روزنامه راه مردم شماره 4125 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4125

روزنامه راه مردم شماره 4125

روزنامه راه مردم شماره 4125

‫بیمهتامیناجتماعی‬ ‫نقدی پول می گیرد و‬ ‫نسیهخدماتمیدهد! ‪2‬‬ ‫تهرانروزانهیکمیلی متر‬ ‫‪ 2‬نشستمی کند‬ ‫عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس‪ ،‬با انتقاد از نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی‬ ‫برای کنترل فرونشست زمین در سال ‪...‬‬ ‫کنترلتورم‬ ‫در ایران اولویت‬ ‫‪ 2‬هیچ دولتی نبوده است‬ ‫‪2‬‬ ‫بهمنتمامشد‪،‬هزینه‬ ‫معیشتمشخصنشد!‬ ‫نماینده کارگران در شــورای عالی کار از موکول شدن‬ ‫افزایش تورم و رکوردهای نجومی ان در ســال های متمادی گذشته همواره مورد نقد جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته اینده‬ ‫مردم و البته طیف های مختلف اقتصاددانان بوده است‪...‬‬ ‫خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم‪...‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬مجلس در توئیتی از خدمات دهی نامناسب‬ ‫بیمه تامین اجتماعی گالیه کرد‪ .‬ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز‪...‬‬ ‫باراینمایندگان؛‬ ‫کلیاتالیحهاصالحیه‬ ‫بودجه‪ ۱۴۰۰‬تصویب شد ‪2‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه اصالحیه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬را تصویب‬ ‫کردند‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4125‬‬ ‫مهندس منصوری مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور‬ ‫در گفت و گو با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫توســعه پایدار بخش کشاورزی‬ ‫جز با حمایت دولت میسر نمی شود‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪،،‬‬ ‫اهمیت شــهرک های کشــاورزی در این است‬ ‫که بــا روش ســنتی کشــاورزی خداحافظی‬ ‫کنیــم تــا در مصــرف زمیــن و اب و نهاده‬ ‫هــای محصوالت کشــاورزی صرفــه جویی‬ ‫بیشــتری به عمل اید و یکــی از چالش های‬ ‫اصلی ما کمک به مقوله اشــتغالزایی اســت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مهندس منصوری مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور‪:‬‬ ‫توسعهپایداربخشکشاورزی‬ ‫جز با حمایت دولت میسر نمی شود‬ ‫برای اثر گذاری در بخش هایی همچون بهره وری منابع تولید‪ ،‬اشتغال‬ ‫و رشــد اقتصادی باید توجه را به سمت توسعه شهرک های کشاورزی‬ ‫متمرکز نماییم و اینده کشاورزی را تضمین کنیم‬ ‫در مورد تعداد شــهرک ها در کل کشــور‪ ،‬صدور مجوز و اینکه با ایجاد‬ ‫این شــهرک ها چقدر اشتغالزایی ایجاد شده است توضیح بفرمایید‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های کشــاورزی شرکتی نوپاست که با مصوبه مجلس و‬ ‫در واقع با اساسنامه دولت ایجاد شد و در اخر سال ‪ 92‬با معرفی هیات‬ ‫مدیره فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬هدف از تاســیس ان توســعه شــهرک‬ ‫های کشــاورزی در سه حوزه گلخانه ای ‪ ،‬دام و طیور و ابزیان در سطح‬ ‫کشور اســت ‪ .‬این شرکت یک شرکت توســعه ای است و برای توسعه‬ ‫فعالیتهایش در ســطح کشــور محدودیت ندارد و عم ً‬ ‫ال در سال ‪97‬کار‬ ‫اجرایی را در ســطح گسترده در کشور اغاز نمود در ابتدای کار نیاز بود‬ ‫اســتعدادیابی در کل کشور انجام شــود‪ .‬این مطالعات با هدف توسعه‬ ‫شــهرک گلخانه ای صورت گرفت‪ .‬بر اســاس این مطالعات اولویت اول‬ ‫‪ 273‬هزار از اراضی کشــور را مســاعد توسعه شهرک های گلخانه ای و‬ ‫در مطالعــات بعدی به ‪ 500‬هزار هکتار و بعدها گزینه های دیگری نیز‬ ‫پیشــنهاد گردید‪ .‬این اراضی شــامل منابع ملی‪ ،‬دولتی و تعاونی ها و‬ ‫مســتثنیات هم می شود بر اســاس این مطالعات پایه با سازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی و وزارتخانه هماهنگی الزم برای تخصیص و عرصه های ملی‬ ‫انجام شد و تا امروز حدود بیش از ‪ 47‬هزار هکتار از این عرصه ها برای‬ ‫انجام مطالعات تکمیلی فاز دو و ســپس ایجاد شــهرک های کشاورزی‬ ‫در ســه حوزه گلخانه ای و دام طیور و ابزیان در اختیار گرفتیم میتوان‬ ‫گفــت بالغ بر ‪ 90‬درصد از اراضی که در اختیار گرفتیم‪.‬‬ ‫در همین دو سال اخیرتوانستیم کارسازی کنیم در ادامه مسیر شهرکها‬ ‫با محدودیتهایی همچون معارضین محلی و عدم تامین انرژی و اب که‬ ‫یکی از الزامات و زیربناهای ایجاد شــهرکها است مواجه شدیم که این‬ ‫به ؟؟؟؟؟؟ تا بحــال مانع ایجاد واگذاری خیلی از عرصه های در اختیار‬ ‫بوده اســت ‪.‬مکاتباتی با دولت انجام شده و کمیسیون محترم کشاورزی‬ ‫مجلــس در این مورد اقدامات مناســبی در حال انجام داده و برای این‬ ‫منظور طرح جهــش تولید به صورت یک فوریتی در دســتور کار قرار‬ ‫داده شد‪ .‬در تالش هستیم تا به فراخور گشایشهایی که صورت میگیرد‬ ‫بصــورت میانگین ماهی یک فراخوان برگزار کنیم و بتوانیم نســبت به‬ ‫جذب سرمایه گذاران در شهرکها اقدام نماییم سعی داریم با این کار به‬ ‫تولید و اقتصاد کشور و همچنین و به اشتغالزایی در کشور کمک باشیم‪.‬‬ ‫با توســعه شهرک های کشاورزی و حفظ منابع می توان به تولید پایدار‬ ‫رســید و دســتیابی به ان با حمایت همه ارکان دولت و دســتگاه های‬ ‫اجرایی میسر می شود‪.‬‬ ‫یکی از فاکتور هایی که برای ما بســیار حائز اهمیت است‪ ،‬فرایند صدور‬ ‫مجوزها اســت که هزینه زیا دی به ســرمایه گذاران تحمیل می کرد و‬ ‫باعث ســرخوردگی ســرمایه گذار در ادامه مسیر می شد‪ .‬تالش کردیم‬ ‫این مســیر کوتاه شــود و با ابالغیه وزیر محترم تاکنون بدون دریافت‬ ‫وجه از متقاضی این راه تســهیل تر و جاذبه حضور در شهرکها را بیشتر‬ ‫کردیم و بر این عقیده هســتیم که میشــود فرایند های دست و پاگیر‬ ‫دیگر را حذف کرد تا ســرعت توســعه و گسترش این شهرکها را شتاب‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫اهمیت شهرک های کشاورزی در این است که با روش سنتی کشاورزی‬ ‫خداحافظــی کنیم تــا در مصرف زمین و اب و نهــاده های محصوالت‬ ‫کشــاورزی صرفه جویی بیشــتری به عمل اید و بتوانیم با بهره وری از‬ ‫همه عوامل تولید جهش تولید را بمعنای واقعی تحقق ببخشــیم و یکی‬ ‫از چالش های اصلی ما کمک به مقوله اشــتغالزایی است‪.‬‬ ‫در مقوله اب با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشــور سعی شده‬ ‫بــه صرفه جویی در مصرف اب بیشــتر پرداخته شــود‪ .‬مصرف اب در‬ ‫گلخانه ها بســیار کمتر از تولید در عرصه های دیگر است و محصوالت‬ ‫بیشــتری می توان برداشــت کرد و این نوعی جهش در تولید است که‬ ‫تولید محصول را ‪ 10‬برابر افزایش میدهد‪.‬‬ ‫توســعه گلخانه ها و شــهرک های گلخانه ای از حیث صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب و افزایش راندمان به مراتب از توســعه سیستم های ابیاری‬ ‫اهمیت بیشــتری دارد این روش ما را در مسیر دستیابی به برنامه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی به بهره برداری ملموس تر و قابل رویت تر می رســد‪.‬‬ ‫در خصوص بحث اشــتغال هیچ فعالیــت صنعتی و اقتصادی نمی تواند‬ ‫تا این حد که در توســعه شهرک های کشــاورزی اشتغال ایجاد کرده‪،‬‬ ‫به حل این معضل کمک کند‪ .‬احداث گلخانه ها و شــهرک های گلخانه‬ ‫ای بخــش های دیگر صنعت را هم فعال خواهد کرد‪ .‬نیاز به محصوالت‬ ‫فوالدی و محصوالت پتروشــیمی و برقی و ‪ ...‬نمایانگر این ا دعاســت‪.‬‬ ‫در واقع توســعه این شهرک و رشــد تولیدات ان کمک به رشد بخش‬ ‫نیز خواهد بود‪ .‬اگر ما دغدغه اشــتغال و رفع بیکاری را در کشور داریم‬ ‫‪ ،‬هیچ راهی مطمعن تر از شــهرکهای کشــاورزی و خودکفایی در این‬ ‫چرخه اقتصاد نیست‪.‬‬ ‫بحث صادرات نکته حائز اهمیت دیگر اســت که مخصوصاً در این سال‬ ‫ها بیشــتر از گذشته به ان بسیار پرداخته شده است و برای کشور‬ ‫حائز اهمیت اســت اما اگر بررسی از روند محصوالت گلخانه ای داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬حجم عمده از صادرات کشاورزی به لحاظ بازار ؟؟؟؟؟ و‬ ‫جذابیت کاالهای تولیدی از محصوالت گلخانه ای بوده اســت و نشانگر‬ ‫این اســت که کشورهای هدف‪ ،‬راغب به خرید محصوالت گلخانه ای‬ ‫و شــیالتی هستند‪ .‬در نهایت اگر به دنبال توسعه صادرات و ارزاوری‬ ‫برای کشــور هستیم‪ ،‬مسیر ان توسعه شهرک های کشاورزی است‪.‬‬ ‫از مزایای دیگر احداث گلخانه این اســت‪ ،‬زمانی که شهرکی ایجاد می‬ ‫شــود‪ ،‬نیازی نیســت که برای هر گلخانه کلیه خدمات مورد نیاز مانند‬ ‫شــبکه های اب و برق و گاز و معابــر و حفر و تجهیز چاه و ‪ ....‬بصورت‬ ‫منفرد ایجاد شود در شهرکهای کشاورزی بر کلیه واحدهای تولیدی به‬ ‫صورت تجمیع شــده این فعالیتها انجام می شود تا هزینه های تولید به‬ ‫شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫فعالیت در شــهرکهای کشاورزی جزو فعالیتهای اقتصادی زود بازده و‬ ‫با توجیه پذیری باال بوده و حداکثر دو ســاله کل ســرمایه بر میگردد‪.‬‬ ‫در حــوزه پرورش ماهی و میگو می توان گفــت که زودتر از این زمان‬ ‫ســرمایه را می توان برگرداند‪ .‬زیرا کلیه محصــوالت تولیدی صادرات‬ ‫محور هســتند و قابلیت صادرات به کشورهای هدف را دارند‪ .‬به همین‬ ‫خاطر ایجاد شهرک های کشاورزی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫بارها گفته ام که نســخه شفابخش دولت برای رهایی از این گره های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کمک به توســعه شهرک های کشاورزی با رفع موانع و‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران این بخش است‪.‬‬ ‫در کنار گلخانه ها ما بخش دام و طیور را در حوزه فعالیت خود داریم و‬ ‫بدلیل مالحظات مســائل بهداشتی توسعه شهرک های دام و طیور را با‬ ‫حساسیت و دقت بیشتری انجام میدهم و در این شهرکها باید مدیریت‬ ‫واحد اعمال شــود تا موفق باشــند‪ .‬سعی شده بیشــتر افراد منفرد و با‬ ‫تعداد کم در شــهرکهای دامپروری استفاده شده است بعنوان مثال در‬ ‫استان اذربایجان شرقی شــهرک پرورش گاو شیری را در حال احداث‬ ‫داریم و همینطور شهرک زنجیره تخم مرغ را در استان گلستان احداث‬ ‫شــد و به بهره برداری رسید‪ .‬این شرکت بزرگترین زنجیره تولید تخم‬ ‫مرغ در کشــور و حتی کشورهای دیگر است‪ .‬این شهرک به تنهایی نیاز‬ ‫‪ 10‬درصد کل کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫در حوزه ابزی پروری اقدامات گســترده ای از ســال قبل اغاز شــده‬ ‫است‪ .‬در مرحله اول‪ ،‬ســواحل جنوب و سواحل شمال کشور را بررسی‬ ‫کردیم‪ .‬اســتان های هرمزگان ‪ ،‬گلستان و بوشــهر در این بخش ورود‬ ‫موثری داشــتند‪ .‬نزدیک به ‪ 30‬هزار هکتار که ســه برابر ظرفیت فعلی‬ ‫کشور اســت توانستیم برای توسعه شــهرکهای پرورش میگو مطالعات‬ ‫تکمیلــی را انجــام دهیم‪ .‬در هرمزگان و گلســتان دو شــهرک بزرگ‬ ‫مقیــاس در ســطح ‪ 6400‬هکتــار و ‪ 8800‬هکتار امــاده واگذاری به‬ ‫ســرمایه گذاران است‪ .‬در مجموع تا بحال از عرصه های شیالتی حدود‬ ‫‪ 4500‬هکتــار معــادل ‪ 40‬درصــد ظرفیت فعلی کشــور به ســرمایه‬ ‫گذاران واگذار شــده و طــی ماههای اینده به بهره برداری میرســند‬ ‫و حــدود ‪ 15000‬هکتار نیز اماده واگذاری داریم که در حال بررســی‬ ‫اهلیت ســرمایه گذاران متقاضی با کمک کارگروه های استانی هستیم‪.‬‬ ‫یکی از فاکتورهای مهم اینســت که برای افزایش تولید به مکانیزاسیون‬ ‫تولید این شــهرک ها توجه زیادی شــده تا در ســال به دوبار کاشت و‬ ‫برداشــت برسند و میزان تولید در هر هکتار به ‪8‬تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫در هر سه حوزه فعال هستیم و تنها مانع ما بحث تخصیص اب و تامین‬ ‫گاز‪ ،‬برق مورد نیاز است‪ .‬قانون تکلیف کرده تا وزارت نیرو و وزارت نفت‬ ‫این امکانات را تا درب شــهرکها تامین کنند اما تا به حال اســتقبالی از‬ ‫این دســتگاه ها برای تامین نیاز شــهرک های کشاورزی جز در موارد‬ ‫محدود صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫از مجموع اراضی که در اختیار داشــتیم‪ ،‬بخشــی کــه قابلیت فراخوان‬ ‫داشته در سطحی حدود ‪ 11‬هزار هکتار واگذار کردیم و نظارت بر ان ها‬ ‫را به صورت مســتمر انجام می دهیم‪ .‬اگر افراد نتوانند به تعهدات خود‬ ‫عمل کنند‪ ،‬به ســرعت قراردادها را فسخ می کنیم و در چرخه فراخوان‬ ‫های بعدی قرار می دهیم‪.‬‬ ‫در ایین نامه های مصوبه مجمع‪ ،‬ضوابط کاری در شــهرک ها یکســان‬ ‫اســت‪ .‬جز اینکه پیشــنهادهایی که در ایین نامه به ان اشاره شده و ما‬ ‫می توانیم به صورت مشــارکتی در ان فعالیت کنیم‪ .‬انعطاف زیادی در‬ ‫این حوزه وجود دارد و در مجموع شــیوه کار ما در احداث شهرک های‬ ‫خصوصی و دولتی تقریبا یکسان است‪.‬‬ ‫در مورد کاهش نرخ سود تســهیالت واگذار شده به فعاالن این بخش‪،‬‬ ‫باید گفت هر ســاله شــرایط و پرداخت تســهیالت ایــن بخش تغییر‬ ‫کرده اســت‪ .‬به عنوان مثال در سال گذشته ســود تسهیالت ‪ 7‬درصد‬ ‫و ‪ 9‬درصــد بود و امســال به ‪ 12‬درصــد و ‪ 14‬و نیــم درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬درخواســت ما از مســئوالن این اســت که پرداخت‬ ‫تســهیالت از شــیوه یک در ســالهی مختلف تبعیت کند در سال های‬ ‫متمادی تغییر نکند و شــرایط یکســان و مناســبی در پیش گیرند و‬ ‫همچنین ســود تســهیالت را کاهش بدهند تا انگیزه برای فعاالن این‬ ‫بخش ببشتر شــود‪ .‬با بانک کشاورزی توافق شــده تا هر سرمایه گذار‬ ‫‪ 20‬درصــد ســرمایه را تامین نمایــد و مابقی هزینه هــای مورد نیاز‬ ‫اجرای طرحها توســط بانک تامین شــود‪ .‬پیشــنهاد دادیم کمک های‬ ‫بالعوض برای ســرمایه گذاران مناطق محــروم در نظر بگیرند تا بتوان‬ ‫حضور ســرمایه گذاران در مناطق کمتر توســعه یافته کشور را بیشتر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ما در شــهرکهای کشاورزی تا انجایی که مقدور بوده توانستیم مقررات‬ ‫دســت و پاگیر را حذف و شرایط را برای حضور سرمایه‪-‬گذاران‬ ‫تســهیل کنیم و همین موضوع باعث شده در چند سال اخیر با رشد‬ ‫ســرمایه گذاری در شهرکها مواجه شویم و کلیه ارکان شرکت و هیئت‬ ‫مدیــره در همه حوزه های فعالیت تاکید بر رعایت قوانین و مقررات‬ ‫و اصول فنی در اجرای امور دارند و چنانچه در مســیر اجرا و احداث‬ ‫واحدهــای تولیدی به مواردی از انحراف از مقررات چه از ناحیه‬ ‫همکاران یا از ناحیه سرمایه گذاران مواجه شویم‬ ‫به شدت برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4125‬‬ ‫شماره‪4125‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫بهمنماه‬ ‫‪29‬بهمن‬ ‫شنبه‪28‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫بهمنتمامشد‪،‬هزینهمعیشتمشخصنشد!‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته‬ ‫اینده خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم دانستن دولت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران‬ ‫و کارفرمایان را دلیل عدم تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد دانست‪.‬‬ ‫ناصر چمنی با تشــریح جزییات چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬در حالی‬ ‫که قرار بود در اخرین جلســه کمیته مزد در بهمن ماه هزینه سبد معیشت کارفرمایان مشخص شود‪،‬‬ ‫گروه کارفرمایی با این توجیه که انها هم دچار مشکل هستند خود را ناتوان از پرداخت دستمزد دانسته‬ ‫و اعالم کردند که دولت باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کند و افزایش دستمزد‬ ‫را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اعالم خط معیشــت ‪ ۱۰‬میلیون تومانی از ســوی بانک مرکزی‪ ،‬هزینه معیشــت‬ ‫کارگران با احتساب خورد و خوراک‪ ،‬درمان‪ ،‬مسکن و اجاره بها‪ ،‬اموزش و تحصیل قطعا به همین رقم‬ ‫می رسد و انتظار داریم با توجه تاکید ماده ‪ ۴۱‬قانون کار نسبت به تعیین سبد معیشت توجه و اهتمام ‬ ‫بیشتری صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گفته چمنی بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۴۱‬قانون کار بر لزوم تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری به نحوی که‬ ‫تامین کننده هزینه های معیشت یک خانوار ‪ ۳.۳‬نفره باشد‪ ،‬تاکید کرده است‪.‬‬ ‫نماینده کارگران در شــورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ‪ ۵۲‬میلیون نفر از جمعیت‬ ‫کشــور را تشــکیل می دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه با عدم تعیین هزینه ســبد معیشت و وقت کشی قشر‬ ‫عظیمی از جامعه را در بالتکلیفی نگه داریم اقدام پسندیده ای نیست‪.‬‬ ‫چمنی در پایان از موکول شــدن جلســه تعیین رقم سبد معیشــت کارگران به هفته اینده خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به انکه از هفته اینده وارد اســفند می شــویم و مذاکرات دستمزد باید اغاز شود‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم هزینه معیشــت کارگران هفته اینده عملیاتی شــود تا هرچه زودتر به مباحث و چانه زنی های‬ ‫مزدی ورود کنیم‪.‬‬ ‫کدام دستگاه ها باید برای ممانعت از پیشرفت فرونشست زمین وارد عمل شوند؟‬ ‫تهرانروزانهیکمیلی مترنشستمی کند‬ ‫عضــو مجمع نمایندگان تهران در مجلس‪ ،‬با انتقاد از نحوه عملکرد دســتگاه های اجرایی برای کنترل‬ ‫فرونشست زمین در سال ‪ ۱۴۰۰‬از انها خواست تا بجای اظهارنظر در این زمینه به ارائه برنامه های خود‬ ‫جهت پیشگیری از خسارات ناشی از این معضل بپردازند‪.‬‬ ‫اقبال شــاکری‪ ،‬در مورد انتشــار خبری از سوی وزارت راه و شهرســازی مبنی براینکه در سال ‪1400‬‬ ‫فرونشســت های مهیب و پرتلفات اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت دستگاه های اجرایی همچون وزارت راه و‬ ‫شهرســازی با دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬کارشناسان و دستگاه های نظارتی در این است که بعد از هشدار‬ ‫دادن باید راهکار الزم را ارائه داده و گزارشــی از اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بروز این مشکل‬ ‫و میزان موفقیت خود در این زمینه را نیز ارائه دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫انتظار نداریم دســتگاه های اجرایی که وظیفه و مســئولیت این مهم را برعهده دارند و برای ان بودجه‬ ‫دریافت می کنند و برای این موضوعات برنامه هم ارائه داده اند شبیه عموم مردم یا مراکز اکادمیک که‬ ‫فقط کارهای تحقیقاتی انجام می کنند‪ ،‬اظهارنظر کنند‪ .‬بنابراین ســازمان مدیریت بحران‪ ،‬شهرداری ها‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشــور باید در شــرایط کنونی برنامه ای برای مدیریت و کنترل این‬ ‫مشکل ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دالیل بروز فرونشست های مهیب و پرتلفات در سال ‪ ،1400‬تصریح کرد‪ :‬مهمترین دلیل‬ ‫بروز این معضل کاهش ســطح اب های زیرزمینی به علت اســتفاده بیش از حد از این منابع به صورت‬ ‫قانونی یا غیر قانونی و عدم جذب اب های سطحی در شهرها بوده به این معنا که با غیرقابل نفوذ کردن‬ ‫معابر‪ ،‬خیابان ها‪ ،‬انهار و حتی مســیل ها و رودره ها جلوی جذب طبیعی اب در زمین گرفته شــده و به‬ ‫پایین دست و جاهای مختلف منتقل شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با اشــاره به گزارش های ارائه شده از دشت تهران که‬ ‫حاکی از این اســت که روزی یک میلی متر نشست می کند که بسیار خطرناک است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ایجاد‬ ‫شــبکه های خدماتی که در زیرســطح زمین برای معابر‪ ،‬انهار و ســاختمان ها کار گذاشته شده است و‬ ‫بارش های محدود از دیگر عواملی اســت که باعث شده میزان جذب اب بارشی در زمین ها کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شاکری افزود‪ :‬با توجه به اینکه سامانه های فاضالب شهری مکانیزه شده و فاضالب خانگی و صنعتی را‬ ‫به تسویه خانه های پایین تر منتقل می ‪‎‬کنند‪ ،‬بنابراین جذبی که از ان طریق در زمین صورت می گرفت‬ ‫نیز از بین رفته است‪ .‬بنابراین عدم جذب اب و پساب ها در زمین و استفاده بی حد و حصر از منابع اب‬ ‫زیرزمینی باعث شده سطح این اب ها پایین برود و در پی ان خاک فشرده شده و زمین فرو نشست کند‪.‬‬ ‫رییس فراکســیون جهادسازندگی و پیشــرفت مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه در دشت تهران و‬ ‫اطراف ان شــکاف های ناشی از فرونشســت زمین به خوبی مشهود است‪ .‬اظهار کرد‪ :‬ما یک دستوری‬ ‫دادیم که به هیچ وجه در شهر تهران نباید پیاده راه سازی‪ ،‬انهار و جداول سیمانی شوند و طرح راه باید‬ ‫طوری اجرا شوند که غیر قابل نفوذ باشند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در شــرایط کنونی باید حتی المقدور اب های‬ ‫باالدســت در محل خود با ایجاد حوضچه هایی جذب شــده تا به پایین دســت منتقل نشوند تا سطح‬ ‫منعطفی در سطح شهر داشته باشیم‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان تهران در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هم اکنون وزارت راه و‬ ‫شهرســازی و شهرداری باید راه های پیشگیری از فرونشست زمین در تهران را اعالم و اعمال کنند و با‬ ‫متخلفان برخورد قانونی کنند و نشــان دهند در سال های اینده چه برنامه ای برای ممانعت از پیشرفت‬ ‫دامنه بروز این مشکل خواهند داشت‪.‬‬ ‫کنترل تورم در ایران اولویت هیچ دولتی نبوده است‬ ‫افزایش تورم و رکوردهای نجومی ان در ســال های متمادی گذشــته همواره مــورد نقد مردم و البته‬ ‫طیف های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ ان هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل‬ ‫الینحل محسوب نمی شــود و اکثر کشورها موفق به تک رقمی کردن تور م شده اند ولی در ایران نه تنها‬ ‫راه حل مناســبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشــده اســت‪ ،‬بلکه همچنان مسئوالن و دیدگاه های‬ ‫مختلف اقتصادی درحال پاســکاری مشکالت بین یکدیگر هســتند‪.