روزنامه راه مردم شماره 4142 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4142

روزنامه راه مردم شماره 4142

روزنامه راه مردم شماره 4142

‫حجمکاالهایرسوبی‬ ‫در بنادر کشور به‬ ‫‪ ۷.۳‬میلیون تن رسید ‪2‬‬ ‫‪ 85‬درصد سود کشاورز به جیب اقای دالل می رود‬ ‫ریشه هایپدیدهداللی‬ ‫‪ 2‬در محصوالت کشاورزی‬ ‫رئیس نظام صنفی کشاورزی کشــور گفت‪ :‬عدم اجرای سیاست های کلی اصل ‪،44‬‬ ‫مدیریت های جزیره ای و نظام معیوب توزیع‪...‬‬ ‫علتاشفتگیبازارمیوه؛عدماجرایقانونتمرکز‬ ‫متولیواقعیبازار‬ ‫‪ 2‬مشخصنیست‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عدم اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط‬ ‫به بخش کشاورزی را علت اشفتگی بازار میوه دانست‪....‬‬ ‫پیامرهبرانقالببهکنگرهملی‬ ‫هفده هزار زن شهید‪ ،‬ازاده و جانباز‬ ‫‪2‬‬ ‫قدرت ایمان‬ ‫راه مجاهدت های بزرگ را‬ ‫به روی زنان ایرانی گشود‬ ‫با محوریت ایران و هند‬ ‫چابهارباید‬ ‫بهگرانیگاهسرمایهگذاری‬ ‫جهان تبدیل شود‬ ‫دبیــر کل اتاق تهران گفت‪ :‬باید چابهار با محوریت ایران‬ ‫و هند به گرانیگاه سرمایه گذاری جهانی تبدیل شود‪.‬‬ ‫بهمن عشــقی در نشست «معرفی و تشریح اقدامات‬ ‫هنــد در بندر چابهار» گفت‪ :‬بــا توجه به وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران و با توجه به اهمیت ایران در اتصال به‬ ‫کشورهای منطقه‪ ،‬ایران باید نقش بزرگی را در فعال‬ ‫ســازی روح اقتصادی کشور بازی کند‪.‬دبیرکل اتاق‬ ‫بازرگانی تهران افزود‪ :‬خطوطی که ایران را به لحاظ مرزی‬ ‫از جمهوری هند‪ ،‬جمهوری اســامی پاکستان و جمهوری‬ ‫اسالمی افغانستان جدا کرده است خطوطی است که خیلی از‬ ‫اینها براساس خواسته ملت ها شکل نگرفته است‪ .‬اگر به این‬ ‫خطوط توجه شود در بعضی از بخش ها مثل ایران‪...‬‬ ‫مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬وضعیت ‪ ۱۱‬ماهه رسوب انواع کاالها در‬ ‫بنادر کشور را تشریح و میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی‪...‬‬ ‫‪ ۸۵۵۴‬بیماردیگرشناساییشدند‬ ‫‪ ۸۱‬فوتی جدید کرونا‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪ ۸۵۵۴‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹-‬در کشور طی ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته خبر داد‪ .‬دکتر سیماسادات الری گفت‪...‬‬ ‫بانک ها سنگ اندازی میکنند‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬برای حل مشکالت بخش مسکن‪ ،‬نیاز است حداقل ساالنه ‪ ۲۰‬درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها‪ ،‬مربوط به بخش مسکن باشد‪.‬اقبال شاکری‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫لزوم تخصیص ساالنه حداقل ‪ ۲۰‬درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش مسکن گفت‪ :‬بر اساس طرح جامع مسکن‪ ،‬ساالنه ‪ ۱‬میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود‪ .‬در حال حاضر ‪...‬‬ ‫فریدون وردی نژاد ‪ ،‬معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ‪:‬‬ ‫حضور ایـــران‬ ‫در پیمان شانگهای‬ ‫باید فعال شــود‬ ‫رئیس ســازمان بورس‪ ،‬معاون ســابق نظارت بر‬ ‫بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار را‬ ‫به سمت معاونت نظارت بر نهادهای مالی منصوب‬ ‫کرد‪.‬به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬با احکام‬ ‫محمد علی دهقان دهنوی‪ ،‬رییس سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار‪ ،‬محمدحســن ابراهیمی سروعلیا‬ ‫معاون سابق نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار به ســمت معاونت نظارت بر‬ ‫نهادهای مالی‪ ،‬محمدرضا معتمد‪ ،‬معاون سابق‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اغازازمایشیسامانهترسیم‬ ‫الکترونیکیکروکیتصادفات‬ ‫رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی از اغاز ازمایشی‬ ‫سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این طرح بزودی در سراســر کشــور‬ ‫بصورت یکپارچه اجرا می شود‪.‬رئیس پلیس راهور‬ ‫نیروی انتظامی از اغاز ازمایشــی سامانه ترسیم‬ ‫الکترونیکی کروکی تصادفــات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این طرح بزودی در سراسر کشور بصورت یکپارچه‬ ‫اجــرا می شود‪.‬ســردار ســیدکمال هادیانفر روز‬ ‫سه شنبه افزود‪ :‬هدف از این طرح سرعت ‪...‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4142‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫قیمتمســکناوجمیگیرد‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫اغازتغییراتمدیریتیدرسازمانبورس‬ ‫‪5‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫احیای جاده ابریشم نوین با چالش امریکا مواجه است‬ ‫روابط چین و روسیه هم در زمینه همکاری نظامی و اقتصادی نزدیک تر شده‬ ‫اما تا رسیدن به سازه نوین امنیتی راه زیادی بین دو کشور باقی مانده است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫شهرداری بنک در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات اجرای عملیات خدمات شهری و‬ ‫پشتیبانی به شماره ‪ 2099003500000006‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‬ ‫‪ 99/12/20‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روز ‪ 99/12/20‬لغایت ساعت‬ ‫‪ 14‬روز ‪1400/01/07‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز ‪1400/01/17‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز ‪1400/01/18‬‬ ‫تاریخ اگهی نوبت اول ‪ ، 99/12/20‬تاریخ اگهی نوبت دوم ‪99/12/27‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد‬ ‫مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫* ادرس ‪ :‬استان بوشهر ‪ -‬شهرستان کنگان ‪ -‬شهر بنک ‪ -‬شهرداری بنک‬ ‫و تلفن ‪:‬‬ ‫‪077-37344002‬‬ ‫* فکس شهرداری ‪ 077-37343003‬کد پستی ‪75571-96555‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بنک‬ ‫ول‬ ‫خدمات اجرای عملیات خدمات شهری و پشتیبانی سال ‪1400‬‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید‪/‬‬ ‫تالش ناکام دولت برای ایجاد دوگانه «مغز» و «شکم» با هدف افزایش حقوق نجومی بگیران‬ ‫علی رغم تالش گســترده و جنجال هــای دولت و‬ ‫برخی از نمایندگان مجلس کــه عموما جزو اعضای‬ ‫هیئت علمی یا قضات بودنــد‪ ،‬نمایندگان با تصویب‬ ‫پیشــنهاد حذف ســقف ‪ ۲.۵‬میلیون تومانی افزایش‬ ‫حقــوق نجومی بگیران از جــزء ‪ ۱‬بند «الف» الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬مخالفت کردند تا مجلس یازدهم موفق‬ ‫شود گام مهمی در راستای رفع تبعیض بین کارمندان‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫در جلســه علنی نوبت دوم روز شنبه مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬پیشــنهاد یکی از نمایندگان مجلس برای‬ ‫حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت‬ ‫به اسفندماه سال ‪ 1399‬از بیست و پنج میلیون ریال‬ ‫تجاوز نکنــد» از جزء ‪ 1‬بند «الف» تبصره ‪ 12‬الیحه‬ ‫بودجه ‪ 1400‬مورد بررســی قرار گرفت ولی نهایتا با‬ ‫رای مخالف ‪156‬نفر از مجموع ‪ 233‬نماینده حاضر در‬ ‫جلسه‪ ،‬تصویب نشد‪.‬‬ ‫در جــزء ‪ 1‬بند «الــف» تبصره ‪ 12‬الیحــه بودجه‬ ‫‪ 1400‬امده اســت‪ :‬ضریب حقوق گروههای مختلف‬ ‫حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (‪)29‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫وزارت اطالعات و ســازمان انرژی اتمی (به استثنای‬ ‫مشموالن قانون کار جمهوری اسالمی ایران) از قبیل‬ ‫کارکنان کشــوری و لشــکری‪ ،‬اعضای هیات علمی‬ ‫دانشــگاه ها و موسســات اموزش عالی و پژوهشی و‬ ‫قضات که توســط دولت تعیین می گردد و همچنین‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان‪ ،‬وظیفه بگیران و مشترکان‬ ‫صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در‬ ‫نهایت به میزان بیســت و پنج درصد (‪ )%25‬افزایش‬ ‫یابد مشــروط بر انکه میزان افزایش حقوق هیچکس‬ ‫نســبت به اســفندماه ســال ‪ 1399‬از بیست و پنج‬ ‫میلیون ریال تجاوز نکند‪ .‬تفاوت تطبیق موضوع ماده‬ ‫(‪ )78‬قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق‪،‬‬ ‫بدون تغییر باقی می ماند‪.‬‬ ‫به صورت خالصه‪ ،‬در این مصوبه مقرر شــده بود که‬ ‫حقوق کارمندان و بازنشســتگان در سال اینده ‪۲۵‬‬ ‫درصد افزایش یابد مشــروط بــر انکه میزان افزایش‬ ‫حقوق هیچکس نســبت به اســفندماه سال ‪١٣٩٩‬‬ ‫از ‪ ۲.۵‬میلیــون تومان تجاوز نکنــد‪ .‬در الیحه دولت‬ ‫ســقفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده بود‬ ‫و شرط مذکور‪ ،‬مصوبه کمیسیون تلفیق بود‪ .‬با توجه‬ ‫به این شرط‪ ،‬عمال میزان افزایش حقوق افرادی که در‬ ‫سال جاری‪ ،‬حقوق شان باالی ‪ ۱۰‬میلیون تومان بود‪،‬‬ ‫محدود می شــد و به کمتر از ‪ ۲۵‬درصد می رســید‪.‬‬ ‫براســاس امارهای ســازمان برنامه و بودجه‪ ،‬تعداد‬ ‫افرادی که در این گروه قرار دارند‪ ،‬به شــدت محدود‬ ‫است (حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر از مجموع ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار کارمند دولت) و بخــش زیادی از این افراد هم‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه ها یا جزو قضات هستند‪.‬‬ ‫هادی بیگــی نژاد دبیر کمیســیون انرژی مجلس و‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس و همچنین محمدعلی‬ ‫محسنی بندپی عضو کمیســیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس و نماینده مردم نوشــهر در مجلس‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫حذف عبارت «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت‬ ‫به اسفندماه سال ‪ 1399‬از بیست و پنج میلیون ریال‬ ‫تجاوز نکنــد» از جزء ‪ 1‬بند «الف» تبصره ‪ 12‬الیحه‬ ‫بودجه ‪ 1400‬یا همان پیشــنهاد بازگشت به الیحه‬ ‫دولت را داده بودند که این پیشــنهاد در صحن علنی‬ ‫مجلس‪ ،‬توسط محسنی بندپی مطرح شد‪ .‬خاطرنشان‬ ‫می گردد بیگی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه مالیر‬ ‫و محســنی بندپی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم‬ ‫بهزیستی و توانبخشی است‪.‬‬ ‫محســنی بندپی با تاکید بر اینکــه توجه همکاران‬ ‫عزیز را به ســیل خروج جوانان و نخبگان از کشــور‬ ‫جلب می کنم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از معضالت بســیار جدی‬ ‫فعلی کشورمان و همچنین در دو دهه اینده‪ ،‬نه تنها‬ ‫خروج نخبگان از کشــورمان بلکه خروج ژن نخبگی‬ ‫از کشــورمان عزیز با دستان خودمان است‪ .‬حتی در‬ ‫زمانی که دولت ترامپ اعالم کرده بود که مردم ایران‬ ‫از جمله مردم ‪ ۷‬کشوری هستند که نباید پای انها به‬ ‫خاک امریکا برسد‪ ،‬در همان زمان ایتمی را به عنوان‬ ‫ویزای نخبــگان مطرح کردند یعنی فراتر از دعواهای‬ ‫سیاســی و منافع دو کشــور‪ ،‬درهای امریکا به روی‬ ‫روشنفکران و نخبگان ایرانی باز بود و تسهیالت بسیار‬ ‫زیادی برای جذب نخبگان قائل شدند‪.‬عضو کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد‪ :‬امروز ارزش پول‬ ‫ملی ما به شــدت افت کرده است در حالی که اساتید‬ ‫و نخبگان این کشــور بعد از ‪ ۲۰‬ســال به جایگاه ای‬ ‫رسیده اند که حقوق شــان باالی ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫اســت‪ ،‬این حقوق به مقدار ارزش دالری زیر ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دالر اســت‪ .‬در رشته های مهندسی به مراتب بیشتر‬ ‫ولی در رشته های پزشکی همین کشور همسایه مان‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار دالر به اعضــای هیات علمی و‬ ‫نخبگان تقدیم می کند‪.‬‬ ‫محســنی بندپی در پایان تاکید کــرد‪ :‬خواهش می‬ ‫کنم به پیشــنهاد حــذف عبارت «میــزان افزایش‬ ‫حقوق هیچکس نســبت به اسفندماه سال ‪ 1399‬از‬ ‫بیســت و پنج میلیون ریال تجاوز نکند» رای دهید‬ ‫تــا ما بتوانیم انگیزه های مالی که در همه کشــورها‬ ‫بویژه در کشورهای در حال توسعه بخصوص در ایران‬ ‫که در شــرایط کرونا و تحریــم ناجوانمردانه امریکا‬ ‫هســتیم‪ ،‬انگیزه ماندن را در این افراد تقویت بکنیم‬ ‫و اجازه ندهیم که نخبگان ما به راحتی و با دســتان‬ ‫خودمان از کشــور خارج شوند‪ .‬خواهش می کنم به‬ ‫این پیشــنهاد رای مثبت دهید تا بتوانیم انگیزه های‬ ‫بیشتر را در اعضای هیئت علمی و نخبگان و جوانان‬ ‫کشور حفظ کنیم‪.‬‬ ‫در مخالفت با پیشنهاد محسنی بندپی‪ ،‬صدیف بدری‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل‬ ‫در مجلس با اشــاره به اختــاف فاحش بین حقوق‬ ‫کارمندان دســتگاه های مختلف دولتی با شــرایط‬ ‫یکسان و ضرورت اصالح سریع قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشــوری در راستای اصالح این وضعیت ناعادالنه‪ ،‬از‬ ‫نمایندگان مجلس خواســت که به این پیشنهاد رای‬ ‫ندهند و گفت‪ :‬ایا هزینه یک کارگر با یک کارمند یا‬ ‫یک مدیر فرقی می کنــد؟ غذایی که می خورد باید‬ ‫فرقی داشــته باشــد؟ با این اصالحات جزئی مشکل‬ ‫کشور حل نمی شود‪.‬‬ ‫در موافقــت با پیشــنهاد محســنی بندپی‪ ،‬حجت‬ ‫االسالم موسی غضنفرابادی رئیس کمیسیون قضایی‬ ‫و حقوقی مجلــس و نماینده مردم بم در مجلس که‬ ‫اتفاقا قاضی هم هســت‪ ،‬گفت‪ :‬دوســتان و عزیزان‪،‬‬ ‫هر اختالف و تفاوتی ناعادالتی نیســت‪ .‬باید براساس‬ ‫منطق پیش برویم‪ .‬چرا می خواهیم احساسی صحبت‬ ‫کــرده و تصمیم بگیریم و همه چیز را به هم بریزیم؟‬ ‫ســالهای سال مبنای حقوق روشن بوده است‪ .‬االن با‬ ‫ایــن کار داریم همه چیز را به هــم می ریزیم یعنی‬ ‫تخصص و زحمت کشیدن و سالهای سنوات خدمت‬ ‫کنار برود و همه چیز را زیر پا می گذاریم و فقط نگاه‬ ‫می کنیم حقوق کم و حقوق باال‪ .‬با این وضعیت واقعا‬ ‫ایا در این جامعه می شود کار کرد؟‬ ‫غضنفرابــادی افزود‪ :‬شــما نگاه کنید بــه کارمندان‬ ‫متخصصی که در بعضی بخش ها کار می کنند‪ .‬شما‬ ‫مثال خود قضات نگاه کنید‪ .‬یک وکیل چند برابر یک‬ ‫قاضی حقوق می گیرد‪ .‬ایا دیگر کســی می ماند که‬ ‫بخواهد قضاوت بکند؟ راحت هم می توانند از قضاوت‬ ‫بروند و وکالت را بر عهــده بگیرند‪ .‬بابا برای خدا کار‬ ‫کردن حدی دارد‪ ،‬برای خدا کار کردن سقفی دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید‬ ‫بر اینکه گذاشــتن ســقف افزایش حقــوق چه نوع‬ ‫سیاستگذاری است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬واهلل من نمی دانم‪،‬‬ ‫این چه نوع سیاســتگذاری است؟ ما چطور داریم از‬ ‫نخبــگان و متخصصان مان حمایت مــی کنیم؟ ما‬ ‫چطور داریم از کســانی که ‪ 20‬یا ‪ 30‬سال کار کرده‬ ‫اســت‪ ،‬حمایت می کنیم و االن او را در تنگنا قرار می‬ ‫دهیم؟ بابا دلمان میسوزد‪ ،‬برای همه دلمان میسوزد‪،‬‬ ‫ما داریم انگیزه را می گیریم از کســی که می خواهد‬ ‫کار و تالش و فعالیت بکند‪ .‬کسی که مهندس است و‬ ‫دارد کار اداری انجام می دهد چطور ما این را نادیده‬ ‫بگیریــم؟ چطور مــا تخصص ها را نادیــده بگیریم؟‬ ‫عزیزان هر کسی متناسب با سهمش‪ ،‬قدرتش‪ ،‬توانش‬ ‫و ریســکش‪ .‬یک کسی در جایی کار می کند کارش‬ ‫پرریسک است‪ .‬یک کسی مدیر است و همه مسئولیت‬ ‫بر عهده اش است‪ .‬واقعا متفاوت است‪ .‬نگاه بکنید مثال‬ ‫حقوق یک خلبان یا حقوق یک متخصص را؟‬ ‫نماینده مردم بم در مجلس ادامه داد‪ :‬عزیزان‪ ،‬واهلل با‬ ‫احساساتی کار کردن و همه چیز را بهم ریختن‪ ،‬کار‬ ‫درســت نمی شود‪ .‬ما هم دلمان می سوزد‪ .‬اگر دولت‬ ‫تــوان دارد همه حقوق ها را باال ببــرد ولی ما مبناها‬ ‫و زیربناها بــرای تعیین حقوق را کــه مبنای دقیق‬ ‫کارشناسی در قوانین مختلف وجود دارد‪ ،‬همه را بهم‬ ‫نزنیم و نگوییم همه تفاوت ها از بین برود‪ .‬شــما االن‬ ‫نگاه بکنید یک نیروی متخصصی که دارد کار می کند‬ ‫با این مصوبه ای که ما میخواهیم تصویب کنیم‪ ،‬دیگر‬ ‫افزایش حقوق در ســال ‪ 1400‬نخواهد داشت‪ .‬از ان‬ ‫طرف مالیات را به صورت پلکانی برایش وضع کردیم و‬ ‫از این طرف هم حقوق بهش داده نمی شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4142‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام رهبر انقالب به کنگره ملی هفده هزار زن شهید‪ ،‬ازاده و جانباز‬ ‫قدرت ایمان راه مجاهدت های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود‬ ‫رهبر انقالب در پیامی به کنگره ملی «لشــکر فرشتگان تاریخ ساز» ویژه تجلیل از زنان شهید‪ ،‬جانباز و‬ ‫ازاده‪ ،‬این زنان مجاهد‪ ،‬شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقالب اسالمی خواندند‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم‪ ،‬امام خامنه ای در پیامی به کنگره ملی «لشــکر فرشــتگان تاریخ ساز» ویژه تجلیل‬ ‫از زنان شــهید‪ ،‬جانباز و ازاده‪ ،‬این زنان مجاهد‪ ،‬شــجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقالب‬ ‫اسالمی خواندند‪.‬‬ ‫متن پیام رهبر انقالب اســامی که صبح امروز حجت االســام والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه در‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران ان را در محل همایش قرائت کرد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم ّ‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫الل ّ‬ ‫نمایشــگران یکی از برترین قلّه های افتخارات انقالب اســامی و‬ ‫شــهیدان و جانبازان و ازادگان زن‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫جمهوری اســامی اند‪ .‬قدرت ایمان‪ ،‬راه مجاهدتهای بزرگ را به روی زنان ایرانی گشــود و صحنه های‬ ‫شگفت انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه ی انان در میدانهای دشوار پدید اورد‪.‬‬ ‫مقدس‪ ،‬و از قهرمانی در صفوف نبرد‬ ‫از تظاهرات شورانگیز روزهای انقالب تا دوران فراموش نشدنی دفاع ّ‬ ‫تا دل بریدن از فرزند و همســر و فرســتادن انان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه‪ ،‬و از حضور‬ ‫ادبیات و هنر‪ ،‬تا هنرنمایی در عرصه های‬ ‫در جبهه ی علم و تحقیق و ف ّناوری و درخشــندگی در وادی ّ‬ ‫اجتماعی و سیاســی و مدیریّتها‪ ،‬و سرانجام فداکاری در میدان سالمت و خدمت به بیماران در ازمون‬ ‫زن ایرانی است که به برکت نظام اسالمی و درسها‬ ‫پُرخطر اخیر‪ ،‬همه و همه نشــانه های اعتالی معنوی ِ‬ ‫و ارزش گذاری های اسالم پدید امده است‪.‬‬ ‫بی شــک زنان شهید و جانباز و ازاده ـ که تعداد انان را هفده هزار دانسته اند ـ در قلّه ی این افتخاراتند‪.‬‬ ‫غربی تحمیل شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس‬ ‫زن ایرانی توانست به رغم فرهنگ فساد و انحطاط‬ ‫ِ‬ ‫پهلوی‪ ،‬خود را به شــرافت و طهارت مطلوب اســام نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است؛ و الحمد‬ ‫رب العالمین‪.‬‬ ‫ّلل ّ‬ ‫س ّیدعلی خامنه ای‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کل تسهیالت بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس گفت‪ :‬برای حل مشــکالت بخش مسکن‪ ،‬نیاز است حداقل ساالنه ‪۲۰‬‬ ‫درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها‪ ،‬مربوط به بخش مسکن باشد‪.‬‬ ‫اقبال شــاکری‪ ،‬عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی درباره لزوم تخصیص ساالنه حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از تســهیالت پرداختی بانک ها به بخش مســکن گفت‪ :‬بر اساس طرح جامع مسکن‪ ،‬ساالنه‬ ‫‪ ۱‬میلیون واحد مســکونی در کشور باید ساخته شــود‪ .‬در حال حاضر ساالنه کمتر از ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی توسط مردم ساخته می شود که پاسخگوی نیاز کشور نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازجمله مهمترین ابزارهای حمایت از ساخت مسکن در کشور‪ ،‬تسهیالت مالی تخصیصی‬ ‫به این بخش اســت‪ .‬بر اســاس گزارش بانک مرکزی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تنها ‪ ۵‬درصد از کل تســهیالت‬ ‫پرداختی بانک مربوط به بخش مســکن بوده که خیلی کم است‪ .‬از این میزان‪ ،‬سهم تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن زیر ‪ ۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران با بیان اینکه ســهم بخش مســکن از کل تسهیالت پرداختی بانک ها باید افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم برای حمایت از بخش مسکن‪ ،‬نیاز است حداقل ساالنه ‪ ۲۰‬درصد از کل تسهیالت‬ ‫پرداختی بانک ها‪ ،‬مربوط به بخش مسکن باشد‪ .‬بانک ها طی چندین سال گذشته نسبت به این موضوع‬ ‫بی تفاوت بوده اند و تســهیالت خود را به ســایر بخش ها داده اند‪ .‬تسهیالت مربوط به بخش مسکن هم‬ ‫بیشتر در قالب وام خرید بوده است‪ .‬به عبارتی نظام بانکی کشور هیچ گونه حمایتی برای ساخت مسکن‬ ‫انجام نداده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مجلس شــورای اســامی به دنبال این است تا سهم بخش مسکن از کل تسهیالت‬ ‫پرداختی بانک ها به ‪ ۲۰‬درصد برســد‪ .‬نظام بانکی کشــور باید به این ســمت حرکت کند‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت همچنان شــاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود‪ .‬بر اساس محاسبات کارشناسی انجام شده‪،‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰‬درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش مسکن امکان پذیر و عملیاتی است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت‪ :‬باید بدانیم مشکل مسکن زمانی حل خواهد شد که تولید‬ ‫و ســاخت ان افزایش یابد‪ .‬براساس طرح جامع باید ‪ ۱‬میلیون واحد مسکونی ساخته شود که به اعتقاد‬ ‫بنده این عدد باید حداقل ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار واحد باشد‪ .‬نظام بانکی کشور هم باید با ارائه تسهیالت‬ ‫الزم‪ ،‬زمینه تحقق این امر را فراهم کند‪.‬‬ ‫شــاکری تصریح کرد‪ :‬پرداخت تســهیالت به بخش مسکن‪ ،‬زمینه ساز کاهش تورم بازار مسکن و تورم‬ ‫عمومی کشور خواهد شد‪ .‬مسکن پیشران اقتصاد کشور است‪ .‬اگر ساخت و ساز مسکن در کشور رونق‬ ‫بگیرد‪ ،‬اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت و اشتغال زیادی هم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫اغاز تغییرات مدیریتی در سازمان بورس‬ ‫رئیس سازمان بورس‪ ،‬معاون سابق نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار را به سمت‬ ‫معاونت نظارت بر نهادهای مالی منصوب کرد‪.‬‬ ‫به نقل از ســازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬با احکام محمد علی دهقان دهنوی‪ ،‬رییس ســازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬محمدحســن ابراهیمی سروعلیا معاون ســابق نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار به ســمت معاونت نظارت بر نهادهای مالی‪ ،‬محمدرضا معتمد‪ ،‬معاون ســابق نظارت بر‬ ‫نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار به ســمت رییس کمیته ریسک‪ ،‬محسن خدابخش مدیر‬ ‫ســابق نظارت بر بورس های ســازمان بورس به عنوان سرپرســت معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬میثم فدایی واحد‪ ،‬به ســمت نظارت بر نهاد های مالی و سارا علیاری به‬ ‫عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد‪.‬‬ ‫همچنین سیاوش وکیلی‪ ،‬مدیر ســابق روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان مشاور رییس سازمان‬ ‫بــورس و اوراق بهادار در امور روابط عمومی و راضیه صباغیان‪ ،‬مدیر ســابق نظارت بر نهاد های مالی‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مشــاور رییس سازمان بورس در امور نظارت بر نهاد های مالی‬ ‫منصوب شدند‪.‬‬ ‫حجم کاالهای رسوبی در بنادر کشور به ‪ ۷.