روزنامه راه مردم شماره 4144 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4144

روزنامه راه مردم شماره 4144

روزنامه راه مردم شماره 4144

‫تشکیالتمجزای‬ ‫بازرگانی دولت‬ ‫عامل گرانی ‪2‬‬ ‫نقشاساسیسوداگران‬ ‫در گران شدن کاالها‬ ‫‪ 2‬و افزایش قیمت ها‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه مافیاها در گران شدن اجناس‬ ‫و افزایش قیمت ها نقشی اساسی بازی می کنند‪...‬‬ ‫رحیمیمظفری‪:‬‬ ‫گرانی بازار شب عید‬ ‫‪ 2‬ربطی به تحریم ها ندارد‬ ‫قابلیت هایمغفولصنعتفرش‬ ‫فرصتیارزشمندکه‬ ‫جدیگرفتهنمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫فرش دستباف به عنوان یک هنر‪-‬صنعت مهم در ارتقای‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت‪ :‬گرانی بازار شب عید موضوعی است تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصاد ملی نقش دارد اما‬ ‫که نه به فشار خارجی مربوط می شود و نه به تحریم ها‪...‬‬ ‫باوجود برخورداری از پشتوانه غنی در‪...‬‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت‪:‬از سوی دولت گفته شده؛ یکی از علل گرانی ها‪،‬‬ ‫عدم تشکیل وزارت بازرگانی است در حالی که برخالف این ادعا‪... ،‬‬ ‫افشاگریمعاوندادستانقزوینازتبانی‬ ‫تولیدکنندگانوفروشگاه داران‬ ‫مردمفریبتخفیف های‬ ‫شب عید را نخورند ‪2‬‬ ‫معاون دادستان عمومی و انقالب استان قزوین از تبانی برخی تولیدکنندگان با مدیران‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای در بازار خبر داد و گفت‪ :‬با این تبانی‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4144‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫دکترحسنمحمدیارینمایندهتالش‪،‬رضوانشهروماسالدرمجلسشورایاسالمی‬ ‫در گفت و گو با راه مردم‪:‬‬ ‫راه اندازی بندر چند منظوره تالش‬ ‫راهی به سوی رونق اقتصادی است‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫اگر بندر چند منظوره تالش راه اندازی شود‪ ،‬قطعا بحث اشتغال سروسامان پیدا می کند و‬ ‫هزاراننفرمستقیموغیرمستقیممشغولبهکارمیشوندوماسختدرپیبندرشدنتالشهستیم‪.‬‬ ‫ما به دنبال تکمیل ساخت و اجرای چند پروزه ملی در سطح استان هستیم‪ .‬تجهیز و ساخت پروژه ملی کنار گذر تالش‪ ،‬سد شفارود‪ ،‬پل خرجگیل و پل‬ ‫داخل اسالم با تعلل مواجه شده بود که در صدد جبران این کاهلی هستیم‪.‬مقرر شده که در پایان دولت فعلی در هر استان یک پروژه ملی تکمیل شود؛‬ ‫در استان ما قرعه به نام تونل منجیل به رودبار افتاد تا ان مسیر در استان گیالن تجهیز و تکمیل شود‪.‬‬ ‫در طرح هادی روستایی مربوط به بیمه همگانی بیشترین مراجعات را در این خصوص داریم‪ .‬در بحث واگذاری ماده ‪ ، 4‬تعلل و کاهلی وجود داشت در‬ ‫جلساتی که با وزارت جهاد و اداره جنگل ها داشتیم به این امر اهتمام ویژه ای شد‪.‬حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادیم تا به اشتغالزایی‬ ‫منطقه کمک شود‪ .‬سرمایه گذاری در بندر تالش از همین مصداق است‪ .‬یک سرمایه گذار خصوصی بدون اخذ هیچ تسهیالت بانکی عملیات عمرانی را‬ ‫برای راه اندازی این بندر در نظر گرفته ‪ ،‬که مورد حمایت ما واقع شده است‪ .‬اگر بندر چند منظوره تالش راه اندازی شود‪ ،‬قطعا بحث اشتغال سروسامان‬ ‫پیدا می کند و هزاران نفر مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار می شوند وما سخت در پی بندر شدن تالش هستیم‪.‬‬ ‫الیحــه اضافه شــدن نماینــدگان در مجلس مطرح شــده و با توجه به شــاخص‬ ‫دوم کــه جمعیــت اســت‪ ،‬تالش مشــمول ایــن قانون می شــود و مــا تالش‬ ‫می کنیم تــا در مجلس بعــدی از حوزه تالش بزرگ دو نماینده داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چهعواملیمنجربهگرانیگوشتشد؟‬ ‫کارشــناس صنعــت دامپــروری ناتوانــی دامداران‬ ‫در خریــد نهاده که منجــر به پیش فــروش دام به‬ ‫سلف خران می شود راعامل گرانی مواد پروتئینی اعالم‬ ‫کردوگفت‪:‬متاســفانه به پیشنهادات ما برای حل این‬ ‫مشکالت توجه نشد‪.‬‬ ‫ســعید ســلطانی سروســتانی درباره اظهارات اخیر‬ ‫رهبر انقالب که گرانی ها و مشــکالت معیشتی مردم‬ ‫را « ُغصه بــزرگ» توصیف کردند‪ ،‬درباره علت گرانی‬ ‫گوشت قرمز علیرغم تولید قابل توجه در داخل کشور‬ ‫گفت‪ :‬مقصر اصلی گرانی های اخیر در حوزه کاالهای‬ ‫اساســی خود دولت اســت؛ متاســفانه دولتمردان‬ ‫برنامه ریزی درســتی برای تولید و توزیع محصوالت‬ ‫کشــاورزی از جمله گوشت‪ ،‬مرغ و انواع میوه ندارند؛‬ ‫با دخالت هایشــان نمی گذارنــد بخش خصوصی کار‬ ‫خودش را بکند؛ خودشــان هم درســت برنامه ریزی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده تصریح کرد‪ :‬اگر برنامه ریزی درستی‬ ‫برای تولید باشد و دولت از تولیدکنندگان و تشکل های‬ ‫انها حمایــت کند انان ناچار به فروش محصول خود‬ ‫به واسطه ها و دالالن نخواهند بود تا جایی که دالالن‬ ‫کنترل بازار را بر عهده بگیرند و از این طریق به تولید‬ ‫کننده و مصرف کننده اجحاف شود‪.‬‬ ‫سلطانی اضافه کرد‪ :‬در حوزه تولید گوشت قرمز بهره‬ ‫وری ما نسبت به متوسط دنیا پایین است و متاسفانه‬ ‫دولتمــردان تاکنــون اقدام موثری بــرای بهبود این‬ ‫وضعیت انجام نداده اند‪.‬‬ ‫سلطانی متوسط وزن الشه دام سبک را در دنیا ‪٢٢.۵‬‬ ‫کیلوگرم عنوان و اضافه کرد‪ :‬در کشــور ما براســاس‬ ‫اعالم مرکز امار ایران متوسط وزن الشه ‪ ١٧‬کیلوگرم‬ ‫و براساس اعالم ســازمان دامپزشکی ‪ ١۵.۵‬کیلوگرم‬ ‫است بنابراین ما با افزایش میزان بهره وری می توانیم‬ ‫تمام نیاز کشــور به گوشــت قرمز را در داخل تامین‬ ‫کنیم‪ .‬خرداد ماه گذشــته طرح تامین تولید گوشت‬ ‫قرمــز از منابع داخلی از طریــق افزایش بهره وری را‬ ‫تدوین و برای مســئوالن ذیربط و کلیه اعضا کارگروه‬ ‫تنظیم بازار نیز ارســال کردیم اما متاسفانه هیچکس‬ ‫پاسخ و یا نظری درباره ان ارائه نکرد‪.‬‬ ‫خرداد ماه گذشــته طرح تامین تولید گوشت قرمز از‬ ‫منابع داخلــی از طریق افزایش بهره وری را تدوین و‬ ‫برای مســئوالن ذیربط و کلیه اعضا کارگروه تنظیم‬ ‫بازار نیز ارسال کردیم اما متاسفانه هیچکس پاسخ و‬ ‫یا نظری درباره ان ارائه نکرد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به وابســتگی کشور به واردات‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬بهبود تغذیه و ضریب تبدیل خوراک‬ ‫دام نیز از جمله کارهایی اســت که باید معاونت امور‬ ‫دام وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬ان را به طور جدی در‬ ‫دستور کار قرار می داد‪.‬‬ ‫وی درباره طرح پیشنهادی توضیح داد‪ :‬براساس این‬ ‫طرح بین اتحادیه سراسری دامداران کشور‪ ،‬دامدارانی‬ ‫که پروانه فعالیت و امادگی داشــتند و یک دستگاه‬ ‫دولتی مثل شــرکت پشــتیبانی امــور دام یا وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬قراردادی منعقد می شــد کــه در درجه اول‬ ‫نقدینگی مورد نیاز دامداران با ارائه تسهیالت به انان‬ ‫تامین می شد و در ازای این کار‪ ،‬دامداران نیز متعهد‬ ‫می شدند که گوشت تولیدی خود را با قیمت مشخص‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫ســلطانی گفت‪ :‬این تحویل گوشت زمانی که دام به‬ ‫وزن واقعی می رســید‪ ،‬انجام می شد تا عرضه در وزن‬ ‫کم صورت نگیرد که دامدار متضرر شود یا اینکه وزن‬ ‫دام به اندازه ای باال برود که کیفیت ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنین بر اســاس این طرح‪ ،‬دام ها‬ ‫تحــت نظر کارشناســان مجرب قــرار می گرفتند تا‬ ‫خوراک انها کنترل شــود و بهبــود تغذیه دام انجام‬ ‫گیــرد که افزایش بهــره وری و بهبود ضریب تبدیل‬ ‫اتفــاق بیفتد ضمن اینکه دام‪ ،‬واکســن ها و داروهای‬ ‫مورد نیاز را نیز به موقع و به اندازه مناســب دریافت‬ ‫کند‪.‬ســلطانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به‬ ‫جای توجه به امور فوق‪ ،‬درگیر امور ســامانه بازارگاه‬ ‫شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬بنده برای واحد خودم در تاریخ ‪۵‬‬ ‫و ‪ ۶‬شهریور ‪ ١٣٩٩‬دو محموله ‪ ١۵‬تنی جو از سامانه‬ ‫بازارگاه خریداری کردم و بعدا ً از طریق جهاد به بنده‬ ‫اعالم شــد که درهمان تاریخ مقــدار ‪ ٩٣۴‬تن جو از‬ ‫سامانه به نام بنده خریداری شده در حالی که من از‬ ‫ان کام ً‬ ‫ال بی خبر بودم‪.‬‬ ‫شهریور ماه امسال‪ ،‬به نام بنده و دو واحد دیگر‪ ،‬جمعاً‬ ‫سه هزارتن نهاده از سامانه خریداری شده بدون اینکه‬ ‫ما در جریان باشیم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در همان روز به نام بنده و به نام یک‬ ‫واحد مرغ مــادر و به نام یک واحــد تامین خوراک‬ ‫دام در شهرســتان سروستان استان فارس جمعاً سه‬ ‫هزارتن نهاده از سامانه خریداری شده بدون اینکه ما‬ ‫در جریان باشیم‪.‬‬ ‫ســلطانی با بیــان اینکه ایــن خرید تنهــا می تواند‬ ‫توســط خود خریدار که کد دسترســی به سامانه را‬ ‫دارد‪ ،‬انجام شــود‪ ،‬افزود‪ :‬بجز واحد تولیدی‪ ،‬کسانی‬ ‫که امکان دسترســی به سامانه را دارند امکان چنین‬ ‫تخلف گسترده ای را دارند‪ .‬براین اساس انتظار می رود‬ ‫دســتگاه های نظارتی متخلفان را شناســایی و مورد‬ ‫تعقیب قرار دهند‪.‬‬ ‫ســلطانی با اشــاره به اینکه این موضوع را از طریق‬ ‫تمامی دستگاه های نظارتی و حتی معاونت امور دام و‬ ‫معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نموده‬ ‫اما تا کنون پاســخی دریافت نکرده ام‪ ،‬گفت‪ :‬نگران‬ ‫هستم در اینده‪ ،‬به استناد خریدهایی که انجام نداده‬ ‫ایم‪ ،‬درگیر پرداخت مالیات شویم!‬ ‫وی گفت‪ ۶ :‬ماه قبل از ســامانه بازارگاه ‪ ٢۶‬تن ذرت‬ ‫خریداری کردم‪ ،‬فقط ‪ ١۵.۵‬تن از ان ارســال شــده‬ ‫است‪ .‬اما از مابقی هنوز خبری نیست و پیگیری های‬ ‫ما نیز راه به جایی نبرده است؛ این در حالی است که‬ ‫اگر یک کیلو باری اضافه تر از خرید ما‪ ،‬برایمان ارسال‬ ‫شود‪ ،‬تا تســویه حساب ان انجام نشود سیستم برای‬ ‫خرید جدید ما قفل می شود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ماه قبل از ســامانه بازارگاه ‪ ٢۶‬تن ذرت خریداری‬ ‫کردم‪ ،‬فقط ‪ ١۵.۵‬تن از ان ارســال شده است‪ .‬اما از‬ ‫مابقی هنوز خبری نیست و پیگیری های ما نیز راه به‬ ‫جایی نبرده است‬ ‫سلطانی با بیان اینکه این اختالالت در توزیع و حمل‬ ‫مشــکالت زیادی را برای تولیدکننده به وجود اورده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬شنیده ایم تا کنون افراد زیادی از دست‬ ‫اندر کاران دســتگیر و یا برکنار شده اند ولی این امر‬ ‫تاثیر چندانــی در کاهش قیمت نهاده ها در بازار ازاد‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه دولت نه تنها برنامه ریزی‬ ‫درســتی برای تولید و حمایت از ان ندارد‪ ،‬بلکه مایل‬ ‫به واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و تشــکل ها‬ ‫نیز نیست و در کار انها نیز دخالت می کند‪.‬‬ ‫سلطانی همچنین مساله بعدی را عدم مدیریت تولید‬ ‫و توزیــع عنوان کرد و هر تصمیمــی هم که مربوط‬ ‫به سرنوشــت تولیــد کنندگان می باشــد بدون نظر‬ ‫تشکل های انها گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از عــدم توجه کافی به تولیدکنندگان و‬ ‫تولید داخل افزود‪ :‬بارها شــاهد بودیم که در جلسات‬ ‫ستاد تنظیم بازار ساعت ها وقت صرف کردند و درباره‬ ‫گوشت وارداتی به کشور بحث کردند اما حاضر نشدند‬ ‫دو ساعت وقت بگذارند و درباره ‪ ٩٠٠‬هزار تن گوشت‬ ‫تولید داخل صحبت کنند و برای مشــکالت ان چاره‬ ‫اندیشی نمایند‪.‬‬ ‫وقتی دولت به پیشنهادات تشــکل های تولیدی که‬ ‫دلســوز تولید و بازار مصرف هستند‪ ،‬توجه نمی کند‪،‬‬ ‫دالالن پر و بال می گیرند؛ االن هم بازار گوشت کام ً‬ ‫ال‬ ‫به حال خود رها شــده و چوبداران که ســلف خری‬ ‫می کنند‪ ،‬مدیریت ان را در دست گرفته اند‬ ‫ســلطانی با اشاره به بحث انباشــت دام و نارضایتی‬ ‫تولیدکننــدگان از این امر‪ ،‬افزود‪ :‬مــا به وزیر جهاد‬ ‫کشــاورزی پیشــنهاد داده بودیم که کنسرسیومی‬ ‫متشــکل از اتحادیــه سراســری دامداران و ســایر‬ ‫تشکل های ذیربط تشــکیل شود که بتوانیم به جای‬ ‫قاچاق دام صادرات دام را به صورت قانونی از کشــور‬ ‫انجام دهیــم و در ازای ان نیز واردات انجام دهیم و‬ ‫گوشــت را ‪ ۲۰‬درصد کمتر از قیمت بازار در اختیار‬ ‫مصرف کنندگان قرار دهیم که باز هم کســی به این‬ ‫پیشنهاد توجه نکرد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه علت گرانی گوشت چیست‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬وقتی دولت به پیشنهادات تشکل های تولیدی که‬ ‫دلســوز تولید و بازار مصرف هستند‪ ،‬توجه نمی کند‪،‬‬ ‫دالالن پر و بال می گیرند؛ االن هم بازار گوشت کام ً‬ ‫ال‬ ‫بــه حال خود رها شــده و چوبداران و ســلف خران‬ ‫(کسانی که دام ها را از دامداران پیش خرید می کنند)‬ ‫مدیریت ان را در دست گرفته اند‪.‬‬ ‫چوبداران دام هــا را از دامداران پیش خرید می کنند‬ ‫و بخشــی از بهای دام را نیز در قالب خوراک و علوفه‬ ‫می پردازند؛ بعدا ً این دام ها را به دالالن می فروشند و‬ ‫انها نیز دام ها را تحویل کشتارگاه می دهند؛ بعد از ان‬ ‫نیز گوشت یا به شکل الشه و یا به صورت بسته بندی‬ ‫وارد بازار می شود که هر کدام از این حلقه ها درصدی‬ ‫به قیمت اضافه می کنند‬ صفحه 1 ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4144‬‬ ‫خبر‬ ‫حسینی قطب ابادی مطرح کرد‬ ‫نقش اساسی سوداگران در گران شدن کاالها و افزایش قیمت ها‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیســیون صنایع و معادن با بیان اینکه مافیاها در گران شدن اجناس و افزایش‬ ‫قیمت ها نقشــی اساسی بازی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در وهله نخست باید فکری به حال سوداگران کرد زیرا از‬ ‫شرایط موجود سوءاستفاده کرده و به دنبال پر کردن جیب خود هستند‪.‬‬ ‫مصطفی رضاحسینی قطب ابادی‪ ،‬درباره ضرورت ساماندهی بازار کاالهای اساسی و استفاده از ظرفیت‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای در تحقق این مهم‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که فروشگاه های زنجیره ای در مقاطع مختلف‬ ‫تخفیف هایی متنوعی به مردم ارائه می کنند‪ ،‬این فروشــگاه ها می تواند در امر توزیع کاال تاثیر بســیار‬ ‫خوبی داشــته باشــد؛ اعتقاد دارم در شهرســتان ها و شهرهای بزرگ این فروشــگاه ها می توانند نقش‬ ‫مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وجود فروشگاه های زنجیره ای می تواند‬ ‫در تنظیم بازار نقش موثری داشــته باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬عرضه کاالها در فروشگاه های زنجیره ای باید تداوم‬ ‫داشته باشد و محدود به شرایط و زمان خاصی مانند شب عید نباشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تشویق و تنبیه دو ابزار عدالت است اگر این دو اهرم نباشد نمی توان بسیاری از امور را‬ ‫سامان داد؛ هرچند برخی از فروشگاه های زنجیره ای تخلفاتی مانند کم فروشی دارند اما نباید با تمامی‬ ‫این فروشــگاه ها برخورد کرد بلکه باید با فروشــگاه هایی که گرنفروشی یا کم فروشی داشتند‪ ،‬برخورد‬ ‫کرده و از فروشگاه هایی که کاال را با قیمت مناسب به دست مردم می رسانند‪ ،‬حمایت کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد‪ :‬اگر گرانی کاالهای اساسی و نبود برخی کاالها‬ ‫را بــه موضوعاتی ماننــد تحریم و‪ ..‬پیوند زده و بپذیریم که فروشــگاه های زنجیره ای می تواند مایحتاج‬ ‫موردنیاز مردم را با قیمت مناســب و در موعد مقرر در اختیار مردم قرار دهند‪ ،‬ســوال ایجاد می شــود‬ ‫که این فروشــگاه ها کاال را از کجا تامین می کنند؛ این وضعیت نشان می دهد‪ ،‬کشور مشکلی در تامین‬ ‫کاالهای اساسی ندارد بلکه مشکالت به مدیریت و شیوه توزیع برمی گردد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مافیاها در گران شدن اجناس و افزایش قیمت ها نقشی اساسی بازی می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در وهله نخســت باید فکری به حال سوداگران کرد زیرا از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و به دنبال‬ ‫پر کردن جیب خود هستند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به راحتی می توان مشکالت کشور را با برنامه ریزی‬ ‫رفع کرد درحالیکه به این ظرفیت بی توجهی می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر از انجا که در جیرفت‬ ‫پیاز کیلویی ‪ 500‬تومان از کشــاورز خریداری می شود‪ ،‬کشاورز انگیره ای برای برداشت ندارد در نتیجه‬ ‫پیاز روی زمین مانده و می پوسد اما در بازار و در تهران با قیمت حدود ‪ 10‬هزار تومان به دست مصرف‬ ‫کننده می رسد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد‪ :‬دستگاه های نظارتی‪ ،‬قضایی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید با جدیت مشکالت موجود در این زمینه را رفع کنند‪.‬‬ ‫رحیمیمظفری‪:‬‬ ‫گرانی بازار شب عید ربطی به تحریم ها ندارد‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی مجلس گفت‪ :‬گرانی بازار شب عید موضوعی است که نه به فشار‬ ‫خارجی مربوط می شود و نه به تحریم ها‪ ،‬بلکه نیازمند مدیریت و نظارت است‪.‬‬ ‫عبدالعلی رحیمی مظفری با انتقاد از افزایش قیمت میوه در ادامه افزایش قیمت بســیاری از کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه جگر مردم از وضعیت قیمت کاالهای اساســی خون شــده و باید علت این‬ ‫گرانی ها نبود مدیریت بر امر بازرگانی کشور دانست‪.‬‬ ‫نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به دلیل نبود مدیریت‬ ‫صحیح کشــاورز یا همان تولیدکننده و مصرف ‪‎‬کننده هر دو متضرر شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬کسی متوجه نیست‬ ‫دالل دارد چه بالیی بر سر کشاورز و مصرف کننده می اورد و این اتفاق هر سال تکرار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فراز و نشــیب های قیمتی در بازار کاالهای اساسی از نبود نظارت دقیق و باز گذاشتن‬ ‫دســت دالل ها نشــات می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین تداخل مســئولیتی میان دو وزارتخانه صمت و جهاد‬ ‫کشــاورزی عدم اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» علت بسیار مهم‬ ‫دیگر این مسئله است‪.‬‬ ‫رحیمی مظفری تاکید کرد‪ :‬باید کاالهایی که در انبارها وجود دارند به ویژه انچه در اختیار دولت است‬ ‫با ســرعت در بازار عرضه شــوند‪ ،‬همچنین باید کاالهای موجود در گمرکات‪ ،‬به فوریت ترخیص شود و‬ ‫نیاز بازار به میوه جات با محصوالتی که در سردخانه ها وجود دارند به نحوی تامین شودکه شاهد فراوانی‬ ‫و کاهش قیمت در بازار باشیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گرانی بازار شب عید موضوعی‬ ‫اســت که نه به فشــار خارجی مربوط می شــود و نه به تحریم ها‪ ،‬بلکه نیازمند مدیریت و نظارت است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همچنین مهمترین دلیل افزایش قیمت مرغ و میوه در بازار کمبود نیســت بلکه اشکال در‬ ‫سیستم توزیع است‪.‬‬ ‫حسینی‪:‬‬ ‫بازار خودرو به تنظیم مقررات نیاز دارد‪/‬هزینه سربار صنعت خودرو زیاد است‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس می گوید بازار خودرو نیز به تنظیم مقررات نیاز دارد‬ ‫زیرا شیوه مقررات گذاری کنونی موفق نیست‪.‬‬ ‫سیدشمس الدین حســینی درباره صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬اگر از مدیران عامل خودروسازی ها درباره باال‬ ‫بودن هزینه سربار و قیمت تمام شده تولید خودرو سوال شود‪ ،‬این مشکالت را انکار نمی کنند‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر وجود ایراد در ساختارهای حکمرانی این شرکت ها بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم تنکابن‪ ،‬رامســر و عباس اباد در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬به طور مثال زمانی که این‬ ‫شــرکت ها از شورای پول و اعتبار درخواست اســتفاده از منابع بانکی و اصالح چگونگی ملحوظ کردن‬ ‫ذی نفع واحد را داشــتند‪ ،‬این شــورا مصوبه ای به انها داد که اعطای منابع بانکی به خودروسازان باید‬ ‫تدریجی و همراه با اصالح ســاختار باشد که شــرکت های خودروسازی این موضوع را پذیرفته و برنامه‬ ‫اصالح ساختار ارائه دادند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هرچند پیش از این نیز خودروســازان بارها برنامه اصالح ساختار را ارائه کرده بودند اما‬ ‫مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت تلویحی به این نکته اشاره کرد که بهره مندی از منابع بانکی باید‬ ‫همزمان با اصالح تدریجی ساختار باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫قابلیت هایمغفولصنعتفرش‬ ‫فرصتیارزشمندکهجدیگرفتهنمی شود‬ ‫فرش دســتباف به عنوان یــک هنر‪-‬صنعت مهم‬ ‫در ارتقای تولید ناخالــص داخلی و رونق اقتصاد‬ ‫ملی نقش دارد اما باوجود برخورداری از پشــتوانه‬ ‫غنی در زمینه صادرات همچنان در استان زنجان‬ ‫توفیقات جدی نداشته است‪.‬‬ ‫از فرش دســت باف می تــوان به عنــوان یکی از‬ ‫مهم ترین تولیدات ســنتی در کشورمان نام برد‪،‬‬ ‫کاالیی که تولید و تجارت ان از ســابقه دیرینه و‬ ‫پتانسیل باالیی در کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫تاروپود این حرفه‪ ،‬بســیاری از نقاط سرزمینمان‬ ‫را درنوردیــده اســت‪ ،‬به طوری که افــراد زیادی‬ ‫به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تولید و‬ ‫تجارت فرش مشغول هســتند و زنجان به عنوان‬ ‫یکی از قطب های اصلی فرش دســت بافت پشمی‬ ‫و ابریشمی به حساب می اید‪.‬‬ ‫بــه تعبیــر مهــدی رنگ رونــا‪ ،‬رئیــس اتحادیه‬ ‫صادرکننــدگان فــرش زنجان‪ ،‬فرش دســت باف‬ ‫نمونــه بارزی در حوزه تولید و اشــتغال در زمان‬ ‫تحریم است؛ چراکه بخش عمده مواد اولیه فرش‬ ‫دست باف در داخل کشور تامین می شود و بهترین‬ ‫دانــش و مهــارت در حوزه طراحــی‪ ،‬فرش بافی‪،‬‬ ‫ریسندگی‪ ،‬رنگرزی‪ ،‬چله کشی و دیگر مهارت های‬ ‫مرتبط در داخل کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برترین فرش های دنیا توسط‬ ‫قالی بافان زنجانی بافته می شــود‪ ،‬می گوید‪ :‬انچه‬ ‫در حــوزه فــرش در حال اتفاق اســت‪ ،‬صادرات‬ ‫فرش های بافته شــده توسط هنرمندان زنجانی به‬ ‫نام قم بوده که متاســفانه دلیل اصلی این موضوع‬ ‫برندسازی نکردن طرح های بومی و محلی است‪.‬‬ ‫این فعــال اقتصادی با اشــاره بــه ویژگی فرش‬ ‫دســت باف زنجــان‪ ،‬ادامه می دهــد‪ :‬ازجمله این‬ ‫ویژگی هــا می توان به اســتفاده از مــواد طبیعی‬ ‫در بافت قالی های ســنتی و حساســیت زا نبودن‪،‬‬ ‫افزایش عمــر قالی و تغییر رنگ نــدادن پس از‬ ‫شست وشو اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه قالــی دســت باف زنجانی از‬ ‫گذشــته های دور جزو کاالهای صادراتی بوده‪ ،‬به‬ ‫مهم ترین طرح های فرش دست باف ازجمله طرح‬ ‫قلتوق‪ ،‬بیدگینه و شاه عباسی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬در حال حاضر هیچ کدام از این‬ ‫طرح ها بافته نمی شــود‪ ،‬باوجودی که این طرح ها‬ ‫در دنیا نظیر ندارد و ازنظر نقش و نگار و ریز بودن‬ ‫با فرش ابریشم برابری می کند؛ در گذشته میزان‬ ‫بافت شــان زیاد بوده ولی روی اوردن بافندگان به‬ ‫طرح های جدید و شــناخته شــدن ان ها در بازار‬ ‫باعــث فراموشــی این طرح های اصیل و ســنتی‬ ‫زنجان شده است‪.‬‬ ‫رنگ رونا بیان کرد‪ :‬نقشــه طرح های فرش ما که‬ ‫مورد غفلت واقع شده‪ ،‬در بسیاری از کشورها کپی‬ ‫می شــود که باید بخش های خصوصی و دولتی با‬ ‫همکاری در راستای شناســاندن و بازاریابی وارد‬ ‫عمل شــوند و در کنار ان طرح هــای جدید که‬ ‫برگرفته از اداب‪ ،‬ســنن و اقلیم این شهر است را‬ ‫با ذائقه مشتری به شکل هنرمندانه ترکیب کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور می شود‪ :‬درحالی که ما عادت داریم در‬ ‫حوزه تولید قالی بدون توجه به عالیق مشــتری‪،‬‬ ‫طرح هایی که نســل به نسل منتقل شده‪ ،‬را ادامه‬ ‫دهیم‪ ،‬اما در کنار این امر باید در حوزه طرح های‬ ‫جدید‪ ،‬نوین و مشتری پســند حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫رشته های صنایع دستی و به خصوص رشته فرش‬ ‫و فرش بافی با حداقل سرمایه گذاری میزان اشتغال‬ ‫باالیی می تواند داشته باشد که با برنامه ریزی برای‬ ‫بازاریابــی و فروش ان زمینــه را به گونه ای مهیا‬ ‫کنند‬ ‫این فعال اقتصادی در پاســخ به این ســوال که‬ ‫چه اقداماتی در حوزه اشــتغال فرش باید صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬رشــته های صنایع دســتی‬ ‫و به خصوص رشــته فــرش و فرش بافی با حداقل‬ ‫ســرمایه گذاری میزان اشــتغال باالیی می توانند‬ ‫داشــته باشــد که با برنامه ریزی بــرای بازاریابی‬ ‫و فروش امــکان درامدزایی بــرای فعاالن حوزه‬ ‫صنایع دستی فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬از طرفی صنایع دســتی ارتباط‬ ‫مســتقیم با گردشــگر داخلی یا خارجــی دارد‪،‬‬ ‫بنابراین مســئوالن با فراهم کردن امکان حضور‬ ‫گردشــگران می توانند باعث رونــق فروش فرش‬ ‫دست باف در بازار شوند‪.