‬گروهی سیاست های پولی را عامل‬ ‫اصلی تورم های باال در ‪ 40‬ســال اخیر می دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست های مالی است‬ ‫و‪...‬؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد‬ ‫نقدینگی باعث تورم می شود؛ برخی هم می گویند‪ :‬پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی شود تولید‬ ‫را درست کرد‪.‬در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سوال مشخص این است؛ چرا ما نمی توانیم‬ ‫رشــد نقدینگی را در کشــور کنترل کنیم؟ واقعیت این اســت که مشــکل اصلی ما در اقتصاد بحث‬ ‫هماهنگی سیاست هاســت‪ ،‬یعنی سیاست های پولی‪ ،‬مالی‪ ،‬ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند‪.‬در‬ ‫دهه های اخیر‪ ،‬سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درامد نفت‬ ‫باال بود‪ ،‬خرج دولت ها بیشتر می شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی‪ ،‬نقدینگی تزریق می کردند‬ ‫اما هر زمان هم درامد نفتی کاهش پیدا می کرد دولت ها با کســری بودجه مواجه می شدند مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می کردند‪.‬در شرایط کاهش درامدهای نفتی روال دولت های مختلف‬ ‫این طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می کردند یا مشابه سال های اخیر از طریق‬ ‫بانک ها نسبت به تامین مالی خود اقدام می کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک ها و نقدینگی‬ ‫می شــده اســت‪.‬از نظر برخی اقتصاددان ها که احتماالً دیدگاه شان به واقعیت نیز نزدیکتر است‪ ،‬اشکال‬ ‫ســاختاری که موجب تورم های باال در ســال های گذشته شده‪ ،‬سیاســت های مالی و وابستگی شدید‬ ‫اقتصاد به نفت اســت که موجب رشــد چشم گیر نقدینگی شده اســت و به دنبال ان تورم نیز افزایش‬ ‫محسوسی داشته است‪.‬اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان ها نسبت به عوارض‬ ‫ان هشــدار داده اند‪ ،‬بودجه ‪ 1400‬و اتخاذ برخی سیاســت های پولی و مالی اســت که باعث می شود‬ ‫احتماال ً در سال اینده تورم باالیی داشته باشیم‪.‬افزایش وابستگی بودجه ‪ 1400‬به نفت با خوش بینی به‬ ‫لغو تحریم ها‪ ،‬سیاســت های پولی و مالی‪ ،‬مصوبات مجلس و طرح هایی مانند مسکن ملی‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫ناخالص داخلی و‪ ...‬برخی از کلیدواژه های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال ‪ 1400‬است‪.‬خبرگزاری‬ ‫تســنیم به همین منظور میزگردی با عنوان چشــم انداز تورم در سال ‪ 1400‬با حضور علی سعدوندی‪،‬‬ ‫میثم هاشم خانی و رضا بوستانی برگزار کرد تا نظرات کارشناسان اقتصادی را درباره تورم احتمالی سال‬ ‫اینده در اختیار مخاطبان قرار دهد‪.‬نکته کلیدی و مشــترک بین سخنان این اقتصاددان ها این بود که‬ ‫اساساً کنترل و کاهش تورم به عنوان خواستۀ اصلی مسئوالن ایران تعریف نشده و هرانچه تا کنون بوده‬ ‫در حد شعار بوده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی اقتصاد‬ ‫ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم ها در سال اینده تورم می تواند از ‪ 20‬تا ‪ 80‬درصد متغیر باشد‪.‬‬ ‫علی ســعدوندی افتضاح مدیریتی دولت در بورس را عاملی برای تشدید تورم می داند و می گوید دولت‬ ‫به بهانه تامین مالی از بازار سرمایه مردم را فریب داد و این را با افتخار اعالم کرد که «کسری بودجه را‬ ‫از بورس تامین کردیم»! او می گوید دولت برای ســال بعد هم بنا دارد از بازار سرمایه کسری بودجه را‬ ‫تامین کند ولی با این وضعی که امسال به وجود امد دیگر اعتمادی بین مردم باقی نماند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫رئیس اتاق تهران‪:‬‬ ‫همه مشکالت از تحریم نیست‬ ‫هرروزبخشنامه هایمتعددیصادرمی شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬نباید همه تقصیرات‬ ‫را متوجه تحریم کرد بلکه بخشی از مشکالت مربوط‬ ‫به وضعیت داخلی از جمله فضای کسب و کار است‪.‬‬ ‫مسعود خوانساری در جلســه هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مشکالت محیط کسب‬ ‫و کار دغدغه همه دســت انــدرکاران اقتصاد‪ ،‬تجارت‬ ‫و صنعت در کشــور اســت که روز به روز نه تنها حل‬ ‫نمی شــود بلکه مشکالت بیشتر می شــود؛ بر اساس‬ ‫تحلیل اتاق بازرگانی تهران در این خصوص و براساس‬ ‫اعالم مرکز امار تغییر شــاخص قیمت کاالی وارداتی‬ ‫از دو جنبه داده های ریالی و ارزی مورد بررســی قرار‬ ‫گرفته و در ســال ‪ ۹۸‬شــاخص قیمت کاالی وارداتی‬ ‫نســبت به سال قبل ‪ ۲۹۵‬درصد افزایش یافته است و‬ ‫در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دالر در سال ‪۹۸‬‬ ‫نست به ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۳۰.۳‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانی تهران افزود‪ :‬افزایش شــاخص‬ ‫قیمت کاالهای وارداتی در دو سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬به میزان ‪ ۱۰‬برابر افزایش یافته و همچنین‬ ‫قیمت ارز در پایان ســال ‪ ۹۸‬نســبت به سال ‪ ۹۶‬سه‬ ‫برابر شده است؛ اگر تورم جهانی هم از ان کم شود که‬ ‫حدود ‪ ۳.۵‬درصد تورم جهانی بوده‪ ،‬به طور متوســط‬ ‫در هر ســال ‪ ۲۲.۵‬درصد به هزینه مبادله اضافه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬لــذا هزینه ها ‪ ۱۰‬برابــر افزایش یافته ولی‬ ‫دالر ســه برابر افزایش قیمت داشــته است‪ ،‬از این رو‬ ‫باید بررســی شــود که علت افزایش شاخص چیست‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ ۹۳۵‬درصد رشــدی که شاهدش بودیم‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۶‬درصــد تورم ریالــی متعلق بــه افزایش قیمت‬ ‫دالر و ‪ ۶۵۹‬درصد نیز مربــوط به افزایش هزینه های‬ ‫غیــردالری از جمله هزینه توزیع کاال‪ ،‬هزینه ســفته‬ ‫بازی و غیره است‪.‬‬ ‫انتقاد واردکنندگان نهاده از شرایط توزیع‬ ‫به ما برچسب دزد زدند!‬ ‫رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور‬ ‫گفت‪:‬واردکنندگان نهاده های دامی در شــرایطی‬ ‫فعالیت می کنند که صاحب کاالی خود نیستند‬ ‫اماباید تبعات مشــکالت بخش توزیع را به عهده‬ ‫گرفته و پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫به نقــل از اتحادیــه واردکننــدگان نهاده های‬ ‫دام و طیور ایران‪ ،‬ابوالحســن خلیلی در جلســه‬ ‫مجمع عمومی عادی و فــوق العاده این اتحادیه‬ ‫عزیزینوشت‪:‬‬ ‫بیمه تامین اجتماعی نقدی پول می‬ ‫گیرد و نسیه خدمات می دهد!‬ ‫باراینمایندگان؛‬ ‫کلیاتالیحهاصالحیه‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬تصویب شد‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اسالمی کلیات الیحه‬ ‫اصالحیه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬را تصویب کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی‬ ‫امروز‪ ،‬کلیــات الیحه اصالحیه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬را به‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانــی تهران تصریح کــرد‪ :‬بنابراین‬ ‫می تــوان گفــت که ســه برابــر از ‪ ۱۰‬برابر شــدن‬ ‫شــاخص قیمت کاالهای واردتی مربــوط به افزایش‬ ‫قیمــت ارز و ‪ ۷‬برابــر ان نیــز مربــوط بــه افزایش‬ ‫سایر هزینه ها است‪.‬‬ ‫خوانســاری در ادامه با بیان اینکــه مجموعه اجرایی‬ ‫کشــور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر روز بخشنامه های متعددی صادر می شود که‬ ‫یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جدید‬ ‫است که باعث ایجاد مشــکل برای تولید کنندگان و‬ ‫بازرگانان می شود‪.‬‬ ‫خوانساری با اشاره به هزینه نحوه تخصیص ارز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز اگر قرار اســت گشایشی صورت گیرد از مرحله‬ ‫ثبت ســفارش تا زمــان تخصیــص ارز مدت ها طول‬ ‫می کشد‪ .‬همچنین امروز اگر کاالیی خوب از گمرکات‬ ‫ترخیص شود‪ ،‬حداقل سه الی چهار ماه طول می کشد‬ ‫و همه این مسائل باعث شده که قیمت کاال در داخل‬ ‫افزایــش یابد و لذا نباید همــه تقصیرات را به تحریم‬ ‫ربط داد‪ ،‬بلکه بخشــی از مســائل مربوط به مشکالت‬ ‫داخلی از جمله مشــکالت محیط کســب و کار است‬ ‫که اگر این مسائل حل نشود‪ ،‬باعث مشکالت بیشتری‬ ‫می شــود‪.‬رئیس اتاق بازرگانی تهــران در مورد نحوه‬ ‫صدور کارت بازرگانی نیز اظهار داشت‪ :‬متاسفانه امروز‬ ‫مشاهده می شــود که سامانه تجارت عامل کندی کار‬ ‫شده است‪ ،‬در حالی که فسلفه صدور از طریق سامانه‬ ‫تجارت شــفافیت بــود؛ به عنوان نمونــه برای صدور‬ ‫کارت بازرگانی از فارغ التحصیالن بســیار قدیمی کد‬ ‫رهگیری مدرک تحصیلی درخواســت می شود و این‬ ‫مســائل تبدیل به مشــکالت جدیدی شده است که‬ ‫کسب و کار را با سختی مواجه می کند‪.‬وی در ادامه به‬ ‫مشــکالت ایجاد شده برای کارخانه های سیمان اشاره‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬از ابان ماه کارخانه های سیمان‬ ‫تعطیل شــده یا با ظرفیت کم کار می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫قیمت یک کیســه ســیمان از ‪ ۱۷‬هزار تومان به ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده اســت‪ .‬مشکل این کارخانجات در‬ ‫ابتدا قطع گاز و اکنون قطع برق اســت و این مسائل‬ ‫هزینه های مبادله و تولید را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫خوانســاری ادامه داد‪ :‬از ســویی دیگر خودروسازان‬ ‫موظف می شوند که خودرو را به قیمت دستوری عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬در حالــی که همین خودرو با قیمت های باالتر‬ ‫در بازار ازاد خرید و فروش می شــود و لذا کارخانه ها‬ ‫با قیمت دســتور زیان ده می شوند و بانک مرکزی هم‬ ‫مجبور به پرداخت تســهیالت می شود و کارخانه هم‬ ‫قادر به بازپرداخت تســهیالت نیست و هر سال سقف‬ ‫تسهیالت افزایش می یابد که در نتیجه پایه پولی رشد‬ ‫می کند که همیــن افزایش پایه پولی منجر به تورم و‬ ‫سایر مشکالت می شود‪.‬‬ ‫وی در مورد بخشــنامه جدید ارزی در مورد پرداخت‬ ‫مابه التفــاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫تصمیــم دولت در ســال ‪ ۹۷‬تصمیم گرفته شــد که‬ ‫به همه واردکنندگان به صــورت نامحدود ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی پرداخت شــود‪ ،‬اما اخیرا ً بخشــنامه ای صادر‬ ‫شــده مبنی بر اینکه واردکنندگان باید مابه التفاوت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهایی که در ان ســال وارد شده‬ ‫را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫خوانســاری ادامه داد‪ :‬شــاید این کار درست باشد با‬ ‫توجه به اینکه ممکن اســت افرادی سو استفاده کرده‬ ‫باشــند‪ ،‬اما تشخیص اینکه چه کســی ارز کاال با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کــرده و با قیمت مصوب در بازار‬ ‫عرضه کرده سخت است‪ .‬همچنین باید مشخص شود‬ ‫که این افراد از کدام محل مابه التفاوت بپردازند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه ممکن است افرادی سو استفاده کرده‬ ‫باشــند‪ ،‬اما بعد از سه سال تصمیم گیری در مورد یک‬ ‫بخشنامه و بســط دادن ان به باقی مشکالت‪ ،‬موجب‬ ‫می شود که فعاالن اقتصادی دچار چالش شوند‪.‬‬ ‫خوانساری تاکید کرد‪ :‬تقاضای ما از دولت و حاکمیت‬ ‫این اســت که نسبت به صدور بخشــنامه های جدید‬ ‫و عطف به ماســبق کردن بخشــنامه ها خاتمه دهد؛‬ ‫واقعاً اگر قرار اســت کشور توسعه یابد و انتظار جهش‬ ‫تولید را داریــم با این روش ها نه تنها به جهش تولید‬ ‫نمی رســیم‪ ،‬بلکه حتی نمی توانیم رشــد و توسعه در‬ ‫کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شــرایط فعالیت برای واردکنندگان‬ ‫نهاده های دامی بســیار سخت اســت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫انهــا به دلیل واردات کاال بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و فروش انها بــا نرخ مصوب صاحب کاالی خود‬ ‫محسوب نمی شــوند زیرا محموله های وارداتی را‬ ‫باید در گمرکات تحویــل بخش توزیع دهند اما‬ ‫مساله اساسی این است که در قبال مشکالتی که‬ ‫در فرایند توزیع ایجاد می شود انها باید پاسخگو‬ ‫باشند‪.‬خلیلی ادامه داد‪ :‬یکی از مسائل اساسی که‬ ‫واردکنندگان با ان مواجه هســتند بحث کسری‬ ‫و ســرک بار است که در جلسه با معاونت وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ضرورت حل این مشکل را متذکر‬ ‫شده و خواستار تسریع در حل این معضل شدیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تبعــات ناشــی از حمل بار‬ ‫فلــه ای به واردکنندگان تحمیل و انها با اتهامات‬ ‫متعــدد رو به رو شــده اند و به انها برچســب‬ ‫دزد زده می شــود‪.‬رئیس هیــات مدیره اتحادیه‬ ‫واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایــران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در راســتای احقــاق حقوق‬ ‫و شــفاف ســازی در عملکــرد واردکننــدگان‬ ‫اقدامات گوناگونی از سوی اتحادیه واردکنندگان‬ ‫نهاده هــای دام و طیور ایران صــورت گرفته و‬ ‫همچنان تــاش می کنیم تا با مســاعدت اعضا‬ ‫گام های استوارتری در این مسیر برداریم‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون تلفیق الیحــه بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مجلــس در توئیتی از خدمات دهی نامناســب‬ ‫بیمه تامین اجتماعی گالیه کرد‪ .‬ابراهیم عزیزی‬ ‫نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای‬ ‫اســامی و عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مجلس در توئیتی به خدمات دهی بیمه‬ ‫تامین اجتماعی اشاره و توئیت کرد‪:‬بیمه نقدی‬ ‫پول می گیرد و نسیه خدمات می دهد!مردم از‬ ‫بیمه تامین اجتماعــی در نحوه پرداخت هزینه‬ ‫های درمان بعد از عمل گالیه جدی دارند‪.‬مردم‬ ‫پول بیمه خود را به روز پرداخت می کنند اما در‬ ‫موعد الزم خدمات مناسب دریافت نمی کنند ‪.‬‬ ‫تصویب رساندند‪.‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫کلیات الیحه اصالحیه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬را با‬ ‫‪ ۲۱۱‬رای موافق و ‪ ۲۸‬مخالف و ‪ ۶‬ممتنع تصویب‬ ‫کردند‪.‬گفتنی اســت‪ ،‬وکالی ملت ‪ ۱۴‬بهمن ماه‪،‬‬ ‫کلیات الیحــه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬را با ‪ ۹۹‬رای‬ ‫موافــق‪ ۱۴۸ ،‬رای مخالــف و ‪ ۱۲‬رای ممتنع از‬ ‫مجموع ‪ ۲۶۱‬نماینده حاضر در مجلس رد کردند‬ ‫و بر این اســاس دولت روز گذشته الیحه اصالحیه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬را تقدیم مجلس کرد‪.‬‬ ‫تغییرات‪ ۶‬ماهه حجم اسکناس و‬ ‫مسکوکنزدبانک ها‬ ‫‪ ۹۸‬نیز‪ ۹۰‬هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک نزد بانک ها‬ ‫بوده است‪.‬همچنین براساس این گزارش‪ ،‬در فروردین ماه‬ ‫سال جاری ‪ ۹۵‬هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک نزد‬ ‫بانک ها بوده که ‪ ۲۵‬درصد افت نسبت به دوره های قبل از‬ ‫ان نشان می دهد‪ ،‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۱۶.۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫با کاهش ‪ ۱۰.۷‬درصد‪ ،‬خرداد ماه ‪ ۱۲۴.۱‬هزار میلیارد ریال با‬ ‫افزایش‪ ۱.۱‬درصد‪ ،‬تیرماه‪ ۱۱۶.۴‬هزار میلیارد ریال با کاهش‬ ‫‪ ۵.۲‬درصد‪ ،‬مرداد ماه ‪ ۱۰۴.۱‬هزار میلیارد ریال با کاهش ‪۹.۹‬‬ ‫درصد و در شهریورماه نیز ‪ ۹۸.۵‬هزار میلیارد ریال با کاهش‬ ‫‪ ۲۰.۴‬همراه بوده است‪.‬‬ ‫حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک ها با وجود افزایش در‬ ‫اردیبهشت و خرداد امسال تا ‪ ۱۲۴.۱‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬در‬ ‫فصل دوم سال کاهشی شد و در شهریورماه به ‪ ۹۸.۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رسید‪ .‬بررسی روند متغیرهای پولی در گزارش‬ ‫ جدید نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که در‬ ‫سال ‪ ۹۱.۷ ،۹۵‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬در سال ‪ ۹۱.۸ ،۹۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬در سال ‪ ۸۸.۴ ،۹۷‬هزار میلیارد ریال و در سال‬ ‫مرغ ارزان می شود؟‬ ‫افزایش مجدد قیمت مرغ در بازار و رســیدن ان‬ ‫به مــرز ‪ ۳۰‬هزارتومان نگرانی های را ایجاد کرده‬ ‫اســت و برای بسیاری این سوال پیش امده است‬ ‫که ایا قیمت ایــن کاالی پروتئینی پرمصرف که‬ ‫برای برخــی خانواده ها به دلیل قیمت مناســب‬ ‫جایگزین گوشــت قرمز شده به زودی کاهش می‬ ‫یابد؟‬ ‫با شــیوع پاندمــی کرونا در کشــور‪ ،‬قیمت مرغ‬ ‫پرنوســان ترین روزهــای خود را تجربــه کرد‪ ،‬به‬ ‫طــوری که در ابان و اذرمــاه قیمت ان در خرده‬ ‫فروشــی ها بــه ‪ ۳۳‬هزارتومان و بعضــا در برخی‬ ‫محالت بــه ‪ ۳۸‬هزارتومان هم رســید و مردم را‬ ‫برای خرید مرغ عرضه شده با قیمت دولتی روانه‬ ‫صف های طوالنــی در میادین کــرد‪ .‬صف های‬ ‫چند ســاعته ای که معلوم نبود چند نفر را درگیر‬ ‫بیماری کرونا و روانه بیمارستان کرده است‪.‬‬ ‫البتــه در ان زمان عرضه مرغ تنظیــم بازاری با‬ ‫قیمــت هرکیلو ‪ ۲۰‬هزار و‪ ۴۰۰‬تومان و حتی زیر‬ ‫قیمت مصوب توسط شرکت پشتیبانی امور دام و‬ ‫نظارت بر قیمت فروش مرغ در خرده فروشــی ها‬ ‫توانست بازار را چند ماهی برای مصرف کنندگان‬ ‫به تعادل برســاند اما ان زمان هم تولیدکنندگان‬ ‫و کارشناسان این بخش معتقد بودند که اقدامات‬ ‫مقطعی تنها به شــکل ُمسکن عمل خواهند کرد‬ ‫و اگر مشــکالت ریشــه ای حل نشــود و بخش‬ ‫خصوصی و دولتی برای حل مشــکالت دور یک‬ ‫میز نشینند و همه مسائل به صورت شفاف مطرح‬ ‫نشــود بار دیگر بازار مرغ با نوسان مواجه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نوســانی که اخیرا نیز دامن بازار مــرغ را گرفته‬ ‫اســت؛ به طوری که در روزهای اخیر قیمت مرغ‬ ‫در خرده فروشــی های سطح شهر تهران به ‪ ۲۷‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزارتومان رســیده‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۷‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومــان بیشــتر از قیمت مصــوب! و ان طور که‬ ‫گزارش ها نشان می دهد مغازه داران نیز در تهیه‬ ‫مرغ با قیمت مصــوب ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومانی به‬ ‫دلیل عرضه کم در میدان بهمن تهران (بزرگترین‬ ‫مرکز عرضه مرغ تهران) با مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫برخی از انها نیز خودشــان مرغ را بیشــتر از نرخ‬ ‫مصوب خریداری می کنند و این کمبود را ناشــی‬ ‫از کاهش عرضه مرغ به بازار توسط تولیدکنندگان‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫برخــی از تولیدکنندگان و فعــاالن صنعت طیور‬ ‫نیــز در خصوص افزایش قیمــت مرغ در روزهای‬ ‫اخیرا نظراتی مطــرح کردند‪ .‬انها معتقدند قیمت‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومانی که به عنوان نرخ مصوب‬ ‫مرغ در ستاد تنظیم بازار تعیین شده است‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شــده تولید نیســت و قیمت مرغ گرم برای‬ ‫تولیدکنندگان حدود ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫انها همچنین می گویند که اگر ستاد تنظیم بازار‬ ‫قیمت مولفه های تولید مانند ذرت و سویا‪ ،‬جوجه‬ ‫را افزایــش داده اســت‪ ،‬قیمت مصــوب مرغ نیز‬ ‫بایســتی با توجه به افزایش هزینه ها افزایش یابد‬ ‫در غیر این صــورت تولیدکنندگان ضرر خواهند‬ ‫کرد و میل و رغبت برای تولید کاهش می یابد‪.‬‬ ‫البته موضوع دیگری نیز اخیرا درباره کمبود عرضه‬ ‫و افزایش قیمت مرغ نیز مطرح شده است‪ .‬چندی‬ ‫پیش نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران‬ ‫گوشتی با انتقاد از شکل گیری تصمیمات جزیره‬ ‫ای در اســتانها به ایسنا گفت که «برخی از استان‬ ‫ها کــه مزیت تولید دارند گاهی اجازه خروج مرغ‬ ‫را به صورت زنده یا گرم از استانشــان نمی دهند‬ ‫و این بســته شدن راه خروج می تواند باعث شود‬ ‫برخی از ســودجویان به دلیل روابطی که دارند از‬ ‫این فرصت اســتفاده کنند و مرغ را از ان استانها‬ ‫دریافت کنند و در اســتان های دیگر با قیمت باال‬ ‫بفروشند»‪.‬موضوعی که به نظر می رسد مسووالن‬ ‫مربوطــه باید دقت نظر بیشــتری به ان داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫با این وجود روز گذشــته وزیــر صمت اعالم کرد‬ ‫کــه با توجه به نوســانات اخیر در بازار گوشــت‬ ‫مــرغ‪ ،‬وزارت جهاد کشــاورزی در ســتاد تنظیم‬ ‫بازار بیان کرده که ظرف ‪ ۳‬روز اینده نســبت به‬ ‫عرضه گوشت مرغ در بازار اقدام می کند تا شرایط‬ ‫به حالت عادی بازگردد‪ .‬دبیر ســتاد تنظیم بازار‬ ‫کشــور نیز در این راستا روز گذشته بیان کرد که‬ ‫ذخایر مرغ منجمد در کشــور به اندازه کافی بوده‬ ‫و اختیار عرضه مرغ منجمد به ســتاد تنظیم بازار‬ ‫داده شده است و اگر تا اخرهفته قیمت مرغ عادی‬ ‫نشــود‪ ،‬از این ذخایر به بازار تزریق خواهد شــد‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز مدیرعامل شرکت پشیبانی امور‬ ‫دام اعــام کرده بود که این شــرکت تا به تعادل‬ ‫رســیدن قیمت مرغ و تخم مــرغ در بازار حضور‬ ‫خواهد داشــت و اقدام به توزیــع مرغ وتخم مرغ‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫حــال باید دیــد در روزهای اینــده وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬وزارت صمت و دستگاه های مربوطه‬ ‫چه اقداماتی در راستای ثبات قیمت مرغ در بازار‬ ‫انجام خواهند داد و ایا این اخرین نوســان قیمت‬ ‫مرغ در ســال ‪ ۱۳۹۹‬خواهد بود یا قرار اســت تا‬ ‫پایان ســال باز هم مردم نگران تامین مرغ مورد‬ ‫نیاز سبد غذایی خود باشند؟‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز اقتصاد‬ ‫مقاومتیوکارافرینی‬ ‫پنج شنبه طالیی برای شرکت کنندگان جشنواره‬ ‫«رفاهملی»‬ ‫مدیرعامل بانک ملت در پیامی‪ ،‬فرارســیدن ‪ ۲۹‬بهمن ماه‪ ،‬ســالروز‬ ‫اقتصاد مقاومتی و کارافرینی را گرامی داشــت و بر امادگی این بانک‬ ‫بــرای تامین مالی بنگاه های اقتصادی با ســاختار مالی مناســب و‬ ‫همچنین کسب و کارهای متوسط و کوچک تاکید کرد‪.‬محمد بیگدلی‬ ‫در این پیام با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬راه حل اساسی رفع مشکل اشتغال‪،‬‬ ‫توســعه اقتصاد مقاومتی و گسترش روحیه کارافرینی در کشور است‪.‬‬ ‫وی در این پیام با بیان این نکته که در بند نخست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬به کارافرینی به‬ ‫عنوان یکی از عوامل مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی اشاره شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این بند بر‬ ‫تامین شرایط و فعال سازی امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه‬ ‫کارافرینی همچنین حداکثر رســاندن مشــارکت مردم در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و تشویق‬ ‫همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقای درامد و نقش طبقات کم درامد و متوسط تاکید شده است‪.‬‬ ‫تاییدصالحیتمدیرانبیمه کوثر‬ ‫صالحیت الله کریمی و حسین عبدالوند‪ ،‬مدیران ریسک‬ ‫و بیمــه های درمــان بیمه کوثر از ســوی بیمه مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تایید شد‪.‬‬ ‫الله کریمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی شرکت‬ ‫با بیش از ‪۱۳‬سال تجربه در بخش بیمه و مدیریت اکنون‬ ‫با حفظ ســمت پس از دریافت مجــوز از مبادی ذی ربط‬ ‫خصوصا بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران به عنوان‬ ‫مدیر ریسک بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه می دهد‪.‬‬ ‫حســین عبدالوند‪ ،‬مدیر بیمه های درمان نیز با بیش از ‪۱۴‬سال سابقه در زمینه بیمه‬ ‫و مدیریت‪ ،‬پس از دریافــت مجوز از مبادی ذی ربط خصوصا بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به فعالیت خویش ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫بازدیدمدیرعاملبیمهسیناازشعبهسنندج‬ ‫مدیرعامل بیمه ســینا در سفری به استان کردســتان با همکاران و‬ ‫نمایندگان این استان دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬رضا جعفری در این سفر به همراه جمعی از‬ ‫مدیران ارشد ضمن بازدید از شعبه سنندج‪ ،‬از نزدیک با روند اقدامات‬ ‫همکاران این شــعبه اشنا شد‪.‬مدیرعامل بیمه سینا در ادامه با حضور‬ ‫در جمع همکاران و نمایندگان شــعبه ســنندج‪ ،‬فرصتی را به طرح‬ ‫پیشــنهادات‪ ،‬مسائل و مشکالت انها اختصاص داد و پس از ان نکاتی‬ ‫را برای رفع مســائل مطرح شده‪ ،‬بیان کرد‪.‬در این ابتدای جلسه‪ ،‬رضا‬ ‫جعفــری با قدردانی از تالش همکاران این شــعبه اظهار کرد‪ :‬تالش‬ ‫شعب برای بهبود ارائه ی خدمات به مشتریان ستودنی بوده و موجب افزایش رضایت مندی بیمه گذاران‬ ‫شده است به نحوی که در یک سال اخیر شاهد ارتقاء شاخص رضایت مندی بوده ایم‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫پنج شنبه این هفته‪ ،‬اولین مرحله قرعه کشی هفتگی جشنواره «رفاه‬ ‫ملی» با جایزه ویژه خودروی برلیانس برگزار می شود‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬جشــنواره «رفاه ملی» در‬ ‫راســتای تقدیر از اعتماد مشتریان بانک ملی ایران و در پی تفاهم فی‬ ‫مابین این بانک و فروشــگاه زنجیره ای رفاه از ‪ ۱۲‬بهمن ماه همزمان‬ ‫با اغاز دهه مبارکه فجر در سراســر کشور اغاز و تا پایان ‪ 12‬فروردین‬ ‫سال اینده ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دارندگان کارت های این بانک که هنگام خرید از فروشــگاه های زنجیره ای رفاه سراســر کشــور‪ ،‬از‬ ‫کارت های صادر شده توسط بانک ملی ایران استفاده کنند‪ ،‬در این جشنواره شرکت داده خواهند شد‪.‬‬ ‫ ‪ ۷‬دســتگاه خــودروی برلیانــس بــه قیــد قرعــه به ‪ ۷‬نفــر از شــرکت کننــدگان در جشــنواره‬ ‫اهــدا خواهــد شــد کــه نخســتین مرحلــه قرعــه کشــی هفتگــی ایــن جشــنواره روز‬ ‫پنج شنبه ‪ ۳۰‬بهمن ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫قدردانیمدیرعاملشرکتخدماتحمایتی‬ ‫کشاورزی از بانک کشاورزی‬ ‫مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی با ارسال نامه ای به‬ ‫روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشــاورزی‪،‬از همراهی و مساعدت‬ ‫مدیران و کارکنان این بانک در خدمت رســانی به بخش کشــاورزی‬ ‫قدردانــی کرد‪.‬به نقــل از روابط عمومی و همــکاری های بین الملل‬ ‫بانــک کشــاورزی‪ ،‬مهندس حمید رســولی در این نامه با اشــاره به‬ ‫نقــش کشــاورزان زحمتکش به عنوان تالشــگران عرصــه تولید و‬ ‫تامیــن کنندگان امنیت غذایی جامعه اعــام کرد‪:‬اجرای برنامه های‬ ‫ابالغی به شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی بدون همراهی و مساعدت های بی شائبه‪،‬موثر و مفید‬ ‫مدیرعامل‪،‬اعضــای هیات مدیره‪،‬مدیران و کارکنان پرتالش ایــن بانک مقدور نبوده و تحقق اهداف را‬ ‫ممکن نمی ســاخت‪.‬وی بخش قابل توجهی از موفقیت های شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی در‬ ‫خدمت رســانی به بخش کشاورزی را مرهون همکاری های صادقانه مجموعه بانک کشاورزی دانست‬ ‫و از این همراهی تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫بانک صادرات و صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫ریاست جمهوری تفاهم نامه امضا کردند‬ ‫تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران و صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫در دومین نمایشــگاه تخصصی «حمایت از ســاخت داخل در صنعت‬ ‫پتروشیمی» امضا شد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران و صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری با حضور مســئوالن و‬ ‫مدیران شــرکت های فعال در صنعت پتروشــیمی در محل غرفه این‬ ‫صنــدوق در دومین نمایشــگاه تخصصی حمایت از ســاخت داخل‬ ‫در صنعت پتروشــیمی بــه امضــای حجت اله صیــدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک صــادرات ایران و علی وحدت‪ ،‬مدیرعامل صندوق نواوری و شــکوفایی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری رسید‪.‬‬ ‫با حضور معاون استاندار و فرماندار اصفهان صورت گرفت‪:‬‬ ‫اغاز احداث پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشک و بهره برداری از تاسیسات ابرسانی در‪ 3‬روستای کوهپایه‬ ‫با حضور معاون اســتاندار‪ ،‬فرماندار اصفهان و سایر‬ ‫مقامات اســتانی و محلی عملیــات احداث پکیج‬ ‫تصفیه خانه فاضالب تودشک اغاز شد‪ ،‬همچنین‪12‬‬ ‫کیلومتر خط انتقال اب به روســتای جشــوقان و‬ ‫مخازن اب روســتاهای چیرمان و ابچویه به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫معاون استاندار در مراسم کلنگ زنی احداث پکیج‬ ‫تصفیه خانه فاضالب تودشــک گفت‪ :‬در شــرایط‬ ‫ســخت اقتصادی که با شدیدترین تحریم ها روبرو‬ ‫هستیم اجرای چنین پروژه های سنگینی که هزینه‬ ‫قابل توجهی در بردارد‪ ،‬بسیار قابل تقدیر است ‪.‬‬ ‫حسین سیستانی راه اندازی پکیج فاضالب در این‬ ‫منطقه را ضروری برشــمرد و اعالم کرد‪ :‬به منظور‬ ‫کاهش االینده های زیست محیطی و ارتقای سطح‬ ‫بهداشــت عمومی‪ ،‬راه اندازی پکیــج فاضالب در‬ ‫محله نوبنیاد و مســکن مهر شهر تودشک ضروری‬ ‫به نظر می رســد‪.‬وی خواستار سرعت بخشیدن به‬ ‫اجرای این پروژه شد و بیان داشت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫مسئوالن امر در شرکت ابفا استان اصفهان‪ ،‬نهایت‬ ‫تالش خود را به منظور در مدار قرار دادن این پکیج‬ ‫در ماههای اول ســال اینده به خرج دهند تا مردم‬ ‫ایــن منطقه هر چه زودتر تحت پوشــش خدمات‬ ‫شبکه فاضالب قرار گیرند‪.‬‬ ‫فرمانــدار اصفهان با اشــاره به تامین اب شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی منطقه کوهپایــه گفت‪ :‬به‬ ‫منظور اشــتغال پایدار و جذب سرمایه گذار‪ ،‬خوب‬ ‫است که شرکت ابفا و شرکت شهرکهای صنعتی در‬ ‫کوهپایه در تامین اب شرب همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫این درحالیســت که تخصیص پساب تصفیه خانه‬ ‫فاضالب تودشک نیزکه حدود ‪ 4‬لیتر در ثانیه است‬ ‫می تواند بخشــی از اب مورد نیاز شهرک صنعتی‬ ‫تودشک را برطرف نماید‪.‬‬ ‫مدیــر ابفا کوهپایه در مراســم کلنگ زنی احداث‬ ‫تصفیه خانه فاضالب تودشــک گفت‪ :‬احداث پکیج‬ ‫تصفیه فاضالب به روش لجن فعال با ظرفیت ‪500‬‬ ‫متر مکعب در شــبانه روز اغاز شده و مبلغ قرارداد‬ ‫اولیــه این پروژه حدود دو میلیــارد تومان براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عبــاس رحیمی با بیان اینکه بــا راه اندازی پکیج‬ ‫تصفیــه خانه فاضالب تودشــک جمعیتی بالغ بر‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر تحت پوشــش این تصفیه خانه‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با راه اندازی این پکیچ‬ ‫ســاکنان محله نوبنیاد و مسکن مهر تودشک تحت‬ ‫پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی پیرامون اجرای شبکه فاضالب در محله نوبنیاد‬ ‫و مســکن مهر تودشــک عنوان کرد‪ :‬طول شبکه‬ ‫فاضالب در این محله ها حدود ‪ 13‬کیلومتر اســت‬ ‫که تــا کنون ‪ 5‬کیلومتر ان اجرا شــده و با تامین‬ ‫منابع مالی‪ 7 ،‬کیلومتر باقی مانده در اینده نزدیک‬ ‫در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرابفا کوهپایه تصریح کرد‪ :‬جنس زمین در این‬ ‫منطقه سنگی و سخت است و غیر قابل نفوذ بودن‬ ‫خاک باعث شــده چاههای فاضــاب بدلیل عمق‬ ‫پایین در زمان بســیار کوتاهی پر و ســپس لبریز‬ ‫شوند که این امر مشکالت بهداشتی بسیاری برای‬ ‫مردم در بردارد‪.‬‬ ‫الیحه بودجه‪ 3000‬میلیارد تومانی «شهرداری» کرمانشاه به شورا رفت‬ ‫الیحــه بودجه ســه هــزار میلیــارد تومانی‬ ‫شهرداری کرمانشاه تحویل شورای شهر شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رســانی روابط عمومی‬ ‫شهرداری کرمانشاه علی جمور با بیان اینکه بر‬ ‫اساس قانون تا ‪ 30‬دی ماه فرصت ارائه الیحه‬ ‫بودجه به شــورای شهر است‪ ،‬گفت‪ :‬امسال به‬ ‫دلیل شرایط کرونایی فرصت تحویل بودجه تا‬ ‫‪ 15‬بهمن تمدید شــد و ما پیش از این موعد‬ ‫و در روز ‪ 14‬بهمــن الیحــه بودجه را تحویل‬ ‫شورا دادیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رشــد چشــمگیر رقم الیحه‬ ‫بودجه سال اینده شهرداری کرمانشاه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رقم بودجه امسال شــهرداری ‪ 1300‬میلیارد‬ ‫تومان اســت که در الیحه بودجه سال اینده‬ ‫این رقم به ســه هزار میلیــارد تومان افزایش‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص چرایی این میــزان افزایش‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در هشــت ماهه امســال تحقق ‪114‬‬ ‫درصــدی بودجه را داشــتیم و حدود ‪1500‬‬ ‫میلیارد تومان درامد کســب کردیم و توانایی‬ ‫شهر و شهرداری بیش از این میزان است‪.‬‬ ‫جمور گفت‪ :‬از طرفی برای ســال اینده ‪700‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت در الیحه بودجه‬ ‫پیشنهاد شــده که از این میزان ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومان ان ســهم نوســازی ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫و ‪ 500‬میلیارد تومــان ان نیز جهت فاز یک‬ ‫پروژه قطار شهری کرمانشاه است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنین برای ســال اینده قرار‬ ‫اســت ‪ 200‬میلیارد تومان کمک بالعوض از‬ ‫سوی دولت جهت تزریق به پروژه قطار شهری‬ ‫دریافت کنیم‪ ،‬البتــه دریافت این مبلغ منوط‬ ‫بــه اختصاص همیــن میزان اعتبار از ســوی‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫مدیرکل بودجه شــهرداری کرمانشاه با اشاره‬ ‫به رشد چشــمگیر اعتبارات عمرانی شهر در‬ ‫الیحه بودجه ‪ 1400‬شــهرداری‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫قانــون حداقل ‪ 40‬درصد بودجه باید به بخش‬ ‫عمرانــی و حداکثر ‪ 60‬درصد به بخش جاری‬ ‫اختصاص یابد‪ ،‬اما در الیحه بودجه بسیار فراتر‬ ‫از این میزان به بحث بودجه عمرانی اختصاص‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در الیحــه بودجــه ســال اینده‬ ‫عمران‬ ‫‪ 71.5‬درصــد رقــم بودجه به بخــش‬ ‫ِ‬ ‫شــهر و تنهــا ‪ 28.5‬درصــد بــه بخــش‬ ‫هزینــه هــای جــاری شــهرداری اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫جمور قطار شــهری کرمانشــاه‪ ،‬تقاطع مادر‬ ‫و سپاه و اســفالت معابر شــهری را از جمله‬ ‫مهمتریــن پروژه های عمرانــی الیحه بودجه‬ ‫ســال اینده شهرداری کرمانشــاه عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬پروژه اســفالت معابر امسال بصورت‬ ‫جهادی اجرا و سطح بســیاری معابر اسفالت‬ ‫و لکه گیری شــد و ســال اینده هم با توجه‬ ‫به افزایش قیمت ها رقم بیشــتری را به بحث‬ ‫اســفالت معابر اختصاص داده ایم تا مشکالت‬ ‫شهر در این حوزه رفع شود‪.‬‬ ‫بهره برداری ازپروژه های‬ ‫گازرسانیدرشهرضا‬ ‫شــهرضا و نماینده مردم شــهرضا در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و دیگر مسئوالن برگزار گردید‬ ‫امکان گازرســانی به بیــش از ‪ 14‬صنعت در‬ ‫منطقه صنعتی پرزان فراهم و کلنگ گازرسانی‬ ‫به شهرک شیخ بهایی نیز به زمین خورد‪.‬‬ ‫ســید مصطفی علوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬با اشاره به اینکه بهره مندی‬ ‫تمامی صنایع اســتان از نعمت گاز طبیعی از‬ ‫اهداف اصلی این شــرکت اســت‪،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫گازرسانی به منطقه صنعتی پرزان بیش از ‪20‬‬ ‫کیلومتر شــبکه گذاری انجام و امکان استفاده‬ ‫متقاضیان صنعتی منطقه از نعمت گاز فراهم‬ ‫گردید ‪.‬‬ ‫مهندس علوی‪ ،‬با اشــاره به میزان مصرف گاز‬ ‫در ســطح اســتان که به طور متوسط ساالنه‬ ‫حدود ‪۲۱‬میلیــارد متر مکعب اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر تمامی شــهرها و ‪ ۱۰۶۰‬روستا‬ ‫معادل ‪ ۹۹٫۵‬درصد جمعیت استان از نعمت‬ ‫گاز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ ۷۰ :‬درصــد مصــارف گاز در‬ ‫اســتان اصفهــان در واحدهــای صنعتــی‪-‬‬ ‫تولیــدی ونیروگاهــی‪ ۲۰ ،‬درصــد در‬ ‫بخــش خانگــی‪ ،‬حــدود ‪ ۵‬درصــد در‬ ‫بخــش ســی ان جی و بقیــه در بخش های‬ ‫تجاری مصرف می شود‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه‪ ،‬معاون اســتاندار در مراسم‬ ‫کلنگ زنی شبکه گذاری شهرک صنعتی شیخ‬ ‫بهائــی با تقدیــر از تالش های شــرکت گاز‪،‬‬ ‫بررعایت الگوی مصرف گاز از سوی مشترکین‬ ‫خانگی و صنعتی تاکید کرد ‪.‬‬ ‫بهره برداری ازپروژه های گازرسانی به منطقه‬ ‫صنعتی پرزان و اغاز عملیات اجرائی گازرسانی‬ ‫به شــهرک شــیخ بهایی شهرســتان شهرضا‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬طی مراســمی که باحضــور معاون‬ ‫اســتاندار و مدیر عامل شــرکت گاز‪ ،‬فرماندار‬ ‫‪4125‬‬ ‫بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4030‬‬ ‫‪ 22‬ابان‬ ‫‪29‬‬ ‫شنبه‪28‬‬ ‫شنبه‬ ‫سهشنبه‬ ‫چهار‬ ‫سه‬ ‫بانک رفاه کارگران رتبه دوم گروه بانک ها و‬ ‫موسسات مالی را کسب کرد‬ ‫در بیســت و ســومین رتبه بندی شــرکت های برتر ایران‪ ،‬بانک رفاه‬ ‫کارگران موفق شــد در گروه بانک ها و موسســات مالی‪ ،‬رتبه دوم را‬ ‫کســب کند‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در مراسمی‬ ‫که با حضور مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬جمعی از مسئوالن‬ ‫کشــوری و مدیران بنگاه های اقتصادی کشــور در مرکز همایش های‬ ‫بین المللی صداوسیما برگزار شد‪ ،‬از بانک رفاه کارگران به عنوان یکی‬ ‫از شــرکت های برتر کشور که موفق شد در گروه بانک ها و موسسات‬ ‫مالی رتبه دوم و در شــاخص فروش با کسب رتبه ‪ ۷‬در جمع ‪ ۱۰‬شرکت برتر کشور قرار گیرد‪ ،‬تجلیل‬ ‫شــد‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در این مراسم‪ ،‬شــرکت های برتر بر اساس شاخص هایی همچون بیشترین‬ ‫فروش‪ ،‬بیشــترین ســوداوری‪ ،‬باالترین ارزش بازار‪ ،‬باالترین ارزش افزوده‪ ،‬بیشترین دارایی‪ ،‬باالترین‬ ‫اشــتغال زایی و باالترین بهره وری کل عوامل معرفی شــدند که بانک رفاه کارگران در شاخص فروش‬ ‫رتبه ‪ ۷‬را کسب کرد و در ردیف ‪ ۱۰‬شرکت برتر کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫در یازدهمین گردهمایی روسای موفق صورت گرفت؛‬ ‫ک سرمایه‬ ‫ق شعب بان ‬ ‫تقدیر از روسای موف ‬ ‫در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور‪،‬‬ ‫پنج تن از روســای شعب برتر بانک ســرمایه موردتقدیر قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ســرمایه‪ ،‬یازدهمین گردهمایی‬ ‫روسای موفق شعب بانک های کشور به روال هرسال و به همت‬ ‫موسسه عالی اموزش بانکداری ایران به صورت انالین و با عنوان‬ ‫«مدیریت شعب در دوران شیوع ویروس کرونا» و با رویکردهای‬ ‫مهندســی مجدد فرایندها‪ ،‬برنامه ریزی اقتضایی‪ ،‬دســتورالعمل های بهداشتی‪ ،‬فن اوری های‬ ‫نوین‪ ،‬حمایت و هم دلی و دورکاری با حضور رئیس کل و مدیران بانک مرکزی‪ ،‬مدیران عامل و‬ ‫دیگر مدیران بانک ها و نیز روسای موفق شعب از تمامی بانک های کشور در روز ‪ ۲۶‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬برگزار شد و پنج تن از روسای برتر شعب بانک سرمایه موردتقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ایین بهره برداری از‪ ۱۱۰‬باجه روستایی پست بانک‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫اییــن بهره برداری از ‪ ۱۱۰‬باجه بانکی روســتایی پســت بانک ایران‬ ‫با اعتبــاری بالغ بر ‪ ۱۶۵‬میلیارد ریال از محــل بخش خصوصی و با‬ ‫مشارکت این بانک‪ ،‬چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پســت بانک ایران‪ :‬ایین بهره برداری از ‪۱۱۰‬‬ ‫باجه بانکی روســتایی پســت بانک ایران با حضور ویدئو کنفرانســی‬ ‫دکتربهزاد شــیری مدیرعامل پست بانک ایران و مسئوالن استانی به‬ ‫منظور رعایت هر چه بیشتر دســتور العملهای بهداشتی در مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۶۵‬میلیارد ریال از محل بخش خصوصی و‬ ‫با مشارکت این بانک‪ ،‬چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه سالجاری بطور همزمان در ‪۲۷‬استان و مناطق‬ ‫تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫از نخبه هرمزگانی به عنوان مهندس‬ ‫برجسته کشور در حوزه شیالت‪ ،‬تقدیر شد‬ ‫یک نخبه هرمزگانی به عنوان مهندس برجسته حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬دکتر محمد گرگیج جاســکی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره شــرکت تعاونی تکثیر الرو‬ ‫میگوی ســنتدرف به عنوان مهندس برجســته حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نخبه هرمزگانی که اصالت جاســکی دارد‪ ،‬با مدرک دکتری ابزی پروری ‪ -‬تغذیه ابزیان به عنوان‬ ‫یکی از مهندســان برجسته در حوزه شیالت کشــور موفق به کسب موفقیت های متعددی شده است‪.‬‬ ‫گرگیج اولین تکثیرکننده میگوی وانامی در کشــور اســت که به عنوان مشــاور شیالتی سازمان نظام‬ ‫مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی کشور نیز مشغول خدمت بوده و عالوه بر ان‪ ،‬مشاور چندین سایت‬ ‫پرورش میگو در هرمزگان و ســایر استان ها فعالیت دارد‪.‬وی برگزارکننده دوره های متعدد تخصصی در‬ ‫حوزه شــیالت از جمله تکثیر ماهیان دریایی‪ ،‬تکثیر خیار دریایی‪ ،‬کرم خونی‪ ،‬طرح تولید اســپیرولینا‬ ‫و غیره بوده اســت‪.‬این نخبه حوزه شیالت کشور پس از کســب موفقیت های پیاپی مانند تکثیرکننده‬ ‫برتر میگوی کشــور‪ ،‬تولیدکننده انبوه میگوی وانامی برای اولین بار در شــمال کشور‪ ،‬پژوهشگر نمونه‬ ‫و غیره‪ ،‬جوایز و تقدیرهای متعددی از مقامات عالی کشــور و اســتانداری ها و ادارات کل مرتبط با این‬ ‫حوزه شده است‪.‬‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهگلستان‪:‬‬ ‫اصالح نظام تعرفه گذاری در مخابرات‬ ‫الزمه توسعه ارتباطات مخابراتی است‬ ‫گــرگان‪ -‬تغییر و اصالح نظام تعرفه گذاری در مخابرات‪ ،‬توســعه ارتباطــات مخابراتی را در برخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان‪« ،‬غالمعلی شــهمرادی» در‬ ‫نشســت خبری با اصحاب رسانه گلســتان با بیان اینکه تمرکز اصلی به جهت سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫در مخابرات از محل درامدها می باشــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حمایت همه جانبه از مخابرات از ســوی نهادهای‬ ‫تاثیر گذار و اجرای فرایند اصالح تعرفه ها در توســعه و تامین زیرســاختهای با کیفیت ارتباطی مثمر‬ ‫ثمر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه مدت زیادی است که تعرفه ها ثابت مانده است افزود‪:‬‬ ‫تغییر تعرفه ها ضروری به نظر می رســد و قطعا افزایش سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و مخابرات‬ ‫با افزایش تعرفه قابل انجام خواهد بود‪.