۳‬میلیون تن رسید‬ ‫مدیــرکل امــور بندری‬ ‫ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه رســوب انواع‬ ‫کاالها در بنادر کشور را‬ ‫تشریح و میزان تخلیه و‬ ‫بارگیری کاالهای نفتی و‬ ‫غیرنفتی در مدت مذکور‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به نقل از ســازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬روانبخش‬ ‫بهزادیان درباره اخرین وضعیت رســوب کاالهای اساســی در بنادر کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫میزان رســوب کاالهای اساسی در بنادر کشور معادل ‪ ۳,۸‬میلیون تن است که بیشترین میزان رسوب‬ ‫این کاالها شامل گندم‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬سویا‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر و روغن نباتی بوده و مربوط به بندر امام (ره) است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان رســوب انــواع کاال اعــم از کاالهــای اساســی و غیراساســی در بنــادر‬ ‫ایــران طــی ‪ ۱۱‬مــاه گذشــته معــادل ‪ ۷,۳‬میلیون تــن و میــزان رســوب کاالهــای کانتینری‬ ‫برابر ‪ ۸۲‬هزار و ‪ TEU ۳۴۰‬بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه شــرایط تحریم و انتشــار ویروس کرونا‬ ‫مشــکالتی را در زمینه فعالیت های بندری ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان بنادر و دریانوردی با پیش‬ ‫بینی مشــکالت احتمالی و برنامه ریزی و توزیع منابع و تجهیزات توانســته مدیریت قابل قبولی را در‬ ‫زمینه واردات و توزیع کاالی اساسی مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫بهزادیــان در رابطــه بــا امار تخلیــه و بارگیــری بنادر کشــور طی ‪ ۱۱‬ماهــه ‪ ،۹۹‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس امار موجــود‪ ،‬کل میــزان امــار عملکــرد کاالی نفتــی و غیرنفتــی در بنادر کشــور‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۵۵,۴‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش کاالی نفتی نیز میزان تناژ عملکرد ‪ ۱۱‬ماهه بالغ بر ‪ ۷۵‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در بخش کاالهای غیرنفتی در مدت‬ ‫یاد شــده تناژ عملکرد بالغ بر ‪ ۸۰,۴‬میلیون تن بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬علت اصلی کاهش امار عملکرد در‬ ‫حوزه تخلیه و بارگیری در بنادر‪ ،‬شیوع ویروس کرونا و تحریم است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪ 85‬درصد سود کشاورز به جیب اقای دالل می رود‬ ‫ریشه هایپدیدهداللیدرمحصوالتکشاورزی‬ ‫رئیس نظام صنفی کشــاورزی کشور گفت‪ :‬عدم‬ ‫اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ،44‬مدیریت های‬ ‫جزیــره ای و نظام معیــوب توزیع از عمده دالیل‬ ‫ورود گسترده داللی به بخش کشاورزی است که‬ ‫دسترنج کشاورز را به ثمن بخس می خرند و چند‬ ‫برابر قیمت می فروشند‪.‬‬ ‫نفوذ دالالن در بخش کشاورزی که دسترنج تولید‬ ‫کننــدگان را به ثمن بخس خریــداری و پولهای‬ ‫کالنی به جیب می زنند سالهاست ریشه دوانده و‬ ‫تولید را روز به روز ضعیف تر می کند‪ ،‬کشاورزان‬ ‫سال به سال سفره شان تنگ تر و دالالن بر مدل‬ ‫ماشین های لوکسشان اضافه می شود‪.‬‬ ‫فشار دالالن بر بخش کشــاورزی چنان است که‬ ‫گفته می شــود ‪ 85‬درصد سود تولید را به جیب‬ ‫می زنند و تنها ‪ 15‬درصد به جیب کشــاورز می‬ ‫رود تفاوت ‪ 3‬تا ‪ 10‬برابری قیمت از ســر مزرعه تا‬ ‫مصرف کننده هم کامال گویای این مطلب است‪.‬‬ ‫ســود کالن در داللی و واســطه گری در سالهای‬ ‫گذشته بسیاری را که می توانستند چرخ تولید را‬ ‫به حرکت در بیاورند به این ســمت کشانده است‪.‬‬ ‫جوان امروز کار واســطه گری را به کار در مزرعه‬ ‫ابــاء و اجدادی ترجیح می دهنــد‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که امنیت غذایی امروز یک ابــزار تهدید‬ ‫کشورها و نیاز اساسی جمعیت روبه فزون است‪.‬‬ ‫گفت و گویی با محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام‬ ‫صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشــور انجام‬ ‫دادیم و دالیلی داللی و واسطه گری در کشاورزی‬ ‫را بررسی و راهکارهای مقابله را جویا شدیم‪.‬‬ ‫وی سیســتم معیوب توزیع و ضعف ساختاری در‬ ‫صنایع‪ ،‬فراوری و بســته بنــدی و مدیریت های‬ ‫جزیــره ای را مهمترین مشــکالت داللی بخش‬ ‫کشــاورزی عنوان کرد و گفت کــه اگر دولت بر‬ ‫اساس سیاست های کلی اصل ‪ 44‬که به خصوصی‬ ‫سازی تاکید می کند اختیارات بیشتری به بخش‬ ‫خصوصی بدهد بســیاری از این مشکالت برطرف‬ ‫خواهد شــد‪ .‬اگر با حمایت دولت و توسط تشکل‬ ‫هــا و تعاونی های کشــاورزی‪ ،‬هلدینگ هایی راه‬ ‫اندازی شــود که صفر تا ‪ 100‬تولید تا عرضه را به‬ ‫عهده بگیرند این مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫با هم این گفت و گو را می خوانیم‪:‬‬ ‫چرا داللی و واســطه گری در بخش کشــاورزی‬ ‫کشور ما زیاد است تا قیمت محصوالت کشاورزی‬ ‫اینقدر باال برود؟‬ ‫داللی تا اندازه ای در هر شغلی بویژه در کشاورزی‬ ‫برای راه اندازی کارها الزم است‪ .‬اما مشکل اصلی‬ ‫انجاست که بیش از اندازه نفوذ کرده اند و تقریبا‬ ‫در همه بخش ها وجود دارند‪ .‬این شغل ساماندهی‬ ‫نشــده و اصال هویتی ندارد‪ .‬اگر همین االن سری‬ ‫به میــدان میــوه و تره بار مرکزی تهــران بزنید‬ ‫ادم های بســیاری انجا دیده می شود که مشخص‬ ‫نیســت کدام دالل و کدام خریدار است و حداقل‬ ‫یک لباس متحد الشــکل هم ندارند‪ .‬مســاله دوم‬ ‫اینکه همین افــراد مالیات هم پرداخت نمی کنند‬ ‫و ســودهای کالنی به جیب می زننــد به همین‬ ‫دلیل افراد زیادی در بخش کشاورزی هستند که‬ ‫بــه جای تولید به داللــی روی می اورند‪ .‬در یک‬ ‫بررسی مشخص شده حداکثر سهم تولیدکننده از‬ ‫سود تولید ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد است و بقیه به جیب‬ ‫افراد دیگر می رود‪.‬‬ ‫ایا نظام عرضه در کشور مناسب است؟ ایا ضعف‬ ‫در این بخش باعث تشکیل داللی نمی شود؟‬ ‫ نظــام عرضه محصوالت کشــاورزی در کشــور‬ ‫بــه شــدت مشــکل دارد‪ .‬این ضعــف از کمبود‬ ‫زیرساخت ها در صنایع‪ ،‬فراوری و بسته بندی اغاز‬ ‫می شود و کشاورز نمی تواند محصول خود را بسته‬ ‫بندی یا فراوری کند و چون محصوالت فسادپذیر‬ ‫و زمان انبــارداری محدودی دارند کشــاورز می‬ ‫خواهد سریع بفروشــد‪ .‬این لحظه سوء استفاده‬ ‫دالالن اســت و قیمت هر چه باشــد کشاورز می‬ ‫فروشد چون راهی برایش نیست‪.‬‬ ‫اگــر صنایع فراوری و بســته بندی و حتی انبارها‬ ‫کافی باشــد کشــاورز محصول خــود را به جای‬ ‫اینکه به دســت دالل بســپارد در طول سال می‬ ‫فروشد‪،‬مشــکل کشــاورزی خام فروشــی است و‬ ‫کشــاورزان همه محصوالت خود را به صورت خام‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬دیگر اینکه صنایع فراوری و انبارها‬ ‫در فاصله بسیار دوری از زمین های کشاورزی قرار‬ ‫دارنــد که ضعف مالی و درامد کشــاورزان اجازه‬ ‫حمل راحت و اســان را به انها نمی دهد‪ ،‬ضعف‬ ‫درامد مهمترین مشــکل در این بخش است که‬ ‫در ســال های گذشته اگر چه تغییراتی داشته اما‬ ‫خیلی خوب نشده است‪.‬‬ ‫کشاورز بخشی از درامد خود را پیش خور می کند‬ ‫و در زمان برداشت توان بسته بندی و ارسال ان به‬ ‫بازار را ندارد و مجبور می شود به دالالن بفروشد‪.‬‬ ‫بسیاری از کشاورزان حتی برای خرید نهاده خود‬ ‫در مانده اند اگر نهاده به محصول ندهند تولیدشان‬ ‫به شــدت پایین می اید بنابراین دســت به دامن‬ ‫دالالن می شــوند و پول بذر و نهاده خود را از انها‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫ یکــی از راهکارهایــی که از دهه هــا پیش برای‬ ‫توانمندسازی کشــاورزان پیشنهاد می شود ایجاد‬ ‫تعاونی ها و تشــکل های بخش کشاورزی است ایا‬ ‫چنین اقدامی صورت گرفته است؟‬ ‫این راهکار برای افزایش توانمندسازی کشاورزان‬ ‫و باال بردن قدرت چانه زنی انها بسیار موثر است‪.‬‬ ‫تاکنون شــاید هزاران تشــکل هم شــکل گرفته‬ ‫اما دستگاه ها از ظرفیت تشــکل ها و تعاونی های‬ ‫اســتفاده نمی کنند‪ .‬بیــش از ‪ 98‬درصد کارهای‬ ‫کشاورزی توســط بخش خصوصی انجام می شود‬ ‫امــا ‪100‬درصد تصمیم گیری ها بــا بخش دولتی‬ ‫اســت‪ .‬امروز بخش دولتی توان انجــام خیلی از‬ ‫کارها را ندارد و باید برون سپاری کند و این کارها‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫ ایــا فکر می کنیــد تشــکل ها می توانند داللی و‬ ‫واسطه گری را حذف کنند؟‬ ‫بلــه‪ ،‬در صورتی که دولت به این بخش اطمینان‬ ‫کند و از انهــا حمایت کند این تــوان در بخش‬ ‫خصوصی وجود دارد‪ .‬چگونــه می توانید این کار‬ ‫را انجام دهید؟ابتدا بایــد هلدینگ هایی برای هر‬ ‫محصول کشــاورزی ایجاد شــود کــه از ابتدا تا‬ ‫انتهای همــه کارها را انجام دهنــد‪ ،‬باید با تیم‬ ‫بازرگانــی قوی محصول کشــاورزان را خریداری‬ ‫نظام معیوب توزیع‪ ،‬عامل اصلی گرانی مرغ‬ ‫علت اشفتگی بازار میوه؛ عدم اجرای قانون تمرکز‬ ‫متولیواقعیبازارمشخصنیست‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عدم اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات‬ ‫مربوط به بخش کشاورزی را علت اشفتگی بازار میوه دانست‪.‬‬ ‫ذبیح اهلل اعظمی ســاردوئی با انتقاد از افزایــش قیمت میوه در ادامه افزایش‬ ‫قیمت بسیاری از کاالهای اساســی‪ ،‬گفت‪ :‬گرانی و قیمت افسارگسخته میوه‬ ‫در شب عید دالیل متعددی دارد اما یکی از دالیل ان تعلل در خرید میوه از‬ ‫کشــاورز است زمانی که کشاورز برای فروش محصول خود مستاصل بود باید‬ ‫این اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫نماینــده مردم جیرفــت و عنبراباد در مجلس شــورای اســامی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن عدم اجرای قانــون تمرکز وظایف و اختیــارات مربوط به بخش‬ ‫کشاورزی علت دیگر این اشفتگی است چراکه این قانون‪ ،‬مسئولیت واردات‪،‬‬ ‫صادرات و تنظیم بازار میوه و محصوالت کشاورزی را بر عهده جهاد کشاورزی‬ ‫گذاشته است اما رئیس جمهور در پی مصوبه شورای سران قوا این مسئولیت را‬ ‫به وزارت صمت داده لذا اکنون متولی واقعی بازار مشخص نبوده و بازار دچار‬ ‫یک ســردرگمی شده است‪.‬وی با اشــاره به نگرانی مقام معظم رهبری نسبت‬ ‫به گرانی میوه‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین بهترین مســیر برای حمایت از مصرف کننده‬ ‫حمایت از تولیدکننده اســت و فقط در این شرایط می توان از مشکالت عبور‬ ‫کرد‪.‬عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی به نقش دالل ها و واسطه ها در گرانی بازار کاالهای اساسی و‬ ‫این بار بازار میوه اشــاره کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که دست دالن و مافیا از سفره‬ ‫مردم کوتاه نشــود باز هم شــاهد تالطم و افزایش قیمت ها در بازار کاالهای‬ ‫اساســی خواهیم بود هرچند این مهم نیازمند افزایش نظارت ازسوی دولت و‬ ‫مجلس و اجرای قانون تمرکز است‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید اگر قیمت‬ ‫مــرغ به ارز بســتگی دارد‪ ،‬چرا طی ســه ســالی که قیمت‬ ‫ارز‪ ۴۲۰۰‬تومان و ثابت بود‪ ،‬قیمت مرغ چند برابر شده است‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی درباره گرانی مرغ‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید به این‬ ‫پرسش پاسخ دهد که اگر قیمت مرغ به ارز بستگی دارد‪ ،‬چرا‬ ‫طی سه ســالی که قیمت ارز‪ 4200‬تومان و ثابت بود‪ ،‬بهای‬ ‫مرغ چند برابر شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬شــاید اگر ارز ‪ 4200‬تومانی از بودجه حذف‬ ‫می شــد‪ ،‬شوکی در قیمت ها ایجاد می شد اما در حال حاضر‬ ‫مشکل اصلی نظام توزیع اســت که باید دولت ان را اصالح‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این نماینــده مردم در مجلس یازدهم با اشــاره به ضرورت‬ ‫حذف دالالن و ســوداگران از بازار‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت از یک‬ ‫ســو باید ســازوکاری فراهم کند که از ضرر تولیدکنندگان‬ ‫جلوگیری کند و از ســوی دیگر مصرف کننــدگان به ویژه‬ ‫اقشار ضعیف جامعه توانایی خرید کاالهای اساسی را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلــس تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولیدکننده همیشــه مظلوم بوده و سود اصلی در هر صنفی‬ ‫در جیب واســطه و دالل می رود که دولت باید با ساماندهی‬ ‫زنجیره توزیع نه تنها زمینــه کاهش قیمت کاالها را فراهم‬ ‫کند بلکه از تولیدکنندگان نیز حمایت کند‪.‬‬ ‫کرده و پس از فراوری و بسته بندی به بازار عرضه‬ ‫کنند‪ .‬با این روش ســرمایه های بخش خصوصی‬ ‫تجمیع و از اعتبارات دولتی هم استفاده می شود‪.‬‬ ‫حتی دولــت قراردادهایی با شــرکت هلدینگ‬ ‫می بندد و همه محصول انها را خریداری می کند‪.‬‬ ‫ ایا منظور شــما زنجیره ارزش و تولید است که به‬ ‫درستی اجرا نمی شــود؟ بله همینطور است‪ .‬باید‬ ‫تولید به صورت زنجیره مدیریت شــود‪ .‬حلقه های‬ ‫یک زنجیر نباید سســت باشــد حتی یک حلقه‬ ‫سســت می تواند موجب پارگی تمام زنجیر بشود‪.‬‬ ‫اکنون در بســیاری از محصــوالت علیرغم تولید‬ ‫کافی قیمت ها باال است مثال تولید میوه در کشور‬ ‫باالست سرانه تولید ‪ 200‬کیلوگرم است یا ساالنه‬ ‫‪ 2.7‬میلیــون تن مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ‬ ‫تولید می شود که حتی ظرفیت صادرات داریم اما‬ ‫قیمت ها باال اســت‪ .‬به خاطر اینکــه زنجیره های‬ ‫تولیــد ایراد دارند‪ .‬این زنجیره هــا قبل از تولید و‬ ‫تا رسیدن به دســت مصرف کننده اغاز می شود‪.‬‬ ‫یعنی باید نهاده ها به درستی تامین شود‪ ،‬تولید با‬ ‫راندمان باال انجام شود و از بازار هم حمایت شده‬ ‫و صنایع و فراوری کافی هم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ شما به مشکل تشکل ها و تعاونی ها اشاره کردید‬ ‫چرا دولت این اختیارات را به تشکل ها نمی دهد؟‬ ‫نخســت اینکه عده ای ســودجو هســتند حاضر‬ ‫نیستند از سود واردات چشم پوشی کنند و اجازه‬ ‫این کارها را به بخــش خصوصی نمی دهند‪ .‬دوم‬ ‫اینکه احساس قدرت در بین دولتی ها وجود دارد‬ ‫و فکر می کنند اگر این کار برون ســپاری شــود‬ ‫قدرت انها تضعیف خواهد شد‪.‬‬ ‫مردم کاالهای اساسی را با وجود تخصیص ارز دولتی‬ ‫چندبرابرقیمتواقعیمی خرند‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شــرایط کنونی عدم‬ ‫ت صمــت عامل تداوم گرانی ها‬ ‫ک مرکزی و گمرگ با وزار ‬ ‫همکاری بانــ ‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود تخصیــص ارز دولتی‪ ،‬مردم کاالهــا را چند برابر‬ ‫قیمت واقعی خریداری می کنند‪.‬مجتبی توانگر درباره نشســت فوق العاده‬ ‫کمیســیون اقتصادی با وزیرصمت گفت‪ :‬در شرایط کنونی عدم همکاری‬ ‫ت صمت عامل تداوم گرانی ها است و با وجود‬ ‫ک مرکزی و گمرگ با وزار ‬ ‫بان ‬ ‫تخصیــص ارز دولتی‪ ،‬مردم کاالها را چند برابــر قیمت واقعی خریداری‬ ‫می کنند‪.‬نماینده مردم تهران‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تاکید شد که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در مقطع فعلی بجای افتتاح پروژه ها‪ ،‬قیمت های کاالهای اساسی‬ ‫را مهار کند‪ ،‬افزود‪ :‬در نشســت فوق العاده کمیسوین اقتصادی مقرر شد‬ ‫کمیسیون مشترک تنظیم بازار با حضور نمایندگان وزارت صمت و دو نفر‬ ‫از نمایندگان کمیســیون اقتصادی(بنده و حسن پور) تشکیل شود‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه مجلس اماده همکاری برای کمک به تنظیم بازار است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬با عرضه ســریع کاالهای موجود در انبارهــا به ویژه انچه در اختیار‬ ‫دولت اســت‪ ،‬در بازار ترخیص فوری کاالهای موجود در گمرکات شاهد‬ ‫کاهش قیمت خواهیم بود‪ .‬همچنین نیاز بازار در زمین ه میوه جاتی که در‬ ‫ســردخانه ها وجود دارد‪ ،‬به نحوی تامین شود که شاهد فراوانی و کاهش‬ ‫قیمت در بازار باشــیم‪.‬عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس تصریح کرد‪:‬‬ ‫نشست های مشــترک با حضور معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اعضای کمیسیون اقتصادی و اتاق ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه می یابد‬ ‫تا شاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم‪.‬‬ ‫باگذشتنیمقرنفعالیت‬ ‫کمبودامکاناتزیربناییدرشهرکهایصنعتی‬ ‫با گذشت نیم قرن از شکل گیری نواحی صنعتی‬ ‫در کشور‪ ،‬شــهرک های صنعتی همچنان درگیر‬ ‫ایجاد امکانــات زیربنایی هســتند‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که این نواحــی از پتانســیل باالیی برای‬ ‫ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده در اقتصاد کشــور‬ ‫برخوردارند و توجه بــه انها می تواند عاملی برای‬ ‫تحقق جهش تولید باشد‪.‬‬ ‫شــهرک های صنعتی سالهاســت کــه با هدف‬ ‫تجمع واحدهای صنعتــی کنار یکدیگر به منظور‬ ‫برخورداری مناســب از امکانات زیربنایی و انرژی‬ ‫در نقاط مختلف کشور ایجاد شده اند اما با وجود‬ ‫تعهداتی که در این زمینه بر عهده دولت اســت‪،‬‬ ‫فعاالن صنعتی در این شهرک ها همچنان از نبود‬ ‫امکانات زیرســاختی و بروز مشکالت ناشی از ان‬ ‫گالیه دارند‪ .‬مشــکالتی که عالوه بر کاهش تولید‬ ‫کارخانه ها باعث راکد ماندن طرح های توسعه ای‬ ‫واحدهای تولیدی نیز شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که بیش از نیم قرن از شکل‬ ‫گیری نواحی صنعتی در کشور می گذرد و تاکنون‬ ‫ایجاد ‪ 996‬شــهرکها و نواحی صنعتی به تصویب‬ ‫رسیده که ‪ 822‬مورد ان عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫در این خصوص علی رسولیان‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪:‬‬ ‫فعال ســازی واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد‬ ‫در کشــور از سوی ‪ ۵۰۰‬مشــاور بخش خصوصی‬ ‫و دانشــگاه ها مورد ارزیابی قــرار می گیرد تا این‬ ‫واحد ها پس از بررســی و رفع مشکالت به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای افزایش ســرمایه گذاری و‬ ‫ایجاد واحدهای صنعتی در کشور اقدامات مهمی‬ ‫صورت گرفته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تا کنون نزدیک به ‪۹‬‬ ‫هزار قرارداد واگذاری زمین برای ایجاد واحدهای‬ ‫تولیدی در کشــور منعقد شده که نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های‬ ‫الزم برای فعــاالن اقتصادی بخــش خصوصی و‬ ‫حمایت از بهره برداری و فعالیت در شــهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با برنامه های مختلفی که برای‬ ‫فعال ســاختن چرخه صنعت کشور درحال اجرا‬ ‫است‪ ،‬امسال عالوه بر بازگشــت این تعداد واحد‬ ‫راکد به چرخه تولید‪ ،‬تقاضا برای ســرمای ه گذاری‬ ‫نیز در شهرک های صنعتی کشــور دو برابر شده‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال اینده‬ ‫کمک های خوبی در نظر گرفته شده است تا بتوان‬ ‫زیرســاخت های الزم را در شــهرک های صنعتی‬ ‫کشــور تامین کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در زمینه تامین‬ ‫برق و گاز توســط دستگاه های خدمات رسان‪ ،‬به‬ ‫هر میــزان ارائه خدمات انجام شــود‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫تامین منابع توسط شــرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان ها انجام می گیرد‪.‬‬ ‫رســولیان اضافه کرد‪ :‬هزار و ‪ ۴۳۷‬واحد صنعتی‬ ‫راکد و نیمه فعال در ســطح کشــور که به چرخه‬ ‫تولید بازگشــته اند کــه امیدواریم بــا همکاری‬ ‫دســتگاه قضایی‪ ،‬نظام بانکی و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫گستره بازگشــت واحد های راکد و نیمه فعال به‬ ‫مدار تولید را توســعه دهیم‪.‬داود نــوده فراهانی‪،‬‬ ‫عضو هیئت مدیره شــهرک صنعتی شــمس اباد‬ ‫نیز در خصوص وضعیت فعالیت در شــهرک های‬ ‫صنعتی اظهار داشــت‪ :‬در شهرک صنعتی شمس‬ ‫اباد حدود ‪ ۲۴‬درصد واحد های نیمه فعال یا غیر‬ ‫فعــال داریم و واحد های فعال هم با تمام ظرفیت‬ ‫کار نمی کنند‪.‬وی افزود‪ :‬در شهرک صنعتی شمس‬ ‫اباد حدود ‪ 40‬هزار نیروی انسانی داریم که از این‬ ‫تعداد قابلیت افزایش تا ‪ 100‬هزار نفر را داشــت‬ ‫ولی به دلیل مشکالت این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫نوده فراهانی با اشاره به مشکل کمبود تامین برق‬ ‫در شهرک های صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬البته موضوع اصلی‬ ‫صرفاً قطعی برق در شــهرک های صنعتی نیست‬ ‫بلکه نگــرش ما به واحد هــای صنعتی کوچک و‬ ‫متوســط واقع بینانه نیست‪.‬وی گفت‪ :‬در شهرک‬ ‫صنعتی شــمس اباد میزان برق که فروخته شده‬ ‫اســت با برق نصب شــده تفاوت یک به سه دارد‬ ‫یعنی ‪ ۱۹۰‬مگاوات برق نصب شــده اســت‪ ،‬ولی‬ ‫‪ ۳۵۰‬مــگاوات را بــا اینکه پــول ان را از صاحب‬ ‫صنعت گرفته شده‪ ،‬ولی هنوز برق ان وصل نشده‬ ‫اســت‪.‬عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‬ ‫اباد با اشــاره بــه اینکه هر زمانی که با مشــکل‬ ‫کمبود برق مواجه می شــویم ســراغ قطعی برق‬ ‫واحد صنعتی می رویم‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر این قطعی ها‬ ‫هــم بدون هماهنگی اتفاق می افتد و بعد از اینکه‬ ‫انتقاد می شود هماهنگی می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در دفترچه قــرارداد برای بهره برداری‬ ‫واحد های تولیــدی‪ ،‬تعهدات صنعتگر دارای زمان‬ ‫است یعنی اگر تا تاریخ مقرر کارخانه ایجاد نشود‬ ‫خلع ید می شود‪ ،‬ولی تعهدات سازمان شهرک های‬ ‫صنعتی و ســازمان های خدمات رســان مشمول‬ ‫زمان نیســت‪.‬عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی‬ ‫شــمس اباد افزود‪ :‬برخی کارخانه ها ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫فعال هســتند و قطعی برق به ان ها اسیب جدی‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫وی درباره مشــکالت اب شهرک های صنعتی هم‬ ‫گفت‪ :‬اب شــهرک شمس اباد ‪ ۱۳۰‬لیتر در ثانیه‬ ‫تامین شــده اســت و ‪ ۲۷۰‬لیتر در ثانیه کسری‬ ‫داریم که تعهد ان حدود ‪ ۴۰۰‬لیتر در ثانیه بوده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫معاون امور شعب و استان ها‪:‬‬ ‫‪4142‬‬ ‫شماره‪4030‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫‪ 22‬ابان‬ ‫شنبه‪20‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫چهار‬ ‫ویژگیهای مهم و الزامات جدید قانون صدور چک‬ ‫پاسخگوییدقیقبهمشتریانازاصلیترینبرنامههایبانکتوسعهتعاون‬ ‫معاون امور اســتانها و شعب بانک توسعه تعاون در‬ ‫جلسه هم اندیشی اجرای قانون جدید چک‪ ،‬ضمن‬ ‫تشــریح جزئیات اجرایی‪ ،‬بــر رعایت دقیق موازین‬ ‫قانــون جدید و ارائه اطالعات درســت‪ ،‬به هنگام و‬ ‫دقیق به مشتریان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬سعید‬ ‫معادی در نشست هم اندیشی که به منظور تشریح‬ ‫ابعاد مختلف قانــون چک و فرایندهای اجرایی ان‬ ‫در بانک توســعه تعاون برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به فراهم ســازی زیرســاختهای فنــی و ابزارهای‬ ‫دسترســی به ثبت صدور‪ ،‬تائیــد و انتقال چک در‬ ‫سامانه های مدرن بانک توســعه تعاون‪ ،‬هم اینک‬ ‫پاسخگویی به ســواالت و ابهامات عموم مشتریان‬ ‫و ذینفعــان در خصوص این قانــون و فرایندهای‬ ‫اجرایی ان مهمترین دســتور کار همکاران شــعب‬ ‫بانک توسعه تعاون خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر ضرورت اطالع و اشــراف کامل‬ ‫عموم همکاران از جزئیــات و بندهای مختلف این‬ ‫قانون‪ ،‬بر اهمیت اگاهی بخشــی دقیق به مشتریان‬ ‫و راهبــری همه خدمات گیرندگان و ذینفعان برای‬ ‫انجام صحیــح و بدون مشــکل فرایندهای قانون‬ ‫جدید چک تاکید کرد‪.