روزنامه راه مردم شماره 4134 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4134

روزنامه راه مردم شماره 4134

روزنامه راه مردم شماره 4134

‫موسویالرگانی‪:‬‬ ‫حسینیکیا‪:‬‬ ‫یمجلس‪:‬‬ ‫رئیسفراکسیونمدیریتشهر ‬ ‫خوبیندارد‬ ‫وضعیت‬ ‫ شهرها‬ ‫توزیعکالن‬ ‫حاشیه‬ ‫چرخه‬ ‫فوالد در‬ ‫سود‬ ‫نشدن‬ ‫انتخابات‬ ‫بزرگترین‬ ‫بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫الیحه‬ ‫در خطر‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪ ۲‬قابلتصویبنیست‬ ‫‪2‬‬ ‫ها!‬ ‫دستکاری‬ ‫دولتیرا قابل تصویب ندانست و‬ ‫بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عضو هیات رئیســه مجلس در توئیتی الیحه‬ ‫هیئت مدیره شــرکت های سرمایه‬ ‫انتخاباتو رئیس‬ ‫دیگر تا‬ ‫استفقط‬ ‫معتقدانکه‬ ‫با وجود‬ ‫اصالح کند‪...‬‬ ‫پس گرفته‬ ‫روزان را‬ ‫دولت‪۱۰‬باید‬ ‫گذاری استانی باقی مانده‪ ،‬اما عده ای از ‪...‬‬ ‫سر‬ ‫باچهبر‬ ‫بازی ها‬ ‫تحریم‬ ‫کلمات‬ ‫صادرات ایران‬ ‫قاچاق سوخت؟!‬ ‫برای‬ ‫‪ 62‬به اروپا اورد؟‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعده وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫پاسخرهبرانقالببهنامه‬ ‫مستضعفانمصوبه‬ ‫اجــرای‬ ‫بــرایبنیاد‬ ‫رئیس‬ ‫رسید؟‬ ‫کشت به‬ ‫الگوی‬ ‫کجاموزه ها‬ ‫صیانت از‬ ‫حفظ و‬ ‫درباره‬ ‫فرصت‬ ‫سودجویی‬ ‫بازار را رقم‬ ‫نابسامانی در‬ ‫تولید‬ ‫ طلبانزد ‪۲‬‬ ‫ نشین ‪2‬‬ ‫مجلسه‬ ‫معادنحاشی‬ ‫ مردم‬ ‫انجا که سود فوالد در چرخهی تولید‬ ‫میگوید از‬ ‫ازصنایع و‬ ‫عضو کمیسیون‬ ‫ابتدای‪...‬بیان اینکه جامعه چهل پاره‬ ‫اسالمی با‬ ‫مجلس شورای‬ ‫ی‬ ‫شهر ‬ ‫مدیریت‬ ‫ رئیس‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫نصیب‬ ‫نشده و‬ ‫فراکسیونتوزیع‬ ‫این محصول‬ ‫فرهنگی در حاشیه شهرها با هم در نزاع برای زنده ماندن هستند‪...‬‬ ‫فوتی های روزانه کرونا به کانال‪ ۲۰۰‬بازگشت‬ ‫شمار قربانیان از‪ ۶۰‬هزار نفر گذشت‬ ‫‪۲۹۴‬‬ ‫‪ ۹۳‬فوتی جدید کرونا ‪6‬‬ ‫سخنگویوزارتبهداشتازشناسایی‪۱۱۵۶۱‬موردجدیدکووید‪۱۹‬درکشورطی‪۲۴‬ساعت‬ ‫فوتیجدید‬ ‫کرونا در کشور‬ ‫‪۲‬‬ ‫با وجود انکه خاوازی وزیر جهاد کشاورزی وعده اجرای‬ ‫رهبری‬ ‫کســب و کاری که در عمل قاچاق ســوخت نام دارد اما از ان بــه عنوان «صادرات رئیس‬ ‫موزهبود‬ ‫افتتاحیهداده‬ ‫مراسم جاری را‬ ‫در زراعی‬ ‫ســال‬ ‫معظم در‬ ‫مقام کشت‬ ‫دفترالگوی‬ ‫مصوبه‬ ‫گفت‪...‬مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور در شبانه‬ ‫‪ ۹۳‬بیمار‬ ‫فوت‬ ‫بهداشت با اشاره به‬ ‫اسمانی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫موردســه‬ ‫اروپایی در‬ ‫با وجود انکه‬ ‫کاملـ موزه‬ ‫فرهنگی‬ ‫الری‬ ‫سیماسادات‬ ‫وزارتداد‪ .‬دکتر‬ ‫گذشته خبر‬ ‫استفاده‪...‬‬ ‫کشــورهایسوخت‬ ‫هیدروکربن» به عنوان‬ ‫سرداراست‪...‬‬ ‫ اینشده‬ ‫اجرایی‬ ‫مجتمعطور‬ ‫ایراناینو طرح به‬ ‫سال گذشــته از تالش برای اجرای برجام هنرهنوز‬ ‫روز گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬با این حساب مجموع‪...‬‬ ‫می گفتند اما امارهای رسمی می گوید که تجارت مشترک‪...‬‬ ‫پیام رهبر انقالب در پاسخ به نامه‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫روزنـــامـــه‬ ‫سیاسی‪1399 ،‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬اذر‬ ‫دو‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4065‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4134‬‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بخش خصوصی در حال حذف است‬ ‫مدیرعامل شــرکت دنا رهســاز‪ ،‬در گفت و گــوی اختصاصی با راه مــردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫نهادههای دامی‬ ‫خــوزستانرااببرد انحصار دولتی در واردات‬ ‫شــرکت های ایرانــی از بازار‬ ‫دســت‬ ‫خــواب!‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫مسئوالن‬ ‫طفره مسئوالن از وارداتی ممنوعه!‬ ‫سوءمدیریت دلیل به زیر اب رفتن زندگی مردم در خوزستان‬ ‫در حالی که انحصار در واردات نهادههای دامی یکی از چالشهای جدی بازار این اقالم است‪،‬واردکنندگان خواستار رفع مصوبات تبعیضامیزی هستند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات شده است‪ .‬بازار نهادههای دامی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ماههاست با نابسامانی دست و پنجه نرم میکند و علیرغم انکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به واردات این اقالم اختصاص داده اما این اقالم یا بدست تولیدکننده‪...‬‬ ‫‪ 10‬میلیارد دالری بازسازی قره باغ کوتاه است‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬اگرچه مسئوالن از ‪ ۲‬سال گذشته وقوع سیل و ابگرفتگی معابر استان‬ ‫خوزستان را محتمل میدانند اما اقدامی برای الیروبی و ایجاد سیستم فاضالب نکردند‪.‬مجتبی یوسفی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به ابگرفتگی معابر و خیابانهای شهرستان اهواز در پی بارندگیهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساختهای شهری استان‬ ‫خوزستان باوجود کثرت منابع ملی در این استان با مشکالت جدی رو به رو است بهعنوان مثال ‪ 7۰۲‬روستای‬ ‫این اســتان با دارا بودن ‪ ۵‬رودخانه بزرگ بیاب هستند چراکه تخصیص اعتبارات عادالنه صورت نمیگیرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز‪ ،‬باوی‪ ،‬حمیدیه و کارون در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه سوءمدیریت در توزیع‬ ‫اعتبارات استان خوزستان سبب به نتیجه نرسیدن سیستم اب و فاضالب استان شده است‪ ،‬افزود‪ :‬چند سال‬ ‫گذشته مبلغ ‪ ۱۴۹‬میلیون دالر وام از بانک جهانی برای تکمیل سیستم اب و فاضالب کشور اخذ شد اما تاکنون‬ ‫مســئولی در راســتای نحوه هزینهکرد این وام توضیحی نداده و مشکل اب و فاضالب اهواز همچنان حل ‪...‬‬ ‫چرا از وزیر سوال نشد؟!‬ ‫‪،،‬‬ ‫مجلــس یک کار مهم را در دســتور کار خــود قرار داده اســت و ان تغییر نــام وزارت امور خارجــه به وزارت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫خارجــه و تجارت امــور بین الملل اســت وزارت امــور خارجه ما در حــال حاضر فقط کار سیاســی می کند‬ ‫‪،،‬‬ ‫خط و نشان برای گیرندگان ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر پیگیری جدی تامین کاالهای اساســی و دارو برای سه ماه‬ ‫پایان ســال‪ ،‬بر لزوم برخورد جدی با دریافت کنندگان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که کاال به کشور وارد‬ ‫نکردهاند‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬جلســه تامین ارز کاالهای اساســی و ضروری ظهر (یکشنبه) به ریاست‬ ‫اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد‪.‬جهانگیری در این جلسه با تاکید بر‬ ‫ضرورت تامین کاالهای اساسی و دارو به خصوص در سه ماه پایانی سال‪ ،‬از دستگاههای ذیربط‬ ‫خواســت نسبت به تامین کاالهای اساسی و دارو پیگیری مستمر و مجدانه داشته باشند‪.‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم برنامهریزی دقیق جهت تامین کاالهای اساسی و دارو برای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم اســت میزان کاالهای اساسی و دارو و همچنین ارز مورد‬ ‫نیاز برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬براورد شود تا تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ گردد‪.‬وی همچنین‬ ‫با اشاره به برخی گزارشها در خصوص افرادی که از سال ‪ ۹۸‬ارز‪...‬‬ ‫دســت اندرکاران دولتی به دلیل تقدم مســائل سیاســی بــه اقتصــادی انگیزه کمتری بــرای صادرات‬ ‫کاال و خدمــات صادرکننده های ایرانــی دارند در ســوی دیگر ماجرا ترکیــه از غفلت ما بهــر ه می برد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫کروناتمامنشده‬ ‫در مراجعات بیرون از منزل‬ ‫حتما از ماسک استفاده کنید‬ ‫بعدازگذشتمدتهاازماجرایواردات‬ ‫ممنوعه لوازم خانگی «بوش» که‬ ‫ابعاد و ابهامات زیادی با خود به‬ ‫همراه داشت‪ ،‬هنوز دستگاه های‬ ‫مربوطه مسئولیتی نپذیرفته و حتی واردکننده این محموله‬ ‫واکنشی در این رابطه نداشته است‪،‬؛ کاالهایی که ظاهرا‬ ‫از مبادی رسمی وارد شده و فرایند قانونی را طی‬ ‫کرده و به وفور در نمایندگی های ان فروش‬ ‫می رود اما زمان واردات‪ ،‬نحوه تامین ارز و‬ ‫ترخیص ان در حداقل دو سال ممنوعیت‬ ‫مشخص نیست؛ مگر پشت پرده این‬ ‫جریان چیســت که مسئوالن‬ ‫سکوت را ترجیح داده اند؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫جهانی‬ ‫برایکاهشفقر‬ ‫مرجعیکارامد‬ ‫طریقونقلمکان؛‬ ‫چیناز‬ ‫فقرزدایی‬ ‫صلح‬ ‫افغانستان تا‬ ‫طوالنی‬ ‫امریکا و راه‬ ‫طالبان‬ ‫ساله‬ ‫تجربهیک‬ ‫توافق‬ ‫کوههای‬ ‫دارای‬ ‫تاجیکســتان‬ ‫افغانســتان‬ ‫یکایران ‪،‬‬ ‫امریکا و‬ ‫میــان‬ ‫امضــایوتوافق صلح‬ ‫ســال از‬ ‫مشکالتکهاناین‬ ‫زمانهســتند‬ ‫بیایانی‬ ‫و‬ ‫الپی‬ ‫مناطق‬ ‫‪،‬‬ ‫مرتفــع‬ ‫طالبان می گذرد‪ ،‬توافقی که مرور‬ ‫زندگی‬ ‫شــرایطکهحمل و‬ ‫کردهاز ونظر‬ ‫مناطــق‬ ‫نقــلبا ووجود‬ ‫افغانســتان‬ ‫نشــان داد‬ ‫را نمایان‬ ‫دارد‪.‬اند؛‬ ‫پیشــرفت‬ ‫امکانــات‬ ‫اولیه به صلح‬ ‫رسیدن‬ ‫فاقدطوالنی تا‬ ‫نامناســب وراهی‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫برای «جو‬ ‫مانــده از‬ ‫همچنان‬ ‫ترامــپ»هــا‬ ‫«دونالداین مکان‬ ‫برخــی از‬ ‫میــراثاینبجاوجود‪،‬‬ ‫بــا‬ ‫و‬ ‫درهم‬ ‫چنان‬ ‫خارجــی‬ ‫سیاســت‬ ‫بایدن» در‬ ‫حوزههســتند؛ چطور مردم این منطقه می‬ ‫مســکونی‬ ‫ثروتعالقمند‬ ‫جمهوری‬ ‫رئیــس‬ ‫فقرکه‬ ‫اســت‬ ‫پرتنش‬ ‫برســند؟‬ ‫کنند و به‬ ‫کمترپیدا‬ ‫نجات‬ ‫توانند از‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ ها‬ ‫ث‬ ‫میرا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫است؛‬ ‫ان‬ ‫داشــتن‬ ‫به این یک مشکل جهانی است که همه کشورها را به‬ ‫طالبان ازاست‪.‬‬ ‫امریکا با‬ ‫سال ها تالش‬ ‫چین بعد‬ ‫صلح دولت‬ ‫توافقاست؛‬ ‫ المللاورده‬ ‫بینستوه‬ ‫که‬ ‫توافقی‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫افغانســتان‬ ‫و‬ ‫امریکا‬ ‫موضوع‬ ‫کاوش‪ ،‬راهی برای جا به جا ســازی و فقرزدایی‬ ‫و‬ ‫امضا‬ ‫به‬ ‫طالبان‬ ‫و‬ ‫واشــنگتن‬ ‫میان‬ ‫گذشته‬ ‫ســال‬ ‫در پیدا کرده اســت که می تواند به عنوان یک مرجع‬ ‫رسید‪ ،‬چنان پیچیده و پر و پیچ خم است که امریکا‬ ‫توســط کشــورهای مربوطه در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بــا وجود حضور ‪ ۲۰‬ســاله نظامی در افغانســتان و‬ ‫مقامات کمیســیون توسعه و اصالحات ملی چین‬ ‫ازمودن راه های مختلف بــرای خروج از این باتالق‬ ‫گذشته) با‬ ‫دســامبر‬ ‫خوددر تاریخ ‪3‬‬ ‫هفتهدر ان فرو‬ ‫شنبه قبل‬ ‫(پنج از روز‬ ‫بیشــتر‬ ‫ســاخته‪ ،‬هر روز‬ ‫حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کردند که‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫میلیونازنفر‬ ‫اشغال‪۹.۶‬‬ ‫بیــش از‬ ‫حضوراخیر‪،‬‬ ‫سالســال‬ ‫طول ‪۵‬‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫نظامی و‬ ‫نتیجه ‪۲۰‬‬ ‫جدیدشان‬ ‫خانه های‬ ‫کشــور به‬ ‫فقیر این‬ ‫سویمردم‬ ‫از‬ ‫افزایش ناارامی‬ ‫چیزی جز‬ ‫متحدانش‪،‬‬ ‫امریکا و‬ ‫جایی‬ ‫امضایاین‬ ‫طریــق‬ ‫کــردهدراند و‬ ‫و نقل‬ ‫جابهصلح‬ ‫توافق‬ ‫این ازمیان‬ ‫مکاننبوده و‬ ‫خشــونت‬ ‫اســت؛دراین‪،‬‬ ‫در شــده‬ ‫محقق‬ ‫هدفمند‬ ‫فقرزدایی‬ ‫با ها‪،‬‬ ‫افغانســتان را‬ ‫مختلف‬ ‫گروه های‬ ‫طالبــان‪،‬‬ ‫بــرای چین در زمینــه مقابله با‬ ‫مهمی‬ ‫پیــروزی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫جدیدی‬ ‫شرایطی‬ ‫انتخابات‪۹.۶‬ریاست‬ ‫منتهی به‬ ‫میسال‬ ‫محسوب در‬ ‫فقرترامپ که‬ ‫دولت‬ ‫میلیون‬ ‫تصور کنید!‬ ‫شــود؛‬ ‫قبول‬ ‫نمــره ای‬ ‫راســتای ثبت‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بدنبال‬ ‫جمهــوری‬ ‫چین‬ ‫قابل در‬ ‫فقرزدایی‬ ‫اجــرای‬ ‫که در‬ ‫نفری‬ ‫بود و پس‬ ‫خارجی‬ ‫منتقل ازشده‬ ‫جدید‬ ‫سیاســت های‬ ‫حوزه و به خانه‬ ‫خودجادرشــده‬ ‫برایجابه‬ ‫کشــورایران و‬ ‫کشــورهایییکهمچون‬ ‫معادلدر مقابل‬ ‫اند ماندن‬ ‫ناکام‬ ‫هستند!‬ ‫جمعیت متوســط‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫افتاد‬ ‫افغانســتان‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫شمالی‪،‬‬ ‫کرهجابه جایی و نقل مکان در راســتای اجرای پروسه‬ ‫توافق با‬ ‫امضای‬ ‫نمایشــی و‬ ‫فقرزدایی‪،‬دریکحرکتی‬ ‫تــاش کرد‬ ‫برای از‬ ‫دولت‬ ‫است که‬ ‫پروژه خاص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫بحران‬ ‫طالبان بردن فقر در مناطقی که فاقد دسترســی به‬ ‫بین‬ ‫در واقــع دولت وقت ایاالت متحــده امریکا و گروه‬ ‫اب و خاک مناسب و امکانات اولیه پیشرفت بوده‬ ‫طالبــان افغانســتان در ‪ ۲۹‬فوریــه ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫اند‪ ،‬اجرایی کرده اســت؛ دولت چین از اواخر سال‬ ‫(دهــم اســفندماه ‪ )۱۳۹۸‬پس از برگــزاری ‪ ۹‬دور‬ ‫حســبرا به‬ ‫نقل مکان‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی فقرزدایی از طریق‬ ‫مذاکــره توافقنامه ای را امضا کردند که بر‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫هدفمند‬ ‫نخســتینروند‬ ‫بخش مهم‬ ‫فقرزدایــی دادن به جنگی ‪۲۰‬‬ ‫گام برای پایان‬ ‫ظاهر‬ ‫انداخت‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫بزرگــی»‬ ‫کوچ‬ ‫و‬ ‫«مهاجرت‬ ‫کــرد و‬ ‫دستکم ‪ ۱۵۷‬هزار کشته و تحمیل هزینه ای‬ ‫ساله با‬ ‫متحدهاین‬ ‫تغییر داد؛‬ ‫میلیون نفر‬ ‫هــزارحدود‬ ‫سرنوشت‬ ‫دولت راایاالت‬ ‫میلیارددهدالر بر‬ ‫بالغو بر ‪۲‬‬ ‫ رود‪.‬عظیم با وظایفی بسیار دشوار است که در‬ ‫پروژه‬ ‫یک می‬ ‫بشمار‬ ‫فکرهای‬ ‫طرز‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫برخی‬ ‫مقاومت‬ ‫با‬ ‫حال‬ ‫عین بس یــا کاهش موقــت خشــونت ها؛ خروج‬ ‫اتــش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خاک شــده‬ ‫خارجــینیزاز روبرو‬ ‫خانوارهای فقیر‬ ‫افغانســتان؛‬ ‫ســنتینظامــی‬ ‫نیروهــای‬ ‫نامناسباخر‪،‬‬ ‫ االفغانــی و در‬ ‫گرفتن بین‬ ‫گفتگوهــای‬ ‫تضمینوقوع‬ ‫زندگی و‬ ‫شــرایط‬ ‫اغــازدر نظر‬ ‫با‬ ‫پناهگاهی‬ ‫افغانســتان‬ ‫امننظر‬ ‫که از‬ ‫بــه رســد‬ ‫نظر می‬ ‫شــدنمکرر‪ ،‬به‬ ‫تبدیلطبیعی‬ ‫عدمبالیای‬ ‫تروریســتی‪،‬‬ ‫منطقی های‬ ‫برای گروه‬ ‫این که‬ ‫اصلیچرا‬ ‫محور باشد‬ ‫چهــار بعید‬ ‫فقرزدایی‬ ‫اجرای پروسه‬ ‫شرایطمی دهند‪.‬‬ ‫توجهرابهتشکیل‬ ‫توافقنامه‬ ‫نامناســب موجود‪ ،‬نیاز به جابه‬ ‫با‬ ‫مشــخص‬ ‫دکتر‬ ‫محورهای در‬ ‫که این حال‪،‬‬ ‫نیســتبــا‬ ‫وجود دارد؛‬ ‫هنوزمــکان‬ ‫عرفان‪:‬نقل‬ ‫جایی و‬ ‫زندگیهرگونه‬ ‫بــود‪ ،‬اما‬ ‫بازنگــری‬ ‫ســختی‬ ‫خواهدکه‬ ‫بایدن ازچهفقرایی‬ ‫دولت برخی‬ ‫زندگیواقعی‪،‬‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ بینانه‬ ‫ع‬ ‫واق‬ ‫غیــر‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫توزیع‬ ‫که‬ ‫توافقــی در عین حال از نظر باورهای سنتی‪ ،‬اینطور‬ ‫دارند‪،‬‬ ‫بگیرد؛ محکوم به شکســت خواهــد بودبا وجود این‬ ‫فکر می کننــد که نمی توانند ســرزمین مادری‬ ‫بندها که در ظاهر بســیار زیبا به نظر می رســند اما‬ ‫اشــان را ترک کنند! در این بین‪ ،‬افراد سالخورده‬ ‫خروج نیروهای نظامی از افغانســتان محقق نشده‪،‬‬ ‫مادری‬ ‫ای هســتند که بــه زندگی در ســرزمین‬ ‫گفتگوهای بین افغانی با مشکل مواجه شده و سطح‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫مجبــور به‬ ‫ایناند ولی‬ ‫کرده‬ ‫اشــان‬ ‫چشمگیری‬ ‫کشــور به طور‬ ‫عادت در‬ ‫ت ها نیز‬ ‫خشــون‬ ‫سازگاری با شرایط جدید می ترسند‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫افزایشو از‬ ‫اند‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫برای که‬ ‫نگرانند‬ ‫افراد فقیر‬ ‫برخی از‬ ‫دیگــر‪،‬‬ ‫از از‬ ‫تصمیمنیزخود‬ ‫بایدن از‬ ‫دولت جو‬ ‫طرفدیگر‬ ‫ســوی‬ ‫این نقل‬ ‫انها بعــد‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫خانوارهای فقیری نیز‬ ‫واگذاریرود؛‬ ‫فراتر نمــی‬ ‫سادگییوان‬ ‫مکان ها به هزار‬ ‫داده؛ امری‬ ‫طالبــانازخبر‬ ‫صلح با‬ ‫توافق‬ ‫هزینه در‬ ‫بازبینــی‬ ‫قدرت نیست‪.‬‬ ‫حاضر به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫انها‬ ‫شکایت‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫دارند‪ ،‬از‬ ‫دشــواری‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫زندگی‬ ‫شــرایط‬ ‫که‬ ‫که می‬ ‫ تواند اوضاع افغانستان را پیچیده تر از شرایط پرســش بعدی که در این جلسه مطرح شد‪ ،‬تصمیم‬ ‫اینبردار‬ ‫هزینه‬ ‫برای انها‬ ‫پیازبههم‬ ‫یک مشت‬ ‫فعلیخرید‬ ‫هســتند؛‬ ‫بازنگریایدرکامال‬ ‫گونه هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫کشور‬ ‫ثبات در‬ ‫صلح و‬ ‫رســیدن‬ ‫کرده و‬ ‫معاف امریکا‬ ‫توافق صلح‬ ‫هر برای‬ ‫بایدن‬ ‫باشد‪ .‬دولت جو‬ ‫دسته از‬ ‫برای‬ ‫چبن‬ ‫خانوارهای نقل‬ ‫یارانه برای‬ ‫پرداخت‬ ‫تاثیراین‪،‬‬ ‫عالوه وبــر‬ ‫غیرانممکن‬ ‫امری‬ ‫دوات به‬ ‫را تبدیل‬ ‫افغانستان بود‪.‬‬ ‫تحوالت‬ ‫ان بر‬ ‫کند‪.‬خانوارهای فقیری که با طالبان‬ ‫موجود‬ ‫ندارند‪،‬بهتر‬ ‫مکانتحلیل‬ ‫نقلبرای‬ ‫رابطه‬ ‫در همین‬ ‫نظر هنوز‬ ‫رابطهدرگفت‪:‬‬ ‫در این‬ ‫شرایطاعمال‬ ‫اجباری‬ ‫تمایلی به‬ ‫نیستدولت‬ ‫مشخصاست؛‬ ‫گرفته شده‬ ‫شده نیز‬ ‫عرفانداده‬ ‫نمیدرکند دکترمکان‬ ‫خواستهدوحه‬ ‫توافق صلح‬ ‫نقاط‬ ‫افغانســتان و‬ ‫خواهد‪7‬بود‪،‬‬ ‫بایدن‬ ‫دولت‬ ‫بازنگری‬ ‫محورهای‬ ‫ضعفخود‬ ‫اجرایی‬ ‫کادرهای‬ ‫و از‬ ‫هزار تا‬ ‫مبلغچهبیــن‬ ‫ای با‬ ‫یارانه‬ ‫حاضــر‬ ‫است باکهدواینتنقشر کــهدر حال‬ ‫مجازی‬ ‫میزگردی‬ ‫افغانستان‬ ‫مســائل‬ ‫کارشناسان‬ ‫ بینانه‬ ‫ع‬ ‫واق‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫توزیع‬ ‫که‬ ‫توافقی‬ ‫هرگونه‬ ‫اما‬ ‫از از فقرا را با حوصله مجاب و قانع کنند و کارهایشان ‪ ۱۰‬هــزار یوان برای هر نفر در نظر گرفته اســت‪.‬‬ ‫میزگرد‪،‬‬ ‫کنندگان در‬ ‫شــرکت‬ ‫ایندادیم‪.‬‬ ‫ترتیب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫محکوم به‬ ‫افرادبگیرد؛‬ ‫ببرند‪ .‬در نظر‬ ‫این پیش‬ ‫درستی‬ ‫جدیت و به‬ ‫مسیر را با‬ ‫را در‬ ‫اجرای پروســه‬ ‫شکست روند‬ ‫جاشــده در‬ ‫جــا بــه‬ ‫رفاه‬ ‫حزب‬ ‫کل‬ ‫دبیر‬ ‫جعفری»‬ ‫حسن‬ ‫«محمد‬ ‫اســتاد‬ ‫اســتراتژیک‬ ‫مطالعات‬ ‫انســتیتو‬ ‫هرات‬ ‫دفتر‬ ‫رئیس‬ ‫منطقه «هانبین» در شــهر «انکانــگ» واقع در فقرزدایــی‪ ،‬عادت کرده بودند کــه در مناطق دور‬ ‫عرفان»‬ ‫دکتردر«داود‬ ‫افغانســتان‪ ،‬و‬ ‫افغانســتان‪ ،‬در ادامــه‬ ‫رئیسلین »‬ ‫«چین‬ ‫کوهستان‬ ‫«شانشی»‬ ‫ملیاســتان‬ ‫غیرمســئوالنهانجا‬ ‫خروجعبور و مرور در‬ ‫افزود‪:‬امکان‬ ‫کوهســتانی که‬ ‫دفترقرار افتاده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫افغانستان‪،‬‬ ‫استراتژیک‬ ‫مطالعات‬ ‫انستیتو‬ ‫هرات‬ ‫جنگ‬ ‫جز‬ ‫پیامدی‬ ‫افغانســتان‬ ‫از‬ ‫خارجی‬ ‫نیروهــای‬ ‫دارد و تنها شهرســتان اســتان شانشی است که نبود و دسترســی اطالعاتی محدودی نیز داشت‪،‬‬ ‫نخستین پرسشــی که در این جلسه مجازی مطرح داخلی ندارد‪ .‬مذاکرات صلح زمانی به نتیجه می رسد‬ ‫بیش از صد هزار نفر جمعیت فقیر دارد؛ پروســه زندگی کنند؛ بیشــتر این افــراد‪ ،‬باورهای قدیمی‬ ‫شد‪ ،‬این بود که «در استانه یک سالگی توافق صلح که در سه حلقه داخلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی بین‬ ‫فقرزدایی در این منطقه با نقل مکان شــروع شد؛ دارنــد و فاقد مهــارت های نوین و امــروزی اند؛‬ ‫دوحه بین طالبان و افغانســتان‪ ،‬به نظر شــما چه طرف های دخیل توافق صورت گیرد‪.‬‬ ‫ناکامایــن‬ ‫توافق در‬ ‫«ما نی»‬ ‫روســتاییان‬ ‫موضوع می‬ ‫گفت‪ :‬ســعی‬ ‫نیز چین‬ ‫مختلف در‬ ‫هــای‬ ‫باشد؟»‬ ‫دهکدهاین‬ ‫شده اند تا‬ ‫عواملی باعث‬ ‫مناطقافغانستان‬ ‫رفاه ملی‬ ‫دولتحزب‬ ‫منطقه‪ ،‬در دبیرکل‬ ‫جایی‪،‬‬ ‫جابه‬ ‫و‬ ‫فقرزدایــی‬ ‫پروســه‬ ‫اجرای‬ ‫ابتــدای‬ ‫شــغلی را‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اموزش‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کنند‬ ‫محمد‬ ‫حسن جعفری در پاسخ به این پرسش گفت‪ :‬از بازنگری گذشــته است‪ .‬دولت فعلی افغانستان هر‬ ‫وی‬ ‫«‬ ‫اما‬ ‫نداشــتند؛‬ ‫کوه‬ ‫از‬ ‫رفتن‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫تنهاتمایلی‬ ‫مردمهای‬ ‫توانایی‬ ‫تــا‬ ‫کنند‬ ‫فراهم‬ ‫مهاجران‬ ‫ایــن‬ ‫برای‬ ‫عاملی که باعث شده مجموع اقدامات مرتبط با چند کاستی هایی دارد اما ثمره ‪ ۲۰‬سال تالش‬ ‫نرسد این‬ ‫فقرزدایی در‬ ‫طرفکهدیگر‬ ‫این‪ ،‬از‬ ‫رود؛ عالوه‬ ‫اشــتغال‬ ‫دهکده‪،‬فبا های‬ ‫دخالت طر‬ ‫مســئولبه نتیجه‬ ‫صلحچهدر»افغانستان‬ ‫ خواهند‬ ‫افغانستانبر نمی‬ ‫انها وباالمردم‬ ‫اســت‬ ‫صبر و این کشور‬ ‫رفت و حتی‬ ‫خانه بــه‬ ‫صنعتی نیز به منظور افزایش‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫کشورهایبهعربی در‬ ‫خانهبرخی‬ ‫امریکا و‬ ‫حوصله‪،‬جمله‬ ‫خارجی از‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫اقدامات از دست‬ ‫خانوارهای این ثمره را‬ ‫است در‬ ‫که اگر‬ ‫اعالم کرد‬ ‫امورفقیر‬ ‫گســترش‬ ‫کارافرینی‬ ‫قابلیتما هــای‬ ‫همت ها‬ ‫کوهســتاندخال‬ ‫که نتیجه این‬ ‫افغانستان‬ ‫داخلی‬ ‫مردمدروخصوص‬ ‫براینباید‬ ‫خارجــی‬ ‫کشــورهای‬ ‫زندگی به اعتقاد‬ ‫برگشــت انها‬ ‫دوحهامکان‬ ‫همیشــه‬ ‫در کنند‪ ،‬باز هم‬ ‫شــده اند‬ ‫اجرایی‬ ‫درامد انها‬ ‫افغانی)‬ ‫(مذاکرات بین‬ ‫گفتگوهایــی که در‬ ‫طالبان اگر‬ ‫بزننــد‪.‬‬ ‫افزایش افزایی‬ ‫هــایبه ارزش‬ ‫کانالدســت‬ ‫وجود طالبان‬ ‫طالبان‬ ‫شــیرین ودیگر هم‬ ‫است‪ .‬از سوی‬ ‫انجام م‬ ‫پروسه‬ ‫اســت باباید وارد‬ ‫حضور‬ ‫خواســتار‬ ‫زندگی و‬ ‫نمایان کوه‪،‬‬ ‫ شود پــای‬ ‫داردیو اب‬ ‫پایدار و‬ ‫ثبــات و‬ ‫قدرت زندگی‬ ‫جابهدر جایی‪،‬‬ ‫امــکان‬ ‫خدمات تا‬ ‫ایناز این‬ ‫نوعــی‬ ‫دسترس یک به‬ ‫افغانســتان هر‬ ‫دولــت‬ ‫این را که‬ ‫صلحی‬ ‫شــود‪ .‬مردم‬ ‫است‪.‬بعد از‬ ‫راحت در‬ ‫و همدرمانی‬ ‫نتیجهشود‪.‬‬ ‫مردمدرفراهم‬ ‫افغانستانبرای‬ ‫ثروتمند شدن‬ ‫تعامالت صلحفرصت‬ ‫تاثیر می‬ ‫دخالت ها‬ ‫کشور‬ ‫جمله چند‬ ‫خارجی از‬ ‫کشورهای‬ ‫ گیرند‪ .‬که نهایتا خانــواره های فقیر دخالت‬ ‫مکرر بود‬ ‫نزدیــک و‬ ‫عربیچین‬ ‫مرکزی‬ ‫تلویزیون‬ ‫رادیو و‬ ‫بخش فارسی‬ ‫خبرنگار‬ ‫به دســت‬ ‫خارجی‬ ‫کشــورهای‬ ‫که این‬ ‫امیدواریم‬ ‫ماهنمی‬ ‫بیاید‬ ‫کردنــد‬ ‫خود موافقت‬ ‫مکان‬ ‫مــابــا نقل‬ ‫ پذیرند‪.‬خود به «نینگشیا»‪ ،‬شاهد بود‬ ‫سپتامبر‬ ‫دستسفر‬ ‫طوریکه در به در‬ ‫مردم‬ ‫ایــن ازمیان‬ ‫خــوددربردارند‪.‬‬ ‫حــال هــای‬ ‫از دخالت‬ ‫جدید‪،‬مورد‬ ‫بیایــد و در‬ ‫در امریکا‬ ‫محلیاگر‬ ‫مهاجرانافــزود‪:‬‬ ‫که ادامــه‬ ‫درصد وی در‬ ‫‪۴3.۶‬‬ ‫دهکدهدرمانــی‬ ‫حاضر فقر‬ ‫صنایع‬ ‫دهکده های‬ ‫بر‬ ‫افراطی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫گرو‬ ‫که‬ ‫ خواهند‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫دیگر‬ ‫افغانستان‬ ‫کند‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫دخال‬ ‫به ‪ ۲.37‬درصد رســیده و کاهش پیدا کرده است‪ .‬پر مشــغله ای مانند کارگاه های فقرزدایی‪ ،‬مزارع‬ ‫حکومت سهیم‬ ‫شــده و یا در‬ ‫انها حاکم‬ ‫سرنوشــت‬ ‫ریاست‬ ‫ کنیم‪ .