‬‬ ‫شهمرادی با اعالم خبر راه اندازی ‪ 124‬پروژه مخابراتی در ایام دهه مبارک فجر توسط مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه ها با محوریت تقویت اینترنت و پوشــش تلفن همراه عملیاتی شده است و‬ ‫فیبررسانی به سایت ها به لحاظ اینکه فیبر از لحاظ کیفیت باال و سرعت تبادل اطالعات نقش موثری‬ ‫در ارتقاء سرویسها دارد از جمله مهمترین این طرح ها است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 37‬پروژه اب و فاضالب برای‬ ‫تامین زیرساخت های مساکن مهر اذربایجان غربی‬ ‫رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی از در دست اجرا بودن ‪ 37‬پروژه‬ ‫اب و فاضالب در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز مساکن مهر استان خبر داد‪.‬‬ ‫رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی از در دست اجرا بودن ‪ 37‬پروژه‬ ‫اب و فاضالب در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز مساکن مهر استان خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا رضوی با اعالم اینکه این پروژه ها‪ ،‬شــامل ‪ 26‬پروژه ابرسانی و ‪ 11‬پروژه فاضالب است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این پروژه ها در قالب سه طرح ابرسانی و ‪ 11‬طرح فاضالب در دست اجرا هستند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه این پروژه ها از ‪ 90‬درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ‪557‬‬ ‫میلیارد ریال برای پروژه های ابرســانی و ‪ 610‬میلیارد ریال نیز برای پروژه های فاضالب در مســاکن‬ ‫مهر استان هزینه شده است‪.‬‬ ‫رضوی با بیان اینکه تاکنون ‪ 23‬هزار و ‪ 601‬فقره انشعاب اّب در مساکن مهر استان واگذار شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چهار هزار و ‪ 11‬فقره انشعاب اب نیز از این محل اماده نصب هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راســتا تاکنون ‪ 19‬هزار و ‪ 195‬انشعاب فاضالب به ساکنین مساکن مهر واگذار و‬ ‫شش هزار و ‪ 197‬انشعاب دیگر نیز اماده نصب هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4125‬‬ ‫شماره‪4125‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫بهمنماه‬ ‫‪29‬بهمن‬ ‫شنبه‪28‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫تحقق کامل برنامه تولید تکلیفی در نفت و گاز غرب‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تحقق تولید صددرصــدی برنامه تولید نفت و گاز در‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در سال ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬رامین حاتمی در نشســت پیش بینی بهره دهی چاه های‬ ‫میدان های تحت سرپرســتی این شــرکت در گستره شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برای نیمه‬ ‫نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های تولید نفت و گاز این‬ ‫شرکت به طور کامل محقق شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از تالش های بی وقفه مجموعه کارکنان شرکت نفت و گاز غرب در برداشت نفت از‬ ‫میدان های مشترک در غرب کشور توضیح داد‪ :‬تا پایان دی ماه امسال‪ ،‬تولید نفت از میدان های مشترک‬ ‫دهلران و نفت شهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به انجام تعمیرات اساسی در شرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز غرب افزود‪ :‬امســال حدود ‪ ۷۵‬هزار نفرساعت تعمیرات اساسی در این شرکت رقم خورد که‬ ‫این مقدار تا پایان سال افزایش خواهد یافت و در واحدهای قدیم و جدید دهلران‪ ،‬تاسیسات تنگ بیجار‬ ‫و بخشی از تاسیسات چشمه خوش‪ ،‬تعمیر اساسی انجام شده و اماده تحقق تولید حداکثری است‪.‬‬ ‫حاتمی با اشاره به راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی در میدان دهلران و نقش مهم ان در کاهش‬ ‫الودگی های محیط زیست منطقه اظهار کرد‪ :‬از مهم ترین اقدام هایی که به لحاظ مخزنی سودمند است‬ ‫و در کاهش الودگی زیســت محیطی در دهلران نقش موثری ایفا کرد‪ ،‬راه اندازی سیستم پساب در این‬ ‫منطقه بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توســعه فاز دو تنگ بیجار‪ ،‬تکمیل ایستگاه های تقویت فشــار چشمه خوش و پایدار غرب و‬ ‫توسعه میدان های حوزه نفت شهر از اهم برنامه های پیش روی این شرکت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران توسعه میدان های نفت و گاز در غرب کشور را از مهم ترین‬ ‫اولویت های این شــرکت در سال اینده دانســت و اظهار کرد‪ :‬با تصویب طرح توسعه میدان های نفتی‬ ‫ســامان‪ ،‬دالوران و سومار در هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران‪ ،‬توسعه این میدان ها از ابتدای سال‬ ‫جدید اغاز می شود و با توسعه میدان های حوزه نفت شهر که برای این شرکت بسیار مهم است‪ ،‬شاهد‬ ‫چشم انداز خوبی در این منطقه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توســعه فاز دوم تنگ بیجار هم اکنون در حال انجام اســت و عملیات زیرسطحی این میدان‬ ‫تا پایان امســال به پایان می رسد و پروژه های بخش روسطحی نیز ازسوی پیمانکاران منتخب در حال‬ ‫انجام اســت‪ ،‬زیرا توســعه فاز دوم تنگ بیجار افزون بر افزایش تولید گاز‪ ،‬تامین خوراک پاالیشگاه گاز‬ ‫ایالم را تضمین می کند‪.‬‬ ‫واگذاری‪ ۴‬هزار میلیارد تومان قرارداد به سازندگان صنعت پتروشیمی‬ ‫مدیر تولید شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس از امضای بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان قرارداد‬ ‫و تفاهم نامه اجرایی با ســازندگان و شــرکت های دانش بنیان ایرانی با هدف بومی سازی انواع کاالهای‬ ‫مصرفی‪ ،‬قطعات یدکی‪ ،‬تجهیزات ثابت و دوار‪ ،‬مواد شیمیایی و کاتالیست ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از ســتاد خبری دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل‬ ‫در صنعت پتروشیمی‪ ،‬محمدرضا ســلیمان زاده در حاشیه برگزاری نخستین روز این رویداد تخصصی‬ ‫در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نخستین دوره برگزاری این رویداد صنعت پتروشیمی حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان قرارداد و تفاهم نامه با شرکت های سازنده و دانش بنیان ایرانی امضا شد‪ ،‬گفت‪ :‬با گذشت‬ ‫کمتر از یک سال‪ ،‬بیش از نیمی از این تفاهم نامه ها اجرایی و عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پیشــرفت اجرایی تفاهم نامه هایی که در نخســتین رویداد تخصصی حمایت از‬ ‫ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی امضا شــده‪ ،‬امروز ‪ ۲۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود در حاشیه برگزاری دومین رویداد تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی بالغ‬ ‫بر ‪ ۷۰‬تفاهم نامه و قرارداد با سازندگان ایرانی و شرکت های دانش بنیان داخلی امضا شود‪.‬‬ ‫مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر اینکه ارزش تفاهم نامه ها و قراردادهایی که‬ ‫در حاشیه برگزاری دومین دوره تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با شرکت های‬ ‫ایرانی امضا می شــود‪ ،‬حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان براورد می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬به عبارت دیگر با گذشــت‬ ‫یک ســال از برگزاری دوره نخست این رویداد تخصصی‪ ،‬پروژه هایی که در قالب قرارداد یا تفاهم نامه به‬ ‫شرکت های ایرانی در شرایط تحریم واگذار می شود افزایش بیش از هشت برابری داشته است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نقشهراهسرمایه گذاریدر‏صنعتپتروشیمیتهیهشد‬ ‫مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایع‬ ‫پتروشــیمی از تهیه نقشــه راه ســرمایه گذاری‬ ‫در صنعت پتروشــیمی به منظور رفع مشــکالت‬ ‫پیش روی توســعه این صنعت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این نقشه راه به زودی منتشر می شود‪.‬‬ ‫بــه نقل از ســتاد خبــری دومیــن همایش و‬ ‫نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬شــهرام رضایی امروز (سه شــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬بهمن مــاه) در نشســت ‏تخصصی طرح های‬ ‫حوزه نفت و انرژی منطقه ازاد قشــم که در این‬ ‫رویداد تخصصی برگزار شــد‪ ،‬با اشــاره به نقش‬ ‫تنظیم گری شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در‬ ‫این صنعت و توسعه ان‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما می دانیم‬ ‫که تا‏سال ‪ ۲۰۴۰‬صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫کشــور با چالش های خاص خود روبه رو می شود‬ ‫و از همیــن امروز باید برای اســتفاده‏بهیهنه از‬ ‫منابع خدادادی اماده شویم‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت فراهــم کــردن‬ ‫زیرســاخت های الزم برای توســعه این صنعت‬ ‫و همچنیــن تهیــه نقشــه‏راه مناســب‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امــروز در تله افتادن ســرمایه در صنعت‬ ‫پتروشیمی یکی از مشــکالت بزرگ است‪ ،‬شما‬ ‫ببینیــد‏چند طــرح داریم که تنهــا روی کاغذ‬ ‫است؟ چند طرح داریم که خوراکش رزو شده و‬ ‫مجتمع دیگری که بر اساس این خوراک ‏تعریف‬ ‫شده و ساخته شده معطل دریافت خوراک است‬ ‫و مشــکالتی از این دست که ناشی از نبود نقشه‬ ‫راه مناسب بود‪.‬‏‬ ‫مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایع‬ ‫پتروشیمی با اشــاره به منابع گازی جزیره قشم‬ ‫و همچنین خط خــوراک گاز که به این جزیره‬ ‫امده‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن جزیره عالوه بر‏این‪ ،‬از نعمات‬ ‫خدادادی دیگری همچون الیروبی طبیعی بنادر‬ ‫به وسیله جریان اب که هزینه قابل توجهی باید‬ ‫برای این کار انجام ‏می شــد‪ ،‬موقعیت راهبردی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرودگاه مناســب و سایر امکانات الزم‬ ‫‏بــرای تبدیل این جزیره به هــاب جدید صنعت‬ ‫پتروشیمی برخوردار است‪.‬‏‬ ‫رضایی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز پنج طرح پتروشیمی در‬ ‫ایــن منطقه وجود دارد و با شــرایطی‏که به ان‬ ‫اشــاره کردم‪ ،‬ظرفیت تعریف پروژه های دیگر در‬ ‫این منطقه وجود دارد‪.‬‏‬ ‫گامیبلندبرایحمایتمالیدانش بنیان ها‬ ‫شــرکت های دانش بنیان با امضای تفاهم نامه سه‬ ‫جانبــه ای بیــن هلدینگ خلیج فــارس‪ ،‬صندوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی و بانک تجــارت از‏حمایت‬ ‫ویــژه و تامیــن مالی بــرای ســاخت داخل در‬ ‫صنعت پتروشــیمی برخوردار می شوند‪.‬‏به نقل از‬ ‫ســتاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت‬ ‫از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی‪ ،‬این‬ ‫تفاهم نامــه امــروز (سه شــنبه‪ ۲۸ ،‬بهمن ماه) در‬ ‫حاشیه این رویداد تخصصی به منظور اجرای‏قانون‬ ‫حمایت از شــرکت ها و موسسه های دانش بنیان و‬ ‫تجاری سازی نواوری ها و اختراعات و فراهم کردن‬ ‫زمینه همکاری های‏سازنده برای حمایت از توسعه‬ ‫و تجاری سازی فناوری ها و تامین مالی شرکت های‬ ‫دانــش بنیان به امضای جعفــر ربیعی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫‏هلدینــگ خلیــج فــارس‪ ،‬علی وحــدت‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئــت عامل صندوق نواوری و شــکوفایی و رضا‬ ‫دولت ابادی‪ ،‬مدیرعامل بانک تجارت ‏رسید‪.‬‏در این‬ ‫تفاهم نامه امده است‪ :‬از انجه که «صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی» و «هلدینگ خلیج فارس» قصد دارند‬ ‫نسبت به حمایت از شرکت های دانش بنیان‏اقدام‬ ‫خبر‬ ‫کننــد و «بانــک تجارت» قصــد دارد در حمایت‬ ‫مالی از شــرکت های دانش بنیان مشــارکت کند‪،‬‬ ‫ایــن‏تفاهم نامه امضا می شود‪.‬‏تســهیالت اعطایی‬ ‫به شــرکت ها با ســود هشــت درصد‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫‪ ۲۴‬ماهــه و پــس از ‪ ۶‬ماه تنفس اعطا می شــود‬ ‫و تخفیف هــای قابل‏توجهی در ســود و کارمزد و‬ ‫همچنین تســهیالت ویژه ای بــرای تامین وثایق‬ ‫از جمله امضای قــرارداد الزم االجرای هلدینگ با‬ ‫شــرکت ‏دانش بنیان در صورت اعطای تسهیالت‬ ‫فروش اقساطی از ســوی بانک به عنوان وثیقه در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‏در فرایند کاری تعریف شده‪،‬‬ ‫هلدینگ خلیج فارس نسبت به معرفی شرکت های‬ ‫دانش بنیان مورد تاییــد به طرف قرارداد خود به‬ ‫‏صندوق نواوری و شــکوفایی اقدام می کند و این‬ ‫صنــدوق بر اســاس ضوابط داخلی خود نســبت‬ ‫به صــدور مصوبه مطابق روال‏معمول بر اســاس‬ ‫تفاهم نامه همکاری فی مابین «بانک» و «صندوق»‬ ‫و معرفی شــرکت دانش بنیان به «بانک»‪ ،‬ضمن‬ ‫ارسال‏مدارک و مستندات از جمله فرم مشخصات‬ ‫تسهیالت‪ ،‬اقدام می کند‏‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬راهــکار این شــرکت برای جذب‏ســرمایه‬ ‫را حمایت از شــرکت ها یا صندوق های ســهامی‬ ‫خاص پتروشــیمی عنوان کرد و گفــت‪ :‬با این‬ ‫روش امکان تامین مالی برای‏پروژه ها وجود دارد‬ ‫و البته پروژه پتروشــیمی بر خالف بســیاری از‬ ‫پروژه های دیگر یک سرمایه گذاری بدون ریسک‬ ‫اســت‪ ،‬چرا که‏مشتری ان‪ ،‬بازار ان و سود ان از‬ ‫پیش مشــخص است؛ به شرط داشتن یک نقشه‬ ‫راه مناسب‪.‬‏‬ ‫مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایع‬ ‫خبر‬ ‫پتروشــیمی تاکید کرد‪ :‬ما برای رفع بسیاری از‬ ‫مشکالتی پیش روی صنعت پتروشیمی و تعریف‬ ‫پروژه های جدید نقشه راهی برای‏سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت پتروشــیمی در دست تهیه داریم که‬ ‫طی روزهــای اینده منتشــر می کنیم و در این‬ ‫نقشــه راه‪ ،‬همانطور که ‏برای سرمایه گذار فرش‬ ‫قرمز پهن می کنیم نقاط پرریســک و تاریک را‬ ‫هم روشن می کنیم تا ســرمایه گذار با اطمینان‬ ‫خاطر بیشتری ‏به ســرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫جدید پتروشیمی اقدام کند‪.‬‏‬ ‫وارداتنفتهندازبازارهایتک محمول هافزایشمی یابد‬ ‫کاهش عرضــه نفت خــام تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ اوپک ســبب شده اســت که هند به‬ ‫واردات از بازارهای تک محمول ه روی اورد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ســومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان‪،‬‬ ‫پــس از کاهــش عرضه جهانــی نفت خام‬ ‫سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‬ ‫و متحدانــش (اوپک پــاس) محموله های‬ ‫نفــت خام مــورد نیــاز خود را بیشــتر از‬ ‫بازارهای تک محموله ای و از صادرکنندگانی‬ ‫خارج از خاورمیانه می خرد‪.‬اوپک همچنان‬ ‫بزرگ ترین تامین کننده نفت خام هند است‬ ‫و حدود ‪ ۸۰‬درصد مصرف نفت این کشــور‬ ‫اســیایی به واردات از کشورهای عضو این‬ ‫سازمان وابسته است‪.‬پاالیشگاه های هندی‬ ‫در ماه هــای اخیر خرید نفــت از امریکا و‬ ‫نیجریه را افزایش داده اند‪ ،‬زیرا عربســتان و‬ ‫عراق عرضــه قراردادهای بلندمدت را برای‬ ‫مشــتریان خود در اســیا محدود کرده اند‪.‬‬ ‫موسســه مشــاوره صنعتی فکتــز گلوبال‬ ‫انرژی اعالم کرد‪ :‬قرار اســت واردات نفت‬ ‫خام هند در ســال جاری میالدی نســبت‬ ‫به ســال ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫واردات نفت خام هند در ماه دسامبر ‪۲۰۲۰‬‬ ‫افزایش یافت و به باالترین مقدار در حدود‬ ‫سه سال گذشته رسید‪ ،‬این در حالی است‬ ‫کــه تقاضای ســوخت این کشــور در ماه‬ ‫دســامبر برای چهارمین ماه پیاپی افزایش‬ ‫یافت و به باالترین مقــدار از فوریه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رسید‪.‬در حالی که پاالیشگران هندی سهم‬ ‫واردات از بازارهای تک محموله را در ســبد‬ ‫خرید نفــت خود افزایش داده اند‪ ،‬باال رفتن‬ ‫قیمت نفــت در هفته های اخیر خبر خوبی‬ ‫برای خریداران هندی به شمار نمی اید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸۹‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫‪ ۸۰۱۱‬بیمار دیگر شناسایی شدند‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی‬ ‫‪ ۸۰۱۱‬بیمــار جدید مبتال بــه کرونا در‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه در شبانه‬ ‫روز گذشــته ‪ ۸۹‬هموطن دیگر به دلیل‬ ‫ابتال به کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دســت‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫دکتر سیما سادات الری‪ ،‬گفت‪ :‬از دیروز‬ ‫تا امــروز ‪ ۲۸‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬و بر اســاس‬ ‫معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۸ ،‬هزار و ‪۱۱‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫شناسایی شد که ‪ ۶۹۰‬نفر از انها بستری‬ ‫شــدند‪ .‬با این حســاب مجموع بیماران‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور به یک میلیون و ‪۵۳۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته‪ ۸۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را‬ ‫از دســت دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۱۱۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامه داد‪ :‬خوشبختانه تا کنون یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۸۲۱‬نفر از بیماران‪،‬‬ ‫بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سه هزار و ‪ ۶۹۶‬نفر از بیماران‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪.‬به گفتــه وی‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۶۱‬هزار و ‪ ۴۹۹‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫الری تاکید کرد‪ :‬بر اساس اخرین تحلیل‬ ‫ها‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۹‬شهرستان در وضعیت‬ ‫قرمز‪ ۳۹ ،‬شهرستان در وضعیت نارنجی‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۸‬شهرســتان در وضعیت زرد و ‪۱۷۲‬‬ ‫شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر‬ ‫ماهشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬شادگان‪،‬‬ ‫شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه در وضعیت قرمز‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫تاثیرواکسن«کووبرکت»برویروسجهش یافتهکرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫را اغاز کنیــم‪ .‬این موضوع به خوبی پیش‬ ‫می رود و ان شاءاهلل به زودی از این واکسن‬ ‫و واکسن های دیگر بهره مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه امیدواریم نهایتا قبل از‬ ‫ســال جدید‪ ،‬فاز دوم را اغاز کنیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬فکــر می کنیــم می توانیــم در اواخر‬ ‫خرداد ماه این واکســن را بــه تولید انبوه‬ ‫برســانیم‪ .‬بســیاری از واکســن ها مجوز‬ ‫مصرف اورژانسی گرفتند‪ ،‬اما ما واقعا داریم‬ ‫بر اساس ضوابط بین المللی پیش می رویم‬ ‫و همــه اقدامات را بــا دریافت مجوزهای‬ ‫الزم پیش می بریم‪ .‬البته اگر شرایط ایجاب‬ ‫کند‪ ،‬می توان به صورت اورژانسی فاز دو و‬ ‫ســه را ادغام کرد‪ ،‬اما ما فعال داریم روی‬ ‫روال پیش می رویم‪.‬‬ ‫محرز درباره شــرایط احراز مجوز مصرف‬ ‫اورژانسی برای یک واکسن‪ ،‬گفت‪ :‬اول باید‬ ‫میزان احتیاج جامعه را بررســی کنیم‪ .‬تا‬ ‫قبل از اینکه جهش های بیشتری از سوی‬ ‫ویــروس رخ دهــد که ممکن اســت این‬ ‫جهش ها به گونه ای باشــند که واکسن بر‬ ‫روی ویروس موثر نباشــد‪ ،‬باید اقداماتی‬ ‫انجام شــود‪ .‬البته واکسن کووبرکت را بر‬ ‫روی ویــروس جهش یافته انگلیســی هم‬ ‫ازمایــش کردیــم که خوشــبختانه روی‬ ‫این ویروس جهش یافته هم موثر اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست سه جانبه بیمه سالمت پناهندگان مطرح شد‬ ‫احتمالتولیدانبوهازخردادماه‬ ‫محقق اصلی پروژه تولید واکســن ایرانی‬ ‫کووبرکت ضمن تشــریح وضعیت فاز یک‬ ‫و دو مطالعه بالینی این واکسن‪ ،‬گفت‪ :‬فکر‬ ‫می کنیم می توانیم در اواخر خرداد ماه این‬ ‫واکسن را به تولید انبوه برسانیم‪.‬‬ ‫دکتر مینو محــرز‪ ،‬درباره اخرین وضعیت‬ ‫واکســن ایرانی کرونای کوو برکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اواخر فرایند فاز یک کارازمایی بالینی‬ ‫قرار داریم‪ .‬به طوری کــه در حال حاضر‬ ‫تمــام ‪ ۵۶‬داوطلــب دوز اول واکســن را‬ ‫دریافــت کرده اند و ‪ ۳۰‬نفــر هم دوز دوم‬ ‫واکســن را دریافت کرده اند که به تدریج‬ ‫ســایر داوطلبان هــم دوز دوم را دریافت‬ ‫کرده و ســپس نتایج برای بررسی و اخذ‬ ‫مجوز اغاز فاز دوم به ســازمان غذا و دارو‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫زمان اغاز فاز دوم مطالعه بالینی واکســن‬ ‫کووبرکت‬ ‫وی بــا بیان اینکــه فــاز اول کارازمایی‬ ‫بالینی نهایتا تا اواسط اسفند ماه به پایان‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬فاز دوم کارازمایی بالینی‬ ‫این واکســن بــا ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬نفر اغاز‬ ‫می شود و سعی می کنیم هرچه زودتر قبل‬ ‫از پایان ســال فاز دوم را اغاز کنیم‪ .‬البته‬ ‫در صورتی که ســازمان غذا و دارو زودتر‬ ‫صــادر کند‪ ،‬ما هم هرچــه زودتر فاز دوم‬ ‫کارازمایی را اغاز می کنیم تا بتوانیم هرچه‬ ‫زودتر واکســن را با رعایت همه ضوابط به‬ ‫مصرف برسانیم‪.‬‬ ‫محــرز با بیــان اینکه امــکان این وجود‬ ‫دارد کــه فاز دوم و ســوم مطالعه بالینی‬ ‫ادغام شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتیکه سازمان‬ ‫غذا و دارو مجوزهــای الزم را صادر کند‪،‬‬ ‫می تواند فاز دو و ســه را به صورت ادغام‬ ‫شــده پیش برد‪ .