روزنامه راه مردم شماره 4101 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4101

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4101

روزنامه راه مردم شماره 4101

‫یادداشت‬ ‫مرغ دوباره‬ ‫در مسیر افزایش قیمت!‬ ‫‪2‬‬ ‫سرنوشتنامعلومبورس‬ ‫قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از ‪ ۲۱‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬براساس مشاهدات میدانی و گزارش های‪...‬‬ ‫تکاپویدولتبرایپرداخت‬ ‫حقوق‪ ،‬عیدی و سنوات‬ ‫‪ 2‬عامل فروش سهام‬ ‫‪2‬‬ ‫نرخ دالر تا چه مقدار‬ ‫کاهشمی یابد؟‬ ‫پس از ماه ها‪ ،‬دالر به ‪ ۲۲‬هزار تومان رسید‪ .‬این در حالی‬ ‫تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه دولت ظرف هفته های اتی باید عالوه بر پرداخت اســت که ‪ ۲‬ماه گذشته (اواخر مهر) این عدد ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫حقوق دی‪ ،‬بهمن و اسفند کارمندان‪...‬‬ ‫تومان بیشتر‪ ،‬یعنی «‪ ۳۲‬هزار تومان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اعتماد از دست رفته مردم به بورس در ماه های اخیر و وعده های محقق نشده دولت و‬ ‫مسئولین در خصوص حمایت از سهامداران تعادل روانی‪...‬‬ ‫خاموشی‪ ۴‬ساعتهبرقچاه هایکشاورزی!‬ ‫خساراتسنگینتولیدکنندگان‬ ‫‪2‬‬ ‫مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه زمستان امسال در اتفاقی بی سابقه‪ ،‬برق‬ ‫چاه های کشاورزی روزانه ‪ ۴‬ساعت خاموش می شو‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4101‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫دکتر علی امیر سواد کوهی ‪ ،‬رییس انجمن‪ ICU‬ایران در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم‪:‬‬ ‫در تولید علم عقب مانده ایم‬ ‫چون پژوهشکده هـای ما دولتـی است نه خصوصی‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫در دنیا وابستگی پژوهشکده های ما به بودجه دولتی را می دانند این هرگز خوب نیست ما برای خروج‬ ‫از این بن بست راهی جز دادن مجوز به مراکز پژوهشی خصوصی نداریم این کار منع قانونی ندارد اما‬ ‫دست هایی در این کار است که مانع از این کار می شود‪.‬ما می توانیم بجای نفت فن اوری بفروشیم‪.‬‬ ‫امریکانفتداردواتفاقانفتامریکابسیاربیشترازنفتبرخیازکشوهاریخلیجفارساستاماامریکا‬ ‫در چاه های نفت اش را بســته است چرا چون محصولی به نام ایفون تولید می کند که برای خرید ان‬ ‫محصولمشتریباخودشبالشوپتومیبردوسهروزدمدرفروشگاهمیخوابدتاازدیگرانعقبنیفتد‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫انسانتراریخته؛انسانانقالبصنعتیچهارم‬ ‫بحــث تراریخته (یا تراژن) اعم از انکه درباره‬ ‫گیاهان‪ ،‬جانوران و یا خوراکی ها باشــد چند‬ ‫ســالی است هر از گاهی و به فراخورهایی که‬ ‫نمی دانیم دلیل انها چیست ناگهان در رسانه‬ ‫ها باال میگیــرد و بعد هم ماننــد زبانه های‬ ‫اتشــی پر شــور‪ ،‬خیلی زود فروکش میکند‪.‬‬ ‫این یادداشت اما در پی بررسی جنبه دیگری‬ ‫از این مســاله اســت و اتفاقا هیچ فراخوری‬ ‫هم در پشــت پرده نــگارش ان وجود ندارد‪،‬‬ ‫ان هم بخصوص در دورانــی که همه گیری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬نقــل و بحث هر محفل خصوصی‬ ‫و عمومی است‪.‬‬ ‫دســتمایه نگارش ایــن یادداشــت‪ ،‬یکی از‬ ‫ارکان انقالب صنعتی چهــارم (صنعت ‪)۴/۰‬‬ ‫موسوم به ژنومیکس است‪ .‬ژنومیکس یکی از‬ ‫فناوری های شــانزده گانه چهارمین دوران از‬ ‫عصر انقالبهای صنعتی اســت‪ .‬البته مفهوم و‬ ‫محصوالت تراریخته پیش از براه افتادن سر و‬ ‫صدای اغــاز انقالب صنعتی چهارم هم وجود‬ ‫داشــتند‪ ،‬اما شاخه انســانی این موضوع در‬ ‫دوران صنعت ‪ ۴/۰‬ابعــاد جدی تری به خود‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بــه زبان ســاده‪ ،‬یــک موجود یــا محصول‬ ‫تراریخته ســاختاری اســت که ژنهای ان به‬ ‫طریقی دســتکاری شده اند‪ .‬این دستکاری از‬ ‫نگاهی دقیقتر به معنای ان اســت که با بکار‬ ‫بردن تکنیک های مهندســی ژنتیک‪ ،‬ژنهایی‬ ‫از یک موجود زنده برداشته شده و به موجود‬ ‫زنده دیگر منتقل بشود‪ .‬ژنها (یا مواد وراثتی)‬ ‫قطعاتــی از مولکول دی ان ای هســتند که‬ ‫کار انهــا کنترل صفــات وراثتی موجود زنده‬ ‫(اعم از گیاه‪ ،‬جانور یا انســان) است‪ .‬ترکیب‬ ‫ژنهــا یا همان ارایش ژنتیکــی تعیین کننده‬ ‫مشــخصاتی همچون رنگ چشم‪ ،‬قد‪ ،‬کارایی‬ ‫سیستم ایمنی و هزاران مورد دیگر در موجود‬ ‫زنده است‪.‬‬ ‫همه ژنهــای موجودات زنــده لزوما به ایجاد‬ ‫خواص و ویژگیهای مطلوبی منتج نمیشــوند‪.‬‬ ‫بسیاری از افات گیاهی یا عدم بازدهی مطلوب‬ ‫محصول‪ ،‬بســیاری از انواع بیماریهای انسانی‬ ‫و نقائــص متعدد در جانواران گوناگون نتیجه‬ ‫انتقال و فعال شــدن ژنهای نامطلوب هستند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬فرایندی موسوم به جهش ژنتیکی‬ ‫هم میتواند باعــث بوجود امدن ویژگی های‬ ‫نامطلوب در موجود زنده شــده و یا موجود را‬ ‫از بین ببرد و یــا در انتقالهای متعدد‪ ،‬محیط‬ ‫را نیــز الوده کند‪ .‬از اینرو‪ ،‬دانش مهندســی‬ ‫ژنتیــک برای دو هدف عمده بوجود امد‪ :‬اول‬ ‫شناسایی ژنها و درک نحوه عملکرد انها‪ ،‬دوم‬ ‫توسعه فنون و ابزارهایی برای اصالح و بهبود‬ ‫نظام ژنتیکی موجودات زنده‪.‬‬ ‫بــا این توضیح‪ ،‬فرایند تراریختن را باید نوعی‬ ‫فناوری یا تکنیک پیشرفته برای اصالح نظام‬ ‫و افزایش قابلیتهای ژنتیکی یک موجود زنده‬ ‫دانســت که به طور اخص از طریــق انتقال‬ ‫ژنهــای مطلوب از یک موجود زنده به موجود‬ ‫دیگر انجام شــده و هــدف ان اصالح نقایص‬ ‫ژنتیکی و بــاال بردن کاراییهــای دلخواه در‬ ‫موجود پذیرنده اســت‪ .‬این امر مســتلزم ان‬ ‫اســت که ابتدا درک باال و شناخت کاملی از‬ ‫اصطالحا توالی ژنتیکــی یعنی همان ارایش‬ ‫ژنتیکی موجودات زنده و نیز عملکرد تک تک‬ ‫ژنها بدســت اوریم‪ .‬پس اول باید بدانیم ژنها‬ ‫چه هســتند‪ ،‬بعد دریابیم کار هر ژن چیست‪،‬‬ ‫ســپس یک نقص را به ژن یا گروهی از ژنها‬ ‫نســبت دهیم و باالخره اینکه بتوانیم یک ژن‬ ‫را از توالی ژنتیکی موجود زنده خارج یا به ان‬ ‫وارد کنیم؛ کاری که بســیار پیچیده و دشوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتــی صحبت از ماده غذایــی تراریخته می‬ ‫کنیم‪ ،‬منظورمان به زبان ســاده این اســت‬ ‫کــه مثال در بذر یک گنــدم‪ ،‬یک ژن معیوب‬ ‫مســوول بروز یک افت ابتدا شناسایی شده‪،‬‬ ‫ســپس ژن مزبور با ژنی از یک بذر دیگر که‬ ‫چنین افتی را ایجاد نمی کند جایگزین شده‬ ‫اســت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬گنــدم تراریخته مثال‬ ‫ما‪ ،‬گندمی اســت که دچار افت نمیشود‪ .‬این‬ ‫مثــال برای تمام محصــوالت تراریخته دیگر‬ ‫هم قابل تعمیم اســت‪ .‬ســوای از اینکه این‬ ‫دستکاری یا اصالح ژنتیکی که موجود زنده را‬ ‫از وضعیت طبیعی خود خارج میکند‪ ،‬علیرغم‬ ‫انکه ظاهرا مشکلی را برطرف کرده و قابلیتی‬ ‫را ایجاد یا توســعه میدهــد‪ ،‬ایا اثار و تبعات‬ ‫جانبی دیگری هم دارد؟ این دغدغه در مورد‬ ‫انسان جوانب و اشکال بسیار پیچیدهتری به‬ ‫خود میگیرد‪.‬‬ ‫گروه فناوریهــای ژنومیکس اصطالحا فناوری‬ ‫هایی بــرای ویرایــش ژنها هســتند؛ یعنی‬ ‫جایگزین کــردن ژنهای نامطلوب یک موجود‬ ‫با ژنهــای مطلوب یک موجــود دیگر‪ .‬تا این‬ ‫زمان‪ ،‬تکامل بشر تنها از طریق فرایند انتخاب‬ ‫طبیعی رخ میداد‪ .‬تحــوالت نظام ژنتیکی ما‬ ‫(و البته دیگر موجــودات زنده) تحت کنترل‬ ‫مــا نبود‪ .‬اما حــاال‪ ،‬نه تنها شــناخت مان از‬ ‫مکانیســم های توالد و توسعه زیستی بسیار‬ ‫زیاد شــده‪ ،‬بلکه قابلیت انجام دســتکاری در‬ ‫مقیاســها و محیطهایی را بدســت اورده ایم‬ ‫که پیشــتر حتی تصــور انها هــم نمیرفت‪.‬‬ ‫و اتفاقــا همیــن توانمندیها و پتانســیلهای‬ ‫کاربردی متنوع انهاســت که منشا نگرانیهای‬ ‫و مباحثات بسیار است‪ .‬ما اکنون امکان دست‬ ‫بردن در فرایند تکامل را بدســت اورده ایم و‬ ‫ظاهرا انتخاب طبیعی دیگر طبیعی نیست‪.‬‬ ‫نخســتین موجود تراریخته در ســال ‪۱۹۷۳‬‬ ‫با قــرار دادن ژنهــای مقــاوم در برابر انتی‬ ‫بیوتیــک در نوعی باکتری بــه نام ای‪-‬کولی‬ ‫که در روده جاندارای خون گرم یافت میشود‬ ‫بوجــود امد‪ .‬یکســال پس از ان‪ ،‬نخســتین‬ ‫موش تراریخته هم درست شد‪ .‬این تحقیقات‬ ‫دامنــه دار روی باکتریهــا و گیاهان و برخی‬ ‫جانوارن همچنان ادامــه پیدا کرد تا باالخره‬ ‫اولین ازمایش ویرایش ژنتیکی روی انســان‬ ‫را چینیها در سال ‪ ۲۰۱۶‬روی یک فرد مبتال‬ ‫به ســرطان ریه انجام دادند‪ .‬انها با استخراج‬ ‫مقداری از ســلولهای ایمنی بــدن فرد‪ ،‬ابتدا‬ ‫ژن عامل ایجاد یــک پروتئین که باعث کند‬ ‫شدن سیستم ایمنی بدن وی شده بود را غیر‬ ‫فعال کردند‪ .‬ســپس سلولهای ایمنی ویرایش‬ ‫شده را کشــت داده و دوباره به بیمار تزریق‬ ‫کردند‪ .‬این فناوری و ابزارهای پیشــرفته ان‬ ‫به فناوری کریســپر‪-‬کاس ‪ ۹‬مشــهور است‬ ‫کــه زیرمجموعهــای از خانــواده فناوریهای‬ ‫ژنومیکس انقالب صنعتی چهارم اســت و از‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۲‬وارد میدان شده است‪ .‬توسعه ان‬ ‫حایز چنان اهمیتی بود که جایزه نوبل شیمی‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬را برای امانوئل کارپنتر (انستیتو‬ ‫ماکس پالنک المان) و جنیفر دودنا (دانشگاه‬ ‫برکلی ایاالت متحده) به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫فناوری کریسپر‪-‬کاس ‪ ۹‬در واقع از روی یک‬ ‫مکانیســم طبیعی به نام کریســپر در برخی‬ ‫باکتریها الهام گرفت‪ .‬این مکانیســم ویرایش‬ ‫ژن در برخی باکتری ها برای پاسخ به عوامل‬ ‫مهاجم نظیر ویروسها به کار میرود و در واقع‬ ‫نوعی ســازوکار دفاعی محســوب میشود‪ .‬در‬ ‫مقیاس وســیعتر و برای موجــودات پیچیده‬ ‫تری مانند انســان گاهی از ایــن فناوری به‬ ‫عنوان قیچی ژنتیکی هم یاد میشود‪ .‬هرچند‬ ‫این ایــن فناوری هنــوز در مرحله تحقیقات‬ ‫قرار داشــته و به طور کامل فراگیر نشــده و‬ ‫هــدف اصلی ان درمان بیمــاری ها و نقائص‬ ‫ژنتیکی انســان اســت‪ ،‬اما کاربردهای بالقوه‬ ‫ان منشاء نگرانیهای زیادی شده است‪ .‬سوال‬ ‫اصلی این اســت که چه حــد و مرزی برای‬ ‫دســتکاری ژنوم (ارایش کلی ژنهای) انسانی‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫انقــاب صنعتی چهــارم‪ ،‬به زعم پروفســور‬ ‫کالوس شــواب رییس مجمع جهانی اقتصاد‪،‬‬ ‫نه تنها تحولی همه جانبه در محیط پیرامون‬ ‫و ابزارهای تولید ماســت‪ ،‬بلکه خود ما را نیز‬ ‫چه از نظر زیســتی و چه از نظــر اجتماعی‬ ‫به شکلی که هرگز ســابقه نداشته‪ ،‬دگرگون‬ ‫میسازد‪ .‬انقالب ژنتیکی که به شکلی بنیادین‬ ‫حوزه ســامت‪ ،‬نحــوه زاد و ولــد‪ ،‬طبیعت‬ ‫نوزادان و در نهایت مسیر تکاملی ما به عنوان‬ ‫یک گونه از موجودات زنده را زیر و رو میکند‬ ‫مدتی اســت که رخ داده اســت‪ .‬اینجا دیگر‬ ‫به هیچ وجه خبــری از ادبیات علمی تخیلی‬ ‫نیست؛ این عین واقعیت است‪.‬‬ ‫این دگرگونی دیر یا زود سراغ همه ما خواهد‬ ‫امد و برای همین موضوعی است که به همه‬ ‫ما مربوط میشــود‪ .‬پــدر و مادرهای زیادی‬ ‫همیــن امروز وجود دارند که اجازه و در واقع‬ ‫ســفارش میدهند تا جنین شــان به صورت‬ ‫ژنتیکی دســتکاری شوند‪ .‬شمار زوجهایی که‬ ‫به جای رابطه جنســی متعارف به سراغ ای‬ ‫وی اف (لقاح مصنوعی) و ازمایشهای ژنتیکی‬ ‫پیش کاشت میروند روز به روز بیشتر میشود‬ ‫با این امیــد که نطفهای را ایجــاد کنند که‬ ‫احتمال ابتالی بســیار کمتری به بیماریها و‬ ‫نقایص کروموزمی داشته باشد‪ .‬این کار حتی‬ ‫تا حد ازمایشــهای ژنتیکــی بر روی جنین و‬ ‫سقط ان منوط به ابتال به نقایص ژنتیکی هم‬ ‫پیش رفته اســت‪ .‬در خبرها امد که به تازگی‬ ‫در چین دو دختر متولد شــده اند که جنین‬ ‫پیش کاشــته انها تحت دســتکاری ژنتیکی‬ ‫قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از زمینههــای شــگفت انگیز‬ ‫فناوریهــای ژنومیکــس در انقــاب صنعتی‬ ‫چهــارم‪ ،‬افزایش ســن انســان و مبــارزه با‬ ‫پیری اســت‪ .‬دانشــمندان دهههاست که در‬ ‫پی چنین دســتاوردی هســتند‪ .‬تکنیکهای‬ ‫تراریختی میتوانند از انجا که ژنهای مســول‬ ‫پیر شدن را می شناســیم‪ ،‬انها را دستکاری‬ ‫کرده و ســن انســان را باال ببرند‪ .‬پروفســور‬ ‫ابری دوگــری بنیانگــذار و متخصص پیری‬ ‫شناســی بنیــاد پژوهشــی ‪ SENS‬امریکا‬ ‫معتقد اســت تحقیقات مقابله با پیری انسان‬ ‫تــا پیش از ســال ‪ ۲۰۵۰‬تکمیل میشــود و‬ ‫انســانی که بتواند تا ‪ ۱۰۰۰‬ســال عمر کند‬ ‫هم اکنون به دنیا امده اســت‪ .‬اما این امر در‬ ‫عین حال بحثهای جدیدی درباره نقشــهای‬ ‫فردی و اجتماعی انســان هم در پی میاورد‬ ‫که باید به انها توجه کرد‪ .‬چنین انســانهایی‬ ‫چه کارکردهایی خواهند داشــت و چه چیز‬ ‫انها را به ادامه زندگی امیــدوار نگه میدارد‪.‬‬ ‫از این زاویه‪ ،‬بحث نه بر ســر افزودن ســالها‬ ‫بــه زندگی‪ ،‬بلکه افزودن زندگی به ســالهای‬ ‫اضافی عمر است‪.‬‬ ‫در انقــاب صنعتی چهــارم‪ ،‬ابزارهای جدید‬ ‫ویرایــش ژنتیکــی که بــه خلق انســانهای‬ ‫تراریختــه منجر میشــوند‪ ،‬گوی ســبقت را‬ ‫از فراینــد طبیعــی تکامل میربایند‪ .‬انســان‬ ‫تراریخته یک فرانکشــتاین نیست؛ موجودی‬ ‫شــیطانی با دو سر و چهار چشم و دم نیست؛‬ ‫یک ســرباز بی اراده و فوق العاده نیرومند و‬ ‫گوش به فرمان برای کشــتن نیســت‪ .‬انسان‬ ‫تراریخته تجســم و تصور ما از نسخه طبیعی‬ ‫و غیــر ســایبورگی بهتری از ماســت‪ .‬اما در‬ ‫عین حال‪ ،‬فناوری همیشــه نشــان داده که‬ ‫همچــون یک تیغ دو لبه رفتــار میکند و به‬ ‫همان میزان کــه کاربردهای مفید و مطلوب‬ ‫دارد‪ ،‬اثرات نامطلوب و ناحوشایندی هم برای‬ ‫مــان به همراه می اورد چون نیروهای خیر و‬ ‫شر همیشه در تقابل با یکدیگر هستند و این‬ ‫اهداف هستند که در دنیای واقعی‪ ،‬وسایل را‬ ‫توجیه میکنند‪ .‬بحــث و جدلها همانطور که‬ ‫دانش و فناوری با سرعت به پیش میروند‪ ،‬در‬ ‫جریانند و تالش میکننــد جای اخالقیات را‬ ‫در پژوهشهای علمی همچنان باز نگاه دارند‪.‬‬ ‫نمیتــوان انــکار کــرد کــه در واقــع بــه‬ ‫همــان میــزان کــه خلــق انســانهایی بــا‬ ‫نقائــص ژنتیکــی کمتــر‪ ،‬ســالمتر‪ ،‬با طول‬ ‫عمر بیشــتر و دارای قابلیتها و توانمندیهای‬ ‫موثرتر بــرای خیلیهــا اهمیــت دارد‪ ،‬خلق‬ ‫ماشــینهای انســانی هم در فهرست اهداف‬ ‫گروهــی از نهادهــا و ســازمانهای قدرتمند‬ ‫جــای دارد‪ .‬کار امــروز ما از یــک طرف به‬ ‫افزایش اگاهیهای معتبر و موثق درباره انچه‬ ‫پیش روی مــان قرار دارد و از ســوی دیگر‬ ‫تعییــن جبهه کارکردمان بین دو ســر طیف‬ ‫تراریختگی خالصه میشود‪.‬‬ ‫گروه انســانهای نیــک همواره بــر این باور‬ ‫بودهاند که اینده از ان خدایان‪ ،‬ایمان‪ ،‬و دیگر‬ ‫نیروهای نیکو نهاد عالم اســت و تنها دعاست‬ ‫میتواند سرنوشت فردی و جمعی بشر را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬اما بشــر از قرن هجدهم و با اغاز عصر‬ ‫انقالبهای صنعتی کم کــم دریافت که اینده‬ ‫میتواند بواســطه اقدامات او با گذشــته فرق‬ ‫داشته باشــد و میتوان بخشهایی از سرنوشت‬ ‫را به واقع در دســت گرفــت‪ .‬این نگاه جدید‬ ‫به اینده حاال پس از گذشــت ‪ ۲۶۰‬ســال از‬ ‫تاریــخ انقالبهای صنعتی و بویژه با امعان نظر‬ ‫و غور و تفکر در مفهوم انســان تراریخته‪ ،‬به‬ ‫نگاهی باز و قدرتمند مبدل شده که هر تفکر‬ ‫ماوراءالطبیعــی دیگری را بــه طور جدی به‬ ‫چالش میکشد‪.‬‬ ‫ما در دوران صنعت ‪ ۴/۰‬قویا به توسعه دیدگاه‬ ‫انسانی (تلقی از انسان) و باز تعریف خودمان‬ ‫در همه ابعــاد زندگی نیاز داریــم‪ .‬عالوه بر‬ ‫فناوریهــای خانــواده ژنومیکس که انســان‬ ‫تراریخته تنها یکی از دستاوردهای ان خواهد‬ ‫بود‪ ،‬دســت کم با پانزده فناوری دیگر نیز سر‬ ‫و کار داریــم که طرز زندگی‪ ،‬محیط پیرامون‬ ‫و تلقــی ما از خودمــان و رفتارهای فردی و‬ ‫جمعی مان را به شــدت دگرگون میســازند‪.‬‬ ‫اگر ما در اینده تراریختههایی پرشــمار مجهز‬ ‫به ماشینهای هوشــمند یادگیرنده‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫محیط سازمانی کامال شــفاف‪ ،‬قادر به تولید‬ ‫شخصی ســازی شــده تقریبا همه چیز‪ ،‬در‬ ‫شبکهای با فراگیری جهانی متصل به هر فرد‬ ‫و هر وســیله و ابزار دیگری هستیم که بیشتر‬ ‫تصمیمهای مان را هم خودمان نمیگیریم اما‬ ‫جهان مان بیش از پیش انســانی تر میشود‪،‬‬ ‫برنامه زندگی مان چه خواهد بود؟ تکلیفمان‬ ‫چه خواهد بود؟‬ ‫ایــا امــاده تراریخته شــدن در عصر انقالب‬ ‫صنعتی چهارم هستیم…؟!!‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4101‬‬ ‫خبر‬ ‫مرغ دوباره در مسیر افزایش قیمت!‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫اخرین امار کرونا در ایران؛‪ ۲۵۲‬شهر در وضعیت ابی قرار دارند‬ ‫قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از ‪ ۲۱‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫براســاس مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده از برخی از محله های تهران‪ ،‬هر کیلوگرم مرغ گرم‬ ‫اماده طبخ در خرده فروشی های سطح شهر تهران در محدوده قیمتی ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬هزارتومان عرضه می‬ ‫شود که نسبت به هفته های گذشته با افزایش ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬تومانی مواجه شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت که قیمت مصوب مرغ گرم براساس اعالم ستاد تنظیم بازار‪ ۲۰ ،‬هزار و ‪۴۰۰‬تومان است‬ ‫و پیش تر نیز با این قیمت در اکثر خرده فروشــی ها به دست مصرف کنندگان می رسید ولی در حال‬ ‫حاضر مرغ با قیمت مصوب فقط در برخی از خرده فروشی ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫تکاپوی دولت برای پرداخت حقوق‪ ،‬عیدی و سنوات عامل فروش سهام‬ ‫تحلیلگــر بازار ســرمایه با بیان اینکه دولــت ظرف هفته های اتی باید عــاوه بر پرداخت حقوق‬ ‫دی‪ ،‬بهمن و اســفند کارمندان‪ ،‬عیدی و ســنوات انها را بپردازد گفت‪ :‬صندو ق های بازنشستگی‬ ‫در حال فروش سهام هستند‪.‬‬ ‫شــاهین احمدی با بیان اینکه چند روزی اســت کــه در همه بازارها از جملــه ملک‪ ،‬طال و ارز‬ ‫نقدشــوندگی کاهش یافته و بازار ســرمایه نیز مثل بازار خودرو‪ ،‬انتظارات اتی را خرید و فروش‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬در عیــن حال‪ ،‬اظهارنظر رئیــس جمهور مبنی بر کاهش نــرخ دالر تا ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬بر بازار اثر گذاشــته اســت؛ به این معنا که اگرچه ممکن اســت در کوتا ه مدت توافقاتی‬ ‫بر ســر ازادســازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشــورها از جمله کره جنوبی به میزان ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۹‬میلیــارد یــورو‪ ،‬قیمت ارز را پایین بیاورد‪ ،‬اما رســیدن ان به نرخ ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۶‬هزار تومانی بی‬ ‫معنا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به هر حال ازادســازی منابع بلوکه شــده ممکن اســت تعدیل رو به پایینی برای نرخ‬ ‫دالر باشــد؛ ولــی با حجم نقدینگی و ابهاماتی که در کشــور وجود دارد‪ ،‬قطعــاً همچنان اقتصاد‬ ‫ایــران حالت تورمی خواهد داشــت و این اتفاقات بر روی نــرخ ارز‪ ،‬بصورت گذرا اثرگذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫احمــدی افزود‪ :‬پیش بینــی دالر ‪ ۱۶‬هزار تومانی واقع بینانه نبوده و غیرممکن اســت و اگر دالر‬ ‫باز هم روی این نرخ ها بیاید حتماً به صورت دســتوری خواهد بود؛ این در حالی اســت که نرخ‬ ‫دالر ظــرف ماههای گذشــته از ‪ ۳۳‬هزار تومان به ‪ ۲۱‬هــزار تومان رســید؛ بنابراین با توجه به‬ ‫اینکه ســرمایه گذاران بورســی‪ ،‬اینده را خرید و فروش می کنند و بســیاری از شرکتهای بزرگ‬ ‫مثل پتروپاالیشــی‪ ،‬مس‪ ،‬روی و سرب صادراتی هســتند و صادرات انها با نرخ های پایین تری به‬ ‫سوداوری می رســد؛ بنابراین تسعیر نرخ ارز روی سوداوری انها کمتر است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬فوالد ی ها در دوره ســه ماهه سوم ســال‪ ،‬محصوالت خود را با نرخ دالر ‪۲۷‬‬ ‫هــزار تومانی در بورس کاال قیمت گذاری کرده و فروختند ولی اکنون سفارشــات انها ســخت تر‬ ‫به فروش می رســد؛ بنابراین نقطه تعادلی برای قیمــت دالر قطعاً باالتر از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫اســت و نرخ ‪ ۱۵‬هزار تومانی خیلی خوشبینانه است‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬بازار اکنون در مرحله اضطراب و ترس اســت و نرخ ارز‪ ،‬تنهــا عامل اثرگذار بر‬ ‫شــاخص نیست‪ ،‬بلکه به شب عید نزدیک می شــویم و صندوق های بازنشستگی کشوری‪ ،‬صندوق‬ ‫بازنشســتگی نفــت‪ ،‬صندوق بازنشســتگی فوالد و صندوق بازنشســتگی تامیــن اجتماعی و نیز‬ ‫بازنشســتگی مس‪ ،‬در حال فروش ســهام خود هســتند و حتی اگر ســهام خود را هم نفروشند‪،‬‬ ‫منابعــی ندارند که ســهام بخرند و بایــد این منابع را صرف حقوق و دســتمزد کارمندان و افراد‬ ‫تحت پوشــش خود کنند؛ به این معنا که دولت باید در ‪ ۴۵‬روز اینده‪ ،‬حوالی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬پایه حقوق‬ ‫بدهــد؛ یعنی باید عالوه بر پرداخت حقوق دی‪ ،‬حقوق بهمن و اســفند را در کنار عیدی‪ ،‬پاداش‬ ‫و ســنوات به کارمنــدان خود بپردازد که با توجــه به حجم بزرگ دولت‪ ،‬این رقم بســیار کالن‬ ‫اســت؛ به همین دلیل دولت ســهام خود را می فروشد و یا حداقل اینکه ســهام جدید نمی خرد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه حقوقی ها نگران ریزش شــاخص نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬سهام در‬ ‫حال ریزش اســت و حتی اگر هم به صورت مقطعی پایین اید‪ ،‬انها در اواخر اســفندماه می توانند‬ ‫وارد بازار شــده و خرید کنند و درجا ‪ ۳۰۰‬هزار واحد شــاخص را باال ببرند؛ اینجا اســت که هم‬ ‫ســهام را در کف قیمت خرید ه اند و هم از قبل رشد شاخص‪ ،‬سود کرد ه اند‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشــت گفت‪ :‬همچنان ‪۱۰‬‬ ‫شــهر در وضعیت قرمز‪ ۲۳ ،‬شــهر در وضعیت‬ ‫نارنجی‪ ۱۶۳ ،‬شــهر در وضعیت زرد و ‪ ۲۵۲‬شهر‬ ‫در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫سیماسادات الری‪ ،‬ســخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫درباره اخرین وضعیت ویــروس کرونا در ایران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از دیروز تا امروز (دوشــنبه‪ ۲۹ ،‬دی)‬ ‫و بر اســاس معیار های قطعی تشخیصی‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۶‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫شناسایی شد که ‪ ۵۸۶‬نفر از ان ها بستری شدند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫بــه یک میلیون و ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۲۱۷‬نفر رســید‪.