ماهنامه بلوط شماره 32 - مگ لند

ماهنامه بلوط شماره 32

ماهنامه بلوط شماره 32

ماهنامه بلوط شماره 32

‫ماهنامه اجتماعی اقتصادی شماره سی ودوم مهر ‪ 3000 1401‬تومان‬ ‫سرقت خاک‬ ‫در شرق اصفهان‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫‪4‬‬ ‫ݡگذر ازادراه شرق به ݡکاله قاضــݡی افتاد‬ ‫‪8‬‬ ‫هوشمندسازی شهرداری اصفهان روی میز‬ صفحه 1 ‫بلوط‬ ‫شماره سی ودوم مهر ‪1401‬‬ ‫اما و اݡگر پروژه ساخت هتل پنج ستاره در اصفهان‬ ‫طرح بر زمین مانده در اراضی صفه احیا می شود‬ ‫محمد مصور‬ ‫در شـرایطی کـه نبـود هتـل پنـج سـتاره در‬ ‫اصفهـان‪ ،‬یکـی از مشـکالت مهـم گردشـگری‬ ‫ایـن مـوزه شـهر عنوان شـده‪ ،‬مدیـرکل میراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان‬ ‫اصفهـان از جاامایـی زمیـن بـرای سـاخت ‪۲‬‬ ‫هتـل پنج سـتاره خبـر داد که بـه زودی کلنگ‬ ‫زنـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫علیرضـا ایـزدی در نشسـت خبـری کـه بـا‬ ‫حضـور خبرنـگاران برگـزار شـد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫اسـتان اصفهـان در هـر حالـت و شـرایطی‬ ‫کانـون توجـه گردشـگری بـوده امـا در زمینـه‬ ‫اقامتـی وضعیـت مطلوبی نـدارد و از نظر کمی‬ ‫و کیفـی نمی توانیـم انچنـان کـه شایسـته و‬ ‫در شـان اصفهـان اسـت پذیـرای گردشـگران‬ ‫با شـیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬اصفهـان یکـی از اسـتان هایی‬ ‫اسـت کـه در ایـام پیـک گردشـگری و ورود‬ ‫یشـود‬ ‫گردشـگران بـا چالش هایـی رو بـه رو م ‬ ‫زیرا سـه ‪ -‬چهار هتل اسـتاندارد بیشـتر ندارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی‬ ‫و گردشـگری اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫شـرکت توسـعه ایرانگـردی و جهانگـردی‬ ‫شتـر در اصفهـان حضـور داشـت و اکنـون‬ ‫پی ‬ ‫نهـای ایـن مجموعـه کـه در گذشـته‬ ‫در زمی ‬ ‫بـه دلیـل فرسـودگی تخریـب شـد با پشـتوانه و‬ ‫حمایـت مدیـران ان می توانیـم شـاهد کلنـگ‬ ‫زنی هتلی بسـیار خوب باشـیم و در بازه زمانی‬ ‫مناسـبی سـطح ارائـه خدمـات بـه عنـوان‬ ‫مقاصـد گردشـگری خارجـی را فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫ایـزدی بـا بیـان اینکه سـاخت مجموعه هتل‬ ‫همـا در زمینـی بسـیار مناسـب جانمایـی شـده‬ ‫یشـود معمـاری‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬تلاش م ‬ ‫اصیـل ایرانـی کـه برگرفتـه از فرهنـگ ایرانـی‬ ‫اسـت در هتل همای اصفهان شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان اصفهـان با اشـاره به اینکه‬ ‫سـاخت هتـل همـا در اصفهـان پـس از ده‬ ‫سـال کلنـگ زنـی متوقـف شـده اسـت‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬اصفهـان سـرمایه گریـز اسـت تـا سـرمایه‬ ‫پذیـر امـا خوشـبختانه امـروز شـورای شـهر و‬ ‫سرقت خاک در شرق اصفهان‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه سـرقت‬ ‫خـاک در اصفهـان بـرای تولیـد گـچ‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫سـرقت خـاک ب هصـورت شـبانه و معمـوال‬ ‫حـدود ‪ ۱۰۰‬یـا ‪ ۲۰۰‬کامیـون اسـت کـه میـزان‬ ‫تخریـب باالیـی دارنـد‪.‬‬ ‫علیرضـا طاهـری بـا اشـاره سـرقت خـاک در‬ ‫اصفهـان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه وجـود‬ ‫کور ههـای تولیـد گـچ و اجـر در شـرق اصفهـان‪،‬‬ ‫مـا شـاهد بیشـترین سـرقت خـاک در شـرق‬ ‫همچون سگزی و کوهپایه اصفهان هستیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـرقت خـاک بـرای‬ ‫‪2‬‬ ‫کور ههـای گـچ اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬برخی افراد‬ ‫متخلـف و سـودجود بـرای تولیـد گـچ و اجـر بـا‬ ‫لـودر بـه ارتفـاع ‪ ۳۰‬سـانتیمتر از سـطح خـاک‬ ‫برداشـت می کنند که این اتفاق موجب برهم‬ ‫یشـود و بـا‬ ‫ریختگـی نظـم و سـفتی خـاک م ‬ ‫کوچک تریـن بـاد و طوفـان ایـن شـرایط منجـر‬ ‫بـه ایجـاد گـرد و غبـار و الودگـی هوا به ویـژه در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـرق اصفهـان م ‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی اسـتان اصفهـان ادامـه داد‪ :‬اطـراف‬ ‫کسـری کور ههـای گـچ وجـود دارد‬ ‫اصفهـان ی ‬ ‫کـه بـا توجـه بـه تولیـد گـرد و غبـار و خـاک قـرار‬ ‫بـود بـه شـعاع ‪ ۵۰‬کیلومتـری اصفهـان منتقـل‬ ‫شـوند کـه متاسـفانه هیـچ اقدامـی صـورت‬ ‫نگرفتـه اسـت و اکنـون بـا سـرقت خـاک در‬ ‫کور ههـای غیرمجـاز تولیـد گـچ و اجر می کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در صـورت انتقـال ایـن کور ههـا‬ ‫بـه خصـوص کور ههـای غیرمجـاز بـه خـارج‬ ‫از محـدوده ‪ ۵۰‬کیلومتـری اصفهـان‪ ،‬سـرقت‬ ‫خـاک نیـز کـم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫طاهـری تاکیـد کرد‪ :‬جابجایی ایـن کارگاه ها و‬ ‫کور ههـای غیرمجـاز بایـد از طریق اسـتانداری‬ ‫و محیط زیسـت دنبال شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره میـزان سـرقت خـاک از شـرق‬ ‫شـهرداری بـا مـا همـراه اسـت کـه ‪ ۹۹‬درصـد‬ ‫معافیـت می دهنـد بـا وجـود ایـن بایـد بـرای‬ ‫سـرمایه گـذار ابـراز تشـویقی داشـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ رفاه و گردشـگری تامین‬ ‫هگتـا سـازمان تامیـن اجتماعـی نیـز درایـن‬ ‫نشسـت بـا اشـاره بـه مشـکالتی کـه بـر سـر راه‬ ‫ایجـاد هتـل همـا بـوده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در دوره جدیـد مدیریـت شـهری و اداره کل‬ ‫میـراث فرهنگـی و گردشـگری و نگاهـی کـه‬ ‫در تامیـن اجتماعـی وجـود دارد بسـیاری از‬ ‫موانـع برطـرف شـده و بـه دنبـال اخـذ مجوزها‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫علیرضـا حسـینی یـاداور شـد‪ :‬درخصـوص‬ ‫ساخت مجموعه هتل هما خوشبین هستیم‬ ‫یهـای‬ ‫زیـرا بـا توجـه بـه وعد ههـا و همراه ‬ ‫متولیـان شـاید تا پایـان ‪ ۱۴۰۱‬پروژه کلنگ زنی‬ ‫شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬محـل سـاخت هتـل همـای‬ ‫اصفهـان در اراضـی صفـه تعییـن شـده و طرح‬ ‫زیرسـاخت هتـل متناسـب بـا اسـتاندارهای‬ ‫پنـج سـتاره و ائیـن نام ههـای مصـوب میـراث‬ ‫اسـت‪ .‬بـه گفتـه حسـینی‪ ،‬ماموریـت اصلـی‬ ‫هگتـا توسـعه گردشـگری و پیـاده سـازی‬ ‫گردشگری سالمت و ارائه خدمات گردشگری‬ ‫به خانواده بزرگ تامین اجتماعی و مستمری‬ ‫بگیران این مجموعه است و این پیوند پس‬ ‫تهـای‬ ‫از دو سـال وقفـه بـه دلیـل محدودی ‬ ‫کرونـا در صـدد احیـای گردشـگری سلامت‬ ‫بـوده و در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ان طـوری کـه حسـینی تاکیـد کـرده‪ ،‬خانـه‬ ‫خلاق گردشـگری و سلامت با مجـوز معاونت‬ ‫علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری راه اندازی‬ ‫یهـای دانـش‬ ‫شـده تـا از اید ههـا و برنامـه ریز ‬ ‫بنیـان حمایـت کنـد‪.