‬به هر حال ما برای اغاز‬ ‫و انجام هر مرحله ای باید از سازمان غذا و‬ ‫دارو مجوز دریافت کنیم و سپس کارمان‬ ‫‪ 29‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4125‬‬ ‫شنبه‪28‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه‬ ‫همکاری های مشترک در ارائه خدمات بیمه ای به پناهندگان به ویژه‬ ‫بیماران خاص و صعب العالج‬ ‫بنابرایــن اگر بخواهیم در هیمن شــرایط‬ ‫تعداد بیشتری را واکسینه کرده و مصونیت‬ ‫دهیم‪ ،‬می توان این مجوز را با بررسی همه‬ ‫مستندات صادر کرد‪ .‬همانطور که واکسن‬ ‫فایزر مجوز مصرف اورژانسی گرفت‪ ،‬ممکن‬ ‫است ما هم بتوانیم مجوز مصرف اورژانس‬ ‫را برای واکسن مان دریافت کنیم‪ .‬اما فعال‬ ‫به روال عادی پیش می رویم تا ببینیم چه‬ ‫شرایطی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در فاز سوم هم افراد زیادی‬ ‫به صورت داوطلبانه تحت واکسیناســیون‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬اکنون فاز ســوم را در‬ ‫بسیاری از کشورهای دیگر پیش می برند‪.‬‬ ‫به عنــوان مثال یک واکســن چینی که‬ ‫هنوز مجوز نهایی را دریافت نکرده است‪،‬‬ ‫در ترکیه و دبی همه در مرحله فاز ســوم‬ ‫وارد پروژه ان ها شدند و واکسن را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫محــرز درباره عــوارض و نتایــج فاز اول‬ ‫مطالعه بالینی واکســن ایرانــی کرونای‬ ‫کووبرکت‪ ،‬گفت‪ :‬البته نتایج باید بعدا اعالم‬ ‫شــود‪ ،‬اما به طور کلی واکسن عارضه ای‬ ‫نداشته است‪ .‬البته تاثیرگذاری ان بیشتر‬ ‫در فــاز دوم مطالعه مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫بایــد نتایج بــه صورت دقیق اســتخراج‬ ‫و سپس اعالم شود‪.‬‬ ‫نشست سه جانبه بیمه سالمت در خصوص نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی بهتر به پناهندگان با حضور‬ ‫محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور ‪ ،‬ایوو فریســن رئیس دفتر نمایندگی‬ ‫کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران و محمدمهدی‬ ‫ناصحی مدیر عامل بیمه سالمت ایران در محل سازمان بیمه سالمت ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای نشســت سه جانبه ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گزارشی از همکاری های‬ ‫صورت گرفته در چند سال اخیر در ارائه خدمات بیمه ای به پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران ارائه‬ ‫و افزود‪ :‬سازمان بیمه سالمت ایران هر گونه خدمات بهداشتی و درمانی که به مردم ایران داده می شود‬ ‫به پناهندگان ساکن در کشور نیز ارائه می نماید و تمامی مراکز بهداشتی و درمانی که طرف قرارداد با‬ ‫بیمه سالمت باشند به پناهندگان نیز خدمات ارائه می نمایند‪.‬‬ ‫در ادامه نشســت محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور ‪ ،‬از مجموعه وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و بطور ویژه از سازمان بیمه سالمت که در زمان همه گیری بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در ارائه خدمات رسانی به اتباع خارجی تالش های زیادی داشتند‪ ،‬قدردانی نمود‪.‬‬ ‫محمودی به طرح بیمه ســامت پناهندگان به عنوان ابتکار مناســب دولت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫جهان اشــاره نمود و اظهار داشــت‪ :‬علیرغم وجود تحریم های بین المللی و ظالمانه علیه کشور ایران‪،‬‬ ‫بدون هیچگونه تبعیضی به پناهندگان ســاکن در کشــور همانند مردم ایران‪ ،‬باالترین خدمات توسط‬ ‫دولت جمهوری اسالمی ایران ارائه داده می شود‪.‬‬ ‫وی بر همکاری های مشــترک در ارائه خدمات بیمه ای به پناهندگان جمعی به ویژه بیماران خاص و‬ ‫صعب العالج تاکید کرد‪.‬‬ ‫فریســن رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از خدمات‬ ‫جمهوری اســامی ایران در ارائه خدمات درمانی و بیمه تشکر نمود و امادگی خود را جهت بهتر شدن‬ ‫نوع خدمات به پناهدگان اعالم کرد‪.‬‬ ‫بر اساس پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬وی همچنین پیام گرندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد‬ ‫در امور پناهندگان را ابالغ و بابت خدمات رســانی مناسب به اتباع خارجی تقدیر و تشکر کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬میزبانی مناسب دولت جمهوری اسالمی ایران به پناهندگان و همچنین ارائه خدمات گوناگون‬ ‫به ویژه در زمینه ی خدمات بیمه سالمت در دنیا بی سابقه است و جوامع بین المللی همیشه قدردان‬ ‫این خدمات هستند‪.‬‬ ‫ابتالی بیش از ‪ ۲۹۰۰‬نفر از پرسنل‬ ‫درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به کرونا‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت‪ :‬این دانشگاه باالترین و بیشترین حجم ارائه خدمت به‬ ‫مبتالیان به کرونا در کشــور را در کارنامه خود ثبت کرده اســت‪ .‬دکتر علیرضا زالی در دومین جشنواره‬ ‫بیمارستان بهره ور که با حضور وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد‪ ،‬با تاکید‬ ‫ن پیشقراوالن این هماورد سنگین‬ ‫بر اینکه دانشگاه های علوم پزشکی از اولین روزهای شیوع کرونا به عنوا ‬ ‫ن کرونایی فعالیت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درتمامی‬ ‫در ارائه خدمات به بیمارا ‬ ‫عرصه های مختلف خدمت رســانی با بیش از شش دهه خدمت و کسب تجارب ارزنده علمی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫پژوهشی و درمانی خوش درخشید‪.‬وی ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی وزیر بهداشت و دغدغه‬ ‫های فراوان مدیریتی در حوزه بهداشــت و درمان ادامه داد‪ :‬مدیریت حوزه درمان دغدغه های خاص خود‬ ‫را دارد و این درحالیست که با شیوع پاندمی کووید‪ ۱۹-‬ابعاد این نبرد سهمگین را نمی توان با قلم و زبان‬ ‫به تصویر کشــید‪.‬زالی در ادامه با اشاره به کارکردهای بیمارســتان بهرور‪ ،‬ارتقا کیفی و کمی در راستای‬ ‫ن سامانه در حوزه خدمت‬ ‫مدیریت مراکز درمانی را مورد توجه قرار داد و افزود‪ :‬اســتفاده از کاربردهای ای ‬ ‫به مبتالیان کرونا نیز بســیار اثربخش و کاربردی بوده است‪.‬وی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهیدبهشتی در این مســیر توضیح داد‪ :‬افتخار باالترین حجم ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا در‬ ‫سالی که گذشت به دانشگاه تعلق دارد‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی باالترین و بیشترین حجم ارائه‬ ‫خدمت به مبتالیان به کرونا در کشور را در کارنامه درخشان خود ثبت کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4125‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫ت ترمز» برای عرضه اقالم غیرضروری فشار می اورند‬ ‫تجار بزرگ به فروشندگان «لن ‬ ‫ترفند برخی واردکنندگان برای فروش بیشتر قطعات خارجی در بازار‬ ‫عرضه «خارجی های نو» در بازار به شدت رو به کاهش است‬ ‫پایانصفرکیلومترهایوارداتی!‬ ‫درکل هشــت مــدل خــودرو لوکــس در‬ ‫کالس های ســدان‪ ،‬شاسی بلند و کراس اوور با‬ ‫ِرنج قیمت ســه میلیارد تا هفت میلیارد تومان‬ ‫برای خرید موجود اســت که در ادامه با ان ها‬ ‫اشنا می شویم‪.‬‬ ‫بازار خودرو معموال در اســتانه سال نو رونق‬ ‫خاصــی پیدا می کنــد‪ .‬اما امســال برخالف‬ ‫سال های گذشــته بازار شب عید خودروهای‬ ‫وارداتی کم فروغ تر از همیشه است‪ .‬همچنین‬ ‫از ممنوعیت واردات خودرو به کشــور حدود‬ ‫سه ســال می گــذرد و در ایــن مــدت بازار‬ ‫هیچ گونــه خودرو جدیــدی را به خود ندیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر موجــودی خودروهــای‬ ‫صفرکیلومتر هر روز کمتر از روز قبل می شود‬ ‫و اکنون براساس امار شهودی تقریبا می توان‬ ‫گفــت تنهــا ‪ ۱۲‬درصد از موجــودی بازار را‬ ‫خودروهــای صفرکیلومتر تشــکیل می دهد‬ ‫و تقریبــا نیمی از برندهــای موجود در بازار‬ ‫همچنان نسخه صفرکیلومتر دارند‪ .‬به هرحال‬ ‫طبق رسم هرســاله روزنامه «دنیای خودرو»‬ ‫امســال نیز در یک ماه مانــده به عید نوروز‪،‬‬ ‫ســری به بــازار محکوم به مــرگ خودروهای‬ ‫وارداتی زدیــم که نتیجه ان طی یک هفته و‬ ‫در سه نوبت چاپ شد‪.‬‬ ‫در بخش های اول و دوم به ســراغ خودروهای‬ ‫کراس اوور‪ ،‬شاســی بلند و خودروهای سواری‬ ‫غیرلوکــس بــازار رفتیم و اکنــون در بخش‬ ‫پایانی خودروهای لوکس را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫در بخش خودروهای لوکس صفرکیلومتر‪ ،‬برند‬ ‫ب ام و بیش تریــن موجودی را دارد و می توان‬ ‫گفت تقریبا بیش از نیمی از موجودی بازار را‬ ‫محصوالت این برند المانی تشــکیل می دهد‪.‬‬ ‫پس از ان با اختالف زیاد برندهای لکسوس‪،‬‬ ‫مرسدس بنز و پورشه قرار دارند‪.‬‬ ‫درکل هشــت مــدل خــودرو لوکــس در‬ ‫کالس های ســدان‪ ،‬شاسی بلند و کراس اوور با‬ ‫ِرنج قیمت ســه میلیارد تا هفت میلیارد تومان‬ ‫برای خرید موجود اســت که در ادامه با ان ها‬ ‫اشنا می شویم‪.‬‬ ‫نیمــی از خودروهــای لوکــس صفرکیلومتر‬ ‫موجود در بازار از نوع ب ام و هستند و یکی از‬ ‫انــواع محصوالت این برند المانی ‪ 330i‬بوده‬ ‫که مدل ‪ ۲۰۱۸‬ان در ِرنج قیمت سه میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۹‬تا سه میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان است‬ ‫و از این حیث بایــد ان را ارزان ترین خودرو‬ ‫لوکس ایران بدانیم‪.‬‬ ‫این ســدان کامپکــت که تولید ان از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬متوقف شــده‪ ،‬مجهز به یک پیشــرانه‬ ‫چهارسیلندر دولیتری توربو با ‪ ۲۵۲‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪ ۳۵۰‬نیوتون متر گشــتاور است‪ .‬این‬ ‫خودرو با شــتاب اولیــه ‪ ۵.۹‬ثانیه ای درحال‬ ‫حاضر ســریع ترین خودرو موجــود در بازار‬ ‫به حساب می اید‪.‬‬ ‫اگر قدرت خریــد باالیی دارید می توانید یک‬ ‫سدان گران قیمت تر از ب ام و را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫درواقع مدل ‪ 530i‬یک سر و گردن از ‪330i‬‬ ‫بزرگ تر بوده و در کالس سدان متوسط های‬ ‫لوکس قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدل های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬این ســری اکنون‬ ‫برچســب قیمت چهارمیلیارد تا پنج میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان را می خورند‪ 530i .‬نیز‬ ‫مانند ‪ 330i‬از یک پیشــرانه چهارســیلندر‬ ‫دولیتری توربو سود می برد که ‪۲۵۲‬اسب بخار‬ ‫قــدرت و ‪ ۳۵۰‬نیوتون متــر گشــتاور تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر بر ســاعت این‬ ‫خودرو نیز که ســال گذشــته جــای خود را‬ ‫به فیس لیفتش داده‪ ۶.۲ ،‬ثانیه بوده و به دلیل‬ ‫ابعاد بزرگ تر و وزن بیش تر از ســری ‪330i‬‬ ‫ُکندتر است‪.‬‬ ‫اخریــن گزینــه پیــش رویتــان در بخش‬ ‫ســدان های ب ام و‪ ،‬مدل ‪ 730Li‬اســت‪ .‬این‬ ‫سدان تنها خودرو فول سایز لوکس بازار ایران‬ ‫بــوده و این روزها مدل ‪ ۲۰۱۷‬ان را می توان‬ ‫در ِرنج قیمت چهار میلیارد و ‪ ۸۵۰‬تا شــش‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان خریداری کرد‪.‬‬ ‫مدل ‪ 730Li‬نیز مانند دیگر مدل های موجود‬ ‫از ب ام و در بازار از پیشــرانه چهارسیلندر دو‬ ‫لیتری توربو ســود می برد؛ بــا این تفاوت که‬ ‫بازدهی بیش تری دارد‪.‬‬ ‫قــدرت تولیدی این خودرو ‪ ۲۵۸‬اســب بخار‬ ‫بــوده و گشــتاور ان ‪۴۰۰‬نیوتون متر اســت‪.‬‬ ‫درون کابین این قصر مجلل المانی می توانید‬ ‫شــتاب اولیه ‪ ۶.۳‬ثانیــه ای را تجربه کنید و‬ ‫بی شــک این خودرو لوکس ترین مدل موجود‬ ‫در بازار فعلی کشور است‪.‬‬ ‫اخریــن مــدل موجــود از ب ام و در بــازار‪،‬‬ ‫مــدل ‪ X4‬به عنــوان تنهــا شاســی بلند‬ ‫ایــن برنــد اســت و درعین حــال این مدل‬ ‫تنها شاســی بلند اســپرت بــازار فعلی لقب‬ ‫گرفته که در کالس خودروهای کامپکت قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫این روزها بــرای خرید یک دســتگاه ب ام و‬ ‫‪ X4‬مــدل ‪ ۲۰۱۷‬صفرکیلومتــر به حداقــل‬ ‫چهارمیلیــارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون تومــان بودجه‬ ‫نیاز دارید‪ .‬این درحالی اســت که اگهی های‬ ‫فــروش این خــودرو تا پنج میلیــارد و ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیون تومان نیز موجود است‪.‬‬ ‫‪ X4‬نیــز مجهــز به پیشــرانه چهارســیلندر‬ ‫دولیتــری توربو اســت‪ .‬قدرت ایــن خودرو‬ ‫که تولیدش از ســال ‪ ۲۰۱۸‬متوقف شــده‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۵‬اســب بخار بوده و گشتاور ان نیز ‪۳۵۰‬‬ ‫نیوتون متر است‪ .‬شتاب ‪ X4‬نیز به طور دقیق‬ ‫‪ ۶.۳‬ثانیه است‪.‬‬ ‫درحال حاضــر مدل ‪ ۲۰۱۷‬لکســوس ‪NX‬‬ ‫درهــر دو نســخه ‪ NX200t‬بنزینــی و‬ ‫‪ NX300h‬هیبرید در بــازار صفرکیلومترها‬ ‫موجود بوده که به ترتیب سه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫سه میلیارد و ‪ ۸۰۰‬و سه میلیارد تا سه میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان قیمت دارند‪.‬‬ ‫البتــه ‪ NX‬هــای موجــود نســخه قبل از‬ ‫فیس لیفت محســوب می شــوند که تا سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬تولید شــده اند‪ .‬اما در مــدل بنزینی‬ ‫پیشــرانه چهارســیلندر دولیتــری توربــو‬ ‫‪۲۳۵‬اســب بخار قــدرت و ‪ ۳۵۰‬نیوتون متــر‬ ‫گشــتاور تولیــد می کند و در مــدل هیبرید‬ ‫پیشــرانه چهارســیلندر ‪۲.۵‬لیتری به کمک‬ ‫موتــور الکتریکی‪ ۱۹۴ ،‬اســب بخار قدرت و‬ ‫‪ ۲۱۰‬نیوتون متر گشتاور تولید می کند‪.‬‬ ‫بی شک لکســوس ‪ RX‬را باید محبوب ترین‬ ‫مدل این برند در کشور بدانیم و نسل پیشین‬ ‫این شاســی بلند متوسط لوکس فروش خوبی‬ ‫را تجربه کرد و نســل جدید ان به دلیل بسته‬ ‫شــدن واردات فرصت عرض اندام پیدا نکرد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ RX200t‬در مدل هــای ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬دارای برچســب قیمت شش میلیارد و‬ ‫‪ ۸۵۰‬تــا هفت میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫زیر کاپوت این خودرو پیشــرانه چهارسیلندر‬ ‫دولیتــری توربــو قــرار گرفتــه کــه ‪۲۳۸‬‬ ‫اســب بخار قدرت و ‪ ۳۵۰‬نیوتون متر گشتاور‬ ‫تولید می کند‪ .‬شــتاب اولیــه ‪ RX200t‬به‬ ‫‪ ۸.۱‬ثانیه می رســد و درســال ‪ ۲۰۱۹‬نسخه‬ ‫فیس لیفت شــده ایــن خودرو درخــط تولید‬ ‫جایگزین مدل قبلی شده است‪.‬‬ ‫از دیگر ســدان های متوســط لوکــس بازار‪،‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ E200‬اســت و به عبارت دیگر‬ ‫این خودرو تنها نماینده برند مرسدس در این‬ ‫بازار رو به انقراض بوده و این روزها مدل های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬ان در ِرنج قیمت پنج میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تا شــش میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫درســال گذشــته مرســدس فیس لیفت این‬ ‫خــودرو را عرضه کرده تا از قافله عقب نماند‪.‬‬ ‫‪ E200‬از یــک پیشــرانه چهارســیلندر دو‬ ‫لیتری توربو بهره می برد که توان تولید ‪۱۸۴‬‬ ‫اسب بخار قدرت و ‪ ۳۰۰‬نیوتون متر گشتاور را‬ ‫دارد‪ .‬شتاب اولیه این خودرو ‪ ۶.۷‬ثانیه عنوان‬ ‫شــده و در کل باید ان را ضعیف تر و درعین‬ ‫حــال گران تر از رقیبــش یعنی ب ام و ‪530i‬‬ ‫دانســت‪.‬اخرین گزینــه پیــش رو در بخش‬ ‫خودروهای لوکس صفرکیلومتر پورشه ماکان‬ ‫است‪ .‬این خودرو تنها نماینده برند پورشه در‬ ‫این لیســت بوده و یکی از شش مدل خودرو‬ ‫المانی است که می توانید ان را بخرید‪.‬‬ ‫مدل هــای ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬از مــاکان ایــن‬ ‫روزهــا با برچســب قیمت عجیــب و غریب‬ ‫شــش میلیارد و ‪ ۳۸۰‬تا هفت میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به فروش گذاشــته می شوند که‬ ‫باید ان را غیرمنطقی ترین قیمت گذاری بازار‬ ‫کشور دانست‪.‬‬ ‫این شاســی بلند کامپکت که از ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫جای خود را به فیس لیفتش داده‪ ،‬دارای ‪۲۵۲‬‬ ‫اســب بخار قدرت و ‪ ۳۷۰‬نیوتون متر گشتاور‬ ‫است که از دل پیشرانه چهارسیلندر دولیتری‬ ‫توربو اســتخراج می شــود‪ .‬شــتاب این مدل‬ ‫پورشه ‪ ۶.۷‬ثانیه است‪.‬‬ ‫بررســی بازار لنت های داخلی و خارجی نشــان می دهد بخش اعظم لنت ترمزهایــی که به نام وارداتی‬ ‫به فروش می رسند‪ ،‬به رغم قیمت باال از لحاظ کیفی در سطح بسیار پایین تری نسبت به محصوالت ایرانی‬ ‫قرار دارند‪ .‬اما همین محصوالت تا ‪ ۵‬برابر گران تر به فروش می رسند‪.‬‬ ‫ت ترمز در حالی همچنان مطرح می شود که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توانایی‬ ‫موضوع واردات لن ‬ ‫تولید هر نوع لنت ترمز را دارند‪ .‬اما مســاله واردات ســبب شده اســت برخی واردکنندگان از ان سوء‬ ‫استفاده کنند‪ .‬بررسی خرید و فروش لنت ترمز مورد نیاز خودروهای لوکس توسط برخی واردکنندگان‬ ‫نشان می دهد این شرکت ها لنت را با قیمت هایی بسیار گزاف به مشتری عرضه می کنند‪.‬‬ ‫واردکنندگان با این بهانه که ســبد محصوالتشــان ناقص اســت‪ ،‬اقدام به جیره بندی قطعات کرده اند‪.‬‬ ‫نمایندگان این شــرکت ها مدعی هســتند لنت ترمز موردنیا ز خودروهای لوکس را به ســختی و البته با‬ ‫قیمت بســیار باال از این واردکنندگان خریداری می کنند‪ .‬این در حالی اســت که برخی واردکنندگان؛‬ ‫بخش اصلی سبد محصوالت خود را از داخل تامین می کنند‪ .‬به عنوان مثال بسیاری از کیت کالچ هایی که‬ ‫در بسته بندی و تحت نام برندهای خارجی عرضه می شوند‪ ،‬توسط کارخانه های داخلی تولید شده اند‪ .‬اما‬ ‫متاسفانه در این بخش از بازار به رغم برخورداری از توان تولید انواع لنت توسط تولیدکنندگان متاسفانه‬ ‫با وجود برخی افراد ســودجو مواجه هســتیم که لنت های ســاخت داخل را به نام محصول وارداتی با‬ ‫چندبرابر قیمت به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫بررســی بازار لنت های داخلی و خارجی نشــان می دهد بخش اعظم لنت ترمزهایــی که به نام وارداتی‬ ‫به فروش می رسند‪ ،‬به رغم قیمت باال از لحاظ کیفی در سطح بسیار پایین تری نسبت به محصوالت ایرانی‬ ‫قرار دارند‪ .‬اما همین محصوالت تا ‪ ۵‬برابر گران تر به فروش می رسند‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرنــگار «دنیای خودرو» لنت های خارجی از ســال گذشــته تاکنون بــا جهش قیمت‬ ‫چشــمگیری مواجه شــده اند‪ .‬به گفته یکی از فعاالن این حوزه‪ ،‬در حال حاضــر لنت ترمز محصوالت بنز‬ ‫یا پاسات فولکس واگن در بازار یافت نمی شود به همین دلیل با ارقام بسیار باالیی به فروش می رسند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه لنت ترمز به روزنامه «دنیای خودرو» گفت‪« :‬قیمت ها از ســال گذشته تاکنون بیش از ‪۳‬‬ ‫برابر رشد داشته اند‪ .‬این درحالی است که محصول باکیفیت خارجی در بازار موجود نیست‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬به دلیل ان که واردات لنت ترمز ممنوع است اما شاهد افزایش ورود لنت های بی کیفیت‬ ‫به صورت قاچاق به بازار هســتیم‪ .‬این مساله بر کســب وکار ما و بازار تاثیر منفی گذاشته است زیرا در‬ ‫بازار‪ ،‬لنت باکیفیت پیدا نمی شود‪».‬‬ ‫این فعال بازار درخصوص تغییر قیمت ها نیز افزود‪ « :‬به عنوان مثال طی یک ماه گذشــته قیمت لنت ترمز‬ ‫چینی بنز مدل ‪ C۲۰۰‬از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به ‪ ۵۵۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪».‬‬ ‫البته در بررســی بازار‪ ،‬شــرایط برای دیگر مدل های لنت ترمز نیز به همین صورت است‪ .‬به دلیل کمبود‬ ‫لنت های وارداتی‪ ،‬شرکت های واردکننده تقریبا محصوالت خود با قیمت دلخواه عرضه می کنند‪.‬‬ ‫این فعال بازار لنت با تاکید بر فروش لنت ترمز های خارجی از سوی برخی شرکت های واردکننده ادامه‬ ‫داد‪« :‬در حال حاضر فروش لنت خارجی به صورت جیره بندی انجام می شــود‪ .‬به این صورت که شــرکت‬ ‫واردکننده‪ ،‬نماینده یا خریدار را مجبور به خرید ســبد می کند‪ .‬یعنی در کنار خرید لنت ترمز باید سایر‬ ‫کاالهای واردکننده را نیز خریداری کرد‪ .‬در غیر این صورت لنت ترمز به او تحویل داده نمی شود‪».‬‬ ‫بازار خودرو همچنان بی رمق است‬ ‫دیروز قیمت خودرو در بازار اندکی کاهش یافت‬ ‫این روزها‪ ،‬بازار خودرو جذابیت گذشــته را ندارد‪ ،‬هرچند خودروهای وارداتی نســبت به ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد افت قیمت داشته است اما خریدار واقعی این خودروها در بازار دیده نمی شود‪.‬‬ ‫هرچند بازارخودرو هر روز با نوســان قیمت همراه است اما به رغم روند نزولی قیمت ها طی روز گذشته‬ ‫مشــتری در بازار دیده نشــد‪ .‬با توجه به این اتفاقات می توان گفت بازار شــب عید شرایط نابسامانی را‬ ‫تجربه می کند‪ .‬سال گذشته در روزهای پایانی‪ ،‬در هر نمایشگاه یا کارگزاری حدود ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬خودرو معامله‬ ‫می شد اما اکنون در هفته ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬خودرو خریدوفروش می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬این هفته در حالی اغاز شــد که گزارش ها نشان از رشد چندمیلیون تومانی‬ ‫قیمت ها در بازار داشت اما روز گذشته قیمت خودرو تا حدودی روند نزولی در پیش گرفت‪ .‬زیرا به دنبال‬ ‫جهش نرخ دالر طی هفته های اخیر‪ ،‬قیمت خودرو تحت تاثیر قرار گرفت و از ابتدای هفته رشد بیشتری‬ ‫را تجربه کرد اما به رغم اینکه روز گذشــته قیمت ها اندکی کاهــش یافت فعاالن بازار می گویند انتظار‬ ‫می رود با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بازار خودرو به بهانه خرید نوروزی همچنان شاهد نوسان‬ ‫قیمت ها باشــد‪ .