روزنامه راه مردم شماره 4127 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4127

روزنامه راه مردم شماره 4127

روزنامه راه مردم شماره 4127

‫‪2‬‬ ‫کاندیدایتاییدصالحیتشدهازانتخاباتجاماند‬ ‫حق خود را‬ ‫از سهام عدالت بگیرید!‬ ‫معاونتمطبوعاتیصالحیت‬ ‫برگزاریانتخاباتصنفیندارد ‪2‬‬ ‫شمارش معکوس برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام‬ ‫عدالت استانی درحالی اغاز شده است ‪...‬‬ ‫بایدن‪:‬‬ ‫اماده تعامل در چارچوب‪ ۵+۱‬در‬ ‫‪ 2‬خصوصبرنامههسته ایایرانهستیم‬ ‫سیلنقدینگیسراغبانک هارفت‬ ‫‪2‬‬ ‫سپرده ها افزایش اما‬ ‫اختصاصتسهیالتبهتولیدکم!‬ ‫برخــی از امار های بانــک مرکزی نشــان از افزایش‬ ‫رئیس جمهور امریکا اعالم کرد که دولتش در راستای انچه وی «منع اشاعه سالح های سپرده های بانکی می دهد که دالیل مطرح شده بانک‬ ‫هسته ای» خواند‪ ،‬اماده تعامل با اعضای برجام‪...‬‬ ‫مرکزی برای این موضوع با دالیل برخی‪...‬‬ ‫اتفاقاتی در انتخابات خانه مطبوعات به وجود امده که نشان می دهد‪ ،‬در این فرایند تخلف‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬با توجه به بررسی های به عمل‪...‬‬ ‫مهندسهدایتشهردارسرعینخبرداد؛‬ ‫احداث اولین پل گردشگری و ترافیکی‬ ‫شهرتوریستیسرعیناغازمی شود ‪1‬‬ ‫راه مردم ؛عملیات احداث اولین پل گردشگری ترافیکی شهر توریستی سرعین به زودی‬ ‫اغاز می شود ‪.‬اقای مهندس سید روح اهلل هدایت شهردار سرعین ‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4127‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪١٧‬طرحتاپایانسالجهشتولید‬ ‫باافتتاح‪١٧‬طرح‬ ‫صنعتپتروشیمی امسالطالییشد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مهندسهدایتشهردارسرعینخبرداد؛‬ ‫احداث اولین پل گردشگری و ترافیکی شهر توریستی سرعین اغاز می شود‬ ‫راه مردم ؛عملیــات احداث اولین پل گردشــگری‬ ‫ترافیکی شــهر توریســتی ســرعین به زودی اغاز‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫اقای مهندس سید روح اهلل هدایت شهردار سرعین‬ ‫در گفتگــو با خبرنــگاران با اعالم ایــن مطلب به‬ ‫تاریخچه و ضــرورت احداث این پل اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬این پروژه قرار بود بــه صورت کابلی احداث‬ ‫شود که به دالیلی همچون تحریم و باال بودن هزینه‬ ‫ها و ارزبــری باالی ان جهــت واردات کابل به پل‬ ‫ســیمانی درختی تغییر طراحی یافت و طی رایزنی‬ ‫های انجام شده ساخت ان توسط قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم االنبیا اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی بودجــه تقریبی احداث پــل را ‪ ۱۶۰‬میلیارد‬ ‫تومــان براورد کرد و گفت بخش اعظم ان از طریق‬ ‫شهرداری سرعین تامین می شود ‪.‬‬ ‫بــه گفته وی تفکر ســاخت پل به ســال ها قبل باز‬ ‫می گردد ‪ ،‬که در هر برهه زمانی وبا مشکالتی مواجه‬ ‫و به مرحله اجرا نرســید ولی سرانجام خوشبختانه‬ ‫در ســال جــاری و به همت همه مســئوالن اعم از‬ ‫اســتاندار‪ ،‬فرماندار‪ ،‬اعضای شــورای شــهر و دیگر‬ ‫دســت اندرکاران‪ ....‬وارد مرحله اجرا شده و به این‬ ‫ترتیب بخش قابل توجهی از مشکالت ترافیکی شهر‬ ‫سرعین ( با ســاالنه بیش از ‪ ۸‬میلیون گردشگر ) و‬ ‫اتصال کمربندی های شهر توسط این پل به یکدیگر‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفــت مســیر زیر ایــن پل نیز بــرای مقاصد‬ ‫گردشگری در نظر گرفته شده و طرح های رفاهی و‬ ‫تفریحی در ان اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی احداث این پل در مقایسه با پل کابلی‬ ‫بیش از ‪ %۵۰‬صرفه جویی به همراه دارد‪.‬‬ ‫شــهردار ســرعین افزود ‪:‬این پل بر روی مسیر که‬ ‫جهت پیاده روی گردشــگران طراحی شــده است‬ ‫احداث می شــود و تردد خودرو در مســیر سالمت‬ ‫مجاز نخواهد بود‪.‬‬ ‫هدایت ایجــاد درامد پایدار برای شــهرداری را از‬ ‫ضروریات شــرایط فعلی برشــمرد و گفــت‪ :‬ایجاد‬ ‫شــهرک های گردشــگری و هتل های ‪ ۵‬ستاره به‬ ‫همــراه اب درمانی از برنامه های اســت که برای‬ ‫تحقق این مهم اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار سرعین با اشاره به اینکه بودجه سال جاری‬ ‫شــهرداری ‪ ۴۸‬میلیارد تومان تعیین شــده بود که‬ ‫نســبت به حدود ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫ســال قبل رقم قابل توجهی است که تا کنونی ‪۲۹‬‬ ‫میلیارد تومان ان محقق شــده وبا اقدامات پیش رو‬ ‫تا پایان سال همه بودجه تحقق می یابد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ســرعین به عنوان توریست‬ ‫پذیر ترین شهر اســتان اردبیل با مناظر و طبیعت‬ ‫دیدنی ابهای گرم جوشــان متنوع می باشد ‪،‬گفت‪:‬‬ ‫برای ســال اینده بودجه حدود ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫شهردار سرعین در بخش دیگری از سخنان خود به‬ ‫موضوع هوشمند سازی اشاره کرد و گفت ‪:‬پیمانکار‬ ‫این طرح نیز کلیــه مراحل انتخاب و گزینش را در‬ ‫اســتان طی نموده و بــا اجرای ان کلیــه اقدامات‬ ‫مرتبط با شهرسازی‪ ،‬درامد ‪ ،‬ممیزی امالک و غیره‬ ‫‪....‬توسط اپلیکیشن قابل انجام می شود و شهروندان‬ ‫بدون مراجعه به شــهرداری نیازهای خود را از خانه‬ ‫استعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در مورد معضل نخاله ها نیز گفت‪ :‬طی قراردادی‬ ‫که با پیمانکار داریم نخاله ها از مســیر گردشگری‬ ‫سرعین الوارس به مکان دیگری منتقل خواهد شد‬ ‫‪،‬که تاکنون با حدود ‪ ۶۰۰‬دســتگاه کامیون بخشی‬ ‫ازاین نخا له ها منتقل شــده و امیدواریم در اینده‬ ‫شــاهد احداث یک پارک جنگلــی پنج هکتاری بر‬ ‫اســاس رایزنی با ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫(ره) باشیم‪.‬‬ ‫وی ســرانه فضای ســبز را در حال حاضر ‪ ۱۱‬متر‬ ‫بــراورد کرد و گفــت‪ :‬با احداث پــارک اناهیتا که‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار متر مربع خواهد بود سرانه فضای سبز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ صفحه 1 ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4127‬‬ ‫خبر‬ ‫سال به ‪ ۱۴۰۰‬رسید‪ ،‬هنوز برخی بیکاران کرونایی بیمه بیکاری نگرفتند‬ ‫درحالی یک ســال از شــیوع کرونا می گذرد که هنوز تعدادی از افراد بیکارشــده از‬ ‫ســال گذشــته مقرری بیمه بیکاری دریافــت نکرد ه اند‪ .‬مدیرعامل ســازمان تامین‬ ‫اجتماعــی دراین باره گفته اســت‪ :‬پیگیر پرداخت بیمه بیکاری کرونا هســتیم‪.‬‬ ‫بحث بیمه بیکاری موضوعی اســت که پس از شــیوع ویروس کرونا از ســوی دولت‬ ‫به عنوان حمایت از نیروی کار بیکارشــده در دســتور کار قرار گرفــت‪ .‬بیمه بیکاری‬ ‫کرونــا نیز یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از معیشــت مردم در دوره شــیوع‬ ‫این بیماری بود‪ ،‬بــرای همین منظور ســامانه ای به ادرس ‪bimebikari.mcls.‬‬ ‫‪ gov.ir‬را ه اندازی شــد تا افراد درخواســت خود را در ان ثبت کننــد‪ ،‬بعد از این‬ ‫ســامانه بود که مجدد ا ً ســامانه ای دیگر با عنوان سامانه ‪ prkar.mcls.gov.ir‬به‬ ‫بیمه شــدگان معرفی شــد که باز هم زیرساخت های ان مشکل داشت‪.‬‬ ‫طبــق اخرین امــار محمد شــریعتمداری‪ ,‬وزیــر کار ‪ 670‬هزار نفر بیمــه بیکاری‬ ‫دریافــت کردند‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به شــیوع بیماری کرونا‬ ‫در کشــور گفت‪ :‬تثبیت اشــتغال از جمله سیاســت های دولت در دوران همه گیری‬ ‫بیماری کرونا بود و در این ایام ‪800‬هزار نفر افراد بیکار در ســامانه های طراحی شده‬ ‫بــرای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند و ‪670‬هــزار نفر در این ایام بیمه بیکاری‬ ‫دریافت کردند و ‪490‬هزار نفر به کار بازگشــتند‪.‬‬ ‫اما هســتند افرادی کــه هنوز مشــکالتی درباره بیمــه بیکاری دارنــد‪ ,‬تما س های‬ ‫متقاضیــان مقــرری بیمه بیــکاری حکایت از ایــن دارد که برخــی از متقاضیان از‬ ‫فروردیــن ماه ‪ 98‬هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری نشــد ه اند‪.‬‬ ‫مصطفی ســاالری‪ ،‬مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره بیمــه بیکاری کرونا‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬در ســه ماهه اول شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬افرادی بیکار شده بودند که مکلف‬ ‫شــدیم بر اساس فهرســتی که وزارت کار برای ما ارسال کرده بود‪ ،‬وضعیت ا ن ها را‬ ‫بررســی و برای ســازمان برنامه و بودجه ارســال کنیم تا فهرست اسامی ا ن ها برای‬ ‫واریز بیمه بیکاری تحویل خزانه دولت داده شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی ادامه داد‪ :‬در این خصوص پرداخت مســتقیم‬ ‫به عهــده ما نبوده اســت‪ ،‬اما دولت بیمه بیــکاری بیش از ‪ 90‬درصد مشــموالن را‬ ‫پرداخت کرده اســت و افراد واجد شــرایط هم بیمه بیکاری خود را دریافت کردند‪.‬‬ ‫ســاالری تصریح کرد‪ :‬گروهی از افراد هم بودند که نقص اطالعات داشــتند و موفق‬ ‫به دریافت نشــدند‪ ،‬فهرســت گروه دیگر هم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال‬ ‫شــده‪ ،‬اما هنوز از طرف خزانه دولت برایشــان بیمه بیکاری واریز نشده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این هفته هــم وزیر کار پیگیــر این موضوع بود کــه در پرداخت ا ن ها‬ ‫تســریع صورت گیرد و این گروه بتواننــد بیمه بیکاری کرونا را هرچه زودتر دریافت‬ ‫کنند‪.‬ســاالری بــا اعالم اینکــه تامین اجتماعــی تمام وظایف خــود را در خصوص‬ ‫پرداخــت بیمه بیــکاری کرونا انجام داده اســت‪ ،‬اضافــه کرد‪ :‬مــا از خزانه دولت‬ ‫پیگیری می کنیم تا در امر پرداخت بیمه بیکاری تســریع شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی بیان کرد‪ :‬بیکاری برخی از افراد از اول خرداد‬ ‫مــاه به بعد هم ادامه داشــت و تامیــن اجتماعی در برابر افرادی که واجد شــرایط‬ ‫هســتند‪ ،‬به طور کامل متعهد اســت‪ ،‬اما بخشــی از منابع ان را دولت باید پرداخت‬ ‫کنــد و ما پرداختی های خــود را موکول به پرداخت دولت نکردیم و پرداخت مقرری‬ ‫بیکاری را به مشــموالنی که از خرداد ماه ســال جاری بیکار شــد ه اند‪ ،‬اغاز کردیم‪.‬‬ ‫مــا از خزانه دولت پیگیری می کنیــم تا در امر پرداخت بیمه بیکاری به مشــموالن‬ ‫تسریع شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‬ ‫اگر فروش خودرو از مسیر بورس کاال در مجلس‬ ‫و شورای نگهبان نهایی شود‪ ،‬شورای رقابت دیگر‬ ‫دخــل و تصرفــی در قیمت گــذاری محصوالت‬ ‫خودرویــی نخواهد داشــت‪.‬در طول چند ســال‬ ‫اخیر زمزمه های مختلفی مبنی بر حذف شورای‬ ‫رقابــت در قیمت گذاری خودرو مطرح شــده اما‬ ‫همچنان این بخش مرجع تصمیم گیر در تعیین‬ ‫دســتورالعمل قیمت گــذاری خودرو اســت‪ .‬به‬ ‫اعتقاد شورای رقابت بازار خودرو هنوز در مرحله‬ ‫انحصار قرار دارد و با اســتناد به این موضوع باید‬ ‫دســتورالعمل این بخش توسط شــورای رقابت‬ ‫تعیین شود‪.‬شــورای رقابت معتقد اســت اگر در‬ ‫بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده‪،‬‬ ‫خریدار و فروشــنده از عرضــه و تقاضای بازار به‬ ‫میزانی باشــد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار‬ ‫را در بازار داشته باشد‪ ،‬یا ورود بنگاههای جدید به‬ ‫بازار یا خروج از ان با محدودیت مواجه باشد باید‬ ‫مدیریت الزم جهت تعیین دســتور العمل قیمت‬ ‫گذاری انجام شود‪.‬با این وجود نمایندگان مجلس‬ ‫در صدد حذف شورای رقابت از روند قیمت گذاری‬ ‫خودرو بر امده اند به نحوی که طبق مصوبه جدید‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫شمارش معکوس برای انتخاب اعضای هیات‬ ‫مدیره شــرکت های ســرمایه گذاری سهام‬ ‫عدالت اســتانی درحالی اغاز شده است که‬ ‫هنوز بســیاری از مشموالن نه تنها از ارزش‬ ‫ســهام خود بی خبر هســتند بلکه درمورد‬ ‫اهمیت اینکه اینده سهامشان در دست چه‬ ‫کسانی خواهد بود نیز اگاهی ندارند!‬ ‫اردیبهشت ســال جاری بود که ازادسازی‬ ‫ســهام عدالــت اجرایی شــد و مشــموالن‬ ‫میتوانســتند یکی از دو روش مســتقیم یا‬ ‫غیرمســتقیم را برای مدیریت ســهام خود‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬بر این اســاس از میان حدود‬ ‫‪ ۴۹‬میلیون ســهام دار‪ ،‬تنها ‪ ۱۹‬میلیون نفر‬ ‫روش مســتقیم را انتخــاب کردند و حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون نفر دیگر روش غیرمســتقیم را‬ ‫برگزیدند تا ســهام دار شرکت های سرمایه‬ ‫گذاری اســتانی باشــند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که شــاید کمتر از نیمی از این ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫نفــر درمورد تاریخچه شــکل گیری و نحوه‬ ‫فعالیت این شرکت ها و تاثیر عملکرد ان ها‬ ‫بر سرمایه خود با خبر باشند‪.‬‬ ‫از پروســه قیمت گذاری خودرو حذف می شــود‪.‬‬ ‫کمیســیون صنایع و معادن مجلس ماده ‪ 4‬طرح‬ ‫تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شــده از شورای‬ ‫نگهبان را اصالح کرده است که بر اساس ان مقرر‬ ‫شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه‬ ‫شــوند‪.‬در این ماده قیمت پایــه عرضه خودرو در‬ ‫بورس توسط ســازمان حمایت از مصرف کننده‬ ‫تعیین شده و ســاز و کار تحقق این مهم باید در‬ ‫بورس مهیا شود‪ .‬عالوه بر عرضه خودرو در بورس‪،‬‬ ‫مسائلی مانند کیفیت‪ ،‬بومی سازی‪ ،‬قطعه سازان‪،‬‬ ‫خدمات پس از فروش و‪ ...‬نیز در این طرح بررسی‬ ‫شده است‪.‬البته طرح ســاماندهی صنعت خودرو‬ ‫مصــوب مجلس دهم بود که شــورای نگهبان به‬ ‫ماده ‪ 4‬ان ایراد گرفت اما در مجلس یازدهم این‬ ‫موضوع بررســی و ایرادات ان رفع شــد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر کلیات این طرح در کمیســیون صنایع و‬ ‫معادن تصویب و جزئیات ان در دســت بررســی‬ ‫اســت‪ .‬نمایندگان این کمیســیون اما در پروسه‬ ‫عرضه خودرو در بورس تاکید دارند که عرضه هر‬ ‫محصولی در بــورس کاال باید با قیمت پایه انجام‬ ‫شود که در این زمینه سازمان حمایت را جایگزین‬ ‫شورای رقابت کرده اند‪.‬‬ ‫سابقه تشکیل شــرکت های سرمایه گذاری‬ ‫اســتانی بــه ســال هــای ‪ ۱۳۸۴‬و ‪۱۳۸۵‬‬ ‫برمیگردد‪ ،‬زمانی که نام نویســی برای سهام‬ ‫عدالت کلید خورد و این شــرکت ها شکل‬ ‫گرفتند تا مســئول ثبت نام واجدین باشند‪.‬‬ ‫درواقع مهم ترین وظیفه این شرکت ها ثبت‬ ‫نام مردم برای ســهام عدالت بوده اســت و‬ ‫شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان‬ ‫و اســتان مســئول ثبت نام‪ ،‬جمع اوری و‬ ‫ارسال مدارک برای سازمان خصوصی سازی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫با گذشــت سال ها و اتمام فرایند ثبت نام و‬ ‫اینترنتی شدن رســیدگی به امور مشموالن‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬این شــرکت ها فعالیتی برای‬ ‫انجام نداشــتند اما همواره درخواست هایی‬ ‫مبنی بر استخدام‪ ،‬دریافت بیمه و مستمری‬ ‫و‪ ...‬را از ســازمان خصوصی ســازی مطالبه‬ ‫میکردند‪ .‬طی این ســال ها چالش هایی از‬ ‫این قبیل بین ســازمان خصوصی ســازی و‬ ‫این شــرکت ها که عمدتا خانوادگی بودند‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬در نهایــت شــرکت های‬ ‫بانک مرکزی درحالی اعالم کرده‪ ۹.۲ ،‬میلیارد دالر‬ ‫برای کاالهای اساســی از ابتدای امسال تخصیص‬ ‫داده که میزان ارز الزم این اقالم از ســوی ســتاد‬ ‫اقتصادی ‪ ۸‬میلیارد دالر تعیین شده بود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکــزی اخیرا گزارش جدیدی از‬ ‫میزان تامین ارز ‪ 4200‬تومانی برای واردات کاالی‬ ‫اساسی و دارو اعالم کرده است‪ .‬به گفته رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی علیرغم مشکالت ناشی از تاثیر شیوع‬ ‫ویروس کرونا درامور تجاری و تامین ارز در ابتدای‬ ‫ســال‪ ،‬بانک مرکزی و صادرکننــدگان تاکنون ‪32‬‬ ‫میلیارد دالر برای واردات کشور تامین ارز کرده اند‪.‬‬ ‫تامین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان‬ ‫شهرســتانی منحل شــدند اما شرکت های‬ ‫استانی ها باقی ماندند و قرار شد مشموالنی‬ ‫کــه روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند‬ ‫ســهام دار این شــرکت ها شــوند‪ .‬درحال‬ ‫حاضــر میزان ســرمایه این شــرکت ها به‬ ‫تناسب تعداد افرادی که در هر استان سهام‬ ‫عدالت دارند متفاوت است اما میتوان گفت‬ ‫هرکدام از این شــرکت ها سرمایه هنگفتی‬ ‫در اختیار دارند‪ .‬از انجایی که این شــرکت‬ ‫ها از ابتدا برنامه و متولی مشخصی نداشتند‬ ‫و عمدتا خانوادگی بودند‪ ،‬در انتخاب اعضای‬ ‫هیــات مدیره ان ها انطور که باید و شــاید‬ ‫حساســیت به خرج داده نشــد و حاال و به‬ ‫جایی رســیده ایم که شرکت های سرمایه‬ ‫گذاری اســتانی میخواهند از سهام افراد به‬ ‫عنوان سرمایه اســتفاده کنند‪ .‬درحالی که‬ ‫ممکن اســت شایســتگی الزم برای هدایت‬ ‫این سرمایه را نداشــته باشند‪ .‬این درحالی‬ ‫اســت که ســهام عدالت متعلق بــه مردم‬ ‫اســت و احتماال بسیاری از افرادی که روش‬ ‫غیرمســتقیم را انتخاب کــرده اند از ارزش‬ ‫کرده ایم کــه اماده ایم با دیگر اعضای ‪5+1‬‬ ‫در خصوص برنامه هســته ای ایران دوباره‬ ‫تعامل کنیم‪».‬‬ ‫وی در ادامــه ایران را به انجام فعالیت های‬ ‫بین ثبات کننــده در منطقــه متهم کرد و‬ ‫افزود‪« :‬ما باید به فعالیت های بی ثبات کننده‬ ‫ایران در خاورمیانه نیز بپردازیم‪».‬‬ ‫بامداد جمعه به وقــت تهران «ند پرایس»‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجــه امریکا در‬ ‫یک نشســت خبری اعالم کــرد که دولت‬ ‫متبوعش دعوت مســئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا برای حضور در نشســت گروه‬ ‫‪ 5+1‬و ایــران به منظور گفتگو درباره برجام‬ ‫و برنامه هسته ای ایران را می پذیرد‪.‬‬ ‫متعاقباً سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجه جمهوری اســامی ایران در‬ ‫پیامی توئیتری خاطرنشــان کرد که ‪5+1‬‬ ‫دیگر وجود ندارد و اکنون تنها بحث ایران‬ ‫و ‪ 4+1‬مطرح است‪.‬‬ ‫ســهام و دارایــی خود و اهمیــت چگونگی‬ ‫مدیریت ان اگاه نیســتند‪.‬این درحالی است‬ ‫که بازار ســرمایه طی این سال ها روندی رو‬ ‫به رشــد داشته و پرتفوی ســهام عدالت از‬ ‫ارزشمندترین ســهم ها تشکیل شده است‪.‬‬ ‫بنابراین این شــرکت ها باید ســرمایه را به‬ ‫ســمت پروژه های اســتانی هدایت کنند تا‬ ‫سهام داران از منافع ان بهره مند شوند‪ .‬چه‬ ‫بسا که با مدیریت صحیح میزان سرمایه در‬ ‫ســال اینده چند برابر و با مدیریت نادرست‬ ‫میزان ســرمایه به نصف برسد‪.‬بنابراین باید‬ ‫بــر این نکته تاکید کرد که بهترین راه برای‬ ‫ســهیم شــدن در سرنوشــت هیات مدیره‬ ‫شــرکت های ســرمایه گذاری استانی برای‬ ‫مشــموالن سهام عدالت‪ ،‬ســجامی شدن و‬ ‫شرکت در مجامع الکترونیکی شرکت ها که‬ ‫برای انتخاب اعضای هیــات مدیره انتخاب‬ ‫میشــود اســت‪ .‬تنها از این طریق است که‬ ‫مشــموالن میتوانند در اینده ســرمایه خود‬ ‫نقش ایفا کنند و سرنوشــت سرمایه خود را‬ ‫تعیین کنند‪.‬‬ ‫کاندیدای تایید صالحیت شده از انتخابات جا ماند‬ ‫معاونت مطبوعاتی صالحیت برگزاری انتخابات صنفی ندارد‬ ‫سپرده هاافزایش‬ ‫امااختصاصتسهیالتبهتولیدکم!‬ ‫امار متناقض از نیاز دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کشور؛‬ ‫ارقام بانک مرکزی درست است‬ ‫یا ستاد اقتصادی دولت؟‬ ‫رئیس جمهــور امریــکا اعــام کــرد که‬ ‫دولتش در راســتای انچه وی «منع اشاعه‬ ‫سالح های هسته ای» خواند‪ ،‬اماده تعامل با‬ ‫اعضای برجام در خصوص برنامه هســته ای‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫جو بایــدن رئیس جمهور امریکا روز جمعه‬ ‫طی ســخنرانی خود در کنفرانس امنیتی‬ ‫مونیــخ ‪-‬که به صــورت مجــازی در حال‬ ‫برگــزاری اســت‪ -‬اعالم کرد کــه دولتش‬ ‫اماده اســت تا در چارچوب ‪ 5+1‬با اعضای‬ ‫برجام در خصوص برنامه هســته ای ایران‬ ‫تعامل کند‪.