‬در‬ ‫استقبال م‬ ‫مســیر به ما از ان‬ ‫نشــدن در این‬ ‫شــدن و یا‬ ‫ثروتمند‬ ‫راز‬ ‫جمهوریایجاد‬ ‫گوســفند‬ ‫زمانگاو و‬ ‫پرورش‬ ‫پایگاهیهای‬ ‫گوجی و‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ترامــپ امریکا اجازه نمی داد کــه در هیچ زمینه ای‬ ‫عملکــرد کادرهــا و کارمندان بســتگی دارد؛ در کرده اند که نه تنها مشکل اشتغال محلی روستاییان‬ ‫در این میــان باید بــه اختالفات گســترده ای که مردم افغانســتان برای خودشان تصمیم گیری کنند‬ ‫عرصــه مقابله با فقــر‪ ،‬کارمنــدان مردمی مانند را حــل کرده بلکه محصوالت کشــاورزان محلی‪،‬‬ ‫میان دولت افغانســتان و طالبان وجود دارد اشــاره اما اکنــون اگر دولت بایدن در ایــن مورد بازنگری‬ ‫شدهامراست‪.‬‬ ‫«وی جی» نقشــی اصلــی را در تبلیــغ و ترویج باعث توســعه اقتصادی این محل نیز‬ ‫کرد از جمله اینکه طالبان حاضر نیســت حتی نام کرده و ان را تغییر دهد مردم افغانســتان از این‬ ‫پیشــبرد روند‬ ‫یعنی فقرزدایی‬ ‫کشــور های‬ ‫سیاســت‬ ‫گوترش» دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده‬ ‫«انتونیو‬ ‫افغانستان»‬ ‫«جمهوریو اسالمی‬ ‫کامل‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫اجرای استقبال‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫کنند؛‬ ‫مــی‬ ‫ایفا‬ ‫فقرزدایی‬ ‫های‬ ‫کمک به‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫فقــر‪،‬‬ ‫هدفمند‬ ‫کاهش‬ ‫که‬ ‫اســت‬ ‫را به زبان‬ ‫پــروژهبیاورد‪ ،‬با وجود این اختالفات انها چگونه موضوع بعــدی که از این دو کارشــناس درباره ان‬ ‫تاســیس‬ ‫اقدام به‬ ‫مختلف در‬ ‫میســطوح‬ ‫کالن دربرنامه‬ ‫دســتیابی هابهدراهداف‬ ‫مردم و‬ ‫فقیرترین‬ ‫تقســیم‬ ‫چین مورد‬ ‫یکدیگر در‬ ‫ خواهنــد که با‬ ‫افغانستان‬ ‫افزایش خشونت‬ ‫دلیل‬ ‫قدرتدفاتر سوال شد‪،‬‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫کارمندان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اند؛‬ ‫کــرده‬ ‫فقرزدایی‬ ‫صلح این‬ ‫چین در‬ ‫تجربه‬ ‫اســت؛‬ ‫‪۲۰3۰‬‬ ‫پایدار‬ ‫توســعه‬ ‫گفتگو کنند؟‬ ‫یک سال گذشته یعنی بعد از توافق به اصطالح‬ ‫حزبدررفاهحوزه‬ ‫متخصص‬ ‫اموزه هــای مفیدی را در اختیار‬ ‫طالبانمیو تواند‬ ‫دولتی میانزمینه‬ ‫کارمندانباعث‬ ‫فقرزدایــی ‪،‬عاملی که‬ ‫ملی افغانستان‪:‬‬ ‫دبیر کل‬ ‫امریکا بود‪.‬‬ ‫خوددررا وقف‬ ‫هستند که‬ ‫بیشتری‬ ‫حالاینتوسعه‬ ‫کشورهای در‬ ‫افغانستان‬ ‫زندگیصلح‬ ‫مرتبط با‬ ‫نیزاقدامات‬ ‫مجموع‬ ‫شــده‬ ‫دهد‪.‬دولت‬ ‫قرارگفت‪:‬‬ ‫رابطــه‬ ‫جعفری در‬ ‫سایرحســن‬ ‫اجرای محمد‬ ‫نرســد‬ ‫به نتیجه‬ ‫امریکا امضا‬ ‫طالبان و‬ ‫طریقمیان‬ ‫توافقی که‬ ‫دخالت طرف های خارجی از جمله افغانستان‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫فقرزدایی‬ ‫مکان‪ ،‬نه‬ ‫جایی و نقل‬ ‫جا به‬ ‫کاهشدرفقــر از‬ ‫داخلی‬ ‫چند در امور‬ ‫عربــی‬ ‫کشــورهای‬ ‫این و برخی‬ ‫امریکا‬ ‫محیطبه نظر‬ ‫نبوده واســت‪.‬‬ ‫کمکی شــدتنهادخیل‬ ‫مسئولیت‬ ‫یک یا‬ ‫کارمندان عموما‬ ‫سطحداده‬ ‫افزایشتغییر‬ ‫زندگیمنفقــرا را‬ ‫شــرایط‬ ‫نرمش و‬ ‫روزهای‬ ‫جهتگذشته‬ ‫بیشــتریسال‬ ‫افغانســتان را در یک‬ ‫ ها در‬ ‫مناطق خشــونت‬ ‫شــاهداعماق‬ ‫اخیرانها به‬ ‫برخی از‬ ‫اســتدرحتی‬ ‫افغانســتان دارند و‬ ‫بر عهده‬ ‫پیشرفت‬ ‫بلکه فرصتهای‬ ‫اســت‪،‬‬ ‫مدیریتاین‬ ‫به نظر من‬ ‫ ایــم که‬ ‫طالبان بود‬ ‫انعطاف‬ ‫دست‬ ‫هایبلکه‬ ‫دیدگاه داد‬ ‫طالبانونســبت‬ ‫انهــاتنها به‬ ‫حزبی نمی توان‬ ‫روند و‬ ‫دســته می‬ ‫بیشــتردور‬ ‫کوهستانی‬ ‫قشــر‬ ‫بایداین‬ ‫ذهنی‬ ‫فراهم اورده‬ ‫مردمبوده‬ ‫امریکا‬ ‫فشارهای‬ ‫نرمش در‬ ‫کــردبرزیرا‬ ‫است‪.‬در روند خارجرایاز هــا را‬ ‫محلی‬ ‫زیادو به‬ ‫دارند‬ ‫نتیجهبرعهده‬ ‫دهکــده را‬ ‫جابهانهاجایی‬ ‫دنبالعالوه‬ ‫رابطهاست؛‬ ‫ایــن داده‬ ‫در تغییر‬ ‫اســاس‬ ‫می دو‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫پرســش‬ ‫پاســخ به‬ ‫عرفان نیز در‬ ‫نیستند و م‬ ‫نقلخروج از‬ ‫خواستار‬ ‫کمک‬ ‫دستیابیاینبه ثروت‬ ‫فقرزدایی و‬ ‫داوداجرای‬ ‫ خواهندمانند‬ ‫ی دیگر‬ ‫اقدامات‬ ‫افغانســتاناجرای‬ ‫مــکان‪ ،‬چین در‬ ‫کنند‪ .‬و‬ ‫جز‬ ‫طالبان‬ ‫انکــه‬ ‫نخســت‬ ‫دارد؛‬ ‫وجود‬ ‫عمده‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیلدر ارتباط بــا نگرانی برخی از این خانوارهای فقیر کاهش فقر با کمک تجارت الکترونیک‪ ،‬فقرزدایی از‬ ‫تصاحب کل قدرت به چیزی کمتر قانع نمی شــوند موضوع امریکا و افغانســتان صرف نظر از توافقی که‬ ‫درباره هزینه هــای زندگی‪ ،‬بایــد گفت حقیقتا‪ ،‬طریق توسعه صنعت اکولوژیکی و همکاری با غرب‬ ‫و در خوشبینانه ترین حالت حاضرند بخش کوچکی در ســال گذشته میان واشــنگتن و طالبان به امضا‬ ‫هزینه های ســاخت خانه های جدیــد برای این و شرق در مسیر کاهش فقر موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫از قــدرت را بــه دیگران واگذار کننــد و هم چنان رسید‪ ،‬چنان پیچیده و پر و پیچ خم است که امریکا‬ ‫خود در‬ ‫قشــر جهت اســکان مجددشان‪ ،‬از ســه طریق چین تمایل دارد که هر چه بیشتر تجارب‬ ‫حاضر نشــده اند که از نوع نگاه شــان به سیاســت‪ ،‬بــا وجود حضور ‪ ۲۰‬ســاله نظامی در افغانســتان و‬ ‫بودجه‬ ‫کوتاه دولت‬ ‫گذاری های‬ ‫جهان به‬ ‫کشورهای‬ ‫کاهش فقر را‬ ‫امارت‬ ‫مرکزی‪،‬فقط‬ ‫بیایند‪ .‬انــان‬ ‫ســرمایهجامعــه‬ ‫فرهنــگ و‬ ‫سراسرباتالق‬ ‫خــرج از این‬ ‫مختلفبابرای‬ ‫زمینه راه های‬ ‫دولت ازمــودن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫کشــاورزان‬ ‫خود‬ ‫ی سرمایه‬ ‫محلیم و‬ ‫فقرزدایی‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بگذارد‬ ‫اشــتراک‬ ‫طالبانی‬ ‫ خواهند‪.‬دوم؛ اشرف غنی‪ ،‬رئیس جمهور خود ســاخته‪ ،‬هر روز بیشــتر از روز قبل در ان فرو‬ ‫پرداخت می‬ ‫افغانستان‪،‬ای‬ ‫هزینه‬ ‫جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫طالبان است‪.‬‬ ‫کشــاورزانت های‬ ‫که مقابل خواس‬ ‫نقطه‬ ‫کنند‪ ،‬اواز ده می رود‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4134‬‬ ‫خبر‬ ‫پاسخ رهبر انقالب به نامه رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫درباره حفظ و صیانت از موزه ها‬ ‫رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه موزه هنر ایران و مجتمع فرهنگی ـ موزه ای سردار‬ ‫اســمانی‪ ،‬پیام رهبر انقالب در پاســخ به نامه رئیس بنیاد مســتضعفان در خصوص حفظ و صیانت از‬ ‫موزه ها را قرائت کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی‪ ،‬با اشاره به پاسخ رهبر انقالب به نامه اخیر رئیس بنیاد‬ ‫مســتضعفان در خصوص اماده سازی ‪ 6‬موزه بزرگ و ارزشمند توسط بنیاد مستضعفان اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نامه به اســتحضار مقام معظم رهبری رسید و ایشــان فرمودند «حفظ و صیانت از موزه های متعلق به‬ ‫جمهوری اســامی و ملت ایران کار باارزشی است که شما در بنیاد مستضعفان ان را انجام دادید؛ الزم‬ ‫است امکانات بازدید احاد مردم از این موزه ها فراهم شود و ان شاءاهلل موفق باشید‪».‬‬ ‫رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت‪ :‬کشــورهای مستکبر جهان سرمایه های کشورهای دیگر را غارت‬ ‫کردند و حاکم امریکایی در عراق پس از ســقوط صدام‪ ،‬اثار تاریخی بسیاری را از این کشور غارت کرد‬ ‫و برد‪.‬وی با بیان اینکه کشــور های مســتکبر غربی ابردزد های جهان هستند گفت‪ :‬یک سالن بزرگ در‬ ‫موزه لوور‪ ،‬مربوط به اثار به ســرقت رفته از ایران است و سردر چندتنی سنگی تخت جمشید را در زمان‬ ‫قاجار به پاریس بردند و حاال در این موزه قرار دارد‪.‬‬ ‫محمدی گلپایگانی افزود‪ :‬در این موزه‪ ،‬جســد مومیایی شــده فرعون ها به نمایش گذاشــته شــده که‬ ‫متعلق به مصر اســت و نکته جالب اینجاست که هرچه در انجا قرار دارد‪ ،‬اثار به سرقت رفته کشور های‬ ‫دیگر اســت‪.‬رئیس دفتر رهبر انقالب با اشــاره به خباثت امریکایی ها گفت‪ :‬امریکایی ها بعد از تشکیل‬ ‫حکومت شان در قاره امریکا‪ ،‬سرخپوستان این قاره را قتل عام کردند و همه دارایی های ان ها را بردند و‬ ‫حتی افریقایی ها را به عنوان نیروی کار ارزان به قاره امریکا بردند و چه فجایعی را رقم زدند‪.‬‬ ‫محمدی گلپایگانی ادامه داد‪ :‬در منطقه ما نیز عربســتان سعودی در از بین بردن اثار هنری‪ ،‬تاریخی و‬ ‫اسالمی حرف اول را می زند؛ ان ها حتی هیچ اثری از خانه پیغمبر(ص)‪ ،‬قبر پدر رسول اکرم‪ ،‬قلعه های‬ ‫خیبر و‪ ...‬باقی نگذاشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من امروز از دیدن اثار به نمایش درامده در این موزه حیرتزده شــدم‪ .‬رضاشــاه وقتی در‬ ‫حال رفتن از ایران بود‪ ،‬تمام اموالش را در کشــتی گذاشــت تا با خودش ببرد‪ ،‬ولی انگلیسی ها او را از‬ ‫ان کشــتی پیاده کردند و تمام اموال و دارایی های او را به انگلستان بردند‪ .‬امروز این اثار که به نمایش‬ ‫درامده از کاخ ها و منازل خاندان پهلوی به دست امده است‪ .‬امروز به برکت جمهوری اسالمی از این اثار‬ ‫حمایت می شود و قطعاً گردشگران بسیاری از سراسر دنیا را جذب خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۷۰۰‬میلیون تومان به مددجویان زلزله زده سی سختی‬ ‫مدیــرکل کمیته امــداد کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬مبلغ ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومان جهت تامین ملزومات‬ ‫ضروری زندگی مددجویان اسیب دیده از زلزله سی سخت به انها اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد‪ ،‬قباد مبشری‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫خدمات ارائه شده به مددجویان سی سختی از ابتدای وقوع زلزله در این شهرستان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫مبشری گفت‪ :‬در پی وقوع زلزله پنج و شش دهم ریشتری در شهر سی سخت و خسارت وارد شده به‬ ‫مددجویان‪ ،‬خدمات مختلفی از طرف این نهاد در این مدت به انها ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مهمترین نیاز مددجویان در حال حاضر وسایل گرمایشی و سبد های معیشتی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬بســته حمایتی ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی مواد غذایی خشک بین مددجویان زلزله‬ ‫زده توزیع شــده است‪.‬مبشــری با اشــاره به اینکه ‪ ۱۲۰۰‬تخته پتو باهمکاری بانک مسکن استان بین‬ ‫مددجویان توزیع شــده است‪ ،‬گفت‪ ۱۲۰۰:‬کیسه ارد با همکاری دفتر حضرت ایت اهلل العظمی مکارم‬ ‫تهیه و به زودی توزیع می شود و همچنین با همکاری جمعیت هالل احمر استان ‪ ۳۰‬تخته چادر بین‬ ‫مددجویان زلزله زده توزیع شــد‪.‬مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای کمک به زلزله زدگان ســی ســختی خبر داد و گفت‪ :‬این مبلغ از طرف کمیته امداد کشور‬ ‫جهت تهیه ملزومات ضروری زندگی مددجویان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی تهیه و طبخ غذای گرم را از دیگر خدمات ارائه شده به مددجویان زلزله زده عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫همین زمینه تاکنون پنج هزار پرس غذای گرم با همکاری شبکه های نیکوکاری و گروه های جهادی و‬ ‫شبکه های نیکوکاری بین مددجویان سی سختی توزیع شده است‪.‬‬ ‫مبشری از مردم خیر و نیکوکار استان دعوت کرد به منظور تهیه ضروریات زندگی مددجویان زلزله زده‬ ‫و کمک به نیازمندان کمیته امداد را یاری کنند‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫ارائه ‪ ۵۰۰۰‬هزار مشاوره رایگان حقوقی به مردم کرمانشاه در سال ‪۹۹‬‬ ‫رئیس کانون وکالی اســتان کرمانشاه از ارائه پنج هزار مشاوره حقوقی رایگان به مردم در سال جاری‬ ‫خبر داد‪.‬کرمانشــاه ‪ /‬رضایی ‪/‬به نقل از راه مردم و به گزارش مهر‪ ،‬بهروز رســتمی رئیس کانون وکالی‬ ‫دادگســتری استان کرمانشاه در نشست خبری سالروز استقالل کانون وکال که در سالن جلسات کانون‬ ‫وکال کرمانشــاه برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دفاع یک امر تخصصی است و هرکس حق دارد برای خود یک‬ ‫وکیل مستقل انتخاب کند و ورود افراد غیر متخصص به این حرفه جرم محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کانون وکال اســتان کرمانشــاه در سال ‪ ۱۳۸۱‬از کانون وکال مرکزی مستقل شده است و هم‬ ‫اکنون ‪ ۷۰۰‬وکیل دادگســتری در استان کرمانشاه در حال فعالیت هستند‪.‬رئیس کانون وکالی استان‬ ‫کرمانشــاه تصریح کرد‪ :‬کانون وکال دارای دادســرا انتظامی مخصوص می باشد که جهت رسیدگی به‬ ‫تخلفات وکال است‪ ،‬که در سال جاری ‪ ۷۳‬پرونده به این دادسرا ارجاع داده شده است‪.‬‬ ‫رســتمی خاطر نشان کرد‪ :‬از ابتدای ســال جاری پنج هزار مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه شده‬ ‫اســت و همچنین ‪ ۴۵۰‬وکیل تســخیری‪ ۴۳ ،‬وکیــل اتفاقی و ‪ ۱۵۰‬وکیل معاضدتــی برای افراد کم‬ ‫برخوردار از سوی کانون وکال استان کرمانشاه انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ارائه مشــاوره حقوقی رایگان در کانون وکال استان کرمانشاه گفت‪ :‬در روزهای دوشنبه‬ ‫از ســاعت هشــت صبح الی ‪ ۱۲‬ظهر در محل کانون وکالی کرمانشاه مشــاوره حقوقی رایگان به افراد‬ ‫داده می شــود‪.‬رئیس کانون وکالی استان کرمانشــاه بیان کرد‪ :‬در سال جاری ‪ ۵۷‬کاراموز وکالت ختم‬ ‫کاراموزی خود را دریافت کرده اند و ســهمیه جذب وکیل در اســتان توسط یک هیئت سه نفره شامل‬ ‫رئیس کل دادگســتری و رئیس دادگاه عمومی و انقالب و رئیس کانون وکال مشخص می شود‪.‬رستمی‬ ‫افزود‪ :‬با کمک وکالی اســتان کرمانشاه ‪ ۲‬باب مدرسه در سرپل ذهاب و ماهیدشت که براثر زلزله سال‬ ‫‪ ۹۶‬اسیب دیده بودند به ارزش ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫بزرگترینانتخاباتاقتصادیکشور‬ ‫در خطر دستکاری دولتی ها!‬ ‫بــا وجود انکه فقط ‪ ۱۰‬روز دیگــر تا انتخابات‬ ‫رئیــس هیئــت مدیره شــرکت های ســرمایه‬ ‫گــذاری اســتانی باقــی مانده‪ ،‬اما عــده ای از‬ ‫مســئوالن کشور ســعی دارند تا در این مدت‬ ‫ابــی را گل الــود کنند و به نفــع خود از ان‬ ‫ماهی گیرند‪.‬‬ ‫علــی رغم انکــه فقط ‪ ۱۰‬روز تــا بزر گ ترین‬ ‫انتخابــات اقتصادی کشــور باقــی مانده طی‬ ‫این مدت صحبت های ضــد و نقیضی از جانب‬ ‫مسئوالن کشــور مانند نایب رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شــورای اســامی یا اعضای‬ ‫کانون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی‬ ‫در رابطه با نحوه انتخــاب رئیس هیئت مدیره‬ ‫شرکت های استانی به گوش می رسد‪.‬‬ ‫بــه گونه ای که ان هــا اکنون اظهــار می کنند‬ ‫که روســای این شــرکت ها قرار اســت از بین‬ ‫افراد وابســته بــه دولت انتخاب شــود که اگر‬ ‫این صحت داشــته باشد با ابالغیه هشت بندی‬ ‫مقــام معظم رهبــری مغایــرت دارد و خالف‬ ‫قانون است‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه این موضــوع مطرح شــد؛ با‬ ‫مســئوالن مربوط اعــم از عضو ناظــر مجلس‬ ‫در شورای عالی بورس‪ ،‬مشــاور اجرایی سهام‬ ‫عدالت و سرپرســت کانون شرکت های سرمایه‬ ‫گــذاری اســتانی به گفــت وگو نشســتیم تا‬ ‫جزئیات بیشــتر این خبر را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫محمد خزایی سرپرســت کانون شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی‪ ،‬در رابطــه با اظهار‬ ‫نظــر بعضی از اعضای ایــن کانون درباره نحوه‬ ‫انتصــاب رئیــس هیئــت مدیره شــرکت های‬ ‫اســتانی در انتخابــات ‪ ۲۰‬اســفند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ایین نامه ای که توســط شورای عالی بورس در‬ ‫مرداد ماه ‪ ۹۹‬تصویب شد به صراحت امده که‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری در اقدام نخست‬ ‫باید افزایش ســرمایه بدهند و در مرحله بعدی‬ ‫اساســنامه خود را تا حــدودی تغییر دهند و‬ ‫مدیران را طی یک مجمــع انتخاب کنند و در‬ ‫اخر در بورس پذیرش شوند‪ ،‬اما متاسفانه علی‬ ‫رغم اجرایی شــدن مرحله نخست‪ ،‬سایرموارد‬ ‫بــرای بعضی از اســتان ها تا کنــون رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اکنــون نامه ای از جانب رئیس‬ ‫ســازمان بورس به ما ارسال شده مبنی بر انکه‬ ‫جدی‪:‬‬ ‫احتکار به کمبود روغن در بازار دامن زد‪ /‬سازمان تعزیرات ورود کند‬ ‫نائب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید برخی افراد کاالهای اساسی موردنیاز مردم را‬ ‫در انبارهــا احتکار می کنند تا با توجه به نزدیکی به عید نــوروز و ماه رمضان گرانتر از ارزش واقعی به‬ ‫فروش رسانند‪.‬‬ ‫علی جدی با انتقاد از کمبود روغن و مرغ در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬براســاس اطالعات به دســت امده‪ ،‬موجودی‬ ‫روغن کشور از مصرف بیشتر است اما خرید بیش از اندازه برخی افراد و احتکار متخلفان با هدف فروش‬ ‫بیش از قیمت واقعی‪ ،‬موجب نابسامانی و گرانی روغن شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای اسالمی افزود‪ :‬ســازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ســازمان تعزیزات حکومتی باید با افزایش نظارت از سوءاستفاده سوداگران و‬ ‫دالالن جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی افراد کاالهای اساسی موردنیاز مردم را در انبارها احتکار می کنند‬ ‫تــا با توجه به نزدیکی به عید نوروز و ماه رمضان گرانتر از ارزش واقعی به فروش رســانند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫هرچند ســازمان تعزیرات و وزارت صمت اقداماتی در جهت ســاماندهی بــازار و جلوگیری از افزایش‬ ‫قیمت ها انجام می دهند اما این اقدامات کافی نیست‪.‬‬ ‫شــورای عالی بورس در حال حاضــر تصویب‬ ‫کرده کــه مجامع شــرکت های اســتانی باید‬ ‫توســط دولت برگزار شــود این مســئله بدین‬ ‫معناســت که رئیس امور اقتصادی و دارایی هر‬ ‫اســتان در منصب رئیس مجمــع‪ ،‬اتاق تعاون‬ ‫و بازرگانی نیــر تحت عنوان ناظــر در مجمع‬ ‫حضور یابند که این مســئله با اساسنامه قانون‬ ‫تجارت مغایرت دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت کانون شرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانی اظهار کرد‪ :‬برخالف پیگیر ی هایی که‬ ‫ما از مســئوالن مربوط انجــام دادیم تا کنون‬ ‫هیچ پاســخی در این رابطه دریافت نکرده ایم‬ ‫و مطمئنیــم که ایــن انتخابات ‪ ۲۰‬اســفند با‬ ‫مشکل مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫خزایــی گفت‪ :‬در ابالغیه ‪ ۳‬بندی اردیبهشــت‬ ‫مــاه ‪ ۹۹‬مقــام معظــم رهبری اورده شــده‬ ‫کــه مقررات مربوط بــه انتقال ســهام عدالت‬ ‫ســهامداران توسط شورای عالی بورس صورت‬ ‫گیرد نه انکه مســئوالن شــورای عالی بورس‬ ‫بیایند بر خــاف قانون تجــارت اموری را در‬ ‫رابطه با شــرکت های اســتانی انجام دهد که‬ ‫مربوط به انها نمی شــود‪ ،‬شورای عالی بورس‬ ‫طی جلســاتی کــه در رابطه با ســهام عدالت‬ ‫برگزار کرد هیچ نظرســنجی از ما نکرد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬چگونه ســازمان بورس که گاهی‬ ‫تائیــد صالحیت یک مدیر را ‪ ۶‬مــاه به تعویق‬ ‫می اندازنــد حــال طــی ‪ ۱۰‬روز می خواهــد‬ ‫صالحیت داشــتن یا نداشــتن حدود یک هزار‬ ‫نفر را تائید کند‪.‬‬ ‫سرپرســت کانون شرکت های ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانی گفت‪ :‬در فرمان هشــت بندی سهام‬ ‫عدالت که در ســال ‪ ۱۳۸۵‬نوشــته شده امده‬ ‫که مدیران شــرکت های اســتانی نباید دولتی‬ ‫باشــند‪ ،‬امــا اکنــون شــاهدیم کــه برخی از‬ ‫اشــخاص به نوعی وابسته به دولت‪ ،‬قرار است‬ ‫که در انتخابات ‪ ۲۰‬اســفند شرکت کنند‪.‬‬ ‫محســن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‬ ‫عالی بــورس در رابطه با صحبت های خاندوزی‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی که اظهار کرده بود بزرگ ترین‬ ‫انتخابات اقتصادی که قرار است در ‪ ۲۰‬اسفند‬ ‫ماه صورت گیرد شــفاف نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫امروز در کمیســیون اقتصادی بررسی می شود‪،‬‬ ‫فردا نیز برای شــفاف ســازی بیشتر قرار است‬ ‫که یک جلســه فــوق العاده برگزار شــود‪ ،‬به‬ ‫ســبب انکه اتفاقاتــی که اکنــون در رابطه با‬ ‫ایــن انتخابات در حال رخ دادن اســت مانند‬ ‫حضور افراد وابســته بــه دولت با کــه قانون‬ ‫تجــارت مغایــرت دارد‪.‬او تاکید کــرد‪ :‬اعضای‬ ‫شرکت های ســرمایه گذاری استانی را افرادی‬ ‫تشــکیل می دهند کــه روش غیر مســتقیم را‬ ‫انتخاب کــرده اند پس اگر قرار اســت رئیس‬ ‫هیئت مدیره هر اســتان مشــخص شود باید از‬ ‫میان ان ها باشــد تا حقوقی پایمال نشود‪.‬‬ ‫محمدرضــا پوررضایی مشــاور اجرایی ســهام‬ ‫عدالــت‪ ،‬در رابطه با صحبت هایــی که درباره‬ ‫نحــوه انتصاب رئیس هیئت مدیر شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرایند‬ ‫برگزاری انتخابات از اواســط مرداد ماه مطرح‬ ‫شــده و کار های مربــوط به ایــن انتخابات از‬ ‫همان ابتدا در دست انجام بوده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬شــرکت ســپرده گذاری مرکزی در‬ ‫حدود چند وقت قبل فراخوانی را زد مبنی بر‬ ‫انکه اگر کسی واجد شرایط مورد نظر سازمان‬ ‫بورس اســت می تواند بیاید و فرم کاندیداتوری‬ ‫مربــوط را پر کنند الزم به ذکر اســت که در‬ ‫ایــن انتخابات تمام اعضای فعلی شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری اســتانی می تواننــد به عنوان‬ ‫کاندید شرکت کنند‪.‬‬ ‫مشــاور اجرایــی ســهام عدالت تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫افــرادی کــه می خواهنــد به عنــوان اعضای‬ ‫هیئت مدیره اســتان انتخاب شوند پس از طی‬ ‫مرحله تائیــد صالحیت حرفه ای و عمومی باید‬ ‫از طریــق انتخابات برگزیده شــوند‪ ،‬پس این‬ ‫امــر که می گویند قرار اســت بــدون برگزاری‬ ‫انتخابات کســی بر کرســی مدیریت بنشــیند‬ ‫کامال نادرســت است‪.‬پوررضایی گفت‪ :‬انتخابات‬ ‫هیئت مدیره مانند انتخابات مجلس یا شــورای‬ ‫شــهر نیســت که افراد پس از تائید صالحیت‬ ‫توســط ســازمان بیایند و در خیابان ها تبلیغ‬ ‫کنند‪ ،‬بلکه قرار براین اســت اسامی افرادی که‬ ‫پذیرش شــده اند از ‪ ۴۸‬ساعت قبل در سامانه‬ ‫«دیما» درج می شود‪.‬‬ ‫او تصریح کــرد‪ :‬مدیران بازنشســته دولتی یا‬ ‫اشخاصی که به نحوی وابسته به دولت هستند‬ ‫به شــرطی می توانند در انتخابات شرکت کنند‬ ‫که ســازمان بــورس ان ها را تائیــد کند و در‬ ‫مرحله بعدی جزو ســهامداران غیر مســتقیم‬ ‫باشند‪.‬مشاور اجرایی ســهام عدالت بیان کرد‪:‬‬ ‫از انجایی که قرار اســت پــس از برگزاری این‬ ‫انتخابات شرکت های استانی از قبل فعالیتشان‬ ‫افزایــش به همین خاطر ســازمان بورس برای‬ ‫حفــظ و صیانــت از حقوق ســهامداران تمام‬ ‫دقت خود را برای تائیــد صالحیت بکار گرفته‬ ‫ســهامداران از این بابت خیالشان اسوده باشد‪.‬‬ ‫او در رابطــه با انتخابات رئیــس هیئت مدیره‬ ‫اســتان تهران و البرز‪ ،‬گفــت‪ :‬از طرف کانون‬ ‫شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی پیشنهاد‬ ‫داده شــده اســت تا ان ها هم بتوانند مجامع‬ ‫انتخاباتــی خودشــان را برگزار کننــد نکته ای‬ ‫که باید به ان اشــاره کرد هنوز البرز از تهران‬ ‫جدا نشده است که ما ســعی می کنیم‪ ،‬هرچه‬ ‫ســریع تر تکلیف این استان هم مشخص کنیم‪.‬‬ ‫در پایــان با توجــه به صحبت های مســئوالن‬ ‫مربوط باید گفت با توجه به این که حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیون نفر از ســهامداران سهام عدالت روش‬ ‫غیر مستقیم را برگزیده اند پس انتظار می رود‬ ‫که ســازمان بورس و شرکت ســپرده گذاری‬ ‫مرکــزی طــی ‪ ۱۰‬روزی کــه تــا بزر گ ترین‬ ‫انتخابات اقتصادی کشــورفرصت باقی اســت‬ ‫اشــخاص صالحیت دار و واجد شرایط را برای‬ ‫انتخابــات برگزینند تا پس از انتخابات شــاهد‬ ‫سر درگمی سهامداران نباشیم‪.‬‬ ‫تحریم ها چه بر سر صادرات ایران به اروپا اورد؟