‬‬ ‫اصفهـان‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه‬ ‫سـرقت خـاک در اصفهـان شـبانه انجـام‬ ‫یشـود‪ ،‬از ابتـدای امسـال تاکنـون حـدود ‪۱۵‬‬ ‫م ‬ ‫مـورد کامیـون و لودر در شـرق اصفهان توسـط‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان توقیـف شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫تداوم سـرقت خاک در اسـتان موجب تشـدید‬ ‫یشـود‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬سـرقت‬ ‫الودگـی اصفهـان م ‬ ‫ً‬ ‫خـاک ب هصـورت شـبانه و معمـوال حـدود ‪ ۱۰۰‬یا‬ ‫‪ ۲۰۰‬کامیـون اسـت کـه میـزان تخریـب باالیـی‬ ‫دارنـد کـه در گشـت و بازرسـی های ایـن اداره‬ ‫شـاید بتوانیـم یـک یـا دو کامیـون را توقیـف‬ ‫کنیـم‪ / .‬ایسـنا‬ صفحه 2 ‫بلوط‬ ‫شماره سی ودوم مهر ‪1401‬‬ ‫خانه ارزان می شود ا گر‪...‬‬ ‫اغاز تحریم ها در اوایل دهه گذشته فضایی را‬ ‫برای بازارهای کشور به وجود اورد که با گذر‬ ‫زمان‪ ،‬این فضا التهابی تر و بازارها تورمی تر‬ ‫شد‪ ،‬در این میان بازار مسکن ملتهب تر از‬ ‫همه حوزه ها‪ ،‬به شکلی محسوس ارتباط‬ ‫تنگاتنگ خود را با تحریم ها حفظ کرده است‪.‬‬ ‫بنا به گفته فعاالن این حوزه‪ ،‬مسکن چندان‬ ‫ارتباطی هم با شرایط تحریمی کشور ندارد و از‬ ‫شرایط داخلی تاثیر می پذیرد اما روند تغییرات‬ ‫قیمتی این بخش نشان می دهد که برجام‪،‬‬ ‫ایفاکننده نقش اصلی برای بازار مسکن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون با ورود به شش ماهه دوم ‪ ۱۴۰۱‬پس‬ ‫از باال و پایین های زیاد برجامی‪ ،‬هنوز فعاالن‬ ‫این حوزه بر این باورند که مسکن در انتظار‬ ‫اخباری قانع کننده و قطعی از برجام است‪.‬‬ ‫از سویی توصیه به خرید خانه می شود و از‬ ‫طرف دیگر در زمان هایی با انتشار اخباری‬ ‫خوش بینانه از برجام‪ ،‬چنین تصور می شود‬ ‫که با احیای ان‪ ،‬کاهش قیمت قابل توجهی‬ ‫را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به وضعیتی که در این‬ ‫ً‬ ‫بازار وجود دارد‪ ،‬عمال خریدوفروشی انجام‬ ‫نمی شود و همه منتظر تعیین تکلیف برجام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۷‬بود که با خروج‬ ‫یک طرفه امریکا و لغو برجام‪ ،‬تورم مسکن‬ ‫به شدت افزایش یافت و تا اواخر سال ‪ ۹۹‬این‬ ‫روند تورمی همچنان افزایشی بود‪ .‬واقعیت ان‬ ‫است که نه تنها لغو برجام‪ ،‬بلکه مجموعه ای‬ ‫از عوامل داخلی و خارجی موجب شرایط‬ ‫ً‬ ‫تورمی در این بازار را فراهم کرد و ظاهرا نبود‬ ‫برجام و ادامه تحریم ها مزید بر علت شده‬ ‫بود‪ .‬اما از نیمه دوم سال ‪ ،۹۹‬هم زمان با‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری جدید در امریکا‪،‬‬ ‫با این دیدگاه که قرار بر احیای برجام است‪،‬‬ ‫ترمز قیمت ها در این بخش کشیده شد و‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬انتظاراتی هم در جامعه ایران‬ ‫مبنی بر انکه برجام احیاشدنی است و با این‬ ‫اتفاق‪ ،‬قیمت مسکن هم کاهشی می شود‪،‬‬ ‫شکل گرفت و همین موضوع موجب کاهش‬ ‫شدت خریدوفروش مسکن شد‪.‬‬ ‫براساس امار موجود از ابان ‪ ۹۹‬تا پایان‬ ‫همان سال‪ ،‬متوسط تورم ماهانه مسکن‬ ‫در تهران به واسطه «افت محسوس جریان‬ ‫خرید سرمایه ای ملک»‪ ،‬به دو درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬هم این افت معامالت‬ ‫همچنان‪ ،‬تداوم داشت‪ .‬به طوری که با‬ ‫کاهش خریدهای هیجانی‪ ،‬ثبات نسبی در‬ ‫قیمت ها به وجود امد‪ .‬امسال نیز علی رغم‬ ‫طوالنی شدن روند مذاکرات برجامی و‬ ‫بی اعتنایی بازارها به این موضوع‪ ،‬این بازار‬ ‫کم و بیش با همان رکودی تورمی روبه رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما پرسشی که اکنون وجود دارد ان است که‬ ‫در صورت احیای برجام‪ ،‬مسکن به کدام سو‬ ‫خواهد رفت و اگر مذاکرات به نتیجه ای نرسد‬ ‫چه می شود؟‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که در صورت احیای‬ ‫برجام‪ ،‬سرعت رشد قیمت مسکن به شکل‬ ‫چشمگیر کاهش پیدا می کند و با پایان‬ ‫خریدهای غیرمصرفی در بازار ملک همراه‬ ‫خواهیم بود‪ .‬اما چنان چه توافقی حاصل‬ ‫نشود‪ ،‬مسیر بازگشت قیمت مسکن به‬ ‫سطح متعارف‪ ،‬دشوار خواهد شد‪ ،‬به طوری‬ ‫که این بخش وابسته به متغیرهایی چون‬ ‫سیاست گذاری های مسئوالن می شود‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی‪ ،‬کارشناس بازار مسکن‬ ‫درخصوص اینده مسکن ایران و رابطه ان‬ ‫با برجام‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬افزایش درامدهای‬ ‫ارزی و چگونگی استراتژی های مدیریت‬ ‫موضوعات ارزی پس از تحقق برجام بر بازار‬ ‫مسکن تاثیرگذار است‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬اگر‬ ‫رفع تحریم ها منجر به افزایش فروش نفت‬ ‫و درامدهای ارزی به اندازه دهه ‪ ۸۰‬شود و‬ ‫دولت اقدام به ارزپاشی در بازار کند‪ ،‬شاهد‬ ‫ثبات در بازار مسکن نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن می گوید‪ :‬با انجام‬ ‫این اقدام در بلندمدت شاهد بیماری هلندی‬ ‫و در پی ان افزایش قیمت در دارایی ها و‬ ‫بازارهای سرمایه ای همچون مسکن خواهیم‬ ‫بود‪ .‬بیضایی اضافه می کند‪ :‬در صورتی که‬ ‫دولت از ارزپاشی در بازار جلوگیری کند و‬ ‫درامدهای ارزی کنترل شود‪ ،‬می توان انتظار‬ ‫داشت که در کوتاه مدت یا بلندمدت‪ ،‬افزایش‬ ‫درامدهای ارزی کشور اثر منفی بر بازار‬ ‫مسکن نداشته باشد‪ .‬وی تصریح می کند‪:‬‬ ‫مسکن در کشور ما به تحریم ها گره خورده‬ ‫است که در قیمت مصالح و زمین تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬در زمان تحریم ها عده ای برای حفظ‬ ‫ارزش سرمایه های خود با سرمایه گذاری در‬ ‫بازارهایی همچون مسکن‪ ،‬منجر به افزایش‬ ‫قمیت ها می شوند؛ از طرفی کاهش ارزش‬ ‫پول ملی یا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش‬ ‫مصالح ساختمانی همچون سیمان‪ ،‬اهن‬ ‫و میلگرد می شود و با افزایش دستمزدها‪،‬‬ ‫قیمت ساخت افزایش می یابد‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار مسکن خاطرنشان می کند‪ :‬موضوع‬ ‫افزایش درامدهای ارزی و رشد اقتصادی که‬ ‫به دنبال دارد‪ ،‬ظرفیت اقتصادی کشور را به‬ ‫سمتی می برد که شاید ساخت یک میلیون‬ ‫مسکن در سال نیز وجود داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫اکنون با وجود شرایط توقف رشد اقتصادی‬ ‫ناشی از تحریم ها‪ ،‬تحقق این امر دور از‬ ‫انتظار است‪ / .‬ایمنا‬ ‫در اجرای احݡکام پرونده های واحدهای تولیدی مدبرانه عمل شود‬ ‫علیرضا قصری‬ ‫پنجمیـن نشسـت سـتاد پیگیـری اجـرای‬ ‫سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی قـوه قضاییـه‬ ‫در اسـتان بـا حضـور رییـس کل دادگسـتری‪،‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مرکز استان و تنی‬ ‫چنـد از تولیدکننـدگان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫جعفـری رییـس کل دادگسـتری اسـتان بـر‬ ‫لزوم پیگیری مصوبات جلسـات قبلی توسـط‬ ‫اعضـای سـتاد تاکیـد و تصریـح کـرد‪ :‬اعضـای‬ ‫سـتاد بایـد تمـام مصوبـات نشسـت ها را تـا‬ ‫حصـول نتیجـه مطلـوب پیگیـری نماینـد و‬ ‫چنانچـه مسـئول یـا مدیـری در اسـتان‬ ‫همـکاری الزم را بـا ایـن سـتاد انجـام نمی دهد‬ ‫اعلام شـود تـا بـا اعمـال مقـررات و قانـون‬ ‫پاسـخگو گردنـد‪.