روزنامه راه مردم شماره 4138 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4138

روزنامه راه مردم شماره 4138

روزنامه راه مردم شماره 4138

‫کاندیداهاازفضایمجازیاستفادهکنند‬ ‫‪2‬‬ ‫نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعالم کرد‪:‬‬ ‫جمع بندیمطلوباوپک پالس‬ ‫برای تولید نفت در اوریل ‪4‬‬ ‫تجمعانتخاباتیممنوع‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ممنوعیت هرگونه تجمع انتخاباتی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫نامزدها می توانند از پتانسیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند‪...‬‬ ‫پاپفرانسیس‬ ‫رهبرکاتولیکهایجهان‬ ‫‪ 2‬به عراق سفر کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبرانقالب‪:‬‬ ‫گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد‬ ‫بهتوصیه هایستاد‬ ‫مقابله با کرونا عمل شود‬ ‫رهبر انقالب اسالمی فرمود‪ :‬گرانی و مشکل معیشتی‬ ‫پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک های جهان با گذشتن بیش از یکسال محدودیت های مردم راه حل دارد در جلسات متعدد این را به مسئوالن‬ ‫کرونایی برای یک سفر ‪ ۴‬روزه در میان تدابیر‪...‬‬ ‫تذکر دادیم‪ .‬به مناسبت روز درختکاری‪...‬‬ ‫راه مردم بررسی می کند؛‬ ‫قــاچـاقکــــاال‬ ‫دست انداز جهش تولید‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬سال ‪ 1399‬را سال جهش تولید اعالم کرده و در همین رابطه تقویت سیستم دفاعی‬ ‫ل دهی اقتصادی قوی‪ ،‬ایجاد اعتماد به نفس عمومی‪ ،‬تاثیرگذاری بر همه شاخص های‬ ‫ بخش اقتصاد‪ ،‬شک ‬ ‫و امنیت ِ‬ ‫اقتصادی شامل اشتغال‪ ،‬رفاه‪ ،‬صادرات و همچنین تقویت افتخار ملی را‪ ۵‬دلیل اهمیت جهش تولید بیان کرده اند‪.‬‬ ‫در ســال جهــش تولید در حالــی که تولیدکننــدگان داخلی برای حفــظ و افزایش تولیدشــان‪ ،‬مجبور‬ ‫به گرفتن تســهیالت اعتباری هســتند‪ ،‬ولی بــا توجه به اینکه قاچــاق کاال انجام می شــود‪ ،‬محصوالت‬ ‫تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شــده و اقســاط تسهیالت هم انباشته می شــود و متضرر می شوند‪.‬‬ ‫قاچــاق کاال و بــه صرفــه نبــودن دریافــت تســهیالت بــرای تولیدکننــدگان واقعــی‬ ‫بانکی بودن اقتصاد ایران‪ ،‬نقش کلیدی بانکها را در تسریع شکوفایی اقتصادی و جهش تولید‪ ،‬انکارناپذیر کرده‬ ‫است‪ .‬یکی از خدمات اصلی بانکها به اقتصاد و تولید‪ ،‬تجهیز منابع بازار توسط سپردهگذاران و هدایت ان به سمت‬ ‫سرمایه گذاری و تولید است‪ .‬ولی با توجه به پدیده قاچاق کاال‪ ،‬دیگر وام گرفتن برای تولیدکنندگان واقعی‪ ،‬به‬ ‫صرفه نیست‪ .‬در حال حاضر مشکل بخش تولید‪ ،‬تامین سرمایه در گردش‪ ،‬گران بودن سرمایه مورد نیاز و گران‬ ‫شدن هزینه تولید مواد اولیه است و درنتیجه این بخش نیازمند ان است که هم قیمت تمام شده کاهش پیدا کند‬ ‫و هم توان خرید مردم باال برود و هم جلوی قاچاق کاال گرفته شود که در همه این بخشها دچار ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بانکها کماکان هزینه باالیی بابت جذب سپردهها‪ ،‬پرداخت میکنند و در عین حال هزینه باالیی‬ ‫را برای پرداخت تسهیالت دریافت میکنند و بنابراین گرفتن این تسهیالت برای تولیدکننده‪ ،‬با توجه به قاچاق‬ ‫کاال صرف نمیکند و مسلّما کسی هم که با این نرخ سود‪ ،‬وام میگیرد ان را به سمت تولید نمیبرد و در بخش‬ ‫غیر تولیدی بهکار میگیرد‪ ،‬در نتیجه صرف گرفتن تسهیالت برای تولیدکنندگان واتقعی مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫بــه منظــور بهبود عملکــرد دولــت در جهش تولیــد؛ بایســتی راهکارهــای کوتــاه مدت؛‪-‬حمایت از‬ ‫صنایــع کوچــک ‪- ،‬تغییــر در نظام بودجــه ریــزی کشــور و راهکارهای بلندمــدت؛ ‪-‬فراهم ســازی‬ ‫امنیــت ســرمایه گــذاری و حمایــت از کارافرینی ‪-،‬کاهــش تصدی گری هــای دولــت و ‪ -‬بازبینی‬ ‫و تنظیــم قوانیــن شــرکتها بــرای جلوگیــری از فســاد و ســوءمدیریتها در دســتور کار قــرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در اصــاح نظام اعتباری کشــور در راســتای حمایت از جهــش تولید بایســتی راهبردهای‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی‪،‬بدنی معنا که با اســتفاده از بودجه های پژوهشــی بانکهای کشــور‪ ،‬مطالعات‬ ‫توســط بانک مرکزی و مراکز تحقیقاتی‪ ،‬در ســطوح اســتانی برای تمام اســتانهای کشــور بــه منظور‪...‬‬ ‫نماینده ایران در هیئت عامل اوپک نشست اوپک پالس را مطلوب خواند و گفت‪ :‬براساس‬ ‫تصمیم این نشست‪ ،‬روزانه یک میلیون بشکه ای که عربستان به‪...‬‬ ‫خستگی‬ ‫کادر درمان را‬ ‫فراموشنکنیم ‪6‬‬ ‫فرمانده ســتاد علمیاتی مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به وضعیت کرونا در‬ ‫پایتخت گفت‪ :‬اکنون ‪ ١٠٨‬بیمارستان تهران خدمات کرونا می دهند‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4138‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫دکتر مختاری‪ ،‬کارشناس اقصادی در گفت و گو با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫مجلس انقالبی‬ ‫یا مجلس ‪ ...‬؟!‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد حدود ‪ 4000‬متر لوله های چدن داکتیل مستعمل‬ ‫و فرسوده مدفون خود را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش‬ ‫برساند ‪ ،‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می اید که از ساعت ‪ 09:00‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫لغایت ‪ 10:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬جهت خرید اسناد و شرکت در مزایده به سامانه‬ ‫ستاد به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لوله چدن داکتیل ‪ 350‬م‪.‬م به متراژ تقریبی ‪ 4000‬متر‬ ‫‪ -2‬محل استقرار کاال ‪ :‬شهرستان دشتی ‪ -‬شهر خورموج ‪ -‬از دانشگاه ازاد به سمت الور شرقی‬ ‫‪ -3‬شماره فراخوان در سامانه ستاد ‪1099001344000013 :‬‬ ‫‪ -4‬قیمت خرید اسناد ‪ 500,000‬ریال می باشد ‪.‬که باید به حساب شماره ‪ 2802-11-741393-5‬نزد‬ ‫بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره ‪)IR 440600280201100741393005‬‬ ‫واریز گردد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 2,576,000,000‬ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه‬ ‫بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج اگهی در روزنامه طبق تعرفه ازاد در دو نوبت عالوه بر کارمزد سامانه ستاد ‪ ,‬و‬ ‫ارزش افزوده و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی‬ ‫تضمین شرکت مزایده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ساعت ‪ 11:00‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1399/12/26‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاکتهای مزایده در ساعت ‪ 13:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬گشوده خواهد شد ‪.‬‬ ‫حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -9‬متقاضی باید مشخصات خود ( نام و ادرس و شماره تماس ) و موضوع و شماره مزایده را بر‬ ‫روی پاکت « الف » درج نماید ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬به پیشنهادهای مبهم ‪ ،‬مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -12‬نشانی شرکت ‪ :‬بوشهر ‪ -‬خیابان رئیسعلی دلواری ‪ -‬کوچه تنگسیر ‪ - 1‬کد پستی ‪7514619139‬‬ ‫‪-13‬سایت اینترنتی شرکت ‪/https://abfa-bushehr.ir :‬‬ ‫‪ -14‬تلفن تماس ‪077-31640000 :‬‬ ‫نوبت اول‪99/12/16 :‬‬ ‫نوبت دوم‪99/12/18 :‬‬ ‫دفترحقوقی و قراردادها‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫ول‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫« اگهی مزایده شماره ‪» 99/310‬‬ صفحه 1 ‫‪4138‬‬ ‫شماره ‪4030‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫اسفند‬ ‫‪2216‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫انتخابات‬ ‫موسوی‪:‬‬ ‫تجمع انتخاباتی ممنوع است‪ /‬کاندیداها از فضای مجازی استفاده کنند‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ممنوعیت هرگونه تجمع انتخاباتی خبر داد و گفت‪ :‬نامزدها می توانند‬ ‫از پتانســیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند‪.‬به نقل از وزارت کشور‪ ،‬سیداسماعیل موسوی‬ ‫دبیر و ســخنگوی ستاد انتخابات کشور در پنجاه و نهمین نشست کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که در وزارت کشور برگزار شد‪ ،‬به برگزاری انتخابات سال گذشته اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۲۸‬خرداد ماه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬چهار انتخابات‪ ،‬ریاست جمهوری‪ ،‬خبرگان رهبری‪ ،‬مجلس‬ ‫شورای اسالم و شوراهای شهر و روستا را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫موسوی به اسیب شناسی تاثیر کرونا بر انتخابات و تاثیر انتخابات بر کرونا اشاره کرد و افزود‪ :‬این اسیب‬ ‫شناسی سه بازه زمانی قبل‪ ،‬بعد و روز رای گیری را شامل می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬قبل از رای گیری که‬ ‫مرحله ثبت نام است و اپلیکیشنی طراحی شده است که هم از طریق موبایل‪ ،‬هم کامپیوتر و هم دفاتر‬ ‫پیشخوان قابل استفاده و ثبت نام است‪ .‬با این حال اگر کسی نتوانست ثبت نام انجام دهد می تواند به‬ ‫فرمانداری و بخشــداری و برای نامزدهای ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کند‪.‬موسوی گفت‪:‬‬ ‫نکته دوم مکان شــعبه اســت که این تعداد را از ‪ ۶۲‬هزار به ‪ ۷۰‬هزار افزایش دادیم یعنی ‪ ۸‬هزار شعبه‬ ‫اضافه کردیم که فضای باز و تهویه داشته باشند‪.‬وی به تعداد افراد عوامل شعبه اشاره کرد و افزود‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون نفر در ایام انتخابات به کار گرفته می شوند که برای این تعداد‪ ،‬ماسک‪ ،‬دستکش و رعایت‬ ‫فاصله پیش بینی شده است‪.‬دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور بحث تبلیغات انتخابات را فصل شور‬ ‫و نشاط انتخابات دانست و افزود‪ :‬به دلیل اهمیت سالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است اما‬ ‫نامزدها می توانند از پتانســیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند‪.‬وی در ادامه اسیب شناسی‬ ‫به روز رای گیری اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل اینکه ممکن است عوامل تا ‪ ۷۲‬ساعت بعد در مکان رای‬ ‫گیری باشــند‪ ،‬اموزش داده شده تا با رعایت موارد بهداشــتی نظیر اینکه از خودکار شخصی استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬فاصله ‪ ۲‬متر رعایت شود و اینکه استامپ حذف شده و دستگاه احراز هویت ساخته شد‪ ،‬کمترین‬ ‫اسیب را داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکتر مختاری‪ ،‬کارشناس اقتصادی در گفت و گو با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫مجلس انقالبی یا مجلس ‪ ...‬؟!‬ ‫در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقالب به دست نااهالن و نا محرمان‬ ‫بی افتد‪ ،‬نگذارید پیشکســوتان شــهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند‪.‬‬ ‫ایــن فرازی از وصیت نامه امام خمینی(ره) امام شــهدا بود که گویی مســئولین به فراموشــی ســپرده اند‪.‬‬ ‫امام خامنه ای هم در ســخنرانی اخیرشــان از گرانی و فشــار ان بر مردم ابراز ناراحتی می کنند‪.‬اما مجلس‬ ‫انقالبی در تبصره ‪ 2‬بند (و) بدون تعیین ســهم کسری از جمع ‪ 150.000‬میلیارد تومان که بین بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی و بازنشســتگان کشوری ولشــکری که تماما مردان بی ادعا ‪ 8‬ســال دفاع مقدس ‪90.000‬‬ ‫میلیارد تومان به ســازمان تامین اجتماعی و مابقی به بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده شد و با‬ ‫کسری ‪ 31.000‬میلیارد تومان بودجه نیروهای مسلح با یک ضرب و تقسیم ساده و ندیده شده طرح همسان‬ ‫ســازی در نیروهای مســلح در ســال روبرو پرداخت حقوق و مزایای مردان جنگ دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫این به این معنی نیســت کــه حقوق و مزایای عزیزانمان و کارگران زحمتکــش از بودجه ‪ 150.000‬میلیارد‬ ‫تومانی که معادل ‪ 70‬درصد ســهم انان شده ناراحت کننده اســت‪ ،‬موضوع کیک شیرین ‪ 150.000‬میلیارد‬ ‫تومانی پیشکســوتان جهاد و شــهادت ناکام می گذارد و در نگاه مجلسی که خود را مجلس انقالبی نام نهاده‬ ‫و دولتی که تدبیر و امید می داند در ســاخت کیک دچار فراموشــی وصیت نامه امام شــهدا در خصوص روز‬ ‫مرگی و معیشت پیشکسوتان جهاد و شهادت شده و از مدار انقالبی گری و تدبیر و امید بدور است باشد که‬ ‫دوســتان در خانه ملت با امید مردم تدبیر کنند و دولتی ها فرصتی بگذارند وصیت نامه سیاســی‪ ،‬الهی امام‬ ‫را گاهی مرور‪ ،‬تا مانند ســال ‪ 97‬باعث تجمع مردان جنگ مقابل مجلس و دولت و ابراز ناراحتی ونارضایتی‬ ‫این عزیزان نگردد‪.‬ای کاش اگر فرصت سرکشــی به سطح شــهر ندارند خبرها را در صداوسیما وجراید دنبال‬ ‫کنند که هرروز مردم درگیر تورم وگرانی اساســی ترین کاالهای شان هستند شرط انقالبی گری همسو بودن‬ ‫با امام شــهدا و رهبر عزیزمان اســت مردم شــعار زده شــده اند و ای کاش برای تمام کسانی که کاندید چه‬ ‫ریاست جمهوری ؛ چه مجلس وحتی شوراها قانونی تصویب گردد که هنگام تبلیغات وشعار دادن برکسب اراء‬ ‫مردم شــریف ایران تعهد وسند قابل وصولی دریافت میشد تا شاهد این همه وعده های پوچ نباشیم ارای این‬ ‫مردم جوهره اش خون شــهداء است وهرانگشتی که برگ انتخاباتی عزیزان مجلسی ؛ شوراها وروسای محترم‬ ‫جمهور میخورد انگشت غیرت ایستادگی به قامت چهار دهه واگر مردم صدای شان فقط در اهلل اکبر بلنداست‬ ‫بابت والیت مدار بودنشان است نه نبود فشار اقتصادی ونه شعار الکی انقالبی گری ونه کلیدهای بی تدبیری!!!!‬ ‫زنده باشید و سالمت مردان بی ادعا و خدا قوت به مجلسیان انقالبی و دولت تدبیر و امید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬انتخابات‬ ‫رهبــر انقالب اســامی فرمود‪ :‬گرانی و مشــکل‬ ‫معیشتی مردم راه حل دارد در جلسات متعدد این‬ ‫را به مسئوالن تذکر دادیم‪.‬‬ ‫به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی‪،‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر (جمعه)‬ ‫امروز دو اصله نهال میوه کاشتند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای سپس در سخنانی‪ ،‬گیاه‬ ‫و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت‬ ‫تمدن بشــری خواندند و با اشــاره به ریشه های‬ ‫معرفتی و دینی توجه به محیط زیســت‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله ی حسناتی‬ ‫است که در شرع مقدس اسالم بر ان تاکید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی به اهمیت محیط زیســت‬ ‫در قانون اساسی نیز اشــاره و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫فعالیتهــای محیط زیســتی‪ ،‬فعالیتهــای دینی‬ ‫و انقالبی اســت و نباید به انهــا نگاه تجمالتی و‬ ‫تزئینی شود‪.‬‬ ‫ایشــان تنوع زیســتی و اقلیمی کشور را بستری‬ ‫مناســب برای فعال شــدن احاد مردم و جوانان‬ ‫در زمینه محیط زیســت خواندند و با ابراز تاسف‬ ‫از تخریــب جنگل ها‪ ،‬منابع طبیعی و ســفره های‬ ‫زیرزمینی به دســت افراد ســودجو‪ ،‬تاکید کردند‪:‬‬ ‫تخریب محیط زیست بالی بزرگی است که اینده‬ ‫بشــر را هدر می دهد‪ ،‬بنابراین مســئوالن و همه‬ ‫مردم باید در مقابل ان بایستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل‬ ‫اتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و‬ ‫تاالب ها‪ ،‬گفتند‪ :‬این حوادث قابل پیشگیری است‬ ‫و مســئوالنی که به وظایف خود عمل نمی کنند‪،‬‬ ‫دچار تقصیر هستند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخش دیگــری از‬ ‫سخنانشــان به مسئله کرونا در اســتانه سال نو‬ ‫پرداختند و گفتند‪ :‬ســال گذشــته در ایام عید‪،‬‬ ‫مردم عزیز به توصیه ها کام ً‬ ‫ال عمل و بالی بزرگی‬ ‫را از ســر کشور دور کردند اما امسال خطر بیشتر‬ ‫و فراگیرتــر اســت بنابراین امســال هم همگان‬ ‫توصیه ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫ایشــان تاکید کردند‪ :‬هر چه ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا اعالم کرد باید عمل شود‪ .‬اگر سفر را ممنوع‬ ‫کردند‪ ،‬مردم به ســفر نروند‪ ،‬بنده هم قطعاً مانند‬ ‫سال گذشته به سفر نخواهم رفت‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشــاره به مشــکالت‬ ‫معیشــتی مردم در اثر کرونا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬اگر کرونا‬ ‫ادامه پیدا کند مشــکالت معیشتی بیشتر خواهد‬ ‫شد‪ ،‬بنابراین باید با همکاری همه‪ ،‬این بیماری هر‬ ‫چه زودتر برطرف شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها‬ ‫و مشکالت معیشتی‪ ،‬افزودند‪ :‬این وضع در استانه‬ ‫عید غصه بزرگی ایجاد کرده اســت‪ .‬البته اجناس‬ ‫ماننــد میوه ها فراوان اســت اما قیمت ها بســیار‬ ‫باال اســت که ســود این قیمت باال هم به جیب‬ ‫باغــداران زحمتکش نمی رود بلکه نصیب داللها و‬ ‫واسطه های سودجو می شــود و ضرر ان به مردم‬ ‫می‪‎‬رسد‪.‬‬ ‫ایشــان با تاکید بر اینکه مســئوالن باید مشکل‬ ‫معیشــتی و گرانی را حــل کننــد‪ ،‬گفتند‪ :‬این‬ ‫مشــکالت‪ ،‬همه راه حل دارد و بارها در جلســات‬ ‫متعدد این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد‬ ‫نظر کارشناسان را به مسئوالن گفته ایم‪.‬‬ ‫کم کاری بانک مرکزی در اجرای قوانین مرتبط با حکمرانی ریال‬ ‫اقدام بانک مرکزی برای برگشت زدن تراکنش های‬ ‫بی هویت در ســاتنا اگر شامل همه تراکنش های‬ ‫بانکی بی هویت نشود‪ ،‬اقدامی ناکارامد است که‬ ‫به تقویت حکمرانی پول ملی کمکی نمی کند‪.‬‬ ‫حکمرانی پــول ملی یکــی از عرصه های نوین‬ ‫حکمرانی اســت که در ان کشورهای مختلف از‬ ‫ظرفیت هــای نظام پرداخــت مبتنی بر پول ملی‬ ‫و همچنیــن اطالعات موجــود در تراکنش های‬ ‫بانکی برای اداره کشــور در امور مختلف مالیاتی‪،‬‬ ‫سیاســت های حمایتی و مبارزه با جرایم سازمان‬ ‫یافته و پولشویی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫در ایران نیز بخصوص در سال های اخیر توجه ها به‬ ‫لزوم ارتقا حکمرانی ریال افزایش یافته است و در‬ ‫این راستا اقدامات خوبی در ایجاد زیر ساخت های‬ ‫اطالعاتی و اســتفاده از ان هــا در نظام بانکی و‬ ‫مالیاتی انجام شــده که از جمله ان ها می توان به‬ ‫ضرورت انجام تراکنش های بانکی با استفاده از کد‬ ‫شهاب اشاره کرد که در احکام قانون بودجه سال‬ ‫پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان وارد‬ ‫عراق شد‬ ‫پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با گذشتن‬ ‫بیش از یکســال محدودیت های کرونایی برای یک‬ ‫سفر ‪ ۴‬روزه در میان تدابیر شدید امنیتی و مقررات‬ ‫منع ورود به بغداد‪ ،‬وارد عراق شد‪.‬‬ ‫ســفر پاپ به عراق همزمان شــده بــا تدابیر منع‬ ‫تردد ســه روزه که در طول مــدت اقامت پاپ در‬ ‫اگهی طالق‬ ‫اقــای رامیــن جــوادی محلــه فرزند یعقــوب مجهــول المکان پیــرو انتشــار مورخه‬ ‫‪ 99/11/13‬در روزنامــه راه مــردم به علت عدم حضور جنابعالی همســر شــما با وکالت‬ ‫شــعبه مربوطه به طالق بائن خلع مطلقه لذا علقه زوجیت فی مابین از تاریخ ‪99/11/25‬‬ ‫ساقط گردید‪.‬‬ ‫سردفتر طالق ‪ 12‬ارومیه سید وحید موسوی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز (شناســنامه مالکیــت) وانت پیــکان مــدل ‪ 1384‬به شــماره انتظامی‬ ‫‪579‬ق‪ 29‬ایران ‪ 37‬به شــماره موتور ‪11284057466‬به شماره شاسی ‪12132779‬‬ ‫به نام قهرمان بروکی میالن مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد ‪/.‬سلماس‬ ‫***********************************************‬ ‫برگ ســبز خودروی ســواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای‪ ، 8/1‬مدل ‪ ، 1385‬به رنگ‬ ‫نقرهای‪ -‬متالیک‪ ،‬به شــماره موتور ‪ 12485044710‬و به شــماره شاسی ‪24211138‬‬ ‫و به شــماره پالک ‪ 37‬ایران ‪ 972‬د ‪ 25‬متعلق به اقای اســفندیار صمدزاده خوشمهر به‬ ‫کدملی ‪ 2871054003‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪/.‬نقده‬ ‫***********************************************‬ ‫سندکمپانی کامیون کشنده دانگ فنگ تیپ ‪ ، )4*6(EQ4251‬مدل ‪ ، 2007‬به رنگ‬ ‫ســفید شیری معمولی به شــماره موتور ‪ 69165966‬و به شماره شاسی ‪773006369‬‬ ‫به شــماره پــالک ‪ 27‬ایران ‪ 992‬ع ‪ 62‬متعلــق به اقایان مهدی نظمــی خضرلو به کدملی‬ ‫‪ 2909771032‬و محمد نباغ به کدملی ‪ 2909576078‬مفقود شــده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪ /.‬نقده‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫اگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ‪، 75 ، 76 ، 57 ، 67 ،68‬‬ ‫‪ 69 ، 70 ،71 ، 72 ، 73 ،74‬و مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪99/81‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫نوب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای احمد حیدرنیا ‪ -‬دارای شناسنامه شماره ‪ 2909798496‬بشرح دادخواست‬ ‫بــه کالســه ‪ 9900866‬از این دادگاه درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنین‬ ‫توضیح داده که شــادروان خانم بست سیفیان ‪ -‬بشناسنامه ‪ 2972109783‬در تاریخ‬ ‫‪ 1397/02/30‬اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬احمــد حیدرنیــا‪ ،‬فرزند جانعلی‪ ،‬بــه ش‪.‬ش ‪ 2909798496‬پســر متوفی ‪-2‬‬ ‫فرهاد حجاج حیدرلو‪ ،‬فرزند جانعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909008894‬پســر متوفی ‪ -3‬رستم‬ ‫حجــاج حیدرلو‪ ،‬فرزند جانعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909008908‬پســر متوفــی ‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراض‬ ‫دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک ماه به‬ ‫شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫عراق برقرار می باشــد و همزمان دولت عراق تدابیر‬ ‫گسترده امنیتی برای این سفر تدارک دیده است‪.‬‬ ‫در این راستا دولت عراق برای نخستین بار از مسیر‬ ‫فرودگاه بغداد تا مقــر اقامت پاپ را نیروی امنیتی‬ ‫مستقر و در طول مسیر حرکت کاروان پاپ‪ ،‬پرچم‬ ‫های واتیکان و پالکاردهای بزرگ به نشــانه خوش‬ ‫امد برای او نصب کرده است‪.‬‬ ‫اســتاندار نجف اشــرف نیز اعالم کرده اســت که‬ ‫مسئولیت پوشش امنیتی ســفر فردا شنبه پاپ به‬ ‫نجــف و مالقاتش با ایت اهلل سیســتانی‪ ،‬با ترکیب‬ ‫مشترک نیروهای الحشدالشعبی و نیروهای امنیتی‬ ‫عراق خواهــد بود و این نیروها از هــم اکنون وارد‬ ‫مرحله عملیاتی شــده اند‪.‬هرچند برخی رســانه ها‬ ‫این سفر را چهار روزه اعالم کرده اند اما خبرگزاری‬ ‫رسمی واتیکان مدت ان را ‪ ۳‬روز اعالم کرده است‪.‬‬ ‫پــاپ در بدو ورود به عراق در پــای پلکان هواپیما‬ ‫در فرودگاه بغداد مورد اســتقبال مصطفی الکاظمی‬ ‫نخست وزیر قرار گرفت‪ ،‬در حالی که گروهی از مقام‬ ‫های رسمی‪ ،‬مذهبی و فرهنگی نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه ســفرش در کاخ ریاســت جمهوری با‬ ‫مقامات سیاسی و بزرگان مسیحیت این کشور دیدار‬ ‫خواهد داشــت‪.