دو هفته نامه شغل آفرین شماره 24 - مگ لند
0
صفحه قبل

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 24

صفحه بعد

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 24

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 24

‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن‬ ‫در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫را ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 24‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻓﻬﯿﻤﻪ اﮐﺒﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮب اراﮐﯽ ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ‪،‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در‬ ‫اداره ﺗﻌﺎون ‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬‬ ‫درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻫﻢ از اﻧﻬﺎ ﻧﺪارم‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﻫﺸﺪار ﺳﺎﯾﺒﺮی‪:‬‬ ‫ﭘﻼک وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم درج اﮔﻬﯽ ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ!‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪3‬درﺻﺪی‬ ‫ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ ﻓﻮﺗﯽ در‬ ‫ﺟﺎده ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺰﺷﮏ ﻗﻼﺑﯽ‬ ‫در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی‬ ‫ﻪ‪۲‬‬ ‫» اﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه «‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﺎن در ﻧﻈﺮ دارد‬ ‫اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ ی ﭘﯿﺸــــﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ادرس ‪ :‬ﻓﺮﻣﻬﯿﻦ – ﻣﯿﺪان‬ ‫ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ادﯾﺐ – ﻗﺴــﻤﺖ ﺗﺪارﮐﺎت داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﺎن‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪ 08633723960‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫• ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ‪ 10 :‬روز ﮐﺎری ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﮔﻬﯽ‬ ‫• ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ‪ 7 :‬روز ﮐﺎری ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش‬ ‫• ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ ‪ :‬ﻇﺮف ﻣﺪت ‪ 5‬روز ﮐﺎری ﭘﺲ از ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد‬ ‫• ﺟﻬﺖ ﺗﻀـــﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه‪ ،‬اراﯾﻪی ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ رﻣﺰدار ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5000000‬رﯾﺎل در زﻣﺎن‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎً داﻧﺸﮕﺎه در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﭼﺎپ اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪/ .‬ف‬ ‫» رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﺎن «‬ ‫اﻃﻼﻋﯿــﻪ‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺬب در‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ‬ ‫ﺷـﺎزﻧﺪ ﻣﯽ رﺳــﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬ازﻣﻮن‬ ‫ﮐﺘﺒﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼــﺼــﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‬ ‫ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴـــــﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ادرس‪www.arpc.ir :‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪24‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ﻫﺰار و ‪196‬ﭘﺮوژه‬ ‫دردﻫﻪ ﻓﺠﺮ‬ ‫در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴــﺎل ‪ 1196‬ﭘﺮوژه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ‬ ‫رﺳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯿﺪاری ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﺸــﺴــﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻞ و‬ ‫ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳـــﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ ‪:‬ﻋﻠﯽ رﻏﻢ‬ ‫ﻓﺸــﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﻣﺴــﺎل در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎﻧﺸﺎﻃﯽ را دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻗﺎزاده اﻓﺰود ‪ :‬در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴـــﺎل ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‪30‬درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻐﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ‪.‬وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ‪ 4‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ 28‬ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐــﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎون اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ 28 :‬ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﯽ‬ ‫و اﺑﮕﯿﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺑﺨﯿﺮ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از اﺑﺘﺪای ﺳـﺎل‬ ‫ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫»رﺿـﺎ ﻋﻈﯿﻤﯽ« اﻓﺰود‪ :‬ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺳـﺎزهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 22‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ‪ 6 :‬ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﯽ در ﺣﻮزه ﻗﺮه ﮐﻬﺮﯾﺰ‪ 2 ،‬ﻣﻮرد در ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن‬ ‫زرﻧﺪﯾﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺳـﺎوه‪ 6 ،‬ﻣﻮرد در ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن‪ 2 ،‬ﻣﻮرد ﺗﻔﺮش‪ ،‬ﺳـﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺧﻨﺪاب‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺷﺎزﻧﺪ و ‪ 2‬ﻣﻮرد اراک و ﺧﻤﯿﻦ ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺑﺨﯿﺰداری اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺑﺨﯿﺰداری اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮه ﻣﻮدر ﺷــﻬﺮﺳـــﺘﺎن اراک ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺪﺧﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 250‬ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﺸﮑﻪ ﭼﯿﻦ و ‪ 350‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎﺑﯿﻮن ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑــــﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫رﯾﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻈﯿﻤﯽ اﻓﺰود‪ :‬ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳــﺎزی ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮه ﻣﻮدر ﺣﺪود ‪ 50‬ﻫﺰار ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺮ دﺳـــــــﺖ‪ ،‬ﻣﺮﻣﺖ و‬ ‫ﺑﺎزﺳﯿﺎزی اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺑﺎزﺳـــــﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺪﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮه ﻣﻮدر اراک ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺳﯿﻼب و اﯾﺠﺎد ﺧﺴـــــــﺎرت در اراﺿﯽ زﯾﺮ دﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫اراﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اﺑﺨﯿﺰداری اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از اﻧﻌﻘﺎد‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺨﯿﺰداری در ‪ 22‬ﺣﻮزه اﺑﺨﯿﺰ اﯾﻦ اﺳـــﺘﺎن ﺧﺒﺮداد و‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ‪ 11‬ﻃﺮح ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻣﺴـﺎل اﻏﺎز ﺷﺪه و‬ ‫ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ‪ 65‬درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻈﯿﻤـﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬اﯾﻦ ﻃـﺮحﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑــﺮ ‪ 180‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب‪ ،‬ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ابﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺼـــــــﻮص در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ دﺷﺖﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪهاﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﮕﯿﺮی‪ ،‬از ﺟﺎری ﺷــــﺪن ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رواناب و ﺳﯿﻼب در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ 20‬ﻫﺰارو ‪ 890‬واﺣﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺑﻼﻏﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫در ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ را ‪ 20‬ﻫﺰار و ‪ 890‬واﺣﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺷـﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ‪ 12 :‬ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳــﻬﻢ دو‬ ‫ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺳـﺖ و ‪ 8‬ﻫﺰار و ‪ 8890‬واﺣﺪ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬در ﺣﻮزه اﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴــــﮑﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ‪ 4‬ﻫﺰار و‬ ‫‪ 800‬ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳـﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﻣﻘﺮر ﺷــﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ای را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﺮم ج اﻃﻼﻋﺎت اداره ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣﻼک‪،‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ و اﮔﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺧﺘﯿﺎر راه وﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺴـــﺎط ‪ 