‬معاون امور استان ها و شعب‬ ‫بانک توســعه تعاون با اشــاره به اهمیت تغییرات‬ ‫صورت گرفته در مبــادالت تجاری با ابزار چک در‬ ‫اکو سیســتم بانکی و اقتصادی کشور‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫عصر حاضر دوران عدم قطعیت اســت و ســرعت‬ ‫شتابان رشــد فناوری و ظهور فناوری های مدرن‪،‬‬ ‫تحوالت گســترده ای در صنعــت بانکداری ایجاد‬ ‫کرده و چاره ای نیست جز اینکه برای همگام شدن‬ ‫بــا این تحوالت‪ ،‬به طور مســتمر دانش و تخصص‬ ‫فردی و کاربردی خود را به روز کنیم‪.‬‬ ‫معادی ضمن توجه دادن به ظرفیت های مهم مالی‬ ‫و مبادلــه ای چک در نظام پولی و بانکی کشــور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل وجود برخی موانع و خالها‬ ‫در گذشــته و ضرورتهای حاکم بر فضای مبادالت‬ ‫با چک‪ ،‬ایــن ابزار حیاتی به جای اثربخشــی و به‬ ‫کارگیری ظرفیــت ها برای تســهیل مبادالت‪ ،‬به‬ ‫ابزاری بی پشتوانه در فضای اقتصادی کشور تبدیل‬ ‫شــده و معضالت ناشــی از چک های برگشتی و‬ ‫اسیب های مترتب بر ان‪ ،‬قانونگذار را وادار به تغییر‬ ‫روش های اجرا و تقویت این ابزار مالی نموده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬راهکارهای پیش بینی شده در‬ ‫قانون جدید چک‪ ،‬شــیوه ای برای بهبود‪ ،‬بازنگری‬ ‫و بازمهندســی این ابزار مالی اســت‪ ،‬اگرچه شاید‬ ‫در ابتدا دشــواری هایی نیز برای استفاده عموم به‬ ‫همراه داشــته باشــد اما قطعا بعد از اجرای کامل‪،‬‬ ‫برکات و تاثیرات موثر ان بر نظام پولی و اقتصادی‬ ‫کشور مشهود خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون امور استان ها و شعب بانک توسعه تعاون با‬ ‫تاکید بر اینکه درک و اشــراف کامل همه همکاران‬ ‫در شــعب نســبت به جزئیات اجرایی این قانون و‬ ‫تسلط بر اجرا از مهمترین انتظارات از ایشان است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انتقال و گردش صحیح اطالعات درباره‬ ‫فرایندهای اجرایی قانون چک و به تبع ان تنویر و‬ ‫راهبری مشتریان برای انجام بدون مشکل و فراهم‬ ‫ســازی امکان مهارت افزایی برای عموم ذینفعان‪،‬‬ ‫از مهمترین راهبردهای بانک توســعه تعاون برای‬ ‫اجرای صحیح قانون جدید چک در شــبکه بانکی‬ ‫است‪.‬گفتنی است در این نشست که محمدی‪ ،‬مدیر‬ ‫امور شــعب و جمعی از مدیران صف و ستاد بانک‬ ‫توسعه تعاون به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس‬ ‫از شعب سراسر کشور حضور داشتند‪ ،‬شهرام بخشا‬ ‫رییس اداره کل روابط عمومی بانک توســعه تعاون‬ ‫با تشریح مختصات این قانون جدید‪ ،‬نحوه استفاده‬ ‫از سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون برای‬ ‫ثبت صدور‪ ،‬تائید و انتقال چک را تشریح کرد و به‬ ‫سواالت همکاران در این خصوص پاسخ گفت‪.‬‬ ‫در گفت وگو با مدیرعامل بانک مهر ایران مطرح شد‬ ‫دستاوردنخستینبانکقرض الحسنهایراندرحوزهنسبتمطالبات‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت‪ :‬نکته‬ ‫جالب درباره بانک نسبت پایین مطالبات است و در‬ ‫طول سال های گذشــته معوقات ما زیر یک درصد‬ ‫بوده و این برای بانک مهر ایران یک دستاورد بزرگ‬ ‫اســت‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬هر چند الگوی کالســیک بانکداری در‬ ‫کشــور ما عبارت اســت از جمع اوری منابع خرد و‬ ‫پرداخت تسهیالت کالن و بانک ها به طور کلی عالقه‬ ‫کمتری به پرداخت تسهیالت خرد دارند‪ ،‬اما بانک‬ ‫مهــر ایران کام ً‬ ‫ال در حوزه بانکــداری خرد فعالیت‬ ‫می کند و اساســاً پرداخت تسهیالت کالن در این‬ ‫بانک موضوعیتی ندارد‪ .‬هر چند تعداد تســهیالت‬ ‫پرداختی بانک مهر ایران عدد چشــمگیری است‪،‬‬ ‫امــا این بانــک پایین ترین نســبت مطالبات را در‬ ‫بین بانک های کشــور دارد؛ عددی که حتی نسبت‬ ‫بــه خیلی از بانک های خارجی نیز بی نظیر اســت‪.‬‬ ‫دکتــر مرتضی اکبری‪ ،‬مدیرعامــل بانک مهر ایران‬ ‫در این رابطه می گوید‪« :‬نکتــه جالب درباره بانک‬ ‫قرض الحســنه مهر ایران‪ ،‬نســبت پایین مطالبات‬ ‫اســت‪ .‬در طول سال های گذشــته معوقات ما زیر‬ ‫یــک درصد بوده و این برای بانــک مهر ایران یک‬ ‫دستاورد بزرگ اســت‪ .‬تمام تالش بانک این است‬ ‫که همواره بتواند این نســبت را زیر یک درصد نگه‬ ‫دارد‪ ».‬اکبری در رابطه با چالش های پیش رو برای‬ ‫بسط قرض الحسنه کشور نیز این طور اظهار می کند‪:‬‬ ‫«تورم برای قرض الحســنه افت است‪ .‬تا زمانی که‬ ‫تورم در کشور وجود داشته باشد‪ ،‬نمی توانیم انتظار‬ ‫داشته باشــیم که بحث قرض الحســنه در جامعه‬ ‫گســترش یافته و اعتماد مردم به ان جلب شــود‪.‬‬ ‫این به خود فرهنگ قرض الحســنه ربطی ندارد و‬ ‫به اقتصاد ما مربوط اســت‪ .‬باید به سمتی برویم که‬ ‫تــورم به تدریج تک رقمی شــود‪ .‬ان زمان می توان‬ ‫انتظار داشت که حجم باالی منابع کشور به سمت‬ ‫قرض الحســنه سوق پیدا کند‪ .‬الزمه ترویج فرهنگ‬ ‫قرض الحسنه کنترل تورم است‪».‬‬ ‫با این پرســش اغاز کنیم که اساســاً جامعه ما از‬ ‫بُعــد فرهنگی چــه وضعیتی در اســتفاده از عقد‬ ‫قرض الحســنه دارد و ایــن موضــوع در بین احاد‬ ‫جامعه تا چه حد نهادینه شده است؟‬ ‫قرض الحسنه در ذات و اعتقادات مردم ایران نهفته‬ ‫است و بحث فرهنگ قرض الحســنه از گذشته در‬ ‫بین مردم بازار وجود داشــته اســت‪ .‬این موضوع‬ ‫هنوز هم تداوم دارد و شــاهد رشــد ان هستیم و‬ ‫صندوق هایی مثل صندوق های خانوادگی و محلی‬ ‫مبتنی بر اعتماد و برای رفع نیازهای ضروری مردم‬ ‫شکل گرفته اند‪ .‬این صندوق ها می تواند کمک خوبی‬ ‫برای خانواده ها باشــد‪ ،‬در زمانی که دچار کســری‬ ‫پولی می شوند و نیاز است که بخشی از نیازهایشان‬ ‫را فورا ً برطرف کننــد‪ .‬البته این موضوع که در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته فرهنگ قرض الحسنه از باب حاکمیتی‬ ‫و اداری و همچنیــن از این نظر که قرض الحســنه‬ ‫عقدی است که پایه شــرعی و اسالمی دارد چقدر‬ ‫توانسته در ساختار قانونی کشور گسترش پیدا کند‪،‬‬ ‫جای پرسش اســت‪ .‬فرهنگ قرض الحسنه در این‬ ‫حوزه خیلی نتوانســته موفقیت امیز باشد‪ .‬دلیلش‬ ‫هم به این موضوع بر می گردد که شــرایط تورمی‬ ‫بر اقتصاد کشــور حاکم بوده و نرخ سود بانکی که‬ ‫جذب منابع‪ ،‬رعایت اصل‬ ‫شفافیت و بهبود کفایت سرمایه‬ ‫عضــو هیات مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشــت‪ :‬نظام برنامه ریزی و‬ ‫استراتژی بانک صنعت و معدن برای سال اتی بر افزایش جذب منابع‪ ،‬شفافیت‬ ‫تر شــدن صورتهای مالی و بهبود کفایت سرمایه تاکید دارد‪.‬به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی بانک صنعت و معدن‪ ،‬وی در همایش سراسری مدیران این بانک‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از اصلی ترین سیاست های اعتباری بانک موضوع بانکداری‬ ‫دیجیتال و محصوالت دیجیتالی است که حرکت به سمت تحقق ان در فضای‬ ‫رقابتی امروز یک ضرورت است‪.‬وی افزود‪ :‬در برنامه راهبردی پنج ساله بانک‬ ‫که از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان ‪ ۱۴۰۴‬تدوین شده است به موضوعات مهمی‬ ‫همچون تحول دیجیتال‪ ،‬تامین منابع از مسیرهای جدید مانند سهامداری شرکت های تامین سرمایه و بانکداری‬ ‫شرکتی توجه ویژه ای شده است‪.‬دکتر خورسندیان عنوان داشت‪ :‬با رونمایی از محصوالت و خدمات نوین این بانک‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در ســال جاری‪ ،‬تجربه دیجیتال مشتریان در زمینه خدمات بانکی افزایش‬ ‫یافته و درصدد هســتیم با ایجاد زیرساخت های الزم و نیازسنجی مناسب و معرفی و ارائه محصوالت و خدمات‬ ‫بیشتر در راستای تحقق کامل بانکداری دیجیتال گام برداریم‪.‬‬ ‫وب سایت جدید پست بانک ایران با‬ ‫حضوردکتربهزادشیریرونماییشد‬ ‫ائین بهره برداری از وب ســایت جدید پســت بانــک ایران با حضور‬ ‫دکترشیری مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران امور و‬ ‫همچنین حضور انالین روســای ستادی و مدیران اجرایی استان ها و‬ ‫مناطق تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران‪ ،‬دکتر شیری در این مراسم‬ ‫با تبریک فرارســیدن عید مبعث به خانواده بزرگ بانک و قدردانی از‬ ‫زحمــات و تالش های معاونت فناوری اطالعــات و ادارات کل روابط‬ ‫عمومی و بازاریابی در فرایند طراحی وب ســایت جدید بانک اظهار داشــت‪ :‬با توجه به رسالت خدمت‬ ‫رسانی این بانک در سطح کشــور و همچنین ضرورت ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیکی به ویژه در‬ ‫مناطق کم برخوردار و روســتایی‪ ،‬ســامانه بانک از نظر محتوایی به روز رســانی و به سامانه ای پویا و‬ ‫منطبق با فناوری های روز تبدیل شده است‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫ول‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اجاره غرفه های تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫قاعدتاً مبتنی بر تورم تعریف می شــود‪ ،‬به بسیاری‬ ‫از مــردم این اجــازه را نمی داده اســت که منابع‬ ‫خود را به صورت قرض الحســنه در اختیار بانک ها‬ ‫قــرار دهند‪ .‬یعنی علت این نیســت کــه مردم به‬ ‫قرض الحســنه اعتقاد نداشته اند‪ ،‬بلکه این مسئله را‬ ‫نیــز باید نظر گرفت که در فرهنگ قرض الحســنه‬ ‫گفته شــده ســود نگیرید‪ ،‬اما معنایش این نیست‬ ‫که زیان هم بدهید‪ .‬زمانی که نرخ تورم در کشــور‬ ‫ما ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد اســت‪ ،‬مفهومش این است که‬ ‫اگر فردی پولی را قرض دهد و ســودی هم نگیرد‪،‬‬ ‫در انتها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ضرر کرده اســت‪ .‬همین‬ ‫موضوع از نظر ســاختاری باعث شــده که فرهنگ‬ ‫قرض الحسنه در ســطح کالن گسترش پیدا نکند‪.‬‬ ‫موضــوع بعدی هم به قوانین ما بر می گردد و اینکه‬ ‫قوانین تا چه حد از ایــن موضوع حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫اگر به قوانینی که هر ســاله تدوین می شوند دقت‬ ‫کنید‪ ،‬در بودجه فقط تکلیف در بحث قرض الحسنه‬ ‫تعریف می شود و هیچ قانونی به طور شفاف مطرح‬ ‫نمی کند که برای افزایش منابع قرض الحســنه چه‬ ‫باید کرد تا مردم به بانک های قرض الحســنه روی‬ ‫بیاورند و عقد قرض الحســنه در بانک های کشــور‬ ‫گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫بانک سپه به منظور اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص الزامات‬ ‫جدید قانون چک جزئیات قانون اصالح قانون صدور چک را در سایت‬ ‫بانک منتشر کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه‪ ،‬قانون اصالح قانون صدور‬ ‫چک با هدف اعتبار بخشــی به چک و به حداقل رساندن صدور چک‬ ‫بالمحل در ســال ‪ ۱۳۹۷‬توسط مجلس شــورای اسالمی به تصویب‬ ‫رسید و از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫در ایــن قانون نحوه صدور‪ ،‬دریافت و انتقال چک تغییراتی داشــته و‬ ‫افــرادی که مبادالت خود را با چک انجــام می دهند تکالیفی برعهده‬ ‫دارند‪ .‬صادرکننده چک باید مندرجات چک شــامل تاریخ سررســید‪ ،‬مبلغ و اطالعات هویتی ذینفع را‬ ‫عالوه بر اینکه در برگ چک درج می کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند‪ .‬همچنین ذینفع چک نیز هنگام‬ ‫دریافت برگ چک باید مندرجات ان را در سامانه صیاد‪ ،‬استعالم و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد‪.‬‬ ‫اشــخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشــت نویسی چک ندارند و باید اطالعات‬ ‫هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند‪.‬‬ ‫شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 8246/1477‬مورخه ‪ 99/11/4‬شورای اسالمی شهر ورامین‪ ،‬موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص‬ ‫حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده ( ‪ )13‬ایین نامه مالی شهرداریها و بند ‪ 2‬مصوبه شماره ‪ 74‬مورخ ‪ 1399/08/10‬شورای اسالمی شهر بندرترکمن نسبت‬ ‫به واگذاری یازده (‪ )11‬واحد تجاری به مدت یک سال به صورت استیجاری طبق شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن‪ -‬خیابان شهرداری ‪ -‬شهرداری‬ ‫بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ 5 :‬درصد قیمت پایه کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه‪ :‬چهارشنبه مورخ ‪1399 / 12 / 13‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ‪1399 / 12 / 20‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬بعد از ظهر سه شنبه ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 13‬بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 27‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضا و ضمیمه پیشنهاد‬ ‫کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات ( الف‪ ،‬ب) در سامانه ستاد اقدام و پاکت ( الف) را تا تاریخ ‪ 1399 /12 / 26‬به واحد امور قراردادهای‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه‪1399/12/13 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫نوع کاربری‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره یک باب غرفه واقع در ساختمان مرکزی حمل ونقل بار و مسافر‬ ‫ارائه خدمات الکترونیک‬ ‫ داوطلبان می توانند ظرف مدت ‪ 1۵‬روز کاری از انتشار اگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی‬‫‪ www.e-varamin.ir‬شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ ۳6242۵2۵ - 7 :‬داخلی ‪۳66 - ۳64‬‬ ‫_ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫_ هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود‬ ‫_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط مزایده موجود می باشد ‪.‬‬ ‫انتشار نوبت اول ‪1۳99/12/20:‬‬ ‫انتشار نوبت دوم ‪1۳99/12/27 :‬‬ ‫دهقان ‪ -‬شهردار ورامین‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره های ‪ 99/64‬و ‪ 99/65‬و ‪99/66‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره های ‪ 99/27‬و ‪99/58‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه‪/‬پروژه های با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید ‪:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه ‪ -‬شماره مناقصه‬ ‫صالحیت‬ ‫براورد اولیه(مبالغ به ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (مبالغ به ریال)‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهاد‬ ‫بازگشایی پاکات ساعت‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫واریانت پیچ شرشره شهرستان کوهدشت‪99/64 -‬‬ ‫رتبه‪5‬راه و ترابری‬ ‫‪7/762/797/762‬‬ ‫‪388/139/888‬‬ ‫‪99/12/26‬‬ ‫‪1400/01/07‬‬ ‫‪1400/01/08‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعریض و بهسازی روستای کت کن ‪ -‬گراب ‪99/65‬‬ ‫رتبه‪5‬راه و ترابری‬ ‫‪17/719/164/276‬‬ ‫‪885/958/214‬‬ ‫‪99/12/26‬‬ ‫‪1400/01/07‬‬ ‫‪1400/01/08‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعریض و بهسازی تقاطع کوهنانی‪-‬کوهنانی ‪99/66‬‬ ‫رتبه‪5‬راه و ترابری‬ ‫‪20/382/858/112‬‬ ‫‪1/019/142/906‬‬ ‫‪99/12/26‬‬ ‫‪1400/01/07‬‬ ‫‪1400/01/08‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه ‪ -‬شماره مناقصه‬ ‫صالحیت‬ ‫براورد اولیه(مبالغ به ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (مبالغ به ریال)‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهاد‬ ‫بازگشایی پاکات ساعت‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اسفالت محور بزنوید‪ -‬امام زاده محمدبن حسن شهرستان الیگودرز‪99/27 -‬‬ ‫رتبه‪5‬راه و ترابری‬ ‫‪49/918/196/657‬‬ ‫‪2/495/909/833‬‬ ‫‪99/12/26‬‬ ‫‪1400/01/07‬‬ ‫‪1400/01/08‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه ‪ -‬شماره مناقصه‬ ‫صالحیت‬ ‫براورد اولیه(مبالغ به ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (مبالغ به ریال)‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهاد‬ ‫بازگشایی پاکات ساعت‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای برق رسانی و روشنایی تونل ابسرده‪99/58 -‬‬ ‫رتبه‪5‬نیرو‬ ‫‪2/273/398/267‬‬ ‫‪113/669/914‬‬ ‫‪99/12/26‬‬ ‫‪1400/01/07‬‬ ‫‪1400/01/08‬‬ ‫* چنانچه قیمت پیشنهادی پیمانکار فراتر ازظرفیت مجاز رتبه ‪ 5‬رشته مربوطه باشد‪،‬پیمانکار میبایست دارای صالحیت رتبه باالتر (رتبه ‪ )4‬باشد‪.‬‬ ‫* پیمانکاران دارای صالحیت به شرط داشتن ظرفیت ازاد(تعدادی وریالی)ونیزمعتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجارمیتواننددراین مناقصه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫* میزان سپرده شرکت در مناقصه مطابق ستون شماره ‪ 5‬جدول فوق بایستی بصورت تضامین قابل قبول ذکرشده در ایین نامه تضامین دولتی و مطابق با عنوان مناقصه مذکوربامدت اعتبار‪ 3‬ماه وقابل تمدیدتا‪3‬ماه دیگربرای ضمانتنامه بانکی ویافیش واریزی به حساب‬ ‫شماره ‪ 4166063752736249‬شبا ‪ IR 610100004166063752736249‬نزد بانک ملی مرکزی شهرستان خرم اباد به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان و شرایط قید شده درقسمت محتویات پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد‪.‬به پیشنهادهای فاقدسپرده‪،‬سپرده های‬ ‫مخدوش‪،‬سپرده های کمترازمیزان مقرر‪،‬چک شخصی ونظایر ان ترتیب اثرداده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* محل و زمان دریافت اسناد ‪ :‬متقاضیان می توانند از مورخ ‪ 1399/12/20‬حداکثر تا مورخ ‪ 1399/12/26‬از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir :‬وپاکات الف عالوه بر بارگذاری درسامانه مذکور باید بصورت فیزیکی به ادرس خرم اباد‪ -‬بلوار بهارستان‪-‬‬ ‫جنب سیلو‪-‬کدپستی‪ - 6819613831‬دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان ارسال گردد‪.‬‬ ‫* کلیه متقاضیانی که اسنادومدارک الزم و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه ستاد بارگذاری کرده اند ‪ ،‬می توانند در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫* به پیشنهادهای فاقدامضاء‪،‬مشروط‪،‬مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شودترتیب اثر داده نخواهد شد (مهروامضاء کلیه اسناد الزامیست)‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬درصورت ابهام در اسناد و هرگونه سوال با اداره پیمان و رسیدگی اداره کل فوق الذکر هماهنگ گردد‪.‬‬ ‫* کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی ‪1399/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول اگهی ‪1399/12/19 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4142‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره مندی‪ ۹۶‬درصدی روستاهای اردبیل از گاز طبیعی‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از گازرسانی به بیش از ‪ ۱۹‬هزار مشترک جدید در این استان و‬ ‫بهره مندی ‪ ۹۶‬درصدی روستاهای اردبیل از گاز طبیعی خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سردار اســماعیلی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۲۲۱‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۶‬متر شبکه گاز طبیعی به شبکه سراسری گاز متصل شده‪ ،‬گفت‪ :‬با حساب این مقدار شبکه گذاری‬ ‫در استان‪ ،‬شبکه توزیع گاز طبیعی از ابتدای تاسیس تاکنون به بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۴۷‬کیلومتر رسیده‬ ‫که از این مقدار بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۴۹‬کیلومتر شبکه گذاری در شهرها و بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۹۸‬کیلومتر‬ ‫شبکه گذاری در روستاهای استان اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این حجم شــبکه گذاری در استان در سال ‪ ۹۹‬و تا پایان بهمن ماه برای گازرسانی به‬ ‫‪ ۶۲‬روســتا و تعداد ‪ ۵۷‬واحد صنعتی انجام شــده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مقدار شبکه گذاری نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال ‪ ۶ ،۹۸‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل افزود‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون همچنین ‪ ۱۹۲۱۱‬مشترک جدید‬ ‫گاز طبیعی در استان به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی افزوده شده که با حساب این تعداد مشترک‬ ‫جذب شــده در استان‪ ،‬تعداد کل مشترکان گاز طبیعی اســتان اردبیل به بیش از ‪ ۵۰۸‬هزار مشترک‬ ‫رسید که از این تعداد بیش از ‪ ۳۷۲‬هزار مشترک در شهرها و بیش از ‪ ۱۳۶‬هزار مشترک در روستاهای‬ ‫استان از گاز طبیعی بهره مند شدند‪.‬‬ ‫اســماعیلی با بیان اینکه بیش از ‪ ۶۲‬درصد اشــتراک های جدید مربوط به شهرهای استان بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شهرهای اردبیل و پارس اباد به ترتیب دارای بیشترین تعداد مشترکان جدید گاز امسال هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شــهری ‪ ۱۰۰‬درصد و در جمعیت روستایی ‪۹۶‬‬ ‫درصد است و تا پایان سال اینده نیز با بهره برداری از طرح های گازرسانی به ‪ ۱۱۰‬روستای دیگر همه‬ ‫روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار از گاز طبیعی بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬محقق شد‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۲‬هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از اجرای بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫تغذیه و توزیع گاز در سال ‪ ۹۹‬در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سیدمحمود هاشمی گفت‪ :‬با وجود محدودیت های مرتبط با‬ ‫کرونا‪ ،‬با برنامه ریزی مدون و تالش شــبانه روزی کارکنان از ابتدای امسال تاکنون‪ ۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۵‬کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا شده که از این مقدار‪ ۲ ،‬هزار و ‪۱۲۲‬‬ ‫کیلومتر ان در شبکه روستایی و ‪ ۸۳‬کیلومتر در شبکه شهری بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای تاســیس شــرکت گاز استان خراسان جنوبی تاکنون‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪۲۸‬‬ ‫کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا شده که از این مقدار‪ ۸ ،‬هزار و ‪ ۵۶‬کیلومتر‬ ‫در روستاها و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۷۲‬در شبکه شهری بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به وضع گازرسانی در این استان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون همه ‪ ۳۲‬شــهر شامل ‪ ۱۰۰‬درصد جمعیت شهری و ‪ ۱۳۲۵‬روستا بیش از ‪۹۴‬‬ ‫درصد جمعیت روســتایی استان از گاز طبیعی بهره مند هستند که ‪ ۱۰۳۲‬روستا تنها در سه‬ ‫سال اخیر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند‪.‬‬ ‫هاشــمی تاکید کرد‪ :‬همراه با توســعه کمی شــبکه گازرسانی در اســتان‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫خدمت رســانی و رضایتمندی مشترکان نیز به طور مستمر در دســتور کار این شرکت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از تکمیل همه پروژه های گازرســانی روستایی در حال اجرا و برگزاری جشن پویش سبز‬ ‫گازرسانی در ماه جاری در خراسان جنوبی خبر داد و گفت‪ :‬با وجود محدودیت های نقدینگی‬ ‫و شــرایط اقتصادی کشور‪ ،‬شتاب گازرسانی در استان خراسان جنوبی به طور قابل توجهی در‬ ‫سال های اخیر افزایش یافته که این موضوع‪ ،‬نشانگر تالش جدی کارکنان شرکت گاز استان‬ ‫خراسان جنوبی است‪.‬‬ ‫اگهی تحدیدحدود اختصاصی‬ ‫تحدیدحدود پالکهای ذیل از امالک شهرســتان ســقز که در تصرف مفروزی متقاضی‬ ‫قرار دارد به موجب ارای صادره هیات حل اختالف مســتقر در ثبت اســناد سقز مستندا‬ ‫به تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و مواد‬ ‫‪ 14‬و ‪ 15‬قانون ثبت اســناد ‪ ،‬در اوقات معینه ذیل بعمل خواهد امد ‪ .