‬‬ ‫وی به مشــکالت صــادرات فرش اشــاره کرده و‬ ‫می افزاید‪ :‬به روزرســانی و اســتفاده از دانش روز‬ ‫می تواند رونق صادرات فرش را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان فــرش زنجان‬ ‫می گوید‪ :‬مشــکل عــودت ارزهــای صادراتی در‬ ‫مدت زمــان چهارماهــه از وضعیت بــازار تبعیت‬ ‫نمی کنــد و این زمان‪ ،‬برای عــودت ارز صادراتی‬ ‫کم اســت و به خاطر اینکه فرش به عنوان کاالی‬ ‫لوکس به حســاب می ایــد و همه افــراد قادر به‬ ‫خرید ان نیســتند‪ ،‬به صورت امانــی یا مدت دار‬ ‫فروخته می شــود و تاجر باید طی دو تا شش ماه‬ ‫منتظر بماند تا پول خود را دریافت کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫بی توجهی به این مســائل صادرات فرش را دچار‬ ‫مشکالت فراوانی می کند‪.‬‬ ‫این مسئول تصریح می کند‪ :‬مشکل دیگری که با‬ ‫ان روبه رو هســتیم‪ ،‬بازاریابی سنتی است‪ .‬امروزه‬ ‫باوجود شــبکه های اجتماعی به راحتی می توانیم‬ ‫کاالی خود را مشتری یابی و عرضه کنیم‪ .‬استفاده‬ ‫نکــردن از این روش های جدیــد و به روز نکردن‬ ‫بازاریابــی و فروش‪ ،‬از دیگر مشــکالت این حوزه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص بیمــه فرش بافــان عنــوان‬ ‫می کنــد‪ :‬ایــن طــرح به ظاهر طــرح خوبی بود‬ ‫کــه هــم باعــث دلگرمــی بافندگان می شــد‬ ‫و هــم اینــده شــغلی فعــاالن ایــن حرفــه را‬ ‫تضمین می کــرد‪ ،‬درحالی که در عمل وضعیت به‬ ‫گونه دیگری پیش رفت‪.‬‬ ‫برخی افراد ســودجو که در اصــل بافنده نبودند‬ ‫نیز بیمه شــدند که همین موضــوع چالش هایی‬ ‫را بــرای قالی بافــان واقعی ایجــاد کرد‪.‬این فعال‬ ‫اقتصادی در پاســخ به این ســوال که چشم انداز‬ ‫صــادرات فرش زنجان را چگونه ارزیابی می کنید‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬با توجه به اینکه بافندگان زنجانی با نام‬ ‫سایر استان ها می بافند‪ ،‬صادراتی از زنجان صورت‬ ‫نمی گیرد؛ چراکه محل اصلی سفارش جای دیگر‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین فرش ها در زنجان بافته می شود‪،‬‬ ‫شست وشــو‪ ،‬کارهای فنی و بسته بندی در محل‬ ‫ســفارش صورت می گیرد‪ ،‬بنابرایــن صادرات نیز‬ ‫خارج از اســتان است و در حال حاضر حمل ونقل‬ ‫به صورت پارت های کوچک و با ناوگان حمل ونقل‬ ‫هوایی که عمدتاً اســتان تهران و اصفهان اســت‪،‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫در حوزه اشــتغال فرش می تــوان به فعالیت های‬ ‫حوزه پرورش دام‪ ،‬کارخانه پشم ریسی‪ ،‬رنگ رزی‪،‬‬ ‫بافندگان‪ ،‬سازندگان دار قالی‪ ،‬شبکه حمل ونقل و‬ ‫مصرف کننده اشــاره کرد که زنجیره بسیار بزرگی‬ ‫متصل به فرش درزمینه اشــتغال را ایجاد می کند‬ ‫اما متاســفانه این زنجیره به دلیل مدیریت نشدن‬ ‫صحیح در حال فراموشی بوده و نیازمند یک عزم‬ ‫جدی است تا این صنعت دوباره پا بگیرد‪.‬‬ ‫عبدالرضا کشاورز‪ ،‬معاون فنی و امور گمرکی اداره‬ ‫کل گمرک اســتان زنجــان در خصوص صادرات‬ ‫فــرش از گمرک زنجان عنــوان می کند‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر ما هیچ گونه صادرات فرش دســت بافی از‬ ‫گمرک زنجان نداریم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص علت این مشــکالت بــه نبود‬ ‫کارشــناس فرش در گمرک زنجان اشاره کرده و‬ ‫می افزاید‪ :‬همه صادرات فرش زنجان از استان های‬ ‫دیگر به ویژه استان تهران و قم صورت می گیرد‪.‬‬ ‫کشــاورز‪ ،‬ضعف تبلیغاتی‪ ،‬بررسی نشدن نیازهای‬ ‫بازار را از عوامل مهجوریت فرش زنجان دانســته‬ ‫و اظهار می کند‪ :‬شــهرهایی چون اصفهان و تبریز‬ ‫درنتیجه مشارکت و همدلی شهروندان و مسئوالن‬ ‫خود چنین جایگاهی را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫تشکیالتمجزایبازرگانیدولتعاملگرانی‬ ‫ســخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت‪:‬از ســوی دولت گفته شده؛‬ ‫یکی از علل گرانی ها‪ ،‬عدم تشکیل وزارت بازرگانی است در حالی‬ ‫که برخالف این ادعا‪ ،‬دولت‪ ،‬وزارت بازرگانی را عم ً‬ ‫ال تشکیل داده و‬ ‫اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی را گرفته و به وزارت صمت‬ ‫داده‪ ،‬همچنین طی ماه های اخیر تشــکیالت مجزایی را در وزارت‬ ‫صمت ایجاد کرده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی نابســامانی‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫نشســت خبری محمد حسین فرهنگی ســخنگوی هیات رئیسه‬ ‫مجلس( شنبه‪ 23‬اسفنده ماه) در تشریح اشکاالت شورای نگهبان‬ ‫به بودجه ‪ 1400‬در محل مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬مهمترین رخــدادی که هفته جــاری در مجلس خواهیم‬ ‫داشــت مربوط به رفع ایرادات شــواری محترم نگهبان نسبت به‬ ‫الیحه بودجه ســال ‪ 1400‬است که براین اساس کمیسیون تلفیق‬ ‫در ادامه رســیدگی ها گزارش خود را اماده می کند و در سامانه ای‬ ‫کــه در معرض دید نمایندگان محترم اســت قرار خواهد گرفت و‬ ‫پس از ان در اولین فرصت در صحن علنی مجلس مورد بررســی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با توجه به ایین نامــه داخلی مجلس ابتدا گزارش‬ ‫کمیســیون تلفیق به رای گذاشته می شود و در ادامه رسیدگی ها‬ ‫با سرعت قابل قبولی نهایی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد‬ ‫همچنین امیدواریم با اظهار نظر ســریع شورا در پایان سال بودجه‬ ‫افشاگری معاون دادستان قزوین از تبانی تولیدکنندگان و فروشگاه داران‬ ‫مصوب برای سال اینده ابالغ شود‪.‬‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اگرچه‬ ‫ایرادات به لحاظ ماهیتی زیاد اســت اما تفاوتی با سنوات گذشته‬ ‫نــدارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تقریبا به جزء یک الی دو مورد‪ ،‬مابقی مصوبات‬ ‫عادی هســتند و ان یکی دو مورد نیز مربوط به شفاف کردن ارقام‬ ‫مصوبات اســت‪ ،‬مثال الزم اســت در بند (و) تبصــره (‪ )2‬ویرایش‬ ‫جدیدی صورت بگیرد و سهم هر کدام از اجزاء که به عنوان هزینه‬ ‫امده‪ ،‬مشخص و معین باشد‪.‬‬ ‫فرهنگی ادامه داد‪ :‬همچنین الزم اســت درباره انچه که این روزها‬ ‫در مطبوعات و رسانه ها مطرح می شود‪ ،‬توضیحاتی ارائه دهم‪ .‬ابتدا‬ ‫اینکه گفته شــده؛ علل برخی از گرانی ها در بازار مصوبات مجلس‬ ‫در بودجه ســال ‪ 1400‬است‪ ،‬در حالی که چنین مصوباتی واقعیت‬ ‫خارجــی ندارند و ما هیچ موضوعــی را تصویب نکردیم که بر بازار‬ ‫اثر منفی گذاشته باشــد‪ .‬ضمن انکه این بودجه برای سال ‪1400‬‬ ‫اســت و ما هنوز در سال ‪ 1399‬هســتیم لذا به یقین نباید شاهد‬ ‫تاثیر ان در بازار باشیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین این در حالی است که پیش بینی اتفاقات‬ ‫فوق شــده بود‪ ،‬چراکه به مسئوالن ذیربط اعالم شد؛ اگر از اکنون‬ ‫به فکر تامین نهاده های دامی‪ ،‬کشاورزی و مسائل مربوط به گوشت‬ ‫و مرغ نباشــند‪ ،‬به زودی شاهد کمبود و افزایش قیمت ها و چنین‬ ‫مســائلی در بازار خواهیم بود‪ ،‬لذا این ایــرادات ربطی به مصوبات‬ ‫مجلس ندارد‪.‬‬ ‫این نماینده مــردم در مجلس یازدهم همچنین در رابطه با گرانی‬ ‫اینترنت در روزهای پایانی ســال توضیح داد‪ :‬درخصوص اینترنت‬ ‫صراحتاً در مصوبه مجلس امده اســت که نباید در ســال ‪1400‬‬ ‫اینترنت گران شود‪ ،‬اما برخی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات‬ ‫از اکنون افزایش را اعمال کرده اند که بگویند سال اینده افزایشی‬ ‫ندارند که این مهم از نظارت ها و سیاســت های غلط دولت نشات‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی همچنین درخصوص‬ ‫ســخنان اخیر رئیس بانک مرکزی در رابطه با تصمیمات مجلس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این ســخنان در حالی بیان شده که مجلس تصمیمی ‪-‬که‬ ‫بر سیاست های ارزی کشــور اثر بگذارد‪ ،-‬نگرفته است‪ ،‬همچنین‬ ‫در ایــن تصمیمات درخصوص ارز ترجیحــی مرتبط با تهیه دارو‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشــکی‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬کشاورزی و کاالهای اساسی‬ ‫هیچ تغییری اعمال نشــده و همچون روال ســال جاری اســت‪،‬‬ ‫بنابراین فقط این اظهارنظرها مشکالتی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همچنین از ســوی دولت گفته شده؛ یکی از علل‬ ‫گرانی ها‪ ،‬عدم تشکیل وزارت بازرگانی است در حالی که برخالف‬ ‫این ادعا‪ ،‬دولت‪ ،‬وزارت بازرگانی را عم ً‬ ‫ال تشــکیل داده و اختیارات‬ ‫قانونی وزارت جهاد کشــاورزی را گرفتــه و به وزارت صمت داده‪،‬‬ ‫همچنین طی ماه های اخیر تشکیالت مجزایی را در وزارت صمت‬ ‫ایجاد کرده و همین موضوع یکی از عوامل اصلی نابســامانی بازار‬ ‫است‪ ،‬نه موضوع ادغامی که در گذشته صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ارز ترجیحی روغن حذف نشود‪ ،‬اوضاع همین خواهد بود‬ ‫مردم فریب تخفیف های شب عید را نخورند‬ ‫معاون دادســتان عمومی و انقالب استان قزوین از تبانی برخی تولیدکنندگان با مدیران فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای در بازار خبر داد و گفت‪ :‬با این تبانی فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای کاالهای مختلف را به‬ ‫قیمت باالتر به مردم می فروشند‪.‬‬ ‫مهدی ولی زاده عصر امروز در نهمین جلسه بررسی و نظارت بر فرایند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی‪،‬‬ ‫کاالهای اساسی و وضعیت بازار اظهار داشت‪ :‬متاسفانه این روزها با کم فروشی و فروش کاال های سبک تر‬ ‫بــا ترفند تخفیف در بازار قزوین به ویژه فروشــگاه های زنجیره ای روبه رو هســتیم و مردم نباید فریب‬ ‫تخفیف های شب عید را بخورند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬برای نمونه برخی فروشــگاه ها محصول ‪ 300‬گرمی را بــه قیمت کاالی ‪ 500‬گرمی‬ ‫برچســب زده و بعد بــاالی ان اتیکت ‪ 30‬درصد تخفیف نصب می کنند و به این شــکل مردم را گول‬ ‫می زننــد‪ .‬بنابراین مردم نباید فریب درصد باالی تخفیف کاالها در فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای را‬ ‫بخورند‪.‬ولی زاده با انتقاد از رشــد قارچ گونه فروشــگاه های زنجیره ای در استان قزوین در روزهای اخر‬ ‫ســال جاری ادامه داد‪ :‬متاســفانه ایجاد این فروشگاه ها منجر به افزایش تخلفات صنفی شده و بسیاری‬ ‫از انها بارها و بارها حقوق شــهروندی را نقض می کنند‪ .‬بنابراین مجوز احداث این فروشــگاه ها باید به‬ ‫شکل سخت گیرانه تری صادر شــود‪.‬معاون حقوق عامه دادستان استان قزوین همچنین از تبانی برخی‬ ‫شــرکت های تولیدکننده و بســته بندی با مدیران فروشگاه های زنجیره ای خبر داد و گفت‪ :‬با این تبانی‬ ‫و فریب دادن مردم تولیدکنندگان و فروشــگاه داران کاالها و محصــوالت مختلف را به قیمت باالتر به‬ ‫مردم می فروشند‪.‬‬ ‫ولی زاده با انتقاد از کمبود و چندنرخی بودن قیمت مرغ در ســطح استان به ویژه شهر قزوین افزود‪ :‬با‬ ‫وجود ممنوعیت صدور مرغ از قزوین به استان های همجوار به ویژه البرز و تهران همچنان شاهد صدور‬ ‫غیرقانونی مرغ هستیم که منجر به کمیابی و حتی نایابی این محصول پروتئینی در سطح شهر و استان‬ ‫قزوین شده است‪.‬وی با تاکید بر لزوم ارسال گزارش های مردمی در حوزه گران فروشی به سامانه سجام‬ ‫دادگســتری ادامه داد‪ :‬دادســتانی قزوین در صورت دریافت گزارش مردمی و بازرسان صمت امادگی‬ ‫برخورد با هر گونه گران فروشی و چندنرخی فروشی مرغ در بازار استان را دارد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان قزوین هم در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم برخورد سفت و‬ ‫سخت دستگاه قضائی با قاچاقچیان مرغ از استان گفت‪ :‬با وجود ممنوع اعالم شدن خروج مرغ از استان‬ ‫و نظارت های سازمان دامپزشکی و صمت باز هم خروج غیرقانونی مرغ اتفاق می افتد و به همین خاطر‬ ‫باید سطح نظارت ها را تشدید کنیم‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نظام توزیع در ایران معیوب است‬ ‫دبیرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایی از کاهش‬ ‫‪ ۳۵‬درصدی فروش بنکداری موادغذایی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ارز ترجیحی واردات روغن خام باید حذف‬ ‫شود تا رانت موجود از بین رفته و تعادل به عرضه‬ ‫و تقاضا بازگردد‪.‬‬ ‫قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت بازار شب عید‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر کمبودی در موجودی‬ ‫کاالها نداریم و فقط در روغن به ویژه روغن جامد‬ ‫با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی افزود‪ :‬از‬ ‫ســویی دیگر نیز تقاضای خاصــی در بازار وجود‬ ‫ندارد و می توان گفت که رکود بر بازار حاکم است‬ ‫چراکه نســبت به سال گذشــته ‪ ۳۵‬درصد حجم‬ ‫فروش در بنکداری موادغذایی کاهش یافته است؛‬ ‫در واقع کاال وجود دارد اما تقاضا نیست که به نظر‬ ‫می رسد مردم دســت نگه داشته اند تا ببینند در‬ ‫سال اینده قیمت ها چه تغییری می کند‪.‬‬ ‫وی در مورد وضعیت روغن نیز گفت‪ :‬مشــکل در‬ ‫روغن وجود دارد اما طبق وعده دبیر ستاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬از این هفته موجودی روغن در بازار بیشــتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حســنی تصریح کرد‪ :‬در روغن کمبــود انچنانی‬ ‫وجود ندارد بلکه بیشــتر گرانفروشــی به چشــم‬ ‫می خورد‪ ،‬چراکه اگر مشــتری بخواهد روغن ‪۷۱‬‬ ‫هــزار تومانی را ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۱۱۰‬هــزار تومان بخرد‪،‬‬ ‫پیدا می کند؛ بنابراین این مساله نشان می دهد که‬ ‫روغن وجود دارد اما گران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رانت موجــود روی قیمت روغن نباتی‬ ‫ناشــی از اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات‬ ‫روغن خام اســت که منجر به سوءاستفاده عده ای‬ ‫می شــود و با برهم تعادل میــان عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫گرانی را رقم می زند‪.‬‬ ‫دبیرکل اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی با بیان‬ ‫اینکه تمام فرایند تامیــن و توزیع روغن از صفر‬ ‫تا صــد از جمله اختصــاص ارز ترجیحی‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬قیمت گذاری و توزیع در اختیار دولت‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارز ترجیحــی باید از واردات‬ ‫روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت‬ ‫روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شــود‪،‬‬ ‫انگیزه سوءاســتفاده و داللــی از بین می رود و با‬ ‫ایجــاد تعادل بین عرضه و تقاضا‪ ،‬گرانفروشــی از‬ ‫بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در‬ ‫بازار روغن ایجاد کــرده‪ ،‬نباید از نقش دالالن در‬ ‫شــبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران‬ ‫معیوب است و باید اصالح شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬رهبر انقالب هم اخیرا ً با‬ ‫ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکالت معیشتی‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬این وضع در اســتانه عید « ُغصه بزرگی»‬ ‫ایجــاد کرده اســت‪ .‬البته اجنــاس مانند میوه ها‬ ‫فراوان اســت اما قیمت ها بسیار باال است که سود‬ ‫این قیمت باال هم به جیــب باغداران زحمتکش‬ ‫نمی رود بلکه نصیب دالل ها و واسطه های سودجو‬ ‫می شود و ضرر ان به مردم می رسد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری مهر پیش از ایــن در پیگیری « ُغصه‬ ‫بــزرگ»‪ ،‬در گزارشــی با عنــوان «حذف دالالن‬ ‫میوه در گروی اصالح شــبکه توزیع ‪ /‬سلف خران‬ ‫و توزیــع کنندگان باید ســاماندهی شــوند» به‬ ‫علــل گرانی در بازار میوه‪ ،‬در گزارشــی با عنوان‬ ‫« بازار مرغ هر روز نابســامان تر می شود ‪ /‬مشکل‪،‬‬ ‫افزایش خریــد احتیاطی مردم اســت یا کاهش‬ ‫تولیــد؟» بــه علل گرانــی مرغ‪ ،‬در گزارشــی با‬ ‫عنــوان «چرا در فروشــگاه های زنجیره ای مرغ و‬ ‫روغن نیســت؟ ‪ /‬دالالن خرید و قاچاق می کنند؛‬ ‫ناچاریــم زمانبنــدی کنیــم» بــه علــل گرانی‬ ‫و عرضــه کم روغــن نباتــی در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای‪ ،‬در گفتگویــی بــا معــاون وزیــر‬ ‫جهادکشــاورزی (اینجا بخوانیــد) به چالش های‬ ‫موجــود در صنعت دام و طیور و ســامانه بازارگاه‬ ‫و نقش ان در گرانــی مواد پروتئینی و در گفتگو‬ ‫با رئیس ســابق اتحادیه دامداران به بررسی علل‬ ‫گرانی گوشت قرمز پرداخته بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫بازدیدمدیرعاملبانکملتازپروژه هایشرکتمهندسیوساختمانصنایعنفت(‪)OIEC‬‬ ‫مدیرعامــل بانک ملت با حضــور در محل پروژه‬ ‫های شــرکت مهندسی و ســاختمان صنایع نفت‬ ‫(‪ )OIEC‬از انهــا بازدید و با روند کار این پروژه‬ ‫ها از نزدیک اشنا شد‪.‬‬ ‫محمد بیگدلی در این بازدید که بهمن اسکندری‬ ‫عضو هیات مدیره‪ ،‬سید ابوطالب دیبایی و محمود‬ ‫اخالقی معاونین مدیر عامل‪ ،‬محســن مقدسی و‬ ‫علی اکبر صابریان مدیران امور و محســن شجاع‬ ‫مدیر شــعب منطقه ‪ ۴‬تهران نیز وی را همراهی‬ ‫می کردند‪ ،‬از پروژه های مختلف شرکت مهندسی‬ ‫و ســاختمان صنایع نفت دیدن کرد و با مدیران‬ ‫این مجموعــه به گفت و گو نشســت‪.‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملت در این جلســه با اظهــار امیدواری از‬ ‫اینکه این ســفر زمینه ســاز تعامالت بیشتر بین‬ ‫بانــک و گروه ‪ OIEC‬خواهد شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بدون شــک اثرات و برکات همکاری بین بانک و‬ ‫مجموعه ‪ OIEC‬هم شــامل بانک و این شرکت‬ ‫و هم شــامل تمام مردم کشور ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬مــا از قبل با فعالیتهای گروه‬ ‫‪ OIEC‬اشــنایی داشــتیم اما در این بازدید از‬ ‫نزدیک با پروژه های مختلف این شــرکت اشــنا‬ ‫شــدیم که از جملــه ان می توان به پاالیشــگاه‬ ‫هشــتم اشــاره کرد که از صفر تا صد ان توسط‬ ‫گروه ‪ OIEC‬اجرا شده و یکی از پروژه هــــای‬ ‫بــزرگ و پر افتخار کشــور در حوزه نفت و گاز و‬ ‫پتروشیمـــی محسوب می شــود و همه اینها به‬ ‫تعامل بیشــتر بانک با گــروه ‪ OIEC‬در اینده‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫بیگدلی با اشــاره به اینکه بسیاری از پروژه های‬ ‫بزرگ نفتی توســط شرکت مهندسی و ساختمان‬ ‫صنایع نفت انجام شده است‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬می توان‬ ‫گفت پیشرفت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به‬ ‫نوعی مدیــون فعالیتهای گروه ‪ OIEC‬اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل برای نمونه از فاز ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬پروژه های‬ ‫گــروه ‪ OIEC‬یــاد کرد و گفت‪ :‬ایــن دو فاز تا‬ ‫کنــون ‪ ۱۰‬میلیارد دالر مــواد تولید و به فروش‬ ‫رســانده است که این کار بســیار ارزشمند بوده‬ ‫و باید بــه تمام مدیران‪ ،‬متخصصــان و کارکنان‬ ‫این مجموعه تبریک گفــت و باید همه ما کمک‬ ‫کنیم تا پروژه های این چنینی بیشــتر در کشور‬ ‫راه اندازی شــود چرا که در شرایط کنونی نیاز به‬ ‫این پــروژه ها خصوصا جهــت تامین ارز داخلی‬ ‫و رســیدن به خودکفایی بیشــتر از قبل احساس‬ ‫می شــود‪.‬وی در خصوص پروژه تازه راه اندازی‬ ‫شده کیان نیز بیان کرد‪ :‬بانک ملت امادگی دارد‬ ‫به عنوان بانــک اول در تامیــن نقدینگی بخش‬ ‫نفت و گاز و پتروشــیمی کشور‪ ،‬نسبت به تامین‬ ‫مالی این پــروژه اقدامــات الزم را انجام دهد تا‬ ‫این پروژه نیز ســریعتر به بهره برداری برسد چرا‬ ‫که بانک ملت از نقدینگی بســیار خوبی برخوردار‬ ‫اســت و توان مالی باالیی در بیــن بانکهای دیگر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نقشبانکمهرایراندرگسترشقرض الحسنه‬ ‫بانک قر ض الحســنه مهر ایران از ســال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫تــا کنــون خدمــات مالــی چشــم گیری ارائه‬ ‫و در کســب رضایــت مشــتریان و گســترش‬ ‫قر ض الحســنه موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک قر ض الحسنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬قر ض الحســنه یکــی از موضوعات تاکید‬ ‫شــده در اقتصاد اسالمی اســت‪ .‬یکی از مبانی‬ ‫بانکداری اســامی نیز عقود قر ض الحسنه است‬ ‫تا به این وســیله بدون دریافت مبلغی مازاد‪ ،‬به‬ ‫افراد تسهیالت داده شــود‪ .‬بانک قر ض الحسنه‬ ‫مهــر ایران بــه عنــوان نخســتین و بزرگترین‬ ‫بانک قر ض الحســنه کشــور تا کنون برنامه های‬ ‫مختلفی را برای اجــرای این وظیفه مهم انجام‬ ‫داده اســت‪.‬این بانک با ارائه تسهیالت با توجه‬ ‫به شــرایط متقاضیــان به شــیو ه های مختلف‬ ‫ســعی کرده تا نیازهای نقدینگــی افراد را در‬ ‫رفــع احتیاجات فراهم کند‪ .‬یکی از شــیو ه های‬ ‫اعطای تســهیالت در بانک قر ض الحســنه مهر‬ ‫ایران را می توان پرداخــت وام به افراد معرفی‬ ‫شــده توسط اشــخاص حقوقی دانست‪ .‬در این‬ ‫شــیوه بانک به متقاضیان معرفی شده از سوی‬ ‫اشــخاص حقوقی از محل ســپرده ودیعه شده‬ ‫ایشــان نزد خود به متقاضیانی که این اشخاص‬ ‫معرفی کنند‪ ،‬تســهیالت قر ض الحسنه پرداخت‬ ‫می کند‪.‬عــاوه بر ایــن‪ ،‬افــراد حقیقی صاحب‬ ‫حســاب در بانک می توانند بدون معرفی ضامن‬ ‫درخواســت وام خــود را به بانک ارائــه کنند‪.‬‬ ‫در این شــیوه بانک تنها بــا دریافت یک چک‪،‬‬ ‫بر اســاس میانگین حســاب افراد امکان کسب‬ ‫تســهیالت را فراهم می کنــد‪ .‬بنابراین افراد با‬ ‫مراجعــه به همــراه بانک خود نســبت به ثبت‬ ‫درخواســت وام اقدام کرده و پــس از پذیرش‬ ‫ضمانت‪ ،‬تســهیالت خود را دریافــت می کنند‪.‬‬ ‫بانک قر ض الحســنه مهر ایران از ســال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫تــا کنون خدمات مالی چشــم گیری ارائه و در‬ ‫کسب رضایت مشتریان موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫این بانک که تا ســال ‪ ۱۳۹۵‬مبالغ تســهیالت‬ ‫خــود را به ‪۴۳‬هزار میلیارد ریال رســانده بود‪،‬‬ ‫با عملکرد موفق خود در ســال جاری این مبلغ‬ ‫را به بیــش از ‪۳۱۰‬هزار میلیارد ریال رســاند‪.‬‬ ‫در مجمــوع تمامی تســهیالت اعطا شــده به‬ ‫مشــتریان مبلغــی بیش از ‪۸۸۶‬هــزار میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪.‬شــرایط کرونایــی که وضعیت‬ ‫زندگی افراد را دگرگون کــرد‪ ،‬میزان تقاضای‬ ‫افــراد را برای دریافت تســهیالت افزایش داد‪.‬‬ ‫بانــک قر ض الحســنه مهــر ایــران در چنیــن‬ ‫شــرایطی عالوه بر اینکه حجم تســهیالت خود‬ ‫را در چارچوب مقــررات بانک مرکزی افزایش‬ ‫داد‪ ،‬براســاس تفاهم نامه هایی کــه با نهادهای‬ ‫حمایتــی مختلــف کشــور امضــا کــرد‪ ،‬برای‬ ‫توانمندســازی مددجویــان نهادهــای حمایتی‬ ‫نیــز گا م های موثــری برداشــت‪ .‬از جمله این‬ ‫نهادها می تــوان به کمیته امــداد امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬بنیاد برکت‪ ،‬ســتاد اجرایــی فرمان امام‬ ‫(ره) و بنیاد مســکن اشــاره کــرد‪ .‬نتیجه این‬ ‫تفاهم نامه ها موجب شــد بیــش از نیم میلیون‬ ‫نفــر از مددجویان ایــن نهادها از تســهیالت‬ ‫بانک قر ض الحســنه مهر ایران برخوردار شوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار احســان و نیکوکاری در سراســر‬ ‫کشــور بروز و ظهــور یافت‪.