‬پاپ همچنین به شهرهای ناصریه و‬ ‫ذی قار ســفر خواهد کرد و با مســیحیان اربیل و‬ ‫شخصیت های اقلیم کردستان دیدار خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گذار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم به نشانی ایالم بلوار مدرس کد پستی ‪ 69319995487‬طبقه دوم امور تدارکات واحد قراردادها‬ ‫تلفکس ‪08433347755‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصات‪:‬‬ ‫‪ : 99/57‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث ‪ ،‬توسعه ‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق کاهش تلفات شهرستان ابدانان‬ ‫‪ : 99/67‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهنیه شبکه برق فشار ضعیف هوایی (سیم به کابل) کاهش تلفات شهرستان‬ ‫بدره‬ ‫‪ : 99/68‬انتقال نیرو و برق برسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق فشار ضعیف هوایی (سیم به کابل) کاهش تلفات شهرستان‬ ‫سیروان‬ ‫‪ :99/69‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق (کاهش تلفات سیم به کابل ‪ )2‬شهرستان ایالم‬ ‫‪ : 99/70‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق (کاهش تلفات سیم به کابل ‪ )1‬شهرستان ایالم‬ ‫‪ : 99/71‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق فولباری ترانس شهرستان ابدانان‬ ‫‪ : 99/72‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهنیه شبکه برق ماژین شهرستان دره شهر‬ ‫‪ :99/73‬انتقال نیرو و برق برسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان ایوان‬ ‫‪ :99/74‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق شهرستان دره شهر‬ ‫‪ :99/75‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهر موسیان‬ ‫‪ : 99/76‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان سیروان‬ ‫‪ : 99/81‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق احداث‪ ،‬توسعه‪ ،‬اصالح و بهینه شبکه برق روستایی شهرستان ایالم‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬ازتاریخ ‪ 1399/12/12‬لغایت ‪1399/12/18‬‬ ‫‪ -4‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬مناقصه گران محترم می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت پیشنهاد ‪ :‬مناقصه گران محترم باید تمامی مدارک و پاکات را بر روی سامانه بارگزاری نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت تحویل اسناد تا ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/27‬‬ ‫‪ -7‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬ایالم ‪ -‬بلوار مدرس شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬سالن جلسات‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات پیشنهاد راس ساعت ‪ 9‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪ 1399/12/28‬با حضور اعضای کمیسیون مناقصه بازگشایی می شود‪ .‬حضور مناقصه‬ ‫گران در جلسه فوق الذکر با ارائه معرفی نامه بالمانع است‪.‬‬ ‫‪ -9‬ذکر شماره مناقصه و عنوان ان روی پاکات الزامی است‬ ‫‪ -10‬اطالعات براورد و تضمین‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/57‬‬ ‫‪22/834/124/200‬‬ ‫‪1/135/023/726‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪99/67‬‬ ‫‪6/213/115/325‬‬ ‫‪535/655/767‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪99/68‬‬ ‫‪3/985/623/075‬‬ ‫‪398/562/308‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪99/69‬‬ ‫‪6/973/806/050‬‬ ‫‪573/690/303‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪99/70‬‬ ‫‪6/477/566/400‬‬ ‫‪548/878/320‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪99/71‬‬ ‫‪10/724/667/350‬‬ ‫‪761/233/368‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪99/72‬‬ ‫‪6/265/025/925‬‬ ‫‪538/251/297‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪99/73‬‬ ‫‪9/108/527/850‬‬ ‫‪680/426/393‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪99/74‬‬ ‫‪9/744/601/975‬‬ ‫‪712/230/099‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪99/75‬‬ ‫‪7/269/741/725‬‬ ‫‪588/487/087‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪99/76‬‬ ‫‪9/988/020/800‬‬ ‫‪724/401/040‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪99/81‬‬ ‫‪10/547/787/715‬‬ ‫‪752/389/386‬‬ ‫که به صورت الف) چک تضمین شده بانکی‪ -‬ضمانتنامه بانکی به نفع مناقصه گذار‪ -‬ضمانت نامه صادر شده توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و‬ ‫صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران‪ -‬گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مطابق کاربرگ های پیوست‪ -‬مدت‬ ‫اعتبار تضمین های فوق باید حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ صدور ان بوده و برای همین مدت قابل تمدید باشد و عالوه بر ان ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد‬ ‫قبول ضمیمه اسناد تنظیم شده باشد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬شرکت توزیع برق استان ایالم در رد و یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است‪..‬‬ ‫‪ -12‬هزینه اگهی های روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬پیشنهاددهندگان موظفند تا سه روز قبل از پایان مهلت تسلیم پیشنهادات با مراجعه به سایت هایی که اسناد بر روی انها بارگذاری شده اند از اصالحات احتمالی‬ ‫در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحی را مهر و امضا کنند‪.‬‬ ‫‪ -14‬شرط قبولی مدارک و اسناد صرفا وجود و اثبات ان ها در جلسه مناقصه بوده و شرکت از پذیرش مدارکی که بعد از پایان مهلت تسلیم پیشنهادات و حین جلسه‬ ‫و بعد از ان ارائه شوند ترتیب اثر نمی دهد‪.‬‬ ‫نکته بسیار مهم‪ :‬عدم امضای دیجیتال پاکت های ب و ج بر روی سامانه ستاد موجب رد کلی پیشنهاد می گردد ‪.‬‬ ‫با توجه به الزام شرکت توانیر تحویل پاکات فیزیکی اسناد مناقصه الزامی است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‬ ‫تد‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابر رای شــماره ‪139960310022001008‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/05/25‬هیات کالســه ‪ 98-055‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر‬ ‫در واحد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هاجر اهنگر دارابی‬ ‫فرزند محمد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 153‬مترمربع‬ ‫به شــماره پالک ‪ -‬فرعــی از ‪ 56‬اصلی واقع در قریه دارابــکال بخش ‪ 4‬خریداری بدون‬ ‫واســطه از اقای محمد اهنگر دارابی مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائیــن نامــه مربوطه این اگهــی در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های‬ ‫محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که‬ ‫اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 99/12/02‬نوبت دوم ‪ 99/12/16‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای فرامرز خلف خانی دارای ش ش ‪ 43‬به شرح دادخواست به کالسه ‪/9901546‬‬ ‫ح‪ 1‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان‬ ‫نجیب خلف خانی ش ش ‪159‬در تاریخ ‪ 99/7/2‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته‬ ‫ورثه انمرحوم منحصر اســت به ‪-1‬گل ســر جبرائیل زاده اذر فرزند حیدرش ش ‪132‬‬ ‫ت ت ‪ 1329‬همسر متوفی ‪-2‬فرامرز خلف خانی فرزند نجیب ش ش ‪ 43‬ت ت ‪1349‬‬ ‫پســر متوفی ‪-3‬ســجاد خلف خانی فرزند نجیب ش ش ‪ 2840226545‬ت ت ‪1355‬‬ ‫پســر متوفــی ‪-4‬بهــزاد خلف خانــی فرزند نجیــب ش ش ‪ 15398‬ت ت ‪ 1357‬پســر‬ ‫متوفــی ‪-5‬فریده خلف خانی فرزند نجیــب ش ش ‪ 16740‬ت ت ‪ 1354‬دختر متوفی‬ ‫‪-6‬اشــرف خلــف خانــی فرزند نجیــب ش ش ‪ 1076‬ت ت ‪ 1359‬دختــر متوفی اینک‬ ‫باانجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور در یک نوبت پی در پــی ماهی یک مرتبه‬ ‫اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ‬ ‫نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫‪ ۹۸‬نیز ثبت شده است‪.‬بانک مرکزی در بند «ح»‬ ‫تبصره «‪ »۱۶‬قانون بودجه ســال ‪ ۹۸‬مکلف شد‬ ‫تا ظرف مدت ‪ ۱‬ماه از ادامه فعالیت حســاب های‬ ‫بانکی بــی هویت جلوگیری کند تا به این ترتیب‬ ‫تراکنش های بانکی از ان به بعد با اطالعات کامل‬ ‫هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند‪.‬‬ ‫برای انجام این کار بانک مرکزی کد شهاب را که‬ ‫همان کد ملی برای اشــخاص حقیقی و شناسه‬ ‫ملی برای اشخاص حقوقی است را در نظر گرفته‬ ‫است اما تاکنون از مسدود کردن حساب های فاقد‬ ‫کد شهاب خودداری کرده است‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه بانک مرکزی در ســال ‪ ۹۸‬از‬ ‫اجــرای این تکلیف قانونی ســر بــاز زد تا اینکه‬ ‫حــدود دو ماه پیــش مهران محرمیــان‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری های نوین بانک مرکزی از برگشت خوردن‬ ‫تراکنش های بانکی بدون کد ملی از یکشــنبه ‪۵‬‬ ‫بهمن خبر داد تا به این صورت حســاب های بی‬ ‫هویت‪ ،‬قادر به انجام تراکنش در بســتر ســاتنا‬ ‫نباشــند‪.‬وی در خصــوص تصمیــم جدید بانک‬ ‫مرکزی توضیح داد‪« :‬از پنجم بهمن امسال‪ ،‬تمام‬ ‫تراکنش های بدون کد شــهاب در ساتنا برگشت‬ ‫می خورند‪ ،‬این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی‬ ‫که اطالعات هویتی ایشان نزد بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری موجود اســت‪ ،‬نخواهد داشــت و صرفاً‬ ‫حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی‬ ‫هستند‪ ،‬متاثر خواهد کرد»‪.‬‬ ‫ایــن اقدام بانک مرکــزی گرچه از جهت حرکت‬ ‫در راستای شفافیت اقتصادی و تقویت حکمرانی‬ ‫ریال‪ ،‬مثبت ارزیابی می شــود اما در عمل اقدامی‬ ‫دیر هنگام و البته ناکافی اســت چرا که همچنان‬ ‫راه های فرار برای متخلفان باز است‪ .‬برای مثال با‬ ‫وجود تصمیم بانک مرکــزی برای محدودیت در‬ ‫تراکنش های بی هویت در بســتر ساتنا‪ ،‬همچنان‬ ‫متخلفــان می توانند از بســتر پایا که بخش قابل‬ ‫توجه تراکنش ها از این طریق ان انجام می گیرد‪،‬‬ ‫تراکنش های حســاب های بی هویت خود را انجام‬ ‫دهد‪.‬بر این اســاس اگر فردی بخواهد رفتار غیر‬ ‫قانونی داشته باشــد‪ ،‬می تواند در بستر پایا مبالغ‬ ‫مورد نظر خود را بــدون اینکه در انجام تراکنش‬ ‫با حســاب بی هویت به مشکلی بر بخورد‪ ،‬انجام‬ ‫دهد‪ .‬این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه‬ ‫داشــته تا از انجام همه تراکنش های بانکی فاقد‬ ‫هویــت جلوگیری کند و در ایــن میان قانونگذار‬ ‫برای بســتن راه های فرار متخلفــان‪ ،‬تفاوتی هم‬ ‫میان حســاب های تجاری یا شخصی و همچنین‬ ‫نوع بستر انتقال پول قائل نشده است‪.‬‬ ‫محمدرضــا یــزدی زاده‪ ،‬کارشــناس اقتصادی‬ ‫و عضو ســابق شــورای راهبردی نظــام مالیاتی‬ ‫کشــور در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی‬ ‫در گفــت و گو با خبرنــگار مهر گفت‪ :‬حرکت به‬ ‫ســمت ثبت تراکنش های بانکی و شناسنامه دار‬ ‫کردن تراکنش ها یعنی حرکت به سمت شفافیت‬ ‫اقتصادی که این شــفافیت خود موجب کوچک‬ ‫شدن اقتصاد زیرزمینی در کشور می شود‪.‬‬ ‫وم‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای میثــم رضائــی با ارائــه وکالتنامــه هــای ‪ 33814‬مــورخ ‪99/11/15‬‬ ‫دفترخانه ‪ 70‬کرج و ‪ 33663‬مورخ ‪ 99/2/15‬دفترخانه ‪ 98‬کرج ضمن تسلیم دو‬ ‫برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعه زمین بایر به مســاحت ‪ 390‬مترمربــع قطعه ‪ 29‬تفکیکی‬ ‫بــه شــماره ‪ 6105‬فرعی از ‪ 171‬اصلی مفــروز از پالک ‪ 1‬فرعــی از اصلی مذکور‬ ‫واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرســتان کرج به شــماره چاپی ‪ 334159‬مورد ثبت‬ ‫‪ 3723‬صفحــه ‪ 341‬جلد ‪ 37.5‬بنام ســیاوش رضائی صادر گردیده که ایشــان به‬ ‫موجب دادنامه حصر وراثت شــماره ‪ 9709972690300935‬مورخ ‪97/7/30‬‬ ‫شعبه ‪ 3‬شورای حل اختالف مجتمع شماره یک کرج فوت نموده و وراث حین الفوت‬ ‫میثم و میثاق و ســمانه رضائی (فرزندان) و کلثوم محروقی(مادر) و زهرا موسوی‬ ‫(همســر) می باشــند مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده‬ ‫است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت‬ ‫در یک نوبت اگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود و‬ ‫یا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشــد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده‬ ‫روز اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق‬ ‫مقررات عمل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪/99/4223 .‬ف‬ ‫محمد شــکری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اســناد و امالک ناحیه ســه کرج ‪ -‬از طرف‬ ‫حسین رضا نوری شاد‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اقــاوردی نــوروزی ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪ 2909365212‬بشــرح‬ ‫دادخواســت به کالســه ‪ 9900835‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنیــن توضیح داده که شــادروان مهدی نــوروزی ‪ -‬بشناســنامه ‪ 2900238889‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1392/05/01‬اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر‬ ‫اســت به‪ -1 :‬اقاوردی نوروزی‪ ،‬فرزند رحیم‪ ،‬بــه ش‪.‬ش ‪ 2909365212‬پدر متوفی‬ ‫‪ -2‬محبوبه عشــقزاده‪ ،‬فرزند عبداله‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2970424347‬مادر متوفی ‪ .‬اینک با‬ ‫انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکســی‬ ‫اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد‬ ‫به توصیه هایستاد مقابله باکروناعمل شود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابر رای شــماره ‪139960310022002721‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/16‬هیات کالسه ‪ 99-031‬موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در‬ ‫واحد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عبدالرحمان اسفندیاری‬ ‫فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 1105/94‬مترمربع به شماره‬ ‫پــالک ‪ -‬فرعــی از ‪ 11‬اصلی واقع در قریه برگه بخش ‪ 9‬خریداری مع الواســطه‪/‬بدون‬ ‫واسطه از اقای حاج رحیم اسفندیاری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائیــن نامــه مربوطه این اگهــی در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های‬ ‫محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که‬ ‫اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 99/12/02‬نوبت دوم ‪ 99/12/16‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابر رای شــماره ‪139960310022002890‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/10/30‬هیات کالســه ‪ 99-147‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ام البنین دوســت‬ ‫کام فرزند علی نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت ‪ 270/08‬مترمربع به‬ ‫شــماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه ولوجا بخش ‪ 9‬خریداری بدون واســطه‬ ‫از اقای رضا عرب خزائلی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر‬ ‫االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در‬ ‫روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 99/12/02‬نوبت دوم ‪ 99/12/16‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫قدردانی رییس بنیاد مسکن از بانک ملت‬ ‫رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با ارسال لوح سپاسی از مدیرعامل‬ ‫بانــک ملت قدردانی کرد‪.‬علیرضا تابــش در این لوح خطاب بهمحمد‬ ‫بیگدلی اورده اســت‪ :‬بهره مندی مردم به ویژه روستاییان از مزایای‬ ‫اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق شهری‬ ‫و روستایی اســیب دیده از ســوانح‪ ،‬نقش موثری در ارتقای کیفیت‬ ‫مســکن و بهبود سطح زندگی روستاییان و خانوارهای اسیب دیده از‬ ‫حوادث طبیعی و افزایش رضایتمندی انان داشــته است‪.‬وی با بیان‬ ‫این نکته که این موفقیت نتیجه اهتمام و کوشــش دست اندرکاران و‬ ‫مرهون مشارکت و هم افزایی همه سازمان های همکار است‪ ،‬از خدمات و پشتیبانی های ارزنده مدیران‬ ‫و کارکنان بانک ملت در امر اعطای تســهیالت بانکی به جامعه هدف به ویژه روســتاییان محروم برای‬ ‫اجرای برنامه ها و طرح های یادشــده‪ ،‬سپاسگزاری کرد‪.‬در ادامه این نامه امده است‪ :‬بی تردید‪ ،‬تالش‬ ‫های شایســته و موثر دست اندرکاران بانک ملت و همکاری همه جانبه و تحسین برانگیز انان با بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی در تحقق این طرح های عظیم‪ ،‬مقبول درگاه احدیت و مایه مباهات خواهد بود‪.‬‬ ‫پ‬ ‫سیزدهمین سال متوالی؛ تقدیربانک‬ ‫پاسارگاد از برگزیدگان ازمون سراسری‬ ‫بانک پاســارگاد در راستای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی خود‪ ،‬برای ســیزدهمین سال متوالی‪،‬‬ ‫از برگزیــدگان ازمون سراســری‪ ،‬در پنج گروه‬ ‫ازمایشی تجلیل کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬این بانک‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود‪،‬‬ ‫عالوه بر اهدای سهام بانک به برگزیدگان ازمون‬ ‫سراسری سال ‪ ،۱۳۹۹‬انان را بورسیه خود کرد‪.‬‬ ‫به ایــن ترتیب که تا هر مقطعــی که در داخل‬ ‫کشــور ادامه تحصیل دهند‪ ،‬هرماه به حساب هر‬ ‫یک از این عزیزان مبلغ معینی را واریز می کند‪.‬‬ ‫بر اســاس این خبر‪ ،‬به دلیل رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی جهت پیشــگیری از شــیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬برخالف ســال های گذشته‪ ،‬مراسم تقدیر‬ ‫از رتبه های برتر ازمون سراسری سال جاری‪ ،‬به‬ ‫صورت انفرادی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلســات‪ ،‬نخبگان کشور ضمن قدردانی‬ ‫از توجــه ویــژه بانک پاســارگاد بــه جوانان و‬ ‫اینده سازان کشــور‪ ،‬این اقدام را که بدون هیچ‬ ‫چشمداشــتی انجام می شــود‪ ،‬منحصر به فرد و‬ ‫عاملی برای افزایش انگیزه و تالش در راســتای‬ ‫ســاخت اینده ای روشــن برای ایــران عزیزمان‬ ‫خواندند‪.‬گفتنی اســت بانک پاســارگاد از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬تاکنــون‪ ،‬از ‪۱۹۳‬نفر از جوانان و نخبگان‬ ‫ازمون سراســری تجلیل به عمل اورده است‪ .‬این‬ ‫اقدام با هدف کاهش دغدغــه این عزیزان برای‬ ‫کسب دانش و بهره مندی از ان در جهت خدمت‬ ‫به مردم شــریف ایران و رشــد و توســعۀ پایدار‬ ‫میهن عزیزمان انجام می گیرد‪.‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫روسای شش شعبه بانک گردشگری به عنوان برتر انتخاب شدند‬ ‫روسای شش شعبه بانک گردشــگری در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور با‬ ‫موضوع «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» به عنوان روسای برتر برگزیده شدند‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک گردشــگری‪ ،‬در گردهمایی مذکور که توســط موسســه عالی اموزش‬ ‫بانکداری ایران به صورت انالین برگزار شد‪ ،‬روسای شعب سرو تهران‪ ،‬مرکزی تهران‪ ،‬قائم مقام فراهانی‬ ‫تهران‪ ،‬مرکزی کرمان‪ ،‬افریقا تهران و شعبه خرم اباد به عنوان روسای برتر شناخته شدند‪.‬‬ ‫بر اساس ارزیابی های انجام شده‪ ،‬شهاب الدین سنایی رئیس شعبه «سرو» تهران‪ ،‬احمد تیزهوش رئیس‬ ‫شــعبه «مرکزی» تهران و احمد عظیمی رئیس شــعبه «قائم مقام فراهانی» تهران عنوان روسای برتر‬ ‫یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور را کسب کردند‪.‬‬ ‫همچنین در این گردهمایی‪ ،‬ســیدمهدی شجاعی نسب رئیس شعبه «مرکزی کرمان»(استان کرمان)‪،‬‬ ‫صحبت اله کاظمی رئیس شــعبه «افریقا» تهران و کامران ســرتیپ رئیس شــعبه «خرم اباد» (استان‬ ‫لرستان) نیز به عنوان دیگر روسای موفق شعب بانک های کشور انتخاب شدند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست‪ :‬همان گونه که موفقیت یک بانک در گرو عملکرد شعب ان است‪ ،‬موفقیت شعب‬ ‫نیز مرهون عملکرد مدیریت ان است‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 14‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4137‬‬ ‫کاشت نهال توسط مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت روز‬ ‫درختکاری و هفته منابع طبیعی‬ ‫روح الــه خدارحمــی مدیرعامل بانک کشــاورزی به مناســبت روز‬ ‫درختکاری و هفته منابع طبیعی نسبت به کاشت نهال اقدام کرد‪.‬‬ ‫خدارحمی روز چهارشنبه ‪ ۱۳‬اسفند سال جاری در اقدامی نمادین به‬ ‫مناســبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و به منظور پاسداشت‬ ‫فرهنگ احترام به طبیعت‪ ،‬نســبت به کاشــت نهال در محوطه بانک‬ ‫کشاورزی اقدام کرد‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬این مراســم با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از‬ ‫منابع طبیعی به عنوان ســرمایه های ارزشمند ملی و ترغیب کارکنان بانک به کاشت نهال و احترام به‬ ‫طبیعت برگزار شد‪.‬شایان ذکر است‪ ،‬بانک کشاورزی به عنوان بانک سبز و حامی محیط زیست‪ ،‬فعالیت‬ ‫های فراوانی از جمله گســترش بانکداری الکترونیکی‪ ،‬اجرای اصول بانکداری سبز‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫برای ایجاد و گســترش باغات‪ ،‬اجرای عملیات ابخیزداری و حمایت از تشــکل های مردم نهاد حامی‬ ‫محیط زیست انجام داده است‪.‬‬ ‫پیاممدیرعاملبانکمهرایرانبهمناسبتروزترویجفرهنگقرض الحسنه‬ ‫مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‬ ‫مهــر ایران طی پیامی فرارســیدن ‪۱۴‬‬ ‫اســفند ماه «روز ترویج فرهنگ قرض‬ ‫الحسنه» را به هموطنان و به ویژه فعاالن‬ ‫این سنت پســندیده تبریک گفتند‪ .‬به‬ ‫نقل از روابــط عمومی بانک مهر ایران‪،‬‬ ‫در متن این پیام امده اســت‪:‬خداوند را‬ ‫شاکریم که توفیق خدمت در بانک قرض‬ ‫الحسنه مهر ایران را عطا فرمود؛ جایی‬ ‫که رسالت ان همانا رضایت و خشنودی‬ ‫خلق اســت و چه زیبا این ماموریت در‬ ‫تک تک کلمات نام ایــن بانک متبلور‬ ‫شده است؛ قرض حسنه‪ ،‬مهر و ایران‪.‬‬ ‫با لطــف و عنایات خداوند متعال‪ ،‬بانک‬ ‫مهرایران طی سال های فعالیت خود با‬ ‫تالش کارکنان تالشــگر و ساعی موفق‬ ‫به کســب افتخارات و دســتاوردهای‬ ‫درخشانی در عرصه خدمت رسانی بهتر‬ ‫به مشــتریان و نهادینه سازی فرهنگ‬ ‫قرض الحسنه در کشور شده است‪.‬امروز‪،‬‬ ‫بانک قرض الحســنه مهرایران با کمک‬ ‫و ســعی و تالش تمامی ســهامداران‪،‬‬ ‫معرفی خدمات بانک توسعه صادرات ایران به فعاالن‬ ‫اقتصادی لرستان‬ ‫نشســت تخصصی بانک توســعه صادرات ایران با فعاالن اقتصادی و‬ ‫مشــتریان لرســتان باحضور رئیس کل اداره بازاریابی و رئیس شعبه‬ ‫خــرم اباد و جمعی از کارشناســان حوزه های مختلــف این بانک به‬ ‫صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬علی اصغر گلکار‪،‬‬ ‫رئیس شــعبه خرم اباد بانک توســعه صادرات ایــران در ابتدای این‬ ‫نشســت به تشــریح امار عملکردی این شعبه طی ‪ ۱۱‬ماه گذشته از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬پرداخت و گفت‪ :‬شعبه خرم اباد در مدت یاد شده ‪ ۳۷‬فقره تسهیالت صادراتی به مبلغ یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به مشتریان خود پرداخت کرده است؛ همچنین ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫ریالی‪ ۱۷۶ ،‬میلیارد ریال اعتبار­اسنادی ریالی داخلی‪ ۲۶ ،‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار دالر حواله ارزی صادره ‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیون دالر بروات اسنادی وارداتی و بیش از ‪ ۱۷‬میلیون دالر فروش ارز داشته است‪.