روزنامه راه مردم شماره 4129 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4129

روزنامه راه مردم شماره 4129

روزنامه راه مردم شماره 4129

‫دالیل انباشت زیان در‬ ‫صنعت خودروکشور‬ ‫باتوجهبه صف هایمیلیونی‬ ‫متقاضیانچیست؟ ‪6‬‬ ‫اقتصادمقاومتی؛ازحرفتاعمل‬ ‫مغایرتاقدامدولت ها‬ ‫‪ 2‬باسیاست هایابالغی‬ ‫با گذشت ‪ 10‬سال از مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی‪ ،‬برخی کارشناسان اقتصادی‬ ‫معتقدند‪ ،‬مسئوالن به محتوای این مسئله‪...‬‬ ‫میرتاج الدینیمطرحکرد؛‬ ‫ستادتنظیمبازار‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫باالترینحقوق هاینجومی‬ ‫متعلقبهشرکت هایدولتی‬ ‫انتظارتعدیلقیمت‬ ‫‪ 2‬گوشت قرمز را داریم‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫بر اساس مصوبات جلسه تنظیم بازار گوشت قرمز شب عید‪ ،‬با حذف دالالن و واسطه های گفت‪ :‬با توجه به ارسال برخی گزارش ها درباره دریافت‬ ‫اضافی و با ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف تولید‪...‬‬ ‫حقوق های باال به مجلس‪ ،‬برخی نمایندگان‪...‬‬ ‫مشکالتسهامدارانادامهدارد؛‬ ‫ضرر بورسی ها با تغییر قیمت سهام‬ ‫بهعلـتاختالالتکـارگزاریها!‬ ‫طی هفته های اخیر به دلیل افزایش معامالت و عرضه ها شــاهد بودیم که هســته معامالتی و سیستم های‬ ‫کارگزاری ها با مشکالت متعددی مواجه شدند‪ .‬اهمیت باالی بورس و فعالیت باالی افراد در این بازار معامالتی‪،‬‬ ‫طبیعتا نقش کارگزاری ها پررنگ تر می شود‪ .‬همین امر منجر به بروز اختالالتی شده که چند روزی می شود‬ ‫در فضای مجازی مورد انتقاد زیادی از سوی کاربران قرار گرفته است‪.‬یکی از این اختالالت در کارگزاری مفید‬ ‫رخ داده بود که پیگیر ان شدیم‪.‬یکی از سهامداران بورسی درباره این موضوع می گوید‪ :‬از یکی از کارگزاری ها‪،‬‬ ‫«کزغال» را که خریده بودم بعد از چند روز مبلغ ان را به پورتفویم واریز کرده بود و خودسر خریدم را لغو کرده‬ ‫بود‪ .‬این در حالی بود که دوستان در کارگزاری های دیگر کزغال را با نرخ پایین و حتی زیادتر از سهم اعالم شده‬ ‫خریده بودند‪ .‬این یعنی چه؟ با کارگزاری تماس گرفتم گفتند خطای نرم افزاری بوده اما بنظر من یک بازی‬ ‫است!یکی از سهامداران بورسی در انتقاد به عملکرد نرم افزار بورسی ها می گوید‪ :‬کارگزاری ‪ ....‬یک نرم افزار‬ ‫مناسب و پرسرعت ندارد‪ .‬سرعت بسبار پایین و خدمات رسانی افتضاح است‪ .‬زمان خرید تا سفارش ثبت شود‪،‬‬ ‫قیمت تغییر کرده و از این قبیل کمبودها بارها متضرر شده ایم‪ .‬روح اهلل میر صانعی دبیرکل کانون کارگزاران‪...‬‬ ‫ دولت در الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬متاسفانه با تکیه بر فروش نفت که ان هم پایه و اساس‬ ‫اقتصادی ندارد برنام ه سال اینده را پایه ریزی کرده است‪ .‬به همین‪...‬‬ ‫رضائیبااشارهبهنقشتقویتبخشخصوصیدراشتغالزایی‪:‬‬ ‫بانک هادرارائهتسهیالتبه‬ ‫بخشخصوصیکوتاهیمیکنند‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک ها در ارائه تســهیالت به بخش‬ ‫خصوصی کوتاهی می کنند می گوید در شرایط کنونی جوانان از بیکاری‪...‬‬ ‫تورم مسکن‪ ۱۱۱‬درصد شد‬ ‫مرکــز امار ایــران در گزارشــی از افزایش ‪۱۱۱‬‬ ‫درصدی قیمت مسکن طی پاییز ‪ ۹۹‬در مقایسه با‬ ‫پاییز سال گذشته در شهر تهران خبر داد‪ .‬مطابق‬ ‫اعالم مرکز امار ایران در پاییز امســال متوســط‬ ‫قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‬ ‫مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی در شهر تهران ‪ 412730‬هزار ریال‬ ‫با میانگین مساحت ‪ 209‬مترمربع بوده است که‬ ‫نسبت به فصل قبل ‪... 18.6‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫محسن حائری نژاد‬ ‫کارشناس نفت و انرژِی‬ ‫مسلما» عامل موثری که میزان تولید دردهه های‬ ‫اینده به ان وابســتگی فراوانــی دارد‪ ،‬تکنولوژی‬ ‫است‪ .‬چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی و نحوه به‬ ‫کارگیری ان‪ ،‬تعیین کننده میزان تولید دراینده‬ ‫صنعت نفت خواهد بــود‪ .‬صنعت نفت به عنوان‬ ‫اهرمی قدرتمند در موازنه قدرت‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4129‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫پروندهنیشکرهفت تپهدرایستگاهاخر‬ ‫تداوم البی گری خریدار برای عدم ابطال‬ ‫یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه پرونده نیشکر هفت تپه در ایستگاه اخر در قوه قضائیه قرار گرفته و قاضی باید رای خود را صادر کند‪ ،‬گفت‪ :‬مدیرعامل نیشکر هفت تپه همچون گذشته درحال فشار وارد کردن به قوه قضائیه و نهادهای‬ ‫دیگر است‪ ،‬که چنین موضوعی تازگی ندارد‪ .‬احمد نادری درباره اخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه گفت‪ :‬پرونده شرکت نیشکر هفت تپه در ایستگاه اخر که همان قوه قضائیه بوده قرار گرفته است و قاضی باید رای خود را در این رابطه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صادر کند‪.‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬پردیس و اسالم شهر در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬براساس صحبت های شفاهی که در خصوص پرونده هفت تپه مطرح شده است‪ ،‬رای قاضی صادر‪...‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫مدیر اســبق بانک مرکزی که پیــش از این در ســطوح باالی بانک‬ ‫مرکــزی فعالیت می کرد و مســئولیت مســتقیم در حــوزه ارزی‬ ‫داشت‪ ،‬نقش بزرگی در ارزپاشــی های بی ضابطه و فروش ارزهای‬ ‫مداخله ای در بازار داشــته اســت‪.‬قبالً هم انتقادهــای فراوانی‬ ‫متوجــه او بوده اســت و گفته می شــد که در تالطم هــای ارزی‬ ‫ســال های اخیر دخالت های ارزی توســط او پررنگ بوده اســت‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اهمیتتحقیقوتوسعهدرتوسعهصنعتنفت‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫بازهمسوءمدیرتیدیگر‬ ‫بازداشت مدیر ارشد ارزی‬ ‫بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بازارگردانی برجامی بایدن و اصل فراموش شده‬ ‫روابطعمومیشرکتملینفتایران‬ ‫تحوالت مربوط به برجام در روزهای اخیر شدت‬ ‫گرفته و در این میان دولت جدید امریکا با عوام‬ ‫فریبی و اســتفاده ابزاری از رســانه ها سعی در‬ ‫دیکته کردن خواست خود بر دیگران دارد‪.‬‬ ‫بعد از گذشــت یــک ماه از اغاز بــه کار رئیس‬ ‫جمهــور جدید امریــکا زمــان مهمترین ازمون‬ ‫سیاســت خارجی برای «جو بایدن» فرا رســیده‬ ‫و اینک او بایــد تکلیف ایاالت متحده را با برجام‬ ‫مشخص کند‪.‬‬ ‫بایدن در دوران رقابت های انتخاباتی از اشــتباه‬ ‫بودن سیاست های دونالد ترامپ در قبال ایران و‬ ‫خروج امریکا از برجام ســخن گفته و وعده داده‬ ‫بود که در صورت راه یابی به کاخ سفید بار دیگر‬ ‫امریکا را به این توافق بین المللی باز می گرداند‪.‬‬ ‫بایدن پس از مســجل شدن پیروزی در انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری امریکا اقدام به چینش نفرات‬ ‫مــورد نظر خود در دولت ایــاالت متحده کرد و‬ ‫در ایــن میان برای وزارت خارجــه و تیم امنیت‬ ‫ملــی خــود افــرادی را برگزید که همگــی انها‬ ‫ســابقه کار در حــوزه ایران را داشــتند و همین‬ ‫امر حکایت از اهمیت موضوع جمهوری اســامی‬ ‫برای واشنگتن دارد‪.‬‬ ‫مخالفــت و لجاجت دولت بایــدن برای برچیدن‬ ‫تحریم هــای اعمال شــده از ســوی ترامپ علیه‬ ‫ایران نشــان می دهد کــه ســاکنان جدید کاخ‬ ‫ســفید انطور که ادعا می کنند از اقدامات ترامپ‬ ‫ناراحــت و ناراضی نیســتند و صرفــاً برای عوام‬ ‫فریبــی و همراه کردن جامعــه جهانی با خود از‬ ‫اقدامات ترامپ گله می کنند‬ ‫امریــکا با این ترکیب و تیــم از چند روز قبل و‬ ‫البته با توجه به ضرب االجل اعالم شــده از سوی‬ ‫ایــران برای خروج از ‪ ،NPT‬عملیات روانی خود‬ ‫در خصوص برجام را اغــاز کرد اما در این میان‬ ‫بیانات رهبر معظم انقالب اســامی حضرت ایت‬ ‫اهلل خامنه ای درباره حرف اخر ایران در خصوص‬ ‫برجام موجب شــد تا کاخ ســفید با اندکی تغییر‬ ‫این عملیات روانی را ادامه بدهد‪.‬‬ ‫اعالم صریح این مطلب که ایران تا کنون حرف ها‬ ‫و وعده های زیبــای زیادی را مشــاهده کرده و‬ ‫اینبار فقــط منتظر «عمــل» طرف های برجام و‬ ‫راســتی ازمایی انهاســت موجب شــد تا دولت‬ ‫بایدن ابتدا اقدام به پس گرفتن درخواســت های‬ ‫دولت قبلی امریکا از شــورای امنیت در خصوص‬ ‫فعال کردن مکانیســم ماشــه نموده و در مرحله‬ ‫بعــد محدودیت هــای اعالم شــده بــرای تردد‬ ‫دیپلمات هــای ایرانی در امریکا را لغو کند‪.‬‬ ‫این دو اقدام دولت بایدن صرفاً نمایشــی هستند‬ ‫زیرا در همان زمان مطرح شــدن درخواســت ها‬ ‫برای فعال کردن مکانیســم ماشه از سوی دولت‬ ‫ترامپ‪ ،‬صراحتاً اعالم شــد که امکان طرح چنین‬ ‫درخواستی از سوی امریکا وجود ندارد‪.‬‬ ‫در خصوص محدودیت های حرکتی دیپلمات های‬ ‫ایرانــی در امریــکا نیــز‪ ،‬وجــود و یــا رفع این‬ ‫محدودیت ها با توجه به فضای موجود و توســعه‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬معنای چندانی ندارد‪.‬‬ ‫ایران خواســتار لغــو واقعی تمامــی تحریم های‬ ‫اعمال شــده علیه تهران در زمان ترامپ و راستی‬ ‫ازمایــی اقدام امریکاســت اما واشــنگتن چنین‬ ‫امــری را قبــول نمی کنــد‪ .‬مخالفــت و لجاجت‬ ‫دولت بایدن بــرای برچیــدن تحریم های اعمال‬ ‫شــده از ســوی ترامپ علیه ایران نشان می دهد‬ ‫که ســاکنان جدید کاخ ســفید انطــور که ادعا‬ ‫می کننــد از اقدامات ترامپ ناراحــت و ناراضی‬ ‫نیســتند و صرفاً برای عوام فریبی و همراه کردن‬ ‫جامعــه جهانی بــا خود‪ ،‬از اقدامــات ترامپ گله‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در میان هیاهوی رسانه ای که امریکا در خصوص‬ ‫برجام و بازگشــت به ان به راه انداخته انچه که‬ ‫به ان پرداخته نمی شــود حــق و حقوق ایران از‬ ‫این توافق و گشایشی است که قرار بود با اجرای‬ ‫ان در اقتصاد ایران پدیدار شود‬ ‫بر همین اســاس می توان گفــت که دولت بایدن‬ ‫در باطن بــه نوعی قدردان ترامپ و اقدامات ضد‬ ‫ایرانی وی نیز هســت چون رئیس جمهور سابق‬ ‫امریکا با این کار موجب شــده تا بایدن و دولتش‬ ‫فضای بیشــتری برای چانه زنی با ایران و احیاناً‬ ‫گرفتن امتیاز داشته باشند‪.‬‬ ‫در میان این هیاهو و بازی رسانه ای امریکا مبنی‬ ‫بر اســتقبال از برگــزاری جلســه ‪ ۵+۱‬با ایران‪،‬‬ ‫نکتــه ای به ان پرداخته نمی شــود عهد شــکنی‬ ‫امریــکا در برجام و عــدم پایبندی به تعهدات از‬ ‫سوی واشنگتن و طرف های اروپایی برجام است‪.‬‬ ‫امریــکا تا پیش از اقــدام ترامپ در خارج کردن‬ ‫ایــن کشــور از برجــام‪ ،‬بصورت کجــدار و مریز‬ ‫بــا این توافق همــراه بود و اعتنــای چندانی به‬ ‫تعهدات خود نداشت و شــرکت هایی اروپایی که‬ ‫خواســتار همــکاری با ایران بودنــد نیز از ترس‬ ‫امریــکا اقــدام چندانی بــرای فعالیــت در این‬ ‫حوزه نشــان نمی دادند؛ بعد از خــروج امریکا از‬ ‫برجام نیز شــرکت های اروپایی از وضعیت موجود‬ ‫سوءاســتفاده کرده و بــه بهانه احتمــال تحریم‬ ‫شدن از ســوی امریکا‪ ،‬بازار ایران را ترک کردند‬ ‫و تروئیــکای اروپا نیــز هیچگونه اقــدام درخور‬ ‫توجهی برای بازگرداندن این شــرکت ها به ایران‬ ‫انجام نــداد‪.‬در این میان فقــط اروپایی ها برای‬ ‫دلخــوش کردن ایران پروژه اینســتکس را برای‬ ‫داد و ســتد با تهران راه انــدازی کردند که این‬ ‫پروژه عم ً‬ ‫ال راه به جایی نبرد‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره شد در میان هیاهوی رسانه ای‬ ‫کــه امریکا در خصوص برجام و بازگشــت به ان‬ ‫به راه انداخته انچه که به ان پرداخته نمی شــود‬ ‫حق و حقوق ایران از این توافق و گشایشی است‬ ‫کــه قرار بود با اجرای ان در اقتصاد ایران پدیدار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انچه کــه امریکا در روزهای اخیــر برای راضی‬ ‫کردن تهران برای بازگشــت به میز مذاکره انجام‬ ‫داده یــاداور حکایــت معــروف « ُد ر غلتان ما و‬ ‫ابنات انهاســت»؛ امریکا می خواهــد با اقدامات‬ ‫کم اهمیت و بــی فایده ای همچون بازپس گیری‬ ‫درخواســت فعال ســازی مکانیســم ماشه و لغو‬ ‫محدودیــت تردد دیپلمات هــای ایرانی‪ ،‬تهران را‬ ‫پای میز مذاکره ای بنشــاند که تمامی بدخواهان‬ ‫جمهوری اســامی نقشــه های زیــادی برای ان‬ ‫کشیده اند‪.‬‬ ‫ممکن اســت حتی طرف های غربی برای متقاعد‬ ‫کردن ایران بــرای انجام گفتگو با دادن امتیازات‬ ‫بیشــتر به تهران موافقت کننــد اما این امتیازات‬ ‫هر اندازه که بزرگ باشــند بازهم بعید اســت که‬ ‫ارزش انها به اندازه خســارت هایی باشــد که در‬ ‫نتیجه بدعهدی های امریــکا و تروئیکای اروپایی‬ ‫متوجه ایران شده است‬ ‫هر چند مقامــات مختلف ایران بارها اعالم کرده‬ ‫اند که مذاکرات فقط مختص برجام و بازگشــت‬ ‫امریکا به این توافق اســت اما مقامات کشورهای‬ ‫غربــی در اظهارات خود اعالم کرده اند که برجام‬ ‫مقدمه ای خواهد بود برای انجام مذاکرات بیشــتر‬ ‫بــا ایران در مواردی همچون فعالیت موشــکی و‬ ‫اقدامات منطقه ای‪.‬‬ ‫ممکن اســت حتی طرف های غربی برای متقاعد‬ ‫کــردن ایران بــرای انجام چنیــن گفتگوهایی با‬ ‫دادن امتیازات بیشــتر به تهران موافقت کنند اما‬ ‫ایــن امتیازات هر اندازه که بزرگ باشــند بازهم‬ ‫بعید اســت که ارزش انها به اندازه خسارت هایی‬ ‫باشــد کــه در نتیجــه بدعهدی هــای امریکا و‬ ‫تروئیکای اروپایی متوجه ایران شــده است‪.‬‬ ‫ایران بــا تکیه بر دانش و توانایــی بومی خود به‬ ‫نقطه ای رســیده که حســادت رقیبان و دشمنان‬ ‫را برانگیختــه اســت‪ .‬در منطقــه ای کــه عمده‬ ‫کشــورهای ان خریدار جنگ افزار و تســلیحات‬ ‫از کشــورهای غربی هستند ایران خود به تنهایی‬ ‫نیازمندی هــای دفاعیــش را تولید کــرده و به‬ ‫مرحله ای رســیده کــه امکان صــادر کردن این‬ ‫تجهیزات را نیز دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بر ان‪ ،‬در منطقه ای که اغلب کشــورهای‬ ‫ان گــوش به فرمان امریکا و رژیم صهیونیســتی‬ ‫هســتند‪ ،‬ایران تبدیل به قدرتی شده که با شعار‬ ‫اســتقالل‪ ،‬پرچم حمایــت از مســتضعفین را بر‬ ‫دوش دارد‪.‬‬ ‫با این حســاب‪ ،‬امریکا و کشــورهای اروپایی چه‬ ‫امتیاز و بهایی را باید به ایران بپردازند که ارزش‬ ‫دســت کشیدن از این موقعیت ها را داشته باشد؟‬ ‫شــاید زمانی تنها ُدر غلتان ایــران فقط فناوری‬ ‫و دانش هســته ای ان بود اما جمهوری اســامی‬ ‫اکنــون در اغلــب زمینه های علمــی و نظامی به‬ ‫پیشــرفت هایی رســیده که ارزش هــای ان اگر‬ ‫بیشــتر از فناوری هسته ای نباشد کمتر نیست‪.‬‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4129‬‬ ‫خبر‬ ‫تورم مسکن ‪ ۱۱۱‬درصد شد‬ ‫مرکز امار ایران در گزارشــی از افزایش ‪ ۱۱۱‬درصدی قیمت مســکن طی پاییز ‪ ۹۹‬در مقایسه با پاییز‬ ‫سال گذشته در شهر تهران خبر داد‪.‬‬ ‫مطابق اعالم مرکز امار ایران در پاییز امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‬ ‫مســکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ‪ 412730‬هزار ریال با‬ ‫میانگین مساحت ‪ 209‬مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ‪ 18.6‬درصد و نسبت به فصل مشابه‬ ‫سال قبل ‪ 120.3‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫متوســط قیمت فروش هر مترمریع زیربنای مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی‬ ‫شــهر تهران ‪ 287609‬هزار ریال (‪ 28‬میلیون و ‪ 760‬هزار تومان) با میانگین مســاحت ‪ 87‬مترمربع و‬ ‫متوســط عمر بنای ‪ 12‬سال بوده که نسبت به تابســتان امسال و پاییز سال گذشته به ترتیب ‪ 19.1‬و‬ ‫‪ 111.4‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه برای اجاره یک مترمربع زیربنای‬ ‫مسکونی در شهر تهران ‪ 622185‬ریال با میانگین مساحت ‪ 77‬مترمربع و متوسط عمر بنای ‪ 14‬درصد‬ ‫بوده که نســبت به تابستان امسال ‪ 3.1‬درصد کاهش و نسبت به پاییز ‪ 98‬بالغ بر ‪ 40.9‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫پروندهنیشکرهفت تپهدرایستگاهاخر‬ ‫تداوم البی گری خریدار برای عدم ابطال‬ ‫یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه پرونده نیشکر هفت تپه در ایستگاه اخر در قوه قضائیه قرار گرفته‬ ‫و قاضی باید رای خود را صادر کند‪ ،‬گفت‪ :‬مدیرعامل نیشکر هفت تپه همچون گذشته درحال فشار وارد‬ ‫کردن به قوه قضائیه و نهادهای دیگر است‪ ،‬که چنین موضوعی تازگی ندارد‪.‬‬ ‫احمد نادری درباره اخرین وضعیت پرونده نیشــکر هفت تپه گفت‪ :‬پرونده شــرکت نیشکر هفت تپه در‬ ‫ایســتگاه اخر که همان قوه قضائیه بوده قرار گرفته اســت و قاضی باید رای خود را در این رابطه صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬پردیس و اسالم شــهر در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬براساس‬ ‫صحبت های شفاهی که در خصوص پرونده هفت تپه مطرح شده است‪ ،‬رای قاضی صادر شده است‪ ،‬اما‬ ‫در انتظار اطالع رسانی ان هستیم‪.‬‬ ‫وی به البی گری های مدیرعامل شــرکت هفت تپه اشاره و اظهار کرد‪ :‬طبیعتاً مدیرعامل نیشکر هفت تپه‬ ‫همچون گذشــته در حال فشــار وارد کردن به قوه قضائیه و نهادهای دیگر است‪ ،‬البته چنین موضوعی‬ ‫تازگــی ندارد؛ چرا که از همان گذشــته تا االن به دنبال البی گری بوده اســت کــه در زمان حاضر نیز‬ ‫می خواهد تالش خود را انجام دهد تا مانع خلع ید شود‪ ،‬اما دستگاه قضایی و شان ایت اهلل رئیسی ّ‬ ‫اجل‬ ‫از این صحبت هاست که بخواهد تحت تاثیر چنین اقداماتی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد‪ :‬مطمئن هستم رای دادگاه پرونده شرکت‬ ‫هفت تپه مطلوب و رایی خواهد بود که به عدالت نزدیک است‪.‬‬ ‫رضائی با اشاره به نقش تقویت بخش خصوصی در اشتغالزایی‪:‬‬ ‫بانک ها در ارائه تسهیالت به بخش خصوصی کوتاهی می کنند‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک ها در ارائه تســهیالت به بخش خصوصی کوتاهی‬ ‫می کنند می گوید در شــرایط کنونی جوانان از بیکاری و بی پولی رنج می برند و این موضوع به دردی‬ ‫برای خانواده ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫علی رضائی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش بیکاری در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫اشــتغالزایی برای جوانان را به صورت عاجل در دستورکار خود قرار دهد‪ ،‬چراکه در حال حاضر جوانان‬ ‫بســیاری با وجود داشــتن مدارکی مانند کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشــد و دکتری بیکار بوده و از نظر‬ ‫اقتصادی با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کنگاور‪ ،‬صحنه و هرســین در مجلس شورای اســامی با بیان اینکه دولت باید از طریق‬ ‫تقویت بخش خصوصی به اشتغالزایی کمک کند‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط کنونی جوانان از بیکاری و بی پولی‬ ‫رنج می برند و این موضوع به دردی برای خانواده ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر تعداد فارغ التحصیالن دانشــگاهی با‬ ‫نیاز بازار داخل هماهنگی ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬به طور مثال در کنگاور حوزه کشــاورزی ظرفیت مناسبی‬ ‫برای اشتغالزایی دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک ها در ارائه تسهیالت به بخش خصوصی کوتاهی می‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارخانه فوالد شهدای کرمانشاه ‪ 90‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما برای تکمیل به‬ ‫تسهیالت نیاز دارد که متاسفانه بانک ها نیز نسبت به تامین تسهیالت موردنیاز بی تفاوت هستند؛ این‬ ‫کارخانه ظرفیت اشتغالزایی مناسبی دارد‪/.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫اقتصادمقاومتی؛ازحرفتاعمل‬ ‫مغایرتاقدامدولت هاباسیاست هایابالغی‬ ‫با گذشــت ‪ 10‬ســال از مطرح شــدن موضوع‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬برخی کارشناســان اقتصادی‬ ‫معتقدند‪ ،‬مســئوالن بــه محتوای این مســئله‬ ‫توجهی ندارند و حتــی اقدامات دولت ها تا حد‬ ‫زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر اســت‪.‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی طی ســال های اخیر به عنوان‬ ‫یک راهکار اصلی برای مقابله با تحریم ها مطرح‬ ‫شــده و در این راســتا برنامه هایی نیز از سوی‬ ‫مجلس و دولت تدوین شــده‪ ،‬اما در عمل کمتر‬ ‫شــاهد توجه ویژه به این مسئله بوده ایم و حتی‬ ‫گاهی نیز شــاهد اعمال سیاســت هایی مغایر با‬ ‫اقتصاد مقاومتی هستیم‪.‬‬ ‫مهــدی غضنفــری وزیر اســبق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت در این مورد با بیــان اینکه‬ ‫از گذشــته تاکنون از نظر شــرایط تحریمی در‬ ‫وضعیت دشواری قرار داشته و داریم و در اینده‬ ‫نیز در چنین شرایطی خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫وضعیت اقتصادی بد اســت و مردم در شــرایط‬ ‫معیشــتی نامناســبی قرار دارند‪ ،‬اگر کسی ادعا‬ ‫کنــد اقتصــاد مقاومتی را به درســتی و کامل‬ ‫اجرا کرده اســت‪ ،‬قاعدتاً ســوال خواهد شد که‬ ‫تورم هــای دو رقمی باالی ‪ 20‬درصد و رشــد‬ ‫اقتصادی منفی به چه دلیل است؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه اگر هــم بگوییــم در زمینه‬ ‫اقتصــاد مقاومتی هیچ اقدامــی انجام نداده ایم‪،‬‬ ‫بی انصافی اســت چون شرکت های دانش بنیان‬ ‫رشــد خوبی داشــته اند و در بعضی از حوزه ها‪،‬‬ ‫جهش هایی در تولید داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس مدرسه حکمرانی شــهید بهشتی‪ ،‬وجود‬ ‫مجموعــه ای از مثبت ها و منفی هــا را کارنامه‬ ‫اجرا اقتصــاد مقاومتــی عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫هنــوز ابعاد عملــی اقتصاد مقاومتــی به عنوان‬ ‫یک نســخه نظری تبیین نشــده اســت‪ .‬البته‬ ‫کنفرانس و همایش های زیاد در این باره برگزار‬ ‫شده است‪ ،‬اما در پاســخ به سواالت بخش های‬ ‫مختلــف اقتصادی‪ ،‬اقتصــاد مقاومتی را در نظر‬ ‫نمی گیریم‪.‬‬ ‫وی بــا تصریــح بر اینکه به مســائل اشــتغال‪،‬‬ ‫صادرات و تجارت از جنبه اقتصاد مقاومتی نگاه‬ ‫نمی شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی دولت ها گزارشــی‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اعالم می کنند‪ ،‬در راســتای اقتصاد‬ ‫مقاومتی این کار را کرده ایم یا اگر اســم ســال‬ ‫باالترینحقوق هاینجومیمتعلقبهشرکت هایدولتی‬ ‫ستاد تنظیم بازار‪ :‬انتظار تعدیل قیمت گوشت قرمز را داریم‬ ‫بر اســاس مصوبات جلســه تنظیم بازار گوشت قرمز شب عید‪ ،‬با حذف دالالن و واسطه های اضافی و با‬ ‫ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف تولید‪ ،‬توزیع و عرضه‪ ،‬انتظار می رود در این بازار تعدیل پایدار‬ ‫و مستمر قیمت ها اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬لزوم تنظیم و کنترل بازار گوشت قرمز به عنوان بخش مهمی‬ ‫از سفره جامعه‪ ،‬یکی از اولویت های وزارت صمت بوده است‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬شب گذشته جلسه ای جهت تنظیم بازار گوشت شب عید‪ ،‬با حضور مسئوالن وزارت‬ ‫صمت و نمایندگان مختلف شبکه تولید‪ ،‬توزیع و عرضه برگزار شد‪.