‬‬ ‫ایشـان اولویـت دسـتگاه قضایـی در مسـائل‬ ‫اقتصـادی را تولیـد و اشـتغال معرفـی و بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬اولویـت دسـتگاه قضایـی در مواجهـه‬ ‫بـا پروند ههـای اقتصـادی‪ ،‬تولیـد و اشـتغال‬ ‫اسـت و تمـام تلاش مـا ایـن خواهـد بـود کـه‬ ‫نتیج ٔـه احـکام قضایی بـه توقف چرخه تولید‬ ‫هیـچ کارگاه یـا کارخانـه ای منجـر نشـود و در‬ ‫عیـن حـال طلب کار نیز به حقوق خود برسـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬احکامـی کـه علیـه واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬در اسـتانه اجـرا قـرار می گیـرد بایـد‬ ‫مدبرانه اجرا شـود و با تدبیر و تالش مضاعف‬ ‫یتـوان اجـرای ایـن احـکام را بـه نحـوی‬ ‫م ‬ ‫انجام داد که هیچ کارگری از کار بیکار نشود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین جعفری در پایان از‬ ‫اعضـای سـتاد پیگیـری اجرای سیاسـت های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان خواسـت تـا بـا‬ ‫قـوت بیشـتری در جلسـات سـتاد شـرکت‬ ‫نماینـد تـا بـا همـکاری و همفکری همـه اعضا‬ ‫بتـری حاصـل گـردد‪.‬‬ ‫نتیجـه مطلو ‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت‪ ،‬مشـکالت‬ ‫حقوقـی چنـد واحـد تولیـدی مـورد بررسـی قرار‬ ‫گرفـت و در جهـت رفـع برخی از این مشـکالت‬ ‫دسـتوراتی صـادر شـد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫بلوط‬ ‫شماره سی ودوم مهر ‪1401‬‬ ‫ݡگذر ازادراه شرق به ݡکاله قاضــݡی افتاد‬ ‫طاهره شفیعی‬ ‫پـارک کاله قاضـی بـه عنـوان پـارک ملـی‬ ‫اصفهـان با مسـاحتی حـدود ‪ ۵۱‬هـزار هکتار‪،‬‬ ‫شـامل کوهسـتان‪ ،‬صخـره و دشـت های‬ ‫وسـیع بـا بیـش از ‪ ۲۵۰‬نـوع گونـه گیاهـی و‬ ‫بهتریـن زیسـتگاه بـرای پیـش از د ههـا گونـه‬ ‫پسـتاندار‪ ،‬پرنـده‪ ،‬خزنـده و دوزیسـت اسـت‪.‬‬ ‫ایـن منطقـه شـکارگاه سـلطنتی از زمـان‬ ‫صفویـه و بعـد از ان بـه خصـوص در زمـان‬ ‫قاجاریـه و حکومـت ظـل السـلطان بـر‬ ‫اصفهـان بـوده کـه در سـال ‪ ۱۳۴۶‬از سـوی‬ ‫شـورای عالـی شـکاربانی و نظـارت بـر صیـد‬ ‫محـدوده کنونـی کاله قاضـی تـا کـوه صفـه‬ ‫در جنـوب غـرب اصفهـان به عنـوان منطقه‬ ‫قـرق اعلام شـد‪.‬‬ ‫ایـن منطقـه کـه بیشـتر بـه واسـطه مسـائل‬ ‫زیسـت محیطـی مـورد توجـه بـوده اسـت‪،‬‬ ‫ایـن روزهـا بـه دلیـل عبـور کنارگـذر شـرق‬ ‫اصفهـان و اتصـال کریـدور شـمال بـه جنـوب‬ ‫از کنـار ان خبرسـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫ازادراه کنارگـذر شـرق اصفهـان قسـمتی از‬ ‫رینـگ کریـدوری شـمال بـه جنـوب کشـور‬ ‫اسـت کـه از حـدود ‪ ۱۰‬سـال پیـش احـداث‬ ‫ان مطـرح شـده بـود‪ .‬در ایـن سـال ها فعـاالن‬ ‫محیط زیسـت از اجـرای ایـن پـروژه انتقـاد‬ ‫کـرده و بـر پیش بینـی مسـیرهای جایگزیـن‬ ‫تا کیـد داشـته اند‪ ،‬حتـی مدیـران کل قبلـی‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت اصفهـان نیـز بـا‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه مخالفـت کردنـد‪.‬‬ ‫تهـا در ابـان مـاه‬ ‫باوجـود همـه ایـن مخالف ‬ ‫سـال گذشـته خبر رسـید با اجرای این پروژه‬ ‫موافقـت شـده و قـرار اسـت حـدود ‪ ۴‬و نیـم‬ ‫کیلومتـر از ایـن ازادراه از محـدوده مشـخص‬ ‫و مصـوب پـارک ملـی کاله قاضـی عبـور کنـد‪.‬‬ ‫ایسـنا در گزارشـی ایـن دغدغـه را پیگیـری‬ ‫کـرده و نوشـته اسـت‪ :‬از همـان زمـان فعـاالن‬ ‫محیـط زیسـت و کارشناسـان دغدغه منـد‬ ‫بارهـا تا کیـد کردنـد کـه عبـور ایـن جـاده‬ ‫می توانـد اسـیب های جبران ناپذیـری بـه‬ ‫پـارک ملـی کاله قاضـی وارد کنـد‪ .‬اگرچـه‬ ‫پـارک ملـی کاله قاضـی به عنـوان یکـی از‬ ‫کهـای ملـی ایـران بـا تنـوع‬ ‫قدیمی تریـن پار ‬ ‫زیسـتی قابل توجـه در ایـن سـال ها نیـز از‬ ‫اسـیب مصـون نبـوده و توسـعه بهارسـتان‪،‬‬ ‫احـداث جاد ههـای متعـدد و ایجـاد مرا کـز‬ ‫مختلـف در اطـراف ایـن پـارک باعـث شـده‬ ‫منطقـه حفاظـت شـده کاله قاضـی حالـت‬ ‫جزیـره ای پیـدا کنـد کـه خـود بزرگ تریـن‬ ‫خطـر بـرای نابـودی ایـن منطقـه حفاظـت‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حـاال منتقـدان عبـور ازادراه شـرق از پـارک‬ ‫ملـی کاله قاضـی تا کیـد می کننـد کـه‬ ‫بـا احـداث جـاده و تـردد از ایـن مسـیر‪،‬‬ ‫گون ههـای حیات وحـش به ویـژه در زمـان‬ ‫کسـالی نمی تواننـد اب و غـذای مـورد‬ ‫خش ‬ ‫نیـاز خـود را تامیـن کننـد و بـه همیـن علـت‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫اسـیب پذیر م ‬ ‫از سـوی دیگـر تـردد خودروهـای سـبک‬ ‫و سـنگین می توانـد باعـث تصـادف بـا‬ ‫گونه هایـی همچـون اهـو و کل و بـز شـود‪،‬‬ ‫ضمـن اینکـه دسترسـی متخلفـان شـکار بـه‬ ‫تتـر می کنـد و امنیـت‬ ‫ایـن منطقـه را راح ‬ ‫منطقـه را بـه مخاطـره می انـدازد‪.‬‬ ‫کهـای ملـی مناطقـی هسـتند کـه تنـوع‬ ‫پار ‬ ‫زیسـتی‪ ،‬پوشـش های گیاهـی و جانـوری‬ ‫را بـرای نسـل های اینـده حفـظ کـرده و‬ ‫نشـهرها‬ ‫همچون ریه های تنفسـی برای کال ‬ ‫اهمیـت دارنـد‪ .‬بـا توجـه بـه اینکـه اصفهـان‬ ‫بـا معضلات زیسـت محیطی زیـادی ازجملـه‬ ‫کسـالی‪ ،‬فرونشسـت زمیـن و الودگـی‬ ‫خش ‬ ‫هـوا دسـت وپنجه نـرم می کنـد‪ ،‬تـوان‬ ‫اکولوژیکـی ایـن خطـه ب هشـدت رو بـه افـول‬ ‫رفتـه و اجـرای چنیـن پروژه هایـی چالـش‬ ‫دیگـری بـرای محیـط زیسـت اسـیب دیـده‬ ‫اصفهـان اسـت‪.‬‬ ‫ایـن تهدیدهـا باعـث شـده مـردم و فعـاالن‬ ‫محیـط زیسـت انتظـار داشـته باشـند‬ ‫مسـئوالن اسـتان سـرمایه های ملی و طبیعی‬ ‫را بـا جـان و دل حفـظ کننـد‪ ،‬سـرمایه هایی‬ ‫کـه طـی سـالیان سـال حفـظ شـده و امـروز‬ ‫کـه بـه دسـت مـا رسـیده نبایـد ان را بـه حـراج‬ ‫گذا شـت!‬ ‫ایـرج حشـمتی‪ ،‬مدیـرکل سـابق حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان در روزهـای‬ ‫پایانـی فعالیـت خـود در اصفهـان‪ ،‬دربـاره‬ ‫ایـن طـرح اظهـار کـرد‪ :‬کلیـات ایـن پـروژه از‬ ‫دهـه ‪ ۵۰‬مصـوب شـده و در طـول سـال های‬ ‫گذشـته بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد ان انجـام شـده‪،‬‬ ‫امـا حـدود ‪ ۴‬کیلومتر در انتهای شـمال غرب‬ ‫ایـن ازادراه بـا پـارک ملـی کاله قاضـی تداخـل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه پـارک ملـی کاله قاضـی‬ ‫دارای ظرفیت هـای منحصربه فردی اسـت‪،‬‬ ‫گفتـه بـود‪ :‬ایـن پـروژه در شـورای هماهنگـی‬ ‫مناطـق سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت‬ ‫کشور در حال بررسی است و یکی از شروطی‬ ‫کـه ایـن پروژه تائید بگیرد این اسـت که تنها‬ ‫گزینـه اجـرای پـروژه این مسـیر باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل سـابق حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫اسـتان اصفهـان دربـاره نتیجـه تائیـد ایـن‬ ‫موضـوع در شـورا ترافیـک هـم گفتـه بـود‪:‬‬ ‫الزم اسـت ایـن پـروژه در شـورای عالـی‬ ‫محیط زیسـت کشـور بـه تائیـد برسـد‪ ،‬البتـه‬ ‫اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان‬ ‫برنامـه ای بـرای تمهیـدات و رعایـت مـوارد‬ ‫زیسـت محیطی بـرای عبـور از ایـن پـروژه‬ ‫بررسـی کـرده و حـدود ‪ ۲۸‬میلیـارد تومـان‬ ‫تمهیـدات اندیشـیده اسـت‪.