‬‬ ‫درادامه این جلسه حسین حسینیان‪ ،‬رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران گفت‪:‬‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران عالوه بر خدمات مرســوم بانک ها به طور تخصصی تسهیالت صادراتی و‬ ‫انواع خدمات از جمله اعتبار اسنادی داخلی ریالی‪ ،‬ضمانت نامه­های ریالی و ارزی را به صادرکنندگان‬ ‫ارائه می کند‪.‬‬ ‫حسینیان افزود‪ :‬بانک توسعه صادرات ایران از ظرفیت کارگزاران برای کمک به صادرکنندگان استفاده‬ ‫می کند و همچنین خدمات مشــاوره ای کارشناســان خود را از طریق شعب در اختیار مشتریان قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این بانک تخصصی همواره در شــرایط خاص به دنبــال راهکارهایی که قابلیت‬ ‫اجرایی شــدن دارند بوده تا بتواند چالش های پیش روی فعــاالن اقتصادی صادرات محور را برطرف‬ ‫سازد‪.‬حســینیان خاطر نشــان کرد‪ :‬بانک توســعه صادرات ایران با امضای تفاهم نامه با معاونت علمی‬ ‫فناوری ریاست جمهوری منابع مناسبی در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می دهد‪.‬‬ ‫محمدعلی مناف زاده عضو هیات مدیره شــرکت صرافی بانک توســعه صادرات نیز ضمن اعالم اینکه‬ ‫صرافی توسعه صادرات‪ ،‬اولین صرافی بانکی مورد تایید بانک مرکزی در کشور است گفت‪ :‬بعد از تحریم‬ ‫های بین المللی و محدودیت های ناشی از ان‪ ،‬صرافی ها نقش و کارکرد بازوی عملیاتی نقل و انتقاالت‬ ‫بانک ها را بر عهده گرفتند‪.‬‬ ‫در حال حاضر صرافی توسعه صادرات و صرافی بانک ملی وظیفه دریافت اسکناس صادرکنندگان برای‬ ‫رفع تعهد ارزی انها را دارد‪.‬‬ ‫مناف زاده افزود‪ :‬کارگزاران صرافی بانک توســعه صادرات در کشورهای همسایه امکان دریافت نقدی‬ ‫ارز از خریداران کاالهای ایرانی را دارند و این ارز میتواند برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صرافی‬ ‫فروخته شود‪.‬وی اعالم کرد‪ :‬دریافت دینار عراقی و تبدیل ان به ارزهای جهان روا و انتقال ان به نقاط‬ ‫مختلف ‪ ،‬پرداخت وجوه حواله به صورت نقدی در کشــور مقصــد ‪ ،‬خرید ارزهای حاصل از صادرات ‪،‬‬ ‫خرید اسکناس از دیگر خدماتی است که صرافی توسعه صادرات به مشتریان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات دریافت حواله های ارزی‪ ،‬تبدیل حواله های‬ ‫ارز با منشــاء به خارج از کشــور (حواله های کارمزدی)‪ ،‬فروش ارز در سامانه نیما به وارد کنندگان و‬ ‫سایر متقاضیان ارز نیمایی و ارائه خدمات مشورتی در حوزه خدمات ارائه شده از دیگر خدمات صرافی‬ ‫بانک توسعه صادرات است‪.‬‬ ‫جواد عباســی‪ ،‬معاون ارزی شعبه مرکزی نیز در این نشست تخصصی اعالم کرد‪ ،‬بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران با اســتفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی از راه های ممکن چالش صادرکنندگان برای نقل و‬ ‫انتقاالت ارز را برطرف می سازد‪.‬‬ ‫عباســی با اشاره به اینکه عمده مشــکل صادرکنندگان‪ ،‬رفع تعهدارزی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫بر اســاس مقررات موظفند‪ ،‬واحدهای تولیدی ‪ ۷۰‬درصد و واحدهــای بازرگانی ‪ ۸۰‬درصد ارز حاصل‬ ‫از صــادرات خود را در ســامانه نیما با ثبت کوتاژ صادراتی عرضه کننــد ‪ .‬واردات در مقابل صادرات با‬ ‫سختگیری بانک مرکزی انجام میشود‬ ‫وی افزود‪ :‬فیش های ثبت اماری که نیمایی هستند و تا دریافت اسناد حمل هنوز ارزی فروخته نشده‬ ‫یا تخصیص داده نشــده را بانک با ابزار برات اســنادی بدون تعهد اقدام میکند و اسناد را ظهرنویسی‬ ‫میکند‪.‬عباســی درباره مزیت رقابتی در کشورهای اوراسیا گفت‪:‬اخیرا نرخ ترجیحی در بین کشورهای‬ ‫عضو اوراســیا مقرر شده و با قرارداد همکاری که با بانک ‪ RFC‬روسیه به امضا رسیده صادرکنندگان‬ ‫می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به حساب بانک توسعه صادرات نزد ‪ RFC‬واریزکنند و با همان‬ ‫منشا و از همان منطقه برای واردات دستور پرداخت صادرکنند‪.‬‬ ‫مشــتریان و کارکنان جایــگاه خود در‬ ‫نظام بانکی کشــور را به دست اورده و‬ ‫عملکرد بسیار شایســته و مطلوبی در‬ ‫حوزه هــای مختلف بانکــی و خدمت‬ ‫به ملت شــریف ایران ارائه داده اســت‪.‬‬ ‫مفتخریم بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫به پشــتوانه ســهامداران بزرگ خود و‬ ‫مشتریان گرامی‪ ،‬در سیزده سال فعالیت‬ ‫اثربخش خود در حوزه قرض الحســنه‪،‬‬ ‫گام هــای ارزشــمندی را بــرای رفع‬ ‫محرومیت هــا و محدودیت های مالی‪،‬‬ ‫توسعه عدالت اجتماعی‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫و بهبود معیشت اقشار ضعیف‪ ،‬کاهش‬ ‫اســیب های اجتماعــی‪ ،‬کارافرینی و‬ ‫اشــتغالزایی‪ ،‬تامین خــرد مالی برای‬ ‫درمان بیمــاری ها و همچنین حمایت‬ ‫از مددجویان ســازمان های مردم نهاد‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در کرمان‪:‬‬ ‫کلنگ احداث دو مدرسه و یک سالن ورزشی به زمین زده شد‬ ‫مدیرعامــل بانک رفــاه کارگران و هیــات همراه‬ ‫به دعــوت نماینده مردم کرمان و راور به اســتان‬ ‫کرمان ســفر کرد که در این ســفر کلنگ احداث‬ ‫دو مدرســه و یک سالن ورزشی در مناطق محروم‬ ‫ایــن اســتان به زمین زده شــد‪.‬به نقــل از روابط‬ ‫عمومــی بانک رفاه کارگــران‪ ،‬هلل گانی مدیر عامل‬ ‫این بانک در ایین کلنگ زنی این مدارس و ســالن‬ ‫ورزشی گفت‪ :‬بانک رفاه کارگران در راستای ایفای‬ ‫مســئولیت اجتماعی تاکنون ‪ ۲۱‬مدرسه در نقاط‬ ‫مختلف کشور تکمیل یا احداث کرده و به اموزش‬ ‫و پرورش تحویل داده اســت‪.‬هلل گانی با اشــاره به‬ ‫دو مدرسه روستاهای سعیدی و سعادت اباد خاطر‬ ‫نشان ساخت‪ :‬با احتساب این دو مدرسه‪ ،‬بانک رفاه‬ ‫کارگران ‪ ۱۲‬مدرســه دیگر در دست احداث دارد و‬ ‫امیدواریم بــا تکمیل این پروژه ها‪ ،‬گامی مثبت در‬ ‫زمینه توســعه اموزش و پرورش در مناطق محروم‬ ‫برداریم‪.‬مدیرعامــل بانک رفاه کارگران در خصوص‬ ‫ســالن چند منظوره ورزشــی سراسیاب شش نیز‬ ‫گفــت‪ :‬بانک رفــاه کارگران در زمینــه حمایت از‬ ‫ورزش بــه ویژه ورزش هــای کارگــری اقدامات‬ ‫خوبی انجام داده اســت‪.‬در روزهای گذشته کلنگ‬ ‫احداث یک ســالن ورزش چندمنظوره در روستای‬ ‫قپچاق از توابع شــهر میانــدواب نیز به زمین زده‬ ‫شــد‪ .‬در ادامه دکتر پور ابراهیمــی نماینده مردم‬ ‫شهرســتان های کرمان و راور در مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬سفر مدیر عامل بانک رفاه کارگران‬ ‫و هیات همراه با دعوت و توافق انجام شده در سفر‬ ‫قبلی به این استان و به منظور کمک به محرومیت‬ ‫زدایی از کرمان و شــهداد انجام می شود‪.‬در ادامه‬ ‫این ســفر اســتانی‪ ،‬مدیر عامل بانک رفاه کارگران‬ ‫و هیات همراه با زینی وند اســتاندار کرمان دیدار‬ ‫و گفت وگو کردنــد‪ .‬هلل گانی در این دیدار با ارائه‬ ‫گزارشــی به تشریح اقدامات بانک رفاه کارگران در‬ ‫استان کرمان به ویژه شهرســتان شهداد پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬این بانک بــه عنوان یک بانک اجتماعی و‬ ‫حامی توسعه از تمامی ظرفیت های خود در جهت‬ ‫توسعه استان اســتفاده می کند‪.‬زینی وند استاندار‬ ‫کرمان نیــز با قدردانی از تالش های انجام شــده‬ ‫از بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی خوشــنام که‬ ‫حامی مسئولیت اجتماعی است نام برد و گفت‪ :‬این‬ ‫بانک در بین بانک های اســتان از عملکرد بســیار‬ ‫خــوب و مطلوبی برخوردار می باشــد و امیدواریم‬ ‫این اقدامات ارزشــمند‪ ،‬زمینه ساز توسعه بیش از‬ ‫پیش استان شود‪.‬‬ ‫تحولبخشتعاونباحمایتبانکتوسعهتعاون‬ ‫از استارتاپ ها تحقق می یابد‬ ‫مدیر عامل بانک توسعه تعاون به نقش مهم این بانک‬ ‫در حمایت از واحدهای دانش بنیان و اســتارتاپ ها‬ ‫اشاره نمود‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬حجت‬ ‫الــه مهدیان مدیــر عامل بانک توســعه تعاون طی‬ ‫نشســت با مدیران پــارک علم و فناروی دانشــگاه‬ ‫شهید بهشتی اظهار داشــت‪ :‬امروزه شاهد هستیم‬ ‫محصوالت و خدمات دانش بنیان در صنایع کشــور‬ ‫موجب کاهش نیاز کشــور در واردات و زمینه ســاز‬ ‫تصمیمات راهبردی و هوشــمندانه در صنایع کشور‬ ‫شده اســت و از این رهگذر‪ ،‬پیشــرفت های درخور‬ ‫توجهی در صنایع گوناگون رخ داده است‪.‬‬ ‫وی همکاری بانک توســعه تعاون با دســتگاه های‬ ‫متولی فناوری و نواوری کشور از قبیل معاونت علمی‬ ‫و فناروی رییس جمهور‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫و پارک های فناوری را بســیار دیرینه اعالم نمود و‬ ‫گفت‪ :‬تفاهم نامه هــا و قراردادهای عاملیت فیمابین‬ ‫منجر بــه حمایت از فعالیت هــای نواورانه و دانش‬ ‫بنیان و ایجاد ارزش افزوده مناسب و تحقق تجارب‬ ‫ارزشمند در عرصه های گوناگون صنعتی شده است‪.‬‬ ‫مهدیان خاطرنشــان کرد‪ :‬بسیار ارزشمند است که‬ ‫سهم زیادی از فرایندهای پیچیده و مهم مهندسی‬ ‫در صنایع دریایی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬کشــتیرانی و صنایع‬ ‫راهبــردی نیز از طریق پیشــرفت دانــش بومی و‬ ‫متخصصین داخلی انجام می شــود و شتاب دهنده ها‬ ‫و اســتارتاپ ها به صنایع ســنگین ورود پیداکرده و‬ ‫نخبــگان با اتکا به دانش و تخصص خود کشــور را‬ ‫از مراجعــه دائمــی به شــرکت های خارجی جهت‬ ‫تعمیرات اساســی تجهیزات پیشرفته صنایع بی نیاز‬ ‫نموده و همچنین در ساخت و ایجاد بخش مهمی از‬ ‫ماشین االت صنعتی به مرحله خودکفایی رسیده اند‪.‬‬ ‫ســید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه‬ ‫تعاون نیز در این جلســه با اشــاره به پیشرفت های‬ ‫حاصله واحدهــای دانش بنیان‪ ،‬شــتاب دهنده ها و‬ ‫اســتارتاپ ها در صنایع دریایی گفت‪ :‬بانک توســعه‬ ‫تعاون در ســاخت بزرگ ترین شناور تفریحی کشور‬ ‫مشــارکت نموده و مراحل اجرا و ســاخت ان طی‬ ‫ماه های گذشته به اتمام رسیده است و با ازسرگیری‬ ‫برنامه های گردشگری پس از بحران کرونا‪ ،‬این شناور‬ ‫از مزیت های جنوب کشــور جهت جذب مســافر و‬ ‫گردشگر دریایی خواهد بود‪ .‬وی همچنین به تامین‬ ‫مالی شناورهای پشتیبان صیادی اشاره نمود و افزود‪:‬‬ ‫حضور این شــناورها در افزایش بازدهی و کارامدی‬ ‫شــناورهای صیادی نقش مهمی ایفــا می نماید و‬ ‫موجب افزایش درامد و تســریع در چرخه صیادی‬ ‫و تحویل به بازار گشته است‪.‬‬ ‫بی شــک تمامی کارکنان بانک قرض‬ ‫الحسنه مهر ایران سهم و نقش بسزایی‬ ‫در دســتیابی به موفقیــت ها و جایگاه‬ ‫رفیع این بانک به ویژه در سال های اخیر‬ ‫داشته اند‪.‬باتوجه به اقدامات شایسته و‬ ‫مطلوب صورت گرفتــه در حوزه قرض‬ ‫الحسنه کشور‪ ،‬شورای فرهنگ عمومی‬ ‫به پیشنهاد بانک قرض الحسنه مهرایران‬ ‫و بــا هدف ترویج ســنت نیکوی قرض‬ ‫الحســنه به منظور تقویــت حس نوع‬ ‫دوســتی در میان احاد جامعه‪ ،‬روز ‪۱۴‬‬ ‫اســفند را که مصادف با روز احســان و‬ ‫نیکوکاری نیز هست‪ ،‬به نام روز «ترویج‬ ‫فرهنگ قرض الحسنه» نامگذاری کرد‪.‬‬ ‫اینجانب و اعضای محترم هیات مدیره‬ ‫بــا تبریک این روز گرامــی‪ ،‬از تالش ها‬ ‫و زحمات همــه خدمتگزاران بانکداری‬ ‫قرض الحســنه و به ویژه همکاران عزیز‬ ‫و گرانقدرم در بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران در یاری رساندن به تحقق و اجرای‬ ‫اهداف و مسئولیت های اجتماعی تشکر‬ ‫و قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫تداوم مذاکرات بانک مرکزی برای وصول‬ ‫مطالبات ارزی ایران‬ ‫بهمن و اســفند امســال دور جدیدی از مذاکرات‬ ‫و پیگیری هــا برای وصول مطالبــات ارزی ایران از‬ ‫کشــورهایی مانند عراق‪ ،‬کره جنوبی و ژاپن توسط‬ ‫بانک مرکزی صورت گرفت و بازگشــت منابع ارزی‬ ‫کشور جدی تر شد‪.‬‬ ‫همتی در ادامه مذاکرات بین المللی با مقامات عراقی‬ ‫و کشــورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن‪ ،‬توانست‬ ‫مســیر ازادسازی منابع ارزی کشورمان که به ناحق‬ ‫در بانک های این کشورها‪ ،‬بلوکه شده را تا حدودی‬ ‫هموار کند‪ .‬هرچند در این مســیر‪ ،‬همواره شــاهد‬ ‫سنگ اندازی و رفتار خصمانه مقامات و دولت امریکا‬ ‫هستیم و با این وجود همچنان مذاکرات رییس کل‬ ‫بانک مرکزی کشورمان در جهت بازگشت میلیاردها‬ ‫دالر منابع ارزی به چرخه اقتصادی ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس در تازه ترین دور از دیپلماسی اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬دکتر همتی بهمن ماه امسال به عمان‬ ‫ســفر کرد‪ .‬در ادامه این مذاکرات‪ ،‬چهارم اسفندماه‬ ‫ســال جاری‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی و سفیر کره‬ ‫جنوبی در ایران‪ ،‬در جلســه ای که به درخواســت‬ ‫ســفارت کره جنوبی برگزار شد‪ ،‬در خصوص نحوه‬ ‫جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره‬ ‫جنوبی توافق کردند‪.‬‬ ‫همتی در این دیدار‪ ،‬ضمن استقبال از تغییر رویکرد‬ ‫کره جنوبی گفت‪ :‬اگرچه جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری ها استقبال‬ ‫می کند‪ ،‬اما پیگیری های حقوقی این بانک به منظور‬ ‫مطالبه خسارات ناشــی از عدم همکاری بانک های‬ ‫کره ای در ســال های اخیر به قوت خود باقی خواهد‬ ‫بود و طرف کره ای باید تالش زیادی انجام دهد تا این‬ ‫سابقه منفی از بین برود‪.‬‬ ‫سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت‬ ‫و معدن منصوب شد‬ ‫مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن در حکمی‪ ،‬امید کاملی را به ســمت‬ ‫سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‬ ‫صنعت و معدن منصوب کرد‪.‬به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬در بخشــی از حکم دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و‬ ‫معدن خطاب به کاملی امده اســت‪« :‬در راستای اصالح ساختار سازمانی‬ ‫و به منظور هماهنگی با سیاســت های دولت تدبیر و امید و قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬نظر به‬ ‫تعهد‪ ،‬تخصص و تجارب ارزنده به موجب این حکم به این سمت منصوب‬ ‫می شوید؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری‪ ،‬اعتدال گرایی و منشور اخالقی‬ ‫دولت تدبیر و امید در انجام ماموریت ها و وظایف محوله موفق و موید باشید‪ ».‬خاطر نشان می سازد کاملی‬ ‫دانشجوی دکترای مهندسی صنایع بوده و بیش از ‪ ۲۰‬سال سابقه فعالیت و تجربه ریاست را داراست‪ .‬وی پیش‬ ‫از این ریاست ادارات نظارت بر طرح ها‪ ،‬معاون نظارت شعبه تهران مرکزی‪ ،‬معاون اعتبارات بانک بین المللی‬ ‫توسعه (ونزوئال) و ریاست اداره تشویق سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن را در کارنامه خود دارا می باشد‪.‬‬ ‫معرفی بیمارستان بانک ملی ایران‬ ‫به عنوان واحد سبز خدماتی‬ ‫در بیســت و دومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫خدماتی ســبز کشور‪ ،‬بیمارستان بانک ملی ایران به عنوان واحد سبز‬ ‫خدماتی در سال ‪ ١٣٩٩‬معرفی و تقدیر شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬حســینعلی ســخندان‬ ‫مدیرامور بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک ملی ایران با حضور در‬ ‫این مراسم لوح تقدیر این همایش را دریافت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ :‬اهداف مهم این همایش‪ ،‬ایجاد نگرش زیست محیطی‬ ‫در بین واحدها‪ ،‬ایجاد رقابت جدی و ســازنده در به کارگیری فناوری های ســازگار با محیط زیست‪،‬‬ ‫تبادل تجربیات و دســتاوردهای زیســت محیطی واحدهای صنعتی و خدماتی با یکدیگر‪ ،‬تشــویق و‬ ‫قدردانی از مدیران صنایع در راستای کاهش و کنترل االینده های زیست محیطی و ارتقاء و گسترش‬ ‫فرهنگ زیست محیطی در بین احاد جامعه و به ویژه واحدهای صنعتی و خدماتی بود‪.‬‬ ‫نشست همکاری مدیرعامل پست بانک ایران و استاندار کرمان‬ ‫برگزار شد‬ ‫مدیرعامل پســت بانک ایران و اســتاندار کرمان نشست مشترکی در‬ ‫راســتای گســترش همکاری ها و بهره مندی از ظرفیت های موجود‬ ‫جهت خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار و روستایی برگزار نمودند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پســت بانک ایران‪ :‬دکتر شیری در این نشست‬ ‫ضمن اشاره بر نقش این بانک به عنوان نهاد مالی در توسعه روستاهای‬ ‫کشــور و ایجاد دسترســی به خدمات بانکی در مناطق کم تر توسعه‬ ‫یافته و کم برخوردار ‪ ،‬به تبیین خدمات پســت بانک ایران در بیش از‬ ‫‪ ۶‬هزار شعبه شهری و باجه روستایی در سطح کشور پرداخت‪.‬‬ ‫زینی وند نیز در این نشست ضمن قدردانی از خدمت رسانی پست بانک ایران در مناطق کمتر توسعه‬ ‫یافته و روســتایی تصریح کرد‪ :‬با توجه به وسعت جغرافیایی استان کرمان‪ ،‬حضور باجه های بانکی در‬ ‫روستاها می تواند در توسعه اقتصادی این مناطق و ایجاد اشتغال پایدار بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان بر حمایت و همکاری دســتگاه های اجرایی اســتان کرمان از توسعه خدمات و باجه های‬ ‫خدمات بانکی روستایی پست بانک ایران تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫پنج شنبه ‪ 14‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4137‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعالم کرد‪:‬‬ ‫جمع بندی مطلوب اوپک پالس‬ ‫برای تولید نفت در اوریل‬ ‫نماینــده ایران در هیئــت عامل اوپک‬ ‫نشســت اوپک پــاس را مطلوب خواند‬ ‫و گفت‪ :‬براســاس تصمیم این نشست‪،‬‬ ‫روزانــه یــک میلیــون بشــکه ای که‬ ‫عربستان به صورت داوطلبانه تنها برای‬ ‫فوریه و مارس کاهــش داده بود‪ ،‬برای‬ ‫ماه اوریل نیز ادامه می یابد‪.‬‬ ‫امیرحسین زمانی نیا شامگاه پنجشنبه‬ ‫(‪ ۱۴‬اســفندماه) پــس از چهاردهمین‬ ‫نشســت وزیــران نفــت و انــرژی‬ ‫اوپک پالس‪ ،‬درباره نتیجه این نشســت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براســاس این نشســت‪ ،‬به‬ ‫جای اضافه تولید ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫در مــاه اوریل‪ ،‬فقط ‪ ۱۳۰‬هزار بشــکه‬ ‫برای روسیه و ‪ ۲۰‬هزار بشکه نفت برای‬ ‫قزاقســتان افزوده می شود و ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫بشــکه دیگر اضافه نمی شــود و تولید‬ ‫تثبیت می شــود که جمع بندی خوبی‬ ‫برای ماه اوریل است‪.‬‬ ‫وی به یکی از نکات مهم این نشســت‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬برای ماه مه‪ ،‬دوباره‬ ‫در یکــم ماه اوریــل نشســت برگزار‬ ‫می شــود که تصمیم گرفته شود تولید‬ ‫برای ماه مه افزایش یابد یا تثبیت شود‪.‬‬ ‫نماینــده ایران در هیئــت عامل اوپک‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک نکته مهم دیگر این است‬ ‫که یک میلیون بشــکه ای که عربستان‬ ‫به صورت داوطلبانه فقط برای فوریه و‬ ‫مارس کاهش داده بود‪ ،‬برای ماه اوریل‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫زمانی نیــا گفت‪ :‬عربســتان به شــرط‬ ‫اینکــه دیگــر اعضا تخطی از ســهمیه‬ ‫خود را تــا پایان مــاه ژوئیــه جبران‬ ‫کننــد‪ ،‬رقم تولید روزانــه یک میلیون‬ ‫بشــکه را به تدریج پس از مــاه اوریل‬ ‫امســال وارد بــازار می کند تــا تعادل‬ ‫بازار نفت نیز به هم نخورد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مدیرعامل تاپیکو ابالغ کرد؛ ضرورت اجرای پروژه های تحول ساز با نگاه به اینده در شرکتهای تابعه تاپیکو‬ ‫به گزارش روابــط عمومی تاپیکو‪ ،‬حســین ابویی‬ ‫مهریزی مدیرعامل این شــرکت در نشست شورای‬ ‫مدیــران عامل شــرکتهای تابعه حــوزه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشــیمی که روز گذشــته با حضور سیدپندار‬ ‫توفیقی عضو هیات مدیره و معاون امور شرکتهای‬ ‫تاپیکو برگزار شــد‪ ،‬بــا تاکید بر ضــرورت اجرای‬ ‫طرحهای توســعه ای با نگاه به اینده در شرکتهای‬ ‫عضو هلدینگ تاپیکو‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم شرکت‬ ‫مــا در افق اینده‪ ،‬همچنــان حرفی برای گفتن در‬ ‫اقتصاد کشور و منطقه داشته باشد باید از هم اکنون‬ ‫به فکر باشــیم که مهم ترین وجه ان ارائه پیشنهاد‬ ‫برای اجــرای طرحها و پروژه های تحول ســاز در‬ ‫شــرکت اســت‪.‬وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای‬ ‫اینده مهم ترین وظیفه هر مدیر تحول گرایی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه مدیران ما باید تفکر توسعه ای و تحول‬ ‫ساز داشته باشند و ظرف یک ماه اینده‪ ،‬هرطرحی‬ ‫کــه برای اینــده اقتصاد شــرکت‪ ،‬موثــر ارزیابی‬ ‫می کنند را برای تجمیع و بررسی به تاپیکو ارسال‬ ‫کنند‪ .‬ممکن است این طرح صرفاً در حد ایده و یا‬ ‫ترم شیت و یا ‪ PFS‬باشــد‪ ،‬مهم نیست‪ .‬ضرورت‬ ‫دارد همــه طرحهایی که از نظر شــرکت‪ ،‬قابلیت‬ ‫اجرایی دارند برای ارزیابی به تاپیکو ارسال شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید برای اینده طرح کالن و تحول‬ ‫ساز داشته باشیم و بخاطر وجود موانع از ارائه هیچ‬ ‫پیشنهادی دریغ نکنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره تاپیکو همچنین یکی از تکالیف‬ ‫مهم و اساســی تاپیکو برای شرکتهای بورسی عضو‬ ‫گروه را رعایت الزامات و تعهدات بورس عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این امر باید از ســوی مدیران همواره مورد‬ ‫پایش مســتمر قــرار گرفته و اقدامــات به موقع و‬ ‫اثربخش برای حفظ منافع شرکت و مردم و براورده‬ ‫کردن انتظارات بجا و به حق ســهامداران عمده و‬ ‫سلســله مراتب ســازمانی در این خصوص صورت‬ ‫پذیرد‪.‬ابویی با اشــاره به ضرورت انجام بازارگردانی‬ ‫در شــرکتهای تابعه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫همواره مورد تاکید جناب اقای شریعتمداری وزیر‬ ‫محترم تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعــی و نیز جناب‬ ‫اقای رضوانی فر مدیرعامل شســتا اســت و هرگاه‬ ‫جلســه یا گفتگو و یا مکاتبــه ای صورت گرفته‪ ،‬بر‬ ‫این امر تاکید ویژه شــده اســت‪ .‬بنابراین موضوع‬ ‫بازارگردانی بایــد کار روزمره و نصب العین مدیران‬ ‫شــرکتهای بورســی عضو هلدینگ تاپیکو باشــد‪.‬‬ ‫متاســفانه در این زمینه برخی عدم انطباق ها دیده‬ ‫شــده اســت که حتماً دلیل دارد اما با این وجود‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬یعنی اگر به هلدینگ‬ ‫تاپیکــو و شــرکتهای تابعه‪ ،‬گفته شــده که باید‬ ‫بازارگردانی و پایش ســهام با جدیت انجام شــود‪،‬‬ ‫حتماً به موضوعات کاهش نقدینگی و شرایط خاص‬ ‫اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار شرکتها توجه‬ ‫شده اســت‪ .‬در عین حال این تکلیف انجام شده و‬ ‫کار یک مدیر این است که این انتظارات را با وجود‬ ‫سختی های موجود براورده کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل تاپیکو با اشاره به تاکید وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی بر ضرورت عرضه کلیه محصوالت‬ ‫شــرکتهای تابعه شســتا در بــورس کاال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بــه عنوان یک تکلیف ســازمانی عرضه کلیه‬ ‫محصوالت تولیدی شــرکتهای تابعه‪ ،‬باید تاسرحد‬ ‫امکان در بورس کاال یا بورس انرژی انجام شــود و‬ ‫عملکردی خارج از این به عنوان عملکرد مبتنی بر‬ ‫دستورالعمل ها تلقی نخواهد شد‪ .