‬‬ ‫بایدن با اعالم اینکه منع اشــاعه سالح های‬ ‫هســته ای مســتلزم دیپلماســی دقیق و‬ ‫همکاری های گسترده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«در همین راســتا من به محض اغاز کارم‬ ‫بــه عنــوان رئیس جمهور دســتور تمدید‬ ‫معاهده استارت نو با روسیه را صادر کردم‬ ‫و بــه همین دلیل اســت کــه بارها اعالم‬ ‫حق خود را از سهام عدالت بگیرید!‬ ‫سیلنقدینگیسراغبانک هارفت‬ ‫برخی از امار های بانک مرکزی نشــان از افزایش‬ ‫ســپرده های بانکی می دهد که دالیل مطرح شده‬ ‫بانــک مرکزی برای این موضوع با دالیل برخی از‬ ‫کارشناسان کامال متفاوت است‪.‬‬ ‫حدود یک ماه از امار منتشر شده درباره افزایش‬ ‫ســپرده های بانکی‪ ،‬توســط بانــک مرکزی می‬ ‫گذرد‪ .‬امار های منتشر شده حاکی از افزایش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی سپرده های بانکی در شهر تهران است‪.‬‬ ‫این اتفاق در حالی رخ داده اســت که امســال با‬ ‫رشد بازار بورس‪ ،‬بســیاری از مردم ترجیح دادند‬ ‫پــول های خود را از بانک هــا خارج کرده و وارد‬ ‫بازار بورس یا دالر کنند!‬ ‫داده هــای بانــک مرکــزی وضعیــت کل مانده‬ ‫ســپرده ها و تســهیالت ریالــی و ارزی بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬نشان می دهد که مانده کل سپرده ها‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۳۳۸۰.۵‬هزار میلیارد ریال رسیده است‬ ‫که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ‪ ۹۶۵۴.۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال (‪ ۴۰.۷‬درصد) و نسبت به پایان سال‬ ‫قبــل معادل ‪ ۶۲۱۷.۷‬هزار میلیــارد ریال (‪۲۲.۹‬‬ ‫درصد) افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫البتــه بانک مرکــزی دلیل افزایش تســهیالت و‬ ‫سپرده ها در استان تهران را استقرار دفاتر مرکزی‬ ‫بســیاری از شرکت ها و موسســات تولیدی سایر‬ ‫اســتان ها در اســتان تهران و عمده فعالیت های‬ ‫بانکی ان ها از طریق شــعب بانک ها و موسســات‬ ‫اعتباری استان تهران‪ ،‬می داند‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان معتقدند افزایش سپرده های‬ ‫بانکــی نشــان دهنده بازدهی نامناســب ســایر‬ ‫بایدن‪ :‬اماده تعامل در چارچوب‪ ۵+۱‬در خصوص برنامه هسته ای ایران هستیم‬ ‫بازارهاســت‪ .‬از ایــن رو مردم ترجیــح می دهند‬ ‫سرمایه خود را وارد بازاری امن با امنیت باال کنند‪.‬‬ ‫مسئله ای که در اینجا مورد توجه قرار می گیرد‪،‬‬ ‫این است که اوایل ســال ‪ ۹۹‬بازار سرمایه محلی‬ ‫برای چند برابر کردن ســرمایه های مردم بود‪ .‬اما‬ ‫امار های بانک مرکزی نشــان از افزایش سپرده‬ ‫های بانکی می دهد‪.‬‬ ‫حال یک ســوال در ذهن نقش می بندد‪ :‬افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی ســپرده های بانکی در ســال ‪۹۹‬‬ ‫مربوط به دوران نزول بورس است؟‬ ‫یوسف کاووســی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬دلیل افزایش سپرده های بانکی ‪ ،‬خروج‬ ‫پول ها از بازار بورس اســت‪ .‬باتوجــه به اینکه در‬ ‫سایر بازار ها مثل خودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬طال و مسکن رکود‬ ‫همراه با نزول قیمت مشــاهده شده لذا مردم به‬ ‫سمت سپرده های بانکی رفته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر پول مردم در بورس‬ ‫نصف شــده و رو به نزول است‪ .‬زمانی که مردم با‬ ‫شکست بورس مواجه شدند و راهی برای سرمایه‬ ‫گذاری مجدد در بازار های موازی نداشتند‪ .‬از این‬ ‫رو برای امن نگه داشتن ســرمایه خود‪ ،‬پول های‬ ‫خود را روانه بانک ها کردند‪.‬‬ ‫کاووســی تصریح کرد‪ :‬دلیل بانــک مرکزی برای‬ ‫رشد نقدینگی در بانک ها درست است‪ ،‬اما دلیل‬ ‫اصلی نیست!‬ ‫البته برخی از کارشناســان مخالف این نظر بوده‬ ‫و معتقدند‪ ،‬افزایش ســپرده های بانکی با افزایش‬ ‫نقدینگــی در جامعه همراه بــوده و برای اقتصاد‬ ‫کشور سم است!‬ ‫اگــر چه امارها از افزایش ســپرده های بانکی در‬ ‫طول یک ســال گذشــته خبر می دهد اما میزان‬ ‫تسهیالت اختصاص پیدا کرده به واحدهای تولید‬ ‫رشد چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫افزایش سپرده های بانکی‪ ،‬نتیجه رشد نقدینگی !‬ ‫عبدالهی کارشــناس اقتصــادی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬در خصوص‬ ‫دالیل افزایش ســپرده های بانکی توســط مردم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افزایش ‪ ۴۰‬درصدی سپرده های بانکی‬ ‫ناشــی از رشد نقدینگی در کشور است‪ .‬البته باید‬ ‫در نظر داشــت که این نقدینگی تبدیل به پول یا‬ ‫شبه پول شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــبه پول به طــور عمده در بلند‬ ‫مدت برای رســیدن به بازدهی و سود است‪ .‬اما‬ ‫پول تبدیل به کاالهای مختلف در کشور می شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید توجه داشــته باشــیم که پول ســپرده شده‬ ‫به خوبی در حال انجام است و طی بهمن ماه روزانه‬ ‫به طور میانگین بیــش از ‪ 80‬میلیون دالر معامله‬ ‫شده اســت‪ .‬این درحالی است که عرضه روزانه ارز‬ ‫در ســامانه نیما به طور میانگیــن معموال بیش از‬ ‫دوبرابر معامالت روزانه ارز اســت‪ .‬بر این اساس از‬ ‫ابتدای ســال جاری ‪ 9.2‬میلیارد دالر ارز ترجیحی‬ ‫برای کاالهای اساســی‪ ،‬نهاده های کشاورزی دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی تامین شده است‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه اینکه بارها از ســوی مســئوالن‬ ‫دولتی اعالم شــده بود برای سال جاری مقرر شده‬ ‫است‪ ،‬ســر جمع ‪ 8‬میلیارد دالر ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫تخصیص داده شــود‪.‬البته با مصوبه تلفیق‪ ،‬این رقم‬ ‫عینا برای ســال ‪ 1400‬نیز تکرار خواهد شــد‪ .‬در‬ ‫سنوات گذشته میزان تخصیص ارز ترجیحی تا ‪13‬‬ ‫الی ‪ 14‬میلیارد دالر نیز عنوان شده بود که حاال به‬ ‫خاطر کاهش اقالم موجود در فهرست ارز کاالهای‬ ‫اساســی این رقم کاهش یافته اســت‪.‬الزم به ذکر‬ ‫اســت‪ ،‬کل میزان ارز تخصیــص یافته به کاالهای‬ ‫اساسی به عالوه دارو و کاالهای پزشکی در سال ‪98‬‬ ‫بالغ بر ‪ 15‬میلیــارد دالر بوده که ارزش واردات «‬ ‫ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬ســویا‪ ،‬روغن و دانه روغنی به عالوه دارو‬ ‫و کاالهای پزشــکی» با ارز ‪ 4200‬تومانی در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬مجموعا حدود ‪ 8‬میلیارد دالر تخمین زده‬ ‫می شود‪.‬چند ماه قبل اعالم شد‪ ،‬قرار بود که رقم ارز‬ ‫اختصاص یافته به این کاالها از ‪ 15‬میلیارد دالر در‬ ‫ســال ‪ 98‬با کاهشی ‪ 30‬درصدی‪ ،‬به ‪ 10.5‬میلیارد‬ ‫دالر در ســال جاری برســد‪ .‬هرچند برخی خبرها‬ ‫حاکی از این بــود که دولت تصمیم دارد تخصیص‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانــی در ســال جاری را از ‪ 10.5‬به ‪8‬‬ ‫میلیارد دالر کاهــش دهد‪.‬نکته جالب توجه اینکه‬ ‫بر اساس اعالم رسمی وبســایت بانک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫ســال جاری بنا به مصوبه ســتاد اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫در بانک بلند مدت بوده اســت یــا کوتاه مدت؟‬ ‫درصورتی که پول ســپرده شــده در بانک تبدیل‬ ‫به ســپرده جاری شده باشد‪ ،‬می توان گفت علت‬ ‫ان شــرایط تورمی در کشور است‪ .‬اما در صورتی‬ ‫که تبدیل به شــبه پول و بلند مدت شده باشد‪،‬‬ ‫نمی توان از تورم انتظار کاهش داشــت‪ .‬رشد ‪۴۰‬‬ ‫درصدی ســپرده های بانکــی‪ ،‬در نقل و انتقاالت‬ ‫پول تاثیری ندارد اما رشــد نقدینگی در کشــور‬ ‫موجب افزایش تقاضای کاالها در کشــور و رشد‬ ‫نقدینگی می شود ‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت؛ شــاید رشد سپرده های بانکی‬ ‫در ظاهر امری مثبت به نظر برســد‪ ،‬اما از در بلند‬ ‫مدت تاثیر منفی دارد و موجب از هم گســیختن‬ ‫اقتصاد کشــور می شود؛ چرا که با افزایش سپرده‬ ‫های بانکی روز به روز میزان نقدینگی در کشور‬ ‫بیشتر شده و برای اقتصادکشور بحران افرین می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ 8‬میلیارد دالر ارز با نــرخ ‪ 4200‬تومان به منظور‬ ‫تامین کاالهای اساسی به تفکیک ‪ 5.5‬میلیارد دالر‬ ‫برای اقالم کاالی اساسی (ذرت‪ ،‬دانه روغنی‪ ،‬روغن‬ ‫خام‪ ،‬کنجاله‪ ،‬جو و گندم) و ‪ 1.5‬میلیارد دالر برای‬ ‫دارو و یک میلیارد دالر برای تجهیزات پزشکی در‬ ‫نظر گرفته شد‪.‬با توجه به معیار تخصیص ‪ 8‬میلیارد‬ ‫دالر ارز ترجیحی برای ســال جــاری با تخصیص‬ ‫و تامیــن ‪ 9‬میلیارد دالر اعالمــی رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی عمال یک میلیارد دالر بیش از هدف گذاری‬ ‫ارز ترجیحی تخصیص داده شــده است‪ .‬البته این‬ ‫همه ماجرا نیســت‪ ،‬در مهر ماه امسال نیز از سوی‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار اعالم شد‪ ،‬برای سال جاری‬ ‫‪ 8.9‬میلیــارد دالر ارز ‪ 4200‬تومانــی تخصیــص‬ ‫خواهد یافت‪ .‬به گفته این مقام مسئول برای روغن‬ ‫و چهار نهاده دامی مجموعا ‪ 6.4‬میلیارد دالر و برای‬ ‫دارو ‪ 2.5‬میلیارد دالر ارز نیاز است‪.‬‬ ‫اتفاقاتــی در انتخابات خانه مطبوعات به وجود امده که نشــان می دهــد‪ ،‬در این فرایند تخلف صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بــا توجه به بررســی های به عمل امده در فراینــد برگزاری انتخابات الکترونیکــی خانه مطبوعات و‬ ‫رسانه های شهرســتان های استان تهران و بررسی صورت جلسه هیات رئیســه ناظر بر انتخابات مفاد‬ ‫متعددی دال بر تخلف و موارد غیر عرف مشاهده شده است‪.‬‬ ‫در صورت جلسه رســمی هیات رییسه مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان تهران اعالم‬ ‫شده است لیست نهایی افراد واجد شرایط نامزدی در انتخابات باوجود تصریح اگهی مجمع عمومی در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹‬نهایی نشــده و با وجود پیگیری های انجام شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی استان تهران متاسفانه این مهم تا روز انتخابات برای برخی از رسته ها محقق نشده بوده است‬ ‫که می توان برای مثال به عدم تایید نامزدی خانم اکرم صوفی در رده بازرسی به دلیل اختالل سیستم‬ ‫فنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این باره رضا فغانی عضو هیات رییســه انتخابات خانه مطبوعات و رسانه های شهرستان های استان‬ ‫تهران به خبرنگار ما گفت‪ :‬وقتی صبح سامانه انتخابات را باز کردیم‪ ،‬باور نمی کردیم معاونت مطبوعاتی‬ ‫یادش رفته باشــد یک نفر را در لیســت نهایی قرار دهد‪ .‬وقتی دســتگاه عریض و طویل وزارت ارشاد‬ ‫نمی تواند لیســت نهایی نامزد ها را در لیست چیدمان کند و حق الناس را رعایت کند‪ ،‬چگونه می تواند‬ ‫ادعای قانونی بودن انتخابات را داشته باشد‪ .‬در جلسه رسمی هم به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫نیز گفته ام که شاید برای وزارت ارشاد مهم نباشد که کسی جا بماند‪ ،‬اما به عنوان نماینده صنف اجازه‬ ‫نمی دهیم که حتی حق یک نفر نیز خورده بشود‪ .‬بار ها گفته ایم که فرایند انتخابات نیاز به اصالح دارد‬ ‫و دولت در صالحیت برگزاری انتخابات نیست‪.‬‬ ‫با پیگیری های خبرنگار ما در بخشی دیگر از صورت جلسه هیات رئیسه نظارت بر انتخابات امده است‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه چهار نفر از نامزد ها (ع س‪ ،‬الف ص‪ ،‬س د‪ ،‬الف ع) برای رسته های صنفی در انتخابات‬ ‫توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی رد صالحیت قطعی شده بوده اند‪ ،‬اما در روز انتخابات به دلیل‬ ‫اختالالت الکترونیکی و عدم دقت توجه کارشناسان فنی در لیست نهایی نامزد ها قرار گرفته بودند که‬ ‫لیست مخدوش مذکور مورد رویت حدود ‪ ۴۰‬نفر از رای دهندگان قرار گرفته بود که این رویداد باعث‬ ‫تشــویش اذهان و برهم خوردن فضای انتخابات شده بود‪ .‬شــایان ذکر است که این رویداد به واسطه‬ ‫فضای روانی و مهم انتخابات باعث ایجاد شبهه فراوان در انتخابات و پخش شایعه دستکاری در ارا نیز‬ ‫شــده بود که طی تماس های تلفنی مکرر رای دهندگان با هیات رییسه انتخابات و اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی این پیام مکررا منتقل شده بود‪.‬‬ ‫اســماعیل داسدار عضو هیئت رئیسه انتخابات خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬نمی دانم در معاونت مطبوعاتی و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی چه خبر است‪ ،‬اما واقعا‬ ‫چگونه ممکن اســت ‪ ۴‬نفر رد صالحیت شده قطعی در لیست نهایی انتخابات قرار بگیرند و رای نیز به‬ ‫ان ها داده شود‪ .‬البته از دید معاونت مطبوعاتی اگر بمب نیز در این انتخابات منفجر شده بود مشکلی‬ ‫نبود و باید بنا به مصلحت اندیشــی انتخابات تایید می شد‪ .‬اقایان برای فرار از قبول فاجعه رخ داده در‬ ‫انتخابات قصد دارند انتخابات را به صورت اجباری تایید کنند‪ .‬نظر صنف به صورت قوی دال بر ابطال‬ ‫است و از موضع خود عقب نمی نشینیم‪.‬‬ ‫بر اســاس بررســی های خبرنگار ما بر اساس صورت جلسه هیئت رئیســه مجمع انتخابات اعالم شده‬ ‫اســت‪ ،‬علیرغم تاکید موکد اساسنامه در ماده ‪ ۲۱‬مبنی بر اینکه انتخابات الکترونیک با «رای مخفی»‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬کارشناسان واحد فنی معاونت مطبوعاتی برای جبران خطای انتشار لیست مخدوش و‬ ‫ورود افراد رد صالحیت شــده به انتخابات خانه مطبوعات با بازگشایی و رویت غیر قانونی ارای نزدیک‬ ‫بــه ‪ ۴۰‬نفر از رای دهندگان پیش از پایان فرایند رای گیری‪ ،‬نســبت بــه ابطال غیر قانونی ارایی که‬ ‫برای افراد رد صالحیت شــده ثبت شــده بود تالش کردند‪ .‬شایان ذکر است این مورد طی یک رویه نا‬ ‫مناســب دیگر طی تماس تلفنی مستقیم با رای دهندگان به اطالع ایشان رسیده و از نامبردگان برای‬ ‫شــرکت مجدد در انتخابات دعوت شــده بود‪ .‬شایسته توجه اســت که بر طبق ماده ‪ ۴۹‬که در موارد‬ ‫پیش بینی نشــده در اساســنامه‪ ،‬قوانین جاری کشور‪ ،‬مالک عمل خواهد بود؛ «اصل محرمانگی «رای‬ ‫مخفی» تمامی شــئون مخفی بودن رای را بــرای تمامی ناظران و مجریان انتخابات در حین و پس از‬ ‫پایان انتخابات را شــامل می شود و به هیچ فردی حتی افراد فنی و مهندسی نیز اجازه بازگشایی ارای‬ ‫محرمانه و مخفی را نمی دهد‪.‬رضا فغانی از پیشکســوتان مطبوعاتی و عضو هیئت رئیسه انتخابات خانه‬ ‫مطبوعات شهرستان های استان تهران تاکید کرد‪ :‬به طور جدی از دستگاه قضایی‪ ،‬دادستانی کل کشور‪،‬‬ ‫کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نهاد های نظارتی‪ ،‬حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تقاضا داریم که به مساله دستکاری ارا ورود کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫با دستور رئیس جمهور و با حمایت بانک کشاورزی؛‬ ‫افتتاح مرکز بزرگ لجستیک وپایانه بین المللی صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫با دســتور رئیس جمهور و با حمایت بانک کشــاورزی بزرگترین مرکز لجســتیک و پایانه بین المللی‬ ‫صادرات محصوالت کشــاورزی کشــور به صورت ویدئو کنفرانس صبح روز پنچشنبه ‪ ۳۰‬دیماه‪ ،‬در در‬ ‫استان مازندران افتتاح شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی اســتان مازندران‪ ،‬با حمایت ‪ ۱۰۲۰‬میلیارد‬ ‫ریالی بانک کشاورزی و با هدف اصالح نظام توزیع و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و ایجاد و معرفی‬ ‫برند ایرانی برای محصوالت کشــاورزی در بازارهای جهانی‪ ،‬مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصوالت‬ ‫کشــاورزی روماک گســتر پارس‪ ،‬در زمینی به مساحت ‪ ۳۱‬هکتار و با داشتن ‪ ۷۸‬هزار متر مربع سالن‬ ‫های مجهز برای اماده ســازی و بســته بندی‪ ،‬رنگ اوری‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬واحد ‪ ،IQF‬نمایشگاه و سایر‬ ‫خدمــات پنجره واحد تجاری و به ظرفیت ســاالنه ‪ ۳۳۰‬هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی به بهره‬ ‫برداری رســید‪.‬این مرکز در فاز اول با امکان تهیه و اماده ســازی ‪ ۱۳۰‬هزار تن کاال و ارسال به صورت‬ ‫انبوه‪ ،‬مستمر و تحت پوشش یک برند‪ ،‬ظرفیت نگهداری و ذخیره سازی ‪ ۹۰‬هزار تن انواع میوه‪ ،‬سبزی‪،‬‬ ‫گوشت‪ ،‬مرغ و سایر محصوالت کشاورزی را داراست‪.‬‬ ‫مجوز بانک مرکزی برای افزایش سرمایه‬ ‫بانک دی صادر شد‬ ‫ســامانه کدال خبر از افشای اطالعات با اهمیت برای‬ ‫بانک دی در بورس داد‪ .‬بررســی سامانه جامع اطالع‬ ‫رسانی ناشــران (کدال) نشان می دهد بانک مرکزی‬ ‫مجوز افزایش ســرمایه بانک دی را صادر کرده است‪.‬‬ ‫بر اســاس عنوان موضوع افشــاء که تاکید بر «سایر‬ ‫اطالعات با اهمیت ‪ -‬مجوز بانک مرکزی برای افزایش‬ ‫ســرمایه بانک دی صادر شــد ‪ -‬گــروه ب» دارد‪ ،‬در‬ ‫گزارش کدال امده است‪ :‬پیرو گزارش توجیهی هیات‬ ‫مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در‬ ‫خصوص افزایش ســرمایه‪ ،‬به اطالع می رساند مجوز‬ ‫بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا برای افزایش سرمایه این بانک طی‬ ‫نامه شماره ‪ ۳۸۱۷۸۷/۹۹‬مورخ ‪ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹‬صادر‬ ‫گردیده است‪ .‬بدیهی اســت همانگونه که در گزارش‬ ‫توجیهی افزایش سرمایه عنوان گردیده است‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه یاد شــده منوط به موافقت همزمان سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬و بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و تصویــب ان در مجمع عمومــی فوق العاده‬ ‫صاحبان سهام خواهد بود‬ ‫مصوبات ســفر استان چهار محال و بختیاری با تعامل و همکاری همه دستگاه‬ ‫های اجرایی و بخش خصوصی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬اسماعیل هلل گانی مدیرعامل این‬ ‫بانک در نشســت بررسی میزان پیشــرفت و اجرای مصوبات سفر اخیر هیات‬ ‫اعزامی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری که‬ ‫با حضور دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزارتخانه‪ ،‬استاندار‪ ،‬نمایندگان استان‬ ‫حمایت ویژه نظام بانکی از کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا‬ ‫گسترش همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫بانک قرض الحســنه رسالت و دانشگاه ازاد اسالمی با امضای تفاهم نامه همکاری خود را گسترش می‬ ‫دهند‪.‬ه نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت‪ ،‬محمدحسین حسین زاده مدیرعامل این بانک‬ ‫و محمدمهدی فداکار معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه ازاد اسالمی بر توسعه همکاری‬ ‫دومجموعه تاکید کردند‪.‬‬ ‫حســین زاده در این دیدار با تاکید بر اینکه بانک قرض الحســنه رسالت اولین بانک بدون شعبه کشور‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۱۴۰۰‬هیچ شعبه ای نخواهیم داشت و تمام خدمات ما در بستر اینترنت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بــه نحوه اعطای تســهیالت بانک قرض الحســنه رســالت اشــاره کرد و افــزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تســهیالت این بانک صددرصد به صورت غیرحضوری واگذار می شود‪ .‬حسین زاده همچنین به سامانه‬ ‫اعتبارســنجی مرات اشــاره کرد و اظهارداشــت‪ :‬بانک قرض الحسنه رســالت برای تسهیل تضامین و‬ ‫وثیقه برای مشــتریان این ســامانه را به کار گرفته شده اســت و متقاضیان دریافت تسهیالت باید با‬ ‫ورود به ادرس ‪ imerat.ir‬در این ســامانه اعتبارسنجی شوند‪.