ماهنامه ماه صنم شماره 15 - مگ لند

ماهنامه ماه صنم شماره 15

ماهنامه ماه صنم شماره 15

ماهنامه ماه صنم شماره 15

‫* ﺳﺎل ﺳﻮم * ﺷﻤﺎره ‪ *15‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ - 1400‬ﺷﻌﺒﺎن ‪- 1443‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ * ‪ 4‬ﺻﻔﺤﻪ * ‪ 1000‬ﺗﻮﻣﺎن ‪0‬‬ ‫ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﻨﻰ و اﻧﻘﻼﺑﻰ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ دﯾﻨﻰ و اﻧﻘﻼﺑﻰ دارد و اﻣﺮوز‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دارد ﯾﮏ ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﻰ و دﯾﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‬ ‫ﮐﺎظﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺶاﻣﻮزان اﺳﺖ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻈﻢ‬ ‫) ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮاى ﻓﺎراﺑﻰ(‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم اﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﺴﺮا را ﺗﺮوﯾﺞ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ اﻣﻮزان‪ ،‬اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدى اﻧﺎن‪ ،‬ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻣﻬﺎرت و ﺗﻠﻔﯿﻖ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺎن ‪ ،‬ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺶ اﻣﻮزان‬ ‫در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎﯾﺸﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮ‪،‬‬ ‫زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى ‪ ،‬ﻫﻮا ﻓﻀﺎ و ‪ ، ...‬اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶاﻣﻮزان ﻣﺴﺘﻌﺪ در‬ ‫اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻠﻰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اى‬ ‫داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮوز‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮ اوری داﻧﺶ اﻣﻮزان‪،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻰ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮزان در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ و‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﯾﮋه‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎه و ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی داﻧﺶ اﻣﻮزی‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ اﻣﻮزان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‬ ‫و ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺎن‪ ،‬اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮزان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ‪،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ از اﺛﺎر و‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ اﻣﻮزان ‪،‬ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی دﺑﯿﺮان و اﺳﺎﺗﯿﺪ‬ ‫ﻣﺠﺮب ﺑﺮای اﻣﻮزش و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺎن ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪ ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮا و ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻧﻈﺮ دﺑﯿﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ از داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وى در اداﻣﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮزان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ‬ ‫‪.‬ﻋﻠﻤﻰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫وى ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺒﻮه داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﺸﺘﺎق‬ ‫و ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت‬ ‫ورود اﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و دﻟﺴﻮزان ﺧﻮد‬ ‫را در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺘﺮگ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮل و ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و از‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺟﻬﺖ رﻗﻢ زدن اﯾﻨﺪه ای درﺧﺸﺎن‬ ‫‪.‬ﺑﺮای داﻧﺶ اﻣﻮزان درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﻢ‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﻢ ﺳﻼم‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮى ﻋﯿﺪ ﻣﻰدﻫﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ ﺷﺐ‬ ‫ﻋﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﻰﻫﺎ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ درون ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً از ﻧﻮع ﺑﯿﺮوﻧﻰاش ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺣﺘﻰ واﺟﺐﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ درون‪ ،‬ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ادﻣﻰ در ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺳﺎل در ﮔﻮﺷﻪاى ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﻫﺮ ﻋﺎدت‬ ‫و رﻓﺘﺎر ﺑﺪى را ﮐﻪ دروﻧﺶ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﯿﻨﺪازد‬ ‫داﺧﻞ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ‪ .‬ﻓﮑﺮﻫﺎى ﻏﻠﻂ ‪ ،‬ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ‪ ،‬ﮐﯿﻨﻪ‬ ‫و ﺣﺴﺪ و دﺷﻤﻨﻰ‪ ،‬ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ را از دروﻧﺶ‬ ‫ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﺪن ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ادﻣﻰ ﻧﻮ و ﺗﺎزه‬ ‫ﺑﺸﻮد‪ .‬ﮐﺎر ﺳﺨﺘﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ؟! اﻣﺎ ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ‪...‬‬ ‫از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ دل ﮐﻤﮏ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫روز و روزﮔﺎرت ﺳﺒﺰ‪ .‬ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﺎﻧﯽ دﻟﺖ ﻣﺒﺎرک‬ ‫ﺑﻪ ﺟـﻤﻊ ﺳـﺘﺎره ﻫـﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﺻﺪرا ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ ﯾﮏ داﻧﺶ اﻣﻮز ورزﺷﮑﺎر و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺸﺎن در ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﻰ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻪ وﻻت‪ ،‬ﯾﮑﻰ از داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ‪ ،‬ورزﺷﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ داﻧﺶ اﻣﻮز در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ‬ ‫ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ و و ورزﺷﻰ ﺳﺮاﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬وى در‬ ‫رﺷﺘﻪ ى ﺗﻨﯿﺲ روى ﻣﯿﺰ داراى ﺟﻨﺪﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺪال ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ داراى ﻣﺪرک ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ روزی وی را ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮی اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن وﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺷﺎن ارزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎ ارزوى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎ ﮐﺠﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪال اﺳﺖ؟