‬همچنین حسب‬ ‫ابالغ انجام شــده‪ ،‬تمامی خریدهای شرکتها اعم از‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬قطعات و‪ ...‬باید از طریق بورس باشــد و‬ ‫خارج از این مســیر زمانی اتفــاق خواهد افتاد که‬ ‫ان کاال در بورس عرضه نشــود‪.‬ابویی تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از شــئون اصلی شــفافیت‪ ،‬ایجاد اطالعات‪،‬‬ ‫پردازش و در اختیار گذاشــتن به موقع انهاســت‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اســت مدیران شــرکتهای تابعه‬ ‫بصورت مستند اقدامات انجام شده دراین حوزه ها‬ ‫را گزارش نمایند‪ .‬وی با اشــاره به ضرورت تدوین‬ ‫بودجه سال اتی شرکتهای تابعه گفت‪ :‬جلساتی در‬ ‫این خصوص انجام شــده اســت‪ .‬نکات تاکید شده‬ ‫توسط شستا دریافت شــده و بودجه نهایی تاپیکو‬ ‫شــرکتهای تابعه باید تا ‪ 20‬اسفند ماه نهایی شود‪.‬‬ ‫که در این زمینه با برخی از شــرکتها مکاتبه شده‬ ‫و باید در اولین فرصــت اصالحات مورد نظر انجام‬ ‫شــود و در موقع مقرر در اختیار شستا قرار گیرد‪.‬‬ ‫او همچنیــن با یــاداوری اینکه اکثر شــرکتهای‬ ‫زیرمجموعه تاپیکو اخرین زمان ســال مالی شــان‬ ‫پایان اسفند اســت گفت‪ :‬برگزاری مجامع بصورت‬ ‫هدفمند و حساب شده‪ ،‬یکی از مهمترین تاکیدات‬ ‫تاپیکو اســت که باید طوری برنامه ریزی شــود که‬ ‫به موقع انجام شــود‪ .‬عضو هیات مدیره تاپیکو در‬ ‫همین زمینه تاکید کرد‪ :‬یکی از مهمترین تکالیفی‬ ‫که امسال بر عهده ما گذاشته شده‪ ،‬دریافت گزارش‬ ‫حسابرســی مقبول در مجمع عمومی اســت‪ .‬لذا‬ ‫تعامل با حسابرس‪ ،‬ارائه اطالعات به موقع‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلســات توجیهی و هر کاری که الزم است در این‬ ‫زمینه انجام شود باید مدنظر قرار گیرد تا با بندهای‬ ‫مختلف در گزارشــهای حسابرسی روبرو نشویم‪ .‬از‬ ‫سویی بســیاری از این بندها در حین جمع بندی‬ ‫گزارشــها‪ ،‬قابل مذاکره و تعامل با حسابرسان و نیز‬ ‫اســتفاده از تجربیات انباشته در مجموعه تاپیکو و‬ ‫شســتا و قابل حل و فصل اســت‪.‬ابویی در ادامه با‬ ‫بیان اینکه طبق سیاســتگذاری انجام شده‪ ،‬نباید‬ ‫نقدینگی رســوب شده در حســابها داشته باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قطعاً این دغدغه و تجربه نزد تمامی مدیران‬ ‫عامل شــرکتهای تابعــه وجــود دارد و اقدامات و‬ ‫برنامه های اثربخشی در این زمینه دارند که از این‬ ‫نقدینگی به نحو مطلوب برای ثروت افرینی‪ ،‬بازدهی‬ ‫مطلوب ســرمایه و سوداوری شرکت استفاده شود‪.‬‬ ‫بطور جدی این موضوع پیگیری شــود و گزارشات‬ ‫مســتمر ان باید به تاپیکو ارســال شود‪.‬مدیرعامل‬ ‫تاپیکو بر جدی تر گرفتن کمیته های حسابرســی و‬ ‫مدیریتهای حسابرســی به عنوان بازوهای نظارتی‬ ‫هیات مدیره هــا و کمک کار مدیــران عامل تاکید‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬انتخاب مدیر حسابرســی قابل و با‬ ‫تجربه که با نظارت مدیر حسابرسی شستا و تاپیکو‬ ‫باید انجام شود جزو مهم ترین انتظارات است‪ .‬یک‬ ‫مدیر ســالم‪ ،‬خوش فکر‪ ،‬توســعه گرا و زحمتکش‬ ‫حتمــاً در کنــار زحماتی که می کشــد دوســت‬ ‫دارد‪ ،‬تالشــهایی که انجام می دهد و شــفافیتهای‬ ‫کاری اش حتمــا خوب دیده و ارائه شــود که یکی‬ ‫از مســیرهای ان این اســت که بخشهای نظارتی‬ ‫بر این عملکرد صحه بگذارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو هیئت مدیره معدن مس دالی‪:‬‬ ‫معدن دالی‪ ،‬تامین کننده بخشی از نیاز کشور به مس است‬ ‫شروین مختاری عضو هیئت مدیره معدن مس دالی در نشست خبری روز پنج شنبه در خصوص‬ ‫بهره برداری از معدن مس دالی گفت‪ :‬با وجود اینکه معدن از ســال ‪ ۹۱‬دارای مجوز بهره برداری‬ ‫است‪ ،‬اما در حال حاضر غیر فعال است‪.‬‬ ‫مختاری با بیان این که ظرفیت اســتخراج مس معدن دالی می تواند بخشــی از مس مورد نیاز‬ ‫کشــور را تامین کند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به میزان اشتغالزایی و کمک به صنایع پایین دستی درامدها‬ ‫و ارزاوری حاصل از ان در شــرایط کنونی تحریم‪ ،‬می تواند ســهم عمده ای در شکوفایی اقتصاد‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره معدن مس دالی در ادامه اظهار داشــت‪ :‬متاسفانه بهره بردار به عنوان پیمانکار‬ ‫دولت تا به امروز به علت حضور عده ای کارشــکن و ســودجو و با توجه به ســرمایه گذاری های‬ ‫عظیم‪ ،‬امکان بهره برداری از معدن را پیدا نکرده اســت‪ .‬ما امادگی الزم برای ســرمایه گذاری و‬ ‫بهره برداری از معدن را داریم‪ ،‬اما به دلیل درگیری ها و اختالفاتی که عده ای افراد سودجو ایجاد‬ ‫کردند‪ ،‬امکان بردن ماشــین االت در محل را نداریم و ماشین االت قبلی و دستگاه های موجود را‬ ‫هم تخریب کردند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬با گذشــت چندین ســال از دریافت مجوز بهره برداری و هزینه های زیاد برای‬ ‫استخراج از معدن ‪ ،‬هنوز کار به روال عادی پیش نرفته است و این امر موجب بوجود امدن اخالل‬ ‫در نظام اقتصادی کشور شده است‪.‬‬ ‫مختاری در رابطه با موافقت ســازمان های دولتی در خصوص بهره برداری از معدن گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫معدن خســارتی به اراضی اطراف و ساکنان روســتای پیرامون ان با وجود فاصله ‪ ۸‬کیلومتر وارد‬ ‫نمی کند و شرکت اب منطقه‪ ،‬اداره کل منابع طبیعی و همچنین سازمان صمت‪ ،‬موافقت خود را‬ ‫به بهره برداری از معدن اعالم کرده است‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره تاکید کرد‪ :‬از روســتاییان اطراف معدن دعوت به همکاری شــده است و طبق‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت رونق تولید داخلی در تالش هستیم تا معدن مس دالی را‬ ‫زودتر راه اندازی کنیم تا فعالیت اغاز شود‪ .‬بهره بردار سهم روستاییان را برای اشتغالزایی در الویت‬ ‫قرار داده است تا در جهت ابادانی و توسعه روستا مشارکت الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫مختاری در ادامه اعالم کرد‪ :‬با توجه به اینکه کشــور با فروش نفت مشــکل دارد ‪ ،‬باید بتوانیم از‬ ‫دیگر ظرفیت های موجود مانند معادن استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در طی سال های اخیر با اینکه تغییراتی در حد و حدود محیط زیست بوجود امده ‪ ،‬اما مجوزهای‬ ‫بهره برداری هنوز هم معتبر است و مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره معدن مس دالی اظهار داشت‪ :‬مطالبات روستاییان و مخالفت انان در خصوص‬ ‫بهره برداری از معدن به دلیل اطالعات غلط است که به انان داده اند‪.‬‬ ‫ما اماده ایم تا شکوفایی روستا را بعد از بهره برداری از معدن تضمین کنیم‪ .‬تاسیس واحد بهداری‪،‬‬ ‫اسفالت جاده های روستا از پیشنهادات ما بوده که هم زمان طرح های عمرانی را در توسعه روستا‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫همچنین قول دادیم با اغاز بهره برداری از معدن و تحویل ماده اولیه به صنایع پایین دستی کشور‪،‬‬ ‫عوارض وصول قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری روستا واریز شود‪.‬‬ ‫وی در ادمه تاکید کرد که بهره بردار از ســال ‪ ۹۱‬دارای پروانه بهره برداری است ومجوزهای الزم‬ ‫را دارد و تمامی مراحل برای فعالیت را طی کرده است‪.‬‬ ‫مختاری در خصوص پتانسیل معدن مس دالی گفت‪ :‬این معدن ‪ ۵‬میلیون تن ذخیره قطعی و ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن ذخیره تخمینی دارد‪ .‬عیار ان نیم دهم درصد اســت و با توجه به واحد فراوری که در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬مس کنستانتره با عیار ‪ ۳۰‬درصد تولید می کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره در انتهای ســخنان خود گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬سال روی معدن سرمایه گذاری شده‬ ‫اســت‪ .‬اکتشافات تکمیلی و مطالعات کارشناسی انجام گرفته و در رابطه با واحد فراوری که نوعی‬ ‫اب شــویی مس است‪ ،‬هیچ ماده شیمیایی در ان وجود ندارد و برای راه اندازی این واحد فراوری‬ ‫سرمایه گذاری باالیی صورت گرفته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خودرو‪ ،‬بین الملل‬ ‫ن های حمل مواد نفتی!‬ ‫مشعل روشن در کامیو ‬ ‫در افغانستان ســوخت بسیار گران است‪ ،‬بنابراین‬ ‫از فراورده هــای نفتی ایران اســتفاده کرده و این‬ ‫محموله ها را در طول مسیر با مشعل و کوره ای که‬ ‫در کامیون هــای خود نصب کرده اند گرم می کنند‬ ‫تا وقتی به جایگاه تخلیه می رسند‪ ،‬یکی دو ساعت‬ ‫معطل گرم شــدن قیر نمانند‪ .‬درواقع رقابتی بین‬ ‫این افراد ایجاد شده که متاسفانه ایمنی را از بین‬ ‫برده است‬ ‫بــا کاهش حجم بار بــرای خودروهای تجاری و‬ ‫ناوگان حمل ونقل داخلــی‪ ،‬فعالیت این خودروها‬ ‫در حوزه هایی که همچنان فعال هســتند و تولید‬ ‫بیشتری دارند‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬بنابراین دیده‬ ‫می شــود بســیاری از مالکان این خودروها برای‬ ‫ان که دچار خواب خودروهایشان نشوند با تجهیز و‬ ‫تغییر کاربری خودرو به ناوگان شرکت های بزرگ‬ ‫ورود کرده انــد‪ .‬همچنین به دلیل پایین بودن نرخ‬ ‫فراورده های نفتی ایران در مقایســه با کشورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬صادرات این مواد برخالف دیگر موارد‬ ‫هنوز از رونق نیفتاده اســت‪ .‬بنابراین شاهد تردد‬ ‫تانکرهای باری کشورهای منطقه در ایران هستیم‪.‬‬ ‫سه کشــور افغانســتان‪ ،‬ترکیه و ارمنستان شاید‬ ‫بزرگ ترین مشــتریان این کاالی صادراتی ایران‬ ‫باشــند‪ .‬ان چه تردد این خودروها را با مشکالتی‬ ‫مواجــه می کند‪ ،‬رعایــت موارد ایمنی ازســوی‬ ‫رانندگان این خودروهاست‪ .‬به گفته یکی از فعاالن‬ ‫صنعت حمل ونقل کشور عدم رعایت استانداردها‬ ‫می تواند منجر به ایجاد فاجعه شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت حمل ونقل کشــور که خواســت‬ ‫در این گزارش نامی از او برده نشــود‪ ،‬به روزنامه‬ ‫«دنیای خودرو» گفت‪« :‬پیش از این‪ ،‬حمل بارهای‬ ‫نفتی که از ماده ح ّ‬ ‫الل برخوردار هستند‪ ،‬به صورت‬ ‫صحیح زیر نظر شــرکت نفت اجرا می شــد‪ .‬این‬ ‫شــرکت هم به تمام خودروهایی کــه مواد نفتی‬ ‫بارگیری می کردند‪ ،‬اســتانداردهایی را ارائــــــه‬ ‫می کرد و خودروهای باری هم ملزم به اجرای این‬ ‫موارد بودند‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬امــا بعــد از ان که ایــن کارها به‬ ‫شــرکت های خصوصی کوچک و بــزرگ داخلی‬ ‫سپرده شــد‪ ،‬الزام به رعایت این استاندارد و البته‬ ‫نظارت برای اجرای درست ان ها کاهش یافت‪».‬‬ ‫وی در این زمینه به حمل قیر در کشــور اشــاره‬ ‫و بیان کرد‪« :‬در ایــن میان می توان به تانکرهای‬ ‫حمل قیر اشــاره کرد که متاســفانه برخی از انها‬ ‫استانداردهای حمل را زیر پا می گذارند‪».‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪« :‬با توجه به ان که روند تخلیه بار‬ ‫ایــن خودروها‪ ،‬تقریبا زمان بر اســت‪ ،‬به تازگی در‬ ‫خودروهایی که قیر حمــل می کنند‪ ،‬کوره نصب‬ ‫شده اســت‪ ».‬وی اظهار کرد‪« :‬به عبارت دیگر‪ ،‬در‬ ‫خودروهایی کــه کار حمل قیر را انجام می دهند‪،‬‬ ‫هنگام حرکت مشــعل روشن می شــود تا هنگام‬ ‫رســیدن به جایگاه تخلیه‪ ،‬زمــان کمتری توقف‬ ‫داشــته باشــند‪ ».‬این فعال حمل ونقل کشور در‬ ‫ادامــه تاکید کــرد‪« :‬در بار ایــن خودروها ح ّ‬ ‫الل‬ ‫وجود دارد که روشن کردن هر شعله ای اطراف ان‬ ‫می تواند مشکالت بزرگی بیافریند‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به شــرایط مورد نیاز تخلیه چنین‬ ‫بارهایــی تصریح کــرد‪« :‬بارهایی ماننــد قیر در‬ ‫شرایط کامال ایمن و اســتاندارد تخلیه می شوند‪.‬‬ ‫هنگام تخلیه بار‪ ،‬ایــن خودروها به محیطی وارد‬ ‫می شوند که اتش نشانی با تجهیزات کامل حضور‬ ‫دارد و مســائل ایمنی رعایت می شــود؛ خودروها‬ ‫بــرای مدت زمان مشــخص یک یا دو ســاعت با‬ ‫استفاده از این مشعل ها‪ ،‬بار خود را گرم می کنند‬ ‫تا تخلیه راحت تر انجام شود‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬این در حالی اســت که به تازگی‬ ‫حمل کنندگان این بارها‪ ،‬برای ان که هنگام تخلیه‬ ‫‪5‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 14‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4137‬‬ ‫سازمان ملل‪ :‬مدرکی دال بر زنده بودن دختر حاکم دبی دریافت نکردیم‬ ‫بار معطل نشود و کار را سریع تر انجام دهند‪ ،‬روی‬ ‫کامیون ها کوره مشــعل نفتی نصــب کرده و در‬ ‫مسیر بار خود را گرم می کنند‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت رعایت ایمنی و استاندارد‬ ‫در خودروهــای حمــل بارهــای نفتــی گفــت‪:‬‬ ‫«موضوعی کــه برای انجام ایــن کار مدنظر قرار‬ ‫گرفته نمی شود‪ ،‬ایمنی ســایر خودروهاست‪ .‬این‬ ‫کامیون ها هنــگام روشن شــدن می توانند دچار‬ ‫انفجار شوند‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن هنــگام تصادفات با‬ ‫خودروهــای دیگر‪ ،‬این کامیون هــا احتماال اتش‬ ‫می گیرند و خطراتی را برای سرنشــین کامیون و‬ ‫سایر خـــودروها ایجاد می کنند‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به فاجعه ای که در مرز ایران و عراق‬ ‫رخ داد‪ ،‬گفــت‪ :‬ظاهرا در مرز ایران و افغانســتان‬ ‫هم اتفاق مشــابهی روی داده است‪ .‬در افغانستان‬ ‫سوخت بسیار گران است‪ ،‬بنابراین از فراورده های‬ ‫نفتی ایران اســتفاده کرده و این محموله ها را در‬ ‫طول مسیر با مشعل و کوره ای که در کامیون های‬ ‫خــود نصب کرده انــد گرم می کنند تــا وقتی به‬ ‫جایگاه تخلیه می رســند‪ ،‬یکی دو ســاعت معطل‬ ‫گرم شدن قیر نمانند‪.‬‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬چه تاثیری بر بازار خـــــودرو خواهد داشت؟‬ ‫اجرای مصوبه «بند الحاقی یک تبصره‪ ٧‬بخش درامدی بودجه‪»۱۴۰۰‬‬ ‫عرضه خودرو با سه برابر قیمت جهانی؛ نتیجه واردات با تعرفه‪ ۸۶‬درصدی!‬ ‫ســازمان ملل امروز (جمعه) اعالم کرد‪ ،‬تا این لحظه هیچ گونه مدرکی دال بر زنده بودن دختر حاکم‬ ‫دبی دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫روزنامه القدس العربی نوشت‪ ،‬کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گواهی بر زنده بودن شاهدخت‬ ‫لطیفه‪ ،‬دختر کوچک محمد بن راشــد المکتوم‪ ،‬حاکم دبی درخواســت کرده بــود اما رابرت کولویل‪،‬‬ ‫سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به این سوال که ایا اثباتی ارائه شد یا خبر به روزنامه‬ ‫نگاران گفت‪ ،‬هنوز چیزی به دست نیامده است‪.‬‬ ‫شــبکه بی بی ســی انگلیس در ماه فوریه یک فیلم ویدئویی از لطیفه منتشر کرد که در ان گفته بود‪،‬‬ ‫توظ پدرش گروگان گرفته شده است‪.‬‬ ‫لطیفه در این فیلم می گوید‪ ،‬در حمام فیلم را ضبط کرده اســت زیرا تنها جایی اســت که می تواند در‬ ‫ان را از پشت ببندد‪ .‬در اتاقش هم کلید ندارد تا بتواند ان را ببندد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ ،‬او در یک ویال گروگان اســت و این مکان به زندانی با پنجره هایی بســته تبدیل شده و‬ ‫نمی تواند پنجره ها را باز کند‪ .‬انطور که معلوم است پنج پلیس در خارج و دو پلیس داخل ویال هستند‬ ‫و او نمی تواند هوای بیرون را نفس بکشد‪.‬‬ ‫لطیفه در فیلم می گوید که بابت زندگی اش بیم دارد و نمی داند که سرنوشتش چه می شود‪.‬‬ ‫در پی این امر‪ ،‬انگلیس اعالم کرد‪ ،‬دلیلی برای در قید حیات بودن لطیفه می خواهد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه انگلیس در این باره که ایا دولت امارات گواه و دلیلی بر زنده بودن لطیفه می دهد یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به انچه دیدیم‪ ،‬فکر می کنم که مردم در سطح انسانی می خواهند لطیفه را زنده ببینند‪.‬‬ ‫فکر می کنم این ذاتی است و ما هم بالطبع از ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ،‬فیلم ویدیویی از لطیفه بسیار نگران کننده است‪ .‬انگلیس از این اتفاق ناراحت است‪ .‬سازمان‬ ‫ملل مساله را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫در پاسخ به تحریم های امریکا‬ ‫روسیه‪ :‬به زودی امریکا را خوشحال می کنیم!‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه در اظهاراتی امروز جمعه گفت‪ ،‬مســکو به زودی به انتشار یک‬ ‫لیست سیاه در پاسخ به تحریمهای امریکا خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری تاس‪ ،‬ماریا زاخارووا‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫کشورش در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایا روسیه به تحریمهای اخیر امریکا علیه این کشور به بهانه‬ ‫اتفاقات رخ داده برای الکسی ناوالنی‪ ،‬رهبر مخالفان کرملین پاسخ می دهد گفت‪ :‬با توجه به نحوه عمل‬ ‫انها از جمله این حقیقت که انها همه لیســتها را یک جا منتشــر کردند من فکر می کنم ما به زودی‬ ‫انها را خوشــحال خواهیم کرد‪ .‬کارهایی در دست انجام است‪ .‬فکر کنید اگر ما از چیزی حرف نمیزنیم‬ ‫هیچ کاری نیز انجام نمی شود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر دیمیتری پســکوف‪ ،‬ســخنگوی کرملین نیز امروز بیان داشــت‪ ،‬دولت روسیه تهدید‬ ‫تحریمهای جدید علیه این کشــور را به حســاب می اورد و روی سناریو های مختلف برای محافظت از‬ ‫منافع شهروندان و اصناف روسیه کار می کند‪.‬‬ ‫پیشــتر بلومبرگ با اســتناد به منابع خبری گزارش کرده بود که امریکا و انگلیس دارند امکان اعمال‬ ‫تحریمهای بیشــتر علیه روسیه به بهانه استفاده از تســلیحات شیمیایی را در نظر می گیرند‪.‬دیمیتری‬ ‫پســکوف سخنگوی کرملین بیان داشت‪ :‬البته روســیه این را درک کرده و به حساب می اورد و روی‬ ‫ســناریوهایی با هدف تضمین و محافظت از منافع کشور ما‪ ،‬شهروندان ما و اصناف ما به بهترین شکل‬ ‫ممکن کار می کند‪.‬‬ ‫نتانیاهو درصدد سفر به امارات و بحرین قبل از انتخابات کنست‬ ‫نخست وزیر رژیم صهیونیستی می خواهد قبل از انتخابات کنست به امارات و بحرین سفر کند و از این‬ ‫مسئله به عنوان یک تبلیغات انتخاباتی برای خود بهره ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از مرکز اطالع رسانی فلســطین‪ ،‬پایگاه خبری عبری بان «واال» در گزارشی‬ ‫بیان کرد که بنیامین نتانیاهو تمایل دارد قبل از انتخابات کنســت در ‪ ۲۳‬مارس جاری‪ ،‬سفری رسمی‬ ‫به امارات و بحرین داشته باشد‪.‬‬ ‫واال به نقل از مســئوالن اســرائیلی اورده که نتانیاهو طی روزهای اخیر تماس هایی جهت زمینه سازی‬ ‫برای سفر خود به امارات و بحرین طی دو هفته اینده برقرار کرده است و این برای چهارمین بار است‬ ‫که او برای نهایی کردن این سفر تالش می کند‪.‬‬ ‫منبع مذکور تاکید کرد که احتماال ســفر نتانیاهو به این دو کشــور‪ ،‬مهم ترین اقدام تبلیغاتی او قبل از‬ ‫انتخابات خواهد بود‪.‬سفر نتانیاهو به امارات و بحرین تاکنون ‪ ۳‬مرتبه لغو شده است‪.‬‬ ‫هما ن طور کــه تعرفه اســمی ‪۴۵‬درصدی نتیجــه ای درپــی نداشــت و درنهایت نیز‬ ‫بســته به نوع و مــدل خــودرو‪ ،‬در عمل به رغم اتفا ق نظــر اولیه درخصوص واردات‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۲۵‬تــا ‪ ۱۵۰‬درصد ارزش خودروهای غیرامریکایــی از مناطق ازاد‪،‬‬ ‫گمرکــی خــودرو بــه واردکننــده هزینه بند مربوط به این موضوع به کلی از الیحه‬ ‫تحمیــل می کــرد و قیمت خــودرو را در بودجه حذف شد‪.‬‬ ‫بازار داخلی گاه تا نزدیک ‪ ۲.۵‬برابر قیمت تنهــا مصوبه مجلس در ایــن زمینه‪ ،‬تعرفه‬ ‫جهانــی ان می رســاند‪ ،‬تعرفه ‪۸۶‬درصدی ‪٨۶‬درصدی برای واردات خودرو در ســال‬ ‫نیز قیمت خــودرو را در بــازار داخلی به اینده اســت؛ نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫معــادل بیــش از ‪ ۳‬برابر نــرخ جهانی ان اســامی در جریــان بررســی و تصویــب‬ ‫خواهد رساند‬ ‫جزئیات الیحه بودجــه در بخش درامدی‬ ‫نزدیک چهارساله شــدن اجرای ممنوعیت بنــد الحاقی یــک تبصره ‪ ٧‬مقــرر کردند؛‬ ‫واردات خــودرو بــه کشــور هســتیم و حقوق ورودی خودروهای ســواری حداقل‬ ‫درحالی کــه کمیســیو ن های مختلفــی در بــه میــزان ‪۸۶‬درصــد ارزش گمرکی ان‬ ‫مجلس پیشــین تال ش هایی‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫برای متوقــف کردن اجرای‬ ‫علیرضــا قربانی نــژاد‪ ،‬فعال‬ ‫با توجه به مخالفت‬ ‫داشــتند‬ ‫این دســتورالعمل‬ ‫صنعــت و تجارت خودرو در‬ ‫دولت و همچنین‬ ‫اما موفق به توقف یا کاهش‬ ‫گفت وگو با «دنیا ی خودرو»‬ ‫مخالفت قاطع‬ ‫معضــات ان نشــدند‪ .‬در‬ ‫گفــت‪« :‬حذف بند الحاقی ‪۶‬‬ ‫باید‬ ‫مجلس‬ ‫نمایندگان‬ ‫پی اجرای ایــن ممنوعیت‪،‬‬ ‫تبصــره ماده واحــده الیحه‬ ‫شاهد رشد روزافزون قیمت گفت پرونده واردات بودجه ســال اینده‪ ،‬مربوط‬ ‫محصــوالت خودروســازان‬ ‫بــه واردات خودروهــای‬ ‫خودرو چه به صورت‬ ‫خارجی در بازارهای کشــور‬ ‫خارجی مناطق ازاد نشــان‬ ‫صفرکیلومتر و چه‬ ‫بودیــم و در نهایت فشــار‬ ‫عد م شــناخت از شرایط بازار‬ ‫کاهــش عرضــه خــودرو‪ ،‬به صورت کارکرده خودرو در کشــور است‪ .‬اگر‬ ‫دومینــووار معضالتــی را از مناطق ازاد بسته نماینــدگان مجلس بخواهند‬ ‫متوجه صنعت خودرو کشور‬ ‫در کوتا ه مــدت بــا مدیریت‬ ‫شد و باید منتظر‬ ‫کرد که نتیجــه ان افزایش‬ ‫بازار خــودرو این بازار را از‬ ‫چشــمگیر نــرخ محصوالت ماند و دید در دولت اشــفتگی پیش امــده خارج‬ ‫داخلی بود‪.‬‬ ‫اینده واردات خودرو کننــد و در دســت افــراد‬ ‫بودجــه‬ ‫الیحــه‬ ‫بــا ارائــه‬ ‫صاحــب تجربه قــرار دهند‪،‬‬ ‫به کشور به کدام‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬ازســوی‬ ‫بهتریــن راهــکار افزایــش‬ ‫دولــت‪ ،‬کورســوی امیدی سمت وسو خواهد رفت عرضه خودرو اســت که این‬ ‫بــرای واردات خــودرو‬ ‫فرصت با حــذف بند الحاقی‬ ‫بــه کشــور باتوجه بــه درامــد انتظاری از میان رفت‪».‬‬ ‫‪۲۰۴۰‬میلیاردتومانــی در نظر گرفته شــده ایــا مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجه‬ ‫بــرای ان به وجــود امد‪ .‬در ایــن بین نیز مجلس‪ ،‬مانــع تصویب واردات خودروهای‬ ‫پیشــنهادهایی وجود داشــت که به واسطه دست دوم به خاک اصلی کشور شد؟‬ ‫ان‪ ،‬مســئوالن امــر می توانســتند فشــار خیر‪ .‬بــه نظر من نیت اعضای کمیســیون‬ ‫خودتحریمی هــا و تحریم هــای بین المللی تلفیــق‪ ،‬تنظیم بــازار خودروهای وارداتی‬ ‫را از میان بردارند کــه پرطرفدارترین ان بــود؛ ا ن هــا در ابتــدا دولــت را مکلــف‬ ‫راهکارها درخواســت ازادســازی واردات کردند بــا تفکیــک خودروهــای خارجی‬ ‫خودروهای دست دوم و استفاده از ظرفیت غیرامریکایــی‪ ،‬صرفــا از ورود خودروهای‬ ‫خودروهای مناطق ازاد بــود‪ .‬هرچند این امریکایــی حاضــر در مناطــق ازاد بــه‬ ‫طرح بارها به کمیســیون صنایع رفت‪ ،‬اما ســرزمین اصلی جلوگیــری کند و موضوع‬ ‫مخالفــت بــا واردات دیگــر خودروها به‬ ‫ســرزمین اصلی مطرح نبود‪ .‬سپس؛ دولت‬ ‫مکلــف بوددر مدت یک مــاه از تاریخ ابالغ‬ ‫این قانون نســبت به ثبت سفارش و اجازه‬ ‫واردات خودروهــای غیرامریکایی موجود‬ ‫در مناطــق ازاد تجــاری و صنعتی اقدام‬ ‫کنــد‪ .‬البته رئیس ســازمان برنامه و اقای‬ ‫جهانگیــری‪ ،‬معــاو ن اول رئیس جمهــور‬ ‫هــم انتقاداتــی را بــه مصوبه کمیســیون‬ ‫تلفیق داشــتند‪ .‬موضع و سیاســت دولت‬ ‫درخصوص واردات خــودرو از مناطق ازاد‬ ‫به خاک ســر زمین اصلی چیست؟