ماهنامه بلوط شماره 33 - مگ لند

ماهنامه بلوط شماره 33

ماهنامه بلوط شماره 33

ماهنامه بلوط شماره 33

‫ماهنامه اجتماعی اقتصادی شماره سی وسوم ابان ‪ 3000 1401‬تومان‬ ‫گردشگری کشاورزی در ناژوان‬ ‫نمونه طرح برای اجرا تدوین می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ُ‬ ‫نبضصنایع دستــݡیاصفهانݡکندمــݡی زند‬ ‫‪8‬‬ ‫تئاتر شهر در چهارباغ احداث مــݡی شود‬ صفحه 1 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وسوم ابان ‪1401‬‬ ‫خانه ای ݡکه مدرسه شد‬ ‫ایثار خانواده ‪ 3‬شهید اصفهانی پایان ندارد‬ ‫ماجـرا شـرح دلدا گـی مـردان و زنانـی بی ادعا و‬ ‫بی االیـش اسـت کـه در راه باورهـا و اعتقـادات‬ ‫خـود‪ ،‬هرانچـه داشـتند‪ ،‬در طبـق اخلاص‬ ‫گذاشـتند‪.‬‬ ‫و نفـس کشـیدن در فضـای شـهر اصفهـان‪،‬‬ ‫شـهر شـهیدان فرصـت مغتنمـی اسـت تـا‬ ‫گوهرهای ناب دفاع مقدس را بهتر شـناخت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حقیقتا چهره های شهدای برجسته اصفهان‬ ‫همیـن حـاال مثـل سـتاره دارنـد می درخشـند و‬ ‫راه انقلاب را بـه مـا نشـان می دهنـد؛ «بالنجم‬ ‫یشـود راه را‬ ‫هـم یهتـدون»‪ .‬با این سـتاره ها م ‬ ‫پیـدا کـرد‪ .‬ان اخلاص‪ ،‬ان ایمـان ان صفـا؛ ان‬ ‫شهـا‬ ‫فهـا و ارز ‬ ‫یخـود شـدن در مقابـل هد ‬ ‫ب ‬ ‫اینـک بایـد مسـیری باشـد تـا راه را از بیراهـه‬ ‫بیابیم‪.‬‬ ‫یگـردد کـه‬ ‫ماجـرا بـه خانـواده شـهیدی بـاز م ‬ ‫نـه تنهـا پار ههـای تنشـان را در راه اسلام فـدا‪،‬‬ ‫بلکـه دارایـی خـود را نیـز صـرف اشـاعه علـم و‬ ‫دانـش کردنـد‪ .‬شـهید حیدرعلی و محمد علی‬ ‫جوانی دو برادری هسـتند که به همراه شـهید‬ ‫علیرضـا جوانـی که دامـاد خانواده ان ها اسـت‬ ‫رهسـپار جبه ههـای حـق علیه باطل شـدند تا‬ ‫با خونشـان‪ ،‬جانفشـانی برای فرداهای امن و‬ ‫اسـوده ایران اسلامی باشـند‪.‬‬ ‫محـل زندگـی خانـواده شـهید‪ ،‬در محلات‬ ‫کمتـر برخـوردار شـهر اصفهـان در کوچـه ای‬ ‫یشـوی‪ ،‬عطـر‬ ‫اسـت کـه وقتـی وارد ان م ‬ ‫شـهادت در ان جـاری اسـت‪.‬‬ ‫یشـویم؛ پـدر و مـادر‬ ‫وارد خانـه شـهید م ‬ ‫سـالخورده ای در گوشـه ای از اتـاق در حالـی‬ ‫که تصاویر شـهیدان جوانی را در دسـت دارند‬ ‫نشسـته اند‪ .‬بـا ورود مهمانـان و تکریـم پـدر و‬ ‫مـادر شـهید‪ ،‬اشـک در چشـمان پـدر جـاری‬ ‫یشـود‪ .‬مـادر شـهید نیـز در حالـی کـه بغـض‬ ‫م ‬ ‫در گلـو دارد‪ ،‬اینگونـه از فرزنـدان شـهید بـرای‬ ‫حضار می گوید‪« :‬پسـرانم خیلی خـوب بودند؛‬ ‫هرگـز نشـد کـه جلوتـر از مـن گام بردارنـد و تـا‬ ‫زمانـی کـه سـر سـفره نبودیـم‪ ،‬نمی امدنـد»‬ ‫وی اضافـه می کنـد‪ :‬خـود بچ ههـا رنگ و بوی‬ ‫خدایـی داشـتند؛ پسـر کوچکـم کـه دانش اموز‬ ‫‪ 15‬سـاله بـود‪ ،‬بـرای اینکـه اجازه داشـته باشـد‬ ‫در جبهـه حضـور یابـد‪ ،‬شناسـنامه خـود را‬ ‫دسـتکاری کـرده بـود و بـه ارزوی خـود یعنـی‬ ‫شـهادت رسـید‪.‬‬ ‫همسـر و خواهـر شـهیدان نیـز می گویـد‪ :‬زمانی‬ ‫کـه همسـرم شـهید شـد‪ ،‬احسـاس تنهایـی‬ ‫یکـردم و دختـرم را بـاردار بـودم تـا‬ ‫زیـادی م ‬ ‫اینکـه یـک شـب خـواب همسـر شـهیدم را‬ ‫دیـدم کـه بـه مـن گفـت‪ :‬مـن بعـد از شـهادت‬ ‫همـواره در کنـار شـما و فرزندان بـوده ام و هرگز‬ ‫شـما را تنهـا نخواهـم گذاشـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه می دهـد‪ :‬همسـرم بارهـا ایـن‬ ‫پیشگویی را کرده بود که پیکرش بازنخواهد‬ ‫گشـت و از مـن درخواسـت کـرده بـود پـس از‬ ‫شـهادتش هیـچ تصویـری در کوچـه و خیابان‬ ‫نصـب نشـود‪ .‬وی دربـاره بـرادر شـهیدش نیـز‬ ‫گفـت‪ :‬اخریـن بـاری کـه قصـد اعـزام بـه جبهه‬ ‫یگـردم و بـا‬ ‫داشـت‪ ،‬گفـت کـه دیگـر بـاز نم ‬ ‫همیـن موضـوع‪ ،‬اشـک در چشـمانم جـاری‬ ‫شـد کـه مـن را در اغـوش کشـید‪.‬‬ ‫دختـر شـهید کـه در جـوار مـادر و پدربـزرگ‬ ‫و مادربزرگـش نشسـته اسـت‪ ،‬بـا افتخـار‬ ‫از پـدرش کـه هرگـز وی را ندیـده اسـت‪،‬‬ ‫بـرای جمـع می گویـد‪ :‬پـدرم معلـم بـود و در‬ ‫وصیت نامـه اش توصیـه اکیـد داشـته کـه‬ ‫ً‬ ‫دختـران و پسـرانم حتمـا بـه دانشـگاه برونـد و‬ ‫تحصیـل کننـد‪.‬‬ ‫بغض پدر کماکان ادامه دارد و امان صحبت‬ ‫کـردن را از وی بریـده اسـت‪ .‬مهمانـان سـپس‬ ‫یشـوند؛ حیاتـی کـه‬ ‫وارد حیـات مدرسـه م ‬ ‫روزگاری محـل بـازی کودکانـی بـوده کـه راه‬ ‫پرافتخـار شـهادت را بـرای خـود برگزیدنـد و‬ ‫نهـا در حیات‬ ‫گویـی کمـاکان نـوای کودکانه ا ‬ ‫ایـن مدرسـه کـه سـخاوتمندانه در اختیـار‬ ‫کودکان اسـتثنایی قرار گرفته اسـت‪ ،‬پیچیده‬ ‫اسـت‪ .‬اری؛ ایـن چنیـن ایـن پرچـم پرافتخـار‬ ‫بـه برکـت خـون ایـن شـهدا و سـخاوتمندی‬ ‫خانواد ههـای انـان در اهتزار اسـت تا فراموش‬ ‫نکنیـم کـه انچـه داریـم از وجـود انان اسـت‪/.‬‬ ‫فـارس‬ ‫رتبه سوم ایران در تولید انار‬ ‫محمد مصور‬ ‫به گفته وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬از ‪ 6‬میلیون تن‬ ‫انار تولیدشده در جهان مقدار ‪ 1.3‬میلیون تن‬ ‫سهم ایران است و از این لحاظ ایران رتبه‬ ‫سوم تولید انار دنیا را دارد‪.‬‬ ‫سید جواد ساداتی نژاد که در ائین افتتاح‬ ‫چهاردهمین جشنواره انار بادرود حضور پیدا‬ ‫کرده بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نطنز و بادرود با باغ های‬ ‫زیبا بهشت کوچک اصفهان به شمار می رود و‬ ‫باوجود استان مقدس اقا علی عباس شهرت‬ ‫ملی دارد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬باغات ازلحاظ‬ ‫ارزاوری اهمیت دارند ولی متاسفانه درگذشته‬ ‫‪2‬‬ ‫به تولید محصول باغی در کشور بی مهری‬ ‫شده ولی امروز باغداری مورد توجه وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی قرار دارد‪ .