‬از دیگــر خدمات‬ ‫نوینــی که بانک قر ض الحســنه مهــر ایران در‬ ‫راســتای بهبــود شــرایط زندگی مــردم ارائه‬ ‫کرده‪ ،‬می تــوان به جمــع اوری صدقات مردم‬ ‫و پرداخــت وام قر ض الحســنه بــه نیازمندان‬ ‫اشــاره کرد که مبالــغ بازپرداخــت این طرح‬ ‫برای کمک به ســایرین اســتفاده می شود‪ .‬این‬ ‫اقدام عــاوه بر اینکــه موجب کمک مســتمر‬ ‫به نیازمندان می شــود‪ ،‬عملی بســیار ارزشمند‬ ‫اســت‪.‬بانک قر ض الحســنه مهر ایــران با توجه‬ ‫بــه شــرایط کشــور در بحرا ن هــای مختلف با‬ ‫اقدامات خالقانه و ســومندی که انجام می دهد‬ ‫موجب شــده تا چرخــه نیکوکاری و احســان‬ ‫ابدی شــود و شــرایط زندگی را برای همگان‬ ‫مخصوصاً نیازمندان تســهیل کند‪ .‬این اقدامات‬ ‫مذکور تنها بخشــی از عملکرد درخشــان این‬ ‫بانــک در طول بیش از ‪ ۱۳‬ســال فعالیت خود‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریم با تــاش کارکنان و مدیران‬ ‫این بانک شــاهد بهبود وضعیت افراد بیشــتری‬ ‫در سطح کشور باشــیم و قر ض الحسنه به طور‬ ‫چشم گیری در ســطح کشور گسترش یابد‪.‬‬ ‫مشارکت بانک رفاه کارگران در پویش مردمی حمایت از اموزش رایگان کودک‬ ‫بانــک رفــاه کارگــران در راســتای ایفــای‬ ‫مســئولیت هــای اجتماعــی در پویش مردمی‬ ‫«برکت خورشید» مشارکت کرد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانــک رفاه کارگران‬ ‫مدیر امــور حــوزه مدیریت و روابــط عمومی‬ ‫این بانــک به همراه مجیــد مجیدی کارگردان‬ ‫مشــهور کشور از دبســتان خیریه کودکان کار‬ ‫صبح رویــش در منطقه شــهید هرندی بازدید‬ ‫و در راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫هدایای بانک را به مســئوالن این مدرسه اهدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرهــی مدیــر امور حــوزه مدیریــت و روابط‬ ‫عمومــی بانک رفــاه کارگران‪ ،‬در ایــن بازدید‬ ‫گفــت‪ :‬این پویش با هــدف فراهم کردن زمینه‬ ‫امــوزش رایگان کودکان کار راه اندازی شــده‬ ‫اســت و اگر الگوی اموزشــی مــدارس خیریه‬ ‫کــودکان کار صبــح رویــش در مجموعه نظام‬ ‫اموزشی کشــور پیاده سازی شــود‪ ،‬می تواند‬ ‫نتایج مثبتی به همراه داشــته باشد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گــزارش‪ ،‬بانک رفــاه کارگران‬ ‫عالوه بر مشــارکت در این پویش‪ ،‬با تاســیس‬ ‫مدرســه در مناطق محــروم‪ ،‬اهــدای تبلت و‬ ‫وســایل اموزشــی تالش می کند بستر اموزش‬ ‫رایگان برای دانش امــوزان نیازمند در مناطق‬ ‫محروم را فراهم کند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬مدارس خیریه کودکان کار صبح‬ ‫رویش دارای ‪ ۷‬مرکز اموزشــی در منطقه ‪۱۲‬‬ ‫و یک خانه کودک در منطقه ‪ ۱۵‬تهران اســت‬ ‫و بخشــی از فیلم «خورشــید» مجید مجیدی‬ ‫که با موضــوع کودکان کار و بــا بهره برداری‬ ‫از فضای اموزشــی و نقش افرینی کودکان این‬ ‫مدارس ســاخته شــده اســت‪ ،‬به زودی اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرایند ثبت صدور چک‬ ‫در سامانه صیاد ازسوی‬ ‫بانک توسعه تعاون تشریح شد‬ ‫روشــهای انجام ایــن فرایند‪ ،‬اگاهــی کافی و‬ ‫کامل کسب کنند‪.‬‬ ‫بدیــن منظور برای اغاز فراینــد ثبت و صدور‬ ‫چک‪ ،‬ضــرورت دارد صادرکننــده پس از درج‬ ‫مندرجات چــک در برگه کاغذی‪ ،‬بــا مراجعه‬ ‫به یکی از ســامانه های مــدرن بانکداری بانک‬ ‫توسعه تعاون از جمله سامانه بانکداری مجازی‬ ‫یا اینترنت بانک توســعه تعاون‪ ،‬اقدام به ورود‬ ‫اطالعــات چک و اطالعــات هویتــی ذینفع یا‬ ‫ذینفعان چک کند‪.‬‬ ‫در ایــن اقدام طی نخســتین مرحله‪ ،‬باید ثبت‬ ‫مندرجــات شــامل تاریــخ سررســید‪ ،‬مبلغ و‬ ‫اطالعات هویتــی ذینفع کــه در برگ کاغذی‬ ‫چک موجود هســت‪ ،‬در ســامانه انجام پذیرد‪.‬‬ ‫در ایــن مرحله کاربر می بایســتی احرازهویت‬ ‫شود که در سامانه بانکداری مجازی و اینترنت‬ ‫بانک توســعه تعــاون‪ ،‬صرفا با یکبــار ثبت نام‬ ‫کاربــری و رمز عبور‪ ،‬این فرایند صورت خواهد‬ ‫پذیرفت‪ .‬احراز هویت در شــعب بانک توســعه‬ ‫تعــاون نیز طبق روال موجــود‪ ،‬صورت خواهد‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬مندرجــات چــک باید بر اســاس‬ ‫فیلدهای درخواستی در ســامانه های مزبور از‬ ‫جملــه در فیلد «بابت» به دقت و به طور کامل‬ ‫تکمیل شــود‪ .‬در پایان‪ ،‬صادرکننده اولیه چک‬ ‫پــس از مرور اطالعــات و اطمینــان از صحت‬ ‫اطالعات ثبت شــده‪ ،‬با زدن دکمه ثبت نهایی‪،‬‬ ‫فراینــد ثبت صدور چک را تکمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫به منظــور ســهولت و فراگیری دسترســی به‬ ‫ابزارهــا و کانال های ثبت چــک های صیاد‪،۲‬‬ ‫امــکان ثبت صدور چک عالوه بر ســامانه های‬ ‫مدرن بانکداری بانک توســعه تعاون‪ ،‬به صورت‬ ‫حضوری در شــعب این بانک در سراسر کشور‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪،‬‬ ‫با توجه بــه الزامی بودن ثبت صــدور‪ ،‬تائید و‬ ‫انتقال چک از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬در ســامانه‬ ‫صیاد‪ ،‬ضروری اســت تا مشــتریان نســبت به‬ ‫تداوم ارائه خدمات الکترونیکی بانک اینده‬ ‫بانک اینــده در راســتای‪ ،‬مدیریت‪ ،‬کنترل و پیش گیری از شــیوع‬ ‫ویروس کرونا و با هدف کاهش مراجعات حضوری هموطنان گرامی به‬ ‫شــعب بانک و دستگاه های خودپرداز‪،‬در سال جدید نیز ارائه خدمات‬ ‫الکترونیکی را در اولویت دارد‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانــک اینده‪ ،‬براین اســاس‪ ،‬هم میهنان و‬ ‫مشــتریان این بانک می توانند بدون حضور در شعب و با بهره گیری از‬ ‫خدماتی هم چون‪ :‬سامانه پیشخوان مجازی‪ ،‬سامانه کیلید‪ ،‬همراه بانک‪،‬‬ ‫تلفن بانــک و اینترنت بانک‪ ،‬نســبت به انتقال وجه بین حســاب ها‪،‬‬ ‫پرداخت اقســاط‪ ،‬اطالع از مانده کارت های شتابی‪ ،‬پرداخت قبوض‪،‬‬ ‫دریافت شارژ سیم کارت های اعتباری اقدام نمایند‪.‬‬ ‫یاداور می شود؛ تاریخ انقضای کارت های بانک اینده بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و به مدت یک ســال تمدید خواهد شد‪ .‬مرکز ارتباط بانک اینده به شماره ‪ ۰۲۱-۲۷۶۶۳۲۰۰‬به ‬ ‫صورت شبانه روزی‪ ،‬اماده پاسخ گویی به هموطنان است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۹‬درصدی منابع بانک کشاورزی‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫منابع بانک کشــاورزی در مقطع ‪ ۱۷‬اســفندماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته ‪ ۴۸.۶‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک‬ ‫کشاورزی‪ ،‬این بانک تا ‪ ۱۷‬اسفند ماه‪۱۱۷.۷ ،‬درصد برنامه‬ ‫تعهدی تجهیزمنابع سال ‪ ۱۳۹۹‬خود را محقق کرده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬بانک کشــاورزی همچنان بر افزایش نسبت سپرده های ارزان‬ ‫قیمت به منظور افزایش توان حمایتی بانک از واحد های تولیدی بخش کشــاورزی‪،‬‬ ‫تاکید دارد و در همین راســتا نسبت سپرده های ارزان قیمت این بانک تا این تاریخ‬ ‫به ‪ ۵۴.۴‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫سود سهام عدالت به حساب هیچ سهامداری واریز نشده است‬ ‫مدیر سیســتم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬سودی که در چند وقت اخیر‬ ‫به حساب سهامداران پرداخت شده هیچ ارتباطی به سود سهام عدالت ندارد‪.‬‬ ‫(جمعه ‪ ۲۲‬اســفند ) خبری در برخی از رسانه ها مبنی بر واریز سود برای ‪ ۷.۵‬میلیون نفر از سهامدار‬ ‫خرد ســهام عدالت منتشر شد که در این زمینه حسین قشمی گفت‪ :‬اکنون بسیاری از سهامداران که‬ ‫جزو مشــموالن سهام عدالت هستند در انتظار پرداخت سود هستند‪ ،‬اما باید اعالم کرد‪ ،‬سودی که در‬ ‫چند وقت اخیر به حساب سهامداران پرداخت شده است هیچ ارتباطی به سود سهام عدالت ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوع مطرح شــده در خصوص توزیع ســود شــرکت ها بوده که در راستای اختیارات‬ ‫شرکت سپرده گذاری انجام و به حساب سهامداران شرکت های بورسی و فرابورس پرداخت شده است‪.‬‬ ‫قشــمی گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬شرکت سپرده گذاری در تالش بوده است تا سامانه جامع توزیع سود را در‬ ‫اختیار داشــته باشد و از این طریق سودهای شرکت بورس و فرابورس که در کدال اعالم می شود را به‬ ‫حساب سهامداران پرداخت کند‪.‬مدیر سیســتم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی با‬ ‫بیان اینکه شــرکت سپرده گذاری به دنبال این است تا ســهامداران دیگر برای دریافت سود نقدی به‬ ‫صورت سنتی اقدام نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای نسبت به دریافت سود اطالعاتی پیدا نمی کنند یا حتی برخی‬ ‫از سودها به دلیل پایین بودن رقم ان ها توجیه اقتصادی برای پیگیری سود ندارد‪.‬‬ ‫تقویت ‪ ۲۲‬هزار واحدی‬ ‫شاخص کل بورس در اغاز هفته‬ ‫ایــن مرحله پــس از ارائه چک بــه ذینفع باید‬ ‫بــا طی مراحــل تائید چک از ســوی ذینفع یا‬ ‫ذینفعان تکمیل شــود تا امکان کارسازی چک‬ ‫در شعب بانکی فراهم گردد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت فرایندهــای مرتبط با چک‬ ‫هــای صیادی در کلیــه ابزارهــا و کانال های‬ ‫موجود بانک توســعه تعاون بــه صورت رایگان‬ ‫و بدون اخــذ هیچگونه کارمزدی صورت خواهد‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در فرایند اســتفاده از چک های‬ ‫جدید‪ ،‬ان دســته از مشــتریان بانک توســعه‬ ‫تعــاون که به هــر دلیل امــکان اســتفاده از‬ ‫اینترنت برایشــان فراهم نیســت‪ ،‬می توانند به‬ ‫شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تقاضایمدیرعاملبانکملیایرانازمشتریان‪:‬بهشعببانکنروید‬ ‫مدیرعامــل بانک ملــی ایران با انتشــار پیامی‬ ‫از مشــتریان بانک خواســت در روزهای پایانی‬ ‫ســال جاری ضمن رعایت حداکثــری پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی و درک شــرایط کرونایی‪ ،‬از‬ ‫حضور در شــعب بانک تا حد امکان خودداری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫به نقل از روابــط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬متن‬ ‫پیام دکتر محمد رضا حســین زاده به این شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫مشــتریان محترم بانک ملی ایران‬ ‫با سالم‬ ‫روزهای پایانی ســال‪ ،‬طبــق روال معمول هر‬ ‫ســاله با افزایش تقاضای خدمات بانکی توسط‬ ‫مشتریان همراه است‪.‬‬ ‫گرچه چند ســالی اســت که فرهنگ اســتفاده‬ ‫از خدمــات بانکــداری غیرحضــوری‪ ،‬ســامانه‬ ‫هــای بانکی خارج از شــعب و نیز اپلیکیشــن‬ ‫ها و پلتفرم های اینترنتی‪ ،‬رایج شــده و حجم‬ ‫زیــادی از تراکنــش های بانکی بــدون حضور‬ ‫در شــعبه انجام می شــود‪ ،‬اما هنوز هم تعداد‬ ‫مراجعــات بــه واحدهای بانک بــه میزان قابل‬ ‫توجهی زیاد است‪.‬‬ ‫اطالعــات موجود نشــان می دهــد در برخی‬ ‫روزهای ســال‪ ،‬تعداد تراکنش های انجام شده‬ ‫در بانــک ملی ایــران از مرز یک صــد میلیون‬ ‫فقــره عبور کرده که تا ‪ ۹۲‬درصــد این حجم‪،‬‬ ‫غیرحضــوری بوده اســت‪ ،‬اما مقایســه حدود‬ ‫هشــت میلیــون تراکنــش حضــوری روزانه با‬ ‫حــدود ‪ ۳۳۰۰‬واحــد بانک ملی ایــران نیز از‬ ‫حجم بســیار زیــاد مراجعه مشــتریان حکایت‬ ‫دارد‪.‬مراجعه بیش از حد مشــتریان به واحدها‬ ‫برای انجــام تراکنش هــای بانکی در روزهای‬ ‫پایانی ســال‪ ،‬نه تنها ســرعت خدمت رسانی را‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬بلکه در شرایط شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬احتمــال ابتالی کارکنان‪ ،‬مشــتریان و‬ ‫افــراد خانواده انها به این بیماری را به شــدت‬ ‫بیشتر می کند‪.‬‬ ‫مطالعات نشــان داده است که شعب بانک ها به‬ ‫دلیل تردد زیاد‪ ،‬حضور افراد متعدد و اســتفاده‬ ‫از وســایل عمومی‪ ،‬برای انتقــال ویروس کرونا‬ ‫به شــدت مستعدند و از این رو هر گونه حضور‬ ‫غیرضــروری در این مکان ها مــی تواند برای‬ ‫همه‪ ،‬خطرافرین باشد‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران طی ســالهای گذشــته سرمایه‬ ‫گــذاری کالنــی در حــوزه توســعه خدمــات‬ ‫بانکداری غیرحضوری داشــته و اکنون سامانه‬ ‫های بــام‪ ،‬بله‪ ،‬نشــان بانک‪ ،‬نشــان پرداخت‪،‬‬ ‫شــصت‪ ،‬خودگــردان‪ ،‬خودپــرداز‪ ،‬کیوســک‪،‬‬ ‫‪ CASHLESS‬و ‪ ...‬برای ارائه همه خدمات‬ ‫بانکی در خدمت مشتریان است‪.‬‬ ‫با توجه به همه مواردی که گفته شد‪ ،‬بار دیگر‬ ‫از مشــتریان ارجمنــد تقاضا می کنــم تا حد‬ ‫امکان از حضــور در واحدهای بانک خودداری‬ ‫کرده و در صورت الزام به حضور‪ ،‬پروتکل های‬ ‫بهداشــتی را در بیشــترین حــد ممکن رعایت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫افزایشتسهیالت‬ ‫ساخت مسکن تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تســهیالت به سازندگان مسکن و انبوه سازان‬ ‫پرداخــت کردیم کــه تاثیر خوبــی در بازار‬ ‫داشــت‪ .‬وی گفت‪ :‬همزمان با رکود مســکن‬ ‫در شــش ماه دوم گر چه از نظــر مبلغی ‪۳۵‬‬ ‫درصد در تولید مســکن افزایش داشتیم‪ ،‬ولی‬ ‫از نظــر تعداد به اهداف تعیین شــده دســت‬ ‫نیا فتیم ‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن افزود‪:‬‬ ‫بــرای ســال اینده پیــش بینی کــرده ایم و‬ ‫مشــو ق هایی در نظــر گرفته ایم که تناســب‬ ‫بیــن هزینه های ســاختمان و تســهیالت در‬ ‫بخــش ســاخت برقرار شــود‪ .‬علمــداری در‬ ‫پاســخ به این ســوال که چــرا بیــن هزینه‬ ‫ســاخت و تســهیالت بانکی تناســب منطقی‬ ‫وجــود نــدارد؟ گفــت‪ :‬طبــق مصوبــات و‬ ‫ضوابــط بانکــداری بدون ربــا‪ ،‬می توانیم ‪۸۰‬‬ ‫درصد هزینه ســاخت را پوشــش دهیم و در‬ ‫سا ل هایی که تغییر قیمت داشــتیم تسهیالت‬ ‫را نیز افزایش دادیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جامعــه هدف ما افــراد با درامد‬ ‫متوســط که متراژ واحدهای مســکونی ا ن ها‬ ‫بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۰۰‬متر اســت که ابتدای ســال‬ ‫وا م های ســاخت پاســخگو بود‪ ،‬ولی در شش‬ ‫مــاه دوم بــا افزایــش قیمت ها بــر پرداخت‬ ‫تســهیالت تجدید نظر شد و برای سال اینده‬ ‫با افزایش تســهیالت ســاخت بین ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد هزینه ســاخت را تامین می کنیم‪.‬‬ ‫علمــداری گفــت‪ :‬بانک مســکن امســال در‬ ‫بخــش ســاخت و ســاز ‪ ۳۵‬درصــد افزایش‬ ‫پرداخــت تســهیالت داشــته و در کل ‪۱۹‬‬ ‫درصد نســبت به ســال ‪ ۹۸‬افزایش پرداختی‬ ‫داشــتیم در حالی که امســال با شرایط کرونا‬ ‫و تحریم ها و شــرایط ســخت مواجــه بودیم‪،‬‬ ‫اما تالش کردیم ســهم خودمــان را در بازار‬ ‫با پرداخت تسهیالت بیشــتر حفظ کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬گرچه در سال جاری در سه ماهه اول‬ ‫نیــز با امهال و تعویق وا م ها مواجه شــدیم با‬ ‫ایــن حال بانک مســکن ‪ ۱۹‬درصــد افزایش‬ ‫پرداختی داشته است‪.‬‬ ‫مدیر امــور اعتبــاری بانک مســکن گفت‪ :‬با‬ ‫افزایش تســهیالت ســاخت مســکن در سال‬ ‫اینــده‪ ،‬هزینــه ســاخت ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مســکن را تامین می کنیم‪.‬‬ ‫بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما؛‬ ‫محمدحســن علمداری افزود‪ :‬در سال جاری‬ ‫به ازای هر واحد ســاخت مســکن در تهران‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومان و در ســایر کالنشــهرها و‬ ‫شــهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر ‪ ۲۲۰‬میلیون‬ ‫تومــان و بقیه شــهرها ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومان‬ ‫‪4144‬‬ ‫اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4030‬‬ ‫‪ 2224‬ابان‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یکسه‬ ‫شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۵۴‬واحدی معــادل ‪ ۱.۸۷‬درصد به یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۲۹‬هزار و ‪ ۴۳۲‬واحد رسید‪ .‬همچنین در فرابورس‬ ‫شاخص کل با رشد ‪ ۱۱۶‬واحدی به ‪ ۱۷‬هزار و ‪۱۹۸‬‬ ‫واحد رسید‪.‬‬ ‫تاالر شیشــه ای‪ ،‬در معامالت اولین روز هفته (شنبه‬ ‫بیست و سوم اسفندماه ماه ‪ ،)۹۹‬شاهد روند صعودی اکثر شاخص های منتخب‬ ‫بود‪ .‬به گونه ای که شــاخص قیمت (وزنی‪-‬ارزشی)‪ ،‬با افزایش ‪ ۵۸۸۰‬واحدی‬ ‫معادل ‪ ۱.۸۷‬درصد به رقم ‪ ۳۲۰‬هزار و ‪ ۵۵۶‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص کل هم وزن نیز‪ ،‬با رشد ‪ ۱۴۵۳‬واحدی معادل درصد‪ ،‬عدد ‪ ۴۳۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۷‬واحد را به نمایش گذاشــت‪ .‬شــاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش‬ ‫‪ ۹۴۸‬واحدی به رقم ‪ ۲۸۲‬هزار و ‪ ۶۱۴‬واحد رسید‪.‬‬ ‫همچنین شــاخص ســهام ازاد شــناور‪ ۲۲۰۲۸ ،‬واحد افزایش را رقم زد و به‬ ‫ســطح یک میلیون و ‪ ۱.۲۷‬هزار واحد رســید‪ .‬همچنین شاخص بازار اول با‬ ‫‪ ۱۸۱۷۶‬واحد افزایش به رقم ‪ ۹۰۳‬هزار و ‪ ۵۸۶‬واحد رســید و شــاخص بازار‬ ‫دوم نیز‪ ،‬بــا ‪ ۳۹۸۴۲‬واحد افزایش همراه بود و عــدد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۷۲‬هزار‬ ‫واحد را به نمایش گذاشــت‪.‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬در معامالت امروز بورس‬ ‫تهران‪ ،‬نمادهای معامالتی فارس‪ ،‬کچاد‪ ،‬فوالد‪ ،‬فملی‪ ،‬شپنا‪ ،‬پارس و پارسان با‬ ‫بیشــترین افزایش‪ ،‬تاثیر مثبت در روند شاخص کل بورس داشتند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫نمادهای معامالتی رمپنا‪ ،‬خودرو‪ ،‬اخابر و فخاس‪ ،‬بیشــترین تاثیر منفی را در‬ ‫براورد نماگر کل بورس داشتند‪.‬‬ ‫با پایان فعالیت بازار ســرمایه در اولین روز کاری هفته‪ ،‬معامله گران بورس ‪۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۷۸‬میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ‪ ۷۸۸‬هزار و ‪ ۷۲۹‬نوبت‬ ‫معامله و به ارزش ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۴۲۳‬میلیارد ریال داد و ستد کردند‪.‬‬ ‫در بازار امروز‪ ،‬بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد دعبید(البراتوارداروسازی ‬ ‫دکترعبیدی) با ‪ ۵.۹۵‬درصد رشــد و پس از ان‪ ،‬نمادهای کنور‪ ،‬کچاد‪ ،‬برکت‪،‬‬ ‫پارســان و پارس بــود‪ .‬همچنین نماد معامالتی فخاس(فوالد خراســان) با ‪۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیشــترین کاهش قیمت را داشــت و پس از ان نیز‪ ،‬نمادهای نمرینو‪،‬‬ ‫فاراک‪ ،‬سخوز‪ ،‬چکاپا‪ ،‬سفارس و قنیشا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫روند معامالت امروز بازار ســرمایه نشان می دهد که نمادهای معامالتی برکت‪،‬‬ ‫اپال‪ ،‬شــپنا‪ ،‬خودرو‪ ،‬خساپا‪ ،‬شستا‪ ،‬فوالد و شــتران به عنوان پرتراکنش ترین‬ ‫نمادهای بازار معرفی شده اند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬نمادهــای معامالتی اپال‪ ،‬وبملت‪ ،‬ســپاس و پارند با‬ ‫بیشــترین تقاضا مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهای پتایر‪ ،‬ســنیر‪ ،‬خزر و‬ ‫کلوند‪ ،‬بیشترین حجم عرضه را داشتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4144‬‬ ‫خبر‬ ‫گامبلندپتروشیمیشازندبرایتولیدتجهیزاتپزشکی‬ ‫پتروشــیمی شازند برای نخســتین بار در جهان‪ ،‬موفق به ثبت اختراع فرایند تولید پلی پروپیلن گرید‬ ‫رندوم کوپلیمر و محصول ان در فناوری بازل برای استفاده در ساخت سیلندر سرنگ انسولین و سرنگ‬ ‫سه تکه شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پتروشیمی شازند‪ ،‬متخصصان و مخترعان پتروشــیمی شازند برای نخستین بار در‬ ‫جهان‪ ،‬موفق به ثبت اختراع فرایند تولید پلی پروپیلن گرید رندوم کوپلیمر و محصول ان برای استفاده‬ ‫در ساخت سیلندر سرنگ انسولین و سرنگ سه تکه شدند‪.‬‬ ‫روزانه به طور میانگین حدود ‪ ۲‬میلیون ســرنگ انسولین در کشور مصرف می شود که در گذشته ماده‬ ‫اولیه تولید این نوع سرنگ ها‪ ،‬از پلی پروپیلن گرید ‪ J801‬شرکت ‪ HYOSUNG‬کشور کره جنوبی‬ ‫استفاده می شد‪ .‬ساالنه حدود ‪ ۵‬هزار تن از این گرید وارد کشور می شد که به دلیل تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکا علیه ایران‪ ،‬واردات گرید یادشــده متوقف و از این بابت مشکالتی متوجه بخش سالمت جامعه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محققان و متخصصان شرکت پتروشیمی شازند همسو با مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬برای حل این مشکل‬ ‫بزرگ که تاثیر مســتقیمی بر ســامت جامعه و حفظ جان هم میهنانمان داشــت‪ ،‬با تشکیل گروهی‬ ‫پژوهشــی در واحد پلی پروپیلن شازند‪ ،‬مطالعات و بررسی های خود را برای امکان سنجی تولید این نوع‬ ‫گرید در واحد صنعتی اغاز کردند و پس از انجام فرایند مهندســی معکوس و شناسایی مواد افزودنی‬ ‫نمونه گرید خارجی‪ ،‬تولید نمونه ازمایشگاهی ان در اواخر سال ‪ ۱۳۹۷‬و با عنوان ‪ ARP801‬در این‬ ‫شرکت محقق شد که مورد توجه و استقبال مشتریان قرار گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه تولید پلی پروپیلن گرید رندوم کوپلیمر و محصول ان در فناوری بازل برای نخســتین‬ ‫بــار در جهان صورت پذیرفته اســت‪ ،‬فرایند تولیــد و محصول تولیدی ان به عنــوان ثبت اختراع‪ ،‬به‬ ‫شــماره ثبت اختراع ‪ ۱۰۳۰۴۳‬مورخ ‪ ۱۵/۰۹/۱۳۹۹‬و طبقــه بین المللی ‪C08F ;00/10 C08F‬‬ ‫‪ 06/210 C08F;06/110‬با موفقیت به تایید مسئوالن رسید‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬اکنون توسعه این گرید به منظور تولید سرنگ های دوتکه در حال پیگیری است و در‬ ‫اینده ای نزدیک‪ ،‬گرید مخصوص سرنگ های دوتکه نیز تولید و روانه بازار داخلی می شود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬انجام شد‬ ‫‪4‬‬ ‫استقرارنظاممدیریتدارایی هایفیزیکیدرهمهشرکت هایفرعیوزارتنفتاغازمی شود‬ ‫ســند سیاســت های کلــی و الزام هــای نظام‬ ‫مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفت‬ ‫اوایل امســال با هدف تســهیل مدیریت بهینه و‬ ‫پایدار هزینه ها‪ ،‬ریســک ها‪ ،‬فرصت ها و عملکرد‬ ‫دارایی هــای فیزیکی این صنعــت‪ ،‬پس از تایید‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬از ســوی معاونت مهندسی‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فنــاوری وزارت نفت ابالغ شــد؛ ســندی که‬ ‫تجارب پیاده ســازی ان در دنیا حاکی از کاهش‬ ‫هزینه هــای عملیاتی (‪ ،)OPEX‬بهینه ســازی‬ ‫و کاهش هزینه های ســرمایه ای (‪،)CAPEX‬‬ ‫بهبــود عملکــرد دارایی هــا‪ ،‬کاهــش ظرفیت‬ ‫اسیب رســانندگی دارایی هــای فیزیکی و بهبود‬ ‫قابل توجه ســوداوری حاصل از دارایی هاست‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه حدود یک سال از ابالغ این سند‬ ‫می گذرد‪ ،‬پایگاه خبری شــانا وضع اجرایی شدن‬ ‫ان را در گفت وگــو بــا مدیرکل نظــام مدیریت‬ ‫دارایی هایی فیزیکی وزارت نفت جویا شده است‪.‬‬ ‫پاســخ های محمدکاظم پورچرمی در این زمینه‪،‬‬ ‫حامل خبرهای خوبی هم هست؛ از جمله اینکه‬ ‫در مســیر پیاده ســازی سند یادشــده‪ ،‬فهرست‬ ‫شرکت های مشاور در رشته مدیریت دارایی های‬ ‫فیزیکی و همچنین مراکز نواوری حوزه مدیریت‬ ‫نصب بیش از ‪ ۱۲‬هزار انشعاب گاز در اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از نصب بیش از ‪ ۱۲‬هزار انشعاب گاز طبیعی در استان‬ ‫اصفهان در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سیدمصطفی علوی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ‬ ‫‪ ۱۲‬هزار انشعاب گاز طبیعی در سطح استان نصب شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار انشعاب گاز در شهرها و بیش از ‪ ۲‬هزار انشعاب در روستاهای استان نصب شده و‬ ‫به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با حساب انها‪ ،‬تعداد انشعاب های نصب شده در استان اصفهان به بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۲‬هزار انشعاب رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه امسال گازرسانی به همه شهرها تکمیل‬ ‫شده اســت‪ ،‬پایان گازرسانی به روستاها را در اینده نزدیک نوید داد و گفت‪ :‬با سبز شدن‬ ‫استان اصفهان از نظر گازرسانی‪ ،‬بخش قابل مالحظه ای از مراجعه به منظور نصب انشعاب ها‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬کاهش یافت‪.‬علوی همچنین اظهار کرد‪ :‬از این تعداد انشعاب گاز طبیعی در سال‬ ‫‪ ،۹۹‬بیش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۵۸‬انشعاب از جنس پلی اتیلن و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۳۶‬انشعاب نیز از نوع‬ ‫فوالدی در شهرها و روستاهای استان نصب شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۵۰‬درصد انشعاب های نصب شده در روستاهای استان بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شــهرهای انارک و روستاهای چوپانان و چاه ملک به ترتیب دارای بیشترین تعداد‬ ‫انشعاب نصب شده در سال ‪ ۹۹‬بودند‪.‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫دارایی هــای فیزیکــی بــرای نخســتین بار در‬ ‫کشــور تهیه شــده و در تارنمای وزارت نفت در‬ ‫دســترس عموم قرار گرفته اســت‪ ،‬همچنین به‬ ‫گفتــه وی‪ ،‬انتظار می رود تا پایــان دولت‪ ،‬همه‬ ‫پروژه های استقرار در ســطح شرکت های فرعی‬ ‫هدف گذاری شده اغاز به کار کنند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه حدود یک ســال از ابالغ سند‬ ‫سیاســت های کلــی و الزام های نظــام مدیریت‬ ‫دارایی هــای فیزیکــی صنعت نفــت می گذرد‪،‬‬ ‫لطفــاً درباره وضع اجرایی شــدن این ســند و‬ ‫دستاوردهای ان توضیح دهید‪.‬‬ ‫همان طور که مســتحضرید‪ ،‬ســند سیاست های‬ ‫کلــی و الزامــات نظــام مدیریــت دارایی های‬ ‫فیزیکــی وزارت نفــت پس از ‪ ۶‬ماه بررســی و‬ ‫بحث و اخذ نظرات کارشناســان و شــرکت های‬ ‫اصلــی جمع بندی و از ســوی وزیــر نفت برای‬ ‫اجرا ابالغ شــد‪ .‬در این ســند در واقع گام بلند‬ ‫وزارت نفت برای اجــرای کامل مدیریت دارایی‬ ‫فیزیکی و دربرگرفتــن همه چهار مرحله چرخه‬ ‫عمر دارایی برداشــته شده اســت‪ ،‬یعنی اتصال‬ ‫بخش های طراحی‪ ،‬خرید و راه اندازی (اکتســاب‬ ‫دارایی) به بهره بــرداری‪ ،‬نگهداری و تعمیرات و‬ ‫تبادل‪ ۴‬گریدکیفینفت خامدرتاسیساتنفت خیزجنوب‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫از تبادل موفق چهــار گرید کیفی نفت خام در‬ ‫تاسیسات این شرکت برای نخستین بار در سال‬ ‫‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به نقــل از شــرکت ملــی مناطــق نفت خیز‬ ‫جنــوب‪ ،‬احمد محمدی گفت‪ :‬بــا توجه به نیاز‬ ‫کشــور و با اجرای چنــد اصالحیه فرایندی در‬ ‫تاسیســات این شرکت در ســال جاری‪ ،‬برای‬ ‫نخســتین بــار امــکان مبادله و انتقــال چهار‬ ‫گرید نفتی سبک‪ ،‬سنگین‪ ،‬فوق سنگین و نفت‬ ‫ســنتزی از کریدور خطوط انتقال نفت شرکت‬ ‫ملی مناطــق نفت خیز جنوب به مبادی مصرف‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از این فقط نفت ســبک و‬ ‫ســنگین تولیدی از مخازن و میدان های تحت‬ ‫راهبری این شــرکت و نفــت دریافتی از دیگر‬ ‫شــرکت ها از طریق زنجیر ه تاسیسات و خطوط‬ ‫لوله این شــرکت انتقــال داده می شــد که با‬ ‫طراحی و اجرای اصالحیه های فرایندی متعدد‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫امکان دریافت و انتقال نفت فوق سنگین تولیدی‬ ‫میدان های غرب کارون و نفت سنتزی دریافتی‬ ‫از پایانه بهرگان فراهم شده و از نیمه دوم امسال‬ ‫این مهم در حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیز‬ ‫جنوب اظهــار کرد‪ :‬بــرای دریافــت و انتقال‬ ‫نفــت فوق ســنگین میدان های غــرب کارون‬ ‫اصالحیه هایــی در تلمبه خانــه نفــت امیدیه‬ ‫انجام و این مرکز متناســب با مشخصات نفت‬ ‫فوق سنگین توسعه داده شد و ظرفیت مورد نیاز‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫محمدی ادامــه داد‪ :‬برای دریافت و انتقال نفت‬ ‫ســنتزی از پایانــه بهرگان نیــز اصالحیه های‬ ‫فرایندی در تاسیسات شرکت های بهره برداری‬ ‫تابــع مناطــق نفت خیــز جنــوب در مســیر‬ ‫ارســال ایــن نوع نفــت‪ ،‬به ویژه شــرکت نفت‬ ‫و گاز اغاجــاری انجــام و امــکان انتقال نفت‬ ‫ســنتزی به پاالیشــگاه های اصفهــان و ابادان‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتانتقالگاز‪:‬‬ ‫روندتوسعهانرژی هایتجدیدپذیردرکشورکنداست‬ ‫رئیس پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫بهینه ســازی مصرف ســوخت با‬ ‫اشــاره به کنــدی روند توســعه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در کشور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در حالی که قــرار بود تا‬ ‫پایــان برنامه پنجم توســعه و با‬ ‫کمک بخش خصوصی‪ ،‬پنج هزار‬ ‫مگاوات برق خورشیدی در کشور‬ ‫تولید شــود‪ ،‬امســال کــه پایان‬ ‫برنامه ششــم اســت مقدار تولید‬ ‫برق از انرژی خورشــیدی به یک‬ ‫هزار مگاوات هم نمی رسد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت بهینه ســازی‬ ‫مصرف ســوخت‪ ،‬محمد خالدی‬ ‫گفت‪ :‬افزایش مصرف سوخت های‬ ‫فســیلی در جهان سبب افزایش‬ ‫انتشار گاز ‪ CO۲‬به ویژه در صد‬ ‫ســال اخیر شده و همین موضوع‬ ‫ســبب شــده است کشــورهای‬ ‫پیشــرفته به سمت اســتفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر بروند و با‬ ‫جایگزینــی انرژ ی های نو و پاک‬ ‫مصرف ســوخت های فســیلی را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی از انرژی خورشــیدی‪ ،‬انرژی‬ ‫گرمایــی درون زمیــن‪ ،‬انــرژی‬ ‫بیومــاس و انرژی هســته ای به‬ ‫عنــوان مهم تریــن انرژ ی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر یاد کــرد و افزود‪:‬‬ ‫بنا بر شــرایط اقلیمــی و تعداد‬ ‫روزهای افتابی و زاویه مناســب‬ ‫تابش خورشید‪ ،‬کشور ما ظرفیت‬ ‫بســیار باالیی برای تولید برق از‬ ‫انرژی تابشی خورشیدی دارد که‬ ‫بر این اساس در قوانین فرادستی‬ ‫تصویب شــده در مجلــس و‬ ‫برنامه های توسعه کشور‪ ،‬همواره‬ ‫توســعه انرژ ی هــای تجدیدپذیر‬ ‫به ویژه انرژی خورشــیدی مورد‬ ‫توجه قرار گرفته‪ ،‬اما روند اجرای‬ ‫کار بسیار کند بوده است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫بهینه ســازی مصرف ســوخت با‬ ‫بیان اینکه قرار بود تا اخر برنامه‬ ‫پنجم توســعه و بــا کمک بخش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬پنــج هزار مــگاوات‬ ‫برق خورشــیدی در کشور تولید‬ ‫شــود که محقــق نشــد‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬در برنامــه ششــم دوباره‬ ‫این بند برنامه پنجم تکرار شــد‬ ‫و امســال که پایان برنامه ششم‬ ‫است متاســفانه مقدار تولید برق‬ ‫از انرژی خورشیدی به یک هزار‬ ‫مگاوات هم نمی رسد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وقتــی ما‬ ‫از انرژی خورشــیدی اســتفاده‬ ‫کنیــم یعنــی کربــن کمتــری‬ ‫تولیــد می کنیــم و دمــای کره‬ ‫زمیــن کمتــر افزایــش می یابد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این روزهــا در حوزه علم‬ ‫و فنــاوری پیشــنهاد می شــود‬ ‫کربن منتشرشــده از سوخت های‬ ‫فسیلی را دوباره به چرخه انرژی‬ ‫برگردانیم‪ .‬به زبــان علمی یعنی‬ ‫بســته ای از د ی اکســید کربن را‬ ‫در کره زمیــن ایجاد کنیم‪ .‬برای‬ ‫اینکه د ی اکســیدکربن به چرخه‬ ‫انرژی برگــردد نیاز بــه مصرف‬ ‫انرژی اســت‪ ،‬اگر ایــن انرژی را‬ ‫از ســوخت های فســیلی تامین‬ ‫کنیم که کار بســیار غیرعلمی و‬ ‫نادرستی اســت و در عمل منجر‬ ‫به انتشــار بیشتر د ی اکسیدکربن‬ ‫در کره زمین می شــویم‪ .‬بهترین‬ ‫راه تامین انــرژی موردنیاز برای‬ ‫تکمیــل ایــن چرخه شــیمیایی‬ ‫(تبدیــل کربــن د ی اکســید به‬ ‫سوخت های فسیلی مثل متانول)‬ ‫استفاده از برق خورشیدی است‬ ‫تا از این بــرق پاک که هیچ گونه‬ ‫االیندگی بــرای کره زمین ندارد‬ ‫د ی اکســیدکربن را بــه متانول‬ ‫تبدیــل می کنیــم کــه به ویــژه‬ ‫در حــوزه حمل ونقــل به عنوان‬ ‫ســوختی جایگزیــن گازوئیل و‬ ‫بنزین استفاده می شود‪.‬‬ ‫خالــدی بــه فراینــد تبدیــل‬ ‫د ی اکســیدکربن به متانول اشاره‬ ‫کرد و با بیان اینکه این مهم نیاز‬ ‫به فنــاوری ســطح باالیی دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬این فرایند در بســیاری‬ ‫از کشــورهای پیشــرفته جهان‬ ‫اغاز شــده اســت‪ .‬به این صورت‬ ‫که بــا اســتفاده از ســلو ل های‬ ‫خورشیدی برق تولید می کنند و‬ ‫از این بــرق تولیدی برای تبدیل‬ ‫گاز د ی اکســیدکربن بــه متانول‬ ‫اســتفاده می شود و ســرانجام از‬ ‫ان به عنــوان ســوخت در حوزه‬ ‫حمل ونقــل به ویــژه حمل ونقل‬ ‫دریایی برای جایگزینی گازوئیل‬ ‫در کشتی ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براســاس امارهای‬ ‫موجود ‪ ۹‬درصد ســوخت جهان‬ ‫صرف حمل ونقل دریایی می شود‬ ‫که اســتفاده از تبدیــل فرایند‬ ‫تبدیل د ی اکسیدکربن به متانول‬ ‫می تواند تاثیری بســزا در کاهش‬ ‫تولید د ی اکســیدکربن داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫بهینه ســازی مصرف سوخت در‬ ‫پاســخ به این پرســش کــه ایا‬ ‫امــکان اســتفاده از تکنولــوژی‬ ‫تبدیل د ی اکسیدکربن به متانول‬ ‫در کشــور ما وجود دارد؟ گفت‪:‬‬ ‫فناوری تبدیل د ی اکســیدکربن‬ ‫به متانول در دنیا شــناخته شده‬ ‫است و ظرفیت استفاده از ان در‬ ‫دنیای امروز ســبب شده ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون تن متانول‬ ‫تولید شــود‪ ،‬در کشــور مــا نیز‬ ‫امکان اســتفاده از ایــن فناوری‬ ‫در قالب بازطراحی یا با لیسانس‬ ‫وجود دارد‪ ،‬همچنین براوردهای‬ ‫اقتصادی نشان می دهد بازگشت‬ ‫ســرمایه این صنعت پنج ســاله‬ ‫اســت و اســتفاده از ان بســیار‬ ‫کارامد و موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته خالــدی‪ ،‬فرایند تبدیل‬ ‫د ی اکســیدکربن بــه متانول در‬ ‫ایران می توانــد تحت عنوان یک‬ ‫پروژه مهــم نیمه صنعتی با کمک‬ ‫بخش خصوصی اغاز شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ایــن فناوری بــه کاهش مصرف‬ ‫ســوخت های فســیلی و کاهش‬ ‫االیندگی هــای زیســت محیطی‬ ‫کمــک می کنــد‪ ،‬بــر مبنــای‬ ‫اساســنامه شــرکت بهینه سازی‬ ‫مصرف ســوخت‪ ،‬انتظــار می رود‬ ‫این پروژه در حیطه رســالت این‬ ‫شــرکت با نگاه کاهــش مصرف‬ ‫انرژی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش و فناوری شرکت‬ ‫بهینه ســازی مصرف ســوخت با‬ ‫بیــان اینکه با اســتفاده از توان‬ ‫بخــش خصوصی امکان توســعه‬ ‫این فناوری در سراســر کشــور‬ ‫به ویژه در بخش حمل ونقل ریلی‬ ‫و دریایی کشــور فراهم می شود‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــا جایگزین کردن‬ ‫ســوخت متانول به عنوان یکی از‬ ‫سوخت های تعریف شــده و مهم‬ ‫در دنیا‪ ،‬در سیســتم حمل ونقل‬ ‫عمومــی در کنار دیگــر پروژه ها‬ ‫ماننــد برقــی کــردن اتوبو س ها‬ ‫و قطارهــا می تــوان گام هــای‬ ‫موثــری در حل معضــل الودگی‬ ‫کالن شــهرهای کشــور برداشت‪،‬‬ ‫همچنیــن اســتفاده از ســوخت‬ ‫متانــول در سیســتم حمل ونقل‬ ‫ریلی در مسیرهای پرتردد گزینه‬ ‫بســیار مناسبی اســت و بهترین‬ ‫فرمول ســوخت قطارها‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از متانول و گازوئیل با درصد ‪۷۰‬‬ ‫به ‪ ۳۰‬در حمل ونقل است‪.‬‬ ‫خالدی اظهار کرد‪ :‬امروزه ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون تن متانول‬ ‫در جهــان تولیــد می شــود‪ .‬از‬ ‫ایــن میزان ‪ ۲۵‬میلیــون تن ان‬ ‫در فراینــد تولید مــواد به ویژه‬ ‫پلیمرهــا به عنــوان مــواد اولیه‬ ‫صنایع شــیمیایی جهــان و ‪۷۵‬‬ ‫میلیــون تــن از ان در بخــش‬ ‫حمل ونقل استفاده می شود‪.‬‬ ‫هیچ توقف و حبس گازی‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬رخ نداد‬ ‫مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران با‬ ‫تاکیــد بر اینکه در ســال ‪ ۹۹‬هیچ توقف‬ ‫و حبــس گازی به ویژه در زمســتان رخ‬ ‫نداد‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون روزانــه ‪ ۸۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب گاز طبیعی به مبادی مصرف‬ ‫منتقل می شود‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مهدی‬ ‫جمشید ی دانا‪ ،‬در ایین معارفه سرپرست‬ ‫جدید منطقــه ‪ ۷‬عملیــات انتقال گاز و‬ ‫بازدید از این منطقه با اشــاره به افزایش‬ ‫تولید روزانه ‪ ۶۰‬میلیــون مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی در کشــور اظهار کرد‪ :‬تاسیسات‬ ‫تقویت فشار گاز در فصل زمستان با همه‬ ‫توان و با به کارگیــری توربین های یدک‬ ‫در عملیاتــی بودند که خوشــبختانه این‬ ‫خطرپذیــری عبور موفق از فصل ســرد‬ ‫سال را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــال روزانه ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعب گاز به مبادی مصرف‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در مناطق سردســیر کشور مانند‬ ‫منطقه ‪ ۷‬عملیات انتقــال گاز‪ ،‬همچنین‬ ‫در مناطق گرمســیر‪ ،‬با توجه به شــرایط‬ ‫ویژه شــیوع ویروس کرونــا‪ ،‬همکاران ما‬ ‫در مناطــق د ه گانــه با تالشــی مضاعف‬ ‫در خدمت رســانی به مردم کشــور کوشا‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران در‬ ‫بخش دیگری از ســخنان خود‪ ،‬به نقش‬ ‫مهــم و راهبردی منطقــه ‪ ۷‬عملیات در‬ ‫انتقــال مســتمر و ایمــن گاز طبیعی به‬ ‫اســتا ن های سردسیر غرب کشور اشاره و‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬این منطقه افــراد توانمند‪،‬‬ ‫مســتعد و تالشگر با جوشش درونی دارد‬ ‫که بــه نحو مطلوبــی در حــال فعالیت‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫جمشــید ی دانا در پایان بــا قدردانی از‬ ‫تال ش هــا و خدمــات امین عبــادی در‬ ‫دوران تصدی مســئولیت در این منطقه‬ ‫عملیاتی‪ ،‬بــا معرفی مهدی زارع به عنوان‬ ‫سرپرست منطقه ‪ ۷‬عملیات انتقال گاز از‬ ‫وی به عنوان فــردی متخصص و باتجربه‬ ‫یــاد کرد و گفــت‪ :‬امیدواریــم با همت‪،‬‬ ‫همکاری‪ ،‬همدلی و انسجام بیش از پیش‬ ‫کارکنــان منطقه ‪ ۷‬عملیــات انتقال گاز‬ ‫جایگاه ویژه این منطقه در سطح شرکت‬ ‫انتقــال گاز ایران بیش از پیش ارتقا یابد‪.‬‬ ‫سرانجام اســقاط دارایی که کاری بسیار پیچید ه‬ ‫و نیازمند اســتقرار یک سیســتم مدیریتی روی‬ ‫همه فعالیت های شرکت است‪.‬‬ ‫براساس این سند ابالغی‪ ،‬مجموعه ای از وظایف‬ ‫و اختیارات به وزارت نفت و ســپس شرکت های‬ ‫اصلی و فرعی تابع واگذار شده بود که الحمداهلل‬ ‫پیشــرفت بســیار خوبی در همه سطوح داشته‬ ‫اســت‪ .‬بخش نخســت‪ ،‬اقدام های وزارت نفت و‬ ‫معاونت مهندســی‪ ،‬پژوهش و فنــاوری بود‪ ،‬به‬ ‫این ترتیــب که این معاونت موظف به بررســی‬ ‫و تهیه فهرســت شــرکت های مشــاور و مراکز‬ ‫نواوری حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی شده‬ ‫بود‪ .‬مفتخرم اعالم کنم این دو مســئولیت بسیار‬ ‫ســنگین با محوریــت اداره کل نظــام مدیریت‬ ‫دارایی های فیزیکی انجام شــد و برای نخستین‬ ‫بار در کشــور فهرســت شــرکت های مشاور در‬ ‫رشــته مدیریــت دارایی های فیزیکــی و مراکز‬ ‫نواوری حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی تهیه‬ ‫شده و در تارنمای وزارت نفت در دسترس عموم‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برای پیشــبرد کار در شرکت ها و مدیریت ها چه‬ ‫تدابیری اندیشیده شد؟‬ ‫خبر‬ ‫باید گفت اگرچه اســتقرار این نظــام در ظاهر‬ ‫اسان به نظر می رســد‪ ،‬اما بسیار پیچیده است‪.‬‬ ‫بســیار تالش داشــتیم فضایی رقابتی و عادالنه‬ ‫بین شــرکت های مشــاور این حوزه ایجاد کنیم‬ ‫و به این منظور‪ ،‬دو اقدام ارزشــمند انجام شــد؛‬ ‫نخســت اینکه با همکاری کارشناسان شرکت ها‬ ‫کلیات شــرح خدمات قراردادهای اســتقرار را‬ ‫در قالب ســند «الزام های قراردادهای اســتقرار‬ ‫نظام مدیریــت دارایی های فیزیک» تهیه و ابالغ‬ ‫کردیم‪ .‬این سند در عین حال که مواضع وزارت‬ ‫نفت را درباره مســائلی همچون نرم افزار تبیین‬ ‫کرد‪ ،‬شــرکت ها را هم در تدوین بهتر شرح کار‬ ‫یاری داد‪ .‬در اقدام تکمیلی و برای مدیریت نظام‬ ‫ارجاع کار به مشاوران این حوزه‪ ،‬با توجه به توان‬ ‫این شــرکت ها و بررســی های انجام شده‪ ،‬برای‬ ‫شرکت ها ســقف ارجاع کار از سوی وزارت نفت‬ ‫تعیین شــد تا امکان رشــد عادالنه برای تمامی‬ ‫انها فراهم شود‪ .‬در ســطح شرکت های اصلی و‬ ‫فرعی تابع هم به موازات‪ ،‬اقدام های قابل توجهی‬ ‫برای تدوین سندهای اجرایی و زیرساختی انجام‬ ‫شد که گزارش مبســوط ان ازسوی شرکت ها و‬ ‫مدیران مربوطه ارائه می شود‪.‬‬ ‫جزئیاتتغییرسهمیهسوختوانت بارها‬ ‫مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران گفت‪ :‬ســهمیه ســوخت‬ ‫وانت بارها بر اساس عملکرد و پیمایش این خودروها‬ ‫تخصیص می یابد‪ .‬مسعود رضایی در برنامه پیگیری‬ ‫شبکه خبر درباره سهمیه بنزین وانت بارها افزود‪:‬‬ ‫با تکمیل ثبت نام ها و متناسب با عملکرد وانت ها تا‬ ‫دو برابر سهمیه اولیه بنزین تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫وی درباره پیامک های ارسال شــده درباره کاهش‬ ‫ســهمیه ســوخت وانت بارها گفت‪ :‬بخشی از این‬ ‫پیامک ها صحت دارد زیرا ســهمیه های سوخت‬ ‫متناسب با عملکرد و پیمایش وانت بارها پرداخت‬ ‫می شــود‪.‬مدیر سامانه هوشــمند سوخت شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران درباره تعریف‬ ‫وانت بار پرمصرف توضیح داد‪ :‬تعریف دقیق وانت بار‬ ‫پرمصــرف و کم مصــرف را همــکاران ناجا انجام‬ ‫می دهند و نمونه شــاخص وانت هــای پرمصرف‬ ‫نیســان های ابی رنگ هستند که تا چهار تن بار را‬ ‫حمل می کنند و پیکان وانت یا پراید وانت هم نماد‬ ‫کم مصرف هستند‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکه بیــش از یک ســال از‬ ‫سهمیه بندی وانت بارها گذشته است‪ ،‬افزود‪ :‬سامانه‬ ‫شناسایی عملکرد در دستگاه های مختلف طراحی‬ ‫شــده و با توجه به انکه پیش از این هنوز سامانه‬ ‫کامل نشــده بود یک مقدار ثابت سهمیه سوخت‬ ‫به این ناوگان تخصیص می دادیم‪.‬وی بیان کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون با توجه به تکمیل ثبت نام تا دو برابر سهمیه‬ ‫سوخت در بعضی از موارد به این ناوگان تخصیص‬ ‫دادیم‪ ،‬به طوری که سهمیه بنزین برای گروه های‬ ‫کم مصــرف ‪ ۱۲۰‬لیتر حداقل و ‪ ۴۰۰‬لیتر حداکثر‬ ‫و برای ناوگان پرمصــرف هم ‪ ۲۰۰‬لیتر حداقل و‬ ‫حداکثر ‪ ۶۰۰‬لیتر اســت‪.‬مدیر ســامانه هوشمند‬ ‫سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در کشور در مجموع ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار وانت بار فعال داریم که نیمی از انها دوگانه سوز‬ ‫هســتند و هیچ تغییری در سهمیه سوخت انها‬ ‫ایجاد نشده و ســی ان جی هم در سهمیه سوخت‬ ‫انها قــرار دارد‪ .‬یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تک سوز هم شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جذب بیش از ‪ ۲۱‬هزار مشترک جدید گاز در لرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از جذب بیش از ‪ ۲۱‬هزار مشترک جدید گاز طبیعی در سال ‪۹۹‬‬ ‫در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬کرم گودرزی گفت‪ :‬با وجود موقعیت کوهســتانی و سخت گذر بودن‬ ‫مســیر بیشتر پروژه های گازرســانی در استان لرستان‪ ،‬امسال براســاس برنامه ریزی مدون‪ ،‬پروژه های‬ ‫گازرســانی متعددی به انجام رســید که نتیجه ان‪ ،‬بهره مندی مشترکان جدید در شهرها و روستاهای‬ ‫استان از گاز طبیعی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گازرســانی ســبب افزایش رفاه و توســعه در اقصی نقاط استان می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای امســال تاکنون‪ ،‬بیش از ‪ ۲۱‬هزار مشــترک جدید در استان لرستان جذب شده که ‪۱۶۲۰۰‬‬ ‫مشترک در شهرها و ‪ ۴۸۰۰‬مشترک روستاها بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان لرســتان تصریح کرد‪ :‬هم اکنون در استان لرســتان بیش از ‪ ۵۶۲‬هزار‬ ‫مشــترک از گاز طبیعی بهره مند هستند که از این تعداد‪ ۴۰۹ ،‬هزار مشترک در شهرها و ‪ ۱۵۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬مشترک در روستاها هستند و ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای استان ‪ ۹۹.۹‬درصد و در بخش‬ ‫روستایی ‪ ۹۱.۲‬درصد است‪.‬‬ ‫ازسرگیری صادرات میعانات گازی قطر به امارات‬ ‫داده ها نشان می دهد که قطر پس از برقراری دوباره روابط دیپلماتیک با امارات‪ ،‬صادرات میعانات گازی‬ ‫به این کشور را ازسر گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن‪ ،‬داده های موسسه ردیابی نفتکش رفنیتیو نشان داد که قطر هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬پس از سه سال قطع روابط دیپلماتیک دوحه با امارات متحده عربی‪ ،‬صادرات میعانات به این‬ ‫کشور را ازسر گرفته است‪.‬‬ ‫این داده ها نشان داد که نفتکش ابوظبی ‪ III‬که ازسوب شرکت ملی نفت امارات (‪ )ENOC‬اجاره شده‬ ‫است‪ ،‬در چهارم مارس (‪ ۱۴‬اسفندماه) ‪ ۸۰‬هزار تن میعانات را ‪ -‬که مایع هیدروکربنی مشابه نفت خام‬ ‫است ‪ -‬در بندر راس لفان قطر بارگیری کرد‪.‬‬ ‫داده ها نشان داد این نفتکش محموله خود را در هفتم مارس (‪ ۱۷‬اسفندماه) در پایانه جبل علی امارات‬ ‫تخلیه کرده است‪.‬شرکت نفت امارات از اظهارنظر در این باره خودداری کرد‪.‬‬ ‫اختالف های سه ساله قطر با عربستان سعودی و سه کشور عربی دیگر‪ ،‬از جمله امارات متحده عربی‪ ،‬در‬ ‫اوایل سال جاری میالدی با توافقی به پایان رسید و سبب برقراری روابط دیپلماتیک و تجاری انها شد‪.‬‬ ‫پیش از ان‪ ،‬قطر به طور منظم میعانات گازی به امارات صادر می کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملهلدینگانرژی سپهر‪:‬‬ ‫هلدینگانرژی سپهر‪ ۳‬گواهینامهاستانداردبین المللیدریافتکرد‬ ‫مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر گفت‪ :‬سیستم مدیریت یکپارچه‪ ،‬متشکل از استانداردهای‬ ‫‪ 14001:2015 ISO ،9001:2015 ISO‬و ‪ 45001:2018 ISO‬همســو بــا برنامه های‬ ‫توسعه ای هلدینگ انرژی سپهر پیاده سازی و سرانجام این گواهینامه ها دریافت شد‪.‬‬ ‫به نقل از هلدینگ انرژی سپهر‪ ،‬بهروز عباسی با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬شناسایی مخاطرات‬ ‫و فرصت هایی که توانایی تاثیرگذاری بر مجموعه را دارند‪ ،‬گروه مدیریتی را بر ان داشــت تا‬ ‫سیســتم مدیریت یکپارچه (‪ )IMS‬را که شامل استانداردهای ‪ISO، ISO9001:2015‬‬ ‫‪ ISO45001:2018، 14001:2015‬می شود پیاده سازی کند تا ضمن اسیب شناسی ارکان‬ ‫ســازمان‪ ،‬بر توانمندی ان نیز بیفزاییم‪.‬وی افزود‪ :‬تعهد باال‪ ،‬ســازوکار اثربخش و متناسب با‬ ‫ماهیت ســازمانی برای مدیریت ریســک ها و فرصت ها و صالحیت و تسلط کارکنان بر حوزه‬ ‫فرایندی واحد خود‪ ،‬به عنوان نقاط قوت شرکت از سوی ُممیزان‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر با تاکید بر اقدام های انجام شــده در این زمینه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫طرح ریــزی و تدوین اهداف و برنامه های واحدها در ســال اینده‪ ،‬طرح ریزی و اجرای فرایند‬ ‫مدیریت ریسک ها و فرصت ها در سطوح مختلف‪ ،‬تدوین نقشه و شناسنامه فرایندی واحدها‪،‬‬ ‫طرح ریزی و اجرای کنترل های عملیاتی در ابنیه و تاسیســات و پایش عوامل زیان اور محیط‬ ‫کار با نظارت واحد اچ اس ئی‪ ،‬طرح ریزی‪ ،‬تدوین و اجرای فرایندهای مدیریت تغییر‪ ،‬مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سرانجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت دوره ای‬ ‫در هلدینگ از مجموعه اقدام های این برنامه است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫وزارت بهداشت هشدار داد‬ ‫کاهش رعایت پروتکل ها و سفرهای نوروزی؛‬ ‫زنگ خطر اغاز موج چهارم کرونا‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت نسبت به اغاز سفرها‬ ‫و مهمانی هــای نورزی اظهار نگرانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫اقدام به ســفر و برپایی مهمانی ها در تعطیالت‪،‬‬ ‫همگــی زنگ خطری جدی در ایجاد خیز چهارم‬ ‫بیماری در کشور است‪.‬‬ ‫دکتر سیما ســادات الری‪ ،‬گفت‪ :‬میزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در کشور در حال حاضر به‬ ‫کمترین میزان خود در ‪ ۴‬ماه اخیر رسیده است‪.