‬لذا بدینوسیله از‬ ‫مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود که در روز و ساعت تعیین شده در محل‬ ‫حاضر و در صورتی که نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی امالک مجاور اعتراضی داشــته‬ ‫باشــند از تاریــخ انجام تحدیدحدود لغایــت ‪ 30‬روز اعتراض خود را کتبــا به اداره ثبت‬ ‫اســناد ســقز اعالم دارند ‪ .‬ضمنا برابر مفاد ماده ‪ 86‬ائین نامه قانون ثبت ‪ ،‬اعتراض باید‬ ‫کتبی و مستقیما به اداره ثبت اسناد سقز تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و‬ ‫گواهی مرجع مذکور را مبنی بر تقدیم دادخواســت به ثبت اســناد محل ارائه نماید ‪ ،‬در‬ ‫غیــر این صــورت ‪ ،‬متقاضی ثبت یا نماینده قانونی او میتوانــد به دادگاه مربوطه مراجعه‬ ‫و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت اســناد ســقز تسلیم نماید‬ ‫و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض ‪ ،‬عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد ‪.‬‬ ‫اقای توفیق شاهمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 319‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 119‬فرعی از ‪-2‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت‬ ‫‪ 148/28‬مترمربع‬ ‫خانم کلثوم احمدی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک ‪52‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 9‬فرعی از ‪-5‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬ســقز به مســاحت ‪69.4‬‬ ‫مترمربع‬ ‫خانم کلثوم احمدی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک ‪ 53‬فرعی‬ ‫‪.3‬‬ ‫قســمتی از پالک ‪ 12‬فرعی از ‪ -5‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬ســقز به مســاحت ‪ 227.7‬متر‬ ‫مربع‬ ‫خانــم زهره قدرتــی ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 10526‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 127‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪219/45‬‬ ‫اقای فرهاد محمد پناه ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ 11398‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪148‬مترمربع‬ ‫اقای انور قادری ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک ‪11399‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫فرعی قسمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪112‬‬ ‫مترمربع‬ ‫اقــای امیــد فتاحی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 11400‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 150‬مترمربع‬ ‫اقای حســن پایه دار ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 11401‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 199/23‬مترمربع‬ ‫اقای ســید فرزاد حســینی ششــدانگ عرصه و اعیان یکبــاب خانه پالک‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ 11402‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 195/18‬مترمربع‬ ‫اقای حســن ملکیان حمزه قاســم ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه‬ ‫‪.10‬‬ ‫پالک ‪ 11403‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز‬ ‫به مساحت ‪63‬مترمربع‬ ‫اقای محمد غریب خانی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪ 11404‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 306/55‬مترمربع‬ ‫اقای حســام قاســمی ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪ 11405‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 285/20‬مترمربع‬ ‫اقــای بهنام قاســمی ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪ 11406‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 284/77‬مترمربع‬ ‫خانم شــریفه رحیمی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪ 11407‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 77/50‬مترمربع‬ ‫تحدید حدود روز ســه شــنبه ‪ - 1400/01/17‬ســاعت ‪ 9‬صبح همکاران شعبات‬ ‫نمایندگی و نقشه برداری ( اقایان هوشیار ‪ ،‬احمدی ‪ ،‬فتحی ‪ ،‬علیزاده ‪ ،‬نیکنام و قادریان‬ ‫)‬ ‫خانم نجیبه ســپهری مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.15‬‬ ‫یکباب ساختمان پالک ‪ 11408‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو سقز به مساحت ‪ 137/90‬مترمربع‬ ‫اقای مصطفی بایزیدی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.16‬‬ ‫یکباب ساختمان پالک ‪ 11408‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو سقز به مساحت ‪ 137/90‬مترمربع‬ ‫خانم شــهال محمدپور ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪ 11409‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 102/89‬مترمربع‬ ‫اقــای محمــد محمدمرادی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه پالک‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪ 11410‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 112/55‬مترمربع‬ ‫خانم اســیه رایزن مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.19‬‬ ‫یکباب ســاختمان پالک ‪ 11411‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع‬ ‫در بخش دو سقز به مساحت ‪ 119/45‬مترمربع‬ ‫اقــای خالد رمضان زاده مقدار چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و‬ ‫‪.20‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11411‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 119/45‬مترمربع‬ ‫اقــای زانیــار چراغی ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪ 11412‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 119/50‬مترمربع‬ ‫اقــای رحیم رحیم پور ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪ 11413‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در شرکت گاز ایالم‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم از اجرای طرح جامع مدیریت‬ ‫پســماند در این مجموعه خبر داد و گفت‪ :‬این شــرکت همســو با‬ ‫حفاظت از محیط زیســت و توســعه پایدار‪ ،‬این طــرح را تعریف و‬ ‫اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬عباس شــمس اللهی با بیان اینکه‬ ‫هم اکنون روش اجرایی مدیریت پســماند تدوین و همه پسماندهای‬ ‫این شــرکت مشخص و دســته بندی شده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫دســتورعمل های ابالغی وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬هر‬ ‫یک از دســته‏ ها کدبندی و نحوه جمع اوری‪ ،‬انتقــال و امحای انها‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫مساحت ‪100‬مترمربع‬ ‫اقای اسمعیل طاووسی سونج مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه‬ ‫‪.23‬‬ ‫و اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11414‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪292‬مترمربع‬ ‫اقای علی طاووســی سونج مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.24‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11414‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪292‬مترمربع‬ ‫اقای نجم الدین محمدی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ 11415‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 261/73‬مترمربع‬ ‫اقای منصور فیض اله بیگی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان‬ ‫‪.26‬‬ ‫پالک ‪ 11416‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز‬ ‫به مساحت ‪108‬مترمربع‬ ‫اقای هیرش رســتمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪ 11417‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪109/47‬مترمربع‬ ‫خانــم چمــن صالحی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪ 11418‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 72‬مترمربع‬ ‫اقای فاروق حیدری مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.29‬‬ ‫یکباب ســاختمان پالک ‪ 11419‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع‬ ‫در بخش دو سقز به مساحت ‪ 134/36‬مترمربع‬ ‫اقای ازاد محمودی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.30‬‬ ‫یکباب ســاختمان پالک ‪ 11419‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع‬ ‫در بخش دو سقز به مساحت ‪ 134/36‬مترمربع‬ ‫تحدید حدود روز چهارشــنبه ‪ - 1400/01/18‬ســاعت ‪ 9‬صبح همکاران شــعبات‬ ‫نمایندگی و نقشه برداری ( اقایان هوشیار ‪ ،‬احمدی ‪ ،‬فتحی ‪ ،‬علیزاده ‪ ،‬نیکنام و قادریان‬ ‫)‬ ‫اقای بــارزان عزیزی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.31‬‬ ‫‪ 11420‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 124/17‬مترمربع‬ ‫اقای محمدرحیم عبداله زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان‬ ‫‪.32‬‬ ‫پالک ‪ 11421‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز‬ ‫به مساحت ‪ 549/25‬مترمربع‬ ‫خانم افسانه حســنی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.33‬‬ ‫یکباب ســاختمان پالک ‪ 11422‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع‬ ‫در بخش دو سقز به مساحت ‪126/85‬مترمربع‬ ‫اقای محمد حســنی مقدار ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.34‬‬ ‫یکباب ســاختمان پالک ‪ 11422‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع‬ ‫در بخش دو سقز به مساحت ‪126/85‬مترمربع‬ ‫اقای محمد سعید صفری ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪ 5080‬فرعی قسمتی از پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪323/95‬‬ ‫مترمربع‬ ‫اقای رســول فتاح زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪ 5081‬فرعی قســمتی از پــالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 219/33‬مترمربع‬ ‫خانم فاطمه طالع ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد کارگاه تیرچه و بلوک‬ ‫‪.37‬‬ ‫ســاختمان پالک ‪ 646‬فرعی قســمتی از پالک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش هشــت سقز به‬ ‫مساحت ‪1260‬مترمربع‬ ‫تحدید حدود روز پنجشــنبه ‪ - 1400/01/19‬ســاعت ‪ 9‬صبح همکاران شــعبات‬ ‫نمایندگی و نقشه برداری ( اقایان هوشیار ‪ ،‬احمدی ‪ ،‬فتحی ‪ ،‬علیزاده ‪ ،‬نیکنام و قادریان )‬ ‫تاریخ انتشار چهارشنبه ‪1399/12/ 20‬‬ ‫م‪/‬الف ‪844‬‬ ‫کامران تاب‪ -‬رییس اداره ثبت سقز‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه دو‬ ‫هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960331057001799‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای داود قاســمی فرزند محمد به شــماره بشناســنامه شــماره ‪ 1781‬صادره از‬ ‫خدابنده در شــش دانگ یک زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 148/10‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 2158‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در ماهدشــت خریداری از مالک رســمی اقای‬ ‫کرمعلی قاســمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/99/767.‬ف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/12/20 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪ -‬محمد ابراهیم بحیرائی‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت گاز اســتان ایالم در ســال ‪ ۹۸‬موفق به‬ ‫دریافت گواهینامه مدیریت پســماند از ســازمان مدیریت پسماند‬ ‫شــهرداری ایالم شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این شــرکت حفظ و حفاظت از‬ ‫محیط زیست را وظیفه ذاتی خود می داند و تالش می کند با رعایت‬ ‫مسائل محیط زیستی در حفظ ان کوشا باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد‪ :‬طرح تفکیک پسماند‬ ‫از مبدا‪ ،‬تفکیک کاغذ و ارســال برای بازیافــت‪ ،‬جمع اوری و انتقال‬ ‫المنت فیلترها‪ ،‬پسماندهای الکترونیکی و بشکه های خالی مرکاپتان‬ ‫و روغن ترانس (پســماند ویژه) برای امحا‪ ،‬خنثی ســازی‪ ،‬بازیافت و‬ ‫تحویل به شــرکت های تاییدشده ســازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫طراحی جایگاه نگهداری موقت پســماند صنعتــی و ویژه‪ ،‬جانمایی‬ ‫ظروف تفکیک و جمع اوری پسماند از اقدام های شاخص این شرکت‬ ‫برای مدیریت پسماندها بوده است‪.‬‬ ‫شــمس اللهی گفــت‪ :‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی مدیریــت‬ ‫پســماند بــرای مدیران‪ ،‬نیروهــای خدماتی و پیمانــکاران اجرایی‬ ‫شــرکت‪ ،‬اجــرای مانورهای واکنش در شــرایط اضطــراری ریزش‬ ‫مرکاپتــان‪ ،‬امضای قــرارداد با پیمانکار ذی صــاح برای جمع اوری‬ ‫و دفــع پســماندهای عفونــی شــامل ماســک و دســتکش در‬ ‫شــرایط شــیوع ویروس کرونــا از دیگــر اقدام های ایــن مجموعه‬ ‫برای مدیریت پسماندهاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کل قراردادهای مرحله دوم‬ ‫طرح توسعه ‪ ۲۸‬مخزن در مرحله اجراست‬ ‫مجری طرح توسعه ‪ ۲۸‬مخزن شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت‪:‬‬ ‫همه قراردادهای مرحله دوم این طرح وارد فاز اجرایی شده اند‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬صادق فتح الهی در بازدید از‬ ‫عملیات اجرایی طرح اهواز ‪ ۱‬و ‪ ۴‬عنوان کرد‪ :‬این طرح در بخش زیرسطحی‬ ‫شــامل حفاری ‪ ۶‬حلقه چاه توســعه ای و ‪ ۱۶‬حلقه چاه تعمیری و در بخش‬ ‫روسطحی شامل ‪ ۱۴‬پروژه احداث و نوسازی تجهیزات و تاسیسات فرایندی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانــم ایــران تاج بیگدلــی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلــی مصدق به‬ ‫مهــر دفترخانه ‪ ۹۰‬همدان مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پالک ‪۹/۱۸۳۹‬‬ ‫واقــع در حومــه بخــش دو همــدان ذیــل ثبــت صفحــه دفتر‪/‬دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ ۱۳۹۷۲۰۳۲۶۰۳۴۰۰۵۲۲۶‬ســابقه ثبت دارد و نزد کســی در بیع شــرط هســت‪/‬‬ ‫نیســت به علت جا به جایی مفقود گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت بدین وســیله اگهی میشــود تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی طی مدت ‪ ۱۰‬روز ره اداره‬ ‫ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض‬ ‫کتبــی خود را تســلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا‬ ‫در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی‬ ‫صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫خانــم ایران تاج بیگدلی برابر وکالت نامه به اقای مرتضی اســماعیلی برابر وکالت‬ ‫به اقای مهدی یازی و مهدی یازی به جالل هاشــمی و جالل هاشــمی به علیرضا بیرامی‬ ‫وکالت داده است‪.‬‬ ‫م الف‪۱۷۷۳:‬‬ ‫موسی حنیفه ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان‪-‬منطقه دو‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانــم ایــران تاج بیگدلــی با تســلیم دو برگ استشــهاد محلــی مصدق به‬ ‫مهــر دفترخانــه همــدان مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پــالک ‪۹/۱۸۳۱‬‬ ‫واقــع در حومــه بخــش دو همــدان ذیــل ثبــت صفحــه دفتر‪/‬دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ ۱۳۹۷۲۰۳۲۶۰۳۴۰۰۳۴۲۹‬ســابقه ثبت دارد و نزد کســی در بیع شــرط هســت‪/‬‬ ‫نیســت به علت جا به جایی مفقود گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت بدین وســیله اگهی میشــود تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی طی مدت ‪ ۱۰‬روز ره اداره‬ ‫ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض‬ ‫کتبــی خود را تســلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا‬ ‫در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی‬ ‫صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫خانم ایران تاج بیگدلی برابر وکالت نامه ‪ ۱۴۲۶۷ / ۱۳۹۷/۳/۱‬به اقای مرتضی‬ ‫اســماعیلی و بعد اقای مهدی یازی وکالت داده اســت و اقای مهــدی یازی برابر وکالت‬ ‫‪ ۱۴۹۰۰‬به اقای علیرضا بیرامی سلیمان ابادی داده است‪.‬‬ ‫م الف‪۱۷۷۴:‬‬ ‫موسی حنیفه ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان‪-‬منطقه دو‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی سیلک راد کاشان شرکت‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 2242‬و شناسه ملی ‪10260215984‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/11/15‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ :‬با استفاده از اختیارات تفویضی مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 1399/8/6‬با رعایت بند ‪ 1‬و ‪ 2‬ماده ‪ 158‬قانون تجارت در مرحله‬ ‫اول با انتشــار تعداد ‪ 5799710‬ســهم ده هزار ریالی سرمایه شرکت را‬ ‫از مبلغ ‪ 33450280000‬ریال به مبلغ ‪ 91447380000‬ریال افزایش‬ ‫داد که از این مقدار با توجه به گواهی شماره ‪ 1343/99/8/576‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/4‬بانــک توســعه صادرات ایران شــعبه کاشــان کد ‪1343‬‬ ‫مبلــغ ‪ 45875735377‬ریال به حســاب شــماره ‪0200049556004‬‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران شــعبه ‪ 1343‬کد ‪ 1343‬واریز شده و مبلغ‬ ‫‪ 12121364623‬ریــال از محل تبدیل مطالبات حال شــده ســهامداران‬ ‫شــرکت تهاتر شده و ماده ‪ 5‬اساســنامه به شرح زیر اصالح میگردد‪ :‬ماده‬ ‫‪ 5‬ســرمایه شــرکت مبلغ ‪ 91447380000‬ریال منقسم به ‪9144738‬‬ ‫ســهم با نام ده هزار ریالی تماما پرداخت شــده میباشــد‪ .‬از این تعداد ‪3‬‬ ‫سهم با نام ممتاز و ‪ 9144735‬سهم با نام عادی میباشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری کاشان (‪)1110844‬‬ ‫اســت‪ .‬در این طرح‪ ،‬عملیات تعمیر چاه اهواز ‪ ۱۷۲‬با به کارگیری دکل های‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران اغاز شده‪ ،‬همچنین دو موقعیت حفاری (لوکیشن)‬ ‫چاه در حال اماده سازی است که عملیات حفاری نخستین حلقه از چاه های‬ ‫توسعه ای این طرح ابتدای سال اینده اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استفاده حداکثری توان داخلی و حمایت از سازندگان ایرانی‬ ‫در بخش زیرســطحی پروژه اهواز ‪ ۱‬و ‪ ۴‬تاکید کرد‪ :‬همه کاالهای مورد نیاز‬ ‫در بخش زیرســطحی که قابلیت ساخت انها در داخل کشور میسر بوده‪ ،‬از‬ ‫سازندگان داخلی تامین شده است‪.‬‬ ‫فتح الهی ادامه داد‪ :‬در بخش روسطحی این طرح‪ ۱۴ ،‬بسته کاری برنامه ریزی‬ ‫شده است که اجرای چندراهه های واحدهای اهواز ‪ ۱‬و ‪ ۴‬اغاز شده و قرارداد‬ ‫خرید لوله های جریانی با سازندگان داخلی بسته شده است‪ .‬همچنین پروژه‬ ‫انتقال حدود ‪ ۴۰‬هزار بشکه در روز نفت نمکی میدان نفتی منصوری به اهواز‬ ‫متمرکز نیز تا پایان سال به مرحله تست و راه اندازی خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی به دیگر فعالیت های روسطحی طرح اهواز ‪ ۱۴‬اشاره کرد و گفت‪ :‬احداث‬ ‫خطوط لوله تزریق پساب چاه ها‪ ،‬نوســازی تاسیسات نمک زدایی و خرید و‬ ‫نصب توربوپمپ برای تلمبه خانه های اهواز‪ ،‬امیدیه و گوره‪ ،‬ساخت کندانسور‬ ‫جدیــد ‪ ،NGL۶۰۰‬احداث خــط لوله و پمپ مربوطــه‪ ،‬احداث خط لوله‬ ‫پلی اتیلن انتقال اب صنعتی و کارهای برقی برای پایداری برق واحد ‪ ۵‬اهواز‬ ‫و تصفیه اب واش واتر از سوی پیمانکار در دست اقدام است‪.‬‬ ‫مجری طرح توســعه ‪ ۲۸‬مخزن شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب در‬ ‫پایان این بازدید‪ ،‬در دیدار و گفت وگو با سرپرســت پروژه و مدیران اجرایی‬ ‫شــرکت های پیمانکار پروژه (شرکت های توســعه صنایع نفت و انرژی قشم‬ ‫و مارون کاران) در جریان اخرین وضع پیشــرفت این بســته قراردادی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ویتول‪ :‬کنترل بازار نفت‬ ‫به دست اوپک پالس افتاده است‬ ‫ویتــول‪ ،‬بزرگ ترین معامله گر نفتی جهان اعالم کــرد که کنترل بازار نفت‬ ‫همچنان در دست اوپک پالس است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری بلومبرگ‪ ،‬شــرکت ویتول‪ ،‬بزرگ ترین معامله گر نفتی‬ ‫مســتقل جهان اعالم کرد که تصمیم غیرمنتظره ائتالف سازمان کشورهای‬ ‫صادرکننــده نفت (اوپــک) و متحدانش (اوپک پالس) در هفته گذشــته و‬ ‫افزایش قیمت نفت در پی ان نشــان داد ایــن ائتالف همچنان کنترل بازار‬ ‫نفت را در دست دارد‪.‬‬ ‫مایک مولر‪ ،‬مدیر منطقه اســیای ویتول در یک رویدادی انرژی به میزبانی‬ ‫شرکت مشاوره گلف اینتلیجنس گفت‪ :‬بازار نفت نشان می دهد ائتالف اوپک‬ ‫پالس کنترل را در دست دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاهد کاهش ذخیره سازی نفت در جهان خواهیم بود و این روند‬ ‫کاهش‪ ،‬در سه ماه دوم سال جاری میالدی بیشتر می شود و به همین دلیل‬ ‫شاهد تغییرات کنونی بازار هستیم‪.‬‬ ‫ائتالف اوپک پالس هفته گذشــته با تصمیــم خود بازار را غافلگیر کرد‪ .‬این‬ ‫ائتــاف تصمیم گرفت مقدار تولید را پس از ماه اوریل افزایش ندهد و تنها‬ ‫روســیه و قزاقســتان مانند توافق ماه ژانویه تولید خود را به مقدار ناچیزی‬ ‫افزایش خواهند داد‪ .‬روســیه و قزاقســتان اجازه دارند تولید خود را در ماه‬ ‫اوریل به ترتیب ‪ ۱۳۰‬هزار و ‪ ۲۰‬هزار بشکه در روز افزایش دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که بازار انتظار داشــت این ائتالف تصمیم به طور کامل‬ ‫متفاوتی بگیرد و عربستان کاهش تولید داوطلبانه خود را متوقف کند و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار بشــکه در روز به تولید اوپک پالس اضافه شود‪ ،‬اما عربستان همچنان‬ ‫کاهــش تولید داوطلبانه روزانه یک میلیون بشــکه ای خود را در ماه اوریل‬ ‫ادامــه خواهد داد‪.‬به نظر می رســد انچه عبدالعزیز بن ســلمان‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫عربستان‪ ،‬دو هفته پیش اعالم کرده بود‪ ،‬درست از اب درامد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸۱‬فوتی جدید کرونا در کشور ‪/‬‬ ‫‪ ۸۵۵۴‬بیمار دیگر شناسایی شدند‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی‬ ‫‪ ۸۵۵۴‬بیمار جدیــد کووید‪ ۱۹-‬در‬ ‫کشور طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دکتــر سیماســادات الری گفت‪ :‬از‬ ‫دیروز تا امروز ‪ ۱۹‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪،‬‬ ‫‪ ۸۵۵۴‬بیمار جدید مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور شناسایی شد که ‪ ۷۹۷‬نفر‬ ‫از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور به یک میلیون و ‪ ۷۰۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۹‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری افزود‪ :‬متاســفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشــته‪ ۸۱ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دست دادند و مجموع‬ ‫جان باختگان این بیماری به ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۵۶‬هــزار و ‪ ۷۵۹‬نفــر از بیماران‪،‬‬ ‫بهبود یافتــه و یا از بیمارســتان ها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۸۱۱ :‬نفــر از بیمــاران‬ ‫مبتال بــه کوویــد‪ ۱۹‬در بخش های‬ ‫مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت‬ ‫مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬تا‬ ‫کنون ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۴۰۲‬هزار و ‪۱۶۲‬‬ ‫ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫واکسن«شهیدفخری زاده»درمرحلهتستانسانی‬ ‫دسترسی به واکسن های ایرانی کرونا از شهریور‪۱۴۰۰‬‬ ‫رییس کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا اخرین جزئیات تولید واکسن های‬ ‫ایرانی کرونا را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتــر مصطفــی قانعی‪ ،‬گفت‪ :‬واکســن‬ ‫شــهید فخری زاده‪ ،‬واکســنی است که‬ ‫با انچه که در واکســن برکت و واکسن‬ ‫مربوط به وزارت دفاع می بینیم‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪ .‬به طوری که این واکسن نوترکیب‬ ‫است و در ان تقریبا از قطعات پروتئینی‬ ‫و قطعات ویروس استفاده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اســاس این واکسن‬ ‫به سه دوز نیاز دارد که یک دوزان را به‬ ‫صورت استنشاقی طراحی کرده اند‪ .‬این‬ ‫واکســن فعال در حــال گذراندن مرحله‬ ‫یــک کارازمایی بالینی اســت و تا پایان‬ ‫مرحلــه یک‪ ،‬قضــاوت دربــاره ایمنی و‬ ‫اثربخشی ان زود است و نمی توان فعال‬ ‫در این باره صحبت کرد‪.‬‬ ‫قانعــی گفــت‪ :‬در این واکســن دو دوز‬ ‫تزریقــی داریــم و یک دوز استنشــاقی‬ ‫اســت و فاز اول ان با حــدود ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫اغاز می شود و حداقل دو تا سه ماه این‬ ‫فاز طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫رییــس کمیته علمی ســتاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا درباره ســایر واکسن های ایرانی‬ ‫نیز گفت‪ :‬واکســن برکت بســیار خوب‬ ‫پیش رفت و فــاز اول کارازمایی بالینی‬ ‫این واکســن کامال موفق بود‪ .‬فاز دوم و‬ ‫سوم ان با هم ادغام و اغاز شده است و‬ ‫بر روی چند صد نفر در این فازها تست‬ ‫می شود‪ .‬به نظر می رسد تا پایان خرداد‬ ‫ماه نتایج این فاز هم مشــخص می شود‬ ‫و احتمــال زیاد مجــوز ورود به بازار را‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫قانعــی افــزود‪ :‬واکســن های کووپارس‬ ‫در انســتیتو رازی و همچنین واکســن‬ ‫مجموعه وزارت دفــاع نیز در حال طی‬ ‫مسیر هســتند و باید منتظرماند تا نتایج‬ ‫تحقیقات شان مشخص شود‪.‬‬ ‫قانعی گفت‪ :‬از خرداد ماه ‪ ۱۴۰۰‬به بعد‬ ‫تولید واکســن ها شــروع می شود و در‬ ‫شــهریور ماه می توان گفت که از واکسن‬ ‫های ایران می شــود در واکسیناســیون‬ ‫عمومــی‪ ،‬در حد قابل نیاز تولید شــده‬ ‫باشــد‪ .‬از یکســال قبل هم همین پیش‬ ‫بینــی می شــد که حدود شــهریور ماه‬ ‫این اقدام انجام شــود‪ .‬شاید حدود پنج‬ ‫تا شــش واکسن ساز داشــته باشیم که‬ ‫امید این اســت که هر کدام بتوانند ‪۱۰‬‬ ‫میلیون دوز تحویل دهند‪.‬‬ ‫وی دربــاره وضعیــت واکســن ایرانی‪-‬‬ ‫کوبایی (انستیتوپاســتو) نیز گفت‪ :‬پیش‬ ‫بینی می شــد که فاز ســوم این واکسن‬ ‫به صــورت مشــترک در پایان اســفند‬ ‫ماه اغاز شــود‪ ،‬اما با توجه به شــرایط‬ ‫احتماال بــه بعد از تعطیــات فروردین‬ ‫موکول می شــود‪ .‬به هر حال این پروژه‬ ‫در حــال تدوین اســت و از انجایی که‬ ‫پروژه مشترک بین دو کشور است‪ ،‬سیر‬ ‫مراحلــش مقداری طوالنی تــر از زمانی‬ ‫است که برای کشورمان باشد‪.‬‬ ‫قانعی درباره وضعیت تولید با اسپوتنیک‬ ‫وی در کشــور نیز‪ ،‬گفت‪ :‬یک شــرکت‬ ‫داخلــی ایرانی وارد قرارداد شــده تا با‬ ‫زیرســاخت خــودش برای اســپوتنیک‬ ‫تولید کنــد‪ .‬بنابرایــن ایــن کار تولید‬ ‫مشترک نیســت‪ ،‬بلکه این شرکت برای‬ ‫اســپوتنیک در داخل ایــران تولید می‬ ‫کند‪ .‬حال تا زمان شروع مراحل ان باید‬ ‫صبر کــرد‪ .‬به هر حال باید زیرســاخت‬ ‫تولید را اماده کنند تا کار شروع شود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفت‪ :‬یک واکســن دیگر‬ ‫هم هســت کــه مانند واکســن مدرنای‬ ‫امریکا اســت و با تکنولوژی ‪MRNA‬‬ ‫اســت که فکر می کنــم ان هم تا اواخر‬ ‫اســفند ماه فاز حیوانی اش تمام شود و‬ ‫برای کســب مجوز اخالق اقدام کند که‬ ‫این واکسن برای شرکت ِرنا است‪.‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬اولین تولیدکننده واکسن کرونای روسیه در اروپا‬ ‫روسی «اســپوتنیک وی» علیه کروناویروس جدید را تولید‬ ‫یک شرکت داروســازی در ایتالیا‪ ،‬واکسن‬ ‫ِ‬ ‫خواهد کرد که اولین معامله برای تولید این واکسن در اتحادیه اروپا محسوب می شود‪.‬‬ ‫یک نهاد تجاری (ســه شنبه) اعالم کرد‪ :‬یک شرکت داروســازی ایتالیایی‪-‬سوئیسی موافقت کرده که‬ ‫واکســن کروناویروس اسپوتنیک وی‪ ،‬ســاخت روسیه در ایتالیا تولید شود که اولین توافق انجام گرفته‬ ‫برای تولید این واکسن در اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫سخنگوی اتاق بازرگانی ایتالیا‪-‬روسیه گفت‪ :‬از جوالی سال جاری میالدی این واکسن در شرکت های‬ ‫داروسازی در لمباردی واقع در شمال ایتالیا تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای ماه جوالی تا اول ژانویه ‪ ۲۰۲۲‬میالدی ‪ ۱۰‬میلیون دوز واکسن کروناویروس تولید‬ ‫خواهد شــد‪ .‬همچنین این اولین توافق در سطح کشــورهای اروپایی برای تولید واکسن اسپوتنیک در‬ ‫منطقه اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫تاکنون چندین کشــور عضو اتحادیه اروپا توزیع واکسن اســپوتنیک وی را اغاز کرده اند هرچند هنوز‬ ‫مورد تایید اژانس دارویی این اتحادیه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫هفته گذشــته اژانس دارویی اروپا مســتقر در امستردام بررسی گسترده واکسن اسپوتنیک وی را اغاز‬ ‫کرد که یک گام اساسی برای تایید اولین واکسن کروناویروس غیرغربی در این اتحادیه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس‪ ،‬سخنگوی اتاق بازگانی ایتالیا‪-‬روسیه گفت‪ :‬اگر واکسن تا‬ ‫‪ ۱‬جوالی در اروپا مورد تایید قرار نگیرد‪ ،‬دوزهای تولید شده در ایتالیا توسط صندوق حاکمیت روسیه‬ ‫خریداری و در کشورهایی که واکسن اسپوتنیک وی تایید شده توزیع می شود‪.‬‬ ‫یافته های جدید درباره ارتباط شب کاری با سرطان‬ ‫پزشــکان امریکایی در یک مطالعه تازه به بررسی چرایی احتمال افزایش ابتال به سرطان در کارکنان‬ ‫شیفت شب پرداختند‪.‬‬ ‫متخصصان امریکایی در یک بررســی جدید به شواهدی دســت پیدا کردند که اشکار می سازد چرا‬ ‫کارکنان شــیفت شب در مقایســه با افرادی که در ساعات مشخص روز مشغول به کار هستند بیشتر‬ ‫احتمال دارد به انواع خاصی از سرطانها مبتال شوند‪.‬‬ ‫یافته ها نشــان می دهد که شیفت شب ریتم طبیعی ‪ ۲۴‬ساعته در فعالیت برخی از ژن های مرتبط‬ ‫با ســرطان را مختل می کند و در نتیجه کارکنان شــیفت شب را در معرض اسیب ‪ DNA‬قرار می‬ ‫دهد همچنین باعث می شــود مکانیســم های ترمیم ‪ DNA‬بدن برای مقابله با این اســیب دچار‬ ‫اشتباه شود‪.‬‬ ‫در این بررسی تعدادی از افراد شاغل که از وضعیت جسمی سالمی برخوردار بودند و در شیفت شب‬ ‫یا شیفت روز مشغول به فعالیت بودند‪ ،‬مورد مطالعه قرار گرفتند‪ .‬اگرچه الزم است تحقیقات بیشتری‬ ‫در این زمینه انجام شــود اما این یافته ها می تواند روزی برای کمک به پیشــگیری و درمان سرطان‬ ‫در کارکنان شیفت شب مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫متخصصان امریکایی اظهار داشــتند‪ :‬شــواهد زیادی وجود دارد که نشــان می دهد احتمال ابتال به‬ ‫سرطان در کارکنان شیفت شب بیشتر است و همین امر موجب شد که اژانس بین المللی تحقیقات‬ ‫ســرطان سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬کار کردن در شیفت شب را به عنوان عاملی سرطان زا طبقه بندی‬ ‫ِ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محققــان تاکید کردند‪ :‬با این حال هنوز جزئیات دقیق تری درباره ارتباط شــب کاری و افزایش خطر‬ ‫ابتال به سرطان در دست نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از هندوســتان تایمز‪ ،‬اگرچه یک ســاعت بیولوژیکی مرکزی در مغز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬هر ســلول بدن نیز ســاعت داخلی خود را دارد‪ .‬این ساعت سلولی شامل ژن هایی است که به‬ ‫ژن های ســاعت معروف هستند و ریتمیک هســتند به این معنی که میزان فعالیت انها با زمان روز‬ ‫یا شــب تغییر می کند‪ .‬محققان این فرضیه را مطرح کردند که بیان ژن های مرتبط با ســرطان نیز‬ ‫ممکن اســت ریتمیک باشد و کار کردن در شیفت شب ممکن است ریتم این ژن ها را مختل کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فدراسیون کوهنوردی اعالم کرد‪:‬ممنوعیت صعود به ارتفاعات شمالی تهران تا پایان هفته‬ ‫سرمربیخوبیداریم‬ ‫از مشکالت اصلی فدراسیون‪ ،‬استفاده از افراد‬ ‫ضعیــف در کارها و ناتوانی در حل مشــکالت‬ ‫بین بخش های مختلف فدراسیون است؛ مثل‬ ‫مشــکالتی که بین کمیته داوران و دپارتمان‬ ‫داوری وجود دارد‪ .‬رای ها درباره افراد مختلف‬ ‫در یک تخلف مشترک متفاوت است‪ .‬به نظرم‬ ‫با ارامش می شود این مشکالت را حل کرد‪.‬‬ ‫هاشــمی طبا دربــاره روش هــای درامدزایی‬ ‫فدراســیون فوتبال گفت‪ :‬اقای عزیزی خادم‬ ‫گفته اســت می تواند درامدزایــی کند‪ .‬به هر‬ ‫حال درامدهای فدراســیون محدود اســت و‬ ‫بیش تر درامدها می توانــد از حضور موفق در‬ ‫مســابقات بین المللی یا درصدی که از مسائل‬ ‫مختلف گرفته می شــود باشــد‪ .‬اخیرا مجلس‬ ‫مصوبــه ای را تصویب کرده کــه ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫پول تبلیغات حین برگزاری مســابقات فوتبال‬ ‫را به باشــگاه ها بدهند‪ .‬وزارتخانه هم به دنبال‬ ‫گرفتــن حق پخش بود اما موفق نشــد‪ .‬اقای‬ ‫خادم به تنهایی نمی تواند حق پخش را از صدا‬ ‫و ســیما بگیرد‪ .‬خود فدراسیون هزینه زیادی‬ ‫نــدارد و می تواند هزینه هــا را تامین کند اما‬ ‫اگر پول برای مدیران ارزش نداشــته باشــد و‬ ‫هزینه داشــه باشند دچار مشــکل می شوند‪.‬‬ ‫یادمان باشــد کــه درامدهای لیــگ باید به‬ ‫باشــگاه ها برگردند نه فدراسیون چون باشگاه‬ ‫هزینه می کنند و درامد برای ان هاســت‪ .‬اگر‬ ‫رای پرونده ویلموتس تایید شود وضعیت مالی‬ ‫فدراسیون خیلی بدتر خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫نظرم تیم ملی ســرمربی خوبی دارد اما باید از‬ ‫او حمایت شــود تا با اعتمــاد به نفس و بدون‬ ‫فشــار به کارش ادامه دهد‪ .‬اگــر تیم ملی در‬ ‫دست مربی نباشد‪ ،‬شکست می خورد‪ .‬اگر قرار‬ ‫باشــد برخی از بازیکنان یــا افراد در تیم ملی‬ ‫نفــوذ کنند و برای مربی مشــکل ایجاد کنند‬ ‫تیم ملی شکســت خواهد خورد‪ .‬فکر می کنم‬ ‫ســرمربی عاقل و کاربلدی داریم او به پشتوانه‬ ‫قوی نیاز دارد تا تیم ملی به جلو حرکت کند‪.‬‬ ‫او در پاســخ به این سوال که فوتبال ایران در‬ ‫پایان دوره چهارساله ریاســت جدید باید در‬ ‫چه نقطه ای قرار بگیــرد؟ گفت‪ :‬در پایان این‬ ‫دوره اول باید باشــگاه ها به درامدزایی رسیده‬ ‫باشــند و نباید این گونه باشــد کــه از جایی‬ ‫بودجه ای بگیرند و خــرج کنند‪ .‬بین درامدها‬ ‫و هزینه هــا باید تعادل ایجاد شــود‪ .‬دوم تمام‬ ‫باشــگاه ها باید مراکزی مثل الماسیا (موسسه‬ ‫پرورش اســتعدادهای جوان باشگاه بارسلونا)‬ ‫برای پــرورش اســتعدادهای جوان داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬هم چنین باید اموزش دائم‪ ،‬هدفمند‬ ‫و برنامه ریزی شــده برای مربیــان‪ ،‬داوران و‬ ‫بازیکنان ایجاد شــود که متاســفانه در حال‬ ‫حاضر چنین چیــزی را نداریــم‪ .‬رفع کردن‬ ‫مشکل فساد نیز نیاز به یک تحقیق اطالعاتی‬ ‫درباره روابط دارد‪ .‬رفع مشکل فسادهای پنهان‬ ‫بسیار سخت است اما اگر به صورت جدی کار‬ ‫شــود شــاید بتوان افرادی که در فساد موثر‬ ‫هستند را پاکسازی کرد‪.‬‬ ‫فدراســیون کوهنوردی در اطالعیه ای اعالم کرد که فعالیت های کوهنوردی برای روزهای پایانی هفته در ارتفاعات البرز‪ ،‬ارتفاعات شــمال تهران‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫شمال غرب کشور‪ ،‬زاگرس شمالی و مرکزی و هم چنین ارتفاعات شمال شرق کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫فدراسیون کوهنوردی در اطالعیه ای اعالم کرد با توجه به فعالیت سامانه بارشی قوی فعالیت های کوهنوردی برای روزهای پایانی هفته در ارتفاعات البرز‪،‬‬ ‫ارتفاعات شمال تهران‪ ،‬ارتفاعات شمال غرب کشور‪ ،‬زاگرس شمالی و مرکزی و هم چنین ارتفاعات شمال شرق کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫هم چنین شرایط جوی در روزهای پنج شنبه و جمعه در مناطق کوهستانی مذکور نامساعد و همراه با مخاطره است‪.‬در مناطق نام برده شده بارش سنگین‬ ‫برف‪ ،‬وزش باد شدید و کوالک‪ ،‬سقوط بهمن‪ ،‬مه الودگی و کاهش دید پیش بینی خواهد شد‪.‬‬ ‫اخرینوضعیتمالیپرسپولیس‪/‬انصاریتنهاطلبکارسرخ ها‬ ‫با وجود اینکه باشگاه پرسپولیس مطالبات فصل گذشته بازیکنانش را تسویه کرده اما مدافع این تیم هنوز بابت پارسال طلبکار است‪.‬‬ ‫با حضور جعفر ســمیعی در پرســپولیس‪ ،‬این مدیر تالش زیادی انجام داد تا مطالبات فصل گذشــته بازیکنان را تسویه کند‪ .‬از این رو پیش از فینال لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا‪ ،‬مبلغی به صورت قرض تامین و تمام مطالبات بازیکنان در فصل گذشــته تسویه شد اما در این میان مطالبات محمد انصاری به او پرداخت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫انصاری در ماه های اخیر در چند نوبت با مســئوالن باشــگاه صحبت کرده تا مطالباتش پرداخت شود اما از انجایی که باشگاه با مشکالت مالی روبه رو است‪،‬‬ ‫به باشگاه اعالم کرده هر زمانی منابع مالی مورد نیاز تامین شد‪ ،‬مطالباتش را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه هفته هفدهم لیگ برتر را پشت سر گذاشتیم‪ ،‬تا به امروز تنها ‪ ۳۰‬درصد از اصل قرارداد بازیکنان در فصل جدید پرداخت شده اما با این حال‬ ‫بازیکنان امیدوار هستند پیش از پایان سال درصد قابل توجه دیگری به حسابشان واریز شود‪.‬‬ ‫افشاریان‪ :‬طبق اساسنامه مدت سرپرستی در فدراسیون فوتبال‪ ۳‬ماه است‬ ‫عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال می گوید طبق اساسنامه این فدراسیون‪ ،‬مدت زمان قانونی سرپرستی در این فدراسیون‪ ۳ ،‬ماه است‪.‬‬ ‫خداداد افشاریان‪ ،‬درباره برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور اعضای جدید گفت‪ :‬به هر صورت این جلسه تودیع اعضای قدیم و معارفه‬ ‫اعضای جدید بود و افراد با هم خوش و بش می کردند‪ .‬در این جلسه درباره اقای نبی و قنبرزاده و ریاست سازمان لیگ تصمیم گرفتیم‪.‬‬ ‫وی درباره تودیع اعضای قدیم هیات رئیسه گفت‪ :‬این مراسم شکل و شمایل خوبی داشت و از مسئوالنی که زحمت کشیده بودند‪ ،‬تقدیر شد‪ .‬البته مراسم‬ ‫بزرگی نبود اما کار قشنگی بود که از مسئوالن سابق تشکر کردیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه فدراســیون فوتبال درباره حضور حمیدرضا اصفی‪ ،‬دپیلمات و سفیر سابق ایران در این جلسه گفت‪ :‬او نقطه نظرات و راهکارهای الزم را‬ ‫برای گرفتن میزبانی جام ملت های اسیا گفت‪ .‬بیش از این از علت و نحوه همکاری او با فدراسیون فوتبال اطالع ندارم‪.‬‬ ‫افشــاریان همچنین درباره وضعیت ریاست سازمان لیگ خاطرنشان کرد‪ :‬اقای عزیزی خادم و اعضای هیات رئیسه موافقت کردند که اقای بهاروند تا پایان‬ ‫لیگ امسال‪ ،‬سرپرست سازمان لیگ باشند اما نکته ای که در اساسنامه وجود دارد این است که سرپرستی تا سه ماه اعتبار دارد و بعد از ان از درجه اعتبار‬ ‫ســاقط است‪.‬این داور بازنشســته درباره اینکه از او به عنوان یکی از گزینه های ریاست کمیته داوران یاد می شود گفت‪ :‬دوست دارم به جامعه داوری کمک‬ ‫کنم‪ .‬دوست دارم حق داوری را در این فدراسیون بگیرم اما عاشق سینه چاک این کار نیستم‪ .‬اگر از من بخواهند‪ ،‬دوست دارم کمک کنم‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد‪ :‬مردم فوتبال را دوست دارند اما مشکالت را هم می بییند‪ .‬فدراسیون فوتبال باید یک اتاق شیشه ای باشد‪ .‬ما‬ ‫نهایتا بتوانیم مشــکالت مربوط به یکی‪ ،‬دو بازی را کتمان کنیم اما مردم متوجه مســائل هستند‪ .‬بهترین راه‪ ،‬رو راست بودن است‪ .‬من بلد نیستم چیزی را‬ ‫کتمان کنم‪ .‬دوست دارم کنار هم باشیم و با هم کارها را سهیم شویم‪.‬‬ ‫قصه ساختار معیوب و غصه دردناک تیم های خصوصی در فوتبال ایران‬ ‫خصوصی سازی در لیگ برتر ایران همواره محکوم‬ ‫به نابودی و شکست بوده و تا به حال کسی از این‬ ‫ازمون ســربلند بیرون نیامده و در پایان سرمایه و‬ ‫اعتبار مالکان تیم های خصوصی و رویای هواداران‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫مالکان متمول شــهرخودرو به دو فصل نرسیده‪،‬‬ ‫کم اوردند و باشگاه مشهدی از مالکیت این شرکت‬ ‫خارج و در اختیــار مقامات اســتانی قرار گرفت؛‬ ‫اتفاقی که تا قبل از این بارها به وقوع پیوسته و بعد‬ ‫از این هم تا زمان اصالح نشــدن ساختار اجتناب‬ ‫ناپذیر اســت‪.‬در حال حاضر به جز تیم هایی مانند‬ ‫تراکتور‪ ،‬ماشــین سازی و نســاجی‪ ،‬همه تیم ها به‬ ‫خبر‬ ‫ورزش‬ ‫هاشمی طبا‪:‬بایدمفسدانفوتبالپاکسازیشوند‬ ‫رییس پیشــین کمیته ملی المپیک می گوید‬ ‫نیازی نیســت رییس جدید فدراسیون فوتبال‬ ‫ســاز و کارهــا را تغییر دهد بلکــه برای حل‬ ‫مشکالت باید به این ســاز و کارهای موجود‪،‬‬ ‫خوب عمل شود‪.‬‬ ‫مصطفی هاشمی طبا درباره انتخابات فداسیون‬ ‫فوتبال و چالش های پیش روی این فدراسیون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســاز و کارهایی که در کشــور ما‬ ‫وجود دارند غیرقابل تغییر هســتند و برخی از‬ ‫ان ها هم خوب هستند؛ برای مثال ما لیگ یک‬ ‫و لیگ های اســتانی داریم که باعث پیشرفت‬ ‫فوتبال و روی اوردن مردم به ورزش می شوند‪.‬‬ ‫مشــکل ما هدایت و مدیریتی است که از باال‬ ‫اعمال می شــود‪ .‬نمی توانم بگویم اقای عزیزی‬ ‫خادم می توانــد خوب مدیریت کنــد یا بین‬ ‫باشــگاه ها تبعیض قائل نمی شــود و یا در در‬ ‫تیم ملی ثبات ایجاد می کند‪ .‬نمی دانم روحیه‬ ‫و نحــوه مدیریت عزیزی خادم چگونه اســت‪.‬‬ ‫نیازی نیســت رییس جدید فدراسیون ساز و‬ ‫کارها را تغییر دهد بلکه فقط باید به این ساز‬ ‫و کارها خوب عمل شــود‪ .‬لیگ ما لیگ خوبی‬ ‫اســت‪ ،‬در فوتبال ســرمایه گذاری می شود و‬ ‫تیم های پایه افتخارات خوبی کســب کرده اند‬ ‫امــا االن نیاز داریــم در برخی بخش ها روغن‬ ‫کاری انجام شــود که این کار به شــخصیت‬ ‫هیات رئیســه فوتبال بســتگی دارد‪ .‬به نظر‬ ‫من اعضای هیات رییســه جدیــد نمی توانند‬ ‫تغییــر خاصی ایجاد کننــد‪.‬او ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4142‬‬ ‫نوعــی به بخش دولتی ارتبــاط دارند‪ .‬این دو تیم‬ ‫هم فعال در حال گذران امور خود هســتند اما در‬ ‫فوتبالی که که درامدزا نیست و مثل باتالق مال و‬ ‫منال مالکان موقتی را می بلعد‪ ،‬سرمایه گذاری چه‬ ‫معنایــی دارد؟ ایا به صرف هواداری و عالقه مندی‬ ‫به یک تیم خاص می توان به عنوان بخش خصوصی‬ ‫در فوتبال دوام اورد؟ پاس منفی است‪.‬در فوتبالی‬ ‫که قیمت ها به طور سرســام اوری باال می رود و از‬ ‫طرفی درامدی وجود ندارد‪ ،‬همه مالکان خصوصی‬ ‫محکوم به شکست هستند چرا که اصلی ترین منبع‬ ‫درامد تیم هــا یعنی حق پخــش تلویزیونی عمال‬ ‫صفر است و حتی برخی از تیم ها در سایر رشته ها‬ ‫مجبورند برای نمایش مســابقات‪ ،‬هزینه هم کنند‪.‬‬ ‫چندی قبلی محمود اســامیان‪ ،‬عضو سابق هیات‬ ‫رئیسه فدراســیون فوتبال در ارتباط با حق پخش‬ ‫تلویزیونی فوتبال ایران گفت‪ « :‬عربستان سعودی‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون دالر‪ ،‬امــارات ‪ ۱۵۰‬میلیــون دالر‪،‬‬ ‫کره جنوبی ‪ ۴۶۰‬میلیون دالر و انگلیس ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۴‬هــزار پوند از طریق حق پخش درامد دارند‪.‬‬ ‫کارشناسان ‪ AFC‬ارزش حق پخش فوتبال ایران‬ ‫را ‪ ۱۵۰‬میلیــون دالر براورد کرده اند‪».‬از این مبلغ‬ ‫که طبق ارزش کنونی دالر در بازار ایران برابر با ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان می شود‪ ،‬یک ریالی هم‬ ‫عاید فوتبال نمی شــود‪ .‬حتی با نیمی از این مبلغ‬ ‫هم لیگ برتــر ایران در بهتریــن و الکچری ترین‬ ‫شــرایط خود برگزار می شــود اما وقتی درامدی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬باشــگاه های خصوصی تا کی قادر به‬ ‫هزینه کردن هســتند؟به طور کلی باشــگاه داری‬ ‫خصوصی در فوتبال ایران‪ ،‬یک داســتان غم انگیز‬ ‫با مصادیق پرتکرار اســت‪ .‬در نتیجه فقط دو حالت‬ ‫وجود دارد که کسی وارد فوتبال شود و هزینه کند؛‬ ‫یا برای اهداف کوتاه مدت و استفاده های جانبی از‬ ‫این رشــته برای کسب شهرت اســت یا مالکی به‬ ‫صرف عشــق و عالقه خود وارد فوتبال می شــود و‬ ‫طبیعتا عشــق و عالقه هم برای فوتبالیست نان و‬ ‫اب نمی شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4142‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خودروسازان داخلی و موج چهارم انقالب صنعتی؛ همراهی یا اضمحالل؟‬ ‫زمانی کــه در ایران به تولید ســاالنه ‪۹۰۰‬هزار‬ ‫دســتگاه خودرو رســیده بودیــم‪ ،‬ترکیه تنها‬ ‫تولید ‪۳۰۰‬هزار دســتگاه را به ثبت می رساند‪.‬‬ ‫اما درحال حاضر این کشــور بیش از ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫دســتگاه خــودرو تولیــد می کند کــه حدود‬ ‫‪۷۰۰‬هزار دســتگاه از ان ها را صادر و ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه هم وارد می کند‬ ‫صنعت خودرو ایران در حالی قرار است بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪۳۰۰‬هزار دستگاه خودرو تولید کند‬ ‫که به گفته کارشناسان؛ نیاز ساالنه بازار خودرو‬ ‫حدود ‪۱.۵‬میلیون دستگاه خودرو در سال است‪.‬‬ ‫همچنین باید در سال حدود ‪۵۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو از رده خارج و بنابراین ساالنه باید حدود‬ ‫‪۲‬میلیون دستگاه خودرو تولید شود تا صنعت و‬ ‫بازار خودرو تعادل خود را حفظ کند‪ .‬براســاس‬ ‫ســند چشــم انداز ‪ ،۱۴۰۴‬تولید خودرو در این‬ ‫ســال باید به ‪۳‬میلیون دســتگاه خودرو برسد‬ ‫و یک میلیون دســتگاه ان صادر شــود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که هم اکنون تقریبا هیچ صادراتی از‬ ‫ایران انجام نمی شود و ادامه این وضع نمی تواند‬ ‫برای صنعت خودرو اینده خوبی ایجاد کند‪ .‬در‬ ‫بخش دوم مصاحبه با سعید مدنی‪ ،‬مشاور ارشد‬ ‫صنعت خــودرو به گفت وگــو در خصوص این‬ ‫مسائل پرداختیم‪.‬‬ ‫ایا با رفتن به ســمت خصوصی ســازی و رفع‬ ‫مشــکل ســهم های تو در تو‪ ،‬حضور دولت در‬ ‫صنعت خودرو کمرنگ می شود و مشکالت ان‬ ‫حل خواهد شد؟‬ ‫اگر قرار باشد با همین سیستم های دولتی ادامه‬ ‫دهیم‪ ،‬راه به جایی نخواهیم برد‪ .‬با این سیستم‬ ‫ی را حل کنیم‪ ،‬اما سایر‬ ‫می توانیم مشکالت قیمت ‬ ‫مشکالت حل نمی شود‪ .‬اما اجرای موفق برنامه ‬ ‫خصوصی سازی مســتلزم حل وفصل مشکالت‬ ‫بین المللی و مهار فشارهای خارجی است‪.‬‬ ‫خودروسازی‪ ،‬صنعتی نیست که در شرایط قطع‬ ‫کلی ارتباط با دانش جهانی توســعه پیدا کند‪.‬‬ ‫خودروســازی یک صنعت کاریزماتیک اســت‬ ‫و از تمام صنایع دنیــا و تمام تکنولوژی ها باید‬ ‫اســتفاده کند‪ .‬نمی توان گفت در تمام زمینه ها‬ ‫خودکفا می شویم‪.‬‬ ‫ایــن خودکفایی بدون ارتباط بــا دنیای خارج‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم رشدی رقم بخورد‪،‬‬ ‫در مقایسه با سرعت رشــد کشورهای صاحب‬ ‫صنعت خودرو پیشــرفته بسیار اهسته خواهد‬ ‫بود‪ .‬این است که همواره عقب تر خواهد ماند‪ .‬تا‬ ‫این مساله حل نشود نمی توانیم توقع زیادی از‬ ‫رشد صنعت خودرو داشته باشیم‪.‬‬ ‫به نظر شــما با این شــرایط به معنای واقعی‬ ‫خودروساز خواهیم شد؟