‬‬ ‫متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۸۳ ،‬بیمار‬ ‫کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دســت دادند و مجموع‬ ‫جانباختــگان این بیماری به ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۸۸۶‬نفر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تا کنون یــک میلیون و ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪ ۴۹۹‬نفر از‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص‬ ‫شــده اند‪ ۴ .‬هزار و ‪ ۳۴۸‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شــدید این بیماری تحت‬ ‫مراقبت قرار دارند‪.‬او ادامه داد‪ :‬تا کنون ‪ ۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۸۰‬هزار و ‪ ۱۲۶‬ازمایش تشخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫وضعیت استان های کشــور از نظر شیوع‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫او بیان کرد‪ :‬بر اساس اخرین تحلیل ها‪ ۱۰ ،‬شهر‬ ‫در وضعیت قرمز‪ ۲۳ ،‬شــهر در وضعیت نارنجی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۳‬شــهر در وضعیــت زرد و ‪ ۲۵۲‬شــهر در‬ ‫وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت‪ ۱۰ :‬شــهر‬ ‫قرمز کشــور در اســتان مازندران و شامل امل‪،‬‬ ‫بابل‪ ،‬تنکابن‪ ،‬جویبار‪ ،‬رامســر‪ ،‬ساری‪ ،‬سوادکوه‪،‬‬ ‫فریدونکنار‪ ،‬قائمشهر و نکا است‪.‬‬ ‫پس از ماه ها‪ ،‬قیمت دالر به کانال ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫بازگشت و به عقیده برخی کارشناسان این کاهش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬نتیجه اتفاقات سیاسی است‪.‬‬ ‫پس از ماه ها‪ ،‬دالر به ‪ ۲۲‬هزار تومان رســید‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که ‪ ۲‬ماه گذشته (اواخر مهر) این‬ ‫عدد ‪ ۱۰‬هزار تومان بیشتر‪ ،‬یعنی «‪ ۳۲‬هزار تومان‬ ‫« هم رسیده بود‪.‬‬ ‫البته صحبت های همتی رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫را در ایــن میان نباید بی اثر بدانیم‪ .‬صحبت هایی‬ ‫از این قبیل‪ :‬براســاس انچه طی دو ســال و نیم‬ ‫گذشته شاهد ان بودیم‪ ،‬فشار ناشی از تحریم ها‪،‬‬ ‫خصوصا تشــدید انتظارات‪ ،‬درافزایش قیمت ارز‬ ‫موثر و تعیین کننده بوده است؛ لذا انتظار می رود‬ ‫با فروکش کردن انتظارات‪ ،‬نرخ ارز نیز به ســمت‬ ‫تعادل و ارزش اقتصادی ان حرکت بکند‪.‬‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی تمام توان خود‬ ‫را برای ایجاد تعادل در بــازار ارز و تقویت ارزش‬ ‫پول ملی بکار می گیرد‪.‬‬ ‫البته اگر نگاهی منصفانه به بازار ارز در نیمه دوم‬ ‫ســال بیندازیم‪ ،‬متوجه خواهیم شد که افزایش‬ ‫قیمت ارز طی چندماه گذشته ناشی از فشارهای‬ ‫غیر اقتصادی بود‪ .‬اما با مدیریت بانک مرکزی در‬ ‫مســیر ثبات قرار گرفت‪.‬دالر در محدوده ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫تومان‪ /‬روند حرکت نزولی می ماند؟‬ ‫بــا صعود دالر امریکا در اواخــر مهر‪ ,‬قیمت دالر‬ ‫در کشــور ما به ‪ ۳۲‬هزار تومان رســید و شــنبه‬ ‫همین هفته‪ ،‬اسکناس امریکایی هم با ریزش قابل‬ ‫توجهی مواجه شد و به رقم ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان‬ ‫رســید‪ .‬یورو هم در این مــدت با ریزش ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومانــی از نرخ ‪۳۷‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومان (‪۲۷‬‬ ‫مهــر ‪ )۹۹‬به رقم ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر بسیاری از کارشناســان نوسانات نرخ ارز‪،‬‬ ‫نتیجه اتفاقات سیاســی در جهان است و اگر این‬ ‫عوامل نباشد می توانیم شــاهد ثبات نرخ ازر در‬ ‫کشور باشــیم‪ .‬برخی نوســانات اخیر نرخ دالر را‬ ‫ناشی از عوامل سیاسی و برخی دیگر این نوسانات‬ ‫را ماشــی از عوامل درونی در کشور می دانند؛ اما‬ ‫افراد کمی هستند که دلیل نوسانات اخیر را تنها‬ ‫عوامل درونی بدانند‪.‬‬ ‫البته مطــرح کردن این موضــوع خالی از لطف‬ ‫نیست که امروز در «خبرگزاری بلومبرگ» خبری‬ ‫رئیسی‪:‬‬ ‫کالنتری هاومراجعقضایینباید‬ ‫رسیدگی به شکایات مردمی را حتی‬ ‫یک روز به تاخیر بیندازند‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬ما خود را به عنوان دستگاه‬ ‫قضایی موظف به دفاع از حقوق زنان می دانیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین ســید ابراهیم رئیسی‬ ‫رئیس قوه قضاییه در جلســه صبح امروز شــورای‬ ‫عالی قوه قضاییه با تســلیت ایام فاطمیه و شهادت‬ ‫حضرت فاطمه زهرا (س)‪ ،‬کسب معرفت نسبت به‬ ‫جایگاه و اموزه های ان حضرت را موجب ســعادت‬ ‫دنیوی و اخروی انسان دانست‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه بــا بیان این که زندگی حضرت‬ ‫فاطمه زهرا (س) منشــاء خیــرات و برکات برای‬ ‫بشــریت اســت‪ ،‬بر لزوم روایت حقیقی از زندگی‬ ‫ان حضــرت و پرهیز از روایت هــای اختالف افکن‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬کســانی هستند که می خواهند‬ ‫شخصیت حضرت زهرا (س) را طوری معرفی کنند‬ ‫که به جای ائتالف و وحدت و یکپارچگی در جامعه‬ ‫اسالمی منشاء اختالف می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین رئیســی بر همین‬ ‫اســاس هشــدار داد که «باید مراقب روایت تفرقه‬ ‫افکنانه انگلیســی با کمک دالر هــای امریکایی و‬ ‫خیالپردازی های هالیوودی دشــمنان برای معرفی‬ ‫شــخصیت حضرت زهرا (س) و تبیین سیره اهل‬ ‫بیت بود»‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ ،‬مکتــب حضرت صدیقه طاهره‬ ‫(س) را بهترین الگوی نجات بخش برای همه زنان‬ ‫و مردان دانســت و تصریح کرد‪ :‬زن نمونه همچون‬ ‫حضرت فاطمــه زهرا (س) شــخصیتی خداخواه‪،‬‬ ‫مردم دوســت‪ ،‬رکن رکین خانواده و جریان ساز در‬ ‫جامعه است که در مســائل سیاسی و اجتماعی و‬ ‫دشمن شناسی و دشمن ســتیزی و ظلم ستیزی‬ ‫و والیتمداری و دفاع از حریم والیت نقش محوری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین رئیسی از قران و انسان‬ ‫بسیار مشهودتر است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر نرخ دالر بــه همین‬ ‫شــکل کاهش یابد‪ ،‬ریزش قیمت ها در بازار‬ ‫خودرو نیز ادامه می یابد‪.‬‬ ‫کاشانی نسب با اشاره به رکود بازار تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬با توجه بــه نزولی بــودن قیمت ها‪،‬‬ ‫خریــداران بیــش از قبل نســبت به خرید‬ ‫خودرو تردید دارند؛ به شکلی که فروشنده‬ ‫در بازار وجود دارد اما خریداری نیست‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تا زمانی که نرخ ها ریزشــی باشند و‬ ‫به ثبات نرســند‪ ،‬خریــدار تمایلی به خرید‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫منتشر شــد که نشان از عقب نشینی بایدن برای‬ ‫لغو تحریم ها می داد‪.‬‬ ‫این موضوع نشــان می دهد بایدن همچنان قصد‬ ‫عقب نشــینی برای لغو تحریم هــا علیه ایران را‬ ‫دارد‪ .‬همین مسئله در افزایش مجدد نرخ ارز تاثیر‬ ‫ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫محمدمیرزایی کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل‬ ‫اقتصادی کشــور در گفت و گو با خبرنگار بانک‬ ‫و بیمه گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫در خصوص وضعیت این روزهای بازار دالر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کاهش قیمت دالر‪ ،‬نتیجه اثرات روانی عوامل‬ ‫سیاسی اســت‪ .‬زمان انتخابات امریکا و پیروزی»‬ ‫بایدن» شاهد نوســانات دالر به خصوص کاهش‬ ‫نرخ ان از ‪ ۳۰‬هزار تومان تا ‪ ۲۳‬هزار تومان بودیم‪.‬‬ ‫اما عامل نگهدارنده در اقتصاد کشور ما برای ثبات‬ ‫نرخ ارز وجود نداشته و در بنیان اقتصاد‪ ،‬تغییری‬ ‫رخ نداده است‪ .‬از این رو دالر نتوانست ثابت بماند‬ ‫و مجدد به جایگاه ‪ ۲۸‬هزار تومان بازگشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬خبر تحلیف بایدن در روز چهارشنبه‬ ‫خبر سیاسی است که بازار را به سمت کاهش نرخ‬ ‫دالر ســوق داد‪ .‬امروز خبرگزاری بلومبرگ خبری‬ ‫تحت این عنوان منتشر کرد‪ :‬اولین اقدام من بعد‬ ‫از مراسم تحلیف‪ ،‬احیای معاهده پاریس است اما‬ ‫لغو تحریم های ایران از اهمیت کمتری برخوردار‬ ‫است‪ .‬همین خبر می تواند موجب بازگشت قیمت‬ ‫دالر باشد‪.‬‬ ‫عبداللهی کارشــناس مســائل اقتصادی‪ ،‬در این‬ ‫خصــوص اظهار کرد‪ :‬دلیل کاهــش اخیر قیمت‬ ‫دالر‪ ،‬خوش بینی مردم و دولت به انتخابات امریکا‬ ‫و توافقات است‪ .‬به نظر من دالر تا محدوده ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬هزار تومان کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید منتظر ماند و دید در صورت در‬ ‫درست گرفتن قدرت توسط یباید‪ ،‬چه تصمیماتی‬ ‫جهت رفع تحریم هــا و مذارکات دارد‪ .‬همچنین‬ ‫پاســخ ایران به این تصمیم بسیار مهم است و در‬ ‫قیمت دالر تاثیر می گذارد‪.‬این کارشناس بازار ارز‬ ‫با اشــاره نقش مهم بانک مرکزی در کاهش نرخ‬ ‫ارز بیــان کرد‪ :‬بانک مرکــزی نیز با عرضه ارز در‬ ‫بازار مداخله می کند‪ .‬از ایــن رو عرضه افزایش و‬ ‫تقاضا کاهش پیــدا می کند‪ .‬قیمت دالر بر روی‬ ‫کانال ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۳‬هزار تومان ثابت می ماند تا نتیجه‬ ‫توافقات ایران با امریکا مشخص شود‪.‬‬ ‫خاموشی‪ ۴‬ساعتهبرقچاه هایکشاورزی!‪/‬خساراتسنگینتولیدکنندگان‬ ‫در ایران‪ ،‬برند ُکشی راه انداخته ایم‬ ‫چنــد روز پس از صحبت هــای معاون اول رئیس‬ ‫جمهوری درباره نبود برندهای بزرگ ایرانی برای‬ ‫نقش افرینی در بازارهــای صادراتی‪ ،‬حاال رئیس‬ ‫اتــاق بازرگانی ایران می گوید سیاســت های غلط‬ ‫باعث برند ُکشی در ایران شده است‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در‬ ‫مراســم روز ملی صادرات‪ ،‬با اشاره به مثال تحریم‬ ‫روســیه از سوی امریکا و نیاز این کشور به تامین‬ ‫برخی مواد اولیه و غذایی از دیگر کشورها‪ ،‬به این‬ ‫موضــوع پرداخت که اگر ایــران برندی جهانی یا‬ ‫بزرگ داشــت که امکان رقابت با دیگر کشورها را‬ ‫به وجــود می اورد‪ ،‬امکان اســتفاده از این بازار و‬ ‫سایر بازارهای بزرگ بیش از پیش فراهم می شد‪.‬‬ ‫موضوع برند بزرگ ایرانی در ســال های گذشــته‬ ‫بارهــا و در رابطه با موضوع صادرات کاالهایی که‬ ‫برای زمانی طوالنی با نام ایرانی شناخته می شدند‪،‬‬ ‫مطرح شده است‪ .‬در این سال ها خبرهای مختلفی‬ ‫از صادرات محصوالتی مانند زعفران‪ ،‬پسته‪ ،‬فرش‬ ‫یــا دیگر محصــوالت مطرح ایرانی با نــام و برند‬ ‫خارجی مطرح شــده و انتقــادات زیادی از نقش‬ ‫افرینی ســایر کشــورها در حوزه هایی که به نام‬ ‫ایرانی ها بود صورت گرفته است‪.‬‬ ‫حاال غالمحسین شــافعی ‪ -‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران ‪ -‬می گویــد‪ ،‬دلیل نبود این برندهای بزرگ‬ ‫را باید در سیاســت های غلط و مشکالت طوالنی‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگا ه داران‬ ‫خــودروی تهــران گفــت‪ :‬طی چنــد روز‬ ‫گذشته به دلیل کاهش نرخ دالر‪ ،‬قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو کاهشی شده است و هر روز‬ ‫شاهد ریزش قیمت ها در این بازار هستیم‪.‬‬ ‫نعمت اهلل کاشانی نســب در مورد وضعیت‬ ‫بازار خودروی کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا پیش‬ ‫از انتشــار اخبار شــورای رقابــت در مورد‬ ‫فرمــول جدیــد قیمت گــذاری‪ ،‬نر خ ها در‬ ‫بازار خودرو شــیب نزولــی یافته بود؛ پس‬ ‫از اظهارات رئیس شورای رقابت بازار دچار‬ ‫هیجان شــد و قیمت ها افزایــش یافت اما‬ ‫مجــدد پس از ســه روز قیمت هــا در بازار‬ ‫کاهشی شد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگا ه داران‬ ‫خودروی تهران افزود‪ :‬طی چند روز گذشته‬ ‫نیز به دلیل کاهــش نرخ دالر‪ ،‬قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو کاهشــی شــده است و هر روز‬ ‫شــاهد ریزش قیمت ها در بازار هستیم‪ .‬این‬ ‫کاهش قیمت در بخش خودروهای خارجی‬ ‫نرخ دالر تا چه قدر کاهش می یابد؟‬ ‫رئیساتاقبازرگانیایران‪:‬‬ ‫گذشته دید‪ .‬او به موضوع عدم وجود شرکت های‬ ‫بزرگ صادراتی‪ ،‬اشــاره ای داشــت و گفت‪ :‬هر بار‬ ‫فرصت تجاری ارزشــمندی ایجاد شــد (به مثابه‬ ‫گشایش هایی که در بازار روسیه فراهم امد)‪ ،‬این‬ ‫ایراد را مطرح کردند که عدم وجود شــرکت های‬ ‫بزرگ صادراتی یکی از مشکالت ایران در تجارت‬ ‫با این کشــور اســت اما به واقع ناپایداری قوانین‪،‬‬ ‫مجالی برای ایجــاد چنین ســاختارهایی فراهم‬ ‫نکرده و تجار ما مکرر ســرمایه خود را به واســطه‬ ‫تصمیمات خلق الساعه‪ ،‬درخطر می بینند‪.‬‬ ‫شــافعی ادامه داد‪ :‬متاســفانه به جای برندسازی‬ ‫در کشــور ما‪ ،‬برند ُکشــی رقم می خورد به دفعات‬ ‫دیده ایــم و شــنیده ایم که یک فعــال اقتصادی‪،‬‬ ‫عمــر خود را صرف توســعه و حضور در یک بازار‬ ‫بین المللی و جلب اعتماد مشــتریان خارجی خود‬ ‫نموده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل‬ ‫جدیــد (بی توجه به شــرایط بخــش خصوصی)‬ ‫صــادرات کاالی او را ممنوع و تجارت وی را نابود‬ ‫کرده اســت‪ .‬همین حاال هم نمی دانیم اگر امشب‬ ‫ســر بر بالیــن بگذاریم‪ ،‬فردا صبح با چه شــوک‬ ‫جدیدی مواجه خواهیم شــد‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری الزم برای ایجاد شرکت های بزرگ‬ ‫صادراتی و برندســازی در این عرصه‪ ،‬پر ریســک‬ ‫تلقی می شــود و طبیعتاً افراد سمت وســوی ان‬ ‫نمی روند‪.‬‬ ‫قیمت خودرو باز هم کاهش یافت‪ /‬بازار همچنان راکد است‬ ‫او تاکید کــرد‪ :‬تا سیاســت گذاری های ما از این‬ ‫جنس بی ریشــگی رنــج می برد‪ ،‬ظرفیــت تازه و‬ ‫شاخصی در عرصه سرمایه گذاری و صادرات شکل‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬یکی از مشکالت حوزه صادرات با‬ ‫موضوع حمل ونقل پیوند خورده است‪ .‬بحث تامین‬ ‫واگن صادراتی و هزینه های ان‪ ،‬موضوعی اســت‬ ‫که بارها در جلســات مختلف و با حضور مقامات‬ ‫دستگاه های متولی بررسی شــده اما راه به جایی‬ ‫نبرده اســت‪ .‬اگر قرار باشد که بخش خصوصی به‬ ‫موضوع چاره جویی و حتی ســرمایه گذاری برای‬ ‫تامین ایــن واگن ها و یا هر سیســتم حمل ونقل‬ ‫تجاری دیگر ورود کند‪ ،‬باید برای ان مجموعه ای‬ ‫از راهکارهای بررســی و بسته ای کارشناسی ارائه‬ ‫و عدالت و موال علی (ع) به عنوان ‪ ۴‬محور اساســی‬ ‫سخنان و خطبه های حضرت فاطمه زهرا (س) یاد‬ ‫کــرد و گفت که این موضوعــات برای این که یک‬ ‫انســان مکتب فاطمی را بیاموزد و بر اســاس ان‬ ‫زندگی سعادتمندی داشته باشد‪ ،‬کافی است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که سبک زندگی‬ ‫فاطمی تضمین و تامین حقوق زنان اســت‪ ،‬متذکر‬ ‫شــد‪ :‬بر اســاس مکتب فاطمه زهــرا (س)‪ ،‬نگاه‬ ‫تفریطی که زن را از شان و منزلت اجتماعی محروم‬ ‫می کند و نگاه افراطی غربی که زن را به عنوان یک‬ ‫کاال مطرح کند‪ ،‬هر دو غلط اســت و ما هیچکدام‬ ‫را قبول نداریم‪.‬حجت االسالم و المسلمین رئیسی‬ ‫دفــاع از حقوق زنان را وظیفه همه دســتگاه ها در‬ ‫نظام اســامی دانست و با تاکید بر این که دستگاه‬ ‫قضایی نیز خود را موظف به صیانت از حقوق زنان‬ ‫می داند‪ ،‬تدوین الیحه ارتقاء کرامت و تامین امنیت‬ ‫زنان در برابر خشونت را که سال گذشته تهیه و به‬ ‫دولت ارائه شد‪ ،‬نمونه ای از این اقدامات دانست‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش‬ ‫شــود تا ســرمایه گذاری های مذکور به درســتی‬ ‫هدایت شده و با دقت انجام بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران در بخشــی از ســخنان خود‪ ،‬با‬ ‫اشاره به بحث بازگشت ارز‪ ،‬از مصوبه ‪ ۱۷۷‬شورای‬ ‫ســران سه قوه به عنوان یک ظرفیت مطلوب برای‬ ‫گره گشــایی از بعضی مشکالت بخش خصوصی و‬ ‫صادرکنندگان یاد کرد و گفــت‪ :‬البته اختالفاتی‬ ‫بین مصوبه ‪ ۱۷۷‬شــورای سران سه قوه با اخرین‬ ‫بخشــنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز‬ ‫به چرخه اقتصادی وجود داشت‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫موضوع را در جلســات مشترکی با وزارت صنعت‬ ‫بررســی کردیم و ماحصل سلســله نشست های‬ ‫مشترک در این حوزه‪ ،‬پیشنهادات کاربردی برای‬ ‫اصالح گری در این بحث بود‪.‬‬ ‫با اشــاره به تالش هــای شــبانه روزی و خالصانه‬ ‫کادر بهداشــت و درمان در مقابله با بیماری کرونا‪،‬‬ ‫از کاهش امــار مبتالیان و قربانیــان این ویروس‬ ‫منحوس در کشــورمان ابراز خرسندی کرد و گفت‬ ‫که زنان کشورمان همانطور که در ایام دفاع مقدس‬ ‫همپای مردان در میدان جهاد بودند‪ ،‬در این عرصه‬ ‫نیز نقش ویژه ای داشتند‪.‬‬ ‫حجت االســام و المسلمین رئیســی همچنین از‬ ‫تالش ها برای تولید واکســن توســط متخصصان‬ ‫داخلی نیز تقدیر کرد و گفت که این کار ارزشمند‬ ‫کــه در مرحله ازمایش های انســانی قــرار دارد‪،‬‬ ‫می تواند جامعه را در برابر ویروس مصون کند‪.‬‬ ‫رئیس قــوه قضاییه از رزمایش عظیم موشــکی و‬ ‫پهبادی اخیر نیرو های مســلح به عنــوان یکی از‬ ‫اقدامات انقالبی اقتدارافرین برای کشــور یاد کرد‬ ‫و گفــت که در کنــار این حرکت بــزرگ‪ ،‬حرکت‬ ‫متخصصان ایرانی در تولید واکسن کرونا نیز منبع‬ ‫دیگر اقتدارافرینی و تولید قدرت برای کشور است‬ ‫که عصبانیت دشمن از ان کام ً‬ ‫ال عیان است‪.‬‬ ‫مشــاور عالی نظام صنفی کشــاورزی با بیان اینکه زمستان امســال در اتفاقی بی سابقه‪ ،‬برق چاه های‬ ‫کشــاورزی روزانه ‪ ۴‬ســاعت خاموش می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این مساله به کشــاورزان خسارات سنگینی وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ســید جعفر حسینی‪ ،‬مشــاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشــور با بیان اینکه مزارع‬ ‫استخراج بیت کوین‪ ،‬تولید در مزارع کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬زمستان امسال در‬ ‫اتفاقی بی سابقه‪ ،‬برق چاه های کشاورزی روزانه ‪ ۴‬ساعت خاموش می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با این شــرایط تولید محصوالت کشــاورزی با چالش مواجه و خســارات سنگینی به‬ ‫کشاورزان وارد می شود‪.‬‬ ‫حسینی تخریب چاه ها‪ ،‬سوختن پمپ و تجهیزات برقی چاه‪ ،‬هدر رفت اب‪ ،‬کاهش راندمان و بهره وری‬ ‫اب و بیکار شدن کارگران بخش کشاورزی را از جمله عواقب قطعی برق اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به دلیل نوسان ایستابی اب چاه و ریزش بدنه چاه عمر چاه های کشاورزی کم می شود‬ ‫ضمــن اینکه هزینه حفر و تجهیز یک چــاه نیمه عمیق‪ ۵۰۰ ،‬میلیون تومــان و یک چاه عمیق یک‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی با اشــاره به اینکه قطع برق احتمال ســوختن پمپ چاه را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر بار سوختن پمپ حدود ‪ ۴٠‬میلیون خسارت به کشاورزان وارد می کند‪.‬‬ ‫حســینی با بیان اینکه تاکنون قطعی برق در بهار و زمســتان سابقه نداشته است‪ ،‬افزود‪ :‬طی دو سال‬ ‫گذشته در فصل تابستان که اوج مصرف بود خاموشی تقریباً ‪ ۴‬ساعته اجرا می شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با این وضعیت کشــاورزان به شــدت نگران تامین برق مزارع خود در بهار و تابستان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول خبر داد؛‬ ‫واردات خودروی دست دوم شایعه ای بیش نیست‬ ‫اقا محمدی گفت‪ :‬ما به دنبال داخلی ســازی هســتیم و واردات خودروی دســت دوم از مناطق ازاد‬ ‫شایعه است‪.‬‬ ‫اقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم رونمایی از موتور سه استوانه ملی گفت‪ :‬از‬ ‫اینکه تحلیل ها روی خودروسازان امده نشان خوبی است؛ خدمت به ملت ایران تولید است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اینکه برخی به دنبال ازادسازی واردات هستند باید گفت که ما به دنبال داخلی سازی هستیم‪.‬‬ ‫اینکه می گویند ما ماشــین دســت دوم از مناطق ازاد وارد کنیم شایعه است و ما به هیچ عنوان با این‬ ‫کار موافق نیستیم‪ .‬باید بتوانیم داخلی سازی را بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫لوکسنشینهادرتیررسمالیات‬ ‫حدود یک ماه است که مجلس طرح اخذ مالیات از خانه های لوکس را در دستور کار قرار داده و گفته‬ ‫می شود منابع ان به صندوق ویژه طرح جهش مسکن می رود و ‪ ۲۰‬درصد به تامین مسکن افراد تحت‬ ‫پوشش نهادهای حمایتی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از تصویب مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬حاال نمایندگان مجلس طرح اخذ مالیات از‬ ‫خانه های لوکس را در دســتور کار قرار داده اند‪ .‬بهارستانی ها به دنبال ان هستند تا الکچری نشینها‬ ‫را در تور مالیات بیندازند و منابع ان را به طرح جهش تولید و تامین مســکن اختصاص دهند؛ طرحی‬ ‫که هنوز به تصویب نرسیده اما با وجود ابهاماتی درباره چگونگی تامین منابع و نرخ سود ان و مخالفت‬ ‫دولت‪ ،‬مراحل پایانی را طی می کند‪.‬‬ ‫زمزمه های اخذ مالیات از خانه های لوکس اواخر اذرماه شــنیده شد‪ .‬بنا به گفته نمایندگان‪ ،‬دولت از‬ ‫ابتدای ســال جاری قرار بوده ایین نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت را ســه‬ ‫ماهه ارایه کند اما با گذشت هشت ماه هنوز ایین نامه به تصویب نرسیده است‪ .‬مهدی طغیانی ـ عضو‬ ‫کمیســیون عمران مجلس ـ مدعی شده که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با‬ ‫طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفتبا طرح تامین کاالهای اساسی است‪.‬‬ ‫زمزمــه هــای ایده مالیات بر خانه های لوکس که پس از مالیات خانــه های خالی و مالیات بر عایدی‬ ‫ســرمایه‪ ،‬به عنوان سومین طرح مالیاتی در حوزه مسکن مطرح شده شنیده می شود و پارلمانی ها بر‬ ‫اجرای ان اصرار دارند‪ .