روزنامه راه مردم شماره 4106 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4106

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4106

روزنامه راه مردم شماره 4106

‫پیاز اشک کشاورزان را دراورد‬ ‫‪1‬‬ ‫افت تولید روزانه خودروسازان به‪ ۳۵۰۰‬دستگاه در روز‬ ‫بی تدبیریادامهدارد!‬ ‫قطعه سازان‬ ‫به ته خط رسیده اند ‪5‬‬ ‫کشاورز «اه» در بساط ندارد‬ ‫افت قیمت پیاز به زیر هزار تومان در حالی کشاورزان جنوب کرمان را نگران کرده که‬ ‫خریداری هم در بازار نیست و محصول روی دست کشاورز مانده است‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چگونهمیتوانازبزرگترین مشکلنرم افزاریدر‬ ‫تهدیدتاریخسینمایایران نمایشگاهمجازیکتاب‬ ‫فرصتساخت؟‬ ‫بهرنگ کیائیان که معتقد است سایت خانه کتاب اصال‬ ‫‪8‬‬ ‫پتانسیل الزم برای نمایشگاه مجازی کتاب را نداشته‬ ‫علیرضا داودنژاد در استانه برگزاری مجمع عمومی «انجمن کارگردان ـ تهیه کنندگان » است از مشکالتی در این رویداد که به ‪...‬‬ ‫سینمای ایران در نوشتاری تاکید کرد‪...‬‬ ‫بانک صادرات ایران در نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪:‬‬ ‫رونق طرح های نفتی با‬ ‫تسهیالتبـانکصادرات‬ ‫برای این که بتوانیم شرایط قطعه سازان را بسنجیم‪ ،‬باید تیراژ تولید خودروسازان را در‬ ‫ن خودرو و سایپا طی دو هفته اخیر‪...‬‬ ‫نظر بگیریم‪ .‬تیراژ تولید ایرا ‬ ‫تخلفیبهعدد‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان!‬ ‫‪2‬‬ ‫از زمان ابالغ شیوه نامه تاکنون تعداد ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۱۰۷‬مورد بازرسی از انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال انجام شده که در این بررسی ها تعداد ‪ ۳۱۸۷‬مورد ‪...‬و‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سیاسیونبهدنبالقربانیبرایبورس!‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4106‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪،،‬‬ ‫از زمان ابالغ شیوه نامه تاکنون تعداد ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۱۰۷‬مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال انجام شده که در این بررسی ها تعداد ‪ ۳۱۸۷‬مورد واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف این واحدها به ارزش بیش از ‪ ۹۰۴‬میلیارد‬ ‫تومان تشکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده است‪ .‬بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬در‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بانــک مرکزی به نیابــت از دولت‪ ،‬یــا در مواقعی‬ ‫اصالً خــود دولــت اســت‪ .‬واقعیتــش در ادوار‬ ‫مختلف دولت هم بــدش نمی امده دالرهایش‬ ‫را در بــازار ازاد بــا نر خ هــای باالتر بفروشــد!‬ ‫بیست و پنجمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی با حمایت بانک صادرات ایران با معرفی ظرفیت های‬ ‫جدید بانک در اعطای تسهیالت و تعهدات در قالب طرح های تولید و توسعه ‪ ،‬در نمایشگاه بین المللی تهران از‬ ‫تاریخ دوم تا ششم بهمن ماه برگزار می شود‪.‬نمایشگاه صنعت نفت و پتروشیمی ایران با شعار ((نفت ملی‪ ،‬کاال و‬ ‫خدمات ایرانی)) با حضور ‪ 470‬شرکت مرتبط در این حوزه به لحاظ گستردگی و همچنین حضور شرکت های‬ ‫دانش بنیان در این صنعت‪ ،‬در زمره مهم ترین ها به شمار می اید و با استقبال خوبی مواجه شد‪.‬بانک صادرات‬ ‫ایران با حمایت از اخرین دستاوردهای فن اوری روز دنیا در راستای گسترش تعامل اقتصادی با سایر کشورها در‬ ‫این نمایشگاه پذیرای متخصصان حوزه نفتی خواهد بود‪ .‬این حمایت در اعطای تسهیالت به بخش های مختلف‬ ‫صنعت نفت و گاز‪ ،‬با هدف باالبردن ظرفیت های تولید داخلی و کمک به سرمایه گذاری بخش های خصوصی‬ ‫و ایجاد انگیزه برای متخصصان داخلی صورت می گیرد‪ .‬هدف از ارائه این تسهیالت دانش بنیان کردن و افزایش‬ ‫تولیدات صنعت نفت‪ ،‬برای حمایت از تولید کاالی ایرانی است و امید است‪ ،‬با اجرای ان نتایج مثبتی در زندگی‬ ‫مردم پدید اید‪ .‬اعطای تســهیالت ویژه به این بخش از صنعت‪ ،‬کمک به ارتقای تولید کشــور و صادرات‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫یارانهنقدیدوبرابرمی شود؟‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت‪ :‬طبق مصوبه‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۰‬یارانه نقدی‪ ،‬سال‬ ‫اینده دو برابر خواهد شد‪ .‬رحیم زارع در نشست‬ ‫خبری با خبرنــگاران‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس مصوبه‬ ‫کمیســیون تلفیق بودجه برای هر فرد مبلغ ‪۹۱‬‬ ‫هزار تومان یارانه نقدی در بودجه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در نظر گرفته شــده و مبلغ ‪ ۴۵‬هزار تومان یارانه‬ ‫دو برابر شــده اســت‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ها را مکلف کردیم‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بی تدبیری ادامه دارد!‬ ‫پیاز اشک کشاورزان را دراورد‬ ‫کشاورز «اه» در بساط ندارد‬ ‫افــت قیمت پیاز بــه زیر هزار تومــان در حالی‬ ‫کشــاورزان جنــوب کرمــان را نگران کــرده که‬ ‫خریــداری هم در بــازار نیســت و محصول روی‬ ‫دست کشاورز مانده است‪.‬‬ ‫هزاران تن محصول پیاز طرح اســتمرار و کشــت‬ ‫خارج از فصل روی دست کشاورزان جنوب کرمان‬ ‫تلنبار شــده و کســی برای خریــد محصول پیدا‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫اگر ســری به میادین تره بار جنوب کرمان بزنید‬ ‫باز هم وانت بارهای مملو از پیازی را می بینید که‬ ‫در گوشــه و کنار میدان متوقف شــده اند و کسی‬ ‫نیست محصول را خریداری کند‪.‬‬ ‫باز هم پای واســطه ها و دالالن در میان اســت‪،‬‬ ‫دالل هایی که گویی هیچ اراده ای برای حذف انها‬ ‫از بازار وجود ندارد‪ .‬و در ســال جدید نیز برای به‬ ‫جیب زدن دسترنج کشاورزان به کمین نشسته اند‪.‬‬ ‫در حالی نماینده های مجلس و اعضای کمیسیون‬ ‫کشــاورزی مجلس از مذاکره با تعاون روســتایی‬ ‫برای خرید تضمینــی با قیمت پایه ‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫خبر می دهند که بســیاری از کشــاورزان عقیده‬ ‫دارنــد که با توجــه به افزایش قیمــت بذر‪ ،‬کود‪،‬‬ ‫کارگر و حمل و نقل و ‪ ...‬قیمت دو هزار تومان هم‬ ‫هزینه ها را جبران نمی کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که در استان فارس که مجاور‬ ‫استان کرمان قرار دارد با به کارگیری مراکز خرید‬ ‫و صــادرات محصوالت کشــاورزی موجب حذف‬ ‫دالالن شده اند‪.‬‬ ‫نرخ ‪ ۲‬هزار تومان از نگاه بســیاری از کشــاورزان‬ ‫یک شــوخی تلخ اســت امــا رئیس کمیســیون‬ ‫کشــاورزی مجلس در یادداشــتی اینســتاگرامی‬ ‫این نرخ را مطلوب دانســته و اعتقاد دارد که این‬ ‫نرخ می تواند از افت بیشــتر قیمــت جلوگیری و‬ ‫زمینــه ایجاد رقابت برای خرید محصول در بخش‬ ‫خصوصی را تقویت کند‪.‬‬ ‫محمد ابوســعیدی یکی از کشاورزان است که در‬ ‫میدان تره بار جیرفت می گوید‪ :‬یک هفته اســت‬ ‫کشــاورزان محصول را به میــدان می اوردند اما‬ ‫خریدار وجود ندارد!‬ ‫وی افزود‪ :‬ســال گذشته هم همین وضعیت وجود‬ ‫داشــت و مســئوالن می گفتند برای سال اینده‬ ‫جلــوی تکرار هرج و مرج و افــت قیمت محصول‬ ‫را می گیرند اما عم ً‬ ‫ال هیچ اتفاقی روی نداده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ابتدای کشت محصول یکی از نماینده ها‬ ‫می گفــت امکان صادرات محصــول وجود دارد و‬ ‫مردم نیز رغبت بیشــتری به کشت پیدا کردند اما‬ ‫در نهایت امروز با حجم زیادی پیاز مواجه هستیم‬ ‫و مشتری هم در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این بازار ک ً‬ ‫ال خریــدار وجود ندارد و دلیل این‬ ‫امر هم این اســت که به جز واسطه ها و دالالن که‬ ‫غیر بومی هستند کسی برای خرید محصول وجود‬ ‫فرصتهاوتهدیدهای‬ ‫اموزش مجازی در زمان کرونا‬ ‫سهراب رستمی‬ ‫کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫از تبعات شیوع جهانی ویروس کرونا‪ ،‬بدون تردید‬ ‫میتوان افزایش شدید نرخ بیکاری ‪ ،‬ایجاد اختالل‬ ‫شدید در روند تولید‪ ،‬قرنطینه های طوالنی مدت‬ ‫و خانه نشــینی مردم ‪ ،‬کاهش درامدها‪ ،‬کاهش‬ ‫سفرها و سقوط ناگهانی صنعت پردرامد حمل و‬ ‫نقل و گردشگری‪ ،‬هتل داری‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ندارد و تبانی کرده انــد که با عدم خرید محصول‬ ‫قیمت را تا می توانند پایین اورند‬ ‫احد یوســفی یکی دیگر از کشاورزان است که از‬ ‫عنبرابــاد به میدان میوه و تــره بار جیرفت امده‬ ‫است می گوید‪ :‬شاید افزایش عرضه در افت قیمت‬ ‫تاثیری داشــته باشــد اما در این بازار ک ً‬ ‫ال خریدار‬ ‫وجــود ندارد و دلیل این امر هم این اســت که به‬ ‫جز واســطه ها و دالالن که غیربومی هستند کسی‬ ‫بــرای خرید محصول وجود نــدارد و با هم تبانی‬ ‫کرده انــد که با عدم خرید محصــول‪ ،‬قیمت را تا‬ ‫می توانند پایین اورند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬بذر نســبت به سال گذشته چندین‬ ‫برابــر افزایش قیمت را تجربه کرد و در شــرایط‬ ‫کرونا در صف می ایســتادیم تا بذر یارانه ای بگیرم‬ ‫و بســیاری هم از تــرس کرونا از بــازار ازاد بذر‬ ‫خریــداری کردند‪ ،‬کود هم از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان در‬ ‫سال گذشــته به بسته ای ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسید‪،‬‬ ‫حاال کشــاورز چطور باید دسترنجش را با کیلویی‬ ‫هزار تومان به خریدار بفروشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید التماس کنیم یک دالل حاضر شود‬ ‫با همین هزار تومان پیاز روی دست کشاورز مانده‬ ‫را خریداری کند‪.‬‬ ‫ابوالفضل میرشــکار نیز می گوید‪ :‬ما کشاورزان تا‬ ‫کی باید فقط وعده بشــنویم‪ ،‬ابتدای کشــت پیاز‬ ‫مردم ترغیب به کشــت شــدند اما حاال محصول‬ ‫روی دســت کشاورز مانده اســت‪ ،‬دو هزار تومان‬ ‫با توجه به تــورم و افزایش هزینه تولید محصول‪،‬‬ ‫حتی پول دســتمزد کارگری که پیاز را برداشــت‬ ‫می کند نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در استان فارس هم پیاز کشت می شود‬ ‫ســوال ما این اســت چرا در انجا این مشــکالت‬ ‫نیســت؟ چــرا برنامه ریزی مناســبی در خصوص‬ ‫صادرات پیاز به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس‬ ‫نمی شود و همه مســئوالن فقط پشت میزهاشان‬ ‫می نشــینند و هیچ برنامه ریزی برای پیشگیری از‬ ‫افت قیمت نمی کنند؟‬ ‫مریم قربانی دیگر کشــاورزی اســت کــه نگران‬ ‫خــراب شــدن محصــول اســت و بــه خبرنگار‬ ‫مهــر می گویــد‪ :‬اقایــان اگر دلســوز هســتند‬ ‫جلــوی واردات بــی رویــه پیــاز از هنــد و‬ ‫پاکســتان را بگیرند و اجازه دهند محصول داخلی‬ ‫در بازار فروش برود‪.‬‬ ‫فصل کشــت که می گفتند بــرای فروش محصول‬ ‫جیرفت بــا چند هلدینــگ صحبــت کرده اند و‬ ‫محصول را به چندین کشــور صادر می کنند حاال‬ ‫چه شــده که به فکر خریــد تضمینی محصول از‬ ‫کشاورز هستید‬ ‫وی افزود‪ :‬ابتدای فصل کشــت که می گفتند برای‬ ‫فروش محصــول جیرفت با چند هلدینگ صحبت‬ ‫کرده انــد و محصــول را به چندین کشــور صادر‬ ‫می کنند حاال چه شــده که به فکر خرید تضمینی‬ ‫محصول از کشاورز هســتید؟ محصول خریداری‬ ‫شده را چه می خواهید بکنید؟‬ ‫این کشاورز افزود‪ :‬چرا مسئوالن به کشاورزی که‬ ‫اول محصولش را ســرما از بین بــرد و بعد دچار‬ ‫هشداریکاقتصاددان؛‬ ‫اشتباه احمدی نژاد را نکنید‬ ‫طوفان شــن شد و حاال افت قیمت محصول کاری‬ ‫نمی کننــد هــزاران نفر در این دشــت ها زحمت‬ ‫کشــیدند و دار ندارشــان را بر باد رفته می بینند‬ ‫اما وزیر می اید و به چنــد پروژه بخش خصوصی‬ ‫در شمال کرمان ســر می زند و همه پشت سرش‬ ‫قطار می شوند اما سری به جنوب کرمان که قطب‬ ‫کشاورزی است نمی زند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬اگر شما متصدی کشاورزی هستید‬ ‫چــرا اجازه می دهید در ســال جهــش تولید که‬ ‫کشــاورزان بــرای افزایش تولید همــت کرده اند‬ ‫اینگونه زحمت مردم به باد برود؟‬ ‫وی گفــت‪ :‬اســتاندار کرمان کــه ‪ ۱۰‬روز قبل به‬ ‫جنوب کرمــان امــد در جریان مشــکالت قرار‬ ‫نگرفت؟ چرا کسی کاری نمی کند و جلوی دالل ها‬ ‫را نمی گیرنــد‪ ،‬همیــن پیازی که روی دســت ما‬ ‫مانده است در عمان‪ ،‬کویت و امارات مشتری دارد‬ ‫اما یک کشــاورز که نمی توانــد محصول را صادر‬ ‫کند‪ ،‬مســئوالن وزارت صمت کجا هســتند؟ چرا‬ ‫از دالالن به عنوان بخــش خصوصی یاد می کنند‬ ‫و سرنوشت ما را در دستان این افراد گذاشته اند؟‬ ‫نماینده مــردم جیرفت و عنبرابــاد در مجلس و‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس در گفتگو با‬ ‫مهــر می گوید‪ :‬مشــکالت مربوط بــه افت قیمت‬ ‫پیاز در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شده‬ ‫اســت‪ ،‬قیمت کنونی در بازار زیر قیمتی است که‬ ‫کشاورزان هزینه کرده است‪.‬‬ ‫ذبیــح اهلل اعظمــی افــزود‪ :‬مذاکراتی بــا تعاون‬ ‫روستایی انجام شده و قرار است محصول با قیمت‬ ‫دو هزار تومان خریداری شــود کــه موجب بروز‬ ‫رقابت شود‪.‬‬ ‫در سه اســتان جنوب شرق ســطح قابل توجهی‬ ‫زمین کشــاورزی زیر کشــت پیاز رفته است و به‬ ‫دلیــل قانون عرضــه و تقاضا شــاهد افت قیمت‬ ‫هستیم‬ ‫وی گفــت‪ :‬جلســات مختلفــی برگزار شــده و‬ ‫رایزنی هایی با سفرای ارمنســتان و روسیه انجام‬ ‫شده که زمینه صادرات محصول پیاز انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خرید تضمینی محصول ادامه داد‪:‬‬ ‫این راه حلی کوتاه مدت اســت اما رقابت را بیشتر‬ ‫می کند و امیدواریم با ورود بخش خصوصی قیمت‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫اعظمی گفت‪ :‬در ســه اســتان جنوب شرق سطح‬ ‫قابل توجهی زمین کشاورزی زیر کشت پیاز رفته‬ ‫اســت و به دلیل قانون عرضه و تقاضا شاهد افت‬ ‫قیمت هستیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر لزوم صادرات محصول گفت‪ :‬بازار‬ ‫داخلی جوابگو نیســت و باید مسئوالن اجرایی هر‬ ‫چه ســریع تر برای صادرات محصــول پیاز چاره‬ ‫اندیشی کنند‪.‬‬ ‫به هــر صورت داســتان افت قیمــت محصوالت‬ ‫کشاورزی امســال با کاهش قیمت پیاز اغاز شده‬ ‫و با نزدیک شــدن به فصول گرم برداشت گوجه‪،‬‬ ‫خیار‪ ،‬ســیب زمینی و هندوانه هم شروع می شود‬ ‫و اگر مسئوالن کاری نکنند این تراژدی اقتصادی‬ ‫تکرار خواهد شد‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نشستمشترکمدیراننفتپاسارگادونفتجی‬ ‫شرکت نفت پاســارگاد میزبان اولین نشست‬ ‫مشــترک مدیران عامل و مدیران ارشد دو‬ ‫شــرکت بزرگ تولیدکننده قیــر ایران بود‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل‬ ‫شــرکت نفت پاســارگاد‪ ،‬مجیــد اعظمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت جی و جمعی از مدیران‬ ‫ارشد این شــرکت به دعوت حسین نیکخواه‪،‬‬ ‫مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت‬ ‫نفت پاسارگاد با حضور در این شرکت پیرامون‬ ‫مهمترین چالش های صنعت قیر کشور بحث و‬ ‫تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫در این جلســه که با حضور رییس و اعضای‬ ‫هیئــت مدیره نفت پاســارگاد برگزار شــد‬ ‫مدیران عامل دو شرکت نفت پاسارگاد و نفت‬ ‫جی ضمن توافق بر اینکه مشــکالت صنعت‬ ‫قیر ایران فراتر از رقابت شــرکت های تولید‬ ‫کننده قیر اســت و باید با نگاه به منافع ملی‬ ‫در راستای ارز اوری بیشتر برای کشور تالش‬ ‫کنیم بر تامین منافع کالن کشــور در شرایط‬ ‫جنگ اقتصادی به عنوان هدف مشترک تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این راســتا توافقات استراتژیکی میان این‬ ‫دو شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ســهامداران و مالکان اصلی‬ ‫هر دو شرکت بازنشستگانی هستند که سال ها‬ ‫برای اعتالی ایران خدمت کرده اند حفظ منافع‬ ‫ایران و ایرانیان از طریق همکاری مشترک در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نشست سراغاز همکاری استراتژیک نفت‬ ‫پاسارگاد و نفت جی بود و طبق توافق طرفین‬ ‫در سطوح کارشناسی و ارشد توافقات پیگیری‬ ‫و اجرایی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4106‬‬ ‫خبر‬ ‫فرصتها و تهدیدهای اموزش مجازی در زمان کرونا‬ ‫از تبعات شیوع جهانی ویروس کرونا‪ ،‬بدون تردید میتوان افزایش شدید نرخ‬ ‫بیکاری ‪ ،‬ایجاد اختالل شــدید در روند تولید‪ ،‬قرنطینه های طوالنی مدت و‬ ‫خانه نشینی مردم ‪ ،‬کاهش درامدها‪ ،‬کاهش سفرها و سقوط ناگهانی صنعت‬ ‫پردرامد حمل و نقل و گردشــگری‪ ،‬هتــل داری و از همه مهمتر تعطیلی‬ ‫مدارس‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکز علمی و اموزشی برای مدت نسبتا طوالنی و‬ ‫اماده نبودن زیرســاخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم در بسیاری از‬ ‫جوامع برای راه اندازی اموزش مجازی یا همان اموزش از راه دور را میتوان‬ ‫نام برئ که گوشه هایی از پیامدهای ناشی از جوالن جهانی ویروس کرونا و‬ ‫شیوع بیماری مرگبار کووید‪ 19-‬است‪.‬‬ ‫کرونا اسیب های بسیار جدی به امر اموزش در سراسر جهان به عنوان یکی‬ ‫از اساســی ترین نیازهای جامعه جهانی وارد کرده است‪.‬در برخی موارد نیز‬ ‫سهراب رستمی‬ ‫این مسئله باعث ســرگردانی صدها هزار دانشجو شده است؛ اینکه ویروس‬ ‫کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫کرونا در گسترش قلمروی خود در جهان‪ ،‬بدون توجه به قدرت اقتصادی و‬ ‫نظامی کشورها‪ ،‬حتی در پیشرفته ترین جوامع به اسانی جوالن داد و به عنوان مثال‪ ،‬امریکا را به عنوان مدعی‬ ‫ترین قدرت جهانی در حوزه های گوناگون‪ ،‬در زمانی اندک به زانو دراورد به گونه ای که این کشــور اکنون با‬ ‫فاصله زیادی از دیگر کشورهای درگیر کرونا‪ ،‬در جایگاه نخست میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از این بیماری‬ ‫قرار دارد‪ .‬شیوع کرونا ثابت کرد که برای مقابله با ان ‪ ،‬تعامل سازنده و همکاری موثر و بدور از برتری جویی و‬ ‫یکجانبه گرایی میان ملت ها را می طلبد‪.‬‬ ‫در اینده نزدیک اموزش مجازی و دیجیتالی با اقتصاد دیجیتالی گره می خورد و حتی با یکدیگر رابطه تعاملی‬ ‫برقرار می کند‪ .‬اموزش یک محصول خدماتی است‪ ،‬دارای بازار و از عرضه و تقاضا برخوردار است‪ .‬در بازار امروزی‬ ‫این محصول زمانی دارای ارزش افزوده است‪ ،‬که محصول عرضه شده دارای کیفیت و رقابت پذیر باشد‪ .‬به طریق‬ ‫اولی اموزش مجازی که با فناوری پیوند خورده اســت‪ ،‬کشش پذیری بیشتری را در این بازار دارد‪ ،‬و به عبارتی‬ ‫قیمت ها کامال رقابتی اســت‪ ،‬اطالعات با نرخ باالتری در دســترس است‪ ،‬روش های اموزشی متنوع و متعددی‬ ‫وجود دارد و انبوهی از عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات اموزشی در بازار تحرک دارند‪.