روزنامه راه مردم شماره 4128 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4128

روزنامه راه مردم شماره 4128

روزنامه راه مردم شماره 4128

‫پیشرفتهایچشمگیرشرکتملیفوالدایران‬ ‫در بومی سازی قطعات و تجهیزات‬ ‫‪1‬‬ ‫وجیه اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این نمایشــگاه گفت‪ :‬با برگزاری نمایشــگاه اثار و زحمات همکاران‬ ‫به جلوه کشــیده شــد‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت بومی ســازی در کشور به ســخنان رهبر اشــاره کرده و گفت در تمام این سال ها مقام معظم رهبری‬ ‫تاکید بر تولید و توســعه بخش اقتصادی را در حوزه های مختلف داشــته اند و با توجه به اینکه امســال هم ســال جهش تولید است این ما هستیم‬ ‫که باید این اهداف را به نتیجه برســانیم‪ .‬وی در ادامه گفت تا به امروز تالشــهای بســیاری صورت گرفته اســت که بســیاری از انها گفته شــده‬ ‫و بخش از انها ناگفته مانده است‪.‬‬ ‫اما هدف ومقصد ما رسیدن به نقطه ای است که در ان ما تمام تکنولوژی ها و ساخت هارا در کشور داشته باشیم وهیچ گونه وابستگی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره بر اینکه شرکت ملی فوالد برنامه بومی سازی را شروع کرده است‪ ،‬ان را اقدامی ارزشمند در این راستا دانستند‪ .‬ایشان در ارتباط با سازمان‬ ‫توسعه ونوسازی کشور افزودند این سازمان یک سازمان ملی است که برای شرکت های داخلی وشرکتهای وابسته وتابع باید برنامه داشته باشد و با وزرات‬ ‫خانه هماهنگ شود‪ .‬ایشان افزودند اولویت ما ساخت داخل‪ ،‬حمایت از ان و شناخت پتانسیل ها است‪.. .‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4128‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫سید محمود مفیدی شمیرانی‪ ،‬مدیر عامل شرکت تولیدی گرانول معصوم در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم اعالم کرد‪:‬‬ ‫بروکراسی باعث ُافت وا َفت تولید شده است‬ ‫‪،،‬‬ ‫از دولت انتظــار داریم که با ما کاری نداشــته باشــد ما از دولت‬ ‫تســهیالت‪ ،‬وام و‪ ...‬نمیخواهیم ‪ ،‬بیمه را می دهیــم با وزارت کار‬ ‫همــراه می اییم‪ ،‬فقط مــا را اذیت نکند‪ .‬من برای ثبت ســفارش‬ ‫کاال بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ماه باید معطل شــوم تا ســفارش انجام شــود‪.‬‬ ‫بروکراسی هایی که متاسفانه االن حاکم است انقدر فرسایشی‬ ‫استکهتوانتولیدماراگرفتهاست‪.‬تمامفکرمابایددرتولیدباشد‬ ‫اما به دنبال این هستیم که چه کنیم تا این بروکراسی را کوتاه کنیم‬ ‫بــا اداره صنعــت و معدن بــه مشــکل برمی خوریم بــا وزارت‬ ‫نیــرو بــه مشــکل برمی خوریم بــا پتروشــیمی به مشــکل‬ ‫برمی خوریــم‪ ،‬واقعا این مشــکالت جلــوی پای تولیــد کننده‬ ‫را گرفتــه و باعــث فرســایش اســت وگرنــه مــا می توانیم‬ ‫تحریم هــا را دور بزنیــم مــا بلد شــدیم امریــکا را دور بزنیم‬ ‫پیشرفتهایچشمگیرشرکتملیفوالدایراندربومیسازیقطعاتوتجهیزات‬ ‫عکساختصاصیراهمردم‬ ‫صی‬ ‫تصا‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫اخ‬ ‫عکساختصاصیراهمردم‬ ‫نمایشــگاه تخصصــی بومی ســازی قطعات و تجهیزات شــرکت فوالد ایــران صبح دیروز‬ ‫بــا حضور وجیه اهلل جعفری مدیرعامل ســازمان توســعه و نوســازی معادن ‪ ،‬ایمیدرو در‬ ‫شــرکت ملی فوالد ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫وجیه الــه جعفری رییــس هیات عامل ایمیــدرو ضمن قدردانی از برگــزار کنندگان این‬ ‫نمایشــگاه گفت‪ :‬با برگزاری نمایشــگاه اثار و زحمات همکاران به جلوه کشــیده شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت بومی ســازی در کشــور به ســخنان رهبر اشــاره کرده و گفت در‬ ‫تمام این ســال ها مقــام معظم رهبری تاکید بر تولید و توســعه بخــش اقتصادی را در‬ ‫حوزه های مختلف داشــته اند و با توجه به اینکه امســال هم سال جهش تولید است این‬ ‫ما هســتیم که باید این اهداف را به نتیجه برســانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت تا به امروز تالشــهای بســیاری صورت گرفته اســت که بســیاری از‬ ‫انها گفته شــده و بخش از انها ناگفته مانده اســت‪.‬اما هدف ومقصد ما رســیدن به نقطه‬ ‫ای اســت که در ان ما تمام تکنولوژی ها و ســاخت هارا در کشــور داشــته باشیم وهیچ‬ ‫گونه وابســتگی نداشته باشــیم‪ .‬ایشان با اشاره بر اینکه شــرکت ملی فوالد برنامه بومی‬ ‫ســازی را شروع کرده اســت‪ ،‬ان را اقدامی ارزشمند در این راستا دانســتند‪ .‬ایشان در‬ ‫ارتباط با سازمان توســعه ونوسازی کشور افزودند این سازمان یک سازمان ملی است که‬ ‫برای شــرکت های داخلی وشــرکتهای وابســته وتابع باید برنامه داشته باشد و با وزرات‬ ‫خانه هماهنگ شــود‪ .‬ایشــان افزودند اولویت ما ســاخت داخل‪ ،‬حمایت از ان و شناخت‬ ‫پتانسیل ها است‪.‬‬ ‫جعفری با اشــاره به بومی سازی ‪ 85‬درصدی قطعات و تجهیزات در صنعت سیمان گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۶۵‬درصد در زنجیره فوالد کشــور نیز بومی سازی قطعات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ ۹۱۷ :‬میلیون دالر در سال ‪ ۹۹‬برای بخش تامین و ساخت تجهیزات و قطعات در‬ ‫نظر گرفته شد و با یک نگاه بلندمدت باید در حوزه بومی سازی برنامه ریزی دقیق داشته باشیم‬ ‫جعفری تاکید کرد‪ :‬ســامانه جامع بومی ســازی در بخش فوالد راه اندازی شد که تاکنون‬ ‫‪ ۲۳‬هزار قطعه در ان ثبت شــده است این ســامانه به جمع اوری اطالعات کمک می کند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به ابالغیه سال گذشته برای حمایت از بومی سازی‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت ها می بایســتی در این زمینه ســرعت بیشتری داشته باشــند ضمن اینکه‬ ‫ما برای بومی ســازی با برنامه حرکت می کنیم‪.‬شــناخت پتانســیل ها و اینکه چگونگی این‬ ‫همبســتگی ایجاد شــود نیازمند یک برنامه ریزی دقیق اســت که ایمیدرو باید یک نقش‬ ‫اساســی در این زمینه داشــته باشد و از پتانســیل سیاســت گذاری و حاکمیتی استفاده‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫خیلــی از مــا صنعت بزرگی را مثــل صنعت فوالد مبارکه و فوالد خوزســتان را میدانیم‬ ‫پــس توقع اینه کــه بتوانیم برای بقیــه اش بتوانیم تمام قطعات را برون ســازی کنیم و‬ ‫تجهیزات را با تکنولوژی که به نوعی انجام شــده و یا مهندســی معکــوس کنیم به لطف‬ ‫خدا هم دانشــش و هم افراد متخصص دانشــگاهی وجود داره شما نیز با مشاهده اطراف‬ ‫خواهید دید که خیلی از کارهایی که امکان داشــت انجام نشــود امکان انجام شــدن ان‬ ‫می باشــد لذا سازمان ایمیدرو یک بســتری را فراهم می کند و کمک کنه به این شرایط‬ ‫و حــوزه بخش معدن و صنایع معدن که چه در الویت کمک به شــرکت های وابســته ما‬ ‫هســت و ورود کنند وکمک کنند به ســازندگان تامینات در داخل کشــور انجام شود و‬ ‫حتی خارج از کشــور ها شرکت های وابســته و تابعه در صنعت بخش های صنایع معدنی‬ ‫و در وزارت صنایع هم این موضوع جدی گرفته شــده در ارتباط با ثبت سفارش و امکان‬ ‫ســاختش باشــد که ما برسیم به درصد و بتوانیم به روز باشــیم و همکاران در فوالد این‬ ‫کار رو انجام دادند و خیلی ها ترغیب شــدند که قطعاتی رو ســاختن که با مشــخصات و‬ ‫کیفیت مناســب ارائه کردند به خاطر اینکه نتوســتیم وارد کنیم رفتیم ســاختیم ما تحت‬ ‫هر شــرایط باید ببینیم این توســعه ســاخت داخل را دنبال کنیم و کمک کنیم که میزان‬ ‫اشــتغال زیاد خواهد کردو صرفه جویی ارزی خواهد شد ‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه به چه صورت می باشــد ‪:‬ما در کل زنجیره قطعاً بحث ســنگ اهن را به‬ ‫عنوان مواد اولیه یکی از کلیدی ترین مباحثی هســت کــه دنبال می کنیم برای اینکه ما‬ ‫بتوانیم در قدیم این مشــکل را یه مقدار کمتر کنیم توســعه اکتشاف را در صدر کارهای‬ ‫خود قرارداده و توانســتیم با ‪ 700‬هزار کیلومترمربع شناســایی کنیــم البته صرف بحث‬ ‫کارهــای خود فوالد نبــود و مواد معدنی دیگری بود از طرفی ما اکتشــافات را در اعماق‬ ‫دنبال کردیم شــاید خبرش را شــنیده باشــیدیکی از ذخایری که در قم داریم شناسایی‬ ‫شــده یکی از حفاری ها انجام شده و با اســتفاده از تکنولوژی های جدید و امکان تولید‬ ‫کنســتانتره بــرای واحدهامون به روشــهای مختلف با ســنگ های کم عیار و ســنگهایی‬ ‫که تا چند ســال پیش به عنوان ســنگهای باطله محســوب می شــدند مخصوصا هماتیت‬ ‫هــا ‪ ،‬امــروز ما واحدی داریم در کرمــان که داره این کار رو انجام میده این روشــها رو‬ ‫دنبال کردیم بخشــی از این مشــکالت حل خواهد شــد ولی قطعاً عمده بحث اکتشــاف‬ ‫هســتش اینکه بریم ســراغ مواد اهن وارد کنیم جــز برنامه های ما هســتش امروز کل‬ ‫کســایی کــه دارن مصرف میکنند از معدن میاد و کنســتانتره میشــه و زنجیره بعدی رو‬ ‫خودشون دارن ‪.‬‬ صفحه 1 ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4128‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی به پنجاه وپنجمین نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان‬ ‫در اروپا‪ ،‬نشــاندن نشان «نقش افرینی در مسائل اساسی» بر ســینه جوانان برومند کشور را از برترین‬ ‫افتخارات انقالب اسالمی خواندند‪.‬‬ ‫متن پیام رهبر انقالب اســامی که صبح دیروز حجت االســام والمسلمین احمد واعظی نماینده مقام‬ ‫معظم رهبری در امور دانشــجویان در اروپا ان را در نشســت مجازی این اتحادیه قرائت کرد‪ ،‬به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫دانشجویان عزیز‬ ‫هر روز که میگذرد اهمیت نقش جوانان در پیشــرفت کشــور و تضمین اینده ان بیشتر اشکار میشود‪.‬‬ ‫بلیه ی عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات رســانید‪ .‬همت و انگیزه و امید شــورانگیز جوانان‬ ‫ّ‬ ‫در این ماجرا نیز مانند بســیاری از مسائل کشور‪ ،‬پیشران گشایش های علمی و عملی شد‪ .‬این یکی از‬ ‫برترین افتخارات انقالب اســامی اســت که توانسته است نشان «نقش افرینی در مسائل اساسی» را بر‬ ‫سینه جوانان برومند کشور بنشاند‪.‬‬ ‫از شــما دانشــجویان عزیز انتظار میرود که در این فرصت مغتنمی که در اختیار شما است‪ ،‬خود را هر‬ ‫چه بیشتر به صالحیت های علمی و دینی و اخالقی اراسته کنید و اماد ه نقش افرینی شوید‪ ،‬و اتحادیه ‬ ‫انجمن های اسالمی در این باره دارای وظیفه ای سنگین تر و البته افتخارامیزتر است‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمهاهلل‬ ‫س ّیدعلی خامنه ای‬ ‫یک اسفند ‪۱۳۹۹‬‬ ‫هویت دار کردن دام راهی برای کنترل قاچاق‬ ‫مدیر عامل اسبق اتحادیه دامداران کشور گفت‪ :‬با پالک گذاری تمامی دام ها به عنوان ثبت اطالعات در‬ ‫سامانه‪ ،‬قاچاق به میزان چشمگیری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ســعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اسبق اتحادیه دامداران کشــور‪ ،‬با اشاره به اینکه پالک گذاری‬ ‫دام بر کنترل قاچاق تاثیر بسزایی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در قانون نظام جامع دامپروری پیش بینی شده که‬ ‫هزینه هویت دار کردن دام بر عهده دولت است که متاسفانه در این خصوص در حق دامداران کوتاهی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او از افزایش تقاضای دامداران برای پالک گذاری خبر داد و گفت‪ :‬تقاضا برای پالک گذاری باالســت و‬ ‫ظرفیت تولید پالک به اندازه نیازمان نیســت و همین امر موجب شــده تا با تاخیر پالک ها به دستمان‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫مدیر عامل اســبق اتحادیه دامداران ادامه داد‪ :‬بعد از پالک گذاری دام و ثبت در ســامانه‪ ،‬مشــخصات‬ ‫صاحب دام معلوم اســت و دامدار کلیه تغییرات اعم از زاد و ولد‪ ،‬تلفات و کشــتارگاه را باید در سامانه‬ ‫ثبت کند و چنانچه دامی به عنوان قاچاق گرفته شود‪ ،‬صاحب دام باید پاسخگو باشد که چرا نسبت به‬ ‫ثبت اطالعات در سامانه اقدام نکرده است‪.‬‬ ‫ســلطانی در پایان تصریح کرد‪ :‬با پالک گذاری تمام دام ها به عنوان ثبت اطالعات در سامانه‪ ،‬قاچاق به‬ ‫میزان چشمگیری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫شادمهر؛‬ ‫توزیع بودجه ناعادالنه عامل توسعه نامتوازن کشور است‬ ‫نماینده گنبد کاووس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اختصاص بودجه متناسب به شهرستانها‬ ‫گام موثری در مســیر توسعه متوازن در کشور است گفت‪ :‬توزیع بودجه نا عادالنه عامل ایجاد توسعه نا‬ ‫متوازن در کشور بوده و مناطق مرحوم را محروم تر می کند‪.‬‬ ‫امانقلیچ شــادمهر؛ با بیان اینکه توسعه در کشــور متوازن و متعادل نیست‪ ،‬افزود‪ :‬تخصیص بودجه به‬ ‫شــهرها باید به نحوی باشــد که مناطق مختلف کشور را به سمت توســعه متوازن هدایت کند این در‬ ‫حالی اســت که امروز بودجه بر اساس شاخص سرانه شهرها تنظیم می شود که خود عاملی برای عقب‬ ‫ماندن شهرها است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کمیسیون تلفیق اولین بودجه ارسالی به‬ ‫مجلس موارد بسیار خوبی برای بهبود وضعیت اموزشی‪ ،‬رفاهی و عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته‪ ،‬کم‬ ‫برخوردار و مرزی پیش بینی شده بود امیدوارم در الیحه اصالحی نیز همین موارد در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وضعیــت مناطق محروم به ویژه مناطق مرزی موجب نگرانی اســت و باید در بودجه بیش‬ ‫از گذشــته مورد توجه قرار بگیرد؛ شــهرهای کم برخوردار به لحاظ زیرســاختی و عمرانی از میانگین‬ ‫شــاخص های استانی بسیار پایین تر هســتند و معموال در نظر گرفته نمی شوند‪ ،‬با اختصاص بودجه به‬ ‫شیوه سابق محرومیت در این مناطق بیشتر می شود‪.‬‬ ‫نماینده گنبد کاووس در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه اختصاص بودجه متناسب به شهرها گام‬ ‫موثری در مسیر توسعه متوازن در کشور است؛ اظهار کرد‪ :‬برای بهبود وضعیت مناطق کم برخوردار باید‬ ‫از ظرفیت فراکســیون های مختلف مجلس اعم از فراکسیبون مرزنشینان و فراکسیون محرومیت زدایی‬ ‫بیشــتر استفاده کنیم‪ .‬برخی معتقد اند اختصاص بودجه به مناطق محروم و ایجاد توسعه متوازن تورم‬ ‫زا اســت؛ در حالی که بودجه های کالن کالنشهرها را عامل ایجاد تورم نمی دانند‪ ،‬این دوگانگی موجب‬ ‫بروز مشکالت متعدد در مناطق کم برخوردار شده است ‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد‪ :‬برای رفع مشکالت شهرهای کوچک‬ ‫و محروم باید بودجه مناســبی در نظر گرفته شــود‪ ،‬این مهم که جز نگرانی های اصلی نمایندگان است‬ ‫می تواند گام موثری در مسر توسعه متوازن در کشور باشد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫«ابعادحمایتاجتماعی»‬ ‫حمایت اجتماعی به کمک یا مساعدتی اطالق می شود که دیگران در هنگام مواجه شخص با استرس‬ ‫فشار و مشکالت زندگی در اختیار فرد می گذراند و این مساعدت و حمایت به اشکال مختلف می تواند‬ ‫صورت بگیرد در شرایطی به شکل عاطفی و هیجانی از طریق ابزار عالقه و احترام و در شرایطی به شکل‬ ‫ابزاری و از طریق فراهم کردن کمک های ملموس نظیر پول نفوذ و اطالعات برای فرد انجام می پذیرد‬ ‫حمایت اجتماعی اطالعات و بازخوردهایی که از عزیزان و اطرافیان محترم و ارزشمندما ن می گیریم و‬ ‫قرار گرفته در شبکه ارتباطی و وظیفه متقابل است ‪.‬حمایت اجتماعی به چهار دسته تقسیم میشونند‪:‬‬ ‫‪ -1‬حمایت عاطفی با ســهیم شــدن در تجارب زندگی پیوند می خورد و توجه مراقبت عالئق عالقه و‬ ‫صداقت را شامل می شود‬ ‫‪ -2‬حمایت ابزاری که فراهم کردن وسایل و خدمات در دسترس را برای فرد شامل می شود که از طریق‬ ‫دوستان نزدیک و همکاران صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حمایت اطالعاتی که حمایت به وسیله نصیحت پیشنهاد و اطالعاتی است و فرد در مواجهه با مسائل‬ ‫می تواند از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬حمایت ارزیابی که نوعی اعتبار بخشــیدن است حمایت اجتماعی می تواند نقش مهمی در کاهش‬ ‫اســترس زندگی داشته باشد و انســان ها باید یاد بگیرند که حمایت اجتماعی خود را تقویت کنند تا‬ ‫بتوانند در جامعه خود موثر و مفید باشــند برای به دســت اوردن حمایت اجتماعی ما انسان ها باید به‬ ‫سراغ رابطه اجتماعی برویم بنابراین رابطه با دوستان خویشاوندان همسر همکار مدیر و کارمند همگی‬ ‫مصداق هایی از رابطه اجتماعی منصوب می شوند حتی ارتباط با حیوانات نوعی ارتباط اجتماعی است‬ ‫عدم نداشــتن رابطه اجتماعی باعث بروز واماندن و تنها ماندن و از دســت دادن حمایت اجتماعی می‬ ‫شــود که در نهایت استرس زا هم هســتند‪ .‬در حمایت اجتماعی به موضوعات کاربردی تری مانند نحوه‬ ‫مدیریت حمایت اجتماعی‪ ،‬کارکردهای مثبت ان‪،‬هزینه های ان‪ ،‬اثر حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی‬ ‫‪ ،‬مدیریت رابطه اجتماعی و عاطفی برخواهیم خورد که همه انها در چهار مدل زیر خالصه می شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬حمایت اجتماعی و عاطفی‬ ‫‪ -2‬حمایت ابزاری و فیزیکی‬ ‫‪ -3‬حمایت اطالعاتی‬ ‫‪ -4‬حمایت در ارزیابی و شناخت‬ ‫ببینیم در این دوران ســخت و ســیاه کرونایی چقدر حمایت اجتماعی داشتیم و در کدام یک از چهار‬ ‫نــوع انهــا موفق بودیم و چرا نمی توانیم نیازهای اجتماعی جامعه و خانواده خود را برتر برطرف کنیم‬ ‫در وقت باقی مانده تا می توانید مفید باشید زیرا هیچ انسانی از بدنامی سود نکرده ما همه مان نیازمند‬ ‫حمایت اجتماعی هستیم باید به یکدیگر کمک کنیم‪.‬‬ ‫« خدایا چنان کن سرانجام کار‬ ‫تو خشنود باشی ما رستگار»‬ ‫قربانعلی تنگ شیر‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اصالح نظام پولی و مالی کشــور‪ ،‬پیش نیاز‬ ‫مهم اصالح بودجه و شاه کلید رشد اقتصادی‬ ‫مشــاور و رئیس حوزه ریاست مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصالح نظام پولی و مالی کشــور ســبب تاثیر‬ ‫عمیق ان بر اقتصاد کشور و بودجه می شود و‬ ‫یکی از الزامات و پیش نیازهای مهم در اصالح‬ ‫بودجه است‪.‬‬ ‫بابک نگاهداری‬ ‫بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست‬ ‫مجلس شورای اســامی‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫به تشــریح برخی محورهــا و الزامات اصالح‬ ‫ساختار بودجه پرداخت‪.‬‬ ‫نگاهداری با اشــاره به بررسی اصالحیه الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در کمیســیون تلفیق و بررسی‬ ‫جزئیــات الیحه بودجه در صحن علنی مجلس‬ ‫از یکشنبه این هفته‪ ،‬اصالح نظام پولی و مالی‬ ‫کشــور را به ســبب تاثیر عمیق ان بر اقتصاد‬ ‫کشور و تاثیر مســتقیم ان بر بودجه‪ ،‬یکی از‬ ‫الزامات و پیش نیازهای مهم در اصالح بودجه‬ ‫برشمرد و عنوان داشــت‪ :‬اصالح نظام پولی و‬ ‫مالی کشور و رفع نارسائی ها و ناکارامدی های‬ ‫ان تاثیر به ســزایی‪ ،‬هم به طور مستقیم و هم‬ ‫به طور غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫کشــور خواهد داشــت‪ .‬با اصالح نظام پولی و‬ ‫مالی می توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل‬ ‫کرد و بدین صورت از افزایش لجام گســیخته‬ ‫تــورم جلوگیری نمود و یا می توان از فرار های‬ ‫مالیاتی تاحدود زیادی جلوگیری نمود و بدین‬ ‫صــورت منایع پایدار بودجــه را افزایش داد و‬ ‫از کســری بودجه که خود منجــر به افزایش‬ ‫نقدینگی و افزایش تورم می شــود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬اصالح نظام پولی و مالی کشور در سه‬ ‫محــور مهم می تواند صورت گیرد‪ ،‬که عبارتند‬ ‫از گســترش نظام تامین مالــی و ابزارهای ان‬ ‫و افزایش ســهم موثر بازار ســرمایه‪ ،‬تفکیک‬ ‫حســاب های تجاری خانوار از حســاب های‬ ‫شــخصی و افزایش قــدرت تنظیم گری بانک‬ ‫مرکزی در مواجهه با بانک ها و موسسات مالی‬ ‫و اعتباری‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در محور اول اصالح نظام پولی‪،‬‬ ‫یعنی گســترش نظام تامیــن مالی و ابزارهای‬ ‫ان و افزایش ســهم موثر بازار سرمایه‪ ،‬تغییر‬ ‫روش تامیــن مالی پروژه های بزرگ‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از مشکالت بزرگ اقتصادی کشور که هم‬ ‫بر روی درامدهای دولت و هم بر روی مخارج‬ ‫دولت بطور غیر مستقیم اثر جدی دارد‪ ،‬مورد‬ ‫توجه اســت زیرا هم اکنون پروژه های بزرگ‬ ‫کشور نظیر ســاخت پاالیشگاه‪ ،‬خرید هواپیما‪،‬‬ ‫کارخانه هــای بزرگ ذوب فلز و فوالد‪ ،‬معادن‬ ‫بزرگ و حتــی پروژه های بزرگ ســاختمانی‬ ‫نظیر ایــران مال‪ ،‬بطور عمــده از طریق نظام‬ ‫بانکی تامین مالی می شود‪.