دو هفته نامه شغل آفرین شماره 22 - مگ لند
0
صفحه قبل

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 22

صفحه بعد

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 22

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 22

‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻗﺼﻪ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎف اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ؛‬ ‫ﻫﻨﺮﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف در ﻏﺒﺎر‬ ‫ﮐﻢ روﻧﻘﯽ ﺻﺎدرات و ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻫﺎ‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬دی ﻣﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 22‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﺑـــﺮق ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺨﺒــﻪ را‬ ‫ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻤﺮﮐﯽ ‪،‬‬ ‫ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار‬ ‫ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫راهاﻧﺪازی ﺷﺪ‬ ‫از ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﻤــﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 30‬ﻃﺮح‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫و ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ دﻟﮕﯿـــﺮم‬ ‫‪ 20‬دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﻮرو‪،4‬‬ ‫وارد ‪ 8‬ﺧﻂ ﺷﻬﺮی اراک‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸـــﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤــﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی‬ ‫اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09198866022‬‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬دﯾﻤﺎه ‪ -1398‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪:‬‬ ‫اﺧﺒﺎرﺣﻮادث‬ ‫ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 30‬ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻓﻮت ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‬ ‫در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﺪر و ﭘﺴـــﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎی ﭼﻬﺮﻗﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﺰﻟﺸــﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدرو‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ ‪ ،‬ﺳـــﺮﻫﻨﮓ"ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﺧﻠﺠﯽ"ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻮت ‪ 2‬ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎی ﭼﻬﺮﻗﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫ﮐﻤﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ‪ 110‬اﻋﻼم ﺷــﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی‬ ‫اﻣﺪادی و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ ﭘﺪری‬ ‫‪ 50‬ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ ‪ 13‬ﺳــﺎﻟﻪ اش ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺧﻮدرو و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز در ﻓﻀـﺎی ﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫ﻫﺮ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬اﺟﺴﺎد ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر‬ ‫ﻗﻀــﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼـــﻮص‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻬــﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾــﻪ‬ ‫در ﭘﯽ رﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎه‬ ‫ﻣﺮدی ‪ 4 6‬ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻻﯾﻪ روﺑﯽ ﭼﺎه اب در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫زرﻧﺪﯾﻪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎه و ﻣﺎﻧﺪن در زﯾﺮ اوار‪ ،‬ﺟﺎن ﺳﭙﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳـــﺮﻫﻨﮓ"ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﺠﯽ"ﻣﻌﺎون‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺸــــــﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪10:30‬ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮔﺰارﺷـﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫‪ 1 1 0‬ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﻓﻮت ﻣـﺮدی در ﭘـﯽ رﯾـﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧـﯽ ﭼﺎه در ﯾﮑـﯽ از ﺑﺎغ ﻫﺎی‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﺪادی و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺸـﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ 11‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ‬ ‫در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ‪ 46‬ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻻﯾﻪ روﺑﯽ ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻖ‪ 114‬ﻣﺘﺮ‪ ،‬ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ان‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﺟﺴﺪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﭘﺲ از اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀـﺎﺋﯽ و‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺧﻠﺠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﺸــﺪار ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از اﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮ‪ ،‬از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺣﻮادث دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرق ﻃﻼﺟﺎت ﮐﻮدﮐﺎن در اراک‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ‪ 3‬ﻓﻘﺮه ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ‬ ‫زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼﺟﺎت دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳـﺎل را ﺑﺎ زور ﺗﻬﺪﯾﺪ از اﻧﺎن ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴـــﯿﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺳﺮﻗﺖ ﻃﻼﺟﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫‪ 1 1 0‬اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـﺎﺋﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﺗﺨﺼـﺼــﯽ از ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻣﺎﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸـــﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺟﻮان در زﻣﺎن و‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک‪ ،‬از ‪ 3‬دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﺮدﺳـﺎل ﺑﺎ زور و‬ ‫ﺗﻬﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻃﻼﺟﺎﺗﺸﺎن را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺗﯿﻢ ﮐﺎراﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫و دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮد ﺳـﺎرق اداﻣﻪ داد ‪ :‬در روﻧﺪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه‪ ،‬ﺳـﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﺳـﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳـﺖ اﻣﺪ و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم وی در‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﯾﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﻻﻟﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪه‪ ،‬ﻓﺮد‬ ‫دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪه ﺑﻪ ‪ 3‬ﻓﻘﺮه ﺳــﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻃﻼﺟﺎت از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳــﺎل در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺳــﺖ از‬ ‫اراﺳﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴــــﺎﻓﺮت ﻫﺎ و در ﻣﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺸـــــﺪﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﺪم رﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎزی اﻧﺎن در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸـﮑﻮک را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ‪ 110‬ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرق ﻣﻨﺰل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫــﺎن‬ ‫‪ 3‬ﺧﺮﯾﺪار اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ ﺳـﺎرق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺰل و‬ ‫‪ 3‬ﺧﺮﯾﺪار اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ و ﮐﺸـﻒ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ از اﻧﺎن درﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﯿﺴــﯽ اﺑﺎدی در ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﭘﯽ وﻗﻮع ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻨﺰل در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪ :‬ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﯿﻮه و ﺷـﮕﺮد‬ ‫ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼــﺼـــﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺳﺎرق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﺎﺑﻘﻪ دار را در اﯾﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀــــﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ‪ ،‬او را در ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﯿﺴـﯽ اﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺳﺎرق دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻗﺖ‬ ‫از ﻣﻨﺎزل ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﻠﯿﺲ ‪ 3‬ﻣﺘﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎرق ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺸــــﻒ ﺗﻌﺪادی از اﻣﻮال ﺳﺮﻗﺘﯽ از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاران اﻣﻮال‬ ‫ﻣﺴﺮوﻗﻪ اﻓﺰود‪ :‬ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻣﻮال ﻣﺴـﺮوﻗﻪ ﮐﺸـﻒ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن اﻓﺰود‪ 4 :‬ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀـــﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه‬ ‫ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺸـﻨﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻨﺰ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ‪ 2‬ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﻧﺸــــــﯿﻨﺎن‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزﮔﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه در ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﭘﯽ اﻋﻼم ﮔﺰارﺷﯽ در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 6:10‬ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ‪ 110‬ﭘﻠﯿﺴــــﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫وﻗﻮع ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺗﺼـﺎدف در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه ‪ ،‬ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻣﺪادی و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳـﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮزﮔﺮ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷـﺪن ‪ 2‬ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻋﻠﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ دی ﻣﺎه ﺟﻠﺴـﻪ ﺑﺮ رﺳﯽ وﺗﺼــﻮﯾﺐ‬ ‫‪،‬ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم در‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ وﻫﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺮوه‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺘﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺴـــــﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻨﺪ اﻟﻒ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺮوع‬ ‫ﺗﺒﺼـــــﺮه ‪ 1 8‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه‬ ‫ﮐﺸـــﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ‪،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‪،‬ﺷﯿﻼت‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ اﯾﺪ واز اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺟﺎع‬ ‫واﺑﺰﯾﺎن وداﻣﭙﺮوری ﺑﺎ ﺣﻀــــﻮرﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد‬ ‫داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸــﺎورزی ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸــﺎورزی‪،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫وی در ﺧﺼـــــﻮص اﻧﺘﺨﺎب وﯾﺎ رد ﯾﮏ ﻃﺮح در ﮐﺎرﮔﺮوه‬ ‫ﺗﻌﺎون وﭘﺴــــــــﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺎن ‪،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﻋﻀـﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ اﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮح‬ ‫ﮐﺸــــــــــــــﺎورزی وﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ‪،‬اﺳﺘﺎﻧﺪاری‬ ‫ﻫﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وان ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی‪،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اب اﺳﺘﺎن وﺳﺎﯾﺮاﻋﻀـــﺎء در ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﻟﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮرﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم وﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺿـﺮﯾﻦ‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼــﺮه ‪ 18‬ﺑﺎ ﻫﺪف‬ ‫ﺣﻔﻆ واﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل وﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی درﺑﺨﺸــﻬﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد و ﺳﻮد ﮐﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﯿﺮﯾﺎن اﻓﺰود ‪:‬ﺑﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ و‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺟﺬب اﯾﻦ اﻋﺘـﺒﺎرات ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸـــﻮﯾﻖ و ﺟﺬب ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ‪ 30‬ﻃﺮح ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪ 5 0‬ﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺼـــﻮﯾﺐ‬ ‫وﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ‪5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ اﻻن ﭘﺮداﺧﺘﯽ‬ ‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﺗﺴـــــﻬﯿﻼت ﺑﻪ ‪30‬ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺠﻤﻮع ‪198‬ﻃﺮح ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳـــﺘﺎﻧﯽ‬ ‫وی از ﺗﺼﻮﯾﺐ ‪30‬ﻃﺮح دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد واﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬در‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز داﺷﺘﯿﻢ ‪30‬ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸـﺎورزی اﺳﺘﺎن ‪،‬در‬ ‫ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﺸــﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎﻻی ‪100‬و‪105‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و در‬ ‫ﺧﺼـــﻮص ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﮔﺮدش ‪26‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ‪120‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ‪ ،1 8‬ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺼـــــﻮب وﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮔـﺰارش‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺧﺬ ﺷـﺪ و وﺿــﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸــﺎورزی اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷــﺪه ‪،‬ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸـــﺎورزی ‪،‬ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ‪،‬ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪،‬ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ‪،‬دام وﻃﯿﻮر‪ ،‬زراﻋﺖ وﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و‪...‬ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داد‪ :‬از ‪198‬ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه در‬ ‫ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪725‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫‪،‬ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻻی ‪3 0‬ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﻣﺸـﺎوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ رد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫وﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸــﺎورزی اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﺧﺼﻮص ‪،‬ﻃﺮح اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ‪،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻃﺮح اﻗﺘﺼـــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارﯾﻢ ‪،‬ﯾﮑﯽ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺧﻮراک‬ ‫اﺑﺰﯾﺎن در ﭘﻞ دواب ﮐﻪ ﭘﺎرﺳــﺎل ‪3‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺻــﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ان را ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪2‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن‬ ‫ﺗﺨﺼــﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ را ﯾﺎداور ﺷــﺪﻧﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﮐﯿﭗ ﻫﺎی راه ﺳﺎزی در ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﺳﻔﺎﻟﺖ راه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺳﺎﺧﺖ اداره ﮐﻞ راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﮐﯿﭗ ﻫﺎی راه ﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮداد‪.