‬این در حالی اســت که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به تصویب نرسیده‬ ‫و در کمیســیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است‪ .‬البته حدود سه ماه است که صحبت چندانی‬ ‫درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه به گوش نمی رسد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫تقدیر فرماندار الهیجان از بانک پارسیان‬ ‫در کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری شهرســتان الهیجان از بانک‬ ‫پارسیان تجلیل شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک پارســیان‪ ،‬یونــس محمودی‪ ،‬فرماندار‬ ‫شهرستان الهیجان درکارگروه اشتغال وسرمایه گذاری این شهرستان‬ ‫با اعطای لوح تقدیر به رییس شعبه الهیجان بانک پارسیان‪ ،‬ازهمکاری‬ ‫و تالش های صادقانه رییس وکارکنان این شــعبه در ارایه تسهیالت‬ ‫اشتغالزایی تقدیرکرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در راسـتای اجرای برنامه ها وسـیاست های بانک پارسیان مبنی بر ارایه تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه اشتغالزایی و همچنین حمایت از اقشار محروم و اســـیب پذیر و ایجاد و توســـعه اشـــتغال‬ ‫پایدار‪ ،‬همکاران شــعبه الهیجان با ارائه خدمات مطلوب به این اقشــار توانستند در این خصوص نقش‬ ‫موثری ایفا نمایند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره‪4101‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫‪ 30‬دی‬ ‫‪4030‬‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫سه‬ ‫توسط بانک کشاورزی صورت گرفت‪:‬‬ ‫محدودیت ساتنا برای حساب های بانکی بدون کد شهاب‬ ‫نقل و انتقاالت بین بانکی فاقد کد شهاب در بستر ساتنا به زودی با محدودیت مواجه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬از تاریخ ‪ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۵‬این محدودیت ها که پیاده‬ ‫سازی ان ها پیشتر توسط بانک مرکزی ابالغ شده است‪ ،‬عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫در چند سال اخیر نظام بانکی در راستای اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق‬ ‫مشــتریان و بنا بر مفاد بخشــنامه بانک مرکزی‪ ،‬به پاکسازی و اصالح اطالعات حساب های‬ ‫مشــتریان حقیقی و حقوقی ملزم شده است و از اینرو خدمات بانکی باید صرفا به مشتریانی‬ ‫ارائه شــوند که هویت و اطالعات سجلی‪ ،‬مکانی و کسب و کاری انها مشخص و برای هر یک‬ ‫از انها شناسه شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ شده باشد‪.‬‬ ‫استعالم کد شــهاب حســاب های بانک ملی ایران در ‪ https://bmi.ir/fa/shahab‬و‬ ‫بازوی ‪ ble.ir/shahab_bot‬در پیام رسان بله امکان پذیر است‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از‪ ۱۸‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج‬ ‫بانک کشــاورزی از ابتدای ســال ‪ ۱۳۹۹‬تا پایان اذر‬ ‫‪ ۱۸۶۴۱‬میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ب ِنا به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل‬ ‫بانک کشــاورزی‪ ،‬شعب این بانک در سراســر کشور در نه ماهه سال جاری با‬ ‫پرداخت ‪ ۱۸۶۴۱‬میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ‪ ۳۶۲۶۴‬نفر‬ ‫از واجدان شرایط‪ ،‬از تشکیل بیش از ‪ ۱۸‬هزار خانواده جدید در کشور حمایت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫براساس قانون جدید صدور چک اعالم شد؛‬ ‫سرنوشتنامعلومبورس‬ ‫ثبت‪ ،‬تایید و انتقال چک در صیاد با استفاده از برنامک های موبایلی‬ ‫ثبت‪ ،‬تایید و انتقال چک در ســامانه صیاد با‬ ‫استفاده از برنامک های موبایلی حوزه پرداخت‬ ‫صادرکننــدگان و دریافــت کننــدگان چک‬ ‫می توانند فرایند ثبت‪ ،‬تائید و انتقال چک در‬ ‫سامانه صیاد را از طریق برنامک های موبایلی‬ ‫و به صورت اختیاری انجام دهند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومــی بانک رفاه کارگران‬ ‫بــه نقــل از بانک مرکــزی‪ ،‬با توجــه به در‬ ‫دســترس بودن برنامک های حــوزه پرداخت‪،‬‬ ‫خدمات پرکاربرد از قبیــل امکان ثبت چک‬ ‫(متعلــق به هر یک از بانک هــا)‪ ،‬تایید چک‬ ‫(چکی کــه کاربر بــه عنــوان ذی نفع قصد‬ ‫دریافــت ان را دارد و نیاز اســت تا پیش از‬ ‫دریافــت فیزیــک چــک‪ ،‬مندرجــات ان را‬ ‫استعالم کرده و با فیزیک چک تطبیق دهد)‬ ‫و همچنین انتقال چک‪ ،‬توســط برنامک های‬ ‫یاد شده ارائه می شوند‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬مشــتریان می توانند‬ ‫مجموعــه برنامک های قابل اســتفاده در این‬ ‫حوزه را از طریق وب ســایت شــرکت شبکه‬ ‫الکترونیکــی پرداخــت کارت (شــاپرک) به‬ ‫نشــانی ‪ www.shaparak.ir‬دریافــت‬ ‫و در گوشــی تلفن همراه خــود نصب کنند‪.‬‬ ‫همچنین برنامک های حــوزه پرداخت فقط‬ ‫امــکان ارائه خدمت به مشــتریان حقیقی و‬ ‫حساب های انفرادی را دارا هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬بــا توجه به اختیــاری بودن‬ ‫فرایند ثبت چک در ســامانه صیــاد‪ ،‬انتقال‬ ‫چک مانند گذشــته از طریق ظهرنویســی با‬ ‫ذکر هویت گیرنــده جدید معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین چک های کنونی می توانند در وجه‬ ‫حامل نیز صادر شوند‪.‬‬ ‫هدیه بانک سرمایه به دانش اموزان مناطق محروم در روزهای کرونایی‬ ‫همزمان با پانزدهمین ســالگرد تاســیس‬ ‫بانــک ســرمایه‪ ،‬هدایــای بهداشــتی ـ‬ ‫اموزشــی این بانک به دانش اموزان یک‬ ‫مدرســه ابتدایی در بیرجند اهدا شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک ســرمایه‪،‬‬ ‫در ایــن برنامه کــه با حضــور جمعی از‬ ‫مدیران ارشــد اموزش و پرورش اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی و همــکاران شــعبه‬ ‫بیرجنــد بانک ســرمایه در مدرســه ای‬ ‫ابتدایی واقــع در منطقــه ای محروم از‬ ‫شهرســتان بیرجنــد برگزار شــد‪۳۵۰ ،‬‬ ‫بســته اهدایــی بانــک ســرمایه شــامل‬ ‫نوشــت افزار و اقالم بهداشــتی (ماسک‪،‬‬ ‫محلــول ضدعفونی کننــده و‪ )...‬به دانش‬ ‫امــوزان و کادر اموزشــی ایــن مرکــز‬ ‫تحصیلی اهدا شد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه ضمانیان‪ ،‬مدیــر مقاطع‬ ‫ابتدایــی امــوزش وپــرورش اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی ضمــن تشــکر از این‬ ‫اقــدام ارزشــمند‪ ،‬از حمایت هــای بانک‬ ‫ســرمایه در چند ســال اخیــر قدردانی‬ ‫نمــود‪ .‬همچنین رئیــس شــعبه بیرجند‬ ‫بانک ســرمایه نیز در سخنانی کوتاه ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای عمل به مســئولیت‬ ‫اجتماعــی همچون ســا ل های گذشــته‪،‬‬ ‫بخشــی از هزینــه تبلیغاتــی بانک را به‬ ‫دانــش اموزان مناطق محــروم اختصاص‬ ‫دادیــم‪ ،‬به ایــن امید که شــوق تحصیل‬ ‫در دل دانش اموزان شــعله ورتر شــود و‬ ‫لبخندی زیبا بر لبانشــان نقش بندد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬عالوه بــر مدیــر مقاطع‬ ‫ابتدایــی امــوزش و پــرورش اســتان‪،‬‬ ‫معاونــت پشــتیبانی امــوزش و پرورش‬ ‫نوب‬ ‫شهرداری بندر کنگان به استناد مصوبه شماره‪122‬مورخه ‪ 99/10/01‬شورای محترم اسالمی شهر کنگان‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫اجرای مناقصه تامین خدمات و پشتیبانی شهرداری را در سال ‪ 1399-1400‬از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای شرایط‬ ‫زیر واگذار نماید ‪:‬‬ ‫دارای تاییدیه صالحیت خدماتی از اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪،‬اگهی اخرین تغییرات شرکت صالحیت ایمنی و فنی‪،‬طرح‬‫‪ HSE plan‬وشرکت دارای رتبه باشد‬ ‫صورتهای مالی اخرین سال حسابرسی شده‬‫دارای اگهی تاسیس و ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشورو اگهی اخرین تغییرات شرکت‬‫اظهارنامه ثبت شرکت و نیز اخرین وضعیت سهام‬‫لذا متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج اگهی به مدت ‪ 10‬روز کاری به واحد امور قرارداد های‬ ‫شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه ‪ :‬تامین خدمات پشتیبانی به تعداد ‪ 67‬نفر‬ ‫‪ )2‬مدت انجام کار‪ :‬یک سال شمسی‬ ‫‪ )3‬مبلغ براورد اولیه ‪ 57/466/338/423:‬برای یک سال‬ ‫‪ )4‬میزان سپرده شرکت در مناقصه ‪5/746/633/842 :‬‬ ‫‪ )5‬نوع سپرده ‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی بنام شهرداری کنگان نزد بانک ملی به شماره حساب ‪0104665791003‬‬ ‫‪ )6‬محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات داخلی شهرداری‬ ‫‪ )7‬متقاضیان می توانند بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر اگهی در روز سه شنبه مورخه ‪ 99/10/23‬لغایت پایان وقت‬ ‫اداری روز چهارشنبه مورخه ‪ 99/11/01‬به سامانه ستاد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )8‬اخرین مهلت بار گذاری اسناد در سامانه ستاد پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ‪ 99/11/13‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ )9‬بازگشایی اسناد و پاکت های مناقصه ساعت ‪ 12‬صبح روز سه شنبه مورخه ‪ 99/11/14‬در محل شهرداری بندر کنگان می باشد‪.‬‬ ‫‪ )10‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و تام االختیار است‪.‬‬ ‫‪ )11‬برنده مناقصه ملزم به تهیه ضمانتنامه به مقدار ‪30‬درصد مبلغ اعالمی در وجه شهرداری بندر کنگان طی ‪7‬روز کاری می‬ ‫باشددر غیر این صورت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط و نفر بعدی به عنوان برنده اعالم و همچنین نفر‬ ‫دوم نیز باید طی ‪7‬روز کاری انعقاد قرارداد نماید در غیر این صورت سپرده نفر دوم نیز ضبط می گردد‬ ‫‪ )12‬در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده اول‪ ،‬دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )13‬کلیه اسناد خواسته شده طبق شرایط عمومی مناقصه در ایتم های الف‪-‬ب‪-‬ج گذاشته و تمام اسناد می بایست دارای اصل‬ ‫مهر و امضاء مجاز باشند‪.‬قیمت اسناد مناقصه ‪2/000/000‬ریال است که باید به حساب شماره ‪0104663945000‬بانک ملی بنام‬ ‫شهرداری کنگان واریز شود‪.‬‬ ‫‪ )14‬حضور یک نفر بعنوان نماینده مناقصه گر در جلسه بازگشائی پاکت ها بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪)15‬متقاضیان می بایست تا قبل از بازگشایی و یا همان روز قبل از شروع جلسه اصل ضمانتنامه را تحویل امور قراردادها نمایند‪..‬‬ ‫نحوه بار گذاری اسناد‪:‬پاکت الف)حاوی اصل ضمانتنامه و یا فیش شرکت در مناقصه‬ ‫پاکت ب)اساسنامه‪،‬صالحیت خدماتی از اداره کار‪،‬تعاون‪،‬و رفاه اجتماعی‪،‬اخرین اگهی تغییرات‪،‬رزمه‪،‬نمونه امضای محضری‬ ‫صاحبان مجاز امضا پاکت ج)برگه پیشنهاد قیمت همراه با انالیز قیمت بدون الک گرفتگی و مخدوش شدن با اصل مهر و امضا‬ ‫‪)16‬شرکت کنندگان در مزایده می بایست در ‪5‬سال اخیر حداقل ‪2‬کار مشابه در زمینه های (خدمات شهری‪،‬نیرو انسانی و فضای‬ ‫سبز )به مبلغ ‪20/000/000/000‬ریال به باال انجام داده باشند و از کافرمای مربوطه گواهی رضایت ارائه نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول‪99/10/23 :‬‬ ‫نوبت دوم‪99/10/30:‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری کنگان‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫تد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫زهرا مالمیر‬ ‫وم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شهرســتان بیرجند و مدیر روابط عمومی‬ ‫اداره کل امــوزش وپرورش اســتان نیز‬ ‫مهمان ایــن برنامه بودند‪.‬این گزارش در‬ ‫پایان می افزاید طرح اهدای نوشت افزار‬ ‫و اقالم بهداشــتی از ســوی بانک سرمایه‬ ‫که به مناســبت فرارســیدن ‪ ۱۸‬دی ماه‪،‬‬ ‫پانزدهمین ســالروز تاســیس این بانک‪،‬‬ ‫به اجرا درامده اســت‪ ،‬شــش مدرسه از‬ ‫مناطق محروم کشــور را شامل شده است‬ ‫که اخبــار مربوط به ســایر مدارس طی‬ ‫روزهای اتی انتشــار خواهد یافت‪.‬‬ ‫اعتماد از دســت رفته مردم به بورس در ماه های اخیر و وعده‬ ‫های محقق نشــده دولت و مســئولین در خصوص حمایت از‬ ‫ســهامداران تعادل روانی بازار را بهم ریخته و فضایی ســراب‬ ‫گونه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ترســی که این عملکرد بر جان مردم انداخته اســت ئانها را‬ ‫سراسیمه از این بازار خارج کرده و در این بین حقوقی ها نیز با‬ ‫شیطنت خود در حال سوءاستفاده از این فضا هستند‪.‬‬ ‫محقق نشــدن وعده حمایت از سوی دولت تبعاتی همچون از‬ ‫بین رفتن مطلق اعتماد مردم عادی و سرمایه گذاران حرفه ای به متولیان امر و بازار سرمایه داشت‪،‬‬ ‫نتیجه این شــد که مردم زیان کردند و بورس را رها کردند و در داخل این بازار نیز کســانی که‬ ‫منابعی دارند‪ ،‬در حال پروژه کردن سهم هستند‪.‬‬ ‫بورس در حال حاضر در بحران فرو رفته و تا این بحران به بحران ملی تبدیل نشــده متولیان امر‬ ‫باید به فکر احیای اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه باشند‪.‬‬ ‫راه کار برگشــت این اعتماد به بورس تزریق بی چون وچرای پول و منابع نقدی (نقدینگی) به بازار‬ ‫سهام اســت‪.‬مردم ضرر هنگفتی در بورس کردند و بخش زیادی از نقدینگی انها در بازار سرمایه‬ ‫حبس و یا سوخت شد و این امر منجر به کاهش پس انداز و قدرت خرید انها شده ‪ ،‬که با کاهش‬ ‫تقاضا‪ ،‬این موضوع باعث ورشگســتگی شــرکت ها خواهد شــد و در نهایت کشور را تا مرز بحران‬ ‫پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫دولت نقش اصلی این ماجراســت که در حال حاضر حمایتی از بازار سرمایه نکرده و در راستای‬ ‫حل مشــکالت‪ ،‬پول و نقدینگــی را هم به این بازار تزریق نکرده اســت ‪ ،‬در حالی که میتواند از‬ ‫طریق شــرکت ها و صندوق ها و بانک ها به راحتی نقدینگی به ایــن بازار تزریق کرده و بورس را‬ ‫حمایت کند ‪.‬‬ ‫متولیان امر و تصمیم گیران صنایع به جای تصمیمات و اقداماتی که فقط روح سرمایه گذاری در‬ ‫کشور و بازار سهام را نابود می کند‪ ،‬باید‪  ‬فکری به حال سر و سامان دادن به وضعیت صنایع و‬ ‫شرکت های مختلف و همچنین حمایت از سهامداران در بورس کنند‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین در نظر دارد تجدید پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات‪،‬‬ ‫اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫صالحیت مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫زیرسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی التین کش‪-‬سیردان‬ ‫‪44/929/614/001‬‬ ‫‪2/247/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪2‬‬ ‫تهیه پایه و ضربه گیر و تودلی‬ ‫گاردریل‬ ‫‪12/380/000/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خرید و نصب سه دستگاه‬ ‫نمک پاش مکانیزه‬ ‫‪15/000/000/000‬‬ ‫‪750/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تکمیل عملیات زیرسازی و‬ ‫اسفالت راههای روستایی‬ ‫زناسوج‪ ،‬سوگاه و کالیه‪-‬‬ ‫کلمین‪-‬عباسک واقع در بخش‬ ‫الموت غربی شهرستان قزوین‬ ‫زیرسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی شیرین سو‪-‬زه اباد‬ ‫زیرسازی و اسفالت راه‬ ‫روستایی الولک‪-‬دستجرد‪،‬‬ ‫میزوج و ورتوان واقع در‬ ‫شهرستان قزوین‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت راه‬ ‫های روستایی ولداباد‪-‬سخص‬ ‫اباد‪ ،‬سولیقان‪ ،‬ابراهیم اباد‬ ‫و رودک‪-‬رستم اباد از توابع‬ ‫شهرستان بوئین زهرا‬ ‫قیمت مقطوع‬ ‫‪2099001316000162‬‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫قیمت مقطوع‬ ‫‪2099001316000163‬‬ ‫‪44/285/618/494‬‬ ‫‪2/215/000/000‬‬ ‫‪44/332/615/834‬‬ ‫‪2/217/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪44/614/525/688‬‬ ‫‪2/231/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪44/042/454/719‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫‪2099001316000161‬‬ ‫تجدید یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫تولید پایه و ضربه‬ ‫گیر و تودلی گاردریل‬ ‫(اقالم موجود در‬ ‫براورد)‪ ،‬تاییدیه معتبر‬ ‫از دفتر توسعه ایمنی‬ ‫راه و حریم سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای کشور‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪2/210/000/000‬‬ ‫مبنای براورد‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫تجمیع شده راه‪،‬‬ ‫راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه ‪1399‬‬ ‫تجدید یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪2099001316000164‬‬ ‫تجدید‬ ‫یک مرحله‬ ‫ای‬ ‫‪2099001316000165‬‬ ‫تجدید‬ ‫یک مرحله‬ ‫ای‬ ‫‪2099001316000166‬‬ ‫یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪2099001316000167‬‬ ‫یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪ -1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/10/29‬لغایت ‪1399/11/04‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخرین مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/15‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/11/16‬راس ساعت ‪ 9‬صبح می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارسال پاکت الف (اصل تضامین شرکت در مناقصه) به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین (دبیرخانه ساختمان شماره‪)1‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 3‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 028-33659499‬و یا به ادرس قزوین‪ -‬چهارصد دستگاه‪-‬انتهای بلوار حکیم اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره پیمان ورسیدگی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ) (‪ www.setadiran.ir‬در استان قزوین ‪ 02833241067‬و مرکز تماس ‪02127313131‬میباشد‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول ‪ 1399/10/29‬اگهی نوبت دوم ‪1399/10/30‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4101‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫محدودیتی در صادرات مازوت وجود ندارد‬ ‫وزیــر نفــت در واکنــش به برخــی ادعاها‬ ‫مبنــی بــر افزایــش الودگی هوا ناشــی از‬ ‫مصــرف مــازوت در نیروگا ه هــا گفت‪ :‬هیچ‬ ‫محدودیتــی در صــادرات مــازوت وجــود‬ ‫ندارد و نــه تنها در اســتان تهــران‪ ،‬بلکه‬ ‫در نیروگا ه هــای اصفهــان‪ ،‬البــرز و قم نیز‬ ‫مازوت مصرف نمی شود‪.‬‬ ‫بیــژن زنگنــه (دوشــنبه‪ ۱۵ ،‬د ی ماه) در‬ ‫حاشــیه افتتاحیــه ســیزدهمین نشســت‬ ‫وزیــران نفت و انــرژی تولیدکنندگان عضو‬ ‫و غیرعضو ســازمان کشــورهای صادرکننده‬ ‫نفــت (اوپک) موســوم به اوپــک پالس در‬ ‫جمــع خبرنگاران گفــت‪ :‬اینکــه می گویند‬ ‫چــون مازوت اضافه دارند‪ ،‬یا باید در بیابان‬ ‫بریزند یــا در نیروگا ه ها مصرف کنند‪ ،‬حرف‬ ‫درســتی نیســت؛ ما نه در صادرات مازوت‬ ‫و نه در صادرات هیچ فراورد ه ای مشــکلی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکه ایــران در صادرات‬ ‫مازوت هیــچ محدودیتی نــدارد‪ ،‬کمااینکه‬ ‫در تابســتان‪ ،‬تــا حــدودی همــه مازوت‬ ‫تولیدی صادر شــده است‪ ،‬افزود‪ :‬انچه قابل‬ ‫انتظــار نبود‪ ،‬افزایش مصرف گاز اســت که‬ ‫احتمــال دارد ناشــی از رفتــار مردم برای‬ ‫مقابله با کرونا باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر نفت با اشــاره به امار شــرکت ملی‬ ‫گاز ایران که ازســوی استاندار تهران اعالم‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬بر مبنای این امار‪ ،‬مصرف گاز‬ ‫اســتان تهران از ابتدای اذر تا ‪ ۱۲‬د ی ماه‬ ‫امســال حدود ‪ ۱۵‬درصد و میانگین مصرف‬ ‫گاز کشــور ‪ ۱۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫زنگنــه بــا بیــان اینکه باز گذاشــتن درب‬ ‫پنجر ه هــا برای مقابله بــا کرونا می تواند از‬ ‫دالیل این افزایش مصرف باشد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در نامــه ای به ســتاد ملی مقابلــه با کرونا‬ ‫این مســئله را یاداور شد ه ام که برای تغییر‬ ‫نگرش مردم در این باره اطال ع رسانی شود‪.‬‬ ‫وزیــر نفت گفت‪ :‬مــا نمی توانیم گاز خانگی‬ ‫را قطع کنیم بنابراین مجبوریم ارســال گاز‬ ‫به صنایــع و نیروگا ه ها را محــدود کنیم تا‬ ‫ســوخت مایع مصرف کنند‪.‬‬ ‫زنگنــه تصریــح کرد‪ :‬در دنیــا روزانه بیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلیــارد لیتــر مــازوت در نیروگا ه ها‬ ‫مصرف می شــود و این موضوع تنها اختراع‬ ‫ما نیســت؛ هرچند هم اکنــون نیز در تهران‬ ‫مازوت مصرف نمی شود‪.‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بهره برداری از فاز نخست پروژه خط انتقال گاز صنایع زرند‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران‬ ‫اعالم کرد که فاز نخست پروژه خط لوله انتقال گاز‬ ‫صنایع زرند به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬بهرام صلواتی در‬ ‫این باره گفت‪ :‬گازرســانی به صنایــع و واحدهای‬ ‫تولیدی از برنامه های کالن دولت همســو با توسعه‬ ‫اشــتغال‪ ،‬جهش تولید و رونق کســب و کار است‬ ‫که تحقق این مهم‪ ،‬ســبب جلوگیــری از مصرف‬ ‫سوخت های فســیلی‪ ،‬حفظ محیط زیست‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های تولید و بهره وری بیشتر صنایع می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براســاس برنامه­ های دولت و وزارت‬ ‫نفت برای گازرســانی به صنایع و نیروگاه ها‪ ،‬پروژه‬ ‫خــط انتقال گاز اختصاصــی ‪ ۳۰‬اینچ صنایع زرند‬ ‫به طول حدود ‪ ۷۷‬کیلومتــر پس از مصوبه هیئت‬ ‫مدیره شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬در دستور کار شرکت‬ ‫مهندسی و توسعه گاز ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندســی و توسعه گاز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اهداف اصلی پروژه شامل گازرسانی به صنایع‬ ‫فوالد و نیروگاه برق‪ ،‬همچنین تقویت خطوط لوله‬ ‫‪ ۱۲‬اینچ گازدار موجود کرمــان ‪ -‬زرند و در ادامه‬ ‫پروژه گازرســانی به نیروگاه ‪ ۴۸۴‬مگاواتی زرند و‬ ‫کارخانه فوالد و صنایع منطقه زرند است‪.