دو هفته نامه شغل آفرین شماره 27 - مگ لند
0
صفحه قبل

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 27

صفحه بعد

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 27

دو هفته نامه شغل آفرین شماره 27

‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ روﺣﺎﻧﯽ ‪:‬‬ ‫ﭘﻮرﺷﻪﻫﺎی ﻧﺎزﭘﺮوردهﻫﺎ‬ ‫ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان‬ ‫دور دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ارزانﻓﺮوﺷﯽ ارز اﺳﺖ‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪ 4 - 26‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬ﻗﯿﻤﺖ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر‬ ‫و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫از ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ وام‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه‬ ‫از ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ‬ ‫‪ 25‬ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫را اﺧﺮاج ﮐﺮد‬ ‫ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ روز ﻣﻠﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد‬ ‫ﯾﮏ ﺗﯿﺮ و ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎن ؛‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﮑﺎران ﮐﺮو‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫ﻪ‪۳‬‬ ‫ﻪ‪۴‬‬ ‫ا ﯽ ﻨﺎ ﻪ ﻮ ﯽ ﻤﺎره ‪۹۹ -۱۰۷‬‬ ‫)ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﯽ ‪ 110*128‬ﺗﻌﺪاد ‪ 120/000‬ﻋﺪد(‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم (‬ ‫در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد ﻣﺸــﺮوح در ﺑﻨﺪ) اﻟﻒ( را از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮده و دارای‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ و اﮔﺎه ﺿﻤﻦ در دﺳﺖ‬ ‫داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﻨﺪ ) ب ( ﺑﻪ ادرس زﯾﺮ ‪ ،‬دﻋﻮت ﻣﯿﮕﺮدد ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ (ﺷﺮح ﮐﺎر ‪:‬‬ ‫ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﯽ ‪110*128‬‬ ‫ب ( اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫‪ -1‬ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ ،‬اﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﮐﻠﯿﻪ اﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ‪ /‬ﺗﻐﯿﯿﺮات و ‪....‬‬ ‫ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ وﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫‪ - 2‬ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴـﺐ ﯾﺎ ﻣﺠﻮز از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ‪ ،‬ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫‪ -3‬ﻓﻬﺮﺳـــﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷــــﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷــــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪات‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر‪ -‬ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب و ‪ ( ...‬اراﯾﻪ ﻣﺪارک و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اراﯾﻪ ﺳـــــﺎﯾﺮﻣﺪارک واﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﮐﻪ درارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫* ﻣﺪت اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 7‬روز ﮐﺎری و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀـﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ارﺳﺎل ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺴـﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ج ( ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ واﻗﻊ در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ‪22‬‬ ‫ﺟﺎده ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷــﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات وﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺪون اﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫د( ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ‪ -‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺮداﻣﺎد ‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎﺑﺎن ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪68‬‬ ‫دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ) دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ( ‪( 021 ) 82122543 -‬‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮔﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮ‬ ‫و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ ﴍﮐﺖ ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪26‬‬ ‫ﯾﮏ ﺗﯿﺮ و ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎن ؛‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﮐﺮو ‪ ۳‬ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﺧﺴﺎرت زد‬ ‫ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺛﺮ ﺳﻮء ﮔﺬاﺷﺖ‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دراﻣﺪزاﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺼــﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل‬ ‫‪ 1398‬ﺑﺎ وﺟﻮد وﻗﻮع ﻣﺸــــﮑﻼت ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﭼﻮن ﺟﺎری‬ ‫ﺷﺪن ﺳﯿﻞ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸـﻮر‪ ،‬ﺑﺎ ورود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫ﺳﯽ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ‪1397‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 40‬درﺻﺪی ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ورودی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸـــــــــﺒﯿﻨﯽﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳـــﺎل ‪ 9 9‬ﺑﺎ‬ ‫اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‪ ،‬ﭼﻮن ﺣﺬف وﯾﺰا ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ‬ ‫و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺗﺎزه ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ‪ 11‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ‬ ‫ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺮاوردی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر از ﺷﯿﻮع‬ ‫ﮔﺴـــﺘﺮده وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﺪود ‪ 3‬ﻫﺰار و ‪ 178‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‬ ‫‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی از اﻏﺎز‬ ‫ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺰار و ‪ 203‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‬ ‫‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴــﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺰار و ‪800‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‪ ،‬راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ‪ 126‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫و ﻣﺆﺳﺴــــﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ‪ 49‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـــﺖ اﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷـــﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺧﺴـــﺎرت وارده ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮ‪ ،‬اﺟﺎره ﻣﮑﺎن‪ ،‬ﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻨﺴـــﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﮑﺎران ﮐﺮو ﺑﺮای ﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ورزﻫﺎ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷـﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳـﺖ‬ ‫داده اﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان روز ﻣـﺰد ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫دراﻣﺪی ﺑـﺮای اﻣـﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﺪه‬ ‫ای از اﻓﺮاد ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸــﺎن را‬ ‫زده اﻧﺪ ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﺎ ﻫﺪف اﮔﺎه ﺳـﺎزی ﻣﺮدم‬ ‫از ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺨﺶ زﺑﺎﻟﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴــﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺎده‬ ‫ﻫﺎی اﺳـﺘﺎن از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی رﻫﺎ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﻣـﺮدم در اﻃـﺮاف ﺟﺎده ﻫﺎﺑﺎ اﻋﻼم ﻓـﺮاﺧﻮان‬ ‫ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﮔﺮان روز ﻣﺰد را ﮐﻪ در اﯾﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ دﭼﺎر ﻣﺸــــﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را‬ ‫ﺟﻬﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼــــــﯽ ﺧﯿﺮﯾﻦ ‪ ،‬اﯾﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺼـﯿﺮی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀــﺎی‬ ‫ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاﭘﺴــﻨﺪاﻧﻪ ‪،‬اﯾﻦ ﻃﺮح از ‪18‬‬ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴــــﺎل اﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن‬ ‫اداﻣﻪ دارد و ﻫﺮ روز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺳـــــﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﮑﺎر ﺷــــﺪه از ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ اﺳـــﺖ و ﻫﺪف دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎده ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻋﺎری از اﻟﻮدﮔﯽ و زﯾﺒﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻣﺮدم‬ ‫را رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﺣـﺮﯾﻢ ﺟﺎده ﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎک در ﺳﺮاﺳـﺮ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﺑﺼﯿﺮی ﮔﻔﺖ ‪ :‬اﻣﺮوز در ‪ 5‬ﻣﺤﻮر ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﻫﺴـﺘﯿﻢ و اوﻟﯿﻦ ﺟﺎده ﮐﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺷــﺪﯾﻢ اراک ﻓﺮاﻫﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ‪ 16‬ﺗﻦ‬ ‫زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳـﻤﺖ‬ ‫راﺳـﺖ ﺟﺎده اراک ﻓﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود ‪ :‬دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﮐﺴـﺎزی‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎده روﺳـﺘﺎی ﻃﺮﻣﺰد ﺑﻮد ﮐﻪ دو‬ ‫ﻃــﺮف ﺟﺎده ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧــﯽ ﮐﻼ‬ ‫ﭘﺎﮐﺴـﺎزی ﺷﺪ و ﺣﺪود ‪ 5‬ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ اوری‬ ‫ﺷــﺪ و ﺧﻮد روﺳــﺘﺎی ﻃﺮﻣﺰد و راﻫﺰان ﻫﻢ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﺴـﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪس رﺿﻮاﻧﯽ ﺑﻮد‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴـــﺘﯿﻢ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎده ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺮه ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر‬ ‫ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳـﺖ و اﻻن ﺑﺎ ‪ 8‬ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ‪ 4‬ﭼﻬﺎر‬ ‫روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻی زﺑﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤـــــــﻮر ﮐﺎر ﻣﻘﺪاری‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا ﺗﺎ دو روز‬ ‫اﯾﻨﺪه ﭘﺎﮐﺴـــﺎزی اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺳﯿﺪ‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮر ‪ ،‬ﺟﺎده ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳـﻤﺖ‬ ‫راﺳـﺖ ﺟﺎده را از ﺳـﻪ راﻫﯽ ﺧﻤﯿﻦ دو اﮐﯿﭗ‬ ‫ﻣﺸـﻐﻮل ﭘﺎﮐﺴـﺎزی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫دﻟــــــﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻼ ﺗﺎ‬ ‫روﺳﺘﺎی ﺷـﻬﻮه ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ اﻻن ‪ 6‬ﻧﻔﺮ‬ ‫در اﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪی ﺟﺎده ﺧﻤﯿﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺳــﻤﺖ‬ ‫راﺳﺖ ﺟﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴـﺎزی اﺳﺖ و در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻧﻪ ﺳﯿﺒﮏ را ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ‪5‬‬ ‫روز اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﻫﺴــﺘﯿﻢ و‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی زﺑﺎﻟﻪ ﮐﺎر را ﻣﻘﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐــﺮده‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ 29‬ﮐﺎرﮔﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راﻧﻨﺪه‬ ‫واﻧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳـــﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ‪ 6‬اﮐﯿﭗ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴـــﺘﻨﺪ و روزاﻧﻪ‬ ‫‪ 1 0 0‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﺰد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﮔـﺮ و ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 50‬ﻫـﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ واﻧﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷــﻮد و اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳــﺎﻋﺖ ‪8‬‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 3‬ﻋﺼﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺼﯿﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﺳﺎﺧﺖ ‪ :‬زﺑﺎﻟﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺟﻤﻊ اوری ﺷـــــﺪه ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻧﺒﺎﺷــﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـــﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳـــﻂ‬ ‫ﺷــــــــﻬﺮداری ﯾﺎ دﻫﯿﺎری و ﯾﺎ اداره راه و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺼﯿﺮی اﻓﺰود ‪ :‬در اﯾﻦ ‪ 14‬روز ﮐﺎری‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 5 4‬ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ اوری ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼــﺪ و ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻧﯿﺰ‬ ‫در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ‬ ‫دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد ‪ 30‬ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫‪ 255‬ﮐﺎرﮔﺮ روز اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود ‪ :‬اﻓﺮاد ﺧﯿـﺮ ﻣـﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷــــﻤﺎره ﮐﺎرت‬ ‫‪ 6104337875389007‬ﺑــﻪ ﻧﺎم‬ ‫ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﺼــﯿﺮی وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺴــﺎپ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺷـﻤﺎره ‪ 09183639701‬وارﯾﺰی‬ ‫ﺧﻮد را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮای‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺮاد ﺧﯿـﺮ ﻓﯿﺶ وارﯾـﺰی ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴــــﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫وارﯾﺰی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ ارﺳــﺎل ﻣﯽ‬ ‫ﮔـﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐــﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮدار اراک ‪:‬‬ ‫ﭘﻞ ﴲﯿﺪ ﮐﺎوه ﻧﺒﯿﺮی ‪ ۹‬اردﯾﳢﺸﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷــﻔﯿﻌﯽ ﺷـــﻬﺮدار اراک در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼــــﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳـــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫‪،‬اﻋﻀــﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ‬ ‫اﺳـﺘﺎن از ﭘﺮوژه ﭘﻞ ﺷــﻬﯿﺪ ﮐﺎوه ﻧﺒﯿﺮی ) ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﻬﺪی ( ﺧﺒـــــــــﺮ از اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻧﻬﻢ‬ ‫اردﯾﺒﻬﺸــــﺖ ﻣﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺷﻮرا ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸـﻮری را داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻠﻨﮓ ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﯿـــﺰ ﺑﻪ‬ ‫زﻣﯿﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷـﻔﯿﻌﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم در ﺗﻼش‬ ‫ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه‪،‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﺳـــﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﻞ را ﺟﻬﺖ اﺳــــﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ وﻋﺪه‬ ‫ﻫﺎی داده ﺷــﺪه ﺑﻪ ﺷـــﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ‪.‬‬ ‫در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﻞ ﺷـــــﻬﯿﺪ ﮐﺎوه ﻧﺒﯿﺮی‬ ‫ﺷـﻬﺮدار اراک ﺑﻪ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ‬ ‫ﭘﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕـــــــﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸــــــﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﺷﻬﺮدار اراک‬ ‫و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‬ ‫و اﺻــﺤﺎب رﺳـــﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘـﺮوژه‬ ‫زﯾﺒﺎﺳــﺎزی ﺷــﻬﺮک‬ ‫وﻟﯿﻌﺼــﺮ )ﻋﺞ( ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷــــﻬﺮک رﻓﺘﻨﺪ و از‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺷــــﺎﻫﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺑﻮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷـــﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳـــﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼـــﺮ ) ﻋﺞ( در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ اراک و ﻋﺒﻮر ﻣﺴــــﺎﻓﺮﯾﻦ از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد اﺳـــــﺘﻘﺒﺎل وﯾﮋه در‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻔﯿﻌﯽ در ﺣﺎﺷـﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺿـﻤﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷـــــﻬﺮک از ﻧﺰدﯾﮏ در‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸــــــــﮑﻼت اﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﻣﺸــﮑﻼت ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ را‬ ‫ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸـﮑﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸــﮑﻞ‬ ‫ﺟﻤﻊ اوری ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺻﺎدر‬ ‫ﮐﺮد‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻧﮓ اﻣﯿﺰی اﯾﻦ‬ ‫ﺷـﻬﺮک ﻣﻮرد رﺿـﺎﯾﺖ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷــﻬﺮک و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ در رﺳـﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷــــﻬﺮداری ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﻬﺮی‪ ،‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻐﻞ اﻓﺮﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ‬ ‫از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺷـﻬﺮی‬ ‫اراک ﺣﺎﺿـــــﺮان از‬ ‫ﭘــﺮوژه ﻧﻮرﭘـــﺮدازی‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷـــــﻔﯿﻌﯽ‬ ‫ﺷـــــﻬﺮدار اراک در‬ ‫ﺧﺼــﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوژه‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻘﺎﻃــــــــﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮﻫﻤﺴـﻄﺢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‬ ‫ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗــﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﻓﻀـﺎی ﺑﺼـﺮی‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀــــــﺎی ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری اراک ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد‪:‬در اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه از‬ ‫‪ 1000‬ﻻﻣﭗ ال ای دی از ﻧﻮع وال واﺷﺮ‪280 ،‬‬ ‫ﭼــــــﺮاغ ال ای دی از ﻧﻮع دﮐﻮراﺗﯿﻮ و ‪230‬‬ ‫ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻟﯿﺰری و ‪ 4‬ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ اﺳـــﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷـﺪه اﺳـﺖ ‪.‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷـــﺒﺎﻧﻪ روزی ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی در‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷـﻔﯿﻌﯽ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺒﺎﺳـﺎزی‬ ‫ﻣﺤﻮﻃﻪ زﯾﺮ ﭘﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ زودی ﻃــــﺮاﺣــــﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪26‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪:‬‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺮو از ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﳢﺸﺖ ﺑﺮﻗﺮار‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫درﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﻫﭙﮑﻮ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر اﯾﺮاد دارد و دﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸـﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺴــــﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ‪65‬‬ ‫درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪،‬‬ ‫اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬از ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 450‬ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 950‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ 55‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪه ﺻـﻨﺪوق‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ‪ 70‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺎر از ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸـﻮر ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وزارت ﮐﺎر و واﺑﺴـﺘﮕﯽ ‪ 1 2‬دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و ‪...‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ‪ 100‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸـــــــــﻮر از اﯾﻦ‬ ‫وزارتﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در اداﻣﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﺳـﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﺮ‬ ‫اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷـﺪ‪ ،‬اﺷــﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪:‬‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ‪ 50‬درﺻﺪ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر در‬ ‫ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن از‬ ‫ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺑﺘﻼی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬از ﻣﺠﻤﻮع ‪ 24‬ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎل در اﺳــــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 19‬ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﻗـــﺮﯾﺐ ﺑﻪ ‪ 10‬ﻧﻔـــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی‬ ‫ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارﻧﺪ و ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺧﺼــﻮص ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺐ و‬ ‫زﯾﺎن اﻗﺘﺼـــــﺎدی ﮐﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺎن‬ ‫درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷـﺪﻧﺪ از‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸـــﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ درﺻﺪ اﻟﻮدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ان اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸــﺪﯾﺪ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳـﺖ‪ .‬در ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴـﺎﺋﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸــﺪه ﺑﻮد ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم داده ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳــﺎزی دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ از‬ ‫ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ اداره ﮐﻞ از ‪ 16‬ﻓــﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه و‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره‬ ‫ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀــــﺎﺋﯽ در ﺧﺼـــــﻮص ﺗﺨﻠﻒ در رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ از ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫وی ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸـــــــﮕﯿﺮی از اﺳﯿﺐ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود‪ :‬دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر‬ ‫ﮐﺎر دارد و ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳـﺖ و‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ وزارت ﮐﺎر از ‪ 23‬اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ 98‬راه‬ ‫اﻧﺪازی ﮐﺮده در راﺳـﺘﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺻــﻮرت‬ ‫ﻏﯿﺮﺣﻀــﻮری ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻗﺪام‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 4500‬ﻧﻔﺮ در اﺳـﺘﺎن در اﯾﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸـﺨﺺ‬ ‫ﺷﻮد از اﯾﻦ ‪ 4500‬ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸــــﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ‬ ‫ﺷــﻮﻧﺪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳــﺖ‪ .‬ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷـــﻮد از ﻧﯿﻤﻪ‬ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮای ان دﺳﺘﻪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺸـﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮری ﺑﺮﻗﺮار ﺷـﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ‪ 4‬درﺻﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮد وام ‪ 12‬درﺻﺪی‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴــﺌﻮل در اداره ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ اﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ‬ ‫وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ وام ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ‪ 1 2‬درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ دارد‪.