‬‬ ‫امروزه استفاده از فضای مجازی به بخشی از زندگی روزمره اغلب افراد تبدیل شده است‪ ،‬در این نوشتار در ابتدا‬ ‫با بررســی نیازهای حوزه اموزش به فرصتها و تهدیدهای اموزش مجازی پرداخته و در پایان پیشنهاداتی برای‬ ‫استفاده بهتر از فضای مجازی در حیطه اموزش خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫تعریف نیاز‬ ‫یادگیری الکترونیکی طی سالهای اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان‬ ‫مطرح بوده است‪ .‬این نوع اموزش که اموزش غیرحضوری و یا مجازی نیز خوانده میشود‪ ،‬روشی نوین در ارائه‬ ‫اموزش با کمک فناوریهای نوین و با تکیه بر ابزارهای فناوری اطالعات اســت‪ .‬در اموزش مجازی‪ ،‬اموزشــهای‬ ‫حضوری به طورکامل شبیه سازی شده و به صورت مجازی و الکترونیکی ارائه میگردند‪ .‬این شیوه اموزشی به‬ ‫دو صورت همزمان و غیرهمزمان امکان برگزاری دارد‪ .‬در شیوه مجازی همزمان‪ ،‬تبادل اطالعات میان استاد و‬ ‫دانشــجو به صورت زنده و در لحظه صورت میگیرد‪ .‬اموزش مجازی همزمان امکان بحث و پرسش و پاسخ در‬ ‫حین اموزش و یادگیری را فراهم میسازد‪ .‬در نوع اموزش مجازی غیرهمزمان‪ ،‬مطالب اموزشی در قالب صوت‬ ‫و تصویر ضبط و جهت برخورداری در زمان دیگر در اختیار دانشجویان قرار میگیرد‪ .‬این نوع اموزش نیز امکان‬ ‫سنجش و ارزیابی تحصیلی از طریق ازمون و تکالیف را فراهم میسازد‪ .‬پژوهش ها نشان می دهد که اموزش های‬ ‫مجازی و انالین منجر به افزایش نگاهداری اطالعات عمومی‪ ،‬مهارتی و کالسیک شده است‪ ،‬صرفه جویی زیادی‬ ‫در زمان شده و از هزینه بر بودن اموزش های حضوری به مقدار زیادی کاسته شده است‪ .‬این بدان معنی است‪،‬‬ ‫که ماندگاری چنین تغییراتی در شــیوه های اموزشــی در دوران پســا کرونا نیز اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬و بر اساس‬ ‫افزایش تقاضاهای جدید و گســترده عرضه خدمات اموزشی و تجهیزات دیجیتالی افزایش چشمگیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نقاط قوت اموزش غیر حضوری‬ ‫بســیاری از کارشناسان معتقدند «اموزش الکترونیک»‪ ،‬مســیر قطعی حرکت دانشگاه های جهان در سال های‬ ‫اینده اســت و محتواهای تولیدی و تجارب این دوره ثروتی است که باید در شیوه تولید و نگهداری ان ها دقت‬ ‫بسیاری شود هر چند از ویژگی های این شیوه دانشجومحور بودن و کاهش تعامل میان استاد و دانشجوست‪ .‬از‬ ‫مهمترین نقاط قوت اموزش مجازی؛ حذف مشکالت مربوط به فاصله جغرافیایی‪ ،‬استفاده از اموزشها در خانه‪،‬‬ ‫محل کار‪ ،‬خوابگاه و یا حتی هتل محل اقامت‪ ،‬در هر زمان می باشــد‪ .‬البته این فرض زمانی درســت است که‬ ‫بسترهای الزم فراهم و قابل دسترسی مجدد باشند‪ .‬افزایش اعتماد اجتماعی و مشارکت اعضا‪ ،‬خوشحالتر شدن‬ ‫افراد‪ ،‬اسانتر شدن ارتباطات‪ ،‬ایجاد حس خود مقاوم بودن و رضایت روانی با امکان پذیر کردن اشتراک گذاری‬ ‫را می توان بخشی از مزیت های بهره گیری از شبکه های اجتماعی دانست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کلید رشد بورس در دست کیست؟‬ ‫سیاسیونبهدنبالقربانیبرایبورس!‬ ‫هفته گذشته قالیباف اصل که فروردین ماه‬ ‫بر کرسی ریاست نشســته بود با توجه به‬ ‫حواشی پیش امده استعفای خود را همانند‬ ‫رئیس قبلی سازمان بورس اعالم کرد‪.‬طی ‪۱۰‬‬ ‫ماه اخیر شاهد ان بودیم که ‪ ۲‬رئیس سازمان‬ ‫بورس علی رغم سابقه چندان زیادی که در‬ ‫بازار سرمایه داشــتند به دلیل فشارهایی‬ ‫اقدام به اســتعفا کردند‪ ،‬نکته حائز اهمیتی‬ ‫که باید به ان اشــاره کرد مقصر اصلی این‬ ‫اتفاقات در اصل راهکار غیر معقوالنه دولت‬ ‫و بعضی از مســئوالن بود‪.‬حاال با توجه به‬ ‫اتفاقاتی که افتــاد امیدواریم رئیس بعدی‬ ‫سازمان بورس از بازی های سیاسی فاصله‬ ‫بگیرد و به ارتقاء جایگاه بورس کشور در بین‬ ‫سایر بازارهای جهانی بیاندیشد‪.‬برای بررسی‬ ‫بیشتر این امر با چند کارشناس بازار سرمایه‬ ‫به گفت و گو نشستیم؛‬ ‫مهدی قلی پور کارشــناس بازار سرمایه در رابطه‬ ‫با اســتعفای دو رئیس ســازمان بــورس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تخصصی بودن بازار سرمایه باعث شده که دولت‬ ‫ها و سیاســی ها جسارت حضور در راس سازمان‬ ‫بورس را نداشته باشند و از ابتدای احیای بازار در‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۸‬تا کنون‪ ،‬همواره روسای سازمان افراد‬ ‫متخصص بوده اند بــه صورتی که می توان گفت‬ ‫همگی در بازار سرمایه سمت های اجرایی داشته‬ ‫اند و بــه نوعی از کف بازار مطلع بوده اند به ویژه‬ ‫اقای قالیباف که تجربه حضور در مدیریت و هیات‬ ‫مدیره شرکت های بورس‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬تامین‬ ‫ســرمایه ها و کارگزاران و سایر نهادهای مالی را‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ایــا تغییرات اخیــر به صالحیت مدیــران بازار‬ ‫سرمایه ربط ندارد؟‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬تغییراتی که طــی ‪ ۱۰‬ماه اخیر‬ ‫رخ داد را نمــی توانیم بــه صالحیت فردی این‬ ‫مدیــران ارتبــاط دهیم نکته مهم این اســت که‬ ‫شاپورمحمدی و حسن قالیباف اصل استعفا داده‬ ‫اند ان هم در کشــوری که معموال مدیران استعفا‬ ‫نمی دهند حتی اگر اشتباهاتشــان منجر به زیان‬ ‫مالی یا جانی شــود‪ ،‬این استعفاها حرفه ای بوده‬ ‫اند و به معنی مخالفت با سیاست نهاد باالتر یعنی‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬استعفای شاپور‬ ‫محمــدی و قالیباف اصل هر دو ناشــی از اُفت و‬ ‫خیزهای غیر عادی در بازار بود‪ .‬شاپورمحمدی به‬ ‫خاطر تالش برای کنترل رشد بی محابای قیمت‬ ‫ها مجبور به اســتعفا شد چرا که رشد غیرمنطقی‬ ‫اُفت شــدید را به دنبال دارد و قالیباف اصل هم‬ ‫قربانی اُفت بازاری شــد که الجرم بود و علی رغم‬ ‫تالش های ایشــان در تســهیل صدور مجوزهای‬ ‫افزایش ســقف صندوق ها‪ ،‬مجوزهــای افزایش‬ ‫سرمایه‪ ،‬مجوز فعالیت نهادهای مالی‪ ،‬الزام ناشران‬ ‫بــرای معرفی بازارگردان و صــدور مجوز صندوق‬ ‫های بازارگردانی‪ ،‬اعمال محدودی فروش حقوقی‬ ‫هــا و ده ها اقدام دیگر بازار با افت شــدید مواجه‬ ‫شد چرا که اساسا مشکل در بازار های موازی بود‪.‬‬ ‫قلی پور گفت‪ :‬سیاســی ها در دولت دوازدهم فکر‬ ‫می کنند که سازمان بورس قیمت ها را تعیین می‬ ‫کند و اُفت بازار ناشی از قصور مدیران بازار است‬ ‫یا انکــه به دنبال قربانی برای راضی کردن مردم‬ ‫عصبانی هســتند‪ ،‬همین عدم درک سیاسی ها و‬ ‫فشارشــان بر وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای‬ ‫رونق بازار بورس‪ ،‬منجر به استعفای روسای بورس‬ ‫شد‪ .‬اکنون می بینیم که تالش بورس برای کنترل‬ ‫و مهار رشــد قیمت ها در دوره اقای محمدی به‬ ‫حق بود و حال هم ســقوط بازار علی رغم تالش‬ ‫های قالیباف اصل طبیعی بود‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬نیاز دولت به رونق بورس و تامین‬ ‫مالــی در اوج تحریم ها یکی از دالیل عدم مقابله‬ ‫با حباب قیمت ها شــد و برخورد با تالش رئیس‬ ‫اسبق سازمان استعفای ایشان را رقم زد و سقوط‬ ‫طبیعــی بازار بــه علت تعدیل انتظارات و فشــار‬ ‫غیرمنطقی به رئیس ســازمان بــرای جلوگیری‬ ‫ازریزشــی که خارج از کنترل سازمان بورس بود‬ ‫و نهایتا راضی کردن مردمی که نباید بدون تجربه‬ ‫وارد بورس می شدند‪ ،‬منجر به استعفای قالیباف‬ ‫شــد که انصافا از باالترین تخصص و شایســتگی‬ ‫برای سکانداری بورس برخوردار بودند‪.‬‬ ‫شــیخ کارشناس بازار ســرمایه درباره دو رئیس‬ ‫قبلی ســازمان بورس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حسن قالیباف‬ ‫اصل و شــاپور محمدی به علــت مقاومتی که در‬ ‫برابــر تصمیمات غیر معقول کــه از جانب دولت‬ ‫به انها تحمیل شــد اســتعفا دادند متاسفانه عده‬ ‫ای می خواهند بازار ســرمایه را جوالنگاه سیاسی‬ ‫تخلف‪۹۰۰‬میلیاردتومانیانبارها!‬ ‫یارانهنقدیدوبرابرمی شود؟‬ ‫بر این اساس مهمترین نقاط قوت اموزش مجازی عبارتند ‪:‬‬ ‫• کاهش هزینه ها • نداشتن محدودیت مکانی و زمان • محدود نبودن ظرفیت پذیرش • افزایش مشارکت •‬ ‫حذف عوامل تبعیض امیز کالســهای حضوری • حذف محدودیتهای تحمیلی تعطیلی مراکز اموزشی در زمان‬ ‫های خاص • افزایش بهداشت اجتماعی‬ ‫نقاط ضعف اموزش غیر حضوری‬ ‫در کنار نقاط قوت اموزش و پژوهش مجازی‪ ،‬برخی نارســاییها در پوشش اهداف اموزشی و پژوهشی اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬این نارساییها گاهی فراتر از فراگیری‪ ،‬سبب کاهش عکس العملهای انگیزشی در دانشجویان میشود‪.‬‬ ‫عــدم قانون مداری و اســتفاده بی رویه از ان مشــکالت و اثرات مخربی نیز در پــی دارد چراکه اینترنت ابزار‬ ‫قدرتمندی اســت که هم می تواند باعث رشــد علمی‪ ،‬فرهنگی و تعلیم و اموزش در بین نوجوانان و هم باعث‬ ‫بروز فســادهای فکری و رفتاری شود‪ .‬امروز به خاطر کرونا شرایط به گونه ای شده است که اکثر دانش اموزان‬ ‫مجبورند در فضای مجازی اموزش های الزم را ببینند اما این خانواده ها هســتند که مراقبت های خود را باید‬ ‫چندین برابر کنند که دانش اموزان دچار تهدیدهای فضای مجازی نشوند‪ .‬اینترنت با سرعت نامناسب و تولید‬ ‫محتواهای اموزشی ضعیف و شیوه تدریس نامتناسب با این روش از اموزش توسط استاد و نااشنایی اساتید و‬ ‫بعضاً دانشجویان در زمینه نحوه استفاده از سامانه های اموزش الکترونیکی و سایر اپلیکیشن های فضای مجازی‬ ‫و ‪ ...‬همگی از عوامل موثر در تعیین میزان کیفیت اموزش انالین برای یادگیری بهتر اســت ‪.‬رها شدن در این‬ ‫فضا می تواند مخاطرات و مشکالت عدیده ای را ایجاد کند‪ ،‬مشکالتی که ممکن است به دلیل کنجکاوی و یا‬ ‫حضور بی اندازه سبب شود تا تهدیدهایی جدی‪ ،‬دانش اموزان را تهدید کند‪ .‬هویت های جعلی‪ ،‬تصاویر نامناسب‬ ‫و هزار موضوع دیگر می تواند تهدیدهای این روزهای فضای مجازی باشــد که رفع انها تنها با نظارت والدین و‬ ‫اگاهی دادن به دانش اموزان است‪.‬‬ ‫مهمترین نقاط ضعف اموزش مجازی دوران کرونا عبارتند از‪:‬‬ ‫• حذف بازدیدهای علمی • عدم اجرای دروس کارگاهی • توقف پروژه های ازمایشگاهی • اختالل در پیشبرد‬ ‫برنامه های پژوهشــی بخصوص رســاله و پایان نامه• مشکالت نگهداری مواد مصرفی ازمایشی و اتالف مواد و‬ ‫هزینه • محدودیت در امکان مراجعه به دستگاهها جهت برداشت میدانی اطالعات • نقاط ضعف در برنامه های‬ ‫ســنجش اثرپذیری • ضعف در امکان اموزش چهره به چهره و عدم حضور مستمر و موثر در کالس مجازی •‬ ‫ضعف در تدریس واحدهای محاســباتی و عملیاتی• ضعف در امکان برخورداری از اموزش مجازی برای مقاطع‬ ‫تحصیلی مختلف • مشکالت دسترسی به شبکه برای دانشجویان ساکن مناطق غیر متصل به شبکه در کشور‬ ‫• مشکالت زیرساخت شبکه اینترنت‬ ‫تهدیدهای اموزش غیر حضوری‬ ‫در کنار نقاط ضعف و قوت اموزش مجازی‪ ،‬تهدیدهایی نیز در کمین نظام اموزش مجازی قرار دارد‪ .‬نتایج حاصل‬ ‫از تغییر شــیوه عملکرد اموزشــی از فضای حضوری به غیر حضوری نشان داده است که در مقایسه با اموزش‬ ‫حضوری‪ ،‬کیفیت اموزش مجازی بهویژه در رشته های مهندسی پایین است‪ .‬در اموزش مجازی‪ ،‬استاد نمیتواند‬ ‫از دانشــجو و همکاران دیگر بازخورد الزم را دریافت کند و با انها در تعامل واقعی باشد‪ .‬برخی از دروس نظری‬ ‫رشــته های مهندسی نیز نیاز به بازدید از ازمایشگاه‪ ،‬استفاده از وسایل ازمایشگاهی و یا بازدید از سایر مکانها‬ ‫دارند که در اموزش مجازی ممکن نیست‪ .‬مدرس نمیتواند به درستی رصد کند که ایا دانشجو در فضای کالس‬ ‫هســت یا نیســت‪ ،‬به مطالب توجه کافی دارد یا خیر‪ .‬این موضوع به ویژه در دروس نظری نوع پایه و تخصصی‬ ‫مثل ریاضی مهندســی و شبیه ان که ماهیت تحلیلی دارد‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬لذا مهمترین تهدیدهای اموزش‬ ‫و پژوهش الکترونیک را میتوان به شرح ذیل عنوان کرد‪ • .‬تهدید تغییر ماهیت دانشگاه به عنوان مرجع اصلی‬ ‫اموزش کشور در صورت استمرار اموزش مجازی• افت تحصیلی و مهارتی دانشجویان • کاهش کمی و کیفی‬ ‫پروژه های پژوهش محور • کاهش رتبه اموزشــی و پژوهشی دانشگاهها • امکان توقف در پیشبرد برنامه های‬ ‫اموزش جاری در صورت قطع برق و یا خارج شدن از شبکه و یا عدم دسترسی به حداقل تجهیزات مورد نیاز از‬ ‫سوی دانشجویان • کاهش انگیزه ادامه تحصیل در دانشجویان فاقد تجهیزات‬ ‫فرصتهای اموزش غیر حضوری‬ ‫اموزش مجازی بســتری از فرصتها را برای مجموعه اموزش (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) فراهم میسازد‪ .‬شاید‬ ‫بتوان مهمترین فرصت اموزش و پژوهش الکترونیک را «امکان اســتمرار برنامه ها در شرایط بحرانی» دانست‪.‬‬ ‫همچنین این شــیوه اموزشی و پژوهشی موجب اشنایی دانشجویان با انواع روشهای ارزیابی نوین و دسترسی‬ ‫انان به بانکهای سوال و جواب در محورهای موضوعی مختلف میشود‪ .‬در ادامه به ارائه برخی از فرصتهای اموزش‬ ‫و پژوهش غیرحضوری پرداخته شــده است‪ • .‬مزایای محیط زیستی‪ ،‬ترافیک‪ ،‬الودگی و غیره •کاهش مصرف‬ ‫منابع انرژی • امکان فراگیری اموزش و پژوهش از راه دور • کاهش اســیبهای فرهنگی ناشی از مهاجرت دائم‬ ‫دانشجویان در شهرهای غیر بومی • امکان دعوت از خبرگان در کالسهای درسی • کاهش وابستگی به فضای‬ ‫بسته • فراهم کردن زمینه های تبادل ازاد فرهنگی در داخل و خارج کشور • استفاده مجدد از منابع موجود‬ ‫؛ از مواد اموزشــی مخصوص اموزش مجازی بارها میتوان استفاده کرد • امکان جذب راحتتر دانشجویان بین‬ ‫المللی • عزم همگانی برای تقویت زیرساختهای رایانه ای و اموزشی و پژوهشی به صورت مجازی‬ ‫‪.‬‬ ‫خــود جلوه دهند‪.‬او بیان کرد‪ :‬بازار ســرمایه باید‬ ‫همانند بانک مرکزی مستقل عمل کند به نحوی‬ ‫که وقتی تصمیمی در رابطه با یک مســئله گرفت‬ ‫کســی نتواند از بیرون اظهارنظر غیر معقولی را‬ ‫انجام دهد‪.‬این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاســفانه در دوران حسن قالیباف اصل دستگاه‬ ‫های نظارتی نتوانســتند بــه خوبی عمل کنند به‬ ‫طوری که می توان به رشد شارپی شاخص اشاره‬ ‫کرد مسئوالن بازار سرمایه می دانستند که چنین‬ ‫رشدی می تواند به ضرر بازار سرمایه تمام شود‪.‬‬ ‫شیخ گفت‪ :‬استعفای حسن قالیباف اصل در اصل‬ ‫به دلیل فشــار هایی بود که از جانب سهامداران‬ ‫مالباخته و بعضی از نهادهای دولتی صورت گرفت‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬رئیس بعدی ســازمان بورس ممکن‬ ‫اســت یکی از اعضای شورای عالی بورس یا مدیر‬ ‫عامل یکی از شــرکت های زیر مجموعه سازمان‬ ‫بورس باشــد‪.‬مصطفی حقانی نســب کارشناس‬ ‫بازار ســرمایه‪ ،‬در رابطه با دو رئیس قبلی سازمان‬ ‫بورس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شاخص بورس برایش اهمیت‬ ‫ندارد که رئیس بعدی چه کسی خواهد بود بلکه‬ ‫بیشترین اثرش را از اوضاع اقتصادی و سیاسی که‬ ‫در جامعه اتفاق می افتد می بیند در دوران شاپور‬ ‫محمدی نظام مالی به این نتیجه رســیده بود که‬ ‫باید یک اصالحی را در شاخص بازار سرمایه انجام‬ ‫دهد تا روند مثبت شود‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬از ابان ‪ ۹۸‬ما شــاهد ان بودیم که‬ ‫منابع زیادی وارد بازار سرمایه شد که این مسئله‬ ‫به مرور زنگ هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه‬ ‫را به صدا دراورد که بســیاری از کارشناسان این‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت‪ :‬طبق مصوبه‬ ‫کمیســیون تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۰‬یارانه نقدی‪،‬‬ ‫سال اینده دو برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫رحیم زارع در نشســت خبری با خبرنگاران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه‬ ‫برای هر فرد مبلغ ‪ ۹۱‬هزار تومان یارانه نقدی‬ ‫در بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬در نظر گرفته شده و‬ ‫مبلغ ‪ ۴۵‬هزار تومان یارانه دو برابر شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ســازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫را مکلف کردیم نســبت به ثبــت نام (یارانه و‬ ‫وضعیت را برای بورس خطرناک می دانستند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬روند ابان امسال‬ ‫تفاوت چشــمگیری را نســبت به ابان سال ‪۹۸‬‬ ‫داشت به علت انکه در سال گذشته به حقوقی ها‬ ‫می گفتیم که عرضه کنند اکنون تا حدودی مانع‬ ‫عرضه های انها شدیم‪.‬‬ ‫صفاری تصریح کرد‪ :‬متاســفانه شــاپور محمدی‬ ‫رئیس اسبق ســازمان بورس طی یک ابالغیه ای‬ ‫جلوی ‪ eps‬شرکت ها را گرفت که این مسئله تا‬ ‫حدودی بر ریزش هایی که در مرداد و شــهریور‬ ‫رخ داد‪ ،‬موثر بود اما طی جلســات شــورای عالی‬ ‫بورس قرار بر این شد که از اسفند ‪ ۹۹‬این ابالغیه‬ ‫به طور کامل حذف شود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بازار ســرمایه اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫دوران قالیباف اصل متاســفانه اتفاقات نه چندان‬ ‫خوشــایندی از جمله رشد های شــارپی‪ ،‬عرضه‬ ‫ســهام عدالت و صندوق هــای ‪ ETF‬رخ داد که‬ ‫ســرانجام خوبی برای کارنامه کاری قالیباف اصل‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫صفــاری بیان کرد‪ :‬نارضایتی های عموم مردم که‬ ‫در بازار ســرمایه در ‪ ۱۰‬ماه اخیر ســرمایه خود‬ ‫را باخته بودند و فشــارهایی که از جانب سیاست‬ ‫مداران صورت گرفت ســرانجام ســبب شــد تا‬ ‫قالیباف اصل استعفا دهد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬رئیس بعدی ســازمان بورس باید کسی‬ ‫باشــد که ریسک های دســتورالعملی را کاهش‬ ‫بدهد و از فضای سیاســی شدن تا حدودی فاصله‬ ‫بگیرد و از طرف دیگر شــرکت های سهامی را به‬ ‫سمت خصوصی سازی هدایت کند‪.‬‬ ‫یارانه معیشــتی و ســایر یارانه ها) افرادی که‬ ‫نام نویســی نداشتند یا منصرف شدند‪ ،‬حقشان‬ ‫است که در لیست دریافت یارانه بگیران لحاظ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق گفــت‪۳۳ :‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان در اختیــار بانــک‬ ‫مرکــزی بــرای ارز دارو و ‪ ۳۲‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان هــم بخش یارانــه تولیــد و مبلغ ‪۱۸‬‬ ‫هزار میلیــارد تومــان برای مناطــق محروم‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫از زمان ابالغ شــیوه نامه تاکنــون تعداد ‪۱۳۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۷‬مورد بازرســی از انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاال انجام شــده که در این بررسی ها‬ ‫تعــداد ‪ ۳۱۸۷‬مورد واحد متخلف شناســایی و‬ ‫پرونده تخلــف این واحدها بــه ارزش بیش از‬ ‫‪ ۹۰۴‬میلیارد تومان تشکیل و جهت صدور رای‬ ‫نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان ها‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان‬ ‫حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان‪ ،‬در‬ ‫راســتای ابالغ شیوه نامه بازرســی از انبارها و‬ ‫مراکــز نگهداری کاال و با هدف مقابله با احتکار‬ ‫احتمالی کاال‪ ،‬در اذر ماه امسال بیش از ‪۸۰۰۰‬‬ ‫بازرســی از انبارها و مراکز نگهــداری کاال در‬ ‫سراســر کشور توســط بازرسان ســازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش طی این مدت ‪ ۲۸۱‬پرونده‬ ‫تخلف بــه ارزش ریالی بیــش از ‪ ۱۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است‪.