‬‬ ‫اﺻﻐﺮ ﺣﻤﺰه ﻟﻮﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ‬ ‫‪ :‬ﭘﺮوژه اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻣﺮ اﺑﺎد – ﺷﺎﻧﻖ ‪ -‬ﻋﯿﺴــﯽ اﺑﺎد‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﻪ وﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯿﺎﺷﺪ ﮐﻪ ‪ 2/2‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﻮر اﺳـﻔﺎﻟﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻃﻮل ‪ 32‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ‬ ‫رﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺤﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮزﯾﺠﺮان ‪ -‬ﻫﺰاوه‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـــﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﺾ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ‪ ،‬زﯾﺮ‬ ‫ﺳﺎزی و اﺳـﻔﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ‪6،2‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ‪2،4‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ان ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل ‪1300‬‬ ‫ﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮراﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ اداره ﮐﻞ راه وﺷـﻬﺮﺳـﺎزی اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﻣﺸـﺨﺼــﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ‪ :‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ‪ 6000‬ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮداری‪ 3000،‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی‪ 3000 ،‬ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ اﺳﺎس‬ ‫‪ 3000 ،‬ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺎس و ‪1300‬ﺗﻦ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺻـﻮرت‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬وی ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ‪ 14‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی راهاﻧﺪازی ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف راهاﻧﺪاری ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷـــــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ »ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ« اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ادرس‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ‪http://prkar.mcls.gov.ir/Login‬ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻀــﻮر ‪ 2‬ﻃﺮف در ﻧﺸــﺴــﺖﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼف‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺑﻼغ رای و اﻃﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫راهاﻧﺪازی زﯾﺮﺳـﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﮐﺎر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﺎر و‬ ‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎناور ﻧﯿﺰ‬ ‫در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ‬ ‫در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻــﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ان‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی ﯾﺎداور ﺷﺪ‪ :‬ﺷﻤﺎر واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی ﻣﺸـــﮑﻞدار اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ‪ 39‬واﺣﺪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ‪45‬‬ ‫درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﮑﻞ دار ﮐﺸـﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و اﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ‪ 82‬ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺖ و ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮماﻓﺰای رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣﻼک‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﻮوﻻن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻣﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﮐﺎر‪ ،‬اﻣﺎرﻫﺎی‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار واﺣﺪ اﻗﺘﺼــــــﺎدی‪،‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ در ‪ 14‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ در ‪ 50‬درﺻﺪ ازﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎل ‪ 97‬اراﺿﯽ ﮐﺸـﺎورزی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ در ‪ 22‬ﭘﻼک ﮐﺸﺎورزی و ‪ 14‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود ‪:‬ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﺎل ‪1393‬در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼـــﻮﯾﺐ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ در اراﺿﯽ ﮐﺸـــﺎورزی‪ ،‬ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎ ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸــﺖ اراﺿﯽ ﮐﺸـــﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻃﺮح‬ ‫ﮐﺎداﺳﺘﺮ در ‪ 22‬ﭘﻼک ﺑﻪ روش ﺑﺮداﺷﺖ زﻣﯿﻨﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﺑﺮای ﺣﺪود ‪ 600‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿــﯽ در ﺳــﺎل ‪ 96‬ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸــــﻪ ﺑﺮداری ﻋﮑﺲ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ‪ 200‬ﻫﺰار‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﻋﮑﺴـﻬﺎ ارﺗﻮﻓﺘﻮ واﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه وﻣﺠﻮز ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﮐﺎداﺳﺘﺮ از ﻋﮑﺴـﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺣﺪود ‪ 30‬ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫ودر ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ ﺟﻬﺎد‬ ‫ﮐﺸـﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ 14 :‬ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ‬ ‫ﮐﺸــــﺎورزی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ‪4442‬‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر ان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎر ﮔﺬاری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اداره‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﺎوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﮐﺸــــﻒ ‪ 24‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪180‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻧﻮاع ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺳﺎوه در ﺗﻮﻗﯿﻒ ‪ 4‬دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ‪،‬‬ ‫ﺳﺮدار ﺣﺴﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺗﺪاوم‬ ‫ﻃــﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﺑـــﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﺎﻻ‪،‬‬ ‫ﻣﺄﻣﻮران اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺳــﺎوه‪ ،‬در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷــﺒﺎﻧﻪ روزی‪ ،‬از ﺗﺮدد ‪ 4‬دﺳــﺘﮕﺎه‬ ‫ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻــﻼﺗﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ‪ 4‬ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﯿﻮن در ﺣﺎل ﺗـﺮدد در‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺳــﺎوه ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬در ﺑﺎزرﺳــﯽ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ‬ ‫زﯾﺎدی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و ‪ 354‬دﺳــــﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫـــﯽ در ﺣﺪود ‪ 24‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 180‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ارزش‬ ‫ﮔﺬاری ﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺸﻒ و ﻫﺮ ‪ 4‬راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺲ از‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻘﺸـــﻪ‬ ‫ﻫﺎی ان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﯾﺎداورﺷﺪ‪ :‬در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮐﺎداﺳـﺘﺮ‬ ‫در ردﯾﻒ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸـــﻮر ﻗﺮار دارﯾﻢ و اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻗﺎدرﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸــــــﺘﺮی‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬وی اﻓﺰود‪ :‬در رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻼت در اراﺿـــــﯽ ﻣﻠﯽ و‬ ‫ﻣﺴــﺘﺜﻨﯿﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ را در اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی‬ ‫زﯾﺎدی در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﻃﺮح ﮐﺎداﺳـﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺸـــﮑﻼت ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ‪ :‬ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸـﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و‬ ‫در ﺧﺼــﻮص ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺘﯽ واراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺴــﺘﺜﻨﯿﺎت ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ 20‬دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﻮرو‪،4‬‬ ‫وارد ‪ 8‬ﺧﻂ ﺷﻬﺮی اراک ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ‬ ‫زﻧﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺷﻬﺮ اراک ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﻬﻨﺪس‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار اراک‪ ،‬رﯾﯿﺲ و اﻋﻀـــﺎی ﺷﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷـﻬﺮداری‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ‪ 20،‬دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس اﺳﮑﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ﯾﻮرو ‪ 4‬و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺴـــــــﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣـﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺷـــــﻬﺮوﻧﺪان ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـــﻬﺮ اراک ﻣﻠﺤﻖ ﺷــــﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک اﯾﻦ اﻗﺪام را در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻫﻮای ﭘﺎک و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺴــــﯿﺮ اﯾﻦ ‪20‬دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس را در ‪ 8‬ﺧﻂ‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﻋﻼم ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺎن و ﺿﺎﻣﻨﺠﺎن )‪5‬دﺳﺘﮕﺎه(‬ ‫‪ ،‬ﻓﺎز ‪ 1‬و ‪ 2‬ﮐﻮی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ)‪ 4‬دﺳﺘﮕﺎه(‬ ‫‪ ،‬ﮐﻮی ﻗﺪس)‪2‬دﺳﺘﮕﺎه( ‪ ،‬ﮐﻮی رﺿﻮی)‪ 1‬دﺳﺘﮕﺎه( ‪ ،‬داﻧﺸــﮕﺎه‬ ‫ﻓﻠﻖ)‪ 2‬دﺳﺘﮕﺎه( ‪ ،‬ﮐﻮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع()‪ 1‬دﺳـﺘﮕﺎه( ‪ ،‬ﮐﻮی ﺟﻮادﯾﻪ‬ ‫)‪ 4‬دﺳﺘﮕﺎه( و ﮐﻮی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ)‪ 1‬دﺳﺘﮕﺎه(‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬دﯾﻤﺎه ‪ -1398‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﻗﺼﻪ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎف اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ؛‬ ‫ﻫﻨﺮﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف در ﻏﺒﺎر ﮐﻢ روﻧﻘﯽ ﺻﺎدرات و ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻫﺎ‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ‪ :‬ﻣﻬﯿﺎ ﻋﻠﯽ ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ ‪ -‬ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫دﯾﺮﺑﺎز در ﺣﻮزه زﯾﺮاﻧﺪازﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸـﻮر و ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ و‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ دﻟﻨﻮاز از ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻـــﻞ ﺳـــﺮﭘﻨﺠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﺼــﻮر و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‪ ،‬ﻗﺼﻪ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ در ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎروق ﻧﺎم روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 25‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل اراک اﺳـﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴــﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺷﺒﺎﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ از ﺷــــﻬﺮ ﻓﺮاﻫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﻓﺮشﻫﺎی‬ ‫ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی ﺗـﺮﻧﺞ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺮش ﮐﺎﺷـــﺎن را در ﺑﺎزار ﻓﺮش داﺷـــﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮشﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻓﺮشﻫﺎی اﻧﺘﯿﮏ ﺳـــﺎروق ﻓﺮاﻫﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ‬ ‫ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳـﺎل ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از رﺷـﺘﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دراﻣﺪزاﯾﯽ و ارزش‬ ‫اﻓﺰوده وﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻫﻨﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ‬ ‫اﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺻـﻨﻌﺖ‬ ‫از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﮐﯽ از ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫اﺑﺎد )ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اراک( ﻫﻨﺮﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش‪ ،‬رﺷﺘﻪ ﻫﺎی واﺑﺴـــــﺘﻪ و‬ ‫ﺗﺠﺎرت ان ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎﻓﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻــﻠﯽ‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻣﺤﺴــــﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز‬ ‫اﺳـﻨﺎد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳــﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺼـﻪ ﭘﺮ ﻏﺼـﻪ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ در‬ ‫ﭼﻨﮕﺎل رﮐﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳـﯿﺐ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎراﻣﺪ و‬ ‫ﻧﻘﺸـــﻪ راﻫﺒﺮی اﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﻨﺮﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻓﺮش دﺳــــــــــﺘﺒﺎف درددل و دﻏﺪﻏﻪ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴـﺘﻢ ‪ " .‬ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻟﮑﯽ " ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ راه ﺳﻔﯿﺪ‬ ‫ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺳﺎروق اراک ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ‪ .‬در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1393‬ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸـــﻮری در ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ) ‪ )wipo‬اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸــــﺎن‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻓﺮش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻓﺮش دﺳــﺘﺒﺎف ا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬در‬ ‫زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﺮوش ﻓﺮش ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﻮد ‪ .‬در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮش ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار و ﻧﺒﻮد ﺻـﺎدرات ﻓﺮش ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮش ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﮐﻮرد ﮐﺮده و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻫﺎﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻓﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻨﺸـــﺎن‬ ‫اﻣﺮوزه از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴــــﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻫﺎی اﻻن ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﻓﺮاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ان ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و و‬ ‫از روی ﻧﺎﭼﺎری و داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫* ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺮش ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ دراﻣﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷــﺪن دار ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫* در ﺑﺎزار اراک ﻫﻔﺘﻪ ای دو ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮش ﻫﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ اﯾﺪ‬ ‫اﻣﺮوز در ﺑﺎزار اراک در ﻫﻔﺘﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮش ﺑﺮای ﻓﺮوش‬ ‫ﻧﯿﺎﯾﺪ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺜﺰﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻓﺮش وارد ﺷــﻮد و ان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻓﺮش اﺳــﺖ ؛ زﯾﺮا‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻧﻤﺎﻧﺪه و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ؛ ﭼﻮن ﻣﻘﺮون‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ‪ .‬ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً‬ ‫ﻓﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣـﺮوزه ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓـﺮش روی اوردﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻬﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﻨﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ‪.‬‬ ‫*ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫دﺳﺖ رﺳﯿﺪه‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻟﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬اﻻن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اراک ‪ 3‬اﻟﯽ‪ 4‬ﺗﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ‪ .‬در ﺳــــﺎل ﺑﻪ ‪ 10‬اﻟﯽ ‪ 15‬ﺗﺨﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ اﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻣﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫اوﻟﯿﻪ و ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻓﻨﺪه اﺳﺖ ‪ .‬در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻟﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﺳــﺘﻤﺰد ﺑﺎﻓﺖ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺷــﺪن‬ ‫ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ وﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷــــﻮد ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد ﻫﻨﺮ‬ ‫ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‬ ‫از ﺳﻮی ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ و‬ ‫ﻗﺎﻟـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺎر ﻧﮕـﺮان ﮐﻨﻨﺪه ‪ ،‬ﮔﻮاﻫــﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻨﺪه را ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻣﺴــــﺌﻮﻻن‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮش ‪ 120‬رج ‪ 10‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و‬ ‫دﺳـﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮش ‪ 160‬رج ﺣﺪود ‪ 35‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮاورد‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪه روزاﻧﻪ ﻫﺸـﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺎﻟﯽ ‪ 160‬رج ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣـﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮش اﻣﺴﺎل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﺷﺪه ‪ ،‬اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﻣﺴـﺎل ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴـــﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫* ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﺮش در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﻫﺎی اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ /‬ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺻﻮری دار‬ ‫ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای‬ ‫او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده و‬ ‫ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ‪ :‬ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺳـﮑﻠﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺮوز‬ ‫ﻣﯽ ﺷـــــﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﻓﺮش ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷـﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺖ و ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪه ﯾﮑﺴـﺮی از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷـــﻮﻧﺪ ﯾﮏ دﺳـــﺘﮕﺎه دار ﻗﺎﻟﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬اﻣﺎرﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴـﺖ‪ .