‬ ‫ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ‬ ‫اﮔﺮ ﺟﺰو ﻧـﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﻰ ﮐﺮده اى ‪ ،‬ﮐﺎرﻫﺎى ﻫﻨﺮى اﻧﺠﺎم داده اى‪ ،‬ﻧﻮاورى داﺷﺘﻪ اى‪ ،‬ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﮐـﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﻰ‪ ،‬اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اى‪ ،‬در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺗﺒﻪ اى ﮔﺮﻓﺘﻪ اى ﯾﺎ ‪ ...‬ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫اى را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدت و ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤﻰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻰ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ ؟!‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺗﻮ اﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪09154208243‬‬ صفحه 1 ‫* ﺳﺎل ﺳﻮم * ﺷﻤﺎره ‪ *15‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ - 1400‬ﺷﻌﺒﺎن ‪- 1443‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪mahsanammag.ir‬‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ‬ ‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻮرﯾﻮﺳﻒ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎرى ﺳﺮاﻃﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ و در‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﻰ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﺪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮدﺗﺎن‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻼﻣﺘﺘﺎن اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎرى‬ ‫ﺳﺮاﻃﺐ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺳﺎل ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎزل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه‪،‬‬ ‫ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺮم ﮔﯿﺮ داغ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬رﯾﺴﮏ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى ﮐﺎﻫﺶ داد‪.‬‬ ‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻮرﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ‫در اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﻰ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻮﯾﻨﺪه ان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اب ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از اﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ اى ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺨﺎر اب وﺟﻮد دارد‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜ ً‬ ‫ﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدرﻫﺎى‬ ‫راﯾـﮕﺎن‬ ‫ﺷﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ اﻧﺰﯾﻢ ﻫﻢ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎر دارد‪.‬‬ ‫ﺿﺮورت دارد ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮددارى ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ‬ ‫ﺷﺪه از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻮﻫﺮﻧﻤﮏ و واﯾﺘﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاى ﭼﺸﻢ‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖ و رﯾﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﺟﺪا ً ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺣﻤﺎم‬ ‫‪09367725121‬‬ ‫و دﺳﺘﺸﻮﯾﻰ از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎى ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎز و ﺗﻬﻮﯾﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻗﺪام ﺿﺮورى در ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎى رﯾﻮى‬ ‫ﭘﻮرﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ‪ :‬اوﻟﯿﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاى ﻣﺴﻤﻮﻣﺎن رﯾﻮى‪ ،‬ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮد از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاى ازاد و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻫﻮاى ﺗﺎزه‪ ،‬ﺗﻨﻔﺲ را‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اراﻣﺶ ﻣﻰ ﺷﻮد‪ .‬ﺧﻮددارى از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن‪ ،‬ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از ﻣﺴﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺗﻌﻠﻞ و ﺧﻮددرﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ‬ ‫ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮى در ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺸﻢ‬ ‫وى اﻓﺰود‪ :‬اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و رﻧﮕﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاى ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﯿﻪ اﺳﯿﺐ ﺟﺪى‬ ‫وارد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد زﺧﻤﻬﺎى ﺷﺪﯾﺪ در ﭘﻠﮏ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ازﻋﯿﻨﮏ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺮﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه‬ ‫وى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎوى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻰ دﻗﺘﻰ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در اﺳﺘﻔﺎده‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪارى ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﻌﺮض‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف اﺗﻔﺎﻗﻰ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻊ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫وى در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ و ﺷﻮﯾﻨﺪه را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻇﺮف اﺻﻠﻰ ان ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮕﻬﺪارى از اﯾﻦ ﻣﻮاد دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻧﺎاﮔﺎه و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار‬ ‫ﻧﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﺑﻠﻊ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪھﺎ و ﻗﻠﯿﺎھﺎ‪ ،‬ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﻤﺎر را وادار ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻜﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻛﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ وﺧﯿﻢ ﺷﺪن وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪03‬‬ ‫* ﺳﺎل ﺳﻮم * ﺷﻤﺎره ‪ *15‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ - 1400‬ﺷﻌﺒﺎن ‪- 1443‬‬ ‫‪mahsanammag.ir‬‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد درﺧﺘﻰ ﻣﻰ ﻧﺸﺎﻧﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻮى اﺑﻰ ﻣﻰ ﮐﺸﺎﻧﻢ‬ ‫زا ی ﺐ‬ ‫ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﺮوز‬ ‫ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع ( و‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس و روز‬ ‫روز ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﮔﺮاﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎد‪ .