‬حال باید منتظر ماند و دید در شرایطی که نوسان قیمتی به صورت روزانه رخ می دهد‪،‬‬ ‫وضعیت بازار خودرو در روزهای پایانی سال چه خواهد شد‪.‬‬ ‫با وجود رشــد نرخ دالر و به دنبال ان افزایش قیمت خودروهــای داخلی‪ ،‬بازار خودروهای وارداتی اما‬ ‫چندان تحت تاثیر قرار نگرفت و به این ترتیب شــاهد ثبات نســبی قیمت ها در این بخش هستیم‪ .‬البته‬ ‫روز گذشــته اعالم شد به دلیل نبود مشــتری در بازار خودروهای وارداتی‪ ،‬شاهد ثبات قیمت ها در این‬ ‫بخش بودیم‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان بازار خودرو باوجود نوسان نرخ ارز طی هفته های اخیر اما خودروهای خارجی گران‬ ‫نشده اند‪ ،‬پس می توان نتیجه گرفت انچنان تقاضایی برای این خودروها در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫به اعتقاد فعاالن بازار هفته چهارم بهمن ماه با روند افزایشــی نرخ ارز اغاز شــد اما همان طور که گفته‬ ‫شــد به رغم انکه خودروهای وارداتی تحت تاثیر مستقیم نرخ ارز هســتند ولی تغییر انچنانی در بهای‬ ‫انها دیده نمی شود‪.‬‬ ‫پس شــاید بتوان نتیجه گرفت یا تقاضایی برای خرید خودروهای وارداتی در بازار وجود ندارد یا میزان‬ ‫تقاضا کم اســت‪ .‬به هرحال این روزها‪ ،‬بازار خودرو جذابیت گذشته را ندارد‪ ،‬هرچند خودروهای وارداتی‬ ‫نســبت به ‪ ۳‬ماه گذشته حدود ‪ ۳۰‬درصد افت قیمت داشته اســت اما خریدار واقعی این خودروها در‬ ‫بازار دیده نمی شود‪.‬‬ ‫انچه در شرایط نوسانی بازار به خوبی نمایان است اینکه حضور دالالن در این بخش کم رنگ شده‪ ،‬زیرا‬ ‫پیش از این انها در بازار سرمایه گذاری می کردند تا خودرو را با قیمت باالتری به مشتریان بفروشند‪ ،‬اما‬ ‫در شــرایط فعلی چون تقاضا در بازار بســیار کم شده‪ ،‬حضور و فعالیت دالالن نیز در بازار کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬هرچند احتمال دارد نوسان قیمت ها همچنان بر بازار حاکم باشد‪ .‬البته هر سال و در استانه شب‬ ‫عید‪ ،‬تقاضا برای خرید خودرو باال می رود و ممکن است با افزایش تقاضا‪ ،‬قیمت خودرو نیز در روزهای‬ ‫پیش رو اندکی سِ ــیر صعودی به خود بگیرد‪ ،‬مگر ان کــه محدودیت های تردد در نوروز نیز ادامه یابد و‬ ‫ِ‬ ‫مردم تعطیالت اغاز سال جدید را در خانه ها و شهرهای خود بمانند‪ ،‬بنابراین شاید در این شرایط افراد‬ ‫از فکر خرید خودرو منصرف شوند‪.‬ازســوی دیگر برخی کارشناســان پیش بینی می کنند هرچند ممکن‬ ‫اســت خودروهای ایرانی و وارداتی دچار نوســان قیمتی شوند‪ ،‬اما در شرایط کنونی تقاضای موجود در‬ ‫بازار برای خرید خودروهای داخلی بیش از خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫سایپا؛ شاگرد اول جذب نقدینگی در گروه خودرویی بورس‬ ‫برای تغییــر روند نزولی به صعودی‪ ،‬تثبیت شــاخص کل در باالی‬ ‫محدوده ‪ 1.3‬میلیون واحد از اهمیت بســزایی برخوردار است‬ ‫این روزها بازار ســهام در وضعیت انتظاری قرار دارد و بســیاری از‬ ‫نمادها گرفتار یک روند نوســانی شده اند که بسیار فرسایشی بوده و‬ ‫ســهام داران را خسته کرده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برخی کارشناسان‬ ‫معتقدند این روند تا شــب عید نیز ادامه خواهد داشــت‪ .‬درچنین‬ ‫وضعیتــی گــروه خودرویی نیز به عنــوان یکــی از لیدرهای اصلی‬ ‫بورس شرایط نامســاعدی را تجربه می کند‪ .‬درهمین زمینه فردین‬ ‫اقابزرگی و حمیدرضا افشــار‪ ،‬دو تن از فعاالن و کارشناســان بازار‬ ‫ســهام در گفت وگو با «دنیای خودرو» به بررســی و تحلیل اخرین‬ ‫وضعیت بورس و گروه خودرویی پرداخته اند‪.‬‬ ‫چرا این روزها ســهام شرکت های بورسی در حال ریزش است؟‬ ‫مهم ترین عامل در ایــن زمینه ناهماهنگی های زیــاد بین متولیان‬ ‫بازار‪ ،‬دولت و مجلس اســت‪ .‬در این باره‪ ،‬اتفاقات زیادی رخ داده که‬ ‫ســبب شده وضعیت بورس به این صورت دراید‪ .‬متاسفانه هر بخشی‬ ‫بــرای خود به صورت جزیزه ای عمل می کنــد؛ بدون ان که به تبعات‬ ‫انجام چنین کاری فکر شــود‪ .‬همین فرمول قیمت گذاری دستوری‬ ‫فوالد که البته ســرانجامی نداشت‪ ،‬ازجمله کارهایی است که سبب‬ ‫ایجاد ریسک برای معامالت بورس می شود‪.‬‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری خودرو چطــور؟ ایا این موضــوع برای‬ ‫نمادهای خودرویی نیز تبعات منفی دارد؟‬ ‫قیمــت گذاری دســتوری خودرو نیز از دیگر مســائلی اســت که‬ ‫به مانند قیمت گذاری فوالد باید برداشــته شود‪ .‬به طور کلی هرگونه‬ ‫قیمت گذاری دستوری روی کاالها و محصوالتی که در بورس عرضه‬ ‫می شود یا این که سهام شــرکت عرضه کننده ان ها در بورس وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کار نادرســتی اســت که باید کنار گذاشته شــود تا کاالها و‬ ‫محصوالت براســاس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شوند‪ .‬در‬ ‫این شــرایط سهام داران خُ رد چه کاری باید انجام دهند؟‬ ‫ســهام داران خُ رد برای جلوگیری از ضرر و زیان ســرمایه خود باید‬ ‫براســاس تحلیل در بورس حرکت کنند‪ .‬در این رابطه‪ ،‬ریزش اخیر‬ ‫به خوبی نشــان داد بازار سهام جایی نیست که بشود به روش «باری‬ ‫به هر جهت» در ان سود کسب کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر مهم تریــن فاکتوری که می تواند ریســک معامالت و‬ ‫ســرمایه گذاری افراد در بورس را کاهش دهد‪ ،‬توجه و اهمیت دادن‬ ‫به ارزیابی عایدات مســتمر سرمایه گذاری شــرکت های بازار است‪.‬‬ ‫یعنی باید وضعیت شــرکت ها را به طور دقیق تحلیل و بررســی کرد‬ ‫و بعد اقدام به خرید کرد‪.‬‬ ‫بازگشــت «اعالم پیش بینی ســود» توسط شرکت های بازار سهام‬ ‫چه تاثیری روی معامالت اتی بورس خواهد داشت؟‬ ‫‪ EPS‬یا همان پیش بینی ســود درســال ‪ ۹۶‬حذف شــد‪ ،‬اما االن‬ ‫دوباره شــرکت ها موظف به اعالم ان شــده اند و می تواند در زمینه‬ ‫شناسایی ســهام ارزنده‪ ،‬پرپتانســیل و بنیادی از سوی سهام داران‬ ‫بســیار کمک کننده باشــد‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬افراد باید توقع خود در‬ ‫بازار ســرمایه را از لحاظ میزان کســب ســود تعدیل کنند‪ .‬در این‬ ‫صورت اتفاقاتی که در شش ماه اول سال رخ داد‪ ،‬تکرار نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایــا تغییر دامنه نوســان بورس توانســت در این چنــد روز روند‬ ‫حرکتی بورس را بهبود بخشد؟‬ ‫در این زمینه تنها روزهای چهارشــنبه هفته گذشــته و شنبه این‬ ‫هفتــه‪ ،‬بازار تحت تاثیر تغییر دامنه نوســان قــرار گرفت و اکثریت‬ ‫بازار ســبزپوش شدند‪ .‬اما روزهای یکشــنبه و دوشنبه شاهد بودیم‬ ‫کــه دوباره روند اصالحی بر بازار حکم فرما شــد و بســیاری نیز در‬ ‫صف های فروش قرار گرفتند‪ .‬درحال حاضر نیز بازار ســهام بیش از‬ ‫تغییــر قوانین و عوامل بازدارنده نیاز به ورود قوی نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫وضعیت شاخص کل درحال حاضر چگونه است؟‬ ‫از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس هنوز در کانال نزولی قرار دارد‪.‬‬ ‫اما به ســقف کانال نزولی نزدیک شــده ایم و برای تغییر روند نزولی‬ ‫به صعودی‪ ،‬تثبیت شــاخص کل بورس در باالی محدوده یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هــزار واحد از اهمیت بســزایی برخوردار اســت‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رســد این مساله با چالش های بســیار زیادی مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫زیرا شــاخص در این چند روز هنوز نتوانســته است خود را به کانال‬ ‫امن برساند‪ .‬ایا این روزها حال و روز گروه خودرویی مساعد است؟‬ ‫بــا توجــه به این که این صنعت بورســی‪ ،‬هــر روز بیش ترین حجم‬ ‫معامالت را از نظر تعداد دادوستد سهام و همچنین ارزش معامالت‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ ،‬همبســتگی زیادی بین نمادهای ان دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حرکت نمادهای این گروه بخصوص نمادهای بزرگ هم سو با حرکت‬ ‫شــاخص کل مثبت بود؛ به طوری که در روزهای گذشته که شاخص‬ ‫ســبزپوش بود‪ ،‬نمادهــای بزرگ خودرویی ازجملــه ایران خودرو و‬ ‫ســایپا نیز مثبت بودند‪ .‬اما طی دو روز اخیر وضعیت متفاوت شــد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این روزها ســایپا وضعیت بهتری به نســبت ایران خودرو‬ ‫دارد و نقدینگی بســیار زیادی را به خود جذب کرده و بیش تر مورد‬ ‫اقبال بازار است‪.‬‬ ‫قطعه سازان چه روندی را طی می کنند؟‬ ‫برخی قطعه ســازان که طی این مدت رشد خوبی را تجربه کرده اند‪،‬‬ ‫طی دو روز گذشــته که شاخص کل اوضاع جالبی نداشت‪ ،‬همچون‬ ‫بقیه نمادها روند نزولی را طی کرده اند و دچار صف فروش شده اند‪.‬‬ ‫اما درمقابل برخی دیگر از قطعه ســازان که این مدت روند اصالحی‬ ‫را پشــت سرگذاشــته اند – از جمله ایرکاپارت صنعت که اصالحات‬ ‫قابل توجهی داشــته است ‪ -‬این روزها صرف نظر از روند کلی بازار‪،‬‬ ‫درحال رشد هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرداری پاکدشت با امادگی کامل به استقبال بهار می رود‬ ‫برنامــه های طــرح اســتقبال از بهار شــهرداری‬ ‫پاکدشت بررسی شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای‬ ‫اسالمی شهر پاکدشت؛ صبح امروز جلسه معاونین‬ ‫شــهرداری پاکدشت به ریاســت تاجیک شهردار‬ ‫پاکدشت به منظور بررسی برنامه های استقبال از‬ ‫نوروز ‪ ۱۴۰۰‬در سالن جلسات شهرداری برگزار شد‪.‬‬ ‫محسن تاجیک شــهردار پاکدشت در این نشست‬ ‫با اشــاره به اینکه شایسته ســاالری ‪،‬تقسیم کار و‬ ‫پاسخگویی در ســریعترین زمان ممکن خط مشی‬ ‫مدیریت شــهری شهرداری پاکدشــت می باشد‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با تمهیدات اندیشــیده شده و با در‬ ‫نظر گرفتن ظرفیت های گردشــگری و توریستی‬ ‫پاکدشــت و محدودیــت های کرونایــی‪ ،‬مدیریت‬ ‫شــهری امادگــی الزم بــرای اســتقبال از بهار را‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه‪ ،‬اماده کردن فضای شــهری‬ ‫بدیــن منظور نیازمند همیاری مردم و مســئولین‬ ‫است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬در راســتای زیبا سازی شهری‬ ‫اقداماتی از قبیل کاشــت گل و گیــاه در بلوارها‪،‬‬ ‫بوســتان ها و ورودی های شــهر‪ ،‬نصب تابلوهای‬ ‫خوش امــد گویی و تبریک بهــار‪ ،‬چند مورد لکه‬ ‫گیری اســفالت در نقاط مختلف شــهری‪ ،‬بررسی‬ ‫روشــنایی هــا و اقداماتی از این قبیل در دســت‬ ‫بررســی و اجرا می باشد که به زودی و همزمان با‬ ‫‪7‬‬ ‫روزهای پایانی سال عملیاتی می شوند‪.‬‬ ‫تاجیک گفت‪ :‬شهرداری پاکدشــت با تمام قوا به‬ ‫انجام امور فوق اقدام می کند و از شــهروندان نیز‬ ‫درخواســت دارد که در حفظ و حراست این پروژه‬ ‫ها کوشا باشند‪.‬‬ ‫شهردار پاکدشت در پایان اذعان داشت‪ :‬شهرستان‬ ‫پاکدشت پایتخت گل و گیاه کشور است و با داشتن‬ ‫ایــن توانایی و دارا بودن مکان های تاریخی متعدد‬ ‫ظرفیت تبدیل شــدن به قطب گردشگری را دارد‬ ‫که رســیدن به این مهم از اهداف بزرگ شهرداری‬ ‫ست و در سایه تالش مدیران شهری و مشارکتهای‬ ‫مردمی امکان پذیر خواهد بود ‪.‬‬ ‫تولید تجمعی بیش از‪ ۴۴‬میلیارد متر مکعب گاز در شرکت زاگرس جنوبی‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی طی‬ ‫‪ ۱۱‬ماه امسال در مجموع ‪ ۴۴‬میلیارد و ‪ ۴۷‬میلیون‬ ‫متر مکعب گاز تولید کرده اســت‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهندس‬ ‫رامیــن حاتمــی در روز اول جلســات پیش بینی‬ ‫بهره دهی چاههای شــرکت نفــت مناطق مرکزی‬ ‫ایران بــرای نیمه اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬که به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانــس برگزار شــد ‪ ،‬در رابطه با جزییات‬ ‫تولید نفت و گاز شــرکت بهــره برداری نفت و گاز‬ ‫زاگرس جنوبی‪ ،‬اظهار داشــت ‪ :‬از ابتدای امسال تا‬ ‫‪ ۲۵‬بهمن ماه در شــرکت بهــره برداری نفت و گاز‬ ‫زاگرس جنوبی در مجموع ‪ ۴۴‬میلیارد و ‪ ۴۷‬میلیون‬ ‫متــر مکعب گاز ‪ ۴۲ ،‬میلیون و چهار هزار بشــکه‬ ‫میعانات گازی و یک میلیون و ‪ ۹۳‬هزار بشکه نفت‬ ‫تولید شــده که میزان تولید روزانه گاز این شرکت‬ ‫‪ ۱۳۶‬میلیــون و ‪ ۴۲۰‬هزار متــر مکعب ‪ ،‬نفت پنج‬ ‫هزار و ‪ ۹۲۷‬بشــکه و میــزان تولید روزانه میعانات‬ ‫گازی ‪ ۴۲‬هزار بشکه بوده اســت‪.‬وی درباره پیش‬ ‫بینی برنامه تولید نیمه اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــرکت‬ ‫نفت مناطق مرکزی ایران در شــرکت بهره برداری‬ ‫نفــت و گاز زاگرس جنوبی تصریــح کرد‪ :‬میانگین‬ ‫روزانه تولید گاز در این شرکت طی هشت ماه گرم‬ ‫سال ‪ ۱۳۳ ،‬میلیون متر مکعب و طی چهار ماه سرد‬ ‫روزانــه ‪ ۱۶۷‬میلیون متر مکعب پیش بینی شــده‬ ‫اســت‪.‬همچنین میزان تولید نفت نیز تا زمســتان‬ ‫سال اینده به ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬بشکه در روز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬بر اساس این گزارش ‪ ،‬مهندس حاتمی در‬ ‫رابطــه با حفاری های صــورت گرفته طی ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫اخیر در شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی اظهار داشت ‪ :‬در این مدت تعداد سه حلقه‬ ‫چاه جدید حفاری شــده و یک حلقــه چاه نیز در‬ ‫حال حفاری اســت‪ .‬تعداد ‪۶‬حلقه چاه تعمیری نیز‬ ‫حفــاری ان پایان یافته و دو چــاه تعمیری نیز در‬ ‫دســت اقدام اســت‪.‬این گزارش می افزاید ‪ ،‬جلسه‬ ‫پیش بینی بهره دهی چاهها برای نیمه اول ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ضمن بررســی عملکرد تولیــد نفت و گاز‬ ‫طی ســال جاری‪ ،‬به پیش بینی ظرفیت قابل بهره‬ ‫برداری از چاههای تولیدی نفت و گاز ‪ ،‬بررسی امار‬ ‫ذخایــر و تولید میادین نفتی و گازی ‪ ،‬برنامه تولید‬ ‫نفت و گاز و میعانات گازی برای ســال ‪ ،۱۴۰۰‬اهم‬ ‫برنامه ها جهت تامین خوراک پایدار پاالیشــگاهها‬ ‫‪ ،‬احداث و راه اندازی ایســتگاههای تقویت فشار ‪،‬‬ ‫توســعه میادین جدید ‪ ،‬چالشــها و پیشنهادات در‬ ‫جهت تداوم و افزایش توان تولید چاهها ‪ ،‬متناسب‬ ‫نمودن ظرفیت تاسیسات فرایندی با توان تولید و‬ ‫نیل به اهداف و تعهدات تولیدی شرکت مورد بحث‬ ‫و بررســی قرار می گیرد و برنامه تولید خروجی ان‬ ‫جهــت تایید هیات مدیره شــرکت ملی نفت ایران‬ ‫ارسال می شود‪.‬در این جلسه همچنین از مجموعه‬ ‫فعالیت های در دســت اقدام جهت رفع چالشهای‬ ‫فرایند تولید صیانتی ‪ ،‬همچون اقدامات و عملیات‬ ‫درون چاهی ‪ ،‬ســرچاهی و سطح االرضی ‪ ،‬ظرفیت‬ ‫فرایندی تاسیسات فراورشــی ‪ ،‬بررسی چالشهای‬ ‫تولید از میادین نفتــی و گازی همچون روند افت‬ ‫فشار مخازن و فشــار جریانی چاهها ‪ ،‬تطبیق داده‬ ‫هــای مدل مخازن و عملکرد واقعی میادین ‪ ،‬تولید‬ ‫اب و نمــک اضافی ‪ ،‬باال امدن ســطوح تماس اب‬ ‫و نفــت و اب و گاز ‪ ،‬افت فشــار طبیعی مخازن و‬ ‫تیرگــی رنگ مایعــات تولیدی برخــی میادین و‬ ‫مشــکالت هیدرولیکی خطوط انتقال مورد بحث و‬ ‫بررسی کارشناســی قرار می گیرد و تصمیات الزم‬ ‫جهت رفع ان اتخاذ می شود‪.‬شــرکت بهره برداری‬ ‫نفــت و گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شــرکت زیر‬ ‫مجموعه شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران است‬ ‫‪ .‬در حال حاضر این شــرکت دارای ‪ ۹‬میدان گازی‬ ‫فعال اغار ‪ ،‬داالن ‪ ،‬نار‪ ،‬کنگان ‪ ،‬سرخون ‪ ،‬تابناک ‪،‬‬ ‫هما ‪ ،‬وراوی ‪ ،‬شانول و دو میدان نفتی فعال سعادت‬ ‫اباد و سروستان است‪ .‬گستره عملیاتی این شرکت‬ ‫در اســتانهای فارس ‪ ،‬بوشــهر و هرمزگان بوده که‬ ‫اینده بــا بهره برداری از میادین اکتشــافی جدید‬ ‫به اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و‬ ‫بختیاری نیز توسعه می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستانبوشهر‪:‬‬ ‫پروژه های ابرسانی با اعتبار‪ ۳۱‬میلیارد ریال در استان بوشهر افتتاح شد‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مــردم ‪ -‬عبدالحمیــد حمزه پور در‬ ‫نشســت روند اجرای پروژه هــای اب و فاضالب در‬ ‫شــهرها و روستاهای استان با اشــاره به افتتاح و‬ ‫اجرای طرح های ایام اهلل دهه فجر اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫این ایام سیستم برق اضطراری تاسیسات ابرسانی‬ ‫شهید ماهینی بوشهر با سرمایه گذاری ‪ 12‬میلیارد‬ ‫ریال افتتاح شــد‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشــهر افزود‪ :‬این پروژه شامل راه اندازی ‪2‬‬ ‫دســتگاه دیزل ژنراتور با توان ‪ 1.5‬مگاوات اســت‬ ‫کــه نقش مهمی در طرح ابرســانی در هنگام بروز‬ ‫مشکالت دارد‪.‬وی‪ ،‬از افتتاح ایستگاه پمپاژ فاضالب‬ ‫مناطق شــغاب و جاللی بوشــهر خبر داد و خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬این پروژه که شامل راه اندازی تجهیزات‬ ‫مکانیکال و الکتریــکال‪ ،‬با ظرفیت ‪ 600‬مترمکعب‬ ‫در شــبانه روز در مدت ‪ 36‬ماه اجرا شــده اســت‪.‬‬ ‫حمزه پور با بیان اینکه این پروژه در راســتای رفاه‬ ‫مــردم و جلوگیری از الودگی اب دریا اجرا شــده‬ ‫است گفت‪ :‬ایســتگاه پمپاژ فاضالب مناطق شغاب‬ ‫و جاللی بوشــهر با اعتبــار ‪ 60‬میلیارد ریال اجرا و‬ ‫افتتاح شــده است‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان بوشــهر از اغاز اجرای طرح ایستگاه پمپاژ‬ ‫فاضالب شهرک بهمن بوشهر خبر داد و افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه برای انتقال فاضالب مجتمع های مسکونی در‬ ‫شهرک ‪ 530‬هکتاری نیایش‪ ،‬بهمن‪ ،‬مسکن مهر و‬ ‫پارک علم و فناوری بوشهر با ظرفیت اسمی ‪ 2‬هزار‬ ‫مترمکعب اجرا شــده که ‪ 150‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫برای اجــرای ان تخصیص یافته اســت‪.‬وی‪ ،‬مدت‬ ‫اجــرای این پروژه را ‪ 18‬ماه دانســت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ایام اهلل دهه فجر عملیات اب شیرین کن شماره‬ ‫‪ 4‬بوشهر با ســرمایه گذاری ‪ 2‬هزار و ‪ 430‬میلیارد‬ ‫ریال اغاز شــد‪.‬حمزه پور بهره برداری از تصفیه خانه‬ ‫اب روستای عربی در شهرستان دشتی با اعتبار ‪12‬‬ ‫میلیارد ریال از دیگر طرح ها دانســت و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ایــن پروژه شــامل طرح تصفیــه اب ‪250‬‬ ‫مترمکعبی در شبانه روز است‪.‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان بوشهر بهره برداری‪ ،‬حفر و تجهیز‬ ‫‪ 3‬حلقه چاه اب برای تامین اب شرب مناطق کاکی‬ ‫و بهارســتان را از دیگر طرح ها دانست و افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه در شهرستان دشتی با اعتبار ‪ 7‬میلیارد ریال‬ ‫تکمیل و افتتاح شــد‪.‬وی‪ َ،‬با اشاره به اغاز عملیات‬ ‫اجرایی شــبکه فاضالب مناطق ســاحلی و شیالت‬ ‫گناوه تصریح کــرد‪ :‬این پروژه با اعتبار ‪ 45‬میلیارد‬ ‫ریال اجرا شد‪.‬حمزه پور با اشاره به افتتاح پروژه های‬ ‫ابرســانی در ایام اهلل دهه فجر با اعتبار ‪ 31‬میلیارد‬ ‫ریال گفت‪ :‬در این راســتا ســاخت اب شیرین کن‬ ‫چهارم بوشهر با سرمایه گذاری ‪ 243‬میلیارد تومان‬ ‫و ظرفیت تولید ‪ 17‬هزار مترمکعب اب در شبانه روز‬ ‫در کنار ســاحل اغاز شــد‪.‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان بوشهر بیان کرد‪ :‬در مجموع در ایام‬ ‫دهــه فجر ‪ 8‬پروژه در بخش های ابرســانی و طرح‬ ‫فاضالب با اعتبار ‪ 3‬هزار و ‪ 125‬میلیارد ریال افتتاح‬ ‫و یا عملیات اجرایی ان اغاز شد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو ‪:‬‬ ‫قطارهای پرســرعت ‪ ،‬ریل متــرو ‪ ،‬ریل معدن و‬ ‫همچنیــن موفقیت اخیر این شــرکت در تولید‬ ‫ریل زبانه سوزن ‪ ،‬نشان از بومی سازی تکنولوژی‬ ‫تولید ریل در این مجتمع عظیم صنعتی دارد‪.‬‬ ‫نیارکی با اشاره به موفقیت ذوب اهن در بازسازی‬ ‫کوره بلند شــماره یک اظهار داشت ‪ :‬با توجه به‬ ‫محصوالت مهمی کــه ذوب اهن تولید می کند‬ ‫‪ ،‬اســتفاده کامل از ظرفیت تولید این شــرکت ‪،‬‬ ‫بسیار ضروری است و باید مواد اولیه پایدار برای‬ ‫این شرکت تامین گردد ‪.‬‬ ‫گفتنی اســت معاون امــور صنایع وزارت صمت‬ ‫روز اول برگزاری نمایشــگاه ایران متافو با حضور‬ ‫در غرفــه ذوب اهن اصفهان و با ارایه توضیحات‬ ‫علیرضــا امیری مدیــر روابط عمومــی و دیگر‬ ‫کارشناسان ذوب اهن اصفهان درجریان فعالیت‬ ‫های تولیدی و صادراتی این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫احمد رضــوی نیک ‪ ،‬رئیس انجمــن نوردکاران‬ ‫فوالدی ایــران نیــز در گفتگو با مســئولین و‬ ‫کارشناســان ذوب اهن اصفهــان در غرفه این‬ ‫شرکت در نمایشــگاه بین المللی ایران متافو ‪،‬‬ ‫تعامــل ‪ ،‬هماهنگی و همکاری کل زنجیره فوالد‬ ‫را عامل توسعه این صنعت دانست ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬کل زنجیره فوالد کشــور با همکاری‬ ‫هم مــی توانند ‪ ،‬افق هــای جدیدی پیش روی‬ ‫صنعت فوالد کشور بگشایند و قطعاً این همکاری‬ ‫و هماهنگی موجب توســعه این صنعت مهم در‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت هفدهمین نمایشــگاه بین‬ ‫المللــی ایران متافو در روزهای ‪ ۲۷‬الی ‪۳۰‬بهمن‬ ‫‪ ۹۹‬در محل نمایشــگاه های بین المللی تهران‬ ‫در حــال برگزاری اســت‪ .‬ذوب اهــن اصفهان‬ ‫بــه عنوان بزرگتریــن تولیدکننــده محصوالت‬ ‫ساختمانی و تنها تولید کننده ریل کشور در این‬ ‫نمایشگاه حضوری فعال داشته و با ارایه اخرین‬ ‫دستاوردهای تولیدی خود پذیرای کارشناسان و‬ ‫دست اندرکاران این صنعت است‪.