روزنامه راه مردم شماره 4108 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4108

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4108

روزنامه راه مردم شماره 4108

‫ایرانبهتولید‬ ‫روزانه‪ ۱۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبگازمی رسد‪،‬اگر‪4 ...‬‬ ‫تالش می کنیم قیمت کنسرو بیشتر از‪ ۳۰‬هزار تومان نشود‬ ‫‪2‬‬ ‫باکمبودقوطیفلزیمواجهیم‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توسعه بازار ابزیان سازمان شیالت با بیان اینکه‬ ‫عوامل متعددی در قیمت کنسرو ماهی اثرگذار است‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بازی با « یارانه»‬ ‫تمامیندارد!‬ ‫در نشست اینده تولید و مصرف گاز اعالم شد که با توسعه میدان های گازی کشف شده‬ ‫در کشور‪ ،‬ایران به تولید روزانه ‪ ۱۶۰۰‬میلیون مترمکعب گاز هم می رسد‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگراناخراجی‬ ‫عیدی می گیرند؟‬ ‫هر سال بهمن ماه که می شود کارگران به لطف و کرم ‪ ۷۹‬فوتی جدید کرونا ‪2‬‬ ‫‪ ۴۰۳۸‬تن در وضعیت شدید بیماری‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۶‬هزار و ‪ ۴۲۰‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪...‬‬ ‫مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این رابطه در مجلس به پا شده و دایم کارفرمایان خود امید می بندند تا بلکه عیدی و پاداش‬ ‫بر رساندن مردم به حق شان تاکید می شود‪...‬‬ ‫پایان سال را با حقوق بهمن ماه به حسابشان‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4108‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫(اختصاصی راهمردم)نسحهشفابخشمیرتاجالدینی‬ ‫برای بازار اشقته شرکت های دولتی در بورس‪:‬‬ ‫نجا ت بازار بورس‬ ‫چراغ جادوی عالءالدین می خواهد‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫در بحــث قیمت هــا هم مجلس‬ ‫تذکرات جدی به وزیر اقتصاد داده‬ ‫اســت‪ .‬ما معتقدیم در بورس سقف‬ ‫و کف قیمت ها باید با برنامه ریزی‬ ‫اصولی و از طریــق بازار گردانی‬ ‫حفظ شود‪ .‬این محدودیت ها باعث‬ ‫صیانت از سرمایه های مردم میشود‬ ‫و مشکالتی که بازار سرمایه با ان‬ ‫دست به گریبان است‪ ،‬رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫بازی با « یارانه» تمامی ندارد!‬ ‫مصوبه چند برابر شــدن یارانه و ســر و صدایی‬ ‫کــه در این رابطه در مجلس به پا شــده و دایم‬ ‫بر رســاندن مردم به حق شــان تاکید می شود‬ ‫ماجــرای تازه ای نیســت‪ ،‬فقط چــرا حرفی از‬ ‫اصــاح بزرگترین معضــل یارانه هــای نقدی‬ ‫یعنی پرداخــت ‪ ۷۸‬میلیون نفــری و راهکاری‬ ‫بــرای غربالگری به میان نیامده اســت؟ مجلس‬ ‫با تصمیم اخیر خود رســما یارانه افراد ثروتمند‬ ‫را دو برابر کرده اســت‪ ،‬انهم در شرایطی که این‬ ‫پول از محل حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای‬ ‫اساسی تامین می شــود که تبعات ان می تواند‬ ‫دامن اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۷‬که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به چرخه‬ ‫ارزی ایران وارد شــد تاکنــون بارها بحث حذف‬ ‫ان به دلیل رانت سنگین و عدم دسترسی مردم‬ ‫به کاالی وارد شــده با این نرخ به قیمت مناسب‬ ‫مطرح بود‪.‬‬ ‫دولت در ایــن فاصله تقریبا تمامــی اقالم را از‬ ‫لیســت ارز ترجیحی خارج کــرد‪ ،‬ولی پنج قلم‬ ‫که عمدتا نهــاده های تولید هســتند به همراه‬ ‫بخشــی از دارو و تجهیزات پزشــکی همچنان با‬ ‫نــرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین ارز می شــود‪ .‬دولت‬ ‫ترجیــح داد خود حذف ارز ترجیحی از چند قلم‬ ‫باقی مانده را انجام نداده و با مشــارکت مجلس‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬از این رو در یکی دو ســال اخیر و‬ ‫البته الیحه بودجه ســال اینده این بحث مطرح‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مــی تــوان گفــت در جریــان بررســی الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬پرحاشــیه تریــن موضوع همین‬ ‫تصمیــم گیری بــرای حــذف ارز ترجیجی بود‬ ‫که کمیســیون تلفیق تصمیم گرفت نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫کاالی اساســی و ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تسعیر‬ ‫نرخ ارز را حذف و ان را به نرخ واحد ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان برســاند‪ ،‬دولت نیز مخالف حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نبود ولی تاکید داشــت به نوعی‬ ‫باشــد که کمترین تبعات را به همراه داشــته و‬ ‫برگشت ان به مردم منطقی و موثر باشد در این‬ ‫صورت موافق خواهد بود‪.‬‬ ‫در نهایت مجلــس حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان را‬ ‫تصویب کرد که در نتیجه تغییرات ایجاد شــده‬ ‫تــا اینجا‪ ،‬منابع ناشــی از هدفمندی یارانه ها از‬ ‫‪۲۶۷‬هــزار میلیارد به ‪ ۴۲۹‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫افزایش یافته که ناشــی از مصرف فراورده های‬ ‫نفتی در داخــل و افزایش صادرات فراورده ها و‬ ‫مشتقات ان است اســت‪ ،‬از سویی از حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی و مابه التفاوت ان با نرخ ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومانی از محل هشت میلیارد دالری که‬ ‫برای تامین کاالی اساسی و دارو در بودجه پیش‬ ‫بینی شــده بود‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫شرکت های دولتی و غیر دولتی از‬ ‫واگذاری و افزایش صوری ســهام‬ ‫شرکت ها جلوگیری و از اعمال نفوذ‬ ‫عده ای و ایجاد نوسانات ساختگی‬ ‫در قیمت ها جلوگیــری کنند تا‬ ‫شرکت ها با قیمت واقعی عرضه شوند‬ ‫منابع ایجاد می شود که ‪ ۷۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان برای برگشــت به مــردم در قالب یارانه های‬ ‫نقدی و ‪ ۳۳‬هــزار میلیار تومــان ان برای دارو‬ ‫درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫بعــد از هیاهوی زیاد نماینــدگان در مورد اقدام‬ ‫خود برای حذف رانت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نوبت به‬ ‫توزیع منابع بین مردم رسید ولی انچه که اتفاق‬ ‫افتــاد افزایش پرداخت های نقــدی اما نه برای‬ ‫نیازمندان بلکــه کل ‪ ۷۸‬میلیون نفر یارانه بگیر‬ ‫از نیازمند تا پردرامد بود؛ به طوری که براساس‬ ‫مصوبه کمیســیون تلفیــق ‪ ۳۵‬میلیون نفر اول‬ ‫بیش از ‪ ۱۸۰‬هزار تومان‪ ،‬حدود ‪ ۲۳‬میلیون نفر‬ ‫دیگــر ‪ ۱۳۸‬هزار تومان یارانه دریافت می کنند و‬ ‫مابقی که حدود ‪ ۲۰‬میلیون نفر هســتند هم ‪۹۱‬‬ ‫هزار تومان در ماه‪ ،‬یارانه دریافت می کنند‪.‬‬ ‫اینکه مجلس بازهــم پرداخت ‪ ۷۸‬میلیون نفری‬ ‫را ادامه داده بســیار قابل تامل است‪ ،‬به هر حال‬ ‫از زمانی که دولت دهم اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانــه ها را شــروع کرد تا به امــروز بزرگترین‬ ‫معضل در اجــرای ان پرداخــت همگانی یارانه‬ ‫نقدی ‪۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی بوده اســت‪ ،‬جایی‬ ‫که بارهــا حتی مجلس در دوره هــای قبلی به‬ ‫این روند پرداخت نقد داشــت و در قانون بودجه‬ ‫تکالیفی برای حذف ســه دهــک باالی درامدی‬ ‫به عهــده دولت قرار داده بود ولــی هیچ گاه به‬ ‫درستی اجرایی نشد و نتیجه پرداخت یارانه ‪۴۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی به بیش از ‪ ۹۵‬درصد ایرانی‬ ‫ها بوده است‪.‬‬ ‫در مصوبه تلفیق حداقل پرداختی یارانه ‪ ۹۱‬هزار‬ ‫تومان برای ‪ ۲۰‬میلیون نفر است که به طور حتم‬ ‫این حداقل پرداختی برای سه دهک باال در نظر‬ ‫گرفته شــده که در این حالــت عمال یارانه انها‬ ‫دو برابر شــده است‪ ،‬با این اقدام باید نمایندگان‬ ‫پاســخ دهند که هــدف از پرداخــت مبلغ ‪۹۱‬‬ ‫هزار تومانی به قشــر ثروتمند در شــرایط فعلی‬ ‫چیست؟ از ســویی چرا منابع ناشی از حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی که با خود افزایش قیمت کاالهای‬ ‫مربوطه را به همراه خواهد داشت باید بین افراد‬ ‫غیر نیازمند تقسیم شود؟‬ ‫همچنین چرا مجلس کــه در صدد اصالح روند‬ ‫پرداخت یارانه به کاالهای اساســی و مردم بوده‬ ‫است‪ ،‬فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده‬ ‫اســت تا این معضل ‪ ۱۰‬ســاله کــه دولت برای‬ ‫ان اقدامــی نکرده و یا نتیجه ای نداشــته برای‬ ‫همیشه تمام شــود‪ ،‬در عین حال دولت از سال‬ ‫گذشته پرداخت کمک معیشتی ناشی از افزایش‬ ‫قیمت بنزین را به کمتر از ‪ ۶۰‬میلیون نفر یارانه‬ ‫بگیــران انجام داد و تقریبا ســه دهک باالیی از‬ ‫دریافــت این کمک کنار گذاشــته شــدند‪ ،‬چرا‬ ‫مجلس طرح خود برای افزایش یارانه های نقدی‬ ‫را در محدود این حــدود ‪ ۶۰‬میلیون نفر که در‬ ‫ان افراد متوســط و نیازمند و فاقد درامد حضور‬ ‫دارند اعمال نکرده اســت‪ ،‬هر چند بین انها هم‬ ‫افرادی هســتند که نیازی به دریافت این ارقام‬ ‫نقدی ندارند‪.‬‬ ‫در این بین اقدام دولت هم تامل برانگیز اســت‬ ‫که در ســال های اخیر نه تنهــا در مورد حذف‬ ‫پردامدهــا به طور جدی به هر دلیلی اقدام نکرد‬ ‫بلکه یارانه ای دیگر تحت عنوان کمک معیشتی‬ ‫برای ‪ ۶۰‬میلیون نفر را پیش بینی و اجرایی کرد‬ ‫و بارها این نقد مطرح شد که اگر ‪ ۶۰‬میلیون نفر‬ ‫را محق دریافت این کمــک می داند چرا یارانه‬ ‫‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی را به ‪ ۷۸‬میلیون نفر می‬ ‫پردازد که در ســال هزینــه ای بالغ بر ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به همراه دارد و با هزینه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی کمک های معیشتی به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫میلیارد پرداخت نقدی می رسد‪.‬‬ ‫دولت در ســال هــای اخیر در بودجــه همواره‬ ‫مکلف به حذف ســه دهک بــاالی درامدی بود‬ ‫ولــی این اتفاق نیفتاد ولی بازهم ان را در الیحه‬ ‫ســال اینده اورده بود در حالی که اجرا کننده‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫به هر ترتیب بازی با کلمات و ســر و صدا کردن‬ ‫با یارانــه اقدام تازه ای نیســت و بارها «یارانه»‬ ‫مورد اســتفاده و بازی های سیاسی قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬به هر حال مردم بســیار بر جریان یارانه‬ ‫حساس هســتند به ویژه در شــرایط اقتصادی‬ ‫موجود توجه بیشــتری به اقــدام در این رابطه‬ ‫خواهنــد داشــت‪ ،‬این درحالی اســت که پیش‬ ‫از ایــن در جریان انتخابــات ‪ ۱۳۹۶‬هر یک از‬ ‫کاندیداها برنامــه اقتصادی خود را بیش از انکه‬ ‫به ســمت طرح های تولیدی و توسعه ای برده و‬ ‫برنامه ای برای ان ارائه دهنــد‪ ،‬مانور انتخاباتی‬ ‫خود در این حوزه را بر یارانه گذاشــتند‪ ،‬جایی‬ ‫که از پرداخت یارانــه ‪ ۱۱۳‬تا ‪ ۲۵۰‬هزار تومانی‬ ‫ســخن می گفتند بدون اینکــه اعالم کنند قرار‬ ‫اســت منابــع ان از کجا تامین شــود‪ ،‬یا همین‬ ‫مدتی پیش وقتی محمــود احمدی نژاد‪-‬رئیس‬ ‫جمهــور دولت نهم و دهــم ‪ -‬از امکان پرداخت‬ ‫یارانه ‪ ۹۱۰‬هزار تومانی انهم بدون هیچ منطقی‬ ‫سخن گفته بود‪.‬‬ ‫حواشــی بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬به اینجا ختم نشــده‬ ‫و انچه کــه اتفاق افتاده از الیحــه تا مصوبات‬ ‫مجلس مورد نقد کارشناســان بوده است‪ ،‬البته‬ ‫دولت و شــخص رئیس جمهور در رابطه با نحوه‬ ‫عملکــرد مجلس در بررســی بودجــه انتقاداتی‬ ‫داشــته و خواســتار عدم برخوردهای سیاسی با‬ ‫بودجه و اعمال رفتار منطقی اقتصادی بوده اند‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫خودروسازان جدید در راه بازار؟‬ ‫به گفتــه کارشناســان صنعت خودرو‪ ،‬کشــور ما‬ ‫صنعت خودروسازی ندارد‪ ،‬بلکه مونتاژکاری دارد‪.‬‬ ‫نزدیک ‪ ۳‬ســال واردات خودرو ممنوع شده است‪،‬‬ ‫یعنــی اخرین مدل خودرو خارجی که در کشــور‬ ‫مشاهده می شــود و تردد دارد‪ ،‬به سال ‪ ۲۰۱۷‬بر‬ ‫می گردد و این مــدل از خودرو اخرین خودرویی‬ ‫باید باشد که به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر به گفتــه دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو واردات خودرو تا نیمه دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬قرار‬ ‫است که ممنوع باشد‪.‬‬ ‫دادفر دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه مدتی اســت که بحث ازادســازی‬ ‫واردات خودرو مطرح شــده‪ ،‬برخی تصور می کنند‬ ‫واردات خودرو به صورت کامل ازاد خواهد شد باید‬ ‫گفت این ازادسازی تا نیمه دوم سال اینده محقق‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه اکنون در شــرایطی هســتیم که‬ ‫نمی توانیم روی ازادســازی واردات خودرو حساب‬ ‫بــاز کنیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ازادســازی واردات خودرو های‬ ‫خارجی جدی نیست‪ .‬به قدری موانع بر سر واردات‬ ‫خودرو زیاد اســت که باید التماس کرد تا یک نفر‬ ‫خودروی خارجی وارد کند‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا ازادســازی واردات خــودرو نمی تــوان رقیب‬ ‫خودروسازان داخلی شد‪ ،‬بلکه تنها می توان انتخاب‬ ‫را به مردم واگذار کرد‪.‬‬ ‫دادفر تشــریح کرد‪ :‬یکی از راه ها برای جلوگیری از‬ ‫خروج ارز از کشور این است که واردکنندگان با ارز‬ ‫خود که در خارج از کشور است‪ ،‬خودرو وارد کنند‬ ‫در ایــن صورت بدون اینکه یک دالر ارز از کشــور‬ ‫خارج شود خودرو به کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در پیشــنهاد ازادســازی واردات خودرو‬ ‫منفعت هایی نیز وجــود دارد‪ .‬اینکه دولت می تواند‬ ‫کســری بودجه خود را جبران کنــد‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫تورمی ایجاد شــده یــا اینکه بــه نقدینگی جامعه‬ ‫اضافه شود‪.‬عالوه بر این ارزی که در خارج از کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬می تواند به صورت خودرو به کشور وارد‬ ‫شود که این مساله بسیار مهم است‪.‬‬ ‫دادفر بــا بیان اینکــه با ورود خــودروی خارجی‬ ‫به کشــور بازار جــان تازه ای می گیــرد و قیمت ها‬ ‫شکســته می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که بازار وارداتی ها‬ ‫بشــکند‪ ،‬قیمــت خودرو هــای داخلی نیــز تکان‬ ‫می خــورد و این موضــوع در مجموع نیــز به نفع‬ ‫مردم تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن واردکنندگان خــودرو در خصوص‬ ‫خودروهای چینــی و دیگر خودروهــا که اکنون‬ ‫به صورت اقســاطی به فروش می رسند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫خودرویی توسط شرکت ها و خودروسازان جزء به‬ ‫فروش می رســد‪ ،‬به این معنا نیســت که واردات‬ ‫خودرو ازاد شــده‪ ،‬این خودروهــا به صورت ‪ckd‬‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫حــاال از این صحبت می توان برداشــت کرد که از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬تاکنون هیچ وارداتی نداشــتیم و به‬ ‫دلیل تحریم ها مونتاژ خودرو هم نداشتیم‪ ،‬به نوعی‬ ‫می تــوان گفت خودروســاز های چینی هم از ترس‬ ‫قطع شــدن ارتباطشــان با امریــکا ارتباط خود با‬ ‫کشورمان را هم قطع کردند‪ .‬اما حاال این رویه گویا‬ ‫کمی بهتر شده است‪ ،‬یعنی این روز ها شاهد فروش‬ ‫فــوری و پیش فروش انواع خودرو های مونتاژی در‬ ‫کشــور هســتیم‪.‬زمانیکه در رفت و امد در بزرگراه‬ ‫ها هســتیم‪ ،‬روی بیلبورد های شهری تبلیغ انواع‬ ‫خودرو هایی را مشاهده می کنیم که قطع به یقین‬ ‫در داخل ســاخته نشده اند و به صورت مونتاژ قرار‬ ‫اســت به بازار عرضه شــود‪ .‬در این ‪ ۳‬ســالی که‬ ‫تحریم بودیم‪ ،‬خودروسازان در تالش بودند صنعت‬ ‫خودرو را پیش ببرند و به نوعی به خودکفایی کامل‬ ‫برسیم و از مونتاژ کاری خارج شویم‪ ،‬اما حاال گویا‬ ‫قرار اســت به قبل برگردیم‪ .‬یعنی مجدد قرار است‬ ‫صنعت خودرو خودکفا به سمت مونتاژ کاری برود‪.‬‬ ‫ارش محبــی نژاد دبیــر انجمن قطعه ســازان‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به اینکه صنعت قطعه سازی نیاز به مشوق‬ ‫دارد تا همپای خودروســازان حرکت کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامــه های زیادی برای صنعــت خودرو داریم اما‬ ‫اکنون برای رسیدن به این اهداف راه زیادی داریم‬ ‫و اکنون راه رســیدن به اهــداف افق ‪ ۱۴۰۴‬برای‬ ‫صنعت قطعه سازی خودرو مشخص نیست‪.‬‬ ‫محبی نژاد با تاکید بر اینکه اگر در دو ســال اینده‬ ‫از قطعه ســازان خودرو حمایت نشود انان با خطر‬ ‫حــذف از بازار و بیــکاری کارگرانشــان روبرو می‬ ‫شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬نباید بگذاریم خودروسازی به مونتاژ‬ ‫کاری تبدیل شود چرا که مجدد باعث سرکوب این‬ ‫صنعت خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه ســازان گفت‪ :‬خودروســازان در‬ ‫تالش هســتند تا بتوانند با کمک فناوری های در‬ ‫دسترس این صنعت را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫ابوالفضــل خلخالــی کارشــناس صنعــت خودرو‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ورود خودرو به کشــور ممنوع اســتف در‬ ‫نتیجــه برخی از شــرکت های خودروســاز خورد‬ ‫اقــدام بــه مونتاژ خــودرو مــی کننــد و اینگونه‬ ‫عــوارض ورود هم نمــی دهند‪ .‬کشــور ما صنعت‬ ‫خودروســازی نــدارد و بهتــر اســت بگوییــم ما‬ ‫صنعت مونتاژکاری داریم‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در‬ ‫دو ســه دهه اخیر صد درصد خودروسازان مونتاژ‬ ‫کار بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه در صنعت خودروی‬ ‫کشــور شــاهد افزایش کیفیت خودروها نیستیم و‬ ‫در مقابل شاهد این هســتیم که قیمت تمام شده‬ ‫در انها بسیار باالســت‪ .‬خلخالی با تاکید بر اینکه‬ ‫ورود هدفمند خودرو های خارجــی با برنامه ریزی‬ ‫صحیح قطعا به نفع صنعت خودروســازی کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در دنیا این تجربه ثابت شــده که‬ ‫هیچ کشــوری نمی تواند در های خود را به ســمت‬ ‫اقتصــاد جهانی ببندد و اگر کشــوری در های خود‬ ‫را به ســمت اقتصاد جهان بست‪ ،‬در صنعت خودرو‬ ‫ورشکسته می شود و شاهد خودرو های بی کیفیت با‬ ‫االیندگی بسیار باال و متاسفانه رانتی عظیم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ســودجویی برخی افراد مرتبط بــا صنعت خودرو‬ ‫و عقــد قرارداد بــا شــرکت های بی کیفیت برخی‬ ‫کشــور ها موجب شد ســاختار اصلی خودروسازی‬ ‫در ایران به تدریج از دســت برود و انگیزه بسیاری‬ ‫از قطعه ســازان کشــور که ریشــه اصلــی صنعت‬ ‫خودروسازی هستند‪ ،‬خشک شود‬ ‫چندی پیش هــم وینی مدیــر بازاریابی و فروش‬ ‫یک خودروســاز چینی در ایران ادعا کرده اســت‪،‬‬ ‫دولت چین همکاری و مشــارکت با خودروســازان‬ ‫خارجی را به عنوان راه توسعه این صنعت برگزیده‬ ‫اســت‪ .‬بر این اساس خودروسازان خارجی که برای‬ ‫دسترسی به بازار بزرگ و در حال رشد چین عالقه‬ ‫زیادی نشــان می دادند‪ ،‬مجبور بودند برای فروش‬ ‫خودرو در چین‪ ،‬شرکت های مشترک ‪%۵۰-%۵۰‬‬ ‫با شرکای چینی تاسیس کنند‪.‬‬ ‫این کارشــناس چینــی تولید خــودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫خودروســازان خارجی موظف بودنــد درصدی از‬ ‫قطعــات را از داخــل چین تامین کننــد و برخی‬ ‫وظایــف در انتقال فناوری و تحقیق و توســعه به‬ ‫ان ها تحمیل شــد‪ .‬با توجه بــه بازار بزرگ چین و‬ ‫نیاز خودروســازان جهانی به این بازار‪ ،‬دولت چین‬ ‫در مذاکرات با خودروســازان جهانی دســت باالتر‬ ‫و برتر را داشــت و الزامــات زیادی در حوزه انتقال‬ ‫فناوری به انان دیکته کرد‪.‬‬ ‫براســاس اخبار منتشر شــده بهمن موتور مونتاژ‬ ‫دیگنیتی را اغاز کــرده و احتماال به زودی فروش‬ ‫این خــودرو بصورت پیش فروش و یا فروش فوری‬ ‫اغاز می شــود و خودروســازان دیگر نیز به دنبال‬ ‫افزایش مونتاژ هستند‪.‬‬ ‫بــا این حال و با توجه به وضعیت نامطلوب و بدون‬ ‫اســتاندارد و زیــان ده صنعت خودرو کشــور‪ ،‬اگر‬ ‫وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی خودروســازی‬ ‫در کشــور‪ ،‬برنامه بلند مدتی بــرای تولید محصول‬ ‫دنبال و از هم اکنــون در فکر ایجاد بازار برای ان‬ ‫باشــند و هم چنین به معنای واقعــی کلمه انتقال‬ ‫دانش و فناوری را از شــرکت های طــرف قرارداد‬ ‫مطالبه کند‪ ،‬می توان اندک امیدی داشــت تا شاید‬ ‫صنعت خودروسازی ایران برای همیشه نابود نشود‬ ‫و بتواند در اینده نامی در بازار جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رســد بهتر اســت تکلیف خود را یک بار‬ ‫و برای همیشه روشــن کنیم و فول مونتاژکاری را‬ ‫کــه نه در ترکیــه‪ ،‬نه در چین‪ ،‬نــه در مالزی و نه‬ ‫حتی در انگلستان و کانادا انجام نمی دهند‪ ،‬ممنوع‬ ‫کنیم‪ .‬بــه اصالح تعرفه ها بپردازیــم و حداقل ‪۴۰‬‬ ‫درصد ســاخت داخل را (که حتی انگلستان هم ان‬ ‫را رعایت می کند) اجباری کنیم‪ .