دو هفته نامه شغل آفرین شماره 28 - مگ لند
0
صفحه قبل

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 28

صفحه بعد

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 28

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 28

‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫زﻫﺮا ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺣـﻮزه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ‬ ‫ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 28‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫اراک ‪:‬‬ ‫زﻫﺮه اﻗﺎرﺿﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﻋـــﺮوﺳﯽ ﯾﺎ ﻋــﺰا‬ ‫را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫و ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺟﺰو ﻫﻨﺮ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻞ اﯾﺮان‪،‬‬ ‫زﺧﻤﯽ از ﺧﺴﺎرات‬ ‫ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫‪6‬ﻫﺰار و ‪510‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤــﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09198866022‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻓﻘـﺪان ﺳﻨﺪ‬ ‫اﻗﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻣﯿﺮی راد‬ ‫ﺑﺎ اراﺋﻪ دوﺑﺮگ ﻓﺮم اﺳﺘﺸــﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻀــﺎ اﺣﺪ از ﺷﻬﻮد را دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺸـﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ﻫﺎی ‪B 3928/147‬اﺻﻠﯽ واﻗﻊ درﺑﺨﺶ ﯾﮏ اراک ﮐﻪ‬ ‫ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪ ‪353‬دﻓﺘﺮ ‪80‬ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ‪12579‬و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳـﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ‪ 1397/12/27-44110‬دﻓﺘﺮ‪23‬‬ ‫اراک ﻣﻘﺪار ‪ 4‬داﻧﮓ ﺑﻪ اﻗﺎی ﺑﻬﺮوز اﻣﯿﺮی راد اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻔﻘﻮد ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده ‪ 120‬اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ اﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ان ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﮔﻬﯽ ﺗﺎ ‪10‬روز ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد راﺑﺎ اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺪارک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرت اﻧﻘﻀـﺎءﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮرو ﻋﺪم وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل واﺧﻮاﻫﯽ‬ ‫ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اراک اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪28‬‬ ‫ﺧﺒــﺮ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﮐﺸﺎورزان‬ ‫ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﺮق راﯾﮕﺎن‬ ‫‪ 21‬درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ :‬ﻣﻌﺼــــــﻮﻣﻪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ‪-‬ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺸـﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺮق راﯾﮕﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﺑﺎدی اﻓﺰود‪ :‬ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫درﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮق ازﺳﺎﻋﺖ ‪13‬ﺗﺎ ‪ 17‬در ﺑﺎزه‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ‪15‬ﺧﺮداد ﺗﺎ ‪15‬ﺷــــــــــــﻬﺮﯾﻮر ‪،‬ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش‬ ‫ﮐﺮدن ‪4‬ﺳــــﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﭼﺎه ﻣﺰارع در دوره‬ ‫ﭘﯿﮏ ﻣﺼــﺮف‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ‪2 0‬ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫راﯾﮕﺎن از ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬در ﺳــــــﺎل ﮔﺬﺷــــــﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫‪1027‬ﻣﺸـﺘﺮک ﮐﺸـﺎورزی ‪ 16,7‬ﻣﮕﺎوات در ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫و ﭘﺎداﺷــــــﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‪100‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در‬ ‫ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮق اﻧﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﺑﺎدی اﻓـﺰود‪:‬ﺑﯿﺶ از ‪ 738‬ﻫــﺰار‬ ‫ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ‪ 10‬ﻫﺰار و ‪ 358‬ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸـﺎورزی‬ ‫ﺣﺪود ‪21‬درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫داده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ازای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮدرﺟﻪ‬ ‫دﻣﺎی ﻫﻮا ‪800،‬ﻣﮕﺎوات ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬در زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﺑﺎر وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸــــﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮق را در ﺑﯿﻦ ﻣﺸـــﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼـــﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 20‬ﻫﺰار‬ ‫ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق در اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎ در ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼــﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼــﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﺮق ‪،‬اﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎ‪،‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺼﺮف‬ ‫درﺳﺖ اﻧﺮژی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺷﺘﻐﺎل اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫‪6‬ﻫﺰار و ‪510‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪ‬ ‫ﻧﮕﯿﻦ ﺑـﺮاﺗــﯽ از ﭘــﺮداﺧﺖ ‪ 6‬ﻫــﺰار و ‪ 510‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺗﺴــــــﻬﯿﻼت اﺳﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪه‬ ‫ﺧﺒﺮداد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺳـﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاﺗﯽ در ﻧﺸﺴـﺖ ﺷﻮرای اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫اراک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـــــــﻬﯿﻼت ﺑﻪ ‪ 1 4‬رﺳﺘﻪ‬ ‫ﻣﺸــــﺨﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد ‪،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ‪ 