‬‬ ‫خودکفاییایراندرصنعتریل‬ ‫با ذوب اهن اصفهان‬ ‫مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صمت با حضــور در غرفه ذوب اهن اصفهان در‬ ‫نمایشگاه بین المللی ایران متافو ‪ ،‬تولید ریل در‬ ‫ذوب اهــن اصفهان را عامل اصلــی خودکفایی‬ ‫کشــور در صنعــت ریلی دانســت و گفت ‪ :‬این‬ ‫شــرکت با توانمندی خود توانست به خوبی نیاز‬ ‫کشــور را به محصــول اســتراتژیک ریل تامین‬ ‫نماید ‪.‬وی افــزود ‪ :‬تولید انواع ریل از جمله ریل‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل ســاح شــکاری‪ ،‬یک لول ســاچمه زنی کالیبر ‪ 12‬مدل چخماقی ساخت ترکیه‬ ‫شــماره ســاح ‪ 239378‬بنام اقای ســعید تابش فر با کد ملی ‪ ، 2003203567‬مفقود و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬دزفول‬ ‫*****************************************************‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجــرای ارای صادره هیات حل اختاف موضــوع قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬ذیا اســامی افرادی که با ارائه قولنامه و مدارک‬ ‫و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماک‬ ‫ســقز تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد تقاضای ابتیاعی و متصرفی خود را‬ ‫نموده اند ‪ ،‬مستندا به ماده ‪ 3‬قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫‪ ،‬چنانچه از تاریخ انتشار اولین نوبت این اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت‬ ‫‪ 2‬ماه اعتراضی واصل شود معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت مبادرت به تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم نماید که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعــی دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت چنانچه ذینفع ‪ ،‬گواهی عدم تقدیم دادخواســت را‬ ‫از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد ‪ ،‬اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اســاس رای هیات‬ ‫حــل اختاف اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد ‪ .‬در هر حال صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫اقای علی محمودی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.1‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ -1003‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 146/41‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از جعفر شریفی بنمایندگی از امینه صدقی و عصمت شریفی‬ ‫اقای عباس محمودی مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.2‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ -1003‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 146/41‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از جعفر شریفی بنمایندگی از امینه صدقی و عصمت شریفی‬ ‫خانم مریم ابراهیمی ایچی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.3‬‬ ‫پاک ‪ -1013‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت ‪ 64/92‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از علی و ماجد و امجد و محمدرضا نصراللهی‬ ‫اقای علیرضا خلیفه ئی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 89‬فرعی از ‪ -1741‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 133‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد حسن امینی از محل مالکیت عبداله امینی‬ ‫اقای اســعد ادمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه قسمتی از پاک ‪1744‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 29/76‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه ابتیاعی از ســهیا‬‫دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای اســعد ادمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه قسمتی از پاک ‪1744‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 19/68‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه ابتیاعی از ســهیا‬‫دارایی از محل مالکیت سیف اله دارایی‬ ‫اقای علی کرمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پاک ‪- 1834‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 118/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه اهلل‬ ‫قلی‬ ‫اقای عبداله رستمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پاک ‪ 46‬و‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 47‬فرعی از یکفرعی از ‪ - 1836‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت ‪ 118/03‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از محمدصالح ستوده‬ ‫اقای فاروق موفق ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.9‬‬ ‫یکفرعی از ‪ - 1882‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 125/92‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از منصور ساعدی از محل مالکیت مصطفی ساعدی‬ ‫خانم زمانه فاطمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت ‪ 108/20‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫مهدی خلیفه زاده از محل مالکیت عبدالباقی خلیفه زاده‬ ‫خانــم چیمن فتح الــه زاده مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.11‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪119/40‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از رسول رحیمی التون‬ ‫خانم بیان فتح اله زاده مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.12‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 119/40‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از رسول رحیمی التون‬ ‫خانم چنور فتح اله زاده مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.13‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 119/40‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از رسول رحیمی التون‬ ‫اقای عثمان کریمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مساحت ‪ 106/33‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫رسول رحیمی التون‬ ‫خانم ثویبه رشــیدی کوچر مقدار ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.15‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪116/60‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای فتاح رســول مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.16‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 116/60‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای حمید پیر حقی تموته ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی‬ ‫‪.17‬‬ ‫از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 118/18‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای خالد مشــهوری مقدار سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.18‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 97/90‬مترمربع ‪،‬‬ ‫مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫خانم شــهین مالکی مقدار ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.19‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ - 1889‬اصلی واقع در بخش یک سقز به مساحت ‪ 97/90‬مترمربع ‪،‬‬ ‫مع الواسطه ابتیاعی از عبداله رحیمی التون از محل مالکیت محمد رحیمی التون‬ ‫اقای بهزاد قادری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.20‬‬ ‫یکفرعی از ‪ - 1945‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 73/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از احمد محمدی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی‬ ‫خانم حصیبه حافظی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.21‬‬ ‫یکفرعی از ‪ - 1945‬اصلی واقع در بخش یک ســقز به مســاحت ‪ 99/30‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمدامین محمدی از محل مالکیت محمد محمدی ملقرنی‬ ‫اقای عابد شیخ عثمانی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.22‬‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 88/01‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه ابتیاعی از علی‬ ‫رضائی از محل مالکیت مهدی رضائی‬ ‫اقای زاهد حقیقی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.23‬‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪170/25‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از صالح‬ ‫و محمدقاسم کریم نژاد و محمد کریمی و رضا کریمی از وراث محمد سلیم کریمی‬ ‫اقای توفیق شــاهمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از‬ ‫‪.24‬‬ ‫پاک ‪ 119‬فرعی از ‪-2‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 148/28‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از طوبی شیخ اسمعیلی از محل مالکیت عبداله شیخ اسمعیلی‬ ‫خانم زهره قدرتی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ 127‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ ، 219/45‬مع الواسطه ابتیاعی از‬ ‫اسماعیل کشاورز‬ ‫اقای فرهاد محمد پناه ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪148‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از محمد رحیم ساکت‬ ‫اقــای انور قادری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.27‬‬ ‫‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 112‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫‪ 29‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4125‬‬ ‫شنبه‪28‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫کارخانه گندله سازی شرکت سنگ اهن گهر زمین در استانه بهره برداری*‬ ‫ظرفیت اسمی تولید ساالنه این کارخانه‪ ۵‬میلیون ُتن است‬ ‫کارخانه گندله ســازی شــرکت گهر زمین با توان‬ ‫داخلی ساخته و با ســرمایه گذاری ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی اماده بهره برداری می باشد‪.‬‬ ‫بعد از افتتاح رسمی این کارخانه ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم و ‪ ۱۲۰۰‬نفر بصورت غیرمستقیم مشغول به‬ ‫کار می شوند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬هــزار میلیارد تومان فقــط درامد این‬ ‫کارخانه اســت که با این حجــم از درامد می توان‬ ‫توسعه بیشتری انجام و برای جوانان بیشتری فرصت‬ ‫کاری فراهم خواهد شد‪ .‬با بهره برداری از این کارخانه در روزهای اینده‪ ،‬به ظرفیت تولید فوالد کشور‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تُن افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫قطار توسعه و ابادانی پویش هر هفته الف – ب – ایران به استان قزوین رسید‬ ‫افتتاح ‪ ۹‬پروژه بزرگ صنعت اب و برق‬ ‫بــا برگزاری پویش هر هفته الف ‪ -‬ب ‪ -‬ایران‪ ،‬با‬ ‫شــعار ساخت و سازها‪ ،‬ساز و کارها‪ ،‬این بار نوبت‬ ‫به اســتان قزوین رســید و طی روزهای اینده ‪۹‬‬ ‫پروژه بزرگ در صنعت اب و برق اســتان افتتاح‬ ‫و مورد بهره برداری رسمی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رییس شــورای هماهنگی مدیــران عامل وزارت‬ ‫نیرو در اســتان قزوین با اعالم این مطلب افزود‪:‬‬ ‫بــرای افتتاح این ‪ ۹‬پــروژه اعتباری معادل ‪۹۳۱‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫داراب بیرنوندی‪ ،‬طرح های یاد شده در بخش اب و فاضالب را شامل بهره برداری از شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالب و فاز نخست تصفیه خانه شهر قشالق‪ ،‬بهره برداری از پروژه انتقال فاضالب منطقه مینودر در‬ ‫قزوین به تصفیه خانه شهر محمود اباد را میتوان نام برد‪.‬‬ ‫وی همچنین پروژه های صنعت برق استان در افتتاحیه های پویش مذکور را شامل چهار پروژه احداث‬ ‫خط دومداره ‪ ۶۳‬کیلو ولت جهان اباد‪ ،‬دشتابی‪ ،‬البرز‪ ،‬افزایش ظرفیت ترانس های پست لیاء‪ ، ۲‬اجرای‬ ‫طرح های سرمایه ای شامل توسعه‪ ،‬احداث‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شبکه‪ ،‬نیرو رسانی‪ ،‬روشنایی معابر و‬ ‫باالخره اجرای ‪ ۷‬طرح فتوولتائیک مختص مشترکین به ظرفیت ‪ ۵۷‬کیلو وات خبر داد‪.‬‬ ‫رییس شــورای هماهنگی مدیران صنعت اب و برق اســتان قزوین در ادامه پروژه های افتتاحی پویش‬ ‫الف ‪ -‬ب ‪ -‬ایران ‪ ،‬سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در استان را نیز شامل نیروگاه‬ ‫خورشیدی یک مگاواتی تاکستان‪-‬طویوقچی و نیز نیروگاه خورشیدی ‪ ۱‬مگاواتی ژیان کوشک ‪ -‬بوئین‬ ‫زهرا برشمرد‪.‬‬ ‫بیرنوندی در پایان افتتاح طرح های مذکور در کنار پروژه های افتتاحی دهه فجر در ســطح اســتان را‪،‬‬ ‫نشــانگر عزم و اراده ی دولت و ملت برای توسعه دانست و خاطر نشان کرد‪ :‬این بهره برداری ها نشان‬ ‫میدهد که عزم نظام برای حل مشــکالت مردم دائمی بوده و موانع ایجاد شده نمیتواند خللی در اراده‬ ‫خدمت رسانی وزارت نیرو به مردم ایجاد کند‬ ‫نخستینمرکزرادیوتراپیاستانقزوینبا‬ ‫حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید‬ ‫پس از پنج ســال‪ ،‬انتظار مردم اســتان قزوین به پایان رسید و روبان نخستین مرکز رادیوتراپی استان‬ ‫با حضور دکتر ســعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی بریده شد تا خدمت گیرندگان از‬ ‫سفر به استان های همجوار بی نیاز شوند‪.‬‬ ‫ایین بهره برداری نخستین مرکز رادیوتراپی استان قزوین با حضور وزیر بهداشت‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی قزوین‪ ،‬استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫نخستین مرکز رادیوتراپی قزوین با سرمایه اولیه برادران خراسانی از خیرین گرانقدر سالمت با مساحت‬ ‫بیش از ســه هزار مترمربع احداث و در مدت پنج ســال تکمیل شــد‪ .‬در این مرکز‪ ،‬توده های بدخیم‬ ‫سرطان با استفاده از پرتو های یونیزان درمان می شود‪.‬‬ ‫کلنگ احداث مرکز رادیوتراپی اســتان قزوین روز ‪ 23‬خرداد ‪ 1394‬با مشــارکت خیرین ســامت در‬ ‫محوطه مرکز اموزشــی و درمانی مســتقل والیت قزوین به زمین زده شده و پس از پنج سال به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫اقــای امید فتاحی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 150‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای حســن پایه دار ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 199/23‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محی الدین مام سلیمی برده زرد از محل مالکیت محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای سید فرزاد حســینی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از پاک‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 195/18‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محی الدین مام سلیمی برده زرد از محل مالکیت محمد مام سلیمی برده زرد‬ ‫اقای حســن ملکیان حمزه قاسم ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قسمتی از‬ ‫‪.31‬‬ ‫پاک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪63‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمود رحیم پور از محل مالکیت محمد امین رحیم پور‬ ‫اقای محمد غریب خانی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.32‬‬ ‫پــاک ‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 306/55‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عثمان فتح اله زاده‬ ‫اقای حســام قاسمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 285/20‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد قهرمانی‬ ‫اقای بهنام قاســمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 284/77‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد قهرمانی‬ ‫خانم شــریفه رحیمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 77/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت صالح شهنازی‬ ‫خانم نجیبه ســپهری مقدار سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.36‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــاک ‪ 6624‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 137/90‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت صالح شهنازی‬ ‫اقــای مصطفی بایزیدی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیان‬ ‫‪.37‬‬ ‫یکباب ســاختمان قســمتی از پاک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 137/90‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از مصطفی شهنازی از محل مالکیت صالح شهنازی‬ ‫خانم شــها محمدپور ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 102/89‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از کریم محمد پور‬ ‫اقای محمد محمدمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه قســمتی از پاک‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 112/55‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫خانم اســیه رایزن مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب‬ ‫‪.40‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــاک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 119/45‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫اقــای خالد رمضــان زاده مقدار چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.41‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پاک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 119/45‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبدالرحمان صالحی‬ ‫اقای زانیار چراغی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 119/50‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمد ذاکری‬ ‫اقای رحیم رحیم پور ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلــی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪100‬مترمربع ‪ ،‬مع الواســطه‬ ‫ابتیاعی از محمد ذاکری‬ ‫اقای اسمعیل طاووسی سونج مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.44‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پاک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪292‬مترمربع ‪،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله عزیز پور از محل مالکیت مصطفی عزیز پور‬ ‫اقای علی طاووســی ســونج مقدار سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.45‬‬ ‫یکباب ساختمان قسمتی از پاک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪292‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از عبداله عزیز پور از محل مالکیت مصطفی عزیز پور‬ ‫اقای نجم الدین محمدی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از‬ ‫‪.46‬‬ ‫پــاک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 261/73‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از عثمان قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی‬ ‫اقای منصور فیض اله بیگی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.47‬‬ ‫پاک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪108‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از محمدرسول قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی‬ ‫اقای هیرش رســتمی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪109/47‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از رسول قاسمی از محل مالکیت کاک اله قاسمی‬ ‫خانم افســانه حسنی مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.49‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــاک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪126/85‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از احمد مروتی از محل مالکیت محمدامین مروتی‬ ‫اقای محمد حســنی مقدار ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.50‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــاک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪126/85‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از احمد مروتی از محل مالکیت محمدامین مروتی‬ ‫خانم چمن صالحی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قســمتی از پاک‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 72‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از احمد و عایشه مروتی از محل مالکیت محمدامین مروتی‬ ‫اقای فاروق حیدری مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.52‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــاک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 134/36‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای ازاد محمودی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب‬ ‫‪.53‬‬ ‫ســاختمان قســمتی از پــاک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 134/36‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای بارزان عزیزی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مساحت ‪ 124/17‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از فاطمه قادری از محل مالکیت احمد شرافتی‬ ‫اقای محمدرحیم عبداله زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی‬ ‫‪.55‬‬ ‫از پاک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪ 549/25‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از محمدامین محمودی‬ ‫اقای محمد ســعید صفری ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از‬ ‫‪.56‬‬ ‫پاک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به مساحت ‪ 323/95‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه ابتیاعی‬ ‫از محمدصادق صادقی و عبداله اکبری‬ ‫اقای رسول فتاح زاده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان قسمتی از پاک‬ ‫‪.57‬‬ ‫‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪ 219/33‬مترمربع ‪ ،‬مع الواسطه‬ ‫ابتیاعی از عبدالخالق اخوان‬ ‫خانــم فاطمــه طالع ششــدانگ عرصــه و اعیان یک واحــد کارگاه تیرچــه و بلوک‬ ‫‪.58‬‬ ‫ساختمان قسمتی از پاک ‪ - 17‬اصلی واقع در بخش هشت سقز به مساحت ‪1260‬مترمربع ‪ ،‬مع‬ ‫الواسطه ابتیاعی از وراث عزیز پری‬ ‫م‪/‬الف ‪829‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول چهار شنبه ‪1399/11/29‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه ‪1399/12/13‬‬ ‫کامران تاب‬ ‫رییس اداره ثبت سقز‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 5‬رجب ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫نمایشگاهی که نه اش دارد نه پایکوبی!