‬‬ ‫بــه طور کلی بعــد از ابالغ شــیوه نامه تاکنون‬ ‫تعداد ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۱۰۷‬مورد بازرسی از انبارها‬ ‫و مراکــز نگهداری کاال انجام شــده که در این‬ ‫بررســی ها تعــداد ‪ ۳۱۸۷‬مورد واحــد متخلف‬ ‫شناســایی و پرونده تخلف این واحدها به ارزش‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰۴‬میلیارد تومان تشــکیل و جهت‬ ‫صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی‬ ‫استان ها ارسال شده است‪.‬‬ ‫شیوه نامه بازرســی از انبارها و مراکز نگهداری‬ ‫کاال اواخر ابان ماه ســال گذشــته ابالغ شــد‬ ‫کــه بر اســاس ان ‪ ۱۰‬قلم کاال بــرای رصد و‬ ‫پایش مســتمر و الزام به انباشــت شامل برنج‪،‬‬ ‫ذرت دامی‪ ،‬شــکر‪ ،‬الستیک‪ ،‬چای‪ ،‬کاغذ چاپ‬ ‫و تحریــر و روزنامه‪ ،‬کنجاله ســویا‪ ،‬گندم‪ ،‬جو‬ ‫و روغن موتور دارای اولویت اســت و بســته به‬ ‫اینکه واحد مورد بازرســی دارای اقالم مشمول‬ ‫تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۸‬قانــون مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز بــوده یــا خیر و اینکه کاالهای مشــمول‬ ‫در ســامانه جامع انبارها ثبت شــده اســت یا‬ ‫خیر‪ ،‬بر اســاس ضوابط این شــیوه نامه برخورد‬ ‫الزم صورت می گیرد‪ .‬همچنین در شــیوه نامه‬ ‫یاد شــده از تمامی واحدهای مشمول خواسته‬ ‫شــد تا ضمن ثبت نام و ثبت بارنامه های صادره‬ ‫در ســامانه جامــع انبارها و مراکــز نگهداری‬ ‫کاال اقدام کنند‪.‬‬ ‫حسین صمصامی اقتصاددان‪ :‬بانک مرکزی درک درستی از بازار ارز ندارد‬ ‫بازار ارز ایران فاسد و جعلی است‬ ‫حســین صمصامی اقتصاددان طرح حذف دالر‪ ۴۲۰۰‬را‬ ‫یک دام برای مجلس دانســت و گفت‪:‬بازار ازاد ارز یک‬ ‫بازار فاســد‪ ،‬جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع‬ ‫نشــود‪ ،‬ارز محاسباتی ‪ ۱۷۵۰۰‬باعث افزایش قیمت دالر‬ ‫ازاد به ‪۳۰‬هزار تومان می شــود‪ .‬اشتباه مهلک احمدی‬ ‫نژاد را تکرار نکنیم‪.‬‬ ‫همــان اتفاقاتی که در ســال ‪ 90‬و ‪ 91‬افتاد‪ ،‬بعد از یک‬ ‫دوره ای در ســال ‪ 96‬و ‪ 97‬و ‪ 98‬و ‪ 99‬هم رخ می دهد‪.‬‬ ‫تقریباً هر تصمیمی که روی نرخ های گوناگون گرفته ایم‬ ‫شــرایط ما را بدتر کرده اســت‪ .‬چرا؟ ایــن اعوجاج ها و‬ ‫تصمیمات متناقــض روز به روز که هر روز شــرایط را‬ ‫بدتر کرده نشــان می دهد سیاســتگذار ما ساختار ارز و‬ ‫بازار ارز را خوب نشــناخته است‪ .‬باید خوب بشناسد تا‬ ‫بتواند درست نرخ گذاری کند‪ ،‬مدل طراحی کند‪ ،‬برایش‬ ‫نهاد درســت کند‪ ،‬کنترل کند‪ ،‬بــا اقتضائاتش برخورد‬ ‫درست داشته باشــد‪ ،‬چالش هایش را مدیریت کند و از‬ ‫فرصت هایش بهره مند شــود‪ .‬اص ً‬ ‫ال ایــا در اقتصاد ایران‬ ‫می توانیم «بازار»ی به نام «بازار ارز» داشــته باشــیم و‬ ‫مکانیزمنرخ ارزرا به ان ســاختار بسپاریم؟ االن یکی از‬ ‫اشــتباه های مهلک و استراتژیک بانک مرکزی این است‬ ‫که درک درســتی از مفهوم پایۀ «بــازار ارز» ندارد؛ به‬ ‫خاطر همین اســت که تمام تعییننرخ ارز را به بازار ارز‬ ‫محول کرده است‪ .‬اص ً‬ ‫ال نمی داند این به اصطالح بازار ارز‬ ‫چــه ویژگی هایی دارد! ایا واقعاً بــر طبق مفهوم «بازار»‬ ‫یک طرف عرضــه و یک طرف تقاضای ازاد وجود دارد؟‬ ‫ایا تحلیل درستی دارد از اینکه عرضه کنندگان بازار ازاد‬ ‫چه کسانی هستند؟‬ ‫اوالً روی ریــل ســامانۀ نیما‪ ،‬تمــام عرضه کننده ها و‬ ‫صادرکننــدگان غیرنفتــی باید ارز حاصله را به کشــور‬ ‫برگردانند و در سامانۀ نیما ارائه کنند‪ .‬خب‪ ،‬یک بخشی‬ ‫از این عرضه کنندگان در سامانه ارائه نمی کنند و می برند‬ ‫در بازار ازاد به نرخ باالتر می فروشــند‪ .‬البته بعد از کلی‬ ‫درهم ریختگی طی سال های ‪ 97‬تا ‪ ،99‬که از این کانال‬ ‫اتفاق افتــاد‪ ،‬االن تازه دولت ادعا می کنــد در ماه های‬ ‫اخیر وضعیت بهتر شــده‪ ،‬که امیدواریم اینطور باشــد و‬ ‫گذشت زمان مثل تجربه های قبلی چیز دیگری را نشان‬ ‫ندهد‪ .‬قبلتر‪ ،‬در سال ‪ 90‬و ‪ 91‬می شود گفت دولت هیچ‬ ‫تدبیری برای این قصه نداشت؛ مسئله اص ً‬ ‫ال رها شده بود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 96‬و ‪ 97‬دولت اقداماتی انجام داد‪ ،‬منتها این‬ ‫اقدامات ضدونقیض بود و به نتیجه نرســید‪ .‬صادرکننده‬ ‫ارز حاصل از صادرات را در بازار ازاد عرضه می کرد‪.‬‬ ‫عرضه کنندگان بعدی در بازار ازاد قاچاقچیان هســتند‪.‬‬ ‫افرادی که ارز حاصــل از صادرات قاچاق را در بازار ازاد‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬افرادی که ارز برای سوداگری خریده اند و در خانه‬ ‫نگه داشته اند تا افزایش داشته باشد و بدون فعالیت مولد‬ ‫سود کنند‪.‬‬ ‫عرضه کنندۀ چهارم خود بانک مرکزی به نیابت از دولت‪،‬‬ ‫یا در مواقعی اص ً‬ ‫ال خود دولت اســت‪ .‬واقعیتش در ادوار‬ ‫مختلــف دولت هم بدش نمی امده دالرهایش را در بازار‬ ‫ازاد با نرخ های باالتر بفروشد!‬ ‫ببینید‪ ،‬این ها عرضه کنندگان بازار ازاد هستند‪ .‬کدامش‬ ‫مشروع است؟ کدامش قانونی است؟ کدامش در راستای‬ ‫منافع مردم است؟ کدامش در یک اقتصاد سالم و شفاف‬ ‫رقم می خورد؟ کدامش اقتصاد را ضعیف نمی کند و گزک‬ ‫دســت دشمن نمی دهد تا ما را تحریم کند؟! پس طرف‬ ‫عرضه در این «بازار کذایی ارز» که سالم نیست‪.‬‬ ‫برویم سراغ طرف تقاضا در این بازار‪ .‬تقاضاکنندگان بازار‬ ‫ارز چه کسانی هستند؟ طرف تقاضای ارز در بازار ازاد ‪6‬‬ ‫دسته هستند‪ .‬ببینیم این ها قانونی هست یا نه‪.‬‬ ‫یک ســری از افراد هستند که ارز مورد نیازشان از کانال‬ ‫مراجع رسمی تامین نمی شــود‪ .‬البته اخیرا ً گفته اند که‬ ‫دیگر تمام تولیدکنندگان و کســانی کــه واقعاً تقاضای‬ ‫مشــروع ارزی دارند‪ ،‬می توانند از ســامانۀ نیما ارزمورد‬ ‫نیازشــان را تامین کنند‪ ،‬ولی خب‪ ،‬سال های اخیر یک‬ ‫چنین چیزی نبود؛ مث ً‬ ‫ال تولیدکننده می خواســت مواد‬ ‫اولیــه وارد کند‪ ،‬به اندازۀ کافی ارز داده نمی شــد؛ پس‬ ‫مجبــور بــود به بــازار ازاد بیاینــد و ارز بخرد که خط‬ ‫تولیدش نخوابــد‪.‬دوم‪ ،‬قاچاقچی هــای واردکنندۀ کاال‬ ‫هســتند‪ .‬این ها برای خرید و ورود کاالی قاچاق نیاز به‬ ‫ارز دارند‪ ،‬اما چون نمی توانند از سامانۀ نیما تهیه کنند‪،‬‬ ‫مجبورند از بازار ازاد تهیه کنند‪ .‬این بخش تقاضا هم که‬ ‫تکلیفش معلوم است‪.‬‬ ‫ســوم‪ ،‬فرار سرمایه است‪ .‬کسانی هستند که می خواهند‬ ‫خانه و سرمایه شــان را بفروشــند و به کشورهای دیگر‬ ‫منتقل کنند‪ ،‬ترکیه و دبی و گرجستان و الخ‪ .‬خب این ها‬ ‫نیاز به ارز دارند‪ ،‬چون مجبورند خانه و زندگی شــان را‬ ‫بفروشند و تبدیل به ارز کنند و خارج شوند‪ .‬کشورهای‬ ‫سر و ســامان دار از فرار ســرمایه جلوگیری می کنند و‬ ‫حضور این ها هم به این شکل در بازار مشروع نیست‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬سفته بازها هستند‪ .‬با نوسان گیری‪ ،‬ارز می خرند‬ ‫و می فروشند و منفعت می برند‪ .‬تکلیف این ها هم معلوم‬ ‫اســت‪.‬پنجم‪ ،‬یک ســری افراد متقاضی ارز مســافرتی‬ ‫هســتند؛ کســانی که می خواهند خارج بشوند و اغلب‬ ‫هــم برای نیازهــای غیرضروری مثل ســفر تفریحی و‬ ‫خوشــگذرانی و غیره‪ ،‬این ها جــزو نیازهای غیرضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫و ششم‪ ،‬یک ســری تقاضاهای ســازمان یافته از سوی‬ ‫دشمنان خارجی ایران‪ .‬افرادی در کشورمان هستند که‬ ‫به عمد از بازار ارز خرید می کنند تا قیمت ارز باال برود‪.‬‬ ‫می بینید؟ تکلیف هر ‪ 6‬گروه در طرف تقاضا هم مشخص‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نمای روشــنی از ترکیب به اصطالح «بازار ازاد ارز»‬ ‫ماست‪ .‬حاال دوستانی که طرفدار این نظریه هستند که‬ ‫مثل کشــورهای پیشــرفته نرخ ارز باید به «بازار ازاد»‬ ‫سپرده شود‪ ،‬دقت می کنند که در این کشورها‪ ،‬ساختار‬ ‫از بنیان فرق می کند و هیچیک از این نیازهای کاذب و‬ ‫مخرب در بازار ارز انها بروز و ظهور ندارد؟!‬ ‫ّ‬ ‫در ســال ‪ 90‬موکول کردن نرخ ارز به چنین ساختاری‬ ‫موجب شــد نرخ ارز جهش کند‪ .‬در سال های ‪ 96‬و ‪97‬‬ ‫و ‪ 98‬و ‪ 99‬هــم اقتصاد ما و منابع ارزی محدود کشــور‬ ‫ما در چنین ســاختار ارزی ای گرفتار شــده بود‪ .‬از یک‬ ‫طرف منابع ارزی محدود شــد‪ ،‬و از طرف دیگر مصارف‬ ‫ارزی به خاطــر اینکــه کار را به بازار فاســد و بیمار ارز‬ ‫موکول کردیم‪ ،‬افزایش پیدا کرد‪ .‬اقبال بدون کنترل این‬ ‫گروه های غیرقانونی و فاسد و فسادزا‪ ،‬بصورت روزافزون‬ ‫و تزایدی باعث می شودنرخ ارزدر این بازار جعلی هر روز‬ ‫باال برود‪ .‬چرا باید کار را به این بازار محول کنیم؟!‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫بانک صادرات ایران در نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4106‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ابانماهماه‪1399‬‬ ‫بهمن‬ ‫شنبه‪226‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫دو‬ ‫تثبیت اشتغال‪ ۹۱‬هزار نفر با تسهیالت بانک تجارت‬ ‫رونق طرح های نفتی با تسهیالت بانک صادرات‬ ‫بیست و پنجمین نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی با حمایت بانک‬ ‫صادرات ایران با معرفی ظرفیت های‬ ‫جدید بانک در اعطای تســهیالت و‬ ‫تعهدات در قالب طــرح های تولید‬ ‫و توســعه ‪ ،‬در نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران از تاریخ دوم تا ششم بهمن ماه‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه صنعت نفت و پتروشیمی‬ ‫ایران با شــعار ((نفت ملــی‪ ،‬کاال و‬ ‫خدمــات ایرانی)) بــا حضور ‪470‬‬ ‫شرکت مرتبط در این حوزه به لحاظ‬ ‫گستردگی و همچنین حضور شرکت‬ ‫های دانش بنیــان در این صنعت‪ ،‬در‬ ‫زمره مهم ترین ها به شمار می اید و‬ ‫با استقبال خوبی مواجه شد‪.‬‬ ‫بانک صــادرات ایران بــا حمایت از‬ ‫اخرین دستاوردهای فن اوری روز دنیا‬ ‫در راستای گسترش تعامل اقتصادی‬ ‫با سایر کشــورها در این نمایشگاه‬ ‫پذیرای متخصصان حوزه نفتی خواهد‬ ‫بود‪ .‬این حمایت در اعطای تسهیالت‬ ‫به بخش هــای مختلف صنعت نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬با هدف باالبــردن ظرفیت های‬ ‫تولیــد داخلی و کمک به ســرمایه‬ ‫گذاری بخش های خصوصی و ایجاد‬ ‫انگیزه برای متخصصان داخلی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬هدف از ارائه این تسهیالت‬ ‫دانش بنیان کردن و افزایش تولیدات‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬بــرای حمایت از تولید‬ ‫کاالی ایرانی اســت و امید است‪ ،‬با‬ ‫اجرای ان نتایــج مثبتی در زندگی‬ ‫مردم پدید اید‪ .‬اعطای تســهیالت‬ ‫ویژه به این بخــش از صنعت‪ ،‬کمک‬ ‫به ارتقای تولید کشــور و صادرات‬ ‫فراورده های نفتی به ویژه اقالم چند‬ ‫منظوره در جهت قطع واردات کاال از‬ ‫خارج از کشور اســت و این موضوع‬ ‫قطعا اشتغالزایی را به همراه می اورد‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران همواره با رویکرد‬ ‫کمک به توسعه اقتصادی‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫و محرومیت زدایی در کشــور‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهــی از منابع خود را به این‬ ‫مسیر سوق داده و با اعطای تسهیالت‬ ‫ویژه طراوت به شــرکت های مولد و‬ ‫فعاالن در حوزه صنعت نفت‪ ،‬گام مهم‬ ‫و موثری برداشته است‪.‬‬ ‫اقتدار صنعت نفت در فعالیت شرکت‬ ‫های مولــد و دانش بنیان اســت و‬ ‫تالش بانک صادرات در جهت تکمیل‬ ‫توانمنــدی‪ ،‬تقویــت و بومی کردن‬ ‫فناوری ملی با اتــکا به متخصصان‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫بــا حمایت بنگاه هــای اقتصادی و‬ ‫تامین مالی در شــاخه های مختلف‬ ‫و همچنین با تکیه بــر دانش فنی و‬ ‫راهبردی ان ها‪ ،‬می توان بر پله های‬ ‫قدرت جهانی ایستاد‪.‬‬ ‫بانک صادرات یکی از بانک های موثر‬ ‫در توســعه تولید محصوالت داخلی‬ ‫اســت که با تامین مالــی طرح ها و‬ ‫پروژه های نفتی‪ ،‬گاز و پتروشیمی و‬ ‫همچنین کمک بــه راه اندازی بنگاه‬ ‫های اقتصادی کوچــک و بزرگ‪ ،‬به‬ ‫افزایش درامد ملی در بازارها و میدان‬ ‫های مشترک جهانی نقش مهمی ایفا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در اســتانه هفتادمین سالروز ملی‬ ‫شدن صنعت نفت‪ ،‬حضور گسترده و‬ ‫سرمایه گذاری شرکت های فعال در‬ ‫صنعت نفت و گاز در این نمایشــگاه‪،‬‬ ‫بیانگر شکســت تحریم های ظالمانه‬ ‫است‪ .‬دکتر زنگنه وزیر محترم نفت در‬ ‫حاشیه بازدید از نمایشگاه در خصوص‬ ‫حفظ و افزایش ظرفیت تولید کشور‬ ‫گفت‪ :‬صنعت نفت کشور زنده است و‬ ‫ما توانستیم با جذب سرمایه از بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬ظرفیت تولید را حفظ کنیم و‬ ‫باالترین رکورد صادرات فراورده های‬ ‫نفتی در دوران تحریم را بزنیم‪.‬‬ ‫معاون امور استان ها و بازاریابی خبر داد‪:‬‬ ‫تعاون تبدیل کرده اســت که تالش همکاران ما‬ ‫در این اســتان در راســتای بهر ه گیری از این‬ ‫ظرفیت مهم و فراهم ســازی امکانات و خدمات‬ ‫بانکی مطلو ب تر برای بخش تعاون اســت‪.‬‬ ‫معاون امور اســتا ن ها و بازاریابی بانک توســعه‬ ‫تعاون‪ ،‬تفکر مالــی مبتنی بر تحلیل ترازنامه ای‬ ‫شــعب استان را راهکار مناســب برای مدیریت‬ ‫بهینــه و حاکمیــت انضبــاط مالی در شــعب‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان یزد در‬ ‫حــوزه تخصیــص منابع و پرداخت تســهیالت‬ ‫عملکردهــای مثبــت و موثری داشــته اســت‬ ‫که کســب عناوین برتــر در حوزه تســهیالت‬ ‫اشتغالزایی روستایی و تســهیالت تکلیفی گواه‬ ‫این مدعاست‪.‬‬ ‫معادی روند روبه رشــد شــعب ایــن بانک در‬ ‫اســتان یزد بــه ویژه طــی دو ســال اخیر را‬ ‫ماحصل تالش و همت جمعی همکاران دانســت‬ ‫و بــر ضــرورت اســتمرار ان تاکیــد کرد‪ .‬وی‬ ‫در این جلســه بــا تقدیر از عملکرد چشــمگیر‬ ‫و اثربخــش بانــک توســعه تعاون اســتان یزد‬ ‫در طر ح های اشــتغالزایی روســتای و عشایری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مدیریت شــعب بانک توسعه تعاون‬ ‫اســتان یزد با کسب اماری بالغ بر ‪ ۱۵۱‬درصد‪،‬‬ ‫رتبه نخســت کشور را به لحاظ نسبت پرداختی‬ ‫بــه ســهمیه ابالغــی در پرداخت تســهیالت‬ ‫اشــتغال پایدار روستایی و عشایری‪ ،‬از ان خود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫معادی به تســهیالت بنــد "الــف" تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه کشــور در ســال گذشته و تبدیل‬ ‫ســرفصل مذکور بــه ماده ‪ ۵۲‬اشــاره و تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجه بــه صنعتی بودن اســتان یزد‬ ‫کســب رتبه دوم کشــور در پرداخت تسهیالت‬ ‫در شــاخه صنعــت و معــدن و رتبه ســوم در‬ ‫پرداخت تســهیالت در حوزه کشاورزی‪ ،‬نشان‬ ‫از تخصیص درســت و مطلوب منابع مالی بانک‬ ‫توسعه تعاون در این استان دارد‪.‬‬ ‫معاون امور اســتا ن ها و بازاریابی بانک توســعه‬ ‫تعــاون‪ ،‬در بخــش دیگری از ســفر دوروزه به‬ ‫اســتان یزد از چنــد کارخانه و طــرح تولیدی‬ ‫و صنعتی اســتان ازجمله شــرکت اهک نگین‬ ‫سپید ایســاتیس‪ ،‬گروه صنعتی بازرگانی لیلیان‬ ‫بافت یــزد‪ ،‬مجموعه کارخانجات ارمان ســلولز‬ ‫یــزد‪ ،‬مجموعه هتــل و رســتورا ن های نگین و‬ ‫عمارت وکیل یزد بازدید کرد‪.‬‬ ‫معــادی در این بازدیدها با تاکید بر اینکه نقش‬ ‫تســهیل گری بانک توسعه تعاون در طر ح های‬ ‫توســعه ای و اشــتغالزایی‪ ،‬نتیجــه عملگــرا‬ ‫بودن این بانک اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬تعامل و‬ ‫همکار ی های گســترده بین بانک توسعه تعاون‬ ‫و بنگا ه هــای خــرد و کالن تولیدی و خدماتی‪،‬‬ ‫نشــان از هد ف گذاری صحیح این بانک دولتی‬ ‫در توســعه بنگا ه های اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن ســفر دوروزه‪ ،‬مدیر‬ ‫امور اســتا ن ها و شــعب‪ ،‬مدیر امور اعتباری و‬ ‫ســرمایه گذاری و رئیــس اداره کل بازاریابی و‬ ‫ارتباط با مشــتریان بانک‪ ،‬معاون مدیرعامل را‬ ‫همراهی نمودند‪.‬‬ ‫پرداخت بالغ بر ‪ ۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالتتوسطبانکتوسعهتعاون‬ ‫معاون امور اســتا ن ها و بازاریابی بانک توســعه‬ ‫تعــاون تامیــن ســرمایه کارافرینــان و مراکز‬ ‫تولیدی را از اهداف این بانک دانســت و افزود‪:‬‬ ‫بانک در ‪ ۹‬ماهه نخســت ســال بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی مدیریت شــعب استان‬ ‫یزد‪ ،‬ســعید معادی در جلســه بررسی عملکرد‬ ‫شــعب تابعه استان یزد با اشــاره به ظرفیت ها‬ ‫و توانمند ی های اســتان یــزد در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و خدمات گفــت‪ :‬ظرفیت های اقلیمی و‬ ‫امایشــی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی و وجود صنایع و‬ ‫معادن مختلف در این منطقه‪ ،‬اســتان یزد را به‬ ‫مکانی مســتعد برای تجمیع سرمایه ها در بخش‬ ‫بانک رفاه کارگران‬ ‫در ردیف ‪ ۱۰‬شرکت برتر ایران قرار گرفت‬ ‫بر اســاس اعالم نظر دبیرخانه همایش شــرکت هــای برتر ایران در‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬بانک رفاه کارگران در ردیف ‪ ۱۰‬شرکت برتر‬ ‫ایــران قرار گرفت‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در رتبه‬ ‫بندی شــرکت های برتر ایران در سال ‪ ،۱۳۹۹‬بانک رفاه کارگران بر‬ ‫اساس اعالم نظر دبیرخانه همایش شرکت های برتر ایران در سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی‪ ،‬توانســت با کسب رتبه ‪ ۷‬از نظر شاخص فروش‪ ،‬در‬ ‫ردیف ‪ ۱۰‬شــرکت برتر ایران قرار گیرد‪.‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬رتبه‬ ‫بندی امسال همانند سال های گذشته‪ ،‬فقط بر اساس شاخص فروش‬ ‫و با بررسی صورت های مالی سال ‪ ۱۳۹۸‬شرکت ها انجام شده است که بانک رفاه کارگران موفق شد‬ ‫با کسب رتبه ‪ ۷‬در ردیف ‪ ۱۰‬شرکت برتر کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمان‬ ‫نوب‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬عضو هیات مدیره و تعدادی از مدیران ارشــد بانک ملت با‬ ‫حضور در محل شرکت پتروشیمی اریاساسول در شهرستان عسلویه‪،‬‬ ‫از بخــش هــای مختلف این شــرکت بازدیــد کردند‪.