‬‬ ‫وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬ﻫﺸﺖ درﺻﺪ از ﺳﻮد اﯾﻦ‬ ‫وام ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸــﻮر ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺷــﻮد و اﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وام در واﻗﻊ ﭼﻬﺎردرﺻــﺪ از‬ ‫ﺳــــﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــــﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷـﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳـﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ‪23‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﺸــﻮر ﻧﯿﺰ وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻗﺴـﺎط ‪ 24‬ﻣﺎﻫﻪ از ﯾﺎراﻧﻪ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫او ﮔﻔﺖ ‪ :‬از اﻧﺠﺎﮐﻪ ﺻـــــﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری از ﻣﺤﻞ ﺳـــﻪ درﺻـــﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺷـﺪﮔﺎن را ﻧﺪارد‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارﯾﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺸـــﮑﻞ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﭘـﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔـﺮان ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴــﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼــﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در‬ ‫ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ رﺳـﺘﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳــﻪ ﻣﺎه‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﻬﺎل در ﭘـﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳـﯿﺐ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫در ﺧﺼــﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و وام ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴـــﻨﻪ‬ ‫اﺻﻨﺎف و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺴـــــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﻬﺎل در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا‪ ،‬رﺳــــــــﺘﻮران ﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﺷـــﮕﺮی و ﻫﺘﻞ ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ وﮔﺮدﺷﮕﺮی‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺴــــﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪،‬‬ ‫دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷـﮕﺮی؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮﺷــﺎک‪ ،‬ﮐﯿﻒ و‬ ‫ﮐﻔﺶ‪ ،‬اﺟﯿﻞ و ﺧﺸـــﮑﺒﺎر‪ ،‬ﻗﻨﺎدی‪ ،‬ﺑﺴـــﺘﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ‪ ،‬اﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ‪ 10‬رﺳﺘﻪ ای ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸـــﻤﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ‪ ،‬اﻣﻬﺎل ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه‬ ‫ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ درﺧﺼـــــﻮص ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺰود ‪ :‬ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪ‬ ‫رﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـــــــﯽ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ‬ ‫ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺣﺴــﺎب‪ ،‬ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺳــــــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﻬﺎ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺻـــﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ‪ 15‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸــــــﺖ ﻣﺎه‬ ‫درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دراﻣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ‬ ‫دراﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻌﺪ از ان‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳـــﺖ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ‪ :‬در‬ ‫ﺣﻮزه دراﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ دراﻣﺪی و‬ ‫ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و‬ ‫از اﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸـﻮر‪ ،‬واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی زﯾﺮ ‪ 10‬ﻧﻔﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﺳﯿﺐ دﯾﺪه‬ ‫اﻧﺪ و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﮐﺸـﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳــــــﺪ و در ﺣﻮزه دراﻣﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬اﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﺎاﻫﻼن‬ ‫دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﭙﮑﻮ ﺟﺎن ﻧﮕﯿﺮد‬ ‫وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺧﺼــــــﻮص ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺘﺎن‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ اراک ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــــﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫اواﺧﺮ ﺳﺎل ‪ 95‬درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻــﻠﯽ ان ﻫﻢ واﮔﺬاری ﻧﺎﺻــﺤﯿﺢ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸـــــﻮر و اﺳﺘﺎن ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ واﮔﺬاری ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ‬ ‫واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸـــﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﺎﻫﺎ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮان اﺷــﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ واﮔﺬاری‪،‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی اﺻـــــﻞ ‪ 44‬ﺑﺮای اﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼــــﻮص ﻋﻤﻞ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ واﮔﺬاری ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎاﻫﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺼـــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪:‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻫﻠﯿﺖ را ﺻـﺮﻓﺎ در داﺷـﺘﻦ ﭘﻮل و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴــﺖ و‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺨﺼــﺼــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﮑﻮ را ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺮادی واﮔﺬار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ‬ ‫اﺷـــﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷــــﺖ ‪ .