‬ ‫شماره ‪4125‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫نمایشــگاه گردشگری تهران که امسال رسما با بخش صنایع دستی ادغام شده‪ ،‬قرار‬ ‫اســت بدون حضور گروه های نوازنده و غرفه های غذا برگزار شــود؛ پرمخاطب ترین‬ ‫بخش های نمایشگاه گردشگری ایران که امسال به خاطر کرونا حذف شده اند‪ .‬برخی‬ ‫فعاالن گردشــگری معتقدند این بخش ها مزیت این نماشگاه بین المللی را زیر سوال‬ ‫برده و سطح گردشگری را پایین اورده بودند‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬درحالی که بیشــتر نمایشگاه های گردشــگری در کشورهای دیگر مجازی‬ ‫برگزار می شــوند این ســوال مطرح اســت که چه ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫جوان تهران وجود دارد‪ ،‬ان هم در شــرایطی که بیشــترین فعالیت این نمایشگاه در‬ ‫سال های گذشته روی فروش ویزا و تورهای خارجی و سفرهای عید متمرکز شده بود‬ ‫و کمترین شــرکت کننده خارجی را داشت و به گفته برخی از فعاالن گردشگری هم‬ ‫جنبه صله رحم ان پررنگ تر بود‪ .‬امیرپویان رفیعی شــاد‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنفی دفاتر سفر هوایی‪ ،‬گردشگری و زیارتی استان تهران در این باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫بیش از یک ســال است که درگیر ویروس کرونا شده ایم‪ .‬گردشگری سال ‪ ۹۸‬را هم‬ ‫با شــرایط خوبی پشت سر نگذاشت؛ ســال را با سیل اغاز کردیم و برای نخستین بار‬ ‫ـ دســت کم در عمر حرفه ای ام ـ با شــعار «سفر نرویم» مواجه شــدیم‪ .‬پس از ان‬ ‫نابســامانی ارز پیش امد و سفرهای خارجی محدود شد‪ .‬بعد بنزین و حوادث ابان و‬ ‫پس از ان هم ترور ســردار ســلیمانی و هواپیمای اوکراینی‪ .‬پایان سال هم به کرونا‬ ‫ختم شــد‪ .‬با این همه تمام همکاران ما در بخش گردشــگری دغدغه سالمتی مردم‬ ‫را دارند‪ .‬در جلســاتی هم که برای نمایشگاه گردشگری دعوت شدیم این دغدغه را‬ ‫بیان کردیم‪ .‬به هر حال بخش دولتی می خواهد روی تقویم این نمایشگاه بین المللی‬ ‫را برگزار کند‪ .‬از طرفی همه نمایشــگاه ها برگزار شــده اند‪ .‬همین حاال در نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران چند نمایشگاه درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نمایشگاه گردشگری تهران هم قرار است به دو شیوه حضوری و مجازی‬ ‫برگزار شــود‪ .‬نقطه قوت امســال حذف محصوالت جانبی اســت که ما هم از ابتدا‬ ‫به ان ها انتقاد داشــتیم؛ همان محصوالت غذایی بی کیفیت که ســطح نمایشــگاه‬ ‫گردشگری را پایین اورده بود و خارج از نظم صنعت گردشگری بود‪ .‬هرچند بسیاری‬ ‫هم به خاطر ان جاذبه های جانبی به نمایشــگاه گردشگری تهران می امدند و همین‬ ‫باعث می شد ویزیتور واقعی گردشگری مشــخص نباشد‪ ،‬نمی دانستیم مخاطبی که‬ ‫به غرفه اژانس گردشــگری مراجعه کرده برای نوای شــادی و غذا امده یا محصول‬ ‫گردشــگری‪ .‬اتفاقا نمایشگاه ‪ ۹۹‬می تواند نقطه مثبتی باشد برای شناسایی و ارزیابی‬ ‫واقعیت های این رویداد‪.‬‬ ‫رفیعی شــاد گفت‪ :‬البته برگزاری این رویداد هنوز برای ما هم قطعی نیســت‪ ،‬به این‬ ‫احتماالت فکر می کنیم که مثال در میان کار‪ ،‬وضعیت تهران را به لحاظ ویروس کرونا‬ ‫حاد و بحرانی اعالم کنند و نمایشگاه تعطیل شود‪ .‬البته بخش مجازی نمایشگاه برای‬ ‫همین احتماالت پیش بینی شده اســت‪ .‬به هر حال امیدواریم نمایشگاه گردشگری‬ ‫تهران در نیمه راه در وضعیت قرمز قرار نگیرد و تعطیل نشود‪.‬‬ ‫او به محدودیت فضای درنظر گرفته شده در نمایشگاه امسال اشاره کرد و افزود‪ :‬فضای‬ ‫نمایشگاه قرار است کوچک باشد‪ ،‬مثال برای کل استان تهران ‪ ۸۰۰‬متر درنظر گرفته‬ ‫شــده که بخش های اداری‪ ،‬اژانس های مسافرتی‪ ،‬هتل ها و اقامتگاه ها‪ ،‬استارت اپ ها‪،‬‬ ‫ســفره خانه ها و ‪ ...‬در این محدوده حضور دارند‪ .‬قرار است عرضه محصوالت در سطح‬ ‫یک میز باشــد و تزئینات و غرفه ارایی مثل ســال های گذشــته نداریم که قطعا در‬ ‫هزینه ها صرفه جویــی می کند‪ .‬بازدیدکنندگان هم باید با وقت قبلی در نمایشــگاه‬ ‫حاضر شوند تا با ازدحام جمعیت مواجه نشویم‪ .‬قرار است پروتکل های بهداشتی مثل‬ ‫تب سنجی و تونل ضدعفونی اجرا شود و ورود به نمایشگاه با ماسک نیز الزامی است‪.‬‬ ‫مراکز اقامتی و گردشگری در نوروز بازند‬ ‫معاون گردشــگری گفت‪ :‬اگرچه ســتاد کرونا محدودیت هایی را برای تردد بین‬ ‫شــهرها در تعطیالت نوروزی تصویب کرده است‪ ،‬اما در هر صورت مراکز اقامتی‬ ‫و تاسیســات گردشــگری دارای مجوز کشــور باز خواهند بود و مجــاز به ارائه‬ ‫خدمات در ایام نوروز هســتند‪.‬به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬ولی تیموری در وبینار با ‪ ۳۱‬استان‬ ‫کشــور که با هدف تبیین وضعیت ســفرهای نوروزی و نیز حضور در نمایشگاه‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی تهران برگزار شــد‪ ،‬با بیان این کــه طبق اخرین‬ ‫مصوبات و تصمیم گیری هــای صورت گرفته در کمیته های مختلف ســتاد ملی‬ ‫کرونا محدودیت هایی برای تردد بین شــهرها در ایام تعطیالت نوروزی تصویب‬ ‫شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل ناپایدار بودن شرایط کشــور به واسطه شیوع کرونا‪،‬‬ ‫سفرهای نوروزی همچون سال گذشته با محدودیت هایی مواجه است‪ ،‬اما در این‬ ‫میان وزارت گردشــگری با تشریح و تبیین برنامه ها و تمهیدات به عمل امده و با‬ ‫معرفی دو راهکار ســبز برای ســفرهای ایمن‪ ،‬اعضای ستاد را برای انجام سفرها‬ ‫در قالب تورهای مسافرتی و نیز با رزرو مراکز اقامتی شامل هتل ها‪ ،‬مهمانپذیرها‬ ‫و بوم گردی هــای دارای مجــوز از ســوی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی متقاعد کرد‪.‬معاون گردشــگری افزود‪ :‬ایجاد امکان سفر هموطنان‬ ‫در قالب تورهای مســافرتی کنترل شده و نیز بهره مندی از تاسیسات گردشگری‬ ‫دارای مجوز رسمی از وزارت گردشگری در تعطیالت نوروز ‪ ،۱۴۰۰‬بسته حمایتی‬ ‫دیگری برای فعالین گردشــگری کشور محســوب می شود‪ .‬تیموری با اشاره به‬ ‫این که براســاس تالش های به عمل امده‪ ،‬ستاد ملی کرونا مراکز گردشگری را در‬ ‫میان گروه اول مشــاغل طبقه بندی کرده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش از این بخش‬ ‫گردشــگری در گروه دوم و ســوم قرار داشــت اما اکنون به واسطه پیگیری ها و‬ ‫تالش های صورت گرفته در راســتای حمایت از فعاالن گردشگری‪ ،‬این حوزه در‬ ‫گروه اول یعنی در کنار مراکز دارای فعالیت ضروری قرار گرفته اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫در هر صورت مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری دارای مجوز کشور باز خواهند‬ ‫بــود و مجاز به ارائه خدمات در ایام نوروز هســتند‪.‬او ادامه داد‪ :‬ضمن تشــدید‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر هوایی‪ ،‬گردشــگری و زیارتی اســتان‬ ‫تهران درباره دیدگاه صنف گردشــگری در زمینه برگزاری و حضور در این نمایشگاه‬ ‫با توجه به محدودیت های کرونا و بازارهای بسته سفر و تمایل نداشتن برخی فعاالن‬ ‫گردشــگری و شــرکت های بزرگ برای حضور اظهار کرد‪ :‬این نمایشگاه صرفا برای‬ ‫تعطیالت نوروز برپا نمی شود‪ ،‬بیشــتر جنبه حفظ برندینگ‪ ،‬بازارسای و بازارسنجی‬ ‫دارد‪.‬رفیعــی شــاد درباره تغییر رویکرد نمایشــگاه های جهانی و اصــراری که برای‬ ‫برگزاری نمایشــگاه تهران وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشــتر نمایشگاه های بزرگ مثل‬ ‫‪ ITB‬المان مجازی برگزار می شــوند‪ ،‬اگر به نظر ما بود که تمایل داشتیم نمایشگاه‬ ‫تهران هم مجازی باشــد‪ .‬اما یک ســری مالحظات وجود دارد که برگزاری حضوری‬ ‫این نمایشــگاه را توجیه پذیر می کند‪ .‬درحال حاضر تمام اصناف فعال اند و نمایشگاه‬ ‫هم برگزار می کنند ولی تمام انتقادها و مخالفت ها معطوف به گردشــگری و ســفر‬ ‫اســت‪ .‬درحالی که ما اعتقاد داریم ســفر هوشمندانه می تواند ایمن باشد و به مراتب‬ ‫کم خطرتر از ســفرهای انبوه و شخصی است‪ .‬این نمایشگاه فرصتی است برای تبلیغ‬ ‫سفر ایمن و هوشمند‪ .‬مردم باید به این نوع سفر بیشتر اشراف داشته باشند‪ .‬از طرفی‬ ‫ستاد ملی کرونا بعد از یک سال به این نتیجه رسیده که سفر را با رعایت پروتکل ها‬ ‫می تــوان برقرار کرد برای همین هم با انجام ســفرهای نوروزی با تعیین شــرایطی‬ ‫موافقت کرده است‪.‬نمایشــگاه گردشگری و صنایع دستی تهران قرار است از پنجم تا‬ ‫هشتم اســفندماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود‪ .‬خشایار نیکزادفر‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توســعه ایران گردی و جهان گردی و مجری اصلی‬ ‫این نمایشــگاه گفته است‪ :‬مجوزهای الزم از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا صادر‬ ‫شــده و بخش حضوری این رویداد با نظارت و رعایت کامل پروتکل های اجتماعی و‬ ‫دستوالعمل های الزم برگزار می شود‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‪ :‬نام ارکستر ملی باید اشک به چشمانتان بیاورد‬ ‫نظارت ها و بازرســی ها نیاز است از فعالیت مراکز اقامتی و به طور کل تاسیسات‬ ‫گردشــگری بدون مجوز جلوگیری شــود و اجازه ندهند خطای یک مرکز سبب‬ ‫تخریب فرصت پیش امده برای تمام فعاالن این حوزه شــود‪.‬معاون گردشــگری‬ ‫همچنین خطاب به مدیران ادارات کل اســتانی تاکید کرد‪ :‬فرصت فراهم شــده‬ ‫مبنی بر ممنوعیت نصب چادر در پارک ها و نیز اسکان در مراکز متفرقه از جمله‬ ‫ســالن های ورزشی‪ ،‬کمپ ها‪ ،‬مدارس و غیره بهترین فرصت برای افزایش ضریب‬ ‫اشــغال مراکز اقامتی سراسر کشور به شمار می اید و نقش ادارات کل استان در‬ ‫ایجاد زمینه بهره مندی بخش خصوصی از این امکان با اطالع رســانی و حمایت‬ ‫همه جانبه بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫تیموری با بیان این که یکی از اهداف مدیریت ســفر در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬ممانعت از‬ ‫شکل گیری ســفرهای انبوه و بی برنامه اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سفر مطمئن و ایمن‬ ‫در ایام نوروز پیش رو در انتظار هموطنان اســت‪ .‬ما در وزارت گردشــگری برای‬ ‫این که امکان ســفر با تور و بهره منــدی از مراکز اقامتی مجــاز را فراهم اوریم‬ ‫بســیار تالش کرده ایم‪ .‬بنابراین انتظار داریم بخش خصوصی حوزه گردشــگری‬ ‫با رعایت کامل پروتکل ها دغدغه های موجود را برطرف کند‪.‬معاون گردشــگری‬ ‫با بیان این که با وجود ابالغ پروتکل های بهداشــتی به مراکز گردشــگری سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬دوباره اموزش فعاالن این حوزه در دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی و تدوین سرفصل های اموزشی جدید توسط دفتر اموزش و مطالعات‬ ‫گردشــگری‪ ،‬دوره اموزشی رعایت پروتکل های بهداشــتی برای کلیه تاسیسات‬ ‫گردشگری کشور اعم از دفاتر خدمات مسافرتی‪ ،‬هتل ها‪ ،‬مهمانپذیر‪ ،‬بوم گردی و‬ ‫نیز راهنمایان در نظر گرفته شده است‪.‬معاون گردشگری در گفت وگوی مجازی‬ ‫ن کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی کشور تاکید کر‪ :‬نیاز‬ ‫با مدیرا ‬ ‫است در قرارداد گشت تورهای مســافرتی بین مسافر و تاسیسات گردشگری یا‬ ‫مراکز مرتبط با هم بخشی پیش بینی شود که با توجه به ناپایداری احتمالی سفر‪،‬‬ ‫در صورت لغو سفر در شرایط خاص‪ ،‬امکان ارائه خدمات مورد نظر تا پایان زمانی‬ ‫مشخص به عنوان مثال تا اواخر شهریورماه سال جاری مهیا شود‪.‬‬ ‫حسین علیزاده در بازدید از تمرین ارکستر ملی ایران‪ ،‬بر مسئولیت سنگین این‬ ‫ارکستر تاکید کرد و در جمع نوازندگان ان گفت‪ :‬بدانیم چرا به این ارکستر ملی‬ ‫می گویند‪ .‬باید وقتی اســمش را می شنوید اشک در چشمانتان بیاید و احساس‬ ‫غرور و هویت کنید‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکــی‪ ،‬علیزاده با حضور در‬ ‫تاالر وحدت به تماشــای تمرین ارکستر ملی ایران که در حال اماده سازی برای‬ ‫جشنواره موسیقی فجر است‪ ،‬نشست‪.‬‬ ‫ارکستر ملی ایران در سی وششمین جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬قطعه «سالم» حسن‬ ‫کســایی را با تنظیم ارکستر حسین علیزاده به روی صحنه برده و اجرا می کند؛‬ ‫علیزاده ضمن تماشای تمرین نوازنگان ارکستر با ان ها به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به زنده یاد استاد حسن کسایی و قطعه «سالم» گفت‪ :‬بیست سال‬ ‫پیش که قرار بود بزرگداشتی برای استاد کسایی برگزار کنیم‪ ،‬استاد فخرالدینی‪،‬‬ ‫اســتاد روشن روان و من مسئولیت تنظیم قطعات استاد کسایی را برای ارکستر‬ ‫داشــتیم که با ذوق و شــوق فراوان در مدت کوتاهی ان را اماده و تقدیم استاد‬ ‫کردیم‪.‬علیــزاده افزود‪ :‬امروز من با انرژی خیلی خوبی از اینجا می روم و شــما‬ ‫من را تشــویق می کنید که باز هم برای دیدن این ارکســتر زیبا و جوان بیایم‪،‬‬ ‫قطعه بنویســم و لذت ببرم‪ .‬من از حس بودنتان و حسی که دسته جمعی ایجاد‬ ‫می کنید و به ما زندگی می دهید‪ ،‬خوشــحالم؛ واقعا تبریک می گویم و امیدوارم‬ ‫این روند موثر تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت‪ :‬امروز ما باید ســرمان را باال نگه داریم‬ ‫که این همه فرهنگ غنی داریم؛ مراقب باشــیم ان را از دست ندهیم و قدر این‬ ‫ارکستر که اسمش ارکستر ملی است را بدانیم؛ چرا که مسئولیتش سنگین است‪.‬‬ ‫بدانیــم چرا به ان ملی می گویند‪ ،‬مثل یک قهرمان ملی؛ باید وقتی اســمش را‬ ‫می شنوید اشک در چشمانتان بیاید و احساس غرور و هویت کنید‪.‬‬ ‫علیزاده در پایان خطاب به نوازندگان گفت‪ :‬ارکستر ملی می تواند هویت موسیقی‬ ‫ما باشد و من دست تک تک شما را می فشارم‪.‬‬ ‫به سه دهه فعالیت تاثیر گذار درروابط عمومی بزرگترین کارخانه ی تولید اهن اسفنجی‬ ‫جهان‪ ،‬و بیش از دو سال فعالیت ارزش افرین در مدیریت روابط عمومی گروه خوشنام و‬ ‫برند پر اقبال گروه فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬برای فعاالن و پیشکسوتان عرصه روابط عمومی‬ ‫و ارتباطات کشور بویژه مدیران ‪ ،‬کارشناسان و کارکنان بخش مولد کشور‪ ،‬نمایان است‪.‬‬ ‫تالشهای مجدانه وهمت واالی مدیرعامل محترم جناب اقای مهندس حمیدرضا عظیمیان و تعهد‪،‬‬ ‫تخصص و توانمندی مدیران ساعی گروه فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬که مولود انقالب اسالمی است‪ ،‬اینده‬ ‫ای روشن برای صنعت پر افتخار میهن عزیزمان نوید میدهد که ماحصل جد و جهد سربازان جبهه کار‬ ‫و تولید این شرکت میباشد که علیرغم توطئههای خارجی و قرار دادن در لیست تحریم‪ ،‬چالشهای‬ ‫داخلی و فراز و نشیبهای اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬و برخی نامهربانیها‪ ،‬امروز به پاس عمل به شعار جهش تولید‪ ،‬و فعالیت در راستای تحقق اهداف‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (‪)13‬ایین نامۀ مالی شهرداریها و بند ‪ 2‬مصوبۀ شمارۀ ‪ 74‬مورخ ‪ 1399 / 8 / 10‬شورای اسالمی شهر بندرترکمن نسبت به‬ ‫واگذاری یازده واحد تجاری واقع در بلوارشهید ارخی _ جنب راه بند به صورت استیجاری و به مدت یک سال طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫اقدام نماید‪;.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪www.setadiran. :‬‬ ‫‪ ir‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن ‪ -‬خیابان شهرداری‪-‬‬ ‫شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬واریز مبلغ سپردۀ شرکت در مزایده ‪ 5:‬درصد قیمت پایۀ کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه پنجشنبه مورخ ‪1399/ 12 / 29‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر پنج شنبه مورخ ‪1399/ 12 / 14‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر شنبه مورخ ‪1399 /12 /16‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح یکشنبه مورخ ‪ 1399 /12 /17‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد کرده‬ ‫و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت (الف)را تا تاریخ ‪ 1399 / 12 / 16‬به واحد دبیرخانۀ شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه‪1399/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه‪1399/11/29 :‬‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان شاهد تداوم موفقیتهای ملی و بین المللی و شتاب توسعه و تولید محصول با ارزش برای اعتالی کشور عزیزمان باشیم‪.‬‬ ‫از درگاه خداوند تبارک وتعالی‪ ،‬توفیق روزافزون ان مجموعه محترم را خواستاریم‪.‬‬ ‫دبیرخانه شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران‪ -‬دبیرخانه همایش ملی ارتباطات و روابط عمومی‪ -‬دبیرخانه کنفرانس ملی روابط‬ ‫عمومی و صنعت‪ -‬موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده ال (ماهنامه مدیریت ارتباطات‪ ،‬ماهنامه صنعت روابط عمومی‪ ،‬انتشارات سیمای شرق‪،‬‬ ‫انتشارات زرافه‪ ،‬شرکت پخش محصوالت فرهنگی مداد ابی) موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت (روزنامه صمت ‪ ،‬روزنامه روزگار معدن‪ ،‬روزنامه‬ ‫روزگار خودرو‪ ،‬پایگاه خبری گسترش نیوز)‪ -‬موسسه فرهنگی مطبوعاتی رسانه رویداد پارسی ( روزنامه اصفهان امروز‪ ،‬روزنامه رویداد امروز)‬ ‫روزنامه ابتکار‪ -‬روزنامه افرینش‪ -‬روزنامه اقتصادی اسکناس‪ ،‬روزنامه عصر توسعه‪ -‬روزنامه افتصاد برتر‪ -‬همشهری انالین‪ -‬روزنامه اقتصاد‬ ‫ملی‪ -‬روزنامه حمایت‪ -‬هفته نامه کیاست‪ -‬پایگاه خبری تحلیلی احتساب‪ -‬روزنامه فرجام اقتصاد‪ -‬روزنامه تمدن‪ -‬روزنامه راوی ملت‪ -‬روزنامه‬ ‫سبحان‪ -‬روزنامه عصرمردم‪ -‬روزنامه بیان ملی‪ -‬پایگاه خبری شهرنامه‪ -‬پایگاه خبری معدن نامه‪ -‬پایگاه خبری عصر معدن‪ -‬روزنامه اسیا‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران درنظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (خرید شعله یاب‪،‬گازیاب‬ ‫و حرارت یاب )به شماره (‪)2099092660000214‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت‬ ‫و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ‪ ،‬ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 99/11/29‬می باشد ‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از‬ ‫برگزاری فرایندارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد ‪ .‬حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ‪ 50‬امتیاز می باشد ‪.‬‬ ‫کاالی ساخت داخل در اولویت اول خرید مدنظر می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناداستعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬روز چهار شنبه ‪ :‬تاریخ ‪99/12/13‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬روز چهار شنبه تاریخ ‪99/12/27:‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس ‪ :‬گچساران ‪ -‬فلکه اهلل ‪ -‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ‪ -‬تلفن‪074 -31921593 -32224412:‬‬ ‫مرکز تماس سامانه ستاد ‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شماره مجوز ‪1399 .6981 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫ول‬ ‫گرفتهورجاءواثقداریمدرپرتوتوانمندیوشایستگیهایمدیرعاملوهیاتمدیرهمحترموهمچنیناقداماتارزشمندمدیرانادوارروابطعمومیدر‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/246‬ج د‪99/‬‬ ‫مربوط به خرید شعله یاب‪،‬گازیاب وحرارت یاب ‪ -‬درخواست شماره ‪9700225‬‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫سند چشم انداز اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار کشور ‪ ،‬زبانزد خاص و عام و مایه ی افتخار هر ایرانی در سراسر جهان میباشد‪.‬‬ ‫ضمن تقدیر و سپاس بیکران از خدمات ماندگار جناب اقای مهندس ایرج ترابی‪ ،‬حسن انتخاب جناب اقای مهندسهادی نباتی نژاد را به فال نیک‬ ‫نوب‬ ‫حسن تدبیر و تالشهای بی شائبه برادر بزرگوار جناب اقای مهندس ایرج ترابی در قریب‬ ‫تا‬ ‫شرکت معظم فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ول‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اجاره غرفه تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫شک ِر ال َمخلوقَ لَم یَ ُ‬ ‫َمن لم یَ ُ‬ ‫شک ِر الخال ِق‬ ‫هفته نامه نوسان‪ .‬پایگاه خبری اقتصاد بازار‪.‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!