5‬ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴـــﮑﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺷـﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان‪ ،‬در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 2 5‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ و اراﺿﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺴـﮑﻦ در دو ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان‪ ،‬اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و‬ ‫ﺧﻤﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ و اراﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫‪ 99‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاورد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ دراراک ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻬﺎﺟﺮان ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬در ﺳـﺎوه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺳــﻌﺖ ‪ 2,7‬ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؛‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـﻬﻢ ﺷـﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷـﻬﺮکﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸـﺴـﺖ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺎده ‪ 42‬اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ‪ 12‬ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ان ﺑﺎ ‪ 156‬رای ﻣﻮاﻓﻖ‪5 ،‬‬ ‫رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و ‪ 5‬رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع ‪ 200‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿـــﺮ در‬ ‫ﺻﺤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳــــﺎس ﻣﺎده ‪ 42‬ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬ﺳـــــﻬﻢ‬ ‫ﺷــﻬﺮداریﻫﺎ‪ ،‬دﻫﯿﺎریﻫﺎ‪ ،‬روﺳـــﺘﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ دﻫﯿﺎری و ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻋﺸﺎﯾﺮی‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه وزارت ﮐﺸﻮر‬ ‫)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸــﻮر( و ﺣﺴــﺎب ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫وﺟﻮه اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳــــﺘﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼـــﺮه ‪ 4‬ﻣﺎده ‪ 42‬اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﻣﯽدارد‪ :‬ﯾﮏ درﺻﺪ از‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 7‬و ﺑﻨﺪﻫﺎی )ب(‪،‬‬ ‫)پ( و )ت( ﻣﺎده ‪ 28‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟــﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺷـﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و‬ ‫ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳـــﺒﺰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﺷـــﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن‬ ‫و ﺗﺠﺎرت )ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان( و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺼــﺮه اﻣﺪه اﺳﺖ ‪ :‬وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫)ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان( ﻣﮑﻠﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴـــﺎب ﻣﺬﮐﻮر را‬ ‫ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اداره اﻣﻮر ﺷـﻬﺮکﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼــــﻮب ‪ 1387.02.31‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﺗﺒﺼـــﺮه ‪ 4‬ﻣﺎده ‪ 42‬ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش‬ ‫اﻓﺰوده‪ ،‬ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ از ﺳـﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ اداره و ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫انﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﺒﺼـﺮه ‪ 11‬اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺐ از وزارت ﮐﺸــــــﻮر‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ از‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴــﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده‬ ‫ﺗﺸـــﮑﯿﻞ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و وزارت ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ 7‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻨﻮان ﻣﯽدارد‪ :‬ﻧـﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﮐﺎﻻﻫﺎ و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﻪ اﺳـــﺘﺜﻨﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﻧﺮخ انﻫﺎ در ﻣﺎده ‪28‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه‪ 9 ،‬درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﻨﺪﻫﺎی )ب(‪) ،‬پ( و )ت( ﻣﺎده ‪ 28‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻧـﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت و‬ ‫ﻋﻮارض ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻠﺰات ﻃﻼ و ﭘﻼﺗﯿﻦ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪی ﮔﺎزدار‬ ‫و ﺑﺪون ﮔﺎز و ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳـﯿﺐرﺳـﺎن ﺑﻪ ﺳــﻼﻣﺖ و اﻧﻮاع‬ ‫ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﻨﺪ ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳـﯿﺲ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را‬ ‫ﺑﻪ ﺷــــﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻـــــﻨﻌﺘﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اداره ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در انﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳـــﺎزی و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه‬ ‫واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اداره اﻣﻮر ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــــﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻــــﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺴـﺘﻘﺮ در انﻫﺎﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﺪاوم ﺣﺴـﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ و‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳــﺎزی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و راﻫﺒﺮی ﺷــــﻬﺮکﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬اﯾﺠﺎد‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷـﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊاوری‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺼـــــﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی‪ ،‬اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻀــــــﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳـﻮده ﺑﻪوﯾﮋه در‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در‬ ‫انﻫﺎ ﺧﺎرج ﺑﻮده و اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧـــﯽ و ﺗﺪاوم واﮔﺬاری اداره‬ ‫اﻣﻮر ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ( از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ رو اﺧﺘﺼـﺎص ﺳﻬﻤﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ‬ ‫ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷــﻬﺮکﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻮاﺣﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼب‪،‬‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮی و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳــﺒﺰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻞ و اﻃﺮاف‬ ‫ﺷـــﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺻـــﻨﻌﺘﮕﺮان و‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮔﺎم ﻣﺤﮑﻢ ان‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﺧﺘﺼـﺎص وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‬ ‫اﺧﺬ ﺷـــﺪه از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﻓﻊ‬ ‫ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ از‬ ‫ﺳﻮی ﺷـﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ ﺑﻪ انﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد‬ ‫ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪی وزارت ﺻــــــﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و‬ ‫ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ‬ ‫اﯾﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴــﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از‬ ‫وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـــﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺰء )‪ (2‬ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸـــــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1395‬در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــــــﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ 30 :‬درﺻﺪ‬ ‫ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺿــــﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء درﯾﺎﻓﺘﯽ از واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در انﻫﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی‬ ‫)ﭘﺮوژهﻫﺎی ( ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳــﺘﺎن‪ ،‬در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻬﻢ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﺟﺰء ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ 5 :‬درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺳﻬﻢ ‪ 30‬درﺻﺪ ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮکﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1387.02.31‬ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺷـﺮﮐﺖ ﺷــﻬﺮکﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ و‬ ‫ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ‪3‬درﺻﺪی ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ ﻓﻮﺗﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳـــﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﺪاد ﺟﺎده ای را در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫داﻧﺴﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪ :‬اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺼـــــﺎدﻓﺎت‬ ‫ﺟﺎدهای رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﮐﺸﻮر را دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﺗﯽﻫﺎی‬ ‫ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 3‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺪاد‬ ‫ﺟﺎدهای و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ زﻧﺪی ﻓﺮ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳــﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی و‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر اﻋﻀــﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸــــــﻮری اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در‬ ‫ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﯿﺴـــــــﺘﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴــــﺘﻢ در ﻣﺤﻮر ازادراه ﺳﺎوه‪-‬‬ ‫ﻫﻤﺪان ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳـﺖ و زﻣﯿﻨﻪ راهاﻧﺪازی ان در ازادراه ﺳـﺎوه ‪-‬‬ ‫ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿـــــﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺪاد ﺟﺎدهای‬ ‫اورژاﻧﺲ و ﻫﻼلاﺣﻤﺮ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻـــﻼﺗﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــــﺎن ﺳﺎﺧﺖ ‪ :‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻣﺼـﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﻧﺸـﺴــﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺪاد‬ ‫ﺟﺎدهای ﺑﻮد‪.‬‬ ‫زﻧﺪیﻓﺮ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻣﺪاد‬ ‫ﻫﻮاﯾﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳــﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳـــﺖ و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺰام ﺑﺎﻟﮕـﺮدﻫﺎی‬ ‫اﻣﺪادی از اراک‪ ،‬ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﻣﺪادرﺳــﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺗﺼــــﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــــــــــﺮ ‪ 46‬دورﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖﺳﻨﺞ در ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪیﻓﺮ اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت‬ ‫دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺶ‬ ‫دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اﻧﺘﻦدﻫﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اراک ‪ -‬ﺑﺮوﺟﺮد‪ ،‬اراک ‪ -‬ﻗﻢ و ﺑـﺮﺧـﯽ‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬از ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳـﺘﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ‬ ‫ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳــﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧﻮدروﻫﺎ و‬ ‫ﻓﻮت در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼــــﺎدف در ﺟﺎدهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬ ‫ﮐﺸــــﻮری اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺪاد ﺟﺎدهای اورژاﻧﺲ و‬ ‫ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳـﺘﺎن ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺧﺼـﻮص ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫راﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر در اﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳــــﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳـﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﺳـﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺗﺼـــﺎدﻓﺎت‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼـــﺎدﻓﺎت و‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای و اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـــﺐ و‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت و اﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪی زﻧﺪﯾﻪوﮐﯿﻠﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﯿﺰان ﻓﻮت در ﺻــــﺤﻨﻪ‬ ‫ﺗﺼـﺎدف در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﺪاد‬ ‫ﺟﺎدهای اورژاﻧﺲ و ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راه اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫‪ 6 2‬درﺻﺪ از ﻓﻮﺗﯽﻫﺎی ﺗﺼــــﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺼﺎدف اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻬﺮﯾﺰی اﻓﺰود ‪ :‬از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻼکﻫﺎی ﻣﻘﺼـــﺮ در ﺗﺼـــﺎدﻓﺎت‬ ‫ﺟﺎدهای اﺳﺘﺎن‪ 65 ،‬درﺻﺪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ و ‪ 35‬درﺻﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼـــﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای اﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ‪ 16‬ﺗﺎ ‪ 20‬رخ داده اﺳـﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﮐﻞ ﺗﺮددﻫﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ‪ 9‬ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﻗﺒﻞ ‪ 4‬درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ‪ 172‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮدد در ﻣﺪت‬ ‫زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺎده ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ‬ ‫در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 165‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮدد ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ‪:‬‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ روزاﻧﻪ ‪ 6‬دﻻر اﺳﺖ‬ ‫در ﻟﯿﺒﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽدﻫﻨﺪ!‬ ‫ﺣﺴـــﯿﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴــــﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد در‬ ‫ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ )دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮراﻫﺎی‬ ‫اﺳـﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳــﺘﺎن ﺗﻬﺮان( در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬ ‫اﯾﻠﻨﺎ‪ ،‬در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ‬ ‫ان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ‬ ‫دﺳـــﺘﻤﺰد در اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی واﺷـــﻨﮕﺘﻦ و‬ ‫ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ‪ 40‬ﺳـﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﺳــﺖ و زﻣﺎن‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﻄﺢ دﺳــﺘﻤﺰدﻫﺎ‪ ،‬ﯾﮑﻢ‬ ‫ژاﻧﻮﯾﻪ اﺳــــــﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬در ارﯾﺰوﻧﺎ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل‪ 11 ، 2019‬دﻻر در ﻫﺮ ﺳـﺎﻋﺖ و‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰد در ﺳـﺎل ﺟﺎری ‪ 12‬دﻻر در‬ ‫ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳـﺖ؛ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد در‬ ‫ﺳﺎل ‪12 ،2019‬دﻻر در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳـﻄﺢ‬ ‫دﺳـﺘﻤﺰد در ﺳـﺎل ﺟﺎری‪ 1 3 ،‬دﻻر در ﻫﺮ ﺳــﺎﻋﺖ‬ ‫اﺳـﺖ؛ در ﻣﺠﻤﻮع‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ دﺳــﺘﻤﺰد در اﻣﺮﯾﮑﺎ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 2020‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ان ﺑﺮای ﻫﺮ‬ ‫ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 12‬دﻻر اﺳـﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ‪ 88‬دﻻر و ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺎه ‪ 2640‬دﻻر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫او ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴــــﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد ‪ :‬ﺣﺎﻻ در اﯾﺮان‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد در ﺳــﺎل ‪ 1398‬ﻣﻠﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰان ان‪ ،‬در ﻫﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ 75‬ﺳــﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ‬ ‫دﻻر‪ ،‬روزاﻧﻪ ‪ 6‬دﻻر‪ ،‬ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ‪ 180‬دﻻر و ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ‬ ‫‪ 2160‬دﻻر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ 31680 :‬دﻻر‬ ‫ﮐﻮﯾﺖ ‪ 30960 :‬دﻻر‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ‪ 21960 :‬دﻻر‬ ‫اﻣﺎرات ‪ 40320 :‬دﻻر‬ ‫ﻋﻤﺎن ‪ 10263 :‬دﻻر‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﻪ ‪ 7146 :‬دﻻر‬ ‫ﮐﺸﻒ ‪ 135‬ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اراک‬ ‫در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﺳـﺘﺎن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ ‪150‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﯾﮏ اﻧﺒﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﺳـﺮﻫﻨﮓ"ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮوﯾﺰی"رﺋﯿﺲ اداره‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﻓـﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﯽ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳــﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ‪ :‬روز ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻃﺮح ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻـﻨﺎف‪ ،‬ﻣﺎﻣﻮران اداره ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳــﺘﺎن