هفته نامه نوسان شماره 109 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نوسان شماره 109

صفحه بعد

هفته نامه نوسان شماره 109

هفته نامه نوسان شماره 109

‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫گره های قالی ایرانی‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف ایــران‪ ،‬روزهــای ســختی را در دوران تحریــم‬ ‫ـیده‬ ‫ـل رسـ‬ ‫ـه حداقـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫ـه صادراتـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـذارد‪ .‬روزهایـ‬ ‫ـی گـ‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـت سـ‬ ‫پشـ‬ ‫و کمتــر مــی توانــد ســفیر هنــر و صنعــت اصیــل ایرانــی در بازارهــای‬ ‫ـتباف‬ ‫ـگاه فرش دسـ‬ ‫ـن نمایشـ‬ ‫ـت و دومیـ‬ ‫ـود بیسـ‬ ‫ـن وجـ‬ ‫ـا ایـ‬ ‫ـد‪ .‬بـ‬ ‫ـی باشـ‬ ‫جهانـ‬ ‫ـدگار‬ ‫ـراث مانـ‬ ‫ـران و میـ‬ ‫ـر ایـ‬ ‫ـکوه هنـ‬ ‫ـا شـ‬ ‫ـگاه بـ‬ ‫ـعار « نمایشـ‬ ‫ـا شـ‬ ‫ـان بـ‬ ‫اصفهـ‬ ‫ایــن ســرزمین» در محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان‬ ‫اصفهــان برگــزار می شــود‪ .‬نمایشــگاهی کــه عرصــه تعامــل قالیبــاف‪،‬‬ ‫طــراح‪ ،‬نقــاش‪ ،‬قالیشــو‪ ،‬چله کــش‪ ،‬فروشــنده‪ ،‬تولیدکننــده‪ ،‬رفوگــر‪،‬‬ ‫ابــزار‪ ،‬رنگــرز‪ ،‬تامین کننــده مــواد اولیــه و صادرکننــده فــرش اصیــل‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـران خواهـ‬ ‫ایـ‬ ‫گزارش‬ ‫ضعفساختار‬ ‫گریبان گیر فرش ایران‬ ‫بهمــن نامورمطلــق گفــت‪ :‬ســاختار صنایع دســتی و فرش‬ ‫یــک ســاختار معیــوب‪ ،‬ناقــص و ضعیف اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد برجســته دانشــگاه بــا بیــان این کــه ایــران‬ ‫در گذشــته دارای جاده هــای متعــدد ســنتی در زمینــه‬ ‫مبــادالت اقتصــادی فــرش بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از جملــه‬ ‫ایــن جاده هــا مســیر ترکیه‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬عــراق و شــامات‬ ‫اســت کــه در زمــان صفویــه و قاجــار از ان اســتفاده‬ ‫می شــد‪ .‬مــا چــرا نبایــد بــرای احیــای جــاد ه فــرش در‬ ‫کشــورمان هزینــه و از ان بهره بــرداری اقتصــادی کنیــم؟‬ ‫دســت کم ســودی کــه ایــن موضــوع دارد برندســازی‬ ‫اســت‪ .‬اگــر ایــن اقــدام صــورت گیــرد‪ ،‬فــرش ایــران بــه‬ ‫یــک قطــب بــزرگ تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬در اروپــا فرش هــای مــا‬ ‫بــه فــروش نمی رســد‪ ،‬ایــن بیمــاری بــه «قیمــت» و‬ ‫«طراحــی» مربــوط می شــود‪ ،‬درحالــی کــه اگــر بخواهیم‬ ‫تبارشناســی فــرش را انجــام دهیــم هیــچ کشــوری بــه‬ ‫انــدازه ایــران در ایــن زمینــه غنــی نیســت‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫برندســازی کنیــم‪.‬‬ ‫نامورمطلــق بــا اشــاره بــه این کــه ســلیقه مــردم دنیــا‬ ‫تغییــر کــرده گفــت‪ :‬دنیــای امــروز دیگــر فــرش شــلوغ‬ ‫را نمی خــرد‪ .‬در دنیــا می خواهنــد بــا فــرش فضــای‬ ‫ارامــی در زندگــی خصوصــی خــود ایجــاد کننــد و ایــن‬ ‫یعنــی هنرمنــدان مــا باید بــا بازارهــای جهانی و از ســوی‬ ‫دیگــر زیبایی شناســی ارتبــاط برقــرار کنند‪ .‬نامــور مطلق‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬نظــام اداری مــا نیــز در ایــن حــوزه جــرات‬ ‫تغییــر ســاختاری نــدارد‪ ،‬در حالی که ســاختار ایــن حوزه‬ ‫معیــوب اســت و بایــد تغییــر کنــد‪ .‬وی خاطر نشــان کرد‪:‬‬ ‫گرفتــن ســهم بیشــتر از بازارهــای جهانــی بــا توجــه بــه‬ ‫ســابقه ایــران در حــوزه صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‪،‬‬ ‫انجــام پژوهش هــای مشــترک و تبدیــل رقابــت داخلــی‬ ‫بــه رقابــت بیرونــی از مهم تریــن گام هایــی اســت کــه می‬ ‫تــوان بــرای رونــق ایــن حــوزه انجــام داد‪ .‬وی بــا تاکیــد بر‬ ‫اینکــه هــم اکنــون حــدود ‪ ۳‬میلیــون نفــر در حــوزه فرش‬ ‫و صنایــع دســتی مشــغول بــه فعالیــت هســتند افــزود‪:‬‬ ‫ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد از‬ ‫کنــار ان بــه راحتــی بگــذرد‪.‬‬ ‫نامــور مطلــق در بخــش دیگری از ســخنان خــود با تبیین‬ ‫اهمیــت اســتراتژیک ارتباط میــان صنایع دســتی و فرش‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــه دلیــل نزدیکی و شــباهت های میــان این‬ ‫دو حــوزه‪ ،‬معاونــت صنایــع دســتی و مرکــز ملــی فــرش‬ ‫ایــران مــی تواننــد اقدامــات و فعالیت هــای مشــترکی را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه صنایع دســتی و فــرش‬ ‫از لحــاظ عملیــات تشــکیالتی جــدا افتاد ه انــد‪ ،‬امــا دارای‬ ‫بســتر و اســاس مشــترک هســتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬اصــل و‬ ‫اســاس همــکاری و فعالیت هــای مشــترک‪ ،‬همدلی اســت‬ ‫کــه میــان مســئولین ایــن دو بخــش وجــود دارد‪ .‬نامــور‬ ‫مطلــق تصریــح کــرد‪ :‬حتــی در طرح هــا و لوایحــی کــه‬ ‫بــه مجلــس ارائــه می شــود‪ ،‬اشــتغال میلیونــی ایــن دو‬ ‫حــوزه باعــث می شــود تــا مجلــس بــا توجــه بیشــتری‬ ‫ایــن طرح هــا را بررســی کنــد و موضــوع اتحــاد ایــن دو‬ ‫حــوزه مــورد تاکیــد و توجــه مجلس قــرار خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫‪2‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مرکز رشد فرش در اتاق اصفهان ایجاد شود‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر اول‬ ‫مســعود گلشــیرازی گفــت‪ :‬ارائــه خدمــات نویــن بــه اعضــا از جملــه بازاریابــی و حمایــت از حضور‬ ‫در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی مــی توانــد تشــکل ها را فعــال تــر و اثربخــش تــر ســازد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان یکــی از چالش هــای مهــم تشــکل های اقتصــادی‬ ‫را عــدم ارتبــاط فعــال بــا اعضــا عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اتــاق اصفهــان تــاش مــی‬ ‫کنــد تــا شــبکه ارتباطــی تشــکل ها بــا اتــاق و همچنیــن بیــن اعضــا را فعــال ســازد‪.‬‬ ‫وی از تشــکل های تولیــدی و صادراتــی فــرش خواســت کــه بــا همــکاری یکدیگــر‬ ‫مرکــز رشــد فــرش را در اتــاق ایجــاد و از صــادرات ایــن محصــول حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫از سوی رئیس مرکز ملی فرش اعالم شد‪:‬‬ ‫تسهیالت جدید برای فعاالن فرش دستباف‬ ‫مرکز ملی فرش از طرح های پژوهشی در حوزه فرش حمایت می کند‬ ‫برنامه هــای مرکــز ملــی فــرش ایــران بــرای حــل چالش هــای فعــاالن عرصــه فــرش دســتباف اعــام شــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران‪ ،‬در چندیــن محــور برنامه هــای ایــن مرکــز را بــرای ســاماندهی بــازار‬ ‫فــرش دســتباف و بهبــود وضعیــت تولیــد و صــادرات ایــن کاالی ســنتی تشــریح کــرد‪ .‬فرشــته دســتپاک در‬ ‫عیــن حــال تاکیــد کــرد‪ ،‬اولیــن کاالیــی کــه بعــد از نفــت از ســوی ترامــپ تحریــم شــد‪ ،‬فــرش دســتباف‬ ‫بــود؛ ایــن درحالــی اســت کــه فــرش دســتباف به عنــوان یــک کاالی مردمــی هرگــز نبایــد مــورد تحریــم‬ ‫قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ازتولیدات‬ ‫فرش‬ ‫دستباف‬ ‫کشورصادر‬ ‫می شود و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تولیدصرف‬ ‫بازارداخلی‬ ‫می شود‬ ‫نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫ایــن مقــام مســوول در وزارت صمــت‬ ‫یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای‬ ‫فعــاالن ایــن عرصــه را بیمــه قالیبافــان‬ ‫دانســت و عنــوان کــرد کــه بــرای‬ ‫حــل ایــن مســاله‪ ،‬مقــرر شــده اســت‬ ‫تفاهم نامـه ای میــان مرکــز ملــی فــرش‬ ‫و «بیمــه عشــایر‪ -‬روســتایی» منعقــد‬ ‫شــود تــا تمــام خدمــات مشــابه بیمــه‬ ‫تامین اجتماعــی بــه تولیدکننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف تعلــق بگیــرد‪ .‬فرشــته‬ ‫دســتپاک در بخــش دیگــری از‬ ‫صحبت هایــش تصمیــم وزارت صمــت‬ ‫درخصــوص افزایــش مهلــت بازگشــت‬ ‫ارز حاصــل از صــادرات فــرش دســتباف‬ ‫از ‪ ۷‬مــاه بــه ‪۱۲‬مــاه را در کانــون توجــه‬ ‫قــرار داد و ایــن سیاســت را گامــی‬ ‫موثــر و مثبــت بــرای فعــاالن اقتصــادی‬ ‫ایــن صنعــت دانســت‪ ،‬سیاســتی کــه‬ ‫می توانــد شــرایط را بــرای رفــع تعهــد‬ ‫ارزی فعــاالن صادراتــی ایــن عرصــه‬ ‫تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش در عیــن‬ ‫حــال از حل وفصــل مشــکالت مربــوط‬ ‫بــه فرش هــای مرجوعــی خبــر داد و‬ ‫اعــام کــرد کــه بــا هماهنگــی گمــرک‬ ‫شــرایط بــرای بازگشــت ایــن فرش هــا‬ ‫بــه کشــور مهیــا شــده اســت تــا از ایــن‬ ‫طریــق اقداماتــی مثــل مرمــت و ترمیم‬ ‫روی ایــن فرش هــا انجــام شــود و‬ ‫همزمــان بــه رونــق فضــای کسـب وکار‬ ‫فــرش دســتباف کمــک شــود‪.‬‬ ‫فرشــته دســتپاک‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ‪۸۰‬‬ ‫درصــد از تولیــدات فــرش دســتباف‬ ‫کشــور صــادر می شــود و ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫صــرف بــازار داخلــی می شــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬تفاوتــی کــه بیــن فرش دســتباف‬ ‫و ســایر صنایــع وجــود دارد‪ ،‬عمومیــت‬ ‫یافتــن ایــن کاال در شــهرها و روســتاها‬ ‫اســت کــه می توانــد بــه اقتصــاد و‬ ‫معیشــت خانوارهــا کمــک کنــد و مردم‬ ‫هــم ان را در تزئینــات منزل شــان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬فــرش‬ ‫دســتباف حتــی در ســامت جســمی‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪ ،‬مرکــز ملــی فــرش بــا‬ ‫پژوهشــگاه برخــی از دانشــگاه ها پــروژه‬ ‫علمــی مشــترکی را انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫پژوهش هایــی کــه نشــان می دهــد‬ ‫فــرش دســتباف در درمــان بیماری های‬ ‫روحــی و جســمی موثــر اســت‪ .‬به طــور‬ ‫کلــی دانشــگاه ها پژوهش هــای‬ ‫مختلفــی را در حــوزه فــرش انجــام‬ ‫داده انــد کــه مــا به عنــوان مرکــز ملــی‬ ‫فــرش بــه ســمت کاربــردی کــردن‬ ‫ایــن پژوهش هــا حرکــت کردیــم و‬ ‫بســیاری از طرح هــای دانشــجویی‬ ‫نیــز از طــرف وزارت صمــت مــورد‬ ‫حمایــت قــرار می گیرنــد‪ .‬دســتپاک‬ ‫اهمیــت فــرش دســتباف را از منظــر‬ ‫تحریم هــا موردتوجــه قــرار داد و گفــت‪:‬‬ ‫اولیــن کاالیــی کــه بعــد از نفــت از‬ ‫ســوی ترامــپ تحریــم شــد‪ ،‬فــرش‬ ‫دســتباف بــود‪ ،‬ایــن درحالــی اســت‬ ‫کــه فــرش دســتباف به عنــوان یــک‬ ‫کاالی مردمــی نبایــد مــورد تحریــم‬ ‫قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫او همچنیــن تصریــح کــرد کــه‬ ‫اتحادیه هــای فــرش به عنــوان بــازوی‬ ‫کمکــی مرکــز ملــی فــرش در پیشــبرد‬ ‫سیاســت های دولــت نقش افریــن‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در‬ ‫بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه‬ ‫موضــوع رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫پیمان ســپاری ارزی از ســال گذشــته‬ ‫اقدامــات مهمــی بــرای فرش دســتباف‬ ‫انجــام شــد‪ .