‬‬ ‫ازادراه شرق مشابه ندارد!‬ ‫علیرضـا صلواتـی‪ ،‬مجـری طر ح هـای‬ ‫زیربنایـی وزارت راه و شهرسـازی در اسـتان‬ ‫اصفهـان نیـز بـا اعلام اینکـه ایـن ازادراه‪،‬‬ ‫بزرگ تریـن طـرح ازادراهـی دهه هـای اخیـر‬ ‫اسـت کـه از نظـر طول‪ ،‬کیفیت اجـرا‪ ،‬زیبایی‬ ‫و هزینـه اجـرا مشـابه ان را نداریـم‪ ،‬گفتـه‪ :‬بـا‬ ‫احداث این ازادراه از سفر ‪ ۶‬ساعت و نیم به‬ ‫سمت جنوب‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬ساعت تا ‪ ۲‬ساعت‬ ‫و نیـم کاسـته خواهـد شـد و طـول مسـیر نیـز‬ ‫‪ ۱۳۰‬کیلومتـر کمتـر می شـود‪ .‬پیش بینـی‬ ‫شـده در سـال اول بهره بـرداری‪ ،‬حـدود‬ صفحه 4 ‫‪ ۱۳۶‬میلیـون لیتـر مصـرف سـوخت و حـدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیـارد تومـان خسـارات و هزین ههـای‬ ‫تصادفـات جـاده ای کـم شـود کـه ایـن یعنـی‬ ‫مرگ ومیـر ناشـی از تصادفـات جـاده ای نیـز‬ ‫کاهـش خواهـد یافـت‪ .‬درمجمـوع در سـال‬ ‫اول بهر هبـرداری ایـن پـروژه حـدود هـزار‬ ‫میلیـارد تومـان صرفه جویـی در اقتصـاد‬ ‫کشـور بـه دنبـال خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫گذر ازادراه شرق از پارک ملی کاله قاضی‬ ‫در اختیار استان نیست‬ ‫حسـین اکبـری‪ ،‬معـاون محیـط زیسـت‬ ‫طبیعـی و تنـوع زیسـتی اداره کل حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان امـا چنـدی‬ ‫پیـش دربـاره عبـور ایـن ازادراه از پـارک‬ ‫ملـی کاله قاضـی گفتـه بـود‪ :‬گـذر کـردن یـا‬ ‫نکردن ازادراه شـرق از پارک ملی کاله قاضی‬ ‫در حیطـه اختیـارات اسـتان نیسـت و در‬ ‫ایـن خصـوص هنـوز در مرجـع عالـی یعنـی‬ ‫شـورای عالـی حفاظـت محیط زیسـت کشـور‬ ‫تصمیم گیـری نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی از فعـاالن حـوزه حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫خواسـته بـود کـه بـا راهنمایـی و توصیه های‬ ‫فنـی و اجرایـی عالوه بر مشـارکت در تصمیم‬ ‫سـازی در ایـن حـوزه‪ ،‬از انتشـار مطالـب غیـر‬ ‫کارشناسـی خـودداری کنند‪.‬‬ ‫بـا همـه ایـن اوصـاف‪ ،‬در هفته های گذشـته‬ ‫خبـری بـه گـوش رسـید کـه معـاون اسـتاندار‬ ‫اصفهـان در شـورای ترافیـک اسـتان‬ ‫اعلام کـرده موافقـت سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان بـرای احـداث ایـن‬ ‫ازادراه گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫در حال حاضر اصفهان درگیر‬ ‫مشکالت ا الیندگی و الودگی هوا‬ ‫است و مسئوالن تالش می کنند‬ ‫افراد به سمت مصرف انرژ ی های‬ ‫پاک هدایت شوند‪ ،‬اما به راحتی‬ ‫یک کامیون فرسوده با مصرف‬ ‫گازوئیل های غیراستاندارد که‬ ‫به اندازه یک کارخانه الودگی تولید‬ ‫می کند‪ ،‬برای حرکت از بندرعباس‬ ‫به سمت تهران‪ ،‬از شهر اصفهان‬ ‫عبور می کند‬ ‫چاره ای جز عبور ازادراه از کنار پارک کاله‬ ‫قاضی وجود ندارد‬ ‫مهـران زینلیـان‪ ،‬معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانی اسـتانداری اصفهان درباره جزئیات‬ ‫ایـن پـروژه می گویـد‪ :‬از سـال ‪ ۱۳۵۵‬و پیـش‬ ‫از انقلاب پـروژه ای بـه نـام ازادراه شـمال بـه‬ ‫جنـوب در کشـور مطـرح شـد کـه ایـن پـروژه‬ ‫شـمال به جنوب کشـور را به یکدیگر متصل‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن مسـیر از کاشـان عبـور می کند و‬ ‫به اصفهان می رسـد‪ .‬در مجموع ‪ ۹۰‬کیلومتر‬ ‫ایـن ازادراه از شـرق اصفهـان گـذر می کند که‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتـر ان در سـال های اخیـر احـداث‬ ‫شـده و ‪ ۳۰‬کیلومتـر دیگـر کـه مسـیر را بـه‬ ‫سـمت شـیراز متصـل می کنـد باقـی مانـده‬ ‫یهـای انجـام شـده ایـن ‪۳۰‬‬ ‫اسـت‪ .‬در طراح ‬ ‫کیلومتـر باقـی مانـده از منطقـه کاله قاضـی‬ ‫عبـور می کنـد‪.‬‬ ‫وی پـارک ملـی کاله قاضـی را بسـیار قابـل‬ ‫توجه دانسـت و افزود‪ :‬منتهی این طرح هم‬ ‫قابل توجه اسـت‪ ،‬تاکنون جلسات متعددی‬ ‫برگـزار شـده کـه طـرح را تغییـر دهیـم امـا‬ ‫امکان پذیـر نبـوده‪ ،‬چرا کـه در اطـراف ایـن‬ ‫ازادراه از ‪ ۵۰‬سـال گذشـته زمین های نظامی‬ ‫بلوط‬ ‫یـا معـادن در اختیـار بخـش خصوصـی قـرار‬ ‫داشـته‪ ،‬بـه همیـن علـت ایـن ازادراه بایـد‬ ‫ب هصـورت اجبـاری از کنار پارک و نه از وسـط‬ ‫پـارک رد شـود و چـاره دیگـری وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه اسـتانداردهای جهانی‬ ‫و اهمیـت طـرح و پـارک ملـی کاله قاضـی‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬تصمیـم گرفتـه شـد ایـن جـاده‬ ‫بـا حداقـل اشـغال از ایـن مسـیر عبـور کنـد‬ ‫و تمهیـدات الزم اندیشـیده شـود‪ .‬یعنـی بـا‬ ‫نسـازی محیـط اطـراف‪ ،‬پیش بینـی‬ ‫ایم ‬ ‫لهـای عبـور و مـرور حیوانـات‪ ،‬نصـب‬ ‫پ ‬ ‫دوربیـن و ‪ ...‬طبـق اسـتانداردها الزم تلاش‬ ‫شـود کمتریـن مداخلات اتفـاق بیفتـد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص مخالفـان اجـرای ایـن‬ ‫پـروژه‪ ،‬گفـت‪ :‬اگر این طـرح مخالفان زیادی‬ ‫دارد بـه علـت ایـن اسـت کـه برخـی از افـراد‬ ‫دغدغـه منـد هسـتند و فکـر می کننـد کـه‬ ‫قـرار اسـت تخریبـی بـه وجود بیایـد‪ ،‬البته به‬ ‫نظـر می رسـد تعـداد معدودی هم بـه دنبال‬ ‫کسـب شـهرت هسـتند‪ ،‬زیـرا دالیـل قابـل‬ ‫قبولـی از انهـا نشـنیده ایم‪.‬‬ ‫زینلیـان ادامـه داد‪ :‬بـر اسـاس روال قانونـی‪،‬‬ ‫پـس از اینکـه مطالعـات در سـطح اسـتان‬ ‫بـرای انجـام طرحـی پیگیـری شـد‪ ،‬شـورای‬ ‫ترافیـک اسـتان کـه مطابـق قانـون بـا حضـور‬ ‫همـه دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬مشـاوران و‬ ‫نخبـگان دانشـگاهی برگـزار می شـود و بایـد‬ ‫طـرح را تائیـد کننـد‪ .‬زمانـی که طـرح مصوب‬ ‫شـد بـا نظـر سـازمان محیط زیسـت اسـتان‬ ‫بـرای شـورای عالـی محیط زیسـت کشـور‬ ‫ارسـال می شـود تـا ان هـا تائیـد نهایـی را‬ ‫انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه ایـن پـروژه یـک پـروژه‬ ‫ملـی و محیط زیسـتی اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در حـال حاضـر اصفهـان درگیـر‬ ‫مشـکالت االیندگـی و الودگـی هـوا اسـت و‬ ‫مسـئوالن تلاش می کننـد افـراد بـه سـمت‬ ‫مصـرف انرژی هـای پـاک هدایـت شـوند‪ ،‬اما‬ ‫به راحتـی یـک کامیـون فرسـوده بـا مصـرف‬ ‫لهـای غیراسـتاندارد کـه به انـدازه‬ ‫گازوئی ‬ ‫یـک کارخانـه الودگـی تولیـد می کنـد‪ ،‬بـرای‬ ‫حرکـت از بندرعبـاس بـه سـمت تهـران‪ ،‬از‬ ‫شـهر اصفهـان عبـور می کنـد‪ .‬روزانـه صدهـا‬ ‫بـار ایـن اتفـاق تکـرار می شـود و زمانـی‬ ‫کـه وسـایل نقلیـه از شـهر اصفهـان گـذر‬ ‫می کننـد بـا تولیـد االیندگی هـای زیـان اور‪ ،‬به‬ ‫شـهروندان اصفهانـی زیـان می رسـانند‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫اصفهـان دربـاره مزایـا احـداث ایـن ازادراه‪،‬‬ ‫توضیـح داد‪ :‬ا گـر ایـن ازادراه سـاخته شـود‪،‬‬ ‫پلیـس می توانـد از ورود خودروهایـی کـه‬ ‫بـار الودگـی فـراوان دارنـد بـه سـطح شـهر‬ ‫اصفهـان جلوگیـری کنـد و اجـازه ورود ان هـا‬ ‫را به سـطح شـهر اصفهان ندهد‪ .