‬ ‫با وجود انکه کشــورهای اروپایی در ســه سال‬ ‫گذشــته از تالش برای اجرای برجام می گفتند‬ ‫امــا امارهــای رســمی می گوید کــه تجارت‬ ‫مشــترک دو طرف در این ســال ها به شــدت‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود‬ ‫به بررسی روند تجارت مشترک ایران و اروپا در‬ ‫طول ‪ ۱۰‬سال گذشته پرداخته و براوردها نشان‬ ‫می دهد که در ســال های اخیــر میزان تجارت‬ ‫مشــترک میان دو طرف به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهای رســمی‪ ،‬در ســال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫میزات تجــارت مشــترک ایــران و اروپا‪۲۷ ،‬‬ ‫میلیارد یــورو بوده که از ایــن عدد حدود ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد یورو مربــوط به صادرات ایران و حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــارد یورو نیز به واردات از کشــورهای‬ ‫اروپایی اختصاص داشــته اســت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تراز تجاری ایران با اروپــا مثبت هفت میلیارد‬ ‫یورو بوده است‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۱۲‬اما این امار کاهشی شده و در‬ ‫سال های اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده‬ ‫است‪ .‬میزان کل تجارت میان دو طرف در سال‬ ‫مردم روغن احتکار نکنند‪۴/‬میلیون تن کاالی اساسی راهی بازار می شود‬ ‫رئیس سازمان حمایت از مردم خواست از احتکار خانگی روغن خودداری کنند‪.‬‬ ‫عباس تابش‪ ،‬رئیس ســازمان حمایت اظهار داشــت‪ :‬طبق معمول با رســیدن به روزهای پایانی سال‬ ‫تب خرید در بازار زیاد شــده اســت‪ .‬با توجه به تب کرونا‪ ،‬برنامه ریزی شــده است تا از تجمعات بزرگ‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حداقل ‪ 4‬میلیون تن کاال ظرف چند روز اینده از گمرک ترخیص می شــود تا نیاز مردم‬ ‫کشــور تامین شــود‪ ،‬در طول سال هم شــاهد بودیم که علی رغم شــیوع ویروس کرونا و خالی شدن‬ ‫قفسه های فروشگاهی در سراسر دنیا هیچ کمبودی در کشور ما ایجاد نشد‪ ،‬برای ماه مبارک رمضان هم‬ ‫تدارک الزم دیده شده است و مشکلی ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت گفت‪ :‬فروش روغن با کاالهای جانبی و یا با کارت ملی تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫با توجه به برنامه ریزی های اعالم شــده نباید کمبودی در بازار داشته باشیم‪ .‬از مردم هم تقاضا داریم از‬ ‫احتکار های خانگی اجتناب کنند‪ ،‬اگر هر کس ‪ 2‬برابر نیاز خود کاال خریداری کند با تقاضای دوبرابری‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬به حدود ‪ ۱۳‬میلیارد یورو رسیده و پس‬ ‫از ان در کاهشــی جدی در سال ‪ ۲۰۱۳‬به عدد‬ ‫شش میلیارد یورو رسیده است‪.‬‬ ‫در ســال های بعد این عدد بار دیگر رشد کرده‬ ‫و پیش بازگشــت تحریم های امریکا‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬بار دیگر از مرز ‪ ۲۰‬میلیارد یورو گذشته‬ ‫اســت‪ .‬با این وجود در دو سال گذشته این عدد‬ ‫به شدت کاهش یافته و در سال ‪ ۲۰۲۰‬که البته‬ ‫شیوع کرونا را نیز بر داشته به عدد بسیار پایین‬ ‫‪ ۴.۴‬میلیارد یورو رسیده است‪.‬‬ ‫پس از ســال ‪ ،۲۰۱۱‬تراز تجاری ایران با اروپا‬ ‫هرگز مثبت نشــده و تنها در ســال ‪ ،۲۰۱۷‬به‬ ‫عدد صفر نزدیک شده است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬نیز‬ ‫تراز تجاری منفی سه میلیارد یورو بوده است‪.‬‬ ‫در حوزه صــادرات‪ ،‬باالترین عدد پس از ‪۲۰۱۱‬‬ ‫به ســال ‪ ۲۰۱۷‬باز می گردد کــه در ان ایران‬ ‫حدودا ‪ ۱۰‬میلیارد یورو به اروپا صادارت داشته‬ ‫است‪ .‬این عدد در سال گذشته میالدی حتی به‬ ‫یک میلیارد یورو نیز نرسیده است‪.‬‬ ‫در حوزه واردات نیز با حدود ‪ ۱۰.۵‬میلیارد یورو‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬رکورددار بوده و در سال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫میــزان کل واردات از اروپــا به کمتــر از چهار‬ ‫میلیارد یورو رسیده است‪.‬‬ ‫در طول یک دهه گذشته میان مقاصد صادراتی‬ ‫ایران در اروپا نیز تغییرات جدی به وجود امده‬ ‫اســت‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۱‬ایتالیا‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫فرانســه و هلند اصلی تریــن واردکنندگان کاال‬ ‫از ایــران بوده اند اما در ســال ‪ ۲۰۲۰‬به ترتیب‬ ‫المــان‪ ،‬هلنــد‪ ،‬ایتالیــا و اســپانیا اصلی ترین‬ ‫واردکنندگان کاال از ایران بوده اند‪.‬‬ ‫در حوزه واردات اما تغییرات کمتر بوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۱‬ایران بیشــترین واردات خود‬ ‫را به ترتیب از المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانســه و ســوئد‬ ‫داشته و پس از ‪ ۱۰‬سال همچنان المان و ایتالیا‬ ‫بیشــترین صادرات را به ایران داشته اند و تنها‬ ‫هلند‪ ،‬جایگاه سوم را از فرانسه گرفته است‪.‬‬ ‫یمجلس‪:‬حاشیهکالن شهرهاوضعیتخوبیندارد‬ ‫رئیسفراکسیونمدیریتشهر ‬ ‫سودجوییفرصت طلباناز مردمحاشیه نشین‬ ‫ی مجلس شورای‬ ‫ رئیس فراکسیون مدیریت شهر ‬ ‫اســامی با بیان اینکه جامعــه چهل پاره فرهنگی‬ ‫در حاشــیه شهرها با هم در نزاع برای زنده ماندن‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه ای بدون هنجار در حاشیه‬ ‫کالن شــهرها متولد شــده است ‪.‬محسن پیرهادی‬ ‫رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای‬ ‫اســامی با بیان اینکه کوچ مردم مناطق محروم ‪،‬‬ ‫روستاها و شهرهای کوچک به کالن شهرها به امید‬ ‫دســت یافتن به زندگی بهتر ســبب شکل گیری‬ ‫جامع ه چهل پــاره ای از نظر فرهنگی اجتماعی در‬ ‫کالن شــهرها شده که به ناچار و شــاید در ظاهر‬ ‫به صورت مسالمت امیز با یکدیگر زندگی می کنند‪،‬‬ ‫اظهار داشت ‪ :‬در باطن به نوعی نزاع همه جانبه برای‬ ‫زنده ماندن تــن می دهند‪.‬وی با ابراز اینکه جامعه‬ ‫ بدون خط قرمز فرهنگی ‪ ،‬اجتماعی و حتی مذهبی‬ ‫ارمغان ناخوشایند پدیده حاشیه نشینی کالن شهرها‬ ‫است که ب ه خاطر عدم بستر سازی مناسب میزبان‬ ‫مهاجران مهجوری شــده اند‪ ،‬افزود‪ :‬انها از دیار و‬ ‫شــهر خود ب ه امید زندگی بهتر به شهر دیگر کوچ‬ ‫کرده اند اما حتی کســب درامد کــه اصلی ترین‬ ‫خواسته انها بوده به خاطر اشباع فرصت های شغلی‬ ‫نیز برای شان ب ه سهولتی که انتظار داشته اند میسر‬ ‫نشــده است‪ .‬عضو هیئت رئیســه مجلس با تاکید‬ ‫بر اینکه حاشیه نشــینی نوعی بی توجهی فرهنگی‬ ‫و بی قیــدی به ارزش های اجتماعــی و مذهبی و‬ ‫محلی را هم بر زندگی مهاجران غالب کرده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم شهروندان ان شهر را ناخواسته از‬ ‫ارزش ها و فرهنگ شان دور کرده و در نهایت سبب‬ ‫شــکل گیری طبقه اجتماعی با حداقل بهره مندی‬ ‫شــاخص های برخورداری توســعه ای از نظر رفاه‬ ‫اقتصادی ‪ ،‬اجتماعی و ســامتی شده است‪.‬وی در‬ ‫پاســخ به ســوالی درباره اینکه «حاشیه نشینی و‬ ‫شکل گیری شهرک هایی در اطراف کالن شهرها و‬ ‫به صورت مشــخص تهران یکی از موضوعاتی است‬ ‫که ســاماندهی ان مورد توجه مســئوالن شهری‬ ‫قرار دارد‪ ،‬ارزیابی شــما از مقوله حاشیه نشــینی‬ ‫چیســت؟»‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از پاشــن ه اشیل های‬ ‫شهر نشــینی در کشــور ما عدم برنامه ریزی برای‬ ‫ســاماندهی مراکز مهاجر نشــین شــهری است‪.‬‬ ‫پیرهادی با تذکر اینکه «کالن شــهرهای ما بدون‬ ‫اینکه میزبان مناسبی برای مهاجران دیگر شهرها‬ ‫و روســتاها باشند‪ ،‬جمعیت پرشــماری را در دل‬ ‫و حاشــیه خود جای داده اند»‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ بیــش از ان که بــه عواملی برای ارتقای ســطح‬ ‫شهرنشینی بدل شــده باشند یا تحفه ای را جهت‬ ‫زندگی راحت تر به مهاجــران عرضه کنند ‪ ،‬هم به‬ ‫امنیت اجتماعی و هم به فرهنگ مردم محلی ان‬ ‫شهر ضربه زده اند و توامان مهاجران را از فرهنگ‬ ‫و ارزش های محلی خود دور کرده اند‪.‬وی در همین‬ ‫زمینه تاکید کــرد‪ :‬به گونه ای که نوعی بی توجهی‬ ‫فرهنگی و بی قیــدی به ارزش هــای اجتماعی و‬ ‫مذهبی و محلی را هــم بر زندگی مهاجران غالب‬ ‫کرده و هم شــهروندان ان شــهر را ناخواسته از‬ ‫ارزش ها و فرهنگ شان دور کرده و در نهایت سبب‬ ‫شــکل گیری طبقه اجتماعی با حداقل بهره مندی‬ ‫شــاخص های برخورداری توســعه ای از نظر رفاه‬ ‫ت‪ .‬رئیس‬ ‫اقتصادی ‪ ،‬اجتماعی و ســامتی شده اس ‬ ‫ی مجلس با تصریح به‬ ‫فراکسیون مدیریت شــهر ‬ ‫اینکه همزیســتی تحمیلی در نقــاط مهاجر پذی ر‬ ‫شــهرها منجر به بروز اسیب های اجتماعی شده و‬ ‫به شــدت نیازمند تدبیر و ساماندهی جدی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این رونــد که محصول غیر مســتقیم عدم‬ ‫توسعه متوازن در کشــور است‪ ،‬سبب شده است‬ ‫حاشــیه شهرها و به صورت ویژه شهر تهران شاهد‬ ‫شکل گیری شهرک ها و حتی شهرهای دیگر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محصول این ســر ریزی جمعیت‬ ‫ناهمگون ب ه جــز ساخت وســاز های غیر اصولی و‬ ‫کاسب مابانه شــهرک های اپارتمانی برای جمعی‬ ‫فرصت طلب و شــاید درمان بیکاری شــماری از‬ ‫مهاجــران از نــگاه فرهنگی ‪ ،‬طبقــه اجتماعی و‬ ‫اقتصادی اســیب های جبران ناپذیری به فرهنگ‬ ‫جامعه زده اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬دست یافتن به‬ ‫رفاه اقتصادی‪ ،‬داشــتن کســب درامد‪ ،‬زندگی به‬ ‫روز و اموزش و امید به دســتیابی به موقعیت های‬ ‫اجتماعی بهتر از جمله عواملی اســت که ســبب‬ ‫کوچ مردم مناطق محروم ‪ ،‬روســتاها و شــهرهای‬ ‫کوچک به کالن شهرها شــده است که عمده این‬ ‫مهاجران ابتدا تهران را به عنوان مقصد مورد هدف‬ ‫خود قــرا ر می دهند‪.‬پیرهادی با طرح این ســوال‬ ‫که حاشیه نشــینی چه اسیبی را متوجه شهرها و‬ ‫شهروندان ان می کند‪ ،‬پاســخ داد ‪ :‬حاشیه نشینی‬ ‫و مهاجر پذیری کالن شــهرها منجر به شکل گیری‬ ‫شــهرک ها و شهرهایی شده است که ساکنان ان‬ ‫شهروندان نه قرابت فکری ‪ ،‬فرهنگی با هم دارند و‬ ‫نه هدفشان از مهاجرت به شهر بزرگ و پناه بردن‬ ‫به حاشیه نشــینی واحد اســت‪ .‬رئیس فراکسیون‬ ‫ی مجلس با بیان اینکه جامع ه بدون‬ ‫مدیریت شهر ‬ ‫خط قرمــز فرهنگی ‪ ،‬اجتماعــی و حتی مذهبی‬ ‫ارمغان ناخوشایند پدیده حاشیه نشینی کالنشهرها‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬حاشــیه شــهرها بدون بستر سازی‬ ‫مناســب میزبان مهاجران مهجوری شده اند که از‬ ‫دیار و شهر خود به امید زندگی بهتر به شهر دیگر‬ ‫کوچ کرده اند اما حتی کسب درامد که اصلی ترین‬ ‫خواسته انها بوده به خاطر اشباع فرصت های شغلی‬ ‫نیز برای شان به سهولتی که انتظار داشته اند میسر‬ ‫نشده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫بانکملیپیشتازخدماتدهیتمامالکترونیکدرعصردیجیتال‬ ‫پیشــتازی بانک ملــی در ثبت امضای‬ ‫دیجیتال‪ ،‬ســرویس دهــی این بانک را‬ ‫در شــبکه بانکی متمایز کرده است تا‬ ‫جایی که کاربران و مشتریان با استفاده‬ ‫از چنین ســرویس رســانی مدرنی از‬ ‫اخریــن خدمــات تمــام الکترونیک‬ ‫بانکــی به راحتی بهره مند می شــوند‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ...‬توسعه بانکداری الکترونیک‬ ‫در کشــور طی حدود ‪ 2‬دهه اخیر تحول‬ ‫عظیمی را در سیستم بانکی ایجاد کرده‬ ‫اســت‪ .‬طوری که مردم این روزها دیگر‬ ‫چون گذشته برای انجام اموربانکی کمتر‬ ‫به شعب بانک ها رجوع می کنند زیرا با‬ ‫توجه به وجود زیرساخت های الکترونیکی‬ ‫پرداخت اقســاط وام و تسهیالت‪ ،‬واریز‬ ‫قبوض‪ ،‬انتقال وجوه‪ ،‬افتتاح حساب بانکی‬ ‫ودهها خدمات دیگر توسط کاربران بانکی‬ ‫در کمترین زمان ممکن با موبایل بصورت‬ ‫انی انجام می شود‪ .‬اکنون درپی پیشرفت‬ ‫روز افزون خدمات الکترونیکی‪ ،‬بانک ها‬ ‫نیز در رقابتی ســالم درصــدد اخرین‬ ‫خدمات رســانی اسان به مشتریان خود‬ ‫در بســتر الکترونیک هستند خدماتی‬ ‫که انقدر اسان‪ ،‬سریع و دقیق ارایه می‬ ‫شــود که فاصله فیزیکی عمیقی را بین‬ ‫مشتریان با متصدیان بانکی ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬درچنین شــرایطی است که بانک‬ ‫های کشــورهمگام با پیشرفت های دنیا‬ ‫در خدمات رســانی مدرن به مشتریان با‬ ‫کنار زدن بانکداری ســنتی و طی کردن‬ ‫پله های ترقی بانکــداری الکترونیکی‬ ‫اکنون پا را فراتر گذاشته و با حرکت در‬ ‫مســیر بانکداری تمام دیجیتال درحال‬ ‫حرکت اند‪ .‬حرکتی که هر چند در خیلی‬ ‫از بانک ها طی چند ســال اخیر شروع‬ ‫شده است اما برخی بانک ها چون بانک‬ ‫ملی که سابقه و بنیه قوی مالی و دارایی‬ ‫نسبت به ســایر بانک ها دارد توانسته‬ ‫اســت در این مسیر پیش قراول خدمات‬ ‫رســانی های متنوع و پیشرفته شوند‪.‬‬ ‫خدماتی متمایز چــون راه اندازی پروژه‬ ‫امضا الکترونیکی و تمرکز بر توسعه شعب‬ ‫دیجیتال که تحول خاصی را در خدمات‬ ‫رسانی مدرن به مشتریان و کاربران ارایه‬ ‫کرده اکنون برگ برنده ای است تا کابران‬ ‫از این طریق تمام خدمات نوین بانکی را‬ ‫با کمترین زحمت و در کســری از دقیقه‬ ‫کسب کنند‪ .‬به عقیده کارشناسان بانکی‪،‬‬ ‫این اقدام که از اواخر بهار ســالجاری به‬ ‫طور رســمی در بانک ملی کلید خورده‬ ‫اســت منشــاء تحولی عظیم و خدمات‬ ‫رسانی پیشــرفته در اموربانکی کشور‬ ‫شــده و افق روشنی را پیش روی کابران‬ ‫بانکی قرار می دهد‪ .‬شاید برای برخی این‬ ‫سئوال پیش بیایید که امضای دیجیتال‬ ‫چیســت و کاربرد و مزایای ان چگونه‬ ‫اســت‪ .‬در تعریف امضای دیجیتال امده‬ ‫است؛ این نوع امضا‪ ،‬یک مجموعه کد‪ ،‬یا‬ ‫به بیــان واضح تر یک کلید اختصاصی و‬ ‫یک کلید عمومی است که به نام یک فرد‬ ‫مشخص ثبت شــده است‪ .‬کلید عمومی ‬ ‫شامل نام کاربری(‪ )USER NAME‬و‬ ‫کلمه عبور(‪ )PASSWORD‬است که‬ ‫برای ورود به سیستم استفاده می شود و‬ ‫کلید خصوصی کلیدی است که در سخت‬ ‫افزار امضای دیجیتال موجود است و فقط‬ ‫صاحب امضا به این دو کلید دسترســی‬ ‫دارد‪ .‬از طرفی امضــای دیجیتال امنیت‬ ‫تصدیق هویت‪ ،‬محرمانه بودن‪ ،‬امانتداری‬ ‫و غیرقابل انکار بودن را تامین می کند و از‬ ‫اطالعات محرمانه در مقابل هرگونه تغییر‬ ‫غیرمجاز محافظت می نماید؛ بنابراین این‬ ‫امضای دیجیتال از دســتکاری و خدشه‬ ‫دار کردن اطالعــات جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫امضای دیجیتال برای هر شخصی منحصر‬ ‫به فرد اســت‪ .‬به گفته مسئوالن بانک‬ ‫ملی زیر ســاخت های امضــا دیجیتال‬ ‫هم اکنون در ایــن بانک فراهم و فقط تا‬ ‫ابانماه ســالجاری ‪ 220‬هزار نفر مشتری‬ ‫چنین بانکی از این سرویس رسانی مدرن‬ ‫بهره مند شده و مشــتریان همچنان با‬ ‫توجه به مزایــای که امضا دیجیتال دارد‬ ‫درحال ثبت چنین سرویســی هستند‪.‬‬ ‫چرا که با استفاده از این ابزار منحصر به‬ ‫فرد بانک ملی می توان روند بسیاری از‬ ‫امــور اداری را کوتاه و از حضور افراد در‬ ‫مراکز متعدد ممانعت شــود‪ .‬به هر حال‬ ‫امضــای دیجیتال مدتهاســت در بانک‬ ‫ملی شــکل کاربردی پیدا کرده و امکان‬ ‫استفاده از ان در «نشــان بانک» برای‬ ‫دریافت خدمات متعدد از جمله خدمات‬ ‫بانکی را مهیا نموده اســت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫با انجــام برنامه ریزی که بانک ملی برای‬ ‫افزایــش تعداد مشــتریان خود در نظر‬ ‫دارد‪ ،‬قرار است امضای دیجیتال را برای‬ ‫مشتریان خود به صورت گسترده توسعه‬ ‫دهد‪ .‬طبق گزارش هــای موجود‪ ،‬احراز‬ ‫هویــت دیجیتالی بانک ملــی از طریق‬ ‫فناوری خاص تشخیص چهره به صورت‬ ‫دو فاکتوره اســت یعنی عالوه براینکه‬ ‫احراز هویت مشــتمل بر تشخیص زنده‬ ‫افراد یــا ‪ live detection‬خواهد بود‬ ‫بلکــه نیازمند ورود رمــز اختصاصی ‪۶‬‬ ‫رقمی است‪ .‬همچنین بانک ملی توانسته‬ ‫است از طریق شــرکت پرداخت سداد‬ ‫«نشــان بانک» که به عنوان سرویسی‬ ‫جدید در اپلیکیشــن ایوا تعریف شده‬ ‫اســت خدماتی را به کاربران ارائه می دهد‬ ‫که کاربر از این طریق احساس می کند وارد‬ ‫شعبه واقعی بانک شده اســت‪ .‬به هر حال‬ ‫«افتتاح حســاب» در ســرویس نشان‬ ‫بانک‪ ،‬به عنــوان خدمتی متمایز در کل‬ ‫شبکه بانکی کشــور محسوب می شود‪.‬‬ ‫در این ســرویس نشان بانک اپلیکیشن‬ ‫ایوا پس از احراز هویــت و اخذ امضای‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬امــکان افتتاح حســاب و‬ ‫درخواســت انواع کارت بانکی به صورت‬ ‫کارت الکترونیکی و یــا فیزیکی پیش‬ ‫بینی شــده اســت‪ .‬البته امکان صدور‬ ‫کارت اعتبــاری الکترونیکی از مردادماه‬ ‫سال جاری در سرویس نشان اعتباری فعال‬ ‫شده است‪ .‬از طرفی کاربران اپلیکیشن‬ ‫ایوا می توانند پرداخت هــای خود را از‬ ‫طریق کیــف پول یا ‪ QR‬کد انجام دهند‬ ‫که این امکان در برخی فروشــگاه های‬ ‫‪3‬‬ ‫زنجیره ای در سطح وســیعی در پایانه‬ ‫فروش این شرکت‪ ،‬فراهم شده است‪ .‬به‬ ‫هر حال امضای دیجیتال‪ ،‬تکنیکی مبتنی‬ ‫بر رمزنگاری است که محیطی امن برای‬ ‫مبادالت تجاری اینترنتی فراهم می کند‪.‬‬ ‫اگر به سابقه راه اندازی امضای دیجیتال‬ ‫نگریســته شــود خواهیم دید که برای‬ ‫اولین بار در کشور اســتفاده از امضای‬ ‫دیجیتال با دســتور وزیر بازرگانی دولت‬ ‫نهم در ثبت سفارش واردات کاال الزامی‬ ‫شد و در سال گذشته‪ ،‬به مدت یک سال‬ ‫به صورت پایلوت به اجرا در امد‪ .‬اکنون‬ ‫نیز با توجه به تبصره ذیل ماده(‪«)1‬قانون‬ ‫اصالح قانون صدور چک» مصوب مورخ‬ ‫ســیزدهم ابانماه یکهزار و سیصد و نود‬ ‫و هفت مجلس شــورای اسالمی مبنی‬ ‫بر الزام بانــک مرکزی به تمهید و تامین‬ ‫مقدمات گردش چکهــای الکترونیکی‬ ‫در کشــور‪ ،‬در نظر است زیر ساخت الزم‬ ‫جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی‪،‬‬ ‫مبتنی بر امضاء الکترونیکی فراهم و در‬ ‫اختیار بانکها و مشــتریان شبکه بانکی‬ ‫قرار گیرد‪.‬حــال از انجایی که بانک ملی‬ ‫یکی از پیشروترین بانک های در عرصه‬ ‫ارایه خدمات دیجیتال اســت و توانسته‬ ‫است زیرساخت های امضای الکترونیک‬ ‫را برای مشتریان خود فراهم کند بنابراین‬ ‫با ظهور بانکداری دیجیتال و امکان دریافت‬ ‫خدمات بانکی به صــورت غیرحضوری‬ ‫بدون محدودیت در زمان و مکان بازنگری‬ ‫در نقش شعب بانکی و تغییر ان از محل‬ ‫ارائه خدمت به محل ارتباط با مشــتریان‬ ‫را به امــری ناگزیر تبدیل کرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫ن االت کشاورزی محدودیت ندارد‬ ‫پرداخت تسهیالت برای خرید ماشی ‬ ‫مدیرعامل بانک کشــاورزی گفت‪:‬وظیفه ذاتی این‬ ‫بانک تامین اعتبار برای کمک به کشــاورزان‪،‬گذر‬ ‫از مســیر و وضع موجود و اجرای طرح های تحول‬ ‫افرین وجدید در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل‬ ‫بانک کشــاورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی در نشست با‬ ‫رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اعالم مطلب فوق اظهار داشت‪ :‬تاکنون و‬ ‫از اغاز اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی پنج هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی و بانک کشــاورزی با نرخ سود شش درصد در‬ ‫اختیار متقاضیان قرار دادیم تا در راســتای اهداف‬ ‫طرح استفاده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی ســال های اخیر به طرح های خرید‬ ‫تضمینی محصوالت کشــاورزی‪ ،‬صادرات زعفران و‬ ‫کشــمش و‪ ...‬کمک کردیم و ایــن حمایت ها ادامه‬ ‫می یابــد‪ .‬مدیرعامل بانک کشــاورزی با بیان اینکه‬ ‫بنا داریم تمام تقاضاهایی که برای کاربرد ماشــین‬ ‫شامل تراکتور‪ ،‬کمباین و حتی پهبادهای کشاورزی‬ ‫و ‪ ...‬به کار می رود را بدون محدودیت تامین کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای توســعه گلخانه و گیاهان دارویی بانک‬ ‫کشــاورزی هیچ محدودیتی برای اعطــای وام به‬ ‫متقاضیان ندارد‪.‬‬ ‫خدارحمــی در ادامه با بیان این که امســال طرح‬ ‫کشــاورز کارت را اجرا کردیم تا کشــاورزان برای‬ ‫خرید کودهای فســفاته و پتاسه مشــکل نداشته‬ ‫باشــند‪ ،‬گفت‪ :‬یک هزار میلیارد تومان از تسهیالت‬ ‫ارزان قیمــت را برای این طرح اختصاص دادیم و با‬ ‫منابع دیگر ادغــام کردیم و دو هزار میلیارد تومان‬ ‫برای کشاورز کارت اختصاص دادیم که تاکنون یک‬ ‫ســوم ان در قالب بیش از ‪۴۰‬هزار کشــاورز کارت‬ ‫پرداخت شده اســت‪ .‬مدیرعامل بانک کشــاورزی‬ ‫تاکیــد کرد‪:‬ســقف اعطــای تســهیالت از طریق‬ ‫کشــاورز کارت نیز ‪۲۰‬میلیون تومان است که برای‬ ‫کشاورزان خرد مفید اســت‪ .‬وی در ادامه در مورد‬ ‫مشکالت کشاورزان برای بیمه محصوالتشان اظهار‬ ‫معاون بانک صنعت و معدن خبر داد؛‬ ‫افزایش توانمندی بانک در چابک سازی فرایند تولید‬ ‫محصوالتدیجیتال‬ ‫معــاون برنامه ریزی و فناوری بانک صنعت و معدن پس از معرفی ســه‬ ‫محصــول فناورانه این بانک اعالم کرد‪ :‬بــا رونمایی از این محصوالت‪،‬‬ ‫احــراز هویت غیرحضوری جذب مشــتری به صــورت دیجیتال اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابط عمومــی بانک صنعــت و معدن‪ ،‬امروزه با توســعه‬ ‫روزافزون اســتفاده از فضای مجازی و خدمات انالین و به خصوص در‬ ‫یک ســال اخیر که شــیوع ویروس کرونا بر همه ابعاد زندگی انســانها‬ ‫تاثیر گذاشــته اســت‪ ،‬اقبال عمومی بــه مراجعه حضــوری به مراکز‬ ‫مختلــف جهت خرید کاال و یا دریافت خدمات کاهش یافته اســت که‬ ‫ایــن موضوع در دریافت خدمــات مالی و بانکی‪ ،‬بــورس (مانند احراز‬ ‫هویت ســجام) و بیمه نمود بیشــتری می یابــد و طبیعتاً از یک طرف‬ ‫بانک ها و ســازمانهایی از این دست باید به دنبال امکانات و ابزارهایی‬ ‫باشــند که انها را قادر می ســازد هویت مشتری را بدون نیاز به حضور‬ ‫فیزیکــی و به صورت انالیــن مورد تایید قرار دهنــد و از طرف دیگر‬ ‫بایــد بتوانند امنیت عملیات بانکی و ســامانه هــای بانکداری اینترنتی‬ ‫را تامیــن کنند؛ در همین راســتا بانک صنعت و معــدن در مهمترین‬ ‫رویداد ســاالنه خود در عرصه بانکــداری دیجیتال با رونمایی و معرفی‬ ‫‪ ۳‬محصول فناورانه این بانــک که با حضور دکتر واعظی رییس محترم‬ ‫دفتــر رییس جمهور و سرپرســت دفتر ریاســت جمهــوری به انجام‬ ‫داشــت‪ :‬خوشبختانه بیمه کشاورزی به یک سازکار‬ ‫توانمند برای حمایت از کشــاورزان تبدیل شده و‬ ‫اگر برخی از نحوه پرداخت خسارت و مبلغ ان گله‬ ‫دارند‪ ،‬به بودجه دولت برمی گردد و بخشی هم تابع‬ ‫حق بیمه پرداختی است‪ .‬در بسیاری از زیربخش ها‬ ‫مانند دام پرداخت خســارت ها معقول شده‪ ،‬اما در‬ ‫بخش باغداری و اتش ســوزی مزارع ممکن اســت‬ ‫مشــکالتی وجود داشته باشــد که برای رفع ان ها‬ ‫تالش می کنیــم‪ .‬همچنین افزایــش کارایی بیمه‬ ‫نیازمند تعامل دولت و مجلس برای انجام اصالحات‬ ‫ساختاری است‪.‬‬ ‫خدارحمی در ادامه با اشــاره به اینکه شاهد افتتاح‬ ‫طرح های بزرگ و برداشته شــدن گام های بلند به‬ ‫سمت توسعه کشاورزی هستیم که نمونه ان افتتاح‬ ‫طرح های بزرگ کشــاورزی در دهه فجر بود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حال حاضر بخش کشاورزی از روش های‬ ‫مدرن برای افزایش تولید اســتفاده می کند و طی‬ ‫دو ســال گذشــته به چهار مجتمع فراوری شــیر‬ ‫رسید‪ ،‬در پی تسهیل و تســریع ارائه خدمات بانکی در بستر بانکداری‬ ‫دیجیتال اســت‪ .‬به همین مناسبت روابط عمومی بانک صنعت و معدن‬ ‫با مهندس منصور یوســفی نیا معــاون برنامه ریزی و فناوری این بانک‬ ‫به گفتگو نشســته است که مشروح ان در ادامه می اید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬لطفــاً در خصوص امــکان احراز هویت غیر حضوری مشــتریان که‬ ‫در واقــع یکی از محصــوالت فناورانه این بانک اســت توضیح دهید و‬ ‫بفرماییــد چه کاربردهایی برای ان وجود دارد؟