‬‬ ‫نگاهــداری‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن نوع تامیــن مالی‪ ،‬با‬ ‫توجه به انــدازه ســرمایه و ظرفیت وام دهی‬ ‫بانک هــا پیامدهایی در پی دارد از جمله اینکه‬ ‫دارایی هــای بانک در پروژه ها بلوکه شــده و‬ ‫قدرت مانور بانک از دســت می رود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫احتمال ورشکســتگی بانک بــاال می رود و لذا‬ ‫بانــک برای افزایش قدرت خــود و جلوگیری‬ ‫از ورشکســتگی یا اقدام به گرفتــن وام بین‬ ‫بانکی با نرخ های سود باال که منجر به افزایش‬ ‫نرخ بهره هم در ســپرده های مردم و هم بین‬ ‫بانک ها می شــود و عمال باعــث غیر اقتصادی‬ ‫شــدن بخش قابــل توجهــی از فعالیت های‬ ‫تولیــدی می گــردد و یا اقدام به برداشــت از‬ ‫بانک مرکزی می کند که این نیز باعث افزایش‬ ‫نقدینگــی و متعاقب ان تــورم و افزایش نرخ‬ ‫بهره بانکی برای تسهیالت گیرندگان می شود‪.‬‬ ‫مشــاور و رئیس حوزه ریاســت مجلس‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تامین سرمایه بنگاه های بزرگ بایستی به‬ ‫ســمت بازار ســرمایه هدایت شود و در مقابل‬ ‫بانک هــا بــرای تامین منابع مالــی بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تفکیک‬ ‫حســاب های تجــاری خانوار از حســاب های‬ ‫شــخصی محور مهم دیگــری از اصالح نظام‬ ‫پولی اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬یکی از روش های‬ ‫فرار مالیاتی اســتفاده از حساب های شخصی‬ ‫صاحبان مشــاغل و یا اشــخاص حقیقی و یا‬ ‫حســاب های شخصی اجاره ای برای انجام امور‬ ‫مالی مشاغل تجاری خود است‪ .‬استفاده از این‬ ‫فروش «بیت کورن» یک دالری؛ کالهبرداری این روز های بازار ارز دیجیتال!‬ ‫کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬سودجویانی در بازار‬ ‫ارز های دیجیتال پا به عرصه گذاشته اند که با‬ ‫کالهبرداری «بیت کــورن» را به جای «بیت‬ ‫کوین» به مردم می فروشند‪.‬‬ ‫یوسف کاووســی مدیرکل اسبق ارزی بانک‬ ‫مرکزی و کارشــناس مســائل اقتصادی‪ ،‬در‬ ‫خصوص کالهبرداری هــای اخیر در حوزه ارز‬ ‫دیجیتال با عنوان فروش «بیت کورن» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایــن روزها قیمت بیــت کوین به طرز‬ ‫عجیبی رشــد کرده و خریداران بدون اگاهی‬ ‫و شناخت ســرمایه های خود را وارد این بازار‬ ‫نگــران کننده می کنند‪ .‬بازار رمز ارزها به ویژه‬ ‫بیــت کوین از ســال ‪ ۲۰۰۸‬همزمان با رکود‬ ‫اقتصادی در امریکا نمایان شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬این بــازار بدون هیــچ متولی‬ ‫خاص و شناخته شــده ای در حال ظهور بوده‬ ‫اســت و شــاهد رکوردهای قابل توجهی در‬ ‫این زمینه هســتیم‪ .‬متاســفانه طی یک سال‬ ‫گذشته انبوه ســهامداران بازار سرمایه‪ ،‬بدون‬ ‫هیچ تحلیلی و براســاس هیجان وارد این بازار‬ ‫شــدند‪ .‬دلیل ورود افراد به بــازار رمز ارزها‪،‬‬ ‫عدم اعتماد مردم به بازارهای موازی نســبت‬ ‫به این بازار است‪.‬‬ ‫کاووســی تصریح کرد‪ :‬طی چند روز گذشته‬ ‫ســودجویانی در بازار ارزهــای دیجیتال پا به‬ ‫عرصه گذاشــته اند که بــا کالهبرداری «بیت‬ ‫کــورن» را به جــای «بیت کویــن» به مردم‬ ‫می فروشند‪ .‬قیمت این بیت کورن ها یک دالر‬ ‫است و سوددهی بسیار پایینی دارد‪ ،‬حال انکه‬ ‫نهادهای متولی ماننــد وزارت اقتصاد و بانک‬ ‫مرکزی باید به این موضوع به طور هوشمندانه‬ ‫ورود کنند‪ .‬در حال حاضر بسیاری از افراد در‬ ‫صــدد وارد کردن دســتگاه های ماینر جهت‬ ‫استخراج رمز ارز هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل اســبق ارزی بانک مرکزی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬رمز پول ملی نمی تواند جایگزین ارزهای‬ ‫دیجیتالی مانند «بیت کوین» شــود‪ ،‬چرا که‬ ‫زیرساخت های رمز پول ملی به نحوی طراحی‬ ‫شده است که مردم عادی نمی توانند به طور‬ ‫مستقیم سمت ان بروند‪.‬‬ ‫روش هــا باعث فرار مالیاتی و در مورد واردات‪،‬‬ ‫باعث فرار از حقوق ورودی می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬راه کار از بیــن بردن این‬ ‫نوع فرار از پرداخــت مالیات و حقوق دولتی‪،‬‬ ‫تفکیک حســاب های افــراد حقیقی به دو نوع‬ ‫حساب شــخصی و تجاری است‪ .‬بدین صورت‬ ‫که هر حســابی که توســط شــخص حقیقی‬ ‫افتتاح می شــود‪ ،‬بطور پیش فرض شــخصی‬ ‫تلقــی می گــردد مگــر اینکه افتتــاح کننده‬ ‫درخواســت افتتاح حســاب به صورت تجاری‬ ‫نماید‪ .‬با تمایز ویژگی حســاب های شــخصی‬ ‫از حســاب های تجــاری می توان شــفافیت و‬ ‫حساب رسی را افزایش داد‪.‬‬ ‫نگاهداری‪ ،‬افزود‪ :‬می توان برای حســاب های‬ ‫شــخصی اســتانه شــفافیت تعریف نمود‪ ،‬به‬ ‫صورتــی که اگر مجمــوع تراکنش های ماهانه‬ ‫حساب شــخصی بیش از اســتانه باشد‪ ،‬نیاز‬ ‫به اظهار موضوع تراکنش داشــته باشــد ولی‬ ‫تراکنش های کمتر از اســتانه شفافیت بدون‬ ‫تاخیر پرداخت شود‪ .‬در حالی که حساب های‬ ‫تجاری هیچ اســتانه شــفافیت برای تراکنش‬ ‫وجود نداشــته باشــد و تمــام تراکنش های‬ ‫حساب به صورت سه ماه یک بار برای سازمان‬ ‫امور مالیاتی شفاف شوند‪.‬مشاور رئیس مجلس‬ ‫در تشــریح محور ســوم اصالح نظــام پولی و‬ ‫مالی افزود‪ :‬افزایــش قدرت تنظیم گری بانک‬ ‫مرکزی در مواجهه با بانک ها و موسسات مالی‬ ‫و اعتباری یکی از مهم ترین اقداماتی است که‬ ‫باید در اصالح نظام پولی و مالی کشور مد نظر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬زیرا بانک ها در افزایش نقدینگی از‬ ‫طریق خلق اعتبار و کنترل و هدایت نقدینگی‪،‬‬ ‫نقش اساســی را بر عهده دارنــد و اگر بانک‬ ‫مرکزی قدرت تنظیم گــری و حاکمیتی الزم‬ ‫را نداشته باشــد و یا این قدرت را به درستی‬ ‫اعمــال ننماید‪ ،‬کنتــرل و هدایت نقدینگی به‬ ‫درســتی انجام نخواهد گرفت و متعاقبا شاهد‬ ‫تورم های شدید خواهیم بود‪.‬‬ ‫نگاهداری ‪ ،‬عنوان داشــت‪ :‬عــدم تنظیم گری‬ ‫درســت بانک مرکزی موجب ناترازی بانک ها‬ ‫طی چند سال گذشــته شده است‪ ،‬که تبعات‬ ‫ســنگینی برای اقتصاد کشــور داشته و باعث‬ ‫بروز تالطم ســنگین اقتصادی و فقیرتر شدن‬ ‫مردم‪ ،‬کاهش درامد دولت و بروز مشکالت در‬ ‫انجام وظایف دولت شده است‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از تکرار این وضعیت الزم اســت قدرت تنظیم‬ ‫گری بانــک مرکزی‪ ،‬و البتــه درامد دولت از‬ ‫محل تنظیم گری پولی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی در پایــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫ابزارهــای مهم در تنظیم گــری اقتصاد ملی و‬ ‫تقویت قــدرت پول ملی‪ ،‬جریمــه بانک های‬ ‫متخلف اســت بدین صورت که بانک مرکزی‬ ‫موظف می شــود در موارد تخلــف پولی‪ ،‬بانک‬ ‫ها را جریمه و مبلــغ جریمه به عنوان درامد‬ ‫دولت تلقی گردد و فهرســت تخلفات و میزان‬ ‫جریمه‪ ،‬همه ســاله به تصویب شورای پول و‬ ‫اعتبار برسد‪.‬‬ ‫این روز ها بازار خودرو چه احوالی دارد؟‬ ‫رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشــندگان خودرو تهــران در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت بازار خــودرو توضیحاتی‬ ‫داد‪.‬کاشــانی نســب نائب رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو‬ ‫تهران‪ ،‬در خصــوص اخرین وضعیت بازار‬ ‫خــودرو‪ ،‬گفــت‪ :‬حدود یک هفته اســت‬ ‫که ارامش خوبی در بازار خودرو اســت و‬ ‫قیمت ها نوسان نداشته است‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشــندگان خــودرو تهران بــا تاکید بر‬ ‫اینکــه قیمت هــا اکنون در بــازار دارای‬ ‫ثبات بود و تغییر چندانی نداشــته است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تقاضا بــرای خودروهــای ایرانی‬ ‫در بــازار وجود دارد اما بــازار خودروهای‬ ‫خارجی راکد اســت و هیچ مشتری برای‬ ‫انهــا وجود ندارد‪ .‬به جرات می توان گفت‬ ‫تقاضــای کاذب در بــازار فروکش کرده و‬ ‫تنها خریدارانی کــه نیاز واقعی به خودرو‬ ‫دارند‪ ،‬خرید خود را انجام می دهند‪.‬‬ ‫کاشــانی نسب بیان کرد‪ :‬اکنون بازار برای‬ ‫واســطه ها جذابیت ندارد و دست دالالن‬ ‫کوتاه شده اســت‪ ،‬پیش بینی ما این است‬ ‫که تا پایان ســال نه تنهــا افزایش قیمتی‬ ‫نخواهیم داشت‪ ،‬بلکه با افزایش عرضه نیز‬ ‫شاهد ریزش بیشتر قیمت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بعید اســت که در اوایل سال نیز‬ ‫شــاهد نوســانات قیمت در بازار باشیم و‬ ‫فعال قیمت ها تغییــر نخواهد کرد‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر این بــا توجه به اینکه در طول ســال‬ ‫همیشــه عوامل زیــادی در قیمت خودرو‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشــندگان خــودرو تهــران ادامه داد‪:‬‬ ‫هر ســاله با نزدیک شــدن به شــب عید‬ ‫خریــداران زیادی در بازار وجود داشــت‬ ‫امــا اکنون ایــن خریــداران به شــدت‬ ‫کم شده اند‪.‬‬ ‫اما و اگرهای به ارامش رسیدن بازار روغن‬ ‫امارها نشــان می دهد که از ابتدای ســال تا نیمه‬ ‫بهمــن‪ ،‬میــزان واردات کنجاله نســبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۳۵‬درصد و واردات انواع دانه های‬ ‫روغنی ‪ ۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫از اواســط مهــر ماجــرای کمیاب شــدن روغن‬ ‫در مغازه و فروشــگاه ها به یک بــاره به اوج خود‬ ‫رسید که با ورود مســئوالن تنظیم بازار و تالش‬ ‫کارخانه های روغن تا حدودی مشــکل صف های‬ ‫طوالنــی و عرضه روغن در بازار ســیاه چند برابر‬ ‫قیمت واقعی مرتفع شد‪.‬‬ ‫هر چنــد هنوز هم همانند گذشــته روغن حلب‬ ‫در قفســه های فروشــگاه ها و مغازه ها نیست‪ ،‬اما‬ ‫مسئوالن ذی ربط این موضوع را ناشی از کاهش‬ ‫واردات و مشکالت ماه های اخیر می دانند و همواره‬ ‫از ازدیاد عرضه و رفع مشکالت در هفته های اتی‬ ‫خبر می دهند‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که از ابتدای ســال تا ‪۱۷‬‬ ‫بهمــن‪ ،‬میــزان واردات کنجاله نســبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۳۵‬درصد و واردات انواع دانه های‬ ‫روغنی ‪ ۸‬درصد کاهش داشــته است که این امر‬ ‫در کنــار افزایش قیمت حلــب و نرخ های جهانی‬ ‫بازار داخل را متشــنج کرده است‪ ،‬چرا که بخش‬ ‫عمده روغن مورد نیاز از محل تولید داخل تامین‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫بررسی ها از ســطح بازار نشان می دهد که قیمت‬ ‫روغــن در برخی مغازه ها باالتر از نرخ درج شــده‬ ‫بــر روی کاال عرضه می شــود یــا در زمان خرید‬ ‫همچنان مشتری را ملزم به خرید اجناس دیگر به‬ ‫بهانه سود کم و جوری جنس می کنند‪ ،‬همچنین‬ ‫توزیع روغن حلب در فروشــگاه ها بسیار کم است‬ ‫بــه طوری کــه در زمان عرضــه صف هایی برای‬ ‫دریافت ایجاد می شــود که این امر نشان می دهد‬ ‫هنوز مشکالت پیش پای تولید مرتفع نشده است‪.‬‬ ‫این پایان ماجرا نیست چرا که با زمزمه حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی روغن‪ ،‬نگرانی هایی از سوی اصناف‬ ‫و خانوارها ایجاد شده که در نهایت مشکل احتکار‬ ‫‪ ۲‬چندان اســت‪ ،‬هر چند مسئوالن انجمن روغن‬ ‫نباتی اذعان می کنند که هنوز مصوبه ای مبنی بر‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫با وجود پتانسیل و ظرفیت خوداتکایی تولید ای ‬ ‫ن‬ ‫محصول اســتراتژیک در داخل و کاهش نگرانی ها‬ ‫از میــزان واردات و تاثیر پذیــری ارز ترجیحی و‬ ‫ازاد بر بازار روغن نباتی‪ ،‬انتظار می رود مســئوالن‬ ‫ذی ربط بــا اعمال حمایت همــه جانبه از تولید‬ ‫داخل شرایط را برای افزایش تولید در داخل و بی‬ ‫نیازی از واردات و وابســتگی به کشورهای بیگانه‬ ‫م کنند‪.‬‬ ‫فراه ‬ ‫حال به ســراغ مســئوالن ذی ربط می رویم تا از‬ ‫اخرین جزئیات بــازار روغن نباتی‪ ،‬میزان واردات‬ ‫در ماه های قبل و تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بر‬ ‫قیمت ها با خبر شویم‪:‬‬ ‫قیمت روغن در بازار غیر قابل پیش بینی است‬ ‫امیرهوشنگ بیرشــک دبیر انجمن صنایع روغن‬ ‫نباتــی در گفت وگــو با خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت‬ ‫و کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه ‪ ۱۴۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن روغن در کشــور مورد استفاده قرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اســتمرار تولید‬ ‫پیش بینی می شــود که کمبــودی در عرضه رخ‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫او بحث تخصیــص ارز را مهم ترین عامل ارامش‬ ‫بــازار روغن اعــام کرد و گفت‪ :‬اگــر موضوعات‬ ‫مرتبط با تخصیــص و انتقال ارز به خوبی صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬بازار روغن هیچ گونه التهابی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته بیرشــک‪ ،‬مولفه هــای مختلفی همچون‬ ‫قیمت هــای جهانی و بورس در نــرخ روغن تاثیر‬ ‫گذار هستند‪ ،‬از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی‬ ‫راجع به اینده بازار روغن داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ادامه داد‪ :‬با وجود‬ ‫برخی اشکاالت در سیســتم توزیع و سطح بازار‪،‬‬ ‫با تشــدید نظارت ها می توان از بروز این اشکاالت‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫محمد جعفری دبیــر انجمن صنفی صنایع روغن‬ ‫کشــی در گفت وگو با خبرنــگار صنعت‪،‬تجارت و‬ ‫کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه سالیانه یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬تا یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن روغن خام در کشور مورد‬ ‫اســتفاده قرار می گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجموع روغن‬ ‫خام طی سال از محل واردات روغن مستقیم خام‬ ‫و روغن حاصــل از دانه های روغنی و محل داخل‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬تا یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫است که بخشی از طریق واردات و بخش دیگر از‬ ‫محل دانه داخلی و خارجی تامین می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بنابر امــار از اول فروردین تا ‪ ۱۷‬بهمن‪،‬‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۹۳۸‬هزار تن دانــه روغنی وارد‬ ‫کشور شــد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۸‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪ ،‬همچنین در این تاریخ‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۱۱‬هزار تن کنجاله وارد شد که در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۳۵‬درصد کاهش‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬علی رغم کاهش میزان واردات‬ ‫کنجاله و دانه های روغنی نســبت به مدت مشابه‬ ‫ســال قبل نکته حائز اهمیتی مبنی بر کاهش ‪۱۲‬‬ ‫درصــدی تامین ارز دانه های روغنی و رشــد ‪۶۰‬‬ ‫درصــدی تامین ارز کنجاله ســویا وجود دارد که‬ ‫این امر بدان معناســت که به رغم انکه تامین ارز‬ ‫برای کنجاله افزایش داشــته‪ ،‬اما واردات کاهشی‬ ‫بوده اســت‪ ،‬در حالــی که با وجــود کاهش ‪۱۲‬‬ ‫درصدی تامین ارز بــرای دانه های روغنی تنها ‪۸‬‬ ‫درصد کاهش واردات داشته ایم که مفهوم این امر‬ ‫نشان می دهد که بخشی از واردات دانه به صورت‬ ‫اعتباری انجام شده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫سقفانتقالوجهدرسامانه هایمدرنبانکتوسعهتعاونافزایشیافت‬ ‫به منظور بهره مندی مشتریان از ظرفیت و خدمات‬ ‫بانکداری غیرحضوری در بانک توسعه تعاون‪ ،‬سقف‬ ‫انتقال وجه سامانه های بانکی در این بانک افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬با توجه‬ ‫به ضرورت اجــرای تمهیدات مقابله بــا فراگیری‬ ‫ویــروس کووید‪ ،۱۹‬در راســتای کاهش ترددهای‬ ‫اجتماعــی و بهره مندی از ظرفیت هــای بانکداری‬ ‫الکترونیــک به عنــوان جایگزینی بــرای مراجعه‬ ‫حضوری به شــعب بانک ها و مطابق دســتورالعمل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ســقف انتقال وجه در ســامانه های‬ ‫مدرن بانک توسعه تعاون افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اســاس تمهیدات جدید پیش بینی شده سقف‬ ‫انتقال روزانه اینترنت بانک و موبایل بانک توســعه‬ ‫تعاون برای انتقال وجه به حســاب دیگران‪ ،‬ساتنا‬ ‫و پایــا بــرای اشــخاص حقیقی و حقوقــی برای‬ ‫هر کد ملی در ‪ ۲۴‬ســاعت تا ســقف یک میلیارد‬ ‫ریــال افزایش یافت‪ .‬همچنین ســقف انتقال وجه‬ ‫در ایــن ســامانه به حســاب خود برای اشــخاص‬ ‫حقیقی و برای اشــخاص حقوقی بدون سقف و به‬ ‫صــورت نامحدود قابل انجام می باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫انتقــال وجــه روزانــه به صــورت درون بانکی و‬ ‫بین بانکی شــتابی تا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫همچنین در ســامانه موبایل بانک توســعه تعاون‪،‬‬ ‫انتقال وجه کارت به ســپرده روزانه تا سقف ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریال ممکن می باشــد‪ .‬عالوه بــر این بر‬ ‫اســاس تغییرات صورت گرفته‪ ،‬سقف ثبت امضای‬ ‫درخواســت کارتابلــی جهت مشــتریان حقوقی و‬ ‫سپرده مشترک در ســامانه اینترنت بانک با شیوه‬ ‫دوعاملی دو میلیارد ریال اســت‪ .‬همچنین انتقال‬ ‫وجه کارت به کارت درون بانکی و بین بانکی روزانه‬ ‫از طریق ســامانه های اینترنت بانک و موبایل بانک‬ ‫تفاهــم نامه احــداث واحد تولید الســتیک‬ ‫رادیال رازی با مشارکت شرکت توسعه صنایع‬ ‫ایــران (ایدرو) و ســرمایه گــذاری بانک ملی‬ ‫ایران امضا شــد‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬این تفاهم نامه در جلســه ســتاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان کردستان‬ ‫که با حضور دکتر اســحاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رییــس جمهور ‪ ,‬دکتر جمشــید انصاری‬ ‫معاون رییس جمهور و معین ستاد فرماندهی‬ ‫اقتصاد مقاومتی کشــور در کردســتان‪ ،‬دکتر‬ ‫حمیدرضا عدل معــاون فنی‪ ،‬امور زیربنایی و‬ ‫تولیدی ســازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬دکتر‬ ‫فرید موســوی عضو هیات مدیره بانک‪ ،‬عباس‬ ‫پیروزی رییس اداره کل بررسی طرح ها‪ ،‬علی‬ ‫اشرف یوســفی قیاسی رییس اداره امور شعب‬ ‫استان کردستان بانک‪ ،‬بهمن مراد نیا استاندار‬ ‫کردستان و جمعی از مدیران‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫و نخبگان اقتصادی و سیاســی استان برگزار‬ ‫(بســتر اینترنت) و خودپرداز جمعــاً ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است سقف خرید روزانه از دستگاه های‬ ‫‪ pos‬بــه ازای هر کد ملــی مجموعاً ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال است و ســقف انتقال وجه از طریق خودپرداز‬ ‫نیز به صورت درون بانکی و بین بانکی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال می باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬حسب دســتورالعمل ابالغی بانک‬ ‫مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا مجموع ســقف انتقال وجه به حساب‬ ‫دیگران شامل درون بانکی و بین بانکی ‪۱.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تولید الستیک رادیال رازی با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریالی و مشــارکت شــرکت‬ ‫توسعه صنایع ایران (ایدرو)‪ ،‬سندیکای بانکی با‬ ‫عاملیت بانک ملی ایران‪ ،‬استانداری کردستان‬ ‫و سرمایه گذار طرح احداث خواهد شد که ‪۲۰‬‬ ‫درصد هزینه ســرمایه گذاری از سوی سرمایه‬ ‫گذار و ‪ ۸۰‬درصد هزینه ها توســط سندیکای‬ ‫بانکی با عاملیت بانک ملی ایران و تســهیالت‬ ‫‪ ۳۲‬هزار میلیارد ریالی تامین می شود‪.