15‬ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼـــﻮﺻﯽ‪ ،‬ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺳﭙﻪ‪ ،‬ﺻﺎدرات‪ ،‬ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﻣﻠﺖ‪،‬‬ ‫رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان‪ ،‬ﭘﺎرﺳﯿﺎن‪ ،‬ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد‪ ،‬اﻧﺼﺎر‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻮﯾﻦ‪ ،‬ﺳﯿﻨﺎ‪،‬‬ ‫اﯾﻨﺪه‪ ،‬ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﮐﻮﺛﺮ و ﻣﻠﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪ 21‬ﻫﺰار و ‪ 37‬واﺣﺪ ﺻـﻨﻔﯽ اﺳــﯿﺐ دﯾﺪه از‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸــــــــﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬اﺳﺎﻣﯽ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﻼغ ﺷـﺪه و ﺑﺎﯾﺪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳــﻪ روز‬ ‫ﮐﺎری ﺻﺤﺖ و وﺿـﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺷـﺘﻐﺎل اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد ‪ :‬از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸـﻤﻮﻻن اﺑﻼﻏﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت‬ ‫اﺳﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻫﺸــﺖ ﻫﺰار و ‪ 601‬ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک‪ 436 ،‬ﻧﻔﺮ در اﺷـﺘﯿﺎن‪ 404 ،‬ﻧﻔﺮ در ﺗﻔﺮش‪2 ،‬‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 553‬ﻧﻔـﺮ در ﺧﻤﯿﻦ‪ 243 ،‬ﻧﻔـﺮ در ﺧﻨﺪاب‪ 480 ،‬ﻧﻔـﺮ در‬ ‫دﻟﯿﺠﺎن‪ ،‬ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 30‬ﻧﻔـﺮ در زرﻧﺪﯾﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻫـﺰار و ‪814‬‬ ‫ﻧﻔﺮ در ﺳـﺎوه‪ ،‬ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 514‬ﻧﻔﺮ در ﺷــﺎزﻧﺪ‪ 345 ،‬ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﮐﻤﯿﺠﺎن و ‪ 617‬ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻼت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺤﺚ اﺳﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺎ ‪،‬ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ 17 :‬ﻫﺰار‬ ‫و ‪ 954‬ﻣﻮرد ﻣــــــﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺟﺎدهای‪ ،‬ﯾﮏﻫﺰار و ‪ 726‬ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻـﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و‬ ‫ﺗﺠﺎرت‪ 190 ،‬ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ‪ 177 ،‬ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و اﻣﻮزش و ﭘﺰﺷـﮑﯽ‪ 688 ،‬ﻣﻮرد اﻣﻮزش‬ ‫و ﭘــﺮورش‪ 33 ،‬ﻣﻮرد ﻣــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‪ 52 ،‬ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ 48 ،‬ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ داﻧﺸــــــﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و‬ ‫ﻓﻨﺎوری‪ 147 ،‬ﻣﻮرد ﻣـﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﯿـﺮاث ﻓـﺮﻫﻨﮕــﯽ‪،‬‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ‪ 2 2‬ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮزش ﻓﻨﯽ‬ ‫و ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺐ رﺗﺒــﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـــﻮرای ﮔﻔﺘﮕــﻮی دوﻟﺖ‬ ‫و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷـــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ؛ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸــﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﻮرای‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ رﺗﺒﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫»ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻮﺳﻄﯽ« روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ‪ 10‬ﻧﺸﺴﺖ و ‪ 98‬ﻣﺼـﻮﺑﻪ رﺗﺒﻪ‬ ‫‪ 81‬و ﻧﯿﻢ از ‪ 100‬اﻣﺘﯿﺎز را از ان ﺧﻮد ﮐــــــــﺮد و در ﮐﻨﺎر‬ ‫اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی رﺗﺒﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر را‬ ‫ﺑﻪدﺳﺖ اورد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼـﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺸــﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﯿﺸــــﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــــﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻀــﺎی ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸـــــﺎورزی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــــــﻮرای ﮔﻔﺖﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺻﻨﻔﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺗﺎق‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﺸــﺴـــﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳـﻄﯽ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬ﺷــﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼـﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل ‪ 96‬ﭼﻬﺎر ﻧﺸـﺴــﺖ ﺑﺎ ‪55‬‬ ‫ﻣﺼـﻮﺑﻪ داﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 9 7‬ﻧﺸـﺴـﺖﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮرای ﺑﻪ ‪ 10‬ﻣﻮرد ﺑﺎ ‪ 103‬ﻣﺼـــﻮﺑﻪ و در ﺳﺎل ‪ 98‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ‪10‬‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ و ‪ 98‬ﻣﺼـﻮﺑﻪ رﺳﯿﺪ و رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎن از ‪ 23‬در ﺳﺎل ‪ 97‬ﺑﻪ‬ ‫رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل ‪ 97‬و رﺗﺒﻪ ﺷﺎﯾﺴـــــﺘﻪ در ﺳﺎل ‪ 98‬ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ 38 :‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﯾﺎ ﺣﺬف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‪58 ،‬‬ ‫ﻣﺼـﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ‪ 40 ،‬ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣﻠﯽ‪ 10 ،‬ﻧﺸـﺴــﺖ اﺻﻠﯽ و ‪64‬‬ ‫ﻧﺸـﺴـﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ ﮔﻮی‬ ‫دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼــــــﻮﺻﯽ در ﺳﺎل ‪ 98‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪون اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری رﺷﺪ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮی‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸـــــﺎورزی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﯾﮏ‬ ‫ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻠﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼـــــﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻــﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸــــﺎورزی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ دارد و ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸـــﺘﺮک‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ از‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺗﺎق در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮﮐﺰ داوری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻــــــﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ارﺟﺎع اﺧﺘﻼﻓﺎت‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫زﺑﺪه و ﮐﺎرازﻣﻮده در راﺳﺘﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻞ اﻣﻮر اﯾﻦ ﻗﺸـــﺮ ﮔﺎم‬ ‫ﺑﺮﻣﯽدارد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸـــــﺎورزی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺮﮐـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺘﺼـﺎدی‬ ‫راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 2‬ﻫﺰار و ‪ 800‬واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﺰرگ‬ ‫در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻞ اﯾﺮان‪ ،‬زﺧﻤﯽ از ﺧﺴﺎرات ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ‬ ‫را در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﺧﺴـﺎرات‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮاﻧﻼﯾﻦ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪700‬‬ ‫واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 900‬ﻫﮑﺘﺎر اراﺿـــﯽ زﯾﺮ‬ ‫ﮐﺸـــــــﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد ‪:‬‬ ‫ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮوش اﻧﻮاع ﮔﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺣﺪود ‪21‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاورد ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﭙﻮر اﻓﺰود ‪ :‬ﻓﺮوش‬ ‫اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه ‪،‬اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﺎﻏﭽﻪ ای و درﺧﺘﭽﻪ‬ ‫ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬ ‫ﻫﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎ در دوره ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ‪ ،‬ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸــﮑﻞ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻮف اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺷﯿﻮع‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ 2‬ﻣﺎه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺟـﺰء‬ ‫اﺧﺮﯾﻦ رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﯾﻢ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـــﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎد‬ ‫ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرات‬ ‫وارده ‪ ،‬ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻣﺤﻼت‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از ﺑﯿﮑﺎری ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺬف‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺟﺒﺮان‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات رواﻧﯽ ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﯿــﭙﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑـــﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻧﻮاع‬ ‫ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻞ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ ،‬اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﮔﻞﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺼـــــﻠﯽ ﻧﺸــــــﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش‬ ‫ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع‬ ‫وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼــــﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل و‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺴــﯿﺎری از ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻫﻢ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪت ﻟﻐﻮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺎﻣﯿﻦ و واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮد ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ‪ ،‬ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫و ﻣﺸـــﮑﻼت ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻﺎدرات را ﻫﻢ از ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐـﺮد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت واﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸـــﮑﻞ ﻫﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕـﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ﺑﯿﺸــﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎی‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ واﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ‪ ،‬اداﻣﻪ داد ‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺸــﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻓﻊ ﻧﺸـــــﻮد ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ ‪ ،‬دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫وی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی در‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘـــﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴـــﺖ و‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﺴـــــﺌﻮﻻن را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ‬ ‫ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼــﻮص ﺗﻌﻮﯾﻖ زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺗﺴــﻬﯿﻼت ‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺮدﭘﺮداﺧﺘﺎﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ در اﻗﺴﺎط ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ‪،‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫و‪ ...‬ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪28‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫زﻫﺮه اﻗﺎرﺿﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪:‬‬ ‫از ﻫﻨــﺮﻣﻨﺪان ﻫﯿﭻ ﺣﻤـــﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤــﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫و ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺟﺰو ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ‬ ‫ﺷـﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ :‬ﻣﺤﯿﺎ ﻋﻠﯽ ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ ‪ -‬زﻫﺮه اﻗﺎ رﺿـﯽ در‬ ‫ﺳـﺎل ‪ 67‬در اراک ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻣﺪ ‪.