‬‬ ‫براســاس گزارشات ارائه شده در این جلسه از ســوی نماینده تولیدکنندگان دام سنگین‪ ،‬میزان تولید‬ ‫گوشت قرمز در کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و مشکل و محدودیتی از نظر تامین نیاز بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬با توجه به این مطلب‪ ،‬برنامه ریزی برای اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف زنجیره‬ ‫گوشت از ابتدای زنجیره در دامداری تا انتهای زنجیره و واحد های عرضه‪ ،‬جهت کنترل و کاهش قیمت‬ ‫و تنظیم بازار در دستور کار گرفت‪.‬‬ ‫در جلســه برگزار شده‪ ،‬با توجه به گزارشــات بخش های مختلف زنجیره تامین و توزیع گوشت و با در‬ ‫نظر گرفتن شــرایط اقتصادی جامعه‪ ،‬با تاکید بر حفظ حقوق مصرف کننده‪ ،‬تصمیمات الزم در راستای‬ ‫تدوین یک الگوی پایدار جهت تنظیم بازار گوشت‪ ،‬مطرح شد تا عالوه بر تامین نیاز بازار و حفظ حقوق‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬با حمایت از دامدار‪ ،‬در رشد و توسعه تولید نیز تاثیر مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبات این جلسه‪ ،‬مقرر شــد‪ ،‬دامداران‪ ،‬تولیدات خود را در اختیار شرکت تعاونی صنعت‬ ‫گوشــت کشــور قرار داده و پس از کشتار‪ ،‬در مراکزی که مشــخص شده‪،‬گوشت به واحد های عرضه و‬ ‫اصناف تحویل داده شود؛ این طرح با حذف دالالن و واسطه های اضافه‪ ،‬موجب کاهش قیمت تمام شده‬ ‫بــرای مصرف کننده خواهد شــد و با افزایش مصرف ناشــی از این تعدیل قیمت‪ ،‬پیش بینی می شــود‬ ‫موجبات حمایت از تولیدکننده را نیز فراهم کند‪.‬بر اساس مصوبات جلسه تنظیم بازار گوشت قرمز شب‬ ‫عید‪ ،‬با حذف دالالن و واســطه های اضافی‪ ،‬و با ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و عرضه‪ ،‬انتظار می رود در این بازار تعدیل پایدار و مستمر قیمت ها اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫جهش تولید باشد‪ ،‬می گویند در راستای جهش‬ ‫تولید این اقدامات را انجام داده است‪.‬‬ ‫وزیــر اســبق وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫با انتقاد از اینکه مســئوالن نســبت به اقتصاد‬ ‫مقاومتی به صورت ائیــن وار برخورد می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مســئوالن به محتوای اقتصاد مقاومتی و‬ ‫شعارهای ســال کاری ندارند و تنها به اسم ان‬ ‫احترام می گذارند و نامش را تکرار می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا تصریح بر اینکــه اقدامــات دولت ها تا‬ ‫حد زیادی بــا نظریات اقتصــاد مقاومتی مغایر‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مسائل اقتصادی ســاده نیستند و‬ ‫نمی توان با یک رابطه خطی بین یک مشــکل و‬ ‫یک راه حل ارتباط برقرار کرد‪ .‬مسائل اقتصادی‬ ‫از پیچیدگی هــای فراوانی رنج می برند و درگیر‬ ‫جزئیات و حاشیه های زیادی هستند‪.‬‬ ‫محمد ناظمی اردکانی دبیر کل جامعه اســامی‬ ‫مدیران نیز بــا بیان اینکه اقتصــاد مقاومتی و‬ ‫کارافرینی باید به عنــوان مبنای اقتصاد دولت‬ ‫اینــده مدنظر قرار گیرد‪ ،‬گفــت‪ :‬هدف اقتصاد‬ ‫مقاومتــی‪ ،‬ارائه الگــوی الهام بخــش از نظام‬ ‫اقتصاد اسالمی است‪ .‬این سیاست ها در تکمیل‬ ‫سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫دولت باید تصدی گری را در اداره کشــور کنار‬ ‫بگذارد و این امر باید به مردم واگذار شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در این راســتا مســئوالن باید‬ ‫با تدوین نقشــه راه برای نقــش افرینی مردم‬ ‫در اقتصاد دســت به کار شــوند‪ .‬سیاســت ها‬ ‫در مقطعی ابالغ شــد که تحریم هــای امریکا‬ ‫و نهادهای بین المللی شــروع شــده بود‪ .‬مقام‬ ‫معظم رهبری گره گشایی اقتصادی را در گروی‬ ‫این سیاســت ها می دانســتند‪ .‬بارها گفته شد‬ ‫که دولت ها اقتصــاد مقاومتی را مورد نظر قرار‬ ‫بدهند اما متاســفانه این نقشه راه ایجاد نشد و‬ ‫ایــن تدبیر صورت گرفت که باید از در تعامل با‬ ‫عامالن تحریم ها وارد مذاکره شد‪.‬‬ ‫وزیــر اســبق تعاون خاطرنشــان کرد‪ :‬مشــی‬ ‫مذاکــره‪ ،‬هفت ســال ادامه یافت و شــاهد این‬ ‫موضوع بودیــم که نه تنها تحریم ها رفع نشــد‬ ‫بلکــه تحریم های بیشــتری هم اعمال شــد‪.‬‬ ‫وضعیت فعلی اقتصاد ثمره عدم اجرای سیاست‬ ‫های اقتصــاد مقاومتی اســت و در حال حاضر‬ ‫شــاهد رشــد منفی ‪ 4.5‬درصــدی در اقتصاد‬ ‫بازداشت مدیر ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه‬ ‫میرتاج الدینیمطرحکرد؛‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس گفت‪ :‬با توجه به ارسال برخی گزارش ها درباره‬ ‫دریافــت حقوق های باال به مجلس‪ ،‬برخی نمایندگان خواســتار تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی‬ ‫شــده اند که بعد از تصویب در کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و همچنین صحن علنی‪ ،‬هیئتی برای انجام ان‬ ‫انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دولتی باالترین امار دریافت حقوق را دارند‪ ،‬موضوع حقوق های نجومی یکی از مشــکالتی است که در‬ ‫گذشته وجود داشته و نباید از ان غفلت کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بخش هایی از دولت عمدتاً در شرکت های دولتی حقوق هایی برای مدیران و هیئت‬ ‫مدیره تصویب می شــود که از ان به عنوان حقوق های نجومی نام برده شــده و خارج از ضوابط اســت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به ارسال برخی گزارش ها درباره دریافت حقوق های باال به مجلس‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫خواســتار تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی شده اند که بعد از تصویب در کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و همچنین صحن علنی‪ ،‬هیئتی برای انجام ان انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اسکو در مجلس تاکید کرد‪ :‬مجموعه ای از نمایندگان به شکل میدانی‪،‬‬ ‫پرونده ها و فیش های حقوقی را بررســی می کنند و در نهایت گزارش نهایی به مجلس ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس امار بیشترین پرداخت حقوق ها در شرکت های دولتی است زیرا این افراد برای خودشان ضوابط‬ ‫مالــی اختصاصــی در نظر می گیرند و از ضوابط کالن دولتی تبعیــت نمی کنند و باید احکام بودجه ای‬ ‫درباره این موضوع شفاف شود‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫یکی از مدیران ارشــد بانک مرکزی در‬ ‫حوزه ارزی به اتهام دریافت رشــوه چند‬ ‫میلیاردی بازداشت شد‪.‬‬ ‫خبرهای منتشر شده نشان می دهد که‬ ‫یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی‬ ‫به اتهام دریافت رشــوه در پرونده توزیع‬ ‫‪ 35‬میلیارد دالر ارزهای مداخله ای بانک‬ ‫مرکزی بازداشت شده است‪.‬‬ ‫مدیــر اســبق بانک مرکــزی که پیش‬ ‫از این در ســطوح بــاالی بانک مرکزی‬ ‫فعالیت می کرد و مســئولیت مستقیم‬ ‫در حوزه ارزی داشــت‪ ،‬نقش بزرگی در‬ ‫ارزپاشی های بی ضابطه و فروش ارزهای‬ ‫مداخله ای در بازار داشته است‪.‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده‬ ‫اســت و گفته می شد که در تالطم های‬ ‫ارزی ســال های اخیر دخالت های ارزی‬ ‫توسط او پررنگ بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هم اکنون در دستگاه قضا‬ ‫پرونده ولی اهلل ســیف رئیس کل سابق‬ ‫بانک مرکزی و احمــد عراقچی معاون‬ ‫ارزی او باز اســت‪ ،‬ضمــن اینکه پرونده‬ ‫های رســول ســجاد و صالحی از دیگر‬ ‫مدیــران ارزی بانک مرکــزی در دوره‬ ‫مدیریت سیف نیز همچنان در دستگاه‬ ‫قضایــی باز اســت و این افــراد نیز در‬ ‫بازداشت هستند‪/.‬مهر‬ ‫هســتیم‪ .‬تورم‪ ،‬باالی ‪ 40‬درصد اســت و لوایح‬ ‫بودجــه عمدتا با کســری بودجــه مواجه بود و‬ ‫تورم دامن زده شد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬میزان بیکاری در بین جوانان‬ ‫به ‪ ۲۳‬درصد رســیده و قیمت ارز رشــد یافت‬ ‫و ارزش پول ملی ســقوط پیدا کــرد‪ .‬همچنین‬ ‫نقدینگی به ‪ 3‬هزار هزار میلیارد تومان رســیده‬ ‫است در صورتی که به ســمت تولید سوق پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬بســیار مخاطره انگیز اســت‪ .‬منابع ارزی‬ ‫کشــور ازاد نشــد و پروژه هــای عمرانی دچار‬ ‫رکود شــده اســت‪ .‬این در حالی اســت که با‬ ‫اجرای این سیاســت ها می توانســتیم اصالحات‬ ‫گســترده صورت دهیم و در واقــع تحریم ها را‬ ‫بی اثر کنیم‪.‬‬ ‫ســید علی روحانی‪ ،‬معــاون اقتصــادی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس نیز در بــاره اهمیت ایجاد‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و از بین بردن اثــر تحریم‬ ‫ها‪ ،‬گفــت‪ :‬ایران بایــد یک مرکز بــرای رصد‬ ‫تحــوالت مربوط بــه اقدامــات تحریمی دیگر‬ ‫کشــورها خصوصاً امریکا داشــته باشــد و بعد‬ ‫از رصــد همه جانبه اقدامــات‪ ،‬توصیه های الزم‬ ‫را به دســتگاه های اجرایی بــرای بی اثر کردن‬ ‫تحریم ها ارائه دهــد‪ ،‬در حالی که اکنون چنین‬ ‫نهادی در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ابتدا برای مواجه با تحریم ها ستاد‬ ‫مقابله با تحریم شــکل گرفت‪ ،‬با روی کار امدن‬ ‫دولت تدبیر و امید این ســتاد عمــ ً‬ ‫ا غیرفعال‬ ‫شــد اما با ایجاد مجدد تحریم ها‪ ،‬این ستاد در‬ ‫قالب ســتاد مواجه با تحریم مجددا ً فعال شــد‪.‬‬ ‫نکته مهم در اینجا این است که این کار ویژه ها‬ ‫شان قانون ندارند و متاسفانه نهادی برای رصد‬ ‫دائمی تحوالت میدانی در کشور نیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامه شــورای عالــی هماهنگی‬ ‫ســه قوا بــرای حل مشــکالت اقتصــادی که‬ ‫منشــا داخلــی دارنــد تشــکیل شــد‪ .‬نکتــه‬ ‫مهــم این اســت کــه علی رغــم اینکــه نهاد‬ ‫ســازی انجام شــده‪ ،‬ولی متاســفانه تقســیم‬ ‫وظایــف مشــخصی بین این دو نهــاد صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی مرکز پژوهش هــای مجلس‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬مرکــز پژوهش های مجلس‬ ‫گزارشــانی در مورد نحوه ی تعامالت و تقســیم‬ ‫وظایــف بین این دو نهاد تهیه کرده اســت‪ ،‬اما‬ ‫در نهایت به این جمع رســیده شد که اراده ای‬ ‫برای حل مشکالت اقتصادی کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫در هر حال‪ ،‬با توجه به اهمیت موضوع مقاومتی‬ ‫شدن اقتصاد‪ ،‬ضروری است مسئوالن با توجهی‬ ‫ویــژه برای تحقق بهتر این هــدف برنامه ریزی‬ ‫و تــاش کنند تا در کنار رشــد شــاخص های‬ ‫اقتصادی کشــور شــاهد باالرفتن ســطح رفاه‬ ‫جامعه نیز باشیم‪.‬‬ ‫برخی کاربران با ثبت سوژه هایی مانند «نهضت‬ ‫حمایت از تولید داخل‪ ،‬اشتغالزایی و کارافرینی‬ ‫به پا شــود» و «کاهش ســود بانکــی گامی در‬ ‫جهت توســعه بخــش تولید» خواســتار توجه‬ ‫بیشــتر مســئوالن به تولید داخل و حرکت در‬ ‫جهت دســتیابی بــه اقتصادی مقاومتی شــده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫هوشمندسازیجریانمالیراهیبرایجلوگیریازفرارمالیاتی‬ ‫عضو کمیســیون تلفیــق الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مجلس ضمن تاکید بر هوشمندســازی جریان‬ ‫مالی در کشــور گفت‪ :‬طرح جامع مالیاتی به‬ ‫صورت کامل اجرا نشــده و باید میزان نظارت‬ ‫و پیگیر ی ها از ســوی مسئوالن افزایش یابد‪.‬‬ ‫مهــرداد گودرزوندچگینــی عضو کمیســیون‬ ‫تلفیق الیحه بودجه ســال ‪ 1400‬مجلس ‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به لزوم هوشمندسازی جریان مالی در‬ ‫کشــور برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت‪:‬‬ ‫هرچــه روند هوشمندســازی مالــی و اجرای‬ ‫طرح جامع مالیاتی در کشــور با حساسیت و‬ ‫نظارت بیشــتری اجرا شود به همان میزان از‬ ‫فرار مالیاتی هم جلوگیری خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طرح جامــع مالیاتی تاکنون‬ ‫بــه صورت کامل اجرا نشــده و بــه نظارت و‬ ‫پیگیــری بیشــتری نیاز دارد‪ ،‬بــه طور مثال‬ ‫در بحــث دریافــت مالیات از پزشــکان هنوز‬ ‫فرارهــای مالیاتــی وجــود دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫براســاس مصوبه کمیســیون تلفیق مقرر شد‪،‬‬ ‫از واردات خودروهــای لوکس به کشــور در‬ ‫مناطق ازاد هم مالیات دریافت شود‪.‬‬ ‫گودرزونــد چگینــی با اشــاره بــه اقدامات‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجه در بحــث دریافت‬ ‫مالیات در سال اینده اظهار کرد‪ :‬اخذ مالیات‬ ‫از خودروهــای لوکــس و خانه هــای خالی و‬ ‫تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی‬ ‫ایــن خانه ها در اصالح الیحــه بودجه ‪1400‬‬ ‫مدنظر قرار گرفت‪ ،‬البتــه هدفگذاری مجلس‬ ‫بیشتر روی فرارهای مالیاتی و درامدهای باال‬ ‫بود و براین اســاس احکامی که به نظم مالی‬ ‫و شناســایی منابع جدید مالی مالیاتی منجر‬ ‫می شــد‪ ،‬در این کمیسیون تصویب شد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال‬ ‫‪ 1400‬مجلــس تاکیــد کــرد‪ :‬معافیت های‬ ‫شرکت های تولیدی برای تشویق کارافرینان‬ ‫و حمایت از تولید و اشتغال هم در کمیسیون‬ ‫تلفیق بودجه مصوب شــده‪،‬باید توجه شــود‬ ‫مجلــس به دنبــال افزایــش منابــع مالیاتی‬ ‫بوسیله دریافت مالیات از شرکت های تولیدی‬ ‫نیســت چرا که‪ ،‬مــی توان منابــع مالیاتی را‬ ‫بدون فشــار بــه مــردم و تولید و بــا مهار‬ ‫فرارهای مالیاتی اخذ کرد‪.‬‬ ‫مشکالتسهامدارانادامهدارد؛‬ ‫ضرربورسی هاباتغییرقیمتسهامبهعلتاختالالتکارگزاریها!‬ ‫طی هفته هــای اخیر به دلیــل افزایش معامالت‬ ‫و عرضه ها شــاهد بودیم که هســته معامالتی و‬ ‫سیســتم های کارگزاری ها با مشــکالت متعددی‬ ‫مواجه شــدند‪ .‬اهمیــت باالی بــورس و فعالیت‬ ‫باالی افراد در ایــن بازار معامالتی‪ ،‬طبیعتا نقش‬ ‫کارگزاری ها پررنگ تر می شود‪ .‬همین امر منجر‬ ‫به بروز اختالالتی شده که چند روزی می شود در‬ ‫فضای مجازی مورد انتقاد زیادی از سوی کاربران‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از این اختالالت در کارگزاری مفید رخ داده‬ ‫بود که پیگیر ان شدیم‪.‬‬ ‫یکی از ســهامداران بورســی درباره این موضوع‬ ‫مــی گوید‪ :‬از یکی از کارگــزاری ها‪« ،‬کزغال» را‬ ‫که خریــده بودم بعد از چنــد روز مبلغ ان را به‬ ‫پورتفویــم واریــز کرده بود و خودســر خریدم را‬ ‫لغــو کرده بود‪ .‬این در حالی بود که دوســتان در‬ ‫کارگزاری های دیگر کزغال را با نرخ پایین و حتی‬ ‫زیادتر از سهم اعالم شده خریده بودند‪ .‬این یعنی‬ ‫چه؟ با کارگزاری تماس گرفتم گفتند خطای نرم‬ ‫افزاری بوده اما بنظر من یک بازی است!‬ ‫یکی از سهامداران بورســی در انتقاد به عملکرد‬ ‫نرم افزار بورســی ها می گوید‪ :‬کارگزاری ‪ ....‬یک‬ ‫نرم افزار مناسب و پرسرعت ندارد‪ .‬سرعت بسبار‬ ‫پایین و خدمات رسانی افتضاح است‪ .‬زمان خرید‬ ‫تا ســفارش ثبت شود‪ ،‬قیمت تغییر کرده و از این‬ ‫قبیل کمبودها بارها متضرر شده ایم‪.‬‬ ‫روح اهلل میــر صانعی دبیــرکل کانون کارگزاران‬ ‫بورس و اوراق بهادار ‪ ،‬در رابطه با علل اختالل در‬ ‫ســامانه معامالتی برخی از کارگزاران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــرکت های ‪ Provider‬که کارهای کارگزاری‬ ‫ها را انجــام می دهند گاها بــه دلیل حجم زیاد‬ ‫معامــات با مشــکالتی مواجه می شــوند‪ ،‬الزم‬ ‫به ذکر اســت که در چنین شــرایطی بهتر است‬ ‫سهامداران صبور باشــند به علت انکه همکاران‬ ‫ما تمــام تالش خود را برای رفع مشــکالت بکار‬ ‫می گیرند‪.‬او در رابطه با علت دیر کرد واریز مبلغ‬ ‫اگهی تاسیس‬ ‫تاســیس شــرکت ســهامی خــاص عقیــق کویــر کاشــان درتاریــخ‬ ‫‪ 1399/11/30‬به شماره ثبت ‪ 7003‬به شناسه ملی ‪14009825269‬‬ ‫ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شــرح زیر جهت‬ ‫اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬احداث کارخانجات ریسندگی‬ ‫و بافندگــی تولید انواع فرش ماشــینی‪ ،‬موکت بافی‪ ،‬پشــتی بافی و چله‬ ‫پیچی‪ ،‬چلهپیچی نخ چله جهت صنایع ریســندگی و بافندگی‪ ،‬تولید الیاف‪،‬‬ ‫رنگرزی و ریســندگی انواع نــخ ها‪ ،‬بافندگی انواع فــرش‪ ،‬پارچه و پتو‪،‬‬ ‫تکمیــل محصــوالت‪ ،‬واردات کلیه مــواد اولیه و ماشــین االت صنعتی و‬ ‫قطعــات موردنیاز و مرتبط با نســاجی صادرات کلیه محصوالت شــرکت و‬ ‫کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از‬ ‫مراجــع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی‬ ‫‪ :‬اســتان اصفهان ‪ ،‬شهرســتان کاشان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر کاشان‪ ،‬محله‬ ‫قطب راوندی ‪ ،‬کوچه حکمت ‪ ، 33‬بن بســت افشــان بیست و یکم ‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ، 0‬طبقه همکف کدپســتی ‪ 8731653962‬ســرمایه شخصیت حقوقی‬ ‫عبارت اســت از مبلغ ‪ 10,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 1000‬سهم‬ ‫‪ 10000‬ریالی تعداد ‪ 1000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 3500000‬ریال‬ ‫توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 877‬مورخ ‪ 1399/11/20‬نزد‬ ‫حاصل از فروش سهم توسط کارگزاری ها‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬وقتی افراد در خواســت فــروش می زنند‬ ‫کارگزار وجــوه را به صورت ‪ 2+t‬دریافت می کند‬ ‫این روند در عرضه های اولیه که تعداد فروشــنده‬ ‫ها زیاد است که حجم و کار مالی زیاد را می طلبد‬ ‫گاها زمان بر است‪.‬‬ ‫بانک ملی شــعبه میدان امام حســین (ع) با کد ‪ 2913‬پرداخت گردیده‬ ‫اســت والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره اقای‬ ‫مهدی عبدلی نشــلجی به شــماره ملی ‪ 1261114787‬و به سمت نایب‬ ‫رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬ســال اقای علیرضا پارسانسب به شماره‬ ‫ملی ‪ 1261116992‬و به ســمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال و به سمت‬ ‫عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم محبوبه سلمانی نشلجی به‬ ‫شــماره ملی ‪ 1263024750‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪2‬‬ ‫سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت‬ ‫از قبیل چک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه‬ ‫نامــه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر‬ ‫می باشــد اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساســنامه بازرســان اقای حبیب‬ ‫شرافتی مفرد به شماره ملی ‪ 1260384918‬به سمت بازرس اصلی به‬ ‫مدت ‪ 1‬سال اقای محمد بابایی حسکویی به شماره ملی ‪1263377491‬‬ ‫به ســمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬ســال روزنامه کثیر االنتشار راه‬ ‫مردم جهت درج اگهی های شــرکت تعییــن گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت‬ ‫مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری کاشان (‪)1098419‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫اقداماتانجامشدهبانکپارسیاندرراستایتحققاقتصادمقاومتی‬ ‫بانک پارسیان در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫اقدامات بسیاری (از ایجاد ‪ ۱۶۵‬هزار شغل تا کمک‬ ‫‪ ۳۲.۳‬میلیون یــوروی به انتقال اب خلیج فارس و‬ ‫تقویت نظام درمان) انجام داده است‪.‬‬ ‫بر اساس امار موجود بانک پارسیان توانسته برای‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار نفر شــغل ایجاد کنــد‪ .‬برای بزرگی این‬ ‫عدد باید بدانید که این رقم معادل ‪ ۵‬درصد اشتغال‬ ‫ایجاد شده در کشور است‪ .‬تالش برای ایجاد عدالت‬ ‫اجتماعی و محرومیــت زدایی در قالب طرح هایی‬ ‫همچون انتقال اب خلیج فارس‪ ،‬تامین اعتبار طر ح‬ ‫های نفتی و پاالیشی ‪ ،‬تالش برای نوسازی تاکسی‬ ‫هــای فرســوده و تولید ‪ ۲۰۰۰‬دســتگاه خودرو و‬ ‫مشارکت در طرح خرید تضمینی گندم تنها بخشی‬ ‫از اقدامات انجام شــده توسط این بانک در راستای‬ ‫منویات مقام معظم رهبری بوده است‪.‬‬ ‫کــوروش پرویزیان با بیــان اینکه منویــات مقام‬ ‫معظــم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی می تواند‬ ‫بسترساز توســعه پایدار و رشد اقتصادی کشور در‬ ‫شــرایط تحریمی باشــد‪ ،‬به بهانه‪ ،‬فرارسیدن ‪۲۹‬‬ ‫بهمن ماه‪ ،‬ســالروز اقتصاد مقاومتــی و کارافرینی‬ ‫بخشــی از اقدمات انجام شده در بانک پارسیان در‬ ‫این باره را مورد اشاره قرار داد‪.‬‬ ‫توســعه و تعمیق اشــتغال در مناطق روستایی و‬ ‫ایجاد فرصت های شــغلی مولد یکی از رویکردهای‬ ‫اصلی بانک پارســیان در راســتای سیاســت های‬ ‫اقتصــاد مقاومتی بــود که پرویزیان به ان اشــاره‬ ‫کرده و گفت‪ :‬تا کنون دو تفاهم نامه همکاری بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬بنیاد برکت و صندوق قرض الحسنه بانک‬ ‫پارسیان امضا شد‪ .‬به دنبال امضای این تفاهم نامه‬ ‫‪ ۱۲،۵۰۰‬میلیـارد ریـال تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫به حـدود ‪ ۳۵‬هزار طرح اشـتغالزایی اجتماع محور‬ ‫بنیاد برکت در مناطق محروم پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان همچنین از ایجـــاد ‪۱۶۵‬‬ ‫هزار شـــغل خبر داد و گفت‪ :‬اشتغال ایجاد شده از‬ ‫محل پرداخت تســـهیالت سرمایه ثابت در بخش‬ ‫های مختلف خدمات‪،‬صـــنعت و معدن وکشاورزی‬ ‫توســط بانک تقریبا معادل ‪ ۵‬درصـــد اشـــتغال‬ ‫ایجاد شده کشور بوده است‪ .‬ضمن اینکه نقدینگی‬ ‫پرداخت شــده در این بخش هم ســهمی حدود ‪۵‬‬ ‫درصدی از نقدینگی کل کشور داشته است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکید کرد‪ :‬برای توســعه اشــتغال‬ ‫روســتایی وکاهش بیکاری‪ ،‬قرارداد ســه جانبه ای‬ ‫بین بانک پارســیان‪ ،‬بنیاد برکت و معاونت توسعه‬ ‫روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری امضا و‬ ‫‪۱،۵۵۳‬میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت‪.‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۳۲.۳‬میلیون یورو بــه طرح انتقال اب‬ ‫خلیج فارس‬ ‫محرومیت زدایی و ارتقــا عدالت اجتماعی از دیگر‬ ‫رویکردهای اصلی بانک پارســیان برای رسیدن به‬ ‫اهداف اقتصادی مقاومتی بود‪.