روزنامه راه مردم شماره 4146 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4146

روزنامه راه مردم شماره 4146

روزنامه راه مردم شماره 4146

‫‪ ۳‬رقمی شدن‬ ‫امار مرگ ومیر کرونا‬ ‫با فوت‪ ۱۰۰‬بیمار جدید ‪5‬‬ ‫درمقابلاعتمادشمامسئولیم‬ ‫نگاهیبهاقداماتبانکسینادر‬ ‫‪ 3‬بخشمسئولیتهایاجتماعی‬ ‫بانک ســینا در راستای عمل به وظایف و ایفای مسئولیت های اجتماعی و همچنین‬ ‫کمک به اسیب دیدگان ناشی از بحران ویروس کرونا‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ‪ ۷۹۸۰‬بیمار جدید مبتال به کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچین در شبانه روز گذشته متاسفانه ‪ ۱۰۰‬تن از مبتالیان ‪...‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی ‪ ،‬رئیس کمیســیون‬ ‫اقتصادی مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫نامزدهایاسکار‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬اعالم شد‬ ‫نامزدهای نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار در شاخه های مختلف معرفی شدند‪.‬‬ ‫فهرست نامزدهای نود سومین دوره جوایز سینمایی‪...‬‬ ‫دولتباید‬ ‫پاسخگویوضعیت‬ ‫فعلیاقتصادیکشورباشد‬ ‫امادگی بخش تعاون برای توزیع‬ ‫بــازارشبعیدوماهرمضــان‬ ‫امادگی بخش تعاون برای توزیع بازار شب با توجه به تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف و روان‬ ‫سازی نظام توزیع کشور همچنین با توجه به اینکه هر ساله مبلغ قابل توجهی ارز یارانه ای برای تامین کاالهای‬ ‫اساسی در نظر گرفته می شود از این رو بحث توزیع کاالها و نظارت بر ان تا رسیدن به دست مصرف کننده واقعی‪،‬‬ ‫بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص بخش تعاون وظیفه خود می داند تمام ظرفیت های خود را به کار گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به تاکید سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی بر شــفاف و روان سازی نظام توزیع کشور همچنین‬ ‫با توجه به اینکه هر ســاله مبلغ قابل توجهی ارز یارانه ای برای تامین کاالهای اساســی در نظر گرفته می‬ ‫شــود از این رو بحث توزیع کاالها و نظارت بر ان تا رســیدن به دســت مصرف کننده واقعی‪ ،‬بســیار حائز‬ ‫اهمیت اســت که در این خصوص بخش تعاون وظیفه خود می داند تمام ظرفیت های خود را به کار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ایران‪ ،‬بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران‪ ،‬با بیان این مطلب اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در شرایط کنونی که اکثر کاالهای اساسی افزایش قیمت چشمگیری داشته اند‪ ،‬نیاز است تا با اتخاذ تدابیری‬ ‫هوشمند و به موقع وظیفه تنظیم بازار شب عید همچنین ماه مبارک رمضان به درستی انجام شود تا مصرف‬ ‫کننده نهایی متضرر نگردد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شب عید و ماه مبارک رمضان دو مقطع مهم و حساس هستند که با توجه‬ ‫به افزایش تقاضا برای کاالهای اساسی در این زمانها بیش از دیگر ماه های سال‪ ،‬هماهنگی برای تامین و توزیع‬ ‫کاالهای اساسی و تنظیم بازار‪ ،‬بیش از پیش ضرورت می یابد‪ .‬در این بین بیش از بحث تامین کاالهای اساسی‪...‬‬ ‫پیروانی‪ :‬فوتبال را به این روز انداختند و‬ ‫پستباشگاهیگرفتند‬ ‫بهپرسپولیس‬ ‫بی احترامیمی شود ‪5‬‬ ‫مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید مقصر شرایط فعلی فوتبال ایران کسانی هستند که‬ ‫در دوره های قبل در فدراسیون حکم مشاور را داشتند‪....‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫ستادیبهنامستادنمایشیتنطیمبازار!‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4146‬‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬ستاد تنظیم بازار اختیاری در رابطه با تنظیم بازار ندارد و هیچ ابزاری برای اعمال نظارت بر بازار کاال های مختلف در دست این ستاد نیست‪ .‬علیرضا رزم حسینی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس که با موضوع بررسی‬ ‫توزیع و تامین کاال های اساسی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی باید مرغ را در اختیار ما بگذارد تا توزیع کنیم‪ ،​،‬ولی متاسفانه بخشی از مرغ خارج از شبکه توزیع به بازار می اید و قیمت‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی ابادکتول با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقایقالیباف!‬ ‫معیشتمردمرادردستورکارقراردهید‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫پیرو تذکرات جدی در خصوص معیشت ضعیف‬ ‫و نابسامان مردم ایران به رییس دولت و وزاری‬ ‫سرمشقچینیدر‬ ‫بومی سازیقطارهایمترو‬ ‫روز گذشــته‪ ،‬شــهردار تهران در مراسم امضای‬ ‫تفاهم نامه بازســازی ‪ ۳۱‬رام قطار مترو و افتتاح‬ ‫ایستگاه های یادگار امام و شهید ستاری‪ ،‬با اشاره‬ ‫به بومی ســازی قطارهای متــرو در ایران گفت‪:‬‬ ‫«در بســیاری از کشورهایی که ما در زمینه مترو‬ ‫از انهــا کمک می گیریم‪ ،‬با همیــن پروژه قطار‬ ‫ملی‪ ،‬این کشورها سازنده قطار شده اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایــد پشــتیبانی الزم از تولید انبــوه قطار ملی‬ ‫صورت گیرد‪...».‬‬ ‫مربوطه‪ ،‬مکررا توصیه می کنم به داد مردم ایران‬ ‫برسید‪.‬رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی‬ ‫چرا در کاخ گلستان‬ ‫گردوخاک شد؟‬ ‫اباد ضمن توصیه های جدی به مسئوالن امر در‬ ‫رابطه با اقتصاد خانواده های ایرانی گفت اظهار‬ ‫فعالیت های شبانه روی دیوار ورودی شرقی کاخ‬ ‫گلستان حساسیت برانگیز شده است‪ .‬معاون فنی‬ ‫کاخ توضیح می دهد‪ :‬پاکســاری جــداره اجری‬ ‫درحال انجام است تا این ورودی که ‪ ۴۰ - ۳۰‬سال‬ ‫بسته بود‪ ،‬به روی مردم باز شود‪ .‬انتشار فیلمی از‬ ‫کارگری که با دستگاه فرز سنگ درحال پاکساری‬ ‫اجرهای قاجاری کاخ گلستان است و حجم گرد‬ ‫و خاکی که برپا کرده‪ ،‬نقدهایی را متوجه شــیوه‬ ‫مرمت این بنای تاریخی‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫داشت‪:‬جناباقایرئیس جمهورگرانیهایاخیر‬ ‫و نابسامانی ها در قیمت کاالهای اساسی به شکل‬ ‫لحظه ای معیشتمردمرادچارمشکلکردهاست‪.‬‬ ‫دستور بفرمایید سریع ًا در استانه سال نو تدبیری‬ ‫برای معیشت مردم عزیز کشورمان بکنند‪ .‬عدم‬ ‫اراده جدی را در برخورد با دالالن و واسطه گران‬ ‫می بینیم‪ .‬تذکرات جدی به وزرای صنعت و جهاد‬ ‫کشــاورزی در خصوص قیمت مرغ وارد است‪.‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫اگهی دعوتنامه مناقصه‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫الف‪:‬شهرداری بندر کنگان از پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت برنامه ریزی استان بوشهر‬ ‫جهت دریافت اسناد دعوتنامه شرکت در مناقصه طبق مجوز شماره ‪ 128‬مورخه ‪ 99/12/03‬شورای محترم‬ ‫اسالمی شهر کنگان به کد پروژه ‪ 99/128/07‬دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫موقعیت‬ ‫استان بوشهر‪-‬‬ ‫شهرداری بندر‬ ‫کنگان‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫شرح مختصری‬ ‫از مقادیر کار‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫احداث المان از‬ ‫جنس بتن مسلح و‬ ‫میلگرد و با نمای‬ ‫اجرای المان‬ ‫سنگ‬ ‫یادمان‬ ‫اجرای استخر اب‬ ‫‪30/742/655/416‬‬ ‫ماهیگیر‬ ‫و تاسیسات برقی‬ ‫در میدان‬ ‫ نور پردازی‬‫گردشگری‬ ‫ فضای سبز ‪-‬‬‫اجرای واش بتن‬ ‫اجرای واش‬ ‫بتن و سنگ‬ ‫جدول بلوار‬ ‫ساحلی‬ ‫اجرای واش بتن‬ ‫به متراژ ‪2500‬‬ ‫مترمربع و سنگ‬ ‫جدول بلوار‬ ‫ساحلی به متراژ‬ ‫‪ 500‬مترطول‬ ‫‪4/365/352/269‬‬ ‫مدت‬ ‫اجرای کار‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫رشته پیمانکار‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫منابع داخلی‬ ‫داشتن حداقل‬ ‫عمومی‬ ‫‪1/537/132/771‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه‬ ‫شهرداری‬ ‫‪218/267/614‬‬ ‫داشتن حداقل منابع داخلی‬ ‫عمومی‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و باند‬ ‫شهرداری‬ ‫یا ابنیه‬ ‫ب) مهلت دریافت اسناد در سامانه ستاد از تاریخ درج اگهی نوبت اول مورخه ‪ 99/12/19‬لغایت ‪ 1400/01/08‬و‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد ‪ 1400/01/22‬می باشد‪.‬‬ ‫ج) محل تحویل ضمانتنامه ‪ :‬امور قراردادهای شهرداری کنگان می باشد و ضمن ًا بازگشائی اسناد در محل شهرداری‬ ‫روز دوشنبه مورخه ‪ 1400/01/23‬ساعت ‪ 10:00‬صبح می باشد‬ ‫د) هزینه برگزاری مناقصه در هر دو نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هـ) توضیح اینکه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریز به حساب سیبا شماره ‪0104665791003‬‬ ‫به نام سپرده شهرداری کنگان و یا ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات غیر بانکی دارای مجوز‬ ‫از بانک مرکزی‬ ‫و) چنانچه برندگان اول و دوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ز) شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادها مختار می باشد‪.‬‬ ‫ح) حضور یک نفر از سوی هر مناقصه گر با معرفی نامه کتبی در جلسه کمیسیون مناقصه با رعایت پروتکلهای‬ ‫بهداشتی ازاد است‪.‬‬ ‫م) سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه در دعوتنامه مناقصه مندرج گردیده است‪.‬‬ ‫اصالحیه ‪ :‬رشته پیمانکاردر پروژه المان یادمان ماهیگیردر میدان گردشگری ازرتبه ‪ 4‬ابنیه به رتبه ‪ 5‬ابنیه اصالح‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪99/12/19 :‬‬ ‫نوبت دوم‪99/12/26 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بندر کنگان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومییکمرحلهای‪99/10‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫به استناد بند ‪ 4‬صورتجلسه شماره ‪ 315‬شورای اسالمی شهر ‪ ،‬شهرداری سرعین در نظر دارد از کارخانه های اسفالت جهت انجام موضوع‬ ‫مناقصهبامشخصاتذیلدعوت نماید‪ .‬لذاازکلیهکارخانههایاسفالت کهتمایلبهشرکتدرمناقصهدارنددعوتمینمایدجهتدریافت‬ ‫اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیر خانه شهرداری واقع در شهرستان سرعین ‪ -‬خیابان ولیعصر‬ ‫مراجعه نمائید ‪.‬‬ ‫نام شهر‬ ‫موضوع مناقصه محل اجرا ء‬ ‫شهر سرعین خریداسفالت‬ ‫برای لکه گیری‬ ‫و اسفالت ریزی‬ ‫خیابانها و کوچه‬ ‫های سطح شهر‬ ‫محل تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫شهر سرعین‬ ‫جاری‬ ‫براورد اولیه‬ ‫‪10/676/160/000/-‬‬ ‫مبلغ سپرده‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫مبنای قرارداد‬ ‫‪ 534/000/000/‬قیمت از قرار هر‬‫تن اسفالت توپکا‬ ‫‪ 0-19‬و ‪0-12/5‬‬ ‫تحویل در سرعین‬ ‫بدون تعدیل‬ ‫و مابه التفاوت‬ ‫مصالح خواهد بود‬ ‫مدت شماره‬ ‫اجراء کار مناقصه‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪99-10‬‬ ‫مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار ( تا اخر وقت اداری تحویل‬ ‫اسناد ) به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رسید بانکی وجه مذکور به شماره ‪ 8559636967‬بانک م ّلت‬ ‫‪ -‬مهلت دریافت اسناد ‪ :‬از تاریخ نشر اگهی تا اخر وقت اداری ‪. 99/12/27‬‬ ‫‪ -2‬ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما‬ ‫‪ -‬مهلت تحویل اسناد ‪ :‬تا اخر وقت اداری ‪1400/1/17‬‬ ‫‪-3‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ -‬زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهار شنبه مورخ ‪1400/1/18‬‬ ‫‪-4‬هزینه انتشار اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود ‪.‬‬ ‫* مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از اخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪-6‬شماره شبا ‪IR 750120000000008559636967‬‬ ‫* درج این اگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند ‪.‬‬ ‫کد اقتصادی ‪411417454183‬‬ ‫* مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصه این شهرداری و دریافت اسناد به سامانه ‪ WWW.Setadiran.ir‬مراجعه و در زمان قید شده ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫* محل تحویل اسناد ‪ :‬دبیرخانه شهرداری سرعین‬ ‫سید روح اله هدایت‪ ،‬شهردار سرعین‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4146‬‬ ‫خبر‬ ‫پورابراهیمی‪:‬دولتبایدپاسخگویوضعیتفعلیاقتصادیکشورباشد‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت باید پاسخگوی‬ ‫وضعیت فعلی اقتصادی کشــور باشند‪ ,‬گفت‪ :‬از نظر مجلس‪ ,‬تغییر قیمت ها و نبود مدیریت بازار‪ ,‬قابل‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد‪ :‬در خصوص موضوعات مربوط به تنظیم بازار‪ ،‬وزارتخانه های جهاد‬ ‫کشــاورزی و صمت و بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز در خصوص کاالهای اساســی‪ ،‬مسئولیت‬ ‫دارند و باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اختالف نظرها درباره قانون انتزاع و نبود یکســان سازی تصمیمات بخش دولت در خصوص‬ ‫تامین و اختصاص ارز و مدیریت توزیع کاالهای اساسی در کشور‪ ,‬مشکالت عدیده ایجاد کرد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت به عنوان یک مجموعه واحد باید پاســخگوی این وضعیت باشــد‪,‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نمی شــود به علت تشکیل نشدن وزارت بازرگانی یا تصمیم گیری در خصوص بخش هایی‬ ‫از حوزه قانون انتزاع‪ ,‬شاهد چنین شرایط غیر قابل قبولی باشیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه با وجــود مخالفت مجلس با ارز ترجیحی اما دولت بــر ان اصرار کرد‪ ,‬گفت‪ :‬از نظر‬ ‫مجلــس‪ ,‬تغییر قیمت ها و نبود مدیریت بازار قابل قبول نیســت‪.‬رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬شــخص رئیس جمهور به عنوان مســئول تیم اقتصادی دولت و کابینه او در‬ ‫خصوص هماهنگی میان اجراء باید تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی افزود‪ :‬وزارت صمت اعالم کرد تنظیم بازار کاالهای بخش کشــاورزی را وزارت کشاورزی‬ ‫انجام دهد و بخش غیر کشــاورزی ان در اختیار وزارت صمت اســت‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬نشست فردا برای‬ ‫جمع بندی موضوعات اســت و امیدواریم خبرهای خوبی برای مردم داشــته باشیم‪ .‬وزیر صمت هفته‬ ‫گذشــته مهمان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و مشکالت تامین و توزیع کاالهای اساسی‬ ‫و لزوم حل به موقع ان ها ‪ ،‬موضوع جلسه وزیر و نمایندگان مجلس بود‪ .‬قرار است وزیر صمت به همراه‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪ ,‬فردا برای بررسی دوباره همین موضوع به کمیسیون مجلس بروند‪.‬‬ ‫رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی اباد کتول با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقای قالیباف !معیشت مردم را در دستورکار قراردهید‬ ‫پیرو تذکرات جدی در خصوص معیشــت ضعیف و نابســامان مردم ایران به رییس دولت و‬ ‫وزاری مربوطه‪ ،‬مکررا توصیه می کنم به داد مردم ایران برســید‪.‬‬ ‫رحمــت اهلل نــوروزی نماینده مردم علی اباد ضمن توصیه های جدی به مســئوالن امر در‬ ‫رابطــه با اقتصاد خانواده های ایرانی اظهار داشــت‪ :‬جناب اقــای رئیس جمهور گرانی های‬ ‫اخیر و نابســامانی ها در قیمت کاالهای اساسی به شــکل لحظه ای معیشت مردم را دچار‬ ‫مشکل کرده است‪ .‬دســتور بفرمایید سریعاً در استانه سال نو تدبیری برای معیشت مردم‬ ‫عزیز کشورمان بکنند‪.‬‬ ‫عدم اراده جدی را در برخورد با دالالن و واســطه گران می بینیم‪ .‬تذکرات جدی به وزرای‬ ‫صنعت و جهاد کشــاورزی در خصوص قیمت مرغ وارد است‪.‬‬ ‫استان گلستان تامین کننده مرغ تهران است و روزانه ‪ ۵۰۰‬تن مرغ به تهران می دهد اما در هفته‬ ‫گذشته مردم برای تامین مرغ درصف های طوالنی با مشکل مواجه شدند‪ .‬اقای خاوازیان و‬ ‫اقای رزم حســینی نیروهایشان را بفرستند و ببینند مردم ناراحت و گله مند هستند‪.‬‬ ‫چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است چرا در حق مردم استان باید ظلم شود‪ .‬لطفا سریعا‬ ‫مدیریت کنید و از وزارتخانه بیرون بیاید به گلستان بروید و ببینید مردم در چه شرایطی زندگی‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین به دولت و وزیر اموزش و پرورش تذکر دارم تا رتبه بندی فرهنگیان‬ ‫که از دور نهم به دنبالش هســتیم ‪ ،‬هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫فرهنگیان انتظار دارند مانند همســان ســازی حقوق هیات علمی‪ ،‬همســان سازی حقوق‬ ‫کارکنان‪ ،‬قانون تســری کارکنان زندان ها‪ ،‬دامپزشکی و پزشکی قانونی رتبه بندی فرهنگی‬ ‫نیز انجام شود و با توجه به گرانی و فشارها کارمندان از مجلس و دولت همه جانبه حمایت‬ ‫می خواهند‪.‬‬ ‫در اخر به دولت و وزیر نیرو متذکر می شوم و اعالم می کنم؛ در فاز دوم نیروگاه علی اباد‬ ‫کتول به مشــکالتی برخورد کردیم و قطعی هایی پیشــرو خواهیم داشت‪ .‬ما انتظار داریم‬ ‫دولــت در ماه های پایانی با قوت بحث نیروگاه علی اباد کتول را دنبال کند‪.‬‬ ‫معیشت ضعیف مردم را ببینید و دریابید‬ ‫رحمــت اهلل نــوروزی نماینده مردم علی اباد ضمن ســخنرانی در صحــن علنی مجلس به‬ ‫معیشــت مردم گلستان اشاره کرد و خطاب به دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬جناب اقای دکتر قالیباف ضمن تشــکر از جنابعالی و هیئت رئیســه محترم در‬ ‫بند الحاقی ‪ ۴‬گفتید در ســال ‪ ۱۴۰۰‬کشــت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب‬ ‫سیاســت های کلی و با هماهنگی دســتگاه های ملی به تصویب شــورای اب استان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همانطور که اســتحضار دارید دو ســال است در اســتان مازندران و استان گیالن مجوز را‬ ‫داده اند‪ ،‬ولی این مجوزبه استان گلستان داده نشده است‪.‬‬ ‫ما از قدیم ‪۱۵‬هزار نســخ شــالی داشته ایم و االن کشــاورزان عزیز با مشکالت عدیده ای‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫به دســتور اقای دکتر نادران رئیس کمیســیون محترم تلفیق ‪ ،‬ما با سازمان برنامه بودجه‬ ‫جناب اقای رســولیان و وزارت جهاد نشســتی را در مجلس داشته ایم که از سه ترکیب‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این نشست جناب اقای کوهساری حضور داشته اند‪ ،‬اعالم شد که بهترین‬ ‫برنج ها‪ ،‬برنج دمسیاه‪ ،‬طارم‪ ،‬فجر هستند و ما انواع اقسام برنج مرغوب و با کیفیت را داریم‪.‬‬ ‫بعد از اظهارنظر شــورای نگهبان دوباره اصالحیه گرفته اســت‪ .‬من از جنابعالی تقاضا دارم‬ ‫باتوجه به اینکه اســتان های شمالی خصوصاً گلســتان را می شناسید؛ اقتصاد ‪ ،‬معیشت و‬ ‫اشتغال مردم را به وضوح دیده اید‪.‬‬ ‫مــن تقاضا دارم جناب اقای رئیس این که نوشــته اید در چارچوب سیاســت های کلی با‬ ‫هماهنگی دســتگاه ملی ما با اقای رئیس جمهور‪ ،‬معاون اول و وزیر نیرو قب ً‬ ‫ال بحث داشته‬ ‫ایم‪ ،‬ما از جنابعالی تقاضا داریم به گونه ای رفتار کنید که در شــورای نگهبان این مشــکل‬ ‫به سرعت حل شود‪.‬‬ ‫این مشــکالت در استان های کناری و همجوار ما حل شده است‪.‬‬ ‫از جنابعالی و هیئت محترم رئیســه و اعضای محترم کمیســیون تلفیق تقاضا داریم این‬ ‫مشکل را حل کنید‪.‬‬ ‫دکتر قالیباف در پاســخ به سخنان نماینده علی اباد اظهار کرد‪ :‬جناب اقای نوروزی من در‬ ‫لفافه تذکری به جناب اقای رئیس کریمی داشــتم و به موضوع اشاره کردم‪.‬‬ ‫ما در کشــور با کمبود اب روبرو هســتیم و این مشخص و روشن است‪ .‬امسال هم متوسط‬ ‫بارندگی ها متاســفانه پایین تر امده اســت‪ .‬همیشــه در سیاســت های کالن باید اینها را‬ ‫رعایت کنیم‪،‬‬ ‫ولی قبال این گونه نبود که هر استان خودش در شورای استان به این جمع بندی برسد االن‬ ‫اتفاقی که در بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬افتاده است در حین سیاست های کالن ممکن است یک‬ ‫اســتانی وارداتش مناسب باشد و بتواند کشت برنج انجام دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کاالهایاساسیبراساسکدملیسرپرستخانوارتوزیعشود‬ ‫نظارت ضعیف است یا بودجه نظارت کم است؟!‬ ‫یک کارشــناس اقتصــادی با تاکید بــر اینکه‬ ‫تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی عامــل گرانــی‬ ‫کاالهای اساســی گفت‪ :‬برای توزیــع عادالنه‬ ‫کاالهای اساســی یارانه ای‪ ،‬الزم اســت توزیع‬ ‫براســاس کدملی سرپرست خانوار انجام شود‪.‬‬ ‫حســین هرورانی‪ ،‬کارشناس مرکز پژوهش های‬ ‫مجلــس درباره دغدغــه رهبر انقــاب درباره‬ ‫گرانی هــا و راهکارهــای مقابله بــا ان گفت‪:‬‬ ‫جلوگیــری از گرانی کاال‪ ،‬چند پایه اصلی دارد‬ ‫که باید هر ســه در نظر گرفته شود این پایه ها‬ ‫عبارتنــد از تامیــن (قیمت گــذاری)‪ ،‬توزیع‬ ‫و نظــارت‪ .‬در زمینه قیمت گــذاری‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه دولت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردکنندگان‬ ‫کاالهــای اساســی می دهد اما کاال بــا قیمت‬ ‫مبنــای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی به دســت مصرف‬ ‫کننده نمی رســد و بــا این رانتی کــه توزیع‬ ‫می شــود تولید کننده و مصــرف کننده هردو‬ ‫اسیب می بیند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای اردیبهشت ‪ ۹۹‬از بین‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬واحــد تولیدی مرغــداری‪ ۸۰۰ ،‬واحد‬ ‫تعطیل شده اســت‪ .‬دلیلش است که نهاده های‬ ‫دامی با قیمــت مبنــای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫دست تولید کننده نمی رسد و اگر فرد بخواهد‬ ‫نهــاده را از بازار ازاد بخرد قیمت تمام شــده‬ ‫تولید بسیار فراتر از نرخ مصوب دولتی می رود‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس‪،‬‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬وقتی بازار دو نرخی می شــود و‬ ‫زمانی که سیاســت گذار می خواهد با عرضه به‬ ‫میــزان ‪ ۱۰‬درصد از کل نیاز‪ ۱۰۰ ،‬درصد نیاز‬ ‫را مرتفع کند طبیعتاً کاال به شــدت وابسته به‬ ‫قیمت بازار می شــود و زمانی که مصرف کننده‬ ‫از قیمت اینده خبــر ندارد به جای نیاز عادی‬ ‫خود‪ ،‬تالش می کند خرید احتیاطی انجام دهد‬ ‫و تــا جایی کــه می تواند ذخیره ســازی کند‪.