روزنامه راه مردم شماره 4102 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4102

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4102

روزنامه راه مردم شماره 4102

‫کاهشوابستگیخارجیزنجیره‬ ‫تامین صنعت خودرو از‪ ۶۰‬به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫‪ ۷‬سال فرصت سوزی وزارت نفت‬ ‫پاالیشگاهسیرافتبدیل‬ ‫‪ 2‬به اهن ضایعاتی می شود؟‬ ‫واردات مواد اولیه و‬ ‫قطعات خارجی محدود شد ‪6‬‬ ‫فعالیت پاالیشــگاه ســیراف که قرار بود به رشــد تولید ناخالص داخلی کمک کند‪،‬‬ ‫در هاله ای از ابهام قرار داد‪ .‬در برنامه ای که بیژن زنگنه برای‪...‬‬ ‫دشمنیپنهان‬ ‫برخی روغن موتورهای‬ ‫‪ 6‬ایرانیباخودروها!‬ ‫اگر قانون هوای پاک‬ ‫اجرایی شود‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اقتصادتعطیلمیشود‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس سازمان محیط زیست گفت‪ :‬در شرایط حاضر اگر‬ ‫قیم ‬ ‫ت گذاری تثبیتی بدون توجه به زیانده بودن تولید روغن های موتوری‪ ،‬تحری م های قانون هوای پاک اجرایی شود‪ ۷۰‬درصد اقتصاد تعطیل‬ ‫سنگین و عدم امکان نظارت دستگا ه های نظارتی‪...‬‬ ‫می شود‪ .‬عیسی کالنتری رییس‪...‬‬ ‫ل و خرج خودروساز با هم نمی خواند و گرفتار زیان انباشته و بدهی سنگین‬ ‫از یک سو دخ ‬ ‫معوق به قطع ه ساز می شود و از سوی دیگر‪ ،‬قطعه ساز‪...‬‬ ‫جزئیاتیازسی ونهمین‬ ‫جشنوارهفیلمفجر‬ ‫‪8‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫ســی ونهمین دوره جشــنواره فیلم فجر پس از بازبینی قطعی ‪ ۵۹‬فیلم‪ ،‬بدون مراسم‬ ‫افتتاحیه و در صورت صدور مجوز‪ ،‬با اکران مردمی در تهران‪...‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4102‬‬ ‫چهار شنبه اول بهمن ‪1399‬‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بازیگردانانچهکسانیهستند؟!‬ ‫دست های پشت پرده‬ ‫درهدایتمعامالتبورسی‬ ‫کارشناسبازارسرمایه‪:‬‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬دامنه نوسان را محدود کند‬ ‫صفحه‪1،2‬‬ ‫چرا اقای رئیس جمهور درباره بورس سکوت کرده است؟‬ ‫چه کسی به داد سهام داران می رسد؟‬ ‫ت‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای )‬ ‫شماره اگهی مناقصه‪99 / L / 43 :‬‬ ‫شماره مجوز‪1399 -6183 :‬‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫بورس که در ریل توســعه قرار داشــت این‬ ‫روزها با ا ُفت هــای پیاپی در حال خروج از‬ ‫این مسیر است‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور در جلســه هیئــت دولت با‬ ‫بیــان اینکه بر اســاس قانون اساســی انچه‬ ‫باید در مجلس تصویب شــود الیحه بودجه‬ ‫اســت نه طرح نمایندگان‪ ،‬گفــت‪ :‬ما قیمت‬ ‫دالر را در ســال اینده ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬الی‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار تومان در نظــر گرفته ایم و قیمت‬ ‫دالری کــه امروز در ســامانه نیمــا و بازار‬ ‫اســت‪ ،‬واقعی نیســت‪ .‬اگر منابع در اختیار‬ ‫بانک مرکزی قرار بگیــرد‪ ،‬فردا صبح قیمت‬ ‫دالر از ‪۲۵‬هــزار تومان بــه ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫می رسد!این ها صحبت هایی بود که واکنش‬ ‫خوبی در بازار سرمایه نداشت به علت انکه‬ ‫تا به امروز شــاخص با اُفت شــارپی مواجه‬ ‫شــده و برای چندمین بار روند خرسی خود‬ ‫را پیش گرفت‪.‬ریزش هایی که اخیرا در بازار‬ ‫ســرمایه به وجــود امد بــرای چندمین بار‬ ‫ســبب شد که ســهامداران متضرر در مقابل‬ ‫شــرکت بورس و اوراق بهــادار تهران تجمع‬ ‫کنند‪ .‬ما برای بررســی بیشــتر این ماجرا با‬ ‫چنــد کارشــناس مربوط و یکــی از اعضای‬ ‫شــورای عالی بورس به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫کاهش نــرخ ارز عامــل اصلی ریــزش این‬ ‫روز های بازار سعید اســامی بیدگلی عضو‬ ‫شورای عالی بورس در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫بورس باشــگاه خبرنگاران جوان در رابطه با‬ ‫ریزش هــای اخیر بازار ســرمایه و تاثیر نرخ‬ ‫دالر بر شــاخص کل‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقاتی که این‬ ‫روز ها در بازار ســرمایه رخ می دهد بسیاری‬ ‫از ســرمایه گذاران را مضطرب کرده است به‬ ‫علت انکه ســهامداران ســرمایه های خود را‬ ‫در بازار درگیر کرده انــد‪.‬وی افزود‪ :‬ریزش‬ ‫ایــن روز های بازار ســرمایه ســهامداران را‬ ‫نســبت به اینده بازار بدبین کــرده و نکته‬ ‫حائز اهمیت ان اســت که ایــن امر مذکور‪،‬‬ ‫به دالیل مختلفی اعــم از کاهش نرخ ارز و‬ ‫رفتار های هیجانی بود‪.‬‬ ‫اســامی بیدگلــی تصریح کــرد‪ :‬اکنون تا‬ ‫حدودی اعتمــاد از بازار ســرمایه رخت بر‬ ‫بســته‪ ،‬نهاد ها و اشــخاص حقوقــی نیز به‬ ‫دالیل مختلفی با مشــکل مواجه شــده اند‪،‬‬ ‫امیدواریــم با سیاســت های اخذ شــده در‬ ‫بخــش اقتصــاد کالن و کمک هــای بنیادی‬ ‫باز هم شــاهد بازگشــت بازار باشیم‪.‬مهدی‬ ‫دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو‬ ‫بــا خبرنگار بورس باشــگاه خبرنــگار جوان‬ ‫در پاســخ به این ســوال که ایا ریزش های‬ ‫اخیر در بازار ســرمایه به کاهش قیمت دالر‬ ‫مربوط اســت یا خیر؟ بیان کرد‪ :‬ریزش های‬ ‫اخیر بازار ســرمایه ارتباط چندانی با قیمت‬ ‫دالر نــدارد؛ بــه علت انکــه دالر نیمایی از‬ ‫همــان ابتدای ســال تقریبا با رشــد خوبی‬ ‫مواجه بــوده و گزارش ها نیــز حاکی از ان‬ ‫است که شــرکت ها در فروش دالر با مشکل‬ ‫چندانی برخورد نکرده اند‪.‬‬ ‫تقریباً از مردادماه و به واسطه ریزش بی سابقه بورس‪،‬‬ ‫سهامداران بورســی بخصوص تازه واردها که به دعوت‬ ‫دولت راهی بورس شــده بودند در شوک رفتار دولت‬ ‫در قبال بورس هســتند‪ ،‬مگر می شــود دولت مردم‬ ‫را بــه بورس بخواند و بالفاصله بعــد از ان بورس ‪۷۰‬‬ ‫درصد بریزد؟ریزش سنگین بورس درحالی از مردادماه‬ ‫اغاز شــده و همچنان ادامه دارد کــه جمع زیادی از‬ ‫ســهامداران تازه وارد به دعوت دولت و شخص رئیس‬ ‫جمهور راهی بازار ســرمایه شدند‪ ،‬به امید انکه ارزش‬ ‫پولشــان در اقتصاد تورمی حفظ شــود اما در نهایت‬ ‫انچه عاید بورســی ها و سهامداران ان شد پودر شدن‬ ‫سرمایه هایشان در ماه های اخیر بود‪.‬ضرر ‪ 70‬درصدی‬ ‫مردم در بورس درحالی است که رئیس جمهور به مردم‬ ‫گفته بود همه دارایی هایتان را به بورس بسپارید! این‬ ‫گفته حســن روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی از‬ ‫مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار ســرمایه‬ ‫شوند ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از روزی که به‬ ‫مردم گفته شد همه چیزتان را به بورس بسپارید سقوط‬ ‫ازاد بورس شروع شد و همچنان هم ادامه دارد‪.‬ریزش‬ ‫ســنگین بورس موجب شده تا سهامداران در روزهای‬ ‫اخیر با تجمع در مقابل ســازمان بــورس و مجلس‪،‬‬ ‫صدای اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند ولی‬ ‫تاســف بار اینجاست که اتفاقا در روزهای قرمز بورس‪،‬‬ ‫خبری از دولتمردان به خصوص رئیس جمهور و وزیر‬ ‫اقتصاد نیســت! انهم درحالی که اقایان بارها به مردم‬ ‫وعــده حمایت از بورس را داده بودند‪ .‬همین ســکوت‬ ‫باعث شده تا ســهامداران در اعتراض به وضع موجود‬ ‫بگویند که دولت فقط می خواســت کســری بودجه‬ ‫خود را تامین کنــد و حال که خیالش بابت انتخابات‬ ‫امریکا راحت شده‪ ،‬بورس را رها کرده و در فکر مذاکره‬ ‫و فروش نفت و ‪ ....‬اســت‪.‬حمایت مجلســی ها از بازار‬ ‫سرمایه هم در خور تامل اســت؛ برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس سعی دارند با انتشار پیام های توییتری حمایت‬ ‫خود را از بورس نشان دهند ولی این توییت ها بی فایده‬ ‫است و بورس منتظر عالج جدی است و کار با جلسه‬ ‫و احضار وزیر و ‪ ...‬درست نمی شود و باید ریشه مشکل‬ ‫را یافت‪.‬قطعا همه می دانیم که بورس ظرفیت باالیی‬ ‫برای تقویت تولید و رونق اقتصادی کشور دارد و نباید‬ ‫به زمین بازی سیاسی تبدیل شود بنابراین بهتر است‬ ‫به جای شعارهای سیاسی حمایت از سرمایه گذاران به‬ ‫معنای واقعی انجام شود نه اینکه فقط پشت دوربین ها‬ ‫و در حد اعالم چند جمله شعاری!‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان (سهامی عام)‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد کاالی موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان‬ ‫و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید‪.‬‬ ‫زمانبندی‬ ‫حداقل امتیاز برنامه‬ ‫مراحل مناقصات‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح کاال‬ ‫تعداد‬ ‫اقالم‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38 - 90 - 7987600005 / s 02‬‬ ‫‪CARBON RASCHING RING‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1/100/000/000‬ریال‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40 - 90 - 9542400828 / s 05‬‬ ‫بازوی بارگیری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 300/000/000‬ریال‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40 - 90 - 9943500050 / p 5‬‬ ‫‪INFRARED TEMPRAAURE‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01 - 90 - 9932119 / G 20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪01 - 90 - 9732275 /G 20‬‬ ‫‪ 400/000/000‬ریال‬ ‫‪65‬‬ ‫‪GATE VALVE‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1/197/500/000‬ریال‬ ‫‪65‬‬ ‫‪CHECK VALVE‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 265/750/000‬ریال‬ ‫‪60‬‬ ‫از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک‬ ‫دولت (ستاد) بطور‬ ‫شفاف اطالع رسانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری تشریفات‬ ‫مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ‪ ،‬نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در‬ ‫مناقصات اقدام نمایند‪ .‬ضمنا‪ ،‬اگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت ابادان به ادرس‬ ‫‪ WWW.ABADAN-REF.IR‬درج و قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫ از مناقصه گران واجد شرایط که امادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می اید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات‬‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان)‬ ‫و مطالعه و تکمیل ان به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه ‪ ،‬نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مدارک و شرایط‪:‬‬ ‫ تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات ‪ ،‬سوابق کاری ومالی و‬‫همچنین ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در قراردادهای با مبلغ بیش از‬ ‫ده برابر نصاب معامالت متوسط ‪ ...‬الزامی است‪ ،‬در صورت عدم تکمیل وبارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره ‪ ،‬صالحیت شرکت‬ ‫کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪ .‬ضمنا مناقصه گران می بایست عالوه بر‬ ‫بارگذاری اسناد (حاوی رزومه ‪ ،‬سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده اخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه‬ ‫مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ‪ ،‬نسبت به ارسال مدارک به ادرس کمیسیون مناقصات‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان ‪ -‬صندوق پستی ‪ 111‬اقدام نمایند‪ .‬الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت‬ ‫اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی‬‫دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل ان را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت‬ ‫پاالیش نفت ابادان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫ اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد‪ :‬ابادان ‪ ،‬حاشیه اروند رود ‪ ،‬جنب دروازه اصلی‬‫پاالیشگاه ‪ ،‬اداره کاال شرکت پاالیش نفت ابادان تلفن ‪ 061 - 53183781‬و شماره نمابر‪ :‬نمابر ‪061- 53229815‬‬ ‫ ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر ‪ 3‬سال گذشته که توسط سازمان حسابرسی با اعضای جامع حسابداران رسمی انجام پذیرفته الزامی می باشد‪.‬‬‫نوبت اول ‪ - 99/11/1‬نوبت دوم ‪99/11/4‬‬ ‫روابط عمومی‪ -‬شرکت پاالیش نفت ابادان‬ صفحه 1 ‫چهار شنبه اول بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4102‬‬ ‫خبر‬ ‫سایه دالر ‪ ۱۵‬هزار تومان روی بازار سرمایه‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی از تاثیر نرخ دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی وعده رئیس جمهور بر بازار سرمایه تحلیلی‬ ‫را ارائه داده است‪.‬‬ ‫مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه ‪ ،‬در مورد کاهش نرخ دالر گفت‪ :‬با توجه به این که بار ها در مورد‬ ‫قیمت دالر صحبت شده ولی عمل نشده‪ ،‬جامعه این حرف ها را در مورد کاهش نرخ دالر باور نمی کند و‬ ‫نسبت به این نرخ ها حساسیت زیادی نشان نمی دهد‪ ،‬ولی از یک سمت با توجه به انتخابات امریکا نرخ‬ ‫دالر تا حدودی کاهشــی خواهد بود‪ ،‬اما این کاهش به میزان ‪ ۱۵‬هزار تومان نیســت و در بازار سرمایه‬ ‫اگر روند صعودی باشــد مــردم اخبار منفی را نادیده می گیرند و همانطــور در روند نزولی مردم اخبار‬ ‫مثبت را نادیده می گیرند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازاری که ذهنیت کلی ان منفی اســت و اعتماد از بــازار رفته‪ ،‬در این زمان اگر صحبت از‬ ‫کاهش قیمت دالر شود این بازار به ان واکنش منفی نشان می دهد‪ ،‬اگر باز هم صحبت تشدید تحریم ها‬ ‫شود که نتیجه ان افزایش قیمت دالر است‪ ،‬باز هم بازار به ان عکس العمل منفی نشان می دهد‪ ،‬چون‬ ‫بازار روند را مشاهده می کند که در حال حاضر روند منفی است‪.‬‬ ‫ســوری در پاسخ به سوالی که در چند هفته گذشته شــاهد افت شدید شاخص بودیم‪ ،‬ایا این افت به‬ ‫خاطر پیش بینی کاهش قیمت دالر و پیش خور شــدن ان در قیمت ســهم هاست؟ بیان کرد‪ :‬رفتن‬ ‫ترامپ و امدن بایدن برای اقتصاد ما اتفاق مثبتی اســت نه اینکه بایدن بخواهد کار خاصی انجام دهد‬ ‫بلکه نسبت به ترامپ که کشور را به سمت انزوا می برد بهتر است و نمی توان گفت امدن بایدن به علت‬ ‫اینکه دالر را باال می برد برای بازار سرمایه بد است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اقتصادی که فلج شــده باشــد در ان شرکت ها مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را در‬ ‫اختیار نخواهند داشت و امکان خرید و فروش برای شرکت ها میسر نیست در این زمان افزایش قیمتی‬ ‫که حاصل افزایش نرخ دالر باشــد کاذب است و کارایی الزم را ندارد‪ ،‬چون درامد حاصل ضرب قیمت‬ ‫در مقدار اســت و افزایش در قیمت یا مقدار باعث افزایش درامد می شود‪ ،‬اما بهتر است این افزایش در‬ ‫مقدار باشد که باعث زیاد شدن تولید می شود و چیزی که پایداری دارد تداوم تولید است‪ ،‬ولی اگر این‬ ‫افزایش قیمت حاصل افزایش نرخ دالر باشد کوتاه مدت است و سودی که حاصل تورم باشد چه در بازار‬ ‫ســرمایه چه در هر جای دیگر اقتصاد‪ ،‬در بازه کوتاه مدت قرار می گیرد و پایدار نیست پس این کاهش‬ ‫یا افزایش قیمت دالر چه باعث ضرر یا سود شود کوتاه مدت است و پایداری ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬واکنش های منفی بازار در ارزش گذاری ها به صورتی اســت که ما یک ریســکی‬ ‫را در نظر می گیریم که باعث کاهش ارزش یک دارایی می شــود‪ ،‬مثال در کشــوری که جنگ یا ناامنی‬ ‫سیاسی و حتی قیمت گذاری های دستوری اتفاق بیفتد ریسک افزایش پیدا می کند‪ ،‬همه این ها عواملی‬ ‫است که باعث می شود مردم اعتماد خودشان را نسبت به بازار از دست دهند‪.‬‬ ‫سوری در ادامه اظهار کرد‪ :‬بازار سرمایه با دالری ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬تومان معامله می شود که این ماجرای برای‬ ‫سهام های مختلف فرق می کند و ثابت نیست‪.‬‬ ‫کارشناس بازار ســرمایه در پاسخ به سوالی که چه گروهی از کاهش دالر سود می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬معموال‬ ‫سهم هایی که صادرات محور هستند و کاال های پایه تولید می کنند از افزایش قیمت دالر سود می کنند‪،‬‬ ‫اما ان ســهم هایی که واردات دارند و مواد اولیشــان دالری است شاید در کوتاه مدت از کاهش قیمت‬ ‫دالر سود ببرند‪ ،‬اما از انجایی که عمده قیمت گذاری های فروش در کشور ما دستوری است و با بهای‬ ‫تمام شده کاال تناسب دارد با کاهش قیمت دالر این شرکت ها سود نمی کنند و افزایش قیمت دالر در‬ ‫‪ %۸۰‬از شرکت های بازار سرمایه باعث افزایش سود اسمی شرکت ها می شود‪ ،‬ولی این سود اسمی باید‬ ‫به صورت واقعی ســنجیده شود‪ ،‬چون وقتی دالر باال رود تورم نیز باالرفته و ارزش پول پایین می اید و‬ ‫این افزایش ناشی از کاهش ارزش پول است‪.‬‬ ‫سوری در پاسخ به این سوال که ایا با کاهش قیمت دالر ممکن است در های سرمایه گذاری خارجی به‬ ‫روی ایران باز شود بیان کرد‪ :‬در زمان برجام رغبت کشور های دیگر را برای سرمایه گذاری دیده ایم که‬ ‫متاسفانه بستر داخلی برای این سرمایه گذاری فراهم نبود‪ ،‬در کل اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای‬ ‫سرمایه گذاری در ایران زیاد است‪ .‬اما ریسک عدم ثبات تصمیم گیری سیاسی و منطقه ای مانعی برای‬ ‫جذب ســرمایه گذاری ها می شــود و زیاد هم به توافق های کوتاه مدت خوش بین نیستیم گویا تصمیم‬ ‫مجلس بر این است که توافق ها در دوره ریاست جمهوری بعدی صورت گیرد‪.‬‬ ‫اگر قانون هوای پاک اجرایی شود ‪ ۷۰‬درصد اقتصاد تعطیل می شود‬ ‫رییس سازمان محیط زیست گفت‪ :‬در شرایط حاضر اگر قانون هوای پاک اجرایی شود‪ ۷۰‬درصد اقتصاد‬ ‫تعطیل می شود‪.‬‬ ‫عیســی کالنتری رییس ســازمان محیط زیســت در ایین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش‬ ‫الودگی هوا با اشاره به اینکه ‪ ۳۰۰‬روز از سال می گذرد و ‪ ۱۰۷‬روز سال الوده بوده که یک سوم روزهای‬ ‫سال بوده است‪ .‬خوشبختانه امسال گردوغبار داخلی نداشته ایم‪ ،‬در حالی که گردوغبار با منشاء خارجی‬ ‫همچنان باقی است و االینده ها موجود انسانی و طبیعی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استفاده از پتانسیل دانشگاه های کشور هنوز کافی نیست و پتانسیل فراوانی باقی است‪.‬‬ ‫کالنتری گفت‪ :‬دانشگاه های کشور باید سعی کنند حقوق شهروندان پایمال نشود‪ ،‬هوای سالم‪ ،‬اب سالم‬ ‫و استفاده درست و بهینه از انرژی از حقوق شهروندی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش مهندسی کشور پتانسیل خوبی دارد و این مسائل دانشگاه ها را بهتر می توانند حل‬ ‫کنند‪.‬رییس ســازمان محیط زیست گفت‪ :‬در مساله دریاچه ارومیه مشاورین امکان حل ان را نداشتند‬ ‫و نگاهشــان محدود بود‪ .‬اما دانشگاه ها مشکل دریاچه ارومیه را با محوریت دانشگاه شریف پیش بردند‪.‬‬ ‫اما دولت تصمیم گرفت با ‪ ۱۴‬دانشــگاه برنامه احیا را ارایه کند و امروز می بینید‪ ،‬روند احیا شروع شده‬ ‫و تا پایان سال عملیات سخت افزاری تمام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مســاله الودگی هوا هم دانشــگاه ها می توانند برنامه ریزی درســتی داشته باشند‪ .‬ما باید‬ ‫شــرایط کشــور را در نظر بگیریم واقعیت این اســت که اگر قانون هوای پاک اجرایی شود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اقتصاد تعطیل می شود‪.‬‬ ‫کالنتری علت االیندگی ‪ ۹۹‬درصد کالنشــهرها را انســان محور دانســت و گفت‪ :‬نمی توانیم بگوییم ‪۳‬‬ ‫میلیون موتور سوار کاربراتوری وارد شهر نشوند یا اینکه برق نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تحریم ها یکی از عوامل این شــرایط بوده است و نتوانستیم خودروهایمان را جایگزین‬ ‫کنیم و اصل االینده ها مربوط به موتورهای گازوییل سوز و صنایع مازوت سوز است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود ‪۷۰‬‬ ‫هزار کامیون جایگزین کامیون های فرســوده شود و ‪ ۶‬هزار اتوبوس هم جایگزین اتوبوس های فرسوده‬ ‫شود‪ ،‬اما چون درامد ارزی نداشتیم نتوانستیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه یک میلیارد دالر پول اتوبوس را نداشتیم و تولید داخلی‬ ‫هم نداشته ایم اطهار داشت‪ :‬خوشــبختانه در بخش سوخت بنزین و گازوئیل وضعیت مناسبی داشتیم‬ ‫و تقریباً اســتاندارد هستند اما سوخت نیروگاه ها فرق می کند و ان دیوانه ای که ما را تحریم کرد باعث‬ ‫شد دولت نتواند به وظایفش عمل کند‪.‬‬ ‫کالنتری اظهار داشــت نمی خواهیم دشــمن را بزرگ کنیم اما ضرباتش را زد و درامدهای ارزی کشور‬ ‫محدود شد و ناوگان حمل و نقل و صنعت ماند حتی اتوبوس هم نتوانستیم بیاوریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پول های ما در کره جنوبی‪ ،‬ترکیه و هند بلوکه شده و بخش عمده مشکل هوا هم ارزی است‬ ‫و سیاست های خارجی اثراتش را در هوای پاک به ما نشان می دهد‪.‬‬ ‫کالنتری ابراز داشــت‪ :‬وقتی ‪ ۳‬میلیون موتورســیکلت مســتهلک کاربراتوری در تهران است چند برابر‬ ‫خودرو الودگی ایجاد می کند‪ .‬و ما ان را کوچک تلقی می کنیم و فکر می کنیم سیاست خارجی با داخلی‬ ‫ارتباطی ندارند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان محیط زیست با اشــاره به اینکه نمی توانیم تکنولوژی وارد کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ ۴ :‬سال‬ ‫اســت همه امکانات داخلی برای جفت گیری یوز پلنگ به کار گرفتیم اما موفق نشــدیم چون تحقیق‬ ‫نشده و در حفظ حیات وحش و حفظ منابع ژنتیکی با کمبود مواجهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صندوق محیط زیست صد درصد هزینه های این بخش را می دهد اما در بخش شناسایی‬ ‫ضعیف هســتیم‪ .‬دانشــگاه ها باید کمک کنند و اگر بخواهم خودروی االینده نداشته باشم با این روند‬ ‫تحقیقاتی تا ‪ ۱۰‬سال زمان می برد که بخشی از ان ناشی از تحریم است‪.