دو هفته نامه شغل آفرین شماره 38 - مگ لند

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 38

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 38

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 38

‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪ 13‬ﻫﺰار ‪ 921‬ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪ 12‬درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 38‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در زﻣﺴﺘﺎن ‪99‬‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪ 62‬درﺻﺪی‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﯿﻨﯽ ﺟﺎی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ!‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از‬ ‫‪3‬ﻫﺰار و ‪36‬ﭘﺮوژه‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮﻧﯿﺮو‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ا ﯽ د ﻮت ﻊ ﻮ ﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎ ﯿﺎ ﻮ ﻪ ﺧﺎ ﻮﻋﺎت و رﺳﺎ ی ا ﺘﺎن ی‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪ 1042‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪14007181233‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از اﻋﻀــــــﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﮐﻪ‬ ‫روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣﺎه ‪ 1400‬از ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 11‬ﺗﺎ ‪ 13‬از ﻃﺮﯾﻖ ﺳــــــــــﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ادرس‬ ‫‪ khanehmatbooat.ir‬ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫* ﮔﺰارش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن‬ ‫*ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن‬ ‫* اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫* اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل‬ ‫* ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳـــﺎﺳـــﻨﺎﻣﻪ در وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻮﺑﺖ‬ ‫اول‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‬ ‫* ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬اﻋﻀـــﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺴــــــﺘﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪18‬‬ ‫ﻓـﺮوردﯾﻦ ‪ 1400‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ‪ 26‬ﻓــﺮوردﯾﻦ ‪ 1400‬ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳـــﺎﯾﺖ ‪khanehmatbooat.ir‬و ورود ﺑﺎ ﻧﺎم‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﺛﺒﺖ ارای اﻋﻀــﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻢ‬ ‫از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری‪ ،‬زﻣﺎن اﻧﺼــﺮاف از ﻧﺎﻣﺰدی‪ ،‬اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎزرﺳﯽ و ‪ ...‬را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ صفحه 1 ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪38‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ‪،‬زﯾﺮ ﺑﺎر‬ ‫ﺿﺎﯾﻌﺎت‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن از ﮐﺸــﻒ ‪ 9‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 621‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫رﯾﺎل ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در زﯾﺮ ﺑﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت در اراک ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺳﺮدار ﺣﺴــﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ‬ ‫‪،‬ﺑﯿﺎن داﺷﺖ‪ :‬در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺸــــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻘﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﺳـﺘﺎن در‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺗﺪوﯾﻦ و از ﻧﺨﺴــــﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل‬ ‫‪ 1400‬در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷــــﺖ ‪ :‬در ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﯾﮑﺮد‪ ،‬ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی اﻧﺎن ﺑـﺮای‬ ‫ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺴــــــﻮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ‪ 2‬دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی‬ ‫ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷـﺶ ﺣﻤﻞ ﺿـﺎﯾﻌﺎت در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬در اﺗﻮﺑﺎن اراک ‪-‬ﻗﻢ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و در‬ ‫ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀــﺎﺋﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﮔـﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎدﯾـﺮ زﯾﺎدی ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﻟﻮازم ﯾﺪﮐــﯽ‬ ‫ﺧﻮدرو‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ‪ ،‬ﭼﻨﺪ دﺳــــﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻧﻮ‪ ،‬ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﻔﻞ درب ﺿﺪﺳﺮﻗﺖ‪ ،‬ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ‪ ...‬ﮐﺸﻒ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮدار ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼــــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ارزش رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸــﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ‬ ‫ای در زﯾﺮ ﺑﺎر ﺿــﺎﯾﻌﺎت ﺟﺎﺳـــﺎز ﺷـــﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ‪ 9‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‪ 621‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻃﺮح‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗـﯽ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ 2 :‬ﻓﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺠﺎم ‪ 16‬ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری‬ ‫اب در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری‬ ‫اب ﺑﻪ ﻃﻮل ‪ 1 6‬ﻫﺰار و ﺳﯿﺼــﺪ ﻣﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻗﺎﻟﺐ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و‬ ‫ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اب ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 