‬این ازادراه‬ ‫ب هصـورت مسـتقیم بـه کاهـش الودگـی‪،‬‬ ‫کاهـش ترافیـک سـطح شـهر اصفهـان و‬ ‫کاهش زمان سـفر از شـمال به جنوب کمک‬ ‫شماره سی ودوم مهر ‪1401‬‬ ‫خواهـد کـرد‪ ،‬بـه همیـن دالیل الزم اسـت این‬ ‫طـرح اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره تعامـل بـا مدیرکل جدید سـازمان‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان در رابطـه‬ ‫بـا اجـرای ایـن پـروژه‪ ،‬گفـت‪ :‬تاکنـون بـا‬ ‫مدیـرکل جدیـد محیط زیسـت در ایـن رابطه‬ ‫ً‬ ‫صحبتـی نداشـتیم‪ ،‬امـا قطعـا بـا دالیـل فنـی‬ ‫کـه گفتـه شـد‪ ،‬دلیلـی نـدارد موافقـت نشـود‪.‬‬ ‫علاوه بـر اینکـه ایـن پـروژه سال هاسـت بـه‬ ‫طـول انجامیـده و ایـن طوالنـی شـدن پـروژه‬ ‫تنهـا بـرای مـردم و بیت المـال هزینـه ایجـاد‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫زینلیـان خطـاب بـه فعـاالن محیـط زیسـت‬ ‫کـه معتقـد هسـتند ایـن پـروژه بـه جهـت‬ ‫نابـودی پـارک ملـی کاله قاضـی اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ایـن طـرح تبـر بـه کمـر پـارک‬ ‫کاله قاضـی نیسـت‪ ،‬در جلسـه ای کـه مـا بـا‬ ‫فعـاالن محیط زیسـت داشـتیم ان هایـی کـه‬ ‫در ایـن جلسـه حضـور داشـتند تلقـی دیگری‬ ‫از ایـن طـرح داشـتند کـه پـس از توضیحـات‬ ‫ارائـه شـده قانـع شـدند و بـا اجـرای این طرح‬ ‫دیگـر مخالفتـی نکردنـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـر اسـاس تجـارب خـارج از‬ ‫کشـور‪ ،‬ان هـا هیـچ گاه چشم بسـته از اجـرای‬ ‫پروژه هـا جلوگیـری نمی کننـد و تا کیـد بـر‬ ‫رعایـت اسـتانداردها دارنـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه بـر سـر عـادت‪ ،‬تلاش بـر سـیاه‬ ‫نمایـی داریـم‪ .‬معتقـدم اگـر ایـن ازادراه‬ ‫به صورت اسـتاندارد از کنار پارک کاله قاضی‬ ‫عبـور کنـد و گونه هـای جانـوری بتواننـد‬ ‫باوجـود حصارهایـی ایجـاد شـده بـه کنـاره‬ ‫بزرگـراه بیاینـد‪ ،‬مـردم می توانند با غـذا دادن‬ ‫کنتـرل شـده و یـا ایجاد ابشـخور با گونه های‬ ‫جانـوری اشـنا شـوند و بداننـد کـه در کنـار‬ ‫ان هـا چـه اتفاقاتـی در حـال رخ دادن اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‬ ‫اصفهـان دربـاره جزئیـات پیشـرفت ایـن‬ ‫طـرح اعلام کـرد‪ :‬تاکنـون پیشـرفت ایـن‬ ‫ً‬ ‫طـرح بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد بـوده و صرفـا ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتـر از ان باقـی مانـده اسـت‪ .‬ایـن پـروژه‬ ‫از زمان هـای گذشـته اغـاز شـده و مربـوط‬ ‫بـه یـک یـا دو سـال اخیـر نیسـت‪ .‬تصـور‬ ‫کنیـد ایـن پـروژه بـا هـزاران میلیـارد تومـان‬ ‫طـی ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬سـال طـول کشـیده و االن بـه‬ ‫جایـی رسـیده کـه در حـال اتمـام اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫عـده ای بـا فرضیه هـای غیراصولـی سـعی‬ ‫دارنـد از ادامـه ان جلوگیـری کننـد‪ ،‬باوجـود‬ ‫اسـتدال ل های غیـر کارشناسـانه نمی تـوان از‬ ‫اجـرای ایـن طـرح جلوگیـری کـرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اسـتدالل مسـئوالن بـه نظـر‬ ‫می رسـد عبـور ازادراه شـرق اصفهـان از پـارک‬ ‫ملـی کاله قاضـی سـاده ترین راه ممکـن برای‬ ‫بـه اتمـام رسـاندن ایـن پـروژه و بهـره منـدی‬ ‫از مزایایـی اسـت کـه بـرای ایـن پـروژه گفتـه‬ ‫می شـود‪ .‬اگرچـه شـاید راه هـای دیگـری هـم‬ ‫وجـود داشـت‪ ،‬امـا حـاال کـه ازادراه بـه یـک‬ ‫قدمـی کاله قاضـی رسـیده‪ ،‬چشـم پوشـی از‬ ‫ان بـرای مجریـان طـرح سـخت اسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫بلوط‬ ‫شماره سی ودوم مهر ‪1401‬‬ ‫پایان فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته ݡگری فوالدسازی‬ ‫بــا برنامــه ریــزی و اجــرای تالشــگران ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان‪ ،‬فــاز اول پــروژه تعویــض‬ ‫کهــای کارگاه ریختــه گــری مــداوم‬ ‫بال ‬ ‫بخــش فوالدســازی شــرکت بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫ســیاوش خواجــوی‪ ،‬مدیــر بخــش‬ ‫فوالدسـ ــازی ذوب اهــن اصفهــان بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در حــدود ســی ســال پیــش‬ ‫بــا تغییــر در ظرفیــت کنورتورهــا و احــداث‬ ‫ایســتگاه های جدیــد ریختــه گــری در بخــش‬ ‫فوالدســازی‪ ،‬ظرفیــت تولید کارخانــه افزایش‬ ‫پیــدا کــرد و ایــن موضــوع شکســتگی هایی‬ ‫کهــا ایجــاد کــرد‪ .‬وی‬ ‫را ب ر روی بال ‬ ‫افــزود‪ :‬از حــدود ‪۲۵‬ســال پیــش بــه تدریــج‬ ‫کهــا و اســکلت فلــزی‬ ‫تعمیراتــی بــر روی بال ‬ ‫کارگاه شــروع شــد و تاکنــون همــواره یــک‬ ‫گــروه اجرایـ ــی از کارگاه ‪ ۵۱‬بــه همــراه نفــرات‬ ‫مکانیــک باالبرهــای بخــش فوالدسـ ــازی در‬ ‫کهــا هســتند‪.‬‬ ‫حــال بازدیــد و تعمیــر ایــن بال ‬ ‫مدیــر بخــش فوالدســازی ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬بــه دلیــل حجــم‬ ‫ایــرادات مشــاهده شــده و تعمیــرات زیــاد‬ ‫کهــا شــرکت مــت پــروم روســیه‪ ،‬ســه‬ ‫بال ‬ ‫مجموعــه نقشــه و مــدارک فنــی تحویــل‬ ‫کارخانــه نمــود‪ .‬دســته اول نقش ـه های‬ ‫مربــوط بــه تقویــت اســکلت فلــزی کارگاه‬ ‫ریختــه گــری بــود کــه از ســال ‪ ۹۰‬تــا ‪۹۲‬‬ ‫ً‬ ‫بــه طــور کامــا جــرا گردیــد‪ .‬دســته دوم‬ ‫نقش ـه های تقویــت ســر ســتون های کارگاه‬ ‫بــود کــه ســال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۳‬اجــرا شــد و‬ ‫دســته سـ ــوم مربــوط بــه تعویــض کلیــه‬ ‫کهــای کارگاه ریختــه گــری بــود‪ .‬پــس‬ ‫بال ‬ ‫کهــا توســط معاونــت توســعه‬ ‫از سـ ــاخت بال ‬ ‫کهــا‬ ‫بــه دلیــل تداخــل عملیــات تعویــض بال ‬ ‫بــا رونــد تولیــد‪ ،‬اجــرای ایــن پــروژه بــر عهــده‬ ‫معاونــت بهــره بــرداری گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫خواجــوی اظهــار داشـ ــت‪ :‬از زمــان اتخـ ــاذ‬ ‫تهــای‬ ‫ایــن تصمیــم بــا همــکاری مدیری ‬ ‫فوالدسـ ــازی و مهندسـ ــی نــت‪ ،‬مطالعــات‬ ‫وبررســی هــای الزم جهــت انجــام عملیــات‬ ‫کهــا اغــاز شـ ــد و عملیــات‬ ‫تعویــض بال ‬ ‫اجرایــی پــروژه در ‪ ۹‬مرحلــه برنامــه ریــزی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مدیــر بخــش فوالدســازی ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬از پنجــم شــهریور‬ ‫کهــا براســاس‬ ‫مــاه‪ ،‬عملیــات تعویــض بال ‬ ‫برنامــه زمانبنــدی ‪۲۶‬روزه و دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی مصــوب اغــاز و پــس از اتمــام‬ ‫کهــا قطعــات کمکــی‬ ‫عملیــات تعویــض بال ‬ ‫دمونتــاژ و شــرایط کاری ایــن ناحیــه از کارگاه‬ ‫بــه حالــت ا ولیــه بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫علــی بــزاز‪ ،‬معــاون تجهیــزات مکانیــک‬ ‫بخــش فوالدســــازی شــرکت نیــز