‬در ابتــدا مهلــت بازگشــت‬ ‫ارز دســتباف ‪ ۲‬مــاه بــود کــه در ســال‬ ‫‪ ۹۷‬بــه ‪ ۷‬مــاه افزایــش یافــت و امســال‬ ‫هــم بــا ابالغیــه وزیــر صمــت بــه بانــک‬ ‫مرکــزی ایــن مــدت زمــان بــه یــک‬ ‫ســال افزایــش یافــت‪ .‬ایــن یــک قــدم‬ ‫بــزرگ بــرای تجــار فــرش دســتباف‬ ‫اســت کــه فعــاالن می تواننــد از فضــای‬ ‫ایجــاد شــده بــه خوبــی اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق از ایــن جهــت حائــز اهمیت‬ ‫اســت کــه فــروش فــرش و بازگردانــدن‬ ‫ارز حاصــل از صــادرات بــه راحتــی‬ ‫ممکــن نیســت و صادرکننــدگان‬ ‫نمی تواننــد در زمــان کوتاهــی ارز خــود‬ ‫را بــه کشــور بازگرداننــد امــا ‪ ۱۲‬مــاه‬ ‫فرصــت مناســبی بــرای ایــن کار اســت‬ ‫کــه تجــار می تواننــد از ان اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬دســتپاک بــا ارائــه توضیحاتــی‬ ‫درخصــوص فرش هــای مرجوعــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬معاونــت بازاریابــی مرکــز‬ ‫ملــی فــرش‪ ،‬فضایــی را فراهــم کــرده‬ ‫اســت کــه فرش هــای مرجوعــی بــه‬ ‫جــای اینکــه بــه کشــورهای دیگــر‬ ‫ماننــد ترکیــه بــرود‪ ،‬مجــددا بــرای‬ ‫مرمــت و ســایر کارهــای الزم به کشــور‬ ‫بازگردانــده شــود و بــه کســب وکار‬ ‫کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫او برگــزاری نمایشــگاه ها را یکــی‬ ‫از راه هــای تبلیغــات و شناســاندن‬ ‫فــرش دســتباف در عرصــه داخلــی و‬ ‫بین المللــی عنــوان کــرد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫رئیــس مرکــز ملی فــرش در نمایشــگاه‬ ‫فرشــی کــه در ماه هــای اخیــر در‬ ‫تهــران برگــزار شــد‪ ،‬حــدود ‪ ۸۰۰‬غرفــه‬ ‫در نمایشــگاه حاضــر شــدند کــه اتفــاق‬ ‫مهــم و اثرگــذاری بــود‪ .‬دســتپاک‬ ‫موضــوع بیمــه بافنــدگان فــرش‬ ‫دســتباف را یکــی از دغدغه هــای‬ ‫اصلــی فعــاالن ایــن عرصــه عنــوان و‬ ‫توضیحاتــی را در ایــن زمینــه ارائــه‬ ‫کــرد‪ .‬او در ایــن ارتبــاط بیــان کــرد‪:‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۲‬میلیــون نفــر در حــوزه‬ ‫فــرش دســتباف فعــال هســتند‪ ،‬بــرای‬ ‫ایــن افــراد بیمــه تامین اجتماعــی در‬ ‫بودجــه ‪ ۹۸‬پیش بینــی شــده امــا‬ ‫هنــوز عملیاتــی نشــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫خصــوص قــرار اســت تفاهم نام ـه ای بــا‬ ‫بیمــه عشــایر ‪ -‬روســتایی منعقــد کنیم‬ ‫کــه ایــن بیمــه تمامــی تســهیالت‬ ‫بیمــه تامین اجتماعــی را ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬بــرای بخــش درمــان هــم‬ ‫بیمــه ســامت پــای کار امــده اســت تا‬ ‫بیمــه درمــان قالیبافــان محقــق شــود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش دربــاره‬ ‫مقاصــد اصلــی فــرش دســتباف ایرانــی‬ ‫عنــوان کــرد ‪ :‬پیــش از ایــن ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫از فــرش دســتباف مــا بــه امریــکا‬ ‫صــادر می شــد‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۹۸‬ژاپــن‬ ‫در جایــگاه اولیــن خریــدار ایــران قــرار‬ ‫گرفتــه و المــان در رده بعــدی اســت‪.‬‬ ‫صادرکننــدگان مــا امروز از مســیرهایی‬ ‫غیــر از گمــرک هــم صــادرات خــود را‬ ‫ت خــود را‬ ‫انجــام می دهنــد و تعامــا ‬ ‫بــا شــرکای تجــاری سنتی شــان ادامــه‬ ‫می دهنــد‪ .‬نبایــد بــرای صــدور ایــن‬ ‫فرش هــا از کلمــه قاچــاق اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ ،‬چراکــه تجــار مــا تحریم هــا را‬ ‫دور می زننــد‪ .‬صــادرات مــا درحالــی‬ ‫انجــام می شــود کــه از ســال گذشــته‬ ‫فــرش دســتباف بــا تحریــم روبه رو شــد‬ ‫امــا پــس از اعمــال تحریم هــا میــزان‬ ‫تولیدات مــان کاهــش نیافــت‪ .‬او اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در حــوزه واردات ‪ ،‬تنهــا مقــداری‬ ‫ابریشــم از چیــن و ازبکســتان وارد‬ ‫می کنیــم و کمــی هم پشــم از اســترالیا‬ ‫و نیوزیلنــد وارد کشــور می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫مقــام مســوول بــه یکــی از اختالل های‬ ‫موجــود در زمینــه فــرش دســتباف‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬یکــی از اشــکاالت‬ ‫موجــود ایــن اســت کــه برخــی افــراد‬ ‫فرش هــای ماشــینی را بــه جــای‬ ‫فــرش دســتباف بــه ســایر کشــورها‬ ‫صــادر می کننــد کــه درحــال پیگیــری‬ ‫ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش همچنیــن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مرکــز ملــی فــرش در‬ ‫قالــب طــرح تــاپ وزارت صمــت از‬ ‫افــرادی کــه ایــده‪ ،‬پژوهــش و نــواوری‬ ‫در صنعــت فــرش دارنــد‪ ،‬حمایــت‬ ‫می کنــد‪ .‬وی بــا انتقــاد از اینکــه هیــچ‬ ‫مرکــز ملــی و ســازمان بیــن المللــی در‬ ‫حــوزه فــرش فعالیــت نــدارد کــه بتواند‬ ‫مطالبــات صنعــت و هنــر فــرش را در‬ ‫مجامــع بیــن المللــی پیگیــری کنــد‬ ‫گفــت‪ :‬مــر کــز فــرش از هــر فکــر و‬ ‫طــرح نــو اســتقبال مــی کنــد‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫صادرات ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری کشور در حوزه فرش‬ ‫خبر اول‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن‪ ،‬از صــادرات ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالری کشــور در حــوزه فرش‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬بــا برنامه ریــزی می تــوان بــه ‪ ۲‬برابــر ایــن رقــم بــرای صــادرات فــرش فقــط‬ ‫در بــازار چیــن رســید‪ .‬محمدرضــا حریــری‪ ،‬بــا بیــان اینکــه بایــد بــه بــازار چیــن بــه عنــوان‬ ‫یــک فرصــت طالیــی صــادرات کاال نــگاه کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬چیــن بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۸۰‬میلیــارد‬ ‫دالر واردات دارد و مــا در صــادرات بــه کشــورهای دیگــر عــاوه بــر بعــد اقتصــادی بــه بعــد‬ ‫فرهنگــی ان نیــز توجــه می کنیــم‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا کمــک همــه سیاسـت گذاران و فعاالن‬ ‫می خواهیــم کــه در بــازار چیــن حضــور موثرتــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتنمایشگاه هایبین المللیاستاناصفهان‪:‬‬ ‫نمایشگاه فرش دستباف‪ ،‬ابروی اصفهان است‬ ‫فرش دستباف در تولید و تجارت استان و منطقه اثر مستقیمی دارد‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان که بــا عنــوان نمایشــگاهی ‪ Carpex‬شــناخته می شــود‪ ،‬طــی روزهای‬ ‫‪ 14‬تــا ‪ 20‬اذرمــاه ‪ 98‬در محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان واقــع در پــل شهرســتان برگــزار می شــود‪ .‬انچــه‬ ‫برپایــی ایــن نمایشــگاه را از اهمیــت خاصــی برخــوردار می کنــد‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای اســت کــه اصفهــان در زمینــه فــرش‬ ‫دســتباف دارد‪ .‬فــرش دســتباف بــه ســبب ارزش افــزوده بــاال‪ ،‬میــزان اشــتغالزایی و کســب درامــد ارزی‪ ،‬از دیربــاز مــورد‬ ‫توجــه همــه اقشــار قــرار داشــته اســت‪ .‬شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان نیــز بــا فراهــم اوردن مقدمــات‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه فــرش دســتباف و معرفــی فــرش ایــران در نمایشــگاه ‪ ،‬بــه بازاریابــی ان کمــک می کنــد‪ .‬تعبیــری کــه‬ ‫مدیرعامــل ایــن شــرکت از نمایشــگاه فــرش بــه کار می بــرد‪ ،‬ایــن اســت‪« :‬ابــروی اصفهــان!» علــی یارمحمدیــان اعتقــاد‬ ‫دارد بایــد شــرایطی فراهــم ایــد کــه نمایشــگاه بــه بهتریــن شــکل برگــزار شــود‪.‬‬ ‫نوســان‪ :‬نمایشــگاه فــرش‬ ‫دســتباف یکــی از رویدادهــای‬ ‫نمایشــگاهی بــا ســابقه اصفهان‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬کمــی از‬ ‫ســابقه ایــن نمایشــگاه بگوییــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان‪،‬‬ ‫امســال بــه دوره بیســت و دوم خــود‬ ‫رســیده و یکــی از باســابقه ترین‬ ‫نمایشــگاه های اســتان اصفهــان بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ .‬ایــن نمایشــگاه‪ ،‬در‬ ‫کنــار نمایشــگاه های باســابقه ای‬ ‫مثــل کامپیوتــر و اتوماســیون اداری‪،‬‬ ‫لــوازم خانگــی و صنعــت ســاختمان‪،‬‬ ‫فعالیــت خــود را از ســال های‬ ‫ابتدایــی دهــه ‪ 1370‬اغــاز کــرده‬ ‫و در تمامــی ایــن ســال ها تــاش‬ ‫کــرده رویکردهــای خــود را بــر اســاس‬ ‫نیازهــای فعــاالن ایــن حــوزه متمرکــز‬ ‫کنــد‪ .‬گاهــی نیازهــای فعــاالن هنــر‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف اصفهــان‬ ‫در صــادرات خالصــه می شــده کــه‬ ‫ایــن نمایشــگاه تــاش خــود را بــرای‬ ‫جــذب عالقمنــدان و بازدیدکننــدگان‬ ‫از کشــورهای دیگــر متمرکــز کــرده‬ ‫بــود و گاهــی بایــد شــرایط الزم ایجــاد‬ ‫روحیــه فراگیــر در خانواده هــای‬ ‫ایرانــی و اصفهانــی بــرای اســتفاده از‬ ‫فــرش دســتباف فراهــم می شــد کــه‬ ‫همــه ایــن سیاســت ها در راســتای‬ ‫بهبــود شــرایط فعــاالن صنعــت فرش‬ ‫پایه گــذاری شــده بــود‪.‬‬ ‫نوســان‪:‬در واقــع شــما از‬ ‫نمایشــگاه فــرش بــه عنــوان‬ ‫محلــی بــرای جامعیــت‬ ‫بخشــیدن بــه سیاســت ها و‬ ‫رویکردهــای فعــاالن فــرش‬ ‫دســتباف اســتفاده کرده ایــد؛‬ ‫درســت اســت؟‬ ‫بخشــی از ایــن موضــوع‪ ،‬درســت‬ ‫اســت‪ .‬نفــس اینکــه فعــاالن فــرش‬ ‫دســتباف همــه زیــر یــک ســقف و‬ ‫بــرای یــک هــدف واحــد گــرد هــم‬ ‫جمــع می شــوند‪ ،‬یــک رخــداد بســیار‬ ‫مطلــوب و دارای نتایــج مثبــت اســت‪.‬‬ ‫فعــاالن فــرش دســتباف‪ ،‬اتحادیه هــای‬ ‫متعــددی دارنــد کــه از ان جملــه‬ ‫می تــوان بــه اتحادیــه تولیدکننــدگان‪،‬‬ ‫صادرکننــدگان‪ ،‬فروشــندگان و انجمن‬ ‫طراحــان فــرش دســتباف اشــاره کرد‪.‬‬ ‫پــس نیــاز اســت کــه همــه ایــن‬ ‫اتحادیه هــا‪ ،‬فعالیت هــا‪ ،‬برنامه هــا‬ ‫و اقدامــات خــود را بــه صــورت‬ ‫مشــترک انجــام دهنــد تــا مشــکالت‬ ‫ایــن بخــش از ســر راه برداشــته شــود‪.‬‬ ‫جــای خوشــحالی اســت کــه شــرکت‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی اســتان‬ ‫اصفهــان هــم توانســته بــه عنــوان‬ ‫یــک شــرکت بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫شــرایطی فراهــم اورد کــه صنعــت‬ ‫فــرش دســتباف در روزهــای اوج خــود‬ ‫باقــی بمانــد و نــه تنهــا مشــکالت را از‬ ‫ســد راه بــردارد‪ ،‬بلکــه خــود را بیــش‬ ‫از پیــش اثبــات کنــد‪ .‬در اینجــا نیــاز‬ ‫اســت بــه یــک نکتــه هــم اشــاره کنم‪.