‬ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻣـﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾـﺸﺎن‬ ‫را اﻟﮕﻮى ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را‬ ‫ﻋﮑﺲ داﻧﺶ اﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ‪-‬ﻣﻪ وﻻت‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﻃﺒﯿﻌﺖ‪ ،‬ﺳﺮﺳﺒﺰى‪ ،‬زﯾﺒﺎﯾﻰ و ﻃﺮاوت را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻧﺴﺎن در ازاى‬ ‫ﺗﻨﻪ ﭘﺎﺳﺪار و ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫دﻓﺎع از دﯾﺎﻧﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎى ارزﺷﻤﻨﺪى ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى و وﯾﺮاﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎ‬ ‫ازادﮔﻰ و دﯾﻨﺪارى ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى زﯾﺎن اور ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻮن ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺳﻮزاﻧﺪن درﺧﺘﺎن و ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ان‬ ‫در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در راه ﺧﺪا و‬ ‫ﻣﻰ ﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻰ از وﺟﻮد ﺧﻮد را‬ ‫ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ روز درﺧﺘﮑﺎرى اﺳﺖ‪ .‬روزى زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ‬ ‫ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺧﺖ‪ ،‬ﺳﺮﺳﺒﺰى و ﺷﺎداﺑﻰ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻣﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﺸﺎن درس‬ ‫ﻓﺪاﮐﺎرى‪ ،‬اﯾﺜﺎر و ازادﻣﺮدى‬ ‫ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روز‪ ،‬در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻟﻰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ‪ .‬و ﯾﺎ در‬ ‫اﺑﺎﯾﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺜﺎل‬ ‫ﯾﮏ ﮔﻠﺪان‪ ،‬ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﺑﮑﺎرﯾﻢ و ﻧﻬﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ‪ ،‬ﺗﺎ اﻧﺪﮐﻰ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ان را‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺪاﮐﺎرى و اﯾﺜﺎرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫زا ی ﺐ‬ ‫ﻣﺒﻌﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ) ص( ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﯾﻦ داران ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻌﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ؛ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن از ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر‪ ،‬ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﻣﺒﻌﺚ ﯾﮑﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه و او را ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻮاره در ﻫﺮ دوره اى از زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ‪ ،‬راﻫﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻰ را ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ او ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻘﺐ ” ﻣﺼﻄﻔﻰ“ ﯾﻌﻨﻰ‬ ‫”ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه“ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪mahsanammag.ir‬‬ ‫‪04‬‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ؟!‬ ‫ﭘﺎى ﺻﺤﺒﺘﻬﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ‬ ‫رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﻰ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫ﮔﺎﻫﻰ ﻗﺪم زدن در ﺑﺎغ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ!‬ ‫زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺣﺎل و اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن‬ ‫ﻫﻮﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﮐﺮﻓﺘﻪ ى ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﺎل و اﯾﻨﺪه ﺑﺎش‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮور ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺣﺎل و اﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺣﺎل و اﯾﻨﺪه ى ﻣﺎ ﺳﺮاﺳﺮ زﯾﺒﺎﯾﻰ و‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ى ﺧﻮدم رﻓﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ى ﺧﻮدم اﺷﮏ ﻣﻰ رﯾﺰم‪ ،‬ﻣﻰ ﺧﻨﺪم‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮات را زﻧﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ى ﺧﻮد ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﻰ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺟﺰو وﺟﻮد ﻣﻦ و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﺑﺎ اراده ى ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﻓﻌﻞ در اراده ى ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺮ و اراﻣﺶ و ﺧﺎﻃﺮات و ﻋﺒﺮت ﺑﺴﯿﺎرى از ﻫﻢ‬ ‫ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻪ ى ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ ) ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ دارم(‬ ‫اﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﻠﺴﻔﻰ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺧﻮد را در زﻣﺎن‬ ‫ﺣﺎل ﺧﻮب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ‪ ،‬ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﯿﺎل ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎى زﯾﺒﺎى ﺧﻮد را ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ان ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺧﻮب‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب ﻧﺸﺎط اور اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺮور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز دﯾﮑﺮ ﻫﻢ دارد و ان اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻰ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ى زﯾﺒﺎى ﻣﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ را ﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های ماهنامه ماه صنم

ماهنامه ماه صنم 16

ماهنامه ماه صنم 16

شماره : 16
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه ماه صنم 14

ماهنامه ماه صنم 14

شماره : 14
تاریخ : 1400/11/20
ماهنامه ماه صنم 13

ماهنامه ماه صنم 13

شماره : 13
تاریخ : 1400/10/15
ماهنامه ماه صنم 12

ماهنامه ماه صنم 12

شماره : 12
تاریخ : 1400/09/30
ماهنامه ماه صنم 11

ماهنامه ماه صنم 11

شماره : 11
تاریخ : 1400/08/30
ماهنامه ماه صنم 10

ماهنامه ماه صنم 10

شماره : 10
تاریخ : 1400/07/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!