‬‬ ‫بانک تجارت از سه طرح موثر در جهش تولید رونمایی کرد‬ ‫دکتربهزادشیری‪:‬راهاندازیباجه هایبانکیدرروستاهایبیشاز‪۲۰۰‬خانوار‬ ‫راه انــدازی باجه های بانکی در روســتاهای‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬خانوار برای بهبود دسترســی‬ ‫به خدمات بانکی و فراهم کردن بســترهای‬ ‫توســعه اقتصادی مناطق کــم برخوردار در‬ ‫دستور کار این بانک است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پســت بانک ایران‪،‬‬ ‫در این جلســه‪ ،‬دکتر شــیری بــا قدردانی‬ ‫از زحمــات و تالش هــای کارکنان اســتان‬ ‫در راســتای مشــارکت بهینه در طرح های‬ ‫توســعه ای و خدمــت رســانی بــه اقشــار‬ ‫کم برخوردار گفت‪ :‬با نام گذاری سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫به نام باجه های بانکی روســتایی و ضرورت‬ ‫رفع موانع و مشــکالت موجود‪ ،‬دسترســی‬ ‫به باجه هــای بانکی را افزایــش داده ایم که‬ ‫خوشــبختانه پیامدهــای مهــم اقتصادی و‬ ‫اجتماعی به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تصمیمــات مهمی برای‬ ‫مدیریــت و کنترل فعالیت باجه های پســت‬ ‫بانک ایران اتخاذ شــده که سطح دسترسی‬ ‫باجه ها به سبد خدمات و عملیات های بانکی‬ ‫برای خدمت رسانی بهتر به اقشار اسیب پذیر‬ ‫و روستایی ارتقاء داده شده است‪.‬‬ ‫شــیری با اشــاره به ظرفیت ها و توانمندی‬ ‫نیروی انســانی پســت بانک اســتان قم و‬ ‫زیرساخت های ارتباطاتی و اینترنتی موجود‬ ‫گفت‪ :‬متوسط درصد تحقق هدف سپرده ای‬ ‫‪ ۹۵‬اســت که انتظــار می رود بــا توجه به‬ ‫سطح کارامدی نیروی انســانی استان‪ ،‬این‬ ‫مقدار بیش از این تحقق پیدا کند‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬با وجود زیرســاخت مناسب ارتباطاتی‬ ‫و اینترنتــی امکان بهره بــرداری مطلوب از‬ ‫ابزارهای پرداخت الکترونیکی و دستگاه های‬ ‫پایانه های فروش و خودپرداز فراهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک با اشــاره به طرح انگیزشی‬ ‫عیدانه ویژه جذب منابع در باجه های بانکی‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬با اجرای طرح مذکور شــاهد‬ ‫افزایش منابع در بــازه زمانی ‪ ۳۰‬ام دی الی‬ ‫‪۲۸‬ام بهمــن ماه ســال جــاری بوده ایم که‬ ‫تالش همــکاران در این زمینــه قابل تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفت‪ :‬باجه هــای بانکی برای‬ ‫پست بانک ایران از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫بازدید مدیران بانک رفاه از طرح های عمرانی استان گلستان‬ ‫تنــی چند از مدیران بانک رفاه کارگران به همراه معاونــان وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در سفر به استان گلستان از برخی طرح های عمرانی و زیر ساختی این استان بازدید کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در راســتای برنامه های وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمینه اتمام طرح های نیمه تمام اقتصادی‪ ،‬صنعتی و فرهنگی‬ ‫در استان ها‪ ،‬گروه مدیریتی بانک رفاه کارگران به همراه معاونان این وزارتخانه از طرح های‬ ‫توســعه ای و زیر ســاختی همچون کارخانه های پگاه گلستان‪ ،‬نئوپان شموشک پروژه های‬ ‫استخر در شرف افتتاح مادر در شهرستان اق قال‪ ،‬کارخانه گلستان کاغذ پرشیا و استخرهای‬ ‫پــرورش میگو و ماهی قزل اال بازدید کردند و در جریان روند اجرای این پروژه ها‪ ،‬چالش ها‬ ‫و تامین مالی ان ها قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مدیران این بانک در بازدید از شــعب بانک رفاه در اســتان گلستان‪ ،‬بر حمایت از‬ ‫طرح ها و پروژه های اقتصادی و تامین مالی پروژه ها و طرح های نیمه تمام در چهار چوب‬ ‫قوانین و مقررات بانکی تاکید کردند‪.‬‬ ‫احداث خط تولید الستیک رادیال رازی با حمایت بانک ملی ایران‬ ‫شــد‪ ،‬به امضا رســید‪.‬در این جلســه اسحاق‬ ‫جهانگیری معــاون اول رییــس جمهوری از‬ ‫حضور فعال بانک های عامل در بخش اقتصاد‬ ‫کشــور و دکتر حســین زاده مدیرعامل بانک‬ ‫ملی ایــران به دلیل نقش پررنــگ این بانک‬ ‫در حــوزه تولید قدردانــی کرد‪.‬بهمن مراد نیا‬ ‫استاندار کردستان نیز از مشارکت فعال بانک‬ ‫ملی ایران در توسعه اقتصادی و صنعتی استان‬ ‫تجلیــل کرد‪ .‬الزم به ذکر اســت‪ ،‬واحد بزرگ‬ ‫‪4128‬‬ ‫اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4030‬‬ ‫شنبه‪ 223‬ابان‬ ‫سهشنبه‬ ‫یک‬ ‫بوده و وجه تمایز این بانک با ســایر بانک ها‬ ‫است‪ .‬در این راســتا‪ ،‬راه اندازی باجه ها در‬ ‫روستاهای بیش ‪ ۲۰۰‬خانوار باید در دستور‬ ‫کار واحدهای ستادی و اجرایی قرار گیرد‪.‬در‬ ‫پایان جلسه‪ ،‬شیری تصریح کرد‪ :‬پست بانک‬ ‫ایران در مســیر حرکت روشــن قرار گرفته‬ ‫و دورنمای بانک حرکت به ســوی بالندگی‬ ‫اســت و این امر با همدلی‪ ،‬وفاق و همسویی‬ ‫مجموعــه کارکنان و کارگــزاران در تجهیز‬ ‫و افزایش منابع محقق خواهد شــد‪ .‬بســیار‬ ‫خرســندیم که با توســعه و تعمیق خدمات‬ ‫بانکــی در جوامــع روســتایی و مناطق کم‬ ‫برخوردار‪ ،‬نقش و مســئولیت اجتماعی خود‬ ‫را از نظر کمی و کیفی گسترش داده ایم‪.‬‬ ‫طرح هــای «پیمان یار»‪« ،‬وام بیمه تجارت» و «پترو یار» بانک تجارت در دومین نمایشــگاه تخصصی‬ ‫«حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» رونمایی شدند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬در حاشــیه دومین نمایشگاه تخصصی «حمایت از ساخت داخل‬ ‫در صنعت پتروشیمی» دو طرح «پیمان یار» و «پترو یار» بانک تجارت و «وام بیمه تجارت» محصول‬ ‫مشترک بانک تجارت و بیمه تجارت نو در اختیار فعاالن صنایع مختلف کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫در دومین نمایشگاه تخصصی «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» بانک تجارت به منظور‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و با هدف ایجاد جهش در تولید کشــور‪ ،‬طرح‬ ‫«پیمان یار» را رونمایی کرد‪.‬‬ ‫بانک تجارت و بیمه تجارت نو با توجه به نقش حمایتی بیمه ها در اجرای فعالیت های بنیادی کشور و‬ ‫صنایع مادر از جمله صنعت پتروشیمی از طرح بزرگ «وام بیمه تجارت» رونمایی کردند‪.‬‬ ‫در این طرح ســازمان های مرتبط با صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی‪ ،‬می توانند معادل حق بیمه ساالنه‬ ‫خود از تسهیالت بانک تجارت بدون نیاز به ضامن‪ ،‬پیش پرداخت و کارمزد بانکی؛ بهره مند شوند‪.‬‬ ‫طرح پترو یار (همیار صنعت پتروشیمی) بانک تجارت دیگر طرح کارامدی بود که در دومین نمایشگاه‬ ‫تخصصی «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» از ان رونمایی شد‪.‬‬ ‫اختتامیهچهارمینجشنوارهفیلمکوتاهپاسارگادبرگزارشد‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با محوریت حمایت‬ ‫از تولید و رشــد اقتصاد ملی با حضور حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد‪ ،‬دکتر حسن بلخاری‬ ‫دبیر این جشنواره‪ ،‬هیات داوران و جمعی از سینماگران‪ ،‬ب ه صورت نیمه حضوری در پردیس سینما گالری ملت برگزار‬ ‫شــد و در دو بخش حرفه ای و غیرحرفه ای از برگزیدگان تقدیر به عمل امد‪.‬در این مراسم حسین انتظامی‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان سینمایی به اهمیت ارزش فیلم کوتاه و تاثیر بسیار زیاد این شاخه از فیلمسازی در جهان امروز اشاره کرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اکثر فیملســازان بزرگ که نام ایران را در این عرصه در جهان زنده نگاه داشــتند‪ ،‬از حوزه فیلم کوتاه‬ ‫برخاســتند‪ .‬انتظامی در ادامه از توجه دکتر مجید قاسمی‪ ،‬دکتر حسن بلخاری‪ ،‬فیلمسازان و حضار به مقوله فیلم‬ ‫کوتاه تشکر کرد‪ .‬همچنین دکتر مجید قاسمی‪ ،‬مدیر عامل بانک پاسارگاد و رییس جشنواره فیلم کوتاه‪ ،‬در سخنانی‬ ‫ضمن خوش امدگویی به مدعوین و فیلمسازان حاضر در مراسم و همچنین مخاطبینی که از طریق فضای مجازی‬ ‫این مراسم را دنبال می کردند‪ ،‬با بیان اینکه این جشنواره با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا‪ ،‬به صورت‬ ‫محدود برگزار می شود‬ ‫سید محمود مفیدی شمیرانی‪ ،‬مدیر عامل شرکت تولیدی گرانول معصوم در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم اعالم کرد‪:‬‬ ‫بروکراسی باعث ُافت وا َفت تولید شده است‬ ‫روح بلند باالیی دارد‪ .‬شاید باید خلبان می شد‪.‬خلبان نیست اما جسارت و‬ ‫نواوری اش در صنعت موجب اوج گرفتنش شده است‪ .‬از البه الی حرف هایش‬ ‫چنین می فهمم انچه که موجب پیشرفتش شده است درک درست از نیازهای‬ ‫بازار است‪ .‬البته پشتکارش و همان روح بلند باالیش کمک حالش بوده است‪.‬‬ ‫می گویند دود از کنده بلند می شود هنوز و پس از نزدیک به سه دهه جنگ‬ ‫گالدیاتوری با همه موانع و مشــکالت تولید با حرارت و پرانرزی حرف می‬ ‫زند‪ .‬اگر به او کلنگ بدهند و موانعی پیش رو نداشــته باشد البرز رامیکند‪.‬‬ ‫وقتی از دولت و حمایت های دولت سخن به میان می اورم بهم می ریزد با‬ ‫اشفتگی هر چه تمام تر می گوید که دولت همین اندازه که کاری به کار ما‬ ‫نداشته باشد کافی است به قول معروف ما را به خیر تو نیازی نیست شر نرسان‪.‬‬ ‫وقتــی مــی گویــد دولــت امــارات پیش پــای من فــرش قرمــز پهن‬ ‫مــی کنــد و از من خواســته تا همیــن صنعــت را ان ســرزمین عربی‬ ‫پیــاده کنــم و همه نــوع امتیاز هــم به من می دهد پشــتم مــی لرزد‪.‬‬ ‫ما را چه شــده اســت که اینچنین بی رحمانه با نخبگان و تولیدکنندگان‬ ‫میهن مان رفتار می کنیم‪ .‬ســخن را کوتاه می کنم و یک راست می رویم‬ ‫ســراغ گفت و گوی اختصاصی راه مردم و پیام نفت و پیام فوری با شرکت‬ ‫تولیــدی گرانول معصــوم با مدیر عامل جناب اقای ســید محمود مفیدی‬ ‫شمیرانی‪.‬‬ ‫از سابقه و نحوه ورودتان به این عرصه برایمان تعریف کنید‪.‬‬ ‫مــن یــک کارخانــه کوچــک در تهــران و در خیابــان فدائیان اســام‬ ‫داشــتم که در زمینــه تولید کفــش‪ ،‬دمپایی‪ ،‬چکمه و‪ ...‬فعالیت داشــتم‪.‬‬ ‫اما بنده از نظر ذهنی و کاری به گونه ای بودم که دوســت داشــتم کار و‬ ‫فعالیت ها جدید و بروزی را داشــته باشــم تا اینکه با صنعت گرانول اشنا‬ ‫شــدم و فهمیدم که این صنعت می تواند خواسته و انتظار من را از کار ارضا‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین در ســال ‪ ۷۳‬اقدام به گرفتن مجوزهای تاســیس کارخانه‬ ‫مرتبط کرده و در سال ‪ ۷۴‬در شهر قم شروع به فعالیت در این عرصه نمودم‪.‬‬ ‫بــا توجه به پیشــرفت کار نیاز کشــور در ارتباط با کاالهــاو ‪ pvc‬خاص‬ ‫را بیــش از پیــش احســاس میکــردم که در ســال ‪ ۸۰‬با زیر ســاخت‬ ‫هایــی که انجام شــد‪ ،‬شــروع به تولیــد ‪ pvc‬هــای پزشــکی کردیم‪.‬‬ ‫و در ان زمان ‪ pvc‬صنعت خودرو به شدت وارداتی بود‪ ،‬انها را داخل سازی کردیم‪.‬‬ ‫در این مدت زمانی که داخل بازار بودیم و در نمایشــگاه ها شــرکت می‬ ‫کردیم متوجه نیاز بازار شــدیم و بر اســاس نیاز بازار هدف گذاری کردیم‪.‬‬ ‫چون با خودروســازها تعامل خوبی داشــتیم کارخانه های شــماره ‪ ۲‬را بر‬ ‫اســاس کامپاندهای پلیمری پیشرفته برای خودروسازی ها طراحی کردیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر چند پرســنل داریــد؟ در حال حاضر ‪ ۸۵‬پرســنل داریم‪.‬‬ ‫بــا توجه یــه اینکه قرار اســت تعــدادکار خانــه خــود را افزایش دهیم‬ ‫تــا اخــر ســال ‪ 1400‬اشــتغال زایی ما بــه ‪ 350‬نفــر خواهد رســید‪.‬‬ ‫رونق بازار کارتان امروزه چگونه است؟‬ ‫بازار خیلی خوب است ‪.‬‬ ‫اگــر کار و جنــس خــوب و بــا کیفیــت باشــد‪ ،‬مشــتری خــوب‬ ‫هــم هســت ولــی اگــر بخواهندتفکــرات قدیــم و پوســیده‬ ‫داشــته باشــیم خیلــی مــورد اســتقبال قــرار نخواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫کار بایــد کار جدیــد و نــو باشــد تــا بتوانــد رقابــت کنــد‪.‬‬ ‫با اداره صنعت و معدن به مشــکل برمی خوریم با وزارت نیرو به مشــکل‬ ‫برمی خوریم با پتروشــیمی به مشــکل برمی خوریم‪ ،‬واقعا این مشــکالت‬ ‫جلوی پای تولید کننده را گرفته و باعث فرسایش است وگرنه ما می توانیم‬ ‫تحریم ها را دور بزنیم ما بلد شــدیم امریــکا را دور بزنیم‪ ،‬من االن در حال‬ ‫حاضر از امریکا جنس می اورم از انگلیس جنس می اورم‪ ،‬مشــکلی ندارم‬ ‫تمام این کارها را بلد شدیم مشکل اصلی سیاست های غلط دولت که باعث‬ ‫فرسایش ما شده است‪.‬‬ ‫شرایط کاراتان با وجود کرونا چه تغییراتی داشته است؟‬ ‫از زمان کرونا نه تنها تعدیل نیرو نداشــتیم که افزایش نیرو هم داشــتیم‪،‬‬ ‫افزایش تولیدات داشــتیم و در حال حاضر در حال وارد کردن ماشین االت‬ ‫جدید وتاســیس دو کارخانه دیگر در زمینه فعالیت پلیمری میباشــیم‪ .‬با‬ ‫توجه به صحبتهایی که با جناب اقای مهندس محمودی داشــتیم صنعت‬ ‫گرانول را به صورت حرفه ای و قابل پیشرفت در این مرز و بوم دیده و ایده‬ ‫هــای فوق العاده ای در این زمینه داشــتند و در اخر امید بر این دارند که‬ ‫بتوانند با تمام این محدودیتها عاملی باعث پیشرفتشان نباشد‪.‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫درســت است که یک سری مشــکالت هست و در ان شــکی نیست ولی‬ ‫در کلیــت داســتان بازار بازار خوب و رو به رشــدی اســت اگر انشــااهلل‬ ‫مســائلی مانند تحریم ها حل شــود وضعیت بازار خیلی بهتر خواهد شــد‪.‬‬ ‫بین کرونا و تحریم ها کدام یک بیشتر شما را اذیت کرد؟‬ ‫تحریم ها از همه ســخت تر است به دلیل اینکه ما مشکله اصلیمان مواد‬ ‫اولیه است بسیاری از مواد اولیه ما در حال حاضر وارداتی میباشد وبه همین‬ ‫دلیل واقعا مشکلی که ما االن داریم دور زدن تحریم ها است که هزینه بردار‬ ‫اســت و قیمت تمام شده باال میرود که این مسئله باعث کاهش رقابت در‬ ‫ســطح جهانی میشود‪ .‬یعنی عم ً‬ ‫ال در بحث صادرات به مشکل برمی خوریم‪،‬‬ ‫ما در سنوات سالهای گذشــته از نظر حجم صادراتی خیلی بیشتر از امروز‬ ‫فعالیت داشــتیم ولی االن به خاطر تحریم ها که خیلی شدید شده است از‬ ‫چند کشــور معدود می توانیم کاال بیاوریم ومواد اولیه مان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫مــا در تامین مواد اولیه اصلی مشــکلی نداریم چون اغلب انها در کشــور‬ ‫تولید میشــوند اما اغلــب در تامین افزودنی ها دچار مشــکل میشــویم‪.‬‬ ‫ایــا ماشــین االتــی کــه شــما اســتفاده می کنیــد‬ ‫تولیدات داخلی می باشــند؟ یــا نمونه خارجی انها؟ تجهیزات و وســایل‬ ‫و ماشــین االت بــرای ان حجم از تولیداتــی که ما داریم وهــم از نظر‬ ‫نــوع و کیفیــت محصوالتی که مد نظر ما اســت‪ ،‬نمی تــوان از تجهیزات‬ ‫داخلــی اســتفاده کرد‪،‬ومجبور بــه واردات هســتیم و این بــار هم می‬ ‫طلبــد که یکســری تحریم هــا را دور بزنیم‪ .‬االن خیلی از کشــورها حتی‬ ‫خــود چین نیز به طور مســتقیم به ما ماشــین االت نمی دهد شــاید ما‬ ‫در ســنوات ســالهای گذشــته می توانســتیم این اقدام را انجــام دهیم‪،‬‬ ‫ولــی االن ایــن اقدام هــا را نمی توان انجــام داد ما بــرای تامین قطعات‬ ‫یدکــی هم دچار مشــکل هســتیم ولی به مــا نمی دهد و مــا مجبوریم‬ ‫باواســطه انهــا را وارد کشــور کرده که قطعــاً هزینه را بــاال خواهد بود‪.‬‬ ‫حجم تو لیداتتان چقدر است؟‬ ‫در حال حاظر در واحد شماره ‪ 15‬هزارتن ظرفیت ‪ pvc‬ودر واحد شماره‬ ‫‪ 20‬هزارتن کامپباند پلیمری پیشرفته در حال تولید داریم‪.‬‬ ‫از دولت چه انتظاری دارید؟‬ ‫از دولت انتظار داریم که با ما کاری نداشــته باشد ما از دولت تسهیالت‪ ،‬وام‬ ‫و‪ ...‬نمیخواهیــم ‪ ،‬بیمه را می دهیم بــا وزارت کار همراه می اییم‪ ،‬فقط ما‬ ‫را اذیت نکند‪.‬‬ ‫من برای ثبت سفارش کاال بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬ماه باید معطل شوم تا سفارش انجام شود‪.‬‬ ‫بروکراســی هایــی کــه متاســفانه االن حاکم اســت انقدر فرسایشــی‬ ‫اســت که توان تولید ما را گرفته اســت‪ .‬تمام فکر ما باید در تولید باشــد‬ ‫اما به دنبال این هســتیم کــه چه کنیم تا این بروکراســی را کوتاه کنیم‬ ‫از دولت انتظار داریم که با ما کاری نداشــته باشــد‬ ‫ما از دولت تســهیالت‪ ،‬وام و‪ ...‬نمیخواهیم ‪ ،‬بیمه‬ ‫را می دهیم بــا وزارت کار همراه مــی اییم‪ ،‬فقط ما‬ ‫را اذیت نکند‪ .‬مــن برای ثبت ســفارش کاال بین ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۵‬ماه باید معطل شــوم تا ســفارش انجام شود‪.‬‬ ‫بروکراسی هایی که متاسفانه االن حاکم است انقدر‬ ‫فرسایشی اســت که توان تولید ما را گرفته است‪.‬‬ ‫تمام فکر ما باید در تولید باشــد امــا به دنبال این‬ ‫هستیم که چه کنیم تا این بروکراسی را کوتاه کنیم‬ ‫بــا اداره صنعــت و معدن به مشــکل برمی خوریم‬ ‫بــا وزارت نیــرو بــه مشــکل برمی خوریــم بــا‬ ‫پتروشــیمی به مشــکل برمی خوریــم‪ ،‬واقعا این‬ ‫مشــکالت جلوی پای تولید کننــده را گرفته و باعث‬ ‫فرســایش اســت وگرنه ما می توانیــم تحریم ها‬ ‫را دور بزنیــم ما بلد شــدیم امریــکا را دور بزنیم‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4128‬‬ ‫خبر‬ ‫هند خواستار افزایش تولید اوپک پالس شد‬ ‫هند خواستار تسهیل کاهش عرضه نفت تولیدکنندگان عمده اوپک پالس با هدف توقف روند افزایشی‬ ‫قیمت نفت شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو‪ ،‬دارمندرا پرادهان‪ ،‬وزیر نفت هند در مراســمی که از ســوی‬ ‫مجمع بین المللی انرژی برگزار شــد از تولیدکنندگان عمده نفت جهان حاضر در توافق کاهش عرضه‬ ‫سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتالف اوپک پالس) خواست تا کاهش تولید‬ ‫خود را تسهیل کنند‪ ،‬زیرا افزایش قیمت نفت به بهبود شرایط اقتصادی و تقاضا در کشورهای در حال‬ ‫توسعه اسیب می رساند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بهبود تقاضا ‪ -‬دست کم در چند ماه اینده ‪ -‬باید بیش از قیمت نفت بهبود یابد‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا‪ ،‬وزیر نفت هند پیش از این و در روز پنجشنبه (‪ ۱۶‬بهمن ماه) نیز هشدار داده بود که‬ ‫افزایش قیمت نفت می تواند به بهبود اقتصاد جهانی پس از همه گیری ویروس کرونا اسیب بزند و این‬ ‫ویروس سبب کوچک شدن اکثر اقتصادها در سال گذشته میالدی شده است‪.‬پرادهان ماه گذشته هم‬ ‫اوپک پالس را مســبب گرانی قیمت نفت نامیده بود‪.‬وی گفته بود‪ :‬در حالی که ما طرفدار قیمت های‬ ‫بسیار پایین نیستیم‪ ،‬از قیمت های باال نیز پشتیبانی نمی کنیم‪.‬‬ ‫تالش پاالیشگاه سرخون و قشم برای خودکفایی در ساخت توربین گازی‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ســرخون و قشــم از تالش کارکنان این مجموعه برای خودکفایی در‬ ‫ساخت توربین گازی خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬محمدحســین نوروزی گفت‪ :‬با همت متخصصان و کارکنان باتجریه‬ ‫و توانمند این شــرکت و با همکاری ســازندگان داخلی در سال جهش تولید‪ ،‬پروژه های عظیمی برای‬ ‫نخســتین بار در سطح ملی و در بخش ســاخت و تولید تجهیزات تاسیسات پاالیشگاه گاز سرخون و‬ ‫قشم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تبلور خودباوری و بومی ســازی دانش فنی کارکنان این شرکت در جبهه اقتصاد و تولید‬ ‫پایدار داخل برای رسیدن به قله های خودکفایی همسو با تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی و‬ ‫حمایت از تولید داخل در سطح ملی و برای خدمت رسانی به مردم‪ ،‬بوده و هست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز سرخون و قشــم با بیان اینکه در سال های اخیر‪ ،‬اقدام ها و ابتکارهایی‬ ‫به ویژه در پروژه بزرگ ساخت توربین گازی انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با چنین اقدام ها و ابتکارهایی‪،‬‬ ‫صرفه جویی چشــمگیری در صنعت نفت و گاز کشور از سوی متخصصان و کارشناسان توانمند داخلی‬ ‫در شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم انجام شده است‪.‬‬ ‫نــوروزی یاداور شــد‪ :‬انجام این اقدام هــا نتیجه حمایت پاالیشــگاه گاز ســرخون از توانمندی ها و‬ ‫دســتاوردهای سازندگان داخلی در زمینه تامین قطعات و اتکا به دانش نخبگان و متخصصان با تجربه‬ ‫در بخش های مختلف بوده است که توانسته ما را به مرز خودکفایی برساند‪.