‬‬ ‫بنابراین یــک تقاضای کاذب شــکل می گیرد‬ ‫کــه تولید کننــده و مصرف کننده ســودی از‬ ‫ان نمی برند و صرفاً چند واســطه گر و سودجو‬ ‫منتفــع می شــود‪ .‬در زمینه قیمــت گذاری با‬ ‫توجه بــه اینکه دولــت اعالم کــرده تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده تخصیــص ارز ترجیحی را ادامه می دهد‬ ‫و مجلــس نیز از افزایــش قیمت ها ترس دارد‪،‬‬ ‫به نظر می رســد در کوتاه مدت نمی توان کاری‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اهمیت موضــوع نظارت در‬ ‫مقابله بــا گرانی کاال‪ ،‬گفت‪ :‬حــدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫بازرس و ‪ ۸۸۰۰‬اتحادیه که هر کدام حداقل ‪۲‬‬ ‫یا ‪ ۳‬بازرس دارند در کشور وجود دارد که باید‬ ‫به ان‪ ،‬امار بازر س های افتخاری و گزار ش های‬ ‫مردمی را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫هرورانــی با بیــان اینکه اگــر بتوانیم موضوع‬ ‫نظارت را حــل کنیم ‪ ۷۰‬درصد موضوع گرانی‬ ‫حل می شــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در قانون بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬نیز چند هــزار میلیارد تومان برای موضوع‬ ‫نظارت کنار گذاشــتند که تنها رقمی که برای‬ ‫وزارت صمــت در کنار درامدهــای اختصاصی‬ ‫(کشــف گران فروشــی و ‪ )...‬در نظــر گرفته‬ ‫شــده ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان است اما این بودجه‬ ‫بازدهی کافی را ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حــوزه نظارت‪ ،‬در وهله اول باید‬ ‫پتانســیل مردم را فعال کنیم امــا نکته ای که‬ ‫اهمیت دارد این است که برخوردها باید قاطع‬ ‫باشــد تا مردم از اطالع دادن دلســرد نشوند‪.‬‬ ‫در موضوع قاچاق موضوعــی تحت عنوان حق‬ ‫الکشــف وجود دارد و هر دستگاهی که کاالی‬ ‫قاچاق را کشف کند درصدی از ارزش ان کاال‬ ‫را از ان خــود می کند‪ .‬این را می توان به مردم‬ ‫تسری داد؛ به این صورت که هر کسی گزارشی‬ ‫از احتکار اطالع داد‪ ،‬جایز ه ای دریافت کند در‬ ‫ایــن صورت بــه جای ‪ ۴۰‬هزار بــازرس‪ ،‬چند‬ ‫میلیون بازرس وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر چندین ســامانه مانند ســامانه جامع‬ ‫تجارت‪ ،‬سامانه انبارها و ‪ ...‬وجود دارد اما هیچ‬ ‫بهبــودی در توزیع کاالها اتفاق نیفتاده اســت‬ ‫و تنها بیت المال‪ ،‬حیف و میل شــده اســت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه تمام کشــفیات کاالهای بهداشتی‬ ‫احتکار شده در ایام کرونا براساس گزار ش های‬ ‫مردمی بود و دولت و تعزیرات نقش زیادی در‬ ‫این کشــفیات نداشــتند‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که در کشــورهای در حال توســعه و توســعه‬ ‫یافتــه‪ NGO ،‬ها فعال هســتند و مردم بازار‬ ‫را مدیریــت کنند چراکه دولت به انداز ه ای که‬ ‫باید‪ ،‬دل نمی سوزاند‪.‬‬ ‫وی با اینکــه جرایم گران فروشــی بازدارنده‬ ‫معادله چند مجهولی رشد بورس و کنترل تورم و کسری بودجه در‪۱۴۰۰‬‬ ‫درحالی که هدف گــذاری تورم ‪ ۲۲‬درصدی از‬ ‫سوی بانک مرکزی اعالم شده است اما رشد بازار‬ ‫ســهام و پوشش کسری بودجه دو عامل موثر در‬ ‫این حوزه میباشند‪.‬‬ ‫در حالــی اخرین روزهای ســال رو بــه پایان‬ ‫اســت که بازار ســهام در محدود یک میلیون و‬ ‫‪ 250‬هــزار واحد قرار داشــته و تورم نزدیک به‬ ‫‪ 35‬درصد اســت‪ .‬ایــن درحالی اســت که در‬ ‫ســال جاری بســیاری از ســهامداران با ریزش‬ ‫بازار ســهام از مرداد ماه زیانهــای قابل توجهی‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی هدف گذاری ‪ 22‬درصدی‬ ‫را برای تورم در نظر گرفته اســت و بر اســاس‬ ‫برخی امارها کســری بودجه ‪ 300‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی ممکن اســت بار دیگر کشور را با چالش‬ ‫تورمی مواجه کند‪.‬‬ ‫در این بین از یک سو بایستی تورم کنترل شود و‬ ‫از سوی دیگر با افزایش فروش اوراق پول از بازار‬ ‫ســهام خارج خواهد شــد و نمیتوان چشم انداز‬ ‫روشنی برای این بازار در نظر گرفت‪.‬‬ ‫نیســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬جرایمی که برای این‬ ‫تخلفــات در نظــر گرفته شــده کم اســت و‬ ‫بازدارنده نیســت و به کرات مشــاهده شــده‪،‬‬ ‫گران فروشــان به دفعات تخلــف خود را تکرار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫هرورانی برای حل معضل کمبود کاالی اساسی‬ ‫و توزیــع عادالنه این اقالم پیشــنهاد داد‪ :‬باید‬ ‫ســامانه ای مانند نرم افزار شاد راه اندازی شود‬ ‫کــه در ان ســامانه‪ ،‬قیمت کاالی اساســی به‬ ‫صورت جزئی مشــخص شــود‪ .‬در این سامانه‬ ‫سرپرست خانوار با کدملی و تلفن همراه احراز‬ ‫هویت شــوند و بتواننــد به تعداد مــورد نیاز‬ ‫کاالی اساســی خریداری کنند‪ .‬کاالی سفارش‬ ‫شده نیز‪ ،‬یا برای خریدار ارسال می شود یا فرد‬ ‫با مراجعه به فروشــگا ه های زنجیره ای می تواند‬ ‫خرید خود را تحویل بگیرد؛ در شهرســتان های‬ ‫دور افتــاده نیــز این اقالم می توانــد از طریق‬ ‫واحدهــای صنفی منتخب بــه خریدار تحویل‬ ‫شود‪ .‬با این کار او الً در شــرایط کرونا ازدحام‬ ‫به وجــود نمی اید دوماً کرامت انســانی حفظ‬ ‫می شــود و از همــه مهم تــر اینکــه کاالهای‬ ‫اساسی یارانه ای‪ ،‬توزیع عادالنه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نابســامانی بــازار اقــام مصرفی ایــام نوروز‬ ‫اخیــر ا ً مــورد انتقاد رهبــر انقالب هــم قرار‬ ‫گرفت و ایشــان با ابراز ناخرسندی از گرانی ها‬ ‫و مشــکالت معیشــتی‪ ،‬گفتند‪ :‬ایــن وضع در‬ ‫اســتانه عید « ُغصه بزرگی» ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫البته اجنــاس مانند میو ه ها فراوان اســت اما‬ ‫قیمت ها بســیار باال است که ســود این قیمت‬ ‫باال هم به جیب باغــداران زحمتکش نمی رود‬ ‫بلکــه نصیب دال ل ها و واســطه های ســودجو‬ ‫می شود و ضرر ان به مردم می رسد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری مهــر پیــش از ایــن در پیگیری‬ ‫« ُغصــه بــزرگ»‪ ،‬در گزارشــی بــا عنــوان‬ ‫«حــذف دالالن میوه در گروی اصالح شــبکه‬ ‫توزیــع ‪ /‬ســلف خران و توزیع کننــدگان باید‬ ‫ســاماندهی شــوند» به علل گرانــی در بازار‬ ‫میوه‪ ،‬در گزارشــی با عنوان « بازار مرغ هر روز‬ ‫نابســامان تر می شود ‪ /‬مشــکل‪ ،‬افزایش خرید‬ ‫احتیاطــی مردم اســت یا کاهــش تولید؟» به‬ ‫علل گرانی مرغ‪ ،‬در گزارشی با عنوان «چرا در‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای مرغ و روغن نیست؟‬ ‫‪ /‬دالالن خریــد و قاچــاق می کننــد؛ ناچاریم‬ ‫زمانبنــدی کنیم» به علــل گرانی و عرضه کم‬ ‫روغــن نباتی در فروشــگاه های زنجیره ای‪ ،‬در‬ ‫گفتگویی با معاون وزیر جهادکشــاورزی (اینجا‬ ‫بخوانیــد) بــه چالش های موجــود در صنعت‬ ‫دام و طیور و ســامانه بــازارگاه و نقش ان در‬ ‫گرانــی مــواد پروتئینی و در گفتگــو با رئیس‬ ‫ســابق اتحادیه دامداران به بررسی علل گرانی‬ ‫گوشــت قرمز پرداخته بود‪ .‬دو روز قبل هم در‬ ‫گزارشــی با عنوان «ارز ترجیحی روغن حذف‬ ‫نشــود‪ ،‬اوضاع همین خواهد بود ‪ /‬نظام توزیع‬ ‫در ایران معیوب اســت» به نقش ارز ترجیحی‬ ‫در بروز این نابســامانی و دیروز در گزارشی با‬ ‫عنــوان دم خروس یا قســم حضرت عباس؟! ‪/‬‬ ‫نگاهی به علل گرانی مــرغ به علل گرانی مرغ‬ ‫پرداخته بود‪.‬‬ ‫ستادیبهنامستادنمایشیتنطیمبازار!‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬ستاد تنظیم بازار اختیاری‬ ‫در رابطــه با تنظیم بازار ندارد و هیچ ابزاری‬ ‫برای اعمال نظارت بر بازار کاال های مختلف‬ ‫در دست این ستاد نیست‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حســینی در جلسه صبح امروز‬ ‫کمیســیون تلفیــق مجلس که بــا موضوع‬ ‫بررســی توزیع و تامین کاال های اساســی‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بایــد مرغ را در اختیار ما بگــذارد تا توزیع‬ ‫کنیم‪ ،​،‬ولی متاسفانه بخشی از مرغ خارج از‬ ‫شبکه توزیع به بازار می اید و قیمت مصوب‬ ‫در ان رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از امــروز مقرر شــد مــرغ در‬ ‫کشــتارگاه قیمت گذاری شود و مسیر ان تا‬ ‫رسیدن به میادین فروش به طور دقیق مورد‬ ‫رصد قرار گیرد‪.‬‬ ‫رزم حســینی افزود‪ :‬همچنین مقرر گشته‬ ‫بــرای رفع نیاز بازار مرغ ‪ 50‬هزار تن از این‬ ‫محصول به کشــور وارد شــود و در اختیار‬ ‫مردم قرار گیرد‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬با اینکــه این موضوع جــزو وظایف‬ ‫وزارت صمت نیســت‪ ،,‬اما تامین میوه برای‬ ‫مردم صورت گرفته و در حال حاضر پرتقال‬ ‫و سیب با قیمت ‪ 11‬تا ‪ 12‬هزارتومان عرضه‬ ‫می شــود‪.‬رزم حســینی افزود‪ :‬البته مالک‬ ‫مغازه های میوه فروشــی باالی شهر نیستند‬ ‫چرا که ان ها سرقفلی سنگین دارند و میوه‬ ‫را به صورت دست چین عرضه می دهند به‬ ‫همیــن دلیل قیمت میــوه در این مغازه ها‬ ‫گران می شود‪.‬‬ ‫دلخوشدرواکنشبهایجادشبههعلیهمجلسبهبهانهمصوبهتخصیصقیر؛‬ ‫رانت خواران‪،‬اختصاصقیربرایمناطقمحرومرابرنمی تابند‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به‬ ‫هــدف از تخصیص قیر برای پروژه های مناطق‬ ‫محروم و بهسازی و ساخت جاده های روستایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه عده ای خاص که در حال‬ ‫سوءاستفاده و رانت از محل قیر هستند‪ ،‬اکنون‬ ‫برنمی تابند که این محصول برای رفاه و اسایش‬ ‫مردم مناطق محروم هزینه شود‪.‬‬ ‫سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‬ ‫ســرا در مجلس‪ ،‬در واکنش به خبری مبنی بر‬ ‫بی توجهی مجلس به پتانســیل صادراتی قیر و‬ ‫کارکرد شــفاف بورس کاال برای کشف قیمت‬ ‫و تامیــن قیر مورد نیاز پــروژه های عمرانی با‬ ‫بــراورد ‪ 4‬میلیون تُنی قیر رایــگان در بودجه‬ ‫سال ‪ 1400‬گفت‪ :‬از مجموع حدود ‪ 20‬میلیون‬ ‫تُن ضایعــات نفت‪ 15 ،‬میلیون تُن نفت کوره و‬ ‫‪ 5‬میلیون تُن هــم وکیوم باتوم(مواد اولیه قیر)‬ ‫بدســت می اید که تا ســال ‪ 95‬مشکلی برای‬ ‫دریافت قیر به منظور اسفالت راه های روستایی‬ ‫و شهرها از ســوی بنیاد مسکن‪ ،‬شهرداری ها و‬ ‫‪ ...‬وجود نداشت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه از سال‬ ‫‪ 96‬قیر به پاالیشــگاه های خصوصی واگذار شد‬ ‫و نه تنها قیمت قیر چند برابر شــد بلکه زمینه‬ ‫ای برای ایجاد فساد هم فراهم شد و باید همین‬ ‫نقطه مورد بررســی قرار بگیرد‪ ،‬که قیمت چرا‬ ‫قیمت قیری که ضایعات و تفاله نفت اســت از‬ ‫‪ 500‬هــزار تومان به حــدود ‪ 8‬میلیون تومان‬ ‫رســید‪.‬دلخوش با تاکید براینکه اکنون وکیوم‬ ‫باتوم و قیر از طریق بازار بورس صادر می شود و‬ ‫ارز حاصل از ان درامدی برای دولت محسوب‬ ‫نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم طی چند سال اخیر‬ ‫برای دریافت قیر و اســفالت راه های روستایی‪،‬‬ ‫مدارس‪ ،‬راه های داخل شــهری و ‪ ...‬سرگردان‬ ‫شده اند‪ ،‬با عرضه قیر در بازار بورس و تشنه نگاه‬ ‫داشــتن پیمانکاران‪ ،‬در نهایت قیر را با قیمت‬ ‫کشورهای همسایه در داخل بفروش رسانده و‬ ‫این موضوع موجب شده تا تنها عده ای خاص در‬ ‫این میان سودجویی کنند‪.‬نماینده مردم صومعه‬ ‫سرا در مجلس با اشاره به هدف از تخصیص قیر‬ ‫در بودجه اظهار کرد‪ :‬براســاس مصوبه مجلس‬ ‫ایــن قیر در اختیار نماینــدگان قرار نمی گیرد‬ ‫بلکــه در اختیار دســتگاه های متولی اســت و‬ ‫میزان تخصیصی قیر بــرای هر بخش در روند‬ ‫توزیع قیر کامال مشخص و شفاف تعیین شده‪،‬‬ ‫متاسفانه عده ای خاص که در حال سوءاستفاده‬ ‫و رانت از محل قیر هســتند‪ ،‬اکنون برنمی تابند‬ ‫که این محصــول برای رفاه و اســایش مردم‬ ‫مناطق محروم هزینه شود‪.‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫حقوقــی قضایی مجلس بیان کرد‪ :‬طبق مصوبه‬ ‫مجلس در ســال ‪ 99‬حدود ‪ 1‬میلیون تُن قیر‬ ‫برای روســتاها‪ ،‬شهرها و ‪ ...‬در نظر گرفته شد‬ ‫که به محض ابالغ قانون توســط مجلس‪ ،‬قیر با‬ ‫قیمت ‪ 4‬میلیــون تومان یک باره به ‪ 8‬میلیون‬ ‫تومــان افزایش یافــت و اکنون باید پرســید؛‬ ‫افزایــش قیمت یک شــب قیر و ســودجویی‬ ‫برخی‪ ،‬رانت و فســاد است یا اســتفاده مردم‬ ‫از این محصول‪ ،‬بنابراین دســتگاه های نظارتی‬ ‫و بازرســی بر روند فروش قیــر‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫ناگهانی و دریافت منابع مالی حاصل از ان باید‬ ‫نظارت دقیقی انجام دهند و ببینند چه کسانی‬ ‫از محل فروش قیر منتفع می شوند‪ ،‬زیرا وزارت‬ ‫نفت اعالم کرده مالک قیر نیســت و در اختیار‬ ‫پاالیشگاه های خصوصی اســت‪.‬دلخوش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایندگان روز گذشــته در کمیســیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی‬ ‫علل افزایش قیمت قیر‪ ،‬شــفاف سازی عملکرد‬ ‫دســتگاه های مربوطه و رانت و فساد موجود در‬ ‫این زمینه کمیته ای را با حضور دســتگاه های‬ ‫نظارتی و اجرایی و مجلس تشکیل دادند‪ .‬با یک‬ ‫محاسبه ساده میزان استفاده قیر در دستگاه ها‬ ‫و مناطق مختلف کشور به راحتی قابل دسترس‬ ‫و محاسبه اســت‪.‬نماینده مردم صومعه سرا در‬ ‫مجلس با بیان اینکه ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫طی امســال بجای تخصیص منابع ریالی برای‬ ‫دریافت قیر‪ ،‬اوراق ‪ 3‬ســاله ارائــه کرده که به‬ ‫موجب این اوراق و افزایش ناگهانی قیمت قیر‪،‬‬ ‫ســهم مردم نصف شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع‬ ‫مصوبه مجلس کامال شفاف بوده و هر شخصی‬ ‫که در این مورد شبهه یا سوالی دارد‪ ،‬ما امادگی‬ ‫برگــزاری نشســت و انجام مناظــر ه در صدا و‬ ‫سیما و رســانه های مختلف برای شفاف سازی‬ ‫را داریم‪.‬سخنگوی کمیســیون حقوقی قضایی‬ ‫مجلس تاکید کرد‪ :‬براســاس مصوبه مجلس ‪4‬‬ ‫میلیون تُن برای اســفالت راه های روســتایی‪،‬‬ ‫داخل شهری‪ ،‬مدارس‪ ،‬مناطق محروم و ‪ ...‬قرار‬ ‫داده شــد که این میزان قیر با قیمت هر تُن ‪8‬‬ ‫میلیون تومان‪32 ،‬هزار میلیارد تومان می شود‬ ‫که باید پرســید این مبلغ در جیب چه کسی یا‬ ‫کسانی می رود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫درمقابلاعتمادشمامسئولیم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4146‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفند‬ ‫‪ 26‬ابان‬ ‫سه شنبه ‪22‬‬ ‫نگاهی به اقدامات بانک سینا در بخش مسئولیت های اجتماعی‬ ‫بانک سینا در راســتای عمل به وظایف و ایفای مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫همچنین کمک به اســیب دیدگان ناشی از بحران ویروس کرونا در کشور‪،‬‬ ‫اقدامات متعددی را در زمینه های مختلف طی چند مرحله به انجام رسانده که‬ ‫نتایج مناسبی نیز به همراه داشته است‪ .‬برخی از این اقدامات بدین شرح است‪:‬‬ ‫های نفتــی‪ ،‬صنایع فــوالد‪ ،‬احداث نیــروگاه های برق‪،‬‬ ‫احداث پایانه ســام فرودگاه بین المللی حضرت امام(ره)‪،‬‬ ‫توســعه خدمات بندری و توسعه بیمارستان ها و نظیر ان‬ ‫نقش ایفا کرده است‪.‬‬ ‫اهدای ‪ 51‬دستگاه امبوالنس‬ ‫به وزارت بهداشت و‬ ‫مراکز بهداشتی مناطق روستایی‬ ‫بانک ســینا با هدف کمک به تجهیز بیمارستانها و حمایت‬ ‫از بیمــاران مبتال به کرونا‪ ،‬تعداد ‪ 24‬دســتگاه امبوالنس‬ ‫را به وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی کشور‬ ‫اهدا نمود‪ .‬پیشــتر نیــز این بانک از محــل بودجه چاپ‬ ‫سررســید و صرفه جویی در هزینه ها بــه منظور تجهیز‬ ‫مراکز درمانی اســتان های مناطق کم برخوردار کشــور‬ ‫تعداد ‪ 27‬دســتگاه امبوالنس به مراکز بهداشــت مناطق‬ ‫مناطق کم برخوردار اهدا کرده بود‪.‬‬ ‫امهال مطالبات بنگاه های تولیدی و‬ ‫تسهیالت گیرندگان‬ ‫بانک سینا در راســتای حمایت از بنگاه های تولیدی و وام‬ ‫گیرندگان که به دلیل شــرایط به وجود امده ناشی از شیوع‬ ‫کرونا دچار اســیب ها و خساراتی شدند‪ ،‬مساعدت هایی در‬ ‫خصوص امهال و وصول اقساط تسهیالت انها در نظر گرفت‪.‬‬ ‫بطوریکــه به دریافت کنندگان وام های قرض الحســنه که‬ ‫قادر به بازپرداخت اقســاط وام خــود در موعد مقرر نبوده‪،‬‬ ‫یا صاحبان کسب و کارهای مشــمول قانون تسهیل تسویه‬ ‫بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشــور که بازپرداخت انها به‬ ‫صورت دفعی بوده‪ ،‬مهلت ‪ 3‬ماهه اعطا نمود‪ ،‬تا پس از ‪ 3‬ماه‬ ‫سررسید تسهیالت‪ ،‬بدهی خود را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫کمک ‪ 50‬میلیارد ریالی به‬ ‫‪ 7‬استان درگیر ویروس کرونا‬ ‫بانک ســینا با توجه به وضعیــت پاندمی روزهای ابتدایی‬ ‫شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬با اقدامی جهادی به منظور حمایت‬ ‫از اقشــار اســیب پذیر جامعه جهت تهیه اقالم مورد نیاز‬ ‫بهداشتی و معیشتی اقشــار کم درامد‪ ،‬مبلغ ‪ 50‬میلیارد‬ ‫ریال کمک نقدی بــه کمیته امداد امام خمینی(ره) برای‬ ‫حمایــت از مددجویــان این کمیته در ‪ ۷‬اســتان گیالن‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬گلســتان‪ ،‬قــم‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬البــرز و مرکزی‪،‬‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫عدم دریافت خودکار‬ ‫اقساط وام قرض الحسنه‬ ‫این بانک همچنین دریافت خودکار اقساط تمامی دریافت‬ ‫کنندگان وام قرض الحســنه را مطابق دستورالعمل ارسالی‬ ‫بانک مرکزی مربوط به اقساط ماه‪‎‬های اسفند ‪ ،98‬فروردین‬ ‫و اردیبهشــت ‪ 99‬غیرفعال و وصول ان را به منظور کاهش‬ ‫مراجعات به شــعب‪ ،‬منوط به درخواســت وام گیرندگان و‬ ‫ترجیحا از درگاه های خدمات بانکداری الکترونیک میســر‬ ‫ساخت و مشــتریانی هم که اقساط انها در این مدت کسر‬ ‫شده و تقاضای برگشت اقساط را داشتند‪ ،‬مطابق با ضوابط‬ ‫بانک در خصوص بازگشت اقساط اقدام شد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ 20‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به طرح های روستایی‬ ‫بانک ســینا در ســال های اخیر طی انعقــاد تفاهم نامه‬ ‫همکاری جهت اعطای تســهیالت اشــتغالزایی روستایی‬ ‫یارانه دار با معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬بنیاد علوی و استانداری ها‪ ،‬اعتباری‬ ‫بیش از ‪ 20‬هزار میلیارد ریال را به ‪ 4400‬طرح اشتغالزایی‬ ‫روستایی در استان های مختلف اختصاص داده که زمینه‬ ‫اشــتغال بیش از ‪ 17‬هزار نفر از جوانــان جویای کار در‬ ‫مناطق روستایی کشور فراهم شده است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 2‬باب مدرسه در قلعه گنج‬ ‫ایــن بانک با تامین هزینه های الزم از محل صرفه جویی‬ ‫در هزینــه ها و همچنیــن کمک های کارکنــان‪ ،‬زمینه‬ ‫احداث دو باب مدرســه در شهرســتان قلعه گنج استان‬ ‫کرمان به مبلغ حدود ‪ 19‬میلیارد را فراهم اورده تا زمینه‬ ‫رشــد و شکوفایی استعداد اینده سازان این منطقه از مرز‬ ‫و بوم میهن اســامی بیشتر از قبل محقق گردد‪ .‬مقدمات‬ ‫احداث ســومین مدرســه در شهرســتان اهرم روستای‬ ‫قباکلکی اســتان بوشهر به مبلغ ‪ 10‬میلیارد ریال نیز اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اهدای ‪ 950‬دســتگاه تبلت به دانش اموزان بی بضاعت‬ ‫بانک سینا در اقدامی انساندوستانه و خیرخواهانه با توجه‬ ‫به شــیوع ویروس کرونا در راستای کمک به توانمندی در‬ ‫حــوزه اموزش و پرورش و بهــره مندی دانش اموزان بی‬ ‫بضاعت از فضــای اموزش مجازی‪ ،‬تعداد ‪ 300‬دســتگاه‬ ‫تبلــت خریــداری و طــی مراســمی با حضــو مدیر کل‬ ‫بهزیســتی اســتان تهران به دانش اموزان تحت پوشش‬ ‫این ســازمان اهدا شد‪ .‬این بانک همچنین در حال تهیه و‬ ‫خریداری ‪ 650‬دســتگاه تبلت دیگر جهت اهدا به دانش‬ ‫اموزان تحت پوشــش کمیته امــداد حضرت امام(ره) در‬ ‫استانها می باشد‪.‬‬ ‫مرخصــی و حقوق کارکنان بانــک – اهدای بیش از ‪10‬‬ ‫روز از ســوی برخــی کارکنان‪ -‬و ‪ 1800‬بســته از محل‬ ‫بودجه مســئولیت های اجتماعی‪ ،‬زمینــه تهیه و اهدای‬ ‫‪ 3800‬بســته معیشتی شــامل برنج ایرانی‪ ،‬خرما‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫چــای‪ ،‬پنیر‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوشــت و قند و‬ ‫شــکر به نیازمندان را با همکاری بســیج سازندگی سپاه‬ ‫پاســداران انقالب اســامی تهران بزرگ فراهم کرد‪ .‬این‬ ‫بانــک همچنین تعداد ‪ 65000‬ماســک جهت ســربازان‬ ‫میهن اســامی تهیه و به این عزیزان اهدا کرد‪.‬‬ ‫تامین هزینه تولید ‪ 912000‬فقره‬ ‫کارت هدیه جهت اهدا به‬ ‫اقشار فعال در کسب و کارهای خرد‬ ‫بانــک ســینا هزینــه تولیــد ‪ 912000‬کارت هدیــه به‬ ‫درخواســت بنیاد مســتضعفان را بــه ارزش ‪ 24‬میلیارد‬ ‫ریال جهت توزیع بین اقشــار زحمتکش فعال در کسب و‬ ‫کارهــای خرد نظیر کولبران و پاکبانان که به دلیل کرونا‪،‬‬ ‫دچار اسیب های جدی شده اند‪ ،‬فراهم ساخت‪.‬‬ ‫عدم اعمال ضوابط قانونی برای دارندگان‬ ‫چک های برگشتی‬ ‫پیــرو مصوبــه بانک مرکــزی جمهوری اســامی ایران‪،‬‬ ‫صادرکنندگان چک هایی که سررســید انها در بازه زمانی‬ ‫اول اســفند ‪ 98‬تا ‪ 31‬اردیبهشــت ‪ 99‬بــوده و به علت‬ ‫هزینه های درمانی بیماران نیازمند در قالب طرح احسان شرایط حاصل از شــیوع کرونا دچار برگشتی شده اند‪ ،‬به‬ ‫تا ســقف ‪ 500‬میلیــارد ریال بودجه‪ ،‬اعطــای وام قرض مدت ‪ 3‬ماه از اعمال محرومیت های بانکی معاف شــدند‪.‬‬ ‫الحســنه به خانــواده های معزز شــهدای واالمقام مدافع‬ ‫توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برای‬ ‫حرم و سربازان حریم والیت‪ ،‬در قالب طرح ایثار تا سقف‬ ‫کاهش ترددها‬ ‫‪ 1000‬میلیــارد ریال‪ ،‬اعطای وام به مرزبانان غیور و جان‬ ‫برکف و همچنین پرستاران و کادر درمان شاغل در بخش بانک ســینا برای کمک به مدیریت بحران و پیشگیری‬ ‫های کرونایی بیمارســتان ها و مددکاران اسایشگاه ها در از شــیوع کرونا و کاهش تــردد مراجعیــن‪ ،‬اقدامات‬ ‫قالب طرح کریمانه تا ســقف بودجه ‪ 1200‬میلیارد ریال موثــری را در جهــت کاهــش مراجعــات حضوری به‬ ‫شــعب به عنوان یکی از کانونهای تجمع ویروس کرونا‬ ‫از دیگر اقدامات بانک در این بخش است‪.