‬ﻧﻮع‬ ‫واﮔﺬاری‪ ،‬ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ واﮔﺬاری‪ ،‬ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ اﻓـﺮادی ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬ ‫از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴـﺖ واﮔﺬاری ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﺎرﮔـﺮی‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دﭼﺎر ﻣﺸــــﮑﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﻧﺒﺎل‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ‬ ‫وزﯾﺮ درﺧﺼـﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻫﭙﮑﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻣﯽ‬ ‫رﺳـﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸــﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت راﻫﺴــﺎزی دارد و‬ ‫ﻫﭙﮑﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬اﺳﺘﻮک اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼـــﻮﻻت وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واردات‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻫﺰار‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﺎن‪ ،‬ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر‬ ‫اﯾﺮاد دارد و دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺸـﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﺜﺎل ﻫﭙﮑﻮ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ‪ ...‬را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺤﺴــــــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﻌﯽ وﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری در‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻗﻄﻌﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ را‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺸـــــﻤﮕﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎد‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻂ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان‪ ،‬اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺴـــﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫‪ 6.9‬رﺗﺒﻪ دوم ﮐﺸــﻮر را از ﺣﯿﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼـــﺎص داد‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﮐﺮد‪ :‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺸــﻮر در زﻣﺴــﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 10.6‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﻮده اﺳــﺖ و ﻧﺮخ اﺳــﺘﺎن از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳـــﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ‪ 12‬ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 8.1‬درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 97‬در‬ ‫ﺣﺪود ‪ 0.3‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 15‬ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ‬ ‫اﺑﺎﯾﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ‪ 12‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺮ ‪ 2500‬ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 15‬ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار در اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ 98‬ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺮود‪ :‬ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ و اﻣﺎر اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽ اﯾﺪ دﻗﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﮐﻤﺘـﺮ ﭘﯿﺶ ﻣـﯽ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾـﯽ در ان وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪ ،‬در اداﻣﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﺑﺎروری‬ ‫ﺟﻬﺎد داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اداره‬ ‫ﮐﻞ در ﯾﮏ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺳــﻪ ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎون و‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد داﻧﺸــــــﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه اﻣﻮزش و‬ ‫اﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗـﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺧﻮﺑـﯽ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻮزه اﻣﻮزش در اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﭘﯿﺸـــﺒﺮد اﻫﺪاف و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓـﺰاﯾـﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﯾﻦ‬ ‫راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﮏ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻟﯿﻠﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ ‪shoghlafarin.news@gmail.com :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32219051 - 32215787 :‬ﻓﺎﮐﺲ ‪32221519 :‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ‪33250091‬‬ ‫اﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 1662‬و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ‪14007691394‬‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ‪ 1398/11/29‬ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﺸـــــﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ ، 14‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮارا ‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ اﺑﻮذر ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮارا ‪ ،‬ﭘﻼک ‪ ، 74‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ‪-‬ﮐﺪﭘﺴـﺘﯽ ‪1443853450‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح ﻓﻮق اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ‪/.‬‬ ‫اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری دﻟﯿﺠﺎن )‪(809338‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه‪ - 1399‬ﺷﻤﺎره ‪26‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ‪ ۱۵۹۸‬ﻣﺸﱰک ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﯾﮏﻫﺰار و ‪598‬ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮق اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮق ﻃﯽ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴـــﯿﻦ ﺷﻤﺴـــﯽ اﻓﺰود‪349 :‬‬ ‫ﻣﺸـﺘﺮک در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﯾﮏﻫﺰار و ‪2 7‬‬ ‫ﻣﺸـــﺘﺮک در ﺑﺨﺶ ﮐﺸــــﺎورزی و‪219‬‬ ‫ﻣﺸـﺘﺮک در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﺼــﺮف ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪو‬ ‫ﺣﺪود‪ 58‬ﻣﯿﻠـﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋـﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎر در ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮزﺷــﯽ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﺷــﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻــﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼــــﺮف ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴـــــﯿﺞ ﺑﺎﻫﻤﮑﺎری‬ ‫دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳــﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ از‬ ‫اﺧﺮاج ‪ 2 5‬ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از ﺷـــﺮﮐﺖﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻔﻘﻮد ﺷـﺪن ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﻟﭗ ﺗﺎپ در اﯾﻦ‬ ‫واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫داوود ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ‪ ،‬اﻇﻬﺎر‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﺷــــﺮﮐﺖ ﭘﺎرﻟﻮ در‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷــــﺪﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻓـــﺮﻣﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻃــــﺮح‬ ‫ادﻋﺎﻫﺎی واﻫﯽ و ﭘﻮچ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺮاج دﺳﺘﻪ‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان زده اﺳـﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻔﻘﻮد‬ ‫ﺷﺪن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﭗ ﺗﺎپ در ﻓﻀـــــﺎی‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و‬ ‫ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔــــــﺮان و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد‪ :‬ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی‬ ‫ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﺴـــﯿﺠﯿﺎن ﻓﻌﺎل ‪ ،‬ﺳﻤﻦ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ‪،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴـــــﯿﻞ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ ‪،‬اﺟﺮای ﺷـــــــﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ اﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼـــــــﺮف درﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤﯽ “اﯾﺪه ﺷـﻮ “ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸــﺎرﮐﺖ اداره ﮐﻞ اﻣﻮزش وﭘﺮورش را از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳـــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸـــﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺪود ‪ 735‬ﻫﺰار ﻣﺸـــﺘﺮک اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اﻓﺰود‪ :‬ﺑﯿﺶ از ‪16‬ﻫﺰار ﻣﺸــﺘﺮک ﻃﯽ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﻓﺰوده و‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ‪13‬ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﺴـــــﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺳــﺮﻗﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﻟﭗ‬ ‫ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴـــﺎرات ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸــــــﻮر وارد ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪،‬اﻓﺰود‪ :‬ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 400‬اﻧﺸــﻌﺎب ﺑﺮق‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزﻃﯽ ﺳـﺎل ‪9 8‬در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺟﻤﻊاوری ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و‬ ‫ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﯾﮏ ﻫﺰارو ‪2 3‬‬ ‫ﮐﻪ ‪ ۲۵‬ﮐﺎرﮔﺮ را اﺧﺮاج ﮐﺮد‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﺸــﻮد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از‬ ‫ﮐﺎرﮔــــﺮان ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻـــﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎرﮔـﺮان در ﻧﮕﻬﺒﺎﻧـﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﺻـﻼ وﺟﻮد اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه راﯾﺎﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳـــــﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘﺲ از اﺧﺮاج‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 15‬ﺳﺎل‬ ‫در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸــﺎر اﮔﻬﯽ‬ ‫اﺳــﺘﺨﺪام اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎرﮔـﺮان ﯾﺎد‬ ‫ﺷـــــــﺪه را اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد‪،‬‬ ‫ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪ ،‬از ﻣﻌﻮﻗﺎت‬ ‫ﻋﯿﺪی‪ ،‬ﺳــــــﻨﻮات و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ‬ ‫ﺷـــﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود ‪ :‬اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ورق ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺷﯿﺮواﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺿـــﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ‪ 100‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪25‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺮزاﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀــﺎﯾﯽ و ﻣﺴــﺌﻮﻻن‬ ‫اﻧﺸــﻌﺎب ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را ﻃﯽ ﺳﺎل ‪98‬ﺑﻪ ﻣﺠﺎز‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳـــــﺎﯾﺮ‬ ‫اﻧﺸــــﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮﯾﺢ‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺳﺮﻗﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر در ﺷـﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﺳـــﯿﺐ ﺑﻪ وﺳـــﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸــــﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺧﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺒﺾ‬ ‫ﺑﺮق ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷــﻨﺎﺳـــﻪ ﻗﺒﺾ را ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﻤﺎره ‪ 1000500121‬ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ‬ ‫‪ 1521‬و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـــﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮق و‪...‬اﻣﮑﺎن‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻓــــــﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ‬ ‫ﺷــــﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی از اﺧﺮاج ‪ 47‬ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺷـــــﺮﮐﺖ‬ ‫روﻧﺎک دارو ﺷﻬﺮﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوه ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد و‬ ‫اﻓﺰود ‪ :‬ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫در ﮔﺮدش از ﺳــﻮی ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو‬ ‫وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی‬ ‫اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸـــــﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد در روزﻫﺎی اﯾﻨﺪه ‪ 200‬ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه داروﯾــﯽ را‬ ‫ﻧﯿﺰ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐـﺎرﮔﺮ و ﮐـﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎور ﺷﻤﺎ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤــﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در دﻋﺎوی‬ ‫اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ و ﻻﯾﺤﻪ و ﺣﻀـﻮر در ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺸـﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف‬ ‫اداره ﮐﺎر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪karegarvakarfarma‬‬ ‫‪@karegarvakarfarma‬‬ ‫‪09183616864‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‬ ‫اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ روﺣﺎﻧﯽ ‪:‬‬ ‫ﭘﻮرﺷﻪﻫﺎی زﭘﺮوردهﻫﺎ‬ ‫ﮐﻪ در ﺧﯿﺎ نﻫﺎی ﲥﺮان‬ ‫دور دور ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ارزانﻓﺮو ارز اﺳﺖ‬ ‫اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳــــﺒﺎت از ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ‪ ،97‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﺼــﯿﺺ ارز ارزان ﺑﺮای واردات ﭘﺮداﺧﺖ ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﮐﺎن ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﮔﺰارش دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﺎل ‪97‬‬ ‫ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ‪ .‬ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ارزی اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳـــﺖ ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎد رﯾﺎﺳــﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ‪ .‬اﻣﺎ دﯾﻮان‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺤﻖ وارد ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻨﺎر ان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪ 4 0‬ﺳـﺎل اﺳـﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳــﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺸـﻮر ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼـــــﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ ‪ .‬اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼ در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﺻـﺤﺒﺖ از ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪ 2 0‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ارزان اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﺎراج‬ ‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺛــﺮ ﻣﺎﻟــﯽ اﯾﻦ ﺗﺎراج ارزی ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ارز واﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮑﺼــﺪ و ﺷﺼـــﺖ ﻫﺰار‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸــﻮر در‬ ‫ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا اﯾﻦ وﺿﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺗﻤﺎم ‪ 40‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از زﻣﺎن ارز ‪ 7‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ارز ‪ 60‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ارز ‪ 170‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و ارز ‪ 300‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ارز ‪ 500‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ارز ‪ 950‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ارز ‪3‬‬ ‫ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ارز ‪ 4200‬ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ‪ .‬ﻫﻤﯿﺸــــــــــﻪ‬ ‫ارزانﻓﺮوﺷــــﯽ ارز ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺛﺮوت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان‬ ‫ﺻــﺮف ان ﺷــﺪه و ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف دوﻟﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﺗﻮرم اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﺴــــــﯿﺮ را‬ ‫اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ارز ﻧﻔﺘـــﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎزار‬ ‫ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑﻪ دراﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﻮد ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸــﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ارزان ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا و دارو‬ ‫ﺑﺮای ان ﯾﺎراﻧﻪ رﯾﺎﻟﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـــــــﻮد ‪ .‬ﯾﮏ دﻻر‬ ‫ارزانﻓﺮوﺷﯽ ارز ﻓﺴـــﺎداور اﺳﺖ و از ﻣﺼـــﺎدﯾﻖ ﭘﻮلﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎداورده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺴـــــﯿﺎر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮرﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزﭘﺮوردهﻫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان دور‬ ‫دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺼـــــﻮل ارزانﻓﺮوﺷﯽ ارز اﺳﺖ ‪ .‬اﻗﺎﻣﺖ و‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ در ﺧﺎرج‬ ‫از ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮل ارزانﻓﺮوﺷﯽ ارز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ارز‬ ‫ارزان ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﻠﯿﺖ او ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﮔﺰارش ﺧﻮب دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺴـﺎط ارز‬ ‫ارزان را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳـﯿﺎﺳـﯽ اﻋﻢ از‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺎر ﺑﺮای ﺗﺨﺼـﯿﺺ‬ ‫ارز ارزان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺴـﺎط ﺣﺮامﺧﻮاری‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷــﻮد‪ .‬و ﺛﺮوت ﺑﺎد اورده ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬دﯾﮕﺮ ﺑﺎ‬ ‫ارز دارو‪ ،‬زﯾﻦ اﺳـــﺐ وارد ﻧﻤﯽﺷـــﻮد‪ .‬ﺑﺎ ارز ارزان ﺧﻮدروی‬ ‫ﻟﻮﮐﺲ وارد ﻧﻤﯽﺷـــﻮد ‪ .‬ﺑﺎ ارز ارزان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﻗﻼﺑﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ارز ارزان را وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻬﻢ رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻣﯿﺪ‬ ‫اﻧﮑﻪ ﯾﮏ دروازه ﻓﺴﺎد ‪ 40‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

آخرین شماره های دو هفته نامه شغل آفرین

دو هفته نامه شغل آفرین 41

دو هفته نامه شغل آفرین 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/04/26
دو هفته نامه شغل آفرین 40

دو هفته نامه شغل آفرین 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/03/26
دو هفته نامه شغل آفرین 39

دو هفته نامه شغل آفرین 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/02/13
دو هفته نامه شغل آفرین 38

دو هفته نامه شغل آفرین 38

شماره : 38
تاریخ : 1400/01/17
دو هفته نامه شغل آفرین 37

دو هفته نامه شغل آفرین 37

شماره : 37
تاریخ : 1399/12/26
دو هفته نامه شغل آفرین 35

دو هفته نامه شغل آفرین 35

شماره : 35
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!