‬‬ ‫کالنتری با تاکید بر اینکه شــدت تخریب محیط زیست در کشــور ما را باال است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬حداقل‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار کامیون سنگین باید اسقاط شود‪ ،‬مشکل اعتباری نداریم و اگر در موضوع هوای پاک در حوزه‬ ‫پژوهشی سرمایه گذاری نشود‪ ،‬فایده ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروها‪ ،‬کامیون ها‪ ،‬اتوبوس های شــهر تهران که عمر باالی ‪ ۳۰‬ســال دارد باید جایگزین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست در خصوص دیگر تصمیم گیری ها در حوزه محیط زیست نیز گالیه کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما هنوز فکر می کنیم هر چه اب داریم باید مصرف کنیم و ای تفکر ریشه محیط زیست را میزند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی من وزیر کشاورزی هستم‪ ،‬قانون من را موظف کرده است خودکفا شوم و کاری به‬ ‫مصرف اب ندار م‪ ،‬وزارت نیرو خودش مصرف کننده اســت و کاری به پایداری ندارد و در حالی قانون‬ ‫جامع اب از سوی وزارت نیرو با عنوان بهره بردار نوشته می شود که جای محققان با دیدگاهی زیست‬ ‫محیطی خالی است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان محیط زیســت تاکید کرد‪ :‬زمانی این چالش ها بیرون می زند‪ .‬منابع محیط زیست ما‬ ‫پایمال می شــود و این مســاله نه امنیتی است و نه سیاسی است و به ان انگ زد این کشور باید پایدار‬ ‫بماند‪ .‬مقام معظم رهبری بارها گفته اند مساله محیط زیست مساله این دولت و ان دولت نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مســاله امنیت و سیاســت را باید از محیط زیست خارج کنید و بگذارید محیط زیست برای‬ ‫مردم باقی بماند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪ ۷‬سال فرصت سوزی وزارت نفت‬ ‫پاالیشگاهسیرافتبدیلبهاهنضایعاتیمیشود؟‬ ‫فعالیت پاالیشــگاه ســیراف که قــرار بود به‬ ‫رشــد تولیــد ناخالــص داخلی کمــک کند‪،‬‬ ‫در هاله ای از ابهام قرار داد‪.‬‬ ‫در برنامه ای که بیــژن زنگنه برای انتخاب به‬ ‫عنــوان وزیر نفت دولــت دوازدهم به مجلس‬ ‫شورای اســامی ارائه داد‪ ،‬شــروع طرح ‪۴۸۰‬‬ ‫هزار بشکه ای فراگیر پاالیشی سیراف با خوراک‬ ‫میعانات گازی‪ ،‬به عنوان یکی از دستاورد های‬ ‫مهم او در دولت یازدهم بیان شد‪ .‬طرحی توسط‬ ‫شاگرد خود اقای وزیر مطرح شده بود!‬ ‫در بخش راهکار هــا و راهبرد های عملیاتی که‬ ‫زنگنه در این برنامه برای اجرا در دولت دوازدهم‬ ‫بیان کرده نیز‪ ،‬به بهره برداری رساندن این طرح‬ ‫با هــدف تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به‬ ‫صــادرات فراورده های با ارزش افزوده باال‪ ،‬ذکر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۳‬به منظور انجام فاز توسعه ای‬ ‫و به بهره برداری رســاندن این طرح‪ ،‬شــرکت‬ ‫زیرســاخت فراگیر پاالیشی ســیراف در قالب‬ ‫قرارداد ‪ EPC‬تاسیس و عملیات اجرایی طرح‬ ‫نیز از خرداد ‪ ۱۳۹۴‬اغاز شد‪.‬‬ ‫محصولی که قرار اســت این پاالیشگاه های ‪۸‬‬ ‫گانه به صورت سالیانه تولید کنند‪ ،‬شامل ‪۰.۵‬‬ ‫میلیون تن گاز مایع تصفیه شده‪ ۴.۵ ،‬میلیون‬ ‫تن نفتای سبک تصفیه شــده‪ ۷ ،‬میلیون تن‬ ‫نفتای سنگین تصفیه شــده‪ ۳.۶ ،‬میلیون تن‬ ‫ســوخت جت و ‪ ۴‬میلیون تن نفت گاز مطابق‬ ‫با استاندارد یورو ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫از قرارگیــری محل اجرای ایــن طرح در بین‬ ‫فاز هــای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۹‬پارس جنوبی و دسترســی‬ ‫ارزان قیمت به خوراک (میعانات گازی) به دلیل‬ ‫کاهش هزینه های انتقال و پمپاژ‪ ،‬گاز طبیعی به‬ ‫عنوان سوخت‪ ،‬بندر جهت صادرات فراورده ها‪،‬‬ ‫شــبکه برق و اب دریا کــه منتهی به کاهش‬ ‫هزینه های سرمایه گذاری ثابت می شود نیز‪ ،‬به‬ ‫عنوان مزایای اجرای ان نام برده شده است‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شــده که این طرح از معافیت‬ ‫‪ ۱۰‬ســاله مالیات بر درامــد‪ ،‬معافیت مالیات‬ ‫بــر ارزش افــزوده و تخفیــف در خــوراک‬ ‫میعانــات گازی بــه میــزان ‪ ۵‬درصــد فوب‬ ‫خلیج فارس برخوردار باشد‪.‬‬ ‫در برنامه این طرح گفته شده که پاالیشگاه های‬ ‫میعانات گازی ســیراف حــدود ‪ ۲۲‬درصد به‬ ‫ظرفیت پاالیشی کشــور اضافه خواهند کرد‪،‬‬ ‫همچنین ظرفیت خوراک مایــع که می تواند‬ ‫در صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬حدود ‪ ۱۳۰‬درصــد افزایش می یابد‪ .‬در‬ ‫مجموع این طرح می تواند به میزان ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫به ظرفیت خوراک گاز و مایع پتروشیمی های‬ ‫کشور بیافزاید که منجر به افزایش ‪ ۰.۳‬درصدی‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور می شود‪.‬‬ ‫بــا توجه به نکات گفته شــده‪ ،‬طــرح فراگیر‬ ‫پاالیشی ســیراف به عنوان اولویت اول برنامه‬ ‫ملی اقتصاد مقاومتی وزارت نفت در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬اما ایا دستیابی به این امار و ارقام‬ ‫شدنی است؟ چه چیزی باعث شد تا وزیری که‬ ‫پاالیشگاه ســازی را «کثافت کاری» می داند‪،‬‬ ‫سیراف را در اولویت اول خود قرار دهد؟‬ ‫همانطور که گفته شــد‪ ،‬عمده محصول نهایی‬ ‫این پاالیشگاه ها نفتاست که یکی از محصوالت‬ ‫میانی نفت به شمار می رود‪ .‬نکته قابل توجه این‬ ‫جاست که بســیاری از کارشناسان تولید این‬ ‫محصول و اجرای طراح پاالیشــی سیراف را در‬ ‫شــرایط فعلی دارای صرفه اقتصادی نمی دانند‬ ‫چرا که تنها با توســعه صنایع پایین دســتی‬ ‫می توان از خام فروشی ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫نفتا محصولی اســت که می توانــد به بنزین و‬ ‫سایر فراورده های پتروشیمیایی تبدیل شود و‬ ‫در شــرایطی که هنوز زیرساختی برای تبدیل‬ ‫این حجم باالی نفتای تولیدی سیراف به بنزین‬ ‫یا فراورده های دیگر فراهم نشــده‪ ،‬تنها راه این‬ ‫است که مستقیما به خارج کشور صادر شود‪.‬‬ ‫جالب این جاســت که وزارت نفت در واکنش‬ ‫به این انتقادات می گوید که دســت ســرمایه‬ ‫گذاران بخش خصوصــی را برای ایجاد صنایع‬ ‫پایین دستی اســتفاده کننده از نفتا به عنوان‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬دامنه نوسان را محدود کند‬ ‫تعدیل انتظارات در بازار ارز‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس‪،‬‬ ‫گفت‪:‬در حــال حاضر بر رونــد نزولی نرخ ارز‬ ‫تاثیر داشته‪ ،‬تعدیل انتظارات در بازار ارز است؛‬ ‫به ایــن معنا که خریــداران در انتظار کاهش‬ ‫نرخ دالر هســتند بنابراین از خرید خودداری‬ ‫می کنند و فروشــندگان نیز به دلیل نگرانی از‬ ‫کاهش بیشتر قیمت‪ ،‬فروشنده شده اند‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی ســخنگوی کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس دربــاره کاهش نرخ ارز‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر در فضای اقتصادی کشــور اتفاق جدید‬ ‫رخ نــداده که کاهش نرخ ارز را ناشــی از ان‬ ‫بدانیم به این معنا که منابع ارزی ازاد نشــده‪،‬‬ ‫صادرات غیرنفتی افزایش چند برابری نداشــته‬ ‫و منابــع حاصــل از فروش نفت نیــز تغییری‬ ‫محصوصی نداشــته است؛ هرچند ممکن است‬ ‫در نظــام اقتصــادی رویدادهایی ایجاد شــده‬ ‫باشد که ما از انها بی اطالع باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهــان با بیان اینکه نمی توان‬ ‫وضعیت نــرخ ارز در روزهــای اینده را پیش‬ ‫بینــی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬انچه در حال حاضر بر روند‬ ‫نزولــی نرخ ارز تاثیر داشــته‪ ،‬تعدیل انتظارات‬ ‫در بازار ارز اســت؛ به ایــن معنا که خریداران‬ ‫خوراک باز گذاشته است؛ حال ان که مطابق با‬ ‫هر منطقی که در نظر بگیریم‪ ،‬وزارت نفت قبل‬ ‫از تالش برای ایجاد چنین پاالیشگاه عظیمی‪،‬‬ ‫ابتدا باید زیرساخت الزم برای تبدیل محصول‬ ‫ان به فراورده های بــا ارزش اقتصادی باالتر را‬ ‫فراهم می کرد‪.‬‬ ‫از بــا صرفه بودن یا نبودن اجرای این طرح که‬ ‫بگذریم‪ ،‬انتقاد بزرگ تر این اســت که قرار بود‬ ‫بر اســاس برنامه وزیر نفت در زمان کسب رای‬ ‫اعتماد از مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬این طرح تا‬ ‫پایان دولت دوازدهم اماده بهره برداری شــود‪،‬‬ ‫اما با وجــود ان که تنها چندماه دیگر تا پایان‬ ‫سکانداری بیژن زنگنه بر وزارت نفت باقی مانده‪،‬‬ ‫هنوز خبری از پیشرفت های این طرح به گوش‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫هدایــت اله خادمی‪ ،‬کارشــناس حوزه نفت و‬ ‫انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی‬ ‫گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬انتقاد‬ ‫خود به طرح پاالیشــگاه های سیراف را اینطور‬ ‫بیان کرد‪ :‬من در مجموع عملکرد وزارت نفت را‬ ‫مثبت ارزیابی نمی کنم‪ ،‬ان همه تبلیغات کردند‬ ‫که می خواهند یک طرح عظیمی را راه اندازی‬ ‫کنند‪ ،‬اما اصال معلوم نشد که به کجا رسید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صرف نظــر از این که ایا محصول ان‬ ‫صرفه اقتصادی دارد یا نه‪ ،‬بحث مهم این است‬ ‫کــه ان همه تبلیغ کردنــد و چندین میلیارد‬ ‫تومان هزینه برای مراحل اولیه کار انجام دادند‪،‬‬ ‫اما در نهایــت کار را نیمه کاره رها کردند‪ .‬این‬ ‫طرح که قرار بود طی این سال ها به بهره برداری‬ ‫برسد‪ ،‬اکنون فقط یک زمین خاکی با یکسری‬ ‫تجهیزات اولیه است‪.‬‬ ‫خادمــی در پایــان گفــت‪ :‬ایــراد اصلی کار‬ ‫اینجاست که مدیران فعلی هرچند که خودشان‬ ‫انسان های خوبی باشــند‪ ،‬اما تخصص الزم را‬ ‫ندارند‪ .‬نه اقای زنگنه و نه اقای کرباسیان هیچ‬ ‫کدام تخصص نفت ندارنــد؛ هر کدام در حوزه‬ ‫تخصصی خودشــان شاید بهتر عمل کنند‪ ،‬اما‬ ‫می دانیم که نفتی نیستند و فقط در وزارت نفت‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫شعار جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬سالهاســت که از سوی مدیران‬ ‫مختلف کشور ما سر داده می شود‪ ،‬اما می توان‬ ‫گفت که مهمترین کار برای جلوگیری از خام‬ ‫فروشــی این اســت که قبل از سرمایه گذاری‬ ‫بــرای اجرای طرح هایی مانند پاالیشــگاه های‬ ‫‪ ۸‬گانه ســیراف‪ ،‬ابتدا باید زیرساخت های الزم‬ ‫برای استفاده از محصول ان ها به عنوان خوراک‬ ‫در ســایر صنایع فراهم شود؛ در غیر اینصورت‬ ‫چاره ای جــز فروش محصوالت میانی نفت که‬ ‫هرچند نفت خام محسوب نمی شوند‪ ،‬اما ارزش‬ ‫کمتری از فراورده هــای نهایی ان دارند‪ ،‬باقی‬ ‫نخواهد ماند‪.‬‬ ‫در انتظــار کاهش نرخ دالر هســتند بنابراین‬ ‫از خرید خــودداری می کنند و فروشــندگان‬ ‫نیــز بــه دلیــل نگرانــی از کاهــش بیشــتر‬ ‫قیمت‪ ،‬فروشنده شده اند‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مردم در مجلــس یازدهم اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ممکن اســت اخباری مانند تعامل امریکا‬ ‫درباره برجــام موجب تعدیل انتظارات در بازار‬ ‫ارز شــده باشــد اما باید به این نکته نیز توجه‬ ‫کرد که اثرات این موضوعات کوتاه مدت است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انچــه در بــازار ارز بــه‬ ‫صــورت بلندمــدت اثرگذار اســت موضوعاتی‬ ‫ماننــد توســعه صــادرات اســت اگــر بتوان‬ ‫بازارهــای صادراتــی را توســعه داد فــارغ از‬ ‫اینکــه در امریــکا چه کســی چــه تصمیاتی‬ ‫می گیــرد‪ ،‬منابــع ارزی کافی بــرای کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬مواد اولیه و ماشین االت خط تولید‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬از دولت انتظار می رفــت به جای پیش‬ ‫بینی هایی که منبع و ادله ان مشخص نیست‪،‬‬ ‫مشکل بنیادی بازار ارز را حل کنند‪.‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه الزم‬ ‫است ســازمان بورس در اقدامی فوری برای‬ ‫صیانت از سرمایه حدود ‪ ٦٠‬میلیون سهامدار‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬دامنه نوســان را محدود کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اقــدام باید حداقــل در محدوده‬ ‫منفی صورت گیرد تا از اب شــدن سرمایه‬ ‫مردم جلوگیری شود‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی تیوا‪،‬‬ ‫نیمــا میرزایی در برنامه تیوا بورس که روز از‬ ‫شبکه تیوا پخش می شود‪ ،‬اوضاع بازار بورس‬ ‫را نامطلوب دانست و افزود‪ :‬نمودارهای مربوط‬ ‫به ســهام های کوچک و شــاخص هموزن‬ ‫حکایت از ریزش و اشباع خرید دارند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر یکدست بودن صف های فروش و رنج‬ ‫های منفی بازار عمدتا به دلیل کاهش قیمت‬ ‫دالر و چشم انداز فعالین بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید به این موضوع دقت کنیم‬ ‫که دالر تا چه میزان قرار است ریزش داشته‬ ‫باشــد‪ .‬در حال حاضر واکنش بازار ســرمایه‬ ‫نســبت به صحبت های هفته گذشته رئیس‬ ‫جمهــور در خصوص دالر ‪ ١٥‬هــزار تومانی‬ ‫بیش از حد است‪.‬‬ ‫کارشناس بازار ســرمایه گفت‪ :‬تمام فعالین‬ ‫اقتصادی معتقدند که بــازار بورس به نقطه‬ ‫ارزندگی نزدیک شــده است به همین دلیل‬ ‫در این شرایط باید با نگاه مسئوالنه و مدبرانه‬ ‫نسبت به بازار‪ ،‬مشکل دامنه نوسان در اولین‬ ‫فرصت حل شود‪ .‬عالقه مندان جهت مشاهده‬ ‫کامل این برنامه می توانند به ســایت تیوا به‬ ‫ادرس ‪ www.tva.tv‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رکود در بازار خودرو « اپیدمی» شده است‬ ‫هر روز خلوت تر از دیروز‬ ‫درحال حاضر تعداد فروشــندگان در بازار خودرو‬ ‫زیاد است‪ ،‬اما از تعداد خریداران کاسته شده‪ ،‬زیرا‬ ‫از یک سو ترس ادامه دار شــدن کاهش قیمت به‬ ‫جان فروشندگان افتاده و از سوی دیگر خریداران‬ ‫به افت بیشتر قیمت ها امیدوارند‪.‬‬ ‫روند کاهش قیمت هــر روزه خودروهای داخلی‬ ‫باعث شده اســت بازار ازاد این خودروها خالی تر‬ ‫و خلوت تر شــود‪ .‬رکود در بازار خودرو به گونه ای‬ ‫است که می توان اصطالح اپیدمی را به ان تعمیم‬ ‫داد زیرا روند چندماهه اخیر بازار خودرو به خوبی‬ ‫ان را نشــان می دهد‪ .‬نبود مشــتری در ماه های‬ ‫پایانی ســال که اوج کار فروشندگان خودرو است‬ ‫باعث می شود این افراد بیش ازپیش نسبت به بازار‬ ‫شب عید ناامید شوند‪.‬‬ ‫روند نزولی قیمت ها در بازار از یک ســو و افزایش‬ ‫نــرخ کارخانــه ای خودروهــا هر ســه ماه یک بار‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬خطر رکود سنگین مانند سال ‪94‬‬ ‫را جــدی کرده اســت‪ .‬درواقع اگر قرار باشــد با‬ ‫وجــود روند نزولی تقاضا و قیمت در بازار داخلی‪،‬‬ ‫سیاســت افزایش قیمت فصلی خودروها کماکان‬ ‫ادامه داشته باشــد‪ ،‬احتمال دارد با نزدیک شدن‬ ‫نــرخ کارخانه و بــازار خــودرو و همچنین افت‬ ‫ســوداگری و داللی‪ ،‬تقاضا برای خرید مســتقیم‬ ‫به شدت کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫زیرا حدودا دو ماه ونیم اســت کــه درپی کاهش‬ ‫انتظارات تورمی شــهروندان از یک ســو و نزولی‬ ‫شــدن نرخ ارز درپی شکســت دونالد ترامپ در‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری امریکا و پیروزی جو‬ ‫بایدن‪ ،‬منحنی قیمت در بازار خودرو ســیر نسبتا‬ ‫نزولی به خود گرفته است‪ .‬زیرا دیگر نه تنها خبری‬ ‫از ثبت ارقام نامتعارف نیست‪ ،‬بلکه کف قیمت نیز‬ ‫به شکل چشمگیری پایین امده است‪.‬‬ ‫همچنین مرور بهای خودروهای داخلی در کارخانه‬ ‫و بازار‪ ،‬از کم شــدن فاصله بین انها حکایت دارد‪،‬‬ ‫هرچند هنوز رانت درمیان است که سبب می شود‬ ‫تقاضــا‪ ،‬به ویژه از نوع کاذب برای خرید خودرو از‬ ‫کارخانه باال باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که تقاضا در بازار افت سنگینی‬ ‫را در این مدت تجربه کرده و به رغم رشــد عالقه‬ ‫شهروندان به فروش اما میل به خرید پایین امده‪،‬‬ ‫اگرچه رکود فعال مختص بازار اســت و اســیب‬ ‫خاصی به فروش خودروســازان نزده اما باتوجه به‬ ‫تداوم روند نزولی قیمت و همچنین احتمال برخی‬ ‫اتفاقات مانند احیای توافق هسته ای و برجام‪ ،‬رشد‬ ‫تولید و لغو ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬شــاید این‬ ‫رکود تقاضا به مبدا نیز سرایت کند‪.‬‬ ‫فضای فعلی بــازار خودرو بی شــباهت به حال و‬ ‫هوای ان در سال ‪ ۹۳‬نیست‪ ،‬سالی که شهروندان‬ ‫منتظــر لغو تحریــم و کاهش قیمت هــا بودند و‬ ‫همین موضوع سبب شد رکودی سنگین در بازار‬ ‫حکمفرما شود‪.‬‬ ‫تداوم ایــن رکود ماه ها بعــد و در پاییز ‪ ۹۴‬خود‬ ‫را در قالــب کمپین «نه به خریــد خودرو صفر»‬ ‫نشان داد و خودروسازان را در چالشی بزرگ فرو‬ ‫برد‪ .‬حاال با توجه به شــباهت های میان ان زمان‬ ‫و مقطع کنونی‪ ،‬احتمــال اینکه رکودی از همان‬ ‫جنس گریبــان صنعت و بازار خــودرو را بگیرد‪،‬‬ ‫منتفی نیست‪.‬‬ ‫در چنین شــرایطی که قیمت خــودرو در حال‬ ‫افت اســت‪ ،‬دالالن نیــز از کنترل بــازار خودرو‬ ‫عاجز مانده اند و نمی توانند در برابر عزم مشتریان‬ ‫در نخریــدن خودرو مقابله کننــد‪ ،‬زیرا به وضوح‬ ‫می توان دید بسیاری از خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫منتظر اعالم نرخ تورم بخشی صنعت خودرو توسط‬ ‫بانک مرکزی هستند‪.‬‬ ‫شــورای رقابت نیز قصــد دارد در قیمت خودرو‬ ‫بازنگری داشته باشد‪ .‬اما با نگاهی دقیق به فرمول‬ ‫شــورای رقابت‪ ،‬متوجه شــیوه نه چندان منطقی‬ ‫قیمت گذاری خودرو می شویم‪.‬‬ ‫در حال حاضر بسیاری از خودروسازان خصوصی‬ ‫روزهایی را تجربه می کنند که بهای محصوالتشان‬ ‫در بازار کمتر از کارخانه اســت‪ ،‬بنابراین به دنبال‬ ‫راهکاری هســتند تا در کنار حفظ فروش ‪ ،‬قیمت‬ ‫محصوالتشان را بدون ایجاد حواشی کاهش دهند‪.‬‬ ‫همچنین برخــی خودروهایی کــه طبق نظارت‬ ‫شورای رقابت و ســازمان حمایت از کارخانه ها به‬ ‫بازار می ایند‪ ،‬اختالف قیمت کمتری را نســبت به‬ ‫گذشــته بین نــرخ مصــوب و بــازار ازاد تجربه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر تعداد فروشــندگان در بازار خودرو‬ ‫زیاد است‪ ،‬اما از تعداد خریداران کاسته شده‪ ،‬زیرا‬ ‫از یک سو ترس ادامه دار شــدن کاهش قیمت به‬ ‫جان فروشندگان افتاده و از سوی دیگر خریداران‬ ‫به افــت بیشــتر قیمت هــا امیدوارنــد‪ .‬هرچند‬ ‫به رغــم رکود در بازار‪ ،‬میل به خرید مســتقیم از‬ ‫خودروسازان همچنان باالســت اما با این حال و‬ ‫با توجه به مجموعه اتفاقاتی که رخ داده‪ ،‬احتمال‬ ‫همه گیری یا به اصطــاح اپیدمی این رکود وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هرچند درحال حاضر قیمت خودرو در بازار با روند‬ ‫نزولی رو به رو اســت اما خودروســازان نیز اجازه‬ ‫دارند هر سه ماه یک بار قیمت محصوالت خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬تداوم این دو جریان می تواند تالقی‬ ‫انها را در اینده به دنبال داشــته باشد‪ ،‬به نحوی‬ ‫که کاهش قیمت در بازار و افزایش بهای کارخانه‪،‬‬ ‫اختالف این دو نرخ را با یکدیگر کمتر کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مسابقه های جذاب برای مخاطبان بانک ملی ایران‬ ‫درشبکه هایاجتماعی‬ ‫بانک ملی ایران در ادامه تعامالت خود با مخاطبان‪ ،‬مشتریان و کاربران‬ ‫فضــای مجازی‪ ،‬دو مســابقه هیجان انگیز تازه را در شــبکه اجتماعی‬ ‫اینســتاگرام طراحی کرده اســت‪.‬به نقل از روابــط عمومی بانک ملی‬ ‫ایران‪# ،‬مسابقه_صبح_جمعه که نخستین قسمت ان به تازگی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با طرح یک ســوال ویدئویی همراه اســت و کاربران باید پس از‬ ‫پاســخ به ان‪ ،‬یکی از دوستان خود را نیز منشن کنند‪ .‬این مسابقه هر‬ ‫هفته جمعه ها برگزار می شــود و ‪ ۱۰‬جایــزه ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی برای‬ ‫برندگان ان در نظر گرفته شــده است‪.‬قســمت نخست این مسابقه با اســتقبال بسیار خوب مخاطبان‬ ‫مواجه شــده و ویدئوی ان بالغ بر ‪ ۱۲‬هزار بار دیده شــده و بالغ بر ‪ ۵۲‬هزار کامنت دریافت شــده است‪.‬‬ ‫مسابقه دوم در قالب «کوییز استوری» نیز سه شنبه ها و جمعه ها در صفحه اینستاگرام بانک ملی ایران‬ ‫به نشانی @‪ bankmelli۱۳۰۷‬برگزار می شود‪ .‬این مسابقه نیز با طرح سواالتی از کاربر می خواهد‬ ‫پاسخ ان را در استوری درج کرده و منتظر قرعه کشی برای برنده شدن دو جایزه ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی باشد‪.‬‬ ‫رییس کانون بانک های خصوصی مطرح کرد؛‬ ‫تملکداراییواحدهایتولیدی‬ ‫به زیان بانک ها و مردم‬ ‫رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت‪ :‬بانک ها خود‬ ‫را حامــی تولید می دانند و بر این باورنــد که واحدهای تولیدی نباید‬ ‫تعطیل یا تملیک شوند‪.‬‬ ‫کــورش پرویزیان با تاکید بــر اینکه بانک ها معتقد بــه فعال بودن‬ ‫واحدهای تولیدی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی مدعی هستند که‪ ۲۰۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی در تملک بانک هاست‪ ،‬اگر این امارصحیح باشد به استناد امار‬ ‫وزارت صنایع در ســال ‪ ،۱۳۹۷‬هشــتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس امار دیگر وزارت صنایع‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار واحد تسهیالت بانکی دریافت کرده اند‪ ،‬که از کل این واحدها تنها حدود ‪ ۲‬درصد به تملک‬ ‫بانک ها درامدند که عدد بزرگی نیست‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬با امکانی که اکنــون در کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی و شــورای‬ ‫هماهنگی بانک ها فراهم شــده‪ ،‬دریافت کنندگان تسهیالت از بانک ها که با مشکالتی مواجه شده اند‪،‬‬ ‫مــی تواننــد موضوعات خود را برای دبیرخانه کانون و شــورا جهت رســیدگی بفرســتند‪ .‬همچنین‬ ‫بازرســی بانک ها اماده بررســی تخلفات احتمالی پیش امده هســتند و بازرســی بانک مرکزی نیز‬ ‫مرجع رســیدگی به شــکایات احتمالی اســت‪ .‬قوه قضاییه نیز به شــکایات و پرونــده های تخلفاتی‬ ‫در صورت احراز رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫منع جایزه به بدحسابی و جریمه خوش حسابی‬ ‫او در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی شــده اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتی بازپرداخت تســهیالت به نکول تبدیل می شود این نکول روی ترازنامه بانک ها نشسته و ان‬ ‫را منفی می کند‪ .‬همچنین بر اســاس دستورالعمل های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیالت‬ ‫سنواتی گذشته شناسایی درامد کنند‪.