‬‬ ‫در ‪ 11‬ماهه اول ســال ‪ 1399‬تعــداد ‪ 56000‬فقره وام از طریــق ایجاد تغییرات در برخــی خدمات بانکداری‬ ‫قرض الحســنه بالغ بر ‪ 6800‬میلیارد ریال از ســوی این الکترونیــک انجام داد‪ .‬این بانک در راســتای فرهنگ‬ ‫ســازی و ترغیب مشــتریان بــه اســتفاده از خدمات‬ ‫بانک به واجدین شرایط پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بانکداری الکترونیک‪ ،‬نســبت به افزایش سقف برداشت‬ ‫وام قــرض الحســنه ازدواج از ســوی این بانک وجه نقــدی در دســتگاه های خودپرداز تا ســقف ‪5‬‬ ‫با لغ بر ‪ 20000‬فقره بــه مبلغی حدود ‪ 4500‬میلیارد میلیــون ریــال در روز اقدام نمــود و ســقف انتقال‬ ‫ریال‪ ،‬تســهیالت به اسیب دیدگان ناشی از ویروس وجــه شــتابی و درون بانکی از طریق دســتگاه های‬ ‫کرونا شــامل ‪ 6100‬فقره به مبلغ ‪ 950‬میلیارد ریال خودپــرداز و درگاه های اینترنتــی را پس از چندین‬ ‫و تســهیالت خرید خودرو مددجویان کمیته امداد مرحلــه بــه مبلــغ ‪ 100‬میلیون ریال در شــبانه روز‬ ‫حضرت امام(ره‪ 9‬نیز به تعــداد ‪ 795‬فقره به مبلغ افزایــش داد‪ .‬همچنیــن به جهت تامیــن رضایتمندی‬ ‫‪ 119‬میلیارد ریال بوده اســت‪.‬بر اساس انعقاد تفاهم مشــتریان عزیز‪ ،‬امکان فعال سازی غیرحضوری همراه‬ ‫نامه بانک با کمیته امــداد امام خمینی(ره) به مبلغ بانــک و اینترنــت بانک را فراهم ســاخته و متقاضیان‬ ‫‪ 200‬میلیارد ریال و ســازمان بهزیستی به مبلغ ‪ 100‬بــدون مراجعــه حضوری به شــعب‪ ،‬مــی توانند این‬ ‫میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیالت به مددجویان خدمــات را فعــال نماینــد‪ .‬تمدیــد خــودکار تاریخ‬ ‫معرفی شده از سوی سازمان های مذکور‪ ،‬از مهر ماه انقضــای کارت های بانکــی نیز از دیگــر برنامه های‬ ‫ســال جاری پرداخت اینگونه تسهیالت شروع شده این بانک بوده است‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ 30‬میلیارد ریال‬ ‫به ازادی زندانیان غیرعمد‬ ‫اهدای ‪ 3800‬بسته معیشتی‬ ‫بانک ســینا در راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی‬ ‫به نیازمندان و ایتام‬ ‫و در تــداوم فعالیت هــای خیرخواهانه خود‪ ،‬نســبت به‬ ‫بانــک ســینا با اختصــاص مبلغــی حــدود ‪ 18‬میلیارد ازادســازی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد اقدام کرد‪.‬‬ ‫ریال طی ‪ 2‬مرحله شــامل ‪ 2000‬بســته از محل اهدای ایــن بانک طی همکاری با ســتاد دیه کشــور‪ ،‬مبلغ ‪30‬‬ ‫میلیارد ریــال را جهت ازادی زندانیــان جرایم غیرعمد است‪.‬‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫پرداخت وام قرض الحسنه‬ ‫بر اساس شــان و منزلتی که اســام برای قرض الحسنه‬ ‫قائل اســت‪ ،‬بانک ســینا یکی از اســتراتژی ها و اولویت‬ ‫هــای مهم خود را ترویج این ســنت نیک الهی قرار داده‬ ‫است‪ .‬در همین راستا طرح های تسهیالتی قرض الحسنه‬ ‫متعددی در این بانک به اجرا گذاشــته شده از ان جمله‬ ‫می توان به مهرافرین‪ ،‬نیکو و مواسات اشاره کرد‪ .‬پوشش‬ ‫تاثیرگذاری بر اقتصاد‬ ‫بانک ســینا با هدف کمک به توســعه متــوازن اقتصادی‬ ‫کشور ســعی نموده با تامین مالی پروژه های ملی همسو‬ ‫و همقدم با ســایر بنگاه ها و نهادهای اقتصادی سهمی در‬ ‫رونق و شــکوفایی اقتصاد کشــور ایفا نماید به طوری که‬ ‫طی ســالیان گذشــته با پرداخت مبلغ ‪ 94‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت درتوسعه و ساخت ازادراه ها نظیر ازادراه‬ ‫تهران شــمال‪ ،‬شــرکت های نفت و گاز و توسعه میدان‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4146‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از معدن دالی از اعتراض روستاییان تا موافقت مسئوالن‬ ‫امیر محمد ســبحانی نیا کارگردان مستند دالی در نشست خبری روز دوشنبه ‪ 25‬اسفند در‬ ‫خصــوص بهره برداری از معدن مس دالی گفت‪ :‬معدن دالی در شهرســتان دلیجان به دلیل‬ ‫اعتراضات اهالی روستای راوه‪ ،‬در اغاز فعالیت با چالش هایی مواجه شده است‪.‬‬ ‫متاســفانه بهره بردار به عنوان پیمانکار دولت تا به امروز به علت حضور عده ای کارشــکن و‬ ‫ســودجو و با توجه به ســرمایه گذاری های عظیم‪ ،‬امکان بهره برداری از معدن را پیدا نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬با گذشــت چندین ســال از دریافت مجوز بهره برداری و هزینه های زیاد‬ ‫برای اســتخراج از معدن ‪ ،‬هنوز کار به روال عادی پیش نرفته اســت و این امر موجب بوجود‬ ‫امدن اخالل در نظام اقتصادی کشور شده است‪ .‬این معدن تمامی مجموزهای الزم از جمله‬ ‫مجوز ســازمان انرژی اتمی را از دهه ‪ ۸۰‬دریافت کرده اســت اما تا به امروز فعالیتی در ان‬ ‫شروع نشده است‪ .‬درواقع سال ‪ ۹۲-۹۱‬مجوز بهره برداری از ان از سوی شورای عالی معادن‬ ‫صادر شد اما کار اجرایی شروع نشده است‪.‬‬ ‫ســبحانی نیا در رابطه با موافقت ســازمان های دولتی در خصوص بهــره برداری از معدن‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت معدن خسارتی به اراضی اطراف و ساکنان روستای پیرامون ان با وجود فاصله‬ ‫‪ ۸‬کیلومتر وارد نمی کند و شــرکت اب منطقه‪ ،‬اداره کل منابع طبیعی و همچنین ســازمان‬ ‫صمت‪ ،‬موافقت خود را به بهره برداری از معدن اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مطالبات روستاییان و مخالفت انان در خصوص بهره برداری از معدن به دلیل اطالعات غلط‬ ‫است که به انان داده اند‪.‬وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬اماده ایم تا شکوفایی روستا را بعد از بهره‬ ‫برداری از معدن تضمین کنیم‪ .‬تاسیس واحد بهداری‪ ،‬اسفالت جاده های روستا از پیشنهادات‬ ‫ما بوده که هم زمان طرح های عمرانی را در توسعه روستا پیش ببریم‪.‬همچنین قول دادیم با‬ ‫اغاز بهره برداری از معدن و تحویل ماده اولیه به صنایع پایین دســتی کشور‪ ،‬عوارض وصول‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری روستا واریز شود‪.‬‬ ‫وی در ادمه تاکید کرد که بهره بردار از ســال ‪ ۹۱‬دارای پروانه بهره برداری است ومجوزهای‬ ‫الزم را دارد و تمامی مراحل برای فعالیت را طی کرده است‪.‬‬ ‫در خصوص پتانســیل معدن مس دالی گفت‪ :‬ایــن معدن ‪ ۵‬میلیون تن ذخیره قطعی و ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن ذخیره تخمینی دارد‪ .‬عیار ان نیم دهم درصد است و با توجه به واحد فراوری که‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬مس کنستانتره با عیار ‪ ۳۰‬درصد تولید می کنیم‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬ســال روی معدن ســرمایه گذاری شده اســت‪ .‬اکتشــافات تکمیلی و مطالعات‬ ‫کارشناســی انجام گرفته و در رابطه با واحد فراوری که نوعی اب شــویی مس اســت‪ ،‬هیچ‬ ‫ماده شــیمیایی در ان وجود ندارد و برای راه اندازی این واحد فراوری سرمایه گذاری باالیی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫قاضی زاده نماینده ســابق مجلس شــورای اســامی در خصوص بهره برداری از معادن در‬ ‫حاشــیه این نشســت خبری گفت‪ :‬در بخش معادن مشــکالت زیادی وجود دارد؛ از جمله‬ ‫عدم امنیت ســرمایه گــذاری در بخش معدن‪ ،‬نبود پنجره واحــد در زنجیره معدن و تولید‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬فرســوده بودن ماشــین االت معدنی‪ ،‬عدم تشکیل شــورایعالی معادن استان‬ ‫هــا‪ ،‬کند بودن روند بررســی پرونــده ها ‪ ،‬اختصــاص مجوزها و پروانه هــای بهره برداری‬ ‫به ژن های خوب یا افراد خاص‬ ‫‪ ۱۶‬درصد معادن کشــور توسط ســازمان انرژی اتمی بلوکه شده است بسیاری از معادن در‬ ‫برخی اســتان ها تعطیل شده اند‪ .‬اگر قرار است ذخایر در معدنی جایگزین درامدهای نفتی‬ ‫شود؛ لذا باید پنجره واحد زنجیره معدن و صنایع معدنی تشکیل و راه اندازی شود ‪ .‬در سال‬ ‫«جهش تولید» تمامی دســتگاه ها و سازمان ها ملزم هستند برای تحقق این شعار که توسط‬ ‫مقام معظم رهبری نامگذاری شده است تالش کنند‪« .‬جهش تولید» محقق نمی شود مگر با‬ ‫افزایش تولید؛ لذا دستگاه ها و سازمات ها نباید مانع تراشی کند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316001005275‬مورخ ‪ 99/11/2‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضــی اقای حســین اهن خــای فرزند کیومــرث بشــماره شناســنامه ‪ 3350‬کد ملی‬ ‫‪ 3257217765‬صادره از کرمانشاه در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪59.86‬‬ ‫متــر مربع در محدوده پالک باقی مانده ‪ 94‬اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشــاه به‬ ‫ادرس کرمانشــاه ‪ 22‬بهمن بلوار گلریزان کوی ‪ 333‬درب ســوم سمت چب خریداری از‬ ‫مالک رســمی مشــاعی اقای عبداهلل چاله چاله محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫‪.‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪/2617 .‬م الف‪12/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫محمدعباسی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫تصویب نامهدولتبرایاجرایطرح هایافزایشتولیدپروپیلنوپیشرانابالغشد‬ ‫تصویب نامه هیئت وزیران با هــدف افزایش تولید‬ ‫محصول باارزش پروپیلن و مدیریت متانول تولیدی‬ ‫در کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی حدود یک سال‬ ‫اســت که با تعریف طرح های راهبردی برنامه ریزی‬ ‫مطلوبی برای گام چهارم توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫بــا هدف تقویت پایداری صنعت را در همه ابعاد در‬ ‫دستور کار قرار داده و اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ریل گذاری توسعه صنعت پتروشیمی در گام چهارم‬ ‫توسعه براســاس موجودی خوراک تا ‪ ۱۴۰۶‬انجام‬ ‫شده اســت‪ .‬با بررســی خوراک های قابل دریافت‬ ‫از صنعــت نفت در ســال های اینده و اســتفاده از‬ ‫محصوالت پایه به عنوان خوراک و همین طور بررسی‬ ‫میزان واردات محصوالت پتروشــیمی و نیاز صنایع‬ ‫پایین دستی‪ ۳۰ ،‬طرح راهبردی برای تحقق توسعه‬ ‫پایدار و تعریف شده اند که طرح های راهبردی شامل‬ ‫سه گروه خوراک ترکیبی‪ ،‬تولید پروپیلن و طرح های‬ ‫پیشران می شوند‪.‬‬ ‫طرح های پیشــران در چهــار زنجیــره پروپیلن‪،‬‬ ‫متانول‪ ،‬اتیلن و بنزن با هدف ایجاد تنوع در ســبد‬ ‫محصوالت‪ ،‬توســعه زنجیره ارزش‪ ،‬کاهش واردات‪،‬‬ ‫تامین خوراک صنایع پایین دستی و افزایش ارزش‬ ‫محصوالت تعریف شــده اند که بــا توجه به حجم‬ ‫ســرمایه گذاری پاییــن و مصرف کــم اب‪ ،‬اجرای‬ ‫این طرح ها در مناطق مختلف کشــور برای امایش‬ ‫سرزمینی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫طرح هــای تولید پروپیلن به منظور افزایش ظرفیت‬ ‫پروپیلن در کشور و توسعه زنجیره این محصول اجرا‬ ‫می شوند؛ هم اکنون در بخش پاالیشگاه و پتروشیمی‬ ‫حدود ‪ ۹۵۰‬هزار تن پروپیلن در کشور تولید می شود‬ ‫و اجرای این طرح ها ســبب افزایــش این مقدار به‬ ‫حدود ‪ ۴.۵‬میلیون تن می شود که می تواند بهترین‬ ‫خبر برای صنعت پتروشیمی کشور باشد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬هیئــت وزیــران ایین نامه احداث‬ ‫واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی برای‬ ‫انتقال پروپیلن تولیدی به کشور را ‪ ۱۷‬اسفندماه ‪۹۹‬‬ ‫تصویب و در ‪ ۲۳‬اسفندماه ابالغ کرد‪.‬‬ ‫متن ابالغیه تصویب نامه هیئت وزیران که ازســوی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪99/12/10 -4915‬صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امــالک مــورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایــی تقدیم نمایند‪-1..‬اقای‬ ‫توحید حاجی محمدی به ش ش‪ 827‬و کدملی ‪ 2830354257‬صادره بازرگان ف اسماعیل‬ ‫در در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪11385‬مترمربع بشماره ‪ 293‬فرعی‬ ‫از ‪-5‬اصلی واقع در اســتان اذربایجان غربی بخــش حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت‬ ‫حسن محمدزاده ‪ -‬کالسه ‪97-339‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪-1399/12/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪99/12/10 -4914‬صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫ثبت اســناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪-1..‬اقای مهرداد عبداله‬ ‫زاده به ش ش یک و کدملی ‪ 2830824091‬صادره ماکو ف احمد در ‪ 8908‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 79880‬ســهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 79880‬مترمربع قسمتی‬ ‫از شــماره فرعی از ‪-6‬اصلی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق‬ ‫زراعی فرج اله محمدی گجوت ‪ -‬کالسه ‪99-207‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪-1399/12/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪99/12/09 -4906‬صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫ثبت اســناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪-1..‬خانم نجیبه سیار به‬ ‫ش ش ‪ 69‬و کدملی ‪ 2830955129‬صادره ماکو ف اســماعیل در ‪ 1800‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪ 33675‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ‪ 33675‬مترمربع‬ ‫قسمتی از شماره فرعی از ‪-23‬اصلی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و‬ ‫از مالکیت مشاعی متقاضی و از نسق زراعی محمد نقی زاده ‪ -‬کالسه ‪99-121‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪-1399/12/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫گفت‪ :‬پنج طرح از سبد طرح های جهش دوم‬ ‫صنعت پتروشــیمی در بهار ‪ ،۱۴۰۰‬عملیاتی‬ ‫می شــوند‪.‬به نقــل از شــرکت ملــی صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬امیر وکیل زاده با بیان این مطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫روند عملیات اجرایــی و بهره برداری برخی از‬ ‫طرح ها با موانع و مشــکالتی روبه رو شده بود‪،‬‬ ‫امــا با تالش های صورت گرفته ســاخت هیچ‬ ‫طرحی متوقف نشده اســت‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫در بهــار ســال اینده پنج طــرح باقیمانده از‬ ‫‪ ۱۷‬طرح برنامه ریزی شــده برای سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫بهره برداری کامل می رسند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬طرح های پتروشــیمی سبالن‪،‬‬ ‫فاز ‪ ۱‬مسجدسلیمان‪ ،‬پارســیان سپهر‪ ،‬فاز ‪۱‬‬ ‫ارتا انرژی و فاز نخســت طــرح پتروکیمیای‬ ‫ابن ســینا در بهار سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری‬ ‫می رســند‪.‬مدیر طرح های شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی با بیــان اینکه توســعه زنجیره‬ ‫ارزش بــه عنوان یــک راهبرد مــورد توجه‬ ‫ویژه ای قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال ان هســتیم‬ ‫که زنجیره را در ابعاد مختلف توســعه دهیم‬ ‫تا افــزون بر جلوگیری از خام فروشــی‪ ،‬تنوع‬ ‫ســبد محصوالت پتروشــیمی و ارزش افزوده‬ ‫باالتری ایجاد شود‪.‬امســال برای تحقق جهش‬ ‫دوم صنعت پتروشیمی ‪ ،‬پتروشیمی های کاوه‪،‬‬ ‫هگمتانه‪ ،‬میاندواب‪ ،‬کیمیای پارس خاورمیانه‪،‬‬ ‫لردگان‪ ،‬فاز یک پتروشــیمی بوشــهر‪ ،‬واحد‬ ‫تولید کاتالیســت لرستان‪ ،‬ســولفات پتاسیم‬ ‫پتروشــیمی ارومیــه‪ ،‬پاالیــش گاز بیدبلند‬ ‫خلیج فــارس‪ ،‬فــاز دوم پتروشــیمی ایالم و‬ ‫پتروپاالیش کنگان به جمع پتروشــیمی های‬ ‫کشور پیوسته اند‪.‬‬ ‫ازمون توانمندسازی کارکنان قرارداد مدت موقت‪ ،‬شامل کارکنان بخش‬ ‫خصوصینمی شود‬ ‫اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به گزارش «ازمون صوری‪ ،‬استخدام واقعی» منتشر شده در باشگاه‬ ‫خبرنــگاران جوان توضیحاتی برای تنویر افــکار عمومی ارائه داد و تاکید کرد‪ :‬ازمون توانمندســازی‬ ‫کارکنان قراردادمدت موقت‪ ،‬شامل کارکنان بخش خصوصی نمی شود‪.‬‬ ‫متن توضیحات وزارت نفت به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«نظر به انتشار گزارشی در باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره اعتراض کارکنان شرکت های واگذار شده به‬ ‫بخش خصوصی نســبت به نبود امکان شرکت در ازمون توانمندسازی کارکنان قرارداد مدت موقت به‬ ‫استحضار می رساند‪ ،‬در مجموعه وزارت نفت به منظور بهبود وضع و رشد و توانمندسازی کارکنان شاغل‬ ‫به صورت قرارداد مدت موقت‪ ،‬اقدام هایی برای ارزیابی وضع کارکنان موصوف از طریق برگزاری ازمون‬ ‫انجام پذیرفت‪ .‬به این ترتیب برگزاری ازمون یادشده با هدف جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید‬ ‫یا تبدیل وضع نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی در مجموعه وزارت نفت صورت نپذیرفته و اصوال‬ ‫براســاس ضوابط ابالغی ماده (‪ )۳۱‬قانون اجرای سیاست های کلی اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی درخواست‬ ‫مطروحه به لحاظ نبود ارتباط اســتخدامی بین کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شــده با دستگاه های‬ ‫اجرایی فاقد موضوعیت بررسی است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است صرف نظر از موارد فوق اکنون هرگونه جذب و به کارگیری متقاضیان خدمت در صنعت‬ ‫نفت تنها از طریق مراجعه به ســامانه اطالعاتی فارغ التحصیالن دانشــگاهی به نشانی ‪jad.mop.ir‬‬ ‫و طــی مراحل مختلف ارزیابی و مصاحبه بر مبنای اولویت های تعیین شــده و طبق مقررات و ضوابط‬ ‫مجری در صنعت نفت قابلیت بررسی خواهد داشت‪».‬‬ ‫برپایی نمایشگاه عکس دستاوردهای شرکت ملی نفت در مجلس‬ ‫نمایشــگاه عکس عملکرد هشت ســاله شرکت ملی نفت ایران صبح روز دوشــنبه (‪ ۲۵‬اسفندماه) در‬ ‫ســاختمان مجلس شورای اسالمی اغاز به کار کرد‪.‬به گزارش شــانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در سال های ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۴۰۰‬در قالب عکس و طرح های‬ ‫اینفوگرافیک (دوشــنبه‪ ۲۵ ،‬اســفندماه) با حضور جمعی از اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی اغاز به کار کرد‪.‬در این نمایشگاه‪ ،‬دســتاوردهای شــرکت ملی نفت ایران در حوزه ‬ ‫طرح های تولیدی‪ ،‬میدان های نفت و گاز‪ ،‬حمایت از ســاخت داخل‪ ،‬عمل به مســئولیت های اجتماعی‬ ‫در مناطق نفت خیز‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬احداث خط لوله اســتراتژیک انتقال نفت گوره به جاســک‪ ،‬پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬غرب کارون و ازادگان‪ ،‬افزایش تولید هزار میلیون متر مکعبی گاز‪ ،‬پروژه های نگهداشت تولید‪،‬‬ ‫اکتشاف‪ ،‬صادرات‪ ،‬کاهش فلرینگ‪ ،‬قرارداد با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و دیگر اقدام های و‬ ‫دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در معرض دید نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی (مرحله دوم)‬ ‫شماره ‪99/105‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99/133‬‬ ‫ت‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫توضیحات وزارت نفت به یک گزارش‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانــون و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره‪ 4913‬و ‪99/12/10 -4929‬صادره هیــات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیــان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از اخذ رســید‬ ‫ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم‬ ‫نماینــد‪-1 .‬اقای علی یحیی زاده به ش ش‪ 449‬و کدملــی ‪1754891179‬صادره مرکزی‬ ‫ف ســهراب در ‪ 1000‬ســهم مشاع از ‪ 76000‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ 76000‬مترمربع قســمتی از شــماره‪ -‬فرعی از ‪-6‬اصلی واقع در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی فرج اله محمدی گجوت‬ ‫ کالسه ‪99-372‬‬‫‪-2‬اقای پرویز ســلیمان زاده به ش ش‪ 278‬و کدملی‪2919641018‬صادره اواجیق‬ ‫ف ســلطانعلی در ‪ 1000‬سهم مشــاع از ‪ 76000‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مســاحت ششــدانگ ‪ 76000‬مترمربع قسمتی از شــماره‪ -‬فرعی از ‪-6‬اصلی واقع در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی فرج اله محمدی گجوت‬ ‫ کالسه ‪99-430‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪-1399/12/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫بهره برداریاز‪ ۵‬طرحپتروشیمی‬ ‫در بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬واگذاری یــک واحد اپارتمان در طبقه اول واقع‬ ‫در خیابان امام خمینی جنب اتش نشــانی ‪ ،‬مطابق شــرح خدمات مندرج در‬ ‫اسناد و مدارک و شرایط مزایده منضم‬ ‫مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده‪ :‬جمعا مبلغ ‪( 200/000/000‬دویســت‬ ‫میلیــون ریــال) به صورت ضمانتنامــه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا‬ ‫سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1400/1/24‬از اداره پیمان‬ ‫و رســیدگی ‪ ،‬مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریــخ ‪ 1400/1/26‬و‬ ‫بازگشــایی پاکتها در مورخ ‪ 1400/1/29‬در محل شهرداری کاشان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ هــر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده ‪ ،‬حاضر به انجــام معامله در مهلت‬‫مقرر نشوند ‪ ،‬سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشــد و شهرداری‬‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪031 -55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان ‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫نوب‬ ‫اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانــون و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪99/12/10 -4920‬صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫ثبت اســناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪-1.