‬‬ ‫کویت مدت قرارداد عرضه نفت مشتریان اسیایی را کاهش می دهد‬ ‫کویت قصد دارد مدت قراردادهای عرضه نفت به بعضی از مشتریان اسیایی خود را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو‪ ،‬شــرکت نفت دولتی کویــت (‪ )KPC‬در حال مذاکره برای‬ ‫رســاندن مدت قراردادهای ســاالنه عرضه نفت به بعضی از مشــتریان در هند و ژاپن به ‪ ۹‬ماه است تا‬ ‫بتواند نیاز پاالیشگاه جدید خود را تامین کند‪.‬‬ ‫شرکت نفت کویت این ماه در نشستی با پاالیشگران هندی اعالم کرد که بازه زمانی قراردادهای اینده‬ ‫عرضه نفت به این خریداران به جای اوریل تا مارس سال ‪ ،۲۰۲۲‬از اوریل تا دسامبر ‪ ۲۰۲۱‬خواهد بود‪.‬‬ ‫چهارمین تولیدکننده بزرگ ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت که پیش از عرضه نفت‬ ‫در سه ماه نخست سال ‪ ،۲۰۲۲‬شرایط بازار را در ماه های اکتبر و نوامبر ارزیابی می کند‪.‬‬ ‫بعضی از منابع اعالم کردند پاالیشــگاه الزور ‪ -‬چهارمین پاالیشــگاه کویت ‪ -‬با ظرفیت فراوری ‪۶۱۵‬‬ ‫هزار بشــکه نفت خام در روز قرار است فعالیت خود را در سال جاری میالدی اغاز کند‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫کویت به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ســوخت منطقه تبدیل می شود‪.‬شرکت نفت دولتی کویت‬ ‫از اظهارنظر در این باره خودداری کرد‪.‬این در حالی اســت که پاالیشگران هندی در پی کاهش عرضه‬ ‫نفت سبک بصره عراق قصد داشتند واردات خود از کویت را در سال جاری میالدی افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫برنامهتوسعهتله مدیسیندرمراکزدرمانینفتکلیدخورد‬ ‫طرح اتصال (تله مدیســین) اورژانس سه‬ ‫منطقه تهران‪ ،‬اهواز و عسلویه برای ارائه‬ ‫خدمــات درمانی در ســطح صنعت نفت‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫صــادق مشتر ی دوســت‪ ،‬رئیــس‬ ‫تله مدیسین ســازمان بهداشت و درمان‬ ‫صنعت نفت با اشــاره به مجهز بودن این‬ ‫ســازمان به سیستم پزشــکی از راه دور‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نیاز خدمات‬ ‫پزشــکی از راه دور و اهمیــت ارائــه‬ ‫خدمــات درمانی با اســتفاده از فناوری‬ ‫ارتباطی در همه گیری کرونا‪ ،‬با دســتور‬ ‫مدیرعامل این ســازمان‪ ،‬برنامه توســعه‬ ‫تله مدیســین در بحران کرونا طراحی و‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه تالش ســازمان بهداشت‬ ‫و درمــان صنعــت نفت خدمت رســانی‬ ‫و ایجــاد اطمینان خاطر برای ســامت‬ ‫همکاران صنعــت نفت به ویژه در مناطق‬ ‫عملیاتی و دوردســت با شــرایط کاری‬ ‫سخت اســت‪.‬رئیس تله مدیسین سازمان‬ ‫بهداشــت و درمان صنعــت نفت درباره‬ ‫رونــد انجــام خدمــات تله مدیســین و‬ ‫اســتفاده از این ظرفیــت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این طرح با تکیه بر شــبکه های ارتباطی‬ ‫بســیار پیشرفته شــرکت خطوط لوله و‬ ‫مخابرات صنعت نفت‪ ،‬انجام مشاوره های‬ ‫پزشکی در شرایط اورژانسی بین مناطق‬ ‫مختلف مجهز به فناوری تله مدیســین و‬ ‫دپارتمان های اورژانس بیمارســتان های‬ ‫تهران‪ ،‬اهــواز و عســلویه فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬مشتر ی دوســت عنــوان کــرد‪ :‬این‬ ‫طرح در گام نخســت در حال اجراســت‬ ‫و ارتبــاط ویدئوکنفرانســی اورژانــس‬ ‫بیمارســتان های نفــت تهــران‪ ،‬اهواز و‬ ‫عســلویه از طریق شــبکه فیبر نوری و‬ ‫با پهنای باند مناســب بــا کیفیت ا چ دی‬ ‫‪ HD‬برقرار می شود‪.‬‬ ‫سوختموردنیازمناطقزلزله زدهکهگیلویهوبویراحمدتامینشد‬ ‫سرپرست شرکت فراورده های نفتی منطقه‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد از تامین ســوخت‬ ‫موردنیاز مناطق زلزله زده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫از نخســتین ســاعات وقوع زلزله سوخت‬ ‫موردنیاز شــهرهای یاسوج و سی سخت در‬ ‫جایگاه های ویژه عرضه فراورده تامین شد‪.‬‬ ‫عزیــزاهلل محمــدی درباره وضــع تامین‬ ‫ســوخت مورد نیاز برای متقاضیان گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون ســوخت کافی شامل نفت سفید‬ ‫و فراورده های دیگر در شــهر سی ســخت‬ ‫ذخیره شده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم امادگی بــرای در اختیار قرار‬ ‫دادن سوخت به افراد متقاضی‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون مراجعه کننــده ای برای دریافت‬ ‫ســوخت نداشــته ایم‪ ،‬اما در صــورت نیاز‬ ‫مواد سوختی ذخیره شــده در مخزن ها از‬ ‫طریق فروشندگی ها و با مراجعه های مردم‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫به انها‪ ،‬عرضه می شود‪.‬سرپرســت شرکت‬ ‫فراورده های نفتــی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫با بیان اینکه ذخیره مناســب فراورده های‬ ‫نفتی در شهر سی سخت و روستای کریک‬ ‫وجــود دارد‪،‬گفــت‪ :‬در روزهای گذشــته‬ ‫تقاضاهایی بــرای دریافت فراورده در دیگر‬ ‫نقاط اســتان دریافت شــد که برای تامین‬ ‫ان مشــکلی وجــود ندارد‪.‬محمدی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سوخت کافی در جایگاه های شهرهای‬ ‫یاسوج و سی سخت ذخیره سازی شده و در‬ ‫این باره مشکلی نداریم‪.‬شامگاه چهارشنبه‬ ‫هفته گذشــته (‪ ۲۹‬بهمن ماه) ساعت ‪ ۲۲‬و‬ ‫پتج دقیقه زمین لرزه ای ‪ ۵.۶‬ریشتری شهر‬ ‫سی سخت‪ ،‬مرکز شهرســتان دنا در استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند؛ خوشبختانه‬ ‫این زمین لرزه اسیب جانی نداشت‪ ،‬اما ‪۶۳‬‬ ‫نفر مصدوم شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمار دکل های حفاری نفت و گاز امریکا کاهش یافت‬ ‫شــرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد‬ ‫که شــمار دکل های نفت و گاز امریکا برای‬ ‫نخســتین بار در ‪ ۱۳‬هفته اخیر کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬شــرکت های‬ ‫انــرژی ایــاالت متحده ایــن هفتــه تعداد‬ ‫دکل هــای نفتــی خــود را برای نخســتین‬ ‫بار از مــاه نوامبر کاهش دادنــد‪ ،‬زیرا برف‬ ‫و سرمای شــدید فعالیت بیشــتر تاسیسات‬ ‫در ایالت هــای تگــزاس‪ ،‬نیومکزیکو و دیگر‬ ‫مناطق بــزرگ تولید انرژی امریکا را متوقف‬ ‫کــرده بود‪.‬بیکرهیوز در گــزارش روز جمعه‬ ‫(‪ ۲۴‬بهمن ماه) خود اورده اســت که مجموع‬ ‫دکل های حفاری امریــکا در هفته منتهی به‬ ‫‪ ۱۹‬فوریه (جمعه‪ ،‬یکم اســفندماه) نسبت به‬ ‫هفته پیش از ان با ‪ ۳۹۷‬دستگاه ثابت ماند‪.‬‬ ‫بــا وجود افزایش شــمار دکل هــا در ‪ ۶‬ما ه ‬ ‫اخیر‪ ،‬مجمــوع تعداد دکل های حفاری فعال‬ ‫در ایــن هفتــه ‪ ۳۹۳‬دســتگاه و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کمتر از مدت مشــابه ان در ســال گذشته‬ ‫میــادی بود‪.‬مجموع تعــداد دکل های نفتی‬ ‫فعــال امریکا در ایــن هفته‪ ،‬یک دســتگاه‬ ‫خبر‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۳۰۵‬دســتگاه رسید‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که شــمار دکل های گازی با‬ ‫یک دســتگاه افزایش به ‪ ۹۱‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫کاهــش شــمار دکل های نفتــی پس از ‪۱۲‬‬ ‫هفته افزایــش رخ داد که طوالنی ترین روند‬ ‫افزایش از ژوئن ‪ ۲۰۱۷‬بود‪.‬ســرمای شدید و‬ ‫نادر هفته گذشــته که ســبب مرگ حداقل‬ ‫‪ ۲۱‬نفر و قطع برق بیش از ‪ ۴‬میلیون نفر در‬ ‫ایالت تگزاس شــد‪ ،‬تولید نفت و گاز طبیعی‬ ‫را متوقــف کرد‪ .‬با توجه به مقدار خســارت‬ ‫ناشی از این ســرمای شدید‪ ،‬عملیا ت مربوط‬ ‫بــه تولید نفــت و گاز برای چنــد هفته در‬ ‫مناطــق عمــده نفت شــیل ماننــد حوضه‬ ‫پرمین تگزاس و نیومکزیکو مختل می شــود‪.‬‬ ‫نفت خام دبلیوتــی ای امریکا در هفته مورد‬ ‫اشاره ‪ ۶۰‬دالر برای هر بشکه معامله شد که‬ ‫باالتریــن رقم از ماه ژانویــه ‪ ۲۰۲۰‬بود‪.‬این‬ ‫در حالی اســت که بیشتر شرکت های انرژی‬ ‫اعــام کردند بدون توجه بــه مقدار افزایش‬ ‫تولید تمرکزشــان بر بهبــود درامد خواهد‬ ‫بود تا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬برای ســومین سال‬ ‫پیاپــی هزینه ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫نیاز سکوی رسالت به تامین اب شیرین برطرف شد‬ ‫واحد ا ب ســازی ســکوی رســالت با تالش‬ ‫متخصصان شــرکت نفت فالت قاره ایران با‬ ‫موفقیت را ه اندازی و نیاز این ســکو به تامین‬ ‫اب شــیرین ازسوی شناورها رفع شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت نفــت فالت قاره ایران‪ ،‬از‬ ‫انجا که تامین اب شــیرین مورد نیاز سکوی‬ ‫رسالت از طریق تاسیسات مستقر در خشکی‬ ‫و به وسیله شــناور انجام می شد‪ ،‬این موضوع‬ ‫سبب می شــد همواره در شــرایط نامساعد‬ ‫جــوی‪ ،‬کارکنان ســکو بــا مشــکل کمبود‬ ‫ذخایر اب روبه رو شــوند و شرایط نامطلوبی‬ ‫برای انــان به وجود بیاید‪ .‬بــه همین منظور‬ ‫پس از هماهنگی مســئوالن ســکوی رسالت‬ ‫بــا رئیس منطقه و روســای عملیــات تولید‬ ‫و نوســازی تعمیــرات‪ ،‬برنامه ریز ی های الزم‬ ‫برای دریافــت و انتقال یک دســتگاه پکیج‬ ‫ا ب سازی بدون اســتفاده (از رده خارج) از‬ ‫منطقه بهرگان به ســکوی رسالت در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایــن موضوع بــا پیگیــری و هماهنگی بین‬ ‫مناطق و همیاری و همکاری منطقه بهرگان‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬انجام شــد و پس از انتقال و‬ ‫استقرار دستگاه در سکوی رسالت‪ ،‬کارکنان‬ ‫متخصص ســکو بــا تکیه بر تــوان داخلی و‬ ‫با امکانات محدودی که در اختیار داشــتند‬ ‫همه ادوات دســتگاه ا ب سازی را سرویس و‬ ‫تعمیر کردند و ســرانجام به شــرایط بسیار‬ ‫مطلوبی برای را ه اندازی رساندند‪.‬‬ ‫برای تامین اب شــور ورودی این دســتگاه‬ ‫دو عــدد جوکی پمــپ مســتعمل موجود در‬ ‫ســکو بازطراحی‪ ،‬تعمیر و نصب شــد و ‪۲۲‬‬ ‫بهمن ماه امســال هم زمان با سالگرد پیروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬ایــن واحد بــا ظرفیت‬ ‫تولیــد روزانه ‪ ۲۵‬تن اب شــیرین افتتاح و‬ ‫به صورت ازمایشــی را ه اندازی شد‪ .‬با اجرای‬ ‫موفقیت امیز‪ ،‬این پروژه بدون هیچ مشــکلی‬ ‫عملیاتــی و با ایــن اقدام نیاز ســکو به اب‬ ‫شیرین مناســب برای همیشه برطرف شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫سالمت‪ ،‬ورزش‬ ‫‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4128‬‬ ‫به زودی از شهر تهران اغاز و سراسری می شود؛‬ ‫نظارت کارگروه مشترک سازمان استاندارد و انجمن لنت ترمز بر بازار‬ ‫ن های کارکرده در هاله ای از ابهام‬ ‫اسقاط خودرو به ازای واردات کامیو ‬ ‫وزارت راه در حالی متولی اصلی واردات خودروهای‬ ‫دســت دوم خارجی شــده که هیچ مسئولیتی در‬ ‫قبال اسقاط خودروهای فرسوده را نپذیرفته است‬ ‫فرســودگی ناوگان تجاری در شــرایطی روزبه روز‬ ‫افزایش می یابد که کامیون هــای کارکرده اروپایی‬ ‫مجوز ترخیص از گمرک کشور را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬هنوز مشــخص نیست چه تعداد از این‬ ‫خودروها به بازار داخلی رسیده و موفق به دریافت‬ ‫پالک شده اند‪ .‬این در حالی است که به دلیل نبود‬ ‫تولید خودرو در میان تجاری سازان کشور و افزایش‬ ‫بی رویه قیمت نهایــی این محصوالت‪ ،‬همان اندک‬ ‫نوسازی هم در ناوگان فرسوده تجاری متوقف شده‬ ‫است‪ .‬امید ان می رفت؛ با اغاز واردات این خودروها‬ ‫به بازار داخلی‪ ،‬بخشــی از ناوگان حمل و نقل باری‬ ‫کشــور‪ ،‬با مدل های کم کارکردتر نوسازی شوند‪ .‬اما‬ ‫به نظر می رسد مشــکالتی که گریبان طرح واردات‬ ‫مدل های اروپایی را گرفته‪ ،‬راه را بر نوســازی سد‬ ‫کرده است‪ .‬براســاس ان چه یکی از فعاالن صنعت‬ ‫ل و نقل کشور مدعی شده‪ ،‬در این طرح ان طور‬ ‫حم ‬ ‫که باید و شــاید شــفافیت وجود ندارد و مشخص‬ ‫نیست چه تعداد کامیون فرسوده برای جایگزینی با‬ ‫مدل های وارداتی اسقاط شده اند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودروهای سنگین با اشاره به این که‬ ‫واردات مدل های کارکرده تاثیری روی قیمت ها در‬ ‫بازار کشور نداشته است‪ ،‬به «دنیای خودرو» گفت‪:‬‬ ‫«بعد از ان که مجوز ترخیــص این خودروها صادر‬ ‫شــد‪ ،‬مساله فرســودگی خودرو از بین رفته است‪.‬‬ ‫قانون واردات قرار بود کمک حال ناوگان فرســوده‬ ‫کشــور باشــد‪ .‬اما درحال حاضر مشــخص نیست‬ ‫واردات ایــن خودروها از چه طریقی انجام شــده‬ ‫است که خودروهای فرســوده به فراموشی سپرده‬ ‫شده اند‪».‬‬ ‫این فعال که خواست نامش فاش نشود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«وزارت راه در این خصوص شفاف ســازی نمی کند‬ ‫و مشــخص نیســت در ازای واردات این خودروها‪،‬‬ ‫خودرو فرسوده ای اوراق شده یا خیر‪».‬‬ ‫وی بیان کرد‪« :‬با واردات مدل های کارکرده‪ ،‬هنوز‬ ‫هیچ خودرو فرسوده ای از ناوگان خارج نشده است‪،‬‬ ‫درحالی که وزارت راه قرار بود شماره این خودروها‬ ‫را اعــام کند‪ .‬زیرا این وزارتخانه مشــخصات تمام‬ ‫خودروهای فرســوده را در اختیــار دارد و می تواند‬ ‫این خودروها را براســاس ســن‪ ،‬پیمایش‪ ،‬کارکرد‪،‬‬ ‫الستیک و‪ ...‬در اولویت نوسازی قرار دهد‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت اولویت بندی نوسازی این‬ ‫خودروها ادامه داد‪« :‬حاال که به گفته مسئوالن قرار‬ ‫است ‪۲‬هزاردستگاه خودرو کارکرده وارداتی تا پایان‬ ‫اسفندماه ترخیص شده و به دست متقاضیان برسد‪،‬‬ ‫باید مشخص شــود کدام خودروها در ازای واردات‬ ‫ان ها‪ ،‬اسقاط شده اند‪».‬‬ ‫وی بــا بیان این کــه وزارت راه باید ایــن امارها را‬ ‫شفاف ســازی کند‪ ،‬افــزود‪« :‬همان طــور که باید‬ ‫گمــرک‪ ،‬محیط زیســت و خودروســازان در این‬ ‫خصوص شفاف ســازی کننــد‪ ،‬وزارت راه هم باید‬ ‫امار دقیق مدل های اســقاطی و جایگزین ان ها در‬ ‫مدل های کارکرده اروپایی را مشخصا اعالم کند‪».‬‬ ‫وی همچنیــن گفت‪« :‬براســاس طرح نوســازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی کشور‪ ،‬اولویت با نوسازی‬ ‫‪۵۰۰‬دســتگاه خودرو با عمر بیش از ‪ ۵۰‬سال بوده‬ ‫که هزینه نوســازی این خودروها هم دریافت و به‬ ‫یکی از شرکت های خودروســاز ارجاع شده است‪.‬‬ ‫با این حال هنوز خبری از نوســازی این فرسوده ها‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬در این طرح‪ ،‬تنها برخی از مالکانی‬ ‫که برای تعویض مدل فرســوده بــا خودرو چینی‬ ‫قرارداد داشــته اند‪ ،‬موفق به دریافت خودرو جدید‬ ‫شــده اند‪ .‬البته نمی تــوان گفت تمــام متقاضیان‬ ‫خودروهای چینــی هم موفق بــه تعویض خودرو‬ ‫شده اند‪ ،‬بلکه بسیاری از ان ها هنوز در نوبت تحویل‬ ‫کارخانه مانده اند‪».‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشــان کرد‪« :‬همچنان نیز برای‬ ‫دریافت مدل های کارکــرده اروپایی امکان ثبت نام‬ ‫وجود ندارد‪ .‬فقط متقاضیان می توانند برای واردات‬ ‫ایــن خودروها ثبت نــام کنند‪ .‬مثال شــرکت های‬ ‫حمل ونقلی امکان ثبت نام برای ‪۱۰‬دستگاه خودرو‬ ‫وارداتی دارند و فقط اعالم شده است در این طرح‪،‬‬ ‫اولویت با ناوگان کارخانه های تولیدی‪ ،‬شرکت های‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬واردکنندگان و مالــکان خودروهای‬ ‫فرسوده است‪».‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره بــه ورود مدل های کارکرده‬ ‫به بازار داخلی تصریح کرد‪« :‬بخشی از خودروهای‬ ‫کارکرده به بازار رســیده‪ ،‬اما تعداد ان ها مشخص‬ ‫نیســت‪ .‬تعــداد بســیاری از مالــکان خودروهای‬ ‫فرســوده نیز حاضر به تعویض خودروهای خود با‬ ‫مدل های چینی نیســتند و ترجیح می دهند همان‬ ‫خودروهای قدیمی خود مانند بنز‪ ،‬اســکانیا‪ ،‬ماک‬ ‫و‪ ...‬را نگه دارند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬گرچه بســیاری از این مالکان تقاضای‬ ‫خــود را بــرای تعویــض خودروهای فرســوده با‬ ‫مدل های کارکــرده واردات ثبت کرده اند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫پاسخی در این خصوص دریافت نکرده اند‪».‬‬ ‫این فعال صنعت حمل ونقل کشور عنوان کرد‪« :‬این‬ ‫طرح برای کاهش تعداد خودروهای فرسوده بود‪ ،‬اما‬ ‫اصل موضوع فراموش شده است‪ .‬اگر هم خودرویی‬ ‫به عنوان مدل اســقاطی معرفی شــده باشد‪ ،‬یا با‬ ‫پالک های قدیمی بوده یــا اصوال جزو خودروهایی‬ ‫اســت که سال هاســت تکان نخورده و باری حمل‬ ‫نکرده و به نوعی فقط ســند ان مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬ما به عنوان فعاالن این بخش شــاهد‬ ‫بوده ایــم که خودروهای فرســوده فعال در ناوگان‪،‬‬ ‫اسقاط نشده اند‪».‬‬ ‫ت گذاری خودرو؛ از‬ ‫پروسه قیم ‬ ‫دستوری تا بورسی و ازادسازی‬ ‫خودرو‪ ،‬جلســاتی درخصوص حــذف فرمول های‬ ‫قیمت گذاری و ازادســازی تعیین قیمت ها برگزار‬ ‫شده اســت‪ ،‬اما به نظر می رسد هنوز عزم الزم برای‬ ‫اجــرای ایــــــــن تصمیم وجود نــدارد؛ چرا که‬ ‫پیش بینی می شود به لحاظ روانی‪ ،‬تـــــــورمی را‬ ‫به جامعه تحمیل کند‪.‬‬ ‫البته به نظر می رسد درشــرایط فعلی‪ ،‬عامل اصلی‬ ‫این فرمول ها و قیمت گذاری ها یعنی شورای رقابت‬ ‫با تصمیم مجلس شورای اســامی و مصوبه جدید‬ ‫کمیســیون صنایع ومعــادن مجلــس از پروســه‬ ‫قیمت گذاری خودرو حذف شــده؛ اتفاقی که بازار‬ ‫خودرو را با ســردرگمی های جدیدی مواجه کرده‬ ‫است‪ .‬کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در نشست‬ ‫چند روز گذشته خود‪ ،‬ماده ‪ ۴‬طرح تحول صنعت و‬ ‫بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را با حضور‬ ‫نماینده این شــورا اصالح کرد که براساس ان مقرر‬ ‫شــد خودروهای تولیدشده داخلی در بورس عرضه‬ ‫شوند‪.‬درشــرایط فعلی بــازار خــودرو روند نزولی‬ ‫قیمت ها نه تنها متوقف شــده اســت‪ ،‬بلکه خبرها‬ ‫حکایت از تداوم نوسان در قیمت ها دارد‪ .‬ریشه این‬ ‫نوسان اما در رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز‬ ‫اســت که این دو خود از براورده نشــدن توقعات و‬ ‫پیش بینی ها درباره احیای توافق هسته ای و برجام‬ ‫و لغو تحریم ها سرچشمه می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬کارشناسان بازار خودرو‬ ‫معتقدند «متوســط قیمــت خودروهای داخلی در‬ ‫انتهای بهمن نســبت به انتهای دی‪ ،‬چیزی حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد باال رفته است‪ .‬هرچند قیمت های فعلی‬ ‫هنوز فاصله زیادی تا رســیدن به قیمت های قبل از‬ ‫نیمه نخست مهر و ابان امسال که دوران اوج قیمت‬ ‫در بازار و پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا‬ ‫به شــمار می رود‪ ،‬دارند اما با ایــن حال زنگ خطر‬ ‫بازگشــت به ان دوران از همین حاال به صدا درامده‬ ‫اســت‪ .‬درواقع مــرور روند قیمت در بــازار خودرو‬ ‫طی نیمه دوم سال نشــان می دهد منحنی قیمت‬ ‫در ابان مــاه با اغاز روند نزولــی انتظارات تورمی و‬ ‫ریزش قیمــت در بازار‪ ۱۹ ،‬درصد نســبت به مهر‬ ‫افت کرده است‪.‬در اذر نســبت به ابان نیز کاهش‬ ‫‪۸/۵‬درصدی در منحنی قیمــت خودرو رخ داده و‬ ‫در دی ماه نیز نســبت به اذرماه قیمت ها ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افت کرده اند‪ .‬انتظار می رفت در بهمن نیز این روند‬ ‫نزولــی ادامه پیدا کند؛ با ایــن حال خبرها عکس‬ ‫ان را حکایت می کنند‪.‬‬ ‫البته باید گفت از انجا که ریشــه اصلی رشد قیمت‬ ‫در بازار خــودرو‪ ،‬انتظارات تورمی ناشــی از اینده‬ ‫توافق هســته ای و مذاکرات ایران و امریکاست‪ ،‬و‬ ‫این کــه درصورت توافق طرفین احتمال بازگشــت‬ ‫برخی برندهای خارجی به کشــور وجود دارد‪ ،‬دور‬ ‫از ذهــن نخواهد بود اگر با افت قیمت بیش تری در‬ ‫اینده در این بخش مواجه شویم‪.‬‬ ‫بــ ه هرحال طی روزهــای اخیر بازارهــای داخلی‬ ‫به تبعیت از رشــد انتظارات تورمی با صعود قیمت‬ ‫مواجه شــده اند و از همین رو کارشناســان هشدار‬ ‫می دهند درصورت ادامه این شــرایط و بالتکلیفی‬ ‫برجام‪ ،‬احتمال بازگشت توفان های سهمگین نه تنها‬ ‫به بازار خــــودرو بلکه به تمام بازارها وجود دارد‪.‬‬ ‫امــا انچه هم اکنون ذهن مردم را به خود مشــغول‬ ‫کرده تصمیم ایــران برای پایــان دادن به پروتکل‬ ‫الحاقی و محدود کردن بازرســی های اژانس انرژی‬ ‫اتمی در هفته نخســت اســفند امسال است‪ .