‬‬ ‫پرویزیان در خصوص دریافت ســود موثر بســیار پایین از برخی قراردادهای سنواتی که از سال ‪ ۸۳‬به‬ ‫روز نشده اند‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد‪ ،‬به این ترتیب مشتری سود موثر‬ ‫کمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شــرایط به گونه ای رقم خورده که بدحســابان بانکی‬ ‫به نوعی تخفیفات عایدشان می شود‪.‬‬ ‫نظارت ‪ ۵‬فقیه برای جلوگیری از ربا‬ ‫رئیس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب‬ ‫در نظام بانکی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال ‪ ۹۵‬شورای فقهی بانک تشکیل‬ ‫شده و هم اکنون ‪ ۵‬فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند‪ ،‬برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی‬ ‫حضور دارند و بر مبادالت بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند‪.‬‬ ‫پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬بانک‬ ‫ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند‪.‬‬ ‫زیان تملک واحدهای تولیدی برای بانک ها‬ ‫رییس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکــه نظام بانکی باید همراه تولید‬ ‫باشد‪ ،‬یاداورشد ‪ :‬با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت‬ ‫و نماینده دادستانی در شورا‪ ،‬بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند‪.‬‬ ‫پرویزیان افزود‪ :‬برخالف انچه تصور می شود‪ ،‬واقعیت ان است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‬ ‫به ضرر بانک و مردم اســت چرا که موجب قفل شــدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک‬ ‫ها قدرت تسهیالت دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید‪ ،‬جرایم تاخیر در بازپرداخت‬ ‫تسهیالت هم لحاظ می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معموال تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک ها است‬ ‫که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می شوند‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۰‬و پیامد تورمی ان‬ ‫در یادداشــتی به بررســی و تحلیل الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پرداخــت که چه اصول کلــی باید رعایت‬ ‫می شد تا بودجه اسباب خیر در اقتصاد کالن باشد‪.‬‬ ‫از زمانی که الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬توسط دولت‬ ‫محترم جمهوری اســامی ایران به مجلس محترم‬ ‫شورای اسالمی تحویل شــده است و حتی قبل از‬ ‫ان بر اســاس حدس و گمان هایــی که از تدوین‬ ‫الیحه بودجه در میان صاحبنظران وجود داشــت‪،‬‬ ‫نقدهای فراوانــی به الیحه بودجــه صورت گرفته‬ ‫است و تقریبا بخش پررنگ این انتقادها به کسری‬ ‫بودجه گسترده احتمالی و پیامدهای ان برای تورم‬ ‫معطوف بوده اســت‪ .‬بســیاری از این انتقادها قابل‬ ‫قبــول بوده و انعکاس نگرانی از عواقب ســند مالی‬ ‫یک ســال اینده دولت و حتی اثــرات ماندگار ان‬ ‫اســت‪ .‬به طور طبیعی‪ ،‬در ســال پیش رو وضعیت‬ ‫درامدهای نفتــی از دو جهت محدودیتهای تحریم‬ ‫و قیمت نفــت در هاله ای از ابهام قــرار دارد و به‬ ‫همین جهت در تدوین بودجــه باید با احتیاط ان‬ ‫را گنجانــد‪ .‬در مورد درامدهــای مالیاتی نیز بعید‬ ‫اســت اتفاق خیره کننــده ای بیفتد و اصال ممکن‬ ‫اســت مصلحت شرایط سیکلی اقتصاد نباشد که به‬ ‫دنبال افزایش شدید مالیاتها باشیم‪ ،‬چرا که معموال‬ ‫در چنین شــرایط همراه با تعجیل‪ ،‬دنبال افزایش‬ ‫مالیاتهای سهل الوصول هستیم که از منظر کارایی‬ ‫و عدالــت مهر تایید نمی خورنــد‪ .‬از منظر فروش‬ ‫اوراق‪ ،‬با توجه به فروش قابل توجه اوراق در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بــا توجه به نرخ ســود مورد انتظار باال در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬امکان توسل به فروش گسترده اوراق بدهی‬ ‫در مقیاســی بســیار فراتر از انچه در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫گذشــت‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬تامین منابــع از طریق بازار‬ ‫سرمایه به دلیل تحوالت ناسودمندی که در انتهای‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬و ماههای اولیه سال ‪ ۱۳۹۹‬رخ داد‪،‬‬ ‫چندان قابل اتکا نیست مگر انکه تغییراتی اساسی‬ ‫در نحوه نــگاه دولت صورت گیرد و مهم تر از همه‬ ‫اینکه به دنبال واگــذاری اموال به قیمتهای هرچه‬ ‫بیشتر نباشــد‪ .‬همه انچه در اینجا اشاره شد‪ ،‬بدان‬ ‫معنی اســت که دولت از منظر منابع با محدودیت‬ ‫جدی روبه رو اســت و کــم توجهی به این موضوع‬ ‫می تواند عواقب ناخوشــایندی برای اقتصاد ایران‬ ‫به همراه داشته باشد‪ .‬شاید به همین دلیل ضروری‬ ‫بود که مثال در الیحــه بودجه افزایش برخی اقالم‬ ‫هزینه ای از قبیل حقوق و دســتمزدها مشروط به‬ ‫تحقــق منابع پیش بینی شــده میگردید(که البته‬ ‫ســازوکار قانونی ان را نمی دانــم اما امر ناممکنی‬ ‫نیســت)‪ .‬در اینجا‪ ،‬قصد این موضوع نیســت که بر‬ ‫روی عددهای ثبت شــده در الیحه بودجه تمرکز‬ ‫شود و به بررســی امکان یا عدم امکان تحقق انها‬ ‫پرداخته شــود‪ ،‬ضمــن اینکه احتمــاال در مجلس‬ ‫تغییــرات قابل توجهی در الیحــه بودجه داده می‬ ‫شــود‪ .‬هدف ان است که بررسی شود ایا دولت می‬ ‫تواند در شرایط کنونی به یک بودجه انقباضی روی‬ ‫اورد و اگر قرار نیست به بودجه انقباضی روی اورد‪،‬‬ ‫چه اصول کلی باید رعایت می شد تا بودجه اسباب‬ ‫خیر در اقتصاد کالن باشد‪ .‬برای این منظور‪ ،‬از چند‬ ‫جنبه به بررســی بودجه پرداخته می شود تا مسیر‬ ‫مناســب در نحوه نگاه به تدویــن و تصویب الیحه‬ ‫بودجه ترسیم شود‪.‬‬ ‫موضــوع اول در تدویــن الیحه بودجــه‪ ،‬توجه به‬ ‫وضعیت ســیکلی اقتصاد اســت‪ .‬بر اساس تمامی‬ ‫معیارهای متداول و از جمله انحراف تولید ناخالص‬ ‫داخلی از روند ان(حتی اگر روند هم عوض شــده و‬ ‫متوسط رشد اقتصادی پایین تری را برای ایران رقم‬ ‫زده باشــد)‪ ،‬اقتصاد ایران در وضعیت رکودی است‬ ‫و حتی با رشــد مثبت ســال جاری و سال اتی نیز‬ ‫هنــوز زیر مقدار روند ان قرار دارد‪ .‬این بدان معنی‬ ‫اســت که اقتصاد ایران دارای ظرفیت بیکار تولید‬ ‫است و با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال‬ ‫کاهش مشکالت تجارت خارجی‪ ،‬می تواند به سمت‬ ‫خــروج از رکود حرکت کند و در چنین شــرایطی‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫مراسم معارفه علی جباری مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد‬ ‫با حضور هیئت مدیره‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران و جمعی از کارکنان بیمه رازی‪ ،‬مراســم معارفه مدیر عامل جدید‬ ‫بیمه رازی در سالن همایش ستاد مرکزی این شرکت برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪ ،‬مراسم تقدیر و تشکر از سید مجید بختیاری و معارفه علی جباری روز دوشنبه ‪ ۲۹‬دی ماه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار گردید‪.‬‬ ‫بهمن یزدخواستی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره بیمه رازی در مراسم فوق ضمن خوش امدگویی به حضار و تقدیر‬ ‫و سپاس از بختیاری گفت‪ :‬با توجه به اهداف بلند مدتی که برای شرکت بیمه رازی در نظر داشتیم‪ ،‬علی‬ ‫جباری را مناسب ترین فرد برای تصدی این جایگاه دیدیم‪ .‬می توان از علی جباری با توجه به برخورداری‬ ‫از ســوابقی کــه در حوزه های بیمه ای و مالی در دســتگاه های اجرایی دولتــی و خصوصی و همچنین‬ ‫تحصیالت تکمیلی مرتبطی که دارند وی مناسب ترین گزینه در این جایگاه می باشند‪.‬‬ ‫پس از سخنان ریاست هیئت مدیره‪ ،‬بختیاری‪ ،‬ضمن قدردانی از هئیت مدیره شرکت بیمه رازی به خاطر‬ ‫اعتمادی که در این مدت به وی داشتند‪ ،‬گزارشی را مبنی بر فعالیت های دو سال اخیر خود ارائه نمودند‪.‬‬ ‫ســپس علی جباری با دریافت حکم رســمی مدیر عاملی‪ ،‬با درود و سالم به میهمانان از شروع همکاری‬ ‫خود با شــرکت بیمه رازی ابراز خشــنودی نمودند و از این شرکت به عنوان شرکتی جوان‪ ،‬پویا‪ ،‬چابک و‬ ‫تحول گرا یاد کردند‪.‬‬ ‫علی جباری افزود‪ :‬تاکید بنده بر ایجاد برنامه اســتراتژیک بلند مدت می باشــد و امیدوارم با کمک شــما‬ ‫عزیزان به پیاده سازی سریع اهداف شرکت و تحولی عظیم در صنعت بیمه کشور دست یابیم‪.‬‬ ‫جباری مدیرعامل منتخب هیات مدیره بیمه رازی دارای مدرک کارشناســی مدیریت بیمه ‪ -‬کارشناسی‬ ‫ارشد مدیریت دولتی و دکترای مدیریت مالی است ‪ .‬جباری پیش از این مدیرعامل صندوق تامین خسارت‬ ‫های بدنی بود و معاونت مالی ‪ -‬اداری شرکت بیمه ایران را نیزدرکارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫قابل ذکر اســت ســید مجید بختیاری مدیرعامل پیشین بیمه رازی که از سال ‪ ۹۷‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫بود در سمت مدیرعامل در شرکت دیگری به فعالیت خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫رییس پژوهشکده بیمه در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه بیان کرد‪:‬‬ ‫بهره وری نیروی انسانی عامل ارتقای سوداوری در صنعت بیمه‬ ‫مدیران شــرکت های بیمه با ارتقاء بهره وری نیروی انسانی می توانند زمینه های ارتقای سوداوری در شرکت‬ ‫خود را فراهم کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده بیمه‪ ،‬رییس پژوهشــکده بیمه ضمن بیان مطلب فوق‪ ،‬در هفتمین‬ ‫همایش مدیریت ریســک و بیمه با رویکرد منابع انسانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بهره وری نیروی انسانی در صنعت‬ ‫بیمه با استفاده از چرخه مدیریت بهره وری؛ برنامه ریزی برای تغییر‪ ،‬اجرای برنامه‪ ،‬نظارت و اصالح مستمر‬ ‫و پیوسته امکان پذیر است‪.‬‬ ‫دکتر حمید کردبچه با بیان اینکه برای محاسبه بهره وری چه در شکل بهره وری کلی عوامل تولید و چه‬ ‫در شــکل بهره وری جزیی عوامل تولید مانند بهره وری ســرمایه به اطالعاتی مورد نیاز است که متاسفانه‬ ‫تولید نمی شــود و دراختیار نیست‪ ،‬در این رابطه اشــاره نمود اطالعاتی که امروز در شرکتها برای تحلیل‬ ‫عملکرد اســتفاده میشود مبتنی بر نماگرهای مالی هســتند‪ .‬اگرچه این اطالعات بسیار مهم بوده و برای‬ ‫ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردارند‪ ،‬اما برای محاسبه بهره وری کفایت نمیکنند‪.‬‬ ‫بر این اساس پژوهشکده بیمه تولید و انتشار نماگرهای اقتصادی که می توانند مجموعه اطالعات مورد نیاز‬ ‫برای محاســبه بهره وری شــرکتهای بیمه ای را در اختیار قراردهند را در دستور کار قرار داده و به زودی‬ ‫این نماگرها برای ‪ 25‬شــرکت بازار سرمایه برای چند سال اخیر منتشر میشوند‪ .‬اطالعات ستانده شرکتها‪،‬‬ ‫ارزش افزوده شــرکتها‪ ،‬هزینه های واســطه و جریان وجوه مهمترین اطالعات در این رابطه هستند که با‬ ‫استفاده از انها محاسبه شاخص هایی مانند بهره وری امکانپذیر خواهند بود‪.‬‬ ‫در ادامه وی تصویری از بهره وری نیروی انســانی شــرکتهای بیمه که بر اساس براوردهای اولیه از نتایج‬ ‫اطالعات تولید شده مذکور محاسبه شده بود را ارائه نمود‪ .‬براساس این نتایج پایین بودن بهره وری نیروی‬ ‫انسانی و توان بالقوه برای بهبود ان مورد اشاره قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این خصوص ایشان به توجه شرکت ها به راه اندازی چرخه بهره وری برای ارتقاء بهره وری که در نهایت‬ ‫موجب افزایش سوداوری تنها خواهد شد توصیه نمودند‪.‬‬ ‫شرکت های بیمه برای سهم بازار باال باید به سرمایه های انسانی بها دهند‬ ‫هفتمین همایش مدیریت ریســک و بیمه به همت شرکت بیمه کوثر با رویکرد ریسکهای منابع انسانی به‬ ‫صورت انالین درحال برگزاری است‪.‬در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه‪ ،‬مباحث مربوط به نیروی‬ ‫انسانی و تاثیر این شاخصه بر پرتفوی بیمه ها بررسی می شود‪.‬‬ ‫در این همایش هم هم اکنون به صورت انالین درحال برگزاری اســت‪ ،‬غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬با اشــاره به محور این همایش گفت‪ :‬در حال حاضر مهمترین بحث در جهان‪ ،‬منابع انسانی است‬ ‫چرا که جهانی پر از حادثه و نااطمینانی و ریسک داریم و طبیعی است مهمترین مباحث ان‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫باشد‪.‬وی افزود‪ :‬همواره نیروی انسانی موضوع مهمی بوده است که اگر بدان توجه نشود‪ ،‬شرکتها و سازمانها‬ ‫در رسیدن به اهدافشان موفق نخواهند بود‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه خاطرنشان کرد‪ :‬در موج چهارم‬ ‫انقالب صنعتی مســاله هوشمندسازی و خالقیت مطرح شده است و االن مغزافزارها هستند که حرف اول‬ ‫را می زنند و موجب توسعه یک شرکت می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه نیروی انســانی دارایی مهم هر شرکتی اســت‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬در هیچ شرکتی منابع‬ ‫انسانی به عنوان دارایی ثبت نشده و فقط هزینه های پرسنلی و حقوق و سایر مبالغ ذکر می شود که توجه‬ ‫به کارامدی نیروهای انسانی‪ ،‬باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســلیمانی در رابطه با تاثیر نیروی انســانی در برندینگ یک ســازمان گفت‪ :‬ما در مبحث برند ســازی در‬ ‫شــرکت های بیمه نیازمند منابع انســانی کارامد هستیم که باید برای نیل به این هدف روی جذب نیروی‬ ‫کار متخصص و توانمند تمرکز کنیم‪.‬وی با اشاره به اینکه عدم وجود نیروی انسانی متخصص شرکت بیمه‬ ‫را با ریسک های جدید مواجه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نیروی انسانی در شرکت نتواند درست عمل کند‪.‬‬ ‫بودجــه انقباضی قابــل توصیه نیســت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬مستقل از اینکه ترکیب بودجه مناسب است‬ ‫یا خیر‪ ،‬کلیت غیر انقباضــی بودن ان نامنطبق بر‬ ‫نظریه اقتصاد کالن نیست و توصیه متعارف اقتصاد‬ ‫کالن در شــرایط وجود شــکاف تولید قابل توجه‪،‬‬ ‫پرهیز از بودجه انقباضی اســت‪ .‬به طور تقریبی‪ ،‬تا‬ ‫زمانی که رشــد هزینه های اسمی دولت برای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کمتر از نرخ تورم انتهای سال ‪ ۱۳۹۹‬باشد‪،‬‬ ‫بودجه ماهیــت انقباضی دارد و در ان صورت نمی‬ ‫توان صرفا بر اســاس رشد اســمی بودجه در مورد‬ ‫انبساطی بودن ان ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫موضــوع دوم که می تــوان از ان جهت به بودجه‬ ‫نــگاه کرد‪ ،‬ترکیب مخارج دولت اســت‪ .‬گرچه کل‬ ‫انواع مخــارج دولت با ایجاد تقاضــا برای کاالها و‬ ‫خدمــات می توانند مانع تعمیق رکود شــوند یا به‬ ‫خروج از رکود در شرایط وجود شکاف تولید کمک‬ ‫نمایند‪ ،‬اما طبیعی اســت کــه ترکیب مخارج می‬ ‫تواند بســیار با اهمیت باشد‪ .‬اگر در ترکیب بودجه‪،‬‬ ‫افزایش هزینه های دولت عمدتا معطوف به هزینه‬ ‫های حقوق و دســتمزد و هزینه های رفاهی باشد‪،‬‬ ‫در همان مرحله اول بــه افزایش تقاضای کاالها و‬ ‫خدمات مصرفــی کمک می کند کــه ضمن انکه‬ ‫اثرات تورمی خود را سریع تر ظاهر می کند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت به افزایش تقاضای ارز نیز دامن بزند و اثرات‬ ‫تحریک تولید ان ضعیف تر باشد‪ .‬در حالی که اگر‬ ‫همین افزایــش در هزینه هــای عمرانی و تدارک‬ ‫کاالهــا و خدمــات عمومی (مانند بهبــود امنیت‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های مبادله برای کسب و کار‪ ،‬اعمال‬ ‫قانون و حفاظت از حقوق مالکیت و ‪)...‬باشــد‪ ،‬می‬ ‫تواند در تحریک تولید موثر تر باشد و در عین حال‬ ‫با افزایش ظرفیت تولید اقتصاد که در دهه گذشته‬ ‫به شــدت اسیب دیده اســت‪ ،‬به بهبود چشم انداز‬ ‫تورمی نیز کمک نماید‪ .‬به طور مشــخص‪ ،‬افزایش‬ ‫ســهم هزینه های عمرانی که در سال های گذشته‬ ‫از نظر تحقق عملی وضعیت نامناسبی داشته است‪،‬‬ ‫می تواند به بهبود کسب و کارهای مرتبط با اجرای‬ ‫این پــروژه ها و به طور ویــژه کاهش نرخ بیکاری‬ ‫موثر باشــد‪ .‬به نظر می رسد الیحه بودجه و به طور‬ ‫قطع ان بخش که عمال تحقق می یابد‪ ،‬از این منظر‬ ‫محل اشــکال جدی باشد‪ .‬این بدان معنی است که‬ ‫بدون نیاز به تغییر کل ســطح مخارج دولت‪ ،‬هنوز‬ ‫امکان تغییر ترکیب مخارج دولت در جهت کاهش‬ ‫مشکالت اقتصاد کالن وجود دارد‪.‬‬ ‫موضوع سوم که می توان از ان جهت به بودجه نگاه‬ ‫کرد‪ ،‬کاهش اثار رفاهی ناشــی از شوک تورمی سه‬ ‫سال اخیر در تدوین الیحه بودجه بوده است‪ .‬بدون‬ ‫هیچ گونه تردیدی‪ ،‬بخش بزرگی از شــهروندان و‬ ‫بویژه دهکهای متوسط و پایین بر اثر شوک تورمی‬ ‫و شــوک ارزی دچار کاهش محســوس سطح رفاه‬ ‫شــده اند‪ .‬از انجا کــه هم تولیــد ناخالص داخلی‬ ‫در طــول ســالهای ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬دچار کاهش‬ ‫شــدیدی شده است و هم افزایش نرخ ارز و کاهش‬ ‫قیمت نســبی نفت رخ داده اســت‪ ،‬درامد ســرانه‬ ‫حقیقی و قــدرت خرید خانوارها بــه صورت کلی‬ ‫دچار کاهش شــده اســت و به دلیل شدت گرفتن‬ ‫نابرابری ناشی از شوک تورمی‪ ،‬این موضوع تشدید‬ ‫شده است‪ .‬گرچه دولت اقداماتی مختصر برای کل‬ ‫شهروندان دهکهای پایین انجام داده و برای حقوق‬ ‫و دستمزدبگیران از طریق افزایش حقوق و دستمزد‬ ‫انها سعی کرده است که این کاهش رفاه را تا حدی‬ ‫جبران نماید‪ ،‬اما به طور طبیعی به دلیلی که اشاره‬ ‫شد‪ ،‬رفاه بخش بزرگی از دهکها دچار کاهش شده‬ ‫اســت‪ .‬اگر از منظر جبران رفاهی به بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نگریسته شــود‪ ،‬بازهم به نظر می رسد که‬ ‫نحوه نگاه به موضوع دارای اشــکال اســت‪ .‬دولت‬ ‫تمرکــز عمده را بر افزایش حقوق و دســتمزدهای‬ ‫کارکنان دولت قرار داده اســت که به طور طبیعی‬ ‫به بازنشســتگان و کارکنان بخــش غیردولتی نیز‬ ‫ســرایت می کند‪ .‬اشکار است که این نحوه جبران‬ ‫رفاهی افرادی را هدف قــرار می دهد که حقوق و‬ ‫دســتمزد بگیر یا مستمری بگیر تامین اجتماعی و‬ ‫بازنشستگی هستند‪ ،‬در حالیکه شدیدترین کاهش‬ ‫‪4102‬‬ ‫شماره‪4030‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫بهمنماهماه‪1399‬‬ ‫اول ابان‬ ‫سه شنبه ‪22‬‬ ‫چهار‬ ‫ساماندهینیرویانسانیبانک هایادغامی‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه با اشــاره به پیچیدگی های فرایند ادغام پنج‬ ‫بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه‪ ،‬به تشریح اقدامات مهم‬ ‫این بانک در حوزه نیروی انسانی بانک های فوق پرداخت‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪ ،‬محمد کاظم چقازردی مدیر‬ ‫عامل بانک سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه‬ ‫در خصوص نیروی انســانی بانک های ادغامی‪ ،‬موضوع ساماندهی و‬ ‫صدور احکام انان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی بود‬ ‫افزود‪ :‬به دلیل انکه پنج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک سپه دارای‬ ‫نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی بوده ا ند‪ ،‬یکسان سازی انها‬ ‫و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی ســپه زمان بر و پیچیده خواهد بود‪.‬مدیر عامل بانک‬ ‫ســپه بــا تاکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانک ها هر یــک از این بانکها دارای نظام های‬ ‫خاصی بوده اند و ســاماندهی و یکسان سازی نظام های پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و رده بندی‬ ‫شغلی و مدیریتی کارکنان بانکهای مذکور در راس اولویتهای بانک سپه قرار داشته و دارد‪.‬‬ ‫تقدیر فرماندار الهیجان از بانک پارسیان‬ ‫در کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری شهرستان الهیجان از‬ ‫بانک پارسیان تجلیل شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان‪ ،‬یونس محمودی‪ ،‬فرماندار‬ ‫شهرســتان الهیجان درکارگروه اشــتغال وسرمایه گذاری این‬ ‫شهرســتان با اعطای لوح تقدیر به رییس شعبه الهیجان بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬ازهمکاری و تالش های صادقانه رییس وکارکنان این‬ ‫شعبه در ارایه تسهیالت اشتغالزایی تقدیرکرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در راسـتای اجرای برنامه ها وسـیاست های بانک‬ ‫پارسیان مبنی بر ارایه تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی و همچنین حمایت از اقشار محروم‬ ‫و اســـیب پذیر و ایجاد و توسـعه اشـــتغال پایدار‪ ،‬همکاران شعبه الهیجان با ارائه خدمات‬ ‫مطلوب به این اقشار توانستند در این خصوص نقش موثری ایفا نمایند‪.‬‬ ‫سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن‬ ‫ایثارگرانافزایشیافت‬ ‫بانک مســکن در ابالغیه ای از افزایش سقف تسهیالت فردی ساخت‬ ‫و خرید مســکن ایثارگران در ســال جاری خبر داد‪ .‬بانک مسکن در‬ ‫ابالغیه ای از افزایش سقف تســهیالت فردی ساخت و خرید مسکن‬ ‫ایثارگران در ســال جاری خبر داد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬سقف تسهیالت‬ ‫ســاخت و خرید مســکن ایثارگران از این پس در چهار طبقه بندی‬ ‫مختلف متناسب با مشخصات جغرافیایی محل تقاضا‪ ،‬افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬این اقدام در راســتای افزایش قدرت خرید و ساخت مسکن در‬ ‫میان این گروه از متقاضیان مسکن انجام خواهد شد‪ .‬بانک مسکن از سال های گذشته تاکنون اقدام به‬ ‫پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به گروه ها واقشار مختلف کرده است که پرداخت تسهیالت‬ ‫مسکن به ایثارگران نیز یکی از این اقدامات به شمار می رود‪.‬در ابالغیه افزایش سقف تسهیالت خرید‬ ‫و ساخت مسکن ایثارگران که توسط بانک مسکن صادر شده است امده است‪ :‬در اجرای مفاد بند «د»‬ ‫تبصره (‪ )۱۷‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬و به استناد نامه شماره ‪ ۱۷۲۵۵۴/۹۹‬مورخ ‪ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹‬بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬افزایش ســقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬به ازای هر واحد مسکونی به شرح ذیل جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم می شود‪:‬‬ ‫ در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪۶۰۰‬‬‫ر ‪ )۱‬ریال معادل ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫در مراکــز اســتان ها یک میلیارد و دویســت میلیــون (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۲۰۰‬ر ‪ )۱‬ریال معادل ‪۱۲۰‬‬‫میلیون تومان‪.