از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ و‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼـــــﺮف در ﯾﮏ اﻧﺒﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اراک ﻣﻄﻠﻊ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬وی ﯾﺎداور ﺷـﺪ‪ :‬در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﺎﻣﻮران اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﻧﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ‪ 135‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷــــﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮوﯾﺰی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺪاوم و ﺗﺸــــﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘـﺮﻟـﯽ و ﻧﻈﺎرﺗـﯽ ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﺎم ﻧﻮروز‪ ،‬از‬ ‫ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪ 110‬ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در‬ ‫اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻟﯿﺒﯽ ‪ 4286 :‬دﻻر‬ ‫اﯾﺮان ‪ 2160 :‬دﻻر‬ ‫ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ‪ :‬ﺣﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻟﯿﺒﯽ ﺑﯿﺸــــﺘﺮ از اﯾﺮان اﺳﺖ؛‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸــﻮر ﻟﯿﺒﯽ روزاﻧﻪ ‪ 12‬دﻻر و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ‪357‬‬ ‫دﻻر و ﺳــــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ‪ 4284‬دﻻر‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود‬ ‫‪2‬ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ‪ :‬واﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫ﻧﻔﺖ از دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻮن ﻧﻔﺖ و‬ ‫ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـــــﯿﻤﯽ‪ ،‬اﻧﻮاع ﻣﻌﺎدن؛ ﻃﺒﯿﻌﺖ‪ ،‬ﺟﺎده‬ ‫اﺑﺮﯾﺸﻢ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ابﻫﺎی ازاد و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺴـﻠﻂ‬ ‫ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺮاه ﺗﺮدد ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮐﺸـــــﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری و‬ ‫ﺻــﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻓﺮاواﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﮔﺮدﺷــﮕﺮی )ﺗﺎرﯾﺨﯽ و‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴـــــﺘﻨﺪ؛ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺮان ﻗﻠﺐ‬ ‫دﻧﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﻧﺼــــــﻒ ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﯿﺒﯽ‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺮ ﭼﺮا؟!‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺰﺷﮏ ﻗﻼﺑﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳــﺘﺎن از ﺷــﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ و‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻓﻀـــﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺳﺮﻫﻨﮓ"‬ ‫اﺣﺴـﺎن اﻧﻘﯽ"در ﺗﺸـﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ‪ 10‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ از وی‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻـﻮرت وﯾﮋه در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳــﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬وی در اداﻣﻪ‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ اﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺖ‪ :‬در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از ﻣﺪارک ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دروﻏﯿﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﮑﯽ‬ ‫در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ .‬ﺳﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﯽ ﺑﯿﺎن‬ ‫داﺷـــﺖ‪ :‬ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ‪ 5‬ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺟﺎ دارد ﻋﻤﻮم‬ ‫ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﻪ ﺧﺼـــــﻮص ﻣﻄﺐﻫﺎی‬ ‫ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﻫﻤﯿﺸـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓﯽ را از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫اﺧﺬ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد‬ ‫را ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸـــــــــــﺎوره ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر‬ ‫ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﻧﺸﻮﻧﺪ ‪ .‬رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در‬ ‫ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺮاﺗﺐ را‬ ‫ﺳــــــــﺮﯾﻌﺎً از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳــــــــﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ادرس‬ ‫‪www.cyberpolice.ir‬ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻣﺎ ﮔــــﺰارش‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪24‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫در اداره ﺗﻌﺎون ‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫اداره ﺗﻌﺎون‪،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره اﻣﻮزﺷـﯽ‬ ‫"اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳـﺘﻘﺮار ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮه وری در‬ ‫ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ "ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺎﺋﯽ در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ‬ ‫دوره در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از‬ ‫دﻓﺘــﺮ "اﻣﻮزش‪ ،‬ﺗــﺮوﯾﺞ ‪،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت" وزارت ﮐﺎر و ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺨﺼــﺼـــﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ دوره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬اﻣﺴــﺎل اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼــﺼــﯽ ‪7670،‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪،‬اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎزده ﻫﺰار و ﻧﻮد و ﻫﺸـــــﺖ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ و اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ‪47‬ﻫﺰار و ﺑﯿﺴــﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـــﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ اﻣﻮزش ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻗﺴـﻤﺘﯽ از‬ ‫ان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺨﺸـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ‪ 60‬درﺻــﺪ ان را اداره ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺎر و ﺗﻌﺎون در اراک ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮزش ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮزش ﻫﺎی‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ درون ﺳﭙﺎری اﺳﺖ و ﺑﻌﻀـﯽ از اﻣﻮزش ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺮون ﺳﭙﺎری‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼـﺼــﯽ را ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری و ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎد داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷــــﻮد ‪ .‬اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اداره ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰ اراک و ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ درون‬ ‫ﺳﭙﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﺋﯽ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬در ﺑﺨﺶ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ اداره ﮐﻞ ﮐﺎر‬ ‫و ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺗﻮرﻫﺎی ﺗــﺮوﯾﺠــﯽ ﯾﺎ ﺑـــﺮﮔـــﺰاری ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺎون روﯾﺪاد ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻌﺎون‪،‬اﯾﺠﺎد ﮐﺮﺳﯽ ﺗﻌﺎون و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﯾﺎداوری ﮐﺮد ‪ :‬در ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺳـــﺎﻟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸــــﺠﻮﯾﯽ‪،‬ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ‪ ،‬ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸـﮕﺎه و‬ ‫ﻫﻤﮑﺎران در اداره ﮐﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و واﮔﺬاری اﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 9 8‬ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو ﭘﺮوژه و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼــــﯿﻠﯽ‬ ‫واﮔﺬار ﺷﺪه و درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی‬ ‫ﺗﺨﺼــﺼــﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻤﯿﻨﺎر ‪crm‬ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﺎﺋﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اداره ﮐﻞ ﺑﻮده و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـــﺪ ‪ :‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷـــﻮﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫اﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷــــﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎزی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ازﻣﻮن ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ اداره‬ ‫ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺑـﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اداره ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﺋﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳـﺎﻋﺖ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳـﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷـﺪه‪،‬اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳــﺖ ‪.