‬به گفته وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬در سال جاری در حوزه زراعت‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد افزایش تولید ثبت شده است‬ ‫و بعد از ‪ 50‬سال موضوع مهم الگوی کشت را‬ ‫اغاز و بسته به اقلیم و اب هوای هر منطقه‬ ‫این موضوع در ان منطقه اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد با بیان اینکه در موضوع کشاورزی‬ ‫قراردادی دغدغه کشاورز مدنظر قرار می گیرد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با انجام قرارداد‪ ،‬خیال کشاورز از‬ ‫خرید تضمینی محصول و همچنین با اجرای‬ ‫الگوی کشت و کشاورزی قراردادی بخشودگی‬ ‫اب بها و بهای برق شامل حال کشاورزان‬ ‫خواهد شد و محصول تولیدشده موردحمایت‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬وی با اشاره به وضعیت صنایع‬ ‫تبدیلی بیان داشت‪ :‬در سطح استان اصفهان‬ ‫و منطقه بادرود چنانچه سرمایه گذار اماده‬ ‫سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی‬ ‫باشد در دو موضع واگذاری اراضی و اعطای‬ ‫تسهیالت به سرمایه گذار کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد گفت‪ :‬اعتبار ‪ 10‬میلیارد تومانی‬ ‫برای قنوات شمال استان اصفهان اختصاص‬ ‫یافته و با توجه به کم ابی امروز باید توسعه‬ ‫کشت گلخانه ای را جدی بگیریم‪.‬‬ صفحه 2 ‫بلوط‬ ‫ُ‬ ‫نبض صنایع دستــݡی اصفهان ݡکند م ـݡی زند‬ ‫شماره سی وسوم ابان ‪1401‬‬ ‫شکوفایی صادرات با گمرک تخصصی‬ ‫ندا سپاهی‬ ‫صنایع دستی اصفهان از اصیل ترین‬ ‫نمونه های هنری در میان تولیدات جهانی‬ ‫هنر و صنایع دستی به شمار می رود و‬ ‫تنوع بی نظیر صنایع و هنرهای دستی در‬ ‫ده ها رشته و صدها زیرشاخه‪ ،‬از این شهر‬ ‫مجموعه ای بی بدیل و کانونی معتبر برای‬ ‫هنرمندان و هنردوستان پدید اورده است‪ .‬هنر‬ ‫در گوشه و کنار و در هر کوی و برزن این شهر‬ ‫جاریست‪ .‬هر روز مجموعه بزرگی از صنایع‬ ‫دستی اصفهان شامل رشته های مختلف‬ ‫و متنوع‪ ،‬در باالترین حد کیفی به دست‬ ‫هنرمندان این شهر خلق می شود‪.‬‬ ‫یک سوم صنایع دستی جهان در استان‬ ‫اصفهان وجود دارد و در خاتم کاری‪،‬‬ ‫میناکاری‪ُ ،‬م َنبت و قلم زنی روی انواع فلز‬ ‫شهرت جهانی دارد‪ .‬یونسکو در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی شهر اصفهان را به دلیل وجود‬ ‫ابنیه تاریخی‪ ،‬گردشگاه های فراوان‪ ،‬مناظر‬ ‫بی نظیر و مجموعه هنرهای صنایع دستی‬ ‫ان‪ ،‬به عنوان شهر خالق صنایع دستی جهان‬ ‫معرفی کرد و این دیار هنرپرور به دلیل جایگاه‬ ‫ارزشمندی که درحوزه صنایع دستی و هنرهای‬ ‫سنتی داشته و دارد در همان سال از سوی‬ ‫شورای جهانی صنایع دستی به عنوان دومین‬ ‫شهر جهانی صنایع دستی پس از جیپور هند‬ ‫شناخته شد‪ .‬از ‪ ۲۹۹‬رشته صنایع دستی ایران‬ ‫‪ ۱۹۶‬رشته هنر هنرمندان اصفهانی است و‬ ‫طبق اخرین امار بیش از از ‪ ۶۸‬هزار هنرمند‬ ‫در این خطه در عرصه صنایع دستی فعالیت‬ ‫می کنند که تاکنون حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر از انها‬ ‫شناسنامه دار شدند‪ .‬صنعتی اصیل و سبز‬ ‫که با ارزش افزوده باال‪ ،‬محیط زیست را الوده‬ ‫نمی کند‪ .‬با این حال‪ ،‬رکود با همه گیری کرونا‬ ‫و تحریم و مشکالت اقتصادی بر صنایع دستی‬ ‫اصفهان سایه انداخته و ورود دست سازهای‬ ‫چینی و پاکستانی به بازار کمر صنایع دستی‬ ‫اصیل ایرانی را شکسته است‪.‬‬ ‫در جریان برگزاری دوازدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی صنایع دستی‪ ،‬گردشگری و هتلداری‬ ‫در اصفهان‪ ،‬علیرضا ایزدی مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان خبر‬ ‫از تصویب طرح ایجاد گمرک تخصصی صنایع‬ ‫دستی در اصفهان داد‪ .‬به گفته ایزدی گمرک‬ ‫تخصصی صنایع دستی با هم اندیشی و برنامه‬ ‫ریزی مشترک بین این اداره کل‪ ،‬اتحادیه و‬ ‫فعاالن صنایع دستی و اداره کل گمرک استان‬ ‫ایجاد می شود تا قوانین مشخصی برای‬ ‫صادر کنندگان صنایع دستی ارائه و از فعاالن‬ ‫این عرصه حمایت کافی شود تا هنرمندان و‬ ‫تولیدکنندگان بهتر بتوانند تولیدات خود را در‬ ‫سطح خارج از کشور نیز عرضه کنند و مسائلی‬ ‫مانند تخفیف های مالیاتی‪ ،‬مشوق های‬ ‫صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫به عنوان تسهیالت برای صادرکنندگان صنایع‬ ‫دستی نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارزیابان گمرک شناختی از صنایع دستی‬ ‫ندارند‬ ‫در همیـن پیونـد مجیدالدیـن تـاج رئیـس‬ ‫اتحادیـه تولیدکننـدگان صنایـع دسـتی‬ ‫اسـتان اصفهـان بـه خبرنـگار مهـر می گویـد‪:‬‬ ‫راه انـدازی گمـرک تخصصـی صنایـع دسـتی‬ ‫ً‬ ‫اخیرا در میز صادرات صنایع دسـتی تصویب‬ ‫شـد و بـا توجـه بـه اینکـه ‪ ۱۹۶‬رشـته صنایـع‬ ‫دسـتی و دو سـوم رشـته های هنـری کشـور‬ ‫متعلق به اصفهان اسـت این اسـتان نسـبت‬ ‫بـه سـایر شهرسـتان ها در حـوزه صنایـع‬ ‫دسـتی سـرامد اسـت می طلبـد که مـا در حوزه‬ ‫صـادرات صنایـع دسـتی نیـز اقدامـات مهـم و‬ ‫تاثیـر گـذار داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه یکـی از دغدغ ههـای مـا‬ ‫بهـای گمـرک با حوزه صنایع‬ ‫نااشـنایی ارزیا ‬ ‫دسـتی بـوده‪ ،‬می افزایـد‪ :‬برای مثـال به دلیل‬ ‫نبـود شـناخت و ناا گاهـی ارزیابـان گمـرک‪،‬‬ ‫ورود و خـروج برخـی محصـوالت صنایـع‬ ‫دسـتی بـا مشـکل روبـه روسـت‪.‬‬ ‫تـاج ادامـه می دهـد‪ :‬بـرای مثـال در حـوزه‬ ‫صـادرات فلـز نقـره‪ ،‬ایـن یـک قانـون اسـت‬ ‫کـه بـرای بیـش از سـه کیلوگـرم نقـره مجـوز‬ ‫یشـود‪ .‬در نظـر بگیریـد‬ ‫صـادرات داده نم ‬ ‫ا گـر فـردی بخواهـد دو گلدان و یک شـکالت‬ ‫خـوری یـا قنـدان نقره صـادر کنـد وزن همین‬ ‫یشـود‬ ‫چهـار قلـم بیـش از سـه کیلوگـرم م ‬ ‫و ایـن شـرایط مشـکالتی را بـرای صـادر‬ ‫کننـدگان صنایـع دسـتی ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان صنایـع‬ ‫دسـتی اصفهـان می افزایـد‪ :‬گمـرک و اداره‬ ‫اسـتاندارد بـرای تشـخیص عیـار نقـره مجبور‬ ‫بودنـد کـه کاال را تخریـب کننـد؛ فـرض کنیـد‬ ‫کـه یـک گردبنـد نقـره را فـردی هدیـه خریـده‬ ‫و قصـد دارد بـه خـارج از کشـور ببـرد‪ ،‬ایـن‬ ‫گردبنـد در گمـرک بایـد عیـار سـنجی شـود و‬ ‫ً‬ ‫بـرای عیارگیـری بایـد قیچـی شـود؛ مسـلما‬ ‫وقتـی تخریـب شـود بـرای مصـرف کننـده‬ ‫دیگـر ارزشـی نـدارد‪ .‬یـا محصـوالت فیـروزه‬ ‫کوبـی را در نظـر بگیریـد کـه داخـل ان سـنگ‬ ‫فیـروزه بـکار مـی رود‪ ،‬ارزیابـان گمـرک بایـد‬ ‫بداننـد چقـدر ارزش دارد و جـزو سـنگ های‬ ‫گران قیمـت در نظـر نگیرنـد‪ .