گفــت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۷۹‬بــه علــت شکســتگی یکــی از‬ ‫کهــا‪ ،‬تیمــی از شــرکت گیپرومــز فراخــوان‬ ‫بال ‬ ‫شــد و براســاس بازدیــد و طــرح ان بازســازی‪،‬‬ ‫تعمیــر و تقویــت ســه عــدد بالــک بــه صــورت‬ ‫اضطــراری انجــام شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬طــی‬ ‫یــک قــرارداد بازرســی و کنتــرل تمامــی‬ ‫کهــا توســــط کارشناســان ســازه شــــرکت‬ ‫بال ‬ ‫گیپرومــز انجــام و گــزارش تفصیلــی عیــوب‬ ‫و راهکارهــای تعمیــر و تقویــت ان هــا ارائــه‬ ‫شــد و ضمــن ان ضــرورت تعویــض تمامــی‬ ‫کهــا بــه دلیــل تعــدد مشــکالت وا فزایــش‬ ‫بال ‬ ‫تنــاژ و تعــداد جرثقیل هــا توســط ان شــرکت‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫معــاون تجهیــزات مکانیــک فوالدســازی‬ ‫شــرکت ادامــه داد‪ :‬در ســــال ‪ ۱۳۹۰‬قــرارداد‬ ‫اصــاح ســــازه فلــزی بالک هــای کارگاه‬ ‫ریختــه گــری شــــامل طراحــی‪ ،‬ســاخت‪،‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی بالــک بــه صــورت ‪EPC‬‬ ‫توســط کنسرســیوم شــرکت مت پروم روسیه‪،‬‬ ‫مــرات پــوالد و ازمونــه فــوالد منعقد شــد و پس‬ ‫از انجــام طراحــی توســــط شــرکت مــت پــروم‬ ‫ســاخت بالک هــا در شــرکت مــرات اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬ایــن تالشــــگر ذوب اهنــی از تعویــض‬ ‫بالک هــای ناحیــه یک ســمت شــــمال کارگاه‬ ‫ریختــه گــری توســط مدیریــت مهندســی نــت‬ ‫و شــرکت توســعه لنجــان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تعویــض بالک هــا‪ ،‬کاهــش توقفــات‪ ،‬حــذف‬ ‫تعمیــرات بالک هــا‪ ،‬امــکان مونتــاژ جرثقیــل‬ ‫‪۲۰۰‬تنــی جدیــد و اجــرای پروژه هــای توســعه‬ ‫یشــود‪ /.‬ســایت‬ ‫و افزایــش تولیــد فراهــم م ‬ ‫شــرکت ذوب اهــن‬ ‫اجرای پروژه برداشت اطالعات مݡکان مند از ناژوان برای نخستین بار‬ ‫معــاون مالــی و اقتصــادی شــهردار اصفهــان و‬ ‫رئیــس کمیتــه عالــی نــاژوان از اجــرای پــروژه‬ ‫برداشــت اطالعــات مکان منــد از نــاژوان‬ ‫بــرای نخســتین بــار خبــر داد‪.‬‬ ‫محســن رنجبــر بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــرای نخســتین بار پــروژه برداشــت اطالعــات‬ ‫مکان منــد از عرصــه نــاژوان بــا محوریــت‬ ‫مدیریــت طــرح ســاماندهی نــاژوان‪ ،‬همکاری‬ ‫معاونــت معمــاری و شهرســازی شــهرداری‬ ‫اصفهــان و پیــرو انعقــاد تفاهم نامــه بــا‬ ‫دانشــگاه پیا منــور اصفهــان بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫او از جملــه مزایــای حائــز اهمیــت در‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬بــه ارائــه خدمــات‬ ‫‪6‬‬ ‫بتــر بــه شــهروندان از طریــق‬ ‫مطلو ‬ ‫نقش ـه ها و اطالعــات‪ ،‬ذخیــره اطالعــات‬ ‫موجــود در عرصــه‪ ،‬شناســایی معضــات‬ ‫محل ههــای نــاژوان از نظــر امکانــات شــهری‬ ‫و برنامه ریــزی بــه منظــور بهبــود توســعه‬ ‫ارائــه خدمــات بــه شــهروندان اشــاره کــرد و‬ ‫یهــای اینــده مطابــق بــا‬ ‫افــزود‪ :‬برنامه ریز ‬ ‫دســتاوردهای پــروژه برداشــت اطالعــات‬ ‫مکان منــد از عرصــه نــاژوان طر ح ریــزی و‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫پیگیــری م ‬ ‫بهین هســازی‬ ‫درخصــوص‬ ‫رنجبــر‬ ‫زیرســاخت ها و امکانــات موجــود در مرا کــز‬ ‫گردشــگری ایــن محــدوده‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در تدویــن طــرح جامــع اجرایــی‬ ‫نــاژوان‪ ،‬برداشــت ایــن اطالعــات بــه عنــوان‬ ‫نقش ـه برداری زمینــی جزیــی از اقدامــات‬ ‫زیربنایــی‪ ،‬مهــم و تاثیرگــذار اســت کــه‬ ‫در ایــن راســتا مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫شهــای مختلــف مدیریــت شــهری بــه‬ ‫بخ ‬ ‫ویــژه خدمات رســانی بــه مالــکان‪ ،‬ســاکنان و‬ ‫گردشــگران‪ ،‬بــدون دسترســی ســریع بــه منابع‬ ‫اطالعــات دقیــق و صحیــح امکان پذیــر‬ ‫نیســت ‪.‬‬ ‫معــاون مالــی و اقتصــادی شــهردار اصفهــان‬ ‫بــا اشــاره بــه جم ـع اوری اطالعــات به عنــوان‬ ‫نخســتین قــدم بــرای دســت یابی بــه‬ ‫پایگا ههــای اطالعاتــی مناســب‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫در ایــن مســیر از اقداماتــی چــون ذخیــره و‬ ‫طبقه بنــدی اطالعــات‪ ،‬تدویــن راهکارهــای‬ ‫عملیاتــی در مســیر مرتفع ســازی مســائل و در‬ ‫نهایــت ارائــه خدمــات شایســته می تــوان بــه‬ ‫عنــوان گا مهــای بعــدی در فعال ســازی ایــن‬ ‫اقــدام اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در فــاز نخســت ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫برداشــت ایــن اطالعــات از بافــت مســکونی‬ ‫و ســکونتگاه های نــاژوان انجــام می شــود‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در فــاز دوم‪ ،‬جمــع اوری ایــن‬ ‫اطالعــات از مراکــز گردشــگری و در فــاز ســوم‬ ‫تکمیــل اطالعــات تمام عرصــه نــاژوان اعم از‬ ‫پــارک جنگلــی‪ ،‬معابــر و پارک هــا و بوســتان ها‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪ / .‬بــه گــزارش اداره‬ ‫ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان‬ صفحه 6 ‫بلوط‬ ‫شماره سی ودوم مهر ‪1401‬‬ ‫ݡکمبود ‪ 2.5‬متر مݡکعب بر ثانیه ای اب استان اصفهان در زمان پیک مصرف‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان در اجالس مدیریت منابع اب فالت‬ ‫مرکزی ایران از کمبود ‪ 2.5‬متر مکعب بر‬ ‫ثانیه ای اب در استان اصفهان در زمان‬ ‫پیک مصرف خبر داد‪.‬‬ ‫حسین اکبریان با اشاره به چالش های‬ ‫سامانه اول ابرسانی اصفهان بزرگ بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به این که ظرفیت اسمی تونل‬ ‫این سامانه ‪ 7.5‬متر مکعب بر ثانیه‪ ،‬اما‬ ‫ظرفیت بهره برداری از ان ‪ 10‬متر مکعب‬ ‫بر ثانیه است‪ ،‬امکان فرسودگی تونل ‪17‬‬ ‫کیلومتری این سامانه وجود دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫با توجه به کمبود ‪ 2.5‬متر مکعب بر ثانیه‬ ‫ای در زمان پیک مصرف‪ ،‬پیش بینی‬ ‫سامانه های جایگزین از منابع اب حوضه و‬ ‫یا خارج از حوضه زاینده رود باید در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کدورت اب ورودی به تصفیه‬ ‫خانه اب اصفهان در زمان جاری شدن سیل‬ ‫تابستان سال جاری افزود‪ :‬همین مشکل‬ ‫سبب شد تا خروجی تصفیه خانه کاهش‬ ‫پیدا کرده و برخی از مناطق استان با کمبود‬ ‫و افت فشار اب مواجه شوند و خوشبختانه‬ ‫با تمهیدات پیش بینی شده بحران را پشت‬ ‫سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل ابفای استان اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفیت تامین فعلی اب‬ ‫در طرح ابرسانی اصفهان بزرگ در سال‬ ‫جاری در حدود ‪ 14‬متر مکعب بر ثانیه‬ ‫است که نسبت به سال گذشته ‪ 500‬لیتر بر‬ ‫ثانیه افزایش پیدا کرده اما در همین مدت‬ ‫ظرفیت