‬در ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ‪4‬ﻫﺰارو ﻫﻔﺖ ﺻـﺪ ﻧﻔﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷــﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪.‬در ﺑﺤﺚ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ از‬ ‫‪1 1‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪.‬و‬ ‫اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ از ‪ 7600‬ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ‪1800‬ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﻦ اﻣﻮزش ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار داد‬ ‫ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه‪،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮر‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻂ ﮔﺮم ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻂ ﮔﺮم ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ در ﺷـﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ‪ 8‬اﮐﯿﭗ ‪ 4‬ﻧﻔﺮه از ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـــﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻪ داد ﻫﺪف از‬ ‫اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر را ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و اﺻﻼح ‪5‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﺎس ﺷﻬﺮی ﺑﻪ روش ﺧﻂ ﮔﺮم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮﺳﺎﻧﯽ وﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی‬ ‫در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﺎن داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷــﯽ ﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺬف ﺧﺎﻣﻮﺷـــﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺒﮑﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺷـﺒﮑﻪ و‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـــﺎﻧﺪن ﺑﺮوز ﺣﻮادث را از اﺛﺎر ﻣﻬﻢ اﺟﺮای ﺧﻂ ﮔﺮم‬ ‫داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ‪11‬‬ ‫ﮔﺮوه ﺧﻂ ﮔﺮم ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺷـــﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮق ﺑﺪون‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬اﻓﺰود ‪ :‬اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻂ ﮔﺮم را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬رﯾﮕﻼژ‪25‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ‪،‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ‪ 4‬دﺳـﺘﮕﺎه‬ ‫ﭘﺴـﺖ ﻫﻮاﯾﯽ و ﯾﮏ ﺳﮑﺴـﯿﻮﻧﺮ ﮔﺎزی ﻫﻮاﯾﯽ‪ ،‬اﺻﻼح ‪ 9 0‬ﺟﻤﭙﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ ‪ 120‬ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﻘﺮه و اﯾﺠﺎد ﺳـــﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻧﻮری ﺑﺮای‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻓﯿﺪر ﺷــﻬﺮی ﻓﺮاﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫اﺟﺮا ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﺎری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷـــﺪ ‪ :‬اﯾﺠﺎد "روﯾﺪاد ﺗﻌﺎون"و "ﺑﺎﺷــــﮕﺎه ﺗﻌﺎون و‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ" ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎد داﻧﺸــــﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺎون اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺤﺚ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳــﻂ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون و ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن دو ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻓـﺮاﮔﯿـﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺧﻤﯿﻦ )ﺗﻨﺘﺎک ( و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﭘﺎرس ﮐﻪ ﻫـﺮ دو‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ و در دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑــﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻮﯾﺖدار اداره ﮐــﻞ اوﻗــﺎف اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ازادﺳـﺎزی‬ ‫زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟـﺮاﺋﻢ ﻏﯿـﺮﻋﻤﺪ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دار اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑـﯽ‬ ‫اﺳﺖ و در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﺣﺠﺖاﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪاﷲ واﺣﺪی از اﻧﻌﻘﺎد‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺳـــــﺎزﻣﺎن‬ ‫زﻧﺪانﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳـﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬در‬ ‫اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ‪600‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿـﺰ ‪ 9‬ﻧﻔـﺮ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﻣـﯿﻠـﯿﺎرد و ‪ 200‬ﻣــﯿﻠــﯿﻮن رﯾﺎل از زﻧﺪان ازاد و ﺑﻪ اﻏﻮش‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺸـــﺘﻨﺪ‪ .‬وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﮐﻤﯿﺘﻪای وﯾﮋه ﺑﺎ ﺣﻀــــﻮر‬ ‫ادارهﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺳــﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ‪ ،‬ﺳـــﺘﺎد دﯾﻪ و‬ ‫ﺧﯿﺮان ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ازادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﻣﻮﺿـﻮع ازادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯽ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ از ﻣﺸـــــﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻒ ‪ 4‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه‬ ‫ازادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ‬ ‫ﺧﻂ ﮔﺮم ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﻓﺮاﻫﺎن‬ ‫اﺧﺒﺎرﺣﻮادث‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳــﺘﺎن از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﮏ دﺳـــﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ‪4‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 333‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق در ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪ ،‬ﺳﺮدار "ﺣﺴـﻦ ﻣﻔﺨﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ" در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﺗﯿﻤﯽ از‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎوه‪ ،‬در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﺗﺮدد ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه‬ ‫ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬ﺳـــــﺮاﻧﺠﺎم در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎوه ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه‬ ‫ﺧﻮدروی ﺳﻮاری دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷـﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد ‪ :‬در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ راﻧﻨﺪه‬ ‫ﺧﻮدرو ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎر ذرت از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳـــــﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻣﻮران‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺣﺎﻣﻞ ‪ 110‬ﮐﺎرﺗﻦ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‪ 737 ،‬ﮐﺎرﺗﻦ‬ ‫ﻣﻮاذ ﻏﺬاﯾﯽ و ‪ 189‬ﮐﺎرﺗﻦ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷـــﺪه را در‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳــﺎن اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﯿﺲ اﮔﺎﻫﯽ در ﺣﺪود ‪4‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 333‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ‪ 3‬ﻧﻔﺮ دﺳـﺘﮕﯿﺮ و‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺪار ﺳﺎﯾﺒﺮی‪:‬‬ ‫ﭘﻼک وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻨﮕﺎم درج اﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ!‬ ‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﮕﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری از‬ ‫ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ اﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮوش‬ ‫وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﯾﻮار و ﺷـﯿﭙﻮر‪ ،‬ﭘﻼک وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺎن را در‬ ‫اﮔﻬﯽ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ " اﺣﺴﺎن اﻧﻘﯽ " ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی‬ ‫از اﻓﺮاد ﻓﺮﺻــﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳــﻮدﺟﻮ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﮔﻬﯽ راﯾﮕﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﺳــﺎﯾﺖ ﻫﺎ و‬ ‫اﭘﻠﯿﮑﯿﺶ ﻫﺎ در ﺑﺴـﺘﺮ ﻓﻀــﺎی ﻣﺠﺎزی اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫اﻓﺮاد از اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮده و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﭼﻮن ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﻼک وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ در‬ ‫ﺳــــــﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻓﺮاد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮد‪ ،‬ﻟﯿﻨﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ .‬وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﺴـﺎب اﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺠﺎز ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫رد رﺷﻮه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 200‬ﻫﺰار رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮر وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎس ﮐﻼﻧﺘﺮی‪ 13‬اراک‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ وﺻــــﻮل ﻃﻠﺐ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﯽﺷــــﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﺪاﭘﺴــﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖاﻟﺴـﻼم واﺣﺪی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺮاﻧﯽ اﻓﻖ در اﺳــﺘﺎن ﻣﻘﺪس اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﺷــﺎﺧﺺ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـــﺎس ﻣﺮاﮐﺰ اﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ و ﺧﯿﺮان اﻓﺮاد‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸـــــﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮات ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ 13‬ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک ‪ ،‬دﺳـﺖ رد ﺑﺮ رﺷـﻮه ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 200‬ﻫﺰار رﯾﺎﻟﯽ زد‪ .‬ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﮔﺸــﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ 13‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺸـﺖ زﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﭘﺎرک ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸـــﮑﻮک ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﻮدرو ﺗﻌﺪادی ادوات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻏﺸــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد از‬ ‫ﮐﺸﻒ و ﺳﺮﻧﺸـﯿﻦ ﺧﻮدرو دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﺳﯿﺮﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل داد ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘـﺮی‪ ،‬وی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﯾـﯽ از ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 200‬ﻫﺰاررﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﻮه ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ رد رﺷﻮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی‪،‬ان را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺮده و‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸــﮕﺎه را ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی ) ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ( در ﮔﻔﺘﮕﻮی‬ ‫اﺧﺘﺼـﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺧﺼــﻮص وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی اداری در ﺑﺤﺚ ﺣﺮﻓﻪ اﻣﻮزی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری وﻇﺎﯾﻔﺸـــــﺎن را ﺧﻮب ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و از‬ ‫ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ از وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻃﻼع درﺳـﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸـــﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴـــــﺌﻮﻟﯿﻦ و‬ ‫دﺳــــﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ان ﻗﺮار داده و‬ ‫ﻣﺴـﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﻞ ﮔﺬاری ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺮده ﮔﯿﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻘﺼـﺮ ﻧﯿﺴــﺘﻢ ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸـﻮر اﻣﻮزش ﺑﻪ دو‬ ‫ﺷﮑﻞ رﺳـﻤﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻏﯿﺮ رﺳـﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ای و اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼـــﻮﺻﯽ و ازاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﺳـﺘﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣـﺮﻓﻪ اﯾﻦ اﻣﻮزش ﻫﺎ ﻣﻄـﺮح‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻔﺖ‪:‬اﻣﺮوزه ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﯽ رود ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ‬ ‫راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﯾﺎ در رﺷـﺘﻪ ای‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ اﺷـﺘﻐﺎل ﯾﺎﺑﺪ ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸــــــﮕﺮان ان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻣﻮزش ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ان ﻣﻬﺎرت‬ ‫ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺪارد و وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪:‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕﺎه درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل ﮐﺸـﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼــﯿﻼت داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎری وﺷﻮر ﭼﻘﺪر‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ؟‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدش را درﺳﺖ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻏﻠﻂ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج داده ﺷــــــــﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ورودی‬ ‫داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داﻧﺸــﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ان ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷــﺪه ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮازات ان ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎد ﻧﺪاده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻــﻪ ﮐﺎر راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی‬ ‫ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ‪ ،‬اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری‬ ‫را ﺑﺘﻮان ﺷـﺮوع ﮐﺮد ‪ .‬ﺻــﺮﻓﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن وداﺷــﺘﻦ ﻣﺪرک دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺪرک داﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺷـــــﺎه ﻣﺤﻤﺪی در اداﻣﻪ اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪادن ﺑﻪ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ‬ ‫رﺳﻤﯽ از دﻫﻪ ‪ 80‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف رخ داد ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪون ﻣﻬﺎرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀـﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮی ﺑﻪ اﻣﻮزش‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺧﺮوﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸـﮕﺎه را‬ ‫اﺻــﻼح ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻـــﻠﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺸــﮕﺎه در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮدش اﻗﺪام ﮐﺮده و ان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮ ﻓﺼــﻞ ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای‬ ‫ﺟﺒﺮان اﯾﻦ اﺷــﺘﺒﺎه ﻣﯽ اﯾﺪ دوره ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷـــﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﻻ از‬ ‫داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺸـﮕﺎه اﻣﻮزش ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮاﮐﺰی را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ‪tmc‬را‬ ‫داراﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪،‬ﻣﺸـﺎوره و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬ ‫‪.‬ﺳـــــــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﮐﺎر ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ‪ ،‬ﺻـﻨﻮف و‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ‪ ،‬وﻟﯽ ورودی ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ از ﺳـﺎل ‪ 80‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ورودی ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﺎ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ و داﻧﺸــــﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪ ،‬ورود ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫اﻣﻮزش دﻫﯿﻢ‪ ،‬وﻟﯽ اﻻن ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﺧﺼــــﻮص اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺎن‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﻼش در ﺣﻔﻆ ﻣﺸـﺘﺮی‬ ‫ﺧﻮد‪.‬‬ ‫وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰو‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﺑﻌﻀـــــﯽ‬ ‫ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻐﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﻮزش ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻬﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی در اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮔﻔﺖ‬ ‫‪ :‬اﻣﺮوزه ﻣﺒﺤﺜﯽ اﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان" ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺖ " ‪،‬ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﺲ‬ ‫ﮐﺎر ﮐــﺮدن را دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺲ اﻣﻮزش و ﻧﻪ ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻀــﻞ در‬ ‫ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ‪30‬‬ ‫درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ‪ ،‬ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 21‬ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ‪ 289‬اﻣﻮزﺷﮕﺎه ازاد و در داﻧﺸـــﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺖ‬ ‫ﮔﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﻮزش دارد ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﯾﻦ‬ ‫اﺻـﺎﻟﺖ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻮزش ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﻮزش را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ‬ ‫اﻣﻮزش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺴــﯿﺎری از اﯾﻨﻬﺎ‬ ‫راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺤﺚ اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ازاد ﮐﻪ از اﺳﻤﺸـﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ‬ ‫در ازای اﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ‪21‬‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﺷـﺪن و‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ‬ ‫در ﺑﺎزار ‪9‬ﻣﺎﻫﻪ ﺑﯿﺶ از ‪16‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ‪ 10‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫و ﻃﺒﻖ اﻣﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷــﺖ ‪18‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ و ‪13‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺪرک ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ‪ .