‬محمد بیگدلی‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬مرتضی نجف عضو هیات مدیره‪ ،‬ســیدابوطالب دیبایی و‬ ‫عباس جعفرلو معاونان مدیرعامل‪ ،‬حسن کمالوند و علی اکبر صابریان‬ ‫مدیران امور و محمدرضا ساداتی رییس شعبه مستقل مرکزی در این‬ ‫بازدید‪ ،‬با فرایند تولید محصوالت مختلف در این شرکت اشنا شدند‪.‬‬ ‫دکتر محمد بیگدلی‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت همچنین در نشســت با مدیرعامل شرکت اریاساسول‪ ،‬راه‬ ‫های تقویت همکاری های فی ما بین را مورد بررسی قرار داد‪.‬وی در این نشست‪ ،‬از شرکت اریاساسول‬ ‫به عنوان یکی از مشــتریان مهم و ارزشــمند بانک ملت نام برد و از حضــور در یکی از بزرگ ترین و‬ ‫پیشروترین شرکت های پتروشیمی کشور‪ ،‬اظهار خرسندی کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه این شرکت‪ ،‬رتبه‬ ‫اعتباری خوبی دارد که برای بانک به عنوان شریک استراتژیک شرکت‪ ،‬مایه خرسندی است‪.‬‬ ‫تا‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده (‪ )13‬ایین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک واحد تجاری واقع در بلوار شهید بهشتی‪ -‬پارک گلستان به‬ ‫صورت استیجاری و به مدت یک سال طبق شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان‬ ‫و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به ادرس‪ www. setadiran. Ir :‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن‪ -‬خیابان شهرداری‪ -‬شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره‬ ‫تلفن ‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ 5 :‬درصد قیمت پایه کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه‪ :‬دوشنبه مورخ ‪1399 /10 /29‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪:‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ‪1399 /11 /15‬‬ ‫‪ -4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر پنج شنبه مورخ ‪1399 /11 /16‬‬ ‫‪ -5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح شنبه مورخ ‪ 1399 /11 /18‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضا وضمیمه پیشنهاد کرده‬ ‫و نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات( الف‪ .‬ب)در سامانه ستاد اقدام و پاکت (الف) را تا تاریخ ‪ 1399 /11 /16‬به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه‪ 1399/10/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم روز دوشنبه‪1399/11/06 :‬‬ ‫بازدید مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک ملت از‬ ‫شرکتاریاساسول‬ ‫انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ‪ ،‬تاسیسات ‪ ،‬تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و‬ ‫ول‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اجاره غرفه تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫بانک تجــارت تا پایــان دی ماه امســال‪ ،‬با اعطــای ‪ ۴۱‬هزارو‪۲۷۱‬‬ ‫فقره تســهیالت جمعا به مبلغ بیش از ‪ ۲۰‬میلیــارد ریال به صاحبان‬ ‫کســب وکارهای اسیب دیده از شیوع کرونا اشــتغال ‪ ۹۱‬هزار و ‪۹۱۲‬‬ ‫نفر را تثبیت کرد‪.‬‬ ‫شــیوع بیماری کرونا در یک ســال اخیر شــرایط فعالیت را تا حدود‬ ‫زیادی برای برخی صنایع و مشاغل دشوار و اسیب هایی را به انها وارد‬ ‫کرد‪ .‬بانک تجارت در راستای ایفای نقش حمایتی خود در این شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تســهیالت ویژه ای را اماده و به متقاضیان در اســتان های‬ ‫مختلف کشور اعطا کرد‪.‬‬ ‫به همین منظور تا پایان دی ماه سال جاری تعداد ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۲۷۱‬فقره تسهیالت جمعا به مبلغ بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۵۷‬میلیون ریال به متقاضیان کسب و کارهای اسیب دیده به ویژه صنعت حمل و نقل‬ ‫کشور توسط بانک تجارت اعطا شد که تاثیر مستقیم ان تثبیت اشتغال ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۹۱۲‬نفر در شرایط‬ ‫شیوع ویروس کرونا شد‪.‬‬ ‫تاسیسات ابی شرکت اب منطقه ای کرمان در سطح استان (فرایند ‪ /46‬الف ‪)99/‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ‪،‬‬ ‫تاسیسات ‪ ،‬تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات ابی شرکت اب منطقه ای کرمان در سطح استان‬ ‫به شماره ‪ /46‬الف ‪ 99/‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام‬ ‫در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در‬ ‫سامانه تاریخ ‪ 99/11/09‬میباشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪99/11/15‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪99/11/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10/15‬مورخ ‪99/11/26‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه ادرس‪ :‬کرمان خیابان پاسداران‬ ‫‪ ،‬شرکت اب منطقه ای کرمان ساختمان شماره دو ‪ ،‬دفتر قراردادها و تلفن ‪034 - 32224482‬‬ ‫و ارائه پاکت های الف به ادرس‪ :‬کرمان ‪ ،‬خیابان پاسداران ‪ ،‬شرکت اب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک ‪ ،‬طبقه دوم ‪،‬‬ ‫دبیرخانه محرمانه دفتر حراست‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021- 41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪1083756 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای کرمان‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫«هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی ان دقت نمایید»‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی‪ -‬سهامی خاص (نیروگاه شهید رجایی)‬ ‫‪ -2‬شرایط و عناوین مناقصه ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫میزان سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/10-32‬خ‬ ‫واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد ‪ 2‬دستگاه مینی بوس روزکار و‬ ‫‪ 2‬دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر شهر های قزوین‪ /‬قشالق‪ /‬ابیک‪ /‬نظراباد به نیروگاه‬ ‫و بالعکس (به شرح کروکی های شرایط مناقصه)‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫‪ -3‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬کیلومتر ‪ 25‬اتوبان قزوین‪-‬کرج‪،‬امور قراردادها و توسعه بازار ‪،‬اداره قراردادها‪،‬‬ ‫تلفن ‪ 021-88796681-3‬و ‪ - 028-32849211-12‬داخلی ‪6073‬‬ ‫‪-4‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جام‪ 6804466188‬بانک ملت شعبه اسدابادی‬ ‫قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ 2109/7‬به نام مناقصه گزار)‪.‬‬ ‫‪-5‬تاریخ فروش اسناد مناقصه‪ :‬پنج روز کاری از تاریخ اخرین چاپ نوبت دوم اگهی‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬عصر روز پنج شنبه مورخ ‪.1399/11/23‬‬ ‫‪-7‬مبلغ فروش هر اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 545.000‬ریال با احتساب ‪ %9‬ارزش افزوده برای هر مناقصه به صورت واریز وجه به حساب جام ‪ 6804466188‬بانک ملت شعبه‬ ‫اسدابادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ (2109/7‬به نام مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه‪ :‬زمان بازگشائی پاکات (الف‪،‬ب‪،‬ج) روز شنبه مورخ ‪ 1399/11/25‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد و‬ ‫حضور نمایندگان هر پیشنهاد دهنده (حداکثر ‪ 2‬نفر) با ارائه معرفی نامه کتبی در محل جلسه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬پیشنهاد دهندگان اختیار دارند از ‪ 1‬تا ‪ 4‬دستگاه مینی بوس موضوع مناقصه را بنا به توانمندی خویش و با رعایت شرایط و اسناد و ارائه تضمین شرکت در مناقصه به‬ ‫صورت مستقل شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و محدودیتی برای هر مناقصه گر وجود ندارد‪.‬‬ ‫ این اگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید‪.‬‬‫ سایت ملی اطالع رسانی‪http://iets.mporg.ir :‬‬‫سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی‪http://tender.tpph.ir :‬‬ ‫سایت نیروگاه شهید رجایی‪http://www.rpgm.ir :‬‬ ‫نوبت اول‪ 1399/11/04 :‬نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجائی‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4106‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫گفتگویاختصاصیپیامنفتبامهندس«حامدارمان فر»مدیرعاملشرکتپاالیشنفتتهران‬ ‫به عنوان اولین ســوال در خصوص ســاخت واحد جدیــد ‪ RFCC‬توضیح‬‫بفرمائید‪ .‬ایا ســاخت این واحد در دستور کار شرکت پاالیش نفت تهران قرار‬ ‫دارد؟‬ ‫بر اســاس پروتکل ســازمان بین المللی دریانوردی (‪ ،)IMO‬از ابتدای ســال‬ ‫‪ 2020‬فــروش نفــت کوره بــا گوگرد باالتــر از ‪ 0/5‬درصد وزنی به کشــتی‬ ‫ها‪ ،‬به منظور ســوخت مصرفی ممنوع شــده اســت‪ .‬با توجه به اینکه فراورده‬ ‫نفــت کوره‪ ،‬در حدود ‪ 20‬درصد وزنی از محصوالت تولیدی پاالیشــگاه تهران‬ ‫را شــامل می شــود‪ ،‬طرح کاهش نفت کوره تولیدی پاالیشگاه تهران و تبدیل‬ ‫ان بــه فــراورده های با ارزش افــزوده باالتر به عنوان طرح های توســعه ای‬ ‫شــرکت پاالیش نفت تهران‪ ،‬در دستور کار این شــرکت قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫این راســتا‪ ،‬مطالعــات امکان ســنجی فنی‪-‬اقتصادی اولیــه ای در خصوص‬ ‫کاهــش نفت کوره تولیدی پاالیشــگاه تهــران و تبدیل ان به فــراورده های‬ ‫با ارزش افزوده باالتر توســط شــرکت ‪ JGC‬ژاپن در سال ‪ 1396‬انجام شد‪.‬‬ ‫با عنایت به گســتردگی زیر واحدها از یک سو و همچنین حجم باالی سرمایه‬ ‫گذاری مورد نیاز کل طرح‪ ،‬در حال حاضر صرفاً فاز اول ان‪ ،‬یعنی طرح کاهش‬ ‫گوگرد از ته مانده برج های تقطیر در دستور کار این شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نظر بــه اینکه تاکنــون فقط مطالعــات مقدماتی در خصوص طــرح مذکور‬ ‫به عمــل امده‪ ،‬میــزان تاثیر االیندگــی واحد ‪ RFCC‬بر محیط زیســت‬ ‫مشــخص نشــده اســت‪ ،‬لذا در خصــوص وضعیت فــاز دوم طــرح‪ ،‬پس از‬ ‫انجــام مطالعات تکمیلی و بررســی های همه جانبه‪ ،‬اعالم نظر خواهد شــد‪.‬‬ ‫ از زمان شــیوع کرونا اولین شــرکت پاالیشــی کشــور بودید که تعمیرات‬‫اساســی خــود را با موفقیت به ســرانجام رســاند‪ .‬هدف از انجــام این پروژه‬ ‫تعمیراتــی چه بــوده و ایــا انتظارات فنی و عملیاتی براورده شــده اســت؟‬ ‫تعمیرات اساســی (اورهال) یکی از مهم ترین روش هــا جهت حفظ پایداری‬ ‫تولید در سیســتم های پاالیشی و بازگرداندن واحد به شرایط اولیه راه اندازی‬ ‫می باشــد‪ .‬در تعمیرات اساســی واحد ایزوماکس و هیدروژن شمالی نیز که با‬ ‫هــدف افزایش ضریب اطمینان کارکرد و ایمنــی واحد و نفرات انجام گردید‪،‬‬ ‫کلیه اهداف فنی (بازرسی تجهیزات و تعمیر و تعویض قطعات معیوب) و ایمنی‬ ‫واحد و نفرات به طور کامل محقق گردید‪ .‬در این راســتا تجهیزات موجود در‬ ‫واحد باز شــد و بازرسی های کلی در تمام قسمت های تجهیزات به عمل امد‬ ‫و تعمیــرات مورد نیاز طبق درخواســت ادارات محترم بهره برداری و خدمات‬ ‫فنی و مهندســی بر روی تجهیزات انجــام و در نهایت واحد بدون حادثه در‬ ‫ســرویس عملیاتی قرار گرفت و با پیش بینی های بــه عمل امده اماده برای‬ ‫تولیــد محصول با ضریب اطمینان باال تا تعمیرات اساســی بعدی می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن اورهــال از این لحــاظ نیز حائــز اهمیت بود کــه برای اولیــن بار در‬ ‫صنایــع پاالیــش نفت کشــور پــس از زمان شــیوع ویروس کرونــا صورت‬ ‫گرفــت و بــا رعایــت تدابیر شــدید بهداشــتی از ســوی همه همــکاران‬ ‫عزیــز به حمــد الهی بــدون هیچ حادثــه ای بــا موفقیت به پایان رســید‬ ‫از نکات قابل توجه در این تعمیرات اساسی استفاده از سیستم هوشمند پایش‬ ‫انومالی با هدف پیشگیری و کاهش حوادث حین انجام تعمیرات اساسی برای‬ ‫اولین بار در شــرکت پاالیش نفت تهران بود که بســیار مثمر ثمر واقع شــد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب که مطابق با ســناریو های از پیش تعیین شــده و ارزیابی ریسک‬ ‫مربوط به فعالیت هایی که در تعمیرات اساسی باید انجام می شد‪ ،‬دوربین هایی‬ ‫در نقــاط مختلف در ســایت نصب گردید تا بتواند ورودی هــای الزم را برای‬ ‫سیستم هوشمند تامین نماید‪.‬‬ ‫سیســتم های هوشــمند پایش انومالی کــه از تکنولوژی هــوش مصنوعی‬ ‫(‪ )Artificial Intelligence‬استفاده می نمایند‪ ،‬به عنوان ابزاری قدرتمند‬ ‫در پایش ‪ On-Line‬یک سایت عملیاتی مطابق با سناریو های از پیش تعریف‬ ‫شده‪ ،‬عمل می کند بطوریکه این سیستم‪ ،‬به محض مشاهده هر گرونه مغایرت‬ ‫از اصول انجام کار ایمن (‪ )Safe Work Practices‬هشــدار مربوط را به‬ ‫اتاق کنترل ارســال و نیروهای ایمنی در اسرع وقت اقدامات الزم را انجام می‬ ‫دهند‪ .‬استفاده از این سیستم در کنار حضور نیروهای ایمنی در سایت‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش کنترل و نظارت را بر فعالیت های در حال انجام در تعمیرات اساسی میسر‬ ‫می سازد‪ .‬همچنین در پایان هر روز کاری‪ ،‬امار کلیه مغایرت های مشاهده شده‬ ‫جمع اوری و برای ادارات ذیربط ارسال گردید تا ضمن اطالع از وضعیت روزانه‬ ‫تعمیرات اساســی از حیث انومالی ها و مغایرت های مشاهده شده‪ ،‬تصمیمات‬ ‫مقتضــی اخذ و اقدامات الزم جهت کاهش تعداد ان ها در روزهای اتی صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫ با توجه به بهره برداری ســه فاز «ســتاره خلیج فارس»‪ ،‬فشــار تولید بنزین‬‫از روی پاالیشــگاه ها تا حدودی برداشــته شــده اســت‪ .‬ایــا کاهش تولید‬ ‫بنزین به فرصتی بــرای تامین و تولید خوراک مورد نیاز صنایع پتروشــیمی‬ ‫و پتروپاالیشــگاه هــا در شــرکت پاالیش نفت تهران تبدیل شــده اســت؟‬ ‫پاالیشــگاه مطابــق برنامه تولیــد ســاالنه موظف بــه ارائه فــراورده های‬ ‫اصلی می باشــد‪ .‬لیکن همانند ســنوات گذشــته نفتای ســبک و ســنگین‬ ‫مــازاد بر اختــاط فــراورده بنزیــن‪ ،‬جــزء محصــوالت ویژه پاالیشــگاه‬ ‫جهــت فــروش بــه پتروشــیمی و صنایــع پائیــن دســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫ پاالیشگاه نفت تهران با توجه به قرارگیری در نزدیکی پایتخت چه برنامه ای‬‫برای مدیریت مصرف اب دارد؟ مهم ترین برنامه های این شرکت پاالیشی برای‬ ‫جایگزینی بخشــی از اب مصرفی با پساب چیست؟ لطفاً درباره تفاهم نامه ای‬ ‫که اخیرا ً با اب فا برای تامین پســاب مورد نیاز پاالیشگاه هم توضیحاتی ارائه‬ ‫فرمائید؟‬ ‫طرح جایگزینی پســاب تصفیه شده فاضالب شهری با اب شهری دریافتی‪ ،‬از‬ ‫جمله ســناریوهای مورد نظر در برنامه های سند مدیریت استراتژیک شرکت‬ ‫پاالیش نفت تهران می باشــد‪ .‬در این راستا پساب تصفیه شده فاضالب جنوب‬ ‫تهران برابر با اســتاندارد مصوب سازمان محیط زیست کشور و براساس قرارداد‬ ‫و موافقت نامــه خرید تضمینی فی مابین با شــرکت اب و فاضالب تهران به‬ ‫مدت ‪ 30‬سال از زمان بهره برداری با دبی متوسط ‪ 52‬هزار متر مکعب در روز‬ ‫به پاالیشــگاه نفت تهران تحویل می گردد‪.‬اجــرای این طرح در دو فاز تعریف‬ ‫و پیگیری شــده اســت که در فاز اول انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران‬ ‫با اجرای لوله کشــی ‪ 32‬اینچ به طول تقریبی چهــار هزار متر از تصفیه خانه‬ ‫جنوب شــهر ری در قالب قرارداد و موافقت نامه خرید تضمینی پساب تصفیه‬ ‫شــده شــهری تعریف و به بهره برداری رسیده اســت‪.‬همچنین فاز دوم طرح‬ ‫نیز که شــامل احداث واحدهای تصفیه پســاب در محل پاالیشگاه با ظرفیت‬ ‫‪ 2160‬مترمکعب بر ساعت‪ ،‬جهت تامین اب صنعتی و اب کشاورزی موردنیاز‬ ‫پاالیشــگاه تعریف و در حال اجراســت‪ .‬الزم به ذکر است که بخش اب رسانی‬ ‫به جنگل انجام شــده اســت و در حال حاضر در حال بهره برداری می باشد‪.‬‬ ‫ پاالیشــگاه تهران برای توســعه فضای ســبز‪ ،‬تبدیل واحدهای فرایندی به‬‫واحدهای غیر االینده و تبدیل به صنعت ســبز در کشــور چه اقداماتی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫در بخش فضای سبز اقداماتی نظیر احداث نهالستان با وسعت‪ 2‬هزار متر مربع‬ ‫و با ظرفیت ‪30‬هزار نهال مثمر و غیر مثمر‪ ،‬احداث ســوله ورمی کمپوســت با‬ ‫ظرفیت تولید ‪ 50‬تن کود در سال از پسماند های فضای سبز و رستوران‪ ،‬انجام‬ ‫و نظارت بر پروژه ابیاری پلی اتیلن به طول ‪4‬هزار متر و استفاده از اب تصفیه‬ ‫خانه ری جهت ابیاری فضای سبز‪،‬شناسایی افات و بیماری های جنگل و فضای‬ ‫ســبز و همچنین مطالعه و تحقیق بر روی گونه های زینتی و درختان جدید‬ ‫از جمله مواردی اســت که در حوزه توســعه و نگهداشت فضای سبز در دست‬ ‫اجراست‪.‬همچنین در خصوص مدیریت تبدیل واحدهای فرایندی به واحدهای‬ ‫غیر االینده و تبدیل به صنعت سبز احداث واحد ایزومراسیون برای تولیدبنزین‪،‬‬ ‫احــداث واحد تصفیه نفت گاز برای تولید گازوئیل با اســتاندارد های روز دنیا‪،‬‬ ‫احداث واحد تصفیه نفت ســفید برای تولید نفت سفید با استاندارد روز دنیا و‬ ‫برنامه ریزی برای احداث واحد تبدیل کاتالیســتی برای بهبود کیفیت بنزین از‬ ‫اهم دستاوردهای شــرکت پاالیش نفت تهران می باشد‪.‬عالوه بر ان جایگزین‬ ‫کردن گاز طبیعی به عنوان ســوخت در کوره ها و بویلر ها‪ ،‬استفاده از مشعل‬ ‫هــای ‪ LOW NOX , LOW SOX‬در کوره ها و بویلر ها‪ ،‬نصب اناالیزر‬ ‫اکســیژن بر روی تمام کوره های پاالیشگاه جهت کنترل فرایند احتراق‪،‬نصب‬ ‫اناالیزر پایش پارامتر های االیندگی هوا بر روی ‪ 15‬کوره پاالیشگاه ( ‪ 6‬عدد‬ ‫نصب شده اســت و ‪ 9‬عدد در حال نصب)‪ ،‬نصب سرامیک فایبر بر روی کوره‬ ‫واحد های تقطیر شــمالی و جنوبی به منظور جلوگیری از هدر رفت حرارت و‬ ‫کاهش مصرف سوخت‪ ،‬جدا سازی گاز دی اکسید کربن از واحد های هیدروژن‬ ‫برای تولید یخ خشــک‪ ،‬نصب تجهیزات تصفیه گاز خروجــی از واحد بازیابی‬ ‫ســولفور‪ ،‬احداث واحد گرانوله ســازی گوگرد برای جلوگیری از انتشار ذرات‬ ‫گوگرد‪ ،‬احداث واحد تولید ازت(نیتروژن) برای اســتفاده به عنوان گاز پوششی‬ ‫مخازن‪ ،‬اجرای طرح خود اظهاری در پایش برای اندازه گیری خروجی دود کش‬ ‫ها‪ ،‬خروجی تصفیه خانه‪ ،‬هوا و صوت زیست محیطی توسط ازمایشگاه معتمد‬ ‫محیط زیست و احداث نیروگاه های گازی همراه با نصب‪ HRSG‬برای تولید‬ ‫برق و بخار اقداماتی اســت که پیرامون کاهش الودگی هوا صورت گرفته است‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مــوارد یاد شــده زیســت محیطــی‪ ،‬در بخش مدیریــت خاک‬ ‫و ابهــای زیــر زمینــی‪ ،‬مدیریــت پســماند‪،‬مدیریت پســاب و امــوزش و‬ ‫فرهنــگ ســازی اقدامــات بنیادیــن و درخــور توجهی صــورت گرفته که‬ ‫در اینــده ای نزدیــک درقالــب اخبار و اطالعیــه به اگاهی خواهد رســید‪.