‬ ‫طرح احــراز هویــت غیرحضوری از طریــق تلفن همراه هوشــمند و‬ ‫بــا تطابــق اطالعات کد ملی و مالکیت شــماره تلفــن همراه از طریق‬ ‫ســامانه های حاکمیتی انجام و نتایج برای اجابت درخواستهای مشتری‬ ‫مورد اســتفاده قــرار می گیرد و بانک صنعت و معــدن در حال حاضر‬ ‫تعریــف مشــتری و افتتاح حســاب را به عنــوان اقدامــات پایه برای‬ ‫شناســایی و تســهیل انواع عملیات بانکی مرتبط با حســابهای بانکی‬ ‫در نظر گرفته اســت که در مراســم رونمایی از ســه محصول یاد شده‬ ‫اپلیکیشــن همراه بانــک دیجیتالی فرایندی (هــدف) بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬نصــب و مراحل احراز هویت شــامل اعتبارســنجی خط تلفن‬ ‫همراه و اســکن کارت ملی هوشــمند‪ ،‬اخذ تصویر زنــده و ثبت امضاء‬ ‫الکترونیک با موفقیت انجام شــد‪ .‬شــایان ذکر اســت‪ ،‬سیاست توسعه‬ ‫محصوالت فناورانــه بانک صنعت و معدن بر پایه اپلیکیشــن «هدف»‬ ‫قــرار گرفته و به عنوان پنجره واحد ورود بــه خدمات بانکی این بانک‬ ‫تعریف شده اســت و در واقع به عنوان شــعبه مجازی این بانک برای‬ ‫مشــتریان حقیقی و حقوقی ان تلقی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬محصــول دیگری که با تالش همــکاران در بخش فناوری اطالعات‬ ‫تســهیالت دادیم‪ .‬همچنین گلخانه های ایجاد شده‬ ‫طی چند ســال اخیر با انواع خارجی ان در هلند و‬ ‫سایر کشورها برابری می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬طی سال های گذشته در این موقع‬ ‫از سال پرداخت تســهیالت متوقف بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫در پرداخت تسهیالت‪ ،‬محدودیتی نداریم و امسال‬ ‫توانســتیم تسهیالت بیشتری بدهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۴‬بانک کشاورزی از پرداخت تسهیالت‬ ‫بــه پروژه ها عاجــز بود و صف هــای طوالنی برای‬ ‫دریافت تســهیالت خرید تراکتور تشکیل می شد‪،‬‬ ‫امــا اکنون ســازکارهایی را پیش بینی کردیم تا در‬ ‫سراسر کشور هیچ تقاضایی برای خرید ماشین االت‬ ‫کشاورزی بی پاسخ نماند‪.‬در پایان این نشست دکتر‬ ‫محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز ضمن تشکر و قدردانی‬ ‫از اقدامات بانک کشاورزی خواستار کمک و حمایت‬ ‫های هرچه بیشتر به کشــاورزان کشور در شرایط‬ ‫تحریم های ظالمانه شد‪.‬‬ ‫‪4134‬‬ ‫اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4030‬‬ ‫شنبه‪ 2211‬ابان‬ ‫سهشنبه‬ ‫دو‬ ‫رمز ارزها‬ ‫اشکالی که شبکه های جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز‬ ‫است و کنترل شده نیست‪ ،‬ممکن است نگرانی های جابجایی غیرکنترل شده پول و پولشویی را داشته باشد‪.‬‬ ‫ولــی اهلل فاطمــی‪ ،‬کارشــناش بانکــداری الکترونیــک در واکنــش بــه بررســی مقــررات انتشــار رمز‬ ‫پــول بانــک مرکــزی در ایــن نهــاد مالــی‪ ،‬ایــن اقــدام را حرکت بــزرگ و الزمــی دانســت و گفت‪:‬‬ ‫حتــی نظــر ما این اســت کــه باید از ســال قبــل این فراینــد را شــروع می کردیــم تــا االن بتوانیم‬ ‫اثربخشــی الزم را شــاهد باشــیم و از توانمنــدی و دســتاوردهای این فناوری بیشــتر اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫فاطمــی تصریح کرد‪ :‬عمده مزیت رمزارز شــفافیت و اعتمادســازی اســت بنابراین اگــر بتوانیم در فضای‬ ‫نظــام پولی شــفافیت ایجاد کنیــم و اعتماد بیشــتری بین بازیگران برای جابجایی پول داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫می توانیــم بســیاری از مباحث پولشــویی را کنترل و نگرانی هایی کــه با ابزارهایی مانند ســقف گذاری و‬ ‫کنترل های ســنگین به صورت عــام داریم را نیز مدیریت کــرده و به صورت موردی انهــا را انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارشــناش بانکداری الکترونیک‪ ،‬ما چون قدرت کنترلی محدودی داریم بنابراین تصمیمی را به‬ ‫صورت عام اعالم می کنیم؛ مثال می گوییم ســقف جابجایی پول همه سازمان ها و شرکت ها ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان باید باشــد‪ .‬در صورتی که با ورود این فناوری های جدید مانند رمز ارزها وقتی تحریم هســتیم می‬ ‫توانیم برای هر موردی یا هر سازمان و فردی که اصطالحا به ان شخصی سازی شده گفته می شود به راحتی‬ ‫قدرت یا میزان جابجایی را به طور دقیق مدیریت و حتی پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫ارسال کمک های گروه مالی گردشگری و بانک‬ ‫گردشگریبهمناطقمحروم‬ ‫گــروه مالی گردشــگری و بانــک گردشــگری در راســتای ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬یک بار دیگر در راستای فرامین مقام معظم‬ ‫رهبری مبنی بر توزیع کمک های مومنانه‪ ،‬بسته های معیشتی را روانه‬ ‫مناطق محروم کرد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی گروه مالی گردشــگری‪ ،‬بــرای کمک به‬ ‫زلزله دیدگان شهر سی سخت در اســتان کهگیلویه و بویراحمد بسته‬ ‫هــای اقالم غذایی به ارزش ‪ ۲‬میلیارد ریــال به این منطقه زلزله زده‬ ‫ارسال شد‪.‬با وقوع زلزله ‪ ۵.۶‬ریشتری در شهر سی سخت و خسارت های وارد شده به مردم ان منطقه و‬ ‫با توجه به شرایط سخت متاثر از زلزله در استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬اقالم غذایی تهیه شده از طریق‬ ‫بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری اماده و ارسال شد‪.‬‬ ‫گروه مالی و گردشــگری و بانک گردشگری همچنین در استانه میالد با سعادت امام علی علیه السالم‬ ‫صدها بسته کمک های مومنانه به مناطق محروم در نقاط مختلف کشور تهیه و ارسال کرد‪.‬‬ ‫اخذ مالیات از حساب های بانکی‬ ‫در راستای مبارزه با پولشویی‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران اخذ مالیات از حساب های بانکی‬ ‫را در راســتای مبارزه با پولشــویی عنوان کرد‪.‬مرتضی اکبری در خصوص‬ ‫اخذ مالیات از حســاب های بانکی گفت‪ :‬اخذ مالیات از حساب های بانکی‬ ‫در راســتای بحث مبارزه با پولشویی است و به دلیل اینکه از تعداد زیادی‬ ‫حســاب بانکی در جهت فعالیت های سفته بازی ‪ ،‬داللی و اقداماتی که در‬ ‫کشور در دوران تحریم بسیار رواج یافت‪ ،‬سوءاستفاده شد‪ ،‬این تصمیم اخذ‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬گردش حساب یکی از مواردی است که به شدت می تواند در‬ ‫شفافیت فعالیت های اقتصادی تجار و مشتریان بانک ها و فعاالن اقتصادی‬ ‫و ‪ ...‬تاثیرگذار باشد‪ .‬به همین دلیل اخذ مالیات از گردش حساب بانکی در تمام دنیا وجود دارد و اگر فرد بتواند‬ ‫ثابت کند که گردش حساب به دلیل چه اقدامی است‪ ،‬مشمول نخواهد شد‪.‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته این اقدام مستلزم این است که زمان اجرا به نحوی باشد که این طرح در سیستم بانکی‬ ‫جای خود را پیدا کرده باشد و مردم به این نوع تراکنش های بانکی عادت کرده و بدانند که در اینده درباره این‬ ‫نوع از تراکنش مورد سوال قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫پرداخت‪۲۱‬هزارمیلیاردتومانتسهیالتبانک‬ ‫توسعه تعاون به تعاونی ها‬ ‫معــاون تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تســهیالت بانک توســعه تعاون به تعاونی ها و فعالین‬ ‫اقتصادی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک توســعه تعــاون ‪ ،‬محمد جعفر کبیری‬ ‫درباره حمایت از تعاونی های اشــتغال زا اظهار کرد‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫حمایتی وزارت تعاون احیای تعاونی های اشتغال زا و کمک به توسعه‬ ‫بازار تعاونی ها با مســاعدت بانک توســعه تعــاون و صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری بخش تعاون است که به همین منظور اعتباری معادل ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان از سوی‬ ‫بانک توســعه تعاون برای امســال پیش بینی شد که این اعتبار نسبت به سال گذشته ‪ ۶۰‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی درعین حال از پرداخت ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت به طرح های اشتغال روستایی در سال جاری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این تسهیالت در قالب سامانه کارا توسط بانک توسعه تعاون پرداخت شده است‪.‬‬ ‫کبیری در ادامه با اشــاره با راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون اظهار کرد‪ :‬این سامانه یکی‬ ‫از اقدامات بزرگ و موثر وزارت تعاون در راســتای شــفافیت بود که باعث شد نظارتها بیشتر شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این راستا برگزاری مجامع الکترونیک تعاونی ها را برای اولین بار در شهریور ماه شاهد‬ ‫بودیم و بنا داریم که در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعاونی ها مجامع خود را به شــکل الکترونیک برگزار و از مزایای‬ ‫ان استفاده کنند و امکان رتبه بندی انها در سال اینده را از طریق این سامانه فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون تعــاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درعین حال تعیین تکلیف الیحه اصالح قانون تعاون‬ ‫را خواســتار شد و ابراز امیدواری کرد‪ :‬این الیحه با گذشت ‪ ۹‬سال به سرانجام برسد و مشارکت هرچه‬ ‫بیشتر تعاونی ها در اتاق های تعاون را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫بانک عملیاتی شده چیست؟‬ ‫دومیــن محصــول فناورانه ایــن بانک‪ ،‬اعتبارســنجی اصالت نشــانی‬ ‫مشــتریان اســت که به منظور رفاه حال مشــتریان در خصوص عدم‬ ‫اخذ مکرر نشــانی محل ســکونت یا محل کار ایشان برای ارائه خدمات‬ ‫بانکــی مختلف در مقاطــع زمانی متفاوت و در قالــب فرم های متعدد‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در مــورد این خدمت جدیــد بانک در حوزه بانکــداری دیجیتال‬ ‫جزییات بیشــتری را مطــرح بفرمایید؛ این محصول چــه کارکردها و‬ ‫ساز و کارهایی دارد؟‬ ‫این محصول به منظور پیشــگیری از ریسک های مترتب بر عدم اصالت‬ ‫ســنجی نشــانی ها راه اندازی شده اســت‪ .‬در این طرح اطالعات محل‬ ‫ســکونت‪ ،‬محــل کار و فعالیت اقتصــادی اعالمی توســط متقاضیان‬ ‫اعتباری (متقاضیان تســهیالت بانکی‪ ،‬ضامنین و ‪ )...‬و مشــتریان‪ ،‬قبل‬ ‫از پرداخت تســهیالت و یا ارائه خدمات بانکی‪ ،‬بررسی و اعتبارسنجی‬ ‫می گردد‪ .‬بدین شــرح که پس از درج اطالعات مشــتری در ســامانه‪،‬‬ ‫به طــور خودکار نامه ای با فرمت اســتاندارد و از پیش تعیین شــده‬ ‫به نشــانی ثبت شــده ارســال می گردد و پس از احراز هویت مکانی‬ ‫مشــتری توســط مامور پســت به ایشــان تحویل داده می شود تا کد‬ ‫تاییدیــه دریافتی را از طریــق یکی از کانالهــای ارتباطی اعالم نماید‬ ‫در واقع این ســرویس بر پایه ادرس مشــتری شــکل می گیرد که در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بانک صنعت و معدن ســرویس های نظارتی جدیدی را‬ ‫مبتنــی بر این محصول ارائه خواهد کرد که جزو ارزش افزوده این کار‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬و در پایان بفرمایید که ســومین محصول با عنــوان مرکز عملیات‬ ‫امنیت سایبری (‪ )SOC‬چیست؟‬ ‫ایجاد این مرکز از مهمترین دســتاورد هــای بانک صنعت و معدن در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬است‪ .‬این مرکز‪ ،‬شــامل مجموعه ای از ابزارها‪ ،‬فرایندها‬ ‫و عوامل انسانی اســت که به صورت پیوسته‪ ،‬وقایع امنیتی تولید شده‬ ‫توســط تجهیزات را برای شناســایی رخدادهای امنیتی رصد می کند‬ ‫تــا دیدگاهی جامع نســبت به وضعیــت امنیت ســازمان ایجاد نماید‪.‬‬ ‫در واقــع این مرکز‪ ،‬یــک واحد متمرکــز پایش امنیتی اســت که به‬ ‫واسطه اطالع رســانی های خودکار حوادث و وقایع‪ ،‬تولید گزارش های‬ ‫جزئــی و کلی‪ ،‬پاســخ دهی خودکار بــه حوادث و وقایــع‪ ،‬رویکردی‬ ‫پیشــگیرانه را در جهــت مدیریت ریســک های امنیتــی ایجاد نموده‬ ‫اســت و متضمن امنیــت اطالعــات و عملیات بانکــداری الکترونیکی‬ ‫و ســرویس هــای جدیــد دیجیتالــی فعلی و اتــی بانک می باشــد‬ ‫که با حضور دکتر واعظی و هیات همراه ایشــان‪ ،‬مرکز عملیات امنیت‬ ‫ســایبری (‪ )SOC‬بانک صنعت ومعدن افتتــاح و بهره برداری از ان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت در مردادماه ســال جاری با حضور دکتر جمشید‬ ‫انصــاری معــاون رئیس جمهور نیــز به منظور ایجاد زیر ســاخت های‬ ‫بانکداری دیجیتال و تســهیل در ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان‬ ‫از ‪ ۴‬ســامانه نویــن این بانــک تحت عناوین ســامانه پــات (پذیرش‬ ‫اینترنتی درخواســت تسهیالت)‪ ،‬سدف (ســامانه دیجیتال فرایندی)‪،‬‬ ‫هــدف (همراه دیجیتال فرایندی) و ســاحب (ســامانه اعتبارات حدی‬ ‫بانکی) رونمایی شده بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4134‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح کیان‪ ،‬از راهبردی ترین پتروشیمی های ایران اغاز می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت گروه گســترش نفت و گاز پارســیان‪ ،‬طرح پتروشــیمی کیان را از راهبردی ترین‬ ‫پتروشــیمی های کشور همسو با توسعه پایدار صنعت پتروشــیمی و ایجاد ارزش افزوده باال دانست و‬ ‫گفت‪ :‬عملیات اجرایی فاز یک پتروشیمی کیان فردا و با فرمان رئیس جمهوری اغاز می شود‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬وحید محمودی با بیان اینکه در حوزه الگوی توسعه پایدار‬ ‫صنعت پتروشیمی‪ ،‬یکپارچه سازی فرایندهای تولید به منظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و امکان‬ ‫تولید اقتصادی و رقابتی مدنظر اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در همین زمینه‪ ،‬طرح پتروشــیمی کیان شــامل‬ ‫مجموعه ای از واحدهای الفینی و پایین دســتی تعریف شده اســت که در مجموعه صنعت پتروشیمی‬ ‫ارزش افزوده باالیی نسبت به زنجیره های موجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پتروشــیمی کیان در دو فاز طراحی شــده است که فاز نخست واحدهای الفینی و پلی اتیلن‬ ‫ســنگین خواهد بود و فــاز دوم واحدهای پروپیلن اکســاید‪ ،‬اتیــل بنزن و اســتایرن مونومر و واحد‬ ‫اکسوالکل هاست که مجموع سرمایه گذاری فازهای یک و دو حدود ‪ ۳.۵‬میلیارد یوروست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گروه گســترش نفت و گاز پارســیان به اجرای این طرح در فاز دوم منطقه ویژه‬ ‫پتروشــیمی عسلویه اشــاره کرد و گفت‪ ۶۰ :‬درصد این شرکت متعلق به هلدینگ گسترش نفت و گاز‬ ‫پارسیان و ‪ ۴۰‬درصد هم متعلق به هلدینگ پتروفرهنگ است‪.‬‬ ‫محمــودی مجموع ظرفیت تولید در واحد الفیــن را ‪ ۲۰۱۱‬هزار تن عنوان و اظهار کرد‪ :‬حدود ‪۱۲۶۰‬‬ ‫هــزار تن اتیلن‪ ۳۲۷ ،‬هــزار تن پروپیلن‪ ۲۰۲ ،‬هزار تن بنزن‪ ۱۷۷ ،‬هزار تن بوتادین‪ ۴۵ ،‬هزار تن نفت‬ ‫کوره در این واحد تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پیمانــکار واحد الفین را شــرکت اویک و نوع قرارداد را ‪ EPCC‬عنــوان کرد و افزود‪ :‬مبلغ این‬ ‫قرارداد یک میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون یورو و الیسنس این واحد از شرکت لینده المان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با اشاره به اینکه ‪ ۴۵۰‬هزار تن اتیلن و ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫تن پلی اتیلن ســنگین در واحد پلی اتیلن سنگین تولید خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرکت نارگان پیمانکار‬ ‫این واحد و نوع قرارداد نیز در قالب ‪ EPCC‬به مبلغ حدود ‪ ۸.۵‬میلیون یوروست‪.‬‬ ‫محمودی نرخ بازده سرمایه پتروشیمی کیان را ‪ ۲۷‬درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬این طرح از جذاب ترین‬ ‫پروژه ها از نظر نرخ بازده اســت و از نظر بزرگی واحد و دارا بودن مجموعه ای از الفین ها تا محصوالت‬ ‫پلی اتیلن ســنگین و پایین دســتی جزو بزرگ ترین پروژه هایی است که تا به حال اجرا شده یا در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫وی طرح پتروشــیمی کیان را از اولویت های وزارت نفت و شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امیدوار هســتیم با برنامه ریزی دقیقی که صورت گرفته‪ ،‬پیشــرفت این طرح سرعت قابل‬ ‫توجهی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گروه گســترش نفت و گاز پارسیان با اشــاره به اینکه خوراک پتروشیمی کیان از‬ ‫پاالیشگاه‪‎‬های گازی پارس جنوبی و شــرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه تامین می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار تن اتان‪ ۲۵۰ ،‬هزار تن پروپان‪ ۳۵۰ ،‬هــزار تن بوتان‪ ۳۱۵ ،‬هزار تن ‪ C3+‬و ‪ ۶۹۱‬هزار تن‬ ‫‪ C5+‬مصرف خوراک خواهد بود که قرارداد خوراک با شرکت ملی گاز نیز نهایی شده و از بابت خوراک‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫محمودی با تاکید بر اینکه اولویت این هلدینگ اســتفاده از توان داخلی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫پتروشــیمی کیان نیز حداکثر تالش در به کارگیری ساخت داخل خواهد شد و این طرح به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ ترین طرح های پتروشیمی کشور اشتغال زایی حدود ‪ ۳‬هزار نفر را در دوران ساخت و راه اندازی‬ ‫فاز نخست به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نهایت تالش و جدیت برای تسریع در اجرای طرح پتروشیمی کیان در این هلدینگ‬ ‫شــده است و می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســعی بر این است که فاز نخســت این طرح تا چهار سال اینده‬ ‫تکمیل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با اشاره به اینکه تمهیدات و سناریوهای مختلفی‬ ‫برای تامین تجهیزات و فاینانس این طرح‪ ،‬طراحی شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تالش بر این اســت که بتوان‬ ‫کمترین اثار منفی تحریم را بر اجرای این طرح داشته باشیم‪.‬‬ ‫شــرکت پتروشیمی کیان در ســال ‪ ۱۳۹۱‬به منظور اجرای طرح الفین ‪ ۱۲‬در زمینی به مساحت ‪۷۸‬‬ ‫هکتار در فاز دوم منطقه ویژه پتروشــیمی عسلویه تاسیس شد‪ .‬الفین دوازدهم با مصرف انواع خوراک‬ ‫مایع و گازی و تولید محصوالت باارزش‪ ،‬یکی از بزرگ ترین مجتمع های پتروشــیمی کشــور به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫ضرورتروزامدکردننظام نامه‬ ‫باشگاهبهینه کاویصنعتپاالیشگاز‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫ملــی گاز ایران بر ضرورت اســتقرار و‬ ‫روزامدکردن نظام نامه باشگاه بهینه کاوی‬ ‫صنعت پاالیش گاز تاکید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مسعود‬ ‫زردویان در چهارمین نشســت باشگاه‬ ‫بهینه کاوی شــرکت های پاالیش گاز که‬ ‫با حضور روســای بهــره وری و تحلیل‬ ‫سیستم های شرکت های پاالیش گاز و با‬ ‫هدف تعیین اولویت های کاری باشگاه‪،‬‬ ‫تبیین چرخه بهــره وری و نظام ارزیابی‬ ‫عملکرد برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از بازبینی‬ ‫نظام نامه‪ ،‬پیشــنهادهای پاالیشگاه ها‬ ‫بحث و بررسی شد و سرانجام نظام نامه‬ ‫روزامد می شــود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تسری‬ ‫و توســعه سطح مقایســه شرکت های‬ ‫پاالیشی با دیگر صنایع موفق و سرامد‬ ‫کشور سبب می شود بازده پاالیشگاه های‬ ‫گاز به مراتب بیشتر و بهتر شود‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫ملی گاز با اشــاره به عملکرد مطلوب‬ ‫شرکت ملی گاز ایران در مدیریت شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های دانشــی موجود‪ ،‬تاکید بر‬ ‫شناســایی ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫مجموعــه شــرکت های پاالیشــی و‬ ‫شناســایی نقاط قوت و ضعف احتمالی‬ ‫و تالش برای رفع موانع و مشــکالت از‬ ‫طریق بهینه کاوی داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫زردویان اظهار کرد‪ :‬این در حالی اســت‬ ‫که ضــرورت توجه به نیازهای ذی نفعان‬ ‫کلیدی و ســتادی (پاالیشــگاه ها) در‬ ‫بحث ارزیابی ها‪ ،‬به ویژه ارزیابی عملکرد‪،‬‬ ‫ضرورت مدیریت دانش و تسری تجارب‬ ‫و دانش موجود از ســطح شرکت های‬ ‫پاالیــش گاز و باشــگاه بهینه کاوی به‬ ‫سطح ستاد ملی گاز در بحث برنامه ریزی‬ ‫راهبردی و ضرورت نشست های باشگاه با‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعهصادراتغیرنفتیهمسوباسیاستاقتصادبدوننفتضروریاست‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی‬ ‫برای مقابله با تحریم هــای ظالمانه و غیرقانونی‬ ‫امریکا بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫دکتر حسن روحانی‪( ،‬یکشنبه‪ ،‬دهم اسفندماه)‬ ‫در نشست ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای‬ ‫معیشــتی در زندگی مردم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در سه‬ ‫سال گذشته دولت با مقابله‪ ،‬مبارزه و خنثی سازی‬ ‫تحریم ها در جنگ اقتصــادی که با هدف ایجاد‬ ‫قحطی و ناامنی اقتصادی بوده اســت‪ ،‬توانســته‬ ‫با تامین کاالهای ضروری این هدف دشــمن را‬ ‫خنثی کند‪ ،‬اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی‬ ‫بر روابط بانکی و تجاری ازسوی تحریم کنندگان‪،‬‬ ‫دچار نوسان های ناخواســته قیمت ها شدیم که‬ ‫عوارض ان سبب فشار بر معیشت مردم شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولت تــاش دارد بــا ایجاد اجماع‬ ‫و هماهنگــی با همــه دســتگاه ها و بخش های‬ ‫مختلف کشور و کاستن از عوارض غیراقتصادی‬ ‫موثر بر فضای اقتصادی کشــور و بازار سرمایه و‬ ‫تالش برای ازادســازی منابع ارزی مسدودشده‪،‬‬ ‫بتوانــد ســریع تر قیمت ارز را بــه قیمت واقعی‬ ‫ان نزدیــک کند‪.‬رئیس جمهــوری با اشــاره به‬ ‫بررســی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه‬ ‫به شــرایط جدید روابط بین المللی‪ ،‬بر توســعه‬ ‫صــادرات غیرنفتی برای تحقق حق حضور ایران‬ ‫در اقتصــاد جهانی تاکید کرد و گفت‪ :‬توســعه‬ ‫صــادرات غیرنفتــی به عنوان یکــی از ابزارهای‬ ‫توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم های‬ ‫ظالمانه و غیرقانونی امریکا بســیار حائز اهمیت‬ ‫اســت‪.‬روحانی بهبود کیفیــت کاالهای تولیدی‬ ‫و پایبندی به تعهدها ازســوی تولیدکنندگان را‬ ‫در افزایش صادرات غیرنفتی ایران بســیار حائز‬ ‫اهمیت دانســت و تصریح کرد‪ :‬شــرایط جدید‬ ‫ایجاب می کند تا سرعت بیشتر در تحقق اهداف‬ ‫دولت در توســعه صادرات غیرنفتی را در دستور‬ ‫کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫شرکت های عضو به صورت مجزا در این‬ ‫موضوع‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی تــاش بــرای ایجــاد قطب های‬ ‫عملکردی میان شــرکت های پاالیشی‬ ‫گاز را از انتظارهای مدیریت هماهنگی و‬ ‫نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران از‬ ‫این باشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد‬ ‫اعضا در تحقق ان بکوشند‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت‬ ‫خبر‬ ‫ملی گاز ایران در پایان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه برای شــکل گرفتن کامل باشگاه‬ ‫بهینه کاوی‪ ،‬نیاز به همراهی و مشارکت‬ ‫شرکت های پاالیشــی است‪ ،‬تصمیم بر‬ ‫این شد که هر ماه نشست هایی ترجیح ًا‬ ‫از طریق ویدیوکنفرانســی تشکیل و از‬ ‫ان میان‪ ،‬گزارش هــای تحلیلی تدوین‬ ‫تجارب شرکت ها در زمینه های مختلف‬ ‫به اشتراک گذاشته شود‪.‬‬ ‫توضیحاتوزارتنفتدربارهکیفیتسوختتحویلیبهنیروگاه ها‬ ‫اداره کل روابــط عمومی وزارت نفت در پاســخ‬ ‫به مطلبــی در خبرگزاری خانــه ملت با عنوان‬ ‫«ســوخت تحویلی به نیروگاه ها ‪ ۱۰۰‬برابر حد‬ ‫مجاز دی اکســید گوگرد تولیــد می کند» برای‬ ‫تنویر افکار عمومی توضیحاتی منتشر کرد‪ .