‬‬ ‫صلواتــی با بیان اینکه پــس از تامین کاالی مورد‬ ‫نیاز پروژه‪ ،‬عملیات اجرایی ان اغاز شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اجرای پروژه در نزدیکی و مســیر خط لوله گازدار‬ ‫‪ ۱۲‬اینچ موجود‪ ،‬مشکالت تحصیل اراضی به دلیل‬ ‫قرارگیری مســیر در حاشیه شهر کرمان و عبور از‬ ‫اراضی ملی‪ ،‬کشــاورزی و به ویــژه مناطق نظامی‪،‬‬ ‫معادن و نیــز نزدیکی با جــاده کمربندی و قطع‬ ‫عرضی جاده­ ها‪ ،‬امری بسیار دشوار بود که با تالش‬ ‫همکاران صنعت گاز‪ ،‬فاز اول پروژه به همه اهدافش‬ ‫رسید و تزریق گاز با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬با توجــه به الــزام تامیــن مصالح از‬ ‫تولیدکننــدگان داخلی برای حمایــت از تولید و‬ ‫صنعــت داخلی‪ ،‬شــیراالت و تاسیســات و اقالم‬ ‫اتصالی‪ ،‬تجهیزات حفاظت کاتدیک و دیگر مواد از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی تامین شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز همچنین‬ ‫درباره روند اجرای فاز دوم این پروژه یاداور شــد‪:‬‬ ‫اجــرای فاز دوم پــروژه از محل انشــعاب کارخانه‬ ‫فــوالد بوتیا تا صنایع زرند و ‪ CGS‬کارخانه فوالد‬ ‫زرند به طول حدود ‪ ۳۷‬کیلومتر پیش بینی شــده‬ ‫که با توجــه به تکمیل طراحی مربوطه در نزدیکی‬ ‫برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اجرایی است‪.‬‬ ‫طرح گازرسانی به پاالیشگاه گاز پارسیان‬ ‫سپهر به بهره برداری رسید‬ ‫با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس‬ ‫سهم نفت در بودجه بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان کاهش یافت‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان فارس از تکمیل طرح تامین گاز ســوخت‬ ‫پاالیشــگاه گاز پارسیان ســپهر شهرستان ُمهر و روشــن شدن مشعل این‬ ‫پاالیشــگاه در جنوب اســتان خبر داد‪.‬به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران‪،‬‬ ‫غالمعباس حســینی با بیان اینکه برای گازرسانی به پاالیشگاه گاز پارسیان‬ ‫سپهر یک انشعاب ‪ ۶‬اینچ از خط ‪ ۵۶‬اینچ الحاقی به خطوط چهارم و هشتم‬ ‫سراســری گرفته شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این پروژه که با نظارت شرکت گاز‬ ‫اســتان فارس در زمینه های طراحی و اجرای خط لوله و تاسیســات جانبی‬ ‫به انجام رســید‪ ۷۶۰،‬متر خط انتقال ‪ ۶‬اینچ به همراه ایستگاه انشعاب‪ ،‬شیر‬ ‫اتوماتیک قطع جریان‪ ،‬ایســتگاه حفاظت کاتدی و ایستگاه اندازه گیری اجرا‬ ‫شــده اســت‪.‬وی با بیان اینکه این طرح در مدت ‪ ۶‬ماه اجرایی شده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬با بهره بــرداری از این پروژه‪ ،‬امکان تامین ‪ ۳۰‬هــزار متر مکعب در‬ ‫ســاعت گاز سوخت مورد نیاز این واحد صنعتی فراهم شده است‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز اســتان فارس تصریح کرد‪ :‬این شرکت در زمینه تحویل گاز به‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬پاالیشــگاه ها و صنایع اســتان با همه توان خود گام برمی دارد و‬ ‫امیدواریم بتوانیم زمینه های بهره مندی هرچه بیشــتر صنایع استان از این‬ ‫انرژی پاک را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫پاالیشــگاه گاز پارســیان سپهر شهرستان ُمهر در اســتان فارس با ظرفیت‬ ‫تولید ســاالنه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن مخلوط اتان و سایر محصوالت در‬ ‫نزدیکی دومین مجتمع گازی کشور فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این کمیسیون‪،‬‬ ‫ســهم نفت در بودجه را بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان کاهش داد و در حال‬ ‫جایگزینی منابع درامدی دیگر به جای منابع نفتی یادشــده است که به محض‬ ‫تصویب اطالع رســانی می شــود‪ .‬رحیم زارع‪( ،‬دوشنبه‪ ۱۵ ،‬دی ماه) در نشستی‬ ‫خبری با اشاره به مصوبه های کمیســیون تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬دولت فروش ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه نفت را با قیمت ‪۴۰‬‬ ‫دالر پیش بینی کرده بود‪ ،‬اما کمیســیون تلفیق به موجب قانون برنامه ششــم‬ ‫توسعه تصمیم گرفت سهم صندوق توسعه ملی را ‪ ۱۸‬درصد در بخش نفت و تا‬ ‫ســقف روزانه یک میلیون بشکه فروش نفت در نظر گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از طرف کمیســیون ممانعتی برای فروش نفت تا ســقفی که‬ ‫دولــت می خواهد‪ ،‬وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬این کمیســیون تصمیــم گرفت باالتر از‬ ‫فــروش روزانه یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بشــکه نفت برای معیشــت‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫سالمت و بخش تولید توسط دولت هزینه شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد‪ :‬این کمیسیون‪ ،‬اوراق‬ ‫مالی اســامی درباره پیش فروش نفت را از تبصره یک به تبصره ‪ ۵‬منتقل کرد‬ ‫تــا در کنار ان‪ ،‬اوراق منتشرشــده دولت قرار گیرد‪ ،‬همچنین این کمیســیون‬ ‫ســهم نفت در بودجه را بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان کاهش داد و در حال‬ ‫جایگزیــن منابع درامدی دیگر به جای منابع نفتی مذکور اســت که به محض‬ ‫تصویب اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر به درامد صنعت‬ ‫پتروشیمی ایران افزوده شد‬ ‫یکاغذی‬ ‫حذفنسخه ها ‬ ‫در مراکز درمانی صنعت‬ ‫نفتتهران‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بهداشــت و‬ ‫درمان صنعت نفت از اجرای طرح‬ ‫حذف نسخه های کاغذی در مراکز‬ ‫درمانی صنعت نفت تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از بهداشت و درمان صنعت‬ ‫نفت تهران‪ ،‬ســیدمهدی هاشمی‬ ‫با اشــاره به لــزوم قطــع زنجیره‬ ‫انتقــال ویــروس کرونــا در مراکز‬ ‫درمانــی صنعــت نفت‪ ،‬سیســتم‬ ‫‪( paperless‬اداره بدون کاغذ)‬ ‫را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ایــن پــروژه در‬ ‫ســه فاز حذف نسخه های کاغذی‪،‬‬ ‫برگه های کاغذی جــواب ازمایش‬ ‫و حــذف کاغذ و کلیشــه از بخش‬ ‫تصویربــرداری و دفترچه هــای‬ ‫درمانی تعریف شــده است و پس‬ ‫از پایان دوره اموزشــی و ازمایشی‬ ‫بهداشــت و درمــان صنعت نفت‬ ‫تهران‪ ،‬در دیگر مناطق بهداشــت‬ ‫و درمان صنعت نفت کشــور اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بهداشــت و‬ ‫درمان صنعت نفت بــا بیان اینکه‬ ‫مهم ترین دستاورد ‪paperless‬‬ ‫شــدن فراینــد درمان مســتقیم‬ ‫بیمــاران در مراکــز درمانی نفت‪،‬‬ ‫تکریم مراجعان و کاهش ترددهای‬ ‫غیرضروری بیماران و کاهش انتقال‬ ‫الودگی در بیمارستان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دعوت سهامداران شرکت فرش احتشام کاشان سهامی خاص با شماره‬ ‫ثبت ‪53‬‬ ‫ســرمایه ثبــت شــده ‪ 1000000000 :‬ریــال شناســه ملــی‬ ‫‪ 10260138289‬جهت تشکیل مجمع عمومی عادی‬ ‫بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی انها‬ ‫دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ‪ 25‬بهمن‬ ‫ماه ‪ 1399‬ســاعت ‪ 18‬تا ‪ 19‬در محل کاشان ‪ ،‬خیابان امیرکبیر ‪ ،‬نبش‬ ‫‪ 20‬متری بهشت ‪ ،‬ساختمان شماره ‪ ، 110‬طبقه دوم تشکیل می گردد‬ ‫حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬اســتماع گزارش مالی هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت و‬ ‫تائید صورتهای مالی و حســاب ســود و زیان و تصویب تراز مالی سال‬ ‫مالی ‪ 98‬شرکت‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال‬ ‫‪ -3‬انتخاب اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ‪ 2‬سال‬ ‫هیئت مدیره شرکت فرش احتشام کاشان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 13996032603۴001020‬هیــات اول موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبــت ملــک همدان ‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ســعید ســیدین‬ ‫فرزند عزت اهلل بشــماره شناســنامه ‪ 1۴86‬صادره از همدان در ششــدانگ عرصه یک‬ ‫قطعه باغ به مساحت ‪ ۴338‬متر مربع قسمتی از پالک پالک ‪ - 1۷8‬اصلی واقع در همدان‬ ‫حومه بخش دو خریداری عرصه از مالک رســمی اقای ســید کاظم ســجادی محرز گردیده‬ ‫اســت‪ .‬لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود‬ ‫در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫میتوانند از تاریخ اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪1۴65 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/11/15 :‬‬ ‫موسی حنیفه‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫با اجرای این طرح‪ ،‬سوابق دارویی‪،‬‬ ‫درمانی‪ ،‬ازمایــش و تصویربرداری‬ ‫افراد در سیســتم قابل مشــاهده‬ ‫است که سبب سرعت انجام کار در‬ ‫تجویز داروها و همچنین دستیابی‬ ‫به ســوابق تصویربرداری است که‬ ‫ســرعت خدمات دهی را افزایش و‬ ‫احتمال خطاهای پزشکی را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫هاشمی تصریح کرد‪ :‬در طراحی این‬ ‫نرم افزار‪ ،‬کارشناسان واحد فناوری‬ ‫اطالعــات حضور فعال داشــتند و‬ ‫کاربرپســند بــودن را مدنظر قرار‬ ‫دادنــد‪ ،‬همچنین همــکاران ما در‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬توسعه و تحویل‬ ‫سیستم و دریافت بازخورد کاربران‬ ‫و اموزش پزشــکان را انجام دادند‬ ‫و همــواره برای انجام کامل فرایند‬ ‫‪ paperless‬ارتقای سیســتم را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫سیســتم ‪ paperless‬بخشی از‬ ‫اجرای پروژه پیاده ســازی سیستم‬ ‫یکپارچه تولید اطالعات الزم برای‬ ‫مدیریت همــه فعالیت های مربوط‬ ‫به سالمت اســت که برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نظارت‪ ،‬هماهنگی و تصمیم گیری‬ ‫را در برمی گیرد‪ .‬با پیشرفت سریع‬ ‫تکنولــوژی و وقــوع بحران هــای‬ ‫پزشــکی در جهان از جمله کرونا‪،‬‬ ‫این فرایند‪ ،‬صــورت جدیدتری به‬ ‫خود گرفته اســت و نه تنها از منظر‬ ‫مدیریتی‪ ،‬بلکــه از لحاظ بالینی و‬ ‫افزایش خدمات رســانی به بیماران‬ ‫نیز مورد توجه است‪.‬‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 99/08/2۷-۴0۴3‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫بشــرح زیــر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان‬ ‫ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬اقای حامد حامدی نیا به ش ش ‪115‬و کدملی ‪ 291998۴۴62‬صادره ســیه چشمه ف‬ ‫اسداله در ‪23۴5‬سهم مشاع از ‪ 231631‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫ششــدانگ ‪ 231631‬مترمربع قســمتی از شــماره فرعی از ‪ 52۷‬فرعی از ‪- 31‬اصلی واقع در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی میرمحمد حسینی ‪ -‬کالسه‬ ‫‪99-356‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 99/09/16-۴218‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫بشــرح زیــر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان‬ ‫ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬خانــم زینب محمدزاده بــه ش ش ‪ 529‬و کدملی ‪ ۴929551900‬صادره پلدشــت ف‬ ‫الهوردی در ‪19۷۴‬ســهم مشــاع از ‪ 85۷۴‬سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 85۷۴‬مترمربع قسمتی از شماره ‪-‬فرعی از ‪- 106‬اصلی واقع در استان اذربایجان‬ ‫غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی عباس حسن پور ‪ -‬کالسه ‪99-13۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکواز طرف اسماعیلی‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪13996031305۴001193‬مــورخ ‪ 99/08/28‬صادره هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتی شهرســتان شوط تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضــی وملک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت در روزنامه محلی و‬ ‫هم دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشــاربه فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی فوق اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان شــوط‬ ‫تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬ششــدانگ یک واحد گوساله پرواری به مساحت ‪ 20۷3‬مترمربع قریه قره اغاج از پالک‬ ‫‪ ۴8۴‬اصلی بنام فرح ناز اقازاده ف جبرائیل به ش ش‪ 858‬و کدملی ‪ 6۴09۷09293‬صادره‬ ‫از شوط از مورد مالکیت سیداقا محمدزاده‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫علیزاده‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط‬ ‫مدیرعامل پترول به بهره برداری از ســه طرح‬ ‫پتروشــیمی لردگان‪ ،‬فاز دوم پتروشیمی ایالم‬ ‫و سولفات پتاسیم ارومیه اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫گشایش این طرح ها‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۹۰‬‬ ‫هــزار تن به ظرفیت‪ ،‬حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بــه درامد و دو محصــول جدید و با ارزش به‬ ‫ســبد محصوالت تولیدی صنعت پتروشیمی‬ ‫کشور افزوده شد‪.‬‬ ‫به نقل از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری‬ ‫ایرانیان (پترول)‪ ،‬رسول اشرف زاده (دوشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۹‬دی مــاه) در ایین اعطای لوح ســپاس به‬ ‫مدیران عامل پتروشــیمی های لردگان‪ ،‬ایالم‬ ‫و ارومیــه با یاداوری این نکتــه که نیروهای‬ ‫جوان‪ ،‬موتور راه اندازی این ســه طرح بودند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم‬ ‫و حداقل هــا را در اختیارشــان قــرار دادیم‪،‬‬ ‫پیشرفت کردیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بومی سازی ‪ ۸۵‬درصد از تجهیزات صنعت نفت در کشور‬ ‫رئیــس هیات مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایــران گفت‪ :‬اکنون بیش از ‪۸۵‬‬ ‫درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت کشــور بومی ســازی شــده و در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫مجید محمدپور روزدوشــنبه ‪ 29‬دی ‪ 1399‬با اشــاره به اینکه ‪ ۸۲۰‬شرکت زیرمجموعه انجمن‬ ‫ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت هســتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۸۲‬شــرکت دانش بنیان‬ ‫بوده و به همین تعداد نیز در صف تبدیل شــدن به شــرکت های دانش بنیان قرار دارند که در‬ ‫مجموع ‪ ۸۰‬هزار شــغل مستقیم و ‪ ۲۵۰‬هزار شــغل غیرمستقیم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به توان این شــرکت ها ‪ ،‬ظرفیت ســاخت تجهیــزات صنعت نفت‪ ،‬معادل پنج‬ ‫میلیارد یورو براورد می شود‪.‬‬ ‫محمدپــور با بیــان اینکه ‪ ۴۷‬درصد از این شــرکت ها در تهران مســتقر هســتند‪ ،‬گفت‪۱۱ :‬‬ ‫درصد نیز در اســتان خوزســتان قرار دارند و بقیه شرکت ها در سطح کشــور گسترده هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬به همکاری با معاونت علمی ریاســت جمهوری برای ســاماندهی شــرکت های دانش بنیان‬ ‫فعــال در این حوزه اشــاره و اضافه کرد‪ :‬در صورتی که شــرایط اقتصادی بهتر شــود و بتوانیم‬ ‫کرونا را کنترل کنیم‪ ،‬تا ســال اینده ‪ ۱۰۰‬شــرکت دیگر عضو انجمن دانش بنیان خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران‪ ،‬اکنون امکان تولید بیش‬ ‫از ‪ ۸۵‬درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬البته بــه دلیل تحریم هــا و کاهش قیمت نفت‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬درصد از ظرفیت‬ ‫سازندگان خالی است‪.‬‬ ‫محمدپور با اشــاره به اینکه هر کجا قوی شــدیم امکان تحریم کشــور وجود نداشت‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ‪ ۸۵‬درصد تجهیزات بومی ســازی شــده‪ ،‬هیچ کشــوری نمی تواند ایران را تحریم کند‪.‬‬ ‫وی به هد ف گذاری الیحه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬برای صادرات ‪ ۲.۳‬میلیون بشکه نفت و میعانات‬ ‫گازی اشــاره کرد و گفت‪ :‬در صورت موفقیت‪ ،‬دولــت می تواند پروژ ه های عمرانی را فعال کرده‬ ‫و بیکاری را کاهش دهد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران‪ ،‬به تاثیر پروژ ه هایی مانند خط‬ ‫لوله گوره‪-‬جاسک در ایجاد تقاضا برای ساخت داخل در کشور اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬اکنون شیراالت‬ ‫ویژه ‪ ،‬اتصاالت‪ ،‬مخازن و پمپ های این طرح بزرگ در داخل کشــور ساخته می شود و اگر چند‬ ‫پروژه مانند گوره‪ -‬جاسک در کشور فعال بود‪ ۴۰ ،‬درصد ظرفیت خالی سازندگان نیز فعال می شد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬در حــال حاضر در زمینه ســاخت تجهیزات صنعت نفــت در خاورمیانه رتبه‬ ‫نخســت را داریم و این امکان وجود دارد که به عنوان هاب تجهیزا ت ســاز منطقه تعریف شویم‪.‬‬ ‫بــه گفته محمدپور ‪ ،‬ایران با تکیه بر همین توان می ‍تواند بــه صادرکننده تجهیزات نفتی تبدیل‬ ‫شــود‪ ،‬البته برای صادرات نیازمند دریافت اســتاندارد ‪ API‬است که به دلیل تحریم امکان ان‬ ‫وجــود ندارد‪ .‬با این حال انجمن نفت در تالش اســت تا گواهی کیفیــت برای تجهیزات ایرانی‬ ‫تعریف و صادر کند‪.‬‬ ‫ابراز امیدواری روسیه نسبت به بهبود بازار نفت‬ ‫معاون نخست وزیر روسیه گفت‪ :‬امیدوارم در سال ‪ ۲۰۲۱‬بازار نفت بهبود یابد و با تزریق همگانی واکسن ‬ ‫برای مقابله با کرونا بتوانیم عرضه نفت را به سطح گذشته برسانیم‪.‬‬ ‫الکســاندر نواک (دوشنبه‪ ۱۵ ،‬دی ماه) در افتتاحیه سیزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس با اشاره به‬ ‫اینکه ســال گذشته میالدی بسیار ویژه بود و توانستیم بر سر کاهش تاریخی عرضه نفت توافق کنیم و‬ ‫دوران سخت را پشت سر بگذاریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم در سال ‪ ۲۰۲۱‬بازار نفت بهبود یابد و با تزریق‬ ‫ن برای مقابله با کرونا بتوانیم عرضه نفت را به سطح گذشته برسانیم‪.‬‬ ‫همگانی واکس ‬ ‫وی با بیان اینکه ناامیدی هایی هم در بازار نفت وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اما ما همیشــه در تصمیم گیری های‬ ‫خود دوراندیش بوده ایم و راهبردی عمل کرده ایم‪.‬سیزدهمین نشست وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو‬ ‫سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به اوپک پالس ساعتی پیش از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫اغاز شــد‪ ۲۳.‬کشــور عضو ائتالف اوپک پالس امروز و در نخســتین نشست ســال ‪ ۲۰۲۱‬با توجه به‬ ‫رویدادهای اخیر در بازار نفت‪ ،‬تازه ترین تحوالت را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تصویب طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی‪ ۸‬شهر‬ ‫طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کازرون‪ ،‬بانه‪ ،‬کاوه‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬دامغان‪ ،‬سرخس‪ ،‬دوغارون و فرودگاه پیام‬ ‫در جلسه شورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه اقتصادی و با حضور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫تصویب شــد‪.‬به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول ریاست جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪( ،‬دوشــنبه‪ ۲۹ ،‬دی ماه) در نشســت شــورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی با تاکید بر نقش مناطق ازاد کشور در توسعه بویژه در دوران سخت تحریم ها‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نقش و‬ ‫جایگاه مناطق ازاد در این برهه حساس برای رفع نیازهای کشور قابل توجه بود و امیدواریم با اصالحات‬ ‫انجام شده شاهد توسعه فعالیت ها در مناطق ازاد کشور باشیم‪.‬وی افزود‪ :‬جهت گیری اصلی فعالیت ها در‬ ‫مناطق ازاد باید به ســمت توســعه صادرات در اینده باشد زیرا این جهت گیری می تواند افزون بر جذب‬ ‫سرمای ه ســبب رونق فعالیت ها در این مناطق شــود‪.‬معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرخانه‬ ‫شــورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز مدیــران عامل و اعضای هیئت مدیره‬ ‫مناطــق ازاد و مناطق ویژه اقتصادی عنوان کرد‪ :‬تهیه طــرح جامع برای مناطق ویژه اقتصادی می تواند‬ ‫توسعه سامان یافته مناطق و سرانجام به ایجاد اشتغال‪ ،‬جذب سرمایه گذار و توسعه منجر شود‪.‬جهانگیری‬ ‫با تاکید بر توجه به بودجه مصوب و قوانین ازســوی مدیران عامل مناطق ازاد‪ ،‬از دبیرخانه شورای عالی‬ ‫مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه اقتصادی خواســت گزارش عملکرد مبنی بر اجرای تکالیف الزام شده‬ ‫ازســوی شورا را در سال های گذشــته ارائه دهند‪.‬در این نشست که وزیران امور خارجه‪ ،‬فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و رئیس‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیســت حضور داشتند‪ ،‬مرتضی بانک‪ ،‬دبیر شــورای عالی مناطق ازاد تجاری‪،‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از طرح ها و اقدام های انجام شده در این مناطق را ارائه کرد‪.