دو هفته نامه شغل آفرین شماره 31 - مگ لند
0
صفحه قبل

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 31

صفحه بعد

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 31

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 31

‫ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ؛‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؟!‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫اﺣﺪاث‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻟﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 19‬ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 31‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ اواز و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﺎﻧﺎن‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤــﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ صفحه 1 ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 19‬ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪31‬‬ ‫اﺣﺪاث ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻟﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﺟــﻮد ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻫﻢ‬ ‫ﺻﻌﻮد ﮐﺮد‬ ‫ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼـﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و اوﻟﯿﻦ ﺣﻀـﻮر‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اراک در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷــــﮕﺎه در ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ‪ ،‬ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺷﮑﻨﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و‬ ‫ﺟﻮان در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺴـــــﺖ ﺑﺎ‬ ‫اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﻫﻞ ﻓﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺎن‬ ‫رﺳـﺎﻧﻪ ای اﺳــﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳــﺎﻧﻪ ای‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺸﺘﯽ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل رﺳــﺎﻧﻪ ای در اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮد را ﻫﻤــﺮاه و‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺧﻮب و ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺼـــــــﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳــــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮب ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدن ﺗﯿﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﯿﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣــﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل از‬ ‫ﻟﯿﮓ دﺳـــــــﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا در ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﯿﻢ و ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی اﺗﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دل‬ ‫ﻫﻮاداران اراﮐﯽ و ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺷﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ زﻣـــﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾــــﯽ از‬ ‫ﺑﺮداﺷـﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺷـﻨﯿﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﺷـﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ‬ ‫ان روز ﺑﻪ اداره ﮐﻞ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴــﻪ ای ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀـــــﻮر ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺣﻤﯿﺪ اﺧﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺒﺰاﻧﺪﯾﺸﺎن اراک و ﮐﻮروش ﺑﺨﺘﯿﺎری‬ ‫رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺋﺘﻼف زﯾﺴــﺖ‬ ‫ﺑﻮم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺧﺼـــــﻮص‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺎن از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻗﻠﻪ و ﻣﺴـــــﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎﻻب‬ ‫ﻣﯿﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫اﺧﺒﺎر و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻧﺘﺸــﺎر‬ ‫ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‪ ،‬ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ‬ ‫ﺟﻠﺴـــــﻪ ﻣﻮرخ ‪ 99/7/2‬ﮐﻪ ‪ 99/7/5‬اﻃﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸـــﻮر و‬ ‫ﺗﺼـــــﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻟﻮﻧﺪ از‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳــﺘﻘﺮار ﺻــﻨﺎﯾﻊ در ﺷـــﻌﺎع ‪30‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ اﺧﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺒﺰ اﻧﺪﯾﺸـﺎن‬ ‫اراک در ﺧﺼــــﻮص اﯾﻦ ﺟﻠﺴــــﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬در‬ ‫ﺧﺼـــــﻮص ﺑﺤﺚ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻟﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس‬ ‫ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اداره ﮐﻞ و ﺳــــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـــــﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷــﺎزﻧﺪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫اﺳـﺘﻘﺮار ﺻـﻨﺎﯾﻊ در ﺷـﻌﺎع ‪ 30‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اراک‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺳﺒﺰ اﻧﺪﯾﺸــﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫اﻗﺪام از ﻧﻈﺮ اﺋﺘﻼف زﯾﺴـــــﺖ ﺑﻮم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻮازﯾﻦ و اﺻﻮل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن‬ ‫ﻧﺒﻮده و ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ای‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ‬ ‫ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت‬ ‫اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼـــــﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان از‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺣﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿـﺮی و‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻔﺎف ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ اﺧﻮان در ﺧﺼـــــــﻮص ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻟﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮا‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی در ﺧﺼـﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اب ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻـﺎﻟﺢ را در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭼﻪ از اﺑﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﭼﻪ از ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳـــــﻄﺢ اﺑﻬﺎی زﯾﺰزﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳــﺖ اب را از‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫اﺳـﺖ ﺻـﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻫﺰار و ‪ 800‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل رﺳﯿﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 800‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل رﺳﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺸــــﺘﺮﯾﻦ ان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 510‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫»ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪداد« روز ﺟﻤﻌﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾــــﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ‪ 70‬درﺻـﺪ از ﺑﺮق اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن از ﺳــﻮی واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ‪ 250‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــــﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﺘﻌﻬﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻪداد اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات دارد و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺛﺒﺎت ﻧﺪاﺷــــﺘﻦ ﺑﺎزار‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺿﺮوری در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 738‬ﻫﺰار ﻣﺸــﺘﺮک ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ اﻧﺎن از ﻃـﺮﯾﻖ ‪ 16‬ﻫـﺰار و ‪610‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴـــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ‪ 20‬ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؟!‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳـــﺎﺳــــﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری در‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸـــــﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و اﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ و رﺳﯿﺪن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ داﺧﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در‬ ‫اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺷــﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺨﺪوش‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزی ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺷــــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺴـﺐ وﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺸـﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دادن ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ دراﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷــﺪﻧﺪ ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل در‬ ‫اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺷـــﺘﻐﺎل ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اﻓﺮاد‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺸــــﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺮط ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ادارات ﮐﺎر ﻣﺴـــــــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓـﯽﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ و‬ ‫ﺳــــــﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺳــﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﻣﺪه اﺳــــــﺖ ‪ " :‬در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ‬ ‫داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴــــﺘﻤﺮ دارد ﻟﯿﮑﻦ‬ ‫دارای ﻗﺮارداد ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷــــــــــﻨﺪ‬ ‫درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻗﺮارداد اﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷـﺪه و ﯾﺎ ﻣﺪت ﺳــﺎﺑﻘﻪ انﻫﺎ در اﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳـﺎل ﻧﺒﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳــﺎﯾﺮ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ اﻓـﺮاد ﺑـﺮای اﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪1‬‬ ‫ﺳـﺎل در اﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷــﺎﻏﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺼـﻮب‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1369‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ‪.