‬اقای بهزاد مصطفی‬ ‫زاده به ش ش‪ 146‬و کدملی ‪ 2919735187‬صادره ف صفرعلی در ‪ 2761‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 30157‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ‪ 30157‬مترمربع‬ ‫قســمتی از شــماره‪ 138‬فرعی از ‪-10‬اصلی واقع در اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی اروجعلی جعفرقلی زاده ‪ -‬کالسه ‪99-248‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪-1399/12/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اســحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری به‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی ابالغ شده به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«هیئت وزیران در نشســت ‪ ۱۷/۱۲/۹۹‬به پیشنهاد‬ ‫وزارت نفت و به اســتناد اصل یکصدوسی وهشــتم‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬با هدف ایجاد‬ ‫زیرساخت های الزم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد امایش‬ ‫سرزمینی از طریق اجرای طرح های پیشران صنعت‬ ‫پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول‪/‬‬ ‫پروپیلن‪ ،‬تصویب کرد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره برداری‬ ‫از متانول مازاد تولیدی در کشور و به منظور تبدیل‬ ‫متانول بــه پروپیلن و تکمیل زنجیــره ارزش این‬ ‫محصــول راهبردی و نیز با هــدف انتقال پروپیلن‬ ‫تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و‬ ‫کاهش واردات مشتقات پروپیلن‪ ،‬اقدامات زیر توسط‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬از محل منابع داخلی‬ ‫انجام می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایجاد زیرساخت های الزم برای احداث یک پارک‬ ‫اختصاصی تولید پروپیلن در منطقه عسلویه مشتمل‬ ‫بر تامین و اماده ســازی زمین‪ ،‬احــداث مخازن و‬ ‫تاسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای‬ ‫تبدیل متانول پروپان به پروپیلن با اولویت استفاده از‬ ‫خوراک متانول در مجموع به ظرفیت (‪ )۱.۵‬میلیون‬ ‫تن در ســال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن به‬ ‫منطقه عمومی مرودشت استان فارس‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ســاخت یک خط لوله انتقال پروپیلن به طول‬ ‫حــدود (‪ )۴۵۰‬کیلومتر با ظرفیت انتقــال (‪)۱.۵‬‬ ‫میلیون تن در ســال پروپیلن از عسلویه به منطقه‬ ‫مرودشت استان فارس با دسترسی به بزرگراه و راه‬ ‫اهن‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ساخت مخازن ذخیره سازی و تاسیسات بارگیری‬ ‫پروپیلن در منطقه مرودشت استان فارس‬ ‫‪ -۴‬ایجاد زیرســاخت های الزم برای ساخت پارک‬ ‫اختصاصی تولیــد پروپیلن از گاز طبیعی (‪)GTP‬‬ ‫در منطقــه امیراباد مازندران مشــتمل بر تامین و‬ ‫اماده سازی زمین‪ ،‬احداث مخازن و تاسیسات انتقال‬ ‫پروپیلــن به منظور اســتقرار واحدهای تبدیل گاز‬ ‫طبیعی به پروپیلــن در مجموع به ظرفیت (‪)۴۰۰‬‬ ‫هزار تن در سال و احداث تاسیسات انتقال پروپیلن‬ ‫به منطقه عمومی دامغان‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ســاخت خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود‬ ‫(‪ )۲۰۰‬کیلومتر و با ظرفیــت انتقال حدود (‪)۴۰۰‬‬ ‫هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیراباد مازندران‬ ‫به منطقه عمومی دامغان با دسترســی به بزرگراه و‬ ‫راه اهن‪.‬‬ ‫تبصره‪-‬اولویــت ســاخت مخازن ذخیره ســازی و‬ ‫تاسیس بارگیری مذکور در جزءهای (‪ )۳( ،)۱‬و (‪)۴‬‬ ‫این بند‪ ،‬با سرمایه گذاری توسط بخش های خصوصی‬ ‫و تعاونی است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ســرمایه گذاری مــورد نیــاز بــرای احــداث‬ ‫زیرســاخت های مرتبط با جزءهای (‪ )۱‬تا (‪ )۵‬بند‬ ‫(الف) این تصویب نامه توســط شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی با توجه به مــاده (‪ )۸۷‬قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ‪ – ۱۳۸۰‬به‬ ‫تصویب شورای اقتصاد می رسد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬تکمیل و اتمــام خطوط انتقال موضوع این‬ ‫تصویب نامه منوط به پیشرفت فیزیکی مجتمع های‬ ‫تولیدکننده پروپیلن به میزان چهل درصد می باشد‪.‬‬ ‫پ‪ -‬وزارت نفت مکلف است نحوه بهره برداری‪ ،‬تعمیرات‬ ‫(‪ ،)O&M‬بازســازی‪ ،‬تعمیرات اساســی و حفاظت‬ ‫فیزیکی از تمام خطوط انتقال و تاسیسات مربوط و‬ ‫نیز مخازن اختصاصی و تاسیسات بارگیری پروپیلن‬ ‫در انتهای خط انتقال را از تاریخ شروع بهره برداری به‬ ‫صورتی که هیچ گونه بار مالی به شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی تحمیل نشود‪ ،‬تعیین کند‪ .‬به منظور ایجاد‬ ‫انگیزه برای سرمایه گذاران طرح های پایین دستی‪ ،‬در‬ ‫تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره سازی پروپیلن در‬ ‫تاسیسات موضوع این تصویب نامه که توسط شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی ایجاد می شود‪ ،‬هزینه های‬ ‫سرمایه گذاری منظور نخواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬تاسیسات انتقال اتیلن غرب مشمول حکم‬ ‫این بند می شود‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ایین نامه اجرایی تبصره اصالحی بند (ب) قانون‬ ‫هدفمند کردن یارانه ها‪ ،‬موضوع جزء(‪ )۴‬بند (الف)‬ ‫ماده (‪ )۱‬قانون الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت (‪– )۲‬مصوب ‪-۱۳۹۳‬‬ ‫موضوع تصویب نامه شــماره ‪/۷۳۳۱۲‬ت‪ ۵۲۲۵۲‬ﻫ‬ ‫مورخ ‪ ۱۳۹۴/۶/۸‬به شرح زیر اصالح می شود‪:‬‬ ‫‪-۱‬در مــاده (‪)۲‬؛ واژه «داخلــی» حــذف و عبارت‬ ‫«سرمایه گذاری های الزم را همراه با تامین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز این واحدها انجــام می دهند‪ ».‬به عبارت‬ ‫«مواد اولیه مــورد نیاز این واحدها را تامین کنند»‬ ‫اصالح می شود‪.‬‬ ‫‪-۲‬ماده (‪ )۳‬به شــرح زیر اصــاح و در ردیف (‪)۲‬‬ ‫جــدول ماده مذکور‪ ،‬عبــارت «دیگر مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته نیز که» به عبارت «دیگر مناطقی که»‬ ‫اصالح می شود‪:‬‬ ‫ماده ‪ -۳‬تخفیف پلکانــی به معنای اعمال تخفیف‬ ‫در قیمت خوراک هــای گاز و مایع مصرفی صنایع‬ ‫تولیدکننده مواد پایه (باالدســتی) پتروشــیمی به‬ ‫شــرط تامین خوراک تولیدکننــدگان محصوالت‬ ‫میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش است‪.‬‬ ‫این صنایع در صورتی که به نحوی خوراک واحدهای‬ ‫مراحل اول تا سوم یادشده در بند (د) ماده (‪ )۱‬این‬ ‫ایین نامه را تامین کنند‪ ،‬به نسبت میزان سهم خود‬ ‫در تامین خوراک و برحسب محل استقرار واحدهای‬ ‫مراحل اول تا سوم در مناطق عادی یا کمتر توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز‬ ‫و خوراک مایع براساسجدول زیر برخوردار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک‬ ‫واحدهای تولیدکننده الفیــن (‪)MTP/MTO‬را‬ ‫تامین می کنند‪ ،‬مشمول تخفیف معادل سی درصد‬ ‫(‪ )٪۳۰‬در قیمــت خــوراک گاز طبیعی مصرفی‬ ‫خود متناســب با میزان تامین خوراک واحد تولید‬ ‫الفین مربوط می شوند‪ ،‬اعم از اینکه تولیدکنندگان‬ ‫متانول با الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند‬ ‫یا نباشند‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ -۲‬اعمال تخفیف های موضــوع این ماده‬ ‫منوط به انتقال تخفیف هــای مذکور به واحدهای‬ ‫مراحل اول تا ســوم به تشــخیص شــرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی است‪».‬‬ ‫تا‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪ 4907‬و ‪99/12/09 -4908‬صــادره هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی شهرســتان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس از‬ ‫اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ -1..‬اقای قربان امان اله زاده به ش ش ‪ 2919114298‬و کدملی‬ ‫‪ 2919114298‬صادره اواجیق ف اروجعلی در ‪ 2722‬ســهم مشــاع از ‪ 26564‬ســهم‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ‪ 26564‬مترمربع قسمتی از‬ ‫شــماره فرعــی از ‪-13‬اصلی واقــع در اذربایجان غربی بخش حــوزه ثبت ملک ماکو و از‬ ‫نسق زراعی رستم امان اله زاده ‪ -‬کالسه ‪99-282‬‬ ‫‪-2‬اقای رمضان امان اله زاده به ش ش ‪ 2830959477‬و کدملی ‪2830959477‬‬ ‫صادره ماکو ف بایرامعلی در ‪ 1967‬ســهم مشــاع از ‪ 26564‬ســهم ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ ‪ 26564‬مترمربع قســمتی از شــماره فرعی از‬ ‫‪-13‬اصلی واقع در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی رســتم‬ ‫امان اله زاده ‪ -‬کالسه ‪99-283‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ - 1399/12/12 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬‬ ‫‪1399/12/26‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫پایان خوش پتروشیمی در سال‪۹۹‬‬ ‫ول‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره‪4916‬و ‪ 4918‬و‪ 4919‬و ‪99/12/10 -4917‬صــادره هیات‬ ‫موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان ماکو تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع‬ ‫عموم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود‬ ‫را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬خانــم فاطمه بابازاده به ش ش ‪ 180‬و کدملــی ‪ 2830382511‬صادره ماکو ف‬ ‫یونس در ‪ 10029‬ســهم مشاع از ‪ 34235‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مســاحت ششدانگ ‪ 34235‬مترمربع قسمتی از شــماره فرعی از ‪-1511‬اصلی واقع‬ ‫در اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی یونس بابازاده ‪ -‬کالسه‬ ‫‪99-290‬‬ ‫‪-2‬خانــم فاطمه بابازاده به ش ش ‪ 180‬و کدملــی ‪ 2830382511‬صادره ماکو ف‬ ‫یونس در ‪ 6346/5‬ســهم مشاع از ‪ 30000‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ 30000‬مترمربع بشــماره ‪ 113‬فرعی از ‪-1511‬اصلی واقع در‬ ‫اذربایجــان غربــی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی یونس بابازاده ‪ -‬کالســه‬ ‫‪99-289‬‬ ‫‪-3‬خانــم گل تــاج بابــازاده تازه کندی بــه ش ش ‪ 120‬و کدملــی ‪2830381912‬‬ ‫صادره ماکو ف یونس در ‪ 6346/5‬ســهم مشــاع از ‪ 30000‬ســهم ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مســاحت ششدانگ ‪ 30000‬مترمربع بشماره ‪ 113‬فرعی از ‪-1511‬‬ ‫اصلــی واقــع در اذربایجــان غربی بخــش حوزه ثبت ملــک ماکو و از نســق زراعی یونس‬ ‫بابازاده ‪ -‬کالسه ‪99-292‬‬ ‫‪-4‬خانــم گل تــاج بابــازاده تازه کندی بــه ش ش ‪ 120‬و کدملــی ‪2830381912‬‬ ‫صادره ماکو ف یونس در ‪ 10029‬ســهم مشــاع از ‪ 34235‬ســهم ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ ‪ 34235‬مترمربع قســمتی از شــماره فرعی از‬ ‫‪-1511‬اصلــی واقــع در اذربایجان غربی بخش حــوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی‬ ‫یونس بابازاده ‪ -‬کالسه ‪99-293‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪-1399/12/12 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/26 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫موضــوع مناقصــه‪ :‬عملیــات اجرایــی بهســازی و بازســازی هتل‬ ‫گلســتان قمصر مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و شرایط‬ ‫مناقصه و قرارداد منضم‪.‬‬ ‫مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه‪( 170/000/000 :‬یکصــد و هفتاد‬ ‫میلیــون ریــال) به صورت ضمانتنامــه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا‬ ‫سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1400/1/24‬از اداره پیمان‬ ‫و رســیدگی ‪ ،‬مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریــخ ‪ 1400/1/26‬و‬ ‫بازگشــایی پاکتها در مورخ ‪ 1400/1/29‬در محل شهرداری کاشان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ‪ ،‬حاضر به عقد قرارداد در مهلت‬‫مقرر نشــوند ‪ ،‬سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری‬‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪031 -55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان ‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳‬رقمی شدن امار مرگ ومیر کرونا‬ ‫با فوت ‪ ۱۰۰‬بیمار جدید در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به‬ ‫شناســایی ‪ ۷۹۸۰‬بیمار جدید مبتال‬ ‫بــه کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬همچین در شــبانه‬ ‫روز گذشــته متاســفانه ‪ ۱۰۰‬تن از‬ ‫مبتالیان به کووید‪ ۱۹‬جان خود را از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫دکتر سیما ســادات الری‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫دیروز تا امروز ‪ ۲۵‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هــزار و ‪ ۹۸۰‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که‬ ‫‪ ۹۶۳‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور به یک میلیون و ‪ ۷۵۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامه داد‪ :‬متاسفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته‪ ۱۰۰ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دست دادند و مجموع‬ ‫جــان باختگان این بیمــاری به ‪۶۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۳۰‬نفر رســید‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۹۹‬هــزار و ‪ ۳۰۱‬نفــر از بیماران‪،‬‬ ‫بهبــود یافته و یــا از بیمارســتانها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬ســخنگوی وزارت‬ ‫بهداشت تاکید کرد‪ :‬سه هزار و ‪۸۳۹‬‬ ‫نفــر از بیماران مبتال بــه کووید‪۱۹‬‬ ‫در بخــش های مراقبت هــای ویژه‬ ‫بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬تا کنون ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۸۱‬هزار و ‪ ۳۱۷‬ازمایش تشخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫رییسکلسازماننظامپزشکی‪:‬‬ ‫سال سختی بر ملت و کادر درمان گذشت‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سال‬ ‫ســختی بر ملت و کادر درمان کشور گذشت‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد که سال اینده هم برای سالمت و هم‬ ‫برای اقتصاد و مردم سال خوبی باشد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا ظفرقندی ‪ -‬رئیس کل ســازمان‬ ‫نظام پزشکی در مراسم جشــنواره «کرونا روایت»‬ ‫کــه به پاس یک ســال همدلــی و ایثــار جامعه‬ ‫پزشــکی در ســالن همایش های بــرج میالد و با‬ ‫حضــور محمدجــواد ظریف ‪ -‬وزیر امــور خارجه‪،‬‬ ‫پیروز حناچی ‪ -‬شــهردار تهران‪ ،‬محسن هاشمی ‪-‬‬ ‫رئیس شورای شــهر تهران‪ ،‬حریرچی ‪ -‬معاون کل‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬علیرضا رئیسی ‪ -‬معاون بهداشت‬ ‫وزارت بهداشت و همچنین جمعی از خانواده های‬ ‫شهدای مدافع ســامت در مرکز همایش های برج‬ ‫میالد برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬یک سال سخت بر ملت‬ ‫ایران و کادر درمان گذشت‪ .‬تحت تاثیر همه گیری‬ ‫کرونا ســختی های زیادی تحمیل و تحمل شد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل بعد از یک سال جمع شدیم تا با یادبود‬ ‫شــهدای سالمت از انها تقدیر و تشکر کنیم و ثبت‬ ‫لحظه های مانــدگار کرونا به عنوان افتخاری برای‬ ‫ملت ایران و جامعه پزشکی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه خاطره ای از ایت اهلل هاشــمی‬ ‫رفســنجانی گفت‪ :‬در روز ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ ۸۹‬از وی دعــوت کردیــم تا در مراســم تیم های‬ ‫اضطراری جبهه و جنگ که در ســالروز ازادسازی‬ ‫خرمشهر قرار بود برگزار شود‪ ،‬حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫همانطور که می دانیم سال ‪ ۸۹‬سال سختی بود اما‬ ‫ایشان برای حضور در این مراسم استقبال کردند و‬ ‫گفتند من در زمان جنگ مســئول کارهای جنگی‬ ‫بودم و هیچ گاه در حوزه پزشــکی دغدغه و نگرانی‬ ‫پیدا نکردم و به دنبــال فرصتی بودم که از جامعه‬ ‫پزشکی تقدیر و تشکر کنم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از نگرانی ها و افسوس هایی که‬ ‫ان زمان داشــتیم ان بود که فرصت نشد ان همه‬ ‫عظمت و ایثار جامعه پزشکی در دوران جنگ ثبت‬ ‫شــود؛ هر چند که کارهایی شد اما انطور که باید‬ ‫ثبت نشد و الزم بود برای ایندگان و ملت به عنوان‬ ‫افتخاری در تاریخ ثبت شــود‪ .‬بــه همین دلیل در‬ ‫دوران کرونــا تالش کردیم تا در قالب های مختلف‬ ‫رشــادت ها را ثبت کنیم و بر همین اساس از ‪۱۰‬‬ ‫جلد کتاب در حوزه های مختلف به عنوان فداکاری‬ ‫جامعه پزشــکی در بحران کرونا رونمایی می شود‪.‬‬ ‫امیدواریم بعد از این ســختی‪ ،‬با امدن واکســن و‬ ‫تالش بیشتر جامعه پزشکی در استانه ورود به قرن‬ ‫‪ ،۱۵‬اسانی بیشتری را در سال اینده داشته باشیم‬ ‫و بتوانیم از این مشکل عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به حضور ظریــف ‪ -‬وزیر امور خارجه‬ ‫در این مراســم گفت‪ :‬از دکتر ظریف تشکر ویژه و‬ ‫ارادت ‪ ۵۰‬ســاله دارم‪ ،‬از کمک های وزارت خارجه‬ ‫در تامین و تهیه واکســن که بســیار ارزشمند بود‬ ‫تشــکر داریم‪ .‬همچنین گفتمانی که دکتر ظریف‬ ‫در سیاســت ورزی و علی رغم تمام مشکالت برای‬ ‫منافع ملی برپا کردند ماندگار خواهد بود‪ .‬از طرف‬ ‫جامعه پزشــکی از ایشان تقدیر و تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین از مجموعه شــهرداری و شورای شهر که‬ ‫یاور و پشتیبان مان بودند و همچنین در پاسداشت‬ ‫اصول کارشناسی‪ ،‬شهر نفروشی و پاکدستی که به‬ ‫یادگار خواهد ماند‪ ،‬تشــکر مــی کنیم‪ .‬از مجموعه‬ ‫وزارت بهداشــت نیز که در این ایام شــبانه روزی‬ ‫زحمت کشــیدند و کار بزرگی انجام شــد تقدیر و‬ ‫تشــکر داریم‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم ســال‬ ‫جدید برای ملت ایران ســامتی بــه ارمغان اورد‪.‬‬ ‫همچنین سربلندی و سیاست ورزی درست و سالم‬ ‫و رفع فقر برای مردم را شــاهد باشــیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫سال اینده هم برای ســامت و هم برای اقتصاد و‬ ‫مردم سال خوبی باشد‪.‬‬ ‫اهمیت رعایت رژیم غذایی در نوروز‬ ‫باالخره بیماری های قلبی عروقی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باید توجه داشــت کــه افراد چاق‬ ‫احتمال ابتالی انها به کرونا باال و پیشرفت بیماری‬ ‫بیشــتر اســت ‪ .‬بنابراین با رعایت نکاتی در تغذیه‬ ‫خــود در این ایام می توانید از بــروز اضافه وزن و‬ ‫چاقی پیشگیری کنید‪.‬‬ ‫عبداللهی در خصوص خرید اجیل گفت‪ :‬مغزها از‬ ‫جهت ارزش غذایی در هرم غذایی در گروه حبوبات‬ ‫قرار گرفته است که مواد مغذی مهم موجود در این‬ ‫گروه پروتئین‪ ،‬اهن‪ ،‬روی و بعضی از انواع ویتامین‬ ‫های گروه ‪B‬و کلســیم‪ ،‬مس و فسفر می باشد‪.‬وی‬ ‫از جمله مســائل مهم هنگام خرید انواع مغزها به‬ ‫این نکات اشاره کرد‪ :‬نباید افت زدگی (افت زنده)‬ ‫و یا بقایای افت مرده داشته باشد با توجه به درصد‬ ‫باالی روغن در این موارد‪ ،‬نباید طعم تند پیدا کرده‬ ‫باشد( در غیر اینصورت نشانه فساد روغن است)‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نباید در معرض رطوبت قرار گیرند‪.‬‬ ‫رطوبت می تواند به ایجاد ســم افالتوکسین کمک‬ ‫کنــد‪ .‬نباید دارای رنگ غیرطبیعی باشــد ( برخی‬ ‫افراد ســودجو به هنگام بودادن برخی از مغزها از‬ ‫رنگهای غیرمجاز صنعتی و یاشیمیائی استفاده می‬ ‫کنند که مصرف این رنگها سرطان زا است‪) .‬‬ ‫عبداللهــی افــزود‪ :‬نباید ایــن اقــام در خارج از‬ ‫فروشــگاه در معرض گرد و غبار قــرار بگیرند و با‬ ‫توجه به شرایط کرونا باید تمامی این مغز ها دارای‬ ‫پوشش باشند و از تماس دست خریدار با انها باید‬ ‫خودداری کرد ‪.‬عبداللهی گفت‪ :‬انواع اجیل باید در‬ ‫شرایط خشــک و خنک قرار داشته باشند ‪ .‬بعضا»‬ ‫دیده می شود مغزها در ویترین مغازه ها در معرض‬ ‫تابش نورمستقیم خورشــید می باشند که این امر‬ ‫می تواند باعث فســاد مغزها گردد‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬وجود نمک زیــاد در برخــی از انواع اجیل‬ ‫می تواند باعث افزایش فشــارخون شــما شود پس‬ ‫بهتر است از اجیل کم نمک یا بدون نمک استفاده‬ ‫کنیــد ‪ .‬مصرف نمک زیاد باعث تضعیف سیســتم‬ ‫ایمنی و افزایش ریسک ابتال به کرونا می شود‪.‬‬ ‫افزایش احتمال ابتال به کرونا در افراد چاق‬ ‫مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه ضمن تاکید بر‬ ‫ضرورت رعایت رژیم مناســب غذایی در تعطیالت‬ ‫نوروز گفت‪ :‬احتمال ابتــای افراد چاق به کرونا و‬ ‫بیماری بیشــتر است‪ .‬دکتر زهرا عبداللهی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به شیوع بیماری کرونا در دنیا به خصوص در‬ ‫کشــور ما مثل ســال های قبل ایین دید و بازدید‬ ‫های عید برای حفظ ســامتی وجــود ندارد اما به‬ ‫هــر حال با توجه به تعطیلی ها درایام عید‪ ،‬معموال‬ ‫برنامــه غذایی روزانه تغییر می کند و این تغییرات‬ ‫ممکن است سالمت افراد را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬یکی از مشکالت اساسی که اکثر‬ ‫مردم در ایــام نوروز با ان مواجهنــد ‪ ،‬اضافه وزن‬ ‫ناشــی از مصرف زیاد شیرینی ‪ ،‬شکالت ‪ ،‬اجیل و‬ ‫تنقالت است ‪ .‬اضافه وزن و چاقی خود زمینه ساز‬ ‫دیابت نوع ‪ ، 2‬فشــار خون باال ‪ ،‬چربی خون باال و‬ ‫ســرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر‪ :‬شروع خوبی‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬داشتیم و در جام جهانی مجارستان‬ ‫نشان دادیم که پشتوانه تیم سابر ایران قوی است‪.‬‬ ‫پیمان فخری درباره عملکرد سابریست های ایران‬ ‫پــس از یک ســال دوری از مســابقات‪ ،‬در بخش‬ ‫انفرادی و تیمی جام جهانی مجارستان‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اینکه چهار سابریست ایران در ‪ ۳۲‬نفر جام جهانی‬ ‫حضور داشــتند‪ ،‬اتفاق بزرگی بود و خیلی ها در‬ ‫همان مســابقات بابت این مســاله به من تبریک‬ ‫گفتند‪ .‬من نیز از عملکرد ملی پوشــان به شــدت‬ ‫راضی هســتم‪ .‬به نظرم شروع خیلی خوبی را برای‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬داشتیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪/‬زنجان معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت‪ :‬جشنواره بین المللی سالمت و‬ ‫هنر یک ســرمایه اجتماعی دیگری به کشور افزود و هنر بهترین ابزار برای اگاه سازی مردم در‬ ‫خصوص بیماری کرونا است‪ ،‬زیرا می توانیم با همکاری مردم‪ ،‬کرونا را شکست دهیم‪.‬‬ ‫سیما سادات الری (‪ ۲۵‬اسفندماه) در نخستین جشنواره بین المللی سالمت و هنر که در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی روزبه زنجان برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه نظام سالمت بیش از یک سال‪،‬‬ ‫درگیر مدیریت یک بیماری جهانی به نام کووید ‪ ۱۹ -‬شــده اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬این بیماری‬ ‫علی رغم مشــکالتی که داشت‪ ،‬بسیاری از موارد را متذکر شد‪ ،‬زیرا مدیریت صرفاً مجهز کردن‬ ‫بیمارستان ها کفایت نمی کرد‪ ،‬بلکه روزها و شب ها به نحوه همراه کردن مردم و مسئوالن ارشد‬ ‫کشور را در شرایط شیوع کرونا فکر می کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیماری کرونا از لحاظ اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و محاسبات را در دنیا‬ ‫به هم ریخته بود‪ ،‬افزود‪ :‬در یک سال شیوع ویروس کرونا در کشور با توجه به اینکه ایران تحریم‬ ‫بود‪ ،‬در بسیاری از موارد حتی در تهیه ماسک دچار مشکل بود‪ ،‬به طوری که سپری کردن این‬ ‫مدت شبیه معجزه است‪ ،‬زیرا اکنون مواد ضدعفونی کننده و ماسک در بسیاری از استان ها تولید‬ ‫و حتی صادر می شود‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه واکسن اخرین هدف برای مدیریت و کنترل بیماری کرونا در کشور‬ ‫اســت که اکنون وارد ایران شد و در خود کشور در حال تولید است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیماری کرونا‬ ‫نشان داد اگر نتوانیم مردم را به عنوان یک سرمایه اجتماعی در کنار خود نداشته باشیم و نتوانیم‬ ‫انان را همراه کنیم‪ ،‬قطعاً در مدیریت بیماری شکســت خواهیم خورد‪ ،‬بنابراین برای اگاه سازی‬ ‫مردم در همه چالش ها‪ ،‬هنر مهم ترین ابزار است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه هنر بهترین‬ ‫ابزار برای باورهای مردم که منجر به تغییر رفتار شود‪ ،‬است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در پاندمی کرونا با توجه‬ ‫به پتانســیل های موجود در فضای مجازی و ابزارهای موجود باعث شــد بیماری کرونا بیشتر‬ ‫شناخته شود‪ ،‬گفتنی است بهترین جشنواره فرهنگی در زمینه سالمت را وزارت بهداشت برگزار‬ ‫کرده است و از زبان گویا و اعجاز هنر برای ارتقای سواد سالمت استفاده کردیم‪.‬‬ ‫الری با بیان اینکه با برگزاری جشنواره بین المللی سالمت و هنر یک سرمایه اجتماعی دیگری‬ ‫برای کشــور به وجود امد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پنج مدافع ســامت زنجان و مدافعان سالمت کشور اگر‬ ‫جان خود را تقدیم نمی کردند‪ ،‬اکنون نمی توانستیم موفق شویم و باید رشادت های انان توسط‬ ‫هنر ثبت شده و به تصویر کشیده شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیماری کرونا به ایرانی ها نشــان داد که بدون ارتباط با دنیا نمی توانیم زندگی‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر واکسیناســیون کووید ‪ ۱۹ -‬ایران تمام شود و واکسیناسیون سایر کشورها به‬ ‫اتمام نرسد‪ ،‬باز هم از شر بیماری کرونا نجات پیدا نخواهیم نکرد و این نشان دهنده تفکر جهانی‬ ‫در خصوص این بیماری است‪.‬‬ ‫این مســئول با بیان اینکه در جشنواره بین المللی ســامت و هنر بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون نفر از‬ ‫طریق فضای مجازی توانســتند مخاطب خود قرار دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هنرمندان زمانی که‬ ‫مجبورند در حوزه سالمت کار کنند‪ ،‬ناچار به به روزرسانی اطالعات خود هستند و برای تولید اثر‬ ‫هنری وزین تالش کنند و یک جمع هنری را سفیر سالمت خود کنند‪ ،‬گفتنی است انتقال هنر‬ ‫که از دل هنرمندان بیرون می اید‪ ،‬قطعاً جادو می کند و اثر ان صدها برابر بیشــتر از مسئوالن‬ ‫سالمت کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش فدراسیونبولینگ وبیلیاردبه رویارویی اسنوکرباز ایرانیبانماینده رژیم صهیونیستی‬ ‫فدراسیون بولینگ‪ ،‬بیلیارد و بولس توضیحاتی در خصوص رویارویی اسنوکرباز ایرانی مقابل نماینده رژیم صهیونیستی منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شب گذشته مسابقات ‪ ۲۰۲۱ WST Pro Series‬برگزار شد و سهیل واحدی در گروه ‪ E‬این مسابقات به مصاف حریفان خود رفت‪.‬‬ ‫واحدی در شروع این رقابت ها نتایج خوبی را کسب کرد و در دو بازی اول به پیروزی رسید‪ .‬او در بازی سوم مقابل مارک سلبی مرد شماره چهار جهان قرار‬ ‫گرفت و عملکرد فوق العاده ای داشت و با نتیجه ‪ ۲‬بر صفر حریف قدرتمند خود را شکست داد‪.‬‬ ‫او در ادامه لوکاس کلکرز را شکســت داد‪ ،‬اما نتیجه را به دنیل ومرســلی واگذار کرد‪ .‬در بازی بعد باید ملی پوش اسنوکر ایران به مصاف ادن شاراو نماینده‬ ‫رژیم صهیونیستی رفت‪.‬‬ ‫واحدی به دلیل اینکه شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهد مقابل نماینده رژیم صهیونیستی به میدان رفت و موفق شد او را شکست دهد‬ ‫تا در یک قدمی صعود از گروه خود قرار بگیرد‪ ،‬اما با شکست مقابل استوارت کارینگتون از صعود بازماند و از گردونه رقابت ها حذف شد‪.‬‬ ‫فدراسیون بولینگ‪ ،‬بیلیارد و بولس در خصوص بازی اسنوکرباز ایرانی با رژیم صهیونیستی اطالعیه ای را صادر کرد که متن کامل ان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫« ســهیل واحدی به مدت ‪ ۴‬ســال است که از ایران خارج شده و با ویزای کار در کشــور انگلستان زندگی می کند‪ .‬شرایط عضویت در تور حرفه ای ها بدین‬ ‫صورت است که افراد به صورت ازاد در ان شرکت می کنند و شرکت در تور حرفه ای ها به منزله خروج از رنکینگ کشوری فدراسیون های ملی است‪.‬‬ ‫در پی اخرین مسابقه واحدی رهنمودهای الزم در ماه های اخیر به او داده شده اما او بنا بر تصمیمات شخصی در این مسابقات حضور پیدا کرده است‪ .‬لذا‬ ‫حاضر شدن واحدی در مقابل حریف خود در مسابقات کشور انگلستان ارتباطی با فدراسیون نداشته و با تصمیم شخصی وی بوده است‪.‬‬ ‫فدراســیون بولینگ‪ ،‬بیلیارد و بولس جمهوری اســامی ایران ایجاد هرگونه شــائبه و دخالت در این خصوص را صراحتا تکذیب و از جامعه ورزش‪ ،‬خصوصا‬ ‫اهالی رسانه تقاضا می کند که از هرگونه اقدامی که باعث تشویش اذهان عمومی و همچنین بر هم زدن ارامش جامعه ورزش شود‪ ،‬خودداری نمایند‪».‬‬ ‫‪ ۹‬صبح هم بــازی کنیم‪ .‬به نظرم هدف فقط انجام‬ ‫مسابقات اســت‪ .‬نباید تعجب کنیم چرا تصمیماتی‬ ‫گرفته می شود که به نفع فوتبالمان نیست‪.‬‬ ‫پیروانی اضافه کرد‪ :‬مــن یک بحث دیگر هم دارم‪.‬‬ ‫شــرایط فعلی فوتبال ما به خاطر کسانی است که‬ ‫در دوره های پیش در فدراســیون بودند‪ .‬مشاورانی‬ ‫داشــتند کــه تصمیم گیرنده های اصلــی بودند و‬ ‫پســت های باشــگاهی می گیرند که جای تعجب‬ ‫دارد‪ .‬در پولدارتریــن تیــم ایران مدیر می شــوند‪.‬‬ ‫بیایید جوابگو باشید‪ .‬اگر حال و روز فوتبال ما این‬ ‫اســت شما مقصرید‪ .‬شمایی که مشاوره می دادی و‬ ‫تصمیم گیرنده بودی! االن شــرایط طوری است که‬ ‫همه دلواپس هســتند‪ .‬چرا تیم ملی باید بازی اش‬ ‫را در جای دیگری برگــزار کند؟ باید تالش و فکر‬ ‫می کردید‪ .‬نــه اینکه به اتاق های دربســته بروید‪.‬‬ ‫فدراسیون گذشته صد درصد مقصر بوده است‪ .‬باید‬ ‫تالش می کردند که نکردند‪.‬‬ ‫صالحی امیری‪ :‬تصمیم ناعادالنه‪ AFC‬را به اطالع رییس‪ IOC‬می رسانیم‬ ‫رییس کمیته ملی المپیک گفت‪ :‬تصمیم ناعادالنه ‪ AFC‬را به اطالع رییس کمیته بین المللی المپیک خواهیم رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬رضا صالحی امیری‪ ،‬رییس کمیته ملی المپیک گفت‪ :‬درخصوص تصمیمی که ‪ AFC‬گرفته قصد داریم‬ ‫مکاتبه ای را با اقای توماس باخ انجام دهیم‪ .‬از انجا که این تصمیم خالف منشــور المپیک اســت و فدراسیون جهانی فوتبال نیز عضو ‪ IOC‬است بنا داریم‬ ‫که این تصمیم ناعادالنه را به رییس کمیته بین المللی المپیک اطالع رسانی کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬مردم باید بدانند که مجموعه مدیریتی ورزش کشور همه تالش خود را انجام می دهد که حق و حقوق فوتبال و ورزش حفظ شود‪ .‬تیم‬ ‫مدیریتی قبلی فدراســیون فوتبال که در کنفدراســیون فوتبال اسیا صاحب کرسی است باید به این تصمیم های ناعادالنه واکنش نشان می داد و بیانیه ای‬ ‫را منتشر می کرد‪.‬‬ ‫جزییاتجداییارمانرمضانیازپرسپولیس‪/‬نیمکت نشینمیلیاردر‬ ‫باشــگاه پرســپولیس موافقت کرده در ازای پرداخت ‪ ۴۲‬درصد از قرارداد ارمان رمضانی‪ ،‬قرارداد دو طرف فسخ شود‪ .‬ارمان رمضانی که به درخواست یحیی‬ ‫گل محمدی از سایپا به پرسپولیس امد‪ ،‬پس از عملکرد ضعیف در نیم فصل گذشته‪ ،‬از جمع سرخ پوشان جدا شد و پیراهن استقالل را بر تن کرد اما باشگاه‬ ‫پرســپولیس عمال بابت جدایی و رضایت نامه این بازیکن پولی دریافت نکرد‪.‬رمضانی با پرسپولیس قراردادی دو ساله منعقد کرده بود که برای سال اول رقم‬ ‫پایه قراردادش (منهای اپشن ها) ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان بود و برای سال دوم هم باید ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان دستمزد دریافت می کرد‪ .‬در‬ ‫واقع مبلغ پایه قرارداد او برای دو ســال‪ ۷ ،‬میلیارد تومان بود‪.‬نکته عجیب ماجرا این جاست که معموال باشگاه ها برای صدور رضایت نامه بازیکنان خود طلب‬ ‫پول می کنند اما رمضانی بدون پرداخت پول از پرسپولیس جدا شده و به رقیب همشهری یعنی استقالل پیوسته است‪.‬‬ ‫فخری‪:‬نشاندادیمپشتوانهتیمسابرقویاست‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬درشــویتزه امریکایی در دو ســال‬ ‫گذشــته عالی بود اما محمد رهبری توانست او را‬ ‫حذف کند و کال رهبــری عملکرد خیلی خوبی را‬ ‫از خود به نمایش گذاشــت‪ .‬علی پاکدامن هم برابر‬ ‫سابریســت کره ای که نفر اول جهان اســت بازی‬ ‫جانانه ای انجام داد‪ .‬همچنین ما در این مســابقات‬ ‫پدیده جدیدی به نام نیما زاهدی را معرفی کردیم‪.‬‬ ‫مجتبی عابدینی هم با وجود اسیب دیدگی خیلی‬ ‫خــوب کار کرد و به نفر ســوم مســابقات بازی را‬ ‫واگذار کرد‪.‬‬ ‫فخری با اشــاره به اینکه تیــم دوم ایران در بخش‬ ‫تیمی جام جهانی مجارســتان به رقابت پرداخت‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت عنوان کرد‬ ‫ورزش‬ ‫بهپرسپولیسبی احترامیمی شود‬ ‫را ســاعت ‪ ۹‬صبح برگزار کنند تا مردم بیشــتر به‬ ‫کارشان برسند یا فضا برای هرچیزی که تلویزیون‬ ‫می خواهــد نمایش بدهد باز شــود‪ .‬من این را یک‬ ‫بی احترامــی می دانم‪ .‬ما حق پخش که نداریم‪ .‬من‬ ‫همیشه گفته ام در بحث تبلیغات محیطی باید حق‬ ‫را به حق دار بدهند‪ .‬تیمی که ‪ ۴‬سال است قهرمان‬ ‫می شــود از این بابت یک ریال هم نگرفته اســت‪.‬‬ ‫همه اش می گویند بدهکارید‪ .‬شفاف سازی کنند و‬ ‫درامد و بدهی ما را مشــخص کنند‪ .‬اینکه بگویند‬ ‫بدهکارید را من به شــخصه قبــول نمی کنم‪ .‬باید‬ ‫حق پرســپولیس را بدهند‪ .‬من واقعا تعجب کردم‬ ‫زمان بازی را به ســاعت ‪ ۱۵‬تغییر دادند‪ .‬همه کار‬ ‫دارند می کنند‪ .‬دارد به باشــگاه بزرگ پرسپولیس‬ ‫و هوادارانــش بی احترامــی می شــود‪ .‬اقایانی که‬ ‫تصمیم گیرنده هستید کمی فکر کنید‪ .‬اول ساعت‬ ‫بازی را به ‪ ۱۶‬تغییر دادند‪ .‬بعد االن قرار شده است‬ ‫ساعت ‪ ۱۵‬بازی کنیم‪ .‬هنوز هم جا دارد‪ .‬می توانیم‬ ‫خبر‬ ‫جشنوارهبین المللیسالمتوهنر؛گنجینه ایبرایپاندمیکرونا‬ ‫پیروانی‪:‬فوتبالرابهاینروزانداختندوپستباشگاهیگرفتند‬ ‫مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید مقصر شرایط‬ ‫فعلی فوتبال ایران کسانی هستند که در دوره های‬ ‫قبل در فدراسیون حکم مشاور را داشتند‪.‬‬ ‫ افشــین پیروانــی‪ ،‬مدیر تیم فوتبال پرســپولیس‬ ‫در تمریــن (دوشــنبه) این تیم اظهــار کرد‪ :‬تیم‬ ‫ما مســتثنی از جامعه نیســت و متاسفانه شرایط‬ ‫اقتصادی بدی در جامعه حاکم اســت‪ .‬اکثر تیم ها‬ ‫مشــکالت مالی دارند‪ .‬همه دارند تالش می کنند تا‬ ‫این مشکالت به حداقل برسد‪.‬‬ ‫او دربــاره میزبانــی هند در لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫هم گفــت‪ :‬تصمیم گیرنده افراد دیگری هســتند‪.‬‬ ‫مــا باید قبــل از تصمیم گیری رایزنــی می کردیم‬ ‫و امکانات مــان را ارائه می دادیــم‪ .‬کمبود امکانات‬ ‫باعث شــد نتوانیم میزبانی را بگیریم‪ .‬فکر می کنم‬ ‫می توانســتند میزبانی گروه مــا را به ایران بدهند‪.‬‬ ‫ما پرســپولیس هستیم و در ســه سال گذشته دو‬ ‫بار فینالیســت بودیم‪ .‬هرجا بازی باشد می رویم تا‬ ‫ان شاءاهلل پیروزی هایمان را تداوم ببخشیم و نتایج‬ ‫دلخواه هواداران را بگیریم‪.‬پیروانی اضافه کرد‪ :‬سال‬ ‫سختی داشتیم‪ .‬همه دست به دست هم دادیم که‬ ‫بحث کرونا اســیبی به تیم نرساند‪ .‬به خاطر اعمال‬ ‫محدودیت ها پیش از سفر به قطر شاید یکسری از‬ ‫هواداران ناراحت شــده باشند‪ .‬تقاضا کردیم جلوی‬ ‫هتل و ورزشــگاه نیایند‪ .‬مجبور بودیم تا اسیبی به‬ ‫کسی نرسد‪ .‬خیلی تالش کردیم‪ .‬مطمئن باشید در‬ ‫ســال جدید باز هم تالش می کنیم که اســیبی به‬ ‫کسی نرســد‪.‬او درباره بازی با نفت مسجدسلیمان‬ ‫هم گفت‪ :‬من فکر نمی کنــم برنامه ای پربیننده تر‬ ‫از بازی پرســپولیس ان هم در پنجشبه اخر سال‬ ‫باشــد‪ .‬تعجب می کنم چرا بازی ما را به ساعت ‪۱۵‬‬ ‫تغییــر دادند‪ .‬اگر خیلی اصرار دارند می توانند بازی‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4146‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما با تیم دوم خود به جمع هشت تیم‬ ‫برتر دنیا راه یافتیم و باالتر از ایتالیا و فرانســه قرار‬ ‫گرفتیم که نشــان دهندی پشتوانه قوی تیم سابر‬ ‫ایران اســت‪ .‬واقعا تیم دوم ما توانست کار بزرگی‬ ‫انجام دهــد و در رقابت با تیم اول کره جنوبی ‪۴۰‬‬ ‫بر ‪ ۴۵‬باخت‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی سابر در پاسخ به این پرسش که‬ ‫با توجه به استراتژی که برای المپیک دارد‪ ،‬اگر در‬ ‫بازی مقابل کره جنوبی مطمئن بود تیم ایران پیروز‬ ‫می شود‪ ،‬ممکن بود بخواهد روند بازی را تغییر دهد‬ ‫تا جایگاه ایران در رنکینگ بیشتر از این ارتقا پیدا‬ ‫نکنــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بازی با کره جنوبی واقعا عجیب‬ ‫بود و تیم دوم مــا مقابل کره جنوبی خوب ظاهر‬ ‫شد و حتی شانس پیروزی را هم داشت‪ .‬اگر به ان‬ ‫مرحله می رسیدیم که پیروزی ما قطعی بود‪ ،‬روند‬ ‫را تغییر می دادم‪ .‬اســتراتژی من این اســت که با‬ ‫رنکینگ شش یا هفت در المپیک حضور پیدا کنیم‬ ‫در این صورت با قرعه اســان تری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫فخری در مورد تعیین تکلیف سهمیه های المپیک‬ ‫گفت‪ :‬روسیه به عنوان اخرین تیم‪،‬سهمیه المپیک‬ ‫را گرفت و هشت تیم برتر المپیک مشخص شدند‬ ‫و رســما اعالم شــد تیم های روسیه ‪ ،‬مجارستان‪،‬‬ ‫المان ‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ایران‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬مصر و امریکا به‬ ‫المپیک راه پیدا کرده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4146‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫عربستان سعودیدرتولیدخودروهایهیدروژنیسرمای هگذاریکردهاست‬ ‫اغازرقابتبرایکنارگذاشتنخودروهایبنزینیدرخاورمیانه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬نشریه بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬از برنامه این کشور برای تبدیل‬ ‫شدن به بزرگ ترین صادرکننده هیدروژن در جهان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫کنار گذاشــتن خودروهــای بنزینــی در جهان‪،‬‬ ‫‪۱۰‬ســال پیش یک پیش بینی نه چندان دقیق بود‬ ‫و بسیاری شــاید به راحتی از کنار ان می گذشتند‪.‬‬ ‫حاال اما تقریبا بدیهی است تا دودهه دیگر‪ ،‬دستکم‬ ‫نیمــی از تولیدات خــودرو در جهــان‪ ،‬الکتریکی‬ ‫خواهنــد بود و خودروهای بنزینــی و فناوری های‬ ‫مربوط به انها نه فقط از عرصه رقابت کنار می روند‪،‬‬ ‫که برگ برنده نفت به عنوان یک کاالی استراتژیک‬ ‫را هم از کشورهای نفت خیز جهان می گیرند‪ .‬همین‬ ‫حاال‪ ،‬غول های خودروســازی جهان کنار گذاشتن‬ ‫خودروهــای بنزینی را کلیــد زده اند‪ .‬چین‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬بریتانیا و حتی کشــورهایی مانند برزیل‬ ‫اعالم کرده اند پس از ســال ‪۲۰۴۰‬میالدی‪ ،‬دیگر به‬ ‫هیچ خودرو بنزینی اجازه تردد نخواهند داد‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی گزارش ها حکایت از ان‬ ‫دارند که در کشــورهای حوزه اسکاندیناوی‪ ،‬همین‬ ‫حاال هم بین ‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬درصد از خودروهایی که در‬ ‫هر سال به فروش می رســند‪ ،‬در سبد خودروهای‬ ‫الکتریکی هستند‪ .‬به عبارت ساده تر‪ ،‬رقابت برای یک‬ ‫جهش فناورانه دیگر در حوزه خودرو شــروع شده‬ ‫است و بی رحمانه ادامه دارد‪.‬‬ ‫در ماه هــای اخیــر‪ ،‬زمزمه هــا در مــورد تولیــد‬ ‫خودروهــای الکتریکی در ایران هم شــتاب گرفته‬ ‫و از شــهردار تهران گرفته تــا معاون رئیس جمهور‬ ‫در معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬نه‬ ‫فقــط از خودروهای الکتریکی کــه از خودروهای‬ ‫خودران‪ ،‬اتوبوس های الکتریکی و موتورسیکلت های‬ ‫الکتریکــی ســخن می گویند‪ .‬تالش بــرای تولید‬ ‫اتوبوس های خودران با کمک شهرداری مشهد هم‬ ‫وارد فاز اجرایی شده است‪.‬با این همه‪ ،‬ظاهرا رقابت‬ ‫شــدیدتر و سخت تر از ان چیزی است که مجموعه‬ ‫صنعت خودرو در ایران به ان فکر می کند‪ .‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهند در منطقه خاورمیانه‪ ،‬برخی کشورها‬ ‫فعالیــت در زمینه کنار گذاشــتن اقتصــاد نفتی‬ ‫را شــروع کرده انــد و ســرمایه گذاری ها در حوزه‬ ‫خودروهای غیربنزینی به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬نشریه بلومبرگ به نقل از وزیر انرژی‬ ‫عربستان ســعودی‪ ،‬از برنامه این کشور برای تبدیل‬ ‫شدن به بزرگ ترین صادرکننده هیدروژن در جهان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬عربستان در راستای دستیابی‬ ‫به اهداف سند ‪ ۲۰۳۰‬توســعه خود‪ ،‬توجه ویژه ای‬ ‫به انــرژی های تجدیدپذیر داشــته و قرار اســت‬ ‫با پیوســتن به زنجیــره تولید جهانــی‪ ،‬پای تولید‬ ‫هیدروژن را به صنعت خودرو هم باز کند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬حدود یک ســال پیش‪ ،‬یک شراکت‬ ‫ســه جانبه میان شرکت هایی از عربســتان‪ ،‬امریکا‬ ‫و ژاپن برای گســترش اســتفاده از خودروهایی با‬ ‫سوخت هیدروژن در عربستان کلید خورد‪.‬‬ ‫شــرکت امریکایــی & ‪Air Products‬‬ ‫‪ Chemicals‬برای ساخت جایگاه های سوختی‬ ‫که با ســلول های سوخت هیدروژنی کار می کنند‪،‬‬ ‫سرمایه گذار اصلی بود و شــرکت ژاپنی تویوتا هم‬ ‫طراحی و تولید خودرو را برعهده داشت‪.‬‬ ‫در تابســتان گذشــته‪ ،‬طرف امریکایی از شــروع‬ ‫عملیــات پــروژه ســاخت کارخانه عظیــم تولید‬ ‫هیدروژن سبز با مشــارکت شرکت «ای سی وی ای»‬ ‫عربستان خبر داد‪.‬‬ ‫این پــروژه پنج میلیارددالری پس از ســاخت قرار‬ ‫اســت روزانه ‪۶۵۰‬تــن هیدروژن ســبز تولید کند‬ ‫که بــرای مصــرف ‪۲۰‬هــزار اتوبوس با ســوخت‬ ‫هیدروژن کافی خواهد بــود‪ .‬فرایند کار هم طبق‬ ‫شاسی بلندجدیدگروهبهمنبا‬ ‫رینگ های‪ 20‬اینچی!‬ ‫توجه به ‪ SUV‬بودن‪ ،‬سرعت باال داشتن خودرو و‬ ‫نیاز به حرکت در جاده های یخی‪ ،‬چنگ زنی‪ ،‬ترمز‬ ‫گیــری در زمین های خیس و مقاومت غلطشــی‬ ‫در طراحی این الســتیک ها در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت‪.‬مهندس غالمرضا محمدی قائم مقام اجرایی‬ ‫مدیرعامل بهمن موتور با اشاره به نگاه ویژه به امور‬ ‫کیفی در گروه بهمن اظهار کرد‪ :‬برای داخلی سازی‬ ‫قطعات برنامه گسترده داریم ولی کیفیت خودروی‬ ‫فیدلیتی را فدای داخلی ســازی نخواهیم کرد‪ .‬تایر‬ ‫تولیدی کویرتایر برای فیدلیتی‪ ،‬عالمت اســتاندارد‬ ‫را نیز دریافت کرده اســت‪ .‬قطعا فیدلیتی با توجه‬ ‫به کیفیــت برتر محصــوالت کویرتایر مــی تواند‬ ‫درخواســت های بهمن موتور را برای ورود به بازار‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است خودروی فیدلیتی محصول استراتژیک‬ ‫گروه بهمن‪ ،‬پیشــرفته ترین خــودرو تولیدی در‬ ‫داخل کشــور خواهد بود که قطعه ســازان داخلی‬ ‫در ســاخت قطعات ان مشارکت دارند‪ .‬گروه بهمن‬ ‫با برگزاری نمایشگاه داخلی سازی قطعات خودرو‪،‬‬ ‫از همه قطعه ســازان کشــور دعوت بــه همکاری‬ ‫کرد که با ســطح کیفی مورد نظــر گروه بهمن در‬ ‫ســاخت قطعات همکاری کنند و شرکت کویرتایر‬ ‫در این راســتا به تولید تایر رینــگ ‪ 20‬اینچ برای‬ ‫اولین بار در کشور اقدام کرد‪ .‬این تایر با مشخصه‬ ‫‪ 255/45 R20‬ویــژه خودرو فیدلیتی گروه بهمن‬ ‫اماده شده اســت‪.