‬از ﻫﻤﺎن ﺑﭽﮕﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻـﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻨﺮ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼــــﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻧﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫*ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﯿﺪ و‬ ‫ﻫﻨﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ؟‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را از داﻧﺸــﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻢ و‬ ‫دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺸـﺘﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺧﺮاب ﺑﯿﮑﺎری و ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸــﺪم ﺷﻐﻠﯽ را‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز داﺷﺘﻢ از ﺟﻠﻮی‬ ‫اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻬﺰاد رد ﻣﯽ ﺷﺪم و ﻣﺸــــــﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ان اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷـﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮدم داﺷـﺘﻢ ﺣﺮف‬ ‫ﻣﯽ زدم ﮐﻪ اﯾﺎ ﻣﯿﺸـﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ روز ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮑﺸـﻢ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ان اﻣﻮزﺷﮕﺎه‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ در رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻌﺪ از ان ﻫﺮ ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﻪ در‬ ‫ان ﭘﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ اﻣﻮزش ﻧﺰد اﺳــﺘﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮب دﯾﮕﺮ‬ ‫اداﻣﻪ دار ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺘﻪ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ‬ ‫*ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫؟‬ ‫دﯾﻮار ﮐﻮب ﻫﺎی ﺳـﻔﺎﻟﯽ ‪،‬ﻃﺮاﺣﯽ ﺳـﻔﺎرش ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﭼﻬﺮه و‬ ‫اﻣﻮزش ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫*ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎﯾﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀـــﻮری ﮐﻪ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮی دارم‬ ‫*از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪی‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ؟‬ ‫اواﯾﻞ دﻫﻪ ‪ 9 0‬ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪی ﮐﺎر ﺧﻮدم را ﺷــﺮوع‬ ‫ﮐﺮدم ﻗﺒﻼً ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷـﺘﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ وﻟﯽ ﺑﻪ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﺮﻓﺘﻢ ‪.‬‬ ‫*ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺴـﺐ و‬ ‫*در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﭼﻄﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ؟‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺎﺷــﯽ را‬ ‫ﺟﺰو ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫﺎ‬ ‫را ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ روی ﭼﺮم ﯾﺎ روی ﻟﺒﺎس ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﺟﺎزه ورود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ روی ﺑﻮم رو ﺟﺰو‬ ‫ﻫﻨﺮ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫*اﯾﺎ از ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ رو ﺟﺰو دﺳﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ داﺷـﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺳـﺎل ‪ 93‬ﺑﯿﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﺷـﺪ و‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﮑـﺮدن ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﺑﻮد؟‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳــﺖ وﻟﯽ‬ ‫اﻻن ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﻼس‬ ‫ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷــﺎﯾﺪ ﺣﺪود ‪ 12‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮای‬ ‫اﻣﻮزش و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸــــﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮای‬ ‫اﺟﺎره ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫*ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ دارم ﻣﺪرک ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻻن در‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺠﺎ ﻣﺸـﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻢ‬ ‫*ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دارﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿــﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارم وﻟﯽ از اﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻮﭼﮑـﯽ ﮐﻪ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺰﻧﻨﺪ‬ ‫را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و وام ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ‬ ‫*ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴــــﺐ ﻣﻬﺎرت در ﭼﻪ‬ ‫وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رده ﺳﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ از ‪ 15‬ﺳﺎل ﺗﺎ ‪ 18‬ﺳﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺧﻮدﺷـﻮن ﺳـﻔﺎرش ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺳـﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ‬ ‫دارﻧﺪ و ﯾﮑﺴـــﺮی از ﮐﺎراﻣﻮزان ﻫﻢ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ و ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﻢ‬ ‫ﮐﻤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫*و در اﺧﺮ ﺳﺨﻨﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ؟