‬‬ ‫در ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﻣﺎده ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑـﯿﮑﺎری اﻣﺪه‬ ‫اﺳـﺖ ‪" :‬درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪه ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﮑﺎر‬ ‫ﺷــﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 6‬ﻣﺎه ﺳـــﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ را‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " ﻣﺴــﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪ ‪ 6‬اﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺼــــــﻮب ﺳﺎل ‪1369‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان اﻣﺪه اﺳﺖ " ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺘـﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫ﺳـﯿﻞ‪ ،‬زﻟﺰﻟﻪ‪ ،‬ﺟﻨﮓ‪ ،‬اﺗﺶ ﺳـﻮزی و … ﺑﯿﮑﺎر‬ ‫ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 6‬ﻣﺎه ﺑﺎﺷـــــــﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارای ‪ 6‬ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﻧﻤﻮد ‪ ".‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﻣـﺘﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و اﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ان ذﮐـﺮ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻀـــــﺎد ﺑﻨﺪ ‪ 1‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪرﻏﻢ اﻧﮑﻪ‬ ‫دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿـــــﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ‬ ‫اﺑﻄﺎل ﺻـــﺎدر ﮐﺮده‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳــــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺸـــــﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ روﯾﻪ ﻏﻠﻂ و‬ ‫ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮداﺻﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﻧﺤﺮاف در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺻـﻼح ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ)‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻫﺴـــﺖ‪ ( ،‬ﺑﺴــــﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮدم و‬ ‫ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی‬ ‫اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺷـﻮد‪ .‬ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺟــﺰﺋـــﯽ در ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮدﺳــﺮاﻧﻪ ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــــﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫اداری ﺷـــــﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و اﺣﮑﺎم اﺑﻄﺎل ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎ‬ ‫رﺳـــــﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ و‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳــــﺘﺨﺪام وﮐﯿﻞ وﺟﻮد‬ ‫دارد‪ ،‬ﻣـﺮدم ﻋﺎدی از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧـﯽ ﺑـﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ‪ .‬ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ اﺣﻘﺎق‬ ‫ﺣﻘﻮق ازدﺳــﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی از‬ ‫ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳــــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﭘﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی روزاﻓﺰون‬ ‫ﺧﻮد را از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ صفحه 2 ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 19‬ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪31‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ روز روﺳﺘﺎ‬ ‫ﮐَﻬ‪‬ﮏ‪ ،‬روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‬ ‫ﺟﺎن دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫دﻫﯿﺎر روﺳﺘﺎی ﮐﻬﮏ درﺑﺎره ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾﻦ روﺳـﺘﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ واﻗﻌﯽ واﯾﺠﺎد ﺛﺮوت و‬ ‫دراﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار در روﺳـــﺘﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ درﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺿـﺮوری روﺳـﺘﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی دراﯾﻦ روﺳـــــﺘﺎ‬ ‫اﻓﺘﺎدﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﺮﻧﺎ ‪ -‬ﻣﺮدم روﺳـﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی‬ ‫ﮐﻬﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن اﺳـــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و‬ ‫ﺑﮑﺮ ﺧﻄﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫و اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻬﮏ ﺑﺎ ‪ 32‬ﺧﺎﻧﻮار ﺳـﺎﮐﻦ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ‪ 67‬ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 55‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن ﻗﺮار‬ ‫دارد و ﻏﺎر زﯾﺒﺎ و زﻧﺪه ﺳﻦ اﯾﮏ‪ ،‬ﮐﺎرواﻧﺴــﺮای‬ ‫ﺷــﺎه ﻋﺒﺎﺳـــﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺒﺮه اﻗﺎﺧﺎن ﻣﺤﻼﺗﯽ‪ ،‬ﻗﻠﻌﻪ‬ ‫ﺳــﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﺷـﺪه ‪70‬ﻗﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎط وﺣﺶ زﯾﺒﺎ ودﯾﺪﻧﯽ‪ ،‬وﺟﻮد‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ وﮐﻮﻫﺴـﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﮑﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸـﻮر اﯾﻦ‬ ‫روﺳﺘﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــــﻐﻞ ﻣﺮدم روﺳــــﺘﺎی ﮐﻬﮏ داﻣﺪاری و‬ ‫ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ‬ ‫» ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺎﺟﻌﻠﯽ« اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫در ﻣﻌﺎدن اﻃﺮاف و ﺳﯿﻤﺎن دﻟﯿﺠﺎن ﻣﺸــــﻐﻮل‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرﺳــــﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﺧﺎﻟﯽ از داﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﻮز روﺳـــﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻋﺪم‬ ‫ﺧﺸـــﮑﺴـــﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت اﺳﻤﺎﻧﯽ در‬ ‫وﺟﻮد داﻧﺶ اﻣﻮز ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺷــﺮوع ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﻨﻮات روﺳﺘﺎ را ﮐﻢ اب‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻣﺪرﺳـﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺮد و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸـــﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی‬ ‫ﮐﺎﺷﺖ‪ ،‬از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫در روزﮔﺎری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴـﺎﻟﯽ‬ ‫و ی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷـﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن روﺳـﺘﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ روﺳـــﺘﺎﯾﯽ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎری از اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ دارد‬ ‫ﺷـــــﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان‬ ‫اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی اﯾﺠﺎد ﺷـــﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻬﻨﺴﺎل و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ اب ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﮐﻬﮏ در دوران زﻧﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻢ‬ ‫زﻧﺎن و ﻣـﺮداﻧـﯽ ﮐﻪ ﻋﻤــﺮ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﮐﺸـﺎورزی ﮐﻬﮏ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﻣﯿﺪ‬ ‫و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ روﺳـــﺘﺎ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدی‬ ‫اﻣﺪن ﺑﺎران ﭼﺸـــﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ دوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳـﺨﺎوﺗﺶ را در زﯾﺮ اﻧﻮار ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده‬ ‫دﻫﯿﺎر روﺳـــﺘﺎی ﮐﻬﮏ اداﻣﻪ داد ‪ :‬درﺑﯿﻦ اﻫﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﺑﺎرﯾﺪن ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫روﺳـﺘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اوری وﺳــﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی روﺳــــــﺘﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺎزی‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻮزه در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮدم‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴـﺖ‬ ‫و ﺑﺴـــﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴــــﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ از ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪاد وﺳــﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳـــﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮزه‬ ‫ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸــﻪ و ﺑﺎور ﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺳﮑﻮت ﺣﺰن‬ ‫اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﮕﯿﺰ ﮐﻬﮏ را ﺑﺸــــﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺣﺎﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺛﺒﺖ‬ ‫روﺳـﺘﺎ ﺑﺎ ﺳـﯿﻤﺎن و اﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد‪،‬‬ ‫وﺳــﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ روﺳــﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺧﻮد در اﻣﺪ زاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺬﺷــــــﺘﻪ و ﯾﺎداوری ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺎن‬ ‫در واﻗﻊ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸــــﺖ دوﺑﺎره روﻧﻖ و‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ‪ 2‬ﺳـﺎل از راه‬ ‫اﺑﺎداﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﺳــــﺘﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺎﻻ زدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی ﻣـﯽﮔﺬرد و‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﻀــــﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﻣﯿﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻏﺎرﻧﻮرداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺎر ﺳﻦ اﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎری‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ اب وﻫﻮای روﺳــــﺘﺎ‬ ‫وﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﻌﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺳــﺘﺎ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﻏﺎرﻧﻮردان ﮐﻪ از ﺳــــﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺪ ﻏﺎر‬ ‫ﻣـﺮاﺟﻌﻪ ﻣـﯽ ﮐـﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﻓـﺮوش ﻣﻮاد‬ ‫ﻟﺒﻨﯽ‪ ،‬داﻣﯽ وﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن‪ ،‬اﯾﺠﺎد‬ ‫دراﻣﺪ ﺑﺮای روﺳــﺘﺎﺋﯿﺎن‪ ،‬ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از‬ ‫روﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺰل‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺛﺎر‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﺷﯿﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ روﺳﺘﺎ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮرﯾﺴــــﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه‪ ،‬ﺟﺬب اﻫﺎﻟﯽ ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎنﻫﺎ‬ ‫واﺳــﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روﺳـــﺘﺎﯾﯽ از‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ‪ ،‬ﺗﺮﻏﯿﺐ دﻫﯿﺎران و ﺷﻮرا ﻫﺎی روﺳـﺘﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮ دﻫﺴــﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﭘـﺮوژه ﻫﺎﯾـﯽ را از ﺗﺎﺛﯿــﺮات اﯾﺠﺎد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم‬ ‫ﮔﺮدی در ﮐﻬﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻀـﺎﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮرﻫﺎ وﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ‬ ‫وﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﺷـــــﻮرای اﺳـــــﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ دراﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﮔﺮدﺷـﮕﺮی روﺳـﺘﺎ وﻏﺎر زﯾﺒﺎ‬ ‫وزﻧﺪه ﺳـﻦ اﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳــﺘﻮن ﻏﺎرﻫﺎی‬ ‫اﯾﺮان را درﺧﻮد ﺟﺎ داده اﺳـــﺖ دارﯾﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳـﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺻــــﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷـــــﺪ و در اﯾﻦ راه از‬ ‫داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫دﻫﯿﺎر روﺳـﺘﺎی ﮐﻬﮏ ﮔﻔﺖ ‪ :‬دﻫﯿﺎری ﮐﻬﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴـــــﮑﻦ‬ ‫اﻧﻘﻼب اﺳــﻼﻣﯽ اﺧﯿﺮاً اﻗﺪام ﺑﻪ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺳﺎﺧﺖ ‪6‬ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز درروﺳﺘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﻌﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم‬ ‫ﮔﺮدی در ﮐﻬﮏ زﻣﯿﻨﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ‬ ‫روﺳﺘﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﻬﮏ ﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺴــــﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻟﯿﺠﺎن‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روﺳـــﺘﺎی ﮐﻬﮏ‬ ‫دﻟﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ان ﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﻠﻌﻪ اﺳــــــــــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺒﺮه اﻗﺎﺧﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻏﺎر ﮐﻬﮏ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫» ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪی« اﻓﺰود‪ :‬ﮐﺎرواﻧﺴـﺮای ﺷﺎه‬ ‫ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻬﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺻﻔﻮی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬روﺳﺘﺎی ﮐﻬﮏ واﻗﻊ‬ ‫ﺷﺪه اﺳـﺖ و در ﺳـﺎل ‪ 81‬در ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﺛﺎر‬ ‫ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در ﺧﺼـــــﻮص ﻣﻘﺒﺮه اﻗﺎﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﺒﺮه در درون ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎغ‬ ‫اﻗﺎﺧﺎن ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷـﺎه ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠﱠﻪ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﯽ‪ ،‬از رﻫﺒﺮان ﻓﺮﻗﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻬﺪی اﻓﺰود‪ :‬در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﺟﺮ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﻘﻒ ان ﮔﻨﺒﺪی ﮐﻢ ﺧﯿﺰ‬ ‫اﺳـﺖ و در اﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ان‪ ،‬ﻣﻘﺒﺮه‬ ‫ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺴــــﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻟﯿﺠﺎن‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻘﺒﺮه اﻗﺎﺧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 6969‬درﺳـﺎل‬ ‫‪ 1376‬ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﺮدم روﺳـﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی‬ ‫ﺑﻮﻣﮕﺮدی‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﺻـــــﻨﻌﺖ‬ ‫ﺗﻮرﯾﺴــﻢ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ رﻗﻢ زدﻧﺪ و‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺣﻮزه‬ ‫ﻏﺎرﻧﻮردی درﺑﺎره ﻏﺎر ﮐﻬﮏ ﮔﻔﺖ ‪ :‬راه دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺎر ﮐﻬﮏ ﻫﻤﻮار و اﺳـﺎن اﺳـﺖ و ﺗﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ‬ ‫‪100‬ﻣﺘـﺮی دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﻣـﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺗـﺮدد‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫» ﺟﻤﺎل ﻗـﺮﺑﺎﻧـﯽ« اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻏﺎر ﮐﻬﮏ درﭘﻬﻨﻪ‬ ‫ﮐﻮه ﮐﻢ ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎم از ﺗﻮاﺑﻊ دﻫﺴﺘﺎن دودﻫﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن‬ ‫در ﺟﻨﻮب اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﺷــﺪه و در ‪86‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺎده ﻗﻢ ‪-‬‬ ‫اﺻـــــــــﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮش ﻏﺎر‬ ‫»ﺳــﻦاﯾﮏ« اﺳــﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷـــﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ان ﺑﻪ دورانﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از اﺳﻼم‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮدد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐــﺮد ‪ :‬اﯾﻦ اﺛــﺮ ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﺑﮑـــﺮ از‬ ‫ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎی اﯾﺮان و ﺑﺎ ﮐﻠﮑﺴـــــﯿﻮﻧﯽ‬ ‫ﺑﯽ ﻧﻘﺺ از ﺗـﺰﺋﯿﻨﺎت اﻫﮑـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑـﯽ از‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی ﻧﺎب ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﺑﺮای‬ ‫وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸـــــﺖ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺴـــﯿﺮ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ‬ ‫ﻗــﺮارﮔــﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠــﯽ ﺣﺠﻤــﯽ از‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺧﯿﺮه‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳـــــــــﺎس اﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮوه‬ ‫ﻏﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 75‬ﻏﺎر ﻣﻬﻢ و دﯾﺪﻧﯽ‬ ‫در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ﮐﻪ‬ ‫»ﮐﻬﮏ «ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و‬ ‫ﮐﻢﻧﻈﯿــﺮ در ﺣﻮزه ﻏﺎرﻧﻮردی و ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﮑــﺮ‬ ‫ﺑــــﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔـــــﺮدی و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﺨﺘﺼــﺎت اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﺴـﻮوﻻن اﺟﺮاﯾﯽ‪ ،‬ﮔﺮدﺷﮕﺮی و‬ ‫ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎراﻣﺪی را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨـﯽ و‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﻬﮏ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺑﯿﺸــــﺘﺮ روﺳﺘﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ان را رﻗﻢ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ زد‪.