‬گفتنی است با امضای این تفاهم نامه‬ ‫کارکنان دانشــگاه ازاد و صندوق های نواوری و فناوری این دانشگاه می توانند از تسهیالت و خدمات‬ ‫قرض الحسنه ای بانک قرض الحسنه رسالت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی گفت‪ :‬برای کمک رســانی به کســب و کارهای ضعیف‪ ،‬در دو مرحله بنا بر مصوبه‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬مبالغ یک و دو میلیون تومان توسط بانک ها پرداخت شد‪.‬محمدرضا حسین زاده مدیرعامل‬ ‫بانک ملی اظهار داشت‪ :‬شبکه بانکی در دوران کرونا‪ ،‬تالش خیلی چشم گیری داشت‪ .‬در هفته ها و ماه‬ ‫های اول شیوع کرونا‪ ،‬بسیاری از همکاران بنده در شعب بانکی در حالت ارائه خدمت و سرویس به مردم‬ ‫بودند‪ .‬این در حالی است که بسیاری از کسب و کارها تعطیل بودند‪.‬به همین دلیل تعداد تلفات کرونایی‬ ‫شبکه بانکی تقریبا به اندازه شبکه بهداشت و درمان کشور هست‪ .‬بنابراین شبکه بانکی در این شرایط پای‬ ‫کار بودند‪.‬همچنین برای کمک رسانی به کسب و کارهای ضعیفی که تعطیل شده بودند و یا دستفروش‬ ‫بودند‪ ،‬در دو مرحله بنابر مصوبه هیات محترم وزیران‪ ،‬مبالغ یک و دو میلیون تومان را بانک ها پرداخت‬ ‫کردند‪.‬حسین زاده در ادامه گفت‪ :‬جدا از این‪ ،‬کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا طریق صنوف مربوطه‬ ‫به شــعب بانکی معرفی شــدند و شبکه بانکی برای تقویت انها و مخصوصا کسب و کارهایی که به حفظ‬ ‫کارگرانشــان اقدام کرده بودند‪ ،‬تســهیالت پرداخت کردند و این روند همچنان ادامه دارد‪ .‬همچنین در‬ ‫دوران کرونا اقساط بانکی استمهال شد و شبکه بانکی به بازپرداخت اقساط مهلت ویژه سه تا چهار ماهه‬ ‫داد و بعدا هم یک دوره تجدید شد‪ ،‬لذا هر کاری که شبکه بانکی از دستشان بر می امد را انجام دادند‪.‬‬ ‫ایین رونمایی ازطرحهای تامین مالی نوین مسکن‬ ‫در ایین رونمایی از طــرح های تامین مالی نوین‬ ‫مسکن که در مرکز نواوری و توسعه تعاون ایران و‬ ‫با حضور اعضای هئیت مدیره بانک توســعه تعاون‬ ‫برگزار شــد از طرح های تامین مالی نوین مسکن‬ ‫با مشارکت بانک رونمایی شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬در‬ ‫این مراســم که بــا حضور قاضی زاده هاشــمی‪،‬‬ ‫نائب رییس اول مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬کبیری‬ ‫معاون تعــاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫اعضــای هئیت مدیره بانک توســعه تعاون برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬ســیدباقر فتاحی‪ ،‬رییس هیات مدیره بانک‬ ‫توسعه تعاون با اشــاره اقدامات موثر این نهاد در‬ ‫توســعه و رونق بخشــی حوزه تعاون گفت‪ :‬بانک‬ ‫توسعه تعاون به عنوان جدیدترین بانک دولتی که‬ ‫براساس سیاستهای پولی اصل ‪ ۴۴‬در سال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫تشــکیل شــده‪ ،‬در حال حاضر با دارا بودن ‪۴۵۰‬‬ ‫واحد بانکی در سراسر کشور عالوه بر ارائه خدمات‬ ‫و تسهیالت مالی و اعتباری‪ ،‬دسترسی به خدمات‬ ‫با حضور مدیر عامل بانک رفاه کارگران؛‬ ‫طرح های توسعه ای استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4127‬‬ ‫متنوع بانکی را نیز برای عموم تعاونگران تســهیل‬ ‫کرده اســت و با توجه به اینکه بر اساس اساسنامه‬ ‫حداقل ‪۷۰‬درصد تســهیالت بانک توســعه تعاون‬ ‫بــه بخش تعاون تخصیص می یابــد‪ ،‬این بانک به‬ ‫عنوان بازوی مالی بخش تعاون مســئولیت مهمی‬ ‫بر عهده دارد‪.‬‬ ‫فتاحی ضمن تاکید بر نقش بانک توسعه تعاون در‬ ‫اقتصاد کشــور گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون با برعهده‬ ‫گرفتن عاملیت طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و‬ ‫عشایری با سهمیه ای بالغ بر ‪۴‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫تاکنون رونق موثری در تولید و اشتغالزایی صورت‬ ‫داده و به گواه همــه نهادهای ناظر در این بخش‪،‬‬ ‫شفاف ترین طرح ها از سوی این بانک تامین مالی‬ ‫شــده که بالغ بر ‪۹۰‬درصد طرح های تامین مالی‬ ‫شــده‪ ،‬تاکنون به بهره برداری رســیده است‪.‬وی‬ ‫همچنین در خصوص خدمات و تســهیالت بانک‬ ‫توســعه تعاون به شــرکتهای دانش بنیان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برای تامین نیاز شرکتهای دانش بنیان از‬ ‫در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬مدیرعامل صندوق کارافرینی امید و جمعی از‬ ‫مدیران اســتانی برگزار شــد‪ ،‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬رویکرد کلی در تحقق‬ ‫مصوبات ســفر استانی مذکور را در سه بخش می توان دسته بندی کرد‪ .‬یک‬ ‫بخش از مصوبات در حوزه مصوبات ملی قرار می گیرد‪ ،‬بخشــی از ان ها جزو‬ ‫اختیارات دســتگاه هــای اجرایی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اســت و‬ ‫بخش دیگر از مصوبات نیز با حضور بخش خصوصی اجرایی می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود‪ :‬اجرایی کردن مصوبات در هر ســه بخش‬ ‫در دســتور کار قرار دارد و در هر ســه ســطح نمایندگانی تعیین شده اند تا‬ ‫نسبت به پیشــرفت مصوبات‪ ،‬نظارت و گزارش ارائه کنند‪ .‬تاکنون نیز در این‬ ‫زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شــده اســت‪ ،‬بخشی از ‪ ۸۳‬مصوبه مذکور‪،‬‬ ‫محل معاونت علمی و فن اوری ریاست جمهوری‬ ‫خط اعتبــاری ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی درخواســت‬ ‫شده است که این اعتبار طی هماهنگی با صندوق‬ ‫توســعه ملی به زودی محقق شده و توسط بانک‬ ‫توســعه تعاون در اختیار شــرکتهای دانش بنیان‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬همچنین بانک توســعه تعاون‬ ‫عاملیــت منابع صندوق نواوری و شــکوفایی را بر‬ ‫عهده دارد که بر این اساس شرکتهای دانش بنیان‬ ‫می توانند به صورت غیرحضوری از طریق وبسایت‬ ‫بانک درخواســت خــود را در خصــوص دریافت‬ ‫تســهیالت ارائه کنند تا پس از بررســی در کوتاه‬ ‫تریــن زمان ممکن در صورت اهلیت‪ ،‬تســهیالت‬ ‫موردنیاز را دریافت دارند‪.‬‬ ‫فتاحی تاکید کرد‪ :‬حجم تســهیالت ارائه شده از‬ ‫ســوی بانک توســعه تعاون طی ســه سال اخیر‬ ‫بیش از ســه برابر رشــد کرده و بر اســاس هدف‬ ‫گذاری صــورت گرفته امیدواریم رقم تســهیالت‬ ‫پرداختی از ســوی این بانک بــه ‪ ۲۰‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان تا پایان سال افزایش یابد‪.‬وی تخصیص خط‬ ‫اعتباری ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانــی ویژه برای تعاونی‬ ‫های توســعه عمران شــهری‪ ،‬خط اعتباری‪۱۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای ســرمایه در گردش شرکتهای‬ ‫تولیــد کننده محصــوالت مقابله بــا کرونا با نرخ‬ ‫‪۱۲‬درصد و بازپرداخت یکساله‪ ،‬خط اعتباری ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیاردتومانی برای تعاونی های مسکن با پیشرفت‬ ‫فیزیکی باالی ‪ ۸۰‬درصد را از جمله اقدامات بانک‬ ‫توســعه تعاون در راستای توسعه اقتصادی و رونق‬ ‫بخشی به تولید و اشتغال برشمرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در مراســم امروز «طرح انتشــار‬ ‫اوراق ســلف اســتاندارد مســکن در بورس کاال‬ ‫توســط تعاونی های مسکن» با مشــارکت بانک‬ ‫توســعه تعاون‪ ،‬معاونت تعاون وزارت تعاون کار و‬ ‫رفــاه اجتماعی‪ ،‬بورس کاال و صنــدوق ضمانت و‬ ‫همچنین طرح «تامین مالی تعاونی های مســکن‬ ‫کارگری از طریق بانک توسعه تعاون» با همکاری‬ ‫صندوق ضمانت و معاونت تعاون رونمایی شد‪.‬‬ ‫اجرایی و یــا در مرحله اجرا قرار دارند‪.‬وی گفت‪ :‬امکان پرداخت تســهیالت‬ ‫بــرای اجرا و یا تکمیل پروژه ها و طرح ها از منابع صندوق توســعه ملی نزد‬ ‫بانک رفاه کارگران و همچنین منابع داخلی این بانک‪ ،‬امکان پذیر اســت که‬ ‫در چارچوب قواعد و مقررات پرداخت می شود‪.‬‬ ‫هلل گانی خاطر نشــان ساخت‪ :‬این ضرورت وجود دارد تا دستگاه های اجرایی‬ ‫در اســتان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬طرح هایی را که تاکنون اجرایی نشده اند‬ ‫و اجرای ان ها نیازمند دریافت تســهیالت بانکی هستند‪ ،‬متناسب با استقرار‬ ‫در شهرستان های برخوردار یا غیر برخوردار دسته بندی و معرفی کنند تا در‬ ‫مســیر بررسی و پرداخت تســهیالت از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین‬ ‫منابع داخلی بانک های رفاه کارگران‪ ،‬توســعه تعــاون و صندوق کارافرینی‬ ‫هشدار بانک ملت درباره فعالیت غیرقانونی‬ ‫برخی کانال ها‬ ‫بانک ملــت دربــاره فعالیت هــای غیرقانونی و‬ ‫ســودجویانه تعدادی کانال و گروه در پیام رسان‬ ‫تلگرام که با سوء استفاده از نام و نشان این بانک‬ ‫به جذب عضو می پردازند هشدار دوباره داد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬یک شبکه از‬ ‫کانال ها و گروه های تلگرامی با ادعای پرداخت‬ ‫پــول نقــد در ازای عضویت و دعــوت از دیگر‬ ‫کاربران برای عضویت‪ ،‬از نام و نشان تجاری بانک‬ ‫ملت به طور غیرقانونی استفاده کرده است‪.‬‬ ‫بانک ملت‪ ،‬در پیام رسان تلگرام هیچ گونه کانال‬ ‫یا گروه رســمی نداشته و استفاده از نام یا نشان‬ ‫ان از ســوی گروه ها و کانال ها‪ ،‬ســوء استفاده‬ ‫تلقی شــده و حق پیگرد قانونی برای بانک ملت‬ ‫محفــوظ خواهد بود‪.‬روابط عمومــی بانک ملت‬ ‫ابراز امیدواری کرده اســت کاربران شبکه های‬ ‫اجتماعی و بــه طور خاص پیام رســان تلگرام‪،‬‬ ‫با هوشــیاری خود‪ ،‬مانع از توســعه فعالیت های‬ ‫سودجویانه کالهبرداران در فضای مجازی شوند‪.‬‬ ‫امید قــرار گیرند‪.‬مدیر عامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد‪ :‬برای طرح هایی‬ ‫که تاکنون اجرایی نشــده اند و نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستند باید‬ ‫ســرمایه گذار خصوصی از جانب اســتان معرفی شــود‪ .‬برخی از طرح ها نیز‬ ‫نیازمند ســرمایه گذار خارجی است که باید بستر و زمینه ان نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح های حوزه گردشــگری اشــاره کرد و گفت‪ :‬اجرای این‬ ‫طرح ها نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی است و تا زمانی که جذابیت‬ ‫های گردشگری استان توسعه پیدا نکند‪ ،‬امکان سرمایه گذاری در طرح های‬ ‫جانبی در این بخش وجود ندارد‪ .‬ابتدا باید این جذابیت ها توسعه یابد و پس‬ ‫از ان به تاســیس زیر ساخت های خدمات رفاهی همچون‪ ،‬هتل و مکان های‬ ‫اقامتی اقدام کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4127‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫نگاه صنعت نفت از مدرک گرایی به‬ ‫حرفه ای گرایی تغییر یافته است‬ ‫معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬هــدف و در عیــن حال دســتاورد اصلی‬ ‫شکل گیری مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را‬ ‫تغییــر پارادایم از مدرک گرایی به حرفه ای گرایی‬ ‫عنــوان کرد و گفت‪ :‬امــروز در مجموعه صنعت‬ ‫نفــت‪ ،‬ارزیابی ها بــرای جذب‪ ،‬توســعه‪ ،‬ارتقا و‬ ‫تشویق افراد بر مبنای ابزارهای این مرکز صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫فرزین مینو (دوشــنبه‪ ۲۷ ،‬بهمن ماه) در ایین‬ ‫اعطــای گواهینامه های مرکز توســعه مدیریت‬ ‫صنعت نفت بــه منتخبان‪ ،‬با بیــان این مطلب‬ ‫افــزود‪ :‬پیش از ایجــاد مرکز توســعه مدیریت‬ ‫صنعت نفــت‪ ،‬ارزیابی ها در این صنعت بر مبنای‬ ‫قضاوت های شــخصی بود‪ ،‬در حالی که با ایجاد‬ ‫این مرکز‪ ،‬شایســتگی ها و توانمندی های فردی‬ ‫به معیارهای اصلی ارزیابی تبدیل شــده است و‬ ‫امروز در مجموعه صنعــت نفت‪ ،‬ارزیابی ها برای‬ ‫جذب‪ ،‬توســعه‪ ،‬ارتقا و تشــویق افراد بر مبنای‬ ‫ابزارهــای مرکز توســعه مدیریــت صنعت نفت‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مینو بــا بیان اینکه تنها مــدرک تحصیلی برای‬ ‫احراز شــغل کافی نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬این تفکر که‬ ‫هرچه مدرک تحصیلی باالتر باشــد‪ ،‬توانمندی و‬ ‫شایستگی برای انجام مشاغل رده باال بیشتر است‪،‬‬ ‫اغاز اشتباهی اســت‪ ،‬چراکه باید شایستگی های‬ ‫حرفه ای مالک قرار گیرد‪ .‬شایســتگی‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از دانــش‪ ،‬مهارت و توانمندی اســت و با اتکا به‬ ‫مرکــز توســعه مدیریت صنعت نفــت‪ ،‬امروز به‬ ‫جای اموزش صرف‪ ،‬به ســمت توسعه مهارت و‬ ‫شایستگی در حرکتیم‪.‬‬ ‫وی تصمیــم وزیــر نفــت بــرای راه انــدازی‬ ‫مرکــز توســعه مدیریــت صنعــت نفــت را‬ ‫تصمیمــی جســورانه خوانــد و گفــت‪ :‬تغییر‬ ‫پارادایــم مدرک گرایی بــه حرفه ای گرایی کار‬ ‫ساده ای در کشور نیست‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم اکنــون ابزارهای صنعت نفت برای‬ ‫توســعه افراد از مکانیسم های کالسیک اموزشی‬ ‫و کالس صرف استاد ‪ -‬شــاگردی فاصله گرفته‬ ‫و به سمت توسعه مهارت با مکانیسم های جدید‬ ‫اموزشــی‪ ،‬الکترونیکی و دستیاری حرکت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مینو با بیان اینکــه می توان با صراحت گفت در‬ ‫مجموعه صنعت نفت‪ ،‬تغییر نگاه در حوزه منابع‬ ‫انســانی ایجاد شده است‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬اگر این‬ ‫تغییر نگاه به کل کشــور تعمیم یابد‪ ،‬اثار ان را‬ ‫می توان در ارتقای ســطح شایستگی های شغلی‬ ‫شاهد بود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر اهمیــت میــزان توانمندی‪،‬‬ ‫قــدرت تصمیم گیری و حل مســئله‪ ،‬رفتارهای‬ ‫فــردی‪ ،‬توانمندی هــای ذهنــی و ویژگی های‬ ‫روان شناســی افراد عالوه بــر معیارهایی مانند‬ ‫مدرک تحصیلی یا ســابقه اشــتغال‪ ،‬گفت‪ :‬فرد‬ ‫گواهینامه گیرنــده‪ ،‬عالوه بر مــدرک تحصیلی‬ ‫مرتبط و تجربه کار به عنوان شرایط احراز سنتی‬ ‫مشــاغل در صنعت نفــت‪ ،‬دارای مجموعه ای از‬ ‫شایســتگی ها و توانمندی ها اســت که پیش از‬ ‫این در مجموعه صنعت نفت مورد ســنجش قرار‬ ‫نمی گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتملیگازایران‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫پتروشیمی خوزستان ‪ ۷‬تفاهم نامه داخلی سازی امضا کرد‬ ‫ایران به دنبال صادرات گاز به اروپاست‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ایران‬ ‫به دنبال صــادرات گاز به اروپاســت‪ ،‬گفت‪ :‬فضای‬ ‫اینده کشــورها‪ ،‬نوع همکاری و اتفاق هایی که در‬ ‫روابط دیپلماســی کشور می افتد بر موضوع تجارت‬ ‫گاز موثر است‪.‬‬ ‫صادرات گاز ایران به کشــورهای همســایه امسال‬ ‫حواشی زیادی را پشت سر گذاشته است؛ از انفجار‬ ‫خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه و توقف ســه‬ ‫ماهه ان‪ ،‬حواشــی مربوط به تمدید قرارداد با این‬ ‫کشــور تا اعالم رای دیوان داوری اختالف شرکت‬ ‫ملــی گاز ایران و ترکمن گاز و کاهش صادرات گاز‬ ‫به عراق‪.‬‬ ‫اما و اگرهای صادرات گاز به پاکستان و افغانستان‬ ‫هم در ماه های اخیر همواره مورد پرســش رسانه ها‬ ‫بوده است‪ .‬اکنون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران‬ ‫تازه تریــن تحوالت صادرات گاز ایران را تشــریح و‬ ‫تاکید کرده است که ایران با بررسی دقیق تغییرات‬ ‫بــازار‪ ،‬دورنمای صادرات گاز بــه اروپا را هم دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با حســن منتظرتربتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی گاز‬ ‫ایران را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫اقــای تربتی! درباره وضع تمدیــد قرارداد گازی با‬ ‫ترکیه توضیــح دهید‪ .‬وزیر نفت در این باره گفتند‬ ‫دولت بعد بــرای تمدید ان وقــت دارد‪ .‬مذاکرات‬ ‫اکنون در چه شرایطی است؟‬ ‫صحبــت اقــای زنگنــه به ایــن دلیل اســت که‬ ‫قراردادمان تا چند ســال دیگر ادامه دارد و طبیعی‬ ‫اســت که بحث این موضوعات هرچــه به انتهای‬ ‫قرارداد نزدیک می شود‪ ،‬داغ تر است‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫کنار گذاشــته نبــوده و ما مطالب خــود را مطرح‬ ‫کردیم و ترکیه هم مواردی را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫واقعیــت این اســت که فضای تجــارت گاز ترکیه‬ ‫نســبت به قرارداد پیشین تغییر کرده‪ ،‬یعنی بخش‬ ‫خصوصی انهــا در حال ورود به حــوزه توزیع گاز‬ ‫است که نقش دولتشان کمرنگ تر می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایــد الگوی قراردادمان را برای فضای اینده ترکیه‬ ‫متناسب با بازار انها اماده کنیم‪ .‬ممکن است بخشی‬ ‫از گازمان را به روش هــای کوتاه مدت یا به صورت‬ ‫فصلــی عرضه کنیم‪ ،‬در حالی کــه بازار ترکیه هم‬ ‫بخش عمده ای از خریدهایش را تک محموله انجام‬ ‫می دهد و همه را در قالــب قراردادهای بلندمدت‬ ‫دنبال نمی کند‪.‬‬ ‫بنابرایــن در حالی که ما در قالــب قرارداد کنونی‬ ‫موضوع را بــا ترکیه دنبال می کنیــم و امیدواریم‬ ‫مذاکراتمــان هم بیشــتر شــود‪ ،‬امــا در کنار ان‬ ‫مطالعاتی را انجــام می دهیم که برای فضای اینده‬ ‫کشور ترکیه نیز اماده باشیم و سهممان را در بازار‬ ‫این کشور چه از طریق دولت و چه از طریق بخش‬ ‫خصوصی یا حفظ کنیم یا افزایش دهیم‪.‬‬ ‫با این تفاسیر ممکن است مواد قراردادی تغییراتی‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫ممکن اســت هم ما و هم بخش خصوصی با توجه‬ ‫به فضــای اینده ترکیه انواع قراردادهای مختلف را‬ ‫داشته باشیم و در قالب یک قرارداد نباشد‪.‬‬ ‫بنابراین تجارت گاز با ترکیه برقرار خواهد بود؟‬ ‫ما باید تجارت گاز را به عنــوان یکی از اصلی ترین‬ ‫موضوعــات دنبــال کنیــم و ترکیه یکــی از ان‬ ‫مسیرهای مناســب برای تجارت گاز است‪ .‬چه در‬ ‫خود بازار ترکیه‪ ،‬زیرا این کشــور می خواهد مبادی‬ ‫مختلفی برای تامین گاز داشــته باشد و خود را به‬ ‫یک کشور وابســته نخواهد کرد؛ طبیعتاً بخشی از‬ ‫ان بــازار را هم از ایران تامیــن می کند که هم به‬ ‫نفع ترکیه اســت هم به نفع ایران‪ ،‬از سویی مسیر‬ ‫ترکیه مســیر خوبی برای تجارت گازی با اروپا در‬ ‫اینده است‪.‬‬ ‫یعنی شرکت ملی گاز ایران دورنمای تجارت گازی‬ ‫با اروپا را دنبال می کند؟‬ ‫بله‪ .‬شــرایط تجارت گاز موضوعــی متاثر از دیگر‬ ‫مســائل سیاسی و بین المللی اســت و به هر حال‬ ‫فضــای اینده کشــورها‪ ،‬نوع همــکاری و اتفاقاتی‬ ‫که در روابط دیپلماســی کشور می افتد بر موضوع‬ ‫تجارت گاز موثر است‪.‬‬ ‫به تازگــی اعــام کردید که طرح صــادرات گاز به‬ ‫افغانســتان اماده اســت‪ .‬این طــرح اکنون در چه‬ ‫مرحله ای قرار دارد؟ چــه مذاکراتی برای ان انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫تاکنون نشست هایی در این باره برگزار شده است‪،‬‬ ‫ســه هفته پیش هم نشســتی با مقام هــای افغان‬ ‫داشتیم و دنبال این هستیم که بتوانیم هم تضامین‬ ‫دولتی را برای این کار از دولت افغانستان بگیریم و‬ ‫هم تا جایی که می توانیم بخش خصوصی را به این‬ ‫کار وارد کنیم‪ ،‬زیــرا ورود بخش خصوصی به این‬ ‫کار برای توســعه کار در افغانستان هم بهتر است‪،‬‬ ‫کار در مسیر مطلوبی دنبال می شود و فکر می کنم‬ ‫مقدمات ان به خوبی انجام شــده است‪ ،‬نگرانی در‬ ‫این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫مجموعه هایی که کار را دنبــال می کنند این قول‬ ‫را دادنــد که بتوانیــم در چند ماه اینــده به یک‬ ‫توافق نامــه و تفاهم نامه اولیه برســیم‪ .