تولید از محل اب های زیر زمینی‬ ‫در حدود ‪ 600‬لیتر بر ثانیه کاهش پیدا کرده‬ ‫است و چاه های فلمن نیز با ظرفیت ‪3.2‬‬ ‫متر مکعب بر ثانیه‪ ،‬به طور کامل خشک‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اکبریان با بیان این که ‪ 89‬درصد جمعیت‬ ‫تحت پوشش شرکت ابفای استان تحت‬ ‫پوشش یک سامانه ابرسانی قرار دارند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به فرهنگ‬ ‫سازی های صورت گرفته از سوی این شرکت‬ ‫در زمینه مدیریت مصرف‪ ،‬سرانه تولید اب ‪8‬‬ ‫درصد و مصارف خانگی نیز ‪ 5‬درصد کم تر از‬ ‫میانگین کشور شده است و تداوم اقدامات‬ ‫فنی‪ ،‬فرهنگی و قانونی به منظور مدیریت و‬ ‫کاهش مصرف اب امری الزامی است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ‪ 98‬شهر و ‪ 949‬روستا‬ ‫با جمعیتی بیش از ‪ 4‬میلیون و ‪ 800‬هزار‬ ‫نفر تحت پوشش خدمات این شرکت قرار‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این تعداد‪ 58 ،‬شهر‬ ‫و ‪ 380‬روستا با جمعیتی بالغ بر ‪ 4‬میلیون‬ ‫و ‪ 329‬هزار نفر که ‪ 89‬درصد از جمعیت‬ ‫تحت پوشش این شرکت را در بر می گیرند‬ ‫از سامانه ابرسانی اصفهان بزرگ استفاده‬ ‫می کنند و ‪ 40‬شهر و ‪ 569‬روستا با جمعیتی‬ ‫بالغ بر ‪ 528‬هزار نفر خارج از طرح ابرسانی‬ ‫اصفهان بزرگ قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیر عامل ابفای استان اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ابرسانی به ‪ 320‬روستا به صورت‬ ‫سیار انجام می شود که هزینه زیادی در‬ ‫بر دارد و برای روستانشینان نیز مشکالت‬ ‫عدیده ای را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس مطالعات انجام شده‬ ‫توسط شرکت مشاور‪ ،‬در سال ‪ 1410‬متوسط‬ ‫نیاز ابی استان اصفهان ‪ 15‬متر مکعب بر‬ ‫ثانیه و در زمان پیک ‪ 20‬متر مکعب بر ثانیه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی است در این مراسم‪ ،‬استاندار‬ ‫اصفهان‪ ،‬نمایندگان مردم اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬برخی از مسئوالن‬ ‫استانی‪ ،‬سرپرست حوضه ابریز زاینده رود و‬ ‫حوضه جنوب غربی فالت مرکزی ایران به‬ ‫بیان توضیحاتی درباره زاینده رود و خشک‬ ‫شدن این رودخانه پرداختند‪/.‬روابط‬ ‫عمومی ابفا‬ ‫پیشرفت ‪ 90‬درصدی طرح ابرسانــݡی به مجتمع روستایـ ــݡی الی سیاه نایین‬ ‫ابرسـانی بـه مجتمـع روسـتایی الی سـیاه‬ ‫ناییـن در قالـب طـرح «جهـاد ابرسـانی» بـه‬ ‫پیشـرفت ‪ 90‬درصـدی رسـیده و پیـش بینی‬ ‫یشـود در ‪ 2‬مـاه اینـده بـه بهـره بـرداری‬ ‫م ‬ ‫برسـد‪.‬‬ ‫مدیـر ابفـای ناییـن بـا اشـاره بـه تشـکیل‬ ‫قـرارگاه جهادابرسـانی در وزارت نیـرو بـه‬ ‫منظـور ابرسـانی بـه ‪ 10‬هـزار روسـتا در ‪31‬‬ ‫اسـتان کشـور گفـت‪ :‬ابرسـانی بـه روسـتاهای‬ ‫ناییـن در قالـب ایـن طـرح از اسـفند مـاه‬ ‫سـال گذشـته اغـاز و مقـرر شـد در فـاز اول‪،‬‬ ‫‪ 54‬روسـتا در ناییـن از اب شـرب پایـدار بهـره‬ ‫منـد شـوند‪.‬‬ ‫محمـد علـی عباسـی افـزود‪ :‬در فـاز نخسـت‬ ‫طـرح جهـاد ابرسـانی بـه روسـتاهای ناییـن‪،‬‬ ‫اجـرای عملیـات لولـه گـذاری در دو مجتمـع‬ ‫روسـتایی الی سـیاه‪ ،‬کوهسـتان و بهارسـتان‬ ‫بـه طـول ‪ 123‬کیلومتـر در دسـتور کار قـرار‬ ‫گرفـت‪.‬‬ ‫وی اعلام کـرد‪ :‬طـول عملیـات لولـه گـذاری‬ ‫مجتمـع روسـتایی الی سـیاه ‪ 43‬کیلومتـر‬ ‫اسـت و تاکنون ‪ 35‬کیلومتر ان اجرایی شـده‬ ‫اسـت؛ ایـن درحالیسـت کـه مقـرر شـده در فاز‬ ‫نخسـت ایـن طـرح اب مـورد نیـاز ‪ 31‬روسـتا‬ ‫در مجتمـع الی سـیاه بـه صـورت پایـدار‬ ‫تامیـن شـود‪.‬‬ ‫مدیـر ابفـای ناییـن بـا بیـان اینکـه بـرای‬ ‫ابرسـانی بـه ایـن ‪ 31‬روسـتا‪ ،‬احـداث ‪6‬‬ ‫ایسـتگاه پمپـاژ در دسـتور کار قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـه دلیـل اختلاف‬ ‫ارتفـاع شـدید از منابـع اب موجـود در منطقه‬ ‫ناییـن تـا روسـتاهای این دهسـتان‪ ،‬تا کنون‬ ‫‪4‬ایسـتگاه پمپـاژ احـداث و ‪ 2‬ایسـتگاه دیگـر‬ ‫در حـال تکمیـل اسـت‪.‬‬ ‫عباسـی در خصـوص ابرسـانی بـه ‪ 23‬روسـتا‬ ‫در مجتمـع کوهسـتان و بهارسـتان تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬طـول عملیـات لولـه گـذاری ایـن‬ ‫مجتم عهـا ‪ 80‬کیلومتـر بـوده و بـه دلیـل‬ ‫عـدم تخصیـص اعتبـارات در موعـد مقـرر تـا‬ ‫کنـون ‪ 5‬کیلومتـر از این حجم‪ ،‬اجرایی شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬حفـر ‪ 2‬حلقـه چـاه‪ ،‬احـداث ‪4‬‬ ‫مخـزن ‪ 100‬متـر مکعبـی و ‪ 3‬مخـزن ‪200‬‬ ‫مترمکعبـی از دیگـر تاسیسـاتی اسـت کـه‬ ‫بـرای تامیـن پایـدار اب شـرب سـاکنان ایـن‬ ‫مجتمع های روسـتایی عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫مدیـر ابفـای ناییـن تصریح کـرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫یشـود ابدهـی ایـن ‪ 2‬حلقـه چاه بـه ‪ 60‬لیتر‬ ‫م ‬ ‫در ثانیـه برسـد ایـن در حالیسـت کـه ابفـای‬ ‫منطقـه ناییـن دارای سـه رشـته قنـات بـوده‬ ‫کـه بـه دلیـل وقـوع خشکسـالی های دهـه‬ ‫اخیـر خشـک شـده انـد‪.‬‬ ‫عباسـی بـا تاکیـد بـر تامیـن پایـدار اب شـرب‬ ‫روسـتاهای منطقـه ناییـن خاطرنشـان‬ ‫سـاخت‪ :‬هـم اکنـون ‪ 186‬روسـتا تحـت‬ ‫پوشـش ابفـای منطقـه نایین قـرار دارد که از‬ ‫ایـن تعـداد‪ ،‬اب شـرب ‪ 105‬روسـتا بـه صـورت‬ ‫سـیار و از طریـق تانکرهـای ابرسـانی تامیـن‬ ‫مـی شـود‪.‬‬ ‫وی بـه برخـی از مشـکالت ابرسـانی سـیار‬ ‫بـه روسـتاها اشـاره کـرد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر روزانـه هزینـه ابرسـانی بـه‬ ‫روسـتاهای منطقه نایین بالغ بر ‪ 30‬میلیون‬ ‫تومـان اسـت‪ ،‬همچنیـن بـه دلیـل پراکندگی‬ ‫روسـتاها بـرای ابرسـانی سـیار بایـد مسـافتی‬ ‫در حـدود ‪ 140‬کیلومتـر طـی شـود کـه ایـن‬ ‫امـر علاوه بـر صـرف هزینـه‪ ،‬احتمـال وقـوع‬ ‫یبـرد‪ /.‬روابط عمومی ابفا‬ ‫حـوادث را بـاال م ‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫ماهنامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی بلوط‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪ :‬مهری مصور‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مهر ‪ 1401‬شماره ‪32‬‬ ‫شماره فا کس‪03135236978 :‬‬ ‫شماره تماس و تلگرام‪09333928637 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان جی‪ ،‬اباذر ‪ ،25‬دفتر ماهنامه بلوط‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬محمد مصور‬ ‫کد پستی‪8159843355 :‬‬ ‫مدیر هنری‪ :‬علیرضا مظاهری‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه ایمان‪ ،‬خیابان سلمان‬ ‫ماهنامه بلوط‪ ،‬نشریه ای‬ ‫مستقل است که به هیچ ارگان‪،‬‬ ‫سازمان یا نهادی وابسته‬ ‫نیست و مطالب ان بیانگر ارای‬ ‫نویسندگان ان است‪.‬‬ ‫هوشمندسازی شهرداری اصفهان روی میز‬ ‫جلسه میز هوشمندسازی شهرداری‬ ‫اصفهان در تاریخ ‪ 20‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬با‬ ‫حضور علی قاسم زاده شهردار اصفهان و‬ ‫جمعی از معاونان و مدیران ارشد شهرداری‬ ‫اصفهان برگزار و گزارش های سامانه‬ ‫«اصفهان من» و مدیریت امالک شهر از‬ ‫سوی شهردار و جمعی از مدیران ارشد‬ ‫شهرداری اصفهان بررسی شد‪.