‬ایران‬ ‫انتظار داشــت با اغاز ریاست جمهوری جوبایدن در‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬این کشور به توافق هسته ای و‬ ‫برجام بازگردد و تحریم ها را لغو کند‪.‬‬ ‫ازادســازی قیمت خودرو همچنــان در پیچ و تاب‬ ‫جلســات دولتی ها بوده و هنوز به جایی نرســیده‬ ‫اســت و فعاالن صنعت خــودرو معتقدند درصورت‬ ‫اجرایی شدن چنین قانونی با تکیه بر تجربه چندماه‬ ‫اخیر‪ ،‬ظرف سه ماه قیمت ها به حالت عادی بازگشته‬ ‫و تقاضــای کاذب از بازار خــودرو رخت برخواهد‬ ‫بست‪.‬‬ ‫به عقیده کارشناسان پروسه قیمت گذاری دستوری‬ ‫که تا چندماه پیش و تا قبل از مصوبه جدید مبنی‬ ‫بر ازادســازی قیمت ها دنبال می شد‪ ،‬باید به زودی‬ ‫حذف شــود تا شــرایط بازار خــودرو تغییر کند‪.‬‬ ‫نزدیــک به یک دهه از قیمت گذاری دســتوری در‬ ‫صنعت خودرو می گذرد و در این مدت شورای رقابت‬ ‫بــا تکیه بر یک فرمول که اشــتباه نیز بوده‪ ،‬منجر‬ ‫به وارد کردن زیان های میلیاردی به خودروســازان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هرچند با تاکید وزیر صمت بر خروج صنعت خودرو‬ ‫از انحصار و ایجاد رقابت در بازار برای تولید و فروش‬ ‫متقلبینــی که با تولیــدات زیرپله ای و قاچاق‪ ،‬محصوالت داخلی را بدنام کــرده اند‪ ،‬تحت تعقیب قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬همچنین باید یک کارگروه فنی برای افزایش کیفیت حتی در پایین ترین ســطح از زنجیره‬ ‫تولید تشکیل شود‬ ‫در نشســتی که روز چهارشــنبه ‪ ۲۹‬بهمن ماه در محل هتل ارم تهران با دســتور جلسه «ممنوع اعالم‬ ‫ کردن واردات کاالی خارجی با هدف حمایت از کاالی تولید داخل» توســط «انجمن صنایع تولید لنت‬ ‫ ترمز و کالچ ایران» برگزار شــد‪ ،‬تولیدکنندگان این صنف به بیان مشکالت و معضالت خود در صورت‬ ‫بازگشت به شرایط واردات این کاال پرداختند‪.‬‬ ‫سیدحســین الجوردی‪ ،‬رئیــس هیات مدیره انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ کشــور در توضیح‬ ‫دالیل برگزاری این جلســه فوق العاده گفت‪« :‬همان طور که مستحضرید واردات کاالی خارجی ممنوع‬ ‫اعالم نشــده و فعال واردات تحت کنترل اســت‪ .‬تا امروز با قوت و همدلی که تولیدکنندگان و اعضای‬ ‫انجمن داشــتند‪ ،‬توانستیم از واردات اقالم خارجی جلوگیری کنیم‪ .‬اما خطر واردات همچنان به صورت‬ ‫بسیار جدی در کمین است‪ .‬همین احساس خطر باعث شد این همدلی و هماهنگی بین اعضای انجمن‬ ‫و اعضــای هیات مدیره برقرار شــود تا رونق و افزایش کیفی وکمی تولیــد در جایگاه خود باقی بماند و‬ ‫جلب نظر مردم هم حاصل شــود‪ ،‬حق هم همین اســت تا تولیدکنندگان داخلی به دلیل سرمایه گذاری‬ ‫کالنی که در این صنعت انجام داده اند‪ ،‬در جایگاه خود بتوانند پرقدرت باقی بمانند‪».‬‬ ‫گفتنی اســت به رغم ان که انجمن صنایع تولید ترمز و کالچ کشـــور فعالیتی در زمینه واردات ندارد‪،‬‬ ‫نمایندگــــــانی از واردکنـــــــندگان بزرگ لنت برای هم اندیشی با تولیدکنندگان در جلسات این‬ ‫انجمن حضــــــور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ازجمله اقداماتی که انجمن صنعت لنت و کالچ طی سنوات گذشته انجام داده است‪ ،‬می توان به افزایش‬ ‫تعداد اعضا از ‪ ۱۹‬به ‪ ۴۰‬نفر اشاره کرد که باعث شده است با قدرت بیشتری درمقابل واردات عمل کند‪.‬‬ ‫در این جلســه از ســایر تولیدکنندگان غیرعضو در این انجمن درخواست شد برای افزایش توان هرچه‬ ‫بیشتر عضویت خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫همچنیــن می توان به افزایــش تعرفه واردات لنت ترمز از ‪۱۲‬به ‪۳۲‬درصد اشــاره کــرد که با همت و‬ ‫پیگیــری اعضای هیات مدیره این انجمن رخ داده اســت‪ .‬موضوع دیگر ان که با همین تعرفه ‪۳۲‬درصد‪،‬‬ ‫واردکنندگان در جلسات مختلف که با سازمان های مربوطه داشته اند‪ ،‬درخواست کاهش تعرفه داده اند‪.‬‬ ‫اما با همت هیات مدیره و هماهنگی با اعضای کمیسیون های مربوطه‪ ،‬این درخواست ها ناکام مانده البته‬ ‫با توجه به این که فرهنگ مصرفی در کشــور متاســفانه خارجی پسند اســت‪ ،‬همچنان نسبت به خرید‬ ‫کاالی خارجی تمایل دیده می شود‪.‬‬ ‫این است که بستن راه واردات کار راحتی نبوده و برای ان زحمت کشیده شده است‪ .‬پس اگر باردیگر‬ ‫واردات برقرار شود‪ ،‬برگشتن به حالت قبل کار راحتی نخواهد بود‪ .‬این در حالی است برخی بازرگانان با‬ ‫مراجعه به وزارت صمت و اعالم اینکه کاالهای داخلی کیفیت و کمیت الزم را ندارند‪ ،‬درخواست واردات‬ ‫داده اند و همچنین طوماری به امضای جمعی از فروشندگان بازار به دست وزارت صمت رسانده اند‪.‬‬ ‫گرچه وزارت صمت همراه با انجمن جلســات متعددی برگزار کرده اما ضروری اســت تولیدکنندگان‬ ‫اطالعــات دقیق مجموعه خود را به صورت مکتوب به انجمن ارســال کنند‪ .‬ایــن اطالعات می تواند به‬ ‫تهیه مســتندات خاصی که جلوی واردات را می گیرد‪ ،‬کمک کند‪ .‬زیرا براساس بررسی هایی که در بازار‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬به هیچ عنوان و تحت هیچ شــرایطی کمبودی وجود ندارد‪ .‬لنت ترمز به اندازه کافی در داخل‬ ‫تولید می شود‪ ،‬تاجایی که برخی تولیدکنندگان تا سقف انبارهایشان موجودی دارند‪.‬‬ ‫از موضوعــات دیگر‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه بین ســازمان ملی اســتاندارد درزمینه رصد بــازار و پیدا کردن‬ ‫متقلبین‪ ،‬تولیدات زیرپله ای و قاچاق است زیرا تولید داخل را تحت تاثیر قرار داده و بدنام کرده اند‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬براســاس تفاهم نامه انجمن با سازمان استاندارد‪ ،‬فعالیت کارگروه مشترک به زودی از تهران‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که برای اعالم میزان دقیق ظرفیت تولید داخل ضروری به نظر می رســد‪ ،‬به روزرسانی‬ ‫اطالعات تولیدکنندگان در این زمینه اســت‪ .‬با ارائه این امار می توانیم با قدرت بیشتری مسیر را ادامه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫همچنین نیازمند افزایش کیفیت حتی در پایین ترین ســطح از زنجیره تولید هستیم‪ .‬بدین منظور باید‬ ‫کارگروهی برای همکاری در بحث فنی تولیدات تشــکیل دهیم تا ارتقای کیفی را تجربه کنیم‪ .‬به ویژه‬ ‫انکه درحال حاضر امکان افزایش ظرفیت تولید برای همه اعضا وجود دارد‪.‬‬ ‫بحث بعدی‪ ،‬کاهش وابســتگی ها به خارج است‪ .‬در شرکت اســیالنت برخی قطعات پرسی را از خارج‬ ‫تامین می کردیم‪ ،‬اما به کمک یکی از مجموعه های داخلی توانســیتم هم کیفیت را ارتقا دهیم و هم از‬ ‫ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین درصورتی که اطالعاتــی از امکان تولید قطعات در داخل به جای واردات وجود دارد‪ ،‬باید جمع ‬ ‫ن اساس‪ ،‬با تشکیل کمیته ای برای توســعه ساخت داخل و بررسی شرایط انجام این‬ ‫اوری شــود‪ .‬بر ای ‬ ‫کار‪ ،‬درنهایت نیازهای ارزی کاهش پیدا می کند و با کمترین اسیب از قراردادهای خارجی کار را ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫حدود چهار سال است که واردات لنت ترمز محدود شده اما متقاضیان واردات همچنان تقاضای خود را‬ ‫در این خصوص به وزارت صمت‪ ،‬دفتر نیرومحرکه و حتی دفتر حمل ونقل این وزارتخانه ارسال می کنند‪.‬‬ ‫البته درصورتی که قطعه درخواســتی در حال تولید باشد‪ ،‬با درخواســت موافقت نمی شود‪ ،‬در صورت‬ ‫عدم اطالع نیز از انجمن استعالم می شود و پاسخ ان ها را می دهیم‪.‬‬ ‫از این طریق‪ ،‬در چهار سال گذشته به روش های مختلف انجمن در زمینه واردات تحت فشار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬دســتگا ه های نظارتی سال گذشته اعالم کردند چند بازدید ســرزده توسط رئیس نیرومحرکه‪،‬‬ ‫معاون وزیر و غیره از واحدها داشته اند و دلیل ان هم برخی فشارها برای اخذ مجوز بوده است‪.‬‬ ‫طی این بازدیدها امار تولید اخذ شــده است و پس از تهیه فیلم و عکس راضی شدند که تولید داخلی‬ ‫مکفی اســت‪ .‬سال قبل از ان نیز طومار دیگری نوشته شده بود و در سال جاری نیزبرخی دستگاه های‬ ‫نظارت از راهی دیگر وارد قضیه شــدند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬امیدواریم هرچقدر که مقدور اســت‪ ،‬کمیت و کیفیت‬ ‫تولیــد را افزایش دهیم تــا درمقابل افرادی که منتظرند ضعف و کمبودی در بــازار رخ بدهد و به ان‬ ‫استناد کنند‪ ،‬بایستیم‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬مدتی است اتحادیه لوازم یدکی کشور درحال فشار به وزارت صمت است تا با بهانه واهی‬ ‫کمبود کمی و کیفی تولید داخل در پاسخگویی به نیاز بازار‪ ،‬راه واردات را باز کنند‪.‬‬ ‫کمیته ای نیز متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وزارت صمت‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬انجمن همگن و حدود ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۲‬ارگان کشــور تشکیل داده اند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬برای‬ ‫انکه این بار هم بتوانیم محدودیت واردات را حفظ کنیم‪ ،‬نیاز به اطالعات همه تولیدکنندگان داریم‪ .‬اما‬ ‫نگرانی برخی تولیدکنندگان از ارائه این اطالعات به بیمه و ســایر ارگان ها باعث شــده است تاکنون به‬ ‫هدف نهایی برای افزایش حجم تولید نرسیم‪.‬‬ ‫کرونا چگونه زندگی در تهران را گران کرد؟‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۲۰‬تهران هفتادونهمین شهر گران جهان بود‪ ،‬ولی نکته‬ ‫این است در مقایسه با ســال ‪ ،۲۰۱۹‬تهران ‪۲۷‬رتبه در این فهرست‬ ‫پایین تــر امده و در واقع‪ ،‬طی این مدت‪ ،‬هزینه های زندگی در ان از‬ ‫‪ ۲۷‬شهر دیگر گران تر شده است‪.‬‬ ‫واحد مطالعاتی اکونومیست بر مبنای اطالعات موجود در مورد ‪۱۳۸‬‬ ‫کاال و خدمت در ‪ ۱۳۰‬شهر مختلف جهان‪ ،‬هزینه های زندگی در این‬ ‫شهرها را فهرســت بندی می کند‪ .‬داده های جدیدترین گزارش ساالنه‬ ‫که اکنون حدود ‪۳‬دهه اســت به روزرسانی می شود‪ ،‬نشان می دهد در‬ ‫سال همه گیری جهانی کرونا‪ ،‬شاخص قیمت های موردبررسی توسط‬ ‫این نشــریه‪ ۰.۳ ،‬درصد رشــد داشته اســت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در گزارش اخیر‪ ،‬تهران به عنوان نخســتین شــهر با بیشترین افزایش‬ ‫هزینه های زندگی معرفی شــده و نسبت به ســال گذشته میالدی‪،‬‬ ‫‪۲۷‬شهر دیگر را پشــت سر گذاشته است‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬تاثیر‬ ‫تحریم هــای بانکــی و نفتی‪ ،‬همراه با با افزایش فشــارهای اقتصادی‬ ‫ناشــی از همه گیری کرونا‪ ،‬عامل اصلی رشد هزینه های زندگی و افت‬ ‫شدید ارزش پول ملی در ایران بوده‪ ،‬ازان سو‪ ،‬کرونا تاثیر سنگینی هم‬ ‫بر حوزه حمل ونقل گذاشــته که داده های اماری «اژانس بین المللی‬ ‫انرژی» نیز موید این تغییرات است‪.‬‬ ‫در گزارش هزینه های زندگی در شهرهای دنیا که توسط اکونومیست‬ ‫منتشر شــده‪ ،‬برای رده بندی شــهرهای دنیا در این گزارش‪ ،‬هزینه‬ ‫زندگی در نیویورک به عنوان مرجع در نظر گرفته می شــود و شاخص‬ ‫هزینه زندگی در این شــهر برابر با ‪۱۰۰‬محاسبه شده است‪ .‬شهرهای‬ ‫دیگــر دنیا نیز بر اســاس این شــاخص مرجع‪ ،‬مورد مقایســه قرار‬ ‫گرفته اند و در شهرهایی که هزینه ها باالتر از نیویورک بوده شاخص‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬و در شــهرهایی که ارزان تر از نیویورک بودند شــاخص‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬محاسبه شده است‪.‬‬ ‫امــا هزینه هــای زندگی در شــهرهای مختلف جهان در ســالی که‬ ‫مهم ترین ویژگی ان همه گیری کرونا بود‪ ،‬چگونه تغییر کرده اســت؟‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در یک سال اخیر باالترین رشد قیمت به وسایل‬ ‫الکترونیکی مصرفی اختصاص داشته‪ ،‬این در حالی است که بیشترین‬ ‫کاهش قیمت نیز به انواع پوشاک اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬مطالعات نشــان داده اند قیمت وســایل‬ ‫تفریح و ســرگرمی شــامل خرید غــذا‪ ،‬خرید کتــاب کاغذی‪ ،‬یک‬ ‫تلویزیون هوشــمند یا حتی کامپیوتر شــخصی با شیب زیادی رشد‬ ‫کرده اســت و باالترین نرخ رشــد در این گروه از کاالها به وســایل‬ ‫الکترونیکی اختصاص داشته است‪.‬در سال جاری قیمت کامپیوترهای‬ ‫شــخصی ‪ ۱۸.۷‬درصد نسبت به ســال قبل افزایش یافته که این امر‬ ‫می تواند به دلیل رشــد تقاضــا برای دورکاری باشد‪.‬شــاخص قیمت‬ ‫حمل ونقل نیز در سال ‪ ۲۰۲۰‬معادل ‪ ۱.۳‬واحد رشد کرد‪ .‬در این بازه‬ ‫زمانی‪ ،‬شــاخص قیمت انواع لباس و پوشاک معادل یک واحد کمتر‬ ‫شده‪ ،‬این در حالی اســت که برایند شاخص هزینه های مصرفی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪۰.۳ ،‬واحد بیشتر از ســال ‪ ۲۰۱۹‬بود که نشان‬ ‫از ســخت تر شدن زندگی برای مردمی دارد که امسال شغل و درامد‬ ‫خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در سال گذشته میالدی که مردم نمی توانستند‬ ‫برای گذراندن وقت به خارج خانه بروند‪ ،‬مهمانی بگیرند یا به مهمانی‬ ‫بروند یا در سینما و کنسرت و مراکز تفریحی دیگر حضور پیدا کنند‪،‬‬ ‫صرف وقت در مقابل تلویزیون های هوشــمند و باکیفیت و استفاده از‬ ‫بازی های کامپیوتری برایشــان اولویت پیدا کرد‪ .‬رشد تقاضا برای این‬ ‫کاالها که به دلیل تغییر ســبک زندگــی اتفاق افتاد و موجب افزایش‬ ‫قیمت انها شد‪.‬نکته مهم این گزارش را می توان در معرفی گران ترین‬ ‫شهرهای دنیا برای زندگی و تغییر جایگاه شهرها طی یک سال اخیر‬ ‫دانست‪ .‬در سال جاری سه شهر هنگ کنگ‪ ،‬زوریخ و پاریس به عنوان‬ ‫گران ترین شــهرها معرفی شــده اند‪.‬تهران‪ ،‬امســال نخستین شهر در‬ ‫میان ‪ ۱۳۰‬شــهر مورد مطالعه در زمینــه افزایش هزینه های زندگی‬ ‫بوده‪ ،‬در ســال ‪ ،۲۰۲۰‬تهران هفتادونهمین شــهر گران جهان بود‪،‬‬ ‫ولی نکته این اســت در مقایسه با سال ‪ ،۲۰۱۹‬تهران ‪۲۷‬رتبه در این‬ ‫فهرســت پایین تر امده و در واقع‪ ،‬طی این مدت‪ ،‬هزینه های زندگی‬ ‫در ان از ‪ ۲۷‬شــهر دیگر گران تر شــده اســت‪.‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫تحریم ها وجب شــدند ایران برای حفظ نرخ ارز مانع از واردات بخش‬ ‫زیادی از کاالها شــود و در نهایت کاهش عرضــه ان کاالها در بازار‬ ‫بسترساز افزایش قیمت انها شد‪.‬‬ ‫امــا به طور مشــخص تر‪ ،‬کرونا بــر حمل ونقل در سراســر جهان چه‬ ‫تاثیری گذاشــته اســت؟ دادهــای «اژانــس بین المللــی انرژی»‬ ‫(‪ )International Energy Agency‬نشــان می دهنــد تــا‬ ‫انتهای ماه مارس سال ‪ ،۲۰۲۰‬حمل ونقل جاده ای در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه ســال ‪ ،۲۰۱۹‬حدود ‪۵۰‬درصد کاهش داشــته‪ ،‬این در حالی‬ ‫اســت که پروازهای تجاری نیز تا میانه ماه اوریل سال ‪ ،۲۰۲۰‬حدود‬ ‫‪۷۵‬درصد درمقایســه با مدت زمان مشــابه ســال قبل از ان‪ ،‬کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬اما تردد در بخش حمل ونقل عمومی بیشترین کاهش را‬ ‫تجربه کرد‪ ،‬مثال در مترو لندن به عنوان یکی از پرترددترین متروهای‬ ‫جهان‪ ،‬کاهش ‪۹۵‬درصدی مســافران تجربه شــد‪ .‬کاهش ترددها اما‬ ‫میزان مصرف سوخت را هم کاهش داده است‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای «اژانــس بین المللــی انــرژی»‪ ،‬در فصــل‬ ‫نخســت ســال ‪ ،۲۰۲۰‬مصــرف ســوخت در جهــان ‪۵‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪ .‬ایــن در حالی اســت کــه جابه جایی مســافران‪،‬‬ ‫به تنهایــی حدود ‪۴۰‬درصد مصرف جهانی نفت و ‪۱۵‬درصد انتشــار‬ ‫گازهای گلخانه ای را شــامل می شود‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬کاهش مسافرت‬ ‫و جابه جایی افراد در سراسر جهان‪ ،‬تاثیری عمیق بر حوزه حمل ونقل‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4128‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶۸‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫‪ ۳۶۷۷‬تن در وضعیت شدید بیماری‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی‬ ‫‪۷‬هزار و ‪ ۹۲۲‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر سیماســادات الری گفــت‪۲ :‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و بر اســاس معیارهای‬ ‫قطعــی تشــخیصی‪ ۷ ،‬هــزار و ‪۹۲۲‬‬ ‫بیمــار جدید مبتــا به کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور شناســایی شــد که ‪ ۴۷۲‬نفر از‬ ‫انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجموع بیماران کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشــور به یک میلیون و ‪ ۵۶۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری افزود‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته‪ ۶۸ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را‬ ‫از دســت دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۴۰۹‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬خوشــبختانه تا کنون یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳۷‬هــزار و ‪ ۸۷۷‬نفــر از‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت‪ :‬سه‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۷‬نفــر از بیمــاران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در بخش هــای مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارســتانها تحــت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تا کنــون ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۸۷‬هــزار و ‪ ۵۶۱‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضــر ‪ ۱۱‬شهرســتان قرمز‪۵۲ ،‬‬ ‫شهرستان نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهرستان زرد‬ ‫و ‪ ۱۶۸‬شهرستان ابی هستند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفت‪ :‬شــهرهای ابادان‪،‬‬ ‫اهواز‪ ،‬بندر ماهشــهر‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دزفول‪،‬‬ ‫دشــت ازادگان‪ ،‬رامهرمــز‪ ،‬شــادگان‪،‬‬ ‫شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه در وضعیت قرمز‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫نایبرییسانجمنداروسازانمطرحکرد‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫خطر واکسن های تقلبی کرونا در بازار سیاه ‪ /‬لزوم استفاده از ظرفیت داروخانه ها‬ ‫نایب رئیس انجمن داروســازان ایــران با تاکید بر‬ ‫لزوم بهره گیری از ظرفیــت داروخانه ها در زمان‬ ‫واکسیناســیون عمومی کرونا و توزیع و عرضه این‬ ‫واکســن‪ ،‬در عین حال نســبت به طرح ادعاهایی‬ ‫مبنی بر خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫دکتر ســید علی فاطمی‪ ،‬دربــاره وضعیت توزیع‬ ‫واکسن کرونا و احتمال دخیل شدن داروخانه ها در‬ ‫این زمینه‪ ،‬گفت‪ :‬روند ســازمان غــذا و دارو برای‬ ‫داروهای حساس‪ ،‬گران قیمت و داروهایی که یارانه‬ ‫زیادی دریافت می کنند‪ ،‬این است که این داروها را‬ ‫با برچسب اصالت که یک کد منحصربه فرد دارند‪،‬‬ ‫توزیع می کند که این داروها در سامانه تی تک ثبت‬ ‫شــده و این دارو کامال قابل رصد و پیگیری است‬ ‫و اگــر یک دارو از زنجیره دارویی خارج شــود‪ ،‬به‬ ‫راحتی می توان ان را شناســایی کــرد که از کدام‬ ‫داروخانه یا کدام شرکت پخش‪ ،‬نشت کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضعیتی که در حال حاضر برای واکسن‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬تبیین شــده‪ ،‬این است که قرار‬ ‫است این واکســن در چهار فاز زمان بندی شده در‬ ‫جامعه عرضه شود که فازهای اول و دوم ان عمدتا‬ ‫برای کادر پزشکی و گروه های پرخطر است‪ .‬در فاز‬ ‫اخر واکسیناسیون کرونا که احتماال نیمه دوم سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬قرار است واکسیناسیون عمومی اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬بنابراین پارت های اول واکسن کرونا که برای‬ ‫کادر درمــان و گروه های پرخطر اســت‪ ،‬در اختیار‬ ‫سیستم معاونت های بهداشــتی دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی و شبکه بهداشتی قرار می گیرد و از همان‬ ‫طریق توزیع شده و مورد نظارت هم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین در این فاز واکســنی در اختیار داروخانه ها‬ ‫قرار نمی گیرد‪.