‬‬ ‫ عملکرد مالی شــما در سالیان اخیر در خور توجه بود‪.‬سرمایه پاالیشگاه نفت‬‫تهران در ‪ ۶‬سال گذشته حدود ‪ 1200‬برابر افزایش یافته است‪ ،‬مهم ترین برنامه‬ ‫های مدیریت جدید این شــرکت پاالیشی برای اســتمرار سوداوری را تشریح‬ ‫کنید و ایا برنامه چشم انداز جدیدی برای متنوع سازی سبد محصوالت‪ ،‬بهبود‬ ‫شاخص های فنی و عملیاتی‪ ،‬استمرار تولید‪ ،‬کاهش هزینه های تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف سوخت و انرژی و ‪ ...‬در برنامه مدیریت جدید شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫قرار دارد؟‬ ‫چشــم انداز و اهداف استراتژیک سازمان بر اســاس سند مدیریت استراتژیک‬ ‫تبیین گردیده است‪ .‬ضمن اینکه بر اساس اهداف استراتژیک‪ ،‬پروژه ها و برنامه‬ ‫های بهبود متناظر با اهداف‪ ،‬چشــم انداز و ماموریت سازمان تعریف شده و به‬ ‫صورت ماهیانه پایش می شــود‪ .‬از جمله این پروژه ها‪ ،‬در حوزه بهبود کیفیت‬ ‫محصوالت و افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر می توان به پروژه‬ ‫احداث واحدهای بهبود کمی و کیفی بنزین اشاره کرد‪ .‬در حوزه مدیریت انرژی‬ ‫و مصرف سوخت و مدیریت هزینه ها نیز پروژه اتصال به برق شهر‪ ،‬پروژه کاهش‬ ‫مصرف ســوخت مایع و جایگزینی ان با ســوخت های ارزان تر و پروژه افزایش‬ ‫راندمان نیروگاه گازی (‪ )GTG‬و جایگزینی ان با نیروگاه قدیمی (‪ )STG‬می‬ ‫توان اشاره نمود‪ .‬در حوزه تنوع سازی محصوالت نیز به پروژه تولید هگزان می‬ ‫توان اشاره داشت‪ .‬در حوزه استمرار تولید نیز علی رغم شرایط پاندمی ویروس‬ ‫کووید‪ 19-‬شرکت موفق به برنامه ریزی برای اجرای مناسب تعمیرات اساسی‬ ‫برنامه ریزی شده در ‪ 6‬ماهه نخست سال شده است‪ .‬همچنین پروژه جایگزینی‬ ‫اب شهری با اب دریافتی از تصفیه خانه شهر ری نیز در دست اقدام می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫سالمت‪ ،‬ورزش‬ ‫افت تولید روزانه خودروسازان به‪ ۳۵۰۰‬دستگاه در روز‬ ‫‪5‬‬ ‫قطعه سازان به ته خط رسیده اند‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4106‬‬ ‫دنده عقب قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از کاهش قیمت ها در بازار خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫ســعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشــاره به اخرین وضعیت بازار خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو به شــدت عقب نشینی کرده است‪ .‬چند وقت است که قیمت خودرو به شدت‬ ‫روند نزولی گرفته است و شاهد کاهش قیمت ها هستیم به طوری که نسبت به هفته گذشته قیمت ها‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومان کاهش داشته است‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬قیمت خودروهای وارداتی هم به موازات قیمت خودروهای داخلی کاهش یافته اســت و‬ ‫پیش بینی می شــود این کاهش قیمت ها ادامه دار باشــد‪ .‬تعداد معامالت نیز به همان نسبت کاهش‬ ‫یافته اســت چرا که این کاهش باعث می شــود خریداران از خرید خــودداری کنید و به همان میزان‬ ‫فروشنده ها نیز به علت اینکه خودرو را به قیمت باالتر خریداری کرده اند از فروش خودداری می کنند‪.‬‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬ازاد ســازی واردات خودرو می تواند تاثیرات زیادی در بازار خودرو داشته باشد‪ ،‬اگر‬ ‫واردات ازاد شود ممکن است قیمت ها مجدد کاهش یابد‪ .‬از طرفی با توجه به اینکه قیمت دالر هم رو‬ ‫به پایین است می تواند گفت که قیمت ها رو به کاهش خواهد رفت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو گفت‪ :‬وزیر صمت هم وعده داده اســت که به زودی قرار است‬ ‫واســطه ها و دالالن از بازار خودرو حذف شــوند و اگر این اتفاق رخ دهد قیمت ها مجدد روند کاهشی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫بازار اگهی های فروش و درج قیمت خودروها در فضای مجازی دوباره داغ شد‬ ‫فروشندگان خودرو با کاهش قیمت ها دیگر تمایلی به عرضه ندارند‬ ‫بــرای این که بتوانیم شــرایط قطعه ســازان را‬ ‫بســنجیم‪ ،‬باید تیراژ تولید خودروســازان را در‬ ‫نظــر بگیریم‪ .‬تیراژ تولید ایران خودرو و ســایپا‬ ‫طی دو هفته اخیر کاهشــی بوده و این کاهش‬ ‫تیراژ نیز به عمد نبوده است‪ .‬درواقع قطعه سازان‬ ‫پولی در بســاط ندارنــد و نمی توانند محصولی‬ ‫را تولیــد کننــد اختالف نظر دولــت و مجلس‬ ‫درخصوص صنایع خودرو و فوالد و برخی موارد‬ ‫دیگــر و اصناف عیان شــده اســت‪ .‬نمونه این‬ ‫اختالف نظر را در سندنویسی جداگانه مجلس و‬ ‫دولت برای خودروسازی می توان دید‪ .‬همچنین‬ ‫در بحث قیمت گذاری یا عدم قیمت گذاری مواد‬ ‫اولیه مانند فوالد نیز اختالف نظرهای بســیاری‬ ‫وجود دارد که در ســال جهش اقتصادی راه را‬ ‫برای تولید بیش تر بسته است‪ .‬دولت برای شش‬ ‫ماه اینده صنعت خودرو بســته جهش اقتصادی‬ ‫تدوین کرده و این درحالی است که قطعه سازان‬ ‫با انتشار نامه هایی خطاب به خودروسازان اعالم‬ ‫کرده اند بیش از این توان تولید ندارند و درمورد‬ ‫کاهش تیراژ هشدار داده اند‪.‬‬ ‫در بخــش دوم مصاحبه با مازیــار بیگلو‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمــن قطعه ســازان کشــور به عواملــی که‬ ‫ســبب کاهش تیراژ خودروســازان شده است‪ ،‬‬ ‫می پردازیم‪.‬طی هفته های اخیر شــاهد رونمایی‬ ‫از پیش نویس هــای ســند چشــم انداز بــرای‬ ‫صنعت خودرو توســط دولت و مجلس به صورت‬ ‫مجزا بوده ایم‪ .‬چرا شــاهد چند سند چشم انداز‬ ‫توســط بخش های مختلف هستیم و ایا در این‬ ‫خصــوص با خودروســازان و قطعه ســازان نیز‬ ‫صحبتی شده است؟‬ ‫سه نهاد مختلف برای صنعت خودرو سند تدوین‬ ‫کرده اند؛ یک سند را وزارت صمت تدوین کرده‬ ‫که برای تایید به سران قوا ارسال شده است‪ .‬یک‬ ‫مــورد را نیز مجلس تدوین کــرده که همچنان‬ ‫در حال نــگارش بوده و پیرامون ان جلســات‬ ‫کارشناســی برگزار شده و یک مورد دیگر را نیز‬ ‫ســازمان گسترش و نوســازی در دست تدوین‬ ‫دارد و مشکل همین اســت؛ صنعتی که متولی‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬تمام این اتفاقات ریز و درشت‬ ‫برای ان رخ می دهد‪ .‬حاال بحث ما این است که‬ ‫اگر متولی این صنعت وزارت صمت است‪ ،‬همه‬ ‫کارها باید توســط همین وزارتخانه انجام شود‬ ‫و اگر وزارت صمت از خود ســلب اختیار کرده‬ ‫اســت‪ ،‬مجلس می تواند به صنعت خودرو ورود‬ ‫داشته باشــد‪ .‬اما درخصوص ســند چشم انداز‪،‬‬ ‫درحال حاضر چندین نهاد نظرات خودشــان را‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬ ‫نامه هایــی از ســوی انجمن های قطعه ســازی‬ ‫خطاب به مدیران عامل خودروســازان منتشــر‬ ‫شده و این درحالی اســت که بارها اعالم شده‬ ‫قطعه سازان به ته خط رســیده اند و نمی توانند‬ ‫تولیدی داشــته باشند‪ .‬اما همچنان شاهد تولید‬ ‫قطعات هســتیم‪ .‬درنهایت شــرایط قطعه سازی‬ ‫به چه شکل است؟‬ ‫بــرای این که بتوانیم شــرایط قطعه ســازان را‬ ‫بســنجیم‪ ،‬باید تیراژ تولید خودروســازان را در‬ ‫نظــر بگیریم‪ .‬تیراژ تولید ایران خودرو و ســایپا‬ ‫طی دو هفته اخیر کاهشــی بوده و این کاهش‬ ‫تیــراژ نیز به عمد نبــوده و ناشــی از این بوده‬ ‫اســت که قطعه ســازان پولی در بساط ندارند و‬ ‫نمی توانند محصولی را تولید کنند‪.‬‬ ‫ایران خــودرو پیش از ایــن از تولید روزانه دو‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬دســتگاه خودرو صحبت می کرد و‬ ‫ســایپایی ها نیز بیش از دو هزار دستگاه خودرو‬ ‫تولیــد می کردنــد‪ .‬درحال حاضر میــزان تولید‬ ‫خودروسازان چقدر است؟‬ ‫درحال حاضر تیــراژ ایران خودرو به زیر دو هزار‬ ‫دستگاه خودرو در روز رسیده است و سایپایی ها‬ ‫نیز چیزی حدود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۱۶۰۰‬دســتگاه در‬ ‫روز تولید می کنند‪.‬‬ ‫ایا این روند به افزایش تعهدات خودروســازان‬ ‫دامن می زند؟‬ ‫افزایش تعهدات درحال حاضــر نیز رقم خورده‬ ‫اســت و این که خودروســازان چه تعداد خودرو‬ ‫تعهد دارند را دقیق نمی دانم‪ .‬اما وقتی براساس‬ ‫برنامــه ای اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند و‬ ‫درعین حــال تولید کاهش یافته اســت‪ ،‬یعنی‬ ‫تعهدات معوقه افزایشی خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر اگــر بخواهیم یک نمای کلی از‬ ‫وضعیت قطعه ســازان ترسیم کنیم‪ ،‬چه مواردی‬ ‫در اولویت خواهد بــود و میزان مطالبات چقدر‬ ‫اســت؟میزان مطالبات ما تا به امروز و براساس‬ ‫اســناد چیــزی بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪۳۱‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان اســت‪ .‬یعنی تمام قطعه ســازان از تمام‬ ‫خودروســازان بیش از ‪ ۳۰‬هــزار میلیاردتومان‬ ‫طلــب دارند‪ .‬اگر قیمت ها اصالح شــود و به روز‬ ‫باشــد‪ ،‬این رقم شش تا هفت هزار میلیاردتومان‬ ‫دیگــر نیز افزایــش پیدا می کند‪ .‬اما براســاس‬ ‫اسناد‪ ،‬حدود ‪ ۳۱‬هزارمیلیارد تومان طلب داریم‬ ‫که از این رقم حدود هشــت هزار میلیاردتومان‬ ‫ان سر رسید شده است‪.‬‬ ‫یک بســته حمایتــی نیز تحت عنــوان جهش‬ ‫تولید در نظر گرفته شــده بــود‪ .‬ایا با این ارقام‬ ‫و این میــزان بدهی و همچنیــن کاهش تیراژ‬ ‫خودروســازان‪ ،‬این بســته جهش تولید قابلیت‬ ‫اجرایی خواهد داشت؟‬ ‫ظاهــرا قرار بوده اســت جهش تولیــد تنها در‬ ‫بخش قطعه سازی باشــد‪ .‬البته قطعه سازان نیز‬ ‫برادری خودشان را ثابت کرده اند و تنها بخشی‬ ‫که توانســته این جهــش را محقق کند‪ ،‬بخش‬ ‫قطعه ســازی است‪ .‬اما متاسفانه در بانک ها و در‬ ‫بخش ارزی بانک مرکزی با چنین جهشی مواجه‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫درواقع در تامین مواداولیه با جهش تولید مواجه‬ ‫نیستیم و باید پرســید این چه جهش تولیدی‬ ‫اســت که با شیوه نامه جدید برای فوالدی ها‪ ،‬ما‬ ‫حتی نصف ظرفیت ســال ‪ ۹۸‬را نیز نمی توانیم‬ ‫تامین کنیم؟ اگر قرار اســت جهش تولید اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬باید شرکت های فوالد‪ ،‬مس و الومینیوم‬ ‫و‪ ...‬نیز در ان شریک باشند‪.‬‬ ‫چراکــه قطعه ســازان از ‪ ۶۰‬بخــش خدماتــی‬ ‫و اقتصــادی کشــور‪ ،‬کاال و خدمــات دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬امــا وقتی هیچ یــک از این ‪۶۰‬بخش‬ ‫حاضر نیستند خود را با زنجیره تولید هماهنگ‬ ‫کننــد‪ ،‬چگونــه قرار اســت جهــش تولید در‬ ‫قطعه ســازی و خودروسازی داشته باشیم‪ .‬البته‬ ‫به رغم این مشکالت‪ ۶۰ ،‬درصد افزایش تیراژ را‬ ‫در خودروسازان شــاهد بودیم؛ ان هم به دلیل‬ ‫این که قطعه ســازان هرچه داشتند به کار بستند‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه رویکرد این نیســت که جهش‬ ‫اقتصــادی اتفــاق بیفتد و هر روز شــاهد یک‬ ‫مصوبــه‪ ،‬ابالغیه و یک کارشــکنی جدید و یک‬ ‫اختالف جدید در کشــور هستیم‪ .‬همین موارد‬ ‫ســبب شــده اســت ظرف دو هفته اخیر تیراژ‬ ‫به شدت افت کند‪.‬‬ ‫به نظر شــما روند کاهشــی تیراژ ادامه خواهد‬ ‫داشت و قطعه ســازان از یک جا به بعد توانایی‬ ‫تولید را از دست می دهند؟‬ ‫بله؛ اگر پــول تزریق نشــده و قیمت ها اصالح‬ ‫نشــود‪ ،‬قطعا ادامه دار خواهد بود‪ .‬این وضعیت‬ ‫ناخواســته اســت و هیچ قطعه ســازی دوست‬ ‫نــدارد تولیــدش کاهش پیــدا کنــد؛ به ویژه‬ ‫ان که بر اســاس برنامه هایی کــه از قبل اعالم‬ ‫شده اســت‪ ،‬قطعه ســازان ضمن جذب نیرو و‬ ‫ظرفیت سازی برای ان‪ ،‬روی عمق داخلی سازی‬ ‫نیــز ســرمایه گذاری کرده اند‪ .‬امــا وقتی پولی‬ ‫تزریق نمی شــود‪ ،‬تولید نیز امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫این که بنده مدام به بحث فوالد اشــاره می کنم‪،‬‬ ‫به این دلیل اســت که فوالد مظهــر ممانعت از‬ ‫تولید شــده است‪ .‬همین شــرکتی که قبال در‬ ‫سیســتم مچینگ و با ال سی فوالد می فروخت‪،‬‬ ‫درحال حاضر در بــورس کاال و به صورت نقدی‬ ‫فوالد می فروشــد‪ .‬فکر می کنم در کشــورهای‬ ‫دیگر تنها درصورتی که صنایع بخواهند همدیگر‬ ‫را نابود کنند‪ ،‬چنین اقداماتی را انجام می دهند!‬ ‫حتی در امریکا نیز که فوالدسازان ان خصوصی‬ ‫هســتند‪ ،‬چنین کاری را با مشتریان شان انجام‬ ‫نمی دهند‪ .‬امــا در این جا چنین اتفاقی رخ داده‬ ‫است و مدعی نیز هستند‪.‬‬ ‫سیســتم بــورس کاال را چگونــه می بینید و‬ ‫همان طور کــه می دانید فوالدی هــا خود جزو‬ ‫هیات مدیره این بورس هســتند‪ .‬با این تفاصیل‬ ‫وضعیــت عرضه و تقاضا در بــورس کاال چگونه‬ ‫است؟‬ ‫وضعیت عرضــه و تقاضا در این بخش از بورس‬ ‫مشــخص نیســت و زمانی که درمــورد فوالد‬ ‫صحبت می شــود‪ ،‬امار اعالم شده به تن است و‬ ‫فرض بگیرید کل ظرفیتی که عرضه می شــود‪،‬‬ ‫تیراهن باشــد‪ .‬این به درد مصرف قطعه ســازی‬ ‫نمی خورد‪ .‬همچنین اگر کل عرضه ورق فوالدی‬ ‫باشــد‪ ،‬به درد مصــرف ســاختمانی نمی خورد‪.‬‬ ‫با همیــن بازی هــا و تنوعی که در نــوع مواد‬ ‫عرضه شــده وجود دارد‪ ،‬روند را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫ضمن این که اساس قیمت گذاری در فوالد‪ ،‬نرخ‬ ‫جهانــی و فــوب خلیج فارس اســت که از نظر‬ ‫ما نادرســت اســت؛ درواقع لزومی ندارد فوالد‬ ‫داخلــی با قیمت جهانــی به تولیدکننده داخلی‬ ‫عرضه شــود‪ .‬اگر بخواهیم فوالد را به یک تاجر‬ ‫که می خواهد صادرات داشــته باشد بفروشیم‪،‬‬ ‫باید با قیمت جهانی محاســبه کنیم‪ .‬اما زمانی‬ ‫که قرار است فوالد صرف تولید در کشور شود و‬ ‫ارزش افزوده داشته باشد‪ ،‬نباید با قیمت جهانی‬ ‫عرضه شود‪ .‬با این اقدام عمال رقابت صادراتی از‬ ‫محصوالت داخلی ســلب می شود و خام فروشی‬ ‫رونق می گیــرد‪ .‬همچنین محصــول نهایی که‬ ‫به دست مردم می رســد‪ ،‬با قیمت جهانی است‪.‬‬ ‫پس باز هم به بحث قبلی می رسیم که چرا وقتی‬ ‫دستمزد در یک کشــور متناسب با نرخ جهانی‬ ‫نیســت‪ ،‬مواداولیه و محصوالت نهایــی باید با‬ ‫قیمت جهانی محاسبه و فروخته شود؟‬ ‫زدودن الودگی های شهری با خودروهای برقی‬ ‫یکــی از فناوری هــای تجربه شــده در دیگر‬ ‫کشورها برای زدودن الودگی های شهری تولید‬ ‫خودروهای برقی است؛ تالشی فناورانه که ایران‬ ‫هم ان را تجربه می کند‪.‬‬ ‫ستاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل‬ ‫پیشــرفته معاونــت علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهــوری از نهادهایی اســت کــه در حوزه‬ ‫حمل ونقل فعالیت دارد‪ .‬صنعتی که این روزها‬ ‫پایــش به عنوان یکــی از متهمان بــه پرونده‬ ‫الودگی هوای شــهرهای بزرگ باز شده است‪.‬‬ ‫الودگی هایــی که تنهــا با اتخــاذ روش هایی‬ ‫فناورانه‪ ،‬تغییر شیوه زندگی و مصرف از زندگی‬ ‫شهرنشــینان رخت می بندند‪ .‬بخشــی از این‬ ‫اقدام ها به دولت و نهادهای مرتبط برمی گردد و‬ ‫بخشی از ان به زندگی فردی شهروندان‪.‬‬ ‫این ســتاد در تالش اســت با به کار بســتن‬ ‫فناوری ها و نواوری ها‪ ،‬زمینه توســعه صنعت‬ ‫حمل ونقــل با کمترین میــزان الودگی هوا را‬ ‫فراهم کند‪ .‬این تالش منجر به تولید موتورهای‬ ‫برقی شده؛ کاری که در یک همکاری مشترک‬ ‫با دســتگاه های مرتبط در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫قرار اســت این موتورها با انرژی برق کار کنند‬ ‫و الودگی های خطرناک محیط زیســتی ایجاد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫«خــودروی تارا برقــی» نتیجه یکــی از این‬ ‫تالش ها و همکاری ها اســت‪ .‬این ماشین برقی‬ ‫با همــکاری گروه صنعتــی ایران خودرو تولید‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنین تولید اتوبــوس برقی‬ ‫هــم محصول دیگری اســت که بــا همکاری‬ ‫شــرکت مانا و زرین خودرو تولید می شود‪ .‬از‬ ‫دیگــر محصوالت تولیدی ســتاد در همکاری‬ ‫با شــرکت های نماموتور و نیرو محرکه تولید‬ ‫موتورسیکلت برقی است‪.‬‬ ‫این ستاد در تالش است تا با تصویب «ماده ‪۱۲‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کشور»‪ ،‬در همکاری با شرکت بهینه سازی‬ ‫مصرف ســوخت و پژوهشــگاه نیــرو‪ ،‬قوانین‬ ‫حمایتی را برای توسعه خودروهای برقی بیشتر‬ ‫کند‪ .‬با توجه به اینکه بیشــترین االیندگی در‬ ‫حوزه حمل و نقل شهری از اتوبوس های دیزلی‬ ‫و موتورســیکلت های بنزینی ناشــی می شود‪،‬‬ ‫اولویت این ستاد‪ ،‬تســهیل شرایط برای برقی‬ ‫کردن اتوبوس ها و موتورســیکلت ها است‪ .‬در‬ ‫این طرح قرار است این وسایل نقلیه به گونه ای‬ ‫نمونه سازی شــوند که قابلیت تولید و صنعتی‬ ‫شدن داشته باشند‪ .‬البته این کار در قالب یک‬ ‫پلتفرم بومی و مشترک اجرایی می شود‪.‬‬ ‫این کار می تواند خالهایی را که به درخواســت‬ ‫برای واردات خودرو برقی منجر شــده برطرف‬ ‫کند‪ .‬در ایــن زمینه اولویت‪ ،‬تعمیق ســاخت‬ ‫داخل است‪ .‬توان علمی و دانشی ایران باال است‬ ‫و می توان با کمک این داشته ها زمینه تولید و‬ ‫تجاری سازی این محصوالت را فراهم کرد‪.‬‬ ‫تولید خودرو اکســیژن با راهبری ستاد توسعه‬ ‫فناوری هــای فضایی و حمل ونقل پیشــرفته‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و‬ ‫با کمک شرکت خودروسازی جنوب هم طرح‬ ‫دیگری برای کاهش الودگی های محیط زیستی‬ ‫است‪ .‬این خودرو ‪ ۸۰‬درصد داخلی سازی شده‬ ‫است و به زودی به تولید انبوه می رسد‪ .‬نرم افزار‬ ‫و سیســتم باتــری ان کام ً‬ ‫ال بومی و توســط‬ ‫مهندسان ایرانی طراحی و تولید شده است‪.‬‬ ‫«خودرو تمام الکتریکی هوشــمند اکسیژن»‬ ‫مراحل طراحــی و نمونه ســازی را طی کرده‬ ‫اســت و نســخه مفهومی ان به زودی رونمایی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬خودرو مذکور به عنــوان خودرو‬ ‫تمام الکتریکی هوشمند شهری با بهره گیری از‬ ‫دانش فنی تیم شرکت خودروسازان جنوب در‬ ‫داخل کشــور طراحی و نمونه سازی شد و در‬ ‫مرحله تولید انبوه قرار دارد‪.‬‬ ‫پروژه بعدی در این حوزه‪ ،‬همکاری در طراحی‬ ‫و تولید موتورهای کم مصرف با االیندگی بسیار‬ ‫پایین و با مصرف زیر ‪ ۵‬لیتر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫اســت که این طرح چند سالی است در کشور‬ ‫اغاز شــده و نتایج خوبی هم داشته‪ ،‬اما هنوز‬ ‫اطالعات ان منتشر نشده است‪.‬‬ ‫درپــی کاهش بهای خودروهای داخلی و واقعی تر شــدن قیمت ها اغلب خریداران؛ مصر ‬ ‫ف‬ ‫کنندگانی هســتند که نیاز به خودرو دارند و شــاید دست دالالن تا حدودی از بازار خودرو‬ ‫کوتاه شده است‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلی که شاهد ریزش نرخ ارز هستیم‪ ،‬بازار خودرو تحت تاثیر این اتفاق توانسته‬ ‫اســت خود را بــه قیمت های واقعی نزدیک تــر کند‪ .‬درصورت ادامه ایــن روند و به حداقل‬ ‫رســیدن اختالف قیمت‪ ،‬به نظر می رســد روزهای خوش دالالن در بازار خودروهای داخلی‬ ‫رو به افول گذاشته است‪.