‬‬ ‫اداره ای بــا عنــوان اداره فرش دســتباف‬ ‫در ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان اصفهــان فعالیــت می کنــد‬ ‫کــه توانســته اقدامــات بســیار مطلوبی‬ ‫بــرای بهبــود وضعیــت فرش دســتباف‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬الزم اســت از تالش هــای‬ ‫ایــن اداره تشــکر کنــم و بــر ایــن‬ ‫موضــوع تاکیــد داشــته باشــم کــه‬ ‫شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬از هیــچ اقدامــی‬ ‫بــرای خدمت رســانی بــه فعــاالن هنــر‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف اصفهــان‬ ‫دریــغ نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نوســان‪ :‬گفتیــد کــه در‬ ‫برنامه ریزی هــای خــود بــر‬ ‫نیازهــای فعــاالن صنعــت فــرش‬ ‫دســتباف تمرکــز کرده ایــد؛‬ ‫نمایشــگاه امســال بــا چــه‬ ‫رویکــردی برگــزار می شــود؟‬ ‫نمایشــگاه امســال ســه هدف اساســی‬ ‫دارد‪ .‬نخســتین هدفــی کــه بــرای ان‬ ‫در نظــر گرفته ایــم‪ ،‬حفــظ و اعتــای‬ ‫جایــگاه فــرش دســتباف ایــران اســت‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن موضــوع‪ ،‬عرضــه اخرین‬ ‫دســتاوردها و محصــوالت بــازار فــرش‬ ‫دســتباف بــه عالقمنــدان نیــز در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه تــا مــردم هر‬ ‫چــه بیشــتر بــا زیبایــی ایــن جــادوی‬ ‫پــر نقــش و نــگار ایرانــی اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫هدف ســومی هــم که بــرای برگــزاری‬ ‫ایــن نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده‪،‬‬ ‫همانطــور کــه گفتــم‪ ،‬هم افزایــی‬ ‫تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید‪.‬‬ ‫بیــن فعــاالن حــوزه فــرش دســتباف‬ ‫در حفــظ و توســعه بــازار اســت‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه بتوانیــم بــرای دســتیابی‬ ‫بــه ایــن اهــداف گام برداریــم‪ ،‬بــه‬ ‫یقیــن شــاهد بهبــود وضعیــت در‬ ‫ایــن هنــر صنعــت خواهیــم بــوددر‬ ‫ایــن نمایشــگاه تولیدکننــدگان فــرش‬ ‫از سراســر کشــور‪ ،‬فروشــندگان فــرش‬ ‫دســتباف از سراســر کشــور‪ ،‬طراحــان‬ ‫و نقاشــان فــرش دســتباف‪ ،‬تجــار‬ ‫و صادرکننــدگان فــرش دســتباف‬ ‫و شــرکت های تعاونــی شــهری و‬ ‫روســتایی فــرش دســتباف حضــور‬ ‫دارنــد و زیباتریــن فرش هــای خــود‬ ‫را بــه نمایــش گذاشــته اند‪ .‬بــر‬ ‫همیــن اســاس اســت کــه حضــور‬ ‫زیباتریــن فرش هــای هنــری‬ ‫اصفهــان و شــهرهای دیگــر‪ ،‬از جملــه‬ ‫ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد بیســت‬ ‫و دومیــن نمایشــگاه فــرش اصفهــان‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬وجــود ســبک های‬ ‫مختلــف فرش هــای تجــاری اصفهــان‪،‬‬ ‫تبدیــل شــدن بــه پرتنوع تریــن محــل‬ ‫عرضــه فــرش دســتباف اصفهــان‪،‬‬ ‫اســتفاده از کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫مرتبــط بــا فــرش دســتباف‪ ،‬برگــزاری‬ ‫ســمینارهای اموزشــی و تخصصــی در‬ ‫حــوزه فــرش دســتباف و امــکان خرید‬ ‫فــرش دســتباف بــا نظــارت نماینــده‬ ‫اتحادیــه از دیگــر ویژگی هــای‬ ‫منحصــر بــه فــرد نمایشــگاه فــرش‬ ‫دســتباف اصفهــان بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫نوســان‪:‬پس حضــور فعــاالن‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف در‬ ‫نمایشــگاه اصفهــان‪ ،‬می توانــد‬ ‫مزیت هــای بســیاری بــرای انهــا‬ ‫بــه دنبــال داشــته باشــد‪ .‬حضور‬ ‫در نمایشــگاه فــرش دســتباف‪،‬‬ ‫چــه مزیت هــای دیگــری بــرای‬ ‫فعــاالن ایــن بخــش دارد؟‬ ‫طبیعــی اســت کــه اصلی تریــن‬ ‫ت حضــور فعــاالن ایــن عرصــه‬ ‫مزیــ ‬ ‫در نمایشــگاه فــرش دســتباف‬ ‫اصفهــان‪ ،‬بسترســازی بــرای معرفــی‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه و معرفــی برنــد و‬ ‫کســب و کار انهــا و ارتقــای منزلــت‬ ‫شــغلی قالیبافــان و دســت انــدرکاران‬ ‫ایــن هنــر خواهــد بــود‪ .‬ولــی نبایــد‬ ‫گزارش‬ ‫دولت ها‬ ‫فرش را باور ندارند‬ ‫گفت و گو‬ ‫از حــق گذشــت کــه فراهــ م اوردن‬ ‫محیطــی بــرای همــکاری فعــاالن در‬ ‫ایــن صنعــت بــا یکدیگــر و توســعه‬ ‫بــازار و کســب و کار قالیبافــان و‬ ‫تولیدکننــدگان فــرش دســتباف نیز از‬ ‫جملــه مزیت هــای اصلــی حضــور در‬ ‫ایــن رویــداد نمایشــگاهی اســت‪.‬‬ ‫نوســان‪:‬به عنــوان اخریــن‬ ‫ســوال‪ ،‬چــه اقداماتــی بایــد‬ ‫بــرای افزایــش کیفیــت ایــن‬ ‫رویــداد نمایشــگاهی در‬ ‫دوره هــای اینــده صــورت‬ ‫پذیــرد؟‬ ‫شــکی نیســت کــه بهترین نمایشــگاه‬ ‫بیــن المللــی فــرش دســتباف بایــد در‬ ‫اصفهــان برگــزار شــود‪ .‬موضوعــی مثل‬ ‫فــرش دســتباف در تولیــد و تجــارت‬ ‫اســتان و منطقــه اثر مســتقیمی دارد؛‬ ‫همــه عوامــل بایــد دســت در دســت‬ ‫هــم بدهنــد تــا نمایشــگاه فــرش‬ ‫دســتباف اصفهــان در حــد بســیار‬ ‫ابرومندانــه ای برگــزار شــود چــون‬ ‫عــاوه بــر اقتصــاد‪ ،‬حیثیــت اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی بــرای اســتان بــه بــار‬ ‫مــی اورد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه در گــروه کاالیــی‬ ‫فرش هــای دســتباف برگــزار‬ ‫می شــود و هــر محصــول و خدماتــی‬ ‫کــه مربــوط بــه فرش هــای دســتباف‬ ‫باشــد در در ایــن نمایشــگاه بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد؛‬ ‫اهمیــت فــرش و محصــوالت و‬ ‫خدمــات مربــوط بــه ایــن گــروه در‬ ‫همــه ادوار تاریخــی مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه و و قالیبافــان و تمــام حرفـه ای‬ ‫کــه وابســته بــه ایــن هنــر هســتند‪،‬‬ ‫مــورد توجــه بــزرگان بازرگانــان‬ ‫و مصــرف کننــدگان بوده انــد‪.‬‬ ‫فرش هــای دســتباف در واقــع نشــانی‬ ‫از فرهنــگ و هنــر ایرانــی بــه حســاب‬ ‫می اینــد کــه نــه تنهــا در ایــران بلکــه‬ ‫در دنیــا زبانــزد عــام و خــاص هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬از همــه افــراد‪ ،‬ســازمان ها‪،‬‬ ‫نهادهــا و تشــکل هایی کــه بــا فــرش‬ ‫دســتباف ارتبــاط دارنــد درخواســت‬ ‫می کنــم شــرایطی فراهــم اورنــد تــا‬ ‫نمایشــگاه فــرش‪ ،‬هــر ســال‪ ،‬بهتــر از‬ ‫ســال قبــل برگــزار شــود‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حضور‬ ‫زیباترین‬ ‫فرش های‬ ‫هنریکشور‪،‬‬ ‫از جمله‬ ‫ویژگی های‬ ‫منحصربه‬ ‫فردبیست‬ ‫و دومین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫فرشاصفهان‬ ‫به شمار‬ ‫می رود‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه فرش دســتباف روســتایی‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬چــرا نبایــد روی لبــاس‬ ‫ورزشــکاران مــا فــرش کــه یــک ســرمایه ملی‬ ‫اســت تبلیــغ گــردد‪ ،‬در حالــی کــه صفــر تــا‬ ‫صــد ان اشــتغالزایی دارد و بــه حــوزه فرهنــگ‬ ‫مرتبــط و شناســنامه ایــران اســت‪.‬‬ ‫علــی شــهبازی اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از اقدامــات مــا‬ ‫دنبــال کــردن موضوعــات قانون گــذاری در حــوزه‬ ‫فــرش اســت‪ ،‬و بــه دنبــال ان هســتیم کــه بحــث‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده در مــواد اولیــه حــذف شــود؛‬ ‫اخریــن خبــر نیــز این کــه در کمیســیون مربوطــه‪،‬‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده مــواد اولیــه حــذف شــده و‬ ‫فقــط نیــاز بــه رای صحــن علنــی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه فــرش دســتباف روســتایی‬ ‫اصفهــان اضافــه کــرد‪ :‬بایــد بتوانیــم فــرش را در‬ ‫حــوزه رســانه درســت تبلیــغ کنیــم و پوشــش دهیــم‬ ‫چــون بخشــی از معضــات فــرش بــه دلیــل تبلیغــات‬ ‫ضعیــف اســت و چــه در داخــل و چــه در خــارج از‬ ‫کشــور حــق فــرش دســتباف ادا نمی شــود‪ .‬فضــای‬ ‫دکوراســیون منــزل تغییــر کــرده و فــرش ماشــینی‬ ‫تنهــا جنســی اســت کــه بــه میزانشــان خــود گــران‬ ‫نشــده اســت در حالــی کــه از ابتــدای ســال همــه‬ ‫اقــام رو بــه افزایــش رفتــه اســت‪ .‬مــا در دهــه‬ ‫هفتــاد بــه ‪ 99‬کشــور فــرش صــادر می کردیــم و اگــر‬ ‫میــزان اشــتغال فــرش را تحلیل کنیــم از اشــتغالزایی‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان هم بیشــتر اســت‪ .‬شــهبازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬جایــگاه فــرش در کــدام کمســیون مجلس اســت‪،‬‬ ‫وقتــی بافنــدگان را مفلــوک قلمــداد کرده و فروشــنده‬ ‫فــرش را زالــو صفــت معرفــی می کنیــم خروجــی‬ ‫ان همیــن وضعیــت فعلــی می شــود‪ ،‬هرکــدام از‬ ‫بخش هــای زنجیــره تولیــد فــرش لنــگ بزنــد‪ ،‬تولیــد‬ ‫فــرش دچــار ضعــف می شــود‪ ،‬از مبلــغ یــک هــزار و‬ ‫‪ 900‬میلیــارد تومــان بیمــه تامیــن اجتماعــی بیــش از‬ ‫‪ 900‬میلیــارد تومــان ان متعلــق بــه قالیبافان بــوده اما‬ ‫دریــغ از یــک ریــال کــه بــرای بیمــه داده شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اشــتغال فــرش دســتباف بیشــتر از‬ ‫صنعــت فــوالد و ذوب اهــن اســت‪ ،‬امــا متاســفانه هنوز‬ ‫جایــگاه فــرش در کشــور مشــخص نیســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف روســتایی و‬ ‫عشــایری اصفهــان تاکیــد کــرد‪ :‬در شــرایطی کــه اب‬ ‫را از اصفهــان گرفتــه انــد‪ ،‬فــرش مــی توانــد جایگزیــن‬ ‫ان شــود و دولــت بایــد در حــوزه تبلیغــات و معرفــی‬ ‫فــرش دســتباف برنامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه نقــش نمایشــگاه در توســعه صنعــت فــرش‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه برگــزاری نمایشــگاه در ایجاد‬ ‫تعامــان ســودمند بســیار خــوش بیــن هســتم‪ ،‬امــا‬ ‫مســئوالن بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه ‪ 80‬درصد‬ ‫از میــزان تولیــد فــرش مــا صادراتــی و حاصــل هنــر‬ ‫هنرمنــدان اســت کــه در قبــال ان ارز وارد کشــور می‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن بایــد مقدمــات حضــور مهمــان هــای‬ ‫خارجــی را در نمایشــگاه فراهــم کــرد‪ .‬متاســفانه هیچ‬ ‫کــدام از دولــت هــا فــرش را بــه عنــوان یــک ســرمایه‬ ‫ملــی بــاور ندارنــد اســت و نــگاه انهــا بــه فــرش ملــی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫‪www. eghtesadEbazar.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫فرصتیبرای‬ ‫ارائه دستاوردها‬ ‫بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصــی صادراتــی فــرش‬ ‫دســتباف اصفهــان از چهــارده تــا بیســت اذرمــاه امســال‬ ‫در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای اصفهــان برگــزار مــی‬ ‫شــود‪ .