‬‬ ‫در سایر شهرستان ها یک میلیارد (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ )۱‬ریال معادل ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪.‬‬‫در روستاها ششصد میلیون (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ )۶۰۰‬ریال معادل ‪ ۶۰‬میلیون تومان‪.‬‬‫افزایش سقف تسهیالت خرید وساخت مسکن ایثارگران مطابق با این ابالغیه در راستای سیاست های‬ ‫اعتباری بانک مســکن در سال جاری و براساس مقررات و ضوابط پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی و‬ ‫همچنین مقررات و ضوابط پرداخت تسهیالت از سوی بانک مسکن صورت گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه ســهمیه هر کدام از اســتان ها در پرداخت این تسهیالت در سالجاری نزد‬ ‫اداره کل اعتبارات متمرکز می باشد‪ ،‬لذا متناسب با میزان تقاضا و سیاست های اعتباری بانک مسکن‬ ‫و اعالم بنیاد شــهید و امور ایثارگران متفاوت بوده و ســهمیه های مربوط به هر کدام از اســتان ها به‬ ‫مدیریت های شعب مناطق و یا استان ها به منظور تسریع در روند به روز رسانی سقف تسهیالت خرید‬ ‫و ساخت مسکن ایثارگران ابالغ خواهد شد تا در اسرع وقت نسبت به پرداحت تسهیالت با سقف های‬ ‫جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫رفاهی در میان افرادی رخ داده اســت که تحوالت‬ ‫سه سال گذشته سبب کاهش درامد انها از طریق‬ ‫رکود کســب و کار خُ رد انها و از طریق بیکار شدن‬ ‫انها شــده است و یا اساسا کســانی که فاقد منبع‬ ‫درامدی مشخص و مستمر هســتند‪ .‬لذا‪ ،‬از منظر‬ ‫عدالت اجتماعــی و جبران رفاهی کســانی که از‬ ‫رکود تورمی شــدیدترین اسیب را دیده اند‪ ،‬بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬محل اشکال محســوب می شود‪ .‬مخصوصا‬ ‫اینکه افزایش هرگونه حقوق و دســتمزد و به تبع‬ ‫ان مســتمری بازنشستگی و تامین اجتماعی سبب‬ ‫ماندگار شــدن ان در بودجه دولت می شــود‪ ،‬در‬ ‫حالیکــه جبران رفاهی برای ســایر افراد می تواند‬ ‫موقتی صورت گیرد و بویــژه اگر از طریق افزایش‬ ‫هزینه های عمرانی و ایجاد اشــتغال صورت گیرد‪،‬‬ ‫می تواند فقط برای دوره خــروج از رکود ضرورت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫موضــوع دیگری که می تــوان در ارتباط با بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مطرح کرد‪ ،‬نحوه تامین ان و نگرانی از اثار‬ ‫تورمی ان است‪ .‬اقتصاددانان به طور معمول عادت‬ ‫کرده اند که تنها در صورتی نگرانی از کسری بودجه‬ ‫باالی دولت داشته باشــند که کسری بودجه پولی‬ ‫شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تنها نگرانی که بسیار متداول‬ ‫است ان اســت که مبادا دولت کسری بودجه خود‬ ‫را پولی کند‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬توصیه می شود که‬ ‫دولت کســری بودجه خود را تا حد امکان با فروش‬ ‫اوراق بدهی تامین مالی کند تا اسباب تشدید تورم‬ ‫نشــود‪ .‬ایا واقعا پولی نکردن کسری بودجه به ان‬ ‫معنی اســت که مشــکلی از ناحیه کسری بودجه‬ ‫دولت برای تورم پیش نخواهد امد‪ .‬اگر ما بپذیریم‬ ‫که نهایتا تمام تحوالت بخش پولی اقتصاد که برای‬ ‫تورم با اهمیت است‪ ،‬رشــد نقدینگی نامتناسب با‬ ‫نیاز حقیقی اقتصاد و انهم نه در تک تک ســال ها‬ ‫بلکه در میان مدت و بلندمدت‪ ،‬می باشــد‪ ،‬کسری‬ ‫بودجه زمانی به فشــار تورمی منجر می شــود که‬ ‫به متوسط رشــد نقدینگی باالتر بینجامد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حــدود ‪ ۵۹۰‬هــزار میلیاردتومان به حجم‬ ‫نقدینگی افزوده شــده است‪ .‬اما در همین سال که‬ ‫جزو ســال های بســیار بد از نظر وضع مالی دولت‬ ‫و پولی شــدن بخشی از کســری بودجه در قالب‬ ‫اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است‪،‬‬ ‫پایــه پولی حدود ‪ ۸۷‬هزار میلیــارد تومان افزایش‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬فرض کنید که تمام افزایش پایه‬ ‫پولی به دلیل کســری بودجه دولت اتفاق می افتاد‬ ‫که به معنی افزایش پایه پولی و به تبع ان افزایش‬ ‫حجم نقدینگی از ناحیه کسری بودجه دولت معادل‬ ‫این مبلغ می شــد‪ .‬اما حجم نقدینگی حدود ‪۵۹۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت که بخش‬ ‫کوچکی از ان ناشــی از کســری بودجه دولت می‬ ‫شــد‪ .‬این چه پیامی دارد؟ به طور اشکار این پیام‬ ‫را دارد که حتی اگر کل کسری بودجه دولت پولی‬ ‫شود‪ ،‬افزایشی که مستقیما در حجم نقدینگی دارد‬ ‫و رشدی که مستقیما در حجم نقدینگی ایجاد می‬ ‫کند‪ ،‬هنوز چشمگیر نیســت و این خلق نقدینگی‬ ‫توسط بانکها و موسســات اعتباری است که نقش‬ ‫بسیار مسلط در رشد نقدینگی را دارد‪ .‬تا زمانی که‬ ‫خلق نقدینگی توســط بانکها و موسسات اعتباری‬ ‫با روند کنونی ان ادامه یابد‪ ،‬حتی فقدان کســری‬ ‫بودجــه دولت هم نمی تواند رشــد نقدینگی را به‬ ‫طور چشمگیری کاهش دهد‪ .‬ممکن است ادعا شود‬ ‫کــه چون ضریب فزاینده خلــق نقدینگی حدود ‪۷‬‬ ‫می باشد‪ ،‬انگاه پولی شدن کسری بودجه حتی اگر‬ ‫چندان بزرگ نباشد‪ ،‬از طریق ضریب فزاینده خلق‬ ‫نقدینگــی می تواند به افزایش قابل توجه نقدینگی‬ ‫منجر شود و از این جهت پولی کردن کسری بودجه‬ ‫عامل اصلی تورم است‪ .‬معلوم است که این استدالل‬ ‫محل اشــکال است‪ .‬فرض کنید که در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با مقدار ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬یعنی ‪ ۳.۳‬می بــود‪ .‬در ان صورت‪ ،‬افزایش‬ ‫پایه پولی حدود ‪ ۸۷‬هزار میلیارد تومانی در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حتی اگر تماما مربوط به پولی کردن کسری‬ ‫بودجه دولت بود‪ ،‬حجــم نقدینگی را معادل ‪۲۸۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش می داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه اول بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4102‬‬ ‫خبر‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کاهشتولیداوپکپالسبهنفعنفتشیلامریکاست‬ ‫با استقرار دکل ‪ ۷۴‬فتح ملی حفاری‬ ‫حفاری چاه اکتشافی نام اوران ‪ ۱ -‬اغاز شد‬ ‫شرکت ملی حفاری تحت قرارداد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬دستگاه حفاری سنگین ‪۷۴‬‬ ‫فتح را در موقعیت میدان نفتی نام اوران مستقر و راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬ســعید نظری‪ ،‬مدیر پروژه دو دستگاه حفاری خشکی و خدمات‬ ‫جانبی این شــرکت گفت‪ :‬این دستگاه حفاری با توان ‪ ۲‬هزار اسب بخار از اوایل هفته گذشته‪ ،‬عملیات‬ ‫حفاری چاه اکتشافی نام اوران ‪ ۱ -‬را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس توافق میان ملی حفاری و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬دستگاه حفاری‬ ‫‪ ۸۹‬فتح نیز کاندیدای حفاری چاه اکتشــافی نام اوران – ‪ ۲‬در این میدان نفتی است و به زودی در این‬ ‫موقعیت مستقر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه دو دســتگاه حفاری خشکی و خدمات جانبی شرکت ملی حفاری ایران گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫در همین ارتباط همزمان با انجام عملیات حفاری چاه ها‪ ،‬خدمات جانبی حفاری را به مدیریت اکتشاف‬ ‫شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد‪.‬‬ ‫صادرات نفت عربستان به امریکا صفر شد‬ ‫صادرات نفت عربستان به امریکا برای نخستین بار در ‪ ۳۵‬سال اخیر به صفر رسید‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبری اویــل پرایس‪ ،‬داده های اداره اطالعات انرژی امریکا (‪ )EIA‬نشــان می دهد‬ ‫عربســتان برای نخستین بار در ‪ ۳۵‬سال اخیر هفته گذشــته هیچ محموله ای به ایاالت متحده امریکا‬ ‫صادر نکرده است‪.‬‬ ‫گزارش این نهاد نشان داد که امریکا حداقل اکنون به اندازه گذشته به نفت خاورمیانه وابسته نیست‪.‬‬ ‫بر اســاس داده های اداره اطالعات انرژی امریکا‪ ،‬ایاالت متحده امریکا در ماه اکتبر‪ ۸ ،‬میلیون و ‪۵۴۴‬‬ ‫هزار بشکه نفت وارد کرد‪ ،‬این رقم در ماه ژوئن‪ ،‬بیش از ‪ ۳۶‬میلیون بشکه بود‪.‬‬ ‫واردات نفت امریکا تا حدی غیرمعمول بوده‪ ،‬زیرا عربستان تهدید کرده است به طور سیل اسا به امریکا‬ ‫نفت خام صادر می کند‪.‬‬ ‫امریکا در اوایل دهه ‪ ۲۰۰۰‬میالدی ماهانه بیش از ‪ ۴۵‬میلیون بشکه نفت خام از عربستان وارد می کرد‪،‬‬ ‫این رقم در امار هفتگی اخیر به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫واردات نفت خام ایاالت متحده تنها از عربســتان کاهش نیافته‪ ،‬واشینگتن واردات نفت خود از منطقه‬ ‫خاورمیانه را هم به طور قابل توجهی کاهش داده است‪.‬‬ ‫ایــاالت متحده در اوایل دهه ‪ ۲۰۰۰‬بیش از ‪ ۳‬میلیون بشــکه در روز نفت خام از منطقه خلیج فارس‬ ‫وارد می کرد‪.‬‬ ‫واردات معمول واشــینگتن از این منطقه در ماه اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬کمتر از نیم میلیون بشــکه در روز بود‪،‬‬ ‫وابستگی امریکا به نفت دیگر کشورها به ویژه نفت خاورمیانه روز به روز کمتر می شود‪.‬‬ ‫کاهش تولید نفت اوپک پالس به ســود نفت خام‬ ‫شیل ایاالت متحده امریکا در سال ‪ ۲۰۲۱‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگــزاری رویترز از هیوســتون‪،‬‬ ‫تصمیــم ســازمان کشــورهای صادرکننــده‬ ‫نفــت (اوپــک) و متحدانــش (ائتــاف اوپــک‬ ‫پالس) بــرای کاهــش تولید نفت تــا پایان ماه‬ ‫مــارس هدیه کریســمس دیرهنگامــی ی برای‬ ‫شــرکت های تولیدکننده نفت شــیل امریکا بود‬ ‫کــه در پــی کاهش قیمت هــا‪ ،‬ناچار شــده اند‪،‬‬ ‫هزینه هایشان را کاهش دهند‪.‬‬ ‫تولید نفت خام ایاالت متحده پارســال ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشــکه در روز کاهش یافته است زیرا قیمت های‬ ‫پایین نفت و کاهــش تقاضای ان تولیدکنندگان‬ ‫شــیل را مجبور به کاهش زیان هــای خود کرد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاران حتی پیش از شــیوع همه گیری‬ ‫ویــروس کرونا نیز تولیدکنندگان نفت شــیل را‬ ‫تحت فشار قرار داده بودند که هزینه ها را کاهش‬ ‫و بازدهــی را افزایش دهند‪ ،‬در نتیجه تولید نفت‬ ‫شــیل به ســرعت کاهش یافت اما ممکن است‬ ‫به سرعت بهبود یابد‪.‬‬ ‫افتتاحکلینیکطبکارشرکتنفتستارهخلیج فارس‬ ‫ایران؛ رتبه نخست جهان در پرداخت یارانه انرژی‬ ‫مدیر بخش صنعت شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت‪ :‬براســاس تازه ترین گزارش های مراجع‬ ‫بین المللی‪ ،‬کشــور ما در فهرست پرداخت کنندگان یارانه انرژی با اختالف زیاد نسبت به دومین کشور‬ ‫در صدر قرار دارد‪.‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬محمدرضا خطاطی افزود‪ :‬براساس اخرین امار ارائه شده در ترازنامه‬ ‫منابع هیدروکربوری کشور در سال ‪ ،۹۶‬ایران ساالنه ‪ ۵۱.۲‬میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش زیادی از یارانه انرژی در بخش صنعت پرداخت می شــود‪ ،‬گفت‪ ۳۴ :‬درصد این‬ ‫یارانه در حوزه نیروگاهی پرداخت می شود که در این میان حوزه های پاالیشگاهی‪ ،‬پتروشیمی و صنایع‬ ‫انرژی بر مانند سیمان و فوالد بیشترین سهم یارانه انرژی را دریافت می کنند و بخش خانگی‪ ،‬تجاری و‬ ‫حمل ونقل در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬مدیر بخش صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تاکید‬ ‫بــر اینکه بایــد از اتالف منابع انرژی جلوگیری کنیم‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در همین زمینه ‪ ۱۰‬طرح در حوزه‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت در نیروگاه ها‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاه ها و صنایع سیمان و اهن تدوین شده‬ ‫و برای بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه شده است‪.‬‬ ‫عربســتان که بزرگترین صادرکننده نفت جهان‬ ‫است‪ ،‬روز سه شــنبه (‪ ۱۶‬دی ماه) پس از نشست‬ ‫وزیــران اوپک پــاس اعالم کرد کــه به صورت‬ ‫داوطلبانه در ماه هــای فوریه و مارس روزانه یک‬ ‫میلیون بشکه از تولید خود می کاهد‪ .‬این تصمیم‬ ‫پــس از تالش روســیه برای افزایــش تولید این‬ ‫ائتالف بــرای مقابله با بهره برداری تولیدکنندگان‬ ‫نفت شیل امریکا اعالم شد‪.‬‬ ‫روســیه و قزاقســتان که تمایلی به واگذار کردن‬ ‫ســهم بازار خود به امریکا ندارند‪ ،‬تولیدشــان را‬ ‫افزایــش خواهند داد‪ ،‬قرار بود اوپک پالس در هر‬ ‫یــک از دو ماه اینده ‪ ۵۰۰‬هزار بشــکه در روز به‬ ‫تولیدش اضافه کند‪.‬‬ ‫مقام های ســعودی نگران بودنــد که این افزایش‬ ‫تولید در زمان قرنطینه های ســختگیرانه ناشی از‬ ‫همه گیری ویروس کرونا فراتر از تقاضا باشد‪.‬‬ ‫قیمت شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت‬ ‫روز جمعــه (‪ ۱۹‬دی ماه) به بیش از ‪ ۵۲‬دالر برای‬ ‫هر بشــکه و قیمت معامالت ‪ ۱۲‬ماه اینده ‪ -‬که‬ ‫تولیدکنندگان براساس ان هزینه چاه های جدید‬ ‫را می ســنجند ‪ -‬به ‪ ۵۱‬دالر و ‪ ۳۷‬ســنت رسید‪،‬‬ ‫رئیس مرکز خدمات درمانی و طب کار شــرکت‬ ‫نفت ستاره خلیج فارس از اجرای طرح توسعه و‬ ‫تجهیــز درمانگاه و افتتاح کلینیک طب کار این‬ ‫شــرکت خبر داد‪.‬به نقل از شرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬حمیدرضا مرادی در این باره عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای طرح توســعه و تجهیز درمانگاه‬ ‫و افتتاح کلینیک طب کار شــرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج فــارس زمینه بــرای خدمات دهی بهتر و‬ ‫خبر‬ ‫باکیفیت تر به کارکنان این پاالیشگاه فراهم شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طرح توســعه و تجهیز درمانگاه‬ ‫و کلینیک طب کار پاالیشــگاه‪ ،‬ازمایشگاه های‬ ‫تشــخیص طبی و مولکولی‪ ،‬رادیولوژی‪ ،‬حمام‬ ‫سوختگی‪ ،‬سونوگرافی‪ ،‬رادیولوژی‪ ،‬تریاژ‪ ،‬مطب‬ ‫پزشک‪ ،‬دندان پزشکی‪ ،‬مشاوره قلب‪ ،‬ادیومتری‪،‬‬ ‫اسپیرومتری و ‪ ...‬در نظر گرفته شد ه است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز خدمات درمانی و طب کار شــرکت‬ ‫نفت ســتاره خلیج فارس گفت‪ :‬ازمایشگاه های‬ ‫تشخیص طبی و مولکولی با انجام ازمایش های‬ ‫انتی بــادی‪ ،‬هورمونــی و سینوســی نیازهای‬ ‫درمانــی کارکنان را تامیــن خواهد کرد و پس‬ ‫از نصب تجهیزات موردنیاز تســت انتی بادی را‬ ‫نیز در ازمایشــگاه این مرکز انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مــرادی افزود‪ :‬رادیولوژی ایــن درمانگاه نیز در‬ ‫حال طی کردن مراحل نهایی راه اندازی اســت‬ ‫و حمام سوختگی با وان های ویژه نیز راه اندازی‬ ‫می شود تا در صورت نیاز خدمات شایسته ای را‬ ‫به بیماران ارائه کند‪.‬‬ ‫براساسمصوبهکمیسیونتلفیقبودجه‬ ‫شرکتگازاستاناردبیل‪ ۳‬گواهینامهایزوگرفت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل از‬ ‫دریافت ســه گواهینامــه ‪2018;ISO10002‬‬ ‫‪ 2018;ISO50001،‬و ‪2018;ISO10004‬‬ ‫از سوی این مجموعه خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سردار اسماعیلی‬ ‫این اقدام را برای بهبود مســتمر و ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات شــرکت گاز استان بســیار مهم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع با تعریف اهداف راهبردی مانند‬ ‫حصــول اطمینان از پیاده ســازی نظام مند و موثر‬ ‫فرایندهای ســازمانی درباره شــکایت ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫انرژی در ســاختمان های اداری و کنترل و ارزیابی‬ ‫میزان رضایت مشتری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی این اقدام شرکت گاز را همسو با فرهنگ سازی‬ ‫برای مشــارکت بیشــتر ذی نفعان‪ ،‬خودکنترلی در‬ ‫شناســایی عدم انطباق ها‪ ،‬پاســخگویی بهنگام به‬ ‫مراجعان و رســیدگی نظام مند به شکایت ها عنوان‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬ایــن گواهینامه ها پــس از تعریف و‬ ‫بازنگری فرایندها‪ ،‬انجام ممیزی های درون سازمانی‬ ‫از سوی گروه ارزیابی شــرکت صدور گواهینامه و‬ ‫ســرانجام پس از انجام اقدام های اصالحی و ارتقای‬ ‫شــاخص های عملکردی در هر یــک از حوزه های‬ ‫مربوطه گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیــل توجه به‬ ‫نیازمندی هــای ذی نفعــان به ویژه مشــترکان گاز‬ ‫طبیعی را بســیار بااهمیت دانست و اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجــه به اهمیت حوزه مشــترکان به عنوان بخش‬ ‫عمده ای از ذی نفعان شرکت گاز‪ ،‬بحث رضایتمندی‪،‬‬ ‫رسیدگی به شکایت ها و لزوم تدوین فرایند و انجام‬ ‫دوره ای ممیزی برای شناســایی عــدم انطباق ها و‬ ‫انجام اقدام های اصالحی برای پاســخگویی بهنگام‬ ‫و تســهیل در رســیدگی به انتقادها و شکایت های‬ ‫ذی نفعان بیش از پیش مدنظر است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اســماعیلی‪ ،‬دریافــت گواهینامه های‬ ‫‪ 2018;ISO10002‬و ‪2018;ISO10004‬‬ ‫با هدف توســعه اجــرای اســتانداردها در ارتقای‬ ‫ســطح رضایتمندی ارباب رجــوع‪ ،‬ایجاد تعهد در‬ ‫پاسخگویی به شــکایت ها‪ ،‬شناسایی نقاط ضعف و‬ ‫نواقص سیستم از طریق بررسی و ارزیابی شکایات‪،‬‬ ‫کاهش میزان شــکایات ارباب رجــوع و در نهایت‪،‬‬ ‫تحقق شهروندمداری در سیستم است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سیســتم مدیریت انرژی براساس‬ ‫‪ ISO50001‬نیــز ابــزاری برای بهبود مســتمر‬ ‫در زمینــه مصرف انرژی‪ ،‬کارایــی انرژی و انتخاب‬ ‫منابــع مختلف ان اســت و با اســتقرار سیســتم‬ ‫مدیریت انرژی در شرکت گاز استان‪ ،‬منابع مختلف‬ ‫مصرف کننده انرژی به طور مستمر ارزیابی می شود‬ ‫و با توجه به نتایج تحلیل های انجام شده‪ ،‬اقدام های‬ ‫اصالحی برای مدیریت مصرف انرژی انجام می شود‪.‬‬ ‫دستورعملجدیدتنظیمبازارمحصوالتپتروشیمیمنتشرشد‬ ‫هم زمــان بــا بازنگری دســتورعمل تنظیــم بازار‬ ‫محصوالت پتروشیمی‪ ،‬شــیوه نامه فعالیت عامالن‬ ‫توزیع محصوالت پتروشــیمی ازسوی دفتر توسعه‬ ‫صنایع پایین دستی پتروشیمی ابالغ شد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬دستورعمل‬ ‫تنظیم بازار محصوالت پتروشــیمی با هدف تدوین‬ ‫نقشه راه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی‪ ،‬مدیریت‬ ‫یکپارچــه زنجیره ارزش‪ ،‬کمک بــه ایجاد ثبات در‬ ‫بازار محصوالت پتروشــیمی و رفع انحصار و مقابله‬ ‫ایالم‪-‬رویا نوری ‪-‬یاد خدا بهترین وسیله برای‬ ‫خویشتن داری و کنترل غرایز سرکش و جلوگیری‬ ‫از روح طغیان است‪« .‬نمازگزار» همواره به یاد خدا‬ ‫میباشد‪ ،‬خدایی که از تمام کارهای کوچک و‬ ‫بزرگ ما اگاه است‪ ،‬خدایی که از انچه در زوایای‬ ‫روان ما وجود دارد و یا از اندیشه ما میگذارد‪،‬‬ ‫مطلع و باخبر است و کمترین اثر یاد خدا این است‬ ‫که به خودکامگی انسان و هوسهای وی اعتدال‬ ‫میبخشد‪ ،‬چنان که غفلت از یاد خدا و بی خبری‬ ‫از پاداشها و کیفرهای او‪ ،‬موجب تیرگی عقل و‬ ‫خرد و کم فروغی ان میشود‪.‬‬ ‫انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و کردار‬ ‫خود نمیاندیشد و برای ارضای تمایالت و غرایز‬ ‫سرکش خود حد و مرزی را نمیشناسد و این نماز‬ ‫است که او را در شبانه روز پنج بار به یاد خدا‬ ‫میاندازد و تیرگی غفلت را از روح و روانش پاک‬ ‫میسازد‪.‬‬ ‫به راستی‪ ،‬انسان که پایه حکومت غرایز در کانون‬ ‫وجود او مستحکم است‪ ،‬بهترین راه برای کنترل‬ ‫غرایز و خواستهای مرزنشناس او همان یاد خدا‪،‬‬ ‫یاد کیفرهای خطاکاران و حسابهای دقیق و‬ ‫اشتباهناپذیر ان میباشد‪ .‬از این نظر قران یکی از‬ ‫با ساختار غیررقابتی در بازار‪ ،‬بازنگری و ابالغ شد‪.‬‬ ‫متن این دستورعمل که ازسوی دفتر توسعه صنایع‬ ‫پایین دستی اعالم شد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫«نسخه جدید (بازنگری شــده) دستورعمل تنظیم‬ ‫بــازار محصوالت پتروشــیمی طی ابالغیه شــماره‬ ‫‪ ۶۰/۲۳۳۹۰۱‬مــورخ ‪ ۱/۱۰/۱۳۹۹‬و پس از طرح و‬ ‫بررسی در یکصدوســومین نشست کارگروه تنظیم‬ ‫بازار ( نامه شماره ‪ ۶۰/۱۵۱۹۷۴‬مورخ ‪)۱۹/۶/۱۳۹۹‬‬ ‫در قالب ‪ ۹‬ماده و منضم به «شیوه نامه فعالیت عامالن‬ ‫نماز موجب یاد خداست‬ ‫اسرار نماز را یاد خدا معرفی میکند‪« :‬اقم الصلوه‬ ‫لذکری؛ نماز را برای یاد من بپادار!‬ ‫• دوری از گناه‪:‬‬ ‫نمازگزار ناچار است که برای صحت و قبولی نماز‬ ‫خود از بسیاری از گناهان اجتناب ورزد؛ مثال‪،‬‬ ‫یکی از شرایط نماز مشروع بودن و مباح بودن‬ ‫تمام وسایلی است که دران به کار میرود‪ ،‬مانند‬ ‫اب وضو و غسل‪ ،‬جامهای که با ان نماز میگزارد و‬ ‫مکان نمازگزار‪ ،‬این موضوع سبب میشود که گرد‬ ‫حرام نرود و در کار و کسب خود از هر نوع حرام‬ ‫اجتناب نماید؛ زیرا بسیار مشکل است که یک‬ ‫فرد تنها در امور مربوط به نماز به حالل بودن انها‬ ‫مقید شود و در موارد دیگر بی پروا باشد‪.‬‬ ‫گویا ایه زیر به همین نکته اشاره میکند و‬ ‫میفرماید‪« :‬ان الصلوه تنهی عن الفحشا و المنکر؛‬ ‫که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز میدارد‪».‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫باالخص اگر نمازگزار متوجه باشد که شرط قبولی‬ ‫نماز در پیشگاه خداوند این است که نمازگزار‬ ‫زکات و حقوق مستمندان را بپردازد؛ غیبت‬ ‫نکند؛ از تکبر و حسد بپرهیزد؛ از مشروبات‬ ‫الکلی اجتناب نماید و با حضور قلب و توجه و‬ ‫توزیع محصوالت پتروشیمی» در تاریخ ‪۱/۱۰/۱۳۹۹‬‬ ‫برای اجرا ابالغ شد‪.‬‬ ‫محورهای راهبردی دستورعمل مذکور شامل موارد‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دســتیابی به اهداف مندرج در اســناد باالدستی‬ ‫کشور (با تاکید بر قانون ششم توسعه و سیاست های‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی)؛‬ ‫‪ .۲‬تدویــن نقشــه راه تنظیــم بــازار محصــوالت‬ ‫پتروشیمی؛‬ ‫نیت پاک به درگاه خدا رو اورد و به این ترتیب‬ ‫نمازگزار حقیقی ناگزیر است تمام این امور را‬ ‫رعایت کند‪ .