‬‬ ‫وجود رونــد نگران کننده کاهشــی در عمل به‬ ‫توصیه های بهداشتی‪ ،‬تقارن ان با شیوع ویروس‬ ‫جهش یافته در کشــور و از طرفــی گذر از ایام‬ ‫پایانی ســال و نگرانی ها از اقدام به سفر و برپایی‬ ‫مهمانی هــا در تعطیالت همگــی زنگ خطری‬ ‫جــدی در ایجاد خیز چهارم بیماری در کشــور‬ ‫باشــد‪.‬وی افزود‪ :‬امیدواریم هموطنان با پرهیز از‬ ‫ســهل انگاری‪ ،‬کمک کنند تا باتالش همکاران‬ ‫کادر درمان شاهد تجربه ایام ارام و کم خطر در‬ ‫روزهای نخست سال باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۳‬فوتی جدید کرونا در کشور در‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۲‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در کشــور طی ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماسادات الری گفت‪ ۲۳ :‬اسفند ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۷ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۲‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫شناسایی شد که ‪ ۴۸۵‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۷۳۹‬هزار و ‪ ۳۶۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشته‪ ۷۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست‬ ‫دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪۶۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۴۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬خوشبختانه تا‬ ‫کنــون یک میلیون و ‪ ۴۸۵‬هــزار و ‪ ۱۷۹‬نفر از‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص‬ ‫شــده اند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ســه هزار و ‪ ۸۳۶‬نفر از‬ ‫بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪ ۳‬استاندرپایین ترینسطحرعایتپروتکل هایبهداشتی‬ ‫‪5‬‬ ‫وضعیترعایتدراماکن«عمومی»و«صنایع»‬ ‫هرچند کرونا در کشــور ثباتی نســبی به خود‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬اما شــیوع ویروس جهش یافته‬ ‫انگلیسی و البته روند افزایشی و تند بیماری در‬ ‫برخی استان ها مانند خوزستان هنوز پابرجاست‬ ‫و به گفته وزارت بهداشــتی ها شرایط همچنان‬ ‫شــکننده است‪ .‬از طرفی متاســفانه در استانه‬ ‫امــدن بهار‪ ،‬طبــق گفته وزارت بهداشــتی ها‬ ‫میزان رعایــت پروتکل های در کشــور کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬این درحالی است که بین کاهش‬ ‫عمل به توصیه های بهداشــتی و افزایش موارد‬ ‫ابتال‪ ،‬بســتری و به دنبال ان افزایش در موارد‬ ‫مرگ و میر ناشــی از کرونا‪ ،‬رابطه مســتقیم و‬ ‫معنی داری وجود دارد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا رییســی‪ -‬ســخنگوی ستاد ملی‬ ‫مقابله بــا کرونا اعالم کرد کــه ویروس جهش‬ ‫یافته در ‪ ۲۸‬اســتان کشور شناسایی شده و در‬ ‫حال گردش است‪ .‬در عین حال در سطح کشور‬ ‫وضعیت فعلی اغلب استان ها نسبتا پایدار است‪،‬‬ ‫اما این شرایط شکننده است و باید به دقت این‬ ‫وضعیت را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫با وجود این هشــدارها اما‪ ،‬ســخنگوی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬چندی پیش در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬از‬ ‫کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشور‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬میزان رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در کشور به کمترین حد خود از ابان‬ ‫‪ ۹۹‬تاکنون رســیده و این در استانه عید نوروز‬ ‫هشدار مهمی است‪.‬‬ ‫با توجه به نمودارهای منتشــر شــده از سوی‬ ‫معاونت بهداشــتی وزارت بهداشــت‪ ،‬در حال‬ ‫حاضــر میانگین میــزان رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در کشــور تا بیستم اســفند ماه به‬ ‫‪ ۶۰.۴۲‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫درصــد رعایت پروتکل هــا را در بازه ‪ ۱۳‬تا ‪۲۰‬‬ ‫اســفند ماه به تفکیــک شــهرها می توانید در‬ ‫تصویر زیــر ببینیــد‪ .‬همانطور کــه در تصویر‬ ‫مشخص شده است‪ ،‬میزان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در شــش شــهر اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬ایالم‪ ،‬همــدان‪ ،‬چهارمحال بختیاری و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بین ‪ ۳۶‬تا ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬همچنین در هفت شــهر کردســتان‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬گلستان‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویر‬ ‫احمد‪ ،‬فارس و خراســان رضوی میزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی بیــن ‪ ۵۳‬تا ‪ ۵۹‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در عیــن حــال میــزان رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی تا بیســتم اســفند ماه در شهرهای‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬قم‪ ،‬مازندارن‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬کرمان و خراسان‬ ‫جنوبــی بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۶۶‬درصد بوده اســت‪.‬‬ ‫همچنین در شــهرهای اردبیل‪ ،‬قزوین‪ ،‬تهران و‬ ‫یزد میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی ‪ ۶۷‬تا‬ ‫‪ ۷۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در نمودار زیر می توانید مقایســه ای از وضعیت‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی بــا تعداد موارد‬ ‫ابتال به بیماری کرونا را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫همانطور که بارها اعالم شده است‪ ،‬بین کاهش‬ ‫عمل به توصیه های بهداشــتی و افزایش موارد‬ ‫ابتال‪ ،‬بســتری و به دنبال ان افزایش در موارد‬ ‫مرگ و میر ناشــی از کرونا‪ ،‬رابطه مســتقیم و‬ ‫معنی داری وجود دارد‪.‬‬ ‫طبــق اعالم معاونت بهداشــت‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫استان های سیســتان و بلوچستان‪ ،‬چهارمحال‬ ‫بختیــاری و اذربایجان غربــی کمترین میزان‬ ‫رعایت پروتکل ها را داشــته و در مقابل قزوین‪،‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4144‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫تشدید نظارتهای بهداشتی جهت مقابله با کرونا از‪ ۲۵‬اسفند تا‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫یزد و تهران بیشترین میزان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫طبــق اعالم معاونت بهداشــت میــزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی کشور‬ ‫در بیستم اسفند ماه به این صورت است‪:‬‬ ‫سامانه مسافربری درون شهری ‪ ۶۳.۰۷‬درصد‪،‬‬ ‫پاساژ ‪ ۷۲.۸۰‬درصد‪ ،‬ســامانه مسافربری برون‬ ‫شهری ‪ ۷۳.۹۱‬درصد‪ ،‬پیشخوان دولت ‪۷۵.۱۷‬‬ ‫درصد‪ ،‬نانوایی ‪ ۷۶.۵۷‬درصد‪ ،‬پلیس‪ ۱۰+‬نزدیک‬ ‫بــه ‪ ۷۶.۹۶‬درصــد‪ ،‬ارامســان ‪ ۷۷.۶۰‬درصد‪،‬‬ ‫جایگاه سخوت ‪ ۸۰.۹۹‬درصد‪ ،‬داروخانه ‪۸۱.۸۴‬‬ ‫درصــد‪ ،‬بانــک ‪ ۸۲.۰۸‬درصد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای ‪ ۸۲.۹۷‬درصد‪ ،‬رســتوران ‪۸۳.۱۴‬‬ ‫درصد و ادارات و سازمان ها ‪ ۸۷.۳۷‬درصد‪.‬‬ ‫مقایسه درصد رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫صنایع کشور از تاریخ ‪ ۲۲‬بهمن تا ‪ ۲۰‬اسفندماه‬ ‫در نمودار زیر قابل مشاهده است‪:‬‬ ‫طبق ایــن نمودار میزان رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در بیســتم اســفند ماه‪ ،‬در صنایع‬ ‫ســاخت و ســاز ‪ ۶۷.۹۵‬درصد‪ ،‬مراکز شــماره‬ ‫گــذاری و معاینه فنــی ‪ ۷۴.۸۲‬درصد‪ ،‬کارگاه‬ ‫هــا و صنایع کوچــک ‪ ۸۱.۲۰‬درصــد‪ ،‬صنایع‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز و انــرژی ‪ ۸۴.۲۷‬درصــد‪ ،‬معــادن‬ ‫‪ ۸۵.۶۵‬درصد‪ ،‬صنایع تولیدی و ســایر صنایع‬ ‫‪ ۸۵.۸۶‬درصــد و کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫‪ ۸۸.۳۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواستار تشدید‬ ‫نظارت های بهداشتی در راستای مدیریت بیماری کرونا در نوروز سال ‪ ۱۴۰۰‬شد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا رئیسی در این نامه خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور اورده است‪ :‬همه‬ ‫ساله به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری های مرتبط با محیط از جمله بیماری های منتقله از اب‬ ‫و غذا و کنترل اپیدمی بیماری های روده ای عفونی در جامعه با نزدیک شــدن ایام تعطیالت نوروزی‬ ‫و مســافرت ها‪ ،‬برنامه تشدید نظارت ها و کنترل عوامل محیطی با عنوان برنامه سالمت نوروز به کلیه‬ ‫دانشگاه ها اعالم می گردید و در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی مــی افزاید‪ :‬در حال حاضــر با توجه به وضعیت موجود در پاندمی کووید ‪ ۱۹‬در سراســر جهان و‬ ‫شکنندگی وضعیت موجود با عنایت به احتمال شیوع ویروس جهش یافته نحوه فعالیت مراکز و اماکن‬ ‫و اصناف و نحوه انجام سفرهای نوروزی منوط به وضعیت شیوع بیماری و مطابق با مصوبات ستاد ملی‬ ‫مقابله با بیماری کرونا و اجرای محدودیت های هوشمند خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داده است‪ :‬با عنایت به تاثیر تجمعات مردمی در تسریع شیوع بیماری و مرگ و میرهای ناشی‬ ‫از ان‪ ،‬در صورت فعال بودن مراکز و اماکن و برقراری سفرهای نوروزی در مناطق مجاز‪ ،‬تشدید نظارت‬ ‫هــا بر مراکــز تهیه‪ ،‬توزیع‪ ،‬عرضه و فروش مواد غذایی‪ ،‬اماکن عمومــی و اماکن دارای تجمعات زیاد و‬ ‫حساس نظیر فرودگاه ها‪ ،‬ایستگاه های راه اهن‪ ،‬پایانه های مسافربری‪ ،‬بازارهای سرپوشیده‪ ،‬پاساژها و‬ ‫مراکز صنفی پرتردد در ایام نوروز و مراکز و اماکن اقامتی و تفریحی با اولویت نظارت بر فاصله گذاری‬ ‫هــای اجتماعی‪ ،‬تهویه مطلوب و اجرایی نمودن اخرین مصوبات ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا در‬ ‫دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد‪.‬‬ ‫دکتر رئیســی در این نامه تصریح کرده است‪ :‬الزم است از تاریخ ‪ ۲۵‬اسفند ماه لغایت ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫ســال اتی تشدید بازرســی های بهداشتی در قالب تیم های مشــترک بازرسی به منظور کنترل و‬ ‫نظارت بهداشــتی با اولویت نکات بهداشتی اعالم شده در راهنما های گام دوم مبارزه با کووید‪۱۹-‬‬ ‫(فاصلــه گــذاری اجتماعی) و پیگیری موارد مربوط به مدیریت بیماری کرونا از ســاعت ‪ ۸‬صبح تا‬ ‫‪ ۸‬شــب (با توجه به موقعیت زمانی و مکانی تا ســاعت ‪ )۲۴‬در ساعات اداری‪ ،‬غیر اداری و روزهای‬ ‫تعطیل و همچنین انکال در ستاد مراقبت های بهداشت و مراکز تابعه از پایان شیفت کشیک های‬ ‫ســیار تا ‪ ۸‬صبح در دستور کار بازرسان بهداشت محیط و با بهره گیری از دفاتر خدمات سالمت و‬ ‫تقویت تیم نظارتی طرح شــهید سلیمانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام روابط عمومی معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬وی چهار محور اصلــی برنامه را‬ ‫هماهنگی و مشــارکت های بین بخشــی و برون بخشی‪ ،‬اموزش و اطالع رســانی عمومی‪ ،‬پایش‪،‬‬ ‫نظارت و بازرســی و گزارش دهی اعالم و تاکید کرده اســت‪ ،‬اهم فعالیت های مرتبط با برنامه به‬ ‫شــرح زیر می باشد‪ :‬طرح موضوع در ستاد مدیریت بیماری کووید ‪ ۱۹‬استانی و شهرستانی‪ ،‬کنترل‬ ‫و بازرســی مراکز و اماکن حســاس و اماکن بین راهی با اولویت مدیریت کنترل بیماری کووید‪۱۹‬‬ ‫و قطع زنجیره انتقال‪ ،‬کنترل و بازرســی به منظور جلوگیــری از فعالیت مراکز عرضه دخانیات (به‬ ‫ویژه قلیان) با هدف جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬کنترل و بازرسی از سامانه های اب رسانی‪،‬‬ ‫کنترل کیفی مواد غذایی در ســطح عرضه با اولویت نمونه برداری خود اظهاری وهمچنین سنجش‬ ‫با تجهیزات پرتابل‪ ،‬انجام بازرســی های مشــترک با کلیه دســتگاه های ذی ربط (به ویژه مراجع‬ ‫قضایــی)‪ ،‬ثبت به موقع کلیه فعالیــت ها طبق فرمت اماری و اطالع رســانی عمومی در خصوص‬ ‫سامانه ثبت شکایات مردمی ‪.۱۹۰‬‬ ‫معاون بهداشــت وزارت بهداشت در پایان تصریح کرده است‪ :‬اســتفاده از یونیفرم در کلیه مراحل‬ ‫اجرای برنامه توســط تیم های عملیاتی کنترل و بازرسی بهداشت محیط الزامی بوده و می بایست‬ ‫برنامه ریزی های الزم جهت پیشــبرد برنامه با توجه به شرایط بومی و منطقه ای و وضعیت منطقه‬ ‫از نظر شــیوع کرونا در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اسکوچیچدستبهافشاگریزد‬ ‫خبر‬ ‫عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال‪ :‬امیدی به تغییر میزبانی بحرین ندارم‬ ‫جلسهبا‪ AFC‬فرمالیتهوتشریفاتیبود‬ ‫سرمربی تیم ملی ایران بعد از انتخاب بحرین‬ ‫دست به افشاگری زد و تصمیمات ‪ AFC‬را‬ ‫به نفع یک تیم دانست نه همه تیم ها‪.‬‬ ‫دراگان اسکوچیچ‪ ،‬سرمربی تیم ملی ایران‬ ‫بعد از انتخــاب بحرین به عنــوان میزبان‬ ‫گروه ایران در انتخابی جام جهانی در پست‬ ‫اینســتاگرامی خود به برخی موارد از جمله‬ ‫برگزاری جلسه فرمالیته با حضور نمایندگان‬ ‫کشورهای عضو گروه سوم جام جهانی اشاره‬ ‫کرده و این تصمیم را از پیش تعیین شــده‬ ‫دانسته است‪.‬‬ ‫سرمربی کروات تیم ملی نوشت‪:‬‬ ‫«خطاب به تمامی فوتبال دوستان ایرانی‬ ‫وقتی با اقای شین من گیل‪ ،‬رئیس کمیته‬ ‫مسابقات کنفدراسیون فوتبال اسیا در روز‬ ‫‪ ۲۶‬بهمن ویدیو کنفرانس داشتیم‪ ،‬مستقیما‬ ‫به ایشــان خاطرنشــان کردم که به عقیده‬ ‫من تمام تصمیمات از قبل گرفته شــده و‬ ‫این کنفدرانس تنها به حالتی تشــریفاتی و‬ ‫فرمالیته برگزار شــده و من فایده ای در ان‬ ‫نمی بینم‪.‬در ظاهر انها نظرات ما را خواستند‬ ‫اما شک ندارم که همه چیز از قبل مشخص‬ ‫شد بود چرا که وقتی صحبت از انجام بازی‬ ‫ها در فروردین یا تعویض انها به خرداد بود‪،‬‬ ‫ناگهان پیامی روی صفحه مانیتور ظاهر شد‬ ‫عضو هیات رئیسه فوتبال می گوید امید چندانی به تغییر میزبانی انتخابی جام جهانی از بحرین به ایران ندارد‪.‬‬ ‫خداداد افشاریان‪ ،‬عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره انتخاب بحرین به عنوان میزبان گروه سوم انتخابی جام جهانی در اسیا گفت‪ :‬اولین موضوع ما‬ ‫از زمان شروع به کار در فدراسیون فوتبال‪ ،‬تیم ملی بود‪ .‬رایزنی بزرگی از سوی اقای عزیزی خادم با وزیر امور خارجه‪ ،‬ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک‬ ‫انجام شــد‪ .‬رای روز جمعه مبنی بر میزبانی بحرین شــوک بزرگی به فدراسیون فوتبال بود‪ .‬به علت حساسیت های زیاد این موضوع‪ ،‬دوستان در فدراسیون‬ ‫گرد هم امدند‪ .‬به این سمت رفتیم که تا جای ممکن رایزنی کنیم و اتفاق خوبی را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع را سیاسی و فوتبالی دنبال می کنیم‪ .‬تمام راه ها را می رویم که روزی پشیمان نشویم که چرا این راه ها را نرفتیم‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیسه در واکنش به اینکه می توان این موضوع را از دادگاه داوری ورزش پیگیری کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید همه راه ها را برویم که از این به بعد به ما‬ ‫ظلم نشود‪ .‬شاید نتوانیم میزبانی را عوض کنیم اما طوری عمل کنیم که حداقل طلبکار بمانیم و فردا روز کمتر به ما ایراد بگیرند‪.‬‬ ‫افشــاریان درباره نتیجه جلســه امروز در فدراسیون فوتبال اظهار کرد‪ :‬همه بر این اشراف داشتیم که باید همه راه ها را سریع و اورژانسی برویم اقای عزیزی‬ ‫خادم در حال رایزنی با نهادهای سیاسی از جمله سفرای کشورهای مختلف است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه شخصا امیدی به تغییر میزبان این گروه از بحرین به ایران دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر راستش را بخواهید خودم امیدی ندارم‪.‬‬ ‫کناره گیری سمیرا زرگری از هدایت تیم ملی اسکی زنان‪« /‬بی احترامی کردند»‬ ‫که تعویض بازی ها قطعی شده‪.‬‬ ‫چیزی که بیشتر تعجب مرا برانگیخت زمانی‬ ‫بود که موضوع جلسه درباره تعویق بازی ها از‬ ‫فروردین به خرداد بود و بدون هیچ مقدمه ای‬ ‫نماینده بحرین شروع به صحبت از میزبانی‬ ‫کرد که کامال باعث حیرت زدگی من شد‪.‬‬ ‫گذشــته از این ها برایم قابل هضم نیســت‬ ‫که چرا مسابقات حدود یک سال به تعویق‬ ‫افتاده اند‪ .‬وقتی صحبت از صحت و سالمت‬ ‫انسان ها باشــد قطعا حفظ سالمت افراد و‬ ‫رعایت پروتکل ها برایم باالترین اولویت است‬ ‫اما‪ ،‬ویــروس کرونا دیگــر موضوعی جدید‬ ‫نیست‪ .‬و فکر می کنم که ‪ AFC‬تجربیاتی‬ ‫در زمینه برگزاری مسابقات در این یک سال‬ ‫پیدا کرده‪ .‬من مصرانه از نمایندگان ‪AFC‬‬ ‫خواســتم تا از برگزاری رقابت های مختلف‬ ‫در اروپا الگوبرداری کنند و پاســخ ان ها به‬ ‫من چنین بود‪« ،‬شما متوجه تنوع قاره اسیا‬ ‫نیســتید»‪ .‬حاال با این تصمیم کامال متوجه‬ ‫تنوع در طرز برخورد شده ام‪ .‬خالف عرف‪.‬‬ ‫در نظر من ‪ AFC‬می بایست راهکاری پیدا‬ ‫می کــرد که به نفع همه باشــد – و نه یک‬ ‫تیم – و تصمیمی ســازگار بــا روح ورزش‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫امــا در نهایــت‪ ،‬تمام تیــم ها بایــد با ما‬ ‫مواجه شــوند و ما هم بدون شک حضوری‬ ‫قدرتمندانه خواهیم داشت و بر این موقعیت‬ ‫فائق خواهیم شد‪».‬‬ ‫ســرمربی تیم ملی اسکی الپاین زنان ایران به دلیل اینکه به گفته خودش‪« ،‬مورد بی احترامی و ازار برخی افراد حاضر در اسکی‬ ‫قرار گرفته» از هدایت تیم ملی کناره گیری کرده است‪.‬‬ ‫ســمیرا زرگری ســرمربی تیم اســکی زنان ایران از تیم ملی جدا شــد‪ .‬او که چندی پیش بدلیل ممنوع الخروجی نتوانست در‬ ‫مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا تیم ملی را همراهی کند‪ ،‬اکنون هم می گوید «توسط برخی افراد حاضر در اسکی مورد بی احترامی‬ ‫قرار گرفته» و برای سالمتی اش تصمیم گرفته مدتی از فضای اسکی دور شود‪.‬‬ ‫زرگری در گفت وگو با ایســنا به تصمیم خود برای جدایی موقت از تیم ملی اشــاره و بیان کرد‪ :‬در جریان مرحله اول لیگ اسکی‬ ‫الپاین در پیست برخی افراد خیلی به من تهمت زدند و توهین کردند‪ .‬به نظر می رسد دنبال این هستند که من را اذیت کنند و‬ ‫از کار بیندازند اما به کارم ادامه می دهم‪ .‬البته از تیم ملی کنار می روم چون ورزشکاران را هم اذیت می کنند و اعصاب انها را هم‬ ‫بهم ریخته اند‪ .‬او ادعا کرد‪ :‬روز مســابقه نیم ساعت در ورودی پیست راهم ندادند و معطل شدم‪ ،‬به همین دلیل دیرتر به مسابقه‬ ‫رســیدم‪ .‬عالوه بر این در خط شروع نیز برخی توهین می کردند و در خط پایان هم فحش می دادند‪ ،‬حتی در جلسه و در حضور‬ ‫رئیس فدراسیون اسکی توهین کردند‪ .‬در شان من نیست که کنارشان کار کنم‪.‬‬ ‫ســرمربی تیم ملی زنان با بیان اینکه جو اســکی خیلی بد شده و نبودن بهتر از بودن است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شاگردان نوجوان و جوان‬ ‫زیادی دارم که این حرف ها را می شــنوند و اصال درســت نیست‪ ۶-۵ .‬نفر هســتند که بقیه را هم بدنام می کنند‪ ،‬در صورتی که‬ ‫پیشکسوتان و مربیان زیادی هر روز به من زنگ می زنند و حمایتم می کنند‪ .‬البته اقای نظریان مدیر الیقی است و می تواند فضا‬ ‫را درســت کند‪ .‬او بدون انکه به هویت این افراد اشاره ای داشــته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی دانم هدف اصلی انها چیست؟ اما این افراد از‬ ‫قدیم خیلی ها را اذیت کرده اند‪.‬‬ ‫جاللی‪:‬میزبانیبحرینتاثیرزیادیرویعملکردتیمملیندارد‬ ‫کارشــناس فوتبــال ایــران می گویــد میزبانــی در بحریــن انچنان‬ ‫تاثیــری روی وضعیت تیم ملی ایران نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫مجیــد جاللی درباره از دســت رفتن میزبانی مســابقات انتخابی جام‬ ‫جهانــی بــرای ایران اظهار کرد‪ :‬مــا تبعات کارهــای خودمان را می‬ ‫بینیــم و نمی توانیم کســی را محکوم کنیم‪ .‬مــا در مجموعه فوتبال‬ ‫خودمان درگیر مســائلی هستیم که از نظر تشــکیالتی و سیستماتیک‬ ‫شــاهد هیچ ثباتی نیســتیم‪ .‬وقتــی ما نتوانیم بــرای خودمان تصمیم‬ ‫بگیریــم دیگران برای مــا تصمیم می گیرند‪ .‬این همان اتفاقی اســت‬ ‫کــه برای ما رخ داده اســت‪ .‬خودمان درگیــر مســائل مختلفی مثل‬ ‫پرونــده ویلموتــس‪ ،‬بدهی های فدراســیون فوتبال و بعــد انتخابات‬ ‫فدراســیون فوتبــال بودیم‪ .‬ایــن موضوعات همه تمرکــز و انرژی ما‬ ‫را گرفــت‪ .‬وقتی ما همه این مســائل را به ان توجــه می کنیم و از‬ ‫مشــکالت دیگــر غافل می شــویم باید انتظــار چنیــن تصمیماتی را‬ ‫هم داشــته باشــیم‪ .‬هر چه دیپلماســی و تالش بوده برای مشکال ت‬ ‫داخلــی انجام داده ایم و برای مســائل خارجی انرژی نگذاشــته ایم‪.‬‬ ‫در نهایــت هم دیگران برای مــا تصمیم گرفتند‪.‬‬ ‫وی دربــاره این که برخــی معتقدند چرا مهدی تــاج به عنوان نایب‬ ‫رئیــس ا ی ا ف ســی کاری برای فوتبــال ایران انجام نــداد هم گفت‪:‬‬ ‫پســت هایی که در ا ی ا ف ســی به افراد داده می شود برای این است‬ ‫که افــراد از منافع فوتبال در اســیا دفاع کنند نه ایــن که بخواهند‬ ‫فقط از کشــور خــودش دفاع کنند‪ .‬مثل این اســت کــه یک رئیس‬ ‫هیات فوتبال سرپرســت فدراســیون فوتبال شــود و فقــط از منافع‬ ‫اســتان خودش دفاع کند‪ ،‬این کار درســت نیســت‪ .‬فردی که رئیس‬ ‫فدراســیون فوتبال اســت باید از منافع فوتبال دفــاع کند‪ .‬البته در‬ ‫همــه جای دنیا این گونه اســت که فردی که ســمت می گیرد تالش‬ ‫می کند حداقل درباره کشــور خــودش منصفانه پیش برود و اجحاف‬ ‫نشــود‪ .‬من معتقدم ا ی ا ف ســی با کســی مشــکل ندارد کــه بخواهد‬ ‫اجحاف کند‪ .‬انها برای تصمیماتشــان جلســه هــای متعددی برگزار‬ ‫مــی کنند و بر اســاس برخــی شــاخص ها تصمیم مــی گیرند‪ .‬برای‬ ‫مســاله میزبانی شــرایطی وجود دارد که ما نمی توانیم ان شرایط را‬ ‫ایجــاد کنیم و بعد می گوییم چون رئیس ا ی ا ف ســی بحرینی اســت‬ ‫به مــا میزبانی نمی دهند‪.‬‬ ‫جاللــی در ادامه درباره این کــه تیم ملی بایــد در بحرین به مصاف‬ ‫رقبــا برود هم گفــت‪ :‬اگر بازی ها بر اســاس روال خودش پیش می‬ ‫رفــت این بــه نفع ما بــود چون دو بــازی خیلی مهــم را در تهران‬ ‫برگــزار می کردیم و در حضور هوادارانمان بــه مصاف رقبا می رفتیم‬ ‫اما حاال کــه کرونا وجود دارد و احتماال هواداری به ورزشــگاه نمی‬ ‫رود شــرایط میزبانــی انچنان تاثیری ندارد‪ .‬نمی گویم شــرایط صفر‬ ‫اســت اما تاثیر ان زیر ‪ ۱۰‬درصد است‪ .‬ما نباید این موضوع را خیلی‬ ‫بــزرگ کنیم و بــه فضای تیم ملی انتقال دهیم مــا نیاز به یک زمین‬ ‫مناســب داریم که بازی کنیــم و بازیکنان هم با تمام وجود در زمین‬ ‫بهتریــن نمایش را اجرا کنند‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ما بایــد روی غیــرت و تعصب‬ ‫بازیکنانمــان متمرکز بشــویم و ســعی کنیم تیممــان را متحد کنیم‬ ‫قطعا تیم خوبی داریم و باید همه تالشــمان را بکنیــم بهترین نتیجه‬ ‫ممکــن را کســب کنیم‪ .‬این که بازی ها قرار اســت پشــت ســر هم‬ ‫برگزار شــود هم برای ما خوب اســت چون در لیگ قهرمانان اســیا‬ ‫هم به خاطر همین شــیوه تیــم های ما موفق بودند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4144‬‬ ‫سخنگویاتحادیهفروشندگانلوازم یدکی‪:‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫قطعاتخودروترخیص شدهسرانجامبهبازاررسید‬ ‫طی روزهای گذشــته افــرادی که از ماه های‬ ‫قبــل ســفارش گذاری انجــام داده بودنــد‪،‬‬ ‫توانســتند قطعات خود را وارد کشــور کنند‪.‬‬ ‫گمــرک هم کمک کرد تا قطعاتی که ماه ها و‬ ‫ســال ها درگمرکات باقی مانده بود‪ ،‬ترخیص‬ ‫شوند‬ ‫بازار لــوازم یدکی خودرو یکــی از بازارهای‬ ‫بزرگ در ایران اســت‪ .‬زیرا حدود ‪۲۲‬میلیون‬ ‫خودرو در کشــور وجود دارد و ساالنه حدود‬ ‫یک میلیون دســتگاه خودرو نیز به ان افزوده‬ ‫می شــود‪ .‬اما این بــازار طی ســال جاری با‬ ‫چالش های بســیاری مواجه شد؛ از گرانی ارز‬ ‫گرفته تا کاهش تقاضا به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬کاهش تــردد و همچنیــن افزایش‬ ‫قیمت لــوازم یدکی که همگی باعث شــدند‬ ‫بازار لوازم یدکی با نوســان بســیاری مواجه‬ ‫شــود‪ .