‬ ‫می توانیم تنها تیراژ را به یک نســبت مشخص‬ ‫بــاال ببریم و روی مســائل کیفی کار کنیم‪ ،‬اما‬ ‫توسعه چندانی رخ نخواهد داد‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫ایران در بخش هایــی مانند ایجاد کارخانه های‬ ‫تولیــد و مونتاژ بدنــه‪ ،‬احــداث کارخانه های‬ ‫خودروســازی و خطوط رنگ بسیار قوی و در‬ ‫بخش های طراحــی محصــول و پلت فرم هم‬ ‫نیمه قوی است‪ .‬این زمینه ها در ایران وجود دارد‬ ‫و باید روی تکنولوژی ها و توانمندی های داخلی‬ ‫کار کنیم و برندهای مخصــوص خود را ایجاد‬ ‫کنیم تا براساس ان ها بتوانیم وارد بازار صادراتی‬ ‫شویم‪ .‬اما این اتفاق به سادگی نمی افتد‪.‬‬ ‫زمانی که من در صنعت خودرو و شرکت سای‍پا‬ ‫بودم‪ ،‬قرار بود ‪۵۰‬درصد تولیدات شــرکت برند‬ ‫ملی باشد و برای ‪۵۰‬درصد مابقی با خودروسازان‬ ‫خارجی همــکاری کنیم تــا از تکنولوژی ها و‬ ‫قطعات خارجی هم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اگر این گونه برنامه ها بــا موانع بیرونی متوقف‬ ‫نمی شــد‪ ،‬می توانســتیم برند خود را تبدیل به‬ ‫یک نام شناخته شــده جهانی کنیم و صادرات‬ ‫را توســعه دهیم‪ .‬اما واقعیت این است هر روز‬ ‫عقب تر می رویم‪ .‬زمانــی در عراق خودرو پژو و‬ ‫پراید تولید می شد‪ ،‬اما درحال حاضر در کنار این‬ ‫خطــوط‪ ،‬خودروهای چینی و کره ای هم تولید‬ ‫می شــود‪ .‬همچنین بازار سوریه را هم به دلیل‬ ‫شرایط خاص از دست دادیم‪.‬‬ ‫صادرات ما به کشــورهایی وصل بود که شرایط‬ ‫ان هــا از نظر اقتصــادی از ایران بهتــر نبود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در چنین فضایی امکان رشــد وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬پس باید مسائل بین المللی حل‬ ‫شــود تا مشــکالت اقتصادی هم حل شود‪ .‬در‬ ‫کل می توان گفت اساس رشد و توسعه صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬ایجاد ارتباطات جهانی اســت‪ .‬مســاله‬ ‫ترکیب سهام خودروســازان هم باید مشخص‬ ‫شود تا دولت دلیلی برای دخالت در این صنعت‬ ‫نداشته باشد‪ .‬مســاله خصوصی سازی نیز باید‬ ‫انجام و قیمت گذاری باید تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫اگر تیراژ تولید در سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱.۳‬میلیون‬ ‫دستگاه در ســال برســد‪ ،‬اما لیزینگ ها فعال‬ ‫نشــوند‪ ،‬ایا با بحران تقاضــا در صنعت خودرو‬ ‫مواجه خواهیم شد؟‬ ‫تولید ‪۱.۳‬میلیون دســتگاه جای خوشــحالی‬ ‫ندارد‪ .‬در ســال ‪ ۹۱‬خودروسازان داخلی موفق‬ ‫شــدند ‪۱.۶‬میلیون دستگاه تولید کنند و طبق‬ ‫چشــم انداز ‪ ۱۴۰۴‬باید در مرز تولید ‪۲‬میلیون‬ ‫دستگاه باشــیم‪ .‬این در حالی اســت که ابراز‬ ‫خوشــحالی می کنیم برای ســال اینده قصد‬ ‫افزایش ‪۵۰‬درصدی تولید داریم‪.‬‬ ‫ایــن ‪۵۰‬درصــد در مقایســه بــا یــک رقم‬ ‫پاییــن اتفــاق افتاده اســت‪ .‬مصــرف خودرو‬ ‫نهایتــا یک تا ‪۱.۵‬میلیون دســتگاه در ســال‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬ان چــه مهم اســت ایــن که‬ ‫بخشــی از خودروهای ما فرســوده هستند و‬ ‫مصرف ســوخت باالیی دارند‪ .‬اگر حتی یارانه‬ ‫هم برای از رده خارج کردن ان ها پرداخت شده‬ ‫و خودروهای جدید جایگزین ان ها شــود‪ ،‬باید‬ ‫بتوانیم نزدیک به ‪۲‬میلیون دستگاه خودرو تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در چشــم انداز ‪ ۱۴۰۴‬پیش بینــی شــده بود‬ ‫به تولید ‪۳‬میلیون دســتگاهی برســیم؛ از این‬ ‫مقدار یک میلیون برای صــادرات و جایگزینی‬ ‫خودروهای فرسوده در نظر بگیریم و مابقی ان‬ ‫هم به دست مصرف کنندگان برسد‪.‬‬ ‫در واقع هــم باید بــازار صادراتــی را در نظر‬ ‫بگیریم و هم جایگزینی مدل های فرســوده را‪.‬‬ ‫اگــر صادرات را در نظر نگیریــم‪ ،‬در واقع بهتر‬ ‫است صنعت خودرو با همان وضعیت نابسامان‬ ‫این قدر ادامــه دهد تا این که به کلــی ناتوان و‬ ‫مضمحل شــود‪ .‬بدون صادرات‪ ،‬امکان رشــد و‬ ‫توســعه صنعت خودرو اتفاق نمی افتد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که صادرات خودرو نداشته باشیم‪ ،‬به رغم تولید‬ ‫بــاز هم مجبور به تامین نیــاز از طریق واردات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این واردات با تکنولوژی های جدید و موج چهارم‬ ‫انقالب صنعتی که در تمام دنیا اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫ن می شــود‪ .‬البته‬ ‫باعث واردات خودروهای ارزا ‬ ‫می توان جلــوی واردات این خودرو را با اعمال‬ ‫سیاست هایی گرفت‪ ،‬اما دردی از صنعت خودرو‬ ‫را دوا نمی کند و باعث می شــود رشد چندانی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫بســیاری مواقــع صنعــت خودرو ایــران با‬ ‫کشــورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی مقایسه‬ ‫می شود‪ .‬چه تفاوت هایی بین صنعت ایران و این‬ ‫کشورها وجود دارد؟‬ ‫صنعت خــودرو در ترکیه در مقایســه با ایران‬ ‫بســیار عقب تر بود‪ .‬زمانی که در ایران به تولید‬ ‫ساالنه ‪۹۰۰‬هزار دستگاه خودرو رسیده بودیم‪،‬‬ ‫ترکیه تنها تولید ‪۳۰۰‬هزار دســتگاه را به ثبت‬ ‫می رســاند‪ .‬اما درحال حاضر این کشور بیش از‬ ‫‪۱.۵‬میلیون دســتگاه خودرو تولید می کند که‬ ‫حدود ‪۷۰۰‬هزار دستگاه از ان ها را صادر کرده و‬ ‫‪۳۰۰‬هزار دستگاه هم وارد می کند‪.‬‬ ‫همین موضوع باعث رشد و توسعه صنعت ان ها‬ ‫شــده اســت‪ .‬در صنعت خودرو باید صادرات‬ ‫در نظر گرفته شــود‪ .‬تولیــد کمتر از ‪۳‬میلیون‬ ‫دستگاه خودرو برای سرمایه گذاری در بسیاری‬ ‫از بخش های این صنعت دارای توجیه اقتصادی‬ ‫نیست‪ .‬باید بازار ایجاد کنیم و تولید را افزایش‬ ‫دهیم تــا ســرمایه گذاری روی برخی قطعات‬ ‫های تک توجیه اقتصادی داشته باشد و نیاز این‬ ‫صنعت برطرف شود‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد براساس ‪۱.۵‬میلیون دستگاه تولید‬ ‫را ادامه دهیم و خوشــحال باشیم که این رقم‬ ‫از ‪۱.۶‬میلیون دســتگاه در سال ‪ ۹۱‬به کمتر از‬ ‫یک میلیون دســتگاه رســیده و حاال قرار است‬ ‫افزایش پیدا کند و بعد از ‪ ۹‬سال به ‪۱.۳‬میلیون‬ ‫دستگاه برسد‪ ،‬نشان از وضعیت اسفناک صنعت‬ ‫خودرو دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر وضعیت صــادرات و جایگزینی ‬ ‫خودروهای فرسوده به چه شکل است؟‬ ‫صادرات به شــدت کاهش پیدا کرده یا متوقف‬ ‫شــده است و جایگزینی خودروهای فرسوده به‬ ‫دلیل ضعف دولت برای تخصیص بودجه کافی‬ ‫به این کار و توقف اســقاط خودرو به ازای ورود‬ ‫خــودرو خارجی (به دلیــل ممنوعیت واردات)‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬تکلیف ســهام و قیمت گذاری‬ ‫نیز مشخص نیســت‪ .‬بنابراین باید برنامه ریزی‬ ‫درســتی در ایــن خصوص ارائه شــود‪ .‬توصیه‬ ‫می شــود بــرای دیــدن نقاط ضعــف صنعت‬ ‫خــودرو‪ ،‬گــزارش تحقیــق و تفحص مجلس‬ ‫مطالعــه شــود‪ .‬این گــزارش‪ ،‬جامــع بوده و‬ ‫برخالف گزارش های قبلی تمام موارد و جوانب‬ ‫را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫کمیلیاردتوماناست!‬ ‫هزینهترخیصهرکامیونکارکردهحداقلی ‬ ‫همان طــور کــه در گــزارش های اخیــر «دنیای‬ ‫خودرو» اوردیــم‪ ،‬واردات خودروهــای تجاری از‬ ‫مبدا اروپا‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی طی ماه های گذشته‬ ‫ان طور که برنامه ریزی شده بود‪ ،‬پیش نرفته است‪.‬‬ ‫گرچه جســته وگریخته خبرهایــی از برخی منابع‬ ‫درخصــوص پالک گــذاری و به سرانجام رســیدن‬ ‫این خودروها شنیده می شــود‪ ،‬اما به گفته برخی‬ ‫کارشناســان؛ هنوز هیچ یک از ایــن خودروها به‬ ‫مرحله پالک گــذاری و ورود به جاده های کشــور‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور‬ ‫هم با تایید عدم پالک گذاری این خودروها تا امروز‪،‬‬ ‫موضــوع هزینه هــای داخلی مربوط بــه ترخیص‬ ‫این خودروها را از اصلی ترین مشــکالت این طرح‬ ‫دانســت‪ .‬احمد کریمــی در گفت وگو بــا روزنامه‬ ‫«دنیای خودرو» قیمت یک تا ‪ 1.2‬میلیارد تومانی‬ ‫بــرای ترخیص این مدل هــا را دور از توان مالکان‬ ‫خودروهای فرسوده و متقاضیان نوسازی دانست‪.‬‬ ‫احمد کریمی در خصوص پالک گذاری کامیون های‬ ‫وارداتی به روزنامه «دنیای خودرو» گفت‪« :‬تعدادی‬ ‫از ایــن خودروها توســط واردکننــدگان و برخی‬ ‫شرکت های خودروساز وارد کشور شده و در گمرک‬ ‫است‪ ،‬اما هنوز به طور رسمی اعالم نشده که حتی‬ ‫یک دستگاه خودرو هم پالک شده باشد‪».‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشــور‬ ‫در ادامــه اظهار کــرد ‪« :‬این در حالی اســت که‬ ‫چندین بار اعالم شده این خودروها در مرحله تایید‬ ‫راهنمایی و رانندگی هستند یا در پارکینگ راهور‬ ‫برای پالک به ســر می برند‪ ،‬اما هنوز پالک گذاری‬ ‫هیچ خودرویی انجام نشده است‪».‬‬ ‫کریمی در ادامه مشــکالت مربــوط به هزینه های‬ ‫داخلــی ایــن خودروهــا و اضافه شــدن ان ها بر‬ ‫هزینه هــای اولیه مدل های کارکــرده اروپایی را از‬ ‫مشــکالت اصلی طرح نوسازی با واردات مدل های‬ ‫کارکــرده دانســت و در ایــن زمینه اعــام کرد‪:‬‬ ‫«هزینه هــای مربــوط به ترخیص هــر یک از این‬ ‫خودروها در کشور حدود یک میلیارد تومان است‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به وضعیت نوســازی ناوگان فرسوده‬ ‫کشور تصریح کرد‪« :‬البته با در نظر گرفتن شرایط‬ ‫خودروهای فرســوده‪ ،‬این قیمت تــا یک میلیارد و‬ ‫‪200‬میلیون تومان هم متغیر است‪».‬‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور‬ ‫در ادامه افزود‪« :‬باید این نکته را در نظر گرفت که‬ ‫پرداخت این هزینه ها از توان دارندگان خودروهای‬ ‫فرسوده خارج است‪».‬‬ ‫وی راهــکار اصلی بــه منظور مشــارکت مالکان‬ ‫خودروهای فرســوده در نوسازی ناوگان و استقبال‬ ‫از خودروهای کارکرده اروپایی را ایجاد تســهیالت‬ ‫و سایر مشــوق ها از سوی مســئوالن و شرکت ها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫کریمی در این خصوص بیان کرد‪« :‬برخی شرکت ها‬ ‫با در نظر گرفتن توان مالی خریداران و متقاضیان‬ ‫این طــرح و همچنیــن شــرایط کار خودروهای‬ ‫سنگین‪ ،‬هماهنگ کرده اند تا از طریق تسهیالت‪ ،‬به‬ ‫مالکان خودروهای فرسوده کمک کنند تا بخشی از‬ ‫نوسازی انجام شود‪».‬‬ ‫وی همچنین شــرایط پرداخت این تســهیالت را‬ ‫بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد‪« :‬اگر قرار باشد این‬ ‫تسهیالت طی اقســاط کوتاه مدت و مبالغ سنگین‬ ‫پرداخت شــود‪ ،‬بــاز هم در نوســازی خودروهای‬ ‫ســنگین افاقه ای نخواهد کرد و امکان مشــارکت‬ ‫مالکان مدل های فرسوده به حداقل می رسد‪».‬‬ ‫کریمی اظهار کرد‪« :‬می توان گفت واردات ان طور‬ ‫که انتظار می رفته‪ ،‬نتوانســته است فرایند نوسازی‬ ‫را پیــش ببرد‪ ».‬وی ادامــه داد‪« :‬با توجه به روش‬ ‫درنظر گرفته شــده و ســرعت عمل انجام این کار‪،‬‬ ‫امیدوار نیســتیم که شاهد نوســازی در حد قابل‬ ‫قبول و چشمگیری باشیم‪».‬‬ ‫وی با اشاره به نقش مســئوالن در حمایت از این‬ ‫طرح گفــت ‪« :‬حتما باید مراجع ذیربط با محوریت‬ ‫وزارت راه و سازمان راهداری موضوع نوسازی را در‬ ‫قالب یک پروژه جدی تری تعریف کنند‪».‬‬ ‫وی به برخی شرایط برای به سرانجام رسیدن این‬ ‫طرح اشــاره کرد و گفت ‪« :‬به این منظور باید تمام‬ ‫زوایای طرح دیده شود‪ ،‬شرایط بازپرداخت و امکان‬ ‫بازپرداخت ان را برای مالکان در نظر بگیرند و بازار‬ ‫کار این خودروها به طور کلی ارزیابی شود‪».‬‬ ‫کریمی گفت‪65« :‬هزار دستگاه خودرو فرسوده ای‬ ‫که متوسط کارکرد پایینی دارند‪ ،‬انتظار می رود بعد‬ ‫از نوســازی کارکرد دو یا سه برابری داشته باشند‪.‬‬ ‫تمام این مــوارد باید در کنار هــم در نظر گرفته‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫وی همچنیــن به نقش مشــورت با تشــکل ها و‬ ‫ســازمان های مربوطه اشاره کرد و افزود‪« :‬سازمان‬ ‫راهداری متاســفانه در این خصــوص تصمیمات‬ ‫تک بعدی می گیرد‪ ،‬درحالی کــه با دریافت نظرات‬ ‫تشکل های صنفی از هر نظر بهتر می تواند نوسازی‬ ‫را انجام دهد‪».‬‬ ‫دالیل کاهش شدید فروش بنزین سوپر‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون سراســری جایگاه داران ســوخت ایران در گفت وگو با «دنیای خودرو» در این‬ ‫مورد گفت‪« :‬تقاضا برای مصرف بنزین سوپر در کشور به چند دلیل کاهش یافته که مهم ترین انها نبود‬ ‫تقاضاست‪».‬‬ ‫ن ســوپر در جایگاه های سوخت در سراسر ایران به شــدت کاهش یافته است‪ .‬البته هنوز‬ ‫فروش بنزی ‬ ‫امار دقیقی در این مورد وجود ندارد اما مســئوالن صنفی این حــوزه می گویند پس از افزایش قیمت‬ ‫بنزین در ابان ماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬و اغاز همه گیری کرونا به فاصله چندماه پس از ان‪ ،‬تقاضا برای مصرف‬ ‫بنزین ســوپر به شدت کاهش پیدا کرد‪ ،‬البته این موضوع در سراسر کشور به یک میزان نبوده و از یک‬ ‫توزیع جغرافیایی مبتنی بر توزیع ثروت هم تبعیت می کند‪ .‬ازان ســو‪ ،‬کاهش تقاضا برای بنزین ســوپر‬ ‫موجب افزایش خواب ســرمایه جایگاه داران سوخت شده؛ عالوه بر این‪ ،‬افزایش مدت تخلیه مخازن در‬ ‫پمپ بنزین هــا‪ ،‬حجم تبخیر را هم افزایش داده اســت‪ .‬این موضوع بــه نوبه خود موجب کاهش تمایل‬ ‫جایگاه داران به توزیع بنزین ســوپر و در مقابل‪ ،‬افزایش صادرات این فراورده ســوختی به کشــورهای‬ ‫همسایه شده است‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشــور در همین مورد گفت‪:‬‬ ‫«برخی روزها فروش بنزین سوپر در کشور درمقایسه با قبل تا ‪۸۰‬درصد کاهش پیدا می کند‪».‬‬ ‫اسداله قلی زاده با بیان اینکه در یک ماه اخیر با تاخیر و کمبود دریافت بنزین سوپر مواجه شده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«در سال ‪ ۱۳۹۹‬عرضه و مصرف بنزین سوپر نسبت به سال های قبل کاهش چشمگیری داشته است‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬پس از افزایش قیمت بنزین‪ ،‬عدم شمول یارانه بر بنزین سوپر و همچنین شیوع کرونا‪ ،‬به‬ ‫سوی کاهش تقاضا رفتیم و به دلیل افت مصرف‪ ،‬طبیعی است تامین بنزین سوپر نیز در اولویت نباشد‪».‬‬ ‫رئیــس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشــور با بیان اینکه بی نظمی‬ ‫در عرضه بنزین ســوپر انتقادهای زیادی را از سوی مشتریان به همراه داشته‪ ،‬گفت‪« :‬برای جایگاه های‬ ‫ســوخت درامد فروش بنزین معمولی و بنزین ســوپر تفاوت چندانی ندارد و حتی بنزین سوپر با تبخیر‬ ‫بیشــتر جایگاه دار را متضرر می کند اما تاخیر و طوالنی شــدن عرضه‪ ،‬مصرف کنندگان این سوخت را‬ ‫دچار مشکل کرده است‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬کاهش فروش بنزین سوپر در کشور به طور طبیعی به معنای محروم شدن مردم از بنزین‬ ‫مرغوب و البته وارد شدن زیان مالی به جایگاه داران است زیرا به رغم داشتن تاسیسات و نیروی انسانی‪،‬‬ ‫با عد م النفع روبه رو هستند‪».‬‬ ‫رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان اینکه باید برای ترغیب مردم در جهت استفاده از بنزین سوپر‬ ‫تصمیماتی اتخاذ شــود‪ ،‬افزود‪« :‬افزایش مصـــــرف این فراورده به خصوص در کالن شهرها با کاهش‬ ‫الودگی هوا ارتباط دارد‪».‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه با نزدیک شدن به تعطیالت نوروز احتماال تقاضا برای بنزین سوپر افزایش می یابد‪،‬‬ ‫از شرکت ملی پخش فراورده خواست نسبت به سامان دادن به این موضوع و جلوگیری از توقف فعالیت‬ ‫یا معطل ماندن سکوهای عرضه این سوخت اقدام کند‪.‬‬ ‫همایون صالحی‪ ،‬رئیس هیات مدیره کانون سراســری جایگاه داران سوخت ایران در گفت وگو با «دنیای ‬ ‫خودرو» در این مورد گفت‪« :‬تقاضا برای مصرف بنزین ســوپر در کشــور به چند دلیل کاهش یافته که‬ ‫مهم ترین انها نبود تقاضاست‪».‬‬ ‫این مقام مســئول صنفی ادامه داد‪« :‬پس از افزایش قیمت بنزین در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬تقاضا برای مصرف‬ ‫بنزین ســوپر کاهش پیدا کرد‪ .‬به عنوان مثال جایگاه داری که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار لیتر بنزین ســوپر در مخزن‬ ‫خود تحویل می گرفت‪ ،‬به جای انکه این میزان بنزین را در ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬روز به فروش برســاند‪ ،‬باید ‪ ۱۵‬روز‬ ‫صبر می کرد‪ .‬این در حالی است که هر چه مخزن جایگاه خالی تر بماند‪ ،‬میزان تبخیر هم باالتر می رود‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬جایگاه داری که بنزین ســوپر تحویل می گرفت‪ ،‬از دو ناحیه متضرر می شد‪ .‬نخست انکه‬ ‫خواب سرمایه او بیشتر می شد و دوم اینکه میزان تبخیر بنزین در مخزن باالتر می رفت‪».‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪« :‬نکته دیگری که وجود دارد این است؛ تقاضا برای بنزین سوپر در جایگاه های مختلف‬ ‫کشور به یک اندازه نیست و به توزیع جغرافیایی وابسته است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برخی جایگاه های سوخت‬ ‫در شمال شهر تهران‪ ،‬روزانه بیش از ‪ ۳۰‬هزار لیتر بنزین سوپر مصرف می کنند‪ ،‬ولی این میزان در برخی‬ ‫شهرستان ها صفر است‪ .‬این درحالی است که صادرات بنزین سوپر به کشورهای منطقه به موازات کاهش‬ ‫تقاضا برای این نوع بنزین در داخل ایران کلید خورده است‪».‬‬ ‫اغازازمایشیسامانهترسیمالکترونیکیکروکیتصادفات‬ ‫رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی از اغاز ازمایشــی سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این طرح بزودی در سراسر کشور بصورت یکپارچه اجرا می شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی از اغاز ازمایشــی سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این طرح بزودی در سراسر کشور بصورت یکپارچه اجرا می شود‪.‬‬ ‫سردار سیدکمال هادیانفر روز سه شنبه افزود‪ :‬هدف از این طرح سرعت در رسم کروکی‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫و جلوگیری از ایجاد تصادف ساختگی و سوءاستفاده از بیمه است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬یکی از برنامه های جدی در پلیس راهور عالوه بر برنامه هایی از جمله کاهش تصادفات‪،‬‬ ‫مدیریت صحیح ترافیک و ارائه خدمات مطلوب‪ ،‬تحول سیســتمی در حوزه هوشــمند ســازی و اثبات‬ ‫پلیس در این بخش است‪.‬‬ ‫هادیانفر ادامه داد‪ :‬حذف جریمه و کروکی های کاغذی منجر به صحت کار و کاهش هزینه های دولت‬ ‫و مردم می شود‪ ،‬براین اساس این اقدام از موضوعات جدی پلیس است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ 6‬هزار دســت افزار در کشــور به این منظور در اختیار همکاران قرار گرفته و تقریبا‬ ‫درصد زیادی از همکاران در پلیس راه های شهرها راه از دست افزارهای هوشمند استفاده می کنند که‬ ‫از طریق این دست افزارها نسبت به وضعیت راننده و وسیله نقلیه مطلع می شوند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد‪ :‬در حالیکه در اعمال جریمه دســتی چنین مزیتی وجود ندارد اما با‬ ‫الکترونیکی شدن جریمه و کروکی ها کافیست شماره پالک را وارد سیستم کنیم‪ ،‬همه اطالعات وسیله‬ ‫نقلیه در دســت افزار پلیس رویت می شــود و دیگر نیازی نیست که بقیه موضوعات مرتبط به خودرو‬ ‫را وارد کنند یا با وارد کردن کد ملی یا شــماره گواهی نامه به راحتی اطالعات خودرو در اختیار پلیس‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هادیانفر افزود‪ :‬از طریق دســت افزارها می توان بیمه خودروها را چک کرد و از معتبر بودن بیمه نامه‬ ‫ها مطمئن شــد البته اطالعات دیگری نیز از جمله مسروقه یا توقیفی بودن خودرو نیز در اختیار افسر‬ ‫پلیس راهور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به زودی سیســتم الکترونیکی شدن جریمه و کروکی ها در کشور به صورت یکپارچه انجام‬ ‫می شود‪ .‬از اقداماتی که براساس مصوبات مجلس شورای اسالمی صورت گرفت این است که جریمه ها‬ ‫را بالفاصله به صورت پیامک به افرادی که تخلف کرده اند‪ ،‬اطالع رســانی کنیم که بدانند در کجا و به‬ ‫چه دلیلی جریمه شده اند از این طریق اقدام پیشگیرانه صحیح اتفاق می افتد و همچنین هموطنان از‬ ‫میزان جریمه خود مطلع می شوند تا مشمول بحث دو بربرای شدن جرائم نشود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت در استان قزوین صورت گرفت‬ ‫اغازتولیدانبوهگیربکس‪ ۶‬سرعته‬ ‫ازاده مافی‪ -‬خبرنگار راه مردم‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت اغاز تولید انبوه گیربکس ‪ ۶‬ســرعته را‬ ‫نشانگر خودباوری جوانان توانمند ایرانی و استفاده‬ ‫بهینه از فرصت تحریم و فشارهای ظالمانه دشمنان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حسینی در ایین افتتاح خط تولید انبوه‬ ‫گیربکس ‪ ۶‬سرعته در شرکت نیرو محرکه ( استان‬ ‫قزویــن) با بیان این مطلب‪ ،‬افــزود‪ :‬این پروژه یک‬ ‫کار نواورانه و مهم اســت کــه در نتیجه همدلی و‬ ‫هماهنگی مســئوالن ذیربط و همت جوانان نخبه‬ ‫و توانمند به وجود امده اســت که در این راستا از‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪ ،‬هوافضای سپاه‪ ،‬استاندار و‬ ‫نمایندگان مجلس تقدیر و تشکر می نمایم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تحریم های ظالمانه دشــمنان در‬ ‫طول سالهای اخیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با تکیه بر خودباوری‪،‬‬ ‫تعامل و هماهنگی ملت و دولت از مســیر ســخت‬ ‫تحریمهــا عبور کردیم و امروز با وجود همه تحریم‬ ‫هــا و همچنین شــیوع کرونا اما ایران ســربلند و‬ ‫سرافراز به جلو می رود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬این مســیر‬ ‫ســخت را با رهبری داعیانه مقــام معظم رهبری‪،‬‬ ‫همت جوانان‪ ،‬ایستادگی مردم و پشتکار دولتمندان‬ ‫در بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از هلدینگ اتیه‬ ‫فوالد نقش جهان عنوان شد‪:‬‬ ‫«اتیه فوالد نقش جهان» پشتوانهای‬ ‫برای سهامداران این شرکت‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه در بازدید از‬ ‫هلدینــگ اتیه فــوالد نقش جهان گفــت‪ :‬از انجا‬ ‫که همه ســهامداران حقیقــی هلدینگ اتیه فوالد‬ ‫نقشــجهان از کارکنان بازنشســته و شاغل فوالد‬ ‫مبارکه هســتند‪ ،‬حمایت شــرکت فوالد مبارکه از‬ ‫هلدینــگ اتیه فوالد نقش جهــان صرفا در جهت‬ ‫منافع اقتصادی نیســت‪ ،‬بلکه در راستای رفاه حال‬ ‫سهامداران و کمک به تامین معیشت انان است‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫‪7‬‬ ‫ســپری کردیم‪.‬رزم حســینی در بخش دیگری از‬ ‫ســخنان خود تصریح کرد‪ :‬خودروســازان باید به‬ ‫ســمت افزایش کمیت و کیفیــت به پیش بروند تا‬ ‫بتوانند در بازارهای جهانی خوش بدرخشند‪.‬‬ ‫وی همچنین از ایران خودرو خواست که طراحی و‬ ‫تولید گیربکس اتوماتیک را در دستور کار قرار دهد‬ ‫و در این خصوص بیان کرد‪ :‬باید همگام با پیشرفت‬ ‫های جهانی ما هم در این مسیر حرکت نماییم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۸‬درصــدی صدورجواز تاســیس و ‪۱۷‬‬ ‫درصدی صــدور پروانه های بهره برداری نشــانگر‬ ‫صنعتــی بودن قزوین اســتوزیر صمــت در بخش‬ ‫دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ظرفیت های‬ ‫اســتان قزوین در حوزه های صنعتی و معدنی بیان‬ ‫کرد‪ :‬صدور جواز تاســیس که نشــانگر امید به کار‬ ‫افرینــی در جامعه می باشــد ‪ ۳۸‬درصــد و صدور‬ ‫پروانه های بهره برداری ‪ ۱۷‬درصد رشــد داشــته‬ ‫است که نشــانگر صنعتی بودن قزوین است و این‬ ‫استان می تواند به عنوان یک قطب صنعتی‪ ،‬صنایع‬ ‫بیشــتری را با توجه به موقعیت خود در خود جای‬ ‫دهد‪.‬رزم حســینی همچنین بیان کرد‪ :‬وجود بیش‬ ‫از ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی در اســتان قزوین‬ ‫ظرفیت بســیار قابل توجهی می باشــد که باید از‬ ‫این ظرفیت استفاده بهینه برای ایجاد توسعه گردد‪.