‬ﻗﺮار ﻧﯿﺴـﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﯾﮑﺴـﺮی‬ ‫از اﻧﻬﺎ ﮐﺎرو داﻧﺸـــﯽ ﺑﻮده اﻧﺪو ﻫﻨﻮز دﯾﭙﻠﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪو ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺴــﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎرو داﻧﺶ ﻣﻬﺎرت‬ ‫اﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 30‬درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﺎرو داﻧﺶ و ﺑﯿﺶ از ‪ 40‬درﺻﺪ اﻧﻬﺎ داﻧﺸـﺠﻮ‬ ‫و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼـﻠﯽ‬ ‫و داﻧﺸـــﺠﻮ ﺑﻮدن اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ورود اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ‪ :‬اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ‪26‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه و در ﺳﺎل ‪ 9 7‬ﺳـﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ در ﺧﺼــﻮص‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪرس ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺳـــﺎل ‪91‬ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﯿـــــﺮوی ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺬب ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺮای رﻓﻊ ان ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد در ﺳﺎل ‪99‬‬ ‫اﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـــــﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و‬ ‫ﺻﻨﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮﺑﯽ در ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ‬ ‫رﺳﻤﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن دور ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد‬ ‫‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪99‬ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻫﺎی اﻗﺎی ﻫﺎﺷـﻤﯽ رﯾﺎﺳــﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳــﺎزﻣﺎن ‪ ،‬ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت‬ ‫ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ‪ .‬اﻣﺎ در ﺻـــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼـــﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـــﺪ وﻟﯽ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ‬ ‫اﻣﺪاد‪،‬ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ‪...،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﻫﺪا ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ دوره ﻫﺎ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺪادن‬ ‫ﻣﺠﻮز ﺑﻪ اﻣﻮزﺷـــﮕﺎه ﻫﺎی ازاد ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع ﮔﻔﺖ ‪ :‬در‬ ‫ﯾﮑﺴـــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺒﻪ دﻟﯿﻞ دادن ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺎ ‪11‬ﻫﺰارو ‪ 800‬اﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﮐﺸـﻮر دارﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ‪50‬درﺻﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬در ﺳـﺎل ‪ 97‬اﯾﻦ اﯾﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻣﻮزﺷﮕﺎه ازاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻗﺒﻼً را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻮز اﻣﻮزﺷـﮕﺎه را ﮐﻼ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ را ﻧﺴــــــــﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدﯾﻢ‪4 .‬ﮔﺮوه‬ ‫اﻣﻮزﺷــﮕﺎه داﺷـــﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ" اﻟﻒ‪.‬ب‪.‬ج‪.‬دال " ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻨﺪ دال ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬اﻻن ﺷـﺮاﯾﻂ دادن‬ ‫ﻣﺠﻮز را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺠﻮز ﻧﻤﯽاﯾﺪ ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن‬ ‫اﺋﯿﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺪاری ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﺮ؛ وﻟﯽ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮی در ﺻﺪور‬ ‫ﻣﺠﻮز اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻨﺪ دال در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻟﯿﻠﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪shoghlafarin.news@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫ﻋﺎ ﻘﺎن زﺪﯽ د ﺒﺎل ﻢ‬ ‫دِ ﯽ ﻣﺎ ﺸﺎنرا د ‪ ،‬ﻣﺎن ﯽ ﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ - 1398‬ﺷﻤﺎره ‪24‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﻓﻬﯿﻤﻪ اﮐﺒﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮب اراﮐﯽ ‪:‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿــﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻫﻨــﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬‬ ‫در ﺧــﻮاﺳﺘﯽ ﻫﻢ از اﻧﻬﺎ ﻧﺪارم‬ ‫اﻣﻮزش دﻫﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻨــــــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرت‬ ‫ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ داﺷـﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی را ﻫﻢ‬ ‫اﻏﺎز ﮐﻨﻢ ‪ .‬در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺎﮔﺮد ﺑﭙﺬﯾﺮم و اﻣﻮزش دﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ‪ :‬ﻣﺤﯿﺎ ﻋﻠﯿﺴــــــﻠﻄﺎﻧﯽ ‪ -‬ﺟﻮان ﻣﻮﻓﻖ اراﮐﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺻﺎدرات ﻇﺮوف ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ ﺧﻮش ﻣﯽ درﺧﺸــــﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﻄﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ‪.‬ﻓﻬﯿﻤﻪ‬ ‫اﮐﺒﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ‪ 1364‬زاده ﺷﻬﺮ اراک در دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ‬ ‫رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ و در داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺘﻪ اﻣﺎر را اداﻣﻪ داده و در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫اﻣﺎر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻪ در رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺶ ﺑﻠﮑﻪ در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ ‪ ،‬ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯿﺶ اﺳﺖ درﺧﺸـــــﺶ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ اﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻫﺎی او ﻧﺸـﺴـﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺮف ﻫﺎ ‪،‬ﺗﺠﺎرب و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸـﻨﻮﯾﻢ ‪.‬‬ ‫اﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ اﯾﺪ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻮان اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪8 8‬ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع و وارد‬ ‫ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ اﻣﺎر ﮐﺠﺎ و ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ﮐﺠﺎ ؟‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﺮا از ورق زدن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ زﻧﯽ‬ ‫و ﺧﻠﻖ اﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﺸﺎﻧﺪ ‪ .‬ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ﻗﻠﻢ زﻧﯽ و ﻣﯿﻨﺎ را‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ اﻧﮕﺎر در ذاﺗﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن داﻧﺸــﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی در‬ ‫ﺟﺴــﺘﺠﻮی ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﺼــﯿﻼﺗﻢ ‪ ،‬راه ﻫﻨﺮ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴـــﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮی را از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ﺳﺮی دوزی ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ‪،‬ﻣﺲ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ‪،‬وﯾﺘﺮای را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ‬ ‫ﯾﮏ روز ﻫﻨﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎری و ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫دﯾﺪم و ﺟﺬب ان ﺷﺪم ‪.‬‬ ‫* از ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ رﺷــــﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻪ در اﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎرﺑﯽ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ؟‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻠﻮه ای از ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸـﻢ را ﻧﻮازش ﻣﯽ داد ‪.