‬‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪13996031305۴001266‬الــی ‪ 13996031305۴0012۷0‬مورخ‬ ‫‪ 99/09/18‬صــادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان شــوط تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضی وملک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫در دو نوبت در روزنامه محلی و هم دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشاربه فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی فوق اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد‬ ‫و امالک شهرستان شوط تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬مقدار ‪ 890۴/۴6‬سهم مشاع از ‪ 3۴000‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ‬ ‫به مســاحت ششدانگ ‪ 3۴000‬مترمربع و مقدار ‪ 813۴‬سهم مشاع از ‪ ۴0300‬سهم ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ‪ ۴0300‬مترمربع و مقدار ‪ 1356۷‬سهم مشاع از‬ ‫‪ 85۷62‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت ششدانگ ‪ 85۷62‬مترمربع از پالک ‪-96‬‬ ‫اصلی قریه خوک از حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام اقای عیسی نوری ف صادق به ش ش‪908‬‬ ‫صادره از شوط کدملی ‪ ۴929۴3۷301‬از مورد مالکیت صادق نوری‬ ‫‪-2‬مقدار ‪ 1۷۴8‬ســهم مشــاع از ‪ 25۴۴0‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ‬ ‫به مســاحت ششــدانگ ‪ 25۴۴0‬مترمربع از پالک ‪ -96‬اصلی قریه خوک بنام اقای حسن نوری‬ ‫ف صادق به ش ش‪ ۴929۴3۷008‬صادره از شــوط کدملــی ‪ ۴929۴3۷008‬از مورد مالکیت‬ ‫صادق نوری‬ ‫‪ -3‬مقدار ‪ 1525/۷‬ســهم مشــاع از ‪ 880۷9‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی و‬ ‫باغ به مســاحت ششــدانگ ‪ 880۷9‬مترمربع از پالک ‪ -96‬اصلی قریه خوک بنام مریم نوری‬ ‫ف صادق به ش ش‪ ۷63‬صادره از شوط کدملی ‪ ۴929۴35935‬از مورد مالکیت صادق نوری‬ ‫‪ -۴‬مقدار ‪ 2۴86‬سهم مشاع از ‪ 310۴6‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ به‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ 310۴6‬مترمربع از پالک ‪ -35۴‬اصلی قریه چاوگون حوزه ثبتی شوط بنام‬ ‫محرم عبداله پور ف حســنقلی به ش ش‪ 638‬صادره از شــوط کدملی ‪ ۴92956۷221‬از مورد‬ ‫مالکیت قربان احمدی‬ ‫‪ -5‬ششــدانگ یک باب ســاختمان مخروبه به مساحت ششــدانگ ‪ 3۴6۷‬مترمربع از قریه‬ ‫کفیــل اغیلی بشــماره پــالک ‪ 3۷‬فرعی از ‪ -356‬اصلی حوزه ثبتی شهرســتان شــوط بنام مراد‬ ‫گلیکانلــوی میــالن ف قربــان به ش ش ‪ 3‬به کدملــی ‪ ۴929882836‬از مــورد مالکیت قربان‬ ‫گلیکانلو‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫علیزاده‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 99/10/02-۴338‬صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫بشــرح زیــر به منظور اطالع عمــوم در در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان‬ ‫ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫خانم اصلی اســماعیل پور قزلداغی به ش ش ‪1333‬و کدملی ‪283025221۷‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫صادره ماکو ف اســماعیل در ‪۴030‬ســهم مشــاع از ‪ 36868‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مســاحت ششــدانگ ‪ 36868‬مترمربع قسمتی از شماره فرعی از ‪- 31‬اصلی واقع‬ ‫در اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی اسماعیل اسماعیل پور‬ ‫ کالسه ‪99-۴39‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع مــاده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 99/09/30-۴31۷‬صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫ماکــو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت ‪ ،‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪ -1‬اقــای محمدنصیر عبداله نــژاد به ش ش ‪۴21‬و کدملی ‪ 2830۷3۷5۴۷‬صادره‬ ‫ماکو ف صمداله در ‪ 282۴6‬ســهم مشــاع از ‪ 36868‬ســهم ششــدانگ یک باب خانه به‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ ۴96‬مترمربع قسمتی از شــماره فرعی از ‪- 11۷۷‬اصلی واقع در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از مالکیت مشــاعی صمداله عبداله‬ ‫نژاد ‪ -‬کالسه ‪99-55۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ ‫اگهــی موضوع مــاده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره‪39۴9‬و ‪ 99/08/12 -۴361‬و ‪99/10/08‬صادره هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی شهرســتان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‬ ‫‪ ،‬لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشــرح زیر به منظور اطالع عموم در در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان ماکو تســلیم و پس‬ ‫از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪..‬‬ ‫‪-1‬اقــای غالمرضا کریمی به ش ش ‪1۷6‬و کدملــی ‪ 2830۷00۷83‬صادره ماکو ف‬ ‫محمدعلی در ‪۴۷۴0‬ســهم مشــاع از ‪ ۴665۴‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ ۴665۴‬مترمربع قســمتی از شــماره فرعی از ‪-23‬اصلی واقع در‬ ‫استان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی قاسم طجرلو ‪ -‬کالسه‬ ‫‪99-96‬‬ ‫‪ -2‬اقــای غالمرضا کریمی بــه ش ش ‪1۷6‬و کدملی ‪ 2830۷00۷83‬صادره ماکو ف‬ ‫محمدعلی در ‪ 6288‬ســهم مشــاع از ‪ 11329‬ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مســاحت ششــدانگ ‪ 11329‬مترمربع قســمتی از شــماره فرعی از ‪-2۷‬اصلی واقع‬ ‫در اســتان اذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی عباسعلی کریمی‬ ‫ کالسه ‪99-221‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399/10/ 16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/10/ 30 :‬‬ ‫بهنام تارویردی زاده‪ -‬رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫تحلیل کارشناسان از وضعیت بازار خودرو در سال‪۲۰۲۱‬‬ ‫اروپــا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬با پیش بینی رشــد ‪۱۰.۸‬‬ ‫درصــدی بهترین عملکرد را خواهد داشــت‪ .‬این‬ ‫در تضاد با امریکای شمالی قرار دارد که برخالف‬ ‫اروپا پیش بینی می شود با رشد تنها ‪ ۵.۹‬درصدی‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬بدترین عملکرد را در بازار جهانی‬ ‫داشته باشد‬ ‫ســال پیش در چنیــن روزهایی کارشناســان‬ ‫خودروسازی پیش بینی می کردند که بازار جهانی‬ ‫خودرو در سال ‪ ۲۰۲۰‬به روند رو به کاهشی که از‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬اغاز کرده خاتمه خواهد داد‪ ،‬اما حاال‬ ‫جهان در نقطه ای کامال متفاوت ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫فروش جهانی خودروهای سواری و شاسی بلند از‬ ‫رقم ‪ ۹۴.۳‬میلیون دستگاه در سال ‪ ۲۰۱۷‬همواره‬ ‫هر ســال شاهد کاهشــی تدریجی بود اما ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شــیوع ناگهانی ویروس کرونا باعث شد که با یک‬ ‫سقوط حدودا ‪ ۱۶‬درصدی فروش کلی خودرو در‬ ‫بازار جهانی به ‪ ۷۶.۵‬میلیون دستگاه برسد‪.‬‬ ‫از نظر درصــدی عملکرد بازار اروپــا حتا بدتر از‬ ‫این ها بود‪ .‬بعــد از رکود تقریبی بین ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬تــا ‪ ۲۰۱۹‬که فروش خــودرو در اروپای‬ ‫غربی حدود ‪ ۱۸.۱‬میلیون بود‪ ،‬در ســال گذشته‬ ‫میالدی این بــازار با ‪ ۲۴.۲‬درصد افت توانســت‬ ‫شاهد فروش ‪ ۱۳.۷‬میلیون دستگاه خودرو باشد‪.‬‬ ‫در نتیجه در حال حاضر هرگونه پیش بینی فروش‬ ‫برای بازار خودرو در سال ‪ ۲۰۲۱‬غیرقابل اطمینان‬ ‫به نظر می رســد‪.‬هرچند این مســاله باعث نشده‬ ‫که کارشناســان بازار خــودرو تمام تالش خود را‬ ‫برای پیش بینی هر چه بهتــر وضعیت فروش در‬ ‫ســال جدید میالدی نکنند‪ .‬از جمله می توان به‬ ‫کارشناسان یکی از مهمترین موسسات تحلیل بازار‬ ‫خودرو یعنی ‪ IHS‬مارکیت اشــاره کرد که اعالم‬ ‫کرده علیرغم محدودیت های اعمال شــده فعلی‬ ‫در اروپا و امریکا و همچنین اغاز تزریق واکســن‬ ‫در برخی از کشــورها‪ ،‬همچنان مدتی باقی مانده‬ ‫تا روند کاهشی شــیوع کرونا بتواند بر بازار تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬براســاس پیش بینی های این موسســه در‬ ‫سال جاری میالدی بازار جهانی خودرو با افزایش‬ ‫‪ ۹‬درصدی نســبت به ســال قبل خواهد توانست‬ ‫به رقم فروش ‪ ۸۳.۴‬میلیونی دســت پیدا کند‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان ‪ IHS‬مارکیت سال ‪ ۲۰۲۲‬بازار‬ ‫خودرو با ‪ ۵‬درصد رشد دیگر به رقم ‪ ۸۶.۹‬میلیون‬ ‫و در ســال ‪ ۲۰۲۳‬با ‪ ۴‬درصد رشد دیگر به فروش‬ ‫‪ ۸۹.۷‬میلیون دســتگاه خودرو خواغهد رســید‪.‬‬ ‫براســاس پیش بینی های این موسسه بازار خودرو‬ ‫در اروپای غربی و مرکزی با ‪ ۱۱.۱‬درصد رشد در‬ ‫ســال جاری به ‪ ۱۵.۲۵‬میلیون دستگاه می رسد و‬ ‫این رقم تا سال ‪ ۲۰۲۳‬به ‪ ۱۶.۵۸‬میلیون دستگاه‬ ‫خواهد رسید‪.‬موسسه فیچ سولوشنز هم با این نرخ‬ ‫تدریجی رشد موافق اســت و عالوه بر پیش بینی‬ ‫رشــد ‪ ۹‬درصدی و رســیدن بازار جهانی خودرو‬ ‫بــه فروش کلــی ‪ ۸۳.۷‬میلیون دســتگاه‪ ،‬چنین‬ ‫بــراورد کرده که اروپا در میــان تمامی بازارها از‬ ‫بهترین عملکرد برخوردار باشــد‪ .‬در گزارشی که‬ ‫اخیرا فیچ سولوشــنز منتشــر کرده چنین امده‪:‬‬ ‫«اروپا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬با پیش بینی رشــد ‪۱۰.۸‬‬ ‫درصــدی بهترین عملکرد را خواهد داشــت‪.‬این‬ ‫انعکاس دهنده این حقیقت اســت که اروپا نه تنها‬ ‫از افــت ‪ ۱۸‬درصدی ســال ‪ ۲۰۲۰‬بلکه از ضعفی‬ ‫که با رشــد ‪ ۰.۴‬درصدی در سال ‪ ۲۰۱۹‬از خود‬ ‫نشان داده بود‪ ،‬فاصله گرفته است‪ .‬بخش عمده ای‬ ‫از ایــن بهبود را می توان مرهون همکاری و تالش‬ ‫مشترک کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور‬ ‫کاهش اثار سو پاندمی از طریق اقداماتی همچون‬ ‫کمک های مالی اتحادیه اروپا و پیمان ســبز این‬ ‫اتحادیه دانســت‪ .‬این در تضاد با امریکای شمالی‬ ‫قرار دارد که برخالف اروپا پیش بینی می شــود با‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4101‬‬ ‫بررسی برخی از شیوه های شرکت های خودروسازی برای تامین مواد اولیه در دوران کرونا‬ ‫رشــد تنها ‪ ۵.۹‬درصدی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بدترین‬ ‫عملکرد را در بازار جهانی داشــته باشــد»‪.‬این در‬ ‫حالی است که تحلیل گران شــرکت گلوبال دیتا‬ ‫چندان از وضعیت بازار مطمئن نیســتند و هشدار‬ ‫می دهند که ممکن اســت باری دیگر اروپا با باال‬ ‫رفتن میزان ابتال به ویروس کرونا دچار مشکالتی‬ ‫شــود و محدودیت هایــی گیریبانگیــر مردم این‬ ‫منطقه شود که روی بازار تاثیر بگذارد‪«.‬برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬ما انتظار رشدی ‪ ۱۵‬درصدی و رسیدن به‬ ‫رقم ‪ ۸۵.۵‬میلیونی را در بازار خودروهای ســبک‬ ‫داریم‪ .‬هرچند انتظار نداریم که تا پیش از ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬به دلیل بحران اقتصادی ناشــی از ویروس‬ ‫کرونا بتوانیم به سطح فروش دوران پیش از کرونا‬ ‫دســت پیدا کنیم‪ .‬اگر واکســن ها بتواند وضعیت‬ ‫کرونا را در ســه ماهه دوم ســال ‪ ۲۰۲۱‬برعکس‬ ‫کنند‪ ،‬می توانیم انتظار رشــد بهتری را برای سال‬ ‫جاری داشته باشیم»‪.‬چناهنکه قابل مشاهده است‬ ‫پیش بینی هــا از بهبود تدریجی وضعیت بازار خبر‬ ‫می دهند و باید امیدوار باشــیم با ســریع تر شدن‬ ‫روند واکسیناســیون در ســطح جهانــی هرچه‬ ‫ســریع تر وضعیت بازار خودرو هم بتواند به دوران‬ ‫قبل برسد‪.‬‬ ‫کارشناس و فعال بازار سهام‪:‬‬ ‫سهام خودرویی ها برای‬ ‫سرمایه گذاریمیان مدتمناسباست‬ ‫شرکت ها نباید تمام تخم مرغ هایشان را در یک سبد بگذارند و به عبارت دیگر تمام مواد اولیه یا اجزای‬ ‫کلیدی تولید خود را از یک تامین کننده خریداری کنند‪.‬‬ ‫یازدهم مارس ســال گذشته بود که سازمان بهداشت جهانی رسما همه گیری کووید‪ ۱۹-‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در همان زمان بود که مشــکالت زیادی در رابطه با ارائه خدمات خودرویی در امریکای شمالی و اروپا‬ ‫پیش امد‪ .‬از ان زمان تا امروز حدود ‪ ۹‬ماه می گذرد و در این مدت شاهد ان بوده ایم که برخی از شرکت‬ ‫بهتر و سریع تر از دیگران توانستند از پس اختالل های به وجود امده بر بیایند‪.‬‬ ‫به همین خاطر تصمیم گرفتیم که دالیل موفقیت و راهبردهای برخی از این شرکت ها را برای واکنش‬ ‫کارامد به بحران پیش امده بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در نظر گرفتن یک نقشه‬ ‫همگی می دانیم که خاســتگاه این ویروس کشور چین بود‪ .‬شــرکت هایی که زنجیره تامین شان شامل‬ ‫شرکت هایی در چین می شد توانستند هشدارهایی را از همکاران چینی خود در این باره دریافت کنند‬ ‫که اوضاع وخیم تر از چیزی اســت که منابع رســمی و دولتی چین اعالم می کنند‪ .‬به همین خاطر این‬ ‫شرکت های بین المللی نقشه ای را برای واکنش سریع محلی در نظر گرفتند که بعدا با شیوع ویروس در‬ ‫مناطق دیگر در سراسر جهان نیز به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مدیریت ریسک‬ ‫مدیریت ریســک و تاب اوری و انعطاف پذیری برای این شــرکت های چابک مفاهیم جدیدی به شــمار‬ ‫نمی رفتند‪ .‬عمکلرد مدیران ارشــد تدارکات شرکت ها نه تنها با صرفه جویی های مالی بلکه همچنین با‬ ‫مدیریــت بحران تامین کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬ارتباط مســتمر و دائمی با تامین کنندگان‬ ‫بخشی از شرح وظایف کاری این مدیران است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بررسی زود به زود نیازمندی ها‬ ‫شــرکت های با ویژگی واکنش چابک در ســطح باالیی از ارتباطات قرار دارند‪ .‬شرکتی که به صورت‬ ‫هفتگی عرضه و تقاضای خود را در سطح جهاین بررسی می کند سریع تر از شرکتی وارد می شود که از‬ ‫یک برنامه تجاری مختلط ماهیانه پیروی می کند‪ .‬در مدت پاندمی بســیاری از شرکت به تنظیم دایمی‬ ‫موجــودی و نیــاز خود در طول هفته روی اوردند و حتا برخی از شــرکت به صورت روزانه ان را مورد‬ ‫بررسی قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فرصتی برای تقویت زنجیره تامین‬ ‫یک بحران به صورت همزمان تهدید و فرصت به شــمار می رود‪ .‬بسیاری از شرکت ها معتقدند که بتاید‬ ‫پاندمی را به عنوان یک فرصت برای ایجاد زنجیره تامین قوی تر بپذیری‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مدیریت پروژه چابک‬ ‫بسیاری از شــرکت ها پذیرفته اند که نیاز دارند قابلیت های خود را از طریق تغییر فرایند زنجیره تامین‬ ‫خود به ســرعت افزایش دهند یا ابزارهای جدیدی را به کار بگیرند‪ .‬در گذشــته انجام بســیاری از این‬ ‫تغییرات به ماه ها یا شاید حتا سال ها زمان احتیاج داشت‪ .‬در طول پاندمی برخی از شرکت از متدولوژی‬ ‫پروژه چابک برای ســرعت بخشیدن به این تغییرات استفاده کردند‪ .‬مدیریت پروژه چابک شامل انجام‬ ‫تغییرات کوچک مداوم‪ ،‬بازخورد گرفتن و سپس تعدیل سریع موارد با توجه به بازخوردها می شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استفاده از منابع گوناگون‬ ‫شرکت ها نباید تمام تخم مرغ هایشان را در یک سبد بگذارند و به عبارت دیگر تمام مواد اولیه یا اجزای‬ ‫کلیدی تولید خود را از یک تامین کننده خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تعریفی دقیق تر از منابع تامین‬ ‫پاندمی نشــان داد که تعریف مواد اولیه کلیدی فراتر از چیزی است که شرکت ها تصورش را می کردند‪.‬‬ ‫شاید یک شرکت یکی از اجزای تولید خود را از بیش از یک شرکت تامین کند‪ ،‬اما اگر ان جز به خود‬ ‫برای تولید به مواد اولیه ای نیاز داشته باشد که توسط یک تامین کننده عرضه می شود‪ ،‬ان وقت می توان‬ ‫انتظار کمبود را داشت‪ .‬امکان تامین از منابع مختلف در زنجیره تامین نه تنها به افزایش کارامدی منجر‬ ‫می شود‪ ،‬بلکه همچنین بخش پشتیبانی را نیز تقویت می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ریزش بازار بیش تر ناشی از هیجانات‬ ‫معامله گــران به خاطر اخبــار بین المللی و تحرکات‬ ‫نظامی در منطقه اســت و دلیــل خاصی برای این‬ ‫هیجان به چشــم نمی خــورد‪ .‬بر این اســاس باید‬ ‫از ســهامدارانی که ســهام خود را در کف قیمتی‬ ‫می فروشند‪ ،‬پرسید که ایا واقعا ترس از وقوع جنگ‬ ‫تــا این حد جدی اســت که اتــش به دارایی خود‬ ‫می زنند؟!‬ ‫بازار ســهام این روزها گرفتار یک روند فرسایشــی‬ ‫نزولی شده که بسیاری از سهامداران خرد و حقیقی‬ ‫را خسته کرده است؛ به طوری که ان ها در هر قیمتی‬ ‫فروشنده هستند‪ .‬در این بین‪ ،‬هر از گاهی شاخص‬ ‫کل نیز به کف حمایتی خود برخورد می کند و مدت‬ ‫کوتاهی مثبت می شود‪ .‬مانند اتفاقی که در معامالت‬ ‫روز یکشنبه رخ داد‪ .‬این روزها برای برگشت بورس‬ ‫چشــم بازار به نماد ایران خودرو به عنوان لیدر اصلی‬ ‫بازار اســت‪ .‬در کنار این شرکت‪ ،‬سایپا نیز به عنوان‬ ‫یکی از نمادهای شاخص ساز می تواند روند حرکتی‬ ‫بازار را در کوتاه مدت تعیین کند‪.‬‬ ‫در این رابطه حمیدرضا افشــار‪ ،‬کارشناس و فعال‬ ‫بازار ســهام به تحلیل فضای کلی بازار سهام و گروه‬ ‫خودرویی پرداخته است‪.‬‬ ‫چرا طی چند روز گذشــته‪ ،‬فشار فروش دوباره در‬ ‫بازار زیاد شد؟‬ ‫بازار ســرمایه بعد از رسیدن به مقاومت یک میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هــزار واحدی دوباره با فشــار عرضه مواجه‬ ‫شــد‪ .‬در این رابطه فروشنده ها مدتی است بی محابا‬ ‫سهم های خود را می فروشــند؛ به طوری که نماگر‬ ‫مدیرفروش شرکت «تجارت پیشگان یاسین» تشریح کرد‬ ‫خرابی و هزینه های باالیی که بلبرینگ های‬ ‫بی کیفیت به بار می اورند‬ ‫تولید کیت کالچ در کشــور به سبب مشکالتی‬ ‫همچون تامین مواداولیه خارجی و عدم تامین‬ ‫ارز بــا چالــش مواجــه بــوده و درعین حال‬ ‫کیت کالچ از چندین قطعه مجزا تشکیل شده‬ ‫اســت و این امــر به خودی خــود کار را برای‬ ‫تولیــد این محصول مشــکل می کند‪ .‬یکی از‬ ‫این قطعات که البته قیمــت باالیی نیز دارد‪،‬‬ ‫گ کیت کالچ است‪.‬‬ ‫بلبرین ‬ ‫درهمین زمینه فرهاد عســکری‪ ،‬مدیرفروش‬ ‫شــرکت «تجارت پیشگان یاســین» با اشاره‬ ‫به نــوع فعالیت صنعــت بلبرینگ در کشــور‬ ‫می گویــد‪« :‬ســاخت بلبرینــگ به عنوان یک‬ ‫صنعت‪ ،‬متفاوت از بحــث تولید کیت کالچ و‬ ‫به طور کلی سیستم انتقال قدرت است‪ .‬یعنی‬ ‫اصلی بازار در معامالت روز شنبه به راحتی حمایت‬ ‫مهم و روانــی یک میلیون و ‪ 400‬هزار واحدی را از‬ ‫دســت داد‪ .‬این درحالی است که در روند روبه رشد‬ ‫اخیر‪ ،‬بازار بیش تر به سهم های کوچک میل داشت و‬ ‫رشد شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل چربش‬ ‫داشــت و ســودهای قابل توجهی نیز بدین سبب‬ ‫به سهامداران سهم های کوچک رسید‪.‬‬ ‫دلیل از دست رفتن حمایت شاخص چه بود؟‬ ‫درحال حاضــر پایین امدن بازار بیش تر ناشــی از‬ ‫هیجانات معامله گران به خاطــر اخبار بین المللی و‬ ‫تحــرکات نظامی در منطقه اســت و دلیل خاصی‬ ‫برای این هیجان به چشــم نمی خورد‪ .‬بر این اساس‬ ‫باید از ســهامدارانی که دارایی های خود را در کف‬ ‫قیمتی می فروشند‪ ،‬پرسید که ایا واقعا ترس از وقوع‬ ‫جنگ تا این حد جدی اســت که این طور به دارایی‬ ‫خود اتش می زنند؟! شاید جواب دادن به این سوال‬ ‫چندان ســخت نباشــد؛ چراکه با اندک بررسی از‬ ‫شرایط فعلی کشــور و وضع داخلی امریکا می توان‬ ‫احتمال وقوع جنگ را خیلی ضعیف دانست‪.‬‬ ‫در ضمــن اگر این احتمال جدی بود‪ ،‬مطمئنا دیگر‬ ‫بازارهای موازی نیز به ان واکنش نشــان می دادند‪.‬‬ ‫مخصوصــا بــازار ارز و به خصوص دالر که بســیار‬ ‫هوشمندتر از سایر بازارهاست‪ .‬یکی دیگر از دالیل‬ ‫وضع فعلی نیز کــه در بازار درباره ان زیاد صحبت‬ ‫می شود‪ ،‬دســتوری بودن کاهش قیمت ها از طرف‬ ‫دولت تا مشــخص شــدن وضع بودجه ســال اتی‬ ‫اســت که احتماال با مشخص شــدن سمت وسوی‬ ‫ان به زودی شــاهد تحرکات مثبت در بازار ســهام‬ ‫هیچ کارخانه دیسک وصفحه ســازی به تنهایی‬ ‫تولیدکننده بلبرینگ نیست‪».‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬درواقع تولیدکنندگان‬ ‫کیت کالچ بلبرینگ مورد نیاز خود را از کارخانه‬ ‫دیگــری تامین می کنند و این امر از اهمیت و‬ ‫حساسیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬بنابراین در‬ ‫تولید این محصول باید از جنسی استفاده شود‬ ‫که بیش ترین راندمان را داشته باشد‪».‬‬ ‫مدیرفروش شرکت «تجارت پیشگان یاسین»‬ ‫درادامه با اشــاره به رعایت نکات مهم در بحث‬ ‫اســتفاده از بلبرینگ کالچ تصریح می کند‪« :‬‬ ‫در ایــن باره نوع و میزان گریســی که هنگام‬ ‫نصب بلبرینگ روی دوشــاخه کالچ استفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬اهمیت زیادی دارد و اگر از گریس‬ ‫به مقدار کمی استفاده شــود‪ ،‬بلبرینگ خیلی‬ ‫ســریع به صدا می افتد‪ .‬همچنیــن درصورت‬ ‫اســتفاده بیش از حد از گریــس‪ ،‬اضافی ان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫اغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا‬ ‫از ابتدای بهمن ماه چه تاثیــری روی بورس خواهد‬ ‫گذاشت؟‬ ‫روی کار امــدن جو بایــدن و تعیین تکلیف برجام‬ ‫محرک مهمی در بورس خواهــد بود‪ .‬زیرا هرگونه‬ ‫چراغ سبز امریکا برای برگشــت به برجام می تواند‬ ‫تاثیــرات مثبتــی روی کل بــازار و مخصوصا دو‬ ‫گــروه بانک و خــودرو داشته باشــد‪ .‬در کل اخبار‬ ‫و شــرایط صعود در بخش اعظم بازار مهیاســت و‬ ‫تنها باید از این شــرایط هیجانی و احساسی فعلی‬ ‫دور شــویم‪ .‬بنابراین به نظر می رسد در قیمت های‬ ‫فعلی کســی نباید فروشــنده باشــد؛ زیرا بسیاری‬ ‫از نمادهــا دوره افت خود را طــی کرده اند و دیگر‬ ‫جــا برای کاهش بیش تر قیمــت ندارند‪ .‬بنابراین با‬ ‫توجه به جمیع جوانــب و همچنین در پیش بودن‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری در خردادماه ‪،1400‬‬ ‫می توان قیمت های فعلی را برای ســرمایه گذاری با‬ ‫دید میان مدت مناسب دانست‪.‬‬ ‫درحال حاضــر وضعیت گــروه خودرویی را چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫شــاخص گروه خــودرو در کانــال بلندمدت خود‬ ‫به محدوده حمایتی مهمی رســیده و انتظار افزایش‬ ‫تقاضا در این محدوده دور از ذهن نیست‪ .‬از سویی‬ ‫اندیکاتورها نیز مویــد پایان روند نزولی کوتاه مدت‬ ‫فعلی هســتند‪ .‬این درحالی است که شاخص گروه‬ ‫خودرو در گذشــته دو بار نســبت به حمایت ‪270‬‬ ‫هزار واحدی واکنش مثبت داشته است‪ .‬اما از دست‬ ‫دادن ایــن حمایت برای گروه خودرویی گران تمام‬ ‫می شــود‪ .‬در معامالت روز گذشــته نیز نشانه های‬ ‫مثبتی از حمایت به چشــم خورد‪ .‬ولی این حمایت‬ ‫باید تداوم داشته باشــد تا حمایت مهم ‪ 270‬هزار‬ ‫واحدی از دست نرود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬برای شروع روند صعودی مهم ترین‬ ‫مقاومت در مسیر شــاخص گروه خودرویی تثبیت‬ ‫باالی تــراز ‪ 310‬هزار واحدی اســت که البته نیاز‬ ‫به حجم های ســنگینی دارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شاخص‬ ‫گروه خودرویی درصورت عبور از مقاومت ‪ 310‬هزار‬ ‫واحدی می تواند شــروع موج پنجم صعودی را در‬ ‫قالب تحلیل تکنیــکال کلید بزند‪ .‬البته باید به این‬ ‫صعود در محدوده زمانی میان مدت امیدوار بود‪.‬‬ ‫چــرا ایــن روزهــا برخــی قطعه ســازان‬ ‫کوچک تا این حــد مورد توجه و اقبال اهالی بازار‬ ‫هستند؟