‬‬ ‫ﮐﺎرواﻧﺴــﺮا و ﭘﻞ دودﻫﮏ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار ﻧﺮاق‪،‬‬ ‫اﻣﺎﻣﺰاده ﺳــﻠﯿﻤﺎن‪ ،‬اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ‪ ،‬اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﯽ‬ ‫ﺑﯽ زﺑﯿﺪه ﺧﺎﺗﻮن‪ ،‬ﻏﺎر ﻧﺨﺠﯿﺮ‪ ،‬ﻗﻠﻌﻪ و ﻏﺎر ﮐﻬﮏ‪،‬‬ ‫ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ و اب اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﺗﺎرﯾﺨـﯽ ﻧـﺮاق از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ‪5 0‬‬ ‫ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ درﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸـﻮر و در ﻣﺴـﯿﺮ راه‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و‬ ‫ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻮﯾﺶ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ورزش و ﮐﺎر‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﺟﺮای ﭘﻮﯾﺶ‬ ‫دوﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺎی ورزش و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﻟﺠﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺳـﺪی رﺋﯿﺲ ورزش ﮐﺎرﮔﺮی اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪ :‬اﺑﺘﮑﺎر اﺟﺮای ﭘﻮﯾﺶ دوﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺎی‬ ‫ورزش و ﮐﺎر از ﺳـــﻮی ﻓﺪراﺳــــﯿﻮن ورزش‬ ‫ﮐﺎرﮔــــــﺮی و ﺑﺎ ﺗﻼش اﻧﺠﻤﻦ ورزش ﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸــــــﻮر ﻣﻄﺮح و از ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷــــﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا دراﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ورزش ﮐﺎرﮔﺮی اﺳــــﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ دوﺷـــــﻨﺒﻪ ﻫﺎی ورزش و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ورزش‪ ،‬ﻧﺸﺎط و ﺑﻬﺮه وری ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ‬ ‫در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺳـﻄﺢ‬ ‫اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺪی اﻓﺰود ‪ :‬ﺿﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻟﺠﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺟﺮای اوﻟﯿﻦ ﭘﻮﯾﺶ دوﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﻫﺎی ورزش ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻼش اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺷـــﻨﺒﻪ ﻫﺎی ورزش و ﮐﺎر را ﺑﻄﻮر‬ ‫ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷــــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧــﯿﻦ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و‬ ‫رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ورزش ﮐﺎرﮔـﺮی‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺠﻮر ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪ 150‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷـﺮﮐﺖ ﻟﺠﻮر ﺷـﺮوع ﺑﻪ‬ ‫ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻃﺮاح و ﺻﻔﺤﻪ ارا‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺎدی‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻟﯿﻠﯿﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪shoghlafarin.news@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 19‬ﻣﻬﺮﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪31‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ‪ ،‬ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ؛‬ ‫ﺗﻘﺎﻃــﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿــﺪی‬ ‫در اراک اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ‬ ‫در دﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﻬـﺮﻣﺎه ‪ 9 9‬و ﻫﻤــﺰﻣﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺳــﻔﺮ دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ‪ ،‬ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﺻﯿﺪی در اراک اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ‪. .‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷــــــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ؛ در اﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀـــﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ‪ ،‬رﺋﯿﺲ‬ ‫و اﻋﻀـــﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم‬ ‫اراک در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮداری اراک و ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮای‬ ‫اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾـﯽ ‪ 5‬ﭘـﺮوژه ﻋﻤـﺮاﻧـﯽ در‬ ‫اراک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀـــــﻮر ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫*اﻓﺘﺘﺎح ‪ 5‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ در‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻗﺮارداد ‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺷﻬﺮداری‬ ‫اراک ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای‬ ‫‪ 