‬بـرای مثـال‬ ‫قیمـت یـک شـکالت خـوری فیـروزه ممکـن‬ ‫اسـت یـک میلیـون تومـان باشـد اما بـه دلیل‬ ‫نااشـنایی‪ ،‬ارزیابـان گمرکـی ان را سـنگ‬ ‫قیمتـی محسـوب می کننـد و ممکـن اسـت از‬ ‫خـروج کاال جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫تـاج خاطرنشـان می کنـد‪ :‬به دلیـل وجود این‬ ‫مشـکالت بـر راه انـدازی گمـرک تخصصـی‬ ‫صنایـع دسـتی در اصفهـان پـای فشـاری‬ ‫کردیـم تـا از ایـن راه قوانیـن گمرکـی در‬ ‫حـوزه صنایـع دسـتی تسـهیل و صـادرات ان‬ ‫بـه صـورت هدفمنـد بـه کشـورهای هـدف‬ ‫اصفهـان انجـام شـود زیـرا بـه دلیـل نبـود‬ ‫شـناخت و گمـرک تخصصـی در اصفهـان‪،‬‬ ‫هنرمنـدان و تولیدکننـدگان اصفهانـی‬ ‫کاالهـای خـود را از طریـق شـهرهای تهـران و‬ ‫زنجـان و دیگر شـهرها صـادر می کردند که باز‬ ‫هـم بـه دلیـل نبـود شـناخت از حـوزه صنایـع‬ ‫دسـتی ممکـن بـود از خـروج کاال جلوگیـری‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مشـکالت پسـتی گمـرک‬ ‫شهـای فعـاالن حـوزه صنایـع‬ ‫از دیگـر از چال ‬ ‫دسـتی اسـت‪ ،‬می افزایـد‪ :‬گمـرک ارسـال‬ ‫‪ ۱۰‬عـدد محصـول یـک شـکل را تجـاری‬ ‫یشـود‬ ‫تلقـی می کنـد و همیـن امـر سـبب م ‬ ‫هزین ههـای ارسـال کاال بسـیار افزایـش یابـد‬ ‫کـه همیـن مسـئله متاسـفانه از صـادرات‬ ‫صنایـع دسـتی جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫تـاج می افزایـد‪ :‬در بسـیاری از کشـورهای‬ ‫جهـان دولـت بـرای صـادرات محصـوالت‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۰‬عـدد از طریـق ُپسـت سوبسـید‬ ‫(یارانـه) می دهـد و حمایـت می کنـد تـا کاال‬ ‫را براحتـی صـادر کننـد امـا ا گـر فعـال حـوزه‬ ‫صنایـع دسـتی مـا امـروز ‪ ۲‬نمونـه از یـک‬ ‫محصـول را ارسـال کنـد و روز بعـد نیـز ‪۲‬‬ ‫کاالی دیگـر‪ ،‬گمـرک از او بـه عنـوان فـرد‬ ‫تجاری‪ ،‬هزینه گمرکی و پسـتی بسـیار باالیی‬ ‫ً‬ ‫دریافـت می کنـد و در یک مـورد‪ ،‬اخیرا یکی از‬ ‫تولیدکننـدگان صنایـع دسـتی ما برای ارسـال‬ ‫کاالیـی بـا ارزش حـدود پنـج میلیـون تومـان‬ ‫بـه کشـور رومانـی‪ ۱۳ ،‬میلیـون تومـان هزینـه‬ ‫پسـتی پرداخـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وسوم ابان ‪1401‬‬ ‫بمب فرونشست زمین زیر مدارس اصفهان‬ ‫ریحانه سجادی‬ ‫ان طوری که استانداری اصفهان گزارش‬ ‫کرده‪ ،‬در سطح استان اصفهان صد مدرسه‬ ‫در اثر فرونشست در خطر تخریب قرار دارند‬ ‫و اداره کل نوسازی اموزش و پرورش استان‬ ‫این امار را ‪ 34‬مدرسه عنوان کرده است؛‬ ‫اما چه امار صد مدرسه درست باشد و چه‬ ‫امار اداره کل نوسازی دقیق تر از استانداری‬ ‫باشد‪ ،‬بمب فرونشست در زیر تعداد زیادی‬ ‫از مدارس در استانه انفجار است‪.‬‬ ‫بر اساس امار اعالم شده؛ در شهر اصفهان‬ ‫با جمعیت بیش از دو میلیون نفر‪۲۵۸ ،‬‬ ‫مدرسه در زون فرونشست زمین قرار گرفته‬ ‫و با شرایط خطرناکی مواجه هستند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل سازمان زمین شناسی‬ ‫اصفهان‪ ،‬از ‪ ۳۵‬دشت واقع در استان‬ ‫اصفهان ‪ ۲۷‬دشت ممنوعه است که ‪۱۰‬‬ ‫دشت از این ‪ ۲۷‬دشت ممنوعه بحرانی‬ ‫است‪ .‬تنها هشت دشت ازاد در اصفهان‬ ‫وجود دارد که بیشتر در مناطق شرقی‬ ‫استان است‪ .‬در این هشت دشت ازاد نیز‬ ‫به دلیل کیفیت بسیار پایین اب ابخوان ها‬ ‫و یا حفر چاه ها که عامل اصلی از بین رفتن‬ ‫ابخوان ها است فرونشست کمی مشاهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اسالمی تاکید دارد زمین های کشاورزی‪،‬‬ ‫ساختمان ها و زیرساخت های شهری و‬ ‫ً‬ ‫ابنیه های تاریخی و حتی مدارس مستقیما‬ ‫تحت تاثیر فرونشست در استان اصفهان‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ایسنا در گزارشی به این موضوع مهم‬ ‫پرداخته و نوشته است‪ :‬پس از همه گیری‬ ‫کرونا و دو سال اموزش مجازی‪ ،‬امسال‬ ‫باوجودی که مدارس حضوری شده است‪،‬‬ ‫اما اکنون اموزش دانش اموزان این چنین‬ ‫تحت الشعاع فرونشست زمین قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬فرونشست زمین‬ ‫شهرها و روستاها را نسبت به زلزله‬ ‫اسیب پذیرتر می کند‪ ،‬ازاین رو احتمال‬ ‫زلزله در مدارسی که ساختمان ان ها تحت‬ ‫تاثیر فرونشست زمین قرار گرفته اما تخلیه‬ ‫نشده به دلیل حضور دانش اموزان‪ ،‬خبر از‬ ‫فاجعه ای تلخ می دهد‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی مدارس به دلیل پیشروی‬ ‫فرونشست زمین به گونه ای است که‬ ‫چند ماه پیش استاندار اصفهان خبر از‬ ‫تخلیه ‪ ۱۰۰‬مدرسه در این استان به دلیل‬ ‫فرونشست زمین داد‪ .‬گفته می شود که‬ ‫بیشتر این مدارس ساختمان های فرسوده‬ ‫و فاقد استحکام کافی بوده اند و بخش‬ ‫‪4‬‬ ‫زیادی از دانش اموزانی که در ان مشغول‬ ‫به تحصیل بوده اند از اقشار کم درامد و‬ ‫فرودست هستند‪.‬‬ ‫‪ ۳۷۱‬مرکز اموزشی اصفهان در زون‬ ‫فرونشست زمین‬ ‫مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی چندی‬ ‫پیش در مصاحبه ای اعالم کرد که بالغ‬ ‫بر ‪ ۳۷۱‬مرکز اموزشی در اصفهان در زون‬ ‫فرونشست زمین قرار دارد‪ .‬این مراکز‬ ‫شامل دانشگاه‪ ،‬مدرسه و موسسات اموزش‬ ‫عالی می شود‪ .‬از این تعداد ‪ ۲۵۸‬مورد ان‬ ‫مدرسه است‪ .‬چنین اماری را در شهرهای‬ ‫دیگر نداریم‪ .‬برخی از این مدارس قدیمی‬ ‫هستند که با وقوع فرونشست زمین‪ ،‬این‬ ‫مدارس بیشتر اسیب می بینند‪ .‬به گفته‬ ‫علی بیت اللهی‪ ،‬نرخ فرونشست زمین در‬ ‫خراسان و تهران باالتر است‪ ،‬اما از انجاکه‬ ‫این پدیده در محدوده شهری کالنشهر‬ ‫اصفهان قرار دارد‪ ،‬خطر در اصفهان حادتر‬ ‫از سایر نقاط کشور است‪ .‬او توضیح می دهد‬ ‫که حدود یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار نفر در‬ ‫مناطق شهری و در زون های فرونشست‬ ‫زمین ساکن هستند‪ .‬ازجمله این مناطق‬ ‫شهری می توان به منطقه ‪ ۸‬و ‪ ۱۰‬اشاره‬ ‫کرد و به عبارتی حدود نیمی از جمعیت‬ ‫از اصفهان در خطر این پدیده هستند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر حدود ‪ ۱۳۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در اصفهان در زون فرونشست زمین قرار‬ ‫دارند که فاقد اسکلت هستند‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۶۵۰‬هکتار پالک دارای بافت فرسوده در‬ ‫این مناطق قرار دارد‪ .‬یعنی اگر فرونشست‬ ‫صورت گیرد اثار شکاف و ترک خوردگی در‬ ‫این مناطق بیشتر است‪ .‬وضعیت بحرانی‬ ‫مدارس اصفهان تا جایی است که معاون‬ ‫اموزش متوسطه استان اصفهان اواخر‬ ‫شهریور امسال از تخلیه برخی مدارس‬ ‫ناحیه ‪ ۵‬به دلیل فرونشست زمین خبر داد‪.