‬ ‫با بررسی معامالت نمادهای کوچک گروه خودرویی‬ ‫از جمله قطعه سازها می توان به این نکته پی برد که‬ ‫همواره نمادهای کوچک روند صعودی رشد را قبل‬ ‫از نمادهای بزرگ گروه یعنی خودروســازان تجربه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫با توجه به ایــن موضوع می تــوان به اغاز یک روند‬ ‫صعودی در گــروه خودرویی خوش بیــن بود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که قطعه سازها به علت کوچک بودن و‬ ‫جذب نقدینگی کمتر برای صعود‪ ،‬همیشه پیشگام‬ ‫بوده اند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬این دسته از نمادها همواره در‬ ‫شــروع نزول و اغاز صعود‪ ،‬نسبت به نمادهای بزرگ‬ ‫خودرویی زودتر سیگنال صادر می کنند‪.‬‬ ‫روی صفحه کالچ می پاشــد و سبب سوختن‬ ‫این قطعه می شود‪».‬‬ ‫وی بــا بیــان این کــه بلبرینــگ کالچ از دو‬ ‫قسمت تشکیل شده است و باید میان این دو‬ ‫بخش هماهنگی ایجاد شــود‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫«ســاچمه های بلبرینگ باید اســتاندارد باشد‬ ‫تا هنگام اســتفاده‪ ،‬نویز یا صدای اضافه ایجاد‬ ‫نشود‪».‬‬ ‫وی تاکیــد می کند‪« :‬یکــی از دالیل تعویض‬ ‫بلبرینگ کالچ‪ ،‬داشــتن نویز یا صدا دار بودن‬ ‫این قطعه اســت و این مســاله مشــکالتی را‬ ‫برای راننده ایجــاد خواهد کرد‪ .‬همچنین اگر‬ ‫بلبرینگ استاندارد نباشد‪ ،‬به مرور زمان گیرپاژ‬ ‫می کند و اصطالحا قفل شــده و این امر سبب‬ ‫وارد امدن اسیب به دوشاخه کالچ و خورشیدی‬ ‫دیسک می شود‪».‬‬ ‫عســکری با بیان این که اگــر بلبرینگ گیرپاژ‬ ‫کند‪ ،‬حتی ممکن اســت روی عملکرد دیسک‬ ‫نیز تاثیر منفی بگــذارد‪ ،‬می افزاید‪« :‬با خرابی‬ ‫بلبرینگ‪ ،‬دیســک وصفحه خودرو نیز اســیب‬ ‫می بینــد و در کار ان خلــل ایجاد می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن هنــگام خرید بلبرینــگ کالچ باید‬ ‫به ســراغ محصول برندهای معروف و برخوردار‬ ‫از تاییدیه استاندارد رفت‪».‬‬ ‫‪ .۸‬شیوه متفاوت پیش بینی‬ ‫توانایــی پیش بینی دقیق وضعیت در دوران همه گیری کرونا تقریبا برای تمامی شــرکت ها غیرممکن‬ ‫شد‪ .‬اما شرکت هایی که از شیوه های مدیریت تقاضا استفاده می کردند و پیش بینی هایشان با بهره گیری‬ ‫از داده های بیرونی با الگوریتم های موســوم به یادگیری ماشــین بود‪ ،‬ســریع تر از بقیه توانســتند به‬ ‫پیش بینی هایی دست پیدا کنند‪ .‬مدیریت تقاضای سنتی براساس پیش بینی های روند سری های زمانی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬پیش بینی روند ســری زمانی از یک رویکرد درون به بیرون اســتفاده می کند که برای‬ ‫پیش بینی تقاضا به داده های تاریخی و درونی ســازمان متکی است‪ .‬خطر استفاده از این شیوه در نظر‬ ‫نگرفتن فاکتورهای بیرونی اســت که به صورت مداوم بازار را تحت تاثیر قرار می دهند‪ .‬به عالوه وقتی‬ ‫پای چابکی به میان می اید‪ ،‬پیش بینی بر مبنای هفتگی بهتر از پیش بینی های ماهیانه است‪.‬‬ ‫چین؛ پیشرو در بازار تجاری ها با سوخت پاک‬ ‫درحالی که فروش خودروهای تجاری با سوخت پاک‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪۱۶۸‬هزار دستگاه می رسید‪ ،‬این‬ ‫رقم در سال ‪ ۲۰۲۰‬با کاهش همراه بود و ‪۱۵۶‬هزار دستگاه را به ثبت رساند‪ .‬حاال اما انتظار می رود این‬ ‫امار در سال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪۲۳۱‬هزار دستگاه برسد و با رشد چشمگیر ‪۴۷‬درصدی همراه شود‬ ‫ی شــده بود تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬اســتفاده از خودروهای الکتریکی و به طور کلی‬ ‫در شــرایطی که پیش بین ‬ ‫سوخت های پاک در میان خودروســازان به شدت رواج پیدا کند و به دنبال قوانین جدید در کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬این خودروها با تقاضای بســیاری همراه باشند‪ ،‬اما در سال ‪ ۲۰۲۰‬به واسطه همه گیری کرونا‪،‬‬ ‫ایــن روند با وقفه کوتاه مدتی مواجه شــد‪ .‬بنابراین انتظار می رود بــازار خودروهای تجاری برخوردار از‬ ‫سوخت های پاک‪ ،‬شرایط تازه ای را در سال جدید میالدی تجربه کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی هــا حاکی از ان اســت که این بازار به منظور جبران نواقص ســال ‪ ،۲۰۲۰‬در ســال جدید‬ ‫میالدی به شدت رشد خواهد کرد و بازار جهانی این خودروها در سال ‪ ۲۰۲۱‬با رشد حدود ‪۴۷‬درصدی‬ ‫همراه خواهد شــد‪ .‬در شرایطی که این بازار سال گذشــته نسبت به سال ‪ ۲۰۱۹‬شاهد کاهش بود‪ ،‬اما‬ ‫پیش بینی ها نمایانگر ان است این بازار با ورود به سال ‪ ۲۰۲۱‬وضعیت بهتری را کسب کند و این روند‬ ‫صعودی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۰‬یعنی سال همه گیری کرونا‪ ،‬بازار خودروهای تجاری نیز به تبع سایر صنایع در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬کوچک شدند و می توان گفت؛ خودروسازان بــــزرگ و کوچک از برنامه های خود بازماندند‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬اعالم شــده است خودروهای تجاری برخوردار از ســوخت پاک با ان که قرار بود در‬ ‫فاصله ســال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۳۰‬تنها روند صعودی داشته باشــند‪ ،‬اما در سال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪۷‬درصد‬ ‫از تقاضای خود را از دســت دادند‪ .‬این در حالی اســت که پیش بینی می شود در سال ‪ ۲۰۲۱‬این بازار‬ ‫با رشــد ‪۴۷‬درصدی شاهد بهبود قابل توجهی باشــد‪ .‬البته به نظر می رسد این رشد از جهت گیری های‬ ‫سیاسی و برنامه های چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و متقاضی خودروهای تجاری نشات بگیرد‪.‬‬ ‫طی یکی دو ســال اخیر قوانین سخت گیرانه ای در کشورهای پیشــرفته به ویژه اروپا و امریکا به منظور‬ ‫توقف تولید و اســتفاده از خودروهای دیزلی و سوخت های فسیلی تصویب شد که بیشتر این قوانین از‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۲‬تا ‪ ۲۰۳۰‬در این کشورها اغاز خواهند شد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬پربیراه نیست اگر انتظار داشته‬ ‫باشیم بازار جهانی تجاری ها‪ ،‬به سمت استفاده از خودروهایی با سوخت پاک سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫بنابراین پیش بینی ها حاکی از ان اســت که پیشرانه های الکتریکی‪-‬هیبرید‪ ،‬پیل سوختی و باتری برقی‬ ‫در ســال جدید میالدی بیش از ‪۲.۵‬میلیون تقاضا داشــته باشند‪ .‬البته این رقم تا سال ‪ ۲۰۳۰‬افزایشی‬ ‫خواهد بود و بخش اعظمی از تقاضای ‪۲۰‬میلیون دستگاهی این بازار را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫پس از شکست شدید ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در سال ‪ ،۲۰۲۰‬پیش بینی می شود این صنعت در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بهبودی سریع پیدا کند‪ .‬هیبریداسیون راه حل مورد عالقه برای اکثر وسایل نقلیه سنگین است‪.‬‬ ‫بنابراین دور از انتظار نیســت که خودروهای تجاری هیبرید نقش اساســی را در این بازار طی ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬بازی کنند‪ .‬همچنین انتظار می رود پیشــرانه های الکتریکی برخوردار از باتری بیشــتر در بخش ‬ ‫اتوبوس های شهری و وسایل نقلیه سبک به کار گرفته شوند که منعکس کننده رونق طوالنی مدت خرید‬ ‫انالین ناشی از همه گیری کرونا خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می شــود خودروهای ســنگین بیشتر از پیل ســوختی بهره ببرند‪ .‬چراکه بسیاری‬ ‫معتقدند باتری گزینه مناســبی برای این خودروها نیســت‪ .‬درحالی که فــروش خودروهای تجاری با‬ ‫ســوخت پاک‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪۱۶۸‬هزار دستگاه می رسید‪ ،‬این رقم در سال ‪ ۲۰۲۰‬با کاهش همراه‬ ‫بود و ‪۱۵۶‬هزار دســتگاه را به ثبت رســاند‪ .‬حاال اما انتظار می رود این امار در سال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۲۳۱‬هزار‬ ‫دســتگاه برسد و با رشد چشمگیر ‪ ۴۷‬درصدی همراه شــود‪ .‬پس از کاهش ‪ ۷‬درصدی در بازار وسایل‬ ‫نقلیه تجاری باتری‪-‬برقی در ســال ‪ ۲۰۲۰‬که ادامه روند نزولی در سال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫این بازار در سال ‪ ۲۰۲۱‬و حتی بعد از ان تا پایان ‪ ۲۰۳۰‬صعودی پیش برود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4101‬‬ ‫خبر‬ ‫چالش های غربالگری سندروم داون در مراقبت های بارداری؛ فرصت ها و تهدیدها‬ ‫متخصصــان علت درصد زیادی از ناهنجار ی هــا و معلولیت ها را «ژنتیک» می دانند؛ موضوعی‬ ‫که اگاهی بیشــت ِر بشر درباره ان‪ ،‬زمینه ســاز تحولی بزرگ در پیشگیری از بروز معلولیت در‬ ‫نســل های اتی شــد و امروزه تحت عنوان «غربالگری های ژنتیک» در دوران بارداری از ان‬ ‫یاد می شــود؛ اما به اذعان متخصصان امر‪« ،‬غربالگری» هم مانند ســایر خدمات بهداشــتی‬ ‫درمانی اگر به درســتی انجام نشــود‪ ،‬نه تنها موجب هدر رفتن منابع شــده‪ ،‬بلکه اســیبهای‬ ‫جســمی و روانی زیادی را در افراد به دنبال خواهد داشت‪...‬‬ ‫چندی پیش «کبری خزعلی» رئیس شــورای فرهنگــی اجتماعی زنان و خانواده در توئیتی‬ ‫اظهــار کرد که «اجبار به غربالگری توســط مادر و پزشــکان با تجویزهای غیراســتاندارد و‬ ‫غیرمتقن علمی برداشــته شــد»؛ موضوعی که واکنش های زیادی را به دنبال داشــت و در‬ ‫همیــن راســتا رییس مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت اعالم کرد که‬ ‫«غربالگــری بیمــار ی هــای ژنتیکی جنیــن هیچگاه اجبــاری نبوده و دســتورالعمل وزارت‬ ‫بهداشــت در این رابطه با مشــارکت اگاهانه و داوطلبانه والدین‪ ،‬عملی شده است‪».‬‬ ‫کیانــوش جهانپــور همچنیــن تاکید کرد کــه «غربالگری بیمــاری های ژنتیکی کــه برپایه‬ ‫شــواهد علمی و فناوری های موجود‪ ،‬پیشــگیری از ان میســر باشد‪ ،‬سیاســتی در راستای‬ ‫ارتقای ســامت عمومی است‪ ،‬همزمان وزارت بهداشــت خود را در قبال سیاست های کالن‬ ‫جمعیــت و مقابله با پدیده ســقط غیرقانونی و غیرعلمــی نیز متعهد می داند‪».‬‬ ‫پزشــکی‬ ‫دکتر محمد شــریعتی ‪ -‬دانشــیار گروه پزشــکی اجتماعی و مدیر گروه اموزشــی‬ ‫ِ‬ ‫خانواده دانشــگاه علوم پزشــکی تهران نیز در این رابطه معتقد اســت کــه «غربالگری ها از‬ ‫نتایج پیشــرفتهای علمی بوده و یکی از نیازهای اساســی بشــر امروزی به شمار می رود‪».‬‬ ‫وی کــه پیش از ایــن قائم مقام معاونت بهداشــت و ریاســت مرکز مدیریت شــبکه وزارت‬ ‫بهداشــت را عهــده دار بود‪ ،‬ضمن تاکیــد بر «اهمیت شناســایی افــراد دارای عوامل خطر‬ ‫ســامت با انجــام غربالگری های ســاده»‪ ،‬در عیــن حال با اســتناد به نتایج یــک مطالعه‬ ‫میدانی‪ ،‬برنامه فعلی غربالگری ســندروم داون در کشــور را دارای یک ســری نقاط ضعف و‬ ‫چالشــها می داند و بر لزوم اصالح ان تاکید دارد‪.‬‬ ‫«احتمال تعــارض منافع ذینفعان ارائه دهند ه خدمات غربالگــری‪ ،‬میزان باالی مثبت کاذب‬ ‫تســتهای غربالگــری‪ ،‬تجویز تســتهای غربالگری تکمیلــی بی مورد با هزینه های ســنگین‪،‬‬ ‫ســقط جنین های ســالم‪ ،‬عدم حمایــت مالی بیمــه ای برای مادران پرخطر واجد شــرایط‬ ‫انجام تســت و نبود نظارت موثر وزارت بهداشــت» از جمله این نقاط ضعف اســت که دکتر‬ ‫محمد شــریعتی با اســتناد به مطالعه میدانی در دانشــگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬به انها اشاره‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر همین اســاس وی معتقد است که برنامه غربالگری ســندروم داون باید توسط متخصصانی‬ ‫کــه خــود در این زمینــه ذینفع نیســتند مورد بازنگــری جدی قرار گرفته و اصالح شــود؛‬ ‫بطوریکه فقط برای افراد پر خطر انجام شــود و با نظارت بر ازماشــگاه هــا و ‪ ...‬نتایج مثبت‬ ‫کاذب را تــا حــد ممکن کاهــش داد و در صورتیکه فرد به ازمایشــات تکمیلی نیاز داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬این ازمایشات به نوعی انتخاب شود که باعث القای ســقط جنین نشده و هزینه های‬ ‫ان نیز توســط بیمه پرداخت شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شرایط شکننده کرونا در تهران و نگرانی از‬ ‫بازگشاییمدارس‬ ‫رئیس ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران ضمن‬ ‫انتقاد از ســفرهای روزهای اخیر از شکننده بودن‬ ‫شــرایط تهران در مقابله بــا بیماری کووید ‪ ۱۹‬و‬ ‫احتمال شکل گیری پیک چهارم خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا‬ ‫اســتان تهران با تاکید بر شــکننده بودن شرایط‬ ‫تهران در کنترل بیماری کووید‪ ۱۹‬گفت‪ :‬اســتان‬ ‫تهران به دلیل پیچیدگی های مختلف در کنترل‬ ‫بیماری نیز شــرایط خاصی دارد‪ .‬لذا شــرایط ان‬ ‫شکننده اســت‪ .‬فاصله گذاری اجتماعی با شیب‬ ‫مالیمــی رو به کاهش اســت و میان عدم رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی بــا افزایش امار فوتی ها‬ ‫پیوستگی عمیق و جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به مدد تالش همکاران در دســتگاه‬ ‫های مختلف و همچنین تیم های نظارتی رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری شرایط‬ ‫خوبی دارد اما با کاهش نسبی در طول سه هفته‬ ‫اخیر مواجه بوده ایم که بســیار پرخطر اســت و‬ ‫ممکن اســت موجب شعله ور شدن بیماری شود‪.‬‬ ‫استان تهران نوع جهش یافته بیماری که کرونای‬ ‫انگلیســی است را در خود مشــاهده کرده‪ ،‬نکته‬ ‫مهمی که به دلیل ورود مسافران خارجی و حضور‬ ‫فرودگاه ها در تهران باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬رشــد میزان انجام تســت های‬ ‫‪ PCR‬مثبــت زنگ خطری قلمداد می شــود‪.‬‬ ‫لذا شاید الزم باشــد پروتکل های سخت گیرانه‬ ‫تری ظرف دو هفته اینده برای افرادی که از اروپا‬ ‫وارد می شــوند اعمال کنیم‪ .‬نوع جدیدی که در‬ ‫کشورهای انگلســتان و المان مشاهده شده می‬ ‫تواند ما را با مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫زالــی در بخش دیگــری از صحبــت های خود‬ ‫بــه تغییر امار ســنی فوتی هــای کرونا ویروس‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬گروه ســنی پنج تا ‪ ۱۷‬سال‬ ‫و همچنین زیر ‪ ۱۰‬ســال در حــوزه مرگ و میر‬ ‫با افزایش مواجــه بودند که با بحث بازگشــایی‬ ‫مــدارس می تواند این موضوع با خطر بیشــتری‬ ‫مواجه شــود‪ .‬در طول روزهای گذشته هفته قبل‬ ‫با توجه به حجم گســترده خروجی های تهران و‬ ‫همچنیــن ورود بیش از ‪ ۵۰‬هــزار نفر به جزیره‬ ‫ای کوچک و مســافرت به شهرهای قرمز ممکن‬ ‫اســت با بازگشــت به تهران فرم های جدیدی از‬ ‫بیماری را شــاهد باشیم‪.‬زالی تاکید کرد‪ :‬در بحث‬ ‫حمل و نقــل عمومی نیز اتفاق مبنایی رخ نداده‪،‬‬ ‫در حقیقــت برای اورحال کردن واگن ها و خرید‬ ‫اتوبوس ها اتفاقی نیفتاده و وضعیت حمل و نقل‬ ‫عمومی خوب نیست‪ .‬از سوی دیگر شاهد افزایش‬ ‫بار مســافرین بودیم‪ .‬علی رغــم همه تالش های‬ ‫شــهرداری تهران در مترو توفیقــی برای رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی بیش از ‪ ۵۰‬درصد حاصل‬ ‫نشده اســت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در بحث وارونگی هوا‬ ‫در هفته گذشــته ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد بار بیماری با‬ ‫تابلوی تنفسی در تهران بیشتر شده که می تواند‬ ‫به الودگی هوا وابسته باشد‪.‬‬ ‫فرمانده ســتاد مقابله با کرونا اســتان تهران در‬ ‫خصوص بازگشــایی مدارس گفت‪ :‬نهایتا در ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا مقرر شد حضور دانش اموزان‬ ‫در همه شهرها بدون توجه به رنگ انها اختیاری‬ ‫باشــد‪ .‬با توجه به اصــرار دوســتان در اموزش‬ ‫و پــرورش که می خواســتند کادر اداری و کادر‬ ‫مدارس مانند ســایر ادارات باشــند این تصمیم‬ ‫اتخاذ شــد‪ .‬بی تردید در تهران شــرایط متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬چرا که با اغاز فعالیت مشاغل اموزشی بار‬ ‫غیــر متعارفی به حمل و نقــل عمومی وارد می‬ ‫شــود که موجب نگرانی ماســت‪ .‬بی تردید حتی‬ ‫پنــج تــا ‪ ۱۰‬درصــد افزایش اســتفاده از حمل‬ ‫و نقــل عمومی موجــب نگرانی مــا خواهد بود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر معلمین با توجه بــه وقت و توان‬ ‫خــود نمی توانند اموزش حضــوری و مجازی را‬ ‫با هم بــه پیش ببرند و به نظر مــی اید که این‬ ‫کار غیر ممکن است‪ .‬لذا با توجه به صحبت های‬ ‫رئیس جمهور می تــوان حضور دانش اموزان در‬ ‫مدارس را اختیاری در نظر گرفت و این به والدین‬ ‫بســتگی دارد که امیدواریم مردم در این موضوع‬ ‫نیز همکاری الزم را داشته باشند‪.‬وی در خصوص‬ ‫امادگی بیمارستان ها برای پیک احتمالی بعدی‬ ‫نیز گفت‪ :‬به گونه ای عمل خواهد شــد که برای‬ ‫ارتقای توان کادر درمان بخشی به مرخصی بروند‬ ‫و در تالشیم برای امواج بعدی امادگی الزم را به‬ ‫دست بیاوریم‪.‬‬ ‫زالی در خصوص اجرای طرح شهید سلیمانی در‬ ‫اســتان تهران با تاکید بر پیشرفت های خوب در‬ ‫اجــرای این طرح گفت‪ :‬باید تجلی اقدامات انجام‬ ‫شــده در این طــرح به صورت کامــل به وزارت‬ ‫بهداشت ارائه شــود‪ .‬ما اجرای این طرح را بطور‬ ‫کلی موفق ارزیابی می کنیم‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران در بخش‬ ‫دیگری از صحبت های خود به موضوع مسمومیت‬ ‫با الکل و مراجعه بیماران با این مشــکل به مراکز‬ ‫درمانی گفت‪ :‬ظرف ‪ ۹‬ماهه نخست امسال نسبت‬ ‫به زمان مشــابه سال گذشــته شاهد رشد نسبی‬ ‫مراجعه بیماران به دلیل مسمومیت با الکل بودیم‬ ‫و افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال نیز در این مدت نســبت به‬ ‫سال گذشته تعدادشان افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته دیگر بحث قطع برق است که‬ ‫مشکالتی را در ژنراتورهای بیمارستانی ایجاد می‬ ‫کند و اینکه اکسیژن سازها برق مصرف می کنند‬ ‫و ممکن اســت قطع برق سیستم اکسیژن سازها‬ ‫را با مشکل مواجه کند‪ .‬باید بازسازی ژنراتورهای‬ ‫بیمارستانی از طریق اســتانداری تهران پیگیری‬ ‫شــود‪ .‬باال بودن مراجعات‪ ،‬اســتفاده گسترده از‬ ‫اکسیژن سازها و مصرف برق در بیمارستان های‬ ‫تهران و مســتهلک بودن ایــن ژنراتورها موضوع‬ ‫بسیار جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برخی مطالبــات اصلی در حوزه‬ ‫درمان هنوز پرداخت نشــده و فاصلــه زیادی با‬ ‫تحقق این مطالبات و بودجــه ریزی وجود دارد‪.‬‬ ‫فرایند جــذب نیروهای تازه نفس با مشــکالتی‬ ‫مواجه شــده که گالیه وزیر بهداشــت را نیز به‬ ‫همراه داشته‪ ،‬مسئله جدی که باید نسبت به حل‬ ‫و فصل ان اهتمام الزم وجود داشته باشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫ساختعریضترین‬ ‫ورق فوالدی جهان در خوزستان‬ ‫خبر‬ ‫نســخه ی قبلــی این ورق به نام ایکس ‪ ۶۰‬هم در فوالد اکســین‬ ‫خوزســتان ساخته شد که اکنون در خط انتقال نفت خام گوره به‬ ‫جاسک به صورت تمام ایرانی در حال استفاده است‪.‬‬ ‫به گزارش به گزارش روابط عمومی فوالد اکســین خوزستان‪،‬امین‬ ‫ابراهیمی گفت‪:‬با توجه به پروژ های استراتژیک صنعت نفت و گاز و‬ ‫نیــاز به این نوع محصول فوالدی که پیش تر از قبیل تبادل نفت با‬ ‫ورق های ‪ API‬از هندوستان توسط تامین کنندگان و لوله سازان‬ ‫کشــور از منابع و تولیدکنندگان خارجی وارد کشور می شد‪ ،‬اینک‬ ‫در اجرای تحریم های ظالمانه ی ایجاد شده توجه به سمت تولیدات‬ ‫داخل جلب شد و خوشبختانه فوالداکسین به خوبی پاسخگوی این‬ ‫نیاز نفت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬نســخه ی قبلی ایــن ورق به نام ایکس ‪ ۶۰‬هم در فوالد‬ ‫اکسین خوزستان ساخته شــد که اکنون در خط انتقال نفت خام‬ ‫گوره به جاسک به صورت تمام ایرانی در حال استفاده است‪.‬‬ ‫امیــن ابراهیمی اظهار داشــت‪:‬درحال حاضــر پروژه های جاری و‬ ‫درحــال احداث خطوط لوله سراســری مورد نظر که نیازمند ورق‬ ‫‪ API X۷۰‬هستند بالغ بر ‪ ۲۰۰۰‬کیلیومتر بوده که در سال های‬ ‫گذشــته ‪۵۰۰‬هزار تن ان از هندوستان تامین شد و با دستور مقام‬ ‫عالــی وزارت نفت مقرر شــد ادامه تولید این محصول براســاس‬ ‫ظرفیت و تــوان تولید داخلی محقق گردد که تنها تولید کننده ی‬ ‫ان در کشور فوالد اکسین خوزستان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد اکسین خوزســتان گفت‪ :‬نکته این که‬ ‫بهای تمام شــده هر تن ورق ‪ API‬که از خارج کشور وارد می شود‬ ‫تقریبا ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از تولید داخلی است و با یک حساب ساده‬ ‫می توان گفت اســتفاده از محصول داخلــی و تولید این محصول‬ ‫جهت خطوط لولــه موردنظر نه تنها بهای تمام شــده ی کمتری‬ ‫دارد بلکه با انجام ان می توان از خروج میلیون ها دالر ارز از کشور‬ ‫پیشگیری نمود‪.‬‬ ‫باقرارگرفتنحمیدرضاعظیمیاندرفهرستتحریم هایامریکا‬ ‫صورتگرفت‪:‬‬ ‫انتقام امریکا از فرمانده جبهۀ صنعت فوالد‬ ‫بــه گــزارش بهــادری ‪ ،//‬وزارت خزانه داری امریکا‪ ،‬شــامگاه‬ ‫روز جمعــه‪ ،‬اضافه شــدن چند فرد و نهاد ایرانی به فهرســت‬ ‫تحریم های امریکا را اعالم کرد‪.‬‬ ‫فهرست افراد و شــرکت های ایرانی که به فهرست تحریم های‬ ‫امریکا افزوده شــده اند عبارت انــد از‪ :‬حمیدرضا عظیمیان در‬ ‫ارتباط با شرکت فوالد مبارکه ایران‪ ،‬محمدرضا مدرس خیابانی‬ ‫در ارتباط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫ایران ترانسفو‪ ،‬شرکت توزیع ترانسفورمر زنجان‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫هوا فضای ایران‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬صنایع هوایی‬ ‫ایران‪ ،‬خطوط کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬ســازمان‬ ‫صنایع دریایی ایران‪ ،‬شرکت خطوط دریایی پیام سفیران دریا‪.‬‬ ‫مایــک پومپئو وزیر خارجــۀ امریکا اعالم کرد که واشــنگتن‬ ‫ســازمان صنایع دریایی‪ ،‬ســازمان صنایع هوا و فضا و سازمان‬ ‫صنایع هوایی ایران را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در بیانیۀ خود مدعی شد که اشاعۀ تسلیحات متعارف ایران‬ ‫تهدیدی برای امنیت منطقه ای و بین المللی اســت و بر اساس‬ ‫شواهد‪ ،‬ایران همچنان به حمایت نظامی و انتقال تسلیحات به‬ ‫سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬عراق‪ ،‬یمن و دیگر مناطق ادامه می دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬با ادعای واهی‬ ‫نقض برجام‪ ،‬از این توافق خارج شــد و ضمن اعمال تحریم های‬ ‫متوقف شدۀ ذیل این توافق‪ ،‬تحریم های دیگری را تحت عنوان‬ ‫«فشار حداکثری» علیه ایران وضع کرد‪.