‬فاطمی تاکید کــرد‪ :‬در برنامه ملی‬ ‫اســتقرار و گســترش واکسیناســیون کرونا که از‬ ‫سوی معاونت بهداشــتی تدوین شده است‪ ،‬چهار‬ ‫فاز زمانبندی برای واکسیناســین مشــخص شده‬ ‫اســت؛ فاز اول شــامل کارکنان خط اول مقابله با‬ ‫کرونا شامل پرسنل بیمارستان ها‪ ،‬پرسنل عملیاتی‬ ‫اورژانس‪ ،‬پرسنل بهشــت زهرا‪ ،‬پرسنل درمانگاه ها‬ ‫و مطب هــای عمومــی‪ ،‬متخصصیــن عفونی‪ ،‬ریه‪،‬‬ ‫اطفــال و داروخانه ها و پرســنل داروخانه‪ ،‬افراد با‬ ‫ریسک باال شــامل پرســنل خانه های سالمندان‪،‬‬ ‫جانبازانی که در مراکز نگهداری جانبازان هستند‪،‬‬ ‫افراد کم تــوان ذهنی‪ ،‬جانبازان باالی ‪ ۵۰‬درصد و‬ ‫جانبازان شــیمیایی و تنفســی و افراد پرریسک و‬ ‫دارای بیماری های زمینه ای اســت‪ .‬فاز دوم شامل‬ ‫افراد مســن باالی ‪ ۶۵‬سال اســت‪ .‬فاز سوم شامل‬ ‫افرادی اســت که در مراکز جمعی مانند زندان ها‪،‬‬ ‫افراد نظامی‪ ،‬مراکز نگهداری افراد بی سرپرســت و‬ ‫مهاجرین و مشاغلی که بیشترین تماس را با مردم‬ ‫دارند‪ ،‬اســت‪ .‬فاز چهارم شامل سایر افراد جامعه بر‬ ‫اســاس اولویت سنی است که همان واکسیناسیون‬ ‫عمومی محسوب می شود‪.‬‬ ‫فاطمــی ادامه داد‪ :‬از طرفی همه کشــورهای دنیا‬ ‫برنامه ریــزی کرده اند که تزریق عمومی واکســن‬ ‫کرونا را مانند انفلوانــزا در اختیار داروخانه ها قرار‬ ‫دهند‪ .‬در حال حاضر در کشور خودمان واکسن های‬ ‫اساســی کماکان از طریق سیســتم بهداشتی در‬ ‫شبکه بهداشــت تزریق می شود‪ ،‬اما واکسنی مانند‬ ‫انفلوانــزا از طریق داروخانه ها بــرای عموم توزیع‬ ‫و فروخته می شــود‪ .‬البته ســازمان غذا و دارو هم‬ ‫ضابطه ای را تدوین کرده که در داروخانه ها بتوانیم‬ ‫تزریق واکســن را هم از نظــر مهارتی‪ ،‬تجهیزاتی‪،‬‬ ‫فضایی و‪ ...‬انجام دهیم و این اماده ســازی در حال‬ ‫ایجاد اســت‪ .‬حال زمانیکه قرار است توزیع عمومی‬ ‫یک واکســن از طریق داروخانه ها انجام شود‪ ،‬باید‬ ‫ان واکسن در سامانه هایی مانند تی تک ثبت شده‬ ‫و بارکد منحصر به فردی داشــته باشد تا به بیرون‬ ‫نشت نکرده و سوءاستفاده از واکسن اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته متاســفانه ناهماهنگی هایی در این‬ ‫حوزه وجود دارد؛ به طوری که در تاریخ ‪ ۳۰‬اذر ماه‬ ‫ضابطه ای را برای واکسیناسیون که در ان اشاره ای‬ ‫به واکســن کرونا هم وجــود دارد‪ ،‬تهیه‪ ،‬تدوین و‬ ‫تصویب می کنــد‪ ،‬اما می بینیم ‪ ۳۰‬دی ماه ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫معاونت بهداشتی وزارت بهداشــت برنامه جامعی‬ ‫را برای واکسیناســیون کرونا اعالم می کنند که در‬ ‫داخل این برنامه هیچ اسمی از داروخانه ها به عنوان‬ ‫محل عرضه واکسن و واکسیناسیون برده نمی شود‪.‬‬ ‫این یک ایراد است که چرا هماهنگی در این زمینه‬ ‫وجــود ندارد‪ .‬باید توجه کرد کــه همه دنیا در این‬ ‫زمینه برنامه ریــزی کردند‪.‬فاطمی با بیان اینکه در‬ ‫عین حال باید در نظر بگیریم که احتماال واکســن‬ ‫کرونا مانند واکســن انفلوانزا باید به صورت ساالنه‬ ‫تزریق شود و به این زودی ها کرونا ریشه کن نخواهد‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین باید در این زمینه برنامه ریزی‬ ‫شــود و اصال امکان پذیر نیست که دولت بخواهد‬ ‫همه این ها را به صورت رایگان ارائه دهد‪ .‬بر همین‬ ‫اســاس اســت که باید برای توزیع عمومی واکسن‬ ‫برنامه ریزی کرده و از ظرفیت داروخانه ها برای این‬ ‫اقدام استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در کشــورهایی ماننــد امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس و‪ ...‬این برنامه ریزی انجام شــده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫راهنمای ســازمان غذا و داروی امریکا را در زمینه‬ ‫واکســن های فایزر نگاه کنید‪ ،‬یکــی از محل های‬ ‫عرضه را داروخانه ها اعالم کرده اند‪ .‬به هر حال اگر‬ ‫بخواهیم در کشــور ایمنی خوبی علیه کرونا ایجاد‬ ‫شــود‪ ،‬باید بالغ بــر ‪ ۶۰‬درصد افــراد جامعه مورد‬ ‫واکسیناســیون قرار گیرند‪ .‬در ایران این ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫بالغ بر ‪ ۵۰‬میلیون نفر است‪ .‬حال امکان اینکه این‬ ‫جمعیت بخواهد صرفا از طریق شبکه های بهداشتی‬ ‫از خدمات واکسیناســیون استفاده کنند‪ ،‬به اسانی‬ ‫امکان پذیر نیســت‪ .‬بر همین ســاس هــم باید از‬ ‫پتانسیل داروخانه ها استفاده کرد‪ .‬مشابه اقدامی که‬ ‫برای واکسیناسیون انفلوانزا انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اســاس بعد از واکسیناسیون‬ ‫افــراد اولویت دار‪ ،‬واکسیناســیون عمومی از طریق‬ ‫داروخانه هــا اتفاق بیفتد‪ .‬در حال حاضر واکســن‬ ‫ســرخک‪ ،‬ســرخجه و‪ ...‬به صورت رایگان از طرق‬ ‫شبکه های بهداشتی انجام می شــود‪ .‬در حالی که‬ ‫در واکسیناســیون عمومی انفلوانــزا مردم هزینه‬ ‫می پردازند‪ .‬حال اینکه برای واکسیناسیون عمومی‬ ‫کرونا در ســال اینده و ســال های بعد کشور چه‬ ‫برنامه هایــی دارد‪ ،‬هنــوز بی اطالعیــم و باید این‬ ‫برنامه ریزی به طور مشخص انجام شود‪.‬‬ ‫فاطمــی تاکیــد کرد‪ :‬البتــه همانطور کــه گفتم‬ ‫معاونت بهداشــتی در تاریخ ‪ ۳۰‬دی ماه یک برنامه‬ ‫ریزی در ایــن زمینه انجام داده اند که متاســفانه‬ ‫داروخانه هــا را در این برنامــه ندیده اند‪ .‬در حالی‬ ‫که یکی از پتانســیل های بــزرگ در حوزه کمک‬ ‫به واکسیناســیون‪ ،‬داروخانه ها هستند‪ .‬به هر حال‬ ‫کنتــرل و عدم نشــت داروها به بازار کار بســیار‬ ‫پیچیده ای اســت‪ ،‬اما در ایــران ‪ ۱۲‬هزار داروخانه‬ ‫داریم که بســیاری از ان ها می توانند شرایط الزم‬ ‫بــرای عرضه و همچنین تزریق واکســن با کنترل‬ ‫مناسب را فراهم کنند‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن داروســازان ایران با اشــاره به‬ ‫احتمــال طرح ادعاهایی مبنی بــر خرید و فروش‬ ‫واکســن کرونا در بازارهای غیر رسمی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید توجه کرد که برای نگهداری بلند مدت واکسن‬ ‫کرونا هم مانند ســایر واکسن ها به فریزر منفی ‪۱۸‬‬ ‫درجــه نیاز اســت؛ به طور کلی زنجیره ســرمایی‬ ‫برای نگهداری یک واکســن بسیار مهم است‪ .‬حتی‬ ‫اگر مدت کوتاهی از یخچال یا فریزر خارج شــود‪،‬‬ ‫واکسن کارایی اش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫ابراز نگرانی نماینده ساری از سفرهای نوروزی زودهنگام به مازندران‬ ‫یک عضو مجمع نمایندگان اســتان مازندران ضمن ابراز نگرانی از همزمانی شــیوع کرونای انگلیسی و‬ ‫ســفرهای زودهنگام نوروزی مردم به شهرهای شمالی کشور گفت‪ :‬از وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی می خواهم که دقیق ترین اطالعات از نحوه شیوع و میزان شیوع این بیماری را در اختیار مردم‬ ‫بگذارد تا پیشگیری بیشتری صورت گیرد‪.‬‬ ‫علی بابایی کارنامی در مورد وضعیت اســتان مازندران از نظر همه گیری کرونا گفت‪ :‬بیماری کرونا در‬ ‫مازندران این روزها وضع بدی ندارد‪ .‬شــاخص ها نشان می دهد که موج بیماری کاهشی است‪ .‬در عین‬ ‫حال ما نگران موج کرونای انگلیسی هستیم چرا که نزدیک تعطیان نوروزی هستیم و این امکان وجود‬ ‫دارد که مردم سفرهای خود را از اواخر اسفند ماه اغاز کنند‪.‬‬ ‫این عضو مجمع نمایندگان اســتان مازندران گفت‪ :‬موج شــیوع بیماری در اســتان مازندران همیشه‬ ‫برخالف دیگر شهرها و استان ها بوده است‪ .‬تنها چند روز است که مثل بقیه مناطق کشور روند کاهشی‬ ‫را تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس در مورد سفرهای نوروزی زودهنگام ابراز نگرانی کرد و گفت‪ :‬ما از امروز‬ ‫نگران ســفرهای نوروزی هستیم‪ .‬اگر اقدامات پیشــگیرانه صورت نگیرد‪ ،‬اتفاقات ناگواری خواهد افتاد‪.‬‬ ‫مازندران و سفرهای نوروزی به خودی خود می تواند امار کشور را باال و پایین کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد‪ :‬دولت باید تدبیر جدی در زمینه کنترل عبور و مرور‬ ‫و پایش میزان ســامتی افراد جدی باشد‪ .‬اگر تدابیر الزم صورت نگیرد‪ ،‬شاید اتفاقات نگران کننده ای‬ ‫بیفتد‪ .‬اخرین داده ها در مورد کرونای انگلیســی‪ ،‬خبر از شــدت و حدت چند برابری کرونای معمولی‬ ‫می دهد‪ .‬وزارت بهداشت و اموزش پزشکی باید دقیق ترین و واقعی ترین اطالعات در مورد این نوع کرونا‬ ‫را به مردم اعالم کند‪.‬‬ ‫بابایی کارنامی افزود‪ :‬بیمارســتان ها و فضای درمانی باید برای نوروز بیش ازپیش اماده باشــند‪ .‬کادر‬ ‫درمان تجربه نوروز سال گذشته را از سر گذرانده است و از این جهت نگرانی چندانی نداریم‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬از زمانی که کرونا به ایران وارد شــد‪ ،‬از دولت خواســته ایم که تردد نوروزی به‬ ‫استان های شــمالی را به طور کامل ممنوع کند‪ .‬سال گذشته هم علی رغم محدودیت ها‪ ،‬تجربه خوبی‬ ‫نداشتیم‪ .‬استان مازندران گردشگر پذیر است به همین خاطر الزم می دانم به دولت هشدار دهم که به‬ ‫اشــخاص مجوز تردد ندهند‪ .‬هتل ها و مســافرخانه های ما همگی تعطیل هستند‪ .‬اگر نگران جان مردم‬ ‫مازندران هستیم باید دولت اعالم کند که هیچ مسافر تهرانی به استان مازندران سفر نکند‪ .‬نظر مجمع‬ ‫نمانیدگان اســتان های شمالی جلوگیری و ممنوعیت ‪ ۱۰۰‬درصدی سفرهای به شهرهای شمالی است‪.‬‬ ‫اگر اتفاقی بیفتد‪ ،‬مسئولیتش با دولت است‪‎ .‬‬ ‫روند افزایشی بستری و مرگ ناشی از کرونا در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۱۱‬شهرستان کشور همگی از استان خوزستان در حال حاضر در‬ ‫وضعیت قرمز‪ ۵۲ ،‬شهرستان در وضع نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و مابقی شهرستان های کشور‬ ‫در وضعیت ابی بیماری قرار دارند‪.‬‬ ‫دکتر ســیما ســادات الری‪ ،‬گفت‪ :‬طی هفته گذشته تعداد موارد بســتری و مرگ و میر ناشی از کووید‪۱۹-‬‬ ‫در کشــور نسبت به هفته ماقبل دارای روند افزایشی بوده است‪ .‬بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در‬ ‫هفته گذشته به ترتیب در استان های مازندران و خوزستان و بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬به ترتیب در استان های مازندران و گیالن گزارش شده است‪.‬وی افزود‪ :‬همچنین در هفته گذشته‬ ‫استان های خوزستان‪ ،‬قم و ایالم به عنوان استان های با کمترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور‬ ‫شناسایی شده اند‪ .‬شهرستان های شوط و ماکو در استان های اذربایجان غربی‪ ،‬دره شهر در ایالم‪ ،‬اندیمشک‪،‬‬ ‫ایذه‪ ،‬باغ ملک‪ ،‬حمیدیه‪ ،‬هفت گل و هندی جان در خوزســتان‪ ،‬شهرســتان پاسارگاد‪ ،‬خنج‪ ،‬گراش و مهر در‬ ‫اســتان فارس و شهرستان خمین استان مرکزی از امروز به وضعیت نارنجی تبدیل شده اند و در مجموع ‪۱۱‬‬ ‫شهرستان کشور همگی از استان خوزستان در حال حاضر در وضعیت قرمز‪ ۵۲ ،‬شهرستان در وضع نارنجی‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۷‬شهرستان در وضعیت زرد و مابقی شهرستان های کشور در وضعیت ابی بیماری قرار دارند‪.‬الری گفت‪:‬‬ ‫با توجه به شیوع ویروس انگلیسی در کشور و قدرت سرایت بسیار باالی گونه جهش یافته‪ ،‬کووید‪ ۱۹-‬این بار‬ ‫با توانی مضاعف در حال پیش روی اســت‪ .‬بنابراین رعایت مضاعف و جدی تر پروتکل های بهداشتی و پرهیز‬ ‫از حضور در تجمعات در شــرایط حساس کنونی‪ ،‬بیش از گذشــته دارای اهمیت بوده و فراموش نکنیم که‬ ‫شکست این بیماری سهمگین تنها با همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی میسر است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫براینخستینباردرکشورمحققشد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫ساختدستگاهباالنسینگفلویسوختمایعواحدهایگازینیروگاهشهیدرجایی‬ ‫با مشارکت نیروگاه شــهید رجایی و دانشگاه بین‬ ‫المللی امام خمینی(ره)‪ ،‬برای نخستین بار دستگاه‬ ‫باالنســینگ فلوی سوخت مایع واحدهای گازی در‬ ‫کشور طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید‬ ‫برق شــهید رجایی‪ ،‬علی فرهور مدیرعامل نیروگاه‬ ‫شــهید رجایی در جلسه رونمایی و تحویل دستگاه‬ ‫باالنســینگ فلوی ســوخت مایع واحدهای گازی‬ ‫‪ GE-F9‬به نیروگاه با اشــاره بــه اهمیت جایگاه‬ ‫مراکز علمی و اســتادان دانشــگاه در رشد صنعت‬ ‫کشــور گفت‪ :‬وقتی بپذیریم یک جامعه علمی در‬ ‫کنار صنعت حضور دارد‪ ،‬می توانیم یک ســری از‬ ‫مسائل موجود در حوزه صنعت را با استفاده از این‬ ‫ظرفیت عالی‪ ،‬حل نمود تا زمینه توسعه همه جانبه‬ ‫کشور فراهم اید‪.‬فرهور افزود‪ :‬سواالت ما برای حل‬ ‫مســائل صنعت باید به درستی برای حوزه دانشگاه‬ ‫مطرح شود‪ .‬بنابراین اگر هزینه های نامشهودی که‬ ‫در مســائل حل نشــده صنعت وجود دارد به دقت‬ ‫بررســی و ارزیابی کرده و به عــدد و ریال تبدیل‬ ‫نماییــم و ان را در بحث اقتصاد مهندســی تلفیق‬ ‫کنیم‪ ،‬سواالت ما برای اســتادان و حوزه دانشگاه‪،‬‬ ‫ملموس تر شــده و ان گاه‪ ،‬تفکر برای حل مســاله‬ ‫از سوی مراکز علمی‪ ،‬بهتر صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل نیروگاه در ادامه بیان داشت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در مشارکت با‬ ‫صنعت برای حل مسائل‪ ،‬فعال ظاهر شده که نمونه‬ ‫ان‪ ،‬همکاری ان دانشــگاه با نیروگاه شهید رجایی‬ ‫در ســاخت دستگاهباالنسینگ فلوی سوخت مایع‬ ‫واحدهای گازی اســت که ایــن نتیجه هم حاصل‬ ‫حمایت های شــرکت مادر تخصصــی تولید برق‬ ‫حرارتی در انجام طرح های مشترک صنعت تولید‬ ‫برق با حوزه دانشگاه است‪.‬‬ ‫فرهور با اشــاره به مزایای اســتفاده از این دستگاه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ساخت این دستگاه و استفاده از ان‬ ‫در نیــروگاه های گازی کشــور مزایای زیادی دارد‬ ‫که از این میان می تــوان به بهبود عملکرد و عمر‬ ‫اجزای توربین واحدهای گازی‪ ،‬جلوگیری از خروج‬ ‫ارز‪ ،‬کاهــش زمان فرایند ازمایــش از چند ماه به‬ ‫چنــد روز‪ ،‬همچنین امکان انجام تســت و ارتقای‬ ‫نازل هایسوخت بومی سازی شده در داخل کشور‪،‬‬ ‫کاهش قابل توجه الودگی هوا و ‪ ...‬اشاره نمود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مصطفی مافی‪ ،‬رییس پارک علم و فناوری‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)‪ ،‬از مدیرعامل‬ ‫نیروگاه شــهید رجایی که با اعتمــاد خود به این‬ ‫دانشــگاه موجبات طراحی و ساخت این دستگاه را‬ ‫فراهم نمود‪ ،‬تقدیر و تشــکر کرد و اظهار امیدواری‬ ‫نمود بــا توجه به نتایج حاصل از اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫بتوان در اینده نیز از ظرفیت های دانشگاهی برای‬ ‫رفع مشکالت در صنعت‪ ،‬بهره مند شد‪.‬‬ ‫مافــی در ادامه گفت‪ :‬نکته قابل توجه در ســاخت‬ ‫داخل این دستگاه‪ ،‬کاهش هزینه ازمایش ها تا یک‬ ‫دهم هزینه ارســال به کشورهای خارجی است؛ از‬ ‫این روی پس از ‪ 2‬ســال پژوهش‪ ،‬دســتگاه اندازه‬ ‫گیری و باالنسینگ فلوی سوخت مایع در نازل های‬ ‫توربین گازی‪ GE-F9‬با همکاری نیروگاه شهید‬ ‫رجایی و دانشــگاه بین المللی امــام خمینی(ره)‬ ‫طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫نازل های ســوخت در توربین های گازی به عنوان‬ ‫قلب توربین محسوب شــده که سوخت مورد نیاز‬ ‫را برای فراینــد احتراق به داخــل توربین هدایت‬ ‫می کند‪ .‬از ایــن روی عدم باالنســینگ و تنظیم‬ ‫نبودن نازل ها با ایجاد اشــکال در اجزای مختلف‬ ‫توربین‪ ،‬کاهش راندمان‪ ،‬افزایش لرزش توربین و ‪،...‬‬ ‫موجبات اسیب به توربین را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫مختاربخشیان‪،‬معاونبهره برداریفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫تنوعتختالتولیدیشرکتفوالدمبارکهدرجهانکم نظیراست‬ ‫با توجه به توســعه های زیرســاختی فوالد مبارکه‬ ‫طی ســال های اخیر‪ ،‬به ویژه در حوزۀ تولید تختال‪،‬‬ ‫می توان گفت امروزه فوالد مبارکه تنها شــرکت در‬ ‫خاورمیانه اســت که قادر به تولید تمام محصوالت‬ ‫ویژه و روز دنیا تا مرحلۀ تختال است‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت‪:‬تختال ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی متری‪ ۲۵۰ ،‬میلی متــری‪ ۲۰۰ ،‬میلی متری و‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلی متری در ســبد محصوالت فوالد مبارکه‬ ‫وجود دارد و عملکرد این شــرکت در زمینۀ تولید‬ ‫تختال در جهان کم نظیر است‪ .‬شاید تعداد کمی از‬ ‫تولیدکنندگان فوالدی در جهان باشند که این تنوع‬ ‫محصول و تختال را داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید ورق فــوالدی‪ ،‬انواع ورق گرم‪ ،‬اسیدشــویی‬ ‫و گالوانیــزه و رنگی نیز از دیگــر محصوالت فوالد‬ ‫مبارکه اســت‪ .‬در کنار ان‪ ،‬بخش های پایین دستی‪،‬‬ ‫همچون کنســانتره‪ ،‬گندله و اهن اســفنجی فعال‬ ‫است و نام شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندۀ اهن اسفنجی جهان می درخشد‪.‬‬ ‫در خصــوص اهمیت پــروژۀ نورد گرم شــمارۀ ‪۲‬‬ ‫فوالد مبارکه نیز باید در نظر داشــته باشیم فوالد‬ ‫مبارکه ســرمایه گذاری ســنگین‪ ،‬یعنی نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون یورو تا مرحلۀ تولیــد تختال انجام‬ ‫داده و کوره های خود را توســعه داده و ماشــین ‪۵‬‬ ‫ریخته گری را به بهره برداری رسانده است‪ .‬ایستگاه‬ ‫گاززدایی پیشرفته نیز در مرحلۀ نصب و راه اندازی‬ ‫اســت‪ .‬همۀ این موارد در جهــت توانمندی فوالد‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫فــوالد مبارکه برای حفظ ســهم خــود در تولید‬ ‫فوالد کشــور‪ ،‬بــر تولید تا مرحـــــلۀ تختــــال‬ ‫سرمایــــه گذاری کــرده و اکنــــون می تـــوان‬ ‫گفت فوالد مبارکه توان تولید هر نوع گرید فوالدی‬ ‫میکروالیاژی را تا مرحلۀ تختال دارد؛ اما متاسفانه‬ ‫تبدیل ان به ورق به ارزویی در صنعت فوالد تبدیل‬ ‫شده است‪.‬بخشیان گفت‪ :‬طرح نورد گرم شمارۀ ‪۲‬‬ ‫در همین خصوص تعریف شــده است‪ .‬از سال ‪۸۹‬‬ ‫اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار این طرح انجام‬ ‫گرفت‪ ،‬امــا به دلیل تحریم هــا در دو مرحله طرح‬ ‫متوقف شد‪ .‬هم اکنــــون کار با پیمانــکار چیــنی‬ ‫به پیــش می رود و اگر به بهره برداری برسد‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه حرف اول را در تولید محصول کیفی و تراز‬ ‫اول دنیا خواهد زد‪.‬‬ ‫در حوزۀ تولید ورق های باکیفیت از تولیدکنندگان‬ ‫جهان عقــب افتاده ایــم‪ ،‬اما نورد گرم شــمارۀ ‪۲‬‬ ‫می تواند شــکاف به وجودامــده را به خوبی پر کند‪.‬‬ ‫انتظار ما از مســئوالن این اســت که طبق دستور‬ ‫وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه‪ ،‬هرچه زودتر‬ ‫واحد نورد گرم شــمارۀ ‪ ۲‬وارد فاز عملیاتی شود و‬ ‫این اقدام به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫راه دور‪ ،‬نزدیک شد‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬قول هایی که قبــا به مردم در‬ ‫خصــوص احداث ادامه جــاده فرزانگان‪ ،‬پل افتاب‬ ‫و مســیر ‪ 6‬کیلومتری داده بودیــم در موعد مقرر‬ ‫انجام شد و خوشحالم که با احداث همین مسیر ‪6‬‬ ‫کیلومتری که از ورودی دولت اباد و میدان شهدای‬ ‫ورزشکار ساخته شــده‪ ،‬عبور کامیون ها به خیابان‬ ‫های بعثت‪ ،‬ســه راه نقشینه‪ ،‬میدان جوان و از بین‬ ‫دو محله حصه که جان مردم را به خطر می انداخت‬ ‫حذف شــده و کامیون ها به طور مســتقیم به پل‬ ‫افتاب رفته و مســیر خود را به سمت یزد ادامه می‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان با بیان اینکه با احداث این مسیر‬ ‫کار بســیار بزرگی صورت گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬تمام‬ ‫کسانی که به فرودگاه رفت و امد دارند و یا از تهران‬ ‫قصد رفتن به ســمت شهر یزد را دارند از ایجاد این‬ ‫بخش از مســیر ‪ 6‬کیلومتری رینگ چهارم‪ ،‬بسیار‬ ‫خشنود هستند‪.