99‬ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪرﺿـﺎ ﮐﺎووﺳـﯽ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫اﻣﻮر اب و ﻓﺎﺿـﻼب ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ در ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﯾﮑﺴـــــﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻟﻮﻟﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ‪ 450 ،‬ﻓﻘﺮه اﻧﺸـﻌﺎب اب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺻﻼح ‪،‬‬ ‫‪ 420‬ﻓﻘﺮه ﮐﻨﺘﻮر ﺧﺮاب ﺗﻌﻮﯾﺾ و ‪ 105‬اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز‬ ‫ﻧﯿﺰﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭼﺎه ﺷـﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﯿﮏ و ﺗﺠﻬﯿﺰ‬ ‫ان ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ زرﻧﺪﯾﻪ ‪ ،‬ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻔـﺮ ﭼﺎه‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ 3‬ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ وﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭼﺎه ﺷـﻤﺎره دو ﭘﺮﻧﺪک ‪ ،‬از دﯾﮕﺮ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اب در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺎووﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻔﺮ ﭼﺎه‬ ‫ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی زاوﯾﻪ و ﭘﺮﻧﺪک و روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﺗﯿﺮه و‬ ‫ﻣﻼرد و اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه ﺗﯿﺮه و ﭘﺮﻧﺪک در ﺳـﺎل‬ ‫‪ 99‬ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اب و ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‬ ‫‪ :‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﭼﺎه در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﯿﮏ و روﺳـــﺘﺎی ﻣﯿﻞ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﺎزن ﻫﺎی ﺧﺮاب ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺷـﻬﺮی‬ ‫و ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎی اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ درﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ ،‬از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﻣﻮر در راﺳــﺘﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ اب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﺎی ﺧﺮاب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ زرﻧﺪ ‪ ،‬زاوﯾﻪ ‪،‬رﺣﻤﺖ اﺑﺎد و ‪ ، .‬ﺗﻌﻤﯿـــﺮ و ﻣـــﺮﻣﺖ‬ ‫ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭼﺸـــﻤﻪ ﻣﺼـــﺮﻗﺎن ‪ ،‬ﺗﺮﻣﯿﻢ و اب ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺰن‬ ‫روﺳـــﺘﺎی ﺑﺮﻫﻤﻮم و ﺗﻌﻤﯿﺮ دﺳــــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮی در‬ ‫روﺳـﺘﺎﻫﺎی ورده و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﺪﻟﻮ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪرﺿــﺎ ﮐﺎووﺳــﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اب‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و رﺻﺪ ﻣﯿﺸـــــﻮد اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺖ ‪ :‬ازﻣﺎﯾﺸـﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪،‬ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ‬ ‫و روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺪاوم و‬ ‫ﻣﺴـــــــــــــﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﺎﮐﻨﻮن در روﺳﺘﺎﻫﺎی‬ ‫ورﭼﻨﺪ‪،‬ﮐﺒﻮدﮐﻤﺮ‪،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﯿﮏ و ﻣﻼرد ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻨﺪ‬ ‫زداﯾﯽ اب ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ﺑﺮای‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻫﺎی زاوﯾﻪ و ﭘﺮﻧﺪک ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻟﺰوم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫در ﺳــﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊ زداﯾــﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒـﺮی در ﮔـﺮو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛــﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫زداﯾﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸـﺘﺮک ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری‬ ‫اراک و ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﻮزه ﻣﺪﯾـــﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻣﺴـﺎل ﺑﺎ‬ ‫روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼــﺎدی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺎل ‪ 1400‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی‬ ‫اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫و اوﻟﻮﯾﺖ ان در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد اداﻣﻪ داد ‪:‬وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺴــﯿﺎری را ﺑﻪ ﮐﺸـــﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫رﻫﺒﺮی در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﮐﻼن ﺷﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺷــــﻬﺮداری‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎرات ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳـﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﺑﺮق ‪ ،‬اب و ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴــــﺐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اب وﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ‪ ،‬اﻧﺴـﺠﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ دﺳــــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳــــﺎن ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺠﺪدﺣﻔﺎری و ﺳــﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اراک‪،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻬﺮی‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد زﯾﺮ‬ ‫ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺮای دوﭼﺮﺧﻪ ﺳـﻮاری از ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ‪،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻮازی ﮐﺎری‪،‬اﻧﺠﺎم و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ‬ ‫اﻣﻮر‪،‬ﺗﻮﺳــــــﻌﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻬﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺷـﻬﺮداری ‪ ،‬ﺷـﺮﮐﺖ اﺑﻔﺎ و ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ‪3‬ﻫﺰار و ‪36‬ﭘﺮوژه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮﻧﯿﺮو‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﭘﻮﯾﺶ ‪#‬ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان در‬ ‫ﺳــﺎل ‪1400‬ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ‪ 5‬ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫ﮐﺸــــــﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ‪3‬ﻫﺰار و ‪ 36‬ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬اﺣﺪاث‪،‬‬ ‫اﺻﻼح و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺸـﻮر‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﻀــــﻮر‬ ‫وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد اﻓﺰود ‪ :‬اﻣﺮوز ﭘـﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ در ﺷــــــــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‬ ‫اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی‪،‬اﺻـﻔﻬﺎن‪،‬ﻗﻢ ‪،‬ﺗﻬﺮان‪،‬ﻗﺰوﯾﻦ‪،‬اﻟﺒﺮزو ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ‪،‬ﻣﺸـــــﻬﺪ و‬ ‫اﺻــــﻔﻬﺎن اﻣﺮوز در ﻗﺎﻟﺐ ‪3‬ﻫﺰار و ‪ 36‬ﭘﺮوژه از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫داﺧﻠﯽ ‪،‬اﺳـــﺘﺎﻧﯽ ‪،‬ﻣﻠﯽ ‪،‬ﻋﻮارض و اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪ 897‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬واﮔﺬاری ‪255‬ﻫﺰار اﻧﺸـــــــــــــﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ‪،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ‪ 930‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮط ‪ 11،20‬و ‪23‬ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ‬ ‫و ‪ 510‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸـﺎر ﺿﻌﯿﻒ ‪،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ‪4‬ﻫﺰارو‬ ‫‪ 100‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪1600‬ﻣﮕﺎوﻟﺖ‬ ‫اﻣﭙﺮ‪،‬ﺑﺮﻗﺪار ﮐﺮدن ‪23‬روﺳــــــــــــــﺘﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ‪2‬ﻫﺰار و‬ ‫‪550‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺳﯿﻢ ﻣﺴـــﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار از ﭘﺮوژه ﻫﺎی‬ ‫‪1 0‬ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ درﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﭘﻮﯾﺶ ‪#‬ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان در ﺳــﺎل‪1400‬ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎﺣﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﭘﻮﯾﺶ‬ ‫‪#‬ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ_اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان در ﺳـــﺎل‪ 1400‬در اﺳــــﺘﺎن‬ ‫ﻣـﺮﮐـﺰی در ﻗﺎﻟﺐ ‪2‬ﻫـﺰار و ‪ 318‬ﭘـﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ‬ ‫‪105‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺧـﺮﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار ﺑﺎ ﮐﺎرﮔــﺰاری‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ‪،‬ﭘﺎﯾﺪاری ﺷـــﺒﮑﻪ‪،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت‪،‬ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻪ داد اﻓﺰود‪:‬ﺧﺮﯾﺪ ‪123‬ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﻮر دﯾﺤﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ در‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮑﺴـــــﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ‪25‬درﺻﺪی‬ ‫ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ درﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی اﺳـﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﺮق اﺷــﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود‪:‬ﺑﺎ‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻮﺷـــﻤﻨﺪ وداده ﮐﺎوی رﻓﺘﺎر و‬ ‫رﺻﺪﺑﺎر ﻣﺼـــﺮﻓﯽ ‪1100‬ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ از ﻣﺤﻞ اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪:‬ﺑﺮﺧﻮرد رﯾﺸﻪ ای و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ‪،‬ﺳــﻤﺖ و دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪی زﻧﺪﯾﻪ وﮐﯿﻠـﯽ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕـﯽ اﻣﻮر ﻋﻤـﺮاﻧـﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮق زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪،‬اﻓﺰود ‪:‬ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻓﻘﯽ در‬ ‫اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﻬﯿﺎ و ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﺴــــﺘﯿﻦ ﭘﻮﯾﺶ‪#‬ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ در ﺳـﺎل ‪99‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﻨﺪﯾﺲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻤﺎ‪،‬ﺳـﻤﻦ‪،‬ﭼﺎوش‬ ‫واﺻــﻼح وﻟﺘﺎژ ﺷــﺒﮑﻪ ‪،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫‪ 099‬ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮر اداری از ﺳــﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴــﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻌﺐ‬ ‫اﺧﺘﺼـــــــﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ در راﺳـﺘﺎی رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷـﺮﮐﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ و ارﺗﻘﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ و ﺗﺴــــﻬﯿﻞ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪای ﺣﻮزه‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب و ﺑﺮﺧﻂ )روزﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻼت‪ ،‬ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺒﺮی‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔـﺰاریﻫﺎ و ( ﮐﻪ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺸﺮ‪ ،‬ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ‪ ،‬درج اﮔﻬﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺧﺒﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬دﺳﺘﻮر اداری ﺑﺮای ﺗﺴــــــﻬﯿﻞ اﻣﻮر‬ ‫ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼــــﻄﻔﯽ‬ ‫ﺳﺎﻻری‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺻـﺎدر و اﺑﻼغ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﺸــــﮑﻞ ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫ﺣﻮزه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﮑﺮد ان اداره‬ ‫ﮐﻞ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺘﺼـــﺎﺻﯽ‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و‬ ‫اﻋﻼم ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﺷﻌﺐ ‪ 18‬و ‪ 27‬ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﮑﺮد ادارات ﮐﻞ ﻏﺮب و ﺷــﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻮزه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳــﺎﻧﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺎ ان و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪38‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺴﺘﺎن ‪ 99‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎرﺳﺎل‪،‬‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸــﻮر ﮐﺴــﺐ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺳـﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺮ اﺳــﺎس‬ ‫اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪ ،99‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ‪ 6/8‬درﺻﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ‪ 6/8‬درﺻﺪ و اذرﺑﺎﯾﺠﺎن‬ ‫ﺷﺮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮی ﺑﺎ ‪ 7‬درﺻـﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻬﺎر‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـــــﻮر‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺳـــــﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸـﻮر در اﯾﻦ ﻣﺪت ‪ 9/7‬درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫‪ 35/6‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺎزاده اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ‪ :‬اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود ‪3‬‬ ‫ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی‪ ،‬وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و ﺷــــــﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ‪ ،‬ﺷﺘﺎب رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن‬ ‫در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدی‬ ‫و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺸـﺴـﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﺴــﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼـــــﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد و اﯾﺠﺎد اﺷــﺘﻐﺎل‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در زﻣﺴـﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎل ‪ 99‬ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻧﺎﺻـــﺮ ﭼﻤﻨﯽ )رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻــــﻨﻔﯽ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی( در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﺿـﺎﯾﯽ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم‬ ‫دﺷﺘﺴـﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ( در ﺧﺼـﻮص اﺻﻼح‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ‪ :‬اول اﯾﻨﮑﻪ دوﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‪ ،‬ﺿﺪ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ اﺳـﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﭼﯿﺪﻣﺎن‪ ،‬ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺷـﻮد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺎورﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣــــﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎده ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬ﭼﺮاﮐﻪ اﺑﻬﺎم در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳـﺒﺐ‬ ‫ﺷﺪه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴـــﺘﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ‪ .‬در اﯾﻨﺼـــﻮرت‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴـﺖ ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﮐﺸـﯽ و‬ ‫اﺳـﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷـﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻤﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ دوﺳــــﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺮف ﺧﻮد‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺼــــــــﺪاق ﺑﯿﺎورﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻧﮕﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﺷـﻨﺪ ‪ .‬اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻـــﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳــﺖ ‪ .‬ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪی‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی زﯾـﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔـﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ازاد دﯾﮕﺮ ﻣﺸـﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺜﻼ در زﻣﺎن اﻗﺎی‬ ‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭘﻮلﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺷــﺘﻐﺎلزاﯾﯽِ زود ﺑﺎزده‬ ‫ﺻﺮف ﺷﺪ ﺗﺎ اﺷـﺘﻐﺎل ﺳـﺮوﺳـﺎﻣﺎن ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ان ﭼﻪ‬ ‫ﺷﺪ؟‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻـﻮرت رﺳـﻤﯽ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳــﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫دﺳــﺖاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ! ﺧﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﺎ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ؟! اﯾﺎ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ رﺷﺪ ﮐﺮد؟!‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸــــﺴـــــﺘﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫ﭘﺎی ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻗﺪام اﻧﻬﺎ‬ ‫ﻫﺴـﺘﯿﻢ و در اﯾﻨﺼـﻮرت اﻧﭽﻪ ازﺟﻠﺴـﻪ ی اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﯾﺪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻤﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺎرت و ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻠﻮی اﺷـﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ؟ ! ﺑﺎﯾﺪ دور‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﯾﻤﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﺪاﻣﯿﮏ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻗﻀــﺎوت ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﻨﺸــــﯿﻨﯿﻢ و در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴــﺖ ‪ .‬در اﯾﻨﺼـــﻮرت ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و دﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدنِ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل ‪ 12‬درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﺎل در ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺼـﻮب اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ‪ 12 ،‬درﺻﺪ‬ ‫از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺳـــﻬﻤﯿﻪ‬ ‫ﻣﺼـﻮب اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ‪ 12‬ﻫﺰار‬ ‫و ‪ 552‬ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ‪ 13‬ﻫﺰار و‬ ‫‪ 921‬ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻋﻼم ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺪول ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﭘﺎرﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺧﺒﺮ داد؛‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 30‬درﺻﺪی ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ در اراک‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺎﺗﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﺮخ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ‬ ‫و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺮخ ﺗﺎﮐﺴـــﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮ اراک را ‪30‬‬ ‫درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ ﺗﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ از ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ‬ ‫از ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ اراک‬ ‫‪ 2 5‬اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼـﻮب ﮐﺮد‪ ،‬ﺗﺎﮐﺴـﯽﻫﺎی اراک‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 2‬ﻫﺰار و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 3‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪ 62‬درﺻﺪی ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن در اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ‪99‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ‪ 62 ،‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷــــــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق اﯾﻦ اﺳــــﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت از‬ ‫ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 387‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 535‬ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ 99‬ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ‪37 ،‬‬ ‫درﺻـﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷــﺘﻪ ﮐﻪ از ‪ 27‬واﺣﺪ ﺑﻪ ‪ 17‬واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ‬ ‫داد ‪ :‬در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸــــﮑﻼت‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی‪ 6 ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬اﺷﺘﯿﺎن‪ ،‬ﺧﻨﺪاب‪ ،‬دﻟﯿﺠﺎن‪ ،‬ﺷﺎزﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎن و ﻣﺤﻼت‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ‪ 2‬ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺗﻔﺮش و ﺧﻤﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ دارای ﯾﮏ واﺣﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ ‪ :‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻫﺎی دارای ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮق‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ‪21 ،‬‬ ‫درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﯿﺸـــــﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﻌﻮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ ،99‬ﺑﺎ ﻫﺸــــــﺖ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺳــﺎوه و ﭘﺲ از ان اراک ﺑﺎ ‪ 6‬واﺣﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 13‬ﻫﺰار ‪ 921‬ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 200‬ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﻐﻞ در ﺣﻮزه اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ و‬ ‫ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﮐﺴـــــﺐ و ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺸـــــﺎﻏﻞ ﻣﺬﮐﻮردر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪادی از انﻫﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬اﺑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ‪15‬‬ ‫ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷـﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎرﺳـﺎل در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل دارد و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﺸــــﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود‪:‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز اﻋﻼم ﻧﺸــــــــــﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷــﺪه اﻣﯿﺪ اﺳــﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻮزه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ درﺧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷـﻬﺮدار اراک در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮای اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺷــﻬﺮ‬ ‫اراک ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ﺧﻄﻮط زﯾـﺮ ‪ 18‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘـﺮ ‪ 800‬و‬ ‫ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻی ‪ 18‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺰار و‪ 150‬ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺮاﯾﻪ اﺗﻮﺑﻮس را‬ ‫ﻧﻘﺪی ﭘـﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟـﯽ ﺑـﺮای اﻓـﺮادی ﮐﻪ از ﻓــﺮاﮐﺎرت‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴــــــﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻی ﯾﺎ زﯾﺮ ﻫﯿﺠﺪه‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ‪ 715‬ﺗﺎ ‪ 850‬ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺮاﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 62‬ﻫﺰار و ‪ 828‬ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫‪ 62‬ﻫﺰار و ‪ 828‬ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن زﯾﺮ ﭘﻮﺷـــﺶ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪ 58‬ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻧﺎن ﭘﺎرﺳﺎل ﭼﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﯾﯽ وﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 218‬ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺎزﻧﺪ و‬ ‫ﭘﺲ از ان اراک ﺑﺎ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 187‬ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺿـﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸــﺎﯾﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸــﺎﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق از ﺳــﺎل ‪ 84‬در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ‪ 721‬ﻧﻔﺮ‬ ‫از اﻋﻀﺎی ان ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴـــﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در‬ ‫اﺳـــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 981‬ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮی ﺑﺎ ‪ 25‬ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت اﺳﺖ‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻃﺮاح و ﺻﻔﺤﻪ ارا‪ :‬ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺎدی‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻟﯿﻠﯿﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪shoghlafarin.news@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﺑﺎ د ﺮﯽ زه از ﻦ ﻞ‬ ‫از د ﺖ ﺪه ﺟﺎم ﯽ و دا ﻦ ﻞ‬ ‫زان ﺮک دد از ﺑﺎد ا ﻞ‬ ‫ﺮا ﻦ ﻣﺎ ﻮ ﺮا ﻦ ﻞ‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪ - 1400‬ﺷﻤﺎره ‪38‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﯿﻨﯽ ﺟﺎی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ!‬ ‫ﺣﺴــــــــﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ‪،‬‬ ‫اﯾﺴــﺘﺎدﮔﯽ روی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼــﻮص ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ‪ ‬ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫اﻣﺪه ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﻣﺘﻀـــــﺮر ﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ و‬ ‫واﻧﮓ ﯾﯽ وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﺳــــــــــــﻨﺪ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ‪25‬ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ را اﻣﻀـﺎ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳــﻤﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ«‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳــﺖ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳــﯿﺎﺳــﯽ‪ ،‬اﻣﻨﯿﺘﯽ‪ ،‬دﻓﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﮐﺸـﺎورزی‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎدی‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی‪ ،‬ﻧﻔﺖ و‬ ‫اﻧﺮژی‪ ،‬زﯾﺮﺳــــــﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮕـﺮاﻧـﯽﻫﺎﯾـﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗــﺮارداد وﺟﻮد دارد؛ اﯾﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد در ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن و اﺟﺮا‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎل را‬ ‫از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ اﯾﺎ در ﺑﺴــــــﯿﺎری از‬ ‫ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﭼﯿﻨﯽ‬ ‫ﺟﺎی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ )رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴـﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی(‬ ‫در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻠﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺮاردادی‬ ‫اﻟﺰاماور ﻧﯿﺴـﺖ‪ ،‬ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﻪ اﻣﻀــﺎی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر در ان ﺳﻨﺠﯿﺪه‬ ‫ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫دارد و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔـــــﯽ ‪ .‬ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ‬ ‫و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸـــﻮر از ﯾﮏ ﻗﺪرت درون ﮔﺮا ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮون ﮔﺮا ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی دارد و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻧﻈﺎﻣـﯽ ﺑﻪ اﻣـﺮﯾﮑﺎ و‬ ‫روﺳــﯿﻪ ﺗﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻻﺟﺮم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳـﺖ ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازنِ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﺧﻮد در ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺳـﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب‬ ‫دارد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از‬ ‫ﺧﻼء ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و وارد ﻣﺬاﮐﺮه‬ ‫ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﻮد و ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد دوﻃﺮﻓﻪ اﺳـﺖ ‪ .