‬مهندس امیرعباس زهتاب مدیر‬ ‫تامین داخلی گروه بهمن نیز در این مراســم گفت‪:‬‬ ‫خوشحالیم که نمایشگاه داخلی سازی گروه بهمن‬ ‫باعث رونق و بروز توانایی قطعه سازان داخلی شده‬ ‫اســت و این روند با توجه به تاکیدات ســهامداران‬ ‫و مدیر عامل گروه بهمن در شــتاب گیری داخلی‬ ‫ســازی و با در نظر گرفتن برترین کیفیت ها ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬مدیرعامل کویرتایر با اشاره به اینکه‬ ‫امروز طی مراسمی از تایر خودروی فیدلیتی که با‬ ‫ســایز ‪ ،255‬فاق ‪ 45‬و رینگ ‪ 20‬توسط کویر تایر‬ ‫طراحی و بومی سازی شده است‪ ،‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫طی مراســمی از تایر خودروی فیدلیتی که با سایز‬ ‫‪ ،255‬فاق ‪ 45‬و رینگ ‪ 20‬توسط کویر تایر طراحی‬ ‫و بومی سازی شده است‪ ،‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫در چهارچــوب داخلی ســازی قطعــات خودروی‬ ‫لوکــس‪ ،‬پیشــرفته و اســتراتژیک فیدلیتی که از‬ ‫خودروی روز دنیا در گروه بهمن محسوب می شود‪،‬‬ ‫شــرکت کویر تایر به عنوان پیشرفته ترین سازنده‬ ‫الستیک خودروهای سبک در کشور‪ ،‬با استفاده از‬ ‫توان طراحی و تولید خود‪ ،‬الستیک فیدلیتی را در‬ ‫دو ســایز رینگ ‪ 18‬و ‪ 20‬تولید کرده که سایز ‪20‬‬ ‫اینچ این الســتیک برای اولین بار در کشور توسط‬ ‫این گروه تولیدی اتجام شده است‪.‬‬ ‫مهندس محمدحســین زینلی مدیر عامل کویرتایر‬ ‫در این مراسم ضمن خرسندی از همکاری با گروه‬ ‫بهمن به عنوان خودروســاز با کیفیت کشــور و با‬ ‫اشاره به اینکه کویرتایر پرچمدار تکنولوژی و تولید‬ ‫تایرهای شاسی بلند است‪ ،‬گفت‪ :‬تایر رینگ ‪ 20‬اینچ‬ ‫بر اساس مشخصات خودرو فیدلیتی تهیه شده و با‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬از سال ‪ 2025‬میالدی شروع خواهد‬ ‫شــد‪ .‬اما نکته اینجاست سوخت به صورت امونیاک‬ ‫به بازارها منتقل می شــود و در محل به هیدروژن‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫هیــدروژن یکی از فراوان تریــن عناصر در طبیعت‬ ‫اســت‪ .‬با ســوختن هیدروژن هم تنهــا اب تولید‬ ‫می شــود که الودگی ندارد‪ .‬هرچه باشد اما درعمل‬ ‫بازهم مشکالت فراوانی پیش پای تولید خودروهای‬ ‫هیدروژنی وجود دارد‪.‬‬ ‫همه این ها در حالی اســت که افزایش قیمت نفت‬ ‫(که شــواهدی از ان همین حاال هم پدیدار شده)‪،‬‬ ‫می توانــد به جان گرفتن دوباره صنایع وابســته به‬ ‫انرژی هــای نو در سراســر جهان ختم شــود‪ .‬این‬ ‫یعنی اروپایی ها و چینی هایی که واردکننده انرژی‬ ‫هستند‪ ،‬ترجیح می دهند استفاده از انرژی های نو را‬ ‫گسترش بدهند‪.‬‬ ‫ازان ســو اما داستان برای کشــورهای تولیدکننده‬ ‫نفت همچون عربســتان دقیقا برعکس اســت‪ .‬این‬ ‫کشــورها اگر می خواهند از دایره صنعت و اقتصاد‬ ‫جهان بیــرون نماننــد‪ ،‬باید دیر یــا زود تغییرات‬ ‫بنیادین در شــکل و شمایل اقتصاد جهانی را درک‬ ‫کنند و به ان بپیوندند‪.‬‬ ‫تکنولوژی به کار رفته در ســاخت ایــن تایر قابل‬ ‫رقابت بــا برترین تایرهای موجود در بازار اســت‪،‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬با تالش کارشناســان فنی کویرتایر‬ ‫طراحی و تولید تایری با ســری ســرعت ‪ W‬انجام‬ ‫شده است که می تواند تا ‪ 270‬کیلومتر برساعت را‬ ‫تحمل کند‪ .‬فاز نخســت تولید این سایز از تایرهای‬ ‫رینگ ‪ ،20‬چهل و هشت هزار حلقه در سال اینده‬ ‫اســت و با ضریب چهــار حلقه برای هر دســتگاه‬ ‫خودروی فیدلیتی گروه بهمن تولید می شود‪.‬‬ ‫سرمشقچینیدربومی سازیقطارهایمترو‬ ‫روز گذشــته‪ ،‬شــهردار تهران در مراســم امضای‬ ‫تفاهم نامه بازســازی ‪ ۳۱‬رام قطــار مترو و افتتاح‬ ‫ایســتگاه های یادگار امام و شهید ستاری‪ ،‬با اشاره‬ ‫به بومی ســازی قطارهای مترو در ایران گفت‪« :‬در‬ ‫بســیاری از کشــورهایی که مــا در زمینه مترو از‬ ‫انهــا کمک می گیریم‪ ،‬با همین پــروژه قطار ملی‪،‬‬ ‫این کشــورها سازنده قطار شــده اند‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫پشــتیبانی الزم از تولید انبوه قطــار ملی صورت‬ ‫گیرد‪».‬‬ ‫پروژه قطار ملی در ایران به ایستگاه های نهایی خود‬ ‫نزدیک شده اســت و ان طور که مدیرعامل مترو‬ ‫تهران می گوید به زودی توسط رئیس جمهور از ان‬ ‫رونمایی خواهد شد‪ .‬این پروژه‪ ،‬با همکاری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬شهرداری تهران و‬ ‫شرکت های مختلف دانش بنیان در بخش خصوصی‬ ‫و دولتی انجام شده و ظاهرا رکوردهایی هم داشته‪،‬‬ ‫این در حالی است که برخی شواهد نشان می دهند‬ ‫این پروژه‪ ،‬درواقع سرمشــق چینی دارد که از قضا‬ ‫بسیار هم موفق بوده است‪ .‬اما ایا ایران می تواند با‬ ‫بومی سازی صنعت تولید قطار در داخل و در مسیر‬ ‫توسعه چینی این صنعت حرکت کند؟روز گذشته‪،‬‬ ‫شهردار تهران در مراسم امضای تفاهم نامه بازسازی‬ ‫‪ ۳۱‬رام قطار مترو و افتتاح ایستگاه های یادگار امام‬ ‫و شهید ســتاری‪ ،‬با اشاره به بومی سازی قطارهای‬ ‫مترو در ایران گفت‪« :‬در بسیاری از کشورهایی که‬ ‫ما در زمینه مترو از انها کمک می گیریم‪ ،‬با همین‬ ‫پروژه قطار ملی‪ ،‬این کشورها سازنده قطار شده اند‪،‬‬ ‫بنابرایــن باید پشــتیبانی الزم از تولید انبوه قطار‬ ‫ملی صــورت گیرد‪».‬پیروز حناچــی افزود‪« :‬هدف‬ ‫مدیریت شهری این اســت که ‪۵۰‬درصد سفرهای‬ ‫درون شــهری با مترو صورت بگیرد و فاصله زمانی‬ ‫قطارها به دوونیم دقیقه برسد‪».‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬رئیس شــورای شهر تهران با بیان‬ ‫اینکه در ‪۱۰‬میلیون سفر اینده مترو نباید وابستگی‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬ادامه داد‪« :‬درصورت ایجاد خط‬ ‫تولید قطار ملی‪ ،‬برای ‪۲۵‬هزار نفر اشــتغال ایجاد‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫محسن هاشمی افزود‪« :‬در ساخت تجهیزات مترو‬ ‫به سمت خودکفایی سیستم رانش رفته ایم که در‬ ‫این زمینه تســت ها خوب جواب داده اند‪ .‬چنانچه‬ ‫این سیســتم در خطوط هم خــوب جواب بدهد‪،‬‬ ‫صاحب واگن ملی ‪۸۵‬درصدی خواهیم شد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬در متــرو تهران باید حــدود ‪ ۱۲‬خط و ‪۱۰‬‬ ‫میلیون ســفر روزانه داشته باشیم و تعداد ایستگاه‬ ‫ ها باید به ‪ ۲۰۰‬ایستگاه برسد تا الودگی هوا کنترل‬ ‫شود‪».‬‬ ‫ازان ســو‪ ،‬مدیرعامل مترو تهران در مورد پیشرفت‬ ‫مراحل ساخت قطار ملی گفت‪« :‬ساخت قطار ملی‬ ‫‪۱۲‬میلیون یورو هزینه داشته که در نهایت موجب‬ ‫کاهــش ارزبری ‪۸‬میلیون یورویی شــده اســت‪».‬‬ ‫علــی امام درخصوص مشــخصات فنی واگن قطار‬ ‫ملی افزود‪« :‬قطار ملی از دســتاوردهای یک پروژه‬ ‫عظیم اســت که رونمایی از ان در روزهای اینده با‬ ‫دســتور ریاست جمهوری انجام خواهد شد‪ ».‬وی با‬ ‫اشــاره به اینکه تکلیف قانونــی برای دولت تعیین‬ ‫شــده که وزارت صنایع با کمــک معاونت علمی و‬ ‫فناوری تجهیــزات ریلی و دانش فنی را به حداقل‬ ‫‪ ۸۵‬درصد تا پایان برنامه ششــم برســاند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«معاونت علمی این اتفــاق را رقم زد‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫مترو تهران گفت‪« :‬در قرارداد اولیه هزینه ساخت‬ ‫این پروژه ‪ ۲۰‬میلیون یورو پیش بینی شــده بود و‬ ‫با اخذ تاییدیه در نهایت حداکثر تا شهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫امکان تولید انبوه وجود دارد‪».‬‬ ‫اما ابعــاد فنی و تجــاری بومی ســازی قطارهای‬ ‫متــرو چیســت؟ دبیــر ســتاد فنــاوری هــای‬ ‫فضایــی و حمل ونقل پیشــرفته (به عنــوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه هــای معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهوری) در این مورد گفت‪« :‬تا قبل از‬ ‫اجرای پروژه طراحی و ســاخت واگن های مترو در‬ ‫داخل‪ ،‬تنها ‪۳۲‬درصد فناوری های بخش هایی چون‬ ‫بدنه‪ ،‬سیستم تهویه‪ ،‬سیستم برق و مونتاژ و ازمون‬ ‫واگن مترو بومی سازی شده بود‪».‬‬ ‫منوچهر منطقی گفت‪« :‬تکمیل زنجیره ارزش مترو‬ ‫یکی از دستاوردهای اجرای این پروژه است‪ .‬ضمن‬ ‫انکه تولید «سیستم کنترل کل قطار» و «سیستم‬ ‫رانش» ازســوی جهاد دانشگاهی‪ ،‬این نهاد را جزو‬ ‫ی قرار داده‬ ‫‪۱۰‬مجموعه برتــر دنیا در این فنــاور ‬ ‫است‪».‬‬ ‫اما ایا ایــن تالش ها می توانند اینــده حوزه مترو‬ ‫در ایــران را تغییر دهند؟ پاســخ بــه نظر مثبت‬ ‫می رســد‪ .‬محمدعلی سادســی‪ ،‬پژوهشگر حوزه‬ ‫شهرســازی در ایــن مــورد به «دنیــای خودرو»‬ ‫گفت‪« :‬رقابت اقتصادی میان کشــورهای منطقه‬ ‫به شکل بی ســابقه ای افزایش پیدا کرده و ازانجاکه‬ ‫ایران در ‪ ۴‬دهه گذشــته عمدتــا تحت تحریم های‬ ‫اقتصــادی مختلــف قرار داشــته‪ ،‬طبیعی اســت‬ ‫کــه بــه ســمت بومی ســازی برخــی نیازهای‬ ‫اقتصادی خود برود‪».‬‬ ‫دو محرک اصلی برای رشد مجدد سهام خودرویی ها در سال ‪1400‬‬ ‫اگر در ســال اینده تحریم های صنعت خودرو برداشــته شوند یا قیمت گذاری دستوری‬ ‫خودرو متوقف شــود‪ ،‬نمادهای خودرویی مورداقبال شدید بازار قرار می گیرند‬ ‫باتوجه به این که در اســتانه ســال جدید قرار داریم‪ ،‬بســیاری از سهام داران بورسی به‬ ‫برگشــت روند بورس در بهار پیش رو امید بســته اند‪ .‬در بین سهام داران گروه خودرویی‬ ‫نیز این انتظار شــکل گرفته اســت که نمادهای خودروســاز و قطعه ساز بتوانند بازدهی‬ ‫مناســبی را برای ان ها رقم بزننــد‪ .‬در این رابطه فردین اقابزرگی و حمیدرضا افشــار‪،‬‬ ‫دو تن از فعاالن و کارشناســان بازار ســرمایه در گفت وگو با «دنیای خودرو» به تشریح‬ ‫وضعیت کلی بازار ســهام و محرک هایی که می توانند در ســال اینده باعث رشد قیمت‬ ‫سهم های خودرویی شوند‪ ،‬پرداخته اند‪.‬‬ ‫چرا بورس همچنان به روند نزولی و فرسایشــی خود ادامه می دهد؟‬ ‫یکــی از مهم تریــن دالیلی که به خصــوص طی دو ماه اخیر باعث اصــاح عمیق بورس‬ ‫شــد‪ ،‬فروش اوراق قرضه در بازار ابزارهای نویــن مالی فرابورس بود‪ .‬دولت برای جبران‬ ‫کســری بودجه خود در مدت اخیر‪ ،‬حجم بســیار زیادی اوراق بدهی را در فرابورس به‬ ‫فروش رســاند که این موضوع باعث شــد نقدینگی از بورس خارج و صرف خرید اوراق‬ ‫شــود‪ .‬این در حالی اســت که میزان فروش اوراق طی ســال جاری نسبت به سال های‬ ‫گذشــته بســیار زیاد و این مقدار بیش از ســالیان گذشته اســت‪ .‬البته فروش اوراق در‬ ‫کشــور ما ســابقه چندانی ندارد و از زمان وزارت اقتصاد اقای طیب نیا چنین مساله ای‬ ‫باب شــده اســت‪ .‬اما به هرحال به پایان فروش ان نزدیک شده ایم و باید دید بورس در‬ ‫ســال اینده چه مسیری را طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایا فروش این حجم از اوراق به افزایش تورم در ســال اینده منجر خواهد شــد؟‬ ‫بلــه؛ این حجم از فروش اوراق باعث می شــود که چاپ پول از بانــک به بورس منتقل‬ ‫شــود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬در گذشته به صورت ســنتی دولت برای جبران کسری بودجه خود‬ ‫از بانک ها اســتقراض و کســری بودجه خود را جبران می کــرد‪ ،‬اما حال این چاپ پول‬ ‫در بورس صــورت می گیرد‪ .‬زیرا فــروش اوراق به نوعی انتقال بدهی به اینده اســت و‬ ‫دولت بعدی باید تمامی این اوراق تعهدشــده را تسویه کند که قاعدتاً همین موضوع به‬ ‫افزایــش نقدینگی و تورم دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫ایا افت طوالنی مدت بورس طی ســال جاری علت دیگری نیز داشته است؟‬ ‫بلــه؛ خروج نقدینگی از بازار ســهام علت دومی بوده که باعث افت شــدید قیمت ها در‬ ‫گروه های مختلف بورســی ازجمله گروه خودرویی شده اســت‪ .‬همچنین همین موضوع‬ ‫موجبــات ان را فراهم اورده تا بــورس محرک قوی همچون تزریــق نقدینگی را برای‬ ‫طی کردن یک رشــد پایدار در دسترس نداشته باشد‪.‬‬ ‫ازطر ف دیگر‪ ،‬فضای هیجانی و احساســی حاکم بر بازار طی یک ســال گذشته به خوبی‬ ‫نشان داد بسیاری از افراد تازه وارد اموزش های الزم برای حضور طوالنی مدت در بورس‬ ‫را ندیده اند‪ .‬به نوعی می توان گفت ان ها تنها به دنبال صف نشــینی هســتند؛ در پنج ماه‬ ‫ســال در صف های خرید حضور داشــتند و از اوایل مردادماه تاکنون نیز این موضوع در‬ ‫صف هــای فروش به عنوان یک افت برای بورس‪ ،‬تبدیل به دلیل ســوم افت طوالنی مدت‬ ‫ان شــده‪ ،‬زیرا در ســایه ثبات و تعادل اســت که بورس می تواند به یک رشد مستمر را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر وضعیت گــروه خودرویی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫زمانی که می خواهیم عملکرد خودروســازان و قطعه ســازان حاضر در بورس را بررســی‬ ‫کنیم‪ ،‬باید به این نکته توجه داشــته باشــیم صنعت خودرو یکی از لیدرهای اصلی بازار‬ ‫ســهام قلمداد می شــود و جو حاکم بر کلیت بورس و بازار ســرمایه به طور قطع بر این‬ ‫صنعت بورسی تاثیر بسزایی می گذارد‪.‬‬ ‫از نیمــه مردادماه تاکنــون نمادهای خودرویی و قطعه ای همگام با ریزش شــاخص کل‬ ‫با افت قیمت ســنگین ســهام خود روبه رو شــدند و این روزها نیز به کف کانال قیمتی‬ ‫خود رســیده اند‪ .‬اما به هرحال ایــن نمادها برای صعود مجدد نیــاز به محرک های قوی‬ ‫دارند‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬در این زمینه وضعیت کلی بازار ســهام نیز تاثیر بســزایی بر روند‬ ‫گروه خودرویی دارد‪.‬‬ ‫چه محرک هایی الزم اســت تا گروه خودرویی بتواند به مســیر صعود مستمر بازگردد؟‬ ‫مهم تریــن موضوعی که در این رابطه می توان مطرح کرد‪ ،‬بحث برجام و رفع تحریم های‬ ‫صنعت خودرو اســت‪ .‬در این راستا‪ ،‬خودرو نخستین صنعتی بود که ترامپ بعد از خروج‬ ‫از برجام ان را تحریم کرد‪.‬‬ ‫به تبع ان بســیاری از شرکت های خودروسازی خارجی که شریک خودروسازان داخلی‬ ‫بودنــد‪ ،‬به بهانه تحریم ها ایران را ترک کردند و این موضوع ضربه بســیار ســنگینی به‬ ‫شرکت های داخلی وارد کرد‪.‬‬ ‫اما اگر در ســال اینده شــرایطی فراهم شود که برجام احیا شــده و تحریم های صنعت‬ ‫خودرو نیز برداشــته شــوند‪ ،‬به طور قطع نمادهای گروه خودرویــی دوباره مورد اقبال‬ ‫شــدید بازار قرار می گیرند و بازدهی مناســبی را برای ســرمایه گذاران خود به ارمغان‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫ازادسازی قیمت خودرو چطور؟ ایا این عامل نیز می تواند در روند حرکتی خودروسازان‬ ‫در بورس موثر باشد؟‬ ‫بلــه؛ دومین عامــل مهم موضــوع توقف قیمت گذاری دســتوری اســت‪ .‬درحا ل حاضر‬ ‫خودروسازان محصوالتشــان را باتوجه به قیمت گذاری دستوری با زیان تولید می کنند‪.‬‬ ‫اما اگر قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار انجام شود‪ ،‬قطعا این موضوع در صورت های‬ ‫مالی شــرکت ها منعکس خواهد شد و همین موضوع می تواند ان ها را به سوی سودسازی‬ ‫حرکــت دهد‪ .‬اما این مســاله نیز با ابهاماتی همراه اســت که ان ها باید مورد بررســی‬ ‫قرار گیرند‪ .‬در حالت کلی‪ ،‬ازادســازی قیمت خــودرو می تواند حداقل از نظر روانی در‬ ‫کوتاه مدت محرک خوبی برای رشــد خودرویی ها قلمداد شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرایند ارتباط صنعت و دانشگاه در فوالد مبارکه شفاف است‬ ‫به گــزارش بهادری‪ ،//‬هــادی نباتی نــژاد اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی‪،‬‬ ‫فعالیت های پژوهشــی خود را اغاز کرده اســت‪.‬‬ ‫واحد تحقیق و توســعه با انجــام بیش از ‪1200‬‬ ‫پــروژه تحقیقاتی رســالت خــود در زمینه انجام‬ ‫تحقیقــات کاربردی و مســئله محور را انجام داده‬ ‫و بهبودهــای قابل توجهــی را از جنــس نواوری‬ ‫تدریجی و تعالی عملیات به سرانجام رسانده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت از ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــا‬ ‫دریافــت جایزه هــای ‪ EFQM‬و ‪ MAKE‬و‬ ‫ارزیابی هــای مختلف‪ ،‬با بازنگری ســند راهبردی‬ ‫تحقیق و توســعه‪ ،‬به ســمت رویکرد نواوری باز‬ ‫و تجاری ســازی فناوری حرکت کــرده و با الهام‬ ‫از اســتراتژی های جدید شــرکت در زمینه کسب‬ ‫دانش فنی و توســعه فناوری فوالد در کشور‪ ،‬قدم‬ ‫در مســیر نواوری اساسی گذاشته؛ ضمن اینکه با‬ ‫تاسیس مرکز نواوری و توسعه فناوری گروه فوالد‬ ‫مبارکه در حال برداشــتن گام هــای موثرتری در‬ ‫این مســیر است‪.‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تصریح کرد‪ :‬با توجه به توســعه پروژه های‬ ‫تحقیقاتــی از حالت مســئله محور بــه ایده محور‬ ‫و اینده محــور و افزایــش نیازهــای تحقیقاتی و‬ ‫دانش روز‪ ،‬توســعۀ اکوسیســتم نواوری شرکت‪،‬‬ ‫گســترش ارتباط با دانشــگاه ها‪ ،‬مراکز تحقیقاتی‬ ‫و شــرکت های دانش بنیان و‪ ...‬را در دســتور کار‬ ‫خــود قرار دادیم و همکاری خود با دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز تحقیقاتی را از طریق انعقــاد قراردادهای‬ ‫بلندمدت بــاز (تفاهم نامه اعتبار انجام فعالیت های‬ ‫پژوهشی) توسعه بخشیدیم‪ ،‬به نحوی که هم اکنون‬ ‫با بیش از ‪ ۱۳۰‬مرکز تحقیقاتی ارتباط و مراودات‬ ‫تحقیقاتی مســتمر داریم‪.‬وی با اشاره به مهم ترین‬ ‫دستاوردهای پژوهشی شــرکت فوالد مبارکه و با‬ ‫بیان اینکه هر ســال بالغ بر ‪ ۴۰‬طــرح تحقیقاتی‬ ‫موفق به بار می نشــیند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از یک هــزار و ‪ ۲۰۰‬پروژه تحقیقاتی کاربردی اجرا‬ ‫شــده و با موفقیت خاتمه یافته است؛ ضمن اینکه‬ ‫شرکت تعداد ‪ ۱۱۴‬طرح تحقیقاتی در دست انجام‬ ‫دارد و در تمامــی این طرح ها به افزایش مســتمر‬ ‫کیفیــت پروژه هــای تحقیقاتی نیــز توجه ویژه‬ ‫می شود‪.‬نباتی نژاد تعداد پروژه های در دست اقدام‬ ‫با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سال ‪ ۱۳۹۹‬را‬ ‫مهم برشــمرد و گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱۴‬پروژه‬ ‫داریــم که از این تعــداد ‪ ۲۳‬پروژه در دانشــگاه‬ ‫صنعتــی اصفهان‪ ۲۲ ،‬پروژه در شــهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان‪ ۱۲ ،‬پروژه در دانشگاه اصفهان‪،‬‬ ‫یک پروژه در دانشگاه صنعتی شریف‪ ۸ ،‬پروژه در‬ ‫دانشــگاه تهران‪ ۱۷ ،‬پروژه در دانشگاه های ازاد و‬ ‫‪ ۳۱‬پروژه در سایر دانشگاه ها تعریف شده است‪.‬‬ ‫اگر در یک قرارداد نام شــخصی اورده می شود‪ ،‬نه‬ ‫از جایگاه شــخص حقیقی‪ ،‬بلکه از منظر شــخص‬ ‫حقوقی و نماینده ان دانشگاه اعالم می شود‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش پایانی‬ ‫ســخنان خود خاطرنشــان کرد‪ :‬نکته قابل توجه‬ ‫اینکــه قراردادهــای مرتبط با تمــام این پروژه ها‬ ‫با ماهیت حقوقی‪ ،‬با روســای دانشــگاه ها و مراکز‬ ‫علمی و به نمایندگی ایشــان منعقد شــده و اگر‬ ‫در یک قرارداد نام شــخصی اورده می شــود‪ ،‬نه‬ ‫از جایگاه شــخص حقیقی‪ ،‬بلکه از منظر شــخص‬ ‫حقوقــی و نماینده ان دانشــگاه اعالم می شــود‪.‬‬ ‫از همیــن رو بــه تاکید اشــاره می گــردد برخی‬ ‫شــبهه های ایجادشــده در هفته های گذشــته با‬ ‫فرایند جاری و مســتمر مدیریت تحقیق و توسعه‬ ‫و ارتباط صنعت و دانشگاه فوالد مبارکه همخوانی‬ ‫نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اصفهان عنوان کرد ‪:‬‬ ‫تولید ریل‪،‬ایران و ایرانی را سربلند کرد‪ /‬ارز اوری‪ ۲۰۰‬میلیون دالری ریل ذوب اهن‬ ‫مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت‬ ‫در حاشــیه بازدید از هشــتمین نمایشگاه حمل و‬ ‫نقل ریلی به خبرنگار مــا گفت‪:‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫در مسیر تولید ریل ملی سختی ها و مقاومت های‬ ‫بسیاری را تحمل نمود اما ایران و ایرانی را با تولید‬ ‫این محصول دارای ارزش افزوده باال سربلند کرد تا‬ ‫نیازی به واردات این محصول نه در بخش شــمش‬ ‫و نه نورد ان داشته باشــیم و حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ارز اوری بــرای انواع ریل راه اهن و مترو را به‬ ‫ایران هدیه داد‪.‬‬ ‫تولید ریل اسانسور در ذوب اهن‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولید ریل اسانســور از جمله ســایر‬ ‫محصوالت ریلی ذوب اهن اســت که مجوز تولید‬ ‫ان از ســوی هیات مدیره ذوب اهن صادر شــده‬ ‫و اجرای ان به شــرکت مهندسی و پویش ساخت‬ ‫ذوب اهن واگذار گردید‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توســعه شرکت خاطر نشان‬ ‫کــرد ‪ :‬تولید فوالدهای خــاص از جمله مهمترین‬ ‫برنامــه ذوب اهــن اصفهان در افق ‪ ۱۴۰۴‬اســت‬ ‫تا ســبد محصوالت این شــرکت ازتنوع بیشتری‬ ‫برخوردار شــود‪.‬مهدی نصر خاطر نشان کرد‪ :‬ذوب‬ ‫اهن تنها شرکتی است که از یارانه انرژی برخوردار‬ ‫نیســت و مواد اولیه مورد نیــاز خودش را با قیمت‬ ‫جهانی خریداری می کند و لذا نیاز است با حمایت‬ ‫بیشتر از این صنعت مادر زمینه به ظرفیت رسیدن‬ ‫کامل تولید ان فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت بیان کرد ‪:‬‬ ‫ذوب اهــن اصفهان از ابتدای ســال جاری تاکنون‬ ‫تعداد زیــادی مطالعه و پروژه بهبود در راســتای‬ ‫اســیب شناسی و چابک سازی فرایندهای کارخانه‬ ‫تعریف کرده اســت که نتایج بســیار خوبی در بر‬ ‫داشته و از جمله انها می توان به مطالعه و بازنگری‬ ‫فرایندهای خرید اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی چالش بزرگ ذوب اهن را تامین سنگ درشت‬ ‫دانــه مورد نیاز خط تولید عنــوان کرد و گفت ‪ :‬از‬ ‫حمایت های دولت بابت تامین ســنگ اهن ذوب‬ ‫اهن تشــکر می کنم و امیدوارم این صنعت مادر‬ ‫بتواند با تملک معدن بــدون دغدغه به تولید انواع‬ ‫محصوالت بپردازد‪.‬‬ ‫مهدی نصــر گفت ‪ :‬ذوب اهن اصفهــان با اجرای‬ ‫صدهــا میلیارد تومــان پــروژه در زمینه مدیریت‬ ‫مصرف بهینه اب و خرید پســاب شهرهای مجاور‬ ‫مصــرف اب از رودخانــه را به میــزان ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫کاهش داده اســت‪.‬وی گفــت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫ده ها قرارداد با دانشــگاهها و شــرکت های دانش‬ ‫بنیان منعقد نموده اســت تا از تلفیق دانش روز و‬ ‫تجربــه و تخصص صنعت بتوانــد بیش از پیش به‬ ‫ایران اسالمی خدمت نماید‪.‬‬ ‫بههمتبنیادمستضعفانمحققشد؛‬ ‫اهداء‪ 1000‬بسته غذایی به مددجویان زلزله زده سی سختی‬ ‫‪ 1000‬بســته مواد غذایی در قالب جیره خشک‬ ‫از طرف بنیاد مســتضعفان کشــور به مددجویان‬ ‫زلزله زده سی سختی اهداء شد‪.