‬ ‫ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﺻﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼــــﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ‬ ‫اﺳــﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻮدم‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪم و ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮم دﯾﺪم ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯿﺸـــــــﻮم ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺪم دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ازاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ام‪.‬‬ ‫اﻻن ﺑﺮای اﻗﺎﯾﺎن رﺷـﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﭼﻮﺑﯽ دراﻣﺪﺷـﺎن ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫زﯾﺎد ﻫﺴﺖ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴـﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را‬ ‫ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷـــﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪ و اﺳــــﺘﻌﺪاد‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮوﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺰا‬ ‫را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰا ﯾﺎ ﻋﺮوﺳﯽ داﺷـﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷـﺮﯾﮏ‬ ‫ﺷـﻮﻧﺪ ﺣﺎﺿـﺮﻧﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷـــﺘﺮاک‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﺳـﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴــﻨﺎ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺮﺳـﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاودات زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻧﻬﺎ‬ ‫دارﯾﻢ‪ ،‬دﭼﺎر ﭘﯿﮏ ﺷﯿﻮع ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺴــــﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ‪ 19‬ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺗﺎﻻرﻫﺎ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوﺳــﯽ ﻫﺎ و ﻋﺰاداری ﻫﺎ و ﻋﺎدی ﺷــﺪن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺮدم و ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت داﺷـــــــﺘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 16‬درﺻﺪی ﺗﺮدد در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮددﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﺪاری‪ ،‬ﻣﯿـﺰان‬ ‫ﺗﺮدد در ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸـــــﻮر و ورودی ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﮐﺸـــــﻮر ﺷﺶ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ‪ 1 6‬درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺳـﯿﺪه اﺳــﺖ و اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴــﺘﮕﯽ‬ ‫ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـــــﺘﯿﻢ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸـــــﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در ﺣﺎل‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬از دﯾﺪ ﮐﺎدر درﻣﺎن‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم در ﺣﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﯿﺎن اب اﯾﺴــﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﺮدم را از ﻏﺮق ﺷـﺪن ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮان‬ ‫وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺮدم اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را‬ ‫ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎری از دﺳــﺖ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ اﯾﺪ‪ ،‬اﮔﺮ در‬ ‫ﻣﻮج اول ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ دﺳـﺖ اﻣﺪ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﻼع رﺳـــﺎﻧﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد و در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰا ﯾﺎ‬ ‫ﻋﺮوﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﺷـﻮد‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮوﺳـﯽ را ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دو ﺳــﺎﻋﺖ ﺷـــﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫دﯾﮕﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن را ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد‪ ،‬در اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮان را در ﺧﻄﺮ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﺳـﻼﻣﺖ ﺧﻮد و‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺳــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ و ﺧﺘﻢ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺮﮔﺰار ﻧﮑﺮدن ﻣﺮاﺳــﻢ ﺧﺘﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯽ‬ ‫ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ رودرﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ را‬ ‫ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎ وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﺴــــﺘﯿﻢ و اﮐﺜﺮا ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻇﻬﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ ﺳــﻔﺮﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و‬ ‫ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎری وﺣﺸـــﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﻓﺸﺎر‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ وارد ﺷــﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﻻرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ‪...‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ اﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی‬ ‫ﺑﺴـــﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻرداران ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﺧﯿﺮ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ ،‬دوﻟﺖ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﻣﺠﻮز‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺮدم در‬ ‫اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳــﻢ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷـﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺎﻻرداران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼـــﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ‬ ‫ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﺷـــﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ ‪ .