‬روی همین جهات‪ ،‬پیامبر گرامی‬ ‫ما(صلیاهللعلیهواله) میفرماید‪ :‬نماز چون نهر‬ ‫اب صافی است که انسان خود را در ان شست‬ ‫و شو دهد‪ ،‬هرگز بدن او الوده و کثیف نمیشود‪.‬‬ ‫همچنین کسی که در شبانه روز پنج مرتبه نماز‬ ‫بخواندو قلب خود را در این چشمه صاف معنوی‬ ‫شست و شو دهد‪ ،‬هرگز الودگی گناه بر دل و جان‬ ‫او نمینشیند‪.‬‬ ‫اثار فردی و تربیتی نماز به انچه که گفته شد‬ ‫منحصر نیست؛ ولی این نمونه میتواند نشانه‬ ‫کوچکی از اسرار بزرگ این عبادت بزرگ اسالمی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫• نظافت و بهداشت‪:‬‬ ‫از انجا که نمازگزار در برخی از مواقع همه بدن را‬ ‫باید به عنوان «غسل» بشوید و معموال در شبانه‬ ‫روز چند بار وضو بگیرد و پیش از غسل و وضو‬ ‫تمام بدن خود را از هر نوع کثافت و الودگی پاک‬ ‫سازد؛ ناچار یک فرد تمیز و نظیف خواهد بود‪ .‬از‬ ‫این نظر نماز به بهداشت و موضوع نظافت که یک‬ ‫امر حیاتی است کمک میکند‪.‬‬ ‫• انضباط و وقت شناسی‪:‬‬ ‫نمازهای اسالمی هر کدام برای خود وقت مخصوص‬ ‫و معینی دارد و فرد نمازگزار باید نمازهای خود را‬ ‫در ان اوقات بخواند‪ ،‬لذا این عبادت اسالمی به‬ ‫انضباط و وقتشناسی کمک موثری میکند‪.‬‬ ‫باالخص که نمازگزار باید برای ادای فریضه صبح‬ ‫پیش از طلوع افتاب از خواب برخیزد‪ ،‬طبعا یک‬ ‫چنین فردی گذشته از این که از هوای پاک و‬ ‫نسیم صبحگاهان استفاده مینماید‪ ،‬به موقع‬ ‫فعالیتهای مثبت زندگی را اغاز میکند‪.‬‬ ‫اثار فردی و تربیتی نماز به انچه که گفته شد‬ ‫منحصر نیست؛ ولی این نمونه میتواند نشانه‬ ‫اسرار بزرگ این عبادت بزرگ اسالمی باشد‪.‬‬ ‫زیرساخت هایفیزیکیو‬ ‫نرم افزاری برای معامله گاز در‬ ‫بورس انرژی فراهم می شود‬ ‫خنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬براساس مصوبه این‬ ‫کمیســیون‪ ،‬دولت مکلف شد سال اینده‬ ‫زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری الزم‬ ‫را برای عرضه و انجام معامله حداکثر ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس‬ ‫انرژی پیش بینی کند‪.‬‬ ‫رحیــم زارع‪( ،‬یکشــنبه‪ ۲۱ ،‬دی ماه)‬ ‫در نشســت خبری به تشــریح مصوبات‬ ‫کمیســیون تلفیق الیحه بودجه پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬براســاس مصوبه این کمیسیون‪،‬‬ ‫ســال اینده دولت مکلف شــد همســو‬ ‫با تجاری ســازی و افزایش ســهم بخش‬ ‫خصوصی در حوزه انرژی‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫فیزیکــی و نرم افــزاری الزم برای عرضه‬ ‫و انجــام معاملــه حداکثــر ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی را در بورس انرژی‬ ‫پیش بینی کنــد که ایین نامه اجرایی ان‬ ‫باید ازســوی وزارتخانه هــای نفت‪ ،‬نیرو‪،‬‬ ‫اقتصاد و ســازمان برنامــه و بودجه در‬ ‫هیئت وزیران تصویب شد‪.‬‬ ‫وی به مصوبه کمیســیون تلفیق درباره‬ ‫اصــاح ســاختار بودجــه و رابطه مالی‬ ‫دولت و وزارت نفت اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫شــرکت ملی نفــت ایران مکلف اســت‬ ‫برای تعیین ســهم خــود از میدان های‬ ‫در حــال تولید در کشــور بــه تفکیک‬ ‫میــدان بر مبنــای مــواردی مانند ارائه‬ ‫دقیــق هزینه های جاری و ســرمایه ای‬ ‫میدان هــای در حال تولیــد‪ ،‬هزینه های‬ ‫بهره برداری از میدان های در حال تولید‪،‬‬ ‫بازپرداخــت اصل و فرع بدهی و تعهدها‪،‬‬ ‫نوسازی تاسیســات و تجهیزات تولیدی‪،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬انتقال و ذخیره سازی عمل‬ ‫کند‪ .‬این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر‬ ‫و معاف از سود سهام محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجه‬ ‫مجلس تصریح کرد‪ :‬برای اصالح ساختار‬ ‫بودجــه مقرر شــد رابطه مالــی نفت و‬ ‫دولت به گونه ای تنظیم شــود که سهم‬ ‫‪ ۱۴.۵‬درصد شــرکت ملی نفــت مانند‬ ‫طرح هــای دیگــر در قالــب ردیف هایی‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫این رقــم در ابتدای ماه دســامبر ‪ ۴۴‬دالر و ‪۶۳‬‬ ‫سنت بود‪.‬‬ ‫قیمت باالتر نفت بــا در نظر گرفتن کاهش اخیر‬ ‫هزینه هــا و تعهد برای ثابت نگه داشــتن تولید‪،‬‬ ‫تاثیر مســتقیمی در نتایج مالــی تولیدکنندگان‬ ‫خبر‬ ‫امریکایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫شــرکت های امریکایی متعهد شده اند تولیدشان‬ ‫را ثابــت نگه دارند و از هــر گونه افزایش قیمت‪،‬‬ ‫برای باال بردن ســود ســرمایه گذاران و پرداخت‬ ‫بدهی شان استفاده کنند‪.‬‬ ‫مراکزدوگانه سوزکردنخودروهایعمومیدرکردستانافزایشیافت‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه کردستان از دوگانه سوز کردن رایگان‬ ‫یک هزار و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه خودرو عمومی در‬ ‫این اســتان و افزایــش ‪ ۲۷‬درصدی این امار‬ ‫نسبت به ماه گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه کردستان‪ ،‬عبداهلل گیتی منش گفت‪ :‬با‬ ‫اغاز فعالیت دو مرکز تبدیل در شهرهای قروه‬ ‫و بیجار‪ ،‬تعداد مراکز تبدیل در استان به پنج‬ ‫کارگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزایش مصرف سی ان جی در سبد سوخت‪،‬‬ ‫مزایای زیســت محیطی‪ ،‬کاهش ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫هزینه ســوخت و کمک به اقتصاد خانوار را از‬ ‫اهداف اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن‬ ‫خودروهای عمومی عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه کردســتان با اشــاره بــه تبلیغات و‬ ‫اطالع رســانی های انجام شده در سطح جراید‬ ‫و فضای مجازی اســتان دربــاره اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬از همکاری فرمانداران و شهرداری های‬ ‫اســتان با این شرکت برای اجرای طرح تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫گیتی منــش با بیان این مطلــب که ثبت نام‬ ‫‪ ۸۰۰‬دســتگاه خودرو عمومی دیگر و فرایند‬ ‫نوبت دهی انها انجام شــده و در انتظار تبدیل‬ ‫به ســر می برند‪ ،‬افزود‪ :‬متقاضیــان با ثبت نام‬ ‫در ســامانه ‪https://gcr.niopdc.ir‬‬ ‫می توانند برای دوگانه سوز کردن خودروهای‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به فعالیــت ‪ ۵۲‬جایگاه عرضه‬ ‫ســی ان جی در اســتان از ظرفیت مناســب‬ ‫ارائــه این ســوخت پاک به شــهروندان خبر‬ ‫داد و اظهــار کرد‪ :‬مصرف روزانه ســی ان جی‬ ‫در اســتان ‪ ۴۴۰‬هزار متر مکعب اســت که‬ ‫این مقــدار مصرف فقط ‪ ۴۵‬درصد از ظرفیت‬ ‫ایجادشده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عراق فراتر از سهمیه اش در توافق اوپک پالس نفت تولید کرد‬ ‫تولید نفت عراق در ماه دســامبر ‪ ۴.۷‬درصد افزایش یافت و فراتر از سهمیه اش در توافق کاهش تولید‬ ‫اوپک پالس بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری پلتس از دوبی‪ ،‬داده های شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) نشان می دهد‬ ‫تولید نفت عراق در ماه دســامبر به همراه تولید منطقه اقلیم کردستان ‪ ۴.۷‬درصد نسبت به ماه پیش‬ ‫افزایش یافته و به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۵۷‬هزار بشکه در روز رسیده است‪.‬‬ ‫این کشــور در این ماه فراتر از ســمهیه اش در توافق کاهش تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پالس) نفت تولید کرده است‪.‬‬ ‫بر اســاس توافق کاهش تولید ائتالف اوپک پالس ســهمیه دومین تولیدکننده بزرگ اوپک برای ماه‬ ‫دسامبر برابر با ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۴‬هزار بشکه در روز بود‪.‬‬ ‫بر اســاس داده های سومو‪ ،‬تولید نفت دولت مرکزی عراق در ماه دسامبر نسبت به ماه پیش از ان ‪۴.۲‬‬ ‫درصد افزایش یافته و به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۶۶‬هزار بشــکه در روز رســیده‪ ،‬این در حالی اســت که تولید‬ ‫نفت منطقه اقلیم کردســتان در این بازه زمانی ‪ ۷.۷‬درصد افزایش یافته و به ‪ ۴۹۱‬هزار بشــکه در روز‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫عراق بیشــتر ســال ‪ ۲۰۲۰‬تالش می کرد با وجود قیمت پایین نفت‪ ،‬همه گیری ویروس کرونا و بحران‬ ‫مالی این کشور‪ ،‬به توافق کاهش تولید اوپک پالس پایبند باقی بماند‪ .‬پایبند نبودن عراق به این توافق‬ ‫تالش های این ائتالف برای برقراری توازن در بازار نفت را پیچیده تر کرده است‪.‬‬ ‫در توافق کاهش تولید اوپک پالس سهمیه تولید نفت عراق برای ماه ژانویه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۵۷‬هزار بشکه‬ ‫در روز و بیشتر است و سبب ارامش خاطر بیشتر این کشور شده است‪.‬‬ ‫صادرات نفت دولت مرکزی عراق نیز در ماه دسامبر نسبت به ماه پیش پنج درصد افزایش یافت و به ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۴۶‬هزار بشکه در روز رسید‪ ،‬این در حالی است که صادرات منطقه اقلیم کردستان با ‪۸.۲‬‬ ‫درصد افزایش‪ ۴۶۱ ،‬هزار بشکه در روز بود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه کمربند سبز ازسوی پاالیشگاه پارسیان‬ ‫پروژه کمربند سبز ازسوی شرکت پاالیش گاز پارسیان همسو با مسئولیت های اجتماعی اجرا می شود‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬علمدار بابایی‪ ،‬سرپرســت شرکت پاالیش گاز پارسیان در ایین اغاز‬ ‫عملیات اجرایی پروژه کمربند ســبز که از تعهدهای شرکت پاالیش گاز پارسیان و وزارت نفت همسو‬ ‫با مســئولیت های اجتماعی در شهرستان مهر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم داریم به کمک مسئوالن منطقه و‬ ‫با محوریت فرمانداری‪ ،‬پروژه های مناســبی در حوزه های مختلف فرهنگی‪ ،‬محیط زیســتی‪ ،‬عمرانی و‬ ‫مسائل اموزشی و بهداشتی تعریف کنیم‪.‬‬ ‫کمی و‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از دریافت مصوبه انها و تامین اعتبار و پیگیری اجرای به موقع پروژه ها از نظر ّ‬ ‫کیفی‪ ،‬باید کاری کنیم تا مجموعه وزارت نفت اهتمام بیشتری درباره تخصیص بودجه ها به شهرستان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت پاالیش گاز پارســیان با بیان اینکه هزینه ای که به این طرح اختصاص یافته ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال است و از محل تعهدهای شرکت پرداخت می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ساخت این پروژه که یک‬ ‫کمربند سبز ‪ ۲۰۰‬هکتاری است‪ ،‬با نظارت شهرداری انجام خواهد شد و شامل دو بخش بیولوژیکی یا‬ ‫کاشــت درختان و بخش دیگر‪ ،‬ســاخت سازه است که با ساخت بخش سازه ای‪ ،‬سیالب ها هم تا حدود‬ ‫زیادی مهار می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬انتصاب در نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫مدیران عامل شرکت های نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرق منصوب شدند‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در احکامی جداگانه‪ ،‬سیدابوالحسن محمدی را به عنوان‬ ‫مدیرعامل شــرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی‪ ،‬فرشید خیبری را به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز‬ ‫شرق و حمید ایزدی را به عنوان مشاور منصوب کرد‪.‬‬ ‫رامیــن حاتمی در احــکام انتصاب مدیران عامل شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی و‬ ‫نفــت و گاز شــرق‪ ،‬بر الزام هایــی همچون برنامه ریــزی و اتخاذ تدابیــر الزم برای توســعه و تولید‬ ‫حداکثری‪ ،‬اقدام های الزم درحفظ ســرمایه های شرکت (انســانی و تاسیسات)‪ ،‬اتخاذ رویکرد مدیریت‬ ‫علمــی‪ ،‬شایسته ســاالری و عدالت محــور به منظور ارتقای انگیــزه حداکثری در کارکنــان و بهبود و‬ ‫سالم ســازی فرایندهای جاری و تصمیم گیری ســریع و شــفاف برای تحقق به موقــع ماموریت های‬ ‫محوله تاکید کرده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه اول بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4102‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه اول بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4102‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫برگزاری مراسم «روز هوای پاک» در الوده ترین ایام‪ ۱۰‬سال اخیر پایتخت‬ ‫واردات مواد اولیه و قطعات خارجی محدود شد‬ ‫وقتیهمهمنتظر«وزشباد»هستند‬ ‫قوانیــن بازدارنــده ضریب نفــوذ کمتری‬ ‫نســبت به قوانیــن ترغیب کننــده دارند ‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که ازجمله موضوعاتی‬ ‫که باید به ان پرداخته شــود‪ ،‬حمایت های‬ ‫اقتصــادی از صنایــع بــرای جلوگیری از‬ ‫الودگــی‪ ،‬در کنار وضــع قوانین و مقررات‬ ‫مالیاتــی و عوارض اســت که مــا در این‬ ‫زمینه موفق نبود ه ایم‬ ‫‪ ۱۹‬د ی ماه در مناســبت های ساالنه تقویم‬ ‫ایران‪ ،‬به نام «روز هــوای پاک» نامگذاری‬ ‫شــده‪ ،‬این در حالی اســت کــه نه تنها در‬ ‫این روز خــاص بلکــه در هفته های اخیر‪،‬‬ ‫کیفیت هوا در بســیاری از شهرهای بزرگ‬ ‫کشــور‪ ،‬در شــرایط وخیــم قرار داشــته‬ ‫است‪ .‬نخســتین برنامه ریز ی ها درخصوص‬ ‫الودگــی هوای تهران در ســال ‪ ۱۳۴۶‬در‬ ‫مجلس وقــت مطرح شــد‪ .‬با ایــن همه‪ ،‬تا‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬و تدوین الیحــه قانون هوای‬ ‫پاک‪ ،‬اقدام فراگیری در این خصوص انجام‬ ‫نشد‪ .‬ســرانجام مجلس شورای اسالمی در‬ ‫تیرماه ســال ‪ ۱۳۹۶‬قانون هــوای پاک را‬ ‫تصویــب کرد و دســتورالعمل هایی در این‬ ‫خصوص به دســتگا ه های مربوطه ابالغ شد‪.‬‬ ‫با ایــن همــه‪ ،‬الودگــی هوا در شــهرها‬ ‫کشــور‪ ،‬امســال به اوج خود رسید و نشان‬ ‫داد موضوعاتــی همچون صــادرات گاز به‬ ‫کشــورهای طرف قرارداد ایران‪ ،‬تحریم ها‪،‬‬ ‫اســتخراج بیت کویــن‪ ،‬کمبود بــرق برای‬ ‫مصــارف خانگــی و همچنیــن انباشــت‬ ‫ســوخت مــازوت در نیروگا ه هــا در ماجرا‬ ‫دخیــل هســتند‪ .‬با این همه‪ ،‬بــه نظر می‬ ‫رسد نهادهای مســئول‪ ،‬به جز انتظار برای‬ ‫«وزش بــاد»‪ ،‬برای کاهش ســطح الودگی‬ ‫هــوا در شــهرهای بــزرگ کشــور برنامه‬ ‫دیگری ندارند‪.‬‬ ‫احمــد طاهری‪ ،‬مدیــر واحد ســنجش و‬ ‫نگهــداری شــرکت کنتــرل کیفیت هوای‬ ‫تهــران چنــد روز پیش با اشــاره به اینکه‬ ‫این هــوای پایتخت الود ه تریــن ماه خود‬ ‫در ‪ 10‬سال گذشــته را تجربه کرد ه است‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بــر اســاس اطالعات ثبت شــده‬ ‫شــاخص کیفیت هوا‪ ،‬از د ی ماه ‪ ۸۹‬تاکنون‬ ‫هیچ گاه تعداد روزهای ناســالم در یک ماه‬ ‫به ‪۹‬روز بر اســاس دســتورالعمل سابق و‬ ‫به ‪۱۵‬روز بر اســاس دســتورالعمل جدید‬ ‫نرسیده بود‪».‬‬ ‫احمد طاهری ادامه داد‪« :‬تا ‪ ۲۷‬د ی ماه‪ ،‬بر‬ ‫اساس شــاخص کیفیت هوای گزار ش شده‬ ‫بــرای شــهر تهــران‪۱۳ ،‬روز در وضعیت‬ ‫ناســالم و ‪۱۱‬روز ناســالم برای گرو ه های‬ ‫حساس به ثبت رسیده است‪».‬‬ ‫روز گذشــته معاون محیط زیســت انسانی‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیســت در مورد‬ ‫عملکــرد دســتگا ه های مختلــف در بــاب‬ ‫مفاد ایــن قانون گفــت‪« :‬در قانون هوای‬ ‫پــاک وظایف دســتگا ه های اجرایی مرتبط‬ ‫مشــخص و به انها ابالغ شــده اســت‪ ،‬اما‬ ‫به نظر می رســد دستگا ه های مختلف به این‬ ‫وظایف به خوبی عمــل نکرد ه اند‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫غیر از این بود‪ ،‬امروز شــرایط هوا باید در‬ ‫وضعیت بهتری قرار می گرفت‪».‬‬ ‫مسعود تجریشی با اشــاره به اینکه متولی‬ ‫اجرای قانون هــوای پاک معلوم نیســت‪،‬‬ ‫به ایرنــا گفــت‪« :‬اوایل امســال‪ ،‬وظایف‬ ‫دســتگا ه های اجرایــی مختلف را در رابطه‬ ‫بــا قانون هوای پاک‪ ،‬بخــش به بخش و به‬ ‫تفکیــک مشــخص و به انها ابــاغ کردیم‬ ‫و از انها خواســتیم عملکــرد خود را برای‬ ‫ما ارســال کنند‪ .‬بــا این همــه فقط پنج‬ ‫دســتگاه ازجملــه وزارتخانه هــای نفــت‪،‬‬ ‫نیرو‪ ،‬کشــور‪ ،‬را ه وشهرســازی و ســازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت جواب دادند و بقیه‬ ‫دســتگا ه ها پاسخی به سازمان محیط زیست‬ ‫ارســال نکردند‪ .‬درواقع‪ ،‬چهــار وزارتخانه ‬ ‫صمت‪ ،‬اموز ش وپرورش‪ ،‬بهداشت درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی و صدا وسیما هیچ جوابی‬ ‫به ســازمان ندادند‪».‬تجریشــی ادامه داد‪:‬‬ ‫«به عنوا ن مثــال‪ ،‬وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫در اجرای طر ح های بیابا ن زدایی به منظور‬ ‫مهار کانو ن های مســتعد بیابان زایی‪۴۰ ،‬‬ ‫درصد پیشــرفت داشــته‪ ،‬وزارت نیرو در‬ ‫مورد حقابه تاال ب هــا و خورها و همچنین‬ ‫برنامــه تامیــن منابــع اب برای ســرانه‬ ‫فضای ســبز شــهرهای باالی ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫از محل پســاب شــهری هنوز اطالعاتی را‬ ‫ارائه نداده اســت‪ .‬همچنین وظیفه وزارت‬ ‫کشور نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫در شــهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار تا ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر اســت که ضعیف عمل کــرده‪ ،‬تدوین‬ ‫دســتورالعمل اجرایی راه اندازی سرویس‬ ‫رفت وامــد کارکنان نیز جــزو وظایف این‬ ‫وزاتخانه بــوده که هنوز تدویــن نکرده و‬ ‫اسقاط موتورســیکلت های بنزینی فرسوده‬ ‫نیز صفردرصد بوده است‪».‬‬ ‫گویا به نظر می رســد «نبــود نگاه واحد»‪،‬‬ ‫«نبود وحد ت رویه نهادی»‪« ،‬مواز ی کاری»‬ ‫و البتــه «بی توجهی بــه قوانین»‪ ،‬همچنان‬ ‫در میان نهادهای مسئول در حوزه الودگی‬ ‫هوای شــهرها دیــده می شــود‪ .‬درهمین‬ ‫ارتبــاط روز گذشــته فرمانــده انتظامــی‬ ‫تهران بــزرگ از بی توجهی بــه معاینه فنی‬ ‫موتورسیکلت ها گالیه کرد‪.‬‬ ‫ســردار حســین رحیمی درباره معاینه فنی‬ ‫موتورســیکلت ها بــه ایســنا گفــت‪:‬‬ ‫«معاینه فنــی موتورســیکلت ها موضــوع‬ ‫مهمی اســت و باید انجام شود‪ ،‬اما صادقانه‬ ‫بایــد بگویــم درحا ل حاضر چیــزی به نام‬ ‫معاینه فنی موتورســیکلت ها نداریم و هیچ‬ ‫اقدامی در این خصوص انجام نشده است‪».‬‬ ‫در هفته هــای اخیر و به دنبال اجرای طرح‬ ‫ازادســازی موتورســیکلت های رسوبی در‬ ‫پارکینگ ها‪ ،‬موتورســیکلت های فرســوده‬ ‫دوبــاره وارد چرخــه حمل ونقــل کشــور‬ ‫شد ه اند‪ .‬محمدحسین گودرزی‪ ،‬عضوهیات‬ ‫مدیره انجمن صنفی مراکز اســقاط خودرو‬ ‫و رئیــس کارگروه اســقاط اتحادیه صنایع‬ ‫بازیافــت کشــور‪ ،‬در گفت وگو بــا «دنیا ی ‬ ‫خودرو»‪ ،‬از واســپاری موتورســیکلت های‬ ‫رســوبی بدو ن صاحب بــه ســتاد اجرایی‬ ‫فرمان امــام (ره) خبر داده بــود‪ .‬به گفته‬ ‫این مقــام صنفی‪ ،‬ســتاد اجرایــی فرمان‬ ‫امام (ره) موتورســیکلت های بدون صاحب‬ ‫را به مزایده گذاشــت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که بــا ورود دالالن بــه این حــوزه‪ ،‬این‬ ‫موتورســیکلت های به جای اسقاط‪ ،‬دوباره‬ ‫خریداری شــده و بــه چرخــه حمل ونقل‬ ‫کاهش وابستگی خارجی زنجیره تامین صنعت خودرو از ‪ ۶۰‬به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کشور بازگشته اند‪.‬‬ ‫همزمــان با گســترش زمزمه هــا در مورد‬ ‫او ج گیری مصرف گاز در مقایســه با تولید‬ ‫ان و ارتبــاط ایــن موضوع به ســوزاندن‬ ‫مــازوت در نیروگا ه ها‪ ،‬روز گذشــته رئیس‬ ‫کمیتــه محیط زیســت مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظام‪ ،‬ضمن اشــاره بــه تاثیرات‬ ‫تحریم هــا بــر برنامه های کنتــرل الودگی‬ ‫هوا گفت‪« :‬اگر مصــرف بی رویه انرژی در‬ ‫کشــور ادامه داشــته باشد‪ ،‬از سال ‪۱۴۰۳‬‬ ‫نیاز خواهیم داشــت گاز وارد کنیم‪».‬‬ ‫سیدمحمد مجابی به ایســنا گفت‪« :‬تقریبا‬ ‫به نســبت یک به سه در ازای تولید مشتقات‬ ‫ســبکی مانند بنزین‪ ،‬مشــتقات ســنگین‬ ‫مانند مازوت تولید می شــود‪ .‬ازسو ی دیگر‬ ‫کشور در شــرایط تحریم نمی تواند مازوت‬ ‫صادر کنــد‪ ،‬بنابراین ایــن وظیفه برعهده‬ ‫دانشــمندان و مســئوالن کشــور است که‬ ‫برای ســوخت های ســنگین مانند مازوت‬ ‫برنامه ریزی کنند‪ .‬اگــر راهکاری برای ان‬ ‫پیدا نکنیــــــم و شــرایط به همین صورت‬ ‫ادامه داشته باشــد‪ ،‬در تله ای گیر خواهیم‬ ‫کرد که ســوخت ســنگین روی دســت ما‬ ‫می مانــد و نمی دانیم با ان چه کنیم‪».‬‬ ‫بــه گفته مجابــی ایران جزو ‪ ۱۰‬کشــور‬ ‫نخســت تولیدکننــده گازهــای گلخانه ای‬ ‫در جهــان‪ ،‬بعــد از ژاپن و المان اســت‪،‬‬ ‫به طور ی کــه در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬میــزان‬ ‫تولید دی اکســید کربــن در ایران حدود‬ ‫‪ ۷۲۰‬میلیون تن اعالم شــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫«قوانیــن بازدارنده ضریب نفــوذ کمتری‬ ‫نســبت به قوانیــن ترغیب کننــده دارند ‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که ازجمله موضوعاتی‬ ‫که باید به ان پرداخته شــود‪ ،‬حمایت های‬ ‫اقتصــادی از صنایــع بــرای جلوگیری از‬ ‫الودگــی‪ ،‬در کنار وضــع قوانین و مقررات‬ ‫مالیاتــی و عوارض اســت که مــا در این‬ ‫زمینــه موفق نبود ه ایــم‪ .‬به عنوا ن مثال‪ ،‬در‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی‬ ‫تصویب شــد ‪۳۵‬درصد عوارض االیندگی‪،‬‬ ‫از محــل یک درصد از قیمــت فروش‪ ،‬در‬ ‫اختیار محیط زیســت قرار بگیرد‪».‬‬ ‫دشمنیپنهانبرخیروغن موتورهایایرانیباخودروها!‬ ‫قیمــت گــذاری تثبیتی بدون توجــه به زیانده‬ ‫بــودن تولید روغن های موتــوری‪ ،‬تحریم های‬ ‫ســنگین و عدم امــکان نظارت دســتگاه های‬ ‫نظارتی بــر کیفیت مواداولیه تولید روغن موتور‬ ‫سبب شــده اســت بازار تولید این محصول به‬ ‫ جوالنگاهــی بــرای ادتیوهــای تاریــخ مصرف‬ ‫ گذشــته اروپایی و رقیق شده تبدیل شود‪.‬‬ ‫تولید روغن های موتوری اگرچــه با پیچیدگی‬ ‫ های فنی زیادی همراه اســت‪ ،‬امــا وقتی پای‬ ‫ســود و زیان شــرکت ها به میــان می اید‪ ،‬کار‬ ‫چندان هم پیچیده نیســت و به راحتی می توان‬ ‫با جمع کــردن هزینه های جــاری مانند خرید‬ ‫مواداولیــه‪ ،‬حقــوق و مزایای پرســنل و دیگر‬ ‫هزینه ها قیمت تمام شــده محصول را استخراج‬ ‫کرد و به این نتیجه رســید که ایا با قیمت های‬ ‫تثبیتــی ســازمان حمایــت مصر ف کنندگان و‬ ‫تولیدکننــدگان می توان به تولیــد روغن های با‬ ‫کیفیت ادامه داد یا خیر؟