‬‬ ‫دولــت ترامپ در هفته های پایانی کار خود‪ ،‬روند اعمال تحریم‬ ‫علیه ایران را به طور جنون امیزی تســریع کــرده و در یکی از‬ ‫جدیدترین موارد‪ ،‬موسسۀ دانش بنیان برکت را که تولیدکننده‬ ‫اولیــن واکســن ایرانی کروناســت تحریم نموده اســت‪.‬وبگاه‬ ‫«واشــنگتن فری بیکن»‪ ،‬نزدیک به نومحافظه کاران امریکایی‬ ‫نوشته اســت‪ :‬دولت ترامپ در تالش است در واپسین روزهای‬ ‫حضورش در قدرت تحریم های گسترده ای علیه ایران وضع کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4101‬‬ ‫کسبتندیسطالییهمایشمسئولیتهایاجتماعی‬ ‫وزارت نفت توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬شــرکت‬ ‫در اییــن اختتامیه همایش‬ ‫بهره برداری نفت و گاز غرب به عنوان یکی از ســه شرکت‬ ‫نفــت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬حاضر در این همایش موفق به‬ ‫کســب عنوان برتر و دریافت سپاســنامه به همراه تندیس‬ ‫طالیی‪ ،‬بخاطر اقدامات شــاخص و شایسته این شرکت در‬ ‫قبال جوامع عشــایری و روســتایی و همزیستی ایل راه و‬ ‫نفت راه شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪،‬‬ ‫این شرکت با ارائه گزارش پایداری مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود در قالب ســه شــرکت تابعه بهره بــرداری نفت و گاز‬ ‫زاگرس جنوبی‪ ،‬غرب و شرق در پنجمین همایش مسئولیت‬ ‫های اجتماعی صنعت نفت حضور یافت‪.‬‬ ‫مهندس ناصری پور مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز غــرب در ایین اختتامیه ایــن همایش که به صورت‬ ‫مجازی برگزار شــد‪ ،‬در جمع مدیران‪ ،‬روسا و اعضا کمیته‬ ‫مســئولیت اجتماعی این شرکت با تبریک این موفقیت در‬ ‫ســطح وزارت نفت گفت‪ :‬بدون شک اقدامات همه کارکنان‬ ‫شرکت در ستاد و مناطق عملیاتی در طول چند سال اخیر‬ ‫و رسالت شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در پیشبرد‬ ‫اهداف مســئولیت اجتماعی و همراهی با جوامع پیرامونی‬ ‫خود‪ ،‬از دالیل اصلی این موفقیت به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این همایش در راســتای گسترش مفهوم‬ ‫مســئولیت اجتماعی در صنعت نفت و ارائه و تبادل تجربه‬ ‫های علمــی و عملی شــرکت های نفـــتی در این زمینه‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه با توجه به اقدامات‬ ‫خوب شــرکت بهره برداری نفــت و گاز غرب در این زمینه‬ ‫و همراهــی و همیاری نســبت به جوامع خــود در بحران‬ ‫هایی نظیر‪ ،‬زلزله‪ ،‬ســیل و اخیرا شیوع ویروس کرونا‪ ،‬این‬ ‫شرکت توانست این موفقیت ارزشمند در راستای مسئولیت‬ ‫اجتماعی را کسب کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اســاس و با توجه به گستردگی مناطق‬ ‫عملیاتی شــرکت بهره برداری نفــت و گاز غرب‪ ،‬در طول‬ ‫چند ســال اخیر این شرکت بحران هایی نظیر زلزله بزرگ‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬سیل ویرانگر غرب و جنوب غرب کشور و شیوع‬ ‫ویروس منحوس کرونا را تجربه نمود و با توجه به اســتقرار‬ ‫ان در اســتانهای کمتر توسعه یافته غرب کشور‪ ،‬مواجهه با‬ ‫این بحرانها و کمک بــه جوامع پیرامونی‪ ،‬حل چالش های‬ ‫پیش رو را دو چندان ســخت تر می نمود که خوشبختانه‬ ‫با تالش جهادی همه همکاران در ســتاد و مناطق عملیاتی‬ ‫و با کمک های مهندس حاتمی‪ ،‬مدیر عامل شــرکت نفت‬ ‫مناطق مرکزی ایران توانســتیم با موفقیت بر این بحران ها‬ ‫فائق اییم‪.‬در همین راستا جالل الدین بنی عامریان‪ ،‬رئیس‬ ‫روابط عمومی و دبیر کمیته مســئولیت اجتماعی شــرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز غرب نیز گفت‪ :‬بر اساس ابالغ دفتر‬ ‫امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت‪ ،‬تدوین اولین گزارش‬ ‫پایداری بر اســاس نظامنامه و راهنمای تدوین گزارش‪ ،‬در‬ ‫دستور کار کمیته ‪ CSR‬این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در همیــن رابطه اظهار داشــت‪ :‬در واقع بــا توجه به‬ ‫ویژگیهای خاص جغرافیایی شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غرب از حیث گســتردگی و پراکندگی اماکن و تاسیســات‬ ‫در اســتان های غرب و جنوب غرب کشور و همجواری ان‬ ‫با اقــوام و قومیت های مختلف کرد‪ ،‬لر‪ ،‬عرب‪ ،‬فارس و …‬ ‫خبر‬ ‫کاهش‪ 25‬درصدی مصرف بنزین در کرمانشاه‬ ‫ســاکن در شهرها‪ ،‬روستاها و عشــایر‪ ،‬واقع شدن اماکن و‬ ‫تاسیسات در نوار مرزی و نقاط صفر مرزی مشترک با کشور‬ ‫همسایه‪ ،‬موضوع جوامع پیرامون را برای این شرکت بسیار‬ ‫حائز اهمیت نموده است‪.‬‬ ‫بنی عامریان تصریح کرد‪ :‬شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غــرب همواره تالش داشــته تا در جهت بهبــود و افزایش‬ ‫شاخص های مســئولیت اجتماعی گام های مثبتی بردارد‪.‬‬ ‫لذا در همین راستا اقدام به تدوین و انتشار و همچنین ارائه‬ ‫گزارش پایداری ‪CSR‬خود در پنجمین همایش مسئولیت‬ ‫اجتماعی صنعت نفت نمود‪.‬‬ ‫دبیر کمیته مســئولیت اجتماعی‪ ،‬در پایان از نظر حســن‬ ‫توجه و مســاعدت هــای مدیر عامل شــرکت نفت مناطق‬ ‫مرکــزی ایران‪ ،‬در جهــت تحقق اهداف مســئولیت های‬ ‫اجتماعی در شــرکت غرب و همچنین پشتیبانی وحمایت‬ ‫های مهندس ناصری پور‪ ،‬مدیران‪ ،‬روسا و به ویژه کارکنان‬ ‫خدوم این شرکت در همراهی ایشان به منظور دستیابی به‬ ‫این مهم تقدیر و تشکر به عمل اورد‪.‬‬ ‫پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی نفت (‪ )CSR‬با هدف‬ ‫بررسی و ارزیابی گزارش های شرکت ها و سازمان های فعال‬ ‫در صنعت نفت‪ ،‬ارتقای دانش و بینش مسئولیت اجتماعی‬ ‫نزد مدیران و کارشناســان صنعت نفت‪ ،‬تقویت زمینه های‬ ‫عملیاتی کردن مفاد نظام نامۀ مســئولیت اجتماعی صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬ایجاد گفت وگو و تعامل میان ذینفعان و شــرکت ها‪،‬‬ ‫ترغیب شرکت ها به یکپارچه کردن مسئولیت اجتماعی در‬ ‫شرکت و تشویق شــرکت ها به ارائه منظم گزارش پایداری‬ ‫شرکت و ارتقای کیفیت گزارش دهی برگزار شد‪.‬‬ ‫رشد‪ ۳۶‬درصدی ابرسانی روستایی در دولت تدبیر و امید‬ ‫در ابتدای دولت یازدهم ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۹۷‬روســتا‬ ‫به اب شــرب پایدار و مطمئن دسترسی داشتند‬ ‫که این رقم در هفت سال گذشته و با ابرسانی به‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار روستای جدید‪ ،‬رشد ‪ ۳۶‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده و به بیش از ‪ ۴۵‬هزار روستا رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابرســانی روســتایی یکــی از درخشــان ترین‬ ‫اقدام هایی است که در دولت تدبیرو امید به طور‬ ‫جدی دنبال شــده تا هموطنان روستایی همانند‬ ‫شهرنشــینان از اب شرب سالم و پایدار بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وضعیت ابرسانی روستایی در کشورمان درحالی‬ ‫به طور جدی دنبال می شــود که در جهان و در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬میزان دسترسی به اب سالم و پایدار‬ ‫در افریقا ‪ ۱۲‬درصد و در اسیای مرکزی و جنوبی‬ ‫به ‪ ۶۰‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫میزان دسترسی جمعیت روستایی جهان به اب‬ ‫ســالم و پایدار درسال ‪ ۲۰۱۹‬نیز عدد ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫را نشــان می دهد‪ .‬این شاخص جهانی در حالی‬ ‫است که درصد جمعیت روستایی برخودار از اب‬ ‫سالم و پایدار در ایران تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪۷۶‬‬ ‫درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که در ســال های فعالیت‬ ‫دولــت تدبیر و امیــد تا پایان ســال ‪ ۱۳۹۸‬هر‬ ‫هفته به طور متوســط ‪ ۳۰‬روستا ابرسانی شد ه و‬ ‫در مجموع ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۸۵‬روســتا با جمعیت ‪۷‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر به اب ســالم و پایدار‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‪:‬‬ ‫پروژه های ابفا در استان بوشهر با‪۲۵۲‬میلیارد ریال کلنگ زنی و افتتاح می شود‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬عبدالحمید حمزه پوردر جمع خبرنگاران با اشــاره به تسریع اجرای طرح های ابرسانی و شبکه‬ ‫فاضالب در استان بوشهر اظهار داشت‪ :‬در راستای حل مشکالت ابرسانی در نقاط شهری و روستایی طرح های مهم‬ ‫اجرا شده است که نقش اثرگذاری در تحقق مطالبات مردم دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه طرح های اب شیرین کن در نقاط‬ ‫مختلف روستایی و شهری استان بوشهر در حال اجرا است گفت‪ :‬بخشی از این طرح ها تا فصل تابستان پیش رو وارد‬ ‫مدار بهره برداری می شــود‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به پیش رو بودن ایام اهلل دهه فجر و‬ ‫با تبریک چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خاطر نشان کرد‪ :‬در این ایام پربرکت برنامه های مهمی برای‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات اجرایی در حوزه اب و فاضالب طراحی شده است‪.‬حمزه پور از افتتاح و اجرای طرح ها ویژه دهه‬ ‫فجر انقالب اســامی در استان بوشــهر خبر داد و بیان کرد‪ :‬در این راستا سیستم برق اضطراری تاسیسات ابرسانی‬ ‫شهید ماهینی بوشهر با اعتبار ‪ 12‬میلیارد ریال شامل ‪ 2‬دستگاه دیزل ژنراتور با توان ‪ 1.5‬مگاوات راه اندازی می شود‬ ‫که نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در ابرسانی در هنگام بروز مشکالت دارد‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به حفر و تجهیز ‪ 2‬حلقه‬ ‫چاه اب در شهرستان دشتی تصریح کرد‪ :‬در ایام دهه فجر ‪ 2‬حلقه چاه اب در شهرکاکی شهرستان دشتی با اعتبار‬ ‫‪ 6.5‬میلیارد ریال و یک حلقه چاه اب در روســتای بهارســتان جم با سرمایه گذاری ‪ 450‬میلیون ریال افتتاح و وارد‬ ‫مدار بهره برداری می شود که نقش مهمی در جبران کمبود مشکالت ابرسانی این منطقه دارد‪.‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان بوشهر افتتاح یک حلقه چاه اب در روستای بیدو شهرســتان دشتستان را مورد اشاره قرار داد و‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای اجرای این پروژه که شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه اب برای ابرسانی به روستای بیدو دشتستان‬ ‫اســت ‪ 3.5‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬حمزه پور‪ ،‬افتتاح طرح های تصفیه اب در روستاهای بهر‪ ،‬حاج نوشاد و بابا‬ ‫مبارکی در شهرستان جم را از دیگر طرح ها دانست و گفت‪ :‬در همین راستا طرح تصفیه اب روستای عربی شهرستان‬ ‫دشــتی وارد مدار بهره برداری می شود که برای اجرای طرح های تصفیه اب در روستاهای یاد شده ‪ 20‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری شد‪.‬وی با اشاره به افتتاح ایستگاه پمپاژ فاضالب مناطق شغاب و جاللی شهر بوشهر خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫این پروژه شــامل راه اندازی تجهیزات مکانیکال و الکتریکال‪ ،‬برای انتقال فاضالب مناطق شغاب و جاللی به ایستگاه‬ ‫پمپاژ مرکزی بوشهر و جلوگیری از الودگی اب دریا است با اعتبار ‪ 60‬میلیارد ریال اجرا شده است‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان بوشــهر از اغاز اجرای طرح ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرک نیایش بوشهر خبر داد و افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه برای انتقال فاضالب مجتمع های مسکونی در شهرک ‪ 530‬هکتاری نیایش‪ ،‬بهمن‪ ،‬مسکن مهر و پارک علم و‬ ‫فناوری بوشهر با ظرفیت اسمی ‪ 2‬هزار مترمکعب اجرا می شود که برای اجرای ان ‪ 150‬میلیارد ریال اعتبار تخصیص‬ ‫یافته است‪.‬حمزه پور با اشاره به افتتاح ‪ 7‬پروژه در حوزه ابرسانی و فاضالب در شهرها و روستاها در ایام دهه فجر در‬ ‫استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬برای افتتاح این پروژه ها ‪ 102‬میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و در مجموع در ایام اهلل دهه‬ ‫فجر ‪ 8‬پروژه ابرســانی و شــبک ه جمع اوری فاضالب با سرمایه گذاری ‪ 253‬میلیارد ریال در استان بوشهر افتتاح و یا‬ ‫عملیات اجرایی ان اغاز می شود‪.‬‬ ‫دست یافته اند‪.‬‬ ‫ابرسانی روســتایی از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز به‬ ‫‪۴۴۸‬روستا با سرمایه گذاری ‪ ۲۴.۶‬میلیارد تومان‬ ‫و جمعیت ‪ ۳۳‬هزار نفر انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو پنجم شــهریور در‬ ‫اینســتاگرام خود نوشــت‪ :‬حدود ‪ ۹۰۰‬هزار نفر‬ ‫در روســتاها و در ابتدای این دولت به اب پایدار‬ ‫دسترسی داشته اند‪ ،‬اب پایدار به معنی اینکه هر‬ ‫کسی در منزل خود از طریق لوله کشی دسترسی‬ ‫به اب اشامیدنی سالم داشته باشد‪.‬‬ ‫«قاسم تقی زاده خامسی» نوشت‪:‬هدف این دولت‬ ‫دسترسی ‪ ۱۰.۵‬میلیون نفر جمعیت روستایی به‬ ‫اب پایدار است که رســیدن به ان دور از انتظار‬ ‫نیســت‪ ،‬اما هنوز نیمی از روستاهای ایران به اب‬ ‫شرب پایدار دسترســی ندارند‪ .‬هرچند اغلب به‬ ‫طرق مختلف اب شرب برای انها تامین می شود‪.‬‬ ‫هر هفته ‪ ۳۵‬روستا ابرسانی شده اند‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور هم گفت‪:‬‬ ‫طی هفت ســال گذشته و در دولت تدبیر و امید‬ ‫به طور متوســط هر هفته به ‪ ۳۵‬روستا در کشور‬ ‫ابرسانی شده است‪.‬‬ ‫«حمیدرضا جانباز» افزود‪ :‬ابرســانی برای هفت‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر از روســتاییان تا پایان‬ ‫ســال گذشــته انجام شــد که با بهره برداری از‬ ‫طرح های ابرســانی امســال این عدد به هشت‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در قالب ‪ ۱۱‬هزار و ‪۹۶۴‬‬ ‫روستا رسیده است‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد رفع چالش فناوری و استارت‏ اپ‬ ‫رنگ و صنایع وابسته با رویکرد شبکه سازی بصورت‬ ‫مجازی و حضوری توسط شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫استان قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراســم شهریار کشــاورز معاون صنایع کوچک‬ ‫شرکت شــهرکهای صنعتی استان قزوین با اشــاره به برگزاری‬ ‫چنیــن رویدادی اظهار داشــت‪ :‬با توجه به رســالت شــرکت‬ ‫شــهرکهای صنعتی درحمایت نرم افزاری از واحدهای تولیدی‬ ‫وصنعتی برگزاری رویدادهای فناورانه که در راســتای شناسایی‬ ‫گلوگاه‏های فناوری رشــته صنعت و راهکارهایی جهت رفع ان‪،‬‬ ‫صنایع شیمیایی و صنعت رنگ‪ ،‬به عنوان اولویت نخست گلوکاه‬ ‫فناوری اســتان شناســایی تا رویداد رفع چالش و استارت‏اپ را‬ ‫کــه بهترین گزینــه جهت معرفی چالش‏هــای موجود و جذب‬ ‫طرح‏ها‪،‬ایده‏های برتر و ظرفیت‏های باالی اســتارت‏اپ‏ها جهت‬ ‫رفع انها می‏باشــد؛ در حوزه‏ی صنعت رنگ و صنایع وابســته را‬ ‫برگزار نمایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایــن رویداد می تواند به عنوان یک چالش موجود در‬ ‫حوزه رنگ و صنایع وابســته با ارائه طرحهای نو برای ارتقاء این‬ ‫صنعت کمک کند استارتاپ ها امروزه بعنوان یک صنعت نو‪ ،‬مولد‬ ‫اقتصادی و تجاری ســازی نقش بسیار مهمی در ایجاد ‪( GDP‬‬ ‫تولید ناخالص ملی ) کشور دارد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره شــرکت شــهرکهای صنعتی استان با اشاره‬ ‫به نقش فن بازار منطقــه ای افزود‪ :‬عمده ترین فعالیت فن‏بازار‪،‬‬ ‫شناســایی عارضه‏ها و نیازهای فنــاوری صنایع مختلف و کمک‬ ‫به رفع انها از طریق ایجاد پیوند میان مراکزعلمی‪ ،‬دانشــگاه‏ها‪،‬‬ ‫پژوهشگاه‏ها‪ ،‬اســتارت‏اپ‏ها‪ ،‬نخبگان و صنایع مختلف می‏باشد‬ ‫که در این حوزه شناسایی و به این صنایع معرفی نماید‪.‬کشاورز‬ ‫محورهای برگزاری این رویداد را ارائه چالش ها و تقاضای فناوری‬ ‫صنایع رنگ‪ ،‬پلیمر‪ ،‬رزین‪ ،‬نانو و صنایع وابســته توسط صاحبان‬ ‫صنایع‪ -‬حضور مجازی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫نخبگان علمی و اســاتید برجســته کشــور دراین حوزه ‪ -‬ارائه‬ ‫راهکارهای علمی و تخصصــی رفع چالش ها و نیازهای فناوری‬ ‫توسط فناوران ‪ -‬ارائه ایده ها و طرحهای اجرایی نو و منتخب در‬ ‫حوزه رنگ و صنایع وابســته ‪ -‬به هم رسانی متقاضیان و عرضه‬ ‫کننــدگان فناوری ‪ -‬معرفی فناوری های روز و برتر صنعت رنگ‬ ‫و صنایع وابســته صنعت رنگ و نمایشگاه مجازی دستاوردهای‬ ‫رنگ و پلیمر استان قزوین برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب کشور با بیان‬ ‫اینکه از ابتدای ســال تاکنون ابرســانی به ‪۴۴۸‬‬ ‫روستا صورت گرفته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هدف پویش‬ ‫هر هفته الف ‪-‬ب‪ -‬ایران ابرســانی به یک هزار و‬ ‫‪ ۷۰۸‬روستا با ‪ ۹۱۴‬هزار نفر جمعیت است که در‬ ‫پایان نیمه اول امسال بخش زیادی از این هدف‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالش می شــود تا قبل از پایان دولت‬ ‫دوازدهــم عملکرد دولــت در بخش ابرســانی‬ ‫روستایی به بهترین نتیجه برسد‪.‬جانباز ادامه داد‪:‬‬ ‫با اجرای ایــن طرح ها‪ ،‬در مجمــوع ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۰‬روســتا با جمعیتی بالغ بر ‪ ۹.۲‬میلیون نفر‬ ‫دارای اب شرب سالم خواهند شد و بدین ترتیب‬ ‫جمعیت روستایی بهره مند از اب شرب سالم به ‪۹‬‬ ‫میلیون نفر خواهد رسید‪.‬وی خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫در قالب پویش هر هفته ‪#‬الف‪-‬ب‪-‬ایران ابرسانی‬ ‫به یک هزار و ‪ ۶۳۸‬روســتا با جمعیت ‪ ۹۷۹‬هزار‬ ‫نفر در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایسنا‪/‬کرمانشــاه مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه کرمانشــاه از کاهش ‪ 25‬درصدی مصرف بنزین در ‪ 9‬ماهه‬ ‫امسال در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫فریدون یاســمی اظهار کرد‪ :‬در ‪ 9‬ماهه امســال در مجموع ‪840‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین‪ ،‬نفت ســفید و نفــت گاز(گازوییل) در منطقه‬ ‫کرمانشاه توزیع و مصرف شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در این مدت در مصرف انواع فراورده های نفتی‬ ‫در کرمانشاه کاهش داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬بیشترین کاهش مصرف مربوط‬ ‫به نفت سفید با ‪ 39‬درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫یاسمی خاطرنشان کرد‪ :‬در این مدت بعد از نفت سفید‪ ،‬بیشترین‬ ‫کاهــش مصــرف را در بنزین داشــتیم که بــا مدیریت صحیح‬ ‫شهروندان ‪ 25‬درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشــاه‪،‬‬ ‫همچنیــن از کاهش مصرف هفت درصدی نفت گاز نیز در ‪ 9‬ماهه‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫اخذ سند تک برگی بخشی از امالک مازاد‬ ‫شرکت اب منطقه ای قزوین‬ ‫با تالش و پیگیــری های فراوان همکاران شــرکت اب مطقه ای‬ ‫قزوین و با همکاری اداره ثبت اسناد امالک استان سند تک برگی‬ ‫بخشی از امالک مازاد این شرکت اخذ گردید‪.‬‬ ‫مهندس ملکی مدیر عامل این شــرکت اظهار داشــت‪ :‬اخذ اسناد‬ ‫امالک مازاد شرکت با هدف بررسی امکان استفاده بهینه از دارائی‬ ‫های جاری شــرکت جهت تامین منابــع مالی برای کمک به روند‬ ‫اجرایی پروژه های عمرانی شــرکت در دستور کار قرار گرفته و در‬ ‫همین خصوص نیز بــا پیگیری های متعدد و همکاری نمایندگان‬ ‫اداره ثبت اســناد و امالک استان سند تک برگی بخشی از امالک‬ ‫مازاد شرکت به مساحت ‪ 22‬هزار متر مربع اخذ گردید‪.‬‬ ‫مهنــدس ملکی در پایان با اشــاره به شــرایط اقتصادی و اعمال‬ ‫تحریم های ظالمانه عنوان داشــت‪ :‬هدف اصلی ما از ساخت پروژه‬ ‫های عمرانی همچون ســد‪ ،‬خط انتقــال و تصفیه خانه تامین اب‬ ‫موردنیاز مصارف شرب‪ ،‬صنعت‪ ،‬خدمات و کشاورزی می باشد‪ ،‬که‬ ‫متاســفانه بدلیل عدم تامین منابع مالی مشکالتی درروند اجرائی‬ ‫این پروژه ها حادث گردیده اما این شــرکت جهت پاسخگویی به‬ ‫تعهدات خود به مردم شریف اســتان درصدد ان برامده تا با اخذ‬ ‫ســند امالک مازاد و فروش انها بخشی از این منابع مالی را تامین‬ ‫نماید‪ ،‬که سند اخذ شده اخیر نیز اقدامی در این راستا می باشد‪.‬‬ ‫طراحی نرم افزار سیموالتور پست های‪ 400‬کیلو‬ ‫ولت در نیروگاه شهید رجایی قزوین‬ ‫متخصصان نیروگاه شهید رجایی قزوین موفق به طراحی و تدوین‬ ‫نرم افزار سیموالتور پست های ‪ 400‬کیلوولت این نیروگاه شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی‪،‬‬ ‫نرم افزار ســیموالتور پســت های ‪ 400‬کیلوولت بخار و ســیکل‬ ‫ترکیبــی نیروگاه با قابلیت انجام انــواع مانورهای بهره برداری در‬ ‫این پست ها از سوی متخصصان این شرکت‪ ،‬طراحی و اماده بهره‬ ‫برداری شد‪.‬‬ ‫در ادامه تدوین نرم افزار های شبیه ساز واحدهای گازی و بخاری‬ ‫ایــن نیروگاه و بهره منــدی از ان برای اموزش و ارتقای ســطح‬ ‫امادگی کارکنان بهره برداری شــرکت‪ ،‬این بار با توجه به نیازهای‬ ‫اموزشی در حوزه بهره برداری پست های ‪ 400‬کیلوولت‪ ،‬طراحی‬ ‫نرم افزار ســیموالتور این حوزه انجام شــده و بخشی از ان هم در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫در طراحی این نرم افزار شــبیه ساز‪ ،‬حفاظت های مربوط به بهره‬ ‫برداری از پست های ‪ 400‬کیلوولت نیروگاه تعریف شده است که با‬ ‫این اقدام‪ ،‬نرم افزار سیموالتور‪ ،‬قابلیت اجرای انواع مانورهای بهره‬ ‫برداری را برروی بریکرها‪ ،‬سکسیونرها و ‪ ...‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫در گام بعــدی‪ ،‬برای اطمینان از میزان صحت عملکرد ان‪ ،‬این نرم‬ ‫افزار در اختیار متخصصان پســت های بخار و سیکل ترکیبی قرار‬ ‫گرفت تا پس از بررســی های تخصصی‪ ،‬نسبت به افزودن قابلیت‬ ‫های مرتبط‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حفاظت از اراضی دولتی اصفهان به ارزش بالغ بر یکهزار و ‪ ۵۱۷‬میلیارد ریال‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان خبر داد‪ :‬در یک هفته گذشــته ‪ ۱۷‬مورد تعرض در زمین های ملی اســتان به‬ ‫مســاحت ‪ ۲۸.۵‬هکتار و ارزش بالغ بر یکهزار و‪ ۵۱۷‬میلیارد ریال رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شــد‪.