‬‬ ‫انگونــه که مدیرعامل بانک پارســیان اعالم کرده‪،‬‬ ‫برای ایجاد عدالت اجتماعــی حدود ‪۳/۳۲‬میلیون‬ ‫یورو اعتبار برای طرح انتقــال اب خلیج فارس به‬ ‫کویــر مرکزی ایران و اب شـــیرین کن اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دسترســی به اب ســالم ابتدایی‬ ‫ترین حق هر ایرانی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬به همین دلیل‬ ‫بانک پارسیان در ‪ ۲۱‬طرح ابرســـانی به شـهرها و‬ ‫روسـتاها و منـاطق محروم که مربوط به ‪ ۱۴‬استان‬ ‫کشور بوده مشارکت داشته و ‪۱۶،۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫نیز اعتبار در این بخش ها هزینه کرده است‪.‬‬ ‫پرویزیــان همچنین از پرداخــت ‪۱۵،۱۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت قرض الحســنه به اقشار کم درامد‬ ‫جامعــه خبــر داد و گفت‪ :‬جــدای از این ‪۳،۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای تامین مالی گازرسانی به مناطق‬ ‫روستایی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تقویت نظام درمان رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫کمــک به تامیــن امنیت غــذا و درمــان از دیگر‬ ‫راهبردهــای اصلی منویات رهبــری درباره اقتصاد‬ ‫مقاومتی اســت که بانک پارسیان اقدامات گسترده‬ ‫ای را دراین باره انجام داده است‪.‬‬ ‫پرویزیــان در این باره گفــت‪ :‬تامین مالی و تجهیز‬ ‫مراکــز درمانی‪ ،‬ارائه تســهیالت به شــرکت های‬ ‫دارویی‪ ،‬مشارکت در ســاخت داروهای سرطانی و‬ ‫سلول های بنیادی تنها بخشــی از اقداماتی است‬ ‫که بانک پارســیان برای تقویت نظام درمان کشور‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افزود‪ :‬بانک با همکاری پژوهشــگاه‬ ‫رویــان و بنیاد برکت با هــدف حمایت از پژوهش‬ ‫و تولیدداروهای سرطانی‪ ،‬دیابت‪ ،‬ناباروری و ام اس‬ ‫نسبت به ایجادصـندوق سـرمایه گذاری نیکوکاری‬ ‫لوتوس رویان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫تامین مالی ‪ ۲۰۰۰‬دستگاه خودرو‬ ‫کــورش پرویزیان همچنین دربــاره اقدامات انجام‬ ‫شــده برای حمایــت از تولید داخلــی و ثبات در‬ ‫اقتصاد ملــی اظهار کرد‪ :‬بــه منظورخودکفایی در‬ ‫صنعت کاغذ وجلوگیری ازخروج منابع ارزی‪ ،‬بانک‬ ‫پارســیان با اعتبار ‪۱۷۷‬میلیون دالری در درطرح‬ ‫تولیـد کاغـــذ با شـرکت کاغـــذسبز خوزسـتان‬ ‫مشارکت کرده است‪.‬‬ ‫مشـارکت در طرح تـــامین مـالی‪ ۲۰۰۰‬دسـتگاه‬ ‫خودرو از ایران خودرو دیزل بـا همکـاری صـندوق‬ ‫توســعه ملی به منظور نوســازی ناوگان فرســوده‬ ‫تجــاری به مبلغ ‪۷۶‬میلیــون دالر از دیگر اقدامات‬ ‫انجام شده توســط بانک پارسیان بود که پرویزیان‬ ‫به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارســیان با تاکید بر اینکه گندم‬ ‫یک کاالی استراتژیک بوده و بانک پارسیان همواره‬ ‫حمایت ویژه ای از ان داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫‪۱۵،۰۰۰‬میلیارد ریال برای مشارکت در طرح خرید‬ ‫تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کمک ‪۱،۴۳۰‬میلیارد ریالی برای نوســازی تاکسی‬ ‫های فرسوده‬ ‫وی همچنین با اشــاره به اهمیت ســرمایه گذاری‬ ‫و توســعه کارافرینی در توسعه اقتصاد ملی اذعان‬ ‫کرد‪ :‬بانک پارسیان درطرح های زیر بنایی نوسازی‬ ‫نــاوگان حمل ونقل هوایی کشــور بــه ارزش‪۸۳‬‬ ‫میلیــون دالر به عــاوه مبلغ ‪۴۳۲‬میلیــارد ریال‬ ‫مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫اعطای‪ ۴۷۰‬میلیون یورو تسـهیالت به شـرکت ملی‬ ‫نفت ازطریق صـندوق بازنشسـتگی صنعت نفت از‬ ‫دیگر اقدامات انجام شده توسط بانک پارسیان بوده‬ ‫که پرویزیان به ان اشــاره کــرد و ادامه داد‪ :‬بانک‬ ‫همچنیــن درطرح کارخانه فوالدســازی جهان ارا‬ ‫اروند به ارزش ‪۱۰،۰۲۸‬میلیارد ریال و در نوســازی‬ ‫تاکســی های فرســوده بــه ارزش ‪۱،۴۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال و اســتحصال از معادن ســنگ وکنستانتره با‬ ‫مشارکت شــرکت گل گهر به مبلغ‪۱،۳۱۹‬میلیارد‬ ‫ریال مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫پارسیان بسترساز توسعه صادرات نفتی‬ ‫مدیرعامــل بانک پارســیان در بخــش دیگری از‬ ‫ســخنان خود با بیان اینکه کشــوری به شکوفایی‬ ‫اقتصادی نمی رســد‪ ،‬جز با توسعه صادرات‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک درطرح هـــای اکتشـاف و اسـتخراج نفت از‬ ‫میـادین مشترک فازهای‪ ۱۱‬الی‪ ۲۴‬پارس جنوبی‬ ‫وخطوط لولــه سراســـری‪۹، ۶‬و ‪ ۱۱‬انتقال گاز با‬ ‫اعتباری حدود ‪۴‬میلیارد دالر مشــارکت داشــته‬ ‫است‪ .‬همچنین با شرکت نفت و گازکنگان درجهت‬ ‫صیانت از منابع ملی با ســهم الشرکه این بانک به‬ ‫مبلغ ‪۱‬میلیارد دالر شرایط را برای توسعه صادرات‬ ‫بیشتر فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به مشـــارکت بانک پارسیان‬ ‫در طرح احـــداث پاالیشـــگاه نفت در میـــادین‬ ‫مشترک با شـرکت پاالیش پارسـیان سـپهر‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬هدف اصلی این طــرح افزایش ارزش افزوده‬ ‫از طریــق تکمیل زنجیره ارزش منابع زیرزمینی به‬ ‫مبلغ‪۶۶۱‬میلیــون دالر و ‪۱۰‬میلیون یورو به عالوه‬ ‫‪۶،۳۴۶‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫کــورش پرویزیان در ادامه افزود‪ :‬مشــارکت ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون دالری درطرح اکتشاف واســـتخراج نفت‬ ‫از میادین مشــترک مانند یاران شمالی ‪ ،‬مشارکت‬ ‫در ســـندیکای تامین مالــی پروژه پاالیشـــگاه‬ ‫گاز بیـدبلنـدخلیـــج فارس با هـــدف ارزاوری و‬ ‫توســعه ظرفیت هــای تکمیل زنجیــره ارزش به‬ ‫مبلغ‪۳۵۰‬میلیــون دالر از دیگــر کارهــای انجام‬ ‫شده توســط بانک پارسیان برای صیانت از تولید و‬ ‫صادرات بوده است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵۷،۳۲۵‬میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه‬ ‫های کوچک و متوسط‬ ‫امــا بنگاه های کوچک و متوســط که اصلی ترین‬ ‫نقش را در اشــتغالزایی کشــور را دارند از حمایت‬ ‫های بانک پارســیان بی نصیب نبــوده اند‪ .‬انگونه‬ ‫که مدیرعامل بانک پارســیان اعــام کرده‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵۷،۳۲۵‬میلیــارد ریال اعتبار در قالب اعطـــای‬ ‫تسـهیالت و صـدورضـــمانت نـامه وصـدور اوراق‬ ‫گـواهی اعتبـــار مولـد(گـــام) برای شرکت های‬ ‫کوچک ومتوسط پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬توانمند ســازی شــرکت های دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری توسعه‬ ‫کارافرینی ســتارگان از دیگر اقدامات انجام شــده‬ ‫توسط بانک بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارســیان همچنین با اشاره به راه‬ ‫اندازی دفتر تخصصی دانش بنیان در محل صندوق‬ ‫نواوری وشــکوفایی‪ ،‬گفــت‪۲۵،۹۸۶ :‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار برای پرداخت تسـهیالت وصدورضـمانتنامه‬ ‫با شــرایط ویژه برای شــرکت هــای دانش بنیان‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کمک به ازادسازی و امرار معاش خانواده زندانیان‬ ‫(معین کارت )‪ ،‬مشارکت در ساخت مـدرسه ومراکز‬ ‫بهـــداشتی در مناطق محروم و انواع کمک نقـدی‬ ‫و غیرنقـــدی به مناطق زلزله زده با ارزشی بیش از‬ ‫‪۵۰‬میلیارد ریال‪ ،‬اهدای بسته نوشت افزار به دانش‬ ‫اموزان مناطق محروم با ارزشی بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال همچنین از اقدامات انجام شــده توسط بانک‬ ‫در راستای مسئولیت های اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫چشم انداز روشن بیمه دانا‬ ‫در برنامه افق ‪1400‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت بیمه دانا طی سال های ‪98‬و‪99‬‬ ‫با سیاســت گذاری و اســتراتژی مناســب و برنامه‬ ‫راهبردی مدیریت محترم عامل رشد بسیار مطلوبی‬ ‫در تولید حق بیمه داشــته و ســهم بازار خود را به‬ ‫شــدت افزایش داده اســت‪ ،‬بطوری که در ‪ 11‬ماه‬ ‫ســال ‪ 99‬نسبت به مدت مشــابه سال قبل حدود‬ ‫‪ 50‬درصد رشــد حق بیمه داشــته که از میانگین‬ ‫‪ 11‬ماهه صنعت بیمه بســیار باالتراســت و فاصله‬ ‫خود را نســبت به رقبا به میــزان قابل مالحظه ای‬ ‫کاهش داده اســت‪ ،‬ضمن انکه شــرکت بیمه دانا‬ ‫در پرداخت خســارت طی ‪ 11‬ماه سال ‪ 99‬کارنامه‬ ‫بســیار درخشانی از خود به جای گذاشته است که‬ ‫بدون شک بیانگر توانمندی مالی شرکت در ایفای‬ ‫تعهدات خویش می باشــد‪ .‬عضو هیات مدیره بیمه‬ ‫دانا اظهار داشت‪ :‬رسیدن به چشم انداز و برنامه های‬ ‫ســال ‪ 1400‬در گروه همدلــی و همکاری مطلوب‬ ‫همه ارکان شرکت‪ ،‬اســتفاده بهینه از ظرفیت ها و‬ ‫توانایــی تمامی کارکنان و شــبکه فروش و تعامل‬ ‫مناســب بین انان‪ ،‬برنامه ریزی اموزشــی مدون و‬ ‫مســتمر برای کارکنــان واحدهای ســتاد‪ ،‬صف و‬ ‫شعب سراسر کشور و شبکه محترم فروش‪ ،‬اصالح‬ ‫و بازنگری دســتورالعمل ها و بخشنامه های شرکت‬ ‫با هدف تسهیل و تســریع فرایند صدور بیمه نامه‪،‬‬ ‫ارتقاء ســرعت و دقت در پرداخت خسارت‪ ،‬توجه‬ ‫جدی به کنترل و نظارت در امور بیمه گری‪ ،‬ارزیابی‬ ‫مناسب ریسک‪ ،‬توســعه فروش بیمه های زندگی و‬ ‫سایر رشــته های اختیاری با ریسک مطلوب و کم‬ ‫ریسک و اســتفاده از فناوری های نوین در صنعت‬ ‫بیمه می باشد‪.‬‬ ‫خجیر در خصوص نقش استارتاپ ها و اینشورتک ها‬ ‫در صنعت بیمه بیان داشــت‪ :‬با ورود استارتاپ ها‪،‬‬ ‫فضای کســب و کار در صنعت بیمــه تغییر کرده‬ ‫و دیگر روش های ســنتی در فــروش بیمه نامه و‬ ‫پرداخت خســارت کارایی الزم را نداشته و نیاز به‬ ‫بازنگری اساســی دارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫بیمه و شــبکه فروش برای بقاء در این بازار و حفظ‬ ‫ســهم بازار و منافع خود می بایست از فناوری های‬ ‫نویــن بهرمند شــوند و شــرکت هایی در اینده نه‬ ‫چندان دور موفــق خواهند بود که با ایجاد فرصت‬ ‫رقابتی و بهرگیری از فناوری های نوین و دیجیتال‬ ‫درارائــه خدمات بیمه ای‪ ،‬خلــق محصول جدید و‬ ‫خدمتی نوین گوی سبقت را از سایر رقبا بربایند‪.‬‬ ‫عضــو هیات مدیره بیمه دانــا در بخش دیگری از‬ ‫اظهارات خود بیان داشت‪ :‬رشد و پیشرفت شرکت‬ ‫در گرو مشارکت همگانی‪ ،‬دوری از حاشیه ها‪ ،‬تعلق‬ ‫و وفاداری سازمانی‪ ،‬تعامل و همکاری مناسب بین‬ ‫کلیه واحدهای ســتادی و صف‪ ،‬بهره گیری از همه‬ ‫ظرفیت های نیروهای با تجربه و جوانان با انگیزه و‬ ‫تالش همه جانبه در راستای تحقق برنامه ها و اهداف‬ ‫هیات مدیره می بلشد‪.‬خجیر‪ ،‬ارائه خدمت شایسته‬ ‫همراه با خوش رویــی و مردم داری با بیمه گذاران و‬ ‫زیاندیدگان‪ ،‬دقت و نظارت در محاســبه و ارزیابی‬ ‫خســارت زیاندیدگان‪ ،‬تســریع و سرعت بخشیدن‬ ‫به پرداخت خســارت با هدف ارتقای رضایت مندی‬ ‫زیاندیــدگان را مورد تاکید قرارداد و یاداور شــد‪:‬‬ ‫انتظــار دارد همکاران نســبت بــه ائین نامه بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬دســتورالعمل ها و بخشــنامه های شرکت‬ ‫اشراف کامل داشته باشــند و همواره انان را مرور‬ ‫و مطالعه نمایند‪ .‬عضو هیــات مدیره بیمه دانا در‬ ‫پایان اظهارات خود‪ ،‬ضمن تشکر و قدردانی از اعضا‬ ‫هیات مدیــره‪ ،‬کاردگر نایب رئیــس هیات مدیره‬ ‫و مدیر عامل‪ ،‬حســین حســینی قائم مقام محترم‬ ‫شــرکت‪ ،‬معاونین مدیــر عامل‪ ،‬رئیــس و اعضای‬ ‫شــورای فنی‪ ،‬کلیه مدیران‪ ،‬سرپرســتان و روسای‬ ‫شعب‪ ،‬همکاران ســتاد و صف بعنوان سرمایه های‬ ‫انســانی و اصلی شرکت‪ ،‬شبکه فروش و نمایندگان‬ ‫بعنوان پیش قراوالن فروش ابراز امیدواری کرد‪ :‬در‬ ‫ســال اینده با توجه به سیاست گذاری های انجام‬ ‫شــده و برنامه های مدیریت عامل‪ ،‬شــاهد افزایش‬ ‫سهم بازار‪ ،‬افزایش بهروری کارکنان و ارتقاء سطح‬ ‫رفاء و معیشــت همکاران و کارکنان شرکت باشیم‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ :‬فرامرز خجیر از سال ‪ 1377‬به‬ ‫مدت ‪ 23‬سال در صنعت بیمه فعالیت دارد و از ابان‬ ‫‪ 99‬به عضویت هیات مدیره بیمه دانا منصوب شده‬ ‫است‪ .‬وی در حال حاضردانشجوی دکتری مدیریت‬ ‫بوده و در حال نگارش تز دکتری هست‪ .‬وی دارای‬ ‫سوابق مختلف مدیریتی از جمله عضو هیات مدیره‬ ‫بیمه اســیا‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی‬ ‫امین‪ ،‬عضو هیات مدیره شــرکت مهندسی مشاور‬ ‫ایران‪ ،‬عضو هیــات مدیره شــرکت بازرگانی صبا‪،‬‬ ‫عضو کارگروه تنظیم سند فرهنگ بیمه ای‪ ،‬معاون‬ ‫فنی اموال‪ ،‬معاون بازاریابی‪ ،‬امور اســتان ها و شبکه‬ ‫فروش‪ ،‬معاون توســعه و برنامه ریزی‪ ،‬سرپرســت‬ ‫معاونت اداری‪ ،‬مالی و پشتیبانی‪ ،‬مدیر امور شعب‪،‬‬ ‫رئیــس کمیته فنی اموال‪ ،‬سرپرســت کمیته فنی‬ ‫اشــخاص و عضو کمیته فنی اموال بیمه اسیا بوده‬ ‫اســت و همچنین رده های کارشناســی تا ریاست‬ ‫اداره را در مدیریت هــای اتش ســوزی و اتومبیل‬ ‫بیمه اســیا سپری کرده اســت‪.‬وی دارای چندین‬ ‫مقاله پذیرفه شــده در همایش های مختلف علمی‬ ‫بوده و در ســال هــای ‪ 97‬و ‪ 98‬مقاالت وی جزو‬ ‫مقــاالت برتر در همایش ملی و بیــن المللی بیمه‬ ‫معرفی و مفتخر به اخذ جایزه شد‪.‬‬ ‫گفت ‪ :‬از طریق فضای مجازی و بسترهای طراحی‬ ‫شده همه صاحبان ایده و طرح می توانند با مراجعه‬ ‫به سایت (ایده تا عمل) در این پویش شرکت کنند‪.‬‬ ‫قائــم مقام موسســه اعتبــاری ملل افــزود‪ :‬پس‬ ‫از بررســی و پایش طرح ها توســط تیم داوری و‬ ‫براســاس عملیاتی شدن طرح ها‪ ،‬موارد به معاونت‬ ‫اعتبــاری جهت اعتبار ســنجی‪ ،‬تاییــد و اعطای‬ ‫تســهیالت ارسال می گردد که پس از تایید نهایی‬ ‫و اعطای تسهیالت‪ ،‬این موسسه در کنار ایده های‬ ‫خــاق و موثر خواهد ماند‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬ه هر‬ ‫ایده ای که منایسب و عملیاتی باشد الیق دریافت‬ ‫این تسهیالت خواهد شد البته کسب و کارها و ایده‬ ‫های حوزه بانکداری الکترونیک بیشــتر مورد توجه‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫قائم مقام موسســه اعتبــاری ملل با بیــان اینکه‬ ‫این موسسه قریب به دوســال در تدارک برگزاری‬ ‫و اجرای ایــن پویش بود‪ ،‬بروز مشــکالتی در این‬ ‫فرایند را علت تاخیر دوســاله این موضوع برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬خوشبختانه اکنون به لطف خدا و با تالش‬ ‫همکاران به مرحله اجرا درامده اســت‪.‬وی در پایان‬ ‫ضمن اعالم اینکه همواره دغدغه اصلی این موسسه‬ ‫حمایت از طرح ها و ایده های بکر و نو بوده اســت‬ ‫ضمن اشاره به ضعف سیستم اموزشی در خصوص‬ ‫تعلیم و تربیت دانش اموختگان براساس مطالعات‬ ‫تئوری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همواره دانش اموختگان بعد‬ ‫از فراغت از تحصیل دغدغه کار و مشکالت ناشی از‬ ‫ان را دارند‪ .‬لذا موسســه اعتباری ملل به نوبه خود‬ ‫در این مسیر پیشقدم شــد تا به سهم خود از این‬ ‫قبیل کسب و کار ها حمایت کند‪.‬‬ ‫مروجی از تمامی ســازمان هــا و نهادها با توجه به‬ ‫اســتقبال جوانان از این طرح درخواســت کرد با‬ ‫اجرای پویش های مشــابه از ایده های نو حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در حــوزه اعتباری تقدیــر کرد و گفت‪ :‬بخش‬ ‫اعتباری همواره یکی از ارکان مهم بانک بوده و‬ ‫کارکنان باید همواره حداکثر تالش خود را به‬ ‫منظور جلب رضایت مشتریان از طریق اعطای‬ ‫تسهیالت صحیح و به موقع به کار گیرند‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از تالش همکاران در سال‬ ‫جاری و اشــاره بر اهمیت ماه پایانی سال در‬ ‫پیشــبرد اهداف و تحقق شــاخص های بانک‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به فشاری که در روزهای پایانی‬ ‫سال بر بدنه بانک وارد می شود‪ ،‬همکاران باید‬ ‫کوشا باشــند تا بتوانند به اهداف تعیین شده‬ ‫دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل و معاون اعتباری و بانکداری‬ ‫شــرکتی بانک همچنین با بازدید از شــعبه‬ ‫میدان ازادی سنندج‪ ،‬در جریان امور و فعالیت‬ ‫های این شعبه نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫عباس پیروزی رییس اداره کل بررسی طرح ها‬ ‫نیز در این بازدید مطالبی را درخصوص نحوه‬ ‫بررسی طرح ها و چگونگی ارسال مدارک طرح‬ ‫های بــزرگ جهت بررســی در اداره مرکزی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫در پایان علی اشــرف یوســفی قیاسی رئیس‬ ‫اداره امور شــعب استان کردستان بانک هم به‬ ‫ارائه گزارشی از عملکرد این اداره امور‪ ،‬مسائل‬ ‫و مشکالت مربوط به بخش اعتباری و بررسی‬ ‫طرح هــا و برنامه های اتــی اداره امور جهت‬ ‫دستیابی به اهداف پایان سال پرداخت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بیمه دانــا‪ ،‬مهمترین برنامه ها‪،‬‬ ‫اقدامات و سیاست های این شرکت در سال ‪1400‬‬ ‫را تبیین و تشریح کرد‪.‬‬ ‫فرامــرز خجیر در گفتگو با نشــریه «عصردانایی»‬ ‫ضمن تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬به تشریح برنامه ها و اقدامات این‬ ‫شرکت در حوزه سیاست گذاری پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه وظیفه و رســالت اصلی ما‬ ‫حفظ و تامین منافع همه ذینفان شــرکت شــامل‬ ‫ســهامداران محترم‪ ،‬بیمه گذاران‪ ،‬کارکنان‪ ،‬شبکه‬ ‫فروش و زیاندیدگان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بیمه دانا با‬ ‫توجه به قدمت ‪ 45‬ساله یکی از شرکت های برتر و‬ ‫خوشنام صنعت بیمه است که در حال حاضر بعد از‬ ‫شرکت های بیمه ایران و اسیا‪ ،‬در رتبه سوم برترین‬ ‫شرکت های بیمه ای قرار دارد‪.‬‬ ‫خجیر گفت‪ :‬بیمه دانا در ایفای نقش خویش بعنوان‬ ‫بیمه گری مقتــدر و توانمند با بهره مندی از جناب‬ ‫اقای دکتر کاردگر بعنوان مدیر عاملی اندیشــمند‪،‬‬ ‫کاردان و بــا انگیزه و همــکاری و همدلی اعضای‬ ‫محترم هیات مدیره‪ ،‬ســایر مدیران عالی شرکت‪،‬‬ ‫نیروی انســانی متعهد و بدنه کارشناســی قوی و‬ ‫فنی‪ ،‬شــبکه فروش متعهد‪ ،‬باتجربــه و با انگیزه‪ ،‬و‬ ‫ظرفیت های مالی و فنی در راســتای وظیفه اصلی‬ ‫صنعت بیمــه که همانا حفظ ســرمایه های ملی و‬ ‫امنیت خاطر بیمه گذاران اســت‪ ،‬بسیار موفق عمل‬ ‫کــرده که جا دارد از زحمــات جناب دکتر کاردگر‬ ‫و ســایر همکاران عزیز کمال تشــکر و قدردانی را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫موسسهاعتباریمللپیشگامدر‬ ‫حمایت از ایده ها‬ ‫مروجی قائم مقام موسســه اعتباری ملل گفت‪ :‬در‬ ‫ســال های گذشــته ایده ها در قشر تحصیل کرده‬ ‫و جــوان صرفاً در حد یک طرح باقــی می ماند و‬ ‫عمال به مرحله اجرا نمی رســید‪ .‬لذا بر ان شــدیم‬ ‫بــا حضور فعال درکنار این عزیــزان از مرحله ایده‬ ‫تا عمل ‪ ،‬عالوه بر اشــتغال زایی و تســهیل امور‪،‬‬ ‫نقش مثبتی در این مســیر ایفا‪ ،‬نمائیم‪.‬مروجی در‬ ‫خصوص نحوه شرکت عالقه مندان در این کمپین‬ ‫ضرورت تالش مدیران بر راه اندازی‬ ‫طرح های اقتصادی مولد‬ ‫معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی‬ ‫در بازدید از اداره امور شعب استان کردستان‬ ‫گفت‪ :‬تالش مدیران اســتان باید بیشــتر بر‬ ‫جذب سرمایه های کالن و راه اندازی طرح های‬ ‫اقتصادی مولد با اشتغال پایدار باشد‪.‬‬ ‫‪،‬سید فرید موسوی در این بازدید که به همراه‬ ‫عباس پیروزی رئیس اداره کل بررسی طرح ها‬ ‫صورت گرفــت‪ ،‬از اقدامات موثر این اداره امور‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4129‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‪224‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫دو‬ ‫اعالم نحوه وصول چک های‬ ‫ثبت شده در سامانه صیاد‬ ‫نحوه وصول چک های ثبت شــده در سامانه صیاد قانون جدید صدور‬ ‫چک اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اساس قانون جدید چک‪ ،‬مالک نهایی چک (اخرین ذی نفع چک)‬ ‫می تواند نسبت به وصول مبلغ چک در تاریخ سر رسید ان‪ ،‬از طریق‬ ‫مراجعه به شعبه هر کدام از بانک های کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬بانک موظف خواهد بود پس از انجام استعالم‬ ‫های الزم از سامانه صیاد‪ ،‬نسبت به مالکیت شخص ذی نفع (شخصی‬ ‫که وجه چک به حســاب وی واریز خواهد شــد) اطمینان حاصل کرده و سپس اقدامات الزم را در این‬ ‫خصوص صورت دهد‪.‬این گزارش می افزاید‪ ،‬در صورت کســری حساب صادر کننده (شخصی که چک‬ ‫در ابتدا متعلق به او بوده است) می تواند مبلغ موجود در ان حساب را طلب کرده و همچنین خواهان‬ ‫پرداخت مبلغ کســری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب های انفرادی ریالی صاحب حساب‬ ‫در همان بانک (به ترتیب اعالمی توسط بانک مرکزی) شود‪.‬‬ ‫در چهار ماهه اخیر؛‬ ‫بانک دی ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به فرهنگیان پرداخت کرد‬ ‫بانــک دی از ابان ماه ســال جاری با اجرای طــرح کارت اعتباری و‬ ‫تســهیالت ویژه فرهنگیان و با هدف ارج نهادن به این قشر تاثیرگذار‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت و اعتبار به متقاضیان پرداخت‬ ‫کرده است‪.‬رحیم طاهری‪ ،‬عضو هیئت عامل و معاون بانکی و بازاریابی‬ ‫بانــک دی با اعالم این خبر گفت‪ :‬جامعه معظم فرهنگیان کشــور از‬ ‫زمان اجرای این طرح تا کنون‪ ،‬مبلغ ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال در قالب کارت‬ ‫اعتباری و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال در قالب تســهیالت از محل این طــرح دریافت کرده اند‪.‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫جامعه فرهنگیان اعم از کادر اداری‪ ،‬معلمان‪ ،‬نیروهای خدماتی مدارس دولتی‪ ،‬نیمه دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و همچنین کارکنان شاغل در وزارت و ادارات تابعه اموزش و پرورش سراسر کشور می توانند با مراجعه‬ ‫به شعب بانک دی در سراسر کشور از امکانات این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫تقدیر بانک مرکزی از‪ 10‬رئیس شعبه بانک سامان‬ ‫در یازدهمین گردهمایی روســای موفق شعب بانک های کشور‪ ،‬از ‪10‬‬ ‫رئیس شعبه بانک سامان تقدیر شد‪.