‬ ‫به گــزارش «دنیــا ی خــودرو» اگرچــه بارها‬ ‫شــرکت های بزرگ تولیدکننده روانکار نســبت‬ ‫به زیانــده بــودن تولید روغن هــای موتوری در‬ ‫ایران اعتراض کرد ه انــد و قیمت های مصوب را‬ ‫ناعادالنه دانســته اند‪ ،‬اما اصرار سازمان حمایت‬ ‫بــر تولید و عرضه روغن هــای موتوری با قیمت‬ ‫مشخص سبب شــده است زمزمه کم فروشی در‬ ‫برخی واحدهای تولیدی به گوش برســد‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناســان صنعت روانکارهــا بخش عمده ای‬ ‫از قیمــت تمام شــده روغن هــای موتــوری را‬ ‫ادتیوها یا همان افزودنی های شــیمیایی تشکیل‬ ‫می دهــد که از قضا باکیفیت ترین ان ها توســط‬ ‫شــرکت های امریکایی و اروپایی تولید می شود‬ ‫و خرید ان هــا ارتباط مســتقیمی با قیمت ارز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگرچه مد ت هاســت سر و کله ادتیوهای کره ای‪ ،‬‬ ‫چینــی‪ ،‬هندی‪ ،‬پاکســتانی و ایرانــی در بازار‬ ‫پیدا شــده و بــا قیمت های پایین تری نســبت‬ ‫به نمونه هــای اروپایــی و امریکایــی به فــروش‬ ‫می رســد‪ ،‬امــا هیچ یــک از ایــن محصــوالت‬ ‫نتوانســته اند کیفیــت مطلــوب و مــورد تایید‬ ‫کارشناســان فنی را برای روغن هــای موتوری‬ ‫به ارمغــان اورند‪ .‬از این رو هنــوز هم با وجود‬ ‫تحریم هــای ســختگیرانه امریــکا‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫خریــد ادتیوهای تولیدشــده توســط برندهای‬ ‫معتبــر وجود دارد‪ .‬اما انچه مشکل ســاز شــده‬ ‫اســت‪ ،‬جوالن ادتیوهای اروپایی در بازار ایران‬ ‫ان هــم به نصف قیمــت ان در بازارهای جهانی‬ ‫است!‬ ‫تــا جایی کــه به گفته یکی از کارشناســان این‬ ‫صنعت‪ ،‬یک تن پکیج ادتیو شــرکت لوبریزول را‬ ‫که توسط دفتر منطقه ای این شرکت در امارات‬ ‫بین چهار تا شــش هزار دالر به فروش می رسد‪،‬‬ ‫می توان در ایران با دو هزار دالر خریداری کرد‪.‬‬ ‫اغلــب این ادتیوها یا تاریخ مصر ف گذشــته اند یا‬ ‫بــا روغن پایه رقیق شــده اند و به همین دلیل با‬ ‫قیمت پایین تری در بازار فروخته می شــوند‪.‬‬ ‫اگرچــه مصر ف کننــده روغن موتــور متوجــه‬ ‫کیفیــت پایین برخــی روغن ها نمی شــود‪ ،‬اما‬ ‫شــرکت تولیدکننده به خوبــی می داند که این‬ ‫روانــکار قابلیت روغن کاری موتــور خودرو در‬ ‫پیمایش هــای طوالنــی را نــدارد و باید زودتر‬ ‫تعویض شود‪.‬‬ ‫ادتیوهــای وارداتی که به جــرات می توان گفت‬ ‫تمــام ان هــا توســط شــرکت های بازرگانی و‬ ‫واســطه ها پس از تعویض ظــروف یا به اصطالح‬ ‫ریپک شــدن وارد ایران می شوند‪ ،‬از دو مشکل‬ ‫بــزرگ رنج می برنــد‪ .‬درواقع یــا تاریخ مصرف‬ ‫این محصوالت گذشــته یا توســط واســطه ها‬ ‫به شدت رقیق شــد ه اند‪ .‬اما مشکل اینجاست که‬ ‫واحدهای فنی شــرکت های روغن ســاز کیفیت‬ ‫ان ها را تایید می کنند و به دلیل قیمت مناسبی‬ ‫کــه دارند‪ ،‬راهــی خطوط تولیــد و بلندینگ ها‬ ‫می شــوند‪.‬تولید و عرضــه روغن موتورهــای‬ ‫تولیدشــده با ادتیوهــای ارزان قیمــت اگرچه‬ ‫در بلندمدت مشــکالت زیادی را بــرای موتور‬ ‫خودروهــا به ویــژه خودروهای پرتیــراژ ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬امــا هنوز هم می تــوان به کیفیت‬ ‫روغن موتورهــای تولیدشــده در شــرکت های‬ ‫بزرگ و خوشــنام امیدوار بود‪ .‬شرکت هایی که‬ ‫در ســخت ترین شــرایط اقتصادی نیــز کیفیت‬ ‫محصوالتشــان را فدای منافع اقتصادی نکردند‪.‬‬ ‫امــا انچه واقعیت دارد‪ ،‬جــوالن مواداولیه ای از‬ ‫این دســت در بازار اســت که دلیــل اصلی ان‬ ‫را می تــوان در عدم تامین منافــع مالی برخی‬ ‫تولیدکنندگان و قطع شدن ارتباط روغن سازان‬ ‫داخلی بــا منابع اصلی تامیــن ادتیو در منطقه‬ ‫جســتجو کرد‪ .‬چالش هایی که با واقعی ســازی‬ ‫قیمت ها و باز شــدن فضای تجارت خارجی در‬ ‫اینده‪ ،‬می توان به رفع ان ها امیدوار بود‪.‬‬ ‫از یک سو دخل و خرج خودروساز با هم نمی خواند و گرفتار زیان انباشته و بدهی سنگین معوق به قطعه ‬ ‫ساز می شود و از سوی دیگر‪ ،‬قطعه ساز نیز که متحمل سرمایه گذاری های سنگین برای داخلی سازی‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروساز شده است هم زمان گرفتار فروش زیر قیمت به خودروساز به دلیل قیمت ‬ ‫گذاری دستوری و مطالبات معوق می شود‬ ‫از دیــد علم اقتصاد‪ ،‬زمانی کــه در یک بازار‪ ،‬عرضه و تقاضا برای کاالیی در یک ســطح متعادل قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬می توان ان بازار را یک بازار شــفاف با بهای منطقی و بدون واســطه گری دید‪ .‬درواقع ثبات‬ ‫در یک بازار پویا و بدون حاشــیه‪ ،‬با تعادل دو متغیر عرضه و تقاضا به دســت می اید‪ .‬اما زمانی که یک‬ ‫متغیر دستخوش تغییر می شود‪ ،‬رابطه ها به هم خورده و در نتیجه انتظارات تورمی‪ ،‬تغییرات ناگهانی در‬ ‫قیمت‪ ،‬شکل گیری بازارهای واسطه گری و داللی و درنهایت توزیع نامناسب را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫درهمین راستا مکانیزم عرضه و تقاضا در صنعت و بازار خودرو ایران پس از بازگشت تحریم های امریکا‬ ‫به چالش کشیده شــد و با این حال‪ ،‬خودروسازان و قطعه ســازان ایرانی با حرکتی جهادی و راه اندازی‬ ‫پویش داخلی ســازی کوشــیدند خطوط تولید را فعال نگه دارند و به تدریج افت ایجادشده در عرضه را‬ ‫جبران کنند‪ .‬اما این تمام داستان نبود؛ سویه دیگر این ماجرا‪ ،‬چوبی بود که در داخل‪ ،‬الی چرخ تولید‬ ‫گذاشته شد و ان قیمت گذاری دستوری است! این چالش جدی موجب شد اقتصاد صنعت خودرو بیمار‬ ‫شــود و دخل وخرج این صنعت با هم نخواند‪ .‬تا جایی که منطق کسب وکار خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫زیر سوال می رود و کار به جایی می رسد که انجمن های قطعه سازی با خودروسازان نامه نگاری می کنند‬ ‫که ای بسا به زودی از پای درایند‪ .‬درهمین خصوص با رضا اریاراد‪ ،‬فعال و کارشناس مالی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫چه عواملی سبب شد دشواری های تولید برای قطعه سازان داخلی‪ ،‬شکلی روزافزون به خود بگیرد و کار‬ ‫ن خوردن هستند؟‬ ‫به جایی برسد که هشدار بدهند در استانه زمی ‬ ‫شــکی نیست شرکت های خودروسازی و قطعه سازی به رغم مشــکالت پیش رو اعم از افزایش چندین‬ ‫برابــری قیمت نهاده های تولید‪ ،‬نوســانات نــرخ ارز در تامین مواداولیه مورد نیاز‪ ،‬نوســانات نرخ بهره‬ ‫تســهیالت بانکی در تامین نقدینگی و‪ ...‬تمام توان خود را برای روشــن نگه داشتن چراغ تولید خودرو‬ ‫به کار گرفتند و عملکرد قابل قبولی نیز در شرایط محدودیت های بین المللی و تحریم داشتند‪.‬‬ ‫چراکــه بی دریغ و با روحیه و انگیزه باال درنهضت داخلی ســازی و افزایش تولید قدم برداشــتند‪ .‬اگر‬ ‫منصفانــه بنگریم‪ ،‬به رغم محدودیت و تحریم های بین المللی در صنعت خودرو و نیاز حدود ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫ایــن صنعت به مواداولیه خارجی و برخی قطعات های تک وارداتی که در ابتدای خروج امریکا از برجام‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درصد بود‪ ،‬شرکت های خودروسازی توانسته اند همچنان در تولید پیشتاز بوده و حتی صاحب‬ ‫رکورد تولید نسبت به دوره های گذشته در برخی محصوالت خودرویی شوند که این نشان از عزم و اراده‬ ‫مجموعه خودروسازی حتی با وجود دشواری های پیش روی ان ها دارد‪.‬‬ ‫اما موضوع قیمت گذاری دســتوری در تعارض با این حرکت اســت و به ویژه در چنین شرایط دشواری‬ ‫ســبب می شود به موازات تالش برای حل مشکالت تولید‪ ،‬موضوع تامین منابع مالی از همیشه بغرنج تر‬ ‫شود‪ .‬زیرا از یک سو دخل وخرج خودروساز با هم نمی خواند و گرفتار زیان انباشته و بدهی سنگین معوق‬ ‫به قطعه ســاز می شود و از سوی دیگر قطعه ســاز نیز که برای داخلی سازی قطعات مورد نیاز خودروساز‬ ‫سرمایه گذاری های سنگینی کرده‪ ،‬هم زمان گرفتار فروش زیر قیمت به خودروساز به دلیل قیمت گذاری‬ ‫دستوری و مطالبات معوق می شود‪.‬‬ ‫شــورای رقابت به تازگی فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی را اعالم کرده است؛ فرمولی که‬ ‫در ان‪ ،‬هم متغیر «تورم بخشی» حذف شده و هم متغیر «حاشیه بازار» گنجانده شده بود و این امکان‬ ‫را بــرای نزدیک کردن قیمت های مصوب کارخانه با بازار فراهــم می کرد‪ .‬هرچند که این اقدام در ابتدا‬ ‫موجب تحریک بازار خودرو و واســطه گری شد‪ ،‬اما درنهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬اجرای‬ ‫فرمول جدید ارائه شده متوقف شد‪ .‬ارزیابی شما از این فرایند چیست؟‬ ‫از دیدگاه کارشناســی‪ ،‬موضوع قیمت گذاری خودرو مســتلزم توجه به چندین مولفه با اهمیت است که‬ ‫ازجمله ان ها می توان به بهای تمام شــده خودرو‪ ،‬ســطوح درامدی و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه‪،‬‬ ‫بهای نهاده های تولید داخل‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬نرخ بهره تامین نقدینگی تولید‪ ،‬قیمت گذاری دستوری و ‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هریک از این مولفه ها اهمیت خاص خود را دارد و باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬به عنوان مثال عدم رعایت‬ ‫تــوان و قدرت خرید مصرف کننده واقعــی‪ ،‬امکان تهیه خودرو را برای احاد جامعه دشــوار می کند و‬ ‫به همین دلیل است که دولت و مجلس و نهادهای نظارتی بر قیمت گذاری دستوری و پایین نگه داشتن‬ ‫قیمت فروش تاکید دارند تا هر متقاضی از هر قشــر جامعه امکان برنامه ریزی برای خرید خودرو مورد‬ ‫نظر خود را داشته باشد و بتواند ان را تهیه کند‪.‬‬ ‫اما از طرفی خودروســازان نیز به واسطه نوسانات نرخ ارز‪ ،‬نرخ بهره و افزایش نهاده های تولید با مشکل‬ ‫افزایش بهای تمام شــده تولید خودرو مواجه اند؛ به نحوی که در چند ســال اخیر با زیان انباشته روبه رو‬ ‫بوده اند‪ .‬بنابراین در بررسی دالیل افزایش قیمت ها و بروز فضای واسطه گری و سوداگری در بازار خودرو‪،‬‬ ‫نمی توان سه عامل قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬افزایش نهاده های تولید محصول و نوسانات نرخ ارز و بهره‬ ‫بانکی را از نظر دور داشت‪.‬‬ ‫به نظر شما بهترین راهکار برای برون رفت از این وضعیت در شرایط فعلی چیست؟‬ ‫بهترین راهکار قابل اجرا در شــرایط کنونی‪ ،‬راهکاری ترکیبی یــا به عبارت دیگر اجرای هم زمان چند‬ ‫راهکار به قرار زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حذف قانون قیمت گذاری دستوری‪.‬‬ ‫‪-۲‬ســهمیه بندی و متناسب کردن قیمت مواداولیه مورد نیاز قطعه سازان که از منابع طبیعی خدادادی‬ ‫کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ثبات نرخ ارز و بهره بانکی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ارائه تسهیالت بانکی متناسب به همه اقشار متقاضی خودرو به منظور امکان دسترسی و تهیه خودرو‬ ‫مورد نظرشان‪.‬‬ ‫درهرحال نظم و ســامان دادن به اوضا ِع کمی و کیفــی تولید خودرو در گرو عامل اصلی افزایش میزان‬ ‫داخلی سازی است و تما م راهکارهای پیشنهادشده درنهایت به این عامل کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫یعنی تحقق اهداف با توجه هرچه بیش تر به توسعه و تعمیق ساخت داخل بستگی دارد که با یک مدیریت‬ ‫هماهنگ‪ ،‬جهادی و توانمند قابل احصا خواهد بود‪ .‬درغیر این صورت شاهد ایده های متنوع و رنگارنگی‬ ‫برای ســاماندهی صنعت و بازار خودرو هســتیم که برخی از ان ها صرفا مبتنی بر واردات اســت‪ .‬اما تا‬ ‫زمانی که قیمت گذاری دســتوری حذف نشده و تسهیالت مناسبی برای خرید خودرو ارائه نمی شود و‬ ‫نیز تا وقتی مواداولیه ارزان استخراج شــده از منابع طبیعی خدادادی کشورمان با نرخ های جهانی مانند‬ ‫فوب خلیج فارس به تولیدکننده داخلی فروخته می شود‪ ،‬نمی توان انتظار تغییر و تحولی در وضعیت‬ ‫فعلی داشت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاوناستاندارکرمانشاه‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اداراتکرمانشاهبایدپاسخگویطرح هایپژوهشیخودباشند‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه های اجرایی که با اعتبارات پژوهشی‬ ‫برای حل مشــکالت دســتگاه ها و مردم پژوهشی‬ ‫انجــام می دهند باید نســبت به رونــد پژوهش و‬ ‫کاربردی بودن ان برای رفع مسایل استان پاسخگو‬ ‫باشــند‪.‬به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری‬ ‫کرمانشــاه و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ «افشــین‬ ‫کریمی» در جلسه شــورای پژوهش استان که در‬ ‫ســالن شهدای دولت اســتانداری کرمانشاه برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز بــرای اولین بار دســتگاه های‬ ‫اجرایی که با اعتبارات اســتانی برای حل مشکالت‬ ‫و ارایه راهکار طرح گرفته اند ملزم شــدند نســبت‬ ‫به تاثیرگذاری ان ها پاســخگو باشند و راهکارهای‬ ‫علمی بررســی مشــکل را ارایه دهند‪.‬وی با اشاره‬ ‫بــه گزارش پژوهشــی اداره کل نوســازی مدارس‬ ‫در باره کاهش مصرف حامــل های انرژی مدارس‬ ‫استان گفت‪ :‬هدف اصلی پژوهش ها حل مشکالت‬ ‫دستگاه ها و جامعه است‪ ،‬پس باید حتما کاربردی‬ ‫و ارایه راهکار علمی داشــته باشد نه اینکه صرفا به‬ ‫بیان ایرادات و مشــکالت بپردازد‪.‬کریمی گفت‪ :‬هر‬ ‫ساله در باب موضوعات مختلف استان‪ ،‬پژوهش های‬ ‫زیادی توسط دانشــگاه ها و مراکز علمی‪ ،‬نهادها و‬ ‫دستگاه ها انجام می شود‪ ،‬اما متاسفانه بدون اینکه‬ ‫حداقل چکیده ای از انها در اختیار مســووالن ذی‬ ‫ربــط قرار بگیرد و توســط افراد و گــروه ها مورد‬ ‫نقد و بررســی قرار بگیرد بایگانی می شود و برای‬ ‫حل انها دوباره اعتبار و وقت گذاشــته می شود و‬ ‫تکرار می شوند‪.‬وی در ادامه جلسه خواستار اعمال‬ ‫محدودیت های پژوهشــی دستگاه های اجرایی شد‬ ‫و افزود‪ :‬برای ارتقا کیفیت مطالعات پژوهشــی باید‬ ‫حدقل معیاری مصوب شــود که یــک فرد یا نهاد‬ ‫هم زمان چند پژوهش را در دســت نگیرد و همه‬ ‫کسانی که توانایی علمی دارند سهیم باشند‪.‬کریمی‬ ‫همچنین با اشــاره بــه اعتبار نزدیک بــه ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی ســاالنه وزارتخانه ها برای پژوهش؛‬ ‫از ادارات اســتان خواســت این اعتبارات را حتما‬ ‫به شــورای پژوهش اعالم کنند تــا با کمک مراکز‬ ‫علمی ان را در راستای توسعه و اجرای پروژه های‬ ‫اســتان جذب کنیم‪.‬معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫استانداری کرمانشــاه اضافه کرد‪ :‬بسیار مهم است‬ ‫برای ســاماندهی اعتبارات ملی پژوهشی‪ ،‬دستگاه‬ ‫ها ان را به شورای پژوهشــی گزارش کنند تا این‬ ‫شــورا با مطالبه گری این اعتبارات را در راســتای‬ ‫رفع مشکالت و توسعه استان پیگیری کنند‪.‬کریمی‬ ‫همچنیــن با قدردانی از ارایــه خدمات اینترنتی و‬ ‫توسعه زیرســاخت ها ارتباطی استان گفت‪ :‬توسعه‬ ‫زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی یکی از خدمات‬ ‫بســیار مهم و حیاتی اســت که امروزه با قطع یک‬ ‫ســاعت ان از اهمیت و وجــود این خدمات بزرگ‬ ‫اگاه می شــویم اما وقتی اســتفاده می کنیم اصال‬ ‫متوجه ان نیســتم و واقعا دولت در این راستا گام‬ ‫های بسیار بزرگی برداشته است‪.‬‬ ‫‪ ۸۸‬درصد روستاهای اســتان کرمانشاه به اینترنت‬ ‫دسترسی دارند‬ ‫مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کرمانشــاه‬ ‫نیز گفت‪ :‬از زمان شــیوع بیمــاری کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫اســتان خرید اینترنتی ســه برابر شده است و ‪۳۶‬‬ ‫درصد دارندگان ســیم کارت فعال خرید اینترنتی‬ ‫انجام می دهند‪«.‬شــهریار بهنیا» همچنین افزود‪:‬‬ ‫از زمان شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬دولت در اســتان به‬ ‫بیش از ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه‪ ،‬دانش اموزان‪،‬‬ ‫مدیران و معلمان‪ ،‬مراکز علمی و اساتید دانشگاهی‬ ‫اینترنــت رایــگان داده اســت‪ .‬بهنیــا در ادامه‬ ‫با اشــاره به برنامه ششــم توســعه مبنی بر اینکه‬ ‫تا پایــان این برنامه باید ‪ ۸۰‬درصد از روســتاهای‬ ‫کشــور به اینترنت شبکه ملی متصل باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون ‪ ۸۸‬درصد روستاهای کرمانشاه دارای شبکه‬ ‫اینترنت اســت و تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬یعنی زمان‬ ‫پایان برنامه ششم توســعه همه روستاهای استان‬ ‫صاحــب اینترنت می شــوند‪ .‬وی همچنین با بیان‬ ‫اینکه در استان ‪ ۲‬میلیون نفری کرمانشاه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار کارت تلفــن همراه فعال وجود دارد‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ ۹۳ :‬درصد دارندگان کارت فعال استان‬ ‫دارای حســاب بانکــی اینترنتی هســتند و همراه‬ ‫اول پرمصرف ترین و ایرانســل سریعترین البراتور‬ ‫اینترنتی استان است‪.‬‬ ‫دریافت تندیس نقره ای‬ ‫مسئولیت‪‎‬هایاجتماعیوزارتنفت‬ ‫توسط شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫روســا‪ ،‬مدیران و اعضای کمیته‪‎‬های مسئولیت‪‎‬های‬ ‫اجتماعــی در تاریــخ ‪ 24‬و ‪ 25‬دی مــاه بصورت‬ ‫مجازی برگزار گردید و طی ان از شرکت‪‎‬های برتر‬ ‫تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان‪ ،‬در جلسه‬ ‫مجازی همایش مذکور که با حضور اعضای کمیته‬ ‫مســئولیت های اجتماعی این شرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تســلیت ایام ســوگواری حضرت زهرا (س)‪،‬‬ ‫مســئولیت های اجتماعی را جزئــی از متن دین‬ ‫اسالم عنوان نمود و گفت‪ :‬عمل به اموزه های دینی‬ ‫ســبب ارتقای کیفیت خدمات‪،‬کسب محبوبیت و‬ ‫تبدیل شدن به برند است‪.‬‬ ‫سید مصطفی علوی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گذشته وظیفه‬ ‫اصلی هر شــرکت تنها ســوداوری و حفظ بقای‬ ‫ســازمان بود اما امروزه این دیــدگاه تغییر کرده و‬ ‫بسیاری از شرکت ها بر اساس محبوبیتی که کسب‬ ‫کرده اند به برند تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫همچنین گازرسانی به شرق استان را نمونه بارزی از‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی برشمرد و با اشاره‬ ‫به اینکه در حوزه مســئولیت های اجتماعی برنامه‬ ‫هــای متنوع و فعالیت های گســترده ای می توان‬ ‫انجام داد‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی شــرکت باید ارکان کمیته‬ ‫مسئولیت های اجتماعی باشد و برای سالهای اتی‬ ‫نیز برنامه های این کمیته ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشــاره به اینکه کسب این دستاورد با تکیه‬ ‫بــر توانمندی نیروهای داخلی و بدون اســتفاده از‬ ‫مشــاوره دارای جایگاه ویژه است‪ ،‬خواستار توسعه‬ ‫فرهنگ مسئولیت های اجتماعی در سطح شرکت‬ ‫شده و این دستاورد را به پرسنل شرکت گاز استان‬ ‫تبریک گفت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬در این ارزیابی از میان شرکت‬ ‫های تابعه دارای کمیته مســئولیت‪‎‬های اجتماعی‬ ‫‪ ،‬تعــداد‪ 97‬گزارش پایداری دریافت شــده که ‪49‬‬ ‫گزارش ان مربوط به شــرکت ملی گاز ایران بوده‬ ‫اســت‪ .‬طی این ارزیابی شــرکت های پاالیش فجر‬ ‫جم‪ ،‬پاالیش نفت تهران و پتروشــیمی مبین موفق‬ ‫به دریافت تندیس طال و شــرکت های گاز استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬پاالیش گاز بیدبلند و گاز استان هرمزگان‬ ‫تندیس نقره دریافت نمودند‪.‬‬ ‫رئیسکمیسیونانرژیمجلس‪:‬‬ ‫اســتفاده می کند و مرزبندی بین دولت و مجلس‬ ‫وجــود ندارد‪.‬رئیس کمیســیون انــرژی مجلس‬ ‫شــورای اســامی از تعامل و همراهــی دولت و‬ ‫مجلس بــرای رفع مشــکالت اقتصــادی مردم‬ ‫خبــر داد و اضافه کرد‪ :‬بــا هماهنگی و همراهی‬ ‫در قانون گذاری و تصویب قوانین شــاهد تسریع‬ ‫در رفع مشــکالت خواهیم بود‪.‬وی از تالش برای‬ ‫تامین بودجه پروژه های نیروگاه اتمی بوشــهر در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و افزود‪ :‬عدم تامین‬ ‫به موقع بودجه مورد نیاز برای این پروژه ها موجب‬ ‫خلل و تاخیر در اجرای انها خواهد شد‪.‬عباســی‬ ‫تامین مالی نیروگاه اتمی بوشهر را به عنوان یک‬ ‫اصل و موضوع مهم دانست و ادامه داد‪ :‬با ساخت‬ ‫و تکمیل واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشــهر‬ ‫شــاهد تامین دو هزار مگاوات برق بیشتر در این‬ ‫نیروگاه خواهیم بود‪.‬وی با اشــاره به تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب اســامی برای تولید برق هسته ای‬ ‫افــزود‪ :‬تالش می شــود در راســتای تامین برق‬ ‫هســته ای مد نظر از همه ظرفیت ها استفاده شود‬ ‫و باید بودجه مورد نیاز بــرای این امر اختصاص‬ ‫یابد‪.‬رئیــس کمیســیون انرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی با اشاره به اینکه مشــکالت و نیازهای‬ ‫نیروگاه اتمی بوشــهر قابل حل اســت ادامه داد‪:‬‬ ‫تامیــن بودجه مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشــهر با‬ ‫جدیت در مجلس شورای اسالمی دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مطالبات بحق مردم استان بوشهر‬ ‫نیز از اولویت های مجلس اســت و تالش می شود‬ ‫کــه از همه ظرفیت ها برای تحقق مطالبات مردم‬ ‫این اســتان که نقش مهمــی در اقتصاد و انرژی‬ ‫کشور دارند تامین شود‪.‬‬ ‫شــخصیتی رونمایی می کنیم که حفظ استقالل و‬ ‫امنیت کشــور برایش مهم بود و ما نیز باید جایگاه‬ ‫کشــور را براســاس اهداف و ارمان های این شهید‬ ‫ارتقا بخشیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پروژه های ورزشــی زیــادی در نقاط‬ ‫مختلف کشــور اجرا شــده‪ ،‬اما هنوز نتوانسته ایم‬ ‫مجموعۀ ورزشــی در حــد المپیک ارائــه کنیم‪.‬‬ ‫از ایــن رو بارها اعالم کرده ایم اگر تمام مســاحت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتــاری اطراف ورزشــگاه در اختیار ما قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬مجموعۀ ورزشی المپیک را خواهیم ساخت؛‬ ‫به طوری که قابلیت برگزاری بازی های ملی در همۀ‬ ‫رشته های ورزشی و حتی قابلیت برگزاری بازی های‬ ‫اسیایی را داشته باشد‪.