‬‬ ‫رزم حســینی ادامه داد‪ :‬در بخش واردات و تامین‬ ‫مــواد اولیه کارخانجات به خصوص با صدور ابالغیه‬ ‫های جدید ســتاد اقتصادی دولــت و تعامل بانک‬ ‫مرکزی ‪ ،‬اتفاقات خوبی افتاده است و کمتر کارخانه‬ ‫ای هســت که مشــکل تامین ارز داشته باشد‪.‬وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت با بیــان اینکه ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫صادرات به ‪ ۱۵‬کشــور همســایه بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت خوبی برای بازاریابی محصوالت تولیدی در‬ ‫کشورهای همسایه وجود دارد و تولیدکنندگان نیز‬ ‫علیرغم همه تنگناها و تحریمها به ســمت صادرات‬ ‫رفته اند‪.‬رزم حسینی در بخش پایانی سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬بــه میمنت فضای امنی کــه به وجود امده‬ ‫است‪ ،‬سرمایه های سرگردان کم کم به سمت تولید‪،‬‬ ‫توسعه‪ ،‬اشتغال و خدمات بازرگانی می ایند‪.‬‬ ‫بــا بیان اینکه از ابتدای مدیریت بر شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه بر توجه به معیشــت کارکنــان‪ ،‬امنیت و‬ ‫ایمنی در کار تاکید کــرده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫ارامش در دوران بازنشستگی در شرکت اتیه فوالد‬ ‫نقش جهان یک رســالت مهم برای این شــرکت‬ ‫است و هر اقدامی برای بازنشسته ها قطعا بازخورد‬ ‫مثبتی برای شرکت در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بــا تقدیر از وجدان عمومی کارکنان شــرکت‬ ‫فوالد مبارکــه تصریح کرد‪ :‬چنانچــه برای نیروی‬ ‫کار مشــخص شــود که مدیریت در راستای منافع‬ ‫انها اقــدام میکند‪ ،‬با انگیــزه مضاعف کار و تالش‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه‬ ‫حاشــیۀ ســود باال در بورس ممکن است فریبنده‬ ‫باشــد اظهار داشــت‪ :‬تالطمها و رونق بازار سرمایه‬ ‫میتواند به طور کاذب در افزایش حاشیه سود موثر‬ ‫باشــد‪ ،‬ولی باید مراقب بود و با تعریف یک حاشیه‬ ‫سود مطمئن و منطقی افزایش سرمایه سهامداران‬ ‫را تضمین کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل هلدینگ اتیه فوالد نقش جهان نیز در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬شــرکت اتیه فــوالد نقش جهان‬ ‫همواره همراه و تابع دستورالعملهای شرکت فوالد‬ ‫مبارکه بوده است‪.‬‬ ‫حســین کفعمی ضمــن تقدیر و تشــکر از حضور‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در این شــرکت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬هلدینگ اتیه فــوالد نقش جهان با‬ ‫کادر مجرب و ‪ 12‬شــرکت توزیع ورق فوالدی در‬ ‫کشــور‪ ،‬به ویژه در استانهای کم برخوردار‪ ،‬مشغول‬ ‫فعالیت است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ابعــاد مختلف‪ ،‬نظــارت بر عملکرد‬ ‫کارکنان این هلدینگ مطابق با اســتراتژی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت هلدینــگ اتیه فــوالد نقش جهان‬ ‫از ابان ماه ســال جاری به شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫ملحق شده و شرکت فوالد مبارکه با خریداری ‪31‬‬ ‫درصد ســهام‪ ،‬این شــرکت را به زیرمجموعه خود‬ ‫وارد کرده اســت‪ .‬هلدینگ اتیهفوالد نقشجهان با‬ ‫اســتراتژی فعالیت در دو زنجیــره تامین‪ ،‬فروش و‬ ‫خدمات فــوالد‪ ،‬در زمینه بــورس‪ ،‬تولید ورقهای‬ ‫پوششدار‪ ،‬تولید و عرضه انواع پودرهای میکرونیزه‬ ‫بنتونیــت‪ ،‬اهــک کلســینه و هیدراتــه‪ ،‬فروش و‬ ‫صــادرات محصوالت فوالدی و همچنین تولید لوله‬ ‫های مانیسمان‪ ،‬در قالب یک شرکت مادر هلدینگ‬ ‫با ‪ ۲۰‬شــرکت زیرمجموعه با ترکیب ســهامداری‬ ‫فعالیت میکند‪.‬‬ ‫اولین بــار ریل مترو تولیــد ذوب اهن اصفهان به‬ ‫شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تحویل‬ ‫شد‪ .‬این محموله‪ 250 ،‬تن ریل‪ UIC60‬و اولین‬ ‫بخــش از یک قــرارداد ‪ ۸۰۰‬تنی اســت که برای‬ ‫تعمیــر و نگهداری خط ‪ ۵‬متــروی تهران و حومه‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بهــزاد کرمی معاون بازاریابــی و فروش ذوب اهن‬ ‫اصفهــان در این خصوص گفت‪ :‬این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتــی تولید ریل ملی را از دهه هفتاد اغاز نمود‪،‬‬ ‫این دســتاورد عظیم که خودکفایی ایران را رقم زد‬ ‫بــا تولید ریــل ‪ 46E2‬و تحویــل ان به راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران رسماً تحقق یافت‪ .‬در ادامه‬ ‫بازاریابی و فروش ریل قطارهای پرسرعت به شرکت‬ ‫ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور در‬ ‫دســتور کار قرار گرفت و اولین قــرارداد با فروش‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تن برای محور میانه _بســتان اباد_ تبریز‬ ‫اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬به موازات ریل راه اهن‪ ،‬فروش ریل‬ ‫مترو نیز در دســتور کار قرار گرفت و طی ایینی با‬ ‫حضور مدیرکل حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری‬ ‫هــای و دهیاری های سراســر کشــور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه سازمان های قطار شهری کشور و مدیران‬ ‫عامل متروی کالن شــهرهای تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫مشهد و شیراز انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫معــاون بازاریابــی و فروش شــرکت تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس از ان با انجــام مذاکرات‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫میان ذوب اهن اصفهان و ســازمان شهرداری ها و‬ ‫دهیاری های کشــور به امضاء منصور یزدی زاده و‬ ‫مهدی جمالی نژاد رسید‪.‬‬ ‫این مقام مســئول خاطر نشان کرد ‪ :‬پس از تحویل‬ ‫اولیــن محموله به متروی تهران با هفت خط فعال‬ ‫و ‪ ۲۴۶‬کیلومتر خــط ارتباطی به عنوان بزرگترین‬ ‫مترو کشــور‪ ،‬سایر کالن شــهر ها نیز ریل متروی‬ ‫مورد نیاز خود را از ذوب اهن اصفهان تامین کردند‪.‬‬ ‫بهزاد کرمی افزود‪ :‬در دومین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫ملی فــوالد ایران‪ ،‬قرارداد فــروش حدود ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫ریل توسط مدیر عامل ذوب اهن اصفهان و شرکت‬ ‫بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه به امضا‬ ‫رسید که این قرارداد شامل فروش ‪ ۲۵۰‬شاخه ریل‬ ‫‪ 60E1‬با گریــد ‪ R260‬و ‪ 500‬تن ریل‪54E1‬‬ ‫با گرید ‪ R260‬مطابق با استاندارد روز اروپا بود که‬ ‫برای نخستین بار توسط ذوب اهن تولید و تحویل‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان ریل‬ ‫تولید شــده است و در چه محورهایی به کار گرفته‬ ‫شــده است چنین گفت‪ :‬تا کنون بالغ بر ‪ 100‬هزار‬ ‫تن ریل برای محور های مختلف به شرکت ساخت‬ ‫و توســعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و قرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیا و ســایر خریداران بــرای محورهای‬ ‫میانه‪ -‬بســتان اباد‪ -‬تبریز‪ ،‬میانه‪ -‬اردبیل‪ ،‬همدان‪-‬‬ ‫سنندج‪ ،‬مراغه‪ -‬ارومیه‪ ،‬چابهار – زاهدان‪ ،‬رشت‪-‬‬ ‫انزلی و بســتان اباد‪ -‬ائل گلی فروخته شده که از‬ ‫این مقدار تاکنون حدود ‪ 50‬هزار تن تحویل شــده‬ ‫و برنامــه ریزی الزم برای تحویــل ماهانه ‪10000‬‬ ‫تن به منظور تامین نیاز کشــور انجام شده است و‬ ‫همچنین مذاکرات الزم بــرای فروش ‪ 80000‬تن‬ ‫ریل بــرای کامل کردن محور چابهــار‪ -‬زاهدان و‬ ‫حــدود ‪ 20000‬تن برای محور اقلید‪ -‬یزد در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫معــاون بازاریابی و فروش شــرکت بیــان کرد‪ :‬با‬ ‫قرارگرفتــن نــام ذوب اهن اصفهان در لیســت‬ ‫تامین کنندگان ریل ســازمان های قطار شــهری‬ ‫کشــور‪ ،‬سازمان قطار شــهری اصفهان برای پروژه‬ ‫مترو شــهرجدید بهارستان اقدام به خرید‪1300‬تن‬ ‫ریــل‪ 49E1‬بــا گرید ‪R260‬نمــود که تحویل‬ ‫شده اســت و با مذاکرات انجام شده ریل متروهای‬ ‫کالن شــهرهای مشهد‪ ،‬شــیراز و قم نیز به زودی‬ ‫تحویل می شود‪.‬‬ ‫بهزاد کرمی گفت‪ :‬با عنایت به ظرفیت تولید اسمی‬ ‫شــرکت که خط ‪۴۰۰‬هزارتنی اســت و میزان نیاز‬ ‫ســاالنه کشــور به ریل که حدود ‪ ۱۵۰‬هزار تن در‬ ‫سال براورد می شــود و همچنین بر اساس برنامه‬ ‫توسعه کشور که تا پایان سال ‪ 1404‬باید ‪25000‬‬ ‫کیلومتر مســیر ریلی امــاده بهره برداری شــود‪،‬‬ ‫چشــم انداز خوبی برای مصرف داخل این محصول‬ ‫استراتژیک و همچنین صادرات ان متصور هستیم‪.‬‬ ‫استفاده از امکانات شهرداری برای‬ ‫کاندیداهایخاصممنوعاست‬ ‫گســتره خدمات‪ ،‬حضور موثر و ارزشمندی در این‬ ‫عرصه داشــت و با برنامه ریزی صحیح و به موقع و‬ ‫بسیج امکانات و تجهیزات‪ ،‬برگی به دفتر خدمات و‬ ‫افتخارات مدیریت شهری افزود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی خوبی در سال‬ ‫‪ ۹۹‬به ثمر نشست‪ ،‬افزود‪ :‬بنا داریم در حوزه عمرانی‬ ‫و خدماتی و هزینه بودجه مصوب با یک برنامه ریزی‬ ‫دقیق‪ ،‬کارامد و موثر گام برداریم و با توجه به اینکه‬ ‫امسال ســال اخر فعالیت شورای پنجم است‪ ،‬باید‬ ‫بیشــتر پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم و‬ ‫برای ان از کمک همه دستگاه ها بهره بگیریم‪.‬‬ ‫شــهردار قرچک خاطر نشــان کرد‪ :‬در این راهی‬ ‫که پشت سر گذاشــتیم امیدواریم که رضایتمندی‬ ‫شــهروندان را در پی داشته باشــد و بر این واقف‬ ‫هستم مجموعه شهرداری دلسوزانه کار کرده تا این‬ ‫خدمات ارزنده به مردم ارائه شــود و همه معاونین‬ ‫و کارکنان دست به دســت هم دادند تا کار ارباب‬ ‫رجوع روی زمین نماند‪.‬‬ ‫خرمی شــریف بیان داشــت‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬را در‬ ‫شــرایطی باید اغاز کنیــم که انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری و شــورای اسالمی شــهر و روستا را در‬ ‫پیش خواهیم داشت و مدیریت شهری نیز یک پای‬ ‫برگزاری انتخابات است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا توجه به برگزاری‬ ‫انتخابات برنامــه های حوزه های مختلف را طوری‬ ‫برنامه ریــزی کنید که کارهــا و عملکرد مدیریت‬ ‫شهری به سمت سوی کاندیداهای خاصی نرود‪.‬‬ ‫شــهردار قرچک اظهار کرد‪ :‬اســتفاده از امکانات‬ ‫مجموعه شهرداری برای کاندیداهای خاص ممنوع‬ ‫اســت و همکاران شــهرداری که میخواهند نامزد‬ ‫انتخابات شــوند از امکانات مجموعه سوء استفاده‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫خرمی شریف با بیان اینکه شروع فاز دوم کمربندی‬ ‫شــمالی قرچک در سال ‪ ۱۴۰۰‬اســتارت خواهد‬ ‫خورد‪ ،‬افزود‪ :‬بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را تدوین کردیم و به‬ ‫شورای اسالمی شهر ارسال و در حال بررسی است‪،‬‬ ‫برخی پروژه های باقی مانده نیازمند بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و برخــی نیز نیازمند کمک اســتان در منابع مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه شهری اباد خواهد شد که‬ ‫مسئوالن دلســوزی داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫خدمات دیگر شــهرداری باید طبق روال کاری در‬ ‫جهت رفاه حال شهروندان به صورت مستمر انجام‬ ‫شود و این خدمات از وظایف ذاتی مدیریت شهری‬ ‫است که نباید روی زمین بماند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬جلسه شــورای معاونین شهرداری‬ ‫قرچک به ریاســت محسن خرمی شریف شهردار و‬ ‫با حضور معاونین‪ ،‬مدیــران مناطق‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫ســازمانها و مدیران دوایر مدیریت شهری در سالن‬ ‫اجتماعات شهرداری برگزار شد‪.‬‬ ‫در پایان این جلســه‪ ،‬توسط محسن خرمی شریف‬ ‫شــهردار از زحمات بی دریغ و ارزنده «سید جمال‬ ‫محمدی» مسئول ســابق اداره حراست شهرداری‬ ‫قرچک تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫کل راه و شهرســازی ضمن تبریــک اعیاد رجبیه‬ ‫و عید مبعث خاتم النبیین(ص) اقدامات یکســاله‬ ‫سازمان خود را تشریح نمود ‪.‬او با بیان اینکه بخشی‬ ‫از اعتبارات راه و شهرســازی استان اصفهان ملی و‬ ‫بخشی استانی است اعالم داشت در سال مالی ‪۹۸‬‬ ‫در بخش راه در مجموع ‪ ۷۶‬میلیارد تومان تخصیص‬ ‫اعتبارات در پروژه های زیرســاختی در کل استان‬ ‫بوده و این عدد در سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۱۶۹‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬وی به پروژه اقدام ملی مسکن‬ ‫در شهرهای کشور برای افراد فاقد خانه اشاره کرد‬ ‫و اظهار داشــت‪ ۹۴ :‬هزار نفر از استان اصفهان در‬ ‫ســامانه ثبت نام کردند که بر اساس دستورالعمل‬ ‫ابالغی ‪ ۲۱‬هزار نفر از انان واجد شــرایط بودند و از‬ ‫این میان ‪ ۱۳‬هزار نفر پرونده استعالم های قانونی‬ ‫اولیه را انجام داده و نتیجه گرفتند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ساخت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۱‬هزار متقاضی وارد مرحله واریز‬ ‫شــده اند و تمام تالش و برنامه ریزی متولیان امر‬ ‫تحویل دوســاله منازل انهاســت‪ .‬مدیــرکل راه و‬ ‫شهرســازی اصفهان با یاداوری اینکه جاده های دو‬ ‫بانده به دلیل عرض کم و رفت و برگشــت در یک‬ ‫محور مهمترین نقاط پرحادثه استان هستند افزود‬ ‫سه جاده اصفهان سمنان‪ ،‬اصفهان خراسان و محور‬ ‫مبارکه بروجن به طول نزدیک به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر دو‬ ‫بانده هســتند و نیازمند افزایش عرض و جداسازی‬ ‫مسیرهای رفت و برگشــت هستند ‪.‬قاری قران در‬ ‫مورد پــروژه قطار سریع الســیر اصفهان تهران هم‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه ملی اســت و دچار مشکالت زمان‬ ‫شده است این پروژه ســه بار تغییر کارفرما با یک‬ ‫پیمانکار خارجی داشــته و مشمول مسائل مختلف‬ ‫داخلی و خارجی شده اســت و هنوز هم نمی توان‬ ‫برای ان زمان تعیین کرد ‪.‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان در خصوص پروژه بروجن مبارکه هم اعالم‬ ‫داشت این پروژه ‪ ۳۰‬کیلومتری دوبانده کردنش در‬ ‫دست اقدام است و مصوبات ان اخذ شده و تا پایان‬ ‫سال تعیین تکلیف می شــود ‪.‬وی در ادامه گفت با‬ ‫اینکه امسال سعی داشــتیم پروژه جدیدی شروع‬ ‫نکنیم تا پروژه های نیمه کاره قبلی پایان یابد ؛با این‬ ‫وجود دو پروژه استراتژیک داشتیم که افزون بر ان‬ ‫‪ ۲۳‬پروژه بوده اســت که یکی از انها پروژه مبارکه‬ ‫بروجن است که تحویل پیمانکار شده و بسیار فعال‬ ‫است و هفت کیلومتر ان قبل از میالد حضرت علی‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫و مابقــی در دســت تکمیل اســت‪ .‬مدیــرکل راه‬ ‫و شهرســازی اســتان اصفهــان در مــورد پروژه‬ ‫ازادراه شــرق هم اذعان داشــت ‪ ۶۰:‬کیلومتر اول‬ ‫پــروژه تکمیل شــد و تحویل مــردم گردید و ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر بعدی تــا حدود بــاغ رضــوان تکمیل‬ ‫می شــود و تا اردیبهشــت و خرداد تحویل استان‬ ‫می گــردد و ‪ ۳۰‬کیلومتر باقی مانــده ان در حال‬ ‫تعیین ســرمایه گذار اســت و باید تا پایان ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به اتمام برسد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان‪:‬‬ ‫پروژه همت اباد اصفهان الگوی ملی‬ ‫خوبی از توافق بازافرینی شهری است‪.‬‬ ‫امینی هرندی اصفهان ‪//‬مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫اصفهان بــا الگو قرار دادن پروژه همت اباد شــهر‬ ‫اصفهــان ‪،‬ان را نمونه خوبی از بازافرینی شــهری‬ ‫برای کشــور دانســت و افزود احیای بافت مرکزی‬ ‫شهر باعث جلوگیری از حاشــیه نشینی و افزایش‬ ‫کیفیت زندگی می شــود‪ .‬به گفتــه وی بازافرینی‬ ‫منطقه ‪ ۱۴‬حصه و زینبیه شهر اصفهان فرصت های‬ ‫خوبی را بــرای زندگی مردم این نقاط فراهم کرده‬ ‫اســت و ‪ ۱۰۳‬شهر استان دارای طرح مصوب برای‬ ‫این اقدام هستند‪.‬‬ ‫علیرضا قاری قران روز دوشنبه هجدهم اسفندماه‬ ‫در نشســت خبری با اصحاب رسانه در محل اداره‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح‪ ۸۰‬مرکز مثبت زندگی در کرمانشاه‬ ‫با تحویل اولین محموله ریل مترو ؛ذ وب اهن ‪ ،‬توسعه مترو در کالن شهرهای کشور را شتاب داد‬ ‫شهردار قرچک گفت‪ :‬استفاده از امکانات مجموعه‬ ‫شــهرداری برای کاندیداهای خاص ممنوع است و‬ ‫همکاران شــهرداری که میخواهند نامزد انتخابات‬ ‫شوند از امکانات مجموعه سوء استفاده نکنند‪.‬‬ ‫محسن خرمی شــریف در جلسه شورای معاونین‬ ‫شــهرداری قرچک که با حضــور معاونین‪ ،‬مدیران‬ ‫مناطق‪ ،‬مدیــران عامل ســازمانها و مدیران دوایر‬ ‫مدیریت شــهری در ســالن اجتماعات شهرداری‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه شهرداری قرچک سالی‬ ‫پر کار در ســال ‪ 99‬با توجه به شیوع بیماری کرونا‬ ‫پشت سر گذاشــت‪ ،‬گفت‪ :‬در وضعیت پیش امده‬ ‫ناشی از شــیوع ویروس کرونا که همه دستگاه ها و‬ ‫نهادها با مســوولیت پذیری و مشــارکت فعال پای‬ ‫در عرصه خدمت رســانی و مقابله بــا این بیماری‬ ‫نهادند‪ ،‬شــهرداری قرچک نیز با تنوع فعالیت ها و‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4142‬‬ ‫به دســتور رئیس جمهور ‪ ۸۰‬مرکز «مثبت زندگی» همزمان با‪ ۲۴۰۰‬مرکز در سراســر کشور امروز در‬ ‫کرمانشاه افتتاح شد‪.‬‬ ‫فرحناز محمدی مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه در مراســم افتتاح ‪ ۸۰‬مرکز «مثبت زندگی» در‬ ‫استان کرمانشاه که (‪ ۱۸‬اسفند ماه) با حضور مهندس رنجبر فرماندار کرمانشاه‪ ،‬دکتر عزیزی مدیر کل‬ ‫تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان و مدیران و مسئولین اســتانی برگزار شد اظهار داشت‪ :‬این مراکز با‬ ‫دستور رئیس جمهور همزمان با ‪ ۲۴۰۰‬مرکز در کشورافتتاح شد‪.‬‬ ‫مدیر کل بهزیســتی استان کرمانشاه افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۳۵‬مرکز در سطح شهرستان کرمانشاه و بقیه‬ ‫در دیگر شهرستان های استان مستقر هستند‪.‬‬ ‫دکتر محمدی تصریح کرد‪ :‬خدمات بهزیســتی در این مراکز به صورت متمرکز ارائه می شــود و کلیه‬ ‫فعالیت ها در بستر ‪ IT‬خواهد بود و پس از این از پرونده های فیزیکی مددجویی استفاده نخواهد شد‬ ‫و سوابق مددجو و خانواده اش در سامانه قابل رویت است‪.‬‬ ‫محمدی با اشــاره به اینکه جامعه هدف بهزیســتی شامل معلولین و اسیب دیدگان اجتماعی مخاطب‬ ‫اصلی این مراکز هســتند بیان داشــت‪ :‬در برخی فعالیت ها مانند غربالگری هم عموم مردم مخاطب ما‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫این مقام مســئول از اشــتغالزایی ‪ ۴۰۰‬نفر در این مراکز خبر داد و افزود‪ :‬در هر مرکز ‪ ۵‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم مشغول به کار هستند وبا توجه به دیگر فعالیت های این مراکز در زمینه برنامه های اموزشی‬ ‫و غربالگری اشتغالزایی غیر مستقیم نیز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬عمده مراکز مثبت زندگی دارای ‪ ۴۵۰‬پرونده هستند و ‪ ۲۲‬فعالیت بهزیستی در‬ ‫این مراکز قابل ارائه اســت و هر مددکار‪ ،‬رســیدگی و پیگیری امورات مربوط به ‪ ۱۵۰‬خانوار را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان گفت‪ :‬با افتتاح این مراکز پیگیری و ارائه خدمات همچنین‬ ‫بازدید های انجام گرفته توسط مددکاران در بهزیستی شهرستان‪،‬استان و کشور رصد می شود‪.‬‬ ‫کمک‪ ۲۶‬میلیاردتومانیکرمانشاهیانبهجشننیکوکاری‬ ‫جمع اوری کمک ها تا سال نو ادامه دارد‬ ‫مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه طبق اخرین امار کرمانشاهیان ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪۵۵۲‬‬ ‫میلیون تومان به جشن نیکوکاری کمک کردند‪ ،‬گفت‪ :‬جمع اوری این کمک تا سال نو همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم و به نقل از پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد‪ ،‬محســن رخصی‪ ،‬مدیر کل کمیته‬ ‫امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال جشن نیکوکاری طی روزهای سیزدهم‪ ،‬چهاردهم و پانزدهم‬ ‫اســفند ماه همزمان با سراسر کشور در اســتان برگزار شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اخرین امار خیران نیک‬ ‫اندیش بیش از ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۵۵۲‬میلیون تومان به نیازمندان در این جشن مذهبی ملی کمک کردند‪.‬‬ ‫رخصــی افزود‪ :‬دو میلیارد و ‪ ۴۸۱‬میلیــون تومان از این کمک ها نقدی و باقی به صورت غیر نقد و در‬ ‫قالب البسه‪ ،‬وسایل ضروری زندگی و موادغذایی به نیازمندان اهدا شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمانشــاه تاکید کرد‪ :‬این کمک ها هم اکنون در حال توزیع در میان‬ ‫خانوارهای نیازمند از پیش شناسایی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درگاه های این نهاد همچنان اماده دریافت کمک های مردمی در اســتانه ســال نو‬ ‫هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جمع اوری و توزیع کمک های نیکوکاران تا عید نوروز همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫محسن رخصی عنوان کرد‪ :‬خیران نیک اندیش از طریق واریز کمک های نقدی خود به شماره حساب‬ ‫‪ ،۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹‬شــماره کارت مجازی ‪ ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷‬نزد بانک ملی و شــماره گیری‬ ‫کد دســتوری ‪ *۸۸۷۷*۱#‬و یا مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری می توانند در شــادی‬ ‫نیازمندان در استانه سال نو سهیم شوند‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی کارخانه فوالد رسام شهرک صنعتی علی اباد کتول‬ ‫گرگان‪ -‬با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور‪ ،‬عملیات اجرایی کارخانه فوالد‬ ‫رسام گلستان در شهرک صنعتی علی ابادکتول اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گلستان‪ ،‬همزمان با گرامیداشت‬ ‫دهه فجر و با حضور معاون توســعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور‪ ،‬عملیات اجرایی کارخانه‬ ‫فوالد رسام گلستان در شهرک صنعتی علی ابادکتول اغاز شد‪.‬‬ ‫ســاخت کارخانه فوالد ذوب رسام با ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی ‪ ۷۲‬نفر در شهرک صنعتی‬ ‫علی ابادکتول اغاز شد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در این ایین‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی می تواند در پروژه های تولیدی و اشــتغالزای‬ ‫اســتان تحول افرین باشــد که به همت بخش دولتی و بخش خصوصی خدمات فراوانی به کشورارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«هادی حق شناس»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حجم افتتاحات استان طی هفته دولت و دهه فجر سال گذشته‬ ‫‪۴‬هزار و ‪۴۰۰‬میلیارد تومان بوده که این رقم در سال جاری به ‪۹‬هزار و ‪۹۰۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مجموع واردات و صادرات کشــور ‪۲۹۰‬میلیارد دالر در ســال ‪ ۹۰‬بوده که این رقم به‬ ‫دلیل تحریم های ظالمانه و فشــارهای نظام سلطه به ‪۶۰‬میلیارد دالر رسیده و کشور در چنین شرایطی‬ ‫ارائه خدمات می کند‪.‬‬ ‫دیدارمهندس بهنام جو استاندار اردبیل و معاونین وزرای نیرو و‬ ‫جهادکشاورزی و مدیران استانی در تهران صورت گرفت ‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اردبیل لطف اله حنیفه اقدامات و برنامه های احداث شبکه ابیاری و زهکشی اراضی‬ ‫پایاب سدخداافرین و اعتبارات مالی مورد نیاز بررسی شد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی استان اردبیل ‪ :‬امروز دوشنبه ‪ 99/12/18‬با حضور استاندار‬ ‫اردبیل‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا‪ ،‬معاون اب و خاک وزیر جهادکشــاورزی‪ ،‬مشــاور استاندار‪،‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ومدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان اردبیل‬ ‫اخرین اقدامات انجام شــده برای تکمیل احداث و بهره برداری شــبکه ابیاری و زهکشی خداافرین و‬ ‫برنامه های اتی در این خصوص و بهره برداری بخشــهای جدید از این شــبکه و اعتبارات مالی مورد‬ ‫نیاز بررسی شد‪.