‬‬ ‫به گــزارش پایگاه اطالع رســانی کمیتــه امداد‪،‬‬ ‫قباد مبشــری مدیرکل کمیته امــداد کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد گفت‪ 1000 :‬بســته جیره خشــک‬ ‫ازجملــه برنج‪ ،‬روغن و ســایر اقــام خوراکی از‬ ‫طرف بنیاد مســتضعفان به مددجویان زلزله زده‬ ‫سی سخت اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بعد از وقوع زلزله ‪ 5/6‬ریشــتری‬ ‫در سی سخت و وارد شدن خسارت به مددجویان‬ ‫این نهاد‪ ،‬دو بعد کمک معیشتی و نیازهای اولیه‬ ‫خانواده ها و بحث بازسازی مسکن مددجویان در‬ ‫دستور کار این نهاد قرارگرفته است‪.‬‬ ‫مبشری گفت‪ :‬در خصوص موضوع معیشت مردم‬ ‫و ملزومات اولیه خانواده ها از همان ابتدای وقوع‬ ‫زلزله کمک های خوبی هم توســط کمیته امداد‬ ‫و هــم خیران جمع اوری و بین مددجویان ســی‬ ‫سخت توزیع شد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص بازســازی مســکن مددجویان‬ ‫گفت‪ :‬با حضور رئیس کمیته امداد در سی سخت‬ ‫و سرکشــی از خانواده های مددجویان زلزله زده‬ ‫کلنگ احــداث یک واحد مســکن مددجویی به‬ ‫نمایندگی از ‪ 110‬واحد به زمین زده شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیته امــداد کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫یاداور شــد‪ :‬زیربنای هر واحد مسکن مددجویی‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 70‬متر و متوســط اعتبــار هر واحد ‪185‬‬ ‫میلیــون تومان اســت کــه ‪ 55‬میلیــون تومان‬ ‫بالعــوض و ‪ 130‬میلیــون تومان نیــز از محل‬ ‫اعتبارات بانکی تامین می شود‪.‬‬ ‫شایســته ذکر است‪ ،‬در شــامگاه ‪ 29‬بهمن ‪99‬‬ ‫زلزله ‪ 5/6‬ریشــتری شــهر سی ســخت استان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد را لرزاند که در اثر وقوع‬ ‫این زمین لرزه‪ ،‬خســارات زیادی بــه مددجویان‬ ‫این نهاد وارد شــد ازجمله اینکــه منازل حدود‬ ‫‪ ۳۰۷‬نفر از مددجویان دچار اســیب شــده است‬ ‫که از این تعداد ‪ ۱۰۴‬مورد غیرقابل سکونت بوده‬ ‫و نیازمند بازســازی کامل است‪ ۲۲ ،‬موردنیاز به‬ ‫تعمیرات کلی و ‪ ۱۸۱‬مــورد نیز تعمیرات جزئی‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫فرماندارخبرداد‬ ‫مراسمختمچندهزارنفریدرخرمشهر‪/‬دستگیریوپیگردمسببان‬ ‫فرمانــدار ویژه خرمشــهر در خصــوص برگزاری‬ ‫مراسم ترحیم چند هزار نفری در منطقه زهیریه‬ ‫در شــرایط شــیوع گســترده کرونــا در منطقه‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫محمــد حیــدری در خصوص برگزاری مراســم‬ ‫ترحیــم چند هــزار نفــری در منطقــه زهیریه‬ ‫خرمشــهر کــه روز گذشــته انجام شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یــک روز قبل از برگزاری مراســم اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه به منظور برگزاری مراســم از طریق‬ ‫دعوت از سران طوایف و شیوخ‪ ،‬صاحبان مجلس‬ ‫و فرزندان متوفی انجام شده بود و در مقر نیروی‬ ‫انتظامی از ان ها تعهد اخذ شده بود اما این افراد‬ ‫عهد خود را نقض کردند و مراســم برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با هماهنگی دادســتان خرمشــهر‪،‬‬ ‫حین برگزاری این مراســم‪ ،‬تعدادی از مســببان‬ ‫و برگزارکنندگان مراســم‪ ،‬دستگیر شدند؛ از روز‬ ‫گذشته تاکنون ‪ ۱۶‬نفر از این افراد دستگیر شده‬ ‫و در بازداشــت هستند‪ .‬حین برگزاری مراسم نیز‬ ‫جمعیــت از هم جدا و از ادامه برگزاری مراســم‬ ‫جلوگیری شد‪.‬فرماندار ویژه خرمشهر گفت‪ :‬دیگر‬ ‫افرادی که در برگزاری این مراسم دست داشتند‬ ‫اعم از دعوت کننده‪ ،‬مداح‪ ،‬شــاعر و یا افرادی که‬ ‫تیرانــدازی کردند تحت تعقیــب نیروی انتظامی‬ ‫هســتند و شناســایی ان ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫به محض اینکه این افراد شناســایی شــوند نیز‬ ‫دستگیر و به دادستانی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬تاکنون جســد تحویل خانواده‬ ‫متوفــی داده نشــده اســت و بر اســاس مصوبه‬ ‫شــورای تامین خرمشــهر با تدابیــر انتظامی و‬ ‫اجتماعی و بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی با‬ ‫حضور ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬در یکی از ارامستان های خرمشهر‬ ‫دفن خواهد شد‪.‬‬ ‫معاونعلومپزشکیشیرازاعالمکرد‪:‬‬ ‫انجام‪ ۷۰۰‬هزار تست کرونا در فارس‪/‬ورود مرحله چهارم واکسن‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی شــیراز با بیان اینکه از ابتدای‬ ‫شــیوع کرونا تاکنون بیش از ‪ ۷۱۷‬هزار تســت‬ ‫کرونا شــامل ‪ PCR‬و تســت ســریع در فارس‬ ‫انجام شــده‪ ،‬اخریــن وضعیــت کروناویروس در‬ ‫اســتان تا امروز بیست و پنجم اســفند را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر عبدالرسول همتی دوشــنبه ‪ ۲۵‬اسفند در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬از ابتدای شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا تاکنــون‪ ۶۶۷ ،‬هزار و ‪ ۸۰۵‬مورد تســت‬ ‫تشــخیصی به روش مولکولی در ازمایشگاه های‬ ‫استان انجام و با بررسی نمونه ها ‪ ۱۸۰‬هزار و ‪۵۴‬‬ ‫بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫همتی گفت‪ :‬همچنین از ابتدای اغاز طرح شهید‬ ‫حاج «قاســم سلیمانی» تاکنون‪ ۴۹ ،‬هزار و ‪۶۹۸‬‬ ‫مورد تست ســریع انجام و منجر به شناسایی ‪۴‬‬ ‫پزشــک فوق تخصــص اطفال دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬والدین از‬ ‫حضور کودکان در مراکز خرید و ســایر اماکن‬ ‫شلوغ جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫دکتر قاســم بیانــی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشــته‬ ‫تصور بر این بود کــودکان کمتر به کووید ‪۱۹‬‬ ‫مبتــا می شــوند در نتیجه رعایــت پروتکل ها‬ ‫بین انها به حداقل رســیده اســت درحالی که‬ ‫در اســتان‪ ،‬موارد مثبتی از ابتالی کودکان و‬ ‫نوزادان به کرونا گزارش شده است‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۳۸‬بیمار مثبت شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکــه تاکنون ‪ ۱۸۴‬هزار و ‪ ۱۹۲‬بیمار‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در اســتان فارس شناســایی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ ۱۷۴ :‬هزار و ‪ ۵۵۸‬نفر از این‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز‬ ‫همچنیــن گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۵۴۰‬بیمار مثبت و یا‬ ‫مشکوک دارای عالیم کروناویروس در بیمارستان‬ ‫های اســتان بستری هستند که از این تعداد‪۸۵ ،‬‬ ‫بیمار مبتال به کووید‪ ۱۹‬به دلیل وخامت وضعیت‬ ‫جســمی در بخش های ‪ ،ICU‬مراقبت های ویژه‬ ‫درمانی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫همتی با ابراز تاســف از جان باختن ‪ ۴‬هم استانی‬ ‫دیگر در بیســت و چهار ســاعت گذشــته در اثر‬ ‫کروناویــروس‪ ،‬مجمــوع جانباختگان ناشــی از‬ ‫کووید‪ ۱۹‬از ابتدای شــیوع بیمــاری تاکنون در‬ ‫فارس را ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۱۲‬نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫او از ورود چهارمین مرحله واکســن های توزیع‬ ‫شده از ســوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی به اســتان خبر داد و گفت‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫برای واکسیناســیون کرونــا در گروه های هدف‬ ‫انجام شــده و حتی روزهای تعطیل نیز فراخوان‬ ‫واکسیناســیون انجام و افراد مشمول‪ ،‬واکسن را‬ ‫دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫همتــی اضافه کرد‪ :‬مراکزی که در شــیراز برای‬ ‫انجام واکسیناســیون مشخص شده اطالع رسانی‬ ‫می شــود و پیامک مراجعه هم اســتانی ها برای‬ ‫دریافت واکســن بر اســاس برنامه ریــزی انجام‬ ‫شده‪ ،‬به انان ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه افزود‪ :‬گام چهارم اجرای‬ ‫طرح شــهید سلیمانی نیز از امروز بیست و پنجم‬ ‫اســفند اغاز شــده و تا پانزدهم فروردین ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هشدار برای حضور کودکان در اماکن شلوغ‬ ‫وی کرونا را یک بیمــاری چند چهره خواند و‬ ‫گفــت‪ :‬عالئم ویروس کرونــا در کودکان کامال‬ ‫نهفتــه و بــه تدریج بروز می کنــد و در اکثر‬ ‫کــودکان نیــز این ویروس بدون عالئم اســت‬ ‫بنابراین کودکی که تب‪ ،‬ســرفه و تنگی نفس‪،‬‬ ‫دل درد‪ ،‬ســر درد‪ ،‬اسهال و اســتفراغ داشته‬ ‫باشد مشــکوک به کرونا می باشد‪.‬‬ ‫دکتــر بیانــی خاطرنشــان کرد‪ :‬عالئــم کرونا‬ ‫در بین کودکان‪ ،‬به شــکل حساســیت فصلی‬ ‫و الرژی نیســت بنابراین نبایــد منتظر عالئم‬ ‫تنفســی برای کــودکان باشــیم اگرچه ممکن‬ ‫اســت فرد ابریزش بینی و دیگر عالئم معمول‬ ‫مثل تهوع‪ ،‬استفراغ‪ ،‬اســهال‪ ،‬تنگی نفس و ‪...‬‬ ‫را نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت اســتفاده از ماســک و‬ ‫امــوزش محافظــت فــردی بــه کــودکان‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬والدیــن از حضــور‬ ‫کــودکان در مراکــز خریــد و ســایر اماکــن‬ ‫شــلوغ جلوگیــری کننــد و جــز در مواقــع‬ ‫ضروری‪ ،‬کــودکان را از خانه خــارج نکنند و‬ ‫ادامــه دارد؛ در این طرح بحث هــای مرتبط با‬ ‫بهداشــت محیط با حضور کارشناســان بهداشت‬ ‫و بســیجیان مشــارکت کننده در طرح شــهید‬ ‫ســلیمانی پیگیری و بازرسی از اماکن حساس و‬ ‫مراکز تهیــه و توزیع مواد غذایــی‪ ،‬نانوایی ها و‬ ‫شیرینی فروشی ها انجام می شود‪.‬‬ ‫همتی از شــهروندان خواست در صورت مشاهده‬ ‫هرگونــه تخلف بهداشــتی از ســوی اصناف‪ ،‬با‬ ‫شماره ‪ ۱۹۰‬تماس بگیرند تا از سوی کارشناسان‬ ‫بهداشتی پیگیری و بررسی شود‪.‬‬ ‫معــاون علــوم پزشــکی شــیراز بــا اشــاره به‬ ‫شــلوغی و ترددهــای زیــاد در روزهــای پایان‬ ‫ســال‪ ،‬بــر پرهیــز از خــروج غیرضــروری‬ ‫از منــزل تاکید و اضافه کــرد‪ :‬در صورت خروج‬ ‫از منزل‪ ،‬از وســایل محافظتی به ویژه ماسک سه‬ ‫الیه استفاده کنید‪.‬‬ ‫در اجتماعات حاضر نشوند‪.‬‬ ‫دکتــر بیانی با اشــاره به این که بســیاری از‬ ‫خانواد ه هــا بــدون در نظــر گرفتــن بیماری‬ ‫کوویــد ‪ ،۱۹‬رفت و امدهای خانوادگی را اغاز‬ ‫کرد ه اند‪ ،‬گفت‪ :‬مهمانی هــای خانوادگی باعث‬ ‫افزایش تعداد مبتالیان به کرونا خواهد شــد و‬ ‫کودکان همراه با بزرگســاالن در حال ابتال به‬ ‫ایــن بیماری هســتند همچنین هر کودک می‬ ‫تواند یک ناقــل کرونا برای دیگــران به ویژه‬ ‫افراد میانسال باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4146‬‬ ‫خبر‬ ‫تاسیس خانه هالل احمر در شهرداری باقرشهر‬ ‫مجوز اولین خانه هالل احمر شهرداری باقرشهر برای امیر هوشنگ فارسیان صادر شد‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ 22‬قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر‪ ،‬تبصره ‪ 2‬الحاقی و همچنین ائین نامه اجرایی‬ ‫‪ ،‬ماده ‪ 12‬دســتورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت خانه های هالل احمر و بررسی و نظارت بر خانه های‬ ‫هالل استان تهران مبنی بر صدور مجوز تاسیس خانه هالل احمر در شهرداری باقرشهر ‪ ،‬امیر هوشنگ‬ ‫فارسیان به عنوان رئیس خانه هالل احمر شهرداری باقرشهر شهرستان ری منصوب گردید‪.‬‬ ‫الزم به ذگر اســت که اســتفاده از خانه های داوطلب جمعیت هالل احمر برای اهداف برنامه بازافرینی‬ ‫شهری پایدار و برگزاری دوره های اموزشی مشترک در محالت هدف بازافرینی می باشد ‪.‬‬ ‫پویشخیرخواهانهدرباقرشهر‬ ‫حمایت همه جانبه مدیریت شهری باقرشهر از ساخت و تکمیل منزل مسکونی‬ ‫در باقرشهر با همکاری خیرین و نیروهای جهادی‬ ‫با مشــارکت و حمایت مدیریت شــهری و خیرین و حضور پر رنگ نیروهای جهادی ‪ ،‬ساخت و تکمیل‬ ‫منــزل مســکونی به متراژ ‪ ۶۳‬مترمربع پــس از ‪ ۳‬ماه تالش بی وقفه به پایان رســید و کلید ان طی‬ ‫مراســمی در حضور عین اله اقاپور نائب رئیس شــورای شهر توسط سعید استادفرج تحویل مالک ان‬ ‫گردید‪.‬گفتنی اســت این منزل مسکونی پس از شناســایی به علت قدمت و کلنگی بودن ساختمان و‬ ‫شــرایط نامناسب زیستی و در راستای جلوگیری از هرگونه حادثه جانی‪ ،‬سریعا تخلیه و پس از رعایت‬ ‫اصول مهندســی نسبت به تخریب و نوسازی کامل ان اقدام شد‪.‬شــایان ذکر است در طی فرایند سه‬ ‫ماهه ســاخت این واحد مسکونی‪ ،‬شــهردار باقرشهر نسبت به در اختیار قراردادن یک واحد اپارتمان با‬ ‫کلیه امکانات اقدام نمود‪.‬‬ ‫ قدردانیبازنشستگانشهرداریباقرشهرازسعیداستادفرج‬ ‫بازنشســتگان شهرداری باقرشهر از اســتاد فرج بابت خدمات ارائه شده به مجمع بازنسشتگان قدردانی‬ ‫کردند‪.‬نمایندگان بازنشســتگان شهرداری با حضور در دفتر شهردار از اقدامات استادفرج در پیگیری و‬ ‫اجرای مطالبات بازنشســتگان تقدیر و تشکر کردند‪.‬در این دیدار که عین اله اقاپور نائب رئیس شورای‬ ‫شهر؛ محمود نوروزی معاونت اداری مالی ‪ ،‬خانم الیکایی مدیر امور اداری و محمد محمدی فرد‪ ،‬مجید‬ ‫افشــار و غالمرضا حموله نمایندگان کانون بازنشســگان حضور داشــتند‪ ،‬از خدمات سعید استافرج و‬ ‫محمود نوروزی با اهدای لوح سپاس تقدیر شد‪.‬نمایندگان بازنشستگان در این دیدار با تقدیر از همراهی‬ ‫و مساعدت های انجام شده ؛ اعالم کردند‪ :‬مدیریت شهرداری با حمایت و پشتیبانی از این کانون نشان‬ ‫داد که به واقع دغدغه رفع مشــکالت مردم را دارد‪.‬ایشان در ادامه ضمن اعالم برنامه های کانون برای‬ ‫سال اینده ‪ ،‬افزودند‪:‬با ایجاد این کانون انگیزه و اعتماد به نفس خاصی در دل بازنشستگان شهرداری و‬ ‫خانواده انها ایجاد شده و با این اقدام ارزشمند نام نیکتان در دفتر قلب یکایک ما برای همیشه جاودانه‬ ‫خواهد ماند و بواســطه همین ازخودگذشتگی‪ ،‬تالش و همت عالی است که موجب ایجاد انگیزه و امید‬ ‫در بین بازنشستگان شده است‪.‬‬ ‫ثبت ‪ 2137‬تماس با سامانه ‪ 137‬شهرداری قرچک طی ‪ 6‬ماهه دوم سال ‪99‬‬ ‫شــهردار قرچک از ثبت ‪ 2137‬تماس با ســامانه ‪ 137‬شهرداری قرچک طی ‪ 6‬ماهه دوم سال ‪ 99‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محســن خرمی شریف در این خصوص‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سامانه ‪ 137‬شهرداری قرچک به صورت ‪ 24‬ساعته‬ ‫اماده دریافت پیشنهادات‪ ،‬انتقادات و مشکالت شهروندان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشارکت شهروندان در تماس با سامانه ‪ 137‬شهرداری روند رو به رشدی داشته و این تماس‬ ‫ها موجب میشود مدیریت شهری در حل مشکالت تالش مضاعف داشته باشد‪.‬‬ ‫این مدیر شهری اظهار کرد‪ :‬بر اساس اخرین گزارش اماری سامانه ‪ 137‬مدیریت شهری‪ ،‬در شش ماهه‬ ‫دوم ســال ‪ 99‬مردم قرچک‪ 2137 ،‬تماس با این سامانه برقرار کردند که امار به ثبت رسیده نشان می‬ ‫دهد موضوعاتی مانند لکه گیری اسفالت با ‪ 583‬تماس‪ ،‬امور مربوط به فضای سبز ‪ 308‬تماس‪ ،‬نظافت‬ ‫جداول و الیروبی انهار و کانال ها با ‪ 251‬تماس‪ ،‬حوزه رفع مزاحمت های شــهری (ســدمعبر) با ‪189‬‬ ‫تماس‪ ،‬جمع اوری زباله‪ ،‬نخاله و نظافت محله ها با ‪ 315‬تماس و ســایر موضوعات شهری ‪ 491‬تماس‬ ‫در مطالبات شهروندان قرار داشته است‪.‬‬ ‫خرمی شــریف در پایان با بیان اینکه ســامانه مدیریت شهری ‪ 137‬شــهرداری قرچک درگاه ارتباطی‬ ‫مدیریت شهری و شهروندان است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫شــهروندان قرچکی میتوانند چنانچه هرگونه درخواست یا پیشنهاد و خبری در رابطه با فعالیت های‬ ‫شهرداری دارند با شماره سه رقمی ‪ 137‬تماس گرفته و انرا به ثبت برسانند‪ .‬انچه خدمات این سامانه‬ ‫را متمایز می کند ان است که در خواست های ثبت شده به صورت شفاف قابل پیگیری است و چنانچه‬ ‫به ان رسیدگی نشده باشد‪ ،‬فرد میتواند علت عدم انجام ان را پیگیری و از جزئیات مطلع شود‪.‬‬ ‫دبستان‪ 6‬کالسه طاهره موسوی سگزاباد افتتاح شد‬ ‫ازاده مافــی‪ -‬خبرنگار راه مردم‪:‬‬ ‫مراســم افتتاح دبستان ‪ 6‬کالسه‬ ‫زنده یاد ســیده طاهره موســوی‬ ‫شهر ســگزاباد با حضورعباسپور‬ ‫نماینده مردم بوئین زهرا و اوج در‬ ‫مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬جوانبخت‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس استان‬ ‫و جمعــی از مســئولین و مردم‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در مراســمی مدرســه ‪ 6‬کالسه‬ ‫زنده یاد ســیده طاهره موســوی‬ ‫شهر ســگزاباد با ‪ 650‬مترمربع‬ ‫زیربنا و ‪ 32‬میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫در زمینی به مساحت ‪ 2000‬متر‬ ‫مربع با مشارکت حاج سید عباس‬ ‫موســوی به بهره برداری رسید‪.‬جوانبخت مدیرکل نوسازی مدارس استان در این مراسم گفت‪ :‬از‬ ‫ســال ‪ 92‬تاکنون خیرین مدرسه ساز ‪ 138‬میلیارد تومان در مدرسه ساز مشارکت داشته اند‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬طی ‪ 8‬سال گذشته ‪ 245‬پروژه با ‪ 1470‬کالس درس و ‪ 151‬هزار متر زیربنا در استان قزوین‬ ‫احداث و به بهره برداری رسیده است که ‪ 96‬پروژه با ‪ 700‬کالس درس با مشارکت خیرین احداث‬ ‫شده است‪.‬جوانبخت اظهار داشت‪ :‬یکی از ماموریتهای این اداره کل تکریم خیرین مدرسه ساز و‬ ‫نگهداشت انها بوده و جشنواره های خیرین مدرسه ساز به همین منظور همه ساله برگزار می شود‪.‬‬ ‫عباســپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسالمی هم در این مراسم ضمن تشکر از‬ ‫مشارکت خیرین گفت‪ :‬طی ‪ 8‬ماه اخیرکلنگ احداث ‪ 8‬پروژه در روستاهای تفک‪ ،‬اراسنج‪ ،‬عصمت‬ ‫اباد‪ ،‬شنبرک‪ ،‬یری جان ‪ ،‬وروق‪ ،‬کانون فرهنگی دانسفهان و هنرستان سردار سلیمانی سگزاباد با‬ ‫مشارکت خیرین به زمین زده شده که امیدواریم سال اینده به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان خبرداد‬ ‫اشتغال ‪ ۶۴۰‬نفر در پارک علم و فن اوری اذربایجان غربی‬ ‫رییس پارک علم و فناوری اذربایجان غربی از اشتغال ‪ ۶۴۰‬نفر در پارک علم و فن اوری استان‬ ‫خبرداد‪.‬علی محمد نیکبخت در نشســت خبری با اصحاب رسانه افزود‪ :‬در حال حاضر ‪۱۲۰‬‬ ‫شــرکت فن اور در اذربایجان غربی فعال اســت و بیش از ‪ ۶۴۰‬نفر در این شرکت ها اشتغال‬ ‫دارند‪ .‬نیکبخت بااشاره به روند رو به رشد شرکتهای دانش بنیان در استان اظهار کرد‪ :‬تعداد‬ ‫شرکتها از ‪ ۲۵‬شرکت در سال ‪ ،۹۸‬به ‪ ۳۴‬مورد در سال جاری رسیده است‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان بااشاره به اهم دستاوردها و اقدامات پارک در استان خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬واگذاری قطعات تفکیک شده به ‪ ۸‬واحد فناور مستقر در پارک در فاز اول‪،‬رونمایی‬ ‫از منظومه فضایی به عنوان نخســتین ماهواره خصوصی کشــور ‪،‬راه اندازی فن بازار منطقه‬ ‫ای در پارک علم و فناوری اســتان‪،‬ارتقا سرانه ورزشی پارک‪ ،‬اجرای «طرح کارافرین شو» با‬ ‫مشارکت کمیته امداد و صندوق کار افرین‪ ،‬افتتاح مرکز نواوری و استارت اپ شهر هوشمند‬ ‫در بافت تاریخی دانشگاه ارومیه بخشی از اقدامات پارک استان است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4146‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫چرا در کاخ گلستان گردوخاک شد؟‬ ‫فعالیت های شبانه روی دیوار ورودی شرقی کاخ گلستان حساسیت برانگیز شده است‪.‬‬ ‫معاون فنی کاخ توضیح می دهد‪ :‬پاکســاری جداره اجری درحال انجام اســت تا این‬ ‫ورودی که ‪ ۴۰ - ۳۰‬ســال بسته بود‪ ،‬به روی مردم باز شود‪ .‬انتشار فیلمی از کارگری‬ ‫که با دستگاه فرز سنگ درحال پاکساری اجرهای قاجاری کاخ گلستان است و حجم‬ ‫گرد و خاکی که برپا کرده‪ ،‬نقدهایی را متوجه شیوه مرمت این بنای تاریخی ‪ -‬که در‬ ‫فهرســت جهانی یونسکو ثبت شده ‪ -‬کرده است‪ .‬جبار اوج‪ ،‬معاون فنی کاخ گلستان‬ ‫امــا می گوید که اطالعات پخش شــده با اصل قضیه فاصلــه دارد‪ .‬او توضیح می دهد‪:‬‬ ‫غروب شــنبه (‪۲۳‬اسفند) نزدیک به ســاعت یک ربع مانده به ‪ ۷‬همکاران ما مشغول‬ ‫پاکســازی جداره بودند که شــخصی فیلمی تهیه کرد‪ .‬البته ما ممنونیم که این فیلم‬ ‫را منتشــر کردند‪ ،‬چون حساسیت مردم به میراث فرهنگی به قدری زیاد شده که به‬ ‫کوچک ترین اتفاق در اثار تاریخی واکنش نشان می دهند‪ .‬ولی در ان فیلم گفته شده‬ ‫با ابزار و دســتگاه فرز پاکسازی جداره انجام می شود‪ ،‬درحالی که از سمباده استفاده‬ ‫می شــود‪.‬او با حضور در ورودیِ «باب عالی» کاخ گلستان‪ ،‬شیوه مرمت و احیای این‬ ‫ســردر را توضیح می دهد‪ :‬جداره های تاریخی روش مرمت و حساسیت ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫متداول پاکسازی برای جداره اجری‪ ،‬خشک و یا تر است که بسته به شرایط‬ ‫روش های‬ ‫ِ‬ ‫بنا و مرمتگر انتخاب می شــود‪ .‬جداره این ورودی در ‪ ۴۰ - ۳۰‬سال اخیر به هیچ وجه‬ ‫پاکســازی نشده بود و انباشــتی از دوده‪ ،‬چربی‪ ،‬گرد و خاک و فضله کبوتر روی ان‬ ‫روش تَر مناسب نیست‪ ،‬چون اب‬ ‫وجود داشت‪ .‬برای پاکسازی این الودگی استفاده از ِ‬ ‫باعث می شود بخشی از این الودگی به اجر نفوذ کند و ان را به عمق ببرد و الودگی‬ ‫را مضاعف می کند؛ بنابراین مصلحت دانســتیم از روش خشک استفاده کنیم‪ .‬هرچند‬ ‫در روش های تر از واترجت استفاده می شود که کار فوق العاده اشتباهی است‪ .‬از روش‬ ‫سنتی اجرساب نیز می توان استفاده کرد‪ ،‬ولی در این سطح از الودگی جوابگو نبود و‬ ‫فقط باعث انتقال الودگی به عمق می شــد‪.‬اوج درحالی که این توضیحات را به صورت‬ ‫زنده در صفحه مجازی کاخ گلســتان ارائه می دهد‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬شیوه های مختلفی‬ ‫در روش های خشــک برای پاکســازی وجود دارد‪ ،‬مثل بی کربنات‪ .‬اما استفاده از این‬ ‫شــیوه با توجه به موقیعت جغرافیایی ورودی شرقی کاخ گلستان‪ ،‬ازدحام جمعیت در‬ ‫ان محدوده‪ ،‬وجود کســبه و اجناس امکان پذیر نبود‪ .‬تنها راه استفاده از سمباده نرم‬ ‫بود‪ .