‬متن‬ ‫توضیحــات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت‬ ‫به این شــرح است‪«:‬وزارت نفت همسو با اجرای‬ ‫قانون هوای پاک و تعهد خــود مبنی بر تامین‬ ‫و عرضه بنزین و گازوئیل با اســتاندارد ملی‪ ،‬با‬ ‫اولویت کالنشهرها و ناوگان حمل ونقل کشور‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬توزیع بنزین و گازوئیل یورو ‪ ۴‬را اغاز‬ ‫کرده و هم اکنون روزانه ‪ ۷۹‬میلیون لیتر بنزین و‬ ‫‪ ۵۴‬میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو ‪( ۴‬در‬ ‫سراسر کشور و همه کالنشهرها) توزیع می کند‪.‬‬ ‫با توجه به توافق شــرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی با سازمان راهداری کل کشور‪،‬‬ ‫هم اکنون گازوئیل یورو ‪ ۴‬نیــز فراتر از تعهدها‬ ‫و در ‪ ۵۰۰‬جایگاه عرضه ســوخت در مسیرهای‬ ‫مواصالتی کشــور توزیع می شود‪ .‬درباره کیفیت‬ ‫ســوخت تحویلی به نیروگاه ها و مراکز صنعتی‬ ‫نیز مطابق با اســتاندارد ملی‪ ،‬سوخت مورد نیاز‬ ‫به مقدار درخواستی تامین و توزیع شده است‪.‬‬ ‫بدیهی اســت وفق ماده ‪ ۱۳‬قانــون هوای پاک‬ ‫نیــز نیروگاه ها و مراکز صنعتی که از ســوخت‬ ‫مایع به عنوان ســوخت دوم اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫باید تمهیدهای الزم برای مصرف این ســوخت‬ ‫را فراهم کرده و فیلتراســیون گازهای حاصل از‬ ‫احتراق را به گونــه ای پیش بینی و اجرا کنند تا‬ ‫االیندگی انها در حدود مجاز انتشار االینده های‬ ‫هوا که از ســوی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تعیین می شــود‪ ،‬قرار گیرد‪.‬شایان ذکر است در‬ ‫پایــش و کنترل کیفیت انواع ســوخت توزیعی‬ ‫در کشــور افزون بر واحدهای عامل زیرمجموعه‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬دیگر سازمان های نظارتی از جمله‬ ‫سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیســت نیز در دوره های مشخص‪ ،‬کیفیت انواع‬ ‫ســوخت توزیعی را بررســی و پایش می کنند و‬ ‫تاییدیه های الزم را صادر می کنند‪».‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫ضنعت و خودرو‬ ‫ جریمهتعزیراتیدرانتظارتایرسازانمتخلف‬ ‫‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4134‬‬ ‫افزایش تقاضا برای خرید خودروهای دست دوم غیرچینی‬ ‫درحال حاضر اکثر خودروهای چینی موجود در بازار قیمت به مراتب کمتری نســبت به نرخ های رسمی‬ ‫دارند‬ ‫در چند ماه گذشــته رشــد قیمت خودرو به گونه ای بود که تمام مدل ها مشــتریان زیادی داشتند‪ .‬به‬ ‫ی بودیم‪ .‬اما بعد از کاهشی شدن‬ ‫همین دلیل شــاهد افزایش روزانه بهای خودرو حتی در مدل های چین ‬ ‫روند قیمت ها در ســه ماه گذشته بهای خودروهای داخلی کاهش چشمگیری یافت که این موضوع در‬ ‫بازار خودروهای چینی نیز دیده شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر اکثر خودروهای چینی موجود در بازار قیمت به مراتب کمتری نســبت به نرخ های رسمی‬ ‫دارند‪ .‬از دیگر اثرات کاهش شــدید قیمت چینی ها‪ ،‬رشــد اقبال نسبت به خرید وارداتی های دست دوم‬ ‫هم قیمت با چینی ها یا خودروهای داخلی ســطح باالست‪ .‬زیرا خریداران باردیگر با این موضوع روبه رو‬ ‫شده اند که خودروهای چینی گزینه مناسبی برای حفظ سرمایه نیستند‪ ،‬در نتیجه طی هفته های اخیر‬ ‫چینی صفرکیلومتر افزایش‬ ‫غیرچینی هم قیمت بــا مدل های‬ ‫ِ ‬ ‫تقاضا برای خرید خودروهای دســت دو ِم‬ ‫ِ‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در محدوده قیمتی ‪ ٥٠٠‬میلیون تا یک میلیارد تومان خودروهای دست دوم کم کارکرد و سالم غیرچینی‬ ‫بیشــماری در دسترس هســتند و خرید انها امکان پذیر است‪ .‬ازجمله گزینه های دست دوم در این بازه‬ ‫قیمتی می توان به مزدا‪ ،٣‬رنومگان‪ ،‬کیا ســراتوی ســایپا‪ ،‬هیوندای االنترا‪ ،‬اکسنت‪ ،‬ای‪ ٢٠‬و سوناتا‪ ،‬کیا‬ ‫سراتو‪ ،‬سوزوکی ویتارا‪ ،‬رنو داستر‪ ،‬میتسوبیشی لنسر و رنو اسکاال اشاره کرد‪.‬‬ ‫فروش اجباری تایر در قالب‬ ‫سبدبهنمایندگانممنوعاست‬ ‫فــروش اجبــاری کاال به همــراه کاالی دیگــر‬ ‫کــه ســا ل ها تحت عنــوان اعالم ســبد فروش‬ ‫تایــر توســط تولیدکننــدگان ایــن محصول‬ ‫انجــام می شــد‪ ،‬براســاس مــاده ‪۱۵‬قانــون‬ ‫تعزیرا ت حکومتــی ممنــوع اســت و ســازمان‬ ‫حمایــت مصر ف کنندگان وتولیدکننــدگان بــا‬ ‫شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ وحیــد منایــی‪ ،‬معــاون نظــارت بــر کاالهای‬ ‫ســرمایه ای و خدمــات ســازمان حمایــت‬ ‫مصر ف کنندگان وتولیدکننــدگان در نامــه ای‬ ‫خطاب به مدیران عامل ‪۸‬شرکت تایرساز داخلی‬ ‫خواســتار توقف فروش اجباری کاال به عاملین و‬ ‫نمایندگی های پخش تایر شــد و روند حاکم بر‬ ‫فروش تایر توســط شــرکت های تولیدکننده را‬ ‫تخلف و قابل پیگیری قانونی دانســت‪.‬‬ ‫وحیــد منایــی در نامــه ای کــه خطــاب بــه‬ ‫مدیران عامل شــرکت های الســتیک دنا‪ ،‬پارس‪ ،‬‬ ‫البرز‪ ،‬ایران تایر‪ ،‬کویرتایــر‪ ،‬یزدتایر‪ ،‬ارتاویل تایر‬ ‫و گــروه صنعتی بارز نوشــته اســت؛ از فروش‬ ‫محصوالت شــرکت های مذکور به صورت سبدی‬ ‫یــا به همــراه محصــوالت جانبی بــه عاملین و‬ ‫نمایندگی هــای پخــش انــواع تایــر به عنوان‬ ‫تخلف یاد کرده و یاداور شــده است‪« :‬به منظور‬ ‫جلوگیــری از تضییــع حقــوق مصر ف کنندگان‬ ‫تایر ناشــی از تخلفات فــروش اجباری تایرهای‬ ‫کم مصــرف یا محصــوالت جانبــی مانند تیوب‬ ‫و نوار؛ شــرکت ها مکلفند از این شــیوه فروش‬ ‫اجتنــاب کنند‪».‬معــاون ســازمان حمایــت‬ ‫مصر ف کنندگان وتولیدکننــدگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــرکت های تایرســاز عالوه بــر اجتنــاب از‬ ‫تخلــف فروش اجباری کاال بایــد تولید و عرضه‬ ‫حداکثری تایرهــای پرمصرف را در برنامه تولید‬ ‫خود قرار دهند و نسبت به کاهش تولید اقالمی‬ ‫که در شرایط کنونی کاربرد ندارند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی البته یاداور شــده اســت روند فعلی فروش‬ ‫توســط شــرکت های تولیدکننده تایــر تخلف‬ ‫اســت و در صورت ادامه و تکرار تخلفات ناشی از‬ ‫فــروش اجباری و احــراز ان‪ ،‬با شــرکت های‬ ‫متخلــف براســاس مــاده ‪۱۵‬قانــون تعزیرات‬ ‫حکومتی برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گــزارش «دنیای خــودرو» قانــون تعزیرات‬ ‫حکومتــی؛ مصوبه اســفندماه ســال‪ ۶۷‬مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام اســت و براســاس‬ ‫مــاده ‪۱۵‬ایــن قانون فــروش اجبــاری کاال به‬ ‫همراه کاالی دیگر در ســطح عمده فروشــی یا‬ ‫خرده فروشــی تخلف است و جریمه ای از یک تا‬ ‫دوبرابر ارزش کاالی تحمیلی را برای فروشــنده‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫درهمین رابطه دبیر انجمــن صنفی صنعت تایر‬ ‫ایران پاسخی عجیب و پرابهام به معاون سازمان‬ ‫حمایــت مصر ف کنندگان وتولیدکنندگان داده و‬ ‫فروش سبدی کاال را امری سابقه دار و ‪۵۰‬ساله‬ ‫در این صنعت دانسته است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرده عــد ه ای ســودجو در بازار با‬ ‫این شــیوه فروش مشــکل دارند و ســایر تجار‬ ‫سا ل هاســت با همین روش در کنار شرکت های‬ ‫تایرســازی ایســتاده اند‪ ،‬حتــی افراد بســیاری‬ ‫خواســتار دریافت نمایندگی با همین شــرایط‬ ‫فروش ســبدی هســتند و همــواره تعدادی از‬ ‫این افراد توسط ســازمان حمایت برای دریافت‬ ‫نمایندگــی به شــرکت های تایرســازی معرفی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه درصورت برچیده شــدن‬ ‫فــروش ســبدی‪ ،‬نماینــدگان تایرســازان تنها‬ ‫محصوالتی را که ســود ویــژ ه ای دارند و مورد‬ ‫اســتفاده عموم هســتند‪ ،‬انتخــاب و خریداری‬ ‫می کنند و کاالهایی که مورداســتفاده نیستند‪،‬‬ ‫خریداری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به همین دلیل شــرکت ها برای کاهش هزینه های‬ ‫خــود مجبور به کاهش پرســنل و خطوط تولید‬ ‫خواهند بود‪ .‬وی البته توضیح نداده اســت چرا‬ ‫شــرکت ها به جــای تولید کاالهــای پرتقاضا و‬ ‫تامین نیاز بازار برای جلوگیری از ایجاد تفاوت‬ ‫بیــن قیمت کارخانه و بــازار‪ ،‬همچنان بر تولید‬ ‫کاالهای بدون مشــتری تاکید دارند و حاضر به‬ ‫تغییر ســبد محصول خود به سمت کاالهای پر‬ ‫تقاضا نیستند‪.‬‬ ‫وی باردیگر خواهان ادامه دار شــدن روند فعلی‬ ‫فروش شــده و این شــیوه فروش را که سازمان‬ ‫حمایــت از ان به عنــوان فروش اجبــاری کاال‬ ‫یــاد کرده‪ ،‬راهی برای جلوگیری از ســودجویی‬ ‫برخی افراد خاص دانســته است‪ .‬در ادامه باید‬ ‫گفت منظور از ماده ‪ :۱۵‬عبارت اســت از فروش‬ ‫اجبــاری کاال بــه همراه کاالی دیگر درســطح‬ ‫عمده فروشــی یا خرده فروشی‪ .‬تعزیرات فروش‬ ‫اجباری به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ جریمــه از یــک تــا دو برابــر ارزش‬ ‫کاالی تحمیلی‪».‬‬ ‫از کجا بدانیم پیشرانه خودرو واشر‬ ‫سرسیلندرزدهاست؟‬ ‫می گیرد و در فرایند محترق شــدن سوخت‬ ‫و هوا‪ ،‬دمای لحظه ای افزایــش می یابد‪ ،‬این‬ ‫امر حرارتــی را در موتور به وجود می اورد و‬ ‫باتوجــه به ماهیت متریال مورد اســتفاده در‬ ‫موتور کــه از مواد و الیاژهای فلزی اســت‪،‬‬ ‫افزایش حرارت ناشــی از کارکرد و اصطکاک‬ ‫قطعات متحرک و محرک‪ ،‬ســبب خرابی های‬ ‫بسیار و خارج شدن قطعات پیشرانه از حالت‬ ‫استاندارد می شود‪.‬‬ ‫بنابراین در نخســتین مرحله باید سیســتم‬ ‫خنــک کاری موتــور اعــم از ترموســتات و‬ ‫لوله هــای انتقــال اب به موتــور و همچنین‬ ‫رادیاتور بررسی شــود‪ .‬با در نظر گرفتن این‬ ‫موضوع که ترموســتات قطعــه ای مکانیکی‬ ‫است و مکانیزم ان به گونه ای است که پس از‬ ‫مدتی عمر مفید ان کاهش می یابد‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگر این قطعه معیوب شود‪ ،‬دمای کاری موتور‬ ‫افزایش می یابد و درنهایت سبب انبساط بیش‬ ‫از حد قطعات و ســوختن واشر فوقانی موتور‬ ‫می شود‪ .‬بر این اساس باید ترموستات خودرو‬ ‫را هر شش ماه یک بار و لوله های انتقال اب و‬ ‫رادیاتور نیز در مدت زمان مشــخصی به شکل‬ ‫مرتب بررسی شــود‪ - ۲.‬از دیگر نشانه های‬ ‫ســوختن واشر سرســیلندر‪ ،‬کاهش قدرت و‬ ‫به اصطــاح افت توان خودرو اســت‪ .‬در این‬ ‫حالت باتوجه به خرابی واشر‪ ،‬کمپرس درونی‬ ‫ســیلندرها به اصطالح نشــت کــرده و فرار‬ ‫کمپرس موتور (هوای فشرده ای که به منظور‬ ‫متراکم سازی هوا و ســوخت شکل می گیرد)‬ ‫منجر به کاهش قدرت موتور می شــود‪ .‬بر این‬ ‫اســاس مواردی همچون عدم کارکرد صحیح‬ ‫سیســتم خنک کاری‪ ،‬فشــار بیــش از حد‬ ‫اســتاندارد در زمان تعویض دنده و عدم توجه‬ ‫به نگهــداری صحیــح از خــودرو در به وجود‬ ‫امدن چنین مشکلی موثر است‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬شــاید این جمله بارها به گوشتان خورده‬ ‫باشد که سوختن واشــر سرسیلندر‪ ،‬مخلوط‬ ‫شــدن اب و روغن و نهایتــا ترکیب این دو‬ ‫سیال در رادیاتور را به همراه دارد‪ .‬اما در نظر‬ ‫داشته باشــید که عدم توجه به میزان سطح‬ ‫دمــای موتــور و گاز خوردن مکــرر خودرو‬ ‫در هوای گرم‪ ،‬منجربه معیوب شــدن واشــر‬ ‫سرسیلندر شــده و نهایتا این دو سیال مهم‬ ‫در موتور با یکدیگر مخلوط می شوند‪.‬‬ ‫اما برای پیش گیری از چنین مشــکلی‪ ،‬باید‬ ‫دنده را در دورهای اســتاندارد تعویض کنید‬ ‫و قطعــات مصرفی سیســتم خنــک کاری را‬ ‫مــدام چک کــرده و به کیفیــت روغن موتور‬ ‫استفاده شــده در خودرو توجه ویژه داشــته‬ ‫باشــید‪ - ۴.‬خروج بخار اب از اگــزوز نیز از‬ ‫نشــانه های سوختن و معیوب شدن این واشر‬ ‫مهم در موتور خودرو اســت‪ .‬زیرا اگر واشــر‬ ‫سرســیلندر که از جنس کاغذ یا اغلب فلز با‬ ‫متریال خاص بوده‪ ،‬در اثر تنش های حرارتی‬ ‫معیوب شــود‪ ،‬مقداری از اب موجود در مدار‬ ‫به محفظه احتــراق راه پیدا می کند و این امر‬ ‫ســبب نفوذ اب به ترکیبات ســوخت و نهایتا‬ ‫خروج بخار اب از اگزوز می شــود‪ .‬بهتر است‬ ‫در این حالت برای تعویض واشــر سرسیلندر‬ ‫به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬از دیگر عوامل خرابی واشــر سرسیلندر‬ ‫متورم شــدن لوله های انتقــال اب به موتور‬ ‫اســت‪ .‬به گونه ای کــه لوله هــای مربوطه از‬ ‫حالت اســتاندارد خارج شــده و بــا افزایش‬ ‫حجم مواجه می شــوند‪ .‬این موضوع به معنای‬ ‫برگشت کمپرس موتور به مدار و متورم شدن‬ ‫لوله های انتقال اب است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫راه حل خاصی وجود ندارد و برای رفع مشکل‬ ‫باید واشر سرسیلندر تعویض شود‪.‬‬ ‫امریکای شمالی با ‪۳۰‬سنت افزایش برای هر‬ ‫گالن محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫البته تصمیم شرکت ارگون از نخستین روز‬ ‫ماه مارس اجرایی خواهد شــد‪ .‬اما ‪BASF‬‬ ‫از زمان انتشار این خبر اقدام به افزایش بها‬ ‫کرده است‪ .‬البته این رشد قیمتی شامل تمام‬ ‫درجه های گرانروی از روغن پایه می شود‪.‬‬ ‫‪BASF‬؛ شــرکت المانی فعال در صنعت‬ ‫شیمی و بزرگ ترین تولیدکنند ه محصوالت‬ ‫شــیمیایی در جهان اســت‪ .‬گروه ‪BASF‬‬ ‫زیرمجموعه هــا و فعالیت هــای شــراکتی‬ ‫متعددی در ‪ ۸۰‬کشور جهان دارد‪.‬‬ ‫این برند المانی عالوه بر ‪ ۶‬کارخانه اصلی‪ ،‬در‬ ‫‪ ۳۹۰‬سایت تولیدی دیگر در قاره های اروپا‪،‬‬ ‫اسیا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬امریکا و افریقا‪ ،‬محصوالت‬ ‫شیمیایی تولید می کند‪.‬‬ ‫مرکــز مدیریــت ‪ BASF‬در شــهر‬ ‫لودویگســهافن قرار دارد و محصوالت خود‬ ‫را در ‪ ۱۹۰‬کشــور جهــان بــه مجموعه ای‬ ‫از صنایع وابســته عرضه می کند‪ .‬شــرکت‬ ‫شــیمیایی ‪ BASF‬با به رغــم فعالیت در‬ ‫حوزه هــای متنوع‪ ،‬اما شــهرت چندانی در‬ ‫اذهان عمومی ندارد‪.‬‬ ‫ان هــا از دهــه ‪ ۱۹۹۰‬فعالیــت و عرضــ ه‬ ‫محصــوالت با برنــد ‪ BASF‬را در صنعت‬ ‫محصوالت الکترونیکی مصرفی متوقف کردند‬ ‫یکــی از رایج تریــن مشــکالت و خرابی های‬ ‫عمده برای موتورهای احتراق داخلی بنزینی‪،‬‬ ‫به اصطالح سوختن واشر سرسیلندر است‪.‬‬ ‫بســیاری از مالــکان پس از گذشــت زمان‬ ‫طوالنی که برای سرویس کامل خودرویشان‬ ‫به مجموعه های تخصصــی تعمیرات مراجعه‬ ‫می کنند و مکانیک ها پس از بررسی های الزم‬ ‫سوختن واشر سرســیلندر را اعالم می کنند‪،‬‬ ‫از این موضوع متعجب می شــوند‪ .‬اما راه های‬ ‫تشخیص سوختن واشــر سرسیلندر چیست‬ ‫و چگونــه می تــوان از بروز چنین مشــکلی‬ ‫پیش گیری کرد؟ باتوجه به افزایش سرسام اور‬ ‫قیمت قطعات و نرخ باالی تعمیرات‪ ،‬می توان‬ ‫تنها با رعایت پنج گزینه از معیوب شدن این‬ ‫قطعه اب بند بخش فوقانی و ســیلندر موتور‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬باتوجه به این که موتورهای بنزینی دارای‬ ‫چهــار زمان برای ســیکل کاری هســتند و‬ ‫درمرحله سوم توسط سیلندر و بخش فوقانی‬ ‫انفجاری در اتاق محبوس شــده موتور صورت‬ ‫تصمیم جدید بازار برای هدایت مالی صنعت‬ ‫روانکارها‬ ‫قیمت جهانی روغن پایه و ادتیو‬ ‫احتماال افزایش می یابد‬ ‫شرکت شیمیایی ‪ BASF‬المان به صورت‬ ‫رســمی اعالم کرد از روز جمعه قراردادهای‬ ‫جدید این شرکت با قیمت های جدید امضا‬ ‫خواهند شد‪ .‬قراردادهایی که در انها قیمت‬ ‫ادتیو و روغن پایه افزایش چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫بســته محصوالت حوزه روانــکار ‪BASF‬‬ ‫کــه شــامل ادتیــو روغن هــا و روغــن‬ ‫پایــه اســت‪ ،‬به صــورت جهانــی افزایش‬ ‫قیمــت ‪۱۰‬درصــدی خواهــد داشــت و‬ ‫حتی بــرای تمدید قراردادهــا این افزایش‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫این تنظیم قیمتی نخستین بار در ‪ ۱۸‬فوریه‬ ‫اعالم شــد و دلیل اصلی ان را رشد هزینه‬ ‫تامین ماده اولیه و لجســتیک بیان کرده اند‪.‬‬ ‫در همین روز شــرکت امریکایی ارگون نیز‬ ‫اعالمیه مشابهی منتشر کرد که براساس ان‪،‬‬ ‫عرضــه روغن پایه های این شــرکت در بازار‬ ‫هند ؛ سومین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫بر این اســاس‪« ،‬کریدور شمال‪-‬جنوب» که می تواند کاالهای تولیدشــده در هند را به عنوان سومین‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان در دهه اینده به اروپا برســاند‪ ،‬فرصت ترانزیتی بی نظیری برای کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخش ریلی‪ ،‬خط اهن رشت‪-‬استارا در ایران‪ ،‬تنها بخش ریلی تکمیل نشده در این پروژه چندملیتی‬ ‫و عظیم است که احتماال تا سال اینده تکمیل خواهد شد‬ ‫اســتفاده از حمل ونقل ریلی در ایران چــه جایگاهی دارد و چه فرصت هایی را در اختیار کشــور قرار‬ ‫می دهد که احتماال در این حوزه از انها استفاده نشده است؟ شبکه ریلی ایران در ابعاد بین شهری و با‬ ‫قابلیت حمل بار تجاری‪ ،‬حدود ‪ ۹۳‬سال قدمت دارد و ‪ ۷‬سال دیگر ‪۱۰۰‬ساله خواهد شد‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫جغرافیای خاص ایران (رشــته کوه های صعب العبوری که یک فالت مرکزی ایجاد کرده اند و دو دشــت‬ ‫بزرگ در دل کشور) ساخت شبکه ریلی تورمانند در کشور را بر خالف کشورهایی همچون ژاپن‪ ،‬ترکیه‬ ‫و بخش عمده اروپای غربی دشوار می کند‪ .‬با این همه‪ ،‬ایران در یک قرن گذشته‪ ،‬در این حوزه بد عمل‬ ‫نکرده است و البته‪ ،‬فرصت هایی نیز در دسترس است که ظاهرا به زودی فعال می شوند‪.‬‬ ‫تونی جات (‪ )Tony Judt‬تاریخ نگار مشهور امریکایی که پژوهش های متعددی در مورد نقش راه اهن‬ ‫در زندگی انســان مدرن انجام داده‪ ،‬در مقاله ای که در نشــریه «‪The New York Review of‬‬ ‫‪ »Books‬منتشر شده و در سایت ترجمان ترجمه ای از ان منتشر شده است‪ ،‬می نویسد‪ «:‬به این فکر‬ ‫کنید مردان و زنان پیش از امدن راه اهن دنیا را چگونه می دیدند‪ .‬این نگاه تا حدی تابع ادراک محدود‬ ‫انسان ها بود‪ .‬تا سال ‪ ۱۸۳۰‬افراد کمی می دانستند مناظر ناشناخته‪ ،‬شهرهای دوردست یا سرزمین های‬ ‫بیگانه چه شکلی هستند چون فرصت یا دلیلی برای مسافرت به ان مکان ها نداشتند‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪«:‬از زمان اختراع قطار و به لطف ان‪ ،‬مســافرت نماد و نشــانه مدرنیته است‪ :‬قطار ‪-‬در‬ ‫کنار دوچرخه‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬خودرو‪ ،‬موتورســیکلت و هواپیما‪ -‬در هنر و تجارت به عنوان نشانه حضور یک‬ ‫جامعه در خطِ مقد ِم تغییر و نواوری به کار رفته است‪ .‬بااین حال در اکثر موارد‪ ،‬استناد به شکل خاصی از‬ ‫حمل ونقل به عنوان نشانی از مدرنیته و معاصربودن کاربردی موقت داشت‪ .‬دوچرخه ها فقط در دو دوره ‬ ‫از دهه ‪ ۱۸۹۰‬پدیده ای «مدرن» بودند‪ .‬موتورســیکلت ها در دهه ‪« ۱۹۲۰‬مدرن» محســوب می شدند‪.‬‬ ‫خودروهــا (مثل هواپیماها) در دوران ادوارد هفتم (دهه اول قرن بیســتم) «مدرن» بودند‪ ،‬و دوباره در‬ ‫دهه ‪ ۱۹۵۰‬به وســیله ای «مدرن» تبدیل شدند‪ .‬قطار‪ ،‬داستان متفاوتی دارد‪ .‬قطارها تا دهه ‪ ۱۸۴۰‬نما ِد‬ ‫بیرونی زندگی مدرن بودند‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫اما راه اهنی که این اندازه مهم اســت و نه فقط تاثیر جدی در حوزه اقتصاد و تجارت دارد بلکه به قول‬ ‫تونی جات اساســا زندگی انســان مدرن را متحول کرده‪ ،‬در ایران چه تاریخچه ای را از ســر گذرانده و‬ ‫امروز کجا ایستاده است؟‬ ‫نخستین خطوط راه اهن ایران در زمان قاجار و به صورت محدود‪ ،‬ازجمله میان تهران و شهرری کشیده‬ ‫شــدند‪ ،‬اما خطوط اصلی با قابلیت عبور از اســتان های مختلف و حمل بار تجاری در ابعاد ســنگین تا‬ ‫زمان پهلوی اول ایجاد نشــده بودند‪ .‬کلنگ تاســیس خط اهن در ایران طی ســال ‪ ۱۳۰۶‬خورد و بر‬ ‫اســاس اطالعاتی که در سایت شرکت خط اهن جمهوری اســامی ایران منتشر شده و از سال ‪۱۳۱۷‬‬ ‫به روزرســانی می شود‪ ،‬در این ســال‪ ،‬ایران صاحب حدود هزار و ‪ ۵۹۰‬کیلومتر خط راه اهن در سراسر‬ ‫کشور بوده است‪.‬‬ ‫طول خطوط خط اهن سراسری ایران تا سال ‪ ۱۳۵۷‬و پیروزی انقالب‪ ،‬به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۶۷‬کیلومتر رسید‬ ‫و با بروز جنگ میان ایران و عراق‪ ،‬تا سال ‪ ۱۳۶۸‬تقریبا ثابت ماند‪ .‬طول خطوط اصلی راه اهن ایران در‬ ‫پایان ســال ‪۱۳۹۸‬؛ به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۶۵۹‬و طول خطوط فرعی به بیش از ‪ ۳‬هزار کیلومتر می رسد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بر اســاس امارهایی که توسط بانک جهانی منتشر شده اند‪ ،‬ایران بر اساس طول خطوط راه اهن‪،‬‬ ‫یکی از ‪ ۲۰‬کشور نخست جهان است‪ .‬این امار البته جای تعجب ندارد‪ ،‬چراکه ایران از نظر وسعت و از‬ ‫نظر جمعیت نیز در میان ‪ ۲۰‬کشور نخست در جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه در گزارش بانک جهانی حضور کشورهایی با وسعت کم و عمدتا در اروپاست که شبکه‬ ‫ریلی انها سراســر خاکشان را می پوشــاند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬المان با وسعتی در حدود یک سوم ایران‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬صاحب بیش از ‪ ۳۳‬هزار کیلومتر خط اهن بود‪.‬‬ ‫وسعت ایران و موقعیت ژئوپولتیک منحصربه فرد ان ایجاب می کند بخش بزرگی از فرصت های اقتصادی‬ ‫نهفته در توســعه شبکه ریلی ایران‪ ،‬محقق نشده باقی بمانند‪ .‬در این زمینه طرح های بزرگی اجرا شده‬ ‫و طرح های بزرگ تری هنوز عملی نشده اند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال روز گذشــته اســحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری خبر داد ساخت مسیر ریلی‬ ‫میان شلمچه در ایران و شهر بصره در عراق در دستور کار قرار دارد‪ .‬باتوجه به نفوذ سیاسی و اقتصادی‬ ‫ایران در عراق و ســوریه‪ ،‬پیش بینی اینکه شبکه ریلی ایران بتواند در کمتر از یک دهه دیگر به اب های‬ ‫دریای مدیترانه متصل شود‪ ،‬دور از انتظار نیست و این‪ ،‬ده ها برابر خام فروشی نفت ارزش خواهد داشت‪.‬‬ ‫ازان ســو‪ ،‬به تازگی خط اهن خواف‪-‬هرات میان ایران و افغانســتان پس از سال ها افتتاح شد و چندی‬ ‫بعد‪ ،‬نثار احمدفیضی غوریانی‪ ،‬وزیر صنعت و تجارت افغانســتان خواســتار اتصال این مســیر به بندر‬ ‫چابهار در ایران شــد‪ .‬نگاهی به نقشــه جغرافیا نشان می دهد افغانستان کشوری «محصور در خشکی»‬ ‫(‪ )Landlocked‬است که هیچ راهی به دریاهای ازاد ندارد و از سمت شرق هم با رشته کوه های سر‬ ‫به فلک کشیده هیمالیا محصور شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬گشــایش مسیر تجاری میان ســواحل جنوبی در ایران و افغانستان‪ ،‬یکی از فرصت های‬ ‫تجاری برای دو کشور در سال های اینده خواهد بود‪ .‬مسیر طالیی دیگر برای تجارت ریلی ایران‪ ،‬اتصال‬ ‫سواحل مکران به شبکه ریلی سراسری ایران‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬روسیه و سپس اروپا خواهد بود‪.‬‬ ‫«دنیای خودرو» پیش از این در گزارشــی با عنوان «مســیر طالیی برای تجارت ایران»‪ ،‬به این موضوع‬ ‫پرداخته بود‪ .‬بر این اســاس‪« ،‬کریدور شــمال‪-‬جنوب» که می تواند کاالهای تولیدشــده در هند را به‬ ‫عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان در دهه اینده به اروپا برساند‪ ،‬فرصت ترانزیتی بی نظیری برای کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬در بخش ریلی‪ ،‬خط اهن رشت‪-‬استارا در ایران‪ ،‬تنها بخش ریلی تکمیل نشده در این پروژه‬ ‫چندملیتی و عظیم است که احتماال تا سال اینده تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫سه قطعه ساز بزرگ در حال اخذ کد سجام برای انتشار اوراق «گام»‬ ‫که این اقدام در کاهش شهرت عمومی‪ ،‬تاثیر‬ ‫چشمگیری داشت‪ .