‬‬ ‫بازار خودرو از ابتدای امســال روزهای پرنوســانی را سپری کرده است به طوری که طی چند‬ ‫ماه اخیر تقریبا هر روز خبرهایی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو در رســانه ها و بازار‬ ‫ردوبدل می شــد و بر بی ثباتی و نوسان بازار خودرو بیش ازپیش دامن می زد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت خودرو در شــرایط فعلی به گونه ای شــده است که در روز بارها شاهد تغییرات‬ ‫قیمت خودروهای داخلی هســتیم و این امر در خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو بیشتر‬ ‫به چشم می خورد‪.‬‬ ‫البته بررســی ها نشــان می دهند در یک یا دو ســال گذشــته سه شــاخص نرخ ارز‪ ،‬تورم‬ ‫انتظاری و کاهش عرضه‪ ،‬بیشــترین ســهم را در ایجاد اشــفتگی بازار خودرو داشــته اند اما‬ ‫به گفته کارشناســان در این بین نرخ ارز تاثیرگذارترین شــاخص در بازار خودرو بوده است‬ ‫به طوری که نوسان نرخ ارز در ما ه های اخیر موجب شد بازار خودروهای داخلی بی ثبات ترین‬ ‫روزها را تجربه کند‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلی و با نزدیک شــدن به ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین روند پرسرعت کاهش‬ ‫قیمت که در یکی دو روز گذشــته در بازار ارز اغاز شــده‪ ،‬ســبب می شــوند اینده روشنی‬ ‫پیش روی بازار خودرو دیده شــود‪ .‬شــاید به همین دلیل اســت که برخی متقاضیان همچنان‬ ‫به امید کاهش بیشــتر قیمت ها از حضور در بازار امتناع می کنند‪ .‬هرچند این اقدام بیش از‬ ‫گذشــته موجب خالی شــدن بازار خودرواز خریدار و رکود هرچه بیشــتر ان می شــود اما‬ ‫به گفته کارشناســان این امر می تواند زمینه ســاز بازگشــت خریداران واقعی به بازار خودرو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با این حال هفته گذشــته پس از افزایش نرخ دالر از یک ســو و اعالم تصمیم شورای رقابت‬ ‫مبنی بر ازادســازی قیمت خودروسازان و ارائه فرمول جدید نرخ گذاری خودرو ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫شــاهد جهش چشــمگیری در قیمت ها بودیم‪ .‬هرچند به دنبال مخالفت ســازمان بازرسی و‬ ‫عدم ابالغ قیمت های جدید توســط خودروســازان‪ ،‬توقف و عقب نشــینی قیمت ها در بازار‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر شــروع هفته جاری با سرازیر شــدن نرخ ارز همراه بود که این امر سبب شد‬ ‫قیمت خودرو باردیگر ســقوط چشمگیری را تجربه کند‪.‬‬ ‫البته تجربه چندماهه اخیر بازار خودرو نشــان داده اســت هر خبــری می تواند واکنش این‬ ‫بازار را به دنبال داشــته باشــد‪ ،‬زیرا خودرو به عنوان کاالیی ســرمایه ای شــناخته می شود‪.‬‬ ‫بنابرایــن انتشــار اخبار مبنی بر افزایش یــا کاهش ناگهانی نرخ ارز اثرات بســیار مهمی در‬ ‫جهش یا افت شــدید قیمت خودروها خواهد داشــت‪ .‬البته تاکید مســئوالن و برنامه ریزی‬ ‫خودروســازان برای افزایش تولید و عرضه بیشــتر تا پایان ســال ازجمله موضوعاتی هستند‬ ‫کــه به گفته فعــاالن می تواند جریان حاکم بر بازار خودرو و قیمت ها را بیشــتر از گذشــته‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد و حتی در برخی موارد ســیر کاهشــی قیمت ها را نیز رقم بزند‪.‬‬ ‫البته در شــرایط فعلی که بازار خودرو به واسطه نوســانات نرخ ارز روند کاهشی یافته است‪،‬‬ ‫اما این وضعیت تضمینی بر ثبات یا کاهش ادامه دار قیمت در بازار نیســت و ممکن اســت با‬ ‫هر نوســان بازار باردیگر تغییر رویه بدهد و دوباره شــرایط متفاوت شود‪ .‬اتفاقی که در چند‬ ‫ماه اخیر بارها در بازار دیده شــد‪ .‬به دلیل وابســتگی شــدید بازار خودرو به نرخ ارز‪ ،‬عمدتا‬ ‫چنین نوســاناتی در بازار شــکل می گیرد‪ ،‬شــاید به همین دلیل اســت که به رغم افت قیمت‬ ‫خودرو اما خریداران همچنان به تغییرات بیشــتر در بازار ارز چشــم دوخته اند‪.‬‬ ‫ازســو ی دیگر باید گفت به رغم رکود معامالت در نمایشــگا ه های خــودرو اما بازار اگهی های‬ ‫فضای مجازی داغ است‪.‬‬ ‫هرچنــد در این بازار نیز فروشــندگان تمایلی به فروش محصــول ندارند و در برخی موارد‬ ‫قیمت های باالیی را به مشــتریان پیشنهاد می دهند تا شاید بتوانند در این شرایط از فروش‬ ‫خودرویشان سود مناسبی کسب کنند‪.‬‬ ‫امــا در صورت افزایش عرضه خــودرو به بازار‪ ،‬قیمت ها به مراتب با کاهش بیشــتری همراه‬ ‫می شــوند‪ ،‬بدین ترتیب با تداوم روند کاهشــی‪ ،‬به تدریج رکود در بازار از بین خواهد رفت و‬ ‫خریدوفروش میان خریداران واقعی انجام خواهد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4106‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪ ۱۳۰‬روستای اورامانات کرمانشاه بعد از زلزله ابرسانی شده است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کرمانشاه‪ ،‬اقدامات‬ ‫دولت بعد از زلزله سال ‪ ۹۶‬در استان و بخصوص در‬ ‫اورامانات در بخش اب و فاضالب را کم نظیر دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در این مدت به ‪ ۱۳۰‬روســتای این منطقه‬ ‫ابرســانی شده و ‪ ۳۴‬روستا هم در دست اجرا است‬ ‫که تعدادی از انها دهه فجر به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی ابفا اســتان کرمانشــاه‬ ‫«علیرضــا کاکاوند» روز شــنبه در گفــت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا‪ ،‬بیشــترین حجم فعالیت شرکت اب‬ ‫و فاضالب کرمانشــاه در سه سال اخیر یعنی بعد از‬ ‫وقوع زلزله ‪ ۲۱‬ابان سال ‪ ۹۶‬را در اورامانات دانست‬ ‫و افزود‪ :‬اکنون ‪ ۱۶۴‬روســتای این منطقه در بخش‬ ‫اب تعیین تکلیف شده که از این تعداد ‪ ۱۳۰‬روستا‬ ‫به بهره برداری رســیده و ‪ ۳۴‬روستا نیز در دست‬ ‫اجرا اســت و مابقی هم روســتاهای کم جمعیت‪،‬‬ ‫سخت گذر و پراکنده ای اســت که با تانکر به انها‬ ‫ابرسانی می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫کرمانشــاه اکنون ســه تانکر ابرســانی در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۲‬دســتگاه ان در منطقه‬ ‫اورامانات مستقر است‪.‬‬ ‫اجــرای ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر شــبکه اب و فاضالب در‬ ‫اورامانات‬ ‫او همچنین با اشــاره به اینکه بعــد از زلزله‪۳۰۰ ،‬‬ ‫کیلومتر شــبکه اب و فاضالب در منطقه اورامانات‬ ‫انجام شــده که معــادل هر ســال ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫می شــود‪ ،‬توضیح داد از این میــزان ‪ ۷۰‬کیلومتر‬ ‫شــبکه فاضالب و ‪ ۲۳۰‬کیلومتر شــبکه اب بوده‬ ‫اســت‪.‬وی به اجرای ‪ ۲۹‬ایســتگاه پمپاژ در منطقه‬ ‫اورامانات در ســه سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تابســتان امسال ابرسانی به شهر نودشه شهرستان‬ ‫پاوه به بهره برداری رسید که برای ابرسانی به این‬ ‫شهر پنج مرحله پمپاژ اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کرمانشاه در ادامه‬ ‫سخنانش گفت‪ :‬در استان کرمانشاه تنها شهرستانی‬ ‫که ‪ ۲‬تصفیه خانه فاضالب دارد‪ ،‬پاوه است و ساخت‬ ‫ســومین تصفیه خانه این شهرستان هم در مرحله‬ ‫مطالعات قرار دارد‪.‬‬ ‫کاکاونــد همچنین به انتقال اب از چشــمه «هانی‬ ‫کوان» در نزدیکی شهر پاوه به این شهر خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬ابرسانی به شهر پاوه از طریق اب این چشمه‬ ‫اکنون در مرحله تســت و ازمایش است و به زودی‬ ‫وارد مدار بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در سه سال اخیر همچنین یک دستگاه‬ ‫واترجت‪ ۲ ،‬دســتگاه دیزل ژنراتور‪ ،‬ســه دستگاه‬ ‫اندازه گیری انالین و یک دســتگاه سختی گیر اب‬ ‫برای منطقه اورامانات خریداری واکنون مورد بهره‬ ‫برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی به ابرســانی به شهرهای بانه وره‪ ،‬شاهو و شیخ‬ ‫صلــه در منطقه اورامانات نیز اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ابرســانی به این سه شهر اکنون از طریق حفر چاه‬ ‫در دست اجرا است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬خط دوم ابرســانی به شهر تازه اباد نیز‬ ‫اکنون در دست مناقصه است‪.‬‬ ‫مشکل داریم اما کار هم شده است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کرمانشاه در بخش‬ ‫پایانی ســخنانش با بیان اینکه منکر مشکالت در‬ ‫حوزه اب و فاضالب در اســتان کرمانشاه و منطقه‬ ‫اورامانات نیســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬این مشــکالت در همه‬ ‫استان ها و مناطق کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاکاوند افزود‪ :‬اگرچه مشــکالتی اکنون داریم و در‬ ‫منطقه اورامانات هم در شهرســتان ثالث باباجانی‬ ‫در بخش روستایی با مشــکالتی روبرو هستیم اما‬ ‫کارهای زیادی هم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬وضعیت منطقه اورامانات استان‬ ‫کرمانشــاه در حــوزه اب و فاضالب در مقایســه‬ ‫با ســایر شهرستان های اســتان نه تنها بد نیست‬ ‫بلکه مطلوب تر اســت‪.‬به گزارش ایرنا؛ اورامانات در‬ ‫اســتان کرمانشاه به منطقه ای در شمال غربی این‬ ‫استان شامل شهرستان های پاوه‪ ،‬جوانرود‪ ،‬روانسر‬ ‫و ثــاث باباجانی اطالق می شــود که حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت دارد‪.‬اســتان کرمانشاه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت ساکن در ‪ ۱۴‬شهرستان‪ ۸۶ ،‬دهستان‬ ‫و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۵‬ابادی دارد و ‪ ۲.۴‬درصد جمعیت‬ ‫کشــور در این اســتان ساکن هســتند که از این‬ ‫تعداد ‪ ۷۵‬درصد در نقاط شــهری و ‪ ۲۵‬درصد در‬ ‫نقاط روســتایی زندگی می کنند‪.‬این استان ‪۳۷۰‬‬ ‫هزار مشــترک اب دارد که از این تعداد ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫مشــترک مربوط به کالنشــهر یک میلیون نفری‬ ‫کرمانشاه است‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگازاستانکرمانشاه‪:‬‬ ‫شهرهای نوسود‪،‬نودشه و ریجاب گاز دار می شوند‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه‬ ‫گفــت‪ :‬عملیات اجرایی گازرســانی به شــهرهای‬ ‫نوســود‪ ،‬نودشــه و ریجاب در حال انجام بوده و به‬ ‫زودی این سه شهر گازدار می شوند‪.‬‬ ‫ســیروس شــهبازی با اشــاره به بهره مندی ‪۹۴.۳‬‬ ‫درصد خانوارهای شــهری و روستایی از نعمت گاز‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ ۹۹.۴ :‬درصد خانوارهای شهری در قالب‬ ‫‪ ۲۹‬شهر و یک هزار و ‪ ۵۴۱‬روستا معادل ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬واحد و ‪۱۸‬‬ ‫شهرک صنعتی و ‪ ۷۴‬جایگاه سی ان جی در استان‬ ‫کرمانشاه به شبکه گازرسانی متصل هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در مجموع ‪ ۶۱۵‬هزار مشترک گاز در استان وجود‬ ‫داشــته و روزانه ‪ ۱۳‬میلیون متر مکعب و به صورت‬ ‫ساالنه پنج میلیارد مترمکعب گاز مصرف می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیمانکاران با فعالیت در شهرهای نوسود‪ ،‬نودشه و‬ ‫ریجاب و ‪ ۲۰۰‬واحد صنعتی در حال اماده ســازی‬ ‫زیرســاخت های الزم جهت گازرســانی هستند‪ ،‬به‬ ‫طوری که تا پایان ســال جاری صد در صد مناطق‬ ‫شــهری و ‪ ۹۴‬درصد خانوارهای روستایی از نعمت‬ ‫گاز برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫شــهبازی با اشــاره به انجام عملیات گازرسانی در‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۴۱‬روســتا گفت‪ :‬یــک هزار و ‪۷۲۰‬‬ ‫روستای باالی ‪ ۲۰‬خانوار در استان کرمانشاه وجود‬ ‫داشته که بر اســاس قوانین موجود این روستاها و‬ ‫همچنین روســتاهای در مسیر در اولویت برای گاز‬ ‫رسانی هستند‪.‬‬ ‫کشاورزان معارض باعث به تاخیر افتادن گاز رسانی‬ ‫می شوند‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اســتان کرمانشاه بیان کرد‪:‬‬ ‫در برخــی از موارد به تعویق افتادن گازرســانی به‬ ‫روســتاها به دلیل وجود معارضیــن بوده که اجازه‬ ‫لوله گذاری داخل زمین های کشاورزی را نمی دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه لوله های گاز در عمق زمین کار‬ ‫گذاشته می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع موجب لطمه‬ ‫به کار کشاورزی و کیفیت زمین نشده و میزان ضرر‬ ‫کشاورز از عدم برداشت از زمین در زمان کارگذاری‬ ‫لوله به ان ها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رعایت نکات ایمنی در اســتفاده از وسایل گاز سوز‬ ‫ضروری است‬ ‫شهبازی با اشــاره به برودت هوا و افزایش استفاده‬ ‫از وسایل گازســوز افزود‪ :‬مشــترکین حتماً پیش‬ ‫از اســتفاده از وســایل گازســوز از باز بودن مسیر‬ ‫دودکش اطمینان حاصل کرده و نســبت به نصب‬ ‫کالهک اچ اقدام کنند‪ ،‬استفاده از بست استاندارد‪،‬‬ ‫به کارگیری تعمیرکاران مجرب و انجام معاینه فنی‬ ‫در موتورخانه ها از نکات ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوجداره کردن شیشــه‪ ،‬استفاده از‬ ‫پرده هــای ضخیم و تنظیم دمــای منازل بین ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬درجه ســانتی گراد موجــب صرفه جویی در‬ ‫مصرف گاز شــده به طوری که هــر درجه کاهش‬ ‫دمــای محیط باعث صرفه جویــی پنج درصدی در‬ ‫مصرف گاز می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به‬ ‫طلب ‪ ۲۷۰‬میلیاردتومانی از مشــترکین بیان کرد‪:‬‬ ‫پرداخت به موقع گاز بها ســبب تســریع در روند‬ ‫پروژه های گازرســانی جدیــد و بهره مندی هرچه‬ ‫بیشتر مردم از این نعمت خدادادی می شود‪.‬‬ ‫شهبازی خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اساس ابالغیه جدید‬ ‫بــه منظور کاهش مصرف گاز در ادارات‪ ،‬سیســتم‬ ‫گرمایشــی باید یک ســاعت پیش از شروع ساعت‬ ‫کاری روشــن و یــک ســاعت پیــش از اتمام کار‬ ‫خاموش شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه‬ ‫گاز بهای مشــترکین کم مصــرف با مصرف ماهانه‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰۰‬متــر مکعب از دی مــاه لغایت ‪۱۵‬‬ ‫فروردین رایگان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مشترکین با مصرف‬ ‫گاز بیــش از ‪ ۲۰۰‬متر مکعب در ماه در مدت زمان‬ ‫مذکور در صورت صرفه جویی ‪ ۱۰‬درصدی نســبت‬ ‫به مصرف گاز در سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬از تخفیف ‪۱۵‬‬ ‫درصدی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مشــترکین با مصــرف بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب گاز در ماه در صــورت افزایش‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی مصرف نســبت به سال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫مشــمول جریمه ‪ ۱۵‬درصدی می شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل شــرایط اقتصادی نامناسب ســه ماه ابتدایی‬ ‫ســال و دو ماه پایانی سال ســختگیری ها در قطع‬ ‫گاز کمتر است‪.‬‬ ‫نوسازی موتورخانه های فرسوده منازل رایگان است‬ ‫شــهبازی بــا تاکیــد بر لــزوم تعمیر و نوســازی‬ ‫موتورخانه های فرســوده منازل و واحدهای تجاری‬ ‫بیان کرد‪ :‬مشترکین می توانند با مراجعه به قسمت‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت سایت شرکت ملی گاز‬ ‫ثبت نام کرده و نسبت به عقد قرارداد با شرکت های‬ ‫نامبرده در سایت نسبت به نوسازی موتورخانه واحد‬ ‫تجاری و یا منازل اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمــام هزینه های مربوط به نوســازی‬ ‫موتورخانه های منازل و واحدهای تجاری توســط‬ ‫شرکت گاز پرداخت شــده و عالوه بر ان سرویس‬ ‫مشعل‪ ،‬عایق کاری تاسیسات موتورخانه ای و نصب‬ ‫دستگاه رسوب گیر رایگان انجام می شود‬ ‫برگزاری نشست خبری مدیران حوزه انرژی خراسان رضوی‬ ‫مشهد‪ -‬رضا جانگداز‪ ،‬نشست خبری مشترک‬ ‫مدیران حوزه انرژی اســتان خراسان رضوی‬ ‫به میزبانی شــرکت گاز اســتان و با حضور‬ ‫مدیران عامل شــرکت گاز خراسان رضوی‪،‬‬ ‫شــرکت برق منطقه ای خراســان‪ ،‬شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان خراســان رضوی‪،‬‬ ‫شــرکت توزیع نیــروی برق مشــهد‪ ،‬مدیر‬ ‫منطقــه چهــار عملیات انتقــال گاز و مدیر‬ ‫پخــش فراورده های نفتی منطقه خراســان‬ ‫رضوی برگزار شد‪ .‬حســن افتخاری در این‬ ‫نشســت با بیــان این مطلب کــه تامین گاز‬ ‫طبیعــی بخش خانگــی و عمومی در اولویت‬ ‫اول قــرار دارد گفــت‪ :‬در ‪ 9‬ماهه نخســت‬ ‫امســال میزان گاز تحویلی بــه تمام بخش‬ ‫های مصرفی اســتان افزایش داشــته است‪.‬‬ ‫در این مدت در بخــش نیروگاهی به میزان‬ ‫‪ ۷.۴‬درصــد‪ ،‬در بخــش صنایع ‪ ۱۱.۴‬درصد‬ ‫و در بخــش حمــل و نقــل ‪ ۲/۰‬درصد گاز‬ ‫طبیعی بیشــتری نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته تحویل داده شده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫ایــن مطلب کــه در بخش خانگــی‪ ،‬عمومی‬ ‫و تجاری یا مشــترکین جزء اســتان نیز در‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 139960316001003574‬مــورخ ‪ 99/07/19‬هیات اول‪/‬‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی خانم مهتاب گودرزی فرزند اصغر بشماره شناسنامه و کد ملی ‪3240779900‬‬ ‫صادره از کرمانشــاه در یک دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‪300.49‬متر‬ ‫مربع در محدوده اراضی پالک ‪ 183‬فرعی از ‪ 51‬فرعی از ‪ 140‬اصلی واقع در بخش یک‬ ‫حومه کرمانشــاه به ادرس ابادانی و مســکن – بلوار گلها باالتر از ایستگاه کارگران پالک‬ ‫‪ 171‬روبروی داروخانه جام جم خریداری از مالک رســمی مشــاعی اقای فرمان اذرسین‬ ‫محــرز گردیده اســت‪.‬لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪/2167 .‬م‬ ‫الف‪12/‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/10/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/06 :‬‬ ‫محمدعباسی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 8035974/8035972‬ســال ‪ 3327/3325/98‬موضوع‬ ‫قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک تنکابــن تصرفات مالکانه بالمعــارض مالکیت متقاضی‬ ‫معصومه عســگری مقدم به شــماره کد ملی ‪ 2219558614‬صادره از تنکابن فرزند‬ ‫محمدعلی مالکیت متقاضی مهدیه عســگری مقدم به شــماره کد ملی ‪2219564916‬‬ ‫صادره از تنکابن فرزند محمدعلی ســهم هرکدام ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور مشــتمل بر انباری به مساحت ‪ 339.74‬مترمربع دارای پالک ‪883‬‬ ‫فرعــی از قطعــه ‪ 37‬تفکیکــی از پالک ‪ 18‬اصلی بخــش ‪ 4‬واقع در قریه زنگشــامحله‬ ‫خریداری شــده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض‬ ‫دادخواســت اعتراض برثبت خــود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در‬ ‫صــورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‬ ‫‪ .