‬ضمن این که میزان تقاضا نیز در بازار‬ ‫به شدت کاهش یافته است‪ .‬اما همسو با روند‬ ‫کاهشــی نرخ ارز‪ ،‬قیمت لــوازم یدکی نیز در‬ ‫بازار بیــن ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد کاهش پیدا کرده‪،‬‬ ‫با این حــال‪ ،‬نرخ و کمبــود ارز برای واردات‬ ‫قطعات‪ ،‬همچنان چالش اصلی این بازار است‪.‬‬ ‫در همین زمینه با مهدی کاظمی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی خودرو به‬ ‫گفت وگــو پرداختیم‪ .‬کاظمی کــه از فعاالن‬ ‫بــازار لوازم یدکی اســت‪ ،‬اعتقــاد دارد برای‬ ‫واردات قطعــات در ســال اینــده به حدود‬ ‫‪۱۱‬هزارمیلیاردتومــان پول در این بخش نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــرایط بازار لوازم یدکی با نزدیک شدن به‬ ‫سال نو به چه صورت است؟‬ ‫شــرایط ما نســبت به ‪ ۳‬ماه پیش بسیار بهتر‬ ‫شــده‪ ،‬به این دلیل که سفارش های همکاران‬ ‫ما‪ ،‬چه قطعات وارداتــی و چه قطعات تولید‬ ‫ایران به دستشان رســیده است‪ .‬از این نظر‪،‬‬ ‫نسبت به گذشــته فراوانی قطعات بیشتر و از‬ ‫یک طرف چون ترددها هم کم شــده‪ ،‬مصرف‬ ‫قطعات بســیار کاهــش یافته اســت‪ .‬برای‬ ‫خودروهــای تولید داخل هم مشــکل کمبود‬ ‫قطعات نداریم‪.‬‬ ‫وضعیــت بــرای خودروهای چینــی به چه‬ ‫صورت است؟‬ ‫درخصــوص خودروهای چینــی اطالع کامل‬ ‫دارم قطعات به حد وفور وارد شــده اســت‬ ‫و مشــکلی بابت تامین قطعــات چینی وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬در مجمــوع بــرای تامیــن قطعات‬ ‫نگرانی نداریم‪ .‬نگرانــی اصلی ما در خصوص‬ ‫گرانی هاســت‪ .‬گرانــی هم به دلیــل افزایش‬ ‫قیمت ارز و مشــکالت در حوزه واردات قطعه‬ ‫بوده‪ ،‬یکی از دالیل اصلــی تاخیر در واردات‬ ‫هم بحث شــیوع ویروس کرونا و بسته بودن‬ ‫مرز کشــورهایی بــود که از ان جــا واردات‬ ‫قطعات را انجام می دادیم‪ .‬این مســائل باعث‬ ‫شدند در حوزه قطعات یدکی مقداری کمبود‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬البته طی روزهای گذشــته‬ ‫افرادی کــه از ماه های قبل ســفارش گذاری‬ ‫انجــام داده بودند‪ ،‬توانســتند قطعات خود را‬ ‫وارد کشــور کنند‪ .‬گمرک هــم کمک کرد تا‬ ‫قطعاتی که ماه ها و ســال ها درگمرکات باقی‬ ‫مانــده بود‪ ،‬ترخیص شــوند‪ .‬وضعیت به طور‬ ‫کلی بد نیست‪.‬‬ ‫کمبود قطعات بیشــتر در چه بخش هایی به‬ ‫چشم می اید؟‬ ‫کمبود قطعات حتی در خودروهای ســاخت‬ ‫ایــران‪ ،‬طــی ماه های مــرداد تا مهر بســیار‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬علت هــم بحــران کرونا و‬ ‫بســته بودن مرزها بود‪ .‬به هرحال کشــورهای‬ ‫مختلف ازجمله ایران گمرکات خود را بســته‬ ‫بودنــد‪ .‬این موضوع باعث شــد نتوانیم قطعه‬ ‫و حتی مــواد اولیه وارد کنیم‪ .‬ازســوی دیگر‬ ‫خودروهایی که تعدادشــان در ایران بســیار‬ ‫کم اســت نیز با چالش تامیــن قطعه مواجه‬ ‫شوند‪ .‬به عنوان مثال خودروهایی که در ایران‬ ‫تنها ‪ ۲۰۰‬دســتگاه از ان وجود دارد‪ ،‬باید با‬ ‫واردات تامین قطعه شــوند‪ .‬برای همکاران ما‬ ‫هم صرف نمی کند قطعــات این خودروها را‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫در گذشــته قطعــات خودروهــای کم تعداد‬ ‫را هم بــه حاشــیه فهرســت واردات قطعه‬ ‫بــرای خودروهای دیگــر می افزودند و تامین‬ ‫می کردنــد‪ .‬اما واردات ایــن قطعات به تعداد‬ ‫کم‪ ،‬صرفه اقتصادی نداشته و به کمبود ان ها‬ ‫در بازار انجامیده است‪.‬‬ ‫همچنیــن به دلیل ان که هزینــه تهیه قالب‬ ‫باالست‪ ،‬تولید قطعات موردنیاز این خودروها‬ ‫نیز مطلقا انجام نمی شــود‪ .‬بــه همین دلیل‪،‬‬ ‫خریــداران ایــن خودروها با مشــکل مواجه‬ ‫شده اند‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬دست ما برای واردات‬ ‫و خرید به دلیل افزایش نرخ ارز و بسته شدن‬ ‫مسیرهای وارداتی بسته بود‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫نســبت به قبل‪ ،‬وضعیت بهتری داریم و حتی‬ ‫می توانیــم قطعات مــورد نیــاز خودروهای‬ ‫کم تردد را هم تامین کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطعات با اســتفاده از چه ارزی‬ ‫تولید می شود؟‬ ‫به ایــن بخش ارز دولتی ارائه نمی شــود‪ .‬در‬ ‫اوایل دونرخی شدن ارز‪ ،‬به برخی قطعات ارز‬ ‫نیمایی یا همان ‪ ۴۲۰۰‬تومانی داده می شــد‬ ‫کــه ان را هــم قطع کرده اند‪ .‬این اســت که‬ ‫واردکنندگان با ســختی بسیار و با استفاده از‬ ‫ارز ازاد قطعــات را تهیه می کنند‪ .‬اما مطمئنا‬ ‫بــا کاهش نــرخ ارز‪ ،‬قیمت ایــن قطعات هم‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫قیمت قطعات نســبت به شــش ماه نخست‬ ‫سال جاری تا چه میزان کاهش داشته است؟‬ ‫درحال حاضر نســبت به دو مــاه پیش حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد کاهــش قیمــت داشــته ایم‪ .‬اما‬ ‫می توان گفت نســبت به تابستان برخی اقالم‬ ‫‪ ۱۰‬و برخــی تا ‪۲۰‬درصد هــم کاهش قیمت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫چه قطعاتی پرمصرف محسوب می شود؟‬ ‫بیشــترین نیاز بازار شامل قطعاتی مانند لنت‬ ‫ترمز‪ ،‬تســمه تایم‪ ،‬تســمه دینام و لوازم برقی‬ ‫است‪ .‬اخیرا هم به دلیل کمبود کامپیوتر برخی‬ ‫محصوالت و افزایش سرقت این قطعه‪ ،‬قیمت‬ ‫برخی از این کامپیوترها با افزایش همراه بوده‬ ‫است‪ .‬این مشــکل نه با تولید حل می شود و‬ ‫نه با واردات‪ .‬محصوالتی مانند ‪ ،۲۰۶‬تندر‪،۹۰‬‬ ‫پرایــد و به طور کلی اکثــر خودروهای تولید‬ ‫داخل با این مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫کامپیوتــر این خودروها در بــازار داخلی چه‬ ‫قیمتی دارند؟‬ ‫کامپیوتــر خودرو قیمت مشــخصی دارد‪ .‬اما‬ ‫به دلیل تنوع این قطعــات‪ ،‬قیمت ها متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان مثال در محصولی مانند ‪۲۰۶‬‬ ‫در ســال های اخیر کامپیوترهای مختلفی به‬ ‫کار رفته است‪ .‬هر خودرویی باید از کامپیوتر‬ ‫مخصوص خود اســتفاده کند‪ .‬بنابراین ‪۲۰۶‬‬ ‫تیــپ‪ ۲‬و تیــپ‪ ۵‬و اس دی از کامپیوترهای‬ ‫مختلــف بهــره می بــرد‪ .‬این تنــوع در کنار‬ ‫افزایش ســرقت‪ ،‬بازار را بــا کمبود این قطعه‬ ‫مواجــه می کند‪ .‬در واقع می توان گفت میزان‬ ‫سرقت این قطعه از خرابی ان به مراتب بیشتر‬ ‫است‪ .‬قیمت این قطعه پیش از این ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان بود و درحال حاضر قیمت رســمی ان‬ ‫‪۲‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫اما بــه دلیل کمبود‪ ،‬این قطعه با قیمت بیش‬ ‫از ‪۵‬میلیون تومان هم به فروش می رسد‪.‬‬ ‫البته ســارقانی که این قطعات را به ســرقت‬ ‫برده اند‪ ،‬جرات فــروش ان را در بازار داخلی‬ ‫ندارنــد و اگر هم ان ها را به بازار عرضه کنند‬ ‫قیمت های گزافی برای ان در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی هم خریداران قطعات سرقتی‬ ‫را تحت فشــار گذاشته است‪ .‬البته نمونه های‬ ‫ایرانی و چینــی این قطعات هم به بازار امده‬ ‫است‪ ،‬اما کارایی کافی برای خودرو ندارند‪.‬‬ ‫پیش بینی شما برای سال اینده چیست؟‬ ‫اگر در ســال اینده دولت با ما همکاری کند‪،‬‬ ‫شــرایط بهتر خواهد شــد‪ .‬درخواست ما این‬ ‫اســت که حتما ارز دولتی به این بخش تعلق‬ ‫بگیــرد تا بتوانیم در زمینــه واردات و به ویژه‬ ‫تولیــد داخل کار کنیم‪ .‬اگــر مواد اولیه مورد‬ ‫نیــاز ما به موقع وارد شــود‪ ،‬قیمت نمونه های‬ ‫ایرانی به شدت کاهش پیدا می کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫در ایــن بخش با ما همکاری کند‪ ،‬قیمت ها را‬ ‫کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫چند میلیون دالر بــرای واردات قطعات نیاز‬ ‫دارید؟‬ ‫پیش بینی ما این اســت که با وضعیت فعلی‬ ‫حدود ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان برای این بخش‬ ‫نیاز اســت‪ .‬پیش از این بازار با ‪۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تامین می شــد‪ ،‬اما حــاال رقم ‪۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می تواند مشــکالت این بخش‬ ‫را حــل کند‪ .‬درحال حاضر بیش از ‪۲۲‬میلیون‬ ‫دســتگاه خودرو در ایران فعال است و با این‬ ‫رقم می توانیــم گله مندی مــردم را برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫قرارداد نوسازی با سه تجاری ساز کشور‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬درصــد قیمت کامیون ها تســهیالت از‬ ‫طریــق بانک ها پرداخت می شــود کــه بین ‪ ۹‬تا‬ ‫‪۱۲‬درصد ســود این تســهیالت توســط سازمان‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای از محل وجوه‬ ‫اداره شــده پرداخت خواهد شد‪ .‬ضمنا برای ناوگان‬ ‫فرســوده شرکت های حمل ونقل‪ ،‬ســود این یارانه‬ ‫تا ‪۱۵‬درصد اســت‪ ،‬یعنی ان ها فقط ‪۳‬درصد سود‬ ‫پرداخت می کنند‬ ‫نوســازی ناوگان فرســوده و از رده خارج کردن‬ ‫کامیون ها یک برنامه قدیمی در کشــور اســت که‬ ‫طی سال های اخیر با چالش مواجه شده و هر بار به‬ ‫دلیل نبود بودجه متوقف شــده است‪ .‬ظرفیت های‬ ‫بســیاری در داخل برای تولید انــواع خودروهای‬ ‫ســنگین وجود دارد کــه در این مــدت به دلیل‬ ‫عدم برنامه ریــزی و نبود بودجه مشــخص‪ ،‬راکد‬ ‫مانده اســت‪ .‬بسیاری از شــرکت های تولیدکننده‬ ‫خودروهای ســنگین بــا کمتریــن ظرفیت خود‬ ‫مشــغول به کارند و برخی نیز عمال توقف تولید را‬ ‫تجربه می کنند‪ .‬در این شــرایط خبر انعقاد قرارداد‬ ‫با سه تجاری ساز کشــور یعنی ماموت‪ ،‬اریادیزل و‬ ‫ایران خودرودیزل خبر امیدوارکننده ای است‪.‬‬ ‫در همین زمینه مشــاور رئیس سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای در امر نوسازی ناوگان با اشاره‬ ‫به برنامه های این سازمان به منظور نوسازی ناوگان‬ ‫فرسوده اظهار می کند‪« :‬نوسازی ناوگان کامیونی از‬ ‫محل تولیدات داخل‪ ،‬اولویت اصلی نوسازی ناوگان‬ ‫کامیونی کشــور است‪ .‬در گام اول ‪۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان قرارداد با سه خودروساز داخلی ماموت‪ ،‬اریا‬ ‫دیزل و ایران خودرو دیزل منعقد شــد‪ .‬البته برنامه‬ ‫داریم با بقیه خودروســازان ناوگان سنگین داخلی‬ ‫هم قرارداد منعقد کنیم‪».‬‬ ‫صدراله بمانا تاکید می کند‪« :‬به دنبال ان هســتیم‬ ‫که با همه خودروســازان داخلــی در حوزه تولید‬ ‫خودروهای سنگین بابت نوسازی ناوگان کامیونی‬ ‫عقد قرارداد کنیم و تا چند ســال اینده ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار دستگاه کامیون را نوسازی کنیم‪».‬‬ ‫وی با بیان این که درحال حاضر این سه خودروساز‬ ‫داخلی تعداد ‪ ۶۰۰‬دســتگاه کامیــون اماده تولید‬ ‫دارند کــه منتظرند متقاضیان ثبــت تقاضا کنند‪،‬‬ ‫درخصوص بحث تسهیالت و همکاری بانک ها نیز‬ ‫تصریح می کند‪« :‬با بانک صادرات و دو بانک دیگر‬ ‫تفاهم نامه ای به امضا رســانده ایم تا به عنوان بانک‬ ‫عامل کمک کنند و از این پتانســیل استفاده شود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شــود از این ‪ ۶۰۰‬دســتگاه کامیون‬ ‫تولیدی‪ ،‬تا پایان ســال بخشی از کامیون ها تحویل‬ ‫متقاضیان شود‪».‬‬ ‫بحث نوســازی ناوگان کامیونی فرســوده از طریق‬ ‫شــرکت های داخلی در حالی مطرح می شــود که‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به شدت به‬ ‫دنبال ترخیص و شماره گذاری کامیون های وارداتی‬ ‫با عمر‪۳‬سال کارکرده اروپایی و اسیایی است‪.‬‬ ‫بمانــا در این خصــوص می گوید‪« :‬تعــداد ‪۲‬هزار‬ ‫دستگاه کامیون زیر ‪۳‬سال ساخت وارد کشور شده‬ ‫است که در فرایند ترخیص هستند و اولین سری از‬ ‫این کامیون ها در روز ‪۱۴‬اسفند ‪ ۹۹‬ترخیص شد‪».‬‬ ‫وی درخصوص شــماره گذاری این خودروهای که‬ ‫ظاهرا تبدیل به یک چالش بزرگ برای ان شــده‬ ‫اســت نیز بیان می کنــد‪« :‬ایــن کامیون ها برای‬ ‫شــماره گذاری باید دارای مجوزهای محیط زیست‬ ‫و سازمان اســتاندارد و برگ ســبز گمرک و نامه‬ ‫ســازمان راهداری باشند و ســپس شماره گذاری‬ ‫شوند‪ ،‬در این باره با ناجا هماهنگی های الزم انجام‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫مشــاور رئیس ســازمان راهــداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای در امر نوسازی ناوگان تاکید می کند‪« :‬این‬ ‫کامیون ها همگی دارای اســتانداردهای روز اروپا‪،‬‬ ‫طبق قوانین که از قبل تعیین کرده ایم‪ ،‬هستند‪».‬‬ ‫تسهیالت برای خرید خودروهای جدید از اهمیت‬ ‫بسیار باالیی برخوردار است‪ .‬طی سال جاری قیمت‬ ‫کامیون و کشنده در کشور بسیار رشد داشته است‪.‬‬ ‫حتی خودروهای اسقاطی هم با رشد قیمت مواجه‬ ‫شــدند و به این ترتیب‪ ،‬فرصت خرید و جایگزینی‬ ‫محصوالت قدیمی با جدید برای بسیاری از دست‬ ‫رفته است‪ .‬در این شرایط‪ ،‬باید تسهیالت ارزان در‬ ‫اختیــار رانندگان قرار بگیرد تا بتوان به نوســازی‬ ‫ناوگان فرســوده امیدوار بود‪ .‬چراکه با قیمت های‬ ‫نجومی فعلی تقریبا تمام رانندگان توان خرید خود‬ ‫را از دست داده اند‪.‬‬ ‫در این خصوص نیز مشاور رئیس سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جــاده ای در امر نوســازی ناوگان با‬ ‫اشــاره به این که ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬درصد قیمت کامیون ها‬ ‫تســهیالت از طریــق بانک ها پرداخت می شــود‪،‬‬ ‫تصریح می کنــد‪« :‬بین ‪ ۹‬تا ‪۱۲‬درصد ســود این‬ ‫تســهیالت توسط ســازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای از محل وجوه اداره شده پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ضمنا برای ناوگان فرسوده شرکت های حمل ونقل‪،‬‬ ‫سود این یارانه تا ‪ ۱۵‬درصد است‪ ،‬یعنی ان ها فقط‬ ‫‪ ۳‬درصد ســـــود پرداخت می کنند‪».‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری‪ ،‬تمایل به تولید خودرو گازسوز را کاهش داده است‬ ‫تحقق ‪ ۵‬درصدی وعده گازسوز کردن خودروهای عمومی!‬ ‫مدیر طرح های ســی ان جی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشــاره به این که کل خودروهای‬ ‫ثبت نامی برای تبدیل رایگان در ســامانه ‪ ۲۶۴‬هزار و ‪ ۴۲۳‬خودرو بوده است‪ ،‬گفت‪« :‬از این تعداد ‪۱۱۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۶‬خودرو واجد شرایط استفاده از طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی بوده اند‪».‬‬ ‫اعمال دور جدید تحریم ها علیه اقتصاد ایران‪ ،‬افزایش تولید بنزین در داخل‪ ،‬تالش برای افزایش ســهم‬ ‫خودروهای دوگانه سوز از سبد خودرویی کشور و البته صادرات گسترده بنزین از مبدا ایران‪ ،‬اضالع یک‬ ‫چندضلعی بودند که در سال های اخیر‪ ،‬حول وحوش صنعت خودرو کشور شکل گرفتند‪ .‬براوردها نشان‬ ‫می دهنــد درامد ایران از محل صادرات بنزین (به دلیل پیشــی گرفتن عرضه از تقاضا) به ابعاد میلیارد‬ ‫دالری رســیده‪ ،‬این در حالی است که هم زمان‪ ،‬تالش ها برای افزایش تعداد خودروهای دوگانه سوز در‬ ‫ایران نیز شدت گرفته اند‪.‬‬ ‫وزارت نفــت پیش تر اعالم کرده بود مطابــق برنامه ریزی‪ ،‬با تبدیل رایگان حــدود ‪۱.۵‬میلیون خودرو‬ ‫عمومی‪ ،‬عالوه بر انکه حجم بیشــتری از ســوخت مایع ازاد خواهد شد‪ ،‬حدود ‪۱۰‬میلیون مترمکعب به‬ ‫مصرف سی ان جی در کشور نیز اضافه خواهد شد‪ .‬درحالی که امارها نشان می دهند ظرفیت جایگاه های‬ ‫سی ان جی در کشور حدود ‪۴۰‬میلیون مترمکعب در روز است اما مصرف این سوخت ‪۲۳‬میلیون مترمکعب‬ ‫براورد می شود که نشان دهنده ظرفیت خالی حدود ‪۵۰‬درصدی در این حوزه است‪.‬‬ ‫ازان ســو‪ ،‬کارنامه سال ‪ ۱۳۹۹‬در زمینه گازســوز کردن رایگان خودروهای عمومی‪ ،‬به حدود ‪ ۸۴‬هزار‬ ‫دستگاه محدود می شود؛ یعنی تحقق تنها ‪۵‬درصدی وعده و برنامه ریزی وزارت نفت‪ .‬ازان سو‪ ،‬درحالی که‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و تا پایان دی ‪ ،‬حدود ‪۲۸‬هزار دســتگاه خودرو دوگانه سوز در مجموعه صنعت خودرو‬ ‫کشور تولید شده (افزایش ‪۸۸‬درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ،)۱۳۹۸‬تمایل خودروسازان برای‬ ‫تولید این خودروها‪ ،‬به دلیل قیمت گذاری دستوری ازسوی شورای رقابت و زیان دهی بر سر تولید هر‬ ‫یک دستگاه خودرو دوگانه سوز‪ ،‬رو به کاهش است‪.‬‬ ‫مدیر طرح های ســی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اعالم تبدیل رایگان ‪۸۳‬هزار و ‪۸۰۲‬‬ ‫خودرو عمومی از بنزین سوز به گازسوز گفت‪« :‬طرح تبدیل خودروهای مسافربر اینترنتی و اژانس ها نیز‬ ‫از هفته های گذشته اغاز شده است‪».‬‬ ‫محمدحســین باقری با بیان اینکه مسافربرهای اینترنتی و اژانس ها برای استفاده از تسهیالت بالعوض‬ ‫دولتی برای گازسوز کردن خودروها باید منتظر پیامکی از سوی وزارت کشور باشند‪ ،‬به ایرنا گفت‪« :‬از‬ ‫انجا که شناسایی خودروهای مسافربر اینترنتی و اژانس ها از سوی وزارت کشور انجام می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫پیامک دعوت به تبدیل این خودروها از سوی وزارت کشور ارسال می شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬ثبت نام این خودروها اغاز شــده و قرار است دولت حدود ‪ ۷۵‬تا ‪۸۰‬درصد منابع مالی مورد‬ ‫نیاز برای گازســوزکردن مسافربرهای اینترنتی و اژانس ها را در قالب وام بالعوض تامین کند و مالکان‬ ‫خودرو تنها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد هزینه را پرداخت می کنند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬لیســت خودروهای مسافربر شــخصی و اژانس های موردتایید وزارت کشور‪ ،‬در سایت‬ ‫ثبت نام قرار دارد‪ .‬البته خودروهایی مشــمول این طرح می شوند که پالک انها در فهرست وزارت کشور‬ ‫موجود باشد‪».‬‬ ‫مدیر طرح های ســی ان جی افزود‪« :‬در زمینه هوشمندســازی جایگاه های سی ان جی نیز اقدامات الزم‬ ‫انجام شــده و متقاضیان می توانند از ‪۱۵‬فروردین سال اینده اسناد مناقصه را بارگذاری کنند و پس از‬ ‫ان نیز برندگان اعالم خواهند شد‪».‬‬ ‫باقری با اشــاره به این که کل خودروهای ثبت نامی برای تبدیل رایگان در ســامانه ‪ ۲۶۴‬هزار و ‪۴۲۳‬‬ ‫خودرو بوده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬از این تعداد ‪ ۱۱۶‬هزار و ‪ ۶۶‬خودرو واجد شــرایط استفاده از طرح تبدیل‬ ‫رایگان خودروهای عمومی بوده اند‪».‬‬ ‫اما تولید خودروهای دوگانه ســوز در کارخانه های خودروسازی در سال جاری چه سمت وسویی داشته‬ ‫است؟ امارهای منتشرشده توسط وزارت صمت نشان می دهد شرکت های خودروساز تا پایان دی سال‬ ‫جاری‪ ،‬درمجموع حدود ‪ ۲۸‬هزار دستگاه انواع محصوالت دوگانه سوز تولید کرده اند که رشد بیش از ‪۸۸‬‬ ‫درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ۱۳۹۸‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬خودروســازان کشور‪ ،‬ســال گذشــته در همین بازه زمانی ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۷۰‬دستگاه از‬ ‫محصوالت دوگانه ســوز خود را نهایی کرده بودند‪ .‬تالش وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‬ ‫وزارت نفت برای افزایش سهم خودروهای گازسوز از سبد خودرویی کشور در حالی صورت می گیرد که‬ ‫خودروسازان برای تولید خودروهای گازسوز‪ ،‬زیان می دهند‪.‬‬ ‫به عبارت ساده تر‪ ،‬ب ه دلیل نرخ گذاری دستوری‪ ،‬تولیدکنندگان این خودروها ناچار به عرضه خودروهای‬ ‫دوگانه ســوز به قیمت پایین تر هســتند‪ ،‬حال انکه تولید خودرو دوگانه سوز‪ ،‬به دلیل به کارگیری برخی‬ ‫قطعات وارداتی و داخلی نســبت به محصوالت بنزین ســوز گران تر تمام می شود حال انکه نرخ گذاری‬ ‫شورای رقابت هزینه تولید این خودروها را پوشش نمی دهد‪.‬‬ ‫ی یابد‬ ‫فروش خودرو در این هفته ب ه شدت کاهش م ‬ ‫درشرایطی که بازار خودرو هفته های متمادی است که به دلیل نوسان قیمت‪ ،‬کسادی بی سابقه ای را تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬در طول این هفته هم که به نوعی روزهای پایانی سال به شمار می رود‪ ،‬به دلیل محدودیت زمانی پایان‬ ‫ســال در ارائه مدارک خودرو جهت نقل وانتقاالت رونق چندانی نخواهد داشت‪.‬با توجه به این که خودروهای‬ ‫موجود در بازار به دلیل عدم وجود خودرو کارتکســی پالک شده محســوب می شوند‪ ،‬بنابراین بعد از فروش‬ ‫خودرو باید وکالت فروش به نام خریدار تنظیم شود تا وی بتواند بدون حضور فروشنده‪ ،‬اقدامات الزم را برای‬ ‫شــماره گذاری و تهیه سند صورت دهد‪ .‬این اتفاق درشرایط عادی چیزی حدود یک هفته تا ‪ 15‬روز (بسته‬ ‫به شرایط هرکارگزاری) زمان می برد و به همین دلیل متقاضیان خودرو این روزها از خرید نسخه صفرکیلومتر‬ ‫خودداری می کنند‪ .‬این درحالی اســت که این پروســه زمانی برای خودرو کارکرده اندک بوده و در همین‬ ‫روزهای باقیمانده از سال نیز تا حدی امکان پذیر است‪.‬بنا به گفته کارشناسان بازار‪ ،‬عدم استقبال مردم از خرید‬ ‫خودرو صفرکیلومتر درروزهای پایانی سال می تواند کاهش بیش تر قیمت ها را نیز دراین بخش در پی داشته‬ ‫باشد‪ .‬شاهد ان نیز افت قیمت یک تا دو میلیون تومانی خودرو طی روزهای پایانی هفته گذشته است که این‬ ‫امر می تواند همچنان تا اخرین روز ســال نیز ادامه داشته باشد‪ .‬کارشناسان بازار خودرو معتقدند درشرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬باال رفتن تیراژ تولید و عرضه محصوالت خودروســازان می تواند تا حدی سبب فراهم امدن ارامش و‬ ‫کنترل قیمت در این بخش شود‪ .‬البته باید گفت که اگر روند تولید و عرضه خودرو همچنان به همین شکل‬ ‫ت بیش تری در سال اینده خواهیم بود و بعید به نظر می رسد که در سال جدید‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬شاهد افت قیم ‬ ‫و تا قبل از ازادسازی قیمت خودرو‪ ،‬با افزایش قیمت در بازار ازاد مواجه شویم‪.‬همچنین کارشناسان معتقدند‬ ‫در ســال جدید از خودروهای گران قیمت مالیات دریافت خواهد شد و به همین دلیل عرضه خودرو در این‬ ‫بخش نیز افزایش پیدا می کند که به تبع ان بیش از پیش با افت قیمت مواجه خواهیم شد‪ .‬از طرفی به دلیل‬ ‫همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬همچنان خرید و فروش خودرو در بازار ازاد کشور متاثر از این پدیده خواهد بود و‬ ‫درحال حاضر تنها مصرف کنندگان واقعی در بازار ازاد حضور پیدا می کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫معاون روابط کار‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بومی سازی کوره بلند نشانه همت و تالش متخصصین ذوب اهنی است‬ ‫حاتم شاه کرمی معاون روابط کار‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و هیات همراه ‪ 17‬اسفند ماه ضمن‬ ‫بازدید از خط تولیــد ذوب اهن اصفهان با منصور‬ ‫یزدی زاده مدیرعامل و معاونین این شــرکت دیدار‬ ‫و گفتگو کرد ‪.‬‬ ‫حاتم شــاه کرمی‪ ،‬هدف از این بازدید را بررســی‬ ‫وضعیــت کارکنــان ذوب اهن اصفهان دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬نگاه متفاوتی در بیرون از این مجتمع بزرگ‬ ‫صنعتی وجود دارد و برخی این شرکت را قدیمی و‬ ‫فرسوده می دانند ولی وقتی وارد ذوب اهن اصفهان‬ ‫می شوید‪ ،‬تولیدات‪ ،‬کیفیت و تنوع محصوالت این‬ ‫شرکت را می بیند متوجه می شوید که ذوب اهن‬ ‫قلب صنعت فوالد کشور است ‪.‬‬ ‫وی به تولید ریل ملی در ذوب اهن اشــاره کرد و‬ ‫خاطر نشــان ســاخت‪ :‬تولید ریل‪ ،‬نشان از همت و‬ ‫تالش متخصصین ذوب اهن اســت که توانسته اند‬ ‫این محصول را با کیفیت بسیار باال تولید کنند و از‬ ‫خروج ارز جلوگیری کنند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولید ریل دانــش خاصی را می طلبید‬ ‫که تا کنون در دســت کشــورهای معدودی بود‪،‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان ریــل را با کیفیت باال و در حد‬ ‫استانداردهای اروپایی تولید کرد تا مهارت خود در‬ ‫صنعت فوالد را به نمایش بگذارد ‪.‬‬ ‫وی به راه اندازی کوره بلند شــماره یک اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬اقدامات مهمی در راه انــدازی کوره بلند‬ ‫شــماره یک انجام شده که حاصل کسب دانش روز‬ ‫و بومی ســازی این صنعت توســط تالشگران این‬ ‫شــرکت اســت‪ ،‬این موفقیت می تواند راهگشای‬ ‫ســایر صنایع فوالدی نیز باشد ‪ .