‬رویــدادی کــه بــا هــدف معرفــی تــازه هــای فــرش‬ ‫دســتباف در زمینــه هــای طــرح‪ ،‬نقشــه‪ ،‬رنــگ و امــوری از‬ ‫ایــن دســت برگــزار مــی شــود و بســتری را بــرای تعامــل‬ ‫فعــاالن حــوزه فــرش و گســترش بده و بســتان هــای کاری‬ ‫انهــا فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫«لطــف الــه حســین هاشــمی»‪ ،‬رییــس اداره فــرش‬ ‫دســتباف ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫اصفهــان اعتقــاد دارد‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه فــرش دســتباف‬ ‫اصفهــان‪ ،‬در فضایــی بــا وســعت چهــار هــزار متــر مربــع‬ ‫در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای اصفهــان فرصتــی اســت‬ ‫مغتنــم‪ ،‬بــرای هنردوســتان و خریــداران داخلــی و خارجــی‬ ‫فــرش دســتباف کــه نظــاره گــر هنــر تولیــد کننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف اســتان اصفهــان و ســایر نقــاط کشــور‬ ‫از جملــه اســتان هــای خراســان رضــوی‪ ،‬چهارمحــال‬ ‫بختیــاری‪ ،‬اذربایجان شــرقی‪ ،‬گلســتان‪ ،‬کردســتان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬فــارس و تهــران باشــند‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬تردیــدی‬ ‫نیســت کــه فــرش دســتباف ایــران قــرن هاســت بــه عنوان‬ ‫یکــی از اثــار صنایــع دســتی شــاخص در جهــان شــناخته‬ ‫شــده و عالقمنــدان بســیاری بــه ویــژه در میان کشــورهای‬ ‫اروپایــی و امریــکا دارد‪ .‬تــا انجــا کــه حتــی تــا زمــان اعــام‬ ‫تحریمهــای ظالمانــه‪ ،‬حــدود یــک ســوم فــرش دســتباف‬ ‫ایــران فقــط بــه کشــور امریــکا صــادر مــی شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ::‬فرش هــای دســتباف در واقــع نشــانی‬ ‫از فرهنــگ و هنــر ایرانــی بــه حســاب می اینــد کــه نــه‬ ‫تنهــا در ایــران بلکــه در دنیــا زبانــزد عــام و خــاص هســتند‪.‬‬ ‫همچنانکــه فــرش دســتباف اصفهــان‪ ،‬کاشــان‪ ،‬ناییــن‪،‬‬ ‫جوشــقان و بســیاری از مناطــق دیگــر ایــن اســتان نیــز‬ ‫نمونــه هایــی از تنــوع ایــن هنر صنعت دلنشــین در اســتان‬ ‫هنــر پــرور اصفهــان اســت و اوازه کیفیــت و زیبایــی ان‬ ‫شــهرت جهانــی دارد‪ .‬بــر ایــن اســاس مــی توان نمایشــگاه‬ ‫فــرش دســتباف اصفهــان را‪ ،‬بســتری بــرای معرفــی فعاالن‬ ‫ایــن بخــش و معرفــی برنــد و کســب و کار انهــا و ارتقــای‬ ‫منزلــت شــغلی قالیبافــان ایــن هنــر دانســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره فــرش دســتباف ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان اصفهــان بــه تــاش و ممارســت‬ ‫تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فــرش دســتباف اســتان‬ ‫اصفهــان بــا همراهــی بیــش از ‪ ۲۷۰‬هــزار هنرمنــد بافنــده‬ ‫و طــراح و نقــاش و ســایر عوامــل تولیــد نقــش محــوری در‬ ‫اصــادرات ایــن محصــول دارنــد اشــاره کــرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫متاســفانه گرانــی شــدید مواداولیــه در مــاه هــای اخیــر‬ ‫کــه در اثــر افزایــش نــرخ ارز پدیــد امــده اســت‪ ،‬موجــب‬ ‫مشــکالت متعــددی بــرای فعالیــن ایــن صنعــت گردیــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی برگــزاری نمایشــگاه فــرش اصفهــان را فرصــت‬ ‫مغتنمــی بــرای ارائــه دســتاوردهای ایــن صنعــت معرفــی‬ ‫کــرد و ان را امکانــی بــرای بهــره بــرداری صحیــح از ایــن‬ ‫ظرفیــت بالقــوه در جهــت ایجــاد اشــتغال ارزان‪ ،‬پایــدار و‬ ‫پــاک و رونــق اقتصــادی اســتان دانســت‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫‪4‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫از صنعت فرش حمایت شود‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر اول‬ ‫رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش اصفهــان گفــت‪ :‬طــی ســالهای گذشــته‪ ،‬در رســانه هــا‬ ‫بافنــدگان فــرش را بــه عنــوان طبقــه مســتضعف و محــروم جامعــه معرفــی مــی کننــد کــه ایــن‬ ‫امــر متاســفانه در شــان هنرمنــدان فــرش دســتباف نیســت‪.‬‬ ‫باقــر صیرفیــان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس مصوبــه مــاده ‪ 142‬مجلــس‪ ،‬تولیدکننــدگان فــرش‬ ‫دســتباف از مالیــات معــاف بودنــد‪ ،‬امــا زنجیــره تولیــد فــرش خــود تولیــد مالیــات نیــز می کــرد‪.‬‬ ‫حــاال تصمیــم گرفتــه شــده کــه ایــن معافیــت برداشــته شــود و اگــر ایــن کار اتفــاق بیفتــد در‬ ‫ســال های اینــده قالی بافــی مــا بــه ســرعت رو بــه نابــودی خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫نقش پررنگ در سال رونق تولید‬ ‫صنعت فرش دستباف نیازمند برندسازی و توسعه صادرات است‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۰‬اذرمــاه بــا شــعار نمایشــگاهی بــا شــکوه هنــر‬ ‫ایــران و میــراث مانــدگار ایــن ســرزمین در محــل برپایــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع‬ ‫در پــل شهرســتان برگــزار می شــود‪ .‬ایــن نمایشــگاه امســال در شــرایطی برگــزار مــی شــود کــه برقــراری‬ ‫تحریــم هــا راه صــادرات کشــور را تنــگ کــرده اســت‪ .‬هرچنــد کــه ایــن شــرایط شــاید بیــش از هــر کاالی‬ ‫غیرنفتــی دیگــر بــر فــرش دســتباف کــه عمــده ان بــا هــدف صــادرات تولیــد مــی شــود‪ ،‬اثــرات منفــی خــود‬ ‫را نشــان داده اســت‪ .‬رییــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان اعتقــاد دارد‪ ،‬فــرش دســتباف‬ ‫بــه عنــوان شناســنامه و نمادهــای فرهنگــی مــا ایرانیــان در جهــان محســوب می شــود و وظیفــه داریــم نســبت‬ ‫بــه ایــن کاال بــا نــگاه برندســازی و توســعه هرچــه بیشــتر صــادرات ان حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫درنتیجه‬ ‫تحریمها‬ ‫فرصتی‬ ‫برایرقبایی‬ ‫مثلهند‬ ‫وپاکستان‬ ‫فراهمشد‪.‬‬ ‫هرچند‬ ‫اصالت و‬ ‫کیفیت‬ ‫تولیدفرش‬ ‫ایرانمتمایز‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫تردیــدی نیســت کــه فــرش دســتباف‬ ‫ایــران قــرن هاســت بــه عنــوان یکــی از‬ ‫اثــار صنایــع دســتی شــاخص در جهان‬ ‫شــناخته شــده و عالقمنــدان بســیاری‬ ‫بــه ویــژه در کشــورهای اروپایــی و‬ ‫امریــکا دارد‪ .‬تــا انجــا کــه تــا پیــش از‬ ‫اعمــال تحریــم هــا علیــه ایــران‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 30‬درصــد فــرش دســتباف کشــورمان‬ ‫تنهــا بــه ایــاالت متحــده امریــکا صــادر‬ ‫مــی شــد‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت‬ ‫معــدن وتجــارت اســتان اصفهــان مــی‬ ‫گویــد‪ :‬فــرش دســتباف‪ ،‬میــراث چهــار‬ ‫هــزار ســاله مــا ایرانیــان اســت کــه در‬ ‫جهــان شــهره افــاق و پیــام رســان مهر‬ ‫و صلــح و دوســتی و در داخــل کشــور‬ ‫نیــز موجــب اشــتغال پایــدار میلیــون‬ ‫هــا نفــر از عزیــزان هنرمنــد از دور‬ ‫افتــاده تریــن نقــاط روســتایی تــا عمــق‬ ‫شــهرها محســوب مــی شــود‪ .‬ایــن هنر‬ ‫صنعــت در هــر منطقــه‪ ،‬اســتان و شــهر‬ ‫اینــه تمــام نمــای اقلیــم و فرهنــگ ان‬ ‫خطه اســت و فــرش دســتباف اصفهان‪،‬‬ ‫کاشــان‪ ،‬نایین‪ ،‬جوشــقان‪ ،‬یلمه دهاقان‪،‬‬ ‫نجــف ابــاد و مناطــق عشــایری اســتان‬ ‫نیــز نمونــه هایــی از تنــوع ایــن هنــر‬ ‫صنعــت در اســتان هنــر پــرور اصفهــان‬ ‫اســت کــه کیفیــت و زیبایی ان شــهرت‬ ‫جهانــی داشــته و نمونــه هایــی از ان نیز‬ ‫اذیــن مجامــع بیــن المللــی از جملــه‬ ‫ســازمان ملــل متحــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت بر حفظ‬ ‫و نگهــداری از ایــن صنعــت ادامــه مــی‬ ‫دهــد‪ :‬براســاس مصوبــه هیــات دولــت‬ ‫متولــی فــرش دســتباف در کشــور‬ ‫مرکــز ملــی فــرش ایــران بــود کــه ایــن‬ ‫مرکــز زیــر مجموعــه وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســت‪ .‬در اســتان ها‬ ‫نیــز کمیتــه فــرش دســتباف تشــکیل‬ ‫شــده و ریاســت ایــن کمیتــه برعهــده‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت هــر اســتان اســت و بــه زودی‬ ‫بــا بخــش نامــه وزارت کشــور‪ ،‬کارگــروه‬ ‫فــرش دســتباف هــر اســتان به ریاســت‬ ‫اســتاندار ان اســتان تشــکیل خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬موفــق بــا اشــاره بــه اینکــه فــرش‬ ‫دســتباف کاالیــی اســتراتژیک و چنــد‬ ‫وجهــی بــوده کــه جنبــه اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و سیاســی دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فــرش دســتباف ایــران بــا توجــه بــه‬ ‫جنبــه صادراتــی و میــزان اشــتغالی کــه‬ ‫ایجــاد کــرده اولیــن هــدف تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫ایــرج موفــق‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬اســتان‬ ‫اصفهــان یکــی از اســتان های مهــم‬ ‫تولیــد فــرش دســتباف در کشــور و‬ ‫جهــان اســت و نمایشــگاه ان از بــا‬ ‫قدمت تریــن نمایشــگاه های فــرش‬ ‫دســتباف کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اســتان اصفهــان بیش‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬هــزار هنرمنــد بافنــده و حــدود‬ ‫هشــت تشــکل و اتحادیــه صنفــی داریم‬ ‫کــه امــر تولیــد‪ ،‬فــروش و صــادرات را‬ ‫برعهــده داشــته و کمــک بــه اعتــای‬ ‫فــرش دســتباف می کننــد‪ .‬موفــق از‬ ‫ســه برنــد جهانــی فــرش اصفهــان‪،‬‬ ‫کاشــان و نائیــن کــه مــورد ثبــت‬ ‫جهانــی قــرار گرفتــه انــد نــام بــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬دو برنــد ملــی فــرش جوشــقان‬ ‫و یلمــه علــی ابــاد دهاقــان نیــز ثبــت‬ ‫ملــی شــدند و ثبــت جهانــی ان هــا در‬ ‫دســت اقــدام اســت‪ .‬وی از پرداخــت‬ ‫‪ ۳۳‬میلیاردتومــان تســهیالت ‪ ۴‬درصــد‬ ‫در ســالهای ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬بــه تولیدکنندگان‬ ‫فــرش دســتباف خبــر داد و در بیــان‬ ‫تاثیــر تحریــم هــا گفــت‪ :‬در نتیجــه‬ ‫تحریــم هــا فرصتی بــرای رقبایــی مثل‬ ‫هنــد و پاکســتان فراهــم شــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫اصالــت و کیفیــت تولیــد فــرش ایــران‬ ‫متمایــز اســت‪.‬‬ ‫وی بــه ویژگــی کیفــی فــرش هــای‬ ‫بافتــه شــده اشــاره کــرد و افزود‪ :‬فرشــی‬ ‫کــه در کارگاه هــا تولیــد می شــود از‬ ‫کیفیــت بیشــتری برخــوردار اســت‬ ‫زیــرا بافنــدگان امــوزش دیــده و نظارت‬ ‫بــر فراینــد بافــت صــورت می گیــرد‬ ‫از ایــن رو تمرکــز مــا بــر کارگاه هــای‬ ‫تولیــدی اســت‪ .