‬ ‫متاســفانه در این خصوص از دولت شاهد‬ ‫یک رفتار دوگانه هســتیم؛ در حالی دولت‬ ‫با واردات خودروهای دســت دوم مخالفت‬ ‫می کند کــه در الیحه بودجه پیشــنهادی‬ ‫بــرای ســال پیــش رو درامــدی معادل‬ ‫‪۲۰۴۰‬میلیــارد تومــان از محــل واردات‬ ‫خــودرو از مناطق ازاد بــرای خود متصور‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ردیــف درامــدی در بودجه‬ ‫پیشــنهادی دولــت این گمانــه را تقویت‬ ‫کــرد که دولــت قصــد دارد بــا واردات‬ ‫خودرو به صــورت محــدود موافقت کند و‬ ‫بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشــور‬ ‫بــردارد‪ .‬اما دولت به این مســاله ســریعا‬ ‫واکنــش نشــان داد و اعالم کــرد درامد‬ ‫پیش بینی شــده از محــل واردات خــودرو‬ ‫مربوط به خودروهایی اســت که همچنان‬ ‫در گمرکات کشــور دپو شد ه اند و به دالیل‬ ‫گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی‬ ‫این امکان را نداشــتند تا در مهلت قانونی‬ ‫کــه دولت بــرای ترخیص ا ن هــا در نظر‬ ‫گرفتــه بــود از گمرک خارج شــوند‪ .‬چرا‬ ‫رقم ‪۲‬هــزار میلیاردتومانی ردیف درامدی‬ ‫بودجه از محــل واردات خودرو را محدود‬ ‫به خودروهای در گمر ک مانده نمی دانید و‬ ‫این ردیف را در راســتای ازادسازی وادات‬ ‫از مناطــق ویژه قلمداد می کنید؟‬ ‫شــاید پیش بینــی درامد دولت در ســال‬ ‫اینــده از ناحیه واردات خــودرو برای این‬ ‫دست از خودروهای مانده در گمرک باشد‬ ‫و دولــت این احتمــال را در نظــر گرفته‬ ‫است که مشــکل قضایی این خودروها حل‬ ‫شــود و این خودروها امــکان ترخیص از‬ ‫گمــرک را پیدا کنند و برای خود درامدی‬ ‫از ایــن محــل پیش بینی کرده باشــد‪ .‬اما‬ ‫تعــداد خودروهای مانــده در گمرک حتی‬ ‫به همراه خودروهای ضبط شــده از ســوی‬ ‫ضابطان که شــرایط محرز قاچاق را دارند‪،‬‬ ‫نمی تواند رقــم ‪۲‬هزار میلیــاردی تومانی‬ ‫مــورد انتظــار دولت را برای ســال اینده‬ ‫محقــق کنــد‪ .‬البتــه این در حالی اســت‬ ‫که رئیس ســازمان برنامــه و بودجه تاکید‬ ‫کرد به دلیل شــرایط ویژه حاکم بر اقتصاد‬ ‫کشــور و به منظــور مدیریــت منابع ارزی‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬واردات خــودرو همچنان‬ ‫ممنــوع خواهد بود‪ ،‬مگر این که تغییری در‬ ‫شــرایط اقتصادی و تحریم های بین المللی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫باتوجه به مــدت زمان محدود قوه مجریه‬ ‫بــرای تنظیم و کنترل بازار خودرو کشــور‬ ‫و تصویب تعرفه ‪ ۸۶‬درصدی برای واردات‬ ‫خــودرو در مجلس‪ ،‬ایا امــکان تغییر نظر‬ ‫درخصــوص لغو قانــون ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو اعــم از اجازه فعالیت شــرکت های‬ ‫نمایندگــی رســمی و گر ی مارکت هــا یــا‬ ‫واردات خودروهای دســت دوم از مناطق‬ ‫ازاد وجود دارد؟‬ ‫با توجــه بــه مخالفت دولــت و همچنین‬ ‫مخالفــت قاطــع نماینــدگان مجلس باید‬ ‫گفت پرونــده واردات خودرو چه به صورت‬ ‫صفرکیلومتــر و چه به صــورت کارکرده از‬ ‫مناطق ازاد بســته شد و باید منتظر ماند و‬ ‫دید در دولت اینده واردات خودرو به کشور‬ ‫به کدام سمت وســو خواهد رفت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬به نظر نمی رســد تعرفه ‪ ۸۶‬درصدی‬ ‫با توجه به دیگر هزینه های واردات خودرو‬ ‫اعــم از انــواع مالیات و عــوارض و هزینه‬ ‫اســقاط مقرون به صرفه باشــد‪ .‬هما ن طور‬ ‫که تعرفه اســمی ‪۴۵‬درصدی بسته به نوع‬ ‫و مــدل خودرو‪ ،‬در عمــل نزدیک به ‪۱۲۵‬‬ ‫تا ‪۱۵۰‬درصــد ارزش گمرکــی خودرو به‬ ‫واردکننده هزینــه تحمیل می کرد و قیمت‬ ‫خــودرو را در بازار داخلــی گاه تا نزدیک‬ ‫‪ ۲.۵‬برابــر قیمــت جهانی ان می رســاند‪،‬‬ ‫تعرفه ‪۸۶‬درصــدی نیز قیمت خودرو را در‬ ‫بــازار داخلی به معادل بیش از ‪ ۳‬برابر نرخ‬ ‫جهانی ان خواهد رساند‪.‬‬ ‫امریکا‪ :‬بحران یمن راهکار نظامی ندارد‬ ‫وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد به همکاری خود با همه طرف ها برای دستیابی به راه حل سیاسی‬ ‫در یمن و اتش بس دائمی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از المیادین‪ ،‬ند پرایس‪ ،‬ســخنگوی وزارت امور خارجه امریکا پنجشنبه شب‬ ‫ضمــن تاکید بر این کــه «هیچ راه حلی نظامی برای درگیری در یمن وجود ندارد» اعالم کرد‪ :‬ما برای‬ ‫رسیدن به راه حل سیاسی در یمن و اتش بس دائمی به کار با همه طرفها ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما همچنان به اعمال فشار علیه حوثی ها برای توقف حمالت مداوم به طرف سعودی ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫پرایس مدعی شــد‪« :‬اصلی که ایاالت متحده به ان معتقد است این است که هیچ راه حل نظامی برای‬ ‫درگیری در یمن وجود ندارد‪ .‬این موضوع در جهان مشخص شده است‪».‬‬ ‫پرایس عنوان داشت‪ :‬به همین دلیل ‪ ،‬یکی از اولین اقداماتی که بایدن پس از تصدی ریاست جمهوری‬ ‫انجام داد ‪ ،‬انتصاب تیموتی لندرکینگ به عنوان نماینده ویژه ایاالت متحده در یمن بود و تاکید کرد که‬ ‫یکی از اهداف اصلی وی حمایت از تالش های نماینده سازمان ملل است‪ .‬ما در حالی که فشار خود را‬ ‫بر رهبری حوثی ها ادامه خواهیم داد ‪ ،‬قصد داریم که با همه طرف های ذیربط همکاری خود را ادامه‬ ‫دهیم تا از امکان دستیابی به یک اتش بس پایدار و دائمی اطمینان حاصل کنیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه امریکا افزود‪« :‬این همان چیزی اســت کــه در نهایت منجر به کاهش‬ ‫مشکالت انسانی مردم یمن خواهد شد و همچنین منجر به ایجاد کشوری با ثبات تر می شود‪».‬‬ ‫دفتر سیاســی جنبش انصاراهلل یمن اخیرا در واکنش به تحرم هــای امریکاعلیه دو تن از رهبران این‬ ‫جنبش تاکید کرد که امریکا با این اقداماتش باعث محکومیت خود می شود‪.‬‬ ‫محمد عبد الســام‪ ،‬ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمن که ریاست هیئت مذاکره کننده این جنبش را بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬در بیانیه ای اظهار کرد‪ :‬امریکا اظهارنظرهای زیادی درباره مســاله صلح داشــته و در ادامه‬ ‫نیــز اقدام به اعمال تحریم های مختلف می کند‪ ،‬در واقع امریکا خودش‪ ،‬خودش را محکوم می کند چرا‬ ‫که در مســیر توقف جنگ و لغو محاصره یمن نبوده بلکه عامل طوالنی شــدن جنگ و وخامت بحران‬ ‫انســانی است‪.‬به گفته سخنگوی انصاراهلل‪ ،‬واشنگتن زیاد از صلح حرف می زند اما بعد در عمل به سمت‬ ‫م گام برمی دارد‪.‬‬ ‫اعمال تحری ‬ ‫دومین حمله پهپادی انصاراهلل یمن به پایگاه «ملک خالد» عربستان‬ ‫منابع از دومین حمله پهپادی انصاراهلل یمن به پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط عربستان خبر دادند‪.‬‬ ‫به نقل از شبکه خبری المسیره‪ ،‬یحیی سریع‪ ،‬سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت‪ :‬نیروی ارتش یمن‬ ‫ظهر امروز(جمعه) حمله هوایی گســترده ای را علیه تعدادی از اهداف مهم و حســاس در پایگاه هوایی‬ ‫ملک خالد در شــهر خمیس مشــیط در استان عسیر عربستان با پنج پهپاد از نوع قاصف ‪ 2k‬انجام داد‬ ‫که این حمالت دقیق بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این حمالت در راســتای پاسخ مشروع به حمالت هوایی بزرگ گروه های متجاوز و محاصره‬ ‫فراگیر کشورمان است‪.‬‬ ‫نیروی پهپادی انصاراهلل یمن صبح امروز نیز پایگاه های مهمی در پایگاه ملک خالد و فرودگاه بین المللی‬ ‫ابها را با سه پهپاد صماد‪ ۳‬و قاصف ‪ k2‬هدف قرار داده بود‪.‬‬ ‫قیس الخزعلی‪ :‬سفارت امریکا مرکز جاسوسی علیه عراق است‬ ‫دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق تاکید کرد که مقاومت عراق در هدف قرار دادن پایگاه های امریکایی‬ ‫تردیــدی نخواهد کرد‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از پایگاه خبری النجبــا‪ ،‬قیس الخزعلی‪ ،‬رهبر جنبش‬ ‫عصائــب اهل الحق عراق گفت‪ :‬امریکا قصد ندارد با اراده خود نیروهایش را از عراق خارج کند و باید با‬ ‫زور انرا اخراج کرد‪.‬وی افزود‪ :‬تا زمانی که اشــغالگران امریکایی در عراق هستند‪ ،‬مقاومت مسلحانه یک‬ ‫حق کامال قانونی است‪ .‬مقاومت در هدف قرار دادن پایگاه های نظامی امریکا هیچ تردیدی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســفارت امریکا نقش زیادی در ضربه زدن به اوضاع عراق دارد و بزرگ ترین مرکز جاسوسی‬ ‫علیه عراق است‪ .‬اسرائیل حمله به سفارت امریکا را مدیریت می کند‪ .‬به نفع اسرائیل است که دولت جو‬ ‫بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا وارد نزاع و درگیری شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنج شنبه ‪ 14‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4137‬‬ ‫توصیه هایی برای حفظ سالمت قلب‬ ‫خبر‬ ‫موارد ابتال به بیماری های قلبی رو به افزایش اســت و این بیماری ها یکی از عوامل اصلی مرگ و میر‬ ‫در جهان محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬قلب از جمله ارگان های حیات بخش در بدن است که نمی توان سالمت ان را به خطر انداخت‪ .‬انواع‬ ‫مختلفی از بیماری های قلبی وجود دارد که وضعیت کلی ســامت را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬ضروری‬ ‫است که فرد از سالمت قلب خود مراقبت کند و تمامی عوامل موثر در بروز بیماری های قلبی را تحت‬ ‫کنترل داشته باشد‪.‬‬ ‫فاکتورهای خطرزای بســیاری همچون جنسیت‪ ،‬سن و ســابقه خانوادگی وجود دارد که می تواند در‬ ‫بروز بیماری های قلبی نقش داشــته باشد‪ .‬هرچند فاکتورهایی وجود دارند که رعایت ان ها می تواند به‬ ‫پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و حفظ سالمت قلب برای طوالنی مدت کمک کند‪.‬‬ ‫سایت مدیکال دیالوگ به برخی از نکات مفید در پیشگیری از بیماریهای قلبی اشاره کرده است‪:‬‬ ‫کنترل کلســترول خون‪ :‬باال بودن کلســترول خون از دالیل اصلی در بروز بیماری های قلبی است‪ .‬با‬ ‫رعایت رژیم های غذایی حاوی میزان پایینی از چربی های اشــباع شده و سرشار از فیبر می توان از باال‬ ‫رفتن کلسترول پیشگیری کرد و ان را تحت کنترل داشت همچنین ورزش کردن و برخورداری از وزن‬ ‫ایده ال کمک کننده است‪.‬‬ ‫کنترل فشــار خون‪ :‬باال بودن فشــار خون از جمله عوامل خطرزا برای سالمت قلب است‪ .‬رعایت رژیم‬ ‫غذایی سالم‪ ،‬خودداری از استعمال سیگار از جمله فاکتورهای مفید در حفظ فشار خون است‪.‬‬ ‫کنترل دیابت‪ :‬افراد مبتال به دیابت بیشــتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی قرار دارند‪ .‬الزم اســت‬ ‫انان بیماری خود را تحت کنترل داشــته باشــد و اجازه ندهند این بیماری سالمت قلب را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد همچنین رعایت رژیم غذایی مفید برای سالمت قلب و مناسب برای بیماران دیابتی است‪.‬‬ ‫خودداری از مصرف دخانیات‪ :‬دخانیات از بزرگترین مواد خطرزا برای قلب اســت که به تدریج به قلب‬ ‫اســیب می زند‪ .‬مصرف کنندگان دخانیات بیشتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی‪ ،‬فشار خون باال‬ ‫و حتی ســکته مغزی هستند‪ .‬با کنار گذاشتن اســتعمال دخانیات خطر ابتال به بیماری های قلبی نیز‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫برخورداری از وزن ایده ال‪ :‬وزن نقش کلیدی در سالمتی دارد‪ .‬الغر یا چاق بودن می تواند برای سالمت‬ ‫خطرساز باشد‪ .‬ضروری است که افراد برای مراقبت از وزن‪ ،‬شاخص توده بدنی را کنترل کنند‪.‬‬ ‫هنوز زمان پایان پاندمی را نمی دانیم‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تشریح برخی درس اموخته های کرونا در کشور و اقداماتی که باید در‬ ‫اینده در حوزه مدیریت درمان و بیمارستان ها‪ ،‬انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز نمی دانیم انتهای این پاندمی کرونا‬ ‫چه زمانی است‪ .‬زیرا ممکن است به یک بیماری مزمن منطقه ای بدل شود و سال ها مجبور باشیم که با‬ ‫ان بیماری دست و پنجه نرم کنیم‪ .‬بنابراین باید گام های اساسی بیماری اعم از تشخیص زودرس‪ ،‬بستری‬ ‫زودهنگام‪ ،‬ســطح بندی بیماران‪ ،‬توجه به سالمت روان‪ ،‬اســتفاده درست از روش های تنفسی و کمک‬ ‫تنفسی‪ ،‬مدیریت استفاده درست از داروها و‪ ...‬را به درستی انجام دهیم‪ .‬دکتر قاسم جان بابایی در کنگره‬ ‫دیجیتال مدیریت درمان‪ ،‬گفت‪ :‬یکسال از پاندمی کرونا در کشور می گذرد و اکنون فرصتی است که نقاط‬ ‫ضعف مان را بررسی کرده و از نقاط قوت مان استفاده کنیم‪ .‬ما در یکسال اخیر تجربه های موفق و ناموفق‬ ‫داشتیم‪ .‬دانشگاه محل سیاست نیست‪ ،‬بلکه جایی است که باید ایرادات ما را به ما نشان دهد‪ .‬اگر دانشگاه‬ ‫ایرادات و ســاختار ارائه خدمت ما را اصالح نکند و نقطه نظرات اصالحی ارائه نکند‪ ،‬چه کسی می خواهد‬ ‫چنین چیزهایی را ارائه کند؟‪ .‬بر همین اساس باید یاد بگیریم که تحلیل شویم‪.‬وی با بیان اینکه طی این‬ ‫مدت درس اموخته هایی از کرونا نوشته ام که بالغ بر ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬صفحه شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تقریبا سعی‬ ‫کردم که همه این ها را از محیط یاد بگیرم‪ .‬اگر در محیط کســی اقدام موثری را انجام داده‪ ،‬می توان ان‬ ‫را کشوری کرد‪ .‬من در جای جای این کشور در بیمارستان های دانشگاه های کوچکتر دیده ام که اقدامات‬ ‫بسیار خوبی انجام داده اند‪.‬جان بابایی با بیان اینکه بهداشت و درمان ویترین ساختار ارائه خدمات وزارت‬ ‫بهداشت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موفقیت انچه که در اموزش و پژوهش رخ می دهد‪ ،‬در ویترین بهداشت و درمان‬ ‫مشــخص می شود‪ .‬اگر اموزش و پژوهش در حوزه بهداشت و درمان کارایی نداشته باشد‪ ،‬باید خودش را‬ ‫بازنگری کند‪ .‬باید صادقانه صحبت کرد و قبول کرد که ساختار ارائه خدمات مان پر از قوت و ضعف است‪.‬‬ ‫باید نقاط ضعف مان را اصالح کنیم‪ ،‬در غیر این صورت به مردم خیانت کرده ایم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫نوروز در پیش است و به شدت نگرانیم‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان‬ ‫اینکه عید نوروز در پیش اســت و ما همه نگران‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬مســافرت به عنوان اصلی ترین‬ ‫عامل در گردش ویروس بســیار موثر اســت و به‬ ‫عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکی در بیســتمین ایین پویش‬ ‫ره ســامت که در بیمارستان قلب شهید رجایی‬ ‫برگزار شــد با بیان اینکه مجموعه شهید رجایی‬ ‫امروز برای کشور یک ویترین بزرگ علمی و مایه‬ ‫امید برای تمام کسانی است که به عنوان اخرین‬ ‫پایگاه مراجعه می کنند تا شاید به دست توانمند‬ ‫بزرگان قلب و عروق کشــور بعد از لطف خداوند‪،‬‬ ‫شــفا بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان سرباز کوچک نظام‬ ‫ســامت امده ام تا قدردان زحمات و تالش شما‬ ‫در طول تمام این سال ها باشم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قبل از ورود به جلسه‪ ،‬این دوره اجرایی‬ ‫که در خدمت مردم بــودم را مرور می کردم؛ در‬ ‫ایــن دوره دو کار را ذی قیمت می دانم که یک‬ ‫مورد ان ایجاد اداره کل بیماری های غیرواگیر در‬ ‫سه دهه گذشته بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز ‪ ۱۰۰‬هزار مرگ‬ ‫در سال از بین ‪ ۳۸۰‬هزار مرگ‪ ،‬به علت پرفشاری‬ ‫خــون و عوارض ناشــی از ان رخ می دهد گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۱۳‬هــزار مرگ غیر از انچه کووید بر ما تحمیل‬ ‫کــرد به علت بیمــاری های غیرواگیر اســت که‬ ‫سکته های قلبی و مغزی و بیماری های قلبی در‬ ‫راس ان قرار دارند‪.‬‬ ‫نمکی افزود‪ :‬در کووید هم اثبات شــد که گرچه‬ ‫همــه گیری ویــروس بود اما اســیب پذیرترین‬ ‫اقشــار‪ ،‬افرادی بودند که یــک بیماری زمینه ای‬ ‫داشتند‪ ۹۳ .‬درصد از مرگ ها در افرادی بوده که‬ ‫یا بیماری زمینه ای داشتند یا سن باالی ‪ ۶۵‬سال‬ ‫کــه تلنگری به ذهــن و روح و رفتار اجتماعی ما‬ ‫می زند که به بیماری های غیرواگیر و به خصوص‬ ‫بیماری های قلبی و عروقی بیشتر توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی برای توســعه زیرساخت ها به‬ ‫منظور رســیدگی عاجل به گرفتاری های قلبی و‬ ‫عروقی که افتخاری نفیس برای جمهوری اسالمی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اعالم امادگی و درخواست می کنم‬ ‫که بیمارســتان شــهید رجایی مدیریت ملی این‬ ‫پــروژه را بپذیرند و بتوانیــم ان را در قالب یک‬ ‫پروژه ملی ادامه دهیم و داروی ترومبلیتیک که از‬ ‫ان نام برده شد را هرچه سریعتر با یک گایدالین‬ ‫هایی در دســترس قرار دهیم‪ .‬با توجه به کمبود‬ ‫منابع اکنون وضعیت دشواری داریم‪.‬‬ ‫نمکــی افزود‪ :‬اگر رنجی کــه در این ایام در کنار‬ ‫مدیریــت کووید با مضایــق ارزی‪ ،‬مالی و تحریم‬ ‫ها می کشــم را بازگو کنم شاید خیلی از شما زار‬ ‫زار به حال این بــرادر کوچکتان گریه کنید‪ .‬باید‬ ‫هر سِ ــنتی که خرج می کنیم در جایگاه تعریف‬ ‫شده ای باشد‪ .‬متاسفانه گاهی درست هزینه نمی‬ ‫کنیم‪ .‬استفاده از این دارو را با گایدالین و شرایط‬ ‫ویــژه فراهم می کنیم و از دکتر نوحی میخواهیم‬ ‫در پیشــگیری از گرفتگی های قلبی و عروقی به‬ ‫ما کمک کنند‪ .‬اگر نتوانیم سبک زندگی مردم را‬ ‫اصالح و ورزش همگانــی را جا بیندازیم‪ ،‬هر روز‬ ‫باید ته این رودخانه زخمی و جنازه جمع کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تقاضا می کنــم اموزش همگانی‬ ‫و امــوزش از راه دور را ایــن مرکز برعهده بگیرد‬ ‫و متولی امــوزش همگانی درباره پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــای قلبی و عمومی باشــد و اموزش‬ ‫هــا ر ا مطابق با درک گروههای ســنی مختلف‬ ‫اماده کنند‪ .‬مطمئن هســتم این مرکز به عنوان‬ ‫یک مرکز مرجــع برای کل مناطق مطرح خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬همانطور که امروز هم هســت و نظیرش را‬ ‫در بســیار ی مناطق دنیا نداریم‪ .‬تقاضا می کنم‬ ‫بیمارستان رجایی نقش لیدر شیپی قلب و عروق‬ ‫را هم گسترده تر اداره کند‪ .‬باید بتوانیم این مرکز‬ ‫را به عنوان مرکز مجهز به ابزار اموزش از راه دور‬ ‫برای همه مراکز مرجع مطرح کنیم‪ .‬اماده هستم‬ ‫اگر امکاناتی الزم است به تامین ان کمک کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت با بیــان اینکه امســال علیرغم‬ ‫گرفتــاری ما در کوویــد نه تنهــا در این باتالق‬ ‫نماندیم بلکه توانستیم به عنوان یکی از درخشان‬ ‫ترین ســال های قبل و بعد از انقالب در توســعه‬ ‫زیرساخت ها تالش کنیم گفت‪ :‬امسال حدود ‪۱۱‬‬ ‫هزار تخت بیمارســتانی را داریــم راه اندازی می‬ ‫کنیم‪ .‬بدون ســروصدا حرکت می کنیم و خیلی‬ ‫اهل ویترین ارایی نیســتیم که خودمان را مطرح‬ ‫کنیــم و دل به رضایت خدا و مردم بســته ایم و‬ ‫دنبال پرش ارتفاع نیستیم‪ ،‬امیدوارم لندینگی در‬ ‫فرودگاهی احترام امیز داشته باشیم و این ردا را‬ ‫تقدیم کنیم‪ .‬بی سروصدا و چراغ خاموش ماهانه‬ ‫هزار تخت دارد به تخت های بیمارســتانی کشور‬ ‫اضافه می شــود و این اتفاق هیچ سالی در سال‬ ‫های بعد از انقالب نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمتر از یک و نیم ماه ‪ ۲۵۰۰‬تخت ای‬ ‫سی یو اضافه کردیم و در خوزستان در عرض یک‬ ‫هفته ‪ ۷۰‬تخت جدید برای بیماران تنفسی ایجاد‬ ‫کردیــم‪ .‬برای بیمار کووید اکســیژن اصلی ترین‬ ‫رکن حیاتی است‪ .‬رساندن اکسیژن ساز بخصوص‬ ‫به خوزســتان بسیار مهم اســت و روزهای بسیار‬ ‫ســختی داریم‪ .‬خداوند لطف کرد این زیرساخت‬ ‫هــا را اضافه کنیم‪ .‬قرار اســت بیــش از ‪1000‬‬ ‫پروژه بهداشتی امســال به بهره برداری برسانیم‬ ‫که بسیاری از ان محقق شده است‪ .‬افتخاری بود‬ ‫که در این ایام نصیب ما شــد اما دلم نمیخواهد‬ ‫گریزی نداشــته باشــم و دل نگرانی همکارانم از‬ ‫روزهایی که هست را اعالم نکنم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ضمن قدردانی از همراهی اصحاب‬ ‫رســانه گفت‪ :‬خبرنگارانی را داشتیم که خودشان‬ ‫در حین برخــورد با عدم رعایت پروتکل ها مورد‬ ‫ضرب و شتم قرار گرفتند اما در کنار ما بودند‪ .‬از‬ ‫مردم شــریف و صبوری که در یک سال گذشته‬ ‫همراهی کردند‪ ،‬کسب و کارشان تعطیل شد‪ ،‬اما‬ ‫کنار ما ماندند باید تشــکر کرد‪ .‬نرفتن بچه ها به‬ ‫مدرســه و ماندن در خانه‪ ،‬گرانی و زندگی در این‬ ‫شرایط سخت اقتصادی کار اسانی نیست‪ .‬حمایت‬ ‫های بی بدیلی را از بســیاری بخش ها داشــتیم‬ ‫و همکاری بین بخشــی خوبی صورت گرفت؛ اما‬ ‫نارفیقی و عدم رعایت هایی را هم دیدیم‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬هربــار به مراکز درمانی می ایم‬ ‫در کنار احساس غروری که می کنم‪ ،‬شرمند هم‬ ‫هستم‪ .‬جان نثارترین کادر بهداشت و درمان دنیا‬ ‫را داریــم و افتخــار میکنم به وجودشــان‪ .‬وقتی‬ ‫میخواستیم واکسن بزنیم خیلی ها با بنده تماس‬ ‫گرفتند و گفتند ما دلمان نمی اید وقتی طبقات‬ ‫دیگر تزریق واکسن نداشته اند این کار را برای ما‬ ‫انجــام دهید‪ .‬این همه ایثار را هیچ کجا ندیده ام‪.‬‬ ‫اما از ان ســو کادر بهداشت را می بینم که دارد‬ ‫در این بی توجهی ها هر روز نحیف تر می شــود‪.‬‬ ‫موی پرسنل سفیدتر و چهره ها خسته تر شده و‬ ‫یک علتش این اســت که عده اندکی بی توجهی‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عید نوروز در پیش اســت و ما‬ ‫همه نگران هستیم گفت‪ :‬مسافرت به عنوان اصلی‬ ‫ترین عامل در گردش ویروس بســیار موثر است‬ ‫و به عنوان وزارت بهداشــت مطلقــا موافق هیچ‬ ‫مسافرتی نیستیم‪ .‬فکر میکنیم مانند سال گذشته‬ ‫که ایســتادیم و گفتیم از ‪ ۲۵‬اسفند فرصتی برای‬ ‫احیا و بازتوانی کادر بهداشت داشته باشیم امسال‬ ‫هم بایــد از رفت و امدها جلوگیــری کنیم؛ این‬ ‫درحالی اســت که سال گذشــته ویروس ووهان‬ ‫بــود با قدرت ابتال و کشــندگی کمتر‪ ،‬اما اکنون‬ ‫در خوزســتان صحنه های دردناکــی می بینیم‪.‬‬ ‫در عرض ‪ ۴۸‬ســاعت ریه پر است و فرصت به ما‬ ‫نمی دهد‪.‬وی افزود‪ :‬با چنین ویروس ســهمگینی‬ ‫می خواهیم مسافرت هم برویم؟‪ .‬می دانیم مردم‬ ‫خســته اند و حوصله شــان ســر رفته و صنعت‬ ‫توریســم اسیب جدی دیده اســت همه دنیا این‬ ‫طور اســت ولی ناچاریم برای حفظ سالمت مردم‬ ‫روی برخی پروتکل ها بایســتیم‪ .‬یکی از دغدغه‬ ‫های ما همین تعطیالت نوروز اســت و پیشنهاد‬ ‫ما این اســت که تردد و مســافرت نباید باشد‪ .‬از‬ ‫جاده های پرازدحام و ترددهای بی رویه و درهم‬ ‫امیختگی جمعیت الــوده از اقصی نقاط و انتقال‬ ‫یک ویروس موتاســیون یافته به شدت اضطراب‬ ‫داریم‪.‬وزیر بهداشت با اشــاره به اینکه در چنین‬ ‫شرایطی هستیم که به عنوان مثال می گوییم اب‬ ‫الوده نباید خورد اما اگر اصرار میکنید حداقل ان‬ ‫را بجوشــانید‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین انتخابی گرفتاریم‪.‬‬ ‫امید اســت عیــد اینده هم بــدون دغدغه کادر‬ ‫بهداشت و درمان بگذرد‪.