‬‬ ‫به گفته سید احمد بنی لوحی‪ ،‬متاسفانه‬ ‫امسال در ناحیه ‪ ۵‬درگیر محدودیت‬ ‫فضاهای اموزشی و فیزیکی مدارس‬ ‫بودیم که یکی از دالیل اصلی ان پدیده‬ ‫فرونشست زمین در این منطقه است‪.‬‬ ‫بنابراین برخی مدارس ناحیه ‪ ۵‬اصفهان به‬ ‫دلیل فرونشست و تامین امنیت و سالمت‬ ‫دانش اموزان تخلیه شده اند و همین مسئله‬ ‫باعث ایجاد تراکم جمعیت در دیگر مدارس‬ ‫این ناحیه شده است‪.‬‬ ‫مجید نسیمی‪ ،‬مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و‬ ‫تجهیز مدارس استان اصفهان نیز اواخر‬ ‫شهریور امسال با اشاره به تاثیر فرونشست‬ ‫زمین بر فضاهای اموزشی استان‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که برای بازسازی ‪ ۳۴‬مدرسه با ‪ ۳۵۶‬کالس‬ ‫و زیربنای ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۵۴۵‬متر مربع که بر اثر‬ ‫فرونشست زمین اسیب دیده به اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۴۰۵‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫مدارس درگیر فرونشست زمین در‬ ‫مناطق ‪ ۷ ،۱۴‬و ‪۸‬‬ ‫اما عضو کارگروه تخصصی فرونشست‬ ‫استان اصفهان نیز درباره پیشروی‬ ‫فرونشست زمین در اصفهان و درگیری‬ ‫مدارس این شهر به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬وقوع‬ ‫پدیده فرونشست زمین در دشت اصفهان‪-‬‬ ‫برخوار براساس نتایج اندازه گیری نرخ‬ ‫فرونشست و مدل سازی مختلف بر همگان‬ ‫محرز شده است‪.‬‬ ‫بهرام نادی افزود‪ :‬مناطق مختلف‬ ‫شهرداری اصفهان همچون ‪ ۱۴ ،۷ ،۸‬و ‪...‬‬ صفحه 4 ‫بیشترین درگیری فرونشست زمین را دارند‬ ‫و ساختمان ها و مدارس این مناطق درگیر‬ ‫این پدیده هستند‪.‬‬ ‫وی با ذکر مثالی توضیح داد‪ :‬هفته گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۹۰۰‬نفر در یک مدرسه دو شیفته‬ ‫شهرک نیروی هوایی به دلیل درگیری‬ ‫فرونشست زمین تعطیل و به مدرسه‬ ‫دیگری منتقل شد‪ ،‬اما باید توجه داشت که‬ ‫تعطیلی یک مدرسه بار مضاعفی بر روی‬ ‫مدارس دیگر وارد می کند که خود انها نیز‬ ‫در معرض فرونشست هستند و تنها ممکن‬ ‫است تعداد ترک ها و اثار کمتر باشند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر مدارس دیگری در همین‬ ‫مناطق همچنان در حال فعالیت اموزشی‬ ‫بوده و اکنون درگیر ترک های فرونشست‬ ‫زمین هستند‪.‬‬ ‫عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان‬ ‫اصفهان با اشاره به امار مدارس درگیر‬ ‫فرونشست زمین در اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگرچه تعداد مدارس به طور دقیق عنوان‬ ‫نشده‪ ،‬اما طبق امار اداره کل نوسازی‬ ‫مدارس حدود ‪ ۴۰‬مدرسه و به گفته استاندار‬ ‫اصفهان ‪ ۱۰۰‬مدرسه درگیر فرونشست زمین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نادی ادامه داد‪ :‬پیشروی فرونشست زمین‬ ‫در مدارس و تعطیلی انها تا جایی پیش‬ ‫رفته که انتقال مدارس از یک منطقه به‬ ‫منطقه دیگر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۷۱‬مرکز اموزشی در‬ ‫اصفهان در زون فرونشست‬ ‫زمین قرار دارد‪ .‬این مرا کز شامل‬ ‫دانشگاه‪ ،‬مدرسه و موسسات‬ ‫اموزش عالی می شود‪ .‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۲۵۸‬مورد ان مدرسه‬ ‫است‪ .‬چنین اماری را در شهرهای‬ ‫دیگر نداریم‪ .‬برخی از این مدارس‬ ‫قدیمی هستند که با وقوع‬ ‫فرونشست زمین‪ ،‬این مدارس‬ ‫بیشتر اسیب می بینند‪.‬‬ ‫تعطیلی سه مدرسه در شهرک نیروی‬ ‫هوایی‬ ‫وی با بیان اینکه فرونشست زمین به دلیل‬ ‫ُ‬ ‫پیشروی کند ان قابل رصد و اندازه گیری از‬ ‫طریق موقعیت یاب مکانی ماهواره از زمین‬ ‫و فضا و یا ترازیابی زمینی است و میزان‬ ‫تغییر شکل‪ ،‬نرخ و سرعت ان با استفاده‬ ‫از انواع مدل های ریاضی و اماری قابل‬ ‫پیش بینی است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فرونشست‬ ‫ً‬ ‫عمدتا در مدارسی دیده می شود که دارای‬ ‫عمر طوالنی مدت هستند و بر مبنای‬ ‫ایین نامه جدید ساخته نشده است‪ .‬عمر‬ ‫ً‬ ‫این سازه ها حدود ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬سال و عمدتا‬ ‫سازه های مصالح بنایی هستند که برای‬ ‫زلزله طراحی نشده اند و از سوی دیگر‬ ‫فرونشست زمین موجب ترک در انها شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین این مدارس به سبب عدم‬ ‫وجود اسکلت مناسب سازه ای و نیز وجود‬ ‫ترک های متعدد‪ ،‬در برابر یک زلزله کوچک‬ ‫اسیب پذیر بوده و متاسفانه این خطر جدی‬ ‫مدارس و دانش‍اموزان را تهدید می کند‪.‬‬ ‫عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬اگرچه امار دقیق و به روز‬ ‫از مدارس تعطیل شده ناشی از ترک های‬ ‫فرونشست زمین در اصفهان ارائه نشده‬ ‫است‪ ،‬اما در یک محل همچون شهرک‬ ‫نیروی هوایی متاسفانه سه مدرسه تعطیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بلوط‬ ‫اخرین وضعیت فرونشست زمین در‬ ‫اصفهان‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اخریـن وضعیـت پیشـروی‬ ‫فرونشسـت زمین در اصفهـان‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫متوسـط از سـال ‪ ۶۱‬تاکنـون حـدود یـک‬ ‫متـر افـت اب هـای زیرزمینـی ثبـت شـده‪،‬‬ ‫البتـه در ایـن شـرایط شـاهد اورد زاینـده رود و‬ ‫شهـای بهتـری نسـبت بـه امـروز بودیـم‪،‬‬ ‫بار ‬ ‫امـا در حـال حاضـر نـه تنهـا زاینـده رود اورد‬ ‫ابـی نـدارد‪ ،‬بلکـه بارش هـا نسـبت بـه قبـل‬ ‫کاهـش داشـته و از سـوی دیگـر میـزان‬ ‫برداشـت اب ‪ ۳۱۱‬میلیـون مترمکعـب اسـت‪.‬‬ ‫نـادی ادامـه داد‪ :‬اگرچـه در طوالنی مـدت‬ ‫کشـت و زرع در اصفهـان کاهـش یافتـه‪ ،‬امـا‬ ‫در کوتا همـدت کشـت برنـج نسـبت بـه سـال‬ ‫قبـل بیشـتر شـده کـه ایـن افزایـش کشـت‬ ‫موجـب بار مازاد به سـفره های اب زیرزمینی‬ ‫و به نوعـی تخلیـه سـریع تر اب و درنهایت به‬ ‫فرونشسـت زمیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مطابـق اطالعـات سـازمان‬ ‫زمین شناسـی نـرخ فرونشسـت اصفهان بین‬ ‫‪ ۱۸.۵‬تـا ‪ ۲۰‬سـانتی متر اسـت‪ ،‬از سـوی دیگـر‬ ‫سـازمان نقشـه برداری عـدد کمتـری را اعلام‬ ‫کـرده و بـه نظـر می رسـد ایـن کاهـش ناشـی‬ ‫از خطـای اندازه گیـری اسـت‪ ،‬امـا اگر خطای‬ ‫اندازه گیـری نباشـد بـه ایـن معناسـت کـه‬ ‫مـرگ ابخـوان اتفـاق در حـال وقـوع اسـت‪،‬‬ ‫چراکه مدیریت منابع اب زیرزمینی را انجام‬ ‫نشـده اسـت‪.