‬سهام ‪ BASF‬اکنون در‬ ‫بازارهای بــورس فرانکفورت‪ ،‬لندن و زوریخ‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫عدد اعالم شــده در ایــن خصوص بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیارد تومان بــود‪ .‬این رقم برای‬ ‫کل صنعت و انجمن هایی اســت که از این اوراق بهره می برند‪ .‬البته تصور این اســت که‬ ‫بزرگ ترین بخش ان مربوط به قطعه ســازان باشــد‪ .‬ماهیت این اوراق به شکلی نیست که‬ ‫کل اعتبارات را پوشــش دهد و قرار است تنها یک ابزار مالی باشد‬ ‫صنعت قطعه طی دو‪ ،‬ســه ســال اخیــر و با خروج شــرکای خارجی و بحــث تحریم ها‬ ‫پیشــرفت قابل توجهی داشته اســت‪ .‬بسیاری از قطعه ســازان از مونتاژکاری و وابستگی‬ ‫صرف به شــرکت های خارجی‪ ،‬رها شــده اند و به طراحی و تولید قطعــات روی اورده‪ ‎‬اند‪.‬‬ ‫هرچنــد این صنعت همچنان با چالش های بســیاری مواجه بوده و برای ســرپا ماندن و‬ ‫تبدیل شــدن به یک صنعت مستقل‪ ،‬نیازمند تامین به موقع نقدینگی است‪ .‬در همین راستا‬ ‫قرار اســت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) حداقل ‪ ۳۰‬درصد نیاز بســیاری از قطعه سازان‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫ســازوکار این اوراق تقریبا مشــخص شــده و سه شــرکت بزرگ قطعه ســازی به صورت‬ ‫پایلوت قرار اســت از این اوراق به منظور خرید مواداولیه اســتفاده کنند‪ .‬به نظر می رســد‬ ‫با رفع مشــکل تامین نقدینگی‪ ،‬شرکت های قطعه ســاز به سمت طراحی و افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت حرکت کنند‪ .‬شــرکت هایی که حاال وابســتگی چندانی به قطعه ســازان بزرگ‬ ‫دنیا ندارند و به نظر می رســد درصورت رفع تحریم ها نوع همکاری با ان‪ ‎‬ها نیز تغییر کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4134‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۹۳‬فوتی جدید کرونا در کشور‪/‬‬ ‫شمار قربانیان از ‪ ۶۰‬هزار نفر گذشت‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت‬ ‫‪ ۹۳‬بیمار مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور در‬ ‫شبانه روز گذشــته‪ ،‬گفت‪ :‬با این حساب‬ ‫مجموع قربانیان کرونا در کشور از ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫نفر گذشت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیما ســادات الری‪ ،‬گفت‪۱۰ :‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی‬ ‫تشخیصی‪ ۸ ،‬هزار و ‪ ۱۰‬بیمار جدید مبتال‬ ‫به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناسایی شد که‬ ‫‪ ۴۹۴‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیمــاران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور به یک میلیون و ‪ ۶۳۱‬هزار و ‪۱۶۹‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫الری بیــان کرد‪ :‬متاســفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشــته‪ ۹۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دســت دادنــد و مجموع جان‬ ‫باختگان این بیماری به ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۷۳‬نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خوشــبختانه تا کنون یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۹۳‬هزار و ‪ ۱۲۵‬نفر از بیماران‪،‬‬ ‫بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســه هزار و ‪ ۷۳۲‬نفر از بیماران‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬تا‬ ‫کنون ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۸۵۳‬هزار و ‪ ۸‬ازمایش‬ ‫تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده‬ ‫اســت‪.‬الری افــزود‪:‬در حــال حاضر ‪۱۱‬‬ ‫شهرســتان قرمز‪ ۳۲ ،‬شهرستان نارنجی‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۱‬شهرستان زرد و ‪ ۱۵۴‬شهرستان ابی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر‬ ‫ماهشهر‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪،‬‬ ‫رامهرمز‪ ،‬شادگان‪ ،‬شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه‬ ‫در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند‪.‬‬ ‫وضعیتاستان هایباشیوعباالیبیماری‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد میرمحمدی از اختصاص ردیف ویژه برای بیماری سالک در بودجه‬ ‫‪ ۳‬موج کرونا و اشتباهی تکراری‬ ‫کرونا در چند اســتان تاخت و تازش را اغاز کرده‪،‬‬ ‫ان هم با نوع جهش یافته اش که نه تنها ســرعت‬ ‫انتقال باالتری دارد‪ ،‬بلکه کشندگی اش هم بیشتر‬ ‫است؛ با این وجود برخی باز هم دارند همان اشتباه‬ ‫تاریخی نه چندان دور را تکرار می کنند؛ فراموشی‬ ‫پروتکل های بهداشتی و بازگشت به زندگی عادی؛‬ ‫اشــتباهی که می تواند به قیمت گزاف جان تمام‬ ‫شود‪...‬‬ ‫یکسال اســت که زندگی را با مهمان ناخوانده ای‬ ‫به نام کرونــا می گذرانیم‪ .‬مهمانــی که ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۸‬حضورش رســما در کشــور تایید شد و‬ ‫مجبومان کرد که کمتر از خانه بیرون رویم‪ ،‬ماسک‬ ‫بزنیــم‪ ،‬عزیزان مــان را برای حفظ سالمتی شــان‬ ‫نبینیم‪ ،‬ســفر نرویم و خالصه همه چیزهای عادی‬ ‫زندگی را ببوســیم و کنار بگذاریم تا جان مان را از‬ ‫شر این ویروس تاج دار نجات دهیم‪.‬‬ ‫ تا به امروز با کرونا سه موج شدید را تجربه کرده ایم‪.‬‬ ‫موج اول را در هجمه اول ویروس به کشــورمان از‬ ‫زمان تایید بیماری تا اواخر اســفند ماه ‪ ۹۸‬تجربه‬ ‫کردیم‪ .‬پیکی که بــا اموزش و رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی کاهشی شد و این روند کاهشی تا اواخر‬ ‫اردیبهشت ماه ادامه داشت‪ .‬با ارام شدن اوضاع اما‪،‬‬ ‫همه گمان کردند که کرونا رخت بسته و از دیارمان‬ ‫رفته است؛ محدودیت ها برداشــته شد‪ ،‬خیابان ها‬ ‫شــلوغ شد و سفرها هم به راه‪ .‬غافل از اینکه کرونا‬ ‫از همین عادی انگاری ها استفاده و در جان ها رخنه‬ ‫کرد‪ .‬به طــوری که مجدداد از اواخر اردیبهشــت‬ ‫ماه و اوایل خرداد ‪ ،۱۳۹۹‬تخت های بیمارســتانی‬ ‫به تدریج پر شــدند‪ ،‬امارها افزایش یافت و عمدتا‬ ‫شــاهد افزایش ابتالهای خانوادگــی بودیم‪ .‬چراکه‬ ‫رفت و امدها و دید و بازدیدها شــروع شــده بود و‬ ‫کرونــا مجال یافت تا کل یک خانواده را از بزرگ و‬ ‫کوچک گرفتار کند‪ .‬پاییز و زمستان اما سخت تر از‬ ‫تابســتان بود‪ ،‬کرونا می تاخت و جان می گرفت‪ .‬به‬ ‫طوری کــه مرگ های ‪ ۴۰۰‬تایی ‪ ۵۰۰‬تایی در روز‬ ‫را تجربه کردیم‪ ،‬خانواده های زیادی داغدار شدند و‬ ‫ارزوهای زیادی به زیر خاک رفت‪.‬‬ ‫بر همین اساس بود که ســتاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫و وزارت بهداشــتی ها بــر ان شــدند که بــا ابزار‬ ‫محدودیت های جدی تر راه را بر این ویروس تاجدار‬ ‫ببندند؛ با اعمال محدودیت های متوســط کرونایی‬ ‫از ‪ ۱۴‬ابان ماه و تشــدید انهــا از اول اذر ماه‪ ،‬اغاز‬ ‫فعالیــت طرح محلــه محور مقابله بــا کرونا تحت‬ ‫عنوان طرح شهید قاسم ســلیمانی‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫ازمایش های تشــخیصی کرونا‪ ،‬اعمال محدودیت‬ ‫تردد بین اســتانی و‪ ...‬به تدریج امار بستری و فوت‬ ‫ناشــی از کرونا بعد از یک پاییــز پُر مرگ‪ ،‬کاهش‬ ‫یافــت؛ به طوری کــه در ‪ ۲۹‬اذر ماه دکتر علیرضا‬ ‫رییسی‪-‬سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم‬ ‫کرد که روند بیماری در ‪ ۳۰‬اســتان کشــور نزولی‬ ‫شده و خوشبختانه هیچ شهر قرمزی نداریم‪.‬‬ ‫ایــن کاهش تاجایی پیش رفت که از اواســط دی‬ ‫ماه میزان بستری بیماران به شدت کاهش یافت و‬ ‫میــزان مرگ و میر کرونایی نیز پس از چندین ماه‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۶‬دی ماه مجددا دو رقمی شد‪ .‬همچنین‬ ‫بر این اساس میزان موارد سرپایی مثبت بیماری در‬ ‫کل کشــور نیز با کاهش چشمگیری روبرو شد؛ به‬ ‫طوری که وزیر بهداشــت در هشتم دی ماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫از کاهش حداقل ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصدی مرگ و میر‬ ‫روزانه ناشی از کرونا در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫با این حــال وزارت بهداشــتی ها به طــور مداوم‬ ‫هشــدار می دادند که این کاهش ناپایدار و وضعیت‬ ‫بیماری در کشــور شکننده اســت‪ .‬به طوری که با‬ ‫کوچکترین عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬هر ان امکان دارد که کرونا دوباره و با‬ ‫قوایی بیشــتر به ما حمله کند‪ .‬عالوه بر این کرونا‬ ‫در برخی کشــورهای جهان مانند انگلیس‪ ،‬برزیل‬ ‫و افریقــای جنوبی جهش هایی خطرناک کرده بود‬ ‫و قدرت ســرایت‪ ،‬بیماری زایی و مرگ زایی اش هم‬ ‫افزایش یافته بود‪ .‬دل نگرانی وزارت بهداشــتی ها به‬ ‫تدریج رنگ واقعیت به خود گرفت‪ .‬چراکه باز هم با‬ ‫ارام شدن اوضاع کووید‪ ۱۹-‬در کشور‪ ،‬عادی انگاری‬ ‫و عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی اغاز شد‪ .‬به‬ ‫طوری که به گفته وزارت بهداشتی ها با کاهش ‪۱۴‬‬ ‫درصدی پروتکل های بهداشــتی در کشــور مواجه‬ ‫شــدیم‪ .‬هرچند که این کاهش در برخی استان ها‬ ‫مانند خوزستان‪ ،‬بیشــتر بود و حتی به گفته وزیر‬ ‫بهداشــت میزان رعایــت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫در برخی شــهرهای خوزســتان به زیر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رســیده بود و کرونا درســت از همینجا مجددا به‬ ‫کشــور حمله کرد‪ .‬ان هم نه کرونای ووهان‪ ،‬بلکه‬ ‫کرونای جهش یافته انگلیس که ارام وارد کشــور‬ ‫شــد و در جان ها نفوذ کرد‪ .‬ویروسی که بر اساس‬ ‫مطالعات صورت گرفتــه در جهان‪ ،‬بین ‪ ۷۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد قدرت ســرایتش بیشــتر بوده و حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد قدرت کشــندگی ان نسبت به نوع پیشین‬ ‫باالتر اســت‪.‬از طرفی به گفته دکتر ســیما سادات‬ ‫الری‪ -‬ســخنگوی وزارت بهداشت روند کاهشی در‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی همچنان ادامه دارد‬ ‫و استان های کردستان‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬گلستان‪ ،‬خوزســتان و ایالم دارای‬ ‫پایین ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در‬ ‫کشور بوده اند‪.‬‬ ‫کارشناســان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان‬ ‫بارهــا و بارها اعالم کرده اند که رابطه مســتقیمی‬ ‫میان عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی و افزایش‬ ‫موارد ابتال‪ ،‬بســتری و مرگ و میر ناشــی از کرونا‬ ‫وجود دارد‪ .‬حاال کــه میزان رعایت ها کاهش یافته‬ ‫و دوباره خیابان و بازار شلوغ و رفت و امدها از سر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬متاســفانه نمودار موارد بستری‬ ‫روزانه در برخی استان های کشور‪ ،‬روندی صعودی‬ ‫داشــته و در هفته گذشته‪ ،‬شاهد افزایش نسبی در‬ ‫میانگیــن بروز موارد مثبت بســتری و افزایش در‬ ‫میانگیــن بروز موارد مرگ و میر ناشــی از بیماری‬ ‫نســبت به هفته ماقبل ان بوده ایــم‪ .‬همچنین در‬ ‫حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرســتان کشور همگی از استان‬ ‫خوزســتان شــامل شهرســتان های ابادان‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫بندر ماهشهر‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪،‬‬ ‫رامهرمــز‪ ،‬شــادگان‪ ،‬شوشــتر‪ ،‬کارون و هویزه در‬ ‫وضعیت قرمز بیماری قرار دارند‪ ۳۲ .‬شهرستان در‬ ‫وضعیت نارنجی‪ ۲۵۱ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و‬ ‫‪ ۱۵۴‬شهرستان در وضعیت ابی بیماری هستند‪.‬‬ ‫باید توجه کرد که تا نهم اسفند ماه مجموع بیماران‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشــور به یک میلیــون و ‪ ۶۲۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۹‬نفر رســید که از ایــن تعداد یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۸۶‬هــزار و ‪ ۵۳۴‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته یا از‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده اند‪ .‬با این حال متاسفانه‬ ‫‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۹۸۰‬نفر در کشــور جان شان را به دلیل‬ ‫ابتال به کرونا از دست داده اند‪.‬ایران یازدهم جهان از‬ ‫نظر تعداد مرگ های کرونایی‬ ‫باید توجه کرد که ایران از نظر تعداد موارد شناسایی‬ ‫شــده رتبه پانزدهم را در جهان به خود اختصاص‬ ‫داده است و بر اساس تعداد موارد شناسایی به ازای‬ ‫هر یک میلیــون نفر جمعیت در جایگاه ‪ ۸۷‬جهان‬ ‫قرار دارد‪ .‬همچنین از نظر میزان مرگ و میر ناشی‬ ‫از کرونا کشورمان در جایگاه یازدهم جهان و از نظر‬ ‫تعداد موارد مرگ و میر به ازای هر یک میلیون نفر‬ ‫جمعیت در رتبه ‪ ۴۷‬ایســتاده است‪.‬باید توجه کرد‬ ‫کــه در هفته اخیر‪ ،‬یعنی یکم تا هفتم اســفند ماه‬ ‫تعداد موارد ســرپایی شناسایی شده ‪ ۲۸۳۹۱‬مورد‬ ‫بوده اســت‪ .‬در حالی که در هفتــه قبل از ان این‬ ‫تعــداد ‪ ۲۵۷۰۱‬مورد بوده اســت‪ .‬همچنین تعداد‬ ‫موارد بســتری جدید در هفتــه اخیر ‪ ۴۶۵۱‬مورد‬ ‫بوده که نسبت به هفته قبل که تعداد بستری های‬ ‫جدید ‪ ۴۴۹۹‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم میبد در مجلس تاکید کرد‪ :‬ما بیماری های صعب العالج و سرطان هایی داریم که هزینه‬ ‫درمان ان ها چندین برابر بیشــتر از بیماری سالک بوده و اگر قرار است ردیف اختصاصی در بودجه در‬ ‫نظر گرفته شود این بیماری ها در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫سید جلیل میرمحمدی میبدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی نوبت دوم (یکشنبه) مجلس‬ ‫و بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ضروری است که شان و منزلت مجلس حفظ شود؛‬ ‫چرا برای بیماری ســالک ردیفی اختصاصی در بودجه در نظر گرفته شد؟ بنده خود پزشک هستم و ما‬ ‫برای بیماری های واگیر ردیف بودجه ای داریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬از سوی دیگر در کل کشور فقط ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬هزار نفر به این بیماری مبتال هستند و‬ ‫درمان ان نیز هزینه چندانی ندارد‪ .‬انچه که در بحث بیماری سالک حائز اهمیت است بحث پیشگیری‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم میبد در مجلس تصریح کرد‪ :‬ما بیماری های صعب العالج و سرطان هایی داریم که هزینه‬ ‫درمان انها چندین برابر بوده و باید به ان توجه شود‪ .‬اگر قرار است ردیف اختصاصی در بودجه در نظر‬ ‫گرفته شود این بیماری ها در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫راهکار محققان برای کاهش تماس کادر درمان با بیماران‬ ‫یکی از شــرکت های دانش بنیان حوزه ســامت ربات های پزشکی را عرضه کردند که قادر به‬ ‫پایش عالیم حیاتی بیماران است‪ ،‬ضمن انکه در شرایط کرونا تماس مستقیم پزشک به بیمار‬ ‫را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ت دانش بنیان تامین نیازهای فناورانه در حوزه کنترل‬ ‫علی قره خانی‪ ،‬مدیرعامل این شــرک ‬ ‫و رباتیک با فناوری بومی و تولیدات ایران ســاخت را از محورهای اصلی فعالیت این شــرکت‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬در این شرکت فناور‪ ،‬ضمن بومی ســازی تجهیزات حوزه های الکترونیک و‬ ‫چاپی‪ ،‬ربات های پزشــکی در نسل های گوناگون عرضه شده است که در ارائه خدمات بهتر به‬ ‫بیماران و حفظ سالمت کادر درمان نقش افرینی می کند‪.‬‬ ‫ت پزشــکی ایران ســاخت ارائه راه کارهای نواورانــه در ارائه خدمت به‬ ‫وی با بیان این که ربا ‬ ‫بیماران را دنبال می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ربات پزشــکی ایران ســاخت‪ ،‬برای ارائه خدمت به حوزه‬ ‫درمان به ویژه در دوران کرونا نقشی اثربخش ایفا کرده است‪ ،‬به طوری که با کاهش تماس ها‬ ‫و حضــور کادر درمانی برای جلوگیری از ابتــا به بیماری های واگیر‪ ،‬عملکردی قابل قبول را‬ ‫در محیط های بیمارســتانی یا سیر محیط هایی که امکان حضور نیروی انسانی ممکن نیست‪،‬‬ ‫ارائه می کند‪.‬‬ ‫قره خانی با بیان اینکه در این ربات از حســگرهای اندازه گیری عالئم حیاتی بیماران استفاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬این محصول همچنین از امکان برقراری ارتباط با پزشکان‬ ‫بــه کمــک برقراری تماس تصویری و امــکان حمل غذا و دارو به اتاق هــای گوناگون در هر‬ ‫مرحله از کارکرد ربات با وجود ســاختار چند طبقه ان برخوردار اســت‪.‬مجری طرح با بیان‬ ‫این که ربات های فعال در حوزه توان بخشی به بخشی جدایی ناپذیر از پزشکی تبدیل شده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اهمیت باالی فناوری های نو در حوزه ســامت و توان بخشــی‪ ،‬با استفاده از‬ ‫دانش فنی بومی و تخصص فعاالن فناور این شــرکت دانش بنیان‪ ،‬طیف وسیعی از ربات های‬ ‫توانبخشــی برای بازو‪ ،‬مچ و پا طراحی و تولید شــده اســت و در حوزه پژوهش نیز در حوزه‬ ‫ســاخت و بومی سازی ربات کارتزین‪ ،‬ربات های تحقیقاتی و صنعتی متنوعی گام برداشتیم‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬وی با اشــاره به استفاده از این‬ ‫ربات در بیمارستان های کشــور با هزینه ای پایین تر از نمونه های خارجی گفت‪ :‬این محصول‬ ‫ایران ساخت‪ ،‬ضمن برخورداری از ویژگی های بومی که ان را از دیگر محصوالت مشابه متمایز‬ ‫می کند‪ ،‬با هزینه های به مراتب پایین تر از نمونه های مشــابه خارجی تولید و عرضه می شود و‬ ‫ضمن جلوگیری از خروج ارز‪ ،‬می تواند نیاز حوزه سالمت را تامین کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از جذب بیش از‪ 19000‬مشترک طی سالجاری خبر داد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل‬ ‫سردار اســماعیلی مدیر عامل این شرکت‪ ،‬با اعالم‬ ‫این خبر عملکرد ســالجاری شــرکت گاز استان را‬ ‫در حوزه اشــتراک پذیری بدین شرح توضیح داد‪:‬‬ ‫در یــازده ماهه ابتدایی ســال جــاری بیش از ‪19‬‬ ‫هزار و ‪ 211‬مشــترک جدید در بخشــهای شهری‬ ‫و روســتایی جذب این شرکت گردیده است که در‬ ‫همین راســتا تعداد مشــترکین گاز طبیعی از بدو‬ ‫تاســیس این شــرکت به ‪ 508‬هزار ‪ 997‬مشترک‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ســردار اســماعیلی اســتان اردبیل را بــه لحاظ‬ ‫برخــورداری صد درصــدی خانوار شــهری و ‪96‬‬ ‫درصدی خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی جزو‬ ‫اســتانهای سبز از لحاظ گازرسانی برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫تمامی ‪ 29‬شهر استان گازدار می باشند و در سال‬ ‫اینده نیز تمامی روســتاهای بــاالی ‪ 20‬خانوار از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫وی روســتاهای بهره مند ازگاز طبیعی در ســطح‬ ‫اســتان اردبیلرا ‪ 1374‬روســتا بیان نمود و افزود‬ ‫‪ :‬این تعداد روســتا قریب بــه ‪ 96‬درصد از خانوار‬ ‫روســتایی را که بیش از ‪ 136‬هزار مشــترک می‬ ‫باشــد را شامل می شود و در سال اینده نیز با بهره‬ ‫مندی ‪ 110‬روســتای در دست اجراء انشااهلل پروژه‬ ‫های گازرسانی به روستاها در سطح استان به اتمام‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص‬ ‫عملیات شــبکه گــذاری و نصب انشــعابات اظهار‬ ‫داشــت ‪ :‬ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان ‪221‬‬ ‫کیلومتر شــبکه گاز به شــبکه های گازرسانی این‬ ‫استان اضافه شــده اســت که با این وجود میزان‬ ‫شبکه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون به‬ ‫بیش از نه هزار و ‪ 847‬کیلومتر رسیده و تعداد پنج‬ ‫هزار و ‪ 790‬عدد انشــعاب گاز جدید نیز در سطح‬ ‫استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده‬ ‫در سطح استان اردبیل تا کنون به ‪ 243‬هزار و ‪78‬‬ ‫انشعاب رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیــل در پایان‬ ‫با بیــان این مهم که حادثه در کمین مشــترکین‬ ‫ســهل انگار است از کلیه مشــترکین گاز طبیعی‬ ‫درخواســت نمود؛ ضمــن رعایت الگــوی مصرف‬ ‫بهینه به توصیه های ایمنی در اســتفاده از وسایل‬ ‫گازســوز نیز توجــه نمایند و در صورت مشــاهده‬ ‫هرگونه نشــتی بالفاصله پنجره های را باز نموده و‬ ‫از روشن نمودن وسایل گازسوز و سایر وسایل برقی‬ ‫خودداری بعمل اوردند‪.‬‬ ‫همزمان با هفته چهل و دوم “پویش هر هفته الف‪-‬ب‪-‬ایران” صورت گرفت‪:‬‬ ‫افتتاح‪ ۳۲‬پروژه تامین اب اشامیدنی روستایی در استان قزوین‬ ‫همزمان با افتتاح ‪ ۲۵۶‬پروژه تامین اب‬ ‫اشامیدنی روســتایی در سطح ‪ ۹‬استان‬ ‫کشــور کــه در قالب “پویــش هر هفته‬ ‫الف‪-‬ب‪-‬ایران” و با هزینه ای حدود ‪۳۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان توســط وزیر نیرو صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬در اســتان قزوین نیز ‪ ۳۲‬پروژه‬ ‫افتتاح و مورد بهره برداری رســمی قرار‬ ‫گرفت‪.‬مدیر عامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قزوین در این مراسم که به دلیل‬ ‫شــیوع کرونا به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫و از راه دور برگــزار شــده بود‪ ،‬در محل‬ ‫پروژه منتخب روستای سیاهپوش منطقه‬ ‫طــارم افزود‪ :‬بــرای این پــروژه ها ‪۱۸‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون اعتبار تخصیص‬ ‫داده شده اســت‪.‬داراب بیرنوندی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این طرح ها شــامل چهار مجتمع‬ ‫و هشــت پروژه تک روســتایی بوده و با‬ ‫بهره برداری از ایــن ‪ ۳۲‬پروژه ‪ ۸۳‬لیتر‬ ‫بر ثانیه اب اشــامیدنی سالم و بهداشتی‬ ‫بــرای ‪ ۱۹‬هزار نفــر از اهالــی این ‪۳۲‬‬ ‫روســتا تامین می شــود‪.‬وی همچنین‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬در قالب پــروژه های یاد‬ ‫شده‪ ،‬عملیات عمرانی بزرگی انجام شده‬ ‫و برای ان ســه هــزار و ‪ ۸۷۰‬مترمکعب‬ ‫مخــزن‪ ۶۲ ،‬کیلومتــر خــط انتقال و‬ ‫‪ ۶۸‬کیلومتــر اصالح و توســعه شــبکه‬ ‫ابرســانی صورت گرفته اســت‪.‬در ادامه‬ ‫مراســم معاون هماهنگــی امور عمرانی‬ ‫استانداری قزوین نیز ضمن گرامیداشت‬ ‫روز مهنــدس‪ ،‬از مجموعه مهندســین‬ ‫مدیرکل امور اجرایی زکات کشور‬ ‫گفت‪ :‬میزان پرداخت زکات در ‪۱۱‬‬ ‫ماه امسال در کشور نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۰۶‬درصد رشد‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهری در نشســت بــا جمعی‬ ‫از خبرنــگاران کهگیلویــه و بویراحمد در یاســوج‬ ‫اظهار داشــت‪ ۱۲ :‬هزار میلیارد ریال زکات واجب‪،‬‬ ‫مســتحب‪ ،‬فطریه و کفارات در ‪ ۱۱‬ماه امســال در‬ ‫کشور جمع اوری شــده که سهم این استان ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۱ :‬نهــاد‪ ،‬ســازمان و وزارتخانه عضو‬ ‫شورای عالی زکات کشور هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجرایی زکات کشور بیان کرد‪ :‬کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) کشور به عنوان یکی از این‬ ‫اعضا وظیفه جمع اوری و مصرف زکات را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حجت االســام مهری عنوان کرد‪ :‬رسالت فرهنگ‬ ‫سازی‪ ،‬تبلیغ‪ ،‬ترویج‪ ،‬تبیین و مدیریت زکات نیز بر‬ ‫عهده اداره کل امور اجرایی زکات کشــور و استان‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز غرب منصوب شد‬ ‫طی حکمی از طرف مهندس رامین حاتمی مدیرعامل‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس علی رضائی‬ ‫کلج به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غرب منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ایران در حکم مدیرعامل نفت مرکزی خطاب به مهندس‬ ‫علی رضائی کلج امده است‪:‬‬ ‫“با عنایت به مراتب تعهد‪ ،‬تخصص و تجارب ارزشمند‬ ‫جنابعالــی در رابطه با فعالیت های تولیدی و عملیاتی‪،‬‬ ‫به موجب این حکم به عنوان ” مدیرعامل شرکت بهره‬ ‫برداری نفت و گاز غرب ” منصوب می گردید‪.