‬ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼـــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران دار ﯾﺎ ﺗﺎﻻر دار‬ ‫ﺿﺮر ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک‬ ‫و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴـــﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷـﺮاﯾﻂ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ‪ ،‬اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از اراک ﻧﮕﺮان ﺷﺎزﻧﺪﯾﻢ‬ ‫رﯾﯿﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در ﺧﺼـــﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫زﯾﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دارای‬ ‫وﯾﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮددی ﺑﺮای اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺷـﺎزﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ را‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻧﺸـﺪه اﯾﻢ و‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﻫﺴـﺘﯿﻢ ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از‬ ‫اراک ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺎزﻧﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺷــﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده‬ ‫اﺳـﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻮاردی در اﺳـﺘﺎن وﺟﻮد داﺷـﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪون‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺷـﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷــﺪﻧﺪ‪ ،‬اﺧﯿﺮا ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫دارای ﺗﺐ و ﺑﺪن درد ﺧﻔﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ‬ ‫از ان ﺗﺼـﻮر ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ 1 0‬ﻣﻮرد ﺑﺴــــﺘﺮی در‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ‪ ،‬اﻣﺮوز ﺑﻪ ‪ 5 4‬ﻣﻮرد ﺑﺮﺳـﺪ اﻟﺒﺘﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری و‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﻢ و ﻣـﺮدم ﻫﯿﭻ ﻧﮕـﺮاﻧـﯽ در‬ ‫ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون در روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺟﻤﺎﻟﯿﺎن در ﺧﺼـﻮص روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫اﺧﯿﺮا ﻣﻮﺿـﻮع اﺛﺮﮔﺬاری دﮔﺰاﻣﺘﺎزون در روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻟﯿﻠﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪shoghlafarin.news@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﮐــﻮروش ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮز ﮐﻮﺷﺎ و ﺳﺎﻋﯽ‬ ‫ﮐﻼس دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﻼد ﻧﻮر‬ ‫»ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ «‬ ‫از ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدر‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 31‬ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪28‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫زﻫﺮا ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺣـﻮزه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ :‬ﻣﺤﯿﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ‪ -‬در اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺰون‬ ‫ﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻮد و ان ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬ﺷــﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺰون ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﻧﺪاﺷـــﺘﻨﺪ‬ ‫‪،‬وﻗﺘﯽ از وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺷـﺎن ﭘﺮﺳــﯿﺪم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺰون داری ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺸـﺖ ﭼﺮخ در ﻣﻐﺎزه ﻧﺸـﺴــﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻫﻢ اوردﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﻫﺎ‪ ،‬دو ﺳـﻪ روز‬ ‫اﺳــــﺖ ﻣﻐﺎزه را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ‪ ،‬در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻫﯿﭻ دراﻣﺪی‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ‪ ،‬ﺑﻌﻀــــﯽ ﻫﺎ را ﭘﺲ‬ ‫ﻧﺪادﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻤﺸـﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﺳﺮاغ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن‬ ‫در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳـﻮاﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﺎ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺷــﻤﺎ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺸـــــﺎﻏﻞ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ دﯾﺮ ﻣﻄﻠﻊ‬ ‫ﺷﺪم‪،‬از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﺧﺒﺮ را دﯾﺪم ‪،‬ان ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ای از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺰون داران ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای وام ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺿـــﺎﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ واﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺸـــــﮑﻼت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺰون دارﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺷــﯿﻮع‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﭙﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ وﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼـــﺮف‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺴـــﯿﺎرﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ و ‪ ....‬ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖ وﭘﺎﮔﯿﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪:‬ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﺟﻨﺎﺳـﻤﺎن را ﺟﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻬﺎره ﺑﻮد‪،‬ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ اﺟﺎزه ﻓﺮوﺷﺸـــﺎن را ﻧﺪاد ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻼ دراﻣﺪﻣﺎن‬ ‫ﺻﻔﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻧﺸـــﮑﻨﯿﻢ‪ 4،‬ﻣﺎه‬ ‫اﺳــــــﺖ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ دارﯾﻢ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﻌﺎزه را ﻣﯽ دﻫﯿﻢ‪،‬ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت از اول اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ‪ 2 3‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﻐﺎزه‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮده و‪ 95‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺎز ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺪه‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳـﺖ ﺻــﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺳـﯿﺐ دﯾﺪه و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻤـــــﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻀــﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺣﻀـﻮر ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼــﻮص در دوران‬ ‫ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ ﻓﻀــــﺎی ﺷﮑﻞ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﻣﺎده‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮل ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎ زﻫﺮا ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪ‬ ‫و ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﺷﻮم ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ ‪.