‬‬ ‫نوروزی با بیان اینکه حدفاصل پل افتاب به سمت‬ ‫خیابان جی یک مســیر هفت کیلومتری در ادامه‬ ‫حلقه حفاظتی شــهر وجود دارد کــه تاکنون پنج‬ ‫کیلومتر ان ازادسازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در مجاورت‬ ‫کارخانه قند مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح‬ ‫سردار شهید ســلیمانی در حال احداث است‪ ،‬روز‬ ‫شمار پروژه نصب شده و در تالش هستیم این کار‬ ‫بــزرگ‪ ،‬پیچیده و ظریف عمرانی و معماری که کار‬ ‫نمونه ای هم هســت تا قبل از پایان امســال بهره ‬ ‫برداری شود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬حدفاصل پل افتاب تا پل ســردار‬ ‫شهید سلیمانی ازادســازی ها در حال انجام بوده‬ ‫و چنــد پل دیگر در حال احداث اســت که تحول‬ ‫بزرگی در حوزه حمل و نقل رخ می دهد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان با بیــان اینکه شــعار «راه دور‪،‬‬ ‫نزدیک شــد» یعنی نیمه شــرق اصفهان به جاده‬ ‫شــیراز و به ســمت جنوب وصل می شود تا مردم‬ ‫با ارامش این مسیر را طی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬طبق امار‪،‬‬ ‫ســاالنه به طور میانگین ‪ ۱۵‬نفر در سه راه نقشینه‬ ‫و بعثت بر اثر تصادفات جان خود را از دســت می ‬ ‫دهند که با احداث این مســیرها دیگر شــاهد این‬ ‫تلفات نخواهیم بود‪.‬‬ ‫در شــهر این ها هم وجود نداشت واقعا کار سخت‬ ‫می شد‬ ‫فرمانده ســپاه فتح افزود‪ :‬در مرحلــه اول باید هر‬ ‫اقدامــی که انجام می دهیــم موجب ارامش مردم‬ ‫شــود مردم می خواهند مسئوالن کنارشان باشند‪،‬‬ ‫این حس ارامش با حضور مســئوالن در کنار مردم‬ ‫به ان ها منتقل می شود ‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مجموعه بســیج سازندگی بزودی‬ ‫نانوایی ســیار را مســتقر میکند و هر چه امکانات‬ ‫داریم وارد صحنه می کنیــم ‪ ،‬وقتی مردم اینها را‬ ‫می بینند احساس ارامش می کنند‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه فتح ادامه داد‪ :‬همه امکانات در دید‬ ‫مردم و در کنار هم قرار گیرند مردم بدانند که همه‬ ‫ارگانها اماده هستند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جناب ســرهنگ مثنــوی را به عنوان‬ ‫فرمانده میدان انتخاب می شوند همه باید با ایشان‬ ‫هماهنگ باشند همه کارها باید متمرکز انجام شود‬ ‫اگر متمرکز نباشــد همه چیز دچار خســارت می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی به اشــاره به تخریب باغات استان گفت‪ :‬براورد‬ ‫دقیقــی از تخریب در باغ ها و مناطق کشــاورزی‬ ‫مردم انجام و اعالم شود‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه فتح گفت‪ :‬ما اگر بتوانیم یک بسته‬ ‫معیشــتی برای ایــام عید مردم زلزلــه زده فراهم‬ ‫کنیم و یک پکیج جامع باشد که به همه مردم این‬ ‫شهرستان برسد‪.‬‬ ‫نیمه شرقی اصفهان به جاده جنوب وصل شد‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬با احداث بخشی از رینگ‬ ‫چهارم حفاظتی شــهر اصفهان نیمه شرق اصفهان‬ ‫به جاده شــیراز و به سمت جنوب وصل می شود تا‬ ‫مردم با ارامش این مسیر را طی کنند‪.‬‬ ‫بــه گزارش بهادری ‪//‬قدرت اله نــوروزی در برنامه‬ ‫رادیویی ســام اصفهان ضمن تبریک اعیاد رجب و‬ ‫روز مهندس اظهار کرد‪ :‬با دستان توانمند مهندسان‬ ‫هر روز شهر در حال ساخت و ساز و پیشرفت است‪.‬‬ ‫جلسه ستاد مدیریت بحران سپاه در‬ ‫سیسختبرگزارشد‪/‬اقداماتامید‬ ‫بخش سپاه وارد فاز جدیدی می شود‬ ‫فرمانده سپاه فتح در نشست ستاد بحران سپاه فتح‬ ‫که در شهرســتان دنا برگزار شــد گفت‪ :‬در ابتدا‬ ‫تقدیر تشــکر ویژه دارم از همه افرادی و ارگانهایی‬ ‫که همراهی داشــتند قطعا این حرکات و حضو راه‬ ‫هم به خود فرد ارامش می دهد و انشاهلل منشا خیر‬ ‫و برکت برای مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خداروشکر ما یک نفر کشته ندادیم این‬ ‫جای شکر دارد‪ ،‬اب ‪ ،‬برق گاز قطع نشده ما اکنون‬ ‫مشکل اب ‪ ،‬برق و گاز نداریم‪ ،‬تلفن وصل است اگر‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫ســند کمپانی خودروی ســواری پراید جی تی ایکس ای ‪ ،‬مدل ‪ ، 1389‬به رنگ نوک‬ ‫مدادی‪ -‬متالیک ‪ ،‬به شــماره موتور ‪ 3844204‬و به شماره شاسی ‪S1412289814161‬‬ ‫و بــه شــماره پــاک ‪ 24‬ایــران ‪ 655‬ج ‪ 39‬متعلــق بــه اقــای شــهاب خیــام بــه کدملی‬ ‫‪ 4989796403‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ /.‬نقده‬ ‫***********************************************‬ ‫برگ ســبز‪ ،‬ســندکمپانی و کارت تراکتور مدل تک دیفرانســیل ای تی ام ‪، 285‬به‬ ‫رنگ قرمز – روغنی ‪ ،‬مدل ‪ ، 1393‬به شــماره موتور ‪ LFAW0281B‬و به شماره شاسی‬ ‫‪ N3HKTAA1CEEP01262‬و بــه شــماره پاک ‪ 17‬ایــران ‪ 691‬ک ‪ 21‬متعلق به اقای‬ ‫جهانبخش ســتاره گوران اباد به کدملی ‪ 2909299635‬مفقود شــده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪ /.‬نقده‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1399/12/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫***********************************************‬ ‫برگ ســبز‪ ،‬ســندکمپانی‪ ،‬کارت تراکتور ‪4WD ITM399‬مدل ‪ ، 1393‬به رنگ قرمز‬ ‫‪ ،‬به شــماره موتور ‪ ، YAW1595B‬به شماره شاســی ‪ N3HKTAA5DEHP03435‬و به‬ ‫شماره پاک ‪ 17‬ایران ‪ 289‬ک ‪ 28‬متعلق به اقای جهانبخش ستاره گوران اباد به کدملی‬ ‫‪ 2909299635‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪ /.‬نقده‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ - 1399/12/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫***********************************************‬ ‫برگ ســبز‪ ،‬سندکمپانی‪ ،‬ســند قطعی خودرو و فاکتور فروش خودروی سواری پراید‬ ‫تیپ صبا جی تی ایکس ‪ ،‬مدل ‪ ، 1381‬به رنگ سرمه ای تیره‪ -‬متالیک‪ ،‬به شماره موتور‬ ‫‪ 00324850‬و به شماره شاسی ‪ S1412281787941‬و به شماره پاک ‪ 37‬ایران ‪851‬‬ ‫د ‪ 18‬متعلــق به اقای بهمن عبدالهی به کدملی ‪ 2909444864‬مفقود شــده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪ /.‬نقده‬ ‫***********************************************‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم ســیده فریــده مهدی ‪ -‬دارای شناســنامه شــماره ‪ 2909954791‬بشــرح‬ ‫دادخواســت بــه کاســه ‪ 9900825‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم اســدزاده شــیخ احمدی ‪ -‬بشناسنامه‬ ‫‪ 2909483746‬در تاریــخ ‪ 1399/08/11‬اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته‬ ‫ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -1 :‬ســجاد اسدزاده شیخ احمدی‪ ،‬فرزند ابراهیم‪ ،‬به‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 2900485851‬پســر متوفی ‪ -2‬زهرا اســدزاده شیخ احمدی‪ ،‬فرزند ابراهیم‪،‬‬ ‫به ش‪.‬ش ‪ 290052001‬دختر متوفی ‪ -3‬فاطمه اسدزاده شیخ احمدی‪ ،‬فرزند ابراهیم‪،‬‬ ‫به ش‪.‬ش ‪ 2900622344‬دختر متوفی ‪ -4‬ســیده فریده مهدی‪ ،‬فرزند میرحســن‪ ،‬به‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 2909954791‬همســر متوفی ‪ .‬اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف محمدیار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای حســن مرادی ‪ -‬دارای شناسنامه شماره ‪ 2909619389‬بشرح دادخواست‬ ‫به کاسه ‪ 9900829‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شــادروان حســین مرادی ‪ -‬بشناســنامه ‪ 9‬در تاریخ ‪ 1389/10/23‬اقامتگاه‬ ‫دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -1 :‬حســن مرادی‪،‬‬ ‫فرزنــد حســین‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪ 2909619389‬پســر متوفــی ‪ -2‬ابراهیم مــرادی‪ ،‬فرزند‬ ‫حســین‪ ،‬بــه ش‪.‬ش ‪ 2909617890‬پســر متوفــی ‪ -3‬محبوب مرادی‪ ،‬فرزند حســین‪،‬‬ ‫بــه ش‪.‬ش ‪ 2909615472‬پســر متوفی ‪ -4‬باباعلی مرادی‪ ،‬فرزند حســین‪ ،‬به ش‪.‬ش‬ ‫‪ 2909617165‬پسر متوفی ‪ -5‬زینب مرادی‪ ،‬فرزند قاسم‪ ،‬به ش‪.‬ش ‪2900010039‬‬ ‫همســر متوفی ‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی‬ ‫می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر‬ ‫نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف محمدیار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫شهرستان بابل‬‫اگهــی موضوع ماده‪ 3‬قانون وماده ‪13‬ایین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪-139960310004014055‬‬ ‫‪ 99 - 10 - 10‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه با معارض خانم انســیه‬ ‫تقــی پور حمزه کائی فرزند مطلب به شــماره شناســنامه ‪ 945‬صــادره از بابل با کد ملی‬ ‫‪ 2060474566‬نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مساحت‬ ‫‪ 26-00‬متــر مربع پــاک ‪ 2326 /307 /11991‬اصلی واقع درحمزه کا بخش دوغرب‬ ‫بابــل خریداری از مطلب نقی پور محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظــور اطاع عموم مراتب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روز ازطریق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی اگهــی میگردد‬ ‫درصورتــی که اشــخاص ذی نفع به رای صادره فــوق اعتراض دارنــد میتوانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی ودر روســتاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت اســناد واماک محل تســلیم و رســید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک‬ ‫ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫وگواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات‬ ‫ثبــت‪ ،‬موکــول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت‬ ‫مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند‬ ‫مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909344 :‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد اماک بابل‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫شهرستان بابل‬‫اگهــی موضوع ماده‪ 3‬قانون وماده ‪13‬ایین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪-139960310004013985‬‬ ‫‪ 99 - 10 - 08‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه با معــارض اقای قربان‬ ‫حافظی فرزند شعبان به شماره شناسنامه ‪ 1‬صادره از سمنان با کد ملی ‪4569763065‬‬ ‫نســبت به شــش دانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی در ان که ‪4‬ســهم از ‪13‬ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصه ثلث میباشد به مســاحت ‪ 144-47‬متر مربع پاک ‪ 53/5190‬اصلی‬ ‫واقــع در موزیرج بخش ‪11‬ثبت بابل خریداری از بمانی حافظی محرز گردیده اســت‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪15‬روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشــار‬ ‫و محلی اگهی میگردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت اســناد واماک محل تسلیم و رســید دریافت نمایند ومعترض باید‬ ‫ظــرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این‬ ‫صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی اســت درصورت‬ ‫انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد‬ ‫صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/03 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909347 :‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد اماک بابل‬ ‫لزوم رعایت تقویم زراعی‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقــه ای گیالن با‬ ‫تاکیــد بر لــزوم رعایت تقویم زراعی ســال‬ ‫اتی از عموم کشــاورزان زحمتکش خواســت‬ ‫با رعایــت دقیق توصیه های ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان مقدمات داشتن یک سال‬ ‫زراعی خــوب را فراهم ســازند بــه گزارش‬ ‫روابط عمومی اب منطقه ای گیالن؛ مهندس‬ ‫خر می از ذخیره ســازی مناسب اب در‬ ‫وحید ّ‬ ‫مخزن ســد ســفیدرود خبــر داد و گفت‪ :‬تا‬ ‫‪ 25‬بهمن ماه در مخزن ســد سفیدرود ‪793‬‬ ‫میلیــون متر مکعب اب ذخیره شــده اســت‬ ‫که ایــن میزان اب در این بــازه زمانی عدد‬ ‫مناســبی اســت اما این بدین معنا نیست که‬ ‫در ســال زراعی پیــش رو مشــکلی نخواهیم‬ ‫داشــت زیرا که فقدان پوشــش برفی مناسب‬ ‫در حوضه ابریز سد سفیدرود می تواند برای‬ ‫ما نگــران کننده باشــد‪.‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گیــان افــزود‪ :‬درخصوص‬ ‫ســد شــهر بیجار کــه وظیفه اصلــی تامین‬ ‫اب شــرب اســتان را بر عهــده دارد نگرانی‬ ‫وجــود نــدارد و تمهیــدات الزم اندیشــیده‬ ‫شــده و تا کنون از ‪ 105‬میلیــون متر مکعب‬ ‫حجــم قابــل ذخیــره اب در این ســد‪94 ،‬‬ ‫میلیــون متر مکعب اب ذخیره شــده اســت‬ ‫خر مــی در خصوص تامیــن منابع‬ ‫‪.‬مهنــدس ّ‬ ‫اب کشــاورزی نیــز گفــت‪ :‬ما بــرای تامین‬ ‫اب در ایــن بخش منابــع مختلفی داریم که‬ ‫عمده ترین انها ســد ســفیدرود اســت ‪.‬وی‬ ‫با اشــاره به ساخت ســدهای الســتیکی به‬ ‫عنوان ســازه هایی منطبق بر محیط زیســت‬ ‫گفــت‪ :‬در نقــاط مختلف اســتان ‪ 11‬ســد‬ ‫الســتیکی مصوب شــده بود که از این میان‬ ‫‪ 10‬ســد الســتیکی در دســت اجراست و ‪4‬‬ ‫سد الســتیکی نیز در شهرســتانهای لنگرود‪،‬‬ ‫اســتانه اشــرفیه و فومن به بهــره برداری‬ ‫رســیده انــد ‪.‬مدیرعامل شــرکت اب منطقه‬ ‫ای گیــان با اشــاره به نتایــج مثبت حاصل‬ ‫شده از ســدهای الستیکی در ســطح گیالن‬ ‫گفت‪ :‬ســدهای الستیکی در بســتر رودخانه‬ ‫ها احــداث می شــوند و هیچگونــه عوارض‬ ‫زیســت محیطــی از جملــه قطــع درخت و‬ ‫یا مشــکالت مربــوط بــه منابــع طبیعی را‬ ‫ندارنــد و از مزیت هــای انها مــی توان به‬ ‫توســعه و بهبود ابیاری اراضی کشــاورزی از‬ ‫طریــق ایســتگاه های پمپــاژ در مخزن این‬ ‫سدهاســت و یا کانال هــای انحرافی که در‬ ‫ادامه ان احداث می شود ‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4128‬‬ ‫خبر‬ ‫گواهینامه های نظام مدیریت کیفیت و اموزش شرکت فوالد خوزستان از‬ ‫سوی سرممیز شرکت توف نورد به مدت یک سال تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬در جلســه اختتامیه ممیزی شخص ثالث که به ریاست محمود‬ ‫لندی معاون بهره برداری برگزار شــد‪ ،‬نتایج حاصل از یافته های ممیزی بر اساس استانداردهای‬ ‫مرجع کسب گواهینامه های بین المللی ایزو ‪ ۹۰۰۱‬و ایزو ‪ ۱۰۰۱۵‬در روزهای ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬بهمن ماه‬ ‫ی پور سرممیز‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بصورت مجازی و با استفاده از زیر ساخت ‪ SKY ROOM‬از سوی موس ‬ ‫شرکت توف نورد انجام شد‪.‬‬ ‫محمــود اکابر نماینــده مدیرعامل در نظام مدیریت یکپارچه اظهار داشــت‪ :‬در این دوره ممیزی‬ ‫مواردی همچون خط مشــی ســازمان‪ ،‬اهداف اســتراتژیک‪ ،‬عملکرد کلی فرایندها و فرایندهای‬ ‫طراحی و توسعه محصول جدید‪ ،‬کنترل کیفیت محصوالت‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫مصرفی و قطعات و تجهیزات‪ ،‬اموزش و ممیزی داخلی و مصوبات بازنگری مدیریت‪ ،‬مورد ممیزی‬ ‫شخص ثالث قرار گرفت‪.‬‬ ‫اکابر افزود‪ :‬بر اســاس نتایج حاصل از ممیزی شخص ثالث این دوره‪ ،‬گواهینامه های شرکت فوالد‬ ‫خوزســتان در این دوره ممیزی مراقبتی نوبت دوم از طرف شــرکت توف نورد به مدت یک سال‬ ‫تمدید شد‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی است‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان همواره در اجرای گواهینامه های دریافتی‬ ‫متعهد بوده اســت‪ .‬این امر بیانگر تعهد و حمایت مدیریت ارشد شرکت فوالد خوزستان در تحقق‬ ‫اهداف مرتبط با ماموریت ســازمان و ایفای ماموریت «نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی‬ ‫کشــور و بهبود کیفیت زندگــی» و دارا بودن نقاط قوت در فرایندهای اموزش و توســعه منابع‬ ‫انســانی‪ ،‬اجرای سیستم جامع ‪ sem‬و کنترل اســتراتژیک‪ ،‬تدوین استاندارد ملی شمش‪ ،‬نظام‬ ‫کایزن و برنامه ریزی و اجرای مناسب ممیزی داخلی است‪.‬‬ ‫تامین روشنایی جاده های دسترسی به شرکت فوالد خوزستان‬ ‫روشــنایی جاده های دسترسی به شــرکت فوالد خوزستان‪ ،‬حد فاصل ورودی شماره دو تا میدان‬ ‫فوالد انجام شد‪.‬‬ ‫مصطفی اژدری زاده مدیر پروژه های ســاختمانی و ســازه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫متاسفانه در مســیر حدفاصل ورودی شماره دو شــرکت تا میدان فوالد‪ ،‬همواره شاهد تصادفات‬ ‫منجر به جراحت و فوت بودیم‪ .‬از دالیل بروز حوادث می توان به بار ترافیک سنگین ناشی از تردد‬ ‫خودروهای ســبک و ســنگین و نبود روشنایی مسیر اشــاره کرد‪ .‬از طرفی این مسیر‪ ،‬محل تردد‬ ‫کارکنان شرکت برای ایاب و ذهاب است‪ .‬همچنین ساکنین منازل سازمانی دویست دستگاه‪ ،‬برای‬ ‫ایاب و ذهاب به مرکز شهر از این مسیر تردد می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای انجام پروژه تامین روشــنایی جاده حد فاصل ورودی شــماره دو شرکت تا میدان‬ ‫فوالد همتی مضاعف گمارده شــد و طی پیگیری های انجام شــده از سوی معاونت برنامه ریزی و‬ ‫توســعه و با موافقت مدیرعامل شــرکت‪ ،‬اجرای فعالیت به صورت مستمر و در دو شیفت کاری و‬ ‫همچنیــن روزهای تعطیل ادامه پیدا کرد و در ایام اهلل دهــه مبارک فجر و در روز ‪ ۲۲‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اژدری زاده در بیان تاثیر شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا بر انجام پروژه اظهار داشت‪ :‬تحریم‬ ‫های ظالمانه باعث افزایش برخی قیمت ها من جمله پایه های روشنایی و کابل ها گردید و شیوع‬ ‫بیماری کرونا نیز باعث تعطیلی کار در برخی روزها شد و زمان کاری را نیز تحت الشعاع قرار داد‪،‬‬ ‫ولــی با این حال پیمانکار پروژه با تمام توان کار خود را پیش برد و بر اســاس همان ردیف های‬ ‫قراردادی کار را در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام رساند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این طرح از ســوی معاونــت برنامه ریزی و توســعه و مدیریت پروژه های‬ ‫ساختمانی و سازه و با نظارت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس انجام شد‪ .‬پیمانکار مجری این‬ ‫پروژه نیز شرکت یاوران فوالد جنوب بود‪.‬‬ ‫مدیر پروژه های ســاختمانی و سازه تاکید داشــت‪ :‬جا دارد از زحمات تمامی همکاران که از بدو‬ ‫شروع این پروژه در اجرای ان نقش افرینی کردند و همچنین از حمایت های معاون برنامه ریزی‬ ‫و توسعه تقدیر و تشکر نمایم‪.‬‬ ‫وی در پایان ســخنان خود اظهار داشــت‪ :‬قصد داریم در ادامه ی روند چنین پروژه هایی و جهت‬ ‫تامین ایمنی در ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها‪ ،‬روشنایی جاده سیصد دستگاه را به سرانجام‬ ‫برســانیم و گامی مثبت برای بهبود ایمنی و ترافیک جاده های دسترسی کارکنان و خانواده های‬ ‫انان برداریم‪.‬‬ ‫ضرروت تشدید پروتکل های بهداشتی در ایام پایانی سال‬ ‫وحید مقدم ســلیمی‪ ،‬رئیس ستاد پیشگیری از کرونای شهرداری قزوین با اشاره به نزدیکی ایام‬ ‫اخر سال و احتمال شیوع ویروس جهش یافته گفت‪ :‬با توجه به مشاهده ویروس جهش یافته کرونا‬ ‫در اســتان‪ ،‬کارگروه سالمت شهرداری قزوین تشدید اجرای پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها‬ ‫را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وحید مقدم سلیمی‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاونت خدمات شــهری و رئیس ستاد پیشگیری از کرونای شهرداری قزوین با توجه به مشاهده‬ ‫ویروس جهش یافته کرونا در استان و مصوبات ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای استان‪،‬‬ ‫خواســتار تشــدید نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشــتی و حفظ فاصله اجتماعی در ایام پایان‬ ‫سال شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور پیشــگیری از بحرانی شدن مجدد وضعیت شهر و شکل گیری پیک چهارم در‬ ‫جلســه کارگروه سالمت شهرداری مقرر شد حوزه های زیرمجموعه شهرداری در محیط های خود‬ ‫با حساسیت بیشتر به مقابله با این ویروس پرداخته و ضمن تشدید نظارت بر اجرای پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬از ورود مراجعین بدون ماسک به شهرداری جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫مقدم ســلیمی با تاکید بر ضرورت عزم همگانی برای پیشــگیری از افزایش شیوع بیماری گفت‪:‬‬ ‫در این راســتا شهرداری قزوین گندزادیی محیط های عمومی از جمله بازارها و بازارچه ها‪ ،‬مخازن‬ ‫زباله و خودروهای حمل زباله‪ ،‬ســرویس های بهداشتی عمومی سطح شــهر‪ ،‬ناوگان اتوبوسرانی‪،‬‬ ‫پایانه های مسافربری برون شــهری‪ ،‬تاکسی های شهری و میادین میوه و تره بار را طبق روال قبلی‬ ‫ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به پیش رو بودن پنج شنبه اخر سال و روز پدر‪ ،‬به منظور رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی ارامستان های سطح شهر تعطیل بوده و برگزاری مراسم تشییع و ختم ممنوع است‪.