‬‬ ‫با توجه به اهداف‪ ،‬ماموریت ها و نقش ان شرکت در امر‬ ‫تولید‪ ،‬انتظار دارد در خصوص برنامه های دارای اولویت‬ ‫شــرکت اب و فاضالب در اجرائ پروژه‬ ‫های عمرانی و رفع محرومیت در شهرها‬ ‫و روستاهای استان تقدیر کرد‪.‬علی فرخ‬ ‫زاد همچنین بر نقش و مشــارکت عموم‬ ‫مــردم در پیشــبرد پروژه هــای پویش‬ ‫مذکــور تاکید کرد و در ادامه خواســتار‬ ‫اصــاح نگرش و عملکرد مردم در زمینه‬ ‫مصرف اب و حرکت به سمت سازگاری با‬ ‫وضعیت موجود و بهینه سازی ان شد‪.‬در‬ ‫پایان این مراســم نیز رضــا اردکانیان‪،‬‬ ‫وزیر نیــرو‪ ،‬افتتاح طرح های “پویش هر‬ ‫هفتــه الف‪-‬ب‪-‬ایران” را ادامه خدمت به‬ ‫مردم دانست و خاطر نشان کرد که رفع‬ ‫محرومیت روستاها تا پایان دولت تدبیر‬ ‫و امید ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ها است‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬مســاله زکات و اهمیت و ضرورت‬ ‫پرداخــت ان تاکنون به طور شایســته در کشــور‬ ‫فرهنگ ســازی‪ ،‬تبلیغ‪ ،‬ترویج و تبیین نشــده و تا‬ ‫حد قابل مالحظه ای در این زمینه کم کاری وجود‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اجرایــی زکات کشــور گفــت‪:‬‬ ‫دســتاوردهای متعدد پرداخت زکات و نحوه هزینه‬ ‫کردن ان تاکنون به نحو مطلوب برای مردم کشور‬ ‫شفاف سازی‪ ،‬روشــنگری‪ ،‬اطالع رسانی و اگاهی‬ ‫بخشی نشده است‪.‬‬ ‫حجت االســام مهری اظهار داشــت‪ :‬رسانه ها و‬ ‫خبرنگاران کشور و کهگیلویه و بویراحمد می توانند‬ ‫در این زمینه نقش افرینی کرده و اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنانچه ‪ ۱۱‬نهاد‪ ،‬ســازمان و وزارتخانه‬ ‫عضو شورای عالی زکات کشور دغدغه و مسوولیت‬ ‫پذیری بیشتری داشته یاشــند میزان جمع اوری‬ ‫زکات افزایش می یابد که در کاهش مشکالت فقرا‬ ‫نیز موثر است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجرایی زکات کشــور بیان کرد‪۷۰ :‬‬ ‫درصــد زکات جمع اوری شــده در کشــور برای‬ ‫محرومان و اموری شــامل تهیــه جهیزیه‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫کاری به شرح ذیل اهتمام جدی معمول نمائید‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم در راستای توسعه و‬ ‫تولیدحداکثری‬ ‫‪ - ۲‬اقدامات الزم در حفظ سرمایه های شرکت (انسانی‬ ‫وتاسیسات)‬ ‫‪ - ۳‬اتخاذ رویکرد علمی‪ ،‬شایسته ساالری و عدالت محور‬ ‫به منظور ارتقاء انگیزه حداکثری در کارکنان‬ ‫‪ - ۴‬بهبود و سالم سازی فرایندهای امور جاری و تصمیم‬ ‫گیری سریع و شفاف در جهت تحقق به موقع ماموریت‬ ‫هایمحوله‬ ‫‪ - ۵‬اهتمــام جدی در خصوص مــوارد مرتبط با حوزه‬ ‫‪ HSE‬بــه ویــژه رعایت ایمنی در تمامــی واحدها و‬ ‫تاسیساتمناطقعملیاتی‬ ‫‪ - ۶‬تمرکز بر فعالیت های پیشگیرانه تعمیراتی در راستای‬ ‫افزایش بهره وری تجهیزات و تاسیسات‬ ‫‪ - ۷‬تکریم همــکاران و ارباب رجــوع و توجه ویژه در‬ ‫رسیدگی به مشکالت نیروی انسانی‬ ‫‪ - ۸‬ارتباط و همکاری سازنده با مدیریت ها و واحدهای‬ ‫ستادی نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫امید اســت با اتکال به خداوند متعــال و بهره مندی از‬ ‫همکاری و همراهی صمیمانه همکاران ساعی و خدوم ان‬ ‫شرکت و کلیه مدیریت ها و واحدهای ستادی در انجام‬ ‫وظایف محوله موفق و موید باشید‪”.‬همچنین مدیرعامل‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پیامی از مهندس‬ ‫ناصری پور مدیر عامل سابق این شرکت تشکر و قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬متن پیام بدین شرح است‪:‬با عنایت به مفاد بخشنامه‬ ‫محدودیت انتصاب بیش از چهار ســال در سمت های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬به پاس زحمات ارزشمندتان دردوران تصدی‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب بدینوسیله‬ ‫از جنابعالی بخاطر تالش های بی شائبه در امر تولید ‪،‬‬ ‫توسعه و خدمات موثر در شرایط اضطراری سیل ‪ ،‬زلزله‬ ‫و مقابله با شیوع ویروس کرونا دراستان های غربی تشکر‬ ‫و قدردانی می نمایم‪ ،‬امیدوارم در پناه خداوند قادر متعال‬ ‫همواره موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫مدیر کل پست استان اصفهان ‪:‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫**********************************************‬ ‫برگ سبز ‪ ،‬سند کمپانی‪ ،‬فاکتور فروش و سند قطعی خودروی سواری پراید جی‪.‬‬ ‫تی‪ .‬ایکس ‪ ،‬رنگ ســفید‪ -‬روغنی‪ ،‬مدل ‪ ۱۳۷۷‬به شــماره موتور ‪ 000۸۱۶۸۷‬و به‬ ‫شماره شاســی ‪ S1412277564987‬و به شــماره پالک ‪ ۳۷‬ایران ‪ ۴۵۸‬ط ‪ ۲۲‬متعلق‬ ‫به اقای فرهاد مکرمی باغ به کدملی ‪ ۲۹۲0۲0۳۲۵۸‬مفقود شــده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط میباشد‪ /.‬نقده‬ ‫**********************************************‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اســماعیل محــرمزاده ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪۲۹0۹۹۴۸۱۸۸‬‬ ‫بشــرح دادخواســت به کالســه ‪ ۹۹00۸۵۵‬از این دادگاه درخواســت گواهی حصر‬ ‫وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که شــادروان فرامرز محرمزاده‪ -‬بشناســنامه‬ ‫‪ ۲۹0۹۳۵۱۲0۳‬در تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/0۳/۱۵‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای یاســر محرمزاده ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪ ۲۹000۳۳۴۶۲‬بشــرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ ۹۹00۸۵۷‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شــادروان بخشعلی محرمزاد‪ -‬بشناسنامه ‪۲۹0۹۳۵۱۲۱۱‬‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/0۸/۱۴‬اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم‬ ‫منحصر اســت به‪ -۱ :‬یاسر محرمزاد‪ ،‬فرزند بخشــعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪۲۹000۳۳۴۶۲‬‬ ‫پسر متوفی ‪ -۲‬یاسین محرمزاد‪ ،‬فرزند بخشعلی‪ ۲۹00۳۱0۲0۲ ،‬پسر متوفی ‪-۳‬‬ ‫لیال مقتدر چیانه‪ ،‬فرزند اروجعلی‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ ۲۹0۹۶۲0۵0۶‬همسر متوفی‪ .‬اینک با‬ ‫انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫سرپرستخانهروانشناساناستاناصفهانمنصوبشد‬ ‫کورش محمدی به عنوان سرپرست خانه روانشناسان استان اصفهان منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری ‪ ،‬طی حکمی از ســوی محمد ابراهیم مداحی‪ ،‬رئیس خانه روانشناسان ایران‪ ،‬کورش‬ ‫محمدی روانشناس و اسیب شــناس اجتماعی به سمت سرپرست خانه روانشناسان و مشاوران استان‬ ‫اصفهان منصوب شد‪.‬‬ ‫محمدی دارای مدرک دکتری روان شناســی بوده و هم اکنون به عنوان رئیس کمیســیون اجتماعی و‬ ‫محیط زیســت شورای اسالمی شــهر اصفهان فعالیت می کند‪ .‬او همچنین مشاور اسیب های اجتماعی‬ ‫ســازمان بهزیستی کشــور‪ ،‬رئیس انجمن اسیب شناســی اجتماعی ایران‪ ،‬عضو شورای اندیشه ورزان‬ ‫استانداری اصفهان و صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه طلیعه زندگی نیز است‪.‬‬ ‫بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان گیالن برگزار شد‬ ‫در این مراسم استاندار گیالن با بیان اینکه خیران مدرسه ساز عالوه بر عرصه اموزش و علم اموزی‪ ،‬در‬ ‫عرصه فرهنگ نیز گام هایی اعتمادافرین برداشــته اند‪ ،‬گفت‪ :‬طی ســال جاری؛ گیالن در پویش مردمی‬ ‫ساخت فضاهای اموزشی دارای رتبه دوم کشوری استوی با اشاره به اینکه اقدامات خیران مدرسه ساز‪،‬‬ ‫امروز به یک الگو برای احاد جامعه تبدیل شــده‪ ،‬گفت‪ :‬شــمار این نیک اندیشان که الزاماً از توانمندان‬ ‫اســتان نیستند؛ روز به روز‪ ،‬رو به فزونی اســت‪.‬بهگزارش روابط عمومی مهندس علی دقیق مدیر کل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس گیالن در این ائین باشکوه با بیان اینکه یکی از مولفه های توسعه‬ ‫پایدار در هر کشــوری بدون تردید نظام تعلیم و تربیت در ان کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬این نظام بدون‬ ‫زیر ســاخت های اموزشی نمی تواند در توسعه پایدار موثر باشــد و خیرین عنصر فعال در تامین این‬ ‫زیرســاخت ها و در نهایت توسعه پایدار کشور هستند‪.‬وی با اشــاره به اینکه خیرین با درک صحیح و‬ ‫درســت از محدودیــت منابع مالی دولتی و با هدف ایجاد فرصت برابــر اموزش و پرورش برای دانش‬ ‫اموزان وارد میدان شــده اند‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬تاریخ بشــریت به وفور اقدامات اینچنین انسانی های پاک‬ ‫سرشــت را در خود ثبت کرده که با ایثار و از خودگذشــتگی اقداماتی ماندگار را برای جامعه بشــریت‬ ‫رقم زده اند‪.‬‬ ‫چهارهکتارازبستررودخانهسفیدرود‬ ‫در شهرستان استانه اشرفیه رفع تصرف شد‬ ‫استعالم و پرداخت الکترونیکی قبوض گاز در خراسان رضوی‬ ‫مســکن‪ ،‬تحصیل‪ ،‬کمک معیشت و ازادی زندانیان‬ ‫جرایم غیرعمد و ‪ ۳۰‬درصد مابقی نیز برای اجرای‬ ‫طرح های عمرانی عــام المنفعه از قبیل کتابخانه‪،‬‬ ‫حســینیه‪ ،‬خانه عالم‪ ،‬مسجد‪ ،‬مدرســه‪ ،‬پُل و راه‬ ‫روستایی هزینه می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم مهری عنوان کرد‪ ۹ :‬ماه امسال و از‬ ‫محل زکات جمع اوری شــده در کشور ‪ ۲۸۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۷‬مــورد هزینه درمان و ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۳۸۹‬مورد‬ ‫هزینه تحصیل پرداخت شــده و هشت هزار و ‪۱۳۵‬‬ ‫سری جهیزیه نیز تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ ۸۳ :‬زندانی جرایم غیرعمد در این‬ ‫مدت از محل زکات جمع اوری شــده در کشــور‬ ‫ازاد شــده‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۴۲۵‬هــزار و ‪ ۷۶۵‬نفر‬ ‫کمک معیشــت دریافت کرده‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۹۱۱‬واحد‬ ‫مسکونی مددجویی ساخته شده و پنج هزار و ‪۲۹۴‬‬ ‫واحد مســکونی مددجویی نیز مرمت و بازســازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجرایی زکات کشــور گفت‪ :‬بمنظور‬ ‫ترویج هر چه بیشــتر فرهنــگ پرداخت زکات در‬ ‫کشــور تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) و سازمان تبلیغات اسالمی منعقد شده‬ ‫که بر اساس ان روحانیان مستقر در روستاها اقدام‬ ‫کارت هوشــمند راننده اقای «خداداد کمالی دولــت اباد» دارنده‬ ‫کد ملی به شــماره ‪ ۴۹۷۹۳۸۵۲۵۷‬به شــماره هوشــمند ‪۱۷۸۷۷۲۲‬‬ ‫و شــماره پرونده ‪ ۹۷۲۱۲۱۱۸۵‬مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪ .‬اق قال‬ ‫**********************************************‬ ‫کارت هوشــمند ماشین ‪۴۴‬ع‪ ۶۲۱‬به شماره هوشمند ‪۲۴۷۸۹۵۴‬‬ ‫به شــماره پرونــده ‪ ۲۳۲۵۱۹۹ ۹۷‬متعلــق به اقای «فرشــاد کمالی»‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬اق قال‬ ‫خبر‬ ‫بــه گزارش روابط عمومــی اب منطقه ای گیالن‪ ،‬محمد حســین کریمی سرپرســت اداره منابع اب‬ ‫شهرســتان استانه اشرفیه گفت‪ :‬در راســتای حفظ حقوق انفال و بیت المال و ازادسازی بستر و حریم‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬انهار و کانالها‪ ،‬برکه های طبیعی‪ ،‬با شناســایی ‪ 1‬مورد از تصرف بستر رودخانه سفیدرود در‬ ‫منطقه کیســم پایین از توابع شهرستان استان ه اشرفیه با اقدامات حقوقی رفع تصرف گردید‪.‬سرپرست‬ ‫اداره منابع اب شهرســتان استانه اشرفیه افزود‪ :‬این اداره پس از طی مراحل حقوقی با حکم قضایی و‬ ‫همراهی عوامل انتظامی‪ ،‬موفق به ازادسازی زمین مذکور به مساحت ‪ 4‬هکتار گردید‪.‬‬ ‫به تبلیغ روزافزون اهمیت و ضرورت پرداخت زکات‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام مهری اظهار داشــت‪ :‬یک تفاهم‬ ‫نامــه همکاری نیز بین کمیته امــداد امام خمینی‬ ‫(ره) کشور و ســازمان صداوسیما منعقد شده و بر‬ ‫اساس ان کمیته تبلیغ زکات در قالب فیلم‪ ،‬سریال‪،‬‬ ‫میزگرد و نشســت های تخصصی تشــکیل و فعال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه پرداخــت زکات‪ ،‬صدقه و انفاق‬ ‫بیش از پیش بین مردم نهادینه و ترویج یابد کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) کشــور و استان ها نیز می‬ ‫توانند خدمات بهتر و بیشــتری به مددجویان زیر‬ ‫پوشــش ارائه دهند زیرا بودجه و امکانات این نهاد‬ ‫حمایتی محدود است‪.‬‬ ‫حجت االســام مهــری بیان کرد‪ :‬حفــظ عزت و‬ ‫کرامت مددجویان زیر پوشــش هنــگام ارائه انواع‬ ‫خدمــات به انان همواره مدنظر بوده و جزو اولویت‬ ‫های مهــم کاری کمیته امداد امــام خمینی (ره)‬ ‫کشور و استان ها است‪.‬‬ ‫افــزون بر ‪ ۴۵‬هزار خانوار با جمعیتی بیش از ‪۱۱۴‬‬ ‫هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد هستند‬ ‫گفتــه ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -۱ :‬اســماعیل محــرمزاده‪ ،‬فرزند فرامرز‪،‬‬ ‫بــه ش‪.‬ش ‪ ۲۹0۹۹۴۸۱۸۸‬پســر متوفــی ‪ -۲‬مینا محــرمزاده‪ ،‬فرزنــد فرامرز‪ ،‬به‬ ‫ش‪.‬ش ‪ ۲۹0۹۷۳۸۳۳۷‬دختــر متوفی ‪ -۳‬ندا محرمزاده‪ ،‬فرزند فرامرز‪ ،‬به ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۲۹000۸000۲‬دختــر متوفــی ‪ -۴‬مهرانگیــز محــرمزاده‪ ،‬فرزند قلــی‪ ،‬به ش‪.‬ش‬ ‫‪ ۲۹0۹۵۸۵۶۵۴‬همســر متوفی ‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور‬ ‫را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیار‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4134‬‬ ‫افزایش ساعت کار ادارات پست‬ ‫شهرستانهاونواحیپستیشهراصفهان‬ ‫به گزارش بهادری ‪//‬در راســتای تکریم مشــتریان‬ ‫و ارائه خدمات مطلوب پســتی به شــهروندان در‬ ‫اســفندماه ‪ 1399‬و فرودین ماه ‪ 1400‬و همچنین‬ ‫بمنظــور جلوگیــری از ایجاد هرگونــه اختالل در‬ ‫انجام فرایندهای پســتی به لحاظ افزایش ترافیک‬ ‫مرســوالت در روزهــای پایانی ســال و جلوگیری‬ ‫از ازدحام مردم ‪،‬ســاعت ارایه خدمــات در ادارات‬ ‫مرکزی شهرستانها و نواحی پستی افزایش یافت‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل پســت اســتان‬ ‫اصفهــان ‪ ،‬حمید باقری مدیر کل پســت اســتان‬ ‫اصفهان بیان داشت ‪:‬در راســتای تکریم مشتریان‬ ‫و ارایــه خدمات مطلوب به مشــتریان و جلوگیری‬ ‫از ازدحــام مردم در مراکز پســتی نواحی هفتگانه‬ ‫پســتی شهرســتان اصفهان از روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 10/12/99‬الی پایان اســفند ‪ 99‬یکسره تا ساعت‬ ‫‪ 16‬در روز های کاری دارای شیفت عصرگاهی بوده‬ ‫و خدمات پستی را به شهروندان ارائه مینمایند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت ‪:‬ارایه خدمات قبول پســتی در‬ ‫ناحیه پســتی نشاط کما فی ســابق تا ساعت ‪20‬و‬ ‫ناحیه پستی فیض نیز تا ساعت ‪ 18‬می باشد ‪.‬‬ ‫مدیر کل پســت اســتان در خصوص ارایه خدمات‬ ‫در شهرســتانهای استان افزود ‪ :‬باجه مرکزی قبول‬ ‫کلیه ادارات پست شهرستانهای تابعه پست استان‬ ‫از روز شنبه مورخ ‪ 16/12/99‬الی پایان اسفند ‪99‬‬ ‫یکسره تا ساعت ‪ 16‬در روز های کاری دارای شیفت‬ ‫عصرگاهی بوده و خدمات پســتی را به شهروندان‬ ‫ارائه مینمایند‪.‬باقری مدیر کل پســت اســتان در‬ ‫خصوص ارایه خدمت قبول مرسوالت پستی در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 21‬اسفندماه گفت ‪ :‬نواحی پستی فیض‬ ‫و نشــاط در روز بیســت و یکم اسفند‪ 99‬از ساعت‬ ‫‪ 8‬الی ‪ 13‬دارای شیفت قبول مرسوالت میباشند‪.‬‬ ‫مشــهد‪ -‬رضا جانگداز‪ ،‬رییس روابط عمومی شرکت گاز خراســان رضوی گفت‪ :‬هم استانی های گرامی‬ ‫مــی توانند با مراجعه بــه درگاه های ارتباطی ‪ http://egas.ir‬یا ســامانه تلفنی ‪ 1894‬از خدمات‬ ‫غیرحضوری این شرکت همانند اســتعالم و پرداخت انالین قبوض استفاده کنند‪ .‬حسن خیراندیش با‬ ‫اعالم این مطلب اظهار کرد‪ :‬درگاه اینترنتی ‪ http://egas.ir‬دارای امکاناتی همانند اســتعالم سوابق‬ ‫قبض‪ ،‬خدمات غیرحضوری‪ ،‬مشاهده و پرداخت اخرین قبض و خوداظهاری اعالم رقم کنتور است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬شــهروندان گرامی می توانند با ورود به بخش استعالم ســوابق قبض در درگاه اینترنتی و ورود‬ ‫شــماره اشتراک نسبت به مشاهده اخرین وضعیت قبض گاز‪ ،‬سوابق مصرف ماه و سالهای های گذشته‬ ‫و مشاهده میزان بدهی اقدام کنند‪ .‬خیراندیش گفت‪ :‬امکان مشاهده قبض الکترونیک و پرداخت انالین‬ ‫نیز از دیگر گزینه این درگاه اســت که شــهروندان می توانند به صورت غیرحضوری هزینه گازمصرفی‬ ‫خود را به صورت انالین پرداخت کنند‪ .‬سخنگو و رییس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از دیگر امکانات این درگاه خوداظهاری رقم کارکرد کنتور می باشد که نقش موثری در ارایه بهتر‬ ‫خدمات و استفاده از دانش روز خواهد داشت‪ .‬این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت گاز خراسان رضوی پیش از نیز برای اولین بار در بین تمام شرکت های گاز استانی کشور‬ ‫با راه اندازی ســامانه تلفنی ‪ 1894‬امکان برقراری ارتباط دوطرفه مشترکین با کارشناسان این شرکت‬ ‫برای ارائه خدمات الکترونیک‪ ،‬ثبت نظرات و پیشنهادات و پیگیری اسان مسائل و موضوعات مرتبط با‬ ‫حوزه گاز طبیعی را فراهم کرده اســت‪ .‬رییس روابط عمومی شرکت گاز استان خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه‬ ‫خدمات الکترونیک و اســتفاده از دانش روز موجب تکریم و ایجاد رضایتمندی بیشتر شهروندان شده و‬ ‫امکان ارائه خدمات سریع و باکیفیت بیشتر را ممکن می کند‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل ‪:‬‬ ‫تسهیل در خرید نهاده های کشاورزی با صدور کشاورز کارت‬ ‫اردبیل ‪ -‬به گزارش لطف اله حنیفه خبرنگار اردبیل ســازمان جهاد کشــاورزی استان اردبیل ‪ ،‬علی‬ ‫حســین احدی عالی که در جلسه پیگیری صدور کشــاورز کارت برای کشاورزان شهرستان اردبیل و‬ ‫بررســی موانع و مشکالت موجود سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود‪ :‬با ابالغ دستورالعمل صدور‬ ‫کشاورز کارت از سوی وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی های الزم با شعب بانک کشاورزی انجام گرفته‬ ‫و زمینه بهره مندی کشــاورزان شهرستان از این طرح مهیا شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این کارت در اختیار‬ ‫کشاورزانی که محصوالت استراتژیک کشت می کنند قرار می گیرد تا کشاورزان عزیز دغدغه ای برای‬ ‫خرید نهاده های کشــاورزی نداشته باشند‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در قالب کشــاورز کارت ‪ ،‬تســهیالت بین ‪ 2‬میلیون تا سقف ‪ 20‬میلیون تومان بر اساس میزان اراضی‬ ‫زراعی ‪ ،‬با نرخ ســود ‪ 12‬درصد و بازپرداخت یکســاله به متقاضیان واگذار می شود و کشاورزان حوزه‬ ‫شهرســتان اردبیل می توانند با مراجعه به بانک کشــاورزی شــعب مرکزی‪ ،‬جام جم‪،‬کاشانی غربی ‪،‬‬ ‫مبارزان‪ ،‬ارتا ‪ ،‬اراللوی بزرگ و هیردرخواســت خود را مطرح و با هماهنگی هایی که با بانک کشاورزی‬ ‫صورت گرفته در کوتاهترین زمان ممکن کشاورزکارت را دریافت نمایند و پس از دریافت کارت نسبت‬ ‫به خرید نهاده های کشاورزی اقدام نمایند‪ .‬احدی عالی در پایان افزود ‪ :‬از زارعین تقاضا داریم در اسرع‬ ‫وقت با مراجعه به بانک های عامل نسبت به دریافت این تسهیالت اقدام نمایند تا از این طریق با تهیه و‬ ‫تدارک مناسب کودهای شیمیایی و سموم مورد نیاز به افزایش تولید محصوالت کشاورزی منجر گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‪:‬‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای اصالح‬ ‫شبکه هایفرسودهابرسانیبوشهرنیازاست‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬عبدالحمید حمزه پور کاهش باران را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه بیش از ‪ 80‬درصد منابع اب اشامیدنی استان بوشهر وابسته به دیگر استان ها‬ ‫است و از طریق بارش باران تامین و تقویت می شود کاهش بارش باران تاثیر قابل توجهی در‬ ‫میزان منابع اب این اســتان می شــود‪.‬وی‪ ،‬میزان سرانه مصرف اب در شهرها ‪ 220‬لیتر و در‬ ‫روســتاها ‪ 150‬لیتر دانســت و بیان کرد‪ :‬اکنون به صورت متوسط سرانه مصرف بیش از ‪300‬‬ ‫لیتر است که با یکپارچه سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی قدری توزیع اب‬ ‫در روســتاها و شهرها ساماندهی شده است‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر از‬ ‫نصب کنتور در ورودی روستاها خبر داد و افزود‪ :‬برای توزیع عادالنه اب در روستاها و شهرها‬ ‫کنتور در ورودی این نقاط نصب شــده که همکاری دهیاری ها و شــوراهای اسالمی روستاها‬ ‫در این زمینه ضروری اســت‪.‬حمزه پور با اشاره به تشــدید قطع انشعاب غیرمجاز اب به ویژه‬ ‫خانه باغ ها تاکید کرد‪ :‬تاکنون افزون بر ‪ 2‬هزار انشــعاب اب خانه باغ ها در استان بوشهر قطع‬ ‫شــده که این روند تا قطع حدود ‪ 5‬هزار انشعاب غیرمجاز ادامه دارد‪.‬وی‪ ،‬میزان هدررفت اب‬ ‫در اســتان بوشهر را به طور متوسط ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬برای کاهش هدررفت‬ ‫اب نوسازی شبکه های ابرسانی و خطوط انتقال اب در دستور کار قرار گرفته و امسال حدود‬ ‫‪ 120‬کیلومتر اصالح شده اند‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه برای‬ ‫اصالح شــبکه های فرسوده و قدیمی اب در اســتان به ‪ 500‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بیش از نیمی از این اعتبار باید در اســرع وقت برای تســریع در نوسازی شبکه ها‬ ‫تامین شــود‪.‬حمزه پور از تخصیص ‪ 100‬میلیارد تومانی در سال جاری برای اجرای طرح های‬ ‫ترمیم شبکه ابرسانی خبر داد و تصریح کرد‪ :‬هزینه ترمیم شبکه ابرسانی در شهرها و روستاها‬ ‫متفاوت است که به طور متوسط برای هرکیلومتر نوسازی بین ‪ 50‬تا ‪ 100‬میلیون تومان نیاز‬ ‫اعتباری انها است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 17‬رجب ‪1442‬‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫اول مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4134‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫شعر حافظ هم در مترو ماسک زد!‬ ‫شــعر حافــظ از دســتان‬ ‫فال فروشــان بــه اگهی های‬ ‫تبلیغاتی رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی برای مبارزه با کرونا‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫هماننــد قبل بــا توقف قطار‬ ‫در ایســتگاه‪ ،‬اغلب افــراد با‬ ‫پــس زدن دیگــری به داخل‬ ‫واگن هجــوم می برند؛ ازدحام‬ ‫همسفران‪ ،‬هیاهوی کودکان‪،‬‬ ‫زنــان و مردان دســت فروش‬ ‫و هــر تصویر دیگــری که در‬ ‫این ســفر به چشم می خورد‪،‬‬ ‫هماننــد دوران پیــش از‬ ‫کروناست‪.‬‬ ‫اگر اقالم جدید فروشــندگان‬ ‫قطــار یــا همســفرانی کــه‬ ‫انــگار کرونا را نمی شناســند‬ ‫حواس مــان را پــرت نکنند‪،‬‬ ‫ممکن است چشــم های مان‬ ‫میخ کوب مانیتور کوچک کنار‬ ‫پنجره شود که گویا زبان بسته‬ ‫قصد دارد در ایــن هیاهیو با‬ ‫کلمــات و تصاویــر چیزهایی‬ ‫بگویــد؛ چیزهایــی کــه اگر‬ ‫شنیده می شــد‪ ،‬وضع چنین‬ ‫عادی نمی نمود!‬ ‫اندکــی صبــر و تماشــای‬ ‫انیمیشــین ها در فضایــی که‬ ‫بویی از رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی به مشام نمی رسد‪،‬‬ ‫بــرای رعایــت پروتکل های‬ ‫مقابله با کرونا هشدار می دهد‬ ‫و مــا را بــه شــعری اشــنا‬ ‫می رساند‪ .