‬‬ ‫عضـو کارگـروه تخصصـی فرونشسـت اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکـه امسـال شـاهد کـم‬ ‫شماره سی وسوم ابان ‪1401‬‬ ‫ابـی در اکثـر مناطـق کشـور و قطعی گسـترده‬ ‫اب در شـهر همـدان بودیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر‬ ‫مدیریـت منابـع اب در اصفهـان به صـورت‬ ‫صحیـح انجـام نشـود‪ ،‬احتمـال مـی رود‬ ‫شـرایطی همانند همدان پیشـروی اصفهان‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫سـاخت مـدارس اییـن نامـه ای بـرای‬ ‫مقابلـه بـا فرونشسـت زمیـن ندارنـد‬ ‫وی دربـاره وضعیـت مـدارس تعطیـل شـده‬ ‫بـه دلیـل فرونشسـت زمیـن‪ ،‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫مـدارس جدیـد بـا هزینـه و بودجـه دولتـی‬ ‫و مشـارکت خیریـن مدرسه سـاز در حـال‬ ‫انجام اسـت که تخلیه فضاهای اموزشـی در‬ ‫مـدارس اسـیب دیده از فرونشسـت نیازمنـد‬ ‫سـرمایه گذاری بسـیار بیشـتری خواهـد بـود‪،‬‬ ‫البته باید توجه داشـت که برای سـازه جدید‬ ‫مـدارس واقـع در محدوده درگیر فرونشسـت‬ ‫زمیـن ایین نامـه ای بـرای طراحی سـازه ها در‬ ‫مقابـل فرونشسـت وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه نادی‪ ،‬اگرچه برای طراحی سـازه ها‬ ‫در مقابـل زلزلـه ایین نامـه ساخت وسـاز‬ ‫سال هاسـت کـه تدویـن شـده و در حـال‬ ‫بروزرسـانی اسـت‪ ،‬امـا نـه تنهـا در ایـران‬ ‫بلکـه در کل دنیـا ایین نامـه ای بـرای‬ ‫ساخت وسـازهای جدیـد در مناطـق دارای‬ ‫فرونشسـت زمین تدوین نشـده و تنها روش‬ ‫مناسـب مدیریـت صحیـح بـر منابـع اب‬ ‫زیرزمینـی اسـت و فرونشسـت و اسـیب های‬ ‫ناشـی از فرونشسـت تنهـا یکـی از مشـکالت‬ ‫افـت اب زیرزمینـی اسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وسوم ابان ‪1401‬‬ ‫ضرورت اجرای طر ح های پدافند غیرعامل در سامانه ابرسانــݡی در استان اصفهان‬ ‫مدیرمرکـز مدیریـت بحـران‪ ،‬پدافنـد و‬ ‫‪ HSE‬ابفـای اسـتان اصفهـان لـزوم اجـرای‬ ‫طر ح هـای پدافنـد غیرعامـل در جهـت‬ ‫سلامت و پایـداری سـامانه ابرسـانی را در‬ ‫اسـتان اصفهـان بیـش از پیـش ضـروری‬ ‫دانسـت‪.‬‬ ‫ابراهیـم محمـدی گفـت‪ :‬باتوجه به شـرایط‬ ‫حسـاس کنونـی در خصـوص تامیـن اب‬ ‫شـرب و بهداشـت بیـش از ‪ 5‬میلیـون نفـر در‬ ‫حهـای‬ ‫‪ 2‬اسـتان اصفهـان و یـزد‪ ،‬بایـد طر ‬ ‫پدافنـد غیرعامـل در تاسیسـات ابرسـانی‬ ‫باهـدف پایـداری سـامانه ابرسـانی سـالم‬ ‫در اسـتان اصفهـان بیـش از پیـش اجرایـی‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در یـک دهـه گذشـته‬ ‫مطالعـات فراوانـی در حـوزه پدافنـد‬ ‫غیرعامـل و مدیریـت بحـران بـه منظـور‬ ‫شناسـایی تهدیـدات‪ ،‬امـاده سـازی و‬ ‫ارتقـای وضعیـت حفاظتـی سـامانه ابرسـانی‬ ‫اصفهـان بـزرگ عملیاتی شـد اظهار داشـت‪:‬‬ ‫در سـال های اخیـر بیـش از ‪ 700‬نقطـه‬ ‫شـامل تاسیسـات و اما کـن در ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان از لحـاظ پدافنـد غیـر عامـل و‬ ‫مدیریـت بحـران بررسـی شـد کـه نتایـج‬ ‫حاصلـه از ایـن امـر ارائـه راهکارهایـی‬ ‫در جهـت ارتقـا و بهبـود وضعیـت مرا کـز‬ ‫حسـاس در ایـن صنعـت بـوده اسـت‪.‬‬ ‫محمـدی تصریـح کـرد‪ :‬مرکـز پدافنـد‬ ‫غیرعامـل و مدیریـت بحـران و ‪ HSE‬ابفـای‬ ‫اسـتان اصفهـان طـرح جامـع حفاظتـی از‬ ‫محـل تصفیـه خانـه اب باباشـیخعلی تـا‬ ‫چاه هـای فلمـن را در راسـتای حفـظ امنیـت‬ ‫سـامانه ابرسـانی اصفهـان بـزرگ تهیـه و بـه‬ ‫نقش مهم پساب در دسترســݡی‬ ‫به اب و توسعه پایدار‬ ‫مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی‬ ‫فاضالب ابفای استان اصفهان‪ ،‬یکی از‬ ‫راه های دسترسی به اب و توسعه پایدار‬ ‫را استفاده از پساب در مصارف صنعتی و‬ ‫کشاورزی غیر مثمر دانست‪.‬‬ ‫سعید شمسایی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫‪ 30‬تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان‬ ‫در مدار بهره برداری قرار دارد اعالم کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ 4‬هزار لیتر در ثانیه از پساب‬ ‫تولید شده در استان‪ ،‬در اختیار صنعت و‬ ‫کشاورزی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طی قرار دادهای منعقد شده‬ ‫با واحدهای صنعتی‪ 2 ،‬هزار لیتر درثانیه‬ ‫پساب در اختیار صنعتگران و ‪ 2‬هزار لیتر‬ ‫در ثانیه برای ابیاری فضای سبز و استفاده‬ ‫در کشاورزی غیر مثمر تخصیص داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شمسایی با بیان اینکه استفاده بهینه از‬ ‫منابع اب موجود و توجه بیشتر به منابع‬ ‫جایگزین اب‪ ،‬امری ضروری تلقی می شود‪،‬‬ ‫خاطر نشان ساخت‪ :‬بازیابی و استفاده‬ ‫مجدد از اب خاکستری یکی از راهکارهای‬ ‫‪6‬‬ ‫مناسب و پایدار در جهت کاهش میزان‬ ‫مصرف اب شرب در منازل‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫ساختمان های تجاری و اداری و نیز ابیاری‬ ‫فضای سبز و تغذیه ابخوان ها است‪.‬‬ ‫وی احیای رودخانه زاینده رود را یکی‬ ‫از مزیت های استفاده از بازچرخانی اب‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬با استفاده از پساب‬ ‫در صنعت می توان به احیای زاینده رود‬ ‫امیدوارتر بود چرا که هر چقدر بهره برداری‬ ‫از رودخانه زاینده رود برای مصارف صنعتی‬ ‫کمتر شود احتمال احیای بستر رودخانه‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی‬ ‫فاضالب ابفای استان اصفهان با اشاره به‬ ‫وقوع مستمر پدیده خشکسالی در دهه‬ ‫اخیر در کشور تصریح کرد‪ :‬محدودیت شدید‬ ‫منابع ابی یکی از تبعات ناشی از پدیده‬ ‫خشکسالی است که بهره برداران از منابع‬ ‫ابی را با چالش های متعددی مواجه کرده‬ ‫و بر این اساس باز چرخانی اب و استفاده از‬ ‫پساب یکی از راه کارهای برون رفت از این‬ ‫چالش و دسترسی به اب پایدار است‪.