‬‬ ‫*اوﻟﯿﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و‬ ‫ﻟﺒﺎس ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ؟‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷـﺎک اﺳـﺘﺎن در‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸـــﺨﺺ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻧﻮان اﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸــﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﻮک ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﺒﺎس‬ ‫و ﭘﻮﺷﺎک اﺳـﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻬﺎ را واداﺷـﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫* از ﺟﺪﯾﺪﺗــــﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ از زﻣﺎن‬ ‫ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ؟‬ ‫از ﻫﻔﺘﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارس و داﻧﺸـــﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺻﺪا و‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ و اﺳـﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ﻫﻨﺮی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی‬ ‫ﺷـﺮوع ﺑﻪ اﻣﻮزش دوﺧﺖ ﻣﺎﺳـﮏ و ﮔﺎن و ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺷـــــــــﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫*اﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻼﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت داﺷﺘﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻘﺪر در ﮐﺎر ﺷـﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫داﺷﺘﻪ؟‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ درد ﻣﺎ ﺧﻮرده ﻣﺜﻼ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﺎ و ﯾﺎ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ ‪12‬درﺻﺪی ﻣﺼــﺮف ﺑــﺮق‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﻗﺒﻞ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪12‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫» ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد«اﻓﺰود‪ :‬ﻣﺼـــــﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه وﺑﻪ ﻣﺮز ‪900‬‬ ‫ﻣﮕﺎوات ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺻــﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬اوج ﻣﺼــــﺮف ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺖ ‪ 13‬ﺗﺎ ‪ 17‬اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺼــﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ را از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺿـﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼـــﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ارزان ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ان اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﺻـﺎدره ﺑﺮای‬ ‫اﻏﻠﺐ ﻣﺼــــــﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼــﺮف ﺑﺮق ‪ 16‬درﺻﺪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ واﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬ﺑﺮوز‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و اﻋﻤﺎل ﮐﻤﺒﻮد را ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف‬ ‫در ﮐﺸﻮرداﻧﺴﺖ واﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻـﻮرت‪،‬ﺑﺎ اﻋﻤﺎل‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﺿــﺎﻓﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﺼــﺮف ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸـــﯽ‪ ،‬ﺣﺬف وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮﺿــﺮوری و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﯾﺰل ژاﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ درﺻــﻨﺎﯾﻊ و‬ ‫ادارات در ﺳﺎﻋﺖ اوج ﺑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺑﺮق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ‪،‬ﺑﯿﺶ از ‪ 738‬ﻫﺰار ﻣﺸــــﺘﺮک ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣـﺮﮐـﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑــﺮق اﻧﺎن ازﻃــﺮﯾﻖ ‪ 1 6‬ﻫــﺰار و‬ ‫‪610‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ‪ 20‬ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ‬ ‫اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺴـﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ دوری‬ ‫ﮐﺎراﻣﻮزان از دروس و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫*اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸـﮑﻠﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻀﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎرﭼﻪ و ﮐﺶ ﺑﺮای دوﺧﺖ ﻣﺎﺳﮏ‬ ‫ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ان ﭘﺎرﭼﻪ و‬ ‫ﮐﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اواﺧﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺪه ﺑﻮد‪،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اداره و ارﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑـﺮد‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻃﻮری‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوش ﺷـــﺒﺎﻧﻪ از ﻣﻐﺎزه ی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ‬ ‫اورد و ﺑﺮای دوﺧﺖ ﻣﺎﺳﮏ اﻫﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫*ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم از زﻣﺎن ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫روی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺧﺖ اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ؟