‬موفــق در عیــن حــال‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســرمایه گــذاری در‬ ‫بخــش فــرش دســتباف کالن اســت‬ ‫و امیدواریــم دولــت در ایــن زمینــه‬ ‫ک و حمایت هــای ویــژه بــه ایــن‬ ‫کمــ ‬ ‫بخــش داشــته باشــد ایــن در حالیســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی در‬ ‫ســال جــاری امــکان اعطــای تســهیالت‬ ‫بیشــتر بــرای دولــت وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬فــرش کاالیــی‬ ‫اســت کــه دولــت بیــن ان کاال و ســایر‬ ‫گروههــای کاالیــی تفــاوت قائــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬حتــی این کــه برخــی کشــورها‬ ‫بــر اســاس طرح هــای ایــران اقــدام بــه‬ ‫بافــت فــرش می کننــد مشــکل خاصــی‬ ‫را ایجــاد نمی کنــد زیــر ایــن فرش هــا‬ ‫اصالــت و هویــت فرش دســتباف کشــور‬ ‫مــا را نــدارد و امــکان تولیــد فرشــی کــه‬ ‫کیفیــت تولیدکننــدگان مــا را داشــته‬ ‫باشــد وجــود ندارنــد؛ زیــرا در دنیــا فرش‬ ‫دســتباف ایــران را بــا توجــه بــه کیفیت‬ ‫ان از ســایر فرش هــا متمایــز می کننــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســهم صنعــت فــرش از رســانه ملی‬ ‫و تبلیغــات عمومــی و شــهری را ناچیــز‬ ‫دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬بایــد بیشــتر بــه‬ ‫ایــن موضــوع پرداختــه شــود تا رســالت‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی ایــن نمایشــگاه نیز‬ ‫بیشــتر نمــود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان اصفهــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه ‪ ۱۳۷‬غرفــه در مســاحت ‪ ۴‬هــزار‬ ‫متــر مربعــی نمایشــگاه دســتاوردها و‬ ‫محصــوالت خــود را بــه نمایــش عمــوم‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن نمایشــگاه‬ ‫بــا هــدف حفــظ و اعتــای جایــگاه‬ ‫فــرش دســتباف ایــران‪ ،‬عرضــه اخریــن‬ ‫دســتاوردها و محصــوالت بــازار فــرش‬ ‫دســتباف بــه عالقمنــدان و هــم افزایــی‬ ‫بیــن فعــاالن حــوزه فــرش دســتباف در‬ ‫حفــظ و توســعه بــازار برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امســال ســال رونــق‬ ‫تولیــد اســت و فــرش دســتباف در‬ ‫زمینــه رونــق تولیــد بخــش مهمــی‬ ‫داشــته کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد زیــرا اشــتغال و رونــق تولید‬ ‫فراوانــی می توانــد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اینده صادرات فرش دستباف نامساعد است‬ ‫خبر اول‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫حســن دردشــتی‪ ،‬رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش دسـت باف اصفهــان بــا اشــاره بــه وجــود‬ ‫مشــکالت اساســی در صنعــت فــرش دســتباف گفــت‪ :‬اینــده صــادرات فــرش دســتباف نامســاعد‬ ‫اســت و دلیــل ان مصــرف ابریشــم نامرغــوب اســت کــه اثــر خــود را تــا چنــد ســال پــس از مصــرف‬ ‫شــود در کشــورهای مختلــف مشــخص می شــود‪ ،‬همچنیــن قانون هایــی کــه وضــع می شــود و‬ ‫اجـرا نشــده عــوض می شــود در صــادرات فــرش تاثیــر گذارنــد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر از صــادرات‬ ‫فــرش دســتباف حمایــت نشــود فاتحــه فــرش خوانــده خواهــد شــد‪ .‬دردشــتی‪ ،‬کشــورهای بــازار‬ ‫هــدف صــادرات را کشــورهای عربــی و ژاپــن‪ ،‬المــان و بــه صــورت قاچــاق به کشــور امریکا دانســت‪.‬‬ ‫پاسداشت از میراث کهن ایرانی‬ ‫نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‪ ،‬تجلی نمایشگاه ملی فرش دستباف است‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان با حضــور اســتان های مختلــف کشــور ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۰‬اذر ماه‬ ‫در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهــان برگــزار خواهد شــد‪ .‬فرش دســتباف بــه عنوان پرچــم دوم‬ ‫ایــران و ســفیر هنــر و فرهنــگ ایــن ســرزمین‪ ،‬از دیربــاز همچــون نگینــی ارزشــمند بر پیکــر ایــران عزیز می‬ ‫درخشــیده و در بیــن ســایر ملــل بــه عنــوان نمــادی از صلــح و دوســتی و ارامــش و زیبایــی‪ ،‬پیام رســان هنر‬ ‫و اندیشــه مردمــان ایــران زمیــن بوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیر در کشــور عزیزمان‬ ‫هرســاله در راســتای توســعه بازار فرش‬ ‫دســتباف و معرفــی بیــش از پیــش ان‪،‬‬ ‫نمایشــگاه هایــی برگــزار مــی شــود تــا‬ ‫مخاطبــان داخلــی و خارجــی بتواننــد‬ ‫طــی چنــد روز بــا متنــوع تریــن‬ ‫مجموعــه هــای فــرش دســتبافی ایران‬ ‫اشــنا شــده و از نزدیــک تجربــه خاطره‬ ‫انگیــزی بــه ثبــت رســانند‪ .‬اصفهــان‬ ‫نیــز بــه عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی‪،‬‬ ‫قدیمــی‪ ،‬ریشــه دار و صاحب ســبک در‬ ‫بافــت فــرش دســتباف ایــران‪ ،‬هرســاله‬ ‫نمایشــگاهی بــا ایــن هــدف برگــزار می‬ ‫نمایــد کــه بیســت و دومین ان امســال‬ ‫از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۰‬اذرمــاه بــه همت شــرکت‬ ‫نمایشــگاه هــای اســتان اصفهــان‬ ‫و توســط مرکــز امــوزش بازرگانــی‬ ‫اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ ۱۳۸‬مجموعــه‬ ‫شــامل تولیــد کننــده‪ ،‬فروشــنده‪،‬‬ ‫صادرکننــده‪ ،‬طــراح‪ ،‬رنگــرزی فــرش‬ ‫دســتباف در قالــب مشــارکت کننــده‬ ‫در وســعتی بالــغ بــر ‪ ۴۰۰۰‬متــر مربــع‬ ‫در چهــار ســالن حضــور خواهنــد‬ ‫داشــت‪ .‬نمایشــگاه فــرش دســتباف‬ ‫اصفهــان را بــه معنــای واقعــی مــی‬ ‫تــوان نمایشــگاه ملــی فــرش دســتباف‬ ‫نامگــذاری کــرد زیرا از سراســر کشــور‪،‬‬ ‫فعــاالن حــوزه فــرش در ان حضــور‬ ‫دارنــد و در ســال جــاری ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫از مشــارکت کننــدگان از اســتان هــای‬ ‫خراســان رضوی‪ ،‬چهارمحــال بختیاری‪،‬‬ ‫اذربایجان شــرقی‪ ،‬گلســتان‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫کرمــان‪ ،‬قــم‪ ،‬فــارس و تهــران مهمــان‬ ‫خانــواده بــزرگ فــرش دســتباف‬ ‫اصفهــان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال جــاری ســعی بــر ان‬ ‫تــا بــا‬ ‫شــده اســت‬ ‫هــم افزایــی‬ ‫بخــش هــای مختلــف از دولتــی و‬ ‫خصوصــی‪ ،‬رویدادهــای جدیــدی را در‬ ‫نمایشــگاه رقــم بزنیــم کــه از ان جمله‬ ‫مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫‪ .‬برگــزاری ائیــن افتتــاح نمایشــگاه‬ ‫در قالــب برگــزاری همایــش بررســی‬ ‫راهکارهــای توســعه بــازار فــرش‬ ‫دســتباف ایــران کــه صبــح روز پنــج‬ ‫شــنبه ‪ ۱۴‬اذر در ســالن همایــش های‬ ‫اتــاق بازرگانــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫*برگــزاری نشســت هــای تخصصی در‬ ‫طــول نمایشــگاه در راســتای کمــک به‬ ‫توســعه بــازار فرش دســتباف‬ ‫*توســعه و تنــوع ابزارهــای تبلیغــات‬ ‫محیطــی شــهری‬ ‫*توســعه مخاطبــان بازدیدکننــده‬ ‫نمایشــگاه و دعــوت از مخاطبــان خاص‬ ‫*برگــزاری نشســت خبــری روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۱۲‬اذر ویــژه بیســت و دومین‬ ‫نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان‬ ‫*دعــوت بــه حضــور از اســاتید‬ ‫مطــرح در حــوزه طراحــی‪ ،‬بازاریابــی‬ ‫و صــادرات فــرش دســتباف بــا هــدف‬ ‫انتقــال تجربــه و برگــزاری رویدادهــای‬ ‫اموزشــی‬ ‫*اجــرای طــرح ســلیقه یابــی فــرش‬ ‫دســتباف از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه‬ ‫*اجــرای طــرح ثبــت اطالعــات‬ ‫بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه‬ ‫( رجیستری )‬ ‫*برگــزاری جشــن هنرمنــدان بــا‬ ‫حضــور تعــدادی از هنرمنــدان شــهر‬ ‫اصفهــان در رشــته هــا و ســبک‬ ‫هــای هنــری متفاوت‬ ‫همــه‬ ‫تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد کــه البتــه بخشــی از‬ ‫فعالیــت هــای دبیرخانــه نمایشــگاه‬ ‫در مرکــز امــوزش بازرگانــی اســتان‬ ‫اصفهــان بــود‪ ،‬گام هایــی کوچــک‬ ‫امــا اثربخــش مــی توانــد باشــد بــرای‬ ‫کمــک بــه توســعه و رونــق بــازار فــرش‬ ‫کــه بــدون همــکاری و هــم افزایــی‬ ‫تــوان خانــواده بــزرگ فــرش دســتباف‬ ‫اصفهــان حاصــل نخواهد شــد و به ثمر‬ ‫نخواهــد رســید‪ .‬بــر اســاس مطالعــات‬ ‫امایــش ســرزمینی‪ ،‬اســتان اصفهــان‬ ‫همچون نگین گردشــگری و توریســتی‬ ‫کشــورمان فرصتــی اســتثنایی را در‬ ‫اختیــار مســئوالن بــرای بهــره بــرداری‬ ‫صحیــح از ایــن ظرفیــت بالقــوه جهــت‬ ‫ایجــاد اشــتغال ارزان‪ ،‬پایــدار و پــاک و‬ ‫رونــق اقتصــادی اســتان قرار داده اســت‬ ‫کــه امیدواریــم بــا درایــت و برنامه ریزی‬ ‫صحیــح کارشناســی از ایــن ظرفیت بی‬ ‫نظیــر کــه فــرش دســتباف در ان نقش‬ ‫اساســی و کلیــدی دارد کمال اســتفاده‬ ‫را بــرده و ایــن مهــم میســر نخواهــد‬ ‫شــد مگــر بــا حمایــت مســووالن‬ ‫ذیربــط و بــه خصــوص باالتریــن مقــام‬ ‫اجرایــی اســتان کــه امیدواریــم شــاهد‬ ‫تحقــق ان باشــیم‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفــت یکــی از اثربخــش‬ ‫تریــن رویدادهــای اموزشــی کــه طــی‬ ‫ســال هــای اخیــر بــا هــدف توســعه‬ ‫و بهبــود صــادرات فــرش دســتباف‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــه همــت مرکــز ملــی‬ ‫فــرش ایــران و اجــرای مرکــز‬ ‫امــوزش بازرگانــی اســتان‬ ‫اصفهــان در‬ ‫ســا ل‬ ‫گزارش‬ ‫غفلتازنظریهپردازی‬ ‫در صنعت فرش‬ ‫علی میرجمالی‪ /‬دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫‪ 1395‬بــود کــه بهبــود وضعیــت‬ ‫صــادرات فــرش دســتباف را وابســته‬ ‫بــه تقویــت تخصصــی بازرگانــان‬ ‫و تجــار فــرش مــی دانســت و‬ ‫همچنیــن اشــنایی راهنمایــان تورهای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کــه نقــش بســیار زیــادی‬ ‫در توســعه ایــن بــازار دارنــد را مــد نظــر‬ ‫قــرار داد‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد اگــر در ســال رونــق‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــه فکــر کاالی داخلــی و‬ ‫تولیــد ملــی قابــل دفــاع هســتیم‪،‬‬ ‫نبایــد بگذاریــم صنعــت فــرش مغفــول‬ ‫بمانــد و بایــد تدبیــری در حاکمیــت‬ ‫اندیشــیده شــود تــا ایــن صنعــت تحت‬ ‫پوشــش های حمایتــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫امیــد اســت مســئوالن دولتــی کــه‬ ‫درخصــوص توســعه بــازار فــرش‬ ‫دســتباف و کاهــش موانع تولیــد داخل‬ ‫ان‪ ،‬نقــش تصمیــم گیرنــده دارنــد‪،‬‬ ‫همــه تــاش خــود را بــرای حفــظ‬ ‫ایــن میــراث کهــن ایرانــی بکارگیرنــد‬ ‫و فعــاالن بخــش خصوصــی در حــوزه‬ ‫فــرش نیــز خــود را بــا ابزارهــای نویــن‬ ‫مدیریــت کســب و کار مجهــز نماینــد و‬ ‫بــه صــدای مشــتریان و نیــاز و ســلیقه‬ ‫بــازار داخــل و خــارج از کشــور توجهــی‬ ‫بیــش از پیــش نماینــد‪ .‬بــدون تردیــد‬ ‫حضــور ‪ ۳۵‬درصــدی غرفــه داران از‬ ‫دیگراســتان های کشــور‪ ،‬نشــان دهنده‬ ‫مشــارکت ملــی فعــاالن عرصــه فــرش‬ ‫اســت‪ .