‬‬ ‫یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور با موضوع‬ ‫«مدیریت شــعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» در حالی برگزار شد‬ ‫که در این مراســم از ‪ 10‬رئیس شــعبه موفق بانک سامان تقدیر به‬ ‫عمل امد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکر اســت که در این مراســم‪ ،‬از اقایــان غالمعلی کریمی‬ ‫ابیازنی رئیس شــعبه شــهریار‪ ،‬ســید جعفر الجوردی رئیس شعبه‬ ‫میدان ارژانتین‪ ،‬علیرضا مستاجران رئیس شعبه سیتی سنتر اصفهان‪،‬‬ ‫محمدعلی رضائی اقدم رئیس شعبه ‪ 17‬شهریور تبریز‪ ،‬عباس سبزه زار رئیس شعبه زاینده رود اصفهان‪،‬‬ ‫اروج میرزائی رئیس شــعبه بازار تبریز‪ ،‬عباس اطهری رئیس شــعبه قشم‪ ،‬جمشید باقری رئیس شعبه‬ ‫خانه اصفهان‪ ،‬ابوذر اساســه رئیس شــعبه بابل و خانم ازاده قدمی رئیس شعبه بلوار دریا با اهدای لوح‬ ‫و تندیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫حضور بانک کشاورزی در نمایشگاه بین المللی و‬ ‫تخصصیکشاورزی‪،‬گلخانه‪،‬نهاده هاوابیاری‬ ‫با حضور بانک کشاورزی‪ ،‬دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گلخانه‪ ،‬نهاده ها و ابیاری و نهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت دام طیور‪ ،‬شــیالت و ابزیان‪ ،‬در محل نمایشــگاه بین المللی‬ ‫جنوب شرق کرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی‪ ،‬گلخانه‪ ،‬نهاده‬ ‫ها و ابیاری و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام طیور‪ ،‬شیالت و‬ ‫ابزیان‪ ،‬در فضایی بیش از ‪ ۴۰۰۰‬متر و شرکت ‪ ۷۰‬واحد تولید کننده‬ ‫از سراسر ایران در محل نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایشــگاه از ‪ ۲۸‬بهمن تا اول اســفند ویژه متخصصان و مشاغل مرتبط‪ ،‬در محل دایمی نمایشگاه‬ ‫جنوب شــرق کرمان بارعایت کامل الزامات ســامت محیط و پروتکل های بهداشتی دایر شد و بهره‬ ‫برداران و دست اندرکاران تولید در بخش کشاورزی و امور دام از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫بانک گردشگری رتبه ‪ ۴۷‬در بین‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت برتر ایران را کسب کرد‬ ‫هلدینگ بانک گردشــگری امسال در بیســت و سومین سال‬ ‫انجام رتبه بندی شــرکت های برتر‪« ،‬همایش شرکت های برتر‬ ‫ایران»‪ ،‬رتبه ‪ ۴۷‬را کسب کرد‪.‬‬ ‫کمی است و مقادیر‬ ‫شاخص های این رتبه بندی‪ ،‬شاخص های ّ‬ ‫ان ها از صورت های مالی حسابرســی و تایید شــده شرکت ها‬ ‫استخراج می شود‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬درصد کل فروش ‪ ۵۰۰‬شــرکت بزرگ کشــور‪ ،‬سهم ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت اول است که نشان دهنده اثرگذاری بسیار باالی این شرکت هاست‪.‬‬ ‫ایــن رتبه بنــدی کــه ‪ ۵۰۰‬شــرکت بــزرگ و تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور را معرفی‬ ‫می کنــد‪ ،‬با هدف شناســایی جایــگاه بنگاه هــای اقتصــادی و کمک به سیاســت گذاران‬ ‫اقتصادی کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫داوری نخستین دوره جشنواره قران و عترت‬ ‫بانک کارافرین برگزار شد‬ ‫نخستین دوره جشــنواره قران و عترت کارکنان‪ ،‬شرکت های تابعه و‬ ‫اعضای خانواده کارکنان بانک کارافرین برگزار شد‪ .‬نخستین جشنواره‬ ‫قران و عترت بانک کارافرین با شــعار «قران ارامش افرین زندگی»‪،‬‬ ‫یادواره اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار‬ ‫شــد‪.‬این جشنواره با هدف زمینه ســازی و ایجاد انس و الفت هر چه‬ ‫بیشــتر کارکنان و خانواده هایشــان با قران کریم و سیره معصومین‬ ‫علیهم الســام‪ ،‬تقویت و توســعه فضای معنوی و قرانی و همچنین‬ ‫غنی سازی اوقات فراغت و نهادینه سازی کاربرد فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی کارکنان بر مبنای‬ ‫تحرک‪ ،‬پویایی‪ ،‬شادابی و نشاط بیشتر کارکنان و خانواده های‬ ‫قران و عترت (ع) در کنار ایجاد زمینه ّ‬ ‫انها از طریق رقابت های ســازنده و تعالی بخش‪ ،‬برگزار شد‪.‬جشــنواره قران و عترت بانک کارافرین در‬ ‫چهار بخش و ‪ ۱۷‬رشــته برگزار و شــرکت کنندگان در بخش اوایی در‪ ۶‬رشته‪ ،‬بخش مطالعاتی در ‪۴‬‬ ‫رشته‪ ،‬بخش ادبی در ‪ ۲‬رشته و بخش هنری در ‪ ۵‬رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4129‬‬ ‫ت در تردد به جزیره خارک‬ ‫ایجاد محدودی ‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شــرکت پایانه های نفتی ایران گفت‪ :‬با توجه به شــیوع موج چهارم ویروس کرونا در بعضی‬ ‫از اســتان های کشور و لزوم بررسی راه های مقابله با این ویروس جهش یافته‪ ،‬ورود مهمانان نوروزی به‬ ‫جزیره خارک ممنوع است‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پایانه های نفتی ایران‪ ،‬عباس اســدروز گفت‪ :‬خارک به عنــوان یکی از نقاط مهم و‬ ‫راهبردی در حوزه اقتصاد‪ ،‬به همت مجاهدان حوزه ســامت و ســتاد کرونا در صنعت نفت و جزیره‪،‬‬ ‫شرایط خوبی در زمینه پیشگیری از شیوع این بیماری داشته که باید این شرایط حفظ شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مبارزه با شــیوع و پیشگیری از این ویروس‪ ،‬الگوی طراحی شده ازسوی ستاد مبارزه با‬ ‫کرونای شرکت ملی نفت ایران را در چهار فاز پیشگیری‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬امادگی و مقابله‬ ‫بومی سازی کردیم و در زمینه های مختلف انالیز ریسک صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پایانه های نفتی ایران با بیان اینکه موثرترین راه مقابله با کووید‪ ۱۹ -‬پیشــگیری‬ ‫و رعایت دســتورعمل های بهداشــتی اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ورود همه مهمانان نوروزی به جزیره به دلیل‬ ‫شــیوع ویروس جهش یافته در بعضی استان ها و شهرهای همجوار ممنوع است‪ ،‬نشست ها و بازدیدهای‬ ‫غیرضرور کاهش یافته و همه مدیران موظف به نظارت و رعایت این دستورعمل ها هستند‪.‬‬ ‫اسدروز گفت‪ :‬کنترل های الزم شامل تب سنجی از مسافران در مبادی ورودی شامل اسکله ها‪ ،‬فرودگاه‬ ‫و کشــتی های نفتکش در دستور کار قرار داشته باشد و اموزش مداوم‪ ،‬مستمر و پویا در همه بخش ها‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬همچنین اطالع رســانی نقش بســیار مهمی در زمینه پیشگیری از ابتال به بیماری دارد‪ .‬اگر‬ ‫دستورعمل ها رعایت نشود شرایط کنترل بیماری و ویروس جهش یافته با مشکل روبه رو می شود‪ ،‬نباید‬ ‫عادی انگاری شود و تبلیغات محیطی و اطالع رسانی در جزیره با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫سکوی یازدهم پارس جنوبی رنگ امیزی شد‬ ‫مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس از پایان عملیات رنگ امیزی و نوســازی سکوی‬ ‫گازی ‪ SPD۱۱‬در فــاز دهم پارس جنوبی در خلیج فارس خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش شــانا به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس‪ ،‬علیرضا عبادی با اشــاره بــه برنامه ریزی‬ ‫برای رنگ امیزی کامل ســکوهای ‪ ۱۰ ،۶‬و ‪ ۱۱‬پارس جنوبی گفت‪ :‬همســو با این موضوع پروژه‬ ‫خرید مصالح‪ ،‬اماده ســازی ســطوح‪ ،‬رنگ امیزی‪ ،‬تامین و تعویض قطعات معیوب این سه سکو و‬ ‫همچنین منطقه ابخور (‪ )Splash Zone‬ســکوهای فازهای ‪ ۸ ،۷ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱‬و ‪ ۹‬مدتی‬ ‫اســت اغاز شده و هم اکنون در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی ضــرورت نگهداری از ســطوح فلزی و جلوگیــری از زنگ زدگی و پوســیدگی تجهیزات در‬ ‫ســکوهای دریایی را به منظور حفظ تولید ایمن و پایــدار به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های‬ ‫شــرکت های تولیــدی نفت و گاز جهان در دریا برشــمرد و اظهار کرد‪ :‬ســرعت بــاالی فرایند‬ ‫خوردگــی ســطوح فلزی در محیط دریا‪ ،‬از معضالت اصلی ســکوهای دریایی اســت که حفظ و‬ ‫ترمیم انهــا‪ ،‬به خصوص هم زمان با تداوم تولید به گرفتــن تصمیم های ویژه و برنامه ریزی دقیق‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫مدیــر تولیــد و عملیات شــرکت نفت و گاز پــارس با یــاداوری تکمیل موفقیت امیــز عملیات‬ ‫رنگ امیزی کامل ســکوی ‪ SPD۶‬در ابان ماه امســال افزود‪ :‬با وجود شــرایط نامساعد جوی و‬ ‫مواج بودن دریا‪ ،‬مطابق برنامه ریز ی های انجام شــده عملیات رنگ امیزی ســکوی ‪ SPD۱۱‬هم‬ ‫از اواخر ابان ماه امســال اغاز و در چند روز گذشــته پایان یافت و تیم پروژه برای ادامه عملیات‬ ‫به سکوی ‪ SPD۱۰‬منتقل شدند‪.‬‬ ‫عبادی با اشاره به ‪ ۲۹۰‬هزار نفر ساعت کار مستقیم و غیرمستقیم در عملیات رنگ امیزی سکوی‬ ‫‪ SPD۱۱‬تصریــح کــرد‪ :‬با توجه به اینکه این ســکو در حال تولید بوده و عملیات برشــکاری‪،‬‬ ‫ســنگ زنی و جوشکاری هم زمان با شــرایط تولیدی سکو انجام شــد‪ ،‬از این رو هماهنگی کامل‬ ‫بــا واحدهــای ایمنی و عملیات تولید و در نظر گرفتن تمهیــدات ویژه‪ ،‬مورد توجه قرار گرفت و‬ ‫خوشــبختانه بدون وقوع هیچ حادثه ای پایان یافت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اهمیتتحقیقوتوسعهدرتوسعهصنعتنفت‬ ‫مســلما» عامل موثری که میزان تولید دردهه های‬ ‫اینده به ان وابســتگی فراوانی دارد‪ ،‬تکنولوژی است‪.‬‬ ‫چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی و نحوه به کارگیری ان‪،‬‬ ‫تعیین کننده میزان تولید دراینده صنعت نفت خواهد‬ ‫بود‪ .‬صنعت نفت به عنوان اهرمی قدرتمند در موازنه‬ ‫قدرت‪ ،‬در منطقه و در سطح جهانی‪ ،‬جایگاه ویژه ای‬ ‫دارد و از همین رو اعتالی این صنعت بنیادین به عنوان‬ ‫یکی از الزمات ملی کشــور تلقی می شود‪ .‬در نگاهی‬ ‫کلی به چارچوب و کلیت برنامه جامع توسعه نفت و‬ ‫نگاهی عمیق تر به مفاد و راهبردهای توسعه ملی در‬ ‫افق ‪ 1404‬و برنامه پنجم توسعه‪ ،‬این نکته انسباط می‬ ‫شود که توسعه این صنعت‪ ،‬تنها از راه شاهراه ارتقای‬ ‫فناوری و بهره مندی از ابزارهای نوین‪ ،‬به لحاظ صنعتی‬ ‫و در بعد کالن تر از نقطه نظر سیاســی و استراتژیک‬ ‫می گذرد‪ .‬افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت‬ ‫و گاز در سطح منطقه و جهان و افزایش استحصال و‬ ‫استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک‪ ،‬به همراه‬ ‫استفاده بهینه از از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان‬ ‫پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور همگی‬ ‫به توسعه صنعت نفت بستگی دارد‪ .‬بدون شک امروزه‬ ‫پژوهش و تحقیق در حوزه نفت و گاز برای توسعه این‬ ‫صنعت‪ ،‬به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‬ ‫شود‪ .‬و از همین رو استفاده از پتانسیل فکری نیروها‬ ‫موجود و انتقال فناوری به داخل کشور اهمیت خاصی‬ ‫دارد‪ .‬از زمان ملی شدن صنعت نفت تاکنون‪ ،‬کشور ما‬ ‫در حال طی کردن روند گذار از اقتصاد تجارت نفت به‬ ‫اقتصاد صنعت نفت بوده و کماکان راهی بسیار طوالنی‬ ‫پیش روی دارد که شــتاب گرفتن در این مسیر تنها‬ ‫با اهتمام به توسعه علمی کشور و انباشت تجربیات با‬ ‫هدف حفظ و صیانــت از مخازن هیدروکربنی امکان‬ ‫پذیر خواهد بود‪ .‬در برنامه های صنعت نفت‪ ،‬رسیدن‬ ‫به اهداف سند چشم انداز‪ ،‬حداکثر کردن بهره وری از‬ ‫مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ازیادبرداشــت‬ ‫و اســتفاده از فناوری اوری هــای نوین‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫راهکارهای توسعه این صنعت بشمار می رود‪ .‬همچنین‬ ‫شناســایی کل منابع هیدروکربوری با اولویت مخازن‬ ‫مشــترک‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف‬ ‫افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه‬ ‫ان در اوپــک‪ ،‬تغییر رویکرد از صــادرات مواد خام به‬ ‫صادرات فراورده های با ارزش افزوده باال‪ ،‬ایجاد ظرفیت‬ ‫های جدید پاالیشی به ویژه برای پاالیش میعانات گازی‬ ‫و نفت خام بسیار سنگین و حداکثر سازی ارزش افزوده‬ ‫صنعت نفت و گاز کشــور از طریق هم افزایی زنجیره‬ ‫ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندســی‬ ‫پشتیبان ان ها از دیگر برنامه های این صنعت مهم در‬ ‫کشور به حساب می اید‪ .‬از سند چشم انداز و همچنین‬ ‫برنامه های وزارت نفت چنین بر می اید که دستیابی‬ ‫به افق چشم انداز و رسیدن به رتبه اول در زمینه های‬ ‫علمی و فن اوری در خاورمیانه‪ ،‬با راهبردی دانش محور‬ ‫و پژوهش میسر می شود‪ ،‬به جرات می توان گفت در‬ ‫فرایند توسعه و چشم انداز صنعت نفت کشور‪ ،‬پژوهش‬ ‫کلید توسعه صنعت نفت می باشد‪ .‬در تحقق سیاست‬ ‫های کالن ارتقای فناوری‪ ،‬نقش مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫به عنوان مراکز تولید و تطبیق فناوری‪ ،‬نقشی غیر قابل‬ ‫انکار است‪ .‬اســتراتژی تحقیق و توسعه خود متاثر از‬ ‫ت در تردد به جزیره خارک‬ ‫ایجاد محدودی ‬ ‫مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شیوع موج چهارم ویروس کرونا در بعضی‬ ‫از استان های کشور و لزوم بررسی راه های مقابله با‬ ‫این ویروس جهش یافته‪ ،‬ورود مهمانان نوروزی به‬ ‫جزیره خارک ممنوع است‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پایانه های نفتی ایران‪ ،‬عباس‬ ‫اســدروز گفت‪ :‬خارک به عنوان یکی از نقاط مهم‬ ‫و راهبردی در حــوزه اقتصاد‪ ،‬به همت مجاهدان‬ ‫حوزه ســامت و ســتاد کرونا در صنعت نفت و‬ ‫جزیره‪ ،‬شرایط خوبی در زمینه پیشگیری از شیوع‬ ‫خبر‬ ‫این بیماری داشته که باید این شرایط حفظ شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مبارزه با شیوع و پیشگیری از این‬ ‫ویروس‪ ،‬الگوی طراحی شــده ازسوی ستاد مبارزه‬ ‫با کرونای شــرکت ملی نفت ایران را در چهار فاز‬ ‫پیشگیری‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬امادگی‬ ‫و مقابله بومی سازی کردیم و در زمینه های مختلف‬ ‫انالیز ریســک صورت گرفت‪.‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫پایانه های نفتــی ایران با بیــان اینکه موثرترین‬ ‫راه مقابلــه بــا کووید‪ ۱۹ -‬پیشــگیری و رعایت‬ ‫دستورعمل های بهداشتی است‪.‬‬ ‫یک استراتژی کالن‪ ،‬یعنی استراتژی تکنولوژی است‪،‬‬ ‫اســتراتژی تکنولوژی با توجه به اهداف کالن صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬توانمندی داخلی و میزان جذابیت تکنولوژی های‬ ‫کلیدی و روش اکتساب انها را مشخص می کند‪.‬‬ ‫تحقیق و توسعه در صنعت نفت‬ ‫دستیابی به تکنولوژی های جدید و تثبیت انها به عنوان‬ ‫تاثیرگذارترین عامل در تولید‪ ،‬نیازمند انجام تحقیقات‬ ‫متناسب وهدفمند است‪ ،‬نقش و جایگاه امر تحقیق‬ ‫و توسعه در توسعه صنعت نفت امری بدیهی و انکار‬ ‫ناپذیر است‪ .‬تحقیق در لغت به معنای کشف حقیقت‪،‬‬ ‫رسیدگی به حقیقت یک امر و کوششی روشمند برای‬ ‫پاسخ گویی به مســاله های علمی است که منجر به‬ ‫نواوری و پیشرفت علم می شود‪ .‬تحقیق و توسعه به‬ ‫کار خالقانه ای گفته می شود که به طور سیستماتیک‬ ‫انجام می شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش‬ ‫را برای ابداع کاربردهــای تازه به کار ببرد‪ .‬پژوهش در‬ ‫صنعت نفت به منظور تحقیق و مطالعه برای دســت‬ ‫یابی به دانش و تولید علم می باشــد و انچه در واحد‬ ‫های پژوهش و توسعه باید در نظر گرفته شود‪ ،‬انجام‬ ‫تحقیقات بنیادی و علمی و کاربردی نمودن ان ها در‬ ‫تولید یک محصول و بستر سازی استفاده از ان محصول‬ ‫در سطح برزگتر و در نهایت بیهنه سازی عملکرد است‪.‬‬ ‫امروزه برای فروش ایده های تازه و تبدیل شدن به یک‬ ‫مرجع علمی جهانی نیازمند بسترسازی های مناسب‬ ‫هستیم‪ .‬یکی از سیاست های افزایش مراکز تولید علم‬ ‫و هم چنین تولید علم در بخش های صنعت نفت برای‬ ‫ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی به فن اوری‬ ‫جدید می تواند باشد‪ .‬البته انتقال فناوری‪ ،‬تربیت نیروی‬ ‫انسانی عنوان شــده است طبق مطالعات انجام شده‪،‬‬ ‫انتقال فناوری‪ ،‬بدون وجود نیروی انســانی متخصص‬ ‫علمی نسیت و کیفیت انتقال فناوری بستگی به دانش و‬ ‫مهارت نیروی انسانی دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نتیجهگیری‪:‬‬ ‫رویکرد کنونی صنعت نفت دانش محوری و فن اوری‬ ‫محوری است و به دلیل وجود تقاضای جدی در صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬شایسته است محیط های علمی و تحقیقاتی در‬ ‫راستای نیاز های صنعت نفت حرکت کرد‪ .‬تحقیق و‬ ‫توسعه در صنعت نفت به عنوان موتور محرک توسعه‬ ‫صنعتی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی کشــورمان‪ ،‬اهمیت و‬ ‫اولویت مضاعف دارد زیرا با وجود ذخایر عظیم نفت و‬ ‫گاز از یک سو و نیاز روز افزون ملی و بین المللی به این‬ ‫منبع خدادادی‪ ،‬هر گونه تالش برای روز امد کردن این‬ ‫صنعت به هدف جلوگیری از اتالف منابع‪ ،‬استفاده بهینه‬ ‫از منابع‪ ،‬امکانات‪ ،‬تجهیزات و تاسیسات و بهره برداری‬ ‫اصولی و منطقی و صیانت از انها با استفاده از فناوریهای‬ ‫پیشرفته و فراهم ساختن زمینه ها و بسترهای مناسب‬ ‫بــرای انجام پژوهــش و نیز و جذب و بومی ســازی‬ ‫فناوریهای نوین‪ ،‬بسیار تاثیر گذار و حیاتی است‪.‬‬ ‫محسنحائرینژاد‬ ‫کارشناس نفت و انر ِژی‬ ‫میداننفتیخشتسالایندهبهتولیدمی رسد‬ ‫میدان نفتی خشت سال اینده به تولید می رسد‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت‪:‬‬ ‫میدان نفتی خشــت در نیمه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫تولید زودهنگام می رسد و تا پایان سال اینده‪ ،‬توسعه‬ ‫این میدان با تحقق تولید روزانه ‪ ۲۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز زاگرس جنوبی‪ ،‬رامین حاتمی در بازدیدی که روز‬ ‫شنبه (دوم اسفندماه) از طرح تولید زودهنگام میدان‬ ‫نفتی خشت داشــت‪ ،‬با بیان این مطلب افزود‪ :‬تولید‬ ‫زودهنگام این میدان با راه اندازی ســه حلقه چاه در‬ ‫نیمه نخســت ســال اینده عملیاتی می شود و نفت‬ ‫تولیدی به وســیله خط لوله ‪ ۱۰‬اینــچ به طول ‪۱۷‬‬ ‫کیلومتر به مرکز بهره برداری نرگسی ارسال می شود‪.‬‬ ‫ن نفتی‪ ،‬نیمه دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫ن میدا ‬ ‫وی گفت‪ :‬ای ‬ ‫پنج حلقه چاه و تولید ‪ ۲۰‬هزار بشــکه به طور کامل‬ ‫وارد چرخه تولید نفت و گاز کشــور وارد می شــود‪.‬‬ ‫میدان نفتی خشت یکی از میدان های نفتی شرکت‬ ‫نفت مناطق مرکزی ایران در گستره فعالیت شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی اســت که در‬ ‫‪ ۱۸۰‬کیلومتری شهر شــیراز و در حوزه جغرافیایی‬ ‫شهرستان کازرون قرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷۴‬فوتی و ‪ ۷۹۳۱‬مبتالی جدید‬ ‫کرونا در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی‬ ‫‪۷‬هــزار و ‪ ۹۳۱‬بیمار جدید کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماســادات الری گفت‪ ۳ :‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیارهــای قطعی‬ ‫تشــخیصی‪ ۷ ،‬هــزار و ‪ ۹۳۱‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد‬ ‫که ‪ ۵۷۴‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیمــاران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور به یک میلیون و ‪ ۵۷۴‬هزار و ‪۱۲‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامــه داد‪ :‬متاســفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشــته‪ ۷۴ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دســت دادنــد و مجموع جان‬ ‫باختگان این بیمــاری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪۴۸۳‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و ‪۳۴۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۹۱‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا‬ ‫از بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســه هزار و ‪ ۶۸۹‬نفر از بیماران‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬الری ادامه داد‪ :‬تا کنون ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۴۴‬هــزار و ‪ ۶۹۵‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرستان‬ ‫قرمــز‪ ۵۲ ،‬شهرســتان نارنجــی‪۲۱۷ ،‬‬ ‫شهرســتان زرد و ‪ ۱۶۸‬شهرســتان ابی‬ ‫هستند‪.‬سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪:‬‬ ‫شــهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشــهر‪،‬‬ ‫خرمشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬رامهرمز‪،‬‬ ‫شــادگان‪ ،‬شوشــتر‪ ،‬کارون و هویــزه در‬ ‫وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫افزایشابتالیجوانانبهکرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیدرتهرانکاهشیافتهاست‬ ‫‪/‬‬ ‫فرمانده عملیــات مدیریت بیماری کرونا در‬ ‫کالنشهر تهران با هشــدار نسبت به شکل‬ ‫گیری پیــک جدید کرونا در اســفندماه از‬ ‫افزایش ابتــای جوانان به این بیماری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی‪ ،‬دکتر علیرضا زالی امروز شنبه‬ ‫درباره وضعیت کرونا در کالنشهر تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۳۶۲‬بیمار‬ ‫جدید در استان تهران با تشخیص کووید ‪۱۹‬‬ ‫بستری شدند که سهم مراکز مراقبتی ویژه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬بیمار بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموع بیماران بســتری‬ ‫در اســتان تهران با تشخیص کرونا در ‪۱۰۸‬‬ ‫بیمارستان به دو هزار و ‪ ۶۲‬بیمار می رسد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از مجموع این تعداد حدود ‪ ۸۶۰‬بیمار‬ ‫در بخش های مراقبت های ویژه بســتری‬ ‫هســتند و ‪ ۱۷۳‬بیمار نیز در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشته ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫وی تعداد مراجعان سرپایی استان تهران را‬ ‫در ‪ ۲۴‬ساعت گذشــته ‪ ۵۸۰۰‬بیمار عنوان‬ ‫کرد و گفــت‪ :‬در روزهــای تعطیل تعداد‬ ‫مراجعان بخش های بهداشــتی کاهش می‬ ‫یابد و بنابر این با کاهش مراجعان ســرپایی‬ ‫رو به رو هستیم‪.‬‬ ‫دکتر زالی با اشــاره به مقایسه امار ابتدای‬ ‫هفته جاری با هفته گذشــته یاداور شد‪ :‬از‬ ‫اواســط هفته دوم بهمن ماه به بعد شــاهد‬ ‫افزایش شــیب نســبتا مالیمی هستیم و‬ ‫تغییری در کاهش امار مبتالیان‪ ،‬مراجعان‬ ‫بستری و موارد مراجعه سرپایی وجود ندارد‬ ‫و این مسئله نشان می دهد که احتماال باید‬ ‫در انتظار شکل گیری پیک های جدیدی در‬ ‫استان تهران باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه احتماال افزایش امار استان‬ ‫تهران نســبت به اســتان های خوزستان‪،‬‬ ‫چهارمحــال بختیــاری‪ ،‬اذربایجان غربی و‬ ‫اســتان های غربی با تاخیر خود را نشــان‬ ‫می دهد‪ ،‬افــزود‪ :‬هفته جاری برای ما هفته‬ ‫مهمی است برای اینکه ممکن است شاهد‬ ‫شکل گیری امواج جدید بیماری در استان‬ ‫های مرکزی از جمله تهران باشــیم و بیش‬ ‫از هر زمان نیازمند رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی از سوی شهروندان هستیم‪.‬‬ ‫دکتــر زالی بــا بیان اینکه بازتوزیع ســنی‬ ‫مبتالیان در استان تهران مانند استان های‬ ‫دیگر در حال تغییر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مراجعه‬ ‫گروه ســنی جوانان هم در حوزه بستری و‬ ‫هم سرپایی در طول هفته های اخیر افزایش‬ ‫یافته اســت و با توجه به رشد مرگ و میر‬ ‫در گروه ســنی مبتالیان باالی ‪ ۷۰‬سال از‬ ‫اواسط بهمن ماه به بعد‪ ،‬گروه های پرخطر‬ ‫و به ویژه گروه های مســن تر از ‪ ۶۵‬سال و‬ ‫افراد دارای بیماری های زمینه ای جز گروه‬ ‫های پرخطر در مرگ و میر تلقی می شوند‬ ‫و باید توجه بیشــتری به در منزل ماندن و‬ ‫اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ســطح‬ ‫شهر داشته باشند‪.