‬اواﯾﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده و اﻻن ‪ 28‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻣﺎل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح دﺳـﺖ دوم‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎروﮐﺎﺳﺒﯽ ﺷﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪه‬ ‫و ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن ﻣﺸــﻐﻮل‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸـﺴـﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ‪ ،‬ﺷﻐﻞ دوم‬ ‫ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در ﺑﺎزار ﻓﺮش ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫* ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ ‪4‬ﺗﺎ ‪ 5‬ﮐﺎﻣﯿﻮن روزاﻧﻪ‬ ‫ﻓﺮش ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﻫﻨﺮ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺑﺎ ﺣﺴــﺮت اﻫﯽ ﮐﺸـــﯿﺪه و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪:‬‬ ‫ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻗﺪﯾﻤﺎ ‪ ،‬از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ 2‬ﻫﺰار ﺗﺨﺘﻪ ﻓـﺮش ﺑﺎر ﻣـﯽ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻬـﺮان ﻣـﯽ‬ ‫ﺑﺮدﻧﺪ و از اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ‪ ،‬وﻟﯽ اﻻن ﯾﮏ داﻧﻪ‬ ‫ﻓﺮش از اراک ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ رود!!؟‬ ‫* ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ‬ ‫* ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دراﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن‬ ‫دار ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‬ ‫اﻣﺮوزه ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﺑﺮای ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴــﺖ ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش زر ﻧﯿﻢ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼـﺪ اﻟﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺴـﺎﻧﯽ‬ ‫دار ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻨﺰل ﺷﺎن ﻫﺴــــــﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺑﺎﻓﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ‪ .‬اﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ام در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار اراک دار ﻗﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ‪ 20‬اﻟﯽ ‪ 30‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺮاﯾﻪ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ان‬ ‫ﺷﺨﺺ ان را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮد ‪ .‬ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن اﻣﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ان ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دار ﻗﺎﻟﯽ در‬ ‫ﻣﻨﺰل ﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻤﻪ اﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫* ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﺮش ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ‬ ‫او از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮش اﯾﺮان ﺣﺮف اول را در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ زد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺗﺮﯾﺶ اﻟﻤﺎن‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ داﺷﺘﯿﻢ ‪ ،‬اﻣﺎ اﻻن ﻓﺮش ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﻓﺮش ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫او ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺳـﭙﺮی ﮐﺮده ﻧﮕﺮان ﻣﺮگ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم‬ ‫ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ؛ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮود‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻓﺮش دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ ‪ .‬از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫او ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف را ﻧﻤﯽ ﭘﺴـﻨﺪد و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ‬ ‫دﻫﺪ ‪ :‬روﻧﺪ اداری و رﻓﺖ و اﻣﺪﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﻣﺸــــﮑﻼت ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ‪ .‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺸـــﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در اﺧﺮ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت را ‪ 50‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ :‬ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ اراک ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﺎن‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ و دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺸــﺮ را ﮐﺎﻫﺶ داده‬ ‫اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸــﻮد ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪک ﻧﻔﺲ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اش را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﯾﮑﻤﺎه اﯾﻨﺪه‬ ‫ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت اب ﻗﺮار دارﻧﺪ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ‪ 11‬ازﻣﺎﯾﺸـــﮕﺎه اب در ﺷﻬﺮﻫﺎی‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﺑﺮای ﺳــﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ‪ ،‬ﻣﺨﺎزن وﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ اب و ‪ 7‬واﺣﺪ ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن دو ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و‬ ‫ﻣﻨﺴﺠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴــــﺐ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب و‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺸــــﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﺷــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳـــﯿﺲ ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب و‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ اب در ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان‬ ‫‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اب و ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺸـــــﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب و ﻓﺎﺿﻼب در ‪ 11‬دﯾﻤﺎه ﺳﺎل ‪،1369‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب و ﻓﺎﺿﻼب در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اب‬ ‫در ﮐﺸﻮر اﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫* ‪ 33‬ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اب ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ ‪ 9 2‬درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷــﻬﺮی اﺳــﺘﺎن ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت اب ﺷﻬﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 100‬درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫* ‪ 67‬درﺻﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ‬ ‫وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ در ﻣﺪار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ‪11‬‬ ‫ﺗﺼـــــــﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ‪ 1750‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن‬ ‫اب ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎن از ‪ 15‬ﺷﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫‪ 33‬ﺷﻬﺮ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﭼﺎه ﻫﺎی در ﻣﺪار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن از ‪ 8 3‬ﺣﻠﻘﻪ در‬ ‫ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ‪ 239‬ﺣﻠﻘﻪ ‪ ،‬ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺷـﺒﮑﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﺑﺮﺳــــﺎﻧﯽ از از ‪ 1.153‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ‪ 4.092‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿـــﺮه اب از‪ 30‬ﺑﺎب ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ‪ 59.400‬ﺑﻪ ‪111‬‬ ‫ﺑﺎب ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ‪ 