‬در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﻮد‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿـﺮر اﯾﺮان ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه اﺷـﺘﻐﺎل زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷـﺪ؛‬ ‫ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ‪ :‬ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮه و‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ دارد‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـــــﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴـــﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴــــﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎم‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﭼﯿﻦ اﻣﺪ ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽاﯾﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﻻن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ‬ ‫ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺟﺰﺋﯿﺎت ان اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــــﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﻗﺮارداد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻮاﺳـﻤﺎن ﺑﻪ‬ ‫ورود ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﻮری ﻧﺸـﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و‬ ‫ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی‪ ،‬ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ از ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ روﻧﻤﺎﯾـﯽ‬ ‫ﺷﺪه و از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت ان اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ان ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ‪ :‬ﻗﺮارداد در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼــــﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺷﻮد؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را‬ ‫وارد ﮐﺸـــﻮر ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎناور ﻣﯽﺷـﻮد‪ .‬ﺷـﯿﻮه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدیﻫﺎ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺸــﻮری اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻗﺘﺼـــﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﭘﺎﺑﻪ ﭘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی‪ ،‬ﺳﯿﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ‬ ‫و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴــﯿﺎری ﺑﻪ ان ﮐﺸـــﻮر ﻣﺒﺪا وارد ﮐﺮده اﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ان دﻗﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸــــﮑﺴــــﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی در اداﻣﻪ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺷـﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‪ ،‬ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ انﻫﺎ اﻗﺘﻀــــــــﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد‬ ‫ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ‪ .‬اﻣﺎ اﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و روی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﭘﺎﻓﺸﺎری‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﮐﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷــــﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ اﺳـــﺘﻌﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻧﺒﻮدن ان ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻮدن ان اﺳــــﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫اﺷـﺘﻐﺎلزا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ »ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭼﯿﻨﯽ« اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﺮﺟﺎ‬ ‫رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺻﺮار ﻓﺮاوان داﺷـﺘﻪاﻧﺪ درﺻـﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺜﻼً از ﺻــﺪ‬ ‫درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﭼﻬﻞ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﻘﺼـﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﺼـﺖ درﺻﺪ را ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ‪ .‬اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪ .‬اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻔﺘﺪ ! در ﻫﺮ ﻧﻮع‬ ‫ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳـﺎﺳـﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷـﻮد ﺗﺎ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده زﯾﺎن و ﺿـﺮر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﭼﯿﻦ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ‪...‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی‪ ،‬ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼش‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷــــــﺮق ﻣﻨﻌﻄﻒ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻏﺮب دور ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﯾﮏ دﮔﺮدﯾﺴــﯽ در ﻓﻀــﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـــﻢ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﺷـﻮد و‬ ‫روی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺣﺪاﮐﺜﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺻـــﺎدﻗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬در اﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫اﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از ان اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴــــــــــﺖ‪ .‬ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺑﺮﻗﺪرت در‬ ‫ﻋﺮﺻـــــﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ‪ ،‬اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ روی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻀــــﺎﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‪ ‬ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺪه ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷــــــﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده‬ ‫ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸــﺎور اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های دو هفته نامه شغل آفرین

دو هفته نامه شغل آفرین 43

دو هفته نامه شغل آفرین 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/07/12
دو هفته نامه شغل آفرین 41

دو هفته نامه شغل آفرین 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/04/26
دو هفته نامه شغل آفرین 40

دو هفته نامه شغل آفرین 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/03/26
دو هفته نامه شغل آفرین 39

دو هفته نامه شغل آفرین 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/02/13
دو هفته نامه شغل آفرین 37

دو هفته نامه شغل آفرین 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/26
دو هفته نامه شغل آفرین 35

دو هفته نامه شغل آفرین 35

شماره : 35
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!