‬‬ ‫دکتر زالی با تاکید بر ضرورت انجام مراقبت‬ ‫های بهداشتی در اسفندماه‪ ،‬وجود واریانت‬ ‫های جهش یافته ویروس را در کشور نیازمند‬ ‫رعایت جــدی تر پروتکل های بهداشــتی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی در پایــان با اشــاره به گــزارش های‬ ‫میدانی مبنی بر کاهش رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در ادارات‬ ‫دولتــی نیز برخــی از محدودیت هایی که‬ ‫در گذشــته اعمال می شد کاهش یافته که‬ ‫موجب نگرانی است و روز دوشنبه در جلسه‬ ‫با اســتانداری تهران این موضوع بررســی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر زالی تاکید کرد‪ :‬هیــچ چیز به اندازه‬ ‫تماس نزدیــک بین فــردی و فضاهای پر‬ ‫ازدحام موجب افزایش سرایت نمی شود اما‬ ‫کماکان ســطوح الوده به عنوان یکی از راه‬ ‫های انتقال ویروس های جهش یافته و غیر‬ ‫جهش یافته تلقی می شوند‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4129‬‬ ‫خبر‬ ‫اعمال محدودیت سفر به خوزستان‬ ‫وضعیت بد پروتکل های بهداشتی در اتوبوس های درون شهری‬ ‫معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از اعمال محدودیت سفر به استان خوزستان در‬ ‫پی قرار گرفتن ‪ ۱۱‬شهر این استان در وضعیت قرمز کرونا خبر داد و گفت‪ :‬جزییات این موضوع تا روز‬ ‫دوشنبه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مهندس محســن فرهادی‪ ،‬با اشاره جلساتی که تاکنون برای بررســی و تنظیم پروتکل های بهداشتی‬ ‫ســفرهای نوروزی انجام شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس رنگ بندی شــهرها بر مبنای دو سناریو در حال‬ ‫تصمیم گیری هســتیم ولی هنوز به تصمیم نهایی نرســیده ایم‪ .‬در صورتی که میزان بیماری و ابتال و‬ ‫بستری ناشی از ان افزایش یابد تمام برنامه ریزی ها منتفی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس تصمیماتی که در جلسات روز شنبه ( ‪۲‬اسفندماه) داشتیم مقرر شد که محدودیت‬ ‫سفر به استان خوزستان با جدیت اعمال شود و کسانی که کار ضروری در این استان ندارند می بایست‬ ‫کار خود را به تعویق اندازند‪ .‬اگر شــرایط خوزســتان به همین شــکل پیش رود بــرای نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نمی توانیم تصمیم خاصی درباره سفرها به این خطه بگیریم‪ .‬جزئیات دقیق اعمال محدودیت های جدی‬ ‫در استان خوزستان تا روز دوشنبه ( ‪۴‬اسفندماه) اعالم خواهد شد‪ .‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین برای این استان مقرر شد تا نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ناوگان حمل و‬ ‫نقل برون شهری با کمک نیروی انتظامی و هالل احمر در گلوگاه ها بیش از گذشته جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫بر این اســاس تصمیم گرفتیم در قطارهایی که واگن اتوبوســی دارند‪ ،‬محدودیت همانند محدودیت ها‬ ‫در یک اتوبوس اجرا شــود و با ‪ ۵۰‬درصد مسافر حرکت کنند‪ .‬در این راستا وزارت راه و شهرسازی هم‬ ‫موظف شــد اگر قرار است واگن اتوبوسی به ســوی خوزستان گسیل کند با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت حرکت‬ ‫کند‪ .‬فرهادی گفت‪ :‬متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان خوزستان ‪ ۱۴‬درصد نسبت‬ ‫به میانگین کشوری کمتر است‪.‬‬ ‫وی درباره میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در سطح جامعه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتوبوس های درون شهری‬ ‫کماکان بدترین شــرایط رعایت پروتکل های بهداشــتی را دارند و پس از ان در رتبه های بعد به ترتیب‬ ‫پاساژها‪ ،‬اتوبوس های برون شهری و نانوایی ها قرار دارند‪.‬‬ ‫حال ‪ ۵۶‬داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا خوب است‬ ‫محقق اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت با بیان اینکه فاز‬ ‫اول مطالعات بالینی یعنی مصون بودن واکســن را پشت سر گذاشتیم و دو نوبت تزریق روی ‪ ۵۶‬انجام‬ ‫شد و عارضه مهمی نداشتیم گفت‪ :‬حال همه داوطلبان خوب است‪.‬‬ ‫مینو محرز در نشســتی با خبرنگاران با بیان اینکه برایم جای افتخار دارد که با طی مراحل مطالعات‬ ‫بالینی‪ ،‬واکســن سازی بعد از ســال ها در کشــور رنگ دیگری به خود می گیرد و دیگر احتیاجی به‬ ‫کشــورهای بیگانه نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم چند وقت دیگر این خبر خوب را با خوشــحالی بعد از طی‬ ‫مراحل مطالعاتی واکسن به مردم اعالم کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فاز اول یعنی مصون بودن واکسن را پشت سر گذاشتیم و دو نوبت تزریق روی ‪ ۵۶‬انجام شد‬ ‫و عارضه مهمی نداشتیم‪ .‬حال همه انها خوب است و خیلی خوشحالیم که بعد از سال ها چنین برنامه‬ ‫ای راه افتاده و داوطلبان هم رضایت داشتند‪.‬‬ ‫محقق اصلی پروژه و مســئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکســن کوو ایران برکت با اشــاره به‬ ‫اینکه ‪ ۵۰‬ســال اســت طبابت و کار علمی انجام میدهم و از رعایت اصول و استانداردهای بین المللی‬ ‫که در بررســی بالینی واکسن صورت می گیرد خوشحالم‪ ،‬گفت‪ :‬اینجا هستم که پس از بررسی مراحل‬ ‫کارازمایی بالینی به مردم بگویم با خیال راحت واکسن را بزنید که هم تاثیر دارد و هم ضرر ندارد‪.‬‬ ‫محرز درباره هزینه تمام شــده واکســن کووایران برکت گفت‪ :‬در یک پاندمی‪ ،‬کشورها موظف هستند‬ ‫واکســن رایگان در اختیار دهند‪ .‬در همه جای دنیا کشــورها موظفند این واکسن را تهیه و مجانی در‬ ‫اختیار مردم قرار دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4129‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خودروسازان‪:‬نبایدانحصاروجودداشتهباشد‬ ‫وزیر صمت ‪ :‬ما باید به سمتی برویم که مدل های‬ ‫متنوعــی از خــودرو با تیراژ باال تولید شــود و با‬ ‫اســتفاده از این روش‪ ،‬قیمت خــودرو را در بازار‬ ‫متعادل کنیم‪ .‬امروزه خودروسازی در دنیا صنعت‬ ‫چندان های تک و پیشرفته ای محسوب نمی شود؛‬ ‫بنابراین دانش‪ ،‬تکنولوژی و امکانات تولید خودرو‬ ‫در کشــور فراهم اســت و نکته اخــر این که ما‬ ‫به شدت با انحصار مخالف هستیم‪.‬‬ ‫خطوط تولید داخلی ســازی محصول جدید ایران‬ ‫ خودرو یعنی «تارا» طی هفته گذشــته و در سه‬ ‫ شــرکت مختلف خودروســازی افتتاح شد‪ .‬خط‬ ‫تولید ‪ ECU‬در شرکت سازه پ ویش‪ ،‬خط تولید‬ ‫ترمز تارا در شــرکت اذین تنــه و همچنین خط‬ ‫مجموعه برف پاکن (تارا) در شــرکت اتحادموتور‬ ‫طی هفته گذشــته توســط وزیر صمــت‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون صنایع و مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫افتتاح و داخلی سازی و توجه به مجموعه سازی از‬ ‫مهم تریــن مواردی بود که توســط وزیر صمت و‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع مجلس بر ان تاکید شد‪.‬‬ ‫از چند ماه پیش با کمک مدیران خودروســازی ها‬ ‫و بخش خصوصی‪ ،‬مطالعاتــی درخصوص افزایش‬ ‫تولیــد خودرو‪ ،‬تامین قطعــات و تامین مالی این‬ ‫پروژه ها اغاز شد و خوشبختانه اقدامات خوبی نیز‬ ‫در این راستا صورت گرفته است‪ .‬در بخش قطعات‬ ‫ما به دنبال مجموعه سازی قطعات خودرو هستیم؛‬ ‫یعنی بخش خصوصی قطعاتی تولید کند که برای‬ ‫همه خودروها کاربرد داشته باشد و استفاده شود‪.‬‬ ‫انحصار در این بخش‪ ،‬هم بــه خریدار لطمه وارد‬ ‫می کند و هم به فروشــنده‪ .‬اما اگــر رویکرد تولید‬ ‫مجموعه قطعاتــی که برای همه خودروســازان‬ ‫قابل اســتفاده اســت روز به روز تقویت شود‪ ،‬هم‬ ‫قیمت تمام شده محصول پایین می اید و هم بین‬ ‫قطعه سازان و خودروســازان امکان رقابت فراهم‬ ‫می شــود‪ .‬مورد دیگر کاهش ارزبری قطعات بوده‬ ‫و یکــی از برنامه های تعمیق ســاخت داخل این‬ ‫اســت که کاهش ارزبری در پیش گرفته شــود و‬ ‫از ظرفیت خالی قطعه ســازی در سراســر کشور‬ ‫و نه صرفــا در تهران اســتفاده کنیم‪ .‬ما حدود دو‬ ‫هزار قطعه ساز در سراسر کشور داریم که درحوزه‬ ‫خودرو فعالیت دارند و اگر این برنامه را به درستی‬ ‫دنبــال کنیــم‪ ،‬امــکان افزایش ظرفیــت تولید‬ ‫خودروســازان فراهم می شود‪ .‬نکته بعدی کاهش‬ ‫هزینه های ســربار اســت و امروز یــک بخش از‬ ‫قیمت تمام شده مربوط به هزینه های سرباری است‬ ‫که خودروســازان و مجموعه خانواده قطعه سازان‬ ‫بر مصرف کنندگان ما تحمیــل می کنند‪ .‬این نیز‬ ‫به گونه ای اســت کــه اگر فرصتی وجود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ساختار خودروســازی را در کشور اصالح‬ ‫می کنیم‪ .‬ما باید به ســمتی برویــم که مدل های‬ ‫متنوعــی از خــودرو با تیراژ باال تولید شــود و با‬ ‫اســتفاده از این روش‪ ،‬قیمت خــودرو را در بازار‬ ‫متعادل کنیم‪ .‬امروزه خودروسازی در دنیا صنعت‬ ‫چندان های تک و پیشرفته ای محسوب نمی شود؛‬ ‫بنابرایــن دانــش‪ ،‬تکنولــوژی و امکانــات تولید‬ ‫خودرو در کشــور فراهم است و نکته اخر این که‬ ‫ما به شــدت با انحصار مخالف هســتیم‪ .‬درواقع‬ ‫خودروســازان معتقدند نباید انحصار وجود داشته‬ ‫باشد و می خواهند در یک بازار رقابتی رشد کنند‬ ‫و محصوالتشان در رقابت با دیگر محصوالت قرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬ما نیــز مخالف انحصــار و قیمت گذاری‬ ‫دستوری هستیم و به ســمتی می رویم که قیمت‬ ‫در بازار تعیین شود و دست دالالنی که با استفاده‬ ‫از ابــزار مالی با افزایش قیمــت تمام محصوالت‬ ‫از جمله خودرو به دنبال کسب سودهای نامتعارف‬ ‫هســتند‪ ،‬از بازار کوتاه شــود و مطمئن باشید با‬ ‫ سیاســتی که وزارت صمت و کمیســیون صنایع‬ ‫جرم مدیران شرکت های واردکننده خودرو‬ ‫که به تبع ان محکوم به اعدام شده اند‪ ،‬چیست؟‬ ‫مجلس در پیش گرفته اند‪ ،‬این اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫زمانی که مجلس یازدهم تشکیل شد‪ ،‬پنج ماهی‬ ‫بود کــه وزارت صمت وزیر نداشــت‪ .‬اما با ورود‬ ‫اقای رزم حســینی به وزارت صمت (با تعصبی که‬ ‫در کارشــان سراغ داریم) ایشان طرف قطعه ساز و‬ ‫خودروســاز و صنعت گر را گرفته انــد و در دفاع‬ ‫از تولیــد و صنعــت و صنعتگــران بــا دولت نیز‬ ‫بحث هایی دارند‪ .‬باوری در قطعه ســازی کشــور‬ ‫وجود دارد مبنی بــر این که در ایران هرچیزی را‬ ‫که بخواهیم‪ ،‬قطعه ســازان می سازند‪ .‬درواقع این‬ ‫توانمندی ویژه در بخش خصوصی و دولتی وجود‬ ‫دارد و باید هدایت شــود‪ .‬اقای وزیر هم این کار‬ ‫را به خوبی انجام می دهند‪ .‬ما نیز در کمیســیون‬ ‫موظف به حمایت از دولت و وزارت صمت هستیم‬ ‫تــا راه را بــرای فعالیــن اقتصادی‪ ،‬قطعه ســاز و‬ ‫خودروساز باز کنیم‪ .‬توصیه تمام قوانین باالدستی‬ ‫ما این اســت که بخش خصوصــی به میدان بیاید‪.‬‬ ‫زیرا بخش خصوصــی از نظر تــوان و منابع مالی‬ ‫محدودیت ندارد و مانند دریاست و نه تنها هیچ گونه‬ ‫مزاحمتی برای دولت ایجــاد نمی کند‪ ،‬بلکه انواع‬ ‫درامدهــا را برای دولت ایجاد خواهد کرد که این‬ ‫امر نیازمند سازماندهی است‪.‬‬ ‫دالیلانباشتزیاندرصنعت خودروکشور‬ ‫باتوجهبه صف هایمیلیونیمتقاضیانچیست؟‬ ‫ دولــت در الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬متاســفانه‬ ‫با تکیه بــر فروش نفت کــه ان هم پایه و‬ ‫اســاس اقتصادی ندارد برنامه ســال اینده‬ ‫را پایه ریــزی کــرده اســت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫درخصــوص صنعت خــودرو نیــز نمی توان‬ ‫امیــدوار بــود کــه به برنامه های توســعه‬ ‫کیفی وکمــی محصوالت توجه ویژه شــده‬ ‫باشد‪.‬توســعه بــازار مصــرف بــرای تمام‬ ‫تولیدکنندگان یک امر حیاتی و الزم اســت‪.‬‬ ‫در ایران نیز که یک کشــور پهناور و دارای‬ ‫جمعیت مناســب برای ســرمایه گذاری در‬ ‫هر صنعــت و بنگاه اقتصادی اســت‪ ،‬تولید‬ ‫برخی محصوالت با تیراژ کم مقرون به صرفه‬ ‫نیســت‪ .‬صنعت خــودرو ازجملــه صنایعی‬ ‫اســت که تیراژ تولید در قیمت تمام شــده‬ ‫محصوالت تاثیر بســیار شگرفی دارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬صنعتگــران ایرانی از زمان پیدایش این‬ ‫صنعت در کشــور نیم نگاهی نیز به بازارهای‬ ‫منطقــه ای داشــته اند؛ بازارهایــی همچون‬ ‫عــراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬ســوریه‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫پاکســتان که به نوبه خود هرکــدام جایگاه‬ ‫ویــژ ه ای در تجــارت جهانی و ســهم قابل‬ ‫توجهی در ســوداوری خودروسازان بزرگ‬ ‫دنیا دارند و در مجاورت کشــور ما به عنوان‬ ‫یک پتانســیل بالقوه برای ســرمایه گذاری‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫علی قنبــری‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیا ت علمی‬ ‫دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا اشــاره‬ ‫به دشوار ی های به دســت اوردن ذائقه خرید‬ ‫مصر ف کننــدگان و نفــوذ محصــوالت در‬ ‫بازارهای بین المللــی منطقه در گفت وگو با‬ ‫«دنیای خودرو» گفت‪« :‬تصمیم سازان کالن‬ ‫دولتی و شــرکت های بزرگ باید عزم جدی‬ ‫برای اجرای مد ل های جهانی داشــته باشند‬ ‫و در این مســیر برای صنایع پایین دســتی‬ ‫تســهیل گری کنند‪ .‬اگر درتحقق این مسیر‬ ‫هزینه هــا پایین بیاید‪ ،‬راندمــان کار باالتر‬ ‫می رود‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬زمانی که در زنجیــره تامین‬ ‫قطعــات هزینــه تولیــد کاهــش می یابد‪،‬‬ ‫محصوالت تولیدی از لحــاظ کمی افزایش‬ ‫یافتــه و دقت و نظارت بر تولید نیز افزایش‬ ‫می یابــد و مدیریت ریســک کمتر شــده و‬ ‫تولید مطمئن تر خواهد شد‪ .‬درهمین راستا‬ ‫توســعه بازارهای مصرف برای خودروسازان‬ ‫ایرانــی در منطقــه‪ ،‬بســیاری از مزایــای‬ ‫گفته شــده را با توجه به افزایش تیراژ تولید‬ ‫برای این صنعت به دنبال دارد‪».‬‬ ‫دولــت به عنــوان حمایتگر صنایــع بزرگ‬ ‫به ویژه خودروســازی که جزو ســهامداران‬ ‫بزرگ این صنعت نیز محســوب می شــود‪،‬‬ ‫بــرای حفــظ بــازار مصــرف خــودرو در‬ ‫کشــورهای عــراق‪ ،‬ســوریه و اذربایجــان‬ ‫چه برنامه ای دارد؟‬ ‫مدیران باالدســتی برای کاهش ریســک و‬ ‫تســهیل فراینــد تولید در زنجیــره تامین‪،‬‬ ‫بایــد رو ش های حمایتــی را بــه کار برند‪.‬‬ ‫کاهــش هزینه هــای تولیــد‪ ،‬محصــوالت‬ ‫بنگا ه هــای اقتصــادی را از لحــاظ کمی و‬ ‫کیفی ارتقــا می دهد‪ .‬همچنیــن با افزایش‬ ‫بهر ه وری‪ ،‬ریســک تولید مدیریت می شــود‬ ‫و ورود ســرمایه جدیــد به صنعت خــودرو‬ ‫مطمئن تــر خواهد بود‪ .‬این درحالی اســت‬ ‫که دولت در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬متاســفانه‬ ‫با تکیه بــر فروش نفت کــه ان هم پایه و‬ ‫اساس اقتصادی ندارد‪ ،‬برنامه سال اینده را‬ ‫پایه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫به همین دلیــل درخصــوص صنعت خودرو‬ ‫نیز نمی توان امیدوار بود کــه به برنامه های‬ ‫توســعه کیفی وکمی محصوالت توجه ویژه‬ ‫شده باشد‪ .‬کارشناسان اتاق بازرگانی ایران‬ ‫و عراق پیش تر از تغییر سطح استانداردهای‬ ‫ملــی این کشــور خبــر دادند؛ امــا دراین‬ ‫خصوص مدیران خودروســاز ی ها و وزارت‬ ‫صمت واکنشــی نشان ندادند‪ .‬شاید این امر‬ ‫به دلیل ان باشد که خودروسازان در تامین‬ ‫مایحتــاج متقاضیــان داخلی خــودرو نیز‬ ‫چنــدان موفق عمل نکرد ه انــد که بخواهند‬ ‫توجهــی به افزایــش کیفی وکمی محصوالت‬ ‫خود در خارج از کشــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد شــما برای توســعه فعالیت های‬ ‫اقتصادی شــرکت های خودروساز در کشور‬ ‫و منطقه خاورمیانه چیست؟‬ ‫به نظــر بنــده ایجاد یــک بــازار رقابتی و‬ ‫ورود کاالهــای مرغــوب خارجــی موجب‬ ‫می شــود تولیدکننــده داخلــی درصــدد‬ ‫افزایــش کیفیــت محصوالت خود باشــد‪.‬‬ ‫درحا ل حاضــر به دلیــل وجــود انحصار در‬ ‫بازار خودرو داخلی‪ ،‬خودروســازان تمایلی‬ ‫بــرای افزایــش کیفیــت محصــوالت خود‬ ‫ندارند‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬ابزارهــای نظارتی‬ ‫دولت مانند ســازمان اســتاندارد و سازمان‬ ‫حمایــت از مصر ف کنندگان به عنوان عوامل‬ ‫فشــار به صنعت خودرو‪ ،‬برخی نیازهای اولیه‬ ‫متقاضیــان را گوشــزد کــرده و پیگیــری‬ ‫می کنند‪ .‬اما درخصوص صادرات‪ ،‬دولت های‬ ‫همســایه با اقتــدار جلــو واردات کاالهای‬ ‫بی کیفیت را به مرزهای خود می گیرند‪.‬‬ ‫هرچند خودرو پراید و ســمند در بازارهای‬ ‫منطقــه یکی از محبو ب ترین وســایل نقلیه‬ ‫بیــن مصر ف کننــدگان تلقی می شــود‪ ،‬اما‬ ‫تولیــد خودروهایی همچون تــارا می تواند‬ ‫چهــره محصــوالت صادراتی شــرکت های‬ ‫خودروســازی را در منطقــه محبو ب تــر از‬ ‫گذشــته کنــد‪ .‬هرچند قیمت گــذاری این‬ ‫محصول درمقایســه بــا محصوالت خارجی‬ ‫فضای رقابتی را بــرای ان محدود می کند‪.‬‬ ‫اگر قصــد بازارگشــایی بــرای محصوالت‬ ‫جدید داخلی را داشته باشیم‪ ،‬باید همچون‬ ‫چینی ها بــا مزیت قیمت وارد میدان رقابت‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫به نظــر شــما دالیــل انباشــت زیان در‬ ‫صنعت خودرو کشــور با توجــه به صف های‬ ‫چندمیلیونــی متقاضیان محصــوالت انان‬ ‫چیست ؟‬ ‫متاســفانه افزایش نرخ تورم و کاهش رشد‬ ‫اقتصــادی روندی اســت که طی دو ســال‬ ‫گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است‪ .‬با‬ ‫این همه‪ ،‬انتظار می رفت امسال رشد منفی‬ ‫به صفر برسد و نرخ تورم نیز کنترل شود‪ .‬اما‬ ‫شــیوع بیماری کرونا وضعیت اقتصاد ایران‬ ‫و کشــورهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد تا‬ ‫تمام پیش بینی ها نادرســت از اب درایند‪.‬‬ ‫البته صنعت خودرو به واســطه تعلل هایی که‬ ‫مدیــران و تصمیم گیــران وزارت صمت در‬ ‫دور ه های مختلف در ان داشــته اند‪ ،‬چنین‬ ‫بحرانی را تجربه می کند‪.‬‬ ‫انباشــت زیان چندهزار میلیــاردی در هر‬ ‫صنعتــی که برای محصــوالت ان صف های‬ ‫چندین ماهــه تشــکیل می شــود‪ ،‬توجیــه‬ ‫اقتصــادی و بازاریابی ندارد‪ .‬در ریشــه یابی‬ ‫پیدایش چنین معضلــی تنها به دخالت های‬ ‫دولتــی در قیمت گــذاری محصــوالت‬ ‫خودروســازان خواهید رســید‪ .‬یــک بنگاه‬ ‫اقتصــادی بایــد با رصــد صحیح بــازار و‬ ‫بــراورد هزینه های تولید‪ ،‬قیمت تمام شــده‬ ‫محصوالت را براســاس مرغوبیــت و تقاضا‬ ‫به مصر ف کننــده نهایــی اعالم کنــد‪ .‬البته‬ ‫درمقابــل باید این اختیار را به مردم بدهیم‬ ‫که به انتخــاب خود کاالی ایرانی یا خارجی‬ ‫خریداری کنند‪ .‬رقابت ازاد‪ ،‬خودروســازی‬ ‫ایران را به ســمت استقالل و شکوفایی سوق‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫بــا روی کار امــدن بایــدن به عنــوان‬ ‫رئیس جمهــور امریــکا بســیاری از فعاالن‬ ‫اقتصادی و صنعت امیدوار به گشــایش هایی‬ ‫در ادامــه کاهش یا رفع کامــل تحریم های‬ ‫ظالمانه غرب هســتند‪ .‬به نظر شما ایا دولت‬ ‫جدید امریکا دست از تحریم صنعت خودرو‬ ‫ایران برخواهد داشت؟‬ ‫بنــده معتقدم نباید منتظــر تغییر رویه در‬ ‫سیاســت گذاری امریــکا در قبــال صنایع‬ ‫کشــور باشیم‪ .‬اقتصاد ایران همیشه به شدت‬ ‫تحت تاثیــر اتفاقات کوتاه مدت بوده اســت‪.‬‬ ‫با این حال در نیمه ســال اینده بعید است‬ ‫اتفاق شــگرفی رخ دهــد‪ .‬درنهایت می توان‬ ‫پیش بینــی کرد تحریم ها به شــکل کج دار و‬ ‫مریز حداقــل تا پایان تعییــن تکلیف نهایی‬ ‫برجام ادامه داشــته باشــد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫واکســن کرونــا نیــز بــر وضعیــت امروز‬ ‫اقتصادهای جهانی تاثیرات ملموسی دارد و‬ ‫بســته به ان که درمان این بیماری چه زمانی‬ ‫برای ما ممکن شــود‪ ،‬می توانــد بر اقتصاد‬ ‫ایران و شــاخص های ان اثرگذار باشــد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬نباید انتظار داشــت در این مدت‬ ‫تغییر بزرگی رخ دهد‪.‬‬ ‫به باور من تا زمان انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ایران و استقرار دولت جدید‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫در مــدار کنونــی خواهــد بــود؛ چراکــه‬ ‫موانــع ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی‬ ‫پابرجاســت‪ .‬برخی مســئوالن نیــز به ویژه‬ ‫در مجلــس به خودتحریمــی روی اورده اند‬ ‫و متاســفانه در مجلس شــعار دادن به رویه‬ ‫برخــی نمایندگان تبدیل شــده و درمدتی‬ ‫که مجلس اخیر تشــکیل شده‪ ،‬هنوز اقدام‬ ‫مهمی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫اگر واردات خودرو طی ‪ 10‬سال گذشته به واسطه شرکت ثالث خارجی انجام می شود‪ ،‬این به دلیل موانع‬ ‫تجارت بین المللی برای کل کشور بوده است که به صورت عرف تمام شرکت های فعال در حوزه واردات‬ ‫مجبور به طی کردن این مسیر برای رساندن کاال به بازارهای کشور بودند‪ .‬بنابراین یک شرکت یا یک‬ ‫شخص نمی تواند تاوان تمام مشکالت بین المللی و اقتصادی را گردن بگیرد‬ ‫هفته گذشــته احکام قضایی برخی مدیران عامل شرکت های واردکننده خودرو تعیین شد؛ احکامی که‬ ‫اشد مجازات و همچنین حداقل سه سال حبس برای یکی از مدیران اجرایی حوزه واردات خودرو را در‬ ‫بر می گیرند‪ .‬در این خصوص مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای خودرو» گفت‪:‬‬ ‫«با تمام احترامی که برای مراجع قضایی پس از تحوالت صورت گرفته در این قوه قائلم‪ ،‬با رای صادره از‬ ‫سوی دادگاه محترم قضایی مخالف هستم‪ .‬نمی خواهم عرض کنم ایشان تخلفی در فعالیت تجاری خود‬ ‫نداشــته اند‪ ،‬اما این که علیه نظام جمهوری اسالمی برنامه ریزی نظام مند ترتیب داده باشند‪ ،‬غیرواقعی‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬فعاالنی که امروز محاکمه می شوند‪ ،‬به دالیل مختلفی مرتکب جرائمی شده اند که منشا‬ ‫رشــا و ارتشا ندارد و مسئول این اقدامات افرادی هســتند که پشت میزهای کارشناسی وزارت صمت‬ ‫نشسته بوده اند‪ .‬شــرکت هایی که به عنوان مرتکبین جرم محاکمه شده اند‪ ،‬همان کاری را کرده اند که‬ ‫تمام شرکت های واردکننده برای ورود خودرو به کشور مجبور هستند انجام دهند‪».‬‬ ‫نظر شما در مورد احکام صادره از سوی دادگاه برای مدیران شرکت های واردکننده خودرو چیست؟‬ ‫به نظــر بنده این احــکام از خط کش قانونی برای تمــام واردکنندگان اعــم از واردکنندگان قطعات و‬ ‫تجهیزات خودرو بهره مند نبوده است و اگر قرار باشد برای نظام مند کردن فرایند تجاری بنگاه ها اقدامی‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬قطعا ان اعدام کردن یک تاجر نیست‪ .