‬وی به همه گیری‬ ‫بحران کرونا در کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬معموال در‬ ‫مکان های که تجمع افراد زیاد است و افراد زیادی‬ ‫مشــغول به کار هستند شیوع کرونا بیشتر است اما‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه ذوب اهــن اصفهان در مقابله‬ ‫بــا این ویروس از قبیل تامین تجهیزات بهداشــت‬ ‫فردی کارکنان‪ ،‬توزیع ماســک‪ ،‬گندزدایی و رعایت‬ ‫فاصله اجتماعی بســیار مناســب بوده و توانسته از‬ ‫شــیوع این بیماری در این مجتمع بزرگ صنعتی‬ ‫جلوگیــری کند ‪.‬وی به اجرای طــرح طبقه بندی‬ ‫مشاغل اشاره کرد و گفت‪ :‬اجرای این طرح در ذوب‬ ‫اهن در مراحل پایانی قرار دارد و این نشان از توجه‬ ‫مســئولین شرکت به امور معیشتی کارکنان است ‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز رضایت مندی از رعایت اصول ایمنی‬ ‫در جلوگیــری از بروز حوادث در شــرکت گفت‪ :‬با‬ ‫نظارت و اجرای درســت اصــول ایمنی می توان از‬ ‫بروز حوادث بــرای کارکنان جلوگیــری کرد و از‬ ‫سرمایه های انسانی محافظت کرد ‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده نیز با اشــاره بــه این که اولین‬ ‫محموله ریل مترو تهران تحویل شــد گفت‪ :‬بعد از‬ ‫تحویل ریل مترو اصفهان‪ ،‬اولین محموله ریل مترو‬ ‫تهران نیز تحویل شد و مشهد و شیراز نیز خواهان‬ ‫ریل مترو تولیدی ذوب اهن اصفهان هســتند‪ .‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬تنوع زیادی در ریل مترو کشور داریم‪ ،‬با این‬ ‫حال محدودیت تولید نداریم تولید ریل را با سرعت‬ ‫انجام خواهیم داد و امیدواریم تولید امســال از مرز‬ ‫‪ 60‬هزار تن بگذرد و در سال اینده برای تولید ‪100‬‬ ‫هزار تن انواع ریل برنامه ریزی کردیم ‪.‬‬ ‫حوزه امالک و حقوقی اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی استان اصفهان در سال ‪۹۹‬‬ ‫فراتر از برنامه ابالغی عمل کرده است‬ ‫دولتی‪ ،‬تامین‪ ،‬نگهداشت‪ ،‬حقوقی و واگذاری زمین‬ ‫از جمله فعالیت های اولویت دار این معاونت اســت‪.‬‬ ‫که به لطف خدا اهداف مورد انتظار در اکثریت این‬ ‫فعالیت ها تحقق یافته است‪.‬‬ ‫معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫استان اصفهان اذعان داشت‪ :‬در سال‪ 99‬با اقدامات‬ ‫ویژه کارکنــان این حوزه‪ ،‬واحد امالک و حقوقی از‬ ‫حالت ســنتی خارج شد و در حال حاضر فعالیت ها‬ ‫بصورت کامــا دیجیتالی انجام می پذیرد به نحوی‬ ‫کــه ارتباط با ‪ ۱۰۸‬شــهر این اســتان که پیش از‬ ‫این بصورت سنتی و دســتی انجام می شد اکنون‬ ‫بصورت سیستمی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در راستای تامین زمین و تحصیل‬ ‫اراضی‪ ،‬اســناد تک برگ ‪ 78‬هکتــار از اراضی ملی‬ ‫و مــوات داخل محدوده اخذ شــد و ‪ 223‬هکتار از‬ ‫اراضی ملی و موات داخل حریم در ســطح استان‬ ‫تحصیل شــده اســت‪ .‬که این میزان در برنامه به‬ ‫ترتیب معادل ‪ ۴۵‬و ‪ ۱۲۰‬هکتار بوده است‪.‬‬ ‫پارســایی راد با اشــاره به اینکه دو هــزار و ‪512‬‬ ‫فقره از اســناد مالکیــت دفترچــه ای اراضی ملی‬ ‫در ســطح اســتان به تک برگی تبدیل شده است‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه اجرایی ابالغی از ســوی ســازمان‬ ‫ملی زمین و مســکن اخذ اسناد مالکیت تک برگی‬ ‫و تبدیل اســناد دفترچه ای به تــک برگ به تعداد‬ ‫مورد لحــاظ قرار می گیــرد حال انکــه این اداره‬ ‫کل بر اســاس اولویت بندی نســبت به اخذ اسناد‬ ‫تک برگی با مساحت های باال اقدام نموده است لذا‬ ‫بر اساس مساحت‪ ،‬عملکرد این اداره در این بخش‬ ‫بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبدیل اســناد مالکیــت دفترچه ای به‬ ‫تک برگــی بدلیل عدم نقشــه بــرداری دقیق در‬ ‫ســال های گذشته‪ ،‬نقشــه محدوده اسناد و حدود‬ ‫ان پس از نقشه برداری دقیق براساس نقاط شمیم‪،‬‬ ‫اصــاح و در برخی موارد کســر مســاحت زمین‬ ‫می شود که باتوجه به بخشــنامه های سازمان ملی‬ ‫زمین و مســکن‪ ،‬اصالح و کسر ســند نیاز به اخذ‬ ‫مجوز از این سازمان دارد و همین امر موجب کندی‬ ‫کار می شود‪.‬‬ ‫معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان اصفهان در خصوص اراضی واگذار شده در‬ ‫ســالجاری تشریح کرد‪ :‬در راســتای تامین مسکن‬ ‫اقشار ویژه (ازادگان‪-‬جانبازان باالی ‪ -%25‬خانواده‬ ‫معظم شــهدا‪ -‬فرزند جانبازان باالی ‪350 ،)%70‬‬ ‫واحد مســکونی به این عزیزان اختصاص داده شد‬ ‫همچنیــن ‪ 11‬هــزار و ‪ 29‬واحد مســکونی جهت‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن واگذار شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در بخــش حقوقی نیز طرح دعوی‬ ‫و تشــکیل پرونده برای متصرفیــن ‪ 73.5‬هکتار از‬ ‫اراضی دولتی انجام شد و پرونده های حقوقی‪-‬له و‬ ‫علیه دولت (جاری و مختومه) با اخذ یکهزار و ‪182‬‬ ‫رای تعیین تکلیف شدند‪.‬‬ ‫معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬در سال جاری با برنامه ریزی‬ ‫و تــاش بی وقفــه توانســتیم جلوتــر از اهداف و‬ ‫برنامه های تعیین شده عمل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری (اصفهان)؛ عبدالحسین پارسایی‬ ‫راد معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان اصفهان اظهار کرد‪ :‬وضعیت عملکرد واقعی‬ ‫این حوزه در سال جاری در مقایسه با برنامه اجرایی‬ ‫ابالغی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬باالتر از‬ ‫اهداف و برنامه بوده است‪.‬‬ ‫وی رونــد اجرایی فعالیت های این معاونت را مثبت‬ ‫ارزیابیکرد و گفت‪ :‬تشخیص و شناسایی زمین های‬ ‫درگیریمرزبانانباقاچاقچیانسوختدرمیناب‬ ‫اشک تمساح رسانه های معاند برای مرگ یک قاچاقچی‬ ‫فرمانده مرزبانــی هرمزگان از درگیری مرزبانان در‬ ‫میناب و کشته شــدن یک نفر از مخالن اقتصادی‬ ‫در اب های استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رســانی فرماندهی‬ ‫مرزبانی اســتان هرمزگان‪ ،‬ســردار حسین دهکی‪،‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی هرمزگان در تشــریح جزئیات‬ ‫درگیری مرزبانان با قاچاقچیان سوخت در اب های‬ ‫اســتان گفت‪ :‬مرزبانان در حیــن پایش نوار مرزی‬ ‫و گشــت زنی در حوزه اســتحفاظی در ســواحل‬ ‫ســیریک و در نزدیکی بندر کوهستک به چندین‬ ‫فروند شــناورفعال در قاچاق سوخت که به صورت‬ ‫ســازمان یافته از مرزهای ابی کشــور خارج شده‬ ‫بودند‪ ،‬برخورد کردند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قاچاقچیــان که با مشــاهده ماموران‬ ‫غافلگیر شــده بودند به جهت فرار از چنگال قانون‪،‬‬ ‫با پرتاب ســنگ‪ ،‬چوب‪ ،‬اشــیای برنده و راکت های‬ ‫اتش زا سعی در اتش زدن شناور سازمانی و اسیب‬ ‫رســاندن به عوامل گشــت دریایی را داشتند که‬ ‫ماموران مرزبانی با اســتفاده از قانون به کارگیری‬ ‫سالح اقدام به تیراندازی هوایی نمودند‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی هرمزگان با بیان اینکه قاچاقچیان‬ ‫بــا پرتاپ مســتقیم راکت های اتش زا به ســمت‬ ‫ماموران قصد کشــتن چند نفر از مرزبانان شدند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این درگیری مرزبانان برای متوقف کردن‬ ‫شــناور قاچاقچیان به سمت سیستم رانشی شناور‬ ‫تیرانــدازی کردند‪ ،‬که با اصابــت گلوله به یک نفر‬ ‫از خدمه شــناور قاچاقچیان‪ ،‬منجر به کشته شدن‬ ‫وی شد‪.‬‬ ‫سردار حسین دهکی با اشــاره به انتشار مطالب و‬ ‫اخبار تحریک امیز توســط رســانه های معاند در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه برخی از افراد نااگاه‬ ‫تحت تاثیر همین مطالب به مقر مرزبانان هرمزگان‬ ‫در اســکله بندر کوهســتک حمله ور شــده و به‬ ‫تعدادی از شناورهای سازمانی و تجهیزات دریابانی‬ ‫و همچنین خودروهای مردم عادی و شــرکت نفت‬ ‫اسیب وارد کرده و چند تن از مرزبانان را به شدت‬ ‫مجروح کردنــد که درحال حاضر تحت درمان قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ایــن مقام ارشــد مرزبانی در اســتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه افراد غافل و نااگاه با تحریک عوامل معاند‬ ‫بــه بخش های مختلف اســکله و تجهیزات دولتی‬ ‫اسیب جدی رساندند‪.‬‬ ‫ســردار دهکی افزود‪ :‬باتالش مرزبانان درگیری در‬ ‫حوالی عصر به پایان رسیده و درحال حاضر ارامش‬ ‫در منطقه برقرار است‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان در پایان با بیان‬ ‫اینکه برخی رســانه های معاند با سوختبر معرفی‬ ‫کردن افراد قاچاقچی قصد مظلوم نمایی داشــته و‬ ‫در قبال قاچاق میلیون ها لیتر سوخت که سرمایه‬ ‫ملی می باشــد و دهن کجی ایــن افراد به قانون و‬ ‫تعــرض به ماموران مرزبانی ســکوت مرگباری می‬ ‫کنند یاداور شد‪ :‬مرزبانان غیور استان هرمزگان به‬ ‫هیچ عنوان تحت تاثیر جوســازی های رسانه های‬ ‫معاند قرار نگرفته و همچنان که از ســال گذشــته‬ ‫تاکنون ‪ ۹‬شــهید را در مبارزه با قاچاقچیان تقدیم‬ ‫کرده و بیش از ‪ ۱۰‬میلیون لیتر ســوخت قاچاق از‬ ‫ابتدای سال تاکنون کشف و ضبط کردند‪ ،‬تا اخرین‬ ‫قطــره خون در برابر مخالن نظــم و امنیت جامعه‬ ‫و قاچاقچیان ایســتاده و با هرگونــه قاچاق بدون‬ ‫اغماض برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش هرمزگان در جلسه شورای اموزش و پرورش استان‪:‬‬ ‫مشارکت‪ ۱۶۸‬هزار و‪ 313‬دانش اموز در طرح بوم‪ /‬تاکید برنامه بوم بر اموزش های مهارت محور‬ ‫جنجال«سیمان»‬ ‫ِ‬ ‫مصرف کنندگان را به ستوه رسانده است‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق و چالش ها تا جایی ادامــه یافته که‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعتراض به مشکالت‬ ‫اجرایی کشــور و اینکه فعاالن بخش خصوصی نه‬ ‫تنها امیدی به برطرف شدن انها ندارند که حتی‬ ‫هر روز شــرایط سخت تر از گذشته می شود گفته‬ ‫وجود مشــکالت باعــث کاهــش فعالیت بخش‬ ‫خصوصی در بعضی حوزه ها شده است‪.‬‬ ‫به گفته مســعود خوانساری متاسفانه در ماه های‬ ‫گذشــته برای کارخانه های سیمان مشکالتی به‬ ‫وجــود امده کــه قطع گاز یا برق بخشــی از ان‬ ‫اســت‪ .‬همین سیاســت غلط قیمت سیمان را در‬ ‫مدت کوتاه عمال ســه برابر کرد یــا مثال صنعت‬ ‫خودروی ایــران با توجه به اصرار دولت بر قیمت‬ ‫گذاری دســتوری به جایی رســیده که تولیدات‬ ‫جدید عمال با زیان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی بهمــن ماه ســال جــاری در جلســه هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به این‬ ‫مــوارد بیان کرد‪ :‬تمامی اینها نشــان می دهد به‬ ‫تصمیمات غلط ما و بخشــنامه های جدیدی که‬ ‫هیچ پشــتوانه ای ندارند به کجا ختم می شوند و‬ ‫اگر ما تغییری در این حوزه ایجاد نکنیم‪ ،‬شرایط‬ ‫برای بخش خصوصی دشوارتر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه مردم تحت فشــار مشــکالت‬ ‫عدیده اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬تورم افسارگسیخته‬ ‫و گرانی از همه ســو و در معــرض درگیری های‬ ‫مربوط به همه گیری ویروس کشــنده کرونا قرار‬ ‫دارند روا نیســت که نبود نظارت و بی توجهی ها‪،‬‬ ‫موجب شــود برای تامین یک قلم کاالی اساسی‬ ‫مثــل روغن‪ ،‬ســیمان و یا ســاده تر از ان مرغ و‬ ‫تخم مرغ از این در بــه ان در بزنند و چیزی هم‬ ‫عایدشان نشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬برخی کاالهای اساسی و اقالم‬ ‫ضروری مــورد نیاز مردم بــا قیمت های متفاوت‬ ‫عرضه می شــود که این مســئله نیازمند نظارت‬ ‫جدی مسئوالن امر است و باید رسیدگی ویژه ای‬ ‫نســبت به این موضــوع صورت بگیــرد تا انطور‬ ‫که درباره ســیمان شاهد هســتیم تبدیل به یک‬ ‫معضل ملّی نشود‪.‬‬ ‫حتــی وقتی قیمت ســیمان بــه پاکتی ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومان رســید هــم واکنــش قانع کننــده ای از‬ ‫ســوی مســئوالن و متولیان امر شــاهد نبودیم‪.‬‬ ‫ســازندگان مســکن در پی این گرانی و افزایش‬ ‫قیمــت اعــام کردند منشــا افزایــش قیمت ها‬ ‫بــه قطعــی گاز و بــرق کارخانجــات ســیمان‬ ‫و اختالل در روند تولید برمی گردد!‬ ‫ایسنا‪/‬بوشــهر مدت هاســت که مردم در گوشــه‬ ‫گوشه ی کشــور برای تهیه سیمان و سایر مصالح‬ ‫ســاختمانی چون شــن و ماســه با مشکل روبرو‬ ‫شــده اند و همچنین کمبودها و گرانی این اقالم‬ ‫ساخت وســازها را دچار مسائلی کرده که جنجال‬ ‫بین دولت‪ ،‬مجلــس‪ ،‬انجمن هــا‪ ،‬تولیدکننده ها‪،‬‬ ‫کارخانه هــا و فعــاالن بخش خصوصــی مردم و‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960310456015300‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/11/09‬کــه در هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫منطقــه ‪ 2‬ســاری تصرفات مالکانه ابــوذر ذبیحی فرزنــد قربانعلی به‬ ‫شــماره ملی ‪ 1819555143‬نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین‬ ‫بــا بنــای احداثی به مســاحت ‪ 55.44‬مترمربــع از ‪ 10‬اصلی واقع در‬ ‫قریه ابندانســر بخش ‪ 4‬ثبت ساری با کسر سهم وقف‪ ،‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در‬ ‫صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪.‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت اول‪ 1399/12/09:‬نوبت دوم ‪. 1399/12/24‬م‪/‬الف‬ ‫حسن یوسفی‪-‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪99/132‬‬ ‫نوب‬ ‫مدیــرکل اموزش و پرورش هرمزگان گفت‪ :‬مطابق‬ ‫راهکار ســند تحول بنیادین و برنامه درســی ملی‪،‬‬ ‫برنامه بوم در دو هزار و ‪ ۷۶۷‬مدرســه و با مشارکت‬ ‫‪ ۱۶۸‬هزار و ‪ 313‬دانش اموز ابتدائی و متوسطه اول‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی‬ ‫امــوزش و پرورش اســتان هرمــزگان‪ ،‬ایرج بیت‬ ‫اللهی در جلسه اسفندماه شورای اموزش و پرورش‬ ‫اســتان هرمزگان گفت‪ :‬برنامه ویژه مدرسه یا بوم‬ ‫در راســتای میزان صالحیت و توان مدرسه‪ ،‬مجوز‬ ‫برنامه ریزی درســی‪ ،‬اجرا و ارزشیابی حجم معینی‬ ‫از زمان رسمی اموزش را به مدرسه واگذار می کند‬ ‫تا مدیران با در نظر گرفتن پتانسیل های ان منطقه‬ ‫و اســتعداد دانش اموزان‪ ،‬برنامه ریزی های الزم را‬ ‫برای ارائه اموزش های الزم انجام دهد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل اموز شو پرورش استان هرمزگان‪،‬‬ ‫طرح بــوم به منظور عملیاتی ســازی راهکار ‪۵-۵‬‬ ‫ســند تحول بنیادین و بند ‪ 13-2‬برنامه درســی‬ ‫اســت که بر اســاس رویکرد فرهنگی و تربیتی و‬ ‫همچنین با تاکیــد بر اموزش های مهارت محور و‬ ‫گســترده فعالیت های پرورشی برای دانش اموزان‬ ‫برنامه ریزی شــده اســت‪.‬بیت اللهی با بیان اینکه‬ ‫این طرح در ســطح مــدارس دوره دوم ابتدایی و‬ ‫دوره اول متوســطه اجرا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ســال تحصیلی جاری‪ ،‬طرح بوم در دو هزار و ‪۷۶۷‬‬ ‫مدرســه و با مشارکت ‪ ۱۶۸‬هزار و ‪ 313‬دانش اموز‬ ‫ابتدائی و متوسطه اول برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعداد ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬دانش اموز‬ ‫در دوره دوم ابتدایــی و ‪ ۱۴۱۸ ۹۱‬دانش اموز در‬ ‫متوسطه اول هستند‬ ‫بیت اللهی اضافه کــرد‪ :‬از مجموع ‪ ۷۶‬هزار و ‪۸۹۵‬‬ ‫دانش اموز شــرکت کننده در طرح بوم‪ ،‬تعداد ‪۷۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۹۵‬دانش اموز در دوره دوم ابتدایی و ‪91‬‬ ‫هزار و ‪ 418‬دانش اموز نیز در متوسطه اول مشغول‬ ‫به تحصیل هستند‪.‬‬ ‫دبیر شــورای اموزش و پرورش اســتان هرمزگان‬ ‫اهداف طرح بوم را پاسخگویی به نیازهای منطقه ای‬ ‫و محلــی و همچنین تنوع بخشــی به محیط های‬ ‫یادگیری و ارتقاء جایگاه مدرسه در اذهان عمومی‬ ‫به عنوان محور توسعه محل عنوان کرد‪.‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬فروش یک قطعه (شــماره ‪ )37‬زمین واقع در بلوار قطب‬ ‫راوندی ‪ ،‬کوچه نگارستان (قطعات تفکیکی ریسندگی) مطابق شرح مندرج‬ ‫در اسناد و مدارک و شرایط مزایده‬ ‫مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده‪( )360/000/000( :‬ســیصد و شصت‬ ‫میلیــون) ریال بــه صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا‬ ‫سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلت دریافت اســناد حداکثر تــا تاریــخ ‪ 1400/1/24‬از اداره پیمان و‬ ‫رســیدگی ‪ ،‬مهلت قبــول پیشــنهادات حداکثر تا تاریــخ ‪ 1400/1/26‬و‬ ‫بازگشایی پاکتها در مورخ ‪ 1400/1/29‬در محل شهرداری کاشان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ هــر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده ‪ ،‬حاضر بــه انجام معامله در مهلت‬‫مقرر نشوند ‪ ،‬سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری‬‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪031 -55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4144‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گیالن ‪،‬با ارســال لوح تقدیراز ســوی رضا انجم‬ ‫شــعارمعاون حقوقی‪،‬امور مجلس و پشــتیبانی و نایب ریس شــورای مرکزی ورزش ‪ ،‬از دکتر محمد‬ ‫اســماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیالن بجهت کســب عنوان میزبانی برتردر رشــته فوتسال‬ ‫پیشکسوتان وزارت نیرو تشکر بعمل امد‪.‬در متن این لوح تقدیر امده است‪:‬موفقیت ارزشمند ان شرکت‬ ‫در کســب عنوان میزبان برتر سال ‪( 1398‬رشته فوتسال پیشکسوتان ) را تبریک عرض نموده ‪ ،‬ضمن‬ ‫ســپاس و قدردانی از زحمات و تالش های صادقانه جنابعالی ‪ ،‬امید اســت با تالش مستمر ‪ ،‬موجبات‬ ‫تداوم و ارتقاء برنامه های ورزش همگانی را در ان شرکت به ارمغان اورید‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن رتبه سوم‬ ‫جشنواره عکس و فیلم کوتاه صنعت نفت را کسب کرد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان گیالن در اولین جشنواره عکس و فیلم کوتاه صنعت نفت‬ ‫که به علت شــیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شــد توانست در دو بخش عکاسی و مستند‬ ‫داســتانی و کلیپ رتبه سوم را در میان شرکت های تابعه وزرات نفت کسب نماید‪.‬روابط عمومی کسب‬ ‫این موفقیت بزرگ را به همه کارکنان شرکت گاز استان گیالن که با تالش ها و خدمات مستمر خود‪،‬‬ ‫زمینه ثبت تصاویر ماندگار و غرورافرین از شرکت گاز را فراهم نمودند تبریک عرض می نماید‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلستان‪:‬‬ ‫برگزاری مراسم جشن رودها در استان‬ ‫با هدف تبیین اهمیت رودخانه ها به عموم است‬ ‫گرگان‪ -‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪ :‬برگزاری مراسم جشن نوروز رودها در ‪ 7‬شهر‬ ‫استان گلستان در کنار رودخانه ها با هدف تبیین اهمیت رودخانه ها انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای گلســتان‪« ،‬سید محسن حسینی»‬ ‫در این مراســم در شهرستان گرگان که در کنار رودخانه زیارت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز در تاریخ‬ ‫فرهنگی کشور به نام نوروز رودها نامگذاری شده و روزی است که پیشینیان به واسطه اهمیت رودخانه‬ ‫ها انها را پاکسازی کرده و حتی گالب پاشی می کردند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بنابراین شرکت اب منطقه ای تصمیم گرفت که در هفت نقطه از استان به صورت نمادین‬ ‫عملیات پاکســازی را انجام داده و زباله ها را جمع اوری کند تا به این وســیله اهمیت رودخانه ها به‬ ‫عموم اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬رودخانه ها موجودات زنده ای هستند که حق حیات دارند و نباید با ریختن زباله باعث‬ ‫بستن رگ های تنفسی ان بشویم‪.‬‬ ‫وی با اظهار تاســف نسبت به دیدگاه برخی نســبت به رودخانه ها به عنوان بستری برای ریختن زباله‬ ‫گفت ‪ :‬بایســتی در این مســیر فرهنگ سازی شود تا دیگر شــاهد چنین صحنه هایی در رودخانه ها‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در استان گلستان سه هزار کیلومتر رودخانه وجود دارد که ‪ ۶۵۰‬کیلومتر ان از داخل‬ ‫شهرها و مراکز جمعیتی می گذارد‪.‬‬ ‫حســینی افزود‪ :‬اگر هر کدام از ما نسبت به بســتر و حریم رودخانه دقت نظر داشته باشیم رودخانه ها‬ ‫منبــع حیات خواهند بود و برای اینــدگان باقی می ماند ولی در صورت عــدم توجه به حریم و پاکی‬ ‫رودخانه ها ممکن است در دفاع از خودبه ویژه در زمان سیالب به ما اسیب برساند‪.‬‬ ‫دستگیری سازنده و منتشرکننده برنامه مزاحم یاب در فضای مجازی‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان هرمزگان از شناسایی و دستگیری شــخصی خبر دادکه اقدام به نقض حریم‬ ‫خصوصی افراد و اخاذی اطالعاتی در فضای مجازی می کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبر نگار پایگاه خبری پلیس سرگرد «احسان بهمنی» در تشریح این خبر اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫پی رصد و پایش فضای مجازی مشــاهده شد شخصی با ساخت برنامه ای به افشای اطالعات خصوصی‬ ‫کاربران اقدام و از این راه درامدزایی می کند‪ ،‬که پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار این‬ ‫پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد کاربران پس از نصب برنامه مزاحم یاب اطالعات‬ ‫احتمالی و ناقصی دریافت و مبلغی را به عنوان اشتراک ماهانه و یا ساالنه پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اظهار اشــت‪ :‬کارشناســان این پلیس با اقدامات گســترده فنی و اطالعاتی متهم را‬ ‫شناسائی و با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند‪.‬‬ ‫این مســئول انتظامی اذعان کرد‪:‬با بازجویی از متهم مشــخص شــد این برنامه در یک سرور مجازی‬ ‫از کشــور المان با اتصال به دیتابیــس نمونه برنامه های خارجی ماننــد کالرایدی‪،‬تروکالر‪ ،‬نامبربوک‬ ‫و عــرب کالــر اعتبــار گرفته اســت در واقع نمونــه برنامه های خارجــی پس از نصب بــر روی هر‬ ‫گوشــی هوشــمند‪،‬اقدام به ســرقت لیســت مخاطبین و اطالعات الزم دیگر می کنند و با این روش‬ ‫دیتابیس خود را کامل می کنند‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنی در پایان گفت‪ :‬کارشناسان پلیس فتا با اخذ دستور قضایی‪،‬برنامه و اطالعات جانبی ان‬ ‫را امحاء و پرونده مبنی بر افشــای اطالعات خصوصی‪،‬ارائه خدمات غیرقانونی و اخاذی اطالعاتی برای‬ ‫سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد‪.‬‬ ‫خزانسیمانیباغ هایشیراز‬ ‫اگر نقشــه شــیراز را از طریق حالت ماهواره گوگل مپ تماشا کنید‪ ،‬بخش بزرگی از غرب و شمال غرب‬ ‫این شهر را سبز رنگ خواهید دید‪ .‬این عرصه سبز‪ ،‬دو دهه قبل بسیار گسترده تر و سبزتر بوده‪ ،‬ولیکن‬ ‫همانند دیگر نقاط ایران‪ ،‬شــیراز هم از گزند توســعه شهری در امان نماند و هدایت کنندگان بولدوزرها‬ ‫قســمت عظیمی از باغ های این شهر نابود کردند و جای ان تیراهن و سیمان کاشتند و ادم ها به جای‬ ‫پرندگان‪ ،‬در النه های سیمانی سکنی گزیدند‪.‬‬ ‫شاید فرزندان ما‪ ،‬شیراز را به هرانچه بشناسند‪ ،‬که ما نمی شناختیم! امروز قصردشت‪ ،‬نام یک خیابان در‬ ‫شیراز است‪ .‬ولی وقتی می گوییم باغ های قصردشت‪ ،‬منظورمان فقط باغ های اطراف این خیابان نیست؛‬ ‫بلکه منطقه «قصردشت بزرگ» بسیار پهناورتر از محالت مجاور این خیابان بوده و باغ های ان مهمترین‬ ‫و بزرگترین عرصه باغات شیراز را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫باغ های قصردشــت در غرب شــیراز واقع شــده اند‪ .‬در حقیقت این منطقه اصال جزو شیراز نبود و در‬ ‫شناســنامه متولدین ان‪ ،‬محل تولد را شــیراز ذکر نمی کردند‪ .‬به طور رســمی هم قرار نبود شیراز‪ ،‬از‬ ‫ســمت غرب توســعه یابد و باغ ها متمرکز در ان سمت شهر نابود شوند‪ .‬تمام طرح های مصوب‪ ،‬توسعه‬ ‫این کالنشهر را از شرق و از جنوب پیش بینی کرده بودند‪ .‬ولی در عمل اپارتمان ها غرب را درنوردیدند‬ ‫و پل ها یکی پس از دیگری در نیمه غربی شیراز ساخته شدند و بزرگراه ها طبیعت را تکه تکه کردند‪.‬‬ ‫یکی از عمده ترین این موارد در شــیراز‪ ،‬بزرگراه شــهید چمران شیراز بود‪ ،‬که عالوه بر عبور بزرگراه از‬ ‫وســط باغ ها‪ ،‬حجم بلند مرتبه ســازی در باغ های ان بسیار زیاد است و حتی بیمارستان های خصوصی‬ ‫(و ایضا دولتی!) هم باغ های این منطقه را به یک زمین بایر در محالت شــلوغ و شــدیدا محتاج پزشک‬ ‫شیراز‪ ،‬ترجیح می دهند‪ .‬بماند که داستان فاضالب این بیمارستان ها‪ ،‬خودش مثنوی هفتاد من است‪.