‬شــاید با در نظر‬ ‫گرفتن این سیاســت ها تغییراتی در ساختار تولید‬ ‫خودرو به وجــود اوریم و بتوانیم اینده این صنعت‬ ‫را نجات دهیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4108‬‬ ‫خبر‬ ‫ماجرای قرض پول برای خرید سهام در بورس!‬ ‫تازه کار ها غیرمستقیم وارد بورس شوند‬ ‫یک کارشــناس بازار سرمایه از پدیده ای جدید با نام «قرض پول به افراد برای خرید سهام در بورس و‬ ‫مضرات ان توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫تازه کار ها در بورس به روش های غیرمستقیم اعتماد کنندرسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه‪،‬‬ ‫در پاســخ به این پرســش که با توجه به بازگشت رونق به بورس اگر حقیقی ها بخواهند سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬چه راهی برای ان ها بهتر اســت؟ بیان کرد‪ :‬بستگی به سطح توانایی و معلومات حقیقی ها دارد‪،‬‬ ‫گاهی اوقات بعضی حقیقی ها از حقوقی ها عملکرد بهتری دارند‪ ،‬ولی عموم مردم بهتر اســت از سرمایه‬ ‫گذاری مستقیم بپرهیزند و از طریق سرمایه گذاری غیرمستقیم به سرمایه گذاری بپردازند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مثل شــرکت های ســبدگردان یا صندوق های ســرمایه گذاری‪ ،‬اگر مردم اصراری برای‬ ‫ســرمایه گذاری مســتقیم دارند‪ ،‬بهتر است از شرکت های مشاور ســرمایه گذاری کمک بگیرند‪ ،‬چون‬ ‫بازار سرمایه بازاری اســت که پیچیدگی بسیاری دارد و عکس العمل های سریع می خواهد‪ ،‬ولی دیگر‬ ‫بازار هایی که در کشور وجود دارند نیازمند اطالعات زیادی نیستند‪ ،‬مشاوره سرمایه گذاری برای افرادی‬ ‫خوب است که خودشان به طور مستقیم سرمایه گذاری می کنند‪ ،‬اما نیازمند مشاوره و کمک هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس گفت‪ :‬اگر مردم به سرمایه گذاری مستقیم اصرار دارند‪ ،‬حداقل بهتر است نیمی از سرمایه‬ ‫خودشــان را به صندوق های سرمایه گذاری بســپارند‪ ،‬البته این نسبت به تبحر و توانایی افراد بستگی‬ ‫دارد‪ ،‬بعضی ها ترجیح می دهند‪ ۲۰ ،‬درصد از ســرمایه را به روش سرمایه گذاری مستقیم و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫به روش غیر مســتقیم‪ ،‬سرمایه گذاری کنند با این روش یک معیار برای مقایسه وجود دارد‪ ،‬که میزان‬ ‫بازدهی ســرمایه گذاری خودشــان را با سرمایه گذاری صندوق یا ســبد مقایسه کنند تا بفهمند کدام‬ ‫عملکرد بهتری داشته اند‪.‬‬ ‫علی محمدی در پاســخ به این پرســش که عملکرد مردم در مقابل ســیگنال فروشــی در کانال ها و‬ ‫قــرض دادن پــول به افــراد دیگر برای ســرمایه گــذاری چگونه باشــد؟ بیان کرد‪ :‬بــه هیچ عنوان‬ ‫ایــن روش ها را پبشــنهاد نمی کنیم و مردم نیــز نباید به این روش ها اعتماد کننــد‪ ،‬چون اگر اتفاقی‬ ‫بیفتــد نمی تواننــد درهیچ مرجع قضایی شــکایت کنند و در بســیاری مواقع پشــت این ســیگنال‬ ‫فروشی ها افرادی سود می برند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مثــا مدت هــا قبــل ســهمی را خریدند و تــازه به عنوان ســیگنال به مــردم ارائه‬ ‫می دهنــد و خودشــان در ان ســمت می فروشــند‪ ،‬یا ســوء اســتفاده های دیگری انجــام می دهند‬ ‫خودشــان ســهمی را خریداری می کنند و بعد از اینکه ســهم سود کرد‪ ،‬ســهم را خالی می کنند بعد‬ ‫به مردم ســیگنال می فروشــند‪ ،‬در نهایت به تقلب و ســوء اســتفاده می انجامد و اگر مشکلی پیش‬ ‫بیاید نمی شود پیگیری دقیقی کرد‪.‬‬ ‫این فعال بازار سرمایه تاکید کرد‪ :‬البته سازمان بورس نیز باید پیگیر این کانال ها باشد و ان ها را فیلتر‬ ‫کند و با این مجرمان برخورد کند‪ ،‬باید هر کانال و فضایی برای اطالع رســانی و کمک به ســهامداران‬ ‫مجوز بگیرد تا سهامداران درست را از غلط تشخیص دهند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬این صندوق ها یا ســبدگردان هایی که مردم برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند‪،‬‬ ‫مجوز ســازمان بورس و ســایر نهاد را دارند‪ ،‬یعنی قطعا یک سری قوانین تضمین کننده وجود دارد که‬ ‫این اعتماد را به سهامداران بدهد و قطعا قوانین و مقرراتی وجود دارد که صرف و خرج منابع را محدود‬ ‫می کند‪ ،‬در این صندوق ها افراد شــناخته شده ای هستند؛ مثال ممکن است صندوقی باشد‪ ،‬که به نهاد‬ ‫خصوصی یا دولتی متصل باشــد‪ ،‬به هرحال این شــرکت های ســبد گردان موسساتی رسمی هستند‪،‬‬ ‫موسساتی که مجوز می گیرند حتما تضامینی هم دارند و سازمان بورس بر این صندوق ها نظارت روزانه‬ ‫و حتی لحظه به لحظه ای دارد‪.‬‬ ‫باکمبودقوطیفلزیمواجهیم‬ ‫تالش می کنیم قیمت کنسرو بیشتر از‪ ۳۰‬هزار تومان نشود‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توسعه بازار ابزیان سازمان شیالت با بیان اینکه عوامل متعددی‬ ‫در قیمت کنســرو ماهی اثرگذار است‪ ،‬گفت‪ :‬در سه ماهه پاییز علی رغم کاهش قیمت ماهی با افزایش‬ ‫قیمت روغن مواجه شــدیم و از طرفی کارخانجات نیز با کمبود ورق برای تولید قوطی فلزی کنســرو‬ ‫مواجه هستند که تمام این عوامل در قیمت تمام شده کنسرو ماهی اثرگذار است‪.‬‬ ‫عیســی گلشاهی در نشســت خبری سازمان شیالت که صبح دیروز برگزار شد در پاسخ به این سوال‬ ‫که قرار بود قیمت کنســرو ماهی کاهش پیدا یابد پس چرا روند قیمت ها در بازار کاهشی نبوده است؟‬ ‫گفت‪:‬عوامل مختلفی در قیمت کنسرو ماهی تاثیر گذار است و مهمترین ان قیمت ماهی است و طبیعتا‬ ‫با نوسانات قیمت ماهی قیمت کنسرو هم تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬انچه که با ســندیکای کنسرو سازی توافق کردیم این است که در سالجاری با هر قیمت‬ ‫ماهی که به دستشان می رسد قیمت کنسرو ماهی از ‪۳۰‬هزارتومان بیشتر نشود‪ ،‬اما به صورت عمومی‬ ‫با کمتر از این قیمت درفروشگاه ها عرضه شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توســعه بازار ابزیان سازمان شیالت اضافه کرد‪:‬میانگین قیمت‬ ‫کنسرو ماهی ‪ ۱۸۰‬گرمی در روغن گیاهی در شش ماهه اول سال در فروشگاه های زنجیره ای حدود‬ ‫‪۲۸‬هزارو ‪ ۵۰۰‬بوده اســت‪ .‬البته انواع کنسروهای خاص با روغن زیتون و روغن کنجد که مجموع انها‬ ‫بیشتر از ‪ ۵‬درصد مجموع تولید کنسرو را شامل نمی شودممکن است با قیمت باالتری عرضه شود‪.‬‬ ‫گلشــاهی تصریح کرد‪ :‬میانگین قیمت کنســرو ماهی ‪ ۱۸۰‬گرمی در روغن گیاهی در سه ماهه سوم‬ ‫ســال به ‪۲۴‬هزار و‪۵۰۰‬تومان رسیده اســت و در فروشگاه های زنجیره ای نیز با این قیمت عرضه می‬ ‫شود‪ .‬زیرا صید اغاز شده است و ماهی در اختیار کنسروسازان قرار گرفته و تولید را انجام می دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی قیمت جت پرینت روی کنسروها قابل تغییر نیست زیرا فرایند تغییرات نرخی که سازمان‬ ‫حمایت تعریف کرده بســیار طوالنی اســت و به همین خاطر جت پرینت اصلی تغییر پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫اما کنسروماهی در فروشگاه های زنجیره ای با تخفیف و فروش ویژه در اختیار مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براســاس رصد هفتگی قیمت کنســروماهی در فروشگاه ها از قیمت ‪ ۲۲‬هزارتومان تا‬ ‫‪۲۶‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان به مردم عرضه می شود و میانگین ان ‪۲۴‬هزارو‪۵۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫گلشــاهی همچین به عوامل دیگر افزایش قیمت کنســرو ماهی نیز اشاره کرد و گفت‪:‬علی رغم کاهش‬ ‫قیمت ماهی در سه ماهه پاییز قیمت روغن افزایش پیدا کرده است‪ .‬همچنین کارخانه جات درگیر به‬ ‫دست اوردن قوطی فلزی هستند یعنی ورقی وجود ندارد که قوطی فلزی تولید کنند‪ .‬حتی در صنعت‬ ‫روغن با وجود اینکه روغن تولید می شــود اما ورق برای بسته بندی روغن وجود ندارد‪ .‬این عوامل هم‬ ‫تاثیر گذار هستند اما تالش می کنیم که قیمت ها تثبیت شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود کیفیت‪ ،‬فراوری و توســعه بازار ابزیان ســازمان شــیالت در پایان گفت‪ :‬سازمان‬ ‫شــیالت و وزارت جهاد کشــاورزی چون با امنیت غذایی مردم سروکار دارند نمی خواهند محصول با‬ ‫قیمت گران به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫گِ له قدیمی از انحصار واردات نهاده دام در دست ‪ ۱‬نفر‬ ‫چرا دولت قدرت برخورد با دالل را ندارد؟‬ ‫انحصار واردات نهاده دام در دســت ‪ ۱‬نفر خبری‬ ‫قدیمی و پرتکرار اســت که دود ان سالهای سال‬ ‫به چشــم مردم و تولیدکنندگان رفته است؛ ولی‬ ‫نکته عجیب ماجرا انجاست که «چرا نه دولت‪ ،‬نه‬ ‫مجلس و نه قوه قضائیه در همه این ســالها قدرت‬ ‫برخورد با این ‪ ۱‬دالل را نداشته اند؟»‪.‬‬ ‫موضوع واردات نهاده های دامی از سالهای متمادی‬ ‫گذشته همچنان به عنوان یک چالش مطرح است‬ ‫و در ســالهای اخیر که بحــث واردات نهاده با ارز‬ ‫‪4200‬تومانی مطرح شده است‪ ،‬این مشکل بیش‬ ‫از پیش نمایان شده است‪.‬‬ ‫علی رغــم اینکــه دولت به واردات نهــاده دام ارز‬ ‫‪ 4200‬می دهد‪ ،‬ولی بسیاری از تولیدکنندگان دام‬ ‫و طیور می گویند که نهاده دام ارزان به دستشان‬ ‫نمی رســد و مجبورند نهــاده دام را به قیمت ازاد‬ ‫بخرند که موجب افزایش قیمت مرغ و گوشــت و‬ ‫تخم مرغ شده است‪.‬‬ ‫یکــی از مشــکالت قدیمــی در عرصــه واردات‬ ‫نهــاده دام این اســت که انحصــار واردات نهاده‬ ‫دام در دست یک نفر اســت که در قیمت گذاری‬ ‫انحصاری در بازار نهــاده و محصوالت دامی موثر‬ ‫اســت و نمی گذارد رقابتی در ایــن بازارها به نفع‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شــکل بگیرد‪،‬‬ ‫االن هم که بحث رانت خواری در توزیع ارز ‪4200‬‬ ‫برای واردات نهاده های دامی مطرح اســت‪ ،‬با این‬ ‫حال نه دولت‪ ،‬نه مجلس و نه قوه قضائیه علی رغم‬ ‫اینکه ســالهای ســال بحث این دالل انحصاری‬ ‫قدیمی در بازار نهاده های دام مطرح است‪ ،‬ظاهرا ً‬ ‫پکن‪ :‬بایدن از ترامپ عبرت بگیرد‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجه چین (ســه شــنبه) گفت‪ ،‬امیدواریم که دولت جدید در امریکا از‬ ‫بحرانی که روابط دو جانبه میان واشــنگتن و پکن در زمان ریاســت جمهوری ترامپ را در‬ ‫گرفتــه بود‪ ،‬عبرت بگیرد‪ .‬به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک‪ ،‬ژائو لیجیان‪ ،‬ســخنگوی وزارت‬ ‫خارجه چین در یک نشســت خبری گفت ‪ :‬ما امیدواریم که دولت جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا تالش کند تا از پســرفت هایی که سیاست دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری سابق امریکا‬ ‫در قبال روابط با چین داشــت‪ ،‬درس بگیرد و روابط بین دو کشــور را مدنظر قرار دهد و به‬ ‫سیاســت مذاکرات ســازنده و مثبت بپردازد‪ .‬ما امیدواریم که دو کشور به دنبال بازگشت به‬ ‫روابط ســالم و با دوام باشــند‪.‬وی به این نکته نیز اشــاره کرد که در طول این سال ها دولت‬ ‫ترامپ چندین خطا در ارتباط با چین انجام داد و چین را رقیب دانست و اقداماتی در راستای‬ ‫تضغیف منافع چین انجام داد‪.‬سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد‪ ،‬دو کشور باید همکاری‬ ‫خود را تقویت کنند زیرا منافع مشترکی دارند و مسئولیت حفظ صلح بین المللی را بر عهده‬ ‫دارند‪ .‬ما بارها گفته ایم که چین و امریکا منافع مشترکی دارند و مسئولیت حفظ ثبات و صلح‬ ‫بین المللی و پیگیری توسعه جهانی بر دوش انهاست‪.‬‬ ‫توان و قدرت برخورد با این یک نفر دالل را ندارند‬ ‫و این ضعف حاکمیتی عجیب است‪.‬‬ ‫تشکل جدید بازرگانی از سوی اتحادیه های بخش‬ ‫تولید دام و طیور هم که ســالهای گذشــته برای‬ ‫شکســتن این انحصار تشکیل شده بود تا بخشی‬ ‫از انحصــار در این بــازار را بشــکند‪ ،‬امروز دیگر‬ ‫قدرت عملیاتی ندارد و ســامانه بــازارگاه هم که‬ ‫اخیرا ً وزارت جهاد کشــاورزی برای توزیع عادالنه‬ ‫نهاده های دامی به قیمت دولتی بین تولیدکنندگان‬ ‫تشــکیل داده است‪ ،‬دچار کاستی و ضعف است و‬ ‫به درستی عمل نمی کند‪ .‬بر اساس گزارش هایی که‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی اراده داده اند در‬ ‫ماه های گذشــته تنها ‪ 50‬درصــد نهاده ها در این‬ ‫ســامانه وارد شده است و وضعیت سایر نهاده های‬ ‫وارداتی با ارز ‪4200‬تومانی معلوم نیست‪.‬‬ ‫خبرگزاری تسنیم برای بررسی بخشی از ابعاد این‬ ‫معضل به سراغ برخی مسئوالن بخش خصوصی در‬ ‫حوزه دام و طیور رفت و با انها گفتگو کرد که در‬ ‫ادامه می خوانیم‪:‬‬ ‫رضا ترکاشوند مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری‬ ‫مرغ تخمگذار کشــور اظهار کــرد‪ :‬اتحادیه های‬ ‫بخش کشاورزی شرکت بازرگانی تاسیس کرده اند‬ ‫تا بتوانند نهاده های دام و طیور مورد نیاز را به طور‬ ‫مســتقیم وارد کنند و به دســت تولیدکنندگان‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورود این شــرکت بــرای واردات ‪20‬‬ ‫درصد از نهاده های دامی‪ ،‬می تواند به ایجاد رقابت‬ ‫و متعادل کردن بازار نهاده های دامی کشور موثر‬ ‫کارگران اخراجی هم عیدی می گیرند؟‬ ‫هر ســال بهمن ماه که می شــود کارگران به لطف و کرم کارفرمایان‬ ‫خــود امید می بندند تا بلکه عیدی و پاداش پایان ســال را با حقوق‬ ‫بهمن ماه به حسابشــان واریز کنند و خرید مایحتاج ضروری و مورد‬ ‫نیازشان را قبل از پایان سال انجام بدهند‪.‬‬ ‫مبنای تعیین عیدی پایان ســال کارگران مشمول قانون کار‪ ،‬حداقل‬ ‫دو و حداکثر ســه برابر مصوبه دســتمزد شــورای عالی کار اســت و‬ ‫کارفرمایــان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و ســه‬ ‫مــاه پایه حقوق را به عنــوان حداکثر عیدی و پاداش اخر ســال به‬ ‫نیروهای کار خود بپردازند‪.‬انچه مبنای محاســبه و پرداخت عیدی و‬ ‫پاداش پایان ســال کارگران مشــمول قانون کار قرار می گیرد‪ ،‬مزد و‬ ‫فوق العاده هایی اســت که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط‬ ‫دریافــت می دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط‬ ‫با شغل دریافت می کنند از اجزای مزد محسوب می شود و فوق العاده‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماســادات الری گفــت‪ ۷ :‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیارهــای قطعــی‬ ‫تشخیصی‪ ۶ ،‬هزار و ‪ ۴۲۰‬بیمار جدید مبتال‬ ‫به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شد که‬ ‫‪ ۵۹۰‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور به یک میلیون و ‪ ۳۸۵‬هزار و ‪۷۰۶‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار‬ ‫کشــور ادامه داد‪ :‬این شــرکت چــون مربوط به‬ ‫خود تشکل های بخش کشــاورزی است به دنبال‬ ‫منافــع مالی از واردات نیســت‪ ،‬بلکه جزء اهداف‬ ‫و برنامه هــای این شــرکت اســت تــا نیازهای‬ ‫تولیدکنندگان را به طور مستقیم تامین کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شــرکت بازرگانی تشــکل های‬ ‫کشاورزی کشور از سال های گذشته وجود داشته‬ ‫اما سهم ان چنانی از واردات نداشته است تا بتواند‬ ‫در بازار نهاده های دامی کشور تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬در صورتی که امــکان واردات حتی‬ ‫بخشی از نهاده های دامی توسط خود تشکل های‬ ‫تولیدی فراهم شود‪ ،‬به نفع تولید کشور است و این‬ ‫محصوالت به طور مســتقیم به دست تولیدکننده‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به تشــکل های تولیــدی اجازه واردات‬ ‫نهاده داده نمی شــود و بخش عمــده واردات در‬ ‫انحصار یک شــرکت است و مابقی توسط تعدادی‬ ‫از واردکنندگان به صورت جســته گریخته صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور ادامه داد‪ :‬در‬ ‫گذشته بخشی از نهاده های دامی توسط تشکل ها‬ ‫به کشــور وارد می شد اما شــرکت های غولی در‬ ‫زمینه واردات وجود دارند که اجازه ســرپاماندن‬ ‫تشکل ها برای واردات را نمی دهند‪.‬‬ ‫فروغــی گفت‪ :‬زمین و اب زیادی نیز در کشــور‬ ‫وجــود دارد که می توانیم حتــی نهاده های دام و‬ ‫طیور را در کشور تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی ابــراز کرد‪ :‬در مقاطعی نیــز تعاونی بازرگانی‬ ‫تعاونی های کشــاورزی بــرای واردات نهاده های‬ ‫دامــی مورد نیاز تولیدکننــدگان اقدام کرد اما از‬ ‫انجا که یک نفر در واردات دســت انداخته است‪،‬‬ ‫اجــازه واردات به دیگران را نــداد؛ در صورتی که‬ ‫شغل‪ ،‬ســختی کار و هر انچه را که به تبع شــغل به کارگر داده می‬ ‫شــود‪ ،‬جزو مزد منظور می شود و در محاسبه عیدی و پاداش مدنظر‬ ‫قرار می گیرد‪.‬بر این اساس‪ ،‬مزایای رفاهی از قبیل کمک عائله مندی‪،‬‬ ‫کمک هزینه مســکن‪ ،‬بن خواربار یا پاداش افزایش تولید جزو مزد به‬ ‫شــمار نمــی رود و از این جهت در پرداخت عیــدی و پاداش منظور‬ ‫نمی شــود‪.‬قانون در خصوص عیدی کارگرانی که به دالیلی از کارگاه‬ ‫منفک شده یا قطع رابطه انها با کارفرما اتفاق می افتد نیز مالحظاتی‬ ‫دارد و میزان عیدی و پاداش این گروه از کارگران را مشــخص کرده‬ ‫اســت‪.‬در برخی مواقع‪ ،‬کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار‬ ‫می شــود که قانون کار در مورد کارگرانی که در طول سال از خدمت‬ ‫اســتعفا داده‪ ،‬اخراج و یا بازنشسته می شوند یا به نحوی از انحاء رابطه‬ ‫انها با کارگاه و کارفرما قطع می شــود اعالم کرده که مستحق دریافت‬ ‫عیدی هستند و به نســبت مدت کارکردشان‪ ،‬عیدی و پاداش ساالنه‬ ‫را دریافت می کنند‪.‬کارگرانی که دوره ازمایشــی را طی می کنند نیز‬ ‫مشــمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی هستند‪.‬به موجب ماده‬ ‫‪ ۷۹‬فوتی جدید کرونا در کشور‪ ۴۰۳۸/‬تن در وضعیت شدید بیماری‬ ‫الری همچنیــن گفت‪ :‬متاســفانه در طول‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۷۹ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خــود را از دســت دادنــد و مجموع‬ ‫جــان باختگان ایــن بیماری بــه ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۶۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه تا کنون یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۷۷‬هــزار و ‪ ۳۶۷‬نفــر از بیماران‪ ،‬بهبود‬ ‫یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫به گفته الری‪ ۴۰۳۸ ،‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تا کنــون ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۳۷۶‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس اخرین تحلیل ها‪ ۱۸ ،‬شهرستان‬ ‫کشــور در وضعیت نارنجی‪ ۱۵۴ ،‬شهرستان‬ ‫در وضعیــت زرد و ‪ ۲۷۶‬شهرســتان در‬ ‫وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫قرار باشد منافع ان شــرکت بزرگ به خطر افتد‬ ‫جلوی واردات تشکل ها گرفته می شود‪.‬‬ ‫ســید فرزاد طالکــش دبیرکل کانون سراســری‬ ‫انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تشــکل ها به طــور معمول پول و توان‬ ‫واردات نهاده ها را ندارند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هر وقت نیز تشــکل های تولیدی‬ ‫نقدینگــی الزم بــرای واردات را تامیــن کنند‪،‬‬ ‫واردکننــده بزرگ این بخش کافی اســت قیمت‬ ‫نهاده هــا را در بــازار تغییر دهد تا تشــکل های‬ ‫تولیدی و صنفی که خود اقدام به واردات کرده اند‪،‬‬ ‫نابود شوند‪.‬‬ ‫امین شــالچیان مدیرعامــل شــرکت بازرگانی‬ ‫تعاونی های کشــاورزی ایران با اشاره به مشکالت‬ ‫تامیــن نهاده های دامی بــرای اتحادیه های دام و‬ ‫طیور اظهــار کرد‪ :‬باید جلــوی دخالت دولت در‬ ‫فعالیت های تشــکل ها گرفته شــود؛ تشکل ها و‬ ‫تعاونی هــا خود می توانند بــه تنظیم بازار و حتی‬ ‫تامین نهاده های مورد نیاز از دیگر کشــورها اقدام‬ ‫کنند و نیازی به اقدام دولت برای واردات نیست‪.‬‬ ‫شــالچیان تاکید کرد‪ :‬در شرایطی که شرکت های‬ ‫دولتــی نمی تواننــد به راحتی نهــاده وارد کنند‪،‬‬ ‫نماینده تشکل های تولیدی حتی می توانند ال سی‬ ‫باز کنند و پول خرید را با ‪ 9‬ماه تاخیر به فروشنده‬ ‫خارجی پرداخت کنند اما دولت اجازه فعالیت به‬ ‫تشکل ها را نمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی‬ ‫ایــران با اشــاره بــه ضعــف دولــت در واردات‬ ‫نهاده های دامی ادامه داد‪ :‬دولت در زمان مناسب‪،‬‬ ‫یعنــی در فصل برداشــت اقدامی بــرای خرید‬ ‫و ذخیره ســازی نهاده هــای دامی صــورت نداد‪،‬‬ ‫حال بعد از گذشــت چندین مــاه که قیمت این‬ ‫محصــوالت در مقایســه بــا فصــل‬ ‫برداشــت ‪ 33‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‬ ‫به دنبال واردات است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬قانــون کار و تبصره ان‪ ،‬مدت دوره ازمایشــی باید در قرارداد کار‬ ‫مشــخص شــود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی‬ ‫ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره ازمایشی خواهد بود و چنانچه قطع‬ ‫رابطه کاری از ســوی کارگر باشد‪ ،‬کارگر مستحق دریافت تمام حقوق‬ ‫و مزایا به میزان مدت انجام کار است‪.