‬‬ ‫عدم نیاز به ثبت انالین نسخ بیماران در داروخانه ها‬ ‫مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان تامین‬ ‫اجتماعــی با بیا اینکه بیمــاران خاص پس از‬ ‫توقف صــدور دفترچه بیمه قابل شناســایی‬ ‫هســتند گفت‪ :‬کدملــی بیمــاران خاص در‬ ‫سیستم تعریف شده اســت و وقتی به عنوان‬ ‫مثــال به داروخانه مراجعــه می کنند با ورود‬ ‫کدملی به سیســتم متوجه می شوند که فرد‬ ‫بیمار خاص اســت و جای نگرانی در این باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دکتر شــهرام غفاری‪ ،‬با اشاره به توقف صدور‬ ‫دفترچه های بیمــه درمان و مراجعه بیماران‬ ‫خاص برای دریافت خدمات درمانی و دارویی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از انجا که بیماران خاص با کدملی‬ ‫شــان شناسایی می شوند به هر مرکز درمانی‬ ‫یا مطبی مراجعه کنند‪ ،‬در اســتعالم و اعتبار‬ ‫سنجی‪ ،‬پیامکی برای بیمار یا پزشک یا منشی‬ ‫وی ارســال می شود مبنی بر اینکه این بیمار‬ ‫به اصطالح «فرانشیز صفر» است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع بیمــاران خــاص قابل‬ ‫شناسایی هســتند‪ .‬کدملی بیماران خاص در‬ ‫سیستم تعریف شده اســت و وقتی به عنوان‬ ‫مثــال به داروخانه مراجعــه می کنند با ورود‬ ‫کدملی به سیســتم متوجه می شوند که فرد‬ ‫بیمــار خاص اســت و جای نگرانــی در این‬ ‫باره وجود ندارد‪.‬مدیرکل درمان غیرمســتقیم‬ ‫سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تغییری‬ ‫در فرایند کار اتفــاق نیفتاده و در مواقعی که‬ ‫پزشک نسخه نویسی انالین را انجام نمی دهد‪،‬‬ ‫سرنسخه اش جایگزین دفترچه بیمه می شود‬ ‫گفت‪ :‬در این میان بیشــتر برای داروخانه ها‬ ‫خستگیکادردرمانرافراموشنکنیم‬ ‫فرمانــده ســتاد علمیاتــی مقابله بــا کرونا در‬ ‫کالنشــهر تهران با اشــاره به وضعیت کرونا در‬ ‫پایتخــت گفت‪ :‬اکنون ‪ ١٠٨‬بیمارســتان تهران‬ ‫خدمــات کرونا مــی دهند و ‪ ١٩٧‬هــزار بیمار‬ ‫کرونایی تاکنون در تهران بســتری شده اند‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی در نخســتین کنگره دیجیتال‬ ‫مدیریت و درمــان کووید ‪ ١٩‬با یاد و احترام به‬ ‫مقام شــهدای مدافع سالمت گفت‪ ۴۶۵ :‬خرده‬ ‫نهاد در مدیریت کرونا در تهران نقش داشــتند‬ ‫و ســتاد کرونای تهران باید با همه ارتباط برقرار‬ ‫می کرد‪ .‬بر این اســاس مقرر شده بود که ستاد‬ ‫کرونای تهران با همه ذینفعان در ارتباط باشــد‪.‬‬ ‫در عیــن حال بایــد توجه کرد که بیمارســتان‬ ‫هــای تهران عمدتــا بیماران ارجاعی بســیاری‬ ‫دارنــد و بیماران پیچیده به پایتخت ارجاع داده‬ ‫می شــوند و همین موضوع درمان بیماران کرونا‬ ‫در تهران را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قلب تپنده اموزش پزشکی کشور در‬ ‫تهران و بیمارستان های اموزشی تهران است‪ .‬با‬ ‫توجه به این موضوع ما نیاز داشتیم تا با امادگی‬ ‫کامــل به مبارزه با کوویــد ‪ ١٩‬برویم‪ .‬از طرفی‬ ‫ما از نظر زیرســاخت بهداشت و درمان با کمبود‬ ‫جدی مواجه هســتیم و بســیاری از شهرستان‬ ‫های اســتان تهران فاقد بیمارســتان هســتند‬ ‫در حالــی کــه ظرفیت جمعیتــی زیادی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در عیــن حال تطابقی بین اســتعدادهای‬ ‫نگرانی ای وجود داشت مبنی بر اینکه فرایند‬ ‫کاری شان طوالنی تر شده که ما در بهمن ماه‬ ‫نامه ای ارسال و اعالم کردیم که نیازی نیست‬ ‫داورخانه ها نسخه ها را انالین ثبت کنند که‬ ‫صفی در داروخانه ها ایجاد نشود‪.‬‬ ‫غفــاری ادامه داد‪ :‬در واقع اعــام کردیم اگر‬ ‫ثبت انالین نسخ موجب ایجاد صف می شود‬ ‫نســخه ها را انالین ثبت نکنند‪ .‬تمام هدف ما‬ ‫این اســت که صف و ازدحامــی در هیچ کجا‬ ‫شکل نگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهداشــتی و درمانی و نیازمنــدی ها حتی قبل‬ ‫از کرونــا وجود نداشــت و در تهران نســبت به‬ ‫میانگین کشــوری کمبود تخت بیشــتری داریم‬ ‫و تعــداد تخت های تهران متناســب با جمعیت‬ ‫نیست‪.‬فرمانده ســتاد عملیاتی مقابله با کرونا در‬ ‫کالنشــهر تهران با بیان اینکــه باالترین چگالی‬ ‫جمعیتــی در کشــور را در اســتان تهران و در‬ ‫بهارســتان باالترین تراکم جمعیتی در کشور را‬ ‫داریم‪ ،‬گفــت‪ :‬ما در تهران ‪ ۲۲‬منطقه شــهری‬ ‫و ‪ ٣۵۴‬محلــه داریــم‪ .‬برخی مناطــق پایتخت‪،‬‬ ‫جمعیتــی معادل یک اســتان دارنــد‪ .‬مثال در‬ ‫منطقــه ‪ ۴‬تهــران جمعیتی بالغ بــر ‪ ٩٨٠‬هزار‬ ‫نفر داریم‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد‬ ‫واکسیناسیون گروه دوم از فروردین و با واکسن های کووکس‪/‬جریمه ورود خودروهای غیربومی به خوزستان‬ ‫ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن توضیح وضعیت بیماری کرونا‬ ‫در اســتان خوزستان‪ ،‬از ورود حدود یک میلیون دوز واکسن کرونا از سبد‬ ‫کووکــس مابین روزهای ‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬تــا ‪ ۸‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬و اغاز‬ ‫واکسیناســیون گروه دوم اولویتهای تزریق واکسن خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضا رئیســی‪ ،‬درخصوص تامین واکســن اســترازنیکا از ســبد‬ ‫کووکس‪ ،‬گفت‪ :‬تاریخ حدودی که برای ارســال واکســن به ما اعالم شده‬ ‫اســت بــه ترجمه فارســی و تقویم ایــران مابین ‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪۸‬‬ ‫فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬میزان واکســنی که در این موعد قرار اســت به‬ ‫دستمان برســد حدودا یک میلیون دوز اســت که برای گروه دوم اولویت‬ ‫تزریق می شود‪.‬‬ ‫رئیســی با بیان اینکه به این ترتیب با رسیدن این واکسنها‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫دومین گروه اولویت مشــخص شــده در ســند ملی‪ ،‬اغاز می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬در فاز دوم به ترتیب افراد باالی ‪ ۸۰‬ســال‪ ،‬باالی ‪ ۷۵‬ســال‪ ،‬باالی‬ ‫‪ ۷۰‬و باالی ‪ ۶۵‬ســال و بیماران زمینه ای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۶۴‬ســال واکسن دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با احتساب تولید واکسن ایرانی کرونا از تیرماه به بعد‪ ،‬حجم‬ ‫بســیار زیادی واکسن به دستمان می رســد‪ .‬هدف اول ما در واکسیناسیون‬ ‫کاهش میزان مرگ و میر اســت که با واکسیناســیون گروه اســیب پذیر‬ ‫محقق می شــو‪ ،.‬هدف دوم نیز قطع زنجیره ویروس است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به اینکه اســتان خوزســتان در وضعیت قرمز است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس رفت و امدها کامال محدود است و خودروهای‬ ‫غیربومی یا نمی توانند وارد اســتان شــوند و یا با جرایم ســنگینی مواجه‬ ‫خواهند شــد‪ .‬عزیزان ساکن در خوزســتان هم نمی توانند از استان خارج‬ ‫شــده و به استان دیگری وارد شوند‪ .‬در مورد پروازها هم محدودیت ایجاد‬ ‫شــده است و افرادی که بخواهند از خوزستان با هواپیما یا قطار تردد کنند‬ ‫باید تســت منفی کرونا در دســت داشــته باشــند‪ .‬وی افزود‪ :‬در ارتباط با رعایت پروتکل ها شرایط خوزستان نســبت به دو هفته قبل خیلی بهتر‬ ‫شــده اســت اما هنوز هم به حد مطلوبمان نرسید ه ایم ‪ .‬رعایت پروتکل ها در برخی شــهرهای خوزستان به زیر ‪ ۲۰‬درصد رسیده بود؛ اکنون رعایت‬ ‫پروتکل ها در برخی شــهرهای اســتان به حدود ‪ ۵۰‬درصد و در برخی دیگر به ‪ ۸۰‬درصد رسیده است ‪.‬‬ ‫رئیســی درباره رعایت پروتکل ها در ســطح کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاســفانه در سطح کشورهم شــاهد افت در رعایت پروتکل ها بودیم و میزان ان به‬ ‫‪ ۷۰‬درصد رســیده بود‪ .‬در حال حاضر نیز شــرایط چندان مطلوب ما نیســت؛ ولی در کل کشور رعایت پروتکل ها حدود ‪ ۷۶‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــم که رعایت پروتــکل کمتر از ‪ ۸۵‬درصد چندان خیــال ما را مطمئن نمی کند‪ ،‬البته این ســخن به معنای بــی اثری درصد فعلی‬ ‫رعایت ها نیســت‪ ،‬اما تاثیر رعایت بیش از ‪ ۸۵‬درصد کامال متفاوت و مشــهود است‪.‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اجرایفازدومطرحشهیدسلیمانی‬ ‫با هدف کاهش شیوع و فوتی ناشی از کرونا‬ ‫خبر‬ ‫استاندار قزوین از شهردار و سرپرست معاونت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری قزوین به دلیل اقدامات و تعامالت منتج‬ ‫به کسب رتبه نخست کشوری برای استان در زمینه کاهش‬ ‫تلفات تصادفات درون شهری تقدیر کرد‬ ‫در جلسه شــورای هماهنگی ترافیک استان که در سالن جلسات‬ ‫باقرالعلوم(ع) مدیریت بحران اســتانداری برگزار شــد‪ ،‬هدایت اله‬ ‫جمالی پور استاندار قزوین از ســیاوش طاهرخانی شهردار و شیما‬ ‫زرابادی پور سرپرســت معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری‬ ‫قزوین به دلیل اقدامات و تعامالت منتج به کســب رتبه نخســت‬ ‫کشوری برای استان در زمینه کاهش تلفات تصادفات درون شهری‬ ‫تقدیر کرد‪.‬‬ ‫شــهردار قزوین در این جلســه اظهار کرد‪ :‬پیــرو هماهنگی میان‬ ‫شــهرداری‪ ،‬پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی ترافیک‬ ‫سطح شهر را در مرکز کنترل ترافیک شهرداری کنترل می کنیم و‬ ‫این هماهنگی بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ‫طاهرخانی در خصوص خدمات رسانی بخش حمل ونقل عمومی نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬وســیله نقلیه عمومی کم نیست و به تعداد کافی وجود‬ ‫دارد؛ اما شهروندان به دلیل نگرانی از کرونا از ان استفاده نمی کنند‬ ‫گرچه شــهرداری مسائل بهداشــتی و پروتکل ها را در حمل ونقل‬ ‫عمومی اجرا می کند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه شــهرداری قزوین وظایــف ذاتی خود را برای‬ ‫استقبال از بهار انجام می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬ایمن سازی تردد برای سواره‬ ‫ و پیاده را در نظر داریم و با جدیت ان را اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر مسئولیت‬ ‫اجتماعی مهمترین گام در حفظ و حفاظت از منابع ابی است‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬روابط عمومی شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬مهندس حمزه پور به مناسبت ‪ ۱۳‬اسفند ماه‬ ‫روز ملی اب گفت‪ :‬اب مایۀ حیاتی اســت که خداوند متعال‬ ‫انرا برای انسان و دیگر موجودات روی زمین اعطا نمود و در‬ ‫بیش از صد ایۀ قران کریم در مورد اب و اهمیت ان سخن‬ ‫به میان امده است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬روز ملی اب فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ‬ ‫صحیح مصرف اب و اموزش و اگاهی بخشــی به مردم می‬ ‫باشــد چون اموزش و اگاهی بخشــی در خصوص مســائل‬ ‫اب نقــش مهمی را در باال بردن مشــارکت اجتماعی مردم‬ ‫در صرفــه جویی در مصرف اب دارد انچه امروزه بیشــتر از‬ ‫هر زمان دیگری مورد توجه اســت تاثیر انســان بر حفظ و‬ ‫حفاظت از ابهاست و مسئولیت اجتماعی چیزی نیست جز‬ ‫پاسداشت این مایع گرانبها و اعتدال در مصرف برای تحقق‬ ‫ارمان اب ســالم برای همه‪ .‬خصوصا درشرایط محدودیت‬ ‫منابــع تامین اب درکشــور واینکه که چگونــه ازمنابع اب‬ ‫موجود بهره برداری نماییم‪.‬‬ ‫وی درخصوص برنامه های این شــرکت به مناسبت این روز‬ ‫گفت ‪:‬در این راستا شرکت اب وفاضالب استان بوشهر برنامه‬ ‫های مختلفی را از جمله تبلیغات محیطی ‪،‬وفرهنگی ورسانه‬ ‫ای را در دست اقدام دارد‪.‬وی درپایان افزود ‪:‬برای رسیدن به‬ ‫فرهنگ درست مصرف اب مشارکت ابزار رسانه وفرهنگیان‬ ‫جامعه نقش برجسته ای دارد ومی توانند با تشریح وضعیت‬ ‫موجود ‪،‬جامعه را به مشــارکت در اجرای برنامه های بهبود‬ ‫مدیریت اب تشویق نمایند‪.‬‬ ‫پل سد انحرافی اقدکش‬ ‫بر روی جاده مواصالتی‬ ‫روستاهای شرق اق قال به‬ ‫بهره برداری رسید‬ ‫گرگان‪ -‬پل ســد انحرافی اقدکش‬ ‫بر روی جاده مواصالتی روستاهای‬ ‫شــرق اق قال با هزینه ‪ 20‬میلیارد‬ ‫ریال توســط شرکت اب منطقه ای‬ ‫گلســتان به بهره برداری رسید‪.‬به‬ ‫اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست قرارگاه استانی‬ ‫اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت‪ :‬فاز دوم طرح‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی با چهار هدف جلوگیری از شیوع‪،‬‬ ‫قطع زنجیره کرونا‪ ،‬کاهش بستری ها و کاهش فوتی ها در‬ ‫استان اغاز می شود‪.‬‬ ‫حســین کالنتری اظهار داشت‪ :‬این طرح از ‪ ۱۵‬اسفنده ماه‬ ‫جاری در اســتان اغاز می شــود و تا ‪ ۱۵‬فروردین ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت‪ :‬به دلیل همجواری با‬ ‫استان های خوزســتان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و فارس که‬ ‫به لحاظ وضعیت کرونایی در شــرایط خوبی نیستند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه فوتی ناشــی از کرونای انگلیســی نیز داشته ایم باید‬ ‫مراقبت ها به شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫کالنتری به بیماری یابی هدفمند‪ ،‬گسترده و مداوم در همه‬ ‫مناطق اســتان تاکید کرد و گفت‪ :‬بــه ازای هر فرد مثبت‬ ‫دارای کرونای انگلیسی شناسایی شده در استان‪ ،‬تعداد ‪۵۰‬‬ ‫تست از اقوام و اطرافیان ان به عمل اورده شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬اطالع رســانی و مداخله به موقع و موثر‬ ‫و تشــخیص بیمار به فوریت می تواند جان بیمار و انهایی‬ ‫که در معرض خطر هســتند نجات دهد و شــیوع بیماری‬ ‫را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با شناســایی افــراد مبتال در مراحل‬ ‫اولیه این افراد وارد فاز شــدید بیماری نمی شــوند که نیاز‬ ‫به بســتری داشته باشــند و با مراقبت در منزل بهبود پیدا‬ ‫می کنند‪.‬استاندار تصریح کرد‪ :‬با اینکه رتبه خوبی در بحث‬ ‫مقابله با کرونا در ســطح کشور داریم اما باید تالش کنیم با‬ ‫رعایت پروتکل ها کمترین ابتال را داشته باشیم‪.‬‬ ‫کالنتــری بــه مراقبت و توجه بیشــتر منطقــه زلزله زده‬ ‫شهرســتان دنا تاکید کرد و گفت‪ :‬کنتــرل ها‪ ،‬نظارت ها‪،‬‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه و همچنین درخواســت برای افزایش‬ ‫سهمیه واکســن با توجه به شرایط خاص مردم این منطقه‬ ‫به عمل اورده شود‪.‬‬ ‫کالنتــری با تقدیر و تشــکر از ســپاه پاســداران انقالب‬ ‫اسالمی و نیروهای بســیجی گفت‪ :‬سپاه در اجرای فاز یک‬ ‫طرح شــهید حاج قاسم ســلیمانی به نتایج بسیار خوب و‬ ‫ارزشمندی رسید و رتبه باالی ملی را داشتیم که باعث شد‬ ‫در حد زیادی موارد بروز شــیوع بیماری کووید‪ ،۱۹-‬ابتال‪،‬‬ ‫بستری و فوتی ها در استان کاهش یابد‪.‬‬ ‫استاندار ابراز داشت‪ :‬در اجرای فاز دوم طرح شهید سلیمانی‬ ‫هدف گذاری این اســت که زنجیره بیماری شکسته شود‪،‬‬ ‫جلوی بیماری کرونای انگلیســی گرفته شــود‪ ،‬فوتی ها به‬ ‫کمترین میزان برســد که با توجه به تجربه فاز اول‪ ،‬اهداف‬ ‫فاز دوم طرح شــهید سلیمان هم با موفقیت محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه فتح استان هم گفت‪ :‬در اجرای این طرح مهم‬ ‫اقداماتی از جمله مراقبت شــدید از افراد مبتال و مشکوک‪،‬‬ ‫تحت پوشــش قرار دادن همه افــراد و نزدیکان افراد مبتال‬ ‫به بیماری کرونا‪ ،‬محافظت کامل از افراد پر خطر و اســیب‬ ‫پذیــر‪ ،‬نظارت و مراقبت از افراد در قرنطینه و جســتجوی‬ ‫کانون های اپیدمی کووید ‪ ۱۹-‬به عمل می اید‪.‬‬ ‫ســردار حمید خرم دل افزود‪ :‬کنترل تــردد در ورودی به‬ ‫پس از‪ ۱۶‬سال؛پل ورودی گناوه به بهره برداری رسید‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬ســید جواد حسینی‬ ‫حقیقی اظهار داشــت‪ :‬پــل جدید ورودی‬ ‫گناوه‪ ،‬به عنوان یکــی از دغدغه های مهم‬ ‫مــردم و از طرح های ضــروری و نیازهای‬ ‫اصلی این بندر تجاری و گردشگری‪ ،‬امروز‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬شــهردار گناوه یاداور‬ ‫شــد‪ :‬این پل ‪ ۱۲‬متر عرض و ‪ ۶۱‬متر طول‬ ‫دارد که برای اجرای ان‪ ۱۹۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫از محل اعتبارات داخلی شــهرداری گناوه‬ ‫هزینه شده است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬پل ورودی‬ ‫گناوه در جریان ســیل مهیب سال ‪ ۸۲‬این‬ ‫شــهرها و جلوگیری از ورود مســافرین شــهرهای قرمز یا‬ ‫جاهایی که بیمــاری کووید‪ ۱۹ -‬طغیان پیدا کرده مد نظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬فاز دوم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫توسط سپاه و با همکاری شــبکه بهداشت و درمان استان‬ ‫اجــرا می شــود و نیازمند همکاری دســتگاه های اجرایی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی یاســوج هم بر استفاده از دو‬ ‫ماسک به صورت هم زمان برای جلوگیری از شیوع کرونای‬ ‫جهش یافته تاکید کرد‪.‬‬ ‫پرویز یزدان پناه با اشــاره به اهمیت استفاده از ماسک در‬ ‫مراکز و مکان های پرتردد گفت‪ :‬استفاده از ماسک سه الیه‬ ‫در فضاهای سربسته و شــلوغ به تنهایی برای جلوگیری از‬ ‫انتشار ویروس کافی نیست و باید از دو ماسک استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته یک بیمار مبتال به کرونا‬ ‫جان خود را از دست داد و شمار جانباختگان استان به ‪۴۵۰‬‬ ‫نفر رسیده است‪.‬‬ ‫یزدان پناه بیان کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۴۷‬بیمار در بیمارســتان‬ ‫های معین کرونای استان بستری بوده که از این تعداد ‪۴۰‬‬ ‫نفــر مبتالی قطعی و ‪ ۱۰‬نفر در بخــش مراقبت های ویژه‬ ‫تحت درمان هستند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬با توجه به ورود کرونــای جهش یافته به‬ ‫استان‪ ،‬چنانچه محدودیت ها و دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫رعایت نشــود به زودی شــاهد افزایش مبتالیان‪ ،‬بستری و‬ ‫مرگ و میر در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫جمعاوری‪ 141‬دستگاهغیرمجازتولیدارزدیجیتالدربندرعباس‬ ‫بندر تخریب شــد و مســیر عبور و مرور از‬ ‫طریق ان مسدود شد که با توجه به اهمیت‬ ‫موضوع و ضرورت تردد در مهمترین محور‬ ‫ترددی شهر‪ ،‬پل فلزی موقت نصب و مقرر‬ ‫شده بود تا پل بتنی جدید با استانداردهای‬ ‫الزم احداث شــود که این امر ‪ ۱۶‬ســال به‬ ‫طــول انجامید‪.‬وی افزود‪ :‬با گذشــت زمان‬ ‫و اســیب های پایه هــای پــل موقت فلزی‬ ‫خطرات ان افزوده شده بود و هر لحظه بیم‬ ‫حادثه ای در این نقطه از شهر جان مردم و‬ ‫مسافران را تهدید می کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان‬ ‫گفــت‪ :‬در یک ماه گذشــته ‪ 141‬دســتگاه‬ ‫غیرمجاز تولید ارز دیجیتــال در بندرعباس‬ ‫شناســایی و جمع اوری شد‪.‬مهندس هاجر‬ ‫عبدی افزود‪:‬این دســتگاهها در ســه نقطه‬ ‫شهرســتان بندرعباس شناســایی شدند که‬ ‫بصورت غیرمجاز از برق خانگی برای فعالیت‬ ‫استفاده می کردند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬دستگاههای‬ ‫استخراج ارز دیجیتال از وسایل پرمصرف برق‬ ‫هستند که استفاده از برق غیرمجاز باعث هدر‬ ‫رفتن انرژی و افزایش تلفات برق در شــبکه‬ ‫توزیع برق می شــود‪ .‬واگذاری‪  ‬انشعاب برق‬ ‫برای تولید ارز دیجیتال منوط به اخذ مجوز از‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است اما برخی‬ ‫سودجویان برای کسب سود بیشتر و استفاده از‬ ‫برق ارزان‪ ،‬در منازل و اراضی کشاورزی اقدام به‬ ‫تولید ارز دیجیتال می کنند‪.‬‬ ‫عبدی اضافه کــرد‪ :‬دســتگاههای تولید ارز‬ ‫دیجیتال نیــاز به مصرف باالی بــرق دارد و‬ ‫استفاده از انها نیاز به دریافت انشعابهای خاص‬ ‫دارد‪  ‬به همین خاطر نیز برخی افراد برای سود‬ ‫بیشتر از برق خانگی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫سالایندهتصفیه خانهفاضالبکرند غرب‪،‬سرمستوتازه ابادبهبهره برداریمی رسد‬ ‫تصفیه خانهفاضالبهرسینبادستوروزیرنیروبهبهره برداریرسید‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شــهر هرسین با حضور وزیر نیرو‬ ‫بــه صورت ویدئو کنفرانســی در قالب پویش هر هفته‬ ‫الف‪-‬ب‪-‬ایران وارد مدار بهره برداری شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬پــروژه صنعت اب و برق در ‪ ۶‬اســتان کشــور با‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان امــروز با حضور‬ ‫ویدئــو کنفرانســی وزیــر نیــرو و در قالــب چهل و‬ ‫ســومین هفته پویش هــر هفته_الف_ب_ایران به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‪ ‬از جملــه این پروژه هــا‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب شــهر‬ ‫هرسین در اســتان کرمانشــاه بود که با دستور وزیر‬ ‫نیرو به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫کاکاونــد‪ ،‬مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫کرمانشــاه در این مراســم اشــاره ای بــه پویش هر‬ ‫هفتــه الف‪-‬ب‪-‬ایران داشــت و گفت‪ :‬در شــهریورماه‬ ‫امســال در قالــب همیــن پویــش به ‪ ۵۹‬روســتای‬ ‫استان ابرسانی شد‪.‬‬ ‫گزارش راه مردم بــه نقل از روابط‬ ‫عمومــی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫گلســتان‪ ،‬مدیر عامل این شرکت‬ ‫در ائین افتتاح این پل که با حضور‬ ‫قادری مدیــر کل مدیریت بحران‬ ‫استانداری گلستان‪ ،‬توماج فرماندار‬ ‫اق قــا‪ ،‬میقانی مدیر کل راهداری‬ ‫و حمــل و نقل جــاده ای و اخوند‬ ‫رهبــر و اخوند میرزاعلــی امامان‬ ‫جمعــه اق قال برگزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این پــل در قالب اجرای طرح‬ ‫ساخت ســد اقدکش بر روی کانال‬ ‫‪ 12‬کیلومتری انحراف اب به مخزن‬ ‫اصلی سد ساخته شد‪«.‬سید محسن‬ ‫حســینی» با بیان اینکــه این پل‬ ‫دارای ســه دهنه اصلی و دو دهنه‬ ‫فرعی است‪ ،‬گفت‪ :‬طول پل ‪ 25‬متر‪،‬‬ ‫عرض پل ‪ 12‬متر‪ ،‬ارتفاع پل ‪ 4‬ونیم‬ ‫و ظرفیــت ابگــذری ان ‪ 175‬متر‬ ‫مکعب برثانیه اســت که ‪ 175‬متر‬ ‫وی تصفیه خانه فاضالب هرســین را یکی از پروژه های‬ ‫حیاتی اســتان دانست و اظهار داشت‪ :‬این تصفیه خانه‬ ‫یکــی از معدود پروژه هایی نیمه تمام اســتان بوده که‬ ‫ساخت ان تقریبا ‪ ۲‬دهه به طول انجامید‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اســتان کرمانشاه‬ ‫با اشــاره به شروع عملیات ســاخت این تصفیه خانه از‬ ‫ســال ‪ ،۸۲‬افزود‪ :‬به دالیل معتــددی از جمله کمبود‬ ‫اعتبارات‪ ،‬بیشــتر اختالفات حقوقی به طول انجامید‪.‬‬ ‫وی ظرفیت تصفیه خانه فاضالب هرســین را ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمکعــب اعــام کرد و افــزود‪ :‬این ظرفیت‬ ‫جوابگــوی جمعیت ‪ ۵۵‬هزار نفری اســت که با وجود‬ ‫جمعیــت ‪ ۴۵‬هــزار نفری حــال حاضر شهرســتان‬ ‫هرسین‪ ،‬مازاد بر جمعیت را جوابگو است‪.‬‬ ‫کاکاونــد تصریــح کــرد‪ :‬باتوجه بــه اینکــه فرایند‬ ‫تصفیه خانــه لجن فعال با هوادهی گســترده اســت‪،‬‬ ‫کیفیت پســاب خروجی ایــن تصفیه خانه جزء یکی از‬ ‫مکعب سیالب را منحرف می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فاز اول طرح سد اقدکش‬ ‫شامل انحراف وانتقال سیالب است‬ ‫و فاز دوم ذخیره ســیالب است‪ .