‬‬ ‫صـورت فازبنـدی عملیاتـی نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر مرکـز پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬مدیریـت‬ ‫بحـران و ‪ HSE‬ابفـای اسـتان اصفهـان بـه‬ ‫اهمیـت و تاثیـر اجـرای طر ح های پدافندی‬ ‫در تاسیسـات ابرسـانی اصفهان بزرگ اشاره‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬ازانجائیکـه اب شـرب‬ ‫بیـش از ‪ 59‬شـهر و ‪ 380‬روسـتا ازطریـق‬ ‫سـامانه ابرسـانی اصفهـان بـزرگ تامیـن‬ ‫می شـود بـر ایـن اسـاس ایـن سـامانه یکـی‬ ‫از تاسیسـات اصلی و مهم ابرسـانی درکشـور‬ ‫بـه شـمار می ایـد و شـرکت مهندسـی ابفـای‬ ‫کشـور هـم ان را از نظـر پدافنـد غیرعامـل‬ ‫دارای رده حفاظتـی حسـاس اعلام نمـوده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تصفیـه خانـه‬ ‫باباشـیخعلی سـامانه اصلـی تامیـن اب‬ ‫شـرب اسـتان اسـت خاطـر نشـان سـاخت‪:‬‬ ‫چنانچـه بـه هـر دلیـل ایـن سـامانه از مـدار‬ ‫بهـره بـرداری خـارج شـود بـه هیـچ وجـه در‬ ‫کوتـاه مـدت امکانی بـرای بازیابی ان وجود‬ ‫نـدارد ایـن درحالیسـت کـه ظرفیـت ایـن‬ ‫سـامانه دیگـر پاسـخگوی نیـازاب شـرب‬ ‫اسـتان نمی باشـد‪ ،‬لـذا در سـال های اخیـر‬ ‫تالش هـای فراوانـی بـه منظـور پیگیـری‬ ‫اجرایی شـدن سـامانه دوم انجام گرفت که‬ ‫این اقدام یک گام اساسـی در حوزه پدافند‬ ‫غیرعامـل در بخـش تامیـن اب مطمئـن‬ ‫و پایـدار تلقـی می شـود‪ .‬در تیرمـاه ‪1401‬‬ ‫بخشـی از فـاز اول سـامانه دوم ابرسـانی‬ ‫اصفهـان در مـدار بهـره بـرداری قـرار گرفـت‬ ‫و حـدود ‪ 1‬مترمکعـب بـه ظرفیـت تولیـداب‬ ‫شـرب اسـتان اضافـه شـد و ضـروری اسـت‬ ‫توسـعه ان بـا سـرعت انجـام گـردد‪.‬‬ ‫تقدیر مدیرعامل ابفای همدان‬ ‫از مساعدت ابفای استان اصفهان‬ ‫فرهاد بختیاری‪ ،‬مدیرعامل ابفای همدان‬ ‫با ارسال تقدیرنامه ای به حسین اکبریان‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان از همکاری و‬ ‫مساعدت وی و مدیر و کارکنان مرکز پایش و‬ ‫نظارت بر کیفیت اب و فاضالب این شرکت در‬ ‫کنترل تنش ابی تابستان سال جاری همدان‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪ .‬در متن این تقدیرنامه امده‬ ‫است‪ :‬در هنگامه روزهای گرم تابستان سال‬ ‫‪ 1401‬که پس از کاهش چشمگیر بارندگی ها‬ ‫به ناگاه کام مردمان شهر همدان‪ ،‬پایتخت‬ ‫تاریخ و تمدن ایران زمین‪ ،‬خشک و عطشان‬ ‫شد‪ ،‬مردان شریفی همچون جنابعالی در این‬ ‫روزهای سخت‪ ،‬دوشادوش سایر عزیزان‬ ‫به تاسی از سقای دشت کربال به شهر شعر و‬ ‫عرفان شتافتند تا یکه تاز عرصه خدمت باشند‪.‬‬ ‫لذا با کمال افتخار و احترام از طرف مردم شریف‬ ‫همدان بر خود فرض می دانم از تالش های‬ ‫صادقانه و مساعی جنابعالی و همچنین‬ ‫مدیریت محترم مرکز پایش سرکار خانم دکتر‬ ‫امیری و پرسنل ازمایشگاه ابفای اصفهان‬ ‫قدردانی نموده و از صمیم قلب‪ ،‬ضمن ارزوی‬ ‫بهترین ها برای شما‪ ،‬از خداوند مهربان تقاضا‬ ‫نمایم فرصت گران بها و پرافتخار خدمت و‬ ‫کسب رضایتش را از ما دریغ نفرماید‪.‬‬ صفحه 6 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وسوم ابان ‪1401‬‬ ‫ݡگردشݡگری ݡکشاورزی در ناژوان‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫مصوبه کمیته راهبری ناژوان‪ ،‬نمونه طرح‬ ‫گردشگری کشاورزی برای اجرا در این منطقه‬ ‫تدوین می شود‪.‬‬ ‫مهدی قائلی از برگزاری دومین نشست کمیته‬ ‫راهبری ناژوان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫نشست رویکرد گردشگری جدید مدیریت‬ ‫ناژوان به نمایندگی از مدیریت شهری با‬ ‫عنوان گردشگری کشاورزی مطرح شد و‬ ‫مورد تایید اعضای کمیته راهبری ناژوان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این راستا مدیریت ناژوان‬ ‫متعهد شد که در نشست فصل بعدی کمیته‬ ‫راهبری تحقق پذیری ناژوان اهداف‪،‬‬ ‫رویکردها‪ ،‬برنامه ها و شیوه نامه های خود را‬ ‫برای اجرای طرح گردشگری کشاورزی همراه‬ ‫حداقل یک نمونه اجرا شده میدانی از این‬ ‫طرح ارائه کند‪.‬‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه‬ ‫از مجموع ‪ ۱۲۰۰‬هکتار مساحت ناژوان بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬هکتار ان در اختیار مردم‪ ،‬باغداران و‬ ‫کشاورزان قرار دارد‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫فرصت مغتنمی برای استفاده و اجرای این‬ ‫طرح در عرصه ناژوان است‪.‬‬ ‫او با تا کید بر ضرورت توجه به ظرفیت بی نظیر‬ ‫تلفیق شهرنشینی‪ ،‬کشاورزی و باغداری در‬ ‫عرصه ناژوان افزود‪ :‬در اجرای این طرح‬ ‫ضمن هدف گذاری برای حفظ و گسترش‬ ‫عرصه فضای سبز به افزایش درامد باغداران و‬ ‫کشاورزان‪ ،‬توسعه بهره وری و کارامدی باغات‪،‬‬ ‫احیای مزارع و زمین های از بین رفته نیز توجه‬ ‫ویژه ای خواهد شد‪ .‬قائلی تصریح کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون با حمایت و مساعدت مدیریت شهری‪،‬‬ ‫رتبه اول سازمان پسماند در رضایتمندی‬ ‫و پاسخگویی به شهروندان در سامانه ‪137‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬بر اساس امار موجود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 83‬درصد شهروندان از رسیدگی سازمان‬ ‫مدیریت پسماند به شکایات و مطالباتی که‬ ‫با سامانه تلفنی ‪ 137‬در میان گذاشته اند‪،‬‬ ‫اظهار رضایت کرده اند‪ .‬غالمرضا ساکتی با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬در ‪ 6‬ماه ابتدای سال‬ ‫‪ 1401‬بالغ بر یک هزار و ‪ 246‬گزارش از شکایت‬ ‫و پیشنهادات شهروندان شهر اصفهان در‬ ‫خصوص مسائل مربوط به سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری اصفهان توسط سامانه‬ ‫تلفنی ‪137‬دریافت و به این سازمان منتقل‬ ‫شده که همه این موارد پس از بررسی پاسخ‬ ‫داده شده است‪ .‬ساکتی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارشی که از کلیه تماس های سامانه ‪137‬‬ ‫استخراج شده است‪ ،‬سازمان مدیریت پسماند‬ ‫نسبت به سایر بخش های مختلف شهرداری‬ ‫اصفهان بیشترین تعداد پیام ارسال شده و‬ ‫بیشترین میزان پاسخگویی به انها را داشته‬ ‫است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در میان این موارد‬ ‫دو موضوع شامل مراجعه خودروهای سازمان‬ ‫مدیریت پسماند برای دریافت بازیافت‬ ‫از شهروندان و هدایایی که ایستگاه های‬ ‫بازیافت در سطح شهر در ازای دریافت پسماند‬ ‫خشک به شهروندان اعطا می کنند‪ ،‬در صدر‬ ‫مطالبات انها قرار دارد‪ .