‬بر اساس قانون مربوط به تعیین‬ ‫عیدی و پاداش ســاالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون‬ ‫کار مصوب ســال ‪ ،۱۳۷۰‬کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون‬ ‫کار مکلفند به هر یک از کارگران خود در پایان هر ســال معادل ‪۶۰‬‬ ‫روز اخرین مزد‪ ،‬به عنــوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی‬ ‫از ایــن بابت به هر یــک از کارگران نباید از معــادل ‪ ۹۰‬روز حداقل‬ ‫مزد روزانه قانونی کارگران بیشــتر شــود‪ .‬با توجه به مصوبه دستمزد‬ ‫شــورای عالی کار که حداقل دســتمزد کارگران در ســال ‪ ۱۳۹۹‬را‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۱۱‬هزار تومان تعیین و تصویب کرد‪ ،‬عیدی امســال‬ ‫کارگــران حداقل ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزار تومان و حداکثر ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۳۰‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد و شادی‬ ‫قبــ ً‬ ‫ا چقــدر شــاد بودیم و‬ ‫خودمان خبر نداشتیم‪ .‬شادی‬ ‫را از لحاظ روانشناسی احساس‬ ‫درونی رضایتمندی تعریف می‬ ‫کنند احساس مثبت داشتند‬ ‫را باید در خود پرورش بدهیم‬ ‫تا بتوانیــم در برابر چالش ها‬ ‫بهتر دوام بیاوریم زیرا شــادی‬ ‫همیشگی نیست اما می شود‬ ‫ان را پــرورش داد و تقویــت‬ ‫کرد‪ .‬مقدار زیــادی از تقویت‬ ‫شــادی به فرهنــگ حاکم بر‬ ‫هر کشــوری بر می گردد هر‬ ‫وقت مقدار رضایتمندی مان‬ ‫کم می شــود‪ .‬فکــر می کنیم‬ ‫که شــادی نیســت مشکل‬ ‫این نیســت که ما شــادی را‬ ‫به اقتصاد ربــط می دهیم در‬ ‫صورتی که شــادی الزاماً قابل‬ ‫وصل شدن به مســائل مالی‬ ‫نیست هر وقت خواستیم شاد‬ ‫باشیم باید شادی واقعی داشته‬ ‫باشــیم در روانشناسی انسان‬ ‫گــرا عقیده دارند که شــادی‬ ‫احساس تجربه اوج است( در‬ ‫حــال زندگی کنیم نه به امید‬ ‫اینده باشیم و نه گذشته )باید‬ ‫دنیای اطراف خودمان هم شاد‬ ‫ببینیم برای شــاد بودن باید‬ ‫خودمان و دیگران را دوســت‬ ‫داشته باشیم فقط ادعا نباشد‬ ‫واقعا همدیگر را دوست داشته‬ ‫باشــیم باید مرتباً انســان در‬ ‫حال رشد باشــیم و احساس‬ ‫بدبختی نکنیم و درجا نزنیم‪.‬‬ ‫درماندگــی اموخته شــده را‬ ‫فراموش کنیم و به داشته های‬ ‫خود فکر بکنیم وبدنبال نجات‬ ‫دهنده نباشیم و شکر نعمت را‬ ‫فراموش نکنیــم و بدانیم که‬ ‫شادی مسری است و ادم های‬ ‫شــاد ان را در جامعه سرایت‬ ‫می دهند باید شادی مداوم را‬ ‫به خودمان بیاموزیم زیرا انسان‬ ‫معموالً ناشاد بودن را یاد می‬ ‫گیرند در یک گزارش جهانی‬ ‫از شــادی امده که درامد فرد‬ ‫و ثروت جامعه چقدر بر شادی‬ ‫اثر می گذارد باید به هر قیمتی‬ ‫از احســاس بــد پرهیز کرد و‬ ‫ظاهری شاد داشت‪.‬‬ ‫قربانعلی تنگ شیر‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫نسحه شفا بخش میرتاج الدینی برای بازار اشقته شرکت های دولتی در بورس‪:‬‬ ‫بایدن‪ :‬فکر نمی کنم استیضاح ترامپ در سنا رای بیاورد‬ ‫جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا در مصاحبه ای گفت معتقد نیســت که دونالد ترامپ در محاکمه برای‬ ‫استیضاحش محکوم می شود‪.‬‬ ‫جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا در مصاحبه ای به ســی ان ان گفت‪ ،‬معتقد نیســت که دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهور ســابق در جریان محاکمه برای اســتیضاحش در مجلس سنا با ارای کافی برای محکوم‬ ‫شدن در این محاکمه مواجه شود‪.‬‬ ‫در جریــان محاکمه برای اســتیضاح دونالد ترامپ‪ ،‬در صورتی که همه ‪ ۵۰‬ســناتور دموکرات رای به‬ ‫محکومیت او دهند نیاز اســت تا ‪ ۱۷‬ســناتور جمهوریخواه نیز به چنین محکومیتی به منظور قطعی‬ ‫شدنش رای دهند‪.‬‬ ‫جو بایدن گفت‪ ،‬فکر نمی کند ‪ ۱۷‬سناتور جمهوریخواه رای به محکومیت ترامپ دهند‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نجات بازار بورس چراغ جادوی عالءالدین می خواهد‬ ‫طاهره نصیــری‪ ،‬راه مردم؛ ســید محمد‬ ‫رضــا میرتــاج الدینــی نماینــده تبریز و‬ ‫عضو کمیســیون برنامــه و بودجه به نظر‬ ‫نماینده جســوری است او اســتین همت‬ ‫باال زده اســت تا به بازار اشــقته شرکت‬ ‫هــای دولتــی در بورس مهر پایــان بزند‪.‬‬ ‫اگرچه عضو کمیســیون برنامــه و بودجه‬ ‫خانــه ملت قصــد دارد به ملــت اطمینان‬ ‫بدهد که مجلس و قوه قضاییه ســخت در‬ ‫پــی اصالح امور بورس اســت و از نگرانی‬ ‫هایی ســرمایه گذاران بکاهد اما کیســت‬ ‫که باور کند مجلســی ها حتــی با کمک‬ ‫قوه قضاییه بتواند زورشــان به کسانی که‬ ‫در قیمــت گذاری غیــر واقعی و واگذاری‬ ‫شــرکت های دولتی از طریق بورس دست‬ ‫دارند ‪ ،‬برســد‪ .‬چنین گمــان می رود که‬ ‫برای نجات بازار بــورس به چراغ جادوی‬ ‫عالءالدین نیاز اســت تــا از دل ان غولی‬ ‫برخیزد و مافیا و دســت های پشــت پرده‬ ‫را بر زمین بزند‪.‬‬ ‫با ایــن حال روزنامــه راه مردم با ســید‬ ‫محمــد رضــا میرتــاج الدینــی نماینده‬ ‫تبریــز و عضو کمیســیون برنامه و بودجه‬ ‫به گفت و گوی اختصاصی نشســته اســت‬ ‫ایــن نماینده مجلــس در خصوص قیمت‬ ‫گذاری غیر واقعی شــرکت های دولتی در‬ ‫بورس و واگذاری این شــرکت ها با قیمت‬ ‫پایین تــر از ارزش واقعی حرف های زده‬ ‫اســت که بی کم و کاست در پی می اید‪:‬‬ ‫در فرمــول هایی که بــرای قیمت گذاری‬ ‫شــرکت های دولتی اســتفاده می شود ‪،‬‬ ‫باید شفافیت وجود داشته باشد و همچنین‬ ‫شیوه اســتفاده و بارگذاری این فرمول ها‬ ‫باید به صورت شــفاف به نظارت نهادهای‬ ‫نظارتی برســد‪ .‬تصحیح رویکردهای قیمت‬ ‫گذاری جزیی از الویت های بازار ســرمایه‬ ‫اســت‪ .‬شناســایی کســانی که در قیمت‬ ‫گذاری غیر واقعی و واگذاری شرکت های‬ ‫دولتی از طریق بورس مماشات می کنند‪،‬‬ ‫باید شناسایی شوند‪.‬‬ ‫در واقع این افراد مانع شــفافیت مالی در‬ ‫ســازمان بورس هســتند‪ .‬چنانچه افرادی‬ ‫پشــت این جریــان باشــند و بخواهند از‬ ‫رانت اطالعاتی به ضرر سرمایه های مردم‬ ‫و بیت المال استفاده کنند و تنها به منافع‬ ‫خود بیاندیشند‪ ،‬مرتکب خیانتی بزرگ در‬ ‫حق مردمی می شــوند که با امید سود در‬ ‫این بازارسرمایه گذاری کردند‪ .‬راه عادالنه‬ ‫واگذاری شــرکت های دولتــی‪ ،‬عرضه در‬ ‫بورس اســت‪ ،‬اما به قیمــت واقعی ‪ .‬البته‬ ‫در ابتــدا باید تالش کرد که بازار بورس و‬ ‫ســرمایه ثبات پیدا کند و نهادهای مرتبط‬ ‫حمایت همه جانبه ای در این شــرایط از‬ ‫بورس داشته باشند‪ .‬شرکت های دولتی و‬ ‫غیر دولتی از واگــذاری و افزایش صوری‬ ‫ســهام شــرکت ها جلوگیــری و از اعمال‬ ‫نفوذ عده ای و ایجاد نوســانات ســاختگی‬ ‫در قیمت هــا جلوگیری کنند تا شــرکت‬ ‫هــا با قیمــت واقعی عرضه شــوند‪ .‬وقتی‬ ‫پول وارد شــده به بورس در راستای تولید‬ ‫شــرکت مورد نظر قرار نگیــرد اما ارزش‬ ‫شــرکت افزایش پیدا می کند‪ ،‬یعنی ایراد‬ ‫از زیر ســاخت های بازار ســرمایه است‪.‬‬ ‫برخی شــرکت ها ســهام خود را به شکل‬ ‫صوری افزایش دادند و این رشــد صوری‬ ‫حباب خطرناکی را در بازار ســرمایه ایجاد‬ ‫کرد‪.‬رویکرد مجلس و نمایندگان این است‬ ‫کــه اعتماد را به بازار ســرمایه برگردانده‬ ‫شــود که برنامه ریزی برای تحقق این مهم‬ ‫در جریان اســت ‪ .‬چرا که بازار ســرمایه‬ ‫یکی از پایه های اقتصاد بوده و مردم باید‬ ‫بدانند کــه مجلس و قــوه قضاییه از این‬ ‫بازار حمایت می کنند‪ .‬رشــد طبیعی بازار‬ ‫سرمایه بســتگی به سیاســت های دولت‬ ‫دارد ونظارت موثر مجلس به وســیله ابزار‬ ‫سوال‪ ،‬و استیضاح است‪.‬‬ ‫در بحــث قیمت ها هم مجلــس تذکرات‬ ‫جــدی بــه وزیر اقتصــاد داده اســت‪ .‬ما‬ ‫معتقدیــم در بورس ســقف و کف قیمت‬ ‫ها باید با برنامــه ریزی اصولی و از طریق‬ ‫بازار گردانی حفظ شود‪ .‬این محدودیت ها‬ ‫باعث صیانت از سرمایه های مردم میشود‬ ‫و مشکالتی که بازار ســرمایه با ان دست‬ ‫به گریبان است‪ ،‬رخ نمی دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫رییس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور تصریح کردند؛‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایتازجهشتولیدوبرخوردباسوءاستفادهکنندگانازمنابعبانکی‬ ‫رییس کل بانک مرکزی و دادســتان کل کشــور‬ ‫بر ضرورت رفع مشــکالت تولیدکنندگان واقعی و‬ ‫مقابله با سوءاســتفاده کنندگان از منابع بانکی با‬ ‫تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه تاکید کردند‪.‬‬ ‫در نشســت دوره ای رییــس کل بانک مرکزی با‬ ‫مدیران عامل شــبکه بانکی که بــا حضور حجت‬ ‫االسالم والمسلمین منتظری‪ ،‬دادستان کل کشور‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اقدامات نظام بانکــی در حمایت از‬ ‫جهش تولید و موانع موجود در این مســیر مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشست همتی به تشریح عملکرد بانک ها‬ ‫در حمایت از تولیــد پرداخت و گفت‪ :‬نظام بانکی‬ ‫کشــور در دو ســال و نیم اخیــر و در اوج جنگ‬ ‫اقتصادی کشــور نقش بی نظیری ایفا کرده و بازار‬ ‫پول کشــور در حال حاضــر در ارامش کامل قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رییس شــورای پول و اعتبار با بیــان این که در‬ ‫‪ ۹‬ماهه اول امســال ‪ 1200‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت توســط بانک ها به بخش های اقتصادی‬ ‫پرداخت شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است‪،‬‬ ‫از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه‬ ‫نخســت امسال بدون حمایت بانک ها امکان پذیر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بانک ها تمایلی به تملیک‬ ‫واحدهای تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی‬ ‫ســودی برای بانک نخواهد داشت؛ لذا بانک ها از‬ ‫گزارش عملکرد ‪ ۹‬ماهــه منتهی به اذر ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نشــان می دهد که سود خالص بانک‬ ‫کارافرین در این مدت با رســیدن به ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬رشــد حــدود ‪ ۵۰۰‬درصدی‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است‪.‬‬ ‫امار موجود روی ســایت کدال (حسابرسی‬ ‫نشده) نشان می دهد که در این مدت درامد‬ ‫بانک از محل تسهیالت ‪ ۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رشد داشــته و نســبت به دوره مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۴۱‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫در همین حال امارهای حسابرســی نشــده‬ ‫حداکثــر امکانات خود برای مدارا و رفع مشــکل‬ ‫تولید کنندگان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه حجم پرونده هــای مربوط به‬ ‫مطالبــات معوق بانکــی غالباً مربــوط به مقاطع‬ ‫گذشته اســت تصریح کرد‪ :‬در ســال های اخیر با‬ ‫سیاست های اتخاذ شده و همراهی نظام بانکی با‬ ‫تولید کنندگان روند این قبیل پرونده ها کاهشــی‬ ‫بوده اســت‪ .‬رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به‬ ‫برخی گزارش های رســانه ای نادرست در خصوص‬ ‫عملکرد بانک ها در ارائه تســهیالت به واحدهای‬ ‫تولیــدی گفت‪ :‬هرچند ممکن اســت در مواردی‬ ‫تخلف و قصور از ســوی بانک ها رخ داده باشــد‪،‬‬ ‫اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود‬ ‫و رسانه ها بایســتی در انعکاس این موارد با دقت‬ ‫بیشتری عمل کنند‪.‬‬ ‫همتی ضمــن تقدیر از همراهی قــوه قضاییه در‬ ‫وصول بخش زیادی از مطالبات معوق شبکه بانکی‬ ‫گفت‪ :‬منابع بانکی در واقع سرمایه های مردم است‬ ‫و بانکهــا باید با قدرت نســبت به وصول مطالبات‬ ‫خود عمل کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین منتظری‪ ،‬دادستان‬ ‫کل کشــور نیز بــا تاکید بر اینکــه نقش بانک ها‬ ‫در شــرایط جنگ اقتصادی و در راســتای اجرای‬ ‫اقتصاد مقاومتــی بی بدیل اســت گفت‪ :‬مدیران‬ ‫بانکی‪ ،‬مرد میدان نبرد اقتصادی هســتند که باید‬ ‫همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در‬ ‫برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هدایت منابع مردم به ســمت‬ ‫توســعه نظام اقتصادی و تولیدی کشــور توسط‬ ‫بانک ها باید به طور شبانه روزی پیگیری شود‪.‬‬ ‫دادستان کل کشــور تاکید کرد‪ :‬در شرایط جنگ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬کوتاهی مدیــران اقتصادی به ویژه در‬ ‫حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی نیست‪.‬‬ ‫منتظری تصریح کرد‪ :‬سیاســت های ابالغی مقام‬ ‫معظــم رهبــری در راســتای اقتصــاد مقاومتی‪،‬‬ ‫بایســتی ســرلوحه اقدامات مدیــران اقتصادی و‬ ‫بانکی کشور باشد‪.‬‬ ‫منتظری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده‬ ‫در خصوص اصالح نظام بانکی خواســتار تســریع‬ ‫روند موضوع شد‪.‬‬ ‫دادســتان کل کشــور افــزود‪ :‬بانک هــا امیــن‬ ‫سپرده های مردم هستند و شــرعاً و قانوناً وظیفه‬ ‫دارند از ســرمایه های مردم صیانــت کنند و قوه‬ ‫قضاییه در حمایت از بانک ها در قبال ســپرده های‬ ‫مردم کوتاهی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جلوگیــری از بــه یغما رفتن‬ ‫ســرمایه های مردم در بانک ها توسط کالهبرداران‬ ‫و سوء اســتفاده کنندگان از وظایــف قــوه قضاییه‬ ‫بــه عنوان مدعی العموم اســت و با معرفی افرادی‬ ‫که از ســرمایه های مردم سوء استفاده می کنند و‬ ‫مطالبات بانک ها را پس نمی دهند به قوه قضاییه‬ ‫با انها برخورد جدی خواهد شد‪.‬‬ ‫دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه‬ ‫کرد تسهیالت اعطایی توسط بانک ها تاکید کرد و‬ ‫سودخالصبانککارافرین‪ ۵‬برابرشد‬ ‫تاکید دارند که کل درامد بانک در مقایســه‬ ‫با مدت مشابه ســال ‪ ،۹۸‬رشد ‪ ۷۶‬درصدی‬ ‫را تجربه کــرده اند که موجب شــده جمع‬ ‫درامدهــای بانک از رقم ‪ ۱۹‬هــزار میلیارد‬ ‫ریال به ‪ ۳۴‬هزار میلیارد ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد رشــدهای ثبت شده نشان‬ ‫از موفقیــت عملکــرد برنامه های توســعه‬ ‫ای بانــک در ســال ‪۱۳۹۹‬دارد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫کــه در این مــدت با افزایــش تراکنش ها و‬ ‫فعالیت های بانک‪ ،‬درامد کارمزدی رشد یک‬ ‫هزار میلیارد ریالی داشــته و به مبلغ حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد ریال رســیده اســت که این‬ ‫میزان افزایش کارمزدها معادل رشــد ‪۱۰۵‬‬ ‫درصدی اســت‪.‬بانک کارافرین در این مدت‬ ‫در بخش تســهیالت نیز رشــد ‪ ۹۲‬درصدی‬ ‫داشــته و بیش از ‪ ۱۱۳‬هــزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت جدید اعطا کرده است‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش منتشر شده بر روی کدال‬ ‫مجمــوع عملکرد بانــک در ‪ ۹‬ماهه منتهی‬ ‫به ‪ ۳۰‬اذر ماه موجب شــده تا مجموع رقم‬ ‫دارایــی های بانــک به بیــش از ‪ ۳۷۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال برسد که بیش از ‪ ۱۵۸‬میلیارد‬ ‫گفت‪ :‬حل مشکالت بنگاه های اقتصادی و تولیدی‬ ‫که به دلیل مسائل کالن اقتصادی کشور با معضل‬ ‫مواجه شــدند با همراهی و همیاری بانک ها و قوه‬ ‫قضاییه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی بر لزوم پاســخگویی بانک ها به موارد مطرح‬ ‫شده در رســانه ها تاکید کرد و گفت‪ :‬پاسخگویی‬ ‫و اطالع رســانی در خصوص موارد نادرســت و در‬ ‫عین حال رســیدگی به مواردی کــه حق با بنگاه‬ ‫اقتصادی است باید در دستور کار بانکها باشد‪.‬‬ ‫منتظری با اشــاره بــه رای وحــدت رویه صادر‬ ‫شده توســط دیوان عالی کشور در خصوص سود‬ ‫تســهیالت بانکی با بیان اینکــه رای وحدت رویه‬ ‫فقــط ناظر به قراردادهای عقود مبادله ای اســت‬ ‫و شامل عقود مشــارکتی نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫خصوص قانون عطف به ماســبق نمی شود مگر در‬ ‫مواردی که رای قطعی صادر نشده باشد‪.‬‬ ‫منتظری همچنین خواســتار ارائه ابهامات و موارد‬ ‫مطرح شــده در خصوص این رای توســط بانک‬ ‫ها به قوه قضاییه شــد و افزود‪ :‬قــوه قضاییه نظر‬ ‫قطعی خــود در خصوص این مــوارد را به زودی‬ ‫ابالغ خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین در این جلســه نسبت به تشکیل کمیته‬ ‫دائمی در بانــک مرکزی با حضور نمایدگان بانکها‬ ‫و قوه قضاییه با مســئولیت معــاون نظارت بانک‬ ‫مرکزی بــرای پیگیری موارد خــاص و همفکری‬ ‫و هماهنگی برای حل مشــکالت واحدهای تولید‬ ‫بدهکار تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫ریال افزایش داشــته و رشد ‪۷۲‬درصدی را‬ ‫ثبت کرده اســت‪.‬این امار نشان می دهد که‬ ‫طی نه ماهه ســال جاری کل ســپرده های‬ ‫بانک ‪۱۱۳‬هزار میلیارد ریال رشــد داشته و‬ ‫از رقــم ‪ ۱۹۱‬هزار میلیارد ریال به رقم ‪۳۰۴‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بالغ گشــته که نسبت به‬ ‫ابتدای سال تقریبا ‪ ۶۰‬درصد رشد نشان می‬ ‫دهــد‪.‬در همین مدت ســپرده های دیداری‬ ‫بانک نیــز با ‪ ۴۳‬هزار میلیــارد ریال و‪۳۵۶‬‬ ‫درصد رشــد‪ ،‬به رقم ‪ ۵۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدیریت بازار بورس به گونه ای پیش رود که سرمایه گذاران جزء ضرر نکنند‬ ‫یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد‬ ‫اســت‪ :‬بعضی از سرمایه گذاران متملک بازار‬ ‫بورس و شرکت های دولتی از رانت اطالعاتی‬ ‫خود ســوء اســتفاده کردند و از بازار بورس‬ ‫ســود کافی بردنــد‪ .‬قربانیان بــازار بورس‬ ‫کســانی بودند که رانت اطالعاتی نداشتند‪.‬‬ ‫یکــی از تدبیرها در خصوص بــازار بورس‪،‬‬ ‫رخت بر بســتن رانت اطالعاتی از این بازار‬ ‫اســت‪.‬کیومرث ســرمدی در مورد وضعیت‬ ‫بازار بورس گفت‪ :‬مدت ها پیش که مشکالت‬ ‫اقتصــادی در جامعه ایــران اوج گرفته بود‪،‬‬ ‫دولت بر اساس بعضی سیاست ها مردم را به‬ ‫ســرمایه گذاری در بازار بورس دعوت کرد‪.‬‬ ‫حضور مردم و انتقال سرمایه هایشان به بازار‬ ‫بورس برای مدتی کوتاه ســوداوری داشت‬ ‫و رشــد نرخ شــاخص ها مــردم را تحریک‬ ‫کرد تا انجا که بســیاری از کسانی که توان‬ ‫مالــی چندانی نداشــتند با فــروش حداقل‬ ‫سرمایه های خود وارد بازار بورس شدند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم همدان در مجلــس افزود‪:‬‬ ‫سیاست های غلط بازار سرمایه و عدم برنامه‬ ‫ریــزی و نظارت دولت باعث شــد که مردم‬ ‫با بی ثباتــی و ریزش شــاخص های بورس‬ ‫مواجه شوند‪ .‬این وضعیت از قبل قابل پیش‬ ‫بینــی بود چرا که کارشناســان اظهار کرده‬ ‫بودنــد که اگر دولت برنامــه ای در خصوص‬ ‫حجم اعتبار مالی بازار بورس نداشــته باشد‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران بورســی و توده های مردم‬ ‫زمین خواهند خورد‪.‬‬ ‫ســرمدی در خصوص کســانی که از طریق‬ ‫بازار سرمایه به ســود رسیدند‪ ،‬معتقد است‪:‬‬ ‫بعضی از سرمایه گذاران متملک بازار بورس‬ ‫و البته شرکت های دولتی از رانت اطالعاتی‬ ‫خود اســتفاده یا سوء اســتفاده کردند و در‬ ‫اوج اقتصادی شــاخص ها‪ ،‬سرمایه هایشان را‬ ‫جا به جا کردند و سود کافی بردند‪ .‬قربانیان‬ ‫بازار بورس کسانی بودند که رانت اطالعاتی‬ ‫و تخصص الزم را نداشــتند‪ .‬یکی از تدبیرها‬ ‫در خصوص بازار بورس‪ ،‬رخت بر بستن رانت‬ ‫اطالعاتی از این بازار است‪ .‬نهادهای نظارتی‬ ‫باید با کســانی که از رانت اطالعاتی استفاده‬ ‫کردند‪ ،‬برخورد کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجمعات اخیر سرمایه گذاران‬ ‫در مقابل ساختمان سازمان بورس گفت‪ :‬به‬ ‫نظرم‪ ،‬ورود مجلس و انجــام اقداماتی مانند‬ ‫توضیح خواســتن از رئیس سازمان بورس و‬ ‫وزیــر امور اقتصاد و دارایــی‪ ،‬دولت را ملزم‬ ‫خواهد کرد تا برای بازار بورس برنامه ریزی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس در‬ ‫توصیه به ســهام داران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظرم‬ ‫مــردم در وهلــه اول نباید با ایــن ماجرا به‬ ‫صــورت هیجانی برخورد کننــد‪ .‬مردم نباید‬ ‫به جوســازی ها توجه کننــد‪ .‬امیدواریم که‬ ‫مدیریت بازار بورس به گونه ای پیش رود که‬ ‫سرمایه گذاران جزء ضرر نکنند‪.‬‬ ‫نماینده همــدان در مجلس در پایان با بیان‬ ‫اینکه دولت اگر بخواهــد‪ ،‬می تواند وضعیت‬ ‫بــازار بورس را اصالح کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم به‬ ‫شخص دوم مملکت و مقامات ارشد اقتصادی‬ ‫اعتماد کردند‪ .‬هدف مردم از رجوع به بازار‪،‬‬ ‫کسب سود و مولد شــدن سرمایه بود‪ .‬مولد‬ ‫شــدن ســرمایه یعنی انتقال ســرمایه ها به‬ ‫ســمت تولید‪ ،‬اشــتغال و اقتصاد‪ .‬مدیریت‬ ‫بازار بورس یعنی اینکه سرمایه گذاران بیش‬ ‫از این ضرر نکنند و دوم تجمیع ســرمایه بر‬ ‫تولید و اشــتغال تاثیرگذار باشد‪ .