‬شاعرش البته انگار‬ ‫چندان با فضــای مترو و این‬ ‫قبیل هجوم ها غریبه نیســت؛‬ ‫فالش نان خیلی ها را می دهد!‬ ‫امــا نــگاه دقیق تــر گویای‬ ‫ی اســت؛ بیتی‬ ‫چیــز دیگــر ‬ ‫کــه بــا مصرعــی از حافظ‬ ‫شــروع می شــود و در ادامه‬ ‫به تشــویق برای ماسک زدن‬ ‫در روزگار کرونایی می رســد‪:‬‬ ‫«مرا می بینی و هر دم زیادت‬ ‫می کنی دردم‪ /‬چرا بی ماسک‬ ‫می ایی رفیق ناجوانمردم؟!»‬ ‫امــا اصل بیت چنین اســت‪:‬‬ ‫«مرا می بینی و هر دم زیادت‬ ‫می کنی دردم‪ /‬تو را می بینم و‬ ‫میلم زیادت می شود هر دم»‪.‬‬ ‫گویــا خالقیت مترو تهران در‬ ‫مقابله با کرونا به دســت کاری‬ ‫در غــزل حافظ هم رســید ه‬ ‫است یا شــاید هم استفاده از‬ ‫ان بــه عنوان تضمیــن البته‬ ‫بدون اشاره به نام حافظ‪.‬‬ ‫تصویــر بعد از شــعر در قاب‬ ‫مانیتور شمایل مردی از همان‬ ‫روزگار دور اســت با ماسکی‬ ‫بر صــورت؛ دســت اندرکاران‬ ‫اگهی هــای متــرو تهــران‬ ‫همان طور که بــر تصویر یک‬ ‫نفــر از قرن های دور ماســک‬ ‫زده انــد‪ ،‬در شــعر حافظ هم‬ ‫دســت برده و بر ان ماســک‬ ‫زده اند!به این گونه اســتفاده از‬ ‫شــعر حافظ دو جور می توان‬ ‫نگاه کرد؛ برخــی همین حد‬ ‫توجه به شــعر و اســتفاده از‬ ‫ان در فضای عمومی را مثبت‬ ‫می دانند‪ ،‬برخــی هم ممکن‬ ‫اســت چندان موافق این کار‬ ‫نباشند و حتی فکر کنند شعر‬ ‫حافظ مورد جعل قرار گرفته‬ ‫اســت‪.‬یک روز سلبریتی ها در‬ ‫صفحه های شان شعر شاعری‬ ‫را به نام شاعری دیگر منتشر‬ ‫می کنند و شبی دیگر در یک‬ ‫برنامه تلویزیونی شعری که از‬ ‫ان موالنا نیســت توسط یک‬ ‫شــخصیت شناخته شــده به‬ ‫موالنا نســبت داده می شود‪.‬‬ ‫بــار دیگــر در همــان برنامه‬ ‫شــعری به اشــتباه به حافظ‬ ‫منسوب می شــود و جعلیات‬ ‫حتی به کتاب های درسی هم‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫مدیرعامل شرکت دنا رهساز‪ ،‬در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫دست شرکت های ایرانی از بازار‪ 10‬میلیارد دالری بازسازی قره باغ کوتاه است‬ ‫شماره ‪ ، 3‬کوچه هشتم شــرقی ‪ ،‬خیابان بیهقی کیلومتر راه و بزرگــراه و ازادراه احداث نمودیم‪.‬‬ ‫‪ ،‬میــدان ارژانتیــن تهران راه بر شــرکت راه و حاال اما کار و کاســبی تقریبا تعطیل است‪ .‬تحریم‬ ‫ساختمانی « دنا رهساز » محمد ابوطالبی می برد‪ .‬ها از یک طرف ‪ « FATF‬گروه ویژه اقدام مالی» از‬ ‫انجا پل می زنند ‪ ،‬راه می سازند و جاده می کشند‪ .‬طرف دیگر وضعیت ما ایرانی ها را در تجارت بین‬ ‫یک مرد جســور و پر انرژی نشسته بر پشت میز الملل دچار مشکالت شدیدی کرده است کرونا که‬ ‫ساده و کوچک اش تا برایم از پروژه های بزرگی که امد اندک فعالیت های ما را هم بطور کلی با رکود‬ ‫در ایران و خارج از ایران اجرا کرده است ‪ ،‬بگوید‪..‬با شدید مواجه کرد‪ .‬حاال برای اینکه حتی بخواهیم از‬ ‫این مرد وفادار به زن و زندگی برای ساعت ‪ 8‬صبح کشوری به کشور دیگری مسافرت کنیم کلی موانع‬ ‫یک روز بارانی قرار مالقــات تنظیم کردم به من را باید پشت ســر بگذاریم با این همه پروژه های‬ ‫گفت که پیش از انقالب مهندسی راه وساختمان را قزاقســتان را با همه سختی به سرانجام رسانده و‬ ‫از دانشگاه تهران گرفتم‪ .‬هم دوره ای بیژن زنگنه یک پروژه در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫و مظاهری بودم و همسرم هم کالسی ام بود‪ .‬پس پس از پیروزی انقالب مناسبات تجاری ما با جهان‬ ‫از ازدواج سه فرزند اوردیم‪ .‬یک دختر که مهندسی خارج همراه مشــکالتی بود اما از سال ‪ 1388‬که‬ ‫راه و ساختمان ( عمران ) خوانده است ‪ ،‬یک پسر تحریم های ســازمان ملل شروع شد سختی های اقای ظریف جلسه ای داشــتیم در انجا به ایشان مورد نیاز را از ایران می بریم تولیدات کارخانه ها و‬ ‫که ایشان هم مهندســی راه و ساختمان خوانده کار هم شــروع شــد از همان انجا بود که بانک گفتیم که جمهوری اذربایجان ‪ 10‬میلیارد دالر برای کارگاههای تولیدی برای صادرات افزایش می یابد‪.‬‬ ‫است و « دنا رهساز » که یک شرکت مهندسی راه های خارجی با بانک های ایرانی کار نمی کردند و بازسازی قره باغ اختصاص داده است ما باید دست حاال به همه اینهــا تحکیم روابط ملت ها را اضافه‬ ‫تضامین بانک های ایرانی را دیگر قبول نداشــتند به کار شــویم حداقل یک میلیاد دالر از این بازار کنید اگر شــرکت های ما پروژه را خوب اجرا کنند‬ ‫و ساختمانی است!‬ ‫محمد ابوطالبی ازشرایط بسیار سخت کار گله می بهر حال ما ایرانی هستیم و راه هایی برای دور زدن بگیریم تنها واکنش اقای معاون وزیر امور خارجه در ذهن مردم ان کشــور سال ها باقی می ماند کما‬ ‫کند به همان اندازه که چشمانش برق می زند حلقه تحریم ها پیدا می کردیم اما از ســال ‪ 1396‬که با این بود که درخواست شما توسط وزیر امور خارجه اینکه ما هنوز به خاطر اجرای ساختمان هایی نظیر‬ ‫رینگی در انگشت دست چپ اش هم برق می زند‪ .‬دستور ترامپ تحریم ها شدیدتر شد‪ .‬دولت امریکا مطرح شده قرار است طرف اذربایجانی اطالع دهد دانشگاه تهران از المانها به نیکی یاد می کنیم ‪.‬‬ ‫من به شخصه ادم های وفادار را دوست دارم‪ .‬می مثل شاکی خصوصی در تک تک بانک ها و بنگاه بدیهی اســت اگر قراردادی را حضورا ً و با اصرار همه اینها برای روابط سیاســی بهتر و گسترده تر‬ ‫گوید که حاال من ‪ ،‬همسرم ‪ ،‬فرزندانم و همکارانم های مالی دنیا مامور گذاشــت هر جای که اثری از گرفتیم برنده ایم و گرنه طرف مقابل هیچ انگیزه ای بسترسازی می شود‪.‬‬ ‫یک ایرانی بود مانع تجارت با توجه به شرایط ما برایش متصور نیست که اقدام محمد ابوطالبی در مــورد انجمن خدمات فنی و‬ ‫یک گروه هستیم‪.‬‬ ‫مهندســی ایران گفت که این انجمن برای توسعه‬ ‫انگاه که من گرم حرف های مشــکالت ما مانند این اســت که دولت ازاد میگردید ولی با سختی غیابی انجام دهد‪.‬‬ ‫این مرد وفادار می شــوم‪ .‬وزنه ای ‪ 20‬کیلویی به پای صادرکننده ها ها کار را انجام می دادیم تا از مدیر دنارهســاز پرســیدم راهکار چیست؟ و اموزش و تســهیل صادرات و معرفی پروژه ها با‬ ‫پلیس هم گرم نوشتن جریمه بسته اســت و از انها می خواهد که در اینکه کرونا همه چیز را بهم ابوطالبی با بیان اینکه این رویکرد باید تغییر کند اعضاء خود با ارتباط با مسئولین در دولت – مجلس‬ ‫گفت که مجلس یک کار مهم را در دستور کار خود و قوه قضائیه پل ارتباطی برقرار می کند و با تعامل‬ ‫برای اتومبیل ام که زیر تابلو مسابقات جهانی رقابت کنند با این وجود ریخت‪.‬‬ ‫از محمد ابوطالبی پرسیدم قرار داده است و ان تغییر نام وزارت امور خارجه و تشریک مساعی با مسئولین شیوه های تسهیل‬ ‫حمل با جرثقیل پارک کرده هر روز وضع تولید و صادرات بدتر می شود‬ ‫که از بین تحریم ها ‪ FATF ،‬به وزارت خارجه و تجارت امور بین الملل است این در صادرات خدمات فنی و مهندسی را تدوین و به‬ ‫ام ‪ ،‬می شــود پس از پایان‬ ‫گفت و گوی ‪ 45‬دقیقه ای و بی اعتنا به برگه جریمه و کرونا کدام بدتر اســت؟ که او در پاسخ گفت که بسیار مهم است چون وزارت امور خارجه ما در حال اعضاء اعالم می نماید‪.‬‬ ‫سر ماشین را می چرخانم به سمت دفتر روزنامه‪ .‬از همه بدتر ‪ FATF‬اســت چون دیگر هیچ بانکی حاضر فقط کار سیاسی می کند در حالی که در دنیا اعضاء انجمن خدمات فنی و مهندســی ایران در‬ ‫کارکرد این وزارت خانه ها بیشتر اقتصادی و تجارت ســال ‪ 150 ، 1373‬میلیون دالر صادرات شروع و‬ ‫در مسیر بازگشت به روزنامه با خودم می گویم که حاضر به همکاری با ما نیست‪.‬‬ ‫چه روز جالبی است امروز من با محمد ابوطالبی که ایران از نظر دانش فنی در میان کشورهای منطقه است‪ .‬یادمان باشد که در بسیاری جاها دیپلماسی در ســال ‪ 1383‬با حدود ‪ 12‬درصد رشــد به ‪250‬‬ ‫یّبرد نه سیاسی ها‪ .‬میلیون دالر رسید و در ســال ‪ 1381‬با تدوین و‬ ‫شش ســال صادر کننده نمونه کشور بوده است و حرف اول را می زنــد‪ .‬ترکیه از وضعیت تحریم ها را شرکت های خصوصی پیش م ‬ ‫به پاس خدماتی که در ابادانی ایران و کشــورهای علیه ایران نهایت بهره را برد و توانســت خودش ابوطالبی در ادامه گفت که وقتی در حاشیه نشست تصویب ایین نامه های جدید و مشوقها در سال به‬ ‫دیگر کرده اســت از دستان چهار رییس جمهور ( را باال بکشــد در حالی که این بازارها متعلق به ما مدیران شرکت های خصوصی با اقای دکتر ظریف ‪ 45‬درصد رشد رسید که در سال ‪ 1390‬صادرات به‬ ‫‪ 5‬میلیارد دالر در سال رسید‬ ‫محمد خاتمی ‪ ،‬محمود احمدی نژاد ‪ ،‬حسن روحانی بود امارها گواهی می دهند و متوجه می شــویم در کشــور قزاقستان من به‬ ‫به دکتر ظریف در کشور قزاقستان گفتم که‬ ‫و اگر تحریم ها نبود تا کنون‬ ‫و رییس جمهور قزاقستان) لوح تقدیر گرفته است در حال حاضر ســهم ما از صادرات و خدمات فنی عنوان سخنران به وزیر امور‬ ‫گفت و گو کردم و کلی انرژی گرفتم کســانی که مهندسی در بازار هزار میلیارد دالری منطقه کمتر خارجه عرض کردم که شما شما کوشش کنید تا ریشه های ما را در داخل به مبلــغ ‪ 30‬میلیارد دالر‬ ‫در انرژی درمانی کار مــی کنند می گویند انرژی از دو درصد است و در بخش صادرات خدمات فنی کوشش کنید تا ریشه های ما کشور تقویت شود در ان صورت ما می توانیم صادرات در سال می رسیدیم‪.‬‬ ‫های مثبت را باید به دیگــران هم منتقل کنید و و مهندسی ســاالنه نزدیک به ‪ 400‬میلیون دالر را در داخل کشور خودمان بسیاری از مشــکالت دولت را حل کنیم بهمــن صالحی بــه عنوان‬ ‫دبیر انجمــن خدمات فنی‬ ‫من نشستم و نوشتم با عشــق هم نوشتم تا شما می شود ‪ .‬در حالی که ترکیه ساالنه فقط در بخش تقویت کنید در ان صورت‬ ‫هم بسان من با نوشیدن یک فنجان چای گرم در خدمات فنی و مهندسی بیش از ‪ 35‬میلیارد دالر ما می توانیم بســیاری از مشــکالت دولت را در و مهندسی ایران تمام تالش خودش را می کند تا‬ ‫زمستان سرد رازهای دل مهندس محمد ابوطالبی و در کل این بازار بیــش از ‪ 100‬میلیارد دالر بهره داخل از نظر اشتغال و دیپلماسی در خارج را حل کارها خوب پیش برود اما ایشان االن با سه معضل‬ ‫و تقویت کنیم ‪ ،‬واکنش و برنامه چنین نیســت!! بزرگ تحریم ها ‪ FATF ،‬و کرونا دست و پنجه نرم‬ ‫را بخوانید و لذت ببرید‪:‬‬ ‫می برد ‪.‬‬ ‫از محمد ابوطالبی در مورد شروع به کارش پرسیدم مشکل کجاســت ؟ محمد ابوطالبی چنین پاسخ واقعیت این اســت که در جاهایی که وزارت امور می کند‪.‬‬ ‫و ایشان گفتند که نخستین کار ما ازاد راه بروجرد داد که دســت اندرکاران دولتی کشــور به دلیل خارجه نمی توانــد کاری را پیش ببرد شــرکت ابوطالبی در اخر با بیان اینکه دولت به دلیل پایان‬ ‫خرم اباد به طول ‪ 110‬کیلومتر در دو بخش انجام شد تقدم مسائل سیاســی به اقتصادی انگیزه کمتری های خصوصی قدرتمنــد می تواند همزمان با کار‪ ،‬دوره به فکر خودش اســت بنابراین مشــکالت‬ ‫پس از اجرای موفق این پروژه وزارت راه با سپردن برای صــادرات کاال و خدمــات صادرکننده های دیپلماسی را هم پیش ببرند این کار در دنیا اتفاق فوق الذکر بمانند این اســت وزنــه ای ‪ 20‬کیلویی‬ ‫به پای صادرکننده ها بسته شــده است و از انها‬ ‫پروژه های دیگر ما را به مدت ‪ 12‬ســال در استان ایرانی دارند در ســوی دیگر ماجرا در کشورهای می افتد‪.‬‬ ‫لرستان نگه داشت و حدود ‪ 400‬کیلومتر راه اصلی رقیب مانند ترکیه و ‪ ....‬ســهم وافری از صادرات وی صــادرات خدمات فنی و مهندســی را برای می خواهد که در مســابقات جهانی بدوند و رقابت‬ ‫خدمات فنی مهندسی با توجه غفلت ما بهره مند کشور بسیار مفید می دانست و گفت که صادرات کنند با این وجود هــر روز وضع تولید و صادرات‬ ‫را در استان یا نوسازی نمودیم‪.‬‬ ‫اخرین پروژه بزرگ در داخل کشــور ســرمایه می شــوند به طور مثال رییس جمهور این کشور خدمات فنی و مهندســی از چند جهت بســیار بدتر می شــود‪ .‬با این همــه کار مجلس در تالش‬ ‫گذاری و احداث ازاد راه ســاوه – همدان را انجام وقتی به کشــوری همانند ترکمنســتان می رود مفید است نخست اینکه تبادل دانش و تکنولوژی برای تغییر جهت برای بهبــود و وضع قوانین در‬ ‫داده ایم و در خارج از کشــور بزرگترین پروژه ها با خودش مدیران چند شــرکت خصوصی را هم می کنیم همچنین وقتی پروژه ای را در کشور اجرا جهت تســهیل صادرات خدمات فنی مهدســی‬ ‫و احداث اولیــن اتوبان ‪ 6‬خطــه در جمهوری می برد و در همان نشســت ها تمــام تالش های می کنیم‪ ،‬اشــتغال هم ایجاد می کنیم ‪ .‬بســتگی بسیار مهم اســت ‪ .‬امیدواریم مجلس تازه نفس‬ ‫قزاقســتان را شرکت دنا رهســاز انجام داد این خودش را می کند تا امضای پروژه های خدمات فنی به نوع پروژه حــدود ‪200‬تا ‪ 300‬نیروی متخصص با دولت فعلی و بعدی از هر جناحی که باشــد با‬ ‫پــروژه انچنان به مذاق کارفرمــا خوش امد که مهندسی را برای شرکت های کشور خودش بگیرد‪ .‬را به طــور مســتقیم درگیر پــروژه می کنیم ‪ .‬برنامه ریزی و وضع قوانیــن و اجرای ان به نوعی‬ ‫رییس جمهور و وزیر راه قزاقستان به شرکت دنا دستی به موهای سرش می کشد و می گوید که برای شما در نظر بگیرید وقتی ما برای بازسازی قره باغ برنامه ریزی نماید که با برون رفت از این بحران ها‬ ‫رهساز لوح تقدیر داد و در مدت ‪ 18‬سال صادرات فهم این مقوله اجازه بدهید مطلبی را بگویم ‪ .‬چند وارد کار شویم چون همجوار کشور ما است و فقط بتوانیم به جایگاه اصلی خودر در صادرات خدمات‬ ‫خدمات فنی و مهندسی در این کشور حدود ‪ 600‬روز پیش در ساختمان وزارت امور خارجه با معاون یک خط مرز جغرافیایی بین ما است تمام کاالهای فنی و مهندسی برسیم‪.‬‬ ‫تماشاخانه مهرگان‪ ،‬میزبان مسافر اتاق شماره ‪ 37‬شد‬ ‫اتــاق شــماره ‪ »37‬به‬ ‫«مســافر اتــاق‬ ‫نمایــش«مســافر‬ ‫نمایش‬ ‫بنائــی وو کارگردانی‬ ‫هومــنبنائــی‬ ‫نویســندگیهومــن‬ ‫نویســندگی‬ ‫هفدهم اسفند ماه‪99‬‬ ‫الی هفدهم‬ ‫هفتمالی‬ ‫نوروزیهفتم‬ ‫پانیذنوروزی‬ ‫پانیذ‬ ‫شــماره ‪ 22‬تماشاخانه مهرگان میزبان‬ ‫سالن شماره‬ ‫دردرسالن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫تئاترخواهد‬ ‫تماشاگرانتئاتر‬ ‫تماشاگران‬ ‫ داســتان‬ ‫ داستان نمایش‬ ‫خالصه‬ ‫خالصه‬ ‫مردم؛در‬ ‫مردم؛در‬ ‫گــزارش راه‬ ‫بهبهگزارش راه‬ ‫پایانی‬ ‫ساعات زندگی‬ ‫ساعات پایانی‬ ‫نمایشنامه‬ ‫نمایشــنامه‬ ‫اینامده‪ :‬این‬ ‫نمایش‬ ‫امده‪:‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هدایت‬ ‫کند‪.‬می‬ ‫روایت‬ ‫مــی‬ ‫روایت را‬ ‫هدایــت‬ ‫هدایت را‬ ‫صــادق صادق‬ ‫زندگی‬ ‫اتاق‬ ‫کوچک یک‬ ‫اتاقخود در‬ ‫پایانــیدرعمر‬ ‫عمر خود‬ ‫روزهای‬ ‫هدایت پایانی‬ ‫روزهای‬ ‫پاریس‬ ‫سپریدرمی کند‪.‬‬ ‫خانه واقع‬ ‫مســافرپاریس‬ ‫یکواقع در‬ ‫کوچکخانه‬ ‫مسافر‬ ‫ایست‬ ‫صدای سوت‬ ‫روحکهشکننده‬ ‫ایست‬ ‫روایت‬ ‫شکننده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سپریروح‬ ‫روایت‬ ‫ســوت ازارش می دهد‪ .‬جغدی‬ ‫صدای دهد‪.‬‬ ‫ازارش می‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می ازاد‬ ‫ازادبرده‬ ‫بردهاوج‬ ‫اوجرا به‬ ‫روزگاری او‬ ‫روزگاری او را به‬ ‫جغدی کــه‬ ‫که‬ ‫جامه‬ ‫غرب بر‬ ‫از بر‬ ‫غرب‬ ‫فکرهایی که‬ ‫فکرهایــی که از‬ ‫تکه تمام تکه‬ ‫کنــد با‬ ‫می تمام‬ ‫با‬ ‫خودرا‬ ‫هنوزخود‬ ‫شدههنوز‬ ‫پینهشده‬ ‫وصلهپینه‬ ‫اشوصله‬ ‫اندیشهاش‬ ‫اندیشــه‬ ‫جامه‬ ‫که بارها‬ ‫ای که‬ ‫نویســندهای‬ ‫داند‪ .‬نویسنده‬ ‫ایرانیمیمیداند‪.‬‬ ‫یکایرانی‬ ‫رایک‬ ‫اکنون وو در‬ ‫داده اکنون‬ ‫انتحار داده‬ ‫درسانتحار‬ ‫مخلوقاتشدرس‬ ‫بهبهمخلوقاتش‬ ‫داستان‬ ‫داســتان‬ ‫پایان‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫دنبالراهی‬ ‫فضابهبهدنبال‬ ‫اینفضا‬ ‫این‬ ‫گردد‪ .‬روایت عشــق نویســنده‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫خودمی‬ ‫خود‬ ‫چشمو‬ ‫احساسش‬ ‫ایســت که‬ ‫پوشــید از‬ ‫نویسنده‬ ‫عشــقچشم‬ ‫ایســت که‬ ‫روایت‬ ‫ها‬ ‫داستاندر‬ ‫سطرهایرا حتی‬ ‫حتیودرمعشوقش‬ ‫احساسش‬ ‫معشــوقش را‬ ‫پوشید از‬ ‫ازرده‬ ‫قهرمانش‬ ‫روایت‬ ‫اغوش‬ ‫نسپرد‪.‬‬ ‫نیز به‬ ‫قهرمانش‬ ‫داستان ها‬ ‫سطرهایاغوش‬ ‫نیز به‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫شانه‬ ‫حرافان‬ ‫مردیســت که‬ ‫ازردههایش زیر بار‬ ‫شــانه‬ ‫روایت‬ ‫نســپرد‪ .‬که‬ ‫مردیست‬ ‫شــدهراو‬ ‫خمزیستن‬ ‫عملازاد‬ ‫طریق‬ ‫حرافانو بی‬ ‫عملزیرخمبارشــده‬ ‫هایش‬ ‫بی‬ ‫شناســد‪.‬‬ ‫«مسافراتاقمیشماره ‪»37‬‬ ‫زیســتن را خوب‬ ‫ازادشناسد‪.‬‬ ‫طریق می‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫جوهر‬ ‫اینکهدارد‬ ‫مستخدمی‬ ‫‪»37‬بیش از‬ ‫دارد که‬ ‫مســتخدمیشماره‬ ‫«مسافراتاق‬ ‫شود‬ ‫زنی که‬ ‫خشک‬ ‫سوزد‪.‬‬ ‫داســتانش‬ ‫شــود می‬ ‫جوهر‬ ‫خشک‬ ‫اینکه‬ ‫داستانش‬ ‫بیش از‬ ‫مالقات می اید و «مســافراتاق شماره‬ ‫برایسوزد‪.‬‬ ‫می‬ ‫«مسافراتاق‬ ‫امــاوبیش از انکه‬ ‫می اید‬ ‫مالقاتدارد‪.‬‬ ‫دوســت‬ ‫کهرابرای‬ ‫‪ »37‬او‬ ‫زنی‬ ‫سطلاز‬ ‫دربیش‬ ‫تمنایش اما‬ ‫دوســت دارد‪.‬‬ ‫را شــود‬ ‫خاطره‬ ‫‪ »37‬او‬ ‫حضورش‬ ‫شماره‬ ‫سطل‬ ‫در سایه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تمنایش‬ ‫شودمی‬ ‫خاطرهمچاله‬ ‫حضورشتحریر‬ ‫زباله زیر میز‬ ‫انکه‬ ‫سایه‬ ‫شــود‪.‬جواب‬ ‫میکاغذها‬ ‫اتش‬ ‫مچاله‬ ‫زیــر نور‬ ‫زندگیش تحریر‬ ‫زباله زیر میز‬ ‫های‬ ‫جواب‬ ‫کاغذها دانیم‬ ‫داریم‪ .‬نمی‬ ‫نــوراواتش‬ ‫زیر که از‬ ‫اســت‬ ‫زندگیش‬ ‫سواالتی‬ ‫های‬ ‫دانیم‬ ‫نمیهمین‬ ‫داریم‪.‬را با‬ ‫دانیم او‬ ‫از او‬ ‫هســتکهمی‬ ‫چهاســت‬ ‫ســواالتی‬ ‫چرا‪ ،‬هر‬ ‫همین‬ ‫داری و‪...‬‬ ‫دوسترا با‬ ‫دانیم او‬ ‫محزونش‬ ‫هســت می‬ ‫روشنای‬ ‫هر وچه‬ ‫تاریکی‬ ‫چرا‪،‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫داری‬ ‫غزاله دوست‬ ‫محزونش‬ ‫حســین روشنای‬ ‫تاریکی و‬ ‫خلق‪،‬‬ ‫خــوش‬ ‫احمــدی‪،‬‬ ‫عابدی‪ ،‬میالد‬ ‫حمیدرضا‬ ‫حمیدرضا‬ ‫حسینخلق‪،‬‬ ‫فرد‪ ،‬خوش‬ ‫داناییغزاله‬ ‫احمدی‪،‬‬ ‫حسین‬ ‫میالد مدنی و‬ ‫محمد امین‬ ‫غفوری‪،‬‬ ‫فروتــن‪،‬عابدی‪،‬‬ ‫ارزوحســین‬ ‫غفوری‪،‬فرد‪،‬‬ ‫دانایی‬ ‫«مسافر اتاق‬ ‫نمایش‬ ‫پانیذ نوروزی‬ ‫پانیذ‬ ‫مدنــی و‬ ‫بازیگرانامین‬ ‫فروتــن‪ ،‬محمد‬ ‫ارزو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نوروزی ‪»37‬‬ ‫شماره‬ ‫نمایش «مسافر اتاق شماره‬ ‫بازیگران‬ ‫هستند‪.‬این اثــر می توان بــه حضور‪:‬‬ ‫عوامــل‬ ‫از‬ ‫‪»37‬‬ ‫کارگردان)‪،‬‬ ‫کریمیان‬ ‫محسن‬ ‫(دســتیارحضور‪:‬‬ ‫می توان به‬ ‫محســناین اثر‬ ‫از عوامل‬ ‫نیمافرجی‪،‬‬ ‫کارگردان)‪،‬فریبا‬ ‫(دســتیار طــرح)‪،‬‬ ‫صدقی (مجری‬ ‫نیما‬ ‫صدقی‬ ‫کریمیان‬ ‫هوتن(طراح‬ ‫فرجــی‪،‬فرجی‬ ‫(گریم)‪ ،‬همــا‬ ‫زمانی‬ ‫زمانی فریبا‬ ‫هوتــنطرح)‪،‬‬ ‫(مجری‬ ‫تفــاخ (طراح‬ ‫لباس)‪ ،‬‬ ‫صحنــه و‬ ‫لباس)‪ ،‬‬ ‫قاســمصحنه و‬ ‫فرجی (طراح‬ ‫همــا‬ ‫(گریم)‪،‬‬ ‫قاسم‬ ‫نیما وصدقی‪،‬‬ ‫بروشــور)‪،‬‬ ‫پوســتر و‬ ‫نیما‬ ‫بروشور)‪،‬‬ ‫پوســتر‬ ‫تفاخ (طراح‬ ‫قاسم‬ ‫فروزان‬ ‫قاســم‬ ‫(ساخت‬ ‫تفاخ‬ ‫تفاخ‪،‬‬ ‫تفاخ‪،‬قاسم‬ ‫تیزر)‪،‬‬ ‫تیزر)‪(،‬ساخت‬ ‫قاسم تفاخ‬ ‫صدقی‪،‬‬ ‫کیانی نیا‬ ‫(تدوین)‪ ،‬محمد‬ ‫کیانی‬ ‫امیــنامین‬ ‫(تدوین)‪ ،‬محمد‬ ‫رضایــیرضایی‬ ‫فروزان‬ ‫نظری(عکاس)‬ ‫نظــری‬ ‫(تصویربردار)ســمیرا‬ ‫(عکاس)و و‬ ‫(تصویربردار)ســمیرا‬ ‫نیا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اشارهکرد‪.‬‬ ‫عمومی)اشاره‬ ‫روابطعمومی)‬ ‫سیادت((روابط‬ ‫صادقسیادت‬ ‫صادق‬ ‫تیوال‬ ‫سایتتیوال‬ ‫بلیطازازسایت‬ ‫تهیهبلیط‬ ‫جهتتهیه‬ ‫ مندانجهت‬ ‫عالقهه مندان‬ ‫عالق‬ ‫نمایشی‬ ‫ایناثراثرنمایشی‬ ‫تماشایاین‬ ‫برایتماشای‬ ‫نمایندووبرای‬ ‫اقدامنمایند‬ ‫اقدام‬ ‫ســاعت‬ ‫ ماه ماهســاعت‬ ‫اســفند‬ ‫هفدهماســفند‬ ‫هفدهم‬ ‫ تواننــد تا‬ ‫ممیی توانند تا‬ ‫مهرگان‬ ‫تماشــاخانهمهرگان‬ ‫شماره‪2‬تماشــاخانه‬ ‫ســالنشماره‪2‬‬ ‫‪19‬بهبهســالن‬ ‫‪19‬‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫درد دل های همسر بازیگری که در بستر افتاده‬ ‫حال و وضع این روزهای محســن قاضی مرادی بســیار شــبیه اصغر شاهوردی‬ ‫اســت؛ دو هنرمنــدی که هــر دو در بســتر بیمــاری افتاده اند و همسرانشــان‬ ‫پرستاران بی منت ان ها شده اند‪.‬‬ ‫مهوش وقاری و محسن قاضی مرادی از جمله زوج های هنری سینمای ایران هستند‬ ‫که سابقه بیش از ‪ 30‬سال کار را در عرصه بازیگری دارند‪ ،‬اما محسن قاضی مرادی‬ ‫چند سالی است که خانه نشین شده و انطور که همسرش می گوید‪ ،‬با شدت گرفتن‬ ‫بیماری پارکینســون عم ً‬ ‫ال در بستر افتاده و برای انجام همه کارهایش به یک نفر‬ ‫حتمــا نیاز دارد‪.‬وقاری درباره حال و احوال این روزهای همســرش می گوید‪ :‬حال‬ ‫محســن چندان خوب نیست و تقریباً در شرایط مشابهی با اقای شاهوردی است‪،‬‬ ‫منتها ایشان تصادف کردند و در بستر افتادند و محسن به علت پارکینسون به این‬ ‫وضع دچار شــده و چون سن محسن هم بیشــتر است شرایط سخت تری دارد‪ .‬او‬ ‫تقریبا تمام مهارت های خود را از دست داده و نیاز به مراقبت و حضور دائمی یک‬ ‫نفر در کنار خود دارد و من ســاعت های بســیاری را باید کنار او باشم و به خیلی‬ ‫از کارها و پیگیری ها نمی رســم‪ .‬گاهی حتی فرصت نمی کنم جواب تلفن بدهم و‬ ‫انقدر مشغول و درگیر می شوم که ناگهان می بینم ساعت به نیمه شب رسیده است‪.‬‬ ‫وقتی از او می پرســم که چرا کســی را به عنوان پرستار برای همراهی نمی اورند؟‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬حضور یک پرستار قطعاً هزینه زیادی دارد و با خرج و مخارجی که‬ ‫برای درمان و تهیه دارو باید بپردازم ‪ -‬بویژه در این شرایط اقتصادی ‪ -‬کار سخت‬ ‫می شود‪ .‬البته االن منظورم این نیست که نیاز مالی دارم چون اخیرا جایی صحبتی‬ ‫داشتم و نمی دانم چرا اینطور برداشت شد که من به کمک مالی احتیاج دارم‪ .‬البته‬ ‫خرج داروها و انچه با شرایط بیماری و جسمی همسرم باید تهیه شود‪ ،‬گاهی خیلی‬ ‫باالست و بعضی از ان ها حتی مشمول بیمه تکمیلی هم نمی شوند ولی با این حال‬ ‫بیش از هر چیز‪ ،‬به همراهی و درستی ادم ها نیاز است‪.‬او در این باره اضافه می کند‪:‬‬ ‫من در جایی از دارویی نام برده بودم که پیدا نمی کردم و دیروز دیدم در اینستاگرام‬ ‫یــک خانم که اصال ایشــان را‬ ‫نمی شناســم از اصفهان پیام‬ ‫داده و گفته بودند که تعدادی‬ ‫از ان را تقریبا نزدیک به همان‬ ‫قیمت اصلــی برایم پیدا کردند‬ ‫و فرستادند‪ .‬گرچه هنوز با ایشان‬ ‫تســویه نکرده ام ولی محبتی که‬ ‫داشتند را قدردانم و این نوع همراهی‬ ‫را از برخــی دیگر که ادعایی هم داشــتند‬ ‫ندیدم‪ ،‬کسانی که مثال خواستند همراهی کنند و من‬ ‫در رودربایستی قرار گرفتم و مجبور شدم برای یک دارو نزدیک به ‪ 30‬برابر قیمت‬ ‫اصلی پول بدهم‪ .‬وقتی این اتفاق ها می افتد فکر می کنم از ماســت که بر ماست‪.‬‬ ‫ما اول خودمان باید با هم مهربان باشــیم و بعد از مســئوالن انتظار داشته باشیم‪.‬‬ ‫وقاری درباره اینکه ایا از مســئوالن مربوط‪ ،‬کسی پیگیر احوال اقای قاضی مرادی‬ ‫بوده اســت؟ می گوید‪ :‬برخی دوستان مثال از موسسه هنرمندان پیشکسوت لطف‬ ‫داشــت ه و گاهی همراهی کرده اند‪ ،‬اما ما عضو این موسسه نیستیم که درخواستی‬ ‫برای کمک و همراهی داشــته باشــیم و البته از خانه ســینما هم همراهی جدی‬ ‫ندیدیم‪.‬او درباره اینکه چطور عضو موسســه هنرمندان پیشکسوت نیستند؟ ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬پیگیری هایی را در زمســتان سال ‪ 1398‬انجام داده بودیم و شنیدیم که‬ ‫باید حتما درجه هنری داشته باشیم‪ .‬برای این درجه هنری هم باید رزومه ای را به‬ ‫وزارت ارشــاد ارائه کنیم که با اوضاع کرونا و شرایطی که خودم دارم‪ ،‬دوندگی ها و‬ ‫پیگیری های این چنینی برای من واقعا وقت گیر و سخت است بویژه اینکه گفتند‬ ‫ی کارهایمان را ارائه کنیم‪ .‬اگر موسسه می تواند‪ ،‬این لطف و همراهی را‬ ‫باید سی د ‬ ‫ی و دوندگی نباشم‪.‬‬ ‫کند تا من مجبور به پیگیر ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!