‬با توجه به سن و سال یکی از محکومین‪ ،‬می خواهم‬ ‫به شما بگویم مرگ برای همه روزی فرا خواهد رسید؛ اما این اعدام به اعتبار ما خدشه وارد خواهد کرد‬ ‫و متاسفانه به برخی افرادی که از حکم صادره خرسند هستند باید بگویم اسیاب به نوبت است‪.‬‬ ‫جرم مدیران شرکت های واردکننده خودرو که به تبع ان محکوم به اعدام شده اند‪ ،‬چیست؟‬ ‫تاکیــد می کنم بنده عمل مجرمانه این مدیران را نفــی نمی کنم؛ اما باید بدانیم چرا عملکرد و کارنامه‬ ‫مثبت افرادی که بیش از ‪ ۵۰‬ســال درخدمت کشــور بوده اند و از انان درخواست می شود حین انعقاد‬ ‫قراردادهای بین المللی از سوی دولت برای حفظ منافع عمومی پای میز مذاکره با شرکت هایی همچون‬ ‫رنــو بنشــینند و منفعت این حضور را دولــت می برد‪ ،‬به یک باره فراموش می شــود؟ این موضوع برای‬ ‫سرمایه گذاران و افراد دلسوز شائبه برانگیز است که اگر در کشور قصد خدمت داشته باشند‪ ،‬قطعا روزی‬ ‫پای میز محاکمه کشانده خواهند شد‪.‬‬ ‫جرائم مختلفی را برای انان متصور شده اند که یکی از انان واردات از مسیرهای واسطه ای است‪ .‬اگر این‬ ‫جرم به نظر دادگاه محترم دلیل اعدام باشــد‪ ،‬می خواهم بگویم اکثر واردکنندگان کشور مجرم هستند‪.‬‬ ‫قــوه قضائیه برای تادیب دیگر فعاالن باید بتواند حد وســط ماجرا در صــدور احکام را لحاظ کند‪ .‬اما‬ ‫متاســفانه این اتفاق در پرونده فوق نیفتاده اســت‪ .‬در پرونده یکی از محکومین طی ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫تخلف در واردات ‪ ۵۴‬هزار دســتگاه خودرو ثبت شــده؛ درحالی که با رجوع به اسناد و مدارک گمرک‬ ‫می توان اثبات کرد که چنین تخلفی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫درصورت اجرای حکم دادگاه محکومین (شرکت های واردکننده خودرو) سرنوشت طلبکاران چه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫به صراحت خدمت شــما و مقام محترم قضایی عرض می کنم با توجه به پرونده های مشابه در موسسات‬ ‫مالی و فعاالن حوزه مســکن‪ ،‬هیچ یک از افرادی که از ایشــان خودرو خریده اند به مطالبات خود دست‬ ‫نخواهند یافت‪ .‬بنابراین پیشــنهاد می کنم برای کوچک کردن ایــن پرونده‪ ،‬مقام و ضابط قضایی ابتدا‬ ‫مطالبات مردمی را از اموال ایشان کسر و رضایت شاکیان را جلب کند‪.‬‬ ‫در این صورت تنها شــکایت جرائم دولتی باقی می ماند که قطعا برای تقالی بقای صنعت و حرفه‪ ،‬یک‬ ‫شخص محکوم به اعدام نخواهد شد‪ .‬افرادی که در وزارت صمت به یک باره مسیر واردات را برای فعاالن‬ ‫این حوزه مسدود کرده اند‪ ،‬باید خود را در این قضیه دخیل بدانند که جریان این پرونده ها را به انحراف‬ ‫کشیده اند‪.‬‬ ‫در وقوع جرم شرکت های واردکننده خودرو چه عواملی تاثیرگذار بوده است؟‬ ‫درخصوص معضالت شــرکت های واردکننده خودرو بیش از سه ســال اســت که به عنوان دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو موضوعاتی را مطرح کرده ام؛ اما وزارت صمت با توجه به نگرانی هایی که درخصوص‬ ‫خروج ارز داشته‪ ،‬فعالیت این بنگاه های اقتصادی را به مخاطره انداخته است‪.‬‬ ‫بنابراین به طور طبیعی این افراد مجبور به تقال برای حفظ تجارت خود شــده اند‪ .‬این تقال و کوشــش را‬ ‫نباید منحصرا به منفعت طلبی و زیاده خواهی گروهی نسبت داد‪.‬‬ ‫ان هم درحالی که سررشته این معضل پشت تصمیمات وزیران سابق صمت پنهان شده است‪ .‬این تقاضا‬ ‫را دارم که با نگاهی کارشناسانه به مشکالت شرکت های واردکننده خودرو توجه شود؛ چیزی که تاکنون‬ ‫اتفاق نیفتاده است‪ .‬اگر واردات خودرو طی ‪ 10‬سال گذشته به واسطه شرکت ثالث خارجی انجام شده‪،‬‬ ‫این به دلیل موانع تجارت بین المللی برای کل کشور بوده است که به صورت عرف تمام شرکت های فعال‬ ‫در حوزه واردات مجبور به طی کردن این مسیر برای رساندن کاال به بازارهای کشور بودند‪.‬‬ ‫بنابراین یک شرکت یا یک شخص نمی تواند تاوان تمام مشکالت بین المللی و اقتصادی را گردن بگیرد‪.‬‬ ‫بخشی از این جرائم بر اثر شرایط صورت پذیرفته که می توان گفت اکراه شرکت واردکننده محکوم شده‬ ‫نیز در ان دیده می شــود‪ .‬اما به دلیل وضع قوانین دفعی از سوی وزارت صمت انان برای حفظ اعتبار و‬ ‫بازار تجاری خود مجبور به ارتکاب جرم شده اند‪.‬‬ ‫صــدور حکم اعدام برای یکی از مدیران شــرکت های واردکننده خودرو تا چه میزان در تحقق رضایت‬ ‫شاکیان پرونده موثر خواهد بود؟‬ ‫شــاکیان پرونــده شــرکت های واردکننــده خــودرو تنهــا جبــران زیــان واردشــده‬ ‫به خــود را می خواهنــد و اجــرای حکــم اعــدام دور از ذهــن شــاکیان و فعالیــن ایــن‬ ‫حوزه است و هیچ دردی را دوا نمی کند‪ .‬قوه قضائیه طبق قاعده «خیراالمور اوسط ها» می تواند مجددا‬ ‫با نگاهی اصالح گرایانه به پرونده مدیران واردکننده خودرو بپردازد‪ .‬در اینجا امر تادیب ارجحیت دارد به‬ ‫تنبیه سخت و فرمان حذف فیزیکی افراد شاید به راحتی و کمتر از یک دقیقه روی کاغذ صادر شود‪ ،‬اما‬ ‫با حادث شدن این اتفاق سرمایه از سبد اقتصادی خارجی کشور بیرون می رود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع مجلس کشور‪:‬‬ ‫تولید ماهانه ‪ ۴۰۰‬دستگاه موتور دیزلی در «ایدم»‬ ‫تولید خودروهای تجاری در ایران همواره نیازمند افزایش ســطح داخلی سازی در تمامی قطعات بوده‪،‬‬ ‫این نیاز البته طی ســال های اخیر در بسیاری از بخش ها براورده شده‪ ،‬اما قطعات اصلی شامل موتور و‬ ‫گیربکس برای تمام خودروســازان امکان داخلی سازی نداشته است‪ .‬می توان به این موضوع اشاره کرد‬ ‫که تنها ایران خودرو در بخش خودروهای سنگین خود به دلیل برخورداری از زیرمجموعه ایدم توانسته‬ ‫قطعات اصلی را داخلی ســازی کرده و برخی از مدل های ســنگین خود را با داخلی سازی بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد به بازار داخلی عرضه کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون صنایع مجلس کشور درخصوص تولید موتور خودروهای دیزلی در کشور به «دنیای‬ ‫ خودرو» گفت‪« :‬در حوزه خودروهای دیزلی که به امنیت ملی ما وصل اســت‪ ،‬اقدامات جدیدی انجام‬ ‫داده ایم‪».‬‬ ‫عزت اله اکبری تاالرپشــتی همچنین با اشــاره به تحول شــرکت ایران خودرو دیزل درپی قراردادهای‬ ‫منعقدشده از سوی شهرداری های تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬کرمان و همدان با این شرکت اظهار داشت‪« :‬مدیران‬ ‫شرکت ایدم تبریز گزارش هایی ارائه کرده اند که براساس ان ها این زیرمجموعه ایران خودرو در گذشته‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۰۰‬دستگاه موتور بنز تولید می کرده‪ ،‬اما این رقم درحال حاضر به ‪ ۴۰۰‬دستگاه موتور در ماه‬ ‫رســیده است‪».‬ایدم به عنوان شرکت تولیدکننده موتورهای بنز‪ ،‬طی دوران فعالیت خود همواره در پی‬ ‫توسعه سبد محصوالت و ارتقای کیفیت بوده است‪ .‬شرکت ایدم با انجام اقدامات اصالح ساختار مالی و‬ ‫تدوین مدل درامدی جدید در مســیر رشد درامدزایی و دستیابی به سوداوری پایدار از طریق افزایش‬ ‫سهم و توسعه بازار موتورهای خودرویی و صنعتی‪ ،‬توسعه بازار قطعات یدکی‪ ،‬توسعه صادرات و فروش‬ ‫خدمات‪ ،‬گام برداشــته است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬اردیبهشت ماه سال جاری نیز خط تولید موتورهای ‪۴۵۷‬‬ ‫با االیندگی یورو‪ ۴‬و ‪ ۳۵۵‬با االیندگی یورو‪ ۵‬در شرکت ایدم تبریز افتتاح شد‪.‬‬ ‫هدف از این اقدام که در راســتای توســعه محصوالت ایدم و کمک به تولید خودروهای سنگین انجام‬ ‫شد‪ ،‬تولید ‪ ۱۰۰۰‬دســتگاه موتور ‪ ۴۵۷‬و ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه موتور ‪ ۳۵۵‬به عنوان بخشی از برنامه های این‬ ‫شــرکت بود‪.‬شرکت ایدم برای ارتقای موتورهای تولیدی و با هدف تحقق مدل درامدی تدوین شده در‬ ‫سال جاری‪ ،‬خودکفایی و تولید موتور ‪ OM۴۵۷‬با سطح االیندگی یورو‪ ۴‬و ارتقای استاندارد االیندگی‬ ‫موتورهای ‪ OM۳۵۵‬و ‪ OM۳۶۴‬به سطح االیندگی یورو‪ ۵‬و کاهش مصرف سوخت این موتورها با‬ ‫اســتفاده از سیستم ‪ Common Rail‬را در دستور کار قرار داده است‪.‬توسعه خط تولید موتورهای‬ ‫دیزلی ایدم‪ ،‬صرفه جویی ارزی ‪۱۰‬هزار یورویی به ازای تولید هر دستگاه موتور ‪ ۴۵۷‬را به همراه داشته‪،‬‬ ‫این در حالی اســت که تعمیق ساخت داخل موتور ‪ ۳۵۵‬صرفه جویی ارزی ‪۵‬هزار یورویی و موتور‪۳۶۴‬؛‬ ‫صرفه جویی ‪۳‬هزار یورویی به دنبال خواهد داشــت‪ .‬ظرفیت ساالنه تولید موتورهای ‪ ۳۶۴ ،۳۵۵‬و ‪۴۵۷‬‬ ‫با ســطح خودکفایی ‪ ۷۵‬درصد ‪۹‬هزار دستگاه برنامه ریزی شده است‪ .‬افزایش سطح داخلی سازی و در‬ ‫پی ان کاهش ارزبری برای تولید خودروهای تجاری و البته کاهش وابستگی به تولیدکنندگان خارجی‪،‬‬ ‫موضوعی است که با گســترش به سایر خودروسازان می تواند نجاتگر صنعت تجاری باشد؛ صنعتی که‬ ‫طی ســال های اخیر به رغم تمام قدمتش در ایران‪ ،‬نتوانسته همپای کشورهای پیشرفته و حتی برخی‬ ‫کشورهای تازه کار همسایه مانند ترکیه عمل کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانکرمانشاه‪،‬عملکردصندوقاعتباریهنرراتشریحکرد‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه‬ ‫طی گزارش پیرامون عملکرد صندوق اعتباری هنر‬ ‫استان چنین اظهار نمود ‪:‬‬ ‫شــرایط عضویت نویســندگان به اشخاصی اطالق‬ ‫می شــود که حداقــل دو عنوان کتاب در ســطح‬ ‫بزرگســاالن و یا سه عنوان کتاب در سطح کودکان‬ ‫و نوجوانان تالیف ترجمه نقد و بررســی یا تحقیق‬ ‫و یا ویراســتاری نموده و مجموعه اثار مورد تایید‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی قرار گرفته و در‬ ‫بانک اطالعات خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت شده‬ ‫و بر اســاس ضوابط چاپ و یا تجدید چاپ شــده‬ ‫باشــد به شــرایط عضویت روزنامه نگاران روزنامه‬ ‫نگارانی که در یکی از شرایط مرتبط با حرفه مذکور‬ ‫برای حداقل ‪ ۲‬ســال به فعالیت خبری مطبوعاتی‬ ‫اشتغال دارند که شرایط عضویت هنرمندان سینما‬ ‫در بخش سینما اثر میباشد در یکی از تخصص های‬ ‫ســینمایی به صورت حرفه ای و با فعالیت مستمر‬ ‫اشتغال داشــته باشد موســیقی دارا بودن مدرک‬ ‫تحصیلی مرتبط با حداقل ‪ ۵‬ســال ســابقه فعالیت‬ ‫حرفه ای و مستمر در ان زمینه یا حداقل ‪ ۱۰‬سال‬ ‫ســابقه فعالیت مســتمر و حرفه ای در رشته های‬ ‫مرتبط هنرهای تجســمی شامل رشته های نقاشی‬ ‫طراحی گرافیک مجسمه سازی سفال سرامیک اثار‬ ‫حجمی نگارگری خوشنویسی کاریکاتور عکاسی و‬ ‫غیره بایــد دارای یکی از شــرایط اختصاصی ذیل‬ ‫باشــد ‪ -1 :‬دارا بودن مــدرک تحصیلی مرتبط از‬ ‫هنرســتان ها و یا دانشکده های هنری مورد تایید‬ ‫وزارت علوم‬ ‫‪- ۲‬یــا بــه صورت حرفه ای اشــتغال بــه فعالیت‬ ‫مرتبط داشــته باشند و یا اقدام به برگزاری حداقل‬ ‫یک نمایشــگاه انفرادی کرده اند هنرهای نمایشی‬ ‫دارابودن مدرک تحصیلی مرتبط از هنرســتان ها‬ ‫یا دانشــکده های هنری مــورد تایید وزارت علوم و‬ ‫اموزش و پرورش با حداقل ‪ ۴‬ســال سابقه کاری و‬ ‫مستمر و حرفه ای و مشارکت در اجرای ‪ ۴‬نمایش‬ ‫اجرا شــده و یا حداقل ‪ ۷‬ســال ســابقه مستمر و‬ ‫حرفه ای و مشارکت در ‪ ۷‬نمایش اجرا شده‪.‬‬ ‫تعداد افراد عضو بیمه شده صندوق‬ ‫تــا کنون ‪ ۲۱۰۰‬نفر در اســتان کرمانشــاه عضو‬ ‫صندوق اعتباری هنر شده اند و از این تعداد ‪۱۴۲۰‬‬ ‫نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‬ ‫اند در سال گذشته ‪ ۳۳۴‬نفر و در سال جاری نیز تا‬ ‫پایان اذرماه ‪ ۱۴۷‬نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی‬ ‫قــرار گرفتند نفرات بیمه شــده تامین اجتماعی و‬ ‫حمایت جذب درصدی پرداخت حق بیمه توســط‬ ‫صندوق اعتباری هنر برخورد برخوردار می شــوند‬ ‫‪-۳‬پرداخت مستمری‬ ‫پرداخت مســتمری به هنرمندان باالی ‪ ۶۰‬ســال‬ ‫که هیچ منبع درامد ثابتی ندارند و یا افراد زیر ‪۶۰‬‬ ‫سال که از کار افتادگی کامل دارند واز کار افتادگی‬ ‫انها مورد تایید پزشــک متخصــص قرار می گیرد‬ ‫پرداخت می شود مستمری ماهیانه پرداختی مبلغ‬ ‫‪ ۰۰۰/۵۰۰/۲‬ریال می باشد‪ .‬در حال حاضر ‪ ۲۷‬نفر‬ ‫از مزایای پرداخت مستمری بهره مند می شوند ‪.‬‬ ‫حمایت های انجام شده در ایام کرونا‪:.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬با توجه به رایزنی انجام شده فیمابین‬ ‫وزیــر محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی با رئیس‬ ‫محترم ســازمان برنامه و بودجه کشور در راستای‬ ‫کمک به اصحاب فرهنگ هنر و رســانه با توجه به‬ ‫شرایط کرونا مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال برای کمک‬ ‫به اصحــاب فرهنگ و هنر کشــور تصویب گردید‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ایــن مبلغ را به‬ ‫جهت اطالعات جامعی که صندوق اعتباری هنر از‬ ‫هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رســانه داشته‬ ‫در اختیــار این صندوق قرار داد تــا به هنرمندان‬ ‫کمک نمایــد تا کنون از مبلغ فــوق اقدامات ذیل‬ ‫انجام گردیده است‪.‬‬ ‫الــف ‪ :‬پرداخت کامل حــق بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از مزایای هنر کارت به موارد ذیل اشاره می شود‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬نیم درصد امتیاز نقدی در هر خرید به حساب‬ ‫هنر کارت واریز میگردد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬واریز انی هزینه های بیمه تکمیلی افرادی که‬ ‫جهت بیمه تکمیلی صندوق ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬واریز انی کمک مســتمری افــرادی که تحت‬ ‫پوشش صندوق اعتباری هنر هستند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در نظر اســت صندوق اعتبــاری هنر با برخی‬ ‫مراکز فرهنگی هنری رســتوران ها هتل ها مراکز‬ ‫گردشــگری قرارداد مناطق منعقد نماید که در این‬ ‫صورت هنرمنــدان می توانند از مزایا و خدمات این‬ ‫مراکــز با تخفیفات در نظر گرفته شــده بهره مند‬ ‫شوند ‪.‬‬ ‫هنرمندان جهت بهره مندی از هنر کار می بایست‬ ‫رزومه فرهنگی و هنری خود را به اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی ارائه داده و پس از بررسی های اولیه‬ ‫معرفی نامه از طریق اداره کل صادر شده و هنرمند‬ ‫می تواند به وســیله ان در سایت صندوق اعتباری‬ ‫هنــر ثبت نام کنــد و بعد از بررســی در صندوق‬ ‫اعتباری هنر و تایید نهایی و پرداخت حق عضویت‬ ‫عضویت هنرمند در صنــدوق اعتباری هنر تکمیل‬ ‫شــده و هنرمند می توانند برای ثبت نام هنر کارت‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫همه باید خود را در زمینه ی پیشگیری‬ ‫الودگی هوا مسوول بدانند‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید بــا بهره مندی از همه ظرفیت ها و‬ ‫تالش بیشــتر‪ ،‬محدودیت ها و موانع فعلی را تبدیل‬ ‫به فرصت نماییم‪.‬‬ ‫شیشه فروش‪ ،‬با اشــاره به برخی منابع االیندگی‬ ‫ثابت در اســتان و همچنین صنایع فاقد فیلتر دفع‬ ‫مواد االینده‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد روز هوای شــهر اصفهان‬ ‫طبق گزارش هواشناســی در بــازه زمانی ابتدای‬ ‫فروردین تا ‪ 27‬بهمن ماه ســالجاری ‪ 4‬روز ‪ ،‬تعداد‬ ‫روزهای هوای ناســالم برای گروه های حساس ‪89‬‬ ‫روز (‪ 11‬روز بیشــتر از مدت مشابه سال ‪ )98‬و ‪32‬‬ ‫روز نا سالم برای عموم بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با وجــود برقراری تعطیلی و قرنطینه‬ ‫های نســبی طی ما ه های اخیر‪ ،‬همچنان شاخص‬ ‫الودگی بسیارباال بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‪ ،‬در این‬ ‫جلســه با اشاره به اینکه جدای از دستورالعمل های‬ ‫اداری‪ ،‬باید خودمان نســبت به انچه نیاز استان در‬ ‫شرایط کنونی است عمل کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫این راســتا عالوه بر رعایت و دقت نظر در استفاده‬ ‫از اقالم و تجهیــزات در اختیار‪ ،‬در همه حوزه ها و‬ ‫به طور خاص در زمینه صرفه جویی در مصرف‪،‬گاز‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬اب و‪ ...‬برنامه ریزی و اقدام فوری داشته باشیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول‪ ،‬گفت‪ :‬باور ما بر این اســت که‬ ‫پیش از هر دســتورالعمل و ابالغیه و بخشــنامه ای‬ ‫باید مقوله صرفه جویی و اســتفاده بهینه از امکانات‬ ‫در هر دســتگاهی به باور قلبی کارکنان و مدیران‬ ‫تبدیل شــده و ان ها نسبت به تالش در این زمینه‬ ‫احساس مسئولیت داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اینکه باید این هنرمندی را داشــته باشیم که از‬ ‫تهدیدات محیطی‪ ،‬فرصتی برای رشــد و بالندگی‬ ‫ســازمانی ایجاد کنیم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫بســیاری از اقداماتی که امروز برای صرفه جویی در‬ ‫بســیاری از دســتگاه ها و نهادها انجام می شود‪ ،‬در‬ ‫واقع کارهایی است که باید در شرایط عادی نیز به‬ ‫انجام می رسیده‪ ،‬اما مورد غفلت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشــاره به ضــرورت تقویت عــزم‪ ،‬اهتمام‪،‬‬ ‫همدلی و همکاری بیشتر برای پیشبرد امور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید تالش کنیم تا استفاده بهینه از منابع و امکانات‬ ‫به عنوان یک رویکرد همیشــگی در دستور کارمان‬ ‫قرار گیرد‪.‬در این جلســه مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬نیز با اشاره به وضعیت گازرسانی در‬ ‫سطح استان و بهره مندی ‪ 99.5‬درصدی جمعیت‬ ‫اســتان از گاز طبیعی‪،‬گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ 960‬مشــترک در ســطح استان از‬ ‫سوخت پاک و ارزان گاز طبیعی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫سید مصطفی علوی‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه ‪ 21‬میلیارد متر‬ ‫مکعب در سطح اســتان به مصرف می رسد که از‬ ‫این میزان؛ ‪ 70‬درصد ان در بخش صنعت و نیروگاه‬ ‫ها‪ 20 ،‬درصد در بخش خانگی و ‪ 10‬درصد در سایر‬ ‫بخش های عمومی توزیع و مصرف می شود‪.‬‬ ‫مهندس علوی‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود تمام تالش هایی که‬ ‫در راســتانی فرهنگ سازی مصرف بهینه و رعایت‬ ‫الگوی مصرف انرژی شــده‪ ،‬اما مصرف گاز در سال‬ ‫جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان‬ ‫قابل توجهی افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزود‪ :‬با اجرای طرح رایگان بهینه سازی موتور‬ ‫خانه ها و طرح تشــویقی رایــگان کردن گاز بهای‬ ‫مشــترکین کم مصرف انتظار می رفت که مصرف‬ ‫گاز به میزان قابل توجهی کاهش یابد‪.‬‬ ‫معاون خدمات مشــترکین و درامد شــرکت ابفا‬ ‫اســتان اصفهان گفت‪ :‬تا اطالع ثانوی میز خدمت‬ ‫در مرکز منطقه فعال بوده و صرفا مراجعات مربوط‬ ‫به تقســیط و تحویل چک ‪ ،‬ارائه مجوزها و معدود‬ ‫مــوارد دیگری که کماکان نیاز به مراجعه حضوری‬ ‫دارد ‪ ،‬ارائه می گردد‪.‬محسن صالح افزود‪:‬به عنوان‬ ‫مثــال واگذاری انشــعاب به صورت نقد و اقســاط‬ ‫همچنان نیاز به مراجعه حضوری مشــترکان جهت‬ ‫تحویل بــرگ چک دارد و براین اســاس ترتیبی‬ ‫اتخاذ گردیدهتا روند تحویل چک توسط متقاضی‬ ‫یا مشترک در قالب فرم درخواست تقسیط به واحد‬ ‫مشترکین در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واگذاری انشــعاب نیاز به دریافت‬ ‫مجوزهای قانونی از سازمان های ذی ربط از جمله‬ ‫شهرداری ‪،‬بخشداری ‪ ،‬جهاد کشاورزی و ‪.‬غیرهدارد‬ ‫و الزم است جهت تسهیل در امور و عدم مراجعه‬ ‫حضوری مشترکین به ادارات‪ ،‬گردش این مکاتبات‬ ‫حتیاالمــکان از درگاه خدمات دولــت الکترونیک‬ ‫انجام شده و ارســال درخواست و دریافت پاسخ از‬ ‫این روش صورت پذیرد‪ ..‬معاون خدمات مشترکین‬ ‫و درامد شــرکت ابفا اســتان اصفهان عنوان کرد‪:‬‬ ‫مسئولین امور مشــترکین باالخص در مناطقی که‬ ‫دارای نواحی شهری و روســتایی با پراکندگی باال‬ ‫هستند تعامالت بیشتری با دفاتر پیشخوان داشته‬ ‫و با برگزاری جلساتی روش های جدید ارائه خدمت‬ ‫را با پرســنل این دفاتر مرور و راهکارهای عملیاتی‬ ‫را توافــق مــی نمایند‪.‬صالــح با اشــاره به نصب‬ ‫اپلیکیشــن همراه ابفا برای مشترکین عنوان کرد‪:‬‬ ‫باید این امکان فراهم شــود که اپلیکیشــن همراه‬ ‫ابفا به مراجعین حضوری معرفی و لینک دانلود ان‬ ‫همزمان برای انها پیامک شــود و پس از نصب ان‬ ‫روی گوشی موبایل ارباب رجوع‪ ،‬مراحل درخواست‬ ‫با کمک همکار مربوطه از ان طریق پیگیری گردد‪.‬‬ ‫وی به چکونگی ارائه خدمات شرکت به صورت غیر‬ ‫حضوری اشــاره کرد و گفت‪ :‬هم اکنون برای ‪۲۲‬‬ ‫خدمت از خدمات ‪ ۲۳‬گانه بجز فروش اب تانکری‬ ‫همه شــرایط مهیا است و بســتر ارائه خدمات به‬ ‫صورت غیر حضوری انجام می شود‪ .‬معاون خدمات‬ ‫مشــترکین و درامد شرکت ابفا اســتان اصفهان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬باتوجه به بررســی های انجام شده‪،‬‬ ‫بخش زیادی از مراجعات حضوری مشترکین ناشی‬ ‫از نداشتن شناســه قبض بوده است‪ .‬لذا باید ساز‬ ‫و کار الزم برای در اختیار گذاشــتن شناسه قبض‬ ‫مشترکینی که بدین منظور مراجعه کرده یا تلفنی‬ ‫تمــاس می گیرند در منطقه فراهم شــود‪ .‬وی به‬ ‫راههای ارئه خدمات به روش غیر حضوری پرداخت‬ ‫و بیان داشــت‪ :‬هم اکنون مشــترکان می توانند با‬ ‫تماس با شــماره ‪ ۱۵۲۲‬و شــماره گیری کلید ‪،۵‬‬ ‫شــماره کنتور خــود را اعالم کنند و ســپس رقم‬ ‫اب بها محاسبه و به وسیله پیامک به مشترک اعالم‬ ‫می شــود؛ همچنین به منظور رضایت مشــترکان‪،‬‬ ‫روش دیگــر‪ ،‬ارســال پیامکی شــماره کنتور برای‬ ‫کنتورنویس اســت که در این روش‪ ،‬شماره همراه‬ ‫کنتورنویس هر محدوده برای مشترکان پیامک می‬ ‫گردد‪ .‬در این روش‪ ،‬مشترکان به وسیله تلفن همراه‬ ‫خود طبق الگوی‪ * :‬شناســه قبض ‪ #‬شــماره رقم‬ ‫کنتور را به شماره ‪ ۳۰۰۰۰۱۵۲۲‬پیامک می کنند‪.‬‬ ‫روش دیگری که در حال راه اندازی اســت‪ ،‬ورود به‬ ‫پرتال شرکت به ادرس ‪www.abfaesfahan.‬‬ ‫‪ ir‬و ثبت شماره کنتور در لینک تعیین شده است‪.‬‬ ‫صالح افــرود‪ :‬تمام تالش ما در شــرایط اضطراری‬ ‫ناشی از شــیوع ویروس کرونا حفظ سالمت عموم‬ ‫شــهروندان عزیز و همکاران تالشــگرمان اســت‬ ‫و اولویــت را تا حدامــکان بر اجــرای اقدامات از‬ ‫طرق مختلف با هدف پیشــگیری از گسترش این‬ ‫ویــروس قرار داده ایم‪ .‬همچنین نســخه اندرویدی‬ ‫خدمات همراه ابفای اســتان اصفهــان هم اکنون‬ ‫به طور رایگان از فروشــگاه های اینترنتی کافه بازار‪،‬‬ ‫ایران اپــس و مایکت قابل دریافــت و نصب روی‬ ‫تلفن های همراه است‪.