‬‬ ‫مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل نیز در این نشست با قدردانی از حمایتهای وزارتخانه های نیرو‬ ‫و جهادکشــاورزی و اقدامات به عمل امده و برنامه ریزی های شرکت اب منطقه ای اردبیل و سازمان‬ ‫جهادکشــاورزی در خصوص تکمیل احداث و بهره برداری شبکه ابیاری و زهکشی‪ ،‬خواستار اختصاص‬ ‫اعتبارات مالی الزم برای فعالیتهای سال اتی شد‪.‬‬ ‫مهنــدس اکبــری معــاون اب و خاک وزارت جهادکشــاورزی و مهندس نیکشــاد رئیس ســازمان‬ ‫جهادکشاورزی استان اردبیل نیز در این نشست فعالیتها و برنامه های بخش کشاورزی را تبیین کردند‬ ‫و برای هماهنگی و همکاری تنگاتنگ در این زمینه اعالم امادگی نمودند‪.‬‬ ‫مهندس نیک شاد ضمن تشکر ویژه از حمایتهای مقام ارشد استان و معاونت محترم اب وخاک وزارت‬ ‫جهادکشاورزی گفت‪:‬‬ ‫بااینکه همکاران اب منطقه ای اســتان در بضاعت خود تالش کرده و شایســته قدردانی هستند‪،‬لیکن‬ ‫بعلت عقب ماندگی زمانی ‪ -‬اجرایی از پروژه‪ ،‬و همگام با جهاد کشــاورزی ‪ ،‬می بایســت در تعامل بین‬ ‫دستگاهی کوشش و اهتمام خودرا مضاعف کنند‪.‬‬ ‫وی یــاد اوری کرد و افزود ‪ :‬البته دوســتگاه اجرایی اســتان در کنار یکدیگــر و با هدایت ومدیریت‬ ‫استاندار تالشگر و وزارتین متبوع نسبت به تحقق برنامه های تکلیفی مرتبط اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫مهندس نیک شاد گفت ‪:‬‬ ‫براســاس مصوبات جلسه مشترک بین اب منطقه ای و ســازمان جهاد کشاورزی استان در بهار سال‬ ‫جاری ‪ ،‬ســازمان جهاد کشاورزی استان به تکالیف اجرایی‪ -‬میدانی خود عمل کرده و در یک عملیات‬ ‫جهادی نســبت به نصب بیشترین تعداد سنتر پیووت در ناحیه دوم عمرانی پایاب سد خداافرین اقدام‬ ‫نموده و در انتظار تخصیص اب می باشد ( بابت سه هزار هکتار تکلیفی این ناحیه )‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورت بضاعت مالی تامین اب توســط همکاران اب منطقه ای‪ ،‬جهاد کشاورزی دربازه‬ ‫زمانی تابســتان ســال اتی توان اغاز و عملیات اجرایی نصب و راه اندازی بیش از‪۳۰۰‬سنترپیووت را‬ ‫دراراضی پایاب سد خدا افرین دارد که به نوبت خود و در حیطه اجرا ‪ ،‬یک کار انرژی بر و البته جهادی‬ ‫و مثال زدنی است‪.‬‬ ‫وی دراخرسخنان بیان داشت و گفت ‪:‬‬ ‫پیشــرفت فیزیکی طرح پایاب با قریب به ‪ ۹۴‬درصد از کل پروژه با ســرعت و دقت تمام در حال اجرا‬ ‫بوده و در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز کوچکترین خللی در پیشــبرد اهداف تعریف شده از اجرا‬ ‫حادث نخواهدشد‪.‬‬ ‫در پایان جلسه و پس از تبادل نظر اعضا‪ ،‬تصمیمات الزم برای اختصاص اعتبارات مالی مورد نیاز برای‬ ‫تکمیل و بهره برداری بخش هایی جدید در شبکه ابیاری و زهکشی خداافرین اتخاذ گردید ‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 26‬رجب ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫حضور ایران در پیمان شانگهای باید فعال شود‬ ‫شماره ‪4142‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫معاون سیاســی دفتر رییــس جمهور گفت‪:‬‬ ‫ایران برای چین در نقشــه «یــک پهنه یک‬ ‫راه» اهمیــت ژئــو اکونومیــک نــدارد بلکه‬ ‫اهمیت ژئواستراتریک دارد‪.‬‬ ‫فریدون وردی نژاد امروز در نشســت انالین‬ ‫یک پهنه یک راه درباره ســازه های سیاسی‬ ‫امنیتی مطرح در جاده ابریشــم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از گذشــته موضوع ارتباطات شــرق و غرب‬ ‫در قاره اســیا همواره قبل از سیاســتمداران‬ ‫توســط بازرگانان فراهم شــده اســت و انها‬ ‫پیشــران ایجاد ارتباط شرق و غرب بودند‪.‬‬ ‫وی همچنین افــزود‪ :‬در دوران جدید چین‪،‬‬ ‫شــی جین پینــگ در داخل حــزب و دولت‬ ‫با فســاد مقابلــه کرد و بــرای تثبیت قدرت‬ ‫حرکت کرد تا قدرت شخص وی محور باشد‪.‬‬ ‫او در سیاســت خارجی توانســت با به چالش‬ ‫کشــیدن نظم جهانی و نظام تــک قطبی‪ ،‬با‬ ‫امریکا رقابت استراتژیک کند و نظم جدیدی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬بنابراین برای انکه رهبری اســیا‬ ‫را بدســت اورند‪ ،‬دنبال احیای جاده ابریشم‬ ‫رفتند تا دسترسی بهتری به بازارهای اسیا و‬ ‫ســپس بازارهای اروپا بدست اورند‪ .‬از سویی‬ ‫تالش کردند که وابســتگی خود به دریاها را‬ ‫کاهــش دهند تا در دریاهــا و تنگه ها دچار‬ ‫مشــکل نشــوند‪ .‬ایجاد توازن اســتراتژیک با‬ ‫روســیه در اســیا و مقابله با گسترش ناتو به‬ ‫شرق از سایر اهداف چین است ‪.‬‬ ‫وردی نژاد با اشــاره به اینکه در دوره ترامپ‬ ‫درگیــری چیــن و امریکا زیاد شــد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در دولت بایدن شــاید فضای جدیدی‬ ‫ایجاد شــود که البته تفــاوت زیادی با دولت‬ ‫قبلی نداشته باشد زیرا نگاه تهدیدی به چین‬ ‫در سیاســت امنیتی امریــکا همچنان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیان کرد‪ :‬بیــن دو قدرت در‬ ‫دهــه های بعــد رقابــت اســتراتژیک وجود‬ ‫خواهد داشــت و چین تالش می کند برتری‬ ‫چابهار باید به گرانیگاه سرمایه گذاری جهان با محوریت ایران و هند تبدیل شود‬ ‫بهروز مختاری‬ ‫ایران را ارزان و متنوع نشان می دهیم‬ ‫همزمــان با اغاز نمایشــگاه گردشــگری المــان‪ ،‬رییس هیات مدیــره جامعه‬ ‫تورگردانان گفت‪ :‬ایران را با قیمت های ارزان و محصوالت متنوع به ‪ ۱۸۵‬کشــور‬ ‫معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ITB‬از (سه شــنبه ‪ ۱۹‬اسفندماه) در شــهر برلین به صورت مجازی و با حضور‬ ‫‪ ۱۸۵‬کشور کار خود را اغاز کرد‪ .‬این نمایشگاه سال گذشته با همه گیری ویروس‬ ‫کرونا برگزار نشد و امسال نیز به صورت مجازی درحال برگزاری است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫تا جمعه (‪ ۲۲‬اســفندماه) برپا خواهد بود اما ابراهیم پورفرج‪ ،‬رییس هیات مدیره‬ ‫جامعه تورگردانان ایران به ایســنا گفت که دسترسی به همه داده ها و اطالعات‬ ‫بارگذاری شــده در فضای این نمایشــگاه مجازی برای همه شــرکت کنندگان و‬ ‫بازدیدکنندگان به مدت ســه ماه امکان پذیر اســت‪ ،‬به عبارتی نمایشگاه امسال‬ ‫المان چهارروزه نیســت‪ ،‬بلکه ســه ماهه اســت و این از مهم تریــن ویژگی ها و‬ ‫مزیت های ان به شــمار می اید‪.‬نمایشــگاه گردشــگری المان که از سال ‪۱۹۶۶‬‬ ‫درحال برگزاری بوده‪ ،‬به بورس بین المللی گردشگری معروف است و از مهم ترین‬ ‫رویدادهای گردشــگری جهان به شمار می اید‪ .‬سال ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۱۶۰‬هزار نفر‬ ‫از این نمایشــگاه بازدید کردند‪ .‬براورد شــده بود ‪ ITB‬در ســال ‪ ۲۰۲۰‬حدود‬ ‫هفت بیلیون یورو درامد کســب کند که با شــیوع ویروس کرونا برنامه های ان‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫روزنامه فرانکفورتر المان در گزارشــی از اغاز این نمایشــگاه نوشــته که امسال‬ ‫‪ ۱۰‬هزار غرفه از حدود ‪ ۱۹۰‬کشــور در ‪ ITB‬حضــور دارند که ایران نیز با یک‬ ‫ســالن اختصاصی امیدوار اســت به زودی به روزهای پررونق گردشگری برگردد‪.‬‬ ‫گردشــگری ایران از ابان ماه سال گذشــته تحت تاثیر وقایع داخلی و بین المللی‬ ‫با رکود مواجه شــد که شیوع ویروس کرونا ان را همانند کشورهای دیگر با افت‬ ‫شدیدتری مواجه کرد‪.‬‬ ‫پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ـ امیدوار است شرکت های گردشگری ایرانی‬ ‫با حضور در نمایشــگاه المان اوضاع را به نفع گردشــگری کشــور تغییر دهند‪.‬‬ ‫او درباره غرفه ایران در نمایشــگاه امســال گفت‪ ۲۸ :‬دفتر خدمات مســافرتی‪،‬‬ ‫شرکت گردشــگری و جامعه تورگردانان در فضایی به نام ایران حضور دارند که‬ ‫قرار است با معرفی محصوالت متنوع از جاذبه های گردشگری همچون طبیعت‪،‬‬ ‫ســامت و درمان‪ ،‬زیارت‪ ،‬فرهنگ و تاریخ‪ ،‬بومگردی‪ ،‬صنایع دســتی و خدماتی‬ ‫چــون هتل و ناوگان حمل و نقل هوایــی و ریلی و عرضه تورهایی با قیمت های‬ ‫مناســب و ارزان‪ ،‬ایران را دوباره به فهرســت مقاصد سفر اژانس ها و گردشگران‬ ‫بین المللــی برگردانیم‪.‬او گفت که حضور ایران در این نمایشــگاه با بودجه ای که‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی به جامعه تورگردانان ایران‬ ‫اختصاص داده‪ ،‬امکان پذیر شــده است و درباره ان بیشتر توضیح داد‪ :‬اواخر سال‬ ‫گذشته از محل اعتبارات حمایتی تشکل های گردشگری در بودجه این وزارتخانه‬ ‫حدود ‪ ۹۶۰‬میلیون تومان به جامعه تورگردانان ایران اختصاص داده شــد‪ .‬حدود‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان هم به انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی‬ ‫ایران تخصیص یافت‪ .‬موافقت شــد با ان مبلغ سه تور اشناسازی با ایران برگزار‬ ‫شود اما با شیوع ویروس کرونا امکان اجرای ان برنامه نبود و اگر ان اعتبار هزینه‬ ‫نمی شــد باید به خزانه دولت برگردانده می شد‪ .‬بنابراین با وزارتخانه وارد مذاکره‬ ‫شدیم که این اعتبار را در نمایشگاه گردشگری المان که قرار بود در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫به صورت مجازی برگزار شــود‪ ،‬هزینه کنیم‪ ،‬ان ها هم موافقت و استقبال کردند‬ ‫کــه ایران نباید از بازار جهانی عقب بماند‪.‬او افزود‪ :‬حضور انفرادی در نمایشــگاه‬ ‫المان از ‪ ۳۵۰۰‬تا ‪ ۷۵۰۰‬یورو هزینه داشــت‪ ،‬بنابراین تصمیم گرفتیم فضایی را‬ ‫به نام ایران خریداری کنیم تا همه شــرکت ها در ان قالب حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫فرق ان در این بود که شــرکت کنندگان بــا حضور در این غرفه فقط ‪ ۳۰۰‬یورو‬ ‫هزینه می کردند اما به تمام امکانات ‪ ITB‬دسترســی پیدا می کردند‪ .‬ما سه ماه‬ ‫برای تولید محتوا و داده ها و اماده سازی غرفه ایران در این نمایشگاه مجازی وقت‬ ‫گذاشــتیم و االن پس از مقایسه با غرفه های ســایر کشورها از نتیجه کار راضی‬ ‫هستیم و معتقدیم غرفه ایران پربار است‪ .‬البته که این تجربه نخست ایران برای‬ ‫حضور مجازی در یک نمایشگاه مهم است و حتما ایرادهایی خواهد داشت‪ ،‬ولی‬ ‫مطمئنم دستاورد خوبی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان قزوین‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مناقصه ‪99/14‬‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫تد‬ ‫مگر با صلح و بدون صلح و اشــتی بین ملت ها‬ ‫رشــدی بوجود نخواهد امد‪ ،‬به اعتقاد من بندر‬ ‫چابهار سکوی اتصال صلح امیز رقابت اقتصادی‬ ‫کشورها در این منطقه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمهوری خلق چین سالهاســت که‬ ‫پــروژه یک راه یک کمر بنــد را تعریف کرده و‬ ‫دهلیزهای مختلفــی از اتصال زمینی و دریایی‬ ‫را در چارچــوب یــک راه یــک کمربند تعریف‬ ‫کــرده و صحبــت از ‪ ۸‬تریلیون دالر ســرمایه‬ ‫گذاری اســت و صحبت از حدود ‪ ۵‬میلیارد نفر‬ ‫جمعیت جهان است‪.‬‬ ‫دبیــر کل اتاق تهران بیان داشــت‪ :‬هند تالش‬ ‫دارد کــه اقیانوس هند را تبدیل کند به جایگاه‬ ‫مهم اقتصــادی و انچه که در طــول تاریخ در‬ ‫شان ان بوده است‪ ،‬کشورهای دیگری هم مثل‬ ‫جمهوری اســامی ایران در حاشــیه این نقشه‬ ‫صاحب منافعی هســتند و چقدر خوب است که‬ ‫ما با همکاری دوســتان هندی و افغانستانی این‬ ‫منطقه را بــه گرانیگاه صلح منطقه تبدیل کنیم‬ ‫و ســایر بازیگران منطقه را هــم در منافعمان‬ ‫درگیر کنیم‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ایران و هند در یک بســتر‬ ‫تمدنــی توســه یافته انــد و صاحــب یک زیر‬ ‫ساخت تمدنی هســتیم و انچه که تاریخ به سر‬ ‫ما اورده به ســر هندی ها هم اورده اســت و‬ ‫ما از گذر مشــترک بهره برده ایــم‪ .‬امروز هند‬ ‫یــک قدرت غیرقابل انکار در جهان اســت و از‬ ‫دریچه جمهوری اسالمی ایران هم ویژگی های‬ ‫بی بدیل و منحصر به فردی دارد لذا باید سعی‬ ‫کنیــم که بازیگرانی که قصــد دارند در منطقه‬ ‫چابهار با ما مشــارکت کننــد افزایش دهیم و‬ ‫منافــع مختلفی را بــا محوریت ایــران و هند‬ ‫تعریف کنیم‪.‬‬ ‫عشــقی اظهار داشــت‪ :‬حفظ محوریت ایران و‬ ‫هند و چابهار یک اصل اساســی است و درگیر‬ ‫کردن ســایر کشــورها از جمله افغانســتان در‬ ‫این ســرزمین هم اصل اساسی اســت بنابراین‬ ‫ایجاد ثــروت کنیم تا صلح را توســعه دهیم و‬ ‫یــک تضمین امنیتی با ایجاد ثروت فراهم کنیم‬ ‫و اگر با ایجاد ثروت تضمین امنیتی ایجاد شــد‬ ‫تضمیــن امنیتی ثروت مجــدد را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬مــا باید انچنان در توســعه‬ ‫روابط با جمهوری هند باید بایســتیم بر توسعه‬ ‫روابط با هنــد و انچنان فعاالنــه ظرفیت های‬ ‫بخــش خصوصی ایران برای ادامــه همکاری با‬ ‫همترازان هندی را عرضه کنیم که راه برگشتی‬ ‫در ســرمایه گذاری برای هنــدی ها در چابهار‬ ‫نباشــد و ان قدر عالقه و شــوق ملی به خرج‬ ‫دهیم تا چابهار تبدیل شــود به یــک گرانیکاه‬ ‫ســرمایه گذاری جهانی با محوریت ایران و هند‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫عشــقی گفت‪ :‬من معتقدم کــه اینده جهان را‬ ‫خطوط مرزی سیاسی روشــن نمی کند‪ ،‬شاید‬ ‫روزی بشــر به این حد از تفکر برســد که انچه‬ ‫بمب و موشک به خاطر سرزمین ها شلیک کرده‬ ‫اقدام جاهالنه ای بوده اســت حفظ ســرزمین‬ ‫واجب اســت ولی تغییر سناریوی توسعه جهانی‬ ‫از پارادیم جهانی به توسعه فراملی اصل است و‬ ‫در دنیا در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ما و هند می توانیم یک مدل‬ ‫همکاری موفق در این منطقه بســازیم که البته‬ ‫فراز و فرودهایی هم دارد و قطعا دخالت قدرت‬ ‫های فرامنطقــه ای و تهدیدهای ایالت متحده‬ ‫بر ان تاثیــر می گذارد و از نوســاناتی هم که‬ ‫این تاثیرات می گذارد در نزد همســایگان گله‬ ‫مند نیســتیم و می پذیریم کــه دخالت قدرت‬ ‫هــای خارجی فضای اقتصادی و کســب و کار‬ ‫کشــورهای همسایه را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫و بنابرایــن انهــا ناچارند کــه از پاردایم های‬ ‫کشــورهای قدرتمند تبعیت کننــد اما ان چه‬ ‫اصل اســت که این دوران گذراســت و خواهد‬ ‫گذشــت‪ ،‬ایران می ماند کمــا اینکه از هزاران‬ ‫ســال پیش بوده و هند می مانــد کما اینکه از‬ ‫هزاران ســال پیش بوده اســت‪ ،‬هند از ‪۱۹۴۷‬‬ ‫تاسیس نشــده بلکه ســرزمین کهنی است که‬ ‫ریشه در تاریخ دارد و در سراسر جهان رد پای‬ ‫تمدن ایرانی دیده می شود و کدام دو کشور را‬ ‫می توان پیدا کرد که تا این اندازه زیر ســاخت‬ ‫فرهنگی مشترک داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬امیدوارم چابهار تبدیل شود‬ ‫به ســند موفق همکاری ایران و هند و امیدوارم‬ ‫چابهار تبدیل شــود به ســند موفق توســعه و‬ ‫بســط صلح در منطقه و امــروز باید با گام بلند‬ ‫فقر زدایی از خشــونت حاکم در منطقه فاصله‬ ‫بگیریم و چابهار سند این افتخار است‪.‬‬ ‫پیرو نشســت خبری انالین دکتر فریدون وردی نژاد‬ ‫معاون سیاســی دفتر رییس جمهوری و د کتر عشقی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران که در روز دوشنبه مورخ ‪18‬‬ ‫اسفند ماه برگزار شد‪ ،‬مرا بر ان داشت چند سطری به‬ ‫رشــته تحریر دراورم‪.‬اولین سوالی که از دکتر عشقی‬ ‫دارم این است که‪ ،‬چطور ممکن است جغرافیای سیاسی‬ ‫در تعریف جغرافیای اقتصادی راه نداشته باشد؟ ایا بهتر‬ ‫نیســت که بگوییم برای بهبود وضع اقتصادی کشور‬ ‫و کنترل اقتصاد منطقه‪ ،‬جغرافیای سیاســی امان را بر‬ ‫اساس جغرافیای اقتصادی با محوریت بخش خصوصی‬ ‫برنامه ریزی کنیم؟ســخنان دکتــر وردی نژاد نگاه به‬ ‫گذشته سیاسی و حال ایران دارد‪ .‬یعنی حکومت پهلوی‬ ‫که تمام تخم مرغ های خودرا در سبد امریکا قرار داد و‬ ‫کارغلطی بود وچینی ها نیز مایل نیستند که ما در پیمان‬ ‫شانگهای باشــیم‪ .‬در نتیجه تمام تخم مرغ ها و اقتصاد‬ ‫کشور را در سبد چینی ها قرار ندهیم‪ .‬برای اینکه ما در‬ ‫این پیمان به عنوان عضو رسمی قرار بگیریم و بهانه ای به‬ ‫دست دوستان چینی و هم پیمان های شانگهای ندهیم‪،‬‬ ‫راهــی به جز قبــول ‪ fatf‬نداریم‪.‬نباید لذت جغرافیای‬ ‫قدرت منطقه ای‪ ،‬فرهنگ و تاریخ ایران که هم اروپایی‬ ‫ها ‪ ،‬امریکایی ها و چینی ها برایشــان جذاب است‪ ،‬از‬ ‫دست بدهیم‪ .‬در نظر داشته باشیم تنها راه برون رفت از‬ ‫مشکالت فعلی‪ ،‬اعتماد به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫پاینده ایران‬ ‫وم‬ ‫دبیــر کل اتــاق تهران گفــت‪ :‬بایــد چابهار با‬ ‫محوریــت ایران و هند بــه گرانیگاه ســرمایه‬ ‫گذاری جهانی تبدیل شود‪.‬‬ ‫بهمن عشــقی در نشســت «معرفی و تشــریح‬ ‫اقدامــات هند در بندر چابهــار» گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه وضعیت اقتصادی ایران و با توجه به اهمیت‬ ‫ایران در اتصال به کشورهای منطقه‪ ،‬ایران باید‬ ‫نقــش بزرگی را در فعال ســازی روح اقتصادی‬ ‫کشور بازی کند‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتاق بازرگانی تهــران افزود‪ :‬خطوطی‬ ‫کــه ایران را به لحاظ مــرزی از جمهوری هند‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی‬ ‫افغانســتان جدا کرده اســت خطوطی است که‬ ‫خیلی از اینها براســاس خواسته ملت ها شکل‬ ‫نگرفته اســت‪ .‬اگر به این خطوط توجه شــود‬ ‫در بعضــی از بخش ها مثل ایران و پاکســتان‬ ‫و هند ســابق خطوط صاف و هندسی مشخصی‬ ‫را مالحظــه می کنــد که در واقــع جغرافیای‬ ‫سیاسی را این خطوط از هم جدا کرده است اما‬ ‫اساسا این تفکیک جغرافیای سیاسی به معنای‬ ‫تفکیک جغرافیای اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬تبعیت از جغرافیای سیاســی‬ ‫در تعریــف جغرافیای اقتصادی امر اشــتباهی‬ ‫اســت که هم توانســته این منطقه را در طول‬ ‫تاریخ بــا تنش های مداوم درگیــر و توام کند‬ ‫و هــم ظرفیــت جهانی این منطقــه را محدود‬ ‫کــرده و اجازه بلوغ را از ان گرفته اســت؛ پس‬ ‫بنابرایــن باید یک نقاطی تعریف شــود که این‬ ‫نقاط‪ ،‬نقاط اتصال ســرمایه و نقاط اتصال صلح‬ ‫جهانی باشد و این مســاله در مورد کشورهای‬ ‫منطقه از جمله ایران‪ ،‬جمهوری هند‪ ،‬جمهوری‬ ‫پاکســتان‪ ،‬جمهــوری افغانســتان و فدراتیــو‬ ‫روسیه و کشــورهای جدا شده از شوروی سابق‬ ‫و همایســگان ما در جنــوب خلیج فارس و چه‬ ‫کشــورهای فرا منطقه ای امروز به دنبال تالش‬ ‫منظم و ســازمان یافته ای را سامان داده اند و‬ ‫رقابت می کنند تــا بتوانند با اتحادهای دوگانه‬ ‫یا چنــد گانه جغرافیــای اقتصــادی را به نفع‬ ‫خودشان متحول کنند‪.‬‬ ‫عشــقی افزود‪ :‬اتفاقاتی را که در دوران حکومت‬ ‫ترامپ در امریکا دیدیــد مصداق ظهور یکی از‬ ‫ایــن تالش بــود‪ ،‬حتما این تالش هــا با رفتن‬ ‫ترامپ از کاخ ســفید خاتمه پیــدا نکرد‪ ،‬یعنی‬ ‫می بینید کــه دولت جدید امریــکا در مواجه‬ ‫با برخی کشــورها مانند چین سیاست گذشته‬ ‫را پیگیــری می کند و باالخــره توفق اقتصادی‬ ‫اصل اســت و کشــورها اصل توفق اقتصادی را‬ ‫از سیاست هایشــان خارج نمی کنند و در پهنه‬ ‫سیاســت گذاری بــه توفق اقتصــادی معتقدند‬ ‫خاصه منطقه ای که ما در ان زندگی می کنیم‬ ‫توام اســت با تالطمــات شــدید امنیتی یعنی‬ ‫شــما اگر به پهنه خاورمیانه‪ ،‬اتصال خاورمیانه‬ ‫به شبه قاره هند و ســرزمین های شمالی نگاه‬ ‫کنید مــی بنید از ‪ ۱۸۱۰‬خطوط سیاســی در‬ ‫حال تغییر اســت و در سراسر قرن نوزدهم این‬ ‫تغییرات بوجود امده است‪.‬‬ ‫عشقی بیان داشت‪ :‬لذا تغییر دائم این تغییرات‬ ‫منجر شــده که از خارج از این منطقه استیالی‬ ‫اقتصادی و سیاســی حاکم شــود‪ ،‬این منطقه‬ ‫احتیاج به رشــد دارد و رشــد محقق نمی شود‬ ‫امریــکا را به چالش بکشــاند‪ .‬دو قدرت می‬ ‫تواننــد به هم فشــار بیــن المللــی بیاورند‪.‬‬ ‫رقابت اقتصادی‪ ،‬مذاکره و تقســیم بازار میان‬ ‫دو کشــور دنبال خواهد شد و امریکا و چین‬ ‫تالش مــی کنند تا از بازار ها و ظرفیت های‬ ‫بالقوه یکدیگر استفاده کنند‪.‬‬ ‫وردی نــژاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬احیای جاده‬ ‫ابریشــم نوین با چالش امریکا مواجه اســت‪،‬‬ ‫روابط چین و روســیه هم در زمینه همکاری‬ ‫نظامی و اقتصادی نزدیک تر شــده است اما‬ ‫تا رســیدن به ســازه نوین امنیتی راه زیادی‬ ‫بین دو کشــور باقی مانده است‪ .‬بی اعتمادی‬ ‫به غرب موجب نزدیک شــدن این دو کشور‬ ‫شده اســت‪ .‬البته دو کشور نسبت به یکدیگر‬ ‫با احتیاط برخورد می کنند‪ .‬روســیه از نفوذ‬ ‫چین در اســیای مرکزی نگرانی دارد پس به‬ ‫دنبال عضویت هند در اتحادیه اوراسیا است‪.‬‬ ‫معاون سیاســی دفتر رییس جمهوری با طرح‬ ‫این پرســش که ایا زمینه ای برای اســتفاده‬ ‫ایران وجــود دارد؟ گفت‪ :‬ارتقــای همکاری‬ ‫ایران با اوراســیا برای ایران منافعی دارد‪ .‬ما‬ ‫بایــد در کنار حفظ جایــگاه خود در اتحادیه‬ ‫اوراســیا‪ ،‬به دنبال ایجاد روابط اقتصادی در‬ ‫زمینه احیای جاده ابریشــم باشــیم‪ .‬جایگاه‬ ‫ایران از دید چین این اســت که ایران مانعی‬ ‫برای توسعه نانو به شــرق است‪ .‬چین چنین‬ ‫نگاهــی به ایــران دارد و در واقع ایران برای‬ ‫چین در نقشــه یک پهنه یک راه اهمیت ژئو‬ ‫اکونومیک ندارد بلکه اهمیت ژئواســتراتژیک‬ ‫دارد‪ .‬ایران هم بایــد در اتحادیه های منطقه‬ ‫از جمله پیمان شــانگهای حضور یابد و فعال‬ ‫شــود‪ .‬چون چین تمایلی به ورود به درگیری‬ ‫ایــران و امریکا ندارد‪ ،‬مایل نیســت ایران در‬ ‫پیمان شانگهای حضور داشته باشد‪ .‬ایران هم‬ ‫باید به مجامع بین المللی و‪ fatf‬وارد شــود‪.‬‬ ‫برای خارج شدن ایران از مدار امنیتی چین‪،‬‬ ‫بایــد همکاری نفتی‪ ،‬گازی ریلــی‪ ،‬ترانزیتی‪،‬‬ ‫دانشگاه‪ ،‬ســاخت سد‪ ،‬پوشاک‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و دارویی با چین وارد همکاری شود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفت‪ :‬ایــران در رده دوازدهم‬ ‫اولویت چین در احیای جاده ابریشــم اســت‬ ‫بنابرایــن بــرای اســتفاده از مزایــای جاده‬ ‫ابریشــم بایــد قوانین خود را برای تســهیل‬ ‫در تجارت و ســرمایه گذاری مشترک اصالح‬ ‫کنیــم و وارد مجامع بین المللی و منطقه ای‬ ‫شویم‪/‬ایسنا‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ‪1399/12/19‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1400/01/07‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1400/01/08‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پاکت (الف) به صورت حضوری ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/01/07‬به ادرس ذیل میباشد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی قزوین‪-‬انتهای بلوار نوروزیان پشت صداوسیما‪-‬‬ ‫اداره کل راه شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 028-33659474‬تماس حاصل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬‬ ‫مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫مبلغ براورد(ریال)‬ ‫مبلغ‬ ‫تضمین(ریال)‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫تهیه و اجرای تابلو وعالیم تقاطع‬ ‫غیر همسطح ازاد راه قزوین‪-‬‬ ‫زنجان و جاده ضیااباد‬ ‫‪3/264/730/499‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫فهرست بهای راه ‪ ،‬راه‬ ‫اهن وباند فرودگاه سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫رتبه مورد نیاز ردیف ‪ :1‬رتبه ‪ 5‬رشته راه وترابری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ، 1399/12/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/20 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!