‬تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.11.06 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.11.20 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909100 :‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫ســال جاری ‪ ۱۵.۶‬درصــد افزایش مصرف‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال قبل داشته‬ ‫ایم افــزود‪ :‬ایــن در حالی اســت که فقط‬ ‫پنج درصــد از این میزان مربوط به ســهم‬ ‫مشــترکین جدید گاز در خراســان رضوی‬ ‫می باشــد‪ .‬این مهم نشــان می دهد سرانه‬ ‫مصــرف بخش خانگی به میزان ‪ 10‬درصد در‬ ‫استان اضافه شده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز خراســان رضوی درمــورد موازنه عرضه‬ ‫و تقاضای گاز طبیعی در اســتان هم گفت‪:‬‬ ‫عمده گاز طبیعی مورد نیاز اســتان از محل‬ ‫هیــات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهــی موضــوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 8035974/8035972‬سال ‪ 3327/3325/98‬موضوع قانون‬ ‫تعییــن و تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی معصومه‬ ‫عســگری مقدم به شــماره کد ملــی ‪ 2219558614‬صادره از تنکابــن فرزند محمدعلی‬ ‫مالکیــت متقاضی مهدیه عســگری مقدم به شــماره کد ملــی ‪ 2219564916‬صادره از‬ ‫تنکابن فرزند محمدعلی ســهم هرکدام ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور مشتمل بر انباری به مساحت ‪ 339.74‬مترمربع دارای پالک ‪ 883‬فرعی از قطعه‬ ‫تفکیکــی از پالک ‪ 18‬اصلی بخش ‪ 4‬واقع در قریه زنگشــامحله خریداری شــده از مالک‬ ‫رســمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود تا‬ ‫در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواســت اعتراض برثبت‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫‪ .‬تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.11.06 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.11.20 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19909099 :‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫ابالغ نظریه کارشناســی به ورثه در پرونده ا جرایی کالسه ‪ 9804045‬اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی کرمانشاه‬ ‫بدین وسیله به متعهدین (ورثه مرحوم ایاز خدری)‪:‬‬ ‫فردیــن خــدری نــام پــدر‪ :‬ایــاز تاریــخ تولــد‪ 1352/05/01 :‬شــماره ملــی‪:‬‬ ‫‪ 4949021745‬شــماره شناســنامه ‪ 448 :‬به نشــانی‪ :‬کرمانشاه شــهرک معلم چهارراه‬ ‫زمزم خ رسالت کوی اول‬ ‫پرستو خدری نام پدر‪ :‬ایاز تاریخ تولد‪ 1357/09/03 :‬شماره ملی‪3369414023 :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ 58 :‬به نشانی‪ :‬کرمانشاه شهرک معلم چهارراه زمزم خ رسالت کوی اول‬ ‫شب بو خدری نام پدر‪ :‬ایاز تاریخ تولد‪ 1364/06/26:‬شماره ملی‪3341579427 :‬‬ ‫شــماره شناسنامه‪ 2573 :‬به نشانی‪ :‬کرمانشاه شهرک معلم چهارراه زمزم خ رسالت کوی‬ ‫اول ابالغ می شــود که فردوس ســهرابی نام پدر‪ :‬حمید تاریــخ تولد‪1339/12/17 :‬‬ ‫شماره ملی‪ 3341046674 :‬شماره شناسنامه‪ 136:‬به نشانی‪ :‬کرمانشاه شهرک معلم خ‬ ‫دهخدا پشت پارک دهخدا منزل شخصی ابالغ میگردد‪ :‬در خصوص پرونده اجرایی کالسه‬ ‫‪ ،9804045‬خودرو به شــماره انتظامی شــما به پالک ‪ 19‬ایــران ‪ 297‬ق ‪ 15‬طبق نظریه‬ ‫کارشــناس رســمی جمعا به مبلــغ ‪ 1/100/000/000‬ریال معادل یکصــدو ده میلیون‬ ‫تومــان ارزیابی گردیده‪ ،‬لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشــید‪ ،‬اعتراض‬ ‫کتبــی خــود را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ ابــالغ این اخطاریه به ضمیمــه فیش بانکی‬ ‫دســتمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ‪ 6/000/000‬ریال به حساب کانون کارشناسان‬ ‫رســمی ‪ 0200147699003‬نزد کلیه شــعب بانک ملی به اداره اجرای اســناد رسمی‬ ‫کرمانشاه تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد‬ ‫کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهدشد‪.‬‬ ‫‪/ 2365‬م الف‪12/‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل ســند کمپانی و برگ ســبز‪ ،‬خودرو پژو ‪ 206‬رنگ ســفید صدفی‪-‬متالیک‬ ‫مدل ‪ 1381‬شماره موتور ‪ 10FSE33965394‬شماره شاسی ‪81617354‬‬ ‫شــماره انتظامــی ‪ 21‬و ‪ 159‬ایــران ‪ 77‬بنام اقای علیرضا حســن لــو با کد ملی‬ ‫‪ 0011777508‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬دزفول‬ ‫*******************************‬ ‫مجوز حمل سالح شکاری‪ ،‬دو لول ساچمه زنی کالیبر ‪ 12‬مدل کوسه ساخت ایران‬ ‫شــماره سالح ‪ 21805328‬بنام اقای مســعود ائینه افروز فرزند عبدالرضا با کد ملی‬ ‫‪ 2003219013‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪ .‬دزفول‬ ‫منابع گازی شهید هاشــمی نژاد و خانگیران‬ ‫در شهرســتان ســرخس تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫برداشــت از این مجموعه با احتســاب بخش‬ ‫ذخیره ســازی حدود ‪ 54‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز اســت که این میزان در ســال های‬ ‫گذشته پاســخگوی نیاز مصرفی استان های‬ ‫خراســا ن های رضــوی‪ ،‬شــمالی و جنوبــی‬ ‫و بخش هایــی از ســمنان‪ ،‬گلســتان و حتی‬ ‫مازندران بــود‪ .‬میزان مصــرف گاز طبیعی‬ ‫اســتان در هفته های گذشته به ‪ 61‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز رسید و عالوه بر ان روزانه‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون لیتــر فراورده نفتی‬ ‫در اســتان توســط شــرکت پخش فراورده‬ ‫های نفتی تحویل نیروگاهها شــد‪ .‬افتخاری‬ ‫ادامه داد‪ :‬مصــرف گازطبیعی بخش خانگی‬ ‫در زمســتان به صورت چشــم گیری افزایش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در اســتان از ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫افزایش مصرف گاز نســبت به سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۵‬درصد مربوط به افزایش مشــترکین بوده‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد افزایش به دلیــل تغییر رفتار‬ ‫مصرف کننده اتفاق افتاده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز خراسان رضوی افزود‪ :‬براساس‬ ‫سیاســت های ابالغی به شــرکت گاز‪ ،‬تامین‬ ‫گازبخــش خانگی اولویت اول ماســت و در‬ ‫نتیجه مصــرف بهینه و منطقی گاز در بخش‬ ‫خانگی باعث می شــود سهم بیشتری از گاز‬ ‫به ســایر بخش ها تحویل شــود‪ .‬افتخاری به‬ ‫طرح های تشویقی شــرکت گاز در راستای‬ ‫فرهنگ ســازی مصــرف هم اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران‪،‬‬ ‫بهای گاز مشــترکان کم مصرف که در فصل‬ ‫زمســتان کمتر از دویســت متر مکعب و در‬ ‫تابســتان کمتــر از ‪ ۴۵‬متــر مکعب در ماه‬ ‫مصرف کننــد از ابتدای دی ماه امســال با‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــترکینی که در ســال جاری‬ ‫نســبت به مدت مشابه سال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫به میزان ‪ ۱۰‬درصد صرفــه جویی کنند هم‬ ‫مشــمول پاداش ‪ ۱۵‬درصــدی و تخفیف در‬ ‫گازبهاء خواهند شــد‪ .‬در کنار این سیاســت‬ ‫های تشــویقی‪ ،‬مشــترکینی که نســبت به‬ ‫ســالهای ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬بــه میــزان بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد مصرف گاز انها افزایش داشــته باشد‪،‬‬ ‫مشــمول افزایش ‪ ۱۵‬درصــدی در پرداخت‬ ‫هزینه گاز بهاء می شــوند‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4106‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل ورزش وجوانان استان قزوین‪:‬‬ ‫ساختمان اداری ورزش و جوانان محمدیه به بهره برداری می رسد‬ ‫جلســه بررسی و حل مشکالت ورزش محمدیه و‬ ‫ناحیه شهری مهرگان با حضور عالیی مقدم‪ ،‬مدیر‬ ‫کل ورزش وجوانان اســتان‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬بخشدار‪،‬‬ ‫شــهردار و اعضای شورای اسالمی شهر محمدیه‪،‬‬ ‫رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان البرز‪،‬‬ ‫مســئول نمایندگی ورزش و جوانــان محمدیه‪،‬‬ ‫معاون عمرانی شهرداری و مسئول ناحیه شهری‬ ‫مهــرگان در ســالن مفاخر شــهرداری محمدیه‬ ‫برگزار شــد‪.‬عباس عالیی مقدم در این جلسه با‬ ‫بیان اینکه اتحاد و وحدت کلمه به عنوان یکی از ضرورتهای جامعه نقش بسیار مهمی در توسعه کمی‬ ‫و کیفی بخشــهای مختلف از جمله ورزش دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتحاد و همدلی از گذشــته تاکنون در شهر‬ ‫محمدیه بسیار عالی بوده است که همین اتحاد وانسجام باعث شده است که کار های بزرگ وماندگاری‬ ‫در شــهر محمدیه شکل بگیرد که نمونه بارز ان ایجاد مجموعه ورزشی علی ابن ابیطالب (ع) این شهر‬ ‫اســت که با مدیریت خوب و همراهی و همکاری اعضای شــورای اســامی و شهرداری با اداره ورزش‬ ‫وجوانان محقق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیریت شــهری محمدیه با همکاری شــورای شهر در کنار کار های عمرانی و خدماتی در‬ ‫حوزه ورزشــی هم خوش درخشیده اند و کار های بزرگی را در شهر محمدیه و مهرگان انجام داده اند‬ ‫و شــهردار محمدیه با شجاعت خود هرکجا که مسئولیت داشته اند کار های بزرگی را رقم زده اند و از‬ ‫خود به یادگار بجا گذاشته اند‪.‬‬ ‫نگاه ما به ورزش بخش محمدیه شهرستانی است‬ ‫وی گفت‪ :‬نگاه ما به ورزش بخش محمدیه نگاه ویژه و شهرستانی است و این بخش برای ما از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار اســت چرا که در بحث قهرمانی مدال اوری همیشــه پیشــرو بوده اســت و دارای‬ ‫ورزشــکاران و مربیان کار بلد مجرب اســت مانند فاطمه صفرپور که به عنوان بهترین مربی زن جهان‬ ‫انتخاب شدند و افتخاری است برای استان و کشور که بایست قدر این ورزشکاران ومربیان را دانست‪.‬‬ ‫عالیی مقدم در ادامه یاداور شد‪ :‬اداره ورزش وجوانان با تمامی کاستی ها و تنگناهای مالی و اقتصادی‬ ‫کار های بزرگی در شهرســتان البرز بخصوص بخش محمدیه انجام داده اســت که می توان به ســالن‬ ‫ورزشــی روستای باورس‪ ،‬ســالن ورزشی روستای حسن اباد کلج‪ ،‬ســالن ورزشی شهر شریفیه‪ ،‬سالن‬ ‫ورزشــی شــهر های محمدیه ومهرگان‪ ،‬زمین چمن مصنوعی روستای شــترک حصار خروان و ناحیه‬ ‫شهری مهرگان‪ ،‬ساختمان زور خانه ای شهر شریفیه‪ ،‬ساختمان ادارای ورزش و جوانان بخش محمدیه‪،‬‬ ‫خانه وشو و ژیمناستیک بخش محمدیه اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان استان قزوین به احداث ساختمان اداری ورزش و جوانان و همچنین خانه وشو‬ ‫و ژیمناستیک محمدیه اشاره کرد و گفت‪ :‬ساختمان ادارای ورزش و جوانان محمدیه تکمیل و بزودی به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬در پایان این جلسه مدیرکل ورزش وجوانان استان از سالن های ورزشی محمدیه‬ ‫وتمرین تیم بسکتبال محمدیه بازدید کرد‬ ‫بهبود خدمت رسانی به بیمه شدگان با اختصاص‬ ‫یک دستگاه امبوالنس به پلی کلینیک گرگان‬ ‫گرگان‪ -‬با اختصاص یک دســتگاه امبوالنس به پلی کلینیک امام خمینی (ره) گرگان‪ ،‬فرایند خدمت‬ ‫رسانی به بیمه شدگان ارتقاء یافت‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان گلســتان‪ ،‬بیماران‬ ‫مراجعــه کننــده به این مرکز درمانی در صــورت نیاز به اعزام به مراکز باالدســت و در صورت نیاز به‬ ‫امبوالنس می توانند از امبوالنس این مرکز درمانی استفاده نمایند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ در طــول مدتی کوتاهی که این امبوالنس به این مرکــز درمانی تخصیص یافته‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از بیماران بدحال و اورژانســی که مشکالت قلبی یا تنفسی و یا شکستگی داشتند توسط از این‬ ‫سرویس استفاده کرده و بهره برده اند‪.‬‬ ‫اصالح و تقویت سیستم تهویه پلی کلینیک امام خمینی (ره) گرگان‬ ‫گرگان‪ -‬با توجه به بروز موج ســرمای جدید و مراجعه و تراکم بیشــتر بیمــاران به پلی کلینیک امام‬ ‫خمینی (ره) و لزوم تهویه بهتر هوا در محیط دربسته‪ ،‬سیستم تهویه این مرکز درمانی اصالح و تقویت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان گلستان‪ ،‬ضروری‬ ‫اســت پرســنل درمانی و بیماران در محیطی سالم تنفس کرده تا انتشار و شــیوع ویروس به حداقل‬ ‫ممکن برسد‪.‬‬ ‫مردم در شرایط کرونایی با کنترل تغذیه و ورزش ایمنی بدن خود را تقویت کنند‬ ‫گرگان‪ -‬پزشــک عمومی شاغل در پلی کلینیک امام خمینی (ره) گرگان در مصاحبه با رادیو گلستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تقویت سیستم ایمنی بدن بهترین راه پیشگیری و مبارزه فردی با انواع ویروس ها است و معموال‬ ‫ادم های چاق سیستم ایمنی ضعیف تری دارند‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی اســتان گلســتان‪« ،‬منیره‬ ‫صادقی»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با هدف تقویت سیستم ایمنی بدن و پایین اوردن احتمال دچار شدن به ویروس‬ ‫ها از جمله ویروس کرونا بهتر اســت با کنترل تغذیه و انجام حرکات ورزشــی در منزل سیستم ایمنی‬ ‫خود را تقویت نماییم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزود‪ :‬این روزها شاید کودکان عالقمند به انجام بازی های کامپیوتری و موبایلی باشند که والدین‬ ‫باید با برنامه ریزی زمینه ایجاد تحرک کافی برای انها را فراهم کنند‪.‬‬ ‫مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ایالم ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت دارد‬ ‫ایالم‪ -‬راه مردم ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان ایالم گفت‪ :‬مدول دوم تصفیه‬ ‫خانه فاضالب شهر ایالم با ظرفیت ‪ ۴۷‬هزار مترمکعب ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫نوراهلل تیموری اظهار داشــت‪ :‬طرح ارتقا و افزایش ظرفیــت فاضالب ایالم با توجه به‬ ‫افزایش جمعیت شــهری و مشکالت زیســت محیطی و همچنین عدم ظرفیت کافی‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شهر در دستور کار این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اجرای این طرح سیســتم تصفیه از هوادهی گســترده و زمان ماند در‬ ‫حوضچه های ارامش به سیســتم لجن فعال که یکی از پیشــرفته ترین سیستم های‬ ‫تصفیه خانه فاضالب است‪ ،‬تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان ایالم یاداور شد‪ :‬در این روش با احداث تانک‬ ‫های هوازی و بی هوازی در الگون های هوادهی بخش قابل توجهی از مواد الی از جمله‬ ‫کربن‪ ،‬نیترات و فسفات موجود در فاضالب حذف و باعث باال رفتن شاخص های مورد‬ ‫نظر سازمان محیط زیست در خصوص پساب خروجی می شود‪.‬‬ ‫تیموری‪ ،‬فرایند تصفیه فاضالب در مدول دوم را تصفیه کامل بیولوژیکی به روش لجن‬ ‫فعال ا دو او با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر عنوان کرد و گفت‪ :‬کیفیت پساب حاصل‬ ‫از فرایند در نظر گرفته شــده مطابق با اســتانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ایران جهت تخلیه به اب های سطحی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ساخت و اجرای مدول دوم این تصفیه خانه از تجهیزات و تکنولوژی‬ ‫روز دنیا استفاده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه افزایش قیمت مصالح و نوسانات بازار در تامین‬ ‫تجهیزات مورد نیاز این پروژه توسط پیمانکار باعث مشکل و اختالل در برنامه زمانبندی‬ ‫اجرای این طرح شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای ایالم با یاداوری اینکه روند احداث این پروژه توسط پیمانکار در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬تمام تالش خود را به کار‬ ‫بسته است تا این پروژه را در سریع ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره برداری برساند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگارراه مردم‪ ،‬شهر ایالم با مرکزیت استان ‪ ۲۲۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۸۶‬میلیارد ریال در طول ‪ ۲.۵‬ســال گذشــته برای توســعه و بهســازی‬ ‫شبکه های اب و فاضالب این استان هزینه شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 11‬جامدی الثانی ‪1442‬‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4106‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫چگونه می توان از بزرگترین تهدید تاریخ سینمای ایران‪ ،‬فرصت ساخت؟‬ ‫فیلم خود را شخصا تهیه و کارگردانی کرد‪ .‬او به عنوان کارگردان تهیه کننده‬ ‫پیشگام سینمای ایران اولین شهرک سینمایی را ساخت و در بازار عرضه و‬ ‫نمایش مناسبات حرفه ای و صنفی برقرار کرد‪.‬‬ ‫«مهدی بشارتیان » با هشت فیلم‪« ،‬حســین مدنی» با چهار فیلم‪« ،‬پرویز‬ ‫خطیبی » با دو فیلم‪« ،‬ساالر عشــقی » با شش فیلم و «مجید محسنی» با‬ ‫هشــت فیلم از جمله دیگر کارگردان هایی هستند که تا دهه ‪ 30‬و ‪ 40‬فیلم‬ ‫های خود را تهیه کردند و به سینمای ایران رونق دادند‪ .‬در پی ان ها «شهال‬ ‫ریاحی»‪« ،‬شــاهرخ رفیع»‪« ،‬محمدعلی جعفری»‪« ،‬عزیز رفیعی »(با هشت‬ ‫فیلم)‪« ،‬حســین امیرفضلی»‪« ،‬عباس شباویز» (که بعدها تهیه کننده فیلم‬ ‫قیصر شــد)‪« ،‬سردار ساکر»‪« ،‬سیامک یاســمین» (با گنج قارون و ‪ 10‬فیلم‬ ‫دیگر)‪« ،‬مهدی رئیس فیروز»‪«،‬محمد متوســانی»‪« ،‬محسن بدیع»‪«،‬رضا‬ ‫بیک ایمانوردی»‪«،‬فرخ غفاری»‪«،‬نصراهلل وحدت» (با ‪ 14‬فیلم)‪« ،‬محمدرضا‬ ‫فاضلی»‪« ،‬محمدعلــی فردین»‪« ،‬ابراهیم گلســتان»‪« ،‬عزت اهلل مقبلی»‪،‬‬ ‫«منوچهر صادق پور»‪« ،‬صادق رهبر»‪« ،‬ایرج قادری»‪« ،‬مصطفی اســکویی»‪،‬‬ ‫«فریدون رهنما»‪« ،‬ســاموئل خاچیکیان»‪« ،‬مهدی میثاقیه»‪«،‬پرویز صیاد»‪،‬‬ ‫«مهدی ژورک»‪« ،‬مسعود کیمیایی»‪« ،‬داریوش مهرجویی»‪« ،‬ناصر تقوایی»‪،‬‬ ‫«امیرنادری»‪« ،‬مهدی فخیم زاده» و «بهرام بیضایی» فهرستی کوتاه شده از‬ ‫خیل کارگردان هایی است که فیلم های خود را تهیه کرده اند و چراغ جریان‬ ‫کارگردان ‪ -‬تهیه کنندگی را در سینمای ایران روشن نگه داشته اند‪.‬‬ ‫به همکاری گرفتن نویســنده‪ ،‬بازیگر‪ ،‬فیلمبردار‪ ،‬صدابردار‪ ،‬طراح صحنه‪،‬‬ ‫چهره پرداز‪ ،‬تدوین گر و رنگ پرداز در پروژهای مشترک برای تولید اثری‬ ‫واحــد و ارائه ان به بازار نمایش را با عنوانی جز «مدیریت نیروی انســانی‬ ‫علیرضا داودنژاد در استانه برگزاری مجمع عمومی «انجمن کارگردان ـ تهیه‬ ‫کنندگان » سینمای ایران در نوشتاری تاکید کرد‪ :‬امروز «مجمع فیلم سازان»‬ ‫می تواند با تکیه بر نام های بزرگ و چهــره های معتبر و پرطرفدار خود با‬ ‫بهره بردن از تبلیغات اثر گذار و فراگیر محبوب ترین پلتفرم نمایش خانگی‬ ‫را ایجاد کند و با جذب مخاطبان میلیونی از بزرگترین تهدید تاریخ ســینما‬ ‫در ایران‪ ،‬بزرگترین فرصت را بســازد‪ .