‬ ‫درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﺪه و وﻗﺘﯽ دراﻣﺪی‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪن‪ ،‬اﻣﻮزش دﯾﺪن و از ﻃﺮﻓﯽ ﻟﺒﺎس ﺧﺮﯾﺪن‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺸــﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ اﯾﺪ‪.‬‬ ‫*ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺻـﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮود و اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﺪه‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮﺣﯽ دارﯾﺪ؟‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷـﺎک ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و‬ ‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ارزﻧﺪه ﻫﺴـــــﺘﯿﻢ‪،‬ﺗﺎ از اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎم ﻫﺎی اول ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾـﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺤـﺮان‬ ‫ﺑﺮدارﯾﻢ‪.‬‬ ‫*اﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺷﺎن‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده؟‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻮﻟــﯿﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ اﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐــﻨﺎر‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دوﺧﺖ ﻣﺎﺳﮏ و ﮔﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷــﻐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ دوﺧﺖ ﻣﺎﺳـــﮏ و ﮔﺎن‬ ‫ﻣﺸــــﺎوره ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـــﺰرگ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ از ﻣــــﺰاﯾﺎ و‬ ‫ﺗﺴـــــﻬﯿﻼت ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻼح ﻧﯿﺴـﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺠﺪد ان ﻫﺎ را در ﭘﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫*اﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺑﺎ ﺿـﺮر و‬ ‫زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ؟دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده؟‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه‬ ‫و ﺟﺒﺮان ﺿــﺮر و زﯾﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫دﻟﺘﻤﺮدان از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫دﺳـﺖ ﺑﻪ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ زده اﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎر ﺧﻮد را ارﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻣﻮزﺷﮕﺎه داران و ﻣﺰون داران‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن داده ﺷﺪه‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﻋﻀــــــﺎی اﻧﺠﻤﻦ زﯾﺎن دﯾﺪه اﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ و‬ ‫ﻣﺪرﮐﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق‬ ‫ﺑﺮای ﮔﺬر از ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﮔﺬر از ﭘﯿﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‪ 99‬ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد از ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃـﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﮏ ﺑﺎر‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح از ‪ 15‬ﺧﺮداد ﺗﺎ ‪ 15‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪349‬ﻣﺸــﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎر‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪9 7‬ﻣﮕﺎوات در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﮑﺎر داﺷـﺘﻨﺪ اﻓﺰود‪44 :‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪700‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫رﯾﺎل ﭘﺎداش از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺸـﻮدﮔﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﺑﺮق ﺑﻪ اﻧﻬﺎ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪:‬ﭘﯿﮏ ﺳﺎل ‪98‬در اﺳﺘﺎن ﺳـﺎﻋﺖ ‪12‬‬ ‫روز ‪31‬ﺗﯿـﺮﺑﺎ دﻣﺎی ﻫﻮای ‪ 35‬درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿــﺰان ‪919‬ﻣﮕﺎوات‬ ‫ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ‪977‬ﻣﯽ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ‪70‬درﺻﺪ ﻣﺼــﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ‬ ‫اﺳﺖ ‪،‬ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﻤﺴــﻮﺳﺎزی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‬ ‫ﺑﺮای اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻓﺮﺻــﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﮏ ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق در ﺳﺎل ﺟﺎری از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود ‪:‬ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی‬ ‫ﺑﺮق ﺻـــﻨﺎﯾﻊ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻬﺶ‬ ‫اﻗﺘﺼـــﺎدی ﮐﺸــــﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪوﻋﺒﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﯿﺰ از ﭘﯿﮏ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﻬﯿﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷـﺎره‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻣﻮزﺷـــﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳـــﺎزی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ در اﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪداد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺼـــــﺮف ﺑﺮق‪ ،‬روشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎی‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮق داﻧﺴﺖ‪.‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه شغل آفرین

دو هفته نامه شغل آفرین 41

دو هفته نامه شغل آفرین 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/04/26
دو هفته نامه شغل آفرین 40

دو هفته نامه شغل آفرین 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/03/26
دو هفته نامه شغل آفرین 39

دو هفته نامه شغل آفرین 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/02/13
دو هفته نامه شغل آفرین 38

دو هفته نامه شغل آفرین 38

شماره : 38
تاریخ : 1400/01/17
دو هفته نامه شغل آفرین 37

دو هفته نامه شغل آفرین 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/26
دو هفته نامه شغل آفرین 35

دو هفته نامه شغل آفرین 35

شماره : 35
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!