‬به هیچ وجه از صفحه فرز به ان شکل که گفته شد‪ ،‬استفاده نشده‪ ،‬بلکه سمباده‬ ‫نرم روی دســتگاه فرز نصب شــده است تا سرعت کار بیشتر شــود‪.‬معاون فنی کاخ‬ ‫گلستان می گوید‪ :‬تمام مراحل احیا‪ ،‬مرمت و بازسازی ورودی «باب عالی» کارشناسی‬ ‫شــده و با کمترین یا بدون اســیب اتفاق می افتد و بهترین روش اســتفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰ - ۳۰‬سال این ورودی بسته بود و مردم عادی تا به حال نتوانسته اند از این بخش‬ ‫کاخ گلســتان استفاده کنند‪ .‬ما برای این که حرکت و اتفاق جدیدی در این مجموعه‬ ‫رخ دهد تالش می کنیم تا این ورودی به زودی تجهیز و اماده شود و مورد بهره برداری‬ ‫قرار گیرد‪.‬اوج این توضیحات را اضافه می کند که ارگ سلطنتی دوره قاجار دارای چند‬ ‫ورودی بوده اســت‪ ،‬از جمله ســرد ِر باب همایون‪ ،‬عالی قاپو یا تخت مرمر و باب عالی‪،‬‬ ‫که ورودی مورد نظر در مجاورت خیابان ناصرخسرو واقع شده و براساس تصمیم ها و‬ ‫برنامه ریزی ها با وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و مدیریت مجموعه‬ ‫جهانی کاخ گلستان برای بازسازی و احیای این ورودی اقدام شده است‪ .‬دلیل ان نیز‬ ‫ارتباط نزدیک ســردر باب عالی با محله عودالجان‪ ،‬خیابان ناصرخسرو و بازار بوده که‬ ‫ارتبــاط نزدیک تری بین مردم و این مجموعه برقرار می کند‪ ،‬چون دسترســی به این‬ ‫کاخ از ورودی میدان ارگ به لحاط بافت جغرافیایی ان محدوده معموال با فیلترهایی‬ ‫همراه اســت‪ .‬بنابراین مدیریت مجموعه با همراهی وزارت تصمیم گرفت این ورودی‬ ‫را بازســازی و تجهیز کند تا مردم در ســال اینده از این سردر به کاخ گلستان وارد‬ ‫کنسرت های موسیقی از سر گرفته شوند‬ ‫معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از جلساتی با‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬برای قرار گرفتن اجراهای‬ ‫موســیقی در گروه دو مشاغل و از سرگیری اجراهای‬ ‫موسیقی با رعایت پروتکل های بهداشتی با ستاد‬ ‫ملی مدیریت بیماری کرونا مکاتبه کرد‪.‬‬ ‫ســید مجتبی حســینی‪ ،‬معاون امور هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در مکاتبه‬ ‫با رییس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی‬ ‫مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬قرار گرفتن اجراهای‬ ‫موسیقی را در گروه دو مشاغل خواستار شد‪.‬‬ ‫معاون هنری در این نامه اورده است‪:‬‬ ‫«با اطمینان بخشــی رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در ســالن های اجرای صحنه ای موســیقی و با توجه به‬ ‫شــوند‪.‬به گفته او‪ ،‬جداره بیرونی این ورودی مربوط به دوره قاجار اســت‪ ،‬اما در دوره‬ ‫پهلوی مرمت و بندکشــی شده است و در طبقه دوم ان تاالر ایینه قرار دارد که یکی‬ ‫از زیباترین فضاهای کاخ گلســتان است و به تازگی ایینه کاری‪ ،‬گچ بری و مرمت شده‬ ‫و اماده استفاده اســت‪.‬او به اقداماتی که برای احیای این ورودی درحال انجام است‪،‬‬ ‫اشاره می کند و می گوید‪ :‬در سال های گذشته ورودی باب عالی یا بدون استفاده بوده‬ ‫یا کاربری دیگری داشــته است که تغییر کاربری ان به اقداماتی نیاز داشت‪ ،‬از جمله‬ ‫تعویض پرده مقابل ایوان‪ .‬پرده تاریخی نیســت و به دو سه سال پیش مربوط می شود‬ ‫که معموال بر اثر باد و باران از بین می رود و باید هر چندســال یک بار تعویض شــود‪.‬‬ ‫جداره های اجری و شیرسرهای چوبی نیز باید پاکسازی شود و از موادی باید استفاده‬ ‫شــود که از ان ها محافظت کند و اقدامات مرمتی دیگر برای مهیا و اماده ســازی این‬ ‫ورودی انجام شود‪.‬‬ ‫اوج بازگشــایی این ورودی را تحولی در ‪ ۴۰ - ۳۰‬ســال اخیر این مجموعه می داند و‬ ‫امیدوار است بازدیدکنندگان ورود به کاخ گلستان از این سردر را در سال اینده تجربه‬ ‫کنند‪.‬وعده بازگشایی ورودی باب عالی از سال ‪ ۸۹‬مطرح شده است‪ .‬ان زمان مسعود‬ ‫شــریفی ‪ ،‬مدیر وقت مجموعه جهانی گلستان اعالم کرد که تفاهم نامه ای با شهرداری‬ ‫منطق ه ‪ ۱۲‬تهران امضا کرده اند که پس از ‪ ۵۰‬ســال ورودی شرقی کاخ به روی مردم‬ ‫باز شود‪ .‬گشــایش این ورودی به تعویق می افتد‪ ،‬چون شهرداری به تعهداتش عمل‬ ‫نمی کند‪ .‬این وعده تابســتان امسال‪ ،‬پس از گذشت یک دهه‪ ،‬بار دیگر تکرار می شود‬ ‫و دوباره پیش نویس همکاری با شــهرداری منطقه ‪ ۱۲‬نوشته می شود‪ .‬افرین امامی ـ‬ ‫مدیر کنونی این مجموعه ـ در اوایل تابستان ‪ ۹۹‬ابراز امیدواری می کند که این ورودی‬ ‫تا شــهریورماه همین امسال باز شود و در نیمه دوم سال هم رفت و امدها انجام شود‬ ‫که البته باز هم زمان باز شدن ورودی شرقی به تعویق می افتد‪.‬‬ ‫وقتی شفیعی کدکنی مسحور «پروین» شد‬ ‫شــرایط عمومی فرهنگ و هنر کشور و مطالبات بحق جامعه هنری‬ ‫بویژه موسیقی‪ ،‬مناسب است که در تجدید نظر گروه بندی‬ ‫مشاغل‪ ،‬سالن های موسیقی همانند سالن های سینما‬ ‫و تئاتر در گروه دو مشاغل قرار گیرد‪».‬‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی‬ ‫در این نامه همچنین نوشــته است‪« :‬بسیاری‬ ‫از اجراهای صحنه ای موسیقی در گونه های‬ ‫ردیف دستگاهی‪ ،‬نواحی و کالسیک در سالن‬ ‫هــای کوچک و معموال بــا مخاطبان محدود‬ ‫برگزار می شــود و از نظر رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و تعداد محدود تماشاگران با استفاده‬ ‫از درصدی از ظرفیت ســالن با اجرای تئاتر و نمایش‬ ‫فیلم مشابهت دارد‪».‬‬ ‫محمدرضا شفیعی کدکنی که شعر پروین اعتصامی را شعر خرد و عاطفه می داند‪،‬‬ ‫از نخستین شعر «پروین» که او را مسحور کرد و هنوز هم مسحور ان شعر است‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫به مناسبت صدوچهاردهمین زادروز پروین اعتصامی‪ ،‬دیدگاه محمدرضا شفیعی‬ ‫کدکنــی درباره این شــاعر فقید با گذری بر کتاب «با چــراغ و اینه» بازخوانی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این شاعر‪ ،‬پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران درباره پروین اعتصامی چنین نوشته‬ ‫اســت‪« :‬ما این بیماری و دورافتادگی را در اثر تقلید کورکورانه از نظریه های نقد‬ ‫فرنگی داریم و تا به عالج فلسفی ان برنخیزیم این بیماری مهلک‪ ،‬روزبه روز بدنه‬ ‫خالقیت فرهنگی ما را نزارتر می کند‪.‬‬ ‫در میان هزاران عامل پیچ درپیچ ناشــناخته که راز موفقیت شــاهکارهای ادبی‬ ‫جهان را تشکیل می دهد‪ ،‬مسحور استعاره های تجریدی شدن و خالقیت هنری و‬ ‫ادبی را در ایجاد مشتی استعاره پادرهوا دانستن‪ ،‬اگر بیماری نیست پس چیست؟‬ ‫چند سال قبل یکی از روزنامه های معلوم الحال این پرسش را مطرح کرده بود که‬ ‫«ایا فروغ شاعرتر است یا پروین؟» و بخش عظیمی از متشاعرچه های روزنامگی‬ ‫رای داده بودند که پروین اصال شاعر نیست‪ .‬حتی بعضی از اهل ادب و کسانی که‬ ‫یک ســطر از شعر فروغ را نخوانده اند و اگر خوانده اند نفهمیده اند‪ ،‬تحت تاثیر جو‬ ‫زمانه تصریح کرده بودند که فروغ بزرگ تر است از پروین یا جایی که فروغ شاعر‬ ‫است چه جای صحبت پروین؟‬ ‫در یــک جامعه بیمار که با یک مویز نقد مدرن گرمیش می شــود و با یک غوره‬ ‫رئالیسم سوسیالیستی سردیش می کند‪ ،‬چگونه می توان در باب پروین و جایگاه‬ ‫او سخن گفت؟‬ ‫شعر پروین‪ ،‬شعر خرد و عاطفه است و نیازی به استعاره های تجریدی و تشبیهات‬ ‫عجیب و غریب ندارد‪ .‬اولین بار که دیوان پروین اعتصامی را در نوجوانی به دست‬ ‫اوردم‪ ،‬حالتی داشــتم که به هیچ وجه قابل توصیف نیست‪ .‬نخستین شعری که‬ ‫از او مرا مســحور خویش کرد‪ ،‬شــعری بود که به مناسبت جشن فارغ التحصیلی‬ ‫در مدرسه ســروده بود و چنین اغاز می شد‪« :‬ای درخت ارزو خوش زی که بار‬ ‫اورده ای‪ /‬غنچه بی باد صبا گل بی بهار اورده ای‬ ‫نمی دانم در این ابیات چه نهفته که هم اینک پس از قریب چهل وپنج سال هنوز‬ ‫هم مســحور این کلماتم‪ .‬ممکن است بگویید‪«« :‬طعم وقت» توست که ضمیمه‬ ‫این کلمات شده است» اما «وقت» من با بسیاری شعرهای دیگر هم گره خورده‬ ‫است و چنین طعمی را به وجود نیاورده است!‬ ‫امادگی بخش تعاون برای توزیع بازار شب عید و ماه رمضان‬ ‫امادگی بخش تعاون برای توزیع بازار شب‬ ‫با توجه به تاکید سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی بر شــفاف و روان ســازی نظام‬ ‫توزیع کشور همچنین با توجه به اینکه هر‬ ‫ساله مبلغ قابل توجهی ارز یارانه ای برای‬ ‫تامین کاالهای اساســی در نظر گرفته می‬ ‫شود از این رو بحث توزیع کاالها و نظارت‬ ‫بر ان تا رســیدن به دست مصرف کننده‬ ‫واقعی‪ ،‬بسیار حائز اهمیت است که در این‬ ‫خصوص بخش تعاون وظیفه خود می داند‬ ‫تمام ظرفیت های خود را به کار گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به تاکید سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی بر شــفاف و روان ســازی نظام‬ ‫توزیع کشور همچنین با توجه به اینکه هر‬ ‫ساله مبلغ قابل توجهی ارز یارانه ای برای‬ ‫تامین کاالهای اساســی در نظر گرفته می‬ ‫شود از این رو بحث توزیع کاالها و نظارت‬ ‫بر ان تا رســیدن به دست مصرف کننده‬ ‫واقعی‪ ،‬بسیار حائز اهمیت است که در این‬ ‫خصوص بخش تعاون وظیفه خود می داند‬ ‫تمام ظرفیت های خود را به کار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬بهمــن عبداللهی رئیس اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬با بیان این مطلب اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫شــرایط کنونی که اکثر کاالهای اساســی‬ ‫افزایش قیمت چشــمگیری داشــته اند‪،‬‬ ‫نیاز اســت تا با اتخاذ تدابیری هوشــمند‬ ‫و به موقع وظیفه تنظیم بازار شــب عید‬ ‫همچنیــن ماه مبارک رمضان به درســتی‬ ‫انجام شــود تا مصرف کننده نهایی متضرر‬ ‫نگــردد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شــب عیــد و ماه‬ ‫مبارک رمضان دو مقطع مهم و حســاس‬ ‫هســتند که با توجه به افزایش تقاضا برای‬ ‫کاالهای اساســی در ایــن زمانها بیش از‬ ‫دیگر ماه های سال‪ ،‬هماهنگی برای تامین‬ ‫و توزیــع کاالهای اساســی و تنظیم بازار‪،‬‬ ‫بیــش از پیش ضرورت مــی یابد‪ .‬در این‬ ‫بین بیش از بحث تامین کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫توزیع مناســب انها به نحوی که به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی برســد؛ از موضوعات‬ ‫مهمی است که در ســال های اخیر البته‬ ‫بــا چالش های مختلفی رو بــه رو بوده و‬ ‫شرایط را برای سواستفاده دالالن و واسطه‬ ‫گران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رئیس پارلمان تعاون کشــور تصریح کرد‪:‬‬ ‫مساله توزیع مناســب‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫باید همه تمرکز دولت بر ان باشــد‪ .‬حتی‬ ‫در زمینــه تولیــد محصــوالت و کاالهای‬ ‫اساسی همچون گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‬ ‫و ‪ ...‬ظرفیــت در کشــور وجــود دارد‪ ،‬اما‬ ‫مشــکل اصلی در رابطه با توزیع مناســب‬ ‫این اقالم اســت‪ .‬چنانچه ســودجویان با‬ ‫ذخیــره کاالها در انبــار و احتکار به امید‬ ‫افزایش قیمــت در پی افزایش تقاضا برای‬ ‫محصول‪ ،‬تعــادل بازار را بر هم می زنند و‬ ‫مانع از رســیدن این اقالم با قیمت دولتی‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ایرانیان تازه مسلمان جشن خود را به این روز‬ ‫نامیمون و بدشگونی بوده اســت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫منتقل کرده اند‪.‬‬ ‫ین صفحه همچنین در توضیحی درخصوص برخی رســم های چهارشنبه سوری‬ ‫که البته امروزه به نظر از میان ما رفته‪ ،‬ابتدا با شرح مراسم «فالگوش ایستادن»‬ ‫نوشته است‪« :‬یکی از رســم های کهن چهارشنبه سوری فالگوش ایستادن است‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬بعد از غروب چهارشنبه ســوری‪ ،‬بر سر معبرها‪ ،‬پشت درها یا باالی‬ ‫بام ها که مشــرف بر کوی بود‪ ،‬به طور ناشناس می ایستادند و حرف هایی را که از‬ ‫ســر اتفاق میان رهگذران ردوبدل می شــد‪ ،‬با حاجت خود مطابقت می دادند و‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬فال می گرفتند؛ یعنی اگر اولین افرادی که از ان جا می گذشتند‪ ،‬در‬ ‫کالم خود ســخن از شادی و رونق کسب وکار و ازدواج می گفتند‪ ،‬ان که به گوش‬ ‫ایســتاده بود‪ ،‬فال خود را خوش و شــادمانه تعبیر می کــرد و اگر از اندوه و غم‬ ‫می گفتند‪ ،‬فالی ناخوشایند برای خود انتظار داشتند‪.‬‬ ‫عالوه بر این «قاشق زنی» نیز چنین شرح داده شده است‪« :‬قاشق زنی‪ ،‬مالقه زنی یا‬ ‫ چل ِزی‪ ،‬که یکی از رسوم تقریبا فراموش شده روزهای اخر سال است‪ ،‬ایرانیان‬ ‫کف ِ‬ ‫پایانی ســال‪ ،‬ارواح درگذشتگان به خانه های‬ ‫روز‬ ‫پنج‬ ‫در‬ ‫بودند‬ ‫معتقد‬ ‫باســتان‬ ‫ِ‬ ‫خویشان و اقوام می روند‪ .‬ان ها نیز اتشــی را روی پشت بام خانه برمی افروختند‬ ‫تا دلیل را ِه ارواح مردگان باشــد‪ .‬در مراسم قاشق زنی‪ ،‬که شب چهارشنبه سوری‬ ‫انجام می شود‪ ،‬قاشق زن باید مانند ارواح سکوت اختیار کند و با زبان بدن مقصود‬ ‫خود را منتقل کند و حاصل را در اشــی به نام اش ابو َدردا‪ ،‬که به نیت شــفای‬ ‫بیماران پخته می شود‪ ،‬بریزد و کمی به اهل منزل بدهد و بقیه را به فقرا ببخشد‪.‬‬ ‫مراســم قاشق زنی به مرور دستخوش تغییر شــده است‪ .‬این رسم دراصل یکی از‬ ‫رســوم زنانه بوده است‪ ،‬ولی امروز پســران نوجوان به قاشق زنی می پردازند و در‬ ‫بعضی از جاها شعر می خوانند‪ .‬مردم نیز دیگر به ان ها مواد الزم برای پختن اش‬ ‫نمی دهند‪ ،‬بلکه انواع شیرینی و تنقالت به ان ها تعارف می کنند‪».‬‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد‪2099005117000077‬‬ ‫‪-1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪:‬شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪-2‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪:‬پروژه تکمیل خط انتقال اصلی فاضالب شهر الهیجان‬ ‫‪-3‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد‪:‬از تاریخ ‪ 99/12/26‬الی ‪1400/1/18‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/1/31‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادها‪:‬ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1400/2/1‬‬ ‫‪-4‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ ‪ 99/12/26‬میباشد‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪(.‬ضمنا‬ ‫پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را به صورت فیزیکی نیز تحویل دهند)‪.‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در‬ ‫خصوص اسناد و برگزاری مناقصه ‪01333321054-‬داخلی ‪-279‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪-01333251136‬تهران‬ ‫‪0211456‬‬ ‫‪-5‬قیمت اسناد مناقصه ‪500/000‬ریال (پانصد هزار ریال)است که به حساب شماره ‪ 0108102328005‬بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه‬ ‫‪3720‬شماره شبا ‪ IR020170000000108102328005‬به نام شرکت اب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه‬ ‫ستاد واریز گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬میزان سپرده شرکت در مناقصه‪1/310/564/000:‬ریال(نوع تضمین صرفا ضمانت نامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد‪،‬یا اوراق مشارکت بی‬ ‫نام و براساس ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/9/22‬می باشد‪).‬‬ ‫مبلغ براورد‪ 26/211/277/229:‬ریال مبنای براورد اولیه ‪:‬فهرست بها پایه سال ‪ 1399‬نوع فهرست بها‪:‬شبکه جمع اوری و انتقال فاضالب‬ ‫‪-7‬رشته پیمانکار‪:‬اب‬ ‫‪-8‬ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی(‪ )HSE‬در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬محل تامین اعتبار‪ :‬طرح فاضالب به شماره ‪ 1503002156‬و پرداخت به صورت اسناد خزانه‪،‬اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد‪.‬‬ ‫‪-10‬دستگاه نظارت‪:‬مهندسین مشاور ایراناب‬ ‫سایت شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪www.abfa-guilan.ir:‬‬ ‫‪-11‬سایت ملی مناقصات‪http://iets.mporg.ir:‬‬ ‫‪-12‬مهلت اعتبار پیشنهاد‪:‬سه ماه(برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد‪).‬‬ ‫‪-13‬هزینه دو نوبت اگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشوری به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ 99/12/26:‬نوبت دوم‪99/12/27:‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫ول‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪99-115‬ق‬ ‫از چهارشنبه سوری چیزی نمی دانیم!‬ ‫«درباره چهارشنبه ســوری تقریبــا همه چیز را می دانیــم و درعین حال چیزی‬ ‫نمی دانیم!»‬ ‫صــدای منفجر کردن نارنجــک و پرتاب ترقه و پــس از ان خبرهایی مبنی بر‬ ‫مصدومان زودهنگام رسمی کهن در حالی چند روزی است به گوش می رسد که‬ ‫امسال نیز همانند سال گذشته بارها برای پیشگیری از این واقعه بویژه در جهت‬ ‫کمک به کادر درمان در روزهای کرونایی هشدار داده شد!‬ ‫چهارشنبه ســوری یا با تصویر امروزی‪ ،‬چهارشنبه سوزی‪ ،‬ایینی که در سال های‬ ‫اخیر ظاهری نااشنا و حتی ترسناک به خود گرفته است نه فقط برای ما ایرانیان‪،‬‬ ‫بلکه برای کشــورهایی چون افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمهوری اذربایجان‬ ‫و‪ ...‬نیز رسمی دیرین است که در ادبیات فارسی ریشه دوانده‪.‬‬ ‫اما از ســنت های گوناگون این ایین برای اغلب ما تنها اتش سوزی و ترقه بازی و‬ ‫در نهایت رســیدن به بیمارستان سوانح ســوختگی مانده است و دیگر کسی به‬ ‫رســم عبور ســیاوش از اتش‪ ،‬از روی اتش نمی پرد و به نظر می رسد چیزی از‬ ‫چهارشنبه ســوری نمی دانیم‪ .‬صفحه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‬ ‫در این باره اورده اســت‪« :‬درباره چهارشنبه ســوری تقریبا همه چیز را می دانیم‬ ‫و درعین حال چیــزی نمی دانیم! مثال نمی دانیم نخســتین بار در چه زمانی برپا‬ ‫شده اســت! اما می دانیم که «سور» ممکن است دو معنا داشته باشد‪ -۱ :‬جشن‪،‬‬ ‫‪ -۲‬سرخ (که کنایه از تندرستی است)‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬چهارشنبه ســوری یعنی «جشــن چهارشــنبه» یا «جشــن طلب‬ ‫تندرســتی [از اتش]» که در جمله معروفِ «زردی من از تو‪ /‬سرخی تو از من»‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬می دانیم که در ایران باستان تقسیم بندی و نامگذاری روزها به این‬ ‫ترتیب نبوده اســت‪ .‬این جشن در شب اخر سال برگزار می شده و «شب سوری»‬ ‫نامیده می شده است‪ .‬احتمال داده می شود که چون در نزد عرب چهارشنبه روز‬ ‫به مصرف کننده نهایی می شوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طرفی بســیاری از کاالهای‬ ‫احتــکاری تاریــخ انقضــاء دارنــد یــا‬ ‫فســادپذیرند مانند گوشــت و در صورتی‬ ‫کــه به بازار عرضه نشــود‪ ،‬کارایی خود را‬ ‫از دســت می دهنــد‪ .‬در هرحال صحبت‬ ‫در این مورد کافی نیســت و باید با برنامه‬ ‫ریزی­های مشــخص‪ ،‬اقدام عملی و در نظر‬ ‫گرفتن ساز و کار مناسب این کاالها روانه‬ ‫بازار شود تا به دست مصرف کننده واقعی‬ ‫برســد‪ .‬به نظر می رسد مشــکل اساسی‬ ‫در نظام توزیع کشــور سنتی بودن روش‬ ‫توزیع و نبود نماینده مشــخص کشــوری‬ ‫اســت که باید زنجیره ای از شرکت های‬ ‫پخش‪ ،‬فروشگاه ها‪ ،‬اصناف و اتحادیه های‬ ‫تخصصی مصرف در بخش تعاون به عنوان‬ ‫نماینده مشخص جهت تحقق این موضوع‬ ‫تعیین گردد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد‪ :‬تا کنون‬ ‫نیز از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای‬ ‫توزیع کاالهای اساســی توســط اتحادیه‬ ‫های تخصصی مصرف اســتفاده شــده که‬ ‫رضایت مناســبی نیز حاصل شده است و‬ ‫نظر به گســتردگی شبکه توزیع در بخش‬ ‫تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش‬ ‫با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا‬ ‫کند‪ .‬ولی در اســتانهای مختلف موانعی بر‬ ‫ســر راه فعالیت اتحادیه های تخصصی و‬ ‫شرکت های تعاونی وجود دارد‪.‬‬ ‫عبداللهــی بیان داشــت‪ :‬عــدم تخصیص‬ ‫ســهمیه مشــخص برای اتحادیــه های‬ ‫سراســری کشــور و کــم بــودن میزان‬ ‫تخصیص سهمیه در استانهای مختلف در‬ ‫قالب توزیع­های اســتانی‪ ،‬مواردی است که‬ ‫باعث شــده تا از ظرفیت موجود در بخش‬ ‫تعاون اســتفاده مناســبی نشــود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که کاالهای اساسی با معیشت‬ ‫گروه های زیادی از اقشــار جامعه به ویژه‬ ‫استانهای محروم و قشرکارگری‪ ،‬کارمندی‬ ‫و فرهنگــی ارتبــاط دارد و وجود ‪۶۰۰۰‬‬ ‫فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش‬ ‫تعاونی های مصرف در قالب اتحادیه های‬ ‫کارگری‪ ،‬کارمندی و فرهنگیان در سراسر‬ ‫کشور شــبکه گســترده ای را شامل می‬ ‫شــوند که توزیع از طریق این اتحادیه ها‬ ‫باعث می شود تا افراد نیازمند بیشتری به‬ ‫انها دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به فعالیــت و حضور تعاونی‬ ‫های مصرف در ســامانه جامع تجارت که‬ ‫تحــت نظــارت وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اســت؛ ابراز داشت‪ :‬سامانه جامع‬ ‫تجــارت که تحت نظــارت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مشکل نظارت و رصد این‬ ‫کاالها را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از این گفتگو اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬دیگر ظرفیت موجــود در بخش‬ ‫تعاون وجود ‪ ۱۷‬اتحادیه مرزنشــینان در‬ ‫‪ ۱۷‬اســتان مرزی اســت‪ .‬این اتحادیه ها‬ ‫با تعداد ‪ ۴۶۰‬شــرکت تعاونــی حدود ‪۷‬‬ ‫میلیــون نفر تحت تکفــل دارد که نظر به‬ ‫محرومیــت مناطق مرزی‪ ،‬مــی تواند در‬ ‫توزیع کاالهای اساسی بین افراد نیازمند‪،‬‬ ‫نقش مهمی ایفا کند‪ .‬بنابراین جهت توزیع‬ ‫مناسب اقالم اساسی ظرفیت و زیرساخت‬ ‫مناســبی در بخش تعاون موجود هســت‬ ‫که با اســتفاده بهتر و توجه بیشتر به این‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬بســیاری از مشــکالت شبکه‬ ‫توزیع مخصوصا در زمینه کاالهای اساسی‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!