‬‬ ‫این ساخت وســازها که مانعی سر راه خود نمی دیدند‪ ،‬رفته رفته از محدوده محالت قصردشت امروزی‬ ‫فراتر رفتند و به منطقه محمودیه یا همان پشــت مله رسیدند‪ ،‬درختان کوه دراک را قلع و قمع کردند‬ ‫و باغ های دینکان را هم ســر بریدند‪ .‬به عبارتی قصردشــت بزرگ زیر تاخت وتاز مغول های کت شلواری‬ ‫چند پاره شد! مطابق امار‪ ،‬طی سال های گذشته‪ ،‬مساحت باغ های قصردشت‪ ،‬از ‪ ۳۲۰۰‬هکتار به ‪۱۲۰۰‬‬ ‫هکتار کاهش یافته است!‬ ‫تمام این ها درحالی اســت که بسیاری از پروژه های عمرانی شرق و جنوب شیراز سال هاست بالتکلیف‬ ‫مانده؛ و انبوه ســازان هم عالقه چندانی به این مناطق شهر ندارند‪ .‬سود در غرب شیراز است و سرمایه‬ ‫هم به دنبال ســود می رود‪ .‬تهیه طرح ســاماندهی باغات قصردشت در سال ‪ ۷۷‬نیز بی تاثیر بود‪ .‬مسیر‬ ‫پول را که نمی توان با بخشــنامه عوض کرد! اینگونه اســت که درختان شیراز جای خود را به سیمان و‬ ‫فوالد می دهند‪ .‬هرچند که امروز سرانه فضای سبز عمومی در شیراز از میانگین کشور باالتر است و به‬ ‫‪ ۲۳‬متر مربع برای هر نفر رسیده؛ ولی این چیزی از قباحت تخریب باغ ها کم نمی کند‪.‬‬ ‫مسلما در حفاظت از باغ های شیراز کوتاهی شده است و ادوار مختلف شهرداری و شورای شهر شیراز‪،‬‬ ‫متهمین اصلی هســتند‪ .‬رئیس اولین شــورای شهر شیراز‪ ،‬در اردیبهشــت ‪ ،۸۲‬طی مصاحبه ای که با‬ ‫ایسنا داشت‪ ،‬تعیین تکلیف باغ های قصردشت را در زمره عمده ترین تالش های شورای شهر اعالم کرد‪.‬‬ ‫این اغاز یک پارادکس بود‪ ،‬زیرا پس از ان شــهرداری شــیراز همیشــه متهم بوده به صدور مجوزهای‬ ‫ساخت وســاز در این اراضی به منظور کسب درامد‪ ،‬درحالی که همین شهرداری مکررا شعار می داده و‬ ‫می دهد در باب صیانت از باغ ها!‬ ‫این ظن به شــهرداری‪ ،‬طی دهه نود شمســی پررنگ تر هم شــد‪ .‬زمانی که حجم پروژه های عمرانی‬ ‫شــهرداری در شیراز افزایش چمشگیری یافت و شــهردار وقت در مظان این اتهام قرار گرفت که این‬ ‫پل ها را به قیمت نابودی باغ ها می سازد‪ .‬این حجمه ها تا انجا پیش رفت که‪ ،‬صدای شورای شهر شیراز‬ ‫هم دراورد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 30‬رجب ‪1442‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4144‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫درصدی از فروش نفت را به کارگران بدهید‬ ‫یــک فعال حوزه کار بر لزوم اختصــاص درصدی از درامد نفت‬ ‫بــرای کمک به جبران هزینه های درمان و معیشــت کارگران‬ ‫تاکید کرد و اقدام دولت در همســان سازی حقوق بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی را ارزشمند و مورد تقدیر دانست‪.‬‬ ‫رحمت اله پورموسی‪ ،‬درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی‬ ‫کارگران اظهــار کرد‪ :‬معتقدم اکنون که درامــد نفتی داریم و‬ ‫امسال الیحه بودجه طوری تعریف شده که متکی به نفت نباشد‬ ‫درصدی از محل فروش نفت را به اســم کمک معیشت‪ ،‬هزینه‬ ‫مسکن یا درمان به کارگران اختصاص بدهیم‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه راهکارهای زیادی بــرای کمک به کارگران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کارگران هم مانند دیگر اقشار جامعه مالیات‬ ‫می دهند و خواســته ای جز کاهش هزینه های زندگی ندارند‬ ‫و اگر از محل فروش نفت ســهمی در بودجه برایشــان در نظر‬ ‫بگیریــم می تواند در جبران بخشــی از هزینه های زندگی انها‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫پورموســی در ادامه درباره اخرین جزییات طرح همسان سازی‬ ‫عیدی بازنشســتگان تامین اجتماعی اظهار کرد‪ :‬این پیشنهاد‬ ‫برای اولین بار از ســوی کانون کارگران بازنشسته مشهد مطرح‬ ‫شــد و ارتباطی به کانون شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی‬ ‫ندارد و بر اساس ان طی مذاکرات با جمعی از نمایندگان مجلس‬ ‫به ویژه حوزه مشهد تالش شد تا این طرح به جریان بیفتد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در تاریخ ‪ ۱۹‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬جلســه ای با رئیس‬ ‫کمیســیون اجتماعی مجلس داشــتیم و طرح را به کمیسیون‬ ‫تقدیم کردیم‪ .‬خوشبختانه نظرات مثبت بود و به ما اعالم کردند‬ ‫کــه در اولین فرصت طرح را بررســی و پیگیری می کنند تا به‬ ‫جریان بیفتد چون مجلس در حال حاضر درگیر بررســی الیحه‬ ‫بودجه است‪.‬‬ ‫این پیشکســوت کارگری درعین حال اقدام دولت در همســان‬ ‫سازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی را ارزشمند و مورد‬ ‫تقدیر دانســت و گفت‪ :‬به دلیل تبعیضی که در بحث همســان‬ ‫سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری با تامین اجتماعی‬ ‫احســاس شــده بود‪ ،‬پیگیری هــای زیادی صــورت گرفت تا‬ ‫بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز از این مزیت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫چون متوســط افزایش حقوق ناشی از همســان سازی حقوق‬ ‫لشــگری ها ‪ ۵۷‬درصد‪ ،‬کشــوری ها ‪ ۴۶‬درصد و بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی ‪ ۱۸‬درصد بود‪ ،‬نامه نگاری های بسیاری صورت‬ ‫گرفت تا در نهایت دولت مجاب شد و ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫بابت دیون خود به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد تا در‬ ‫بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کار‬ ‫گرفته شود‪.‬پورموسی خاطرنشــان کرد‪ :‬ما نمی گوییم همسان‬ ‫ســازی بازنشستگان کشوری و لشــگری انجام نشود چون انها‬ ‫هم حق دارند و ســالها در این مملکت زحمت کشــیده اند‪ ،‬ما‬ ‫معتقدیم اگر ثروتی در کشور است به شکل درست تقسیم شود‬ ‫و هر گونه تبعیض از بین برود‪.‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫دکترحسنمحمدیارینمایندهتالش‪،‬رضوانشهروماسالدرمجلسشورایاسالمی‪:‬‬ ‫راهاندازیبندرچندمنظورهتالشراهیبهسویرونقاقتصادیاست‬ ‫یک نفــر زنگ می زند می گوید در خانه ‪ 4‬لیســانس‬ ‫بیکار دارم ‪ ،‬بچه هایم کار می خواهند و البته حق دارد‬ ‫‪ ،‬یکــی دیگر زنگ می زند و می گوید که روســتای ما‬ ‫اب اشامیدنی بهداشــتی می خواهد ان هم به عنوان‬ ‫دهیار حق دارد ‪ ،‬ان دیگری وام اشــتغال می خواهد و‬ ‫زنگ می زند‪ .‬در این بین چوپان ســاده دلی از اینکه‬ ‫گاواش تب کرده است اندوهگین است‪ .‬ساده ترین راه‬ ‫را تماس با نماینده مجلس می داند‪ .‬این طنز نیســت‬ ‫ایــن واقعیت غیر قابل انکار جامعه ما ایرانی هاســت‪.‬‬ ‫شــاید روزی حداقل ‪ 150‬نفر با خواسته های مختلف‬ ‫به گوشــی تلفن به یــک نماینده مجلــس زنگ می‬ ‫زنند این همه تماس تلفنی واقعا کالفه کننده اســت‪.‬‬ ‫روز گذشــته دکتر حســن محمدیاری نماینده تالش‬ ‫‪ ،‬رضوانشــهر و ماســال در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫میهمان ما بود به او گفتم انتظارات از نماینگان مجلس‬ ‫باالســت اما در میان همه نمایندگان به نظر می رسد‬ ‫انتظارات از شــما به عنوان نماینده تالش ‪ ،‬رضوانشهر‬ ‫و ماسال خیلی باالســت و ما این واقعیت را درک می‬ ‫کنیم با این حال شــما نماینده مجلس هســتید و از‬ ‫ابزارهــای قانونی برخوردارید قدرتــی دارید که با ان‬ ‫قدرت می توانید بســیاری از مشــکالت را حل کنید‪.‬‬ ‫دکتر محمدیاری پیش از پاسخ به پرسش های ما چند‬ ‫جمله کوتاه گفت که نشــان از ســختی کار نمایندگی‬ ‫در مجلس دارد‪ .‬دســتی به موهایش کشــید وگفت‪:‬‬ ‫در این کمتر از یک ســال کلی پیر شــدم‪ .‬برای من‬ ‫نشستن روی صندلی ســبز مجلس خیلی جاذبه ندارد‬ ‫لذت کار انجاســت که از قدرت نمایندگی اســتفاده‬ ‫کنم و باری از دوش مردم و شهرســتان تالش برداریم‪.‬‬ ‫بــا این مقدمه کوتاه ما بی انکه وارد جزییات بشــویم‬ ‫‪ ،‬پرســش هایی از جنس ملی و در سطح کالن منطقه‬ ‫ای پرسیدیم و دکتر حسن محمدیاری هم پاسخ دادند‬ ‫انچه در پی می اید حاصل این گفت و گو است‪.‬‬ ‫زمین باشگاه پوریایی ولی تالش برای میزبانی‬ ‫تیم ها استاندارد نیست و چوکای تالش مجبور‬ ‫است بازی های خانگی را در زمین سردار جنگل‬ ‫رشــت برگزار کند چه برنامه ای برای توسعه و‬ ‫استاندارد ســازی زمین ورزشگاه پوریایی ولی‬ ‫تالش دارید؟‬ ‫دکتــر محمد یاری نماینــده مردم تالش ‪ ،‬ماســال‬ ‫و رضوان شــهر در خصوص اســتاندارد سازی زمین‬ ‫ورزشگاه پوریای ولی گفت‪ :‬ورزشــگاه پوریای ولی از‬ ‫قدمت باالیی برخوردار اســت ‪ .‬باشگاه چوکا در سال‬ ‫هــای دور که در لیگ پایین تری حضور داشــت‪ ،‬در‬ ‫همان ورزشگاه مجوز ورود داشت؛ اما امسال به لحاظ‬ ‫ابعاد زمین‪ ،‬ســازمان لیگ ایــراد گرفت و ما متحمل‬ ‫هزینه باالتری شــدیم تا میزبان مسابقات در ورزشگاه‬ ‫سردار جنگل رشت باشیم‪ .‬در تالش هستیم تا در نیم‬ ‫فصل دوم از امتیاز میزبانی اســتفاده کنیم و ورزشگاه‬ ‫پوریای ولی را تجهیز کنیم‪.‬‬ ‫برای اصالح ابعاد زمین از ‪ 95‬متر به ‪ 105‬متر‪ ،‬مستلزم‬ ‫در اختیار گرفتن زمین بیشتر هستیم‪ .‬همسایه مجاور‬ ‫شمالی ورزشــگاه‪ ،‬اداره جهاد کشاورزی و اداره منابع‬ ‫طبیعی است‪ .‬برای تلفیق این زمین به ورزشگاه پوریای‬ ‫ولی‪ ،‬باید زمینی را به عنوان زمین معوض می دادیم‪.‬‬ ‫با رایزنی های صــورت گرفته زمین معوض را به اداره‬ ‫منابع طبیعی دادیم و بخشی از زمین جهاد کشاورزی‬ ‫را به ورزشگاه اضافه کردیم تا ابعاد در نظر گرفته شده‬ ‫برای اصالح سازی تکمیل شود‪.‬‬ ‫با متولی بنیاد مســکن حدود ‪ 5‬میلیارد تومان ازدکتر‬ ‫نوبخــت ‪ 2 ،‬میلیارد تومان از دکتر ســلطانی فر وزیر‬ ‫ورزش و ‪ 2‬میلیــارد هم از وزارت نفت بودجه و اعتبار‬ ‫گرفتیم‪.‬‬ ‫قراردادهای الزم با پیمانکاران بسته شده تا ابعاد زمین‬ ‫و چمن ورزشگاه پوریایی ولی‪ ،‬رخت کن و ‪ vip‬اصالح‬ ‫و تعمیر شــود‪ .‬امیدوار هســتیم تا در نیم فصل اینده‬ ‫میزبان مسابقات لیگ در ورزشگاه پوریای ولی باشیم‪.‬‬ ‫یکــی از بزرگترین کارهای شــما تبدیل کاخ‬ ‫فیروزه ای تالش به موزه است با توجه به اینکه‬ ‫موافقت های اولیه با این موضوع شده است این‬ ‫اتفاق کی می افتد و مردم تالش چه زمانی شاهد‬ ‫تبدیل کاخ سردار امجد به موزه خواهند شد؟‬ ‫کاخ سردار امجد یکی از بناهایی است که با قدمت زیاد‬ ‫در شمار میراث ارزشــمند ایران است و قدمت باالیی‬ ‫دارد‪ .‬جای تاســف دارد که اظهار کنیم به علت کاهلی‬ ‫و بی توجهی مســئولین امر در معرض خرابی این اثار‬ ‫باستانی بودیم‪.‬‬ ‫اخیرا تفاهم نامه ای بین میراث فرهنگی و سپاه گیالن‬ ‫تنظیم شــده تا اقداماتی در خصوص تبدیل و ترمیم‬ ‫این اثار باســتانی به موزه دفاع ملــی و موزه عمومی‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬با وجود پتانســیل باالی این منطقه در‬ ‫بحث جذب گردشــگر‪ ،‬مقرر شــد یک طبقه به موزه‬ ‫صنایع دســتی تبدیل شــود‪ .‬با قــرار تخصیص ‪500‬‬ ‫میلیون تومان بودجه این اصالحات صورت گرفته و به‬ ‫زودی مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در چند ماه پیش شــورای بخش اسالم و تعاونی‬ ‫دهیاران اســالم تابلویی در گردنه الماس برای‬ ‫خوشــامدگویی و تعیین حدود در ورودی اسالم‬ ‫نصب کردند‪ .‬با این حال نماینده خلخال شــبانه‬ ‫و در زیر برف و بارون و در کنار تابلو ســخنانی‬ ‫تفرقه افکنانــه ای به زبان رانــد و تهدید به‬ ‫کشاندن موضوع به وزارت کشور کرد‪ .‬بدنبال ان‬ ‫فرمانداری خلخال تابلو را جمع کرد‪ .‬واکنش شما‬ ‫به این موضوع چیست؟‬ ‫در حقیقت نصب ان تابلو بدون هماهنگی با فرمانداری‬ ‫تالش تخلف محسوب می شد و در نهایت برداشتن تابلو‬ ‫نیز به نوعی تخلف به حساب می اید‪ .‬طی صحبتی که‬ ‫با نماینده محترم خلخال داشــتیم‪ ،‬ایشان ابراز کردند‬ ‫کــه برای رضایت تعدادی ازموکلین صحبت های را به‬ ‫زبان رانده است‪.‬‬ ‫نیــک می دانید که وزارت کشــور متولی تقســیمات‬ ‫قراردادهــای الزم با پیمانکاران بســته شــده‬ ‫تا ابعــاد زمیــن و چمــن ورزشــگاه پوریایی‬ ‫ولی‪ ،‬رخت کــن و ‪ vip‬اصــاح و تعمیر شــود‪.‬‬ ‫کشوری اســت‪ ،‬و مرز شهرســتان ها مشخص است‪.‬‬ ‫دامن زدن به موضوعات قومــی زیبنده مردم تالش و‬ ‫دیگر مناطق ایران نیســت‪ .‬نه تنها منطقه ای که تابلو‬ ‫نصب شده مربوط به حوزه اسالم است بلکه زمین های‬ ‫باالتر هم در محدوده جغرافیای شهرستان تالش است‬ ‫اما قطعا نیاز به هماهنگی با فرمانداری منطقه بوده که‬ ‫متاسفانه صورت نگرفته بود‪ .‬پیرو تذکر کتبی و شفاهی‬ ‫که در مجلس دادیم‪ ،‬مقرر شــد فرمانــداری تالش با‬ ‫همکاری فرمانــداری خلخال حدود و مرز مشــترک‬ ‫تعیین کنند‪ ،‬تا بعد از این شاهد دوگانگی و تفرقه بین‬ ‫هموطنان عزیزمان نباشیم‪ .‬همواره شعار ما اتحاد بوده‬ ‫و هست و در تالش هستیم تا در بحث قومیتی اجازه‬ ‫تفرقه به دیگران ندهیم‪.‬‬ ‫ذکر یک نکته در اینجا ضروری است که وزارت اموزش‬ ‫و پرورش کتابی را چاپ کرده وگردنه حیران که متعلق‬ ‫به استان گیالن است‪ ،‬به گردنه حیران اردبیل معرفی‬ ‫کرده بود‪ .‬تذکر دادیم و مقرر شد در چاپ سال اینده‬ ‫این موضوع لحاظ شود و اصالح صورت بگیرد‪.‬‬ ‫جاده اســالم به الماس و خلخال وضعیت بسیار‬ ‫بدی دارد‪ .‬رفت و امد کامیون های حمل شن از‬ ‫خلخال به گیالن سبب تخریب شدید جاده شده‬ ‫است و هر بار فقط چند کیلومتر روکش اسفالت‬ ‫در ان مسیر ریخته می شود نه روشنایی و نه خط‬ ‫کشی و نه اسفالت مناسب دارد‪ .‬چه پیگیریهایی‬ ‫داشــته اید و وضع جاده تا کی به همین منوال‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫نوب‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪9908219930065 DT2‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪1‬‬ ‫امولسی فایر اولیه‬ ‫‪ 250‬بشکه‬ ‫‪9930065-21-08‬‬ ‫لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسبت به استخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی‬ ‫(برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی ‪ -‬مدیریت تدارکات و امورکاال ‪ -‬مزایده و مناقصه ‪ -‬کسب و کار ‪WWW.NISOC.IR -‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪000/-‬ر‪500‬ر‪ 712‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پستی‪ :‬اهواز–کوی فدائیان اسالم(نیوساید)– خیابان شهریور–مجتمع تدارکات و امور کاال–ساختمان ‪–102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی –واحد خریدهای عمومی اتاق ‪ 9‬کد پستی ‪-54579‬‬ ‫‪61138‬تلفن‪:‬‬ ‫‪061-341 - 24673‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR /‬‬ ‫‪WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی‬ ‫که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1110291‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫در اوایل شــروع به کار مجلس یازدهم به اتفاق مدیر‬ ‫کل راه سازی به این منطقه رفتیم و با بودجه اختصاص‬ ‫داده شده‪ 6 ،‬کیلومتر ان را بازسازی کردیم‪ .‬بیایید به‬ ‫موضوع از زاویه دید مهندســان نگاه کنیم مهندسان‬ ‫راه و ســاختمان معتقدند که در فصل باران اســفالت‬ ‫کشــی کیفیت خود را از دســت می دهد و به سرعت‬ ‫اســیب می بیند و در معرض خرابــی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بعد از ان مقدار اســفالتی که کردیم باقی راه به علت‬ ‫شرایط ناپایدار جوی معطل ماند من در اینجا اطمینان‬ ‫می دهم که با مســاعد شدن اب و هوا و شرایط جوی‬ ‫این پروژه تکمیل می شود‪.‬‬ ‫قرار اســت تعدادی صندلی به مجلس دوازدهم‬ ‫حمایــت از بخــش خصوصــی را در‬ ‫دســتور کار قــرار دادیم تــا به اشــتغالزایی‬ ‫منطقــه کمــک شــود‪ .‬ســرمایه گــذاری در‬ ‫بنــدر تالــش از همیــن مصــداق اســت‪.‬‬ ‫اضافه شود‪ .‬در خبری که خبرگزاری معتبر فارس‬ ‫منتشر کرد تعداد نماینده ها و شهرها مشخص‬ ‫شــد اما تالش جایی در ان لیســت نداشت در‬ ‫حالی که سرزمین تالش از هر نظر استحقاق این‬ ‫را دارد که دو نماینده به مجلس بفرستد شما چه‬ ‫برنامه ای برای تحت فشار گذاشتن وزارت کشور‬ ‫و مجلس دارید؟‬ ‫در دو مرحلــه شــفاهی و مکتوب ایــن امر به وزارت‬ ‫کشــور و هیات رییســه مجلس تذکر داده شد‪ .‬برای‬ ‫افزایــش نماینده در مجلس‪ ،‬دو شــاخص جمعیت و‬ ‫تعداد شهرستان ها مهم تلقی می شود‪ .‬الویت با حوزه‬ ‫های انتخابیه ای اســت که ‪ 4‬شهرستان بیشترداشته‬ ‫باشــد؛ که تالش ‪ 3‬شهرســتان و ‪ 8‬بخش دارد‪ .‬مورد‬ ‫بعدی داشــتن جمعیتی بالغ بر ‪ 300‬هزار نفر است؛ و‬ ‫تالش حدود ‪ 400‬هزار نفر در حوزه انتخابیه خود دارد‪.‬‬ ‫با لحاظ این شاخص ‪ ،‬ما مشمول قائده افزایش نماینده‬ ‫می شــویم و با پیگیری های بنده و توجه به اصل ‪64‬‬ ‫قانون اساسی که هر ‪ 10‬سال یک بار می توان ‪ 20‬نفر‬ ‫نماینده به مجلس اضافه شــود‪ ،‬مشخصا باید نماینده‬ ‫ای از تالــش به مجلس اضافه شــود‪ .‬تا بــه امروز این‬ ‫اتفــاق نیافتاده و در حقیقت در دور بعدی ‪ 40‬صندلی‬ ‫از نماینــدگان حوزه های انتخابیــه جدید به مجلس‬ ‫شورای اسالمی اضافه می شــوند‪ .‬الیحه اضافه شدن‬ ‫نمایندگان در مجلس مطرح شده و با توجه به شاخص‬ ‫دوم که جمعیت اســت‪ ،‬تالش مشمول این قانون می‬ ‫شود و ما تالش می کنیم تا در مجلس بعدی از حوزه‬ ‫تالش بزرگ دو نماینده داشته باشیم‪ .‬باید دید وزارت‬ ‫کشور چه تدبیری می اندیشد و با پیگیری های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬هنوز پاسخی به درخواست ما ندادند‪.‬‬ ‫این قابل درک اســت که به عنــوان نماینده‬ ‫پاسخگوی یک شهرستان با وسعت زیاد هستید‬ ‫با این حال در شهرستان تالش روستاهای زیادی‬ ‫هستند که مردم اب شرب را از چشمه ها تامین‬ ‫می کننــد چه پیگیری هایی شــده و به مردم‬ ‫منطقه پاسخی دارید؟‬ ‫حوزه انتخابیه ما به هزار روســتا معروف اســت و در‬ ‫قیاس با حوزه های انتخابی مجاور‪ ،‬قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫به علت معیوب بودن زیرســاخت ها‪ ،‬در خصوص اب‬ ‫شرب با مشــکل مواجه ایم‪ .‬پروژه ای برای تامین اب‬ ‫شرب منطقه با مبلغ ‪ 20‬میلیارد تومان اعتبار در حال‬ ‫اجراســت‪ .‬واقعیت امر این اســت که حوزه انتخابی ما‬ ‫بزرگ و بضاعت دولت کم است‪ .‬قطعا هر جا که بتوانیم‬ ‫و خــدا یاری کند برای تســهیل امور مردم طرح های‬ ‫عمرانــی را پیش می بریم و اهتمام کامل داریم‪ .‬قانون‬ ‫گذار پیش بینی کرده است مطابق برنامه ‪ 5‬ساله ششم‬ ‫توســعه ‪ ،‬دولت باید انشعابات اب ‪ ،‬برق‪ ،‬گاز ‪ ،‬تلفن و‬ ‫راه های مواسالتی برای روستاهای باالی ‪ 20‬خانوار در‬ ‫نظر بگیرد‪ .‬این کــه بتوانیم چه مقدار از این اعتبارات‬ ‫را به روستاییان ارائه دهیم‪ ،‬به میزان تخصیص بودجه‬ ‫برای عملیاتی کردن پروژه ها بستگی دارد‪ .‬امیدواریم‬ ‫در همه حوزه ها بتوانیم مشکالت را مرتفع نماییم‪.‬‬ ‫حرف اخر‬ ‫ما به دنبال تکمیل ســاخت و اجرای چند پروزه ملی‬ ‫در سطح استان هســتیم‪ .‬تجهیز و ساخت پروژه ملی‬ ‫کنار گذر تالش‪ ،‬سد شفارود‪ ،‬پل خرجگیل و پل داخل‬ ‫اســالم با تعلل مواجه شده بود که در صدد جبران این‬ ‫کاهلی هستیم‪.‬‬ ‫مقرر شــده که در پایان دولت فعلی در هر استان یک‬ ‫پروژه ملی تکمیل شود؛ در استان ما قرعه به نام تونل‬ ‫منجیل به رودبار افتاد تا ان مســیر در استان گیالن‬ ‫تجهیز و تکمیل شود‪.‬‬ ‫در طــرح هادی روســتایی مربوط بــه بیمه همگانی‬ ‫بیشترین مراجعات را در این خصوص داریم‪ .‬در بحث‬ ‫واگــذاری مــاده ‪ ، 4‬تعلل و کاهلی وجود داشــت در‬ ‫جلساتی که با وزارت جهاد و اداره جنگل ها داشتیم به‬ ‫این امر اهتمام ویژه ای شد‪.‬‬ ‫حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادیم‬ ‫تا به اشتغالزایی منطقه کمک شود‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫بندر تالش از همین مصداق اســت‪ .‬یک سرمایه گذار‬ ‫خصوصــی بدون اخذ هیچ تســهیالت بانکی عملیات‬ ‫عمرانی را برای راه اندازی این بندر در نظر گرفته ‪ ،‬که‬ ‫مورد حمایت ما واقع شده است‪ .‬اگر بندر چند منظوره‬ ‫تالش راه اندازی شود‪ ،‬قطعا بحث اشتغال سروسامان‬ ‫پیدا می کند و هزاران نفر مســتقیم و غیر مســتقیم‬ ‫مشــغول به کار می شوند وما سخت در پی بندر شدن‬ ‫تالش هستیم‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری از بخش خصوصی با ‪ 2000‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبار که برای راه انــدازی بندر تالش در نظر‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬با تنگ نظری برخی دوستان در سطح‬ ‫اســتان که نگاه بلند مدت به عمران اســتان ندارند‪،‬‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫مجــوز های الزم از محیط زیســت‪ ،‬ســازمان جنگل‬ ‫هــا‪ ،‬گمــرک‪ ،‬بندر کشــتیرانی اخذ شــده کــه با‬ ‫محوریت اســتانداری گیــان‪ ،‬موافقت امــام جمعه‬ ‫شــهر‪ ،‬فرماندار و مســئولین شهرســتان بــه دنبال‬ ‫اجرایی شــدن این مهم هستیم که به حمدهلل درحال‬ ‫عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫قطعا مطالبات و مشــکالت حــوزه انتخابیه از جمله‬ ‫طــرح راه اندازی بندر تالش که کمک به معیشــت و‬ ‫اشتغالزایی ســاکنان منطقه است؛ اجرا می شود و هر‬ ‫گونــه کم کاری در جهت جذب ســرمایه گذار نادیده‬ ‫گرفتن حق مردم شریف این حوزه انتخابیه است‪.‬‬ ‫درد دل هایم زیاد است‪ .‬همه می دانند که کشور ما در‬ ‫وضعیت تحریم قرار دارد و اقتصاد ما تا حدودی تحت‬ ‫تاثیر مســایل کالن است اما این به ان معنا نیست که‬ ‫ما تالش نکنیم من بــه کمک همه همفکران دو برابر‬ ‫توانمان تالش می کنیم ‪.‬‬ ‫صادرات مرغ دو بار ممنوع شد‬ ‫تغییرات مداوم سیاســت های تجاری از سوی دســتگاه های تصمیم گیر دولتی‬ ‫باعث شده بسیاری از صادرکنندگان تکلیف خود را در بازار ندانند و گاهی تناقض‬ ‫در اعمال سیاست های جدید غیر قابل باور شده است‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در صفحه توییتر خود‪ ،‬به تناقضی عجیب در سیاست گذاری‬ ‫ممنوعیت های صادراتی و وارداتی پرداخته و به نظر می رسد در عرصه عمل هیچ‬ ‫هماهنگی میان دستگاه های مختلف اقتصادی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت در نامه ای بــه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی اعالم کرده که واردات موز‪ ،‬اناناس‪ ،‬نارگیل و انبه تنها در برابر صادرات‬ ‫ســیب ممکن است‪ ،‬اخیرا ستاد تنظیم بازار بخشــنامه ای جدید صادر کرده و‬ ‫صادرات ســیب را ممنوع کرده است‪ .‬به این ترتیب تنها راه واردات چند میوه به‬ ‫کشور‪ ،‬صادرات میوه دیگری است که در استانه سال نو خود به فهرست کاالهای‬ ‫ممنوعه صادراتی افزوده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از بازارهایی که در ماه های گذشته با مشکالت و محدودیت های جدی‬ ‫مواجــه بوده و افزایش مداوم قیمت ها در ان شــرایط را بــرای صادرکنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان دشوار کرده‪ ،‬بازار مرغ است‪ .‬هرچند نهاده های طیور همچنان در‬ ‫فهرســت دریافت ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی قرار دارند اما قیمت مرغ از چند ماه‬ ‫قبل روند افزایشی پیدا کرده و امروز به باالترین سطح خود رسیده است تا جایی‬ ‫که بسیاری از مردم برای خرید مرغ دولتی در صف می ایستند‪.‬‬ ‫از زمانــی که قیمت مرغ افزایش یافت‪ ،‬صادرات این محصول ممنوع شــد و در‬ ‫شــرایطی که چند ماه از اعالم این ممنوعیت می گذرد‪ ،‬بار دیگر صادرات مرغ را‬ ‫ممنوع کرده اند‪ .‬در روزهای اخیر‪ ،‬مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫صادرات گوشــت مرغ را به کلیه گمرکات اجرایی کشــور ابالغ کرده است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که به موجب مصوبه ستاد تنظیم بازار در ابان ماه‪ ،‬صادرات گوشت‬ ‫مرغ تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شــد و مشخص نیســت این ابالغیه جدید در‬ ‫شــرایطی که پیش از این نیز ممنوعیت ها وجود داشت با چه هدفی نهایی شده‬ ‫است‪.‬احمدرضا فرشچیان‪ ،‬رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران‬ ‫در این رابطه گفته‪ :‬باید این پرسش را خطاب به اعضای ستاد تنظیم بازار و سایر‬ ‫متولیان امر مطرح کرد که ایا شب عید بالی اسمانی بوده است که ناگهان نازل‬ ‫شده؟ یا سیاســتگذاران نمی دانستند که شب عید در راه است؟ فرارسیدن این‬ ‫ایام نظیر نوروز یا ماه مبارک رمضان که اتفاقی غیرمنتظره نیست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!