‬‬ ‫در هر زمان و هر کجا با میز خدمت ابفا‬ ‫ارائه تمامی خدمات شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان با ‪ 6‬روش‬ ‫غیرحضوری در خانه شما‬ ‫به گــزارش بهــادری ‪//‬مراجعات حضــوری ارباب‬ ‫رجوع به ادارات ابفا اســتان اصفهان از شنبه دوم‬ ‫اسفندماه ‪ 99‬در سطح استان به حداقل ممکن‬ ‫رسیده و خدمات ‪ 23‬گانه ابفا از طریق درگاههای‬ ‫غیر حضوری ارائه می گردد‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک استان البرز‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه یک‬ ‫هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 139960331009001919‬مورخ ‪1399/10/24‬هیات‬ ‫اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه یــک تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعــارض متقاضی خانم ژاله مه پیما فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه ‪52‬‬ ‫به صورت شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 250‬مترمربع‬ ‫مفروز و مجزی شــده از پالک ‪ 2048‬فرعی از ‪ -154‬اصلی واقع در حسن اباد که‬ ‫انتقال مســاحت ‪ 76/55‬متر مربع از مورد تقاضا طبق ســند رسمی(ســند رسمی‬ ‫شــماره ‪ 77083‬مــورخ ‪ 86/4/25‬دفترخانــه ‪ 32‬کرج به خانم ژالــه مه پیما) از‬ ‫مالک رسمی ذیل ثبت صفحه ‪ 11‬دفتر ‪ 1258‬و مساحت ‪27/90‬مترمربع از مورد‬ ‫تقاضــا برابر قولنامه عادی از طرف اقای عبدالرضا عباس ابادی مالک رســمی ذیل‬ ‫ثبت صفحه ‪ 447‬دفتر ‪ 1254‬هم چنین مســاحت ‪76/55‬متر مربع از مورد تقاضا‬ ‫برابر قولنامه عادی از طرف اقای شهرام شجاعی خلیل اباد و خانم مهری فتح اللهی‬ ‫نوشــهر مالکین رســمی ذیل ثبت صفحه ‪ 88‬دفتر ‪ 1257‬و مســاحت ‪ 69‬متر مربع‬ ‫از مــورد تقاضا برابر قولنامه عادی از طرف اقای ساســان ســاجدی و اقای ســاعد‬ ‫ســاجدی و خانم پروین اکباتانی مالکین رسمی ذیل ثبت صفحه ‪ 536‬دفتر ‪1258‬‬ ‫به متقاضی منتقل شــده اســت و تصرفات متقاضی نســبت به مــورد تقاضا محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را بــه این اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪/99/766 .‬ف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/12/19 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک – عباسعلی شوش پاشا‬ ‫{ امادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای با اســناد تک برگی در‬ ‫کمترین زمان ممکن }‬ ‫( اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫سند رســمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪139960310019005613‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/09/23‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتــی فریدونکنار تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضــی خانم فاطمه‬ ‫صادقی فرزند حســین نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 83.48‬متر مربع به شــماره پالک ‪ 1729‬فرعــی از ‪ 66‬اصلی واقع در فریدونکنار بخش‬ ‫‪ 2‬خریداری از خانم بی بی عابدیان مالک رســمی محرز گردیده اســت ‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائیــن نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‬ ‫‪ /‬کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تســلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبــت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1399/12/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/18 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910127 :‬‬ ‫مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار‬ ‫متن اگهی‬ ‫شــماره نامــه ‪ 139903910360000052:‬تاریــخ ارســال نامــه ‪1399.11.28:‬‬ ‫شــماره پرونــده‪ 139104010360000006:‬اگهی مزایده اموال غیر منقول (اســناد‬ ‫رهنــی) به موجب پرونده اجرائی کالســه ‪9100012‬شــش دانگ یک بــاب ‪/‬قطعه پالک‬ ‫‪274‬فرعی از ‪ 118‬اصلی بخش ‪ 2‬ثبت ‪7869‬صفحه ‪ 319‬جلد ‪ 50‬و صادر و مع الواسطه‬ ‫به خانم شیوا مشفقی منتقل شده است‪ ،‬به مساحت‪503.2‬متر مربع با حدود ومشخصات‬ ‫شــماال"‪ 17‬متــر وشــرقا" بطول ‪29.6‬متــر به کوچــه وجنوبا" بطــول ‪ 17‬متر بــه خیابان‬ ‫وغربــا" بطول ‪ 29.6‬متر به ادرس ســرخرود خ دریاخیابان ‪30‬متــری دوم مجتمع ویالیی‬ ‫پردیس ‪ .‬طبق ســند رهنی شماره ‪53488‬ت ‪1389.10.19‬دفترخانه ‪69‬تهران در قبال‬ ‫مبلغ‪3.680.000.000‬ریــال در رهن بانک پارســیان قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس‬ ‫رسمی به مبلغ ‪7.500.000.000‬ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای یک دستگاه ویالی‬ ‫‪2‬طبقه با اســکلت بتنی همکف شــامل حال و پذیرایی و اشپز خانه یک خوابه با سرویس‬ ‫کامل طبقه اول شــامل سه خواب و سرویسها بصورت اختصاصی ویک سالن اشپزخانه و‬ ‫تراس و گرمایشــی شــوفاژ مرکزی وسقف تیرچه بلوک ونما کنیتکس و ‪ 266.7‬متر مربع‬ ‫متر مربع اعیانی و دارای پارکینگ و االچیق با قدمت حدودا ‪ 12‬ســال و دارای انشعابات‬ ‫اب و بــرق و گاز کــه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مدیــون و دارای بیمه حوادث و‬ ‫اتش سوزی میباشد‪ ،‬پالک فوق از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ نوزدهم اسفند‬ ‫نــود و نه ( ‪ )1399.12.19‬در اداره ثبت اســناد محمود اباد واقــع در خ ازادی از طریق‬ ‫مزایده به فروش می رســد‪ .‬مزایده از مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال شــروع‬ ‫و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی‬ ‫هــای مربــوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی‬ ‫کــه مورد مزایده دارای انها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره‬ ‫تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده‬ ‫مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد‬ ‫ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان‬ ‫ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬توجه‪ :‬شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪10‬‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب ســپرده ثبت وحضور خریدار و نماینده قانونی‬ ‫این جلسه مزایده است‪ .‬تاریخ انتشار‪ - 1399.12.04 :‬م‪.‬الف‪19910137 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسنادوامالک محموداباد‪ -‬فرهاد اقابابائی‬ ‫هیــات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 8042338‬سال ‪99.2218‬‬ ‫تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی ولی اله ســرائی‬ ‫به کد ملی ‪ 2218717840‬صادره از تنکابن فرزند غالمرضا ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشــتمل بر ســاختمان به مساحت ‪ 7.55‬متر مربع (به شــرط تجمیع با پالک ‪1575‬فرعی)‬ ‫دارای پالک ‪ 2487‬فرعیاز پالک ‪ 3‬اصلی بخش ‪ 3‬واقع درقریه محمد حسین ابادخریداری‬ ‫شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواســت اعتراض‬ ‫برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار ‪ :‬نوبــت اول ‪ - 1399.12.04 :‬تاریــخ انتشــار ‪ :‬نوبــت دوم ‪:‬‬ ‫‪ - 1399.12.18‬م‪.‬الف‪19910149 :‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫خبر‬ ‫حمیدرضاخانپورمدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیقزوین‬ ‫اعضا صندوق اعتباری هنر در ســه ماهه اول سال‬ ‫‪ ۹۹‬که به حســاب ســازمان تامین اجتماعی واریز‬ ‫شــده اســت و یا افرادی که خود اقدام به پرداخت‬ ‫حق بیمه نموده اند به حساب افراد واریز شده است‬ ‫به پرداخت مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون ریال کمک بالعوض از‬ ‫طریق هنر کار به هنرمندان و اصحاب فرهنگ هنر‬ ‫و رســانه که تا تاریخ ‪ ۱۷/۷/۹۹‬عضویت خود را در‬ ‫صندوق اعتباری هنر کامل نمودند ‪.‬‬ ‫تاکنون برای ‪ ۹۱‬درصد افرادی که برای هنر کارت‬ ‫ثبت نام نموده اند واریــز وجه انجام گرفته و افراد‬ ‫می توانند با در دســت داشــتن اصل کارت ملی و‬ ‫شناسنامه با مراجعه به شعبه بانک اینده در سراسر‬ ‫استان نسبت به دریافت مبلغ واریزی اقدام نمایند‬ ‫و یا تا زمانی که از طریق پســت هنر کارت خود را‬ ‫دریافت می دارند صبر کنند‪.‬‬ ‫تعــداد ‪ ۱۷۹۰‬هنــر کارت بــرای اعضای صندوق‬ ‫اعتباری هنر در استان با ارزش ‪ ۲‬میلیارد وششصد‬ ‫و هشــتاد و پنج میلیون تومان صادر شده است و‬ ‫برای هنرمندانی که مدرک درجه یک هنری داشته‬ ‫باشــند مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال کمک بالعوض واریز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تا تاریخ ‪ ۲۸/۱۱/۹۹‬تعداد ‪ ۸۳۵‬عدد هنر کارت به‬ ‫استان ارسال شده است که از این تعداد ‪ ۲۷۰‬عدد‬ ‫هنرکار توزیع شده است‪.‬‬ ‫بخش اعظمی از این هنر کار تا مربوط به شهرستان‬ ‫کرمانشاه است‪.‬‬ ‫هنر کارتهای هر شهرستان به اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی شهرستان ها ارسال می گردد و هنرمندان‬ ‫شهرستان ها می توانند با مراجعه به اداره فرهنگ‬ ‫و ارشاد اســامی شهرســتان خود و پس از تایید‬ ‫هویت هنر کارت خود را دریافت نمایند هنر کارت‬ ‫عالوه بر کارت شناســایی کارت هوشــمند تحت‬ ‫شبکه شتاب بانکی اســت که از طریق بانک اینده‬ ‫پشتیبانی می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط بهادری ‪ ،//‬مدیــرکل مدیریت‬ ‫بحران اســتانداری اصفهان‪ ،‬در نشست هم اندیشی‬ ‫مسئوالن برخی از دستگاه های اجرایی استان که با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت گاز استان‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ ،‬گفت ‪ :‬الودگی هوای اصفهان و‬ ‫بسیاری از کالنشهرها سال هاست یکی از مهمترین‬ ‫چالش های شــهری محسوب می شود‪ ،‬و هر ساله‬ ‫روزهایی از ســال گریبان شهروندان را می گیرد و‬ ‫امسال امیختن این الودگی با وجود ویروس کرونا‬ ‫باعث شــده تا مشکالت مردم صد چندان شود و به‬ ‫همان نسبت سالمت انها نیز به خطر بیافتد‪.‬‬ ‫منصور شیشــه فروش افزود‪ :‬تمامی مردم و بویژه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی باید خــود را در زمینه ی‬ ‫پیشگیری الودگی هوا مسوول بدانند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشــاره به ضرورت افزایــش صرفه جویی در‬ ‫مصرف انــرژی‪ ،‬بویژه برق و گاز در دســتگاه های‬ ‫دولتی و تالش بــرای عملیاتی نمودن این موضوع‪،‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4129‬‬ ‫میزان تخصیص اب به چهار شهرک صنعتی قزوین افزایش یافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫قزوین گفت‪ :‬میــزان تخصیص اب به چهار‬ ‫شــهرک صنعتی اســتان با توجه به نیاز و‬ ‫درخواست صنایع مستقر افزایش یافت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا خانپور با اعــام این خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در نشست شــورای تخصیص اب‬ ‫اســتان قزوین‪ ،‬مجوز تخصیص و برداشــت‬ ‫اب در شــهرک های صنعتی کاسپین‪ ،‬لیا‪،‬‬ ‫خرمدشــت و قزوین (کوهین) ‪ ۲۵‬لیتر در‬ ‫ثانیه صادر شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬افزایش تخصیص اب از نیازهای جدی صنایع مستقر در شهرک های صنعتی یاد شده‬ ‫بود که همزمان با سال جهش تولید محقق شد‪.‬‬ ‫این مســوول گفت‪ :‬با حمایت های دولت و پیگیری های اســتاندار و معاونان استاندار و تالش دستگاه‬ ‫های خدمات رسان امیدواریم با تامین زیرساخت های مورد نیاز‪ ،‬هیچ مانعی پیش روی فعالیت صنایع‬ ‫و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اظهار داشــت‪ :‬برای تامین اب مورد نیاز صنایع‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی استان‪ ،‬پیگیر استفاده از پساب ها نیز هستیم‪.‬‬ ‫این مسوول گفت‪ :‬اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین با اعتبارات دولتی دارای زیرساخت‬ ‫هایی همچون اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات و راه دسترســی شــده و اماده جذب ســرمایه گذار و اســتقرار‬ ‫واحدهای تولیدی هستند‪.‬‬ ‫استان قزوین عالوه بر یک شهر صنعتی‪ ،‬دارای ‪ ۱۳‬شهرک و ‪ ۶‬ناحیه صنعتی است‪.‬‬ ‫حدود هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی استان قزوین پروانه بهره برداری دارند‪.‬‬ ‫‪ 6‬درصد جمعیت روستایی اذربایجان غربی تحت پوشش مستقیم خدمات‬ ‫شرکت اب و فاضالب قرار دارند‬ ‫رییس هیئــت مدیره و مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی گفــت‪86 :‬درصد جمعیت‬ ‫روستایی استان تحت پوشش مستقیم خدمات شرکت اب و فاضالب قرار دارند‪.‬‬ ‫علیرضا رضوی افزود‪ :‬از تعداد کل دو هزار و ‪ 838‬روســتای اذربایجان غربی‪ ،‬یک هزار و ‪ 967‬روســتا‬ ‫با ‪ 269‬هزار و ‪ 500‬خانوار و ‪ 983‬هزار و ‪ 600‬نفر جمعیت از خدمات مســتقیم شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬عمده منابع تامین اب شــرب روســتاهای استان را از طریق ابهای زمینی عنوان و اظهار کرد‪ :‬اب‬ ‫شرب مورد نیاز روستاها از یک هزار و ‪ 690‬منشا تامین اب شامل ‪ 847‬حلقه چاه‪ 803 ،‬دهنه چشمه‪،‬‬ ‫‪ 38‬رشته قنات و دو مورد از محل ابهای سطحی تامین و در اختیار مشترکین قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی میزان تولید اب شــرب در ‪ 9‬ماهه ســال جاری را ‪ 77‬میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود‪ :‬از این‬ ‫میزان‪ 57 ،‬میلیون متر مکعب توســط مشترکین اب در روستاهای استان به ازای هر نفر ‪ 176‬لیتر در‬ ‫شبانه روز مصرف شده است‪.‬‬ ‫وی میزان هدررفت اب در روســتاهای اســتان را ‪ 26‬در صد و میانگین کشوری ان را حدود ‪ 36‬درصد‬ ‫اعالم و اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ 299‬فقره انشعاب در روستاهای استان واگذار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعاملابفایگیالن‪:‬‬ ‫ارائه پیشنهادات از سوی کارکنان‪ ،‬سهیم بودن در روند پیشرفت سازمان است‬ ‫سیدمحسن حسینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ابفای گیالن با اشاره به اهمیت نظام پیشنهادات‬ ‫در ســازمانها اظهار داشــت‪ :‬یکی از راه های نجات و پیشرفت هر ســازمانی‪ ،‬مشارکت کارکنان در امر‬ ‫پیشــنهادات است و زمانیکه مشــارکت اعضاء خانواده در تصمیم گیری زیاد شود‪ ،‬مقاومت خانواده در‬ ‫برابر مشــکالت و تحوالت بهتر خواهد بود‪.‬وی افزایش مشــارکت کارکنان در ارائه پیشنهادات سازنده‬ ‫را‪ ،‬ســهیم بودن در پیشرفت شــرکت دانست و افزود‪ :‬باتوجه به ســاعات حضور روزانه در محیط کار‪،‬‬ ‫باید شــرایط به نحوی باشد که احســاس خوب و رضایتمندی از حضورمان داشته باشیم و با همفکری‬ ‫و مشــارکت در تصمیم گیری ‪ ،‬بخشی از مشــکالت شرکت مرتفع خواهد شد‪.‬مدیرعامل ابفای گیالن‪،‬‬ ‫افزایش پیشــنهاددهندگان را نشانه همگرایی و عالقمندی به شرکت دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬هدف‪،‬‬ ‫افزایش درصد مشارکت کارکنان در ارتقاء شرکت بعنوان یکی از راه های ایجاد انرژی در مجموعه است‬ ‫تا با این شیوه‪ ،‬حال شرکت و کارکنان خوب شود و شاهد پیشرفت و ارتقاء در شرکت باشیم‪.‬‬ ‫شهردار رشت خبر داد‪:‬‬ ‫پروژههوشمندسازیچراغ هایراهنمایی‬ ‫در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت اجرایی می شود‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬شهردار رشت در جلسه شورای‬ ‫راهبری ترافیک استان گیالن ارتقای تجهیزات ترافیکی را از جمله ملزومات یک شهر توسعه یافته ذکر‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬اجرای پروژه هوشمندســازی چراغ های راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت از هفته‬ ‫اینده اغاز می شود‪.‬شــهردار رشت با بیان اینکه رشت از لحاظ تجهیزات ترافیکی و ابزارهای مربوطه با‬ ‫کمبودهای اساسی مواجه است توجه ویژه در امر ترافیک را از ضروریات یک شهر خواند و عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای برون رفت از این مشکل باید عزمی جدی داشته باشیم از سوی دیگر دستگاه ها هم باید با عزمی‬ ‫جدی به پلیس کمک کنند‪.‬سید محمد احمدی ضمن برشمردن عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه شهرداری رشت در‬ ‫حوزه ترافیکی یاداور شد‪ :‬علی رغم اقدامات صورت گرفته به اعتقاد من این اقدامات کافی نیست و باید‬ ‫با برنامه ریزی بهتر تالش بیشتری صورت بگیرد‪.‬شهردا رشت با تشریح برنامه های سال اینده شهرداری‬ ‫در حوزه حمل و نقل و ترافیک شــهری افزود‪ :‬انچه که امروز شــهر رشت به ان نیاز دارد و چندین بار‬ ‫استاندار محترم گیالن هم به ان تاکید داشتند بازگشایی و احداث خیابان های جدید است که عزم ان‬ ‫به شکل جدی در شهرداری رشت وجود دارد‪.‬‬ ‫تحلیل پایگاه خبری بین المللی اویل پرایس از پروژه گوره به جاسک‪/‬راه‬ ‫جدید ایران برای فروش نفت در بیرون از مرزها‬ ‫تارنمای «اویل پرایس» پروژه ســاخت خط لوله انتقال نفت گوره به جاســک را اقدامی راهبردی برای‬ ‫ایران ارزیابی کرد که باعث بی نیازی مشتریان نفت ایران به عبور از تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تحریریه‪ ،‬تارنمای «اویل پرایس» خط لوله انتقال نفت گوره به جاســک که ورق های ان در‬ ‫فوالد اکسین خوزستان تولید شده است را از نظر راهبردی تعیین کننده می داند‪ .‬چند هفته قبل اعالم‬ ‫شد عملیات اجرایی لوله گذاری پیشرفت خوبی داشته است و ترمینال نفتی جاسک می تواند به زودی‬ ‫نفت و میعانات گازی را به بازار خارجی عرضه کند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود احتماال تا چند ماه اینده فاز نخست ان به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫پس از نصب خط لوله دریایی‪ ،‬ازمایش های اولیه برای پمپاژ روزانه ‪ ۳۶۰‬هزار بشــکه نفت خام ســبک‬ ‫و ســنگین و فوق سنگین از طریق یک خط لوله ‪ ۱۱۰۰‬کیلیومتری با لوله های ‪ ۴۶‬اینچی تمام ایرانی‬ ‫انجام می گردد تا ترمینال نفتی گوره در شمال بوشهر را به جاسک در دریای عمان وصل کند‪.‬‬ ‫تجهیزات جانبی همچون چند ایســتگاه پمپاز میانی و تجهیز زیرســاخت ها موجب می شود در پایان‬ ‫ظرفیت تحویل روزانه ‪ ۴۶۰‬هزار بشــکه نفت و ‪ ۲۵۴‬هزار بشــکه میعانات گازی برای تهران قابل اجرا‬ ‫باشــد‪ .‬احداث فاز بعدی تاسیسات می تواند ظرفیت این پایانه صادراتی را به روزانه یک میلیون بشکه‬ ‫افزایش دهد‪.‬طبق تحلیل این تارنمای شــناخته شــده در حوزه انرژی‪ ،‬چنینی ارقامی کامال واقعبینانه‬ ‫ارزیابی شده اند زیرا قرار است میادین نفتی غرب کارون همچون ازادگان شمالی و جنوبی و یاداوران و‬ ‫برخی میادین کوچکتر را به پایانه جاسک وصل کنند‪ .‬این بدان مفهوم است ذخایری بزرگ با ظرفیت‬ ‫کلی معادل ‪ ۶۷‬میلیارد بشکه نفت به این پایانه جدید دریایی متصل می شوند‪.‬‬ ‫پــروژه تازه از ان جهت اهمیت دارد که به ایران اجازه مــی دهد یک خط لوله نفتی دیگری را هم در‬ ‫اختیار داشته باشد و بتواند نفت خام خود را صادر کند و تحریم های امریکا را دور بزند‪ .‬در این حالت‬ ‫با بســتن تنگه هرمز مشــکلی برای ایران رخ نمی دهد اما در عمل یک سوم محموله های نفتی جهان‬ ‫دچار مشــکل و هرج و مرج می شــوند‪.‬ایران قادر خواهد بود نفت خود را از طریق مرزهایش در دریای‬ ‫عمان به مشــتری تحویل دهد‪ .‬اکنون اما حدود ‪ ۹۰‬درصد نفت صادراتی ایران در خارک بارگیری می‬ ‫شــوند و بقیه از الوان و ســیری‪ .‬این مناطق می توانند اهداف اشــکار و راحتی برای فلج کردن بخش‬ ‫صادرات نفت و اقتصاد ایران باشند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1442‬‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4129‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫کار پرارزش یداهلل ثمره تعطیل شد‬ ‫احمد ســمیعی گیالنی در روایتی از ثمرات حیات ‪۸۶‬ســاله یــداهلل ثمره در حوزه‬ ‫زبان شناسی‪ ،‬از ثبت گویش ها توسط او به عنوان کار پرارزشی یاد می کند و می گوید‬ ‫که با منحل شدن فرهنگستان دوم این کار تعطیل شد و اگر ادامه پیدا می کرد حاال‬ ‫ما یک اطلس جغرافیایی گویش ها داشتیم‪.‬‬ ‫دو ســال می گذرد از کوچ همیشگی مردی که کتاب «اواشناسی زبان فارسی» تنها‬ ‫بخشــی از میراث به جانده از او برای زبان و ادبیات فارســی است؛ یداهلل ثمره که در‬ ‫سوم اسفندماه ‪ ۱۳۹۷‬از دنیا رفت‪.‬‬ ‫احمد ســمیعی گیالنی که به تازگی جشن تولد صدسالگی او در فرهنگستان زبان و‬ ‫ادب فارســی برگزار شد در دومین سالروز درگذشت استاد خود در گفت وگو با ایسنا‬ ‫از یداهلل ثمره چنین می گوید‪ :‬اقای دکتر ثمره‪ ،‬عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب‬ ‫فارسی بود؛ هنگامی که به عضویت فرهنگســتان درامدند‪ ،‬استاد بازنشسته دانشگاه‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫او سپس اضافه می کند‪ :‬ایشان تحصیالت دوران دکتری خود را در انگلستان گذراندند‪.‬‬ ‫ورود به دوره دکتری در انگلستان بسیار مشکل و فارغ التحصیل شدن از این دوره هم‬ ‫بســیار بسیار دشوار است و کار هر کســی نیست‪ ،‬چون فرد بایستی کار تازه ای ارائه‬ ‫کرده باشــد تا بتواند درجه دکتری را کســب کند‪ .‬ایشان بیش از همه چیز در رشته‬ ‫اواشناســی (فونتیک) و واج شناسی (فونولوژی) تخصص داشتند و پایان نامه شان هم‬ ‫بیشتر در همین زمینه واج شناسی بود‪.‬‬ ‫ســمیعی گیالنی می افزاید‪ :‬تازگی پایان نامه ایشــان در این بــود که از اوای مصوت‬ ‫تعریف تازه ای به دست داد که بر شمار حضور مصوت ها در بافت های گوناگون مبتنی‬ ‫بود؛ یعنی پایان نامه شان بیشتر به بسامد حضور هر واج در بافت های گوناگون مربوط‬ ‫بود که می توان ان را شــاخه ای از واج شناســی به نام واج ارایی دانست‪ .‬ایشان ثابت‬ ‫کرد که حضور مصوت ها در بافت های گوناگون به طور چشم گیری نسبت به صامت ها‬ ‫مشاهده می شود و بدین ترتیب تعریف تازه ای از مصوت به دست داد‪.‬‬ ‫این عضو پیوســته فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین از دوران شاگردی خود‬ ‫زیر نظر یداهلل ثمره چنین می گوید‪ :‬من در دو درس واج شناســی و سبک شناســی‬ ‫در دوره فوق لیســانس رشــته زبان شناسی شاگرد ایشــان بودم‪ .‬عالوه بر این ایشان‬ ‫درس دیگری هم داشــت که می توان گفت دیکته زبان شناســی بود؛ یعنی کسی که‬ ‫می خواســت امتحان بدهد یا یاد بگیرد می بایســت چیزی را بشنود و بعد اوانویسی‬ ‫کند‪ ،‬این باعث می شد از نظر شنیداری مهارت پیدا کند‪ .‬برای این که وقتی گویش ها‬ ‫ثبت می شوند‪ ،‬بیشتر ان چه می گویند برای کسی که می خواهد تحقیق کند‪ ،‬ناشنیده‬ ‫است؛ واژه هایی را می شنود که قبال نشنیده و نمی تواند ان ها را حدس بزند‪ .‬در حالی‬ ‫که وقتی واژه اشــنایی را می شنویم اگر ان را خوب هم نشنویم‪ ،‬بازشناسی می کنیم‪.‬‬ ‫اما اگر کلمه ای را نشــنیده باشیم‪ ،‬نمی توانیم ان را بازشناسی کنیم‪ .