293.190‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ رﺳــــﯿﺪه ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﺎ‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب و ﻓﺎﺿﻼب ازﻣﺎﯾﺸــــﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﻼﻣﺖ اب ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اب‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑــﺮق ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺨﺒــﻪ را‬ ‫ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺳــﺮﺑﺎزان ﻧﺨﺒﻪ را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺿﺮورت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻇـﺮﻓﯿﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و از ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد اﻓﺰود ‪ :‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴــــــــﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ان ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺎت ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﺴـﺘﺮش اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺮق را ﺿﺮوری‬ ‫داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ‬ ‫اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸـﮕﺎه در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻔﺮش و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻪ داد ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ اﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺬب ﺳـﺮﺑﺎز ﻧﺨﺒﻪ‬ ‫در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺨﺒﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی درﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان درﺳﺎل ‪ 98‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬ ‫رﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴــــﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ‪ 4‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه اب ‪ ،‬اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی‬ ‫‪15000‬ﻣﺘﺮ از ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اب ‪ ،‬اﺻـﻼح و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ‪ 4600‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻃﯽ ‪ 9‬ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﺎﻟﺠﺎری اﻓﺰود‪ 15000 :‬ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ ‪،‬اﺟﺮای ‪ 13600‬ﻣﺘﺮ ﺧﻄﻮط اﺻــﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ ‪ 1650‬ﻓﻘﺮه اﻧﺸــﺎب ﻓﺎﺿﻼب و واﮔﺬاری ‪3.405‬‬ ‫ﻓﻘﺮه اﻧﺸــﻌﺎب اب ﺑﻪ ‪ 7.198‬ﻣﺸــﺘﺮک و ‪ 4.087‬ﻓﻘﺮه اﻧﺸـــﻌﺎب‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ‪ 13.819‬ﻣﺸـــﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ اب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮی ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪ 807‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺘﺮی ‪ 39‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و‬ ‫ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ‪ 32.113‬ﻓﻘﺮه ﻣﻨﻬﻮل ﻓﺎﺿﻼب از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﺷـﺎره ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود‪:‬‬ ‫اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴــــــﺘﻤﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اب و‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫* ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ‪ 1198‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 67‬درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﻗﺮاردارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻃﯽ ‪ 9‬ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل‬ ‫وی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ‪ 51840‬ﻣﻮرد ﺗﺴــﺖ ﮐﻠﺮ ازاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ‪2058 ،‬‬ ‫ﻣﻮرد ازﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ‪ 45500 ،‬ﻣﻮرد ﺗﺴــﺖ ﮐﺪورت ﺳﻨﺠﯽ و‬ ‫‪ 2058‬ﻣﻮرد ازﻣﻮن ‪HPC‬از ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺑﺮﺳــﺎﻧﯽ و ‪1221‬‬ ‫ﻣﻮرد ازﻣﻮن‪HPC‬از ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه اب ‪ 1017 ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻣﻮن ﻫﺎی‬ ‫ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ‪ 9050‬ﭘﺎرﻣﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺷــﺒﮑﻪ ‪ ،‬ﻣﺨﺎزن و‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ اب ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ﻃﯽ ‪ 9‬ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﺎل ‪ 98‬اﺷــﺎره ﻧﻤﻮد و‬ ‫ﺗﺼـــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ‪ 1198‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و‬ ‫‪ 65370‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه اب ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺷﺴﺘﺸـﻮ و‬ ‫ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮐﻞ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه اب ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺷﺴـﺘﺸـﻮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫* اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اب از ﺳﺪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴـﺐ دراداﻣﻪ اﻓﺰود ‪ :‬ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی‬ ‫اب وﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮی وروﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷـﺮﮐﺖ اب وﻓﺎﺿـﻼب اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی روﯾﺪادی‬ ‫اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه اﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻫﺪف اﺻـــﻠﯽ ان‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ وﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اب‬ ‫وﻓﺎﺿـﻼب و اب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿـﻤﻦ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر روی اب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ از اﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وارد و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻃﻼﻋﯿـــﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘــﺎن ﻣــﺮﮐﺰی‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی‬ ‫ﭘﯿﺮو ﻃﺮح ﺣﺬف ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮق ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﮔﺴـﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری‬ ‫ﺑﻪ اﺟﺮا دراﻣﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻــﺮﻓﺎ ﻗﺒﻮض‬ ‫ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮق ﺣﺬف ﺷــﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق رخ ﻧﺪاده و اﻗﻼم ﻋﻮارض و اﺑﻮﻧﻤﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮاﺳـــﺎس‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی دوره ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره ﻗﺮاﺋﺖ‪ ،‬اﺛـﺮی در اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺑـﺮق‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق‪ ،‬ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺠﺪدا و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﻃﺮح ﺣﺬف ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮق‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﻗﺮاﺋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷــﻮد و ﺻــﺮﻓﺎ ﻗﺒﻮض‬ ‫ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮق ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺒﺾ ﺑﺮق ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻗﺒﻮض ﺑﺮق ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم و ﺻﻮرت ﺣﺴـﺎب ﻫﺎی‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ را دارد‪ ،‬اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻧﺮخ ﺑﺮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان از اردﯾﺒﻬﺸــﺖ‬ ‫ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 7‬درﺻﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺸـــــﺘﺮﮐﺎن‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و‬ ‫ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸــــﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼــــﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮق ‪ 1 6‬درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﺎ و ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺼـﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ) .‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺣﺪود ‪ 1 5‬درﺻﺪ از ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن در رده ﭘﺮﻣﺼــﺮف ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎداور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼـﺮف در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﮔﺮم ‪ 200‬ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻟﯿﻠﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪shoghlafarin.news@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫گ زردی ﺑﺎ ﻤﺎ ﺖ ﺷﺎ را ﯿﺪه ﻮد‬ ‫د ﺖ ی ﻮﺶ و داﻣﺎن ﻮ ام اﺪ ﯾﺎد‬ ‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 17‬دﯾﻤﺎه ‪ -1398‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻤﺮﮐﯽ ‪ ،‬ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫از ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫در ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ دﻟﮕﯿـــﺮم‬ ‫* ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴـــــﯿﺮ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ ؟‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻓﺸـﺎرﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ‬ ‫ﮐﺮد ‪.‬ﺣﺠﺮه ای در ﯾﮑﯽ از ﮔﺬرﻫﺎی ﺑﺎزار اﺟﺎره ﮐﺮدم و‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴـــﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮ ارادی‬ ‫دﻟﻢ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪم ‪.‬‬ ‫* اﻣﻮزش ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷـــﺮوع‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ‪ :‬ﻣﻬﯿﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ‪ -‬ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻤﺮﮐﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ از ﺷﻬﺮﯾﻮری‬ ‫ﻫﺎی ﺳﺎل ‪ 73‬اﺳﺖ ‪ .‬او از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل و ﮐﻮﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺸـﺖ ﮐﺎر روﻧﺪ اﻣﻮزش و ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه‬ ‫ﻗﻠﻢ زﻧﯽ‪ ،‬ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری و ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ را ﭘﺸـﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺳﻦ ‪1 6‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﮐﺴـــﺐ‬ ‫ﮐﺮده ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ و ﻓﺮاﻧﺴـــﻮی اﺳﺖ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺤﺼــــﯿﻼﺗﺶ ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﺑﻮده‪،‬‬ ‫ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و در ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ ‪ 5‬ﺳـﺎل اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را‬ ‫ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮوز ﯾﮏ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار‬ ‫را ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻨﺮی رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮده ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴـﺘﻢ ﺗﺎ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﻣﺴـﯿﺮ اداﻣﻪ ﮐﺎر دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ‪ .‬او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮش ﻋﺸـﻖ ﻣﯽ ورزد ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﺑﺎ اﻣﻮزش ﻗﻠﻢ زﻧـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨـﺮﯾﻢ را اﻏﺎز ﮐــﺮدم و ﭘﺲ از‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺴـﯿﺮ و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری و ﺑﻌﺪ‬ ‫از ان ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد اﻋﻀــﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪر اداﻣﻪ در ﺣﻮزه‬ ‫ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯿﻢ ﺑﻮد ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و اﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ‪ .‬ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﭘـﺮاﺧﺘﻢ ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اﺣﺴﺎسِ ﻧﺪای ﮔﻤﺸـﺪه ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎذﺑﻪ ای دﯾﮕﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ان ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪم ﺑﺮد‪.‬‬ ‫* ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ان ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺳــﺨﺖ ﮔﯿﺮی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺘﯽ در راﺳــﺘﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اداره ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪاﺷـﺘﻪ ‪.‬‬ ‫در واﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎﻧﻢ در اﻧﺰوا و ﮔﻤﻨﺎﻣـﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد‬ ‫را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺮدﯾﺪ؟‬ ‫داﯾﺮ ﮐﺮدن ﮐﻼس ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻌﺪ از ان ﻫﻨﺮ را‬ ‫ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻮﺧﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدم را ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷﺮوع ﮐﺮدم ‪ .‬ﭘﺲ از‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﺎه اﺟﺎره ﻧﺸـــﯿﻨﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه را در ﺑﺎزار ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﭘﺪر و ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎ و وام ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳــﺎل ﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل دادم ‪ .‬ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮی‬ ‫و اﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳــﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم دادم و ﺑﻌﺪ از ﺳـﻪ ﻣﺎه اﯾﻦ ﻣﻐﺎزه را ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮی اﯾﺪه ال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫* ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﮐﺎراﻣﻮز داﺷﺘﯿﺪ ؟‬ ‫اﺻـﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ را از ﺳــﺎل ‪ 9 5‬ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ اورده دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﭼﻬﺎر‬ ‫ﮐﺎراﻣﻮز ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺣﻮزه ﮐﺎری را ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺮوز ‪ 70‬ﮐﺎراﻣﻮز در ﺣﻮزه ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری و ‪ 40‬ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ‬ ‫را اﻣﻮزش داده ام‪ .‬دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷـــﯽ ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ ﯾﮏ دوره ‪10‬‬ ‫روزه و ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری دو دوره ‪ 12‬ﺟﻠﺴﻪ ای اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮﯾﺘﺎن را از ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ‬ ‫دارﯾﺪ ؟‬ ‫ﺑﻠﻪ ‪ .‬اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎﻧﻢ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺮﻋﮑﺲ در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺧﻮدم ﻏﺮﯾﺒﻪ ام ‪ .‬اﮐﺜﺮ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﻮﺷﻬﺮ ‪ ،‬رﺷﺖ و ‪ ...‬ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی‬ ‫دﯾﮕﺮ ارﺳـﺎل ﻣﯽ ﺷـﻮد ‪ .‬در ﮐﻨﺎر ﺳـﻔﺎرش ﻫﺎی داﺧﻠﯽ‪ ،‬در ﯾﮏ دوره‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺗﻢ را ﺑﻪ ﮐﺸــﻮر اﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﻢ و در ﮐﻨﺎر ان‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﻮرﯾﺴـﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷــــــــــﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﻫﻨﺮی دارﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ اراک و اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴــــــــﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ را اﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫* ﺑﻌﺪ از ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ رﺳﯿﺪﯾﺪ‬ ‫؟‬ ‫ﭘﺲ از دو ﺳــﺎل ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷـــﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺳﯿﺪم و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯿﻢ را در‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫* ﭼﻘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎر‬ ‫* از ﺳـﻮی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ؟‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ‪ .‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ارﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼـﻮﺻﯽ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﻮده ‪ .‬ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻮﻟــﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑــﺮده اﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ده ﺑﺎﻧﻮی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸـــــﻐﻮل‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴــــﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺴـــﻮوﻻن اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از اﯾﻦ واﺣﺪ و ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺎزی ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸــﺘﺮی از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻫﻨﺮ را ﺟﺬب ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫* در ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﻪ ﺷــــﯿﻮه ای ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟‬ ‫ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺪت از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ‪ ،‬ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺑﮕﺬارم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﻮزﺷﯽ ام را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدم‪ ،‬در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ در دﻧﯿﺎی‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻮان ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻧﺼــﯿﺤﺖ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽ اﯾﺪ ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﻫﺴــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد ﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ی ﮐﺎری ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی‬ ‫ﺧﻮدم دارم ‪.