‬که‬ ‫در مجمــوع ســد ‪ 30‬درصد و در‬ ‫انحراف و انتقال نیز پیشــرفت ‪70‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬مجموعه‬ ‫مطالعــات شــرکت اب منطقه ای‬ ‫نشــان می دهد که بــرای کاهش‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شهرداری بندرکوهستک در نظر دارد بااستناد به ماده ‪ 5‬ائین نامه مالی شهرداریها و مجوز شماره ‪ 92/860‬مورخه ‪ 99/2/18‬شورای محترم شهربندرکوهستک ‪ 16‬قطعه تفکیکی زمین با کاربری مسکونی را به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت دریافت‬ ‫اسناد مزایده ازتاریخ ‪ 99/12/9‬لغایت ‪ 99/12/20‬طریق سامانه ستاد اقدام نموده و مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ‪ 99/12/9‬لغایت ‪ 99/12/20‬می باشد اخرین مهلت زمان بازگشایی پاکت روزشنبه مورخه ‪ 99/12/23‬و اعالم برنده روز یکشنبه مورخه ‪99/12/24‬‬ ‫می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 07642370244‬تماس حاصل نمایند تضمین شرکت در مزایده ‪ 70/000/000‬به حساب سپرده ‪ 3100006255007‬به نام شهرداری بندر کوهستک نزد بانک ملی می باشد برندگان اول ‪ ،‬دوم ‪ ،‬سوم هر گاه‬ ‫حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است هزینه چاپ اگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری و هزینه انتقال سند مالکیت بر عهده برنده مزایده می باشد‬ ‫سایر اطالعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4138‬‬ ‫شماره قطعه‬ ‫مساحت زمین مترمربع‬ ‫قیمت پایه به ازای هر مترمربع ریال‬ ‫قیمت پایه کل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪375/5‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪600/800/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪580/800/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪624/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪561/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1/700/000‬‬ ‫‪663/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بندر کوهستک‬ ‫اثرت ســیل در اســتان باید در ‪6‬‬ ‫نقطــه در رودخانــه گرگانــرود با‬ ‫توجه به دوره بازگشتی که رخ می‬ ‫دهد‪ ،‬فیوز و کانال انحراف ســیالب‬ ‫ایجاد کرد‪.‬مدیر عامل شــرکت اب‬ ‫منطقه ای اســتان افزود‪ :‬حد فاصل‬ ‫گنبد تا سد گلستان‪ ،‬بند ولی‪ ،‬سد‬ ‫وشمگیر‪ ،‬سد اقدکش و قرنجیک و‬ ‫بصیراباد ‪ 6 ،‬نقطه ای هســتند که‬ ‫باید سیالب را منحرف کرد‪ .‬از این ‪6‬‬ ‫نقطه بصیراباد به اتمام رسیده است‬ ‫و در برخی نقاط هــم کار در حال‬ ‫انجام است‪.‬حسینی تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫ســیالب اتفاق بیفتد ‪ ،‬برای انحراف‬ ‫اب ممکن اســت از همــه فیوزها‬ ‫استفاده نکنیم‪ .‬از فیوزها در صورتی‬ ‫استفاده می کنیم که میزان سیالب‬ ‫خیلی میزان باالیی باشد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در مجموع ‪ 30‬عامل تشدید کننده‬ ‫ســیل داریم اما اصلــی ترین دلیل‬ ‫سیل شدت و مدت بارش است که‬ ‫در سال ‪ 98‬سیالب با دوره بازگشت‬ ‫‪ 200‬ساله و حدود ‪ 750‬متر مکعب‬ ‫بر ثانیه پیک ســیالب بود‪.‬فرماندار‬ ‫شهرستان اق قال نیز در این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیــش از ‪ 900‬میلیارد‬ ‫تومان از سال ‪ 98‬تاکنون برای طرح‬ ‫های عمرانی و بازسازی شهرستان‬ ‫اق قال هزینه شد که بخش اعظمی‬ ‫از ایــن هزینه ها در بخش اب و راه‬ ‫بود‪.‬تومــاج افزود‪ 21 :‬پــل در این‬ ‫شهرســتان بعد از ســیل تعریض‬ ‫شــده اســت و با ایجاد دایک های‬ ‫حفاظتی‪ ،‬ســد انحرافی و پمپ سد‬ ‫وشمگیر می توان ورود اب به شهر‬ ‫اق قال را به تاخیر انداخت‪.‬‬ ‫با کیفیت ترین پساب ها است‪.‬‬ ‫وی اعتبار هزینه شــده برای این پروژه را ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬این پروژه نزدیک به دو دهه‬ ‫به طول کشــیده که اگر بخواهیم به قیمت روز حساب‬ ‫کنیم بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان هزینه شــده است‪.‬‬ ‫‪ ‬کاکاونــد مجموع طول شــبکه این پــروژه را ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتر اعــام کرد و افزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۰‬کیلومتر از‬ ‫طول شــبکه انجام شــده و اجرای مابقی ان مطابق با‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه تصفیه خانه در هفت شهرســتان‬ ‫استان به بهره برداری رســیده است‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه های‬ ‫تصفیه خانــه در هفــت شهرســتان از جمله ســنقر‪،‬‬ ‫اورامانــات‪ ،‬صحنــه و‪ ...‬در حال اجراســت چنانچه از‬ ‫نظر منابع اعتباری مشــکلی پیــش نیاید و تخصیص‬ ‫ابالغ شود‪ ،‬سال اینده تصفیه خانه فاضالب کرند غرب‪،‬‬ ‫سرمست و تازه اباد به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫منابع طبیعی و مدیران ارشد رسانه ملی‬ ‫در حرکتی ارزشــمند بــرای اولین بار مدیران محترم ســازمان‬ ‫جنگلهــا‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشــور در نشســتی مشــترک با‬ ‫معاونت امور اســتان های صدا و سیما و مدیران ارشد ان سازمان‬ ‫دیدار کردند که این دیدار همزمان بصورت وبینار در اســتانها با‬ ‫حضور مدیران کل منابع طبیعی اســتان ها ومدیرکل‪ ،‬معاونت و‬ ‫روئســای بخش های مختلف صدا و سیما برگزار گردید که پس‬ ‫از ارائه گزارش دکتر منصور نکات ارزشمندی در زمینه همکاری‬ ‫مشــترک مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفــت و در خاتمه نیز‬ ‫تفاهم نامه مشترک به امضا طرفین رسید ‪.‬‬ ‫صفری جانشــین ســتاد هفته منابع طبیعی گفت ما در اســتان‬ ‫همیشــه ارتبــاط خــوب و موثری با ســیمای مرکز کرمانشــاه‬ ‫داشــته ایم‪  ‬که با برگزاری این وبینار بدون شــک همکاریها در‬ ‫راســتای ترویج فرهنگ منابع طبیعی‪ ،‬اطالع رســانی و اموزش‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفــت در هفته منابع طبیعی نیز در روز ســوم موســوم به‬ ‫منابع طبیعی ‪ ،‬فرهنگ و رســانه برای اولین بار عزیزان ســیمای‬ ‫مرکز کرمانشاه در محل تعیین شده در سازمان مراسم نهالکاری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫کشف مواد محترقه غیرمجاز در کرمانشاه‪ ‬‬ ‫‪ ‬فرمانده انتظامی اســتان از کشــف ‪ ۴۰‬هزار عــدد مواد محترقه‬ ‫غیرمجاز در شهر کرمانشاه خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ‬ســردار علی اکبــر جاویدان گفت‪ :‬بــا اطالع مامــوران انتظامی‬ ‫کرمانشاه از فعالیت ‪ ۳‬نفر در کار تهیه و توزیع مواد محترقه دست‬ ‫ساز و خطرناک‪ ،‬رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه افزود‪ :‬با شناسایی محل تهیه‬ ‫مواد محترقه غیرمجاز در شهرک دولت اباد‪ ،  ‬پس از هماهنگی با‬ ‫مقام قضائی در بازرســی از محل ‪ ۴۰‬هزار عدد انواع مواد محترقه‬ ‫غیرمجاز و ‪ ۱۰‬کیلوگرم محلول اکلیل ســرنج‪  ‬به ارزش‪ ۳  ‬میلیارد‬ ‫ریال‪  ‬کشف شد‪.‬‬ ‫‪ ‬ســردار جاویدان همچنین از دســتگیری ‪ ۳‬نفر و معرفی انها به‬ ‫دستگاه قضائی خبر داد‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار قزوین ازمدیرمخابرات منطقه قزوین‬ ‫درراستای هوشمندسازی مدارس وافزایش پوشش شبکه‬ ‫اینترنت مدارس استان‬ ‫در جلســه شــورای اموزش و پرورش اســتان که به ریاســت‬ ‫اســتاندار قزوین برگزار شد‪ ،‬از مهندس نصرابادی با اهداء لوح‬ ‫تقدیر ‪ ،‬قدردانی گردید‪.‬‬ ‫در این جلســه ازمهندس نصرابادی به جهت هوشمندســازی‬ ‫مدارس وافزایش پوشــش شــبکه اینترنت مدارس درســطح‬ ‫استان تقدیر کرد‬ ‫در بخشــی از تقدیرنامه ی اســتاندار امده اســت ‪ :‬شوراهای‬ ‫اموزش و پرورش ‪ ،‬بســتر مناســبی برای مشــارکت و نظارت‬ ‫مردمــی و اســتفاده ی بهینــه از ظرفیت هــای منطقه ای ‪،‬‬ ‫به منظــور ارتقاء کیفیــت برنامه ها و فعالیت های اموزشــی‬ ‫‪ ،‬پرورشــی و رفع تنگناهای سیســتم اموزشــی فراهم ساخته‬ ‫اســت ‪ ....‬بدینوســیله از حضرتعالی در راستای اجرایی نمودن‬ ‫مصوبه شــورای اموزش و پرورش اســتان قزوین ‪ ...‬در حوزه‬ ‫ی هوشمندســازی مدارس ( افزایش پوشش شــبکه اینترنت‬ ‫مدارس) ‪ ،‬قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت از اغاز همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی‬ ‫مدارس و اغازاموزش مجازی ‪ ،‬اســتفاده ی روزانه از اینترنت‬ ‫در اســتان بیش از ‪ 200‬درصد افزایــش یافته ‪ ،‬جهت رعایت‬ ‫عدالت اموزشــی بیش از ‪ 105‬انتن ‪ BTS‬روســتایی به نسل‬ ‫های جدید ‪ ،‬ارتقاء یافته اند‪.‬‬ ‫تعداد مشــترکین ‪ adsl‬مخابرات از اغــاز همگیری کرونا ‪ ،‬با‬ ‫رشــدی ‪ 3/29‬درصدی از ‪ 66790‬مشترک فعال به ‪91796‬‬ ‫مشــترک فعال رســیده است و ســهم بازار ‪ adsl‬مخابرات با‬ ‫افزایش بیش از ‪ 6‬درصد از ‪ 66‬درصد به ‪ 2/72‬درصد رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پایان می افزاید‪ :‬با توجه به استفاده دانش اموزان از برنامه‬ ‫های اموزشــی ‪ 759‬مدرسه به شبکه اینترنت پرسرعت توسط‬ ‫مخابرات منطقه درســطح استان وبصورت رایگان و‪ 14‬مدرسه‬ ‫در ســطح اســتان به شــبکه فیبرنوری متصل و با تفاهم نامه‬ ‫بین اســتانداری بنا گردیده که مدارس با پهنای باند مناسب‬ ‫و ســرعت باال به شبکه فیبرنوری متصل شود‬ ‫شهردار دیر‪:‬بلوار خلیج فارس بندر دیر خطری برای جنگل های حرا ندارد‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬علی ابراهیمی در نشست با خبرنگاران‪ ،‬با بیان اینکه شهرداری های شهرستان دیر با مشکل مالی و کمبود بودجه مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سایر شهرداری های استان از حق االیندگی بهره مند هستند و در جنوب استان فقط شهرداری دیر از این مهم بی‬ ‫بهره بود که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده از سوی شخصیت های مختلف حق االیندگی شامل شهرداری های شهرستان دیر شد‬ ‫که امیدواریم سال اینده وضعیت بهتر شود‪.‬شهردار بندر دیر افزود‪ :‬شهر دیر از نظر مبلمان شهری با مشکالت عدیده ای رو به رو است که‬ ‫برای رفع این مسائل تالش های خوبی از سوی شهرداری انجام گرفته است‪.‬وی یکی از مهمترین دغدغه های شهرداری را اسفالت کوچه ها‬ ‫دانست و عنوان کرد‪ :‬اگر چه گرانی ها موجب کندی در اجرای طرح های شهرداری شده است اما با این حال محله های باغ چشمو‪ ،‬فاز یک‬ ‫و دو فرودگاه‪ ،‬شهرک امام حسین (ع)‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬شهید صدوقی و بخشی از خور خندل اسفالت شده و برخی از کوچه ها نیز سنگ فرش‬ ‫شده اند‪.‬ابراهیمی با بیان اینکه ادامه بلوار خلیج فارس به طول دو کیلومتر به جاده وفاق وصل می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مسیر از نظر پدافند‬ ‫غیرعامل از اهمیت زیادی برخوردار است و عالوه بر کاهش بار ترافیک دو راه خروجی برای شهر ایجاد می شود و مسیر تردد شهروندان دیری‬ ‫به کنگان کوتاه تر می شود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬اتصال بلوار خلیج فارس به جاده وفاق نقش مهمی در جذب گردشگر و بازدید از ساحل دارد و راه‬ ‫دسترســی به جنگل حرا ایجاد شده است‪.‬شهردار بندر دیر افزود‪ :‬طبق اذعان محیط زیست این بلوار نه تنها خطری برای جنگل های حرا‬ ‫ایجاد نمی کند بلکه با جلوگیری از ورود فاضالب محله فرودگاه نقش مهمی در حیات ان ایفا می کند‪.‬وی گفت‪ :‬ورودی شرقی دیر به طول‬ ‫دو کیلومتر و عرض ‪ ۱۲‬متر طراحی شده و تا دو ماه اینده به بهره برداری کامل می رسد‪.‬ابراهیمی یاداور شد‪ :‬ادامه ساحل سازی با اعتبار‬ ‫شش میلیارد تومان به طول ‪ ۵۰۰‬متر و عرض ‪ ۴۰‬متر تا قبل از پایان سال تکمیل و افتتاح می شود که از بهترین طرح های شهرداری های‬ ‫استان در سال جاری است‪.‬رئیس شورای اسالمی شهر دیر با بیان اینکه گاهی اوقات اگر برخی خدمات صورت نمی گیرد بخاطر مشکالت‬ ‫مالی است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه برخی طرح های شهرداری به دلیل نبود و کمبود سیمان در استان راکد مانده است‪.‬مهران پوسه افزود‪ :‬امسال‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان عوارض االیندگی که به شهرداری دیر رسیده است‪ ،‬شش میلیارد تومان ان صرف ساحل سازی شده است‪.‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ادامه بلوار خلیج فارس طبق طرح تفصیلی برای کاهش بار ترافیک شهر و جنبه گردشگری نیازمند ‪ ۱۷‬میلیارد تومان اعتبار است که‬ ‫تاکنون چهار میلیارد تومان هزینه کرده ایم‪.‬‬ ‫پیام مهندس حمزه پور مدیر عامل شرکت اب وفاضالب استان بوشهر به مناسبت ‪ ۱۳‬اسفندماه روز ملی اب‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬اب بعد از هوا مهم ترین ماده مورد نیاز موجودات زنده است اب‪ ،‬نعمت بی نظیر خداوند‪ ،‬جلوه زیبایی و طراوت و مظهر پاکی‬ ‫و زاللی و در واقع‪ ،‬دلیل اصلی ادامه هستی است‪ .‬و زندگی و سالمت انسان ها‪ ،‬گیاهان و جانوران به وجود این ماده حیاتی بستگی دارد شاید به‬ ‫همین خاطر است که اب از دیربازدر حیات بشر مورد توجه اقوام و گروه های انسانی قرار داشته است‪ .‬در فرهنگ ایران نیز ایرانیان در گذشته روز‬ ‫سیزدهم اسفند ماه هر سال را که نوروز اب ها نام داشته به کنار چشمه ها و رودها می رفتند و با برپا کردن مراسم خاصی‪ ،‬عطر و گالب در اب ها‬ ‫می افشاندندبا افزایش روزبه روز جمعیت جهان‪ ،‬مصرف اب نیز در حال افزایش است امروزه علیرغم پیشرفت تکنولوژی باز هم حیات تمدن ها‬ ‫و جوامع انسانی در گرو این ماده ارزشمند قرار دارد با این حال استفاده بدون حد و مرز از این ماده حیاتی امروز مارا با مساله ای با عنوان بحران‬ ‫اب مواجه کرده است ونامگذاری ‪ ۱۳‬اسفند ماه در تقویم کشور با عنوان (( روز ملی اب)) بهانه ای است تا به ما یاداور شود که همه ما در قبال‬ ‫کمیت اب مسئولییم چرا که اگر مسئوالنه عمل نکرده وخالقیت و توانمندی های خود را برای مدیریت مصرف و تقاضای اب در زندگی‬ ‫کیفیت و ّ‬ ‫به کار نگیریم به سرعت با کمبود اب مواجه خواهیم شد بستر مناسبی است تا رسانه ها‪ ،‬سازمان های مرتبط‪ ،‬دستگاه های اموزشی و تمامی‬ ‫ظرفیت ها برای یاداوری نقش بی بدیل اب در زندگی ‪ ،‬دخیل شوند‪ .‬بپذیریم که اب نه کاالی بی مقدار که گرانقدرترین هدیه بی نظیر خداوند‬ ‫به زندگیست ‪ ،‬در این سرزمین کم اب‪ ،‬هرچند مقدارش کم است ولی اگر اب را درست و به اندازه مصرف کنیم و الوده اش نسازیم می توانیم‬ ‫با همین میزان اب‪ ،‬کشوری پیشرفته و اباد و مرفه بسازیم‪.‬اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی اب امید ان دارم که هریک از ما با پذیرش سهم‬ ‫مسئولیت اجتماعی خویش گامی موثر دربهره مندی همگان از نعمت اب شرب برداریم ‪.‬‬ ‫عبدالحمیدحمزهپور‬ ‫رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان بوشهر‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شنبه ‪ 16‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2020‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1442‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4138‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫راه مردم بررسی می کند؛‬ ‫قاچاق کاال؛ دست انداز جهش تولید‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی‪ ،‬سال ‪ 1399‬را ســال جهش تولید اعالم‬ ‫ بخش اقتصاد‪،‬‬ ‫کرده و در همین رابطه تقویت سیســتم دفاعی و امنیت‬ ‫ِ‬ ‫ل دهی اقتصادی قوی‪ ،‬ایجاد اعتماد به نفس عمومی‪ ،‬تاثیرگذاری‬ ‫شــک ‬ ‫بر همه شاخص های اقتصادی شامل اشتغال‪ ،‬رفاه‪ ،‬صادرات و همچنین‬ ‫تقویت افتخار ملی را ‪ ۵‬دلیل اهمیت جهش تولید بیان کرده اند‪.‬‬ ‫در ســال جهش تولید در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای حفظ و‬ ‫افزایش تولیدشــان‪ ،‬مجبور به گرفتن تسهیالت اعتباری هستند‪ ،‬ولی با‬ ‫توجــه به اینکه قاچاق کاال انجام می شــود‪ ،‬محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در انبارها دپو شــده و اقســاط تسهیالت هم انباشته می شود و‬ ‫متضرر می شوند‪.‬‬ ‫قاچــاق کاال و بــه صرفه نبــودن دریافت تســهیالت برای‬ ‫تولیدکنندگان واقعی‬ ‫بانکی بودن اقتصاد ایران‪ ،‬نقش کلیدی بانکها را در تســریع شــکوفایی‬ ‫اقتصادی و جهش تولید‪ ،‬انکارناپذیر کرده اســت‪ .‬یکی از خدمات اصلی‬ ‫بانکهــا به اقتصاد و تولید‪ ،‬تجهیز منابع بازار توســط ســپردهگذاران و‬ ‫هدایت ان به ســمت ســرمایه گذاری و تولید اســت‪ .‬ولی با توجه به‬ ‫پدیده قاچاق کاال‪ ،‬دیگر وام گرفتن برای تولیدکنندگان واقعی‪ ،‬به صرفه‬ ‫نیست‪ .‬در حال حاضر مشــکل بخش تولید‪ ،‬تامین سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫گران بودن سرمایه مورد نیاز و گران شدن هزینه تولید مواد اولیه است‬ ‫و درنتیجه این بخش نیازمند ان اســت که هم قیمت تمام شده کاهش‬ ‫پیدا کند و هم توان خرید مردم باال برود و هم جلوی قاچاق کاال گرفته‬ ‫شود که در همه این بخشها دچار ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫با توجه بــه اینکه بانکها کماکان هزینه باالیی بابت جذب ســپردهها‪،‬‬ ‫پرداخت میکنند و در عین حال هزینه باالیی را برای پرداخت تسهیالت‬ ‫دریافت میکنند و بنابراین گرفتن این تســهیالت برای تولیدکننده‪ ،‬با‬ ‫توجه به قاچاق کاال صرف نمیکند و مســلّما کســی هم که با این نرخ‬ ‫ســود‪ ،‬وام میگیرد ان را به سمت تولید نمیبرد و در بخش غیر تولیدی‬ ‫بهکار میگیرد‪ ،‬در نتیجه صرف گرفتن تســهیالت برای تولیدکنندگان‬ ‫واتقعی مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫به منظــور بهبود عملکرد دولت در جهش تولید؛ بایســتی راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت؛‪-‬حمایت از صنایــع کوچک ‪- ،‬تغییر در نظام بودجه ریزی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫کشــور و راهکارهای بلندمدت؛ ‪-‬فراهم سازی امنیت سرمایه گذاری و‬ ‫حمایــت از کارافرینی ‪-،‬کاهش تصدی گری های دولت و ‪ -‬بازبینی‬ ‫و تنظیم قوانین شــرکتها برای جلوگیری از فســاد و سوءمدیریتها در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین در اصالح نظام اعتباری کشــور در راستای حمایت از جهش‬ ‫تولید بایســتی راهبردهای ســرمایه گذاری اســتانی‪،‬بدنی معنا که با‬ ‫اســتفاده از بودجه های پژوهشی بانکهای کشور‪ ،‬مطالعات توسط بانک‬ ‫مرکزی و مراکز تحقیقاتی‪ ،‬در سطوح استانی برای تمام استانهای کشور‬ ‫به منظور بررســی مزیت اقتصادی فعالیتهــای مختلف اقتصادی انجام‬ ‫شــود و در اختیار بخش اعتبارات بانکها قرار گیرد تا شعبه های استانی‬ ‫تسهیالت را براساس مزیت منطقه ای به صورت هدفمند ارائه دهند‪.‬‬ ‫نظارت بر ارائه صحیح تســهیالت به بخش تولیــد هم‪ ،‬ضمن اولویت‬ ‫دادن به تخصیص تسهیالت به بخش تولید‪ ،‬باید بر نحوه ارائه تسهیالت‬ ‫نظارت دقیق انجام گیرد و زمینه های سوداگری و اقتصاد زیرزمینی در‬ ‫اقتصاد محدود شود‪ .‬انجام مشاوره های اقتصادی و فنی توسط بانکهای‬ ‫تخصصی برای فعاالن اقتصادی‪.‬‬ ‫قاچاق کاال و تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط‬ ‫در ادبیــات علم اقتصاد مهم ترین عاملی که می تواند متضمن رشــد و‬ ‫توسعه اقتصادی یک کشور باشــد‪ ،‬رونق بخش تولید است‪ .‬از انجا که‬ ‫گســترش تولید‪ ،‬عالوه بر کاهش وابستگی به کشورها و اسیب پذیری‬ ‫اقتصادی می تواند در حل مشــکالت اشــتغال و بیــکاری‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از فســاد‪ ،‬کاهش جرایم اجتماعی و‪ ...‬نقش بســزایی ایفا کند‪ ،‬توسعه‬ ‫زیربخشهای اقتصادی به منظور تقویت تولید ملی‪ ،‬دارای اهمیت بسیار‬ ‫است‪ .‬ازاین رو‪ ،‬یکی از مواردی که در برنامه های میان مدت و بلندمدت‬ ‫بر ان تاکید می شود‪ ،‬توجه به بخش تولید‪ ،‬بخصوص حمایت و توسعه‬ ‫بنگاههای کوچک و متوســط است‪ ،‬زیرا گسترش این بنگاهها به جهت‬ ‫چابکی‪ ،‬نواوری و خالقیت در تولید‪ ،‬اشــتغال زایی‪ ،‬تحول در صادرات‬ ‫کشور و‪ ...‬می تواند در روند توسعه کشور بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫مجلس شورای اســامی در گزارش تحقیق و تفحص خود براوردی از‬ ‫میزان قاچاق کاال اعالم کرده اســت که تفاوتی چشمگیر با ارقام ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز دارد؛ و ‪ ‬میزان قاچاق در سال های ‪ ۹۵‬و ‪،۹۶‬‬ ‫‪ ۲۱.۵‬تا ‪ ۲۵.۵‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫پیامدهــای منفی ورود کاالی قاچاق به بازار داخلی‪ ،‬متعدد اســت‪ .‬در‬ ‫این ارتباط به مواردی همچون کاهش نرخ اشــتغال‪ ،‬کاهش درامدهای‬ ‫دولــت از محل گمــرکات‪ ،‬کاهش تولیــد ناخالص داخلــی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های دولت‪ ،‬کاهش انگیزه سرمایه گذاری‪ ،‬خنثی شدن حمایت از‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬گســترش پولشویی‪ ،‬افزایش نیاز به ارز‪ ،‬کاهش حاکمیت‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬اخالل در نظم اقتصادی و اخالل در روند توزیع عادالنه‬ ‫کاال به ویژه در مورد کاالهایی همچون سوخت اشاره کرد‪.‬‬ ‫قاچاق کاال می تواند اختاللی جدی در جریان اقتصادی کشــور برجای‬ ‫بگــذارد و در نتیجــه ممانعت از ورود کاالی قاچاق به کشــور‪ ،‬یکی از‬ ‫ضرورت ها برای ســامت نگاه داشــتن جریان اقتصادی کشورها است‪.‬‬ ‫هرچند مقابله قاچاق کاال در کشــورهای با مرزهای محدود یا جزیره ای‬ ‫بســیار اسان تر است‪ ،‬اما مرزهای زمینی و دریایی طوالنی و همسایگی‬ ‫با کشــورهای متعددی که اغلب بر مرزهای خود نظارت دقیقی ندارند‪،‬‬ ‫مقابله با قاچاق کاال در ایران را بسیار دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫در شــرایطی که کشــور از رکود و بحران بیکاری رنــج می برد‪ ،‬یکی‬ ‫از راههایــی که می تواند تا حد بســیار زیادی از مشــکالت ان بکاهد‪،‬‬ ‫رونق و گســترش بنگاههای کوچک و متوســط و حمایت از انهاست‪،‬‬ ‫زیرا گســترش اینگونه بنگاهها به رونق و جهش بخش تولید و افزایش‬ ‫فرصتهای شغلی در محیط کسب وکار منجر می شود‪ .‬با وجود قوانین و‬ ‫سیاستگذاریهای متعددی که در خصوص حمایت از بنگاههای کوچک‬ ‫و متوسط در کشــور وجود دارد‪ ،‬متاسفانه با فقدان رونق در بنگاههای‬ ‫کوچک و متوسط روبه رو بوده ایم تا جایی که شاهد تعطیلی روزافزون‬ ‫اینگونه بنگاهها در کشــور هستیم‪ .‬این در حالی است که رفع مشکالت‬ ‫و موانع بنگاههای کوچک و متوســط به عنــوان یک نهاد تاثیرگذار بر‬ ‫متغیرهای کالن اقتصادی می تواند در روند رو به رشــد اقتصاد کشور‬ ‫بسیار موثر واقع شــود‪ .‬وجود موانعی از جمله‪ :‬عدم تامین مالی‪ ،‬اعمال‬ ‫تحریمها‪ ،‬پایین بــودن فناوری تولید‪ ،‬پایین بــودن مقیاس تولید‪ ،‬بی‬ ‫ثباتی سیاستگذاریها‪ ،‬نبود استراتژی صنعتی‪ ،‬گستردگی بخش نامولد‪،‬‬ ‫باال بودن حجم واردات‪ ،‬باال بودن حجم قاچاق و‪ ...‬گوشــه ای از جمله‬ ‫مشــکالتی است که بنگاههای کوچک و متوسط با ان دست به گریبان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫لذا با توجه به وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشور‪ ،‬راهکارهای‬ ‫پیشنهادی به شرح زیر مطرح می شود‪.‬‬ ‫جهت دهی تقاضای داخلی به ســمت تولیدات داخلی هدفمندسازی‬ ‫واردات کشور و مدیریت صحیح ان‬ ‫تمرکــز منابع بانکها بر تامین ســرمایه در گردش بخشــهای تولیدی‬ ‫کاهش حجــم دولت در اقتصاد بازنگری در سیاســتهای جلوگیری از‬ ‫قاچاق کاال اســتفاده از صرفه های ناشــی از مقیاس تولید ساماندهی‬ ‫بخش غیررسمی اقتصاد کشور‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫شرط اصلی تحقق جهش تولید و مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫اگر راهبرد‪ ،‬اســتمرار « حمایت از کاالی ایرانی » که مورد تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب اســامی‪ ،‬نیز اســت به طور صحیح و کامل اجرا شــود‪،‬‬ ‫بســیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی کشــور نیز به عنــوان پیش نیاز و‬ ‫پیش زمینه دســتیابی به رشد و توســعه پایدار محقق می شود‪ .‬واضح‬ ‫اســت که باید برای عملی شدن ان‪ ،‬مردم و مسووالن در ذهن خود به‬ ‫این باور برســند که حمایت از کاالی ایرانی برای منافع فردی و جمعی‬ ‫انهــا مفید خواهد بود‪ ،‬زیرا حمایت از کاالی ایرانی ضامن جهش تولید‪،‬‬ ‫اشــتغال‪ ،‬رونق اقتصادی‪ ،‬رفاه اجتماعی‪ ،‬مهار قاچاق و امنیت اقتصادی‬ ‫کشور است‪ .