‬هرچند در‬ ‫کشور افغانســتان هیچ بستری برای این کار وجود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002796‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/10‬هیات کالســه ‪ 99-130‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی اقــای جعفر اذریان فرزند غالم نســبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 137/82‬مترمربع به شماره پالک ‪ 17‬فرعی‬ ‫از ‪ 29‬اصلی واقع در قریه شــهریار کنده ( اســالم اباد) بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه از اقای‬ ‫حســین شیخ مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در‬ ‫روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معتــرض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت اول ‪ 99/11/18‬نوبت دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003045‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/24‬هیات کالســه ‪ 99-091‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای غالم اذریان فرزند نورمحمد نســبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 284/89‬مترمربع به شماره پالک ‪ 15‬فرعی‬ ‫از ‪ 29‬اصلی واقع در قریه شهریار کنده ( اسالم اباد) بخش ‪ 4‬خریداری مع الواسطه از اقای علی‬ ‫نوری مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/11/18‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003046‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/24‬هیات کالســه ‪ 99-124‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی اقــای احمد اذریان فرزند غالم نســبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 232/32‬مترمربع به شماره پالک ‪ 17‬فرعی‬ ‫از ‪ 29‬اصلی واقع در قریه شــهریار کنده ( اســالم اباد) بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه‪ /‬بدون‬ ‫واســطه از اقای غالم اذریان مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه مربوطه‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر‬ ‫ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید‬ ‫ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگــردد یــا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/11/18‬نوبت دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003048‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/24‬هیات کالســه ‪ 99-141‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حســینعلی پیری فرزند جما نســبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 152/43‬مترمربع به شماره پالک ‪ 17‬فرعی‬ ‫از ‪ 29‬اصلی واقع در قریه شــهریار کنده ( اســالم اباد) بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه از اقای‬ ‫غالم اذریان مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در‬ ‫روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معتــرض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت اول ‪ 99/11/18‬نوبت دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003047‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/24‬هیات کالســه ‪ 99-131‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی اقای رضــا اذریان فرزند غالم نســبت به‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 134/49‬مترمربع به شماره پالک ‪ 17‬فرعی‬ ‫از ‪ 29‬اصلی واقع در قریه شــهریار کنده ( اســالم اباد) بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه از اقای‬ ‫حســین شیخ مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در‬ ‫روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معتــرض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت اول ‪ 99/11/18‬نوبت دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003288‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/07‬هیات کالســه ‪ 99-122‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی خانــم ربابه اکبرزاد اســرمی فرزند نصراله‬ ‫نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 242/95‬مترمربع به شماره پالک‬ ‫‪ 996‬فرعی از ‪ 34‬اصلی واقع در قریه اســرم بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه‪ /‬بدون واسطه از‬ ‫اقای محمدحســین تقی پور اسرمی مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهی در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار‬ ‫درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تــا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگــردد یــا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/11/18‬نوبت دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫ندارد؛ تفاوت ان با کشــورهای دیگر این است که‬ ‫بــازاری برای مصــرف گاز وجود نــدارد و ما باید‬ ‫به موازات قراردادهایی که می بندیم بازار را هم انجا‬ ‫ایجاد کنیم و به این دلیل کار مقداری متفاوت تر از‬ ‫صادرات گاز به کشورهای دیگر است‪.‬‬ ‫اکنون هرکس می خواهد برای کار به افغانســتان‬ ‫بــرود و این توســعه را انجام دهــد باید تضامینی‬ ‫داشــته باشد تا کار را اغاز کند‪ .‬زمان بری ان هم از‬ ‫این منظر اســت که به موازات امضای تفاهم نامه و‬ ‫موضوع قرارداد‪ ،‬توسعه بازار هم باید در انجا انجام‬ ‫شود‪ .‬پیش بینی ما این است که عرضه گاز طبیعی‬ ‫فشــرده (ســی ان جی) را هم در افغانستان دنبال‬ ‫کنیــم‪ .‬این موارد زمینه های مختلفی هســتند که‬ ‫چون اکنون این کشور مصرف کننده گاز نیست باید‬ ‫هر دو طرف با همــکاری کار را پیش ببرند‪ ،‬ایران‬ ‫خطوط لوله گاز را تا مرز توســعه دهد و به موازات‬ ‫ان بایــد بتوانیم مصرف گاز را در بازار افغانســتان‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫پس اجرای این طرح یک برنامه بلندمدت است‪.‬‬ ‫بله‪ .‬هرچند مقدار صــادرات در ابتدا اندک خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما این بازار به مرور رو به رشد می شود‪.‬‬ ‫وزارت نفــت به تازگی اعالم کرده اســت که ایران‬ ‫طبق قرارداد می توانست از پاکستان شکایت کند‪،‬‬ ‫اما به دلیل حســن همجواری از این کار خودداری‬ ‫کرد و تالش برای حل مســئله از طریق گفت وگو‬ ‫اســت‪ .‬در روند صادرات گاز به پاکســتان تغییری‬ ‫ایجاد شده است؟‬ ‫مــا همچنــان امیدواریم و به نظر مــن نباید بازار‬ ‫پاکســتان را به این زودی از دست بدهیم و ناامید‬ ‫شــویم‪ .‬پاکســتان بــه گاز نیــاز دارد و ایران هم‬ ‫زیرســاخت های ان را اماده کرده اســت‪ ،‬بنابراین‬ ‫بهترین کار این اســت که همچنان این موضوع را‬ ‫دنبال کنیم‪.‬‬ ‫ان شاءاهلل پاکســتان به زودی بتواند شرایط دریافت‬ ‫گاز را در داخل کشور فراهم کند‪ ،‬زیرا در بلندمدت‬ ‫هم برای اقتصاد این کشور مفید است‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫اینکه در کوتاه مدت به ســرمایه اولیه نیاز دارد این‬ ‫کار برایشــان مشکل شده است‪ .‬به نظر من بهترین‬ ‫کار این است که ما این قرارداد را در همین شرایط‬ ‫نگه داریم و منتظر باشیم این کار اغاز شود‪.‬‬ ‫صادرات گاز به عراق اکنون در چه شرایطی است؟‬ ‫این کشور مطالبات ایران را پرداخت کرده است؟‬ ‫با توجــه بــه توافق هایی کــه بانــک مرکزی در‬ ‫نشست هایی با طرف عراقی انجام داده‪ ،‬ما هم مقدار‬ ‫انتقال گاز به این کشــور را کمــی افزایش دادیم‪،‬‬ ‫زیرا امیدواری هایی بــرای پرداخت مطالبات ایران‬ ‫ایجاد شده و اکنون روزانه حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب صادرات گاز به عراق برقرار است‪.‬‬ ‫این مقدار پیش از این چقدر بود؟‬ ‫تابســتان تا حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز به عراق صادر می شد‪.‬‬ ‫به تازگــی تاکیــد کردیــد کــه تجــارت گازی با‬ ‫ترکمنســتان همچنان در دســتور کار ایران است؛‬ ‫این امکان وجود دارد کــه تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫قرارداد تجاری تازه ای با این کشور امضا شود؟‬ ‫این موضــوع منوط به این دولت یــا دولت بعدی‬ ‫نیســت‪ ،‬زیرا سیاست کل کشــور این است که با‬ ‫ترکمنستان روابط تجاری داشته باشیم و این اتفاق‬ ‫هم افتاده است‪.‬‬ ‫پتروشــیمی خوزستان همسو با سیاست داخلی ســازی و تولید گریدهای جدید محصوالت خود‪ ،‬هفت‬ ‫تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش‏بنیان و تولیدکنندگان ایرانی برای داخلی سازی امضا کرد‪.‬‏‬ ‫به نقل از ســتاد خبری دومین نمایشــگاه و همایــش تخصصی حمایت از ســاخت داخل در صنعت‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬رضا صالح احمدی‪ ،‬مدیرعامل پتروشیمی خوزستان در این رویداد تخصصی با هفت شرکت‬ ‫ایرانی تفاهم نامه ساخت امضا کرد‪.‬‏‬ ‫پتروشیمی خوزستان با شرکت نیرو صنعت عقیق تفاهم نامه ساخت کاترهای پلیمر‪ ،‬با شرکت گسترش‬ ‫فناوری خوارزمی تفاهم تولید و‏تحویل کاتالیست های ریفرمینگ خشک‪ ،‬با شرکت همگام صنعت ایستا‬ ‫اهواز تفاهم نامه طراحی و ساخت الینرهای کمپرسور پیستونی‏واحد منوکسید و ساخت سانتریفیوژهای‬ ‫واحد پلی کربنات‪ ،‬با شــرکت برناصنعت توس تفاهم خرید کنترل ولو و با شرکت پژوهش ‏صنعت مدرن‬ ‫تفاهم استفاده از پلی کربنات لنز گرید پتروشیمی خوزستان در چراغ خودروهای داخلی امضا کرد‪.‬‏‬ ‫این پتروشیمی که تنها شــرکت تولیدکننده پلیمرهای مهندسی پلی کربنات و رزین اپوکسی در کشور‬ ‫اســت همچنین در این رویداد‪ ،‬تفاهم نامه هایی با رایمون ســورین پارت‪ ،‬ســازنده پمپ های مگنت و‬ ‫مکانیکال ســیل و سازه گسترســایپا امضا کرد‪.‬دومین نمایشــگاه و همایش تخصصی ساخت داخل در‬ ‫صنعت پتروشیمی از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی جزیره کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی دهدشت‪:‬‏‬ ‫‏‪ ۶۵‬درصد پتروشیمی دهدشت با استفاده از توان داخل ساخته می شود‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی دهدشت با اشاره به سرعت گرفتن ساخت این طرح‪ ،‬از افزایش به کارگیری توان‬ ‫داخلی برای ساخت‏این طرح خبر داد‪.‬‏‬ ‫به نقل از ســتاد خبــری دومین همایش و نمایشــگاه تخصصی حمایت از ســاخت داخل در صنعت‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬محمدرضا صاحب نسق در‏حاشــیه‏امضای قرارداد همکاری با دو شرکت ایرانی در حاشیه‬ ‫این رویداد تخصصی‪ ،‬گفت‪ :‬پتروشیمی‏دهدشت‏پیش از این قرار بود ‪ ۵۰‬درصد ساخت داخل باشد که‬ ‫با شناسایی توان شرکت های ایرانی‪ ،‬پیش بینی می شود این مقدار‏به ‪۶۵‬‏درصد برسد‪.‬‏‬ ‫وی با اشــاره به پیشرفت ‪ ۲۰‬درصدی طرح پتروشیمی گچساران‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬دستگاه سفارش‬ ‫داخل گذاشــته شده‏و‏ســفارش های خارجی نیز منتظر تایید ســفارش های ثبت شده از سوی وزارت‬ ‫صمت است‪.‬به گفته مدیرعامل پتروشیمی دهدشت‪ ،‬این طرح تا اذر ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری می رسد‪.‬‏‬ ‫در این نمایشــگاه‪ ،‬قرارداد ســاخت راکتورهای پروژه با شــرکت اذراب‪ ،‬قرارداد ساخت‏‪columns‬‏‬ ‫و‏‪pressure vessels‬‏‏و‏‪process‬‏ بــا شــرکت فاتــح صنعــت پتروپارس و قرارداد ســاخت‬ ‫‏‪refrigeration unit‬‏ با شرکت نارگان کسری وند‪‎ ‎‬امضا شد‪.‬‏‬ ‫سفارش های داخل این پتروشیمی تاکنون برای شرکت های مصنوعات فلزی سنگین و دمافین‪ ،‬عالوه بر‬ ‫راکتورها و‏تاورهای سفارش داده شده به شرکت های اذراب و فاتح صنعت‪ ،‬سفارش گذاری شده است‪ .‬‏‬ ‫دومین نمایشگاه و همایش تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬بهمن ماه در محل‬ ‫نمایشگاه بین المللی جزیره کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫ثبت رکوردی تازه در صادرات پلیمر پتروشیمی بندرامام‬ ‫پتروشیمی بندر امام در صادرات پلیمر بندرامام رکوردب تازه ثبت کرد‪.‬‬ ‫ه نقل از ســتاد خبری دومین همایش و نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی‪،‬‬ ‫حمیدرضا رســتمی‪ ،‬مدیرعامل پتوشــیمی بندرامام ضمن تشــریح اقدام های انجام شده در بزرگترین‬ ‫مجتمع پتروشــیمی کشــور برای داخلی سازی و استفاده از‏توان شــرکت های دانش بنیان و ایرانی‪ ،‬از‬ ‫شناســایی ‪ ۴۴‬هزار قطعه مورد نیاز این پتروشــیمی که توان ساخت داخل دارند و تاکنون ‏‏‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مورد از انها داخلی ســازی شده اســت و در عین حال بومی سازی ‪ ۹۲‬ماده شیمیایی و کاتالیست‬ ‫خبر داد‪.‬‏‬ ‫وی با بیان اینکه‏بندر امام ســه زنجیره اصلی صنعت پتروشــیمی را به صــورت ویژه در خود جا داده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این مجتمع که بزرگترین مجتع‏پتروشــیمی کشور اســت‪ ،‬زنجیره تولید اروماتیک‪،‬‬ ‫زنجیــره تولید کلر و محصول‏پی وی ســی و زنجیــره تولید الفین و واحدهــای پلی الفین و‏ بزرگترین‬ ‫واحد‏‪MTBE‬‏ کشــور که نقشی بسزا در تامین بنزین ســوپر کشور ایفا می کند فعال است‪.‬‏مدیرعامل‬ ‫پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر در پتروشیمی بندر امام فعالیت می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با افتخار می گویم که از پارسال با شیوع کرونا در کشور تاکنون‪ ،‬باوجود داشتن این حجم از نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬با تمهیداتی که اندیشیده شد و البته مشارکت‏قطعی کارکنان و مدیران و اقدام هایی ویژه که‬ ‫حراست و‏بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست (اچ اس ئی) و بسیج به کار گرفته از دل کارکنان برای رعایت‬ ‫پروتکل های‏بهداشــتی‪ ،‬هیچ یک از اعضای این خانواده بزرگ در پتروشــیمی بندر امام در مجتمع به‬ ‫کرونا الوده نشده اند‪.‬‏‬ ‫رســتمی افزود‪ :‬البته تعدادی از کارکنان ما به دلیل شــرایط حاکم بر شهرهای محل سکونت خود و در‬ ‫دوران‏اســتراحت‪ ،‬مانند دیگر هموطنان در این یکســال مبتال به این بیماری شدند که انجا هم تحت‬ ‫درمان ویژه قرار گرفتند و تعداد بســیاری‏از انان در شــهر و دیار خودشان سالمتی خود را باز یافتند و‬ ‫به کار بازگشتند‪ ،‬اما این الودگی در محل کار‪ ،‬اتفاق نیفتاد‪.‬‏‬ ‫وی همچنین به برگزاری دومین دوره همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬این‏نمایشــگاه بســیار پویا و زنده بود و ارتباط خوبی ازسوی بانک ها‪ ،‬سازندگان و‬ ‫شرکت های مصرف کننده در این رویداد برقرار شد‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022003117‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/01‬هیات کالســه ‪ 99-075‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ســودابه چوکالئی فرزند حسینجان نسبت‬ ‫به پنج دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشــاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی‪ /‬ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مســاحت ‪ 30/76‬مترمربع به شــماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 54‬اصلی واقع در قریه‬ ‫ســورک بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه‪ /‬بدون واســطه از اقای مجتبی ناصری فرد مالک رسمی‬ ‫محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‬ ‫های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا‬ ‫در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت‬ ‫محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪ 99/11/18‬نوبت‬ ‫دوم ‪ 99/12/02‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022001970‬مورخ‬ ‫‪ 1399/08/08‬هیات کالســه ‪ 99-026‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی کرامتی فرزند روح اله نسبت به پنج‬ ‫دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشــاع عرصه بانضمام ششــدانگ اعیانی‪ /‬ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 360/72‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 54‬اصلی واقع در قریه سورک‬ ‫بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه از اقای اســماعیل جعفریان مالک رسمی محرز گردیده است لذا‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و‬ ‫مــاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی‬ ‫‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید‬ ‫اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪ 99/11/18‬نوبــت دوم ‪ 99/12/02‬می‬ ‫باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022001008‬مورخ‬ ‫‪ 1399/05/25‬هیات کالســه ‪ 98-055‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانــم هاجر اهنگر دارابــی فرزند میاندرود‬ ‫نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت ‪ 153‬مترمربع به شــماره پالک ‪-‬‬ ‫فرعی از ‪ 56‬اصلی واقع در قریه دارابکال بخش ‪ 4‬خریداری بدون واســطه از اقای محمد اهنگر‬ ‫دارابی مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/12/02‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/12/16‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثبتی میاندورود‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/9 /20‬و برابر رای شــماره‬ ‫‪ 139960310022002890‬مــورخ ‪ 1399/10/31‬هیــات کالســه ‪99-147‬‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی خانم ام البنین دوســت کام فرزند علی نســبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مســاحت ‪ 270/08‬مترمربع به شــماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 12‬اصلی‬ ‫واقــع در قریه ولوجا بخش ‪ 9‬خریداری بدون واســطه از اقــای رضا عرب خزائلی‬ ‫مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این‬ ‫اگهــی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار‬ ‫درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع‬ ‫به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در‬ ‫روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت‬ ‫مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/12/02‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/12/16‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثبتی میاندورود‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/9 /20‬و برابر رای شــماره‬ ‫‪ 139960310022002721‬مــورخ ‪ 1399/10/16‬هیــات کالســه ‪99-031‬‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای عبدالرحمان اسفندیاری فرزند رحیم نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 1105/94‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 11‬اصلی‬ ‫واقع در قریه برگه بخش ‪ 9‬خریداری مع الواسطه‪/‬بدون واسطه از اقای حاج رحیم‬ ‫اســفندیاری مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامــه مربوطــه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی‬ ‫‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که‬ ‫اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهــی و در روســتاها از تاریخ الصــاق در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره‬ ‫ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معتــرض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهــی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محــل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول‬ ‫‪ 99/12/02‬نوبت دوم ‪ 99/12/16‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪5‬‬ ‫تعیینقیمتخودروهایکم تیراژتوسطخودروسازان‪/‬خودروسازانبخشخصوصیفعالمی شوند‬ ‫مدیرکل صنایــع حمل و نقل وزارت صمت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬وزارت صمت به دنبال ازادسازی قیمت‬ ‫خودرو نیست‪ ،‬بلکه یک بسته جهش تولید داریم‬ ‫که در ان قیمت گذاری برخی از خودروها براساس‬ ‫ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت های سازمان‬ ‫حمایت در اختیــار هیئت مدیره خودروســازان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬ســهیل معمارباشی در مورد اخرین‬ ‫وضعیــت قیمت گذاری خــوردو اظهار داشــت‪ :‬‬ ‫قیمت گذاری خودرو همچنان در دســت شورای‬ ‫رقابت است‪ .