5‬ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷــﻬﺮدار اراک در اﯾﻦ اﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﭘﺮوژه‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ‪10‬‬ ‫ﺳــــﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺷـﻬﺮ اراک ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم در دﺳــــــﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫ﺷــﻬﺮداری اراک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴـﯿﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ‪ ،‬اﻣﺮوز رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺷــﻔﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺳــﺎل ‪ 98‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪ 5‬ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ‬ ‫ﺷـــﺮﯾﻌﺘﯽ ‪ ،‬ازادﮔﺎن ) ﻣﯿﺪان ورزش ( ‪ ،‬ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﻬﺪی )ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎوه ﻧﺒﯿﺮی ( و ﺷﻬﯿﺪ ﺻـﯿﺪی‬ ‫ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد‬ ‫‪ :‬اﯾﻦ ﭘــﺮوژه ﺑﺎ ﻃﻮل ‪ 7‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘـــﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ در ﺷـﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ‬ ‫اراک ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ورودی ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک اﻏﺎز و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺴــﯿﺮ ﭘﻞ ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﺑﺨﺘﯿﺎری ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ازادﮔﺎن و ﺷﻬﯿﺪ ﺻـﯿﺪی ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﺮﺑﻼ اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﺻــﯿﺪی ‪ 17‬ﻫﮑﺘﺎر وﺳــﻌﺖ و ‪ 2,5‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻃﻮل دارد ‪ ،‬ﻋﺮﺷـــﻪ ﭘﻞ ﺑﻪ ‪ 22‬ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻣﯽ رﺳـﺪ و در ﺳــﺎﺧﺖ ان ‪ 22‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﯿﺮ و‬ ‫ورق ‪ 5 ،‬ﻫـــﺰار ﺗﻦ ارﻣﺎﺗﻮر و ‪ 16‬ﻫـــﺰار ﺗﻦ‬ ‫اﺳﻔﺎﻟﺖ‪ 25،‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و در واﻗﻊ ‪ 4,5‬ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ دارد و‬ ‫‪ 4‬ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻤﻠﮏ اراﺿـــــﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﻗــﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻗــﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء‬ ‫ﺑـﺮای اﺣﺪاث ‪ 5‬ﭘـﺮوژه ﻋﻤـﺮاﻧـﯽ در اراک ﺑﻪ‬ ‫ارزش ‪ 3‬ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻏﺎز‬ ‫ﻣﯽ ﺷـــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در‬ ‫ﻣـــﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺟﺎده‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎن و ﺑﻠﻮار ﺷــﻬﯿﺪ اﻧﺠﻔﯽ ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺟﺎده ﻓــــــــﺮودﮔﺎه ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎﻟﯽ اراک ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺠﻔﯽ‬ ‫ﺗﺎ اراﻣﺴــــــﺘﺎن و ﻣﯿﺪان اﻣﺎم‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ورودی ﺷــــﻬﺮ‬ ‫اراک ‪ ،‬اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪. .‬‬ ‫ﺷــــﻔﯿﻌﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺰان دراﻣﺪ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﺟﺎری را ﺣﺪود ‪ 102‬ﻣــﯿﻠــﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐـــــﺮد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 808‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ‪ 1108 ،‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*اﺟﺮای ‪ 285‬ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ در‬ ‫ﮐﺸﻮر و ‪ 11‬ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷــــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه‬ ‫ﺳــﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در ﺷــﻬﺮ‬ ‫اراک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﯿﺎز از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری‬ ‫و ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ‪ ،‬از دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪی ﻓﻌﺎل‬ ‫ﺷـــﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻـــﻞ ان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع ( ‪ ،‬ازادﮔﺎن‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳــــــــﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺰود ‪ :‬اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـــــــﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ‪ 6‬ﺳــﺎل ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﺑﻮد و روﻧﺪ ﮐﻨﺪی داﺷـﺖ ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺮارﮔﺎه در‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫــﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﺎده ﺑﻬــﺮه‬ ‫ﺑﺮداری ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷـــــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ‪ 11‬ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﻨﺞ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ در‬ ‫ﺷـﻬﺮ اراک ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ ارزش ‪300‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ ‪ 50‬ﻫﺰار‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻞ ﺳــــﺎزی و ‪ 4‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺴــــﯿﺮﺳﺎزی ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ‪ 36‬ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺻـﻮرت ﻗﺮارداد ﻃﺮح و ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬اﻣﺮوز ﮐﺸـﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و‬ ‫اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و‬ ‫در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻗــــﺮارﮔﺎه‬ ‫ﺧﺎﺗﻢ ‪ 285‬ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و در‬ ‫ﺣﺎل اﺟﺮا در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر دارد و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴـــــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ‬ ‫دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺳــــﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ در‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬ازادراه ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﺟﻨﻮﺑـﯽ ﺗﻬـﺮان‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ان از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺒﻮر ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اواﺧﺮ اﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺎده اﻓﺘﺘﺎح اﺳـــــﺖ ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴـــﻤﺘﯽ از ﭘﺮوژه ازادراه اراک ‪-‬‬ ‫ﺧﺮم اﺑﺎد در اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد و در‬ ‫ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ‪ ،‬ﻣﺴــﯿﺮ اراک ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫*ﺗﺎﮐﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺮ ﻟﺰوم‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻻﯾﺤﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ در اداﻣﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﯾﯿﻦ ‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک ﻻزﻣﻪ اداره ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠــــــﯽ را ﺑﻪ‬ ‫ﺳـــﺮاﻧﺠﺎم رﺳـــﯿﺪن و ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮی داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ از اﻣﻮر ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ‬ ‫و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﺪم‬ ‫ﻣﻮازی ﮐﺎری و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﮕﺮی دارد و ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫و اﺟﺮای ان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی را در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀــــﯽ ﺳﻮراﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اراک ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪ ﻓﺮد ‪ ،‬ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸـﻮر ﻣﺤﺴـﻮب‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از دو‬ ‫ﻗﺮن و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‪ ...‬ﺑﺎ ﮐﺎﺳــــــﺘﯽ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﻣﺴــﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸـﺘﺮ دوﻟﺖ و‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺑـــﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷـﻮراﻫﺎ و ﺷــﻬﺮداری ﻫﺎ ﺿــﺮوری‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳـﻮراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اراک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺳــﻄﻪ‬ ‫ﻇــﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب ﻣﯿﻘﺎن اراک ﺑﺎ‬ ‫وﺳﻌﺖ ‪ 100‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ‪ ،‬ﻣﻘﺼــــﺪ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و در اداﻣﻪ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺰوم ﺗﺴــــﺮﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اراک ﭘﺲ از ‪ 14‬ﺳـــﺎل و‬ ‫اراﺿﯽ ‪ 90‬ﻫﮑﺘﺎری و ﺑﺰرﮔﺮاه ‪ 58‬ﻣﺘﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ‪ 2 4‬ﻣﺘـﺮی ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ در‬ ‫ﺧﺼـﻮص اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔﯽ‬ ‫ﻫﻮای اراک و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﺎوﮔﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺣﻤﻞ و‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ‪ ،‬ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑـﺮای ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﺑﺎزار اراک‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ‪،‬‬ ‫اﺧﺘﺼـــــﺎص ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺗﺶ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮدﺑﺎن ‪68‬‬ ‫ﻣﺘﺮی ‪ ،‬ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن دوم ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﺳﻼﻣﺖ ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸـﺴــﺘﮕﺎن ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـــﺎه را از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی اراک از ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‬ ‫‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﻼش ﺷـــــﻮرای دوره ﭘﻨﺠﻢ و‬ ‫ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻬﺮداری اراک ‪ ،‬ﺑﺴـﯿﺎری از ﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪﻧﺪ ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های دو هفته نامه شغل آفرین

دو هفته نامه شغل آفرین 43

دو هفته نامه شغل آفرین 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/07/12
دو هفته نامه شغل آفرین 41

دو هفته نامه شغل آفرین 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/04/26
دو هفته نامه شغل آفرین 40

دو هفته نامه شغل آفرین 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/03/26
دو هفته نامه شغل آفرین 39

دو هفته نامه شغل آفرین 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/02/13
دو هفته نامه شغل آفرین 38

دو هفته نامه شغل آفرین 38

شماره : 38
تاریخ : 1400/01/17
دو هفته نامه شغل آفرین 37

دو هفته نامه شغل آفرین 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!