‬دولت باید‬ ‫این دو اقدام را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫بانکرفاهکارگرانقدرتخریدبازنشستگانراافزایشمی دهد‬ ‫بانــک رفاه کارگــران در ایفای مســئولیت‬ ‫قانونی و حرفــه ای خود از بهبود معیشــت‬ ‫بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی در سراســر ایــران حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‬ ‫بــه نقل از پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه‪،‬‬ ‫باشــگاه مشتریان ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫که اســفندماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬با حضور محمد‬ ‫شــریعتمداری‪ ،‬وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی افتتاح شــده‪ ،‬فرصت مناســبی را‬ ‫برای همه بازنشســتگان و مســتمری بگیران‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی قرار می دهد تا از‬ ‫خدمــات پیش بینی شــده در این باشــگاه‬ ‫بهره منــد شــوند‪ ،‬در تازه تریــن رخــداد‪،‬‬ ‫بانک رفاه اعــام کرده که بازنشســتگان و‬ ‫مستمری بگیران عضو باشگاه سازمان تامین‬ ‫اجتماعی می توانند بــا خیال راحت و بدون‬ ‫هیــچ گونه هزینه ای از فروشــگاه های طرف‬ ‫قــرارداد خرید کنند و اقســاط خریدشــان‬ ‫توســط بانک رفاه به صورت انالین کســر و‬ ‫به حساب فروشــگاه های فروشنده کاالها و‬ ‫خدمات واریز می شود‪.‬‬ ‫راهبــرد بانــک رفــاه بــه عنــوان بانــک‬ ‫ســامت محور و اینده نگر‪ ،‬همواره بر صیانت‬ ‫و احترام گذاشــتن به حقوق مشتریان قرار‬ ‫داشــته و دارد و به همیــن دلیل در زنجیره‬ ‫خدمات بانکی و اعتباری این بانک‪ ،‬توجه به‬ ‫نیازهای گروه های هدف و شایسته احترام از‬ ‫جمله بازنشســتگان و مستمری بگیران عضو‬ ‫خانــواده بزرگ تامین اجتماعی در سراســر‬ ‫کشــور یک اولویــت و ضرورت به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬همین رویکرد اســت که بانک رفاه‬ ‫کارگــران را بانکی متفاوت با خدمات متمایز‬ ‫می ســازد و همواره این بانک تالش می کند‬ ‫تا با شناســایی نیازها و مطالبات مشــتریان‬ ‫هــدف‪ ،‬خدمــات ویــژه ای را با مشــارکت‬ ‫ســازمان های همکار و البته سهامداران ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫حاال اگر شــما هم بازنشســته یا مســتمری‬ ‫بگیر ســازمان تامین اجتماعی هســتید که‬ ‫حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنید‪،‬‬ ‫تنها کافی است یا چند کلیک ساده خودتان‬ ‫یا از فرزنــدان و نوه های خــود بخواهید تا‬ ‫وارد سایت باشــگاه مشتریان سازمان تامین‬ ‫اجتماعــی بــه نشــانی ‪club.tamin.ir‬‬ ‫شــوند‪ .‬یک فرم الکترونیکی ســاده طراحی‬ ‫شــده که شما بدون پرداخت هیچ هزینه ای‬ ‫و به صورت کامال رایگان عضو این باشــگاه‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫اگاهی حق مشــتریان بانک رفــاه کارگران‬ ‫اســت و اگر شــما عضو باشــگاه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی شــده اید و بازنشســته و‬ ‫مســتمری بگیــر هســتید و حقوق تــان را‬ ‫از بانــک رفــاه دریافت می کنیــد‪ ،‬این حق‬ ‫شماســت که بدانید ســامانه خرید اعتباری‬ ‫یا همان اقســاطی با همکاری سازمان تامین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بانــک رفاه و شــرکت خدمات‬ ‫ارتباطــی رایتل در راســتای رفاه بیشــتر و‬ ‫حمایت از بازنشســتگان و مستمری بگیران‬ ‫راه اندازی شده و ثبت نام افراد رایگان و البته‬ ‫انالین است‪ .‬الزم نیست به شعب بانک رفاه‬ ‫یا ادارات یــا کارگزاری های تامین اجتماعی‬ ‫برویــد و خودتان می توانید ثبت نام کنید‪.‬‬ ‫به محــض اینکه ثبت نام کردیــد‪ ،‬می توانید‬ ‫با اســتفاده از تلفن همراه ثبت نام شده در‬ ‫کلیه فروشــگاه های طرف قرار داد به صورت‬ ‫اعتباری و اقســاطی کاالهای مورد نظر خود‬ ‫را خریداری کنید‪.‬‬ ‫شــما با خیال راحت از فروشــگاه های طرف ‬ ‫قرارداد که نام و نشانی انها در سایت باشگاه‬ ‫تامیــن اجتماعی قرار دارد‪ ،‬خرید می کنید و‬ ‫قسط شما از ســوی بانک رفاه از حساب تان‬ ‫به حساب فروشگاه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫دیگر الزم نیســت که بــرای خرید کاالهای‬ ‫روزمــره خود منتظر دریافت حقوق باشــید‬ ‫یــا اینکه بخواهید از دیگــری قرض بگیرید‪.‬‬ ‫اعتبار شماســت که به شــما بازنشســته و‬ ‫مســتمری بگیر ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫قــدرت خرید ویژه می دهــد و بانک رفاه در‬ ‫کنار شماست و همین که عضو باشگاه تامین‬ ‫اجتماعی باشــید و حقوق تان را از بانک رفاه‬ ‫دریافت می کنید‪ ،‬کافی اســت تا کاالی خود‬ ‫را خریداری کرده و به منزل بروید‪ ،‬اقســاط‬ ‫ان بر اســاس فرایند اعتبارسنجی مشتریان‬ ‫و البته قرارداد بین سازمان تامین اجتماعی‬ ‫و فروشگاه های طرف قرارداد‪ ،‬از حساب شما‬ ‫کسر می شود‪.‬‬ ‫هر ماه و همیشــه می توانید میــزان اعتبار‬ ‫خود را انالین مشــاهده کنیــد و با مراجعه‬ ‫به فروشــگاه های طرف قرارداد بر اســاس‬ ‫میــزان اعتبار خود‪ ،‬ســبد خریدتــان را پر‬ ‫کنید و وقتی پای صندوق می روید‪ ،‬شــماره‬ ‫همــراه خود را اعــام و رمــز یکبارمصرفی‬ ‫کــه بانک رفــاه برای تــان ارســال می کند‬ ‫را بــه فروشــگاه بگوییــد‪ .‬همــه اطالعات‬ ‫خرید شــما‪ ،‬از جملــه ســوابق و جزییات‬ ‫کاالهای خریداری شــده‪ ،‬سررسید اقساط‪،‬‬ ‫گزارش های مالی و مانده اعتبار شما انالین‬ ‫در اختیار شماست‪.‬‬ ‫‪4108‬‬ ‫شماره‪4030‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫بهمنماه‬ ‫‪ 22‬ابان‬ ‫شنبه ‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سه‬ ‫روش های ثبت چک در سامانه صیاد‬ ‫ســخنگوی اجرای قانون چک تاکید کرد‪ :‬ثبت چک های جدید که با رنگ متفاوت از چک های‬ ‫کنونی روانه بازار خواهد شــد‪ ،‬در سامانه صیاد الزامی خواهد بود‪.‬سخنگوی اجرای قانون چک با‬ ‫اشــاره به راهکارهایی برای ثبت چک در ســامانه صیاد اظهار کرد‪ :‬مشتریان می توانند از طریق‬ ‫برنامک های موبایلی یا درگاه های نوین بانکی به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند‪.‬امنه نادعلی‬ ‫زاده در گفت و گو با ایبِنا اظهار کرد‪ :‬برای دسترسی به سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی‪،‬‬ ‫نحوه دانلود این برنامک ها در تارنمای شــرکت شاپرک وجود دارد که در اختیار مشتریان شبکه‬ ‫بانکی قرار گرفته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین متقاضیان درگاه های نوین بانکی نیز می توانند از‬ ‫بانک های خود درخواست کنند که دسترسی به سامانه صیاد را برایشان باز کنند‪.‬سخنگوی اجرای‬ ‫قانون چک همچنین با تاکید بر اینکه ثبت چک های جدید که با رنگ متفاوت از چک های کنونی‬ ‫روانه بازار خواهد شــد در سامانه صیاد الزامی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این چک ها نباید در وجه حامل‬ ‫صادر شود و کارسازی و پردازش چک های کنونی که مشخصا چک های صیادی هستند و عموم‬ ‫مردم با انها اشنایی دارند نیز مشابه روال گذشته انجام می شود و نیاز به ثبت سیستمی ندارند‪.‬‬ ‫گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه‬ ‫در دی ماه ‪ 1399‬تعداد معامالت اپارتمان های مســکونی شهر تهران‬ ‫به ‪ 3.5‬هزار واحد مســکونی رسید که نسبت به ماه قبل ‪ 37.6‬درصد‬ ‫افزایش و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ‪ 67.1‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪.‬در ماه مورد گزارش متوســط قیمت خرید و فروش یک متر‬ ‫مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت‬ ‫ملکی شهر تهران‪ 273.9 ،‬میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ‪1.8‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است بررســی تحوالت متوسط قیمت مسکن به تفکیک‬ ‫مناطق شــهر تهران موید ان است که در دی ماه سال جاری تعداد ‪8‬‬ ‫منطقه از مجموع ‪ 22‬منطقه‪ ،‬کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از ان را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪« ،‬گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شــهر تهران در دی ماه سال ‪ »1399‬برگرفته‬ ‫از امارهای خام ســامانه ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشور است که توســط اداره بررسی ها و‬ ‫سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود‪.‬‬ ‫رونمایی از نسخه جدید همراه بانک سینا‬ ‫به منظور جلب رضایت مشــتریان و افزایش مزیت ها و ارتقاء انعطاف‬ ‫پذیری در ارائه خدمات نوین بانکی‪ ،‬نسخه نرم افزار همراه بانک سینا‬ ‫به روز شد‪.‬‬ ‫این اقدام در راســتای افزایش قابلیت ها و بهینه سازی خدمات قابل‬ ‫ارائه در همراه بانک ســینا جهت گوشــی های اندروید صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از جمله تغییرات ایجاد شــده می توان به اضافه شدن گزینه «بابت»‬ ‫در زمان انتقال وجه پایا و ســاتنا و جایگذاری خودکار تاریخ انقضا در‬ ‫مشخصات کارت اشاره نمود‪.‬‬ ‫نسخه جدید همراه بانک ســینا از وبسایت بانک به نشــانی ‪ https://www.sinabank.ir‬قابل‬ ‫دسترس است‪ .‬گفتنی است به جهت کمک به کاهش مراجعات حضوری مشتریان و انجام سریع‪ ،‬امن‬ ‫و اســان خدمات بانکی مدنظر انها‪ ،‬امکان فعال ســازی و بازیابی نام کاربری و رمز عبور نرم افزارهای‬ ‫اینترنت بانک و همراه بانک سینا به صورت غیر حضوری فراهم شده است‪.‬‬ ‫تخصیصبیشترینمنابعبرایاشتغالمحروماناز‬ ‫سوی بانک مهر ایران‬ ‫در ســال جاری بیشــترین منابع تخصیص یافته در چارچوب بند ب‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬قانون بودجه برای حمایت از اشــتغال مددجویان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) مربوط به بانک مهر ایران بوده است‪.‬‬ ‫برای ایجاد اشــتغال در جامعه و به ویژه برای محرومان‪ ،‬سرفصل های‬ ‫مختلفی در کمیته امداد امام خمینی(ره) وجود دارد که یکی از ان ها‬ ‫تسهیالت بند ب تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫بند ب تبصره ‪ ۱۶‬تصریح می کند‪ :‬بانک مرکزی مکلف اســت از طریق‬ ‫بانک های عامل‪۴۹ ،‬هزار میلیارد ریال از محل منابع ســپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام‬ ‫بانکی را به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اولویت‬ ‫زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه گذشــته از سال جاری بانک مهر ایران بیشــترین فراوانی را در بین بانک های عامل از نظر‬ ‫تخصیص منابع در چارچوب این سرفصل داشته است‪.‬‬ ‫نرخ حق الوکاله‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران اعالم شد‬ ‫هیات مدیره بانک توســعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله به‬ ‫کارگیری ســپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی ‪1399‬‬ ‫را معادل ‪ 2.5‬درصد مصوب کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس قوانین و مقــررات نرخ حق الوکاله ســپرده های‬ ‫سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫اعم از کوتاه مدت و بلند مدت برای ســال جاری ‪ 2.5‬درصد‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫حق الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اســامی و بدون ربا در قبال‬ ‫بکارگیری منابع ســپرده گذاران از انان دریافت می کنند و درصورتی که درامدهای ناشی‬ ‫از بکارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران‬ ‫بیشتر شود مابه التفاوت ان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی از اداره کل‬ ‫مدیریتریسک‬ ‫اعضــای هیات مدیــره بانک ملی ایران از اداره کل مدیریت ریســک‬ ‫بازدید و با همکاران این اداره کل دیدار و گفت و گو کردند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬عباس شــفیعی رئیس هیات‬ ‫مدیره ‪،‬ناصر شــاهباز و علی موسوی زاده اعضای هیات مدیره بانک با‬ ‫حضور در اداره کل مدیریت ریسک از نزدیک در جریان امور و فعالیت‬ ‫های این اداره کل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در این بازدید عباس شــفیعی رئیس هیات مدیــره بانک به اهمیت‬ ‫جایگاه این واحد در ســاختار حاکمیت شــرکتی و نظام نوین بانکداری و نقش پر رنگ این اداره کل‬ ‫در اتخاذ سیاســت ها و تدابیر مناســب برای کاهش و کنترل مخاطرات در تمامی فعالیت ها و تصمیم‬ ‫گیری های بانک اشــاره کرد‪.‬عباس شفیعی در ادمه ســخنان خود ضمن تاکید بر ارتقای شاخص ها و‬ ‫تقویت نظام گزارشگری ریسک و همچنین پیگیری مجدانه و انجام پروژه های در دست اقدام ‪،‬از تالش‬ ‫های انجام شده همکاران در این خصوص قدردانی کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4108‬‬ ‫خبر‬ ‫درامد صنعت پاالیش نفت امریکا کاهش یافت‬ ‫پاالیشــگاه های نفت امریکا در سه ماه پایانی ســال ‪ ۲۰۲۰‬و پس از همه گیری ویروس کرونا کمترین‬ ‫درامد خود را تجربه کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬پاالیشگاه های امریکا کمترین درامد خود را در سه ماه پایانی سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تجربه کردند‪ .‬این مســئله بیانگر فشــار افزایش قیمت نفت خام‪ ،‬ضعف تقاضا به دلیل محدودیت های‬ ‫مســافرتی اعمال شــده برای مهار ویروس کرونا و هزینه های باالتر فعالیت های پاالیشگاهی مرتبط با‬ ‫تلفیق سوخت های تجدیدپذیر در فراورده های انهاست‪.‬‬ ‫بر اساس داده های موسسه رفینتیو ایکون‪ ،‬پاالیشگاه های مستقل امریکا در سه ماه پایانی سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫یک دالر و ‪ ۵۱‬ســنت به ازای هر ســهم خود ضرر کرده اند‪ .‬این در حالی است که این رقم در سه ماه‬ ‫سوم ‪ ۲۰۲۰‬برابر با یک دالر و ‪ ۶‬سنت به ازای هر سهم بوده است‪.‬‬ ‫پاالیشگاه های مســتقل امریکا از جمله ماراتون پترولیوم‪ ،‬والرو انرژی و فیلیپس ‪ ۶۶‬در سه ماه چهارم‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬شاهد تقاضای نامتوازن به دلیل اوج دوباره همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان بودند‪.‬‬ ‫براســاس داده های اداره اطالعات انرژی امریکا مصرف جهانی ســوخت های مایع در ســال ‪۹ ،۲۰۲۰‬‬ ‫میلیون بشکه در روز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫قیمت نفت خام در ســه ماه پایانی ‪ ۲۰۲۰‬بیش از ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت که ســبب شد حاشیه سود‬ ‫پاالیشگاه های امریکا کاهش یابد و به طور میانگین به کمتر از ‪ ۱۰‬دالر برای هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫محدودیت های اعمال شــده برای مهار ویروس کرونا هم سبب شد مسافرت‪‎‬های جاده ای امریکا در ماه‬ ‫نوامبر نســبت به پارسال ‪ ۱۱‬درصد کاهش یابد‪ .‬رفت و امدهای جاده ای امریکا در ماه اکتبر ‪ ۹‬درصد‬ ‫کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫قرنطینه های اعمال شــده در کشورهای مختلف اروپایی پروازهای بین المللی و تقاضای سوخت هواپیما‬ ‫را هم در فصل پاییز کاهش داد‪.‬‬ ‫حاشــیه سود پاالیشگاهی امریکا در تعطیالت پایانی سال ‪ ۲۰۲۰‬بهبود یافت و به حدود ‪ ۱۲‬دالر برای‬ ‫هر بشــکه رسید‪ ،‬این در حالی است که پاالیشگاه ها اکنون با ‪ ۸۰‬درصد از ظرفیت خود یعنی حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون بشکه کمتر از مدت مشابه پارسال فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫اعالم ‪ ۱۰‬محور کنگره راهبردی نفت و نیرو‬ ‫عضو شــورای سیاستگذاری باشگاه نفت و نیرو‪ ،‬تم اصلی ششــمین کنگره راهبردی نفت و‬ ‫نیرو را «چشــم انداز سرمایه گذاری‪ ،‬تولید‪ ،‬مصرف و بازار نفت و نیروی ایران» عنوان و محور‬ ‫نشست های تخصصی کنگره را اعالم کرد‪.‬‬ ‫حبیب اهلل بیطرف (سه شــنبه‪ ،‬هفتم بهمن ماه) در ایین گشایش ششمین کنگره نفت و نیرو‬ ‫گفت‪ :‬همه گیری ویروس کرونا شرایط تازه ای را ایجاد کرده است و همین موضوع سبب شد‬ ‫برگزاری کنگره به صورت نیمه حضوری و انالین در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این کنگره با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار می شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برگزاری ایین گشایشه با استفاده از یک سوم ظرفیت سالن و پخش انالین همه نشست ها در‬ ‫همین زمینه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاستگذاری باشــگاه نفت و نیرو به عناوین ‪ ۱۰‬محور اصلی نشست ها اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬اینده تولید و مصرف گاز‪ ،‬افق هــای پیش روی تجارت‪ ،‬ارزش افرینی و مصرف‬ ‫گاز‪،‬تقویت شــرکت های ‪ E&P‬برای دســتیابی بــه ظرفیت ‪ ۸‬میلیون بشــکه تولید نفت‪،‬‬ ‫روش های نوین تامین مالی با نگاه به بازار ســرمایه‪ ،‬تاثیر شــرایط روز جهان بر اینده نفت و‬ ‫نیروی ایران‪ ،‬رگوالتوری نفت و نیرو‪ ،‬چالش های ســرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت‬ ‫برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران‪ ،‬تولید در باالدست با هدف پتروشیمی و مرز نقش افرینی‬ ‫ایــن صنعت‪ ،‬مازاد متانول‪ ،‬اثــار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش‪ ،‬پاالیشــگاه یا پتروپاالیش‪،‬‬ ‫نقش دولت و بخش خصوصی و اینده بازارهای صادراتی نفت‪ ،‬فراورده و پتروشــیمی و نقش‬ ‫همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا‪ ،‬محورهای این کنگره هستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫لزومتوجهبیشتربهپتروپاالیشگاه هابرای‬ ‫تعیینراهبردهایبلندمدتصنایعپاالیشی‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی بر لزوم توجه بیشــتر به‬ ‫توسعه پتروپاالیشگاه ها در تعیین هدف گذاری ها‬ ‫و راهبردهای بلندمدت برای اینده صنایع نفت و‬ ‫پاالیشی تاکید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا ارمان مقدم (سه شــنبه‪ ،‬هفتم بهمن ماه)‬ ‫در نشســتی تخصصــی با عنوان «پاالیشــگاه یا‬ ‫پتروپاالیشگاه‪ ،‬نقش دولت و بخش خصوصی» در‬ ‫ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی موضوع تعیین راهبرد و هدف گذاری‬ ‫اینــده در بخــش صنایــع پایین دســتی مطرح‬ ‫می شــود‪ ،‬باید نگاهی به گذشته صنعت پاالیش‬ ‫داشــته باشــیم؛ راهبردی که در ‪ ۱۰۰‬سال اخیر‬ ‫غالب بوده‪ ،‬تامین سوخت سرمایشی و حمل ونقل‬ ‫با تکیه بر تامین کمی ان بوده اســت‪ ،‬اما از اوایل‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬شمســی بخشــی از ســرمایه گذاری به‬ ‫کمی به سمت کیفی سازی‬ ‫جای تمرکز بر بخش ّ‬ ‫هدایت شد‪ ،‬به گونه ای که تعدادی از پاالیشگاه ها‪،‬‬ ‫پروژه های کیفی سازی را تعریف کردند و سرانجام‬ ‫به این منجر شــد که پس از چنــد دوره‪ ،‬امروز‬ ‫کمــی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫شــاهد این باشــیم که از لحاظ ّ‬ ‫پاالیشــی حدود روزانه ‪ ۲.۳‬میلیون بشکه و توان‬ ‫تولید رقمی حدود روزانه ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫و روزانه ‪ ۱۲۰‬میلیون لیتر نفت گاز (با ویژگی های‬ ‫یورو) تولید و عرضه می شوند‪.‬‬ ‫وی در تشریح ســرمایه گذاری های اینده صنعت‬ ‫پاالیش افــزود‪ :‬به جز شــرکت هایی که در حال‬ ‫عملیات هســتند و بهره برداری انجام می شــود‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬شــرکت داریم که مجوز خوراک نفت‬ ‫خــام و بیش از روزانه ‪ ۲‬میلیون بشــکه تقاضای‬ ‫خوراک دارند‪ .‬سرمایه گذاری های بخشی از اینها‬ ‫اغاز شــده است و درباره بخشی دیگر هم در حد‬ ‫بررسی های اولیه هستیم‪.‬‬ ‫مدیــر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتــی ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫میعانــات گازی نیــز حدود ‪ ۱۴‬طرح اســت که‬ ‫نزدیــک روزانه ‪ ۷۰۰‬هزار بشــکه نفت برای این‬ ‫شــرکت ها خوراک در نظر گرفته شده است و در‬ ‫مجموعه اینها تعداد قابل توجه ای را نمی بینیم که‬ ‫به سمت پتروپاالیشگاه رفته باشند؛ به تازگی در‬ ‫قالب قانون تنفس خوراک در بخش نفت خام‪ ،‬در‬ ‫برنامه های توسعه ای دو شرکت‪ ،‬بخش پتروشیمی‬ ‫دیده شــده اســت‪ ،‬اما فازبندی به نحوی خواهد‬ ‫بود که در صورت اختصــاص منابع‪ ،‬ابتدا صنعت‬ ‫می توانیم از فرصت بازار خوب کشورهای همسایه‬ ‫بهره مند شــویم‪ ،‬از لحاظ توجیه فنی و اقتصادی‬ ‫هم پتروپاالیشــگاه ها مزیت های بیشتری دارند و‬ ‫افزون بر ان بهینه ســازی مصرف انرژی را هم در‬ ‫این بخش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی تاکید کرد‪ :‬چهار قسمت‬ ‫اصلــی در بحث راهبرد و هدایت ســرمایه گذاری‬ ‫به سمت پاالیشــگاه ها یا پتروپاالیشگاه ها وجود‬ ‫دارد کــه با هــم در ارتباطند و شــامل خوراک‬ ‫پاالیشگاه ها و نوع ان‪ ،‬فناوری مورداستفاده‪ ،‬رقم‬ ‫سرمایه گذاری و بازار فراورده هاست‪.