــﺎﺟﺪه‬ ‫ﺧﺎﮐﺒﺎز و ﺣﺪﯾﺜﻪ راﺳـــﺘﮕﺮداﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮزان ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر 765

هفته نامه نامه امیر 765

شماره : 765
تاریخ : 1400/06/01
هفته نامه نامه امیر 764

هفته نامه نامه امیر 764

شماره : 764
تاریخ : 1400/05/11
هفته نامه نامه امیر 762

هفته نامه نامه امیر 762

شماره : 762
تاریخ : 1400/03/06
هفته نامه نامه امیر 763

هفته نامه نامه امیر 763

شماره : 763
تاریخ : 1400/03/05
هفته نامه نامه امیر 761

هفته نامه نامه امیر 761

شماره : 761
تاریخ : 1400/02/28
هفته نامه نامه امیر 760

هفته نامه نامه امیر 760

شماره : 760
تاریخ : 1400/02/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!