‬اییــن افتتاحیــه نمایشــگاه روز‬ ‫‪ ۱۴‬اذر در اتــاق بازرگانــی اصفهــان‬ ‫و تحــت عنــوان همایــش بــزرگ‬ ‫«بررســی راهکارهــای توســعه بــازار‬ ‫فــرش دســتباف ایــران» بــا هــدف‬ ‫کمــک بــه رفــع مشــکالت‬ ‫ایــن حــوزه برگــزار مــی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حضور ‪۳۵‬‬ ‫درصدی‬ ‫غرفه داران‬ ‫از دیگر‬ ‫استان های‬ ‫کشور‪،‬‬ ‫نشاندهنده‬ ‫مشارکت‬ ‫ملیفعاالن‬ ‫عرصه فرش‬ ‫است‬ ‫فاطمه شیرســپهر‪ ،‬نماینــده انجمن طراحان و نقاشــان‬ ‫فــرش دســتباف اســتان اصفهــان بــا اشــاره مشــکالت‬ ‫فرهنگــی در حــوزه فــرش گفــت‪ :‬مبنــای تمــام‬ ‫مشــکالت فــرش در امــور فرهنگــی و نظریه پــردازی‬ ‫فرهنگــی اســت زیــرا فــرش یــک گفتمــان و‬ ‫ایدئولــوژی اســت و تنهــا از یــک جنبــه قابــل بررســی‬ ‫نیســت؛ بنابرایــن کیفی تریــن بخــش مشــکالت‬ ‫صنعــت فــرش ناشــی از مشــکالت فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫نماینــده انجمــن طراحــان و نقاشــان فــرش دســتباف‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬فــرش را گفتمــان‪ ،‬ایدئولــوژی و‬ ‫فرهنــگ عنــوان کــرد و مبنــای تمــام مشــکالت‬ ‫فــرش را در امــور فرهنگــی هنــری و غفلــت از نظریــه‬ ‫پــردازی‪ ،‬الگوســازی و پژوهــش در این زمینه دانســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بخــش فرهنگــی و زیربنایــی فــرش‬ ‫در طــرح و رنــگ ان اســت‪ .‬در صنعتــی کــه محــور‬ ‫ان بــر هنــر بافــت اســتوار اســت‪ ،‬فرش هایــی بافتــه‬ ‫می شــوند کــه بــه واقــع ایــرادی نمی شــود بــه ان‬ ‫گرفــت‪ .‬امــا ان دســته مشــکالت کــه امــروز صنعــت‬ ‫فــرش ایــران را بــه خــود مشــغول کــرده را مــی تــوان‬ ‫در دو حــوزه جســتجو کــرد‪ .‬یــک بخــش ان از ســمت‬ ‫خــارج کشــور بــر مــا تحمیل شــده‪ ،‬که شــاه بیــت ان‬ ‫همــان تحریــم اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل در نمایشــگاه‬ ‫امســال کمپیــن «نــه بــه تحریــم فــرش ایــران»‬ ‫راه انــدازی می شــود و طومــار اعتــراض مردمــی مــا‬ ‫بــه شــکل دســتباف بــه دادگاه الهــه ارائــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬محــور اصلــی شــکایت مردمــی‬ ‫مــا ایــن اســت کــه فــرش ایــران یــک کاالی حکومتی‬ ‫نیســت کــه مــورد تحریــم قــرار بگیــرد؛ بدنــه اصلــی‬ ‫فــرش دســتباف ایــران‪ ،‬همیشــه مردمــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن کمپیــن ســعی شــده رئیس جمهــور‬ ‫امریــکا را پاسـخ گو کنیــم کــه ادعــا دارد مــردم ایــران‬ ‫را تحریــم نمی کنــد امــا فــرش را کــه مردمی تریــن‬ ‫قســمت فرهنگــی ایــران اســت تحریــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫شیرســپهر گفــت‪ :‬بخــش دیگــر مشــکالت داخلــی‬ ‫صنعــت فــرش مربــوط بــه مشــکالت فرهنگی اســت‪.‬‬ ‫عمده تریــن نیــاز مــا نیــز در ایــن بخــش بــه گفتمــان‬ ‫پــردازی مربــوط مــی شــود‪ .‬مــا معتقدیــم‪ ،‬نبایــد‬ ‫ماننــد یــک کاالی اقتصــادی بــا صنعــت فــرش‬ ‫برخــورد شــود‪ .‬هرچنــد حمایت هــای بخش هــای‬ ‫دولتــی همــواره در ایــن بخــش وجــود داشــته‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه مهم تریــن گام‪ ،‬بایــد حمایــت‬ ‫از گفتمــان پــردازی در حــوزه فــرش باشــد‪ .‬بــدون‬ ‫تردیــد بــازوی قدرتمنــد رســیدن بــه ایــن خواســته‬ ‫نیــز اصحــاب رســانه هســتند و در ایــن راه نیــاز بــه‬ ‫ســتاره ســازی‪ ،‬الگــوی ســازی‪ ،‬نظریه پــردازی و‬ ‫کارهــای پژوهشــی داریــم‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر حــوزه فــرش اضافــه کــرد‪ :‬بخــش‬ ‫بعــدی کــه از شــهریورماه ســال جــاری کلیــد خــورده‬ ‫اســت ایجــاد بــازار فــرش مــدرن در کنــار بازار ســنتی‬ ‫بــا توجــه بــه کشــش ســلیقه ها بــه ایــن ســمت‬ ‫اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬مــا فقــط تحریــم اقتصــادی‬ ‫نیســتم‪ ،‬مدت هاســت کــه ســلیقه‪ ،‬هنــر و فرهنــگ‬ ‫ایرانــی را ســلیقه ســازان ان ســوی دنیــا از گفتمــان‬ ‫خــود خــارج کــرده و مــورد تحریــم فرهنگــی قــرار‬ ‫داده انــد‪.‬‬ ‫‪www. eghtesadEbazar.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫نمایشگاهفرش‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تفاهم نامه مرکز ملی فرش و اتاق بازرگانی ایران و چین‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫خبر اول‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن و مرکــز ملــی فــرش دســبافت ایــران بــرای‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬فــروش و صــادرات فــرش امضــاء شــد‪.‬رئیس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب اضافــه کــرد‪ :‬ایــن ســند همــکاری اهدافی چــون «توســعه و توانمند ســازی نیروی انســانی‬ ‫بــرای اعــزام بــه بــازار چین»‪«،‬توســعه تجــارت الکترونیک و تبلیغــات فــرش ایرانی در بــازار چین»‬ ‫و«ایجــاد‪ ،‬تقویــت و همســویی در شــرکت ها‪ ،‬تشــکل ها و گروه هــای اعزامــی بــرای دســتیابی‬ ‫بــه بــازار مزبــور» را دنبــال می کنــد‪ .‬ایــن تفاهــم نامــه را مجیدرضــا حریــری و فرشــته دســت‬ ‫پــاک پــس از نشســت خبــری رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در وزارت صمــت امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫دولت بازار را خراب می کند‬ ‫افزایش تعرفه واردات ابریشم چالش بزرگ تولیدکنندگان فرش دستباف است‬ ‫کارافرین ترین نمایشگاه اصفهان‬ ‫بیســت و دومیــن نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان بــا‬ ‫حضــور اســتان هــای مختلــف کشــور چهاردهم تا بیســتم‬ ‫اذر مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪ .‬مدیــر نمایشــگاه های داخلی شــرکت‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان‪ ،‬در ایــن‬ ‫ارتبــاط اظهــار کــرد‪ :‬نمایشــگاه فــرش بــه عنــوان قدیمــی‬ ‫تریــن نمایشــگاه اصفهــان از دهــه هفتــاد فعالیــت خــود را‬ ‫مطابــق بــا سیاســت هــای وزارت صمــت اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫مجیــد نایــب زاده بــا بیــان اینکه نمایشــگاه فــرش اصفهان‬ ‫یکــی از قدیمــی تریــن نمایشــگاه هــای ایــن حــوزه در‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬طــی ســال هــای گذشــته ایــن‬ ‫نمایشــگاه بــا رویکردهــای مختلفــی همچــون صــادرات‪،‬‬ ‫تمرکــز بــر تولیــد داخل‪ ،‬فــرش های عشــایر و روســتاییان‪،‬‬ ‫فــروش و توزیــع فــرش و ‪ ...‬برگــزار شــده اســت‪ .‬وی بــا‬ ‫بیــان اینکــه بــا تغییــر سیاســت شــرکت نمایشــگاه و بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــر محل پــروژه جدیــد نمایشــگاه‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه فــرش اصفهــان امســال بــه بخــش خصوصــی‬ ‫واگــذار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه به کمیتــه تخصصی‬ ‫فــرش در اصفهــان‪ ،‬مجــری این نمایشــگاه از داخل اســتان‬ ‫و توســط همیــن کمیتــه انتخاب شــد تــا نمایشــگاه بتواند‬ ‫همســو بــا سیاســت هــای ان برگــزار شــود‪.‬‬ ‫مدیــر نمایشــگاه های داخلــی شــرکت نمایشــگاه های‬ ‫بین المللــی اســتان اصفهــان ادامــه داد‪ :‬طــی ســال هــای‬ ‫برپایــی نمایشــگاه فــرش از بخــش هــا و دســتگاه هــای‬ ‫مختلفــی همچــون امــوزش و پــرورش‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‬ ‫و ‪ ...‬حضــور یافتنــد و امســال نیــز بــرای نخســتین بــار‬ ‫در جهــت توســعه بــازار و صــادرات از مجموعــه گمــرک‬ ‫اســتان بــرای حضــور در بیســت و دومیــن نمایشــگاه فرش‬ ‫اصفهــان دعــوت کــرده ایــم‪.‬‬ ‫نایــب زاده بــا تاکیــد بــر اینکه نمایشــگاه فرش اصفهــان در‬ ‫اقتصــاد داخلــی یکــی از کارافریــن تریــن نمایشــگاه هــای‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا ایــن وجــود در برپایــی‬ ‫نمایشــگاه فــرش بــر رویکــرد فرهنــگ و هنــر بیشــتر از‬ ‫تجــاری ان تاکیــد داریــم‪ .‬نائ ـب زاده تصریــح کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از مشــکالت بــزرگ در حــوزه فــرش بحــث ســهم صنعــت‬ ‫فــرش از رســانه ملــی و تبلیغات عمومی شــهری اســت که‬ ‫ســهم واقعــی نبــوده اســت‪ ،‬حــوزه فــرش در داخل یکــی از‬ ‫کارافرین تریــن نمایشــگاه ها و در بحــث اقتصــاد خارجــی‬ ‫یکــی از ســفیران مهــم کشــور مــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬شــکی نیســت کــه بهتریــن‬ ‫نمایشــگاه بینالمللــی فــرش دســتباف بایــد در اصفهــان‬ ‫برگــزار شــود‪ .‬موضوعــی مثــل فــرش دســتباف در تولیــد‬ ‫و تجــارت اســتان و منطقــه اثــر مســتقیمی دارد؛ همــه‬ ‫عوامــل بایــد دســت در دســت هــم بدهنــد تــا نمایشــگاه‬ ‫فــرش دســتباف اصفهــان در حــد بســیار ابرومندانــه ای‬ ‫برگــزار شــود چــون عــاوه بــر اقتصــاد‪ ،‬حیثیــت اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی بــرای اســتان بــه بــار مـی اورد‪ .‬پــس ضــرورت‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان‪ ،‬حفــظ و‬ ‫حراســت از ایــن میــراث ملــی اســت و حفــظ ایــن هنــر و‬ ‫میــراث کهــن وظیفــه ملــی و نیازمند توجــه بســیار زیادی‬ ‫اســت؛ همانطــور کــه هــر ســاله نیــز مــورد توجه بســیاری‬ ‫از ســرمایهگذاران و مصرف کننــدگان و شــرکت های‬ ‫بازرگانــی در ایــران و خــارج از ایــران قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬از همــه افــراد‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬نهادهــا و تشــکل هایی‬ ‫کــه بــا فــرش دســتباف ارتبــاط دارنــد درخواســت می کنم‬ ‫شــرایطی فراهــم اورنــد تــا نمایشــگاه فــرش‪ ،‬هــر ســال‪،‬‬ ‫بهتــر از ســال قبــل برگــزار شــود‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان معتقــد‬ ‫اســت‪ ،‬سیاســتگذاری یــک شــبه و غلطــی کــه بــه اســم کار کارشناســی‬ ‫اعمــال مــی شــود؛ باعــث ایجــاد بســیاری از مشــکالت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعید عصاچــی از شــرایط صنعــت فــرش گالیــه منــد اســت و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬واقعیــت ایــن اســت کــه متاســفانه حــال بــازار فــرش دســتباف‬ ‫ماننــد حــال بســیاری از کاالهــا و اجنــاس دیگــر خــوب نیســت و‬ ‫افزایــش بــی رویــه نــرخ ارز‪ ،‬اعمــال تحریــم هــا و بــه ویــژه توقــف‬ ‫صــادرات باعــث شــده تــا ایــن بــازار وضعیــت نامطلوبــی را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫ تاجران‬ ‫دیگر‬ ‫حوصله‬ ‫طی کردن‬ ‫مراحل‬ ‫پر پیچ و‬ ‫خم خرید‬ ‫فرش از‬ ‫ایران را‬ ‫ندارند‬ ‫نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه بــا افزایــش تعرفــه واردات‬ ‫ابریشــم از ‪ ۱۵‬بــه ‪ ۲۶‬درصــد‪،‬‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن صنعت بــا چالش‬ ‫بزرگــی مواجــه شــده اند‪ .