‬‬ ‫رئیس ستاد پیشگیری از کرونای شهرداری قزوین با بیان اینکه در تمامی فروشگاه های بزرگ زیر‬ ‫نظر شــهرداری قزوین از ورود شهروندان بدون ماســک جلوگیری می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فعالیت‬ ‫روزبازارها نیز با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ادامه داشته و کنترل‬ ‫و نظارت بر اجرای این مقررات توسط شهرداری به صورت روزانه در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی در پایان از تمامی شاغالن در مجموعه شهرداری قزوین و نیز شهروندان خواست که در صورت‬ ‫مشــاهده عالئم بیماری بر اســاس پروتکل های تعریف شده توسط وزارت بهداشت عمل کرده و تا‬ ‫زمان اطمینان از منفی بودن تست کرونا‪ ،‬شرایط قرنطینه فردی را رعایت نمایند‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش و پرورش هرمزگان‪:‬‬ ‫پوشش ‪ 82‬درصدی دانش اموزان متوسطه دوم‪/‬‬ ‫معاون اموزش متوســطه اموزش و پرورش هرمزگان گفت‪ :‬نرخ پوشــش تحصیلی واقعی در دوره‬ ‫متوسطه دوم با ‪ 1.4‬درصد افزایش نسبت به سال تحصیلی گذشته به‪ 82 ( 82.09‬ممیز ‪ 9‬صدم)‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اموزش و پرورش اســتان هرمزگان‪ ،‬محمد قویدل‬ ‫الری اظهار داشــت‪ :‬در راســتای مدیریت شناســائی و جذب دانش اموزان بازمانده از تحصیل و‬ ‫تارکان تحصیل‪ ،‬کاهش نرخ ترک تحصیل‪ ،‬ارتقاء ســطح پوشش تحصیلی و بهبود سهم های بین‬ ‫رشته ای شاخه نظری استان هرمزگان در دوره دوم متوسطه‪ ،‬تمام شاخص های مربوط به پوشش‬ ‫تحصیلی و عدالت اموزشی در سال تحصیلی ‪ 1399-1400‬دارای رشد می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اعالم دفتر معاونت اموزشــی متوسطه وزارت و مرکز برنامه ریزی منابع انسانی واحد‬ ‫اداری وزارت‪ ،‬نرخ پوشــش تحصیلی دوره متوســطه دوم در ســال تحصیلی جاری نســبت سال‬ ‫تحصیلی گذشته با ‪ 1.4‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ 82 ( 82.09‬ممیز ‪ 9‬صدم) درصد رسیده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 9‬رجب ‪1442‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫ما هم مانند مردم هستیم‪ /‬شاه حسینی‪ :‬ترجیح می دهم اخرین نفری باشم که واکسن دریافت می کند‬ ‫برخی هنرمندان نســبت به در اولویت قرار گرفتنشــان برای دریافت واکسن کرونا‬ ‫واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫انتشــار نامه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و درخواست قراردادن برنامه سازان‬ ‫هنری در کنار کادر درمان برای دریافت واکســن کرونا با واکنش های زیادی مواجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفته می شــد فاطمه معتمد اریا و حمید فرخ نژاد برای دریافت واکســن تالش های‬ ‫زیادی کردند که البته معتمد اریا ان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪4128‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫فاطمه معتمداریا در بیانیه ای کوتاه نوشته است‪:‬‬ ‫«اینجانــب‪ ،‬فاطمه معتمداریا‪ ،‬خبر مربــوط به هرگونه فعالیت خــود در ارتباط با‬ ‫درخواســت اولویت واکسیناسیون هنرمندانه سینما را اکیدا تکذیب می کنم‪ .‬با وجود‬ ‫از دســت رفتن بســیاری از هنرمندان تکرار ناشدنی ســینما به دلیل ابتال به کرونا‪،‬‬ ‫اولویت را شروع واکسیناسیون گسترده و بدون اتالف وقت همه مردم ایران می دانم»‬ ‫پدرام شریفی درباره این نامه نوشت‪« :‬در کنار ما که در شرایط بسیار پرخطر مشغول‬ ‫کار هســتیم‪ ،‬بسیار انسان های دیگر در این ســرزمین‪ ،‬همانند ما و همکاران ما (در‬ ‫همه ی گروه های درگیر تولید فیلم و ســریال) در حال کسب درامد برای‬ ‫گذران زندگی خود هســتند‪ .‬ممنون که متوجه شرایط سخت ما در هنگام‬ ‫تولید یک فیلم هســتید (که بدون ماســک مجبور بــه ایفای نقش خود‬ ‫هســتیم)‪ ،‬اما خون ما رنگین تر از ان ادمی نیست که مجبور است با مترو‬ ‫به ســر کار خود برود‪ ،‬مجبور است سوار تاکســی شود و امیدوار باشد که‬ ‫کنار دستی او کرونا نداشته باشــد‪ .‬من به ان سربازی فکر می کنم که در‬ ‫خوابگاه می خوابد و مجبور اســت دو سال در این شرایط خدمت کند‪ .‬من‬ ‫از توجه شما متشکرم‪ ،‬اما ترجیح می دهم از شما درخواست کنم تا شرایط‬ ‫واکســن زدن را برای همه ی مردم به همــان اولویتی که در جهان برقرار‬ ‫است انجام دهید»‬ ‫هانیه توســلی بازیگر ســینما و تلویزیون درباره این نامه نوشــت‪« :‬خیلی‬ ‫پیشــنهاد عجیب و غیرمنطقی است‪ .‬کادر درمان در اولویت هستند و بعد‬ ‫ســالمندان و بیمارانی که بیماری زمینه ایــی دارند؛ و بهترین روش طبق‬ ‫استاندارد جهانی»‬ ‫علیرضا وهاب زاده مشــاور وزیر بهداشت هم در توئیتی نوشت «سلبریتی‬ ‫محترم اولویت تزریق واکنس کرونا با پرســنل بیمارســتان ها‪ ،‬بیماران و‬ ‫تیتر‬ ‫شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 8246/1385‬مورخه ‪ 99/10/20‬شورای اسالمی شهر ورامین‪ ،‬موارد ذیل را از طریق تجدید مزایده‬ ‫عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره یک باب مغازه واقع در جنب ورودی ایستگاه مرکزی اتش نشانی‬ ‫خرید و فروش لوازم و تجهیزات‬ ‫اتش نشانی‬ ‫‪ 50‬مترمربع‬ ‫دهقان _ شهردار ورامین‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬‬ ‫‪ 6‬ماه ‪1/003/437/282‬‬ ‫راه و باند‬ ‫اجرای ‪8800‬‬ ‫مترمربع سنگ‬ ‫‪10/013/509/994‬‬ ‫جدول به همراه‬ ‫زیرسازی‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬‬ ‫راه و باند‬ ‫اجرای سنگ‬ ‫اجرای ‪8800‬‬ ‫جدول شهرک‬ ‫مترمربع سنگ‬ ‫‪9/992/647/169‬‬ ‫قائم ‪ 2‬و‪ 3‬به‬ ‫جدول به همراه‬ ‫متراژ ‪8800‬‬ ‫زیرسازی‬ ‫مترمربع‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪1/001/350/999‬‬ ‫‪999/264/716‬‬ ‫حداقل رتبه ‪5‬‬ ‫راه و باند‬ ‫منابع داخلی‬ ‫منابع داخلی‬ ‫منابع داخلی‬ ‫ب) مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تاریخ درج اگهی نوبت اول مورخه ‪ 99/12/03‬لغایت ‪ 99/12/11‬و‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد ‪ 99/12/24‬می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج) محل تحویل ضمانت نامه ‪ :‬امور قراردادهای شهرداری کنگان می باشد و ضمنا بازگشائی اسناد در محل‬ ‫شهرداری روز دوشنبه مورخه ‪ 99/12/25‬ساعت ‪ 12:00‬صبح می باشد‬ ‫د) هزینه برگزاری مناقصه در هر دو نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هـ) توضیح اینکه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریز به حساب سیبا شماره‬ ‫‪ 0104665791003‬به نام سپرده و ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات غیر بانکی دارای‬ ‫مجوز از بانک مرکزی‬ ‫و) چنانچه برندگان اول و دوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ز) شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادها مختار می باشد‪.‬‬ ‫ح) حضور یک نفر از سوی هر مناقصه گر با معرفی نامه کتبی با رعایت پروتکل بهداشتی در جلسه کمیسیون‬ ‫مناقصه ازاد است‪.‬‬ ‫م) سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه در دعوتنامه مناقصه مندرج گردیده است‪.‬‬ ‫نوبت اول‪99/12/03 :‬‬ ‫نوبت دوم‪99/12/10 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری کنگان‬ ‫نوب‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مدت‬ ‫اجرای مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫کار‬ ‫محل تامین‬ ‫رشته پیمانکار‬ ‫اعتبار‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م م ‪ 99/0213/‬مربوط به ساخت‪،‬مالکیت و بهره برداری‪،‬تامین سرویس و راهبری تاسیسات سریع نصب شونده جهت فراورش نفت نمکی گچساران ‪ 4‬با ظرفیت ‪110000‬بشکه استاندارد نفت در روز در قالب‬ ‫قرارداد ساخت‪،‬مالکیت و بهره برداری (‪)BOO‬‬ ‫الف ‪ -‬شرح مختصرخدمات‪:‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قصد دارد نسبت به خرید خدمات فراورش نفت خام میادین گچساران و منصوراباد با استفاده از تجهیزات سریع احداث کارخانه ای در قالب قرارداد ساخت‪،‬مالکیت و بهره برداری به‬ ‫ظرفیت نامی ‪ 110‬هزار بشکه استاندارد در روز اقدام نماید‪.‬در این پیمان نفت خام استخراج شده از میادین گچساران و منصوراباد بصورت تثبیت شده به برنده مناقصه تحویل داده و پس از انجام خدمات فراورشی توسط‬ ‫برنده مناقصه می بایست نسبت به طراحی‪،‬تامین منابع مالی ‪،‬خرید کاال و تجهیزات ‪،‬ساخت‪،‬نصب‪،‬راه اندازی‪،‬بهره برداری و نگهداری واحد فراورش نفت خام سریع احداث کارخانه ای با ظرفیت نامی ‪ 110‬هزار بشکه استاندارد‬ ‫در روز به روش ساخت ‪،‬مالکیت و بهره برداری در طول مدت پیمان اقدام نماید‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزییات دراسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار ‪:‬‬ ‫محل اجرای خدمات در منطقه گچساران و مدت انجام ‪10‬سال می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‪:‬‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات فراورش هر بشکه نفت خام خروجی واحد نمکزدایی ‪ 0/57‬یورو سقف مبلغ براوردی ‪197/505/000‬یورو و تعدیل ناپذیر می باشد‪.‬‬ ‫د‪ -‬شرایط مناقصه گران متقاضی ‪:‬‬ ‫از شرکت یا مشارکت های عالقه مند به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گازداری شرایط ذیل برای شرکت دو مرحله ای ساخت‪،‬مالکیت و بهر هبرداری ‪،‬تامین سرویس راهبری تاسیسات سریع نصب شونده فراورش نفت‬ ‫نمکی میدان طرح فوق الذکر با ظرفیت ‪110000‬بشکه استاندارد نفت در روز با ارایه مدرک زیر دعوت بعمل اید(شرایط شرکت با مشارکت متقاضی حضور در مناقصه)‪:‬‬ ‫‪ )1‬توانایی تامین سرمایه برای انجام پیمان موضوع مناقصه مطابق شرایط مندرج پیمان را داشته باشد و مدارک ذیل را ارایه نماید‪:‬‬ ‫‪ )1-1‬تاییدیه بانکی (‪ )BCL‬از شعبه مرکزی یا شعب مستقل بانکها یا موسسات مالی معتبر مورد تایید بانک مرکزی به میزان ‪30/000/000‬یورو یا به همان میزان ارایه نامه تمایل و امادگی (‪ )LOI‬از بانکهای مورد تایید‬ ‫شرکت ملی نفت (مطابق با نمونه ضمیمه شده در فرم ارزیابی کیفی)‬ ‫تبصره ‪ :1‬مناقصه گرانی که از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های فرعی ان مطالبات حال شده دارند‪،‬می توانند حداکثر ‪ 15/000/000‬یورو تاییدیه امور مالی شرکت ملی نفت با شرکت های تابعه مبنی بر تاییدیه ‪،‬مناقصه‬ ‫گران می توانند تاییدیه بانکی(‪ )BCL‬موضوتع این بند را متناسب با تاییدیه مذکور و به میزان حداقل ‪ 15/000/000‬یورو ارایه نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬چنانچه متقاضیان حضور در مناقصه نتوانند مدارک مندرج در بند‪ 1-1‬و تبصره ‪ 1‬در مهلت قانونی(اخرین مهلت ارایه مدارک استعالم ارزیابی به مناقصه گزار)تسلیم نماید‪،‬در فرایند ارزیابی کیفی از مناقصه حذف‬ ‫خواهند گردید‪.‬‬ ‫‪ )1-2‬اساسنامه ‪ ،‬اگهی تاسیس و اخرین تغییرات شرکت ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری‬ ‫‪ )2‬در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسان غیرتجاری‬ ‫‪ )4‬داشتن مشارکت مدنی ثبتی در خصوص مناقصه گرانی که بصورت مشارکت در مناقصه حاضر می شوند(الزامات مشارکت طی فرم به متقاضی تحویل می گردد)‬ ‫‪ )5‬مناقصه گرانی که به صورت مشارکت در مناقصه صدر االشاره اعال م امادگی نمایند ‪،‬می بایست مطابق جدول مربوط به حداقل کارکنان کلیدی و سازمانی اجرایی به همراه گزارش شناخت به متقاضیان تحویل می گردد‬ ‫اطالعات خود را با ذکر نام و نام خانوادگی ‪،‬سابقه کار ‪،‬رشته تحصیلی به همراه مستنداتی تایید کننده ادعای مناقصه گر باشد به کارفرما تحویل دهد(توجه به بند ث ماده ‪ 16‬ایین نامه ارزیاب کیفی توصیه می گردد)‬ ‫توضیح‪ :1‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه طرح موضوع این فراخوان مبلغ ‪ 366/284/149/875‬ریال یا ‪1168390‬یورو می باشد‪.‬‬ ‫توضیح‪ :2‬کلیه متقاضیانی که پیش از این و در پی فراخوانهای قبلی صدرالذکر اعالم امادگی نموده اند‪،‬می بایست براساس شرایط این فراخوان مجددا اعالم امادگی نموده و استعالم ارزیابی کیفی را تکمیل و تسلیم کارفرما‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬محل وزمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف ‪7‬روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم ‪ ،‬امادگی خود را بصورت کتبی به یکی از ادرس های ذیل الذکر اعالم مدارک ارزیابی کیفی وفق بند «ج» ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات ( ارزیابی کیفی ) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا می بایستی ظرف مدت ‪ 21‬پس از پایان مهلت اعالم امادگی اطالعات مورد در خواست در قالب سه لوح فشده و عدد ‪ Flash memory‬تهیه و به ادرس های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد‪.‬بدیهی است کارفرما‬ ‫این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد‪ ،‬ترتیب اثر ندهد‪.‬ضمنا پس از بررسی های الزم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد‪.‬تارخ گشایش‬ ‫پیشنهادات متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانی ومحل امادگی دریافت اسناد ‪:‬اهواز ‪ ،‬کوی فدائیان اسالم (نیوسایت سابق)‪ ،‬خیابان پارک ‪ )4‬روبروی امور مسافرت ( ‪ ،‬مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها ‪ ،‬اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها ) اتاق شماره ‪ )1‬و یا‬ ‫تهران ‪ ،‬میدان ارژانتین ‪ ،‬ابتدای خیابان بیهقی ‪ ،‬پالک ‪ ، 28‬ساختمان مرکزی یازدهم ‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران ‪ ،‬طبقه دوم ‪ ،‬دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب‪ .‬همزمان ارائه معرفی نامه و کارت‬ ‫ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬ارایه یک نسخه از اساسنامه ‪ ،‬اگهی تاسیس ‪،‬اخرین تغییرات فرم خوداظهاری کارهای در دست اقدام ریافصورتهای مالی حسابرسی شده ‪ 5‬سال اخیر و مدارک مربوطه به بندهای ‪ 4‬و ‪ 5‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫همین فراخوان در قالب یک عدد زونکن (همگی برابر اصل شده)الزامی می باشد‪.‬‬ ‫شماره مجوز‪WWW.NISOC.IR 1399 . 7066:‬‬ ‫‪IETS.MPORG.IR‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫تا‬ ‫اول‬ ‫تمدید فراخوان مناقصه عمومی( ارزیابی کیفی )‬ ‫ول‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اجرای ‪8800‬‬ ‫مترمربع سنگ‬ ‫‪10/034/372/820‬‬ ‫جدول به همراه‬ ‫زیرسازی‬ ‫استان‬ ‫اجرای سنگ‬ ‫بوشهر‪-‬‬ ‫جدول شهرک‬ ‫شهرداری ایثار‪ 3‬به متراژ‬ ‫بندر کنگان ‪ 8800‬مترمربع‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫نوع کاربری‬ ‫متراژ‬ ‫ داوطلبان می توانند ظرف مدت ‪ 15‬روز کاری از انتشار اگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی‬‫‪ www.e-varamin.ir‬شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ 36242525 - ۷ :‬داخلی ‪366 - 364‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مزایده خواهد بود‪.‬‬‫ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد ‪.‬‬‫انتشار نوبت اول ‪1399/12/3 :‬‬ ‫انتشار نوبت دوم ‪1399/12/10 :‬‬ ‫الف‪:‬شهرداری بندر کنگان از پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت برنامه ریزی استان بوشهر جهت‬ ‫دریافت اسناد دعوتنامه شرکت در مناقصه پروژه ذیل طبق مجوز شماره ‪125‬مورخه ‪ 99/11/13‬شورای محترم‬ ‫اسالمی شهر کنگان به کد پروژه ‪ 99/125/073‬دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫اجرای‬ ‫سنگ جدول‬ ‫جدول شهرک‬ ‫فرهنگیان ‪-‬‬ ‫سالمت به متراژ‬ ‫‪8800‬مترمربع‬ ‫تا‬ ‫شهرداری ورامین‬ ‫اگهی دعوتنامه مناقصه‬ ‫موقعیت‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫ول‬ ‫مدیرمسئول نشر براق گفت‪ :‬کتاب هایی که قبال با تیراژ های ‪۳‬‬ ‫هزار نســخه ای منتشر می شد‪ ،‬اکنون با تیراژ های ‪ ۲۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫نسخه ای منتشر می شود‪.‬‬ ‫صفا امیری‪ ،‬مدیرمسئول نشربراق‪ ،‬درباره تیراژ کتاب های شعر‬ ‫گفت‪ :‬تیراژ ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬نســخه ای فقط در کتاب های شــعر‬ ‫کودک و نوجوان دیده نمی شود؛ بلکه این مسئله در موضوعات‬ ‫دیگر هم مشــاهده می شــود‪ .‬از برگزاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران در اردیبهشــت ماه ســال اینده تا امروز فقط یک‬ ‫یا دو عنوان در انتشــارات ما منتشــر شــده است؛ درحالی که‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬عنوان کتابمان هنوز هم منتشر می شود‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫کتاب هایی که قبال با تیراژ های ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار نســخه ای منتشــر‬ ‫می شــد‪ .‬اکنون با تیراژ های ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬نســخه ای منتشرمی‬ ‫شــود‪ .‬عوامل متعددی از جمله کاهــش توانایی مالی مردم در‬ ‫خریــد کتاب تاثیرگذار بود‪ .‬از ســوی دیگر از ســوی دیگر در‬ ‫ســال های قبل که میزان مشــکالت مالی مردم به اندازه امروز‬ ‫نبود در زمینه فرهنگســازی کتابخوانی خوب عمل نکردیم‪ .‬در‬ ‫نتیجه امســال مردم برای گذراندن اوقات فراغتشــان به سراغ‬ ‫مطالعه نرفتند‪.‬‬ ‫سالمندان است‬ ‫لطفا تقاضای خارج از نوبت نکنید‬ ‫حتی شما حامی انتخاباتی ‪»۱۴۰۰‬‬ ‫لیال اوتادی در صفحه شخصی اش با انتشار تصویر توییت وهاب زاده نوشت‪« :‬گرچه‬ ‫کــه با حمایت همان ســلبریتی هایی که دم انتخابات نطق شــان باز می شــود‪ ،‬در‬ ‫منصب ها جاخوش کرده اند‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫سخن کامال منطقی ست‪ ،‬هنرمندان هیچ ارجحیتی برمردم عادی ندارند‪.‬‬ ‫من به شخصه تا کل ‪ ۸۰‬میلیون نفر ایرانی در دورترین نقاط و روستا ها واکسن نزنند‪،‬‬ ‫از زدن واکسن معذورم‪ ،‬من ‪ ۸۰‬میلیون و یکمین نفر خواهم بود‪.‬‬ ‫به امید سالمتی و سرافرازی ایران و ایرانی»‬ ‫انســیه شاه حســینی کارگردان‪ ،‬گفت‪ :‬دریافت واکسن بســتگی به شرایط دارد‪ .‬به‬ ‫شخصه در حادترین شــرایط ترجیح می دهم اخرین نفری باشم که واکسن دریافت‬ ‫می کند؛ چراکه دیدیم بچه های جنگ موقعیتی بســیار خطرناکتر را تجربه می کردند‬ ‫و روی مین می رفتند؛ پس طاقت می اورم‪ ،‬ســختی اش را به جان می خرم و خودم‬ ‫را در اولویت نمی دانم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دو جنبه می توان به این جریان نگاه کرد‪ .‬برخی بازیگران داخل خانه و‬ ‫جلوی اینه نشســتند و مشغول ارایش کردن هستند؛ این افراد نباید در اولویت زدن‬ ‫واکسن قرار بگیرند‪ .‬برخی از سریال ها هستند که به عنوان نمونه باید برای شب عید‬ ‫اماده شوند یا بعضی از فیلم های سینمایی که برای ارتزاق ناچار به کار کردن خواهند‬ ‫بود‪ .‬به این ها می توان نوع دیگری نگاه کرد‪.‬‬ ‫این کارگردان بیان کرد‪ :‬برخی ها به این علت که ســلبریتی هستند و بر زمین منت‬ ‫می گذارنــد و فکر می کنند‪ ،‬چون در ایران هســتند باید بــه ان ها افتخار کرد‪ .‬ان ها‬ ‫لیاقت دریافت واکسن کرونا را ندارند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫کاهش توانایی مردم برای خرید یار مهربان‬ ‫شرح مختصری‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫از مقادیر کار‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!