‬وزارت صمت نیز به دنبال ازادسازی‬ ‫قیمت خودرو نیست‪ ،‬بلکه یک بسته جهش تولید‬ ‫داریم که در ان قیمت برخی از خودروها براساس‬ ‫ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت های سازمان‬ ‫حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬این مورد نیــز در مورد خودروهای کم‬ ‫تیراژ بود‪ ،‬در مورد خودروهــای پرتیراژ همچنان‬ ‫قیمت گذاری وجود داشــته تا احاد جامعه چندان‬ ‫از افزایش قیمت ها متاثر نشوند‪.‬وی افزود‪ :‬تا جایی‬ ‫کــه من در جلســات کمیســیون صنایع مجلس‬ ‫حضور داشتم‪ ،‬اطالع دارم که طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو که در ان خودرو در بورس عرضه می شود‬ ‫نیز در دســت بررسی اســت‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫نیز به دنبال این هســتند که با اصالحاتی که در‬ ‫طرح خود دارند بتوانند به ساماندهی بازار خودرو‬ ‫کمک کننــد‪ ،‬البته من اطالعــی از تصویب این‬ ‫طرح در کمیســیون ندارم‪.‬مدیرکل صنایع حمل‬ ‫و نقل وزارت صمت در مورد خودروســازان بخش‬ ‫خصوصــی گفت‪ :‬برای خارج کــردن بازار خودرو‬ ‫از انحصار تمرکز بیشــتر بر فعالســازی واحدهای‬ ‫بخش خصوصی اســت‪ .‬از ظرفیت خودروســازان‬ ‫بخش خصوصی بــه خاطر عواملی مانند تحریم ها‬ ‫و غیره استفاده نمی شد اما برنامه جهش تولیدی‬ ‫برای این خوروســازان تهیه شــده و امیدواریم از‬ ‫سال اینده این شــرکت ها با قدرت بیشتری وارد‬ ‫عرصه تولید خودرو شــوند‪.‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫این که این شــرکت ها با همکاری شــرکت های‬ ‫خارجــی خودرو تولید می کننــد مطمئنا افزایش‬ ‫عرضه خودرو توســط این شــرکت ها در مسائلی‬ ‫مثل کیفیت و قیمت در ســایر خودروسازان نیز‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنابراین یک طرح توسط مجلس پیگیری می شود‬ ‫کــه نیاز به مصوبه مجلس دارد تا تبدیل به قانون‬ ‫و اجرا شــود و یک طرح دیگر نیز توسط سازمان‬ ‫گسترش در وزارت صمت دنبال می شود‪ .‬اما هدف‬ ‫نهایی این طرح ها بازگشت ارامش به بازار خودرو‬ ‫است تا مصرف کننده منتفع شود‪ .‬ما امیدواریم در‬ ‫نهایت طرحی که نفع بیشتری برای مصرف کننده‬ ‫داشــته و همچنین تولیدکننــدگان را از وضعیت‬ ‫زیان دهی خارج کند‪ ،‬به تصویب رسیده و اجرایی‬ ‫شود‪.‬معمارباشــی در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫مجموع بحث ازادســازی قیمت خــودرو به هیچ‬ ‫وجه مطرح نیست‪ .‬ازادســازی به این معنا است‬ ‫که با توجه به قیمت حاشیه بازار قیمت مشخص‬ ‫شــود‪ ،‬موضوعی که مطرح است این که بر اساس‬ ‫ضوابط‪ ،‬قیمت گذاری چنــد خودروی کم تیراژ در‬ ‫اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار گیرد‪.‬‬ ‫دبیرهیاتتجدیدنظرشورایرقابت‪:‬‬ ‫قیمت گذاریبورسیخودرو‬ ‫با افزایش تولید منتفی می شود‬ ‫اگر در اینده تولید خودروســازان به شــدت‬ ‫افزایش پیدا کند و واردات ازاد شــود‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی به عرضه خودرو در بورس نخواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین راه اندازی بورس خودرو در شرایطی‬ ‫که در اینده ای نزدیک وضعیت تولید و عرضه‬ ‫خودرو تغییر می کند‪ ،‬معنی ندارد‬ ‫درحالی کــه وزارت صمــت مشــغول رایزنی‬ ‫برای ازادســازی قیمــت خودرو اســت اما‬ ‫کمیســیون صنایع مجلس که مخالفت خود‬ ‫را با این موضــوع اعالم کــرده‪ ،‬همچنان بر‬ ‫راهــکار خود یعنی عرضه خــودرو در بورس‬ ‫کاال تاکید می کند‪ .‬گرچه اعضای کمیســیون‬ ‫صنایــع مجلــس اذعان دارنــد تجربه عرضه‬ ‫خــودرو در بورس کاال برای برخی محصوالت‬ ‫و به صــورت محدود موفقیت امیــز نبوده اما‬ ‫مدعی هستند با سازوکارهای اندیشیده شده‬ ‫برای عرضــه قانونی خودرو در بورس و تغییر‬ ‫نوع فروش‪ ،‬کشــف قیمت به شــکل صحیح‬ ‫صورت خواهد گرفــت و رانت های موجود در‬ ‫این حوزه نیز حذف خواهند شــد‪ .‬با این حال‬ ‫همچنان بسیاری از اقتصاددان ها این اقدام را‬ ‫غیرممکــن و عرضه محصول نهایی در بورس‬ ‫را اقدامی اشتباه می دانند‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه با البرت بغزیان‪ ،‬دبیر هیات‬ ‫تجدیدنظر شورای رقابت و عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه تهران به گفت وگو پرداخته ایم‪.‬‬ ‫باردیگر موضوع عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫بسیار جدی شده و ظاهرا با فشار مجلس قرار‬ ‫است اجرایی شــود‪ .‬باتوجه به ان که تابه حال‬ ‫در هیچ جــای دنیا‪ ،‬خــودرو در بورس عرضه‬ ‫نشــده و اقدامی جدید است‪ ،‬به نظر شما این‬ ‫کار شدنی است یا خیر؟‬ ‫تــا به حال در جایی ندیــده ام خودرو که یک‬ ‫محصول نهایی اســت‪ ،‬در بورس عرضه شود‪.‬‬ ‫در بورس هــای کاال در دنیا یــا غالت عرضه‬ ‫می شــود که تبدیل به محصول دیگری شود‪،‬‬ ‫یا مواد و فلزات عرضه می شــوند که ان ها نیز‬ ‫بــه کاالی صنعتی یا قطعــه تبدیل خواهند‬ ‫شــد‪ .‬یعنی هیچ گاه محصول نهایی وارد بازار‬ ‫بورس نشــده‪ ،‬بنابراین قرار است چه اتفاقی‬ ‫رخ بدهد؟ ایا قرار اســت کشف قیمت انجام‬ ‫شــود؟ من هیــچ تصوری از این کــه خودرو‬ ‫چگونه در بورس کاال عرضه می شــود‪ ،‬ندارم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ایا روزانه ‪ ۵۰‬دستگاه خودرو در‬ ‫بورس به فروش خواهد رســید؟ یا قرار است‬ ‫خودروساز مثال ‪ ۱۰۰‬خودرو به بورس عرضه‬ ‫کند و دالل ها این خودروها را بخرند؟‬ ‫اصوال تشــکیل بورس خودرو اقدام نادرستی‬ ‫است‪ .‬اما به فرض این که انجام شود‪ ،‬سازوکار‬ ‫عرضــه خودرو در این بورس چیســت؟ هیچ‬ ‫برنامه مشــخصی وجود ندارد و ان چه اقایان‬ ‫روی کاغــذ اورده اند‪ ،‬غیراجرایی اســت‪ .‬اگر‬ ‫صرفا قرار باشــد کشــف قیمت در این بازار‬ ‫انجام شــود و نرخ بین بازار ازاد و براســاس‬ ‫مصوبه قیمت خودرو به دســت بیاید‪ ،‬این کار‬ ‫از خود خودروساز هم برمی اید و دیگر نیازی‬ ‫به بورس کاال نیست‪.‬‬ ‫عمال صالح نیســت شورای رقابت از این بازار‬ ‫خارج شود‪ .‬بازار خودرو ایران‪ ،‬انحصاری است‬ ‫و اصل بازار خــودرو که بیش از ‪۸۰‬درصد ان‬ ‫اســت‪ ،‬در اختیار دو خودروســاز قرار دارد‪.‬‬ ‫یعنی تمرکز این دو خودروساز بر بازار بسیار‬ ‫باالســت‪ .‬درحال حاضر از طرف برخی افراد و‬ ‫مســئوالن به گونه ای بحث می شود که گویی‬ ‫دیگر شورای رقابت در این خصوص صالحیتی‬ ‫ندارد یا از شورای رقابت این صالحیت گرفته‬ ‫شده اســت‪ .‬اما طبق قانون نمی توان اقدام به‬ ‫ســلب صالحیت شورای رقابت در نرخ گذاری‬ ‫کرد‪ .‬اما به فرض هم که این اقدام انجام شود‪،‬‬ ‫تازه باید فکر کنند قیمت گذاری چگونه باشد‪.‬‬ ‫هدف از عرضه خودرو در بورس کاال‪ ،‬کشــف‬ ‫قیمت منطقی عنوان شــده است‪ .‬به نظر شما‬ ‫ایا این اقدام ســبب کاهش بها می شــود یا‬ ‫قیمت ها را به نرخ بازار ازاد می رساند؟‬ ‫خودروســازان امروز یک قیمت را پیشــنهاد‬ ‫می دهند و روز دیگر بهــای متفاوت دیگری‬ ‫را مطرح می کنند‪ .‬اگر دعوا بر ســر این است‬ ‫که قیمت در بــازار ازاد کاهش یابد و از این‬ ‫ســمت نرخ مصوب افزایش پیدا کند و زیان‬ ‫خودروساز پوشانده شود‪ ،‬چرا مردم باید تاوان‬ ‫بهای باالتر را بدهند؟ تعداد بســیاری از این‬ ‫خودروها توسط خودروساز و با نرخ مصوب به‬ ‫فروش می رسند و تعداد کمی از انها با قیمت‬ ‫باالتر در بازار ازاد معامله می شوند‪ .‬بازار ازاد‬ ‫قیمت نهایی خــودرو را تعیین نمی کند‪ .‬پس‬ ‫در این شرایط خودروساز نمی تواند بگوید من‬ ‫بــازار رقابتی دارم و خــودرو را باید از طریق‬ ‫بورس یا حاشیه قیمت بازار خودرو به فروش‬ ‫برســانم‪ .‬صحبتی که درباره فروش خودرو در‬ ‫بورس کاال مطرح شــده‪ ،‬بحث عرضه خودرو‬ ‫براســاس کد ملی اســت‪ .‬یعنی هر فرد فقط‬ ‫می تواند یک خودرو خریداری کند و تا ســه‬ ‫ســال هم نمی تواند خــودرو دیگری بخرد‪ .‬از‬ ‫لحاظ اقتصادی این مســاله چــه تاثیری بر‬ ‫صنعت خودرو می گذارد؟‬ ‫زحمتی کــه درحال حاضر برای عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال کشــیده می شــود‪ ،‬بــا تغییر‬ ‫شــرایط به نوعی به هدر می رود‪ .‬قرار نیســت‬ ‫همیشه واردات خودرو ممنوع یا تیراژ خودرو‬ ‫کمتر از نیاز کشــور باشد‪ .‬ممکن است با ازاد‬ ‫شــدن واردات یا افزایش تولید ورق برگردد‪.‬‬ ‫خودروساز باید ظرفیت تولید را باال ببرد‪ .‬اگر‬ ‫در اینده تولید خودروسازان به شدت افزایش‬ ‫پیدا کند و واردات نیز ازاد شود‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫به عرضــه خــودرو در بورس نخواهــد بود‪.‬‬ ‫بنابراین راه اندازی بورس خودرو در شرایطی‬ ‫که در اینده ای نزدیک وضعیت تولید و عرضه‬ ‫خودرو تغییر خواهد کرد‪ ،‬معنی ندارد‪.‬‬ ‫به جای راه اندازی بورس خــودرو چه اقدامی‬ ‫می توان انجام داد؟‬ ‫به جای راه اندازی بورس خــودرو‪ ،‬باید تولید‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬بــرای ایجاد بورس خودرو‬ ‫این همه فکر شــده است اما باید میزان تولید‬ ‫خودرو بیشتر شود‪ .‬باید بررسی کنند مشکل‬ ‫تولید خودرو چیست‪ .‬ایا مشکل؛ قطعه است‪،‬‬ ‫خودروساز اســت یا تکنولوژی تولید مشکل‬ ‫دارد؟ به هرحال تحقیق وتفحص انجام شده و‬ ‫باید مشــکل اصلی در این خصوص مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بحــث عرضــه خــودرو در بــورس کاال در‬ ‫شــرایطی عنوان می شــود که خودروســاز و‬ ‫قطعه ساز برای خرید مواد اولیه در این بورس‬ ‫نیز با مشــکل مواجه هســتند‪ .‬گفته می شود‬ ‫بهــای عرضه مواد اولیه در بورس کاال حداقل‬ ‫‪۱۰‬درصد باالتر از کف قیمت در بازار اســت‪.‬‬ ‫چــه تضمینی وجــود دارد این مســاله برای‬ ‫عرضه خودرو تکرار نشود؟‬ ‫مســلم اســت این وضعیت درخصوص عرضه‬ ‫خودرو هم بــه وجود می ایــد؛ وقتی قیمت‬ ‫مواداولیــه تولیــد خــودرو در بــورس کاال‬ ‫با مشــکل مواجه بــوده‪ ،‬چگونه قرار اســت‬ ‫خودرو بدون مشــکل به دست خریدار برسد؟‬ ‫مــن نمی توانم بــا عرضه خــودرو در بورس‬ ‫ارتباط برقرار کنم‪ .‬عرضــه محصوالتی مانند‬ ‫الومینیوم‪ ،‬ورق و‪ ...‬به عنــوان مواد اولیه‪ ،‬در‬ ‫بورس کاال با مشــکالت جدی قیمتی مواجه‬ ‫است‪ .‬چه برســد به محصول مصرفی و نهایی‬ ‫مانند خودرو!‬ ‫پس به لحــاظ اقتصادی عرضــه خودرو در‬ ‫بورس کاال اشتباه است؟‬ ‫باید ببینیم منظور از اقتصادی چیست؛ اقتصاد‬ ‫مردم یــا اقتصاد خودروســاز؟ اگر می گوییم‬ ‫ایــن اقدام به نفع مردم اســت‪ ،‬من می گویم‬ ‫خیر‪ .‬اما اگــر منظور منفعت خودروســازان‬ ‫اســت‪ ،‬من معتقدم این کار به نفع خودروساز‬ ‫خواهد بود‪ .‬خودروســاز بایــد میزان تولید را‬ ‫افزایش دهــد‪ .‬به عنوان مثال اگر درحال حاضر‬ ‫با یک سوم ظرفیت تولید می کند‪ ،‬باید دوسوم‬ ‫دیگــر را هم تکمیل کند‪ .‬در گذشــته مردم‬ ‫خودرو خریداری می کردند‪ ،‬ســروقت تحویل‬ ‫می گرفتنــد و چنیــن مشــکالتی نیز وجود‬ ‫نداشــت‪ .‬به هرحال خودروساز و قطعه ساز به‬ ‫نرخ گذاری اعتراض دارند و بهای تمام شــده را‬ ‫بیشــتر از قیمت فعلی می داننــد‪ .‬نرخ واقعی‬ ‫خودرو چقدر اســت؟ ان چه در قیمت گذاری‬ ‫مشکل ساز شده‪ ،‬هزینه های اضافه یا موضوعی‬ ‫شبیه ان است‪.‬‬ ‫گفته می شود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد قیمت خودرو‪،‬‬ ‫هزینه هــای مالــی و مربــوط به تســهیالت‬ ‫دریافتی خودروسازان است‪...‬‬ ‫در هیچ کجای دنیا شــرکت های خودروسازی‬ ‫با هزینه خود فعالیــت نمی کنند‪ .‬هزینه های‬ ‫مالــی باالســت بنابراین مجبور بــه دریافت‬ ‫وام می شــوند‪ .‬ممکن اســت بانک ها با سود‬ ‫‪۲۵‬درصــد به این شــرکت ها وام دهند‪ .‬البته‬ ‫شــرکت ها نیز با این وام هــا قطعه خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬هزینه های مالی که به نوعی نشــانه‬ ‫ضعف مدیریت مالی شــرکت است‪ ،‬نباید به‬ ‫مردم تحمیل شــوند‪ .‬خرید خودروســازان و‬ ‫تولید ان هــا به صورت انبوه انجام می شــود‪.‬‬ ‫خودروســازی که تولید انبــوه انجام می دهد‬ ‫باید قیمت تمام شــده محصول خود را کاهش‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن در حالی اســت که اگــر برخی‬ ‫خودروهــای صفرکیلومتــر را خــرد کنیم و‬ ‫قطعه قطعه بفروشــیم‪ ،‬مبلغ دریافتی کمتر از‬ ‫قیمت تمام شده فعلی می شود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4127‬‬ ‫تاثیر تحریم ها بر بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫ی شدند‬ ‫قطعات چین و ترکیه جایگزین تولیدات اروپای ‬ ‫ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو تهــران اظهار کرد‪ :‬فع ً‬ ‫ال از نظر ما این فروشــگاه های اینترنتی‬ ‫خطرناک هســتند و خرید از انها دردسرساز می شــود‪ .‬خیلی از این فروشندگان اطالعات کافی ندارند‬ ‫و شــاید نتوانند قطعه را تشــخیص دهند‪ .‬حتی در بعضــی موارد بعد از ریختن پول به حســاب این‬ ‫فروشندگان‪ ،‬جنس تحویل داده نمی شود‪.‬‬ ‫مهدی کاظمی در مورد تاثیر تحریم ها در بازار لوازم یدکی خودرو اظهار کرد‪ :‬در مورد بسیاری از کاالها‬ ‫ممکن است که میزان تولید کشور از واردات بیشتر باشد اما در مورد لوازم یدکی بیشتر کاالها وارداتی‬ ‫اســت‪ .‬تولید لوازم یدکی بیشتر محدود به خودروهای ساخت ایران و خودروهای قدیمی که حدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬ســال در کشــور تردد داشته اند و مصرف زیاد دارند‪ ،‬می شــود‪ .‬بنابراین تحریم ها در حوزه لوازم‬ ‫یدکی بی اثر نبوده اما اینطور هم نیست که مانند بعضی از کاالها تاثیر ان بسیار زیاد باشد‪ .‬قطعاتی که‬ ‫در کشــورهای اروپایی مانند المان‪ ،‬ایتالیا و هلند تولید می شوند و خودروهای مربوط به انها در کشور‬ ‫تردد دارند‪ ،‬به علت تحریم کمتر اقالم اورجینال را وارد کشــور کنیم‪ .‬اما اجازه ندادیم که برای مصرف‬ ‫ کنندگان در تهیه این اقالم مشکلی به وجود بیاید‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افزود‪ :‬این اقالم را از کشــورهایی که تحریم روی مراودات بین ما و این کشــورها تاثیر‬ ‫چندانی نگذاشــته مانند چین و ترکیه وارد کرده ایم یا از طریق دفاتر انها در ترکیه یا امارات توانســت‬ ‫این قطعات را به ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۵‬درصد باالتر از قیمت تامین کنیم‪ .‬بنابراین با وجود فشــار زیاد‪ ،‬تالش تجار‬ ‫ما توانسته نتیجه بدهد‪.‬‬ ‫کاظمی با بیان اینکه در انتقال پول قطعات وارداتی مشــکلی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬قطعات وارداتی فقط برای‬ ‫جبران کمبود اســت‪ ،‬برای مثال اگر کارخانه ای نتواند همه قطعه مورد نیاز کشور را تامین کند‪ ،‬مجبور‬ ‫به واردات می شــویم‪ .‬اگر موفق به تامین از کشور تامین کننده اصلی اقالم نباشیم‪ ،‬از کشورهای دیگر‬ ‫مانند چین و ترکیه وارد می کنیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی تهران تصریح کرد‪ :‬ما همه تالش خود را کرده ایم تا تجار‬ ‫اجناس درجه یک را از این کشورها تامین کنند‪ .‬اگر امروز در بازار اجناس بی کیفیت وجود دارند واردات‬ ‫انها مربوط به گذشته است‪ ،‬در یک سال اخیر تالش زیادی کردیم و از همکاران خواسته شد که اجناس‬ ‫بی کیفیت وارد نکنند‪ .‬باور ما این است که حتی اگر مصرف کنندگان ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۵‬درصد بیشتر هزینه کنند‬ ‫ترجیح می دهند که اجناس با کیفیت تری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به میزان واردات لوازم یدکی بیان کرد‪ :‬قطعات خودروهایی مانند پژو و پراید که ســال ها‬ ‫است در کشور تولید و تعداد زیادی از انها در کشور مصرف می شوند برای تولیدکننده صرفه اقتصادی‬ ‫دارد بنابراین بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد قطعات این خودروها در کشــور تولید می شــوند‪ .‬در مورد قطعات‬ ‫خودروهایی که برای ســال های زیادی در کشور تردد داشته اند مانند لندرور و شورولت بین ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد قطعات در کشــور تولید می شــوند و واردات قطعات انها نسبت به خودروهای دیگر بسیار کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی در ادامه اضافه کرد‪ :‬برای خودروهایی که پنج یا شش سال‬ ‫پیش در تعداد زیاد وارد کشــور شده اند حدود ‪ ۳۰‬درصد قطعات در داخل تولید و ‪ ۷۰‬درصد از طریق‬ ‫واردات تامین می شوند‪ .‬برای برخی خودروها نیز حدود ‪ ۸۰‬درصد از قطعات وارداتی است و برای برخی‬ ‫دیگر هیچ تولیدی صورت نمی گیرد و همه قطعات مورد نیاز وارد می شــوند چراکه تعداد این خودروها‬ ‫در کشور بسیار کم است‪ .‬خودرویی که فقط ‪ ۱۰۰‬دستگاه از ان در کشور وجود داشته باشد‪ ،‬همه انها‬ ‫نیز به یک قطعه نیاز ندارند و ممکن اســت فقط ده درصد انها به یک قطعه خاص نیاز داشــته باشند‬ ‫بنابراین به هیچ عنوان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬هر قطعه ای که بتوان حداقل ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار‬ ‫عدد از ان را ساخت‪ ،‬در کشور قالب ان را درست و به تولید می رسانند‪.‬‬ ‫کاظمی در مورد تخلفات صورت گرفته در فروش اینترنتی لوازم یدکی خودرو کرد‪ :‬به خاطر شکل گیری‬ ‫فضای مجازی در کشــور‪ ،‬بســیاری از مصرف کنندگان خرید قطعه از این طریــق را ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫خواهش ما این اســت که از فروشگاه های اینترنتی قابل شناسایی و مجوزدار خرید صورت بگیرد‪ .‬همه‬ ‫فروشــندگان لوازم یدکی موظف هستند که جواز کســب مغازه خود را در دید مشتری قرار دهند‪ ،‬اگر‬ ‫این واحدها اگر تخلفی انجام دهند برای مثال گرانفروشــی کنند یا کاالی بی کیفیت به مشتری دهند‪،‬‬ ‫بتوانیم با انها برخورد کنیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی افزود‪ :‬وقتی تخلفات فروشــگاه های اینترنتی را پیگیری‬ ‫می کنیــم به محض اینکه متوجه می شــوند از اتحادیه هســتیم بالفاصله تمــاس را قطع و ما را بالک‬ ‫می کنند‪ .‬از کسانی که به صورت اینترنتی مبادرت به فروش لوازم یدکی می کنند‪ ،‬خواستاریم که برای‬ ‫دریافت مجوز اقدام کنند تا بتوانیم به انها دسترســی داشته باشیم‪ .‬در این صورت ما مانعی نمی بینیم‬ ‫و می تواننــد معامالت خود را انجام دهند‪.‬وی همچنین افزود‪ :‬بســیاری از همکاران ما که مغازه دارند‬ ‫فروش اینترنتی نیز انجام می دهند‪ ،‬اما مکان این فروشــگاه ها مشــخص است ولی متاسفانه بسیاری از‬ ‫فروشــگاه های اینترنتی نام و نشــانی ندارند و فقط یک شماره تلفن از انها موجود است‪ .‬فع ً‬ ‫ال از نظر ما‬ ‫این فروشگاه های اینترنتی خطرناک هستند و خرید از انها دردسرساز می شود‪ .‬خیلی از این فروشندگان‬ ‫اطالعات کافی ندارند و شاید نتوانند قطعه را تشخیص دهند‪ .‬حتی در بعضی موارد بعد از ریختن پول‬ ‫به حساب این فروشندگان‪ ،‬جنس تحویل داده نمی شود‪.‬‬ ‫در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم شد‪:‬‬ ‫حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح های توسعه ای سایپا‬ ‫رئیس و تعدادی از اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی بــا حضور در مرکز‬ ‫تحقیقات سایپا از طرح های توسعه ای و محصوالت اینده این گروه خودروسازی دیدن کردند‪.