‬‬ ‫ارمان مقــدم گفت‪ :‬در بخش خــوراک هر چقدر‬ ‫خوراک بخش پاالیش ســبک تر باشــد و گوگرد‬ ‫کمتری داشــته باشــد‪ ،‬به این معناست که شما‬ ‫به ســرمایه گذاری کمتری برای توســعه بخش‬ ‫پتروشــیمی نیاز دارید و برای توسعه این بخش‪،‬‬ ‫فراورده های میانی بیشــتری در اختیار خواهید‬ ‫داشــت و هرچه این خوراک سنگین تر و ترش تر‬ ‫باشد‪ ،‬فناری و سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این بابت میعانات گازی می تواند‬ ‫فرصــت بی نظیری را بــرای طراحــی و احداث‬ ‫پتروپاالیشگاه ها ایجاد کند؛ چیزی حدود بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ترکیبات میعانات گازی‪ ،‬قابلیت تبدیل‬ ‫شــدن به نفتا را دارد که خوراک اصلی واحدهای‬ ‫پتروشیمی است‪.‬‬ ‫پاالیش در اولویت خواهد بود‪.‬‬ ‫ارمان مقــدم افزود‪ :‬در بخــش میعانات گازی که‬ ‫جذابیت بیشتری برای توســعه پتروپاالیشگاه ها‬ ‫دارد‪ ،‬گروه گســترش نفت و گاز پارســیان با در‬ ‫اختیار داشــتن روزانه ‪ ۱۲۰‬هزار بشکه میعانات‪،‬‬ ‫توسعه بخش پتروشیمی را در نظر گرفته است که‬ ‫در مرحله نخست یک بخش پاالیشی اولیه خواهد‬ ‫داشــت و عمده فراورده های ان هم نفتا خواهد‬ ‫بود؛ ســوخت مایع نیز به عنوان خوراک به همراه‬ ‫دیگر خوراک های گازی برای توسعه پتروشیمی‪،‬‬ ‫منتقل می شود؛ پیش بینی می کنیم طرح فراگیر‬ ‫پاالیشی ســیراف با برنامه ریزی های این گروه در‬ ‫اینده اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یک شــرکت دیگر مجــوزش را برای‬ ‫بخش پاالیــش دریافت کرده اســت که در ذیل‬ ‫قانــون تنفــس خــوراک‪ ،‬تمایل خــود را برای‬ ‫توســعه بخش پتروشــیمی اعالم کــرده و این‬ ‫طرح توســط همکاران ما در شرکت پتروشیمی‬ ‫در حال بررسی است‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی با اشاره به ریسک کمتر‬ ‫صادرات فــراورده و محصوالت پتروشــیمی در‬ ‫مقایسه با نفت خام در شرایط تحریم گفت‪ :‬با این‬ ‫مزیت فراورده و محصوالت پتروشیمی در مقایسه‬ ‫با نفت خام‪ ،‬افزون بر اینکه ما از خام فروشی عبور‬ ‫می کنیم‪ ،‬سهولت صادرات نیز ایجاد می شود و ما‬ ‫ایران به تولید روزانه‪ ۱۶۰۰‬میلیون مترمکعب گاز می رسد‪ ،‬اگر‪...‬‬ ‫در نشســت اینــده تولید و مصــرف گاز اعالم‬ ‫شد که با توســعه میدان های گازی کشف شده‬ ‫در کشــور‪ ،‬ایران به تولید روزانه ‪ ۱۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز هم می رسد‪.‬‬ ‫عبدالمحمد دلپریش‪ ،‬مشاور عالی برنامه ریزی‬ ‫و توسعه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی‬ ‫نفت ایران امروز (سه شنبه‪ ،‬هفتم بهمن ماه) در‬ ‫نشست اینده تولید و مصرف گاز که در ششمین‬ ‫کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو از طریق‬ ‫ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬کشور ما ذخایر‬ ‫گازی قابل توجهی دارد که بیشتر در جغرافیای‬ ‫جنوبی کشــور پراکنده است و اگر توسعه یابند‬ ‫تولید گاز بسیار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تقاضا برای گاز در سال های‬ ‫اینده افزایش قابل توجهی خواهد داشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چاره ای نداریم مگر اینکه میدان های جدید‬ ‫گازی را توســعه دهیم‪ ،‬اکنــون هم ‪ ۲۰‬میدان‬ ‫کشف شده وجود دارد که می توانند توسعه یابند‪.‬‬ ‫مشاور عالی برنامه ریزی و توسعه معاونت توسعه‬ ‫و مهندســی شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫برای میدان هــای فعال کنونی هــم طرح های‬ ‫نگهداشت مانند نصب ایستگاه های تقویت فشار‬ ‫باید اجرایی شود‪ .‬اگر طرح های توسعه ای انجام‬ ‫شــود‪ ،‬تولید گاز افزون بر جبران کاهش تولید‬ ‫مخــازن کنونی‪ ،‬بــه ‪ ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۱۶۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز می رسد‪.‬‬ ‫دلپریش تصریح کرد‪ :‬اگر تولید نفت خام هم به‬ ‫بیش از روزانه ‪ ۵‬میلیون بشــکه برسد که طبق‬ ‫گفته وزیر نفت افزایش تا روزانه ‪ ۷‬میلیون بشکه‬ ‫هم در برنامه اســت‪ ،‬توســعه میدان های گازی‬ ‫بیشــتری هم انجام می شــود و افزایش تولید‬ ‫دور از دســترس نیســت‪ ،‬اما اگر این طرح های‬ ‫توســعه ای انجام نشود تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی با‬ ‫افــت تولید فاجعه بار و بحران کمبود گاز روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمد مشــکین فام‪ ،‬مدیرعامل شــرکت نفت و‬ ‫گاز پارس هم در بخشــی از سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫ایران در برداشت از پارس جنوبی تا سال ‪ ۸۶‬با‬ ‫کشور قطر برابر بود‪ ،‬از ســال ‪ ۸۸‬تفاوت ایجاد‬ ‫شــد و قطر از ما پیشی گرفت‪ ،‬از سال ‪ ۹۶‬باز به‬ ‫برداشــت برابر با قطر رسیدیم و اکنون برداشت‬ ‫ما بیشتر از قطر است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه اکنون روزانــه ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز از پارس جنوبی تولید می شــود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هر ســال برابر با یک فــاز پارس جنوبی‬ ‫افت فشــار گاز در کشــور داریم که این روند از‬ ‫پنج ســال اینده اغاز می شــود باید با توســعه‬ ‫میدان های گازی جبران شــود و در ســال های‬ ‫اینــده در مجموع باید ‪ ۲۰‬میلیــارد دالر برای‬ ‫توسعه این میدان ها هزینه شود‪.‬‬ ‫محمدرضا صدیقی‪ ،‬مدیــر برنامه ریزی تلفیقی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران هم در نشست اینده تولید‬ ‫و مصــرف گاز‪ ،‬گفت‪ :‬با وجــود بعضی انتقادها‪،‬‬ ‫کاری که در حوزه گازرسانی انجام شده منطبق‬ ‫بر منطق اقتصادی اســت و محاسبات اقتصادی‬ ‫نشــان می دهد اســتفاده از برق ارزان تر از این‬ ‫توسعه گازرسانی ها نبوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از محل این توســعه گازرسانی‬ ‫و اجرای بند ق‪ ،‬از سال ‪ ۹۳‬تاکنون ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫دالر فراورده جایگزین و صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون ســاالنه ‪ ۴۵‬میلیارد دالر برابر با‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار میلیارد تومان یارانه انرژی کشــور‬ ‫اســت که باید برای ان فکری کــرد و راه حلی‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫محمدحســن پیونــدی‪ ،‬عضو هیئت رئیســه‬ ‫صندوق هــای بازنشســتگی صنعــت نفت نیز‬ ‫بــا تاکیــد بــر تحــوالت گســترده در عرصه‬ ‫انــرژی جهــان بــه اهمیــت تولیــد پروپیلن‬ ‫در ایــران اشــاره و اظهــار کرد‪ :‬یکــی از این‬ ‫روش هــا تولید متانــول از گاز طبیعی و پس از‬ ‫ان تبدیل متانول به پروپیلن است که در کشور‬ ‫بیشــتر از این روش استفاده می شــود و امید‬ ‫اســت که روند تولید پروپیلن با توجه به ذخایر‬ ‫گسترده گاز در کشور و نیز وجود متانول فراوان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫تحلیل کارشناسان از وضعیت بازار خودرو در سال‪۲۰۲۱‬‬ ‫اروپــا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬با پیش بینی رشــد ‪۱۰.۸‬‬ ‫درصــدی بهترین عملکرد را خواهد داشــت‪ .‬این‬ ‫در تضاد با امریکای شمالی قرار دارد که برخالف‬ ‫اروپا پیش بینی می شود با رشد تنها ‪ ۵.۹‬درصدی‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬بدترین عملکرد را در بازار جهانی‬ ‫داشته باشد‬ ‫ســال پیش در چنیــن روزهایی کارشناســان‬ ‫خودروسازی پیش بینی می کردند که بازار جهانی‬ ‫خودرو در سال ‪ ۲۰۲۰‬به روند رو به کاهشی که از‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬اغاز کرده خاتمه خواهد داد‪ ،‬اما حاال‬ ‫جهان در نقطه ای کامال متفاوت ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫فروش جهانی خودروهای سواری و شاسی بلند از‬ ‫رقم ‪ ۹۴.۳‬میلیون دستگاه در سال ‪ ۲۰۱۷‬همواره‬ ‫هر ســال شاهد کاهشــی تدریجی بود اما ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شــیوع ناگهانی ویروس کرونا باعث شد که با یک‬ ‫سقوط حدودا ‪ ۱۶‬درصدی فروش کلی خودرو در‬ ‫بازار جهانی به ‪ ۷۶.۵‬میلیون دستگاه برسد‪.‬‬ ‫از نظر درصــدی عملکرد بازار اروپــا حتا بدتر از‬ ‫این ها بود‪ .‬بعــد از رکود تقریبی بین ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬تــا ‪ ۲۰۱۹‬که فروش خــودرو در اروپای‬ ‫غربی حدود ‪ ۱۸.۱‬میلیون بود‪ ،‬در ســال گذشته‬ ‫میالدی این بــازار با ‪ ۲۴.۲‬درصد افت توانســت‬ ‫شاهد فروش ‪ ۱۳.۷‬میلیون دستگاه خودرو باشد‪.‬‬ ‫در نتیجه در حال حاضر هرگونه پیش بینی فروش‬ ‫برای بازار خودرو در سال ‪ ۲۰۲۱‬غیرقابل اطمینان‬ ‫به نظر می رســد‪.‬هرچند این مســاله باعث نشده‬ ‫که کارشناســان بازار خــودرو تمام تالش خود را‬ ‫برای پیش بینی هر چه بهتــر وضعیت فروش در‬ ‫ســال جدید میالدی نکنند‪ .‬از جمله می توان به‬ ‫کارشناسان یکی از مهمترین موسسات تحلیل بازار‬ ‫خودرو یعنی ‪ IHS‬مارکیت اشــاره کرد که اعالم‬ ‫کرده علیرغم محدودیت های اعمال شــده فعلی‬ ‫در اروپا و امریکا و همچنین اغاز تزریق واکســن‬ ‫در برخی از کشــورها‪ ،‬همچنان مدتی باقی مانده‬ ‫تا روند کاهشی شــیوع کرونا بتواند بر بازار تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬براســاس پیش بینی های این موسســه در‬ ‫سال جاری میالدی بازار جهانی خودرو با افزایش‬ ‫‪ ۹‬درصدی نســبت به ســال قبل خواهد توانست‬ ‫به رقم فروش ‪ ۸۳.۴‬میلیونی دســت پیدا کند‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان ‪ IHS‬مارکیت سال ‪ ۲۰۲۲‬بازار‬ ‫خودرو با ‪ ۵‬درصد رشد دیگر به رقم ‪ ۸۶.۹‬میلیون‬ ‫و در ســال ‪ ۲۰۲۳‬با ‪ ۴‬درصد رشد دیگر به فروش‬ ‫‪ ۸۹.۷‬میلیون دســتگاه خودرو خواغهد رســید‪.‬‬ ‫براســاس پیش بینی های این موسسه بازار خودرو‬ ‫در اروپای غربی و مرکزی با ‪ ۱۱.۱‬درصد رشد در‬ ‫ســال جاری به ‪ ۱۵.۲۵‬میلیون دستگاه می رسد و‬ ‫این رقم تا سال ‪ ۲۰۲۳‬به ‪ ۱۶.۵۸‬میلیون دستگاه‬ ‫خواهد رسید‪.‬موسسه فیچ سولوشنز هم با این نرخ‬ ‫تدریجی رشد موافق اســت و عالوه بر پیش بینی‬ ‫رشــد ‪ ۹‬درصدی و رســیدن بازار جهانی خودرو‬ ‫بــه فروش کلــی ‪ ۸۳.۷‬میلیون دســتگاه‪ ،‬چنین‬ ‫بــراورد کرده که اروپا در میــان تمامی بازارها از‬ ‫بهترین عملکرد برخوردار باشــد‪ .‬در گزارشی که‬ ‫اخیرا فیچ سولوشــنز منتشــر کرده چنین امده‪:‬‬ ‫«اروپا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬با پیش بینی رشــد ‪۱۰.۸‬‬ ‫درصــدی بهترین عملکرد را خواهد داشــت‪.‬این‬ ‫انعکاس دهنده این حقیقت اســت که اروپا نه تنها‬ ‫از افــت ‪ ۱۸‬درصدی ســال ‪ ۲۰۲۰‬بلکه از ضعفی‬ ‫که با رشــد ‪ ۰.۴‬درصدی در سال ‪ ۲۰۱۹‬از خود‬ ‫نشان داده بود‪ ،‬فاصله گرفته است‪ .‬بخش عمده ای‬ ‫از ایــن بهبود را می توان مرهون همکاری و تالش‬ ‫مشترک کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور‬ ‫کاهش اثار سو پاندمی از طریق اقداماتی همچون‬ ‫کمک های مالی اتحادیه اروپا و پیمان ســبز این‬ ‫اتحادیه دانســت‪ .‬این در تضاد با امریکای شمالی‬ ‫قرار دارد که برخالف اروپا پیش بینی می شــود با‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4108‬‬ ‫بررسی برخی از شیوه های شرکت های خودروسازی برای تامین مواد اولیه در دوران کرونا‬ ‫رشــد تنها ‪ ۵.۹‬درصدی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بدترین‬ ‫عملکرد را در بازار جهانی داشــته باشــد»‪.‬این در‬ ‫حالی است که تحلیل گران شــرکت گلوبال دیتا‬ ‫چندان از وضعیت بازار مطمئن نیســتند و هشدار‬ ‫می دهند که ممکن اســت باری دیگر اروپا با باال‬ ‫رفتن میزان ابتال به ویروس کرونا دچار مشکالتی‬ ‫شــود و محدودیت هایــی گیریبانگیــر مردم این‬ ‫منطقه شود که روی بازار تاثیر بگذارد‪«.‬برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬ما انتظار رشدی ‪ ۱۵‬درصدی و رسیدن به‬ ‫رقم ‪ ۸۵.۵‬میلیونی را در بازار خودروهای ســبک‬ ‫داریم‪ .‬هرچند انتظار نداریم که تا پیش از ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬به دلیل بحران اقتصادی ناشــی از ویروس‬ ‫کرونا بتوانیم به سطح فروش دوران پیش از کرونا‬ ‫دســت پیدا کنیم‪ .‬اگر واکســن ها بتواند وضعیت‬ ‫کرونا را در ســه ماهه دوم ســال ‪ ۲۰۲۱‬برعکس‬ ‫کنند‪ ،‬می توانیم انتظار رشــد بهتری را برای سال‬ ‫جاری داشته باشیم»‪.‬چناهنکه قابل مشاهده است‬ ‫پیش بینی هــا از بهبود تدریجی وضعیت بازار خبر‬ ‫می دهند و باید امیدوار باشــیم با ســریع تر شدن‬ ‫روند واکسیناســیون در ســطح جهانــی هرچه‬ ‫ســریع تر وضعیت بازار خودرو هم بتواند به دوران‬ ‫قبل برسد‪.‬‬ ‫شرکت ها نباید تمام تخم مرغ هایشان را در یک سبد بگذارند و به عبارت دیگر تمام مواد اولیه یا اجزای‬ ‫کلیدی تولید خود را از یک تامین کننده خریداری کنند‪.‬‬ ‫یازدهم مارس ســال گذشته بود که سازمان بهداشت جهانی رسما همه گیری کووید‪ ۱۹-‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در همان زمان بود که مشــکالت زیادی در رابطه با ارائه خدمات خودرویی در امریکای شمالی و اروپا‬ ‫پیش امد‪ .‬از ان زمان تا امروز حدود ‪ ۹‬ماه می گذرد و در این مدت شاهد ان بوده ایم که برخی از شرکت‬ ‫بهتر و سریع تر از دیگران توانستند از پس اختالل های به وجود امده بر بیایند‪.‬‬ ‫به همین خاطر تصمیم گرفتیم که دالیل موفقیت و راهبردهای برخی از این شرکت ها را برای واکنش‬ ‫کارامد به بحران پیش امده بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در نظر گرفتن یک نقشه‬ ‫همگی می دانیم که خاســتگاه این ویروس کشور چین بود‪ .‬شــرکت هایی که زنجیره تامین شان شامل‬ ‫شرکت هایی در چین می شد توانستند هشدارهایی را از همکاران چینی خود در این باره دریافت کنند‬ ‫که اوضاع وخیم تر از چیزی اســت که منابع رســمی و دولتی چین اعالم می کنند‪ .‬به همین خاطر این‬ ‫شرکت های بین المللی نقشه ای را برای واکنش سریع محلی در نظر گرفتند که بعدا با شیوع ویروس در‬ ‫مناطق دیگر در سراسر جهان نیز به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مدیریت ریسک‬ ‫مدیریت ریســک و تاب اوری و انعطاف پذیری برای این شــرکت های چابک مفاهیم جدیدی به شــمار‬ ‫نمی رفتند‪ .‬عمکلرد مدیران ارشــد تدارکات شرکت ها نه تنها با صرفه جویی های مالی بلکه همچنین با‬ ‫مدیریــت بحران تامین کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬ارتباط مســتمر و دائمی با تامین کنندگان‬ ‫بخشی از شرح وظایف کاری این مدیران است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بررسی زود به زود نیازمندی ها‬ ‫شــرکت های با ویژگی واکنش چابک در ســطح باالیی از ارتباطات قرار دارند‪ .‬شرکتی که به صورت‬ ‫هفتگی عرضه و تقاضای خود را در سطح جهاین بررسی می کند سریع تر از شرکتی وارد می شود که از‬ ‫یک برنامه تجاری مختلط ماهیانه پیروی می کند‪ .‬در مدت پاندمی بســیاری از شرکت به تنظیم دایمی‬ ‫موجــودی و نیــاز خود در طول هفته روی اوردند و حتا برخی از شــرکت به صورت روزانه ان را مورد‬ ‫بررسی قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فرصتی برای تقویت زنجیره تامین‬ ‫یک بحران به صورت همزمان تهدید و فرصت به شــمار می رود‪ .‬بسیاری از شرکت ها معتقدند که بتاید‬ ‫پاندمی را به عنوان یک فرصت برای ایجاد زنجیره تامین قوی تر بپذیری‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مدیریت پروژه چابک‬ ‫بسیاری از شــرکت ها پذیرفته اند که نیاز دارند قابلیت های خود را از طریق تغییر فرایند زنجیره تامین‬ ‫خود به ســرعت افزایش دهند یا ابزارهای جدیدی را به کار بگیرند‪ .‬در گذشــته انجام بســیاری از این‬ ‫تغییرات به ماه ها یا شاید حتا سال ها زمان احتیاج داشت‪ .‬در طول پاندمی برخی از شرکت از متدولوژی‬ ‫پروژه چابک برای ســرعت بخشیدن به این تغییرات استفاده کردند‪ .‬مدیریت پروژه چابک شامل انجام‬ ‫تغییرات کوچک مداوم‪ ،‬بازخورد گرفتن و سپس تعدیل سریع موارد با توجه به بازخوردها می شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استفاده از منابع گوناگون‬ ‫شرکت ها نباید تمام تخم مرغ هایشان را در یک سبد بگذارند و به عبارت دیگر تمام مواد اولیه یا اجزای‬ ‫کلیدی تولید خود را از یک تامین کننده خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تعریفی دقیق تر از منابع تامین‬ ‫پاندمی نشــان داد که تعریف مواد اولیه کلیدی فراتر از چیزی است که شرکت ها تصورش را می کردند‪.‬‬ ‫شاید یک شرکت یکی از اجزای تولید خود را از بیش از یک شرکت تامین کند‪ ،‬اما اگر ان جز به خود‬ ‫برای تولید به مواد اولیه ای نیاز داشته باشد که توسط یک تامین کننده عرضه می شود‪ ،‬ان وقت می توان‬ ‫انتظار کمبود را داشت‪ .‬امکان تامین از منابع مختلف در زنجیره تامین نه تنها به افزایش کارامدی منجر‬ ‫می شود‪ ،‬بلکه همچنین بخش پشتیبانی را نیز تقویت می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاهمجازی‬ ‫تجربه ای نو در دوران کرونا‬ ‫این روزهــا دنیای مجــازی و ارتبــاط در این‬ ‫جهان پهناور باعث شــده تا شرکت های متعدد‬ ‫با پیدایش ویروس کوویــد‪ 19-‬به فکر حرکتی‬ ‫نویــن در این فضا باشــند تــا بتوانند بــا ارائه‬ ‫خدمات متنوع در راســتای فعالیت شرکت های‬ ‫مختلف‪ ،‬معضل ویروس کرونا را حل کنند؛یکی‬ ‫از این شــرکت ها‪ ،‬هایپر اکســپو نام دارد که با‬ ‫ایجاد بســتری مناســب برای تمام حوزه های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی و ‪ ...‬انها را در‬ ‫ارائه خدمات و معرفی محصوالت به مشتریان و‬ ‫مردم همراهی می کند‪.‬‬ ‫اصلی ترین مشتریان هایپر اکسپو شامل مجریان‬ ‫نمایشگاه های بین المللی‪ ،‬سازمان های دولتی‬ ‫و خصوصــی‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬اتحادیــه ها‪،‬‏اصناف و‬ ‫برگزارکنندگان رویدادهای فناورانه می باشــند‬ ‫که می توانند نمایشــگاه ها و رویدادهای متنوع‬ ‫خود شــامل همایش ها‪ ،‬کنگره‏هــا‪ ،‬کنفرانس‬ ‫ها‪ ،‬ســمینار و وبینار ها‪ ،‬نشســت ها‪ ،‬پنل های‬ ‫تخصصــی‪ ،‬رویدادهــای اســتارتاپی و فناورانه‬ ‫را بر روی بســتر پلتفــرم هوشــمند ‏برگزاری‬ ‫نمایشــگاه و رویدادهای مجازی هایپراکســپو‬ ‫برگزار نمایند و تمامــی امکانات و ویژگی های‬ ‫نمایشــگاه ها و رویدادهــای فیزیکی را‏دریافت‬ ‫نمایند‪ .‬همچنیــن امکاناتی نظیر دریافت امارها‬ ‫و گزارشــات کمی و کیفــی از وضعیت بازدید‬ ‫و مشــارکت‪ ،‬تعــداد جلســات‏‪B2B‎‬‏‏برگــزار‬ ‫شــده و میزان اثربخشــی و عملکرد نمایشگاه‬ ‫و رویدادهــای مجــازی جزء امکانــات منحصر‬ ‫بــه فــرد پلتفرم هوشــمند نمایشــگاه مجازی‬ ‫‏هایپراکسپو می باشــد که هرگز در رویدادهای‬ ‫فیزیکی بــه برگزار کنندگان ارائــه نمی گردد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا شــروع کار نمایشــگاه مجــازی‬ ‫جهــش تولیــد که با حضور شــرکت شــهرک‬ ‫هــای صنعتی صــورت گرفت از اولیــن پلتفرم‬ ‫نمایشــگاه بین المللی مجازی رو نمایی شــد‪.‬‬ ‫برج ازادی تهــران میزبان مقامات کشــوری و‬ ‫اصحاب رسانه شد تا با حضور در همایشی مباحثی‬ ‫در زمینه اشــتغال و صنعت الکترونیک کشور را‬ ‫به بحث و گفت و گو بگذارند‪.‬‬ ‫ایــن همایــش که بــا حضــور جنــاب ایمان‬ ‫مصدری(مدیــر عامــل ســازمان متخصصین و‬ ‫مدیــران ایــران)‪ ،‬مهنــدس پرنیان(مدیر کل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی کشــور)‪ ،‬اقای‬ ‫بهــرام بهرامی(نماینــده قــوه قضاییــه)‪ ،‬اقای‬ ‫ســروری(معاونت سیاســی فرمانداری تهران)‬ ‫دکتر عطایــی (مدیر کل ســابق روابط عمومی‬ ‫اتــاق بازرگانی ایران و دبیر کمیســیون مدیران‬ ‫ســازمان متخصصین و انجمــن مدیران ایران)‪،‬‬ ‫دکتر کاظم اکبر پور(مدیر عامل ســابق شرکت‬ ‫های ســهامی نمایشگاه های بین المللی تهران)‬ ‫و جنــاب بهرامی(مدیــر عامــل مجموعه هایپر‬ ‫اکســپو ) برگزار شــد از عملکرد موثــر پلتفرم‬ ‫نمایشــگاه های بین المللی مجازی تا حضور پر‬ ‫رنگ شرکت های دانش بنیان در ردیف شرکت‬ ‫هایــی با عملکــرد مثبت در دنیا صحبت شــد‪.‬‬ ‫پلتفرم نمایشگاه مجازی‪ ،‬بستری مناسب و‬ ‫پیشرفته با اهداف عالیه‬ ‫عطایــی‪ ،‬مدیر کل ســابق روابــط عمومی اتاق‬ ‫بازرگانــی ایــران و دبیــر کمیســیون مدیران‬ ‫ســازمان متخصصین و انجمن مدیران ایران‪ ‬در‬ ‫اییــن رونمایی از پلتفــرم نمایشــگاه مجازی‬ ‫ضمــن تشــکر از جوانان الیق کشــور همچون‬ ‫دکتر ایمان مصدری رییس ســازمان تخصصی‬ ‫مدیران کشور و همچنین اقای مهندس بهرامی‬ ‫مدیــر عامل مجموعه هایپر اکســپو اعالم کرد‪:‬‬ ‫این پلتفرم در بســتری مناســب و پیشــرفته‬ ‫توانســته به اهداف باالیی برسد و ارتقاء هر چه‬ ‫بیشــتر را در دســتور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیر کل ســابق روابط عمومی اتــاق بازرگانی‬ ‫ایران در ادامه گفــت‪ :‬معاون قوه قضاییه جناب‬ ‫دکتــر بهرامی به مــا قول داده که بــرای تمام‬ ‫مجموعه های شــرکت کننده در این نمایشگاه‬ ‫اداره حقوقــی تشــکیل شــود‪ .‬مجموعه های‬ ‫کوچک کشور ما ‪ ،‬مشکل حقوقی دارند و انشاال‬ ‫که اقای رییســی و مجموعه تحت امر ایشــان‬ ‫موافقــت خواهند کرد تا بتــوان حرکت زیبایی‬ ‫در بســتر دیجیتــال برای مردم ترســیم کنیم‪.