‬ســعید‬ ‫عصاچــی بــا بیــان اینکــه در پیــش‬ ‫نویــس اصالحیــه الیحــه قوانیــن و‬ ‫مقــررات مالیاتــی ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی کــه مهــر مــاه ‪ ۹۸‬بــه مجلس‬ ‫ارســال شــده‪ ،‬مــاده ‪ ۱۴۲‬قانــون‬ ‫مالیــات هــای مســتمر حــذف شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اگــر ایــن مــاده‬ ‫قانونــی حــذف شــود تولیدکننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف دچــار چالــش‬ ‫بســیار خواهنــد شــد‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫بــه مشــکالت تولیدکننــدگان فــرش‬ ‫دســتباف در تامیــن مــواد اولیــه اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬مــواد اولیــه فــرش‬ ‫دســتباف ابریشــم‪ ،‬پشــم و ُکرک است‬ ‫در مــاه اخیــر خیلــی گــران شــده انــد‪.‬‬ ‫متاســفانه تعرفــه واردات ابریشــم نیــز‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصــد بــه ‪ ۲۶‬درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت بــه نحــوی کــه بــا ایــن‬ ‫تعرفــه هزینــه یــک متــر فــرش‬ ‫اصفهــان بــا واردات ابریشــم‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان شــده‬ ‫اســت‪ .‬ادامــه ایــن رونــد‪ ،‬تولیــد فــرش‬ ‫را بــه محصولــی گــران و دشــوار بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان تبدیــل کــرده و باعــث‬ ‫شــده تــا در مــاه هــای اخیــر چندیــن‬ ‫کارگاه فــرش بافــی بــه تعطیلــی و یــا‬ ‫توقــف کار کشــیده شــوند‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف اصفهــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه ابریشــم چیــن‪ ،‬گــران اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اخیــرا تولیدکننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬ابریشــم بــا کیفیــت‬ ‫پاییــن را خریــداری مــی کننــد کــه‬ ‫موجــب مــی شــود در اینــده فــرش‬ ‫بــا کیفیــت پاییــن تولیــد و وارد بــازار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬عصاچــی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه میــزان تولیــد ابریشــم ایــران‬ ‫نیــاز داخــل را تامیــن نمی کنــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر کیفیــت ابریشــم‬ ‫ایــران پاییــن اســت و امــکان اســتفاده‬ ‫از ان در فــرش دســتباف وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن ناچــار بــه واردات ابریشــم از‬ ‫چیــن هســتیم‪.‬‬ ‫عصاچــی بــه مشــکالت تولیــد فــرش‬ ‫دســتباف اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر مشــکالت فــرش بیــش‬ ‫از ســایر کاالهــای اساســی اســت‪.‬‬ ‫بایــد در نظــر گرفــت فــرش ایرانــی‬ ‫کاالهــای اساســی و هنــر دســت‬ ‫هنرمنــدان ایــران اســت کــه در تمــام‬ ‫دنیــا شــناخته شــده اســت از اهمیــت‬ ‫خاصــی برخــوردار اســت‪ .‬تاجایــی کــه‬ ‫وقتــی برجــام امضــاء شــد یــک بنــد‬ ‫جــدا در حمایــت از ایــن کاال نوشــته‬ ‫شــد و وقتــی لغــو شــد در بنــدی جــدا‬ ‫ایــن کاال در لیســت تحریم هــا قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬درحــال حاضــر‬ ‫بــه دلیــل وجــود بحــث تحریم هــا‪،‬‬ ‫صــادرات ایــن کاال بــا رکــود روبــه رو‬ ‫شــده اســت‪ .‬ازســوی دیگــر بــه دلیــل‬ ‫سیاس ـت گذاری های اشــتباه از جملــه‬ ‫زمان گــذاری بــرای برگشــت ارز نیمــا‬ ‫کــه جــدای کاالهــای دیگــر روی ایــن‬ ‫کاال گذاشتند بسیاری از صادرکنندگان‬ ‫نتوانســتند فرش هایشــان را صادرکنند‬ ‫بــه مشــکل برخــورد کردنــد‪ .‬در داخــل‬ ‫نیــز بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت‬ ‫مــواد اولیــه ماننــد ابریشــم‪ ،‬قیمــت‬ ‫تمــام شــده فــرش بــاال نیــز رفــت بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط اقتصــادی از میــزان‬ ‫مشــتریان ان کاســته و بــازار ایــن کاال‬ ‫بــا رکــود روب ـه رو شــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان‬ ‫فــرش دســتباف اصفهــان ادامــه داد‪:‬‬ ‫متاســفانه در ایــن شــرایط هــرروز‬ ‫شــاهد یــک قانونگــذاری تــازه نیــز‬ ‫هســتیم‪ .‬از جملــه در پیش نویــس‬ ‫اصــاح قانــون مالیات قرار شــده اســت‬ ‫کــه هنرمنــدان و کارگاه هــای فــرش‬ ‫نیــز مشــمول پرداخــت مالیــات شــوند‬ ‫و اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد بــازار فــرش‬ ‫بــا رکــود عجیبــی رو بـه رو خواهد شــد‪.‬‬ ‫عصاچــی بــه نقــش بخــش خصوصــی‬ ‫در توســعه صنعــت فــرش پرداحــت‬ ‫و تاکیــد کــرد‪ :‬درکل بــازار فــرش‬ ‫بایــد در دســت بخــش خصوصــی‬ ‫باشــد‪ .‬چــون بخــش خصوصــی‬ ‫اســت‪ ،‬بهتــر ســلیقه مشــتریان را‬ ‫می دانــد و می توانــد بــا توجــه بــه‬ ‫نیــاز مشــتریان بازاریابــی کنــد‪ .‬در‬ ‫مقابــل دولــت در سیاســت گذاری ها‬ ‫و قانون گداری هایــش بایــد از بخــش‬ ‫خصوصــی کمــک بگیــرد‪ .‬درحالــی که‬ ‫اکنــون دولــت بــا اعمــال سیاسـت های‬ ‫اشــتباه نــه تنهــا از بخــش خصوصــی‬ ‫حمایــت نمی کنــد کــه بــازار را‬ ‫خراب تــر هــم می کنــد‪.‬‬ ‫وی از شــرایط بــازار گالیــه کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬وقتــی فــرش دســتباف از ایــران‬ ‫صــادر مــی شــد؛ در ســامانه نیمــا پول‬ ‫ان بــه کشــور برمــی گشــت؛ فــرش‬ ‫کاالیــی نیســت که وقتــی بــه بازارهای‬ ‫خارجــی رســید طــی دو‪ ،‬ســه مــاه بــه‬ ‫فــروش برســد و گاهــی رونــد فــروش‬ ‫ان تــا دو ســال طــول مــی کشــد‪ .‬بــر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬تاجــر ناچــار اســت فــرش‬ ‫را بخــرد و در حالــی کــه هنــوز ان را در‬ ‫بــازار خارجــی نفروختــه اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫بــازاری از دســت رفــت‪ ،‬دیگــر بــه‬ ‫دســت اوردنــش مشــکل مــی شــود‪.‬‬ ‫هرچنــد خوشــبختانه این طرح شــامل‬ ‫اصالحاتــی شــد‪ ،‬امــا درحــال حاضــر‬ ‫بســیاری از تاجــران دیگــر حوصلــه‬ ‫طــی کــردن ایــن مراحــل پــر پیــچ و‬ ‫خــم خریــد فــرش از ایــران را ندارنــد و‬ ‫ترجیــح مــی دهند از کشــور پاکســتان‬ ‫خریــد خــود را انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش به‬ ‫نقــش نمایشــگاه در توســعه صنعــت‬ ‫فــرش اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نمایشــگاه‬ ‫اصفهــان بــی شــک بعــد از نمایشــگاه‬ ‫تهــران بهتریــن نمایشــگاه صنعــت‬ ‫فــرش کشــور اســت‪ .‬امــا بایــد بــه چند‬ ‫دیــد نــگاه کــرد‪ .‬اول عرضــه تولیــدات‬ ‫جدیــد بــرای برندســازی و نظرســنجی‬ ‫از مــردم یــا همــان ذائقه شناســی‬ ‫مشــتریان کــه نقــش اساســی در تولید‬ ‫اینــده محصــول دارد و دومیــن ایتــم‪،‬‬ ‫ایجــاد بســتری مناســب برای اشــنایی‬ ‫و تعامــل تجــار و خریــداران جدیــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫گردشگران توان خرید فرش ایرانی ندارند‬ ‫خبر اول‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اکبــر مشــکاتی‪ ،‬رئیــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف اصفهــان بــا اشــاره بــه تاثیــر گردشــگری‬ ‫بــر رونــق صنعــت فــرش گفــت‪ :‬گردشــگران کنونــی ای ـران معمــوالً از اف ـراد طبقــه ثروتمنــد کــه‬ ‫بتواننــد فــرش خریـداری کننــد نیســتند و بیشــتر مشــتری فرش هــای تجــاری هســتند‪ ،‬بنابرایــن ورود‬ ‫گردشــگران تاکنــون اثــر چندانــی بــر روی فــروش فــرش اصفهــان نداشــته‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬در صورتی‬ ‫هــم کــه گردشــگری قصــد و تـوان خریــد فرش داشــته باشــد بــه علــت این که امــکان بــه همـراه اوردن‬ ‫پــول نقــد را ندارنــد و مــا هــم نمی توانیــم از کارت اعتبــاری ان هــا اســتفاده کنیــم عمـ ًا امــکان خریــد‬ ‫و فــروش وجــود ن ـدارد‪ .‬وی قاچــاق فــرش دســتباف ای ـران را دلیــل کاهــش صــادرات فــرش دانســت‬ ‫حال و روز بازار فرش به روایت مدیر گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان؛‬ ‫تدوین استراتژی برای بازارهای تازه‬ ‫باید رویکردهای پیشین را کنار گذاشت و به دنبال تقاضا در بازارهای تازه باشیم‬ ‫مدیــر گــروه فــرش دانشــگاه هنــر اصفهــان‪ ،‬شــرایط بــازار فــرش را بــا توجــه بــه وجــود تحریم هــا و شــرایط اقتصــادی داخــل نامطلــوب مــی دانــد و‬ ‫مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور بــازار فــرش نیــز رونــق خــود را از دســت داده اســت‪ .‬زیــرا بــازار فــرش جــدای اقتصــاد کشــور‬ ‫نیســت‪ .‬ازیــک ســو‪ ،‬یکــی از بخش هــای کــه تحریــم روی ان اثــر زیــادی گذاشــته‪ ،‬بــازار فــرش اســت و باعــث شــده تــا درِبازارهــای خارجــی‬ ‫بــه طــور کامــل روی مــا بســته شــود‪« .‬فرهــاد باباجمالــی»‪ ،‬ادامــه مــی دهــد‪ :‬ازســوی دیگــر در داخــل کشــور نیــز بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و‬ ‫وضعیــت نامطلــوب معیشــتی مــردم باعــث شــده تــا در چنــد ســال گذشــته خریــد و فــروش ایــن کاال در داخــل نیــز بــه شــکلی محــدود انجــام شــود‬ ‫و پیش بینــی می شــود امســال نیــز شــرایط نامطلوب تــر از ســال های گذشــته پیــش رود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫«فرهــاد بابــا جمالــی» در رابطــه بــا راهکار‬ ‫خــروج بحــران فعلــی در صنعــت فــرش‬ ‫گفــت‪ :‬فــرش یــک بعــد اقتصــادکالن‬ ‫دارد‪ .‬زیــرا بــه لحــاظ قیمت گــذاری‬ ‫اقتصــاد ملــی را درگیــر خــود می ســازد و‬ ‫هــم اینکــه ابعــاد خریــد و فــروش ان در‬ ‫ســطح ایــران بســیار گســترده اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫متقاضــی ان جامعــه محــدودی نیســت‪ .‬از‬ ‫ایــن رو تاثیــر ان روی اقتصــاد بــا ســایر‬ ‫کاالهــا قابــل قیــاس نیســت و تاثیــرات‬ ‫گســترده تری دارد‪ .‬از ایــن رو راهکارهــای‬ ‫متعــددی بــرای خــروج از بحــران ان وجود‬ ‫دارد کــه از سیاسـت های اقتصــادی دولــت‬ ‫پیــروی می کنــد‪ .‬از ســوی دیگــر مرکــز‬ ‫ملــی فــرش ایــران کــه بــه عنــوان متولــی‬ ‫ایــن کاال در کشــور شــناخته می شــود‬ ‫بایــد سیاسـت های گذشــته را تــا انــدازه ای‬ ‫کناربگــذارد و در سیاســت های خــود‬ ‫بازنگــری داشــته باشــد‪ .‬برای من همیشــه‬ ‫ایــن پرســش وجــود دارد کــه چــرا مــا‬ ‫همچنــان منتظــر و درگیــر بازارهــای‬ ‫ســنتی خــود در ایــن حــوزه هســتیم؟ اگر‬ ‫از مدت هــا پیــش یــک اســتراتژی بــرای‬ ‫بازارهــای تــازه تدویــن کــرده بودیم‪ ،‬شــاید‬ ‫اکنــون دچــار ایــن رکــود نمی شــدیم‪ .‬مــا‬ ‫بایــد رویکــرد تــازه ای در حــوزه بازاریابــی‬ ‫بــه منظــور جــذب بازارهــای جدید داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬بــه عنــوان مثــال نــگاه مــا ایــن‬ ‫اســت کــه چــون کشــورهای افریقایــی‬ ‫اقتصــاد ضعیفــی دارنــد پــس بــرای بــازار‬ ‫فــرش مــا جایــگاه مناســبی نیســتند؛ در‬ ‫حالیکــه بایــد رویکردهــای پیشــین را کنار‬ ‫گذاشــت و بــه دنبــال تقاضــا در بازارهــای‬ ‫تــازه باشــیم‪ .‬ایــن یکــی از مهم تریــن‬ ‫راهکارهــا و سیاســت های عمــده اســت‬ ‫کــه بایــد روی ان ســرمایه گذاری شــود‬ ‫و کاری کالن و جمعــی مــی طلبــد کــه‬ ‫نیازمنــد همــکاری تجــار‪ ،‬دانشــگاهیان و‬ ‫سیاسـت مداران اســت‪ .