‬‬ ‫س از بحث و بررسی درباره‬ ‫در این جلسه پ ‬ ‫گزارش سامانه و اپلیکیشن «اصفهان من»‪،‬‬ ‫توضیحات الزم توسط سازمان فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان‬ ‫(فاوا) در خصوص ایجاد سامانه اصفهان‬ ‫من شامل نحوه دسترسی به خدمات‬ ‫الکترونیکی و یکپارچه سامانه های‬ ‫مختلف شهرداری (میز خدمت‪ ،‬شهرسازی‪،‬‬ ‫اطالعات و اخبار‪ ،‬سوت زنی‪ ،‬شفافیت‬ ‫و بازرسی) از طریق یک پلتفرم و در یک‬ ‫پنجره واحد به صورتی که بتواند کلیه‬ ‫خدمات شهروندی در سطح شهر را‬ ‫پشتیبانی کند‪ ،‬تشریح شد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬مقرر شد اطالعات پروفایل‬ ‫شهروندی توسط سازمان فاوا کامل‬ ‫شده و زمان بندی اقدامات بعدی جهت‬ ‫رونمایی و استفاده از خدمات دیگر در ‪۲‬‬ ‫فاز شامل استفاده ازمایشی توسط اعضای‬ ‫میز هوشمندسازی و استفاده شهروندان‬ ‫از فضای فرهنگی موردنظر و همچنین‬ ‫ً‬ ‫خدمات الکترونیکی صرفا غیرحضوری‬ ‫شهرداری‪ ،‬طی ‪ ۲‬هفته اینده ارائه شود‪.‬‬ ‫سنجش خدمات الکترونیکی فعال به‬ ‫همراه تعداد استفاده کنندگان‬ ‫در بخش دیگری از این جلسه گزارش‬ ‫درخصوص‬ ‫انجام شده‬ ‫اقدامات‬ ‫دستورالعمل ابالغی دولت برای ارائه‬ ‫خدمات الکترونیکی شهرداری از طریق‬ ‫پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت‬ ‫افزایش ظرفیت پارکینگ های زیرسطحݡی‬ ‫با افتتاح پارکینگ توحید به ‪ 2000‬خودرو‬ ‫معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان از افزایش ظرفیت پارکینگ های‬ ‫زیرسطحی تحت نظارت شهرداری اصفهان‬ ‫به ‪ ۲۰۰۰‬خودرو با راه اندازی پارکینگ توحید‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حسین حق شناس با اشاره به وضعیت‬ ‫نامطلوب ترافیکی در برخی از خیابان های‬ ‫شهر گفت‪ ۱۵۴ :‬پارکینگ در شهر اصفهان‬ ‫وجود دارد که از این میان‪ 51 ،‬پارکینگ با‬ ‫ظرفیت ‪ 11‬هزار و ‪ 17‬خودرو تحت نظارت‬ ‫شهرداری اصفهان فعالیت می کند و مابقی‬ ‫توسط بخش خصوصی تحت نظارت‬ ‫اتحادیه مرتبط اداره می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬باتوجه به تراکم ساخت و‬ ‫سازهای موجود در مرکز شهر و عدم وجود‬ ‫زمین با کاربری پارکینگ و همچنین افزایش‬ ‫قیمت ملک در این محدوده ها‪ ،‬چند‬ ‫سالی است شهرداری اصفهان در راستای‬ ‫رفع مشکل کمبود پارکینگ عمومی به‬ ‫حفاری طولی برخی از خیابان ها و احداث‬ ‫پارکینگ های زیر سطحی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ‪۷‬‬ ‫پارکینگ زیرسطحی با ظرفیت هزار و‬ ‫‪ 658‬خودرو در حال فعالیت است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این ظرفیت با راه اندازی پارکینگ‬ ‫زیرسطحی خیابان توحید که حدود ‪۳۳۰‬‬ ‫خودرو ظرفیت دارد به حدود ‪ 2‬هزار خودرو‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر عملیات‬ ‫محکم کاری پارکینگ زیرسطحی خیابان‬ ‫توحید به اتمام رسیده و وارد عملیات نازک‬ ‫کاری شده است‪.‬‬ ‫توسط شهرداری اصفهان به عنوان دومین‬ ‫شهرداری اقدام کننده در کشور‪ ،‬ارائه شد‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد با افزایش کیفیت‬ ‫و تعداد خدمات مذکور و تبلیغات و‬ ‫فرهنگ سازی موثر برای ا گاهی و‬ ‫استفاده بیشتر شهروندان‪ ،‬گزارش تعداد‬ ‫خدمات الکترونیکی فعال به همراه تعداد‬ ‫استفاده کنندگان در ‪ ۲‬ماه اینده ارائه شود‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫طر ح های بزرگ نرم افزاری‬ ‫در بخش بعدی‪ ،‬گزارش اقدامات‬ ‫انجام شده در خصوص استفاده از ظرفیت‬ ‫بخش خصوصی در مدیریت طر ح های‬ ‫بزرگ نرم افزاری شهرداری بیان و مقرر‬ ‫شد بستر الزم جهت استقبال شرکت های‬ ‫بخش خصوصی فراهم شود‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلسه عنوان شد که گام نخست در‬ ‫این فرایند با مدیریت طرح ارتقای امنیت‬ ‫اطالعات دیجیتال شهرداری برداشته شود‬ ‫و گزارش اقدامات انجام شده با دعوت از‬ ‫مدیریت «افتا» در استان اصفهان حداکثر تا‬ ‫اخر مهرماه سال جاری ارائه شود‪.‬‬ ‫بررسی گزارش سامانه مدیریت امالک شهر‬ ‫بررسی گزارش سامانه مدیریت امالک شهر‬ ‫بخش دیگری از این جلسه بود که طی ان‬ ‫مقرر شد اخذ اطالعات امالک شهر از بانک‬ ‫اطالعات موجود «سرا» و نشاندن ان ها‬ ‫در بانک اطالعات اماد ه شده در سامانه‬ ‫مدیریت امالک شهر (تولیدی سازمان فاوا)‬ ‫انجام و برنامه زمان بندی توسعه ان جهت‬ ‫افزودن سامانه های درامد و ازادسازی در‬ ‫‪ ۲‬جلسه اتی ارائه شود‪ .‬این مسئولیت به‬ ‫معاونت مالی اقتصادی با همکاری سازمان‬ ‫فاوا‪ ،‬معاونت برنامه ریزی و پژوهش و‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‬ ‫اصفهان محول شد‪/.‬اداره ارتباطات‬ ‫رسانه ای شهرداری اصفهان‬ ‫احداث مسیر ویژه تردد معلوالن و‬ ‫سالمندان در باغ رضوان‬ ‫مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری‬ ‫اصفهان از احداث مسیر ویژه تردد معلوالن‬ ‫و سالمندان در باغ رضوان با اعتبار ‪۶۵۰‬‬ ‫میلیون ریال خبر داد‪.‬‬ ‫علی حاجیان با اعالم این خبر گفت‪ :‬در‬ ‫راستای افزایش رضایت مخاطبان‪ ،‬تسهیل‬ ‫در تردد معلوالن و سالمندان و دسترسی‬ ‫اسان به خدمات اداری‪ ،‬مسیر ویژه تردد بین‬ ‫ساختمان های شماره یک و دو ارامستان‬ ‫باغ رضوان با رعایت استانداردهای مربوطه‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این مسیر‬ ‫ویژه با عرض ‪ ۱۸۰‬سانتی متر و طول ‪۶۰‬‬ ‫متر با استفاده از اجرهای خشتی و سنتی با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۶۵‬میلیون تومان در مدت‬ ‫‪ ۱۵‬روز احداث شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری‬ ‫اصفهان همچنین خبر داد‪ :‬در راستای‬ ‫ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت‪ ،‬زنده‬ ‫نگهداشتن یاد و نام شهیدان و پاسداشت‬ ‫فداکاری ها و مجاهدت های دلیرانه‬ ‫شهیدان واال مقام‪ ،‬ساختمان های شماره‬ ‫یک و دو سازمان ارامستان های شهرداری‬ ‫اصفهان به ترتیب به نام شهیدان مانیان‬ ‫و کیانی از شهدای این سازمان نامگذاری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این اقدام با هدف تکریم‬ ‫نام های نورانی شهدا و ماندگار کردن‬ ‫عظمت جایگاه انها اجرا شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سالن جلسات ساختمان اداری سازمان‬ ‫ارامستان های شهرداری اصفهان نیز به‬ ‫نام سردار دل ها‪ ،‬شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫مزین شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های ماهنامه بلوط

ماهنامه بلوط 33

ماهنامه بلوط 33

شماره : 33
تاریخ : 1401/08/30
ماهنامه بلوط 31

ماهنامه بلوط 31

شماره : 31
تاریخ : 1401/05/20
ماهنامه بلوط 30

ماهنامه بلوط 30

شماره : 30
تاریخ : 1401/03/20
ماهنامه بلوط 29

ماهنامه بلوط 29

شماره : 29
تاریخ : 1401/02/20
ماهنامه بلوط 28

ماهنامه بلوط 28

شماره : 28
تاریخ : 1400/11/20
ماهنامه بلوط 27

ماهنامه بلوط 27

شماره : 27
تاریخ : 1400/09/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!