‬‬ ‫جوانان ایرانی‪ ،‬مظهر اقتدار و پیشــرفت‬ ‫کشور هستند‬ ‫دکتــر ایمــان مصدری؛مدیــر عامل ســازمان‬ ‫متخصصین و مدیران ایران در ابتدا ضمن خوش‬ ‫امدگویی به موعوین این همایش‪ ،‬اغاز پیدایش‬ ‫این پلتفرم را قبل از شــیوع ویروس کووید‪19-‬‬ ‫اعــام کرد و روند رو به رشــد ایــن پلتفرم را‬ ‫حاصل تالش و دانش بومی جوانان ایران دانست‬ ‫و گفت‪ :‬جوانــان ایرانی در زمینه های متعدد از‬ ‫لحاظ فکر و رونــد فعالیت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫اگر در رتبه اول دنیا نباشند بدون شک رتبه دوم‬ ‫متعلق به این عزیزان ســاعی و پر تالش است‪.‬‬ ‫وی در ادامه میزان بازدید از این پلتفرم را عددی‬ ‫برابر با ‪ 4.5‬میلیون نفر عنوان داشت؛دکتر مصدری‬ ‫همراهــی مدیران و مقامات محترم کشــوری را‬ ‫در این راه ارزشمند دانســت و این همکاری را‬ ‫زمینه پیشرفت قابل مالحظه صنعت الکترونیک‬ ‫کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامــل ســازمان متخصصیــن و مدیران‬ ‫ایران‪ ،‬همراهی شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫و جنــاب پرنیــان مدیــر کل ایــن مجموعه را‬ ‫نقطــه عطف ایــن رویــداد اعالم کــرد و بازار‬ ‫هایپر اکســپو را تمام اصناف و مشــاغل کشور‬ ‫دانســت و حضــور موثر ایــن عزیــزان را مایه‬ ‫افتخــار و بهروزی اقتصاد کشــور بیــان کرد‪.‬‬ ‫رفــاه اقتصادی‪ ،‬یکــی از ملزومات اصلی‬ ‫جامعه امروزی است‬ ‫در ادامــه مهنــدس پرنیان؛مدیــر کل‬ ‫شــرکت شــهرک هــای صنعتــی کشــور ریز‬ ‫گزارشــی از عملکــرد واحد هــای صنعتی این‬ ‫شــرکت را اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در ‪ 24‬ماه‬ ‫گذشــته با بازدید از ‪ 850‬واحد صنفی و رشــد‬ ‫قابل توجه ‪ 82‬درصدی اشتغال در شهرک های‬ ‫صنعتــی را یک حرکت مثبــت در روند کاهش‬ ‫امــار بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشــور‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫وی در زمینه تولید ماسک قبل از شیوع ویروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬گفت‪ :‬قبال میزان ‪40‬هزار ماســک‬ ‫تولیــد و عرضه می گردید که بــا فعالیت های‬ ‫صورت گرفته در شــهرک های صنعتی این عدد‬ ‫به ‪ 8.5‬میلیون رسیده است‪.‬‬ ‫پرنیان روند ســاماندهی در ارائــه مجوز از یک‬ ‫ســال را به توجه به برنامه ریــزی های صورت‬ ‫گرفته بــه ‪ 3‬روز اعالم کــرد و از افزایش ‪215‬‬ ‫درصدی افزایش ســرمایه شرکت های حاضر در‬ ‫این شهرک ها خبر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس پرنیان‪ ،‬رفــاه اجتماعــی را در کنار‬ ‫رفــاه اقتصادی یکــی از ملزومــات مهم جامعه‬ ‫امــروزی بیــان کــرد و گفت‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫در گــذر از اخریــن پیــچ بزرگتریــن تحریم‬ ‫تاریخــی دنیا هســتیم کــه با تــوکل به خدا‬ ‫و همــت و پشــتکار جوانــان ایران بــزرگ در‬ ‫اینده ای نزدیک شاهد ایرانی سرافرازتر از قبل‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تحریــم هــای صــورت گرفتــه را عامــل‬ ‫اصلی پیشــرفت کشــور بیــان کــرد و ممنوع‬ ‫شــدن واردات ‪ 3‬هــزار کاال را نقطــه شــروع‬ ‫پیشرفت کشور دانست‪.‬‬ ‫همراهی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع‬ ‫مباحث حقوقی در پلتفرم نمایشگاه مجازی‬ ‫در ادامــه همایــش بهــرام بهرامــی‪ ،‬نماینده‬ ‫محتــرم قــوه قضاییــه ‪3‬رکــن ازادی‪ ،‬عدالت‬ ‫و مســاوات را بخــش اصلــی بهبــود روابــط‬ ‫اجتماعــی عنوان کرد و شــکل گیــری عدالت‬ ‫اقتصــادی در بیــن مــردم را هــدف اصلــی‬ ‫قــوه قضاییه دانســت؛وی یکی از مشــکالت‬ ‫اساســی در کشــور را مباحث حقوقــی اعالم‬ ‫داشــت و پیشــگیری از بوجود امــدن هرگونه‬ ‫مشــکل در این راه را یک نکته اساسی دانست و‬ ‫همراهی قوه قضاییه با پلتفرم نمایشگاه مجازی‬ ‫را بــا در اختیار قــراردادن مشــاوران حقوقی‬ ‫بصورت رایگان برای عقــد قراردادها‪ ،‬یک روند‬ ‫پیشگیری اعالم کرد‪.‬‬ ‫پلتفرم نمایشگاه مجازی‪ ،‬یکی از مهمترین‬ ‫اقدامات صنعت الکترونیک کشور است‬ ‫ســروری‪ ،‬معاونــت سیاســی فرمانــداری‬ ‫تهــران هــم چالــش هــای اقتصادی کشــور‬ ‫را نبــود مدیــران دلســوز و کارامــد عنــوان‬ ‫کــرد و عدم توجه به این مهم را زمینه ضربه به‬ ‫اقتصاد کشــور دانست‪.‬معاون سیاسی فرمانداری‬ ‫تهران صنعت الکترونیک مبحث فرهنگ سازی‬ ‫در این زمینه را بسیار مهم قلمداد کرد و پیدایش‬ ‫ویــروس کوویــد‪ 19-‬را سرمنشــا پیشــرفت‬ ‫صنعــت الکترونیــک و فضــای مجــازی‬ ‫کشــور بیــان داشــت و پلتفــرم نمایشــگاه‬ ‫مجــازی را یکی از مهمتریــن اقدامات صورت‬ ‫گرفته در این مورد اعالم کرد ‪.‬‬ ‫سروری فعالیت و پشــتکار سازمان متخصصین‬ ‫و مدیران کشــور و همراهی جناب مصدری در‬ ‫این راه را بســیار مهم قلمــداد کرد و ایجاد این‬ ‫پلتفرم را نقطه اوج دنیای مجازی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اعالم کرد‪.‬معاونت سیاسی فرمانداری‬ ‫تهــران نگاه مقــام معظم رهبری بــه نخبگان‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و پیگیری های ایشان‬ ‫را بسیار ارزشمند اعالم کرد و گفت‪ :‬این حرکت‬ ‫رهبری و پیگیری های ایشــان باعث می گردد‬ ‫تا نخبــگان بدانند که عالی ترین مقام کشــور‬ ‫بصورت دلســوزانه دنبال رفع موانع این عزیزان‬ ‫هســتند تا مبادا فکر خروج از کشور را نداشته‬ ‫باشــند و در ابادانی کشــور خود قدم بردارند‪.‬‏‬ ‫عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت اســتفاده از‬ ‫خدمــات پلتفــرم هایپــر اکســپو بــه‪  ‬ادرس‬ ‫‪ www.hyperexpo.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬شیوه متفاوت پیش بینی‬ ‫توانایــی پیش بینی دقیق وضعیت در دوران همه گیری کرونا تقریبا برای تمامی شــرکت ها غیرممکن‬ ‫شد‪ .‬اما شرکت هایی که از شیوه های مدیریت تقاضا استفاده می کردند و پیش بینی هایشان با بهره گیری‬ ‫از داده های بیرونی با الگوریتم های موســوم به یادگیری ماشــین بود‪ ،‬ســریع تر از بقیه توانســتند به‬ ‫پیش بینی هایی دست پیدا کنند‪ .‬مدیریت تقاضای سنتی براساس پیش بینی های روند سری های زمانی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬پیش بینی روند ســری زمانی از یک رویکرد درون به بیرون اســتفاده می کند که برای‬ ‫پیش بینی تقاضا به داده های تاریخی و درونی ســازمان متکی است‪ .‬خطر استفاده از این شیوه در نظر‬ ‫نگرفتن فاکتورهای بیرونی اســت که به صورت مداوم بازار را تحت تاثیر قرار می دهند‪ .‬به عالوه وقتی‬ ‫پای چابکی به میان می اید‪ ،‬پیش بینی بر مبنای هفتگی بهتر از پیش بینی های ماهیانه است‪.‬‬ ‫چین؛ پیشرو در بازار تجاری ها با سوخت پاک‬ ‫درحالی که فروش خودروهای تجاری با سوخت پاک‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪۱۶۸‬هزار دستگاه می رسید‪ ،‬این‬ ‫رقم در سال ‪ ۲۰۲۰‬با کاهش همراه بود و ‪۱۵۶‬هزار دستگاه را به ثبت رساند‪ .‬حاال اما انتظار می رود این‬ ‫امار در سال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪۲۳۱‬هزار دستگاه برسد و با رشد چشمگیر ‪۴۷‬درصدی همراه شود‬ ‫ی شــده بود تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬اســتفاده از خودروهای الکتریکی و به طور کلی‬ ‫در شــرایطی که پیش بین ‬ ‫سوخت های پاک در میان خودروســازان به شدت رواج پیدا کند و به دنبال قوانین جدید در کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬این خودروها با تقاضای بســیاری همراه باشند‪ ،‬اما در سال ‪ ۲۰۲۰‬به واسطه همه گیری کرونا‪،‬‬ ‫ایــن روند با وقفه کوتاه مدتی مواجه شــد‪ .‬بنابراین انتظار می رود بــازار خودروهای تجاری برخوردار از‬ ‫سوخت های پاک‪ ،‬شرایط تازه ای را در سال جدید میالدی تجربه کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی هــا حاکی از ان اســت که این بازار به منظور جبران نواقص ســال ‪ ،۲۰۲۰‬در ســال جدید‬ ‫میالدی به شدت رشد خواهد کرد و بازار جهانی این خودروها در سال ‪ ۲۰۲۱‬با رشد حدود ‪۴۷‬درصدی‬ ‫همراه خواهد شــد‪ .‬در شرایطی که این بازار سال گذشــته نسبت به سال ‪ ۲۰۱۹‬شاهد کاهش بود‪ ،‬اما‬ ‫پیش بینی ها نمایانگر ان است این بازار با ورود به سال ‪ ۲۰۲۱‬وضعیت بهتری را کسب کند و این روند‬ ‫صعودی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۰‬یعنی سال همه گیری کرونا‪ ،‬بازار خودروهای تجاری نیز به تبع سایر صنایع در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬کوچک شدند و می توان گفت؛ خودروسازان بــــزرگ و کوچک از برنامه های خود بازماندند‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬اعالم شــده است خودروهای تجاری برخوردار از ســوخت پاک با ان که قرار بود در‬ ‫فاصله ســال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۳۰‬تنها روند صعودی داشته باشــند‪ ،‬اما در سال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪۷‬درصد‬ ‫از تقاضای خود را از دســت دادند‪ .‬این در حالی اســت که پیش بینی می شود در سال ‪ ۲۰۲۱‬این بازار‬ ‫با رشــد ‪۴۷‬درصدی شاهد بهبود قابل توجهی باشــد‪ .‬البته به نظر می رسد این رشد از جهت گیری های‬ ‫سیاسی و برنامه های چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و متقاضی خودروهای تجاری نشات بگیرد‪.‬‬ ‫طی یکی دو ســال اخیر قوانین سخت گیرانه ای در کشورهای پیشــرفته به ویژه اروپا و امریکا به منظور‬ ‫توقف تولید و اســتفاده از خودروهای دیزلی و سوخت های فسیلی تصویب شد که بیشتر این قوانین از‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۲‬تا ‪ ۲۰۳۰‬در این کشورها اغاز خواهند شد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬پربیراه نیست اگر انتظار داشته‬ ‫باشیم بازار جهانی تجاری ها‪ ،‬به سمت استفاده از خودروهایی با سوخت پاک سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫بنابراین پیش بینی ها حاکی از ان اســت که پیشرانه های الکتریکی‪-‬هیبرید‪ ،‬پیل سوختی و باتری برقی‬ ‫در ســال جدید میالدی بیش از ‪۲.۵‬میلیون تقاضا داشــته باشند‪ .‬البته این رقم تا سال ‪ ۲۰۳۰‬افزایشی‬ ‫خواهد بود و بخش اعظمی از تقاضای ‪۲۰‬میلیون دستگاهی این بازار را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫پس از شکست شدید ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در سال ‪ ،۲۰۲۰‬پیش بینی می شود این صنعت در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بهبودی سریع پیدا کند‪ .‬هیبریداسیون راه حل مورد عالقه برای اکثر وسایل نقلیه سنگین است‪.‬‬ ‫بنابراین دور از انتظار نیســت که خودروهای تجاری هیبرید نقش اساســی را در این بازار طی ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬بازی کنند‪ .‬همچنین انتظار می رود پیشــرانه های الکتریکی برخوردار از باتری بیشــتر در بخش ‬ ‫اتوبوس های شهری و وسایل نقلیه سبک به کار گرفته شوند که منعکس کننده رونق طوالنی مدت خرید‬ ‫انالین ناشی از همه گیری کرونا خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می شــود خودروهای ســنگین بیشتر از پیل ســوختی بهره ببرند‪ .‬چراکه بسیاری‬ ‫معتقدند باتری گزینه مناســبی برای این خودروها نیســت‪ .‬درحالی که فــروش خودروهای تجاری با‬ ‫ســوخت پاک‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪۱۶۸‬هزار دستگاه می رسید‪ ،‬این رقم در سال ‪ ۲۰۲۰‬با کاهش همراه‬ ‫بود و ‪۱۵۶‬هزار دســتگاه را به ثبت رســاند‪ .‬حاال اما انتظار می رود این امار در سال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۲۳۱‬هزار‬ ‫دســتگاه برسد و با رشد چشمگیر ‪ ۴۷‬درصدی همراه شــود‪ .‬پس از کاهش ‪ ۷‬درصدی در بازار وسایل‬ ‫نقلیه تجاری باتری‪-‬برقی در ســال ‪ ۲۰۲۰‬که ادامه روند نزولی در سال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫این بازار در سال ‪ ۲۰۲۱‬و حتی بعد از ان تا پایان ‪ ۲۰۳۰‬صعودی پیش برود‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4108‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اتاق فکر شرکت گازاستان اصفهان با سازمان های مردم نهاد‬ ‫اولین جلســه اتاق فکر ســازمان های مردم نهاد و‬ ‫شــرکت گازاســتان اصفهان (جامعه) در راستای‬ ‫سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان‬ ‫اصفهان برگزار شــد‪.‬به گزارش بهادری راه مردم ‪//‬‬ ‫در راســتای رویکردهای مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫اولین جلســه اتاق فکر جامعه در راســتای توسعه‬ ‫خالقیــت و نواوری‪ ،‬بهینه ســازی مصرف انرژی و‬ ‫اتخاذ رویکرد های مرتبط با بحران انرژی و صیانت‬ ‫از محیط زیســت با نمایندگان سازمان های مردن‬ ‫نهاد فعال اســتان بارعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این نشست‪ ،‬لزوم توجه به مدیریت‬ ‫مصرف گاز در صنایع و نیروگاه ها‪ ،‬جایگاه سازمان‬ ‫های مردم نهاد در اشــاعه فرهنگ مدیریت مصرف‬ ‫گاز در خانــواده ها‪ ،‬چگونگی اســتفاده از ظرفیت‬ ‫رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی اصفهان در سال جاری‬ ‫عملکرد سال جاری اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان اصفهان در جذب اعتبارات عمرانی به‬ ‫میزان دو هزار و ‪ ۳۲۴‬میلیارد ریال نسبت به‬ ‫دهه اخیر بی نظیر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری (اصفهان)؛ مهدی سینائی‬ ‫رئیــس اداره برنامه بودجه‪ ،‬جذب ســرمایه و‬ ‫تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان گفــت‪ :‬با تالش های بعمــل امده و‬ ‫رایزینی های ویژه مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫استان اصفهان از ابتدای سال تا کنون دو هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۴‬میلیارد ریال اعتبار عمرانی اخذ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه عملکرد ســال جاری اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جذب‬ ‫اعتبارات عمرانی نسبت به دهه اخیر بی نظیر‬ ‫بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اعتبارات عمرانی اخذ‬ ‫شــده از ردیف های اعتبارات اســتانی و ملی‬ ‫بوده که ســهم اعتبارات استانی به مبلغ ‪۲۶۹‬‬ ‫میلیارد ریال و سهم اعتبارات ملی دو هزار و‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫رئیــس اداره برنامه بودجه‪ ،‬جذب ســرمایه و‬ ‫تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان بیان داشــت‪ :‬ایــن اداره کل در کنار‬ ‫اعتبارات ابالغی‪ ،‬بخشی از مطالبات پیمانکاران‬ ‫را از طریــق تهاتــر بــا بدهی هــای بانکی و‬ ‫مالیاتی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای تســریع در تکمیل‬ ‫پروژه های راهسازی از ابتدای امسال تا کنون‬ ‫مبلغ ‪ ۱۱۳‬میلیارد ریــال بابت تامین قیر به‬ ‫پروژه های فعال اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫ســینائی در خصــوص وضعیــت اعتبــاری‬ ‫پروژه های اداره کل راه و شهرســازی استان‬ ‫اصفهــان گفت‪ :‬در ســال جاری مقرر اســت‬ ‫حدود دو هــزار و ‪ ۱۸۵‬میلیارد ریال به پروژه‬ ‫های زیر ســاختی و راهسازی و ‪ ۱۲۸‬میلیارد‬ ‫ریال به پروژه های شهرسازی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه یکی از اولویــت این اداره‬ ‫کل پرداخــت مطالبات پیمانــکاران و فعال‬ ‫نمودن پروژه ها اســت اذعان داشت‪ :‬برخی از‬ ‫پروژه های مهم شــامل «بانــد دوم اصفهان‪-‬‬ ‫اردستان با ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال پرداخت اعتبار‪،‬‬ ‫پروژه تونل خوانسار به بوئین و میاندشت پس‬ ‫از سال ها رکود اجرایی با پرداخت حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬کمربندی خوانســار با پرداخت‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریال و باند دوم مبارکه بروجن‬ ‫با ‪ ۱۲۳‬میلیارد ریال در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫رئیــس اداره برنامه بودجه‪ ،‬جذب ســرمایه‬ ‫و تجهیــز منابــع اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫استان اصفهان افزود‪ :‬اعتبار مطالبات برخی از‬ ‫پروژه های مهم استان شامل پل های کلیشاد و‬ ‫ابنیل ‪ ،‬باند دم بادرود کاشان‪ ،‬باند دوم کاشان‬ ‫بــرزک‪ ،‬باند دوم نائین‪-‬انــارک خور طبس و‬ ‫ســایر پروژه های مهم راهسازی تامین شد و‬ ‫عملیات اجرایی ان در جریان است‪.‬‬ ‫دیدار مدیر عامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب با فرماندهی جدید نیروی‬ ‫انتظامیاستانقزوین‬ ‫در دیــدار داراب بیرنونــدی‪ ،‬مدیــر عامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان قزویــن با‬ ‫ســردار علی ابراهیمی‪ ،‬فرمانده جدید نیروی‬ ‫انتظامی این اســتان‪ ،‬از تالش های نیروهای‬ ‫پلیــس بــرای تامیــن امنیــت در برقراری‬ ‫جریــان اب اشــامیدنی مناطق شــهری و‬ ‫روستایی تقدیر شد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار همچنین بر نقــش نیروی‬ ‫انتظامی برای تامین امنیت پرســنل شرکت‬ ‫اب و فاضــاب در برخورد بــا متخلفانی که‬ ‫اقدام به اخذ انشــعاب غیرمجــاز نموده اند‬ ‫تاکید و اعالم شد که از این طریق بسیاری از‬ ‫انشعاب های غیر مجاز به انشعاب های مجاز‬ ‫و قانونی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫فرمانده جدید نیروی انتظامی اســتان قزوین‬ ‫نیــز بر ادامه و افزایش همکاری های بین دو‬ ‫مجموعه برای خدمت رسانی به مردم شهرها‬ ‫و روستاهای استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫های ســازمان های مردم نهاد به عنوان نمایندگان‬ ‫جامعه و ایجاد یک زبان مشترک با مردم‪ ،‬همکاری‬ ‫مشــترک در زمینــه فرهنــگ ســازی جامعه در‬ ‫راستای استراتژی های گاز استان تشریح و بررسی‬ ‫شــد‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬با اشاره‬ ‫به نقش ترویجی ســازمان های مردم نهاد و جایگاه‬ ‫ویژه انها در توســعه فرهنــگ اجتماعی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گذشــته وظیفه اصلی هر شــرکت تنها سوداوری‬ ‫و حفظ بقای ســازمان بود اما امــروزه این دیدگاه‬ ‫تغییر کرده و مســئولیت اجتماعی جایگاه ویژه ای‬ ‫در ســازمان داشته و در این راســتا نقش سازمان‬ ‫های مردم نهاد به طورخاص باید مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســید مصطفی علوی‪ ،‬کســب تندیــس نقره ای‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی گاز اســتان را نتیجه‬ ‫رویکردهای هدفمند و منطبق بر اســتراتژی های‬ ‫کالن شرکت دانسته که باید با هم افزایی با سازمان‬ ‫های مردم نهاد توسعه یابد‪ .‬وی‪ ،‬همچنین با اشاره‬ ‫به جایگاه خالقیت و نواوری در شــرکت گاز استان‬ ‫اصفهــان و کارکــرد اتاق های فکر در شــرکت به‬ ‫اهداف مشترک ســازمان های مردم نهاد و شرکت‬ ‫گاز در ســاختن بســتر زندگی بهتر برای جامعه‪،‬‬ ‫لزوم توجه به ظرفیت های مشــترک و توجه ویژه‬ ‫بــه ضمانت اجرایی تصمیمات اخذ شــده تاکید‪ ،‬و‬ ‫امادگی شــرکت گاز اســتان را برای جاری سازی‬ ‫ایده های خالقانه و قابل اجرا اشــاره نمود‪.‬مهندس‬ ‫علــوی‪ ،‬با تاکید بــر اینکه برای ایجــاد هم افزایی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬شــرکت گاز اســتان اصفهان و سازمان‬ ‫های مردم نهاد باید از ظرفیت های همدیگر اطالع‬ ‫‪7‬‬ ‫داشته باشــند‪ ،‬حضور نمایندگان سازمان ها را به‬ ‫عنوان فرصتی برای توسعه همکاری های اجتماعی‬ ‫گاز اســتان و به عنوان یک حرکــت خالقانه برای‬ ‫استفاده سایر سازمان ها از ظرفیت های اجتماعی‬ ‫موجود دانست‪.‬در این جلســه‪ ،‬نمایندگان سازمان‬ ‫های مردنــم نهاد منتخب‪ ،‬ضمن تشــکر از اتخاذ‬ ‫ایــن رویکرد خالقانه و موثر‪ ،‬نقطه نظرات و دیدگاه‬ ‫هــای خود خود را ارائه و بــه برخی از چالش های‬ ‫پیش رو در حرکت های پیشــتازانه اشاره نموده و‬ ‫بر امادگی خود برای همکاری های مشــترک‪ ،‬ارائه‬ ‫طرح های خالقانه و قابل اجرا‪ ،‬ایجاد مشــارکت با‬ ‫اســتفاده از ظرفیت سایر سازمان های مردم نهاد و‬ ‫ترویــج فرهنگ مصرف ایمــن و بهینه گاز طبیعی‬ ‫تاکید نمودند‪.‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‪:‬‬ ‫توسعه اشتغال در صنایع دستی محرک اقتصاد شهری است‬ ‫‪ ۲۰‬هزار مترمکعب به ظرفیت تولید‬ ‫اب استان بوشهر افزوده می شود‬ ‫شــهردار اصفهان با اشــاره به رابطه نزدیک صنایع دستی و گردشــگری‪ ،‬توسعه این دو صنعت را متضمن‬ ‫ایجاد درامدهای پایدار شهری دانست و گفت‪ :‬توسعه اشتغال در صنایع دستی محرک اقتصاد شهری است‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری اصفهان‪ //‬قدرت اله نوروزی در رویداد نشــان دست خالق‪ ،‬اولین جشنواره بین المللی‬ ‫صنایع دســتی ایران با شعار « صنایع دستی برای زندگی» که با همکاری مدیریت شهری و وزارت میراث‬ ‫فرهنگی برگزار می شود‪ ،‬با اشاره به اینکه صنایع دستی به عنوان یک هنر فاخر می تواند سبب ساز توسعه‬ ‫پایدار و رونق گردشگری شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز بروی صنایع دستی می تواند به رشد اقتصادی و گفتمان‬ ‫سازی در جهان یاری رساند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رونق صنایع دســتی ســبب رونق در حوزه اشتغال و تولید می شود و در کنار ان می توان با‬ ‫قدرت بیشتری در حوزه گردشگری برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان با اشاره به عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خالق جهان اشاره و اظهار کرد‪ :‬این شهر‬ ‫توانست به عنوان اولین شهر ایران در بخش صنایع دستی به عضویت این شبکه دراید‪.‬‬ ‫وی مزیت برگزاری جشــنواره ها را معرفی نمادهای ملی و بومی شهرها عنوان کرد و گفت‪ :‬جایگاه صنایع‬ ‫دســتی نیاز به ارتقا دارد که برگزاری جشــنواره می تواند با اســتفاده از تبادالت فرهنگی به این موضوع‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫نوروزی با اشــاره به رابطه نزدیک صنایع دســتی و گردشــگری‪ ،‬توســعه این دو صنعت را متضمن ایجاد‬ ‫درامدهای پایدار شــهری دانســت و گفت‪ :‬از بین ‪ 600‬رشته صنایع دستی در دنیا‪ 300 ،‬رشته در ایران و‬ ‫‪ 200‬رشــته در استان اصفهان فعال است که براساس امار ‪ 400‬هزار نفر در اصفهان در این حوزه مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توســعه اشتغال در صنایع دستی هنر هنرمندان هم از جایگاه واالتری برخوردار خواهد شد و‬ ‫به اقتصادی شهری کمک می کند‪.‬‬ ‫روستاى اندج در منطقه الموت به عنوان‬ ‫روستای ملی صنایع دستی ثبت می شود‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی اســتان قزوین گفت‪« :‬با توجه به ظرفیت های غنی‬ ‫منطقه الموت در حوزه صنایع دســتی و وجود تولیدکنندگان فعال محصوالت صنایع دستی در این منطقه‪،‬‬ ‫مقدمات ثبت ملی روســتای اندج از توابع بخش الموت شــرقی فراهم شده و این روستا به عنوان نخستین‬ ‫روستای ملی صنایع دستی در استان به ثبت خواهد رسید‪».‬‬ ‫علیرضا خزائلی مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان قزوین روز یکشنبه پنجم بهمن‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۹‬با اعالم این خبر گفت‪« :‬منطقه الموت با پیشــینه چند هزار ســاله دارای اثاری ارزشمندی از‬ ‫هنر و صنایع دســتی مردمان این منطقه است و تولید محصوالت متنوع صنایع دستی در رشته های مختلف‬ ‫نســاجی سنتی شامل پن بافی و چادرشب بافی‪ ،‬حصیربافی و به ویژه گلیم بافی‪ ،‬که ویژگی های ان در سال‬ ‫‪ ۹۴‬در ســازمان ملی اســتاندارد ایران به ثبت رسیده اســت‪ ،‬در کنار اثار متعدد تاریخی و جاذبه های بکر‬ ‫طبیعی از جمله ظرفیت های این منطقه به شمار می روند‪».‬‬ ‫خزائلی اظهار کرد‪« :‬با عنایت به مصوبه شــورای عالی وزارت میراث فرهنگی ‪،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫(خرداد‪ )۱۳۹۶‬و قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی (بند ب ماده ‪ )۹۸‬که در ان‬ ‫بر ایجاد شــهرها و روستاهای ملی صنایع دستی و تامین زیرســاخت ها در این مناطق تاکید شده‪ ،‬پس از‬ ‫بررسی های انجام شده‪ ،‬مراحل ثبت روستای اندج از توابع بخش الموت شرقی با توجه به ظرفیت گلیم بافی‬ ‫و تعداد تولیدکنندگان گلیم این روستا در دستور کار قرارگرفت‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬پس از انجام مکاتبات الزم با نمایندگان محترم مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی و استاندار‬ ‫محترم و نظر موافق ایشــان مبنی بر ثبت ملی این روســتا‪ ،‬مقدمات اداری و بازدید اولیه از روستای اندج‬ ‫توسط کارشناســان حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با همکاری بخشدار و دهیار روستا‬ ‫انجام شــد و در حال حاضر پیشنهاد ثبت این روستا به شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی‬ ‫صنایع دســتی ارائه شده و پس از تایید این شــورا به عنوان نخستین روستای ملی صنایع دستی استان به‬ ‫ثبت خواهد رسید‪».‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۸‬پروژه ابرسانی به روستا های کرمانشاه در دهه فجر‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت مجازی‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره برداری از این پروژه ها ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در ‪ ۴۴‬روســتای استان از نعمت اب‬ ‫سالم و پایدار برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫کاکاوند افزود‪ :‬در این طرح ها برای ‪ ۵۰‬نفر به صورت مستقیم و ‪ ۹۲‬نفر نیز به طور غیرمستقیم اشتغالزایی‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪:‬همچنین در دهه فجر امسال پروژه های دیگری از جمله تصفیه خانه فاضالب هرسین‬ ‫و ایستگاه پمپاژ شهر روانسر با حجم ‪ ۱۰۰‬لیتر بر ثانیه به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫کاکاوند با بیان اینکه امسال ‪ ۱۷۰۰‬مشترک جدید به شبکه اب و فاضالب استان اضافه شده‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۵۴۰‬هزار مشترک اب در دو حوزه شهری و روستایی استان وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان با اشــاره به اینکه از دو هزار و ‪ ۵۶۰‬روستای استان هزار و ‪۸۸۸‬‬ ‫روســتا تحت پوشــش شبکه اب و فاضالب هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحت پوشــش قرار دادن ‪ ۶۵۰‬روستای‬ ‫باقیمانده جلســاتی با استانداری و فرمانداری ها برگزار شــده و در برخی از روستا ها لوله گذاری نیز انجام‬ ‫شده‪ ،‬اما بعضی از روستاییان حاضر به نصب کنتور نیستند‪.‬‬ ‫کاکاوند افزود‪ :‬در برخی دیگر از روســتا ها مشکل کمبود اب وجود دارد که برنامه داریم هرسال تعدادی از‬ ‫ان ها را تحت پوشش قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۱۰‬روستای استان در حال حاضر با تانکر ابرسانی می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای تامین‬ ‫اب پایدار روســتا های اســتان ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان و برای نگهداری تاسیسات اب روستایی نیز ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان همچنین با اشاره به کمبود اب شهر کرمانشاه گفت‪ :‬راه نجات شهر‬ ‫کرمانشاه از کم ابی استفاده از ظرفیت سد گاوشان است که این پروژه قرار بود سال ‪ ۱۳۹۴‬به بهره برداری‬ ‫برســد‪ ،‬اما بعد از گذشت چندین سال هنوز تکمیل نشــده و طبق اخرین جلسه ای که روز گذشته با اب‬ ‫منطقه ای داشتیم‪ ،‬قرار است خرداد ماه سال اینده اب سد گاوشان وارد مدار شود‪.‬‬ ‫در دی ماه امسال تحقق یافت‬ ‫رشد‪ 24‬درصدی تولید انرژی الکتریکی خالص در نیروگاه شهیدرجایی‬ ‫نیروگاه شــهید رجایی با تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ســاعت انرژی خالص در دی ماه امسال‪24 ،‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی‪ ،‬محمد روشنفکر رییس گروه برنامه‬ ‫ریزی‪ ،‬امار و فناوری اطالعات این شرکت در تشریح میزان تولید انرژی الکتریکی واحدهای نیروگاه شهید‬ ‫رجایی در دی ماه امسال گفت‪ :‬در دهمین ماه سال جاری‪ ،‬یک میلیارد و هفتاد میلیون و چهارصد و هفده‬ ‫هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و ســیکل ترکیبی این نیروگاه‪ ،‬تولید و به شبکه‬ ‫سراسری تحویل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این میزان انرژی‪ ،‬چهارصد وپنجاه میلیون و ششــصد و پنجاه و هشــت هزار کیلووات ساعت‬ ‫انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ششصد و نوزده میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار کیلووات‬ ‫ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است‪.‬با تولید این میزان انرژی خالص در دی ماه‪ ،‬این‬ ‫نیروگاه شاهد رشد ‪ 24‬درصدی تولید انرژی نسبت به دی ماه سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫بوشــهر‪ -‬را مــردم ‪ -‬عبدالحمید حمز ه پور‬ ‫در جلســه شــورای اب اســتان بوشــهر با‬ ‫اشــاره بــه اجرای طــرح نشــت یابی برای‬ ‫کاهش هدررفت اب در شــهرهای بوشــهر‬ ‫و کنــگان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح به‬ ‫صورت ازمایشــی در کشــور بــرای ترمیم‬ ‫فرســودگی شبکه ابرســانی و افزوده شدن‬ ‫ظرفیــت و توزیــع مناســب و عادالنه اب‬ ‫در شــهرهای کنگان و بوشــهردرحال اجرا‬ ‫اســت‪.‬وی میــزان ســرمایه گذاری طــرح‬ ‫نشــت یابی شــبکه ها را ‪ 10‬میلیارد تومان‬ ‫دانســت و بیان کــرد‪ :‬طرح نشــت یابی از‬ ‫طریــق و روش ماهوار ه ای در ‪ 500‬کیلومتر‬ ‫شبکه ابرســانی شهرهای بوشــهر و کنگان‬ ‫اجرا شــده کــه بــا تکمیــل ان در مدت‬ ‫شــش ســال بیش از ‪ 5‬هزار مترمکعب اب‬ ‫بــه ظرفیــت منابع اب این شــهرها افزوده‬ ‫می شــود‪.‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشــهر اجرای طر ح های ابرسانی و‬ ‫تامیــن اب را مورد اشــاره قرار داد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬طر ح های ا ب شــیرین کن در شهرها و‬ ‫روســتاهای مختلف اســتان بوشهر در حال‬ ‫اجرا اســت کــه بــا تکمیل انها مشــکالت‬ ‫اب اشــامیدنی مناطــق برطرف می شــود‪.‬‬ ‫حمز ه پــور پــروژ ه ا ب شــیرین کن ‪ 35‬هزار‬ ‫متــر مکعبی بوشــهر را مورد اشــاره قرار‬ ‫داد و تصریــح کرد‪ :‬این پروژه روند اجرایی‬ ‫مطلوبی دارد که بر اســاس تعهــد پیمانکار‬ ‫و ســرمایه گذار فاز نخســت ان به ظرفیت‬ ‫‪ 10‬هــزار مترمکعب قبل از فصل تابســتان‬ ‫وارد مدار تولید می شود‪.‬وی‪ ،‬ا ب شیرین کن‬ ‫‪ 17‬هــزار مترمکعبی برازجــان و ‪ 28‬هزار‬ ‫مترمکعبــی ســیراف بــه جــم را از دیگر‬ ‫طر ح ها دانست و خاطر نشان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی انجام شــده فاز نخست ‪ 3‬پروژ ه ‬ ‫اب شــیرین کن در مجمــوع بــه ظرفیت‬ ‫‪ 80‬هزار مترمکعب فصل از تابســتان ســال‬ ‫‪ 1400‬وارد مــدار بهر ه برداری می شــود و‬ ‫بیــش از ‪ 20‬هــزار مترمکعب بــه ظرفیت‬ ‫تامیــن اب اســتان می افزاید‪.‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب استان بوشهر اجرای‬ ‫پروژه اب شــیرین کن ‪ 10‬هــزار مترمکعبی‬ ‫کنگان را مورد اشــاره قرار داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫طــرح توســعه ‪ 25‬درصدی ایــن طرح در‬ ‫دســت اجرا اســت که با عملیاتی شدن ان‬ ‫ظرفیــت تولید اب از این پروژه به ‪ 12‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬مترمکعــب افزایش می یابد‪.‬حمز ه پور‬ ‫اجرای خط انتقال اب از تنگ ســدر دشتی‪،‬‬ ‫نوســازی شــبکه های ابرســانی‪ ،‬مخــازن‬ ‫ذخیــره اب‪ ،‬و پروژ ه هــای مختلــف دیگر‬ ‫ابرســانی در استان بوشــهر را مورد اشاره‬ ‫قرار داد و افــزود‪ :‬در مجمــوع پروژ ه های‬ ‫ا ب شیرین کن با مشــارکت بخش خصوصی‬ ‫بــا اعتبــار ‪ 1000‬میلیارد تومــان در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫اجرای طرح عمرانی ایمن سازی‬ ‫رودخانه کن در شهر کهریزک‬ ‫در راستای پیشگیری از وقوع بحران های طبیعی‬ ‫و طغیان رودخانه کن در محدوده شهر کهریزک‪،‬‬ ‫عملیات ایمن ســازی دیواره رودخانه کن به اجرا‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫علی یحیی پور با اعالم این خبر گفت‪ :‬روخانه کن‬ ‫در محدوده شهر کهریزک یکی از نقاط حادثه خیز‬ ‫شهر محسوب می شود که تجربیات سالهای اخیر‬ ‫حاکی از ان اســت که همواره در زمان بارش باران‬ ‫های فصلی با باال امدن ســطح اب و وقوع پدیده‬ ‫سیالب مواجه بوده ایم از این رو در راستای کاهش‬ ‫مخاطرات این رودخانه عملیات ایمن ســازی ضلع‬ ‫جنوبی رودخانه به طول ‪ ۵۰‬متر و ارتفاع ‪ ۷‬متر در‬ ‫دستور کار واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شهردار کهریزک اظهار داشــت‪ :‬برای اجرای این‬ ‫عملیات عمرانی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان براورد شــده‬ ‫است که بی شــک‪ ،‬عوارض ناشی از بحران های‬ ‫این رودخانــه‪ ،‬هزینه های ســنگین تری را برای‬ ‫مدیریت شهری به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬با تکمیل این پروژه ‪،‬‬ ‫یکی از نقاط بحرانی شهر ‪ ،‬ایمن می گرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4108‬‬ ‫خبر‬ ‫قاسمیعنوانکرد‪:‬‬ ‫با حضور دکتر مرزبان ‪ ،‬مشکالت دریانوردان استان بوشهر بررسی شد‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬روابط عمومی‪ ،‬محمد قاســمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوشــهر در اینباره گفت‪:‬دکتــر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان و ســازمانهای تخصصی و بین المللی‬ ‫ســازمان بنادر و دریانوردی به همراه معاون و روســای ادارات زیر مجموعه به منظور بررسی مسائل و‬ ‫مشــکالت بخش های مرتبط ‪،‬در بندر بوشــهر حضور یافتند‪ .‬قاسمی افزود‪ :‬در این سفر دو روزه و طی‬ ‫جلساتی کلیه مسائل و مشکالت مربوط به امور دریانوردان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی‬ ‫در جهت رفع مشــکالت اتخاذ شد‪.‬همچنین برخی از سوانح دریایی رخ داده طی چند ماه اخیر نیز در‬ ‫حضور کمیته بررسی سوانح دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد‪ :‬همچنین در جلسات برگزار‬ ‫شــده ‪ ،‬گزارشی از عملکرد و اقدامات برجسته در استان توســط اداره امور دریانوردان ‪ ،‬بخش بررسی‬ ‫ســوانح دریایی و بخش کنترل و بازرســی کشتیها از قبیل تهیه و توزیع ‪ ۵۰۰۰‬جلد کتابچه واکنش به‬ ‫شــرایط اضطراری در دریا ‪ ،‬برگزاری دو مرحله اموزش همگانی برای دریانوردان شاغل در شناور های‬ ‫غیر کنوانســیونی در بنادر دیر و گناوه ‪ ،‬بررســی سوانح دریایی مهم در ســال ‪ ۹۹‬و ارائه گزارش ها و‬ ‫درسهای اموختنی مربوطه به سازمان و همچنین خدمات ارائه شده توسط اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان به دریانوردان در راستای اجرای کنوانسیون کار دریایی (‪ )MLC‬ارائه شدو از سه مرکز اموزش‬ ‫دریانوردی در بوشهر بازدید صورت گرفت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 38‬درصدی مصرف گاز در چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬با بررسی های انجام شده پیرامون میزان مصرف گاز‬ ‫در ســه ماه ه پائیز ‪ 99‬نســبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ‪ 38‬درصدی مصرف‬ ‫گاز در سطح استان بوده ایم‪.‬‬ ‫سیامک حیدری گفت‪ :‬با بررسی های انجام شده پیرامون میزان مصرف گاز در سه ماهه پائیز ‪ 99‬نسبت‬ ‫به مدت زمان مشابه در سال گذشته شاهد افزایش میزان مصرف گاز در سطح استان بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان خاطرنشان کرد‪ :‬در پائیز سال ‪ 1398‬میزان مصرف ‪ 457‬میلیون و ‪639‬‬ ‫هزار و ‪ 257‬متر مکعب بوده اســت که در پائیز امســال به ‪ 626‬میلیون و ‪ 966‬هزار و ‪ 830‬متر مکعب‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حیدری اذعان داشــت‪ :‬با این امار و محاسبات شاهد افزایش ‪ 38‬درصدی میزان مصرف گاز در استان‬ ‫بوده ایم که با توجه به ســرمای مشــابه در ســال گذشــته این روند افزایش قابل قبول نیست و به هم‬ ‫اســتانی های عزیز توصیه می شــود با استفاده از لباس گرم به ذخیره انرژی کمک کنند تا در این مدت‬ ‫شاهد افت فشار گاز نباشیم‪.‬‬ ‫اتان با خلوص ‪ ۹۸‬درصد در پاالیشگاه گاز ایالم تولید می شود‬ ‫ایــام‪ -‬راه مردم ‪ -‬مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از تولیــد گاز اتان با خلوص ‪ ۹۸‬درصد در این‬ ‫مجموعه صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬اتان یکی از محصوالت باارزش پاالیشــگاه است که در طراحی اولیه‬ ‫بعنوان خوراک پتروشیمی ایالم در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫روح اله نوریان اظهار داشــت‪ :‬گاز اتان با خلوص ‪ ۹۸‬درصد در این واحد صنعتی تولید و در حال حاضر‬ ‫تحویل واحد الفین پتروشیمی ایالم می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایــام تاکید کرد‪ :‬قبل از راه اندازی واحد الفین پتروشــیمی ایالم‪ ،‬این‬ ‫محصول به عنوان گاز ســوخت پاالیشــگاه مصرف و مابقی ان به همراه گاز طبیعی به خط سراســری‬ ‫تزریق می شد‪.‬‬ ‫نوریان یاداور شــد‪ :‬اتان یکی از پنج محصول پاالیشگاه گاز ایالم است که بر اساس طراحی به همراه ‪۲‬‬ ‫محصول میعانات گاز و گاز مایع خام برای ایجاد ارزش افزوده به عنوان خوراک در اختیار پتروشــیمی‬ ‫ایالم قرار می گیرد‪.‬وی با اشاره به اینکه این محصول توسط خط لوله ‪ ۱۲‬کیلومتری به پتروشیمی ارسال‬ ‫می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ظرفیت طراحی پاالیشگاه گاز ایالم در فاز اول به میزان ‪ ۳۳۰‬هزار مترمکعب در روز‬ ‫و در فاز دوم ‪ ۵۵۰‬هزار مترمکعب در روز اســت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این ماده در پتروشیمی ایالم به محصول‬ ‫با ارزش اتیلن تبدیل خواهد شــد‪.‬به گزارش خبرنگارراه مردم ‪ ،‬پاالیشــگاه گاز ایالم یکی از اصلی ترین‬ ‫منابع تامین کننده گاز در منطقه غرب کشور است‪.‬منطقه غرب کشور از نقاط حساس شرکت ملی گاز‬ ‫ایران است و استمرار تولید پاالیشگاه گاز ایالم به عنوان تنها پاالیشگاه تولید کننده گاز در غرب کشور‬ ‫دارای اهمیت زیادی است‪.‬‬ ‫با راه اندازی و شروع بکار ‪ ۸۰‬مرکز مثبت زندگی در استان کرمانشاه‬ ‫دسترسی جامعه هدف بهزیستی به خدمات اسان تر می شود‬ ‫دکتر فرحناز محمدی مدیر کل بهزیســتی استان کرمانشاه در خصوص تشریح خدمات مثبت زندگی‬ ‫گفت‪ :‬مهمترین دستاورد تاسیس مراکز مثبت زندگی ایجاد عدالت در ارائه خدمات ‪ ،‬اگاهی و شناخت‬ ‫اقشــار مختلف جامعه نســبت به اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی و از طرفی رضایتمندی جامعه‬ ‫هدف را در بردارد که مجموعه این اقدامات میتواند نتیجه اش تحقق اهداف سازمان بهزیستی باشد‪.‬‬ ‫از نکات مثبت راه اندازی مراکز مثبت زندگی الکترونیکی کردن فعالیت ها ‪ ،‬کمک به کاهش ترددهای‬ ‫غیر ضرور افراد دارای معلولیت به مراکز و ادارات بهزیستی است‪.‬بخش وسیعی از جامعه هدف سازمان‬ ‫بهزیســتی افراد دارای معلولیت هستند ‪ ،‬این عزیزان در ترددشان با مشکالت زیادی مواجه اند و ضمن‬ ‫اینکه از نظر اقتصادی هم هزینه های زیادی را متقبل می شــوند‪ ،‬بنابراین انسجام پرونده ها در مراکز‬ ‫مثبت زندگی از یک طرف و از طرفی اشــنایی مددکاران اجتماعی در این مراکز با اهداف ســازمان و‬ ‫فرایند های منتهی به این اهداف باعث می شود هم از نظر دسترسی راحت و الکترونیکی به خدمات و‬ ‫هم از نظر اقتصادی و صرف وقت و بصورت جامع از نظر رفاه اجتماعی در نهایت بسیار به سود جامعه‬ ‫هدف تمام شــود‪ .‬بدلیل اینکه کارشناســان این مراکز اشراف کافی به ســامانه ها و بحث الکترونیکی‬ ‫بودن این مراکز دارند و از قبل اموزشهای الزم را در این خصوص دیده اند سرعت کار و ارائه خدمات‬ ‫افزایش پیدا میکند ‪.‬با توجه به اینکه بخشی از جامعه هدف بهزیستی در حاشیه شهرها قراردارند برای‬ ‫دسترسی ســریع به ادارات و مراکز بهزیستی با مشــکالت زیادی مواجه هستندو همچنین به واسطه‬ ‫اینکه در زمان مراجعه مشاهده می شود که تعداد زیادی از افراد برای دریافت خدمات‪ ،‬به ادارات ویا‬ ‫مراکز مراجعه می کنند و گاهاً کار یا با تاخیر انجام میگیرد و یا در حد انتظار پاسخی دریافت نمیکنند‬ ‫طبیعتــاً مراکز مثبت زندگی میتواند با مراجعه معکوس و حضور مددکار در منزل مددجو‪ ،‬تنها راه رفع‬ ‫این نواقص باشد‪،‬‬ ‫خیابان تازه تاسیس شهر کهریزک به نام شهید»فخری زاده» مزین شد‬ ‫در راســتای گرامیداشــت یاد و خاطر شهید فخری زاده؛ دانشــمند ترور شده حوزه صنایع دفاع یکی‬ ‫از معابر تازه تاســیس شهر کهریزک به نام این شــهید بزرگوار نامگذاری شد‪ .‬علی یحیی پور‪ ،‬شهردار‬ ‫کهریــزک با اعالم این خبر گفت‪ :‬شــهید فخری زاده در طول عمر پربرکــت خود توفیق ارائه خدمات‬ ‫فراوانی به صنایع دفاعی و ســایر عرصه های کشــور داشته اســت که مجموعه اقدامات ارزشمند این‬ ‫دانشــمند شــهید‪ ،‬میراث ماندگار وی بشــمار می رود و ما در مجموعه مدیریت شهرداری وظیفه خود‬ ‫دانســتیم تا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت نام یکی از معابر تازه تاسیس این شهر را به نام‬ ‫این شهید بزرگوار مزین کنیم‪.‬‬ ‫تالش سربازان برای تامین امنیت مرزها ستودنی است‬ ‫استقبال از پیشنهادات نخبگان علمی و پژوهشگر در حوزه دفاعی و امنیتی‬ ‫فرمانده مرزبانی ناجا با تاکید بر لزوم رفتار پدرانه و پسندیده با کارکنان وظیفه‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور ارتقاء‬ ‫امنیت مرزهای کشور و در راستای هوشمند سازی مرزها‪ ،‬از پیشنهادات نخبگان علمی و پژوهشگر در‬ ‫حوزه دفاعی و امنیتی کشور استقبال می کنیم‪ .