‬باید توجه کرد که حمایت از تولیدات داخلی بر شاخصهای‬ ‫مختلفی از جمله‪ :‬اشــتغال‪ ،‬تورم‪ ،‬کاهش وابستگی به درامدهای نفتی‪،‬‬ ‫وابستگی به خارج و‪ ...‬اثرگذار است‪ .‬این در حالی است که عدم استفاده‬ ‫از کاالی ایرانی به منزله توقف چرخ اقتصاد کشــور است‪ ،‬زیرا با خرید‬ ‫کاالی خارجی توســط مصرف کنندگان داخلی چه به صورت قانونی و‬ ‫چــه قاچاق عالوه بر خروج ارز و منابع ملــی‪ ،‬تولید بنگاههای صنعتی‬ ‫داخلــی نیز کاهش می یابد و در نتیجه‪ ،‬امکان اســتفاده از صرفه های‬ ‫ناشی از مقیاس‪ ،‬برای انها وجود ندارد و این وضعیت به نوبه خود قیمت‬ ‫محصــوالت داخلی را افزایش و قابلیت رقابت پذیری کاالهای داخلی را‬ ‫در برابر کاالهای مشابه خارجی کاهش می دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این بنگاهها‬ ‫با خطر ورشکستگی و تعطیلی و افزایش بیکاری مواجه می شوند که به‬ ‫نوبه خود موجب تشدید مشکالت اجتماعی‪ -‬فرهنگی زیادی می شود‪.‬‬ ‫لذا در راســتای عملی شــدن حمایت از کاالی ایرانی و تحقق رشــد‬ ‫تولیدات ملی‪ ،‬توجه به نکات زیر ضروری است‪:‬‬ ‫اصالح فضای کســب و کار کاهش وابســتگی بودجه به نفت و سرمایه‬ ‫گــذاری درامدهای نفتــی در فعالیت های تولیــدی و مولد مدیریت‬ ‫صحیــح واردات بازنگری جدی در نحوه تخصیص تســهیالت صندوق‬ ‫توســعه ملی تدوین سند توسعه کشور بازنگری کارشناسی در قوانین‬ ‫گذشته برندسازی محصوالت داخلی‬ ‫حمایت از جهش تولید داخلی و افزایش اشتغال زایی‬ ‫بسیاری از بنگاههای تولیدی به دلیل تاثیر تحریمها‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی‬ ‫و نوسان متغیرهای کالن اقتصادی بویژه بی ثباتی در بازار ارز و قاچاق‬ ‫کاال در مــرز نابودی قرار دارند که باعث شــده امکان رقابت بنگاههای‬ ‫تولیدی در عرصه بین المللی به شــدت کاهش یابد که این موضوع به‬ ‫محدودیــت فعالیت بنگاههای تولیدی و نابودی بســیاری از فرصتهای‬ ‫شغلی در کشور دامن می زند‪.‬‬ ‫عــدم تمرکز به منظــور حمایت از تولید ملی و تقویــت چرخه تولید‪،‬‬ ‫به تضعیف تــوان رقابت پذیری محصوالت داخلی‪ ،‬محدودیت صادرات‪،‬‬ ‫وابســتگی به واردات کاالهای مصرفی‪ ،‬و‪ ...‬می انجامد‪ .‬در نقطه مقابل‪،‬‬ ‫حمایت از تولید ملی و تقویت چرخه تولید کشور موضوعی است که به‬ ‫طور مســتقیم در تحوالت بازار کار و به دنبال ان‪ ،‬تامین رفاه اقتصادی‬ ‫خانوارها اثرگذار است‪.‬‬ ‫نگاهی به امار و اطالعات منتشــر شده از سوی مرکز امار ایران گویای‬ ‫ان اســت که همچنان نرخ بیکاری کشــور به دلیل ورود خیل عظیمی‬ ‫از فارغ التحصیالن دانشــگاهی به بازار کار‪ ،‬ســهم باالی اشــتغال در‬ ‫بخش خدمات‪ ،‬گسترش مشاغل غیررسمی‪ ،‬سهم باالی اشتغال ناقص‪،‬‬ ‫ناپایداری فرصتهای شــغلی‪ ،‬تصمیم گیریهای شــتاب زده‪ ،‬تمرکز در‬ ‫اعطای یارانه های نقدی و تســهیالت بانکی به جای تقویت ســاختار‬ ‫تولیــد‪ ،‬عدم توجه به پایداری و ارزش افرینی مشــاغل‪ ،‬کیفیت پایین‬ ‫رشــد اقتصادی و توان محدود اشتغال زایی رشــد اقتصادی و‪ ...‬نگران‬ ‫کننده است‪.‬‬ ‫به رغم اثرگذاری تقویت تولید بر بهبود وضعیت اشتغال‪ ،‬ساختار تولید‬ ‫کشــور با موانع متعددی مانند بی ثباتی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی‪،‬‬ ‫نوسان متغیرهای کالن اقتصادی‪ ،‬بخصوص بی ثباتی در بازار ارز‪ ،‬نقض‬ ‫برجام و عدم پایبندی امریکا به توافق هســته ای‪ ،‬وابســتگی تولید به‬ ‫واردات‪ ،‬فضای نامناسب کسب وکار و‪ ...‬روبه رو است‪.‬‬ ‫با این تفاسیر‪ ،‬روحیه مصرف گرایی کاالهای خارجی و عدم برنامه ریزی‬ ‫و ســرمایه گذاری در راستای حمایت از کاالی ایرانی با تضعیف چرخه‬ ‫تولید و نابودی فرصتهای شغلی‪ ،‬تهدیدکننده امنیت اقتصادی و امنیت‬ ‫ملی کشور است‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬درراستای حمایت از تولید داخلی به منظور افزایش اشتغال‪ ،‬توجه‬ ‫به موارد زیر ضروری است‪:‬‬ ‫کنترل نوســان در بازار ارز تجدید ارزیابی بازدهی اقتصادی بنگاههای‬ ‫تولیدی سرمایه گذاری به منظور گسترش فعالیت های مولد و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید رهایی از نگاه تزریق منابع برای اشــتغال زایی و سرمایه‬ ‫گذاری به منظور افزایش کیفیت مشــاغل عدمو ابستگی به کشورهای‬ ‫خارجــی و اهتمام ورزیدن به تحقق تولید داخل و سیاســتهای اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪.‬‬ ‫بهبود فضای کسب وکار موجب کاهش هزینه های ورود به کسب وکار‪،‬‬ ‫بخصوص در مناطق مرزی‪ ،‬تشــریفات گمرکــی و موقعیت ژئوپلیتیک‬ ‫مرزهای کشــور از دیگر دالیل تقویت انگیزه قاچاق کاال هستند‪ .‬قاچاق‬ ‫کاال اثــرات مخرب متعددی بر بدنه اقتصاد هر جامعه ای وارد می کند‬ ‫که کاهش حجم ســرمایه گذاری در فعالیتهــای مولد‪ ،‬هدررفت منابع‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش فرصتهای شــغلی مولد‪ ،‬توزیــع ناعادالنه درامد‪ ،‬مصرف‬ ‫گرایی و ترغیب مصرف کاالهای خارجی از جمله این موارد هستند‪.‬‬ ‫پدیده قاچاق تنها به ایران اختصاص ندارد و کشــورهای مختلف حتی‬ ‫کشورهای صنعتی و توســعه یافته نیز با شدت و ضعف متفاوت با این‬ ‫مشــکل روبه رو هستند‪ .‬هیچ کشوری در مورد ضرورت مبارزه با قاچاق‬ ‫تردید ندارد‪.‬‬ ‫به این جهت کشــورها متناســب با نظام اقتصادی و شرایط جغرافیایی‬ ‫و اجتماعی و نوع نظام سیاســی خویــش‪ ،‬تدابیر خاصی را برای مبارزه‬ ‫با این پدیده شــوم برمی گزینند و قوانین داخلــی را برای این منظور‬ ‫تنظیم می کنند‪.‬‬ ‫اثرات مخرب قاچاق کاال تنها به اثرات اقتصادی ان منتهی نمی شــود‬ ‫و سایر ابعاد جامعه از جمله ابعاد اجتماعی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی را متاثر‬ ‫می سازد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬برای جلوگیری از بروز یا گسترش این پدیده‬ ‫مخرب الزم اســت ابتدا به این پدیده برپایه دانــش و اگاهی از اثرات‬ ‫منفی ان بــر ابعاد مختلف جامعه توجه شــود‪ .‬همچنین برای انتخاب‬ ‫راهکارهای مناســب برای مقابله با قاچاق کاال و دستیابی به اهداف این‬ ‫تقابل‪ ،‬الزم اســت عواملی که بستر و زمینه شکل گیری قاچاق کاال را‬ ‫فراهم می کنند‪ ،‬دســت یافت و براســاس ان‪ ،‬سیاست و رویکرد تقابل‬ ‫بــا قاچاق کاال را برگزید‪.‬لذا از انجا که همه کشــورها کم وبیش با این‬ ‫معضل دســت وپنجه نرم می کنند‪ ،‬مطالعه نمونه های موفق می تواند‬ ‫بــه ارائه راهکارهــای موثر برای ایران کمک کند‪ .‬بــا توجه به وضعیت‬ ‫قاچاق در ایــران و اثرات این پدیده بر اقتصاد کشــور‪ ،‬راهکارهای زیر‬ ‫برای مقابله با پدیده قاچاق در ایران ارائه می شــود‪ .‬بی شــک‪ ،‬الزمه‬ ‫پیاده سازی این سیاستها‪ ،‬انطباق انها با شرایط حاکم بر اقتصاد ساختار‬ ‫اداری ایران است‪.‬‬ ‫افزایش هزینه فعالیت قاچاق در کشور‬ ‫استفاده از کارکنان و ماموران خوش سابقه در گمرک‬ ‫همکاری گمرکی با کشورهای همسایه و هم مرز با کشور‬ ‫فرهنگ سازی و اگاه سازی جامعه از اثرات مخرب قاچاق‬ ‫توجه ویژه به اشتغال زایی در مناطق مرزی‬ ‫تسهیل فرایند ترخیص کاال‬ ‫تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی‪ ،‬تشویق کارافرینی‪ ،‬بهبود بهره‬ ‫وری‪ ،‬کاهش فساد‪ ،‬ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور‬ ‫و ارتقا و تســهیل جریان ورود فناوری به کشور‪ ،‬ایجاد فرصتهای شغلی‬ ‫بیشتر و ارتقای سطح اشــتغال و تولید از طریق توانمندسازی بنگاهها‬ ‫می شــود و نشــانه ای بارز برای ارتقای امنیت نظام تولید به شمار می‬ ‫رود‪ .‬لذا‪ ،‬در راستای اثرگذاری فضای کسب وکار بر امنیت تولید‪ ،‬توجه‬ ‫به نکات زیر ضروری است‪:‬‬ ‫اصالح ســاختار نظام بانکی و دیگر نهادهای مرتبــط با بازارهای مالی‬ ‫کشور‬ ‫ایجاد بسترهای الزم به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی‬ ‫جلوگیری از واردات بی رویه‬ ‫افزایش ریسک فعالیتهای غیرمولد اقتصادی‬ ‫کنترل نوسانات نرخ ارز‬ ‫راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال در راســتای حمایت از جهش‬ ‫تولید‬ ‫قاچاق پدیده ای اســت که رواج و گستردگی ان موجب فساد در سطح‬ ‫کالن اقتصاد می شود و ریشه بسیاری از قانون شکنی ها و فساد اداری‬ ‫اســت‪ .‬قاچاق که با انگیــزه فرار از پرداختن حقــوق قانونی انجام می‬ ‫شــود‪ ،‬دولت را از درامدهای قانونی خود محروم می کند و منابع بخش‬ ‫عمومی را تحت تاثیــر قرار می دهد‪ .‬همچنین قاچاق کاال موجب وارد‬ ‫شــدن اســیب جدی به تولیدکنندگان داخلی می شود و از این طریق‬ ‫رشــداقتصادی را کاهش می دهد‪ .‬قاچــاق کاال و ارز پدیدهای رایج در‬ ‫اقتصاد کشور است و ساالنه مبالغ هنگفتی زیان برای کشور دربر دارد‪.‬‬ ‫بهرغم تدوین و اجرای پنج برنامه توســعه‪ ،‬روند قاچاق کاال در کشــور‬ ‫افزایشــی بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬در برنامه ششم توسعه هیچ برنامه ای‬ ‫برای مقابله با این پدیده ارائه نشده است‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬قاچاق کاال که می تواند حاصل نبود تجارت ازاد باشــد‪ ،‬هزینه‬ ‫های گزافی بر اقتصاد کشــور وارد می کند‪ .‬از یک سو‪ ،‬با کاهش درامد‬ ‫گمرکی و مالیاتی بر منابع مالی بودجه دولت اثرات منفی می گذارد و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬با کاهش انگیزه حضور در بخش مولد‪ ،‬باعث کاهش سرمایه‬ ‫گذاری در بخشهای تولیدی و متعاقباً کاهش تولید و در پی ان‪ ،‬کاهش‬ ‫فرصتهای شــغلی در جامعه می شــود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با ورود کاالهای‬ ‫قاچاق به بازار داخلی و متضرر شــدن تولیدکننــدگان داخلی‪ ،‬انگیزه‬ ‫حضور فعاالن اقتصادی در بخش مولد کاهش می یابد‪ .‬ازاینرو‪ ،‬دستیابی‬ ‫به راههای ممکن و موثر برای مقابله با قاچاق کاال الزامی اســت و برای‬ ‫این موضوع می توان از تجارب سایر کشورها بهره جست و با انطباق این‬ ‫سیاستها با ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور‪ ،‬فرصت انتخاب سیاستها راهکارهای پیشــنهادی برای مبارزه با پدیــده قاچاق کاال در‬ ‫برنامه ششم توسعه باید شامل موارد زیر باشد‪:‬‬ ‫و راهکارهای مناسب را برای مقابله با قاچاق در کشور افزایش داد‪.‬‬ ‫امروزه پدیده قاچاق عالوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه منطقی کردن نرخ تعرفه‪ ،‬افزایش ریسک قاچاق‪ ،‬کاهش یارانه کاالهایی‬ ‫تجارت ازاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل که به خــارج قاچاق می شــوند‪ ،‬کاهش نرخ بیــکاری مناطق مرزی‪،‬‬ ‫می کند‪ .‬قاچاق کاال از یک ســو درامدهای گمرکی و مالیاتی دولت را همچنین ایجاد سیستم مدیریت واحد برای ورود و خروج کاال‪ ،‬با رعایت‬ ‫کاهش می دهد و از ســوی دیگر ســبب خروج بی حاصل ارز‪ ،‬کاهش اســتانداردها در کنار اقدامهای کنترلی و انضباطی به منظور حمایت از‬ ‫حجم ســرمایه گذاری‪ ،‬افزایش بیکاری‪ ،‬کاهش تولید داخلی‪ ،‬هدررفت جهش تولید داخل‪ ،‬برای مقابله با پدیده قاچاق ضروری هستند‪.‬‬ ‫‪ -2‬حمایــت از صنایع صــادرات محور‪ ،‬ازطریق پرداخــت یارانه های‬ ‫منابع و ‪ ...‬می شود‪ .‬اقتصاد کشور اسیبهای جدی از قاچاق کاال متحمل‬ ‫می شــود و قاچاق کاال ضمن خدشــه دار کردن اهداف حمایتی دولت مستقیم‪ ،‬جذب و هدایت سرمایه های مستقیم داخلی و خارجی‪ ،‬فراهم‬ ‫اثار سیاســتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای دولــت را خنثی می نماید‪ .‬اوردن تســهیالت بانکی ‪،‬اختصــاص ارز حمایتی و ترجیحی به موازات‬ ‫علل ذاتی قاچاق کاال شــامل ضعفهای اقتصادی کشــور‪ ،‬ضعف تولید افزایش ضریب نفوذ در بازارهای جهانی ازطریق دیپلماسی فعال تجاری‪.‬‬ ‫داخل‪ ،‬ضعف سیســتم واردات‪ ،‬دشــمنیهای سیاسی‪ ،‬وضعیت حقوق و ‪ -3‬حمایت از صنایع نوزاد و ضعیف داخلی‪ ،‬مشــروط بر تنظیم برنامه‬ ‫تعرفه های گمرکی‪ ،‬ضعفهای حوزه مبادی رسمی و مرزها از مهمترین زمانــی خروج از حمایــت از طریق یارانه و وضــع تعرفه های گمرکی‬ ‫عوامل شکل گیری قاچاق هستند‪.‬‬ ‫موقت و منطقی‪.‬‬ ‫علل عرضی و ترغیبی شامل سوداوری باالی قاچاق کاال‪ ،‬پرداخت یارانه ‪ -4‬گسترش فعالیتهای بخش خصوصی و کاستن از انحصارهای دولتی‬ ‫به برخی از کاالها در داخل کشــور‪ ،‬فقر و محرومیت ســاکنان مناطق با ایجاد محیط مناسب و هماهنگ با توسعه صنعتی و بازرگانی از طریق‬ ‫مرزی‪ ،‬عدم ارائه تعریف جامع و کامل از قاچاق کاال‪ ،‬ضعف ساختارهای اصالح مقررات و نظام سازمانی و مدیریتی در سطح دولت‬ ‫برخــورد با قاچاق‪ ،‬ضعف های فرهنگی‪ ،‬امکان پولشــویی‪ ،‬برخوردهای‬ ‫‪ -5‬کنترل هوشمند ناوگان حمل ونقل گمرکی و بهره گیری از امکانات‬ ‫نامتوازن قضایی و پایین بودن ریســک قاچاق کاال از مهمترین عوامل جامع ســامانه الکترونیک حمل ونقل جاده ای و انبارها به عنوان اصلی‬ ‫شکل گیری قاچاق هســتند‪ .‬وضعیت جغرافیایی ویژه کشور و وجود ترین شیوه رصد کاالی مصرفی‪.‬‬ ‫هــزاران کیلومتــر راه ابی و خاکی در مرزهــا و همچنین همجواری با‬ ‫‪ -6‬ممنوعیت واردات کاالهای مشــابه ساخت داخل و بی اثر نمودن‬ ‫کشــورهای بی ثبات‪ ،‬سبب گســترش قاچاق کاال در کشور می گردد‪ .‬قاچــاق محصوالتی که تولید داخل دارد بــا بهره گیری از امکان رصد‪،‬‬ ‫کاهش درامدهای دولت و افزایش کسری بودجه‪ ،‬کاهش اشتغال‪ ،‬توزیع کنترل و عدم پذیرش کاالی قاچاق در شبکه های داخلی‪.‬‬ ‫ناعادالنه درامدها و افزایش فاصله طبقاتی‪ ،‬افزایش ریســک ســرمایه‬ ‫گــذاری در بخــش تولید و کاهش ســطح‬ ‫تولید ناخالص ملــی و پیامدهای اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و‪ ...‬قاچــاق کاال و ارز از مهمترین‬ ‫اثار و پیامدهای قاچاق هستند‪ .‬برای مقابله‬ ‫موثر با فعالیــت غیرقانونی و مخرب قاچاق‬ ‫در دو اگهی تجدید مناقصه نوبت اول «خرید اسفالت گرم معابر شهر‬ ‫کاال‪ ،‬الزم اســت انگیزه قاچاقچیان بررسی‬ ‫بندرترکمن» و «حمل و پخش اسفالت گرم معابر شهر بندرترکمن» شهرداری‬ ‫شود‪ .‬بنابر شواهد‪ ،‬می توان گفت‪ ،‬سوددهی‬ ‫این شهر منتشر شده به تاریخ شنبه ‪ 9‬اسفند ماه ‪ 1399‬در روزنامه راه مردم‪،‬‬ ‫باال و در مقابل‪ ،‬ریســک پایین می تواند از‬ ‫در داخل متن به اشتباه کلمه مزایده چاپ شده بود که بدینوسیله اصالح‬ ‫جملــه مهمترین عوامل ایجاد انگیزه قاچاق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کاال در کشور باشد‪.‬‬ ‫بیکاری‪،‬‬ ‫باالی‬ ‫نرخ‬ ‫استانها‪،‬‬ ‫توسعه نامتوازن‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫اصالحیه‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب‬ ‫شماره ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجراء پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪2012039901‬‬ ‫احداث حوضچه بتنی مسلح ذخیره‬ ‫اب در پارکهای سطح شهر کهریزک‬ ‫( پارک باغ توتی )‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪ 3/000/000/000‬با احتساب‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط ‪ ،‬دارای گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای گواهینامه‬ ‫تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود پس از چاپ اگهی نوبت دوم از روز شنبه مورخ ‪ 1399/12/23‬لغایت روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/28‬با همراه داشتن معرفی نامه کتبی دارای مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری جهت دریافت اسناد‬ ‫تجدید دوم مناقصه به ادرس‪ :‬شهرری ‪ ،‬جاده قدیم قم ‪ ،‬کهریزک ‪ ،‬بلوار شهید بهشتی ‪ ،‬شهرداری کهریزک ‪ ،‬واحد امور قراردادها ‪ ،‬شماره تماس ‪56523850‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است وجه خرید اسناد تجدید دوم مناقصه به مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال می بایست به حساب درامد شهرداری کهریزک به شماره ‪ 310000300000‬نزد‬ ‫بانک ملی شعبه کهریزک واریز و اصل فیش واریزی هنگام دریافت اسناد تجدید دوم مناقصه ارائه گردد‪( .‬با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه‬ ‫در شهرداری نیز میسر می باشد‪).‬‬ ‫ضمنا اخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهاد تا پایان وقت اداری ساعت ‪ 14/30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/15‬به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ رسید‬ ‫و تاریخ بازگشائی پاکات واصله در کمیسیون عالی معامالت شهرداری ساعت ‪ 15‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/15‬می باشد‪.‬‬ ‫قابل توجه اینکه‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه اگهی در تمامی مراحل به عهده برنده تجدید دوم مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول و دوم و سوم تجدید دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید دوم مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب‬ ‫علی یحیی پور ‪ -‬شهردار کهریزک‬ ‫نوب‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫نوب‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد از محل اعتبارات پروژه های عمرانی نسبت به حمل و پخش قیر امولسیون و اسفالت گرم با فنیشر و کمپکت مطلوب طبق شرایط ذیل‬ ‫از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ثبت نام در‬ ‫مناقصه و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن ‪ -‬خیابان شهرداری‪-‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪-1‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 444 / 800 / 000 :‬ریال‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه مورخ ‪1399 /12 / 9‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر پنج شنبه مورخ ‪1399 /12 / 14‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬بعد از ظهر سه شنبه مورخ ‪1399 / 12 /26‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات ‪:‬ساعت ‪ 10‬صبح چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 12 /27‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مناقصه موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد‬ ‫کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت الف را تا تاریخ ‪ 1399 / 12 / 26‬به واحد امور قراردادهای شهرداری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول شنبه‪ 1399/12/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه‪1399/12/16 :‬‬ ‫تحویل نمایند‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫خرید اسفالت گرم معابر شهر بندرترکمن‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫حمل و پخش اسفالت گرم معابر شهر بندرترکمن‬ ‫شماره فراخوان ‪۲۰۹۹۰۹۱۸۶۳۰۰۰۰۵۸‬‬ ‫شماره مجوز ‪۱۳۹۹/۷۲۶۴:‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات ازمایش بهره دهی چاه ها‪ ،‬جابجایی و‬ ‫پمپاژ سیاالت و اسید کاری گسترده به شرح مندرج در کتابچه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه‬ ‫گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز دوشنبه تاریخ ‪۱۳۹۹/۱۲/۱۸‬‬ ‫‪ -۲‬مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز شنبه تاریخ ‪۱۴۰۰/۰۱/۰۷‬‬ ‫‪ -۳‬مبلغ براورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار‪ :‬پیمان ‪ ۱۸۱/۲۰۳/۹۳۶/۲۶۱‬ریال ‪ -‬منابع داخلی‬ ‫‪ -۴‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ‪ ۶/۳۲۴/۰۸۰/۰۰۰‬ریال‬ ‫‪ -۵‬نوع و کیفیت و کمیت خدمات‪ :‬ارائه خدمات ازمایش بهره دهی چاه‪ ،‬طراحی‪ ،‬نظارت و اجرای عملیات اسیدکاری گسترده‪ ،‬جابجایی و پمپاژ سیاالت ‪ ،‬تامین مخازن‬ ‫ذخیره و تانکرهای حمل سیاالت ‪،‬جابجایی میعانات گازی‪ ،‬اب‪ ،‬تامین سیاالت انگیزشی ‪ ،‬تامین کمپرسور هوا برای توپک رانی خطوط لوله و انجام عملیات تزریق دوره‬ ‫های سیاالت ضد خوردگی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬محل و مدت اجرای خدمات‪ :‬مختصات جغرافیایی پروژه ‪ :‬کلیه چاه ها‪ ،‬خطوط لوله و واحدهای بهره برداری شرکت نفت و گاز غرب در استانهای ایالم‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کرمانشاه و خوزستان به مدت ‪ ۱۲‬ماه شمسی‬ ‫‪ -۷‬پیش پرداخت‪ :‬به میزان پانزده درصد نرخ پیشنهادی پیمانکار برنده در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی‬ ‫‪ -۸‬بارگذاری فرم تکمیل شده ی استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه‬ ‫‪ -۹‬بارگذاری گواهی تایید صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه دو در رشته نفت از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫‪ -۱۰‬بارگذاری اساسنامه و اگهی تاسیس و اگهی اخرین تغییرات هیئت مدیره‬ ‫‪ -۱۱‬ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران‪ /‬نامه تایید صالحیت ایمنی موقت در زمان انعقاد قرارداد‬ ‫‪ -۱۲‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫ادرس ‪ :‬کرمانشاه ‪ -‬میدان نفت‪ -‬بلوار زن ‪ -‬پالک ‪ - ۴۲‬کد پستی ‪ - ۶۷۱۴۶۷۷۷۴۵‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫تلفکس امورحقوقی و قراردادها ‪/ ۰۸۳- ۳۸۳۷۴۱۸۰‬مرکز تلفن ‪ ۰۸۳- ۳۸۳۷۰۰۷۲‬کارشناس امور حقوقی(داخلی ‪ /)۲۲۱۳‬کارشناس‬ ‫امور قراردادها(داخلی ‪ / )۲۲۱۸‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات(داخلی ‪)۲۵۲۲‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪ / ۰۲۱- ۴۱۹۳۴ :‬دفتر ثبت نام ‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷:‬و ‪۸۵۱۹۳۷۶۸‬‬ ‫نوبت اول ‪۱۳۹۹/۱۲/۱۲:‬‬ ‫نوبت دوم ‪۱۳۹۹/۱۲/۱۶:‬‬ ‫شهرداری کهریزک در نظر دارد با استناد به مجوز شماره ‪ 621/2206‬مورخ ‪ 1399/10/10‬شورای محترم اسالمی شهر کهریزک نسبت به برگزاری تجدید دوم‬ ‫مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫نوب‬ ‫خدمات ازمایش بهره دهی چاه ها‪،‬جابجایی و پمپاژ سیاالت و اسیدکاری گسترده‬ ‫تد‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ‪۹۹/۶۱۰‬‬ ‫وم‬ ‫اگهی تجدید دوم مناقصه عمومی (شماره ‪)1399/30‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد از محل اعتبارات پروژه های عمرانی نسبت به خرید اسفالت طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ثبت نام در مناقصه و ارائه پاکات به نشانی‬ ‫بندرترکمن ‪ -‬خیابان شهرداری‪-‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪-1‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 556 / 000/ 000 :‬ریال‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 9‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر پنج شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 14‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬بعد از ظهر سه شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات ‪:‬ساعت ‪ 10‬صبح چهارشنبه مورخ ‪ 1399 /12 / 27‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول ‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مناقصه موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد‬ ‫کرده و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت الف را تا تاریخ ‪ 1399 / 12 /26‬به واحد امور قراردادهای شهرداری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول شنبه‪ 1399/12/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه‪1399/12/16 :‬‬ ‫تحویل نمایند‪.‬‬ ‫نور محمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!