‬شــک نکنیــد اگــر‬ ‫رویکــرد تــازه ای در ایــن زمینــه بــه وجــود‬ ‫ایــد دولــت نیــز از ایــن ماجــرا نفــع خواهد‬ ‫بــرد‪.‬‬ ‫باباجمالــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش‬ ‫خصوصــی همــواره گــوش بــه زنــگ‬ ‫تصمیمــات بخــش دولتــی بــوده اســت در‬ ‫رابطــه بــا تاثیــرات و نقشــی کــه دولــت در‬ ‫بــازار فــرش دارد گفــت‪ :‬متاســفانه بخــش‬ ‫دولتــی جــز مــوارد معــدود‪ ،‬هیــچ گاه‬ ‫خــودش بــه تنهایــی قــد اعلــم نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬حتــی بــرای برندســازی برخــی از‬ ‫محصــوالت بخــش خصوصــی زحمــات‬ ‫زیــادی کشــید تــا انهــا را در ســطح‬ ‫جهــان معرفــی کنــد‪ .‬امــا اکنــون انهــا‬ ‫نیــز ارام ارام بــه دلیــل وضعیــت موجــود‬ ‫بــه حاشــیه می رونــد‪ .‬بــه نظــر مــن اگــر‬ ‫نگــرش تــازه ای در ایــن حوزه هــا رخ‬ ‫ندهــد بخش خصوصــی چــون همیشــه‬ ‫گــوش بــه زنــگ تصمیــات دولــت بــوده‬ ‫از خــودش حرکتــی نشــان نمی دهــد؛‬ ‫از اینــرو ان بعــد کالن مدیریتــی بایــد‬ ‫بــه انهــا سمت وســو دهــد و انهــا را وادار‬ ‫بــه تحــرک تــازه ای بکنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫ســوی دیگــر بخــش دولتــی باید سیاســت‬ ‫و دیــدگاه حمایتی و نظارتی داشــته باشــد‬ ‫کــه متاســفانه سال هاســت در ایــن بخــش‬ ‫دچــار مشــکل اســت‪ .‬به عنــوان مثــال‬ ‫در ابتــدا کــه دولــت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی را‬ ‫ملــزم بــه پایــش هنــر و صنعــت کــرد و‬ ‫تعاونی هــا را تشــکیل داد اقدامــی درســت‬ ‫و مناســب را انجــام داد‪ .‬امــا از انجایــی کــه‬ ‫تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید‪.‬‬ ‫مدیریــت و بودجــه دولتــی پشــت ایــن‬ ‫ماجــرا بــود نتوانســت موفــق عمــل کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــان روز محــرز بــود کــه دولت‬ ‫بایــد بــه گونــه دیگــری عمــل می کــرد‬ ‫و همیــن امــروز نیــز بایــد جــور دیگــری‬ ‫نــگاه کنــد‪ .‬زیــرا نــه تعاونی هــا ماننــد‬ ‫گذشــته می تواننــد عمــل کننــد و نــه‬ ‫بخــش خصوصــی بــه شــکلی کــه دولــت‬ ‫انتظــار دارد عمــل مــی کنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بخــش دولتــی بایــد متخصصانــی را در‬ ‫کنــار خــود داشــته باشــد تا سیاسـت های‬ ‫کلــی و جزئــی توزیــع و تولید را مشــخص‬ ‫کننــد و ان را بــه بخــش تولیــد دهنــد تــا‬ ‫ایــن بخــش نیــز راه خــود را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه اینکــه‬ ‫طــرح هــا و نقــوش تــازه ای را کــه توســط‬ ‫نســل جدیــد و جــوان طراحان فــرش وارد‬ ‫بــازار فــرش ایــران شــده اســت را چگونــه‬ ‫تحلیــل می کنــد توضیــح داد‪ :‬در ایــن‬ ‫مــورد نقطــه نظــرات گوناگونی وجــود دارد‬ ‫و مخالفــان و موافقــان زیــادی در رابطــه با‬ ‫نقــوش و طرح هــای تــازه وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫امــا از نظــر شــخص مــن‪ ،‬فــرش یــک‬ ‫کارافــزار زندگــی انســان اســت کــه معقوله‬ ‫هنــر بــه ان اضافــه شــده‪ .‬مــا اگــر تعریــف‬ ‫علمــی هنــر را در نظــر بگیریــم و فــرش را‬ ‫در کنــار ان قــرار دهیــم و یک مقــدار از‬ ‫ســنت ها و باورهــای فرهنگ مــان را نیــز‬ ‫در کنــار ان بگذاریــم متوجــه خواهیم شــد‬ ‫بخــش هنــر فــرش قســمت محــدودی‬ ‫از ایــن ماجــرا خواهــد بــود و قســمت‬ ‫زیــادی از فــرش ایرانــی‪ ،‬فــرش تجــاری‬ ‫اســت کــه یــک شــاخصه از ابــزار زندگــی‬ ‫را داراســت کــه در قالــب فــرش تجــاری‬ ‫مبادلــه می شــوند و دارای تاریــخ مصــرف‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن در زمینــه هنــر فــرش باید‬ ‫تعمــق بیشــتری داشــته باشــیم کــه خارج‬ ‫از هنــر ایرانــی قدم هــا را اهســته برداریــم‬ ‫تــا بــه ایــن هنــر خدشــه وارد نشــود؛‬ ‫زیرارنــج هــای بســیاری بــرای ان کشــیده‬ ‫شــده اســت‪ .‬امــا در قســمت تجــاری بایــد‬ ‫رویکــرد دیگــری داشــته باشــیم و همــگام‬ ‫بــا تحــوالت جمعتــی از لحــاظ تکنولــوژی‬ ‫و ســبک زندگــی روز مــردم جهــان پیــش‬ ‫رویــم تــا بازارهایمــان را از دســت ندهیــم‪.‬‬ ‫بنایرایــن اگــر از ایــن بعــد نــگاه کنیــم‬ ‫فرش هایــی کــه بــا نقــوش جدیــد و‬ ‫ســبک جدیــد تولیــد می شــوند خالــی از‬ ‫لطــف نیســت و جایــگاه خودشــان را دارند‪.‬‬ ‫باباجمالــی در اخــر در رابطــه بــا نقــش‬ ‫نمایشــگاه ها در رونــق تولیــد فــرش‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬بــه طــور کلــی برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه ها کاری بســیار خــوب و‬ ‫ارزشــمند اســت‪ .‬امــا انچــه در ایــران انجام‬ ‫می شــود فقــط یــک فروشــگاه اســت نــه‬ ‫نمایشــگاه‪ .‬زیــرا نمایشــگاه دارای تعریــف و‬ ‫عملکــرد خاص خــود اســت‪ .‬امــا از انجایی‬ ‫کــه در ایــران بــه دیــد فروشــگاه بــه ان‬ ‫نــگاه می شــود خیلــی موثــر واقــع نشــده‬ ‫اســت‪ .‬در نمایشــگاه انتظــار داریــم کاالیی‬ ‫معرفــی شــود و بــرای ان ایجــاد تقاضــا‬ ‫شــود‪ .‬ازایـن رو اگــر برگــزاری نمایشــگاه ها‬ ‫تاحــدودی مــورد بازبینــی قرار گیــرد وضع‬ ‫بهتــر خواهــد شــد‪ .‬در مــورد نمایشــگاه‬ ‫اصفهــان هــم از انجایــی کــه ماننــد ســایر‬ ‫نمایشــگاه های ایــران عمل کــرده‪ ،‬عملکرد‬ ‫چنــدان موفــق نبــوده اســت هرچنــد‬ ‫خالــی از لطــف هــم نبــوده امــا رســالت‬ ‫اصلــی را انطــور کــه بایــد انجــام م ـی داد‬ ‫انجــام نــداده اســت‪.‬‬ ‫بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫همواره‬ ‫گوش‬ ‫به زنگ‬ ‫تصمیمات‬ ‫بخش‬ ‫دولتی‬ ‫بوده‬ ‫است‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫تنها نقش دولت‬ ‫تسهیل گری است‬ ‫عضــو هیــات علمــی رشــته فرش دانشــگاه کاشــان شــرایط‬ ‫بــازار فــرش را بــا توجــه بــه وجــود تحریم هــا کــه مانــع‬ ‫اساســی بــرای صــادرات اســت نامطلــوب توصیــف کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون مــا در بحــث صــادرات با مشــکالت اساســی‬ ‫روبــه رو هســتیم‪« .‬فتحعلــی قشــقایی فــر»‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫البتــه بخشــی از مشــکالت امــروز‪ ،‬بــه بازارهــای ســنتی و‬ ‫همیشــگی مــا در حــوزه فــرش ماننــد کشــورهای اروپایــی‬ ‫و امریکایــی بــاز می گــردد و اینکــه بــا وجــود تحریم هــا‪،‬‬ ‫صــادرات فــرش مــا بــه ایــن کشــورها ماننــد گذشــته‬ ‫نیســت‪ .‬هرچنــد در بخــش بــه مربــوط بــازار کشــورهای‬ ‫حاشــیه خلیــج فــارس و کشــورهای اســیایی وضــع کمــی‬ ‫بهتــر اســت‪ .‬در بخــش بــازار داخــل نیــز بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکالت اقتصــادی مــردم‪ ،‬شــاهد رکــود هســتیم‪.‬‬ ‫قشــقایی در ادامــه در رابطــه بــا نقــش بخــش خصوصــی‬ ‫در رونــق تولیــد فــرش گفــت‪100 :‬درصــد تولیــد فــرش‬ ‫بــا بخش خصوصــی اســت و دولــت تنهــا بایــد بحــث‬ ‫تســهیل گری بــرای فــروش و توزیــع ایــن کاال را از طریــق‬ ‫روابــط بین المللــی و پیمان هایــی کــه بــا ســایر کشــورهای‬ ‫جهــان بــرای صــادرات و تجــارت دارد تقویــت کنــد تــا‬ ‫صــادرات فــرش بهتــر انجــام شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ازســوی‬ ‫دیگــر میــزان زیــادی از تولیــد فــرش متناســب بــا ســلیقه‬ ‫بــازار نیســت‪ .‬زیــرا انقــدر ارتبــاط دقیــق و نزدیــک بــا‬ ‫بــازار نداریــم کــه بدانیــم بــازار دقیقــا چــه محصولــی را بــا‬ ‫چــه مــواد اولیــه‪ ،‬ویژگــی‪ ،‬طــرح و نقــش می خواهــد کــه‬ ‫محصــول خــود را متناســب بــا ان ســایق تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر عمــده تولیــد‪ ،‬براســاس تجریــه قبلــی و‬ ‫شــناخت شــخصی اســت و هیــچ نظــام تدویــن شــده و‬ ‫منظمــی بــرای اگاهــی مــا از بــازار جهانــی وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪.‬این اســتاد دانشــگاه در رابطــه بــا ویژگــی هــای امروز‬ ‫فــرش ایرانــی نیــز گفــت‪ :‬بایــد در نظر داشــت فــرش ایرانی‬ ‫بخصــوص فــرش دســتبافت ایرانــی پیــش از اینکــه یــک‬ ‫کاالی ارزشــی باشــد بخشــی از میراث فرهنگــی ماســت‬ ‫و محصولــی اســت کــه در دکوراســیون داخلــی مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬بــه بیــان بهتــر ایــن کاال در کنــار‬ ‫ســایر کاالهــا تابــع مبحــث بزرگــی بــه اســم دکوراســیون‬ ‫داخلــی اســت کــه در دنیــا از ســبک ها و شــیوه های‬ ‫گوناگونــی پیــروی می کننــد‪ .‬بنابرایــن هرچــه شــرکت ها‬ ‫و طراحــان مــا بتواننــد بــا حفــظ اصالــت میراث فرهنگــی‬ ‫کشــورمان‪،‬طرح های خــود را بــه انچــه کــه جهــان‬ ‫می پســندد نزدیکترکننــد‪ ،‬بــدون شــک موفق تــر خواهنــد‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن میــان ان دســته از طراحــان و شــرکت هایی‬ ‫کــه بیــش از انــدازه بــه مســائل قومــی نزدیــک هســتند‬ ‫چــون نمی تواننــد نیازهــای بــازار را بــراورده ســازند احتمال‬ ‫اینکــه بــا شکســت روبــرو شــوند زیــاد اســت‪ .‬به بیــان دیگر‬ ‫مــا بایــد تکلیف خــود را بــا نیازهــای جامعه جهانی روشــن‬ ‫کنیــم‪ .‬یــا تابــع انهــا هســتیم یــا انقــدر قــدرت داریــم کــه‬ ‫انهــا را بــا ســایق خــود همســو کنیــم‪ .‬فرامــوش نکنیــم‬ ‫مــا بخشــی از ایــن جامعــه هســتیم و بایــد همســو بــا‬ ‫انهــا حرکــت کنیــم ضمــن اینکــه ســایق و نگرش هــای‬ ‫فرهنگی مــان را هــم حفــظ و در قالــب فــرش بــا نقــوش‬ ‫مــورد پســند روز دنیــا بــه جهــان عرضــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪www. eghtesadEbazar.ir‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سال پنجم‪ /‬شماره ‪۱۰۹‬‬ ‫اذرماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مجید محققیان‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬ازاده تحویلیان‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان سپهساالر‪ ،‬نبش کوچه شماره ‪، ۵‬پالک ‪۵‬‬ ‫صندوق پستی‪8158981865 :‬‬ ‫تلفن‪0۳1-۳۲۶۱۷۸۵۹ :‬‬ ‫ویژه نامه بیست و دومین نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف اصفهان‬ ‫‪eghtesadbazar‬‬ ‫نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نوسان

هفته نامه نوسان 169

هفته نامه نوسان 169

شماره : 169
تاریخ : 1400/02/07
هفته نامه نوسان 168

هفته نامه نوسان 168

شماره : 168
تاریخ : 1400/01/31
هفته نامه نوسان 167

هفته نامه نوسان 167

شماره : 167
تاریخ : 1400/01/24
هفته نامه نوسان 166

هفته نامه نوسان 166

شماره : 166
تاریخ : 1400/01/17
هفته نامه نوسان 165

هفته نامه نوسان 165

شماره : 165
تاریخ : 1399/12/19
هفته نامه نوسان 164

هفته نامه نوسان 164

شماره : 164
تاریخ : 1399/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!