‬‬ ‫پس از خط تولید شــاهین‪ ،‬محصول جدید ســایپا بازدید کرده و در جلسه ای مشترک با مدیرعامل و‬ ‫مدیران ارشد این گروه خودروسازی در جریان فعالیت های صورت گرفته در این مجموعه و برنامه های‬ ‫توسعه ای در تولید و ارتقاء سطح کیفی محصوالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫رئیس و اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس در این بازدیــد‪ ،‬ضمن اعالم حمایت از طرح های‬ ‫توسعه ای گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬خودرو شاهین را نماد تبدیل تحریم ها به فرصت توصیف کردند و‬ ‫اعتقاد داشتند که این محصول می تواند سهمی از بازارهای منطقه نیز به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس بعد از انکه از جزئیات فعالیت های در حال انجام گروه خودروسازی‬ ‫ســایپا مطلع شــدند برای کمک به صنعت خودرو اعالم امادگی کردند و ابراز داشــتند که در راستای‬ ‫تسهیل شــرایط برای فعالیت خودروســازان و حذف قوانین متضاد با پیشرفت صنعت خودرو هرگونه‬ ‫پیشنهادی را بررسی خواهند کرد‪.‬‬ ‫خودرو بخریم یا نخریم؟‬ ‫تمایل مردم به داشــتن خودرو برای تعطیالت ایام عید باعث شــده که هر ســاله با نزدیک‬ ‫شــدن به ایام نوروز بازار خرید و فروش خودرو رونق بیشــتری پیدا کند‪ .‬البته در یک سال‬ ‫گذشته خودرو تبدیل به یک کاالی سرمایه ای نیز شده و بسیاری برای حفظ ارزش دارایی‬ ‫خود دســت به خرید و فروش خودرو می زنند‪ .‬تمایل مردم به داشتن خودرو برای تعطیالت‬ ‫ایام عید باعث شــده که هر ساله با نزدیک شــدن به ایام نوروز بازار خرید و فروش خودرو‬ ‫رونق بیشــتری پیدا کند‪ .‬البته در یک سال گذشته خودرو تبدیل به یک کاالی سرمایه ای‬ ‫نیز شــده و بسیاری برای حفظ ارزش دارایی خود دست به خرید و فروش خودرو می زنند‪.‬‬ ‫البته ورود به این بازار و ســرمایه گذاری در بازار خودرو در حال حاضر با چالش های بسیار‬ ‫زیادی روبه رو اســت‪ .‬نه فقط ریسک های قیمتی بلکه محدودیت های قانونی و محدود بودن‬ ‫بازار خودروی ایران بر اثر تحریم ها و عدم ارتباط ان با بازارهای جهانی باعث شــده تا روند‬ ‫تغییرات قیمتی مخصوصا در ســال های اخیر به صورت جهشــی دنبال شود اما با توجه به‬ ‫اینکه خودرو در ایران با نقدشوندگی مناسبی روبه رو است‪ ،‬مردم همچنان به سرمایه گذاری‬ ‫در این بازار ترغیب می شــوند‪ .‬اما ایا وضعیت فعلی زمان مناســبی برای ســرمایه گذاری و‬ ‫خرید خودرو محسوب می شــود؟علیرضا پورحســنی‪ ،‬عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو‬ ‫معتقد اســت؛ نوســان قیمت خودرو تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد‪.‬‬ ‫هرچند نوسان قیمت خودروهای خارجی با تاثیر گرفتن از قیمت دالر داخلی ایجاد می شوند‬ ‫امــا در خودروهای داخلی چندین عامل دیگر نیز روی این نوســان تاثیرگذار هســتند‪ .‬در‬ ‫کل نوســان قیمت خودرو را می توان تحت تاثیر نرخ دالر و تصمیمات مســووالن این حوزه‬ ‫دانست‪.‬او در این خصوص توضیح داد که قیمت خودرو نسبت به ماه گذشته افزایش داشته‬ ‫و علت اصلی ان هم افزایش نرخ دالر بوده است‪.‬این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این‬ ‫پرســش که ایا در حال حاضر زمان مناســبی برای خرید خودرو محسوب می شود یا خرید‬ ‫خــودرو را باید به ایام پس از عید موکول کرد؟ گفت‪ :‬فعال نمی توان پیش بینی درســتی از‬ ‫این شــرایط داشت روابط سیاسی کشور ما با سایر کشورها یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت‬ ‫خودروهاســت و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به نظر نمی رسد وضعیت بازار‬ ‫خودرو چندان تغییری کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4127‬‬ ‫عالئم کرونای جهش یافته انگلیسی ‪ /‬روند افزایشی گردش ویروس در کشور‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیته علمی و مشــورتی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه میزان بیماری در کشور رو به افزایش‬ ‫است‪ ،‬هشدار داد که اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر موج چهارم بیماری در‬ ‫کشــور باشیم و به هر حال هر موجی از بیماری که ایجاد شــود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری‬ ‫بیماران و بیماران بدحال همراه است‪.‬‬ ‫دکتر مینو محرز‪ ،‬درباره وضعیت بیماری کووید‪ ۱۹-‬در کشور و احتمال بروز موج چهارم به عنوان یک‬ ‫پیک خطرناک‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر بیماری در حال افزایش است و به صورت بدی دارد میزان بیماری‬ ‫باال می رود‪ .‬زیرا گردش ویروس جهش یافته ای که در انگلیس جهش پیدا کرده‪ ،‬در حال افزایش است‬ ‫و این ویروس هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البته باید توجه کــرد که وقتی تعداد بیماران افزایش یابد‪ ،‬تبعا تعداد بیماران بدحال و نوع‬ ‫شدید بیماری و کشندگی هم بیشتر می شود‪ .‬سرعت انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار بسیار‬ ‫باالست و بر همین اساس می تواند تعداد بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را با افزایش تعداد بیماران‬ ‫در افراد‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫محرز گفت‪ :‬عالئم این ویروس جهش یافته انگلیسی با ویروس قبلی تفاوتی ندارد‪ .‬صرفا قدرت سرایتش‬ ‫بسیار باالتر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر در اســتانه تعطیالت نوروز هستیم و مردم از خانه ها بیرون امده اند و‬ ‫رفت و امد دارند و همین موضوع منجر به افزایش بیماری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به محض اینکه مردم کرونا‬ ‫را فراموش می کنند و پروتکل های بهداشــتی را جدی نمی گیرند‪ ،‬کرونا افزایش پیدا می کند‪ .‬توصیه ما‬ ‫این است که مانند گذشته عمل کنند‪.‬‬ ‫این متخصص عفونی ادامه داد‪ :‬خواهشم از مردم این است که اصال از حاال برای عید برنامه ریزی نکنند؛‬ ‫چراکه اصال مشخص نیست که وضعیت بیماری به چه صورت پیش می رود‪ .‬تنها اقدامی که باید انجام‬ ‫شود‪ ،‬رعایت پروتکل ها مانند حفظ فاصله گذاری فیزیکی‪ ،‬استفاده از ماسک و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫محــرز تاکید کرد‪ :‬اگر به همین منوال افزایش بیماری پیــش رود باید منتظر موج چهارم بیماری در‬ ‫کشــور باشیم و به هر حال هر موجی از بیماری که ایجاد شــود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری‬ ‫بیماران و بیماران بدحال همراه است‪ .‬باید سعی کنیم که موج جدیدی از بیماری در کشور ایجاد نشود‪.‬‬ ‫انتقال ویروس کرونا از طریق صحبت کردن فرد مبتال‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه‬ ‫سرعت انتشــار ویروس کرونا در شرایط‬ ‫بلنــد صحبت کردن افــراد مبتال به این‬ ‫بیماری تا ‪ ۵۰‬برابر بیشــتر از زمانی است‬ ‫که فرد سکوت می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬افراد‬ ‫در صورت حضــور در اماکنی مانند مترو‬ ‫و وســایل حمل و نقــل عمومی ضمن‬ ‫رعایت اصول بهداشــتی از صحبت کردن‬ ‫خودداری کنند‪ .‬دکتر ســیما سادات الری افزود‪ :‬طبق تحقیقات انجام شده ریزقطرات و‬ ‫افشانه های ویروس کرونا با صحبت کردن فرد الوده نیز به فضای اطراف پرتاب می شود و‬ ‫در محیط های فاقد تهویه مناسب ساعت ها در هوا باقی می ماند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با صحبت‬ ‫کردن فرد مبتال به کووید ‪ ۱۹ -‬افشانه های حاوی ویروس سریع تر از حالت سکوت منتشر‬ ‫می شوند به طوری که سرعت انتشار این افشانه ها با بلند صحبت کردن فرد مبتال تا ‪50‬‬ ‫برابر بیشتر از زمانی است که فرد سکوت می کند‪.‬الری گفت‪ :‬توصیه می کنیم در صورت‬ ‫حضور در اماکنی مانند مترو و وســایل حمل و نقل عمومی ضمن اســتفاده از ماسک و‬ ‫رعایت اصول فاصله گذاری‪ ،‬تا حد امکان از صحبت کردن پرهیز کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫تکلیفسفرهاینوروزیچهشد؟‬ ‫مجوز قطعی برای ســفرهای نوروزی صادر نشده‬ ‫و همه صحبت ها و ســناریوها برپایه احتماالت و‬ ‫اما و اگر است‪.‬‬ ‫رییس جمهور حسن روحانی در جلسه چهارشنبه‬ ‫(‪ ۲۹‬بهمن مــاه) پــس از گزارش طــرح قرارگاه‬ ‫عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره سفرهای‬ ‫نوروزی‪ ،‬از مردم مصرانه خواست با رعایت دقیق و‬ ‫مانع اغاز موج‬ ‫مستمر دستورالعمل های بهداشتی‪ِ ،‬‬ ‫جدیــدی از ویروس کرونا در کشــور و در نتیجه‬ ‫تحمیل یک سلسله محدودیت ها در رفت و امدها‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫روحانی گفــت که طرح قــرارگاه عملیاتی که با‬ ‫کمک دســتگاه های ذیربط درخصوص سفرهای‬ ‫نوروزی اماده شــده است‪ ،‬برای تصویب نهایی به‬ ‫جلسه اتی ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه می شود‪.‬‬ ‫این سخن‪ ،‬یعنی هنوز طرح سفرهای نوروزی در‬ ‫ســتاد ملی کرونا تصویب و تایید نشده است‪ .‬این‬ ‫احتماالت و نداشتن قطعیت در برقراری سفرهای‬ ‫نوروزی در مصاحبه رییس دفتر رییس جمهوری‬ ‫نیز تکرار شــده اســت؛ محمود واعظی چند روز‬ ‫پیــش گفته‪ :‬بنا داریم تا جایی که ممکن اســت‬ ‫سختگیری ها را ادامه دهیم و اگر مردم‪ ،‬ستادهای‬ ‫اســتانی و اســتانداری ها کمک کردند و وضعیت‬ ‫در پایان اسفند مناســب باشد‪ ،‬ممکن است ساز‬ ‫وکار جدیدی برای تعطیالت نوروز داشــته باشیم‬ ‫تا مردم که در یک سال گذشته سفر نرفته اند‪ ،‬از‬ ‫این فرصت استفاده بهتری ببرند‪ .‬ساز و کاری هم‬ ‫داشته باشــیم تا برخالف گذشته فقط چند شهر‬ ‫شمال‪ ،‬مشهد‪ ،‬اصفهان و شیراز هدف سفر نباشند‬ ‫و با تراکــم خیلی زیاد روبه رو نشــوند‪.‬علی اصغر‬ ‫مونســان ـ وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی ـ هم در اخریــن اظهارنظری که‬ ‫درباره سفرهای نوروزی داشته از احتماالت حرف‬ ‫زده اســت‪ .‬او گفته جلسه ای در کمیته امنیتی ـ‬ ‫اجتماعی ستاد مقابله با کرونا برگزار و مفصل در‬ ‫این باره صحبت شــده است‪ .‬یک سال است که از‬ ‫شــیوع این ویروس می گــذرد و تاثیراتی را روی‬ ‫گردشــگری گذاشته است‪ .‬به همین خاطر در ان‬ ‫جلسه مفصل بحث شد که درباره نوروز و سفرهای‬ ‫«احتمالی» نوروزی چگونه باید برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫مونســان گفت‪ :‬خوشــبختانه پروتکل های دقیق‬ ‫بهداشــتی در حوزه گردشــگری رعایت می شود‪.‬‬ ‫انتقال ویروس کرونا از طریق صحبت کردن فرد مبتال‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه‬ ‫سرعت انتشار ویروس کرونا در شرایط بلند‬ ‫صحبت کردن افراد مبتــا به این بیماری‬ ‫تا ‪ ۵۰‬برابر بیشــتر از زمانی اســت که فرد‬ ‫سکوت می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬افراد در صورت‬ ‫حضور در اماکنی مانند مترو و وسایل حمل‬ ‫و نقل عمومی ضمن رعایت اصول بهداشتی‬ ‫از صحبت کردن خودداری کنند‪.‬‬ ‫دکتر ســیما ســادات الری افــزود‪ :‬طبق‬ ‫تحقیقات انجام شده ریزقطرات و افشانه های‬ ‫ویروس کرونا با صحبــت کردن فرد الوده‬ ‫نیز به فضای اطراف پرتاب می شــود و در‬ ‫محیط های فاقد تهویه مناسب ساعت ها در‬ ‫هوا باقی می ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بــا صحبت کردن فرد مبتال‬ ‫به کووید ‪ ۱۹ -‬افشــانه های حاوی ویروس‬ ‫سریع تر از حالت ســکوت منتشر می شوند‬ ‫خبر‬ ‫به طوری که ســرعت انتشــار این افشانه ها‬ ‫بــا بلند صحبــت کردن فــرد مبتال تا ‪50‬‬ ‫برابر بیشــتر از زمانی است که فرد سکوت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫الری گفــت‪ :‬توصیه می کنیــم در صورت‬ ‫حضور در اماکنی مانند مترو و وسایل حمل‬ ‫و نقل عمومی ضمن اســتفاده از ماسک و‬ ‫رعایت اصول فاصله گذاری‪ ،‬تا حد امکان از‬ ‫صحبت کردن پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت درباره ســفرهای مدیریت شده‬ ‫که تحت نظارت ما انجام می شــود نگرانی ندارد‪.‬‬ ‫ان چه مورد نگرانی ان هاســت سفرهای انبوهی‬ ‫است که خارج از ضابطه و بدون مدیریت درحال‬ ‫انجام اســت‪ .‬یعنی این که هرکسی با ماشین خود‬ ‫به سفر می رود و معلوم هم نیست در کجا اقامت‬ ‫می کند‪ .‬این موجب نگرانی اســت‪ .‬البته اگر افراد‬ ‫با ماشین شخصی سفر بروند اما در مراکز اقامتی‬ ‫تحت نظارت ما اقامت کننــد این نیز قابل قبول‬ ‫است و نگرانی در این خصوص کمتر است‪.‬‬ ‫ولــی تیموری‪ ،‬معاون گردشــگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی نیز چندی‬ ‫پیش از متقاعد شــدن ســتاد ملی کرونا درباره‬ ‫برقراری سفرهای نوروزی و مدل هایی برای سفر‬ ‫که در این ســتاد مورد توافق قرار گرفته ســخن‬ ‫گفته که از ان برداشت شده بود این ستاد مجوز‬ ‫ســفرهای نوروزی را هرچند مشروط صادر کرده‬ ‫اســت‪.‬تیموری گفته بود‪ :‬به دلیــل ناپایدار بودن‬ ‫شــرایط کشور به واسطه شــیوع کرونا‪ ،‬سفرهای‬ ‫نوروزی همچون ســال گذشته با محدودیت هایی‬ ‫مواجه اســت‪ ،‬اما وزارت گردشــگری با تشــریح‬ ‫و تبییــن برنامه ها و تمهیــدات به عمل امده و با‬ ‫معرفــی دو راهکار ســبز برای ســفرهای ایمن‪،‬‬ ‫اعضای ســتاد را بــرای انجام ســفرها در قالب‬ ‫تورهــای مســافرتی و نیز بــا رزرو مراکز اقامتی‬ ‫خبر‬ ‫شامل هتل ها‪ ،‬مهمانپذیرها و بوم گردی های دارای‬ ‫مجوز از سوی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی متقاعد کرد‪.‬این درحالی است که‬ ‫که علیرضا رئیســی‪ ،‬سخنگوی ســتاد ملی کرونا‬ ‫تاکید کرده رفع محدودیت ها و برقراری ســفر در‬ ‫تعطیالت نوروزی مشروط به این است که تا پایان‬ ‫سال‪ ،‬شرایط مناســب نگه داشته شود‪ .‬تیموری‪،‬‬ ‫معاون گردشگری قبال تایید کرده بود که برقراری‬ ‫ســفرهای نوروزی به حاد نشــدن ویروس کرونا‬ ‫در کشور مشــروط شده اســت‪ ،‬هرچند که این‬ ‫ســتاد مصوبه هایی در ارتباط با ممنوعیت ســفر‬ ‫به شــهرهای قرمز و نارنجــی در تعطیالت نوروز‬ ‫دارد و ســفر به نقاط دیگر کشور را به ارائه «رزرو‬ ‫اقامتگاه» منوط کرده اســت‪.‬در حقیقت‪ ،‬ســتاد‬ ‫ملی کرونا نســبت به مدل های پیشنهادی وزارت‬ ‫میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫برای ســفرهای نوروزی توجیه و متقاعد شده اما‬ ‫همچنان شیوه مدیریت ســفرهای انبوه شخصی‬ ‫که هر سال در تعطیالت نوروز رخ می دهد محل‬ ‫پرسش و ابهام است‪ .‬طبق گزارش های مرکز امار‬ ‫در بهار ســال ‪ ۹۸‬از مجموع ‪ ۱۰۲‬میلیون سفری‬ ‫که انجام شده حدود ‪ ۵۴‬درصد بدون اقامت شبانه‬ ‫و ‪ ۴۶‬درصــد با اقامت شــبانه بوده که حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد سفرهایی که اقامت شبانه داشته‪ ،‬به انگیزه‬ ‫دیدار دوستان و بستگان انجام شده است‪.‬‬ ‫واکاوی اهداف و چالش های یک سند زنانه‬ ‫«ســند ملی ســامت زنان ایران» در ‪ ۶‬دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در کمیسیون دائمی شورای عالی سالمت‬ ‫و امنیت غذایی مطرح شــد‪ .‬سند ملی سالمت‬ ‫زنان یک ســند جامع و راهبردی اســت که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬توســط فرهنگستان علوم پزشکی‪،‬‬ ‫گروه علمی سالمت زنان برای بازه زمانی ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ ‪ ۱۳۹۹‬تدوین شده است‪.‬‬‫دکتــر فرزدی مدیــر گروه پژوهشــی مدیریت‬ ‫خدمات بهداشــتی ‪ -‬درمانی پژوهشــکده علوم‬ ‫بهداشــتی جهاد دانشگاهی با اشــاره به اینکه‬ ‫پیش از سند ملی سالمت زنان طرح های دیگری‬ ‫هم انجام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت سالمت زنان‬ ‫کشــور بر اســاس اطالعات حاصل از طرح های‬ ‫معتبر ملی بررسی شــده بود‪ .‬در این مطالعات‪،‬‬ ‫مستندات موجود تحلیل شــده و بر اساس ان‬ ‫وضعیت سالمت زنان و چالش های انان مشخص‬ ‫شد‪ .‬سند ملی سالمت زنان با نگاه به چالش های‬ ‫شناسایی شــده در مطالعات پیشین‪ ،‬سعی کرد‬ ‫اهداف و راهبردهایی منسجم را تدوین کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هر حرکتــی در برنامه های محیطی‬ ‫نیازمند زیرســاخت قانونی است تا سیستم های‬ ‫اجرایی بتوانند برنامه عملیاتی مناســبی داشته‬ ‫باشــند‪ .‬در سند ملی سالمت زنان تالش کردیم‬ ‫راهبردها را به بخــش عملیاتی نزدیک تر کنیم‬ ‫تا اجرای ســند به درســتی پیش برود‪ .‬در این‬ ‫زمینه برای اجرایی شــدن هر هدف راهبردی‪،‬‬ ‫راهکارهای مقتضی پیشــنهاد شــده است‪ ،‬این‬ ‫راهکارها در حوزه اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و ارائه‬ ‫خدمت درنظر گرفته شده اند‪ .‬سالمت موضوعی‬ ‫فرابخشی اســت و اجرای راهکارهای ارائه شده‬ ‫در سند نیازمند همکاری چندین نهاد است که‬ ‫بعد از تصویب ســند سازمان هایی که مسئولیت‬ ‫اجرایــی را به عهــده دارند موظف می شــوند‬ ‫برنامه هایی متناسب با شرح وظایف خود داشته‬ ‫باشــند‪ .‬دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت‬ ‫غذایی با تشــکیل کارگروه و برگزاری جلسات‬ ‫مختلف‪ ،‬ســاختار اجرایی ســند را تدوین کرده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان‪:‬‬ ‫به مدیران انقالبی و جهادی برای رفع نقایص و کمبودها‬ ‫نیازمندیم‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4127‬‬ ‫ضرورتجانماییمکانمناسببرایاحداثپارکمشاهیر‬ ‫رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اسالمی شهر‬ ‫همدان بــا تاکید بر ضرورت جانمایی مکان مناســب برای‬ ‫احداث پارک مشــاهیر؛ پیشــنهاد داد‪ :‬با توجه به موقعیت‬ ‫شهری و شــاخص های جغرافیایی و اجتماعی زمین مجاور‬ ‫عمارت نورمهال‪ ،‬بررســی امکان احداث پارک مشــاهیر در‬ ‫ان سایت در دســتور کار مدیریت شــهری و دستگاه های‬ ‫متولی قرار گیرد‪ .‬رضوان سلماســی در نطق پیش از دستور‬ ‫هشتادمین جلسه صحن شورا‪ ،‬گفت‪ :‬احداث پارک مشاهیر‬ ‫پیرو پیشــنهاد طراحی و اجرای فــردوس فرهیختگان در‬ ‫سال نخست دوره پنجم شــورای شهر مطرح و مصوب شد‬ ‫که با وجود چالش ها و محدودیت های پیش رو در دســتور‬ ‫کار مدیریت شــهری و به طور خاص حوزه معاونت خدمات‬ ‫شهری قرار گرفت‪.‬‬ ‫سلماســی در ادامه ضمــن ابراز تبریــک به منظور دریافت‬ ‫جایزه بین المللی خشــت طالیی تهران از ســوی شهرداری‬ ‫همدان در محور فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و حفظ بافت تاریخی‬ ‫جشــنواره؛ برگزاری ســمپوزیوم مجسمه ســازی مشاهیر و‬ ‫رونمایــی از تمبر ایــن فراخوان را از دیگــر اقدامات قابل‬ ‫قدردانی شهرداری همدان دانست‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شهر همدان‬ ‫بــا بیان اینکه طرح احداث پارک مشــاهیر در دو فاز مجزا‬ ‫و پیوســته مطرح شــد؛ گفت‪ :‬فاز نخســت معرفی مشاهیر‬ ‫تاریخــی و فاز دوم معرفی مشــاهیر معاصر بود که در حال‬ ‫حاضر فاز نخســت ان در مرحله تصویرســازی و ســاخت‬ ‫ســردیس یا تندیس مشــاهیر تاریخی بوده و خوشبختانه‬ ‫با اســتقبال بی نظیر تعداد قابل توجهی از هنرمندان مطرح‬ ‫کشور روبه رو شده است‪.‬‬ ‫سلماســی ادامه داد‪ :‬علی رغــم ارائه برنامــه زمان بندی و‬ ‫پیگیر ی هــای صورت گرفتــه در این زمینه و بــا توجه به‬ ‫الزامــات و شــاخص ای طراحی پارک مشــاهیر‪ ،‬جانمایی‬ ‫پیشــنهادی ان بــه دفعات دچــار تغییر و جابجایی شــد؛‬ ‫به طور ی که هم اکنــون پس از برگــزاری فراخوان طراحی‬ ‫ســردیس و تندیس مشاهیر‪ ،‬متاســفانه هنوز محل قطعی‬ ‫و مناســبی برای طراحی و احداث این پارک معرفی نشده‬ ‫اســت‪.‬وی معتقد است‪ :‬تجارب موفق شهری بدون خروجی‬ ‫مانــدگار و قابل ارائه‪ ،‬مشــمول گذر زمان خواهد شــد و‬ ‫اهداف تعریف شــده برای این مهم به طور قطعی و کامل‪،‬‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫سلماســی افــزود‪ :‬در این راســتا تجربه موفــق برگزاری‬ ‫«جشنواره شهروندان برگزیده همدان» در ‪ ۲‬سال گذشته‪،‬‬ ‫لزوم راه انــدازی تاالر برگزیدگان جشــنواره در راســتای‬ ‫ماندگاری اهداف ان را به خوبی نمایان ســاخت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شهر همدان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬در خصوص پارک مشــاهیر هم عدم تعریف‬ ‫فضای مناســب برای بــه نمایش دراوردن دســتاوردهای‬ ‫ســمپوزیوم مجسمه ســازی مشاهیر‪ ،‬رســالت این پروژه را‬ ‫از ابتــر خواهــد گذاشــت و همچنین بازتــاب اجتماعی و‬ ‫بهره مندی شــهر از ان‪ ،‬قابل ارزیابی نخواهد بود؛ از این رو‬ ‫تســریع در جانمایی مناســب برای احداث پارک مشاهیر‬ ‫قبل از به پایان رســیدن ســاخت ســردیس و تندیس های‬ ‫این ســمپوزیوم ضروری است‪.