‬یکی از کارهایی‬ ‫که ایشان انجام داد‪ ،‬اموزش واج شناسی شنیداری بود که برای ثبت گویش ها بسیار‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫احمد سمیعی گیالنی ســپس به خدمات یداهلل ثمره در زمینه ثبت گویش ها که به‬ ‫گفته او ناتمام ماند اشــاره و بیان می کند‪ :‬ایشــان عالوه بر این‪ ،‬در فرهنگستان دوم‬ ‫برنامه خیلی وســیعی را سرپرستی می کردند که ان ثبت گویش ها بود‪ .‬بسیار در این‬ ‫زمینه کار کرده بودند و دســتاورد بزرگی داشتند‪ .‬برای خیلی از گویش ها کسانی را‬ ‫فرستاده بودند که به صورت میدانی تحقیق و گویش ها را ثبت می کردند‪ .‬همه وسایل‬ ‫و االت فنی هم در اختیار انان بود و با سرپرســتی ایشان فعالیت می کردند و ان چه‬ ‫را ثبت و ضبط کرده بودند تحویل می دادند‪.‬‬ ‫مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه می دهد‪ :‬االن نمی دانم‬ ‫فروشندگان مجوز تور‬ ‫اخطار به‬ ‫ِ‬ ‫بروند‪.‬در این بخشنامه امده است‪« :‬به دنبال گزارش های دریافت شده‪،‬‬ ‫بررســی ها و نظارت هــای به عمل امــده از مبادی برگــزاری تورهای‬ ‫داخلی‪ ،‬مشــخص شد برخی از دفاتر و شــرکت های خدمات مسافرتی‬ ‫و گردشــگری بــه نحوی به واگذاری و صدور مجوز ســفر برای افراد‪،‬‬ ‫ســایت ها و صفحات مجازی برگزارکننده تورهای گردشگری غیرمجاز‬ ‫اقــدام می کنند‪.‬با یــاداوری بند الف از ماده یک فصــل اول ایین نامه‬ ‫نظــارت بر تاســیس و فعالیت دفاتر خدمات مســافرتی‪ ،‬ســیاحتی‪،‬‬ ‫جهانگــردی و زیارتی (صرفا دفاتر و شــرکت های خدمات مســافرتی‬ ‫و گردشــگری دارای پروانه بهره برداری بنــد ب مجاز به ارائه خدمات‬ ‫گردشــگری از جمله برگزاری تورهای گردشگری هستند) به دفاتر و‬ ‫شــرکت های خدمات مسافرتی و گردشــگری اعالم می کند در صورت‬ ‫مشــاهده هر گونه واگذاری و یا صدور مجوز‪ ،‬صدور فهرســت بیمه و‬ ‫ارائه مدارک تور برای افراد‪ ،‬ســایت ها و صفحات مجازی صدراالشاره‬ ‫پرونده شــرکت برای تصمیم گیری بعدی به کمیسیون فنی نظارت بر‬ ‫غملکرد دفاتر حواله می شود‪».‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ‪99/66‬‬ ‫ول‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫موضــوع مناقصه‪ :‬تهیه ‪ ،‬تامین و خرید و پخش اســفالت جهت معابر ســطح‬ ‫شــهر مطابق شــرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شــرایط مناقصه و‬ ‫قرارداد منضم ‪.‬‬ ‫مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه ‪( 1/000/000/000 :‬یک میلیارد) ریال‬ ‫به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در‬ ‫وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 99/12/20‬از اداره پیمان و‬ ‫رســیدگی ‪ ،‬مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ ‪ 99/12/23‬و‬ ‫بازگشــایی پاکتها در مورخ ‪ 99/12/24‬در محل شــهرداری کاشان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ‪ ،‬حاضــر به عقد قرارداد در مهلت‬‫مقرر نشــوند ‪ ،‬سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری‬‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪) 031 ( 55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫توضیح شهاب حسینی درباره ماجرای واکسن زدن در امریکا و فعالیت هنری اش‬ ‫شهاب حســینی درباره حواشی ماجرای واکسن زدنش در‬ ‫امریکا و فعالیت های اخیر هنری اش‪ ،‬سخن گفت‪.‬‬ ‫علی پاکزاد ( خبرنگار ) گپ و گفتی با شــهاب حســینی‬ ‫داشت و او در این باره نوشت‪:‬‬ ‫«این روزها ماجرای ماســک زدن و واکســن زدن شهاب‬ ‫حســینی در ان سوی دنیا‪ ،‬موضوعی شد برای اینکه برخی‬ ‫به ان بپردازند و ساده از کنارش عبور نکنند‪ .‬هر چند انقدر‬ ‫در جامعه موضوعات مهــم وجود دارد که پرداختن به این‬ ‫حاشیه ها حوصله می خواهد و انگیزه!‬ ‫برای همین هم با شــهاب حســینی تماس گرفتم تا ببینم‬ ‫تا چه حد این موضوع برای خودش جدیت داشته است؟‬ ‫شهاب حسینی در پاسخ به سئوالم در خصوص ماسکی که‬ ‫بصورت داشــته است می گوید‪ :‬از ماشــین که پیاده شدم‬ ‫دیدم ماســک ندارم‪ .‬تنها ماسک داخل ماشین این ماسک‬ ‫بود که قبل تر ها‪ ،‬دوســتم به من هدیه داده بود‪ .‬بین زدن‬ ‫و نزدن ان تردید نکردم‪.‬‬ ‫از شهاب ماجرای واکسیناسیونش را پرسیدم‪ .‬شهاب گفت‪:‬‬ ‫هیچ نیت قبلی و برنامه ریزی مشــخصی برای زدن واکسن‬ ‫نبود و نداشتم‪ .‬به اصرار یکی از دوستان که برای اغاز یک‬ ‫کار ســینمایی همراهی ام می کرد‪ ،‬در صف واکسن مازاد‬ ‫ایستادیم تا شــانس خود را امتحان کنیم‪ .‬در امریکا برای‬ ‫مراکز سالمندان و ســایر مراکز در اولویت‪ ،‬همیشه چیزی‬ ‫حدود بیســت درصد واکسن اضافه در نظر گرفته می شود‬ ‫تا در صورت شکستگی یا اتفاقات غیرمترقبه‪ ،‬مشکلی برای‬ ‫جامعه هدف بوجود نیایــد‪ .‬پس از اتمام کار‪ ،‬مازاد را بین‬ ‫مردم عادی توزیع و تزریق می کنند‪ .‬در ضمن این واکسن‬ ‫هــا بعد از خروج از دمای یخ زدگی چون قابل برگشــت و‬ ‫استرداد نیست‪ ،‬مازادش به مردم عادی تزریق می شود‪ ،‬کل‬ ‫ماجرا همین بود‪.‬اتفاقی که برای هر کسی می تواند بیفتد ‪.‬‬ ‫شــهاب می گوید که ارزوی قلبی اش این است که شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫بیلبورد ( عرشه پل ) ‪ -‬ورودی اتوبان مهرویال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بیلبورد ( عرشه پل ) ‪ -‬خروجی مهرویال به اتوبان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیلبورد ( عرشه پل ) ‪ -‬عظیمیه زیر گذر شهدای غربی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بیلبورد ( عرشه پل )‪ -‬پل ‪ 12‬فروردین رجائی شهر وجه موافق ( شرق به غرب )‬ ‫‪1‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بیلبورد ( عرشه پل ) ‪ -‬پل ‪ 12‬فروردین رجائی شهر وجه موافق ( غرب به شرق )‬ ‫‪1‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7/833/960/000‬‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫اصالحیه‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م م ‪ 99/0213/‬مربوط به ساخت‪،‬مالکیت و بهره برداری‪،‬تامین سرویس و راهبری تاسیسات سریع نصب شونده جهت فراورش نفت نمکی گچساران ‪ 4‬با ظرفیت ‪110000‬بشکه استاندارد نفت در روز در قالب‬ ‫قرارداد ساخت‪،‬مالکیت و بهره برداری (‪)BOO‬‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکتهـا و کانونهـای تبلیغاتی واجد‬ ‫شرایط به صورت اجاره به مدت سه سال شمسی واگذار نماید‪:‬‬ ‫مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی بـرای سه سـال شمسـی‬ ‫ابعاد (مترمربع)‬ ‫( ریال )‬ ‫واکسیناســیون با بهترین واکسن موجود برای هموطنانش‬ ‫در ایران بوجود بیاید و مردم بیش از این دچار خســارت و‬ ‫مصیبت نشوند‪ .‬مخصوصا حاال که وعده داده شده در چند‬ ‫ماه اینده شرایط واکسیناســیون عمومی در کشور بوجود‬ ‫بیاید و او امیدوار است که این وعده تحقق یابد‪.‬‬ ‫از او در مــورد پروژه ای که اکنون‬ ‫در دســت دارد‪ ،‬سئوال می کنم‪.‬‬ ‫شــهاب می گوید که فیلم دومش‬ ‫را در امریکا ساخته است‪.‬‬ ‫در اگهی منتشره مربوط به مزایده عمومی اجاره غرفه های‬ ‫بعنوان‬ ‫این‬ ‫می دانستم او پیش از‬ ‫تجاری شهرداری بندرترکمن در روزنامه راه مردم به تاریخ‬ ‫اولین کارگردانــی اش در امریکا‬ ‫چهارشنبه ‪ ,1399 /11 /29‬عنوان اگهی ((تجدید مزایده عمومی اجاره غرفه‬ ‫فیلــم‪The writer is dead‬‬ ‫های شهرداری بندرترکمن و نیز محل تحویل اسناد و فرم های مربوط به ان‬ ‫را بر اساس نمایشنامه «نویسنده‬ ‫به واحد امور قراردادها)) صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد‪.‬‬ ‫مرده اســت» اثر« ارش عباســی‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندر ترکمن‬ ‫» با حضور دو بازیگــر امریکایی‬ ‫ساخته بود‪.‬‬ ‫حاال شهاب حسینی می گوید که این روزها مشغول ساخت‬ ‫فیلم «‪ »Final Act‬با بازیگری سه بازیگر ایرانی انگلیس‬ ‫زبان و سه بازیگر امریکایی و دو کودک ایرانی و امریکایی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تمدید فراخوان مناقصه عمومی( ارزیابی کیفی )‬ ‫اگهی مزایـده شمـاره ‪99-11‬‬ ‫تعداد‬ ‫ســینمادارها همچنان به دنبال فیلمی مناســب برای اکران نوروز هستند‬ ‫و به همین دلیل شــورای صنفــی نمایش برای این نوبــت اکران هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫طبــق اعــام مرتضی شایســته ‪ -‬دبیر شــورای صنفی نمایش ‪ -‬جلســه‬ ‫یکشنبه‪ ،‬سوم اســفندماه این شورا برخالف قرار قبلی برای اکران نوروزی‬ ‫بــه نتیجه قطعی نرســیده و لیســت فیلم ها هفته اینده مشــخص و اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬براســاس پیگیری انجام شــده برای اکران نــوروزی چند فیلم‬ ‫در این جلســه به عنوان متقاضی معرفی شــد ه اند ولی برای اکران نوروزی‬ ‫مناسب تشخیص داده نشــده و به همین دلیل بررسی و برنامه ریزی ادامه‬ ‫خواهد داشــت چرا که سینمادارها در تالش هســتند تا صاحبان فیلم های‬ ‫«درخــت گردو» محمد حســین مهدویان‪« ،‬دینامیت» مســعود اطیابی و‬ ‫«چپ راســت» حامد محمدی را برای اکران در نوروز راضی کنند‪.‬‬ ‫پیش تر اســامی ایــن فیلم ها به همــراه «بی همه چیز» محســن قرایی به‬ ‫عنوان متقاضی اکران نوروزی مطرح شــده بود‪ ،‬اما پخش کنند ه های برخی‬ ‫از ایــن فیلم ها این مســئله را رد کرده و تاکیــد کردند که برای اکران در‬ ‫این نوبت باید شــرایط حمایتی متفاوتی فراهم شــود‪ ،‬چرا که ا ن ها نگران‬ ‫هستند انچه در اکران «شــنای پروانه» و «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» در این سال‬ ‫کرونایی رخ داد و منجر به شکســت ا ن ها در اکران شــد‪ ،‬بار دیگر تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره ســعید خانــی ‪ -‬پخش کننــده «دینامیت» هفتــه قبل به‬ ‫ایســنا گفت‪ :‬اخیرا جلســه ای با نماینده ســینمادارها و شــورای مرکزی‬ ‫پخش کنند ه ها داشــتیم و در انجا تاکید شــد که با انچه شــورای صنفی‬ ‫نمایــش بــه عنوان «حمایت» از اکــران مطرح می کنــد‪ ،‬نمی توان کاری‬ ‫انجــام داد چــون این حمایت ها ضمانــت اجرایی ندارند‪ .‬پس بهتر اســت‬ ‫ســینمادارها و پخش کنند ه هــا راهــکاری را در نظر بگیرند تــا فیلم های‬ ‫خوب اکران شــوند‪ .‬همچنین امیرحســین حیدری ‪ -‬پخش کننده «درخت‬ ‫گــردو» ‪ -‬هــم گفته بود‪ :‬مــا می خواهیم فرمولی را بــرای اکران طراحی‬ ‫کنیم و این کار به یک سری مذاکره احتیاج دارد و باید در روزهای اینده‬ ‫با شــورای صنفــی نمایش‪ ،‬انجمن ســینماداران و همین طــور با مدیران‬ ‫ســازمان سینمایی جلسه داشته باشــیم تا ببینیم شرایط را چطور می توان‬ ‫پیش برد که اگر ســتاد کرونا اجازه اکران نوروزی بدهد و سینماها در ان‬ ‫مقطع پابرجا باشــند فیلم های خوبی را نمایش دهیم‪.‬‬ ‫مبلغ سپرده به‬ ‫( ریال )‬ ‫‪391/698/000‬‬ ‫‪ -1‬سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد‪:‬‬ ‫ ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ‪ ،‬که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد‪.‬‬‫ واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ‪ 100100100121‬بانک شهر شعبه عظیمیه‪.‬‬‫‪-2‬برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪-3‬سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-4‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره ‪ 700824126398‬بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید ان را ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪-5‬متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این اگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کرج مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪-6‬محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه سازمان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت ارائه و تحویل اسناد‪ :‬حداکثر ‪ 10‬روز کاری از تاریخ درج اگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه پس از عودت اسناد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت یا کانون تبلیغاتی هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است ‪.‬‬ ‫‪-10‬مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ کل قرارداد اضافـه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینـه چاپ اگهـی و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزایـده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -12‬از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل ‪ %10‬مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد (سه سال شمسی) بعالوه یک فقره چک معادل مبلغ کل قرارداد بابت‬ ‫ضمانت تخلیه اخذ می گردد‪.‬‬ ‫امور قراردادها و روابط عمومی‬ ‫‪ -13‬تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 99/12/17‬میباشد‪.‬‬ ‫سازمان سیما‪،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج‬ ‫الف ‪ -‬شرح مختصرخدمات‪:‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قصد دارد نسبت به خرید خدمات فراورش نفت خام میادین گچساران و منصوراباد با استفاده از تجهیزات سریع احداث کارخانه ای در قالب قرارداد ساخت‪،‬مالکیت و بهره برداری به‬ ‫ظرفیت نامی ‪ 110‬هزار بشکه استاندارد در روز اقدام نماید‪.‬در این پیمان نفت خام استخراج شده از میادین گچساران و منصوراباد بصورت تثبیت شده به برنده مناقصه تحویل داده و پس از انجام خدمات فراورشی توسط‬ ‫برنده مناقصه می بایست نسبت به طراحی‪،‬تامین منابع مالی ‪،‬خرید کاال و تجهیزات ‪،‬ساخت‪،‬نصب‪،‬راه اندازی‪،‬بهره برداری و نگهداری واحد فراورش نفت خام سریع احداث کارخانه ای با ظرفیت نامی ‪ 110‬هزار بشکه استاندارد‬ ‫در روز به روش ساخت ‪،‬مالکیت و بهره برداری در طول مدت پیمان اقدام نماید‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزییات دراسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار ‪:‬‬ ‫محل اجرای خدمات در منطقه گچساران و مدت انجام ‪10‬سال می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‪:‬‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات فراورش هر بشکه نفت خام خروجی واحد نمکزدایی ‪ 0/57‬یورو سقف مبلغ براوردی ‪197/505/000‬یورو و تعدیل ناپذیر می باشد‪.‬‬ ‫د‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی ‪:‬‬ ‫از شرکت یا مشارکت های عالقه مند به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گازداری شرایط ذیل برای شرکت دو مرحله ای ساخت‪،‬مالکیت و بهر هبرداری ‪،‬تامین سرویس راهبری تاسیسات سریع نصب شونده فراورش نفت‬ ‫نمکی میدان طرح فوق الذکر با ظرفیت ‪110000‬بشکه استاندارد نفت در روز با ارایه مدرک زیر دعوت بعمل اید(شرایط شرکت با مشارکت متقاضی حضور در مناقصه)‪:‬‬ ‫‪ )1‬توانایی تامین سرمایه برای انجام پیمان موضوع مناقصه مطابق شرایط مندرج پیمان را داشته باشد و مدارک ذیل را ارایه نماید‪:‬‬ ‫‪ )1-1‬تاییدیه بانکی (‪ )BCL‬از شعبه مرکزی یا شعب مستقل بانکها یا موسسات مالی معتبر مورد تایید بانک مرکزی به میزان ‪30/000/000‬یورو یا به همان میزان ارایه نامه تمایل و امادگی (‪ )LOI‬از بانکهای مورد تایید‬ ‫شرکت ملی نفت (مطابق با نمونه ضمیمه شده در فرم ارزیابی کیفی)‬ ‫تبصره ‪ :1‬مناقصه گرانی که از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های فرعی ان مطالبات حال شده دارند‪،‬می توانند حداکثر ‪ 15/000/000‬یورو تاییدیه امور مالی شرکت ملی نفت با شرکت های تابعه مبنی بر تاییدیه ‪،‬مناقصه‬ ‫گران می توانند تاییدیه بانکی(‪ )BCL‬موضوتع این بند را متناسب با تاییدیه مذکور و به میزان حداقل ‪ 15/000/000‬یورو ارایه نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬چنانچه متقاضیان حضور در مناقصه نتوانند مدارک مندرج در بند‪ 1-1‬و تبصره ‪ 1‬در مهلت قانونی(اخرین مهلت ارایه مدارک استعالم ارزیابی به مناقصه گزار)تسلیم نماید‪،‬در فرایند ارزیابی کیفی از مناقصه حذف‬ ‫خواهند گردید‪.‬‬ ‫‪ )1-2‬اساسنامه ‪ ،‬اگهی تاسیس و اخرین تغییرات شرکت ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری‬ ‫‪ )2‬در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسان غیرتجاری‬ ‫‪ )4‬داشتن مشارکت مدنی ثبتی در خصوص مناقصه گرانی که بصورت مشارکت در مناقصه حاضر می شوند(الزامات مشارکت طی فرم به متقاضی تحویل می گردد)‬ ‫‪ )5‬مناقصه گرانی که به صورت مشارکت در مناقصه صدر االشاره اعال م امادگی نمایند ‪،‬می بایست مطابق جدول مربوط به حداقل کارکنان کلیدی و سازمانی اجرایی به همراه گزارش شناخت به متقاضیان تحویل می گردد‬ ‫اطالعات خود را با ذکر نام و نام خانوادگی ‪،‬سابقه کار ‪،‬رشته تحصیلی به همراه مستنداتی تایید کننده ادعای مناقصه گر باشد به کارفرما تحویل دهد(توجه به بند ث ماده ‪ 16‬ایین نامه ارزیاب کیفی توصیه می گردد)‬ ‫توضیح‪ :1‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه طرح موضوع این فراخوان مبلغ ‪ 366/284/149/875‬ریال یا ‪1168390‬یورو می باشد‪.‬‬ ‫توضیح‪ :2‬کلیه متقاضیانی که پیش از این و در پی فراخوانهای قبلی صدرالذکر اعالم امادگی نموده اند‪،‬می بایست براساس شرایط این فراخوان مجددا اعالم امادگی نموده و استعالم ارزیابی کیفی را تکمیل و تسلیم کارفرما‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬محل وزمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف ‪7‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم ‪ ،‬امادگی خود را بصورت کتبی به یکی از ادرس های ذیل الذکر اعالم مدارک ارزیابی کیفی وفق بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات ( ارزیابی کیفی ) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا می بایستی ظرف مدت ‪ 21‬پس از پایان مهلت اعالم امادگی اطالعات مورد در خواست در قالب سه لوح فشده و عدد ‪ Flash memory‬تهیه و به ادرس های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد‪.‬بدیهی است کارفرما‬ ‫این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد‪ ،‬ترتیب اثر ندهد‪.‬ضمنا پس از بررسی های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬تارخ گشایش‬ ‫پیشنهادات متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانی ومحل امادگی دریافت اسناد ‪:‬اهواز ‪ ،‬کوی فدائیان اسالم (نیوسایت سابق)‪ ،‬خیابان پارک ‪ )4‬روبروی امور مسافرت ( ‪ ،‬مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها ‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها ) اتاق شماره ‪ )1‬و یا‬ ‫تهران ‪ ،‬میدان ارژانتین ‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی ‪ ،‬پالک ‪ ، 28‬ساختمان مرکزی یازدهم ‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران ‪ ،‬طبقه دوم ‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب‪ .‬همزمان ارائه معرفی نامه و کارت‬ ‫ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬ارایه یک نسخه از اساسنامه ‪ ،‬اگهی تاسیس ‪،‬اخرین تغییرات فرم خوداظهاری کارهای در دست اقدام ریافصورتهای مالی حسابرسی شده ‪ 5‬سال اخیر و مدارک مربوطه به بندهای ‪ 4‬و ‪ 5‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫همین فراخوان در قالب یک عدد زونکن (همگی برابر اصل شده)الزامی می باشد‪.‬‬ ‫شماره مجوز‪WWW.NISOC.IR 1399 . 7066:‬‬ ‫‪IETS.MPORG.IR‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫وم‬ ‫سازمان سیما‪،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫از ان کارها که خیلی پرارزش هســتند‪ ،‬چه استفاده ای شــده‪ .‬اما بعد از انقالب که‬ ‫فرهنگســتان دوم منحل شد‪ ،‬کار ایشان هم تعطیل شد؛ خیلی حیف بود‪ .‬خوب بود‬ ‫کــه ان کار ادامه پیدا می کرد و اگر ادامه پیدا می کرد حاال ما یک اطلس جغرافیایی‬ ‫گویش ها داشتیم‪ .‬حتی در شمال ایران اقوامی بودند که به یک گویش عربی صحبت‬ ‫می کردند‪ .‬گویش های فراوانی در ایران وجود دارند که هنوز ان طور که باید و شــاید‪،‬‬ ‫ثبت نشده اند‪.‬‬ ‫این ویراســتار پیشکسوت همچنین با اشاره به نقش یداهلل ثمره در انتخاب داوطلبان‬ ‫رشــته زبان شناسی دانشگاه تهران در گذشــته می گوید‪ :‬ایشان در امتحان بیشتر به‬ ‫امتحان شفاهی و حضوری اعتقاد داشتند‪ ،‬نه امتحان کتبی‪ .‬در ان زمان معموال برای‬ ‫ورود به دوره فوق لیسانس و دکتری قاعده بر این بود کسی که می خواست وارد این‬ ‫رشته شود‪ ،‬باید هم با زبان انگلیسی و هم با زبان فرانسه اشنا باشد‪ .‬یعنی می توانست‬ ‫یک متن زبان شناســی را که به زبان انگلیســی یا فرانسه بود به فارسی ترجمه کند‪.‬‬ ‫اقای دکتر ثمره در برنامه امتحانات ورودی و انتخاب داوطلبان نقش موثری داشتند‬ ‫و هر کسی هم که می خواست وارد این دوره بشود‪ ،‬بایستی عالوه بر قبولی در امتحان‬ ‫کتبی‪ ،‬مصاحبه ای حضوری به زبان فرانســه یا انگلیسی انجام می داد‪ .‬ان زمان رشته‬ ‫زبان شناسی فقط در دانشگاه تهران وجود داشت که توسط دکتر مقدم دایر شده بود‪.‬‬ ‫سمیعی گیالنی همچنین درباره شیوه تدریس یداهلل ثمره بیان می کند‪ :‬ایشان درس‬ ‫را همیشه امال می کردند (مثل این که کتابی را بخوانی)‪ ،‬ما می توانستیم راحت درس‬ ‫را بنویســیم و بعد درباره محتوای ان توضیح مــی داد و تمام ان چه را در متن امده‬ ‫بود می شــکافت‪ .‬با دانشــجویان هم رابطه صمیمانه ای داشت و درسش شیرین بود‪،‬‬ ‫خشــک نبود و حالوت داشت‪ .‬من از کســانی بودم که واقعا شیفته اخالق و سبک و‬ ‫شیوه تعلیم ایشان بودم‪.‬‬ ‫هیج فیلم جذابی متقاضی اکران نوروز نیست؟‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی استان تهران‬ ‫به دفاتر و شــرکت های خدمات مسافرتی اخطار داد در صورت فروش‬ ‫مجوز به افراد‪ ،‬ســایت ها و صفحات مجازی‪ ،‬در کمیسیون فنی نظارت‬ ‫بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی برای ان ها پرونده تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫شناســایی تورهای غیرمجاز و اژانس های بدون تابلو از اواسط امسال‬ ‫اغاز شــد‪ .‬این طرح هر ســال در اســتانه اغاز فصل سفر در ایران به‬ ‫صورت مقطعی و بدون نتیجه اجرا می شــود‪ .‬حتی بخشی از این تورها‬ ‫در فضای مجازی شناســایی شده اند اما برخورد قاطعی با ان ها صورت‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫حاال مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان تهران‬ ‫که در مقیاس کشوری بیشترین تعداد اژانس و تور را دارد‪ ،‬در استانه‬ ‫فرارســیدن تعطیالت نوروزی‪ ،‬در بخشــنامه ای بــه دو انجمن صنفی‬ ‫دفاتــر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایــران و انجمن صنفی‬ ‫دفاتر ســفر و گردشگری استان تهران اعالم کرده که این بار قرار است‬ ‫ســراغ فروشــندگان و صادرکنندگان مجوز به مجریان غیرقانونی تور‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!