‬به گفته ساکتی‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه مراجعه به درب منازل و‬ ‫اهدای هدایا ازسوی ایستگاه های بازیافت در‬ ‫صدر مطالبات شهروندان قرار داشته است‪،‬‬ ‫اقدامات و برنامه های کارشناسی دقیقی جهت‬ ‫اصالح و بهینه سازی فرایندهای موجود و‬ ‫همچنین بهره بردن از پیشنهادات شهروندان‬ ‫در این راستا در حال برنامه ریزی و اجرا است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫اصفهان تا کید کرد‪ :‬جهت پاسخگویی‬ ‫مناسب و دقیق به درخواست های شهروندان‬ ‫عزیز‪ ،‬ناظرین اجرایی سازمان به صورت دقیق‬ ‫نسبت به رفع موضوع شکایات و پیشنهاداتی‬ ‫که از سوی سامانه ‪ 137‬به سازمان ارسال‬ ‫شده‪ ،‬رسیدگی و پاسخ الزم را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین بر اساس امار موجود‪،‬‬ ‫حدود ‪ 83‬درصد از شهروندان از رسیدگی به‬ ‫موقع سازمان مدیریت پسماند به شکایات‬ ‫و مطالبات خود اظهار رضایت کرده اند‪/.‬به‬ ‫گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری‬ ‫اصفهان‬ ‫امکان سرمایه گذاری ویژه در حوزه های‬ ‫مختلف گردشگری در محدوده ناژوان فراهم‬ ‫شده است که نوید اینده روشنی برای اصفهان‬ ‫را می دهد‪ .‬او به مصوبات جلسه گذشته این‬ ‫کمیته نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬از خروجی های‬ ‫جلسه گذشته‪ ،‬شروع پروژه برداشت مکان مند‬ ‫اراضی ناژوان بود که با انعقاد تفاهم نامه و‬ ‫عقد قرارداد بین مدیریت ناژوان و دانشگاه‬ ‫علمی کاربردی استان اصفهان تحت عنوان‬ ‫برداشت اطالعات مکان مند عرصه ناژوان‬ ‫اغاز شد‪ .‬قائلی خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه‬ ‫به عنوان یک پروژه زیرساختی در تجمیع‬ ‫اطالعات و جمع اوری داده ها به منظور بهبود‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تصمیم گیری و اجرای پروژه های‬ ‫اتی و همچنین در رفع مشکل ساکنان و‬ ‫مالکان اراضی ناژوان گره گشا خواهد بود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬دومین نشست کمیته‬ ‫راهبری ناژوان با حضور شهردار اصفهان‪،‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان و جمعی‬ ‫از معاونان و مدیران مدیریت شهری به همراه‬ ‫نمایندگان دستگاه ها و ارگان دولتی دیگر‬ ‫چون استانداری اصفهان‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬محیط زیست و شرکت اب‬ ‫منطقه ای برگزار شد‪.‬‬ ‫کمیته راهبری ناژوان‪ ،‬کمیته ای بین بخشی‬ ‫با هدف تعیین افق و سیاست های کلی‬ ‫عرصه ناژوان است که به همت مدیریت‬ ‫شهری در دوره جدید و بعد از گذشت ‪ ۲۰‬سال‬ ‫از تاسیس مدیریت ناژوان و بر اساس طرح‬ ‫مصوب و ابالغی اراضی ناژوان توسط شورای‬ ‫عالی معماری و شهرسازی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تشکیل شده است‪/.‬به گزارش اداره‬ ‫ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‬ ‫اجرای طرح پایلوت ثبت تخلف با‬ ‫موتورسیکلت در مناطق یک و سه‬ ‫معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬طرح ثبت تخلف توسط‬ ‫موتورسیکلت به صورت پایلوت در مناطق‬ ‫یک و سه اصفهان اجرا می شود‪.‬‬ ‫حق شناس اظهار کرد‪ :‬موتورسیکلت های‬ ‫ثبت تخلف به منظور مدیریت پارک‬ ‫حاشیه ای و ثبت تخلف ها در خیابان های‬ ‫اصفهان فعال می شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه طرح ثبت تخلف‬ ‫موتورسیکلت توسط شرکت دانش بنیان‬ ‫نیک اندیش به صورت پایلوت در یک دوره‬ ‫یک ماهه در مناطق یک و سه اجرا می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این طرح یک موتورسیکلت‬ ‫به صورت پایلوت در مسیرهای مشخص‬ ‫شده تردد می کند تا از لحاظ تکنولوژی‪،‬‬ ‫فنی و سایر جنبه ها تست شود و در صورت‬ ‫مثبت بودن نتایج در خصوص اجرای کامل‬ ‫طرح تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬همزمان با اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬یک محور در منطقه یک و یک‬ ‫محور در منطقه سه و محوری نیز به‬ ‫صورت مشترک در این دو منطقه اجرا‬ ‫می شود و بدین ترتیب موتورسیکلت در‬ ‫حال گردش خواهد بود و هر نیم ساعت‬ ‫به نقطه ابتدایی خود می رسد‪ .‬این طرح‬ ‫هنوز در خیابان های اصفهان اجرایی نشده‬ ‫و تنها از این موتور سیکلت رونمایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در طرح نهایی مسیرها و‬ ‫تعداد موتورسیکلت ها با توجه به شرایط‬ ‫روز انتخاب می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت تخلف ها‬ ‫در دوره پایلوت تنها به صورت ازمایشی‬ ‫است‪ ،‬به این صورت که اطالعات ان ذخیره‬ ‫می شود اما متخلفان جریمه نمی شوند و‬ ‫برای اغاز رسمی طرح‪ ،‬در روزهای اتی اطالع‬ ‫رسانی الزم به شهروندان انجام می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫ماهنامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی بلوط‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪ :‬مهری مصور‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫ابان ‪ 1401‬شماره ‪33‬‬ ‫شماره فا کس‪03135236978 :‬‬ ‫شماره تماس و تلگرام‪09333928637 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان جی‪ ،‬اباذر ‪ ،25‬دفتر ماهنامه بلوط‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬محمد مصور‬ ‫کد پستی‪8159843355 :‬‬ ‫مدیر هنری‪ :‬علیرضا مظاهری‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه ایمان‪ ،‬خیابان سلمان‬ ‫ماهنامه بلوط‪ ،‬نشریه ای‬ ‫مستقل است که به هیچ ارگان‪،‬‬ ‫سازمان یا نهادی وابسته‬ ‫نیست و مطالب ان بیانگر ارای‬ ‫نویسندگان ان است‪.‬‬ ‫تئاتر شهر در چهارباغ احداث م ـݡی شود‬ ‫تاکید مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان بر توسعه محورهای گردشگری‬ ‫سبا راد‬ ‫میثم بکتاشیان‪ ،‬مدیر منطقه یک‬ ‫شهرداری اصفهان در نشست خبری به‬ ‫جمع اصحاب رسانه امد و عالوه بر ارائه‬ ‫توضیحاتی در خصوص شرایط منطقه‪،‬‬ ‫پاسخگوی سواالت خبرنگاران شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منطقه یک شهرداری‬ ‫اصفهان حدود ‪ ۸۱۰‬هکتار وسعت دارد‬ ‫و از شمال به خیابان فروغی‪ ،‬از جنوب‬ ‫به خیابان مطهری‪ ،‬از شرق به خیابان‬ ‫چهارباغ و از سمت غرب به اتوبان خرازی‬ ‫منتهی می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در منطقه یک‬ ‫بافت فرسوده و بافت تاریخی با یکدیگر‬ ‫پیوند دارد و نقاط مختلفی را شامل می شود‬ ‫و از این مقدار بالغ بر ‪ ۲۳۰‬هکتار ان بافت‬ ‫فرسوده و ‪ ۱۱۹‬هکتار بافت تاریخی است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر منطقه یک شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬این منطقه دارای ‪ ۱۱‬محله است‬ ‫که اغلب محالت ان ریشه دار و سابقه‬ ‫تاریخی دارد که از ان جمله می توان به‬ ‫محله علیقلی اقا‪ ،‬محله جامی‪ ،‬لنبان‪،‬‬ ‫جوزدان و خرم اشاره کرد‪.