‬سلماسی اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫بــه فعالیت ‪‎‬هــای فرهنگــی و اجتماعی اخیر شــهرداری و‬ ‫اقدامات صورت گرفته در شــهر همــدان به ویژه در رابطه‬ ‫با پیگیر ی های شــهرداری در زمینه حفظ عمارت نورمهال‬ ‫و حریــم ان‪ ،‬پیرو مذاکــرات متعدد با کمیتــه امداد امام‬ ‫خمینی(ره) بــرای تملک پالک مجاور ایــن عمارت واجد‬ ‫ارزش و تغییــر کاربری ان به فضای ســبز؛ انتظار می رود‬ ‫این مهم هر چه ســریع تر با هدف احداث پارک مشــاهیر‪،‬‬ ‫مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تحقق این امــر عالوه بر حفــظ میراث‬ ‫تاریخــی و معرفی مشــاهیر همدان‪ ،‬مهــر تایید دیگری بر‬ ‫احترام به ســابقه تاریخی شــهر و فرهنگ دوستی مدیران‪،‬‬ ‫برنامه ریزان و شــهروندان این شهر خواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت‪ :‬ریشه کمبودها‬ ‫و نقایص در طول ‪ ۴۰‬ســال گذشــته این بوده که مدیران‬ ‫انقالبی و جهادی وجود نداشته است که باید در گام دوم به‬ ‫این مهم توجه شود‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمد عبادی زاده ظهر(اول‬ ‫اســفند ماه) در جمع نمازگزاران بندرعباســی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ارزیابی رهبر معظم انقالب از کارنامه چهل ســاله نخســت‬ ‫انقالب که در مقابل کارهای بزرگ انجام شــده با نقص ها و‬ ‫کمبودهایی هم مواجه بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬ریشــه این کمبودها در‬ ‫‪ ۴۰‬سال گذشته این بوده که مدیران انقالبی و جهادی وجود‬ ‫نداشته است که باید در گام دوم به این مهم توجه شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر در گام دوم انقالب مدیران انقالبی‪ ،‬قوی‪،‬‬ ‫کارامد و مومن سرکارایند به طور قطع بسیاری از مسائل و‬ ‫مشکالت جامعه نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫امام جمعــه بندرعباس همچنین با اشــاره به روز مهندس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ســاختمان ســازی باید در هرمزگان به سبک‬ ‫معماری ســنتی این استان بنا شود و ایمنی و استحکام در‬ ‫ارائه طرح انتقال اب از دریای عمان به خراسان شمالی به‬ ‫حمایت فرهنگی و تحصیلی از بیش از‪ 28‬هزار دانش اموز و دانشجو‬ ‫ساخت و سازها رعایت شود‪.‬‬ ‫عبــادی زاده اظهار کــرد‪ :‬اگر به بناهــای تاریخی و میراث‬ ‫نیازمندهرمزگانی‬ ‫مسئوالنکشور‬ ‫فرهنگی بنگریم می بنیم که از هزاران ســال گذشته برجای‬ ‫معاون امــور فرهنگی کمیته امداد اســتان تحصیلی ضروری ازجمله کتاب‪ ،‬لوازم التحریر‪،‬‬ ‫روز گذشته اســتاندار خراسان شمالی در توســعه صنعت در این استان و نیز جهت‬ ‫مانده که باید معماران و مهندســان ما نیز این رویه را بکار‬ ‫هرمزگان گفــت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ 28‬پوشاک‪ ،‬کفش‪ ،‬شــهریه دانشجویان و سایر‬ ‫جلسه با اســتانداران استان های خراسان حفظ منافع مردم؛ خراســان شمالی نباید‬ ‫گیرند و به رعایت اصول ســاخت و ســاز ساختمانی پایبند‬ ‫هــزار دانش اموز و دانشــجو تحت حمایت هزینه ها تحصیلی اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫رضوی‪ ،‬جنوبی‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان و سیســتان از این طرح جا بماند‪ .‬شجاعی با تاکید بر‬ ‫باشند‪.‬وی باتوجه به اینکه امروز یکی از بزرگترین مشکالت‬ ‫خدمات فرهنگی و تحصیلی کمیته امداد امام این مقام مسئول یاداور شد‪ :‬همچنین‪  ‬یک‬ ‫و بلوچســتان تمام قد از حق خراســان اینکه خراسان شمالی نیز باید در این طرح‬ ‫جامعه مســکن اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر در واگــذاری زمین‬ ‫هزار و ‪ 305‬دســتگاه تبلت و گوشی و بیش‬ ‫خمینی (ره) استان هرمزگان قرار دارند‪.‬‬ ‫شــمالی در بهره مندی از طــرح انتقال گنجانده شود‪ ،‬افزود‪ :‬بدیهی است که باید‬ ‫جهت ســاخت مســکن به مردم کوتاهی شود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد؛ از ‪ ۲۹‬هزار بسته تحصیلی برای دانش اموزان‬ ‫اب دریای عمــان دفاع کرد و نتیجتا این در زمان خدمتمان اینده صنعت استان را‬ ‫عیســی زارعی‪ ،‬معاون امور فرهنگی کمیته و دانشــجویان نیازمند به ارزش ‪ 11‬میلیارد‬ ‫معماری های شهرسازی در ان رعایت نمی شود که باید برای‬ ‫طــرح را در کارگروه اســتانهای منطقه در نظر بگیریم زیرا به ســرانجام نرسیدن‬ ‫امداد استان هرمزگان در این خصوص گفت‪ :‬و ‪ 165‬میلیــون تومــان با کمــک خیران و‬ ‫رفع این مشکل بخش خصوصی و دولتی کمک کرده و مردم‬ ‫پنج کشــور مصوب کرد تا به مســئوالن بحث ابرسانی به اســتان در برهه زمانی‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ ۲۴‬هزار دانش اموز و نیکوکاران اهداء شده است‪.‬‬ ‫نیز همکاری کنند‪.‬امام جمعه بندرعباس همچنین با تشریح‬ ‫مربوطه در کشــور ارائه شود‪.‬محمد علی خدمت ما یعنی کشــیدن خط قرمز روی‬ ‫چهار هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد معاون امــور فرهنگی کمیته امداد اســتان‬ ‫شجاعی استاندار خراسان شمالی در این اینده صنعت استان است پس وقتی زمان‬ ‫برخی روایت ها و احادیث مختلف دین اســام به اسیب غنا‬ ‫بوده و از خدمات متعدد فرهنگی و تحصیلی هرمزگان گفــت‪ :‬اموزش دانــش اموزان از‬ ‫جلسه خطاب به ســایر همکاران خود در از دســت برود‪ ،‬اقدام در اینده برای فراهم‬ ‫در جامعه پرداخت و گفت‪ :‬غنا یکی از محرمات الهی اســت‬ ‫طریــق فضای مجــازی به منظــور امادگی‬ ‫این نهاد بهره مند هستند‪.‬‬ ‫استان های شــرقی کشور بیان کرد‪ :‬طرح کردن ملزومات توســعه‪ ،‬از جمله حیاتی‬ ‫که امروز احســاس می شــود قبح ان در جامعه ریخته شده‬ ‫زارعــی افزود‪ :‬با توجه به محدودیت هایی که شــرکت در کنکــور سراســری از طریــق‬ ‫انتقال اب دریای عمان به استانها؛ نگاه به ترین انها؛ اب‪ ،‬دیر خواهد بود‪.‬اســتاندار‬ ‫به دلیل شیوع ویروس منحوس کووید ‪ 19‬در استفاده از ســایت اموزشی موسسات فدک‏‪،‬‬ ‫و مــردم در برابر ایــن گناه بی تفاوت شــده و کمتر موضع‬ ‫حال و اینده است‪ .‬به نقل از روابط عمومی خراسان شمالی تصریح کرد‪ :‬این کارگروه‬ ‫برنامه های اموزشی ایجادشده است‪ ،‬کمیته اال‪ ،‬کالســینو‪ ،‬قلم چی و تام لند و شــرکت‬ ‫می گیرند‪.‬عبادی زاده یاداورشد‪ :‬هرعملی در جامعه که قبح‬ ‫اســتانداری‪ ،‬وی افزود‪ :‬با توجه به شرایط باید عاقالنه عمل کند‪ ،‬اگر اکنون به جای‬ ‫امداد برای تســهیل در اموزش دانشجویان‪  ‬دانش اموزان ســال دوازدهم در ازمون های‬ ‫خود را از دســت بدهد‪ ،‬ان عمل نزد مردم عادی می شود و‬ ‫کارشناسی شــده در خراسان شمالی که خراســان شمالی اســتان دیگری در این‬ ‫و دانش اموزان تحت حمایت این نهاد برای امادگی به کنکور به صورت انالین در فضای‬ ‫از ان ابایی ندارند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬البته واژه غنا به این معنا‬ ‫لزوم بهره مندی این اســتان از این طرح وضعیت قرار داشــت و در این طرح دیده‬ ‫ســال تحصیلی ‪ ، ۹۹‬مبلغ هشت میلیارد و مجازی موسســات از دیگــر اقدامات حوزه‬ ‫نیســت که همه مصادیق موســیقی‪ ،‬حرام است بلکه غنای‬ ‫را اثبات می کند و برای هموار شدن مسیر نشده بود بنده باز هم همین نظر را داشتم‪.‬‬ ‫فرهنگی می باشد‬ ‫‪ 400‬میلیون تومان اعتبار جهت تهیه اقالم‬ ‫حرام ان است که ُمط ِرب و متناسب با مراسم های لهو و لعب‬ ‫باشــد که مطلوب و مقبول دین اســام نیست‪.‬نماینده ولی‬ ‫معاونبرنامه ریزیواموراقتصادیجهادکشاورزیلرستان‪:‬‬ ‫فقیــه درهرمزگان همچنین گفت‪ :‬ماه رجب‪ ،‬بهار ســالکان‬ ‫الهی است و انســان هایی که می خواهند خود را اماده برای‬ ‫شــب های لیله القدر و قرب الهی کنند بایــد در این ماه با‬ ‫تزکیه نفس و پاکی از گناهان خود را اماده کنند‪.‬‬ ‫کشاورزان‪ ۱۵‬درصدهزینهسیستمابیارینوینراپرداختمی کنند‬ ‫رییس اتش نشانی بیرجند خبر داد‪:‬‬ ‫نجات بانوی بیرجندی پس از اقدام به خودکشی‬ ‫رییس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانوی ‪ ۳۷‬ساله در بیرجند که ظهر امروز اقدام به‬ ‫خودکشی کرد با اقدام به موقع ماموران اتش نشانی این شهر‪،‬‬ ‫از مرگ حتمی نجات یافت‪.‬علی حســینی‪ ،‬جمعه یکم اسفند‬ ‫به خبرنگاران رســانه های گروهی گفت‪ :‬با تماس خانواد ه یک‬ ‫بانوی حدودا ‪ ۳۷‬ســاله با مرکز فرماندهی سازمان اتشنشانی‬ ‫و اعــام اینکه وی حدود نیم ســاعت پیش بــه داخل اتاق‬ ‫رفتــه و درب اتاق را نیز قفل کرده اســت‪ ،‬دو تیم امدادی از‬ ‫ایســتگاه های شماره یک و مرکز فرماندهی مهرشهر به محل‬ ‫حادثه واقع در خیابان صمدی اعزام شــدند‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران اتش نشانی به محض رسیدن‪ ،‬اقدام به باز‬ ‫کردن درب اتاق کردند که با جســم نیمه جان زن ‪ ۳۷‬ساله‬ ‫روبه رو شدند‪.‬حسینی یاداور شد‪ :‬اتشنشانان سریعا طناب را‬ ‫از دور گردن زن ‪ ۳۷‬باز کردند و برای انجام عملیات احیا‪ ،‬او را‬ ‫تحویل عوامل اورژانس دادند که خوشبختانه با اقدامات بموقع‬ ‫اتشنشانان و عوامل اورژانس وی از مرگ حتمی نجات یافت‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان‬ ‫گفــت‪ :‬در اجرای سیســتم ابیاری تحت فشــار ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫هزینه ها به صورت بالعوض بوده و فقط ‪ ۱۵‬درصد توســط‬ ‫کشاورزان پرداخت می شــود که هزینه جانبی مانند انتقال‬ ‫اب یا درست کردن استخر اب برعهده خود کشاورز است‪.‬‬ ‫نامــدار صیادی در زمینه هزینه های روش های ابیاری نوین‬ ‫برای کشاورزان و ســازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سیستم ابیاری تحت فشــار ‪ ۸۵‬درصد هزینه ها به صورت‬ ‫بالعوض توســط دولت و فقط ‪ ۱۵‬درصد توسط کشاورزان‬ ‫پرداخت می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬قانون بند ب ماده ‪ ۳۵‬برنامه‬ ‫ششم توسعه این وظیفه را برعهده ما قرار داده اما انچه باید‬ ‫به ان توجه داشــت این است که ما انچه روی خود عرصه‬ ‫هست را حساب می کنیم‪ ،‬اگر جایی انتقال اب وجود دارد‬ ‫هزینه برعهده خود کشاورز است‪.‬‬ ‫صیادی افزود‪ :‬در ابیاری قطره ای برای هر هکتار ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تومان بالعوض پرداخت می شــود‪ ،‬که بــه دلیل باال رفتن‬ ‫هزینه ماده اصلی لوله‪ ،‬مبلغ نهایی نیز باال رفته و کشــاورز‬ ‫نیز باید هزینه بیشتری را پرداخت کند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان‬ ‫با اشــاره به حمایت های این ســازمان از کشاورزان‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به شــرایط کم ابی در اســتان بحث افزایش‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی ‪-‬شهرستان بابل‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده‪ 3‬قانــون ومــاده ‪13‬ایین نامــه قانون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر رای شــماره‬ ‫‪ 1399 - 08 - 27 -139960310004012373‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض اقای ولی اله محمودی چوبی فرزند حســن‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 2‬صادره از بابل با کد ملی ‪ 2063770255‬صادره از بابل‬ ‫شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان که ‪4‬ســهم مشاع از‪ 13‬سهم‬ ‫شــش دانگ عرصه ان ثلث باقی اســت به مســاحت ‪ 123-65‬متــر مربع پالک‬ ‫‪ 53-5194‬اصلی واقع در بخش ‪ 11‬ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لــذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بــه فاصله ‪15‬روز ازطریق روزنامه‬ ‫کثیراالنتشــار و محلــی اگهــی میگــردد درصورتی که اشــخاص ذی نفــع به رای‬ ‫صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی ودر روستاها‬ ‫ازتاریــخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نماید وگواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی اســت درصورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد‬ ‫صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/17 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909893 :‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫اگهــی موضــوع ماده‪ 3‬قانون ومــاده ‪13‬ایین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 139960310017002894‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حــوزه بندپی تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای جعفراســمار‬ ‫فرزند یوسف به شــماره شناسنامه ‪ 942‬صادره از بابل در ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا شــده اســت به مســاحت ‪ 3800‬متر مربع قســمتی‬ ‫راندمان اب با استفاده از سیســتم های نوین ابیاری تحت‬ ‫فشار یک موضوع کام ً‬ ‫ال اجتناب ناپذیر است که بایستی این‬ ‫برنامه را با همین شــدت و قدرت و پشــتیبانی تمام انجام‬ ‫دهیم‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬هزینه اجرای این طرحبه صورت انی‬ ‫پرداخت می شــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما در این زمینه محدودیت‬ ‫مالی نداریم و از طرف دیگر با کم ابی روبرو هســتیم‪ ،‬گاهی‬ ‫اوقات مانند فروردین ‪ ۹۸‬به میزان ‪ ۱۰۰۰‬میلیمتر بارندگی‬ ‫داریم اما پراکندگی بارشــی مناســب نبوده به عنوان مثال‬ ‫از پــالک ‪-339‬اصلی کالســه ‪ 1399114410017000038‬واقع در کنس لو‬ ‫بخش ‪9‬بندپی خریداری با واســطه از مالک رســمی اقای قنبرعلــی خانگل زاده‬ ‫و ســایر مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده‬ ‫‪13‬اییــن نامــه مربوطه و به منظور اطالع عموم مراتــب دردونوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ازطریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه‬ ‫بر انتشــار اگهی در محل الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفــع به ارای اعالم‬ ‫شــده اعتراض داشــته باشــند باید از تاریخ انتشــار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریــخ الصــاق در محــل تا ‪ 2‬ماه اعتراض خــورد را به اداره ثبــت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نماید وگواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونــی واصــل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی‬ ‫محــل ارائــه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‬ ‫‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909895 :‬‬ ‫محمدحبیب زاده گنجی سرپرست ثبت اسناد و امالک بندپی‬ ‫اگهی دعوت از شــرکاء شــرکت صنایع درین نقش کاشــان با مســئولیت محدود با‬ ‫شماره ثبت ‪368‬‬ ‫شناســه ملی ‪ 10260080216‬جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‬ ‫العاده‬ ‫بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی انها دعوت می‬ ‫شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مورخ ‪ 14‬اسفند ماه‬ ‫‪ 1399‬ساعت ‪ 13‬تا ‪ 14‬در محل اران و بیدگل ‪ ،‬جاده قدیم اران و بیدگل ‪ ،‬شهرک‬ ‫ســلیمان صباحی بیدگلی ‪ ،‬بلوار یک ‪ ،‬فرعی یک کدپستی ‪ 8741711483‬تشکیل‬ ‫می گردد حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ انتخاب اعضا هیئت مدیره‬‫هیئت مدیره شرکت صنایع درین نقش کاشان‬ ‫اردیبهشــت ماه که کشــاورز به بارش نیــاز دارد‪ ،‬بارندگی‬ ‫نداریم که همین موضوع باعث ضرر به کشــاورزان می شود‪.‬‬ ‫صیادی با اشــاره به این که تخصیص اب باید به عنوان یک‬ ‫مطالبه عمومی بیان شود‪ ،‬افزود‪ :‬تبدیل زمین های مستعد‬ ‫دیم به ابی به صورت محدود در اســتان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان‬ ‫ما یک سری ایستگاه های پمپاژ در سطح استان داشتیم که‬ ‫تاکنون از طریق ان ها اراضی دیم به ابی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری رزمایش خود حفاظتی در مخابرات منطقه‬ ‫گلستان‬ ‫گــرگان‪ -‬جلســه هماهنگی اجــرای رزمایش خــود حفاظتی در‬ ‫مخابرات منطقه گلستان تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گــزارش راه مردم به نقــل از روابط عمومــی مخابرات منطقه‬ ‫گلستان‪ ،‬با حضور غالمعلی شــهمرادی‪ ،‬سرهنگ شیرنگی معاون‬ ‫عملیاتی ســپاه نینوا وسرهنگ تناور مســئول بسیج ادارات استان‬ ‫گلســتان‪ ،‬جلســه هماهنگی بــه منظور برگــزاری رزمایش خود‬ ‫حفاظتی برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان با اعالم این خبر که رزمایش خود‬ ‫حفاظتی از الزامات امادگی در برابر اســیب های احتمالی سیستم‬ ‫هــا بوده گفت‪ :‬این رزمایش با هدف ایجــاد امادگی های الزم در‬ ‫مواقع مورد نیاز و جلوگیری از ُاسیب های واره به سیستم ها بوده‬ ‫و از کارکنان بسیجی در این امر مهم استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫شــهمرادی با اشــاره به اینکه خود حفاظتی موجب ایجاد امنیت‬ ‫بیشتر شده گفت‪ :‬مســئولین پایگاه بسیج به کمک اداره حراست‬ ‫و ســازمان بیایند تا بتوانیم با امادگــی کامل در این زمینه موفق‬ ‫عمل نماییم‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ‪ 7‬سایت تلفن همراه اول‬ ‫در شهرستان مراوه تپه‬ ‫گرگان‪ 7 -‬ســایت تلفن همراه اول در شهرستان مراوه تپه‬ ‫کلنگ زنی شد‪ .‬به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی‬ ‫مخابرات منطقه گلســتان‪ ،‬با حضور اریانپور نماینده مردم‬ ‫مینودشــت‪ ،‬کالله‪ ،‬مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬ســایت های جدید تلفن همراه اول در شهرستان‬ ‫مراوه تپه کلنگ زنی و عملیات اجرایی ان اغاز شد‪ .‬رجبعلی‬ ‫خطیبی رئیس اداره مخابرات شهرســتان مراوه تپه با اعالم‬ ‫این خبر که در این شهرستان بیش از ‪ 45‬هزار مشترک فعال‬ ‫همراه اول وجود دارد گفت ‪ :‬تعداد سایت های تقویت تلفن‬ ‫همراه ‪ 33‬سایت بوده که در راستای اجرای عملیات توسعه‬ ‫ارتباطات ســیار در قالب طرح فاز ‪ ، 8‬تاکنون در ‪ 4‬ســایت‬ ‫ارتقاء تکنولوژی از ‪ 2G‬به ‪ 3G‬و ‪ 4G‬انجام شده و عملیات‬ ‫ایجاد ‪ 7‬سایت جدید نیز به مناسبت دهه مبارک فجرکلنگ‬ ‫زنی و اغاز شده اســت‪ .‬وی ضریب پوشش تلفن همراه اول‬ ‫در شهرستان مراوه تپه رابیش از ‪ 70‬درصد دانست و گفت‪:‬‬ ‫با تاسیس ســایتهای جدید افزایش چشمگیری در کیفیت‬ ‫ارتباطات ســیار وضریب پوشش دهی بوجود خواهد امد که‬ ‫موجب رضایتمندی مشترکان می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز ‪ ،‬اذرشهر و اسکو‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان برای کشور افتخارافرین است‬ ‫حجت االسالم میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز ‪ ،‬اذرشهر‬ ‫و اسکو‪  ‬و نایب رییس کمیسیون برنامه ‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫ب اهن‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در بازدید از غرفــه ذو ‬ ‫اصفهان (نمایشــگاه متافو) طی گفتگو با خبرنگار ما با اشاره‬ ‫به دســتاوردهای این شــرکت در عرصه های مختلف گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه این مجموعه بزرگ صنعتی از ابتدای تاسیس و‬ ‫عمر با برکت خود تا کنون برای کشــور و ملت بزرگ ایران‬ ‫افتخار افرین بوده و عالوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص‬ ‫و رشد و توســعه زیر ســاخت های صنعتی کشور‪ ،‬نگاه به‬ ‫پیشــرفت و بروز کردن واحدهای صنعتی را دنبال می کند‬ ‫و در بازدیدی کــه اینجانب‪ ،‬مدتی پیش از این واحد بزرگ‬ ‫صنعتی داشتم‪ ‬شاهد اینگونه فعالیت ها و اقدامات بودم‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیســیون برنامه ‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫شورای اســامی ضمن قدردانی از مدیریت و همه کارکنان‬ ‫ســخت کوش این شرکت‪ ،‬تولید انواع ریل قطار از افتخارات‬ ‫مهم ذوب اهن اصفهان به عنوان یک صنعت پیشگام دانست‬ ‫و تصریح نمود‪ :‬امیدواریم با توانمندی هایی که این شــرکت‬ ‫در ایــن زمینه پیدا کرده اســت‪ ،‬بزودی شــاهد بکارگیری‬ ‫ریل ملی در همه شــبکه های ریلی کشــور بویژه قطارهای‬ ‫پرســرعت باشیم و بسیار خرســندیم که در شرایط تحریم‬ ‫های ظالمانه علیه کشورمان‪ ،‬با تولید ریل ملی از واردات این‬ ‫محصول استراتژیک بی نیاز شده ایم‪.