‬سردار «احمدعلی گودرزی» در ارتباط ویدئو کنفرانسی‬ ‫با نمایندگان کارکنان وظیفه اســتان های مرزی و مراکز اموزش مرزبانی ناجا‪ ،‬با گرامی داشــت یاد و‬ ‫خاطره شــهدای ایران اسالمی و فرار رســیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان وظیفه همانند‬ ‫فرزندانم هســتند و انتظار اســت همه فرماندهان رفتار و رویکردشان با این قشر عزیز پدرانه باشد‪.‬وی‬ ‫امنیت توسعه یافته در مرزهای کشور را مرهون تالش شبانه روزی مرزداران و کارکنان وظیفه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬ســربازان مایه عزت و امنیت پایدار ایران اســامی هســتند و تامین امنیت بدون تالش ارگان‬ ‫های نیروهای مســلح محقق نخواهد شد‪.‬فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به قداست و جایگاه سربازی در‬ ‫کشور‪ ،‬بیان داشت‪ :‬خدمت مقدس سربازی‪ ،‬به جوانان عزیز قدرت برنامه ریزی‪ ،‬مسئولیت پذیری‪ ،‬صبر‬ ‫و استقامت‪ ،‬توانایی زندگی جمعی و پرورش جسم و روح می دهد و در اینده جوانان ما بسیار تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬ســردار گودرزی با بیان اینکه مرزبانان در لجمن دفاعی کشــور قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور ارتقاء‬ ‫امنیت و در راســتای هوشمند سازی مرزها‪ ،‬از نقطه نظرات کارکنان وظیفه‪ ،‬نخبگان علمی و پژوهشگر‬ ‫در حوزه دفاعی و امنیتی کشور استقبال می کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 13‬جامدی الثانی ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫دبیر جشنواره فیلم فجر‪ :‬درباره «قاتل و وحشی» تابع قانون هستم‬ ‫شماره ‪4108‬‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫دبیر جشــنواره فیلم فجر با بیان اینکه ظرفیت اکــران مردمی این دوره از‬ ‫جشــنواره کمتر از ‪ 20‬در صد دوره های قبل است‪ ،‬تاکید کرد که برای نمایش‬ ‫فیلم ها در جشنواره تابع قانون است و اگر تنها فیلم رد شده در شورای پروانه‬ ‫نمایش‪ ،‬مجوز این شورا را بگیرد‪ ،‬می توان امکان نمایش ان را در بخش «خارج‬ ‫از مسابقه» فراهم کرد‪ 7 .‬داور بخش اصلی سی ونهمین دوره جشنواره فیلم‬ ‫فجر شامل ساره بیات‪ ،‬محمد احسانی‪ ،‬مرتضی پورصمدی‪ ،‬بهرام توکلی‪ ،‬نیما‬ ‫جاویدی‪ ،‬سیدجمال ساداتیان و مصطفی کیایی از میان ‪ 57‬فیلمی که موفق به‬ ‫دیدن ان ها شدند‪ 16 ،‬اثر را به عنوان نامزدهای بخش سودای سیمرغ انتخاب‬ ‫کردند‪.‬البته برای جشنواره امسال که هیات انتخاب هم نداشت‪ ،‬ابتدا ‪ 110‬فیلم‬ ‫متقاضی شده بودند و پس از بررسی ان ها ‪ 62‬فیلم برای شرکت در جشنواره‬ ‫و بازبینی توســط داورها حائز شرایط شدند‪.‬هر چند در نهایت فقط ‪ 57‬فیلم‬ ‫به تماشای داوران رسید‪ ،‬چرا که چند فیلم به دلیل اماده نشدن به جشنواره‬ ‫نرسیدند و فیلم «قاتل و وحشــی» حمید نعمت اهلل هم از سد شورای پروانه‬ ‫نمایش نتوانســت عبور کند و هیات داوری اصال ان را ندیده است‪.‬در بین ‪16‬‬ ‫فیلم راه یافته به بخش «سودای سیمرغ» غیبت برخی فیلم ها قابل توجه بود‬ ‫از جمله «چپ‪ ،‬راست» حامد محمدی‪ ،‬به تهیه کنندگی منوچهر محمدی که‬ ‫در روزهای گذشته اصالحاتی هم به ان وارد شده بود‪ .‬تعداد کمتر فیلم هایی‬ ‫که قرار است در جشنواره نمایش داده شود این گمانه زنی را مطرح کرده بود‬ ‫که به دلیل کیفیت پایین فیلم ها این تعداد انتخاب شــده اند؛ مسئله ای که‬ ‫البته برخی از داورها ان را رد نمی کنند اما دبیر جشــنواره به نکته دیگری‬ ‫اشــاره می کند‪ .‬محمد مهدی طباطبایی نژاد توضیح داد‪ :‬از انجا که جشنواره‬ ‫هیات انتخاب نداشت و فقط فیلم ها داوری شدند‪ ،‬باید به این نکته توجه کرد‬ ‫که این ‪ ۱۶‬فیلم اثاری هســتند که هر کدام در بخش هایی از جشنواره نامزد‬ ‫شده اند‪ .‬در سال های قبل هیات انتخاب فیلم های واجد نمایش در جشنواره‬ ‫را انتخاب می کرد و بعد داورها‪ ،‬کاندیداها را انتخاب می کردند که تعداشــان‬ ‫همیشه تقریب ًا همین مقدار بود‪ .‬در واقع در دوره های قبل ممکن بود اثاری را‬ ‫در جشنواره داشته باشیم که در هیچ شاخه ای نامزد نمی شدند و امسال فقط‬ ‫نامزدها معرفی شده اند‪.‬او در پاسخ به اینکه ایا بجز «قاتل و وحشی» که مشکل‬ ‫ممیزی داشته فیلم دیگری بوده که به این دلیل در میان نامزدها نباشد؟ تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اصال این طور نبوده و بجز همین یک فیلم که اص ً‬ ‫ال در اختیار جشــنواره‬ ‫قرار نگرفته تا داوران ببینند‪ ،‬بقیه فیلم ها توســط هیات داوری دیده شده و‬ ‫هر انچه در بخش سودای سیمرغ نیست در واقع در سبد انتخاب داوران قرار‬ ‫نداشــته اســت‪.‬وی ضمن تایید این نکته که انتظار می رود او به عنوان دبیر‬ ‫جشنواره حامی سینماگران برای نمایش فیلم هایشان در جشنواره و عبور از‬ ‫سد ممیزی باشد‪ ،‬در پاسخ به اینکه ایا امکان نمایش فیلم «قاتل و وحشی»‬ ‫در جشنواره وجود دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬اگر پروانه نمایش ان صادر شود ممکن‬ ‫اســت‪ ،‬چون شرط ما رعایت قانون است و من با احترام به همه فیلم ها و همه‬ ‫فیلمسازان عزیز کشــورم‪ ،‬ان چیزی که بیش از هر چیز برایم اهمیت دارد‬ ‫رعایت قانون است‪ .‬اگر قانون این اجازه را بدهد که فیلم در جشنواره نمایش‬ ‫داده شــود‪ ،‬حتما با کمال میل و افتخار ان را در بخش خارج از مســابقه به‬ ‫نمایش خواهیم گذاشت ولی مسئله این فیلم در حوزه اختیار من نیست چرا‬ ‫که مســئولیت ان برعهده دوستانی دیگر است و من نمی توانم مداخله کنم‪.‬‬ ‫همچنین در حال حاضر اطالعی ندارم که ایا قرار اســت اتفاق جدیدی (در‬ ‫شــورای پروانه نمایش) برای ان بیفتد یا خیر‪.‬طباطبایی نژاد همچنین درباره‬ ‫حمیدرضا پگاه‪:‬منتقد سختگیر خودم هستم‬ ‫کرونا «عباس صفاری» را از ما گرفت‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫نوع کاربری‬ ‫متراژ‬ ‫اجاره یک باب مغازه واقع در جنب ورودی ایستگاه مرکزی اتش نشانی‬ ‫خرید و فروش لوازم و تجهیزات‬ ‫اتش نشانی‬ ‫‪ 50‬مترمربع‬ ‫داوطلبان می توانند ظرف مدت ‪ 15‬روز کاری از انتشار اگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی‬ ‫‪ www.e-varamin.ir‬شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ 36242525 - ۷ :‬داخلی ‪366 - 364‬‬ ‫_ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫_ هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود‬ ‫_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط مزایده موجود می باشد ‪.‬‬ ‫انتشار نوبت اول ‪1399/11/8 :‬‬ ‫انتشار نوبت دوم ‪1399/11/15 :‬‬ ‫دهقان _ شهردار ورامین‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شهرداری کاشان‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪99/114‬‬ ‫تا‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960301053001334‬مورخ ‪1399/8/20‬‬ ‫هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک‬ ‫کهریــزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی اقای محمد حضرتی فرزند‬ ‫قدرت بشــماره شناســنامه ‪ 536‬صادره از اردبیل در یــک قطعه زمین با‬ ‫بنای احداثی (مســکونی) به مســاحت ‪ 74‬مترمربع پــالک ‪ 1139‬فرعی از‬ ‫‪ 110‬اصلــی خریداری از مالک رســمی اقای مصطفی قدیری حیدری محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبت اول‪ -99/11/8 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪- 99/11/25 :‬‬ ‫م الف‪1056/‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک‬ ‫عبــاس صفــاری در پــی ابتال بــه کرونا و در ســن ‪۶۹‬ســالگی‬ ‫در کالیفرنیا درگذشت‪.‬‬ ‫شایســته صفاری‪ ،‬خواهر این شــاعر‪ ،‬نویســنده و مترجم با اعالم‬ ‫این خبر به ایســنا گفت‪ :‬او در حدود ســاعت ‪ ۶‬صبح امروز (هفتم‬ ‫بهمن مــاه) به وقت ایران و ســاعت ‪ ۴:۴۱‬عصــر (‪ )PM‬به وقت‬ ‫کالیفرنیا در بیمارســتانی در نزدیکی محل زندگی اش در کالیفرنیا‬ ‫از دنیا رفت‪.‬‬ ‫او در خصوص علت درگذشــت عباس صفاری بیان کرد‪ :‬او پیش از‬ ‫این بیماری ریوی داشــت اما مدتی پیش به کرونا مبتال شد‪ ،‬البته‬ ‫گفتند که خوب شــده و او در خانه بود‪ .‬اما ریه هایش هنوز درگیر‬ ‫بود و اســیب دیده بود و چون از پیش هم بیماری ریوی داشــت‪،‬‬ ‫مجددا حالش وخیم شد‪.‬‬ ‫به گفته شایســته صفاری‪ ،‬درخصوص چگونگی خاک سپاری این‬ ‫شاعر هنوز تصمیمی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫عباس صفــاری چندی پیش از ابتالی خــود‪ ،‬خانواد ه و حتی نوه‬ ‫سه ســاله اش به ویروس کرونا خبر داده بــود و گفته بود که چند‬ ‫هفته ای با این بیماری درگیر بوده و رو به بهبود رفته است‪.‬‬ ‫عباس صفاری‪ ،‬شاعر‪ ،‬نویسنده‪ ,‬مترجم و هنرمند گرفیست‪ ،‬متولد‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۰‬در یزد اســت‪ .‬از اثار او می توان به «دوربین قدیمی‬ ‫و اشــعار دیگر» (برنده جایزه شــعر کارنامه)‪« ،‬عاشقانه های مصر‬ ‫باســتان» (ترجمه)‪« ،‬کالغنامه»‪« ،‬کوچه فانوس هــا» (ترجمه)‪،‬‬ ‫«خنده در برف»‪« ،‬مثل جوهر در اب» ( برنده جایزه کتاب ســال‬ ‫شــعر خبرنگاران)‪« ،‬قدم زدن در بابــل» (مجموعه ای از خاطرات‬ ‫و تک نگاری هــا)‪« ،‬مالقات در ســندیکای مومیاگــران»‪« ،‬عروس‬ ‫چوپان ها» (داســتان منظوم از ازدواج اینانــا با دموزی ‪ -‬ترجمه)‪،‬‬ ‫«مثل خواب دم صبح»‪« ،‬پشیمانم کن» و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫ول‬ ‫در واقع وارد یک چالش شــده ایــد‪ .‬یک چالش دراماتیــک و تصویری‪.‬‬ ‫فرقی نمی کند‪ .‬به هر حال شــما باید این شــخصیت را معرفی کنید‬ ‫و فراز و فرودهای شــخصیت را در فراز و نشــیب های قصه‬ ‫به شــکل باورپذیری به تصویر بکشــید‪« .‬طاها» در یک‬ ‫مقطع به لحاظ کاری و اجتماعی در اوج اســت و در‬ ‫مقطع زمانی دیگر برمی گــردد و به دلیل اتفاقات‬ ‫خاصی که تجربه کرده‪ ،‬در یک شرایط جدید قرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬حاال جایگاه او فرق کــرده و انگار به‬ ‫دلیــل زندانی طوالنی که متحمل شــده‪ ،‬به یک‬ ‫شخصیت دیگر بدل شده است‪ .‬در واقع من نقش‬ ‫ادمی را که ‪ ۲۰-۱۵‬سال از خودم بزرگ تر است‪،‬‬ ‫بــازی کردم و این خیلی کار راحتی نبود‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگر این شــخصیت بعد از یک غیبت طوالنی و تجربه‬ ‫زنــدان وقتی برمی گردد‪ ،‬با ادم ها و واقعیت های مختلفی‬ ‫رو به رو می شود‪ ،‬حتی برخی به او دروغ می گویند و با او صادق‬ ‫نیســتند‪ .‬در واقع «طاها»ی «اوای باران» یک ادم زخم خورده اســت و‬ ‫همــه این ویژگی ها‪ ،‬ما را با یک شــخصیت پیچیــده رو به رو می کند‪.‬‬ ‫حفظ هویت این شخصیت و باورپذیر بودن این تغییرات در «طاها» برای‬ ‫مخاطب‪ ،‬بخش سخت کار بود‪.‬‬ ‫پــگاه با اعتقاد بر اینکه در ســریال «اوای باران» گویــی دو نقش را ایفا‬ ‫کرده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪« :‬طاها»ی بعد از زندان با «طاها»ی قبل‬ ‫از زندان متفاوت بود‪ .‬این شــخصیت دچار تغییر و تحول شــده و انگار به‬ ‫یک ادم دیگــر با خصلت ها و ویژگی های رفتاری دیگری بدل شــده و‬ ‫این بــرای بازیگر به مثابه بازی در دو نقش اســت؛ گرچه کاراکتر همان‬ ‫کاراکتر است‪.‬‬ ‫شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 8246/1385‬مورخه ‪ 99/10/20‬شورای اسالمی شهر ورامین‪ ،‬موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی به‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بخش مردمی جشــنواره و نگرانی هایی که وجود دارد تا با وجود هشدارها و‬ ‫روند افزایشــی امار مبتالیان کرونا «سینما» مورد هجمه قرار بگیرد؟ گفت‪:‬‬ ‫انچه انجام می دهیم همه براساس شــرایط و اجازه قانون است و غیر از این‬ ‫صورت نمی گیرد‪ .‬ما با رعایت حداکثر پروتکل ها کار را پیش می بریم و شاید‬ ‫این مثال راهگشا باشد که بگویم سال گذشته در جشنواره سی و هشتم فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬حدود ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه بلیت فقط در شهر تهران فروخته شد ولی امسال‬ ‫سقف بلیت هایی که در صورت برپایی بخش مردمی در اختیار قرار می دهیم‬ ‫به ‪ 124‬هزار قطعه رســیده و این یعنی کمتر از ‪ ۲۰‬درصد سال قبل؛ بنابراین‬ ‫ما بر اساس شــرایط موجود و اینکه سینماها با ظرفیت ‪ ۵۰‬درصد می توانند‬ ‫فعالیــت کنند کارها را انجام می دهیم‪ ،‬البته برای جشــنواره فجر ظرفیت‬ ‫سینماها را به ‪ ۲۵‬درصد رسانده ایم‪ .‬سی ونهمین جشنواره فیلم فجر با نمایش‬ ‫‪ 16‬فیلم در بخش اصلی خود از هفته اینده اغاز می شــود و داورها هم طبق‬ ‫پیگیری ایســنا تقریبا ‪ 80‬درصد انتخاب های خود را انجام داده و برای اعالم‬ ‫نامزدهای نهایی در شــاخه های گوناگون احتماال الزم است برخی فیلم ها را‬ ‫دوباره ببینند‪.‬ان ها در روزهای گذشته خواستار دیدن فیلم «قاتل و وحشی»‬ ‫حمید نعمت اهلل نیز بودند که با صادر نشدن مجوز نمایش فیلم این اتفاق رخ‬ ‫نداد‪ .‬یک اتفاق ویژه در این دوره از جشنواره در کنار تمام شرایط خاصی که‬ ‫دارد‪ ،‬به همین فیلم «قاتل و وحشــی» برمی گردد که در صورت پیدا نشدن‬ ‫راه حلی برای اصالح و صدور مجوز‪ ،‬احتماال به فهرست توقیفی های سینمای‬ ‫ایران اضافه می شــود‪ ،‬بخصوص ان که یکی از اعضای شورای پروانه نمایش‬ ‫این فیلم را کنار فیلم «کاناپه» کیانوش عیاری قرار می دهد و رفع مشــکل‬ ‫ان را نیازمند یک فتوا می داند‪.‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬واگذاری یک واحد اپارتمان شــماره ‪ 19‬واقع در طبقه ‪3‬‬ ‫پاساژ صفویه خیابان شــهید رجایی مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و‬ ‫مدارک و شرایط مزایده منضم‬ ‫مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده‪ :‬جمعا مبلغ ‪( 350/000/000‬سیصد و‬ ‫پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه‬ ‫یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان‬ ‫مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 99/11/29‬از اداره پیمان و‬ ‫رسیدگی ‪ ،‬مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ‪ 99/12/2‬و بازگشایی‬ ‫پاکتها در مورخ ‪ 99/12/3‬در محل شهرداری کاشان خواهد بود‪.‬‬ ‫ هــر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده ‪ ،‬حاضر بــه انجام معامله در مهلت‬‫مقرر نشوند ‪ ،‬سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب‬ ‫ضبط خواهد گردید‪.‬‬ ‫ کلیه هزینه های چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری‬‫در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬‫تلفن‪031 -55440055 -8 :‬‬ ‫شهردار کاشان‪ -‬سعید ابریشمی راد‬ ‫اگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره‪/99/24‬م‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫حمیدرضا پگاه که این روزها سریال «اوای باران» با بازی او در تلویزیون‬ ‫بازپخش می شــود‪ ،‬می گوید منتقد سختگیر خودش است و چنین‬ ‫ادامــه می دهد‪ :‬وقتــی کاری از خودم مــی بینم ‪ ،‬چه تازه‬ ‫بازی کرده باشــم و چه در گذشته‪ ،‬با نگاه منتقدانه به‬ ‫ان نگاه می کنم و همیشــه اول می گردم و عیب و‬ ‫نقص های کار خودم را پیدا می کنم‪ .‬بیشتر دنبال‬ ‫ضعف های خودم در بازیگری هســتم تا ان را در‬ ‫کارهای بعدی تکرار نکنم‪.‬‬ ‫حمیدرضا پگاه در ســریال هایی چون «اخرین‬ ‫گنــاه»‪« ،‬تفنگ ســرپر»‪« ،‬هســت و نیســت»‪،‬‬ ‫«حیرانی»‪« ،‬گیله وا» بازی داشــته اســت و این‬ ‫روزها اوای باران با بازی او در ای فیلم بازپخش می‬ ‫شود‪.‬او درباره نقشش در ســریال «اوای باران» گفت‪:‬‬ ‫قصه «اوای باران» در دو موقعیت زمانی روایت می شــد و‬ ‫شــخصیتی که من باید بازی اش می کردم‪ ،‬در مقطعی از داستان‬ ‫خارج شــده و بعد از سال ها برمی گردد و با یک موقعیت تازه مواجه می‬ ‫شود‪ .‬تعلیقی که در ذات و روند این قصه وجود دارد و فراز و نشیب هایی‬ ‫که «طاها» در ان تجربه می کند‪ ،‬برای من جذاب بود‪ .‬من همیشــه گفته‬ ‫ام که دوســت دارم شــخصیت ها و ادم های معمولی را در شرایط خاص‬ ‫بــازی کنم و به نظرم «طاها» واجد این ویژگی بود‪.‬‬ ‫او با یاداوری این که «اوای باران» دومین همکاری اش با حسین سهیلی‬ ‫زاده بعد از ســریال «اخرین گناه» که یک ســریال ماورایی بوده اســت‪،‬‬ ‫درباره ایــن دو تجربه گفت‪ :‬هــر کارگردانی برای کار کــردن در ژانرها‬ ‫و فضاهــای مختلــف‪ ،‬قواعد خاص خودش را دارد؛ امــا همان کارگردان‬ ‫اســت که البته طی تجربه کار کــردن پخته تر می شــود‪ ،‬همانطور که‬ ‫یک بازیگر ایــن فرایند را طی می کند‪ .‬در کل باید این را بگویم که کار‬ ‫کردن با اقای ســهیلی زاده خیلی راحت است‪ .‬چون دقیقا می دانند چه‬ ‫می خواهند و تکلیفشــان با خودشــان و دیگران روشن است و نسبت به‬ ‫اثری که در حال ساخت ان هستند‪ ،‬اگاهی و اشراف کافی دارند‪ .‬البته از‬ ‫ســمت دیگر سخت است‪ ،‬چون باید به اندازه ایشان نسبت به کار حساس‬ ‫و دقیق باشید‪ .‬من همیشــه می گویم خوب انجام دادن هر کاری سخت‬ ‫اســت‪« .‬اوای باران» نســبت به «اخرین گناه» فضای متفاوتی داشت و‬ ‫به لحاظ ژانری در دو فضای متمایز بودند‪ ،‬ولی چون من و ســهیلی زاده‬ ‫شــناخت و همکاری قبلی با هم داشتیم خیلی راحت و بی دردسر با هم‬ ‫کار کردیم‪.‬‬ ‫بازیگر «اوای باران» با اعتقاد بر اینکه حتی اگر ســهم یک بازیگر از یک‬ ‫فیلم یا ســریال‪ ،‬فقط این باشــد که وارد قاب شــود‪ ،‬داخل چند کشو را‬ ‫بگردد و از قاب بیرون بیاید‪ ،‬این بازی شــاید به نظر ساده بیاید‪ ،‬اما بازی‬ ‫کردن همین کنش به شــکل هنرمندانه دشوار است‪ ،‬در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای اینکه این بازی به ظاهر کم اهمیت‪ ،‬طبیعی و باورپذیر شــود و برای‬ ‫اینکه واقعی به نظر برسد‪ ،‬شما به عنوان بازیگر باید اندازه و شیوه اجرای‬ ‫این عمل و کنش را به خوبی بدانید و مهارت اجرای ان را داشــته باشید‪.‬‬ ‫به نظر من خود بازیگری چالش اســت‪ .‬یعنی اگر یک پالن هم بازی کنید‬ ‫شهرداری ورامین‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫وزارت راه وشهرسازی‬ ‫شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران (سهامی خاص)‬ ‫اداره کل راه اهن یزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت‬ ‫به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست‬ ‫پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .1‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث خوابگاه ایستگاه چادرملو‬ ‫‪ .2‬مبلغ کل براورد‪ 7.990.347.829:‬ریال بر اساس فهارس بهای سال‪1399‬‬ ‫‪ .3‬مدت و محل انجام ‪/12 :‬دوازده ماه ‪ ---‬مطابق با اسناد مناقصه‬ ‫‪ .4‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪( 399.517.392 :‬سیصد ونود ونه میلیون و پانصد وهفده هزار وسیصد ونود ودو)ریال ‪ -‬بصورت‬ ‫یکی از این روش ها‪:‬الف‪-‬ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت راه اهن ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬صادره یکی از بانکهای مجاز که حداقل سه ماه ازاخرین تاریخ تحویل‬ ‫پیشنهادها اعتبار داشته و برای ‪ 3‬ماه دیگر قابل تمدید باشد‪ .‬ب‪ -‬اصل فیش واریزی وجه نقد بحساب تمرکز وجوه نقدی راه اهن به حساب‬ ‫‪ ir 290100004001064006372624‬بنام تمرکز وجوه سپرده راه اهن نزد بانک مرکزی ‪ .‬ج‪ -‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت‬ ‫با قابلیت باز خرید قبل از سررسید‪.‬‬ ‫‪ .5‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪ -1 :‬ارائه همزمان گواهی تائید صالحیت حداقل پایه ‪ 5‬در رشته ابنیه و تاسیسات وتجهیزات از سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت ازاد الزم با توجه به مبلغ براورد مناقصه ‪ -2‬ارائه‬ ‫گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ .6‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ .7‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1399/11/14‬‬ ‫‪ .8‬مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده ارزیابی‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1399/11/28‬‬ ‫‪ .9‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد ‪.‬‬ ‫‪ .10‬پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت‬ ‫در فراخوان را محقق سازند‪ .‬شماره تماس سامانه ستاد‪021-41934 :‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی ‪ ،‬از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدامد‪.‬‬ ‫اداره کل راه اهن یزد‪ -‬اداره تدارکات و پشتیبانی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4140

روزنامه راه مردم 4140

شماره : 4140
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه راه مردم 4139

روزنامه راه مردم 4139

شماره : 4139
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه راه مردم 4138

روزنامه راه مردم 4138

شماره : 4138
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!