‬‬ ‫بکتاشیان با بیان اینکه منطقه یک دارای‬ ‫هشت بیمارستان‪ ،‬سه مرکز درمانی‪۱۵ ،‬‬ ‫هتل و ‪ ۲۳‬میهمان پذیر است‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫وجود این مراکز منجر به ایجاد ترافیک‬ ‫زیادی در این منطقه به عنوان منطقه‬ ‫مرکزی شهر شده است‪ ،‬به طوری که رتبه‬ ‫سوم سفر شهری به این منطقه اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بودجه کل منطقه یک‬ ‫‪ ۲۶۸‬میلیارد تومان برای سال ‪ ۱۴۰۱‬در نظر‬ ‫گرفته شده است که ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان ان‬ ‫به اقدامات عمرانی‪ ۲۰ ،‬میلیارد تومان به‬ ‫اقدامات محله محور و مابقی به امور جاری‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۶۰‬گلوگاه در منطقه‬ ‫یک وجود دارد که بخشی از ان در بافت‬ ‫تاریخی قرار گرفته است و قوانین خاص‬ ‫خود را برای ازادسازی می طلبد و بعضی‬ ‫دیگر از این گلوگاه ها در بافت فرسوده‬ ‫قرار دارد که امیدواریم با برنامه ریزی های‬ ‫مشخص به صورت ساالنه به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاکید مدیریت شهری برای‬ ‫هدفمند کردن پروژه ها و رسیدگی به امور‬ ‫محالت تاکید کرد‪ :‬بر اساس رویکرد محله‬ ‫محوری‪ ،‬طرح توسعه محله های جامی‬ ‫و جوزدان در منطقه یک در زمینه های‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬زیباسازی‪ ،‬پروژه های‬ ‫محرک توسعه و اقتصاد محلی‪ ،‬اجرای‬ ‫اسفالت‪ ،‬ازادسازی گلوگاه و ایجاد دسترسی‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته بکتاشیان‪ ،‬از ابتدای سال در محله‬ ‫جامی ازادسازی چندین مورد گلوگاه انجام‬ ‫شده و پروژه توسعه محلی محله جامی‬ ‫ظرف دو ماه اینده تکمیل می شود‪.‬‬ ‫این مدیر شهری افزود‪ :‬در محله جوزدان‬ ‫ازادسازی گلوگاه ها انجام شده است و‬ ‫ازادسازی چند گلوگاه با توافق مالکان در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس‬ ‫طرح توسعه هدفمند محله جوزدان نیز تا‬ ‫دو ماه اینده به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬به دلیل وجود اماکن میراثی‬ ‫در منطقه یک چند نوع گردشگری از جمله‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬گردشگری طبیعی و‬ ‫مذهبی را می توان برای منطقه یک متصور‬ ‫بود‪ ،‬همچنین موضوع گردشگری رویداد‬ ‫با وجود خیابان های پنج رمضان‪ ،‬میدان‬ ‫شهدا‪ ،‬خیابان چهارباغ و مقبره صائب نیز‬ ‫در این منطقه اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫به گفته بکتاشیان‪ ،‬وجود مکان های‬ ‫ارزشمندی چون مقبره صائب تبریزی‪،‬‬ ‫چهارراه وفایی و منازل تاریخی متعدد از‬ ‫دیگر شاخص های این منطقه است و جای‬ ‫جای منطقه یک با تاریخ انقالب و سرزمین‬ ‫ایران پیوند خورده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساماندهی و بهسازی‬ ‫گذرگاه ها از دیگر سیاست های این منطقه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این زمینه ابتدا‬ ‫گذرهای منتهی به چهارباغ به علت حضور‬ ‫گردشگر در اولویت قرار گرفته و بر این‬ ‫اساس اولین گذر جهان ارا در منطقه یک‬ ‫ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه یـک شـهرداری اصفهـان بیان‬ ‫داشـت‪ :‬منطقـه یـک شـهرداری از مناطـق‬ ‫پرتـردد شـهری بـوده کـه سـه ایسـتگاه متـرو‬ ‫در موقعیـت ایـن منطقـه قـرار دارد و بـه‬ ‫منظـور ازادسـازی ایـن سـه ایسـتگاه در فـاز‬ ‫نخسـت نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫شـده و نزدیـک بـه ‪ ۷۰‬میلیـارد تومـان دیگـر‬ ‫بـرای ازادسـازی های اینـده پیش بینی شـده‬ ‫یهـا‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس پیش بین ‬ ‫ازادسـازی فـاز یـک و دو قطـار شـهری در‬ ‫منطقـه یـک تـا پایـان ابان مـاه سـال جـاری‬ ‫تکمیـل و از بهمـن مـاه مرحلـه بعـدی پـروژه‬ ‫اغـاز شـود‪.‬‬ ‫به گفته بکتاشیان‪ ،‬در حوزه طرح تفصیلی‬ ‫منطقه یک‪ ،‬یکی از کارهای بر زمین مانده‬ ‫که جز مطالبات مردمی نیز قرار دارد‪ ،‬احداث‬ ‫ادامه خیابان زاهد حدفاصل خیابان های‬ ‫مسجد سید و فروغی به طول هزار متر و‬ ‫عرض حدود ‪ ۳۰‬متر است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ ۱۶۸ :‬پالک مسکونی‬ ‫در مسیر این خیابان قرار دارد که هزینه‬ ‫ازادسازی ان ها بسیار زیاد است‪ ،‬اما در‬ ‫تالش هستیم این طرح به صورت مشارکتی‬ ‫با بنیاد مسکن اجرا شود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دو پروژه شاخص بزرگ ساخت تئاتر‬ ‫شهر در چهارباغ اصفهان و توسعه و رونق‬ ‫بخشی منزل پدری شهید ایت اهلل بهشتی‬ ‫در این منطقه قرار دارد و در زمینه پروژه‬ ‫احداث تئاتر شهر یکی از معماران مطرح‬ ‫کشوری طرح بسیار خوبی را برای ساخت‬ ‫این مکان ارائه کرده همچنین قرار بر این‬ ‫بود که نزدیک به ‪ ۵۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫ساخت ان در نظر گرفته شود‪ ،‬اما امروز به‬ ‫سمت انجام این پروژه به صورت مشارکتی‬ ‫رفته و در این راستا توافقات ابتدایی ان با‬ ‫مشارکت کننده و سرمایه گذار انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های ماهنامه بلوط

ماهنامه بلوط 34

ماهنامه بلوط 34

شماره : 34
تاریخ : 1401/10/20
ماهنامه بلوط 32

ماهنامه بلوط 32

شماره : 32
تاریخ : 1401/07/20
ماهنامه بلوط 31

ماهنامه بلوط 31

شماره : 31
تاریخ : 1401/05/20
ماهنامه بلوط 30

ماهنامه بلوط 30

شماره : 30
تاریخ : 1401/03/20
ماهنامه بلوط 29

ماهنامه بلوط 29

شماره : 29
تاریخ : 1401/02/20
ماهنامه بلوط 28

ماهنامه بلوط 28

شماره : 28
تاریخ : 1400/11/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!