‬شایان ذکر است که در‬ ‫بازدید مذکــور مرادیان معاون روابط عمومی و دکتر حنایی‬ ‫نژاد سرپرســت بازاریابی و صادرات منطقه یک‪ ‬در خصوص‬ ‫دستاوردهای شرکت توضیحاتی را ارایه نمودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئیس مجلس‪:‬‬ ‫قانون می نویسیم که ان را اجرا نکنیم‪/‬ارای نمایندگان مجلس باید علنی شود‬ ‫ایسنا‪/‬خراسان رضوی نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در واقع ما قانون می نویسیم تا ان را اجرا نکنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عادت کرده ایم قوانین متعالی و ارمانی بنویســیم که دولت ها خود را متعهد به اجرای ان نمی دانند و با افتخار اعالم می کنیم‬ ‫که ‪ ۳۰‬درصد قانون اجرا می شود‪.‬‬ ‫ســید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی در ایین افتتاح تصفیه خانه فاضالب محلی چهل بازه مشــهد به عنوان پیشرفته ترین‬ ‫تصفیه خانه غشایی کشور اظهار کرد‪ :‬بشر دارای یک زندگی اجتماعی بوده و انسان موجودی است که نیازهای مادی و معنوی‬ ‫خود را در بستر ارتباط با دیگران تامین می کند اما یکی از عواملی که در چند ‪ ۱۰۰‬سال گذشته رخ داد‪ ،‬تغییر در نگاه فلسفلی‬ ‫انسان به عالم است که این رویکرد سبب تغییر رفتار انسان شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس شــورای اســامی تصریح کرد‪ :‬جامعه ما مردم ساالر است و امام(ره) نیز انگیزه انقالب را رسیدن به تمدن‬ ‫مردمی ذکر کرده اند و معتقدند مردم صاحبان اصلی انقالب هستند؛ یعنی مردم در مرکز اداره کشور قرار دارند و باید در تمام‬ ‫مسائل اظهار نظر کنند‪ ،‬انان تصمیم گیر و ما مسئولین خدمتگزار انان هستیم‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشــمی گفت‪ :‬برای اینکه مردم به درســتی به ما دســتور بدهند‪ ،‬حق اولیه انان دانســتن است‪ .‬این روزها بحث‬ ‫شفافیت زیاد مطرح می شود و به نظرم بحث شفافیت بد فهمیده شده زیرا شفافیت یک موضوع جامع است‪ .‬درست است که‬ ‫ارای نمایندگان مجلس به عنوان وکالی مردم باید علنی شود اما این موضوع ابتدایی ترین موضوع در خصوص شفافیت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جامعه ای که مردم رشــید هســتند‪ ،‬مانند ملت بزرگ ایران که صاحبان اصلی این کشــور هســتند‪ ،‬باید از‬ ‫همه موضوعات مطلع باشــند تا بتوانند اظهار نظر دقیق و درســت داشته باشــند و گفت وگویی سالم در جامعه شکل بگیرد‪.‬‬ ‫ســازمان های مردم نهاد و کارشنان محیط زیست زیادی در جامعه حضور دارند که دغدغه مند هستند و به مسئولین مراجعه و‬ ‫دغدغه های خود را به درستی به مسئولین منتقل می کنند‪ .‬موضوع دفع زباله های کشف رود‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬نبود اب و‪ ...‬از جمله‬ ‫این موضوعات است‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار کرد‪ :‬در گذشته یکی از موضوعات مردم کشت صیفی جات توسط فاضالب خام به‬ ‫صورت گسترده بود اما اکنون این موضوع مقدار زیادی مدیریت شده است‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشــمی بیان کرد‪ :‬زمانی که مردم اگاه شــوند‪ ،‬تصمیمات و مطالبات درستی خواهند داشت و مدیران را در مسیر‬ ‫درست و صحیح قرار می دهند زیرا وکالی مردم که قرار است کشور را اداره کنند‪ ،‬باید براساس نیاز جامعه رفتار کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجلــس قوانین زیادی برای حوزه محیط زیســت ایجاد شــده اســت که از جمله ان می توان به پیوســتن به‬ ‫عهدنامه های بین المللی‪ ،‬قوانین مربوط به تغییرات اب و هوایی‪ ،‬نحوه دفع پســماند و زباله های بیمارســتانی و پرتوزا و‪...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬هیچ مشــکلی در وجود ضوابط قانونی برای حفاظت محیط زیســت وجود ندارد و قوانین بسیار پیشرفته هستند‪ .‬یکی از‬ ‫بیشــترین تعهدات قانونی زیست محیطی برای دولت ها در جامعه جهانی مربوط به ایران است اما ضعیف ترین نوع اجرا در این‬ ‫کشور صورت می گیرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫شعارما‪ :‬همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 8‬رجب ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫با افتتاح ‪١٧‬طرح تاپایان سال جهش تولید؛صنعت پتروشیمی امسال طالیی شد‬ ‫شماره ‪4127‬‬ ‫صنعت پلیمر ایران اشــنا شــوند‪ .‬ما در‬ ‫ابتدا تابع قوانین و مقرراتی هستیم که از‬ ‫سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه‬ ‫بــا کرونا تعیین شــده اســت ‪ ،‬به همین‬ ‫خاطــر مــا در فصل پاییز بــه دلیل موج‬ ‫سوم ویروس کرونا نتوانستیم نمایشگاه را‬ ‫برگــزار کنیم و ان را بــه دی ماه موکول‬ ‫کردیم متاسفانه در دی ماه هم شیوع این‬ ‫بیماری همچنان ادامه داشــت به همین‬ ‫دلیل ان را به بهمن ماه انتقال دادیم‪.‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم (‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سریال های نوروز ‪ ۱۴۰۰‬کدامند؟‬ ‫دو ســریال کمدی و یک ملودرام عاشقانه برای به روی انتن‬ ‫رفتن در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬در حال ســاخت هستند‪ .‬سریال های‬ ‫«نون‪.‬خ» «همبازی» و «بوتیمار» که برای پخش از شــبکه‬ ‫های یک‪ ،‬دو و ســه ســیما اماده می شــوند از گزینه های‬ ‫اصلی پخش نوروزی به حســاب می ایند‪.‬همچنین ســاخت‬ ‫دو قســمت پایانی «پایتخــت» طبق وعده اعالم شــده‪ ،‬از‬ ‫سوی ســازندگانش در حال انجام اســت‪ ،‬اما پخش نوروزی‬ ‫ان تاکنون به طور قطع از ســوی تلویزیون تایید نشده است‪.‬‬ ‫فصل ســوم از ســریال کمدی «نون خ» به کارگردانی سعید‬ ‫اقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی برای پخش از شــبکه‬ ‫یک ســیما در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬در حال ساخت است‪ .‬این سریال‬ ‫ادامه دار در حالی تولید می شــود که معموال سریال هایی با‬ ‫تعداد فصل های باال اغلب با نگرانی هایی چون جلب رضایت‬ ‫مخاطب و تکرار موفقیت فصل های قبلی‪ ،‬همراه می شــوند‪.‬‬ ‫اما کارگردان در این زمینه اطمینان داده است‪« ،‬تمام تالش‬ ‫ما این اســت که سریال «نون خ» در فصول جدیدش جذاب‬ ‫تر و مخاطب پسندتر باشد‬ ‫چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی‬ ‫ایران پالســت با مشــارکت ‪۲۰۰‬‬ ‫شرکت در فضای ‪ ۲۳‬هزار متر مربع‬ ‫برگزار شــد ‪ ۲۵۰ ،‬بــازرگان از ‪۱۱‬‬ ‫کشور دنیا در این نمایشگاه حضور‬ ‫داشــتند ‪ ،‬که یکــی از نکات حائز‬ ‫اهمیت این نمایشــگاه نســبت به‬ ‫سال های گذشته حضور هیئت های‬ ‫تجاری از ‪ ۱۱‬کشــور دنیــا بود و‬ ‫در همین راســتا با اقای مهندس‬ ‫ایوب بنوی مدیر کل روابط عمومی‬ ‫شــرکت ملی صنایع پتروشمی به‬ ‫گفت و گو نشســتیم که ماحصل ان‬ ‫به شرح ذیل می باشد ‪.‬‬ ‫پالســتیکی و تجاری کــه در این حوزه‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬ما نمایشــگاه را با رعایت‬ ‫تمام پروتکل های بهداشتی برگزار کردیم‬ ‫و با توجه به اینکه نمایشگاه امسال یکی از‬ ‫نمایشگاه تخصصی بود و بازدیدکنندگان‬ ‫مــا بازدیدکننــدگان تخصصــی بودنــد‬ ‫توانســتیم خیلی خوب مســائل و موارد‬ ‫بهداشــتی مربوط به کرونا را رعایت کنیم‬ ‫و این نمایشگاه را تا به االن پیش ببریم‪.‬‬ ‫نمایشــگاه هر ساله در فصل پاییز برگزار‬ ‫می شــود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا‬ ‫در برگزاری مراســم شــک داشتیم ولی‬ ‫بــه دلیل پیگیریهــا و مکاتبات فراوان از‬ ‫ســوی صنعتگران فعــال در این حوزه و‬ ‫مشارکت کنندگانی که سال های گذشته‬ ‫حضور داشتند تصمیم بر این شد که این‬ ‫نمایشــگاه را امسال برگزار کنیم به جهت‬ ‫اینکه هم برای عرضــه محصوالت جدید‬ ‫تخصصی فرصت خوبیســت برای حضور‬ ‫بازرگانان خارجی در این نمایشــگاه تا با‬ ‫اخرین دســتاوردها و اخرین تکنولوژی‬ ‫ها در حوزه ماشــین االت و محصوالت‬ ‫تخصصی مربــوط به صنایــع پلیمری و‬ ‫لــزوم ایجــاد نمایشــگاه ایران پالســت‬ ‫چیست و دستاوردهای این نمایشگاه چه‬ ‫چیزهایی می باشد؟‬ ‫تا ســال گذشته نمایشــگاه ایران پالست‬ ‫‪ ۱۳‬دوره برگزار شــده بود هدف از ایجاد‬ ‫این نمایشــگاه توســعه روابــط تجاری‬ ‫بین شــرکت هــای داخلــی و بازرگانان‬ ‫و خریــداران کاال های پلیمــری و مواد‬ ‫دیگــر نکات حائز اهمیت مــا این بود که‬ ‫ما امســال توانستیم نمایشــگاه را عالوه‬ ‫بر اینکه به شــکل حضوری برگزار کنیم‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫وم‬ ‫د‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (‪)13‬ایین نامۀ مالی شهرداریها و بند ‪ 1‬مصوبۀ شمارۀ ‪ 75‬مورخ ‪ 1399/9/18‬شورای اسالمی شهر بندرترکمن نسبت به واگذاری پنجاه وهشت (‪)58‬‬ ‫واحد تجاری و یک(‪ )1‬واحد مسکونی اداری واقع در بلوارشهیدبهشتی خیابان بهشت یک به صورت استیجاری و به مدت ‪ 5‬سال طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫اقدام نماید‪;.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهدشد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن ‪ -‬خیابان شهرداری‪-‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها‬ ‫مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬واریز مبلغ سپردۀ شرکت در مزایده ‪ 5:‬درصد قیمت پایۀ کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه شنبه مورخ ‪1399/11/25‬‬ ‫‪ -3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه ‪:‬تا ساعت‪ 19‬بعدازظهریکشنبه مورخ ‪1399/12/10‬‬ ‫‪ -4‬مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهرسه شنبه مورخ ‪1399/12/12‬‬ ‫‪ -5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات ‪:‬ساعت ‪11‬صبح چهارشنبه مورخ ‪1399/12/13‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت‬ ‫بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت (الف)را تا تاریخ ‪ 1399/12/12‬به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول شنبه‪1399/11/25 :‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندر ترکمن‬ ‫در اگهی مزایده عمومی اجاره غرفه های تجاری شهرداری بندرترکمن( نوبت اول‪ ،‬شنبه ‪ 1399 / 11 / 25‬منتشره در «روزنامه راه مردم»‪ ،‬مدت زمان اجاره غرفه ها یک سال درج گردیده که ‪ 5‬سال ان صحیح می باشد‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندر ترکمن‬ ‫ن‬ ‫قربانعلی تنگ شیر‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/246‬ج د‪99/‬‬ ‫مربوط به خرید شعله یاب‪،‬گازیاب وحرارت یاب ‪ -‬درخواست شماره ‪9700225‬‬ ‫وب‬ ‫ملمــوس نظیر پول نفوذ و اطالعات‬ ‫برای فرد انجــام می پذیرد حمایت‬ ‫اجتماعی اطالعــات و بازخوردهایی‬ ‫که از عزیــزان و اطرافیان محترم و‬ ‫ارزشمندما ن می گیریم و قرار گرفته‬ ‫در شــبکه ارتباطی و وظیفه متقابل‬ ‫است ‪.‬‬ ‫حمایــت اجتماعی به چهار دســته‬ ‫تقسیم میشونند‪:‬‬ ‫حمایت عاطفی با ســهیم شدن در‬ ‫تجارب زندگی پیونــد می خورد و‬ ‫توجه مراقبت عالئق عالقه و صداقت‬ ‫را شامل می شود‬ ‫حمایت ابــزاری کــه فراهم کردن‬ ‫وســایل و خدمات در دســترس را‬ ‫بــرای فرد شــامل می شــود که از‬ ‫طریق دوســتان نزدیک و همکاران‬ ‫صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫حمایــت اطالعاتی کــه حمایت به‬ ‫وسیله نصیحت پیشنهاد و اطالعاتی‬ ‫اســت و فرد در مواجهه با مســائل‬ ‫می تواند از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫حمایــت ارزیابی که نوعــی اعتبار‬ ‫بخشیدن اســت حمایت اجتماعی‬ ‫می توانــد نقش مهمــی در کاهش‬ ‫اســترس زندگی داشــته باشــد و‬ ‫انسان ها باید یاد بگیرند که حمایت‬ ‫اجتماعــی خود را تقویــت کنند تا‬ ‫بتوانند در جامعه خود موثر و مفید‬ ‫باشند برای به دست اوردن حمایت‬ ‫اجتماعی ما انســان ها باید به سراغ‬ ‫رابطه اجتماعی برویم بنابراین رابطه‬ ‫با دوســتان خویشــاوندان همســر‬ ‫همــکار مدیــر و کارمنــد همگی‬ ‫مصــداق هایی از رابطــه اجتماعی‬ ‫منصوب می شــوند حتــی ارتباط با‬ ‫حیوانــات نوعی ارتبــاط اجتماعی‬ ‫اســت عدم نداشتن رابطه اجتماعی‬ ‫باعث بروز وامانــدن و تنها ماندن و‬ ‫از دســت دادن حمایــت اجتماعی‬ ‫می شــود که در نهایت اســترس زا‬ ‫هم هســتند‪ .‬در حمایت اجتماعی‬ ‫به موضوعــات کاربردی تری مانند‬ ‫نحوه مدیریت حمایــت اجتماعی‪،‬‬ ‫کارکردهای مثبــت ان‪،‬هزینه های‬ ‫ان‪ ،‬اثر حمایت اجتماعی در کیفیت‬ ‫زندگی ‪ ،‬مدیریت رابطه اجتماعی و‬ ‫عاطفی برخواهیم خورد که همه انها‬ ‫در چهار مدل زیر خالصه می شود‪.‬‬ ‫حمایت اجتماعی و عاطفی‬ ‫حمایت ابزاری و فیزیکی‬ ‫حمایت اطالعاتی‬ ‫حمایت در ارزیابی و شناخت‬ ‫ببینیم در این دوران سخت و سیاه‬ ‫کرونایی چقدر حمایــت اجتماعی‬ ‫داشتیم و در کدام یک از چهار نوع‬ ‫انها موفق بودیم و چرا نمی توانیم‬ ‫نیازهای اجتماعی جامعه و خانواده‬ ‫خود را برتــر برطرف کنیم در وقت‬ ‫باقی مانده تا می توانید مفید باشید‬ ‫زیرا هیچ انســانی از بدنامی ســود‬ ‫نکرده ما همه مان نیازمند حمایت‬ ‫اجتماعی هســتیم باید به یکدیگر‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫« خدایــا چنان کن ســرانجام کار‬ ‫تو خشنود باشی ما رستگار»‬ ‫را در اختیار انها قرار دادیم ‪.‬‬ ‫طرح های اتی شــما در ارتباط با صنعت‬ ‫پتروشیمی چیست؟‬ ‫همانطــور کــه اقای مهنــدس محمدی‬ ‫معاون محترم وزیر نفت فرمودند ‪:‬امســال‬ ‫ســال طالیی صنعت پتروشیمی است به‬ ‫این جهت که ما ‪ 17‬طرح پتروشــیمی را‬ ‫تا پایان امســال به بهره بــرداری خواهیم‬ ‫رساند‪ ،‬که تعدادی به بهره برداری رسیده‬ ‫و تا پایان امســال و اوایل ســال اینده به‬ ‫شکل کامل به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۴‬که پایان طرح های‬ ‫جهش دوم می باشد ما ‪ ۲۷‬طرح را برای‬ ‫افتتاح داریم ‪.‬‬ ‫تد‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اجاره غرفه های تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫‪.‬‬ ‫ما با توجه به اینکه فرصت کمی برای‬ ‫ثبت نام نهایی مشارکت کنندگان‬ ‫داشتیم توانستیم نمایشگاه امسال را با‬ ‫تعداد ‪ ۲۰۰‬شرکت در فضای ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫متر مربع برگزار کنیم‪ ۲۵۰ .‬بازرگان از‬ ‫‪ ۱۱‬کشور دنیا در این نمایشگاه حضور‬ ‫دارند‪ ،‬که یکی از نکات قابل توجه‬ ‫وحائز اهمیت ما در نمایشگاههای‬ ‫سال گذشته حضور هیئت های تجاری‬ ‫از ‪ ۱۱‬کشور دنیا در دوره چهاردهم‬ ‫نمایشگاه می باشد‪ .‬امسال افتتاح بسیار‬ ‫باشکوهی برگزار شد که انعکاس بسیار‬ ‫خوبی داشت‪ .‬بنده از چندین غرفه بازدید‬ ‫کردم و با انها مذاکره ای داشتم انها می‬ ‫گفتند که با شرکت های تجاری وارد‬ ‫معامله شده اند و قرار است قراردادهایی‬ ‫را با این شرکتها نهایی کنند‪ .‬با توجه به‬ ‫تحریمات ظالمانه ای که به ما اعمال شده‬ ‫است ما توانستیم این نمایشگاه را برگزار‬ ‫کنیم درواقع این نمایشگاه فرصت بسیار‬ ‫خوبی برای فروش محصوالت و ماشین‬ ‫االت ایرانی به کشورهای همسایه می باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه مجازی را نیز برقرار کردیم‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از شرکت ها در این نمایشگاه‬ ‫به شکل حضوری شرکت دارند و تعدادی‬ ‫از شــرکت ها که عمدتاً نیز در شهرستان‬ ‫هســتند نتوانســتند در این نمایشــگاه‬ ‫حضور داشــته باشــند و در نمایشــگاه‬ ‫مجازی ما حضــور دارند که به مدت ‪۱۵‬‬ ‫روز برقرار اســت‪ .‬این اولین نمایشــگاه‬ ‫مجازی اســت که به شــکل کامال مدرن‬ ‫و در حد اســتاندارد های اروپایی در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫امیدواریم که هم مشارکت کنندگان و هم‬ ‫بازدیــد کنندگانی که در این نمایشــگاه‬ ‫حضور دارند از این مجموعه و نمایشــگاه‬ ‫رضایتمندی داشــته باشند و نمایشگاهی‬ ‫در خور شان مجموعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی باشــد‪ .‬هــدف از ایجاد این‬ ‫نمایشگاه همان شعار کسب و کار جهانی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫ما در واقع در پی انیم که بتوانیم شرایط‬ ‫و تســهیالتی برای مراودات تجاری بین‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی‬ ‫و خارجــی برقرار کنیم ‪،‬هدف از برگزاری‬ ‫این نمایشــگاه ارائه اخرین دستاوردها و‬ ‫تکنولوژی های روز در صنعت پتروشیمی‬ ‫در بخش مواد اولیه و تجهیزات میباشــد‪.‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیان که در صنایع‬ ‫پلیمــری فعال هســتند امســال حضور‬ ‫چشــمگیری در این نمایشــگاه داشتند‪.‬‬ ‫ما تســهیالت خیلی خوبی در اختیار این‬ ‫شــرکت های دانش بنیان قــرار دادیم و‬ ‫هیچ هزینــه ای در ارتباط با اجاره زمین‬ ‫و غرفه ســازی از این مجموعه ها دریافت‬ ‫نکردیم‪.‬‬ ‫ما برای رسانه ها و مجموعه رسانه هایی‬ ‫که با ما در ارتباط هســتند برای انعکاس‬ ‫اخبار مربوط به این نمایشگاه غرفه هایی‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران درنظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (خرید شعله یاب‪،‬گازیاب‬ ‫و حرارت یاب )به شماره (‪)2099092660000214‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت‬ ‫و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ‪ ،‬ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 99/11/29‬می باشد ‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از‬ ‫برگزاری فرایندارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد ‪ .‬حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ‪ 50‬امتیاز می باشد ‪.‬‬ ‫کاالی ساخت داخل در اولویت اول خرید مدنظر می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناداستعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬روز چهار شنبه ‪ :‬تاریخ ‪99/12/13‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬روز چهار شنبه تاریخ ‪99/12/27:‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس ‪ :‬گچساران ‪ -‬فلکه اهلل ‪ -‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ‪ -‬تلفن‪074 -31921593 -32224412:‬‬ ‫مرکز تماس سامانه ستاد ‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫‪1399 ..6981‬‬ ‫شماره مجوز ‪6981 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫وم‬ ‫ابعاد حمایت اجتماعی‬ ‫حمایــت اجتماعــی بــه کمک یا‬ ‫مســاعدتی اطــاق می شــود که‬ ‫دیگران در هنگام مواجه شــخص با‬ ‫اســترس فشار و مشــکالت زندگی‬ ‫در اختیــار فرد مــی گذراند و این‬ ‫مســاعدت و حمایــت به اشــکال‬ ‫مختلف می تواند صــورت بگیرد در‬ ‫شرایطی به شکل عاطفی و هیجانی‬ ‫از طریــق ابــزار عالقــه و احترام و‬ ‫در شــرایطی به شــکل ابزاری و از‬ ‫طریــق فراهم کــردن کمک های‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!