‬‬ ‫عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬سالگرد‬ ‫افتتاح شرکت فوالد مبارکه را تبریک گفت و با بیان‬ ‫اینکه شــرکت های زیادی زیرمجموعۀ گروه فوالد‬ ‫مبارکه اند گفت‪ :‬خوشبختانه تمامی شرکت های این‬ ‫مجموعه در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود اقدامات ارزشمندی انجام داده اند‪.‬‬ ‫محمدرضا ســاکت‪ ،‬مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ‬ ‫سپاهان نیز در این مراسم خاطر نشان کرد‪ :‬انتظار‬ ‫مردم برای ورزشــگاه نقش جهان ‪ 30‬سال به درازا‬ ‫کشید‪ ،‬اما درنهایت با پیگیری مدیران شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬امروز بزرگ ترین ورزشــگاه مسقف پس از‬ ‫انقالب ساخته شده و به بهره برداری رسیده است و‬ ‫این حرکت در مسیر مسئولیت های اجتماعی فوالد‬ ‫مبارکه اســت‪ .‬تبلور عظمت و بزرگی فوالد مبارکه‬ ‫را در حوزۀ مســئولیت های اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬ارزش های دفاع مقدس و‪ ...‬دیده ایم و‬ ‫امروز ان را در عرصۀ ورزش می بینیم‪.‬‬ ‫شکل دهی الگوی محیطی است‪.‬‬ ‫حافظی گفت‪ :‬انســان در شــهر به دنبــال مکانی‬ ‫جهت اســودن‪ ،‬ازادســازی فشــار روحــی روانی‬ ‫و تعامــات اجتماعی اســت‪.‬یکی از مــکان هایی‬ ‫که بســتراصلی شــکل گیری و تقویــت ارتباطات‬ ‫اجتماعــی در جهت برقراری حس امنیت و اعتماد‬ ‫در فضای عمومی اســت فضاهای شهری است‪ .‬این‬ ‫فضاها مولفه ی اساســی در بهبود و افزایش میزان‬ ‫ســرمایه اجتماعی درساختارشهر به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جهت بهبود وضعیت شهرها رویکرد‬ ‫« شهردوســتدار کودک»مطرح گردیده اســت که‬ ‫هــدف ان ضمانت حقوق کــودکان در زمینه های‬ ‫مختلف شهری است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان خدمــات طراحــی گفت ‪:‬‬ ‫شــهرداری شــهر قزوین نیز اقدامات متعددی در‬ ‫این راستا درحوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی‪،‬‬ ‫کالبدی‪ ،‬ترافیکی و ‪ ...‬داشته است اما به طور نسبتاً‬ ‫کامــل نتوانســته نیازهای قشــرکودک را براورده‬ ‫ســازد از این رو در پروژه در دست تهیه‪ ،‬به بررسی‬ ‫شــاخص های شهر دوستدارکودک از ابعاد مختلف‬ ‫پرداختــه می شــود تــا در نهایت بــا تطبیق این‬ ‫شاخص ها باشهر قزوین بتوان برنامه های راهبردی‬ ‫و عملیاتی شهردوستدارکودک قزوین را در راستای‬ ‫بهبود وضعیت کودکان این شهر ارائه کرد‪.‬‬ ‫در پنجمیــن همایــش ارزیابــی مســئولیت‪‎‬های‬ ‫اجتماعی شرکت‪‎‬های تابعه وزارت نفت‪ ،‬شرکت گاز‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬از میان شرکت های تابعه مشارکت‬ ‫کننده‪ ،‬موفق به دریافت تندیس نقره ای گردید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬این دســتاورد که با حضــور مقام عالی‬ ‫وزارت نفت و مدیران عامل شــرکت‪‎‬های ملی گاز‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬پتروشــیمی و پاالیش و پخش فراورده‪‎‬های‬ ‫نفتی‪ ،‬مدیران عامل شــرکتهای تابعه وزارت نفت و‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداریارومیه‬ ‫امیدواریم ارومیه را به یکی از مقاصد‬ ‫گردشگری در کشور تبدیل کنیم‬ ‫سرپرست ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری ارومیه در نشست خبری با خبرنگاران به‬ ‫مناســبت دوم بهمن «روز فرهنگی ارومیه» و دهه‬ ‫ی فجر انقالب اسالمی و ارائه برنامه ها گفت ‪ :‬اگر‬ ‫تا دیروز سازمان فقط در ساختمان کوچک و دارای‬ ‫‪ ٣‬کارمند بود در حــال حاضر یک مجتمع بزرگ‪،‬‬ ‫‪ ١٢‬فرهنگســرا و چندین سالن و مجموعه تابعه و‬ ‫حدود ‪ ١٨٠‬نیرو دارد‪.‬‬ ‫مصطفی میالنی با اشــاره به بودجــه ‪ ۵٠‬میلیارد‬ ‫تومانی و انعقاد تفاهم نامه های فرهنگی و ورزشی‬ ‫و اجتماعــی افــزود ‪ :‬در مجموعه ســازمان محور‬ ‫فعالیــت هــا برنامه محوری و حــذف برنامه های‬ ‫اضافی و بدون بازخورد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬بدنبال اِلمان سازی شهری هستیم‬ ‫و حوزه گردشــگری بشــدت فعال شده است و در‬ ‫صدد معرفی ارومیه به عنوان مقاصد گردشــگری‬ ‫و توریســتی و همچنین دنبال تعریف یک اِلمان و‬ ‫نماد در سال ‪ ١۴٠٠‬هستیم‪.‬‬ ‫میالنی تصریح کرد ‪ :‬اولین جشــنواره عکاســی‬ ‫از سرچشــمه تا ابریــز به فاصلــه ‪ ١٠٠‬کیلومتر‬ ‫از کوه های زیبای ســیلوانا تــا دریاچه ارومیه که‬ ‫شــامل بند‪ ،‬حاشیه شــهرچایی در جهت معرفی‬ ‫گردشگری منطقه سال بعد برگزار می شود‬ ‫مصطفی میالنی با اشــاره به فعالیت فرهنگسرای‬ ‫رسانه شــهرداری ارومیه افزود ‪ :‬از اصحاب رسانه‬ ‫درخواست دارم رسالت اصلی را به این فرهنگسرا‬ ‫باز گردانیم و از همین تریبون از همه فعالین این‬ ‫حوزه درخواســت همکاری داریــم تا محلی برای‬ ‫گردهمای و دورهمی های خبرنگاری گردد‪.‬‬ ‫سرپرست ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه هفته فرهنگی‬ ‫ارومیــه از دوم بهمــن لغایــت ‪ ٩‬بهمــن برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬تاکید کرد‪ : :‬همه شــهروندان باید از‬ ‫ظرفیت های فرهنگســراهای شهرداری بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مصطفی میالنــی افزود ‪ :‬بدون شــک بزرگترین‬ ‫معضــل در حال حاضر زیرســاخت های فرهنگی‬ ‫اســت که انتظار می رود همه دستگاه ها و فعاالن‬ ‫این حوزه به شهرداری کمک کنند‪.‬‬ ‫تامین بودجه مورد نیاز نیروگاه اتمی‬ ‫بوشهر با جدیت دنبال می شود‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬فریدون عباسی اظهار داشت‪:‬‬ ‫اعضای کمیســیون انرژی مجلس طی سفری دو‬ ‫روزه به اســتان بوشــهر از بخشی از ظرفیت های‬ ‫این اســتان در حوزه انرژی خصوصــاً در جزیره‬ ‫خــارگ و نیروگاه اتمی بوشــهر بازدید کرد و در‬ ‫اینده نیز این کمیســیون بازدیــدی را از پارس‬ ‫جنوبی خواهد داشــت‪.‬وی با اشــاره به تشکیل‬ ‫اتاق فکرهــای متعدد با موضوعــات مختلف در‬ ‫کمیســیون انرژی مجلس بیان کــرد‪ :‬مجلس از‬ ‫همه ظرفیت ها برای پیشــبرد و توســعه کشــور‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫برای ساخت مجموعۀ ورزشی‬ ‫المپیکنقش جهانظرف‬ ‫مدت ‪ ۵‬سال اماده ایم‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه که بــه همراه‬ ‫جمعی از مســئولین اســتانی و نمایندگان باشگاه‬ ‫فوالد مبارکۀ سپاهان در ایین رونمایی از سردیس‬ ‫سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی در ورزشگاه‬ ‫نقش جهــان اصفهان حضــور یافته بــود‪ ،‬از اعالم‬ ‫امادگی این شــرکت برای ساخت مجموعۀ ورزشی‬ ‫المپیک نقش جهان ظرف مدت ‪ ۵‬سال خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا عظیمیان افــزود‪ :‬امروز از ســردیس‬ ‫محمداسماعیلحافظیمدیرعاملسازمان‬ ‫خدمات طراحی شهرداری قزوین‪:‬‬ ‫برنامه راهبردی و عملیاتی‪ 5‬ساله شهر‬ ‫دوستدار کودک در قزوین در دست‬ ‫تهیهاست‬ ‫محمد اســماعیل حافظــی‪ ،‬مدیر عامل ســازمان‬ ‫خدمات طراحی شهرداری قزوین‪ ،‬گفت‪ :‬شهرپدیده‬ ‫ای ســازمان یافتــه و منتج از درهــم امیختگی‬ ‫رفتارهای انسانی در محلی کالبدی است و ترکیب‬ ‫خیابان ها و ساختمان ها‪ ،‬جوهر شهرسازی و عامل‬ ‫ی ســرویس های مخابرات است ‪ .‬در زمینه سرویس‬ ‫استان قزوین جز استان های توسعه‬ ‫‪ Ftth‬توانسته ایم؛‪ 1700‬مشترک را به سرویس فیبر‬ ‫یافتهدرحوزهارتباطاتکشوراست‬ ‫نوری منازل اتصال دهیم‪.‬مهندس نصرابادی با توجه به‬ ‫مهندس نصرابادی در دیداربا شفیعی ‪ ،‬فرماندارشهرستان اینکه کل ارتباطات استان خصوصا شهرستان قزوین بر‬ ‫قزوین‪ ،‬گفت ‪ :‬با توجه به شاخص های موجود ‪ ،‬استان بسترفیبر نوری است‪،‬بیان داشت ‪:‬درشهرستان قزوین در‬ ‫قزوین جزاســتانهای توســعه یافته درعرصه ارتباطات زمینه توسعه تلفن ثابت ‪ ،‬پروژه های اولویت دارتعریف‬ ‫کشوراســت و ما در همه شــاخص ها جزء ‪ 10‬استان کرده ایم‪ ،‬که با توجه به نیازهای اموزشــی مردم ‪ ،‬ارائه‬ ‫اول هســتیم‪.‬وی در ادامه افزود ‪ :‬درحال حاضر‪ %97‬از ی ســرویس ‪ Adsl‬بر روی این پروژه ها‪،‬می تواند در‬ ‫جمعیت اســتان قزوین از تکنولژی ‪G3‬و‪4 G‬استفاده حل مشکالت اموزشی مردم موثر باشد‪.‬مدیر مخابرات‬ ‫می کنند‪ ،‬و شهر قزوین جزء شهرهای برخوردار از همه منطقه قزوین؛ بــا توجه به افزایش بیــش از ‪ 30‬هزار‬ ‫ســرویس ‪Adsl‬ازابتــدای‬ ‫ســالجاری ولــزوم تغییــر‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫تکنولوژی کلیه نقاط روستایی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی خــودرو وانــت نیســان رنــگ ابی بــه ‪G3‬و‪ 4 G‬گفــت‪ :‬باید‬ ‫روغنــی مــدل ‪ 1390‬شــماره موتــور‪ 605783‬شــماره تالش کنیم توســعه یافتگی‬ ‫شاســی ‪ NAZP140TBO321826‬شــماره انتظامــی اســتان را افزایــش دهیم و‬ ‫شــرایط کرونا باعث شد که‬ ‫‪49‬س‪923‬ایــران‪ 95‬بنام خانم امنــه حبیب زهی باکد ملی‬ ‫این توسعه یافتگی با سرعت‬ ‫‪ 3701931119‬مفقود شده است‪ .‬بندرعباس‬ ‫و تناسب بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫کاهشنرخریسکپاالیشگاهستارهخلیج فارس‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس‪« ،‬مهدی علیزاده» بیان داشت‪ :‬از همان ابتدای‬ ‫ورودم به شرکت‪ ،‬بیمه پاالیشگاه برای من بسیار موضوع حیاتی بود و نیاز می دیدم که ان را بررسی کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راســتا در وهله ی نخست بیمه نامه درمانی کارکنان را مطالعه کردیم و به این موضوع‬ ‫رسیدیم که نوع قرارداد‪ ،‬با ایین نامه ی بیمه ی مرکزی مغایرت دارد و این موضوع به ضرر شرکت و کارکنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر ریســک شرکت نفت ستاره خلیج فارس ادامه داد‪ :‬در این وضعیت موضوعات را اصالح کردیم و ضمن‬ ‫اعالم موارد اصالحی به بیمه گر‪ ،‬قراردادی جدید بر اســاس نظرات کارشناســی ما منعقد شــد و توانستیم‬ ‫قرارداد را تا جای ممکن بدون قید و شرط کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در بیمه ی اموال شرکت نیز نرخ ریسک پاالیشگاه و همچنین نسخه ی پیش نویسی که برای‬ ‫همه ی پاالیشــگاه های کشور از سوی بیمه گر و در شــرایط غیرتحریمی و به زبان التین نوشته شده بود‪،‬‬ ‫توجهمان را جلب کرد و تالش کردیم تا نواقص موجود در ان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫علیزاده با بیان این که نرخ ریســک در هزینه ی بیمه بسیار تاثیرگذار است‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬هرچه نرخ ریسک‬ ‫پایین تر بیاید حق بیمه ی پرداختی نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫از مدیر ریســک شرکت نفت ســتاره خلیج فارس درباره نرخ ریسک پاالیشگاه پرسیدیم که وی گفت‪ :‬نرخ‬ ‫ریسک پاالیشگاه در سال ‪ 1.35 1396‬بود که توانستیم ان را در ماه های پایانی سال ‪ 1397‬به ‪ 1.3‬برسانیم‬ ‫و در ســال ‪ 1398‬نیز با حفظ همین رویکرد‪ ،‬تالش خود را بیشتر کردیم و توانستیم نرخ ریسک را از ‪1.3‬‬ ‫به ‪ 1.25‬برسانیم‪.‬‬ ‫چهار شنبه اول بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4102‬‬ ‫خبر‬ ‫کرمانشاه‪ -‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از اغاز‬ ‫توزیع بسته های معیشتی میان مددجویان کمیته امداد استان خبر داد‪.‬‬ ‫محسن رخصی با اشاره به اغاز طرح شهید سلیمانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون این طرح به درخواست سپاه‬ ‫حضرت نبی اکرم (ص) به صورت شهرستانی اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح شهید ســلیمانی یک هزار بسته معیشتی میان خانواده های مددجوی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) استان کرمانشاه توزیع می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد‪ :‬بسته های حمایتی و معیشتی‬ ‫در میان خانوارهای مددجویی که اعضای این خانوارها به بیماری کرونا مبتال شده اند توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هدف از اجرای طرح شــهید سلیمانی کمک به خانوارهای اسیب دیده از کرونا با شرایط‬ ‫اقتصادی نامناسب است‪.‬‬ ‫رخصی با بیان اینکه بســته های معیشتی طرح شهید سلیمانی شامل مواد غذایی مایحتاج روزانه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهم خانوارهای مددجو در شهرســتان کرمانشاه ‪ ۳۵۰‬بسته حمایتی و ‪ ۱۳‬شهرستان دیگر ‪۵۰‬‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫شهردار رشت خبرداد؛‬ ‫افتتاح پروژه ارامگاه دکتر حشمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی‬ ‫همزمان با دهه فجر‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد احمدی از روند‬ ‫تکمیل پروژه بهســازی ارامگاه دکتر حشــمت و درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی استان گیالن در‬ ‫رشــت بازدید کرد‪.‬شهردار رشــت در این بازدیدها با تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه ها گفت‪ :‬این دو‬ ‫پروژه که از مطالبات شهروندان است همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره‬ ‫برداری می رســد‪.‬وی با بیان اینکه پروژه بهســازی ارامگاه دکتر حشمت از سال ‪ ۹۷‬کلید خورد افزود‪:‬‬ ‫دکتر حشــمت از یاران نزدیک میرزا بود که همزمان با ایام اهلل دهه فجر نماد این مبارز نصب شــده و‬ ‫جهت بازدید عمومی گشــوده می شــود‪.‬احمدی در ادامه درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی استان‬ ‫گیالن که در مراحل پایانی کار اســت را مورد اشاره قرار داد و افزود‪ :‬این پروژه تنها درمانگاه تخصصی‬ ‫بیماران هموفیلی در استان گیالن و سومین مرکز جامع درمانی هموفیلی در کشور است که با مشارکت‬ ‫شهرداری رشت ساخته می شود‪.‬‬ ‫در اقدامی ماندگار و ارزشمند خودروی تحویلی نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گیالن مدرسه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس گیالن‪ ،‬صبح امروز مهندس جبار‬ ‫کوچکی نژاد نماینده مردم شــریف شهرستان رشت در مجلس شورای اســامی با حضور در اداره کل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان‪ ،‬ضمن دیدار و گفتگو با مهندس علی دقیق مدیر کل محترم‬ ‫و معاونین ایشان‪ ،‬خودروی دناپالس تحویلی خود را در اقدامی ماندگار برای ساخت مدرسه در یکی از‬ ‫نقاط محروم رشت اهدا نموده بود‪ ،‬رسما تحویل اداره کل نوسازی مدارس گیالن نمود تا امکان تحصیل‬ ‫رایگان برای قشر اسیب پذیر این منطقه نیز فراهم گردد‪.‬‬ ‫احیای مخازن سدهای گیالن با رویکرد اقتصاد مقاومتی‬ ‫معــاون حفاظت بهره برداری اب منطقه ای گیالن‪ ،‬احیای مخازن ســدهای گیــان با رویکرد اقتصاد‬ ‫مقاومتی را در شــرایط کنونی گامی بلند در اعتال و ابادانی اســتان دانست و اظهار کرد‪ :‬این نکته حائز‬ ‫اهمیت اســت که افزایش راندمان ابی و همچنین جلوگیری از خســارت بیشــتر به تاسیسات سدها و‬ ‫دریچه های تحتانی ناشــی از تخلیه ذرات رســوبی‪ ،‬حفاظت اراضی حاشــیه مخزن‪ ،‬تامین اب به موقع‬ ‫اراضی کشاورزی و مدیریت سیالب از جمله دستاوردهای این پروژه بزرگ محسوب می شود وی افزود‬ ‫تاکنون برداشت مصالح به میزان ‪ ۵۸‬درصد از مخازن سدها تامین شده است مرتضی میرزایی در گفتگو‬ ‫با روابط عمومی اب منطقه ای گیالن با اشــاره به لزوم احیای مخازن ســدهای گیالن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد‬ ‫از گذشــت پنج دهه از بهره برداری سدهای گیالن و با توجه به رسوب خیز بودن حوضه ابریز سفیدرود‬ ‫بزرگ‪ ،‬بخشــی از مخازن سدها در اثر وقوع سیالب انباشته از اورد رسوبی شده است‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد از مخازن سدهای انحرافی(سنگر و تاریک) مورد هجوم رسوبات و اورد رودخانه ای اعم‬ ‫از رس‪ ،‬ســیلت الی و سنگ ریزه شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا طی سالیان گذشته همواره به صورت‬ ‫مقطعی اجرای عملیات رســوب زدایی با روش هایی نظیر «شاس» و استفاده از دستگاه های الیروب به‬ ‫صورت محدود و اجرای عملیات مکانیکی مد نظر بوده و همواره در دستور کار نگهداری و بهره برداری‬ ‫سدها قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ 104‬هزار خانوار مشمول تعرفه تشویقی وزارت نیرو می شوند‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب گیالن گفت‪ :‬با بررســی سوابق مشــترکین خانگی ‪ 104‬هزار خانوار‬ ‫شهری و روستایی استان به دلیل رعایت الگوی مصرف‪ ،‬مشمول تعرفه تشویقی وزارت نیرو می شوندبه‬ ‫گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت ابفای گیالن؛ ســید محســن حسینی امروز با‬ ‫اشــاره به اینکه ‪ 11‬درصد مشترکین خانگی استان از طرح تشویقی «اب امید» برخوردار خواهند شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از این میزان‪ ،‬ســهم مشــترکین حوزه شهری ‪ 7‬درصد و حوزه روستایی ‪ 4‬درصد خواهد بود‪.‬وی‬ ‫از اعمال تخفیف تشــویقی برای مشــترکان کم مصرف خبر داد و گفت‪ :‬با همیاری بیشتر مردم عالوه‬ ‫بر کاهش هزینه های مربوط به تولید و انتقال اب‪ ،‬هزینه ســبد خانوارها نیز مدیریت شــده و رضایت‬ ‫بیشــتری برای انان فراهم می شــوددر زمان حاضر گیالن دارای بیش از ‪ 888‬هزار مشترک اب شرب‬ ‫در حوزه خانگی است‬ ‫ابگیری‪ 34‬درصد سدهای گلستان‬ ‫گرگان‪ -‬سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداری شــرکت اب منطقه ای استان در جلسه کمیسیون‬ ‫کشــاورزی اتاق بازرگانی گرگان گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ 80‬میلیون از حجم سدهای استان معادل‬ ‫‪ 34‬درصد ابگیری شــده اســت‪.‬به گزارش راه مــردم به نقل از روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫گلســتان‪« ،‬جواد تیموری» در این جلســه که با حضور اعضای کارگروه ودر اتاق بازرگانی برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن گزارشــی از وضعیت اب ســطحی و زیرزمینی اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬میزان ذخیره حجم فعلی مخازن‬ ‫ســدهای بزرگ در حال بهره بــردای حدود ‪ 80‬میلیون مترمکعب و رونــد هرگونه برنامه ریزی برای‬ ‫کشت های بهاره و تابستانه در محدوده شبکه های ابیاری و پایاب سدها متناسب با ذخایر ابی مخازن‬ ‫سدها در شرایط اینده ضرورت دارد‪.‬‬ ‫طی ‪ 9‬ماه سال جاری صورت گرفت؛‬ ‫شناسایی‪ 240‬مورد تصرفات به حریم و بستر رودخانه های گلستان‬ ‫گرگان‪ -‬سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداری شــرکت اب منطقه ای گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬طی ‪9‬ماهه‬ ‫ســال جاری تعداد ‪ 240‬مورد از تصرفات حد بســتر و حریم رودخانه ها شناسایی شد که در این مدت‬ ‫‪ 52‬مورد از این تجاوزات در سطح ‪ 9‬هکتار رفع تجاوز صورت گرفته است‪.‬به گزارش راه مردم به نقل از‬ ‫روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای گلستان‪« ،‬جواد تیموری»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین در‪ 9‬ماه گذشته‬ ‫گذشــته طولی بالغ بر ‪ 17‬کیلومتر از رودخانه های اســتان تعیین حد بستر و حریم شده اند‪.‬تیموری‬ ‫با بیان اینکه بســتر رودخانه جزو انفال اســت‪ ،‬افزود‪ :‬شــرکت اب منطقه ای به نمایندگی از حاکمیت‬ ‫در اســتان ها وظیفه تعیین حد بســتر و حریم رودخانه ها را برعهده دارد و محافظت از بســتر و حریم‬ ‫رودخانه ها و شناســایی تصرفات غیرقانونی و تالش برای ازادســازی انها از دست متصرفان با همکاری‬ ‫دســتگاه قضایی و نیز اخذ سند برای بســتر رودخانه ها را نیز پیگیری می کند که برای این کار برخی‬ ‫دستگاه ها مانند ثبت اسناد و امالک‪ ،‬دستگاه قضایی‪ ،‬نیروی انتظامی و غیره مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫توقیف ‪ 89‬دستگاه خودرو شوتی فعال در قاچاق در هرمزگان‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناســایی و توقیف ‪ 89‬دستگاه خودرو شوتی فعال در‬ ‫زمینه قاچاق در ‪ 48‬ســاعت گذشته در استان خبرداد‪ .‬سرهنگ مهرداد مشوق در مصاحبه با خبرنگار‬ ‫پایــگاه خبری پلیس گفت ‪ :‬با توجه به اینکه قاچاقچیان با اســتفاده از خودروهای تند رو تحت عنوان‬ ‫شوتی اقدام به قاچاق کاال ‪ ،‬مواد مخدر و سوخت می کنند ‪ ،‬پلیس موضوع برخورد با این گونه خودروها‬ ‫را با جدیت در دستور کار قرار داد‪.‬وی افزود ‪ :‬ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان و همکاری ماموران‬ ‫انتظامی لنگه با تالش همه جانبه و اجرای طرح های کنترلی و برخورد با خودروهای شــوتی و گشــت‬ ‫زنی در محورهای اصلی و فرعی در روستاهای تابعه لنگه و بندرعباس در ‪ 48‬ساعت گذشته ضمن رصد‬ ‫فعالیت قاچاقچیان تعداد ‪ 89‬دســتگاه خودرو شوتی به همراه مخازن و مشک های اغشته به گازوییل‬ ‫که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند شناسایی و توقیف و به پارکینگ انتقال دادند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 6‬جامدی الثانی ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه اول بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4102‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫جزئیاتی از سی ونهمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر پس از بازبینی قطعی ‪ ۵۹‬فیلم‪،‬‬ ‫بدون مراسم افتتاحیه و در صورت صدور مجوز‪ ،‬با اکران مردمی در‬ ‫تهران و برخی استان ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کمتر از دو هفته تا شروع جشــنواره فیلم فجر باقی مانده و هفت‬ ‫داور این رویداد مدتی اســت مشغول تماشــا و داوری فیلم هایی‬ ‫هستند که حائز شرایط حضور در جشنواره شده بودند‪.‬‬ ‫پس از انکه ‪ ۱۱۰‬فیلم برای شــرکت در جشــنواره ثبت نام کردند‪،‬‬ ‫دبیرخانه اثار رســیده را با قوانین جشــنواره تطبیق داد و نام ‪۶۲‬‬ ‫فیلــم را به عنوان اثاری که امکان حضور در جشــنواره و داوری‪،‬‬ ‫داشــتند معرفی کرد‪ .‬ابتدا قرار بود ‪ ۲۰‬دی ماه اخرین مهلت برای‬ ‫ارسال نسخه ‪ DCP‬فیلم ها باشد ولی با توجه به حجم باالی کارهای‬ ‫فنی در اســتودیوها بعضی فیلم ها فرصت بیشتری خواستند و این‬ ‫مهلت امروز‪ ۳۰ ،‬دی ماه به پایان می رسد‪.‬‬ ‫براین اساس طبق اخرین پیگیری ها‪ ،‬نام ‪ ۵۹‬فیلم به عنوان متقاضی‬ ‫شرکت در جشــنواره نهایی شده و ســه فیلم گویا به دلیل اماده‬ ‫نشدن در فرصت باقی مانده انصراف داده اند‪.