‬‬ ‫رﻧﮓ در اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ را ﻣﯽ زد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻـﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ رﻧﮓ داﺷﺘﻢ اﻧﮕﺎر ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه ﺟﺬب اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷـﺪم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و رﻧﮓ اﻣﯿﺰی ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﮐﻪ داﺷﺖ اراﻣﺸـــﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﺪم و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﻃﯽ دوره اﻣﻮزش ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫* ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻣﺎر داﻧﺸــــﮕﺎه ﺳﺮاغ ﻫﻨﺮ‬ ‫ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ ؟‬ ‫رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻦ اﺻﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﺒﻮد ‪ .‬رﺷﺘﻪ اﻣﺎر را ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم و در داﻧﺸـﮕﺎه اداﻣﻪ دادم ‪ .‬ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺷﻐﻞ و ﮐﺴـﺐ دراﻣﺪ ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ‬ ‫ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺸﻖ دروﻧﯿﻢ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ ‪.‬‬ ‫* ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﺪ ؟‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دوره اﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎری ‪،‬ﻗﻠﻢ زﻧﯽ و ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺮ‬ ‫ﮐﺴـﺐ دراﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع و‬ ‫اداﻣﻪ دادم ‪ .‬در ان زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را راه‬ ‫اﻧﺪازی ﮐﺮدم ‪ .‬ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﻢ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ و‬ ‫دراﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ را از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳـﺖ اوردم ‪ .‬ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ زﻣﺎن‬ ‫ﺗﺼـــــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮑﻨﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻢ ‪.‬‬ ‫* و ﭘﺲ از ان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻣﻮزش و ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی اﻓﺘﺎدﯾﺪ ؟‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﮔﺎه در ﺻﺪد ﺷـﺪم ﻫﻨﺮم را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان‬ ‫* در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﺷﺘﯿﺪ ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ‪ .‬در ﺧﺼــــﻮص راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻋﻨﻮان از ﺟﺎﯾﯽ وام ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ‪ .‬از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫اﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﻦ ﻧﺸـﺪه ‪ .‬ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ازاد و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ‪ .‬ﯾﮑﺴﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ دوره ﻫﺎﯾﯽ را‬ ‫ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺬراﻧﺪم ‪.‬‬ ‫* ﻋﻨﻮان ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴـــــﺐ ﮐﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎراﻣﻮز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟‬ ‫از ﻃﺮف ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر اﻓﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪم و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪100‬ﻧﻔﺮ ﮐﺎر اﻣﻮز ﺗﺎﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ ام ‪ .‬ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪود ‪5‬ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪود ‪20‬ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬ ‫* ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟‬ ‫ﮐﻼس ﻫﺎی اﻣﻮزﺷـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷـﻮد ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫اﺳﺖ ‪ .‬دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼـــﻮﺻﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮدم و ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺎﻧﻮان در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﭙﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫اﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ‪3‬ﮔﺮوه رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮی ﺗﻘﺴـــﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻨﺎ‬ ‫ﮐﺎری ‪،‬ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ و ﻣﺲ و ﭘﺮدازش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫* ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ داﺷﺘﯿﺪ ؟‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ‪ .‬ﻫﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن از‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﺸــﮑﻠﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ دﻟﯿﻠﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ان را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ ؛ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ و اﻧـﺮژی ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻠﻒ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺪه‬ ‫‪ .‬ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻫﻤﯿﺸـــﻪ روی ﭘﺎی ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸــــﮑﻠﯽ‬ ‫ﺑـﺮﺧﻮردم ﺧﻮدم ان را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘــﯽ از ﻫﯿﭻ ارﮔﺎﻧــﯽ‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻢ ‪.‬‬ ‫* اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ از ﻫﻨﺮ را در اراک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ؟‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اراک ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد ‪ .‬ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳــﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ان ﺻــﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوش‬ ‫ﻧﻤﯽرود ‪ .‬ﻧﻤﯽﺷﻮد روی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﺴـﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت‬ ‫ﺗﻼش ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺧﻮدت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯽ ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﺧﻮدت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫* ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه ﻫﻨﺮ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴــــﺖ و دﻧﺒﺎل ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻧﻬﺎ ﭘﺸـﺖ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ‬ ‫اﺣﺴﺎس اﻧﺪک ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ان ﮐﺎر را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ در‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻫﺴﺖ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪ .‬ﺷﮑﺴﺖ اﻏﺎز ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫* اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﭼﻘﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم دارد ؟‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ در اﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮی و ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫ﺑﺰﻧﯽ ‪ .‬ﮐﺎر در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮد‪.‬‬ ‫* ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ؟‬ ‫ﻓﺮوش ﮐﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﻀـــــــــﺎی ﻣﺠﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮب ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ .‬از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار‬ ‫اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ .‬ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ ﺻﺎدرات ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺸــــﻮر ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ‪،‬اﻟﻤﺎن ‪،‬اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا و ﻫﻠﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫داﺷﺘﻪ ام ‪ .‬در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀــــــﻮر داﺷﺘﻢ ‪ .‬اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن راه‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ‪ ،‬ﭘﺸـﺘﮑﺎر و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸـﺪن اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺑﮕﻮ دﺳــــﺖ ﺑﻪ زاﻧﻮی ﺧﻮدت ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﻼش‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﺮو ‪ .‬راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸـــﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤــﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی‬ ‫اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09198866022‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه شغل آفرین

دو هفته نامه شغل آفرین 41

دو هفته نامه شغل آفرین 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/04/26
دو هفته نامه شغل آفرین 40

دو هفته نامه شغل آفرین 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/03/26
دو هفته نامه شغل آفرین 39

دو هفته نامه شغل آفرین 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/02/13
دو هفته نامه شغل آفرین 38

دو هفته نامه شغل آفرین 38

شماره : 38
تاریخ : 1400/01/17
دو هفته نامه شغل آفرین 37

دو هفته نامه شغل آفرین 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/26
دو هفته نامه شغل آفرین 35

دو هفته نامه شغل آفرین 35

شماره : 35
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!