‬ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ‪،‬ﻫﻤﻪ ی اﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻼش و ﭘﺸـــــﺘﮑﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ‪،‬در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن‪،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳـﻨﺪ‪.‬وﻟﻮ ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻢ ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ‪،‬اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار را‬ ‫ﻫﻤﻮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳــــﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ؛‬ ‫اﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ‪ 50‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در اراک‬ ‫ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﭘﺮوژه ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺷـﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﻃﻮل ‪50‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﺷﻬﺮدار و اﻋﻀــﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪11،‬دی ﻣﺎه ‪ 98‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪،‬ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــــﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ‪ ،‬در ﺻﺒﺢ روز‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 11‬دی ‪ 98‬ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ اﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳـﺎل ‪ 50‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﺷـﻬﺮ‬ ‫اراک ﮐﺎﻧﺎل ﮔﺬاری ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷـﻬﺮدار اراک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﭘﺮوژه ‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران؛ ﺷﻬﺮداری و اﯾﺮاﻧﺴﻞ‪ 40 ،‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸـﺘﺮک و ‪ 5‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴـﯿﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫در اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎری ﻣﺸــــﺘﺮک اﻣﺎ ﻣﺴــــﯿﺮﻫﺎ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــــﻞ در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری‬ ‫ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ‪،‬در ﻗﺒﺎل ﻣﺠﻮز‪،‬در ‪ 42‬ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼـــــــﺎل ﻓﯿﺒﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮداری دﻫﺪ و ﻣﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴــﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺷـﻬﺮداری ﻃﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه زﯾﺮﺳـﺎﺧﺘﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫ان زده اﻧﺪ‪،‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻓﻀــﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ‪FCP‬ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷـﻬﺮ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻣﺮوز‬ ‫اﯾﻦ ﭘـﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮل ‪ 50‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘـﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه اﯾﻦ ﻣﺴـــﯿﺮ را زﯾﺮ ﺑﺎر‬ ‫ﺑﺮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻬﺮ را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷـﻬﺮ اﻏﺎز‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿــــــﻮع‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار اراک ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ‪،‬ﻣﺸــــﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﺳــﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﯿﺰ در‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺿــﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺧﺮﺳــﻨﺪی از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ‪:‬ﺧﻮﺷــــــــــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﻗﺪم اول را ﺑﺮای‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺪ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ‪،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴـــﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺷﻬﺮداری ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫* ﺷﻬﺮ اراک اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮ اراک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫از اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮدار ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ اراک در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ‪:‬اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ‬ ‫ﻧﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﻢ اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اب ‪ ،‬ﺑﺮق‪،‬ﮔﺎز ‪،‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﺳــﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷــﻬﺮ اراک ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫اﯾﺮج رﺿﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــــــﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫وﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷــﻬﺮ‬ ‫اراک ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴـــﺘﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت رﺳــﺎﻧﯽ ﺷــﻮرا و ﺷـــﻬﺮداری ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﺪ اﻋﻼ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد‪ ،‬ﺗﻼش‬ ‫ﮐﺮده دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﻨﺎوری‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﭘﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺿــﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬ ‫اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳــــﺖ ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ‪،‬اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴــﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮش ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ‪،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه‪،‬در دو ﺣﻮزه ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺼـــﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اداری و‬ ‫ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ داری از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﺿﺎﯾﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﻢ در‬ ‫ﻣﺴـﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ‪.‬ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﮔﯿﺮی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ودوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﮔﻔﺖ ‪:‬اﯾﻦ اﻏﺎز ﮐﺎر اﺳﺖ و در ﻣﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ‬ ‫را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ‪FCP‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 70‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ‬ ‫اراک اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪:‬ﻣﺎﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اراک در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎم ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪،‬ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﻼن ﮐﺸـــــــﻮر ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪،‬ودر رده واﻗﻌﯽ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﭘﺲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮوژه‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــــــﻬﺮی در‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪراﺣﺘﯽ‬ ‫ﻋﻤﺪه اﻣﻮر ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪﺻﻮرت‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﻬﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه شغل آفرین

دو هفته نامه شغل آفرین 32

دو هفته نامه شغل آفرین 32

شماره : 32
تاریخ : 1399/08/22
دو هفته نامه شغل آفرین 31

دو هفته نامه شغل آفرین 31

شماره : 31
تاریخ : 1399/07/19
دو هفته نامه شغل آفرین 28

دو هفته نامه شغل آفرین 28

شماره : 28
تاریخ : 1399/03/31
دو هفته نامه شغل آفرین 27

دو هفته نامه شغل آفرین 27

شماره : 27
تاریخ : 1399/02/03
دو هفته نامه شغل آفرین 25

دو هفته نامه شغل آفرین 25

شماره : 25
تاریخ : 1398/12/07
دو هفته نامه شغل آفرین 24

دو هفته نامه شغل آفرین 24

شماره : 24
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!