‬در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)‪ ،‬سرهنگ امیرسعید باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان‬ ‫در خصوص امنیت ایجاد شــده در اراضی ملی اســتان و رفع تصرف از این اراضی در یک هفته گذشــته اعالم کرد‪ :‬با تالش‬ ‫ماموران یگان حفاظت اراضی استان ‪ ۲۸.۵‬هکتار از اراضی دولتی استان که مورد تعرض افراد سودجو واقع شده بود شناسایی‬ ‫و از دست متصرفان خارج شد‪.‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۴‬هکتار این اراضی در شهرستان های لنجان‪ ،‬شهرضا و تیران و کرون واقع‬ ‫شده که در اجرای چهار فقره حکم قطعیت یافته قضایی با حضور عوامل یگان حفاظت اراضی استان و همکاری کالنتری این‬ ‫شهرســتان ها بازپس گیری و به دولت بازگردانده شده اســت‪.‬فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه ارزش‬ ‫این اراضی بالغ بر ‪ ۲۳۶‬میلیارد ریال است عنوان کرد‪ :‬عالوه بر عملیات اجرای احکام و رفع تصرف‪ ،‬تمامی بناها و مستحدثات‬ ‫ایجاد شــده بر روی این اراضی مورد تخریب واقع شــد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در هفته گذشته از مجموع اراضی بازپس گیری شده ‪۱۳‬‬ ‫فقره تعرض به اراضی ملی در شهرســتان های فالورجان‪ ،‬شــهرضا‪ ،‬برخوار‪ ،‬نایین‪ ،‬کاشان‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬خمینی شهر و‬ ‫اران و بیدگل رفع تصرف فوری شد‪.‬باقری ارزش این اراضی را بالغ بر یکهزار و ‪ ۲۸۱‬میلیارد ریال بیان داشت و گفت‪ :‬مساحت‬ ‫این اراضی ‪ ۲۴.۵‬هکتار بوده است که شهرستان اران و بیدگل با ‪ ۲۰‬هکتار اراضی بیشترین میزان از رفع تصرف اراضی استان‬ ‫در یک هفته گذشته را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریال کمک بالعوض به سیل زدگان استان بوشهر پرداخت شد‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬حمید حیدری بریدی‪ ،‬با اشاره به سیل اذر ماه در شهرستان های دشتستان‪ ،‬دیلم‪ ،‬گناوه و تنگستان اظهار داشت‪:‬‬ ‫پس از وقوع این حادثه نیروهای جهادی برای بهبود وضعیت زندگی اســیب دیدگان به نقاط مختلف ســیل زده استان بوشهر اعزام‬ ‫شــدند و خدمات اولیه ارائه کردند‪.‬مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان بوشــهر رفع ابگرفتگی در منازل‪ ،‬خیابان ها‪ ،‬معابر‪،‬‬ ‫پاکســازی نقاط ابگرفته‪ ،‬خدمات رسانی معیشتی‪ ،‬کاالیی و تشــکیل پروانه برای ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری اسیب‬ ‫دیده را از برنامه های ‪ 1.5‬ماه گذشته دانست‪.‬وی‪ ،‬به عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر در بازسازی مناطق سیل زده‬ ‫اذرماه تاکنون پرداخت و بیان کرد‪ :‬در این راستا سهمیه احداثی ‪ 621‬واحد و تعمیراتی ‪ 767‬واحدمسکونی خسارت دیده از سیل در‬ ‫شهرستان های دشتستان‪ ،‬دیلم‪ ،‬گناوه و تنگستان تعیین شد‪.‬حیدری با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ‪ 388‬واحد مسکونی اسیب‬ ‫دیده از ســیل اذرماه در اســتان بوشهر بازسازی و تعمیر می شود خاطر نشان کرد‪ :‬تاکنون عملیات اواربرداری ‪ 82‬واحد مسکونی در‬ ‫دشتســتان‪ ،‬دیلم و گناوه انجام شده و در این راســتا پی کنی برای ساخت ‪ 145‬واحد مسکونی اغاز شده است‪.‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی استان بوشهر با اشــاره به عملیات‪ ،‬ارماتوربندی ‪ 90‬واحد مسکونی تصریح کرد‪ :‬عملیات بتن ریزی فونداسیون برای‬ ‫ســاخت ‪ 35‬واحد مسکونی انجام و در راســتای بازسازی این واحدهای مسکونی دیوار چینی انها اغاز شده است‪.‬وی با اشاره به اغاز‬ ‫تعمیرات ‪ 437‬واحد مســکونی سیل زده در شهرها و روستاهای دشتستان‪ ،‬گناوه و دیلم گفت‪ :‬تعمیرات برخی از واحدهای مسکونی‬ ‫ســیل زده به اتمام رسیده و ارائه خدمات الزم در این راستا ادامه دارد‪.‬حیدری از پرداخت کمک بالعوض به خسارت دیدگان از سیل‬ ‫اذر ماه امســال در شهرها و روســتاهای یاد شده خبر داد و بیان کرد‪ :‬در این راســتا تاکنون‪ 20‬میلیارد و ‪ 370‬میلیون ریال کمک‬ ‫بالعوض برای بازسازی ‪ 415‬واحد مسکونی در دشتستان‪ ،‬گناوه‪ ،‬دیلم و تنگستان پرداخت شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 5‬جامدی الثانی ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4101‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم (‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سلبریتی و الکچری از کجا امد؟!‬ ‫جهانگیر الماسی از نمایش‬ ‫ماشین های گران قیمت و‬ ‫اپارتمان های الکچری‬ ‫در فیلــم و ســریال ها‬ ‫انتقــاد و دلیل دوری‬ ‫چنــد ســاله اش از‬ ‫بازیگری را تحریف حقایق‬ ‫در سینما عنوان کرد‪.‬‬ ‫این بازیگر درباره دالیل دوری اش‬ ‫از بازیگری در چند ســال اخیر به ایسنا گفت‪ :‬این اتفاق‬ ‫علت های مختلفی دارد؛ یکی از ان ها تحریف در ســینما‬ ‫است‪ .‬نسل من به دالیل دیگری سینما را به عنوان فعالیت ‬ ‫اجتماعی و منبع درامدش انتخاب کرده بود‪ .‬دلیل فعالیت‬ ‫ما در بازیگری شهرت و پول نبود‪.‬‬ ‫الماسی افزود‪ :‬بازیگر وقتی نقشی را بازی می کند‪ ،‬باید به‬ ‫مسایل و موضوعات مهم کشور مرتبط باشد؛ این در حالی‬ ‫اســت که وقتی نگاه می کنم‪ ،‬می بینم اغلب فیلم و سریال‬ ‫هایی که این روزها تولید می شوند‪ ،‬عمال همان فرهنگی‬ ‫را تبلیغ می کنند که ما با ان مبارزه می کنیم‪.‬‬ ‫ایــن بازیگر با انتقــاد از تجمل گرایــی در فضای هنری‬ ‫ســال های اخیر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ســال های اخیر دو کلمه‬ ‫ســلبریتی و الکچری میان مردم جا افتاده است‪ .‬چه شد‬ ‫که این دو کلمه وارد فرهنگ ما شد؟ اصال معنی سلبریتی‬ ‫این است؟ یعنی هر کسی پولدار یا مشهور است سلبریتی‬ ‫ســلبریتی امریکا محمدعلی کلی بود‪ .‬هیچکس‬ ‫اســت؟!‬ ‫ِ‬ ‫راجع به این چیزها حرفی نمی زند‪.‬‬ ‫چند ســال اســت که در تمام ســریال ها و فیلم های ما‬ ‫ماشین های اخرین سیستم و اپارتمان های سوپر الکچری‬ ‫نمایش داده می شــود‪ .‬ان زندگی ســنتی که کارگر روی‬ ‫زمین می نشیند و غذا می خورد و شاید خوشبخت تر هم‬ ‫باشد چه می شود؟‬ ‫الماســی با اشاره به ورود چند چهره ورزشی و فوتبالی به‬ ‫عرصه بازیگری در سال های اخیر خاطرنشان کرد‪ :‬عده ای‬ ‫از دنیای فوتبال وارد ســینما شده اند‪ .‬به خاطر این است‬ ‫که بازیکن فوتبال خوبی هستند یا واقعا توانمندی شان در‬ ‫ایفای نقش این اتفاق را رقم زده است؟! نمی خواهم بگویم‬ ‫یک فوتبالیســت هیچوقت نمی تواند بازیگر خوبی باشــد‬ ‫اما این هایی که االن هســتند به خاطر چه ویژگی خاصی‬ ‫اســت؟ اغلب ان ها هــم در جهت مســخره کردن مردم‬ ‫فعالیــت می کنند؛ اصال غیر از کمدی مــی توانند کاری‬ ‫کنند؛ چرا اینطور اســت؟ اگر فوتبالیست ها به این راحتی‬ ‫می توانند بازیگر شــوند‪ ،‬چرا بازیگرهایمان نمی توانند به‬ ‫این راحتی وارد تیم های فوتبال شوند؟‬ ‫ایــن بازیگر قدیمــی در عین حال گفت‪ :‬مســاله فوتبال‬ ‫نیست‪ ،‬مســاله درک این افراد از ســینما است‪ .‬خیلی ها‬ ‫پــول و وقت زیــادی را صــرف یادگیــری بازیگری در‬ ‫دانشــگاه می کنند؛ وقتی به راحتــی می توانند از دنیای‬ ‫فوتبــال و ورزش بازیگــر بیاورنــد چرا افــراد را وادار به‬ ‫درس خوانــدن می کنند؟ مگر چند نفر از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه های ما وارد ســینما و تلویزیون شده اند؟ اصال از‬ ‫کجا جذب می شوند؟‬ ‫بازیگــر ســریال های «هزاردســتان»‪« ،‬در چشــم باد»‬ ‫و «پــس از باران» که در ســال های اخیر بســیار کم کار‬ ‫بوده اســت‪ ،‬در بخش دیگری از این گفت وگو در شــرح‬ ‫ســختی های زندگی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدتی کار نکرده ام‪ .‬یکی‬ ‫از شــما نگفت این اقای الماسی که کارمند جایی نیست‬ ‫از کجا مخارجش را تامین می کند؟ من اجاره نشــین هم‬ ‫هستم‪ .‬خیلی از هنرمندان ما همین وضعیت را دارند‪ .‬فکر‬ ‫می کنید من نمی توانســتم کارهای دیگری بکنم؟ چون با‬ ‫اعتقاداتم نمی خواند این کارها را نکرده ام‪ .‬من هیچ شــغل‬ ‫دیگــری به جز بازیگــری ندارم فقــط تحقیق و پژوهش‬ ‫می کنم‪ .‬خیلی خیلی سخت می گذرد‪.‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫دکتر علی امیر سواد کوهی ‪ ،‬رییس انجمن ‪ ICU‬ایران در گفت و گوی اختصاصی با راه مردم‪:‬‬ ‫در تولید علم عقب مانده ایم چون پژوهشکده های ما دولتی است نه خصوصی‬ ‫دست های پشت پرده نمی گذارد ما پژوهشکده های خصوصی داشته باشیم‬ ‫دکتر علی امیر ســواد کوهی ‪ ،‬پزشک‬ ‫اســت در حالی که تیپ اش بیشتر به‬ ‫یک ژنرال ارتش می خورد شــاید این‬ ‫بیشــتر از ان جهت است که پدراش‬ ‫یک تیمسار بود و او ناخواسته حرکات‬ ‫یک ژنرال کارکشــته را به ارث برده‬ ‫اســت‪ .‬من خیلی ارام قهوه می نوشم‬ ‫او اما با حرارت حرف می زند راستش‬ ‫بیشــتر از اینکه به حرف هایش گوش‬ ‫بدهم به حرکات دست و جنب و جوش‬ ‫پشــت میزاش نگاه می کنم در دل می‬ ‫خندم و به خودم مــی گویم اگر به تو‬ ‫تفنگ با فشــنگ بدهنــد و تعدادی‬ ‫ســرباز تو با این انرژی کــه داری ‪،‬‬ ‫می توانــی نیمی از اســیا را بگیری‪.‬‬ ‫شاید اشتباه اش این باشد که راه پدر‬ ‫را تجربــه نکرد چون از این دیدگاه او‬ ‫بیشــتر برای ان کار دنیا امده است‪.‬‬ ‫خــودش می گوید از پــدر خدابیامرز‬ ‫به ما پند و اندرز شــد کــه کاری را‬ ‫برگزینید که اویزان دولت نباشــید از‬ ‫همین روی من و دو خواهرم پزشــکی‬ ‫را برگزیدیم‪.‬‬ ‫علی امیر سواد کوهی پزشکی عمومی‬ ‫را از دانشــگاه تهران ‪ ،‬تخصص اش را‬ ‫از دانشگاه شهید بهشتی تهران و یک‬ ‫دوره تکمیلــی را از شــیکاگو امریکا‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫با او به انــدازه نوشــیدن دو فنجان‬ ‫قهوه گرم در زمســتان ســرد حرف‬ ‫زدم هــر وقــت ارام مــی گرفت بی‬ ‫درنگ فنجــان قهوه را بر روی میز می‬ ‫گذاشتم سیخونکی به ذهنش می زدم‬ ‫و باورهایش را به چالش می کشیدم و‬ ‫اما او بی خبر از فوت و فن خبرنگاری‬ ‫اسفندی می شد روی اتش ‪ ،‬اتش اش‬ ‫تند می شد و حرف های اتشی می زد‪.‬‬ ‫خیلــی زود ناراحت می شــوم‪ .‬به من‬ ‫بر می خورد‪ .‬حالــم بهم می خورد از‬ ‫دست های پشت پرده ‪ ،‬از مافیایی که‬ ‫فقط به فکر پرکردن جیب خود اســت‬ ‫و از مدیران بی لیاقت و روســیاه که‬ ‫در اینــده و در تاریخ ایران از انها به‬ ‫نیکی یاد نخواهنــد کرد‪.‬عمیق تر که‬ ‫به حــرف های دکتر علی امیر ســواد‬ ‫کوهی گوش می دهم متوجه می شــوم‬ ‫ایشــان چیز زیادی نمــی خواهد او «‬ ‫پژوهشــکده طب مراقبــت های ویژه‬ ‫مــی خواهد» برای جیــب خودش هم‬ ‫نمی خواهد‪ .‬برای اینــده این مملکت‬ ‫می خواهد‪ .‬االن اما پنج ســال اســت‬ ‫که او و همــکاران اش را دنبال نخود‬ ‫سیاه می فرســتند‪.‬برای گرفتن مجوز‬ ‫دوباره خیز برداشــته اســت‪ .‬من اما‬ ‫حســرت می خورم و می ترسم ‪ ،‬ترسم‬ ‫از این اســت که اگر با درخواست اش‬ ‫موافقــت نکنند او نیز بســان هزاران‬ ‫هزار متخصص دیگــر عطایی مملکت‬ ‫اش را با چشمان اشک الود به لقایش‬ ‫می بخشد ســاک اش را بر می دارد و‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫هم اینگ « رییس انجمن مراقبت های‬ ‫ویــژه ایران یا همان ‪ » ICU‬اســت‪.‬‬ ‫ازش می پرســم این درست است که‬ ‫می گویند کــه ‪ ICU‬یعنی می بینمت‪.‬‬ ‫یا من شــما را می بینــم‪ .‬می خندد و‬ ‫می گوید که بله درســت اســت و ما‬ ‫امیدواریم دوباره بیمــار را در بخش‬ ‫های دیگر بیمارســتان زنده و ســالم‬ ‫ببینیم‪ .‬اما ‪ ICU‬یعنی (‪Intensive‬‬ ‫‪ ) Care Unit‬مرکــز مراقبــت های‬ ‫ویــژه‪ .‬واحــد مراقبت هــای ویژه یا‬ ‫ا ی سی یو (‪ )ICU‬بخشی از بیمارستان‬ ‫اســت که مخصوص مراقبــت از افراد‬ ‫دچار بیمار ی ها یا جراحات شــدید یا‬ ‫تهدید کننده حیات اســت که نیاز به‬ ‫نظارت دقیق و مداوم و حمایت بوسیله‬ ‫تجهیزات و داروهای اختصاصی دارند‬ ‫تــا کارکردهای طبیعــی بدن در انان‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫دکتر علی امیر ســواد کوهی می گوید‬ ‫که ای ســی یو در کشــور ما بسیار‬ ‫جوان است و ما قدمتی حدود ‪ 15‬سال‬ ‫را داریم با این حال ما دومین کشــور‬ ‫در خاورمیانــه پس از ترکیه هســتیم‬ ‫کــه قدرتمندترین بخش ای ســی یو‬ ‫را داریم و در سراســر جهان رتبه ‪33‬‬ ‫از ان ما اســت دریغ و صد دریغ که‬ ‫داریم این نام خوش و این رتبه بسیار‬ ‫خوب را از دســت می دهیــم و انهم‬ ‫* مســئوالن بایــد به ســرعت خصوصی‬ ‫ســازی واقعی نه خصوصی ســازی که از‬ ‫دل ان رانت و فســاد برمی خیــزد را در‬ ‫دســتور کار قــرار دهند البته مــا انتظار‬ ‫خصوصی سازی در حد کشورهای پیشرفته‬ ‫هماننــد انگلیــس و امریــکا و‪ ...‬نداریم‪.‬‬ ‫به دلیل عدم توجه مســئوالن به این‬ ‫بخش و نبود امکانات بر اثر تحریم ها‪.‬‬ ‫دکتر ســوادکوهی بعنــوان نمونه به‬ ‫تخلیــه مایــع پلورال ( اطــراف ریه‬ ‫) اشــاره می کند و مــی گوید که ما‬ ‫هــم اکنون ایــن لولــه را در داخل‬ ‫کشــور نداریم و بایــد از خارج وارد‬ ‫شــود وقتی نیســت مجبوریم قفسه‬ ‫* امریکا تکنولوژی و تولید علم می فروشد‬ ‫چون پژوهشــکده های خصوصی دارد و از‬ ‫پژوهشــگران حمایت می کند‪.‬ما هم برای‬ ‫اینکه از دنیای که چهاراسبه پیش می تازد‬ ‫عقب نمانیم باید پژوهشکده های خصوصی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ســینه بیمار را بشــکافیم و از طریق‬ ‫دیگــری اب ریــه را خالــی کنیم‪.‬‬ ‫چرا نیســت و چرا وارد نمی شود خود‬ ‫داســتان غم انگیزی دارد وقتی با ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی اتومبیــل اخرین مدل ‪،‬‬ ‫غذای سگ و ســنگ پا وارد می کنند‬ ‫ادم درداش را به کی بگوید‪ .‬اشکال از‬ ‫باال نیست رهبر انقالب مجوز برداشت‬ ‫یک میلیــارد دالر از صندوق ذخیره‬ ‫ارزی بــه بخش پزشــکی را داد این‬ ‫خیلی خوب اســت اما این سوال اینجا‬ ‫اینگونه پیش مــی اید که این پول را‬ ‫مدیران پایین دستی کجا خرج کردند‬ ‫این پــول در واقع کجــا رفت؟! یک‬ ‫میلیارد دالر پول کمی نیســت انجا که‬ ‫مربوط به رهبری بود کار درســت بود‬ ‫امــا چرا ما اثار این پــول کالن را در‬ ‫بیمارستان ها نمی بینیم؟‬ ‫رییس انجمن مراقبت های ویژه ایران‬ ‫( ای سی یو) در ادامه می گوید که هر‬ ‫انچه ما می کشیم از دولت تنبل است‬ ‫در شــرایط فعلی ما یک ملت بشدت‬ ‫وابســته به دولت هستیم و این دولت‬ ‫بسیارسنگین است اصوال به ما اموزش‬ ‫نداده اند کــه چگونه بــدون نیاز به‬ ‫دولت کار کنیم و گذران زندگی کنیم‪.‬‬ ‫من فکر می کنم مسئوالن کشور بویژه‬ ‫دولت بعــدی باید کمی دنــده عقب‬ ‫برگردند و مســیر را درســت انتخاب‬ ‫کننــد چون بــا این فرمــان و با این‬ ‫ســرعت ما به دیوار برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫مســئوالن باید به ســرعت خصوصی‬ ‫ســازی واقعی نه خصوصی سازی که‬ ‫از دل ان رانــت و فســاد برمی خیزد‬ ‫را در دســتور کار قرار دهنــد البته‬ ‫مــا انتظــار خصوصی ســازی در حد‬ ‫کشورهای پیشــرفته همانند انگلیس‬ ‫و امریکا و‪ ...‬نداریــم‪ .‬همینکه بتوانیم‬ ‫الگوی خصوصی سازی را از کشورهای‬ ‫نزدیک به خود به درستی انجام بدهیم‬ ‫باید خداوند را هزاران بار شکر کنیم‪.‬‬ ‫اجازه بدهید مــن در حوزه کار خودم‬ ‫حرف بزنم شــما نگاه کنیــد که هیچ‬ ‫کدام از پژوهشکده هایی که در کشور‬ ‫ما اســت خصوصی نیســت بلکه همه‬ ‫دولتی است و از سوی دولت بودجه به‬ ‫ان تعلق می گیــرد وقتی بوجه دولتی‬ ‫به یک پژوهشــکده ای می دهند خواه‬ ‫ناخواه فســاد و رانت هــم ایجاد می‬ ‫شود درست از همین روی است وقتی‬ ‫نتیجه تحقیقات اســاتید و موسســه‬ ‫های پژوهشــی ایران به کشوری مثل‬ ‫امریکا می رسد بی درنک ان پژوهش‬ ‫و تحقیقات ایرانی را به ســمت سطل‬ ‫اشغال هدایت می کنند‪.‬‬ ‫من خــودم امریــکا بــودم و بارها‬ ‫شــاهد چنین رفتارهایــی بودم وقتی‬ ‫از امریکایی ها می پرســیدم که چرا‬ ‫نتیجه تحقیقات اساتید و موسسه های‬ ‫پژوهشــی ایران را ســطل اشغال می‬ ‫اندازید انها می گفتند که پژوهشکده‬ ‫های ایرانی وابســته به دولت است و‬ ‫در این چند ســال چیز جدی از ایرانی‬ ‫ها ندیدیم‪ .‬انهــا در توضیح می گفتند‬ ‫که وقتی یک پژوهشگر روی موضوعی‬ ‫تحقیق می کند رییس باال دســتی اش‬ ‫می گوید نام من را به عنوان همکار در‬ ‫طرح بنویس معاون اموزشی هم چنین‬ ‫درخواســتی می کند و همینطور سایر‬ ‫مدیران فشــار می اوردند تا نامشان‬ ‫در ان طرح یا پژوهش گنجانده شــود‬ ‫پس این تحیق و پژوهش نیســت این‬ ‫خود رانت و فساد است‪.‬‬ ‫دکتــر ســوادکوهی در ادامه گفت که‬ ‫یادم می اید یک دانشــمند امریکایی‬ ‫به من گفــت من یک ایرانی ســراغ‬ ‫دارم کــه ‪ 250‬مقاله علمی و ‪ 75‬کتاب‬ ‫نوشته اســت بعد ان امریکایی برای‬ ‫من توضیح داد اگر این فرد ‪ 80‬ســال‬ ‫عمر کنــد و در طول عمــر خود هیچ‬ ‫کاری نکنــد و هــر ســال بتواند این‬ ‫مقدار مقاله وکتاب بخواند و ســپس‬ ‫پژوهش بکنــد و نتیجه پژوهش هایش‬ ‫را بنویســد ‪ ،‬می تواند تعداد معقولی‬ ‫مقاله و کتاب بنویسد مشخص است که‬ ‫این ادم از رانت و فساد استفاده کرده‬ ‫و دســترنج دیگران را به نام خودش‬ ‫ثبت کرده اســت گاهی اوقات تبلیغات‬ ‫اینجــوری نه تنها تبلیغ نیســت بلکه‬ ‫ضد تبلیغ و مایع ابروریزی هم اســت‪.‬‬ ‫رییس انجمن مراقبت های ویژه ایران‬ ‫در ادامه گفت که در دنیا وابســتگی‬ ‫پژوهشــکده های ما به بودجه دولتی‬ ‫را مــی دانند این هرگز خوب نیســت‬ ‫ما برای خروج از این بن بســت راهی‬ ‫جــز دادن مجوز به مراکز پژوهشــی‬ ‫خصوصی نداریم ایــن کار منع قانونی‬ ‫ندارد اما دست هایی در این کار است‬ ‫کــه مانع از این کار می شــود‪ .‬ما می‬ ‫توانیم بجای نفت فن اوری بفروشیم‪.‬‬ ‫از دکتــر ســوادکوهی در مورد مزیت‬ ‫های خصوصی ســازی پژوهشــکده‬ ‫ها پرســیدم و ایشــان در پاسخ گفت‬ ‫کــه ببینید در دنیا بجــای نفت علم و‬ ‫تکنولــوژی را می فروشــند‪ .‬امریکا‬ ‫نفت دارد و اتفاقا نفت امریکا بســیار‬ ‫بیشــتر از نفت برخی از کشــوهاری‬ ‫خلیج فارس اســت اما امریکا در چاه‬ ‫های نفت اش را بســته است چرا چون‬ ‫محصولی به نــام ایفون تولید می کند‬ ‫که برای خرید ان محصول مشــتری با‬ ‫خودش بالش و پتو می برد و ســه روز‬ ‫دم در فروشگاه می خوابد تا از دیگران‬ ‫عقب نیفتد‪.‬شــما به تاریخچه فیسبوک‬ ‫نگاه کنیــد ببینیــد بنیانگذاراش چه‬ ‫کســی اســت چقدر فقیر بود و حاال‬ ‫چقــدر ثــروت دارد‪ .‬من مــی توانم‬ ‫صدها مثال اینچنینــی بزنم اما بگذار‬ ‫برویم ســر اصل مطلب ‪ ،‬جان کالم این‬ ‫اســت که امریکا تکنولــوژی و تولید‬ ‫علم می فروشــد چون پژوهشــکده‬ ‫های خصوصی دارد و از پژوهشــگران‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫مــا هــم بــرای اینکــه از دنیــای‬ ‫کــه چهاراســبه پیــش مــی تازد‬ ‫عقــب نمانیــم بایــد پژوهشــکده‬ ‫هــای خصوصــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وقتی حرف هایش را با دقت می شنوم‬ ‫مکث مــی کنــم و از او را به چالش‬ ‫* وقتــی از امریکایی ها می پرســیدم که‬ ‫چرا نتیجه تحقیقات اســاتید و موسســه‬ ‫های پژوهشــی ایران را ســطل اشغال می‬ ‫اندازید انهــا می گفتند که پژوهشــکده‬ ‫های ایرانی وابســته به دولت است و در این‬ ‫چند ســال چیز جدی از ایرانی ها ندیدیم‪.‬‬ ‫می کشــم و می پرســم اگر شما یک‬ ‫پژوهکده خصوصی داشــتید چکار می‬ ‫کردید؟! خیلی زود و قاطع پاســخ داد‬ ‫تولید علم و دانش می کردم‪.‬به سرعت‬ ‫مثال بر روی واکسن کرونا پژوهش می‬ ‫کنم وقتی به دانش این کار رســیدم‬ ‫با کشــور بی حاشــیه و پیشرفته ای‬ ‫همانند هندوســتان قــرارداد تولید‬ ‫انبوه واکســن می بندم هم بشریت را‬ ‫از مــرگ نجات می دهم و هم ارز وارد‬ ‫*ای ســی یو در کشــور ما بســیار جوان‬ ‫اســت و مــا قدمتی حــدود ‪ 15‬ســال را‬ ‫داریــم با این حــال ما دومین کشــور در‬ ‫خاورمیانــه پــس از ترکیه هســتیم که‬ ‫قدرتمندترین بخش ای ســی یو را داریم و‬ ‫در سراســر جهان رتبه ‪ 33‬از ان ما است‪.‬‬ ‫کشــور می کنم و هم واکسن صادر می‬ ‫کنیم‪.‬رییــس انجمن مراقبت های ویژه‬ ‫ایران در ادامه از زن و شــوهر ترکیه‬ ‫ای نام برد و گفت که انها واکســن را‬ ‫کشــف کردند و با شــرکت امریکایی‬ ‫فایــرز برای تولید انبــوه ان قرارداد‬ ‫بســتند این کار چند سود مهم داشت‬ ‫یکم اینکه نام پروفسور اوغور شاهین‬ ‫و همســرش اوزلــم تورجــی بعنوان‬ ‫دانشــمندان نمونه جهان اسالم مطرح‬ ‫شد دوم اینکه این زوج ناگهان به ثروث‬ ‫افســانه ای میلیارد دالری رســیدند‪.‬‬ ‫به دکتر ســوادکوهی می گویم ابوعلی‬ ‫ســینا روح پزشــکی ایران را تقویت‬ ‫کرد و به پزشــکان ایرانــی اعتماد به‬ ‫نفس داد با این حال ایــا همچنان ما‬ ‫می توانیم دست به اکتشاف و اختراع‬ ‫بزنیم در جواب می گوید که صد البته‪.‬‬ ‫پژوهشــکده های ما اگــر خصوصی‬ ‫باشــند دیگر مســئله رانت ‪ ،‬فامیل‬ ‫بازی و فســاد پیش نمــی اید چون‬ ‫پژوهشــکده های خصوصی بوجه ای‬ ‫از دولت نمی گیرنــد بنابراین بودجه‬ ‫را باید از جیب خودشــان خرج کنند‬ ‫وقتی اینجوری بشــود پــس صاحبان‬ ‫و مدیران این موسســه ها بی تعارف‬ ‫و بســیار محکم می روند روی نتیجه‬ ‫گرفتــن از پژوهــش‪ .‬در ایــن راه از‬ ‫کسا نی‬ ‫اســتفاده مــی کنند که بــه مفهموم‬ ‫واقعی جوینده علم هستند‪.‬‬ ‫از دکتــر علــی امیر ســواد کوهی‬ ‫خواستم تا حرف دلش را بزند‪ .‬او اهی‬ ‫می کشــد و می گوید که کشور ما اگر‬ ‫بخواهد درمســیر پیشرفت واقعی قرار‬ ‫بگیرد باید خصوصی ســازی ســالمی‬ ‫داشته باشــد‪ .‬دولت خسته است چون‬ ‫ســنگین اســت‪ .‬ملت هم باید برای‬ ‫کاهــش وابســتگی به دولــت تربیت‬ ‫بشوند‪.‬ما باید دانش و فن اوری تولید‬ ‫کنیم ما مغزهــای متفکری داریم پس‬ ‫می توانیم بجای مــاده ای به نام نفت‬ ‫‪ ،‬فن اوری و دانش نفتی را بفروشــیم‪.‬‬ ‫هدف من خدمت به کشورم است چون‬ ‫این را خیلی خــوب می دانم که با راه‬ ‫اندازی موسســه ها و پژوهشکده های‬ ‫خصوصی می توانیم برای کشــورمان‬ ‫عالوه بر ایجاد اشــتغال ارز اوری هم‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4140

روزنامه راه مردم 4140

شماره : 4140
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه راه مردم 4139

روزنامه راه مردم 4139

شماره : 4139
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه راه مردم 4138

روزنامه راه مردم 4138

شماره : 4138
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!