‬وظیفه صنفی امروز کارگردان تهیه‬ ‫کنندگان ایرانی به دست گرفتن بازار نمایش خانگی و تامین امنیت و رونق‬ ‫و اعتال برای این بازار پرمخاطب است‪.‬‬ ‫این کارگردان و تهیه کننده ســینمای ایران و سخنگوی انجمن کارگردان‪،‬‬ ‫تهیه کنندگان ( مجمع فیلم سازان سابق) در نوشتاری تحت عنوان «سینمای‬ ‫ایران چگونه ساخته می شود؟» که اختصاصا در اختیار ایسنا گذاشت‪،‬اورده‬ ‫است‪»:‬وابســتگی تولید و توریع و نمایش فیلم به ابزار پیچیده ‪ ،‬تجهیزات‬ ‫گران قیمت و تاسیســات و ابنیه مختلف موجب ان بوده که در بیشتر دنیا‬ ‫صاحبان سرمایه و اربابان سیاست اصلی ترین تهیه کننده و سفارش دهنده‬ ‫موضوع‪ ،‬ترکیب عوامل ســازنده و لحن و بیان اثار سینمایی باشند؛ اما در‬ ‫ایران ما‪ ،‬اغلب فیلم های اثرگذار تاریخ سینما با مشارکت کارگردان ها و یا‬ ‫شخصا توسط خود انها تهیه شده است‪.‬‬ ‫اولیــن و دومین فیلم صامت ســینمای ایران «ابی و رابــی» و «حاجی اقا‬ ‫اکتورسینما» با کارگردانی و مشــارکت «اوانس اوگانیانس» ساخته شد و‬ ‫اولین فیلم ناطق ســینمای ایران «دختر لُر» حاصل نویسندگی و بازیگری‬ ‫«عبدالحســین ســپنتا» و تهیه کنندگی و کارگردانی «خان بهادر اردشیر‬ ‫ایرانی» بود‪«.‬اســماعیل کوشان » حرفه ای ترین سینماگر ایرانی بیش از ‪20‬‬ ‫تجربه دشوار رهبری کنسرتی بدون تماشاگر‬ ‫علی اکبر قربانی ـ اهنگساز و رهبر ارکستر ـ که چند روز قبل کنسرت انالینی را‬ ‫با خوانندگی وحید تاج و رشید وطن دوست به روی صحنه برد‪ ،‬از تجربه متفاوت‬ ‫و دشوار اجراهای انالین می گوید‪.‬‬ ‫قربانی که رهبری ارکســتر ســازهای ملی ایران را بر عهده دارد‪ ،‬این کنسرت را‬ ‫در دو بخش موســیقی اصیل ایرانــی و اذری رهبری کرد و در جریان ان اثاری‬ ‫از علینقی وزیری‪ ،‬حســین دهلوی‪ ،‬فرهاد فخرالدینی‪ ،‬علی سلیمی‪ ،‬اوزیر حاجی‬ ‫بیک اف‪ ،‬توفیق قلی اف و ویلیام کتلبی با همراهی سازهای ایرانی اجرا شد‪.‬‬ ‫در همین راســتا با این هنرمند موسیقی تماس گرفتیم تا درباره کسرت اخیر در‬ ‫تاالر وحدت و مسائل دیگر موسیقی در این روزها‪ ،‬با او گفت وگویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ابتدا از این اهنگســاز درباره نحوه برگزاری اجرای اخیرش سوال می کنیم‪ .‬به‬ ‫ایســنا پاسخ می دهد‪ :‬نزدیک به یک ســال بود که کنسرتی اجرا نکرده بودیم‪ .‬از‬ ‫انجا که با شیوع کرونا امکان برگزاری حضوری کنسرت ها وجود نداشت و اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر توســط فضای مجازی به ادامه فعالیت هایشان ادامه دادند‪ ،‬ما هم‬ ‫به همراه اعضای ارکســتر تصمیم گرفتیم کنسرتی انالین برگزار کنیم‪ .‬به همین‬ ‫جهت از اقایان وحید تاج و وطن دوســت که از دوســتان قدیمی من هســتند‪،‬‬ ‫دعــوت به همکاری کردم‪.‬او درباره علت برگزاری کنســرت در دو بخش اذری و‬ ‫موسیقی ایرانی‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬هموطنان اذری در کشور ما خیلی زیاد هستند‬ ‫و موسیقی اذربایجانی هم بخشــی از موسیقی کشور حساب می شود؛ همانگونه‬ ‫که موســیقی اقوام دیگر مانند خراسان یا کردســتان را داریم‪ .‬البته هیچگاه در‬ ‫انتخاب رپرتوار محدودیتی نمی بینیم که تنها بخواهیم موسیقی ایرانی اجرا کنیم‬ ‫و در کنسرت های قبلی قطعاتی از موسیقی کردی یا کالسیک هم اجرا کرده ایم‪.‬‬ ‫از قربانی درباره حال و هوای اجرای انالین ســوال می کنیم‪ .‬می گوید‪ :‬اولین بار‬ ‫بود که بدون حضور تماشاگر به روی صحنه می رفتم و حال و هوای ان تجربه ای‬ ‫کامــا متفاوت بــود‪ .‬زمانی که هنرمند در اجرای زنده بــه روی صحنه می رود‪،‬‬ ‫همیشــه تبادلی با مخاطبان دارد و تماشــاگرها شــور خاصی را به سالن اضافه‬ ‫می کننــد که در این اجــرا چنین فضایی وجود نداشــت و کار را برایمان خیلی‬ ‫دشوار می کرد‪.‬مدتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرده که قرار‬ ‫اســت کنسرت ها به صورت حضوری برگزار شوند و موسیقی به سالن ها برگردد‬ ‫اما تاکنون جزییاتی از نحوه اجرایی شدن این تصمیم اعالم نشده است‪ .‬به همین‬ ‫جهت از این هنرمند ســوال می کنیم که ترجیح می دهد در این شرایط به روی‬ ‫صحنه برود یا اینکه به اجرای انالین بپردازد؟ او پاســخ می دهد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫کلیه فعالیت های اقشار مختلف مردم انجام می شود‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 8246/841‬مورخه ‪ 99/7/6‬شورای اسالمی شهر ورامین‪ ،‬موارد ذیل را از طریق تجدید مزایده عمومی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خالق» نمی توان نامگذاری کرد‪.‬انچه تاریخ سینما گواهی می دهد‪ ،‬این است‬ ‫که به مــوازات این جریان مدیریتی مولد و خالق ماجرای دیگری نیز جریان‬ ‫داشته است که با ســرمایه گذاری در احداث سالن های مجلل برای نمایش‬ ‫فیلم های وارداتی عمال فیلم های سینمایی تولید شده در داخل را به سالن‬ ‫های پایین شهر می راند و در ان جا به رقابت با فیلم های «وسترن اسپاگتی»‬ ‫و «کاراته ای» و «الندابوزانکایی » می کشاند‪.‬‬ ‫حاصل ورود سرمایه دفاتر پخش و سالن به تولید کنار زدن فیلمسازی مولف‬ ‫و ترویج کپی برداری ارزان و دم دستی بود‪.‬‬ ‫زوال کیفی فیلم ها خواه ناخواه به سقوط امار تولید و واگذاری بازار نمایش‬ ‫به فیلمهای کره ای و هندی و اروپایی و امریکایی می انجامد و انتقال دفاتر‬ ‫و ســرمایه ها به جریان واردات نهایتا در نیمه دهه ‪ 50‬نیروی انسانی مولد را‬ ‫غافلگیر و بیکار در «تله »و «تنگنا» و «بن بست » رها می سازد‪.‬‬ ‫انچه نسل اول مدیریت بعد از انقالب را در به حرکت دراوردن چرخ تولید‬ ‫فیلم به موفقیت می رساند و بازسازی ســخت افزاری و نرم افزاری سینما‬ ‫را ممکن می کند‪ ،‬دست گذاشــتن روی رگه اصلی جریان تهیه کنندگی در‬ ‫ســینما و تکیه بر جوانانی مستعد بود که سینما را بیش و کم ازموده بودند و‬ ‫اشتباق تولید فیلم تهیه کنندگی را برای انها اسان و چه بسا نجات بخش می‬ ‫کرد‪«.‬کیانوش عیاری»‪«،‬مجید قاری زاده»‪«،‬مهدی صباغ زاده»‪« ،‬محمدعلی‬ ‫ســجادی»‪« ،‬ســیروس الوند»‪« ،‬کیومرث پوراحمد» از جمله فیلمسازانی‬ ‫هستند که به همت ان ها بن بست تولید فیلم در ایران شکسته شد و جریان‬ ‫کارگردان ‪ -‬تهیه کنندگی‪ ،‬بار دیگــر نقش تاریخی خود را ایفا کرد و چرخ‬ ‫تولید را در سینمای ایران به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫مرزهای عراق به روی ایرانی ها باز شده است؟‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫شهرداری ورامین‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫نوع کاربری‬ ‫متراژ‬ ‫اجاره مکان استقرار دکه عرضه مستقیم میوه و تره بار واقع در خیراباد‬ ‫استقرار دکه میوه و تره بار‬ ‫‪40‬متر‬ ‫داوطلبان می توانند ظرف مدت ‪ 1۵‬روز کاری از انتشار اگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی‬ ‫‪ www.e-varamin.ir‬شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ ۳6242۵2۵ - 7 :‬داخلی ‪۳66 _ ۳64‬‬ ‫_ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫_ هزینه درج اگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مزایده خواهد بود‬ ‫_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد ‪.‬‬ ‫انتشار نوبت اول ‪1۳99/11/6 :‬‬ ‫انتشار نوبت دوم ‪1۳99/11/1۳ :‬‬ ‫دهقان _ شهردار ورامین‬ ‫نوب‬ ‫اداره کل راه اهن یزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت‬ ‫به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست‬ ‫پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .1‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث خوابگاه ایستگاه چادرملو‬ ‫‪ .2‬مبلغ کل براورد‪ 7.990.347.829:‬ریال بر اساس فهارس بهای سال‪1399‬‬ ‫‪ .3‬مدت و محل انجام ‪/12 :‬دوازده ماه ‪ ---‬مطابق با اسناد مناقصه‬ ‫‪ .4‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪( 399.517.392 :‬سیصد ونود ونه میلیون و پانصد وهفده هزار وسیصد ونود ودو)ریال ‪ -‬بصورت‬ ‫یکی از این روش ها‪:‬الف‪-‬ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت راه اهن ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬صادره یکی از بانکهای مجاز که حداقل سه ماه ازاخرین تاریخ تحویل‬ ‫پیشنهادها اعتبار داشته و برای ‪ 3‬ماه دیگر قابل تمدید باشد‪ .‬ب‪ -‬اصل فیش واریزی وجه نقد بحساب تمرکز وجوه نقدی راه اهن به حساب‬ ‫‪ ir 290100004001064006372624‬بنام تمرکز وجوه سپرده راه اهن نزد بانک مرکزی ‪ .‬ج‪ -‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت‬ ‫با قابلیت باز خرید قبل از سررسید‪.‬‬ ‫‪ .5‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪ -1 :‬ارائه همزمان گواهی تائید صالحیت حداقل پایه ‪ 5‬در رشته ابنیه و تاسیسات وتجهیزات از سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت ازاد الزم با توجه به مبلغ براورد مناقصه ‪ -2‬ارائه‬ ‫گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ .6‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ .7‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1399/11/14‬‬ ‫‪ .8‬مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده ارزیابی‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1399/11/28‬‬ ‫‪ .9‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد ‪.‬‬ ‫‪ .10‬پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت‬ ‫در فراخوان را محقق سازند‪ .‬شماره تماس سامانه ستاد‪021-41934 :‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی ‪ ،‬از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدامد‪.‬‬ ‫اداره کل راه اهن یزد‪ -‬اداره تدارکات و پشتیبانی‬ ‫تا‬ ‫وزارت راه وشهرسازی‬ ‫شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران (سهامی خاص)‬ ‫ول‬ ‫اگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره‪/99/24‬م‬ ‫همزمان با برقراری دوباره پروازهای ایران ـ عراق‪ ،‬تبلیغ ســفرهای زیارتی به این‬ ‫کشــور از ســر گرفته شــد‪ .‬درحالی که طبق اعالم دولت عراق‪ ،‬هیچ نوع ویزای‬ ‫توریستی و زیارتی صادر نمی شود و مرزهای زمینی دو کشور برای عبور مسافران‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫ســفر زیارتــی ایرانی ها به عراق از زمان همه گیری ویروس کرونا متوقف شــده‬ ‫اســت‪ .‬مرزهای زمینی دو کشــور نیز حدود یک سال است که به روی مسافران‬ ‫بسته شده و سفارتخانه های دو کشور فقط برای سفرهای «تجاری» و «درمانی»‬ ‫ویــزا صادر می کنند‪.‬دولت عراق که چندی پیش به دنبال شناســایی نوع جدید‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬مرزهای هوایــی خود را به روی برخی کشــورها از جمله ایران‬ ‫بســته بود‪ ،‬از روز گذشــته این پروازها را دوباره برقرار کرده اســت‪ .‬طبق اعالم‬ ‫شرکت خطوط هوایی عراق از روز شنبه چهارم بهمن ماه‪ ،‬چهار پرواز میان نجف‪،‬‬ ‫تهران و مشهد به صورت رفت و برگشت انجام می شود‪.‬همزمان با بازگشایی مرز‬ ‫هوایی دو کشــور‪ ،‬تبلیغ ســفرهای زیارتی به عراق نیز اغاز شده است‪ ،‬درحالی‬ ‫که پیگیری های ایســنا از ســازمان حج و زیارت‪ ،‬حکایت از این دارد که دولت‬ ‫عراق فعال ویزای زیارتی و توریســتی صادر نمی کند و هیچ کاروانی برای سفر به‬ ‫این کشور تشکیل نشده اســت‪ .‬ستاد ملی مقابله با کرونا نیز هنوز با ازسرگیری‬ ‫سفرهای زیارتی موافقت نکرده و از طرفی‪ ،‬گذرگاه های زمینی دو کشور به روی‬ ‫مسافران عادی و زائران همچنان بسته است‪.‬‬ ‫درحال حاضر تنها مســافران با ملیت عراقــی و دارای ویزای تجاری می توانند از‬ ‫ایران به این کشــور ســفر کنند‪ .‬دولت عراق همچنین تمام مسافران باالی ‪۱۰‬‬ ‫سال را ملزم کرده حداکثر ‪ ۷۲‬ساعت قبل از زمان پرواز در یکی از بیمارستان ها‬ ‫و ازمایشــگاه های مورد تایید وزارت بهداشــت ایران تست ‪ PCR‬داده و جواب‬ ‫منفی ان را به مسوول کانتر در فرودگاه ارائه دهند‪ .‬تمام مسافران به محض ورود‬ ‫به خاک عراق نیز به مدت ‪ ۱۴‬روز قرنطینه اجباری می شوند‪.‬‬ ‫ســفر شــهروندان عراقی به ایران نیز مشروط به ارائه تســت کرونا شده است؛‬ ‫تمام مســافران باالی ‪ ۲‬سال حداکثر ‪ ۷۲‬ســاعت قبل از زمان پرواز در یکی از‬ ‫بیمارســتان ها و ازمایشــگاه های مورد تائید وزارت بهداشت کشور عراق و اقلیم‬ ‫کردســتان عراق باید تســت کووید‪ ۱۹-‬بدهند و جواب منفی ان را به مسوول‬ ‫کانتر در فرودگاه های عراق (بغداد‪ ،‬نجف‪ ،‬بصره‪ ،‬اربیل و سلیمانیه) ارائه دهند‪.‬‬ ‫طبق اعالم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬درحال حاضر شهروندان عراقی‬ ‫فقط با ویزای درمانی و تجاری می توانند به ایران ســفر کنند و ویزای توریستی‬ ‫فعال صادر نمی شود‪.‬‬ ‫مشکل نرم افزاری در نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫بهرنگ کیائیان که معتقد اســت‬ ‫ســایت خانه کتاب اصال پتانسیل‬ ‫الزم برای نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫را نداشــته اســت از مشــکالتی‬ ‫در این رویــداد که بــه گفته او‬ ‫علتش مشکل نرم افزاری ای است ‬ ‫که وزارت ارشــاد درســت کرده‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫مخاطبان و خریداران نخســتین‬ ‫نمایشــگاه مجازی کتــاب تهران‬ ‫که از روز نخســت برگزاری دچار‬ ‫اختالالتی در دسترسی بوده است‪،‬‬ ‫در روزهــای اخیر در پیام هایی از‬ ‫این که بــرای کتاب های برخی از‬ ‫ناشــران امکان خرید وجود ندارد‬ ‫گفتنــد؛ این در حالی اســت که‬ ‫در ســومین روز از برگزاری این‬ ‫رویداد در اطالعیه ای چهار مورد‬ ‫به عنوان علــت این ماجرا عنوان‬ ‫شــد‪ :‬شــرکت نکردن ناشــر در‬ ‫نمایشــگاه مجازی کتاب تهران‪،‬‬ ‫اتمــام موجودی کتــاب به دلیل‬ ‫فروش در نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬عــدم ثبت کتاب در بانک‬ ‫اطالعاتــی خانه کتــاب و ادبیات‬ ‫ایران به دلیــل عدم اعالم وصول‬ ‫ناشر و عدم اعالم موجودی کتاب‬ ‫توسط ناشر در پنل فروش‪.‬‬ ‫به دنبال ان چه اتفاق افتاد‪ ،‬ماجرا‬ ‫را از یکی از ناشــران جویا شدیم‬ ‫که کاربــران فضــای مجازی در‬ ‫پیام هایی از در دســترس نبودن‬ ‫کتاب هــای ان ها گفته اند‪ .‬بهرنگ‬ ‫کیائیان‪ ،‬از مسئوالن نشر چشمه‬ ‫در خصوص حضور این نشــر در‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫تهران گفت‪ :‬نشــر چشمه در این‬ ‫رویــداد حضور دارد و بســیاری‬ ‫از همــکاران ما بســیج شــده اند‬ ‫و مشــغول انجام کارها هســتند‪.‬‬ ‫اما ان چه اتفــاق افتاده به خاطر‬ ‫مشــکل نرم افزاری ای اســت که‬ ‫وزارت ارشاد درست کرده و مردم‬ ‫نمی توانند کتاب هــای ما را پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬وگرنه از طرف ما مشــکلی‬ ‫وجود ندارد؛ این مشــکل سایت‬ ‫ارشاد است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ممکن اســت فقط برای‬ ‫معدود عناوینی موجودی نداشته‬ ‫باشــیم اما اکثــر کتاب های مان‬ ‫موجــود هســتند و برای شــان‬ ‫موجودی داده ایم و حتی همه چیز‬ ‫را اصالح کرده ایــم؛ به طور کلی‬ ‫ما به نحو درســتی در نمایشگاه‬ ‫شــرکت کرده ایم اما مشــکالت‬ ‫زیادی با ســایت نمایشگاه داریم‪،‬‬ ‫فاکتورهای زیادی برای مان امده‬ ‫بودنــد اما اصــا امــکان دانلود‬ ‫ان ها را در کنترل پنل نداشــتیم‬ ‫و بــرای همیــن نمی توانیم خب‬ ‫ســرویس دهی کنیم‪.‬کیائیــان‬ ‫ســپس با بیان این کــه از طرف‬ ‫خودشان ســعی کرده اند امکانات‬ ‫را طــوری فراهــم کننــد کــه‬ ‫مشــکلی برای خریــد مخاطبان‬ ‫به وجــود نیاید اظهار کــرد‪ :‬اما‬ ‫متاسفانه ســایت خانه کتاب که‬ ‫برای نمایشــگاه اماده شده‪ ،‬اصال‬ ‫پتانسیل این را ندارد‪ .‬پهنای باند‬ ‫کمی به ما داده اند و حتی صفحه‬ ‫ناشــران درســت باز نمی شــود‬ ‫که البته قرار بود درســت شــود‪،‬‬ ‫ولی دیگر چند روز از نمایشــگاه‬ ‫گذشته است‪.‬مسئول نشر چشمه‬ ‫همچنیــن درخصــوص وضعیت‬ ‫فــروش این نشــر در نمایشــگاه‬ ‫مجازی کتاب بیان کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫نســبت بــه نمایشــگاه حضوری‬ ‫کتاب اصال قابل مقایســه نیست‪.‬‬ ‫البته ما خیلی توقع زیادی از این‬ ‫نمایشگاه نداشــتیم‪ ،‬در مجموع‬ ‫بد نبــوده اما اگر این مشــکالت‬ ‫نرم افزاری نبود‪ ،‬می توانست خیلی‬ ‫بهتر و مناسبت تر باشد‪.‬‬ ‫دو جایزه دیگر جشنواره داکا برای سینمای ایران‬ ‫ســینمای ایران در مجموع موفق به کسب سه جایزه از جشنواره فیلم‬ ‫داکا در کشور بنگالدش شد‪.‬‬ ‫نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم داکا با نمایش ‪ ۳۵‬فیلم سینمایی‬ ‫و کوتــاه از ایــران‪ ،‬از ‪ ۲۷‬دی تا ‪ ۵‬بهمن ماه ســال جاری (‪ ۱۶‬تا ‪۲۴‬‬ ‫ژانویه ســال ‪ )۲۰۲۱‬به صورت ترکیبی (فیزیکی و انالین) در شــهر‬ ‫داکا پایتخت کشــور بنگالدش برگزار شد و «سایه های بی خورشید»‬ ‫به کارگردانی مهرداد اســکویی بهترین مستند بخش فیلم های معنوی‬ ‫این رویداد ســینمایی نام گرفت و فیلم «تریشــکو» ســاخته شکیبا‬ ‫خالقی نیز برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه در بخش ویژه فیلمســازان‬ ‫زن شــد‪.‬طبق اعالم پیشــین‪ ،‬فیلم «جنایت بی دقت» ساخته شهرام‬ ‫مکری نیز جایزه بهترین فیلمنامه جشــنواره داکا را به خود اختصاص‬ ‫داده که در بخش رقابت فیلم های اســیایی جشنواره حضور داشت‪.‬‬ ‫مستند «سایه های بی خورشید» به کارگردانی مهرداد اسکویی پس از‬ ‫اولین نمایش جهانی در جشــنواره مســتند امستردام (ایدفا) و کسب‬ ‫جایــزه بهترین کارگردانی این رویداد ســینمای مســتند در چندین‬ ‫جشــنواره بین المللی دیگر نیز حضور یافته اســت‪ .‬این مســتند اثری‬ ‫تکان دهنده و برانگیزنده درباره محل نگهداری نوجوانان بزهکار اســت‬ ‫و روی دختــران و زنانــی تمرکز می کند که به ســبب قتل یا معاونت‬ ‫در قتل یکی از مردان خانواده یا خویشــاوندان سوءاستفاده گر خود به‬ ‫کانون اصالح و تربیت فرستاده شده اند‪.‬‬ ‫فیلــم کوتاه «تریشــکو» با بازی شــکیبا خالقی‪ ،‬شــریف شــریفی‪،‬‬ ‫علــی داوودنژاد‪ ،‬امیــن دهفولی و ســیامک مولوی هــم درباره زن‬ ‫جوانــی اســت که همراه بــا گربه اش به نام تریشــکو بــه تنهایی در‬ ‫تهــران زندگــی می کنــد اما مجبور اســت بــرای مراقبــت از مادر‬ ‫بیمــارش بــه اصفهان بــرود‪ .‬زن جــوان کســی را بــرای مراقبت‬ ‫از گربه اش پیدا نمی کند و ‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه راه مردم 4134

روزنامه راه مردم 4134

شماره : 4134
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه راه مردم 4133

روزنامه راه مردم 4133

شماره : 4133
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه راه مردم 4132

روزنامه راه مردم 4132

شماره : 4132
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!