‬‬ ‫از جمله «الک پشــت و حلزون» به کارگردانی رضا حماسی که روز‬ ‫گذشته به طور رســمی اعالم شد به جشنواره نمی رسد‪ .‬البته هنوز‬ ‫قطعی نیست که تمام این ‪ ۵۹‬فیلم به داوری برسند‪ ،‬چون ابتدا باید‬ ‫مجوز ان ها در شورای پروانه نمایش صادر شود و بعد هر فیلمی که‬ ‫مجوز گرفت در اختیار هیات داوران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از میان ‪ ۶۲‬فیلمی که ابتدا معرفی شــدند‪ ،‬بیش از دو ســوم ان ها‬ ‫پروانه نمایش نداشتند و به همین دلیل هیات داوران ابتدا مشغول‬ ‫تماشــای فیلم هایی شــدند که پروانه نمایش داشتند‪ .‬در روزهای‬ ‫گذشته اعضای شــورای پروانه نمایش نیز فشــرده تر به تماشای‬ ‫فیلم های بدون مجوز پرداخته و تاکنون ‪ ۲۱‬فیلم بازبینی شــده که‬ ‫به برخی از ان ها اصالحیه هایی وارد شده اما همه مجوز گرفته اند‪.‬‬ ‫طبق پیگیری ایســنا این مجوزها صرفا برای نمایش در جشنواره‬ ‫فیلم فجر صادر می شــوند و بیشــتر اصالحیه ها موردی هستند و‬ ‫ممکن اســت با زمان اکران عمومی تفاوت داشته باشند‪ ،‬چون االن‬ ‫باید نکاتی اصالح شــوند که در زمان کوتاه باقی مانده تا شــروع‬ ‫جشنواره قابل انجام باشــند‪ .‬همچنین بیشتر فیلم های مهم امسال‬ ‫هنوز بازبینی نشــده اند و احتماال در اخرین روزها به دست داوران‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫این دوره از جشــنواره فیلم فجر بدون مراســم افتتاحیه برگزار‬ ‫می شــود و جوایز بخش مواد تبلیغاتی شامل عکس‪ ،‬پوستر‪ ،‬تیرز و‬ ‫انونس همانند سال قبل در اختتامیه اهدا می شود؛ اختتامیه ای که‬ ‫فعال پیش بینی شــده است که به صورت حضوری و محدود برگزار‬ ‫شــود و برنامه ریزی ها بر این مبنا اســت که این مراسم به صورت‬ ‫انالین نیز پخش شود‪.‬‬ ‫یکی از بخش های جشــنواره فجر در دوره های مختف برپایی ان در‬ ‫اســتان ها بوده که امسال هنوز وضعیت این بخش مشخص نیست و‬ ‫ابتدا باید تکلیف صدور مجــوز برای اکران مردمی در تهران معلوم‬ ‫شود‪ .‬در این راستا گویا جلسه هایی برگزار شده و احتماال تا دو سه‬ ‫روز دیگر برای برگزاری این بخش و معرفی مدیرش و یا حذف ان از‬ ‫دوره سی ونهم‪ ،‬تصمیم نهایی گرفته می شود‪.‬‬ ‫عالوه براین ها امســال احتماال مراســم بزرگداشــت به روال هر‬ ‫سال در جشــنواره فیلم فجر برگزار نخواهد شــد‪ ،‬چون شرایط‬ ‫برای برگزاری مراســم نیست ولی نکوداشــتی برای درگذشتگان‬ ‫ســینمای ایران در ســال ‪ ۹۹‬تدارک دیده می شــود‪ ،‬بویژه انکه‬ ‫سینمای ایران در ســالی که به ماه های پایانی ان نزدیک می شویم‬ ‫بــه اندازه چند ســال چهره های برجســته خود را مثل خســرو‬ ‫سینایی‪ ،‬کامبوزیا پروتوی‪ ،‬پرویز پورحســینی‪ ،‬سیامک سایقی و‬ ‫محمدعلی کشاورز از دست داد‪.‬‬ ‫در افتتاح نمایشگاه مجازی کتاب تهران چه گذشت؟‬ ‫مراســم افتتاح نخســتین نمایشــگاه مجازی کتــاب تهران با‬ ‫ســخنرانی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شد و او این‬ ‫رویداد را عاملی برای نزدیک تر شدن به عدالت فرهنگی دانست‪.‬‬ ‫مراســم افتتاح نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران صبح‬ ‫امروز (‪ ۳۰‬دی ماه) با حضور سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی‪ ،‬محسن جوادی‪ ،‬معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اســامی‪ ،‬ایوب دهقانکار‪ ،‬مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات‬ ‫ایران و رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران‪ ،‬و هومان حسن پور‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران در خانه کتاب و‬ ‫ادبیات ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم‪ ،‬سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی با بیان این که امسال نمایشگاه مجازی کتاب تهران را‬ ‫با دو ویژگی اغاز می کنیم گفت‪ :‬ویژگی نخست شرایط کرونایی‬ ‫اســت که جهان و ایران را یک سال اســت که دربرگرفته‪ ،‬این‬ ‫ویژگی و پدیده در فضاهای مختلف زندگی اجتماعی بشر در کل‬ ‫کره خاکی تاثیراتی در حوزه های مختلف گذاشته و بخشی از ان‬ ‫نیز به حوزه اقتصاد و فرهنگ مربوط اســت‪.‬صالحی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از حوزه هایی که متاثر شده است و هنوز هم ادامه دارد‪ ،‬صنعت‬ ‫نشر جهان و ایران است‪ .‬ما در این یک سال متاثر از این شرایط‬ ‫صنعت نشــر‪ ،‬اسیب هایی دیده ایم که براورد دقیقی از خسارات‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اما طبق نظرسنجی ای که پژوهشگاه فرهنگ ‪ ،‬هنر‬ ‫و ارتباطات از جامعه نشــر انجام داد و در اذرماه منتشــر کرد‬ ‫نشــان می دهد ‪ ۶۰‬درصد ناشران معتقدند صنعت نشر در طول‬ ‫یک ســال اخیر از جوانب مختلف افزون بر ‪۴۰‬درصد خســارت‬ ‫دیده اســت‪.‬وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با اشاره به تعطیلی‬ ‫نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران گفت‪ :‬تعطیلی نمایشــگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران‪ ،‬تعطیلی نمایشــگاه های استانی کتاب‪،‬‬ ‫شرایط تعطیلی یا شــبه تعطیلی فضای خدمات و نکاتی از این‬ ‫قبیل موجب شــد این دسته از ناشران که در جامعه اماری قرار‬ ‫دارند معتقد باشــند صنعت نشر در طول یک سال اخیر افزون‬ ‫بر ‪۴۰‬درصد خسارت دیده است‪.‬صالحی افزود‪ :‬کام ً‬ ‫ال محسوس‬ ‫و ملموس اســت کــه صنعت نشــر تحت تاثیر شــرایط کرونا‬ ‫یک اشتباه داور در زمین فوتبال برابر است با نابودی یک تیم‬ ‫برنامــه دنیای ورزش این هفته شــبکه تیوا اســپورت با‬ ‫حضور ســعید بیگی بازیکن سابق اســتقالل‪ ،‬خسرو والی‬ ‫زاده کارشــناس و ارش اســدی مجری برنامه به بررسی‬ ‫هفته یازدهم لیــگ برتر پرداخت که در این برنامه حمید‬ ‫درخشــان پیشکسوت تیم پرســپولیس‪ ،‬کاظم محمودی‬ ‫بازیکن سابق تراکتور و علیرضا خسروی کارشناس داوری‬ ‫از طریــق ارتباط زنده اســکایپ به بحــث و گفت وگو در‬ ‫خصوص بازی ها و حواشی ان پرداختند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش راه مردم به نقــل از روابــط عمومی تیوا؛‬ ‫خســرو والی زاده در این برنامه گفت‪ :‬چهار هفته تا پایان‬ ‫نیم فصل باقی مانده است و به نظر می رسد که لیگ هنوز‬ ‫به کیفیت فنی قابل قبولی دســت نیافته اســت که الزم‬ ‫است برای بازی های جذاب تیم ها و باشگاه ها تالش کنند‬ ‫تا شرایط فنی لیگ را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس فوتبــال با تاکیــد بر اینکــه این فصل‬ ‫فوتبــال‪ ،‬فصل بروز اســتعدادهای مربیان داخلی اســت‪،‬‬ ‫بیــان کرد‪ :‬مربیــان داخلی باید از ایــن فرصت با توجه‬ ‫به نبــود مربی خارجی بــرای بروز اســتعدادها و توانایی‬ ‫ هــا اســتفاده کننــد تا اگــر از فصــل بعــد ورود مربی‬ ‫خارجی ازاد شــد همه بــه دنبال مربی داخلی باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بیگی بازیکن ســابق اســتقالل گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫دالیلی که هنوز بازی ها به درســتی شکل نگرفته‪ ،‬با توجه‬ ‫به وضعیت کرونا عدم حضور تماشــاگران است که درصد‬ ‫باالیــی را به خود اختصاص می دهــد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬زمان‬ ‫دادن بــه کادر فنی‪ ،‬هماهنگی بازیکــن و مدیریت جدید‬ ‫از جمله مســائلی اســت که برای دســتیابی به شــرایط‬ ‫مطلوب تیم ها مطرح می شــود ولی ســوال اینجاست که‬ ‫این روند تا چه زمانی باید ادامه داشــته باشــد‪ .‬هوادار تا‬ ‫یــک جایی صبــر دارد‪ .‬در حــال حاضر فضــای مجازی‬ ‫جای تماشــاگران را گرفته اســت و شــرایطی به وجود‬ ‫امده اســت کــه بازیکنان تحــت تاثیر قــرار می گیرند‬ ‫که شــرایط را برای تمام تیم ها بســیار ســخت می کند‪.‬‬ ‫بیگی در خصوص اشتباهات داوری نیز گفت‪ :‬نباید داوران‬ ‫را تحت فشــار قرار دهیم‪ .‬این اقدام جز اینکه باعث اشتباه‬ ‫می شــود‪ ،‬نتیجه ای ندارد‪ .‬طبیعتا اشــتباه عمدی نیست‬ ‫ولــی بعضی اوقات یک اشــتباه تیم را متزلــزل می کند‬ ‫کــه باید مدیریت درســتی بر این موضــوع صورت گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه حمید درخشان پیشکســوت تیم پرسپولیس به‬ ‫داوران توصیــه کرد که برای جلوگیــری از جنجال های‬ ‫پیش امــده‪ ،‬در قضاو ت هــای خود از نظــر کمک داور‬ ‫نیز اســتفاده کنند و گفت‪ :‬متاســفانه اول و اخر تصمیم‬ ‫گیرنده داور وسط اســت و از کمک های خود به درستی‬ ‫اســتفاده نمی کنند‪ .‬همچنین علیرضا خسروی کارشناس‬ ‫داوری در ارتباط زنده بر این باور است که امسال تاکتیک‬ ‫تیم ها این اســت که نیمکت را شــلوغ کنند و بیان کرد‪:‬‬ ‫هیچ ســالی به این اندازه در نیمکت ها اعتراض نداشتیم‪.‬‬ ‫به نظر می رســد که ایــن اعتراض ها هدف دار اســت که‬ ‫کمیته انضباطــی باید فکری برای این موضوع انجام دهد‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان جهــت مشــاهده ایــن برنامــه کــه‬ ‫هــر هفتــه دوشــنبه از ســاعت ‪ 20‬از شــبکه تیــوا‬ ‫اســپورت پخــش می شــود می تواننــد به ســایت تیوا‬ ‫به ادرس ‪ www.tva.tv‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اسیب های گسترده و فراوانی پیدا کرده است‪ ،‬اما در این شرایط‬ ‫ما با همه این مشــکالت و نکاتی که روشــن و مشخص است‪،‬‬ ‫چند نکته را در کنار خســارات می توانیم مطرح کنیم‪ .‬نخست‬ ‫این که جامعه نشــر علی رغم شرایط دشوار‪ ،‬تکاپو و فعالیت خود‬ ‫را داشــته و دارد‪ .‬در این نظرســنجی که در اذرماه منتشر شد‪،‬‬ ‫از جامعه نمونه نشــر که جامعه علمی اســت‪ ،‬عنوان شــده که‬ ‫حدود ‪ ۶۸‬درصد از ناشــران (‪ )۶۷.۸‬گفته اند در این مدت کتاب‬ ‫چاپ اول داشــته اند و ‪ ۲۴‬درصد بیش از ‪ ۱۰‬عنوان کتاب چاپ‬ ‫کرده اند‪ .‬این امار نشان از ان دارد علی رغم شرایط دشوار‪ ،‬فضای‬ ‫نشر با عالقه‪ ،‬شیفتگی و توجه جامعه نشر کشور به فضای تولید‬ ‫اندیشه پرداخته است‪ .‬به طوری که این دشواری ها مانع تحرک‬ ‫ناشــران نشد و جریان تولید نشر با عشق‪ ،‬عالقه و امید به اینده‬ ‫ادامه داشــته است‪.‬او ســپس به فضای مطالعه کتاب در دوران‬ ‫کرونا اشــاره کرد و گفت‪ :‬بحث اوقات فراغت در نظرسنجی های‬ ‫پژوهشــگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات مــورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫البته نسبت ها در دوره های مورد بررسی این نظرسنجی متفاوت‬ ‫پیشگیری از اعمال خالف قانون با قانون‬ ‫هــدف از وضع قوانین تامین حقوق فردی و اجتماعی‬ ‫افــراد جامعه ‪ ،‬دولت و ملت‪ ،‬ایجاد نظم و تنظیم رفتار‬ ‫افراد و تامین عدالت است‪.‬‬ ‫روح قانــون تمام افراد جامعه در هر پســت و مقام و‬ ‫جایگاهی را یکسان می بیند‪ .‬یکی از کارکردهای مهم‬ ‫قانون پیشــگیری از اعمال خالف قانون و هرگونه بی‬ ‫عدالتی است‪ .‬با این هدف کارکرد هر قانونی بررسی و‬ ‫تحت نظارت قرار گرفته ‪ ،‬اصالحات الزم اعمال می شود‬ ‫تا هرگونه منافذی برای جلوگیری از رفتارهای خالف‬ ‫قانون بسته شود‪.‬‬ ‫دســتگاه قضایی نهاد اصلی حفاظت از قانون و اجرای‬ ‫قانون و استقرار عدالت در جامعه است‪ .‬بنابراین قضات‬ ‫و تســلط انان بر قوانیــن ‪ ،‬تجربه و دانــش ‪ ،‬تعهد ‪،‬‬ ‫درستکاری و تصمیمات انان مهمترین عامل در اجرای‬ ‫عدالت می باشد‪.‬‬ ‫همچنین وکال که وظیفه اصلی شــان دفاع از حقوق‬ ‫موکل در چارچوب قانون اســت‪ .‬در اســتقرار و حفظ‬ ‫عدالت در جامعه نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫به منظور انجام امور در راستای عدالت اجتماعی و برای‬ ‫جلوگیری از هرگونــه انحراف از قانون و اعمال نفوذ با‬ ‫توجه به اینکه دادگاه هــا محل حل و فصل دعاوی و‬ ‫اعمــال قانون و قضاوت هســتند‪ .‬قانون به عنوان یک‬ ‫عمل پیشگیرانه محدودیتهایی را برای قضاتی که وارد‬ ‫رونماییازنمایشنامه«رگ»درتئاترشهررونماییازنمایشنامه«رگ»درتئاترشهر‬ ‫نمایشــنامه «رگ» اثــری متفــاوت از «ایوب‬ ‫اقاخانی» بــا حضور هنرمنــدان و عالقمندان‬ ‫سوم بهمن ماه در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر‬ ‫شهر رونمایی می شود‪..‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی نشر‬ ‫اماره‪ ،‬نمایشنامه «رگ» نوشته ایوب اقاخانی (با‬ ‫یاری فرهاد امینی و ویدا دانشمند)‪،‬روز جمعه‬ ‫‪۳‬بهمن مــاه با حضور جمعــی از عالقه مندان‬ ‫تئاتر و ادبیات نمایشــی به همت «نشر اماره»‬ ‫رونمایی می شــود‪ .‬در این مراسم شهرام احمد‬ ‫زاده و هومــن بنائی به معرفــی کتاب «رگ»‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫‪.‬نمایشــنامه «رگ» بخشی از تاریخ دلیرمردان‬ ‫گمشــده در پیچ و خم تقویم ایران اســت‪ .‬در‬ ‫روزگاری که اذربایجان دســتخوش بســیاری‬ ‫دســت اندازی هــا و تهدیدهــا و نظرتنگی ها‬ ‫و تفرقه هاســت‪ ،‬این کتاب بــه زندگی بزرگ‬ ‫مردانی می پردازد که با گذشــتن از جان خود‬ ‫ایســتادگی را درس و مشــق زندگی ایندگان‬ ‫کردند‪..‬مراســم رونمایی و جشــن امضاء این‬ ‫کتاب روز جمعه ســوم بهمن ماه از ساعت ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪۱۷:۳۰‬در مجموعه تئاتر شــهر واقع در چهار‬ ‫راه ولیعصر‪ ،‬پارک دانشــجو‪ ،‬تئاتر شهر‪ ،‬سالن‬ ‫مشــاهیر با رعایت پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعی برگزار می شــود و‬ ‫شرکت برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬در ابتدای فروردین ســهم مطالعــه کتاب قابل توجه تر بود‪،‬‬ ‫یعنی ‪ ۲۷‬درصد از مخاطبان و کســانی که این نظرســنجی از‬ ‫ان ها صورت گرفتــه بود‪ ،‬مطالعه کتاب را یکــی از موضوعات‬ ‫اوقات فراغت مطرح کرده بودند‪ .‬در این نظرســنجی برای رفع‬ ‫اضطراب از کرونا‪ ،‬ســهم کتــاب و کتابخوانی باز هم قابل توجه‬ ‫بود‪ .‬علی رغم صدماتی که کرونا بر فضای نشــر داشت‪ ،‬به نحوی‬ ‫در سبد مصرف اوقات فراغت‪ ،‬کتاب و کتابخوانی سهم بیشتری‬ ‫را پیدا کرده اســت‪.‬صالحی در ادامه با بیان این که در طرح های‬ ‫حمایتی از کتابفروشــان که از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران‬ ‫ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬نسخه کتاب خریداری‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬اجرا شد ی ‬ ‫شده است گفت‪ :‬این رقم نشان می دهد علی رغم بادها و طوفان‬ ‫ســهمگین کرونا که جهان را لرزاند‪ ،‬اما جریان فرهنگ مکتوب‪،‬‬ ‫ناشــر‪ ،‬کتــاب و کتابفروش جریانی زنده و پویا اســت و به این‬ ‫امید می توان به اینده نگریســت‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫همچنیــن بیان کــرد‪ :‬در حوزه تبلیغات و اطالع رســانی طبق‬ ‫نظرســنجی صورت گرفته از جامعه ناشران‪ ،‬از ان ها پرسیده شد‬ ‫شما کتاب های تان را چگونه به مخاطبان اطالع رسانی می کنید‬ ‫که ‪ ۶۹.۳‬درصــد فضای مجازی را انتخاب کرده بودند‪ .‬این رقم‬ ‫سهم قابل توجه فضای مجازی در حوزه تبلیغات و اطالع رسانی‬ ‫کتاب را نشان می دهد‪ .‬دیگر فضاهای تبلیغات و اطالع رسانی در‬ ‫حد انتقال دیتا به معنای متن نیســت بلکه در قالب پادکست‪،‬‬ ‫روایــت‪ ،‬قصه و نقالی کتاب در حال رخ دادن اســت‪ .‬به عبارتی‬ ‫نقالی به عنوان یک سنت کهن به کمک حوزه کتاب امده است‪.‬‬ ‫صالحی که معتقد اســت فضای مجازی بــه کمک کتاب امده‬ ‫و بحــث فروش کتاب را مورد توجه داده گفت‪ :‬در نظرســنجی‬ ‫اذرماه می بینیم که ســفارش اینترنتی ‪ ۵۰‬درصد شــده است؛‬ ‫یعنــی ‪ ۵۰‬درصد ناشــران از ایــن طریق کتــاب فروخته اند و‬ ‫فروشــگاه های کتاب در جایگاه بعدی با ‪ ۴۸‬درصد حضور دارند‪.‬‬ ‫فضای سومی که در سال های اخیر مورد توجه است کتاب های‬ ‫الکترونیکی اســت‪ ،‬هر چند که کتاب هــای الکترونیکی مزاحم‬ ‫کتاب های کاغذی نیست بلکه مکمل می تواند باشد‪ ،‬اما ما شاهد‬ ‫روند رو به رشد این اتفاق هستیم‪.‬‬ ‫امر وکالت می شــوند تعیین کرده است‪ .‬در این راستا‬ ‫تبصره ‪ ۴‬قانون اخذ پروانه وکالت دادگســتری مصوب‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۶‬اشعار می دارد‪:‬‬ ‫” کســانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه‬ ‫سال در اخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند‬ ‫داشت”‪.‬‬ ‫مقصــود مقنن در این قانون ان بوده اســت که چون‬ ‫قاضی در حوزه قضایی خود شــناخته شده است و با‬ ‫ســایر قضات ان حوزه در ارتباط نزدیک است تا یک‬ ‫محــدوده زمانی و قطع این روابط پس از بازنشســته‬ ‫شــدن در ان حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و‬ ‫استفاده از موقعیت شغلی قبلی او به وجود نیاید‪ .‬بنابر‬ ‫این قضات دادگاه های عمومی و انقالب و دادگاه های‬ ‫تجدید نظر استان پس از بازنشستگی تا سه سال حق‬ ‫وکالت در حوزه قبلی(حسب مورد شهرستان یا استان)‬ ‫خود را ندارند‪.‬‬ ‫متاسفانه مشخص نیست این محدودیت زمانی که طبق‬ ‫ماده ‪ ۱‬ایین نامه وکالت مصوب ‪ ۳/۹/۱۳۱۶‬پنج سال‬ ‫تعیین شده بود چرا به سه سال تقلیل یافته است ‪.‬موارد‬ ‫دیگری که در این قانون قانون (قانون اخذ پروانه وکالت‬ ‫دادگستری مصوب ‪ )۱۳۷۶/ ۱ /۱۷‬لحاظ نشده ‪ ،‬جایگاه‬ ‫قاضی در محل خدمت قبلی از جمله ریاست یا معاونت‬ ‫در ان نهاد است که مطمئنا از نفوذ و موقعیت بیشتر و‬ ‫طوالنی اثر تری نسبت به بقیه قضات برخوردار هستند‪.‬‬ ‫همچنین انتقال این صاحب منصبان به نهاد باالدستی‬ ‫که عمال نفوذ و جایگاه انان را در محل خدمت سابق‬ ‫شــان مستحکم تر و پایدارتر میکند و این سه سال به‬ ‫ظاهر دوری از محل قبلی نمیتواند رافع شــائبه نفوذ‬ ‫باشد که مقصود مقنن بوده است به عنوان مثال صاحب‬ ‫منصبی که از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی‬ ‫کشــور منتقل میشــود نفوذش در دادگاه تجدیدنظر‬ ‫استان محل خدمت قبلی اش عمال بیشتر و مستحکم‬ ‫تر می شود و این با روح قانون مذکور سازگار نیست‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که محل اشــکال است زمان نابهنگام‬ ‫ورود این وکال به پرونده دادگاه تجدید نظر استان پس‬ ‫از ارجاع پرونده بدوی بــه دادگاه تجدید نظر و بعد از‬ ‫تبادل لوایح است‪.‬در دادگاههای تجدید نظر رای دادگاه‬ ‫بدوی از نظر مطابقت با قوانین غالبا توسط سه قاضی‬ ‫مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و حکم الزم صادر‬ ‫می شــد‪.‬پس از تبادل لوایح در ایــن دادگاه جز موارد‬ ‫نقص مستندات و بعضی ابهامات احتمالی اصال نیازی‬ ‫به وکیل نیست‪ .‬بخصوص زمانی که که موکل هم دارای‬ ‫دو وکیل بوده باشد‪.‬‬ ‫ورود وکیــل جدید در این برهــه زمانی ( در روز وقت‬ ‫نظارت دفتر) مخصوصا وکیلی که در ان دادگاه در زمان‬ ‫قضاوت دارای جایگاه و نفوذ باالیی بوده باشــد دقیقا‬ ‫بهرام مسعودی‬ ‫کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی‬ ‫مصداق شائبه نفوذ است و با روح قانون‬ ‫(ماده ‪) ۶‬اخذ پروانه وکالت دادگستری کامال در تضاد‬ ‫است‪.‬بنابراین اصالح و تکمیل قوانین ‪ ،‬به روزرسانی و‬ ‫بســتن منافذ نفوذ اعمال غیرقانونی‪ ،‬باید امری دائمی‬ ‫و حتمی باشــد تا یکی از مهمترین کارکرد قانون در‬ ‫پیشگیری از رفتار غیر قانونی تضمین شود‪.‬‬ ‫سفرهای نوروزی محدود می شود؟‬ ‫ستاد کرونا تبلیغ سفر برای نوروز ‪ ۱۴۰۰‬را ممنوع کرده است‪ ،‬حاال انگشت اتهام‬ ‫به ســمت مردم نشانه رفته و هشدار داده شــده که اگر سفرهای زمستانی شان‬ ‫مخاطره امیز و پیک چهارم ســخت تر شــود‪ ،‬ممنوعیت هــا و محدودیت ها برای‬ ‫سفرهای نوروزی برمی گردد‪.‬‬ ‫منع تردد بین شهری از ‪ ۲۰‬دی ماه برداشته شد‪ .‬ستاد کرونا اعالم کرد ممنوعیت‬ ‫و جریمه هــای تردد فقط بین شــهرهای زرد و نارنجی برقرار اســت‪ ،‬اما بعد از‬ ‫گذشته یک هفته ســتاد کرونا گزارش کرد ســفرهای مردم به شمال و جنوب‬ ‫کشور نگران کننده شده است‪.‬‬ ‫علیرضــا زالی ـ رییس ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهــران ـ گفت‪ :‬در‬ ‫روزهــای گذشــته با توجه به حجم گســترده خروجی های تهــران و همچنین‬ ‫ورود بیــش از ‪ ۵۰‬هزار نفر به جزیره ای کوچک و مســافرت به شــهرهای قرمز‬ ‫ممکن اســت با بازگشــت به تهران فرم های جدیدی از بیماری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ســعید نمکی ـ وزیر بهداشــت ـ نیز اظهار کرد‪ :‬عادی پنداری در شــرایطی که‬ ‫سیســتم بهداشــت و درمان به صورت شــبانه روزی نهایت تالش خود را کرده‬ ‫تــا امار ابتال و فوتی هــا را پایین بیاورد‪ ،‬قطعا دوباره ما را به شــرایط خطرناک‬ ‫همه گیری کرونا بازمی گرداند‪ .‬علیرضا رئیســی ـ ســخنگوی ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا ـ پس از جلســه روز شــنبه این ســتاد در ‪ ۲۷‬دی ماه‪ ،‬نسبت به وضعیت‬ ‫اســتان های مازندران‪ ،‬گیالن و گلستان ابراز نگرانی کرد و گفت که در چند روز‬ ‫گذشــته در برخی نقاط کشور شاهد عدم رعایت پروتکل ها بودیم‪ .‬مسافرت هایی‬ ‫به جنوب به ویژه قشــم صورت گرفته و مســافرت های زیادی به ســمت شمال‬ ‫داشــتیم‪ .‬هشدار بسیار جدی اســت که اگر رعایت ها ضعیف شود متاسفانه موج‬ ‫چهــارم می تواند اواخر بهمن و اوایل اســفند شــکل بگیرد و هر موجی شــکل‬ ‫بگیرد برابر ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار فوت بیشتر است‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشــت تاکیــد کرد که اگر در منطقه ای اعالم می شــود وضعیت‬ ‫کم خطر شــده به معنای از بین رفتن ویروس یا ضعیف شــدن ان نیســت که‬ ‫بار ســفر را ببندیم‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد با توجه به این که تجربه اردیبهشــت و‬ ‫خرداد و تیر را داشــتیم و ممکن اســت پیک ســهمگینی تکرار شود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل درخواست می کنیم مردم این هشدار را جدی بگیرند که اگر رعایت نکنیم‬ ‫متاسفانه موج چهارم شــکل خواهد گرفت و دوباره محدودیت ها اواخر اسفند و‬ ‫تعطیالت عید نوروز برخواهد گشت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4140

روزنامه راه مردم 4140

شماره : 4140
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه راه مردم 4139

روزنامه راه مردم 4139

شماره : 4139
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه راه مردم 4138

روزنامه راه مردم 4138

شماره : 4138
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!